Вы находитесь на странице: 1из 64

À°∂π∞ ∫√π¡ø¡π∞

ΔÂÛÙ Û ÙÚÂȘ Ӥ˜ ∂ÌÚËÛÌfi˜ ÛÙÔ Ì·Á·˙›


Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·‰˘Ó·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ Ô ƒÔ˘‚¿˜
∂π¢π∫√ ∂¡£∂Δ√ ™∂§π¢∞ 47

¶∂ª¶Δ∏
4 ª∞ƒΔπ√À 2010
∂Àƒø 1,30

www.tanea.gr

-30% ™·ÚˆÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜


¢ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ,

™ÔÎ!
¶¿Û¯· Î·È Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜
ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

-12%
∂ȉfiÌ·Ù· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ
˘·ÏϋψÓ

-7% Δ· ÈÔ ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ·


∞Ô‰Ô¯¤˜ ÛÙȘ ¢∂∫√

-7% ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·


ª¤ÙÚ· ÛÔÎ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ¿-
™˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¢∂∏, √Δ∂ °πøƒ°√™ ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À
ÁÚȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘-

º¶∞ 21%
·ÏϋψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·˘Í‹ÛÂȘ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ
Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ·
∂›Ó·È ÒÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙËÓ
5% 10 % Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.
∂˘ÚÒË, ·ÏÏÈÒ˜ ¿Ì ¢¡Δ
™∂§π¢∂™ 7 -14
19%
9% ∞¡Δπ¶√§πΔ∂À™∏
4,5% ƒπ¶∂™
™·Ì·Ú¿˜: ¿‰ÂÈ·ÛÂ
∫∞À™πª∞ +0,1 ¢ÚÒ Ì¤ÙÚ· ηÈ... ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ΔÔ Î·ı‹ÎÔÓ
Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ı˜ Ë
Δ™π°∞ƒ∞ +1 ¢ÚÒ ∫∫∂-™Àƒπ∑∞: ΢‚¤ÚÓËÛË ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ
ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Û·Ó Ë-
∞§∫√√§ +20% ŸÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜! ÏÂÎÙÚÔÛfiÎ. ΔË Û˘ÁÎÏÔÓ›-
˙Ô˘Ó. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·Ú‡ ÊÔÚ-
∞°√ƒ∂™ Ù›Ô ÁÈ· οı ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi,
ηıÒ˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ÂÈÛfi‰Ë-
£ÂÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ Ì· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ôχ ‰‡-
·fi ¢¡Δ, ∂˘Úˆ·˚΋ ÛÎÔÏË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Ù·
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ˆ˜ ·Ó·Áη›·
∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ıÂÚ·›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.
TÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∂§π¢∞ 3

ΔÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ™∂§.


9
2 Δ· ¡¤· Û 5
. / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010
E¶IME§EIA: ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÂÓȤÚ˘

[ ∂ÏÏ¿‰· ]
e-gallup «√π ∞¡∞°¡ø™Δ∂™ ƒøΔ√À¡»
ª∏ ‚ϤÂÙ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù·
°È· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋
ÎÚ›ÛË ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë EÏÏ¿‰· ÙÚ¤Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ú·ÎÌ‹ Î·È Ô O™∂ η-
ı· Ú¤ÂÈ: Ù¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ‡ ϤÔÓ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÚ-
(H ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ site ÙˆÓ «NEøN» Á·ÓÈÛÌÔ‡. À‹ÚÍ·Ó ÂÔ¯¤˜ Ô˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË
http://www.tanea.gr) Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙÔÓ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ
N· Ï¿‚ÂÈ ÚfiÛıÂÙ· Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
æHºI™AN
̤ÙÚ· Î·È Ó· ÛÙÚ·Ê› Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÌÂÙ·-
5.736
ÌfiÓË Ù˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ. ™‹ÌÂÚ· Ù· ·ÏÈ¿ ÙÚ¤Ó· ÛÎÔ˘-
ÚÈ¿˙Ô˘Ó Âٷ̤ӷ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ™È‰ËÚÔ-
40,64% ‰ÚfiÌÔ˘ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ¤ÎÎÏËÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘Ú-
(2.331)
ÁËı› ¤Ó· ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÚ¤ÓˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ó·
¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ/ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó
‰ÂÓ ··ÓÙÒ
ÂΉÚÔ̤˜ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙÔ ıÚ˘ÏÈ-
6,56% Îfi ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔË ª·ÚÈÏ›˙·
(376) N· ÂÈÌ›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ O ¶¤ÙÚÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó‹˜ ÛÙË ™∂§. 18
N· ηٷʇÁÂÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÛÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ·fi
•ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘
ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜
NÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ [ ∞¡Δπƒƒ∏™∂π™ ]
T·ÌÂ›Ô ŒÓˆÛË ■ ™Ù›ÏÙ ̛· ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ
17,42% 35,39% ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ÛÙÔ e-mail
(999) (2.030) ª¤ÙÚ· interview@tanea.gr
¶ƒOºÀ§∞∫π™Δ∂Oπ ÎÚ›ıËÎ·Ó ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, Î·È ‰È·‚¿ÛÙ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙ· «¡∂∞»
ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ- ∫·Ù·Ï¿‚·Ù ÙÒÚ· ÙÈ ı· ÂÈ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÓÔ‡ÌÂÚÔ; (√È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ
ÛÙËÚȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞ÎÚfiÔÏȘ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 30 ϤÍÂȘ)
Ô˘ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ- ªÂ ÙÈÌ‹
¯‹ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÎÚ˘ÊÔ‡ Ô- ¡ÂfiÎÔÔ˜
ÌÔÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ 280 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Oπ ∂¶π¶Δø™∂π™ ·fi ÙËÓ
¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÏËÍ ˘ÂÚÎÔ- [ 20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ]
ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓË ·ÔÓÔÌ‹
ÛÙÔÏÔÁË̤ÓÔ Û ٤ÛÛÂÚ· ∞ÛÊ·ÏÈ- ∫ø™Δ∞™ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Â›Ó·È ÔÏ-
ÛÙÈο Δ·Ì›·. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‚ԇϢ- ¶∞¡Δ∞∑∏™: ∂™∂π™ Ò˜ Ù· ¿Ù Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤Ï- ∏ Δƒπ™¢π∞™Δ∞Δ∏ «∞Ï›ÎË ÛÙË ¯ÒÚ· Ï·Ϥ˜: ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË
Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÊÂÙÒÓ ‰Ë- ∏ ÓÂÔÏ·›· ÌÔÚ› Ó· ÊÔ˘˜ Û·˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿; ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ» Ì ÙÔÓ Δ˙fiÓÈ ¡ÙÂ Î·È ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙË ‰È·¯Â›-
ÌÔÛȇıËΠ¯ı˜ Î·È ÙÒÚ· ·Ó·- ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi. OÈ ÂȉÈÎÔ› ˘Ô- ÙËÓ ŒÏÂÓ· ªfiÓ·Ì ∫¿ÚÙÂÚ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÚÈÛË ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ı˘-
̤ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏË„‹˜ ̤ÏÏÔÓ Ù˘ ÌÂ Û˘ÌÌÂ- ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·- Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘, ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÚ› ÂÓÔ¯‹˜ ‹ ·-
ÙÔ˘˜. ÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈ- ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Û·˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜. ∂ӉȷʤÚÔÓ Î·È «ΔÔ ıˆfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ÛÙËÓ ÂÎ-
∏ ª›Ó· ªÔ˘Ûٿη ÛÙË ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Û˘- ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜, ·˘Í¿- ÎÔ˘Ù›» Ì ÙËÓ ∫¿ÌÂÚÔÓ ¡Ù›·˙, ÂÓÒ ÚÂ- Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚ› ‰Èη›Ô˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜
™∂§. 16 Û›ڈÛË Á‡Úˆ ·fi ÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÂÍË ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Î·È Û·˜ ÛÈÙ¿Ï ÂÚÌËÓ›·˜ ‰›ÓÂÈ Ô ÿı·Ó ÃÔÎ ÛÙË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹.
ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ ÙȘ ‰˘ÛÎÔ- «™ÎÔÙÂÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘». ∏ μ¿Ûˆ ∞ÚÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙËÓ «ΔÚ›ÙË
ÚÔ¿ÁÔ˘Ó Ù· Û˘Ìʤ- ϛ˜ Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ. ∫ÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù·È- ¿Ô„Ë», ™∂§. 6
ÚÔÓÙ¿ Ù˘. À¿Ú¯ÂÈ Ë- ∏ ∂‡Ë ™·ÏÙÔ‡ ÛÙË ™∂§. 16-17 ÓÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î· ÛÙÔ˘˜
11, 14, 21, 23, 29 ÏÈÎÈ·Îfi˜ Ú·ÙÛÈÛÌfi˜. Oƒπ∑O¡Δ∂™, ™∂§. 4/22-5/23 O ∂§§∏¡π∫√™ ÔÏÈÙÈÎfi˜
ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi- Oπ ∞ƒÃ∞π√π ıËÛ·˘ÚÔ› Ù˘ μÂÚÁ›Ó·˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘-
‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ı·Ó¿ÛÈÌÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜: Ù· μƒ∏∫∂ ı¤Ì· Ó· ‰È¯·ÛÙ›, ÁÈ· ÌÈ· ·- ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜! ∞Ôη٤ÛÙËÛÂ
450, 241, 036 ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Â›Ó·È Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, ÙȘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ë ∂˘ÚÒË: Ë ·fiÊ·ÛË ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ı˘-
Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÔ‚·Ú‹˜ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÂÈÁfi- Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¿Ó·„ ÙÔ Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜
‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿Óˆ- ÓÙˆ˜ ̤ÙÚ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˜ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· ÙË ÛÔ‡ÂÚ ·Ù¿Ù· – ÙÔ Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ
3, 14, 18, 24, 35, 41+25 Û‹˜ ÙÔ˘˜. ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ù¿- ÙË ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓË ‰ËÏ·‰‹ – ÚÔοÏÂ- ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÙÔ
«Oª∞¢∞», ™∂§. 2/26. OÈ «20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ» ÊÔ˜ Ô˘ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÙÔ 1938, Â- Û ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÂıÓÈÎfi ÊÚfiÓËÌ· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜
Ù˘ ∫·ÚÔϛӷ˜ ¶··- ÊfiÛÔÓ ‚ÚÂı› ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÎÔÓ‰‡ÏÈ. ÊÔÚ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÏfiÁÔ˘˜. Ó· ·›˙ÂȘ...
ÎÒÛÙ· ÛÙË ™∂§. 49 ∏ ª·›ÚË ∞‰·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ O ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢ËÌËÙÚÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË ∏ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›· ¶ÂÏÒÓË ÛÙÔ˘˜
«Oª∞¢∞», ™∂§. 2/26. Oƒπ∑O¡Δ∂™, ™∂§. 1/19 ™∂§. 51 «¶ÚÔ‚ÔÏ›˜», ™∂§. 6

¶∂ª¶Δ∏
∫·ÈÚfi˜ AÓ·Ï˘ÙÈ΋ ÚfiÁÓˆÛË ÛÙÔ www.tanea.gr/kairos

4
ª∞ƒΔπ√À 2010
[ ™∏ª∂ƒ∞ ]
12ÆC
[ ∞Àƒπ√ ]
¡ÂÊÒÛÂȘ ÌÂ
[ ™¿‚‚·ÙÔ 6/3 ]
¡ÂÊÒÛÂȘ ÙÔÈο ·˘ÍË̤-
¡ÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ·- Ó˜ Ì ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜.
°ÂÚ·Û›ÌÔ˘ Î·È πÔÚ‰·Ó›ÙÔ˘,
fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ‰˘- 16ÆC ‚ÚÔ¯¤˜ ηÈ
¶·‡ÏÔ˘ Î·È πÔ˘ÏÈ·Ó‹˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ
ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ 3 ¶ÚfiÛηÈÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ
ÙÈο Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÓ›- 4 ‚Ú¿‰˘. ÕÓÂÌÔÈ ‰˘ÙÈÎÔ› ‚Ô-
ANATO§H H§IOY: 6.53 ηٷÈÁ›‰Â˜. 2
Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÓÔÙ›ˆÓ ·Ó¤- 6 ÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 Î·È ÛÙ·
¢Y™H H§IOY: 18.21 ̈Ó. ¶ÚfiÛηÈÚ˜ 5
14ÆC ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÓfiÙÈ· ÙÔÈο 6 ªˆÊfiÚ Ô˘
™ÂÏ‹ÓË 19 ËÌÂÚÒÓ
∞£∏¡∞ 6 6 ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ 6 ÙË Ó‡¯Ù· ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ·-
¢∞∫ΔÀ§π√™ ‚fiÚÂÈ·˜ ¯Ò- 6 Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·
¡ÂÊÒÛÂȘ, ηٿ ÂÚÈfi- ¯ˆÚ›˜ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.
‰Ô˘˜ ·˘ÍË̤Ó˜. ∏ ıÂÚ- 6 Ú·˜. ÕÓÂÌÔÈ
8 ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈ- [ ∫˘Úȷ΋ 7/3 ]
ÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ˘˜ 17-18
‚·ıÌÔ‡˜. ΔÔÈο ÈÛ¯˘- 17ÆC Ô‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 ¡ÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı·
6 Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· 5
ÚÔ› ÓfiÙÈÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔÓ 15ÆC 7 ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ı· ÛËÌÂȈ-
™‹ÌÂÚ· Ù· ˙˘Á¿ ™·ÚˆÓÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ ¡. 9 7 ÙÔÈο 8
8 ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔ
·‡ÚÈÔ Ù· ÌÔÓ¿ ∂˘‚Ô˚Îfi. 7 15ÆC
ªˆÊfiÚ, Ì 6 ·fiÁÂ˘Ì· ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙ·
ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ÙË ‰˘ÙÈο, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·.
£∂™™∞§√¡π∫∏ 7
A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘-
9 Ó‡¯Ù·. £ÂÚÌÔ- 8 ÃÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿,
ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ 7 7
‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, ‹ ηٿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË, ¡ÂÊÒÛÂȘ, ηٿ ÂÚÈfi- ÎÚ·Û›· Û ·ÏÏ¿ Î·È Û ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ-
‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ- ‰Ô˘˜ ·˘ÍË̤Ó˜. ∏ ıÂÚ- ÙÒÛË. ¯¤˜ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ¯ÒÚ·˜.
¯Ô̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈ- ÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ˘˜ 16-17 4 7 ÕÓÂÌÔÈ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›, ÓÔÙÈÔ·-
ÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹-
‚·ıÌÔ‡˜. ª¤ÙÚÈÔÈ Î·È 5 Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 5 Ì 7 Î·È ÙÔÈο
Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÙÔÈο ÈÛ¯˘ÚÔ› ÓfiÙÈÔÈ ¿- 20ÆC ∞¡∂ª√π £∞§∞™™∞: §›ÁÔ Δ·Ú·Á̤ÓË ∫˘Ì·Ù҉˘ ¶Ôχ ΔÚÈ΢ÌÈ҉˘ ÛÙÔ πfiÓÈÔ 8 ªˆÊfiÚ. £ÂÚ-
ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ ÓÂÌÔÈ ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi. (ªˆÊfiÚ) Ù·Ú·Á̤ÓË Î˘Ì·Ù҉˘ ÌÔÎÚ·Û›· Û ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.
238/1970, 4301/1979, N. 100/1975,
N.¢. 3565/1956 Î·È 4254, 1962 ηÈ
ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘. ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ Û.60-61 ñ °π∞ øƒ∞ ∞¡∞°∫∏™ Û. 63ñ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ Û. 7/41 - 8/42 ñ £∂∞ª∞Δ∞ Û. 9/43 - 11/45 ñ SUDOKU Û. 62
3

EÏÏ¿‰·
/
¶¤ÌÙË 4
ª·ÚÙ›Ô˘ [ ƒπ¶∂™ ]
2010

ΔÔ Î·ı‹ÎÔÓ
™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ›‰·

¶∞ƒ∞ ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· Ô˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÚÔη-


[ ∂°ƒ∞æ∞¡ ] ÏÂ›Ù·È – Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ
Ô˘ ‹‰Ë ÂΉËÏÒıËÎ·Ó – Ï‹ıÔ˜ ÂӉ›ÍˆÓ
Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÔÈ Ô-
ϛ٘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÂÓÛ˘Ó›‰ËÙ· ÛÙËÓ
ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· Û˘ÛÙÚ·-
Ù¢ıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË.
∞§§∞ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÓÔÌÂ-
ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

Ú›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∫·Ù’ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÚfiÔ

¶·ÓÙÂÏ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË.


ŸÛÔ ˘ÔÌÔÓÂÙÈο ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ÎÔÈ-

ªÔ˘Î¿Ï·˜ ÓˆÓ›· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ù˘ ÂÈ‚¿Ï-


ÏÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈ-
(Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ «ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓË ÓËı› Ë ÔÏÈÙ›· ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô-
ÂıÓÈÎfiÙËÙ·») ‰Ô ÙˆÓ ÛÙÂÚ‹ÛˆÓ. ¢ËÏ·‰‹ ÙfiÛÔ ÈÔ ·ÔÙÂ-


∞Ó·Ú›ıÌËÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ó· ÏÂÛÌ·ÙÈο Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ Ú¤ÂÈ Ó·
·›ÚÓÔ˘Ì ›Ûˆ – ‹ Ó· ÓÔÌ›˙Ô˘- ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô ¶Úˆ-
Ì fiÙÈ ·›ÚÓÔ˘Ì – Ï›ÁÔ ·fi ÙÔ ·›Ì·
ı˘Ô˘ÚÁfi˜.
Ì·˜. π‰Ô‡ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ·, ÚfiÛÊ·ÙÔ. ŸÛÔ
Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ÷Ù˙ËÌ·Úο΢, Â˘Úˆ- ∏ ¶ƒ√ã∂™π¡∏ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ –
‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢-
ı¤ÚˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÛÙ·ıÌfi˜ ·fi ÔÏÏÔ‡˜
ÛÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ Ì [ Δ√ ™Δπ°ª∞ Δ∏™ ∏ª∂ƒ∞™ ] – ‰ÂÓ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›·
ÙȘ Â›ÛË̘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ‰È¿- ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. O‡Ù ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙË ıÂÌÂ-

£· Á›ÓÔ˘Ì ÊÙˆ¯Ô›
ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·, ‹ ¿ÏÈ fiÙ·Ó Î·Ù‹ÁÁÂÏÏÂ
Ï›ˆÛË Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∂ÂÎÙ¿ıËÎÂ
‰ÚÈ̇ٷٷ ÙÔÓ Î. °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË, η-
Ù·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ·fi Ù· ηӿÏÈ· Î·È ÙȘ Â- Û Ì›˙ÔÓ˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∑‹ÙËÛ ·fi fiÏÔ˘˜ Ó·
ÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ì·˜ ˆ˜ ∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·Ófi˜. ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ Â› ÙÔÓ Ù‡ÔÓ ÙˆÓ ‹-
ŸÙ·Ó fï˜ ÚÔ¯ı¤˜, Û ۯÂÙÈ΋ Û˘˙‹- ψÓ. ∫·È ¤ıÂÛ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔ ÙˆÓ
ÙËÛË ÌÂٷ͇ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÔÈΛÏ˘
ÚÔÂχۈ˜, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠ÙÔ Â-
ÚÈÔ‰ÈÎfi Focus ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ Î·È ˘ÈÔı¤ÙË-
Û οÌÔÛÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ (ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜
ÁÈ· Ó· ÌË Ùˆ¯Â‡ÛÔ˘Ì ¢ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜ – ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜.
∞ÀΔ√π ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Ù·¯‡Ù·-
Ù· Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ. flÛÙ ÔÈ Ô-
Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ, fi¯È ÁÈ· ÙËÓ Èı‡ÓÔ˘Û· Ù¿ÍË
Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù·ÁÔ‡˜), Ô Î. Σκληρά μέτρα με το βλέμμα στην Ευρώπη ϛ٘ Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ı˘Û›Â˜ ÛÙȘ ÔÔ›-
˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È È¿ÓÔ˘Ó ÙfiÔ.
÷Ù˙ËÌ·Úο΢ ÂͤÂÛ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜
ÙÔ˘ «∂ÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÔ‡» Î·È Î·Ù·ÁÚ¿- «ªËÙ¤Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜» ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Í¤ÓÔÈ Ù· ÚfiÛıÂÙ· ¶ƒøΔ√ ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ ı· Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔ
ÊËΠ·fi Ù· ηӿÏÈ· Ì·˜ Û·Ó «ÚÔ- ̤ÙÚ· – Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ – Ù· ÔÔ›·
ÎÏËÙÈÎfi˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜». O Â-
ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‹‰Ë
·ÁÚ˘ÓÒÓ ÂıÓÈÎfi˜ ‰ÈÔÚıˆÙ‹˜ ÙÔ‡ ·- ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÚÔÒıËÛ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· „‹ÊÈÛË. ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ∞ÏÏ¿ ϤÔÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È
¤ÎÔ„Â ÙÔ «∂ÏÏËÓÔ», ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ. ∞Ó ÚÔÛı‹Î˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ. flÛÙ ӷ ÌË ‰Ò-
·‡ÚÈÔ - ÌÂı·‡ÚÈÔ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ ÛÙË Δ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ¢. ∫·Ú·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘
ÛÂÈ ÌfiÓÔÓ ¤ÛÔ‰· ÛÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Ù·Ì›Ô. ∞ÏÏ¿
ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ Ì·˜, ı· Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ó· Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ›, η-

❞ ∂
ÙÔÓ Í·Ó·‚·ÊÙ›ÛÔ˘Ì ∂ÏÏËÓÔÁÂÚ- ıÒ˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ‹ ÛÙË §ÂÙÔÓ›· ¤¯Ô˘Ó
Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘
Ì·Ófi (...). ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ôχ ÈÔ ‚·ÚÈ¿ ̤ÙÚ·. ŸÌˆ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¡· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›-
(«∏ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹») ÌÂÙ¿ ‚‚·ÈfiÙËÙÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ ÛÎÏË- ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÈ-
Ú‹ ÏÈÙfiÙËÙ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 1974. ÛıˆÙÔ‡˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘-
º˘ÛÈο ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Î·È ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈο – fiˆ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛÂ Î·È Ô ¶Úˆı˘Ô˘Ú- ÓÂ›˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜.
Áfi˜ – ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ‰Ë- ∂Δ∂ƒ√ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ-
ÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ-
AP PHOTO

ETO™ 64Ô Ì¤ÙˆË Î·È Ì ÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· Èı·Ófi ÂӉ¯fiÌÂ- ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë – ÓÈÎËÊfiÚ· –
AP. ºY§§OY 19.670 ÓÔ Ó· ÌË ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· ·fi ÙȘ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ηٿ Ù˘ ‰È·-
¢HM∏Δƒπ√™ §AM¶PAKH™ (1922-1957) ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘. ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶Ôχ
Ã∏™Δ√™ ¢. §AM¶PAKH™ (1957-2009) ¬ ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 32 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËηÓ
O ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, › ˆÌ¿ ˆ˜ ÛÙËÓ Û‡ÓÙÔÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛÙ‹ÚÈ· fiÙÈ
™Δ∞Àƒ√™ ¶. æÀÃ∞ƒ∏™ ∂ΉfiÙ˘
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Â˘Úˆ·˚΋ χÛË, ¯ı˜ ÛÙË ª·ÎÔ‡Ì· ÙÔ˘ πÚ¿Î Û ÙÚÈÏ‹
¢IEY£YNTH™: Ã∏™Δ√™ ª∂ª∏™ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Â›Ó·È ÌÔÓfi- ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜. ™ÙËÓ fiÛÔÈ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó ·Ú·Ófï˜ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó.
™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™: ∏§. ∫. ª∞Δ™π∫∞™
‰ÚÔÌÔ˜. ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηٿ ÛÂÈÚ¿, Ô Î·ÌÈο˙È ∫·È fiÙÈ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ‰È·Û¿ıÈÛ˘ ÙÔ˘
¢IEY£YNT∂™ ™YNTA•∏™: ¡. §. ¶∞¶∞¢√¶√À§√™
™Δ∂º. ™Δ. Δ∑∞¡∞∫∏™ ∞¡∞°∫∞π∞, ÏÔÈfiÓ, Ù· ̤ÙÚ·; ∞ÛÊ·ÏÒ˜. ∫·È ·- Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó.
APXI™YNTAKT∏™ ∂∫¢√™∏™: ∂À∞°°. ™Δ. §π∞§π√ÀΔ∏™ ·Ú·›ÙËÙ·. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ›- ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÔ˘ ›¯·Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı›
Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο; º˘ÛÈο, Â¿Ó Ë ¡.¢. ›¯Â ¯ÂÈ- ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∫∞𠂤‚·È· ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi ηı‹ÎÔÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ
¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §·ÌÚ¿ÎË ∞.∂.
ÚÈÛÙ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â› ¤ÓÙ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·ÙÈÓ¿¯ıËΠÂΛ. ∫·Ì›· Â›Ó·È ϤÔÓ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ¸Ôı¤-
¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
¯ÚfiÓÈ·. ∫È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ó· ÌËÓ ‹- ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰ÂÓ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË, ·ÏÏ¿
™Ù·‡ÚÔ˜ ¶. æ˘¯¿Ú˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ
Ù·Ó ÙfiÛÔ Ô‰˘ÓËÚ¿ – ‹ ÈÛÔ‰ˆÙÈο – Â¿Ó Ë Î˘- ÛÂȘ Ô˘ ı· Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ-
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™Ù. æ˘¯¿Ú˘ ∂ÎÙÂÏÂ- ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ʤÚÔ˘Ó ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ∞Ï Î‹ Ì˯·Ó‹. ¡· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ÏÂÈ-
ÛÙÈÎfi˜ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ª¤ÏË: ¶·ÓÙÂÏ‹˜ π. ∫·„‹˜, ‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ¤ÓÙ ̋Ó˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ-
∫¿ÈÓÙ·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ó·
¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÔÚ›ÙÛ·˜, ΔÚ‡ÊˆÓ π. ∫Ô˘Ù·Ï›‰Ë˜, πˆ- ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ ÎÈ ¤·ÈÚÓ ·Ô- ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·-
¿ÓÓ˘ ª¿ÓÔ˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¡¤˙˘, πˆ¿ÓÓ˘ ¶·Ú¿- Ê¿ÛÂȘ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, fiÙ·Ó ‰È·›- ‰˘Ó·ÌÈÙ›ÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜
ۯ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÂÊ¿Ó˘, μ›ÎÙˆÚ ƒ¤ÛÙ˘, ∞- Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Ù›·, ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹, ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÓıÚÒ-
ÛÙˆÛ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜.
ÓÙÒÓÈÔ˜ ΔÚÈʇÏÏ˘, ÃÚÈÛÙ›Ó· ΔÛÔ‡ÙÛÔ˘Ú· - æ˘-
ΔO ª∂°∞ ÂÚÒÙËÌ· Ê˘ÛÈο, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ Ò˜ ı· ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ πÚ¿Î. Ô˘. °È· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË.
¯¿ÚË, Juan Luis Cebrian, Jean-Marie Colombani
·ÓÙȉڿÛÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÏËÚfi ÏÔ-
°ƒ∞º∂π∞: Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80, T.∫. 115 28, A£HNA
∂π¡∞π ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ›Ûˆ ·fi ο-
Á·ÚÈ·ÛÌfi, Â›Ó·È Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ë Î. ª¤ÚÎÂÏ Î·È ÔÈ ÙÔ˜ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË Û˘-
Δ∏§∂ºø¡∞: (211) 36.57.000 - (210) 77.66.000
∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ ı· ÂÈÛÙÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· Û˘Ó- Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı ÎÚ›ÛË ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÔ̤˜
FAX: (211)36.58.301
INTERNET: http://www.tanea.gr ‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ˘ÏÒÓ· ÂÓfi˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∏ πÛÙÔÚ›·
http://digital.tanea.gr ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘. ŸÛÔÓ Û¯Â‰›Ô˘. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ ı· ÙÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ‰ÈηÈÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ò˜ ÙÒÚ·.
e-mail: info@tanea.gr ·ÊÔÚ¿ ·˘Ùfi, ÎÔÓÙfi˜ „·ÏÌfi˜... ·ÊÔ‡ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÚÔ¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶Úˆı˘-
∫ø¢π∫√™ ∂§Δ∞: 1767 ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, fiÔ˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ
£· Â›Ó·È Ì¤ÁÈÛÙË ·‰ÈΛ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi
¶∞ƒ∞°ø°∏ & ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ À¶√™Δ∏ƒπ•∏: ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿- ‰ÂÓ Î·ÙÔÈÎÔ‰Ú‡ÂÈ ÌÔÓ¿¯· Ô Úfi‰ÚÔ˜ OÌ¿- Ï·fi, ·Ó ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤-
ªULTIMEDIA ∞.∂. ÚÈÔ, Ë ÔÔ›· ÙËÚ› ÛÈÁ‹Ó ȯı‡Ô˜ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·- Ì·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¢¡Δ. ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰ÈηȈıÔ‡Ó Î·È ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿.
°ƒ∞ªª∞Δ∞
™Δπ™ ª∞Δπ∂™ 4 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜
∂›Ó·È ÔÏÏÔ› [ E›·Ó ] °ÈÒÚÁÔ˜
¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜
¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÒÏ˘
(Ô Ù¤ˆ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢. ÛÙÔÓ ºÏ·˜, ÁÈ·

ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ (ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘


¶∞™O∫, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·)
(Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞,
ÛÙÔÓ ∞ı‹Ó· 9,84)
«∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È
ÙÔÓ Î. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË)
«ŸÔÈÔ˜ ʇÁÂÈ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·-

O
ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. «ΔÔ‡Ù˜ ÙȘ ÒÚ˜ Ô Ï·fi˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Û›Â˜ Î·È ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÂΛ fiÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È
O ªÈ¯. °ÎÚ›ÏÏ·˜, °·Ú¤ÊË 3, ÌÈ· ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÙÔÌ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡-
„ËÏ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜, Û‡ÓÙÔÌ·, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹-
§¿ÚÈÛ·, ÁÚ¿ÊÂÈ: Ó˘ Î·È Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ÛÙÔÓ
«∫‡ÚÈ ¶··‰fiÔ˘ÏÂ, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÔÈÔ˜ Ó· ÔÚıÒÛÂÈ ·Ó¿ÛÙËÌ·. ∫¿- ÁÔÚ·, ·ÔÌÔÓÒÓÂÙ·È. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ¤Î·ÓÂ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·-
ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û·˜ ÛÙȘ ’’ª∞Δπ∂™’’, ı· ÌÔ˘ ÔÈÔ˜ Ó· ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô fi¯È. ΔÔ ¶∞™O∫ ·- Ù›· Û ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Î·È ÙËÓ Ï‹-
οÔȘ Û˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Â-
ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ӷ οӈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·- Á·‹ıËΠÁÈ·Ù› ÌÈ· ̤ڷ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ÚˆÛÂ. °È’ ·˘Ùfi Ϥˆ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡-
ÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ∫·È Ó· ÙÔ ˆ ·-
ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÊË fiÙÈ Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÌË ‚Á·›ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Î·È Ó· Ì·˜ ı˘Ì›-
ÁÓˆÛÙfiÓ Î·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ∑’ æËÊ›ÛÌ·-
Ï¿, Ó· ÎÚÂÌ·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ÛÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ,
“yes, men”. ∂›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ˙ÂÈ ÌÂÚÈο Ú¿ÁÌ·Ù· (...). ªÂÁ¿ÏË ˙ËÌÈ¿ ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔÓ
ÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ˘ 1974, Ë ‚Ô˘Ï¢ÙÈ- ÁÈ· ηڷÌÈÓ¿Ù˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛηӉ¿ÏˆÓ».
Ú¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ». ¯ÒÚÔ, ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ. ∞˜ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ».
΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÂÍÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙȘ ·Ô-
‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿-
ÁÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi
1/1/2008 Û 10.271 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó· ·- [ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ] [ √ ͤÓÔ˜
ηı¿ÚÈÛÙ·.
™ÙË ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ fï˜, Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ
ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈ-
Δ‡Ô˜ ]
ÙÔ˘ÚÁÒÓ, ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·˘Í‹-
ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚Ô˘Ï¢-
∞‰¤ÛÌ¢ÙÔ˜ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ «ŒÓ·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È ÌÈ·
Ù¤˜. ∞˘Ù‹ fï˜ Ë ÚËÙ‹ ‰È¿Ù·ÍË ¯·Ú·- 1959: «§∂À∫ø™π∞: O ¶Úfi- ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ¯ÚÂÔÎÔ›·
ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ’’·ÚÔηχÙˆ˜ ÚÔÛ¯Ë- Û˘ÁÎÏÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ πÓ‰›·»
Ì·ÙÈ΋’’ ÁÈ·Ù› ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ∑’ æ‹ÊÈ-
‰ÚÔ˜ ª·Î¿ÚÈÔ˜ (ʈÙfi) Â- INTERNATIONAL HERALD
Èı˘Ì› Ï·ÌÚ¿˜ Û¯¤ÛÂȘ TRIBUNE
ÛÌ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ˘ 1974 Î·È ÂÔ̤-
Óˆ˜ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ¯ÚfiÓÔ˘ ÒÛÙÂ Ë ‚Ô˘- Î·È Ì ÙËÓ ¢‡ÛÈÓ Î·È Ì ÙËÓ
Ï¢ÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ó· ÂÍÈÛˆı› Ì ∞Ó·ÙÔÏ‹Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó’ ·Ó‹ÎË
ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú›- ÂȘ Ô˘‰¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô
Ô˘ ¶¿ÁÔ˘.
∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, ›Ù ÙÒÚ· ›Ù ·ÚÁfiÙÂ- Û˘Ó·ÛÈÛÌÒÓ, Â›Û˘ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ¤-
Ú·, ÂÊfiÛÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÓÙ·ÍÈÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ÂȘ ÙÔ ¡∞ΔO Î·È Â›Ó·È
ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ (ªÈÛıÔ‰ÈΛÔ, ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ηÙÔÚıÒÛË Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛË
¿ÚıÚÔ 99 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜) ÔÈ ·Ô- ÙËÓ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, Ú¿ÁÌ·
˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ÂÍÈÛˆıÔ‡Ó, ‰Èη- ÙÔ ÔÔ›ÔÓ ı· ÚÔÛÔÚ›ÛË ÂȘ ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ
ÛÙÈο ϤÔÓ, Ì ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÔʤÏË ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
EUROKINISSI / °πøƒ°√™ ∫√¡Δ∞ƒπ¡∏™

ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ (10.271 ¢ÚÒ).


¶ÚÔ ‰‡Ô ÂÙÒÓ, Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ Î‹˜ ÛËÌ·Û›·˜». («Δ∞ ¡∂∞»)
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‰Èη›ˆÛ «™ÙÔ ÏË̤ÚÈ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·»
¬ ¡·È, ÔÈ THE TIMES
˘¤ÚÁËÚÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È Â‰›Î·Û ÛÂ
·˘ÙfiÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó·‰ÚÔÌÈο ΔÔ μÈÂÙÓ¿Ì ‰È¯¿˙ÂÈ ·ÁÔÚ¤˜
Ì¿˜ ÎÚ¤- «¡ÙÈÌ¤ÈÙ: ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÙÂ
320.000 ¢ÚÒ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ·. ◊‰Ë ·˘Ù‹
Ë ·fiÊ·ÛË ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ÙȘ ∏¶∞ Ì·Û·Ó
ÎÔ˘‰Ô‡-
ÛÙ·ıÌfi»
THE INDEPENDENT
‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ·fi ÙÔ Û‡-
ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 500 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ 1967: «OÀ∞™π°∫ΔO¡: Δ· ÓÈ· «ÕÛÎÚÔÊÙ: Ó¤· ·ÈÙ‹Ì·Ù·
‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ì ÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÁÈ· Ï‹ÚË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋
ÂÁ΢ÚfiÙÂÚ· ·ÌÂÚÈηÓÈο
ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ¿- ¤Ú¢ӷ»
Óˆ ÙˆÓ 150 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Î·ı¿ÚÈÛÙ·. ʇÏÏ· ηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÚfiÂ- ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ô͇ÙËÙ· THE GUARDIAN
ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÂÓ Â- ‰ÚÔ Δ˙fiÓÛÔÓ (ʈÙfi) Ó· Â-
ÓÂÚÁ›· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÔÙ ÙÔ ıÂÏ‹- ·ÓÂÍÂÙ¿ÛË ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ 1979: «Δ¯ÓËÙ‹ Ô͇ÙËÙ· ÂȯÂÈÚ› Ó· ÚÔηϤ- «ŒÙÛÈ Î·Ù·ÛÎfi¢·Ó
ÛÔ˘Ó. ÙÔ˘ ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡ ƒfiÌÂÚÙ ÛÂÈ ÙÒÚ· Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ (ʈÙfi) ÂÈÛ›ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ»
∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È CORRIERE DELLA SERA
∫¤ÓÓÂÓÙ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÈÌ›ÓË ÛÙËÓ ÂÈ- ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈ˙·Ó
ηıfiÏÔ˘ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÓԯϛ, fiÛÔ ÚÔ-
‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ÂÓԯϛ ÈÛÙ‡ˆ fi- ΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÔÏÈ- ¯ı˜ ÙË Ó‡ÎÙ· ËÁÂÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ «¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜:
ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ (300) ÙÈ΋ Ù˘ χÛˆ˜ ÙÔ˘ μÈÂÙÓ·ÌÈÎÔ‡ ÂȘ ÙÔ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ô- Ô ™·ÚÎÔ˙› ÎÙ˘¿ ÙË ÁÚÔıÈ¿
ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Ô˘ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È»
‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÓÂ- LE FIGARO
ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¤ıË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Â›Ó·È §Â˘Îfi˜ O›ÎÔ˜ ı· ·ÏÏ¿ÍË ÁÚ·ÌÌ‹... ™ÙÔ ‰Ú›·ÛË Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ηٿ ÙËÓ Ô-
¿Ú· ÔÏÏÔ› Î·È ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó 36.000 «O §›ÌÂÚÌ·Ó Ê¤ÚÂÙ·È
ÌÂٷ͇, ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô›· ·ÓÔȯٿ ηÙËÁfiÚËÛ ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ fiÙÈ Î·ÏÏÈÂÚ-
οÙÔÈÎÔÈ ·Ó¿ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ¤Ó·ÓÙÈ 46.000 Ó· ¤Ï·‚ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, 100.000 ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›·, ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ̤و· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Û˘ÓÂ- ÁÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ï·˚ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ ·ÂÚ›ÛÎÂÙÔ Î·È ÂÈ-
·fi ÙÔÓ ÚÒËÓ Ú¤Û‚Ë
120.000 ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, 121.000 ÛÙË °·Ï- ¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÌÏÔ΋ ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. π‰È·›ÙÂÚ·, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ÙfiÓÈ˙·Ó ÛÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›·»
Ï›· Î·È 144.000 ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿- fiÙÈ Ô Î. ∞Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÓ‰ÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ HAARETZ
™˘ÓÂÒ˜, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÂ, Ô ÙÚfiÔ˜ ̈ӻ. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ȤÛÂȘ ·fi ÙËÓ Ï¢-
·ÌÔÈ‚‹˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· «∂ÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚË-
(«Δ∞ Ú¿ Ù˘ ‚¿Û˘ Ù˘ ¿ÎÚ·˜ ‰ÂÍÈ¿˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘, ÚÔηÏ› Ù¯ÓËÙ‹
·ÏÏ¿ÍÂÈ, Ó· ·Ô‰ÂÛÌ¢ıÔ‡Ó ·fi ÙȘ Ì·ÙÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¡∂∞») Ô͇ÙËÙ· ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Îϛ̷ ÔÏÒÛˆ˜». («Δ∞ ¡∂∞») Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘»
¶¿ÁÔ˘, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ¤Ú-
ÁÔ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡.
ÕÁÚÈ· ̈ڿ LA VANGUARDIA

¶ÚÔ·ÙÂÈ fï˜ ·‰‹ÚÈÙÔ˜ ·Ó¿ÁÎË


ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ‡ÙˆÓ, ·fi
300 Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, Û 200. ∂Í¿Ï-
ÏÔ˘, ·˘Ùfi Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ
51 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂ-
ÛÌ· Î·È Ô„¤ÔÙ Á›ÓÂÈ ·Ó·ıÂÒÚËÛË
ÙÔ‡ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ 151, Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘-
ÂÚ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ÌÂ-
Á¤ıË Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜.
∞ÓÂÍ·Úًو˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÈÛÙ‡ˆ
fiÙÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ì›‚ÂÙ·È
ηϿ ÒÛÙ ӷ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ¿ÓÂÛË Î·È
Ó· ˙ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘
Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·».
ªÈ· ·¿ÓÙËÛË: ∞‰›Îˆ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂ-
ÛÙ ·ÚÈÂ. ∫·È Â›Ó·È ÚÔÛ‚ÏËÙÈο ·˘-
Ù¿ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÛÙ ÂÚ› ηڷÓÙ›Ó·˜.
¢ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‰ËÌÔÛȇÛÈÌÔ
οı ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÂÙÂ. Ÿ¯È
ÌfiÓÔ ÂÛ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ·-
Ó·ÁÓÒÛÙ˘. TÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘
/ ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ 5

[ °·Ï¿˙È· ]
Œ‰ˆÛ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ Ô ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜
∏ ¡∞¡∞ ªÔ‡Û¯Ô˘ÚË ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·-
Í‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·! ™ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜
ÏÔÁÈ΋, Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ·ÔÊ¿-
ÛÈÛ ӷ ηٷı¤ÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯· ÙÔ Ô-
Ô›Ô ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ÙÔ‡ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ™˘ÌÊÈÏ›ˆÛË
™Ù‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Â- ∞ºOÀ μƒπ™Δ∏∫∞¡,
Í·ÁÁ›ÏÂÈ. O Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÂÙ¿ ·ÁηÏÈ¿ÛÙËηÓ. O
ÌÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ¤Í·„Ë. ΔÔ fiÙÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Δ˙·‚¿Ú· ηÈ
Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ÔÏ›ÁÔÓ fiˆ˜ Ë ·Ôȉfi˜ ¡¿- ∫·Ì̤ÓÔ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó
Ó· – Ë μ›Î˘ §¤·Ó‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂΉË- ÙÔ˘˜ ·Û·ÛÌÔ‡˜ ÌÂ
ψı›! – ‰ÂÓ ¤Ú·Û ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ ·fi
ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘

ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘
ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫. ÚÒÙÔ˘. ΔË
ã∂™, ηٿ Û‡ÌÙˆÛË, ¤ÁÈ- Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË
ÓÂ Ë Ù·ÎÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂȂ‚·›ˆÛ Ô
ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ∫·Ì̤ÓÔ˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÛÂ
ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ fiÙÈ Ô Δ˙·‚¿Ú·˜ «ÌÔ‡
¶·Ô˘ÙÛ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÙÔ- ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÁÓÒÌË». ∏
Ì¿گ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ – ‰Ë- ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ô
Ï·‰‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ- Ù· Ú·ÎÙÈο ηÈ, fiÙ·Ó
ÎÔ‡˜ ΔÔÌ›˜ ∂Ú- Ù· ‰È¿‚·ÛÂ,
Á·Û›·˜. ¶·- ·ÍÈÔÏfiÁËÛÂ
ÚÔ‡Û· Î·È Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ
«ÌËÙÚÈ¿» ÙÔ˘ ÎÈÓ‹ıËΠÈÔ Ù·ÎÙÈο. «◊ÛÔ˘Ó ÂÓ‹ÌÂÚÔ˜, ÂÈıÂÙÈÎfi ‡ÊÔ˜
¶∞™O∫ ÛÙË ÃÚ‹ÛÙÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·
¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˘;», ÚÒÙËÛ ·ıÒ·. «Ÿ¯È»,
«°›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·» ∫·Ì̤ÓÔ˘ ηٿ
¶·Ó·Á‹ μÔ˘ÚÏÔ‡ÌË
μÔ˘Ï‹ ƒÂÁ-
·¿ÓÙËÛ ÔÏ›ÁÔÓ Û˘ÓÔÊÚ˘ˆÌ¤ÓÔ˜ Ô ∂¡∏ª∂ƒø™∏ ¤Î·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ∫ÔϤÁÈÔ ÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙÔ˘
Á›Ó· μ¿Ú-
¶·Ô˘ÙÛ‹˜. «∂Û‡, ƒÂÁÁ›Ó·;», Â¤ÌÂÈÓÂ Ë ∂ÈÙÚfiˆÓ Ô ŸÏÈ ƒÂÓ ÁÈ· ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ·fi ÙËÓ
Ù˙ÂÏË.
™ÔÊ›·. «Ÿ¯È», ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Ë μ¿ÚÙ˙ÂÏË. ∏ ∞ı‹Ó·. ∂› fiÙÈ «Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰›ÓÂÈ ÛÎÏËÚfi ·ÁÒÓ·», fiÙÈ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ∑›ÌÂÓ˜.
¶ÚÈÓ ÍÂÎÈ-
ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÙÚ¿‚ËÍ ·ÚÎÂÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ «ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ›¯Â Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ΔÒÚ· ÔÈ ˘Ô„›Â˜ ÙÔ˘
Ó‹ÛÂÈ Î·-
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜. O ÌÂÓ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ËÁÂÛ›· ‹Ù·Ó ÁfiÓÈ̘» Î·È fiÙÈ «Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¶¿ÓÔ˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È
Ï¿ ηϿ Ë
› fiÙÈ ı· Û˘ÁηϤÛÂÈ ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘». ΔÔÓ ÚÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘
Û˘ÓÂ-
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È Ë ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ «Ë Ì¿¯Ë Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡.¢., Ô˘
‰Ú›·ÛË, ÂÎÚ‹ÁÓ˘Ù·È ÁÈ· ÙÔ ‰ÒÚÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈ-
Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ò˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Ì¿¯Ë Â˘Úˆ·˚΋». Δ¤ÏÔ˜ – Î·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ – › ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙËÓ
ÎÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ¢ËÌ·Ú¿˜ Û ‡ÊÔ˜ «ÙÈ Ú¿Á-
ÂÚÈÎÔ¤˜. ∏ ‰Â ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÈ· ηϋ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ô ∑Ô˙¤ ·›ıÔ˘Û· ηٿ ÙËÓ
Ì·Ù· Â›Ó·È ·˘Ù¿;» Î·È Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·
∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ª·Úfi˙Ô, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ˆ˜ «Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·». ·ÎÚfi·ÛË Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
«ÂÁÒ ‰ÂÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛ· Î·Ó¤Ó·Ó Ó· Ì ÂÎ-
ÚÔÛˆ› Û ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·». ∫·Ù¿ÏËÍË: ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ fi,ÙÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó· ‹Ú ÙËϤʈÓÔ ÙÔÓ
∞•π∑∂π Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ô ƒÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜ ÂÓ fi„ÂÈ
«∫·È Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ Ù· fiÚÈ¿ ÙÔ˘...». O ÃÚ‹- Ôϛ٘ – -30% Û ‰ÒÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Δ˙·‚¿Ú· Î·È Ó· ÙÔÓ
Ù˘ Â›Û΄˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›¯·Ó Á›ÓÂÈ, ÏÔÈfiÓ, οÔȘ Â·Ê¤˜
ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ‰›ÎÈÔ – ÂӉ¯Ô- ¶¿Û¯· Î·È Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ – ¿ÚÂÛ ÛÙÔ˘˜ ÎÔ‡Ú‰ÈÛÂ.
Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ¢·Ì·Ó¿ÎË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹. O
̤ӈ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î·ÙÂ˘Ó¿ÛÂÈ. Û˘Ó·ıÚÔÈṲ̂ÓÔ˘˜.
ƒÂÓ Ù· ¿ÂÈ Î·Ï¿ Ì ÙË ª·Ú›·, Ô˘ ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÛÙ˘Ï: °‡ÚÔ˜ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ
ŸÏË ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ ¶∞¡Δø™, Ô ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰È·- «¡Ù›·Ú, ŸÏÈ». OÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ¢·Ì·Ó¿ÎË ÂÍ‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·
¡Oªπ∑ø ˆ˜ Ô
ø™ΔO™O, ·˘Ùfi ¿ÓÔÈÍ ÙÔÓ ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· Ù˘ÒÛÂÈ Ë μÔ˘Ï‹ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘ ƒÂÓ fiÙÈ Î·Ïfi ı· Â›Ó·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ó·
°ÈÒÚÁÔ˜
·ÛÎfi ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘. °È·Ù› ÌÂÙ¿ ·Ê›Û˜ Ô˘ Ó· ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û‚·ÛÙ› ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ı˘Û›Â˜, Â-
∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡Ê˘ ¤¯ÂÈ
Ì›ÏËÛÂ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ™Ù‹ÚÈ- ÓÒ ‰ÂÓ ÊÙ·›ÓÂ. ∫Ú›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· – ηÈ
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Á‡ÚÔ
¶ÚˆÙfi··˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ͢ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ ÛÏfiÁÎ·Ó ı· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ «ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ» – Ô «¡Ù›·Ú ŸÏÈ» ¤Ï·‚ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ˘ ÙȘ
ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ. Ãı˜ ÙÔ
«Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÌÈ· Û ÛÙ˘Ï: «∞Á·¿˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙ‹ÚÈÍÂ!». Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.
ÌÂÛË̤ÚÈ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ
ÁÚÔıÈ¿» Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ù· ‰Èο ŒÂÙ·È Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶Â- ™ÙÚ›ÌˆÍ·Ó ÙÔÓ Ã¤ÚÌ·Ó ÌÚ·ÛÂÚ› Ù˘ ™ÔÊ›·˜
ÙÔ˘. ™˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ô ¶·Ô˘ÙÛ‹˜. ٷψً, ÁÈ· Ó· Á˘ÚÈÛÙÔ‡Ó Î·È Û¯ÂÙÈο ‰È·- ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘
⁄ÛÙÂÚ· ÔÌ›ÏËÛÂ Ë ™ÔÊ›· °È·Óӷο Ô˘ ÊËÌÈÛÙÈο ÛÔÙ¿ÎÈ·. ™ΔO ª∂Δ∞•À, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ
μ·Ï·ˆÚ›ÙÔ˘ ÌÂ
ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ
ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë,
·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™˘Ï‚¿Ó·
¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ Î·È
ƒ¿ÙË Î·È ∫Ú›ÙˆÓ ∞ÚÛ¤Ó˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË
Δ˙·ÌÙ˙‹.
Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ ÙÔ˘
∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÙÔÓ Ã¤ÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È.

∏ ™À§μ∞¡∞, Û ÌÈ· ˆÚ·›· Î·È ÒÚÈÌË ÙÔÔı¤ÙËÛË,


ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙÔÓ Ã¤ÚÌ·Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
·Úı› Ù¤ÙÔÈ· ̤ÙÚ· ·fi ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Î·È ÌÂÙ¿
Î·È ˙‹ÙËÛ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ˘Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ¯ˆÚ›˜ «Ó·È ÌÂÓ, ·ÏÏ¿» – ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ¤-
Ï·‚Â. O ‰Â ∫Ú›ÙˆÓ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ıÂÛÌÈ΋ ·ÓˆÚÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ-
·˚΋ ŒÓˆÛË fiÔ˘ «Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÎÚ›ÛË, Ô Î·ı¤Ó·˜
¿ÂÈ Ó· ÎÚ˘ÊÙ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘». ™ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·-
Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ª¿Ú-
ÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙÔÓ ƒÔÌ¿È ÙË ‰ÈÁψÛÛ›· ÙˆÓ
Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. ™ËÌ›ˆÛ ‰Â fiÙÈ Ë ÕÓÁÎÂÏ· ª¤Ú-
ÎÂÏ ¿ÏÏ· ϤÂÈ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· ÙËÓ ∂Ï-
Ï¿‰·. mikropolitikos @ dolnet.gr
6 °ÓÒÌË / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

[ ¶ƒ√μ√§∂π™ ] [ ]

∏ ‰Èψ̷ٛ· ŸÏÔÈ ı·
ÙÔ˘ ‰·¯Ù‡ÏÔ˘ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi
Î·È Ô Ã›ÙÏÂÚ
∞ÀΔ√ ı· ÂÈ Ó· ·›˙ÂȘ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋
Î·È ÙË ‰Èψ̷ٛ· ÛÙ·... ‰¿¯Ù˘Ï·! O
ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë
ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ ∏ ∂§§∏¡π∫∏ ÎÚ›ÛË ·Ó¤‰ÂÈÍ ÔÏϤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜
Ó· Â›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜. ∞Ôη٤ÛÙËÛ ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ
ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È: Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ
ÛÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÙÔ Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ·- ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÔÏÏÒÓ
ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ӷ ηٷ- ¯ˆÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù‹˜ ÈÔ
Ï¿‚Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÊÚfiÓËÌ· ÈÛ¯˘Ú‹˜ ¯ÒÚ·˜ ·fi ·˘Ù¤˜, Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ó·
ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ‰ÂÓ ·›˙ÂȘ... ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÔ Ì¿ÚÎÔ. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰ÂÓ ı·
∞˘Ùfi, ¿ÏψÛÙÂ, Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ¤Î·Ó·Ó ·˘Ù‹ ÙË ı˘Û›· ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ
ÚÔÓfiÌÈÔ ÙˆÓ ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ˘ÔÏÔ›ˆÓ fiÙÈ ı· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘
°È’ ·˘Ùfi ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹
‚¿ÏıËÎ·Ó Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·. °È’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ù·
ÍÂχÓÔ˘Ó ÙËÓ „‡‰Ë ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÂÍfiÚÁÈÛ·Ó
ÚÔÛ‚ÔÏ‹. ÙfiÛÔ Ôχ ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÚÁ‹ ÌÔÚ›
ÕÁÓˆÛÙÔ ·Ó Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹, ·ÏÏ¿ Ô‰ËÁ› Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô.
·˘Ùfi Ô˘ OÈ Ì˘ÛÙÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·,
¤ÊÙ·ÈÍ ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Î·È ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë
ÌÂÛ·›Ô ‰¿¯Ù˘ÏÔ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓË. ŸÏÔÈ ı·
Δ˘ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó – Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ
Ù˘ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘
∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›·˜ Ù˘ ª‹ÏÔ˘ ‹ Ë ΔÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ °ÂÚÌ·ÓÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ
¶ÂÏÒÓË ÊÔ‡ÛÙ· Ù˘ – ηÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ
peloni@dolnet.gr ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌÔÏfiÁˆÓ.
ÛËÌ·›·. ΔÔ
ÌfiÓÔ ‚¤‚·ÈÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ÂΛÓÔÈ
ÊÙ·›ÓÂ. ª·, Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· [ ΔƒπΔ∏ ∞¶√æ∏ ]
ͯÓÔ‡Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ
fiÙÈ ÂÌ›˜ ÊÙÈ¿Í·Ì ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ·;

∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Ô˘ ·ÚÁ›


¡· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÎÈfiÏ·˜ fiÙÈ
·˘ÙÔ› ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔÓ Ã›ÙÏÂÚ; ∫È ·Ó
·˘ÙÔ› ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘
ÛÙÏÂÚ, ÙfiÙ ÂÌ›˜ ÁÈ·Ù› ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ
ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÚÒËÓ
Ó·˙›; ª¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi ı· ÂÓÓÔÔ‡Û Ô
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜
¤Û¢Û ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Η δίκαιη και ταχεία απονομή της έπρεπε να είχε θεσμοθετηθεί... χθες
‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ›Ï˘ÛË Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ, Ë ·ÔÔÈÓÈÎÔÔ›Ë-


·Ú·Ï‹ÚËÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘
΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ó· ¢¯Ëı› Ó· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ·- ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ÛË ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, Ë ÔÈ-
›¯·Ì 20 ¶¿ÁηÏÔ˘˜... ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ À- Ë ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›- ÓÈ΋ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Î·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ Â-
™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·ÓÂ Ô ÛÔ˘Ú·ÏÈÛÌfi˜ Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 1˘ ª·ÚÙ›Ô˘. Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·ÓÔÚıˆÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô-
ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ – Ì ‚¿ÛË O ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ «... ‰È¿ÛÙ·ÛË. ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˙ËÌ›·˜ ‹ ‚Ï¿‚˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ
Ù· ÔÔ›· ÔÏÏÔ› ŒÏÏËÓ˜ Ú¤ÂÈ ·fi ∏ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· Î·È Ë ·ÓÔÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏÔ- ∫ ÔÈÓÔÙÔ›Â˜ ›Ûˆ˜. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ó·È, Ì ˘ÔÛÙ› ÙÔ ı‡Ì·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚfiÛÊ·Ù·
ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÓÂfiÏÔ˘ÙÔ˘ Ó· Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‚‚·ÈfiÙËÙ·. ∞‰È¤ÍÔ‰Ô fï˜ fi¯È. ¢·Ó›˙Ô- ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ ıÂÛÌÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·-
ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ı· Ú¤- Ì·È Î¿ÔȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ Cesare Beccaria, Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Î·È ·Ó¿Ú¯·ÈˆÓ – ÏËÓ fï˜ ·-
ÓÂfiÙˆ¯Ô˘ – ÂÌϷ΋ηÌ Û ÂÈ Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó». ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ «¶ÂÚ› ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÈ- ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ – Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ
ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ·ÓfiËÙË Î·È ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÂÎÎÚÂ- ÓÒÓ» Û ·fi‰ÔÛË ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ˘ ∫ÔÚ·‹ «... Ï·›ÛÈÔ Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÈÎÔ‡
·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈ΋. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÌÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ¤Êı·Û·Ó ∂›· fiÙÈ Ë Ù·¯Â›· ÔÈÓ‹ Â›Ó·È ˆÊÂÏÈÌÔÙ¤- Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË sine qua non ÚÔ-
‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÙȘ 418.715. O ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Ú·. ¢ÈfiÙÈ fiÛÔÓ ÔÏÈÁfiÙÂÚÔÓ ‰È¿ÛÙËÌ· ¯Úfi- ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘
∫·ÙÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ·˘Ùfi˜ fiÁÎÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÓÔ˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘.
Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ Í¿ÏÏÔ˘, ÌfiÏȘ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜,


∂ÏÏ¿‰· ·fi ‰ˆ ÎÈ ¤ÂÈÙ·.
∞Ó Î¿ÔÈÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ·Ó- ■ ÛÙȘ 23 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙÏÂÚ, ıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, 246 ÃO¡π∞ ¶ƒπ¡ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ fiÚÈÛ ÙËÓ
ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ›Ûˆ˜ Ó· Ì·˜ ›¯·Ó ¯Ú‹Û˘ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔ- ·Ù˙¤ÓÙ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·-
ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÁÈÒÓ Î.¿. O ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÎ- ∞fi ÙÔ 1764 ¤ÁÚ·Ê·Ó fiÙÈ «Ë ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ Â-
Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ μ·˚Ì¿Ú˘ ÚÈÓ Δ˘ μ¿Ûˆ˜ ‰›Î·Û˘ ÙˆÓ ÔÈÓÈÎÒÓ Ù·¯Â›· ÔÈÓ‹ Â›Ó·È ˆÊÂÏÈÌÔÙ¤Ú·. ıÓÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂۛ˜ (ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÔÚÁ·Óˆ-
·fi ÙÔÓ Ã›ÙÏÂÚ, ÙÔÓ Ã¿ÈÓÚȯ ∞ÚÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Û ÚÒÙÔ Î·È ∏ ‚Ú·‰Â›· ÙÈ̈ڛ· Ù˘Ô‡Ù·È ÂȘ
̤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Î·È ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·Îfi ¤-
ªÚÔ‡ÓÈÓÁÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Â›Ó·È Â- ÁÎÏËÌ·, ı‡Ì·Ù· Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ·-
Î·È «Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ ›ӷ˜», ÏfiÁˆ Í·ÈÚÂÙÈο ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Ù¤ÏÂ- ÙÔÓ ÓÔ˘Ó ÙˆÓ ı·ÙÒÓ, fi¯È ϤÔÓ ÎfiÌ· Î·È ı‡Ì·Ù· ÙÚÔ¯·›ˆÓ) fiÛÔ Î·È ÙȘ
ÙÔ˘ ÎÚ·¯ ÙÔ˘ 1929 Ô˘ ¤ÏËÍ ÛË Ù˘ ·ÍÈfiÔÈÓ˘ Ú¿Í˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ¯Ò- ˆ˜ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜, ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Â-
ÛÊÔ‰Úfiٷٷ ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ú· Ì·˜ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÙÚ›ÙË ÛÙȘ ·Ú·‚È¿- ϤÁ¯Ô˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ÙËÓ ·-
ÙȘ ‡Ï˜ ÛÙÔÓ Ã›ÙÏÂÚ. ΔÔÓ ÔÔ›Ô ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÂ- ·ÏÏ’ ˆ˜ ·ÏÔ‡Ó ı¤·Ì·» ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. OÚ›ÛıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔ-
„‹ÊÈÛ ΢ڛˆ˜ Ë ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË, ÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰¤Î· ¯ÚfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ú¿ Î·È ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ
ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÔÈ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ™Â Û‡ÓÔÏÔ 392 ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ-
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, Ô˘ ›‰·Ó Ù· ·Ú·‚È¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ 354 ·ÊÔÚÔ‡Ó ·‰È΋̷ÙÔ˜, ÙfiÛÔÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÓ Î·È ÌÔÓÈ- ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (fiÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ = Â˘Úˆ-
ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔÓÙ·È. ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û ‰›Î·ÈË ‰›ÎË Î·È Ù·¯Â›· ·- ÌÒÙÂÚÔÓ ÂÓÙ˘Ô‡Ù·È ÂȘ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓÔÓ ·˚΋). ™Â ·˘Ù¿ Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ – Ô˘ ·-
£· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â›Û˘ Ó· Ì·˜ ›¯·Ó ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. OÈ ÂÈÙÒÛÂȘ „˘¯‹Ó Ë Û˘ÌÏÔ΋ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÔ‡ÙˆÓ ÂÓÓÔÈ- ÛÊ·ÏÒ˜ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ÎÚÈÙÈ΋˜ – fiÔ˘ ÙÔ ˘-
ı˘Ì›ÛÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηı˘ÛÙÂÚË̤Ó˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ ÒÓ, ·‰›ÎËÌ· Î·È ÔÈÓ‹... ∏ ‚Ú·‰Â›· ÙÈ̈- ÂÚÂıÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙȘ ÂÛˆ-
ۯ‰›Ô˘ ª¿ÚÛ·Ï ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Â›Ó·È ÔÏÏ·Ϥ˜: ÛÙËÓ ÈηÓÔ- Ú›· Ù˘Ô‡Ù·È ÂȘ ÙÔÓ ÓÔ˘Ó ÙˆÓ ı·ÙÒÓ, fi¯È ÙÂÚÈΤ˜ ¤ÓÓÔ̘ Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ıÂÛÌÈΤ˜
1951 Î·È ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ô›ËÛË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ϤÔÓ ˆ˜ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜, ·ÏÏ’ ˆ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ, Ë ÂÎÏ‹-
·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘, ÛÙËÓ ÎÚ›- ·ÏÔ‡Ó ı¤·Ì·...». ŒÙÔ˜ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜, ÙÔ 1764. ÚˆÛË Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÚÔ¸fiıÂÛ˘ ÁÈ·
ÛË ÂÚ› ÂÓÔ¯‹˜ ‹ ·ıˆfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔ- ‹ÌÂÚ· Û˘˙ËÙԇ̠ٷ ̤ÙÚ· ·Ô- ÙË ‰›Î·ÈË, Ù·¯Â›· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰›ÎË


∂ÏÏ¿‰·, Ë ¢˘ÙÈ΋ ÙfiÙ °ÂÚÌ·Ó›· ‹Ù·Ó
·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚ› ‰È- Û˘ÌÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È fi- ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Á›ÓÂÈ... ¯ı˜. ∞˜ ›ӷÈ.
‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ «ÚÔÛÙ¿ÙË» η›Ô˘ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙËÓ ÎÔÈ- ÏÔÈ Û˘ÓËÁÔÚԇ̠۠ıÂÛÌÈΤ˜ ‰ÈÂ-
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi. O Ífi‰Ô˘˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ∏ μ¿Ûˆ ∞ÚÙÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ·
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞Ó- ÛÙ· fiÚÈ· ‹ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ‰ÈηÈÈÎÒÓ Û˘- ηıËÁ‹ÙÚÈ· ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜, ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘
‰Èψ̷ٛ· ÙÔ˘ ‰·¯Ù‡ÏÔ˘. ıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë Â͈‰ÈηÛÙÈ΋ Â- ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ΔÔ ı¤Ì· ª∂Δƒ∞ ™√∫ /¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 7

∞ÛÊ˘Í›· ‰Ò, ·Ó¿Û· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜


Αιματηρή λιτότητα στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων για την ευρω-βοήθεια
™ÔÎ Î·È ‰¤Ô˜ ·fi Ù· ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·
Ô˘ ¤Ï·‚ ÔÙ¤ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË
ºOPOI ¶EPIKO¶E™
1,3
·fi ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È ÌÂÙ¿.
º¶∞ ·fi 4,5% Û 5%, ¢HMO™IO
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ·fi 9% Û 10% Î·È ·fi
ú ªÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 30% ÙˆÓ ÂȉÔ-
°ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜
gpapachristos@dolnet.gr
19% ÛÂ 21%
‰ÈÛ.
ú740 Ì¿ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ¶¿Û¯·
Î·È ¿‰ÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜
‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔ- KAY™IMA ™ÙË ‚ÂÓ˙›ÓË 0,08
ÂηÙ. ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÂÈϤÔÓ 2%
Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ
∏ ÓÔÌ›·˜, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ÛÂ Û˘Ó-
‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÙˆÓ
¢ÚÒ (ÂÚ›Ô˘ 0,10 ¢ÚÒ ÛÙËÓ
ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹) Î·È ÛÙÔ ÓÙ›˙ÂÏ
ΛÓËÛ˘ 0,03 ¢ÚÒ EP°A -
μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ·- (ÂÚ›Ô˘ 0,04 ¢ÚÒ ¶AI¢EIA
Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹) ªÂ›ˆÛË
Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi 5ÌËÓË Ô˘-
ÛÈ·ÛÙÈο ΢ÔÊÔÚ›·, ÛÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ
ú450 ™YNO§O
ú700 ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ
∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ
Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÎÏËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ¶Â-
T™I°APA, ¶OTA ÂηÙ. ÂηÙ. Î·È ÙËÓ
∂Î·›‰Â˘ÛË

4,8
ÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ 14Ô ÌÈÛıfi, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞
™Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·
ÛÙÔ 21%, Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡-
ÛÙÔ 65% (̤ÁÈÛÙË
ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹ 4,20 ¢ÚÒ

ÁÈ· ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ô˘ ™YNTA•EI™
Oπ ∞¡Δπ¢ƒ∞™∂π™
∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ 3,20
¢ÚÒ). ™ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ
ηٿ 20% (·‡ÍËÛË
ú ‰ÈÛ.
ú450
∞Ó·ÛÙÔÏ‹
·‡ÍËÛ˘

ÔÈ ÚÒÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ
ÙÈÌ‹˜ ÛÙË ÊÈ¿ÏË ÙˆÓ
·ÎÚÈ‚ÒÓ ÔÙÒÓ 1,20 ú300 2% AE¶ ÂηÙ.
∂˘Úˆ·›ˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ¢ÚÒ Î·È Ô‡˙Ô,
ÙÛ›Ô˘ÚÔ 0,60 ¢ÚÒ)
ÂηÙ. ¢EKO
ªÂ›ˆÛË Î·Ù¿ 7%
ÛÈÌ·, Ì›ˆÛË ÛÙÔ 12% ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ
ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ηÈ
ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤-
Ì›ˆÛË 30% ÙˆÓ
·˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· Ù· ˘„ËÏ¿ ÂÈ-
ÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·Î›ÓËÙ·, ÂÈ-
PEYMA
ºfiÚÔ˜ ηٷӿψÛ˘ ÛÙÔ ú250 ú360 ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ
‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓË- ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ (2,5 ÂηÙ. ÂηÙ.
ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ,
¶¿Û¯· Î·È ¿‰ÂÈ·˜
Ù· Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÌfiÓÔ ·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¢ÚÒ/MWh ÛÙÔ ÛÙȘ ¢∂∫O
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·Îfi, 5 ¢ÚÒ/MWh
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÛÙÔ ÔÈÎÈ·Îfi) Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË EI¢H
·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë Ô-
Ô›· ‚˘ı›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙËÓ
Ù˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ÛÙÔ ÓÙ›˙ÂÏ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ¢∂∏
¶O§YTE§EIA™
(·˘ÙÔΛÓËÙ·, ú100 ú150 TAMEIA
ªÂ›ˆÛË ÛÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË
‡ÊÂÛË. ÛοÊË Î.Ï.) ÂηÙ. ÂηÙ. ÙˆÓ T·Ì›ˆÓ ¢∂∏ Î·È OΔ∂
¶·ÚfiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â-
‰Ò Î·È 5 Ì‹Ó˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›Ë-
Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜
΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ù· ‰È·‰Ô¯Èο Ù·Í›‰È· ÙÔ˘ ∏ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÙË μÔ˘Ï‹ ‹Ù·Ó
°ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û μÂÚÔÏ›ÓÔ (·‡- Ë ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙ· ̤ÙÚ· ÛÎÏËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ Ë
ÚÈÔ) Î·È ¶·Ú›ÛÈ (ÙËÓ ∫˘Úȷ΋) ÈÛÙÔÔÈ- ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÚԂϤÔ˘Ó ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 2% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÂÚÈÎÔ¤˜
Ô‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰··ÓÒÓ Î·È ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ
Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ À-
Ô˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ٷ
̤ÙÚ· Î·È fiÔ˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÔÈ ‰Ú·Ì·-
ÙÈÎÔ› ÙfiÓÔÈ, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤ÛÙÂÈÏ ̋-
Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÙÈ ·Ó Î·È ÌÂÙ¿
·fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó·-
ÎÔ›ÓˆÛ ¯Ù˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÂΉËψ-
ı› Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚-
΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ¯ÒÚ·
Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ϤÔÓ
ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô, ÁÈ·Ù›
‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙfiÎÈ· 7%.
¬ ∏ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÙË μÔ˘Ï‹ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙ· ̤ÙÚ· ÛÎÏËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ Â-
∞ÂÚÁÈ·Îfi ·̷ Í‹ÁÁÂÈÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÚԂϤÔ˘Ó ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 2% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ Î·È ·˘Í‹ÛÂȘ ÊfiÚˆÓ
Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ‹‰Ë
ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛˆÓ, Ì ÙËÓ ∞¢∂¢À Ó·
ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓË-
ÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔ-
Ï›Ù¢Û˘ Ó· ÂÍ·ÔÏ‡Ô˘Ó ˘Ú¿ ηٿ Ù˘
΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ
Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˆ˜ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯Ò-
Ú·. ™ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÚÎÂÙÔ› ˘-
Ô˘ÚÁÔ› ¿ÓÙˆ˜, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘-
Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘,
ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÌÂ
ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÂÓÒ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜
ª·Ú. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈ·-
ο ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫...
8 ΔÔ ı¤Ì· ª∂Δƒ∞ ™√∫ /¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

«™ÙÔ ¢¡Δ, ·Ó
π∫∞¡√¶√π∏™∏ °π∞ Ù·
̤ÙÚ· ÂͤÊÚ·Û·Ó Ô
Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ
∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô Î·È Ô Â-
ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘-
Ï›Ô˘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ OÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙Ò-
Ó˘ ∑. ∫. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ. ŸÛÔ
ÁÈ· ÙËÓ Õ. ª¤ÚÎÂÏ Â›Â
Δηλώσεις Γιώργου - μήνυμα προς
fiÙÈ ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó «ÛË-
Ì·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì·» ÁÈ· ÙË ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ
Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÙ·›ÚˆÓ, Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÁηṲ̂ÓË Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜
¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ΔË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi

ŒÍˆ... ‹Á·Ì ηϿ


¤ÎÙ·ÎÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ‰Â›·˜ ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó fi-


°ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ÙÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ï‹„˘
ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ì ÙËÓ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘
Θετικές οι αντιδράσεις στα μέτρα ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ È· Ó· ‰·- Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ·

∂¶πª∂§∂π∞:
°ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜
Â, ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÂÏÏË-
ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔ-
«∏ Ó›˙ÂÙ·È Ì 7%», › ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜.
∏ Û·Ê‹˜ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Â-
¤ÚÂ ӷ ›¯·Ó ÏËÊı› ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ™ÙÔ ›-
‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ô °È¿Ó-
Ó˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ
ÓÔÌÈÎfi Ù˘ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ηٿ 4% ÙÔ 2010 Î·È Ú› Èı·Ó‹˜ ϤÔÓ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ¢¡Δ, ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË Â›¯Â ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÂÈÊ˘Ï¿-
£∂Δπ∫∞ À¶√¢∂ÃΔ∏∫∞¡ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ›Ûˆ˜ ÙËÓ ÈÔ «ÚÔˆıË̤ÓË» ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡.
ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔ- ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ÙȘ μڢͤÏϘ Î·È O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ
Δ·Ì›Ô, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÌÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· °·ÏÏ›·˜ - °ÂÚÌ·Ó›·˜ fiÙÈ Ë ∂Ï- ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ¶Úˆ-
Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Î·È ÔÈ Ô›- £ÂÙÈο ‹Ù·Ó Ù· Û¯fiÏÈ· Â›Û˘ Î·È ·fi Ï¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ı˘Ô˘ÚÁfi Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú¿ÍË ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜
ÎÔÈ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ∏ ∂∫Δ ¤- ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ˘- ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂.∂., ÁÈ·Ù› Û ÙÔ˘ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘-
ηÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· «ÂÈÛÙÈο ÚfiÛıÂÙ· Î·È Ìfi- Ô˘ÚÁÒÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ∑. ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Á‹˜, ÂÓÒ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜
ÓÈÌ· ̤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜», ∫. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, Ô˘ › fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ¢¡Δ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi ÌÔ- §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ӷ ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·-
ÂÓÒ ÙÔ ¢¡Δ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠«Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ¤ÁηÈÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÚÔ- Ú› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÙÔ Ó›˜ (ÂÎ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘) ÙËÓ ·˘-
̤ÙÚ·» Î·È «Ôχ Ûı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔ- ÂÓÈ·›Ô ÓfiÌÈÛÌ·. Ù·¿ÙË fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ı· ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÎÂÚ-
ÈÛ¯˘Úfi ‰ËÌÔÛÈÔ- Á›˙ÂÈ ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ù˘ ·Ó ·˘- ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÙÈ ·Ì¤- ‰›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ
£ÂÙÈÎÔ› Î·È ÓÔÌÈÎfi ·Î¤ÙÔ».
ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô ˙‹-
Ùfi ÎÚÈı› ÙÂÏÈο ·Ó·Áη›Ô. ∏ ‰‹ÏˆÛË °È-
Ô‡ÓÎÂÚ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘
Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÙÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÚ›ÛË ·˘Ù‹ ‹ fiÏÔÈ ı· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ‹ fiÏÔÈ
ı· ηٷÛÙÚ·Êԇ̷̠˙›.
ÔÈ ÈÛÙÔ- ÙËÛ ·ÎfiÌË ÙËÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ■ O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ã. ∫·ÛÙ·-
˘ÈÔı¤ÙËÛË Î·È Â- Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÒÛÙ ӷ ‰È·Ê˘- Ó›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ
ÏËÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ Ê·ÚÌÔÁ‹ ÛËÌ·- Ï¿ÍÔ˘Ó ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢- ¶ƒø£À¶OÀƒ°O™
Î·È ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜
O Ô›ÎÔ˜ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔ- ÓÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ú- ÚÒ – ·Ó Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÈ- «∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ‰Èη›ˆ˜ È· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚- ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ·Ô-
ÏfiÁËÛ˘ Fitch ηψÛfiÚÈÛ ڢıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û‹Ìˆ˜ Ó· ·ÚÓÂ›Ù·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÛÙ‹- ‰¤¯ÂÙ·È ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ.
ÚÈ͢ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.
΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Â›Ó·È Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿
Ù· ̤ÙÚ·, ·Ó Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙfiÓˆÛË Ù˘ ·-
fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎÔ‡ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜» ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË
·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Î·È Ù˘ ·Ó¿Ù˘- ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ Ù· Ó¤· ̤- ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ıˆڋıËÎÂ Ë ·Ú¤Ì-
¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∏ Moody’s ·fi ͢, Î·È ‰‹ÏˆÛ ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ÔÔ›· Ô ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ì ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂ- ‚·ÛË Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ª·ÚÈÏ›˙·˜
ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Ó¤ÊÂÚ ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ˘Ô- ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ∫ÚÈÛÙfiÊ ™Ù›- Ï· ª¤ÚÎÂÏ, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· Ú·Á- •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Ë ÔÔ›· ·¢ı˘-
ˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÍÂ- ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Â- ÁÎÌ·Ó˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «·Ó¿ÏÔÁ· ÙˆÓ ÚÔÛ- Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÚÔ- ÓfiÌÂÓË ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ
οı·ÚË ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ÚfiıÂ- Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯Â- ‰ÔÎÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿- ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ó· ¤- fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÎÈÓÔ‡-
Û˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÓÙÈ- ‰›ˆÓ Ù˘ ΢‚¤Ú- ‰·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘». ¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡È- ÓÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ Ô-
ÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÓËÛ˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Õ. ª¤ÚÎÂÏ ÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙›, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÏÈÙÈ΋˜ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ·
ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, › fiÙÈ ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó «ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹- fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ÙÂÓو̤- Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ - ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘
ÂÓÒ Ë ∂∫Δ ÂÂ- Ì·» ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ô
ÓÔ Û¯ÔÈÓ›. ∫·È ˆ˜ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ «‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ó ÔÏÈ-
Û‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ·- ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘
˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ηÌÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÁÈ· ÙÈ΋ Ì·˜ ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ·». ΔfiÛÔ Ë Î. •Â-
ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛ¯˘- ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË μ. ™fiÈÌÏ ˙‹-
ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ fiÛÔ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜
Ú‹ ı¤ÏËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÙËÛÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·
ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫. ª·Ù˙ÂÏ‹ ÂÂ-
ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο.
O ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ù˘ ∂.∂. ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û‹Ì·Ó·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰Ôı› ÚÔÛÔ¯‹
ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜. ∏ ·Ó·- ™Â ‚·Ú‡ Îϛ̷
Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Â›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔοÏÂÛ ÂÍ¿ÏÏÔ˘
ƒÂÓ Â› fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Ú·Á- ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· ÌË ÌÂ-
·ÓÔ‰È΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Â˘ÚÒ Ô˘ ¤ÊÙ·ÛÂ
Ù· 1,37 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·fi Ù· 1,36 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÚÔ- ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‚·Ú‡ Îϛ̷, ÙÔ˘ÛȈı› Û ̷˙ÈÎfi ΛÓËÌ·.
¯ı¤˜. ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· Â- Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡
O Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ- Ê·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·- ‚·Ú˘Û‹Ì·ÓÙ˘ fiÛÔ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ÔÌÈ- ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÈÛΤ-
‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ·fi ÙȘ μÚ˘- ÎÔÈÓÒıËηÓ, ÂÓÒ Ë °·ÏÏ›‰· ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈ- Ï›·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ∫ÔÈ- ÊıËΠÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi ̤Á·ÚÔ ÚÔÎÂÈ̤-
ͤÏϘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ∫Ô- ÎÔÓÔÌ›·˜ ∫. §·ÁοÚÓÙ Ù· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ «¤- ÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ OÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ·Ô- ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘
ÌÈÛÈfiÓ ÁÈ· Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ›- Ú· ·fi οı ÚÔÛ‰ÔΛ·» Ù˘ ∂.∂. Ê¿ÛÈÛ ӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÔÌfiʈӷ Ù· ̤ÙÚ·, ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ· Î·È Ó·
·Ú¿ ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ˘- ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘
‹ÚÍ·Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ∞fi fi- ηٿÛÙ·Û˘ Î·È Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ·

[ ∞πê∂™ ] ™Èˆ‹ ÛÔ˘˜ ¤Ï·‚·Ó ÙÔÓ ÏfiÁÔ, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÛË-


Ì·Óı› Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓ.
ÕÌ˘Ó·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜
ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ Ù˘. §›ÁÔ ÚÈÓ ÎÏ›-
ÛÔ˘Ó ÔÈ fiÚÙ˜, Î·È ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÙËÏÂÔ-
ÙÈÎÒÓ Î·ÌÂÚÒÓ, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›Â:
∏ ∞¡∞ª√¡∏ Ù¤ÏÂȈÛÂ, Ù· ̤ÙÚ· ·- ÛÌÔ‡. OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÓ¿ÓÂ, ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘- ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È «∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ‰Èη›ˆ˜ È· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚-
Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Î·È ÙÒÚ· È· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Ú·ÛÙ› Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔ‡Ó Ù›- Ù˘ ÁÓÒÌ˘ fiÙÈ ·˘Ù¿ ı· ¤ÚÂ ÁÈ· ÙÔ Î‹ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Â›Ó·È Ë ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿
ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ «ÓËÛÙ›·˜ Î·È ÚÔÛ¢- ÔÙÂ. ∂͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ïfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ›¯·Ó ÏËÊı› ‹‰Ë ·- ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜».
¯‹˜». Δ· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ÛÎÏËÚ¿, ÎfiÛÌÔ˜ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛ- fi ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ‹ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. O Î.
Ôχ˜ ı· Ì·ÙÒÛÂÈ, ¿Ú· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ οÏÂÛ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· «ŒÍÔ‰Ô ·fi ÙË O¡∂»
ˆÚ·ÈÔÔ›ËÛË ÌfiÓÔ ˆ˜ ÎÔÚÔ˚‰›· ÌÔ- ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ – Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÒÛÙ ӷ ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈ-
Ú› Ó· ÂÎÏËÊı›. Àfi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤Ó- ¤¯Ô˘Ó, ÁÈ· Ôχ ·ÎfiÌË – ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÔÊ¢¯ı› ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡Ô- ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, Ô °ÈÒÚ-
To˘ ÓÔÈ·, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ο- Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·- ÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›Ô. ÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ·-
°ÈÒÚÁÔ˘ ÃÚ. ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÛË Î·È Ô˘ ΢‚¤ÚÓËÛ·Ó ÁÈ· 5ó ¯Úfi- ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ §Ô‡Î· ∫·- Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· Ó¤·
¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ Ì·˜ Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ·ÚÔ‰È- ÓÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ŸÏÔÈ, Ìˉ¤ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ÙÛ¤ÏË ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™ÙÂϤ¯Ë ·fi ÙÔÓ
gpapachristos@dolnet.gr ο ‹ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ™·Ì·Ú¿ ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ô˘ ‚˘ı›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÒÚ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ ÔÈ °È¿ÓÓ˘
‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Â›Ó·È Ó· ÛȈÔ‡Ó. ∂- fiÏÔ Î·È ÈÔ Ôχ ÛÙÔÓ ‚Ô‡ÚÎÔ Ù˘ η- ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ fiˆ˜ ›- ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÛÂÏ¿˜,
›Û˘, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÛȈÔ‡Ó Î·È fiÛÔÈ Ú·Ì·ÓÏÈ΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ – ÙÔ˘  Ì ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ÌfiÓÔ ÙÔ Û¯ÔÏ›·Û·Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ô-
ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ù·˘Ù›ÛÔ˘Ó ÙȘ ȉÂÔ- «‰ÂÓ ÊÙ·›Ì ÂÌ›˜, ÙÔ ¶∞™O∫ ÊÙ·›ÂÈ» 2010 ı· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó 16 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ˆ˜ ÏÈÙÈ΋˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋˜ Û‡Á¯˘Û˘ ÛÙÔ
ÏÔÁÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ Ì –, Ó· Û·„Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È Ó· ˙Ë- ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› ˆ˜ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ¶∞™O∫, ÂÓÒ Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ OÈÎÔÓfiÌÔ˘ ˙‹-
̤ÙÚ· fiˆ˜ ·˘Ù¿, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË Ù‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· fiÛ· ¤Î·Ó·Ó ÛÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ÙËÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜
¯ÔÚ›· ÙÔ˘ ¿ÎÚ·ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈ- ÙfiÔ. ŒÏÂÔ˜ È·. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜
ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È- ·fi ÙËÓ O¡∂!
ΔÔ ı¤Ì· ª∂Δƒ∞ ™√∫ /¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 9

‰ÂÓ Ì·˜ ÛÙËÚ›ÍÂÙÂ Î·È ÙÒÚ·»


Βρυξέλλες, Γαλλία, Γερμανία: «Η Ελλάδα δεν αντέχει πια να δανείζεται με 7%»
™ÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÏÏ¿ Ì ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ™·Ì·Ú¿˜:
¶·Ú·Ï‡ÂÈ Ë

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘
¶‹Ú·Ì ‰‡ÛÎÔϘ
·ÔÊ¿ÛÂȘ Û ÌÈ·
ÔÈÎÔÓÔÌ›·
Δ∏ ª∂Δø¶π∫∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙËÓ
‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈϤÁÂÈ Ë ¡.¢.,
ÚÔÂÍÔÊÏÒÓÙ·˜ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙˆÓ
̤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ·¤ÚÚÈ„Â
ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ,
ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜: ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· «‰ÂÓ
«Δ· ̤ÙÚ· ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì›ÁÌ· ÛˆÙËÚ›·˜»,
›¯·Ó ÏËÊı› ÓˆÚ›ÙÂÚ·» ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ «·Ú·Ï‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·
Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi».
∫∫∂ Î·È ™Àƒπ∑∞ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó Ù·
̤ÙÚ· «¿ÁÚÈ· ı‡ÂÏÏ·», Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ·
«¯ÔÓÙÚ¿ „¤Ì·Ù·» Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙËÓ
΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÂÚÈÛÛ‹ ˆÌfiÙËÙ·,
˙ËÙÒÓÙ·˜ ·’ fiÏÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó Ù·
̤ÙÚ· Î·È Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó
Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘
ÏÔ˘ÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜
ŒÓˆÛ˘. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË,
§Ô‡Î· ∞Ó‰Ú¤·˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÿÚ˘ ª·ÚÈÏ›˙· ¿ÓÙˆ˜, ÎÈÓ‹ıËΠ¯ı˜ Ô °.
∫·ÙÛ¤ÏË §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ƒ¤·˜ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔ- ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë
Ô‡ÏÔ˘ ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û «ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌ›Ի
«O ΛӉ˘ÓÔ˜ «™ÙËÓ ÎÚ›ÛË «¡· Á›ÓÔ˘Ó «¢È·ÙËÚÒ ÙȘ Î·È ÚÔ¤¯ÂÈ Ë «ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈÚ‹ÓË».
ÙÒÚ· ·˘Ù‹ ‹ fiÏÔÈ Ú¿ÍË ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È «Δ· ̤ÙÚ· O Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ¿Ó·„ ÎfiÎÎÈÓÔ
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ı· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÌÔ˘, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÁÈ· Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘
·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË ‹ fiÏÔÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÚÈ· Ù˘ ȉÂÔ- ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘,
ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚ·- Ù˘ ÊÔÚÔ- fï˜ ÙËÓ ÎÚÈÛÈ- ÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙËÓ
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞, ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘
ÔÈÎÔÓÔÌ›·» Êԇ̷̠˙›» ‰È·Ê˘Á‹˜» ÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿ- ÔÏÈÙÈ΋˜ Ê˘- 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ
ÛÙ·Û˘ ·Ô‰¤¯Ô- ÛÈÔÁӈ̛·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙË Ó¤· ·‡ÍËÛË
Ì·È ÙË Ï‹„Ë ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜» ÛÙÔÓ ÊfiÚÔ Î·˘Û›ÌˆÓ. ∫·È ·ÓÙÈÚfiÙÂÈÓÂ
ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ» ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË Ù˘
ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Û ÔÙ¿, ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È Â›‰Ë
ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘
ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙËÓ
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ
ÕÁÚÈ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÔÈ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ «„·Ï›‰È» ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÎÚ¿ÙËÛÂ
Û·Ê›˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο
ÂÚ·Á̤ӷ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: μԇϷ ∫¯·ÁÈ¿ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ̤ÛÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì». ∏ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ϤÁÔÓÙ·˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ «Ë
∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ó· ÌËÓ «ÂÈÚ·¯ı›» Ô Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ¡.¢. ‰È¤Ú·Í ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Î·È Ù·
•∏ª∂ƒøª∞Δ∞ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™, μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Î·È ª·ÚÈÏ›˙· 14Ô˜ ÌÈÛıfi˜. ™ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ï‹ÚˆÛ» Î·È ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Á˘Ú›ÛÂÈ
ÌfiÏȘ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙË ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ë Î. fiÏˆÓ Ó· ÚÔÎÚÈı› Ë ÚfiÙ·ÛË ÛÂÏ›‰·.
Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÛÎÂ„Ë ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙËÓ
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜, º›ÏÈÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÂÚÈÎÔ‹ ·ÓÙÈÚÔ‰ڛ·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ «∫·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·»
ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜, º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, ηٿ 50% ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÓËÌÂÚÒıËΠÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ Î·È Ô ∏ ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη
΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ƒÂÁÁ›Ó· μ¿ÚÙ˙ÂÏË Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ì›· ÌÈÎÚ‹ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¶··Ú‹Á· ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ô
ηٿ 30% ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ £¤Ô˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÂÍ ÂÚÈÎÔ‹ ·fi ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‹‰Ë ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ›Â
ÌÈÛıÔ‡. OÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¯‹˜ Û˘ÌʈӋıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ı· fi¯È fï˜ Î·È ·fi ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫·ÛÙÚ› Î·È ¿Ó·„ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ¯ÔÓÙÚ¿ „¤Ì·Ù·, ‰ÈfiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ
ÚÔ˚fiÓ ‰‡Ô Ì·Ú·ıÒÓÈˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÎÔ› ηٿ 100% Ô ¶¿Û¯·. ʈ˜... ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, «·ÏÏ¿ ı·
Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Ô˘ 14Ô˜ ÌÈÛıfi˜ ÎÈ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ OÈ Î.Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ¿ÚÂÈ Ë Î·ÙËÊfiÚ·» Î·È ÙÔ˘˜
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÎ ·Ó·˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ∫ÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·,
·Ú·ÏÏ‹ÏÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ·. ∞ÚÓËÙÈÎfi˜ ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ·, ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ¯ÔÓÙÚfi
Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ 10.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì‹Î ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ „¤Ì· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ·
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜ ‹Ù·Ó Ô ·›ıÔ˘Û· Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ 2010, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ
¶∞™O∫ ÛÙË μÔ˘Ï‹ – Ë ÚÒÙË ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·˙ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ Ô˘ ηٷ٤ıËΠ̠ÙË ÌÔÚÊ‹ Â›Ó·È Ì¤ÙÚ· ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· Ó·
μÔ˘Ï‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ‰ڛ·˜ Î·È ‰È¿ ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· Ó· ÚԂϤ„ÂÈ Î·È Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ò˜
ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ¶∞™O∫ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜, Ô º›ÏÈÔ˘ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ „ËÊÈÛÙ› ·‡ÚÈÔ. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.
OÌ¿‰·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹ Î·È Ë ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È Ó· › ˆ˜ «¤ÙÛÈ ÂÚÈÎÔ‹ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 35-35- ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘
‰Â‡ÙÂÚË ÛÙË ∑·ÏÔÎÒÛÙ·, ÛÙÔ fiˆ˜ ¿ÙÂ, ı· ‰È·Ï‡ÛÂÙ ÙÔ 30 (ÙÔ 30% ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 4 Ù· ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞
ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞™O∫». ∂›Û˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ). ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·. OÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ˜ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ
΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÔÌ¿‰· ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ Ù˘ ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎ·Ó fiÙ·Ó Û¯ÔÏ›·Û ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË
¶¿ÁηÏÔ˘. ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠ̋ˆ˜ ı· ‹Ù·Ó Û˘Ó‰ڛ·ÛË Â›¯Â ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ Úˆ› ÛÙË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ˘Ú¿
™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ÛÎfiÈÌÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÈÊı› Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙȘ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù·, ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÂÓfi˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘. «∞˘Ùfi fï˜ Ô˘
ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÂÚ› ÙȘ 11 ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ «ÙÔ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯·Ú›˙ÂÈ ·Ïfi¯ÂÚ· ÛÙÔ˘˜
‚Ú¿‰˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¿Û¯· Î·È ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ¶∞™O∫ ¤¯ÂÈ Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙÔ 35-35-30 ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜ ‰ÂÓ Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ, ·Ó‹ÎÂÈ
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛·, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Û 30-30-30. ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÂ
·ÁÒÓ˜ Î·È Ì ı˘Û›Â˜ η٤ÎÙËÛ·Ó ÙȘ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜».
10 ΔÔ ı¤Ì· ª∂Δƒ∞ ™√∫ /¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

¶fiÛÔ ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ OI MEIø™EI™ E¶IBA§§ONTAI


ANA¢POMIKA A¶O 1/1/2010
∞fi ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘

7% ÔÈ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜,


ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¢∂∫O Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È
12% Û˘ÓÔÏÈο
(2% ÂÈϤÔÓ ÙÔ˘ 10% Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë
ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÛÂ
Ì›· ÌËÓÈ·›· ‰fiÛË ÁÈ· ÔÛ¿ ¤ˆ˜
150 ¢ÚÒ, 2 ‰fiÛÂȘ ÁÈ· ÔÛ¿ ¤ˆ˜
300 ¢ÚÒ, 4 ‰fiÛÂȘ ÁÈ· ÔÛ¿ ¤ˆ˜
·Ó·ÎÔÈÓˆı›) Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ 600 ¢ÚÒ, 6 ‰fiÛÂȘ ÁÈ· ÔÛ¿ ¤ˆ˜
·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Û ¡¶π¢. ∂›Û˘, ˘·ÏϋψÓ, ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ OΔ∞ Î·È ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ Î·È 8 ‰fiÛÂȘ ÁÈ·
Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ¶¿Û¯· ¡¶¢¢, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÔÛ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ.

30%
Î·È ·‰Â›·˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· ·Ú·ÛÙ¿Ûˆ˜
ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 30%. Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· A¶A°OPEYETAI KA£E AY•H™H
Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ

20% ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ·ÚÔ¯‹˜, ¯ÚfiÓÔ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ˘·ÏϋψÓ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË fiÔȘ


ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ·Ô‰Ô- ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜
ÙÔ Â›‰ÔÌ· Ù·¯Â›·˜ ¯‹˜ Î·È Ù· ΛÓËÙÚ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂȉÈΤ˜ ¶¿Û¯· ηٿÛÙ·Û˘ ‹ ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ‹
‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (.¯. ÂÊËÌÂÚÈÒÓ) Î·È ·‰Â›·˜ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÂͤÏÈÍË.

∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ Ì ·ÙÚfiÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ


Επώδυνες περικοπές επέβαλε η κυβέρνηση σε μισθούς και επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων
πÚÏ·Ó‰ÈÎfi ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ ÊfiÚÂÛ·Ó ·fi ¯ı˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÒ‰˘Ó˜ ÂÚÈÎÔ¤˜
Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË – Ì ˘fi‰ÂÈÍË μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ – ηٿ 30% ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù· ¶¿Û¯·,
ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ·‰Â›·˜ Î·È Î·Ù¿ 12% ÛÙ· ¿ÏÏ·, ¿Û˘ ʇÛˆ˜, ÂȉfiÌ·Ù·.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑:
∂ÈÚ‹ÓË ÃÚ˘ÛÔψڿ ΔÈ Îfi‚ÂÈ ÙÔ „·Ï›‰È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜
ˆ˜ › ¯ı˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜

Ÿ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··-
ΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÌfiÓÔ Î·È
ÌfiÓÔ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÔÈ
¶Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÀÂڈڛ˜ - ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜
¶ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ 30% ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ
™˘ÓÙ¿ÍÂȘ
OÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·ÁÒÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÚÈÎfiÙÔ-
̤Û˜ ÂÙ‹ÛȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔ-
Û›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ
1 OÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ-
΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¢∂∫O Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ 1 fiÚÈÔ ÙˆÓ ˆÚÒÓ ˘ÂÚˆÚȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘
ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.
1 ÓÙ·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ·‰Â›·˜ Î·È ÂÔÚÙÒÓ.
¢ËÌfiÛÈÔ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfi- OÈ 70.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ OΔ∂ Î·È Ù˘
ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 7%-8%. ∞˘Ùfi Â-
Ú›Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ¤Ó·Ó ÌÈÛıfi
ÛÈÔ ÁÂÓÈο Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘-
Ô˘ÚÁ›Ԣ (5.981 ¢ÚÒ ÌÂÈÎÙ¿) ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÌÈ- 2 ªÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ÂÈÙÚÂfiÌÂ-
ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Û 60 ·fi 120,
2 ¢∂∏ ı· ‰Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔ-
ÓÙ·È, ηıÒ˜ ÂÚÈÎfiÙÂÙ·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ
ÛÙÔ˘˜ 14. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ
ÛıÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ô˘ ›- ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ‰·¿Ó˜ Ù·ÍȉÈÔ‡ Î·È ·˘- Ù·Ì›ˆÓ ÙÔ˘˜ ηٿ 10%. O Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
πÚÏ·Ó‰›· ›¯·Ó Â›Û˘ ÂÈ‚ÏËı›
Û¯˘Â Ò˜ ÙÒÚ· (8.669 ¢ÚÒ ÌÂÈÎÙ¿). ∂Í·ÈÚÔ‡- Í¿ÓÂÙ·È ·fi 120 Û 160 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË Â› fiÙÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ë Ì›ˆÛË ı· Â›Ó·È 7%,
ÌÂÈÒÛÂȘ 7% ÙÔ 2009 (·ÏÏ¿ Î·È Â-
ÓÙ·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› Î·È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∂™À, ÂÓÒ ·Ó¿ÏÔ- ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ô˘ ·- ·ÏÏ¿ οÏÂÛ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Ó· ÂÚÈ-
ÈϤÔÓ 5% - 10% ÙÔ 2010), ·Ó ηÈ
Û Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. Á· Ì ٷ ÂȉÈο ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘˜ ‹ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË. Îfi„Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó.
ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÎÚÈı› Ì ·fiÊ·ÛË
■ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ηı’ ‡ÏËÓ
Δ∞ ª∂Δƒ∞ ∂¶π∑∏Δ√À™∞¡ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ˘„ËÏfiÙÂÚˆÓ ¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ - ·ÔÛ¿ÛÂȘ
·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·Ù¿ 20% Û οÔÈÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ηÈ
∫·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ô ÏfiÁÔ˜ ¶ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ 30% ÔÈ ÙÈο ηٿ 70% ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤-
Ë ∂.∂. Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ∂∫Δ, ıˆÚÒÓÙ·˜
fiÙÈ ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο
ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ.
∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÌfiÓÔ˘˜ Û ÛÙÂ-
1 ÌÈ·˜ ÚfiÛÏ˄˘ ·Ó¿ ¤- 2 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¯ÚÈ 30/8/2010. ∂›Û˘, ıÂ-

ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ 2 Ϥ¯Ë ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ-
ÛÒˆÓ Ô˘ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.
ÓÙ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ
2011, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 2010 ·Ó·-
Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰È-
η›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ
ÛÌÔıÂÙÂ›Ù·È ··ÁfiÚ¢ÛË ·fi-
Û·Û˘ Û ηı‹ÎÔÓÙ· ‰È¿ÊÔ-
ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Â- 2010 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. Ú· Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ
ª·›ÓÂÈ Ï·ÊfiÓ ÛÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂ- ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ·È- ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·fiÛ·ÛË È·ÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔ-
ΔË Û˘ÓÙ·Á‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¿-
ÁˆÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È Ë
3 ÏÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ÓÔÌÈ-
ÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›-
‰Â›·˜, Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÙˆÓ Ûˆ-
Ì¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. OÈ ÂÈÙ˘¯fi-
3 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈ- ÛˆÈÎfi, ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÚÔ-
ÛˆÈÎfi Î·È Ù· ÛÒÌ·Ù· ·ÛÊ·-
ÎÔ‡ Û ı¤ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ï‹ÚË ÂÎ-
Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 7% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 25% ÙˆÓ ÓÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ï›·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ·-
·È‰Â˘ÙÈο Î·È ‰È‰·ÎÙÈο ηı‹-
Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ OΔ∂ Î·È ¢∂∏. Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ı¤- ∞™∂¶ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒ- ÔÛ¿ÛÂȘ ·Ó·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ
ÎÔÓÙ·. OÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ·Ô-
OÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ Û˘ (·fi 50% Ô˘ ›Û¯˘Â Ò˜ Û‹ÌÂÚ·). Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. 30/4/2010.
Û¿ÛÂȘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ˘Ô¯Úˆ-
‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ Û˘ÓÔ-
‰Â‡ÔÓÙ·È ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜, ÈÔ ÛÎÏË-
Ú¤˜, ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ¢∂∫O ÛÙÔÓ, ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·, ‰ËÏ·‰‹ ∂›Û˘, ‰Ú·ÛÙÈÎfi ̤ÙÚÔ ‰È·Ú-
(-7% ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜, Û˘Ó -30% ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Î·È ·- ıÚˆÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›Ó·È Ë ··-
ÛÙ· ‰ÒÚ· ¶¿Û¯·, ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈ- ÁfiÚ¢ÛË ·fiÛ·Û˘ ˘·ÏϋψÓ,
[ ∞πê∂™ ]
Î·È Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜) Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÎÔ‡ ÙÔ̤·, ·Ú’ fiÙÈ, fiˆ˜ ›Â Ô Î. ΢ڛˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Û ı¤ÛÂȘ
ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·Ó Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ Ë ∂˘-
Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ∂˘-
Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ıˆ-
¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ·˘Ùfi Ù˘ ˙Ë-
Ù‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆ-
ÛË.
ÌË ‰È‰·ÎÙÈΤ˜, Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ
ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ï›Ô˘Ó ‰¿Ûη-
ÏÔÈ ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·, ·Ú¿ ÙȘ ÔÏ-
OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
ÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ï¤˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. Δ√ ∂ª¶∂¢ø™∞ª∂ fiÏÔÈ. Δ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Â›Ó·È ÌÔ-
Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔ- ªfiÓÔ ‰ÒÚ·-ÂȉfiÌ·Ù· ñ ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô- Ófi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·Ì›ÏÈÎÙÔÈ. ªfiÓÔ Ô˘ ›Ûˆ ·-
Û›Ô˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ OÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ‰ÂÓ ¯ÒÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ- fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ¿ÓıÚˆÔÈ. ∫·È ‰ÂÓ ÌÈÏÒ
ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ› 1,7 ‰ÈÛ. ·fi ÙȘ ÌÂÈÒ- ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Û ‰ÒÚ· Î·È ÂȉfiÌ·- ̤ӷ ηٿ 50% ÛÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›- ÁÈ· ‚ÔÏÂ̤ÓÔ˘˜ Ô˘ ı· Í‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó, ¿ÏÏÔ˜ Ï›ÁÔ Î·È ¿Ï-
ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·. ÀÂڈڛ˜, ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÌÂÙ·- ·˜, ÙÔ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈ- ÏÔ˜ Ôχ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ¤¯Ô˘Ó Â-
ÙÔ̤· Î·È Ì·˙› Ì ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ η- ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ‰·- ÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÚfiÙÂÈÓ ¯ı˜ ÙÔ ÚÔ- Ú¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 2 Â-
Ù¿ 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Â- ¿Ó˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘- ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÛÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ·ÍÈÔÚÂÔ‡˜
ÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ·- ΔÔ˘ °È¿ÓÓË §.
¿ÏÏËÏÔÈ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi- ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ı¤ÏÔÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È ‚ϤÔ˘Ó Ì ÙÚfiÌÔ ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¤Ú-
Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 1% ÙÔ˘ Ó· ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ ¶ÔÏ›ÙË ¯ÔÓÙ·È. ∞Ó·ÙÚÔ¤˜ Û ۯ¤‰È· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, Û ۯ¤‰È·
‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜, ‰¤¯ÔÓÙ·È ¿ÁÚÈÔ Ì·¯·›ÚÈ,
∞∂¶ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰·- ·Ó Î·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ·Ó·ÏÔÁÈο Â- ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜, ÁÈ· ηÚȤÚ˜, ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂ-
·ÓÒÓ. Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ¯·- ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ı˘Û›Â˜ Ô˘ ηÏÔ‡- Á·Ï‡ÙÂÚ˜. ∞Ó·ÙÚÔ¤˜ ·ÎfiÌË Û ۯ¤‰È· ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ Û˘Ì‚›ˆÛË Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒ-
∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ, Ú·ÎÙ‹Ú· Â͢Á›·ÓÛ˘, ηıÒ˜ η- ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó fiÛÔÈ ·Ì›‚ÔÓÙ·È ·- ˆÓ. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› οÔÙ ̛· ÂÍ‹ÁËÛË. ª›· Û˘ÁÁÓÒÌË;
¿ÓÙˆ˜, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯È- Ù·ÚÁÔ‡Ó ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ Û·Ù¿Ï˜. fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.
ΔÔ ı¤Ì· ª∂Δƒ∞ ™√∫ /¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 11

ÿÓÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ¤Ó·Ó ÌÈÛıfi


Σημαντική απώλεια εισοδήματος από τα μέτρα για τους δημοσίους υπαλλήλους
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·Ó ÌÈÛıfi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘
Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ ¯ı˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ Û ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜
‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·Ó¤·ÊÔ˘˜ Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ¢‹ÌËÙÚ· ™ÎÔ‡ÊÔ˘


OÈ ·ÒÏÂȘ Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·
Ô «„·Ï›‰È» ηٿ 30% ÛÙ· ‰ÒÚ· ÙˆÓ

Δ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÛÙÔ


Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ë Â-
ÚÈÎÔ‹ ηٿ 12% ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜,
¢HMO™IO™ Y¶A§§H§O™ ME MHNIAIE™
A¶O¢OXE™ ú1.381 (‚·ÛÈÎfi˜ ú1.105)
ZEY°API ¢HM. Y¶A§§H§øN ME MHNIAIE™
A¶O¢OXE™ ú1.612 EKA™TO™ (‚·ÛÈÎfi˜ ú1.207)
·ÏÏ¿ Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ Ì·˙› Ì ÙË Ó¤· AÒÏÂȘ ·fi ÂÚÈ- AÒÏÂȘ ·fi ÂÚÈ-
·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÊÔÚÒÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÎÔ¤˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ú21,12¯12 Ì‹Ó˜= ú253,44 ÎÔ¤˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ú38¯2=76¯12 Ì‹Ó˜= ú912
Û η‡ÛÈÌ·, ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ÔÙ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÂ
ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÒÏÂÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ª¿ÏÈ- AÒÏÂȘ ·fi ÂÚÈÎÔ¤˜ AÒÏÂȘ ·fi ÂÚÈÎÔ¤˜ ·fi ‰ÒÚÔ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ú377,10
ÛÙ·, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔ- 14Ô˘ Î·È 13Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ú676,80 14Ô˘ Î·È 13Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ·fi ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯· ú181,05
Ú¿˜, ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ˘ º¶∞ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÈ-
‰ÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ™YNO§O ÂÙ‹ÛÈˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ·fi Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ ú181,05
Û‡ÓÙÔÌ· Û ·̷ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂˆÓ ‰Âο‰Â˜ ·fi ÂȉfiÌ·Ù·-‰ÒÚ· ú930,24
ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂȯÂÈ-
EÙ‹ÛÈ· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË
ú739,2 ¯2= ú1.478,4
ÚË̷ٛ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂÙ·Î˘Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ Îfi-
™YNO§O ÂÙ‹ÛÈˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ
ÛÙÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜
ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜.
™Ù· ÙÚfiÊÈÌ· (·fi ·‡ÍËÛË º¶A) ú46 ·fi ÂȉfiÌ·Ù·-‰ÒÚ· ú2.390,4
Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ, ¤Ó·˜ ÌÈÛıˆÙfi˜ Ì ÌË-
ÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ 1.381 ¢ÚÒ ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙȘ
™Ù· η‡ÛÈÌ· ú490 EÙ‹ÛÈ· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË
ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ 253,44
¢ÚÒ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ηٿ 30% ÙˆÓ ™Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· (ηٷӿψÛË 1 ·Î¤ÙÔ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜) ú219 ™Ù· ÙÚfiÊÈÌ· (·fi ·‡ÍËÛË º¶A) ú46
‰ÒÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ˘ Â-
ȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜ ÂÈϤÔÓ 676,8 ¢ÚÒ. ¢Ë-
Ï·‰‹ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÈÛÔ‰Ë-
A‡ÍËÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ¢EH ú29,1 ™Ù· η‡ÛÈÌ· ú490

™YNO§IKH E¶IBAPYN™H
ú1.714,1 ™Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· (ηÓÈÛÙ‹˜ Ô ¤Ó·˜ ÌÂ
ηٷӿψÛË 2 ·Î¤ÙˆÓ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜) ú438
μ∞ƒÀ ΔO Δ™π°∞ƒO A‡ÍËÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ¢EH
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÓÈÛÙ¤˜, ηıÒ˜ Ì ËÌÂÚ‹ÛÈ· (ÁÈ· ηٷӿψÛË 1.770 kWh) ú29,1
ηٷӿψÛË ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó·
ÏËÚÒÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 1,2 ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
™YNO§IKH E¶IBAPYN™H
ú3.393,5
Ì·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ ÂÈÛfi-
‰ËÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 930,24 ¢ÚÒ. ™Â ·˘Ù¿, ¿Ó
ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ·fi ÙȘ ·˘-
Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· 490 ¢ÚÒ
ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú· 219 ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯Úfi-
ÓÔ, ÙˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏ 29,1 ¢ÚÒ ÙÔÓ
¯ÚfiÓÔ Î·È ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ 46 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜,
ÙfiÙÂ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÙ‹ÛÈ· ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· ÙÔÓ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÈÛıˆÙfi ˘¿ÏÏËÏÔ ·Ó¤Ú¯Â-
Ù·È ÛÙ· 1.714,1 ¢ÚÒ.
ŒÓ· ˙¢Á¿ÚÈ ÌÈÛıˆÙÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÂ
Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ·ÔÏ·‚¤˜ 3.324 ¢ÚÒ
¯¿ÓÂÈ Î¿ı ̋ӷ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜
ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 76 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ 912
¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∞fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ‰Ò-
ÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ˘ ÂÈ-
‰fiÌ·ÙÔ˜ ¿‰ÂÈ·˜ ηٿ 30%, ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÛÙÔ
ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 1.478,4 ¢ÚÒ
ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ¢ËÏ·‰‹ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÔ‰Ë-
Ì·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÔÈ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤ÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó 2.390 ¢- ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ 490 ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ™Â ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ∂È‚·Ú‡ÓÛÂȘ ʤÚÓÔ˘Ó fï˜ Î·È ÔÈ ·˘Í‹- [ ∞πê∂™ ]
Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ·fi ÛÂȘ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ· ηٿ 1% Î·È Û˘-
ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Û η‡ÛÈÌ·, ÙÛÈÁ¿Ú·,
ÔÙ¿, ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÊfiÚÔ Ô˘ ı· ÂÈ‚·-
Ú‡ÓÂÈ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ
ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi 9% ÛÙÔ 10%. °È· ÙËÓ ·ÁÔ-
Ú¿ 19 Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ
ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó
™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Û ı¤Ïˆ...
·˘Í‹ÛÂȘ Û ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÂÍ·È- Û‹ÌÂÚ· 79,7 ¢ÚÒ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ı· ÎÏË- °π∞Δƒ√™ Δ√À ∂™À Ì Û›ÙÈ ÛÙÔÓ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ, ÛÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ Î·È ÛοÊÔ˜.
Ù›·˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞. ∂È‚·Ú‡ÓÛÂȘ ıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó 80,05 ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ 46 ∂ÊÔÚÈ·Îfi˜ Ì Û›ÙÈ ÛÙË μԇϷ, ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÏÂ˘Ú¿, ÙËÓ «Î·Ï‹». ∞ÛÙ˘-
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ - ÂÚ- ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ŸÌˆ˜, ÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙÔ ¶ÔχÁˆÓÔ Ì ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙÔ ÛÔÚ SLC. ª·ÈÂ˘Ù‹Ú·˜ η-
Á·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ È- ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈο Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÓÂÚ˘ıÚ›·ÛÙ· 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ Á¤ÓÓ˜
‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏, ·ÊÔ‡ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ı· ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ª‹ˆ˜ ı· ’ÚÂ ӷ ÛËÎÒÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Î·˘- ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ηٿ 10 ¢ÚÒ ·Ó¿ ›‰ÈÔ ˙‹ÏÔ Ù· Ì·Ó›ÎÈ· ÁÈ· Ó· Ù· ¿ÚÔ˘Ó – ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÌÂÛ· fï˜ – Î·È ·fi
Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ 1400 ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÓÈÛÙ¤˜, Ì¿Ï- Δ˘ ª·Ú›·˜ fiÛÔ˘˜ ÚÔÎÏËÙÈο Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË Ì‡ÙË Ì·˜ ÎϤ‚Ô˘Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜; °È·-
Î.Â. Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË (14.000 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙÔÓ ÏÔÓ ı· ÙÔ˘˜ ¤ÚıÂÈ... ‚·Ú‡ ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ, η- ¡Ù·ÏÈ¿ÓË Ù› Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Ì·˙¤„ÂȘ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘ ÎÔÛÌ¿ÎË Ô˘ ÂÛ‡ ˆ˜ ÎÚ¿ÙÔ˜
¯ÚfiÓÔ) ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈ˙fi- ıÒ˜ ¤Ó·˜ ηÓÈÛÙ‹˜ Ì ËÌÂÚ‹ÛÈ· ηٷӿ- ÏËÚÒÓÂȘ. æËÊ›˙ÂȘ ¤Ó·Ó ÓfiÌÔ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ‚¿˙ÂȘ ÏÈÁfiÙÂÚ·
Ù·Ó ÛÙ· 1.925 ¢ÚÒ. ™‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‡- ψÛË ¤Ó· ·Î¤ÙÔ, ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÏË- ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ LSC ÁÈ· Ó·
ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, ÔÈ ÚÒÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 1,2 ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Ë- ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÂȘ ·˘Ùfi. ªÂ Ù· ¿ÏÏ·, Ù· ‰‡ÛÎÔÏ·, fiÙ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó;
ηٷӷψ٤˜ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó 2.415 ¢ÚÒ Ï·‰‹ ·ÎfiÌ· Î·È 438 ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
12 ΔÔ ı¤Ì· ª∂Δƒ∞ ™√∫ /¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

«¶ÂÙ¿ÂÈ» ÛÙÔ ú 1,5 Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë


Από € 2,40 ένα πακέτο τσιγάρα θα φθάσει στα 3,80, ενώ οι ακριβές μάρκες στα € 4,20
«ºˆÙÈ¿» ‚¿˙ÂÈ ÛÙË ‚ÂÓ˙›ÓË Ë ‰Â‡ÙÂÚË, Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó·, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘, Ô˘ ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÂÈ ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·fi Ù· 1,27 ÛÙ· 1,37
¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙ· ·ÎÚÈ‚¿ Ú·Ù‹ÚÈ· ı· ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¿Óˆ ·fi 1,50 ¢ÚÒ! Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi 6
̤¯ÚÈ 15 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ ·Î¤ÙÔ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, ÂÓÒ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿.

ƒ∂¶√ƒΔ∞∑:
°ÈÒÚÁÔ˜ ºÈÓÙÈο΢ O ÊfiÚÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÛÙ· π.Ã. ∂ÎÙÔ͇ıËÎÂ Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë
‰Ë, ÛÙȘ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë 30/12/09 ú 1,076
◊ ̤ÛË ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒ˜ ÙÈÌ‹ Ù˘
‚ÂÓ˙›Ó˘ ›¯Â ÂÎÙÔÍ¢Ù› ·-
fi Ù· 1,11 ¢ÚÒ ÛÙ· 1,25 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›-
9/2/10 ú 1,11
(·’ Ê¿ÛË ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘
ÙÚÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘, ηٿ
Ê¿Û˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘
ÂÚ›Ô˘ 14 ÏÂÙ¿)
ηٿ 14,3 ÏÂÙ¿, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘
˘ÚÔ‰fiÙËÛ ¤Ó· ÁÂÚfi ·̷ ÎÂÚ‰Ô-
ÛÎÔ›·˜. ∏ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ¤-
10/2/10 ú 1,243
ÊÙ·Û Û ·ÎÚÈ‚¿ Ú·Ù‹ÚÈ·, ÛÙȘ Â-
ıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜ Î·È Û ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰Èη ·- 3/3/10 ú 1,27
ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÓË- Ã√¡¢ƒπ∫∏ §π∞¡π∫∏ Δπª∏ ¶ƒ√™£∂Δ∏ ª√¡Δ∂§∞ ¶√À ∞º√ƒ∞ (‚’ Ê¿ÛË ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘
ÛÈÒÓ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ù· 1,40 Δπª∏ (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋) ∂¶πμ∞ƒÀ¡™∏ (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο) ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘, ηٿ
¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ΔÔ ›‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ 10 ÏÂÙ¿)
ˆ˜ ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÙÒÚ·, ·ÊÔ‡ ¤Ó· ·- ∞ÎÚÈ‚¤˜ ÂΉfiÛÂȘ Toyota Avensis,
ÎÚÈ‚fi Ú·Ù‹ÚÈÔ Ô˘ ˆÏ› ÁÈ· ·- 17.600 - 22.000 26.000 - 35.000 1.700 - 2.200 VW Passat, Opel Insignia. ∂›Û˘ 6/3/10 ú 1,37
Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ 1,40 ¢ÚÒ ÙËÓ ·Ìfi- Mercedes C-class, BMW 316, Jeep („ËÊ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤-
Ï˘‚‰Ë, ı· ÌÂÙ·Î˘Ï›ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ù· Cherokee, Subaru Forester, Î.Ï. ‰ÈÔ. ΔfiÛÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ
‰¤Î· ÏÂÙ¿ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› Ë Ì¤ÛË
ÊfiÚÔ˘, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ 22.000 - 30.000 35.000 - 60.000 ·fi 9.000 Saab 9/3X, Mercedes E-class, BMW
ÛÙ· 1,50 ¢ÚÒ. X5, Audi Q5, Volvo XC 60 Î.Ï. ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘)
™ÙÔ ÓÙ›˙ÂÏ Î›ÓËÛ˘, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘
ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ı· ʤÚÂÈ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÕÓˆ ÙˆÓ 30.000 ÕÓˆ ÙˆÓ 60.000 4.400 - 6.000 Audi Q7, Toyota Land Cruiser, ú 1,50 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·
ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ Mercedes M-class. ˆÏÂ›Ù·È Û ·ÎÚÈ‚¿ Ú·Ù‹ÚÈ·

™Δ∞£∂ƒO ΔO £∂ƒª∞¡™∏™
™ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ë ÙÈÌ‹ ·Ú¤- ºfiÚÔ˜ «ÏԢͻÛ ·ÎÚÈ‚¿ π.Ã. Î·È ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜
ÌÂÈÓ ÛÙ·ıÂÚ‹, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ ÛÙÔ ÂÙÚ¤- º√ƒ√™ ¶√§ÀΔ∂§∂π∞™ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ·fi ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ›‰Ë ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Î·È ÊÔÚÔÏÔ- – ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ÚÔ º¶∞.
Ï·ÈÔ Î›ÓËÛ˘ ı· ·˘ÍËı› ηٿ 2,4 ÏÂÙ¿ 10% ¤ˆ˜ Î·È 30% ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· Û ÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 10% Ù· ¯·ÏÈ¿ ™Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô-
·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ Î·È Ì¤Ù·ÏÏ·, ÌÂ- Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌÂÙ¿ÍÈ, Ù· Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ· Î·È ÔÈ Ï˘ÙÂÏ›·˜ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ·fi 10% ¤ˆ˜ 30% ·-
ٷ͈ٿ ¯·ÏÈ¿, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ÁÔ‡ÓÈÓ· ÔχÙÈÌÔÈ-ËÌÈÔχÙÈÌÔÈ Ï›ıÔÈ, Ë ÛÎfiÓË ‰È·Ì·- Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ·fi ÙÔÓ
º¶∞, ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË 2,4 ÏÂÙÒÓ Î·È Ë ÙÈ-
›‰Ë, ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜. O Ó¤Ô˜ ÓÙÈÒÓ, Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÔχÙÈ̘ ¤- ηٷÛ΢·ÛÙ‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂ-
Ì‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· 1,12, ı· ‰È·ÌÔÚʈı›
ÊfiÚÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ¿Óˆ ÙÚ˜, Ù· ›‰Ë ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜ ·fi ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ· ÛÙ‹:
ÛÙ· 1,15 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜
·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο Î·È ·ÂÈ-
·fi 35.000 ¢ÚÒ, fiˆ˜ ›Â Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ‹ ÂÈÛÙڈ̤ӷ Ì ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ñ 10% ÁÈ· ÙÈÌ‹ ·fi 17.000 ¤ˆ˜ 22.000 ¢-
ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ˘Ô˘Ú- Ù· ÏÔ›·, ÏÔÈ¿ÚÈ· «Î·È ¿ÏÏ· ÛοÊË ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÚÒ (10.000 - 13.000 ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ)
ÏÒÓÙ·˜ Ì ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ
ÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È¢ÎÚÈÓÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ Êfi- Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·- ñ 20% ÁÈ· ÙÈÌ‹ ·fi 22.000 ¤ˆ˜ 30.000 ¢-
ÚÔ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ›ӷÈ...ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó›- Ó·„˘¯‹». À„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ÊfiÚÔ˜ 20% ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÒ (13.000 - 18.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈ-
ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ı· Û˘ÓÂ-
‰ËÛ˘, ηıÒ˜ ·ÊÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ‰¤ÚÌ·Ù· ηٿ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ Î·È Ṳ̂ӷ)
¯›ÛÂÈ Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘
ÙÈÌ‹ (62 ÏÂÙ¿/ Ï›ÙÚÔ).
ÂÚÂÙÒÓ, ÎÚÔÎԉ›ψÓ, Û·˘ÚÔÂȉÒÓ Î·È ¿- ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘. O ÊfiÚÔ˜ Û fiÏ· ñ 30% ÁÈ· ÙÈÌ‹ ¿Óˆ ÙˆÓ 30.000 ¢ÚÒ (¿Óˆ
ÁÚÈˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È fi¯È Û˘ÓÔÏÈο Ù· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ›‰Ë. Ù· ·Ú·¿Óˆ ›‰Ë – Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ 18.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ).
ΔÛÈÁ¿Ú· - ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯·
∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú-
™À¡Δ∂§∂™Δ∏™ 2% °π∞ ª∂°∞§∂™ ∞∫π¡∏Δ∂™ ¶∂ƒπOÀ™π∂™ - 15% ™Δπ™ Oº™Oƒ ª∂ ∞∫π¡∏Δ∞
¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·˘-
Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÊfiÚÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘
ÛÙ· ÙÛÈÁ¿Ú·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ÊfiÚÔ˜
·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi 63% Û 65% Î·È Ï‹Ù-
™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 45% Î·È ¤ÍÙÚ· ÊfiÚÔ˜ ÁÈ· ¤¯ÔÓÙ˜
ÙÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ·ÎÚÈ‚¿ ÙÛÈÁ¿Ú· Û ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: Ó·È ·fi 100.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ. 45% ÁÈ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ÛÙ‹˜ 2% ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙ·
Û¯¤ÛË Ì ÂΛӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ÌËÏfi- ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡- 100.000 ¢ÚÒ. ΔÔ... Û·Ú·ÓÙ·Â- ·Í›·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÙˆÓ 5 ÂηÙ. ¢-
ŒÏÂÓ· §¿ÛηÚË
ÙÂÚË ÙÈÌ‹. ÌÂÓÔ˜ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· 150.000 ¢- ÓÙ¿ÚÈ, Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÊÂÙÈÓ¿ ÚÒ. ŒÙÛÈ, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ Â-
∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ÁÈ· ¤Ó· ÊıËÓfi ·Î¤- ∂•Δƒ∞ º√ƒ√À™ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô- ÚÒ ÙÔ 2009 ı· ÎÏËı› Ó· ÏËÚÒ- ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ʤÚÓÂÈ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÚÈÔ˘Û›·˜ ‡„Ô˘˜ 6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÌÂ
ÙÔ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 2,20 ¢ÚÒ, Ë ÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ 1.500 ¢- 500 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· 110.000 ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ù˘
ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 2,50 ¢- ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÚÒ, ÔÛfi Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û ¢ÚÒ, Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ fï˜ Ù· 7.500 ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ı· Ï‹ÚˆÓ ÊfiÚÔ Î·-
ÚÒ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂ- ¯ı˜. ŒÙÛÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Î›- 2.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· 250.000 ¢- ÙÔ¯‹˜ 53.900 ¢ÚÒ. ªÂ ÙËÓ Î·-
ˆÓ Î·È Û 3,40 ¢ÚÒ ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ·˘- ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ¿Óˆ ·fi 2 ÂηÙ. 200.000 ¢ÚÒ Î.Ô.Î. ÚÒ. ∞ÎfiÌË ¤Ó· ¯Ù‡ËÌ· ÚԂϤ- ıȤڈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 2%, Ô
Í‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜. ∞- ¢ÚÒ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙ· ˘„ËÏ¿ ÂÈ- ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÂÁ¿ÏË ·Î›- ÊfiÚÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 10.000 ¢-
ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ù· ÌÂÛ·›·˜ ·Í›·˜ ·Î¤Ù·, ºª∞¶, ÂÓÒ fiÛÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÔ- ÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈ- ÚÒ Î·È Êı¿ÓÂÈ Ù· 63.900 ¢ÚÒ.
·fi 2,40 ¢ÚÒ Û‹ÌÂÚ·, ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi 100.000 ¢ÚÒ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Î·È Ṳ̂ÓË – ·Ú¯Èο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ – ¯ÚÔ- Δ¤ÏÔ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ
ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÚÔ˜ 2,90 ¢ÚÒ Î·È ÌÂÙ¿ Î·È ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Ì ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈ- Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÓÈ΋ ÈÛ¯‡, ηıÒ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÚÈÂ- ˆ˜ ÛÙÔ ˘fi ηٿıÂÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ-
ÙȘ Ӥ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÚÔ˜ 3,80 ¢ÚÒ. Δ¤- ÛÊÔÚ¿ ÁÈ· Ù· ÂÚ˘ÛÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÔ- ηıȤڈÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 45% (Î·È Ù›· 2010-2012. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁË- Îfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ÂÚÈÏËÊı› ηÈ
ÏÔ˜, ÛÙ· ·ÎÚÈ‚¿ ·Î¤Ù· Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ ‰‹Ì·Ù· Î·È ı· ÊÔÚÔÏÔÁËıÔ‡Ó Ì fi¯È 40% fiˆ˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛË ÙÔ˘ ∂Δ∞∫, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ·- ‰È¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÊfiÚÔ˜ ÛÙ·
‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi Ù· 3,20 ¢ÚÒ Û‹- ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 45% ÁÈ· Ù· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ηÙÔ- ·Î›ÓËÙ· ÙˆÓ ÔÊÛfiÚ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·fi
ÌÂÚ·, ÛÙ· 3,80 ¢ÚÒ Î·È fiÙ·Ó ı· Â- ÊÂÙÈÓ¿. Ÿˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ) ÛÙË Ó¤· Îϛ̷η ÊÔ- ¯‹˜ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙË ÂÚÈ- 3% ı· ·˘ÍËı› Û 15% (Â› Ù˘ ·-
Í·ÓÙÏËı› ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÛÙÔÎ, ÚÔ˜ ÓfiÌÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¤ÎÙ·- ÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. Ãı˜ Ë Î˘- Ô˘Û›· Ì ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ 400.000 ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
4,20 ¢ÚÒ. ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ – Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Î·È ‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ÂÓÛˆ- ¢ÚÒ Î·È ÎÏÈ̷ΈÙÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂ- ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÊÛfiÚ Ì ·Î›ÓËÙ· ·-
°È· Ù· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ (Ô˘›ÛÎÈ, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì ÚËÙ‹ ‰È¿Ù·ÍË – Ì·ÙÒÛÂÈ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤- ÛÙ¤˜ ·fi 0,1% ¤ˆ˜ 1% (¿Óˆ ·fi Í›·˜ 15 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ÎÏËı› Ϥ-
Ù˙ÈÓ, ‚fiÙη Î.Ï), Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·- Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰ÈÔ – ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÂı› Û ‰ËÌfi- Ù· 800.000 ¢ÚÒ). ªÂ ÙȘ ¯ıÂÛÈ- ÔÓ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÊfiÚÔ 2,250 ÂηÙ.
Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó¿ ÊÈ¿ÏË Û 1,2 ¢ÚÒ, ÁÈ· ηı·Úfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ- ÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂ- Ó¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ¤- ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 450.000 ¢ÚÒ, ÌÂ
ÙÔ Ô‡˙Ô, ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÙËÓ ÙÛÈÎÔ˘- ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ›- ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· – Î·È Ó¤Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ó·˜ ·ÎfiÌ· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂ- ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ú‡ıÌÈÛË.
‰È¿ Û 0,6 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ÊÈ¿ÏË Ì›-
Ú·˜ ·fi 0,014 ¤ˆ˜ 0,027 ¢ÚÒ.
ΔÔ ı¤Ì· ª∂Δƒ∞ ™√∫ /¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 13

ºÔÚÔη¤ÏÔ
Î·È ÛÙ·
ÙÈÌÔÏfiÁÈ·
«μ·Ú·›ÓÂÈ» ÙÔ Î·Ï¿ıÈ
Ù˘ ¢∂∏ Σαρωτικές ανατιμήσεις στην αγορά από την αύξηση του ΦΠΑ
∂¶πμ∞ƒÀ¡™∂π™ ÛÙ· ™·ÚˆÙÈΤ˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ʤÚÓÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞, Ì ÙȘ
ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ù˘ ¢∂∏, Ù˘
Ù¿Í˘ ÙˆÓ 30 ¢ÚÒ ÙÔÓ
ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ÛÙÔ
¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· ÌÈ· ̤ÛË ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ.
ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·,
ÚÔηÏ› ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ŒÏÂÓ· §¿ÛηÚË
Ô˘ η٤ıÂÛ ¯ı˜ Ë
΢‚¤ÚÓËÛË.
°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘
ÌÂȈ̤ÓÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 4,5% ÛÙÔ 5%,
ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 9% ÛÙÔ 10%
Î·È ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 19% ÛÙÔ 21%,
∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ
Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÙÔ˘
∞fi 4,5% Û 5%
º¶∞
∂ȉÈÎfi˜ ºfiÚÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÚ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔ¸Ô-
∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ (∂º∫), Ô˘ ÏÔÁÈÛÌfi ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. O Ó¤- ∂ÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÚÈÔ‰Èο, ‚È‚Ï›·, ı¤·ÙÚ·
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ô˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ º¶∞ Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ ·fi Û‹-
ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ÌÂÚ· ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿
˘Ô¯ÚˆÙÈÎÔ‡ ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ- ∞fi 9% Û 10%
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ Ï¿‚ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ Ì˯·- ΔÚfiÊÈÌ·, ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·,
ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· Ó¤˜ ÙÔ˘˜. Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·,
2003/96, ÁÈ· ÙËÓ OÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘- ηÊÂÓ›·, ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÂÙ·ÊÔ-
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì¿˜ ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Î¿ı ÚÔ˚fiÓ Î·È ˘- ÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ÂÈÛ΢¤˜ ·Ï·ÈÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ
›¯Â ‰Ôı› ÂÚ›Ô‰Ô ËÚÂÛ›·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ÁÈ·- (·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜,
¯¿ÚÈÙÔ˜ 5 ÂÙÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÔ‡˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÙÚ¿Â˙˜, ȉȈÙÈο ıÂÚ·- ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ Î.Ï.), Ê¿Ú̷η Î.Ï.
Ï‹ÍÂÈ ϤÔÓ. ™‡Ìʈӷ Ì Â˘Ù‹ÚÈ·, η˙›Ó· Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Û˘Ì‚fi-
ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ·ÛÈ·Îfi Ú‡̷ ı· ■ ∞fi 19% Û 21%
ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì 2,5 ¢ÚÒ π™ÃÀ∂π ∞¶O ™∏ª∂ƒ∞
/ MWh Î·È ÙÔ ÔÈÎÈ·Îfi ŒÓ‰˘ÛË - ˘fi‰ËÛË, ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜,
Ú‡̷ Ì 5 ¢ÚÒ / MWh, O Ó¤Ô˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ º¶∞ Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ ·fi ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ¤ÈÏ· - ›‰Ë ÔÈÎȷ΋˜
‰ËÏ·‰‹ Ì οÙÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û‹ÌÂÚ·. ∞Ó·ÛٿوÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηıÒ˜ ¯Ú‹Û˘, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÙÛÈÁ¿Ú·, ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯·
·fi ¤Ó· ÏÂÙfi ·Ó¿ ÔÙ¿, ·Î›ÓËÙ·, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜
ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ·. ™ÙËÓ Ú¿ÍË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÔÈ Ù·ÌÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î.Ï.
·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ
ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ›ÛË Ì 9,7 Ï·È· Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ – ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ
¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ÁÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ηıȤڈÛË º¶∞
¶fiÛÔ ·ÎÚÈ‚·›ÓÂÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ (ÙÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ̤ÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ – ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È.
ηٷӿψÛË Ú‡̷ÙÔ˜
1.770 kWh (ÙÔ 4ÌËÓÔ) ‹
ŒÙÛÈ, ¤Ó· Ï›ÙÚÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Ô˘ ¯ı˜ Îfi-
ÛÙÈ˙ 5,7 ¢ÚÒ, Û‹ÌÂÚ· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 5,75 ¢ÚÒ,
º¶∞ 9% Û 10% º¶∞ 19% Û 21%
ONOMA™IA APXIKH NEA ONOMA™IA APXIKH NEA
30 ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ∞fi ¤Ó·˜ ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·fi 1.500 ¢ÚÒ ¶PO´ONTO™ TIMH TIMH ¶PO´ONTO™ TIMH TIMH
ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ̤ÙÚÔ Ë ¯ı˜, ÊÙ¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· 1.526,42 Î·È fiÔÈÔ˜
΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ‰Ôο ‹Á ¯ı˜ ı¤·ÙÚÔ Ì ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ 25 ¢ÚÒ Û‹- °¿Ï· (1 Ï›ÙÚÔ) 1,00 1,02 ÀÁÚfi È¿ÙˆÓ (750 ml) 1,6 1,63
¤ÛÔ‰· 180 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ·- °È·Ô‡ÚÙÈ (3Ã200 ÁÚ.) 3,76 3,80 ÷ÚÙ› ˘Á›·˜ (8 ÚÔÏ¿) 2,98 3,03
ªÂ ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ú¿ÛÙ·ÛË 25,23 ¢ÚÒ. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈ‚·-
ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ··ÏÏ·Á‹ Ú‡ÓÛÂȘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ¿ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜.
∫ÂÊ·ÏÔÙ‡ÚÈ ÙÔ ÎÈÏfi 8,49 8,57 Δ·ÌϤÙ˜ Ï˘ÓÙ. (56 ÙÂÌ.) 12 12,21
Ô˘ ›¯Â ıÂÛÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ŒÙÛÈ, ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Î›ÓËÙÔ Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ º¤Ù· (1 ÎÈÏfi) 8,90 8,98 ªÏÔ˘˙¿ÎÈ Lacoste 120 122,11
ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ Ô˘ Ì º¶∞ 19% ˆÏÔ‡ÓÙ·Ó ¤Ó·ÓÙÈ 300.000 ¢- ª·Î·ÚfiÓÈ· ¡Ô6 0,92 0,93 ºÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ¢∂∏ ÁÈ· ÚÒ, ı· ÂÈ‚·Ú˘Óı› ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ 1.500 1.526,42
∂Ï·ÈfiÏ·‰Ô (1 Ï›ÙÚÔ) 5,70 5,75 Sony Vaio VPCX1
ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÊfiÚÔ˘ ηٿ 2 ÌÔÓ¿‰Â˜ ηٿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·-
(182 ¢ÚÒ / ¯›ÏÈ· Ï›ÙÚ·) fi 5.000 ¢ÚÒ Î·È ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ 1.400 Î.ÂÎ. º·Î¤˜ „ÈϤ˜ (500 ÁÚ.) 1,42 1,43 ∫ÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ∏TC 698,99 711,30
ÛÙ· ÓËÛÈ¿, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Í›·˜ 17.000 ¢ÚÒ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ Óˆfi ÙÔ ÎÈÏfi 3,06 3,09 Home cinema
Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Ë ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 285 ¢ÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. Sony Blu-ray BDZ7 749 762,19
Âȯ›ÚËÛË Ó· ÛÙÚ·Ê› Û ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ¿ÏψÛÙÂ, ‰›ÓÂÈ ·ÊÔÚ-
∞ÚÓ› Á¿Ï·ÎÙÔ˜ (1 ÎÈÏfi) 6,90 6,96
¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì‹ Î·È ÁÈ· ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ªÔÛ¯¿ÚÈ Û¿Ï· PS3 console 120 GB slim 339 344,97
¿Ó¢ ÔÛÙÒÓ (1 ÎÈÏfi) 8,90 8,98 ΔËÏÂfiÚ·ÛË Panasonic
(·¤ÚÈÔ, ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ›ıÈÛÙ·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È... ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ªÂ ‰Â-
ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Î.Ï.). ‰Ô̤ÓË ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ¿- Plasma 42" 1.349 1.372,76
ÃÔÈÚÈÓ‹ ÌÚÈ˙fiÏ· 5,40 5,45
ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ÓÙˆ˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ÔÈ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂȘ Δ˙ÈÓ ·ÓÙÂÏfiÓÈ DKNY
·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 87 ÂηÙ. ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ı· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜
™ÙÈÁÌÈ·›Ô˜ ηʤ˜ (100 ÁÚ.) 2,94 2,97 248 252,37
¢ÚÒ, ÂÓÒ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ∞˘Á¿ ÂÍ¿‰· 1,31 1,32 °˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘ Tom Ford 382 388,73
fiÊÂÏÔ˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó Î·È ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·ı’ Ô- ∑¿¯·ÚË (1 ÎÈÏfi) 0,82 0,83 ¶Ô˘Î¿ÌÈÛÔ Oxford 69 70,22
Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Î·È Ë ‰fiÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ
ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ηٷӿψÛ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· – Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ
ƒ‡˙È ∫·ÚÔϛӷ 500 ÁÚ. 1,51 1,52 MÔÙ¿ÎÈ· Timberland 185 188,26
ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ Ú‡̷ Êı¿ÓÂÈ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο – Î·È ∞χÚÈ 1 ÎÈÏfi 1,56 1,57 ¶·ÓÙÂÏfiÓÈ Ù˙ÈÓ Levi’s 99 100,74
Ù· 267 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ı· ÌÂÙ·Î˘ÏÈÛıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ηٷӷψً.
14 ΔÔ ı¤Ì· ª∂Δƒ∞ ™√∫ /¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

[ ¶ƒ√∂∫Δ∞™∂π™ ]

∞ÂÚÁȷ΋ ı‡ÂÏÏ· ƒfi‰·


Ì˘ÚˆÌ¤Ó·
Κύμα αντιδράσεων για τα νέα οικονομικά μέτρα Δ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÛÙËÓ Î˘-

«Δ
Ú›· ·fi ̤ӷ». ªÂ ÌÈ·
™ÎÏËÚ¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ·ÂÚÁÈ·Îfi Ì·Ú¿˙ ·fi Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ÊÚ¿ÛË, Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ∞ÓÙÒ-
Û˘Ó‰Èοٷ ʤÚÓÔ˘Ó Ù· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ó˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÙËÓ ¡Ùfi-
ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ¶∞™∫∂ (¶∞™O∫). Ú· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ΔÚÂȘ
Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ ·-
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ∏Ï›·˜ ¶. °ÂˆÚÁ¿Î˘ ÏÈÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÛÙËÓ Î¿ÏË Ù˘
ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ‚¿Û˘, ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È ÙÔ
∞¢∂¢À ·ÔÊ¿ÛÈÛ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Û ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÓfi˜ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı¤ÓÙÔ˜

∏ fiÏÔ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘. ™ÙËÓ


∞ı‹Ó· Ë ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı·
Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒ-
‰È·˙˘Á›Ô˘. ∂›Ó·È ¯·ÚÈو̤ÓÔ fiÙÈ Ô
Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÛÙÚÒÓÂÈ
ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛˆ-
ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ Ì Úfi‰· Ì˘-
ÓÔ˜ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È·‰‹ÏˆÛË. ¡ˆÚ›ÙÂ-
Ú· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 8 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ- ڈ̤ӷ, ÎÚ›ÓÔ˘˜, ·ÓıÔ‡˜ Î·È ·-
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹- Û¯·ÏȤ˜, Ô˘ ¤ÏÂÁÂ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜
ÚÈÔ. ∏ ∞¢∂¢À ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· μÔ˘ÙÛ¿˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «O Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ô
ÔÏÈÙÈ΋ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ §Â˘ÙÂÚ¿Î˘». ™Â ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Û˘Óı‹-
ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Î˜ ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ô μ·Á-
·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔ- Á¤Ï˘ μÂÓÈ˙¤-
Û›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, η- ÏÔ˜ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ
ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂÈ‚¿- ¤Ó· „˘¯Úfi ÙËÏÂ-
Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÁÚ¿ÊËÌ·. «¶·‡-
∂π¶∞¡

ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Û˘- Û·Ù ‰ËÌÈÔ˘Ú-


ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ‰ÈηÈÒ- Á›· Ú‡̷ÙÔ˜.
Ì·Ù·. ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ·Îfi- ™ÙÔ. £· Û·˜
°π∞¡¡∏™ Ì· Ó¤· ·ÓÂÏÏ·‰È΋ TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ·Ú·Û‡ÚÂÈ.
¶∞¡∞°O¶OÀ§O™ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· §·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ™ÙÔ. ºÈÏÈο,
(Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂) ÛÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ì ÙË glakopoulos@dolnet.gr
°ÈÒÚÁÔ˜ ™ÙÔ.
°™∂∂ Û ËÌÂÚÔÌËÓ›· À°: O ·Ú¯ËÁfi˜
«ªÔÓÔÌÂÚ‹ ̤ÙÚ· ¯ˆ-
·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û˘- ¬ ™ÙȘ 8 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÓÒ ÛÔ˘. ™ÙÔ». ∞fi ÙfiÙ ‰ÂÓ Í·Ó¿ÁÈÓÂ
Ú›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡- ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔÏ›-
ÓË. Δ· ÎÔÚfiȉ· Û˘Ó¯›- Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔ- Ë ∞¢∂¢À ·ÔÊ¿ÛÈÛ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Û fiÏÔ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘
ÛÔÓ‰›·˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ù¢ÛË ÛÙÔ ¶∞™O∫.
˙Ô˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó» ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂ- ™ÙË ¡.¢. ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·›˙ÂÙ·È ·Ï-
ÓÔ Î·È ¿ÌÂÛÔ˘ Û˘- ÏÈÒ˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÓıÔ‰¤ÛÌË ·Ú·-
ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡.
Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚ›
Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ·ÓÒÙ·-
™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‰fiıËΠÂ› ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜. ∏
«Á˘Ó·›Î· Ô˘ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ‚·Û›ÏÈÛÛ·»
‹Á ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ
Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏË- ∏ ¶√ƒ∂π∞ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ó· ÔÏÈÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜ – ÌfiÏȘ Ì›· ‚‰Ô-
ÏÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ë ·ÁÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2010, ¤Êı·Û ̤¯ÚÈ ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. Ì¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ™·Ì·Ú¿
ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛË Î·È ı˘- ™ÙÔÓ ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì·›ÓÂÈ Î·È Ë O§ª∂. ∏ OÌÔÛÔÓ‰›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ª¤Û˘ ÛÙ· ›‰È· ̤ÚË. ªÂ ÔÈ· ȉÈfiÙËÙ·;
Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰Ë- ∂Î·›‰Â˘Û˘ ΋ڢÍ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 10 ª·ÚÙ›Ô˘, ÂÓÒ ÌÂÙ¤ıÂÛ ÙËÓ ¶¿ÓÙˆ˜ fi¯È Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ·ÂÛÙ·Ï-
™¶ÀƒO™ ÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·ÂÚÁ›· Ù˘ 8˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ 16 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÒÛÙ ӷ Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ̤Ó˘ Ù˘ ¡.¢. ™ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ÙÔ ‰È¿-
¶∞¶∞™¶ÀƒO™ ÙË Û˘Óԉ›· ÂÓfi˜ ¿- ÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ù˘ ∞¢∂¢À. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û Ӥ· 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙȘ 8 Î·È 9 ‚·Û·Ó Û·Ó ·fiÂÈÚ· Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒ-
(Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À) ıÏÈÔ˘ ÚÔ·Á·Ó‰È- ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶O∂ ÛÂÈ ÓÙ ʿÎÙÔ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ Ù˘ ·Ú-
«∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂- ÛÙÈÎÔ‡, ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ- - ¢OÀ Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ 2010. Δ¤- Ó‹ıËηÓ: ÛÎÈ҉˘ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂ-
ÎÔ‡ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÏÔ˜, ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¶∞ª∂ (∫∫∂) ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ÚÈÎÒÓ. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ì˘-
ÓÔÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘-
ı¤ÏÂÈ Ú¿ÎË ÙÔ˘˜ ˘- Ú›˙ÂÈ Ì·ÚÔ‡ÙÈ. ∞Ó ¿Ú¯È˙Â Ë Û‡ÚÚ·-
Ì ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÍË Ù· ÛοÁÈ· ı· ¤·ÈÚÓ·Ó Î·È ÙÔÓ
·‰ÈΛ· ·fi ¤Ó·Ó ¿ıÏÈÔ ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ô‰ËÁ› ÛÂ
‰È¿Ï˘ÛË ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ÎÚÈı› ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó˜, η- ‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈı¤ÛÂ- ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ
Ï·˚ÎÈÛÌfi» ˘ËÚÂۛ˜. ∏ ∞¢∂¢À ıÒ˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ Î·È ˆÓ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Î·È Û ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ Ï·˚- ÓËÛ›. O ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ÙÔ ’È·Û ·-
ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ «Ù· ΢- ÙˆÓ ·Ú·¯ÙÈÎÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ΋˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜. ̤ۈ˜ ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ‚Á‹Î ·-
‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· ÂÍ·ıÏÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ¯·ÌË- Ë ÔÔ›· ԉ‡ÂÈ Û ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË Î·È Û ¤ÎÚËÍË ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ¶O¶O∫¶ (OÌÔ- fi ÙÔ ‰›Ô ‚ÔÏ‹˜: «¢ÂÓ ÙËÓ Î¿ÏÂÛ·
ÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô‰ËÁÒ- Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∏ °™∂∂ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ÛÔÓ‰›· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·- ÂÁÒ». ◊ ·ÏÏÈÒ˜: «¢ÂÓ ı· Á›Óˆ ̤-
ÓÙ·˜ Û ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ‡ÊÂÛË Î·È ·ÓÂÚÁ›·. Δ· ̤ÙÚÔ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¯Úfi- Ì›·) ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÛÎÏË- ÚÔ˜ Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ ÎÚ›Û˘».
¿‰Èη Î·È ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ̤ÙÚ· Â›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ÓÈ· ÙÒÚ· ıËÛ·˘Ú›˙Ô˘Ó, ÊÔÚÔÎϤÙÔ˘Ó, ÊÔÚÔ- ÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û·Ó Î·Ù·ÈÁ›‰· Ó· Û·ÚÒ- ¶ÔÏÏÔ› ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· Ì·ÓÙ¤„Ô˘Ó
Î·È ÚÔÊ·Ó‹ ÁÈ· οı ÔÏ›ÙË». ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó Î·È ˘·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÛÂÈ, Ó· ÈÛÔ‰ÒÛÂÈ Î·È Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·Ó Â›ÎÂÈÙ·È ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜
∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë °™∂∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Â›Ó·È ¤ÊÂÚ· ÙËÓ ¯ÒÚ· Û ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿ- ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂÚÁ·- Î·È Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ. OÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜; ªÂ
¿‰Èη Î·È ÌÔÓÔÌÂÚ‹ Î·È Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙË- ÛÙ·ÛË. ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋ ı· Ô- Ûȷο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ÙË Ì¤ıÔ‰Ô «¤ıÂÛ ·˘Ù‹Ó... Î.Ï.».
£· ‰Ô‡Ì οÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ŒÍÔ‰Ô
ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È ¯ÔÚfi ÙÔ˘ ∑·-

«O ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÏÔ˘Î¤Ù·» ÏfiÁÁÔ˘; £· ÚÔÛÙÂı› Î·È ÙÚ›ÙÔ˜ ο-
ÙÔÈÎÔ˜ ÛÙËÓ «¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·»; O ™·-
Ì·Ú¿˜ Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ Î·È „‡-
™º√¢ƒ∂™ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ï¿ Î·È ÁÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ¯Ú·ÈÌÔ˜. ∞fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÓÂ-
Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÌÂ- Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÈÛıÔ‡, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂ıÓÈ- Ù·È ·Ó ı· Â·ÏËı¢Ù› Ô Î·ÓfiÓ·˜
Ù¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÚfiÛıÂ- Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÌfiÚˆÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. Ì·˜, Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ ·fi ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ·Ó fiÙÈ «Û¯ÂÙÈ- «Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔ-
«Δ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋ- ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·». ο Ì ÙÔÓ 13Ô Î·È ÙÔÓ 14Ô ÌÈ- Ï›Ù¢Û˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Úˆ-
ÌÂÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰˘- ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ûıfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ı˘Ô˘ÚÁfi˜» ‹ ÔÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘. OÈ
ÛÙ˘¯Ò˜ Û ϿıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·Ù¿ fiÛÔ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤- ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ‰ÂÓ ı· ÌÂȈ- ‰‡Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ∫. ªËÙÛÔÙ¿Î˘
Î·È ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ˘- ÙÚ· ı· ·ÔʤÚÔ˘Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ Â- ı› η̛· ·ÔÏ·‚‹ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ Î·È Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó.
ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó, ·ÓÙ› Ó· ÂÓÈÛ¯‡- ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ fiÚˆÓ Ù· ·Ó·ÌÂ- ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·». ¬ «Δ· ̤ÙÚ· ı· ¬ ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË O ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ Œ‚ÂÚÙ Î·È Ô ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜
ÛÔ˘Ó, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ‰Ë- ÓfiÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó Ì¤ÙÚˆÓ ·Ó·- ∞‚¤ÚˆÊ fi¯È.
ÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘», ‰‹- ÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·- ∏ ΢ڛ· Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi ηڇ‰È. ŸÏÔ
ÙËÓ ÚÔÛ¿- Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¯·-
ψÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ∫. ∞ı‹Ó·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ «Ô ÂÚÈÔÚÈ- Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔÙ›- Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ fï˜ Ù˘ ·Ô‰›-
ıÂÈ· Â͢Á›·Ó- Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔ- ‰Ô˘Ó fiÙÈ ÛΤÙÂÙ·È ϤÔÓ fiˆ˜ ¤ÏÂ-
ª›¯·ÏÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë ÛÌfi˜ Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ˙‹ÙË- ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂§¶∂ Î.
°™μ∂∂ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ «·fi ·‡ÚÈÔ ı· Û˘ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Ó·ÌÂ- £Âfi‰ˆÚÔ˜ μ¿Ú‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·-
Û˘», ‰‹ÏˆÛ Ù›ÓÂÈ Ô ÚfiÂ- ÁÂ Ë ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ËıÔÔÈfi˜ ƒ›Ù·
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ, Î·È ÓfiÌÂÓÔ˜, ÂÓ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂§- °Ô˘¤ÛÙ: «ŸÙ·Ó Â›Ì·È Î·Ï‹, Â›Ì·È Ô-
΢ڛˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ó· ÌÈÏ¿Ì ԉËÁ‹ÛÂÈ Û ÏÔ˘Î¤Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔ- «ÔÚÙÔÁ·ÏÔÔ›ËÛ˘» Ù˘ ÔÈÎÔ- ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ∫. ¶∂ Î. £Âfi‰ˆ- χ ηϋ. ŸÙ·Ó Â›Ì·È Î·Î‹, Â›Ì·È Î·-
ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹, ·Ï- Ú¿». ¶¿ÓÙˆ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÓÔÌ›·˜. ª›¯·ÏÔ˜ ÚÔ˜ μ¿Ú‰·˜ χÙÂÚË».
16 ∂ÏÏ¿‰· / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

√ Ê›ÏÔ˜ ÛÙÔ
Πιο αποδοτικοί στη δουλειά και
¬ ∂ÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· «™Â ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÙÔ ÛÙÚ˜ Î·È ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Â›Ó·È Ù·
ÙÔÓ £. ¶ÚÈÓȈٿÎË Î·È
ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ˘¢ı‡- ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ıˆÚÒ fiÙÈ ‰ÂÓ ı·
ÓÔ˘˜ Ù˘ «∞ÎÚfiÔÏȘ» ·Ó·- ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ˘¿Ú¯ˆ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î¿ÔÈÔ˘
̤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉÒÛÂÈ Ô ÂÈ- ·ÓıÚÒÔ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜».
Û·ÁÁÂϤ·˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ›¯Â
Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÔÍÈÎfi ÔÌfiÏÔ- ÓÒÓ ÊÈÏÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÂÚ-
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ∂‡Ë ™·ÏÙÔ‡
ÁÔ ˘ÂÚÎÔÛÙÔÏÔÁË̤ÓÔ Û Á·ÛÈ·Îfi Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÕÏψ-
4 ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÛΛ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÛÙÂ, ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ

ª∂ ∞¶Oº∞™∏ ΔOÀ ¢π∫∞™Δπ∫OÀ ™ÀªμOÀ§πOÀ


∞ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·
¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒ-
Ú· ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰Â›-
ÂÚÓ¿Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ¯ÚÂÈ¿-
˙ÔÓÙ·È ¤Ó·Ó ÎÔÏÏËÙfi Ô˘ ı·
οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È
ÍÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Â- ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì›˙ÂÚË Î·È Ô‰˘ÓËÚ‹».

™ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÔÈ «ˆÏËÙ¤˜» ¿ÁÁÂÏÌ· ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-


ÛÙÈÎfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÚÂÛÔ-
ÁfiÓÔ. O 29¯ÚÔÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜
æ·ÚÚ‹˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈ-
∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜
ÔÈ ÎÔÏÏËÙÔ› ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ‹ ÔÈ
Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ¯Ò-
ÚÔ˘, fiˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ϤÁÔÓÙ·È, ·-

ÙÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ 280 ÂηÙ. ÛË ¯ÚfiÓÔ fï˜ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙÔ Â-


·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·
ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘
ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ∫ÔÓÙ·ÚÁ‡ÚË.
ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ Ìfi‰· ÛÙÔ˘˜
‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂ-
ˆÓ.
™‡Ìʈӷ Ì ÈÓÙÂÚÓÂÙÈ΋ ¤-
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: Â¤Ï˘Û·Ó ÙË ‰È·ÊˆÓ›· Ô˘ ›- ÌÔÛ›Ô˘, ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË-
ª›Ó· ªÔ˘Ûٿη ¯Â ·Ó·Î‡„ÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈ- ·fi ·Ú¿ÓÔ̘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË- ■ Π·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô CareerBuilder,
ÓÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔ- Ù˜ (ͤÏ˘Ì· ‚ÚÒÌÈÎÔ˘ ¯Ú‹Ì·- 1 ÛÙÔ˘˜ 10 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ·È-
ÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Ì¤ÓˆÓ Î·È Ù¿¯ıËÎ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ÙÔ˜), ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ∏ ∂ƒ∂À¡∞

Δ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ


‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘ ∂ÊÂÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙÔ˘˜
¿Ԅ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ∂ÊÂ-
ÙÒÓ ∞ÓÙ. §ÈfiÁ·.
∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÂ-
Î·È ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹.

∏ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË
ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜
‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó Û‡ÓÙÚÔÊÔ
Ûı¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó Ï·-
ÙˆÓÈÎfi Û‡ÓÙÚÔÊÔ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô.
OÈ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› „˘¯ÔÏfiÁÔÈ Ì¿-
ÏÈÛÙ· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ·ÎfiÌË Î·È
ÙÚÂȘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·- Ù¿ ÙȘ ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔ- ∞ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÈ ˘‡ı˘- ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô
ÁÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ·-
ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «∞ÎÚfi- ÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô ÂʤÙ˘-·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ÓÔÈ Ù˘ «∞ÎÚfiÔÏȘ», fi¯È ÌfiÓÔ Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜.
ÔÏȘ», ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡- °ÈÒÚÁÔ˜ §¤Îη˜ ›¯Â ÙË ÁÓÒÌË ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ ‰È¤Ú·Í·Ó fiÛ· «∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi «ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fiÊÂÏÔ˜
ÓÙ·È ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ˘fi- fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Â- ÙÔ˘˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú- Ó· ͤÚÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¿Ó- ˆÛÙfiÛÔ ıˆÚÒ ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ
χıÂÚÔÈ Ì ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi fi- ÎÂÈ· ÙÔ˘ «Ù·ÍȉÈÔ‡» ÙÔ‡ Â›Ì·- ıÚˆÔ˜ ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î¿-
■ ÚÔ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ¯Ô˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ ˘¤‚·Ï·Ó Ô˘ ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ‚ÔË- ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛ-
ΔO ∫∞Δ∏°Oƒ∏Δ∏ƒπO 500.000 ¢ÚÒ Ô Î·ı¤Ó·˜, ÂÓÒ Ô Î·È ·›ÙËÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡- ı›·˜ fiÙ·Ó ı· Ó›ÁÂÛ·È ÛÙË ÛfiÙÂÚÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË Î·È ÏÈÁfiÙÂ-
ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ›¯Â ·fi ÙfiÙ ٷ- Ó˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô‰Âȯı› ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‹ Ô˘ ·Ï¿ ı· Â›Ó·È ÚÔ ÌÔÓ·¯È΋ Î·È ·Ó˘fiÊÔÚË.
∫·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ·¿ÙË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ¯ı› ˘¤Ú Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿- Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂ- ÂΛ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ۤ- ™Â ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Ì¤Ú· Ô ÎÔÏ-
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÎÚÈ̤ÓË ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ο- Ó· fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ËÚÂÌ‹- ÏËÙfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ ÁÈ· Ó· ·-
¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ıÂ- ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ˜ ‹Ù·Ó
ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ «∞ÎÚfiÔÏȘ» ˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ˘Ô‰Ô- ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.
ÛÂȘ», ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞» Ô ¢‹ÌÔ˜. ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔ Í¤Û·ÛÌ¿ ÛÔ˘, ÙÔ˘˜
∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô 26¯ÚÔ- Êfi‚Ô˘˜ Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÛÔ˘
Ì‹˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Â›Ó·È ÂÈ- ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Âʤ- ÓÔ˜ •ÂÓÔÊÒÓ ∫ÔÓÙ·ÚÁ‡Ú˘ ‰Ë- Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ÌÂÙÚÈ¿-
ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÚ˘ÊÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ù¤ÏÂÛ˘ Ó¤ˆÓ ·ÍÈfi- Ù˘-·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÏÒÓÂÈ ˆ˜ «‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÛÂÈ ÙÔÓ ı˘Ìfi ÛÔ˘. £· ÎÚ·Ù‹-
280 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô˘ ˘- ÔÈÓˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ¤Ú¢ӷ Î·È ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·- ˆ ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ÛÂÈ Ù· Ì˘ÛÙÈο ÛÔ˘ ÎÈ ÂÛ‡ Ù·
ÂÚÎÔÛÙÔÏÔÁË̤ÓÔ Î·Ù¤ÏËÍ ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ‰È·- Ê›· ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙÈ ¤¯ˆ». ‰Èο ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ·
Û ٤ÛÛÂÚ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ʈӛ·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÏ‹ÛË Ì ·Ú·- ™Â ÔÈÔÓ ı· ÙÚ¤ÍÂÙ ӷ ›- Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ·ÌÔÈ-
OÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ™Ô- ‚Ô˘Ï‡̷ÙÔ˜, Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÏÂÈ- Ï‹ÙË ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ÂÙ·È- Ù ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ- ‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÏÏËÏÔ¸Ô-
ÊÔÎÏ‹˜ ¶ÚÈÓȈٿ΢ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆ- Ú›·˜ North Asset Management Τ˜ Û·˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜; ¶ÔÈÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢», ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë Î.
ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶ÚÈÓȈٿ΢ ›- Ú‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ (¡∞ª) °ÈÒÚÁÔ ¶··Ì·ÚοÎË, Â›Ó·È Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÛÙÔÓ Ô- £ÂÔÊ›ÏË.
Ó·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ηÙË- Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜ Ô›Ô ı· ·¢ı˘Óı›Ù ÁÈ· Ì›·
Ô˘ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÌÂ- §ÔÓ‰›ÓÔ˘. ¶ÚÈÓ ·fi ·˘ÙfiÓ, ·fi η΋ ̤ڷ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô; ªÂ Δ· ÔʤÏË
ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓıÂÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ, ηıÒ˜ Ùˆ›˙Ô˘Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ‚·- ÙÔ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈÔÓ ı· ÎÔ˘ÙÛÔÌÔϤ„ÂÙ ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜
Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì- ڇٷٷ ·‰È΋̷ٷ fiˆ˜ ·¿ÙË, ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ·- ÁÈ· ÙȘ ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈ- Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ì›· Û¯¤ÛË ¢¿-
‚Ô˘Ï›Ô˘ (Î.Î. ∞ı. Δ‡Ì·˜, ÃÚ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙȘ Â- ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ JP Morgan, ÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·- ̈ӷ Î·È ºÈÓÙ›· ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô
μÚ˘ÓÈÒÙ˘ Î·È ∞ÈÎ. ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏ›- È‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Ófi- Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÎÏËı› Û ·Ô- ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ; O ÎÔÏÏËÙfi˜ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈο ·-
‰Ô˘) Ì ¯ıÂÛÈÓfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ ÂÚ› ηٷ¯Ú·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢Ë- ÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ˘fiıÂÛË. ÁÚ·Ê›Ԣ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈ-

◗ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜, Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ο-


ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÈÔ ·-
Ô‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi
ÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÙÔ˘ ÂÚ-
Á·˙Ô̤ÓÔ˘. «™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û¯¤-
ÛÂȘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÔ›Ú·ÛÌ· Û˘Ó·È-
∞ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠ™Ù· ‰·Û·Ú¯Â›· ÙÔ˘˜ ÂÓÒ ‚ÔËı¿ Î·È ÛÙÔÓ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡
ÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÂÏÈο Ì›ˆÛË
Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Î·È Ù˘ ›ÂÛ˘
20¯ÚÔÓÔ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌÂٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙÚ˜.

√È ‰˘ÛÎÔϛ˜
Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÓÈÒıÂÈ Ô ÂÚÁ·-
˙fiÌÂÓÔ˜», ÚÔÛı¤ÙÂÈ.
«¶Ôχ Û˘¯Ó¿ Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó·
ÁÈ· ÙÔ˘˜ «¶˘Ú‹Ó˜» ÔÈ 1.300 ·ÁÚÔʇϷΘ Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Û‡Ì-
‚Ô˘ÏÔ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ Î. ¢‹-
̤ӈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ο-
∂π∫√™π ÂÙ¿ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Δ∞ ¢∞™∞ƒÃ∂π∞ ÌÂٷٿÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 1.300 ÌËÙÚ· £ÂÔÊ›ÏË, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Óˆ ¤ÍÙÚ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ŸÙ·Ó ͤڈ
20¯ÚÔÓÔ˜ Ó·Úfi˜ Ô˘ ›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ- ·ÁÚÔʇϷΘ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ¯ı˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÈÛ¯˘- fï˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ˜ ÂÚ-
¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ™˘ÓˆÌÔÛ›· ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆ- ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Î·È ÚÒÓ ÊÈÏÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ¤Íˆ ·- Á·˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÌÔ›Ú· ÌÂ
ÙÈ¿˜, ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÊÂÙÒÓ ¤Î·Ó·Ó ‰Â- Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË. OÈ ‰‡Ô fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ›- ̤ӷ, ·˘Ùfi Ì ‚ÔËı¿ Ó· ʤÚ-
ÎÙ‹ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¿ÊËÛ·Ó ÂχıÂÚÔ Ì ˘Ô˘ÚÁÔ› η٤ÏËÍ·Ó ÛÙ· ̤ÙÚ· ‰·ÛÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù· Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË. «¶ÂÚ- Óˆ ÂȘ ¤Ú·˜ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-
ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. OÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ·- ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â- Ó¿Ì ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ÙÔ˘- Τ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ
ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ∂ÊÂÙÒÓ Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚfiÏ˄˘, ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÎÙÒ ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ, ¿Á¯Ô˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ˆ ÙË Û˘Ì·Ú¿-
Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÛÔÁ¤Ú·Î·, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Ù·¯ı› ˘¤Ú ʇϷÍË ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, 160 ÒÚ˜ ÙÔÓ Ì‹Ó·, ›Ûˆ˜ Ô- ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘», ϤÂÈ Ô 26¯ÚÔ-
Ù˘ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ ·ÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ˘- ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ Ï‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÓÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·-
ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ÌÔÓ·‰È΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ˘fiıÂ- ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ fi,ÙÈ ÂÚÓ¿Ì ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ì ÙËÚ› ÙË ÊÈÏÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ
ÛË Â›Ó·È Ë ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ÚÔ- ∫·Ù‰·Ê›ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Ì·˜. ŒÙÛÈ ıˆ- Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ
Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ‰·ÛÒÓ. ÚÒ ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÂ- Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ˆÚ·Ú›ˆÓ.
/ ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 17

ÁÚ·ÊÂ›Ô Â›Ó·È... ·Á¯ÔÏ˘ÙÈÎfi


λιγότερο αγχωμένοι είναι όσοι έχουν έναν κολλητό στο γραφείο
∫ÔÏÏËÙÔ› ª·˙› ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô,
ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˙› Î·È ÛÙË ˙ˆ‹
¶ƒπ¡ ∞¶√ ÂÚ›Ô˘ ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ƒ·Ï-
Δ∞ ™À¡ Ï¿Î˘ Î·È Ë ∂ϤÓË ∞Ú·Ì·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈ-
Û·Ó Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘˜ ÎÈ ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘. ΔÔ
ñ ªÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ˙¢Á¿ÚÈ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ϤÔÓ Ì·˙› ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·-
·ÓËÛ˘¯›Â˜, Êfi‚Ô˘˜, ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ
ı˘ÌÔ‡˜ Î·È ÂÓÔ¯¤˜ Evolution Consulting. Ÿˆ˜ ϤÓÂ, ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·-
ÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙË
ñ Œ¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ Û˘˙˘ÁÈ΋ Û¯¤ÛË. «∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÙÈ Ë ∂ϤÓË Â›Ó·È
·fi„ÂȘ ÁÈ· ̤ӷ Ë Ê›ÏË ÌÔ˘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘
ı· ·¢ı˘ÓıÒ fiÙ·Ó ı· Ì ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ, fi-
ñ ∂ÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È Ô Ù·Ó ı· ¤¯ˆ Úfi‚ÏËÌ· ‹ fiÙ·Ó ı· ¤¯ˆ οÔÈ· Â-
¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·. ™Â ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ ΢ڛˆ˜ ÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó
ñ ™˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·: ∏ ∂ϤÓË Â›-
Û˘¯Ó¿ ÙËÓ Ó·È Ú·ϛÛÙÚÈ·, ÂÓÒ ÂÁÒ Â›Ì·È ÔÚ·Ì·ÙÈÛÙ‹˜», ‰Ë-
·ÓÙÈ¿ıÂÈ· Ô˘ ÏÒÓÂÈ Ô Î. ƒ·ÏÏ¿Î˘.
ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ, ηχÙÔ˘Ó
ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο fiÛÙ· ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. «ΔÔ Ó· ¤¯ÂȘ
¿ÓÙˆ˜ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ı· ÙÔÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ÈÔ
ÎÔÓÙ¿, ¤Ó· ÔÈÎÂ›Ô ÚfiÛˆÔ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯Ò-
ñ ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Ô ¤Ó·˜ ÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜, ηο Ù· „¤Ì·Ù·, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ηÈ
ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘
¿ÏÏÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË», ϤÂÈ
Ë Î. ∞Ú·Ì·Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰Â fiÙÈ ·ÎfiÌË
ÎÈ fiÙ·Ó ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘,
Δ∞ ¶§∏¡ ˘‹Ú¯Â ¿ÓÙ· ¤Ó·˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ alter
ego Ù˘. «™ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙ· 40 ¿ÙÔ-
Ì· ÚÔÛˆÈÎfi, ‹ÌÔ˘Ó ÎÔÏÏËÙ‹ Ì ‰‡Ô Û˘Ó·‰¤Ï-
¬ O ¢‹ÌÔ˜ æ·ÚÚ‹˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È Ô •ÂÓÔÊÒÓ ∫ÔÓÙ·ÚÁ‡Ú˘ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Ì·˙› Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ
ñ OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÊÔ˘˜. 줂·È·, ÌÔÚÒ Ó· ˆ ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ·-
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ›Ûˆ˜
Î·È Â›Ó·È... οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ. «ŸÙ·Ó Ó›ÁÔÌ·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ͤڈ fiÙÈ ¤¯ˆ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Á›‰Â˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÊÈϛ˜. ŸÙ·Ó,
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË
ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô Ê›ÏÔ˜ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ë Ê›ÏË ÙÔ˘
ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ», ϤÂÈ Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÊÈÏ›· ˆ˜ Îϛη
ÁÚ·Ê›Ԣ ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿
ÙÔ˘˜, ‡ÎÔÏ· ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÙ¤‰È-
ñ OÈ ÎÔÏÏËÙÔ›
ŸÙ·Ó Ë ÊÈÏ›· Á›ÓÂÙ·È Îϛη...
‰·Ó Î·È Û ̤ӷ Î·È ·Ó·-
ÌÔÚ› Ó· fiÊ¢ÎÙ· ÂËÚ·˙fiÌÔ˘Ó».
·Ú·‚ϤÔ˘Ó
ÂÏÏ›„ÂȘ ÙÔ˘
™Δ√ ∂ƒøΔ∏ª∞ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó ÎÚ‡- Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·», ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘˜, «Î·Ó›-
Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ¬ O °ÈÒÚÁÔ˜ ƒ·ÏÏ¿Î˘ ηÈ
‚ÔÓÙ·È ·Á›‰Â˜ ›Ûˆ ·fi Ì›· ÂÚ- Ë Î. £ÂÔÊ›ÏË. ˙Ô˘Ó Ì·˙›, ÙÚÒÓ ̷˙› Î·È ÔÏϤ˜ Ë ∂ϤÓË ∞Ú·Ì·Ù˙ÔÔ‡-
Á·Ûȷ΋ ÊÈÏÈ΋ Û¯¤ÛË, ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÊÔÚ¤˜ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì·˙›, ÔfiÙ ÌÈ· ñ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÏÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Û˘Ì-
··ÓÙÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi. Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÊÈÏÈ΋ Û¯¤ÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ ÊÈÏ›·˜, ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È
Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‡ıÚ·˘ÛÙË. ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ÔÈ Ôχ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô. «∂›Ó·È ηÏfi
ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ÛÙÂÓ¤˜ ÊÈÏÈ- ÁÚ·Ê›Ԣ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÁ·˙fi- ŸÙ·Ó Â›Ó·È Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤- ÚÔÛˆÈΤ˜
Ó· ¤¯ÂȘ ¤Ó·Ó ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ¿Ó-
Τ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ‰ËÌÈ- ÌÂÓÔÈ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘ ʇÏÔ˘. ŒÙÛÈ, Á›- Ó·˜ ¿ÓÙÚ·˜ Î·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÌÔ- ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÌÔÈÚ·ÛÙ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó
ıÚˆÔ
Ô˘ÚÁÔ‡Ó ÙÂÏÈο Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ÓÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ë ‰È·- Ú› ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈΛ- ÛÙË ‰Ô˘-
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ‹ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË. ¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÈ· ÌÂÓÔ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈÒÓ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÛÙÔ
˘fiÏÔÈÔ ÏÂÈ¿»,
ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ‰Â Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÂÓ‹ ÊÈÏÈ΋ Û¯¤ÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÈ·
ÚÔÛˆÈÎfi ϤÓÂ
Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛη˜, ÙËÓ Ô- Î·È Û ÌÈ· ÂÚˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË Â›Ó·È È- Ù¤ÙÔÈ· Û¯¤ÛË ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù·Ú¿-
Ô›· ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰È·›ÙÂÚ· ÏÂÙ‹, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì- ÍÂÈ ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ οÔÈ-
‚ϤÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο Î·È ·Ú- ‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙȘ Â͈-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ- Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÁÚ·Ê›- ñ OÈ ÎÔÏÏËÙÔ› Á›ÓÔÓÙ·È
ÓËÙÈο. «¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÏϤ˜ ÊÔ- Τ˜ ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘- Ô˘». ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤- ÂÈÚÚÂ›˜ ÛÙÔ
Ú¤˜, ÔÈ ÎÔÏÏËÙÔ› ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÌÔ- Ó·ÈÎÒÓ. Ú¢ӷ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ 2 ÛÙÔ˘˜ 10 ÂÚ- ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈfi, ÌÂ
Ú› Ó· ·Ú·‚ϤÔ˘Ó ‹ Ó· ηχ- Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ Á·ÛÈ·ÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·
ÙÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È ÂȉÈÎÔ›, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È
·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘˜, ΛӉ˘ÓÔ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÂÊfi- ÎÚ›ÛÂȘ ˙‹ÏÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ú·Á- ¯ıÚÈο
ÚÈÛοÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â·ÁÁÂÏ- ÛÔÓ ÂÚÓ¿Ó ̷˙› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜.
18 ∂ÏÏ¿‰· / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

Δ·Í›‰È ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÚ¤ÓÔ!


Νοσταλγικές διαδρομές στο Πήλιο με τις ατμάμαξες που ταξίδευαν το 1912
«°È· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ˙‹ÛÂÈ Î·È ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ·˘Ù¿ Ù· – ÌÔ˘ÛÂȷο È· Û‹ÌÂÚ· –
ÙÚ¤Ó·, Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ì·˜ Û˘ÁÎÈÓ› ȉȷ›ÙÂÚ·! ª·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ Î·È Ó¤· ·È‰È¿
‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·Á¿˘ ÎÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ».

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ¶¤ÙÚÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó‹˜


pstefanis@dolnet.gr
∂ÁηٿÏÂÈ„Ë
Î·È ·‰È·ÊÔÚ›·
£
· οÓÔ˘Ó ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ı· ÎÈ-
ÓËıÔ‡Ó Ì ‚·ÁfiÓÈ· Î·È Ì˯·Ó¤˜ ÂÔ¯‹˜
¿Óˆ ÛÙȘ Ú¿Á˜. §¿ÙÚÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ
ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÙÚԯȿ˜, Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚-
ÁÈ· ‰È·ÙËÚËÙ¤·
‚·ÙÔ (11.00), ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ›Ûˆ.
«Δ·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó» Ò˜ Î·È ÙÔ 1912, ÙfiÙ Ô˘ ηٷ- ÌÓËÌ›·
Û΢¿ÛÙËÎÂ Ë ÈÔ ·ÏÈ¿ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÏÏËÓÈ- ª∂Δƒ∏ª∂¡∞ ™Δ∞ ‰¿-
΋ ·ÙÌ¿Ì·Í· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ô˘ ı· ÌÂ- ¯Ù˘Ï· Â›Ó·È Ù· ÌÔ˘ÛÂÈ·-
ٷʤÚÂÈ Ò˜ Î·È ÂηÙfi ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfi- ο ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈο ·Ô-
[ INFO ] ÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ η-
ñ ªÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ Ì ÙÚ¤ÓÔ: ∫ÔÈÏ¿‰· ΔÂÌÒÓ - O‰ÔÓÙˆÙfi˜
ÏÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛȉËÚfi-
¢È·ÎÔÊÙÔ‡ - ∫·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ - ∫ÔÈÏ¿‰· ∞ÛˆÔ‡ - ∫ÔÈÏ¿‰· ¡¤ÛÙÔ˘ (http: ‰ÚÔÌÔ˘, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
//www. sfs. gr) ÙÔÓ Î. ∫·Ú·ÙÒÏÔ. «∞ÙÌ¿-
ñ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ (™º™): ÙËÏ. /Ê·Í 210 5130300 Ì·Í· ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜
(οı ΔÂÙ¿ÚÙË ·fiÁÂ˘Ì·), http: //www. sfs.gr, e-mail info@sfs.gr Simplon Orient Express,
ñ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈο ªÔ˘Û›· - ªÔ˘ÛÂÈ·ÎÔ› ™È‰ËÚfi‰ÚÔÌÔÈ - ÙÔ˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÎÈ
™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ & ÊÔÚ›˜: http: //www. ose. ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ,
gr (ÂÓfiÙËÙ· «¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜») ËÏÈΛ·˜ È· 127 ¯ÚfiÓˆÓ,
ÂÈÛ΢¿ÛÙËΠÚÈÓ ·-
ÁÔ˘ º›ÏˆÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ (™º™) ÛÙ· ÔÔ›· ·- fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË
Ó‹ÎÂÈ Ë È‰¤· ÁÈ· ÌÈ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ - £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ÙÔÓ
ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÍfiÚÌËÛË, Ì ÙÔ ÊÚÂÛÎÔÛ˘ÓÙË- Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÛȉËÚÔ-
ÚË̤ÓÔ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·˘Ùfi ·ÙÌ‹- ‰ÚÔÌÈÎfi ∂˘ı‡ÌÈÔ ∫ÔÓÙfi-
Ï·ÙÔ, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - ªËÏȤ˜, ÌÂÙ’ Â- Ô˘ÏÔ, Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ
ÈÛÙÚÔÊ‹˜. ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ
ÁÈ· Ó· ÂÚÈÛÒÛÂÈ ÎÈ ¿Ï-
ª›· Ë̤ڷ ·ÚÁfiÙÂÚ· (12.00), ÛÂÈÚ¿ ı· ¤¯ÂÈ
Ï· Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈ-
ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÈÛÙÔÚÈ΋, ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÙÔÌÔÙÚ›˜: Ë ÌÔ-
ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÚ¤ÓÔ˘, Ô˘
Ó·‰È΋, ÙfiÛÔ ·ÏÈ¿ Î·È Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÌÔ˘ÛÂȷ΋ ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿Ì·Í· Ô- ¤ÁÈÓ ٷÈÓ›· ÙÔ˘Ï¿¯È-
Á‰fiÓÙ· ı¤ÛˆÓ, Ë Linke-Hofmann, ÙÔ˘ 1937. ÛÙÔÓ 1.850 ÊÔÚ¤˜! ªÔ-
¶ÈÛÙfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ πÓÙÂÚÛ›ÙÈ Ú› Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÓ·Ô-
Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó ÚÔÔÏÂÌÈο ÁÈ· ÚÒÙË Ì›ӷÓÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎË-
ÊÔÚ¿ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ı· Û˘Úı›, Ì·˙› Ì ‰ÚÂ˙›- Ú˘¯ı› ‰È·ÙËÚËÙ¤·,
Ó˜ (ÌÈÎÚ¿ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈο Ô¯‹Ì·Ù· Ì ÏËÓ fï˜ ¤¯Ô˘Ó ‚·Ó-
Ì˯·Ó‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘), ¿Óˆ ÛÙË ÏÂ- ‰·ÏÈÛÙ›, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË
ÁfiÌÂÓË ÌÂÙÚÈ΋ (Ï¿ÙÔ˘˜ ÂÓfi˜ ̤- ‰‡Ô ·fi Ù· ·˘ıÂÓÙÈο
ÙÚÔ˘) ÁÚ·ÌÌ‹. £· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙËÓ ·- ‚·ÁfiÓÈ· – ÎÏÈÓ¿Ì·Í· ηÈ
fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Ò˜ ÙÔ ÙÚ·Â˙·Ú›· – Ô˘ ÛÒ˙Ô-
∞ÂÚÈÓfi, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ù· ¯Ó¿ÚÈ· ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û Ì˯·ÓÔ-
Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ıÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ÛȉËÚÔ- ¬ ΔÔ ·ÙÌ‹Ï·ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ÈÔ ·ÏÈ¿ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÙÌ¿Ì·Í·, Ô˘ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ·Ù¿ ÛÙȘ ÛÙ¿ÛÈ· ÙÔ˘ O™∂, Ô ÔÔ›-
‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ - ∫·Ï·- Ú¿Á˜ Â‰Ò Î·È 98 ¯ÚfiÓÈ·. ªÔ˘ÛÂȷ΋ È· Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÊÚÂÛÎÔÛ˘ÓÙËÚË̤ÓË, ÙÔ Ô˜ ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù·
Ì¿Î·˜. ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ò˜ Î·È ÂηÙfi Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, ÁÈ· ¤Ó· Ù·Í›‰È ÌÈÛıÒÓÂÈ. ∞fi ÙËÓ Ï¢-
«¶ÚÔÛˆÈο, Ë ¯·Ú¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·- ·Ó·„˘¯‹˜ ·fi Ù· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙȘ ªËÏȤ˜, ÌÂÙ’ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜... Ú¿ Ì·˜, ¤¯Ô˘Ì ÚÔÙ›-
ÂÚ›ÁÚ·ÙË, ÁÈ·Ù› ¤Ó· ÙÚ¤ÓÔ Ì ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ó·
ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·Í›‰Â˘· fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó Ï›Â˜, ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ·fi ̤- Ù· Ó·ÓÈο ¯ÚfiÓÈ· ÌÔ˘, ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ Ì’ ¤Ó· ·- Ù· ʤÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·,
·È‰› ÙÔ ‚Ϥˆ Î·È Û‹ÌÂ- ÚÔ˘˜ Ì·˜ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ – Ó· ÚfiÌÔÈÔ Â›¯· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ÁÚ·Ì- Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË
Ú· – ¯¿ÚË ÛÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘- ÌÔÚ› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ›! ªÔ˘ ı˘Ì›˙ÂÈ Î·È Ì‹ ∞ıËÓÒÓ - £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÙÔÈÎfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi
‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔfiÙ ›¯· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Î·È ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜, ·ÏÏ¿
¬ «™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ O™∂, ÊÈÏÔ‰ÔÍԇ̠ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙȘ ·ÙÌÔÌ˯·Ó¤˜, ÚÈÓ ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Î·È ÁÈ· Ó· Ù· ‰ÚÔÌÔÏÔ-
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¢È·‰ÚÔÌÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ ÌÈ· ·ÏÈ¿ 1970. ΔÒÚ·, ¤ÂÈÙ· ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂηÂٛ˜, ı· Á› οı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·-
·ÙÌ¿Ì·Í· Î·È ‚·ÁfiÓÈ· ÂÔ¯‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ËÌÂÚ‹ÛȘ ÂΉÚÔ̤˜ Í·Ó·ÌÒ Û ̛· ·fi ·˘Ù¤˜!», ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞» Ô ÎÔ ÁÈ· fiÌÔÚʘ ·Ô‰Ú¿-
·fi ÙÔÓ μfiÏÔ Ò˜ Ù· º¿ÚÛ·Ï·», ϤÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÙÒÏÔ˜, Ó·˘ËÁfi˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÙÒÏÔ˜, ‰È·¯ÂÈÚÈ- ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙË Ã·ÏΛ‰·»,
‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÔ˘ÛÂÈ·ÎÒÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙ‹˜ Ù˘ – ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ™º™ – ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÔ˘- ÛËÌÂÈÒÓÂÈ.
ÛÂÈ·ÎÒÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ (∂ªO™).

Oπ À¶∂ƒ™À°ÃƒO¡∂™ ∞ª∞•O™ΔOπÃπ∂™ ΔOÀ ∫O™ªOÀ ¬ ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ Ô˘ ÌÔ-

Δ·¯‡ÙËÙ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Ú› Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ


Û‹ÌÂÚ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·, ÙÔ
Δ∞ÃÀΔ∏Δ∂™ ¶√À ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ º›ÏˆÓ ™È- ‰ÚÔÌ‹ ¶·Ú›ÛÈ - ª·ÛÛ·Ï›·, Ì‹ÎÔ˘˜ Á·ÏÏÈÎfi TGV. O‡ÙÂ
·ÓıÚÒÈÓË Ê·ÓÙ·Û›· ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ‰ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î. ™‡ÚÔ˜ º·ÛÔ‡- 844 ¯ÏÌ., ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ÙÔ Ù·Í›‰È Ï›ÁÔ Ô‡Ù Ôχ, Ô
·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ϤÔÓ ÔÈ Ó¤Â˜, ÛËÌÂ- Ï·˜, Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ù˘ ∞ı‹Ó· - ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË! ΔÔ ·˘- Ù·¯ÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¤-
ÚÈÓ¤˜ ÂΉԯ¤˜ ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ. Δ· Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ Ú·Á- ÍË̤ÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Â- ‰ÂÈÍ Ҙ ηÈ
579 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ· (!) ¤¯ÂÈ Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. «∫·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ›- Ú›ÙˆÛË, ÎfiÛÙÔ˜ η˘Û›ÌˆÓ Â›Ó·È 579 ¯ÏÌ./ÒÚ·,
È¿ÛÂÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ηٿ ÙȘ Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÎÈ ÂÈϤ- ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ
ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÙÔ˘, ÙÔ Á·Ï- ÙÚ¤ÓÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: ÌÔÚ› Ó· ‰È·- ¯ıËΠӷ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÈ-
ÏÈÎfi TGV, fiˆ˜ ÂÍËÁ› ÛÙ· «¡∂∞» Ó‡ÛÂÈ Û ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÙË ‰È·- ÓÔ‡ÌÂÓÔ Ì 360 ¯ÏÌ. /ÒÚ·.
‰ÔÎÈÌÒÓ ÙÔ˘!
∂ÏÏ¿‰· / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 47

™À¡∏°OƒO™ ΔOÀ ¶O§πΔ∏

∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú·Ï¿ÓËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘


ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ÏÂÈÌÌ· ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÙÔ˘ ˆ˜ «·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋ ™Â ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘, Ë ƒ∞∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
¡ÈÎÔϤÙÙ· ªÔ˘ÙÔ‡ÛË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈ- £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Û‡Ìʈ- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ƒ∞∂». Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›- ˆ˜ Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ «·ÓÙÂÏ‹
ÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ó· Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·- ˙ÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ë ƒ∞∂ ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·È-
°π∞ ¶∞ƒ∞¶§∞¡∏™∏ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·Ïˆ- ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô- «ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÌÂÚÈÌÓ¿ Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤- Û›Ô˘» Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤ÁÈÓÂ
ÙÒÓ Î·È ·‰È·Ê·Ó‹ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ Ê˘- ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ì ‰Ô ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 - ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÙÚ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٷ ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÂÙ·È- Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÓÔÌÔıÂÙÈ-
ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ηÙËÁÔÚ› Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ» ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÂÈÒÓ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÂÚ›Ô˘ Ó· Â›Ó·È ‰È·Ê·- ÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ó·Ú-
ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ÂÙ·ÈÚ›- ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ó‹, ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÈÌ· Î·È Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó Â- Ìfi‰È·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ
˜ Û £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È £ÂÛÛ·Ï›·. ˆ˜ ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ï‹- ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ‰È·ÊËÌÈ˙fiÙ·Ó ·’ fiÏ· ·Ú΋ ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÁÈ· ¿‰ÂȘ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ ‰›ÓÔÓÙ·È
™Â fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ Â˘ı‡- „Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·- Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ˆ˜ ÊıËÓfiÙÂÚÔ Î·- ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Û ۇ- ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¯ˆÚ›˜ Â-
Ó˜ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÚÔ¯‹˜ ·ÂÚ›- ψÙÒÓ «Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Ù¿ 20%. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ- ÌÏÔ΋ Ù˘ ƒ∞∂, ÂÓÒ Î¿ı ÂÙ·ÈÚ›· ¤-
Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙË Î·Ì›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË». ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜». Δ¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡- ¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌÔÏÔ-
¢∂¶∞ Î·È ÙË ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤Ú- ∏ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ η٤ÏËÍ Û ·˘- ÙÈÌÒÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˘- Ô˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, Áȷ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÌfiÓÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi
ÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂). «À¿Ú¯ÂÈ ÚÔÊ·Ó¤˜ ¤Ï- Ù¿ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤ÂÈÙ· ·fi ·Ó·- ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ fiÚÈÛÌ¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ƒ∞∂. Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ fiÚÈÔ ÂÛfi‰ˆÓ.«™Ê›ÁÁ·»
Ô ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ ºˆÙÈ¿ ÂΉ›ÎËÛ˘
ÛÙÔ ÎÏ·Ì ÙÔ˘ ™¿ÎË
™ºπ°°∞,Û‡Ìʈӷ Ì ‚Ô˘-
ÏÂ˘Ù¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ,
‹Ù·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋
∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô
ÚÒËÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ Ù˘ ˘fi-
ıÂÛ˘ Ù˘ Siemens ¡›ÎÔ˜
∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ –
fiˆ˜ Û¯ÔÏ›·Û·Ó – Ô ‰ÈηÛÙÈ-
Îfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜
Στις κάμερες και τις καταθέσεις οι ελπίδες να βρεθούν οι δράστες
ÛÙȘ ‰Âο‰Â˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÂÈ- ∞fi ÙȘ οÌÂÚ˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·fi ηٷı¤ÛÂȘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘
¯Â›ÚËÛ ӷ ÌËÓ «·Ó·ÊÂÚı›
ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ‰ÈÎÔ- ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Î·È ËıÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÌÚËÛÌÔ‡ ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi
ÁÚ·Ê›·˜», ·ÏÏ¿ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈ- ΤÓÙÚÔ «S Club», fiÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ™¿Î˘ ƒÔ˘‚¿˜.
ÛÙ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ Úfi-
ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÔÓ·‰È΋, ‰ÈÂıÓ‹ ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: §›· ¡ÂÛÊ˘Á¤
Î·È ÔχÏÔÎË ˘fiıÂÛË Î·È
ˆ˜ ›‰ÈÔ˜ ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì’ ¤- ÂÌÚËÛÌfi˜ ÚÔοÏÂÛ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜
Ó·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ fiÁÎÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜
Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ‚Ô‹ıÂȘ.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËÎÂ
·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÍÂÙ·-
O ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÏ·Ì ηÈ
΢ڛˆ˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ΔÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Τ-
ÓÙÚÔ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ·
¤Ó· ‰Âη‹ÌÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó
ÛÙÈ΋˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Â·Ó·-
¶∞™O∫ ™‹ÊË μ·Ï˘Ú¿ÎË ÁÈ·- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ.
Ù› ‰ÂÓ ¤ÛÙÂÈÏ ·ÌÂÏÏËÙ› ÙËÓ À¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ÎÏ·Ì, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÂ
˘fiıÂÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ fiÙ·Ó ·- Û˘ÓÂÚÁ›· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ‚Ú›-
■ O ÂÌÚËÛÌfi˜
Ó·Î¿Ï˘„ ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË Â- ÛÎÔÓÙ·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ ÎÏ·Ì,
ÌÏÔ΋ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒ- ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ˆÓ, Ô Î. ¡. ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ ˘- ÛÙËÓ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘
ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Û η̛· ‰ÈÎÔ- ıÏ›„Ë ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ §ÂˆÊfiÚÔ˘
ÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ ÚԤ΢„·Ó ηıÒ˜ ÛÙÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ, fiˆ˜ Ì·˜ ÏË- μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘
ÛÙÔȯ›· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Û˘ÁÎÂ- ÚÔÊfiÚËÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÂÚ-
ÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘
Á¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 200 ˘¿ÏÏËÏÔÈ. μÔ‡Ú‚·¯Ë,
∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ô ΔfiÛÔ Ô ™¿Î˘ ƒÔ˘‚¿˜ fiÛÔ Î·È Ë Δ¿ÌÙ·
ÚÒËÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ·fi ÙËÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì·˙› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Âͤ-
¤ÁÈÓ ÛÙȘ 7.10
·Ú¯‹ Ù˘ ·ÎÚfi·Û˘ ¤Û¢- ÊÚ·Û·Ó ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ Úˆ›
Û ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi-
‹Ù·Ó Û˘ÓÂȉËÙ‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ˘‹Ú¯Â ʇϷη˜ Ô ÔÔ›Ô˜
Ó· ÙÂı› ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·Ì-
Ì‹ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ù˘
ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙÔ
ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 200 ÂÚ-
Á·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ‹-
ÊıËÎÂ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi.
ªÈÏÔ‡Û Ôχ
¢ËÌfiÛÈÔ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ
2004, ·ÏÏ¿ – fiˆ˜ ʤÚÂÙ·È
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜
Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤-
¯Ô˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ·
OÈ ÙÚÂȘ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ
ÚÒÙË Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ʇϷη ‰ÂÓ Â›¯·Ó η-
Ï˘Ì̤ӷ Ù· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜ Ì ÎÔ˘ÎԇϘ,
ηϿ ÂÏÏËÓÈο
Ó· ‰‹ÏˆÛ – Ô ›‰ÈÔ˜ ·Û¯Ô- fiÛÔ Î·ÈÚfi ·- ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÎÏ·Ì, ÙÔÓ ·Ú·- ∂¡ΔÀ¶ø™∏ ÛÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ›-
Ï‹ıËΠ΢ڛˆ˜ Ì ٷ „ËÊÈ·- Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi. Ï¿ÓËÛ·Ó Î·È fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÔÈÍÂ, ÙÔ˘ ÂÈÙ¤- ˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÚÔηÏ› Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Î·È Ë ÒÚ· Ô˘ ¤-
ο ÙÔ˘ OΔ∂ Î·È ÙËÓ Â›Ì·¯Ë O ÂÌÚËÛÌfi˜ ıËηÓ. ∫Ú·ÙÔ‡Û·Ó fiÏ· Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔÓ ·- ‰Ú·Û·Ó ÔÈ ÂÌÚËÛÙ¤˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÈÙ¤ıË-
ۇ̂·ÛË 8002 ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÏ·Ì Ô˘ ›ÏËÛ·Ó – Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔÓ ¯Ù‡- Î·Ó ÛÙÔÓ Ê‡Ï·Î· Ì ·Î¿Ï˘Ù· ÚfiÛˆ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏË-
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ËÛ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ – Î·È ÚÔÊÔڛ˜, Ô ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÌÈÏÔ‡Û Ôχ ηϿ ÂÏÏËÓÈο,
ÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ. ·Ú¯‹ Ù˘ §ÂˆÊfi- ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÓ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó Û ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›. O
ÚÔ˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ ΤÓÙÚÔ˘. ∫·ÙfiÈÓ ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ Ì ‚ÂÓ˙›ÓË Ê‡Ï·Î·˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÓfi˜, ÂÓÒ
μÔϤ˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ μÔ‡Ú- – ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÌÈÙfiÓÈ· – Î·È ÛÙÔ˘È¿ ÎÔ- ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›‰Â ηϿ.
∂˘ı›˜ ‚ÔϤ˜ ηٿ ÙÔ˘ ‚·¯Ë, ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 7.10 ÓÙ¿ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ∏ ÂΉԯ‹ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÂÌÚËÛÌfi Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘ÌÌÔ-
4Ô˘ ÂȉÈÎÔ‡ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ¡. ∑·- ÙÔ Úˆ› ÎÈ ÂÓÒ ÂΛ ‚ÚÈ- ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÌÚËÛÌfi ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰È¤Ê˘- ڛ˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Ô˘ Â΂ȿ˙Ô˘Ó ÁÈ· «ÚÔÛÙ·Û›·», ¤¯ÂÈ ·Ô-
ÁÔÚÈ·ÓÔ‡ ÁÈ· ‰fiÏÈ· Î·È ÂΉÈ- ÛÎfiÙ·Ó ÌfiÓÔ Ô ∞Ï‚·Ófi˜ Á·Ó, ÂÓÒ Ô Ê‡Ï·Î·˜ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶˘- ÎÏÂÈÛı›. OÈ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜
ÎËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ˘ÔÎÈ- ʇϷη˜. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Ó˘- ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. ∏ ʈÙÈ¿ ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ›¯Â ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·.
ÓÔ‡ÌÂÓË ·fi ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ Ì ÙËÓ Â- ÙÂı› ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÈÓ ¿ÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ À¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Â¤ÌÂÓ·Ó ¯ı˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó
ÙÔ˘, ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ˆÓ˘Ì›· «EDO», ÙÔ Ô- ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ÙÔ ·ÂÈϤ˜, Â΂ȷÛÙÈο ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Î·È ÎfiÓÙÚ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·,
Ê˘Áfi‰ÈÎÔ˘ ÚÒËÓ ÌÂÁ·ÏÔ- Ô›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÎÏ·Ì. ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ì·Á·˙› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ôχ ηϿ Î·È fiÙÈ ˘‹Ú-
ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ Siemens ÃÚ. ¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË ÏÂÈ-
∫·Ú·‚¤Ï·, ™·Ï›Ó·, ηٷı¤- ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ó·
ÙÔÓÙ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ■ O ™¿Î˘ ƒÔ˘‚¿˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ηٷ-
Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯·. ∂¤ÌÂÓ·Ó fiÙÈ ·ÈÊÓȉȿÛıËÎ·Ó ·-
Ï·›ÛÈÔ ÔÈÓÈ΋˜ ÚÔηٷÚ- ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔ ÎÏ·Ì Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ 200 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ fi ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔËÁËı› Ù›ÔÙ· Ó·
ÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘. Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· fiÛÔÓ Î·ÈÚfi ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘Ô„›Â˜ ÙÔ˘˜.
ÎÏÂÈÛÙfi
48 ∂ÏÏ¿‰· / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

√È Ê‡Ï·Î˜ ÛÙË μ·‚¤Ï


O καλός διερμηνέας είναι σαν τον διαιτητή. Πρέπει να περνάει απαρατήρητος
«O ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Á¿ÏÔ˜ Ô‡Ù ÎÈÓËÙfi ÏÂÍÈÎfi. ¢ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÍÂÚ‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· ·fi ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ οı ÔÌÈÏËÙ‹. O˘ÛÈ·ÛÙÈο,
ÂÌ›˜ ›̷ÛÙÂ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ú¤ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ·˘ÙfiÓ, fi¯È ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ì ÔÚı¿ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘. ∫È ·˘Ùfi ·Á¯ÒÓÂÈ. Œ¯ÂÈ
ÌÂÙÚËı› ˆ˜ ÙÔ ÛÙÚ˜ Ì·˜ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÓfi˜ ÈÏfiÙÔ˘ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· ÙÔ˘...».

ƒ∂¶OƒΔ∞∑:
¶¤ÙÚÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó‹˜
∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋
pstefanis@dolnet.gr
ÂͤÏÈÍË Î·È
ÚÔÔÙÈΤ˜
ª
ÈÏ¿ÂÈ ¤ÓÙ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜,
ÙȘ ÙÚÂȘ ÙȘ ¤Î·ÓÂ Î·È ‰Ô˘-
ÏÂÈ¿ Ù˘. ªÂ ÔÏ˘ÂÙ‹ ıË-
ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
Ù›· Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ‰ÈÂÚÌËÓ¤· ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ÈÂÚÌËÓ›·˜
Ë Î. ŸÏÁ· ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ∞¶£ ‹ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·
Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È Ë ‰È¤ÍÔ-
Ù˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. ∞- ‰Ô˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È
fi ÙÔ 2008 ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔ- Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙË ‰ÈÂÚÌË-
ÓÙ· Ù‹˜ – ÌÔÓ·‰È΋˜ – ÁÂÓÈ΋˜ ‰È¢- Ó›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ‹
ı‡ÓÙÚÈ·˜ ¢ÈÂÚÌËÓ›·˜ Î·È ¢È·ÛΤ- ÙÔ˘˜, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ··-
„ÂÒÓ ÙÔ˘. «∂›Ì·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Û ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘
ÔÚÁ¿ÓˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ, Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙfiÙ –
Û μڢͤÏϘ Î·È ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, ÂÓ Û ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÈ̤˜ – ¤ˆ˜ ηÈ
̤ÚÂÈ Î·È ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ: ·Û¯Ô- 3.500 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó·. ŸÛÔÈ ÙÒ-
ÏÔ‡Ì·È Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÂÚ- Ú· ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔ-
ÌËÓ›·˜ ÛÙȘ 23 Â›ÛË̘ Â˘Úˆ·˚- ÁË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ ÚÔÙÈÌ‹-
Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ò˜ Î·È ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó
506 ÁψÛÛÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. ªÂ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ, ÌÔÚ› Î·È Ó·
‰˘Ô ÏfiÁÈ·, ¯ˆÚ›˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚÌË- ‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹-
Ó›˜, η̛· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈ- Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ΔÔ «·ÁοıÈ»
ÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÈÂ- ÙfiÙÂ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ˆ˜ ı·
Í·¯ı›», ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞». Ú¤ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ·Ó·˙Ë-
ΔËÓ ¤ÊÂÛ‹ Ù˘, ·fi Ó·ڋ ËÏÈ-
¬ «ΔÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÂÚÌËÓ¤· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹. ∞˘Ùfi˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÙÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙËÓ ÂχıÂÚË ·-
Λ·, ÚÔ˜ Ù· Á·Ï- ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÂÌ›˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÁÔÚ¿ ÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ÂÏ¿ÙË
[ INFO ] ¯ÚfiÓÔ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹, Ú¿ÁÌ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ», ÂÍËÁ› Ë ŸÏÁ· ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ (·ÚÈÛÙÂ- ÙÔ˘˜. «¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fiÏÔ
ÏÈο, ·ÁÁÏÈο, È-
Ù·ÏÈο, ÁÂÚÌ·- Ú¿), ÁÂÓÈ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ¢ÈÂÚÌËÓ›·˜ Î·È ¢È·ÛΤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. °ÂÓÈο, fï˜, ›ӷÈ
ñ O ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÂÚÌËÓ›·˜
ÓÈο Î·È ÈÛ·ÓÈ- ¤Ó· ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·,
Û˘Ó‰ڛˆÓ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹
ο, ‰ÂÓ ÙËÓ fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÚÔ-
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙËÓ
ÛfiÓÙ· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂȘ Û ˘-
ÚÔÒıËÛË Ù˘
ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ηÈ
ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘
¿ÊËÛÂ ·ÓÂÎÌÂ-
Ù¿ÏÏ¢ÙË. «ªÔ-
Ú› ÔÔÈÔÛ‰‹-
«O ∫Ï›ÓÙÔÓ ‰ÂÓ Ì ›¯Â ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ» „ËÏfi Â›‰Ô, ÂȉÈο ·Ó ›۷È
̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘
ÔÏ˘ÁψÛÛ›·˜ ··Û¯fiÏËÛ ÔÙ ӷ Ì¿ıÂÈ ¢ÈÂÚÌËÓ¤ˆÓ, ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˜.
«°π∞ ¡∞ ∫∞¡∂π™ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÔ˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È Î·-
ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ï¿ ‰È¿ÊÔÚ˜ À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ËÏÒ-
Ù¿...120% Û ·˘ÙÔÛ˘ÁΤÓÙÚˆÛË, Ó· ÂϤÁ¯ÂȘ ÙËÓ ·‰ÚÂÓ·Ï›ÓË ÛÔ˘. ∞fi ¤Ó· ÛË-
‰ÈÂÚÌËÓ›·˜ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Í¤Ó˜ ÁÏÒÛÛ˜, ÓÔ˘Ó “‰ÈÂÚÌËÓ›˜”, Ì Ôχ
Ì›Ô, ˆÛÙfiÛÔ, ÎÈ ¤ÂÈÙ·, ·˘Ùfi οÔÈÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ¿ÏÏÔ: Û˘Ó¿‰ÂÏ-
Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ¯·ÌËϤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜, Ô˘ οÓÔ˘Ó
ÊÔ› Ì·˜ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‰È·-
Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ‰ÈÂÚÌËÓ›˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜...», ϤÂÈ
¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÍÔÓÙˆÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, Ô˘ Û’ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÛÙËÓ Ú›˙·.
Û˘Ó‰ڛˆÓ (Û˘ÓÔÏÈο ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ô μÂÓÈ·Ì›Ó ¢·ÛηϿ΢, Ô Ô-
ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ Ù· ·Ú¿ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÔ‡Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi
2.800 ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜), Ô˘ Î·È ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜. Ô›Ô˜ ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÙÒÚ· ÂÚ-
¯ÈÏ›ˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ...», ϤÂÈ Ô Î. ÿÚ˘ °Î›ÓÔ˜, Ô˘ Â‰Ò Î·È Â›ÎÔÛÈ ¤-
¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ «·ÚÒÓ» ÛÙË ŒÙÛÈ ÎÈ ÂÁÒ, ‹- Á¿˙ÂÙ·È ˆ˜ freelancer ‰ÈÂÚÌË-
ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡„ÂÈ, ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÈÂÚÌËÓ¤-
¯ıÂÛÈÓ‹ 1Ë ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ÍÂÚ· ÙȘ ÁÏÒÛ- Ó¤·˜ Î·È Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ó·˜
·˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 2.800 ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, Û˘Ó¤-
¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÓˆÛ˘ Û˜, ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ- ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 110
‰ÚÈ·, ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÂ-
¢ÈÂÚÌËÓ¤ˆÓ ™˘Ó‰ڛˆÓ  ӷ Ì¿ıˆ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈÂÚÌËÓ›˜ Ô˘ ›-
‰Ú›· Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ À¶∂•, ÙËÓ ∂.∂. Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜
(AIIC) ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫‡ÚÔ˘, ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, Ó·È ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙ· ¢-
‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.
ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ Úˆ·˚ο fiÚÁ·Ó·.
«∞ÎfiÌ· Î·È Û’ ¤Ó·Ó ÂÂÈڷ̤ÓÔ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ‰ÈÂÚÌËÓ¤·, ¿ÓÙÔÙÂ
∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜
ÛÔ‡‰·Û· ÛÙË ¤Ó·˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·ÚÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔηÏ› ‰¤Ô˜! ¬ «¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fiÏÔ
ŒÓˆÛ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
°ÂÓ‡Ë, Û ÌÈ· ¶ÚÔÛˆÈο, ¤¯ˆ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÎÚÔ- ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. °ÂÓÈο, fï˜,
·fi ÙȘ ηχÙÂ- ÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙÂȷ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ı˘Ì¿Ì·È
Ú˜ Û¯ÔϤ˜. ∂Λ ‹Ú· Î·È ÙȘ ··-
Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚÔ Â-
ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ ∫Ï›ÓÙÔÓ, ÙÔ 1999, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË ‰ÈÂÚÌË-
Ú·›ÙËÙ˜ ÂÈϤÔÓ ÁÓÒÛÂȘ. ŒÌ·ı·, Ó›· ÌÔ˘ ÙfiÙÂ, Ô˘ ·ԉ›¯ÙËΠÙÂÏÈο Ôχ ‡ÎÔÏË ˘fiıÂ-
¿ÁÁÂÏÌ·», ϤÂÈ Ô
ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ÌËÓ ÌÏÔοڈ ÛË. ¢ÂÓ Ï›Ô˘Ó, ‚¤‚·È·, Î·È ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜: ¤- μÂÓÈ·Ì›Ó ¢·-
ÌÚÔÛÙ¿ Û ÔÏ˘ÏËı¤˜ ÎÔÈÓfi. ∞fi ¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· ÂÈ Ô ºÏ·Ì·Ó‰fi˜ Úfi- ÛηϿ΢
ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÊÚfiÓÙÈÛ· Î·È Ó· ÂÓË- ‰ÚÔ˜ ϤÍË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ‹ÍÂÚ ηÓ›˜ Ì·˜. Œ¯ÂÈ
ÌÂÚÒÓÔÌ·È Û˘Ó¯Ҙ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Á›ÓÂ- ¬ O ÿÚ˘ °Î›ÓÔ˜ ‰È·ı¤- Û˘Ì‚Â› ÎÈ ¤Ó· ηٿ Ï¿ıÔ˜ ·ÓÔȯÙfi ÌÈÎÚfiʈÓÔ Ó·
Ù·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. °È· Ó· ηٷÓÔ›˜, ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›·, ˆ- ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙË ÊfiÚ· Ù· Û¯fiÏÈ· ÂÓfi˜ ‰ÈÂÚÌËÓ¤·! ÕÏÏÔ-
‰ËÏ·‰‹, ·ÎfiÌ· ÈÔ ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÛÙfiÛÔ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ÙÂ, ¿ÏÈ, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙÔÓ
ÔÊ›ÏÂȘ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ˆ˜ «˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰‡- ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹. ŒÓ·˜ ‰ÂÈÓfi˜ Ú‹ÙÔÚ·˜, Ô˘ ÌÈ-
‹ıË ÎÈ ¤ıÈÌ·, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Î·È ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜» Ï¿ ·fi ÛÙ‹ıÔ˘˜, Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ê›ÏÔ˜ Ì·˜».
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜
ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ¤Ú¯ÂÛ·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂȘ»,
ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. ∫ÔÛÌ›‰Ô˘. ∫·Ù¿ ηÈ-
ÚÔ‡˜ ¤¯ÂÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡- Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ‹ ÎÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓË Ë ÌÔÓ·‰È΋, Ôχ Û¿ÓÈ·, ÂÚ›-
ÛÂÈ Î·È ÙËÓ „˘¯Ú‹ ÏÔÁÈ΋, Ô˘ Â›- ¤ÎÊÚ·ÛË, .¯., ÂÈ ÙÔÓ fiÚÔ ª·ÎÂ- ÙˆÛË Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ
Û˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ Ù˘. «™˘- ‰ÔÓ›·, ÔÊ›ψ ÂÁÒ ÙfiÙ ӷ ˆ ·˘- ÌÈ·Ó ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ÔÌÈÏÔ‡-
¯Ó¿ ηÏÂ›Û·È Ó· ‰ÈÂÚÌËÓ‡ÛÂȘ ·Ó- ÙÔ‡ÛÈ· Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ – Ô ·ÚÈÛÙ¿ÌÂ- ÓÙ·», ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ.
ıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ȉ¤Â˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÓÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ÂÊfiÛÔÓ ı¤ÏÂÈ, Â›Ó·È O ηÏfi˜ ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ Â›Ó·È Û·Ó
·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ‹ Ô˘ ÛÔ˘ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ. ∞- ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÚÓ¿ ·-
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÎÈ ·¤¯ıÂÈ·. §ÔÁÔÎÚÈ- fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔ- ·Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜, ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ∫Ô-
Û›·, ˆÛÙfiÛÔ, ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â- ÚÒ Ó· οӈ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ ÛÙËÓ ÛÌ›‰Ô˘. «™ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ ›̷ÛÙÂ
ÈÙÚ¤ÂÙ·È: Â¿Ó ¤Ó·˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‰È·- Â›Ì·¯Ë ÊÚ¿ÛË ÙË ‰È·Ù‡ˆÛË, “fi- ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ Î·-
Ù˘ÒÛÂÈ ÌÈ· ÍÂοı·Ú· ˘‚ÚÈÛÙÈ΋, ˆ˜ ϤÂÈ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜”. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ó›˜ ›‰ËÛË fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ì».
∂ÏÏ¿‰· / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 49

[ ∞¡∞§ø™πª∞ ] [ 20 EƒøΔ∏™∂π™ ]

™ÒÌ·Ù· Ù˘ ∫ÒÛÙ·˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜


°ƒ∞ªª∞Δ∂∞™ Δ∏™ ¡∂O§∞π∞™ ¶∞™O∫

∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜
Δ
È ·Ú¿ÍÂÓÔ ı¤·Ì· Ù·
Û˘ÏÏÔÁÈο Á˘ÌÓ¿ ÛÙȘ
ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘
OÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÓÂÔÏ·›Â˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ
Ó· Â›Ó·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ÛÙÚ·ÙÔ›
™¤ÓÛÂÚ ΔÈÔ‡ÓÈÎ. ™ÒÌ·Ù·
Ï¢ÎÒÓ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ,
ηÏÔıÚÂÌ̤ӷ, ÛÙÈ‚·Ú¿,
ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙË Á‡ÌÓÈ· ÙÔ˘˜
Ì ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË ÂÚËÊ¿ÓÈ·.
™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó °È· ÙÔÓ 32¯ÚÔÓÔ ∞Ó‹ÎÂÙ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÂÓÈ¿ Àfi ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ ÂȯÂÈÚ› Ì ÁÂÓÓ·›Ô ÙÚfiÔ ÙËÓ ·-
‡ÎÔÏÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ó·
‚Á¿ÏÔ˘Ó Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜ Î·È Ó·
∫ÒÛÙ· ¶·ÓÙ·˙‹, Â- 1 ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂ-
Ù·È Ó· ˙‹ÛÂÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜
ÎÚ›Û˘ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆ-
Ó›·. ™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ì›· ‰È·‰Èηۛ·
ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜.
∂›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ù·
ʈÙÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó, Û›ÁÔ˘Ú·
fiÏÔÈ ı· ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi
ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÓÂÔ-
Ï·›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, Ë
ÁÔÓ›˜ Ù˘. ¶ÔÈÔ˜ ÊÙ·›ÂÈ;
∂›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘
Ô˘ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌËÓ‡-
Ì·Ù· Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜. 16 ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ù˘ ΢-
‚¤ÚÓËÛ˘;
·ÁÒÓ·. £· ηÏԇ̷ÛÙ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤-
Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· °È· ÔÏÏÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÔÈ ¡·È, Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ-
‰È¢ÎÔχÓ-
ıËÎ·Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ·-
„Ô˘ÌÂ. ºÙ·›ÂÈ Ë ÎÚ·ÙÔ‡Û· ·-
ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÓÂÔÊÈÏÂ-
11 ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉÚÔÌÒÓ. ΔÈ
΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÁÈ· ‰›Î·ÈË Î·Ù·ÓÔÌ‹
ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÊÂÏÒÓ.
ÂÂȉ‹ Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ‰˘ÛÔ›ˆ- Ï¢ıÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜
··ÓÙ¿ÙÂ;
‹Ù·Ó ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÂÎÙÚÔ- ™ÙÔ ¶∞™O∫ οÔÈÔÈ ˘Ô-
ÔÏÏÔ›
Ì·˙›, οو
ÓÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. OÈ
Ó¤ÔÈ, ‰ËÏÒÓÂÈ, ›ӷÈ
¯È·ÛÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ Ô-
Ê›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋
∏ ÂÚÒÙËÛË Ì¿ÏÏÔÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È
ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ O¡¡∂¢. 17 ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÂÚÈıÒÚÈ· ËÈfiÙÂÚ˘ ‰ËÌÔÛÈÔ-
T˘ ÕÓÓ·˜ ·fi Ù· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜...
¢·ÌÈ·Ó›‰Ë ÚÔ‡¯· fiÏÔÈ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ù· ÛÎÏË-
∞ÓÂÚÁ›·, ÌÏÔοÎÈ·, ÁÂÓÈ¿
12 Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ˘¤Ú ÙˆÓ È- AÓ Î¿ÔÈÔ˜ Ì ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Úfi-
¿ÓıÚˆÔÈ
›̷ÛÙÂ, ı· ÛΤÊÙËηÓ, ˙Ò·
Ú¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ··È-
ÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔ-
2 ÙˆÓ 700 ¢ÚÒ. OÈ ÚÔÙ¿-
ÛÂȘ Û·˜;
‰ÈˆÙÈÎÒÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ∂Û›˜
¤¯ÂÙ ‰ËÏÒÛÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó·
ÙÂÈÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, οو
·fi ÙȘ ›‰È˜ Û˘Óı‹Î˜, ı· ‹-
‰›Ô‰· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¿ÙÂÚ·. ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ò- ÌÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Î·È Ó· Û˘ÌʈӋ-
Œ¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÓÂ-
Δ· ‰˘Ô fi‰È· Ì¿ÏÈÛÙ· ı·
ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó·
ÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·Ó-
ÛË ·ÏÏ¿ ÔÈ Î˘‚ÂÚ-
ª›· ÔÚ›· ·Ó¿Ù·Í˘, ·Ó¿Ù˘-
͢ Î·È ıÂÛÌÈ΋˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘. ™’ 6 ÔÏ·›Â˜ ‹ Â›Ó·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ›
ÛÙÚ·ÙÔ›;
ÚÔ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜. ∂È̤ÓÂÙÂ;
O ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ Ô-
Ûˆ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÁÓˆ-
Ú›˙Ô˘Ì fï˜ fiÙÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘Ú-
·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·˘Ù‹Ó Ú¤ÂÈ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘- Ù¤ ÁÈ· ȉȈÙÈο ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ¢ÂÓ Áfi˜ οÓÂÈ ÙÈÙ¿ÓÈÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ·-
ÓÒÓÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, ȉÈ- ∂›Ó·È ı¤Ì· ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ Ó· ηٷÎÙ‹-
ʈÙÔÁڷʛ˜, ¤¯Ô˘Ó ηٷϷ‚·›Óˆ ÁÈ·Ù› Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·-
·›ÙÂÚ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜. ∂ÓÂÚÁËÙÈ- ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤-
ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÂÓÈÛ¯˘ı›, ‰ÂÛÌ¢ıÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ¿Ô„Ë, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ı¤Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÍÈÔÈÛÙ›·˜.
Τ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Ó·ÓÈ- ¯Ô˘Ó. ∂ÁÒ ¿ÓÙˆ˜ ·˘Ùfi ·Ï‡ˆ
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ̤ÙÚ· ı· ¤¯Ô˘Ó Ë- ÂÎÙfi˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜.
΋˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. •Âο- Î·È Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓˆ. °È’ ·˘Ùfi ¿Ïψ- £· ÛÙËÚ›ÍÂÙ ٷ ÚfiÛıÂÙ·
¶Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ fiÙÈ
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·Ó ÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ı·ÚË ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ¤-
¯Ô˘Ó ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘.
ÛÙ ÈÛÙ‡ˆ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ
ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÓÂÔÏ·ÈÒÓ. 13 £· ·ÓÙÈÙ·¯ı›Ù ÛÙËÓ Î˘-
‚¤ÚÓËÛË;
18 ̤ÙÚ·;
OÈ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ‰‡-
Ì fi‰È· ·ÙÚÔÊÈο Î·È Î·È Ê˘ÛÈο ı· ›ӷÈ
ÌÂÁ¿Ï· ÎÂÊ¿ÏÈ·, ÂÂȉ‹ fiÏ· Œ¯ÂÙÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ËÏÈÎÈ·Îfi μ‚·›ˆ˜, Â¿Ó ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÎÔϘ. ∂ӈ̤ÓÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ
ı· Ù· οÓÂÈ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜;
ª¿ÏÏÔÓ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ
‰›Î·È·. ™ÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ
°ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤-
3 ªÔÚ› Ë ÓÂÔÏ·›· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ
ÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Ù˘ ̤ÏÏÔÓ; 7 Ú·ÙÛÈÛÌfi;
ŸÔÈÔ˜ ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÏÔÓ
οÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ï¿ıÔ˜. ∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤-
¯ˆ ‰ÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ.
˘Âڂԇ̠ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ÃÚÂÈ¿˙Â-
Ù·È fï˜ ÈÛ¯˘Ú‹ ‰ÔÛÔÏÔÁ›· ÎÔÈ-
∞Ó ›ÛÙ¢· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ‰ÂÓ ı· ‹- ÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘.
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Ù· fi‰È· fiÏÔ Î·È Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ı¤ÛË Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ¿Û˘ÏÔ;
ÈÔ ÁÂÚ¿ ·Ù¿ÓÂ ÛÙË ÁË,
Ô˘, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ fi- ÌÔ˘Ó Ó¤Ô˜, ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Î·È ÛÔÛÈ·-
ÏÈÛÙ‹˜. 14 ∂›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÒÚ· ¢- ¶Ò˜ ·ÔÊ·Û›Û·Ù ӷ ·-
Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È Î·È
‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó, ÙÂÏÈο ÌÔÚ›
̈˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
¶Ò˜; 8 ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙË-
Ì· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÓÂÈ- ı‡Ó˘, Ì ·Ó¿ÏË„Ë ·fi ÙËÓ 19 Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ÎÔÈÓ¿
ÔÈ ÂÁΤʷÏÔÈ Ó· ·ÙÚÔÊ‹ÛÔ˘Ó.
∫·È Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ı· ÌÈÎÚ‡ÓÔ˘Ó.
Ó· ·ÓÙÈÙ·¯ı› Û ·-
ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ΢-
4 ªÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏÔ-
ÁÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. ™˘Û›ڈÛË Á‡-
ÛÙËÌ›Ô˘;
∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÔ‚·Ú‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜
ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿-
ÍÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜
Û ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·;
¶ÚÔ¤Ú¯ÔÌ·È ·fi ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤-
ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ŒÔÓÙ·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fi- ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÚÔ¿ÛÈÛ˘ Î·È ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ÂÓÂÚÁ‹ ‰Ú¿ÛË
∞ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ·›ÓÂ Î·È Ù· ‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó οÓÂÈ Úˆ ·fi ıÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹˜ ÙÔ˘. ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. ªÂÁ¿ÏˆÛ·, Û˘ÓÂÒ˜,
ηÁÎÔ˘Úfi. ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Â›Ó·È Ù· Û˘ÏÏÔÁÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙËÛË, ¤Ú¢ӷ, ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi˜ ηÈ
Ï¿ıË, ·ÊÔ‡ ÈÛÙ‡- ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜... OÈ Ó¤ÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓÔ- Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÂ
·˘Ù‹, ·Ú¿ÍÂÓË ¯ÒÚ·.
줂·È· ÔÈ Ï¢ÎÔ› Ù˘ Ì·˜ ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜
Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜. ªÂ
·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜. ΔËÓ ·ÍÈÔÚ¤- ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙË- 15 ÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ó·- ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋.
ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó. ™¯Â‰fiÓ ÚËṲ̂ÓÔÈ
·fi ÙËÓ Î·ÏÔ¤Ú·ÛË, „ËÏÔ›,
ÓÂÔÏ·›Â˜ ‰ÂÓ Ú¤- ÂÈ· ‰ÂÓ Ì·˜ ÙË ¯·Ú›˙ÂÈ Î·Ó›˜,
ı· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜.
9 Ì·;
O ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ·-
ÛÙ¢ÙÈÎfi;
™˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ÂÈ- 20 ™·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ-
΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹;
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ, ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔÈ. ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÔÌÌ·ÙÈ- Û‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢Ë- ªÂ ÂӉȷʤÚÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ οӈ
Ú¤¯ÂÈ. ªËÓ ÙÔ ˘ÔÙÈÌÔ‡ÌÂ, ‰ÂÓ
∂Ï›˙Ô˘Ó Û ·ÍÈÔÎÚ·Ù›· ÔÈ
º·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ·˘Ù¿
fiÏÔ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÎÚ¤·˜ Ô˘
ÎÔ› ÛÙÚ·ÙÔ›.
5 Ó¤ÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Î¿-
ÔÈ·˜ ·Ú¿Ù·Í˘;
Â›Ó·È fiÏ· Ì·‡Ú·.
ºÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˘fi
ÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiÙÈ «‰È·Î‡‚Â˘Ì· Ù˘
ÂÔ¯‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ
ÓfiÌÈÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ‰È·‰È-
Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÂÓ ·ÛΛٷÈ
Ì ÂÌÌÔÓ¤˜. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ
ηٷӿψÛÂ Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ·
ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ηÈ
™À¡∂¡Δ∂À•∏:
∫∞ƒO§π¡∞
Δ· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘
΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™O∫ ·Ô‰ÂÈ-
10 ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ô ÙÚ·ÁÔ˘-
‰ÈÒÓ. ¶fiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹ Â›Ó·È ϤÔÓ
ηۛ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔ-
ÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Û ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔ-
ı· ÔÚ¢ıÒ fiˆ˜ ¤¯ˆ ÔÚ¢-
ı›. ªÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ·ÍÈÔÚ¤-
ηӤӷ˜ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·Ó ÂÈ·.
¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÏ›˙Ô˘ÌÂ, Ë ‰È·‰Èηۛ·; ÓË ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡-
ÙÔ ¤Î·Ó ÁÈ· ηÏfi ‹ ÁÈ· ηÎfi
Ù˘. ªfiÓÔÈ ÔÈ ›Ó·Î˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Î¿ÙÈ ·Ï- ÂÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘
ƒÔ‡ÌÂÓ˜ Ì ÙȘ Á˘ÌÓ¤˜ ı¤˜ Ï¿˙ÂÈ. Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜». ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË
ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó
·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÏÔ‡ÛÈ·
ÚÔ‰·Ï‹ Û¿Úη
∞Ó ˘‹Ú¯·Ó Ù¤ÙÔȘ [ ™∂ ¶ƒøΔ√ ∂¡π∫√ ]
ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›·

O ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ¤·„ ӷ Â›Ó·È Î›ÙÚÈÓÔ˜


ÙÔ˘ 1950, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı·
‚Ϥ·Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
·ÓıÚÒÈÓ· ÛÒÌ·Ù·.
∞‰‡Ó·Ù·, ·Á‡ÌÓ·ÛÙ·, ·‰¤ÍÈ·.
∫·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∫›Ó· ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ì·ı‹˜ Î·È Ù· ·Ú·ÙÂٷ̤ӷ ÎÔÚÓ·Ú›ÛÌ·Ù·. ο̷ÙÔ, ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÒÚËÛ· ‰È¿
πÓ‰›· ı· ‰ÈÓfiÙ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋
ÂÈÎfiÓ·. ¶ÔÈÔ˜ ı· ηÙfiÚıˆÓÂ
fï˜ Ó· Á‰‡ÛÂÈ ÙfiÛÔ˘˜
∏ Ù¿ÍË ÙˆÓ Ù·ÍÈÙ˙‹‰ˆÓ ÌÔ‡
ηıfiÙ·Ó ·È‰ÈfiıÂÓ ÛÙÔ
ÛÙÔÌ¿¯È. ª¤¯ÚÈ Ô˘ ·‹ÚÁËÛÂ.
™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Ô˘ Ì ‚Ô‹ıËÛ ÛÙÔ ÍÂÙ‡ÏÈÁ-
Ì· ÙÔ˘ Ì›ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·fiÙÔÌË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈ-
Λ·˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ù·Í›. OÈ
‚›Ô˘. ∫·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ Ù·Í› Ó· ÛÔ˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô ÏÂÙ¿
ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ, ·Ú¿ ÔÈ ÓٷϛΘ Î·È Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Ô˘ ‰È·-
ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ¿ÓÙÔÙ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó Ó·
∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ‹ πÓ‰Ô‡˜; ¢ÂÓ ‹Ù·Ó, Ê˘ÛÈο, Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ˘ÂÚ‹ÏÈÎÔÈ Â›¯·Ó ˘ÂÚÎÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÛ‹ÏÈÎÔ˘˜ Î·È Ë ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ∫·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈ ˘ÂÚ‹ÏÈÎÔÈ ÎÈ ·Ó›‰ÂÔÈ ÁȈٷ¯‹-
∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› ÏÔÈfiÓ, ÏÔ‡ÛÈÔÈ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ı˘ÌÈ- Ù·¯‡ÙËÙ· ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË ‹Ù·Ó ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓË. Δ· ‰Â˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Ù·Í› ·Ú¿ Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜, Ô˘
¿ÓÂÙÔÈ, ÏËıˆÚÈÎÔ›, Îfi ÌÔ˘. μϤÂÙ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Â›¯·Ó ÊÚ¤Ó· Û ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Áο˙È ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔ- ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ Ó· Ù· οÓÔ˘Ó Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ˘˜ ËÁ·›-
Ì·˘ÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Ì ٷ Δ˘ ª·Ú›·˜ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· η›ÙÔÈ ÙËÓ ›- ÓÙ·Ó Û·Û̈‰Èο Î·È ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ·, ÂÓÒ fiÙ·Ó ¤‚ÏÂ- ÓÔ˘Ó ·ÓÙ› Ó· Ù· ËÁ·›ÓÔ˘Ó.
ÛËÌ¿‰È· ÙˆÓ Ì·ÁÈfi ÛÙÔ §›Ï· ‰È· ΛÓËÛË. ˜ ÛˆÛÙ¿ ·Ó·Ì̤ÓÔ ÙÔ ÊÏ·˜, ‰ÂÓ ›ÛÙÂ˘Â˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ÙÂÏÈÎÒ˜,
‰¤ÚÌ·, ‰ÔÍ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ªÂ Ì›· ȉȷ›ÙÂÚË ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘. ∫·È ηϿ ¤Î·Ó˜ – 9 ÛÙȘ 10 ÊÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÊı·Ï- ¿ÏÏË ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ Î·È ·Ú·‚Ϥ-
·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜ ÛÙËÓ ÁÚ›ÊÔ˘˜ ÂÍ ··ÏÒÓ ÔÓ‡¯ˆÓ Ù· ¤Ê·Á· fiÏ· – ÎÔÏÏË̤- Ì·¿ÙË. Ô˘ÌÂ, ÂÈÌÂÏÒ˜. Δ· Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ· ·ÁfiÚ·Û·Ó Ù· ‰ÈÏÒ-
΢ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘, ÛÙËÓ ÓË ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ – ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· χۈ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. ∫·È ∫È ·Ó ·Á·Ó·ÎÙÔ‡Û· ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ‰È˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ÁÈ· Ì·Ù· Ô‰‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ Î·È Ô ‰ËÌfiÛÈÔ˜
ÙÂÏÂÈfiÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘. Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ‹Úı ̤۷ ÛÙËÓ Î¿Ó· ÙˆÓ Î·˘Û·ÂÚ›ˆÓ ÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ù·ÍÈÙ˙‹‰ˆÓ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙÔ ÌÂÚÔ- ΛӉ˘ÓÔ˜ ¤·„ ӷ Â›Ó·È Î›ÙÚÈÓÔ˜. ∂›Ó·È, ·Ï¿, ·ÓÙÔ‡.
50

∫fiÛÌÔ˜
¶¤ÌÙË
4 ŒÚˆÙ·˜
ª·ÚÙ›Ô˘
2010 ™∂§. 53
μÚÂÙ·Ófi˜ ÙÔÓ «·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛ» ̤۷ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿
ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ... ‚Úԇ̠ÈÔ Â‡ÎÔÏ·

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ÎÔ‡ÚÛ· ÁÈ· ÙÔ ¶ÂΛÓÔ


Κίνα: άφθονο παρασκήνιο εν όψει της αλλαγής φρουράς στην ηγεσία το 2012
ª·˘ÚÔÊÔÚÂ̤ÓÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ª∞Δ ÂÚÈÔÏÔ‡Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ˆ˜ ÙÛÈÏÈ·‰fiÚÔÈ Ù˘
∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ΔÈÂÓ·Ó̤Ó, ÔÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡ÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏÂȉˆı› ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, fiÏ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜
Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ∞›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ §·Ô‡ – ÙË 10‹ÌÂÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘.

∂¶πª∂§∂π∞: ∫›ÙÙ˘ •ÂÓ¿ÎË

ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙È- √ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ∫›Ó·˜


∏ ÎÔ‡ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ı· Â-
ÈÎÂÓÙÚˆı› ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ- ¢∏§øª∂¡∂™ ∞ªÀ¡Δπ∫∂™ ¢∞¶∞¡∂™ ™Â ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· 61,1
70,24

+14,9%
ÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ΔÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ∫›-
Ó·˜, Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ™‡Ìʈӷ Ì ͤÓÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜
45
ÙÔ˘ 2009 ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ú˘ıÌfi ·Ó¿- ‰·¿Ó˜ Â›Ó·È 1,5 Ì 3 ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ 34,9
Ù˘Í˘ 10,7%, ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfi- ·fi ÙȘ ‰Ëψ̤Ó˜ 25 28,522,3
ÙËÙ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÙÔ Û¯¤-
14,6 17 20
‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿Ø ·Ó·- 11,3 13
̤ÓÂÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09
¶·È‰Â›·, ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÙËÓ È·ÙÚÔ-
Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ™Δƒ∞ΔπøΔπ∫√π
Ó¤Ô ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙˆÓ
¶ƒ√Ω¶√§√°π™ª√π ™Δƒ∞Δ√™ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞/¡∞ÀΔπ∫√
ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Ì˘ÛÙÈ- ∫›Ó· ∏¶∞ ƒˆÛ›· Δ·˚‚¿Ó
ÎÒÓ Î·È Ó· ÙÚÔ- 2009 ™Â ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ∂ηÙ. ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜
ÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ∫›Ó· 2
¿ÏÏÔ ÓfiÌÔ ·Ó·- ∏¶∞ 1
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ:
www.tanea.gr
ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfi-
Ô ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ 534 2,3 ª·¯ËÙÈο 2.000+ 2.300 2.400
·ÂÚÔÔÚ›·˜
400

3.000 ·ÂÛÙ·Ï̤- ∏¶∞ ¶§√π∞ 3


ÓˆÓ, ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·‰ÈΛ· Ô˘ Â- ∫·Ù·‰ÚÔÌÈο 0 22 4 0
Í·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÛÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÛÙÈ- 1,5 ∞ÓÙÈÙÔÚÈÏÈο 26 61 4 9
ÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÎÚÔÛÒ- ∫›Ó· 70,2 ºÚÂÁ¿Ù˜ 47 30 10 22
ËÛË ·’ fi,ÙÈ Â›¯·Ó ÔÈ ·ÚÈıÌËÙÈο È- ƒˆÛ›· ÀÔ‚Ú‡¯È· 63 67 40 4
Û¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘.
™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜, ÙÔ §·˚-
ƒˆÛ›· 50 1,3 ∞ÂÚ/ÊfiÚ· 0 11 1 0
Îfi ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ·ÏÒ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ, ‰ÂÓ ¶˘ÚËÓÈΤ˜ 400 7.900 14.000 0
ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Δ·˚‚¿Ó 10,2 0,28 Δ·˚‚¿Ó ÎÂʷϤ˜
Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ΢ÏÔ‡Ó ·Ôχو˜
ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ·, fiˆ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔÈ Î·È ÂÎ- 1 ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 1 ÂηÙ. Âʤ‰ÚÔ˘˜ Î·È 800.000 ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ 2 À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ì·¯ËÙÈο ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ 3 ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÔÈ ÛÙfiÏÔÈ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ
·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ‚Á¿˙Ô˘Ó Î·-
Ì›· ʈӋ ÎÚÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ 3.000 ÙÔ˘ ÃÔ˘, ‚¤‚·È·, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë «ÎÏ›ÛÂÈ». ∞¡∂ƒÃOª∂¡O ∞™Δ∂ƒπ
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ™·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
ÂӉȷʤÚÔÓ, ÏÔÈfiÓ, ¤¯Ô˘Ó Ù· ·Ú·-
Û΋ÓÈ·, ‰ÈfiÙÈ Û ·˘Ù¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·
μ¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ô˘ ÂÂÙ‡¯ıË
ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÎÔÓÎÏ¿‚ÈÔ
ÙÔ 2007, ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ O˘¤Ó ı· Ï¿‚ÂÈ Â-
ªÔ ™ÈÏ¿È, Ô Î˘ÓËÁfi˜ ÙˆÓ Ì·ÊÈfi˙ˆÓ
·Ú¯›ÛÂÈ ·ÓÂ›ÛËÌ· Ë ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ‰È·- ÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∂¶π Δ√À ¶∞ƒ√¡Δ√™, Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘- ÃÚÔÓÈ¿˜». ΔÈ ¤Î·Ó ÁÈ· Ó· Ù· ·Í›˙ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô
‰Ô¯‹˜ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ·Ó·‰˘fiÌÂÓ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ §È ∫ÂÙÛÈ¿ÓÁÎ ı› ÌÈ· ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË Ï·ÌÚ‹ ÔÚ›· ›- ªÔ; ∏Á‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÌÈ·˜ ¢-
˘ÂÚ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ ÂÈۋ̈˜ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÃÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi- Ó·È Ô 60¯ÚÔÓÔ˜ ªÔ ™ÈÏ¿È, ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi ÙÔ˘ Ú›·˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹-
ÛÙÔ fiÓÔÌ· §·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ∫›- ‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫›Ó·˜, ™È Δ˙ÈÓ›ÓÁÎ. ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ fiÏË Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙÔ ΔÛÔÓÁÙÛ›ÓÁÎ, ηٿ
Ó·˜. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ¿ÁÚ·ÊˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ù˘ OÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÙ¿ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ΔÛÔÓÁÙÛ›ÓÁÎ. £ÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·ÛÙ¤- ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ ‰È-
¯ÒÚ·˜, ÙfiÛÔ Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ Úˆı˘Ô˘Ú- ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, fï˜, ·- ÚÈ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒ- ηÛÙ‹ÚÈÔ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ Ì·ÊÈfi˙ˆÓ, Î·È ‰Âο‰Â˜
Áfi˜ O˘¤Ó Δ˙È·Ì¿Ô Î·È Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ Úfi- ڷ̤ÓÔ˘Ó ÔÚı¿ÓÔȯÙ˜ – Î·È Â›- ÓÔ˘Ó ÂÁΈÌÈ·ÛÙÈο ¿ÚıÚ·, Ë Â›ÛËÌË, ΢‚ÂÚ- ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ ÙÔÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, Û˘ÌÂÚÈ-
‰ÚÔ˜ ÃÔ˘ Δ˙ÈÓÙ¿Ô, fiÛÔ Î·È Ù· ÂÚÈÛ- Ó·È ÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔ- ÓËÙÈ΋ §·˚΋ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í ¤ÂÈÙ· Ï·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙ‹. ªÂ
ÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ∂ıÓÈÎfi §·˚Îfi ·fi ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· «ÕÓıÚˆÔ Ù˘ ·Ù¤Ú· Â·Ó·ÛÙ¿ÙË, ηϤ˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ÌÂÁ¿-
¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘- ÏË ÊˆÙÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ˆ˜
Ϥ„Ô˘Ó ¿Óˆ ÛÙË ‰È-
■ ªÔ ™ÈÏ¿È. Œ¯ÂÈ ·Ù¤Ú· Â- ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘, ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÂÚÈʤ-
°Ú·Ê›Ԣ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›-
„Ô˘Ó ÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ, ¤- ÎÙ‡ˆÛË Î·È ÙË ‰Ë- ·Ó·ÛÙ¿ÙË, ηϤ˜ ‰È·Û˘Ó‰¤- ÚÂÈ·˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘, Ô ªÔ ıˆÚ›ٷÈ
¯ÔÓÙ·˜ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 70, ηٿ ÙÔ ÎÚ›- ÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔ- ÛÂȘ, ÌÂÁ¿ÏË ÊˆÙÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÛÈÓÔÏfiÁÔ˘˜ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË
ÛÈÌÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫∫ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ú› Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰Ë- ÏÔ‡ÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ¢È·Ú΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙÌÔ˘ÚÔ.
¯ÒÚ· ÙÔ 2012. OÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ O˘¤Ó Î·È Á‹ÛÔ˘Ó Û ·˘Ù¤˜.


«ΔÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜» ËÁÂ›Ù·È ÌÂÁ¿Ï˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÛÙË ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ·
«OÀΔ∂ ÛÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ΔÚ›Ù˘ ™ÙÚ·ÙÈ¿˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi ™·Ï- ı· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ì·˙› ÙÔ˘ Ô ·Ú¯Ë- ª·˚Î¿Ï ·›ÏËÛ ¯ı˜ ˆ˜ ÙÔ Ù·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô Úfi-
E‰Ò ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿, Ô‡Ù ÛÙȘ ÓÙ›Ú·˚ ªÂÚÎ, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ô- Áfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ πÏÎ¤Ú ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ™˘- ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη-
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜». O Ô›Ô˘ ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ª·ÛÌÔ‡Á. ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Û ÂÚ›- ÛÙËÚ›Ô˘ Ã·Û›Ì ∫Èϛ٘, Ô ÔÔ›Ô˜
ªÂ¯Ì¤Ù ΔÂ˙Î¿Ó Ù˘ «ªÈÏȤٻ ‰ÈÂ- ÛÔ‚·Ú¤˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· Û˘Óˆ- ∫È ÂÓÒ ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ì ÙÔÓ ÛÙÚ·- ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· Ì¿ÏÈÛÙ· ıˆÚÂ›Ù·È ÊÈÏÈο ÚÔ-
ÚˆÙ¿Ù·È Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó·˜ ÌÔÛ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ùfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi, ·Ó·˙ˆ- AKP ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÛΛÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·.
«ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜» Ó· Ë- Î·È ÙÔ˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ˘ÚÒÓÂÙ·È Ë ÎÚ›ÛË ÌÂٷ͇ ΢- ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∏ ΔÔ˘ÚΛ·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫Èϛ٘ ÛÙË
ANTA¶OKPI™H ÁÂ›Ù·È ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÛÙË ÙÔ˘ ºÂÙÔ˘Ï¿¯ °ÎÈÔ˘Ï¤Ó. O ÂÈ- ‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ¶·Ú¤Ì- «ÃÔ˘ÚȤٻ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÛÔ‚·-
ÕÓÓ· ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ΔÔ˘ÚΛ·! ∏ ÃÂÈ- Û·ÁÁÂϤ·˜ ˙‹ÙËÛ ÙË Ê˘Ï¿ÎÈÛ‹ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·- ‚·ÛË Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÙËΠˆ˜ ÚÔ- Ú‹ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË,
∞Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÂÚÈÓ‹ ÕÛÎËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ÁÈ· 15 ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ˜. O ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ƒÂÔ˘ÌÏÈη- ÂȉÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ·˘Ù‹ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı›
Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ı· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ÓÈÎÔ‡ §·˚ÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ¡ÙÂÓ›˜ Ó· ÌËÓ ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÌÂ- ̤ۈ «Â˘Ú›·˜ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘».
∫fiÛÌÔ˜ / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 51

¶fiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË


ÁÈ· ÙË ÛÔ‡ÂÚ ·Ù¿Ù·
AP PHOTO/VIRGINIA MAYO

Μέτωπο αντίστασης έχει δημιουργήσει το OΚ στα μεταλλαγμένα


¬ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô: «OÈ 27 Ú¤-
ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó Ôχ Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· ∏ ‰È·Ì¿¯Ë ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ
ηχÙÂÚ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜
ÙÔ˘˜, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÙÚ¤-
„Ô˘Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ»
™fiÁÈ· ∫·Ï·ÌfiÎÈ NAI
51% 31% ™Â ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙÚ·› Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·,
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ
∫Oªπ™πO¡
¿ÓıÚˆÔ ‹ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
∫·ÎÔ› ÔÈ ÔȈÓÔ› ∏ ∂.∂. Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÁÈ·
Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜
ÁÈ· ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· μ·Ì‚¿ÎÈ
13%
∂Ï·ÈÔÎÚ¿Ì‚Ë
5%
·ÁÔÚ¿˜ ÛÙȘ ∏¶∞

∂˘ÚÒË 2020 ªÂ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· °ΔO ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË


Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ
Δ∏¡ ∂¶√¡√ª∞∑√ª∂¡∏
OI °ENETIKA TPO¶O¶OIHMENOI OP°ANI™MOI ªÂ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· °ΔO Ë ‚ÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ
ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ∂˘ÚÒË 2020, ÙÔ ·ÏÒ˜ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ˘‚ÚȉÔÔ›ËÛ˘
10ÂÙ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ OÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÔ‰ÂÈ¿ Î·È ÙÔ
Ô˘ ‰È·‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∞Ù˙¤ÓÙ·
Ù˘ §ÈÛ·‚ÒÓ·˜, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ
¯ı˜ ÛÙȘ μڢͤÏϘ Ë ∂˘Úˆ-
25 ¯ÒÚ˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó
°TO ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ ÙÔ˘˜
ΤډԘ ÙÔ˘˜

·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ™Ùfi¯Ô˜ ›ӷÈ


Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ηÈ
Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚ- 14 ÂηÙ. ÁˆÚÁÔ› ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó °TO
OXI
Á·Û›·˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Î·- ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È
Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈ °ΔO Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfi ÁÈ· Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·ÛÊ·Ï‹
·ÏÏ·Á‹˜ – ·ÚÎÂÙÔ› ‰Èψ̿Ù˜
Î·È ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ, ÂÎÙÈ-
7 % ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ °ΔO ·fi ÙÔ 2008
Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ
˘Á›· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÌÔ‡Ó ˆ˜ Ë ∂˘ÚÒË 2020 ı· ¤- ∏ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ
¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· (η΋) Ù‡¯Ë Ì ÙËÓ
∞Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ §ÈÛ·‚ÒÓ·˜...
ÚÔ˚fiÓÙ· ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Û ¿ÏÏÔ˘˜ °ΔO,
·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ıÚfi· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÈÌÔÏ˘Ṳ̂ӈÓ
ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂ-
Ù·È ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÙËÓ ¤Ú¢-
™ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.∂.
Ó· Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÂÎ-
·›‰Â˘ÛË, ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÂÓ¤Ú-
ÁÂÈ· Î·È ÙȘ ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ·ÁÔ-
947.490
ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È
ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·
ªÂ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· °ΔO ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ˙È˙·ÓÈÔÎÙfiÓ· ÁÈ· Ó·
·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· Ó¤· ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈο ˙È˙¿ÓÈ·
Ú¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜. £¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÙË
‚¿ÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ
ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÌÔÈÚ·ÛÌfi ÂηÙÔ- 6 ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ
ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· °ΔO (ÌÂٷ͇
∂¿Ó ÂÈÙÚ·› Û ÌÂÁ¿ÏË Îϛ̷η Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·
°ΔO, ı· ηٷÛÙ› Ú·ÎÙÈο ·‰‡Ó·ÙË Ë
ÓÙ¿‰ˆÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢- ηÏÏȤÚÁÂÈ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
ÚÒ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì·ÎÚÔÚfi- ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·)
ıÂÛÌÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ OÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ï›ÁˆÓ
ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÙȘ
∂.∂., Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙȘ ‰·¿-
Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2014- 11 % ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ÔÈ
ηÏÏȤÚÁÂȘ ·fi ÙÔ 1998
·Ù¤ÓÙ˜ ÙˆÓ °ΔO Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÁÈ·
2021. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù›ıÂÙ·È ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜
ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ô-
ÛÔÛÙÔ‡ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙËÓ ŒÓ· ÂÙÂÚfiÎÏÈÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙÔ˘ «fi¯È» ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ∂.∂. ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ Ô˘ ¿Ó·„Â Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ
∂.∂. ·fi ÙÔ 69% ÛÙÔ 75%, Ë
·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÛÙË ÛÔ‡ÂÚ ·Ù¿Ù· Amflora, ¤ÂÈÙ· ·fi 12 ¯ÚfiÓÈ· ÂÌ¿ÚÁÎÔ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÁÂÓÂÙÈο
¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÈ.
ÙÔ 1,9% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ù˘ ∂.∂. ÛÙÔ
3%, Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ
‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ηٿ
20% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ Â›Â-
∂¶πª∂§∂π∞:
¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢ËÌËÙÚÔÏfiÔ˘ÏÔ˜
ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘
Amflora. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË,
ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ
ÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ. ªÂ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ηÈ
ÙËÓ ΔÛ¯›· Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÁÈ·
Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ ÙÔ˘˜
™Ù·ıÂÚfi
‰· ÙÔ˘ 1990, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂ- Ô ÎfiÎÎÈÓÔ ·Ó› ÁÈ· ̤وÔ ÙÔ˘ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ Â›Ì·¯Ô ÁÔÓ›‰ÈÔ Ó· η- ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Amflora, ·Ú¿ «fi¯È» ·fi
Úȉ›Ô˘ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ Ë-
ÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ-
΋˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψ-
Û˘ ÛÙÔ 20%, Î·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘
Δ «fi¯È» ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Amflora,
ÙË ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË ·-
ٿٷ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ Â-
Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‰È·ÙÚÔÊÈ΋
·Ï˘Û›‰·: Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ë ∫Ô-
ÌÈÛÈfiÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ «Ù˘¯·›·» ·-
ÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒ-
ÛˆÓ, Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˘-
Ô˘ÚÁÒÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂.∂., Ë ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
Ù·ÈÚ›·˜ BASF, Â›Ó·È ¤Ó· ÁÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ ÚÔ˘Û›· Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ Amflora ÛÙ· BASF ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Î¤Ú-
ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ∏ À¶√Àƒ°√™ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜
·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙ· ·ÓÙÈ‚ÈÔ- ÙÚfiÊÈÌ· ¤ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi 0,9%. ‰Ë ‡„Ô˘˜ 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙË ÛÔ‡-
ηٿ 20%. ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó
ÙÈο. £ÂˆÚËÙÈο, ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÂÚ ·Ù¿Ù·.
¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ- ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·Ù˙ÂÏ‹ Â·Ó·-
·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ÛÔ‡ÂÚ ™ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ô ∑Ô˙¤
΋, Ë ÔÔ›· ı· Û˘˙ËÙËı› ηٿ ‚‚·›ˆÛ ¯ı˜ ˆ˜ Ë Î˘-
‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡- ·Ù¿Ù·˜ Ì ÙËÓ – ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓË Î·- ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ·¿ÓÙËÛ ·Ì¤-
ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘- ‚¤ÚÓËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂ-
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: Û ӷ ¤¯ÂÈ ÂÈ- Ù¿ ÔÏÏÔ‡˜ – ÁÚ·Ù‹ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ûˆ˜ Ô πÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ηÈ
Ê‹˜ Ù˘ 25˘ Î·È 26˘ ª·ÚÙ›- Ú¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈο
ÙËÓ ÔÌfiʈÓË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙˆÓ Ó¤- Û٤ϯԘ Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚È΋˜ §¤Áη˜ ÙÔ˘
Ô˘ – Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÎ- www.tanea.gr ÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó-
ıÚÒÈÓË ˘Á›·, ˆÓ ÂÈÙÚfiˆÓ. ™˘ÓÂÒ˜, ÌfiÓÔ ÌÈ· ·˘- μÔÚÚ¿, §Ô‡Î· ∑¿È·, ηÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘-
ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÙÚÔÊ›-
ÌˆÓ Î·È Î·Ù¤ÛÙËÛ ۷ʤ˜
ÊÚ¿ÛÂÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ – Ô ÚfiÂ- ·ÊÔ‡ Ë ÛÔ‡ÂÚ ÍË̤ÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÚ¿Ù¢ÛË. ™ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, Ô ˘Ô˘Ú-
‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·- fiÙÈ Ë ·Ù¿Ù· Amflora ‰ÂÓ
·Ù¿Ù· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÏÔοÚÂÈ Áfi˜ ÀÁ›·˜ ∞ÏfiȘ ™Ù›Ù˙ÁÎÂÚ ·Ó·ÎÔ›-
ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙËÓ
‚ÈÔÌ˯·Ó›· ¯¿ÚÙÔ˘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ˆ- ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·, ο- ÓˆÛ ¯ı˜ fiÙÈ ı· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ì ÙË
ÔÈ 27 Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ «Ô‡Ù ÁÈ·
ÛÙfiÛÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÈ Ô˘ Ú·ÎÙÈο ıˆÚÂ›Ù·È ·‰‡Ó·ÙÔ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜ ¤Ó· ÓÔ-
Ôχ ηχÙÂÚ· ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ˙ˆÔÙÚÔÊ‹» Î·È Ë Î·ÏÏȤÚ-
Ô˘ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¿Ó·„ ÙÔ Ó· Û˘Ì‚Â›, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰È¯·ÛÌÔ‡ ÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ··ÁÔÚ¢-
ÙÔ˘˜, ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÙÚ¤- ÁÂÈ¿ Ù˘ ı· ··ÁÔÚ¢ı›.
Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ Î·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÙȘ ˙ˆ- ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ ∂.∂. ÁÈ· ı› Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ Amflora ÛÙÔ ¤-
„Ô˘Ó ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ. ÔÙÚÔʤ˜ ˘ÔÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÚÔ·- ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤- ‰·ÊÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘.
52 ∫fiÛÌÔ˜ / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

°∞§§π∞
[ ∫§π∫ ]
ªÔÈ¿˙ÂÈ Ë °Ë
ΔÚfiÌÔ˜ Û ΢-
Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿ ÚÈ·Îfi ÎÚÔ˘·-
ΔÔ 1969, fiÙ·Ó ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÔÈ ˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ·fi
ÚÒÙ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ °Ë˜ ·fi ÙÔ
¢È¿ÛÙËÌ·, ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Apollo
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î‡Ì·
8, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ¤ÓÈˆÛ·Ó ‰¤Ô˜. ΔÔ ƒ∂¶OƒΔ∞∑:
™Ù¤ÏÈÔ˜ μÚ·‰¤Ï˘
1990, fiÙ·Ó ÙÔ Voyager
svradelis@dolnet.gr
ʈÙÔÁÚ¿ÊËÛ ÙË °Ë ·fi ·fiÛÙ·ÛË
4.000.000.000 ÌÈÏ›ˆÓ, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ∞¶√ Δ∂ƒ∞™Δπ∞ ∫Àª∞Δ∞
¯Ù˘‹ıËΠÙÔ Î˘ÚÈ·ÎÒÓ
·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ ∫·ÚÏ ™¤ÈÁÎ·Ó ÂͤÊÚ·ÛÂ
Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ
‰¤Ô˜ Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ÊÚ¿ÛÂȘ: «∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ «Louis
Í·Ó¿ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÎÔ˘ÎΛ‰·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Majesty» ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ
ı¿Ó·ÙÔ 2 ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÙÔÓ
ÙÔ “‰Ҕ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜.
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ¿ÏÏˆÓ 6. ΔÔ
∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÌ›˜. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÏÔ›Ô Â›¯Â ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi
ÎÔ˘ÎΛ‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿ı ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ °¤ÓÔ‚·˜ ÌÂ
ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË
·Á·¿˜, οı ¿ÙÔÌÔ Ô˘ ͤÚÂȘ, οıÂ
Ì 1.350 ÂÈ‚¿Ù˜, ·fi ÙÔ˘˜
¿ÙÔÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÎÔ˘Û˜, οı ÔÔ›Ô˘˜ 3 Â›Ó·È ŒÏÏËÓ˜,
¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ˘‹ÚÍÂ, ¤˙ËÛ ‰һ. Î·È 580 ̤ÏË ϋڈ̷, ÂÎ
™ÙË Ó¤· ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 20 ›ӷÈ
ŒÏÏËÓ˜. Ãı˜ ÛÙȘ 5.30 Ì.Ì.
‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë NASA, Ë °Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ·
Ô‡Ù ÌÈ· ıÔÏ‹ ÂÈÎfiÓ· Ô‡Ù ÌÈ· ˆ¯Ú‹ ·ÓÔȯٿ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘ ÙÔ˘
Á·Ï¿˙È· ÎÔ˘ÎΛ‰·. ∏ ÂÈÎfiÓ· ¤¯ÂÈ §¤ÔÓÙ· ÛÙË ª·ÛÛ·Ï›·,
¯Ù˘‹ıËΠ·fi ÙÂÚ¿ÛÙÈ·
·›ÛÙ¢ÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î‡Ì·Ù·, Ô˘ Û‡Ìʈӷ ÌÂ
·fi ÔÙ¤, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÎÈ ·˘Ù¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘
ÈÔ ·ÏËıÈÓ¿ ·fi ÔÙ¤, ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ¤Êı·Û·Ó Û ‡„Ô˜ Ù· 8
REX FEATURES / APEIRON

̤ÙÚ·. Δ· ·̷ٷ ¤Û·Û·Ó


Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘
ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi ÔÏϤ˜ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfi
ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ πÙ·ÏÔ‡ ηÈ
ÙÚ·‚ËÁ̤Ó˜ ·fi ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ – ·ÏÏ¿ ÂÓfi˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÙÔ˘Ú›ÛÙ· ηÈ
ÙÔ ‰¤Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ. ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi 5
™ÏÔ‚¤ÓˆÓ Î·È ÂÓfi˜ °¿ÏÏÔ˘
Ô˘ ÙËÓ ÒÚ· ÂΛÓË
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Û·ÏfiÓÈ ÙÔ˘
ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜.

ÕÊËÛ·Ó ¤Ó· ·È‰› Ó· ‰›ÓÂÈ ™ÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË


OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜
ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË,
fiÔ˘ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ

Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÏfiÙÔ˘˜ ÏÔ›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ


ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÙÔ 207
̤ÙÚˆÓ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ ÌÂ
Ù· 10 ηٷÛÙÚÒÌ·Ù·
ÂÈ‚·ÙÒÓ ¯Ù˘‹ıËΠ·fi
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î˘Ì·ÙÈÛÌfi, Ô˘
Νέα Υόρκη: σάλος από αποκάλυψη στο αεροδρόμιο «Τζων Κέννεντυ» ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ
«rock waves». º·ÈÓfiÌÂÓÔ
fï˜ Ô˘ ›ӷÈ
∏ ÀËÚÂÛ›· ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÂÚÂ˘Ó¿ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÂÏÂÁÎÙ‹˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.
ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «Δ˙ˆÓ ∫¤ÓÓÂÓÙ˘» Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ¿ÊËÛ Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ·
«¡∂∞» ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘
ÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ ÁÈÔ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜. ÂÙ·ÈÚ›·˜, «·˘Ùfi Ô˘
ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹
∂¶πª∂§∂π∞: ¡·Ù¿Û· ª·ÛÙ¤· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋
¬∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ
ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‡Ú-
«Δ˙ˆÓ ∫¤Ó- ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂΛ- ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹


ÁÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÈÏfiÙˆÓ
ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂ-
Ï›‰· liveatc. net. ∂Λ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤Ó·
ÓÂÓÙ˘». ΔÔ
ÚÔ‰ÚÈÎfi
·ÂÚÔÛο-
ÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÂÂȉ‹ «‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ
ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì È-
ÏfiÙÔ˘˜». ¶¿ÓÙˆ˜, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ È-
Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› fiÙ·Ó
˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï·
·̷ٷ Î·È fi¯È
·È‰› Ó· ϤÂÈ: «Jet Blue 171, ¤¯ÂÙ ¿- ÊÔ˜ ÙˆÓ ∏- ÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ fiÔ˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËÎÂ Ë Û˘- ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›, fiˆ˜
‰ÂÈ· ÁÈ· ·ÔÁ›ˆÛË». ∫·ÙfiÈÓ ·ÎÔ‡- ¶∞ Air ÓÔÌÈÏ›·, ¡Ù¤È‚ ¶¿ÛÎÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ıÂ- ¤ÁÈÓ ¯ı˜».
ÁÂÙ·È Ë ÊˆÓ‹ ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· (Èı·ÓÒ˜ Force 1 ˆÚ› ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi «ÁÂÏÔ›Ô» Î·È fiÙÈ ΔÔ «Louis Majesty»,
ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘) Ó· ϤÂÈ: «∞˘Ù¿ ·- ÚÔÛÁÂÈÒÓÂ- «¤Ï·‚ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘
ı·›ÓÔ˘ÌÂ, fiÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·’ fi,ÙÈ ¤ÚÂ». ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ «Î·- ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηÈ
Ù·È ÌÚÔÛÙ¿ Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆڋÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ó· ÙÔ˘ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ˘ «Sea
Û¯ÔÏ›Ի. ΔfiÙÂ Ô ÈÏfiÙÔ˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È
Ó· ÁÂÏ¿ Î·È ·- ·fi ÙÔÓ ¿ÚÂÈ ¤Ó·˜ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÛÙË Diamond» Ô˘ ‚˘ı›ÛÙËÎÂ
·ÓÙ¿: «ª·Î¿- ‡ÚÁÔ ÂϤÁ- ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È Î·Ù·ÎÚÈÙ¤Ô. ∫·È fiÙ·Ó ·- ÛÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË, ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ
ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û· ¯Ô˘ ÎÔ‡˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘- ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÙÔ˘ ÛÙË
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: ÎÈ ÂÁÒ Ó· ʤڈ ÓÔÌÈϛ˜, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë Î·Ù¿- ªÂÛfiÁÂÈÔ ÛÙȘ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘
www.tanea.gr Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘
ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿». O
‰› Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Â›Û˘ Ì ÙÔÓ ÈÏfiÙÔ
ÌÈ·˜ Ù‹Û˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Air Mexico.
ϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓ·¤ÚÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·», ·-
ӷʤÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÀË-
ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ‡ÚÁÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ‹Ù·Ó ˘fi
¤ÏÂÁ¯Ô. Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜
2009. ¡·˘ËÁ‹ıËΠÙÔ
1992, ÙÔ 2004
›‰ÈÔ˜ ÈÏfiÙÔ˜ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ϤÂÈ ÛÙÔÓ ÚÂÛ›·˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜. «Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‹Ù·Ó Ôχ ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ ‹ fiÙÈ Ë ‰È·- ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËΠÏ‹Úˆ˜ ηÈ
ÂÏÂÁÎÙ‹ fiÙÈ ÙÔ ·È‰› ¤Î·Ó «Î·Ù·- OÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ Î·È ‰Èηۛ· ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡Û ٷ ·ÂÚÔÏ¿- ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
ÏËÎÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿». ∞fi ÙȘ Û˘ÓÔÌÈ- «∞ӷ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ÂÓ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Â·Á- Ó·. ΔÔ ·È‰› ¤‰ˆÛ ÙÔ “OΔ Û ‰‡Ô ·- ‰È¿ÛÙËÌ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÛÂ
ϛ˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙȘ 17 ºÂ- ¤ÚÂ˘Ó¿˜ Ì·˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ Â- ÁÂÏÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÂÚÔÛοÊË ˘fi ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ ÛÙËÓ
‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ·È- ÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ Â- ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ÂÌ¿˜». ª·˙› Ì ·Ù¤Ú· ÙÔ˘». ∫·Ú·˚‚È΋.
∫fiÛÌÔ˜ / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 53

•∂¶∂ƒ∞™∞¡ ΔOÀ™ 800 Oπ ¡∂∫ƒOπ ∞¶O ΔO ÃΔÀ¶∏ª∞ ΔOÀ ∂°∫∂§∞¢OÀ

¶·ÓÈÎfi ÛÎfiÚÈÛ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌfi˜ 5,9 ‚·ıÌÒÓ ƒ›¯ÙÂÚ ÛÙË ÃÈÏ‹

AP PHOTO/ NATACHA PISARENKO


π™ÃÀƒ√™ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌfi˜ 5,9 ‚·ıÌÒÓ ÓÙˆÓ ÛÙ· ÂÚ›È· Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÎÈ ¿ÏÏÔ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ ·ÚÎÂÙÔ‡˜
Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ¯ı˜ ÙÔ˘ Ô ÛÂÈÛÌfi˜. ¶¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ Ù· fiÙÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ fiÏË ∫ÔÓÛÙÈÙÔ˘ÙÈfiÓ ÓÂÎÚÔ‡˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜
ÙË ÃÈÏ‹, ÛÎÔÚÒÓÙ·˜ ·ÓÈÎfi ÛÙËÓ 8,8 ƒ›¯ÙÂÚ Ô˘ ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙȘ ÎÂÓÙÚÈ- 500 ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ. ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Ù· ÛˆÛÙÈο Û˘-
fiÏË ∫ÔÛÓÂÛÈfiÓ. ∞Ó Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ Τ˜ Î·È ÓfiÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¶ÔÏÏÔ› ÃÈÏÈ·ÓÔ›, ¿ÓÙˆ˜, ‰È·Ì·ÚÙ‡- ÓÂÚÁ›· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Ó· ÎÈÓËÙÔ-
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó- ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔÓÙ·È fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈËıÔ‡Ó Î·È ·¤‰ˆÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·-
‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, ÔÏÏÔ› ÙÚÔÌ·Á- 800 ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ô Ó· Â›Ó·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ· Â¿Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Ô‰È-
̤ÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ™ÙÚ·Ùfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Â›¯·Ó ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Îfi ‰›ÎÙ˘Ô. OÈ ·Ú¯¤˜, fï˜, ÂÈÎÚ›-
Î·Ù¤Ê˘Á·Ó Û ˘„ÒÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÚÔ- Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ Ù¿ÍË ÛÙËÓ ∫ÔÛ- ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÌÂÙ¿ ÙË ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fi- ÓÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú¯Èο ¬ O ÙÚfiÌÔ˜. ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ˙Ò·
Ûٷ٢ıÔ‡Ó. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù· ÛˆÛÙÈ- ÓÂÛÈfiÓ, ÙËÓ fiÏË Ô˘ ¤ÁÈÓ ı¤·ÙÚÔ ÓËÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Â¿Ó Â›¯·Ó ÂÎÎÂÓÒ- ˘ÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ηٷ- ÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ
ο Û˘ÓÂÚÁ›· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔ- ÏÂËÏ·ÛÈÒÓ Î·È ‚›·˜. O ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÛÂÈ ÙȘ ·Ú¿ÎÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÔÈ ÔÔ›- ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙË ‰ÈÂıÓ‹
ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ
Û¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÂÈ˙Ò- ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó‚› ˜ ¯Ù˘‹ıËÎ·Ó ·fi ¤Ó· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, ‚Ô‹ıÂÈ·.

O ¤ÚˆÙ·˜ Â›Ó·È ·È‰› Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜


Επιστημονικές μελέτες μπορούν να τον αποκωδικοποιήσουν ώστε να τον βρούμε πιο εύκολα
ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ‚Úԇ̠ÙËÓ ·Á¿Ë, ·ÏÏ¿
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË. ŒÓ· Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ
ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi.

/ THE INDEPENDENT ‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈ- ÂÚˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒ- ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË Ȥ˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈË- ■
ÊÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ˆÓ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÒÛÙ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ó· ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ì ·˘Ù¿ ∂ƒ∂À¡∞
ΔÔ˘ Ifu Ifeacho Ì·ÚÌÂÏ¿‰·˜ Û ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. ∑Ë- ΢ÓËÁÔ‡Ó ·ÏÏ¿ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ÂÈ- Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÂ-
Âο‰Â˜ ‚È‚Ï›· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ó· ‰ÔÎÈ- ϤÁÔ˘Ó. Ú¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· μÚ‹Î·Ó ÙË
¢ ÌÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆ-
ÛË Ù˘ ÂÚˆÙÈ΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜, ¯ˆ-
Ú›˜ fï˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÛË-
Ì¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜ Ô˘ ˘‹Ú-
¯·Ó Î·È ı· ¤·ÈÚÓ·Ó ÂÎÙˆÙÈÎfi ÎÔ˘-
fiÓÈ ÁÈ· fiÔÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÚÂÛÂ. ΔËÓ ÚÒ-
ÙË Ë̤ڷ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·Ó 6 Ì·ÚÌÂÏ¿‰Â˜
ªÂÙ·ÙÚ¤„Ù ÙË
‚ÈÔÏÔÁ›· Û ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·
ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÓÂÙÈο ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜. ∞-
ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛËÌ¿‰È ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· ›-
Ó·È Ë ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ̤Û˘ Î·È ÁÔ-
ÊÒÓ. O ΔÚȘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ·Ú·-
Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘
ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ˘
Ì·ÓÙÈÎfi, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡- √ ¤ÚˆÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ÊÏfi˜. OÈ ¤-

4
Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË 24. ΔËÓ ÚÒÙË Ë̤- Ú¢Ó˜ Ô˘ ÌÂϤÙËÛÂ Ô ΔÚȘ ‰Â›- ‰Ôıԇ̠ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· ·ÏÏ¿ Ó· ÙËÓ
ÂÈ Î·È Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÁÓˆÛÙfi˜
μÚÂÙ·Ófi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔ- Ú· ÙÔ 30% ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ·Áfi-
Ú·Û οÔÈ· ·fi ·˘Ù¤˜, ÂÓÒ ÙË
¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÎÔÈ- ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ. ŒÚ¢Ó˜ ‰Â›-
¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÎÔ¤Ï˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó
Á¿ÌÔ˘
ÁÚ¿ÊÔ˜ ÕÓÙÚÈÔ˘ ΔÚȘ. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ô- Ó¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙË ÁÔË-
ÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘ ¤ÁÚ·„ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤- ‰Â‡ÙÂÚË ÌfiÏȘ ÙÔ 3%. Ù›·. μÚ›ÛÎÔ˘Ì ˆÚ·›· ÛÙÚÈÙ›˙ Î·È Â›¯·Ó ˆÔÚÚËÍ›· ¤·ÈÚ- ∏ π¢∞¡π∫∏ Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ·
Ó· ‚È‚Ï›Ô Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «∞ÔΈ‰ÈÎÔ- Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÂÈ- Ó·Ó ‰ÈÏ¿ÛÈ· Ô˘ÚÌÔ˘¿Ú ·fi ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ Á¿ÌÔ
ÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·», ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô
Δ· ˆ¿ÚÈ· Î·È Û¤ÚÌ· ‰‹ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ÂÏ¿Ù˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜. ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜

3
‚·Û›ÛÙËΠ۠ÛÂÈÚ¿ ÌÂÏÂÙÒÓ ·fi Ùfi- ∏ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›· ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ· Û ÁÂÓÂ- ∂›Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì Á‡Úˆ Ó· Â›Ó·È 5 ¯ÚfiÓÈ· ÓÂÒÙÂ-
ÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ fiˆ˜ Ë ÔÈ- ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÂȉ‹ ÔÈ Á˘- ÙÈÎÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜. Δ· ÙÂ- Ì·˜ ÔÏÏÔ‡˜ fiÌÔÚÊÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÚË ·fi ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘,
ÎÔÓÔÌ›·, Ë ıˆڛ· ÙˆÓ ·ÈÁÓ›ˆÓ Î·È Ó·›Î˜ ¤¯Ô˘Ó ˆÔÚÚË- ÙÚ¿ÁˆÓ· ·Ó‰ÚÈο Úfi- ηıÒ˜ Ë ÂÁÁ‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ·˘- Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÎÔÈÓfi ÔÏÈ-
Ë ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ „˘¯ÔÏÔÁ›·. Í›· Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ûˆ· Ì ·ÚÚÂÓˆ¿ È- Í¿ÓÂÈ Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜. ÙÈÛÌÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Î·È Â-
Ì‹Ó· Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ÁÔ‡ÓÈ· ··ÈÙÔ‡Ó Ôχ ΛÓË Ó· Â›Ó·È Â͢ÓfiÙÂ-
∞ÔÌ˘ıÔÔÈ‹ÛÙ ¤ÁÎ˘Â˜ Â› 9 Ì‹- ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË ÛÙËÓ
¶ÂÚÓ¿ÌÂ Î·È ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ηϿ ÚË ·fi ÂΛÓÔÓ. ™ÙËÓ ¤-
Ó˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿Ó- ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Á·Ë̤ÓÔ˜/Ë Ú¢ӷ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıË-

1
O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÂȉÔÔÈ› fiÙÈ ÂÊ˂›· ÁÈ· Ó·

5
ÔÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ Â›Ó·È ·- ‰Ú˜ ÌÔ- ·Ó·Ù˘- ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜, ϤÂÈ Ô ΔÚȘ ÌËÓ ·Ô- ΠÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂È-
ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜. «OÈ ‰˘ÙÈÎÔ› ÚÔÌ·- ÚÔ‡Ó Ó· ÂÎ- ¯ıÔ‡Ó, fi- ÁÔËÙ‡ÂÛÙÂ. ∏ Â˘Ù˘¯›· ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿- ıÂÒÚËÛË ∂Ú‡Ó˘ ‹-
ÓÙÈÎÔ› ̇ıÔÈ ÙÔ˘ Ù¤ÏÂÈÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÛÂÚÌ·Ù›- ̈˜ η- Ù·È ·fi ÙÔ Ó· ‚Úԇ̠οÔÈÔÓ ‹ ·fi Ú·Ó Ì¤ÚÔ˜ 1.074 ˙¢Á¿-
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·Îfi ÛÙȘ Û¯¤- ˙ Ô ˘ Ó ıÒ˜ Ë ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ∂Èη- ÚÈ·, ËÏÈΛ·˜ 19 ¤ˆ˜ 75
ÛÂȘ. ∏ ȉ¤· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚Úԇ̠ÔÏϤ˜ ÊÔ- ÏÂ›Ù·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ Û˘- ÂÙÒÓ. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜
ÙÔÓ Ù¤ÏÂÈÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ Ú¤˜ ÙËÓ Ë- Ó¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›· ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ›- η٤ÏËÍ·Ó fiÙÈ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜
˘ÁÈ‹˜». ª·˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ‚Áԇ̠¤- ̤ڷ, Ë ¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ï·¯Â›· Î·È ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘-
͈ ·fi Ù· fiÚÈ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ. ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 27% ÈÔ ¤Í˘-
ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ Â- ÂΛÓÔÈ Ô˘ ΤډÈÛ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈÔ ÓË ·fi ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘
ÔÈı‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. Î·È Î·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ¤¯ÂÈ
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ. ∂ΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÌÔÚÔ‡- ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ·ÓÂ-
Û·Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ÈÛÙ‹ÌÈÔ – ÂΛÓÔ˜ ¿ÏÈ
www.tanea.gr μÚ‹ÎÂ Ì¿ÏÈÛÙ·
·ÚÎÂÙ¤˜ ¤Ú¢- ·fi ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ. ΔÔ
Ó˜ Ô˘ ‰Â›- ¿ÏÏÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, Ô˘
¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiˆ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ηÈ
Î·È ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·- ¶Ò˜ Ó· οÓÂÙ «ÎÏÈλ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÎÏËÍË, ›ӷÈ
ˆ˜ ¤Ó·˜ ‰È·˙¢Á̤ÓÔ˜
Í›· ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· ÛÙÔ ÂÚˆÙÈÎfi ·È-
¯Ó›‰È ÂÓÒ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â›Ó·È È‰È- ñ ™Δ∂§¡∂Δ∂ email ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ∂¿Ó Ù· ÛÙ¤ÏÓÂ- ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·-
·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· Ù ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ϤÙ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ fiÙÈ ¤- ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¿ÚÂÈ ‰È·˙‡-
ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ – Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘- ¯ÂÙ Ôχ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ. ÁÈÔ Î·È ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿-
¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·˘ÙÒÓ ÌÔ ÙÔ˘. O ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
ñ ∂∞¡ ¶∂ºΔ∂Δ∂ «Ù˘¯·›·» ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô˘
ÙˆÓ ÔÈÔًوÓ. Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ¡ÁÎÔ˘¤Ó μÈ
Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÙ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·. ∫¿Ô Â›Ó·È ÙfiÛÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜
ªËÓ ÂÍ·ÓÙϛ٠ñ Δ√ ¶ƒøΔ√ Ú·ÓÙ‚ԇ Ó· Â›Ó·È Û‡ÓÙÔÌÔ. OÈ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ò-
Á˘Ó·›Î˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÁÈ· Ó· ÛÙ ‰‹ÏˆÛÂ: «∂¿Ó ÔÈ ¿Ó-
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰Ô˘Ó Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ËÌ›·, ÂÓÒ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ 10. ıÚˆÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó
OÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Ë ÔÈ-

2
ñ Ã∏™πª√¶√π∂π™Δ∂ ·Ϥ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. ¶.¯. ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
ÎÈÏ›· Á‡Úˆ Ì·˜ Â›Ó·È ÌÂ- ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û˘ÓÙÚfi-
Á¿Ï˜. ∫·È ¤ÙÛÈ, ÌÂÚÈΤ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Û οÔÈÔÓ ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ÚfiÊËÌ· ı·
ÙÔÓ Î¿ÓÂÙ ӷ Û·˜ ‰ÂÈ ÈÔ... ıÂÚÌ¿. ÊˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·˘Í‹-
ÊÔÚ¤˜ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙÔ Ó· ÛÔ˘Ó ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ·
ÌËÓ ·›ÚÓÔ˘Ì ÌÈ· ·fiÊ·ÛË Ì¤- ñ √Δ∞¡ ∂Ã∂Δ∂ ¤Ó·Ó Ó¤Ô Û‡ÓÙÚÔÊÔ, Û˘ÌÂÚÈÊÂÚ- ¤Ó·Ó Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ Á¿ÌÔ,
¯ÚÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì fi,ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·- ı›ÙÂ Û·Ó Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ Û·˜ ·Ú¤- Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ôχ,
ı¤ÛÈÌÔ. ∞˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·- ÛÔ˘Ó: ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20%».
Ù· Î·È «·ÏÏÔÈÒÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙ¿Ì», ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÁÓÒÌË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜.
ϤÂÈ Ô ΔÚȘ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ˆ˜ ·Ú¿-
54 ∫fiÛÌÔ˜ / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘


[ ¢ÚfiÌÔÈ ] ΔÔ˘ ƒÔ‡ÛÛÔ˘ μÚ·Ó¿ [ ¶ÚfiÛˆ· ] ΑΓΚΑΤ ΧΑΜΠΙΑΡΙΜΑΝΑ gangel@dolnet.gr
rvranas@otenet.gr

ΔÔ „¤Ì· ∏ Û‡ÏÏË„Ë Ù˘ «Ï·›‰Ë˜ °ÂÓÔÎÙÔÓ›·»


ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜ ÌÂÛÔ˘Ú·Ó› ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. °È· ¯ÚfiÓÈ·, Ë ∞Áο٠÷ÌÈ·ÚÈÌ¿Ó· ˙Ô‡Û ‹Û˘¯· Û’ ¤Ó· ÚÔ¿ÛÙÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ˆ˜ Ë ÙÚ·ÁÈ΋ ¯‹Ú·
∏ ·Ï‹ıÂÈ· ¤¯ÂÈ ÍÂ¤ÛÂÈ ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ·.
ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·fi Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÚ·ÁÈο ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙË ƒÔ˘¿ÓÙ·. ¶ÚÔ¯ı¤˜
OÈ ›‰ÈÔÈ ÂΛÓÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË fiÙÈ ‚Ô‹ıËÛ ӷ ÔÚÁ·Óˆı› ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜.

ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ô›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÛÙÂÓÔ‡˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ ηÈ

§
ËÁ¤Ù˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Û·‚Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ ·ÚÚˆÛÙË-
̤ÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ·ÙÚÔÛfiÊÈ· ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙‡ ÛÙË ƒÔ˘¿ÓÙ·, ÙËÓ ÚÒ- ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·-
ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÙË ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ‰ÂÏÊÔ‡˜ Ù˘, Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ∂Ï› ™·ÁοÙÔ˘·, Ô
·ÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘. OÈ ›‰ÈÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ οÔÙ ¤„ÂÁ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25ÂÙ›·, Ë ∞Áο٠÷ÌÈ·ÚÈÌ¿Ó· Û˘ÓÂÏ‹- ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ªË‰¤Ó, Ô˘
¯ÒÚ˜ Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ¤‚·˙·Ó οÙÈ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÊıË ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÙÔ ∫Ô˘ÚÎÔ˘ÚfiÓ, ÓÔÙ›ˆ˜ ÙÔ˘ ¶·- ۯ‰›·Û ÙË ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·. ∏ ÷ÌÈ·ÚÈÌ¿Ó· ˘Ô-
ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË, Û‹ÌÂÚ· ϤÓ ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ›- ÚÈÛÈÔ‡. ∞ʤıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂχıÂÚË, fï˜ Ù˘ ·- ÛÙ‹ÚÈ˙ Â›Û˘ ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈο ªª∂, fiˆ˜ Ô Ú·‰ÈÔ-
Ó·È Û ηχÙÂÚË ÌÔ›Ú· ·fi ¿ÏϘ Ô˘ Â›Ó·È ˘ÂÚ- ·ÁÔÚ‡ıËÎÂ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙË °·ÏÏ›· Î·È Â›Ó·È ˘- ÛÙ·ıÌfi˜ RTLM Î·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Kangura, Ë ÂÎ-
¯Úˆ̤ӷ Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÙÔ˘˜. OÈ ›‰ÈÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ο- Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Ì‹Ó· Û ÛÙÚ·Ù›· Ì›ÛÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ΔÔ‡ÙÛÈ
ÔÙ ·ÚfiÙÚ˘Ó·Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈηÛÙ‹. Œ¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘ ÌÈ· ‰ÈηÛÙÈ΋ Ì¿¯Ë ÁÈ· ‚Ô‹ıËÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ ÁÈ· ÙË
ÊÔ˘ÛÎÔÓÂÚÈ¿ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ, ϤÎÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ó· ÂΉÔı› ÛÙË ƒÔ˘¿ÓÙ·, ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·. ∞ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Û˘-
ÙÔ ÂÁÎÒÌÈÔ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ Úfi- ›‰Â ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙȘ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1994. OÈ ˙‡ÁÔ˘ Ù˘ – Èı·ÓfiÓ ·fi ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ªË‰¤Ó –, Ë Ã·-
ÛηÈÚÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi ·ÚÔ͢ÛÌfi. ∫·È fï˜, Ìfi- Á·ÏÏÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙË ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÈ·ÚÈÌ¿Ó· Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ÁÂÓÔ-
ÏȘ ¯ı˜, ÚÈÓ ·- ∫ÔÓÁÎfi ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·ÊÔ‡ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ô˘ ÌÂ- ÎÙÔÓ›·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ô-
ÎfiÌË ÍÂÛ¿ÛÂÈ Ë Ù¤ÊÂÚ ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∑Ô˘‚ÂÓ¿Ï Ã·- Ê¿ÛÂȘ. μÔ‹ıËÛ ӷ ‰ÈÔÚÈÛÙ› ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜
ÎÚ›ÛË, fiˆ˜ ·- ÌÈ·ÚÈÌ¿Ó·, ηٷÚÚ›ÊıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘
Ú·ÙËÚ› Ô °¿ÏÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÈÁοÏÈ. ∏ ›‰È· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ηÌÈ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ΔÔ‡ÙÛÈ.
·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∑·Ó- ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ÌÂÈÒıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô-
∫ÏÔÓÙ °ÎÈÁÈÂÌfi,
¬ ∞Áο٠÷ÌÈ·ÚÈÌ¿Ó·. Ì ÙÔ fiÚÁÈÔ ÙˆÓ ÛÊ·ÁÒÓ, Ô˘ ̤۷ Û 100 Ë̤Ú˜ Ì¿ÎÚ˘ÓÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ ∫ÈÁοÏÈ. OÈ °¿ÏÏÔÈ Î·ÙËÁÔ-
ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·˘ÙÔ› ¤Î·- ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ Û 800.000 ·ÓıÚÒÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜, ÂÓÒ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙË Ã·ÌÈ·ÚÈÌ¿Ó· Ó·
Ó·Ó ÙÔ ¿ÛÚÔ Ì·‡- Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙË Ì¤ÏË Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙˆÓ ΔÔ‡ÙÛÈ. ‰È·Ê‡ÁÂÈ, ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÛÊ·ÁÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ΔÔ‡ÙÛÈ Ô˘
ÚÔ Î·È ·ÚÔ˘Û›·- °·ÏÏ›· ÙÔ 1977 ¶ÔÏÏÔ› ÛÙË ƒÔ˘¿ÓÙ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂΉԯ‹ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ‰Èψ̷ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ-
˙·Ó ÙËÓ ÂÈʇϷÍË Ù˘. ªÂÚÈÎÔ› ÙËÓ ·ÔηÏÔ‡Ó «Ï·›‰Ë °ÂÓÔÎÙÔÓ›·» ÛÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË ƒÔ˘¿ÓÙ·. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÒ-
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È Ï¤Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ›Ûˆ ·- ËÓ ÚÒÙË Î˘Ú›· ¤ÊÙ·Û ÛÙË °·ÏÏ›·, Ô ÙfiÙ ¶ÚfiÂ-
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ˘Ô- fi ÙÔÓ ÚÔ‰ÚÈÎfi ıÒÎÔ. ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· Ê˘- ‰ÚÔ˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ªÈÙÙÂÚÚ¿Ó Ù˘ ¤‰ˆÛ 40.000 ‰Ô-
Û¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÁÚ‹- Ï‹ Ù˘ ÂÏ›Ù ÙˆÓ ÃÔ‡ÙÔ˘ Î·È Ï¤ÁÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Ï¿ÚÈ· ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ™˘-
ÁÔÚÔ Î·È ·Ó¤ÍÔ‰Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜, ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÓÂÚÁ·Û›·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ «¤ÎÙ·ÎÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÏÔ˘ÙÈÛÌfi Û·Ó ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË Î·È ÚˆÙÔÁÔÓÈÛÌfi. ÁÓˆÛÙ‹˜ ˆ˜ ·Î·˙Ô‡ – ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈÎÚfi Û›ÙÈ –, Ë Ô- Û ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙË ƒÔ˘¿ÓÙ·».
¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û‚‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ·fi Ù· ·˘ÙÈ¿ Ì·˜ ÔÈ Û·Úη-
ÛÌÔ› ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÒÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·-
˙·Ó οı ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ Î·È Î¿ı ÎÔÈÓˆÓÈ΋
ÚÔÛÙ·Û›· Û·Ó Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔ- [ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ] ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ªËÙÛÔ‡ / mmitsos@dolnet.gr
ÌÈ΋˜ ·ÎÈÓËÛ›·˜. ∫·ÏÔ‡Û·Ó ÙfiÙ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÂÓ-
‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÛÌfi, Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó ·Ú·-
¿Óˆ ·fi Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿-
ÍÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∫È fiÛÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó
Û ·˘Ù¿ Ù· ÎÂχÛÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÔÈÛıÔ-
¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞‚¿Ó·
‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜, ÂÂȉ‹ ‰›ÛÙ·˙·Ó Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ·ÂÚ›- ∏ ˘fiıÂÛË ªfiÌÈ ™·ÓÙ˜, Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÚÈÓ ·fi 29 ¯ÚfiÓÈ·
ÛÎÂÙ· ÛÙÔ Ú‡̷ ÙÔ˘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ˘Ô-
Û¯fiÙ·Ó ¤Ó·Ó ·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›· Î·È fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·
ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ·. OÈ ›‰ÈÔÈ ·˘ÙÔ› ÈÂÚÔ΋ڢΘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫Ô‡‚·. °È·Ù› ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ∞ÚÈÛÙÂÚ¿;
„‡‰Ô˘˜ ÂÁηÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·˘ÙÔ‡˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ˘˜ Ô-
ϛ٘ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi Ù· ÎËÚ‡ÁÌ·- °ÎÈÁȤÚÌÔ º·Ú›ÓÈ·˜ Â›Ó·È Ôχ
Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ù· ‚¿ÚË Ô˘
‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜. OÈ ›‰ÈÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘
·Ú¤Û˘Ú·Ó ÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÛÙȘ ÊÔ‡ÛΘ ÙÔ˘
O ÂÈÛÌ·Ù¿Ú˘. °ÈÔ˜ ÂÓfi˜ Û˘ÌÔ-
ÏÂÌÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ΔÛ °Î‚¿Ú· ÛÙÔ ∫ÔÓ-
ÁÎfi Î·È ÌÈ·˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÙÚÈ·˜, ÛÔ‡‰·ÛÂ
‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙȘ ηÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ·Ï- ÛÙË ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË Î·È ˘ËÚ¤ÙËÛ ÛÙÔÓ ¬ °ÎÈÁȤÚÌÔ
Ï¿ÍÔ˘Ó Î·È Ó· ‚ÔÏ¢ÙÔ‡Ó Ì ÌÈ· ÊÙˆ¯fiÙÂÚË ˙ˆ‹, Ô- ÎÔ˘‚·ÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË fi- º·Ú›ÓÈ·˜:
ÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Â·›Û¯˘ÓÙ· ˆ˜ Ù· ·Á·ı¿ Ù˘ ˘ÂÛ¯Ë- ̈˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ∞ÚÓ¿ÏÓÙÔ OÙÛfi·, ÙÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 8
̤Ó˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ‹Ù·Ó ··ÙËÏ¿. 1989, ·Ú¤‰ˆÛ ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ Ù·˘- Ë̤Ú˜ ·ÂÚÁ›·
ÙfiÙËÙ· Î·È ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË.
ΔÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ∞fi ÙfiÙ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ 11,5 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË
Ê˘Ï·Î‹ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ 23 ·ÂÚÁ›Â˜ ›-
›ӷ˜ ηÈ
‰›„·˜,
ÏÈÔı‡ÌËÛ ηÈ
Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó. ∏ πÛÏ·Ó‰›· ‹Ù·Ó Ó·˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘, Ô˘
‰È·ÎÔÌ›ÛÙËÎÂ
οÔÙ ÚÒÙË ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÚÔËÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆ- ¤Î·Ó ÙÔ 2006 ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂχıÂÚË Úfi-
Û‚·ÛË ÛÙÔ Internet ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∫Ô˘- ÛÙÔ
ÚÒÓ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ô O∏∂ (‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ‰Â›-
ÎÙË ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘). ∏ ÈÛÏ·Ó‰È΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÎÈÓ- ‚·ÓÔ‡˜, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‰È·ÎÔÌÈÛÙ› Â·- ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô
‰˘Ó‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ‰È·Ï˘ı›. ∫·Ù¤ÚÚ¢Û fiÙ·Ó, ÚÈÓ ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘-
·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ӥ‚Ë Î·È ¯ı˜, fiÁ‰ÔË Ë̤ڷ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘
Ù˘Ú˜». ∫·È ‰ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, ο‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÎË-
Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ì ÙÚ¿- ·ÂÚÁ›·˜ fiÔ˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ÓÂÚfi. ΔËÓ
ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÎÙ¿¯ÚÔÓË ÎfiÚË ÙÔ˘; ‰Â›·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙË ÁÓˆÛÙ‹
Â˙˜ Ô˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ·Ïfi¯ÂÚ· ΛÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ Â- ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Â·‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘
«ŸÙ·Ó ¤Ï·‚· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ÌÏfiÁÎÂÚ °ÈÔ¿ÓÈ ™¿ÓÙÛ˜. ΔÈ ¿ÏÏÔ ÌÔ-
ÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈ- OÚÏ¿ÓÙÔ ™·¿Ù·, Ô˘ ˘¤Î˘„ ‡ÛÙÂÚ·
¿ÏÈ ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜, Ë ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ¤Î·- ÚÔ‡Ó fï˜ Ó· οÓÔ˘Ó ¿Ú·Á fiÛÔÈ ÎÔ˘-
Îfi, fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ë ÎÚ›ÛË, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¯ÚÂÔ- ·fi ·ÂÚÁ›· ‰˘fiÌÈÛÈ ÌËÓÒÓ. ΔÔ ·›ÙËÌ¿
Ó 16 ÒÚ˜ Ó· ÌÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ΔÒÚ·, ·Úfi- Ú¿ÛÙËÎ·Ó ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· «Â·Ó¿ÛÙ·Û˘»
ÎfiËÛ·Ó. ΔÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ πÛÏ·Ó‰ÒÓ ¤¯·Û·Ó ÙȘ ÔÈ- ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì’ ÂΛÓÔ˘: Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó
ÏÔ Ô˘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó, Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ·fi- Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÂÎ-
ÎÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘˜. ÕÏÏÔÈ ÙfiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÂχıÂÚÔÈ 26 ÔÏÈÙÈÎÔ› ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘
Ê·Û‹ ÌÔ˘. ΔÔ˘˜ Ϥˆ fiÙÈ ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ·- ÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÂχıÂÚ·, Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó fi,ÙÈ
Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜. ∫·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰È·‰ËÏÒÓÔ˘Ó. ∫·È fi- ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜.
ÙÚ›‰·˜, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔʤÚÂÈ. ı¤ÏÔ˘Ó, Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈ-
̈˜, Ë πÛÏ·Ó‰›· ‹Ù·Ó οÔÙ ÙÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÂÎ- Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜
∫·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÃÔÛ¤ ª·ÚÙ› ˘¤ÊÂÚ». ÛÌÔ‡˜; ¡· οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÓÈ-
Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡. Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘
O º·Ú›ÓÈ·˜ Â›Ó·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. ∞Ó ‰ÂÓ ÎËı› ÙÂÏÂȈÙÈο Ô ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÌfi˜; ¡· ·Ú-
Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ∂Ï ¶·˝˜, ¤-
ŒÓ· ÈÛÙÔÚÈÎfi Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ›ӷÈ
Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤Ó· ˘„ËÏfi Ô-
ÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ™·-
ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ 50 ‰È·Êˆ-
ÓÔ‡ÓÙ˜ Ì·˙›, ϤÂÈ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ï-
Ï¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ·. ∞ÏÏ¿ Ë (¿Ù˘Ë) ·ÓÙÈÔÏ›-
ÎÂÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ¯ˆÚÒÓ fiˆ˜
Ë πÛ·Ó›· fiÙÈ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· Ï˘-
ıÔ‡Ó Ì ‰È¿ÏÔÁÔ;
Û٤ϯԘ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ë ƒÔÛ¿Ó· ƒÔÛ¿ÓÙ·, Ù¢ÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË. ¶¿- ∫·È ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú¯È΋
¿Ù·. «∂›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Âı¿Óˆ», ›Â.
›¯Â ÂÈ Û ·Ó‡ÔÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Óˆ ·’ fiÏ·, ϤÓÂ, ÌÂÙÚ¿ÂÈ Ë ·ÓıÚÒÈÓË Ì·˜ ·ÔÚ›·: ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ù˘Êψı› Ë ·-
«∂›Ó·È ÒÚ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ fiÙÈ ·˘-
ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÒÓ: «ªÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ˙ˆ‹. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∫¿ÛÙÚÔ ‰ÂÓ ÙÔ ¤- ÁÎfiÛÌÈ· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿;
Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·¿ÓıÚˆË, Î·È ˘-
Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ». ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÂÈ Û ٛÔÙ· Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó ÎÈ
¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ¯ˆ-
·ÔÎÏ›ÂÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜, ¿ÏÏÔÈ ·ÂÚÁÔ›. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ı¿- LINK:
ÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì¿Ú-
fiˆ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ™·¿Ù· ‹Ù·Ó Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ‰Â- http://diastaseis.blogspot.com
55

√ÈÎÔÓÔÌ›·
¶¤ÌÙË
4
ª·ÚÙ›Ô˘
ªÂÙ¿ ÙÔÓ ™Î·Ú·Ì·Áο, ·Ú·‚Èο
2010 ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
™∂§. 56

ƒ‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÁÈ· fiÏ· Ù· Δ·Ì›·


Αντικειμενικό σύστημα εξόφλησης των καθυστερούμενων εισφορών σε 36 δόσεις
¶¿ÁÈ· ¢ÓÔ˚΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙȘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ηıÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÈÛÚ·¯ı› ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ
ÔÊÂÈÏÒÓ ‡„Ô˘˜ 12,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi 350.000 ÔÊÂÈϤÙ˜.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ∏Ï›·˜ ¶. °ÂˆÚÁ¿Î˘


√È Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ π∫∞
ª
 ÙÚÔÔÏÔÁ›· - ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ˘-
Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤-
‰ÈÔ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ η-
∫Àƒπ∞ √º∂π§∏ Ãøƒπ™ ¶ƒ√™Δπª∞
ٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈ- ∂Δ√™ ∫∞£À™Δ∂ƒ√Àª∂¡∞ ¶√™∞ ª∂Δ∞μ√§∏* ∞ƒπ£ª√™ √º∂π§∂Δø¡ ª∂Δ∞μ√§∏*
ÌÂÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ¯ÚÂÒÓ Ì ÙË
ı¤ÛÈÛË ¿ÁÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ: 2003 ú 1.697.740.245,00 – 160.925 –
ñ O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ
36 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ 2004 ú 2.049.554.236,00 20,72% 178.323 10,81%
ηٷ‚ÔÏ‹˜, ·fi ÙÔÓ ÔÊÂÈϤÙË, ÙˆÓ ÙÚÂ-
¯Ô˘ÛÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ∏ ÌËÓÈ·›· ‰fiÛË ‰ÂÓ ÌÔ-
2005 ú 2.458.201.705,21 19,94% 193.526 8,53%
Ú› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 200 2006 ú 2.858.065.180,76 16,27% 211.849 9,47%
¢ÚÒ.
ñ ∞Ó Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ 2007 ú 3.186.534.064,66 11,49% 233.509 5,50%
ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ‰fiÛË ¤ˆ˜ Î·È ÁÈ· 4 Ì‹-
Ó˜, ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙËÓ Î·- 2008 ú 4.016.443.251,12 26,04% 244.615 9,44%
■ 2009 ú 4.695.487.090,00 16,91% 239.151 -2,23%
*∫·Ù’ ¤ÙÔ˜
∫∞π ™∞º∞ƒπ ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ∏ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÛÙÔÓ √∞∂∂ ÙÔ 2007 ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó
ÂϤÁ¯ˆÓ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÌÂٷ͇ ÛÙÔ 15,75%. ΔÔ 2008 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 19,16% ηÈ
Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2003 Î·È ‹‰Ë ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÔÛÔÛÙfi
˘„ËÏ‹ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· 2009 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÂ
ÔÛÔÛÙfi 34,93% ¤Ó·ÓÙÈ 23,18% Î·È 20,2% Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·
‰›ÌËÓ· ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2008 Î·È 2007
Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó·.
ΔÔ 36ÌËÓÔ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙfiÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜
176,57% ¶ËÁ‹: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜

fiÛÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ì‹Ó˜ Ù˘ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘


‰fiÛ˘. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ófi- ÌËÓ ¿ÚÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË Î·ıÒ˜ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ô˘ 65.000 ·Ó¤ÚÁˆÓ Ì ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ·-
Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ú‡ı- ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ Ù·ÌÂ›Ô ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ. ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ.
ÌÈÛ˘. ÂÈÛÚ·¯ı›. Δ¤ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë «Û·- Ÿˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘
ñ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ¿·Í ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ Ê¿ÚÈ» ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Û ÂȯÂÈÚ‹- ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ÔÈ-
ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÛÂȘ, Ì ÌÂÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÛÙÂϯˆÌ¤Ó· ·fi ÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË
·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 80% Â› ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ∂‰Ò ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 200 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·fi Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ- Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏË-
ÙÂÏÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛˆÓ. Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ - ÂÌfiÚÔ˘˜ ·‰˘Ó·Ù›, Ïfi- ο Ù·Ì›· Î·È ÙÔ ™∂¶¶∂ (∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ∂ÚÁ·- Û˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜
ñ ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÍfiÊÏËÛ˘ Áˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ Û›·˜). ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘Ú- (¡£∂), Ô O∞∂¢ ÌÔÚ› Ó· ÂȉÔÙ› ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ
·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 50% Â› ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ O∞∂∂ (OÚÁ·- Á›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó· ηٿ 100% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ (ÂÚÁÔ‰Ô-
ÙÂÏÒÓ. ÓÈÛÌfi˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·- ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂÈ- ÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ) ÁÈ· ÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂ-
ñ ™ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË Ó¤· ÙÈÒÓ). ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ›ӷÈ, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÒÓ ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ·Ú·- ÓÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο
·˘Ù‹ (¿ÁÈ·) Ú‡ıÌÈÛË Î·È ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™‡Ì- ‚·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ··Û¯fiÏË-
Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ‚‚·›ˆÛË ·ÛÊ·- ʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂ- Û˘ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ηٷÚÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÔÊ¿-
ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 6 ÂÙÒÓ. ΔÔ- ÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÂÚ›Ô˘ 250.000 ÂÈ- ¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ì ÂȉfiÙËÛË ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜
Ó›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰˘- ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÓËÌÂÚfi- ∂ÓÙfi˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Úfi- ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘
Ó·ÙfiÙËÙ· ˘·ÁˆÁ‹˜ Î·È fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ú˘ıÌ›- ÙËÙ·, ÂÓÒ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ O∞∂¢ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÚ›- O∞∂¢.


ŒÍÈ Ì‹Ó˜ ÛÙÔÓ «·¤Ú·» ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ù˘ ∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ·
¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ·fi ¯›ÏÈ· ¿ÙÔÌ·, ı‡- Ï·Ó. OÚÈṲ̂ÓÔÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ˙ˆ‹˜», ‰‹ÏˆÛ ÛÙ· «¡∂∞» Ô ÂÎÚfi- ÂÎηı¿ÚÈÛË Ù˘ ∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ· ÂÓ ÏÂÈ- OÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó Â›-
Ì·Ù· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞- ÊÚ·ÛÙÈο ÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘fi ›‰Ú˘ÛË Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫Ò- ÙÔ˘ÚÁ›·. Û˘ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂ-
Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ·, η٤ÎÏ˘Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Δ¿ÛÔ ∫Ô˘Ú¿ÎË, Ô Ô- ÛÙ·˜ μ·Ï·‚¿Ó˘. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠÛÙËÓ Â- O ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ó·
‚Ú¿‰˘ ·›ıÔ˘Û· ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÍÂÓԉԯ›- Ô›Ô˜ ·Ú¢ڤıËΠÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆ- Ù·ÈÚ›· 15 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‚Ú›- ¡ÔÌÈ΋˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ™ÂϤÎÔ˜ › ÛÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÂÓÒ ¯·-
Ô˘ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·- ÛË, ÂÓÒ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÂÍ·ÁÚȈ̤ÓÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı¤ÓÙ˜ fiÙÈ ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ÛÙË Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó «ÂΉÈÎËÙÈ΋» ÙË Û˘ÌÂÚÈ-
ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·- Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÂÏ¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ™Ô˘Ë‰›·, fiÔ˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ·Úfi- ÊÔÚ¿ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂-
Ùfi¯ˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ·- ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Ó· ÂÈÛ‡- ÁÈ· ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÌÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈ- Ù·ÈÚÂÈÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜
fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂Ï- ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Ù˘ ∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ·.
Ï¿‰·˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. Ù˘ ∞Û›˜ ¶ÚfiÓÔÈ·. Úfi‚ÏËÌ· χıËΠ̤۷ Û 3 Ë̤Ú˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈ-
ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ‡ ˘fi ›‰Ú˘ÛË «™˘Ï- «¶¤Ú·Û·Ó ¤ÍÈ ÔÏfiÎÏËÚÔÈ Ì‹Ó˜ ·- ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ «··Ú¿‰ÂÎÙÔ Î·È ÚÔ- ÓÒıËηÓ, ÙÔ 50% ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Ù˘
ÏfiÁÔ˘ ∑ËÌȈı¤ÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Û›˜ fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ¿‰ÂÈ· ÏÂÈ- 1.200 ÔÓfiÌ·Ù· ˙ËÌȈı¤ÓÙˆÓ Û‚ÏËÙÈÎfi» ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·-
¶ÚfiÓÔÈ·», Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̤۷ ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, fiÙÈ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Ôϛ٘ (ÂËÚÂ- ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Â-
Û ËÏÂÎÙÚÈṲ̂ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ˘fi ›‰Ú˘ÛË Û˘ÏÏfiÁÔ˘ η- ·˙fiÌÂÓÔÈ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ·fi ÙËÓ ·- ÓÒ ÔÈ ÂÚ›Ô˘ 1.200 ˙ËÌȈı¤ÓÙ˜ Ô˘
ÂÏ¿Ù˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÙ·È- Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÛıÂÓ›˜ Ì ٤ÁÚ·„·Ó ÂÚ›Ô˘ 1.200 ÔÓfiÌ·Ù· ˙Ë- Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜) ¤- ·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹
Ú›· ˙ËÙÔ‡Û·Ó Â›ÌÔÓ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈ- Û˘Ì‚fiÏ·È· ˘Á›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹- ÌȈı¤ÓÙˆÓ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÌÂÈÓ·Ó Í·ÊÓÈο ¯ˆÚ›˜ Î¿Ï˘„Ë Û ı¤- Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ
ÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È¿ ÙÔ˘˜ ‹ Ó· ÙÔ˘˜ Â- Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÓÔÛËÏ¢ÙÔ‡Ó, ¿ÏÏÔÈ ¤¯·- μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ˘- Ì·Ù· ÓÔÛËÏÂÈÒÓ, ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜, ·- ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ˘fi
ÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ η٤‚·- Û·Ó ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛË ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Á‹Ú·ÙÔ˜. ›‰Ú˘ÛË Û‡ÏÏÔÁÔ˜.
56 √ÈÎÔÓÔÌ›· / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

H A§§∏ √æ∏

ÕÚ·‚˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Δ˘


ª·Ú›·˜
Μετά τον Σκαραμαγκά, στα σκαριά συμφωνία με το Κατάρ μ·ÛÈÏ›Ԣ

ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Ó·˘ËÁÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ·Ú·‚Èο ÎÂÊ¿Ï·È· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È


– Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ – Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ
ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: °ÈÒÚÁÔ˜ ºÈÓÙÈο΢


·Ó·Ù˘Íȷ΋
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·‚Èο ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ÚÔ-
Δ· «ÂÏÏËÓÈο» Û¯¤‰È· ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ
™˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜
·Ó¿Û·
¶ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú, ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
·Ú·ÁˆÁfi ˘ÁÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·Â-
Ú›Ô˘ (LNG) ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ù· ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ·-
ÀÔ‰Ô̤˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘
(LNG) Ì η‡ÛÈÌÔ
ÚÔ¤Ï¢Û˘ ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú
∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ
Û ÌÔÓ¿‰Â˜
‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ
Â¤Ó‰˘Û˘
ú 3 ‰ÈÛ.
ª¶√ƒ∂π Δ∂§π∫∞ – Ì ·ÚÎÂÙ‹
ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË – Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó·
ηٿÊÂÚ ӷ ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙ’
fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›-
ÏÔ˘˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÎÔ‡ ·˘Ï¿ÎÈ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó
ÛÙ·ıÌÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂Ï- Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
Ï¿‰·˜. Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fï˜ Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfi-
™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ÙÔ ·Ú·‚ÈÎfi ÂÓ- ÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜
‰È·Ê¤ÚÔÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ·Ï- ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·-
Ï¿ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ,
΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈ-
ÙÔ̤·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ›Ûˆ ·fi Ï¢- ÎÔÓÔÌ›·˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÂȉÈÎÔ‡˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂÓÈ-
■ Û¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Ô˘ ¤-
ΔO ∞ƒ∞μπ∫O ¯ÂÈ ‹‰Ë Ï‹ÍÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ˘˜
Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ¯Â Ó· ηχÙÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ μ. ∂Ï- ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ı·
ÂӉȷʤÚÔÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿- Ï¿‰·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË, ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ̷-
·¤ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰·, Ô˘ ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ fï˜, ¿ÓÔÈÍ ÁÈ· Ù· ηϿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ π·- ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ‡ÊÂÛ˘.
·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‚ÈÔη˘Û›ÌˆÓ ·Ôı‹Î¢Û˘ ˘ÁÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ ·ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ¯Ò- ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 (ÌÂٷ͇ ƒˆÛ›·˜ Î·È O˘ÎÚ·Ó›·˜)
∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ó·Ù˘-
Ú·˜. ø˜ Èı·Ófi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ù¤- Ô˘ ¿ÊËÛ ¯ˆÚ›˜ ·¤ÚÈÔ Û¯Â‰fiÓ fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË
ÙÔÈÔ ¤ÚÁÔ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Ë ÂÁη- Î·È Î·Ù¤ÛÙËÛ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â͇ÚÂÛ˘ ÍÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ı· ·¤ÙÚÂÂ
Ú¿˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈ- Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ºˆÛÊÔÚÈÎÒÓ §È·- Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜, ¤- ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·˘Ùfi, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‚·-
ο ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ÂӉȷʤÚÔ- ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·. Ú·Ó Ù˘ ªfiÛ¯·˜. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ Â·- ıÈ¿ ·Ó¿Û· ·Ó¿Î·Ì„˘. ∫¿ÙÈ Ù¤-
ÓÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ Ó‹Ïı ÙfiÙÂ. ÙÔÈÔ, fï˜, ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ù·
ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ù· 3 ‰ÈÛ. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ Ó· ηٷ- Ó¤· ̤ÙÚ· ı· Û˘Óԉ¢ÙÔ‡Ó ·fi
¢ÚÒ Î·È fiÙÈ Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Â- ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÛÙ·ı- Û΢·ÛÙ› οÔ˘ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, fiÔ˘ Î·È ı· ÂÏÏÈ- ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ.
Ú› ÙȘ 1.500 Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ÌÔ‡ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï· Ù¤ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÌÂÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ù· ÏÔ›· Ì ÙÔ ˘ÁÚÔÔÈË̤ÓÔ ·¤ÚÈÔ ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi
∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ˘ÁÚÔÔÈË̤ÓÔ ·¤ÚÈÔ, ‰ÂÓ ÙÚ·¤˙È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005-2006 Î·È ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ›- ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚÛÈÎfi ∫fiÏÔ. ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈ-
Û¯˘ı› Ë ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë
◗ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔ-
Ì›·˜, ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ
ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó.
OÈ Ó¤Â˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Â›Û˘, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ-
ÈÛÙÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÔÈ Ì·-
ÁÈ· Ù· Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ·Á΢ÏÒÛÂȘ Ì ̤-
ÙÚ· Ô˘ Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó, ÁÈ· ·Ú¿-
∫ƒπ™πª∞ ∑∏Δ∏ª∞Δ∞ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Û˘ÓÂ- ‰ÂÈÁÌ·, Û ‰Ú·ÛÙÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆ-
‰Ú›ˆÓ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú- ÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ÂÈ-
ÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ «¢È·¯Â›ÚÈÛË ∞ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙË ™˘Ó‰Úȷ΋ ∞- ÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿-
ÁÔÚ¿», Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë HAPCO ÛÙȘ 4 Î·È 5 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞- Ù·ÍË Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜ Ë ‰È·-
ı‹Ó· (ÛÙÔ «£¤·ÙÚÔÓ», ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ «∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∫fi- ÊıÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ·ÔÚÚfiÊËÛÂ
ÛÌÔ˜»). ¤Ú˘ÛÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 800 ÂηÙ. ¢-
™ÙËÓ 1Ë ÂÓfiÙËÙ· ı· ÙÂıÔ‡Ó ıÂÛÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÚÒ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ·ÁÔ-
ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ Ë „‹ÊÈÛË, ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ù˘
∂˘Úˆ·˚΋˜ O‰ËÁ›·˜ 123 ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·Óˆ-
Ú¤˜ ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó
ÙÒÓ Û˘Ó‰ڛˆÓ. ∏ 2Ë ÂÓfiÙËÙ· ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡- Û Ӥ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ-
ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘Ó‰Úȷ΋ ·ÁÔ- ‚Ô˘Ï›Â˜.
Ú¿, ÂÓÒ Ë 3Ë Î·È Ë 4Ë Ì ̿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È·¯Â›- ™Â ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯·Ú·-
ÚÈÛË ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó‰ڛˆÓ. ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ˘„ËÏ‹ ÚÔ‹ ÂÂÓ-
™ÙËÓ 5Ë ÂÓfiÙËÙ· ı· ÙÂıÔ‡Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÎ- ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÂ
·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈ- ÂÔ¯¤˜ ·¯ÈÒÓ ·ÁÂÏ¿‰ˆÓ, ¤Ó·˜
ÎÒÓ ÂÓÔًوÓ, ÙÔ ¤ÎÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ HAPCO (Hellenic Association ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÔÈ-
of Professional Congress Organizers) ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ›· workshops,
fiÔ˘ ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ·
ÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, fiˆ˜ ›¯Â,
Ú·ÎÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜. ¿ÏψÛÙÂ, ˘ÔÛ¯Âı› ÚÈÓ ·fi
¤ÓÙ ̋Ó˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ›ӷÈ
¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ··Ú·›ÙËÙÔ˜. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ μÚ˘-
ͤÏϘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ϤÔÓ ‚¿-
Δ∏¡ ∂¡Δ√¡∏ ¢π∞ª∞ƒΔÀƒπ∞ ÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô À- ˙Ô˘Ó ÏÒÚË ÁÈ· ÙËÓ «∂˘ÚÒË ÙÔ˘
Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Â- Á›·˜, ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔ- 2020» ̤ۈ Ù˘ ¯¿Ú·Í˘ ÌÈ·˜
ÈÛΤ„ÂˆÓ ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÂÈ- ÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ó¤·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜
ÛÎÂÙÒÓ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÛÙȘ ÊÔÚ›˜, «... Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›-
20 ·fi ÙȘ 22 ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤- Ù¤ÙÔÈÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹- ÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÈ-
Ú˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ë ¶·- ÛÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆ-
ÓÂÏÏ‹ÓÈ· OÌÔÛÔÓ‰›· π·ÙÚÈ- ¿ÛÎËÛË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜
ÎÒÓ ∂ÈÛÎÂÙÒÓ - º·Ú̷΢- ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Û 8.000 ÂÚ-
Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›·.
ÙÈÎÒÓ & ™˘Ó·ÊÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ¿- Á·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú- °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fï˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ·
ÙˆÓ - ∫Ï¿‰ˆÓ (¶Oπ∂ - º™∂∫). ̷΢ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‰˘- Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Î·È ‰ÂÓ
Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë OÌÔ- ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÔÔÈ·-
ÛÔÓ‰›· Û ۯÂÙÈ΋ Ù˘ ÂÈ- ˘ËÚÂÛÈÒÓ». ‰‹ÔÙ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË.
ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 57

∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ. ∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ.
3 ª·ÚÙ›Ô˘ ª∂Δ√Ã∂™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏ Δπª∏
52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢.
√°∫√™
™À¡/°ø¡
ª∂Δ√Ã∂™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏ Δπª∏
52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢.
√°∫√™
™À¡/°ø¡
H Û˘Ó‰ڛ·ÛË ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫O) ...........................................1,15 .......¶.........-0,86..........1,15...........1,10 ...........2,00 ...........0,84.......7,43 ...........712
∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ª∂°∞§∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™ Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢O™∂π™ (∫O) ................................0,41 ..................10,81..........0,44...........0,37 ...........0,80 ...........0,31.......8,01 ......16.418
°ÂÓ. ¢Â›ÎÙ˘ 2.014,55 ∞°ƒOΔπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) .................................1,69 .......¶.........-0,59..........1,72...........1,65 ...........2,36 ...........0,98.....54,95 ....308.369
∞¡∂∫ (∫O) .........................................................0,52 .......¶ ..........0,00..........0,52...........0,51 ...........1,11 ...........0,50 ....................59.572
Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞)....................................0,49...........................................................................0,73 ...........0,40.......3,82 ...............0
Δ∏§∂ΔÀ¶O™ (∫O)..............................................3,90...........................................................................5,80 ...........3,52.......3,48 ...............0
∞¡∂∫ (¶O `90) ....................................................3,00 .......¶ ..........1,35..........3,00...........2,94 ...........3,50 ...........1,89 .........................120 ºπ¡Δ∂•¶OƒΔ (∫O) .............................................0,36...........................................................................0,76 ...........0,27 .............................0
Ã∞´¢∂ª∂¡O™ (∫O).............................................0,93 .......¶.........-4,12..........0,93...........0,93 ...........1,92 ...........0,75.......4,22 ...........600
¶ÙÒÛË 0,36% ∞¡∂∫ (¶O `96) ....................................................1,43........A ..........2,14..........1,43...........1,43 ...........1,80 ...........1,35 ......................1.151
μπOÃ∞§∫O (∫∞) ..................................................4,60 ....................1,10..........4,60...........4,35 ...........5,49 ...........2,90 ....................98.811 Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. ÀπOπ (∫O) ..........................0,44...........................................................................0,63 ...........0,36 .............................0
μøμO™ ª¶∞ª¶∏™ (∫O)....................................4,60 ...................-2,95..........4,88...........4,52 ...........6,40 ...........1,64 ..................525.460 A.S. COMPANY (∫O) ..........................................0,74 ....................1,37..........0,74...........0,74 ...........1,14 ...........0,60.......5,15 ........1.000
°∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫O).................................................5,00 ...................-2,72..........5,10...........5,00 ...........7,45 ...........3,14.....14,86 ....504.356 ALSINCO (KO) ....................................................0,86 .......¶ ..........1,18..........0,86...........0,77 ...........1,39 ...........0,75.....68,42 ...........315
T˙›ÚÔ˜ (ÂηÙ. ¢ÚÒ) 190 °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O)......................................0,66 ...................-2,94..........0,69...........0,65 ...........1,40 ...........0,57 ..................543.084
¢∂∏ (∫O)..........................................................12,00 ...................-0,08........12,16.........11,60 .........16,99 .........10,90 ..................537.990
ATTICA BANK (∫O) .............................................1,40 .......¶.........-0,71..........1,42...........1,38 ...........2,51 ...........1,29.....19,21 ......19.344
AUDIOVISUAL (∫O) ............................................0,76 ....................2,70..........0,76...........0,76 ...........2,24 ...........0,59.....14,83 .............31
¢O§ (∫O) ............................................................1,76 .......¶.........-2,22..........1,82...........1,72 ...........3,40 ...........1,52 ....................21.944 AUTOHELLAS (∫O) ............................................1,89 ...................-1,56..........1,90...........1,87 ...........2,19 ...........1,04.......5,14 ........1.700
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ...................................14,71 ...................-1,28........15,06.........14,30 .........27,79 ...........8,27.......5,43 .4.691.437 ∞ÃO¡ ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O)................................0,61 ...................-3,17..........0,65...........0,60 ...........1,41 ...........0,53 ......................8.830
[ ™√º√∫§∂√À™ ] ∂§μ∞§ (∫∞).........................................................1,29 ....................3,20..........1,29...........1,25 ...........2,16 ...........1,08 ....................62.925
∂§§∞∫Δøƒ (∫O) .................................................4,23 ...................-1,17..........4,36...........4,20 ...........6,66 ...........3,78.......7,83 .1.003.123
∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫O)..............................8,43........A.........-1,86..........8,72...........8,38 ...........8,93 ...........5,74 ....................63.333
BYTE COMPUTER (∫O)......................................0,78 .......¶ ..........0,00..........0,78...........0,75 ...........1,39 ...........0,71.......5,27 ........2.183
CENTRIC ¶O§Àª∂™∞ (∫O)................................0,67 ....................0,00..........0,68...........0,64 ...........1,57 ...........0,57.......3,42 ......81.855
CPI (∫O) ..............................................................0,30 .......¶ ..........0,00..........0,30...........0,27 ...........0,48 ...........0,24.....15,80 ...........502
∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫O).....................6,90 ...................-2,13..........7,08...........6,88 .........10,43 ...........4,04.......7,45 ....229.862 CYCLON ∂§§∞™ (∫O).........................................0,68 .......¶ ..........0,00..........0,68...........0,66 ...........1,19 ...........0,49.......8,40 ........5.150

ªÈÎÚ‹ ÙÒÛË ∂À∞£ (∫O) .........................................................4,00 ...................-0,50..........4,05...........3,93 ...........7,62 ...........3,80.......9,60 ......32.744


∂À¢∞¶ (∫O) .......................................................5,95 .......¶ ..........0,00..........5,98...........5,81 ...........7,40 ...........5,10.....20,29 ......12.848
π∞™ø (∫O)............................................................3,45 .......¶ ..........3,60..........3,45...........3,27 ...........5,15 ...........3,11.......8,53 ......20.675
π∞Δƒπ∫O ∞£∏¡ø¡ (∫O) .....................................1,28 ....................0,00..........1,28...........1,25 ...........1,88 ...........1,17.....10,03 ......29.633
DIONIC (∫O) .......................................................0,37 .......¶.........-2,63..........0,38...........0,36 ...........0,89 ...........0,34.......8,10 ......24.422
EURODRIP (∫O) .................................................0,71 .......¶ ..........0,00..........0,72...........0,68 ...........0,96 ...........0,64.....20,76 ...........171
EUROLINE AEEX (∫O)........................................1,18...........................................................................1,45 ...........0,90.............- ...............0
EUROMEDICA (KO)............................................4,26 .......¶ ..........0,00..........4,28...........4,26 ...........6,36 ...........4,10 ......................1.200

ÛÙÔ Ã.∞. π¡Δƒ∞§OΔ (∫O) ..................................................3,59 .......¶.........-0,28..........3,67...........3,51 ...........5,40 ...........3,09.....11,38 ....191.824


∫∞∂ (∫O).............................................................6,25 .......¶ ..........0,81..........6,25...........6,09 ...........7,46 ...........3,26.......7,56 ......13.184
∫À¶ƒOÀ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) *..................................4,54........A.........-1,73..........4,63...........4,48 ...........6,13 ...........1,60.......8,58 .1.413.419
ª∂Δ∫∞ (∫O)......................................................11,28 ....................2,55........11,34.........10,90 .........11,28 ...........5,50.....14,15 ......79.971
ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫O) .................................................0,95 .......¶.........-1,04..........0,96...........0,93 ...........2,28 ...........0,79.......3,99 ....135.516
F.G. EUROPE (∫O) .............................................1,04 .......¶ ..........0,00..........1,07...........1,00 ...........1,82 ...........0,96.......3,60 ........3.540
FASHION BOX (∫O)............................................1,44 .......¶ ..........9,92..........1,44...........1,27 ...........2,06 ...........1,08.....11,26 ...........248
FLEXOPACK (∫O)...............................................7,68 .......¶.........-0,13..........7,68...........7,60 ...........8,16 ...........7,36.....28,36 ........2.560
INFO - QUEST (∫O) ............................................1,25 ...................-3,10..........1,30...........1,22 ...........1,86 ...........1,03 ....................12.408
INFORM §À∫O™ ¶. (∫O).....................................1,14........A.........-1,72..........1,15...........1,12 ...........2,12 ...........1,10.......4,21 ...........900
¶ÙˆÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶O).................................................0,77 ....................1,32..........0,79...........0,76 ...........1,72 ...........0,70.......3,24 ......13.804 INTERINVEST AEEX (KO)...................................0,79........A.........-3,66..........0,82...........0,79 ...........1,37 ...........0,70.............- ........1.620
ªOΔOƒ O´§ (∫O) ................................................9,50 .......¶ ..........0,85..........9,50...........9,34 .........12,76 ...........7,00.....13,42 ......47.522 INTRAKAT (KO)...................................................0,57 ....................5,56..........0,58...........0,51 ...........1,11 ...........0,45.....86,64 .3.944.820
¯ı˜ ÛÙÔ Ã.∞. O °ÂÓÈÎfi˜ ªÀΔπ§∏¡∞πO™ (∫O)............................................4,40 .......¶.........-0,90..........4,50...........4,31 ...........6,82 ...........3,26.....26,08 ....175.230 KLEEMAN HELLAS (KO) ....................................1,89 ...................-0,53..........1,91...........1,86 ...........2,89 ...........1,48.......4,34 ........3.240
O§£ (∫O)..........................................................12,47 .......¶ ..........1,46........12,47.........12,00 .........17,23 ...........9,06.....23,70 ........2.437 LAVIPHARM (∫O)................................................0,86 .......¶ ..........0,00..........0,88...........0,84 ...........1,67 ...........0,73 ....................19.204
¢Â›ÎÙ˘ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ·ÒÏÂȘ O§¶ (∫O) ..........................................................12,34 ...................-0,40........12,50.........12,22 .........18,46 ...........9,80.....55,16 ........4.519 LOGISMOS (∫O).................................................0,41 .......¶ ..........0,00..........0,41...........0,39 ...........0,84 ...........0,36.....21,24 ...........364
O¶∞¶ (∫O) .......................................................15,05 ...................-1,25........15,38.........15,00 .........24,10 .........14,21.......6,59 ....717.756 MEDICON ∂§§∞™ (∫O).......................................2,74 ....................1,86..........2,94...........2,69 ...........4,15 ...........2,20.......8,57 ...........362
0,36% Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ OΔ∂ (∫O) * .........................................................9,01 ...................-1,53..........9,20...........8,90 .........12,71 ...........8,56.....10,93 ....843.576 MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(∂§¶).......4,63 ....................4,75..........4,63...........4,61 ...........4,80 ...........3,52.....30,86 .............60
¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ..................................6,48 ....................0,00..........6,61...........6,29 .........13,30 ...........3,23.......6,80 ....972.624
2.014,55 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ Ë ¶§∞π™πO COMPUTERS (∫O) *............................4,98 .......¶ ..........0,40..........4,98...........4,96 ...........5,58 ...........4,48.....23,24 ...........270
MEVACO (∫O) ....................................................0,98 .......¶ ..........4,26..........0,98...........0,90 ...........1,58 ...........0,79.......5,95 ...........600
MIG REAL ESTATE ∞∂∂∞¶ (∫O) * .....................4,00........A.........-0,50..........4,10...........4,00 ...........4,71 ...........4,00.....12,28 ...........197
™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫O) ...........................................4,30 ....................1,90..........4,30...........4,17 ...........5,43 ...........2,45.......6,50 ......55.870
·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ™π¢∂¡Oƒ (∫O) ....................................................3,71 ....................4,21..........3,72...........3,56 ...........6,58 ...........2,71.....12,19 ....304.052
MLS ¶§∏ƒOºOƒπ∫∏ (∫O) .................................2,15 ....................0,47..........2,15...........2,13 ...........2,37 ...........0,97.....15,02 ......87.300
NEXANS ∂§§∞™ (∫O) .........................................2,60...........................................................................4,14 ...........2,20.......6,73 ...............0
™ø§/°∂π∞ ∫Oƒπ¡£OY (∫O) ................................1,29 .......¶.........-0,77..........1,30...........1,27 ...........2,37 ...........0,84.....18,08 ......24.923
Û 190 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ∞ÃÀ¢ƒOªπ∫O Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπO (∫O)..................4,00 .......¶ ..........0,25..........4,00...........3,89 ...........5,78 ...........2,81 ..................258.286
NUTRIART (∫O) ..................................................0,39 .......¶ ..........2,63..........0,39...........0,38 ...........0,94 ...........0,33 ....................23.000
PASAL (∫O) ........................................................0,98 .......¶ ..........5,38..........0,98...........0,93 ...........2,61 ...........0,91.......0,74 ........1.812
Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫O) .................................5,10 ....................0,99..........5,13...........4,99 ...........6,92 ...........3,82.....23,22 ......56.921
O ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ΔπΔ∞¡ (∫O)........................................................18,96 ....................0,11........19,11.........18,54 .........26,19 .........13,60.......7,49 ......49.333
PROFILE (∫O).....................................................0,79 .......¶ ..........0,00..........0,79...........0,76 ...........1,08 ...........0,74.......7,76 ...........770
PROTON BANK (∫O) ..........................................1,39 .......¶.........-0,71..........1,42...........1,34 ...........2,12 ...........0,46 ..................227.934
ΔπΔ∞¡ (¶O) .......................................................12,60.........................................................................18,50 ...........9,32.......4,97 ...............0
ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ À°∂π∞ (∫O)..........................................................1,53 .......¶.........-2,55..........1,57...........1,50 ...........2,50 ...........1,37.......9,59 ......25.935
REDS (∫O) ..........................................................1,29...........................................................................2,00 ...........1,13 .............................0
RILKEN (KO) .......................................................2,91 ...................-5,21..........3,01...........2,90 ...........4,75 ...........2,85.....30,69 ...........285
Ã∞§∫Oƒ (∫∞) ......................................................1,24 .......¶ ..........2,48..........1,24...........1,20 ...........1,98 ...........0,75 ....................19.340
ÙÒÛË ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 0,96%, AEGEAN AIRLINES (∫O) ....................................3,68 ....................0,55..........3,72...........3,61 ...........4,77 ...........2,52.......8,92 ......16.413
SATO AE (∫O).....................................................0,33 ...................-2,94..........0,33...........0,33 ...........0,79 ...........0,30 ......................1.520
SCIENS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) ............................0,58 ...................-1,69..........0,59...........0,57 ...........0,78 ...........0,33 ......................7.245
ALAPIS (∫O)........................................................0,46 ...................-2,13..........0,48...........0,45 ...........0,91 ...........0,41.....10,00 .5.083.460
ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ALPHA μ∞¡∫ (∫O)..............................................7,10........A.........-3,66..........7,47...........7,02 .........12,92 ...........3,37.......6,18 .3.098.026
SPACE HELLAS (∫O) .........................................0,46...........................................................................0,80 ...........0,40.......7,04 ...............0
TRASTOR ∞∂∂∞¶ (∫O) *....................................1,27 ....................3,25..........1,28...........1,22 ...........1,72 ...........1,15.....17,33 ......15.783
COCA - COLA (∫O) ...........................................19,06........A ..........3,08........19,50.........18,59 .........19,06 ...........8,01.....33,54 ....315.700
ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠEUROBANK EFG (∫O)........................................6,42 ....................0,16..........6,56...........6,20 .........12,61 ...........3,53.......5,34 .2.053.159
VELL GROUP (∫O)..............................................0,58 ....................5,45..........0,60...........0,52 ...........0,64 ...........0,16 ....................23.100
YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ (∫∞) ..........................0,40 .......¶.........-2,44..........0,42...........0,40 ...........0,87 ...........0,37 .........................700
EUROBANK PROPERTIES (∫O) * ......................7,69 .......¶ ..........4,63..........7,69...........7,35 ...........8,64 ...........6,16.....11,81 ........3.769
Û ÔÛÔÛÙfi 0,17% Î·È Ô FOLLI - FOLLIE (KO) .........................................15,30 ....................2,00........15,30.........14,90 .........17,00 ...........5,34.......6,50 ......55.769
FORTHNET (∫O).................................................1,02 .......¶ ..........0,00..........1,02...........0,99 ...........2,17 ...........0,66 ..................103.031 ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ Ã∞ª∏§∏™ ¢π∞™¶Oƒ∞™ ∫∞π ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡
‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ FOURLIS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KO) *........................9,00 .......¶ ..........0,00..........9,10...........8,70 .........12,15 ...........5,40.....14,50 ........6.442 ∞£∏¡∞ (∫O) .......................................................0,55...........................................................................1,19 ...........0,35 .............................0
FRIGOGLASS (KO).............................................8,20........A ..........0,00..........8,39...........8,15 ...........9,21 ...........2,84.....16,89 ......68.888
ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ INTRACOM HOLDINGS (∫O) .............................1,07 .......¶.........-0,93..........1,08...........1,03 ...........2,01 ...........0,54 ..................108.621
∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫O)............................................2,82 .......¶ ..........0,00..........2,82...........2,82 ...........4,51 ...........2,58 .........................245
∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫O)...................................................0,30 .......¶ ..........0,00..........0,31...........0,29 ...........0,68 ...........0,24 ....................72.500
ÙÒÛË 0,18%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË J. & P. - ∞μ∞• (∫O) .............................................2,08 .......¶ ..........0,48..........2,09...........2,03 ...........4,03 ...........1,64.......7,67 ........6.290 μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫O) .....................................0,70 .......¶.........-1,41..........0,72...........0,70 ...........1,73 ...........0,63.......0,98 ........3.010
JUMBO (∫O) .......................................................7,46 ....................3,61..........7,48...........7,19 ...........9,50 ...........4,70.......9,45 ....876.227 μ∞™π§O¶OÀ§O™ ∞μ (∫O) ................................34,01........A.........-9,79........34,01.........34,01 .........38,20 .........21,92.....13,24 .............18
¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ LAMDA DEVELOPMENT(∫O).............................5,25 ...................-0,19..........5,43...........5,18 ...........8,36 ...........4,16.......3,80 ......28.316 μπOΔ∂ƒ (∫O).......................................................0,20 .......¶ ..........0,00..........0,21...........0,19 ...........0,48 ...........0,20.....29,46 ......48.758
MARFIN INVESTMENT GROUP (∫O) .................1,81 .......¶.........-0,55..........1,82...........1,77 ...........3,62 ...........1,65.....12,77 .1.053.373 °∂∫∂ (∫∞) ...........................................................7,33...........................................................................8,99 ...........6,62.......9,04 ...............0
ÙˆÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ì 2,89% Î·È MARFIN POPULAR BANK (KO) ..........................2,04 ...................-2,39..........2,10...........2,02 ...........3,41 ...........1,15.......4,22 .2.319.941
S & B OƒÀ∫Δ∞ (∫O) ...........................................4,78 ....................0,42..........4,78...........4,73 ...........5,89 ...........4,09.....10,03 ........9.765
∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫O) .............................0,17 .......¶ ..........0,00..........0,17...........0,16 ...........0,59 ...........0,15 ......................1.410
∂π∫O¡∞ - ∏ÃO™ (∫O)..........................................0,19...........................................................................0,27 ...........0,11.......4,32 ...............0
ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ SPRIDER STORES (∫O) .....................................0,74 ....................0,00..........0,76...........0,73 ...........2,04 ...........0,69.......4,34 ....435.411 ∂∫¢O™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ (∫O) ................................0,60........A ..........0,00..........0,60...........0,60 ...........1,00 ...........0,34 ..................108.595
∂ª¶Oƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * ............................4,00 .......¶.........-0,74..........4,00...........3,99 ...........7,45 ...........3,66 ....................28.134
Ì 2,14%. ΔȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πªø¡ ∞ªOπμ∞πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡ ∂ƒπOÀƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫O)...............................8,00.........................................................................17,45 ...........8,00 .............................0
ALPHA ETF FTSE Athex 20...............................10,03 ...................-1,38........10,21...........9,96 .........15,59 ...........7,14.............- ....150.101 ∂ƒπOÀƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶O) ..............................6,52 ...................-2,69..........6,60...........6,45 .........12,93 ...........5,28 ...........................39
·ÒÏÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ NBGAM ETF °∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞. ..............20,49 ....................0,44........20,49.........20,49 .........29,22 .........18,28.............- ...............2 ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫O) .........................................4,88 ...................-2,40..........5,00...........4,85 ...........6,95 ...........4,88.......5,79 ........1.632
πO¡π∫∏ •∂¡O¢OÃ∂π∞∫∏ (∫O) * ......................13,75.........................................................................17,38 .........12,90 .............................0
‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ ÀÁ›·˜ Ì 2,08% ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™ ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ...................................................76,10 ....................4,25........76,85.........75,95 .........80,10 .........44,00.......7,47 ...........183
∫∂∫ƒOæ (∫O).....................................................3,35 ....................9,12..........3,35...........3,35 ...........7,11 ...........2,96 .........................400
Î·È ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ∞πO§π∫∏ ∞∂∂à (∫O)............................................1,81 ....................1,12..........1,83...........1,68 ...........2,02 ...........1,42.............- ...........790
∞∫ƒπΔ∞™ (∫O) .....................................................0,61 .......¶.........-1,61..........0,61...........0,58 ...........0,99 ...........0,56.....17,20 ........2.053
∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫ΔOÀ (∫∞) ..............................0,32 .......¶ ..........0,00..........0,32...........0,29 ...........0,45 ...........0,28 ......................6.030
§∞ªæ∞ (∫O).....................................................19,55 ...................-0,86........19,80.........19,16 .........22,00 .........18,42.....38,90 ........2.675
Ì 1,76%. ™˘ÓÔÏÈο 77 ∞§∫O ∂§§∞™ (∫O) ..............................................0,40 .......¶ ..........0,00..........0,41...........0,39 ...........0,71 ...........0,37.......8,42 ........8.524
∞§OÀªÀ§ (∫O)...................................................0,90 .......¶ ..........1,12..........0,90...........0,88 ...........1,53 ...........0,89.......4,20 ........6.500
ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ (∫O).................................3,11 .......¶ ..........0,00..........3,13...........3,09 ...........4,11 ...........2,82.....66,67 ........7.074
ªOçO™ (∫O) ....................................................0,17 .......¶ ..........0,00..........0,17...........0,16 ...........0,35 ...........0,12.......3,29 ......31.100
ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ (∫O) ............................................1,15 ...................-2,54..........1,15...........1,15 ...........1,79 ...........1,10.....41,86 ...........200
ALPHA TRUST ∞¡¢ƒOª∂¢∞ ∞∂∂à (∫O) *........1,28 .......¶ ..........1,59..........1,28...........1,21 ...........1,61 ...........1,08.............- ........4.708
ª¶OÀΔ∞ƒ∏™ π. & ÀπO™ (∫∞) ..............................0,17...........................................................................0,39 ...........0,16 .............................0
ª¶OÀΔ∞ƒ∏™ π. & ÀπO™ (¶∞) ..............................0,31...........................................................................0,35 ...........0,30 .............................0
101 ÙˆÙÈο Î·È 53 ASPIS BANK (∫O) ...............................................0,83........A ..........0,00..........0,85...........0,81 ...........1,58 ...........0,62 ..................159.519 ¡π∫∞™ (∫O) .........................................................1,35........A.........-5,59..........1,35...........1,35 ...........2,21 ...........0,92 ...........................10
∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ (∫O) .....................................1,25........A.........-3,85..........1,30...........1,23 ...........1,90 ...........0,97 ......................3.315 ™∞¡ÀO ∂§§∞™ (∫O)............................................0,22 ....................0,00..........0,22...........0,22 ...........0,49 ...........0,18 ......................1.105
·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫O)...................................................0,68 ...................-1,45..........0,70...........0,65 ...........1,56 ...........0,58 .........................565 Δ∂°O¶OÀ§O™ Ã.∫. (∫O) ....................................0,84........A ..........0,00..........0,84...........0,84 ...........0,87 ...........0,40.......2,41 ......21.150
∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢O™∂π™ (∫O) ...................................1,70 .......¶ ..........1,19..........1,70...........1,70 ...........2,42 ...........0,91.....20,90 ...............2 ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫O)...................................................0,19...........................................................................0,69 ...........0,18 .............................0
μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫O) .................................................0,82...........................................................................0,89 ...........0,48 .............................0 Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡OÀ (∫O) ........................................0,27........A.........-3,57..........0,28...........0,26 ...........0,66 ...........0,25 ....................27.650
μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫O) .................0,49........A.........-3,92..........0,51...........0,49 ...........0,93 ...........0,48.......2,26 ........2.490 ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫O) *.........................7,70........A ..........1,32..........7,70...........7,70 ...........7,95 ...........6,57.....26,54 ...........800
μ∞ƒ¢∞™ (∫O)......................................................0,51 .......¶.........-3,77..........0,53...........0,50 ...........0,91 ...........0,49.......4,97 ........3.179 ATTICA ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KO) ............................1,55 ...................-0,64..........1,56...........1,53 ...........2,90 ...........1,55.......8,89 ...........380
[ ¢∂π∫Δ∂™ Δπªø¡ ] μπO∫∞ƒ¶∂Δ (∫O)................................................0,80 .......¶.........-1,23..........0,80...........0,75 ...........1,25 ...........0,74.....25,93 ........1.570
μπ™ (∫O) ..............................................................1,05 ...................-8,70..........1,05...........1,05 ...........1,95 ...........0,97.......6,79 .............50
CROWN HELLAS CAN (∫O) ...............................7,88...........................................................................9,00 ...........7,21.....10,28 ...............0
ELBISCO ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫∞)...........................0,46...........................................................................1,10 ...........0,43 .............................0
μO°π∞Δ∑O°§OÀ SYSTEMS (∫O) .......................1,25 .......¶ ..........0,00..........1,25...........1,25 ...........2,62 ...........1,18.......2,78 ...........260 ELMEC SPORT (∫O)...........................................1,01........A ..........1,00..........1,01...........1,00 ...........2,29 ...........0,99.......6,43 ...........950
°∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Δπªø¡ Ã.∞. 2.014,55 -0,36 °∞§∞•π¢π (∫O) ....................................................0,37........A.........-5,13..........0,40...........0,37 ...........0,69 ...........0,35.....10,20 ........1.255 INFORMER (∫O) .................................................0,48...........................................................................0,88 ...........0,36.......1,23 ...............0
°∂¡π∫∏ ∂ª¶OƒπOÀ (∫O) ...................................0,34 .......¶ ..........0,00..........0,34...........0,33 ...........0,61 ...........0,33.......3,70 ........4.360 INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫O)................................0,30 ...................-6,25..........0,30...........0,30 ...........0,68 ...........0,23.......5,38 ......10.000
FTSE/Ã.∞. 20 1.002,11 -0,96 °πOÀƒOª¶ƒO∫∂ƒ™ (∫O)...................................1,65...........................................................................1,82 ...........0,39 .............................0 MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O)......................1,57 .......¶ ..........0,64..........1,59...........1,55 ...........5,04 ...........1,20.....11,74 ...........800
FTSE/Ã.∞. LIQUID MID 2.114,89 0,17 ¢∞πO™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫O) .......................................7,00...........................................................................7,70 ...........4,58 .............................0 OLYMPIC CATERING (∫O) .................................1,59 ....................7,43..........1,60...........1,48 ...........2,36 ...........1,35.......3,58 ...........360
¢π∞™ ∞∂∂à (∫O) ..................................................0,61........A ..........0,00..........0,63...........0,60 ...........0,79 ...........0,40.............- ......55.567 PAPERPACK Δ™OÀ∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫O)...................0,23...........................................................................0,42 ...........0,13 .............................0
¢∂π∫Δ∏™ Δπªø¡ ª∂™∞π∞™ - ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º. 4.683,95 -0,13 ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫O) ..........................................1,42 .......¶ ..........0,00..........1,44...........1,39 ...........1,90 ...........0,59.....12,89 ......39.450 PC SYSTEMS (∫O) .............................................0,17........A ..........6,25..........0,17...........0,17 ...........0,46 ...........0,16.......8,45 ........3.751
¢∂π∫Δ∏™ ∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏™ ∞°Oƒ∞™ Ã.∞. 4.342,99 0,00 ¢Oªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫O).......................................1,23 .......¶ ..........2,50..........1,23...........1,19 ...........1,78 ...........0,43 ......................3.900 QUALITY & RELIABILITY (∫O) ............................0,20 ....................0,00..........0,20...........0,20 ...........0,39 ...........0,20 ....................10.000
¢OÀƒO™ (∫O) .....................................................1,13...........................................................................1,49 ...........0,57 .............................0 RIDENCO (∫O) ...................................................0,25........A.........-7,41..........0,25...........0,25 ...........0,64 ...........0,25 ....................18.820
FTSE/Ã.∞.-Ã.∞.∫. Δƒ∞¶∂∑π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ 1.665,87 -1,34 ¢ƒOª∂∞™ (∫O) ..................................................0,45........A.........-2,17..........0,46...........0,45 ...........0,96 ...........0,30 ....................17.795 SPIDER - ¶∂Δ™πO™ ¡.& ÀπOπ (KO) ......................0,22........A.........-8,33..........0,23...........0,22 ...........0,48 ...........0,19 ....................16.300
∂μƒOº∞ƒª∞ (∫O) .............................................0,67 ....................6,35..........0,67...........0,64 ...........1,33 ...........0,58 .........................100
FTSE/Ã.∞. MID 40 2.397,45 0,21 ∂π¢∏™∂Oºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫O) ..........................0,58 ....................1,75..........0,59...........0,56 ...........0,97 ...........0,54.......4,73 ......15.598
UNIBIOS (∫O) .....................................................0,18........A ..........5,88..........0,18...........0,17 ...........0,35 ...........0,14 ....................97.942
VIVARTIA (∫O) ..................................................21,00 ....................2,89........21,00.........21,00 .........24,79 .........19,45 .........................110
FTSE/Ã.∞. SMALLCAP 80 374,94 -0,18 ∂∫Δ∂ƒ (∫O) ........................................................0,78 ....................0,00..........0,80...........0,76 ...........1,11 ...........0,54.......6,39 ........1.000 VIVERE (∫O) .......................................................0,49 ....................6,52..........0,50...........0,43 ...........1,24 ...........0,41.....31,07 ........1.031
∂§. μπOª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞)...................................0,94 ...................-1,05..........0,98...........0,92 ...........1,73 ...........0,85 ......................2.804
FTSE/Ã.∞. 140 2.275,41 -0,81 ∂§∞™ΔƒO¡ (∫O).................................................0,45........A.........-2,17..........0,46...........0,45 ...........0,97 ...........0,43.......6,89 ......12.201
FTSE/Ã.∞. INTERNATIONAL 2.663,91 -0,82 ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫O) ...................................0,88........A ..........2,33..........0,88...........0,88 ...........1,67 ...........0,74.......5,55 ...........500 À¶O ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏
∂§°∂∫∞ (∫O) ......................................................0,77 .......¶.........-1,28..........0,78...........0,75 ...........1,34 ...........0,55.......3,81 ........2.300 ∞∂°∂∫ (∫O) ........................................................0,82 ....................1,23..........0,84...........0,81 ...........4,07 ...........0,76 ....................23.110
¢∂π∫Δ∏™ ™À¡O§. ∞¶O¢. °∂¡. ¢∂π∫Δ∏ Ã.∞. 2.651,36 -0,36 ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂Oƒ∞™∏ (∫O) ..........................1,61 ....................1,90..........1,65...........1,45 ...........3,21 ...........1,53.......6,63 ...........175 μ∞ƒμ∞ƒ∂™O™ (∫∞).............................................0,19...........................................................................0,34 ...........0,13 .............................0
FTSE/Ã.∞. Δƒ∞¶∂∑∂™ 2.236,08 -1,50 ∂§π¡Oπ§ (∫O)......................................................2,12 ....................3,41..........2,14...........1,99 ...........3,19 ...........2,04.....32,32 ......10.480 ∂§μπ∂ª∂∫ (∫O)..................................................3,70...........................................................................4,00 ...........2,00 .............................0
∂§§∞¢O™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ................................41,67 ...................-1,84........42,45.........41,50 .........59,16 .........35,06.......2,94 ........8.502 ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫O).................................0,11........A.........-8,33..........0,12...........0,11 ...........0,32 ...........0,10 ....................23.000
FTSE/Ã.∞. ∞™º∞§∂π∂™ 1.520,79 -2,03 ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫O) ..................................1,29 ....................3,20..........1,30...........1,25 ...........2,34 ...........1,10 ......................5.060 ∂ª¶Oƒπ∫O™ ¢∂™ªO™ (∫O)...............................0,11...........................................................................0,17 ...........0,08 .............................0
FTSE/X.A. ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπOÀ™π∞™ 3.994,52 0,86 ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡ΔOÀƒ°π∞ (∫O) ........................0,37........A.........-2,63..........0,37...........0,37 ...........0,61 ...........0,32 .........................300 ∂ª¶Oƒπ∫O™ ¢∂™ªO™ (¶O) ..............................0,14...........................................................................0,17 ...........0,10 .............................0
∂§ΔO¡ (KO)........................................................0,57 .......¶ ..........0,00..........0,58...........0,55 ...........0,74 ...........0,42.......6,19 ........1.770 ∂Àƒø™Àªª∂ΔOÃ∂™ (∫O)..................................0,14 ....................0,00..........0,15...........0,14 ...........0,36 ...........0,13 ......................4.000
FTSE/Ã.∞. Ã∏ª/∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ 3.535,95 -0,94 ∂§Δƒ∞∫ (∫O) ......................................................2,60 .......¶.........-0,38..........2,61...........2,40 ...........3,21 ...........1,94.......4,79 ...........619 ∑∏¡ø¡ (∫O).......................................................1,27 .......¶.........-2,31..........1,27...........1,27 ...........1,52 ...........0,69 ......................1.080
∂§ºπ∫O (∫O) ......................................................0,88 ...................-9,28..........1,02...........0,88 ...........1,85 ...........0,36 ......................2.628 π¶¶OΔOÀƒ (∫∞)..................................................0,23...........................................................................0,50 ...........0,21 .............................0
FTSE/Ã.∞. μπOª∏Ã. ¶ƒO´O¡Δ∞ - À¶∏ƒ. 3.653,68 1,03 ∂¶π§∂∫ΔO™ (∫O) ................................................0,35 .......¶.........-2,78..........0,36...........0,33 ...........0,56 ...........0,30 ....................12.466 ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ (∫O)................................0,39 ..................14,71..........0,40...........0,37 ...........0,86 ...........0,33 ......................1.000
FTSE/Ã.∞. ∂ª¶OƒπO 2.843,87 0,60 ∂Δ∂ª (∫∞) ..........................................................0,59 ...................-1,67..........0,59...........0,59 ...........1,12 ...........0,54 ......................2.450 ∫§ø¡∞Δ∂• (∫O) ................................................0,06........A ..........0,00..........0,06...........0,06 ...........0,21 ...........0,05 ....................19.770
∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫O) ....................................0,58...........................................................................1,04 ...........0,49 .............................0 ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O)................................................0,09...........................................................................0,22 ...........0,07 .............................0
FTSE/Ã.∞. ¶ƒO™ø¶. - Oπ∫π∞∫∞ ¶ƒO´O¡Δ∞ 3.693,16 2,14 ∂Àƒø™ÀªμOÀ§Oπ (∫O) .....................................2,84 ...................-1,73..........2,92...........2,83 ...........2,89 ...........1,14.....17,47 ......13.680 ∫OÀª¶∞™ ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) .......................0,27........A.......-10,00..........0,28...........0,27 ...........0,72 ...........0,23 ......................7.500
FTSE/Ã.∞. ΔƒOºπª∞ - ¶OΔ∞ 6.822,09 2,89 ∑∞ª¶∞ (∫∞)......................................................10,02.........................................................................14,46 ...........7,06.....15,72 ...............0 ª∞´§§∏™ ª.π.(∫O) ..............................................0,29 .......¶ ..........0,00..........0,30...........0,28 ...........0,46 ...........0,19 ....................37.492
∏§∂∫ΔƒO¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫O)..........................2,44 .......¶ ..........1,67..........2,44...........2,33 ...........3,26 ...........1,90 .........................740 ¶∂ƒ™∂À™ (∫O)....................................................0,51 ....................2,00..........0,51...........0,51 ...........0,99 ...........0,29 .........................490
FTSE/Ã.∞. ¶ƒøΔ∂™ Y§∂™ 2.520,78 0,66 π∫Δπ¡O™ ∂§§∞™ (∫O)..........................................0,62 ....................0,00..........0,62...........0,61 ...........0,89 ...........0,40.....12,93 ........6.000 ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ (∫O) ..............................................0,37 ....................0,00..........0,37...........0,37 ...........0,55 ...........0,16 ......................7.893
FTSE/Ã.∞. ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ - À§π∫∞ 2.984,62 -0,51 π§À¢∞ (∫O)..........................................................1,23 ....................4,24..........1,24...........1,17 ...........1,23 ...........0,66.....21,80 ....255.885 ¶ƒ∞•πΔ∂§∂πO (∫O).............................................0,47...........................................................................1,07 ...........0,26 .............................0
πª¶∂ƒπO-∞ƒ°ø °∫ƒOÀ¶ (∫O) ...........................0,41 .......¶.........-2,38..........0,42...........0,41 ...........1,16 ...........0,36.....19,94 ........7.460 ¶ƒ∞•πΔ∂§∂πO (¶O) ............................................0,54...........................................................................1,54 ...........0,54 .............................0
FTSE/Ã.∞. ¶∂Δƒ∂§∞πO - ∞∂ƒπO 3.129,54 -1,03 π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫O)...................................................0,78 ....................0,00..........0,81...........0,75 ...........1,35 ...........0,67.....17,08 ........3.895 ¶ƒOO¢∂ÀΔπ∫∏ (∫O) ..........................................0,24 .......¶ ..........9,09..........0,24...........0,23 ...........0,43 ...........0,12 ....................17.000
FTSE/Ã.∞. Ã∏ªπ∫∞ 8.043,78 0,00 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫O)............................................5,04 ....................1,61..........5,14...........4,90 ...........5,86 ...........4,02 ......................3.800 Δ∂áπ∫∏ O§Àª¶π∞∫∏ (∫O)...............................0,48 .......¶ ..........2,13..........0,48...........0,47 ...........0,63 ...........0,16.......0,22 ....168.301
∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫O) ...............................................1,30........A ..........0,00..........1,30...........1,30 ...........1,88 ...........1,21.......5,47 ...........100 Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫O) .................................................0,14...........................................................................0,30 ...........0,10 .............................0
FTSE/Ã.∞. ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ 2.922,88 -1,76 ∫∞ƒ∞ªO§∂°∫O™ (∫O).......................................0,73........A.........-5,19..........0,74...........0,73 ...........1,33 ...........0,72.......9,10 ...........125 ∞Δ∂ƒªø¡ (∫O) ..................................................0,13 .......¶ ..........0,00..........0,13...........0,12 ...........0,33 ...........0,09 ....................10.705
∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫O)....................................................1,23 .......¶ ..........0,00..........1,23...........1,14 ...........1,79 ...........0,78.....16,80 ...........100
FTSE/Ã.∞. Δ∞•π¢π∞ - ∞¡∞æÀÃ∏ 2.711,96 -1,09 ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) .........................................0,41 ....................0,00..........0,42...........0,40 ...........0,86 ...........0,30 ....................92.730
ALTEC (∫O) ........................................................0,15 .......¶ ..........0,00..........0,15...........0,14 ...........0,28 ...........0,11 ....................23.613
COMPUCON (∫O) ..............................................0,07...........................................................................0,25 ...........0,07 .............................0
FTSE/Ã.∞. Δ∂áO§O°π∞ 1.119,85 -0,54 ∫∂¶∂¡OÀ ªÀ§Oπ (∫O) ......................................0,84...........................................................................1,50 ...........0,67.....11,38 ...............0 HELLAS ONLINE (∫O) ........................................0,99 .......¶ ..........1,02..........0,99...........0,99 ...........2,39 ...........0,97 ...........................18
∫§OÀ∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫O)...............................1,87........A.........-1,06..........1,91...........1,82 ...........3,29 ...........1,19.......9,69 ......15.355
FTSE/Ã.∞. Δ∏§∂¶π∫Oπ¡ø¡π∂™ 2.480,07 -1,53 ∫Oƒ¢∂§§OÀ Ã. ∞ºOπ (∫∞) .................................0,43 .......¶ ..........4,88..........0,43...........0,38 ...........0,84 ...........0,33.......4,50 ........1.606
PLIAS (∫∞) ..........................................................0,33 .......¶.........-2,94..........0,33...........0,33 ...........0,97 ...........0,33 ......................1.500
FTSE/Ã.∞. À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫Oπ¡∏™ øº∂§∂π∞™ 3.542,59 0,06 ∫Oƒƒ∂™ (∫O) .....................................................6,06 ....................1,51..........6,08...........5,85 ...........7,50 ...........4,94.....18,04 ...........290 ¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∫∂º∞§∞πø¡
∫ƒ∂∫∞ (∫O) ........................................................0,84 .......¶ ..........2,44..........0,84...........0,82 ...........1,25 ...........0,61.....17,01 ........1.870
FTSE/Ã.∞. À°∂π∞ 4.098,11 -2,08 ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫O) .............................................6,16...........................................................................9,15 ...........3,00 .............................0 ALPHA TRUST ∞∂¶∂À (∫O) ...............................1,01........A ..........0,00..........1,01...........1,01 ...........1,10 ...........0,93 ....................20.000
∫ƒπ - ∫ƒπ (∫O) ......................................................1,24 ...................-4,62..........1,24...........1,24 ...........2,10 ...........1,21.....11,25 ...........300
ME°A§YTEPH ANO¢O™ % ∫Δ∏ª∞ §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫O) .....................................0,58........A.........-1,69..........0,60...........0,58 ...........0,91 ...........0,50.......7,35 ...........894 ∂•O¶§π™ªO™ Δ∏§∂¶π∫Oπ¡ø¡πø¡
∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫O) ...............................0,88........A ..........4,76..........0,89...........0,88 ...........1,06 ...........0,30 ......................6.236
UNIBIOS (∫O) .................................5,88 ∫Àƒπ∞∫OÀ§∏™ (∫O) ...........................................0,46........A ..........0,00..........0,46...........0,46 ...........1,26 ...........0,40.......5,98 ...........690 OPTRONICS TECHNOLOGIES (∫O)..................2,70...........................................................................3,19 ...........2,30.......7,38 ...............0
INTRAKAT (KO)...............................5,56 §∞¡∞∫∞ª (∫O)...................................................0,73 ....................1,39..........0,74...........0,66 ...........2,08 ...........0,64 ......................5.073
§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) ........................................0,63........A ..........0,00..........0,63...........0,63 ...........0,71 ...........0,53.....32,78 ........2.123 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™
VELL GROUP (∫O) ...........................5,45 §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) ........................................0,59...........................................................................0,74 ...........0,49.....30,69 ...............0 EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞∫∏ (∫O)...................4,03...........................................................................4,03 ...........3,23.....50,82 ...............0
EUROBANK PROPERTIES (∫O) ...........4,63 §πμ∞¡∏™ (∫O) ....................................................0,59 ...................-4,84..........0,73...........0,56 ...........0,92 ...........0,32.....15,97 ......83.710
∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) .................................4,25 §OÀ§∏ ªÀ§Oπ (∫O)............................................1,73 ...................-0,57..........1,81...........1,70 ...........2,22 ...........1,39 ......................1.510 π∞Δƒπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™
ª∞£πO™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫O)...................................0,64 .......¶.........-1,54..........0,67...........0,62 ...........0,92 ...........0,55 .........................270
ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫ΔƒO¡π∫∏ (∫O) .............................0,39...........................................................................0,58 ...........0,35 .............................0 μπO´∞Δƒ.& ƒOª¶OΔ.Δ∂áO§. (∫O)..................2,47...........................................................................3,03 ...........1,80.......0,59 ...............0
ME°A§YTEPH KAMæH % ªπ¡∂ƒμ∞ (∫∞) ....................................................1,25...........................................................................2,09 ...........1,10.......6,65 ...............0
¡∂øƒπO¡ (∫O)..............................-13,41 ªOΔO¢À¡∞ªπ∫∏ (∫O) ......................................1,61 ...................-4,17..........1,71...........1,58 ...........2,24 ...........1,55.......7,23 ........1.909 §π∞¡π∫O & ÃO¡¢ƒπ∫O ∂ª¶OƒπO ΔƒOºπªø¡
ªOÀ∑∞∫∏™ (∫∞).................................................0,38 .......¶.........-2,56..........0,38...........0,38 ...........0,86 ...........0,35 ......................1.300 MEDITERRA (∫O) ...............................................2,18...........................................................................2,87 ...........2,03 .............................0
§πμ∞¡∏™ (∫O) ...............................-4,84 ª¶∂¡ƒOÀª¶∏ Ã. & ÀπO™ (∫O) ........................3,13 ...................-0,63..........3,15...........3,11 ...........3,38 ...........2,92 ......................4.350
ALPHA μ∞¡∫ (∫O)..........................-3,66 ª¶∏ΔƒO™ ™Àªª∂ΔOÃπ∫∏ (KO) .......................0,76...........................................................................1,38 ...........0,62 .............................0 §O°π™ªπ∫O
INFO - QUEST (∫O) ..........................-3,10 ¡∞∫∞™ ªOÀ™π∫∏ (∫O) .......................................1,46........A.........-8,18..........1,46...........1,46 ...........2,28 ...........1,39.....46,45 .............30
¡∞ÀΔ∂ª¶Oƒπ∫∏ (∫O) .......................................0,58 ...................-6,45..........0,62...........0,58 ...........1,23 ...........0,55.....21,50 ........3.170 ∂¡Δ∂ƒ™OºΔ (∫O) ..............................................1,40...........................................................................1,81 ...........1,29.....10,71 ...............0
μøμO™ ª¶∞ª¶∏™ (∫O) ..................-2,95 ¡∂øƒπO¡ (∫O) ...................................................0,71 .................-13,41..........0,78...........0,66 ...........1,39 ...........0,53 ..................128.461
¡∏ƒ∂À™ (∫O) .....................................................0,58........A.........-1,69..........0,60...........0,57 ...........1,13 ...........0,50.....99,97 ......49.151 ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞ μπOª∏Ã∞¡π∫OÀ ∂•O¶§π™ªOÀ
ME°A§YTEP√™ Δ∑πƒ√™ (∂∫∞Δ. ∂Àƒø) ¡ΔƒOÀ∫º∞ƒª¶∂¡ (∫O) ...................................0,59 .......¶ ..........1,72..........0,59...........0,59 ...........0,92 ...........0,51 ...........................10
¡ΔO¶§∂ƒ (∫O)...................................................2,62...........................................................................2,72 ...........2,25.....57,09 ...............0
π¡Δ∂ƒ°OÀ¡Δ - •À§∂ª¶Oƒπ∞ (∫O)....................0,56 ....................3,70..........0,57...........0,56 ...........0,75 ...........0,44 ......................1.600
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ................69,182 π¡Δ∂ƒ°OÀ¡Δ - •À§∂ª¶Oƒπ∞ (¶O)....................0,63...........................................................................1,08 ...........0,52 .............................0
ALPHA μ∞¡∫ (∫O) ......................22,391 π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (∫O) ........................................0,77........A.........-3,75..........0,83...........0,75 ...........1,60 ...........0,68.......1,34 ........2.590 ΔƒOºπª∞
EUROBANK EFG (∫O) ...................13,133 π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (¶O) ........................................8,26...........................................................................8,26 ...........8,26.....14,39 ...............0 ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔO™ (∫O) ........................................1,05...........................................................................1,49 ...........1,05.....14,46 ...............0
¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫O)..................................0,76...........................................................................1,02 ...........0,47 .............................0
O¶∞¶ (∫O) .................................10,867
OΔ∂ (∫O) .....................................7,634
¶∞ƒ¡∞™™O™ (∫O) ..............................................1,17 ....................0,86..........1,22...........1,14 ...........2,69 ...........0,91.......5,51 ......81.700 À¶∏ƒ∂™π∂™ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞™ & ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ∞¶Oƒƒπªª∞Δø¡
¶∂ΔƒO¶OÀ§O™ (∫O).........................................3,16...........................................................................4,72 ...........2,91.......4,89 ...............0
¶∏°∞™O™ ∂∫¢OΔπ∫∏ (KO) ................................2,79........A.........-1,06..........2,79...........2,79 ...........2,88 ...........2,24.....22,49 ........3.910 ENVITEC (∫O).....................................................2,46...........................................................................4,60 ...........2,27.......2,21 ...............0
ME°A§YTEP√™ √°∫√™ (TEM.) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫O) ...................................0,96........A ..........0,00..........1,02...........0,93 ...........0,97 ...........0,56.....13,47 ....233.072
¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫∞) ....................................3,50 ....................0,29..........3,50...........3,36 ...........4,05 ...........2,91.....14,23 ........1.100 À¶∏ƒ∂™π∂™ ∏§∂∫ΔƒO¡π∫ø¡ À¶O§O°π™Δø¡
ALAPIS (∫O) ..........................5.083.460 ƒ∂μO´§ (∫O) * ....................................................0,98 ....................1,03..........0,98...........0,93 ...........1,17 ...........0,54.......7,17 ......11.120 EPSILON NET (∫O).............................................2,15 ....................0,00..........2,15...........2,15 ...........2,72 ...........2,00.......7,01 ........2.400
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ...........4.691.437 ™∞ƒ∞¡ΔO¶OÀ§O™ ∫À§/ªÀ§Oπ (∫O) ................2,70...........................................................................4,99 ...........1,89.....30,09 ...............0 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫O) ...........2,52...........................................................................2,80 ...........0,66 .............................0
™∂§ª∞¡ (∫O) .....................................................0,67........A ..........0,00..........0,68...........0,67 ...........0,89 ...........0,13 ......................3.212
INTRAKAT (KO)......................3.944.820 ™∂§O¡Δ∞ πã/°∂π∞π (∫O)...................................0,51 ...................-1,92..........0,52...........0,49 ...........1,00 ...........0,42.....11,81 ........5.080
ALPHA μ∞¡∫ (∫O) .................3.098.026 ™π¢ª∞ (∫O).........................................................1,30 ...................-1,52..........1,32...........1,30 ...........2,38 ...........1,20 ......................2.100
À¶∏ƒ∂™π∂™ ª∂Δ∞ºOƒø¡
MARFIN POP. BANK (KO) ........2.319.941 ™¶ÀƒOÀ ∞°ƒ. Oπ∫. (∫O) .....................................0,56........A.........-1,75..........0,60...........0,55 ...........0,90 ...........0,45 ......................7.900 ºOÀ¡Δ§π¡∫ (∫O) ...............................................2,07...........................................................................2,36 ...........2,02.......9,86 ...............0

* ∞º√ƒ∞ Δ∏ Ã∏™∏ 2009 - °π∞ Δ√¡ À¶√§√°π™ª√ Δ√À P/E, ∂Ã√À¡ Ã∏™πª√¶√π∏£∂π Δ∞ ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ∫∂ƒ¢∏ ª∂Δ∞ º√ƒø¡ ∫∞π ¢π∫∞πøª∞Δø¡ ª∂π√æ∏ºπ∞™ ∞¡∞ ª∂Δ√Ã∏, μ∞™∂π Δ√À ™Δ∞£ªπ™ª∂¡√À ∞ƒπ£ª√À ª∂Δ√Ãø¡
58 ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

Δπª∂™ Δ∏™ ΔƒπΔ∏™ 2 ª∞ƒΔπ√À


[ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ]
Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏ Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏ Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏
¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√ ¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√ ¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√
T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/10 T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/10 T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/10

ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.....................................16,7916 .............16,2978 ..........16,4624 ...........0,09...........1,17 ¢∏§O™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ...........................................................................8,8225 ...............8,8225 ............8,8225 ...........0,38 .........-0,56 ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔO¶OƒO™ ...........................................................................2,4454 ...............2,3505 ............2,3742 ...........1,85 .........-7,05
ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ......................................................12,4617 .............12,2149 ..........12,3383 ...........0,03...........0,12 ¢∏§O™ BASE 95 - OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ.................................11,4840 .............10,9371 ..........10,9371 ...........0,48...........0,02 ∂ƒª∏™ ªπ∫ΔO .........................................................................................7,3877 ...............7,1008 ............7,1725 ...........1,59 .........-5,48
ALICO ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................18,6216 .............17,5576 ..........17,7349 ...........1,92 .........-7,77 ¢∏§O™ BLUE CHIPS ...............................................................................8,7349 ...............8,6476 ............8,7349 ...........2,10 .........-9,39 πO¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒO°ƒ.OªO§.∂™øΔ. ............................................5,9059 ...............5,7322 ............5,7901 ...........0,44 .........-1,80
ALICO ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................12,8587 .............12,1239 ..........12,2464 ...........0,28...........1,55 ¢∏§O™ TOP-30 ........................................................................................1,5754 ...............1,5596 ............1,5754 ...........2,45 .........-7,53 ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO...........................................................5,9626 ...............5,6152 ............5,7889 ...........0,74 .........-1,85
ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................................................18,6497 .............17,5840 ..........17,7616 ...........0,20 .........-0,16 NBGAM ETF °∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ. ..................20,4534 .............20,4534 ..........20,4534 ...........2,63 .........-7,89 ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ ΔO¶O£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. .......................3,2719 ...............3,2719 ............3,2719 ...........0,02...........0,09
ALICO ∂¶π∫OÀƒπ∫O ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................11,8426 .............11,0531 ..........11,2787 ...........0,25 .........-0,86 ¢∏§O™ ªπ∫ΔO........................................................................................14,5694 .............14,4237 ..........14,5694 ...........1,46 .........-4,39 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™O¢.(OªO§.∂•øΔ.) ............................................8,3081 ...............8,1853 ............8,1853 ...........0,08...........1,32
∂¶π∫OÀƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ................................12,0419 .............11,2391 ..........11,4685 ...........0,34 .........-0,88 ¢∏§O™ ™À§§O°π∫O.................................................................................5,2910 ...............5,2381 ............5,2910 ...........0,73 .........-2,32 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND Oª.∂™. .......................................................4,1834 ...............3,8735 ............3,8735 ...........0,76 .........-2,48
∞§§∏§OμO∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...........................................11,3342 .............10,5786 ..........10,7945 ...........0,24 .........-0,90 ¢∏§O™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫ΔO ∂™øΔ........................................10,2288 .............10,1265 ..........10,2288 ...........0,71 .........-2,63 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) ..........................................6,3261 ...............6,0804 ............6,1418 ...........2,39 .........-8,00
BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ......................................................5,6081 ...............5,4431 ............5,4981 ...........0,54...........1,10 ¢∏§O™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡Oª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡.......................................9,9094 ...............9,9094 ............9,9094 ...........0,66 .........-3,37 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•................1,5111 ...............1,4524 ............1,4671 ...........0,79 .........-0,44
ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................12,7013 .............12,3278 ..........12,4523 ...........0,05...........1,97 ¢∏§O™ ¢π∂£¡∂™ .....................................................................................3,3527 ...............3,3192 ............3,3527 ...........0,90 .........-2,48 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ......2,4839 ...............2,3875 ............2,4116 ...........0,60...........2,47
∞LICO ¢O§∞ƒπ∞∫O OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.................................10,1460 ...............9,8476 ............9,9471 ..........-0,10...........8,13 ¢∏§O™ EUROBOND OªO§O°π∞∫O ∂•.................................................5,9645 ...............5,9645 ............5,9645 ...........0,12...........4,47 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.)..................2,5350 ...............2,4485 ............2,4732 ...........0,37...........3,89
ALICO FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O .....................................................3,5439 ...............3,3413 ............3,3751 ...........1,05 .........-0,84 ¢∏§O™ ∂Àƒø¶∞π∫O ................................................................................3,6004 ...............3,5644 ............3,6004 ...........0,75 .........-5,15 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ................2,6166 ...............2,5150 ............2,5404 ...........0,06...........6,11
ALICO FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ∂ª¶Oƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡....13,3577 .............12,5944 ..........12,7216 ...........0,61 .........-0,35 ¢∏§O™ USD BOND OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ............................................5,1412 ...............5,1412 ............5,1412 ...........0,04.........10,88 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND OªO§O°π∞∫O ∂•. ......................................3,5921 ...............3,5390 ............3,5390 ...........0,11...........1,01
ALICO ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO......................................................................12,1442 .............11,4502 ..........11,5659 ...........1,72 .........-6,83 ¢∏§O™ DELTA SKY OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ............................................9,8897 ...............9,4188 ............9,4188 ...........0,08 .........-0,20 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (OªO§O°π∞∫O ∂•.) ...........................3,1586 ...............3,1119 ............3,1119 ..........-0,23 .........-0,49
SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO..........9,8859 ...............9,5952 ............9,6921 ...........1,07 .........-0,83 ¢∏§O™ DELTA SMART OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. .....................................11,4169 .............10,8732 ..........10,8732 ..........-0,20...........2,88 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫ΔO ∂™. ...............................................2,0190 ...............1,8694 ............1,8694 ...........1,60 .........-5,84
ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™..............8,8298 ...............8,3252 ............8,4093 ...........1,89 .........-9,55 ¢∏§O™ DELTA BONUS OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ......................................8,8942 ...............8,4283 ............8,4707 ...........0,27 .........-2,15 HSBC ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§O°π∞∫O ∂™. .............................................7,5854 ...............7,5103 ............7,5103 ...........0,46 .........-1,83
ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ........................................5,3903 ...............5,0823 ............5,1336 ...........2,76 .......-10,07 ¢∏§O™ DELTA FASMA OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. .....................................10,5891 .............10,0345 ..........10,0849 ...........0,02...........0,21 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................1,9034 ...............1,9034 ............1,9034 ...........0,01...........0,37
ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO ............................................................9,8418 ...............9,2794 ............9,3731 ...........0,64...........1,84 ¢∏§O™ SMALL CAP ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ......................................................1,8046 ...............1,7866 ............1,8046 ...........1,82 .........-8,49 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ. .............................................43,9798 .............42,9071 ..........42,9071 ...........1,51 .........-8,45
CITI FUND OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................................7,5673 ...............7,4555 ............7,4555 ...........0,53 .........-2,23 ¢∏§O™ ¶∂Δ OΔ∂ ªπ∫ΔO ∂™. ..................................................................3,2121 ...............3,1800 ............3,2121 ...........0,73 .........-3,11 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. .................................................2,8412 ...............2,7719 ............2,7719 ..........-0,29...........9,33
CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .................................................6,7346 ...............6,7346 ............6,7346 ...........0,01...........0,20 ¢∏§O™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ ΔO¶O£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫ΔO ∂•øΔ. ...................10,1066 .............10,0561 ..........10,1066 ...........0,42...........0,53 HSBC ∞¡∞¢ÀOª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ........................................5,0438 ...............4,9208 ............4,9208 ...........1,05...........0,94
CITI FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................2,0730 ...............2,0029 ............2,0029 ...........1,89 .........-8,35 ¢∏§O™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•..................................................11,6319 .............11,6319 ..........11,6319 ...........0,00 .........-0,03 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫O ª∂Δ.∂•øΔ........................................................2,8077 ...............2,7392 ............2,7392 ...........0,63 .........-1,29
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................3,8369 ...............3,7229 ............3,7989 ...........1,99 .........-8,87 ¢∏§O™ ¢O§§∞ƒπ∞∫O (USD) - OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............11,0497 .............11,0497 ..........11,0497 ...........0,11...........2,58 HSBC OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ¢O§∞ƒπOÀ ......................................3,9604 ...............3,9212 ............3,9212 ..........-0,38...........6,74
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ. .................................3,8752 ...............3,7601 ............3,8368 ...........0,66 .........-4,64 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF OªO§O°π∞∫O......................10,3527 .............10,2492 ..........10,3527 ...........0,06...........0,70 HSBC ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................................................8,8712 ...............8,7186 ............8,7186 ...........0,46 .........-2,64
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................4,7340 ...............4,5934 ............4,6871 ...........0,74 .........-3,03 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫ΔO..................................9,1277 ...............9,0364 ............9,1277 ...........0,38...........0,45 HSBC TOP 20 ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ.............................................................8,8250 ...............8,6098 ............8,6098 ...........2,04 .......-12,07
∂§§∏¡π∫∏ TRUST OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................4,5795 ...............4,5225 ............4,5567 ...........0,20...........2,15 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫ΔO................................8,6907 ...............8,6038 ............8,6907 ...........0,56 .........-0,28
ALLIANZ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................8,1745 ...............7,9933 ............8,0537 ...........0,67 .........-3,13 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂ΔOÃπ∫O ...............................8,0223 ...............7,9421 ............8,0223 ...........0,98 .........-0,10 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ........................................................3,9228 ...............3,8271 ............3,8271 ...........1,88 .......-10,17
ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............................................................11,0264 .............10,5470 ..........10,6535 ...........0,79 .........-7,55 ¢∏§O™ ¢π∂£¡ø¡ OªO§O°πø¡ - OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .........5,8811 ...............5,8811 ............5,8811 ...........0,04...........2,58 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫ΔO ...........................................9,3465 ...............9,1632 ............9,1632 ...........0,42 .........-1,61
ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ...................................................8,3555 ...............7,8780 ............7,9576 ...........1,17 .........-7,84 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) ...........................1.231,9300 ........1.231,9300 .....1.231,9300 ...........0,13...........1,35 INTERNATIONAL OªO§O°ø¡ ∂™øΔ. ..................................................16,9839 .............16,4844 ..........16,6509 ...........0,53 .........-0,71
ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. .................................5,8211 ...............5,7629 ............5,8211 ...........0,23 .........-0,44 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) ...........................1.226,5300 ........1.226,5300 .....1.226,5300 ...........0,12...........1,36 INTERNATIONAL ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................5,6465 ...............5,3238 ............5,3776 ...........0,97 .........-1,69
ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ..................................................3,2287 ...............3,0883 ............3,1195 ...........1,23 .........-8,76 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR)............................................1.154,0800 ........1.154,0800 .....1.154,0800 ...........0,08 .........-0,41 INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ..........................................5,8758 ...............5,8318 ............5,8611 ...........0,33...........1,16
ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ............................7,2356 ...............6,9210 ............6,9909 ...........1,13...........6,97 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR)............................................1.183,8400 ........1.183,8400 .....1.183,8400 ...........0,08 .........-0,41 INTERNATIONAL ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................3,9110 ...............3,6876 ............3,7248 ...........1,77 .........-7,11
ALLIANZ ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................7,6739 ...............7,3403 ............7,4144 ...........1,80 .......-10,41 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) ........................................1.122,7600 ........1.122,7600 .....1.122,7600 ...........1,54...........0,71 INTERNATIONAL E¶π§O°∏™ ª∂ΔOÃπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. .................2,1809 ...............2,0562 ............2,0770 ...........1,77 .........-9,96
ALPHA OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ......................................................8,9528 ...............8,8857 ............8,9528 ...........0,58 .........-0,95 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) ........................................1.141,4500 ........1.141,4500 .....1.141,4500 ...........1,54...........0,72 INTERNATIONAL ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................3,6230 ...............3,4489 ............3,4837 ...........0,42...........7,55
∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.OªO§O°ø¡ Oª.∂•. ..........................................4,5550 ...............4,5208 ............4,5550 ...........0,05...........1,12 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR)..............................1.039,2400 ........1.039,2400 .....1.039,2400 ...........1,46 .........-5,28 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ. ...........................................5,0800 ...............5,0292 ............5,0800 ...........0,56 .........-3,16
ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ Oª.∂•. ..................................7,0079 ...............6,9553 ............7,0079 ...........0,02...........1,44 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR)..............................1.040,6000 ........1.040,6000 .....1.040,6000 ...........1,46 .........-5,27 ∫À¶ƒOÀ DUAL STRATEGY OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ................................3,4082 ...............3,3080 ............3,3414 ..........-0,13...........1,34
ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢ÀOª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ OªO§O°πAKO ∂•. .........6,9602 ...............6,9080 ............6,9602 ...........0,09...........4,32 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) ...................................993,6300 ...........993,6300 ........993,6300 ...........2,68 .......-10,87 ∫À¶ƒOÀ EURIBOR RETURN (EUR) OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ....................2,9700 ...............2,9403 ............2,9700 ...........0,18...........0,14
ALPHA ∞¡ø OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................8,8558 ...............8,2654 ............8,4341 ...........0,17 .........-0,96 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ...................................994,9300 ...........994,9300 ........994,9300 ...........2,68 .......-10,87 ∫À¶ƒOÀ LIBOR RETURN (USD) OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ........................4,8889 ...............4,8400 ............4,8889 ...........0,10...........1,45
ALPHA BANCASSURANCE EE100 OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.........9,4097 ...............8,9529 ............9,1356 ...........0,44 .........-3,52 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) ............................959,4300 ...........959,4300 ........959,4300 ...........1,34 .........-2,93 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ..................................................4,6557 ...............4,6091 ............4,6557 ...........0,01...........0,33
ALPHA BANCASSURANCE EE101 OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.........9,7925 ...............9,3172 ............9,5073 ...........1,12 .........-2,36 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ............................960,7900 ...........960,7900 ........960,7900 ...........1,34 .........-2,92 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ. .................................................2,7187 ...............2,6915 ............2,7187 ...........1,98 .........-7,23
ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................10,5847 .............10,3751 ..........10,4799 ...........0,19...........0,72 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR)........................................980,6500 ...........980,6500 ........980,6500 ..........-0,29...........0,08 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ¢À¡∞ªπ∫O ª∂Δ.∂™. .............................................2,0088 ...............1,9887 ............2,0088 ...........1,80 .........-7,01
∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™.........................................................11,0630 .............11,0630 ..........11,0630 ...........0,01...........0,23 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR).....................................1.039,5700 ........1.039,5700 .....1.039,5700 ..........-0,29...........0,09 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO ∂™øΔ. ........................................................3,4147 ...............3,3806 ............3,4147 ...........1,24 .........-5,34
∞LPHA BLUE CHIPS ª∂ΔOÃπ∫O ∂™.....................................................11,8713 .............11,6363 ..........11,7538 ...........2,39 .........-7,97 NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR) ...................................1.005,4300 ........1.005,4300 .....1.005,4300 ..........-0,18 .........-1,65 ∫À¶ƒOY FUND OF FUNDS METOXIKO .................................................3,0720 ...............3,0413 ............3,0720 ...........1,11 .........-0,31
ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................4,9329 ...............4,8353 ............4,8841 ...........0,62...........8,97 NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)..................................1.008,6900 ........1.008,6900 .....1.008,6900 ..........-0,17 .........-1,63 ∫À¶ƒOY FUND OF FUNDS MIKTO.........................................................3,0355 ...............3,0051 ............3,0355 ...........0,46...........0,41
ALPHA ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................11,8141 .............11,5801 ..........11,6971 ...........2,52 .........-8,76 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(1)........1.153,4100 ........1.153,4100 .....1.153,4100 .................-...........8,89 MARFIN GREEK VALUE ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ.......................................3,0938 ...............2,9136 ............3,0037 ...........0,46...........0,12
ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™..................................................7,5766 ...............7,4266 ............7,5016 ...........2,61 .........-7,97 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(1)........1.150,7200 ........1.150,7200 .....1.150,7200 .................-...........2,48 MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............................2,7730 ...............2,7180 ............2,7455 ...........0,45 .........-0,18
ALPHA ENERGY ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................10,4763 .............10,2689 ..........10,3726 ...........0,93...........1,52 EUROBANK WIN-WIN OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............................9,5400 ...............9,1658 ............9,3529 ...........0,21 .........-3,08 MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOº. METOXIKO .............2,8665 ...............2,5935 ............2,7300 ...........0,94...........2,42
∞LPHA ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................................................8,7895 ...............8,6155 ............8,7025 ...........1,46 .........-4,81 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................1,2770 ...............1,2642 ............1,2770 ...........0,37...........1,42 MARFIN O§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ......................................12,8540 .............12,4722 ..........12,7267 ...........1,99 .........-8,06
∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O ªπ∫ΔO ∂™.........................................................11,1438 .............10,9232 ..........11,0335 ...........0,73 .........-3,79 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............13,9475 .............13,8080 ..........13,9475 ...........1,18...........4,06 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫O ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................2,1042 ...............2,0417 ............2,0834 ...........1,44 .........-7,99
ALPHA BEST OF STRATEGIES OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............8,3195 ...............7,9157 ............8,0772 ...........0,31 .........-1,22 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................9,5497 ...............9,4542 ............9,5497 ...........2,08 .........-7,88 MARFIN INCOME OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................2,8999 ...............2,8425 ............2,8712 ...........0,21 .........-0,20
ALPHA ƒOÀª∞¡π∞™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................7,2628 ...............7,1190 ............7,1909 ...........0,89.........11,72 EUROBANK GLOBAL BOND OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................3,1549 ...............3,1312 ............3,1549 ..........-0,01...........1,37 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOº. OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...............3,4776 ...............3,2750 ............3,3763 ...........0,05...........1,58
∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫ΔO ∂•. .......3,3200 ...............3,2542 ............3,2871 ...........0,50...........2,88 EUROBANK CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................3,3417 ...............3,1950 ............3,2602 ...........0,18 .........-0,05 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ......................3,0945 ...............2,9143 ............3,0044 ...........0,22...........0,15
ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•..................6,2396 ...............6,1160 ............6,1778 ..........-0,20...........0,68 EUROBANK DOUBLE CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ................10,8155 .............10,3913 ..........10,6034 ...........0,25 .........-0,50 MARFIN GLOBAL ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................1,4448 ...............1,4019 ............1,4305 ...........0,56...........0,37
ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™............................12,7331 .............12,4809 ..........12,6070 ...........2,11 .........-9,53 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ.......10,6682 .............10,2498 ..........10,4590 ...........0,30 .........-0,09 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£..........................................................3,9046 ...............3,8658 ............3,8852 ...........0,03 .........-0,19
ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ......................10,2261 .............10,0938 ..........10,1752 ...........2,82 .......-10,05 EUROBANK ALL WEATHER OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...................9,3808 ...............9,1932 ............9,3808 ...........0,27 .........-2,80 MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™.........................................3,8009 ...............3,5751 ............3,7633 ...........0,01 .........-0,19
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ................9,0031 ...............8,8249 ............8,9140 ...........1,00...........2,41 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™............................3,0140 ...............2,9839 ............3,0140 ...........2,15 .......-10,01 MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ ΔO¶O£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. ..........................8,3254 ...............7,9990 ............8,1622 ...........0,07...........0,08
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. .................7,2482 ...............7,1046 ............7,1764 ...........0,90...........5,99 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) .......................11,5983 .............11,5983 ..........11,5983 ...........0,00...........0,20 MILLENNIUM VALUE PLUS OªO§O°π∞∫O ∂™. .....................................3,8259 ...............3,6759 ............3,7509 ...........0,56 .........-2,22
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•...........8,6447 ...............8,4735 ............8,5591 ...........1,23 .........-0,49 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ................2,6405 ...............2,6141 ............2,6405 ...........0,83...........3,69 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO .................................................2,5283 ...............2,3597 ............2,4079 ...........0,71 .........-2,18
ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ...........15,4179 .............15,1125 ..........15,2652 ...........0,73...........3,00 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO..................3,0528 ...............3,0223 ............3,0528 ...........0,51...........1,81 MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO.................2,8870 ...............2,6945 ............2,7495 ...........0,30 .........-1,36
ALPHA SELECT ¡OΔπO-∞¡∞ΔO§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ...............12,5137 .............12,2659 ..........12,3898 ...........1,32...........0,15 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒO OªO§O°π∞∫O ∂™. .................................14,7893 .............14,6053 ..........14,7157 ...........0,62 .........-3,07 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ...........................................2,0096 ...............1,8948 ............1,9139 ...........2,27 .........-8,15
ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ª∂Δ.∂™................................................37,7259 .............36,6163 ..........36,9862 ...........1,39 .........-8,31 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™...........................................................7,4070 ...............7,3626 ............7,3996 ...........0,01...........0,18 MILLENNIUM EUROZONE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•. ............................................2,2153 ...............2,0676 ............2,1098 ...........0,86 .........-5,23
ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂ΔOÃ.∂™. ...............................................13,5571 .............13,1584 ..........13,2913 ...........1,96 .........-6,90 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ............................15,6144 .............15,3052 ..........15,4598 ...........1,47 .........-6,64 MILLENNIUM MID- CAP ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............................2,3004 ...............2,1471 ............2,1909 ...........1,73 .........-8,60
GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ...........................................5,5854 ...............5,4211 ............5,4759 ...........1,91 .........-8,29 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂™......................................23,4152 .............22,9516 ..........23,1834 ...........2,11 .........-8,07 MILLENNIUM AMERICA US ª∂ΔOÃπ∫O ∂•. ..........................................2,0351 ...............1,8994 ............1,9382 ..........-0,04...........3,93
ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ........................................6,0477 ...............5,8698 ............5,9291 ...........1,80 .........-7,24 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™Oª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™..................5,3461 ...............5,2403 ............5,2932 ...........1,38 .........-8,62 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ.............................................................9,0734 ...............8,7390 ............8,9173 ...........2,51 .........-8,65
INTERLIFE ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................6,6656 ...............6,4696 ............6,5349 ...........1,37 .........-8,47 INTERAMERICAN ¢O§∞ƒπOÀ OªO§O°π∞∫O ∂•.................................28,6159 .............28,2599 ..........28,4735 ..........-0,12...........7,45 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ...............................................0,7673 ...............0,7390 ............0,7541 ...........1,67 .........-8,95
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ......................................5,7198 ...............5,5515 ............5,6076 ...........0,81...........1,44 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ ª∂Δ. ∂•.....................13,2403 .............12,9781 ..........13,1092 ...........0,39...........0,33 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫ΔO ∂™øΔ....................................................................3,1261 ...............3,0641 ............3,0951 ...........1,52 .........-6,45
ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ..................2,6856 ...............2,6066 ............2,6329 ...........1,03 .........-2,43 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. ..........................................10,4453 .............10,2385 ..........10,3419 ...........1,15...........4,07 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. .......................................................................5,3319 ...............5,3319 ............5,3319 ...........0,06 .........-0,07
ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫ΔO ∂™øΔ. ...........................................10,2843 .............10,0063 ..........10,1074 ...........1,64 .........-5,40 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR ..........0,6744 ...............0,6677 ............0,6744 ...........0,34...........1,54 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ OªO§O°ø¡ ∂™øΔ..........................................................9,5661 ...............9,3767 ............9,4714 ...........0,50 .........-4,46
∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫O Δ∞ª∂πO Oπ∫O¡OªO§O°ø¡....................................9,7850 ...............9,5205 ............9,6167 ...........0,98 .........-3,84 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR.......0,8706 ...............0,8619 ............0,8706 ...........1,01...........5,77 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫O FOF ªπ∫ΔO....................................8,8067 ...............8,6755 ............8,7411 ...........0,30...........3,32
INTERLIFE ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................................9,6534 ...............9,4389 ............9,5342 ...........1,48 .........-5,40 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR .............0,4381 ...............0,4337 ............0,4381 ...........2,12 .........-7,89 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™OƒƒO¶∏ª∂¡O FOF ªπ∫ΔO .........................9,5501 ...............9,4079 ............9,4790 ...........0,23...........3,35
GENIKI OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................................6,9145 ...............6,7276 ............6,7956 ...........0,68 .........-2,52 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR .................0,4806 ...............0,4758 ............0,4806 ...........2,36 .......-10,47 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O FOF ªπ∫ΔO ..............................9,8221 ...............9,6759 ............9,7490 ...........0,17...........3,00
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Oª.∂•. ................................4,0528 ...............3,9433 ............3,9831 ...........0,16...........1,23 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD............1,1017 ...............1,1017 ............1,1017 ...........0,01...........0,29 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .......................8,2117 ...............8,0491 ............8,1304 ...........1,60 .........-4,91
GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................................5,5127 ...............5,4576 ............5,5127 ...........0,10 .........-0,19 EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD .........1,1019 ...............1,1019 ............1,1019 ...........0,00...........0,30 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ ºOƒ∂ø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .......................8,4109 ...............8,2443 ............8,3276 ...........1,49 .........-4,74
∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ Oƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ.........................................4,5727 ...............4,5727 ............4,5727 ...........1,32 .........-4,26 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR..................................1,1184 ...............1,1100 ............1,1184 ...........0,02 .........-0,37
∞™º∞§/∫ø¡ Oƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™-OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ......3,4623 ...............3,4623 ............3,4623 ...........0,89 .........-2,55 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR........................9,0277 ...............8,8471 ............9,0277 ...........0,20 .........-0,46 OXYGEN BALKAN FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ............................15,7184 .............15,2515 ..........15,5628 ...........0,89...........0,07
AAAB ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................................5,9117 ...............5,5739 ............5,6302 ...........1,24 .......-10,52 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR.....................9,0375 ...............8,8568 ............9,0375 ...........0,28 .........-0,66 PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) .........................276,4404 ...........271,0200 ........271,0200 ...........1,42 .........-2,73
AAAB ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ∫∞π OªO§O°πø¡ ∂™øΔ. ....................................5,0374 ...............4,8398 ............4,9386 ...........0,53 .........-1,92 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR.................8,7657 ...............8,5904 ............8,7657 ...........0,23 .........-1,82 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR)............................210,8792 ...........209,8300 ........209,8300 ...........0,10...........0,36
AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ...............................................6,5422 ...............6,3985 ............6,5291 ...........0,01...........0,31 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR ......8,6363 ...............8,4636 ............8,6363 ...........0,31 .........-2,28 ING ∞/∫ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ.......................................................................9,4718 ...............9,2861 ............9,2861 ...........1,84 .........-8,97
AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ. ...............................................2,8054 ...............2,6184 ............2,6718 ...........1,78 .........-9,25 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ....7,4527 ...............7,3782 ............7,4527 ...........0,12 .........-2,79 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.........................................................0,8068 ...............0,7910 ............0,7910 ...........1,67 .........-8,85
ATE ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ...............................................8,7790 ...............8,7132 ............8,7790 ...........0,38 .........-2,72 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR...............8,3833 ...............8,2995 ............8,3833 ...........0,23 .........-0,73 ING ∞/∫ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .............................................................................3,2683 ...............3,2200 ............3,2200 ...........1,43 .........-5,89
ATE ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ................................................................5,3172 ...............5,2640 ............5,3172 ...........2,16 .........-5,52 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR......................8,3708 ...............8,3708 ............8,3708 ...........0,56...........0,35 ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. .................................................................................5,3494 ...............5,3494 ............5,3494 ...........0,00...........0,20
ATE ª∂ΔOÃπ∫O ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ...................................1,0703 ...............1,0596 ............1,0703 ...........1,66 .........-8,16 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR ......8,9255 ...............8,9255 ............8,9255 ...........0,51 .........-1,18 ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ......................................................................2,1439 ...............2,1019 ............2,1019 ...........0,26...........1,77
∞Δ∂ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ .........................3,5092 ...............3,4741 ............3,5092 ...........1,03 .........-3,63 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 ......9,5936 ...............9,5936 ............9,5936 ...........0,45 .........-1,89 PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ............................................3,5541 ...............3,5363 ............3,5541 ...........0,02...........0,17
∞Δ∂ US ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................5,0090 ...............4,9589 ............5,0090 ..........-0,03...........4,12 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR.............................10,6934 .............10,6132 ..........10,6934 ...........0,00 .........-0,39 PROBANK OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ................................................3,6569 ...............3,6295 ............3,6569 ...........0,48 .........-1,16
∞Δ∂ EUROZONE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................2,2277 ...............2,2054 ............2,2277 ...........0,64 .........-4,84 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR............0,7564 ...............0,7488 ............0,7564 ...........0,75...........3,38 PROBANK ∂§§∞™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................3,0120 ...............2,9819 ............3,0120 ...........1,98 .........-7,43
∞Δ∂ ∫∂º∞§∞πOÀ & À¶∂ƒ∞•π∞™ OªO§.∂™øΔ. ......................................6,9997 ...............6,9472 ............6,9997 ...........0,65 .........-2,29 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR .............................0,7934 ...............0,7775 ............0,7934 ...........1,34...........2,61 N.P. INSURANCE ¡∂O™ ¶O™∂π¢ø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................2,2043 ...............2,1845 ............2,1933 ...........1,72 .........-6,23
∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ..........................................................6,9193 ...............6,9193 ............6,9193 ...........0,01...........0,22 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR.............................0,8014 ...............0,7856 ............0,7935 ...........1,34...........2,61 PROTON ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ...............................................................7,1453 ...............6,7985 ............6,9372 ...........1,55 .........-5,19
ATE ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................................................6,1539 ...............6,0924 ............6,1539 ...........0,19...........0,26 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR ....................10,6928 .............10,4789 ..........10,6928 ...........0,08...........0,89 PROTON OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................14,4867 .............14,1299 ..........14,2726 ...........0,77 .........-2,41
∞Δ∂ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................................6,9355 ...............6,8835 ............6,9355 ...........0,03...........1,82 EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD ...................10,6420 .............10,4292 ..........10,6420 ...........0,08...........0,67 PROTON ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................................9,1610 ...............8,7206 ............8,8087 ...........1,94 .........-5,94
∞Δ∂ ª∂ΔOÃπ∫O GLOBAL FUND OF FUNDS .........................................3,4861 ...............3,4512 ............3,4861 ...........1,04...........2,55 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR .....0,9924 ...............0,9825 ............0,9924 ...........0,39...........1,15 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .................................2,7832 ...............2,6494 ............2,6762 ...........1,90 .........-6,11
∞ΔΔπ∫∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................................1,2263 ...............1,1961 ............1,2082 ...........1,73 .........-8,06 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR ................1,0517 ...............1,0517 ............1,0517 ...........0,00...........0,01 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ...................................................2,3164 ...............2,3164 ............2,3164 ...........0,01...........0,42
ATTICA MARATHON ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................6,4027 ...............6,2450 ............6,3081 ...........1,54 .........-6,84 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR ..............1,3907 ...............1,3768 ............1,3907 ...........1,67 .........-5,52 Δ.Δ. ∂§Δ∞ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ................................................................1,8863 ...............1,8816 ............1,8863 ...........0,10 .........-2,25
ATTICA REAL ESTATE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................7,4792 ...............7,2950 ............7,3687 ...........0,74...........0,36 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR......10,4455 .............10,2366 ..........10,4455 ...........0,67 .........-4,79 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫ΔO ∂™øΔ...........................................................................2,3018 ...............2,2960 ............2,3018 ...........0,76 .........-2,80
∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§.∂™øΔ. .................................................5,1626 ...............5,0907 ............5,1318 ...........0,58 .........-4,37 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR .....10,4471 .............10,2382 ..........10,4471 ...........0,67 .........-4,78 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ....................................................................1,0637 ...............1,0324 ............1,0428 ...........1,24 .........-5,98
∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ................................................................6,5051 ...............6,3449 ............6,4090 ...........1,33 .........-5,62 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR.....10,1508 .............10,0747 ..........10,1508 ...........0,63 .........-2,44 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ........................................3,3952 ...............3,2304 ............3,2963 ...........0,07...........0,35
∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ .....................................................3,6174 ...............3,5993 ............3,6138 ...........0,10 .........-0,05 EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR...10,1958 .............10,1958 ..........10,1958 ...........0,63 .........-2,35 Δ.Δ. ∂§Δ∞ Oπ∫O§O°π∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ. ...........................................5,4540 ...............5,1892 ............5,2951 ...........0,61 .........-2,89
∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ................................................................2,8055 ...............2,7364 ............2,7640 ...........0,83 .........-1,90 ∂ƒª∏™ EI™O¢∏ª∞ΔO™...........................................................................7,8392 ...............7,7228 ............7,7616 ...........0,70 .........-2,22 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒ..........................9,1262 ...............9,1262 ............9,1262 ...........1,02 .........-4,70
∞ΔΔπ∫∏™ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.....................................................3,1703 ...............3,1262 ............3,1514 ...........0,17 .........-0,15 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫O................................................................................17,3377 .............16,6644 ..........16,8327 ...........2,25 .........-7,17 ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ∞¶√Δπª∏™∏™:(1) 31/12/09

£ÂÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ªÂÙÔ¯Èο Î·È ªÂÈÎÙ¿ ∞/∫


∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÚȉ›ˆÓ, ÛËÌ›-
ˆÛ·Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘
[ ∞ÌÔÈ‚·›· ]
0,66%, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·ÒÏÂȘ Û Â›Â‰Ô ÌÂÚȉ›ˆÓ
‡„Ô˘˜ 169,53 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. OÌÔ›ˆ˜, ÛÙ· ªÂÈÎÙ¿ ∞/∫ ∂ÛˆÙÂ-
ÚÈÎÔ‡ ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿
[ •¤ÓË ·ÁÔÚ¿ ]
ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ∞/∫ ÛÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ 2˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ΔÔ 1,18%, ÛÙ· 1,26 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ıÂÙÈ΋ ÙËÓ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·-
Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 0,47%, ÛÙ· 9,85 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤ÂÈÙ· ·- fi‰ÔÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,19% , ·Ú¿ ÙȘ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÚȉ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 820,95 ÂηÙ. ¢- §√¡¢π¡√ ▲ [ ÃÀ™∏ §πƒ∞]
fi ÂÎÚÔ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ΢ڛˆ˜ ·fi Ù· OÌÔÏÔÁȷο ∞/∫ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÚÒ. ∫¤Ú‰Ë Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,63%, ÛÙ· 1,19 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ΔÈÌ‹ ∞ÁÔÚ¿˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ EURO
‡„Ô˘˜ 31,38 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ· Funds of Funds, ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÂÓÈÛ¯‡- ÙˆÓ OÌÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ∞/∫ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, Ì ıÂÙÈ΋ ÙË Ì¤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ù¿- FTSE 100 5.533,21 ÌÔÓ. 0,90% ¶·Ï·È¿˜ ∫Ô‹˜ 188,64
ıËΠηٿ 0,73%, ÛÙ· 775,89 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Â- ͢ ÙÔ˘ 0,56%, ·Ú¿ ÙȘ ·ÒÏÂȘ Û Â›Â‰Ô ÌÂÚȉ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 311,40 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 1973 & ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· 188,64
ÎÚÔ¤˜ ‡„Ô˘˜ 50,85 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ· ªÂÙÔ¯Èο ∞/∫ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ¿- ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ· OÌÔÏÔÁȷο ∞/∫ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ıÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·fi‰Ô- ¶∞ƒπ™π ▲ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 1974 & ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· 188,64
ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·Í›· ÙˆÓ ˘fi ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ηٿ 1,96%, ÛÙ· 2,14 ‰ÈÛ. ÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,08%, ÂÓÒ ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠηٿ
¢ÚÒ, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·fi‰ÔÛË Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ıÂÙÈ΋ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,59%, ÛÙ· 1,98 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÎÚÔ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 14,05 ÂηÙ. ¢-
CAC 3.842,52 ÌÔÓ. 0,80% ¶ÒÏËÛË 226,27

1,78% Î·È Ì ÙȘ ÂÈÛÚÔ¤˜ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 191,91 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ· ªÂ- ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÚȉ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 16,18 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ∞/∫
ÙÔ¯Èο ∞/∫ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 0,57%, ÛÙ· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó, fiÔ˘ ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏ ▲
760,07 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ Ù˘ ıÂÙÈ΋˜ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,05%, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙ· 1,51 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ì ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔ 16,64%. DAX 5.817,88 ÌÔÓ. 0,72% [ Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ∞ ]
(ÁÈ· Ù·Í›‰È·, ÛÔ˘‰¤˜, ˘Á›·)
■ TOKIO ▲ NOMI™MA E£NIKH ALPHA
∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ 2/3/2010 Nikkei 10.253,14 ÌÔÓ. 0,31% AÁÔÚ¿ ¶ÒÏËÛË AÁÔÚ¿ ¶ÒÏËÛË

∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ∂ÓÂÚÁËÙÈÎfi ∂ÈÛÚÔ¤˜/∂ÎÚÔ¤˜ ª¤ÛË ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ▲ ¢O§∞ƒπO ∏¶∞


∫OƒO¡∞ ¢∞¡π∞™
1,385
7,554
1,344
7,330
1,388
7,572
1,340
7,312
(ÂηÙ. #) (ÂηÙ. #) ∞fi‰ÔÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ¡∂∞ À√ƒ∫∏
™Δ∂ƒ§π¡∞ 0,919 0,892 0,922 0,890
¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1.254,62 -11,28 0,05% -0,87% Dow Jones 10.396,76 ÌÔÓ. -0,09% ∫Oƒø¡∞ ™OÀ∏¢π∞™ 9,941 9,648 9,966 9,623
¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 256,33 -4,89 -0,10% -1,92% °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ (∞¡∞ 100) 1,229 1,193 1,232 1,190
ªÂÙÔ¯Èο ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 2.141,15 0,19 1,78% 1,96% πÛÔÙÈ̛˜ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ºƒ∞°∫O ∂§μ∂Δπ∞™ 1,485 1,441 1,489 1,437
ªÂÙÔ¯Èο ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 760,07 -0,17 0,66% 0,57% ∂˘ÚÒ/‰ÔÏ¿ÚÈÔ ¢ÔÏ¿ÚÈÔ/ÁÈÂÓ ∫Oƒø¡∞ ¡Oƒμ∏°π∞™ 8,196 7,953 8,216 7,933
ªÂÈÎÙ¿ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1.263,68 -0,82 1,19% 1,18% ¢O§∞ƒπO ∫∞¡∞¢∞ 1,431 1,389 1,434 1,385
ªÂÈÎÙ¿ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 238,19 0,01 0,41% 0,37% 1,3630 88,83 ¢O§∞ƒπO ∞À™Δƒ∞§π∞™ 1,534 1,489 1,538 1,485
OÌÔÏÔÁȷο ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1.188,23 -0,31 0,56% 0,63%
OÌÔÏÔÁȷο ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 1.975,47 -14,05 0,08% -0,59%
™‡ÓÔÏÔ 9.077,73 -31,33 0,45% «ΔÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜»
FUNDS OF FUNDS ∂ÓÂÚÁËÙÈÎfi ∂ÈÛÚÔ¤˜/∂ÎÚÔ¤˜ ª¤ÛË ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ª¿ıÂÙ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙȘ ÙÈ̤˜ ̤¯ÚÈ Î·È 5 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ‰ÂÈÎÙÒÓ
(ÂηÙ. ¢ÚÒ) (ÂηÙ. ¢ÚÒ) ∞fi‰ÔÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ™Ù›ÏÙ ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· (SMS) ÛÙÔ 54340 ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜:
ªÂÙÔ¯Èο 451,10 0,00 0,93% 0,95% ¡Ã∞ (ÎÂÓfi) ÌÂÙÔ¯‹ (‹ ‰Â›ÎÙ˘)
ªÂÈÎÙ¿ 313,46 0,01 0,45% 0,48% ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ ÁÈ· 1 ÌÂÙÔ¯‹ ÁÚ¿ÊÂÙÂ: ¡Ã∞ ATE, ÁÈ· 5 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÚ¿ÊÂÙÂ:
OÌÔÏÔÁȷο 11,32 -0,06 0,06% -0,50% NXA ATE ∂Δ∂ A§ºA OΔ∂ MPºKO. OÈ ÌÂÙÔ¯¤˜/‰Â›ÎÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
™‡ÓÔÏÔ 775,89 -0,05 0,73% ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÎÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. (¯Ú¤ˆÛË 0,60ú/SMS Ì º¶∞)
™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ∞/∫ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó È‰Ú˘ı› Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞.∂.¢.∞.∫. ¶∏°∏: Alpha Trust, AE¶∂À, Data Management Dept.
H ˘ËÚÂÛ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ M-™Ù·Ù A.E. TH§.: 210 33 89 590
MIKPE™ A°°E§IE™ fr
∞°Oƒ∞∑ø ·Ì¤Ûˆ˜ Ù·Í› ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÔÏfiÎÏË-
Ú· - ÌÈÛ¿, Ô˘ÏÒ Ì’ ¢ÎÔϛ˜ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘
∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 58, OÌfiÓÔÈ· ~210-5234.944,
°∫π¡∏™ Â˘ÚˆÂÈÏÔÁ¤˜ 5-9 ̤Ú˜ ·fi 825#.
∞ÁÁÏ›· - ™ÎˆÙ›·, ªÂÓÂÏÔ‡Í, ªfiÛ¯· - ∞Á›· ¶Â-
ÙÚÔ‡ÔÏË, ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, ™Î·Ó-
∞§§O¢∞¶∂™ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ∑Ô˘Ó ∂Ï-
Ï¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂ÈÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.
ΔËωȿÛÎÂ„Ë Ì ÎÔ¤Ï· ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜.
¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù·ÍȉÈÒÓ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ~210-
3814.782, www.elegancegr.gr (1783976)
∞•πO§O°∏ ÂÈÛÙ‹ÌˆÓ ¯‹Ú· ·fi ∫Ú‹ÙË
∞A∞°∏™ ºÂȉÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. °Ú·Ê›· È-
‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, 53 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜.
OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ & ÂÚÈÊÚÔ˘-
Ú‹Ûˆ˜ ȉȈÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∞Ú. ∞‰Â›·˜:
À¶¢Δ: 4891/7/1/54. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 4 OÌfiÓÔÈ·. ΔËÏÂ-
ʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ: 210-3837.430, 210-3826.651,
55¯ÚÔÓË, ¯ˆÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÌË Î·Ó›ÛÙÚÈ·, 210-3826.790, 210-3826.522, 210-3838.882
210-5237.665 “π. ∞ı·Ó·ÛÔ˘Ï¿Î˘” (1786808) ‰ÈÓ·‚›· - ÊÈÔÚ‰ - ºÈÓÏ·Ó‰›·, ÚÔÌ·ÓÙÈ΋ °ÂÚ-
Ì·Ó›· - μ·˘·Ú›·, μ·˘·Ú›· - ª¤Ï·Ó·˜ ¢Ú˘Ìfi˜ ‰È¿‚·ÛÌ·, ÛÔÚ, ÂΉÚÔ̤˜, 1.70 ‡„Ô˘˜, Ôχ ∞£∏¡∞ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÚ¢ÓÒÓ “ŒÓ·”. ÕÌÂÛË &
Δ∞•π ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏfiÎÏËÚ· Toyota - ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙË π.Ã. ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘- Û›ÁÔ˘ÚË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ùfi˜ Û·˜. ∂ÌÈ-
Skoda, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2005, Û 2 Ô‰ËÁÔ‡˜, ¿ÌÂÛË - ∞ÏÛ·Ù›·, ¶·ÓfiÚ·Ì· ∂Ï‚ÂÙ›·˜, ¶Ú¿Á· - μȤÓ-
ÓË - μÔ˘‰·¤ÛÙË, μȤÓÓË - μÔ˘‰·¤ÛÙË, ¶Ú¿- ÁÔ. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ù·È ‰È·ÌÔÓ‹ ∫Ú‹ÙË, ·ÍÈÔÚÂ‹˜, ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ·ԉ›-
ÚfiÛÏË„Ë, ‰›ψ̷ - οÚÙ· - ÂÁÁ‡ËÛË - ¢¯¿ÚÈÛÙÔ, ˘ÁÈ‹. DIAMANTIN ~210-4120.916, ÍÂȘ Û˘˙˘ÁÈ΋˜ ·ÈÛÙ›·˜, ·Ó¢ڤÛÂȘ ·Ùfi-
π∫∞ ~210-5234.944, 210-5237.665 Á· - μÂÚÔÏ›ÓÔ. ∂ÚÌÔ‡ 23 ∞ı‹Ó· ~210-3250.401,
211-2112.111, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ªËÙÚÔfiψ˜ 20 210-4173.933 diamantin.com (1787774) ̈Ó, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·fi-
Ú·Ù· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·

0
~2310-281981, www.ginis.gr, ginis@ginis.gr °∂ø¶O¡O™ 39¯ÚÔÓÔ˜, Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÛÙËÓ
∞ÁÁÏ›· Î·È ÛÙË °·ÏÏ›·, ÁfiÓÔ˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˘ ÔÈÎÔ- ηٷÁÚ·ÊÒÓ. ™Ù·‰›Ô˘ 39, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25
°∫π¡∏™ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜, 3‹ÌÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈο ÁÚ·ÊÂ›Ô ~210-3210.332, 210-3239.426,
ÓËÛÈ¿ - ∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛÈ ·fi 168#, 4‹ÌÂÚ˜ ÂÏ- Á¤ÓÂÈ·˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, 1.86, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ·-
ıÏËÙÈÎfi˜, Ì ·È‰Â›· Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·, ·ÚÎÂÙ¿ ¢- 6977-262971 À‡ı˘ÓÔ˜ ∫Ô˜ ª¿ÚÎÔ˜
RON ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞ı‹Ó·: §. ÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ - ∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛÈ ·fi 230#, 7‹ÌÂ-
Ú˜ ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ - ∫ˆÓ/ÔÏË ·fi 460#, ηٿÛÙ·ÙÔ˜ , ȉÈfiÎÙËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÂÍÔ¯ÈÎfi, ∞∫∞¢∏ªπ∞™ 76 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ·-
∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 101 ~210-6429.242-3. ¡. ÷Ï- ÔÈÎfi‰·, IX ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ‰Â- ÏÈ¿Ó˘. 26¯ÚÔÓË ›ڷ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ¤Ú¢-
ÎˉfiÓ·: §. ¢ÂÎÂÏ›·˜ 3 ~210-2585.985 ¢Â- 8‹ÌÂÚË ÕÁÈÔÈ ΔfiÔÈ - ∞›Á˘ÙÔ˜ - ∫‡ÚÔ˜ ·-
fi 645#, 6/7‹ÌÂÚË ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· - ™ÈÓ¿ - ∂- ÛÔÈÓ›‰· ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ‰Ú·- Ó˜. ∂Í·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
ÎÙ¤˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ¤ˆ˜ 12 ‰fiÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ· ¤ˆ˜ 37 ÂÙÒÓ. “¶∞¶¶∞™”, OÌ‹ÚÔ˘ 38, EÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫·ı‹ÎÔÓ Ì·˜ Â›Ó·È Î¿-
Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ· ·fi 399#, 7‹ÌÂÚË ¢˘ÙÈ΋
∫ÔψӿÎÈ ~210-3620.147 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ 9Ì- ı ˘fiıÂÛË Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ӷ Ú¿Ù-

N
ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·fi 785#. ∂ÚÌÔ‡ 23 ∞ı‹Ó·
~210-3250.401, 211-2112.111, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›- 9ÌÌ, ™¿‚‚·ÙÔ 10Ì-2ÌÌ, www.pappas.gr ÙÔ˘Ì ¿ÓÙ· ˘‡ı˘Ó·, ¯¤Ì˘ı·, ·˘Ù¿ Ô˘
ÎË: ªËÙÚÔfiψ˜ 20 ~2310-281981, °¡ø™ΔO™ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ (ÌÂϤÙ˜ Î·È Ó·˘- ˘ÔÛ¯fiÌÂı· (·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/66-Á)
www.ginis.gr, ginis@ginis.gr (1785998) ËÁ‹ÛÂȘ ÏÔ›ˆÓ), 53¯ÚÔÓÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÚÚÂ- ~210-3818.568, 210-3839.258, 6944-316126
∞∞∞ΔO ∞£∏¡∞πO¡ ~6932-015572, 210- ∞°Oƒ∞∑O¡Δ∞π ¤ÈÏ· ·Ï·È¿˜ ÂÔ¯‹˜, ·- °∫π¡∏™ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ¶·Ú›ÛÈ 4-6 ̤Ú˜ ·fi Óˆfi˜, 1.80, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, ÔχÏ¢ÚÔ˜, ¤Í˘- ∞ºOπ ¶∂§∂∫∞™∏ ›̷ÛÙ ¤ÌÂÈÚÔÈ & ¿ÚÈÛÙ·
π∞Δƒπ∫O™ ∂¶π™∫∂¶Δ∏™ 5228.197, 210-5246.568 ¡fiÌÈÌÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÓٛΘ, Á˘·ÏÈο, ʈÙÈÛÙÈο, ‰›ÛÎÔÈ ÌÔ˘ÛÈ- 465#, §ÔÓ‰›ÓÔ - ªÈÎÚ‹ ∞ÁÁÏ›·, ¶·Ú›ÛÈ, ¶·- ÓÔ˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· 30.000#, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ (·fiÚ·Ù· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÌÈ-
˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÂÙ·ÈÚ›· π·ÙÚÈÎÒÓ & Ï‹Úˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ, Ì ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆÈ- ΋˜, ‚È‚Ï›·, ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÎÂÓÙ‹Ì·- Ú›ÛÈ - ¡Ù›ÛÓÂ˚Ï·ÓÙ, ªÈÎÚ‹ °·ÏÏ›·. ∂ÚÌÔ‡ 23 ÛοÊÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ‚›Ï· Û ÓËÛ› Î·È ÛÔÚ πÃ, Â- ÎÚÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·). ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ¯¤Ì˘ı˜
Îfi, ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÏÂÁ̤- Ù· Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡. ∞ı‹Ó· ~210-3250.401, 211-2112.111, £ÂÛ- Èı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ˆ˜ 46 ÂÙÒÓ, ¤Ú¢Ó˜, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÂÍˆÛ˘˙˘ÁÈΤ˜ Û¯¤-
º·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. ¶ÏËڈ̋ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ∫·ı·Ú›˙Ô˘Ì ˘fi-
ÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‚ÔËıÔ‡˜-ÓÔÛÔÎfi̘, ÁËÚÔÎfi- Û·ÏÔÓ›ÎË: ªËÙÚÔfiψ˜ 20 ~2310- fiÌÔÚÊË, ¢ÁÂÓÈ΋ Î·È ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË. ∞‰È¿ÊÔÚÔ ÛÂȘ, ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÂȘ, ÚÔ-
∞·Ú·›ÙËÙË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜: ÁÂÈ·- ·Ôı‹Î˜. ∞ÓÙÒÓ˘ ~210-2475.139,
ÌÔ˘˜, ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ˜, ÂÚÁ¿Ù˜ ∞ı‹Ó·-Â·Ú¯›·. 281981, www.ginis.gr, ginis@ginis.gr ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο “§Ô‡Ë˜” ¶ÂÈÚ·È- ÛÙ·Û›· ·ÓËÏ›ÎˆÓ (Ó·ÚΈÙÈο), ·Ó¢ڤÛÂȘ
°ÂÓÈ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ‹/Î·È 210-2480.391, 6945-703302 (1788389) ¯ÚÂÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ¶ÂÈÚ·È¿˜ ∏-
¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ˘‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. °∫π¡∏™ ÌÂÁ¿Ï· Ù·Í›‰È· 9-15 ̤Ú˜ ·fi ¿˜, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117 ~210-4176.812-813
¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜ ‹/Î·È OÁÎÔÏÔÁ›·˜. ¢›‰ÔÓÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ-ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ. (1787626) ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ~210-

O
¶·Ú¤¯ÂÙ·È ˘„ËÏfi ·Î¤ÙÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ 1.090#. ª·ÓÁÎfiÎ - ¶Ô˘Î¤Ù, ª·Ï› - ™ÈÁη- ¢π∫∏°OƒO™ 37¯ÚÔÓË, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÈÛÙËÌfi-
ABC °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi 4131.298, 210-4131.519, 6932-223635 À‡-
∞ÔÛÙ›ϷÙ μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ™ËÌ›ˆÌ· Ô‡ÚË, ∫›Ó· - ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ. μÈÂÙÓ¿Ì - ∫·- ÓˆÓ, ÏÂÙ‹, Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù·, ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, Ì ¤ÓÙÔ-
ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô (·Ú. ·‰Â›·˜ 30725) ~210- ı˘ÓÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∫Ô˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (1786522)
ÛÙÔ: sante.plus@otenet.gr ÌfiÙ˙Ë, πÓ‰›· - ¡Â¿Ï, ∫¤Ó˘· - πÓ‰ÈÎfi˜, ÓË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·, ‹ıÔ˜ Î·È ·È‰Â›·, 3fiÚÔÊÔ ·Î›-
5238.088 ∂͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¿Ù˜ Ì ··È- ∫Ô‡‚·, ªÂÍÈÎfi, μÚ·˙ÈÏ›· - O˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë - ÓËÙÔ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ, ȉÈfiÎÙËÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ÌËÓÈ- °∂øƒ°πOÀ ª¶∂ΔΔÀ. ªÈ· Á˘Ó·›Î· ÂÚ¢Ӌ-
Ù‹ÛÂȘ, ÂÌÈÛÙ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ 23¯ÚÔÓË ÂÌÂÈ- ∞°Oƒ∞∑OÀª∂ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂- ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ∞ÌÂÚÈ΋. ∂ÚÌÔ‡ 23 ∞ı‹Ó· ·›ˆ˜ 4.200# + ÂÍÔ¯ÈÎfi + πÃ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÚÈ· ı· χÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜. ÕÌÂ-
Ú›· Ì·˜. ∂ÈÏÔÁ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi 11.300 Ó· ·Ó˘„ˆÙÈο - ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈο, ÊÔÚو٤˜ ~210-3250.401, 211-2112.111, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›- Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 47 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·Úfi, ηÏ- ÛË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÊÈÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∞-

i
‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÈ·: ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜, baby Ù‡Ô˘ Bobcat. ~210-5138.736-7, 210- ÎË: ªËÙÚÔfiψ˜ 20 ~2310-281981, ÏÈÂÚÁË̤ÓÔ, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∞- Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ·ÈÛıËÌ·ÙÈ-
sitters, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, η̷ÚȤÚ˜, Ï·ÓÙ˙ȤÚÈÛ- 5127.852 (1786729) www.ginis.gr, ginis@ginis.gr (1786000) ÔÎÏÂÈÛÙÈο “§Ô‡Ë˜”, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ ο, Û˘˙˘ÁÈ΋ ·ÈÛÙ›·, ÚÔÛÙ·Û›· ·ÓËϛΈÓ
Û˜, Ì·Á›ÚÔ˘˜, ¿Ó‰Ú˜ ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·- 117 ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ ~210-4176.812-813 (1788032) (Ó·ÚΈÙÈο), Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ˘-

J
°∫π¡∏™ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂȘ 4-10 ̤Ú˜ ·fi
∫∂¡ΔƒO §O°π™Δπ∫ø¡ Î·È ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ Û›Â˜. ∞ı‹Ó·, ÓËÛÈ¿ Î·È Â·Ú¯›· ~6972- ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÛ˘-
525#. ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, μڢͤÏϘ, ªfiÛ¯·, ∞Á›· ¢π¶§øª∞Δ∏™ 30¯ÚÔÓË, ÁfiÓÔ˜ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÔÈ- ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞η‰ËÌ›·˜ 57 & πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 2Ô˜
∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ∞. ΔÛ·ÓÙ˙·Ï‹ ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ 775522 ∫ÔÙÙ·Ú¿˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, www.abc- ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, μÂÚÔÏ›ÓÔ, μȤÓÓË, μÔ˘‰·¤- ÎÔÁÂÓ›·˜ È·ÙÚÒÓ, ·Ó¤ÌÔÚÊË, ÂÎÏËÎÙÈÎÔ‡ fiÚÔÊÔ˜, 213 ÁÚ·ÊÂ›Ô ~210-3616.406, 210-
OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ. ·) ΔÌ‹Ì· §ÔÁÈÛÙÈÎfi: work.com, e-mail: info@abcergasia.com ÛÙË, ¶Ú¿Á·, ƒÒÌË, μ·ÚÎÂÏÒÓË, ª·‰Ú›ÙË, §È- ‹ıÔ˘˜ & ÊÈÓ¤ÙÛ·˜, 1.72, ·ıÏËÙÈ΋, ÌËÓÈ·›ˆ˜
∞¶O ∞ÀƒπO Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜. ¡¤· 3612.395, 6932-327184 (1786530)

x
∂Î·›‰Â˘ÛË Û ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ηٷ- Û·‚ÒÓ·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ∫¿ÈÚÔ. ∂ÚÌÔ‡ 7.200#, οÙÔ¯Ô˜ 3fiÚÔÊÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙËÓ
¯ÒÚÈÛË, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡) ÂÌÔÚÈ΋˜ ÌÂÁÂı˘ÓÙÈ΋ ·ÏÔÈÊ‹ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ- 23 ∞ı‹Ó· ~210-3250.401, 211-2112.111, ∫ËÊÈÛÈ¿, Ù˙È, ÂÍÔ¯ÈÎfi, ηٷı¤ÛÂȘ, ÂÈı˘Ì› °ƒ∏°Oƒ∏™ ¶O¡Δπ∫∞∫∏™ ∏ӈ̤ÓÔÈ π‰ÈˆÙÈ-
& ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ‚) ΔÌ‹Ì· ºÔ- ÛÌfi Û·˜ 3-5 fiÓÙÔ˘˜, ÂÛÒÚÔ˘¯·, DVD £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ªËÙÚÔfiψ˜ 20 ~2310- ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 45 ÂÙÒÓ, ÌÔÚ- ÎÔ› ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/36‰’.
ÚÔÙ¯ÓÈÎfi: º¶∞, ºÔÚÔÏÔÁ›· ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ~210-3303.674, ∞Á.∫ˆÓ/ÓÔ˘ 4 OÌfiÓÔÈ· 281981, www.ginis.gr, ginis@ginis.gr ʈ̤ÓÔ, ηϋ˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, Ì ÚÔÛˆÈÎfi- ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì Ì ¯Â̇ıÂÈ· Û ∂ÏÏ¿‰·-Â-
∂ÚÁ·ÙÈο, ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ (ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ∑∏Δ∂πΔ∞π ·Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹- ~210-5239.849, ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 68 ¢ËÌÔÙÈ- ÙËÙ·. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο “§Ô‡Ë˜”, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∫·- ͈ÙÂÚÈÎfi, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο,
°∫π¡∏™ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ - ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ 4-10
¤ÓÙ˘· ∂ÊÔÚ›·˜), ÎÏ›ÛÈÌÔ ¯Ú‹ÛˆÓ. Á) ÙˆÓ, ˆÏËÙ‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÚÔ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Îfi £¤·ÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿˜ ~210-4121.182 Ú·˝ÛÎÔ˘ 117 ~210-4176.812-813 (1788031) ÚÔÛÙ·Û›· ·ÓËϛΈÓ. ÀÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂ-
̤Ú˜ ·fi 459#. μÂÓÂÙ›· - ºÏˆÚÂÓÙ›· - ƒÒ-
ªË¯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ∂Î·›‰Â˘ÛË Û ÚÔ- ~210-4015.598 - ÒÚ˜: 11.00-15.00 ÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, 24ˆÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË,

Dl
ÌË, ºÏˆÚÂÓÙ›· - ƒÒÌË, ∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹, ∫˘·Ó‹ E§§∏¡ø¡ ∂¡ø™π™. ∂ÎÏÂÎÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Eurofasma/Singular: 1) OÚÁ¿Óˆ- ∞ÎÙ‹ - μ·ÚÎÂÏÒÓË, Á‡ÚÔ˜ πÛ·Ó›·˜, πÛ·Ó›· ~6938-101100, ÂÍfiÊÏËÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘
Á¿ÌÔ˘ Ù˘ ηϋ˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ¤Ú¢ӷ˜. ∞ı‹Ó· ~210-5242.202, æ˘¯ÈÎfi 210-
ÛË, ηٷ¯ÒÚÈÛË, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Â- - ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ª¿ÏÙ·, ÕÁÈÔÈ ΔfiÔÈ, ∞›Á˘ÙÔ˜ ÂÎÏÂÎÙ¿ Î·È ÌfiÓÔ ¿ÙÔÌ·. À„ËÏfi Â›Â‰Ô ·-
ÌÔÚÈ΋˜ & ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. 2) - ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ¡Â›ÏÔ˘, ¡ÙÔ˘Ì¿È, Δ˘ÓËÛ›·, 6718.958, °Ï˘Ê¿‰· ~210-8990.726, ¡.∏Ú¿-
ÙfïÓ. À„ËÏfi Â›Â‰Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘. π‰È- ÎÏÂÈÔ ~210-2831.532, ∫ËÊÈÛÈ¿ ~210-
∂ÌÔÚÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË (ÂÈÏÔÁ‹ ηÙfiÈÓ Û˘- ∞μ∞¢π™Δ∞ ·‚·ıÌÔÏfiÁËÙ· ¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ª·ÚfiÎÔ, ™˘Ú›·, πÔÚ‰·Ó›·. ∂ÚÌÔ‡ 23 ∞ı‹Ó· ·›ÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜. ∞Ô-
Ó¤ÓÙ¢Í˘). ŒÓ·ÚÍË 17/03/10, À·Î›ÓıÔ˘ 2 ∑∏ΔOÀ¡Δ∞π Ì·Û¤˙ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Û ηÏ- ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi Ù›˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ~210-3250.401, 211-2112.111, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›- 8080.861, ∫Ú‹ÙË~ 2810-301.785, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›-
ÎÏÂÈÛÙÈο ∫· äÏÌË ~213-0373.613, 6938- ÎË 2310-592.102, www.detective.com.gr
Ï·Ù. ∫˘„¤Ï˘ ~210-8661.824, ÒÚ˜09.00- ÛÛÈÎfi ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÁÈ· ·fiÏ˘Ù· ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ˘fiÏÔÈÔ, ·fi 12-36 ‰fi- ÎË: ªËÙÚÔfiψ˜ 20 ~2310-281981, 193285 (1785562)
21.00 (1783905) ÛÔ‚·Úfi ΤÓÙÚÔ Ì·Û¿˙ ÛÙfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹- ÛÂȘ. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È Û Â·Ú¯›·. ∫· ∫ˆÓ- www.ginis.gr, ginis@ginis.gr (1786002) πOƒ¢∞¡π¢∏™ ™Δ∂§πO™ °Ú·ÊÂ›Ô ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ
ÛÙ·ÓÙ›Ó· ~6940-009014 (1784523) ∫O¶∂§∂™ ·fi ƒˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›· Î·È §Â˘ÎÔ- ÂÚ¢ÓÒÓ. ÕÌÂÛ· Î·È ˘‡ı˘Ó· ‰›ÓÔ˘Ì χÛË
Ó·˜ ~210-8210.588, 210-8210.390 °∫π¡∏™ ÌÔÓ·‰Èο Ù·Í›‰È· ˙ˆ‹˜ 15-42 ̤-

4a
ÚˆÛ›· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú‹ Û¯¤- ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏ› (ÚÔÛˆÈÎfi-
∞μ∞™∞¡π™Δ∞ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi Ú˜ ·fi 2.495#. °‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ 42 ̤- ÛË, ÁÓˆÚÈÌ›·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿-™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·-
Alpha, Eurobank, ∂ıÓÈ΋, Marfin, Postbank Ú˜, §¿Ô˜ - μÈÂÙÓ¿Ì - ∫·ÌfiÙ˙Ë 15 ̤Ú˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi) ·fi ¿ÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰›-
ÎÔ 11.00-20.00 ~210-5237.731, 210- ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. ∂ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ˘ÂÚÛ‡Á-
Î·È ¿ÏϘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, Û ÔÏϤ˜ ¿- ∫›Ó· - π·ˆÓ›· 21 ̤Ú˜, ƒˆÛ›· - ªÔÁÁÔÏ›· 5237.752, 69443901890 (1781781)
ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ (Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘). ¶·- - ÀÂÚÛÈ‚ËÚÈÎfi˜ 14 ̤Ú˜. ∂ÚÌÔ‡ 23 ∞ı‹Ó· ¯ÚÔÓ· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ̤۷, GPS ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ-
∞∂ Oªπ§OÀ ˙ËÙ¿ 2 ¿ÙÔÌ· ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ Î·È ∫Àƒπ∞ 48 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi
ÓÂÏÏ·‰Èο! °Ú‹ÁÔÚ· - ˘‡ı˘Ó·! ~211- ~210-3250.401, 211-2112.111, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›- ÎÔ‡ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ (·Ú. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/23) £ÂÌÈ-
¿Óˆ Ì ÁÓÒÛÂȘ §˘Î›Ԣ Î·È ·ÓˆÙ¤ÚˆÓ Û¯Ô- ·Î›ÓËÙ·, ˙ËÙÒ Î‡ÚÈÔ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜ ÌÂ
HONDA 8001.600, 6933-132299, ™ÔÊ›·¢ÂÓ‰ÚÈÓÔ‡ ÎË: ªËÙÚÔfiψ˜ 20 ~2310-281981, ÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 23-25 ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ ~210-3828.250,
ÏÒÓ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›·. ÕÌÂÛË ÚfiÛÏË„Ë - ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ. ~210-5695.227, ηª·›ÚË
www.ginis.gr, ginis@ginis.gr (1786006) 210-3832.396, 6944-240094 (1786230)
·ÌÔÈ‚¤˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜. flÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ: HONDA Civic sedan VTi, 160HP, ÌÔÓÙ¤ÏÔ ∞°πOÀ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ 2 OÌfiÓÔÈ·, 2Ô˜ fi-
ª∞¡π∫∞™ º∞¡∏™ Ë 28¯ÚÔÓË ›ڷ Ì·˜, Ë Â-

H
10.00-14.00 Î·È 18.30-19.30 ~210-9754.008 1999, ·ÛËÌ›, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ˙¿ÓÙ˜, ÔÚÔÊ‹, Û˘- ÚÔÊÔ˜. ¢¿ÓÂÈ·, ÂÓ¤¯˘Ú·, ·ÁÔÚ¿ ¯Ú˘Û·ÊÈ- °∫π¡∏™ Ù·Í›‰È· Ì Ô‡ÏÌ·Ó 6-9 ̤Ú˜ ·fi
& 10 Fax: 210-9754.445, e-mail: Ó·ÁÂÚÌfi˜, SRS, ABS, ÎÏ. 0% ÚÔηٷ‚Ô- ÎÒÓ, TV, video, stereo, ‰fiÓÙÈ·, ·ÛËÌÈο. ∂- 369#, Á‡ÚÔ˜ πÙ·Ï›·˜, ™ÈÎÂÏ›· - ªÂÁ¿ÏË ∂Ï- ¯Â̇ıÂÈ·, Ë Ù·¯‡ÙËÙ·, ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÈ̤˜
kiamou.k@hotmail.com (1786630) Ï‹ - 72 Ì‹Ó˜. ~210-4203.220-21 (1786800) ¯Â̇ıÂÈ· ~210-5226.493, 210-5226.236 Ï¿‰·, §›ÌÓ˜ μfiÚÂÈ·˜ πÙ·Ï›·˜ - ™ÂÓ ªfiÚÈÙ˜, Î·È Ë Ù¤ÏÂÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì·˜ ʤÚÓÔ˘Ó ÚÒÙÔ˘˜
∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹ - μ·ÚÎÂÏÒÓË, μ·˘·Ú›· - ª¤Ï·- ÛÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ
∞¶O °¡ø™Δ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ˙ËÙÂ›Ù·È Î˘Ú›· ¤- HONDA HRV 5ı˘ÚÔ, V-tec, PS, SRS, 125HP, ∞°Oƒ∂™-¢∞¡∂π∞ ÂÓ¤¯˘Ú· Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο, ∞¶O 690 ∂Àƒø ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ· Babylino. ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∂ÓË̤ڈÛË ‰ˆÚ¿Ó. ¶·-
ˆ˜ 35 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ- ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2001, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ˙¿ÓÙ˜, ·ÂÚÔ- ϛژ, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÚÔÏfiÁÈ·, ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›- Ó·˜ ¢Ú˘Ìfi˜ - ∞ÏÛ·Ù›·, Á‡ÚÔ˜ ∂Ï‚ÂÙ›·˜, ΔÈ-
ÚfiÏÔ - οÛÙÚ· μ·˘·Ú›·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡Ô- ™Ù·ıÌfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘. ¶Â›Ú· 30 Â- ÙËÛ›ˆÓ 24, 5Ô˜ ~210-3845.144, 210-3823.678,
ÍË. flÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ ~210-3638.100 ÙÔÌ‹, ·ÛËÌ›, ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜, ¿- ıÔ˘˜, Laptop. ™Ù·‰›Ô˘ 60, ˘fiÁÂÈÔ˜ ÛÙÔ¿ ÙÒÓ, air condition, TV, ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi, È- 6944-362095, ∫Ú‹ÙË28310.53783 (1786796)
(1787233) ÚÈÛÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘, 0% ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ - 72 ~210-3217.460, 6972-697027, 210-3241.034 ÏË. ∂ÚÌÔ‡ 23 ∞ı‹Ó· ~210-3250.401, 211-
2112.111, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ªËÙÚÔfiψ˜ 20 ‰ÈfiÎÙËÙ· ÎÙ›ÚÈ·, ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ÚÔÛÊÔÚ¿ ªOÀ™Δ∞∫∞ °∂øƒ°π∞ π‰ÈˆÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ -
ESTABLISHED Marine consultancy firm Ì‹Ó˜. ~210-4203.220-21 (1786799) ∞ª∂™∞ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ È- ~210-8025.417, 210-8065.124, 210-
~2310-281981, www.ginis.gr, ·Ú. ·‰Â›·˜: 4891/7/1/9-Ë’. OÈÎÔÁÂÓÂȷο, ·È-
seeks to employ naval Architect/Marine ÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ 1.000-100.000#, ·Îfi- ginis@ginis.gr (1786007) 8028.030, www.thalo.gr (1782429) ÛıËÌ·ÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÓËÏ›-
Engineer. Please send CV to Fax: 210- LANCIA Ì· Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘. ∂›Û˘ ‰¿ÓÂÈ· ΈÓ. ÕÌÂÛ·, ¯¤Ì˘ı· Î·È ¤ÓÙÈÌ· ¤¯ÂÙ ·Ô-

zA
4521.334 or e-mail: info@tgc.gr (1786267) LANCIA LYBRA 1.600cc, ÌÔÓÙ. 2000, xÚÒÌ· Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡- ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∞ÌÔÈ‚‹ ηÙfiÈÓ ÂÈÙ˘-
MARITIME consultancy firm seeks to ·ÛËÌ›, 61.000 xÏÌ., Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ Ù·¯, Â- ¯Ô˘˜, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ “ΔÂÈÚÂ- ¯›·˜. ∞ı‹Ó·: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 16-18 ~210-
employ maritime studies graduate. Please ÓÙ¿ı˘ÚÔ, ABS, Immobilizer, 4 ∞ÂÚfiÛ·ÎÔÈ, ˙¿- Û›·”, ‰¿ÓÂÈ· ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ fi¯È 5201.750, ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ ~210-9416.791,
send your CV to Fax: 210-4521.334 or e- ÓÙ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ËÏÂÎÙÚÈο ·Ú¿ı˘Ú·, ËÏÂ- ¿Óˆ ·fi 3,6% ~6957-638377, 6958- ∞∞∞°∏™ ∞·‚fiÚ·. ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÚ›Ï˘. ∞ÙÙÈÎfi 24ÒÚÔ˘ 6944.944945. À‡ı˘ÓÔ˜ ∫Ô˜ ™Ù¤-
923077 (1785648) ∞μ∞¡∞ ∞Í·Ì·ÓÔÔ‡ÏÔ˘ 34 ¯ÚfiÓÈ· ÁÚ·Ê›·
mail: info@tgc.gr (1786266) ÎÙÚÈÎÔ› ηıÚ¤ÊÙ˜, ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· + CD Boss, ΤÓÙÚÔ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. Attica private Ê·ÓÔ˜, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÂÎÙfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ.
Á¿ÌÔ˘. ∞ı‹Ó·-°Ï˘Ê¿‰·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁË̤ÓÔÈ, Â-
·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÔÌ›¯Ï˘, ∞ª∂™∞ ÌÂÙÚËÙ· ·Ô 12-36 ‰ÔÛÂȘ, ·›ÚÓÂ- investigations group. ∞Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ˘Ë- º∂π¢O°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°πO™-Ã∞ƒ. ŒÓˆÛË
ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂχıÂÚÔÈ, ‰È·˙¢Á̤ÓÔÈ, Û˘-

k
ƒ¿‰ÈÔ-CD, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi ÙÈÌfiÓÈ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹- Ù ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ÚÂÛ›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∞ÚÈıÌfi˜ ¿‰ÂÈ·˜: π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓËÙÒÓ. 24ÒÚÔ˘ ~210-
ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó Á¿ÌÔ, ÛÔ‚·Ú¤˜ ÁÓˆ-
ÛˆÓ, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÏ›‰ˆÌ·, ηı›ÛÌ·Ù· ∞Ïη- ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÓÂÏÏ·‰È- 4891/7/1/27. ∞ı‹Ó·-¶ÂÈÚ·È¿˜-°Ï˘Ê¿‰·-∫Ë- 3825.847, 210-3801.386, ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 31, 5Ô˜
ÚÈ̛˜, Û˘Ì‚›ˆÛË. ¢ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜-Â·Ú¯›·-Â-
ÓÙ¿Ú·, Â¤ÎÙ·ÛË ¯ÒÚÔ˘ ·ÔÛÎÂÒÓ, ‚È‚Ï›Ô Î¿ ~6983-716797 (1778657) ÊÈÛÈ¿. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 56, 8Ô˜ ~210- fiÚÔÊÔ˜. ∞Ú. ∞‰Â›·˜: 4891/7/1/37‰’. ∞ı‹Ó·,
͈ÙÂÚÈÎfi. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 67 ~210-3232.001,
service. ΔÈÌ‹ 5.000#. ~6955-190176 ∂À∫O§∞ ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ 3300.007, 210-3300.034, 210-3300.021, ∫ËÊÈÛÈ¿, °Ï˘Ê¿‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 35ÂÙ‹˜ ›ڷ.
∞∞∞ΔO ~210-3821.550, 210-3821.420, 210- 210-3240.127, °Ï˘Ê¿‰· 210-8990.851, ÎÈÓ.
3837.728, Fax:210-3821.720 §Ô˘Î›· ΔÛÈÒÙ· ¤ˆ˜ 70%, ∞ı‹Ó·-Â·Ú¯›· ~210-2232.358, 6974.207084. ∞ÌÔÈ‚‹ Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∞Ô- www.det.gr (1786212) ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘fiıÂÛ‹
°Ú·ÊÂ›Ô ∂˘Ú¤Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ (∞Ú. ·‰Â›·˜
¢π∞º√ƒ∞ ÎÈÓ.6947.278960 (1787537) Ê·Û›ÛÙ ·ÊÔ‡ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ (1783653) Û·˜: ¤Ú¢Ó˜, ‰È·˙‡ÁÈ·, ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ, ˘-
∞∞∞°∏™ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·˙¿Î˘-∫·ÙÂÚ›Ó· ªÈ-
30499) email: loukiatsiota@yahoo.gr. ªÂ 27 ∞°Oƒ∞ 1990-2009 ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ·˘- ª∂Δƒ∏Δ∞ ·›ÚÓÂÙ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ ∞μ∞¡Δ∞∑. °ÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘ “¶∞¶¶∞™”. ∂- ÙÛ›Ô˘. O˘‰¤Ó ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ Û ¿Û˘ ʇÛÂ- ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜
¤ÙË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÚÔ- ÙÔΛÓËÙ· ·Ôχو˜ ÌÂÙÚËÙÔ›˜, ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂ- οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·˘ıËÌÂÚfiÓ. ‰Ò Î·È 70 ¯ÚfiÓÈ· ÚÒÙÔÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˆ˜ ¤Ú¢Ó˜, Û ∞ı‹Ó·-Â·Ú¯›·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. º∂π¢O°π∞¡¡∏™ £øª∞™ Hellenic
ÛˆÈÎÔ‡, ·Ú¤¯ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÚÔ- ÙÒÓ, ÙÚÂ̷͛ٷ, ¤ÍÔ‰· fiÏ· ‰Èο Ì·˜. ∂˘- ŒÎ‰ÔÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ ¢·Ó›ˆÓ, Á¿ÌˆÓ-Û¯¤ÛÂˆÓ ˙ˆ‹˜ Î·È ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ÕÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÓË̤- Professional Investigators. ÕÎÚˆ˜ ÂÌÈ-
ÛˆÈÎfi ÌÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ-ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÂÚÈ- ı˘Ì›Ô˘ ~210-5770.879, ÎÈÓËÙfi Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ. ¶ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ Ù˘¯fiÓ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ Ì¤Ï- ÚˆÛË ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ¶Ï‹Ú˘ ÛÙ¢ÙÈο ÁÚ·Ê›· ÂÚ¢ÓÒÓ, ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Ô›ËÛË ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ, baby sitters, 6932.428989 (1761282) ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Î·ÚÙÒÓ Û·˜. ÏÔÓ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Ù˘¯·›· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fi- ¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÌÔÈ‚‹ ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜. ∞Ú. ¿‰ÂÈ- Û ∂ÏÏ¿‰· & Â͈ÙÂÚÈÎfi (·Ú. ·‰. À¶.¢.Δ.
·Ú·‰Ô˘Ï‡ÙÚ˜, ηı·Ú›ÛÙÚȘ, η̷ÚȤ- ∞°Oƒ∞∑ø πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘ ÌÂ- ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ӥ˜ Î·È ÓÔÌ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ∫Ô- ·˜ 4891/7/1 - 160‰ ∞ı‹Ó·, ™Ù·‰›Ô˘ 61, 8Ô˜ 4891/7/1/71) ΔËÏ. 24ÒÚÔ˘: 210-3823.895,
Ú˜, Ï·ÓÙ˙¤ÚÈÛÛ˜. ∂›Û˘ ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ·- ÙÚËÙÔ›˜ (ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ), ÛÙȘ ηχ- ·ÏȤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞ı‹Ó· ~210- ψӿÎÈ, OÌ‹ÚÔ˘ 38 ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ. øÚ¿ÚÈÔ fiÚ. ~210-3240.222, 210-3313.173, 6946- 6944.361573, 210-3303.880, 210-3303.881,
ÁÚÔÙÈΤ˜-ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜-ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚ- ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. “AUTO ∞™∫π∞¡∞∫∏™”. £Ë‚ÒÓ 9579.107, 6942-022735 °È· ◊ÂÈÚÔ, £Â- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ 9Ì-9ÌÌ, ™¿‚‚·- 100300 ¶ÂÈÚ·È¿˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 74-76, 3Ô˜ 6948.405048. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 Î·È ¶·ÓÂÈ-
Á·Û›Â˜. ∞ı‹Ó·-Â·Ú¯›·. ÷Ú.ΔÚÈÎÔ‡Ë 7∞ 435 ÿÏÈÔÓ, ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ·ÓÔȯٿ ~210- ÛÚˆÙ›·, ∞ÈÙ/Ó›·, ∂Ù¿ÓËÛ· ~26820-23095, Ù· 10Ì-2ÌÌ. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ fiÚ. ~210-4112.318, 210-4112.388, 6946- ÛÙËÌ›Ô˘, ∞ı‹Ó·, www.Fidogiannis.gr, E-
Î·È ∞η‰ËÌ›·˜ (1786408) 5780.849, 210-5780.909, 6932-531383 6958-734210 (1782866) ~210-3620.147, www.pappas.gr (1786070) 100800 (1788155) mail: Fidogiannis@Fidogiannis.gr (1786240)
ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ¶ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ 61/2

∞¡∞ΔO§∏ ÔÓ›ڈÓ, ͇ÓËÌ· ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ·- ELITE SPA ™ÙÔÓ ÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ı‹- ÃøƒO™ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi˜, ÚÔÛˆÈÎfi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤- ηٷÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Û ٿÍË Î·È Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯË
∞π™£∏Δπ∫√π fi ¯¤ÚÈ· Ì·ÁÈο Û ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ. ÷ϿڈÛË, Ó·˜ Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·fi ÓÔ Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ¿ÙËÌ· [¢π∞∫∏ƒÀ•∂π™] Ì ÙȘ ηÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ ª∂∂¶.
∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞Δπ∞ Á. ¶ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‚’ ÎÚ¿ÙË, ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ
ÚÈÏ¿Í, ÙfiÓˆÛË, Ì ڷÓÙ‚ԇ ~6981- ·Ó¤ÌÔÚʘ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Ì·Û¤˙, fiÏ· Ù· ›‰Ë Ï¿Ù˘, Ì·Û¿˙ Ì ‚ÂÓÙÔ‡˙˜. 11.00-22.00 & ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›ÛËÌÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁÔÏË-
629877, 6981-629878, 211-7107.623 Ì·Û¿˙, ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ∫˘ÚȷΤ˜, ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ ~6977-372436 ¡OªO™ ∞ΔΔπ∫∏™
¢∏ªO™ ¶∂πƒ∞π∞ ÙÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂϤÛÂÈ ¤ÚÁ· ·-
∞∞μ∞ ·fiÏ·˘ÛË Ì ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË Ì·Û¤˙, ÚÔ- ı· ‚Ú›ÙÂ. °È· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¿ÓÂÙ· ¿ÙÔÌ·. ¶·- (1786851) ÚfiÌÔÈ· Ì ÙÔ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ, ·fi ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ÔÛÔÙÈ΋
ÛʤÚÂÈ super ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔÓ ∞¡∂μ∞∑OÀª∂ Ú˘ıÌÔ‡˜. ΔÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î¤- °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢πOπ∫∏Δπ∫ø¡-
ÓÙÚÔ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Û 150 Ù.Ì. Î·È ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ πˆ·ÎÂ›Ì 45, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫ÔψӿÎÈ. øƒ∞ ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ·fiÏ·˘ÛË Ì fiÌÔÚ- Oπ∫O¡Oªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ ¿Ô„Ë.
¯ÒÚÔ Û·˜ ~6979-680458, 6939-114512 °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ~210-7251.874 11.00-21.00, ¢π∂À£À¡™∏ ¢πOπ∫∏™∏™ 2. ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ∂ÚÁ. ∂. ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·, ‚
ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈ- ʘ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜. MÂÛÔÁ›ˆÓ 208, 1Ô˜ “ ∞Ó¿- Î·È Á Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ˘fi ÙÔ˘˜
∞μ∞ ∞‚›·ÛÙ· Ì ¢Á¤ÓÂÈ·, ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ·- ∫˘ÚȷΤ˜ 12.00-19.00. www.elitespa.gr Δª∏ª∞ ¢∏ª∞ƒÃπ∞∫∏™ ∂¶πΔƒO¶∏™
ÔÈ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ¤Ï·È· ̤¯ÚÈ Î·È Ï·ÛË” (ÃÔÏ·ÚÁfi˜). ~210-6561.284 Î·È Δ·¯. ‰/ÓÛË: π. ¢Ú·Á¿ÙÛË 1, ¶ÂÈÚ·È¿˜ 185 10 fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ·Ú. 7 ÙÔ˘ ¡. 3669/08 (∫¢∂) (∫ÔÈÓÔ-
Ó·Óˆ̤Ó˜ Ì·Û¤˙ Û ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·Ó·Î·ÈÓÈ- ‰ÈϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙. ∫˘ÚȷΤ˜ ∂¡∞ O§O∫§∏ƒøª∂¡O Ì·Û¿˙, Ô˘ ·Ó·- ∫˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ (1786814) ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶. ™·¯·˙›‰Ô˘ Ú·Í›· ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›·) Î·È ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ Î¿ı ∂Ú-
Ṳ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ! ™·˜ ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙ Ï‹ÚË ·fi- ·ÓÔȯٿ Î·È ÌfiÓÔ prive ~6946-750917 ÎÔ˘Ê›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì˘˜ ·fi ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË, ¯·Ï·- ΔËÏ.: 21320-22.340-5, 210-4194.340-5 ÁÔÏËÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎfi
øƒπ∞πO ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿- Û¯‹Ì· Ì ÔÛÔÛÙfi fi¯È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 25% Ù˘ ηÏÔ‡ÌÂÓ˘
Ï·˘ÛË, ÁÈ·Ù› Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏ˘Ù¤- ÚÒÓÂÈ ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ FAX: 213-2022.343, 210-4194.343
∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ∏ ΢ڛ· ∂ÏÏËÓ›‰· ·ÈÛıËÛȷ΋ ÁΘ Û·˜ ÁÈ· Ê˘Á‹ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙË- e-mail: dhm–epitr@pireasnet. gr ηÙËÁÔÚ›·˜.
ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·Ó¿ÁÎË. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 88, 4Ô˜ (ÎÔ˘‰. ÛÙÚ˜ ~6946-935672 (1787786)
Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈ- Ù·. ∂ȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi - ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi Â- ¶ÂÈÚ·È¿˜ 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 3. ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘-
“πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ”), ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿. ∫·- „Ë ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˘fi
Û˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÛÙÔ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∞™ ¤ÌÂÈÚË Ì·Û¤Ú ·Ó·Ï·Ì- ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫¿Ú·‚ÂÏ. ∫·È ∫˘ÚȷΤ˜ ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 20589/272
ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.00-20.30, ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿ O ¢∏ª∞ƒÃO™ ¶∂πƒ∞π∞ ¢π∞∫∏ƒÀ™™∂π OΔπ: ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ ¡. 3669/08 (∫¢∂).
¯ÒÚÔ ÛÔ˘ ~6989-936004 (1786852) ‚¿ÓÂÈ ÙË Ì˘Ô¯·Ï¿ÚˆÛ‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜. ~210-7229.808, 6945-658868 (1787924) ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ οı Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ-
∞μ∞! ∞‚›·ÛÙ· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ! ªÂ ·Ó·ÓÂ- ™ÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010, Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 10.00 .Ì. ÛÙÔ ∫Â-
∂›Û˘ ÏÂÌÊÈÎfi Ì·Û¿˙, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›· ÚÔ- Ú·ÎÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ η-

c
ˆÌ¤Ó˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ Ì·Û¤˙, ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡- ∞¡ Ë ˙ˆ‹ Î·È Ì·˙› Ù˘ ‹ ÈÛÙÔÚ›·, Ô ÔÏÈÙÈ- ÓÙÚÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (π. ¢Ú·Á¿ÙÛË 1, ¶Ï. ∫ÔÚ·‹,
ÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛً̘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛʤÚÂÙ·È ~6995-053505 (1786394) 7Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ··-
ÛÂÙ ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË. ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ 48 ETHEREAL BODY ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ̷ۿ˙ ·’ fiÏÔ ·ÓÔÈÎÙfi˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂- Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È. ∫·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÔÛÔÛÙfi
& ºÚ·ÓÙ˙‹ (ÛÙ·ıÌfi˜ ™˘ÁÁÚÔ‡ ºÈÍ), 1Ô˜, ÛÙfiÓ ¯ÚfiÓÔ, ÙfiÙ ÙÔ Ì·ÛÛ¿˙ ÂÈÓ·È Ë ÂÈÛÙ‹- Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÛÔÛÙÒÓ ¤Î- οو ÙÔ˘ 10% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (¯ˆÚ›˜ ·Ó·-
ÌË Ù‹˜ ̤ÚÈÌÓ·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙ‹Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ¤Ó·Ó fiÌÔÚÊÔ Î·È ‹Û˘¯Ô ¯ÒÚÔ, ÙˆÛ˘ ηٿ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÈÌÒÓ ÛÂ Û˘ÌÏËڈ̤ÓÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Â- ıÂÒÚËÛË Î·È º¶∞), ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Î·ÏÂ›Ù·È ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·,
ÎÔ˘‰. “πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ”, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00- Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘-
21.00, ∫˘ÚȷΤ˜ 11.00-18.00 (1786246) ˘Á›· Û·˜. ¢È·Ï¤ÍÙ ¤Ó· ·Ô Ù· 5 ›‰Ë Ì·- ANDROLOGY CENTER ‰Ú ºˆÙ›Ô˘ ¢. ÃÚ‹- ÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ¤ÓÙ˘Ô ÔÌ·‰ÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ·ıÚÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔ-
Û¿˙ Ô‡ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·ÓÔÈ- Ì ∫ËÊÈÛ›·˜ 18, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4, ÛÙÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó‰ÚÔÏfiÁÔ˜. £ÂÚ·‡ˆ ÛÙÂÈ- Ì ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÌ·ÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÛÔÛÙÒÓ ¤ÎÙˆÛ˘, Ú›·˜.
∞μ∞! ∞ÊÂı›Ù ÛÙ· ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Ì·- ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ 10-Ì-10ÌÌ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: 4. ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤-
ÒÛÂÙÂ! ∏›ÚÔ˘ 22 Î·È °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 2Ô˜ ÚfiÙËÙ· ˙‡ÁÔ˘˜, ·Ó‰ÚÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· (¯·- ÓˆÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË 2Ë ÙÔ˘ ª∂∂¶ ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜
Û¤˙!! ∑‹ÛÙ ÌÈ¿ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ ∂ÈÛ΢¤˜ Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢¤˜ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ Û ۯÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ·
fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ‘’Slim Line’’ 11Ì.-9ÌÌ. FRESH SPA Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÔÏ˘- ̤ÓË ÛÙ‡ÛË & ÚfiˆÚË ÂÎÛÂÚÌ¿ÙÈÛË), οӈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 420.168,07 O¢O¶Oππ∞™, Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú. 10 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
Èfi ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ!! ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ (∫˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ) (1786837) ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ì·˜ Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¯·Ï¿- doppler ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ıÂÚ·›· ÚÔÛÙ¿ÙÔ˘. ∂- 16 ÙÔ˘ ¡. 3669/08 (∫¢∂) (··Ó·‚¿ıÌÈÛË ÔÚ›Ô˘ ÏfiÁˆ ÎÔÈÓÔÚ·-
¢ÚÒ ϤÔÓ º.¶.∞., Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡.
∞ı‹Ó·˜, πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ 51-53, 2Ô˜ (ÎÔ˘‰. ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›· ·fi ÙÔ ¤ÌÂÈÚÔ Î·È ·Ó·ÓÂ- ›ÛÎÂ„Ë Î¿ÙÔÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ: 09.00-12.00 Î·È 3669/08, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fi- Í›·˜).
“Executive spa”), ¿ÚÎÈÓ ·¤Ó·ÓÙÈ. ∫·ıËÌÂÚÈ- ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ... ÁÈ· ÙËÓ 5. ∫¿ı ÂÚÁÔÏËÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Ù ÌÂÌÔÓˆ-
ˆÌ¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 4 (›Ûˆ 17.00-20.00. ª¿ÚÓË 25 ∞ı‹Ó·, ~210-5244.938, ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆ-
Ó¿ 11.00-21.00, ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη 11.00-18.00 ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›·. ¶Ú·- Û˘ & ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ̤ӷ ›Ù ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. °›ÓÔ-
ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ 139 ¶ÂÈÚ·È¿˜ (¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ, ·fi ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô), 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηıËÌÂÚÈ- 6948-899961 e-mail: info@andrologycenter.gr ÓÙ·È Â›Û˘ ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈ-
™ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó:
∞μ∞¢π™Δ∞!!! ∞Ó·Óˆı›ÙÂ Î·È ¯·Ï·ÚÒÛÙ οıÂÙÔ˜ μ·Û. °ÂˆÚÁ›Ô˘) 2Ô˜ fiÚ. ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ó¿ 11.00-20.30, ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-18.00 (1779442) ªÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: ·) ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤- Ú‹ÛÂȘ ‹ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù’ Â-
ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜!!! ∞›ı·ÓÔ Ì·Û¿˙, ηٷÏË- μ∞§∂ƒπO™ ∫∞™πª∞Δ∏™ È·ÙÚfi˜ ÂȉÈÎfi˜ ·- Ó˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∂ÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (ª.∂.∂¶.) Ô˘ Ê·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ú. 9 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ ¡. 3669/08 («Î‡ÚÈ·
“μ2” ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-8.30ÌÌ. ™¿‚‚·ÙÔ GOLDEN Spa Û·˜ ηÏ› ÛÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚ›·»). ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·-
ÎÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿„ÔÁË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. 11Ì-7ÌÌ ~6980-848058 (1787541) ¯ÒÚÔ Ó· ÓÈÒÛÂÙ ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ÊÚÔ‰ÈÛÈÔÏfiÁÔ˜-ÛÂÍÔÏfiÁÔ˜, ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˜, ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË °.°.¢.∂. ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÂÊfiÛÔÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ
∞2, 1Ë Ù¿ÍË, 2Ë Ù¿ÍË (ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡) Î·È 3Ë Ù¿ÍË (Â- Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÂ
∫·ÏÏÈÚfi˘ 85 ¡. ∫fiÛÌÔ˜ 3Ô˜ ÎÔ˘‰. Studio. ÛÙÔ ÛÒÌ· Û·˜ ·fi ÙȘ ηÏÏÔÓ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÚÔ‰›ÛÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ‰ÂÚÌ·ÙÈο ÓÔÛ‹Ì·- ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ.
∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11:00Ì.- 08:30ÌÌ. ™¿‚‚·ÙÔ ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔÛʤ- ÓÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡) ηÙËÁÔÚ›·˜ OÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ∞2,
ÚÔ˘Ì ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÛÒ- ‰‡Ô ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ì·Û¤Ú. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 314 1Ô˜, Ù·. ∫¤ÓÙÚÔ laser. £ÂÚ·›· Ì laser ÁÈ· 1Ë Ù¿ÍË, 2Ë Ù¿ÍË (ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡) Î·È 3Ë Ù¿ÍË (ÂÓÙfi˜ °È· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ۇ̂·-
11:00Ì-19:00 (1787530) ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “Golden Spa” ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00- ÎÔÓ‰˘ÏÒÌ·Ù·, ʛ̈ÛË, ¯·ÏÈÓfi, ÂÏȤ˜, Ô˘- ¡ÔÌÔ‡) ηÙËÁÔÚ›·˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ, ‚) ÚÔÂÚ¯fiÌÂ- Û˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ
Ì·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛÒÔ˘, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·, Ó˜ ·fi ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ‹ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ- ¡. 3669/08 (∫¢∂), ¡. 1642/86 Î·È ¡. 2166/93, ÔÈ Û ÂÎÙ¤ÏÂÛË
∞μ∞¢π™Δ∞ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÔ˘Ë- 21.00, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-18.00 Ϥ˜, ıËÏÒÌ·Ù·, ηÊÂÙȤ˜ ÎËÏ›‰Â˜, ·ÛÙÂȘ,
ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·, Û ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ·˚ÎÔ‡ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ (∂.O.Ã.) ‹ ·fi ÎÚ¿ÙË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÒÓ ÂΉÔı›Û˜ ηÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ (ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÂÚÈ-
‰ÈÎfi Ì·Û¿˙, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›·, Ì·Û¿˙ ÚÔÛÒ- ~6989-675626 (1787539) Ù·ÙÔ˘¿˙. ¶ÚˆÎÙÔÏÔÁÈÎfi. £ÂÚ·›· ÛÂÍÔ˘·- Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË), ηıÒ˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ‰È·Ù¿-
ηı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ÔψÌÔ‡ 54 (∞ı‹Ó·), ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ (™.¢.™.)
Ô˘, Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú, ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú, ·fi ¤ÌÂÈÚË ∫∞π¡OÀƒ°πO “In spa” Ì ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Â˜ ÏÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜. ¶ÚfiˆÚË ÂÎÛÂÚÌ¿ÙÈÛË, ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (¶.O.∂.), ÛÙ· ÔÔ›· ÍÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÚËÙ¿ ‹ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ·
3Ô˜ fiÚ. ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “Õڈ̷” (1787547) ÛÙ· Û˘Ì‚·ÙÈο Ù‡¯Ë Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfi-
‰ÂÛÔÈÓ›‰· ~6979-626510 (1786277) Ì·Û¤˙ ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ Û·˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹, ¢Â- ıÂÚ·›· ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜, ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›ÛËÌÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁÔÏË-
∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ Â˘- ÛÙ‡Ûˆ˜, ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÈı˘Ì›·˜-ÌÈÎÚÔÊ·ÏÏ›·. ÙÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ·˘- ÙÂÚ· οı ‰È¿Ù·ÍË (¡fiÌÔ˜, ¶.¢., À.∞.) Î·È ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ Â-
ABANTAZ ∫ÔψӿÎÈ ™›Ó· 7, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯¿ÚÈÛÙÔ Ì·˜ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ¢ÂÍ›· Î·È ·Ó·˙ˆÔ- Í›·, ¯·Ï¿ÚˆÛË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30-9ÌÌ. ∞Á›- ÙÔ‡˜ Î·È Û ٿÍË Î·È Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ÙȘ ηÏÔ‡ÌÂ- Á·ÎÏÈÔ˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Beaute. M·Û¿˙ ·fi 50¯ÚÔÓË ÂÌ- Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ 8, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, 3Ô˜ fiÚÔ- ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 8 fiÈÛıÂÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ۇ̂·Û˘, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÚË-
ÁfiÓËÛË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ÛÔÎÔÏ·ÙÔ- Ó˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ ª.∂.∂.¶. Î·È Á) ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜
Ê·Ó›ÛÈÌË ·ÈÛıËÙÈÎfi Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, ¯·Ï¿- ÊÔ˜. ∫Ô˘‰Ô‡ÓÈ “In spa” (1788301) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 12.00-21.00 ηÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ·fi ˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‚’ ÎÚ¿ÙË, ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›ÛË- Ù¿ ·Ú·¿Óˆ.
ıÂÚ·›·, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›· Î·È ÚÂÊÏÂÍÔ- ~210-3648.022-23 (1785370) ÌÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ·Ô- °È· ÙËÓ ¤Á΢ÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÚˆÛË, ÌÔ˘ÛÈ΋, 12.00 Úˆ˚ - 7.00 ·fiÁÂ˘Ì· ıÂÚ·›·. ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 29, 2Ô˜ fiÚ. ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ∫π¡∂∑∞ 20¯ÚÔÓË ¤ÌÂÈÚË Ì·Û¤˙, ÚÔÛʤ- ηٷÙÂı› ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜
¶ƒOΔÀ¶O È·ÙÚÂ›Ô ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ - ·ÊÚÔ‰È- ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÂϤÛÂÈ ¤ÚÁ· ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÙÔ ‰ËÌÔ-
~6907-392136 (1787005) “∫¤ÓÙÚÔ º˘ÛÈ΋˜ ∂˘ÂÍ›·˜” ÒÚ˜ 11.00- ÚÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì·Û¿˙ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ - ¯·Ï¿Úˆ- Ú·ÙÔ‡ÌÂÓÔ, ·fi ÔÈÔÙÈ΋ Î·È ÔÛÔÙÈ΋ ¿Ô„Ë. Û ÔÛÔÛÙfi 2% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¯ˆÚ›˜ ·-
∞μ∞¡Δπ! ª·Û¿˙ ·Ô 24¯ÚÔÓË ·ÈÛıËÙÈÎfi, ·- Û˘ ∞ı‹Ó·. °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ~6907-067668 Û›ˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ- ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ∂ÚÁ. ∂. ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·, ‚ Î·È Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È º¶∞, ηٿ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 24 ÙÔ˘
20.30. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿ (1787549) ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂÙ·- ¡. 3669/08 (∫¢∂), ‰ËÏ·‰‹ Û 24.600,00 ¢ÚÒ Ë ÔÔ›· ‚‚·È-
fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË, body shower ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Á Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ˘fi ÙÔ˘˜ fi-
∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ∫Àƒπ∞ 33¯ÚÔÓË ÚÔÛʤÚÂÈ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·- ‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· & ÙÔÌ‹ ¯·ÏÈÓÔ‡. ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ·Ú. 7 ÙÔ˘ ¡. 3669/08 (∫¢∂) (∫ÔÈÓÔÚ·- ÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÈÛfiÔÛÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›-
Û·˜ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘, ΤÓÙÚÔ. ~6938- ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›· Ì ۿ˙ ÁÈ· ¢ÂÍ›·, ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Í›· ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›·) Î·È ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ Î¿ı ∂ÚÁÔÏË- Ô˘ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ‹ ∂ÁÁ˘ËÙÈ΋ ∂ÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·-
168674, 12.00Úˆ˚-9.00ÌÌ (1787867) ™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 17∞, 09.30-13.30 & 17.00-20.30 ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ‹ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ ηٿ ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ·
special ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· massage. ™fiψÓÔ˜ Ú·ÓÙ‚ԇ ~6975-829506 (1788151) ~210-3301.040, 210-3303.759 (1786253) ÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎfi Û¯‹Ì·
Ì ÔÛÔÛÙfi fi¯È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 25% Ù˘ ηÏÔ‡ÌÂÓ˘ ηÙË- ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ¢‹-
∞μ∞¡Δπ Ӥ˜, ¤ÌÂÈÚ˜, ·Ó·Óˆ̤Ó˜ ∂Ï- 31, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (∫ÔψӿÎÈ), ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ∫Àƒπ∞ 38¯ÚÔÓË Ì·Û¤˙, ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·Û¿˙ ÌÔ ∞Ê¿ÓÙÔ˘.
ÁÔÚ›·˜.
ÏËÓ›‰Â˜, ∂˘Úˆ·›Â˜, ∞ÛÈ¿ÙÈÛÛ˜ Ì·Û¤˙ Û·˜ “studio”, 11.00-21.00 (1788156) ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ¯·Ï¿ÚˆÛË, Û ‰ÈÎfi Ù˘ ¯Ò- ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ∏ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›ÏË„Ë ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› Û‡Ìʈӷ
ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍ›· ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·- ANTI-STRESS Ì·Û¿˙ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¯·- ÚÔ ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ· ~6977-619963 (11:00- ∞™Δƒ√§√°π∞ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˘fi Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú. 7-9 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 15 ÙÔ˘ ¡. 3669/08
ÛË, ¯·Ï¿ÚˆÛË, Û ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ÂÚÈ- ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ ¡. 3669/08 (∫¢∂). (∫¢∂) ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ¢È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ù˘
Ì¿Ì, hot stone ÁÈ· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Î·È Â˘Â- 19:30) (1787752) ∂ÊËÌÂÚ›‰Ô˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi Δ‡Ô,
‚¿ÏÏÔÓ. Beauty and style. ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 9, ΔÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ οı Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ-
Í›·. °·Ï·ÙÛ›Ô˘ 2-4. ∞ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È LILIYA SPA Massage & Therapy. •ÂÎÔ‡Ú·- ∞ª∂πμ∂Δ∞π ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ¢È‰¿ÎÙˆÚ Ì¤- Ú·ÎÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ η- Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ 16/2007 ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂. Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔ-
∫ÔψӿÎÈ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 11.00-21.00 Î·È ∫˘- ∫˘ÚȷΤ˜ 11.00-20.30 (1787551) Û›Â˘Û˘ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∞Ó¿‰Ô¯Ô Î·È ÂÈ-
ÛË, ¯·Ï¿ÚˆÛË, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ & ÙÔ˘ ÓÙÈÔ˘Ì ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ¶›ÙÂÚ μ·ÚÂÏ¿˜. ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÙËÁÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ··-
ÚȷΤ˜ ~210-3644.023 (1786207) Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È. ∫·ÙËÁÔÚ›· ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ì ÔÛÔÛÙfi ÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¤Ú-
∞¶O§∞ªμ∞¡O¡Δ∞™ ÙÔ ÔÙfi Û·˜ Ì·˙› Ì·˜ ÛÙÚ˜. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™ÈÛ›ÓË 22 (fiÈÛıÂÓ Hilton) Ê‹Ì˘. ∞ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ÂȯÂÈ- ÁÔ˘.
∞μ∂μ∞πOΔ∏Δ∞ Ù¤ÏÔ˜! ¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ó·Ó¤- οو ÙÔ˘ 10% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (¯ˆÚ›˜ ·Ó·-
ı· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ Î·È ı· ÓÈÒÛÂÙ ¢ÂÍ›· Ì ~210-7241.682, 6989-810697 (1786928) Ú‹ÛÂȘ. ∂͈ÙÂÚÈÎfi-Â·Ú¯›· ÚԂϤ„ÂȘ ÙË- ıÂÒÚËÛË Î·È º.¶.∞.), ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ Î·ÏÂ›Ù·È ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ΔÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Â›Û˘ fiϘ ÔÈ ÓfiÌÈ̘
ˆÛË, ·fi Ӥ˜ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·‡ÙÚȘ ÎÔÓÙ¿ ÏÂʈÓÈÎÒ˜ ~210-8662.354, 210-8662.647, ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÚ›ÙˆÓ, ÂÈÛÊÔÚ¤˜ π∫∞, Î.Ï.
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ›ËÛË ÛÙfiÓ ˙ÂÛÙfi Ì·˜ ¯Ò- MAGIC SPA super ·fiÏ·˘ÛË ¯·Ï¿ÚˆÛË, ·ıÚÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔ-
ÛÔ˘ ~6993-461962 (1787830) 6944-320979 (1785490) Ú›·˜. ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô OÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ô˘ ı· Û˘ÌÏËÚˆı›
ÚÔ, ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ 11.30-21.30, ¢ÂÍ›·. ŒÌÂÈÚ˜-ÔÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó massage ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È Ù· Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ‰È·-
ABSOLUT ¡¤Ô! ∞Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË, ¯·Ï¿ÚˆÛË, ∫ÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӈÓ
∫·ÏÏÈı¤· ~6943-897560 (1786853) Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 339μ, ¢øƒ∂∞¡ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰È¿- ÛÙËÓ ∞2, 1Ë Ù¿ÍË, 2Ë Ù¿ÍË (ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡) Î·È 3Ë Ù¿- Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ê¿ÓÙÔ˘, Ô-
ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ·. ∞ÏÂ- (ÏËÛ›ÔÓ ÛÙ·ıÌÔ‡ Õ. ¶·ÙËÛ›ˆÓ), 1Ô˜ fiÚÔ- ÁÓˆÛË. ∫. ™ÂÏ‚¤ÓÙ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ‰fi˜ ¶·Ó. ƒ¿ÌÔ˘ 210, ∞º∞¡ΔOÀ - ƒO¢O™, ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·
∞¶O§∞À™Δ∂ ·fi ¤ÌÂÈÚË Ó·ڋ ∂ÏÏËÓ›‰· ÍË (ÂÓÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡) ηÙËÁÔÚ›·˜ OÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ∞2,
Í¿Ó‰Ú·˜ 49, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 11.00-22.00, ÊÔ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 17, ~6948-032215 ∂Ú¢ÓÒÓ ¶·Ú·„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. £¤- 1Ë Ù¿ÍË (ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡) Î·È 2Ë Ù¿ÍË (ÂÓÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡) 8/3/2010 ¤ˆ˜ Î·È ‰‡Ô ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ
¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÁÈ· ¢ÂÍ›·-ÚÈÏ¿Í ÛÙÔÓ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ (¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛÌÂÙÚ¿Ù·È Ë Ë̤-
«Reidiflex». ∫˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ (1786935) Ì·Ù· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÓÔ- ηÙËÁÔÚ›·˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ, Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ
¯ÒÚÔ Û·˜ ~6945-246952 (1784412) ¡∂∞ OªOƒº∏ 22¯ÚÔÓË Ì·Û¤˙, ¤Ú¯ÂÙ·È Ù˘ ·Ú. 10 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ ¡. 3669/08 (∫¢∂) (·Ó·‚¿ıÌÈ- Ú· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡) ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜
∞°∞§§π∞™∏ ·fiÏ·˘ÛË Ì·Û¿˙. ™·˜ ÂÚÈ̤- ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ¯·Ú›ÛÂÈ ¤Ó· ¯·- ÌÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο. ∞ÏÏ·Á¤˜ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ê¿ÓÙÔ˘ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ Ì ÙËÓ
∞¶O§∞À™Δ∂ ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÁÂÌ¿ÙÔ ª·ı‹Ì·Ù· ˘ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ·˘ÙÔ¸ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ÛË ÔÚ›Ô˘ ÏfiÁˆ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜).
ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ì·˜, Ì ηÈ- Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ~6946-288665 (1787834) ∫¿ı ÂÚÁÔÏËÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Ù ÌÂÌÔӈ̤ӷ ηٷ‚ÔÏ‹ ÔÛÔ‡ ‰¤Î· (10) ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
¢ÂÍ›· Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ÁÈ· ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜-Â·ÁÁÂÏÌ·- ÙÔ˘˜.
ÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋-ۈ̷- ›Ù ˆ˜ ̤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. °›ÓÔÓÙ·È Â›-
Ì·Û¿˙, Û¿Ô˘Ó·, ¯·Ì¿Ì ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿Ó- ¡∂∞ƒ∏ Ì·Û¤˙ 23 ÂÙÒÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ·ÔÏ·˘- ٛ˜. ∂·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛÒˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚ˜- Û˘ ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‹ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î. ªÔÛ¯Ô‡˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›·
ÙÈ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË, 11.00-21.00, ºÚ·ÓÙ˙‹ 4 ηÈ
‰Ú˜ ~210-8051.967 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00- ÛÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ~6906-677215, (12ÌÂÛË̤ÚÈ - ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∂ÚÂ˘Ó¿, ÚԂϤÂÈ, Û˘Ì‚Ô˘Ï‡- ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù’ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ÙËÓ Î. ª·ÏˆÓ¿ ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ: 22410-60.430 ÙȘ
∫·ÏÏÈÚÚfi˘ ÁˆÓ›·. ∫˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜.
21.00. ∫˘Úȷ΋ 12.00-19.00 (1786239) 3 ¯·Ú¿Ì·Ù·) (1787832) ÂÈ, ηıÔ‰ËÁ› ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ χÛË ÛÙÔ Ù˘ ·Ú. 9 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ Ó. 3669/08 («Î‡ÚÈ· ηÙËÁÔ-
∞°ÃO™ ηٿıÏÈ„Ë, ÎÔ‡Ú·ÛË, fiÓÔÈ, ·˘¯Â- Ú›·»). ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ∞Ê¿ÓÙÔ˘ 2/3/2010
∞¶O§∞À™Δπ∫∂™ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·Û¿˙ ·fi ¤- OMEGA Spa! ∂ÈϤÍÙ ÙÔ ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜. πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 76 ~210- ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ‰È·ÁˆÓÈ- O ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Δ.À.
ÓÈÎÔ‡, ‰ÈÛÎÔ¿ıÂÈ·˜; Δ¤ÏÔ˜! ∞ÓÙÈÛÙÚ¤˜,
ÌÂÈÚ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ‰È·ÎÚÈ- Ì·Û¿˙ ÛÙËÓ fiÏË! ∫ËÊÈÛ›·˜ 12, ÈÛfiÁÂÈÔ. ∫·- 3602.737, 210-3625.112, 6944-503843 ÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™∫OÀªπO™
ÛÈ¿ÙÛÔ˘ Ì·Û¿˙, Û¿Ô˘Ó·, 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶∂ 4 ∞Ú¯ÈÙ. ªË¯. ÌÂ μ’ μ·ıÌfi
ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜. ∂Λ fiÔ˘ Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘- ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-20.30, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ (1779755) ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 8.279,17 ¢ÚÒ, Û ÁÚ·Ì-
151·, ·’ fiÚÔÊÔ˜, 10Ì-10ÌÌ Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ Ì¿ÙÈÔ Î·Ù¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ Δ.¶. & ¢. ‹ Û ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·- O ¢‹Ì·Ú¯Ô˜
Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ›ËÛË. ∂Ù·- 11.00-18.00 (parking ›Ûˆ ·fi Carrefour) ™¿‚‚·˜ ¢π∞∫O™Δ∞ª∞ΔπOÀ
∞π™£∏™π∞∫O ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÚÔÛʤ- Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ‹ ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ Î·È ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ·
Ó‹ÛÔ˘ 1 Î·È ∫˘„¤Ï˘, 1Ô˜ fiÚ., ÎÔ˘‰. “∞È- OªOƒºO™ ÎfiÛÌÔ˜ - Spa °Ï˘Ê¿‰·˜ ÂÏ¿Ù ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 210 Ë̤Ú˜ ·fi ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.
ÚÂÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË ∂ÏÏËÓ›‰·, ÁÏ˘ÎÈ¿, ¤ÌÂÈÚË
30¯ÚÔÓË Ì·ÛÛ¤˙. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 110 Ï. μÈ-
ÛıËÙÈ΋”, 10.30-21.00. ∫˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ Û ¤Ó·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô ÎfiÛÌÔ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ·Úˆ- [¢π∞∫∏ƒÀ•∂π™] Δ‡¯Ë ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ‰›‰ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfi- [¶ƒ√™∫§∏™∏]
∞¶O§∞À™Δπ∫∏™ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ 23¯ÚÔÓË Ì·ÙÔıÂÚ·›· Ì ٷ ηχÙÂÚ· ¤Ï·È· Î·È ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞Δπ∞ ÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞Δπ∞
ÎÙˆÚ›·˜ ~6978-451363 (1788376) Îڤ̘, solarioum. ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 12, 3Ô˜ ¡Oª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞ÀΔO¢πOπ∫∏™∏ ÂÓÒ (ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ÚÔÛÊÔÚ¿˜) ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· À¶OÀƒ°∂πO ∞¶∞™ÃO§∏™∏™ &
Ì·Û¤˙ ı· Û·˜ ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì·- Î·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: www. pireaus. gov.
∞¡∞∑∏Δ∏™Δ∂ ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ÙËÓ Â˘ÂÍ›· Û¿˙. ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ 116, ∫·ÏÏÈı¤· ~6980- ~210-8946.756 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ (1786255) ∞£∏¡ø¡ - ¶∂πƒ∞πø™ ∫Oπ¡ø¡π∫∏™ ¶ƒO™Δ∞™π∞™
gr/Default. aspx? tabid=708. Δ∞ª∂πO ∂¶π∫OÀƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™
ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ¯ÒÚÔ Ì·˜ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ¡Oª∞ƒÃπ∞ ∞£∏¡ø¡
691109 (1787831) ¶∞¡∂ªOƒº∂™ (2) Ì·Û¤˙, 20 Î·È 24 ÂÙÒÓ, 58Ë ™ÃO§π∫∏ ∂¶πΔƒO¶∏
¶ƒO™OÃ∏!!! £ÂˆÚË̤ÓÔ ¤ÓÙ˘Ô ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ı· ‰›ÓÂÙ·È Ì¤- π¢πøΔπ∫OÀ ΔOª∂∞ (Δ∂∞πΔ)
ÚÔÛˆÈÎfi. Paradise spa. ™·ÚÎÔ˘‰›ÓÔ˘ 56 ı· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÛÙÔÓ ¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ™¯Ô- °’ ¢/¡™∏ ∂¶π∫OÀƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™
Î·È §·ÁÔ˘ÌÈÙ˙‹, 3Ô˜ fiÚ. (¡. ∫fiÛÌÔ˜), K˘- ∞¶O§ÀΔ∏ ¯·Ï¿ÚˆÛË, ÂÎÙfiÓˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›· ·- ¢∏ªOÀ ∞£∏¡∞πø¡ ÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ.
fi ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙, Û ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞Ó·- ¯ÒÚÔ Û·˜ ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ~6984-080917 ™∫∞ªμø¡π¢ø¡ 46 118 53 ∞£∏¡∞ Δ∂∞À¡Δ¶
Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ (1787545) °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó ¶∂ƒπ§∏æ∏
Óˆı›ÙÂ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ٷ ÌÔÓ·‰Èο ÚÔ- ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢π∞°ø¡π™ªOÀ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘
¶ƒ∞°ª∞Δπ∫O ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË (ÁÈ· ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ∫˘ÏÈΛԢ) ¶ƒO™∫§∏™∏™ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒO¡ΔO™
∞¡∞¡∂ø£∂πΔ∂ Â›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·- ÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ì·˜!! “Diamond Spa”. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Û ¤Ó· ¶ÂÈÚ·È¿ (¢ËÌ·Ú¯Â›Ô - 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ - ÙËÏ. 210-4194.108, 210- ΔÔ Δ·ÌÂ›Ô ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· (Δ∂∞πΔ) -
fiÏ·˘ÛË. ∂›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· fi,ÙÈ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ∏ ™¯ÔÏÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ 81Ô˘ Î·È 82Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯Ô- 4194.111) ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜.
11.00-20.00, ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-18.00, ¶ÔÛÂȉÒ- ηı·Úfi Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∫·È ∫˘- Ï›Ԣ ∞ıËÓÒÓ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ‰ËÌfi- ∏ ·ÚÔ‡Û· ı· ÛÙ·Ï› ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔÓ Δ‡Ô Î·È ÛÙÔ
°’ ¢/ÓÛË ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ - Δ∂∞À¡Δ¶ Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ
∂Ï¿Ù ӷ ˙‹ÛÂÙ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ì·Û¿˙ ·fi ¤- ÓÔ˜ 67, °Ï˘Ê¿‰· www.diamondspa.gr ÚȷΤ˜. ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 171, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÛÈÔ˜ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ì ÂÓÛÊÚ¿ÁÈÛÙ˜ ÚÔ-
¶ÂÈÚ·È¿, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË Î·È ·ÚÈıÌfi 17-19, ÚÔÛη-
º.∂.∫. /Δ‡¯Ô˜ ¢¢™. Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ï› Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÛÊÚ·ÁÈ-
ÌÂÈÚË ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ΢ڛ· ~6948-253370 ~210-7244.190, 6986-176246 (1787927) ÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙË Ì›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ΢ÏÈΛԢ ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô.
∞¶O ¡∂∞ƒ∏ ∂ÏÏËÓ›‰· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·Ô- ÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ, ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ηٷÛÎËӈٿگ˜
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂! ¡¤Ô ÚÔÛˆÈÎfi, ·Ó·- ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÂÈÚ·È¿˜ 2/3/2010 ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ·È‰ÈÒÓ Û ·È‰ÈΤ˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ ÛÙËÓ
Ï·˘ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ ÁÈ· ·fiÏ˘ÙË Â˘ÂÍ›· ¶ƒO™º∂ƒø ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ¯·Ï¿- O ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢/ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∏ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ΔÌ. ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘
ηÈÓÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ·Úˆ- Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÚˆÛË, ÚÈÏ¿Í. ª·Û¿˙ Ì ̤ÏÈ, ‚ÂÓÙÔ‡˙˜, ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ¤ÙÔ˘˜ 2010.
82Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ ÛÙȘ 14-4-2010 Ë̤- ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫OÀƒ∂ª∂¡OÀ OÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈ-
Ì·ÙÔıÂÚ·›·, ·fi ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÌÔ- ÛÔ˘ ~6936-349375 (1787550) ÛÈ¿ÙÛÔ˘ Û ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¯ÒÚÔ. ¢ÒÚÔ ÂÓÙÈÎÈ- Ú· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 17.00. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤- O ¢∏ª∞ƒÃO™
Ó·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ™ÈÓÒ˘ 29, (‡„Ô˜ ªÈ¯·- ΋˜ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ Δ∂∞À¡Δ¶, Ì ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ·Ú·Ï·‚‹˜
Ô‡Ú-Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú ~6996-333881, 6947- ÚÂȘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·È Ì ÂȉÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔÓ ·Ú. ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘˜, ¤ˆ˜ Î·È ÙË 18-3-2010 Ë̤ڷ ¶¤-
Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 148), 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ AROMA SPA Û ¤Ó·Ó ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ¯ÒÚÔ. O °∂¡π∫O™ °ƒ∞ªª∞Δ∂∞™
160736 (1787003) ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ (ÙËÏ. 210-3464.992) ηٿ ÙȘ ÂÚ- ÌÙË.
·ÈÛıËÙÈ΋, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11-9, ™¿‚‚·ÙÔ 11-6 ∂Ï¿Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·, Á¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ 9.00 .Ì. - 10.00 .Ì. °∂øƒ°πO™ Oπ∫O¡OªO¶OÀ§O™ ∏ ·ÔÛÊÚ¿ÁÈÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ı· Á›ÓÂÈ
ÛÔÎÔÏ·ÙÔıÂÚ·›· Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯·Ï·- PARADISE SPA!! ∞ÓԛͷÌÂ!!! ∫ËÊÈÛ›·˜ 76, ∞ı‹Ó· 1 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ÛÙȘ 22-3-2010 Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 9.00 ÛÙ· °Ú·Ê›·
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂!! ™ˆÌ·ÙÈÎfi, Ì˘Ô¯·Ï·- ÚˆÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙. ∞ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¤Ó·ÓÙÈ President, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Paradise, 2Ô˜ fi- ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞Δπ∞ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ.
ÚˆÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ˘Á›·-¢ÂÍ›·-¯·Ï¿Úˆ- 11-9, ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 11, 3Ô˜, ∞ı‹Ó· (ÎÔ˘- ÚÔÊÔ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 11. ∂‰Ò, ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ¿, •˘‰¤· °ÂˆÚÁ›· ¡OªO™ ¢ø¢∂∫∞¡∏™OÀ ΔÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·-
ÛË! ™ÔψÌÔ‡ 59 Î·È °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓ›·, ¢∏ªO™ ∞º∞¡ΔOÀ Ê›· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ, ∞ÎÙ‹ ªÈ·Ô‡ÏË 17-19 ¶ÂÈÚ·È¿˜, 5Ô˜ fiÚÔ-
‰Ô‡ÓÈ AROM∞) (1787538) ¢ÁÂÓÈο ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ Ù¯ÓÈ- Δ∂áπ∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞
∞ãfiÚÔÊÔ˜ “Studio”, ∞ı‹Ó·, 11.00-21.00ÌÌ ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞Δπ∞ ÊÔ˜, ·fi 8 .Ì. ¤ˆ˜ 2 Ì.Ì. Î·È ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.
∞º∂£∂πΔ∂ Û ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ·. ™Ô˘Ë‰È΋ Ì¿- Τ˜ ¢ÂÍ›·˜ Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜, 11.00 Úˆ› - ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. 172 tanpy.gr.
(ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ) (1782717) ¡OªO™ ∏ƒ∞∫§∂πOÀ
Ï·ÍË, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜, ÛÔ‚·- 08.00 ‚Ú¿‰˘. ∫·È ∫˘ÚȷΤ˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠!! ¢∏ªO™ ¡. ∞§π∫∞ƒ¡∞™™OÀ
¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢∏ªO¶ƒ∞™π∞™ Δ· ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Δ·Ì›Ô.
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂ ˘fi Ó¤· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È O ¢‹ÌÔ˜ ∞Ê¿ÓÙÔ˘ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙË Ì ·ÓÔÈÎÙ‹ ‰ËÌÔÚ·Û›· O ¢π∂À£À¡Δ∏™
ÚÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ & ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ƒø™π¢∞ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· ÚÔÛʤÚÂÈ ΔÀ¢¡∞ ÂÈÏÔÁ‹ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘: «∫·Ù·-
Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì special ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¡. ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛfi˜ 03/03/2010 Ã. ¶∂º∞¡∏™
~210-9568.023 (1786564) ÎÏ·ÛÈÎfi ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ıÂÚ·¢ÙÈÎfi Û΢‹ Ó¤Ô˘ ·ÛÊ·ÏÙÔÙ¿ËÙ· Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞Ê¿-
Ì·Û¿˙ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Î·È ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·- Î·È ÚÂÊÏÂÍÔıÂÚ·›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ (¡. ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 3209 ÓÙÔ˘», ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.518.720,00 ¢ÚÒ (Ì ·Ó·ıÂÒÚËÛË
Û¤˙. 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 54, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘- °§Àº∞¢∞ ÛÙÔ Healthness Line Ì ÙȘ ÂÍÂȉÈ- ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢∏ªO¶ƒ∞™π∞™ (¶.¢. 28/80)
πˆÓ›·) ~6988-719820 10.00-22.00 (1787045) Î·È º¶∞) Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· «ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÛÔÛÙ¿
‰Ô‡ÓÈ “studio”. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30-20.30, ÎÂ˘Ì¤Ó˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ì·˜ Î·È Ì ∞’ ÔÈfiÙËÙÔ˜ O ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛÔ‡ ¡ÔÌÔ‡ ∏ƒ∞∫§∂πOÀ ÚÔ- ¤ÎÙˆÛ˘» ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6, ÙÔ˘ ¡. 3669/08 (∫¢∂).
·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, Û·˜ ‚ÔËı¿Ì ÁÈ· Ï‹ÚË ÛˆÌ·- ™∞™ ¶∂ƒπª∂¡OÀª∂ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì·˜, Ì ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ∞- ΔÔ ¤ÚÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ÈÛÙÒÛÂȘ ™∞-
¶ƒO™∫§∏™∏ §O°ø ∞¶ø§∂π∞™
∫˘ÚȷΤ˜ 11.00-19.00 ~213-0380.525 Δƒ∞¶∂∑π∫∏™ ∂¶πΔ∞°∏™
ÙÈ΋ - ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ & „˘¯È΋ ·ÚÌÔÓ›· ÁÈ· ¿Ó- Ï‹ÚË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· massage - shiatsu- ™º∞§π™∏ OÃ∏ª∞Δø¡ ΔOÀ ¢∏ªOÀ ¡. ∞§π∫∞ƒ¡∞™™OÀ, Δ∞.
∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Û ¤Ó· fi- ‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜. ∂͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂ Û˘ÓÂ- reiki. °È· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜, Ì ڷÓÙ‚ԇ Ì ÛÊÚ·ÁÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÈÌÔÏÔ- ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÚ¿ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÔÎÙÒ (8) ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ.
ÌÔÚÊÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·˜ Á›Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶.¢. 28/80 Î·È ÙÔ˘ Ì‹Ó˜. 273/2010 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂ-
‰Ú›Â˜ ηْ Ô›ÎÔÓ Ì ‰ÈÎfi Ì·˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi. ƒ·- ~6938-728801, ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘ 17 (·¤Ó·ÓÙÈ ¢∫∫. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÛÙ· °Ú·Ê›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞-
ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·- ÓÙ‚ԇ ~213-0297.360, 6946-057789 ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·), 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (1786850) ÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ (¢È·‰Èη-
∏ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓË ‰·¿ÓË Ù˘ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ê¿ÓÙÔ˘ ÛÙȘ 23 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2010 Ë̤ڷ
›·. £ËÛ¤ˆ˜ 31 (∫·ÏÏÈı¤·) ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “1Ô˜ ΔÚ›ÙË Ì ÒÚ· Ï‹Í˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÛÙȘ 10.00
Û›· ∂ÎÔ˘Û›·˜ ¢ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜), ÚÔÛηÏ›-
¢øƒπ™Δ∂ ÌÈ· ·fiÏ·˘ÛË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ο- ™À¡¢π∞™ªO™ ·ıÏËÙÈÎÔ‡, ‹ Î·È ¯·Ï·ÚˆÙÈ- Â›Ó·È 23.400 ∂Àƒø (¯ˆÚ›˜ º¶∞) Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi
fiÚ. °Ú·ÊÂ›Ô 9” ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11-9 (1787542) ŒÛÔ‰·. .Ì. ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹. ∞Ó ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ Ù·È ‰ËÌfiÛÈ· Ô ÎÔÌÈÛÙ‹˜ Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ..
ÓÔÓÙ·˜ massage. ∂Ï¿Ù ӷ ·˘ÙÔۯ‰ȿ- ÎÔ‡ Ì·Û¿˙ ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ΢ڛ· ÛÙÔ ‰ÂÓ ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ËÌÂÚÔ- 70609675-4 ÙÚ·Â˙È΋˜ ÂÈÙ·Á‹˜
∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ Â˘¯¿- ÛÔ˘Ì ̷˙›! £ËÛ¤ˆ˜ 176, ∫·ÏÏÈı¤·. ¯ÒÚÔ Ù˘. ªfiÓÔ Ì ڷÓÙ‚ԇ ~6934- ¢È·ÙÈı¤ÌÂÓË ›ÛÙˆÛË 23.400 ∂Àƒø.
ÚÈÛÙo xÒÚÔ Ì·˜, Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ̷ۿ˙, ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Á›ÓÂÈ ÙË 12 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 Ë̤ڷ ¶·- ÌËÓ›· ‹ ·Ó ‰ÈÂÍ·¯ı› ÌÂÓ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·ÙÂı› η̛· ÚÔ- Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıË-
∞ntistress, 4o˜ ~6979-125955, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 980241 (1788391) Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 12.00 (Ï‹ÍË ÚÔÛÊÔÚÒÓ) ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÛÊÔÚ¿, ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Ì Ӥ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ı· ηıÔÚ›- ÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ Û ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ¡Ù·-
·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›· Î·È ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô VIP Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ 10.30-21.00 (1787047) ÛÂÈ Ì Ú¿ÍË Ù˘ Ë ¢Ë̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Ë ÔÔ›· ı·
TREASURE PLACE ˘¤ÚÔ¯Ô ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛÔ‡ ·fi ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹. Ï·ÎÌ¿ÓË ¢ËÌÔÛı¤ÓË ÛÙȘ 15-12-2008,
massage. ¶Ï·Ù›· μÈÎÙˆÚ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ÚÔ- ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› Ì º∞• ¤ÓÙ (5) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë-
EIMAI Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÂÎ Ì·Û¿˙ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. ÿÌ‚ÚÔ˘ ̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙË Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›·, Û fiÛÔ˘˜ ¤Ï·‚·Ó Ù‡¯Ë ÔÛÔ‡ 9.000 ¢ÚÒ, ÏËÚˆÙ¤· ÛÙËÓ
11.00-21.00 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ~6986-688368 ÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤-
¶ÂÚÛ›·˜. ∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ Ì ̤- 2 Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ (Ï. ∞ÌÂÚÈ΋˜) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· (10.00 .Ì.). ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó
(∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ÎÔ¤Ï˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·) ÓÔÈ ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿Óˆ- ÓfiÌÈÌÔ˜ ÎÔÌÈÛÙ‹˜, Ó· ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Ù· ‰È-
ıÔ‰Ô °ÈÔÌ›¯Ô, ÁÈ· Î˘Ú›Â˜ & ΢ڛԢ˜ ÛÙÔÓ ~210-8611.721, 11.00-21.00, ™·‚‚·ÙÔ·- ÛË.
™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ:
∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi. ™·˜ ÂÚÈ̤- ¯ÒÚÔ Û·˜ ~6949-802581 (1782844) ÚÈ·ÎÔ 11.00-19.00 (1787544) 1. ªÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÁÔÏËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: ηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ‹ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÙÔ
∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.170 ·. ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∂ÚÁÔÏËÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂ-
ÓÔ˘Ì Ì Ï‹ÚË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙ Î·È Â˘ÚÒ, Ì ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ÙÚ¿Â- ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤Û· Û ÚÔıÂÛÌ›· ÂÍ‹ÓÙ·
¢ÂÍ›·˜. 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 25, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∂§§∏¡π¢∞ 42¯ÚÔÓË ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·ÁÈΤ˜ Ã∂πƒOª∞™∞∑ ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË. ªfiÓÔ ÁÈ· ÛÔ- ˆÓ (ª∂∂¶) Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË °°¢∂ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÂÊfiÛÔÓ
˙·˜ ‹ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ Î·È ı· (60) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰ËÌÔÛ›-
ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “ÃÂÈÚÔÚ·ÎÙÈ΋” 217-7320.237. ÛÙÈÁ̤˜ ·fiÏ˘Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È Â˘ÂÍ›·˜ ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ 10Ì-10ÌÌ ~6945- ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ 2Ë ‹ 3Ë Ù¿ÍË ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÓÔÌÔ‡ ‹ 4Ë Ù¿ÍË
·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛÔ‡. ÂÓÙfi˜ ÓÔÌÔ‡ ÁÈ· ¤ÚÁ· ηÙËÁÔÚ›·˜ O¢O¶Oππ∞™. ¢ÛË Î·È ÂÊ’ fiÛÔÓ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ·Á‹
ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ 1-8ÌÌ ~210-8652.249 396545 (1788206)
ªÔÓ‹˜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 6, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï. μÈ- ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ‚. ¶ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆ- ·˘Ù‹ Ó· ÙËÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›·
ÎÙˆÚ›·˜) ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “Studio” 210-6466.753. ∂§§∏¡π¢∞ 45 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÁÔËÙ¢ÙÈ- Ã∂πƒO¶ƒ∞∫Δπ∫∏ ·fi ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÛˆÈ- Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹- Û˘ ‹ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÃÒÚÔ˘ (∂OÃ) ‹ ·fi ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¤Úˆ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ (ªÔÓÔÌÂ-
X¤˘‰ÂÓ 19, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï.μÈÎÙˆÚ›·˜) ΋, Ì ÔÈfiÙËÙ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹Ú˜ ¯·- Îfi ÁÈ· ¢ÂÍ›·, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. ¡ÈÒÛ ‰È·- Ì·ÙÔ˜ (¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ 13). ÎÚ¿ÙË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ), ¿Ïψ˜ Ë
ÊÔÚ¿ (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 59) 4Ô˜ fiÚ., 11.00- ∏ ‰·¿ÓË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô. ™˘Ì‚¿ÛÂȘ (™¢™) ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘
ÎÔ˘‰. ¯ÂÈÚÔÚ·ÎÙÈ΋ (ÙÈÌ‹ 50#) ÒÚ˜ Ï·ÚˆÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·ÛÛ¿˙. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ O ¢∏ª∞ƒÃO™ (¶O∂), ÛÙ· ÔÔ›· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â›ÛËÌÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈ-
ÂÈÙ·Á‹ ·˘Ù‹ ı· ·ÔϤÛÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘.
11.00-21.00, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-18.00 ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ηı·Úfi ~6946-771088 12-7ÌÌ. 20.30 (1787548) ™π™∞ª∞∫∏™ μ∞°°∂§∏™ ÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙÔ˘˜
62 ∫ÔÈÓˆÓÈο ∂χıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ / ¶¤ÌÙË 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

[°∞ª√π] O ∞¡¢ƒ∂∞™ ÃπøΔ∏™ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ™Ù·˘-


ÚԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶ÔÏ˘Ú¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞-
[ su I do I ku ]
O πø∞¡¡∏™ °∞§∂∞¢∏™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ∂˘·ÁÁÂ- ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È Ë
£∂O¢O™π∞ ∫∂Ã∞°π∞¢∞∫∏ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï Î·È Ù˘ ÃÚ˘-
Ï›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢Ô˘Úԇη, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ∑ø∏ ª∞ƒ∞£∞- Û‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫˘ÚȷοÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ª∂Δƒπ√ ¢À™∫√§√ §À™∂π™ (3/3/2010)
∫∏ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó¿- Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ™˘ÌÏËÚÒÛÙÂ

ª∂Δƒπ√
ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ
ÛÙË ¡¤· ÷ÏÎˉfiÓ· ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢-
ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ.
O ª∞§∞μ∞™π ª¶∂ƒ¡∞ƒ¡ΔO ÙÔ˘ Δ˙Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù˘ ∂Ó-
3 6 5 1 2 4 7 5 1 ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
9
1
3
7
8
2
4
6
2
8
7
5
5
9
1
4
6
3
ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈ΋˜. ÚÈΤٷ μ›ÁÎÏÈÔ ªÂÚÓ¿ÚÓÙÔ, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μ›ÁÎÏÈÔ, Ô˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Û ο- 4 5 6 1 3 9 8 7 2
O °∂øƒ°πO™ ¢∏ª∏ΔƒO∫∞§∏™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘
∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ƒÂÓ‰Ô‡ÌË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹-
ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÓÙ›˜ ∞Ì¤Ì· ∞ÈıÈÔ›·˜ Î·È Î·ÙÔÈ-
Λ ÛÙËÓ ªÚ¤ÛÈ· πÙ·Ï›·˜ Î·È Ë ƒ∞Ã∏§ ∞™∂º∞ §∂ª∞
1 6 3 9 4 ı ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È 8 4 9 5 6 2 7 3 1
ÙÔ˘ ∞ÛÂÊ¿ Î·È Ù˘ ¡ÈÚÎÛÙ ¡¤Áη˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¡¤Áη˜, οıÂÙË ÛÂÈÚ¿ Ó·
Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi Î·È Ë ∞¡¡∞ ∞¶∂ƒ°∏
2 4 9 6 8 2 5 2 3 7 1 4 6 9 8

#2041131#
ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ºÈÏÈÒ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚ¿ÎË, Ô˘ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÓÙ›˜ ∞Ì¤Ì· ∞ÈıÈÔ›·˜ Î·È Î·-
ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È 6 1 7 3 9 8 4 2 5
∞ı‹Ó·. 2 6 5 9 7 3 1 8 4
∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ §·ÁÔÓ‹ÛÈ ∞ÙÙÈ-
΋˜. O ∞¡Δø¡πO™ §π∞°∫O∑∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∞- 5 7 1 3 7 3 8 fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›
·fi ÙÔ 1 ¤ˆ˜ ÙÔ 7 8 1 2 4 6 3 5 9
O πø∞¡¡∏™ ¶∂ΔƒOÀ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›- Ì·Ï›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ï·Ï¤, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· 3 9 4 8 5 1 2 6 7
Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞ÓÙÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ÃÔÏ·ÚÁfi Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ∞¡¡∞
™Δ∞ÀƒO¶OÀ§OÀ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· Î·È Ù˘ ª¿Úı·˜, ÙÔ 7 9 3 2 6 3 7 9. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·

¢À™∫√§√
∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ¶·È·Ó›· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ÃƒÀ-
™∞¡£∏ ªO™ÃOÀ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·˜, Á¤ÓÔ˜ °È·ÓÓÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·- Û οı 3¯3 ÙÂ- 7 8 3 5 4 9 1 2 6
ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ÔÏÏÈ·ÁÂÒÚÁ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ∫ÔÚˆ› ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·-
ÙÔÈΛ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢-
ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜.
3 4 2 7 3 1 5 ÙÚ¿ÁˆÓÔ ı· 1
4
9
6
5
2
2
1
6
3
8
7
3
8
4
5
7
9
ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶·È·Ó›·. Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ-
O ∂À™Δƒ∞ΔπO™ ™Δ∞Àƒπ∞¡O™ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· Î·È Ù˘ ∫˘-
O ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡O™ ª¶∞§∞ª¶∞¡∏™ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ηÈ
Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠ5 6 1 8 9 6 8 2 7 ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈı- 3
6
4
7
1
9
8
4
9
5
2
3
6
2
7
1
5
8
ÚÈ·ÎԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÙÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ë Ãƒπ™Δπ¡∞
ÌÔ› ·fi ÙÔ 1

#5164579#
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ °·Ï¿ÙÛÈ Î·È Ë ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞
ÃÀ™π∫OÀ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· Î·È Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ÙÔ Á¤-
Oπ∫O¡OªO¶OÀ§OÀ ÙÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓË Î·È Ù˘ ∞ıËÓ¿˜,
ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °È·ÓÓÈ¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·- 2 5 7 6 8 5 2 ¤ˆ˜ ÙÔ 9.
5
2
2
3
8
6
6
9
7
1
1
5
4
7
9
8
3
4
ÓÔ˜ ÷Ù˙¿ÎÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÙÔÈΛ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢- ªÈÎÚ¿ Ì˘ÛÙÈο Î·È ÙÔ
ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘ ¶·¿-
ÁÔ˘.
ÙÔ‡Ó ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·.
O ™Δ∂º∞¡O™ ∑πøƒ∏™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÈfi-