Вы находитесь на странице: 1из 64

™À¡Δ∞•∂π™ ™∂π™ª√™

∞Ó‚·›ÓÔ˘Ó ™ÙË ÃÈÏ‹ ÏÂËϷۛ˜


Ù· fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ Î·È ··ÁfiÚ¢ÛË
·fi ÙÔ 2013 ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜
∫∞π ª∂πø™∏ ™À¡Δ∞•∂ø¡ ∞¶√ Δ√ 2018 ∏ ∞£∏¡∞ ∞¶√ Δπ™ ¶π√ ∂À∞§øΔ∂™ ª∂°∞§√À¶√§∂π™
™∂§π¢∞ 54 ™∂§π¢∂™ 48 - 49

ΔƒπΔ∏
2 ª∞ƒΔπ√À 2010
∂Àƒø 1,30

www.tanea.gr
∏̤ڷ-ÎÏÂȉ› Ë ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ

Δ· Ì˘ÛÙÈο
Ù˘ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜
∫·Ïfi ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ! ❝
™∂§π¢∂™ 14 -15 √ ŸÏÈ ƒÂÓ Ì·˜ æ·Ïȉ›˙Ô˘Ó
·ÚËÁÔÚ› ÙÔÓ 14Ô ÌÈÛıfi
ÂÓfi„ÂÈ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ
ªÂ ÌÈ· ¢¯‹ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ
ΔËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ 3D Ì ·ÂÈÏ‹, ·ÊÔ‡ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Ô˘-
Eπ¢π∫√ ∂¡£∂Δ√ Û›· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·, ·Ó·¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ô Â›-
ÙÚÔÔ˜ Î. ŸÏÈ ƒÂÓ (ʈÙfi). ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·-
Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó „·Ï›‰È ÛÙÔÓ 14Ô ÌÈÛıfi. ŸÏÔ ÙÔ
·Î¤ÙÔ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ‚·Ú‡, ·ÊÔ‡, Û‡Ì-
ʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡-
ÂÈ ÙÔ 2% ÙÔ˘ ∞∂¶, ‰ËÏ·‰‹ 4,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.
™∂§π¢∂™ 7-8 ∫∞π ƒπ¶∂™ (™∂§. 3)

∏ «ÁÚ›Ë» Ô˘ Á¤ÌÈÛ ª·˜ ‰·Ó›˙Ô˘Ó ·ÏÏ¿ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 7%


Ù¿ÊÔ˘˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ™∂§π¢∞ 9 TÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘
™∂§π¢∞ 23

∂ƒ∂À¡∞ ∞¡Δπ¢ƒ∞™∂π™

√È ŒÏÏËÓ˜ ∂˘Úˆ·˚Îfi
·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ì¤ÙˆÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ
ÁÂÚÌ·ÓÈο ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ
√È ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂȯÂÈ- ª¤ÚÎÂÏ, £··Ù¤ÚÔ (ʈÙÔÁÚ·Ê›·) ηÈ
Ú‹ÛÂȘ η٤¯Ô˘Ó Ù· ™·ÚÎÔ˙› ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË
ÚˆÙ›· ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÊÚ¤ÓÔ
·ÁÔÚ¤˜. ™∂§π¢∞10 ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·. ™∂§π¢∞ 9

™ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ÙÔ˘ ÕÌÔ˘ ¡Ù¿ÌÈ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ™Î·Ú·Ì·Áο˜ ™∂§.


56
2 Δ· ¡¤· Û 5
. / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010
E¶IME§EIA: ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÂÓȤÚ˘

∫ø™Δ∞™ Δ™π∞¡O™: ΔO ηχÙÂ- ºOƒOºÀ°∞¢∂™ Ô˘


ÚÔ Ô˘ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ÛÙË ı·- ÔÚÈ ºOƒ∂£∏∫∞¡ Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ È- ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó·
ÙÚÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ «£ÂÛ- ˙Ô Ó ÛÙÔÚ›·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Ù· ÂÌÓ‡ÛÙËÎ·Ó ‰È¿ÛËÌÔÈ Û¯Â- ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜
Û·ÏÈÎfi». ™Î¤ÊÙÔÌ·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔ- ÙÂÛ ‰È·ÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› Ù· ÊfiÚÂÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘˜, ··Ó‰ÚÂ˚ÎÔ› Ô˘
Ú¤˜ Ò˜ ÍÂΛÓËÛ· ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ı¤·ÙÚ· ÙÔ˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ
Ì ÌÈ· ‚·ÏÈÙÛԇϷ, ÂÁÒ, ¤Ó· ¯ˆ- ÎfiÛÌÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ fiˆ˜ Ë ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘
ÚÈ·Ù¿ÎÈ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯· ¤ÚıÂÈ ÔÙ¤ «ª‹‰ÂÈ·», Ë «πÊÈÁ¤ÓÂÈ·», Ë «ÕÏÎËÛÙË», ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈ- ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› Ô˘ ÔÌÓ‡Ô˘Ó
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‚ÚÂ- ÛÙÔ‡Û·Ó ÈÂÚ¿ Ù¤Ú·Ù· Ù˘ Δ¤¯Ó˘ Û·Ó ÙË ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜ Î·È ÙË ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ
ıÒ Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ƒÔÓÙ‹ÚË, ÙÔ˘ ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË. ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ· ·fi ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô˘ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó, ÌÈÛıˆÙÔ› Ô˘ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó ÙËÓ
∫Ô˘Ó, Ù˘ ¢ÒÚ·˜ ™ÙÚ¿ÙÔ˘, Ó· Ï˘ÚÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ‰Ú¿Ì·- ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∂ÏÏ¿‰·, Ë
‚ÚÂıÒ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë, ÙÔÓ ÙÔ˜ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ΔÂÏ- ¯ÒÚ· ÙˆÓ ·ÓÙÈÊ¿ÛˆÓ.
™‡ÚÔ μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÙÔÓ Ã·Ù˙ȉ¿ÎÈ, ÏfiÁÏÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· Δ¯ÓÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›- ∏ μԇϷ ∫¯·ÁÈ¿ ÛÙÔ˘˜ «¶ÚÔ‚ÔÏ›˜».
ÙÔÓ £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË. ΢. ∫·È ͢ÓÔ‡Ó ÌӋ̘. ™∂§. 6
∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔÓ °.¢.∫. ™·ÚË- ∏ μ›Î˘ ÷ÚÈÛÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Oƒπ∑O¡Δ∂™.
ÁÈ¿ÓÓË ÛÙÔ˘˜ Oƒπ∑O¡Δ∂™. ™∂§. 6/24
O§Oπ ÔÈ Ï·Ô›, οÔÈ·
™∂§. 4/22 ÛÙÈÁÌ‹, ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÌÂ
ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. OÈ
∞ÀΔO ı· ÂÈ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·: ÂÂȉ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
Ë ƒˆÛ›·, ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ OÏ˘- ■ [ ∞¡Δπƒƒ∏™∂π™ ] ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë
ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ μ·ÓÎÔ‡- ÛÙÈÁÌ‹ ‹ÚıÂ Î·È ÁÈ· ÂÌ¿˜.
ª·˜ ¤ÙÂÈÓ·Ó ¤Ó·Ó ηıÚ¤ÊÙË ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ
‚ÂÚ, η٤Ϸ‚ ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ı¤ÛË
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘, ÙËÓ 11Ë, Ô Úfi-
‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ªÂÙ‚¤ÓÙÂÊ Î¿-
∂›ÙÚÔÔ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ Î·È ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ
Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘
ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ó· ·Ú·ÈÙË- ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ‚ϤÔ˘ÌÂ.
ıÔ‡Ó Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ «·Ó ‰ÂÓ ÙÔ O ∫ÒÛÙ·˜ ªÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ «ΔÚ›ÙË
ΔÈ ı· ¤ÏÂÁ ۋÌÂÚ· Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÙÔ˜; Δ· ¿ÓÙ· ƒÂÓ. ÕÔ„Ë». ™∂§. 6
Ú¿ÍÔ˘Ó ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜, ı· ÙÔ˘˜
‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì». ∞ÏÏ¿ Î·È Ô Úˆı˘- ªÂ ÙÈÌ‹
Ô˘ÚÁfi˜ ¶Ô‡ÙÈÓ ‰ÂÓ ‹Á ›Ûˆ. [ 20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ] O ª√Ã∞ª∂¡Δ ∂§
¡ÂfiÎÔÔ˜ ª·Ú·ÓÙ¤È ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜
∏ ¡·Ù¿Û· ª·ÛÙ¤· ÛÙË
™∂§. 48
¡π∫O§∞O™ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˆ˜
∑∞ª¶O°§OÀ: ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜
∏ Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜
Ãøƒπ™ Ù·Í› Â›Ó·È ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ηÚΛÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ∞¡∞Δ∞ƒ∞Ã∏ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ™∏ª∞¡Δπ∫∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜
ÙÔ Úˆ› Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¿ÓÈÛË, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ¯ÒÚ·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓÈÔ˘ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ Ë̤Ú˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÙËÓ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. OÈ È‰ÈÔÎً٘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ÙˆÓ ÂÊÂÙÈÓ¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ∞fi ÙÔ 2005 ›¯Â ∞›Á˘ÙÔ, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ Û·Ó ‹Úˆ·˜. ∫·È
ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÁÈ·ÙÚÒÓ. Δ· ÔÔ›· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ Î·È ÛÙÔ˘˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ Ó·
ÁÈ· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ·. ∏ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÂÊËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜ Ù˘ ∂À¢∞¶ Ì‹Î·Ó ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜
·ÂÚÁ›· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÓÈÎËı› Ô Î·ÚΛÓÔ˜. ηıÒ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î¿Ô˘ 400 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ÂÏ¢ıÂڛ˜ Î·È ÂχıÂÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.
¤ÓÙ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ∂›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfi Ó· ÌË ÈÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ fiÛÔ O °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ· «¶ÚfiÛˆ·».
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™∂§. 53
·ÎÙÈÓÔıÂÚ·¢ÙÈÎfi Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ.
Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· Ù· ÁÈ·ÙÚfi. O ÿÚ˘ ∫·Ú·Ó›Î·˜ ÛÙË ™∂§. 17 ∏ √À™π∞ Â›Ó·È ˆ˜ Ë
·È‰È¿ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ∏ ª¿Úı· ∫·˚Ù·Ó›‰Ë ÛÙË ™∂§. 12 ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ı·
˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ∏ Δ∞™∏ ª∞™ Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙȘ ˘ÔÛÙ› ÛÎÏËÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜.
·ÓıÚÒÈÓÔ ∫∞£∂... Û˘ÓÂ‹˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‚·ıÈ¿ ∫·È ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋
1, 4, 8, 15, 18 Ú¤ÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È Ù›ÔÙ· ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË Ì¤Û· Ì·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi
‰˘Ó·ÌÈÎfi. §¤ˆ Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚·‰›˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ
ÛÙȘ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ fiÙ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‡ÊÂÛË. ∞˘Ùfi Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ
·ÏÏ¿ ̤ÙÚÔÓ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜! OÈ Ù¿ÍË, ·fi ÙÔ ·Ó ˙ԇ̠ÛÙËÓ fiÏË ‹ Â›Ó·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Á›ÓÂÙ·È Ë
¿ÚÈÛÙÔÓ. ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÒÚ· fiÙÈ ÙËÓ ÂÍÔ¯‹. ∞fi‰ÂÈÍË ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÔÏÈÙÈ΋. ™ÙÔ ÔÏfiÌ·˘ÚÔ ÙÔ›Ô Ô˘
738, 056, 400 OÈ «20 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ» ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÙËϤʈÓÔ: ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó·
Ù˘ ª¿Úı·˜ ·Ô˘Û›· ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ë ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó Î·È ÔÏÈÙ¢ı› Ì ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ‹ ÌÂ
∫·˚Ù·Ó›‰Ë ÛÙË ÚÔÛÌÔÓ‹ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ. ÌÂÁ·ÏÔÛÙƠ̂˜.
™∂§. 47 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘˜. O ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢ËÌËÙÚÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙË O ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙȘ
«Oª∞¢∞», ™∂§. 2/26. ∏ ∫·ÚÔϛӷ ¶··ÎÒÛÙ· ÛÙË ™∂§. 16 ™∂§. 50 «∞ÁÈÔÁڷʛ˜». ™∂§. 64

ΔƒπΔ∏
∫·ÈÚfi˜ AÓ·Ï˘ÙÈ΋ ÚfiÁÓˆÛË ÛÙÔ www.tanea.gr/kairos

2
ª∞ƒΔπ√À 2010
[ ™∏ª∂ƒ∞ ]
∫·Ïfi˜ ηÈÚfi˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·- 16ÆC
[ ∞Àƒπ√ ]
¶·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂ-
[ ¶¤ÌÙË 4/3 ]
¡ÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ-
¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÔ˘ ¶Ï·Ó¿, ∏Û˘¯›Ô˘ Î·È 20ÆC ¯¤˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÎÂÓÙÚÈο,
χÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÊÒÛÂȘ Ì ÙÔ-
∂˘ı·Ï›·˜ Ì·ÚÙ. Ì ϛÁ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‚fi- ‚fiÚÂÈ· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙ·
ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞È-
ÚÂÈ· Î·È ˘„ËϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â- 2
ANATO§H H§IOY: 6.56 2 4 ÛÙ· ‰˘ÙÈο, 3
Á·›Ô˘. ∫·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜
¢Y™H H§IOY: 18.19 Ô¯‹ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ÎÂÓÙÚÈο ηÈ
5 ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο. ÕÓÂÌÔÈ
™ÂÏ‹ÓË 17 ËÌÂÚÒÓ ∞ΔΔπ∫∏ 4 ‚fiÚÂÈ·. ∞ÛıÂ- 4
ÓfiÙÈÔÈ 5 Ì 7 ªˆÊfiÚ, ÔÈ
2
Ó›˜ ÚfiÛηÈ- ÔÔ›ÔÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ·fi Ù·
§›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. 5
¢∞∫ΔÀ§π√™ Ú˜ ¯ÈÔÓÔÙÒ- ‰˘ÙÈο ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÂ
∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ˘˜ 23- 6 3 ÛÂȘ. ÕÓÂÌÔÈ ‰˘ÙÈÎÔ‡˜, ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜.
24 ‚·ıÌÔ‡˜. ª¤ÙÚÈÔÈ Î·È
‚fiÚÂÈÔÈ 3 Ì 5 £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙ·-
ÙÔÈο ÈÛ¯˘ÚÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘- 23ÆC 5
Î·È ÛÙ· ÓÔÙÈÔ- ‚ÔÏ‹.
ÙÈÎÔ› ¿ÓÂÌÔÈ ÛÙÔÓ ™·ÚˆÓÈ- 2
17ÆC ·Ó·ÙÔÏÈο 6 2
Îfi Î·È ·ÛıÂÓ›˜ ÌÂÙ·‚ÏË- 4
™‹ÌÂÚ· Ù· ˙˘Á¿ ÙÔ› ÛÙÔÓ ¡. ∂˘‚Ô˚Îfi.
Ì 7 ªˆÊfiÚ,
4
5 [ ¶·Ú·Û΢‹ 5/3 ]
Ì ÛÙ·‰È·Î‹ Â-
·‡ÚÈÔ Ù· ÌÔÓ¿ £∂™™∞§√¡π∫∏
6 5
Í·Ûı¤ÓËÛË.
¡ÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ ηÈ
ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜.
A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË,
§›Á˜ ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ. 4 £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· 4 ÕÓÂÌÔÈ ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ‚fi-
Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ 4 18ÆC Û ÌÈÎÚ‹ ÙÒ- 6
ÂÚÈÏËÙÈ΋, ‹ ηٿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË, ‹ ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ÚÂÈ· ‚fiÚÂÈÔÈ, ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ-
‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ- 18-19 ‚·ıÌÔ‡˜. ∞ÛıÂ- ÛË. ÎÔ› 6 Ì 7 ªˆÊfiÚ Î·È
̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ- Ó›˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› ¿ÓÂÌÔÈ 7
‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔ- 6 ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ‰˘ÙÈÎÔ›, ÓÔ-
ÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ÛÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi, ·ÏÏ¿ ·- 3 ÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› Ì ÙËÓ ›‰È· ¤-
‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·- fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· Ó¤- 24ÆC ∞¡∂ª√π £∞§∞™™∞: §›ÁÔ Δ·Ú·Á̤ÓË ∫˘Ì·Ù҉˘ ¶Ôχ ΔÚÈ΢ÌÈ҉˘ ÓÙ·ÛË. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›· Û ·È-
Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔÈ μ¢. (ªˆÊfiÚ) Ù·Ú·Á̤ÓË Î˘Ì·Ù҉˘ ÛıËÙ‹ ÙÒÛË.
238/1970, 4301/1979, N. 100/1975,
N.¢. 3565/1956 Î·È 4254, 1962 ηÈ
ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘. ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™ Û. 60-61 ñ °π∞ øƒ∞ ∞¡∞°∫∏™ Û. 63 ñ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ Û. 7/41 - 8/42 ñ £∂∞ª∞Δ∞ Û. 9/43 - 11/45 ñ SUDOKU Û. 62
3

EÏÏ¿‰·
ΔÚ›ÙË
2 [ ƒπ¶∂™ ]

¶ÚÔÛÔ¯‹!
ª·ÚÙ›Ô˘
2010

∂π¡∞π Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ.


°È· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰Ë-
[ ∂°ƒ∞æ∞¡ ] ÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜,
Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó·
¿ÚÂÈ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ·ÓÙȉËÌÔÊÈÏ‹ ̤ÙÚ·,
Ù· ÔÔ›· ı· ı›ÍÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰·
ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.
À™Δ∂ƒ∞ ·fi ·ÌÊÈÙ·Ï·ÓÙ‡ÛÂȘ ¤ÓÙ ÌË-
ÓÒÓ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ‹Ú ·fiÊ·ÛË fiÙÈ
ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ú¿ÍÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ηÈ


ƒÈ¯¿Ú‰Ô˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ
·Î¤ÙÔ Ì ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ·, ·Ó¿ÌÂÛ·
™ˆÌÂÚ›Ù˘ ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È
Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ‰¤Î·ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘
(Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ù· ‰Èο
ÙÔ˘ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË) ÌÈÛıÔ‡.


∂›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂÈÙÚÂÙfi, Oπ ȤÛÂȘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ì·˜ –
fiˆ˜ fiÏ· ϤÁÔÓÙ·È Î·È fiÏ· Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ ‹Ù·Ó ¯ı˜ ÂÚÈÛ-
ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È, Ó· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó Î·È
ÛfiÙÂÚÔ ·fi ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ – ·ÏÏ¿
·fi Â‰Ò ÔÚÈṲ̂ӷ
Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ̤ÙÚ· Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ¿ÏÏ˘ ·Ó·‚ÔÏ‹˜, Ô‡-
·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. [ Δ√ ™Δπ°ª∞ Δ∏™ ∏ª∂ƒ∞™ ]
¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ οı Ӥ·
Ù ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ‹È· Ù· ̤ÙÚ·.

∏ ™Ù·‡ÚˆÛË...
ÔÏÂÌÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Î·È Ó· Á›ÓÂÈ
¢À™ΔÀÃø™ ı· ÎÏËıԇ̠ӷ ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ
ÔÈÔÙÈÎfi˜ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜
¤ÏÂÁ¯Ô˜ fiÛˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ô˘ ¿ÓÔÈÍ Ë
ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘. ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·
¡· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
Î·È fiÛ˜ ÌfiÓÈ̘ «·ÔÛÙÔϤ˜» ‰ÂÓ
Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ
ÚÔÛʤÚÔ˘Ó È· ¤ÚÁÔ.
¡· ÊÔÚÔÏÔÁËı› Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· Ë
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·,
·Ó·ÏÔÁÈο.
¡· ÎÏËıÔ‡Ó fiÛÔÈ ¯ÚˆÛÙ¿ÓÂ ÙfiÛ·
¤Ú¯ÂÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ·-
ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜.
ª∂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÏÔÈfiÓ ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Ó¤ˆÓ
ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ ÛÙÔ π∫∞ Ó·
·Ú¯›ÛÔ˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙË
Ερρίφθη ο κύβος για την τύχη του 14ου μισθού ̤ÙÚˆÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿-
ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ù˘ Û ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·:
ÛÙ·‰È·Î‹ Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ·ÔÏËڈ̋ TÈ ‹ıÂÏ ӷ ÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÙ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ. ¶ƒøΔO¡, ÙË ÛˆÛÙ‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋
¡· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏfi ÂÈηϤÛÙËΠ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ Ô˘ – fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ – ÙÔÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›˙ÔÓ
ÌÂÚÈÎÔ› ÌÂÁ·ÏÔÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ ÁÈ· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·;
Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fiÙÈ Á‡ÚÈÛ ı¤Ì·, ηıÒ˜ Ë ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ·fi ÌfiÓË Ù˘
Ô ¿ÓÂÌÔ˜. Δ˘ μԇϷ˜ ∫¯·ÁÈ¿
‰ÂÓ ·ÚΛ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: Î·È ÙÔ
¡· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 2005 ·˘Í‹ıËÎÂ Ô º¶∞, ·ÏÏ¿ Ù· ¤ÛÔ-


ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ (ÌË) ‰ÈÒÍÂˆÓ ÛÙȘ ÔÏÏÔ› ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó ÙË
∂ÊÔڛ˜, ÙȘ ¶ÔÏÂÔ‰Ơ̂˜ Î·È fiÔ˘ ‰‹ÏˆÛË Û·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ‰· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÓ ·˘Í‹ıËηÓ. ∞ÓÙ›-
·ÏÏÔ‡. ÁÈ· ÚÔοÓÈÛÌ· ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡. ΔÔ ª·- ıÂÙ· ÌÂÈÒıËηÓ!


À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. Í›ÌÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ¯ı˜ Ì›· ÈÔ Û·Ê‹ ‰‹-
∞Ú¯›˙Ô˘ÌÂ; ψÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ À¶∞ƒÃ∂π ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È
(«ΔÔ μ‹Ì·») ŸÏÈ ƒÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ÂÓË-
ÌÂÚˆı› ÁÈ· Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ë
ÙÒÚ·. OÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ˘
¯ÒÚ· Ì·˜ ÒÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔÈ Î·È Â›Ó·È ·Ì-
ETO™ 64Ô Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ηٿ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔ- Ê›‚ÔÏÔ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹-
AP. ºY§§OY 19.668 Ó¿‰Â˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ƒÂÓ
Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi OÈÎÔÓÔ- ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Â-
¢HM∏Δƒπ√™ §AM¶PAKH™ (1922-1957)
Ã∏™Δ√™ ¢. §AM¶PAKH™ (1957-2009) ÌÈÎÒÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ıˆÚ› fiÙÈ «‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Ûfi‰ˆÓ.
™Δ∞Àƒ√™ ¶. æÀÃ∞ƒ∏™ ∂ΉfiÙ˘ ÛÙÔÓ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ». ∫È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›Óˆ-
¢IEY£YNTH™: Ã∏™Δ√™ ª∂ª∏™ ÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ – ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË – Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¬ ∫·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·- ¢∂ÀΔ∂ƒO¡, Ù· ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ̤ÙÚ· ›ӷÈ
™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™: ∏§. ∫. ª∞Δ™π∫∞™ Ì ÙËÓ Î˘Ú›· ª¤ÚÎÂÏ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· ¤ÚıÂÈ ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó Â- ÌÂÓ ·Ó·Áη›· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó. ∞˘Ù‹
¢IEY£YNT∂™ ™YNTA•∏™: ¡. §. ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Ì›· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË
™Δ∂º. ™Δ. Δ∑∞¡∞∫∏™ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. Ó·ÓÙ›ÔÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ΔÔ‡ÚÎˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈ- ÙËÓ ÒÚ· Ë ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜
APXI™YNTAKT∏™ ∂∫¢√™∏™: ∂À∞°°. ™Δ. §π∞§π√ÀΔ∏™ ™ΔO ã∂™π¡O ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÎÒÓ, ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ÈÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ÛÙÔ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋. ∫·È Ë Î˘‚¤Ú-
¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §·ÌÚ¿ÎË ∞.∂. ·ÓÔȯً ‰È¿ÛÙ·ÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ - ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¢È- πÎfiÓÈÔ, Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ÃÔ˘ÛÂÁ›Ó O˙ÙÛÔ-
¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·ÈÔÛ‡Ó˘. O ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Â- Ì¿Ó (ʈÙfi) Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ÓËÛË ¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ôχ Ó· ÂÍ·Á-
™Ù·‡ÚÔ˜ ¶. æ˘¯¿Ú˘ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ¢È¢ı‡ÓˆÓ ¯›ÚËÛ ӷ ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê ∫ÂÏÂÏ›, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ ÁÓˆ- Á›ÏÂÈ Ì¤ÙÚ· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘Ó-
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™Ù. æ˘¯¿Ú˘ ∂ÎÙÂÏÂ- ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙfi Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο ªª∂. øÛÙfiÛÔ Ë ·ÓÙÈ·- ÛË.
ÛÙÈÎfi˜ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ª¤ÏË: ¶·ÓÙÂÏ‹˜ π. ∫·„‹˜, ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜. «£· ÌÔ˘ Ú¿ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È
¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫ÔÚ›ÙÛ·˜, ΔÚ‡ÊˆÓ π. ∫Ô˘Ù·Ï›‰Ë˜, πˆ- ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ӷ ‰È·ÊˆÓ‹Ûˆ(...). ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÙÈ-
¿ÓÓ˘ ª¿ÓÔ˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¡¤˙˘, πˆ¿ÓÓ˘ ¶·Ú¿- ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi Ê¿ÓËΠӷ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ì ·Ô- Oº∂π§∂π Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi-
̈ÚËÛ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ·, οÓÔ˘Ì ÊÈÏfiÙÈ-
ۯ˘, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÂÊ¿Ó˘, μ›ÎÙˆÚ ƒ¤ÛÙ˘, ∞-
̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ì·˜»,
Ù¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ¿ÓÔ‰Ô Ë ÙÔ˘ÚÎÈ- ÛÂÈ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ò-
ÓÙÒÓÈÔ˜ ΔÚÈʇÏÏ˘, ÃÚÈÛÙ›Ó· ΔÛÔ‡ÙÛÔ˘Ú· - æ˘-
¯¿ÚË, Juan Luis Cebrian, Jean-Marie Colombani ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ π. ΋ ϛڷ, ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ıËÛË ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ı·
Δ¤ÓÙ˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â ·Ó·- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ı·
°ƒ∞º∂π∞: Mȯ·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 80, T.∫. 115 28, A£HNA
ÊÂÚı› Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ¢ÈηÈÔ- Ú·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ΔÔ Ù·Í›‰È ÛË-
Δ∏§∂ºø¡∞: (211) 36.57.000 - (210) 77.66.000
FAX: (211)36.58.301 Û‡Ó˘ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· Ô- ÌÂȈ٤ÔÓ ÔÚÁ·ÓÒıËΠÂÓ ·ÁÓÔ›· Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂıÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ.
INTERNET: http://www.tanea.gr Ô›· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÔ‚·Ú¿ Â- Ì›· ÌfiÏȘ ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË §Â˘-
http://digital.tanea.gr ÚˆÙËÌ·ÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ, Έۛ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¢π∞ºOƒ∂Δπ∫∞ ı· ·Ó·˙ËÙ› ÊÔÚÔÏÔÁÈο
e-mail: info@tanea.gr ÂÓÒ ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈ- ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ‚›˙·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÔÏ›-
∫ø¢π∫√™ ∂§Δ∞: 1767
¤ÛÔ‰· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÂÈ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. Ù˜ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙȘ ∏¶∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï˘-
¶∞ƒ∞°ø°∏ & ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ À¶√™Δ∏ƒπ•∏: ™Δ∏ ¡∂∞ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ͤÛ·Û ηٷÈÁ›‰· ÌÂÙ¿ ı› ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Â›ÛÎÂ„Ë ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÊÔÚÔ-
ªULTIMEDIA ∞.∂. ÙËÓ ·Ú¯ËÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ¡Ùfi- §Â˘Îfi O›ÎÔ. ÏÔÁËıÔ‡Ó.
°ƒ∞ªª∞Δ∞
™Δπ™ ª∞Δπ∂™ 4 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜
∞ÌÂÚÈηÓÔ› [ E›·Ó ]
™Ù·‡ÚÔ˜ §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜ £fi‰ˆÚÔ˜ ∫·Ú¿ÔÁÏÔ˘
ªÈϤӷ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË
(Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜
Î·È ∞ÙٛϷ˜ (Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, ÛÙÔÓ μ‹-
Ì· Fm)
(Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘
¡.¢., ÛÙÔÓ Flash)
¶∞™O∫ μ’ ∞ı‹Ó·˜,
ÛÙÔÓ ∞¡Δ1 Radio)
ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜.

O
«∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë ∂˘ÚÒË Â›Ó·È «Œ¯Ô˘Ì ÎÈ ÂÌ›˜ «∫¿ÔÈÔÈ ÛÙÔȯËÌ·-
O ªÈ¯. ∫Ô˘‚¿ÙÛÔ˜, Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ fiÏÔ Ù˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù›˙Ô˘Ó ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇-
∂ȉ¿ÌÓÔ˘ 16, ∞ı‹Ó·,
Ó· ÙÔ ‚ϤÔ˘Ó fiÏÔÈ Î·È ÙÔ fiÏÔ Ô˘ ı· ‚¿- ¢ı˘ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·- ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙË ¯ÚÂÔ-
ÁÚ¿ÊÂÈ:
™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÏÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂ- Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔ- ÎÔ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞˜ ÙÔ˘˜ Îfi„Ô˘ÌÂ
ÏÔ‡ÛÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· Î·È fi¯È ‰‹ıÂÓ Â˘¯¤˜ ÓÔÌ›· fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı›». ÙÒÚ· ÙË ÊfiÚ· Ì ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ-
Î·È Í¤ÓË), ÔÈ ∏¶∞ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÁÈ· Èı·Ó‹ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜». ÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜».
·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹
(∞ÙٛϷ˜ 1 Î·È 2) ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙÔ
ηÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1974 (ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
20 πÔ˘Ï›Ô˘ - 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1974).
∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙË ÌÂϤÙË
[ ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ] [ √ ͤÓÔ˜
ÔÏÏÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó· ÛÂ
‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Î·È ·Ú¯Â›· ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Δ‡Ô˜ ]
ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹
∫‡ÚÔ (ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΛ «∏ AIG Î·È Ë Prudential
‰ÈÂÙÔ‡˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÌÔ˘ 1982-84 ÛÙÔ ª·Î·Ú›Ô˘ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó Û ÌÈ·
°∂∂º ˆ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜), Û˘Ìʈӛ· 35 ‰ÈÛ.
·ÏÏ¿ Î·È ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯· ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÛÙËÓ ∞Û›·»
FINANCIAL TIMES
ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Ì ÛËÌ·›ÓÔ˘Û˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ∂ÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ
ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·, ‰È¿¯˘ÙË Â›Ó·È Ë
ÂÔ›ıËÛË Ù˘ «ËıÈ΋˜
·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜» ÙˆÓ ∏¶∞ –
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ (ÙfiÙÂ) ˘Ô˘ÚÁÔ‡
∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã¤ÓÚÈ ∫›ÛÈÓÁÎÂÚ – ÁÈ·
ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ·ÔÙÚÔ‹˜ Ù˘ 1959: «§∂À∫ø™π∞:
ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙÔ
1974. ¶·Ú·ı¤Ùˆ ÈÔ Î¿Ùˆ ÙȘ ¢È·ÎfiÛÈ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂Ï-
ËÁ¤˜, ·’ fiÔ˘ ¿ÓÙÏËÛ· ÙȘ Ï‹ÓˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ ÂÂ-
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi: Ê‡Ï·Í·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fi-
∞. «∏ Û˘ÓˆÌÔÛ›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘» ‰‡Ô ÁÂ˘Ì· ·ÔıˆÙÈÎ‹Ó ˘-
ÕÁÁÏˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ ¬ √ Â›ÙÚÔÔ˜ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË
Ô‰Ô¯‹Ó (ʈÙfi) ÂȘ
(‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ) – ÙÔ˘ ÿ·Ó °ÎÚ¤ÈÎ
ÙÔÓ ∂ıÓ¿Ú¯ËÓ ª·Î¿- «O ∫¿ÌÂÚÔÓ ·Û¯›˙ÂÈ
Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «ÿ‚ÓÈÓÁÎ ¡ÈÔ˘˜»
Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi»
ÙÔ˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ Î·È ÙÔ˘ ªÚ¤ÓÙ·Ó
O’ ª¿ÏÂ˚ ÙˆÓ «Δ¿È̘ ÙÔ˘
ÚÈÔÓ ÂÈÛÙÚ¤„·ÓÙ· ÂȘ
ÙËÓ Ó‹ÛÔÓ Î·ÙfiÈÓ
¡›ÎË ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· THE INDEPENDENT

§ÔÓ‰›ÓÔ˘». OÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ÂÍÔÚ›·˜. OÈ 1970: «μπ∂¡¡∏: ΔÔ ·˘ÛÙÚÈ·Îfi ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏÈ- «OÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ
‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ŒÏÏËÓ˜ ∫‡ÚÈÔÈ ¤Ú·- ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ›ӷÈ
Ù‡Ûˆ˜ ÂΤډÈÛ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Ó›ÎË ÛÙȘ ¯ıÂ-
ÙÔ˘˜, fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó ¤Ú¢ӷ 14 ¯ÚfiÓˆÓ ÓÔÓ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfiÓ ·‚¤‚·ÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜
Î·È Ù·Í›‰Â„·Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÛÈÓ¤˜ ÁÂÓÈΤ˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ªÚÔ‡ÓÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜,
ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙȘ ÙÔ˘ Ì ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÂÏ·›- ∫Ú¿ÈÛ΢ (ʈÙfi), ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ı· Â›Ó·È Ô ·˘ÚÈ·- ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ô ∫¿ÌÂÚÔÓ»
∏¶∞, fiÔ˘ Ì›ÏËÛ·Ó Ì ÚfiÛˆ· ·˜ Î·È ÚÔ‰Ô¤Ù·ÏÏ·. Ófi˜ ηÁÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Â- THE GUARDIAN
Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· (ÙfiÙÂ), “∂ÓÈ΋۷ÌÂÓ, ÂÓÈ΋۷- Í‹˜: ΔÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· η٤Ϸ‚ 81 ¤‰Ú˜ (¤Ó·ÓÙÈ 74 ÙÔ˘
fiˆ˜ Ô ÏfiÚ‰Ô˜ ª·ÎÓ¿ÏÈ (ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÌÂÓ”, ‰‹ÏˆÛ ÚÔ˜ «πÛ¯˘Úfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜
1966), ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ∫fiÌÌ· 78 (¤Ó·ÓÙÈ 85) Î·È ÙÔ ∫fiÌÌ· Ù˘ ∂- η٤ÛÙÚ„ ÙȘ ·ÎÙ¤˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ‡ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù· Ï‹ıË Ô ∂ıÓ¿Ú-
∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ Δ˙¤È̘ Ï¢ıÂÚ›·˜ 6 (¤Ó·ÓÙÈ 6). OÈ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ·› ‰ÂÓ Î·Ù¤Ï·‚ÔÓ Î·ÌÌ›· ·fi ÙȘ 165 ¤- Ù˘ ÃÈÏ‹˜»
¯Ë˜... ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹Ó ‰Ú˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜». («Δ∞ ¡∂∞») SUDDEUTSCHE ZEITUNG
∫¿Ï·¯·Ó) Ô˘ ÙÔ˘˜ ›Â: «∂ΛÓË
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ Ù˘ ·Ê›ÍÂÒ˜ ÙÔ˘ ·Ê¤-
ıËÛ·Ó ÂχıÂÚÔÈ ·fi «∏ ª¤ÚÎÂÏ ·Ù¿ÂÈ fi‰È»
΢‚¤ÚÓËÛË ˙‹ÙËÛ ·fi ÙȘ ∏¶∞ Ó·
Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì ÙÔÓ 6Ô ÛÙfiÏÔ Ù·˜ ÎÂÓÙÚÈο˜ Ê˘Ï·- ∂ÎÏËÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ª¿ÏÙÛ· DIE WELT

ÙÔ˘˜ Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Âȯ›ÚËÛË Î¿˜ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ 83 «”ª·˜ ÂÈÙ¤ıËÎÂ


·Ú¤Ì‚·Û˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ŒÏÏËÓ˜ ∫‡ÚÈÔÈ ÎÚ·- 1974: «“™ÙȘ ÊϤ‚˜ Ù˘ ª¿ÏÙÛ· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÁÁÈÛı‹ ÙÔ ·›Ì· Ù˘ Ë ı¿Ï·ÛÛ·”»
ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹. O ÙfiÙ ∫¿ÏÏ·˜”. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÁÂÓÈ΋ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÈÔ ·˘ÛÙËÚÒÓ °ÂÚÌ·- LIBERATION
˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ». («Δ∞ ¡∂∞»)
ÓÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÚÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ fiÓÙˆ˜ «ΔÚ·ÁÈ΋ ηٷÈÁ›‰·
äÓÚÈ ∫›ÛÈÓÁÎÂÚ ·¿ÓÙËÛÂ
ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ‰È¿ÛËÌ˘ ϤÔÓ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ÌÂÛÔÊÒÓÔ˘ ∞ÁÓ‹˜ ª¿Ï- ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ °·ÏÏ›·»
·ÚÓËÙÈο ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË,
Ì ·˘ÛÙËÚfi ‚¤ÙÔ». ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÛ· (ʈÙfi), ·fi ÙËÓ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ ŸÂÚ·˜ ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, LE FIGARO

Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘˜: «OÈ Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ƒÔ˙›Ó·˜ ÛÙÔÓ “∫Ô˘Ú¤· Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘” ÙÔ˘ ƒÔÛÛ›ÓÈ,
«∏ ÃÈÏ‹ ÛÙ· ÁfiÓ·Ù·,
∏¶∞ ›¯·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ˘fi ÙËÓ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ƒ¿È¯·ÚÙ ¶¤ÙÂÚ˜». («Δ∞ ¡∂∞») ¿ÏϘ ÂηÙfi ‰ÔÓ‹ÛÂȘ»
ÁÈ· Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ÙË ‰È¯ÔÙfiÌËÛË Ù˘
∫‡ÚÔ˘. ◊ıÂÏ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó
ÕÁÚÈ· ̈ڿ LA REPUBBLICA

‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÁÈ· Ó·


·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÛÔ‚ÈÂÙÈΤ˜
‰ÔÎÈ̤˜ Î·È ¿ÏϘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜
ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂™™¢ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË
ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª.∞.».
ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ «∞ÙٛϷ 1 Î·È 2» ÙÔ˘
1974 ‹Ù·Ó Û¯¤‰ÈÔ «Î·ÚÌfiÓ» Ô˘
›¯·Ó ÔÈ ∏¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÙÔ
1964.
μ. «∏ ÙÚÈÏÔÁ›· Ù˘ ÚÔ‰ÔÛ›·˜»
∞ı·Ó·Û›Ô˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘.
°. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˜» Ù˘
17-07-1999 (Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢) –
ÚÒÙË Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ fiÏË.
¢. «20fi˜ ∞ÈÒÓ·˜ - Δ· ∫ÔÚ˘Ê·›·
°ÂÁÔÓfiÙ·» (ÙfiÌÔ˜ 4Ô˜ - ÛÂÏ›‰· 53),
∂ΉfiÛÂȘ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (ÔÌ¿‰·
ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ).
¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË Ë ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘
¤ıÓÔ˘˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË Ô˘
ÌÂıԉ‡ÂÙ·È (;) ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. TÔ˘ ∫ÒÛÙ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘
/ ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ªÈÎÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi˜ 5

ΔÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ÌÈ·˜ Ì·Ù·›ˆÛ˘ ¢ÈÏ‹ ΛÓËÛË


¶ƒO™∂∫Δπ∫∏ Î·È ÌÂÏÂÙË̤ÓË Ë ÂÈÎÔÈ-
ÓˆÓ›· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ – ¿Ú· Î·È Ù˘
¢∂¡ °π¡∂Δ∞π ÙÂÏÈÎÒ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ – ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂Ó fi„ÂÈ
ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙËÓ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ
Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘. ΔËÓ Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ – ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÚÂ-
Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· Ùˆ‰Ò˜ ‰‡Ô ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∏ ÚÒÙË: ÌÈ· ‰‹-
ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ ˙ËÙ‹ıËΠ‰È˜ – Î·È ÏˆÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ¶Ú·-
‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘‹ÚÍ ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË: ÌÈ· Û˘Ó¤-
Ê·ÚÌ·ÎÂÚ‹. ™Â ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÓÙ¢ÍË ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ÛÙËÓ ¤Á΢ÚË
›¯·Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· «ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙÂÚ
º›ÏÈÔ˘ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˘. ∞ÏÁÎÂÌ¿ÈÓ». O °ÈÒÚÁÔ˜ ‚¿˙ÂÈ fiÏ· Ù· ı¤-
∂•∏°OÀª∞π: ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË – Ì·Ù· – Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÁÂÚ-
ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢È¿Û΄˘ Ì·ÓÈÎÒÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ – ÛÙË ı¤ÛË
ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ – Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ›ӷÈ: «¢ÂÓ ˙Ë-
Ì›ÏËÛ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™À¡. O ΔÛ›Ú·˜ Ù¿Ì ¯Ú‹Ì·Ù·». ∂›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰ÈfiÙÈ ·¢-
›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ù·Í›‰È ÛÙȘ ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË. O
μڢͤÏϘ ÁÈ· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. ∂Í Ô˘ Î·È Ë Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ÂÈÙÂ-
ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‚fiÏ¢Â. øÛÙfiÛÔ, Ô Ï›Ԣ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁË-
¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÂÈηϤÛÙËΠÙÔ ÊÔÚو̤ÓÔ ı› Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ÊÔÚÔÏÔ-
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î·È Ô ÁÔ‡ÌÂÓÔ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¿Ó ӷ ÙÔ˘ ¿-
∞Ϥ͢ ˘Ô¯ÒÚËÛÂ, ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ÚÔ˘Ó Ù· ÏÂÊÙ¿. ∂Î ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘
ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ù· ı¤Ì·Ù· Â·ÊÒÓ Ì ٷ
ͤӷ ªª∂ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È – fiˆ˜ ¿ÓÙ· – Ô
∫À§∏™∞¡ fï˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ ÎÈ ¤ÊÙ·Û ÙÔ
μ·Û›Ï˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·È ÙË
™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ºÔ‡ÓÙˆÛ ÏÔÈfiÓ, ÂÓ fi„ÂÈ
Ù˘ Â›Û΄˘ ƒÂÓ, Ë ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›· ˆ˜ ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·ÓÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘
Û¯ÂÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·.
ÌÂÛÔ‚‰fiÌ·‰· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ·. O
ΔÛ›Ú·˜ ‚Ú¤ıËÎÂ ÏÔÈfiÓ ÛÂ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi.
∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰È·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
ÚÒÙ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Á›ÓÂÈ
ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ›ӷÈ
Δ· ‚ڋηÌ Ì ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜... ÛÙÔ „¿ÚÈ
Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ¿ÛÊ·ÈÚË. ∂¡ΔO¡∏ ª∂ƒ∞ Ì ÁÂÌ¿ÙÔ ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Ì‹Î ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ¶∞°∫∞§O™ [ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ΢ÓÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÈ· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ‚Ô˘- ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‡ÊÔ˜]: «∂ÁÒ ÙÔ Í¤Úˆ, ÂÛ‡ ÁÈ·Ù›
O ∞§∂•∏™ – fiˆ˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ÎÔڇʈÛË ÏÂ˘Ù¤˜, ·Ó·fiÏËÛ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ÌÔ˘ ÙÔ ı˘Ì›˙ÂȘ;».
·Ú¯ËÁÔ› – ›¯Â ÙËÓ Î·Î‹ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÙÂÙ · ‹Úı ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. O ÌÂÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ηÚȤڷ˜, ηٿ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜.
ÙÂÙ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÚÈÓ ¢∂¡ ¶∏°∞¡ Î·È ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌ· Ù·
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Ê·Á Ì ÙÔÓ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó¤Ï·‚ ı¤ÛÂȘ ÂÓ ΔO ∫∞§O Ì ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ú¿ÁÌ·Ù·. ΔÔ Ï¤ˆ ÁÈ·Ù› Ë
·fi ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ̤ۈ ÎÚ›Û˘. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ÙÔ
ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ. Ÿˆ˜ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ Â›Ó·È ˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ÌÂÙ¿ Ê·ÁËÙÔ‡
ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ Â˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ 1988, fiÙ·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÚÔÙ¤Ú· ÂÌÂÈÚ›· Û ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «17» – Ì¿ÏÏÔÓ Î·È
™·Ì·Ú¿˜, ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ª¿ÚÙÈÓ ™Ô˘ÏÙ˜, Ô ‰Â ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ ÊfiÓÙÔ
·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÙÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ «ı· Î·È ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ. ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ·¤Ú· Ô Î.
·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ
Ì·ÙÒÛÂÈ» ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ £fi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ ‹Á ӷ ηıËÁËÙÒÓ. £˘Ì‹ıËΠ̿ÏÈÛÙ·
ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¢ËÏ·‰‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∞ÁÎÈÓ¿Ú˜ · Ï· Ôϛٷ Ì·ÊÈ¿ÛÂÈ Ì ÙȘ ÔÏϤ˜
Ê¿ÂÈ Ì ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ Ù˘ ∂.∂. ÁÈ· fiÙÈ Ë ™˘Ï‚¿Ó· ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ. ΔÈ ¤Ê·Á·Ó;
ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ·. ÙËÓ OÈÎÔÓÔÌ›· ŸÏÈ ƒÂÓ. ∫·È ÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Û˘ÓÙ¿ÎÙÚÈ· (ÙˆÓ ∫∞π ¡∞ ∫§∂π™ø Ì ÙÔÓ ¶¿ÁηÏÔ ™·Ï¿Ù·, ·ÁÎÈÓ¿Ú˜ · Ï· Ôϛٷ
ªÂÙ¿ fï˜ ‹Úı ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ›¯Â ÙÚ›· ‰‡Ô Á‡̷ٷ ÛÂÚ‚ÈÚ›ÛÙËΠ„¿ÚÈ «¡∂ø¡»!). ΔÔ 1999 Ô ÎÈ ¤Ó· ¯·ÚÈو̤ÓÔ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô Î·È „¿ÚÈ. ™ÙËÓ ·Ú¤· Î·È Ô
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ·. ªÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô Î·È... ηÏfi Îϛ̷! ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Á‡̷ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi˜ È¤Ú·Í Ù˘ ∂∫Δ
ΔÛ›Ú·˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÚÒÙ· «Ì‹ˆ˜ ‰ÂÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙË ÛÎÈ¿ Ù˘ ƒÂÓ. ∫·ıÒ˜ ÂÍÂÚ¯fiÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ô °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ™Ù·ÚÎ.
ηٿϷ‚· ηϿ;» Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·›ÛıËÛË fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ.
¢›ÓÂÈ ¿ÓÙ· χÛÂȘ ˘fiıÂÛ˘ OÙ˙·Ï¿Ó. ∫·È ÙÔ 2009 ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÚ·Ê›Ô
ÙÔ˘, ¤ÊÙÂÈ Â¿Óˆ Û ÔÌ¿‰· ¶∞¡Δø™, Ô ƒÂÓ Â›¯Â fiϘ ÙȘ
™ΔO ª∞•πªOÀ – fiÔ˘ ÂÌÂÈڛ˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∞fi
™∂ ∞ÀΔ∏¡ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋, Ô ΔÛ›Ú·˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ηÈ
ÙÔ Á‡̷ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ - ΈÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ÔÏ›ÙÈÎË ÎÔ˘˙›Ó·
Ì›ÏËÛ ͷӿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙÔÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ô ÂÍ‹˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜:
™Ô˘ÏÙ˜ – ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ì¤¯ÚÈ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô
¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ Î·È ˙‹ÙËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó·‚ÔÏ‹. O
ÙˆÓ Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¢∏ªO™πO°ƒ∞ºO™: «¶¿Ù ӷ ∂ÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ›Ûˆ fiÚÙ·
º›ÏÈÔ˜ Ùfi ’ÚÈÍ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙ·
¶∞™O∫, ÛÂÚ‚ÈÚ›ÛÙËΠ‰Â›Ù ÙÔÓ Î. ƒÂÓ;». ÏfiÁˆ ‰È·‰‹ÏˆÛ˘.
‰È·‰ÈηÛÙÈο, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó·
Û·Ï¿Ù·, ÛÊ˘Ú›‰· ηÈ
Û˘Ó¤ÏıÂÈ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ Î·È ¿ÏÏ·
ÁÏ˘Î¿ÎÈ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
ÙÈÓ¿. «ΔÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·‰ÈηÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿
›¯Â Î·È ÎÂÚ¿ÎÈ. ∫È ·˘Ùfi
ÔÏÈÙÈÎfi», ÙÔ˘ ·ÓÙ¤ÙÂÈÓÂ Ô ∞Ϥ͢. O
ÁÈ·Ù› ›¯Â ÁÂÓ¤ıÏÈ· Ë
¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ ÂÈÊ˘Ï¿¯ıËΠÙfiÙ ӷ ÚˆÙ‹ÛÂÈ
ª·ÚÈϤӷ ∫Ô¿ Ô˘
ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·; ∏ Û˘˙‹ÙËÛË
οıËÛ ÂÍ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÙÔ˘
Ì·Ù·ÈÒıËÎÂ.
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ∂Î
‰ÂÍÈÒÓ, ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÔ
∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‰‡Ô
ÙˆÓ Â˘ÚˆÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ
™‚fiÌÔÓÙ·. O ™Ô˘ÏÙ˜
ηıfiÙ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi
EUROKINISSI / TATIANA ª¶√§∞ƒ∏

ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘,
PHASMA / °πøƒ°√™ ¡π∫√§∞´¢∏™

¤¯ÔÓÙ·˜ Âη٤ڈıÂÓ ÙÔÓ


™Ù·‡ÚÔ §·ÌÚÈÓ›‰Ë ηÈ
ÙË ™˘Ï‚¿Ó· ƒ¿ÙË.
«Ã∞¶π ª¶∂ƒ£¡Δ∂´ ÙÔ˘
ÁÈÔ˘» ‰ÂÓ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó
ÛÙË ª·ÚÈϤӷ. mikropolitikos @ dolnet.gr
6 °ÓÒÌË / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

[ ¶ƒ√μ√§∂π™ ] [ ]

∂ÏÏ¿‰·, ¶›Ûˆ ÛÙÔ


Ë ¯ÒÚ· ÙˆÓ Ì¤ÏÏÔÓ
·ÓÙÈÊ¿ÛÂˆÓ O ¡Δ∂´μπ¡Δ ∫∞ª∂ƒ√¡ ·Ú·‰¤¯ıËΠÙfi-
ÛÔ ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ fiÛÔ Î·È ÙȘ ·ÔÙ˘¯›Â˜ Ù˘
«ª∞ À¶∞ƒÃ∂π ŒÏÏËÓ·˜ Û‹ÌÂÚ· Ó· ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¯ı˜. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â·-
ϤÂÈ “¿ÚÙ ÎÈ ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· Î·È ·˜ Ì ı›- ÚÈÓ‹ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ Â·-
ÁÔ˘Ó”;» ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ˘- ӤϷ‚ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÎfiÌ-
¤‚·Ï ¯ı˜ ¤Ó·˜ – ‰‡ÛÈÛÙÔ˜ ÂÚ› Ù· Ì·. ◊Ù·Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fï˜ fiÙÈ Â¤ÛÙÚ„Â
ÁοÏÔ – ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â ı›ÍÂÈ Î·È ÙÔ 2007, ÛÙ·
„‹ÊÈÛ ¶∞™O∫. fiÛ· ¤ÏÂÁ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË,
«∂ÁÒ „‹ÊÈÛ· ¡.¢. ºÔÚԉȷʇÁˆ. ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó Û¯ÔÏ›·, ÈÛ¯˘Úfi Û‡ÛÙË-
∞ÏÏ¿ ·ÚfiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ¶··ÎˆÓ- Ì· ˘Á›·˜ Î·È ·ÔΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓË-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ı· Ì ı›ÍÔ˘Ó, ηϿ οÓÂÈ! Û˘. ∞˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Î·È fi¯È ÔÈ
∫·È ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ ¤ÙÛÈ, ı· „Ëʛۈ ¶·- ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È Ë ÏÈÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¤-
·Ó‰Ú¤Ô˘ ÙËÓ Â- ¯ÂÈ· ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ
fiÌÂÓË ÊÔÚ¿!», ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ 70 Ë̤-
ÔÌÔÏfiÁËÛ ¤ÙÂ- Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏË-
ÚÔ˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Êı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ˆ˜ ·ÔÏÔÁ›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ
Ì·˜ Ì ·ÚÚË- ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ·fi ÙË
Û›·. ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ͤÛ·ÛÂ Ë ÎÚ›ÛË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË
∂ÏÏ¿‰·, Ë ¯ÒÚ· ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜
Δ˘ μԇϷ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂ- „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë Î˘-
∫¯·ÁÈ¿ ˆÓ. ∫·È ›Ûˆ˜ ·˘- ‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘. O ∫¿ÌÂÚÔÓ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ
bkex@dolnet.gr Ù‹ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤- ÚÒÙ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·Ú·‰Â¯fiÌÂÓÔ˜, ¤ÙÛÈ, fiÙÈ
ΔÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ‰ËÌÔ-
ÓË Ó· Â›Ó·È Ë
ϤÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË Ô˘ ˘- ÛÎÔ‹ÛÂȘ.
Ê›ÛÙ·Ù·È ÙÔ‡ÙË ÙËÓ ÒÚ· Ë Ôχ·ıË
«ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË»:
ºÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ú¤- [ ΔƒπΔ∏ ∞¶√æ∏ ]
ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜
ÙÔ˘˜... ¶··Ó‰ÚÂ˚ÎÔ› Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó

°ÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ηıÚ¤ÊÙ˘
·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡...
™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÌÓ‡Ô˘Ó ÛÙÔ fi-
ÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘...
ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ Ô˘ ·ÛÊ˘ÎÙÈÔ‡Ó, ‚Ϥ-
ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜ Ó·
ÎÏ›ÓÔ˘Ó, ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ó· ÛÊÚ·Á›˙Ô-
ÓÙ·È Î·È Ù· fiÓÂÈÚ· ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Ó· ËÁ·›-
ÓÔ˘Ó ÛÙÚ¿ÊÈ...
Η Ελλάδα χρειάζεται δίκαιη αυτοκριτική και χάραξη νέας πορείας
ªÈÛıˆÙÔ› Ô˘ ·Ó·ÙÚȯȿ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ È- Ú¯ÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÔÈ £· ÌÔÚÔ‡Û fï˜ – ı· ÙÔÏÌÔ‡Û· Ó· ˆ ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙË ‰È·Ú΋ ÌÂٷ·ÏÈÛË
‰¤· fiÙÈ ı· ÎÔ› Ô 14Ô˜ ‹ Ô 13Ô˜ ÌÈ-
Ûıfi˜. ¢ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ÙÚ¤-
ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ
Œ Ï·Ô› ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi
ÙÔ˘˜. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·Ù·Ï·-
‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÛÙÈÁÌ‹ ‹Úı ÁÈ· Ì·˜.
«ı· ¤ÚÂ», ˘fi ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ
μÂÓÈ˙¤ÏÔ Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ Ú¤ÔÓÙÔ˜ Ì ÙÔ «Â-
ıÓÈÎÒ˜ Û˘ÌʤÚÔÓ» – ·˘Ù‹ Ë Î·ÚÈηÙÔ‡Ú·
ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·,
Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ïfi-
ÁˆÓ Î·È ڿ͈Ó. £· ‹Ù·Ó fï˜ Ï¿ıÔ˜ Ó·
ÙÔ˘˜. π‰ÈˆÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ÊÔ‚Ô‡- ª·˜ ¤ÙÂÈÓ·Ó ¤Ó·Ó ηıÚ¤ÊÙË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔ- ·ÓÙ› Ó· Ì·˜ ÈÎÚ¿ÓÂÈ, Ó· Ì·˜ ÂÈÛÌÒÛÂÈ. ÌË Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ıÂÙÈο ̤¯ÚÈ
ÓÙ·È fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ›‰È· Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ Î·È ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ ∞ÓÙ› Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ·È- ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Â›ÁÌ·Ù· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË: ÙË
Î·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ∞ÏÏ¿ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ÌÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ·Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ‚Ϥ- ÛıËÙÈ΋˜ ÊÚ·ÛÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÁ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙËÓ
·ÓÂ·›ÛıËÙË ¯·ÈÚÂηΛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ «‚Ô- Ô˘Ì Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ì ‹ Ó· ÙÔ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· ¿ÛÙԯ˜ ·fiÂÈÚ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Ôχ ÛÔ‚·Ú‹ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘
ÏÂ̤ÓÔ˘˜ ÌÔÓÈÌ¿‰Â˜» ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡ÌÂ. ◊, fi- Û˘Ì„ËÊÈÛÌÒÓ, Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ˆ˜ ÂÊ·Ï- ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘
™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÛÙËÚ›¯ıËÎ·Ó ·fi ˆ˜ ÈÛÙ‡ˆ, Ó· ÙÔ ˘- Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚËÛÈÌfiٷ٘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ·ÓÈÎÔ‡ (Ô˘ ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÏÏÂÈ-
ÙÔ ¶∞™O∫ Î·È ÙÒÚ· οÓÔ˘Ó ·Û΋ÛÂȘ ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠·ÏÏ¿- ÎÈÓ‹ÛÂȘ: ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰›Î·È˘ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ- „Ë Û˘Ó›‰ËÛ˘) ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘
ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÙÚfiÌÔ˘... ˙ÔÓÙ·˜ fi¯È Ù· ¯·Ú·ÎÙË- ΋˜ ·ÏÏ¿ Î·È – ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÈ ·- ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙËÓ
μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ- ÚÈÛÙÈο ·ÏÏ¿ ÙË Ê˘ÛÈÔ- „‡¯Ú·ÈÌË ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈ-
„ËÊ›·˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î·Ï‡- Áӈ̛· ÙÔ˘. ■ Τ˜ «ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ», ÙÔ˘˜ ‰ËψÙÈÎÔ‡˜ ÛÔ-
„Ô˘Ó ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ∞fi fiÏË ÙË Ê·ÈÓÔ- ∏ ∞§§∞°∏ ‚·ÚfiÙËÙ·˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÈηӋ˜ ÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ Â-
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· ÌÂÓÈο ·ÓÒÊÂÏË ·ÏÏ¿ ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘.
Î·È ÙˆÓ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. À- ªÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ ‰˘ÓËÙÈο ‰È‰·ÎÙÈ΋ «Îfi-
¡· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙÔ ÚfiÛˆÔ ˘ÛÈο Ù· ηْ ȉ›·Ó ̤ÙÚ· Â›Ó·È ·˘-
Ô˘ÚÁÔ› Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ó· Ù· ¤¯Ô˘Ó ¯·-
̤ӷ, ηıÒ˜ ¿ÏÏ· ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó Î·È ¿Ï-
Ï· ‚ڋηÓ...
www.botopulos.gr ÓÙÚ·» Ì ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·-
ÓÔ‡˜ Û ÔÏÏÔ‡˜ ̤ÓÂÈ
ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÈÎÚ›·˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·‰ÈΛ·˜.
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ fi¯È Ù·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÏÏ¿ ÙË º Ù¿ Ô˘ η›Ó ÙÔ‡ÙË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘˜
Ôϛ٘. ŸÌˆ˜, Ë ¤ÛÙˆ ·Ú·ÌÔÚ-
ʈ̤ÓË «ÁÂÚÌ·ÓÈ΋» ÂÈÎfiÓ· Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ
¡ÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔÈ Ô˘ Âȯ·›ÚÔ˘Ó ÁÈ· ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì·˜ ʤÚÂÙ·È ÛÎÏË- Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È ÈÔ Â˘Ú‡˜. ∞·ÈÙ› – ·-
Ù· ̤ÙÚ· Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ì ‰È·ÛÙÚÔÊÈ΋ Ú¿ – Î·È ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ë ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ÛÙËÓ fi Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
¯·Ú¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ·. ∫·È ∂˘ÚÒË Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚- – ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È fi¯È ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ
Ô˘ ·›ÊÓ˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë –, Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‰ÂÓ ÎfiÌ· ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· – ÙË ¯¿Ú·ÍË ÌÈ·˜ ‰È·- ÔÚÈ˙fiÓÙˆÓ, ȉ›ˆ˜ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ. ∂È-
Î·È ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÏËÛÌÔÓÒÓÙ·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·Ì›· ηٷÓfiËÛË, Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜. ‰Èο ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ì·˜
fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË Ì¿˜ Ô‰‹ÁË- Δ‡Ô˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ «ÏËÁÒÓÂÈ», Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÛÙ¿ÛË Â›Ó·È Ë
Û·Ó Ù· (ıÂÔÔÈË̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜)
golden boys...
∫·È, ¿Óˆ ·’ fiÏ·, ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜
ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÎÈ fiÏÔÈ Ì·˙› «Í¯ÓÔ‡Ó»
ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ – ÌÂ
ÚÒÙË ÙË °ÂÚÌ·Ó›· – ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘
∏ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘-
Ìو̷ÙÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔÓ ·˘ÙÔ-ÔÈ-
ÎÙÈÚÌfi. ªÚÔÛÙ¿, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÎÚ›ÛÈÌË Ï¤-
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È fi¯È Ë ·fiÛ˘ÚÛË: Ë ÁÂÓÈ΋
ÔÏÈÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ›
ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ «ÌÈÎÚ‹» ¯Ò-
Ï·fi˜ Ó· ‚ÈÒÓÂÈ ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ηٿ- «ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜» (Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ìfi- ÍË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ·. O ηıÚ¤ÊÙ˘ Ú·, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ‰È·Î˘-
ıÏȄ˘, Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰È·fiÌ¢Û˘, ÓÔ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ «ÙÚ·- Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó ÌÚÔ˜ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ÔÈ °ÂÚ- ‚¤ÚÓËÛ˘ ™ËÌ›ÙË. ÕÏÏÔ ÙÔ ·Ó¤ÊÈÎÙÔ – Ó·
ÙÔ˘ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌÔ‡. ∞ÏÏ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Áˆ‰›·» ˘fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·). Ì·ÓÔ› – ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜, ·- ˙ËÙ¿Ì ¿ÌÂÛË Î·È Â‡ÎÔÏ· ·Ô‰ÂÎÙ‹ ¤ÍÔ-
‚¿˙ÂÈ Î¿Ùˆ, ·ÚΛ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·Ú¿- ∂›Ì·ÛÙÂ, ¿Ú·ÁÂ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· ÙÂ- ÎfiÌ· Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ Ì·˜ «Û˘Ì·ıÔ‡Ó» ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË – Î·È ¿ÏÏÔ ÙÔ ·Ó·Áη›Ô
ı˘ÚÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏˉˆÓ Î·È ˙·‚ÔÏÈ¿ÚˉˆÓ Ô˘ ηÏÔ- ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ – ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÚÁ¿Óˆ- – Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô, ·ÏÏ¿
‰Â‡ÙÂÚÔ ÂıÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘- ÂÚÓ¿Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘˜, Ϥ- Û˘, ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÚfiÓÔÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰È¤ÍÔ-
Ô˘ÚÁÔ‡: Ó· ÌËÓ Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ó „¤Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ·›ÛıËÛ˘ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘Ìʤ- ‰Ô.
ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ Î·È, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó, ˙ËÙÔ‡Ó ÚÔ- ÚÔÓÙÔ˜. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Ó· ÚÔ-
ÂÏ›‰· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. °È’ ·˘Ùfi, ΢- ÛÙ·Û›· Î·È Û˘ÌfiÓÈ·; º˘ÛÈο fi¯È: fiˆ˜ Ûı¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ì·˜ Óˆ¯¤ÏÂÈ· O ∫ÒÛÙ·˜ ªÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔ-
Ú›ˆ˜, ‹Ú ÙË ÌÂÁ¿ı˘ÌË Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹ οı ηÚÈηÙÔ‡Ú·, ·˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· ÂÚȤ- ¤ˆ˜ ·fiÛ˘ÚÛË, ÙÔÓ ÏÂÈ„fi Î·È Û ϿıÔ˜ ‚¿- ÏfiÁÔ˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘
ÛÙȘ 4 ÙÔ˘ OÎÙÒ‚ÚË. ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ „¤Ì· ·fi fi,ÙÈ ·Ï‹ıÂÈ·. ÛÂȘ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â› ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ- ¶∞™O∫
ΔÔ ı¤Ì· Ë ÂÏÏ·‰· Û ÎÚ ÈÛË / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 7

√ ƒÂÓ ¤Ê˘ÁÂ, Ù· ̤ÙÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È


«Κλείδωσε» το πακέτο νέων φόρων και ανακοινώνεται αύριο
÷ÌfiÁÂÏ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÚfiÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ,
ηıÒ˜ ÙÔ ˘fi ÙÔÓ Î. ƒÂÓ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¤ÎÚÈÓ ıÂÙÈο Ù· ‚‹Ì·Ù·
Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ■
°ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜

¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô˘ ÌÈ-


°Ú·ÌÌ‹
O Ï¿ÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÂ Û˘-
Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘-
Ï¢ÙÈ΋˜ OÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™O∫, Û˘-
Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘
ÁηÏ› ·‡ÚÈÔ, ۯ‰fiÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜, ÙÔ
ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÚÔÎÂÈ̤-
ÂÈϤÁÂÈ
ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÂÈÛ‹-
̈˜ Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ˙‹-
ÙËÛÂ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È Â› ÙˆÓ ÔÔ›-
Ë ƒËÁ›ÏÏ˘
ˆÓ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ª∂ ºπ§√§∞´∫√ ¶ƒ√ºπ§ ÂÈ-
‰ÈÒÎÂÈ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ¡.¢. ηÈ
■ ¯·Ú¿ÛÛÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ «ÎfiÎÎÈ-
O ∞¶O§O°π™ªO™ Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜» ÁÈ· Ù· ÂÂÚ¯fiÌÂ-
Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Î·È ÙȘ ·Ï-
£ÂÙÈο ·ÍÈÔÏÔÁ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË Ï·Á¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ™ÙË ƒË-
ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ô Î. ƒÂÓ ˘¤Ú Á›ÏÏ˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ϤÔÓ
Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÂÙˆÈ΋
ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË,
ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ
ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ·‰È¤- ̤ÙÚˆÓ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ
ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰È·Ú·ÁÌ·- Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ¶∞™O∫ ηÈ
Ù‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ∞ı‹Ó· - ÚÔÛˆÈο ÁÈ· ÙÔÓ °. ¶··Ó-
¶·Ú›ÛÈ - μÂÚÔÏ›ÓÔ - μڢͤÏϘ. ∞- ‰Ú¤Ô˘.
̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‰È¿ ÙÔ˘ ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÁÈ· ÙȘ
˘Ô˘ÚÁÔ‡ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚ- ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÚÔˆıÔ‡-
ÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ı· Ù· ·- ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â-
Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ¬ ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Ù¤ıËΠÛÙȘ Ȃ‚·ÈÒÛÂÈ Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘-
‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â Ô ŸÏÈ ƒÂÓ Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô. Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÌÂ
ÂÚ›Ô‰Ô ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ËÌÈ- ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô, ÙËÓ ÔÔ›·
Ô˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ë ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË «ÌÂÙÚÔ- Âȉ›ˆÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fi-
ÏÔÁ›·».
∞ÚÈıÌËÙÈ΋
ÏËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂ-
∞ÎfiÌË Î·È ¯ı˜, ¿ÓÙˆ˜, ÌÂÙ¿ [ ∞πê∂™ ] ÚÒÛÂÈ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡.¢. ÁÈ·
ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‰È¿Ûˆ-
ÙÔ˘ Î. ƒÂÓ, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ Û˘- ∫·Ù·ÓÔÒ ÙËÓ ·¤Ïȉ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓË- Ù ¯¿ÛÔ˘Ó Â›Ù fi¯È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÓfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÂÚ›- Û˘ ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡. ΔÔ Ì‹Ó˘-
ÛΤ„ÂˆÓ (Ì›· ˘fi ÙÔÓ ¶Úˆı˘- Û˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ ÙÔ Îfi„È- ÊËÌÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ‰ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ˘ Â- Ì· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘, ˆÛÙfiÛÔ,
Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ÌÔ ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡. ¶Ôχ ı· ‹ıÂÏ ӷ ȉfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ, Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙË- ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ·fi ¯ı˜ Ë
ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë ÛÙË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢- Ù· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ƒËÁ›ÏÏ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ Û˘Ó·-
OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È‹ÚÎÂÛ Ҙ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÛË Ì ÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· ÚÔÊ·Ó›˜ ÏfiÁÔ˘˜. Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÏËÚ‹. ∂¿Ó Ô ÌÈÛıfi˜ - Û‡Ì- ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Ì ÙËÓ
‚Ú¿‰˘) ·ÔÙÂÏÔ‡Û ηٿ fiÛÔ Ë ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ‚ÔÏÔ Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÌÈ· ÙÛ¤Ë, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi ŒÓˆÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÊÔÏÈÛÙÒÓ
΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÔ- Ô˘ Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÎfiÎÎÈÓË ı· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ì ÙËÓ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·- Î·È ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∞¢∂¢À.
οÓÈÛÌ· ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡, ÁÚ·ÌÌ‹, Ô˘ Â¿Ó ·Ú·‚È·ÛÙ› Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ χÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ Ô˘ ı·
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ˙ËÙÔ‡Ó ¤ÎÚËÍË Â›Ó·È ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘. ªfiÓÔ Ô˘ ÙÔ ΔÔ˘ °È¿ÓÓË §. ÂÎÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ϤÂÈ ª‹Ó˘Ì· ™·Ì·Ú¿
ÔÈ μڢͤÏϘ. ΔÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Ì¤- ı¤Ì· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi. OÈ ÂÚÁ·- ¶ÔÏ›ÙË Ë Ú·ÎÙÈ΋ ·ÚÈıÌËÙÈ΋, Ë ÔÔ›· – ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô
ÙÚˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢ÚË Î˘‚ÂÚ- ˙fiÌÂÓÔÈ, ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜, ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ì·˜ – ‰ÂÓ Ï·ı‡ÂÈ ÔÙ¤. ªË‰¤Ó ·fi ÌË- Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. η٤ÛÙËÛÂ
ÓËÙÈ΋ ËÁ‹, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·‡ÍË- ·Ó¿ÎÚÈ‚· ÙÔ Ì¿ÚÌ·ÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∂›- ‰¤Ó οÓÂÈ ¿ÓÙ· Ìˉ¤Ó. ۷ʤ˜ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ı· ·ÓÙȉڿ-
ÛË ÙÔ˘ º¶∞ ηٿ 2 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ó¤· ÛÂÈ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù¿ÚÁË-
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·, Û˘ ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡, ÂÓÒ Â¤-
ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ·‡- Ù¿ ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ fiÏ· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ô- Ú· ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈ- ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔÊ¢-
ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÙˆÓ ÂȉÔ- ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ Ì·Ï¿ Î·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡- ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯ıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹-
Ì¿ÙˆÓ Î.¿. ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ı˘ÓÛË. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î·- ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÛÔ˘Ó Û ‚·ı‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË Î·È
™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤Á΢ÚË Î˘‚ÂÚÓË- Â›‰· «Î¿Ùˆ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂ- ٷʤڷÌ». ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡, ÌÈ- ı· Ï‹ÍÔ˘Ó Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹-
ÙÈ΋ ËÁ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë Û˘- ÓÔ˘», ·ÏÏ¿ ¿ÏÏÔÈ ËÁ·›ÓÔ˘Ó «·- ÕÏÏË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹, ÛÙËÓ ÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ôϛ٘ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ó·- Ì·Ù·. ™Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ
ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤- ÚÔÛ‰fiÎËÙ· ηϿ». ÔÔ›· Ù¤ıËΠÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·- ÓÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹- ÙË ÁÂÓÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ηÈ
Ô˘ Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Â›ÙÚÔÔ ÁÈ· ¿ÓÙËÛÂ: «¢ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· Û˘Ì- ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙË Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ·
ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ŸÏÈ ƒÂÓ ¤ÁÈÓ Û «Â- ∏ ¤ÎÎÏËÛË ÊˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙÔ ÂÚȯfi- ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂Ï- η‡ÛÈÌ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë ·ÍȈ̷-
Í·ÈÚÂÙÈÎfi Îϛ̷», Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘- O ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ οÏÂÛ ÙÔÓ ÌÂÓÔ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿- Ï‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Û˘Ó·ÈÓ› ÛÂ
Ô˘ÚÁfi Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈ- Î. ƒÂÓ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú- ‰· Ì ÙÔÓ Î. ƒÂÓ. O‡Ù ‹Ù·Ó ‰˘Ó·- ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¤Ó·Ó ·˘ÍË̤ÓÔ º¶∞ ÛÙ· ›‰Ë
ÏËÙ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ›- ÍÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È Ó· ÌËÓ ÙfiÓ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜.
Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· οÓÂÈ «fi,ÙÈ ÂÍ·Ó·ÁηÛÙ› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜». ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ- «ŒÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ı˘Û›Â˜» ∏ ƒËÁ›ÏÏ˘ ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ Î˘-
¯ÚÂÈ·ÛÙ›» ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂÈ ÌfiÓÔ Ì¤ÙÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÏ- ̤ÓË ËÁ‹ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ô- Ÿˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ë ‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· «·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ÌÂ-
‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË. O Î. ¶··Ó- ÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘. Î¤È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÙÚfiÔ˘ ÛÙ· ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÙÚÔÏÔÁ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÚÈÔ» ηÈ
‰Ú¤Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÂÚ› «¤ÌÚ·- ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ·‡ÚÈÔ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ı˘Û›Â˜ ÁÈ· ¯¿ÚË Î¿ÓÂÈ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚË ÙË ı¤ÛË
Î. ƒÂÓ «ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ÎÙ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘» Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ·ÚΛ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÒ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ
Â˘Úˆ·˚΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë Û˘Ìʈӛ· ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› È¿ÛÔ˘Ó ÙfiÔ. «ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÙËÌ· ÁÈ· Â·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘
∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ı· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ηٿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶Úˆı˘- ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·fi ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈ-
οÓÂÈ fi,ÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ÚÔÎÂÈ̤- ÙÔÓ Î. ƒÂÓ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·Ì›·˜ Ô˘ÚÁÔ‡ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ μÂ- ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘, Ï›·˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È «Ë
ÓÔ˘ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙ› Ì ÙȘ ˘Ô- Û˘Ìʈӛ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ- ÚÔÏ›ÓÔ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Î·È ÙË Û˘- Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÌfiÓË ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË» ÙËÓ ÒÚ·
¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ Ì¤ÓÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ô Úfi- Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì ÙË °ÂÚÌ·- ı˘Û›Â˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏÏËÓÈ‹
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞- ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î. ƒÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜: Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·», ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. Ó·˘ÙÈÏ›·.
Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ». ∫·- «◊Úı ӷ ÂϤÁÍÂÈ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ O °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ÓˆÚ›ÙÂ- ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.
8 ΔÔ ı¤Ì· Ë ÂÏÏ·‰· Û ÎÚ ÈÛË / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

æ·Ïȉ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ 14Ô ÌÈÛıfi [ ∞πê∂™ ]

∂·Ó·Ûٿ٘
˘ËÚÂÛ›·˜
Τρία σενάρια για το Δημόσιο που προβλέπουν το φάγωμα του... μισού ∫∞∫ø™ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·¤-
ÙÚ„ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙËÓ
ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞-
æ·Ï›‰È ÛÙÔÓ 14Ô ÌÈÛıfi ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚¿ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ·Û¯fiÏËÛ˘ ηÌÈ¿ 30·ÚÈ¿
·ÁÔÚÒÓ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· «Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ» ˘ËÚÂÛ›·˜
ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‚ÚÈ-
ÚÔÙÔ‡ ‰ÂÛÌ¢ı› ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ·. ÛÎfiÙ·Ó ÂΛ Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ Â-
›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ. ŒÚÂÂ
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ∂ÈÚ‹ÓË ÃÚ˘ÛÔψڿ
¶ÔÈ· ̤ÙÚ· Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó Ì E.E. Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó Ì¤-
È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·- Û·, «Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÔ˘Ó» ·˘ÙÔ‡

O ÎÏÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ì·-


Ú·ıÒÓȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ fiϘ ÙȘ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙȘ
æA§I¢I ÛÙÔÓ 14Ô ÌÈÛıfi ¢ËÌÔÛ›Ô˘
ENA§§AKTIKA ™ENAPIA
Ù Ô ˘
ºÈÓ-
Ï·Ó-
‰Ô‡ ÙÂ-
¯ıÂÛÈÓ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ 20% ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ¯ÓÔ-
Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ¶¿Û¯· ηÈ
Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ OÈÎÔÓÔÌÈ- ÎÚ¿ÙË
ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î. ŸÏÈ ƒÂÓ – ·ÚÔ˘Û›· ηÈ
ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜ ÙÈ ÛË-
ÙÔ˘ Ȥڷη Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿- 50% ÂÚÈÎÔ‹ ‰ÒÚÔ˘ ΔÔ˘ Ì·›ÓÂÈ
Â˙·˜ Î. °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ ™Ù·ÚÎ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÃÚ. Â·Á-
ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ –, ·Ô-
XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ
¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÁÂÏÌ·-
Ê·Û›ÛÙËΠӷ ı˘ÛÈ·ÛÙ› ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛfi˜ ÌÈ- M›ˆÛË ‰ÒÚÔ˘ XÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ gpapachristos@dolnet.gr Ù›·˜ «·-
Ûıfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ 14 Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÁˆÓÈ-
˘¿ÏÏËÏÔÈ. ø˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ
Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi 10%
ÛÙ‹˜» ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È! ¡· ÌË ÛÔ˘
ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù· ˆ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓ ÁÈ·-
■ Ô˘ÚÙÒÛÔ˘Ó ÎÈ ·fi ¿Óˆ, «Ó·
∂¶π¶§∂O¡ ª∞Ã∞πƒπ ¶A°øMA ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ì¿ıÂÈ»...
ı· ¤ÛÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ ‰·¿Ó˜, fiˆ˜ °ÂÏ¿ÙÂ; ∫·ÎÒ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ·
MEIø™H ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Á¤ÏÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi. °È·
ÔÈ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, ÎÏ¿Ì·Ù· ›ӷÈ. ∫·È ¤Ó· ·Îfi-
·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·Ú¿ ÙËÓ ‡ÊÂÛË MEIø™H ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÌË ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·‰È·ÓfiËÙ˘
·Ú·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì·˜
Ë Ì›ˆÛË ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤ˆ˜ ¯ı˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο
AY•H™H Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶A 2% Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ËÁÂÛÈÒÓ
ÙÔ˘. °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÙËÓ Ò-
ÛÂÓ¿ÚÈ·, fiˆ˜ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰Ò-
ÚÔ˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì AY•H™H ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ η˘Û›ÌˆÓ, ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ, ÔÙÒÓ Ú· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‡-
ÛÙ·ÙË Ì¿¯Ë Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ
ÚfiÛıÂÙ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‹ ¯ÚÂÔÎÔ›·, Ë ËÁÂÛ›· ÂÓfi˜
ÂÚÈÎÔ¤˜ ηٿ 20% Û ‰ÒÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤Ó-
ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜,
ÓˆÓ, ¶¿Û¯· Î·È Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜.
ΔÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ‚·-
Ú‡, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÏË-
«∫·Ïfi ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ» ÛÂ... ¿Ù·ÈÛÙ· ÂÏÏËÓÈο fiˆ˜ Ô ™Àƒπ∑∞, Ó· ηٷ-
ʇÁÂÈ Û ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ Ì·˜
ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ÙÚÔ-
ÚÔÊÔڛ˜ ı· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ 2% ÙÔ˘ ∞∂¶ «∫∞§√ ∫√Àƒ∞°π√» ¢¯‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·- Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ» Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Â-
‹ 4,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÂÈ- Ó·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ºÈÓÏ·Ó‰fi˜ Â›- Ù·›ÚÔ˘˜ Î·È fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÙË ÛÙËÚ›- ÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·-
ϤÔÓ Ì·¯·›ÚÈ – Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ – ÙÚÔÔ˜ Î. ƒÂÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ÁÈ· Ó· ÌË ÍÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ÙÔÏÔÁ›· fiÛˆÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó
ı· ¤ÛÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ ‰·¿Ó˜, fiˆ˜ ÔÈ ÂÈ- Ì›ÓÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÎÏË- «∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˙ÂÈ ¤Ú· ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙË- fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· ·-
¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ú¿ ̤ÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ¿ÏψÛÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ˘¤‰ÂÈÍÂ, fi- Ù¤˜ ÙÔ˘», Û¯ÔÏ›·ÛÂ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÊÂı› Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‚¿Ú·ıÚÔ.
ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·Ú¿ ÙËÓ ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˆ˜ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘˜. ·ÏÈ¿ ÁÓˆÛÙ‹ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: «ΔÔ ΔÂÏÈο Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ˘˜ ›-
¤¯ÂÈ ‚˘ıÈÛÙ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÓÒ ‚¤‚·È˜ Â›Ó·È «∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ¯Ú¤Ô˜ ›Ù ÙÔ ÂϤÁ¯ÂȘ ›Ù Û ÂϤÁ¯ÂÈ ·˘Ùfi». Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó
ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞ ηٿ 2 ÌÔÓ¿- ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·», ›Â. °È· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ›¯Â ¤Ó·Ó ηÏfi ÏfiÁÔ: «Œ¯Ô˘Ó ÂÈ- ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ «¢Â-
‰Â˜, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙ· O Î. ƒÂÓ Î¿ÏÂÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË «Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Ó‡̷, Â›Ó·È ÈηÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È Â›- ÎÂÌ‚ÚÈ·ÓÒÓ». £· ÙÔ˘˜ ΢-
η‡ÛÈÌ·, Û ÔÙ¿ Î·È ÙÛÈÁ¿Ú· Î·È ‚¤‚·È· ÙÔ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ó¤· ̤ÙÚ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ÙÔ Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó». ÓËÁ¿ÂÈ ÁÈ· ηÈÚfi ·ÎfiÌË...
¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó.

∏ ÛÙ‹ÚÈÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡».


™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÂÔ̤ӈ˜ Û ÌÈ· ÁÂÓÈ΋
ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙËÓ Î˘- ‰¤ÛÌ¢ÛË, ·ÊÔ‡ ¿ÏψÛÙ – fiˆ˜ › – Ë
‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·, ÛÙËÓ ∂˘- ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹-
Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ Û‡ÁÎÏÈÛË ıÂÈ·.
·fi„ÂˆÓ Ó· ‰Ôı› ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
O ÛÙfi¯Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÚÌfi‰È· ˘„ËÏfi- ∞fiÊ·ÛË ÛÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘
‚·ıÌË ËÁ‹, Â›Ó·È Ó· ÛÙËÚȯı› ÒÛÙ ӷ ÌÔ- ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ›Â Ô Î. ƒÂÓ, ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰ÂÈ
Ú¤ÛÂÈ Ó· ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È Ùfi-
ÔÊÂÈÏÒÓ Ù˘ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ù ı· Ù· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ. ∂ÊfiÛÔÓ Â›Ó·È Â·Ú΋
- ª·˝Ô˘, ÂÚ›Ô˘ 22 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛË- ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 4% ÙÔ˘
Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ı· ∞∂¶ ı· Ù· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ.
Î·Ï˘Êı› ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ·ÊÔ‡ ∞˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘, fiÙ·Ó ı·
¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ›˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÏËı› Ì ÚÔ- ·ÍÈÔÏÔÁËı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ 2010
ÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ECOFIN.
™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ù· ÔÏÈÙÈο ÚÔ- £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ‰ÔÎÈÌ·Û›·,
‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ Î. ÛÙ· ̤۷ ª·˝Ô˘, Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì¤-
ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È Â›Ó·È ÌÂ- ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÂÏ-
Á¿Ï·. ∏ fiÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ó· ÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ (∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ¿ÓÔÈÁÌ·
‚ÚÂıÔ‡Ó ÙÚfiÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ Ó· ÌË ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜: ÂχıÂÚ˜ ·ÔχÛÂȘ ηÈ
Ê·Ó› fiÙÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ °ÂÚ- ηٿÚÁËÛË Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ¿ÓÔÈÁ-
Ì·ÓÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘. Ì· ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î.¿.), ·ÏÏ¿ ηÈ
O Î. ƒÂÓ, Ô˘ ÚˆÙ‹ıËΠۯÂÙÈο ¯ı˜, Â- ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ-
·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚË ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ 2012.
∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ fiÙÈ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ «Û˘- ¬ ŒÓÙ·ÛË, Û˘ÌÏÔΤ˜ Î·È ‰·ÎÚ˘ÁfiÓ· ÌÂٷ͇ ‰È·‰ËψÙÒÓ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ¯ı˜ ÙÔ O Î. ƒÂÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ
ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ· Ó· ‰È·- ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤Íˆ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛʷϛۈÓ, ÛÙËÓ Ô‰fi ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ OÈÎÔÓÔ-
ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙË- ™Ù·‰›Ô˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, OÈÎÔÓÔÌ›·˜ §.
Ù· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË», fiÙÈ «˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ̤۷ ÂÈÙÚfiÔ˘ ŸÏÈ ƒÂÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›¯Â ∫·ÙÛ¤ÏË, ∂ÚÁ·Û›·˜ °. §Ô‚¤Ú‰Ô Î·È ÙÔÓ ‰ÈÔÈ-
Î·È ÔÈ ÙÚfiÔÈ» ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Î·È fiÙÈ Ë ∂˘- ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ƒÈ˙ÔÛ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÎËÙ‹ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °. ¶ÚÔ‚fi-
Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ «Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ı¤ÛÂÈ Û Ô˘ÏÔ.
ΔÔ ı¤Ì· Ë ÂÏÏ·‰· Û ÎÚ ÈÛË / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 9

[ ¶ƒ√∂∫Δ∞™∂π™]

ΔÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜
ηٷÛÙ¿ÛÂȘ
∂˘ÚˆÌÏfiÎÔ ÙÒÚ·
Œ
Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· Ù·Í›‰È·
ÙÔ˘ ˆ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô
∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙÔ
¤Î·Ó ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·. ¡ˆ-
Ú›˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿-
ÓÔ Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜ ∞ÂÚÔ-
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜
ÔÚ›·˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÔÏ˘ÏËı‹
ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÚÔÛÁÂÈÒ-
Ζητούν να ληφθούν μέτρα για να «θωρακιστεί το ευρώ»
ıËΠÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «∞ÚÏ¿ÓÙ·» Ù˘
™ÙÔίfiÏÌ˘. ŸÙ·Ó ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠª¤ÙˆÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ Ô˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ
ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Â›‰·Ó ̤۷ ÛÙÔ ÌÈ-
ÛÔÛÎfiÙ·‰Ô Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ºÔÚÓÙ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ Ôԛ˜ Ë Ì›· ÌÂÙ¿
Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÛοϷ ÙËÓ ¿ÏÏË ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· «ıˆÚ·ÎÈÛÙ› ÙÔ Â˘ÚÒ».
ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘. ÕÓÔÈÍÂ Ë fiÚÙ· ÙÔ˘
Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ‚Á‹Î ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ - Ìfi-
ÓÔ˜. ◊Ù·Ó Ô ŸÏ·Ê ¶¿ÏÌ – Ô ¶Úˆı˘- ∂¶πª∂§∂π∞: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ■
Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ – Ô˘ ‹Ïı ӷ

O
˘ԉ¯ı› ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶·- È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Ó·
·Ó‰Ú¤Ô˘. O‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ·˘ÙÔ- ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙȘ Û˘-
ΛÓËÙfi ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ· Ó·ÏÏ·Á¤˜ hedge funds Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Ô›-
Û˘Óԉ›·. ÎˆÓ Ì ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· Î·È Û˘Ì‚fiÏ·È· ·ÛÊ¿ÏÈ-
∏ ∂ÏÏ¿‰· ÔÙ¤ Û˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÙÔ˘˜ (CDS) Ô˘ Â-
‰ÂÓ ÏËÛ›·Û ÙÔ ÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ¯ˆÚÒÓ fiˆ˜ Ë ∂Ï-
ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÈ- Ï¿‰·. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· Â›Ó·È ÙfiÛÔ
ÙÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË Ô˘ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·-
ı· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÌÂ›Ô ıˆÚ› fiÙÈ Ë ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡
ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ «ÈÔ ¿ÌÂÛÔ» ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. STANDARD & POOR’S: ∞¶∂π§∂π ª∂ ¡∂∞ À¶√μ∞£ªπ™∏
TÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ›
Ì ٷ ̤۷ Ì·˙È- ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î. ∞. ª¤ÚÎÂÏ ÛÂ
§·ÎfiÔ˘ÏÔ˘
glakopoulos@dolnet.gr ΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
Î·È ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ
ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi Úˆı˘-
Ô˘ÚÁfi Ã. §. £··Ù¤ÚÔ ¯ı˜ ·fi ÙÔ ∞ÓÓfi‚ÂÚÔ, ›- ª·˜ ‰·Ó›˙Ô˘Ó Ì ÂÈÙfiÎÈÔ 7%
ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› ÛÙÔÓ ■ ª∂ ¡∂∞ À¶√μ∞£ªπ™∏ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈ- ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ ȤÛÂȘ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·-
ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠÎÔÓÔÌ›·˜, ηٿ Ì›· ¤ˆ˜ ‰‡Ô ‚·ıÌ›‰Â˜, ·ÂÈ- ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ
ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤- ª∂ƒ∫∂§ ∫∞π £∞¶∞Δ∂ƒO Ï› Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Standard Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË. Ãı˜,
Ô˘, ÔÏÏÔ› ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÚԂϤ„Ô˘Ó Â›·Ó ¯ı˜ fiÙÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· and Poor’s, ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·- ÂÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, Ù· spread ˘-
fiÙÈ ı· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÌfiÓÔÓ ·Ó fi Û‹ÌÂÚ· Ó¤Ô ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙ· Ô¯ÒÚËÛ·Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 3,02% (·fi 3,38%
ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÂÏȯı› ÙfiÛÔ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· ηٿ ÙÔ˘ ¢ÚÒ
ÛÙÔȯ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹) ÁÈ· Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó ÙÔ ·fi-
ÒÛÙÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ó· ΢ÎÏÔÊÔ- Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘. «∞Ó ÚÔ¯ˆÚ‹- ÁÂ˘Ì· ÛÙÔ 3,20%. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ô‰fiÛÂȘ
Ú› Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÂÍÂÏ›¯ıË- ÛÔ˘Ó Û ˘Ô‚¿ıÌÈÛË, ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ù˘ ·Ó·- 7% ˙ËÙÔ‡Ó Í¤ÓÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·fi
Π·Ó¿Ô‰·: Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¤ÁÈÓ ¶Úˆı˘- ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ı· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿- ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó
Ô˘ÚÁfi˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘  fiÙÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë
¯ÈÛÙÔÓ ·Ú¿ÍÂÓÔ», Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÚ·Â˙Èο ÛÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË 10ÂÙÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ,
Î·È ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ ÌÔÚ› Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹- ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· ηٿ ÙÔ˘ ¢ÚÒ Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ∂Ï-
ÛÙÂϤ¯Ë, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰È‰·Ó ¯ı˜ ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘·.
ÛÂÈ Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ. Ï¿‰· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÚÔ¸Ô-
ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÏÔÁÈÛÌfi: «¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÂÌÈÛÙÔ-
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÙÔ ÚÔ- Û‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÈÓË-
Û΋ÓÈÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›-
Û˘ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ·. ∂ÓÒ «¯¿-
ıÔ‡Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Â˘ÚÒ», ›Â, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜
fiÙÈ «Ú¤ÂÈ fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÏ-
Ï›ÌÌ·Ù· ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔ Â˘ÚÒ ı· Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙÔ ÛÂ
¶Ò˜ ¤ÛÙËÛ·Ó
ÓÂÈ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜
Ù˘» Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ «‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋», ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·-
ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚Ï¿„Ô˘Ó fiÏÔ˘˜».
O πÛ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· η-
ÙÔ ·È¯Ó›‰È
ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÂÍ·- ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ·ÎfiÌË ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘˜ fi- √¶ø™ ÂÍËÁÔ‡Ó ÔÈ «º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï
ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ÎÚ·- ÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Ó· χÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Δ¿È̘», ÙÔ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi ·È¯Ó›-
ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô‰ËÁfi Î·È ÂӉ¯Ô̤- ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘. ‰È ÛÙ‹ıËΠ·fi Ù· hedge funds
Óˆ˜ ÊÚÔ˘Ú¿. ¡· ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ §›Á˜ ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÁÂÚ- fiÙ·Ó Ù· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·˘Ù¿ Û¯‹-
ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ·fi fiÛ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ª. ŸÊÂÚ Â›¯Â Ì·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Û˘Ì-
ˆ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÔ˘˜. ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi Ù· ›ÎÔÛÈ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚fiÏ·È· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
º∞´¡∞¡™π∞§ Δ∞´ª™
∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÙÈ È‰È- ÎÚ¿ÙË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ (G-20) Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙË Ï‹„Ë (CDS) ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ·fi
·›ÙÂÚÔ. ∞ÏÒ˜ οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿
ÙÔ˘˜. °È·Ù› ¿Ú·Á Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒ-
ÓÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› –
̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÂÔÙ›·
ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÔÌÔÏfiÁˆÓ
fiÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È·.
ªÂÁ¿Ï· Î¤Ú‰Ë ÙÔ 2009, ÂÂȉ‹ Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È·
·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ ÊıËÓ¿. ™‹ÌÂÚ·
Ù· hedge funds ·˘Ù¿, ·Ó¿ÌÂÛ·
Û˘¯Ó¿ Î·È ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ –
¤Ó·˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‹ ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, «∞˘ÛÙËÚ¿ Ï·›ÛÈ·» Ù· hedge funds ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ «º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï Δ¿È̘»
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÙÔ Paulson & Co
¤Ó·˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‹ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘- ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters, Ë Ú˘ı- ÌÂ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û fiÏÔ
¢∂¡ ∂π¡∞π Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ¯ı˜ ÔÈ «º·˚Ó¿ÓÛÈ·Ï Δ¿È̘»
ÏÔ˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ¤Ó·˜ ‰ÈÔÈ- ÌÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ 32 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·ÁÔ-
Û ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô ı¤Ì· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ fiÙÈ
ÎËÙ‹˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‹ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ¿Ú¯ÈÛ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ‰Ú¿ÛË ÎÂÚ‰Ô- Ú¿˙Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÙˆÓ Ô-
Ù· hedge funds ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÔÓÙ¿ÚÔ-
Ù·Ì›Ԣ, ¤Ó·˜ Ù·Í›·Ú¯Ô˜ ‹ ¤Ó·˜ ·ÓÙÈ- ÛÎfiˆÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ÈÔ Ô›ˆÓ ÔÈ ·Ô‰fiÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍË-
ÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ì‚fiÏ·È· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ (CDS)
Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘, ¤Ó·˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ‹ ÛÎÏËÚfi˜ ‹Ù·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑.∫. °È- ı› ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÂȉ‹ Ù· ·ÛÊ·Ï›-
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡
ÓÔ̿گ˘, ¤Ó·˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ô‡ÓÎÂÚ Ô˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÊË- ˙Ô˘Ó ÊÙËÓ¿ ‹ ˆÏÔ‡Ó Ù· CDS
¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¯ÚÂÔÎÔ›·. ΔÔ Â-
Î.Ï.; ΔÈ ÓfiËÌ· ¤¯ÂÈ Ó· Îfi‚Ô˘Ì ÌÈ- ÌÂÚ›‰· «Handelsblatt» ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ٷ hedge ·˘Ù¿ Û ¿ÏϘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤-
ÎÙÂٷ̤ÓÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜
ÛıÔ‡˜ Î·È ÂȉfiÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ ·Ïfi funds Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÎÏËÚ‹ ¢- ¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ¿ ÙÔ˘˜ ÂÏ-
‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÌfiÏȘ ÌÈ· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÚfiÌÔÈÔ
ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙԇ̠ڈ·˚΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Â¿Ó ·Ú·ÛÙ› ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌÂÈ ÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ·-
ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô ¿ÚıÚÔ Ù˘ «Wall Street Journal» fiÔ˘
ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ·- ÊÚ¤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˘˜. ∞˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ ÂÔ- ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο Â-
ÏÒ˜ οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜; ÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· CDS ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÎfiÛÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· οı ¤Ó·
ÂÓ‰˘ÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÔÚ˘Ê·›-
O °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ô Ë °·ÏÏ›· ̤ۈ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¯Ò- ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
˜ ͤÓ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ
ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ú·˜ ∫. §·ÁοÚÓÙ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ·ÎfiÌË Î·È ¯Ú¤Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔÍ¢Ù› ·fi 125
ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ-
¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È. ªÔÚ›. Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ‹ Ó· ··ÁÔÚ¢ÙÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ
›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÓÙfiÌÈÓÔ Û ¿Ï-
∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·; ª‹ˆ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ÂÓÒ Î·È Ô πÛ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·- (12.500 ‰ÔÏ¿ÚÈ·) Û 428 ÌÔÓ¿-
Ϙ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∞˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
‹ÏıÂ Ë ÒÚ· Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÂÓÙÂ- Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰¤¯ÂÙ·È Â›ıÂÛË ÎÂÚ‰Ô- ‰Â˜ ‚¿Û˘ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ
ÙË «Wall Street Journal», ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤-
ÏÒ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ηٿÛÙ·- ÛÎfiˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÈÛ·ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÏË- (42.800 ‰ÔÏ¿ÚÈ·) Î·È Û‹ÌÂÚ·
ÛÂȘ ÒÛÙÂ Ë ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ó· ‚Ô˘-
ÛË; ¡· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ Û ¤Ó· ÚÔÊÔÚÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒ- ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 364 ÌÔÓ¿‰Â˜
Ù‹ÍÂÈ Î·Ù¿ ÂÚ›Ô˘ 30% ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ (·fi
ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ˘ËÚÂÙ› ÂΛ- ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ fiÛÔ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËψı› «ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ- ‚¿Û˘ (36.400 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·Ó¿ Â-
1,35 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Û‹ÌÂÚ·, ÛÂ ¤Ó· ‰ÔÏ¿ÚÈÔ).
ÓÔ˘˜ Ô˘ Ù¿¯· ÙÔ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó! Τ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ» ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÌÂÙ¿ ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¯Ú¤Ô˘˜).
ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
10 ΔÔ ı¤Ì· Ë ÂÏÏ·‰· Û ÎÚ ÈÛË / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

√È ŒÏÏËÓ˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó… ÁÂÚÌ·ÓÈο


∞°√ƒ∞ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ √Δ∂
ú 7 ‰ÈÛ.
Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ù˙›ÚÔ˜ Hochtief
ªÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÎÔÈÓÔڷ͛˜

43,2%
ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛˆÓ
30%
·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ
ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈο 135
ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ
Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ηٷÛ΢‹˜ ÙˆÓ ‰ÚfïÓ
ª·ÏÈ·Îfi˜ - ∫ÏÂȉ› Î·È ∂ÏÂ˘Û›Ó· -
¶¿ÙÚ· - ¶‡ÚÁÔ˜ - ΔÛ·ÎÒÓ· ÌÂ
ÔÛÔÛÙ¿ 35% Î·È 25% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·
π.Ã. ÙÔ 2009 (95.064 Deutsche
·fi Ù· 220.548) Â›Ó·È Telekom Siemens
ÁÂÚÌ·ÓÈο ¢ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜
Î·È ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙÔ˘ O™∂,
«∂§∂À£. μ∂¡π∑∂§√™» ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜
ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

40,01%
·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Hochtief
Î·È ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÔÛÔÛÙfi 15% ÛÙËÓ
Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ
∂ÏÏËÓÈÎfi

√È 5 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜ fiÏˆÓ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1998-2010


¶ÔÛ¿ Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ™ÙË 2Ë ı¤ÛË ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì fiÏ·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· – ›Ûˆ ·fi ÙȘ ∏¶∞
4 ˘Ô‚Ú‡¯È· 170 ¿ÚÌ·Ù· ∂ÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ™‡ÛÙËÌ· ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÕÚÌ·Ù·
ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ fiÏˆÓ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û Ë
Ù‡Ô˘ 214

1.522,6 1.727,1
Leo2HEL 3 ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ

771,6
¶Â‰›Ô˘ ª¿¯Ë˜ «∂ÚÌ‹˜»

281,7
Leo1 ∞1/∞2

280,2 ú 45 ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ·fi ÙÔ 1998 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·


‰ÈÛ. (‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ·Ó·ÏÒÛÈÌ·,
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο, ˘ÚÔÌ·¯Èο)

O ŒÏÏËÓ·˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ... °ÂÚÌ·Ófi ÙÔ˘


Δεσπόζουν οι γερμανικές επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά
∂È̤ÓÔ˘Ó... ÁÂÚÌ·ÓÈο ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ – ÙfiÛÔ ÔÈ Ôϛ٘ fiÛÔ Î·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ η٤¯Ô˘Ó Ù· ÚˆÙ›· Û ·ÁÔÚ¤˜ fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ›Ù·˜
η٤¯Ô˘Ó °ÂÚÌ·ÓÔ› Û fiÏ· Ù· Â›‰· Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

ƒ∂¶√ƒΔ∞∑:
§Ô˘Î¿˜ ¢Ë̿η˜, ∫ÒÛÙ·˜
‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙË-
ÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ù˘ ¯Ò-
Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ô˘ ˘-
ÔÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 1995 Î·È Ï‹ÁÂÈ ÙÔ
Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔȯ›-
Ô˘. To 40% ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ô˘ Â- æËÏ¿ ηÈ
Ú·˜, ÙÔÓ OΔ∂, ÂÓÒ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ 2020 ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 5 Ì 10 ¯ÚfiÓÈ· ·- ÈÛΤÙÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙËÓ ∂Ï-
¡ÙÂϤ˙Ô˜, ¶ÚÔÎfi˘
°ÈfiÁȷη˜, ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÈÙÛ›Ó˘
ÙÔ̤· ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ‰Â-
Ûfi˙ÂÈ Ë ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓË Siemens.
ÎfiÌË. ™ÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û˘Ó¤-
‰Â·Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¢∞∞
Ï¿‰· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÁÂÚÌ·Ófi-
ʈÓ˜ ¯ÒÚ˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÌÂ-
ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ
˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ™ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ ¤- ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆ- Á¿ÏÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ÚÔÂÚ¤ÈÙÔÚ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ
™ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂ-
Á¿Ï· ¤ÚÁ·, fiˆ˜ ÙÔ ªÂÙÚfi ηÈ
οÔÈÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔÈ.
ÚÈ¯Ó·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ‚·ÚÈ¿ ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘˜
ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ì ÙË Siemens
Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÎ-
ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙË Á¤Ó-
ÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘, ηıÒ˜ Ì ÙËÓ Â›-
ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙÔ Ã.∞. ı·
··ÈÙËıÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÔÈ
Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛ‚ÂÛÙÔ‡Ó.
(TUI) ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›· ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÂ
‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘
¯ÒÚ·˜, ›Ù ·˘ÙfiÓÔÌ·, ›Ù ÛÂ Û˘-
Δ√ °∂ƒª∞¡π∫√ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ
ıˆÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· – ηÈ
fi¯È ÌfiÓÔ – Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Ù˘ ÔÈ-
∞ÎfiÌ· Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·Áˆ-
Á‹ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ŒÏÏËÓ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfi- ÓËÛË ÙÔ˘ OΔ∂ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‹Ù·Ó ·- ∏ Hochtief ¤¯ÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÊÚ¿- ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, ÁÈ’
ÁÔÈ Â›¯·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÓÙ˜, ·ÊÔ‡ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ΔËÏÂʈ- ÛÂÈ Â›ÛËÌ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Ó· (Grecotel). ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ ›ӷÈ
˙‹ÙËÌ· Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ù· ¯Ú‹- ÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, Ô˘ ›‰Ú˘Û ÙË ‰Âη- ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ì¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È ÙËÓ Î·- ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó Ï›ÁÔ
ÂÙ›· ÙÔ˘ 1930 Ë Siemens, ‹Ù·Ó Ë Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√¢ƒ√ª√π ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë
■ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË ∏ Hochtief Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÁÂÚÌ·- ÒÛÙ ӷ ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. ∏ Û˘-
fiÏÂÌÔ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ΔËÏÂÈ- ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ «ª·- ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ù¿ÛË ·ÔÙ˘ÒÓÂ-
22.000 ∂ƒ°∞∑Oª∂¡Oπ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. OÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›, ΉÔÓ›·» Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Ù·È ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈ-
ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹
™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û¯Â- Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·- ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ. ∏ Ó‹ÙˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÔ˘ Ù·
ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ 30% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ O™∂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·- ÁÂÚÌ·ÓÈο ÌÔÓ٤Ϸ η٤¯Ô˘Ó
‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ› ÎÔÏÔÛÛÔ› Î·È OΔ∂, ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â-
∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ Siemens Û΢‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘ ∂- ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ Û˘-
·ÔÛ¯ÔÏÔ‡Ó 22.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ- ÏÂ˘Û›Ó· - ∫fiÚÈÓıÔ˜ - ¶¿ÙÚ· - ¶‡Ú- ÓÔÏÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ™‡Ìʈӷ
̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ΢Úȷگ› Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙȘ
ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙÔ˘ O™∂, ›Ù ·˘Ù¤˜ ·- ÁÔ˜ - ΔÛ·ÎÒÓ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·
Ì·Ù· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. 365 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÈÛ·ÁˆÁ¤ˆÓ
ÊÔÚÔ‡Ó ÙÚÔ¯·›Ô ˘ÏÈÎfi (ÙÚ¤Ó·) ›ÙÂ
ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ (Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙËωÈ- ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘ ª·ÏÈ·Îfi˜ - ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÂÈÛfi‰Ë- «∂§∂À£∂ƒπ√™ μ∂¡π∑∂§√™» Ô›ÎËÛ˘, ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î.Ï.). ∫ÏÂȉ›, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 230 ¯È- ˆÏ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2009 ÛÙË ¯Ò-
Ì· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ŒÓˆ- ∏ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ Â- ΔÔ 1997 ̤ۈ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·- ÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. Ú· Ì·˜ 220.548 π.Ã., ·fi Ù·
Û˘, fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›·. øÛÙfiÛÔ, ·˘- Ù·ÈÚ›· Hochtief ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÊÙÂ- ÙÈÎÒÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ ˘ÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó Û˘- ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÔ›· ÔÈ 62.267 ηٷÛ΢¿-
Ù‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤... Ú¿ Ù˘... ‚Ú¤ıËΠÛÙÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ ∞Â- ÓÔÏÈο 13 ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈ- ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ·- ˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÙ·ÈÚ›˜ ÁÂÚÌ·ÓÈ-
™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡- ÚÔÏÈ̤ӷ ∞ıËÓÒÓ (¢∞∞) Ì ÔÛÔÛÙfi ӛ˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰È·ÚΛ·˜ ÌÂÙ·- Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ë ÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∞Ó ÚÔ-
ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 135 ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÂÈ- 40,01%, ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ Ì¿Ó·- ͇ O™∂ Î·È ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ, ÛÙȘ Ô- Hochtief Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÔÛÔÛÙfi Ûı¤ÛÔ˘Ì ̿ÏÈÛÙ· Î·È ÙȘ ˆ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ – ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿- Ù˙ÌÂÓÙ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ- ԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÂÏÏËÓÈΤ˜ 25%. ∏ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ï‹ÛÂȘ Ù˘ Opel Î·È Ù˘ Ford,
ÓÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ› ÎÔ- ‰ÚÔÌ›Ô˘. ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Â- ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ·ÏÏÔ‰·¤˜ ÂÙ·ÈÚ›- Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ- ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÌÂÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ-
ÏÔÛÛÔ› – ··Û¯ÔÏÒÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο ϤÁ¯ÂÈ ÙÔ 55%, ÂÓÒ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ˜ Ô˘ ηÙ›¯·Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Ù¯ÓÔ- ‰ÚfiÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·ÏÏ¿ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó
ÂÚ›Ô˘ 22.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, Ì Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 5% ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÔÈ- ÁÓˆÛ›· ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÚÔ¯·›Ô˘ ˘- ÙÔ˘ ÁÈ· 30 ¯ÚfiÓÈ·. ™Â 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
Ù˙›ÚÔ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Â›Ó·È Ù˘ Ù¿- ÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫ÔÂÏÔ‡˙Ô˘. ÏÈÎÔ‡. ∫·È ÔÈ 13 Û˘Ìʈӛ˜ ÂÓÂÚÁÔ- ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·- Â› ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ ··-
͈˜ ÙˆÓ 7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. ‚Ú¤ıËΠÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 1999. Û΢‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ª·- Û¯ÔÏÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿-
·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÏÈ·Îfi˜ - ∫ÏÂȉ›. ∂‰Ò, Ë Hoctief Û˘Ì- ‰Â˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÙfiÙÂ Ô Û˘-
Ì ÙËÓ Hochtief ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹- ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ì ÔÛÔÛÙfi 35%. ∫·È Û ·˘- ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù·
Δ∏§∂¶π∫√π¡ø¡π∂™ ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Δ√Àƒπ™ª√™ Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· 95.084 ÂÈ‚·ÙËÁ¿ π.Ã.
™ÙȘ ÙËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜, Ë ÁÂÚÌ·- ¢∞∞ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Â‰Ò ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘
ÓÈ΋ Deutsche Telekom ÂϤÁ¯ÂÈ Â- ∏ Hochtief ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· 30 ¯ÚfiÓÈ·.
∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 11

∫fiÓÙÚ· ¡ÙfiÚ·˜ ̤ۈ ∫‡ÚÔ˘


Η αρχηγικού χαρακτήρα επίσκεψή της στο νησί φέρνει καταιγίδα στη Ν.Δ.
∫·Ù·ÈÁ›‰· ÛÙË ¡.¢. ʤÚÓÂÈ Ë ·Ú¯ËÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË
ÛÙË ∫‡ÚÔ, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠÂÓ ·ÁÓÔ›· Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ Ì›· ÌfiÏȘ ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË
Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.

ƒ∂¶√ƒΔ∞∑:
¢ÈÔÓ‡Û˘ ¡·ÛfiÔ˘ÏÔ˜
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙfiÛÔ
Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ fi- ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ
ÛÔ Î·È Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÔÌ¿گË
nasopoulos@dolnet.gr

fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô˘


¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ.
ΔÔ Îϛ̷ ÛÙË ¡.¢. Á›ÓÂÙ·È ·-
Ì fiÏË ÙËÓ
∞ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ Ù·Í›‰È
Ù˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ù·
ªˆÊfiÚ ÛÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈ-
ÎfiÌË ÈÔ ‚·Ú‡, ηıÒ˜ Ë Î. ª·-
ÎÔÁÈ¿ÓÓË Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙËÓ
∫‡ÚÔ Î·È Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ
΢Úȷ΋
ËÁÂÛ›·
Ôϛ٢ÛË ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰˘- ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿-
Ó·ÌÒÓÔ˘Ó. ™ÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ‰˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·- ∏ ¡Δ√ƒ∞ ª¶∞∫√°π∞¡¡∏
ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡.¢., Ô˘ ÌÂٷʤ- fi ÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÙË ‰È΋ Ù˘ Ï·Ù- ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì fiÏË ÙËÓ Î˘-
ÚÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÂÓfi¯ÏËÛ‹ ÊfiÚÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Úȷ΋ ËÁÂÛ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂٷʤ-
ÙÔ˘, οÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ÏfiÁÔ ÁÈ· «ÚÔ- ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ÚÂÈ Î·Ó¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ¡.¢. ηÈ
ÎÏËÙÈ΋ ΛÓËÛË ·˘ÙÔÓfiÌËÛ˘» Ù˘ ™ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıË- ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘. ™‡Ìʈӷ ÌÂ
ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ÂÓÒ ÚÔ‚Â- Î·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ ÚÒËÓ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Â›Û΄˘, Ë
˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ¯ı˜ ÙÔ ·- ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· Û˘Ó·ÓÙËı›
■ fiÁÂ˘Ì·, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙÔÓ
«¶ƒO∫§∏™∏» ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ù˘ Ì ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔ-
ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ËÁÂÛ›·. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÎÚ·Ù›·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ·, Â-
ŒÓÙÔÓË ÂÓfi¯ÏËÛË ™·Ì·Ú¿. ™˘ÓÂÚÁ¿- ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Ù·Í›‰È Ù˘ Î. ª·ÎÔ- ÓÒ ·‡ÚÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘-
Ù˜ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÁÈ¿ÓÓË ÛÙ¿ıËΠ̛· ÚfiÛÎÏËÛË Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·-
Ù˘ OÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¡¤ˆÓ ∂ÈÛÙËÌfi- Ù¤· ÙÔ˘ ∞∫∂§ Î. ÕÓÙÚÔ ∫˘ÚÈ·-
«ÚÔÎÏËÙÈ΋ ΛÓËÛË ·˘ÙÔÓfiÌËÛ˘» ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó·ÁÂÚ- ÓÔ‡, ÙÔÓ Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë, ÙÔÓ
ÌÔ‡ (¢∏™À), ·‰ÂÏÊÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ μÔ˘Ï‹˜
‚ÏË̤ӷ Á·Ï¿˙È· ÛÙÂϤ¯Ë ÂÎÙÈ- Ù˘ ¡.¢. ™ÙÔ Ó¤Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÂÈ- Î. ª¿ÚÈÔ ∫¿ÚÔÁÈ·Ó Î·È ÙÔÓ ˘-
ÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË Ù˘ Î. ª·- ÙÂÏ›Ô, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ fi- Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î. ª¿ÚÎÔ
ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÛÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· «ÌÂ- ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡. ∏ Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙË
·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÂÍÂÏ›- ıfi‰Â˘ÛË», Ì ÛÙfi¯Ô ÌÈ· ·Ú¯ËÁÈ΋ §Â˘ÎˆÛ›· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·‡-
ÍÂˆÓ Ô˘ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó Û ‰ÔÎÈÌ·- ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛÙËÓ
Û›· ·ÎfiÌË Î·È ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÌ- ™ÙÂϤ¯Ë Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔ- ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢∏™À Ì ı¤Ì·
Ì·ÙÔ˜. ÓÙ¿ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·- «∂˘Úˆ·˚ÎÔ› ıÂÛÌÔ› Î·È ÔÈÎÔÓÔ-
∂ÈÙÂÏÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ƒËÁ›Ï- Ú¤ÂÌ·Ó Ì ÓfiËÌ· ÛÙË Û‡ÌÏ¢ÛË Ì›·: ΔÈ Ì·˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ë ÔÈÎÔÓÔ-
Ï˘ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢∏™À Î. ¡. ∞- ÌÈ΋ ÎÚ›ÛË».
ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ÚÒËÓ ˘- Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë Ì ÙËÓ Î. ª·ÎÔ- ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË,
Ô˘ÚÁÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔÓ ÁÈ·Ù› ÂȯÂÈ- ÁÈ¿ÓÓË ·fi ÙÔ 2004, fiÙ·Ó Â›¯·Ó ¿ÓÙˆ˜, ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ÙÔ
Ú›ٷÈ, fiˆ˜ ϤÓÂ, Ë Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÂÓı¤Ú̈˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ∞- ‚Ú¿‰˘ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ˙‹ÙË-
ÛÙËÓ §Â˘ÎˆÛ›· Ó· ÌÂÈ Û ۇ- Ó¿Ó, ÂÓÒ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¬ ∏ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢∏™À ¡. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë Ì·, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· Â›Û΄Ë
ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ë ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Û ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘. ∏ Û‡ÌÏ¢ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÎÔÌÌ·- Ô˘ «‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·-
Î. ™·Ì·Ú¿, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ë Î. ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙËÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘Ú- ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¡.¢. Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ Úfi- fi ηÈÚfi» Î·È ÁÈ· «ÊÈÏÈΤ˜ Û˘Ó·-
ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÚÔ¯ˆÚ› Û ÌÈ· Λ- Áfi Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯¿ÛÌ· ÛÎÏËÛË ÛÙËÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯¿ÛÌ· ·Ó¿ÌÂ- ÓÙ‹ÛÂȘ» Ù˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡.
ÓËÛË Ì «‰Èψ̷ÙÈο ¯·Ú·ÎÙË- ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¢∏™À Î·È ÙË Ó¤· Ë-
ÚÈÛÙÈο» ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÁÂÛ›· Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘.
Û· ÛÙÔ ¢∏™À Î·È ÙË Ó¤· ËÁÂÛ›· Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘


∫O¡Δƒ∞ ¶ƒø£À¶OÀƒ°OÀ - ∂π™∞°°∂§∂∞ ∞ƒ∂πOÀ ¶∞°OÀ °π∞ Δ∏ ¢π∫∞πO™À¡∏

«ª¤ÙˆÔ» ηٿ Ù˘ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜ ˙‹ÙËÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜


ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â ‰Ú›Ô˘ °. ™ÎÔ‡ÚÙË, «Û ÌÈ· ıÂÛÌÈ΋ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ô˘ ÚˆÙ‹- ÌËÙÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıË-
°ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ·Ó·ÊÂÚı› Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ¯ÂÈÚ·ÁÒ- Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜». ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ·- ÛÂ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÁËÛ˘ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·fi ÙËÓ ÚÔË- ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ÈηÈ- ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ Î. ™ÎÔ‡ÚÙ˘
∂¶π™∏ª√¶√π∏£∏∫∂ Ë ·ÓÔȯً ‰È¿- ÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈ- ∞ÙÈ̈ÚËÛ›· ÔÛ‡Ó˘, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›-
ÛÙ·ÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ - ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¢È- Ô‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÔ‚·Ú¿ Â- O ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ÁÈ· Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î. ¶ÈÎڷ̤ÓÔ˜
ηÈÔÛ‡Ó˘, ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÓÂ- ÚˆÙËÌ·ÙÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ «Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ- ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÔÚ-
‰Ú›·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ. O ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, Ô Ô- ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘» ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Á¿ÓÔ˘ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙÔ ÔÔ›Ô ı·
ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂ- Ô›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ ÛÂÈÚ¿ ·Ú·- ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘¿Ú- ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ π. Δ¤- ÂϤÁ¯ÂÈ ÚÔÏËÙÈο ÙȘ ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘
Ϥ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Âȯ›ÚËÛ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú- ¯ÂÈ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Û˘- ÓÙÂ. ∫·Ù¿ ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ÌfiÏȘ ¤Ê˘- ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ÌÔÚ›
Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶Úˆ- Á›·˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, fiˆ˜ ÙÔ ·- ¯Ó¿ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· ̤ÓÂÈ ·- Á·Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ fiÚ- Ó· ‰ÈηȈıÔ‡Ó Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ¤ÙÛÈ
ı˘Ô˘ÚÁÔ‡ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ú·‰ÈηÛÙÈÎfi ·Îψ̷ ‹ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÈÌÒÚËÙÔ. ∂›Û˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «·- Ù˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÒÛÙ ·Ó ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘
ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÛÙ· ˘„ËÏ¿ ‰ÈηÛÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· ‰È- ‰È·ÓfiËÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·» Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜, Ô˘ ·¿- ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·ıÔ‡Ó, Ó· ÌËÓ ÂÈ̤-
·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜ Î·È fiÙÈ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·ÛÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ù· ÚÔ- ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Î·È ÓÙËÛ·Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÌÂÏÒÓ ÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ó· ¯¿ÓÂÈ ÔÏÏ·-
¯ÂÈÚ·ÁˆÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ë- ÛfiÓÙ·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓË- ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔ- ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·Ó·- Ï¿ÛÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋
ÁÂÛ›·. Û‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÔÏÔ- ÎÚ·Ù›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÌÈ· η΋ ÓÔÔ- ÁÓÒÚÈÛ·Ó fiÙÈ Ë ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ¢ÈηÈ- Û˘Ó¤¯ÈÛË ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÎ
«£· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ӷ ‰È·ÊˆÓ‹- ÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ‰Â- ÙÚÔ›· ÂÚ› ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÚÔ- ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ¯·Ì¤Ó˜.
Ûˆ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÓfiË- Û̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, ÔÏϤ˜ ‚ÏËÌ·ÙÈ΋, Î·È ˆ˜ ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ‰ÂÓ O Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î.
Ì· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ Û·˜ (...)‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·- ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡- ˘Ôı¤ÛÂȘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ·ÏÏ¿ ∫·Ï·Ì‡‰·˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ
ÙÈ̈ÚËÛ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‹ÌÂÚ·, ο- Ó˘. ÔÏ›ÙË Î·È Ù˘ ÔÚı‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜. fiÙÈ ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË
ÓÔ˘Ì ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È Î¿- O Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ·- ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∫¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ ∑‹ÙËÛ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Â›Ó·È Ë
ÓÔ˘Ì ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ì·˜», ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÚfiÓÙ˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ó· ·ÔÓ¤ÌÔ˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÔÈÔÙÈο ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÓÔÌÔıÂ- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓÔÌÂÏÒÓ ÂÊÂÙ›ˆÓ, ·-
Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ π. ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ °. ∫·Ï·Ì‡‰·, ÙÔ˘ ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿- ÓÙ› ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÙÚÈÌÂÏÒÓ ‹ Â-
Δ¤ÓÙ˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·›ÛıËÛË ÛÙËÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¶. ¶È- ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Ô- ¯˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÓÙ·ÌÂÏÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ fiÁÎÔ
·›ıÔ˘Û·. Îڷ̤ÓÔ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂ- ÏÈÙÒÓ. ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο Ù˘ ÂÔÈÎÔ‰Ô- ˘Ôı¤ÛˆÓ.
12 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

∫Ú·¯ ÛÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ∏¶∞

¶¿ÂÈ ÁÈ·
ηٿÚÁËÛË
Oι γιατροί απειλούν να μην κάνουν πάνω από τέσσερις τον μήνα
Ë ‚›˙·
ªÂ ÂÊËÌÂÚÈ·Îfi ÎÚ·¯ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·: ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ƒ∂¶OƒΔ∞∑:
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÈÛÙ¿ ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÌfiÏȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›· ¶ÂÏÒÓË
ÂÊËÌÂڛ˜ ·Ó¿ ÁÈ·ÙÚfi, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ı¤ÙËÛË Ù˘ ÎÏ·‰È΋˜ ۇ̂·Û˘.
«Ã∞¶π ∂¡Δ» ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘
ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ‚›˙·˜ ÁÈ·
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ª¿Úı· ∫·˚Ù·Ó›‰Ë ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ Ù·Íȉ‡-
Ô˘Ó ÛÙȘ ∏¶∞ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È
‰Ë ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÂȉÔÔÈ-

◊ Ô‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ


∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÀÁ›·˜ ˆ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Â-
‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÔÈ ÎÏÈÓÈΤ˜ ı· ÂÊËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜... ÁÈ·-
Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â-
‚‰ÔÌ¿‰·, ηٿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ-
„Ë ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤-
Ô˘ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, Û‡Ì-
ÙÚÔ‡˜.
ʈӷ Ì ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Ë-
∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
Á¤˜, ηıÒ˜ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ô
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜
ηٿÏÏËÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÒÛÙÂ
‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 15 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ı·
Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙË-
ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÌÏ·Î¿Ô˘Ù ÛÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜. ΔÔ Úfi‚ÏË-
Ì· ¤ÏËÍ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÎÏË-
Ì·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ı· ›ӷÈ
ıÔ‡Ó ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·Ó·Ù·Ú¿-
ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiÔ˘ ÔÈ
ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ª·Ú¿Î OÌ¿-
ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÌfiÏȘ ‰‡Ô
Ì·.
ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ – Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘˜ – ›ӷÈ
∞Ó Î·È ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁ-
Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜.
Ì‹ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ù˙¤-
ŒÙÛÈ ¿ÏψÛÙ ÂÍËÁÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ οıÂ
ÓÙ· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, ÙÔ˘-
ÁÈ·ÙÚfi˜ οÓÂÈ 10 ¤ˆ˜ 15 ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔÓ Ì‹Ó· ÒÛÙ ӷ
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘
Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ Û ȷÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi.
¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô §Â˘Îfi˜ O›-
Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì-
ÎÔ˜ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó (Û.Û.: Ë
‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ OÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ
·Ù˙¤ÓÙ· ı· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›
■ ¬ OÈ ÁÈ·ÙÚÔ›
ÙËÓ ¶¤ÌÙË), ‰Èψ̷ÙÈΤ˜
ËÁ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ
ª¶§∞∫∞OÀΔ ÚÔÛ·Ó·- ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÙÚfiÔ˜ ÒÛÙÂ
™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘
Û ·ÂÚ- ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙËÓ O˘¿-
¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÁȷΤ˜ ÎÈ- ÛÈÁÎÙÔÓ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÌÂ
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÏ·Î¿Ô˘Ù ÌÂÙ¿ ÙȘ 15 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÓËÙÔÔÈ‹- οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, «Â›Ù ÂÈ-
ÛÂȘ Ì ۋ̈˜ ›Ù ·ÓÂÈۋ̈˜»,
Ë ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ
°È·ÙÚÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (O∂¡°∂) Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ·ÚÓ¿‚·˜, η- ÙÔ˘˜ ˘fi- ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿÚÁËÛ˘
Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, «Ë η- ÏÔÈÔ˘˜ Ù˘ ‚›˙·˜ (visa-waiver). ∫È
Ù¿ıÂÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ·Ó¿ ÁÈ·- ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ- ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ, ·ÚfiÙÈ Ë ·ÌÂÚÈ-
ÙÚfi ÙÔÓ Ì‹Ó· ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·ÏÏ¿ ÂÊ·Ú- ÎÔ‡˜ ηÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ‰È·‚‚·ÈÒ-
ÌÔÁ‹ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÎÚ·˘-
ÓÂÈ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ fiÙÈ Ë ∂Ï-
Á·Ï¤·˜ ·ı¤ÙËÛ˘ Ù˘ ÎÏ·‰È΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ·fi ÙËÓ
Ï¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ fi-
ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘».

Δ· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·
«¡· ÙËÚËı› Ë ÎÏ·‰È΋ ۇ̂·ÛË» Ϙ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔ-
¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË
Oπ ¡√™√∫√ª∂π∞∫√π ÁÈ·- ÛÙÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÛÔÎÔÌ›· Ó· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ‚›˙·˜,
™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› fiÏ˘
ÙÚÔ›, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›Óˆ- ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÒÛÙ ӷ ÂÊËÌÂÚÈ·Îfi ÏԢΤÙÔ. °È’ ·˘- ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â Â˘Ù˘¯‹
Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Â-
Û‹ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÚËÙ¿ ÙÔÓ ·- ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÎÚ›ÛÂȘ Ùfi Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Â- ηٿÏËÍË. μ·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜
fiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û ÂÈÛ¯¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÈÂΉÈÎÒ-
fiÏ˘ÙÔ Û‚·ÛÌfi Î·È ÙËÓ Ù‹- ÙˆÓ 750 Ó¤ˆÓ ÚÔÎËÚ˘Á̤- ÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ
ÓÙ·˜ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÁÈ· ÂÊËÌÂڛ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜
ÚËÛË Ù˘ ÎÏ·‰È΋˜ Û˘Ìʈ- ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ï·Èfi- ÙÔ˘ 2010 ÚÔÛ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ
·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. μ·ÚÓ¿‚·˜, Û ·ÚÎÂÙ¿ ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÔÊ›-
Ó›·˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÔÏÔÎÏË- ÙÂÚˆÓ. ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÁÚ·- ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙÔ
ÏÔÓÙ·È ÂÊËÌÂڛ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ÔÈ Ô-
ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÙˆÓ ∂ÈϤÔÓ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰È·Ì·Ú- Ê› ÛÙÔÓ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ÚÔ¸ÔÏÔ- ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜
ԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ ˘Ô˘Ú-
1.000 ı¤ÛÂˆÓ ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ù‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÁÈÛÌfi ηٿ 100 ÂηÙÔÌ̇- ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù·
ÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ¿Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÎÚÈı› ÎÔÓ‰‡ÏÈÔ,
Î·È 300 ı¤ÛÂˆÓ ÂȉÈ΢fiÌÂ- ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ „·Ï›- ÚÈ· ¢ÚÒ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Ù‹ÛÂ-
·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜.
ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÒÛÂÈ. ∂›- ‰ÈÛÌ· ÛÙ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÂÊËÌÂ- Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·ÛÊ·Ï‹ ˆÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÊÈ¿ÛÎÔ˘ ÌÂ
ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Î·È
Û˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ó· ‰ÈÔÚÈ- ÚÈÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÓÔ- ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÊËÌÂÚ›·˜. ÙÔÓ ¡ÈÁËÚÈ·Ófi Ô˘ ÛËÌÂÈÒ-
Û ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈ-
ıËÎÂ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡-
Ô˘˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡˜.
ÁÂÓÓ· ÛÙËÓ Ù‹ÛË Ù˘
Delta.
∂ƒ∂À¡∞ °π∞ Δ∏ ™∫∞¡¢∞§ø¢∏ ∞¢π∞ºOƒπ∞ ™˘˙ËÙ‹ıËÎÂ
∏ ‚›˙· ‹Ù·Ó ¿ÓÙˆ˜ ¤Ó· ·-

™Ù· ·˙‹ÙËÙ· 40 ÙfiÓÔÈ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·›Ì·ÙÔ˜ fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙‹ÙË-


Û ¯ı˜ Ô ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ η-
Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂ
ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi ÚÂÛ‚Â˘Ù‹
∂¶∂π°√À™∞ ∂ƒ∂À¡∞ ‰È¤Ù·ÍÂ Ë ËÁÂÛ›· ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË Î. ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿, «ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ ÈÔ‡˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ηÓfi-
ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙË «ÛηӉ·- ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÏ·Ó‰È΋ ÂÙ·ÈÚ›·, 2009 ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ·fi ÙÔ ∂ıÓÈÎfi Ó˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ º·ÚÌ·ÎÔÔÈ›·˜». ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¡Ù¿ÓÈÂÏ ™¤Î-
ÏÒ‰Ë ·‰È·ÊÔÚ›·» Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂ- ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ fiÙÈ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ 15 ÙfiÓÔ˘˜ ¯·ÚÙ. ∞ÚÌfi‰È˜ ËÁ¤˜ ÛË-
ÛÌ· Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔÈ 40 ÙfiÓÔÈ ÂȉÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢Ë- ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· CLB-SANGUIN OÏÏ·Ó‰›·˜, Ì Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÔıË- ÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙË Û˘Ó¿ÓÙË-
Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·›Ì·ÙÔ˜ – ÔÈ 25 Û ÔÏÏ·Ó‰È΋ ÌfiÛÈÔ Î·Ù¿ 3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ Î. ª·- ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·fi ÙÔ 2001 ÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÛË ˙‹ÙËÛÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋
ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÔÈ 15 ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞˘Ù¤˜ ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ‰È¤Ù·Í ¯ı˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ·ÛÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ (∂∫∂∞), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· „˘Á›· Ó· ¤- ÏÂ˘Ú¿, ÁÈ· Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔ-
ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â›ÁÔ˘Û· ¤Ú¢ӷ Ì ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ¤¯ÂÈ Ô- Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ·›Ì· Ô˘ Û˘ÏϤÁÂÙ·È ¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ. ÔÈËı› Ë ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Â›-
Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÏÔÎÏËÚˆı› Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ Â‚‰ÔÌ¿- ÛÙȘ ·ÈÌÔ‰Ôۛ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï¢- ∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ Û΄˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·-
Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜. ‰ˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô À- Έ̷ٛÓ˘, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó «ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Ì‚·ÛË ·fi ÙÔ 2001 Î·È ·Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ O˘¿ÛÈ-
Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ·- Á›·˜ ÂÁ›ÚÂÈ Î·È ËıÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ηıÒ˜ ÙÔ ˘ÔÛÙ› ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¿Óˆ ·fi 25 Ùfi- ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì Ï¿ÛÌ· ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· ÁÈ· ÁÎÙÔÓ, Ë ÔÔ›· ÂÈۋ̈˜
ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· Ï¿ÛÌ· ÁÈ· Ï¿ÛÌ· ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ̤ÓÂÈ ·Ó·ÍÈÔÔ›Ë- ÓÔÈ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙ·- ÎÏ·ÛÌ·ÙÔÔ›ËÛË, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÌÂ- ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÎÏ·ÛÌ·ÙÔÔ›ËÛË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ·Ú¿- ÙÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜. ‰È·Î¿ ·fi ÙÔ 2004 ¤ˆ˜ ÙÔ 2008!». Ù·ÊÔÚÈο, Ù¤ÏË ·Ôı‹Î¢Û˘, ÎÏ·ÛÌ·- ÓÂÈ ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi, Ù· ÂÏÏË-
ÁÂÙ·È ÏÂ˘ÎˆÌ·Ù›ÓË (Ô˘Û›· Ô˘ ¯ÔÚËÁ›- ŸÌˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔÔ›ËÛ˘, ·Ú·Ï¿‚·Ì ÏÂ˘ÎˆÌ·Ù›ÓË ÓÔÙÔ˘ÚÎÈο Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÓÔ-
Ù·È Û ÂÁη˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‚·ÚÈ¿ ¿- ∞fi ÙÔ 2004 «ÙÔ Ï¿ÛÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÏ·- ÌfiÓÔÓ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ – ÙÔ 2003, ÙÔ 2005 ÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿-
Û¯ÔÓÙ˜), ÙËÓ ÔÔ›· ÙÂÏÈο ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÏË- ÛÌ·ÙÔÔÈËı› Û η̛· ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘- Î·È ÙÔ 2008 – Î·È fi¯È ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÛfi- ‰· Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË.
Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ê˘Ô˘Ú-
ÚÒÓÔÓÙ·˜ ·ÎÚÈ‚¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Íԉ‡ÂÈ Áfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÚÒ˘ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÏÂÁ¯ı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÙ· Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÛÙ›ϷÌ».
∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 13

ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·‰ÈηÛÙÈÎfi... CD


Καταδικασμένος κατηγορεί τον πρόεδρο του δικαστηρίου για παραδικαστική δράση
«™ÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ» ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÚÔηÏ› ÙÔ CD Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ °È¿ÓÓ˘
ªÔϤÙÛ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·Ú·‰ÈηÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÎÚÈÓÂ
¤ÓÔ¯Ô ÁÈ· ÂÌÏÔ΋ Û ̛· ·fi ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·Ú·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜.

ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ª›Ó· ªÔ˘Ûٿη ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰Â›ÁÌ· ʈӋ˜, ÒÛÙÂ


Ó· ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ¬ O ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ °. ªÔϤÙÛ˘ (ʈÙfi ‰Â-
È ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ‰Ë- fiÛ· ÙÔ˘ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó. ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηÈ

O ÌfiÛÈ· ‰È·Ù‡ˆÛ ÙÔ Úˆ› Ù˘ Â-


Ú·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô Î·ÙËÁÔ-
ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ªÔϤÙÛ˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·-
Ô ¤ÙÂÚÔ˜ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙÔ˘
‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ π. °ÈÔÛ¿Î˘ ·ÚÓ›-
Ù·È fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ›‰ÈÎË ÂÈ-
ÍÈ¿ οو) Î·È Ô ÚÒËÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ∂˘. ∫·-
ÏÔ‡Û˘ (·ÚÈÛÙÂÚ¿), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÚ›ıËÎ·Ó ¤-
ÓÔ¯ÔÈ ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ·Ôη-
ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ‰ÈÏ‹ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›- ÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·Ú·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒ-
¤Ú¢ӷ. °È· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ- Ô˘. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ «·ÁοıÈ» ÁÈ· ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ- Ì·ÙÔ˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Í·Ó·‰Èη-
ÏfiÌÂÓˆÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰· ·ÚÂÓ¤‚ËÛ·Ó Î‹ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Û ÂÚ›-
¿ÌÂÛ· ÙfiÛÔ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿- ÙÔ˘ °. ªÔϤÙÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fi- ÙˆÛË Ô˘... ¢‰ÔÎÈÌ‹ÛÂÈ Ë
ÁÔ˘ Î. πˆ. Δ¤ÓÙ˜ fiÛÔ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÈ ÙÔ Â›Ì·¯Ô CD Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙË ‚¿- ·›ÙËÛË ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ
Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Î. πˆ. ™·- ÛË ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙË-
Ú›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ˘ÔÎÏÔ‹˜, Ë ¯Ú‹-
ηٷÙÂı› ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÎÂÏÏ¿ÎÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¢ÓËı› Ô Úfi-
ÏÔ˜ fiÛˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Î·È Ó· ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÔÈÓÈÎfi ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÎÚÈÓÂ
‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Î·È ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÎÒ‰Èη. ÂÓfi¯Ô˘˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô
ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰È·Ú¿ÍÂÈ ·˘ÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜ °. ªÔϤÙÛ˘ ÂÈηÏ›ٷÈ
‰ÈˆÎfiÌÂÓ· ·‰È΋̷ٷ. ∞›ÙËÛË ÂÍ·›ÚÂÛ˘ CD Ì ̷ÁÓËÙÔʈÓË̤Ó˜
™ÙË ÛÎÈ¿ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈϛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ – ηٿ
■ ηٷÁÁÂÏÈÒÓ ÂÚ› ‰Ú¿Û˘ ·Ú·‰ÈηÛÙÈ- ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ηÙË-
¶ƒO´O¡ À¶O∫§O¶∏™ ÎÒÓ Î˘Îψ̿وÓ, ÂÓ Ì¤Ûˆ ¿ÏÏˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ – Û˘Ó‰¤Ô˘Ó
ÁÈ· ·ÚfiÌÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·
ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ «·ÁοıÈ» ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰È-
Û˘˙ËÙËı› Û‹ÌÂÚ· Ë ·›ÙËÛË ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘
ηٷÁÁÂÏÈÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô- ηÛÙËÚ›Ô˘ Ì ·-
‚¿ÏÂÈ Ô °. ªÔϤÙÛ˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ú·‰ÈηÛÙÈ΋
Â›Ì·¯Ô CD ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ˘ÔÎÏÔ‹˜ ·ÌÂÚfiÏËÙË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰Ú¿ÛË
˘ÔÏÔ›ˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ΔÚÈ-
™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÂÈ- ÌÂÏÔ‡˜ ∂ÊÂÙ›Ԣ ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ.
¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Û CD Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ∫ÔÈÓfi˜ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ¿ÓÙˆ˜, ÓÔÌÈ-
ÙÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·Á- ÎÒÓ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ËÁÒÓ, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ
ÁÂϤ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ Î. ™. ªÔ˘˙·Î›ÙË Ê¤ÚÂ- ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ·›ÙËÌ·
Ù·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË Û˘ÓÔÌÈ- ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi, ÙfiÙÂ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘Ï¿-
Ï›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∂ÊÂÙÒÓ Î. °. ∂˘- ¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ô˘
ÛÙ·ı›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË π¿Îˆ‚Ô˘ °ÈÔ- ÎÚ›ıËÎ·Ó ¤ÓÔ¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏËÊı›
Û¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ‰Èο˙ÂÙ·È ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË.
Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ÁÈ· ¿ÏÏË Ù˘¯‹ ÙÔ˘ Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ¤ÂÈÙ· ·fi Ôχ-
«·Ú·‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜». O °. ªÔ- ÌËÓË ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜
ϤÙÛ˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÔÌfiʈӷ ·ıÒˆÛ·Ó ·fi οı ηÙËÁÔÚ›·
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi, ÚÔÛ- ÙÔÓ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶¤ÙÚÔ ª·ÓÙÔ‡‚·ÏÔ
‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û 60.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔÙÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ‰ÈÎËÁfi-
›‰ÈÔ˜ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÚÔ˘˜ ™ˆÙ‹ÚË ¡ÙÈÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ Ã·-
ÙËÓ Â˘ÓÔ˚΋ ÙÔ˘ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ô˘ Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ‹-
ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ̤¯ÚÈ ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔ- ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÍÈfiÔÈÓ˜ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›-
ÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ¯·Ó ·Ô‰Ôı›. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ‰Èη-
ÛÙ¤˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó ÂÓfi¯Ô˘˜ ÙfiÛÔ ÙÔÓ °. ªÔϤÙÛË
¢Â›ÁÌ· ʈӋ˜ fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ∂˘. ∫·ÏÔ‡ÛË,
¢ÈηÛÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ô Úfi- Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ·Û¯ÔÏËı› ÌÂ
‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·ÚÓÂ›Ù·È Ì›· ·fi ÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ì ηÙË-
ÙËÓ Â›Ì·¯Ë Û˘ÓÔÌÈÏ›· ·ÏÏ¿ ʤÚÂÙ·È ‰È·- ÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·.

°Ú›ÊÔ˜ ÔÈ 14 ÌËÙÚÔÔϛ٘ Ô˘ ı·


‰ÈοÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ∞ÙÙÈ΋˜
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ¯ı˜ Ô ªË- ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ fiˆ˜ ÚÔ-
ª¿ÓÔ˜ ÷ڷϷÌ¿Î˘ ÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î. ™ÂÚ·- ‚ϤÂÙ·È. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜
ÊÂ›Ì ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÂÈÛÙÔ- ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÙÔ ¢Èη-
Δ∏¡ ∂º∂™∏ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªË- Ï‹ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›- ÛÙ‹ÚÈÔ Â›¯Â ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ¶·-
ÙÚÔÔÏ›ÙË ∞ÙÙÈ΋˜ ¶·ÓÙÂÏ‹- ÛÎÔÔ πÂÚÒÓ˘ÌÔ. ™Â ·˘Ù‹Ó ·- ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· Î·È Â›¯Â ı¤ÛÂÈ ÙËÓ
ÌÔÓ· ªÂ˙ÂÓ›ÙË Î·Ù¿ Ù˘ ·- ӷʤÚÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô.
fiÊ·Û˘ ηı·›ÚÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Â- ˆ˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜. O ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÙfiÙ ›¯Â
ÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ÿˆ˜ ÂÍËÁ›, Ë Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ϤÁÔ-
ÙÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ™˘ÓÔ‰ÈÎfi ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÓÙ·˜ ˆ˜ «Ë ˘fiıÂÛË ı· ¤-
¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, fiˆ˜ ›¯Â ˙ËÙ‹- ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÓÓÔÌË. ÚÂ ӷ ·Ú·ÂÌÊı› Û ‰›-
ÛÂÈ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ OÈÎÔ˘ÌÂ- ∂ÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÍ·›ÚÂÛË ÌË- ÎË, ‰ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ ÌfiÓÔÓ ı· ‰ÈÓfi-
ÓÈÎfi ¶·ÙÚȷگ›Ô. ÙÚÔÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙË ‰È·‰Èη- Ù·Ó Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ó·
ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ˆÛÙfiÛÔ ¤- Û›· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘Ô- ·ÔÎ·Ï˘Êı› ̤۷ ·fi ‰Èη-
ÚÂ ·fi ÓˆÚ›˜ Ó· χÛÂÈ ¤- ‚ÏËıÔ‡Ó Î·È ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ¿- ÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜». À¿Ú¯ÂÈ
Ó·Ó ÁÚ›ÊÔ: ÔÈÔÈ ı· ‹Ù·Ó ÔÈ 14 ÛÈÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªËÙÚÔÔ- ‰ËÏ·‰‹ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÔ ™Ò-
ÌËÙÚÔÔϛ٘ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂ- Ï›ÙË ∞ÙÙÈ΋˜. Ì· Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ı¤ÛË ÙÔ‡
Ù›¯·Ó ÛÙË Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘. ∫·È ∂Ӊ¯fiÌÂÓÔ ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ·- ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÒ-
·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ›, Û‡Ìʈӷ fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘‹Ú¯Â Î·È Ï˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Î·È ¤-
Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ πÂÚÒ- ÙÛÈ Ó· ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜
Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó. Ó˘ÌÔ – ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ‰ËÏ·‰‹ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘.
14 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

•ÂÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘


Το προσδόκιμο ζωής σε δύο δεκαετίες πιθανόν να έχει ξεπεράσει τα 100 χρόνια, σύμφωνα
ªÔÚ› ¤Ó· ¯¿È ¿Ì‚ψÛ˘ Ó· ÂÈÌË·ÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ̇Á·˜ ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ; ¶fiÛÔ ÎÔÓÙ¿ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜
ÛÙÔ ÂÏÈÍ›ÚÈÔ Ù˘ ÓÂfiÙËÙ·˜; OÈ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÊÚ¤ÓÔ ÛÙË Á‹Ú·ÓÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È °IA E•TPA XPONIA ZøH™
·ÎfiÌË ÈÔ ÂÓÙ·ÙÈο ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. OÈ ÂȉÈÎÔ› fï˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ËÏÈΛ· ¤¯ÂÈ «Ù·‚¿ÓÈ».
ƒ∂¶√ƒΔ∞∑:ª¿Úı· ∫·˚Ù·Ó›‰Ë

ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· Ô Ì¤ÛÔ˜


¬ «ΔÈ ÓfiËÌ· ı· ›¯Â ÁÈ· ¤Ó·Ó ªÈÎÚ¿
™ fiÚÔ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‹Ù·Ó Ù·
45 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù·
75-80 ¤ÙË. «⁄ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜
Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ ÔÚÁ·ÓÈ-
ÛÌfi Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ÁÈ· ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ· ·fi ¶¿ÚÎÈÓÛÔÓ Ó·
˙‹ÛÂÈ Ò˜ Ù· 120», ϤÂÈ Ô Î·È ÌÂÁ¿Ï·
ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ÍÂÂ-
‰Ú ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ Δ·‚ÂÚÓ·-

Ì˘ÛÙÈο
Ú¿ÛÂÈ Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ·», ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞» Ô
‰Ú ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ Δ·‚ÂÚÓ·Ú¿Î˘, ‰È¢ı˘- Ú¿Î˘ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ
ÓÙ‹˜ ∂Ú¢ÓÒÓ ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÔÚȷ΋˜ ˆ˜ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ÂÈ-
μÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡- ÛÙËÌfiÓˆÓ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È
Ì·ÙÔ˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÛÙËÓ ÚÔ˜ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘
∫Ú‹ÙË. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fï˜ ÙÔ ˙Ë- ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜
ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙË-
Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜, Ó· ÂÈÌË΢Ó-
ı› ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜, ·ÏÏ¿
Ó· ÌÔÚ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ
·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÁÂÓÂÙÈ-
Τ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÂÍ›ÛÔ˘
ŒÙÛÈ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÁÂÓÓ‹ıËΠÚÈÓ
·fi 60 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ‚ÈÔÏÔÁÈο Â›Ó·È 68 ∑·Ó ∫·ÏÌ¿Ó
·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ηٿ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfi- ÛÙ· ‰‡Ô ı˘Á·ÙÚÈο ·ÙÙ·Ú·. ΔÔ Î¿ı ÂÙÒÓ. ΔÔ Û‡ÓËı˜ fï˜ Â›Ó·È Ó· ʤÚÔ˘Ó ∏ °·ÏÏ›‰· Ô˘
Ô ÒÛÙ ӷ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ¯ÚˆÌfiۈ̷ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ¿- ¤Ó· ÌfiÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·Ú·ÏÏ·Á‹˜ – ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 21
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÁÂÚÓÔ‡Ó. «ΔÈ ÓfiËÌ· ÙÈ· Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È ÙÂÏÔÌÂÚ‹. ŸÌˆ˜ οı ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ÏË- ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘1875 ηÈ
ı· ›¯Â ÁÈ· ¤Ó·Ó Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ ÔÚÁ·- ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ¯¿ÓÂ- ı˘ÛÌÔ‡. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ·‚›ˆÛ ÛÙȘ 4
ÓÈÛÌfi Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi Ù·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÔÌÂÚÒÓ ÙÔ˘. ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁËÚ·Èfi- ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1997, ¤¯ÂÈ
ÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
■ ΔÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È ˆ˜ οÔÈÔÈ Â›Ó·È ÁÂ-
°È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÓÂÙÈο «Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔÈ» Ó· ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È
ˆ˜ ÙÔ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ
Δ∂§Oª∂ƒ∞™∏ ÂȂ‚·ÈˆÌ¤Ó·
ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÔÌÂÚÒÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ì›· Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÂÏÔÌÂÚ‹...
ŒÓ· ¤Ó˙˘ÌÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ù· ·ÙÙ·- ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·.
˙ˆ‹ Â’ ¿ÂÈÚÔÓ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ Ú·. ŸÙ·Ó ·˘Ù¿ ÎÔÓÙ‡ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο, ¶Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ Œ˙ËÛ 122 ¯ÚfiÓÈ· ηÈ
ÙfiÙ ÙÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ Âı·›ÓÂÈ. ◊ Ì‹ˆ˜ fi- ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô Î·- 164 Ë̤Ú˜ Î·È fiˆ˜
Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÔÌÂÚÒÓ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ¯È; ∏ ∂lizabeth ∏. μlackburn, Ô Û˘ÓÂÚ- ıËÁËÙ‹˜ ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ÿڂ·ÚÓÙ Û˘Ó‹ıÈ˙Â Ë ›‰È· Ó· ϤÂÈ
Á¿Ù˘ Ù˘ Jack W. Szostak Î·È Ë ÚÒËÓ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÚȯfi- Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ÙÔ
¶¿ÚÎÈÓÛÔÓ Ó· ˙‹ÛÂÈ Ò˜ Ù· 120;», ·Ó·- Ì·ı‹ÙÚÈ¿ Ù˘ Carol W. Greider ΤډÈÛ·Ó Ô˘ÏÔ˜ ·ÓÙÈÚÔÙ›ÓÂÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì- ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È ÙÔ
ÚˆÙÈ¤Ù·È Ô Î. Δ·‚ÂÚÓ·Ú¿Î˘. ÙÔ ¡fiÌÂÏ π·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÙÔ˜, ‚Ô˘Ï¤˜ Ô˘ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÂȉË-
OÈ ÂȉÈÎÔ› ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ˆ˜ ÁÈ·
ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û› ‹Ù·Ó ÁÈ'
fiÙ·Ó ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ˆ˜ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÌÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ·˙Ï
Ó· ÍÂÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ Ì·- Ì‹ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÂÏÔÌÂÚÒÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ù˘ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙËÙ·˜. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ Â- ·˘Ù‹Ó ËÁ¤˜ ˙ˆ‹˜
ÎÚÔ˙ˆ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Ó‹Ì· ·- ̤ۈ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÂÓfi˜ ÂÓ˙‡ÌÔ˘ Ù˘ ÙÂ- ÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÔÈ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ ÙˆÓ ÂÈ-
fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ηٷÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·- ÏÔÌÂÚ¿Û˘, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ ÛÙËÌfiÓˆÓ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ÌÂÓ È-
ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Û˘Ì- ÚÔÛʤÚÂÈ ˙ˆ‹ Â’ ¿ÂÈÚÔÓ. ‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤-
‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. «Δ·
·ÙÙ·Ú· Â›Ó·È Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ ηٷӷÏÒ-
ª¿ÏÈÛÙ·, ›Ûˆ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·Ó·Ù˘-
¯ı› ÁÂÓÂÙÈÎfi ÙÂÛÙ Ô˘ ı· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÛÔ
¯Ô˘Ó – ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÎfiÌË – ÎÏÈÓÈ΋ Â-
Ê·ÚÌÔÁ‹. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ Ô
ΔÈ Ì·˜ οÓÂÈ Î·Ïfi
ÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÁÂÚÓ¿ Ô Î¿ı ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜. ¶Ô‡ ˘ÔÛÈÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË. «™Â ÛÂÈ- EYTYXIA/ºI§OI
+9 XPONIA
‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏË- ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹; μÚÂÙ·ÓÔ› Ú¿ ÂÚ¢ÓÒÓ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈ-
Ï· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ·». ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·-
BÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ
·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ZøH™
ŒÚ¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ Ù· ·Ù- §¤ÛÙÂÚ Î·È ÙÔ ∫ing’s College ÙÔ˘ §ÔÓ‰›- Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ
Ù·Ú· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ... ÎÔÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚ- ÓÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˙Ô˘Ó,
£ETIKH ¶PO™ø¶IKOTHTA
+7ó XPONIA
Á·Û›Â˜, Û˘ÓÂÒ˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ °ÎÚfiÓÈÓÁÎÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›
‰È·ı¤ÛÈÌË ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›·, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ÂΛ- ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜ Ë Ê˘ÛÈ΋ ¿- H ıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ZøH™
Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â- ÓÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡Ó ‰‡Ô ÛÎËÛË, Ë ·ÔÊ˘Á‹ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ˘- ÛÙË ˙ˆ‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ ËÚÂÌ›·
·˘Ùfi ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, οı ·ÙÙ·ÚÔ Â- ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÁÂÓÂÙÈ- „ËÏfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi - ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â›‰Ô,

+5 XPONIA
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ 46 ¯ÚˆÌÔÛÒÌ·Ù· ΋˜ ·Ú·ÏÏ·Á‹˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ÛÒ- EYTYXI™MENO™ °AMO™
Ô˘ ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÙÔ DNA ÒÛÙ ӷ ÌË ËÏÈΛ· ÂÚ›Ô˘ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ- Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·ÙÚÔ-
¯·ı› ηٿ ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË ÂÓÒ ÚË Û ۇÁÎÚÈÛË ÌÂ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. Ê‹˜», ϤÂÈ Ô Î. ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜.
§ÈÁfiÙÂÚÔ ¿Á¯Ô˜ ZøH™

™ø™TH ¢IATPOºH

∏ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ¯·Ú›˙ÂÈ ¯ÚfiÓÈ·! YÁȤÛÙÂÚË Î·Ú‰È¿


Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ÊfiÚÌ· +2 XPONIA
ZøH™

™∂ «μ∞™π§π™™∞» Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ- Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ Ô˘Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ˆ˜ ÔÈ ÊÚ¿Ô˘Ï˜, ÙÔ Û·Ó¿ÎÈ Î·È Ù· ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ, KATOIKI¢IA
Ë̤Ó˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·- «ÙÔÍÈο ·fi‚ÏËÙ·», ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ Ï·¯·Ó¿ÎÈ· μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ‚Ú›ÛÎÔ- Ë «·ÊÔÛ›ˆÛË» ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·- H Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙˆÓ
‰Âȯı› ÔÏÏ¿ÎȘ Ë ÌÂÛÔÁÂȷ΋
‰›·ÈÙ·. Δ· ÔʤÏË Ù˘ fï˜ ‰ÂÓ
fiÙÈ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙ· ·ÙÙ·Ú· ηÈ
ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜.
ÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· ÙˆÓ
ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ·
΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ¯·-
ÌËÏfiÙÂÚË Î·Ù¿ 14% ıÓËÛÈÌfiÙË-
ηÙÔÈÎȉ›ˆÓ ·˘Í¿ÓÂÈ
ÙËÓ ·˘ÙÔÂ-
+ APKETOY™
MHNE™
·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·- OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘Ú- ˙ˆ‹˜. TËÓ «·Ó·ÙÔÌ›·» ÙˆÓ ÂÈ- Ù·... ∫·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô›ıËÛË
ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ Ù˘ ‰Ú¿ÛË Î·È ÛÙË Á›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∏¶∞ (USDA) ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·- fï˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔÓ ¿ÚÈÛÙÔÓ,
‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηϋ˜ ˘Á›·˜, ·Ï- Î·Ù¤Ù·Í·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Ù· ÙÚfiÊÈ- ÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ¤‰ÂÈÍ ÌÂϤ- ȉ›ˆ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÏÎÔfiÏ.
Ï¿ Î·È ÛÙȘ ·ÓÙÈÁËÚ·ÓÙÈΤ˜ Ù˘ Ì· Û ÌÈ· Îϛ̷η ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ô˘ ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ΔÚ›· Ì ٤ÛÛÂÚ· ÔÙËÚ¿ÎÈ· ÎÚ·-
ȉÈfiÙËÙ˜. ∏ η΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹, Ë ÙËÓ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛË. Î. ∞ÓÙˆÓ›·˜ ΔÚȯÔÔ‡ÏÔ˘, η- Û› ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ηÈ
·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË, ÙÔ Î¿- ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë Îϛ̷η ORAC ıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ¶ÚÔ- ¤Ó· ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ›ӷÈ, Û‡Ì-
ÓÈÛÌ·, ÙÔ ÛÙÚ˜, ·ÎfiÌË Î·È Ë ˘- (oxygen reagent absorbance ÏËÙÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜. Δ· Ï·¯·ÓÈο, ʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ë Î·-
ÂÚÈ҉˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Â›Ó·È ÌÂ- capacity) ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù· ÊÚÔ‡Ù·, ÔÈ ÍËÚÔ› ηÚÔ›, Ù· Ù¿ÏÏËÏË ÔÛfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹
ÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ó· ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙȘ fiÛÚÈ·, ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È ÙÔ ·Ï- ÙÔ˘˜ ˘Á›·. ∂¿Ó fï˜, ÁÈ· ·-
¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂχıÂÚ˜ Ú›˙˜ Î·È Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ÎÔfiÏ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÙ·Á‹ Ù˘ Ì·- Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙÔ ·Ú·-
ÂÈ¤‰ˆÓ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÚÈ˙ÒÓ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÎÚÔ˙ˆ›·˜. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¿- οÓÔ˘Ó, ÙfiÙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô Î›Ó-
ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. O ‰‡Ó·ÌË. μ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·- ‰˘ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘
‰Ú ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ Δ·‚ÂÚÓ·Ú¿Î˘ ¯·- Ù· ÍÂÚ¿ ‰·Ì¿ÛÎËÓ·, ÔÈ ÛÙ·Ê›‰Â˜, ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ¤·˜. Ì·ÛÙÔ‡.
/ ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 15

∏ Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙËÙ·
Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜ Â›Ó·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋
Δ√ °¡øªπ∫√ ÙÔ Ì‹ÏÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÌË-
ÏÈ¿ ı· ¤ÛÂÈ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ Â-

με τους ειδικούς ÎÙfi˜ ·fi Ï·˚΋ ÛÔÊ›· Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋


·Ï‹ıÂÈ·. ∂ȉËÌÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó
‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ «ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡Ó» ÙË
Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È È‰›ˆ˜ Ù˘
ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘˜.
«∂¿Ó Ë ÌËÙ¤Ú· ˙‹ÛÂÈ ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ Î·È ˘ÁÈ‹
ZÔ˘Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ 70 ¯ÚfiÓÈ·. ˙ˆ‹, ÙfiÙ ÙÔ ·È‰› Ù˘ Â›Ó·È ÁÂÓÂÙÈο
∫ÚÔÎfi‰ÂÈÏÔ˜ fï˜ Û ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi ΋Ô ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ Ó· ˙‹ÛÂÈ Â›Û˘ ÔÏÏ¿
¯ÚfiÓÈ·. Œ¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù·
Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ ÍÂ¤Ú·Û ٷ 130 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó 50 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ È-
ı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ Á‹-
Ú·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÂΛ-
ÓˆÓ Ô˘ ¤ı·Ó·Ó Û¯ÂÙÈο Ó¤ÔÈ», ÂÈÛË-
Ì·›ÓÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜ ηÈ
¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘
ÿڂ·ÚÓÙ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘
ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜.
ΔÔ DNA fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi fiÛÔ
οÔÈÔÈ ÈÛÙ‡ԢÓ. ΔÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·›-
˙ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. O ÌÔÏ˘Ṳ̂-
ÓÔ˜ ·¤Ú·˜, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÚÔÊÒÓ Ô˘
ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ÛÙ· Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η Î·È ¿ÏϘ
ÂÈ‚Ï·‚›˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜,
·ÎfiÌË Î·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó·...
Û‚‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÁÔÓȉȷÎfi ¯¿ÚÙË ÙÔ˘
EϤʷÓÙ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÔ‡ÌÂÓË Ì·-
KÚÔÎfi‰ÂÈÏÔÈ •ÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 100
ÎÚÔ˙ˆ›·.
∂ȉÈÎÔ› Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó
¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÂΛӷ Ù· ÁÔÓ›‰È· Ô˘
Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚfiˆÚË Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘
ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ Ûη¿ÓË, Ûο-
XÂÏÒÓ· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ °Î·Ï¿·ÁÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ‚ÔÓÙ·˜ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ DNA ÌÈÎÚÔÔÚ-
Á·ÓÈÛÌÒÓ, ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÁÔÓ›‰È· - ‰È·-
Ù· 200 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ ‚·Ù‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·.
AÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÚÔʛ̈Ó
ªÈÎÚÔ›... Ì·ıÔ˘Û¿Ï˜
™Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ‚ÈÔÏÔÁ›·˜,
ŒÚ¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ 5.000 ÌÔÓ¿‰Â˜ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ì ÌÈ-
ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ¢ÂÚÁÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÎÚ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÙÚÈ-
Ù˘ ÔÍÂȉˆÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÚÈ˙ÒÓ Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ.
O Î. Δ·‚ÂÚÓ·Ú¿Î˘ Ì ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋
ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ÂÈÛ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙ· ·ÙÙ·Ú· Â-
ΔÈ̤˜ ORAC (¢ÂÛÌ¢ÙÈ΋ πηÓfiÙËÙ· ∂χıÂÚˆÓ ƒÈ˙ÒÓ) Ófi˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÔ‡ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡ (ÓËÌ·-
ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ·Ó¿ 100 ÁÚ·ÌÌ. Ùfi˙ˆÔ˘) Î·È ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ·Ó ÔÚÈṲ̂ӷ
ÁÔÓ›‰È¿ ÙÔ˘ Ì οÔÈ· ¿ÏÏ·. Δ· ηÈ-
∫·Ó¤Ï· 6.045 ÓÔ‡ÚÁÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÚÁ·ÙÈο ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È ¤ÙÛÈ Ù·
•ÂÚ¿ ‰·Ì¿ÛÎËÓ· 5.770 ·ÙÙ·Ú· ‰ÂÓ Ífi‰Â˘·Ó ÔÏÏ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
ÁÈ· Ó· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó ÚˆÙ½Ó˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ
XÂÏÒÓ˜ ƒfi‰È· 3.073 ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ù· ·ÙÙ·Ú· ›¯·Ó ÂÚ›ÛÛ¢-
Ì· ‰‡Ó·Ì˘ ÒÛÙ ӷ ÂȉÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙȘ
μ·ÙfiÌÔ˘Ú· 2.036 ÊıÔÚ¤˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙÔ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
ºÚ¿Ô˘Ï˜ 1.540 ΔÔ ¯¿È ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹
H ËÏÈΛ· ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ OÈ ÔÚÌfiÓ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Â›Û˘ Ó· ·›˙Ô˘Ó
Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ·. Œ¯ÂÈ ‚ÚÂı› ™·Ó¿ÎÈ 1.260 ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Á‹-
Ê¿Ï·ÈÓ·, Ë ËÏÈΛ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ú·˜. ™ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂Ú¢ÓÒÓ Ù˘
˘ÔÏÔÁ›ÛÙËΠÛÙ·
§·¯·Ó¿ÎÈ· μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ 980 °·ÏÏ›·˜, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ
211 ¯ÚfiÓÈ· ºÚ¤Ûη ‰·Ì¿ÛÎËÓ· 960 ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙȘ ̇Á˜ ÙˆÓ ÊÚÔ‡ÙˆÓ
(‰ÚÔÛfiÊ˘ÏϘ). ÃÔÚËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ
¯¿È Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜, ·ÂÓÂÚÁÔ-
ªÚfiÎÔÏÔ 890 Ô›ËÛ·Ó ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ
¶ÔÚÙÔοÏÈ· 750 ÛÙÂÚÔÂȉ›˜ ÔÚÌfiÓ˜ – ÔÚÌfiÓ˜
Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó··Ú·-
∫fiÎÎÈÓ· ÛٷʇÏÈ· 739 ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔ-
Ó˜ ›‰·Ó ˆ˜ Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfi-
∫fiÎÎÈÓ˜ ÈÂÚȤ˜ 710 Ô ·˘Í‹ıËΠηٿ 20% Ë ˙ˆ‹
ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ÂÈÚ·Ì·Ùfi-
∫ÂÚ¿ÛÈ· 670 ˙ˆˆÓ.
∂¿Ó Ë ÁÓÒÛË ·˘Ù‹ ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó
∞ÎÙÈÓ›‰È· 602 Î·È Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÂÚÓÔ‡ÛÂ
ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ È·ÙÚÈ΋, ÙfiÙ ı· ‹-
∫ÚÂÌ̇‰È· 450 Ù·Ó Èı·ÓfiÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ÍÂ-
ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ù· 120
∫·Ï·ÌfiÎÈ· 400 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· fi-
̈˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô Î. ΔÚȯfiÔ˘-
ªÂÏÈÙ˙¿Ó˜ 390 ÏÔ˜ Â›Ó·È ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·˘-
Ùfi Á›ÓÂÈ ÂÊÈÎÙfi ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, «ı·
∫·ÚfiÙ· 210 Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â›Ó·È ·Ú·-
º¿Ï·ÈÓ˜ ÁˆÁÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙ·ıÂ-
Ú‹ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ˘ÂÚËϛΈÓ;».
16 ∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

¢È·ÎÔ¤˜ ¿ÂÈ ÚÒÙË Ë Ê·ÓÙ·Û›·


Η προσμονή της ξεκούρασης μάς κάνει πιο ευτυχισμένους από ό,τι οι ίδιες οι διακοπές
∏ ÚÔÛÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¯·Ú¿ Û οÔÈÔÓ, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÓÔÏÈο
Â›‰· Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ÙÔ˘, ·fi fi,ÙÈ Ë ÂÍfiÚÌËÛË ·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÈ· Ó¤· ¤Ú¢ӷ.
¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fï˜ fiÏÔÈ Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ∫·ÚÔϛӷ ¶··ÎÒÛÙ· ‹Á·Ó. ªfiÓÔ fiÛÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜


ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfi-
¬ «∂›Ó·È ¿ÏÏÔ

°
È· ÙË ª¿ÚÛÈ· ™¿ÏÈ·ÚË ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙȘ ÙÂÚÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜, ·Ï-
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ËÁ‹ ¯·Ú¿˜. Ó· ˙ÂȘ οÙÈ Ï¿ ÎÈ ·˘ÙÔ› ÌfiÓÔ ÁÈ· ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.
§¤ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙ· «¡∂∞»: «¶È- Î·È ¿ÏÏÔ Ó· °È· ÙËÓ „˘¯ÔÏfiÁÔ Î. ª·ÚȤٷ ƒ‹Á· - ¶Â-
ÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ÙÔ Ó· ˙ÂȘ οÙÈ Î·È ¿ÏÏÔ ÙÔ ÂÏ¿ÛË fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· Ê˘-
Ó· ÙÔ ÛΤÊÙÂÛ·È. °È· ̤ӷ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÈÔ ÛΤÊÙÂÛ·È. ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË. ∞ÓÙ›ıÂ-
ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÂÌÂÈÚ›·. ™ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÌÔ˘ Û˘- Ù· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÙÚfiÔ˘
Ó‹ıˆ˜ ÂÚÓÒ Ôχ fiÌÔÚÊ· Î·È ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜
™˘Ó‹ıˆ˜ ÂÁÒ ˙ˆ‹˜. OÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ·˘Ù¤˜ ηı·˘Ù¤˜ ı· ¤ÚÂ-
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÓÈÒıˆ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË. ÕÏψÛÙÂ, ÛÙȘ  ӷ ÚÔηÏÔ‡Ó ıÂÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ηÈ
·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ˙‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔ- ‰È·ÎÔ¤˜ ÌÔ˘ ÛΤ„ÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. «¶Ï¤ÔÓ fï˜ ÙÔ ¿-
Ú›˜ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ·Ó Û ÂÚÓ¿ˆ Ôχ ÙÔÌÔ ˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·-
οÓÂÈ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ‹ fi¯È». ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‚¤‚·È· fi- fiÌÔÚÊ·, ÛÙÈÎÔ‡ ·Ú¿ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ-
fiˆ˜ ›¯· ÎÔ‡. ΔÔ˘ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó·
■ Ê·ÓÙ·ÛÙ›...» Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È, Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È, Ó· ÚÔ-
∏ ∂ƒ∂À¡∞ ϤÂÈ Ë Ṳ̂ÓÂÈ Î¿ÙÈ – ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â-
Ú›ÙˆÛË ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ – ·Ú¿ fiÙ·Ó
OÏÏ·Ó‰Ô› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ª¿ÚÛÈ·
‚ÚÂı› ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘ Ó·
›̷ÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ fiÙ·Ó ™¿ÏÈ·ÚË Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ
ۯ‰ȿ˙Ô˘Ì ¤Ó· Ù·Í›‰È ·Ú¿ ÌÂÙ¿ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔÓ
‰È·ÛÌfi Î·È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂÈΛÌÂÓˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ. ÛˆÓ, Û ¤Ó· Ì‹Ó· – Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ·- ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ». ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ‰Â fi-
ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ Ó· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ‰È·ÎÔ- ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· – ‰ÂÓ ÌÔ- ÙÈ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ Ú˘ıÌÔ› ˙ˆ‹˜ «Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó
ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÈϤÁÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÚË ÁÈ· ¤˜ ÙÔ˘ ‚Ú‹Î·Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Úԇ̠ӷ ηχ„Ô˘Ì ٷ ÎÂÓ¿ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯Úfi- ÂÁÎψ‚›ÛÂÈ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤-
‰È·ÎÔ¤˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÂÈı˘- ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ÓÔ˘ ‹ Î·È ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ¯·- ¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ‰È·-
ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. «¢ÂÓ ¿ˆ ÛÙ· Ù˘ÊÏ¿, Ù· ¤- Ô˘ ÓÈÒıÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÁÈ· ÔÎÙÒ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. Ï·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ÎÔÒÓ. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ¯·-
¯ˆ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Î·È Í¤Úˆ» ϤÂÈ. ªÈ· ·ÎfiÌË ·- ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì Û ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ Ú› Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ô˘ Û˘-
Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ «˘¿Ú- ªÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ Û˘- ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜».
¯ÂÈ Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ·- ∏ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Î. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫·¿ÙÔ˘ Â- Ó‹ıÂȘ Î·È Ù›ÓÔ˘Ì ӷ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÙÔÓ ÌÈ-
Ô‰Âȯı› Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙË Ê·ÓÙ·Û›·». ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈο Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÎÚfiÎÔÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹, ÁÂÁÔÓfi˜
OÏÏ·Ó‰Ô› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Û ÚfiÛÊ·ÙË ÌÂϤ- ÙˆÓ OÏÏ·Ó‰ÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ›- Ô˘ Ì·˜ ÛÙÚÂÛ¿ÚÂÈ. ∫·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Û‡Á-
ÙË ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›‰Ú·- Ó·È ·Ïfi˜. «OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ù¿- ¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
ÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Â˘Ù˘¯›· ÙˆÓ ÛË Ó· ÂÂÓ‰‡Ô˘Ì ٷ ı¤Ïˆ Ì·˜, ÙȘ ÚÔÛ‰Ô- Ì¿ıÂÈ Ó· ÌË ‰Ô˘Ï‡ԢÓ, ¿Ú· Ë ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÌÔ-
·ÙfiÌˆÓ Î·È fiÛÔ ·˘Ù‹ ‰È·ÚΛ. ™ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ˘ Ì·˜ Î·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ú› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ¿Á¯Ô˜ Î·È Ó‡ڷ».
Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈ- ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜ fï˜ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ª›· ·ÎfiÌË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô˘ ÂËÚ¤·˙ ٷ
ıÂÒÚËÛË «∂Ê·ÚÌÔṲ̂ÓË ŒÚ¢ӷ ÛÙËÓ ¶ÔÈ- Ì·˜ ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ÛÙÂÓ‹ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÔÈ- Â›‰· Â˘Ù˘¯›·˜ Ô˘ ‰‹ÏˆÓ·Ó ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤-
fiÙËÙ· ∑ˆ‹˜», ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ 1.530 ¿ÓıÚˆÔÈ, ÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË ‰ÂÓ ¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ÔÏÏ·Ó‰È΋ ¤Ú¢ӷ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 974 ‹Á·Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ηٿ Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Î·È ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È. ¢˘ÛÙ˘- ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·Ó Ë ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ 32 ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ¯Ò˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÙ˘¯·›- ‹Ù·Ó ¯·Ï·ÚˆÙÈ΋, Ô˘‰¤ÙÂÚË ‹ ÛÙÚÂÛÔÁfiÓ·.
Ë ÌÂϤÙË. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÚÈ̤- ŸÛÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ Ô˘‰¤-
η٤ÏËÍ·Ó Â›Ó·È ˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ ÙÔÓ ¿Ó- ÓÔ˘Ì», ϤÂÈ. ÙÂÚ˜ ‹ ÁÂÌ¿Ù˜ ÛÙÚ˜, fiÙ·Ó Á‡ÚÈÛ·Ó ‰ÂÓ ¤-
ıÚˆÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÈ ‰È·ÎÔ- ™˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ‰Â ˆ˜ «Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ- ÓȈı·Ó ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∞Ó ÎÈ ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂ-
¤˜ ·˘Ù¤˜ ηı·˘Ù¤˜ fiÛÔ Ë ÚÔÛÌÔÓ‹. ∏ ÌÂ- ‚Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Ì·ÁÈÎfi Ù·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ
Á·Ï‡ÙÂÚË «ÙfiÓˆÛË» ÛÙ· Â›‰· Â˘Ù˘¯›·˜ ÎÔ˘Ì› Ô˘ ·Ù¿ÌÂ Î·È fiÏ· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È. °È· Ô‡Ù fiÛÔÈ ÙȘ ÂÚȤÁÚ·„·Ó ˆ˜ ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜
Ô˘ ‰‹ÏˆÓ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔÓ Û¯Â- ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û¯¤- ¤ÓȈı·Ó ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ

O‰ËÁfi˜ ÁÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·ÎÔ¤˜


¡· οÓÂÙ ÔÏÏ¿ ¡· «Û¿Ù» ¡· ÌÈÏ¿Ù fiÛÔ ¡· ÌË ÌÂÙ·ı¤ÙÂÙÂ

1 ÌÈÎÚ¿ Ù·Í›‰È· ‹
ÂΉÚÔ̤˜
·ÓÙ› ÁÈ·
·Ú·ÙÂٷ̤Ó˜
2 ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ Û·˜
Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜
ÂÚÈfi‰Ô˘˜ 3 ÌÔÚ›ÙÂ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÁÈ· ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜
‰È·ÎÔ¤˜ Û·˜
4 fiϘ Û·˜ ÙȘ
ÂÈı˘Ì›Â˜
ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ
‰È·ÎÔÒÓ
‰È·ÎÔ¤˜

OÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

5
¶ËÁ‹: ∫apa Research 2009

¡· οÓÂÙÂ
28,7% ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË
23,6% 21,1% ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙˆÓ
‰È·ÎÔÒÓ – ηÓÔÓ›ÛÙÂ
13,1% ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηÈ
3,1% 10% ·ÔʇÁÂÙ ÔÙȉ‹ÔÙ ¤¯ÂÈ
¯·Ï¿ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ
2008 2009 ·ÚÂÏıfiÓ

ª›· ¤ˆ˜ 10 Ë̤Ú˜ ¶¿Óˆ ·fi ¤Ó·Ó Ì‹Ó· ¢ÂÓ ı· ¤Î·Ó·Ó ηıfiÏÔ˘ ‰È·ÎÔ¤˜
∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 17


°¤ÌÈÛ·Ó ÔÈ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜ Ù˘ EY¢A¶ +400
ΔÔÌ‹ Û ‚¿ıÔ˜, OÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ 7ÂÙ›·˜ ÂÈÛ¤ÚÚÂ˘Û·Ó 2010
ÚÒÙË Ë̤ڷ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜ Ù˘ EY¢A¶.
Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ›, Ì ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ‡„Ë ‚ÚÔ¯‹˜
ÙˆÓ ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ EÏÏ¿‰· ÂÍËÁÂ›Ù·È ÁÈ·Ù› ̤۷ Û ¤ÓÙÂ


ÌfiÏȘ Ì‹Ó˜ ÎÂÚ‰›Û·Ì ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‡‰Ú¢Û˘

EY¢
Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜

ÙˆÓ
Δ√ª∏ Û ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘„Ë-

ÂÌ¿
ÏÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ MÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‡„Ë ‚ÚÔ¯‹˜ ·Ó¿ Ì‹Ó·

Ôı
∫Ï¿‰ˆÓ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÚÒÙË Ë-
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009

··
̤ڷ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÎÚ›ÛˆÓ
- ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010

ÂÏÙ›
ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ∂Ófi-

‹: ¢
ÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. (Û ¯ÈÏÈÔÛÙ¿)

¶ËÁ
™ÙÚ·Ùfi˜ ¶¿ÈÁÎÔ
™ÙÔÓ ™ÙÚ·Ùfi •ËÚ¿˜ ·ÔÛÙÚ·- Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ AÛÚ¿ÁÁÂÏÔÈ,
Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ
Ù‡ıËΠÂÚ›Ô˘ ÙÔ 50%
ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‹ÁˆÓ Î·È Û˘- ¶·Ú·Ì˘ıÈ¿
ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ™Ù. ¡¿Û˘ (‰È-
ÔÈÎËÙ‹˜ 1˘ ™ÙÚ·ÙÈ¿˜), ∫.
390 369 £ÂÛÚˆÙ›·˜
+208
2009
∫·Ù‹˜ (‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∞’ ™ÒÌ·-
ÙÔ˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡), π. ∫ˆÏ¤ÙÛ˘
471 368 465 Z·ÁÔÚ¿
¶ËÏ›Ô˘
MÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ
·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡
+ 294
(‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∞™¢À™), °. Δ·ÌÔ˘- 483 452 2006
ÛÙÔ˘˜ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜
Ú›‰Ë˜ (·’ ˘·Ú¯ËÁfi˜ °∂™),
¶·Ó. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ (˘·Ú¯Ë-
§·‡ÎÔ˜
¶ËÏ›Ô˘ Ù˘ EY¢A¶
- 43
Áfi˜ °∂∂£∞) Î·È ∂. ∫Ô‡ÎÔ˘- 371 OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜- 2007
˙·˜ (‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∞™¢∂¡).
K·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˘
M¿ÚÙÈÔ˜
(Û ÂηÙ.
- 54
¡·˘ÙÈÎfi ÕÚÙ·˜ ΢‚Èο 2008
™ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi ·Ô-
ÛÙÚ·Ù‡ıËÎ·Ó Ô ·ÓÙÈÓ·‡·Ú-
£ÂÔ‰ˆÚÈ·Ó¿
ÕÚÙ·˜ ™ÙÂÓ‹
E˘‚Ô›·˜
̤ÙÚ·) + 50
2005
¯Ô˜ (ªË¯.) ¶·Ó. ∫fiÏÈ·˜ ηÈ
ÔÈ ˘ÔÓ·‡·Ú¯ÔÈ ¡. μ·˙·›Ô˜
(˘·Ú¯ËÁfi˜ °∂¡), ¢. ¶··-
ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, ÃÚ. ∫··Úfi˜,
¶·Ó. ƒ·‚›ÙÛ·˜, ÃÚ. ∫·ÙÛ·-
No¤Ì‚ÚÈÔ˜
¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜
+ 196
2004
Úfi˜, °. μÔÚÈ¿˜, π. ¶·Ó·Áfi-
Ô˘ÏÔ˜ Î·È ¢ËÌ. ∫¿Ú·Ï˘.
I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜
¶ÚÔ‹¯ıËÛ·Ó Û ·ÓÙÈÓ·˘¿Ú- º·Ú¿ÁÁÈ
¯Ô˘˜ Ô °. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ (ÚÔ- ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜
511
™·Ì·ÚÈ¿˜
ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·Ú¯ËÁfi˜ ™Ùfi-
ÏÔ˘), Ô °. OÚÊ·Ófi˜ (ÚÔÔÚ›- ¶ËÁ‹: ¢›ÎÙ˘Ô A˘ÙfiÌ·ÙˆÓ ™Ù·ıÌÒÓ EıÓÈÎÔ‡ AÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ AıËÓÒÓ
˙ÂÙ·È ÁÈ· ·Ú¯ËÁfi˜ ™ÙÚ·ÙËÁ›-
Ô˘ °∂∂£∞) Î·È Ô º. ÷Ù˙ˉ¿-

∫ÂÚ‰›Û·Ì ÓÂÚfi ÁÈ·


΢ (ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÁÂÓÈÎfi˜
ÂÈıˆÚËÙ‹˜).

∞ÂÚÔÔÚ›·
™ÙËÓ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· ·-
ÔÛÙÚ·Ù‡ıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì-

¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ Û 5 Ì‹Ó˜


Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó˘Ó ·Ú¯ËÁÔ‡
(μ·Û. ∫ÏfiÎÔ˙·) Î·È Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ·ÓÙÈÙ¤Ú·Ú¯ÔÈ ∫.
∫·Ï·Ì¿Ù·˜ (‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ™∂-
£∞), π. ¶·ÙÛ·ÓÙ¿Ú·˜ (·Ú¯Ë-
Áfi˜ Δ·ÎÙÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜)
Î·È Ô ∫. ∫Ô˘Ó¤Ï˘ ηıÒ˜ ηÈ
ÔÈ ˘ÔÙ¤Ú·Ú¯ÔÈ ∫. μÏ·¯¿-
‚·˜ Î·È ∫. π·ÙÚ›‰Ë˜. OÈ ˘Ô-
Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος της λειψυδρίας αλλά δεν έχει εξαφανισθεί
Ù¤Ú·Ú¯ÔÈ ∞. ∞ÙÌ·Ù˙¿Î˘ Î·È ∏ ηχÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿, ·fi ÙÔ 2004 Î·È ÌÂÙ¿, ÁÈ· Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ë ÊÂÙÈÓ‹. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ¤ÓÙ ̋Ó˜
°. ¢Ô‡ÌÔ˘ ÚÔ‹¯ıËÛ·Ó Û ·-
ÓÙÈÙÂÚ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÚÔˆıÔ‡- ÔÈ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜ Ù˘ ∂À¢∞¶ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 400 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ – ÂÚ›Ô˘ fiÛÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÛÂ
ÓÙ·È ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ Û ·Ú¯ËÁfi ¤Ó· ¤ÙÔ˜. OÈ ÂȉÈÎÔ› ˆÛÙfiÛÔ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ Û·Ù¿Ï˜, ηıÒ˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÏÂÈÊı›
∞Δ∞ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ™∂£∞. ∂›-
Û˘ ·ÔÛÙÚ·Ù‡ıËÎ·Ó ÔÈ ˘- ƒ∂¶√ƒΔ∞∑: ÿÚ˘ ∫·Ú·Ó›Î·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂À¢∞¶, ÙËÓ 1Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi
ÔÙ¤Ú·Ú¯ÔÈ ∞ı. ∞ı·Ó·Ûfi- Ù· Û˘ÓÔÏÈο ·Ôı¤Ì·Ù· ÓÂÚÔ‡ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‚fiÚÂÈ-
Ô˘ÏÔ˜, ÃÚ. ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜, ∂. È ‚ÚÔ¯¤˜ ‹Ù·Ó ÔÏϤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊıÈ- 655 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· Î·È ¯ı˜ ¤ÊÙ·- Ô˘˜, ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô,
ºÏ¤ÛÛ·˜, π. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘,
°Ú. ¶ÚÂ˙ÂÚ¿ÎÔ˜, £. °È·ÓÓÈ-
ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, ¡. §‡Ú˘ Î·È ¶·-
«O ÓÔˆÚÈÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜
Ì‹Ó˜. Δ· Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ‡„Ë ‚ÚÔ¯‹˜
Ô˘ ηٷÁÚ¿„·Ì ηٷٿÛÛÔ˘Ó ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ˘-
Û·Ó Ù· 1,055 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο. ∞ÓÙ›-
ÛÙÔȯ·, ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÓÙ¿ÌËÓÔ, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2008-
2009, Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 208 Â-
Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤ÊÙÂÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ηÈ
Ó· ¤¯Ô˘Ì ‚ÚÔ¯‹», ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. §·ÁÔ˘-
‚¿Ú‰Ô˜.
ÓÙÂÏ‹˜ ¶··Û¿‚‚·˜. ¶·Ú·- ‰ÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÙÔ˜ – Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ ηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ·, ÂÓÒ ÙȘ ‰‡Ô ÚÔË- ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ·˘ÙfiÌ·ÙˆÓ
̤ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘ÔÙ¤Ú·Ú¯ÔÈ ∞. 2009 – Û ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÙˆÓ ÙÂ- ÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠ̛ˆÛË Î·È fi¯È ÛÙ·ıÌÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ
ΔÛ·ÓÙËÚ¿Î˘ (ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ. ∞fi Ù· ‰ÂÏÙ›· Ù˘ Â- ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ·fi
ÁÈ· ¢∞À), ÃÚ. ÷ڛÙÔ˜ (ÚÔÔ- ■ Ù·ÈÚ›·˜ ‡‰Ú¢Û˘ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏ¢- ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ
Ú›˙ÂÙ·È ÁÈ· ˘·Ú¯ËÁfi˜ ∞Δ∞), ™ΔO º∞ƒ∞°°π Δ∏™ ™∞ª∞ƒπ∞™ Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂ- Ê·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ ™·Ì·ÚÈ¿˜, fiÔ˘ 511 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ‚ÚÔ-
∫. ¶¤ÙÚÔ˘Ï·˜ Î·È ∏Ï. μÂÓ¤- ÚÔ‡ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¯‹˜ ¤ÂÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.
Ù˘. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ ·fi ÙÔÓ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2002 - ª·ÚÙ›Ô˘ 2003 Î·È ·Ó¤Ú¯Ô- ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜, ÛÙ· 483
™ÙÔ ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ™ÒÌ· ·Ô- OÎÙÒ‚ÚÈÔ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ηٷÁÚ¿ÊËΠÓÙ·Ó Û 522 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ·. ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÛÙ· £ÂÔ-
ÛÙÚ·Ù‡ÙËÎÂ Ô ˘ÔÛÙÚ¿ÙË- ‰ˆÚÈ·Ó¿ ÕÚÙ·˜ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ (476) ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó·
ÁÔ˜ °. ¶Ô‡ÏÔ˜. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡-
ÛÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ ™·Ì·ÚÈ¿˜ ™ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ™·Ì·ÚÈ¿. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ
ÏÈÔ ∞Ú¯ËÁÒÓ °ÂÓÈÎÒÓ ∂ÈÙÂ- «º¤ÙÔ˜ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ·Ú·ÙËÚԇ̠ȉÈ- ÂȉÈÎÔ›, ÔÈ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÛÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ Ù˘ ™·-
Ï›ˆÓ ·¤‰ˆÛ Û fiÏÔ˘˜ ÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ∂ȉÈο ÁÈ· Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ‡„Ë ‚ÚÔ¯‹˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿- Ì·ÚÈ¿˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓ˜ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜
ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙÚ·Ù¢fiÌÂÓÔ˘˜ ÓÂÚÔ‡, ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË Â›Ù ÁÈ· Ù· ˘- ‰·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍËÁ› ÙË Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ì‹Ó˜, fï˜ ÂÂȉ‹ ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË
ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÂÈÙ›ÌÔ˘ Ù˘ ı¤- ‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο, ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤ÓÙ ̋Ó˜ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ. §ÈÁfiÙÂÚË ‚ÚÔ¯‹ ¤ÂÛ ÛÙ· ·Ó·- Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ‡„Ô˘˜
Û˘ Ô˘ ηÙ›¯·Ó. OÈ ÎÚ›ÛÂȘ ‹Ù·Ó Ôχ ·Ô‰ÔÙÈÎÔ›», ϤÂÈ ÛÙ· «¡∂∞» Ô ÌÂ- ÙÔÏÈο, Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ Ë ∂‡‚ÔÈ·, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‚ÚÔ¯‹˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙȘ Â-
Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ÙˆÚÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ∞- Î·È Ë ∞ÙÙÈ΋, fiÔ˘ fï˜ ÂÚÈ̤ӷÌ ÌÂÁ·Ï‡- ÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ fiÔ˘ ‚Ú¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ı’ fi-
ıËÓÒÓ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §·ÁÔ˘‚¿Ú‰Ô˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÂÚ· ‡„Ë. OÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.
∂ÏÏ¿‰· / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 47

[ ∞¡∞§ø™πª∞ ] [ 20 EƒøΔ∏™∂π™ ]

¢Ú ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∑¿ÌÔÁÏÔ˘
∞ÏÏÂÚÁ›Â˜ ¢π∂À£À¡Δ∏™ ∫∞π ∫∞£∏°∏Δ∏™ Δ∏™ O°∫√§√°π∫∏™ ∫∞π ∞∫Δπ¡√£∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫∏™
∫§π¡π∫∏™ Δ√À ¡√™√∫√ª∂π√À Δ√À √º∂¡ª¶∞Ã

ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜
ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÈÛË
¢ Ê˘Û‹ÍÂÈ ÙÔ ·ÂÚ¿ÎÈ
Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ÙÚÈÁ‡Úˆ
ÛÙ· ηÛÎfiÏ Ì·˜, ÎÈ ¤ÙÚÂÍ·Ó
Ë Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ
ÔÈ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË
ı¤ÛË ÙˆÓ ÎÚ˘ÔÏÔÁËÌ¿ÙˆÓ,
ÌËÓ Ù˘¯fiÓ Î·È ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÌÈ· ∏ Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ Î·Ú- ΔÈ Â›Ó·È Ë ÂÂÌ‚·ÙÈ΋ ·ÎÙÈ- ¶ÔÈ· ÎÂÓ¿ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ ∂¿Ó ÂÛ›˜ ·ÛıÂÓÔ‡Û·ÙÂ
̤ڷ ηı·Úfi˜ Ô
Ù·Ï·›ˆÚÔ˜ Ó‡ÌÔÓ·˜ Î·È Î›ÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÈÛË
1 ÓÔıÂÚ·›·;
∂›Ó·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô
10 ÛÙ· ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·¢ÙÈ-
ο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂™À;
14 Ô‡ ı· ·¢ı˘ÓfiÛ·ÛÙ·Ó;
∂Í·ÚٿٷÈ. ™¯Â‰fiÓ Û fiϘ ÙȘ
Ù· Û˘Ó·Ê‹ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. – fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ·- fiÁÎÔ˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÂ›Ù·È ÂÓ Ùˆ ¤- Δ· ÔÛ¿ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó¿-
μ‹¯·˜ Î·È ÊÙ¿ÚÓÈÛÌ· Î·È Ûˆ, ̤ۈ ηıÂÙ‹ÚˆÓ. ÂÏÏËÓÈο ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ‰ÂÏÊÔÈ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÓÙÈÌÂ-
‚Ú¿¯ÓÈ·- ÚÂÏıfiÓ. OÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ
ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·- Ùˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ. ∂Λ
ÛÙËÓ È·ÙÚÈ΋ οÓÔ˘Ó ™Â ÔÈ· ÛËÌ›· ˘ÂÚ¤¯ÂÈ
ÛÌ·
·ÏÏÂÚÁÈο ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ó· ·-
2 Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋
·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·;
¢ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ô-
χ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘
Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Â›-
Ó·È ÛÙ· ̤۷ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.
fiÏ·, ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ù· Ù·Ì›· ÛÙÔ Â-
ÙÂÓ›˙Ô˘Ó Ì ·ÈÛÈÔ‰Ô- ∏ οı ̤ıÔ‰Ô˜ ¤¯ÂÈ Ù· ÏÂÔÓÂ- §¤Ù «Ó·È» ÛÙȘ ·ÔÏ·‡-
‹Úı·Ó Ó·
·ÓÙÈηٷ- Í›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ÙÔÓ›- ÎÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜
͈ÙÂÚÈÎfi. ∂Ô̤ӈ˜, ›ӷÈ
‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙ·-
15 ÛÂȘ; §¤ˆ «Ó·È» ÛÙȘ ·Ô-
Ï·‡ÛÂȘ ·ÓÂÈʇϷÎÙ·, ·ÏÏ¿...
ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜
T˘ ÕÓÓ·˜ ÙÔÓ ‚‹¯·, ˙ÂÈ Ô ‰Ú ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ÁÈ· ηχÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶¿- ̤ÙÚÔÓ ¿ÚÈÛÙÔÓ.
ÓÙˆ˜ Ë ÂÂÌ‚·ÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·- Ì ÂÏÏÈ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË –
¢·ÌÈ·Ó›‰Ë ÙÔ ÊÙ¿ÚÓÈ- ∑¿ÌÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›- Î·È ¿Ú· ÂÍÔÏÈÛÌfi – Ó· Û˘- ∫·È fiÙ ‚¿˙ÂÙ ÊÚ¤ÓÔ
ÛÌ· Î·È ÙÔ
‚Ú¿¯ÓÈ·ÛÌ· Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜
Ô˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂÚ¢-
›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÙÔÓ fiÁÎÔ Ì ÌÂÁ·-
χÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÎÚÈıÔ‡Ó Ì ٷ ΤÓÙÚ· Ù˘ 16 ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÚÔ˜
¯¿ÚÈÓ Ù˘ ˘Á›·˜ Û·˜;
ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ‰fiÛÂȘ ·- μfiÚÂÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘.
ÂÚÈfi‰Ô˘. ª‹Î·Ó ÎÈ ÔÈ ŸÙ·Ó ÍÂÂÚÓ¿ˆ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ.
Ó¤ÔÈ ÛÙÔÓ ¯ÔÚfi, Ô˘ fiÏÔ ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ™Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘
ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì·˜
ÚÔÒıËÛÂ ÙËÓ Â-
ªÂ ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ Û·˜ Ô- 11 ∂ÏÏ¿‰·˜ ÔÈ Ï›ÛÙ˜ ·Ó·-
17 ∫·Ó›˙ÂÙÂ; ∫¿ÓÈ˙· Ì·-
ÎÔÚ‰ÒÓÔÓÙ·Ó, fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜
·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÚ‡Ô. ¡· Ô˘
ÂÌ‚·ÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔıÂ-
Ú·›· ÛÙËÓ ÚÒÙË
3 Ì¿‰· ÚÔˆı‹Û·Ù ÙË ıÂ-
Ú·¢ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ̤ıÔ‰Ô ÛÙËÓ
ÌÔÓ‹˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜
3 Ì‹Ó˜. ™ÙË °ÂÚÌ·Ó›·;
ÓȈ‰Ò˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 1978.
ΔÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ· fï˜, ·fi ÙËÓ
ÙÔ˘˜ ¤ÚÈÍ οو Ë ¯ÏÈ·Ú‹ Î·È Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï· Ô- ¢ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 10 Ë̤Ú˜, ÌÈ· Ë̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË.
ÁÚ·ÌÌ‹. ÀÔÁÚ·ÌÌ›- ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹.
ÓÔ‹ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ÙÔ˘˜ ∂›Ì·ÛÙ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi- ÛÔÛÙ¿ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÛÙ‡Û˘). ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·Ó¤- ∂¿Ó fiÏÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·-
ÎÔÎΛÓÈÛ ÙË Ì‡ÙË Ô ˙ÂÈ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ô Û·Ì ·˘Ù‹ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ì Ӥ˜ ΔÈ Ì·˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔ
ÊÂÚ· ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ΔÔ ÙÌ‹- 18 Ì ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘˜
ÙÚ˘ÊÂÚfi˜ ºÏ‚¿Ú˘ ηÈ
ÙËÓ ¤Î·Ó οÓÔ˘Ï· Ô
ηÚΛÓÔ˜ Â›Ó·È È¿ÛÈ-
ÌÔ˜ ÛÙÔ ÂÚ›Ô˘
Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙÚÈۉȿÛÙ·Ù˘ ·ÂÈ-
ÎfiÓÈÛ˘.
6 ̤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÂÌ‚·ÙÈ΋˜
·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·˜;
Ì· ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ 12 È·ÙÚÈÎÔ‡˜ Ê˘-
ÛÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·
ηÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, fiÛÔÈ ı·
ÛÒ˙ÔÓÙ·Ó;
·È¯ÓȉȿÚ˘ ª¿ÚÙ˘. ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌfiÓÔÓ ‰‡Ô, Ì ·- ΔÔ Î¿ÓÈÛÌ· Â›Ó·È ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ
™Â ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ë ªÂ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ÚÔÌÔÙÈ΋˜
ΔfiÛ˜ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ Ì·˙Â̤Ó˜
‰ÂÓ Â›¯· Í·Ó·‰Â› ÔÙ¤ Ó·
40% fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈ-
ÙÒÛˆÓ. ¶·Ú·‰¤-
4 ̤ıÔ‰Ô˜;
™Â ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÁÓˆ-
ı· ‰›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
Ú˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘-
ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÏÈ-
ÁfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜.
Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ Î·Ó›˙·Ì – ÂÓÂÚÁË-
ÙÈο ‹ ·ıËÙÈο – Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ
΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Â›Ì·È ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘
Ì ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙˆÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ Î·È ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ì¤ÓÔ˜
ÂÂÈṲ̂ÓË fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ʇÛ˘
¯ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ Ô
·ÎÙÈÓÔıÂÚ·¢ÙÈÎfi˜
ÛÙ› Ì ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË,
Á˘Ó·ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ηÚΛÓÔ, ηÚΛÓÔ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓÂÁ¯Â›ÚËÙÔ˘˜ – Û‹-
ÌÂÚ· – ηÚΛÓÔ˘˜.
12 ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÚ-
ÎÈÓÔ·ı‹;
ÓÔÛÔ‡Ó ı· ÌÂȈÓfiÙ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ Î·Ù¿ 25%. ∂Ô̤ӈ˜, Ë
ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ ÙËÓ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ›-
ÂÍÔ‚ÂÏ›˙ÂÈ. ∂›Ó·È fiˆ˜ Ë ÙÔ̤·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿- Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ªÔÚ› Ó· ÓÈÎËı› Ô Î·ÚΛ-
¢ÂÓ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ Î·ÎÔ‹ıÂȘ
˘ÁÚ·Û›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ™ÙÔ ‰·, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ηıÂÙ‹Ú˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ˘„ËÏfi-
7 ÓÔ˜;
›‰È˜. ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ
Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ¿ÌÂÛË Úfi-
Ó·È ÂıÓÈ΋ ˘fiıÂÛË.
∞Ó·ÎËÚ˘¯Ù‹Î·Ù ·ÓÙÂ-
‚È‚Ï›Ô Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜
·ÎfiÌ· ÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ Ë ∞ÙÙÈ΋
ÛÙÂϯÒÓÂÙ·È ·fi
ÈηÓfiÙ·ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹-
ÙÂÚ˜ ‰fiÛÂȘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÛÙÔÓ
fiÁÎÔ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈ‚·Ú‡-
Œ¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚‹Ì·-
Ù·. ™Â ÔÛÔÛÙfi ÂÚ›Ô˘ 40% fi-
Û‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·,
Û ¿ÏϘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ
19 ÈÛÙ¤ÏÏÔÓ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∞-
η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ...
¤¯ÂÈ Îϛ̷ ÍËÚfi Î·È ÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Â›Ó·È È¿-
‡ÎÚ·ÙÔ, Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ÓÔÓÙ·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÈ ˘ÁÈ›˜ È- ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ∂›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ Ô˘
ÌÔÓ˜, ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ ÛÈÌÔ˜. ∞ÚΛ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤ÁηÈÚ·
ÙfiÔ˜ ˘ÁÈÂÈÓfi˜. ¶ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÛÙÔ›. Ë ‰È¿ÁÓˆÛË. ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙË ıÂÚ·›· ÁÈ· ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜
ÌÂÁ·Ï›·. ΔÒÚ· È·, ·ÊÔ‡ Ë ÙÔ̤· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ- ‰‡Ô Ì‹Ó˜. ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡.
Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜; ∂-
˘ÁÚ·Û›· ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ
‰È¤ÍÔ‰Ô Û ¯ÒÌ· Ô˘ıÂÓ¿,
‰fiÙËÛ˘. 5 Í·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ.
™ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË, Û ·ÛıÂÓ›˜
8 ¶fiÛÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÛıÂÓ›˜
ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ÓÔÛÔÎÔ-
13 ™ÙÔ ∂™À ÙÒÚ· ȉڇÂ-
Ù·È ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·¢ÙÈÎfi 20 ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi
Û·˜ ÛÙÔ›¯ËÌ·;
Ì¿Ù·È· ÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi ÌÂ›Ô Û·˜;
™À¡∂¡Δ∂À•∏: Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿- ¶ÂÚ›Ô˘ 200 ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ·È‰È¿... ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜
ÙÛÈ̤ÓÙ· Î·È ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Î·È ‰ÈÔ, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·˜ Â›Ó·È ∞ÁÔÚ¿ÛÙËΠÙÔ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ Î·È Ù˘ ÚÔÌÔÙÈ΋˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·Îfi-
οÓÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÔÌȯÏ҉˜, ª∞ƒ£∞ ∫∞´Δ∞¡π¢∏
°È·Ù› ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·¢ÙÈÎfi Ì˯¿ÓËÌ· ÌË ÈÔ ÚÔÛÈÙ‹ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Ë
ÙÔ ÎÚ‡Ô ‰È·ÂÚ·ÛÙÈÎfi. ŒÙÛÈ
Î·È Ë ÊÔ‡ÓÙˆÛË, Ë ÊÏfiÁ·
›‰È· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ·˘Ù¿ Ù˘ Â-
ÂÌ‚·ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ (ÙÔ-
ÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ 90% - 98%).
9 ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜
‹ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘;
ÁÈ· ·È‰È¿. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÂϯÒÛÂÈ
ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Î·ıÂÙ‹ÚˆÓ ÁÈ·
·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, ·ÎfiÌË Î·È ·fi Ó¤-
Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ, ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍÂȉÈ΢- ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ì ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·- Ô˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Â˘-
ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Î·È Ô˘ÏÈ¿ Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ (‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ›- ̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÂÌ‚·ÙÈ΋˜ ·ÎÙÈ- ÌÈÎfi Î·È ¿Ú· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. Ú›· ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÂÌ‚·ÙÈ΋˜ ·-
ÍÂÛ¿ÛÂÈ, ÔfiÙ ÍÂÛ¿ÂÈ Ù·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ·ÎÚ¿ÙÂÈ· ÓÔıÂÚ·›·˜. ΔÚ·ÁÈÎfi. ÎÙÈÓÔıÂÚ·›·˜.
ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ,
ÛÙȘ ̷ϷΤ˜ ·ÚÂȤ˜ ÙˆÓ
Ó·ӛ‰ˆÓ. ∫·È ÙÔ˘˜ Ú‹˙ÂÈ
ÙȘ ̇Ù˜ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È [ ™∂ ¶ƒøΔ√ ∂¡π∫√ ]
ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ÙÔ˘˜ ·ÁÚȇÂÈ Ù·
Ì¿ÁÔ˘Ï·, ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÎÒÓÂÈ
ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ Ô‰fi,
ÙÔ˘˜ ‰È·Ï‡ÂÈ. ŸÛÔ ÂÌ›˜
ı¤ÏÔ˘ÌÂ Û·Ó ·ÓıÚÒÈÓ·
O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ¿ÎÔ˘ Ó· Ì·Á·˙› Ì ¤ÈÏ· – ÌÂ, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙȘ ·Ï˘Û›- Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·ÁÔÚ¿˜ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ‹, ·ÊÔ‡ ÛÂ
fiÓÙ· Ó· ›̷ÛÙ ˆÚ·›ÔÈ Î·È
Ì ηı·Ú‹ ¿ÚıÚˆÛË, ÙfiÛÔ
ÔÈ ·ÏÏÂÚÁ›Â˜ Ì·˜ ÔÏÂÌ¿ÓÂ
Œ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÙÛÈÌË-
̤Ó˜ ÙÈ̤˜ – Î·È ¤Ó· η-
Ù¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÌÔÚ‡ÂÙ·È ÌÂÙ·-
‰Â˜ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ Â› ‰ÂηÂٛ˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· fï˜ ¤-
‚·Ï ÏԢΤÙÔ ÛÙËÓ fiÚÙ· Î·È ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜
›‰· Ù· Ú¿ÊÈ· ¿‰ÂÈ· Î·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÎÔÓÈṲ̂ÓÔ.
οı ÁˆÓ›· Ù˘ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÂÈ Î·Ó›˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ÂÌfi-
ÚÔ˘˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÔ˜ ÌfiÏȘ
¤Ó· ‹ ‰‡Ô ¢ÚÒ Î·È Ó¤Â˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÊıËÓÒÓ ·ÍÂÛÔ˘-
Ì ‡Ô˘Ï· ̤۷. £· ¤ÚÂ ¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÔÏ˘ÙÂÏ›- ª›· ÊÔÚ¿ Î·È ¤Ó·Ó ηÈÚfi, ÁÓˆÛÙ‹ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ‚ÔÚ›- ¿Ú. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÒÙ˘ ηÈ...
Ó· ›̷ÛÙ ‰¤ÓÙÚ·, ·˜ ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÔÈ- ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ηٷÎÏ˘˙fiÙ·Ó Î¿ı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·Ó¿Á΢ ı· Â›Ó·È Ë ¯·ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ
ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, ÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÂÓÙfiÈÛ· ·fi ÎfiÛÌÔ. ∂Λ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Ù· ¿ÓÙ·: ·ÎÚÈ‚¿ ÚÔ‡¯·, ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ¿ÎÔ˘. ∏ ÂÈ‚›ˆÛË ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›-
ÎÏËÌ·ÙÛ›‰Â˜, ÛÙ‹ÌÔÓ˜, Δ˘ ª¿Úı·˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘. ∂›‰· ηÙ‚·- ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚ¿ Ì·Á·˙¿ÎÈ· Ô˘ ÂÌfiÚÔ˘ Û ÌÈ· ηٷӷψÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ‹Ù·Ó ÌÂÓ
ÏÈÌÂÏԇϘ, ÎÈ ¿ÏÏ· ›‰Ë Ṳ̂ӷ ÚÔÏ¿ Î·È ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÙ˘Ï ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Â›ÊÔ‚Ë, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡,
∫·˚Ù·Ó›‰Ë
Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ò˜ Ù· ÛÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜. «ÏÔÁÈΤ˜» ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜. ΔÒÚ·, ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ˘- fi¯È fï˜ ·Î·ÙfiÚıˆÙË. ™Â Ì›· ÊÙˆ¯‹ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÈ È-
¤ÏÂÁ·Ó, fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ £· ÌÔ˘ ›Ù ˆ˜ ‰‡Ô ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿Ú¯Ô˘Ó – ·Ó Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¤¯ÂÈ; ŸÛ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¤¯ÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘,
‰ÈÒÍ·Ì ·fi Ù· ‰¿ÊË Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ. ΔfiÙÂ, ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Û ÂΛÓÔ ‰È·ÎÚÈÙ‹. Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ӷ Û·Ù·Ï¿, Ó· ˙‹-
Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û·Ó ‚Ô˘‚‹ ÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Ô˘ ¤ÎÚ˘‚ ̤۷ ÙÔ˘ ıËÛ·˘- ΔË Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ¤ÎÏÂÈÓ ÙÔ ¤Ó· Ì·Á·˙› Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·- ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙȘ ·ÏȤ˜ ηϤ˜ ηٷӷψÙÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜
Ù‡„Ë Î·È Ì·˜ Û˘Ó·¯ÒÓÔ˘Ó. Úfi ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂȉÒÓ; O ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ È· fi ¤Ó·Ó Ì‹Ó· ÙÔ ¿ÏÏÔ... ™‹ÌÂÚ· fï˜ Ë ÌÂÙ¿ÏÏ·ÍË ÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.
48

∫fiÛÌÔ˜
ΔÚ›ÙË
2
ª·ÚÙ›Ô˘
2010

∞‰˘Ó·ÙÔ‡Ó

REUTERS/PHILIPPE WOJAZER
Χιλή: ενώ τα σωστικά συνεργεία
ª¿¯Ë Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó·
·ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÓÈÎÔ‡ ÛÂÈÛÌÔ‡ Ô
ÔÔ›Ô˜ ¤ÏËÍ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙË ÃÈÏ‹. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ›¯·Ó
ηٷÌÂÙÚËı› 711 ÓÂÎÚÔ›, ÂÓÒ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡
·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ηٷÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙȘ ÏÂËϷۛ˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜
ÂÌÊ·Ó‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

∂¶πª∂§∂π∞: °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜

Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤ÂÛ ÓÂÎÚfi˜ ·fi ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌfi Î·È Â-

Œ Ú›Ô˘ 160 Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙËÓ ∫ÔÓÛÂÛÈfiÓ ·fi ÙÔ˘˜


ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÔÏÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ
ÏÂËϷۛ˜, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ
10.000 ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ô˘ ‰È¤Ù·ÍÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ªÈÛ¤Ï ª·ÛÂϤ.
«∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÌÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÌÔÈ¿ Ù˘
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÃÈÏ‹˜», ‰‹ÏˆÛÂ Ë ª·ÛÂϤ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi
¬ ™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. O ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Û˘˙ËÙ¿ Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 8,8 ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙË ¯ÒÚ·.
∞·ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Ù¤ıËΠ۠ÈÛ¯‡ ÙËÓ ÂÚ·-
Ṳ̂ÓË Ó‡ÎÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ª·Ô˘Ï¤ Î·È ÛÙËÓ ∫ÔÓÛÂÛÈfiÓ,

Δ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ù˘ ÔÚÁ‹˜


ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡. ™ÙËÓ
fiÏË ·˘Ù‹, ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ¿ÎÔ˘Û·Ó ¯ı˜ ¯Ù˘‹Ì·Ù· ·fi ·Ó-
ıÚÒÔ˘˜ ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÌÈ·˜ 14ÒÚÔÊ˘ Ô-
Ï˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜.
«∞·ÓÙÔ‡Ó ÛÙ· ¯Ù˘‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÛÔÈ Â›Ó·È,
ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÙÚÂȘ», ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ˘ÚÔ-

Ρωσία: εθνική ντροπή για τα μόλις 3 χρυσά στους Oλυμπιακούς Û‚ÂÛÙÒÓ ÃÔ˘¿Ó ∫¿ÚÏÔ˜ ™Ô˘ÌÂÚη˙fi. ∞fi Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘
ÎÙÈÚ›Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ·Ó·Û˘Úı› ¯ı˜ 25 ÂÈ˙ÒÓÙ˜ Î·È 8 ÙÒÌ·-
Ù·, fï˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ı· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó ÙÔ˘˜
°È· fiÏ· Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ‹Á ӷ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ô ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, 60. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ 500.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ-
›˙Ô˘Ó ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔʛ̈Ó, ÂÓÒ Û ÔÏϤ˜ Û˘ÓÔÈ˘ Ë ˘‰ÚÔ‰fi-
ÙÔ ÊϤÁÔÓ ı¤Ì· fï˜ Ô˘ ÙÔÓ ··Û¯ÔÏ› Â›Ó·È ÙÔ Ï‹ÁÌ· Ô˘ ‰¤¯ÙËÎÂ Ë ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÙËÛË Î·È Ë ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔ›.
ÛÙÔ˘˜ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ fiÔ˘ Ë ƒˆÛ›· η٤Ϸ‚ ÙËÓ 11Ë ı¤ÛË, ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘.
™¿ÚˆÛ ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ˆÚÈ¿
∂¶πª∂§∂π∞: ¡·Ù¿Û· ª·ÛÙ¤· ‚‡ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ™ÎËÓ¤˜ Êڛ΢ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ·ÔηχÊıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÂ
˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ «Ó· οÓÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú‹ ·- ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ fiÏÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Û·ÚÒıËÎ·Ó ·fi Ù· ÁÈÁ¿ÓÙÈ·
È’ ·˘Ùfi Î·È Î¿ÏÂÛ ·fi ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘˜ ˘- Ó¿Ï˘ÛË Î·È Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Û˘ÌÂ-

°
·̷ٷ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô ÛÂÈÛÌfi˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂ-
‡ı˘ÓÔ˘˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË °·Ï- Ú¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÂÍËÁÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ƒˆÛ›·˜». ÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› Â‰Ò Î·È ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ·. ΔÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ
Ï›·, «Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ÁÂÓÓ·›· ·fiÊ·ÛË Î·È Ó· ·- ∫¿ÔÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘- ۋΈÛ ÔÏfiÎÏËÚ· Û›ÙÈ· Î·È Ù· «ÌÂÙ¤ÊÂÚ» ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ
Ú·ÈÙËıÔ‡Ó». ¶ÚfiÛıÂÛ ̿ÏÈÛÙ· «Â¿Ó ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ÌÔ- Ï›Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞- ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·, ÂÓÒ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ¿ÏÏ· Û ۈÚÔ‡˜ ÂÚÂÈ›ˆÓ. ™ÙËÓ fi-
ÚÔ‡Ó ÂÌ›˜ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘- ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÏË ∫ÔÓÛÙÈÙÔ˘ÛÈfiÓ, fiÔ˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó 350 ¿ÓıÚˆÔÈ, ¤Ó· ‰Ë-
Ì ÚÈ˙Èο ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔfiÓËÛ˘ Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ÌfiÛÈÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÓÂÎÚÔÙÔ-
ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ì·˜, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·fi Ù· ∞ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ fiÔ˘ Û˘Ó·-
fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ¡ÈÎÔ- ■
ÙÔ˘ μ·ÓÎÔ‡‚ÂÚ», ÙfiÓÈÛÂ Î·È ·Ú·Ô- ™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: Ï¿ ™·ÚÎÔ˙› ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ È-
Ó¤ıËΠÁÈ· Ù· ÎÔÏÔÛÛÈ·›· ¤ÍÔ‰· Ô˘ ı·Ó‹ ·ÁÔÚ¿ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ Ù‡Ô˘ Δ∞ Δ™OÀ¡∞ªπ
¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜. «¶Ú¤- www.tanea.gr ªÈÛÙÚ¿Ï – Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÒÏËÛË fi- ™ÎËÓ¤˜ Êڛ΢ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ·ÔηχÊıËηÓ
ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·- ÏˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ ·fi ÌÈ· ¯Ò- ¯ı˜ Û ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ fiÏÂȘ Ô˘ Û·ÚÒıËÎ·Ó ·fi
ıÏËÙ¤˜ Î·È fi¯È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÔÓÙÚ¤˜ Á¿Ù˜, ÙȘ ÔÌÔ- Ú· ÙÔ˘ ¡∞ΔO ÚÔ˜ ÙË ƒˆÛ›· – ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÛÈ-
ÛÔÓ‰›Â˜», η٤ÏËÍÂ. Îfi ·ÁˆÁfi Ô˘ ı· ÌÂٷʤÚÂÈ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÛÙË ¢˘ÙÈ- Ù· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ·̷ٷ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô ∂ÁΤϷ‰Ô˜
ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÚˆÛÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ Ìfi- ΋ ∂˘ÚÒË, Ô ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ··ÓÙ¿ Û Â-
ÏȘ 3 ¯Ú˘Û¿ ÛÙËϛ٢ÛÂ Î·È Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË «ÌÂÁ¿ÏË Ì›Ô. ™ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¡ÙÈÙÛ¿ÙÔ, «ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 75% ÙÔ˘
μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ì ÂÈ- ÂıÓÈ΋ ‹ÙÙ·», fiˆ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó. «°È· Ôχ ηÈ- ¯ˆÚÈÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›», ϤÂÈ ¤Ó·˜ οÙÔÈÎÔ˜, Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªÂ-
Ù˘¯›· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ› OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› Úfi ˆÊÂÏËı‹Î·Ì ·fi Ù· ÛÔ‚ÈÂÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·», ‰‹- Ú›ÓÔ. «ªÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÈÛÌfi, ‹Úı·Ó ÙÚ›· ·̷ٷ. Δ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ‰ÂÓ
∞ÁÒÓ˜ ÙÔ 2014 ÛÙÔ ™fiÙÛÈ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·- ψÛÂ. «∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó. Œ¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏË ˙ËÌÈ¿, fï˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ۯ‰fiÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛÂ
Û›· ÙÔ˘˜ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 12 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿- Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÒÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ·fi ÙÔÓ ¯¿ÚÙË».
ÚÈ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ¶Ô‡ÙÈÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ıÚÈ·Ì- ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÊÙÈ¿ÍÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô, ‰ÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·». O ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ μÈÓÙ¿Ï ·Ú·‰¤¯ıËΠˆ˜


ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤ÛÊ·Ï ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Âͤ‰ˆÛÂ
ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi, οÙÈ
Ô˘ ı· ›¯Â ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ·-

«OÈ ™¤Ú‚ÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó Ù· ‰¿ÊË ÙÔ˘˜» Ú·Ï›ˆÓ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛËÌ›·. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ-
ÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ô Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Ô˘ Û‹Ì·Ó·Ó ÔÈ ÏÈÌÂӿگ˜ ¤ÛˆÛÂ
ÙË ˙ˆ‹ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ, ·Ó fi¯È ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.
«£∞ À¶∂ƒ∞™¶π™Δø ÙÔ ¤ıÓÔ˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ μÔÛÓ›·˜, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1992-1995, Ë- Ùfi ÙÔ˘ Û ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ. ™‡Ìʈӷ Ì O O∏∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË
AP PHOTO/ICTY

ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ˜ Î·È ÈÂ- Á‹ıËΠÌÈ·˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎ- ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÂÈ- ÃÈÏ‹, ·ÊÔ‡ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Ù˘ ˙‹ÙËÛ ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÂÎÛÙÚ·Ù›-
Úfi˜», ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô ƒ¿ÓÙÔ‚·Ó ∫¿Ú·- ηı·Ú›ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙˆÓ Ù¤ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ ÌÔ˘- ·˜, ÎÈÓËÙ¤˜ Á¤Ê˘Ú˜, ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο ÙËϤʈӷ, ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ, Û˘-
Ù˙ÈÙ˜, Ô ÚÒËÓ ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ Ù˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚÔ·ÙÈÎÒÓ ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Î·È ÔÈ Ì·- ÛÙ‹Ì·Ù· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ˘‰¿ÙˆÓ, Ì·ÁÂÈÚ›· ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜, ÌÔÓ¿-
μÔÛÓ›·˜, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔ- ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ μÔÛÓ›·˜ Î·È ¯ËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ «¤‚·„·Ó ‰Â˜ ·ÈÌÔοı·ÚÛ˘ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ Î·È
Ú¿ ÛÙË Ã¿ÁË, ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÔÈÓÈÎfi ¢È- ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ «ÂıÓÈο ηı·ÚÔ‡» Ì ·›Ì· ̤¯ÚÈ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛϷÚÈ ∫Ï›-
ηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ O∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒËÓ °È- ÛÂÚ‚ÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. «OÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÚÔ- ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜... ÓÙÔÓ Â› fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙË ÃÈÏ‹, ı· ʤÚÂÈ
Ô˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, fiÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ 11 Û·ıÔ‡Ó Ó· Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ˆ˜ ¤Ó·Ó ∏ ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘- Ì·˙› Ù˘ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Eqecat, Ë
ηÙËÁÔڛ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ‚¿Ú‚·ÚÔ Ô˘ ÂÈÙ¤ıËΠ۠¤Ó·Ó ηÏfi ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Á¤ÓÓË- ÔÔ›· ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙ¤˜ Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜
‰‡Ô ÁÈ· ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·. O ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜, Ô Ô- Î·È ÊÈÏÈÎfi Á›ÙÔÓ·», ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫¿Ú·- Û ÙË ‰È΋ Ì·˜ Û˘- ηٷÛÙÚÔÊÒÓ, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ˙ËÌÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ÌÔ-
Ô›Ô˜ ÌÔ˚ÎÔÙ¿ÚÈÛ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰›- Ù˙ÈÙ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔÓ Â·˘- ÌÂÚÈÊÔÚ¿». Ú› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 30 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· – ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 15% ÙÔ˘ ∞∂¶
΢ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ OÎÙÒ‚ÚÈÔ, ·ÓÙÈÌÂ- Ù˘ ÃÈÏ‹˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ˘ÔÛ¯¤ıËΠӷ ‰È·ı¤ÛÂÈ 3
Ùˆ›˙ÂÈ ÔÈÓ‹ ÈÛfi‚È·˜ οıÂÈÚ͢ ÂÊfi- ¬ ƒ¿ÓÙÔ‚·Ó ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜. O ÚÒËÓ ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ ™¤Ú- ÂηÙ. ¢ÚÒ (4 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·), Ë π·ˆÓ›· 3 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ηÈ
ÛÔÓ ÎÚÈı› ¤ÓÔ¯Ô˜. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ Î·ÙË- ‚ˆÓ Ù˘ μÔÛÓ›·˜ ÛÙË Ã¿ÁË ÛÎËÓ¤˜, ÁÂÓÓ‹ÙÚȘ Î·È ¿ÏÏÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÂÓÒ Ë ∫›Ó· 1 ÂηÙ.
ÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‰ÔÏ¿ÚÈ·.
™ÂÈÛÌÔÛ 8,8 ‚·ıÌˆÓ ÛÙË ¯ÈÏË / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 49

Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÏÂËϷۛ˜


προσπαθούν να εντοπίσουν εγκλωβισμένους, στις πόλεις επικρατεί χάος

THE NEW YORK TIMES/TOMAS MUNITA


OÈ fiÏÂȘ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ

§Ô˜ X·ÓÙ¿Ó
ÕÓÙ˙ÂϘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
T·ÛΤӉË
T›Ú·Ó· TÈÊÏ›‰· M›ÛÎÂÎ TfiÎÈÔ
N¤· M·‰Ú›ÙË O‡ÓÙÈÓÂ
T¯ÂÚ¿Ó˧·¯ÒÚË K·ÙÌ·ÓÙÔ‡ KfiÌÂ
§ÈÛ·‚ÒÓ· Nٿη Oۿη
¶fiÏË ÙÔ˘ ¶ÔÚÙ Ô ÚÂÓ˜ K·Ú¿ÙÛÈ ¢Âϯ› ™·ÓÁοË
A£HNA
MÂÍÈÎÔ‡ ™¿ÓÙÔ NÙÔÌ›ÓÁÎÔ P·ÁÎÔ‡Ó
K¿ÈÚÔ BÔÌ‚¿Ë
™·Ó ™·Ï‚·ÓÙfiÚ K·Ú¿Î·˜ M·Ó›Ï·
AÓÙ›˜ ¶Ô‡ÓÂ
°Ô˘·ÙÂÌ¿Ï· AÌ¤Ì· K·ÏÎÔ‡Ù· M·ÓÁÎfiÁÎ
K›ÙÔ T˙·Î¿ÚÙ·
MÔÁÎÔÙ¿,
MÂÓÙÂÁ›Ó §· ¶·˙ K·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎfi˜ M·ÓÙÔ‡ÓÁÎ
∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ™Â ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ ™¿ÓÙ·
Ù˘ ÃÈÏ‹˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È KÚÔ˘˙ M ÔÏϤ˜ ˙ËÌȤ˜
™Ô˘Ú·Ì¿ÁÈ·
ÙÒÚ· ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙËÓ ›ӷ Î·È ™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ¶Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜
ÙË ‰›„·, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó
ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ¢˘Ó·Ùfi˜
¶ËÁ‹: ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ KÔÏÔÚ¿ÓÙÔ

¢∂∫∞¢∂™ ¶O§∂π™ π™ø™ ∫π¡¢À¡∂ÀOÀ¡ ™Δ∞ ∂¶Oª∂¡∞ ÃO¡π∞

SOS Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ∞ÌÂÚÈηÓfi ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔ


∂¶πª∂§∂π∞: χ ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ¤Ó·Ó ÛÂÈÛÌfi ŒÓ·˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Û·Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÂΉËÏÒıË- ψÙË ·’ fi,ÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1960, ΢ڛˆ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ™ÂÈÛÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈ-
¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢ËÌËÙÚÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ı· ÂΉËψı› ÎÔÓÙ¿ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΠÛÙËÓ ∞˚Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤ- ÛÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÈÓÔ‡˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜, Î·È ·˘Ùfi Â- ÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ OÚÁ·-
ÿÚ˘ ∫·Ú·Ó›Î·˜ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ·- ÛÂÈ 30 Ì 40.000 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Î·È Âȉ‹ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛË- ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ηÈ
Ó·fiÊ¢ÎÙË fiÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÛÙÈÎfi˜ 120.000 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ∞fi ÙË §ÈÛ·‚ÒÓ· ÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜.
∂¡∞ ∂¡ ¢À¡∞ª∂π «fiÏÔ Ì·˙È΋˜ η- ÏËı˘ÛÌfi˜. Î·È ÙË ¡¿ÔÏÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ηı’ ‡„Ô˜ ‰fiÌËÛË. ∫·È Û›ÁÔ˘Ú· Û‹ÌÂ- «∏ ∞ı‹Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠ·fi ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿-
Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜» ·ÔÙÂÏ› Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈ- ‰ÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 6 ¤ˆ˜ 7 ‚·ı- Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÎÙ›ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÏÔ ÛÂÈÛÌfi, ·˘ÙfiÓ Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜, ηÈ
ÎÈÒÓ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ «μfiÌ‚·» Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ ÌÔÚ› Ó· ·Ô- ÎÙÈÛÙ› Û ÌË ˘ÁÈ‹ ‰¿ÊË. ŸÌˆ˜ fiÏ· Û‹ÌÂÚ· ͤÚÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·-
¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ η- Δ˘ÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÎÈÓ‰‡- ‰ÂȯıÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜. O ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛË- ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ÌÔÚ› ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÎÙ›ÚÈ¿ Ù˘.
ÓfiÓ˜ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ™ÙÔÓ ÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. «º·›ÓÂ- Ì·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÌÔ- Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı‡Ì·Ù· Î·È Î·- ªÂÙÚ‹Û·ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙȘ ÂÈÙ·¯‡Ó-
¯¿ÚÙË Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Ô ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔ˜ ƒfi- Ù·È fiÙÈ ÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ¯Ù˘Ô‡Ó Ó·‰È΋ «·Á›‰·»: ™Â ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ fiÏÂȘ ÙÔ Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿- ÛÂȘ – ÔÈ Ôԛ˜ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
Ù˙ÂÚ ª›Ï¯·Ì Ì ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ÎÈÓ‰˘- ÂΛ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ·‰‡Ó·ÌÔÈ ÎÚ›ÎÔÈ ‰›ÎÙ˘Ô Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÏËÚÔ› ÙȘ ·ÓÙÈ- ÏÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡. £· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÂÍËÁ‹- ÚÔ ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ – Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó‡ԢÓ, Ë ∞ı‹Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˜», ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ™ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·- ÛÔ˘Ó ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔ- Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÈÛÙfi, ÙÈ
ηÙËÁÔÚ›· ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜. «New York Times» Ô ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ ºÚÈÓÙÎ, ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤¯Ô˘Ó η- Ô›ËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ì¤- ›‰Ô˘˜ ˙ËÌȤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ô‡.
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ªË¯·ÓÈ΋˜ Ù·Û΢·ÛÙ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30.000 ÁÚ·Ì- Ú·ÛÌ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ™ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜, ÂȉÈο ÛÙË
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ, ‰Â- Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ª›Ï¯·Ì. ∏ ̤˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ªÈ· ¤- ÛÂÈÛÌfi ˘ÔÏfiÁÈÛ·Ó, Û ÙÈ ‚¿ıÔ˜ Î·È Û ¢˘ÙÈ΋ ∞ı‹Ó·, ÔÈ ÂÈÙ·¯‡ÓÛÂȘ ‹Ù·Ó Ô-
ο‰Â˜ fiÏÂȘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·Ó·Ù‡¯ıËΠ̠٤- ÎÚËÍË ÛÙÔ 10% ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ı· ÚÔη- ÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. °È·Ù› ·Ó χ ÌÂÁ¿Ï˜, ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ·Úfi‚ÏÂ-
Ó· ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı‡Ì·Ù· ̤۷ ÙÔÈ· Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ̤۷ Û ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· Ô ÏÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 30.000 ˘Ú- ¤Ï·‚·Ó ˆ˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù· 8,8 ƒ›¯ÙÂÚ, οÙÈ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜
ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Â- ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ·˘Í‹ıËΠ·fi ¤Ó· Û ηÁȤ˜ ÛÙËÓ fiÏË. Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â›, ·ÊÔ‡ ηٷÛÙÚÔʤ˜», ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÛÂÈÛÌÔ-
Ófi˜ ηٷÛÙÚÔÊÈÎÔ‡ ÛÂÈÛÌÔ‡. ™‹ÌÂÚ· ˘- ‰¤Î· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· Ú‹ÁÌ·Ù· ÏfiÁÔ˜ - ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙÂÚÔ-
¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 50 ÌËÙÚÔ- Û „ËÏ¿ ÎÙ›ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ηٷ- √È ŒÏÏËÓ˜ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔÈ Ô˘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜», ϤÂÈ ÛÎÔ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ Î. μ·Û›Ï˘ ∫·Ú·ÛÙ¿-
ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÈ· Ô- Û΢·ÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. «™·ÊÒ˜ Ë ∞ı‹Ó· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÈÔ Â˘¿- ÛÙ· «¡∂∞» Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, ı˘.
50 ∫fiÛÌÔ˜ / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

™›ÙÈ - ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ‰Ô˘ÏÂÈ¿ - Û›ÙÈ


Oι καθημερινές μας μετακινήσεις είναι πολύ προβλέψιμες, απέδειξε μελέτη
™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ÈÔ› ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ó·Ó
·ÈÒÓ· ÚÈÓ Î·È Ô˘ 7 ÛÙ· 10 ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 800 ¯ÏÌ.
̤۷ Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ̤ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ ·Î›ÓËÙÔÈ.

∂¶πª∂§∂π∞:
¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ¢ËÌËÙÚÔÏfiÔ˘ÏÔ˜
√È Û˘Ó‹ıÂȘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó
˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÙÔ

∞ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÚˆÙfiÙ˘˘


¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ Â-
Ú¢ÓËÙ‹ ÕÏÌÂÚÙ §¿˙ÏÔ ª·Ú·-
™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó
ÂÚ›Ô˘ ÙȘ ›‰È˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∂Ú¢ӋıËηÓ
̤ۈ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ÁÈ· 3 Ì‹Ó˜ ÔÈ
¬¶fiÓÔ˜ ÛÙË Ì¤ÛË. ŸÙ·Ó ο-
ÔÈÔ˜ ˘ÔʤÚÂÈ, ÛΤÊÙÂÙ·È
Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿„ÂÈ Ô
›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘
Ì¿˙È, Ô ÔÔ›Ô˜ Â› ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·- ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ 50.000 ·ÓıÚÒˆÓ
Ú·ÙËÚÔ‡Û ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÙÂ-
Ú¿ÛÙÈÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ 50.000 ·ÓıÚÒ- μƒ∂Δ∞¡π∞
ˆÓ. Ÿˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ô ‰Ú §¿˙ÏÔ
ª·Ú·Ì¿˙È, ÙÔ 93% ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹- 93% º¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· ÙÔÓ
ÛÂˆÓ Â›Ó·È ·-
Ôχو˜ ÚÔ-
‚Ϥ„ÈÌÔ: ÂÚ›-
fiÓÔ ÛÙË Ì¤ÛË
ÙÔ ÔÛÔÛÙfi
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: Ô˘ Û›ÙÈ - ‰Ô˘-
ÏÂÈ¿, ‰Ô˘ÏÂÈ¿ - ÚÔ‚Ï„ÈÌfiÙËÙ·˜ Ë „˘¯ÔıÂÚ·›·
www.tanea.gr Û›ÙÈ, ηӤӷ (ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∏ °¡ø™Δπ∫∏ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÚÈ΋ „˘¯ÔıÂÚ·›· ‰ÂÓ ıÂÚ·-
Î·È Ï›ÁÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ. OÈ Û˘Ó‹- ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‡ÂÈ ÌfiÓÔ Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù· Ù˘
ıÂȘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ô‡Ù ٷ ™·‚‚·- ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË „˘¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ fiÓÔ ÛÙË
ÙÔ·Úȷη. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÁÈ· ÙÔ 65% ÙÔ˘ Û˘Ó‹ıË ‰È·‰ÚÔÌ‹) ̤ÛË. μÚÂÙ·ÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜
‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙÔ˘ ÁÔ˘ÈΤ- η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fi-
ÓÙ Â›Ó·È ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·’ fi,ÙÈ ÙËÓ ˘- ∫·Ó¤Ó· ·fi Ù· ÙÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó
fiÏÔÈË Â‚‰ÔÌ¿‰·. º·›ÓÂÙ·È Â›Û˘ 50.000 ¿ÙÔÌ· ·fi ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÛÙË Ì¤ÛË
fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Û˘Ó‹ıÂÈ·˜ ÛÙȘ η- ‰ÂÓ ¤ÂÛ οو ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ì·˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ·fi ÙÔ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·Ó·ÚÚÒÛÔ˘Ó
›‰ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Ë- ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-
ÏÈΛ·, ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ì·˜ ÓË „˘¯ÔıÂÚ·¢ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÙÔ Â›Â‰Ô ÌfiÚʈÛ˘ ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘
ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
80% ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜
χÛÂȘ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋
OÈ «Ì¿ÚÙ˘Ú˜» ¿ÛÎËÛË Î·È Ù· ·˘Û›ÔÓ·.
∞‰È¿„¢ÛÙÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙË- 35% ∏ ÁÓˆÛÙÈ΋ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚÈ΋
„˘¯ÔıÂÚ·›· ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜ ·-
ÛıÂÓ›˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ
ϤʈÓÔ. ∏ Û˘Û΢‹ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ì Û Â·Ê‹ Ì Ô˘ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó Ù·
T· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ¢ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È
ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·Ôη-
χÙÂÈ fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›
Link ÌÈÎÚ‹ Ì›ˆÛË ÛÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ıÂÙÈο ·ÓÙ› ÁÈ· ·ÚÓËÙÈο.
Ó· ˙ÂÈ Î·È Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Û ¤Ó·Ó ÌÈÎÚfi-
¢Â›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ÌfiÓÔ ÛÙÔ 35% ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙË ÁÏÒÛÛ·
ÎÔÛÌÔ. O ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ www.barabasi.com ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË £¤Ì· ·ÓÙ›Ï˄˘
Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ΔÈ Û¯¤ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó fi-
ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ 50.000 ÎÈÓËÙÒÓ ÙË- Ï· ·˘Ù¿ Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ˘Ôʤ-
ÏÂÊÒÓˆÓ ÁÈ· Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ ÌÂ- ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Ì ÙȘ ÎÂ- Ì¿˜ ηıÈÛÙ¿ ÚԂϤ„ÈÌÔ˘˜» ÛËÌÂÈ- Í¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙËÓ ÚÂÈ ·fi ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘; ∞ÛÊ·ÏÒ˜
Ù·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ùfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜, ·ÎÚÈ- Ú·›Â˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ Û ÒÓÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «Science» Ô ‰Ú ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË, ·fi ÙÔ ·Ó ˙ԇ̠ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÚÁ·ÓÈÎfi
‚Ò˜ fiˆ˜ ÔÈ ‚ÈÔÏfiÁÔÈ Ì ÌÈ· ÌÈÎÚÔ- ÌÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÂÚÈÔ¯‹, ·ÎfiÌË Î·È §¿˙ÏÔ ª·Ú·Ì¿˙È. ∂ȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË ‹ ÙËÓ ÂÍÔ¯‹» ϤÂÈ Ô ‰Ú Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘
Û˘Û΢‹ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÌÂÙ·Ó·- Â¿Ó Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‰È·Ó‡- ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰›ÎÙ˘·, Ô Ô˘ÁÁÚÈ΋˜ §¿˙ÏÔ ª·Ú·Ì¿˙È. ∂›Ó·È ۷ʤ˜ Â- ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÂËÚ¿-
ÛÙ¢ÙÈο Ô˘ÏÈ¿ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 30 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ηٷÁˆÁ‹˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ›Û˘ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ù¿ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ-
ÔÚ›· ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· fï˜ ·fi ÙËÓ ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ η- ‰È·›ÛÙˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Û¯ÂÙÈο ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔ- ›˙Ô˘Ì», ÂÍËÁ› Ë ∑¿Ú· ÿÓ-
ÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ Ô˘- ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. Ù˘ ÚÔ‚Ï„ÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈ- Ófi˜ fiÙÈ Ë ÂÔ¯‹ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô- ÛÂÓ, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜
ÏÈÒÓ, Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·- «ª¤Ú· Ì ÙËÓ Ë̤ڷ ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈ- Ó‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤ÊÙÂÈ ÔÙ¤ οو ·fi ÙÔ Ï‡ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ¢ıÂÚ›· ÌÂٷΛÓË- ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
ÎÔÏÔ˘ı› ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi Ó‹ÛÂȘ Ì·˜ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Û˘- 80%. «º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Ù¿ÛË Ì·˜ Ó· Û˘ Î·È Ì¤Û· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ¯¿ÚË ÛÙ· ÙÔ˘ °Ô˘fiÚÁÔ˘ÈÎ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·.
ÙË ‚·ÛÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË. Δ· ÛËÌ›· ÛÙÔÓ ÓËıÈṲ̂Ó˜ ·’ fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌËÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ Ì·˜ ›- ÔÔ›· ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ‡ÓÂÈ «ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi
¯¿ÚÙË Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ Â·Ê¤˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡ÌÂ. ∫·È ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó·È ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË Ì¤Û· Ì·˜, ·ÓÂ- ˘ÂÚ‚ÔÏÈο. fiÓÔ˘˜ ÛÙË Ì¤ÛË, ÛΤÊÙÂÙ·È
Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿„ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜

◗ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÚÔηÏÒÓÙ·˜


οÔÈÔ ÙÚ·‡Ì·. ∞˘Ù‹ Ë ÛΤ„Ë
ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·-

£ÂÚ·Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Ì fiÏÔ... Á˘Ó·ÈΛ˜ ÔÚÌfiÓ˜ fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
Î·È ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È Ó· ÊÔ‚¿Ù·È
ÙÔÓ fiÓÔ. ŒÙÛÈ, Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ·-
O ∫∞ƒ∫π¡√™ Δ√À ¶ƒ√™Δ∞Δ∏, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡- ÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÔÁfiÓˆÓ ‹ ÙÔÓ Â- ÎÈÓËÛ›· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fi-
Û ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ıÂÚ·›· Î·È Û˘¯Ó¿ Ô‰Ë- ÚÔÛÙ¿ÙË. ÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ıÂÚ·›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÓÔ», ÚÔÛı¤ÙÂÈ.
ÁÔ‡Û ÛÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ, ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ì ÌÈ· Δ· ÔÈÛÙÚÔÁfiÓ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ˘- Â› 60 ¯ÚfiÓÈ·. ŸÌˆ˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÏÔ Ÿˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ·fi ÙËÓ ¤-
ıÂÚ·›· ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙȘ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÔÚÌfiÓ˜, Û‡Ì- ԉԯ›˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ - ÌfiÚÈ· Ô˘ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. ΔÒÚ· ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ› Â- Ú¢ӷ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Ô-
ʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ. ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ›ӷÈ, Û‡Ì- fiÙ·Ó ‰ÈÂÁ›ÚÔÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó ‚ÈÔ¯ËÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙË Ó¤· ¤Ú¢ӷ Ô›·˜ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂-
ʈӷ Ì ÂÈÚ¿Ì·Ù·, Ó· ÙÂı› ÛÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ¤Ó· Û˘- OÈ fiÁÎÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ˘Ô‰Ô- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÂÈÏÂÎÙÈ- ÈıÂÒÚËÛË «Lancet», ÙÔ 59%
ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙ·ÔÎÚ›- ¯Â›˜ ÔÈÛÙÚÔÁfiÓˆÓ. O ¤Ó·˜, ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ‚‹Ù·, ·Ó·- ο ÙÔ˘˜ ˘ԉԯ›˜ ‚‹Ù· ÔÈÛÙÚÔÁfiÓˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÍË- ÙˆÓ 700 ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹-
ÓÂÙ·È ÛÙ· ÔÈÛÙÚÔÁfiÓ·. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·ÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Áο˙ÂÈ Ù· ηÚÎÈÓÈο ·ÙÙ·Ú· Ó· «·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÔ˘Ó» Á› Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ °Î¤ÈÏ ƒÈÛÌÚ›ÓÙ˙ÂÚ, ·fi ÙÔ ¶·- ıËÎ·Ó Û ÁÓˆÛÙÈ΋ Î·È Û˘ÌÂ-
ÚÔÛÙ¿ÙË Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ·Ó‰ÚÈΤ˜ ÔÚ- fiÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ¤Ú¢ӷ. ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ μÈÎÙfiÚÈ·, «fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙËÓ ·- ÚÈÊÔÚÈ΋ „˘¯ÔıÂÚ·›· ‰‹Ïˆ-
ÌfiÓ˜ fiˆ˜ Ë ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË. ŸÌˆ˜ ÔÈÛÙÚÔÁfiÓ·, Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË, ·ÏÏ¿ ÛÎÔ- Û fiÙÈ ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ
‰ËÏ·‰‹ ÙȘ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÔÚÌfiÓ˜, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ∂› 60 ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÓÂÈ Ù· ηÚÎÈÓÈο ·ÙÙ·Ú· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙË Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔ˘˜
Á˘Ó·›Î˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ¿Ó‰Ú˜. ∏ Ó¤· ¤Ú¢ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ ∏ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÔÚÌÔÓÈ΋ ıÂÚ·›· ÁÈ· ηÚΛ- Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ıÂÚ·›· Ì ٷ ·Ó‰ÚÔÁfiÓ·, ¯ÚËÛÈ- ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ
ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ Ô˘ ÂÌϤÎÔ˘Ó ÓÔ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ̠ÂÁ- ÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ıÂÚ·›-
Ù· ÔÈÛÙÚÔÁfiÓ· Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ- ¯Â›ÚËÛË ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÌÏÔο- ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜». ·˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ‹Ù·Ó 31%.
52 ∫fiÛÌÔ˜ / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

∂ƒ∂À¡∞ ™Δπ™ ∏¶∞

¶ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜
ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ·fi
ÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜
∏ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ ·fi ÛÙÔ ¢È·-
‰›ÎÙ˘Ô ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ϤÔÓ ÈÔ
‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆ-
ÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÙȘ ∏-
EPA/DEAN LEWINS

ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, Û‡Ìʈ-


Ó· Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Pew
Research Center. Ÿˆ˜ ÚÔ-
·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤-
Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘, ÔÈ
∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÁÈ·
[ ∫§π∫ ] ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ ÚÒÙ·
Ù· ÙÔÈο ÙËÏÂÔÙÈο ‰›-
°˘ÌÓÔ› ÛÙËÓ fiÂÚ· ÎÙ˘·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÂıÓÈ-
ο, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ‚Ú›-
∫·È Ô ™¤ÓÛÂÚ ΔÈÔ‡ÓÈÎ Í·Ó·¯Ù˘¿... ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ™›‰ÓÂ˚, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· ÛηÏÈ¿ Ù˘ ÊËÌÈṲ̂Ó˘ ÙÔ˘ fiÂÚ·˜, fiÔ˘ 5.200 ÛÎÂÙ·È Ë ÔÓÏ¿ÈÓ ÏËÚÔÊfiÚË-
¿ÓıÚˆÔÈ Î¿ı ËÏÈΛ·˜, Î·È Î¿ı ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡, Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ¯ı˜ Ô˘ÚÓfi Ô˘ÚÓfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô˙¿ÚÔ˘Ó, Á˘ÌÓÔ› ÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ·ÌÂÚÈ-
Ê˘ÛÈο, ÛÙÔÓ Ê·Îfi ÙÔ˘ ‰È¿ÛËÌÔ˘ ¡ÂÔ¸ÔÚΤ˙Ô˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË. ª›· ÒÚ· ÙÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ˙Â Ô ΔÈÔ‡ÓÈÎ. ŸÚıÈÔ˘˜, Í·ψ̤ÓÔ˘˜, Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ηÓÈÎfi ÎÔÈÓfi ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ·
ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ
„ËÏ¿, Ì ٷ ¯¤ÚÈ· οو... ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ «fiÏ· Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· Ó· ·ÁηÏÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÊÈÏËıÔ‡Ó, fiÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ó· ÊÈÏËıÔ‡Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Í¤ÓÔÈ Google News Î·È ÙÔ AOL, η-
Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó». ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ‚ϤÂÙÂ. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙÂ, Â›Ó·È ˆ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ, Ë ∞Ì¿ÓÙ· Î·È Ô ıÒ˜ Î·È ÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘
∫ÚȘ ªÂÚÎ, Ô˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ‰È‰‡ÌˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. «ªfiÏȘ CNN Î·È ÙÔ˘ BBC. ΔÔ ÔÛÔ-
ÛÙfi ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Ô˘ Â-
ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘ÌÂ, ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ Ì·ÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ!», ‰‹ÏˆÓ ÁÂÏÒÓÙ·˜ Ë ∞Ì¿ÓÙ·, ·ÁηÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘. ™¤ÓÛÂÚ ΔÈÔ‡ÓÈÎ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜. ÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿
·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 61% Û ÌÈ· Ù˘È΋
Ë̤ڷ, ÂÓÒ ÙÔ 78% ÂÈϤÁÂÈ
Ù· ÙÔÈο ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘·

O ¿ÛÙÂÁÔ˜ ¶ÈοÛÔ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜


Î·È ÙÔ 71% Ù· ÂıÓÈο fiˆ˜
ÙÔ NBC, ÙÔ CNN Î·È ÙÔ Fox
News. ΔÔ 54% ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È
·fi ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ
‹ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ.

Ένας ρακοσυλλέκτης κέρδισε τη φήμη χάρη στα κολάζ του από τα σκουπίδια ¶ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈο
¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 9 ÛÙÔ˘˜
10 ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Û ÂÚÈÛÛfi-
∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ·Ú·Ì‡ıÈ, οÙÈ ·fi «‚¿ÙÚ·¯Ô Ô˘ ¤ÁÈÓ Ú›ÁÎÈ·˜». O Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ËÁ¤˜ ÏËÚÔ-
«‚¿ÙÚ·¯Ô˜» Â›Ó·È ¤Ó·˜ 63¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÙÂÁÔ˜, ¿ÊÚ·ÁÎÔ˜, ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠͷÊÓÈο Ó· ÊfiÚËÛ˘ Ì ÙÔ 57% Ó· Û˘Ì-
‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ¤ˆ˜ ¤-
ÂÎı¤ÙÂÈ Ù· ÎÔÏ¿˙ ÙÔ˘ Û ·ÚÈ˙È¿ÓÈΘ ÁηÏÂÚ› Î·È Ó· ÚÔÛηÏÂ›Ù·È Û Á‡̷ ·fi ÙËÓ ∞Ù˙Âϛӷ Δ˙ÔÏ›. ÓÙ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË-
̤ڈۋ ÙÔ˘. «OÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ›
∂¶πª∂§∂π∞: ∫›ÙÙ˘ •ÂÓ¿ÎË ÁˆÓÈÛÙ‹ ·˘ÙfiÓ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ôη- ‚‰ÔÌ¿‰·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÌÂ- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈ-
Ï› «ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘», ÙÔÓ ¡È- Á¿ÏÔ ÙÔ˘ fiÓÂÈÚÔ: ›‰Â ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ο ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ·ÏÏ¿
È· ۯ‰fiÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·, Ô ÿÔÓ ÎÔÏ¿Â ΔÛ·Ô˘Û¤ÛÎÔ˘. ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ÙÔ˘ ÕÈÊÂÏ ÛÙȘ Ú·ÁÌ·- ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ», ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë

°
ª·ÚÏ·ÓÙ¿ÓÔ˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÛÂ
¤Ó· ÛÙÚÒÌ· Ï¿È Û ÛÎÔ˘›-
‰È·, ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ fiÔ˘ η٤ÏËÁ·Ó Ù·
ª¤¯ÚÈ ÙÔ 2007, ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â
‰ÂÈ ÔÙ¤ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ΔË
¯ÚÔÓÈ¿ ÂΛÓË, Ë Ù‡¯Ë Ù·
ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¤Ú·Ó Ù˘ ÌÈ-
ÓÈ·ÙÔ‡Ú·˜ Ô˘ ›¯Â ‚ÚÂÈ Î¿ÔÙ Â-
ٷ̤ÓË Î·È ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û ¤ÎÙÔÙ ¿-
∂˚Ì› ª›ÙÛÂÏ ˘ԉȢı‡ÓÙÚÈ·
ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Pew
Research Center Î·È ÂÍËÁ›:
·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÂÓfi˜ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ ¤ÊÂÚ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤- ÓÙ· Ì·˙› ÙÔ˘. «°ÂÓÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·Á·-
ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ μÔ˘- ÛÂÈ Ô ª·ÚÏ·ÓÙ¿ÓÔ˘ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ª·ÚÏ·ÓÙ¿ÓÔ˘ Ë̤ÓË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, ·ÏÏ¿
ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ- ¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Â›‰Â ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· «ÔÏÈÙÈο Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰ÂÓ „¿¯ÓÔ˘Ó ¿-
ÏÔ‡˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˘˜ Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÙÔÓ O‚›- ı·ÚڷϤ·» Î·È «ÔÏÈÙÈÛÌÈο ·Û‚‹» ÛÎÔ·. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯Ú‹-
ÙÔÓ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÓÙÈÔ˘ º¤Ó˜ – Ô ÔÔ›Ô˜ ¬ ÿÔÓ ª·ÚÏ·ÓÙ¿ÓÔ˘. °È· ÎÔÏ¿˙ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Û ÌÈ· Áη- ÛÙ˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ΔÛ·Ô˘Û¤ÛÎÔ˘, ÙÔ 1989, ÛÙËÓ ·fi- ¤ÌÂÈÓ ¤Îı·Ì‚Ô˜ Î·È ÙË- 20 ¯ÚfiÓÈ· ÎÔÈÌfiÙ·Ó ÏÂÚ› ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡, ÙËÓ «Anne de ÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈ-
ÁÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. °È· ÏÂÊÒÓËÛ Û ¤Ó·Ó ȉÈÔ- Villepoix»Ø ÙÔ˘˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ó Û‹ ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙÂ Û˘-
ÎÙ‹ÙË ÁηÏÂÚ›, ÙÔÓ ¡Ù·Ó
Ï¿È ÛÙ· ÛÎÔ˘- Ô˘Ú¿ ÁÈ· Ó· Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜». ∞-
Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ, ¤Î·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯·-
Ì·ÏÔ‰Ô˘ÏÂȤ˜. °È· Ó· ˙ÂÈ, Û˘Ó¤¯ÈÛ ¶Ô¤ÛÎÔ˘. ª¤Û· Û ¤ÍÈ Ì‹- ›‰È·, Ì¿˙¢ 1.000 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙÔØ Î·È ÙË ‰È¿ÛËÌË ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ Ù·ÎÙÈÎÔ› ·Ó·ÁÓÒ-
Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ Ó˜, Ô ª·ÚÏ·ÓÙ¿ÓÔ˘ ›- ·ÔÎfiÌÌ·- ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ËıÔÔÈfi ∞ÓÙ˙Âϛӷ Δ˙Ô- ÛÙ˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ¤¯Ô˘Ó
Î·È Â› ΔÛ·Ô˘- ¯Â οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¤Î- Ù· Î·È ‰Ë- Ï›, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· ÌÂȈı› ÛÙÔ 50%. ∫·È ·fi ÙȘ
Û¤ÛÎÔ˘: Ó· ıÂÛË, ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰È·- ÌÈÔ˘Ú- Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «The Tourist», ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡
™Ù›ÏÙ ٷ Û¯fiÏÈ¿ Û·˜ ÛÙÔ: ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÎÔÏ¿˙ ̤ÚÈÛÌ· Î·È ÌÈ· ηÈ- ÁÔ‡Û ӷ οıÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÚ·- ÔÏϤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÓÙÈÌÂ-
Ùˆ›˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜
www.tanea.gr ·fi ·ÔÎfiÌ-
Ì·Ù· Âٷ̤-
ÓÔ‡ÚÁÈ· Ô‰ÔÓÙÔÛÙÔȯ›·.
ΔÔ 2009, ¤Î·Ó ÙÔ
ÎÔÏ¿˙
Ù¤-
¤˙È, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ı·˘Ì·ÛÌfi
Ù˘. «¡ÈÒıˆ Û·Ó Ó· Í·Ó·ÁÂÓÓ‹ıË- Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ-
ÓˆÓ ÂÊËÌÂÚ›- ÚÒÙÔ ÙÔ˘ Ù·Í›‰È η», ϤÂÈ Ô 63¯ÚÔÓÔ˜ ƒÔ˘Ì¿ÓÔ˜. «ΔÒ- ÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È Ù˘ «ÌÂÙ·Ó¿-
ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÚÔ˘-
¯Ó˘ Ú· ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Û·Ó Ú›ÁÎÈ·˜. ŒÓ·˜ ÛÙ¢Û˘» ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ
‰ˆÓ Î·È ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ, ¿ÏÏ· «ÂÏ·-
ÊÚ‡ÙÂÚ·» ¿ÏÏ· ÛÎÔÙÂÈÓfiÙÂÚ·, Ì ۛ·Û ÌÂÚÈο ÎÔÏ¿˙ ÛÙËÓ Ì·Ù›Ú˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ú›ÁÎÈ·˜. ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ™ÙȘ ∏¶∞ ¤-
Ì·‡ÚÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÛÙÔȯ›· ÛÔ˘ÚÂ- ¤ÎıÂÛË Ù¤¯Ó˘ Ù˘ μ·- ∞ÏÏ¿ ÌÔÚ› Î·È Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ Ì·- ¯Ô˘Ó ¯·ı› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı¤ÛÂȘ
·ÏÈÛÌÔ‡. ¶ÔÏÏ¿ ›¯·Ó ÁÈ· ÚˆÙ·- ÛÈÏ›·˜. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Ù›Ú˘». ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ ¤ÓÙ˘Ô Δ‡Ô.
∫fiÛÌÔ˜ / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 53

[ ¢ÚfiÌÔÈ ] ΔÔ˘ ƒÔ‡ÛÛÔ˘ μÚ·Ó¿ [ ¶ÚfiÛˆ· ] ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΕΛ-ΜΠΑΡΑΝΤΕΪ ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘
gangel@dolnet.gr
rvranas@otenet.gr

ΔÈ Â›Ó·È...
... Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜; ªËÓ Â›Ó’ ÔÈ Î¿ÌÔÈ; ªËÓ Â›Ó·È Ù’
∞ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ «º·Ú·Ò»
¿Û·ÚÙ· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿; ªËÓ Â›Ó·È Ô ‹ÏÈÔ˜ Ù˘, Ô˘ ∫·Ù¿ ÙË ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜, ¤Ù˘¯Â ˘Ô‰Ô¯‹˜ ‹Úˆ·.
¯Ú˘ÛÔÏ¿ÌÂÈ; ªËÓ Â›Ó·È Ù’ ¿ÛÙÚ· Ù˘ Ù· ʈÙÂÈÓ¿; O ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ÂÏ-ª·Ú·ÓÙ¤È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ ÙÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÛÙËÓ

ŸÏ· ·ÙÚ›‰· Ì·˜!.. ÂÍÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙˆÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, Û·Ó Î·Ïfi˜ ‰Èψ̿Ù˘.
67¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ó· Ê¿ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë
... ∫È ·˘Ù¿ ÎÈ ÂΛӷ. ∫È ¿ÏÏ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È·.
O ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂-
Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (IAEA) Î·È ÓÔÌÂÏ›ÛÙ·˜
Ô‡Ù ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ·ıÂ-
ÚfiÙËÙ·».

AP PHOTO / MOXAMMED AHMED


¶ÚÔÙÔ‡ ¤Ó· ¤ıÓÔ˜ Û‚ËÛÙ› ·fi ÙÔÓ ¯¿ÚÙË, Û‚‹ÓÂÙ·È
ÚÒÙ· ·fi Ù· ηٿÛÙȯ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫¿ÔÙ ÌÂ- Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ (Ì·˙› Ì ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ À‹Ú¯·Ó ʋ̘ fiÙÈ Ô 81¯ÚÔÓÔ˜ «º·-
ÙÚÔ‡Û·Ì ÙÔ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ. ∫·È ·Ô‰›- ÔÔ›Ô˘ ÚÔ˝ÛÙ·ÙÔ) ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰Ë- Ú·Ò», fiˆ˜ ·ÔηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ªÔ˘Ì¿-
‰·Ì ٷ Î¤Ú‰Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÏÒÛÂÈ ÚËÙ¿ fiÙÈ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ- Ú·Î, ı· ·ÔÛ˘ÚfiÙ·Ó ¤ÂÈÙ· ·fi 29 ¯Úfi-
¯ÒÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· η٤ÏËÁ·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿. ΔÔ ·Î·ı¿ÚÈ- ‰ڛ·. ∂¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÙÔÓ Â- ÓÈ· ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹-
ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Û˘ÌÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ Ú·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ¤ÂÈÙ· ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ
Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ù· 12 ·fi Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÂÈ- ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2011 Ô ÓÂÒÙÂ-
ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÚÔ˚fiÓ (ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â-
ÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ IAEA (·Ô¯ÒÚËÛ ÙÔÓ ¡Ô- ÚÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, Ô °Î·Ì¿Ï. ŸÌˆ˜ ÙÒÚ· Ê·›-
ÓÙfi˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜), Û˘Ó Ù· ¤ÛÔ-
¤Ì‚ÚÈÔ). ŒÎÙÔÙ ηÏ› ÙÔÓ Ï·fi Ù˘ ∞ÈÁ‡- ÓÂÙ·È ˆ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ›-
‰· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ‹ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ
ÙÔ˘ Ó· ȤÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Â- ¬ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ÂÏ-ª·Ú·ÓÙ¤È. Ó·È Î·È ¿ÏÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ηıÒ˜ Ô ÓÂÒ-
Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™‹ÌÂÚ·, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ
ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÏ¢ıÂڛ˜. ÀÔ- ÙÂÚÔ˜ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù· ‰È·È-
ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfi- ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹
ÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜, ·Ó ‰ÂÓ ·Ó·ıˆÚËı› ÙÔ ÛÙÂ˘Ù‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ˆ˜ ›ÛÔ˜
ÙÂÚ· ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ÔÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ›ÛÔÓ ÙÔÓ ‰Ú· ÂÏ-ª·Ú·ÓÙ¤È. ∫·È
΢ڛ·Ú¯Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ˘- ÂχıÂÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔ- ∫·˝ÚÔ˘, ÛÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ó· ÊÈ-
fi„Ë ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÚÔ˚fiÓ. ŒÙÛÈ, Ú› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ù· ‚·ıÈ¿ ÎÔÈÓˆÓÈ- ÌÒÛÂÈ ‹ Ó· Ú›ÍÂÈ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔÓ ÓÔ-
Ù· Î¤Ú‰Ë ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÏÔÁÈÛÙÈο ÛÙË ¯ÒÚ· fiÔ˘ ‚Ú›- ο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ù˘. «μÔËı‹ÛÙ Ì ÁÈ· Ó· Û·˜ ÌÂÏ›ÛÙ·, fiˆ˜ ¤Î·Ó Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÛÔ‚·Úfi ÔÏÈÙÈ-
ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, Ù· ÔÚ˘¯Â›· ‹ ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÔÈ- ‚ÔËı‹Ûˆ», › Û ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Îfi ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Ì¿Ú·Î, ÙÔÓ ∞˚Ì¿Ó ¡Ô˘Ú.
ÛÙˆÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ›, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· Î¤Ú‰Ë ‰ÂÓ Ù· Ó¤- Ôϛ٘. «∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ·, ÙfiÙ fiÏÔÈ Û·˜ °ÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ, ÁÈÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ô˘ ›¯Â ‰È·ÙÂ-
ÌÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ηٷϋÁÔ˘Ó Û ÌÂ- Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÙ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Û·˜». ϤÛÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘,
Á¿Ï˜ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ô ÂÏ-ª·Ú·ÓÙ¤È ¤Î·Ó ÓÔÌÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜, Ì‹Î ÛÙÔ ‰Èψ-
Â͈ÙÂÚÈÎfi. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÁÈ·Ù› Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ οı ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ì·ÙÈÎfi ÛÒÌ· Î·È ˘ËÚ¤ÙËÛ ÛÙË °ÂÓÂ‡Ë Î·È ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË,
ÙfiÛÔ ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·È «ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı·‡Ì·Ù·», Ë ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË 250 ·ÈÚÂÙÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ·fi Ù· ‰‡Ô ÛÒ- fiÔ˘ ¤Î·Ó ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ, ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ
·˘Í¿ÓÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜. ΔÔ «ı·‡Ì·» ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ·fi Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈο Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÈ. ΔÔ 1978 ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ‰È·Ú·Á-
ÏÔÁÈÛÙÈο ÙÂÊÙ¤ÚÈ·. ∫·È Ù· ÏÂÊÙ¿ Û οÔȘ ÙÛ¤˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, fiÔ˘ fï˜ ΢Úȷگ› ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ∂ıÓÈÎfi ¢Ë- Ì·Ù‡ÙËΠÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÛÙÔ ∫·Ì ¡Ù¤Ë‚ÈÓÙ. ∂›-
ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. ª· ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ˆÊÂ- Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÙË ÓËÈ·ÁˆÁfi ÕÈÓÙ· ∂ÏÎ·Û¤Ê Î·È ¤¯Ô˘Ó
ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ‰‡Ô ·È‰È¿, ÙË §¿ÈÏ· Î·È ÙÔÓ ªÔÛÙ¿Ê·. ∫·È ›Ù ı¤ÛÂÈ ˘Ô-
™ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi,.. ªÔ˘Ì¿Ú·Î, ÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó. «∞˜ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù·¿Ù˜», „ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ›Ù fi¯È, Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ˆ˜ ¤¯ÂÈ
·¿ÓÙËÛÂ Ô ÂÏ-ª·Ú·ÓÙ¤È. «∞Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ‹‰Ë ÂÚÈϤÍÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ªÔ˘Ì¿Ú·Î.
... ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ٤ÙÔÈ·
ÏÂÊÙ¿, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì˘ÛÙÈο ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·,
fiˆ˜ ¤ÁÚ·„Â Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· «°Ô˘fiÏ ™ÙÚÈÙ Δ˙fiÚÓ·Ï», [ ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ] ΔÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ªËÙÛÔ‡ / mmitsos@dolnet.gr
Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Û ¤Ó· Ú¿ÁÌ·: ˆ˜ ÙÔ Â˘ÚÒ Â›Ó·È

¶·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡


˘ÂÚÙÈÌË̤ÓÔ. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÔÈ
ÌÂÁ·ÏÔÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ,
Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÍÂ-
¯ˆÚ›˙ÂÈ Ô ™fiÚÔ˜, È-
ÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·‰˘Ó·Ì›· «∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹
ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈÒÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿- ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜. Ÿˆ˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi οı ‰˘ÛÎÔÏ›·, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·
Ù·È ÛÙËÓ ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ¢- fiÙÈ ı· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ú·. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, ˙‹Ùˆ Ë ÃÈÏ‹!» ªÈÛ¤Ï ª·ÙÛÂϤÙ
ÚÒ ÌÂ ÙÔ ‰ÔÏ¿ÚÈÔ. ∫·È
ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜ Ô˘ ¤ÏË- ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘
Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢-
Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜
Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎ-
O Í ÔÙ¤ ÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ÛË-
ÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 22 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘
1960 ÛÙË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¶·Ú¿Ï,
ÛÎÂ¿ÛÙËÎ·Ó / ÌÂ Û˘-
ÓÙÚ›ÌÌÈ· Î·È Êfi‚Ô, /
ÁÈ· ÙÔ Ô˘Ï› Ô˘ Â-
‰Ëψı› ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÛÙË ¡fiÙÈ· ÃÈÏ‹. ∂›¯Â ̤ÁÂıÔ˜ 8,9 Ù˘ Ù¿ ¯ˆÚ›˜ ÊÙÂÚ¿ / ηÈ
‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∞Ó Ù· η- Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ÙÚ›· ÏÂ- ÙÔ ÛÎ˘Ï› Ô˘ Ô˘ÚÏÈ¿-
ٷʤÚÔ˘Ó, Ì οı ¤- Ù¿. Ÿˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÃÈÏÈ·Ófi˜ Û˘ÁÁÚ·- ˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ì¿ÙÈ· / ·-
ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿- ʤ·˜ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ∞ÌÔ˘¤ÚÔ ÛÙË ƒÂÔ‡- ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ηÈ
ÚÈ· ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÌÏÈη, ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎ·Ó ÔÏfiÎÏËÚ˜ fi- ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡, / ÎfiÚË
ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÂηÙfi. ¶ÔÈ- ÏÂȘ, ¿ÓÔÈÍÂ Ë ÁË Î·Ù·‚ÚÔ¯ı›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó- Î·È Ì¿Ó· Ù˘ „˘¯‹˜
EPA / LEO LA VALLE

ÔÈ ÙÚ›‚Ô˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ıÚÒÔ˘˜, ˙Ò· Î·È ÎÙ›ÚÈ·, ÙÚ·‚‹¯ÙËΠÌÔ˘, / ¿Û Ì ӷ ÌÂÚ-
ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ÁÈ’ ·˘- Ë ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÈ fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„ ›¯Â ÙË ‰Â˘ÙÒ Ì·˙› ÛÔ˘ / ÛÙÔ
Ùfi; ¶ÚÒÙË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ë Â˘Úˆ·˚΋ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ·̷ÙÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û·Ó Ô˘Ú·ÓÔ- ıÚ‹ÓÔ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÓÂ-
∞ÈÚÌ¿˜. °È·Ù› ÁÈ· οı ‰¤Î· ÏÂÙ¿ Ô˘ ı· ¯¿ÓÂÈ ÙÔ Í‡ÛÙ˘, Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙË Áˆ- ÌÔ / ÎÈ Ë ÔÚÁÈṲ̂ÓË
¢ÚÒ, fiˆ˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ∑ÈÏ ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶fiÏÂȘ, ÔÙ¿ÌÈ· ÌÔ›Ú· / ·˜ ÂÎÌˉÂÓ›-
ªÔ˘ÛΤ, ·˘Ùfi˜ Ô Á›Á·ÓÙ·˜ Ù˘ ·ÂÚÔÓ·˘ËÁÈ΋˜ ı· Î·È Ï›ÌÓ˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ, ÎÈ ÂÌÊ·Ó›- ¬ ™ÎËÓ¤˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜: ÛÙÔ Δ·ÏηԢ¿ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘ / ηÈ
ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ. ΔÔ Â˘ÚÒ ¤ÊÙÂÈ, ·Ï- ÛÙËÎ·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, fiÔ˘ ÎÙ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫ÔÓÛ„ÈfiÓ ÙË ÁË ÌÔ˘».
Ï¿ Ô‡Ù ÔÈ °¿ÏÏÔÈ Ô‡Ù ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ¤- ηÈÓÔ‡ÚÁȘ fiÏÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔÓ
¯Ô˘Ó ΢ÚÈ¢Ù› ·fi ·ÓÈÎfi. ∏ ÙÒÛË Î¿ÓÂÈ Î·Ïfi ÛÙȘ §¤Ó ˆ˜ Û οı ‰‡Ô ÃÈÏÈ·ÓÔ‡˜ ·- ¡ÂÚÔ‡‰·, Ô ÕÚÈÂÏ
ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÙÚ›· ÎfiÌÌ·Ù·. ∫È fiÙÈ ·˘Ùfi ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ·, ¡ÙfiÚÊÌ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙfiÙ ÛÙÔ ™·ÓÙÈ¿-
ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÔ˘˜. ·Ó ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·ÂÚ- ÁÔ. ∫·È Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· οÓÂÈ Û˘ÁÎÚ›-
Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÂÈ Â›Ó·È Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·-

O ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜... ÔÌfiÓˆÛË Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÙÚ·-


Áˆ‰›· Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁˆÏfi-
ÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ∫¿ı ÃÈÏÈ·Ófi˜ ͤ-
¯fiÌÂÓ˘ ‹ ÙÔ˘ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙÔ˜. §ÔÁÈο ÛÂȘ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÃÈÏ‹, ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ∫Ô-
ı· ÙÔÓ ÔÓfiÌ·˙·Ó «ÛÂÈÛÌfi Ù˘ ª·- ÚȤÚÂ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì’ ÂΛÓË ÙË
ÙÛÂϤٻ, ·ÏÏ¿ ›Ûˆ˜ Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÒÚ·. ¶ÔÏÏ¿ ÎÙ›ÚÈ· Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈο,
... °ÈÔ‡ÚÁÎÂÓ Ã¿ÌÂÚÌ·˜ ›¯Â οÔÙ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ¤- ÚÂÈ fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ı· «ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶ÈÓȤڷ», Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fi- ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÔÈ
Ó·Ó ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ·ÙÚȈÙÈÛÌfi. ŸÌˆ˜ Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÙÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ı· ÊÙˆ¯Ô› Â›Ó·È ÈÔ Ï›ÁÔÈ, ÔÈ ÃÈÏÈ·ÓÔ› ¤-
·ÙÚÈÒÙ˜; ¢ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ‚Úԇ̠ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì- ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ∫È fiˆ˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÕÓ‰ÂȘ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÙÚ·Áˆ‰›·. ¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ÿÛˆ˜
‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô‡Ù ÛÙÔ˘˜ Ô- ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ, ¤ÙÛÈ O ÛÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 1960 ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ̿ÏÈÛÙ· Ô ÛÂÈÛÌfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ηÏfi:
ÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘˜. ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· «ÛÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ãfiگ ∞ÏÂÛ¿ÓÙÚÈ». ∫È Â- Ó· ÎÏÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ Ù˘ÊÏ‹ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘
∞˘ÙÔ› ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi fiˆ˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈ- ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. Âȉ‹ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ë ÎÚ·ÙÈ΋
˙fiÙ·Ó Î·È Ô Ã¤ÚÌ·Ó °Î¤ÚÈÓÁÎ: «∂‡ÎÔÏ· ÌÔÚ›˜ Ó· °È· Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘˜ ¶¿ÌÏÔ ¡ÂÚÔ‡‰·, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘
ʤÚÂȘ ‚fiÏÙ· ¤Ó·Ó Ï·fi. ºÙ¿ÓÂÈ ÌÔÓ¿¯· Ó· ÙÔ˘ ÂȘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. – Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ ÛÙÔ ¯ÒÚ·˜ ı· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋.
fiÙÈ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Î·È Ó· ηٷÁÁ›ÏÂȘ fiÔÈÔÓ ‰È·ÊˆÓ› À¿Ú¯ÂÈ Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∂‰Ô˘¿Ú‰Ô ºÚ¤È, ¶·Ú›ÛÈ – ÙÔ˘ ·ÊȤڈÛ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ›-
ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÙÚÈÒÙ˘ Î·È ˆ˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ÈÓÔÙÛ¤Ù, Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯Ô˘˜: «°È· ÙÔ˘˜ ÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, LINK:
Û ΛӉ˘ÓÔ». ∞ÏÏȤÓÙÂ. ªÂ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂- / ÙÔ ÎÏ¿Ì· ÛÙÔ ıÏÈÌ̤ÓÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, / http://diastaseis.blogspot.com
54

√ÈÎÔÓÔÌ›·
ΔÚ›ÙË
2
ª·ÚÙ›Ô˘ ™ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ÙÔ 75%
2010
ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ ™Î·Ú·Ì·Áο
™∂§. 56

∞fiÊ·ÛË ÙÔ˘
™ÙÔÓ Á‡„Ô ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Δ.Δ. ÁÈ· ÙËÓ
Aspis Bank
Δύο χρόνια περισσότερα στη δουλειά από το μαχαίρι στις πρόωρες ™Δ∏¡ Δ∂§π∫∏ ¢ı›· ÂÈ-
Û¤Ú¯ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘
Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙË-
¶¿ÁˆÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ 2010 (ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÙÔ 2009) Ì·˙› Ì ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿-
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi Ù· 61ó ÛÙ· 63ó ¤ÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Ï·ÈÔ Ù˘ Aspis Bank, Û Ô-
ÛÔÛÙfi ¤ˆ˜ 32,9%, ÚÔÎÂÈ-
Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∂˘Úˆ·›Ô Â›ÙÚÔÔ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ŸÏÈ ƒÂÓ. ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘-
Ô¯Ú¤ˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰Ë-
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ∏Ï›·˜ ¶. °ÂˆÚÁ¿Î˘ ÌfiÛÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ ÂÍ·ÁÔ-

Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Î·-


™Ù· Â›‰· ÙÔ˘ 2008 ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ú¿˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ-
¯ÒÓ. Ãı˜, ηٿ ÙË Û˘ÓÂ-

Δ Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰Ô-


Ù‹ÛÂˆÓ Ì·˙› Ì ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË
‰Ú›·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔ-

ú 665 ú752 ú535 ú498


ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ 2013. ÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘, ÂÏ‹-
Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ¯ı˜ Ô Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÊıË ÔÌfiʈӷ ·fiÊ·ÛË
ÙÔ ¿ÁˆÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Ì¤ÛË Ë Ì¤ÛË Ë Ì¤ÛË Ë Ì¤ÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÈΛ-
ÏËÊı› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. ŸÔÈÔ Δ·ÌÂ›Ô ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÁÂÓÈ΋ ·ÚÈ· ·ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË Î‡ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË Î‡ÚÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ë
·›ÙËÌ· ÁÈ· ·‡ÍËÛË, ÙÔ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÔÔ›· – fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıË-
Û‡ÓÙ·ÍË ÏfiÁˆ Á‹Ú·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ·Ó·ËÚ›·˜ ÏfiÁˆ ı·Ó¿ÙÔ˘ ΠӈڛÙÂÚ· ·fi ÙÔ ¢.™.
ı· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
§›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Â- Ù˘ Aspis – ı· ·ÊÔÚ¿ ÔÛfi
ÂÈÛfi‰È· ÌÂٷ͇ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È Ù˘ Â- 76,876 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ÙÈÌ‹
͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È ·Ó‰ÚÒÓ ÙˆÓ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÙÔ-
ª∞Δ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ ÁÈ· Ó· ·- ¯ÒÓ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙ· 0,60 ¢-
ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜. Δ· ̤ÏË ÙˆÓ ·- ÚÒ, ÂÓÒ Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·-
Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Â›¯·Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ÛÙÔ- ÔÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜
ÚÔÙ›ÌËÛ˘ Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ı· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó
■ ·fi ÙÔ ¢.™. Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜
ª∂ ¡OªO™Ã∂¢πO Î·È ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó
ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ì ÓÂÒÙÂ-
ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÚË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.
Ë ÛÙ·‰È·Î‹ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·- ªÂÙ¿ ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿-
ÛÂȘ, Ô «Á¿ÌÔ˜» Aspis - Δ·-
ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ
OÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ
ÙˆÓ ˘ÏÒÓ, Ì ÙÔ ÓÙÈÏ Ó·
¿˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, AY•H™H ¶A°øMA KA£IEPø™H ¢IAXøPI™MO™ ME§ETE™ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘, ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ – ·fi ÙÔ 2018 ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂӉȷʤ-
ŸÏÈ ƒÂÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·fi Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ – Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÚÔÓ. ∏ Û˘Ó¤ÓˆÛË ı· Ô‰Ë-
¿ÏÏË Â›ÛÔ‰Ô. O ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ Â›ÙÚÔÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¿- Á‹ÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜
·fi ÙÔ 2013 Ì·˙› Î·È ÙÔ 2010 Û˘Óٿ͈Ó, ·fi ÙÔ˘˜ ÙˆÓ 13
ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô ·˘Ù‹Ó ÙË ÊÔ- Ó¤·˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÙÚ¿Â˙·˜, ÌÂ
Ú¿ ‰ÂÓ ¤ıÂÛ ı¤Ì· ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜
Ì ηٿÚÁËÛË (fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ˘Á›·˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ
fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·È ÙÔ 2009) ¤ˆ˜ Î·È 20% Û fiÏ· Ù· Ù·Ì›ˆÓ Û 3 ‰›ÎÙ˘Ô ÂÚ›Ô˘ 250 ηٷ-
Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi Ù· 65 ÛÙ· 67 ·ԉ¯fiÌÂ- ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û·
ÓÔ˜ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ˆ˜ ÚfiˆÚˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÌÂÙ¿ ÙÔ 2018
Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Î·È ˘ÁȤ˜ ¯·Ú-
ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ηıÒ˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ù·Ì›· ÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ
·ÊÔÚ¿ ÌfiÏȘ ÛÙÔ 15% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. ∞ÓÙ›- ‰·Ó›ˆÓ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ È-
ıÂÙ·, Ô ŸÏÈ ƒÂÓ ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚ- ÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.
Á·Û›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÔÚ-
ÊÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘.
ΔÚÂȘ ·ÏÏ·Á¤˜ «ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó» Û‹ÌÂÚ· ◗
ΔÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË
ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜
Δƒ∂π™ ™∏ª∞¡Δπ∫∂™
·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
Δ·Ì›· (ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ¡¶π¢).
∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ˘fi
·fi ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ˘Á›·˜ ÛÂ
fiÏ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÌÂ
¡¤· 48ˆÚË
ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ôı› ÂÓÙfi˜
ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, ÂÓÒ Ì ¿ÏÏÔ ÓÔ-
ÙÔ›Ô «ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó» Û‹ÌÂÚ·
ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜
‰È·ÌfiÚʈÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘
˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇
ÚÔÔÙÈ΋ Û ‚¿ıÔ˜ 8-10
ÂÙÒÓ Ó· ÂÍÈÛˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ
·ÂÚÁ›·
ÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· Á›-
ÓÂÈ Ë ÛÙ·‰È·Î‹ Â͛ۈÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘-
∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÛÙÔ
˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜.
¿ÏÏˆÓ ı· ÚԂϤÔÓÙ·È:
∏ ηıȤڈÛË – ·fi ÙÔ
·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ. £· ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜
ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfi-
ÛÈÔ (ÌÂÙ¿ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊÔÔ›ËÛË
Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘
1 2018 – Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘
Û˘Óٿ͈Ó, ÌÈ·˜ ‚·ÛÈ΋˜ Ô˘
·Ó·ÎÔÛÙÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ
«Î·Ï‡„ÂȘ» Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ™∂ ¡∂∞ 48øƒ∏ ·ÂÚÁ›·,
ÙÔ˘ ∂˘Úˆ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘). ·Ó·ÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈ΋˜ ÛÙȘ 8 Î·È 9 ª·ÚÙ›Ô˘, ÚÔ-
ı· ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÛÙ· 65 Î·È Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ·
ŒÙÛÈ, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ- Û‡ÓÙ·Í˘ ·fi ÙÔ 2018, ÙȘ ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ›, fi-
·Ó·ÏÔÁÈ΋˜ Ô˘ ı· ÚÔ·ÙÂÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È
‰fiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ 2013 ı· ʤÚÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Ë Â- ÂÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ, ˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠηٿ
Ì ‚¿ÛË Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ù· 16 ¤ÙË ˘ÏÈο.
ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘ÓÂ-
Ê·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ Û π∫∞, ¢∂∫O, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Ï‹ÚË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ £· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÌÂϤÙ˜ ÁÈ·
ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÂȉÈο Δ·Ì›·, ηıÒ˜ Î·È Ë Â¤-
ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∏ ·-
‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘
·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô
Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ‚›Ô˘
Î·È Ì ÂÓÈ·›Ô ÔÛÔÛÙfi
3 ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÓÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ 13 ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ
‰Ú›·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜
∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¶O∂-¢OÀ.
OÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó
fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Â- Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Û ÙÚ›·, ¤Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓË-
ÓÈ·›ÔÈ fiÚÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi Î·È Ù·Ì›· Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™À ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 70%. ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, ¤Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ ÁÈ· ÚfiÛıÂÙ˜ ÌÈÛıÔ-
ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ·˘Ùfi ı· ·ÊÔÚ¿ fiÛÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Ô˘ £· ‰È·¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ηÈ
Î·È fiÛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ-
Îfi ‰Èη›ˆÌ· ‹ ‰ÂÓ ÙÔ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó (Û˘ÌÏË-
¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ 2 ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ¤Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜.
ÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ – ¤Ú·Ó
ÙÔ˘ 10% – ÛÙ· ÂȉfiÌ·Ù·
Î·È ÙÔ ¿ÁˆÌ· Ù˘ ÂÈÛÔ‰Ë-
ÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÙË ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È Ì·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ˙Ë-
ÙÔ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË) ¤ˆ˜ ÙȘ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔÓ O∞∂∂ (ÛÙ· Û›· ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ (+ 5 ¤ˆ˜ ÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛË ÛÙÂϤ¯ˆÛË
31/12/2012. 60 ¤ˆ˜ ÙÔ 2016) Î·È ÁÈ· ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ +17 ¤ÙË ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÁÈ· fiÛ˜ ‰ÂÓ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ñ ∞fi 1/1/ 2013 ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó .¯. Ù· fiÚÈ· ËÏÈ- (·fi ÙÔ 2011 ÛÙÔ π∫∞, ÁÈ· ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·, ηıȤ- ÁÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ
Λ·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË Ì 35ÂÙ›· (·fi Ù· 58 ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1992, Ô˘ «¿ÁˆÛ» ÁÈ· ¤Ó·Ó ¯Úfi- ÚˆÛË ÔÚ›Ô˘ 50-56 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ Ô˘ ª¿ÈÔ ¯ˆÚ›˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜, ˘-
ÛÙ· 60 ÙÔ 2016 Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ 6ÌËÓÔ˘ ÓÔ Ô ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Î·È ÁÈ· fiϘ ·fi ÙÔ 2013). Û‹ÌÂÚ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì 20 ¤ÙË ¯ˆÚ›˜ fi- ԉȢı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÙÌËÌ·-
οı ¯ÚfiÓÔ), ÁÈ· Ù· μ·Ú¤· (ÛÙ· 57 ·fi Ù· 55), ñ ∞fi 1/1/2013, Â›Û˘, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èη- ÚÈÔ ËÏÈΛ·˜). ٿگ˜.
√ÈÎÔÓÔÌ›· / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 55

√ º¶∞ ı· «Î·Ù·È›» ú1.000


Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά από την αύξηση του Φόρου κατά 2 μονάδες
ŒÓ·Ó ÌÈÛıfi ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·fi Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ı· ¯¿ÛÂÈ Î¿ı ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi ·fi ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘
∞Í›·˜ (º¶∞) ηٿ 2%, ÛÙËÓ ÔÔ›· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∫·È ·˘Ùfi ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û ÂÌÔÚÈο
ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜.

ƒ∂¶OƒΔ∞∑: ª·Ú›· μ·ÛÈÏ›Ԣ ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 21%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¯·ÌËÏfiÙÂ-
ÚÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ›- O ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ηٿ 2% ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ‰Ë, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ‚È‚Ï›·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Êı¿ÛÂÈ ·-

∏ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË 1.000 ¢ÚÒ (991 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ


·ÎÚ›‚ÂÈ·) ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·-
Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ηٿ ‰‡Ô
fi ÙÔ 4,5%, Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ 6,5%.

¶Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ÊÙˆ¯Ô›


ÙÔ˘ º¶A ηٿ 2 ÌÔÓ¿‰Â˜
ú 3,63 ‰ÈÛ.
ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÛÙÔ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÂÈϤÔÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘
Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ·Ó·Ì¤- ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÚÔʛ̈Ó, Ô˘ ·Ô- ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÙ‹ÛȘ ·ÒÏÂȘ
ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙÂÏ› ·ÓÂÏ·ÛÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÁÈ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ·- ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜
̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ – ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 285 ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ÔÛfi Ô˘ ı·
Û‹ÌÂÚ· – Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ Â- ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ fiÏ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ª¿-
Ûfi‰ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· η-
Ù¿ 4% ʤÙÔ˜.
ÏÈÛÙ·, ÁÈ· Ù· ÈÔ ÊÙˆ¯¿ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ë ÂÈ‚¿Ú˘Ó-
ÛË ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ-
ú 285 ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ
ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌfiÓÔ
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÏËÁ› Î·È ·fi ÙȘ ·- ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜ ÙÚÔʛ̈Ó
™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (∂™∂∂), ÔÈ Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ·‡ÍËÛË


Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ·Ó·ÙÈ-
Ì‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹
ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜
ú 1.000 ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ
ı· ÂÈ‚·Ú˘Óı› οı ÓÔÈÎÔ-
Oπ ∂ª¶OƒOπ
ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ΢ÚÈfi ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜
ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ı· ÂȉÂÈÓÒÛÂÈ ÙÔ˘ Û ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·
ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ∂È‚¿Ú˘ÓÛË 32,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ
Ÿˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ë ∂™∂∂, ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜
ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ· ·Ó¤Ú¯Â-
Ù·È Û 1,04 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙË-
1
ú ‰ÈÛ. Ë Û˘ÓÔÏÈ΋
ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÌfiÓÔ ÁÈ·
ηٷӷψ٤˜ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Û˘ÓÔ- ÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÂÌÔÚ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1,3 ‰ÈÛ. ·ÁÔÚ¤˜ ÙÚÔʛ̈Ó
ÏÈο ÂÚ›Ô˘ 3,63 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÈϤÔÓ º¶∞ Ïfi- ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ, Û˘ÓÔÏÈο, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÈϤÔÓ ÂÈ-
Áˆ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ·‡ÍËÛ‹˜ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚·Ú‡ÓÛÂȘ, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ı· ÂˆÌÈ-
ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÈÌÂÚÈÛÙ› ÛÙ· 3,6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·
ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· ÔÔ›· ‹‰Ë ÂˆÌ›˙Ô-
ÛÙÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο º¶∞ 32,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ
·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÏÈ·ÓÈ΋˜ Ò-
ú 1,3 ‰ÈÛ. ÙÔ ÂÈϤÔÓ
ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜
ÓÙ·È ÙȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Êfi- ÏËÛ˘, fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi ·- ηÙËÁÔڛ˜ ÏÈ·ÓÈÎÒÓ ˆÏ‹ÛˆÓ
ÚˆÓ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 29 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ.
ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘, ·ÓÔȯÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ÂÓ-
‰Â¯fiÌÂÓÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο ηÈ
Û „·Ï›‰ÈÛÌ· ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

¡¤Ô Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ


ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.000 ¢ÚÒ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ
ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙȘ
Ôԛ˜ οÓÔ˘Ó Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·fi ÂÌÔÚÈο ΢-
Ú›ˆ˜ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÓÙ›ÓÂÈ Ù· Ú›-
ÁË ·ÓËÛ˘¯›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, Ô˘ ‹-
‰Ë ÓÈÒıÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘.
Ÿˆ˜ ϤÓ ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó
ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞, Ë ÂͤÏÈÍË ·˘-
Ù‹ ı· ÂȉÂÈÓÒÛÂÈ ÙÔ ‹‰Ë ηÎfi Îϛ̷ Ô˘ ÂÈ-
ÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ
ηٷӿψÛË Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ
ÌÂÙÚÔ‡Ó ·ÒÏÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Êı¿ÓÔ˘Ó Û οÔÈ-
˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 30%.

ºÔ‚Ô‡ÓÙ·È ·ÔχÛÂȘ Î·È ÏÔ˘Î¤Ù·


∞ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Â-
ÈΛÌÂÓ˜ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÏÔ˘Î¤Ù·. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÙÒÛˆÓ, ·Ó Î·È ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ
ÙÈ̤˜ ¤Êı·Û·Ó Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ
80%, Ë ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ Î˘Ì¿ÓıËΠÌÂٷ͇ 20%
Î·È 25%.
OÈ ÏÈ·Ó¤ÌÔÚÔÈ – ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ – ÂÎÙÈ-
ÌÔ‡Ó fiÙÈ Ì›· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ı· ÚÔηϤÛÂÈ Ó¤Ô
Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ô˘ ·ÛÊ˘ÎÙÈ¿ ·fi ÙËÓ ÙÒ-
ÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘. ∏ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·fi ÙËÓ Â-
ÈΛÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Ù· ›‰Ë
ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, Î·È Â-
ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘, ˘fi‰ËÛ˘, ·ÎfiÌË
Î·È ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜.

Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË


ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, Ô º¶∞ ÛÙ· ÙÚfiÊÈÌ· ı· ·˘-
ÍËı› ·fi ÙÔ 9% ÛÙÔ 11%, ÂÓÒ Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ Û˘-
ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ›‰Ë, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù˘
¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘ Î.Ï., ·fi ÙÔ 19% ı· ‰È·-
56 √ÈÎÔÓÔÌ›· / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

H A§§∏ √æ∏

™Â˝¯Ë˜ ÛÙÔÓ ™Î·Ú·Ì·Áο ΔÔ˘


°ÈÒÚÁÔ˘
Έκλεισε η συμφωνία πώλησης του 75,1% στην Abu Dhabi Mar ºÈÓÙÈοÎË

§›Á˜ ÌfiÏȘ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È - ·ÛÙÚ·‹ ÛÙÔ ÂÌÈÚ¿ÙÔ ÙÔ˘ ÕÌÔ˘ ¡Ù¿ÌÈ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î.
§Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î. ÿÚË ¶·ÌÔ‡ÎË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤‰ˆÛ ÙÔ «Ú¿ÛÈÓÔ
∫·È Ë ÊÔÚÔ-
ʈ˜» ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ ™Î·Ú·Ì·Áο ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Abu Dhabi Mar. ‰È·Ê˘Á‹;
ƒ∂¶OƒΔ∞∑: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ô˘ÏÂÚ¤˜ ∫∞¡∂π™ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÙÔ
∏ ¤ÌÙË ·ÏÏ·Á‹ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÛÙÔÓ ™Î·Ú·Ì·Áο ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

H
΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒ-
Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ
ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∂-
ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÌÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Ì·˜
Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ó·˘- ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ.
ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. μ¿- ∞ÏÏ¿ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙËÓ
ÛÂÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ô˘ ›¯Â Û˘Ó·Êı› Â‰Ò Î·È ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙË
¿Óˆ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ThyssenKrupp Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi
Î·È ÙËÓ Abu Dhabi Mar, Ë ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ıËΠ¯ı˜
Î·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ë ·Ú·‚È΋ Â-
ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÂ
¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ¤Ú·Ó ÙˆÓ
■ ÌÈÛıÒÓ. ™ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘
ΔO À¶O§Oπ¶O ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÁÈ·
24,9% ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡
1958 1985 1995 2002 2010 ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.
∞Ï‹ıÂÈ·, ÙÈ ·¤ÁÈÓ·Ó
ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ, ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂΛÓÔÈ ÔÈ 150 ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘
π‰Ú‡ıËÎ·Ó ∫Ú·ÙÈÎÔÔÈÔ‡- ™˘ÓȉÈÔÎÙËÛ›· ∂Í·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi √‰Â‡ÂÈ
ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ThyssenKrupp ·fi ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ∂Δμ∞ Î·È ÙËÓ HDW Ë ÔÔ›· ÂÚÓ¿ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ Ô˘
¡È¿Ú¯Ô ∂Δμ∞ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Abu ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Ó·
Ù·ÈÚ›· ·ÔÎÙ¿ ÙÔ 75,1% ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ ™Î·- Ù˘ Thyssen Krupp Dabi Mar ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Î·ı·Úfi
Ú·Ì·Áο, ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 24,9% ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ÂÈÛfi‰ËÌ· ̤¯ÚÈ 10.000
¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ, ¢ÚÒ; ΔÈ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ˘˜
ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ThyssenKrupp. Ú·Ì·Áο ‰ÂÓ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÚÔÙ›ÌËÛË ÏËÓÈ΋ Î·È ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ∏ ÚÒÙË Î·È
™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· ¡·˘ËÁ›· ™Î·- Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÊÚÂ- ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ¿Ú¯È˙·Ó
Ú·Ì·Áο, Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· «˙Ô‡Û·Ó» ·- Á·ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ·fi ÙË Á·ÏÏÈ΋ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ù‡Ô˘ 214. ΔÔ ¤Ó· ·fi Î·È Û ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜
ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ËÁÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· DCNS Î·È ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Û˘- ·˘Ù¿, ÙÔ ¶··ÓÈÎÔÏ‹˜, ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› Ó· ÌËÓ ÂχıÂÚˆÓ
¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜ ·fi ÓÂÙ·›ÚÔ ÙÔ˘˜, Ù· ¡·˘ËÁ›· ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜. ·Ú·ÏËÊı› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·Î. ∏ ¿ÏÏË ÂÎÎÚÂÌfi-
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÙËÓ ·Ú·‚È΋ ÂÙ·ÈÚ›· ı· οÓÔ˘Ó ¿ÓÔÈÁÌ· Î·È ÛÙËÓ ÙËÙ· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂È-
∂ÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÙÚÔ‹˜ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ·fi Ù· ¡·˘ËÁ›· ™Î·- Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ
ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ· ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Ì¤Á·-ÁÈÔÙ. ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó; ΔÈ
¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ‰È¢- ¶¿ÓÙˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ú¤ÂÈ Ú·Ì·Áο 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤Ú-
ÎÚ›ÓÈ˙·Ó ¯ı˜ fiÙÈ Ë fiÔÈ· Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ÂÙ·È- Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÓËÛË ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘Ó¤‚Ë Ì fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜
Ú›· ·fi ÙÔ ÕÌÔ˘ ¡Ù¿ÌÈ ÁÈ· Ù· ¡·˘ËÁ›· ™Î·- ÂÎÎÚÂÌoÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÏ- ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ. Ô˘ ı· ¤Ì·ÈÓ·Ó ÛÙÔ
ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜,
◗ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ –
Î·È ÌË – ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÔÈ

∂ÏÏËÓÔÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ ∫·Ù‚¿˙ÂÈ ‰È·ÎfiÙË ÁÈ· 2 Ë̤Ú˜ Ë ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó
ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·Î›ÓËÙ· ηÈ
∏ √π∫√¡√ªπ∫∏ ÎÚ›ÛË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¯Ù˘¿ ÙËÓ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Êfi‚Ô˘˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÚÙ· Î·È ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ.
◊‰Ë ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ë Î·Ù·Ó¿-
fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi ı· Â·Ó·ÏËÊı› fiÔÙÂ Ë ‰È-
Ô›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ ÛÎfiÈÌÔ, Î·È ÙÔ
‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· Ù·
·Ó¿ÏÔÁ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ηÈ
Δ√¡ ¢ƒ√ª√ ÁÈ· Ӥ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÌÂٷ͇ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÚÔ˘- ψÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ ÌÂÈÒıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ ‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ Ì›-
Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ηٿ ÂÚ›Ô˘ 25%. ∏ Ì›ˆÛË ˆÛ˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ offshore
Ì·ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔÓ ™‡Ó‰Â- Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ηÓÔ‡ Ô‰‹ÁËÛ ÙË ÌÂÁ·- ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. OÈ ›‰È˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ‹ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ù˘
ÛÌÔ ∂Í·ÁˆÁ¤ˆÓ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ Eurobank EFG. χÙÂÚË Î·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ¶·- ËÁ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi ÂÏ‹ÊıË ∫‡ÚÔ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘Ì, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤ÛÙË Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÛÙÚ¿ÙÔ˜, ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ Philip Ì ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÈ- ηÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚›Ï˜ ηÈ
∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ¯·ÈÚÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ú·Á- Morris, ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÚÒ- ¯Â›ÚËÛË. ·ÎÚÈ‚¿ ·Î›ÓËÙ· Û fiÏË ÙË
Ì·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 350 Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÂÎÚÔÛÒ- Ù· ̤ÙÚ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘. ∏ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡- ¯ÒÚ·;
ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÚÔ˘Ì·ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÚÔÊ›- ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Î·ÓÔ‚ÈÔÌË- ÙÂÚ˜ Î·È ϤÔÓ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÌÂ
¯·Ó›· ÚÔ¯ˆÚ› ¿ÌÂÛ· – Î·È Û ÚÒÙË Ê¿ÛË – Î¤Ú‰Ë ¿Óˆ ·fi 72 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2008 Î·È Î·- ™·Ó Ó· ¤¯ÂÈ Í¯·ÛÙ›
ÌˆÓ Î·È ÔÙÒÓ. «∏ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÈ-
¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ̤ۈ Ó¤ˆÓ ÙÚ·Â˙È- ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ÁÈ· ‰‡Ô Ë- ı·Úfi Ù˙›ÚÔ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË
ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· Â- ̤Ú˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔÓ ∞ÛÚfi- Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ∞Ó ‰ÂÓ
Ì¿˜ ˘„ËÏ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË», ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ 700 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ˘ÚÁÔ Î·È ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â¤Ó‰˘ÛË 100 ÂηÙ. ÂÛÙÈ¿ÛÂÈ ÙÒÚ· Ë
˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰È¢ı‡ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Â˘ÚÒ, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Í¤ÓË Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ Â- ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤·
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ¡. ∫·Ú·ÌÔ‡˙˘. ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈ·. ÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ.
·˘Ùfi, ı· ÛÙ›ÏÂÈ Ï¿ıÔ˜

◗ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, fiÙÈ


·ÔʇÁÂÈ Ó·
™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ∞ӷ·ÎψÛ˘ Û˘ÁÎÚÔ˘Ûı› Ì ÙÔ˘˜
ÌÂÁ·ÏÔÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜, ÙËÓ
™Δ∏¡ π¢ƒÀ™∏ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ó· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ- ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ». ÒÚ· Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ¿ÏÈ ·fi
∑∏ΔOÀ¡Δ∞𠶃O™ºOƒ∂™ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ∞Ó·- ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ
∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ù· •ÂÓԉԯ›· ¶OƒΔO ∫∞ƒƒ∞™ ÁÈ· ·ÎψÛ˘ Î·È ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ∞- Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂ- Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Úfi- ÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, «Ë ·ÔÛÙÔ- ¢.™. Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫·ÙÚ‹˜ ÂÈ-
ı˘Û›Â˜.
ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ΔÚÔʛ̈Ó, ¶ÔÙÒÓ Î·È ∞Ó·ÏˆÛ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 01/04/2010 ¤ˆ˜ 31/03/2011. ÛÊ·Ù· ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ 21 Â- Ï‹ ÙÔ˘ ™∂μπ∞¡ ··ÈÙ› ÙËÓ Â- Û‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ «ÔÈ ∞Ó fï˜ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙ› Ì·˙›
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ, ÚԉȷÁڷʤ˜, ÔÈ Ù·ÈÚÂÈÒÓ Ì ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ê·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ Ù¯ÓÔ- ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â- ÙÔ˘˜, Î·È ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ
ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηϤÛÔ˘Ó ÛÙÔ 210-9977.000. OÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂ- ÏÔÁÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ, ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘- ÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ,
ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Û ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔṲ̂Ó˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ- Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ
ÙË 15Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: ™ÔψÌÔ‡ 20, 174 56 ÕÏÈÌÔ˜. ∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ™∂μπ∞¡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È¿¯˘ÛË Ù˘ ÁÓÒ- ÎÒÓ Î·È ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ,
¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ‰ÂÓ ı· ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ‹
Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Û˘ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ È‰Â- ηıÒ˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó
Á›ÓÔÓÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ¤˜.
‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ·- ÒÓ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ú¿ÛÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÚÔ˚fi- ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Î¿ıÂ
∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·Ô‰Ô¯‹˜ ‹ ·fiÚÚȄ˘ ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ı˘Û›Â˜ Ô˘
ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÚÔÛÊÔÚ¿˜.
ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÓÙ· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÈ΋˜ ÚԤϢ-
Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú¿ÛÈÓ˘ Â- Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È Ù˘ Â- Û˘, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ûη·- ı· ˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ
Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ·˘Ù¿, Ì ÁÓÒÌÔ- ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ó›˜ ÌÈ·˜ Ú¿ÛÈÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜». ÔÏ›ÙË.
ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 57

∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ. ∫§∂π™πª√ ∞/¶ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ∞¡øΔ. ∫∞ΔøΔ. ƒ/∂ ∏ª∂ƒ.
1 ª·ÚÙ›Ô˘ ª∂Δ√Ã∂™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏ Δπª∏
52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢.
√°∫√™
™À¡/°ø¡
ª∂Δ√Ã∂™
(ΔÈ̤˜ Û ¢ÚÒ)
∏ª∂ƒ∞™ % Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏
∏ª∂ƒ.
Δπª∏ Δπª∏
52 ∂μ¢. 52 ∂μ¢.
√°∫√™
™À¡/°ø¡
H Û˘Ó‰ڛ·ÛË ™¶ÀƒOÀ ∞°ƒ. Oπ∫. (∫O) .....................................0,59........A.........-1,67..........0,60...........0,55 ...........0,90 ...........0,45 ....................67.013
∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ª∂°∞§∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫O) ...........................................1,16 ...................-0,85..........1,17...........1,08 ...........2,00 ...........0,84.......7,49 ........1.210
°ÂÓ. ¢Â›ÎÙ˘ 1.969,47 ∞°ƒOΔπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) .................................1,68 ....................1,82..........1,72...........1,66 ...........2,36 ...........0,98.....54,62 ....353.319
∞¡∂∫ (∫O) .........................................................0,52 ....................0,00..........0,54...........0,51 ...........1,11 ...........0,50 ....................54.969
Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢O™∂π™ (∫O) ................................0,37 .......¶ ..........5,71..........0,37...........0,36 ...........0,80 ...........0,31.......7,23 ........2.500
Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞)....................................0,49 .......¶ ..........8,89..........0,49...........0,46 ...........0,73 ...........0,40.......3,82 ........3.010
∞¡∂∫ (¶O `90) ....................................................2,97...........................................................................3,56 ...........1,89 .............................0 Δ∏§∂ΔÀ¶O™ (∫O)..............................................3,70 .......¶ ..........3,64..........3,85...........3,57 ...........5,80 ...........3,52.......3,30 .............73
ºπ¡Δ∂•¶OƒΔ (∫O) .............................................0,36 .......¶.........-2,70..........0,36...........0,36 ...........0,76 ...........0,27 ......................3.000
ÕÓÔ‰Ô˜ 2,94% ∞¡∂∫ (¶O `96) ....................................................1,40........A ..........0,00..........1,40...........1,40 ...........1,80 ...........1,35 ...........................27
μπOÃ∞§∫O (∫∞) ..................................................4,20 ....................6,60..........4,28...........4,04 ...........5,49 ...........2,90 ..................126.362 Ã∞´¢∂ª∂¡O™ (∫O).............................................0,94 ....................0,00..........0,94...........0,85 ...........1,92 ...........0,75.......4,27 ........1.113
μøμO™ ª¶∞ª¶∏™ (∫O)....................................4,26........A ..........1,43..........4,33...........4,19 ...........6,40 ...........1,64 ..................142.522 Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. ÀπOπ (∫O) ..........................0,44...........................................................................0,63 ...........0,36 .............................0
°∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫O).................................................5,03 ....................1,41..........5,07...........4,95 ...........7,45 ...........3,14.....14,95 ....181.370 A.S. COMPANY (∫O) ..........................................0,72...........................................................................1,14 ...........0,60.......5,01 ...............0
T˙›ÚÔ˜ (ÂηÙ. ¢ÚÒ) 196 °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O)......................................0,67 .......¶ ..........4,69..........0,68...........0,65 ...........1,40 ...........0,57 ..................751.048
¢∂∏ (∫O)..........................................................11,57 ....................4,71........11,62.........11,22 .........16,99 .........10,90 ..................491.654
ALSINCO (KO) ....................................................0,86...........................................................................1,39 ...........0,75.....68,42 ...............0
ATTICA BANK (∫O) .............................................1,39 ....................3,73..........1,40...........1,36 ...........2,51 ...........1,29.....19,07 ......29.346
¢O§ (∫O) ............................................................1,75 ..................10,76..........1,78...........1,58 ...........3,40 ...........1,52 ....................68.112 AUDIOVISUAL (∫O) ............................................0,75 .......¶ ..........4,17..........0,75...........0,70 ...........2,24 ...........0,59.....14,63 ........4.370
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ...................................14,40 ....................5,11........14,45.........13,92 .........27,79 ...........8,27.......5,32 .4.934.355 AUTOHELLAS (∫O) ............................................1,89 .......¶ ..........6,78..........1,89...........1,79 ...........2,19 ...........1,04.......5,14 ........7.000
[ ™√º√∫§∂√À™ ] ∂§μ∞§ (∫∞).........................................................1,20 ....................3,45..........1,23...........1,18 ...........2,16 ...........1,08 ....................97.529
∂§§∞∫Δøƒ (∫O) .................................................4,27 ....................2,64..........4,30...........4,20 ...........6,66 ...........3,78.......7,91 ....201.750
∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫O)..............................8,26 ....................0,36..........8,41...........8,23 ...........8,93 ...........5,54 ..................108.355
∞ÃO¡ ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O)................................0,61 ...................-4,69..........0,66...........0,61 ...........1,41 ...........0,53 ....................13.165
BYTE COMPUTER (∫O)......................................0,78 ....................0,00..........0,78...........0,78 ...........1,39 ...........0,71.......5,27 ........1.730
CENTRIC ¶O§Àª∂™∞ (∫O)................................0,64 ....................3,23..........0,66...........0,63 ...........1,57 ...........0,57.......3,26 ......53.891
∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫O).....................7,08 ....................2,91..........7,27...........7,00 .........10,43 ...........3,95.......7,65 ....102.682 CPI (∫O) ..............................................................0,29 ...................-3,33..........0,30...........0,29 ...........0,48 ...........0,24.....15,27 ...........510

∫¤Ú‰Ë ∂À∞£ (∫O) .........................................................3,99 .......¶ ..........2,31..........4,01...........3,95 ...........7,62 ...........3,80.......9,57 ........5.929


∂À¢∞¶ (∫O) .......................................................5,80 .......¶ ..........2,65..........5,80...........5,69 ...........7,40 ...........5,10.....19,78 ......12.405
π∞™ø (∫O)............................................................3,28 ....................2,50..........3,29...........3,22 ...........5,15 ...........3,11.......8,11 ........5.397
π∞Δƒπ∫O ∞£∏¡ø¡ (∫O) .....................................1,28........A ..........1,59..........1,29...........1,26 ...........1,88 ...........1,17.....10,03 ........8.875
CYCLON ∂§§∞™ (∫O).........................................0,68 ....................6,25..........0,68...........0,64 ...........1,19 ...........0,49.......8,40 ........5.050
DIONIC (∫O) .......................................................0,36 ....................0,00..........0,38...........0,36 ...........0,89 ...........0,34.......7,88 ....138.942
EURODRIP (∫O) .................................................0,73 .......¶.........-1,35..........0,73...........0,73 ...........0,96 ...........0,64.....21,35 .............65
EUROLINE AEEX (∫O)........................................1,18...........................................................................1,45 ...........0,90.............- ...............0

ÛÙÔ Ã.∞. π¡Δƒ∞§OΔ (∫O) ..................................................3,55........A ..........2,31..........3,59...........3,51 ...........5,40 ...........3,09.....11,25 ....228.614


∫∞∂ (∫O).............................................................6,00 .......¶ ..........2,04..........6,10...........5,99 ...........7,46 ...........3,26.......7,26 ........3.799
∫À¶ƒOÀ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) *..................................4,52........A ..........3,67..........4,52...........4,40 ...........6,13 ...........1,60.......8,54 .1.905.456
ª∂Δ∫∞ (∫O)......................................................11,00 ....................4,07........11,15.........10,57 .........11,02 ...........5,50.....13,79 ......49.086
ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫O) .................................................0,95 .......¶ ..........5,56..........0,95...........0,92 ...........2,28 ...........0,79.......3,99 ....172.445
EUROMEDICA (KO)............................................4,27 ....................1,67..........4,30...........4,24 ...........6,36 ...........4,10 ......................1.143
F.G. EUROPE (∫O) .............................................1,02........A ..........0,99..........1,04...........1,02 ...........1,82 ...........0,93.......3,53 ........1.490
FASHION BOX (∫O)............................................1,28 ....................2,40..........1,28...........1,28 ...........2,06 ...........1,08.....10,01 ...........100
FLEXOPACK (∫O)...............................................7,68 .......¶ ..........0,00..........7,68...........7,60 ...........8,16 ...........7,36.....28,36 ........2.510
INFO - QUEST (∫O) ............................................1,27 .......¶ ..........5,83..........1,28...........1,21 ...........1,86 ...........1,03 ......................6.651
∞ÓÔ‰ÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶O).................................................0,78........A ..........2,63..........0,81...........0,76 ...........1,72 ...........0,70.......3,28 ......19.314 INFORM §À∫O™ ¶. (∫O).....................................1,11........A ..........0,91..........1,17...........1,11 ...........2,12 ...........1,10.......4,10 ........4.535
ªOΔOƒ O´§ (∫O) ................................................9,42 ....................1,40..........9,58...........9,33 .........12,76 ...........6,94.....13,31 ....188.156 INTERINVEST AEEX (KO)...................................0,78........A ..........1,30..........0,78...........0,78 ...........1,37 ...........0,70.............- ........5.010
¯ı˜ ÛÙÔ Ã.∞., fiÔ˘ ÙÔ ªÀΔπ§∏¡∞πO™ (∫O)............................................4,29 ....................5,93..........4,34...........4,20 ...........6,82 ...........3,26.....25,42 ....186.980 INTRAKAT (KO)...................................................0,53........A ..........8,16..........0,53...........0,51 ...........1,11 ...........0,45.....80,56 ....124.155
O§£ (∫O)..........................................................12,05 .......¶ ..........0,84........12,13.........11,88 .........17,23 ...........9,06.....22,90 ........1.015 KLEEMAN HELLAS (KO) ....................................1,83 ....................2,81..........1,84...........1,80 ...........2,89 ...........1,48.......4,20 ...........710
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ O§¶ (∫O) ..........................................................12,40 .......¶ ..........1,39........12,57.........12,06 .........18,46 ...........9,80.....55,42 ......13.679 LAVIPHARM (∫O)................................................0,83 ....................1,22..........0,85...........0,82 ...........1,67 ...........0,73 ....................28.848
O¶∞¶ (∫O) .......................................................15,14 ....................0,13........15,50.........14,89 .........24,10 .........14,21.......6,63 ....668.615 LOGISMOS (∫O).................................................0,41...........................................................................0,84 ...........0,36.....21,24 ...............0
ÂÛÙÈ¿ÛÙËΠ۠ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ OΔ∂ (∫O) * .........................................................8,86 ....................3,50..........8,99...........8,81 .........12,71 ...........8,56.....10,75 ....831.447 MEDICON ∂§§∞™ (∫O).......................................2,69 ....................6,75..........2,74...........2,28 ...........4,15 ...........2,20.......8,42 ...........911
¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ..................................6,36 ....................3,58..........6,40...........6,15 .........13,30 ...........3,23.......6,67 ....997.074 MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(∂§¶).......4,26 ...................-3,18..........4,38...........4,20 ...........4,80 ...........3,52.....28,40 .............35
ÌÂÙÔ¯¤˜. ¶§∞π™πO COMPUTERS (∫O) *............................4,88 ...................-0,41..........4,94...........4,80 ...........5,58 ...........4,48.....22,78 ...........830 MEVACO (∫O) ....................................................0,88 .......¶.........-1,12..........0,89...........0,88 ...........1,58 ...........0,79.......5,34 ........1.030
™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫O) ...........................................4,08 ....................2,00..........4,19...........4,08 ...........5,43 ...........2,45.......6,16 ...........530 MIG REAL ESTATE ∞∂∂∞¶ (∫O) * .....................4,00........A ..........0,00..........4,00...........4,00 ...........4,71 ...........4,00.....12,28 ........1.220
O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ÛËÌ›ˆÛ ™π¢∂¡Oƒ (∫O) ....................................................3,47 ....................2,36..........3,52...........3,38 ...........6,58 ...........2,71.....11,40 ....171.059 MLS ¶§∏ƒOºOƒπ∫∏ (∫O) .................................2,12 .......¶ ..........4,43..........2,12...........2,01 ...........2,37 ...........0,97.....14,81 ......95.004
™ø§/°∂π∞ ∫Oƒπ¡£OY (∫O) ................................1,23 .......¶ ..........6,03..........1,24...........1,19 ...........2,37 ...........0,84.....17,24 ......71.764 NEXANS ∂§§∞™ (∫O) .........................................2,55 .......¶.........-1,92..........2,55...........2,55 ...........4,14 ...........2,20.......6,60 .............50
¿ÓÔ‰Ô 2,94% Î·È Δ∞ÃÀ¢ƒOªπ∫O Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπO (∫O)..................3,95 ....................3,40..........3,96...........3,86 ...........5,78 ...........2,81 ..................449.899 NUTRIART (∫O) ..................................................0,36........A.........-2,70..........0,37...........0,36 ...........0,94 ...........0,33 ......................6.640
Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫O) .................................4,93 ....................0,20..........5,03...........4,89 ...........6,92 ...........3,82.....22,45 ......81.805 PASAL (∫O) ........................................................0,93 .......¶ ..........2,20..........0,95...........0,91 ...........2,61 ...........0,91.......0,70 ........2.510
‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ ΔπΔ∞¡ (∫O)........................................................18,58 ....................3,22........18,69.........18,30 .........26,19 .........13,60.......7,34 ......70.250
ΔπΔ∞¡ (¶O) .......................................................12,60........A ..........0,00........12,60.........12,60 .........18,50 ...........9,32.......4,97 .............20
PROFILE (∫O).....................................................0,75 ....................1,35..........0,77...........0,73 ...........1,08 ...........0,74.......7,37 ......23.505
PROTON BANK (∫O) ..........................................1,36 ....................5,43..........1,39...........1,34 ...........2,12 ...........0,46 ..................198.558
1.969,47 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÓÒ Ë À°∂π∞ (∫O)..........................................................1,52 .......¶ ..........2,70..........1,53...........1,48 ...........2,50 ...........1,37.......9,52 ......46.832
Ã∞§∫Oƒ (∫∞) ......................................................1,15........A ..........4,55..........1,18...........1,13 ...........1,98 ...........0,75 ....................37.540
REDS (∫O) ..........................................................1,24 ...................-1,59..........1,24...........1,19 ...........2,00 ...........1,13 ......................2.000
RIDENCO (∫O) ...................................................0,29 .......¶ ..........0,00..........0,29...........0,29 ...........0,64 ...........0,29 .........................570
·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹ÏıÂ AEGEAN AIRLINES (∫O) ....................................3,60 ...................-0,28..........3,68...........3,58 ...........4,77 ...........2,52.......8,73 ......26.912
ALAPIS (∫O)........................................................0,45........A ..........2,27..........0,46...........0,44 ...........0,91 ...........0,41.......9,78 .3.935.660
RILKEN (KO) .......................................................3,05 ....................3,04..........3,06...........2,96 ...........4,75 ...........2,85.....32,17 ...........977
SATO AE (∫O).....................................................0,32........A ..........0,00..........0,34...........0,31 ...........0,79 ...........0,30 ....................27.860
ÛÙ· 196 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ALPHA μ∞¡∫ (∫O)..............................................7,02........A ..........1,30..........7,22...........7,00 .........12,92 ...........3,37.......6,11 .3.794.186
COCA - COLA (∫O) ...........................................18,30 ....................1,67........18,67.........18,14 .........18,30 ...........8,01.....32,21 ....398.124
SCIENS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) ............................0,60 .......¶ ..........7,14..........0,60...........0,57 ...........0,78 ...........0,33 .........................661
SPACE HELLAS (∫O) .........................................0,46 .......¶.........-4,17..........0,46...........0,44 ...........0,80 ...........0,40.......7,04 ........4.960
O ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ EUROBANK EFG (∫O)........................................6,18 ....................5,46..........6,28...........6,02 .........12,61 ...........3,53.......5,14 .1.722.205
EUROBANK PROPERTIES (∫O) * ......................7,44 ...................-0,40..........7,62...........7,40 ...........8,64 ...........6,16.....11,43 ........3.040
TRASTOR ∞∂∂∞¶ (∫O) *....................................1,23 .......¶ ..........4,24..........1,23...........1,19 ...........1,72 ...........1,15.....16,78 ........2.527
VELL GROUP (∫O)..............................................0,52 .......¶ ..........6,12..........0,52...........0,49 ...........0,64 ...........0,16 ....................25.333
ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ FOLLI - FOLLIE (KO) .........................................14,50 .......¶ ..........3,57........14,60.........14,00 .........17,00 ...........5,34.......6,16 ......34.481
FORTHNET (∫O).................................................1,01 .......¶ ..........6,32..........1,01...........0,97 ...........2,17 ...........0,66 ..................123.444
YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ (∫∞) ..........................0,39 .......¶ ..........0,00..........0,41...........0,39 ...........0,87 ...........0,37 ...........................80
¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 3,27%, FOURLIS ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KO) *........................8,54 ....................5,43..........8,65...........8,12 .........12,15 ...........5,32.....13,76 ......25.731
FRIGOGLASS (KO).............................................7,93 ....................1,67..........7,95...........7,80 ...........9,21 ...........2,83.....16,34 ......14.237 ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ Ã∞ª∏§∏™ ¢π∞™¶Oƒ∞™ ∫∞π ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡
ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ INTRACOM HOLDINGS (∫O) .............................1,04 ....................7,22..........1,05...........1,01 ...........2,01 ...........0,54 ..................158.145
J. & P. - ∞μ∞• (∫O) .............................................2,05 .......¶ ..........3,02..........2,05...........2,01 ...........4,03 ...........1,64.......7,56 ......10.815
∞£∏¡∞ (∫O) .......................................................0,55........A ..........3,77..........0,55...........0,55 ...........1,19 ...........0,35 .........................604
∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫O)............................................2,86 ....................6,32..........2,91...........2,72 ...........4,51 ...........2,58 ......................1.100
ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠJUMBO (∫O) .......................................................7,10 ....................2,31..........7,14...........7,00 ...........9,50 ...........4,70.......8,99 ....340.126
LAMDA DEVELOPMENT(∫O).............................5,15........A ..........0,00..........5,28...........5,15 ...........8,36 ...........4,16.......3,73 ........7.352
∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫O)...................................................0,30 ....................3,45..........0,30...........0,29 ...........0,68 ...........0,24 ....................27.607
μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫O) .....................................0,70 .......¶ ..........1,45..........0,70...........0,70 ...........1,73 ...........0,63.......0,98 ........5.000
Û ÔÛÔÛÙfi 2,70% Î·È Ô MARFIN INVESTMENT GROUP (∫O) .................1,77 ....................2,91..........1,79...........1,74 ...........3,62 ...........1,65.....12,49 .2.489.488
MARFIN POPULAR BANK (KO) ..........................2,03 ....................4,10..........2,05...........1,99 ...........3,41 ...........1,15.......4,20 .3.557.789
μ∞™π§O¶OÀ§O™ ∞μ (∫O) ................................37,70.........................................................................38,20 .........21,92.....14,68 ...............0
μπOΔ∂ƒ (∫O).......................................................0,21 .......¶ ..........0,00..........0,21...........0,20 ...........0,48 ...........0,21.....30,94 ....343.900
‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ S & B OƒÀ∫Δ∞ (∫O) ...........................................4,74 ....................3,72..........4,74...........4,57 ...........5,89 ...........4,09.......9,95 ........3.229
SPRIDER STORES (∫O) .....................................0,70........A ..........0,00..........0,74...........0,70 ...........2,04 ...........0,69.......4,10 ....396.410
°∂∫∂ (∫∞) ...........................................................7,69 ....................5,05..........7,80...........7,55 ...........8,99 ...........6,62.......9,48 ...........267
∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫O) .............................0,17........A ..........6,25..........0,18...........0,16 ...........0,59 ...........0,15 ....................15.357
ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πªø¡ ∞ªOπμ∞πø¡ ∫∂º∞§∞πø¡
∂π∫O¡∞ - ∏ÃO™ (∫O)..........................................0,19 .......¶ ..........0,00..........0,19...........0,19 ...........0,27 ...........0,11.......4,32 ...........100
∂∫¢O™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ (∫O) ................................0,60........A ..........0,00..........0,60...........0,60 ...........1,00 ...........0,34 ....................88.489
¿ÓÔ‰Ô 2,17%. Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ALPHA ETF FTSE Athex 20.................................9,94 ....................3,33..........9,95...........9,82 .........15,59 ...........7,14.............- ....166.800 ∂ª¶Oƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) * ............................4,00........A ..........0,50..........4,04...........3,98 ...........7,45 ...........3,66 ...............1.907.841
∂ƒπOÀƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫O)...............................8,00.........................................................................17,45 ...........8,00 .............................0
NBGAM ETF °∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞. ..............20,00 ....................2,88........20,00.........20,00 .........29,22 .........18,28.............- ...............2
Î¤Ú‰Ë ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ∂ƒπOÀƒ°π∞ Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶O) ..............................6,45.........................................................................12,93 ...........5,28 .............................0
∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫O) .........................................5,00 ....................0,00..........5,00...........5,00 ...........6,95 ...........4,90.......5,93 ........1.296
∫∞Δ∏°Oƒπ∞ ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™
ÙˆÓ ¶ÚÒÙˆÓ ÀÏÒÓ Ì 4,69% ∞πO§π∫∏ ∞∂∂à (∫O)............................................1,79...........................................................................2,02 ...........1,42.............- ...............0
πO¡π∫∏ •∂¡O¢OÃ∂π∞∫∏ (∫O) * ......................13,75.........................................................................17,38 .........12,90 .............................0
∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ...................................................69,95.........................................................................80,10 .........44,00.......6,87 ...............0
∞∫ƒπΔ∞™ (∫O) .....................................................0,60 ...................-7,69..........0,64...........0,60 ...........0,99 ...........0,56.....16,92 ........1.030
Î·È ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ Ì 4,01%. ∞§∫O ∂§§∞™ (∫O) ..............................................0,41 .......¶ ..........2,50..........0,41...........0,38 ...........0,71 ...........0,37.......8,63 ........4.480
∫∂∫ƒOæ (∫O).....................................................3,07...........................................................................7,11 ...........2,96 .............................0
§∞ªæ∞ (∫O).....................................................19,88 ....................1,38........19,90.........19,80 .........22,00 .........18,42.....39,56 ...........800
∞§OÀªÀ§ (∫O)...................................................0,89 ...................-1,11..........0,93...........0,88 ...........1,53 ...........0,89.......4,15 ......42.864
Ãı˜ 155 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ (∫O) ............................................1,18 .......¶ ..........3,51..........1,18...........1,15 ...........1,79 ...........1,10.....42,96 ........1.675
ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ (∫O).................................3,27 ...................-1,51..........3,29...........3,23 ...........4,58 ...........2,82.....70,10 ......17.946
ªOçO™ (∫O) ....................................................0,16 .......¶ ..........0,00..........0,16...........0,16 ...........0,35 ...........0,12.......3,10 ........8.150
ALPHA TRUST ∞¡¢ƒOª∂¢∞ ∞∂∂à (∫O) *........1,20........A ..........0,00..........1,20...........1,20 ...........1,61 ...........1,08.............- ........1.344
·ÓÔ‰Èο, 43 ÙˆÙÈο Î·È 40 ASPIS BANK (∫O) ...............................................0,84........A ..........5,00..........0,87...........0,82 ...........1,58 ...........0,62 ....................91.734
ª¶OÀΔ∞ƒ∏™ π. & ÀπO™ (∫∞) ..............................0,17........A ..........0,00..........0,17...........0,17 ...........0,39 ...........0,16 ......................9.348
ª¶OÀΔ∞ƒ∏™ π. & ÀπO™ (¶∞) ..............................0,31...........................................................................0,35 ...........0,30 .............................0
∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ (∫O) .....................................1,24 ....................0,81..........1,27...........1,22 ...........1,90 ...........0,97 ......................1.192
·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫O)...................................................0,70...........................................................................1,56 ...........0,58 .............................0
¡π∫∞™ (∫O) .........................................................1,55 ....................9,93..........1,55...........1,55 ...........2,21 ...........0,92 .........................225
™∞¡ÀO ∂§§∞™ (∫O)............................................0,20........A.........-4,76..........0,23...........0,20 ...........0,49 ...........0,18 ......................6.430
∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢O™∂π™ (∫O) ...................................1,68...........................................................................2,42 ...........0,91.....20,65 ...............0 Δ∂°O¶OÀ§O™ Ã.∫. (∫O) ....................................0,84........A ..........0,00..........0,84...........0,84 ...........0,87 ...........0,40.......2,41 ......12.150
μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫O) .................................................0,82...........................................................................0,89 ...........0,48 .............................0 ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫O)...................................................0,20...........................................................................0,69 ...........0,18 .............................0
μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫O) .................0,50 .......¶.........-1,96..........0,50...........0,50 ...........0,93 ...........0,48.......2,30 ...........500 Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡OÀ (∫O) ........................................0,28........A ..........3,70..........0,28...........0,28 ...........0,66 ...........0,25 ......................9.540
μ∞ƒ¢∞™ (∫O)......................................................0,50 .......¶ ..........2,04..........0,51...........0,49 ...........0,91 ...........0,49.......4,87 ...........360 ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫O) *.........................7,57 ....................0,93..........7,57...........7,57 ...........7,95 ...........6,57.....26,10 ...........220
[ ¢∂π∫Δ∂™ Δπªø¡ ] μπO∫∞ƒ¶∂Δ (∫O)................................................0,80 .......¶ ..........8,11..........0,80...........0,73 ...........1,25 ...........0,74.....25,93 ...........560
μπ™ (∫O) ..............................................................1,05...........................................................................1,95 ...........0,97.......6,79 ...............0
ATTICA ™Àªª∂ΔOÃø¡ (KO) ............................1,57 ...................-3,09..........1,61...........1,53 ...........2,90 ...........1,57.......9,01 ........2.820
CROWN HELLAS CAN (∫O) ...............................7,88...........................................................................9,00 ...........7,21.....10,28 ...............0
μO°π∞Δ∑O°§OÀ SYSTEMS (∫O) .......................1,25 ...................-6,02..........1,32...........1,22 ...........2,62 ...........1,18.......2,78 ........3.720 ELBISCO ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫∞)...........................0,46...........................................................................1,10 ...........0,43 .............................0
°∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Δπªø¡ Ã.∞. 1.969,47 2,94 °∞§∞•π¢π (∫O) ....................................................0,36 ...................-5,26..........0,41...........0,36 ...........0,69 ...........0,35.......9,93 ........3.501 ELMEC SPORT (∫O)...........................................1,00........A ..........0,00..........1,00...........1,00 ...........2,29 ...........0,99.......6,37 ...........610
°∂¡π∫∏ ∂ª¶OƒπOÀ (∫O) ...................................0,34 .......¶ ..........3,03..........0,34...........0,33 ...........0,61 ...........0,33.......3,70 ........4.211 INFORMER (∫O) .................................................0,48...........................................................................0,88 ...........0,36.......1,23 ...............0
FTSE/Ã.∞. 20 983,95 3,27 °πOÀƒOª¶ƒO∫∂ƒ™ (∫O)...................................1,65...........................................................................1,82 ...........0,39 .............................0 INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫O)................................0,32 ....................3,23..........0,32...........0,32 ...........0,68 ...........0,23.......5,74 ...........143
FTSE/Ã.∞. LIQUID MID 2.056,62 2,84 ¢∞πO™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫O) .......................................6,70........A ..........0,00..........6,70...........6,60 ...........7,70 ...........4,58 ......................1.122 MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O)......................1,54 ....................2,67..........1,54...........1,53 ...........5,04 ...........1,20.....11,51 ...........222
¢π∞™ ∞∂∂à (∫O) ..................................................0,60........A ..........1,69..........0,61...........0,59 ...........0,79 ...........0,40.............- ......66.767 OLYMPIC CATERING (∫O) .................................1,35...........................................................................2,36 ...........1,35.......3,04 ...............0
¢∂π∫Δ∏™ Δπªø¡ ª∂™∞π∞™ - ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º. 4.634,28 2,68 ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫O) ..........................................1,42 ....................2,16..........1,42...........1,40 ...........1,90 ...........0,59.....12,89 ........3.800 PAPERPACK Δ™OÀ∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫O)...................0,23...........................................................................0,42 ...........0,13 .............................0
¢∂π∫Δ∏™ ∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏™ ∞°Oƒ∞™ Ã.∞. 4.342,99 0,88 ¢Oªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫O).......................................1,14........A ..........3,64..........1,15...........1,08 ...........1,78 ...........0,43 ....................20.103 PC SYSTEMS (∫O) .............................................0,16........A ..........0,00..........0,16...........0,15 ...........0,46 ...........0,16.......7,95 ...........220
¢OÀƒO™ (∫O) .....................................................1,13...........................................................................1,49 ...........0,57 .............................0 QUALITY & RELIABILITY (∫O) ............................0,20...........................................................................0,39 ...........0,20 .............................0
FTSE/Ã.∞.-Ã.∞.∫. Δƒ∞¶∂∑π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ 1.635,24 4,05 ¢ƒOª∂∞™ (∫O) ..................................................0,47 ....................4,44..........0,47...........0,44 ...........0,96 ...........0,30 ....................97.106 SPIDER - ¶∂Δ™πO™ ¡.& ÀπOπ (KO) ......................0,23 .......¶ ..........4,55..........0,23...........0,23 ...........0,48 ...........0,19 .........................400
∂μƒOº∞ƒª∞ (∫O) .............................................0,62 ....................0,00..........0,62...........0,57 ...........1,33 ...........0,58 ......................1.800
FTSE/Ã.∞. MID 40 2.333,86 2,70 ∂π¢∏™∂Oºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫O) ..........................0,57 .......¶ ..........1,79..........0,58...........0,54 ...........0,97 ...........0,54.......4,65 ........9.105
UNIBIOS (∫O) .....................................................0,16........A ..........6,67..........0,17...........0,15 ...........0,35 ...........0,14 ..................139.993
VIVARTIA (∫O) ..................................................21,00 ....................0,00........21,00.........21,00 .........24,79 .........19,45 .........................154
FTSE/Ã.∞. SMALLCAP 80 368,37 2,17 ∂∫Δ∂ƒ (∫O) ........................................................0,74 ...................-3,90..........0,78...........0,74 ...........1,11 ...........0,54.......6,06 ........3.400 VIVERE (∫O) .......................................................0,46 .......¶ ..........9,52..........0,46...........0,46 ...........1,24 ...........0,41.....29,17 ...........200
∂§. μπOª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞)...................................0,94 ....................5,62..........0,95...........0,89 ...........1,73 ...........0,85 ....................15.785
FTSE/Ã.∞. 140 2.231,91 3,18 ∂§∞™ΔƒO¡ (∫O).................................................0,45........A.........-2,17..........0,47...........0,45 ...........0,97 ...........0,43.......6,89 ......22.115
FTSE/Ã.∞. INTERNATIONAL 2.612,93 3,19 ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫O) ...................................0,81 ....................3,85..........0,82...........0,76 ...........1,67 ...........0,74.......5,11 ........2.795 À¶O ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏
∂§°∂∫∞ (∫O) ......................................................0,76 .......¶.........-1,30..........0,77...........0,74 ...........1,34 ...........0,55.......3,76 ........5.560 ∞∂°∂∫ (∫O) ........................................................0,80 ....................5,26..........0,82...........0,78 ...........4,07 ...........0,76 ....................17.917
¢∂π∫Δ∏™ ™À¡O§. ∞¶O¢. °∂¡. ¢∂π∫Δ∏ Ã.∞. 2.592,03 2,94 ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂Oƒ∞™∏ (∫O) ..........................1,55 .......¶ ..........1,31..........1,55...........1,50 ...........3,21 ...........1,53.......6,39 ...........310 μ∞ƒμ∞ƒ∂™O™ (∫∞).............................................0,19...........................................................................0,34 ...........0,13 .............................0
FTSE/Ã.∞. Δƒ∞¶∂∑∂™ 2.197,57 4,01 ∂§π¡Oπ§ (∫O)......................................................2,06 ....................0,00..........2,10...........2,01 ...........3,19 ...........2,04.....31,41 ........8.780 ∂§μπ∂ª∂∫ (∫O)..................................................3,70...........................................................................4,00 ...........2,00 .............................0
∂§§∞¢O™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) ................................42,09 ...................-1,31........43,25.........42,01 .........59,16 .........35,06.......2,97 ......14.315 ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫O).................................0,11........A ........10,00..........0,11...........0,11 ...........0,32 ...........0,10 ....................10.620
FTSE/Ã.∞. ∞™º∞§∂π∂™ 1.489,17 1,29 ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫O) ..................................1,22........A.........-0,81..........1,24...........1,21 ...........2,34 ...........1,10 ......................7.799 ∂ª¶Oƒπ∫O™ ¢∂™ªO™ (∫O)...............................0,11 .......¶ ........10,00..........0,11...........0,11 ...........0,17 ...........0,08 ......................1.000
FTSE/X.A. ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπOÀ™π∞™ 3.827,42 0,42 ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡ΔOÀƒ°π∞ (∫O) ........................0,35...........................................................................0,61 ...........0,32 .............................0 ∂ª¶Oƒπ∫O™ ¢∂™ªO™ (¶O) ..............................0,14...........................................................................0,17 ...........0,10 .............................0
∂§ΔO¡ (KO)........................................................0,56 .......¶ ..........0,00..........0,57...........0,55 ...........0,74 ...........0,42.......6,08 ........5.960 ∂Àƒø™Àªª∂ΔOÃ∂™ (∫O)..................................0,14 .......¶ ..........7,69..........0,14...........0,14 ...........0,36 ...........0,13 ...........................18
FTSE/Ã.∞. Ã∏ª/∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ 3.499,64 2,97 ∂§Δƒ∞∫ (∫O) ......................................................2,54 .......¶ ..........0,00..........2,54...........2,54 ...........3,21 ...........1,94.......4,68 ...........150 ∑∏¡ø¡ (∫O).......................................................1,27 ...................-3,79..........1,32...........1,23 ...........1,52 ...........0,69 ......................2.900
∂§ºπ∫O (∫O) ......................................................1,00 ....................5,26..........1,03...........1,00 ...........1,85 ...........0,36 ...........................34 π¶¶OΔOÀƒ (∫∞)..................................................0,23...........................................................................0,50 ...........0,21 .............................0
FTSE/Ã.∞. μπOª∏Ã. ¶ƒO´O¡Δ∞ - À¶∏ƒ. 3.478,29 4,00 ∂¶π§∂∫ΔO™ (∫O) ................................................0,36 .......¶ ..........0,00..........0,36...........0,33 ...........0,56 ...........0,30 ....................19.641 ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ (∫O)................................0,34 ....................3,03..........0,36...........0,33 ...........0,86 ...........0,33 ......................2.344
FTSE/Ã.∞. ∂ª¶OƒπO 2.765,73 1,34 ∂Δ∂ª (∫∞) ..........................................................0,58 .......¶ ..........3,57..........0,58...........0,56 ...........1,12 ...........0,54 ......................3.325 ∫§ø¡∞Δ∂• (∫O) ................................................0,05........A ..........0,00..........0,05...........0,05 ...........0,21 ...........0,05 ....................28.233
∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫O) ....................................0,56........A ..........1,82..........0,56...........0,54 ...........1,04 ...........0,49 ..................402.701 ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O)................................................0,09...........................................................................0,22 ...........0,07 .............................0
FTSE/Ã.∞. ¶ƒO™ø¶. - Oπ∫π∞∫∞ ¶ƒO´O¡Δ∞ 3.515,82 3,23 ∂Àƒø™ÀªμOÀ§Oπ (∫O) .....................................2,86 .......¶ ..........2,14..........2,88...........2,77 ...........2,86 ...........1,14.....17,60 ......50.400 ∫OÀª¶∞™ ™Àªª∂ΔOÃø¡ (∫O) .......................0,30 .......¶ ..........7,14..........0,30...........0,30 ...........0,72 ...........0,23 ......................3.060
FTSE/Ã.∞. ΔƒOºπª∞ - ¶OΔ∞ 6.554,97 1,64 ∑∞ª¶∞ (∫∞)......................................................10,30........A ..........0,78........10,32.........10,30 .........14,46 ...........7,06.....16,16 ...........228 ª∞´§§∏™ ª.π.(∫O) ..............................................0,29........A ..........3,57..........0,30...........0,27 ...........0,46 ...........0,19 ..................187.006
∏§∂∫ΔƒO¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫O)..........................2,56 ....................4,49..........2,58...........2,44 ...........3,26 ...........1,90 ......................9.985 ¶∂ƒ™∂À™ (∫O)....................................................0,48...........................................................................0,99 ...........0,29 .............................0
FTSE/Ã.∞. ¶ƒøΔ∂™ Y§∂™ 2.420,36 4,69 π∫Δπ¡O™ ∂§§∞™ (∫O)..........................................0,61 ....................1,67..........0,62...........0,60 ...........0,89 ...........0,40.....12,72 ........3.240 ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ (∫O) ..............................................0,38 ....................5,56..........0,39...........0,37 ...........0,55 ...........0,16 ....................23.910
FTSE/Ã.∞. ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ - À§π∫∞ 2.954,86 2,89 π§À¢∞ (∫O)..........................................................1,14 ....................1,79..........1,15...........1,09 ...........1,14 ...........0,65.....20,21 ....267.835 ¶ƒ∞•πΔ∂§∂πO (∫O).............................................0,47 .......¶ ..........9,30..........0,47...........0,47 ...........1,07 ...........0,26 .............................2
πª¶∂ƒπO-∞ƒ°ø °∫ƒOÀ¶ (∫O) ...........................0,41........A ..........2,50..........0,42...........0,40 ...........1,16 ...........0,36.....19,94 ......11.189 ¶ƒ∞•πΔ∂§∂πO (¶O) ............................................0,54...........................................................................1,54 ...........0,54 .............................0
FTSE/Ã.∞. ¶∂Δƒ∂§∞πO - ∞∂ƒπO 3.076,60 0,66 π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫O)...................................................0,81 .......¶ ..........2,53..........0,81...........0,76 ...........1,35 ...........0,67.....17,74 ........3.220 ¶ƒOO¢∂ÀΔπ∫∏ (∫O) ..........................................0,20........A ..........0,00..........0,20...........0,19 ...........0,43 ...........0,12 ......................7.420
FTSE/Ã.∞. Ã∏ªπ∫∞ 7.753,45 0,08 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫O)............................................4,90........A.........-0,20..........4,92...........4,90 ...........5,86 ...........4,02 ......................2.430 Δ∂áπ∫∏ O§Àª¶π∞∫∏ (∫O)...............................0,46........A ..........0,00..........0,48...........0,44 ...........0,63 ...........0,16.......0,21 ....455.787
∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫O) ...............................................1,30 .......¶.........-0,76..........1,34...........1,30 ...........1,88 ...........1,21.......5,47 ...........560 Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫O) .................................................0,13...........................................................................0,30 ...........0,10 .............................0
FTSE/Ã.∞. ª∂™∞ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™ 2.909,50 6,58 ∫∞ƒ∞ªO§∂°∫O™ (∫O).......................................0,76 ....................2,70..........0,76...........0,73 ...........1,33 ...........0,72.......9,47 ........1.350 ∞Δ∂ƒªø¡ (∫O) ..................................................0,14 .......¶ ..........0,00..........0,14...........0,14 ...........0,33 ...........0,09 ......................1.000
∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫O)....................................................1,23 .......¶ ..........0,00..........1,23...........1,14 ...........1,79 ...........0,78.....16,80 .............60
FTSE/Ã.∞. Δ∞•π¢π∞ - ∞¡∞æÀÃ∏ 2.721,32 0,33 ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) .........................................0,39 .......¶ ..........8,33..........0,39...........0,36 ...........0,86 ...........0,30 ..................102.136
ALTEC (∫O) ........................................................0,14........A.........-6,67..........0,15...........0,14 ...........0,28 ...........0,11 ....................44.696
COMPUCON (∫O) ..............................................0,07...........................................................................0,25 ...........0,07 .............................0
FTSE/Ã.∞. Δ∂áO§O°π∞ 1.100,93 5,85 ∫∂¶∂¡OÀ ªÀ§Oπ (∫O) ......................................0,84........A ..........0,00..........0,84...........0,84 ...........1,50 ...........0,67.....11,38 ...........450 HELLAS ONLINE (∫O) ........................................0,98........A.........-1,01..........0,98...........0,98 ...........2,39 ...........0,97 ......................1.000
∫§OÀ∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫O)...............................1,82 ....................1,68..........1,84...........1,80 ...........3,29 ...........1,19.......9,43 ........4.618
FTSE/Ã.∞. Δ∏§∂¶π∫Oπ¡ø¡π∂™ 2.438,78 3,50 ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫ΔOÀ (∫∞) ..............................0,30........A ..........7,14..........0,30...........0,28 ...........0,45 ...........0,28 ......................9.933
PLIAS (∫∞) ..........................................................0,35 .......¶.........-2,78..........0,35...........0,35 ...........0,97 ...........0,35 ......................1.261
FTSE/Ã.∞. À¶∏ƒ∂™π∂™ ∫Oπ¡∏™ øº∂§∂π∞™ 3.420,70 3,91 ∫Oƒ¢∂§§OÀ Ã. ∞ºOπ (∫∞) .................................0,40 .......¶ ..........8,11..........0,40...........0,40 ...........0,84 ...........0,33.......4,19 .............50 ¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∫∂º∞§∞πø¡
∫Oƒƒ∂™ (∫O) .....................................................5,97 ....................3,11..........5,98...........5,78 ...........7,50 ...........4,94.....17,78 ...........816
FTSE/Ã.∞. À°∂π∞ 4.025,33 2,22 ∫ƒ∂∫∞ (∫O) ........................................................0,80 ....................3,90..........0,81...........0,74 ...........1,25 ...........0,61.....16,20 ........5.275 ALPHA TRUST ∞∂¶∂À (∫O) ...............................1,01...........................................................................1,10 ...........0,93 .............................0
∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫O) .............................................5,60........A.........-2,61..........5,80...........5,60 ...........9,15 ...........3,00 ...........................54
ME°A§YTEPH ANO¢O™ % ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫O) ......................................................1,28...........................................................................2,10 ...........1,21.....11,61 ...............0 ∂•O¶§π™ªO™ Δ∏§∂¶π∫Oπ¡ø¡πø¡
∫Δ∏ª∞ §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫O) .....................................0,58........A.........-4,92..........0,62...........0,57 ...........0,91 ...........0,50.......7,35 ........2.004
§πμ∞¡∏™ (∫O) ..............................18,18 ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫O) ...............................0,88 ....................2,33..........0,94...........0,86 ...........1,06 ...........0,30 ......................4.845 OPTRONICS TECHNOLOGIES (∫O)..................2,70...........................................................................3,19 ...........2,30.......7,38 ...............0
¢O§ (∫O) .....................................10,76 ∫Àƒπ∞∫OÀ§∏™ (∫O) ...........................................0,45 ...................-2,17..........0,47...........0,45 ...........1,26 ...........0,40.......5,85 ........5.567
§∞¡∞∫∞ª (∫O)...................................................0,73 ....................5,80..........0,74...........0,65 ...........2,08 ...........0,64 ......................3.428 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™
∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O).......................8,33 §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) ........................................0,61 ...................-1,61..........0,61...........0,60 ...........0,71 ...........0,53.....31,74 ........7.920 EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞∫∏ (∫O)...................4,03...........................................................................4,03 ...........3,23.....50,82 ...............0
INTRAKAT (KO)...............................8,16 §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) ........................................0,59...........................................................................0,74 ...........0,49.....30,69 ...............0
INTRACOM HOLDINGS (∫O) ..............7,22 §πμ∞¡∏™ (∫O) ....................................................0,52........A ........18,18..........0,52...........0,47 ...........0,92 ...........0,32.....14,07 ......35.980 π∞Δƒπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™
§OÀ§∏ ªÀ§Oπ (∫O)............................................1,86 ....................9,41..........1,87...........1,70 ...........2,22 ...........1,39 ......................1.250
ª∞£πO™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫O)...................................0,62 .......¶ ..........5,08..........0,62...........0,61 ...........0,92 ...........0,55 .........................500 μπO´∞Δƒ.& ƒOª¶OΔ.Δ∂áO§. (∫O)..................2,47...........................................................................3,03 ...........1,80.......0,59 ...............0
ME°A§YTEPH KAMæH % ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫ΔƒO¡π∫∏ (∫O) .............................0,39...........................................................................0,58 ...........0,35 .............................0
¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫O) .................-2,25 ªπ¡∂ƒμ∞ (∫∞) ....................................................1,25 .......¶ ..........0,81..........1,26...........1,16 ...........2,09 ...........1,10.......6,65 ........3.475 §π∞¡π∫O & ÃO¡¢ƒπ∫O ∂ª¶OƒπO ΔƒOºπªø¡
ªOΔO¢À¡∞ªπ∫∏ (∫O) ......................................1,65 .......¶.........-1,20..........1,66...........1,65 ...........2,24 ...........1,55.......7,41 ...........360 MEDITERRA (∫O) ...............................................2,18...........................................................................2,87 ...........2,03 .............................0
∂§∞™ΔƒO¡ (∫O) .............................-2,17 ªOÀ∑∞∫∏™ (∫∞).................................................0,38 ...................-2,56..........0,38...........0,38 ...........0,86 ...........0,35 ......................1.000
™¶ÀƒOÀ ∞°ƒ. Oπ∫. (∫O) ...................-1,67 ª¶∂¡ƒOÀª¶∏ Ã. & ÀπO™ (∫O) ........................3,15 ....................0,00..........3,15...........3,06 ...........3,38 ...........2,92 ......................2.740 §O°π™ªπ∫O
ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ (∫O) ...............-1,51 ª¶∏ΔƒO™ ™Àªª∂ΔOÃπ∫∏ (KO) .......................0,70 .......¶ ..........9,38..........0,70...........0,66 ...........1,38 ...........0,62 ......................8.000
¡∞∫∞™ ªOÀ™π∫∏ (∫O) .......................................1,49 ....................7,19..........1,49...........1,49 ...........2,28 ...........1,39.....47,40 ...............5 ∂¡Δ∂ƒ™OºΔ (∫O) ..............................................1,40...........................................................................1,81 ...........1,29.....10,71 ...............0
∂§§∞¢O™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) .................-1,31 ¡∞ÀΔ∂ª¶Oƒπ∫∏ (∫O) .......................................0,62........A ..........8,77..........0,62...........0,58 ...........1,23 ...........0,55.....22,98 ........5.198
¡∂øƒπO¡ (∫O) ...................................................0,82 ....................5,13..........0,84...........0,71 ...........1,39 ...........0,53 ....................36.319 ª∏Ã∞¡∏ª∞Δ∞ μπOª∏Ã∞¡π∫OÀ ∂•O¶§π™ªOÀ
ME°A§YTEP√™ Δ∑πƒ√™ (∂∫∞Δ. ∂Àƒø) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) .....................................................0,58 ....................3,57..........0,59...........0,57 ...........1,13 ...........0,50.....99,97 ......85.298
¡ΔO¶§∂ƒ (∫O)...................................................2,62...........................................................................2,72 ...........2,25.....57,09 ...............0
¡ΔƒOÀ∫º∞ƒª¶∂¡ (∫O) ...................................0,59 .......¶ ..........3,51..........0,59...........0,58 ...........0,92 ...........0,51 .........................190
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ................70,267 •À§∂ª¶Oƒπ∞ (∫O).............................................0,54 .......¶ ..........0,00..........0,54...........0,54 ...........0,75 ...........0,44 ...........................30
ALPHA μ∞¡∫ (∫O) ......................26,967 •À§∂ª¶Oƒπ∞ (¶O) ............................................0,63 .......¶ ..........5,00..........0,63...........0,63 ...........1,08 ...........0,52 ...........................20 ΔƒOºπª∞
EUROBANK EFG (∫O) ...................10,571 π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (∫O) ........................................0,74 ...................-8,64..........0,82...........0,73 ...........1,60 ...........0,68.......1,29 ...........543 ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔO™ (∫O) ........................................1,05...........................................................................1,49 ...........1,05.....14,46 ...............0
π¡Δ∂∞§ Oªπ§O™ (¶O) ........................................8,26...........................................................................8,26 ...........8,26.....14,39 ...............0
O¶∞¶ (∫O) .................................10,129
∫À¶ƒOÀ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫O) .................8,511
¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫O)..................................0,77 ....................4,05..........0,78...........0,70 ...........1,02 ...........0,47 ......................3.100 À¶∏ƒ∂™π∂™ ∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞™ & ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ∞¶Oƒƒπªª∞Δø¡
¶∞ƒ¡∞™™O™ (∫O) ..............................................1,02 ....................2,00..........1,03...........1,00 ...........2,69 ...........0,91.......4,80 ......11.413
¶∂ΔƒO¶OÀ§O™ (∫O).........................................2,98 ...................-0,33..........3,00...........2,98 ...........4,72 ...........2,91.......4,61 ...........150 ENVITEC (∫O).....................................................2,46 ....................8,37..........2,46...........2,27 ...........4,60 ...........2,27.......2,21 ...........413
ME°A§YTEP√™ √°∫√™ (TEM.) ¶∏°∞™O™ ∂∫¢OΔπ∫∏ (KO) ................................2,81 ....................0,72..........2,90...........2,79 ...........2,88 ...........2,24.....22,65 ........9.120
¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫O) ...................................0,87 ...................-2,25..........0,90...........0,86 ...........0,97 ...........0,56.....12,21 ......16.310 À¶∏ƒ∂™π∂™ ∏§∂∫ΔƒO¡π∫ø¡ À¶O§O°π™Δø¡
∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ...........4.934.355 ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫∞) ....................................3,69 ...................-3,66..........3,69...........3,56 ...........4,05 ...........2,91.....15,01 ...........600 EPSILON NET (∫O).............................................2,15...........................................................................2,72 ...........2,00.......7,01 ...............0
ALAPIS (∫O) ..........................3.935.660 ƒ∂μO´§ (∫O) * ....................................................0,95 ...................-1,04..........0,98...........0,95 ...........1,17 ...........0,54.......6,95 ......16.153 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫O) ...........2,52...........................................................................2,80 ...........0,66 .............................0
™∞ƒ∞¡ΔO¶OÀ§O™ ∫À§/ªÀ§Oπ (∫O) ................2,70........A ..........0,00..........2,70...........2,70 ...........4,99 ...........1,89.....30,09 ...........190
ALPHA μ∞¡∫ (∫O) .................3.794.186 ™∂§ª∞¡ (∫O) .....................................................0,68 .......¶ ..........1,49..........0,68...........0,67 ...........0,89 ...........0,13 ....................43.414
MARFIN POPULAR BANK (KO)...3.557.789 ™∂§O¡Δ∞ πã/°∂π∞π (∫O)...................................0,52 ....................1,96..........0,53...........0,50 ...........1,00 ...........0,42.....12,04 ......20.337
À¶∏ƒ∂™π∂™ ª∂Δ∞ºOƒø¡
MARFIN INVEST. GROUP (∫O)....2.489.488 ™π¢ª∞ (∫O).........................................................1,29........A ..........0,00..........1,32...........1,29 ...........2,38 ...........1,20 ......................2.632 ºOÀ¡Δ§π¡∫ (∫O) ...............................................2,07...........................................................................2,36 ...........2,02.......9,86 ...............0

* ∞º√ƒ∞ Δ∏ Ã∏™∏ 2009 - °π∞ Δ√¡ À¶√§√°π™ª√ Δ√À P/E, ∂Ã√À¡ Ã∏™πª√¶√π∏£∂π Δ∞ ∂¡√¶√π∏ª∂¡∞ ∫∂ƒ¢∏ ª∂Δ∞ º√ƒø¡ ∫∞π ¢π∫∞πøª∞Δø¡ ª∂π√æ∏ºπ∞™ ∞¡∞ ª∂Δ√Ã∏, μ∞™∂π Δ√À ™Δ∞£ªπ™ª∂¡√À ∞ƒπ£ª√À ª∂Δ√Ãø¡
58 ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

Δπª∂™ Δ∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏™ 26 º∂μƒ√À∞ƒπ√À


[ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ]
Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏ Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏ Tπª∏ Δπª∏ ∫∞£∞ƒ∏ % ª∂Δ∞μ√§∏
¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√ ¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√ ¢π∞£∂™∏™ ∂•∞°√ƒ∞™ Δπª∏ ∞¶√
T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/10 T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/10 T›ÙÏÔÈ ∂URO ∂URO ∂URO ã∂™ 1/1/10

ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.....................................16,7581 .............16,2652 ..........16,4295 ...........0,00...........0,97 ¢∏§O™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ...........................................................................8,7140 ...............8,7140 ............8,7140 ..........-0,11 .........-1,79 ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔO¶OƒO™ ...........................................................................2,3498 ...............2,2586 ............2,2814 ...........0,71 .......-10,68
ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ......................................................12,4526 .............12,2060 ..........12,3293 ..........-0,01...........0,05 ¢∏§O™ BASE 95 - OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ.................................11,3629 .............10,8218 ..........10,8218 ..........-0,30 .........-1,03 ∂ƒª∏™ ªπ∫ΔO .........................................................................................7,1284 ...............6,8516 ............6,9208 ...........0,99 .........-8,80
ALICO ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................17,7936 .............16,7768 ..........16,9463 ...........1,76 .......-11,87 ¢∏§O™ BLUE CHIPS ...............................................................................8,3332 ...............8,2499 ............8,3332 ...........2,02 .......-13,55 πO¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒO°ƒ.OªO§.∂™øΔ. ............................................5,8185 ...............5,6474 ............5,7044 ..........-0,12 .........-3,26
ALICO ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................12,6905 .............11,9653 ..........12,0862 ...........0,02...........0,22 ¢∏§O™ TOP-30 ........................................................................................1,4939 ...............1,4790 ............1,4939 ...........3,13 .......-12,31 ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO...........................................................5,8836 ...............5,5408 ............5,7122 ..........-0,64 .........-3,15
ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................................................18,6128 .............17,5492 ..........17,7265 ..........-0,16 .........-0,36 NBGAM ETF °∂¡π∫O™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ. ..................19,3710 .............19,3710 ..........19,3710 ...........2,14 .......-12,76 ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ ΔO¶O£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. .......................3,2707 ...............3,2707 ............3,2707 ..........-0,01...........0,06
ALICO ∂¶π∫OÀƒπ∫O ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................11,7665 .............10,9821 ..........11,2062 ...........0,04 .........-1,50 ¢∏§O™ ªπ∫ΔO........................................................................................14,0737 .............13,9330 ..........14,0737 ...........1,05 .........-7,64 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™O¢.(OªO§.∂•øΔ.) ............................................8,2765 ...............8,1542 ............8,1542 ...........0,02...........0,93
∂¶π∫OÀƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ................................11,9750 .............11,1767 ..........11,4048 ...........0,01 .........-1,44 ¢∏§O™ ™À§§O°π∫O.................................................................................5,2051 ...............5,1530 ............5,2051 ...........0,44 .........-3,91 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND Oª.∂™. .......................................................4,0729 ...............3,7712 ............3,7712 ..........-0,01 .........-5,06
∞§§∏§OμO∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...........................................11,2901 .............10,5375 ..........10,7525 ..........-0,12 .........-1,28 ¢∏§O™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫ΔO ∂™øΔ........................................10,0709 ...............9,9702 ..........10,0709 ...........0,35 .........-4,13 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) ..........................................6,0351 ...............5,8007 ............5,8593 ...........1,71 .......-12,23
BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ......................................................5,5157 ...............5,3534 ............5,4075 ...........0,35 .........-0,57 ¢∏§O™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡Oª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡.......................................9,7641 ...............9,7641 ............9,7641 ...........0,36 .........-4,79 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•................1,4776 ...............1,4203 ............1,4346 ...........1,08 .........-2,65
ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................12,6887 .............12,3155 ..........12,4399 ..........-0,18...........1,87 ¢∏§O™ ¢π∂£¡∂™ .....................................................................................3,2718 ...............3,2391 ............3,2718 ...........1,18 .........-4,83 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ......2,4169 ...............2,3230 ............2,3465 ...........0,98 .........-0,30
∞LICO ¢O§∞ƒπ∞∫O OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.................................10,1187 ...............9,8211 ............9,9203 ..........-0,44...........7,83 ¢∏§O™ EUROBOND OªO§O°π∞∫O ∂•.................................................5,9468 ...............5,9468 ............5,9468 ...........0,00...........4,16 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.)..................2,4930 ...............2,4079 ............2,4322 ...........0,33...........2,17
ALICO FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O .....................................................3,4709 ...............3,2725 ............3,3056 ...........0,08 .........-2,88 ¢∏§O™ ∂Àƒø¶∞π∫O ................................................................................3,5208 ...............3,4856 ............3,5208 ...........1,12 .........-7,24 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ................2,5804 ...............2,4801 ............2,5052 ..........-0,52...........4,64
ALICO FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ∂ª¶Oƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡....13,1373 .............12,3866 ..........12,5117 ...........0,16 .........-1,99 ¢∏§O™ USD BOND OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ............................................5,1143 ...............5,1143 ............5,1143 ..........-0,54.........10,30 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND OªO§O°π∞∫O ∂•. ......................................3,5858 ...............3,5328 ............3,5328 ..........-0,14...........0,84
ALICO ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO......................................................................11,6403 .............10,9751 ..........11,0860 ...........1,54 .......-10,69 ¢∏§O™ DELTA SKY OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ............................................9,8522 ...............9,3830 ............9,3830 ..........-0,10 .........-0,58 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (OªO§O°π∞∫O ∂•.) ...........................3,1599 ...............3,1132 ............3,1132 ..........-0,20 .........-0,45
SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO..........9,6605 ...............9,3764 ............9,4711 ...........0,50 .........-3,09 ¢∏§O™ DELTA SMART OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. .....................................11,4788 .............10,9322 ..........10,9322 ...........0,07...........3,44 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫ΔO ∂™. ...............................................1,9449 ...............1,8008 ............1,8008 ...........1,07 .........-9,30
ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞πO¶Oπ∏™∏™..............8,4382 ...............7,9560 ............8,0364 ...........1,88 .......-13,56 ¢∏§O™ DELTA BONUS OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ......................................8,8446 ...............8,3813 ............8,4234 ..........-0,38 .........-2,70 HSBC ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§O°π∞∫O ∂™. .............................................7,4702 ...............7,3962 ............7,3962 ..........-0,05 .........-3,32
ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ........................................5,0808 ...............4,7905 ............4,8389 ...........3,08 .......-15,23 ¢∏§O™ DELTA FASMA OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. .....................................10,5861 .............10,0316 ..........10,0820 ..........-0,02...........0,18 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................1,9029 ...............1,9029 ............1,9029 ...........0,01...........0,35
ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO ............................................................9,7085 ...............9,1537 ............9,2462 ...........0,04...........0,46 ¢∏§O™ SMALL CAP ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ......................................................1,7274 ...............1,7101 ............1,7274 ...........1,21 .......-12,41 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ. .............................................42,7488 .............41,7061 ..........41,7061 ...........0,95 .......-11,01
CITI FUND OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................................7,4356 ...............7,3257 ............7,3257 ..........-0,12 .........-3,93 ¢∏§O™ ¶∂Δ OΔ∂ ªπ∫ΔO ∂™. ..................................................................3,1615 ...............3,1299 ............3,1615 ...........0,35 .........-4,63 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. .................................................2,8005 ...............2,7322 ............2,7322 ..........-0,24...........7,76
CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .................................................6,7310 ...............6,7310 ............6,7310 ...........0,01...........0,15 ¢∏§O™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ ΔO¶O£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫ΔO ∂•øΔ. .....................9,9975 ...............9,9475 ............9,9975 ...........0,48 .........-0,56 HSBC ∞¡∞¢ÀOª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ........................................4,9219 ...............4,8019 ............4,8019 ...........0,53 .........-1,50
CITI FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................1,9817 ...............1,9147 ............1,9147 ...........1,80 .......-12,39 ¢∏§O™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•..................................................11,6303 .............11,6303 ..........11,6303 ...........0,00 .........-0,04 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫O ª∂Δ.∂•øΔ........................................................2,7653 ...............2,6979 ............2,6979 ...........0,80 .........-2,78
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................3,6565 ...............3,5479 ............3,6203 ...........2,33 .......-13,15 ¢∏§O™ ¢O§§∞ƒπ∞∫O (USD) - OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............11,0293 .............11,0293 ..........11,0293 ...........0,01...........2,39 HSBC OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ¢O§∞ƒπOÀ ......................................3,9564 ...............3,9172 ............3,9172 ..........-0,54...........6,63
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ. .................................3,8072 ...............3,6941 ............3,7695 ...........1,71 .........-6,31 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF OªO§O°π∞∫O......................10,3344 .............10,2311 ..........10,3344 ...........0,00...........0,53 HSBC ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................................................8,7939 ...............8,6427 ............8,6427 ...........0,24 .........-3,49
∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................4,6640 ...............4,5254 ............4,6178 ...........0,69 .........-4,46 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫ΔO..................................9,0406 ...............8,9502 ............9,0406 ...........0,13 .........-0,51 HSBC TOP 20 ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ.............................................................8,4420 ...............8,2361 ............8,2361 ...........1,85 .......-15,89
∂§§∏¡π∫∏ TRUST OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................4,5668 ...............4,5100 ............4,5441 ..........-0,15...........1,87 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫ΔO................................8,5762 ...............8,4904 ............8,5762 ...........0,15 .........-1,60
ALLIANZ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................8,0188 ...............7,8410 ............7,9003 ...........0,11 .........-4,98 ¢∏§O™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂ΔOÃπ∫O ...............................7,8481 ...............7,7696 ............7,8481 ...........0,34 .........-2,27 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ........................................................3,7792 ...............3,6870 ............3,6870 ...........0,75 .......-13,46
ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............................................................10,7602 .............10,2923 ..........10,3963 ...........0,43 .........-9,79 ¢∏§O™ ¢π∂£¡ø¡ OªO§O°πø¡ - OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .........5,8644 ...............5,8644 ............5,8644 ...........0,07...........2,29 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫ΔO ...........................................9,2425 ...............9,0613 ............9,0613 ...........0,20 .........-2,70
ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ...................................................8,1051 ...............7,6419 ............7,7191 ...........0,66 .......-10,60 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) ...........................1.228,3700 ........1.228,3700 .....1.228,3700 ...........0,04...........1,06 INTERNATIONAL OªO§O°ø¡ ∂™øΔ. ..................................................16,7200 .............16,2283 ..........16,3922 ..........-0,06 .........-2,25
ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. .................................5,7989 ...............5,7409 ............5,7989 ..........-0,13 .........-0,82 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) ...........................1.222,9800 ........1.222,9800 .....1.222,9800 ...........0,04...........1,06 INTERNATIONAL ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................5,5134 ...............5,1984 ............5,2509 ...........1,03 .........-4,01
ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ..................................................3,1239 ...............2,9881 ............3,0183 ...........0,77 .......-11,72 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR)............................................1.152,7300 ........1.152,7300 .....1.152,7300 ..........-0,21 .........-0,53 INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ..........................................5,8445 ...............5,8008 ............5,8299 ..........-0,01...........0,62
ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ............................6,9763 ...............6,6730 ............6,7404 ...........1,29...........3,14 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR)............................................1.182,4600 ........1.182,4600 .....1.182,4600 ..........-0,21 .........-0,52 INTERNATIONAL ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................3,7576 ...............3,5429 ............3,5787 ...........1,93 .......-10,75
ALLIANZ ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................7,3546 ...............7,0348 ............7,1059 ...........1,54 .......-14,14 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) ........................................1.101,9100 ........1.101,9100 .....1.101,9100 ..........-0,63 .........-1,16 INTERNATIONAL E¶π§O°∏™ ª∂ΔOÃπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. .................2,0907 ...............1,9712 ............1,9911 ...........2,30 .......-13,68
ALPHA OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ......................................................8,7759 ...............8,7101 ............8,7759 ..........-0,06 .........-2,91 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) ........................................1.120,2500 ........1.120,2500 .....1.120,2500 ..........-0,63 .........-1,15 INTERNATIONAL ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................3,5856 ...............3,4132 ............3,4477 ...........0,15...........6,43
∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.OªO§O°ø¡ Oª.∂•. ..........................................4,5503 ...............4,5162 ............4,5503 ..........-0,02...........1,02 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR)..............................1.013,3600 ........1.013,3600 .....1.013,3600 ..........-1,49 .........-7,64 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ. ...........................................4,9930 ...............4,9431 ............4,9930 ..........-0,56 .........-4,82
ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ OªO§O°ø¡ Oª.∂•. ..................................6,9903 ...............6,9379 ............6,9903 ...........0,06...........1,19 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR)..............................1.014,6700 ........1.014,6700 .....1.014,6700 ..........-1,49 .........-7,63 ∫À¶ƒOÀ DUAL STRATEGY OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ................................3,4174 ...............3,3169 ............3,3504 ...........0,02...........1,61
ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢ÀOª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ OªO§O°πAKO ∂•. .........6,9315 ...............6,8795 ............6,9315 ...........0,14...........3,89 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) ...................................945,9900 ...........945,9900 ........945,9900 ..........-3,00 .......-15,15 ∫À¶ƒOÀ EURIBOR RETURN (EUR) OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ....................2,9575 ...............2,9279 ............2,9575 ..........-0,08 .........-0,28
ALPHA ∞¡ø OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................8,8337 ...............8,2447 ............8,4130 ..........-0,07 .........-1,21 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ...................................947,2300 ...........947,2300 ........947,2300 ..........-3,00 .......-15,14 ∫À¶ƒOÀ LIBOR RETURN (USD) OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ........................4,8830 ...............4,8342 ............4,8830 ...........0,12...........1,33
ALPHA BANCASSURANCE EE100 OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.........9,2521 ...............8,8029 ............8,9826 ...........0,60 .........-5,14 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) ............................936,0200 ...........936,0200 ........936,0200 ..........-1,42 .........-5,30 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ..................................................4,6538 ...............4,6073 ............4,6538 ...........0,00...........0,29
ALPHA BANCASSURANCE EE101 OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.........9,5153 ...............9,0534 ............9,2382 ..........-0,28 .........-5,13 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ............................937,3400 ...........937,3400 ........937,3400 ..........-1,42 .........-5,29 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ. .................................................2,5978 ...............2,5718 ............2,5978 ...........1,69 .......-11,36
ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................10,5285 .............10,3201 ..........10,4243 ...........0,01...........0,19 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR)........................................983,0000 ...........983,0000 ........983,0000 ..........-0,08...........0,32 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ¢À¡∞ªπ∫O ª∂Δ.∂™. .............................................1,9244 ...............1,9052 ............1,9244 ...........1,32 .......-10,92
∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™.........................................................11,0611 .............11,0611 ..........11,0611 ...........0,00...........0,21 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR).....................................1.042,0500 ........1.042,0500 .....1.042,0500 ..........-0,08...........0,33 ∫À¶ƒOÀ ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO ∂™øΔ. ........................................................3,3138 ...............3,2807 ............3,3138 ...........0,44 .........-8,14
∞LPHA BLUE CHIPS ª∂ΔOÃπ∫O ∂™.....................................................11,3289 .............11,1045 ..........11,2167 ...........1,78 .......-12,18 NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(1)...............................1.007,2700 ........1.007,2700 .....1.007,2700 .................- .........-1,47 ∫À¶ƒOY FUND OF FUNDS METOXIKO .................................................3,0098 ...............2,9797 ............3,0098 ...........0,03 .........-2,33
ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................4,8726 ...............4,7762 ............4,8244 ...........0,22...........7,64 NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(1) .............................1.010,4500 ........1.010,4500 .....1.010,4500 .................- .........-1,46 ∫À¶ƒOY FUND OF FUNDS MIKTO.........................................................2,9987 ...............2,9687 ............2,9987 ...........0,07 .........-0,81
ALPHA ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................................11,2455 .............11,0229 ..........11,1342 ...........1,88 .......-13,15 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(2)........1.153,4100 ........1.153,4100 .....1.153,4100 .................-...........8,89 MARFIN GREEK VALUE ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ.......................................3,0506 ...............2,8728 ............2,9617 ...........0,07 .........-1,28
ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™..................................................7,1767 ...............7,0345 ............7,1056 ...........2,13 .......-12,83 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(2)........1.150,7200 ........1.150,7200 .....1.150,7200 .................-...........2,48 MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............................2,7389 ...............2,6847 ............2,7118 ...........0,25 .........-1,40
ALPHA ENERGY ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................10,2468 .............10,0438 ..........10,1453 ...........0,09 .........-0,71 EUROBANK WIN-WIN OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ .............................9,4731 ...............9,1017 ............9,2874 ...........0,18 .........-3,76 MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOº. METOXIKO .............2,8178 ...............2,5494 ............2,6836 ...........0,01...........0,68
∞LPHA ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ...................................................................8,5152 ...............8,3466 ............8,4309 ...........0,87 .........-7,78 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................1,2580 ...............1,2454 ............1,2580 ...........0,41 .........-0,09 MARFIN O§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ......................................12,2944 .............11,9292 ..........12,1727 ...........1,68 .......-12,07
∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O ªπ∫ΔO ∂™.........................................................10,9746 .............10,7572 ..........10,8659 ...........0,12 .........-5,25 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............13,4591 .............13,3245 ..........13,4591 ...........1,44...........0,42 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫O ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................2,0286 ...............1,9683 ............2,0085 ...........0,57 .......-11,29
ALPHA BEST OF STRATEGIES OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............8,2222 ...............7,8230 ............7,9827 ...........0,13 .........-2,37 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................9,1388 ...............9,0474 ............9,1388 ...........1,77 .......-11,84 MARFIN INCOME OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ....................................2,8798 ...............2,8228 ............2,8513 ..........-0,05 .........-0,89
ALPHA ƒOÀª∞¡π∞™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................7,1728 ...............7,0308 ............7,1018 ...........0,50.........10,34 EUROBANK GLOBAL BOND OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................3,1509 ...............3,1273 ............3,1509 ..........-0,12...........1,24 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOº. OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...............3,4640 ...............3,2622 ............3,3631 ..........-0,01...........1,18
∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫ΔO ∂•. .......3,2779 ...............3,2129 ............3,2454 ...........0,30...........1,57 EUROBANK CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................3,3338 ...............3,1875 ............3,2525 ..........-0,10 .........-0,28 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ......................3,0855 ...............2,9057 ............2,9956 ...........0,22 .........-0,15
ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•..................6,2072 ...............6,0842 ............6,1457 ...........0,62...........0,16 EUROBANK DOUBLE CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ................10,7842 .............10,3612 ..........10,5727 ..........-0,07 .........-0,79 MARFIN GLOBAL ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................1,4237 ...............1,3814 ............1,4096 ...........0,09 .........-1,10
ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™............................12,1668 .............11,9258 ..........12,0463 ...........2,21 .......-13,56 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK OªO§O°π∞∫O E•øΔ∂ƒπ∫OÀ.......10,6315 .............10,2145 ..........10,4230 ..........-0,12 .........-0,44 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£..........................................................3,9032 ...............3,8644 ............3,8838 ...........0,05 .........-0,23
ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ........................9,6328 ...............9,5082 ............9,5849 ...........3,08 .......-15,27 EUROBANK ALL WEATHER OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ...................9,3342 ...............9,1475 ............9,3342 ..........-0,01 .........-3,29 MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™.........................................3,8004 ...............3,5747 ............3,7628 ..........-0,01 .........-0,20
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ................8,7613 ...............8,5879 ............8,6746 ...........0,21 .........-0,34 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔOºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™............................2,8689 ...............2,8402 ............2,8689 ...........2,05 .......-14,34 MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ ΔO¶O£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. ..........................8,3090 ...............7,9832 ............8,1461 ..........-0,03 .........-0,11
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. .................7,1065 ...............6,9657 ............7,0361 ...........0,52...........3,92 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) .......................11,5972 .............11,5972 ..........11,5972 ...........0,02...........0,19 MILLENNIUM VALUE PLUS OªO§O°π∞∫O ∂™. .....................................3,7536 ...............3,6064 ............3,6800 ..........-0,21 .........-4,07
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•...........8,4379 ...............8,2709 ............8,3544 ...........0,04 .........-2,87 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ................2,5832 ...............2,5574 ............2,5832 ...........0,55...........1,44 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO .................................................2,4869 ...............2,3211 ............2,3685 ...........0,46 .........-3,78
ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ...........15,0887 .............14,7899 ..........14,9393 ...........0,41...........0,80 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫ΔO..................3,0153 ...............2,9851 ............3,0153 ...........0,00...........0,56 MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO.................2,8624 ...............2,6716 ............2,7261 ...........0,09 .........-2,20
ALPHA SELECT ¡OΔπO-∞¡∞ΔO§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ...............12,0728 .............11,8338 ..........11,9533 ...........1,71 .........-3,38 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒO OªO§O°π∞∫O ∂™. .................................14,4984 .............14,3181 ..........14,4263 ..........-0,08 .........-4,98 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂ΔOÃπ∫O ∂™. ...........................................1,9144 ...............1,8050 ............1,8232 ...........2,25 .......-12,51
ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫O ª∂Δ.∂™................................................36,5830 .............35,5070 ..........35,8657 ...........1,12 .......-11,09 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™...........................................................7,4047 ...............7,3603 ............7,3973 ...........0,00...........0,15 MILLENNIUM EUROZONE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•. ............................................2,1633 ...............2,0191 ............2,0603 ...........1,26 .........-7,46
ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂ΔOÃ.∂™. ...............................................13,0519 .............12,6680 ..........12,7960 ...........1,19 .......-10,37 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫O ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ............................15,0929 .............14,7941 ..........14,9435 ...........0,98 .........-9,76 MILLENNIUM MID- CAP ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..............................2,2075 ...............2,0604 ............2,1024 ...........1,06 .......-12,29
GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ...........................................5,3501 ...............5,1927 ............5,2452 ...........1,58 .......-12,16 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂™......................................22,3952 .............21,9518 ..........22,1735 ...........1,62 .......-12,08 MILLENNIUM AMERICA US ª∂ΔOÃπ∫O ∂•. ..........................................2,0167 ...............1,8823 ............1,9207 ..........-0,42...........2,99
ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ........................................5,8054 ...............5,6347 ............5,6916 ...........1,25 .......-10,96 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™Oª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™..................5,1626 ...............5,0604 ............5,1115 ...........0,92 .......-11,75 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ.............................................................8,6014 ...............8,2844 ............8,4535 ...........2,50 .......-13,40
INTERLIFE ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................6,4758 ...............6,2853 ............6,3488 ...........1,16 .......-11,08 INTERAMERICAN ¢O§∞ƒπOÀ OªO§O°π∞∫O ∂•.................................28,5492 .............28,1941 ..........28,4072 ..........-0,53...........7,20 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ...............................................0,7343 ...............0,7073 ............0,7217 ...........1,36 .......-12,86
ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ......................................5,6273 ...............5,4618 ............5,5170 ...........1,69 .........-0,20 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°Oƒø¡ ª∂Δ. ∂•.....................13,0341 .............12,7760 ..........12,9050 ...........0,48 .........-1,23 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫ΔO ∂™øΔ....................................................................3,0243 ...............2,9645 ............2,9944 ...........1,40 .........-9,50
ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂ΔOÃπ∫O ..................2,6244 ...............2,5472 ............2,5729 ..........-0,87 .........-4,66 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. ..........................................10,0781 ...............9,8785 ............9,9783 ...........1,40...........0,41 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. .......................................................................5,3267 ...............5,3267 ............5,3267 ..........-0,02 .........-0,16
ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .............................................9,9357 ...............9,6672 ............9,7648 ...........1,19 .........-8,60 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR ..........0,6643 ...............0,6577 ............0,6643 ...........0,39...........0,02 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ OªO§O°ø¡ ∂™øΔ..........................................................9,4885 ...............9,3007 ............9,3946 ...........0,26 .........-5,23
∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫O Δ∞ª∂πO Oπ∫O¡OªO§O°ø¡....................................9,5504 ...............9,2922 ............9,3861 ...........0,72 .........-6,15 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR.......0,8439 ...............0,8355 ............0,8439 ...........1,25...........2,53 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫O FOF ªπ∫ΔO....................................8,6540 ...............8,5252 ............8,5896 ...........0,32...........1,53
INTERLIFE ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................................9,3505 ...............9,1427 ............9,2351 ...........1,21 .........-8,37 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR .............0,4190 ...............0,4148 ............0,4190 ...........1,80 .......-11,90 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™OƒƒO¶∏ª∂¡O FOF ªπ∫ΔO .........................9,4135 ...............9,2733 ............9,3434 ...........0,23...........1,87
GENIKI OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................................6,7830 ...............6,5996 ............6,6663 ..........-0,06 .........-4,37 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR .................0,4565 ...............0,4519 ............0,4565 ...........2,10 .......-14,96 ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫O FOF ªπ∫ΔO ..............................9,7161 ...............9,5715 ............9,6438 ...........0,14...........1,88
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Oª.∂•. ................................4,0271 ...............3,9182 ............3,9578 ..........-0,65...........0,59 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD............1,1015 ...............1,1015 ............1,1015 ...........0,00...........0,27 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .......................7,9189 ...............7,7621 ............7,8405 ...........0,85 .........-8,30
GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .......................................................5,4984 ...............5,4434 ............5,4984 ..........-0,04 .........-0,45 EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD .........1,1018 ...............1,1018 ............1,1018 ...........0,01...........0,29 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ ºOƒ∂ø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .......................8,1127 ...............7,9521 ............8,0324 ...........0,88 .........-8,12
∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ Oƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ.........................................4,4281 ...............4,4281 ............4,4281 ...........0,73 .........-7,29 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR..................................1,1178 ...............1,1094 ............1,1178 ..........-0,04 .........-0,42
∞™º∞§/∫ø¡ Oƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™-OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ......3,3643 ...............3,3643 ............3,3643 ...........0,11 .........-5,31 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR........................8,9942 ...............8,8143 ............8,9942 ..........-0,12 .........-0,83 OXYGEN BALKAN FUND ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ............................15,1647 .............14,7143 ..........15,0146 ...........1,06 .........-3,46
AAAB ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................................................5,7397 ...............5,4117 ............5,4664 ...........1,28 .......-13,13 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR.....................8,9908 ...............8,8110 ............8,9908 ..........-0,12 .........-1,17 PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) .........................270,4530 ...........265,1500 ........265,1500 ..........-1,31 .........-4,84
AAAB ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ ∫∞π OªO§O°πø¡ ∂™øΔ. ....................................4,9552 ...............4,7608 ............4,8580 ..........-0,14 .........-3,52 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR.................8,7352 ...............8,5605 ............8,7352 ...........0,00 .........-2,16 PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR)............................210,0048 ...........208,9600 ........208,9600 ..........-0,28 .........-0,05
AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ...............................................6,5408 ...............6,3971 ............6,5277 ...........0,01...........0,29 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR ......8,5727 ...............8,4012 ............8,5727 ...........0,02 .........-3,00 ING ∞/∫ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ.......................................................................9,0699 ...............8,8921 ............8,8921 ...........2,34 .......-12,83
AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂ΔOÃø¡ ∂™øΔ. ...............................................2,6858 ...............2,5067 ............2,5579 ...........1,90 .......-13,12 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ....7,4370 ...............7,3626 ............7,4370 ...........0,26 .........-3,00 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.........................................................0,7750 ...............0,7598 ............0,7598 ...........1,66 .......-12,45
ATE ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ...............................................8,6696 ...............8,6046 ............8,6696 ..........-0,20 .........-3,93 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR...............8,3480 ...............8,2645 ............8,3480 ..........-0,17 .........-1,15 ING ∞/∫ ªπ∫ΔO ∂™øΔ. .............................................................................3,1459 ...............3,0994 ............3,0994 ...........1,02 .........-9,42
ATE ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ................................................................5,0858 ...............5,0349 ............5,0858 ...........1,70 .........-9,64 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR......................8,2831 ...............8,2831 ............8,2831 ...........0,09 .........-0,71 ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. .................................................................................5,3485 ...............5,3485 ............5,3485 ...........0,00...........0,18
ATE ª∂ΔOÃπ∫O ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ...................................1,0278 ...............1,0175 ............1,0278 ...........1,18 .......-11,81 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR ......8,8290 ...............8,8290 ............8,8290 ..........-0,19 .........-2,24 ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ......................................................................2,1219 ...............2,0803 ............2,0803 ...........0,04...........0,73
∞Δ∂ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ .........................3,4241 ...............3,3899 ............3,4241 ...........0,56 .........-5,97 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 ......9,5427 ...............9,5427 ............9,5427 ...........0,05 .........-2,41 PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ............................................3,5530 ...............3,5352 ............3,5530 ..........-0,01...........0,14
∞Δ∂ US ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ ..........................................................4,9707 ...............4,9210 ............4,9707 ..........-0,48...........3,33 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR.............................10,6973 .............10,6171 ..........10,6973 ..........-0,11 .........-0,35 PROBANK OªO§O°π∞∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ................................................3,6100 ...............3,5829 ............3,6100 ..........-0,25 .........-2,42
∞Δ∂ EUROZONE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ...........................................2,1888 ...............2,1669 ............2,1888 ...........1,09 .........-6,51 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR............0,7400 ...............0,7326 ............0,7400 ...........0,50...........1,13 PROBANK ∂§§∞™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .........................................2,8879 ...............2,8590 ............2,8879 ...........1,69 .......-11,24
∞Δ∂ ∫∂º∞§∞πOÀ & À¶∂ƒ∞•π∞™ OªO§.∂™øΔ. ......................................6,8885 ...............6,8368 ............6,8885 ..........-0,41 .........-3,84 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR .............................0,7690 ...............0,7536 ............0,7690 ...........0,50 .........-0,54 N.P. INSURANCE ¡∂O™ ¶O™∂π¢ø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................2,1183 ...............2,0994 ............2,1078 ...........0,87 .........-9,88
∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ..........................................................6,9176 ...............6,9176 ............6,9176 ...........0,00...........0,19 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR.............................0,7768 ...............0,7614 ............0,7691 ...........0,50 .........-0,54 PROTON ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ...............................................................6,8751 ...............6,5414 ............6,6749 ...........1,18 .........-8,78
ATE ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................................................6,1084 ...............6,0473 ............6,1084 ...........0,17 .........-0,48 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA EUR ....................10,6743 .............10,4608 ..........10,6743 ...........0,13...........0,71 PROTON OªO§O°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ..................................................14,1622 .............13,8134 ..........13,9529 ..........-0,15 .........-4,60
∞Δ∂ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.............................................................6,9256 ...............6,8737 ............6,9256 ..........-0,10...........1,67 EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD ...................10,6225 .............10,4101 ..........10,6225 ...........0,09...........0,48 PROTON ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ........................................................8,7586 ...............8,3375 ............8,4217 ...........1,91 .......-10,07
∞Δ∂ ª∂ΔOÃπ∫O GLOBAL FUND OF FUNDS .........................................3,4356 ...............3,4012 ............3,4356 ..........-0,18...........1,07 EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR .....0,9807 ...............0,9709 ............0,9807 ..........-0,16 .........-0,04 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .................................2,6629 ...............2,5349 ............2,5605 ...........1,67 .......-10,17
∞ΔΔπ∫∏™ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ ........................................................1,1773 ...............1,1483 ............1,1599 ...........1,61 .......-11,73 EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR ................1,0517 ...............1,0517 ............1,0517 ..........-0,01...........0,01 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ...................................................2,3156 ...............2,3156 ............2,3156 ...........0,00...........0,38
ATTICA MARATHON ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ .....................................6,1670 ...............6,0151 ............6,0759 ...........1,43 .......-10,27 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR ..............1,3423 ...............1,3289 ............1,3423 ...........1,27 .........-8,81 Δ.Δ. ∂§Δ∞ OªO§O°πø¡ ∂™øΔ................................................................1,8814 ...............1,8767 ............1,8814 ...........0,14 .........-2,50
ATTICA REAL ESTATE ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ..................................7,3435 ...............7,1627 ............7,2350 ...........0,35 .........-1,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR......10,3341 .............10,1274 ..........10,3341 ...........0,16 .........-5,81 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫ΔO ∂™øΔ...........................................................................2,2618 ...............2,2561 ............2,2618 ...........0,36 .........-4,49
∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™O¢∏ª∞ΔO™ OªO§.∂™øΔ. .................................................5,0823 ...............5,0116 ............5,0520 ...........0,19 .........-5,85 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR .....10,3356 .............10,1289 ..........10,3356 ...........0,16 .........-5,80 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂ΔOÃπ∫O ∂™øΔ....................................................................1,0347 ...............1,0043 ............1,0144 ...........0,55 .........-8,54
∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒπ∫OÀ................................................................6,2843 ...............6,1295 ............6,1914 ...........1,22 .........-8,82 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR.......9,9393 ...............9,8648 ............9,9393 ..........-0,13 .........-4,47 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS OªO§O°π∞∫O ∂•øΔ. ........................................3,3903 ...............3,2258 ............3,2916 ...........0,00...........0,20
∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ .....................................................3,6066 ...............3,5886 ............3,6030 ...........0,18 .........-0,35 EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR.....9,9827 ...............9,9827 ............9,9827 ..........-0,13 .........-4,39 Δ.Δ. ∂§Δ∞ Oπ∫O§O°π∫O ª∂ΔOÃπ∫O ∂•øΔ. ...........................................5,3555 ...............5,0955 ............5,1995 ...........0,22 .........-4,64
∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫ΔO ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ................................................................2,7464 ...............2,6787 ............2,7058 ...........0,91 .........-3,97 ∂ƒª∏™ EI™O¢∏ª∞ΔO™...........................................................................7,6591 ...............7,5454 ............7,5833 ..........-0,08 .........-4,47 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫ΔO ∂™øΔ∂ƒ..........................8,9176 ...............8,9176 ............8,9176 ...........0,53 .........-6,88
∞ΔΔπ∫∏™ OªO§O°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫OÀ.....................................................3,1534 ...............3,1095 ............3,1346 ...........0,02 .........-0,68 ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫O................................................................................16,5477 .............15,9050 ..........16,0657 ...........2,03 .......-11,40 ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ ∞¶√Δπª∏™∏™:(1) 23/02/10,(2) 31/12/09

£ÂÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ªÂÙÔ¯Èο Î·È ªÂÈÎÙ¿ ∞/∫


∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ·ÒÏÂȘ ÛÂ
Â›Â‰Ô ÌÂÚȉ›ˆÓ, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ∞/∫
[ ∞ÌÔÈ‚·›· ]
ÙÂÚÈÎÔ‡, Ë ıÂÙÈ΋ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘
0,77%, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ó¤ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡-
„Ô˘˜ 796,78 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ, ›¯Â ˆ˜ ·Ô٤ϤÛÌ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô
[ •¤ÓË ·ÁÔÚ¿ ]
ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٿ 0,80%, ÛÙ· 1,22
ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 0,15%, ÛÙ· 9,70 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·Ú¿ ÙȘ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂ- ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞ÒÏÂȘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· OÌÔÏÔÁȷο ∞/∫ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡. ΔÔ ÂÓÂÚ- §√¡¢π¡√ ▲ [ ÃÀ™∏ §πƒ∞]
Úȉ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 28,15 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ· Funds of Funds, ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÁËÙÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠηٿ 0,03%, ÛÙ· 1,15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ Ù˘ ΔÈÌ‹ ∞ÁÔÚ¿˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ EURO
ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 0,23%, ÛÙ· 761,86 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÈÛÚÔ¤˜ ‡„Ô˘˜ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,10% Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÁÔÚÒÓ ÌÂ- FTSE 100 5.405,94 ÌÔÓ. 0,96% ¶·Ï·È¿˜ ∫Ô‹˜ 185
76,60 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙ· ªÂÙÔ¯Èο ∞/∫ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, Ë ·Í›· ÙˆÓ ˘fi Úȉ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 103,33 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ· OÌÔÏÔÁȷο ∞/∫ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ÙÔ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 1973 & ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· 185
‰È·¯Â›ÚÈÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 1,53%, ÛÙ· 2,05 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ Ù˘ ıÂ- ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË Î·Ù¿ 0,19%, ÛÙ· 1,99 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ¤- ¶∞ƒπ™π ▲ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ 1974 & ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· 185
ÙÈ΋˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·fi‰ÔÛ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1,32%, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÂÎÚÔ¤˜ ÂÈÙ· ·fi ÂÎÚÔ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 2,48 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Î·È Ë Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ
ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 563,11 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙ· ªÂÙÔ¯Èο ∞/∫ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ·fi‰ÔÛË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·ÚÓËÙÈ΋ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,11%. Δ¤ÏÔ˜, ·ÒÏÂȘ Û Â›-
CAC 3.769,54 ÌÔÓ. 1,64% ¶ÒÏËÛË 221,73

Ë ıÂÙÈ΋ ̤ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ·fi‰ÔÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 0,30%, Ô‰‹ÁËÛ Û ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ Â- Â‰Ô ÌÂÚȉ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 24,25 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙ· ∞/∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·-
ÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ηٿ 0,04%, ÛÙ· 748,11 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·Ú¿ ÙȘ ·ÒÏÂÈ- ıÂۛ̈Ó, fiÔ˘ ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠηٿ 1,57%, ÛÙ· 1,54 ºƒ∞¡∫º√ÀƒΔ∏ ▲
˜ Û Â›Â‰Ô ÌÂÚȉ›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 1,54 ÂηÙ. ¢ÚÒ. OÌÔ›ˆ˜, ÛÙ· ªÂÈÎÙ¿ ∞/∫ ∂Ûˆ- ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È Ì ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 17,23%. DAX 5.713,51 ÌÔÓ. 2,06% [ Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ∞ ]
(ÁÈ· Ù·Í›‰È·, ÛÔ˘‰¤˜, ˘Á›·)
■ TOKIO ▲ NOMI™MA E£NIKH ALPHA
∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ∞ÌÔÈ‚·›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ 26/2/2010 Nikkei 10.172,06 ÌÔÓ. 0,45% AÁÔÚ¿ ¶ÒÏËÛË AÁÔÚ¿ ¶ÒÏËÛË
¢O§∞ƒπO ∏¶∞ 1,373 1,332 1,376 1,329
∂ÓÂÚÁËÙÈÎfi ∂ÈÛÚÔ¤˜/∂ÎÚÔ¤˜ ª¤ÛË ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ªÂÙ·‚ÔÏ‹
∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞
(ÂηÙ. #) (ÂηÙ. #) ∞fi‰ÔÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ¡∂∞ À√ƒ∫∏ ▲ ∫OƒO¡∞ ¢∞¡π∞™ 7,554 7,331 7,573 7,313
™Δ∂ƒ§π¡∞ 0,920 0,893 0,923 0,891
¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1.273,79 -15,13 0,00% -1,16% Dow Jones 10.403,79 ÌÔÓ. 0,76% ∫Oƒø¡∞ ™OÀ∏¢π∞™ 9,911 9,618 9,936 9,594
¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 265,50 -9,12 -0,35% -3,47% °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ (∞¡∞ 100) 1,225 1,189 1,228 1,186
ªÂÙÔ¯Èο ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 2.053,96 -0,56 1,32% 1,53% πÛÔÙÈ̛˜ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ºƒ∞°∫O ∂§μ∂Δπ∞™ 1,486 1,442 1,490 1,439
ªÂÙÔ¯Èο ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 748,11 -1,54 0,30% 0,04% ∂˘ÚÒ/‰ÔÏ¿ÚÈÔ ¢ÔÏ¿ÚÈÔ/ÁÈÂÓ ∫Oƒø¡∞ ¡Oƒμ∏°π∞™ 8,178 7,936 8,198 7,916
ªÂÈÎÙ¿ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1.220,11 0,80 0,77% 0,80% ¢O§∞ƒπO ∫∞¡∞¢∞ 1,448 1,405 1,452 1,402
ªÂÈÎÙ¿ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 236,17 -0,09 0,22% 0,19% 1,3522 89,29 ¢O§∞ƒπO ∞À™Δƒ∞§π∞™ 1,533 1,488 1,537 1,484
OÌÔÏÔÁȷο ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 1.152,32 -0,10 -0,10% -0,03%
OÌÔÏÔÁȷο ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 1.985,83 -2,48 -0,11% -0,19%
™‡ÓÔÏÔ 8.935,80 -28,23 0,14% «ΔÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜»
FUNDS OF FUNDS ∂ÓÂÚÁËÙÈÎfi ∂ÈÛÚÔ¤˜/∂ÎÚÔ¤˜ ª¤ÛË ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ªÂÙ·‚ÔÏ‹ ª¿ıÂÙ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÙȘ ÙÈ̤˜ ̤¯ÚÈ Î·È 5 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ‰ÂÈÎÙÒÓ
(ÂηÙ. ¢ÚÒ) (ÂηÙ. ¢ÚÒ) ∞fi‰ÔÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ™Ù›ÏÙ ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· (SMS) ÛÙÔ 54340 ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜:
ªÂÙÔ¯Èο 440,74 0,24 0,25% 0,38% ¡Ã∞ (ÎÂÓfi) ÌÂÙÔ¯‹ (‹ ‰Â›ÎÙ˘)
ªÂÈÎÙ¿ 309,75 -0,17 0,08% 0,03% ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ ÁÈ· 1 ÌÂÙÔ¯‹ ÁÚ¿ÊÂÙÂ: ¡Ã∞ ATE, ÁÈ· 5 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÚ¿ÊÂÙÂ:
OÌÔÏÔÁȷο 11,37 0,01 0,00% 0,05% NXA ATE ∂Δ∂ A§ºA OΔ∂ MPºKO. OÈ ÌÂÙÔ¯¤˜/‰Â›ÎÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
™‡ÓÔÏÔ 761,86 0,08 0,23% ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÎÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. (¯Ú¤ˆÛË 0,60ú/SMS Ì º¶∞)
™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ∞/∫ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó È‰Ú˘ı› Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞.∂.¢.∞.∫. ¶∏°∏: Alpha Trust, AE¶∂À, Data Management Dept.
H ˘ËÚÂÛ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ M-™Ù·Ù A.E. TH§.: 210 33 89 590
i
DORIAN (Hellas) S.A. requires a Deputy Crew
Manager ideally with studies in Human
MIKPE™ A°°E§IE™
ABC °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi
ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô (·Ú. ·‰Â›·˜ 30725) ~210-
5238.088 ∂͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¿Ù˜ Ì ··È-
Ù‹ÛÂȘ, ÂÌÈÛÙ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ 23¯ÚÔÓË ÂÌÂÈ-
Ú›· Ì·˜. ∂ÈÏÔÁ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi 11.300
‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÈ·: ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜, baby
F
∞°.¶∞ƒ∞™∫∂À∏
∞ª∂™∞ ÌÂÙÚËÙ· ·Ô 12-36 ‰ÔÛÂȘ, ·›Ú-
ÓÂÙ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜
Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÓÂÏ-
Ï·‰Èο ~6983-716797 (1778657)
ª∂Δƒ∏Δ∞ ·›ÚÓÂÙ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜
Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ·˘ıËÌÂ-
°ƒ∏°Oƒ∏™ ¶O¡Δπ∫∞∫∏™ ∏ӈ̤ÓÔÈ π‰Èˆ-
ÙÈÎÔ› ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜
4891/7/1/36‰’. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì Ì ¯Â̇-
ıÂÈ· Û ∂ÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ-
ο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ÚÔÛÙ·Û›· ·ÓËϛΈÓ. À-
ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜,
°O∏Δ∂ÀΔπ∫OΔ∞ΔO™ ¤ÌÔÚÔ˜, 59 ÂÙÒÓ,
1.82, ·‰‡Ó·ÙÔ˜, ·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌÔ˜, ·ÚÎÂÙ¿
Ó·ÓÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ¢ÁÂÓÈÎfi˜, ÁÏ˘Îfi˜,
‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, Ì ·Á¿Ë ÛÙËÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝· ηÈ
ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ȉÈfiÎÙËÙÔ
‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, IX ÂÈı˘Ì› ÛÔ‚·Ú‹ ÁÓˆÚÈÌ›·
Resources Management of Maritime Studies, sitters, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, η̷ÚȤÚ˜, Ï·ÓÙ˙Ȥ- ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ˆÏÂ›Ù·È ÔÚÔÊԉȷ̤- 24ˆÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ~6938-101100, ÂÍfi- Ì ΢ڛ· ·ÚÎÂÙ¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, „ËÏ‹, ÎÔÌ„‹
with minimum of one (1) year working ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 107ÙÌ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, ·- ÚfiÓ. ŒÎ‰ÔÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ ¢·Ó›-
ÚÈÛÛ˜, Ì·Á›ÚÔ˘˜, ¿Ó‰Ú˜ ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ˆÓ, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ. ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÊÏËÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ∞ı‹Ó· ¤ˆ˜ 48 ÂÙÒÓ. “¶∞¶¶∞™”, OÌ‹ÚÔ˘ 38, ∫Ô-
experience in Crew Department, or Officer’s ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞ı‹Ó·, ÓËÛÈ¿ Î·È Â·Ú¯›· ~6972- ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ~210-5242.202, æ˘¯ÈÎfi 210-6718.958, ψӿÎÈ ~210-3620.147 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ 9Ì-
License with minimum of two (2) years in Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ÎÚ‚·ÙÔο- Ù˘¯fiÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ Î·È Î·ÚÙÒÓ
775522 ∫ÔÙÙ·Ú¿˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, www.abc- Û·˜. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂȉÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ӥ˜ °Ï˘Ê¿‰· ~210-8990.726, ¡.∏Ú¿ÎÏÂÈÔ 9ÌÌ, ™¿‚‚·ÙÔ 10Ì-2ÌÌ, www.pappas.gr
Rank Sea Service on Oil Tankers and / or work.com, e-mail: info@abcergasia.com Ì·Ú˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ï›‚ÈÓÁÎ ÚÔ˘Ì. ~6972- ~210-2831.532, ∫ËÊÈÛÈ¿ ~210-8080.861, (1786060)
LPG ships, excellent command of the English 090390 (1787090) Î·È ·ÏȤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞ı‹Ó· ~210-
∫Ú‹ÙË~ 2810-301.785, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

K5
language and computer literate. Please send 9579.107, 6942-022735 °È· ◊ÂÈÚÔ, £Â- ¢π∫∞™Δπ∫∏ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· 28¯ÚÔÓË, ÂÓÙ˘ˆ-
ÛÚˆÙ›·, ∞ÈÙ/Ó›·, ∂Ù¿ÓËÛ· ~26820- 2310-592.102, www.detective.com.gr Ûȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, „ËÏ‹, Á·Ï·ÓÔÌ¿Ù·, ÌÂ
CV for the attention of Mrs. Milonas, Deputy (1779695)
Administration Manager, by fax to: 210- 23095, 6958-734210 (1782866) ¤ÓÙÔÓË ıËÏ˘ÎfiÙËÙ· Î·È ÊÈÓ¤ÙÛ·, ÔÈÎÔÁ¤-
πOƒ¢∞¡π¢∏™ ™Δ∂§πO™ °Ú·ÊÂ›Ô ÂÌÈÛÙ¢- ÓÂÈ· ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ, ȉÈfiÎÙËÙÔ ÁÚ·Ê›Ô,

A
4100.323 or e-mail: gnil@dorian-hellas.gr
º∞ƒª∞∫O¶OπO™ ˙ËÙ› ÂÚÁ·Û›· Û ÎÂÓÙÚÈ- ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. ÕÌÂÛ· Î·È ˘‡ı˘Ó· ‰›- 2fiÚÔÊÔ ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙÔ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 4.000#,
(1786635)
Îfi Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ‹ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ~210- ∂À∫∞πƒπ∞ ¶fiÚÙÔ ƒ¿ÊÙË, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÓÔ˘Ì χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Û·˜ ··- πà ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜
∫∂¡ΔƒO §O°π™Δπ∫ø¡ Î·È ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ 3474.914, 6936-136625 (1787293) ۯ‰›Ô˘. ∫Ù›˙ÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ‰ÈÒÚÔÊÔ˜ ÔÈÎÔ- Û¯ÔÏ› (ÚÔÛˆÈÎfi-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi) ·fi ¿- 42 ÂÙÒÓ, ÌÔÚʈ̤ÓÔ, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ ∞. ΔÛ·ÓÙ˙·Ï‹ ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ‰ÔÌ‹. OÈÎfiÂ‰Ô 468,60ÙÌ ~6977-228574 ÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ. ∂- ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο “§Ô‡Ë˜”, ¶ÂÈ-

I6
OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ. ·) ΔÌ‹Ì· §ÔÁÈÛÙÈ- (1784994) ∞∞∞°∏™ ∞·‚fiÚ·. ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÚ›Ï˘. ∞ÙÙÈÎfi
ΤÓÙÚÔ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ. Attica private ÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· ÔÙÈÎÔ·- Ú·È¿˜, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ ~210-
Îfi: ∂Î·›‰Â˘ÛË Û ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÎÔ˘ÛÙÈο ̤۷, GPS ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ ÂÓÙÔÈ- 4176.812-813 (1785693)
(ηٷ¯ÒÚÈÛË, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡) Â- investigations group. ∞Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ˘Ë-
ÚÂÛ›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∞ÚÈıÌfi˜ ¿‰ÂÈ·˜: ÛÌÔ‡ (·Ú. ·‰Â›·˜ 4891/7/1/23)
ÌÔÚÈ΋˜ & ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ‚) ∂¶ø¡ÀªO™ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˜ 45¯ÚÔÓÔ˜, ÂÍ·È-
∫∞£∏°∏Δ∏™ Ê˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Ì ÌÂ- 4891/7/1/27. ∞ı‹Ó·-¶ÂÈÚ·È¿˜-°Ï˘Ê¿‰·-∫Ë- £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 23-25 ¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 24ˆÚË
ΔÌ‹Ì· ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎfi: º¶∞, ºÔÚÔÏÔÁ›· ∂È- ÚÂÙÈ΋˜, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜,
Ù·‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·-›ڷ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÊÈÛÈ¿. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 56, 8Ô˜ ~210- ˘ËÚÂÛ›· ~210-3828.250, 210-3832.396,
ÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ∂ÚÁ·ÙÈο, ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ 6944-240094 (1777043) 1.85, ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi˜, Ôχ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜, ¤Í˘-
ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ-º˘ÛÈÎÔ¯ËÌ›·˜, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - 3300.007, 210-3300.034, 210-3300.021, ÓÔ˜, Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, οÙÔ¯Ô˜ 3 ÍÂÓԉԯ›-
(ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ¤ÓÙ˘· ∂ÊÔÚ›·˜), ÎÏ›ÛÈ- ∂ÓÈ·›Ô §‡ÎÂÈÔ, ÙÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜ ~6974- ¡. ∂ÀμOπ∞™ www.det.gr (1786212) ªOÀ™Δ∞∫∞ °∂øƒ°π∞ π‰ÈˆÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ - ˆÓ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 30.000#, ‚›Ï·,
ÌÔ ¯Ú‹ÛˆÓ. Á) ªË¯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË: ∂Î·›- 360165, 6989-380336 (1786143) Eƒ∂Δƒπ∞ ·fi 15.000# ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÔÈÎfi- ·Ú. ·‰Â›·˜: 4891/7/1/9-Ë’. OÈÎÔÁÂÓÂȷο, ·È- ÛοÊÔ˜, Mercedes, ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚Â-
‰Â˘ÛË Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰·-1000ÙÌ. Î·È 2000ÙÌ. Ì ¤ÙÔÈÌË ¿‰ÂÈ· ∞∞∞°∏™ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·˙¿Î˘-∫·ÙÂÚ›Ó· ªÈ- ÛıËÌ·ÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÓË- Ù›· ÂÈı˘Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤-

a
Eurofasma/Singular: 1) OÚÁ¿ÓˆÛË, ηٷ- ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ 29.000#. π‰ÈfiÎÙËÙ·. ∂˘Î·ÈÚ›· ÙÛ›Ô˘. O˘‰¤Ó ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ Û ¿Û˘ ʇÛÂ- ϛΈÓ. ÕÌÂÛ·, ¯¤Ì˘ı· Î·È ¤ÓÙÈÌ· ¤¯ÂÙ ·- ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, fiÌÔÚÊË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÊÈ-
¯ÒÚÈÛË, ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÌÔÚÈ΋˜ ~210-5248.200, 6977-408846 (1785952) ˆ˜ ¤Ú¢Ó˜, Û ∞ı‹Ó·-Â·Ú¯›·-Â͈ÙÂÚÈ-
Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·. ∞ÌÔÈ‚‹ ηÙfiÈÓ ÂÈ- ÓÂÙÛ¿ÙË. OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ. ∞Ô-
& ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘. 2) ∂ÌÔÚÈ΋ Îfi. ÕÌÂÛ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ηıËÌÂÚÈÓ‹ Â-
Ù˘¯›·˜. ∞ı‹Ó·: ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 16-18 ~210- ÎÏÂÈÛÙÈο “§Ô‡Ë˜”, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘
‰È·¯Â›ÚÈÛË (ÂÈÏÔÁ‹ ηÙfiÈÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢- ¡. ∫Oƒπ¡£π∞™ ÓË̤ڈÛË ÛÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ.
5201.750, ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ ~210-9416.791, 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ ~210-4176.812-813
͢). ŒÓ·ÚÍË 17/03/10, À·Î›ÓıÔ˘ 2 Ï·Ù. HONDA ¶Ï‹Ú˘ ¯Â̇ıÂÈ·. ∞ÌÔÈ‚‹ ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜.
∞°ƒOΔ∂ª∞ÃπO 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Û ·Ó¤ÌÔÚÊË ∞Ú. ¿‰ÂÈ·˜ 4891/7/1 - 160‰ ∞ı‹Ó·, ™Ù·‰›Ô˘ 24ÒÚÔ˘ 6944.944945. À‡ı˘ÓÔ˜ ∫Ô˜ ™Ù¤- (1785691)
∫˘„¤Ï˘ ~210-8661.824, ÒÚ˜09.00- Ê·ÓÔ˜, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÂÎÙfi˜ ÁÚ·Ê›Ԣ.
21.00 (1783905) HONDA Civic sedan VTi, 160HP, ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¢ÎfiÊ˘ÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ 61, 8Ô˜ fiÚ. ~210-3240.222, 210-3313.173, ∫O¶∂§∂™ ·fi ƒˆÛ›·, O˘ÎÚ·Ó›· ηÈ
1999, ·ÛËÌ›, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ˙¿ÓÙ˜, ÔÚÔÊ‹, ∞ÌÒÓÈ ™ÔÊÈÎÔ‡ ∫ÔÚÈÓı›·˜. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜, 6946-100300 ¶ÂÈÚ·È¿˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË 74- (1778655)
§Â˘ÎÔÚˆÛ›· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÔ-

4
Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, SRS, ABS, ÎÏ. 0% ÚÔηٷ- 160.000# ~210-3217.373, 210-2778.268 76, 3Ô˜ fiÚ. ~210-4112.318, 210-4112.388, º∂π¢O°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°πO™-Ã∞ƒ. ŒÓˆÛË ‚·Ú‹ Û¯¤ÛË, ÁÓˆÚÈÌ›·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿-
‚ÔÏ‹ - 72 Ì‹Ó˜. ~210-4203.220-21 (1786800) (1784998) 6946-100800 (1785972) π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓËÙÒÓ. 24ÒÚÔ˘ ~210- ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-20.00 ~210-
HONDA HRV 5ı˘ÚÔ, V-tec, PS, SRS, 125HP, ∫Oƒπ¡£π∞ §Ô˘ÙÚfi ∂ϤÓ˘ (°·Ï·Ù¿ÎÈ), ∞A∞°∏™ ºÂȉÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. °Ú·- 3825.847, 210-3801.386, ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ 31, 5Ô˜ 5237.731, 210-5237.752, 69443901890
ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2001, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ˙¿ÓÙ˜, ·ÂÚÔ- 24,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Ù· 7 ‰·ÛÈο) ·Ó¤ÌÔÚÊË Ê›· ȉȈÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ, 53 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ- fiÚÔÊÔ˜. ∞Ú. ∞‰Â›·˜: 4891/7/1/37‰’. ∞ı‹Ó·, (1781781)
∞∂ Oªπ§OÀ ˙ËÙ¿ 2 ¿ÙÔÌ· ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ ∫ËÊÈÛÈ¿, °Ï˘Ê¿‰·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, 35ÂÙ‹˜ ›-
Î·È ¿Óˆ Ì ÁÓÒÛÂȘ §˘Î›Ԣ Î·È ·ÓˆÙ¤- ÙÔÌ‹, ·ÛËÌ›, ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜, ¿- ÙÔÔıÂÛ›·, ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi, ·Û‡ÁÎÚÈÙË ·- ÛÊÔÚ¿˜. OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¶∞π¢OæÀÃO§O°O™ 34¯ÚÔÓË, ÌÔÓ·¯ÔÎfi-
ÚÈÛÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘, 0% ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ - 72 ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ~6945-835427, & ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹Ûˆ˜ ȉȈÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfi- Ú·. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘fiıÂ-
ÚˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÁÈ· ÌfiÓÈÌË ÂÚÁ·Û›·. ÕÌÂÛË Û‹ Û·˜: ¤Ú¢Ó˜, ‰È·˙‡ÁÈ·, ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ, ÚË ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘, ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘
ÚfiÛÏË„Ë - ·ÌÔÈ‚¤˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜. flÚ˜ Ì‹Ó˜. ~210-4203.220-21 (1786799) 00496.9970.97145 (1781777) ÓÙˆÓ. ∞Ú. ∞‰Â›·˜: À¶¢Δ: 4891/7/1/54. ¶·- Î·È ıËÏ˘ÎfiÙËÙ·˜, 1.73, Í·ÓıÈ¿, Ú·ÛÈÓÔ-
˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜
ÙËÛ›ˆÓ 4 OÌfiÓÔÈ·. ΔËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ:

2
ÁÚ·Ê›Ԣ: 10.00-14.00 Î·È 18.30-19.30 (1779694) Ì¿Ù·, Ì ÂÏ΢ÛÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÌËÓÈ·›Ô
~210-9754.008 & 10 Fax: 210-9754.445, LANCIA 210-3837.430, 210-3826.651, 210- ÂÈÛfi‰ËÌ· 3.200#, ‰ÈÒÚÔÊÔ, ÌÂÙÔ¯¤˜ ÍÂ-
e-mail: kiamou.k@hotmail.com (1786630) LANCIA LYBRA 1.600cc, ÌÔÓÙ. 2000, xÚÒ- 3826.790, 210-3826.522, 210-3838.882 º∂π¢O°π∞¡¡∏™ £øª∞™ Hellenic
ÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ÂÍÔ¯ÈÎfi Î·È πÃ, ÂÈı˘Ì› ÁÓˆ-
Ì· ·ÛËÌ›, 61.000 xÏÌ., Ì˯·ÓÈÎfi ÎÈ‚ÒÙÈÔ (1786821) Professional Investigators. ÕÎÚˆ˜ ÂÌÈ-
∞¶O °¡ø™Δ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ˙ËÙÂ›Ù·È Î˘Ú›· ¤ˆ˜ ÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ·ÚÈÔ ¤ˆ˜ 40 ÂÙÒÓ, ÛÔ‚·-
Ù·¯, ÂÓÙ¿ı˘ÚÔ, ABS, Immobilizer, 4 ∞ÂÚfi- ÛÙ¢ÙÈο ÁÚ·Ê›· ÂÚ¢ÓÒÓ, ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
35 ÂÙÒÓ ÁÈ· °Ú·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. AABA 210-3312.222, 210-4170.333, ™Ù¤ÏÈÔ˜ Ú‹˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ∞-
flÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ. ~210-3638.100 (1787233) Û·ÎÔÈ, ˙¿ÓÙ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ËÏÂÎÙÚÈο ·- ∞°.¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ªÂÚÈο΢. ∞Ï¿Óı·ÛÙ˜ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙËΤ˜
Û ∂ÏÏ¿‰· & Â͈ÙÂÚÈÎfi (·Ú. ·‰. À¶.¢.Δ.
ÔÎÏÂÈÛÙÈο “§Ô‡Ë˜”, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∫·-
Ú¿ı˘Ú·, ËÏÂÎÙÚÈÎÔ› ηıÚ¤ÊÙ˜, ˯ÔÛ‡- ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÚÔÊԉȷ- ¤Ú¢Ó˜ ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜. Δ¤ÏÂÈ· ÔÚ- 4891/7/1/71) ΔËÏ. 24ÒÚÔ˘: 210-3823.895,
6944.361573, 210-3303.880, 210-3303.881, Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ ~210-4176.812-

x
ÛÙËÌ· + CD Boss, ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜, ̤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 107ÙÌ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, Á¿ÓˆÛË, ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·fi- 813 (1785695)
ÚÔ‚ÔÏ›˜ ÔÌ›¯Ï˘, ƒ¿‰ÈÔ-CD, ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì 2 ÎÚ‚·ÙÔο̷- Ï˘ÙË Â¯Â̇ıÂÈ·. ΔÈ̤˜ ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙ˜ 6948.405048. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 1 Î·È ¶·ÓÂÈ-

r
ÙÈÌfiÓÈ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÏ›- Ú˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ï›‚ÈÓÁÎ ÚÔ˘Ì, Ù˙¿ÎÈ Î·È ¿Ú- (Û˘Ìʈӛ· ΢ڛˆÓ). ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÎÙfi˜ ÛÙËÌ›Ô˘, ∞ı‹Ó·, www.Fidogiannis.gr, E-
‰ˆÌ·, ηı›ÛÌ·Ù· ∞ÏηÓÙ¿Ú·, Â¤ÎÙ·ÛË ÎÈÓ. ~6972-090390 (1787088) mail: Fidogiannis@Fidogiannis.gr
∑∏Δ∂πΔ∞π ·Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ·˘ÙÔÎÈ- ÁÚ·Ê›Ԣ. 4891/7/1/140-‰ (1786815) (1777032)
¯ÒÚÔ˘ ·ÔÛÎÂÒÓ, ‚È‚Ï›Ô service. ΔÈÌ‹

j
Ó‹ÙˆÓ, ˆÏËÙ‹˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÚÔ˜ ÂÙ·È- ∞£∏¡∞ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÚ¢ÓÒÓ “ŒÓ·”. ÕÌÂÛË &

z
5.000#. ~6955-190176 (1785538) ∞°Oƒ∞ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡-Â͈ÙÂÚÈ-
Ú›˜ ~210-4015.598 - ÒÚ˜: 11.00-15.00 Û›ÁÔ˘ÚË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ùfi˜ Û·˜. ∂ÌÈ-
(1785959) ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ·ԉ›- ÎÔ‡, ·ÂÚÔÔÚÈο, ·ÎÙÔÏÔ˚ο, ÙÚ¤ÓÔ˘. •Â-
¢π∞º√ƒ∞ Óԉԯ›·, Ù·Í›‰È·, ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜. ºıËÓfiÙÂ-
ÍÂȘ Û˘˙˘ÁÈ΋˜ ·ÈÛÙ›·˜, ·Ó¢ڤÛÂȘ ·Ùfi-

k
∞°Oƒ∞ 1990-2009 ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ∑∏Δ∂πΔ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ‹ ¿‰ÂÈ· ̈Ó, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·fi- ÚÔÈ Ì fiϘ ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜. ∂˘ÚÒË ·fi
∞μ∞¡Δ∞∑. °ÓˆÚÈ̛˜ Á¿ÌÔ˘ “¶∞¶¶∞™”. ∂-
·˘ÙÔΛÓËÙ· ·Ôχو˜ ÌÂÙÚËÙÔ›˜, ÂÓÙfi˜ 5 Ê·Ú̷ΛԢ ÂÚÈÔ¯‹ ¶ÂÈÚ·È¿ ‹ ¡›Î·È· Ú·Ù· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· 20#, ∞ÌÂÚÈ΋ ·fi 220#, ∞ÊÚÈ΋ ·fi 299#,
‰Ò Î·È 70 ¯ÚfiÓÈ· ÚÒÙÔÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Á¿-
ÏÂÙÒÓ, ÙÚÂ̷͛ٷ, ¤ÍÔ‰· fiÏ· ‰Èο Ì·˜. ~210-3474.914, 6936-136625 (1787295) ηٷÁÚ·ÊÒÓ. ™Ù·‰›Ô˘ 39, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25 ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ·fi 599#. °·Ì‹ÏÈ· Ù·Í›‰È·-Ï›-
̈Ó-Û¯¤ÛÂˆÓ ˙ˆ‹˜ Î·È ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ÁÈ·
∂˘ı˘Ì›Ô˘ ~210-5770.879, ÎÈÓËÙfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ~210-3210.332, 210-3239.426, ÛÙ· Á¿ÌÔ˘, Â͈ÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ·fi 650#.

l
∞∞∞ΔO ~210-3821.550, 210-3821.420, 210- ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
6932.428989 (1761282) 6977-262971 À‡ı˘ÓÔ˜ ∫Ô˜ ª¿ÚÎÔ˜ Casino ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Ì 230#.
3837.728, Fax:210-3821.720 §Ô˘Î›· ΔÛÈÒÙ· ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Ù˘¯·›· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÓÔÌ·
°Ú·ÊÂ›Ô ∂˘Ú¤Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ (∞Ú. ·‰Â›·˜ ∞°Oƒ∞∑ø πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘ ÌÂ- (1786527) ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ∫Ôψӿ- Fotinopoulos Travel, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 53 ¡.
30499) email: loukiatsiota@yahoo.gr. ªÂ 27 ÙÚËÙÔ›˜ (ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ), ÛÙȘ ηχÙÂ- ∞∫∞¢∏ªπ∞™ 76 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Δ·- ÎÈ, OÌ‹ÚÔ˘ 38 ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ. øÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈ- ™Ì‡ÚÓË ~210-9312.963, 210-9318.612
¤ÙË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ÚÔ- Ú˜ ÙÈ̤˜. “AUTO ∞™∫π∞¡∞∫∏™”. £Ë‚ÒÓ ∞μ∞¢π™Δ∞ ·‚·ıÌÔÏfiÁËÙ· ¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈ- ÏÈ¿Ó˘. 26¯ÚÔÓË ›ڷ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ¤- ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ 09.00-21.00, ™¿‚‚·- (1786270)
435 ÿÏÈÔÓ, ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ·ÓÔȯٿ ~210- Ì· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi Ù›˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ú¢Ó˜. ∂Í·ÎÚÈ‚ÒÛÂȘ, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔ- Ù· 10.00-14.00. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ

c
ÛˆÈÎÔ‡, ·Ú¤¯ÂÈ ¿ÚÈÛÙ· ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ ÚÔ-
ÛˆÈÎfi ÌÂ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ-ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÂÚÈ- 5780.849, 210-5780.909, 6932-531383 Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ˘fiÏÔÈÔ, ·fi 12-36 ÚÈÒÓ EÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫·ı‹ÎÔÓ Ì·˜ ›- ~210-3620.147, www.pappas.gr (1786057)
‰fiÛÂȘ. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË Î·È Û Â·Ú¯›·. ∫· Ó·È Î¿ı ˘fiıÂÛË Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ӷ

f
Ô›ËÛË ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ·ÙfïÓ, baby sitters, ∞§§O¢∞¶∂™ ÁÈ· ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ∑Ô˘Ó
·Ú·‰Ô˘Ï‡ÙÚ˜, ηı·Ú›ÛÙÚȘ, η̷ÚȤ- ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ~6940-009014 (1784520) Ú¿ÙÙÔ˘Ì ¿ÓÙ· ˘‡ı˘Ó·, ¯¤Ì˘ı·, ·˘- ∂ÏÏ¿‰·-Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∂ÈÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·-
Ú˜, Ï·ÓÙ˙ȤÚ˜. ∂›Û˘ ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ·ÁÚÔ- ∞μ∞™∞¡π™Δ∞ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi Ù¿ Ô˘ ˘ÔÛ¯fiÌÂı· (·ÚÈıÌ. ·‰Â›·˜ ÊÈÒÓ. ΔËωȿÛÎÂ„Ë Ì ÎÔ¤Ï· ÂÈÏÔÁ‹˜ ANDROLOGY CENTER ‰Ú ºˆÙ›Ô˘ ¢. ÃÚ‹-
ÙÈΤ˜-ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜-ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. Alpha, Eurobank, ∂ıÓÈ΋, Marfin, Postbank 4891/7/1/66-Á) ~210-3818.568, 210- Û·˜. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù·ÍȉÈÒÓ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÛÙÔ˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó‰ÚÔÏfiÁÔ˜. £ÂÚ·‡ˆ ÛÙÂÈ-
∞ı‹Ó·-Â·Ú¯›·. ÷Ú.ΔÚÈÎÔ‡Ë 7∞ Î·È ∞η- ∞°Oƒ∞∑ø ·Ì¤Ûˆ˜ Ù·Í› ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÔÏfiÎÏË- Î·È ¿ÏϘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, Û ÔÏϤ˜ ¿- 3839.258, 6944-316126 (1784258) ~210-3814.782, www.elegancegr.gr ÚfiÙËÙ· ˙‡ÁÔ˘˜, ·Ó‰ÚÈ΋ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· (¯·-
‰ËÌ›·˜ (1786408) Ú· - ÌÈÛ¿, Ô˘ÏÒ Ì’ ¢ÎÔϛ˜ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ (Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘). ¶·- ∞ºOπ ¶∂§∂∫∞™∏ ›̷ÛÙ ¤ÌÂÈÚÔÈ & ¿ÚÈ- (1783975) ̤ÓË ÛÙ‡ÛË & ÚfiˆÚË ÂÎÛÂÚÌ¿ÙÈÛË) οӈ
∞∞∞ΔO ∞£∏¡∞πO¡ ~6932-015572, 210- ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 58, OÌfiÓÔÈ· ~210-5234.944, ÓÂÏÏ·‰Èο! °Ú‹ÁÔÚ· - ˘‡ı˘Ó·! ~211- ÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ (·fiÚ·Ù· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈ- doppler ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ıÂÚ·›· ÚÔÛÙ¿ÙÔ˘. ∂-
210-5237.665 “π. ∞ı·Ó·ÛÔ˘Ï¿Î˘” (1786808) 8001.600, 6933-132299, ™ÔÊ›·¢ÂÓ‰ÚÈÓÔ‡ ο ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·). ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ¯¤- ∞ΔOÀ ÙÔ ÂÍ·›ÚÂÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ
5228.197, 210-5246.568 ¡fiÌÈÌÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ›ÛÎÂ„Ë Î¿ÙÔÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ 09.00-12.00 ηÈ
Ó‡̷ ÙÔ˘. ™‡Á¯ÚÔÓÔ˜, Ì ·ıÏËÙÈÎfi ·-
Ï‹Úˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ, Ì ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÛˆ- Δ∞•π ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏfiÎÏËÚ· Toyota - (1785622) Ì˘ı˜ ¤Ú¢Ó˜, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÂÍˆÛ˘˙˘ÁÈ- Ú¿ÛÙËÌ· 60¯ÚÔÓÔ˜ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ˜, οÙÔ¯Ô˜ 2 17.00-20.00 ª¿ÚÓË 25 ∞ı‹Ó·, ~210-5244.938,
ÈÎfi, ÚÔÛʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ·˘ÛÙËÚ¿ ÂÈÏÂÁ̤- Skoda, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2005, Û 2 Ô‰ËÁÔ‡˜, ¿ÌÂ- ∞°πOÀ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡OÀ 2 OÌfiÓÔÈ·, 2Ô˜ fi- Τ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·ÔÎ·Ï˘ÙÈΤ˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›- ÌÔÓ¿‰ˆÓ ∂ÏÏ¿‰·, μ¤ÏÁÈÔ, ÌËÓÈ·›ˆ˜ 6948-899961 e-mail: info@andrologycenter.gr
ÓÔ˘˜ ÔÈÎÔ‚ÔËıÔ‡˜-ÓÔÛÔÎfi̘, ÁËÚÔÎfi- ÛË ÚfiÛÏË„Ë, ‰›ψ̷ - οÚÙ· - ÂÁÁ‡ËÛË - ÚÔÊÔ˜. ¢¿ÓÂÈ·, ÂÓ¤¯˘Ú·, ·ÁÔÚ¿ ¯Ú˘Û·ÊÈ- ÛÂȘ, ÚÔÛÙ·Û›· ·ÓËÏ›ÎˆÓ (Ó·ÚΈÙÈο), ·- 65.000#, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ‚›Ï·, ÎfiÙÂÚÔ, ÂÈı˘- (1779444)
ÌÔ˘˜, ÛÂÚ‚ÈÙfiÚ˜, ÂÚÁ¿Ù˜ ∞ı‹Ó·-Â·Ú- π∫∞ ~210-5234.944, 210-5237.665 ÎÒÓ, TV, video, stereo, ‰fiÓÙÈ·, ·ÛËÌÈο. ∂- Ó¢ڤÛÂȘ ¯ÚÂÔÊÂÈÏÂÙÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. Ì› ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘ Ì ΢ڛ· ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ, ¶ƒOΔÀ¶O È·ÙÚÂ›Ô ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ - ·ÊÚÔ‰È-
¯›·. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ˘‡ı˘ÓË Û˘ÓÂÚ- ¯Â̇ıÂÈ· ~210-5226.493, 210-5226.236 ¶ÂÈÚ·È¿˜ ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ 14, 2Ô˜ fi- ÊÈÓÂÙÛ¿ÙË, Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ¢Á¤ÓÂÈ· Û›ˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ-
Á·Û›·. ¢›‰ÔÓÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ-ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ.
(1777790)
ABC °Ú·ÊÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·-
fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô (·Ú. ·‰Â›·˜ 30725) ~210-
0 (1782895) ÚÔÊÔ˜ ~210-4131.298, 210-4131.519,
∞°Oƒ∂™-¢∞¡∂π∞ ÂÓ¤¯˘Ú· Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο, 6932-223635 À‡ı˘ÓÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ∫Ô˜
ϛژ, ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÚÔÏfiÁÈ·, ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›- ¢ËÌ‹ÙÚ˘ (1786522)
RON ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞ı‹Ó·: §. ıÔ˘˜, Laptop. ™Ù·‰›Ô˘ 60, ˘fiÁÂÈÔ˜ ÛÙÔ¿ °∂øƒ°πOÀ ª¶∂ΔΔÀ. ªÈ· Á˘Ó·›Î· ÂÚ¢Ӌ-
ÛΤ„˘ Î·È „˘¯‹˜. ∞‰È¿ÊÔÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ-
Îfi. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο “§Ô‡Ë˜”, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ∫·-
Ú·˝ÛÎÔ˘ 117, ÙËÏ. ΤÓÙÚÔ ~210-4176.812-
813 (1785694)
΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ù· ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒ˜ ÌÂ-
Ù·‰È‰fiÌÂÓ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· & ÙÔÌ‹ ¯·ÏÈÓÔ‡.
™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 17∞, 09.30-13.30 & 17.00-20.30
~210-3301.040, 210-3303.759 (1786253)
5238.088 ∂͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÂÏ¿Ù˜ Ì ·- ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 101 ~210-6429.242-3. ¡. ÷Ï- ~210-3217.460, 6972-697027, 210- ÙÚÈ· ı· χÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜. °π∞ΔƒO™ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜
·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÌÈÛÙ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ 23¯ÚÔÓË Â-
ÌÂÈÚ›· Ì·˜. ∂ÈÏÔÁ‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi
11.300 ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÁÈ·: ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔË-
ÎˉfiÓ·: §. ¢ÂÎÂÏ›·˜ 3 ~210-2585.985 3241.034 (1779911) ÕÌÂÛË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÊÈÏÈ΋ Û˘Ì·Ú¿-
¢ÂÎÙ¤˜ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ¤ˆ˜ 12 ‰fiÛÂȘ ∞ª∂™∞ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜,
ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ 1.000-100.000#, ·- ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, Û˘˙˘ÁÈ΋ ·ÈÛÙ›·, ÚÔÛÙ·Û›·
42¯ÚÔÓÔ˜, ÂχıÂÚÔ˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ÂÌÊ¿ÓÈ-
Û˘, ηϋ˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜, ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜, ¢-
¯¿ÚÈÛÙÔ˜, Ì ‹ıÔ˜ Î·È ·Ú¯¤˜, ηÏÔ‡˜ ÙÚfi- H
ıÔ‡˜, baby sitters, ÁËÚÔÎfiÌÔ˘˜, η̷ÚȤ-
Ú˜, Ï·ÓÙ˙ȤÚÈÛÛ˜, Ì·Á›ÚÔ˘˜, ¿Ó‰Ú˜ ÁÈ·
·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞ı‹Ó·, ÓËÛÈ¿ Î·È Â-
·Ú¯›· ~6972-775522 ∫ÔÙÙ·Ú¿˜ ∞ı·Ó¿-
O ÎfiÌ· Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘. ∂›Û˘ ‰¿- ·ÓËÏ›ÎˆÓ (Ó·ÚΈÙÈο), Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ∂-
ÓÂÈ· Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Û˘ÓÙ·- ÍÔÏÈÛÌfi˜ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘-
ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÛÙÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞η‰ËÌ›·˜ 57 &
∞°Oƒ∞∑OÀª∂ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ “ΔÂÈÚÂÛ›·”, ‰¿ÓÂÈ· ·ÓÙfi˜ Ù‡Ô˘ Ì ÂÈÙfi- πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 213 ÁÚ·Ê›Ô
Ô˘˜, ÎÔÓˆÓÈÎfi˜, οÙÔÈÎÔ˜ ‚. ÚÔ·ÛÙ›Ô˘,
Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜ ÂÈı˘Ì› Û‡˙˘ÁÔ Î·Ï-
ÏÈÂÚÁË̤ÓË, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ηÏfiηډË. OÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¿ÊÔÚÔ, ‰ÂÎÙÔ› ÁÔÓ›˜.
∞¶O 690 ∂Àƒø ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ· Babylino.
™Ù·ıÌfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘. ¶Â›Ú· 30 Â-
ÙÒÓ, air condition, TV, ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi,
ȉÈfiÎÙËÙ· ÎÙ›ÚÈ·, ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ÚÔÛÊÔÚ¿
ÛÈÔ˜, www.abc-work.com, e-mail: ·Ó˘„ˆÙÈο - ¯ˆÌ·ÙÔ˘ÚÁÈο, ÊÔÚو٤˜ Ù‡- ÎÈÔ fi¯È ¿Óˆ ·fi 3,6% ~6957-638377, ~210-3616.406, 210-3612.395, 6932- DIAMANTIN ~210-4120.916, ~210-8065.124, 210-8025.417, 210-
info@abcergasia.com (1779876) Ô˘ Bobcat. ~210-5138.736-7, 210-5127.852 6958-923077 (1785648) 327184 (1786530) diamantin.com (1785809) 8028.030, www.thalo.gr (1782426)
ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ¶ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ 61/2

∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ Â˘¯¿ÚÈ- ∂∞¡ Ë ˙ˆ‹ Î·È Ì·˙› Ù˘ ‹ ÈÛÙÔÚ›·, Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ã∂πƒO¶ƒ∞∫Δπ∫∏ ·fi ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÊıÔÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÊı·ÏÌÔ‡,
∞π™£∏Δπ∫√π ÛÙo xÒÚÔ Ì·˜, Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ̷ۿ˙, ·Úˆ- Î·È ÔÈ ÂÈÛً̘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙfiÓ ¯Úfi- ÁÈ· ¢ÂÍ›·, Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ. ¡ÈÒÛ ‰È·ÊÔÚ¿ [∞¡∞∫√π¡ø™∂π™] ¯Ú‹ÛË ÂÔÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÚÔ‚ÔÏ›˜, video, scanner
∂£¡π∫O ∫∞π ∫∞¶O¢π™Δƒπ∞∫O Î.Ï., Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔÎfiÏψÓ, ‰È·¯Â›ÚÈ-
Ì·ÙÔıÂÚ·›· Î·È ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô VIP ÓÔ, ÙfiÙ ÙÔ Ì·ÛÛ¿˙ ÂÈÓ·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ù‹˜ ̤ÚÈ- (3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 59) 4Ô˜ fiÚ., 11.00-20.30 ÛË ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÏÔ-
¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπO ∞£∏¡ø¡
massage. ¶Ï·Ù›· μÈÎÙˆÚ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÓ·˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙ‹Ó ˘Á›· Û·˜. ¢È·- ÃøƒO™ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi˜, ÚÔÛˆÈÎfi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ∞¡∞∫Oπ¡ø™∏ ÁÈÛÌÈÎÔ‡, ÁÈ· ÙË μ’ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞-
∞∞μ∞ ·fiÏ·˘ÛË Ì ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË Ì·Û¤˙, ÚÔ- 11.00-21.00 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ~6986-688368 (∑Ë- ϤÍÙ ¤Ó· ·Ô Ù· 5 ›‰Ë Ì·Û¿˙ Ô‡ ÚÔÛʤ- ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ º∂∫ 74/8-2-2010 Ù. ıËÓÒÓ.
ÛʤÚÂÈ super ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔÓ ¯Ò- Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ¿ÙËÌ· Ï¿Ù˘, °’ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÚÈÒÓ (3) ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ¢∂¶ OÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ›ӷÈ:
ÙÔ‡ÓÙ·È ÎÔ¤Ï˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·) ÚÔ˘ÌÂ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÂÙ·ÓÔÈÒÛÂÙÂ! ∏›ÚÔ˘ 22 Ì·Û¿˙ Ì ‚ÂÓÙÔ‡˙˜. 11.00-22.00 & ∫˘ÚȷΤ˜, 1. ∞ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ °ÂÓÈÎÔ‡ ‹ ∫Ï·ÛÈÎÔ‡ ‹ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ‹
ÚÔ Û·˜ ~6979-680458, 6939-114512 (1785969) ˆ˜ ÂÍ‹˜:
∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ Î·È °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ∂ÓÈ·›Ô˘ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ‹ Δ¯ÓÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ™¯Ô-
¶Ï. ∫¿ÓÈÁÁÔ˜ ~6977-372436 (1786851) ΔÌ‹Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ (ÙËÏ. 210-7275.871)
ÏÒÓ ‹ π∂∫ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ Ù˘ ·ÏÏÔ-
∞μ∞ ∞‚›·ÛÙ· Ì ¢Á¤ÓÂÈ·, ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ·Ó·- Ì Ï‹ÚË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙ Î·È Â˘ÂÍ›·˜. 3˘ ‘’Slim Line’’ 11Ì.-9ÌÌ. (∫˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ) ΔÔ̤·˜: £ÚËÛÎÂÈÔÏÔÁ›·˜, ºÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜
‰·‹˜.
Óˆ̤Ó˜ Ì·Û¤˙ Û ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ øƒ∞ ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ·fiÏ·˘ÛË Ì fiÌÔÚʘ ∞ÚÈıÌfi˜ ÚÔ΋ڢ͢: 0910011857/22-12-2009
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 25, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “ÃÂÈ- EIMAI Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÂÎ ¶ÂÚ- ∂ÏÏËÓ›‰Â˜. MÂÛÔÁ›ˆÓ 208, 1Ô˜ “ ∞Ó¿Ï·ÛË” – ª›· (1) ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∂›ÎÔ˘ÚÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ 2. μ·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ∏/À.
¯ÒÚÔ! ™·˜ ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙ Ï‹ÚË ·fiÏ·˘ÛË, ÁÈ·- ÚÔÚ·ÎÙÈ΋” 217-7320.237. ªÔÓ‹˜ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ‹ ÙÔ˘ §¤ÎÙÔÚ· Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ «ºÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ıÚË- 3. ¢ÈÂÙ‹˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÂ Û˘Ó·Ê›˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜.
Û›·˜. ∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ Ì ̤ıÔ‰Ô °ÈÔ- (ÃÔÏ·ÚÁfi˜). ~210-6561.284 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔÈ- ∂ÈϤÔÓ ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ı· Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó.
Ù› Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·Ó¿- 6, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (Ï. μÈÎÙˆÚ›·˜) ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ì›¯Ô, ÁÈ· Î˘Ú›Â˜ & ΢ڛԢ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÛΛ·˜».
1. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Microsoft Office (Outlook,
ÁÎË. ∫·Ú·˝ÛÎÔ˘ 88, 4Ô˜ (ÎÔ˘‰. “πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ”), ¯Ù¿ (1786814) π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ (ÙËÏ. 210-7462.045)
“Studio” 210-6466.753. X¤˘‰ÂÓ 19, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ~6949-802581 (1782844) ΔÔ̤·˜: ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi˜ Excel, Word, Access, Power Point) Î·È Internet (Explorer).
¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¶ÂÈÚ·È¿. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.00- (Ï.μÈÎÙˆÚ›·˜) ÎÔ˘‰. ¯ÂÈÚÔÚ·ÎÙÈ΋ (ÙÈÌ‹ 50#) ∞ÚÈıÌfi˜ ÚÔ΋ڢ͢: 0910011839/22-12-2009 2. ∫·Ù·Û΢‹ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ.
20.30, ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿ (1786249) ∂§§∏¡π¢∞ 42¯ÚÔÓË ÚÔÛʤÚÂÈ Ì·ÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ- – ª›· (1) ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ §¤ÎÙÔÚ· Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi 3. ¶·Ú·ÁˆÁ‹, „ËÊÈÔÔ›ËÛË Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ-
ÒÚ˜ 11.00-21.00, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-18.00
̤˜ ·fiÏ˘Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È Â˘ÂÍ›·˜ ÛÙÔÓ ¯Ò- ∞™Δƒ√§√°π∞ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ «°ÂÓÈ΋ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋». ¯Ô̤ÓÔ˘.
∞μ∞! ∞‚›·ÛÙ· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ! ªÂ ·Ó·Óˆ- ∞¡∞ΔO§∏ ÔÓ›ڈÓ, ͇ÓËÌ· ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ·fi ∞ÚÈıÌfi˜ ÚÔ΋ڢ͢: 0910011846/22-12-2009 4. ∫·Ï‹ ÁÓÒÛË Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÂ Û˘Ó·Ê‹ Ô-
ÚÔ Ù˘ 1-8ÌÌ ~210-8652.249 (1786945) ÚÔÏÔÁ›·.
̤Ó˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ̘ Ì·Û¤˙, ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ¯¤ÚÈ· Ì·ÁÈο Û ¿ÓÂÙÔ ¯ÒÚÔ. ÷ϿڈÛË, ÚÈÏ¿Í, – ª›· (1) ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ §¤ÎÙÔÚ· Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi
∞ª∂πμ∂Δ∞π ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ¢È‰¿ÎÙˆÚ Ì¤- ∞ÚÈıÌfi˜ ÚÔ΋ڢ͢: 1672/26.10.2009
ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË. ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ 48 & ºÚ·- ÙfiÓˆÛË, Ì ڷÓÙ‚ԇ ~6981-629877, 6981- ∂§§∏¡π¢∞ 45 ÂÙÒÓ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ «OÊı·ÏÌÔÏÔÁ›· - ¶·ı‹ÛÂȘ ∫ÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜».
ª›· ı¤ÛË ∂Δ∂¶, ηÙËÁÔÚ›·˜ ¢.∂. Ì ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ∂’, ÁÈ·
Ì ÔÈfiÙËÙ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹Ú˜ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÓÙÈÔ˘Ì ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜ ¶›ÙÂÚ μ·ÚÂÏ¿˜. ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 23-4-2010.
ÓÙ˙‹ (ÛÙ·ıÌfi˜ ™˘ÁÁÚÔ‡ ºÈÍ), 1Ô˜, ÎÔ˘‰. “πÓÛÙÈ- 629878, 211-7107.623 (1786217) ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ· Ó· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂ-
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·ÛÛ¿˙. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, Ê‹Ì˘. ∞ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο, ÂȯÂÈÚ‹- ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÛÈÒÓ: ∂ÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Û Ù¯ÓÈΤ˜ ·ÓÔÛÔ˚ÛÙÔ¯ËÌÈÎÔ‡
ÙÔ‡ÙÔ”, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-21.00, ∫˘ÚȷΤ˜ ∞¡∂μ∞∑OÀª∂ Ú˘ıÌÔ‡˜. ΔÔ ·fiÏ˘ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÂȘ. ∂͈ÙÂÚÈÎfi-Â·Ú¯›· ÚԂϤ„ÂȘ ÙËÏÂʈ- ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡, ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ PCR Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ·-
11.00-18.00 ηı·Úfi ~6946-771088 12-7ÌÌ. ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ º∂∫ ÙˆÓ
ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ (MIS). ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Microsoft
ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ·ÏÒÓÂÙ·È Û 150 Ù.Ì. Î·È ÚÔÛʤ- ÓÈÎÒ˜ ~210-8662.354, 210-8662.647, 6944-320979 ÚÔÎËڇ͈Ó, ÛÙȘ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ΔÌËÌ¿-
∂§§∏¡π¢∞ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÊÈÓÂ- ÙˆÓ, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔ- Office (Outlook, Ecxel, Access, Power Point) Î·È Internet. ∫·Ù·-
∞μ∞¢π™Δ∞!! ∞Ó·Óˆı›ÙÂ Î·È ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÛÙÔ ÚÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔÈ‹ÛÂȘ Ì ٷ Û΢‹ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ μÈÔÏÔÁÈ΋˜
ÈÔ ·ÎÚÈ‚¿ ¤Ï·È· ̤¯ÚÈ Î·È ‰ÈϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Û ÙÛ¿ÙË, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓË, ·ÍÈÔÚÂ‹˜, 43 ÂÙÒÓ, ¢øƒ∂∞¡ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰È¿ÁÓˆ- ÊÔڛ˜.
¯ÒÚÔ Ì·˜!!! ∞›ı·ÓÔ Ì·Û¿˙, ηٷÏËÎÙÈÎfi Â- ÛË. ∫. ™ÂÏ‚¤ÓÙ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Ú¢- ∞ı‹Ó·, 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ÃËÌ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ.
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿„ÔÁË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ∫·ÏÏÈÚfi˘ 85 ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙. ∫˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ Î·È ÌfiÓÔ prive Ó·ÓÈ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘. ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ, O ¶Ú‡Ù·Ó˘ OÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ›ӷÈ:
~6946-750917 ηı·Úfi. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ôχ ηÏfi... ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ÓÒÓ ¶·Ú·„˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. £¤Ì·Ù· ·È- ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¡. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 1. ∞ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ °ÂÓÈÎÔ‡ ‹ ∫Ï·ÛÈÎÔ‡ ‹ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ‹
¡. ∫fiÛÌÔ˜ 3Ô˜ ÎÔ˘‰. Studio. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛıËÌ·ÙÈο, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÔÈÎÔ- ∂ÓÈ·›Ô˘ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ‹ Δ¯ÓÈÎÒÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ™¯Ô-
11:00Ì.- 08:30ÌÌ. ™¿‚‚·ÙÔ 11:00Ì-17:30ÌÌ. Ì·Û¿˙. ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÌ·È. ÏÒÓ ‹ π∂∫ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ Ù˘ ·ÏÏÔ-
∞¡∂•∞ƒΔ∏Δ∏ ΢ڛ· ∂ÏÏËÓ›‰· ·ÈÛıËÛȷ΋ Ì ÁÂÓÂȷο. ∞ÏÏ·Á¤˜ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ª·ı‹Ì·Ù· ˘- ∂£¡π∫O ∫∞π ∫∞¶O¢π™Δƒπ∞∫O
™‡ÚÔ˘ ªÂÚÎÔ‡ÚË 14 ¶·ÁÎÚ¿ÙÈ (‡„Ô˜ ∂˘Ù˘¯›- ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπO ∞£∏¡ø¡ ‰·‹˜.
∞μ∞¢π™Δ∞ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛԢˉÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ·- ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ·˘ÙÔ¸ÓˆÙÈÛÌÔ‡, ˘Ô‚ÔÏ‹˜, ÁÈ· 2. ¢ÈÂÙ‹˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÂ Û˘Ó·Ê¤˜ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·-
‰Ô˘), ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “∞ÈÛıËÙÈ΋”, 12-7ÌÌ ™·‚‚·ÙÔ- ∞¡∞∫Oπ¡ø™∏
Ì·Û¿˙, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›·, Ì·Û¿˙ ÚÔÛÒÔ˘, Ì·ÓÈ- Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÛÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜-Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜. ∂·Ó·ÊÔÚ¤˜ ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. ÓÙÈΛÌÂÓÔ.
~6989-936004 (1786812) ·ÚÈ·ÎÔ ÎÏÂÈÛÙ¿. ∂›Ì·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË (1785698) ∂ÈϤÔÓ ÚÔÛfiÓÙ· Ô˘ ı· Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó.
ÎÈÔ‡Ú, ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú, ·fi ¤ÌÂÈÚË ‰ÂÛÔÈÓ›‰· ÚÔÛÒˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚ˜-ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∂ÚÂ˘Ó¿, ÚÔ- 77/9.2.10 º∂∫ Ù. °’ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ‰‡Ô (2) ÎÂÓÒÓ
∂§§∏¡π¢∞ Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË, ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋, ı¤ÛÂˆÓ ∂ȉÈÎÔ‡ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (∂Δ∂¶) ˆ˜ ∫·Ï‹ ÁÓÒÛË Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜.
~6979-626510 (1777034) ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ Â˘¯¿ÚÈ- ‚ϤÂÈ, Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ, ηıÔ‰ËÁ› ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÂÍ‹˜: O ÙÚfiÔ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ˘ Ù˘ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ı· Á›ÓÂÈ
ÛÙÔ Ì·˜ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ¢ÂÍ›· Î·È ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË. ∂- ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‹ ÌÂ Û˘ÓÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈ-
ABA ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿- Ì ÔÏÏ‹ ÂÌÂÈÚ›· ~6950-770547 ÛˆÛÙ‹ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Û·˜. πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ΔÌ‹Ì· ¡ÔÌÈ΋˜ (ÙËÏ. 210-3688.647)
ÎÒÓ, Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔ-
·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ÛÔÎÔÏ·ÙÔıÂÚ·›·, ·Úˆ- 76 ~210-3602.737, 210-3625.112, 6944-503843 ª›· ı¤ÛË ∂ȉÈÎÔ‡ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (∂Δ∂¶),
ÚˆÛË! ¡¤Â˜ ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Δ∂ Ì ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ¢’, ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ¶ÏËÚÔÊÔ- ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ (4) ı¤ÛÂˆÓ ∂Δ∂¶.
ۈ̷ÙÈ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›·. ª¿ÚÓË 28 (∞- Ì·ÙÔıÂÚ·›· Î·È ÚÂÊÏÂÍÔıÂÚ·›·. ™ÙÔ˘ÚÓ¿- ELITE SPA ™ÙÔÓ ÈÔ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞ı‹- ÚÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô- ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘
Ó·˜ Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·fi ·- Ãπ™Δπ∞¡∞ Ë Û›ÁÔ˘ÚË Ï‡ÛË! ∏ ÔÏ˘ÂÙ‹˜ Â- π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ (ª. ∞Û›·˜ 75 - °Ô˘‰‹ - ΔËÏ. 210-7462.045) ÙËÓ ˘-
ı‹Ó·) ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “Studio”, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηıËÌÂ- ÚË 29, 2Ô˜ fiÚ. ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “∫¤ÓÙÚÔ º˘ÛÈ΋˜ ∂˘Â- ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ μÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ, Â›Ï˘ÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Â-
Ó¤ÌÔÚʘ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ Ì·Û¤˙, fiÏ· Ù· ›‰Ë Ì·Û¿˙, ÌÂÈÚ›· Î·È Ë ¤ÌÊ˘ÙË ÈηÓfiÙËÙ¿ Ì·˜ ÂÁÁ˘Ò- ÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ Î·È „ËÊÈ·- Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ÙÚÈ¿ÓÙ· (30)
ÚÈÓ¿ 10.30-21.00. ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 10.30-19.00 Í›·˜” ÒÚ˜ 11.00-20.30. ∫˘Úȷ΋ ÎÏÂÈÛÙ¿ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘
¯·Ï¿ÚˆÛ˘, Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ı· ‚Ú›- ÓÙ·È ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· 100%. ÎÒÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÌÈ΋˜.
∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔÛʤÚÔ˘- OÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ Δ.∂. ›ӷÈ: ·ÚÔ‡Û·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Δ‡Ô, ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfi-
∞μ∞¡Δ∞∑ ·‚›·ÛÙ· 131 ¶·ÙËÛ›ˆÓ 3Ô˜ fiÚ. ¡¤Ô ÙÂ. °È· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¿ÓÂÙ· ¿ÙÔÌ·. ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ÷ÚÙÔÌ·ÓÙ›· - ʈÙÔÌ·ÓÙ›·, 24ˆÚË ÂÈÎÔÈ- ÙËÙ·˜ Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, fi-
Ì ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÛÒÌ·ÙÔ˜ 1. ¶Ù˘¯›Ô ‹ ‰›ψ̷ ∞Δ∂π ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ‹ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜
studio Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·Ó·Óˆ̤Ó˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÈ- πˆ·ÎÂ›Ì 45, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ∫ÔψӿÎÈ. °È· Ú·ÓÙÂ- ÓˆÓ›· ~6938-706516 (1786062) ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ º∂∫ ÙˆÓ ÚÔÎËڇ͈Ó.
̘ ·ÚÔ˘Û›Â˜! ÀÔÛ¯fiÌ·ÛÙ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ- Î·È ÚÔÛÒÔ˘, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·, ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂ- ÛÔ˘‰ÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·-
∞ı‹Ó·, 22-2-2010
Ú·›·, Û ¤Ó· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È Î·ı·Úfi ÂÚÈ‚¿Ï- ‚Ô‡ ~210-7251.874 11.00-21.00, ∫˘ÚȷΤ˜ ‹˜.
O ¶Ú‡Ù·Ó˘
̤˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, Ï‹ÚÔ˘˜ ·fiÏ·˘Û˘ Î·È Ûˆ- 12.00-19.00. www.elitespa.gr (1785848) 2. °ÓÒÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÔÚÔÏÔÁ›·˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ Âȉ›Î¢-
¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¡. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜
ÏÔÓ. ™ÔψÌÔ‡ 54 (∞ı‹Ó·), 3Ô˜ fiÚ. ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ
Ì·ÙÈ΋˜ ¢ÂÍ›·˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-21.00, ™·‚-
“Õڈ̷” (1785527) ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∞™ ¤ÌÂÈÚË Ì·Û¤Ú ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ [¶ƒ√∫∏ƒÀ•∂π™] ÛË.
[¢π∞∫∏ƒÀ•∏]
‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-19.00 ∂£¡π∫O ∫∞π ∫∞¶O¢π™Δƒπ∞∫O 3. ∞Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ›ڷ Û ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ
http://studiopatision131.cosmopress.gr ∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ... ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ- ÙËÓ Ì˘Ô¯·Ï¿ÚˆÛ‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜. ∂›Û˘ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπO ∞£∏¡ø¡ ·Ó¿Ù˘ÍË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ Î·È Â›Ï˘ÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞Δπ∞
ÏÂÌÊÈÎfi Ì·Û¿˙, ÚÂÊÏÂÍÔÏÔÁ›· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂ Û˘ÓÂÎÙ›- ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ ∞ΔΔπ∫∏™
ÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›·. ¶Ú·ÍÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¢π∂À£À¡™∏ ∫§∏ƒO¢OΔ∏ª∞Δø¡
ÌËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ, Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ˘-
∞μ∞¡Δ∞∑!! ∏Ú·ÎÏ›Ԣ 5, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, Ï·Ù›· 139 ¶ÂÈÚ·È¿˜ (¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ, οıÂÙÔ˜ μ·Û. ~6995-053505 (1786394) Δª∏ª∞ À¶OΔƒOºπø¡ & μƒ∞μ∂πø¡ ¡OªO™ ∞¡∞Δ. ∞ΔΔπ∫∏™
Ô„‹ÊÈÔÈ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ÙÚÈÌÂÏ‹ ÂÈÙÚÔ- ¢/¡™∏ ΔO¶π∫∏™ ∞ÀΔ/™∏™ & ¢πOπ∫∏™∏™
∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÷ϿӉÚÈ, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Spa, 3Ô˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘) 2Ô˜ fiÚ. ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “μ2” ηıËÌÂÚÈÓ¿
¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒO∫∏ƒÀ•∏™
‹. ¢∏ªO™ ∫∞§Àμπø¡ - £Oƒπ∫OÀ
fiÚÔÊÔ˜, fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Ô˘ „¿¯ÓÂÙ ÙÔ ETHEREAL BODY ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ̷ۿ˙ ·’ fiÏÔ ΔÔ ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÚÔÎË-
∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛfiÓÙ· Ó· Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∞ıËÓÒÓ & ƒ. ºÂÚ·›Ô˘
11.00-20.30. ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-19.00 ~6980- ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ¤Ó·Ó fiÌÔÚÊÔ Î·È ‹Û˘¯Ô ¯ÒÚÔ, Ì ڇÛÛÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞/ÂÙÒÓ, μ/ÂÙÒÓ, °/ÂÙÒÓ Î·È
˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÔÌÈ΋˜ (∞η‰ËÌ›·˜
ηχÙÂÚÔ. ¡¤Â˜, ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÎÔ¤Ï˜ ÚÔÙ›- ¢/ÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ·˘ÙÔ‡, ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹- ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÙËϤʈӷ: 22993 20300-30, Fax: 22990-48653
848058 (1785545) ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ∫Ë- 45, ÙËÏ. 210-3688.647) ̤۷ Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ÙÚÈ¿ÓÙ· Email: dkalivia@otenet.gr
ÓÔ˘Ó Ì·Û¿˙ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ. °ÓˆÚ›ÛÙ ̷˜ ÛÙÔ ÁËÛË, ηٿ ÙÔ ¶·Ó/Îfi ¤ÙÔ˜ 2009-10, Ì›·˜ (1) ÚÔÙ˘¯È·Î‹˜ ˘-
∞¡Oπ•∞ª∂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ- ÊÈÛ›·˜ 18, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4, ∞ÌÂÏfi- ÔÙÚÔÊ›·˜ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ∫ÏËÚÔÓÔÌ›·˜ μ∞™π§π∫∏™ ªø- (30) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ∫·Ï‡‚È· 1/3/2010, ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ. 2135
~6948-633621, 10Úˆ›-11 ‚Ú¿‰˘. ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È ƒ∞´Δ∏. ÚÔ΋ڢ͢ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Δ‡Ô, ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ì·˙› Ì ¶ÂÚ›ÏË„Ë ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜
ÎÔ¤Ï˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ÛˆÈ΋ Û·˜ ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›· Ì special ÎËÔÈ 10-Ì-10ÌÌ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·- ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫∞§Àμπø¡ ∞ΔΔπ∫∏™
ΔÔ ÌËÓÈ·›Ô ÔÛfi Ù˘ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ¢ÚÒ 300,00.
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· massage. ™fiψÓÔ˜ 31, 2Ô˜ fiÚÔ- FRESH SPA Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ OÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶Úˆ-
ʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ º∂∫ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢. O ¢∏ª∞ƒÃO™ ∫∞§Àμπø¡ £Oƒπ∫OÀ ∞ΔΔπ∫∏™
ABANTAZ ∫ÔψӿÎÈ ™›Ó· 7, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘- ÊÔ˜ (∫ÔψӿÎÈ), ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “studio”, 11.00-21.00 ÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ, ¶·Ó/Ì›Ô˘ 30)
ΔÌ‹Ì· °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ (ÙËÏ. 210-7277.794) ¶ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ·ÎÈ-
‰Ô‡ÓÈ Beaute. M·Û¿˙ ·fi 50¯ÚÔÓË ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË ¯ÒÚÔ Ì·˜ Ó· Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ª›· ı¤ÛË ∂Δ∂¶, ηÙËÁÔÚ›·˜ ¶∂ Ì ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ¢’, ÁÈ· Ó‹ÙÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ O.Δ. 37 ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÔ‡
̤۷ Û ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘
∞¡Oπ•∞ª∂!! ™ÎÔ˘Ê¿ 10, ¢’ fiÚÔÊÔ˜ ∫ÔψӿÎÈ. ¢ÂÍ›· ·fi ÙÔ ¤ÌÂÈÚÔ Î·È ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔÛˆ- ÂÚ›Ï˄˘ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∞ıËÓ·˚Îfi Δ‡Ô ·›ÙËÛË Ì ٷ
ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂ- ۯ‰›Ô˘ §∞°O¡∏™πOÀ ¢∏ªOÀ ∫∞§Àμπø¡ (ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ ∫πΔ∂∑∞),
·ÈÛıËÙÈÎfi Ì ·Èı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, ¯·Ï¿ÚˆÛË, ÌÔ˘ÛÈ- ÛÈÒÓ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÔÏ˘Ì¤ÛˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤- ÂÎÙ¿Ûˆ˜ 1.192,228 Ù.Ì.
À¤Úԯ˜ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜, Δ·˚Ï·Ó‰¤˙˜ Ì·Û¤˙ Û·˜ ÈÎfi. ªÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ 4 (›Ûˆ ·fi ¶ÔÏ˘ÙÂ- ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο.
΋, 12.00 Úˆ˚ - 7.00 ·fiÁÂ˘Ì· ~6907-392136 ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó ·ÔÏ·˘ÛÙÈο. ∞˘ıÂÓÙÈΤ˜ ·Ó·ÙÔ- ŒÓÙ˘· ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›-
Ó· ÛÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ 17/3/2010, ÒÚ· 11.00 ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈ-
¯Ó›Ô), 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-20.30, ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢/ÓÛË ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞-
Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ı¤ÙÂÈ Îfi ηٿÛÙËÌ· ∫∞§Àμπø¡ ∞ΔΔπ∫∏™, Ô‰fi˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ƒ‹Á· ºÂ-
∞μ∞¡Δπ! ª·Û¿˙ ·Ô 24¯ÚÔÓË ·ÈÛıËÙÈÎfi, ·fi- Ï›ÙÈΘ ıÂÚ·›˜-Ì·Û¿˙, Ù˙·ÎÔ‡˙È, ¯·Ì¿Ì, Û¿- ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-18.00 (1785968) ıËÓÒÓ - ΔÌ‹Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ Î·È μÚ·‚›ˆÓ (™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÃÚ.
∏/À, ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÏÔÈ¿ Ù¯ÓÈο ̤۷ (fiˆ˜ ÚÔ- Ú·›Ô˘.
Ï˘ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË, body shower ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ Î·È Ô˘Ó·. ∞Ôı¤ˆÛË ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ. ¢È·ÎÚÈÙÈ΋ ‚ÔϤ˜ ÁÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ MS PP), Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÊÔÈ- ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ÚÒÙ˘ ÚÔÊÔÚ¿˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 691.600
§·‰¿ 6, ÙËÏ. 210-368.9132-4).
ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘, ΤÓÙÚÔ. ~6938-168674, GOLDEN Spa Û·˜ ηÏ› ÛÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ ∞ı‹Ó·, 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ÙËÙÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ì- ¢ÚÒ.
ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ˆÏ‹ÛÂȘ ηÏÏ˘- Ó· ÓÈÒÛÂÙ ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÛÒ- ‚Ô˘Ï¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÂÚÌËÓÂÈÒÓ Î·È ·- ª·˙› Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ-
O ¶Ú‡Ù·Ó˘
12.00Úˆ˚-9.00ÌÌ (1784403) ÓÙÈÎÒÓ “City Gold Spa” ~210-3633.617, 10- ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¡. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·- ı¤ÛÔ˘Ó Î·È ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ
Ì· Û·˜ ·fi ÙȘ ηÏÏÔÓ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ‰‡Ô ¤ÌÂÈ- ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÍÈÔÏfi- 69.160 ¢ÚÒ.
∞μ∞¡Δπ Ӥ˜, ¤ÌÂÈÚ˜, ·Ó·Óˆ̤Ó˜ ∂ÏÏËÓ›- 9ÌÌ, ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη 10-7ÌÌ (1786944) ÚÔ˘˜ Ì·Û¤Ú. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 314 1Ô˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁËÛË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
∂£¡π∫O ∫∞π ∫∞¶O¢π™Δƒπ∞∫O ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ À-
‰Â˜, ∂˘Úˆ·›Â˜, ∞ÛÈ¿ÙÈÛÛ˜ Ì·Û¤˙ Û·˜ ÚÔ- ∞¶O ∂§§∏¡π¢∞ ·ÈÛıËÙÈÎfi, ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ “Golden Spa” ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-21.00, ™·‚‚·- ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπO ∞£∏¡ø¡ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٷÏfiÁˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ Û ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈ- ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÎÔ˜ ºÈÏ›Ô˘ ªÈ¯·‹Ï, Ë̤Ú˜
ÛʤÚÔ˘Ó ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍ›· ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ¯·- ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Û·˜. ¶Ï‹Ú˘ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·ıËÌÂÚÈ- ¢π∂À£À¡™∏ ∫§∏ƒO¢OΔ∏ª∞Δø¡ Τ˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÏÂÁ̤Ó˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏ Î·È ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Î·È ÒÚ˜ 09.30-13.00, ‰È‡-
ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-18.00 ~6989-675626 Ù· ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ı˘ÓÛË: ∞ıËÓÒÓ Î·È ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙËϤʈÓÔ 22993-20.300.
Ï¿ÚˆÛË, Û ¤Ó· ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. Ó‹ ·fiÏ·˘ÛË. ΔÈÌ‹ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ 50# ~6948- Δª∏ª∞ À¶OΔƒOºπø¡ & μƒ∞μ∂πø¡
∫π¡∂∑∞ 20¯ÚÔÓË ¤ÌÂÈÚË Ì·Û¤˙, ÚÔÛʤÚÂÈ ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒO∫∏ƒÀ•∏™ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¢È·- O ¢∏ª∞ƒÃO™
Beauty and style. ¢ËÌÔÎÚ›ÙÔ˘ 9, ∫ÔψӿÎÈ, 2Ô˜ 571628 (1785742) ΔÔ ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÚÔÎË-
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (ÂÈÛÙËÌÔÓÈ- ¶∂ΔƒO™ πø∞¡. ºπ§π¶¶OÀ
fiÚÔÊÔ˜ 11.00-21.00 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ ~210- ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì·Û¿˙ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ - ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ ∞- ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿, ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Î.Ï.) Î·È ÏÔÈ¤˜ Û¯ÂÙÈΤ˜
∞¶O§∞ªμ∞¡O¡Δ∞™ ÙÔ ÔÙfi Û·˜ Ì·˙› Ì·˜ ı· Ú‡ÛÛÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞/ÂÙÒÓ, μ/ÂÙÒÓ, °/ÂÙÒÓ Î.Ï.
3644.023 (1786207) ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ Î·È ı· ÓÈÒÛÂÙ ¢ÂÍ›· Ì Ú·ÁÌ·-
ı‹Ó·. °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ~6907-067668 (1778108) ·fiÚˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡,
ηٷÁÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÙÈÌˆÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ
ÂÚÁ·Û›Â˜.
°È· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜, ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ı¤- [¶ƒ√∫∏ƒÀ•∂π™]
ÙÈ΋ ÂÚÈÔ›ËÛË ÛÙfiÓ ˙ÂÛÙfi Ì·˜ ¯ÒÚÔ, ηıËÌÂ- ∫Àƒπ∞ 33¯ÚÔÓË ÚÔÛʤÚÂÈ ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ Û˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∂£¡π∫O ∫∞π ∫∞¶O¢π™Δƒπ∞∫O
ABSOLUT ¡¤Ô! ∞Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË, ¯·Ï¿ÚˆÛË, ÌÔ- ηٷÁÔÌ¤ÓˆÓ ·fi Ù· ›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚ· (24) ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘,
1. ¶Ù˘¯›Ô ∞∂π °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ Î·È ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπO ∞£∏¡ø¡
ÚÈÓ¤˜ Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ 11.30-21.30, ∫·ÏÏÈı¤· ÁÈ· ¢ÂÍ›·, ·Ó·Ó¤ˆÛË, ÙËϤʈÓÔ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒ-
Ó·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ·. ∞ÏÂÍ¿Ó- ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ·ÏÏÔ- ¢π∂À£À¡™∏ ∫§∏ƒO¢OΔ∏ª∞Δø¡
~6943-897560 (1786813) ~6975-829506 (1785970) ÛÔ˘Ó ª.O. ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰Âη٤ÛÛÂÚ· (14), ÁÈ·
‰·‹˜. Δª∏ª∞ À¶OΔƒOºπø¡ & μƒ∞μ∂πø¡
‰Ú·˜ 49, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 11.00-22.00, «Reidiflex». ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË, ηٿ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¤ÙÔ˜ 2009-10, ¤ÓÙÂ
LILIYA SPA Massage & Therapy. •ÂÎÔ‡Ú·ÛË, 2. ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÂ Û˘Ó·Ê›˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ˘- ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒO∫∏ƒÀ•∏™
∫˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ (1786935) ∞¶O§∞À™Δ∂ ·fi ¤ÌÂÈÚË Ó·ڋ ∂ÏÏËÓ›‰· ¯·- (5) ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ, ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ∫ÏËÚÔÓÔ-
ËÚÂۛ˜. ∏ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ·˘Ù‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Â›Ù ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ΔÔ ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÚÔÎËÚ‡Û-
¯·Ï¿ÚˆÛË, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¿Á¯Ô˘˜ & ÙÔ˘ ÛÙÚ˜. ÌÈ¿˜ πø∞¡¡OÀ ™ºO°°O¶OÀ§OÀ.
∞°∞§§π∞™∏ ·fiÏ·˘ÛË Ì·Û¿˙. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘- Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙ ÁÈ· ¢ÂÍ›·-ÚÈÏ¿Í ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ΔÔ ÌËÓÈ·›Ô ÔÛfi Ù˘ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ¢ÚÒ 300,00.
ÛÔ˘‰¤˜ ›Ù ·fi ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÌfiÚʈÛË ‹ ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Â- ÛÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜
Û·˜ ~6945-246952 (1784401) °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™ÈÛ›ÓË 22 (fiÈÛıÂÓ Hilton) ~210- Ú¢ÓËÙÈ΋ ›ڷ ‹ ·fi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·˘ÙÒÓ. ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‹ ·fi ÙËÓ ◊ÂÈ-
Ì ÛÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ Ì·˜, Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ OÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶Úˆ-
£· Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó Â›Û˘ Ù˘¯fiÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ ÛÔ˘‰ÒÓ. ÚÔ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‹ Û ¢‹ÌÔ˘˜ ηÈ
7241.682, 6989-810697 (1786928) ÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ, ¶·Ó/Ì›Ô˘ 30)
ÚÔÛˆÈÎfi ÁÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋-ۈ̷ÙÈ΋ ¯·Ï¿Úˆ- ∞¶O§∞À™Δ∂ ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÁÂÌ¿ÙÔ Â˘- ̤۷ Û ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘
∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ∏›ÚÔ˘, ·ÔÎÏÂÈÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ·fi
ÛË, 11.00-21.00, ºÚ·ÓÙ˙‹ 4 Î·È ∫·ÏÏÈÚÚfi˘ Áˆ- ÂÍ›· Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Ì·Û¿˙, MAGIC SPA super ·fiÏ·˘ÛË ¯·Ï¿ÚˆÛË, ¢Â- ÂÚ›Ï˄˘ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∞ıËÓ·˚Îfi Δ‡Ô ·›ÙËÛË Ì ٷ
ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ (¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡- ÙË ª. ∞Û›· (Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·-
Í›·. ŒÌÂÈÚ˜-ÔÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó massage Û ηÈ- ÔÏË - ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Δ.∫. 157 84, ÙËÏ. 210-7277.794) ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfi- Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·), ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Î·Ù¿ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¤-
Ó›·. ∫˘ÚȷΤ˜ ·ÓÔȯٿ Û¿Ô˘Ó·, ¯·Ì¿Ì ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿Ó‰Ú˜ ~210- ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο.
ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˜ 2009-10 Ì›·˜ (1) ÚÔÙ˘¯È·Î‹˜ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘
ÓÔ‡ÚÁÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶·ÙËÛ›ˆÓ 339μ, (ÏËÛ›ÔÓ ŒÓÙ˘· ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›-
∞¡∞∑∏Δ∏™Δ∂ ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ÙËÓ Â˘ÂÍ›· 8051.967 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11-9ÌÌ. ∫˘Úȷ΋ 12Ì- ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢/ÓÛË ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞-
·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ÚÔ΋ڢ- ∫ÏËÚÔÓÔÌ›·˜ ª∞ƒπ∞™ ƒ∞¢OÀ.
7ÌÌ (1777028) ÛÙ·ıÌÔ‡ Õ. ¶·ÙËÛ›ˆÓ), 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·Ì¤ÚÈ- ıËÓÒÓ - ΔÌ‹Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ Î·È μÚ·‚›ˆÓ (™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÃÚ.
͢ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Δ‡Ô, ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ΔÔ ÌËÓÈ·›Ô ÔÛfi Ù˘ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ¢ÚÒ 300,00.
ÛÙÔÓ ˘¤ÚÔ¯Ô ¯ÒÚÔ Ì·˜ Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ ÚÔ- ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È OÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚˆÙÔ-
∞¶O§∞À™Δπ∫∂™ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·Û¿˙ ·fi ¤ÌÂÈÚ· ÛÌ· 17, ~6948-032215 (1787052) §·‰¿ 6, ÙËÏ. 210-368.9132-4).
ÛˆÈÎfi. Paradise spa. ™·ÚÎÔ˘‰›ÓÔ˘ 56 Î·È §·- ∞ı‹Ó·, 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ÛÙÔ º∂∫ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢. ÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ, ¶·Ó/Ì›Ô˘ 30) ̤۷
ÁÔ˘ÌÈÙ˙‹, 3Ô˜ fiÚ. (¡. ∫fiÛÌÔ˜), K˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ OMEGA Spa! ∂ÈϤÍÙ ÙÔ Èfi ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·- ∞ı‹Ó·, 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Û ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ÚÔ΋ڢ-
O ¶Ú‡Ù·Ó˘
O ¶Ú‡Ù·Ó˘ ͢ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∞ıËÓ·˚Îfi Δ‡Ô ·›ÙËÛË Ì ٷ ··ÈÙÔ‡-
ÙÔ˘˜. ∂Λ fiÔ˘ Ë ¯·Ï¿ÚˆÛË Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙËÓ Û¿˙ ÛÙËÓ fiÏË! ∫ËÊÈÛ›·˜ 12, ÈÛfiÁÂÈÔ. ∫·ıËÌÂÚÈ- ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¡. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜
¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¡. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο.
∞¡∞∑øO°O¡∏™∏!! ÷ϿڈÛË, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË,
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈÔ›ËÛË. ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘ 1 Î·È ∫˘- Ó¿ 11.00-20.30, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00-18.00 ŒÓÙ˘· ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔ-
Ì·Û¿˙ Û fiÌÔÚÊÔ ¯ÒÚÔ ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ∂£¡π∫O ∫∞π ∫∞¶O¢π™Δƒπ∞∫O ∂£¡π∫O ∫∞π ∫∞¶O¢π™Δƒπ∞∫O ÓÙ·È ·fi ÙË ¢/ÓÛË ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
„¤Ï˘, 1Ô˜ fiÚ., ÎÔ˘‰. “∞ÈÛıËÙÈ΋”, 10.30-21.00. (parking ›Ûˆ ·fi Carrefour) (1777042)
85 ¶ÂÈÚ·È¿˜ 2Ô˜ fiÚ. (μ3) 11.00-20.00, ™¿‚‚·ÙÔ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπO ∞£∏¡ø¡ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπO ∞£∏¡ø¡ - ΔÌ‹Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ Î·È μÚ·‚›ˆÓ (™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÃÚ. §·‰¿ 6, ÙËÏ.
12.00-18.00 ~6950-581543, 210-4185.602 ∫˘Úȷ΋ ·ÓÔȯٿ (1786804) O-MEL A˜ ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÛÙ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ¢π∂À£À¡™∏ ∫§∏ƒO¢OΔ∏ª∞Δø¡ ∞¡∞∫Oπ¡ø™∏ 210-368.9132-4).
Δª∏ª∞ À¶OΔƒOºπø¡ & μƒ∞μ∂πø¡ ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. ∞ı‹Ó·, 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010
∞¶O§ÀΔ∏ ¯·Ï¿ÚˆÛË, ÂÎÙfiÓˆÛË Î·È Â˘ÂÍ›· ·- Ù˘ ¢ÂÍ›·˜, Ù˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·Á¤ÓÓË- ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒO∫∏ƒÀ•∏™
∞¡∞¡∂ø£∂πΔ∂ Â›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·- 76/9.2.10 º∂∫ Ù. °’, ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (4) O ¶Ú‡Ù·Ó˘
fi ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙, Û ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∞Ó·ÓÂ- Û˘. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-21.00. ªÂÙÚfi ¶·ÓfiÚ- ΔÔ ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÚÔÎË- ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ∂ȉÈÎÔ‡ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (∂- ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¡. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜
fiÏ·˘ÛË. ∂›Ì·È Â‰Ò ÁÈ· fi,ÙÈ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. ∂- Ú‡ÛÛÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞/ÂÙÒÓ, μ/ÂÙÒÓ, °/ÂÙÒÓ Î.Ï.
ˆı›ÙÂ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ٷ ÌÔÓ·‰Èο ÚÔÁÚ¿Ì- ÌÔ˘ ~210-6983.857 (1784705) Δ∂¶) ˆ˜ ÂÍ‹˜:
Ï¿Ù ӷ ˙‹ÛÂÙ ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô Ì·Û¿˙ ·fi ¤ÌÂÈ- ·fiÚˆÓ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·ÛıÂÓÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÊÔÈÙËÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ (ÙËÏ. 210-7462045) ∂£¡π∫O ∫∞π ∫∞¶O¢π™Δƒπ∞∫O
Ì·Ù¿ Ì·˜!! “Diamond Spa”. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00- OªOƒºO™ ÎfiÛÌÔ˜ - Spa °Ï˘Ê¿‰·˜ ÂÏ¿Ù Û ™¯ÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¡. ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπO ∞£∏¡ø¡
ÚË ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ ΢ڛ· ~6948-253370 20.00, ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-18.00, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 67, ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚÔ΋ڢ͢: 1671/26.10.2009
¤Ó·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô ÎfiÛÌÔ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂ- ƒÂı‡ÌÓ˘, ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË, ηٿ ÙÔ ¶·Ó/Îfi ¤ÙÔ˜ 2009-10, ª›· ı¤ÛË ∂Δ∂¶, ηÙËÁÔÚ›·˜ ¶.∂. Ì ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ¢’, ÁÈ· ¢π∂À£À¡™∏ ∫§∏ƒO¢OΔ∏ª∞Δø¡
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂! ¡¤Ô ÚÔÛˆÈÎfi, ·Ó·Î·ÈÓÈ- °Ï˘Ê¿‰· www.diamondspa.gr Ì›·˜ (1) ÚÔÙ˘¯È·Î‹˜ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜, ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ∫ÏËÚÔ- ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ˘Ë- Δª∏ª∞ À¶OΔƒOºπø¡ & μƒ∞μ∂πø¡
Ú·›· Ì ٷ ηχÙÂÚ· ¤Ï·È· Î·È Îڤ̘, ÓÔÌ›·˜ ∂§§∏™ ªπÃ∂§OÀ¢∞∫∏. ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¶ƒO∫∏ƒÀ•∏™
Ṳ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·- ∞¶O ¡∂∞ƒ∏ ∂ÏÏËÓ›‰· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·ÔÏ·˘- ÚÂÛÈÒÓ: °ÂÓÂÙÈ΋, ∫˘ÙÙ·ÚÈ΋ - ªÔÚȷ΋ μÈÔÏÔÁ›· Î·È º˘ÛÈÔÏÔÁ›·
solarioum. ZËÛÈÌÔÔ‡ÏÔ˘ 12, 3Ô˜ ~210- ΔÔ ÌËÓÈ·›Ô ÔÛfi Ù˘ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ¢ÚÒ 200,00. Ì ÂÌÂÈÚ›· Û ÁÓÒÛÂȘ ÈÛÙÔÏÔÁÈΤ˜, ÈÛÙÔ¯ËÌÈΤ˜ - ·ÓÔÛÔ˚ÛÙÔ¯Ë- ΔÔ ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÚÔÎËÚ‡Û-
›·, ·fi ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜. ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ ÁÈ· ·fiÏ˘ÙË Â˘ÂÍ›· Î·È ÍÂ- OÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶Úˆ- ÛÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞/ÙÒÓ, μ/ÂÙÒÓ, °/ÂÙÒÓ Î.Ï. ÊÔÈÙËÙÒÓ
8946.756 Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ (1786255) ÌÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ‹ Ù¯ÓÈΤ˜ ªÔÚȷ΋˜ μÈÔÏÔÁ›·˜, ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ
™ÈÓÒ˘ 29 (‡„Ô˜ ªÈ¯·Ï·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 148), 1Ô˜ ÎÔ‡Ú·ÛË. °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÛÔ˘ ÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ, ¶·Ó/Ì›Ô˘ 30) πÛÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∂Ì‚Ú˘ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. fiÏˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË, η-
fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “∞ÈÛıËÙÈ΋”, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¶ƒO™º∂ƒø ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË, ¯·Ï¿Úˆ- ̤۷ Û ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ OÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ›ӷÈ: Ù¿ ÙÔ ¶·Ó/Îfi ¤ÙÔ˜ 2009-10, ÂηÙfiÓ Â›ÎÔÛÈ ÔÎÙÒ (128) ÚÔÙ˘¯È·-
~6936-349375 (1785543) ÛË, ÚÈÏ¿Í. ª·Û¿˙ Ì ̤ÏÈ, ‚ÂÓÙÔ‡˙˜, ÛÈ¿ÙÛÔ˘ ÂÚ›Ï˄˘ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∞ıËÓ·˚Îfi Δ‡Ô ·›ÙËÛË Ì ٷ 1. ¶Ù˘¯›Ô ∞∂π ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ μÈÔÏfiÁÔ˘ ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÎÒÓ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ∫ÏËÚÔÓÔÌ›·˜ ∞¡Δø¡πOÀ ¶∞-
11.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-18.00 (1785535) ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. Ù›ÙÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ Ù˘ ¶∞¢∞∫∏.
AROMA SPA Û ¤Ó·Ó ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÁÈÔ ¯ÒÚÔ. ∂- Û ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¯ÒÚÔ. ¢ÒÚÔ ÂÓÙÈÎÈÔ‡Ú-Ì·ÓÈÎÈÔ‡Ú ŒÓÙ˘· ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›- ΔÔ ÌËÓÈ·›Ô ÔÛfi Ù˘ ˘ÔÙÚÔÊ›·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û ¢ÚÒ 300,00.
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂!! ™ˆÌ·ÙÈÎfi, Ì˘Ô¯·Ï·ÚˆÙÈ- ·ÏÏÔ‰·‹˜.
Ï¿Ù ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·, ÛÔÎÔ- ~6996-333881, 6947-160736 (1787003) ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢/ÓÛË ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞- 2. ∂ÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ë ÔÔ›· ÂÍÂȉ›Î¢- OÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚˆÙÔ-
Îfi ¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙, ˘Á›·-¢ÂÍ›·-¯·Ï¿ÚˆÛË! ™Ôψ- Ï·ÙÔıÂÚ·›· Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi ıËÓÒÓ - ΔÌ‹Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ Î·È μÚ·‚›ˆÓ (™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÃÚ. ÛË ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Â›Ù ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ›Ù ·fi ·Ó¿ÏÔ- ÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (∫ÂÓÙÚÈÎfi ∫Ù›ÚÈÔ, ¶·Ó/Ì›Ô˘ 30) ̤۷
ÌÔ‡ 59 Î·È °’ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓ›·, ∞ãfiÚÔÊÔ˜ PARADISE SPA!! ∞ÓԛͷÌÂ!!! ∫ËÊÈÛ›·˜ 76, ¤Ó·- §·‰¿ 6, ÙËÏ. 210-368.9132-4). ÁË ÂÈÌfiÚʈÛË ‹ ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ›ڷ ‹ ·fi Û ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ÂÚ›ÏË-
¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙. ∞ÓÔȯٿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-21.00, ∞ı‹Ó·, 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 „˘ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ∞ıËÓ·˚Îfi Δ‡Ô ·›ÙËÛË Ì ٷ ··ÈÙÔ‡-
“Studio”, ∞ı‹Ó·, 11.00-21.00ÌÌ (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·- ºˆÎ›ˆÓÔ˜ ¡¤ÁÚË 11, 3Ô˜, ∞ı‹Ó· (ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÓÙÈ President, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Paradise, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·˘ÙÒÓ.
O ¶Ú‡Ù·Ó˘ 3. °ÓÒÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›·˜ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Â·Ú΋˜ ÁÓÒÛË ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο.
ÎÒÓ) (1782720) AROM∞) (1785521) ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 11. ∂‰Ò, ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙ¿, ¢ÁÂÓÈο ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¡. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ŒÓÙ˘· ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔ-
∏/À.
ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó¤Â˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ¢ÂÍ›·˜ Û ∞ÚÈıÌfi˜ ÚÔ΋ڢ͢: 1670/26.10.2009 ÓÙ·È ·fi ÙË ¢/ÓÛË ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂!! ΔÒÚ· Û·˜ ·ÔηχÙÔ˘- ∞ÀΔ∏ Ë ÂÌÂÈÚ›· Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ‰ÒÚÔ ÁÈ· Á˘Ó·›- - ΔÌ‹Ì· ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ Î·È μÚ·‚›ˆÓ (™Ù·‰›Ô˘ Î·È ÃÚ. §·‰¿ 6, ÙËÏ.
ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜, 11.00 Úˆ› - 08.00 ‚Ú¿‰˘. ∫·È ∞∫∞¢∏ªπ∞ ∞£∏¡ø¡ ª›· ı¤ÛË ∂Δ∂¶, ηÙËÁÔÚ›·˜ ¶.∂. Ì ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ¢’, ÁÈ·
Ì ÙÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ∞Ó·- Θ Î·È ¿Ó‰Ú˜! ™Â ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ¯ÒÚÔ ·ÔÏ·‡ÛÙ ¶ƒO∫∏ƒÀ•∏ ¶§∏ƒø™∂ø™ ∂¢ƒø¡ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ˘Ë- 210-368.9132-4).
∫˘ÚȷΤ˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠!! (1785738) ∞ı‹Ó·, 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010
ÙÔÏ‹˜-¢‡Û˘. ¶·Ó¤ÌÔÚʘ ÎÔ¤Ï˜, Ì·Á¢ÙÈ- ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜, ·ÚÌÔÓ›· Ì·Û¿˙, ¯·Ì¿Ì, ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ OÏÔÌÂÏ›·˜ Ù˘ 18˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÚÂÛÈÒÓ: º˘ÛÈÎÔ‡ π·ÙÚÈ΋˜ - ∞ÎÙÈÓÔÊ˘ÛÈÎÔ‡ Ì ÂÌÂÈÚ›· Û ı¤Ì·-
ƒø™π¢∞ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÏ·ÛÈ- Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 17 Î·È 22 fiˆ˜ ·˘Ùfi ·- Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ·Û΋ÛÂˆÓ Î·È Â›‚Ï„˘ Ù˘ O ¶Ú‡Ù·Ó˘
Τ˜ ª·ÚÔÎÈÓ¤˜, ıÂÚ·›˜, ¯·Ì¿Ì, Û¿Ô˘Ó·, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙. §. ªÂÛÔÁ›ˆÓ 289 ∫. ÷ϿӉÚÈ 1Ô˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¡. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜
Îfi ¯·Ï·ÚˆÙÈÎfi Ì·Û¿˙, ıÂÚ·¢ÙÈÎfi Î·È ÚÂÊÏÂ- ÓÙÈηÙÂÛÙ¿ıË Ì ÙÔ ¶.¢. 191/2004 (º∂∫ ˘’ ·ÚÈıÌ. ¿ÛÎËÛ˘ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ º˘ÛÈ΋˜, ÂÎfi-
Ù˙·ÎÔ‡˙È. ∂ÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ›‰Ë Ì·Û¿˙. ¶ÚÔÛˆÈ- ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “Planet - ∞ÈÛıËÙÈ΋” 11.00-20.00, 168/10.9.2004, Ù. ∞’) ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È 28, 29 Î·È 30 ÙÔ˘ ∂- ÓËÛ˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰ÔÛÈÌÂÙÚ›·˜ ÈÔÓÙÈ˙Ô˘ÛÒÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÈÒÓ, ‰È·-
΋ ÂÚÈÔ›ËÛË-ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·. ¡ÈÒÛÙ ÙË ™¿‚‚·ÙÔ 11.00-18.00 ÍÔıÂÚ·›· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ (¡. πˆÓ›·) ~6988- ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ – ÙÔÈÎÒÓ
‰È·ÊÔÚ¿. ™˘ÁÁÚÔ‡ 12, °ãfiÚÔÊÔ˜ ~210- 719820 10.00-22.00 (1787045) ÚÔÎËÚ‡ÛÛÔÌ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ – ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ π·ÙÚÈ΋˜
∞º∂£∂πΔ∂ Û ¤ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ·. ™Ô˘Ë‰È΋ Ì¿Ï·- ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÎÔÏÔ‡ıˆÓ ‰ÚÒÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∞- º˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ.
9249.629 ™Ù‡ÏÔÈ OÏ˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜, 10-9ÌÌ ™·‚‚·- ÍË, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜, ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ·Ó- ™∞™ ¶∂ƒπª∂¡OÀª∂ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì·˜, Ì Ï‹ÚË Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ OÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ı¤Ûˆ˜ ›ӷÈ:
ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 10.00-19.00 ıÚÒÔ˘˜ & ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ ~210- ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· massage - shiatsu-reiki. °È· Á˘- Δ¯ÓÒÓ. 1. ¶Ù˘¯›Ô ∞∂π ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ º˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·-
·) ÌÈ·˜ (1) ¤‰Ú·˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Ì ٛÙÏÔ ∂Ï- ÙÔ˜ ∂ȉ›Î¢Û˘ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ º˘ÛÈ΋ ‹ ÈÛfiÙÈÌˆÓ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ
∞¡∞¡∂ø£∏∫∞ª∂ ˘fi Ó¤· ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È Û·˜ 9568.023 (1786564) Ó·›Î˜ Î·È ¿ÓÙÚ˜, Ì ڷÓÙ‚ԇ ~6938- ÏËÓÈ΋ §·ÔÁÚ·Ê›· Î·È Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ Ë̉·‹˜ ‹ Ù˘
ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì special ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì·Û¿˙ ·- °§Àº∞¢∞ ÛÙÔ Healthness Line Ì ÙȘ ÂÍÂȉÈ- 728801, ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘ 17 (·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Ù· ‰Èη- ‚) ÌÈ·˜ (1) ¤‰Ú·˜ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Ì ٛÙÏÔ ·ÏÏÔ‰·‹˜.
ÛÙ‹ÚÈ·), 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (1786811) πÛÙÔÚ›· Î·È £ÂˆÚ›· Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ 2. ∞ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜, Ë
fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ Î·È ¤ÌÂÈÚ˜ Ì·Û¤˙. 3˘ ™Â- ÎÂ˘Ì¤Ó˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Ì·˜ Î·È Ì ∞’ ÔÈfiÙËÙÔ˜ ·È- Î·È ÚÔÛηÏԇ̠ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ÔÔ›· ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Â›Ù ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ›Ù ·fi ·-
ÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 54, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “studio”. ı¤ÚÈ· ¤Ï·È·, Û·˜ ‚ÔËı¿Ì ÁÈ· Ï‹ÚË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ΔO ∫∞§ÀΔ∂ƒO Ì·ÛÛ¿˙ - ÚÈÏ¿Í ·fi Ù· ÈÔ ¤- °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, Û ÚÔıÂÛÌ›· Û·Ú¿ÓÙ· Ó¿ÏÔÁË ÂÈÌfiÚʈÛË ‹ ·fi Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ›ڷ ‹ ·fi Û˘Ó‰˘·-
∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10.30-20.30, ∫˘ÚȷΤ˜ 11.00-19.00 - ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ & „˘¯È΋ ·ÚÌÔÓ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ ÌÂÈÚ· ¯¤ÚÈ·. °È· Ú·ÓÙ‚ԇ ÙËÏÂʈӋÛÙ ¤ÓÙ (45) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ÛËÌÂ- ÛÌfi ·˘ÙÒÓ.
ÚÈÓ‹˜ ÚÔ΋ڢ͢, ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· 3. ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ì›·˜ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜.
~213-0380.525 ~213-0297.360, 6946-057789 ~6957-194336 (14.00-20.00) (1784706) Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Û ÙÚ›· ·ÓÙ›Ù˘·. (¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË °Ú·Ì- ∞ÚÈıÌfi˜ ÚÔ΋ڢ͢: 1673/20.10.2009
∞¡∞¡∂øª∂¡O ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Û ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ¢øƒπ™Δ∂ ÌÈ· ·fiÏ·˘ÛË ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ οÓÔ- TREASURE PLACE ˘¤ÚÔ¯Ô ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Ì·- Ì·Ù›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, Ô‰fi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 28, Î. ª›· ı¤ÛË ∂Δ∂¶, ηÙËÁÔÚ›·˜ ¢.∂. Ì ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ∂’, ÁÈ·
ª·Ú›· °·Ï¿ÓË, ÙËÏ. 210-3614.552, 210-3664.782). ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂ-
·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÓÙ·˜ massage. ∂Ï¿Ù ӷ ·˘ÙÔۯ‰ȿÛÔ˘Ì ̷- Û¿˙ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË. ÿÌ‚ÚÔ˘ 2 Î·È ∞ı‹Ó·, 1 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010 ÛÈÒÓ: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È æËÊÈÔÔ›ËÛË ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· „ËÊÈ·-
¯ÂÈÚÔÌ·Û¿˙ ·ÚˆÌ·ÙÔıÂÚ·›·. £ËÛ¤ˆ˜ 31 ˙›! £ËÛ¤ˆ˜ 176, ∫·ÏÏÈı¤·. ∞ntistress, 4o˜ ¶·ÙËÛ›ˆÓ (Ï. ∞ÌÂÚÈ΋˜) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ~210- O ¶Úfi‰ÚÔ˜ ΋˜ ÊÏÔ˘ÚÔ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÈÓ‰Ô΢·Ó›ÓË,
(∫·ÏÏÈı¤·) ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ “1Ô˜ fiÚ. °Ú·ÊÂ›Ô 9” η- ~6979-125955, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ∫˘ÚȷΤ˜ 8611.721, 11.00-21.00, ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 11.00- ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡O™ ™μO§O¶OÀ§O™ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË video ·fi Û˘Ó¯‹ ηٷÁÚ·Ê‹ ÂÈÎfiÓˆÓ
O °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù‡˜ Î.·.·. ÙÔ˘ ·ÁÁÂÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ (FA-ICG), ηٷÁÚ·Ê‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·ÔÙÂ-
ıËÌÂÚÈÓ¿ 11.00-21.00 10.30-21.00 (1787047) 19.00 (1785534) ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡O™ ∫ƒπª¶∞™ ÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÔÙÈ΋˜ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·˜ (OCT), ηٷÁÚ·Ê‹
62 ∫ÔÈÓˆÓÈο ∂χıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ / ΔÚ›ÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010

[°∞ª√π] O ∏§π∞™ ∞°°∂§O¶OÀ§O™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È Ù˘ ∂˘-


·Óı›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶·¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ
[ su I do I ku ]
O °πøƒ°O™ ∂ªª∞¡OÀ∏§π¢∏™ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ μ‡ÚˆÓ· Î·È Ë Ãƒπ™Δπ¡∞ - ª∞ƒπ∞
Δ™ø¡OÀ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›Ó·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ §Â-
Ù˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÷ÙÔ‡Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ
ÛÙÔÓ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ μ‡ÚˆÓ· Î·È ÔÓÙ·Ú¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ
¡¤Ô æ˘¯ÈÎfi, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÃÔÏ·Ú-
ª∂Δƒπ√ ¢À™∫√§√ §À™∂π™ (1/3/2010)
Ë ÃƒÀ™OÀ§∞ ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ù˘ ™˘ÌÏËÚÒÛÙÂ

ª∂Δƒπ√
μ·ÛÈÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÀÊ·ÓÙ‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ
ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ μ‡ÚˆÓ·, ÚfiÎÂÈ-
Áfi.
O §∞ª¶ƒO™ ¢∏ª∞™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È Ù˘ ÃÚÈÛÙ›-
6 9 4 4 1 9 6 ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
3
8
4
5
7
6
5
3
8
2
1
9
9
7
2
4
6
1
Ù·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË §·Ì›· ºıÈÒÙȉԘ. ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Û ο-
Ó·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ºÚÔÓ›ÌÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· 2 9 1 7 4 6 5 8 3
O °∂øƒ°πO™ ∞¡¢ƒπ∫O¶OÀ§O™ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Ù˘
ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ
Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ƒ·Ê‹Ó· Î·È Ë ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¢OÀ∫∞
ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï Î·È Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·ÏÏÈÔ‡ÚË,
3 1 4 7 5 7 8 ı ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È 1 7 5 2 3 4 8 6 9
οıÂÙË ÛÂÈÚ¿ Ó·
9 6 8 1 3 6 7 2 6 3 2 9 1 8 4 7 5

#2191736#
ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ºÏfiη ∞¯·˝·˜ Î·È Ë Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ƒ·Ê‹Ó·,
μ∞™π§π∫∏ ∫OÀΔ™πOÀ∫OÀ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ƒ·Ê‹Ó·. 9 8 4 6 7 5 1 3 2
ŒÏÏ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ó‰Ú‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹-
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
O DENIZ UYANMAZ / ¡Δ∂¡π∑ OÀ°π∞¡ª∞∑ ÙÔ˘ Hikmet 5 1 3 4 6 7 2 9 8
Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙ· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·-
ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙ· ÕÓˆ §ÈfiÛÈ·. / ÃÈÎÌ¤Ù Î·È Ù˘ Fatma / º·ÙÌ¿, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Cavus / TÛ·-
‚Ô‡˜, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Uskudar - Istanbul / O˘-
5 3 8 4 9 2 fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›
·fi ÙÔ 1 ¤ˆ˜ ÙÔ 7 2 8 1 9 3 6 5 4
ÛÎÔ‡ÓÙ·Ú πÛÙ·ÓÌÔ‡Ï Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ Ornek 4 6 9 8 5 2 3 1 7
O ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡O™ ¶O§À∑O™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘
™ÔÊ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫Ô‡ÎÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ¢È·- Mahallesi - Atasehir Istanbul / OÚӤΠ- ∞Ù¿Û¯ÈÚ πÛÙ·Ó- 2 7 3 5 4 2 8 9 9. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·

¢À™∫√§√
ÎÔÙfi ∞¯·˝·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È Ë ∂À- ÌÔ‡Ï ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Ë ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ΔO¶∞§∏ ÙÔ˘ ∫ˆÓ- Û οı 3¯3 ÙÂ- 8 2 9 5 1 3 4 7 6
ºƒO™À¡∏ ™∞∫∂§§∞ƒO¶OÀ§OÀ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ηÈ
Ù˘ ∂˘‰ÔΛ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫˘ÚÒ˙Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ μ¿ÛÈÔ˘, Ô˘
ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ˘ ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘,
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ Fethiye - Mugla / º¤Ù-
9 5 7 1 5 3 2 4 ÙÚ¿ÁˆÓÔ ı· 1
5
4
7
3
6
6
9
7
2
8
4
5
8
2
1
9
3
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚȤ-
·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ.
O ™ΔÀ§π∞¡O™ ∫∞™¢∞°§∏™ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È Ù˘
¯ÈÁÈ - ªÔ‡ÁÏ·.
O ¡π∫O§∞O™ μ∞™§∏™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ
3 1 2 7 2 9 ¯ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÈı- 7
3
5
1
8
4
2
7
3
9
6
5
9
2
4
6
1
8
ÌÔ› ·fi ÙÔ 1

#1144616#
™ÔÊ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞-
ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ÿÏÈÔÓ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë ∞¡∞-
™Δ∞™π∞ ™∫ƒ∂¶∂ΔOÀ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜,
Á¤ÓÔ˜ ¶¿Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¢Ú¿Ì· Î·È Î·ÙÔÈ-
Λ ÛÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· Î·È Ë ª∞ƒπ∞
ÃO¡O¶OÀ§OÀ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·Ù›Ó·˜, ÙÔ
1 4 2 7 6 8 3 ¤ˆ˜ ÙÔ 9.
6
2
9
3
2
1
8
4
4
8
1
7
3
6
5
9
7
5
ªÈÎÚ¿ Ì˘ÛÙÈο Î·È ÙÔ
ÙÔ Á¤ÓÔ˜ §È¿Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·-
ÙÔÈΛ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢-
Á¤ÓÔ˜ ƒ··Û¿Ú‰Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ÿÏÈÔÓ Î·È Î·-
ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó
ÛÙËÓ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË.
5 8 6 3 1 7 4 ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ
www.sudokuworks.com
4
9
8
6
5
7
1
3
6
5
9
2
7
1
3
8
2
4
ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜.
www.sudokuworks.com #3049585# www.sudokuworks.com #2237633#
O £∂O¢øƒO™ μ∞ƒΔ∑∞∫∏™ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞Á- O §∞∑∞ƒO™ ™ÃOπ¡π∞¢∏™ ÙÔ˘ π·ÎÒ‚Ô˘ Î·È Ù˘ ¢¤-
ÁÂÏÈ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ÛÔÈÓ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ
™˘Ì‚·Ù¤˜ Û˘Û΢¤˜
ª·ÚÔ‡ÛÈ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË μԇϷ ∞ÙÙÈ΋˜ ηÈ
Ë ª∞ƒπ¡∞ ∫OÀμ∞ƒ∞ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÈfi-
∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Ë
ª∞ƒπ∞ ÃO¡¢ƒO¶OÀ§OÀ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ™Ô-
Ê›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™ÂÓÙÔ˘Î¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
SUDOKU ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜ LG G7050, Motorola C650, C651, E1000, E550, V1050, V180, V220, V3, V300, V500, V525, V535, V547, V550, V600, V635,
V80, V980, Nokia 2650, 3100, 3105, 3108, 3120, 3125, 3200, 3205, 3220, 3230, 3300, 3510i, 3530, 3600, 3620, 3650,
˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª·ÎÚ‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· 3660, 5100, 5140, 5140i, 6020, 6021, 6030, 6100, 6101, 6108, 6170, 6200, 6220, 6230, 6230i, 6260, 6600, 6610, 6610i,
Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ Ã·˚‰¿ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·- Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·- ¶·›ÍÙ ·Ù¤ÏÂȈٷ SUDOKU ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜. 6620, 6630, 6650, 6670, 6680, 6681, 6800, 6810, 6820, 6822, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7600, 7610, 7650, 8800,
ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙ· ™¿Ù· ∞ÙÙÈ΋˜. ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ∫Ú˘ÔÓ¤ÚÈ ∞ÙÙÈ΋˜. ™Ù›ÏÙ SMS ÛÙÔ 54344 ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜: 8910i, N70, N-GAGE, Sagem MY V55, MY V65, MY V75, MY X52, Samsung D500, E100, E300, E330, E700, Ã460, Sharp
GX-10, GX-15, GX-20, GX-25, GX-30, Siemens CV65, CX65, M65, Sony Ericsson K700, K700i, K750i, T610, T618, T630,
O πø∞¡¡∏™ ª∞¡Δ∑OÀƒ∞¡∏™ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ O °ƒ∏°OƒπO™ ¶∞ƒπ∑π∞¡O™ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ªfi- GTN (ÎÂÓfi) 6908 V800, Z1010, Z600
∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·ÙÛ¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞- Û¯·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·- ¶ƒO™OÃ∏: °È· Ó· ηÙ‚¿ÛÂÙ ·È¯Ó›‰È· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi Û·˜ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ WAP. °È· ‚Ô‹ıÂÈ·
ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË Î·È Ë ºøΔ∂π¡∏
™Δ∞ªOÀ§∏ ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ÙÔ Á¤- Û΢‹ Î·È Ë ∞°°∂§π∫∏ ªO™∫πOÀ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï Î·È Ù˘ (¯Ú¤ˆÛË 1,19ú/SMS Ì ÙÔÓ º¶∞) . °È· Ó· οÏÂÛ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙÔ 1212 ÁÈ· COSMOTE, ÛÙÔ 1313 ÁÈ· COSMOKAPTA & WHAT’S UP, ÛÙÔ 13830 ÁÈ·
VODAFONE, ÛÙÔ 1251 ÁÈ· Vodafone a la carte & CU, ÛÙÔ 1260 ÁÈ· TIM Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ BFREE & FREE2GO Î·È ÛÙÔ 1222 ÁÈ· Q.
ÓÔ˜ ¶ÂÙ·Ï¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ∞ı‹- ∫Ï¿Óı˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶··Ê·ÎÏ‹, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ download ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 4 SMS
Ó·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. ª·ÚÔ‡ÛÈ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰·, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·- H ˘ËÚÂÛ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ M-™Ù·Ù A.E. TH§.: 210 33 89 590
ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÃÔÏ·ÚÁfi.
O ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡O™ ª¶∞∫O§∞™ ÙÔ˘ ÷ڷϿÌÔ˘ ηÈ
Ù˘ ∂˘ÁÂÓ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹- O ™ΔÀ§π∞¡O™ ªÀƒπΔ∑∏™ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È Ù˘ ¡ÂÚ·-
ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ Î·È Ë
ª∞ƒOÀ§πø - ¢π∞ª∞¡Δπ¡∞ ∞À§ø¡πΔOÀ ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·-
Ù˙ԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ £ÂÚÌÈÒÙË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞-
ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË Î·È Ë ∞¡∞™Δ∞™π∞
[ ™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ ] Oƒπ∑O¡Δπ∞ ∫∞£∂Δ∞
ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™Ù·ı¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹- º∞ƒª∞∫∏ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ Î·È Ù˘ °ÂÛıËÌ·Ó‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ 1. ŒÓ·˜ ‡ÌÓÔ˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ 1. ™ÙˆÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÙÔ˘
ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, Úfi-
ÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿.
ª·Ú·ÌfiÙÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∞Ó·ÚÁ‡-
ÚÔ˘˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (·ÈÙ.). 2. ª›· ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ˘- 1Ô˘ ·ÈÒÓ·. 2. ∞fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î·
ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ. ÚËÓÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ. 3. ¶·Ú·ı·- Ô... ‰¤Î·ÙÔ˜ (·ÈÙ.). – ƒ‹Ì·...
O Ãπ™ΔOºOƒO™ Oπ∫O¡Oªπ¢∏™ ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ηÈ
Ù˘ ª·Ú›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫Ô˘‚·Ú¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠO ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °∂ƒª∂¡∏™ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂È- 1 Ï¿ÛÛÈ· ÙÔÔıÂÛ›· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ (·- ·ıÔÏÔÁÈÎfi. 3. μ·ÛÈÎfi ÚÔ-
ÛÙÔÓ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙËÓ ¶Â‡ÎË ∞ÙÙÈ- Ú‹Ó˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ¶··ÎÏ¿ÎË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫˘- ÓÙ›ÛÙÚ.). – ∂›Ó·È ÔÈ Ì¤Ú˜. 4. ™˘Ó- ÛfiÓ. 4. ¶·Ú·fiÙ·ÌÔ˜ ÙÔ˘
΋˜ Î·È Ë ª∞ƒπ¡∞ ª¶