Вы находитесь на странице: 1из 146

DANH SÁCH THUÊ BAO TRẢ SAU

STT SỐ THUÊ BAO NGÀY HM

1 84913805266 913805266 0913805266, 8/1/2004

2 841236969334 236969334 0236969334, 4/5/2009


3 84913919143 913919143 0913919143, 11/15/1999
4 84918725997 918725997 0918725997, 4/24/2009

5 84913905878 913905878 0913905878, 6/1/2002


6 84913773705 913773705 0913773705, 2/15/2003
7 84918588499 918588499 0918588499, 9/1/2003

8 84918571132 918571132 0918571132, 5/11/2009


9 84913901671 913901671 0913901671, 11/6/1998
10 84913825306 913825306 0913825306, 1/28/2004
11 84948021619 948021619 0948021619, 5/20/2009
12 84918848283 918848283 0918848283, 9/4/2004

13 84918015588 918015588 0918015588, 11/1/2008


14 84918138339 918138339 0918138339, 9/9/2004

15 84913750047 913750047 0913750047, 3/3/2008

16 84916801690 916801690 0916801690, 5/7/2008

17 84918045781 918045781 0918045781, 7/28/2008


18 84919778181 919778181 0919778181, 11/14/2005
19 84913869864 913869864 0913869864, 12/6/2007
20 84918017123 918017123 0918017123, 4/29/2006

21 84918032811 918032811 0918032811, 1/1/2006


22 84919553733 919553733 0919553733, 12/16/2005

23 84912183212 912183212 0912183212, 7/27/2007

24 84917489550 917489550 0917489550, 8/20/2009

25 84915758510 915758510 0915758510, 7/17/2009

26 84917520320 917520320 0917520320, 8/12/2009


27 84948085705 948085705 0948085705, 5/27/2009
28 84918424616 918424616 0918424616, 9/10/2009

29 84917451516 917451516 0917451516, 12/16/2009

30 84917229774 917229774 0917229774, 12/8/2009


31 84913801437 913801437 0913801437, 8/21/1996
32 84913805184 913805184 0913805184, 4/3/1999

33 84913923913 913923913 0913923913, 2/14/2000


34 84913922292 913922292 0913922292, 9/14/2001
35 84913901603 913901603 0913901603, 5/1/2002
36 84918056787 918056787 0918056787, 4/24/2003
37 84918027103 918027103 0918027103, 10/10/2003

38 84913806783 913806783 0913806783, 11/29/1997

39 84944767777 944767777 0944767777, 6/14/2009

40 84913925329 913925329 0913925329, 5/29/2000


41 84918489505 918489505 0918489505, 1/1/2009
42 84918203948 918203948 0918203948, 9/28/2004
43 84917319870 917319870 0917319870, 11/19/2008
44 84944314379 944314379 0944314379, 11/7/2008
45 84913802849 913802849 0913802849, 12/24/2007

46 84916801690 916801690 0916801690, 5/7/2008

47 84918699257 918699257 0918699257, 8/30/2007


48 84946469390 946469390 0946469390, 2/27/2008

49 84913805498 913805498 0913805498, 12/1/2007


50 84918759774 918759774 0918759774, 8/21/2007

51 84919695540 919695540 0919695540, 12/29/2005

52 84913913291 913913291 0913913291, 2/1/2006


53 84918204776 918204776 0918204776, 10/18/2006

54 84916250000 916250000 0916250000, 8/11/2009


55 84917376340 917376340 0917376340, 7/28/2009

56 841273990906 273990906 0273990906, 8/20/2009


57 84917329441 917329441 0917329441, 9/22/2009

58 84919089755 919089755 0919089755, 9/30/2009


59 84917284774 917284774 0917284774, 12/22/2009

60 84917497239 917497239 0917497239, 12/9/2009


61 84913806820 913806820 0913806820, 9/16/1997
62 84913906751 913906751 0913906751, 4/28/1999

63 84913923487 913923487 0913923487, 1/8/2000


64 84913905726 913905726 0913905726, 5/29/2001

65 84913909193 913909193 0913909193, 6/1/2002


66 84913749272 913749272 0913749272, 1/28/2003

67 84913155277 913155277 0913155277, 9/20/2003

68 84918532755 918532755 0918532755, 3/19/2009

69 84913772120 913772120 0913772120, 12/1/2008

70 84917343908 917343908 0917343908, 3/24/2009


71 84913132627 913132627 0913132627, 12/18/2003

72 84917297221 917297221 0917297221, 9/11/2008


73 84919172921 919172921 0919172921, 10/6/2004

74 84918193150 918193150 0918193150, 9/1/2008


75 84916272469 916272469 0916272469, 2/21/2008

76 84918764104 918764104 0918764104, 7/1/2005


77 84913763229 913763229 0913763229, 5/1/2008

78 84913953045 913953045 0913953045, 4/20/2005

79 84913742389 913742389 0913742389, 1/1/2008


80 84918209832 918209832 0918209832, 7/7/2006
81 84917159169 917159169 0917159169, 3/3/2006

82 84917180888 917180888 0917180888, 5/8/2006


83 84916687888 916687888 0916687888, 5/31/2007
84 84913613131 913613131 0913613131, 1/1/2008

85 84917272322 917272322 0917272322, 8/8/2009


86 84918028487 918028487 0918028487, 12/1/2007
87 84913747345 913747345 0913747345, 11/4/2009
88 84918489712 918489712 0918489712, 11/1/2009

89 84917362069 917362069 0917362069, 12/9/2009


90 84913921853 913921853 0913921853, 6/15/2001
91 84913903509 913903509 0913903509, 12/11/1998

92 84918151067 918151067 0918151067, 4/21/2009


93 84913925154 913925154 0913925154, 8/17/2000
94 84913166858 913166858 0913166858, 10/24/2001
95 84913963469 913963469 0913963469, 12/8/2002
96 84913866042 913866042 0913866042, 4/27/2003

97 84913867892 913867892 0913867892, 5/18/2009


98 84918333212 918333212 0918333212, 3/20/2009

99 84918900076 918900076 0918900076, 3/25/2004

100 84918181788 918181788 0918181788, 2/1/2009


101 841236967231 236967231 0236967231, 12/6/2008

102 84913417999 913417999 0913417999, 12/1/2004


103 84947448444 947448444 0947448444, 10/21/2008
104 84913636219 913636219 0913636219, 10/14/2004
105 84919397986 919397986 0919397986, 12/17/2007
106 84919126621 919126621 0919126621, 7/18/2005
107 84918295877 918295877 0918295877, 3/11/2005
108 84949808088 949808088 0949808088, 1/12/2008

109 84913914543 913914543 0913914543, 7/1/2007


110 84913763737 913763737 0913763737, 9/1/2007
111 84918106778 918106778 0918106778, 11/21/2007

112 84918226668 918226668 0918226668, 10/15/2007


113 84913144997 913144997 0913144997, 10/14/2006

114 84918647977 918647977 0918647977, 8/11/2009

115 84913133338 913133338 0913133338, 3/4/2007

116 84918855887 918855887 0918855887, 8/7/2009

117 84918488897 918488897 0918488897, 10/14/2009


118 841273994344 273994344 0273994344, 9/11/2009
119 84917553935 917553935 0917553935, 12/16/2009

120 84917202192 917202192 0917202192, 12/4/2009


121 84913806319 913806319 0913806319, 10/27/1997
122 84913912012 913912012 0913912012, 9/1/1999

123 84916441909 916441909 0916441909, 4/26/2009


124 84913978818 913978818 0913978818, 11/13/2001
125 84913936566 913936566 0913936566, 11/20/2002
126 84913655332 913655332 0913655332, 5/16/2003

127 84913973229 913973229 0913973229, 5/17/2009


128 84913755258 913755258 0913755258, 4/16/2004

129 84918837057 918837057 0918837057, 6/2/2009


130 84913650424 913650424 0913650424, 5/26/2004

131 841254298888 254298888 0254298888, 5/11/2009

132 84913776569 913776569 0913776569, 6/10/2004


133 84918503644 918503644 0918503644, 9/11/2008
134 84918410700 918410700 0918410700, 2/17/2005
135 84919472724 919472724 0919472724, 7/26/2008

136 84917295563 917295563 0917295563, 1/25/2008


137 84918181786 918181786 0918181786, 6/28/2005
138 84918181784 918181784 0918181784, 4/20/2005
139 84913637166 913637166 0913637166, 11/29/2006
140 84919498925 919498925 0919498925, 9/11/2006
141 84913798794 913798794 0913798794, 6/9/2007
142 84913153632 913153632 0913153632, 6/20/2007
143 84913803926 913803926 0913803926, 12/19/2006

144 84913920570 913920570 0913920570, 5/1/2007


145 84914456666 914456666 0914456666, 7/15/2009

146 84912531991 912531991 0912531991, 12/13/2006

147 841236978078 236978078 0236978078, 9/6/2009

148 841273995968 273995968 0273995968, 11/12/2009

149 84918030365 918030365 0918030365, 11/1/2003

150 84917285102 917285102 0917285102, 12/20/2009


151 84913834731 913834731 0913834731, 10/16/1997
152 84918557320 918557320 0918557320, 4/17/2009
153 84913927365 913927365 0913927365, 12/28/2000

154 841236975182 236975182 0236975182, 5/4/2009


155 84918033023 918033023 0918033023, 1/6/2003
156 84918104504 918104504 0918104504, 5/2/2003
157 84913769051 913769051 0913769051, 11/2/2003

158 84913703052 913703052 0913703052, 12/12/2008

159 84918252321 918252321 0918252321, 6/15/2009


160 84913199690 913199690 0913199690, 5/7/2004

161 84913808030 913808030 0913808030, 9/1/2008

162 84913838535 913838535 0913838535, 11/1/2008

163 84918128391 918128391 0918128391, 12/27/2004


164 84918333131 918333131 0918333131, 7/27/2004
165 84918634567 918634567 0918634567, 5/22/2008
166 84916181818 916181818 0916181818, 1/4/2008
167 84919612345 919612345 0919612345, 4/26/2008
168 84918311645 918311645 0918311645, 8/12/2008

169 84913860461 913860461 0913860461, 4/1/2006

170 84918556966 918556966 0918556966, 5/25/2007


171 84919498276 919498276 0919498276, 11/22/2006

172 84913244340 913244340 0913244340, 7/1/2007


173 84913643436 913643436 0913643436, 9/1/2007

174 84913920570 913920570 0913920570, 5/1/2007


175 84918132133 918132133 0918132133, 7/14/2009
176 84947393939 947393939 0947393939, 12/31/2007

177 84918404008 918404008 0918404008, 9/5/2009

178 841239397788 239397788 0239397788, 11/13/2009


179 84942777880 942777880 0942777880, 11/19/2009
180 84913681136 913681136 0913681136, 2/20/2003
181 84918206688 918206688 0918206688, 11/27/2002
182 84918077300 918077300 0918077300, 12/17/2007
183 84913936987 913936987 0913936987, 5/15/2007
184 84913806450 913806450 0913806450, 4/1/2004
185 84913922890 913922890 0913922890, 1/7/2000

186 84913928323 913928323 0913928323, 6/26/2004

187 841236972386 236972386 0236972386, 4/24/2009


188 841236974148 236974148 0236974148, 4/28/2009
189 84913751091 913751091 0913751091, 5/6/2009
190 84945090515 945090515 0945090515, 5/13/2009

191 84918174204 918174204 0918174204, 5/1/2004


192 84913725492 913725492 0913725492, 2/3/2004

193 84918291234 918291234 0918291234, 7/14/2003

194 84919171820 919171820 0919171820, 9/4/2004


195 84913751981 913751981 0913751981, 6/24/2004

196 84913878280 913878280 0913878280, 10/4/2008

197 84918198460 918198460 0918198460, 2/1/2005


198 84913678052 913678052 0913678052, 1/8/2008

199 84918679269 918679269 0918679269, 7/11/2005


200 84918275510 918275510 0918275510, 6/11/2008
201 84918633252 918633252 0918633252, 12/13/2007
202 84918849768 918849768 0918849768, 8/1/2007
203 84913704269 913704269 0913704269, 7/1/2006

204 84918505009 918505009 0918505009, 4/1/2006


205 84918135005 918135005 0918135005, 2/16/2006

206 84913634606 913634606 0913634606, 6/12/2007

207 84917398791 917398791 0917398791, 8/12/2009


208 84948059073 948059073 0948059073, 7/16/2009
209 84917546690 917546690 0917546690, 10/2/2009
210 84943259757 943259757 0943259757, 10/1/2009
211 84917548033 917548033 0917548033, 11/20/2009

212 84917285671 917285671 0917285671, 12/12/2009

213 841238823301 238823301 0238823301, 12/9/2009


214 84913676962 913676962 0913676962, 10/4/2002
215 84918621164 918621164 0918621164, 12/5/2005
216 841234544441 234544441 0234544441, 10/25/2009

217 84948401122 948401122 0948401122, 12/12/2008


218 84918183658 918183658 0918183658, 5/14/2007
219 84918494029 918494029 0918494029, 12/26/2009
220 84913910425 913910425 0913910425, 6/22/1999
221 84913921369 913921369 0913921369, 10/12/1999

222 84913927928 913927928 0913927928, 11/10/2000


223 84913922668 913922668 0913922668, 6/1/2002
224 84918033396 918033396 0918033396, 12/27/2002
225 84913776070 913776070 0913776070, 8/14/2003

226 841236966669 236966669 0236966669, 2/3/2009

227 84913137813 913137813 0913137813, 7/8/2002

228 84918750806 918750806 0918750806, 5/20/2009


229 84913780754 913780754 0913780754, 5/1/2004

230 84918315815 918315815 0918315815, 11/24/2004


231 84918747411 918747411 0918747411, 9/21/2004

232 84913738011 913738011 0913738011, 6/10/2008

233 84913423999 913423999 0913423999, 8/25/2004


234 84916875230 916875230 0916875230, 1/27/2008

235 84918082245 918082245 0918082245, 7/29/2005


236 84918102928 918102928 0918102928, 4/1/2005
237 84913868633 913868633 0913868633, 9/20/2004
238 84917568803 917568803 0917568803, 7/12/2007
239 84918283358 918283358 0918283358, 8/15/2006
240 84919975127 919975127 0919975127, 7/1/2006

241 84913978789 913978789 0913978789, 1/19/2006

242 84919120240 919120240 0919120240, 1/25/2007

243 84918513647 918513647 0918513647, 12/11/2008


244 84913637757 913637757 0913637757, 9/15/2008
245 84917327185 917327185 0917327185, 9/17/2009
246 84913855855 913855855 0913855855, 10/1/2009
247 84918105181 918105181 0918105181, 8/14/2005

248 84917222186 917222186 0917222186, 11/17/2009


249 84913832894 913832894 0913832894, 12/21/2001
250 84913859707 913859707 0913859707, 12/30/2005
251 84913906380 913906380 0913906380, 4/3/1999

252 84919797870 919797870 0919797870, 7/15/2008

253 84913913389 913913389 0913913389, 3/28/2007

254 84918003588 918003588 0918003588, 8/1/2008

255 84913915309 913915309 0913915309, 9/4/1999


256 84913731192 913731192 0913731192, 5/19/2004
257 84916759955 916759955 0916759955, 9/21/2007
258 84913805616 913805616 0913805616, 9/27/1997

259 84913913190 913913190 0913913190, 7/9/1999


260 84913910256 913910256 0913910256, 7/7/2000

261 84913127894 913127894 0913127894, 11/7/2001


262 84913605288 913605288 0913605288, 9/25/2002

263 84948010629 948010629 0948010629, 5/7/2009


264 84918428755 918428755 0918428755, 5/11/2009

265 84913812164 913812164 0913812164, 5/18/2009


266 84913193988 913193988 0913193988, 4/6/2003
267 84918770835 918770835 0918770835, 3/15/2004

268 84913849465 913849465 0913849465, 12/1/2008


269 84918769641 918769641 0918769641, 9/3/2004

270 84916888885 916888885 0916888885, 12/5/2008

271 84914294526 914294526 0914294526, 11/20/2008

272 84913758684 913758684 0913758684, 12/1/2007


273 84919096476 919096476 0919096476, 6/6/2008
274 84913692196 913692196 0913692196, 11/3/2005

275 84913600293 913600293 0913600293, 1/1/2008


276 84918683576 918683576 0918683576, 10/1/2006

277 84913643001 913643001 0913643001, 12/4/2007


278 84918208632 918208632 0918208632, 11/7/2007
279 84913651045 913651045 0913651045, 4/18/2007
280 84912391448 912391448 0912391448, 6/15/2006
281 84918599336 918599336 0918599336, 7/1/2009

282 84914297897 914297897 0914297897, 8/7/2009

283 84913668837 913668837 0913668837, 11/30/2004

284 841273992904 273992904 0273992904, 9/10/2009


285 84918487937 918487937 0918487937, 10/21/2009
286 84917306069 917306069 0917306069, 12/23/2009

287 84917282958 917282958 0917282958, 12/17/2009


288 84913804955 913804955 0913804955, 8/30/1997
289 84913883911 913883911 0913883911, 4/18/2009
290 84918631615 918631615 0918631615, 4/8/2009
291 84913636688 913636688 0913636688, 9/27/2001
292 84918039273 918039273 0918039273, 10/26/2002
293 84918454687 918454687 0918454687, 5/16/2003
294 84918714826 918714826 0918714826, 5/6/2009

295 84948032602 948032602 0948032602, 5/20/2009


296 84913770983 913770983 0913770983, 1/2/2003

297 841238152840 238152840 0238152840, 5/28/2009


298 84913164981 913164981 0913164981, 3/1/2004

299 841238968089 238968089 0238968089, 10/29/2008

300 84913845031 913845031 0913845031, 11/14/2008


301 84918098929 918098929 0918098929, 5/27/2004
302 84917196761 917196761 0917196761, 12/1/2007
303 84918752483 918752483 0918752483, 3/26/2008

304 84913679507 913679507 0913679507, 3/15/2005


305 84913115443 913115443 0913115443, 12/1/2007

306 84918979985 918979985 0918979985, 6/21/2007


307 84919695588 919695588 0919695588, 4/1/2006

308 84918427575 918427575 0918427575, 1/1/2006


309 84913909713 913909713 0913909713, 12/1/2005

310 84917567063 917567063 0917567063, 6/20/2007


311 84918098140 918098140 0918098140, 2/1/2007

312 84917487851 917487851 0917487851, 7/23/2009


313 84913731034 913731034 0913731034, 1/16/2007
314 84917270852 917270852 0917270852, 8/21/2009
315 84917515288 917515288 0917515288, 11/2/2009
316 84913909819 913909819 0913909819, 6/3/1999
317 84917204699 917204699 0917204699, 12/14/2009
318 84913928262 913928262 0913928262, 1/18/2001
319 84918146804 918146804 0918146804, 9/28/2004

320 84918596436 918596436 0918596436, 7/16/2009


321 84913928094 913928094 0913928094, 8/3/2001

322 84913738011 913738011 0913738011, 6/10/2008

323 84917524903 917524903 0917524903, 8/21/2009

324 84918136616 918136616 0918136616, 3/21/2007


325 84917344563 917344563 0917344563, 4/2/2009

326 84913916689 913916689 0913916689, 9/9/1999

327 84914296529 914296529 0914296529, 4/1/2009


328 84913911811 913911811 0913911811, 3/1/2002
329 84918033888 918033888 0918033888, 11/1/2002
330 841236973270 236973270 0236973270, 4/29/2009
331 84918500899 918500899 0918500899, 8/30/2003
332 84913780828 913780828 0913780828, 7/10/2002

333 84913626182 913626182 0913626182, 12/30/2003


334 84913601274 913601274 0913601274, 5/24/2003
335 841257951516 257951516 0257951516, 5/20/2009
336 84918452085 918452085 0918452085, 7/17/2004
337 84913744385 913744385 0913744385, 9/21/2004
338 84918244812 918244812 0918244812, 1/20/2005
339 84918677474 918677474 0918677474, 10/1/2007
340 84913629478 913629478 0913629478, 1/25/2008

341 84918641412 918641412 0918641412, 4/1/2008

342 84918038707 918038707 0918038707, 8/1/2008


343 84913121289 913121289 0913121289, 12/12/2006
344 84918454027 918454027 0918454027, 6/10/2006

345 84918225785 918225785 0918225785, 7/31/2007


346 84918031951 918031951 0918031951, 5/1/2006
347 84913735233 913735233 0913735233, 3/18/2007
348 84918456759 918456759 0918456759, 8/13/2009
349 84918021101 918021101 0918021101, 3/20/2007

350 84917214410 917214410 0917214410, 9/1/2009

351 841273997881 273997881 0273997881, 11/7/2009


352 84918171055 918171055 0918171055, 9/28/2009
353 84917236853 917236853 0917236853, 12/17/2009
354 84917496475 917496475 0917496475, 12/4/2009
355 84913806304 913806304 0913806304, 11/11/1997
356 84913918026 913918026 0913918026, 10/4/1999

357 84913127877 913127877 0913127877, 9/10/2001

358 84918798687 918798687 0918798687, 4/29/2009


359 84913110099 913110099 0913110099, 7/1/2004

360 84918031583 918031583 0918031583, 5/23/2003

361 84913933860 913933860 0913933860, 11/1/2003


362 84918591042 918591042 0918591042, 5/20/2009
363 84918771959 918771959 0918771959, 2/2/2004
364 84918054585 918054585 0918054585, 1/4/2009
365 84918290977 918290977 0918290977, 11/13/2008
366 84918168190 918168190 0918168190, 12/15/2008

367 84918444418 918444418 0918444418, 10/1/2004

368 84918031416 918031416 0918031416, 12/1/2004

369 84913837667 913837667 0913837667, 1/1/2008

370 84919095671 919095671 0919095671, 5/28/2008


371 84913726711 913726711 0913726711, 3/1/2005
372 84918771993 918771993 0918771993, 11/27/2005
373 84913653050 913653050 0913653050, 5/15/2007

374 84913747205 913747205 0913747205, 9/1/2007


375 84913922136 913922136 0913922136, 11/1/2007
376 84918074443 918074443 0918074443, 3/8/2006
377 84918071586 918071586 0918071586, 10/31/2006

378 84917267046 917267046 0917267046, 8/12/2009


379 84914105355 914105355 0914105355, 1/25/2007

380 84918429882 918429882 0918429882, 9/18/2009


381 84917543936 917543936 0917543936, 9/5/2009

382 84917219796 917219796 0917219796, 11/24/2009


383 84917549901 917549901 0917549901, 12/4/2009

384 84917439478 917439478 0917439478, 12/5/2009


385 84913807996 913807996 0913807996, 1/6/1998

386 84913922964 913922964 0913922964, 11/30/1999

387 84913926062 913926062 0913926062, 8/9/2000


388 84913674245 913674245 0913674245, 1/16/2002

389 84913894760 913894760 0913894760, 3/16/2003


390 84918011204 918011204 0918011204, 6/30/2003
391 84913813013 913813013 0913813013, 12/1/2003
392 84913845085 913845085 0913845085, 3/13/2004
393 84913659904 913659904 0913659904, 7/15/2003
394 84913678983 913678983 0913678983, 2/1/2009

395 84919222178 919222178 0919222178, 9/19/2008


396 84944924208 944924208 0944924208, 11/17/2008
397 84919170963 919170963 0919170963, 1/12/2005
398 84918077947 918077947 0918077947, 8/6/2004
399 84913939908 913939908 0913939908, 6/15/2008
400 84913803263 913803263 0913803263, 7/1/2005
401 84947770979 947770979 0947770979, 4/26/2008

402 84912223338 912223338 0912223338, 7/1/2008

403 84913745645 913745645 0913745645, 1/12/2007

404 84918006910 918006910 0918006910, 9/1/2007

405 84919976788 919976788 0919976788, 7/19/2006

406 84913127721 913127721 0913127721, 4/1/2006


407 84916063939 916063939 0916063939, 8/26/2009
408 84945059916 945059916 0945059916, 4/24/2007
409 84917526521 917526521 0917526521, 8/15/2009

410 84915227789 915227789 0915227789, 12/11/2009

411 84917466880 917466880 0917466880, 11/7/2009

412 84917607893 917607893 0917607893, 10/26/2009

413 84916210028 916210028 0916210028, 3/2/2007


414 84913675014 913675014 0913675014, 8/24/2007
415 84913806680 913806680 0913806680, 12/1/1998
416 84913917429 913917429 0913917429, 10/2/1999
417 84913926698 913926698 0913926698, 10/12/2000
418 84918578880 918578880 0918578880, 4/27/2009
419 84918263626 918263626 0918263626, 1/10/2003
420 84913606505 913606505 0913606505, 7/16/2003

421 84918683446 918683446 0918683446, 11/21/2003


422 84918995656 918995656 0918995656, 6/29/2004
423 84918686831 918686831 0918686831, 5/15/2004

424 84913803643 913803643 0913803643, 5/1/2000


425 84913112345 913112345 0913112345, 2/1/2005
426 84918387723 918387723 0918387723, 12/1/2004

427 84913698852 913698852 0913698852, 8/25/2004

428 84917295975 917295975 0917295975, 9/17/2008


429 84913743890 913743890 0913743890, 7/25/2005
430 84913925204 913925204 0913925204, 3/1/2005
431 84919047081 919047081 0919047081, 8/30/2005

432 84918879562 918879562 0918879562, 7/15/2005

433 84915781111 915781111 0915781111, 4/28/2006

434 84918879879 918879879 0918879879, 1/19/2006

435 84918000716 918000716 0918000716, 3/17/2007


436 84919975993 919975993 0919975993, 9/15/2006

437 84913128105 913128105 0913128105, 5/16/2008


438 841259103510 259103510 0259103510, 7/27/2009
439 84918174677 918174677 0918174677, 6/29/2007

440 84917546687 917546687 0917546687, 10/9/2009


441 84917272652 917272652 0917272652, 10/3/2009
442 84917327542 917327542 0917327542, 9/17/2009
443 84918971082 918971082 0918971082, 7/14/2004

444 84917566148 917566148 0917566148, 5/9/2007

445 84913610606 913610606 0913610606, 1/9/2009


446 84915105113 915105113 0915105113, 8/3/2005

447 84917547933 917547933 0917547933, 11/19/2009


448 84918590883 918590883 0918590883, 5/19/2009
449 84913123897 913123897 0913123897, 4/20/2006
450 84913680297 913680297 0913680297, 3/27/2003

451 841236967020 236967020 0236967020, 12/7/2008

452 84918151067 918151067 0918151067, 4/21/2009


453 84913110453 913110453 0913110453, 12/1/2004
454 84913177962 913177962 0913177962, 10/17/2007

455 84913801819 913801819 0913801819, 2/1/2007


456 84913127109 913127109 0913127109, 8/29/2001
457 84913131345 913131345 0913131345, 10/13/2004

458 84918194747 918194747 0918194747, 7/8/2009


459 84913904283 913904283 0913904283, 1/28/1999
460 84913922629 913922629 0913922629, 11/25/1999
461 841236971163 236971163 0236971163, 4/21/2009
462 84913701492 913701492 0913701492, 11/27/2001

463 84913807279 913807279 0913807279, 9/1/2002


464 84918001957 918001957 0918001957, 5/26/2003
465 84918293455 918293455 0918293455, 12/2/2003
466 84913753940 913753940 0913753940, 1/20/2004
467 84913921282 913921282 0913921282, 10/27/1999
468 84918834688 918834688 0918834688, 5/18/2004
469 84918385864 918385864 0918385864, 11/3/2004
470 84918577679 918577679 0918577679, 4/5/2004
471 84913852134 913852134 0913852134, 1/18/2005
472 84913711126 913711126 0913711126, 12/1/2008
473 84913624788 913624788 0913624788, 1/5/2006
474 84919396666 919396666 0919396666, 8/17/2005
475 84913903194 913903194 0913903194, 8/1/2005
476 84918024038 918024038 0918024038, 4/11/2005
477 84918015246 918015246 0918015246, 1/1/2007
478 84917569355 917569355 0917569355, 7/11/2007

479 84918038888 918038888 0918038888, 8/1/2006


480 84918153755 918153755 0918153755, 10/1/2007
481 84917387652 917387652 0917387652, 8/5/2009

482 84918566461 918566461 0918566461, 1/9/2007


483 84917394284 917394284 0917394284, 8/10/2009
484 84917429078 917429078 0917429078, 11/10/2009

485 84918729226 918729226 0918729226, 11/2/2009

486 84917209591 917209591 0917209591, 10/3/2009


487 84918248230 918248230 0918248230, 5/14/2004
488 84918663961 918663961 0918663961, 8/25/2007
489 84919999339 919999339 0919999339, 1/12/2009

490 84918831975 918831975 0918831975, 11/8/2006


491 84913926975 913926975 0913926975, 9/15/2000
492 84916620688 916620688 0916620688, 2/26/2009

493 84913838535 913838535 0913838535, 11/1/2008

494 84913807692 913807692 0913807692, 5/1/2008

495 84918888025 918888025 0918888025, 7/9/2008

496 84913912448 913912448 0913912448, 5/1/2005


497 84919839838 919839838 0919839838, 12/29/2005

498 84918253208 918253208 0918253208, 1/1/2006


499 84917491917 917491917 0917491917, 7/28/2009

500 84917231817 917231817 0917231817, 11/23/2009

501 84918505009 918505009 0918505009, 4/1/2006


502 84913669606 913669606 0913669606, 8/26/2006
503 84918525888 918525888 0918525888, 12/22/2005
504 84917788099 917788099 0917788099, 4/3/2009
505 84917297297 917297297 0917297297, 8/14/2007
506 84919696437 919696437 0919696437, 4/20/2006
507 841236065052 236065052 0236065052, 4/20/2009

508 84919301886 919301886 0919301886, 6/1/2008


509 84913928581 913928581 0913928581, 3/1/2003
510 84918468457 918468457 0918468457, 6/2/2004
511 84913607882 913607882 0913607882, 9/1/2006

512 84919172790 919172790 0919172790, 10/8/2004


513 84919687777 919687777 0919687777, 6/3/2005
514 84913928424 913928424 0913928424, 8/17/2001
515 84917349450 917349450 0917349450, 4/10/2009

516 841236967107 236967107 0236967107, 12/6/2008

517 841236967173 236967173 0236967173, 12/6/2008

518 841236967342 236967342 0236967342, 12/7/2008

519 841238966961 238966961 0238966961, 11/6/2008


520 841273996991 273996991 0273996991, 10/20/2009
521 84913105230 913105230 0913105230, 5/13/2003
522 84913151525 913151525 0913151525, 3/27/2004

523 84913674277 913674277 0913674277, 1/1/2008


524 84913678758 913678758 0913678758, 7/28/2005
525 84913710612 913710612 0913710612, 4/1/2008
526 84913807706 913807706 0913807706, 12/7/1997
527 84913859094 913859094 0913859094, 11/16/2002

528 84913926184 913926184 0913926184, 9/1/2006


529 84916210028 916210028 0916210028, 3/2/2007
530 84916820028 916820028 0916820028, 9/26/2008
531 84918031416 918031416 0918031416, 12/1/2004
532 84918033322 918033322 0918033322, 8/13/2002
533 84918445570 918445570 0918445570, 4/1/2008
534 84918556966 918556966 0918556966, 5/25/2007

535 84918578734 918578734 0918578734, 7/11/2006


536 84918720761 918720761 0918720761, 4/28/2009
537 84918767133 918767133 0918767133, 12/14/2005
538 84919171136 919171136 0919171136, 7/14/2004
539 84919174435 919174435 0919174435, 1/20/2005
540 84919188881 919188881 0919188881, 3/5/2007

541 84919696024 919696024 0919696024, 3/6/2006


542 84919976147 919976147 0919976147, 9/9/2006
543 84919976925 919976925 0919976925, 11/3/2006
544 84945158889 945158889 0945158889, 5/5/2008
545 84945434048 945434048 0945434048, 8/20/2009
546 84913918055 913918055 0913918055, 9/26/1999
547 84918039077 918039077 0918039077, 4/25/2002
548 84918200883 918200883 0918200883, 12/30/2004
549 841273993694 273993694 0273993694, 9/8/2009

550 84917373651 917373651 0917373651, 8/19/2009


551 84918338727 918338727 0918338727, 2/8/2004

552 84913929338 913929338 0913929338, 5/17/2001


553 84913936768 913936768 0913936768, 1/1/2005
554 84918039003 918039003 0918039003, 4/20/2002

555 84919796356 919796356 0919796356, 9/5/2008

556 841236967343 236967343 0236967343, 12/7/2008

557 841236975261 236975261 0236975261, 5/4/2009


558 841273996732 273996732 0273996732, 10/27/2009
559 84913106666 913106666 0913106666, 5/1/2008
560 84913133837 913133837 0913133837, 4/29/2002

561 84913670285 913670285 0913670285, 11/1/2005


562 84913740948 913740948 0913740948, 7/25/2003
563 84913805152 913805152 0913805152, 8/30/1997
564 84913810178 913810178 0913810178, 7/10/1998

565 84913882074 913882074 0913882074, 1/6/2009


566 84913895751 913895751 0913895751, 12/31/2007
567 84913908995 913908995 0913908995, 5/27/1999
568 84913924045 913924045 0913924045, 9/1/2006
569 84914296924 914296924 0914296924, 8/3/2009

570 84917278541 917278541 0917278541, 8/20/2009


571 84917569176 917569176 0917569176, 8/31/2007
572 84918002134 918002134 0918002134, 5/25/2003
573 84918110711 918110711 0918110711, 12/14/2005
574 84918224456 918224456 0918224456, 3/14/2008
575 84918245555 918245555 0918245555, 8/1/2006
576 84918378808 918378808 0918378808, 6/1/2007
577 84918413505 918413505 0918413505, 5/1/2005
578 84918508979 918508979 0918508979, 3/1/2008
579 84918510863 918510863 0918510863, 9/13/2003

580 84918515059 918515059 0918515059, 11/1/2007


581 84918736733 918736733 0918736733, 5/6/2009
582 84918861604 918861604 0918861604, 11/23/2007
583 84918977979 918977979 0918977979, 4/25/2007
584 84919975142 919975142 0919975142, 7/1/2006
585 84945777111 945777111 0945777111, 9/21/2009
586 84948993344 948993344 0948993344, 10/29/2008
587 841236180180 236180180 0236180180, 9/24/2008
588 841236972763 236972763 0236972763, 4/25/2009
589 84913127369 913127369 0913127369, 9/24/2001
590 84913132933 913132933 0913132933, 8/27/2004
591 84913190732 913190732 0913190732, 5/10/2004
592 84913731938 913731938 0913731938, 2/18/2005
593 84913747575 913747575 0913747575, 12/5/2001
594 84913748418 913748418 0913748418, 5/19/2004
595 84913748570 913748570 0913748570, 1/28/2004

596 84913774774 913774774 0913774774, 11/1/2006


597 84913782151 913782151 0913782151, 7/25/2003
598 84913806325 913806325 0913806325, 4/1/2006
599 84913806451 913806451 0913806451, 10/24/1997
600 84913904983 913904983 0913904983, 3/1/2003
601 84913919997 913919997 0913919997, 10/9/1999
602 84913926814 913926814 0913926814, 4/26/2001
603 84913927950 913927950 0913927950, 11/1/2003
604 84913928881 913928881 0913928881, 12/1/2004
605 84917266643 917266643 0917266643, 8/9/2009
606 84917562882 917562882 0917562882, 6/26/2007
607 84918008977 918008977 0918008977, 6/24/2003
608 84918508978 918508978 0918508978, 10/1/2009

609 84918652584 918652584 0918652584, 3/17/2006


610 84918844379 918844379 0918844379, 11/21/2008
611 84918888006 918888006 0918888006, 7/1/2007

612 84918888089 918888089 0918888089, 6/1/2007


613 84919347666 919347666 0919347666, 3/14/2008

614 84919635363 919635363 0919635363, 11/1/2007

615 84944115801 944115801 0944115801, 4/21/2008

616 84948788468 948788468 0948788468, 4/1/2009


617 84912273275 912273275 0912273275, 5/27/2005
618 84912682111 912682111 0912682111, 10/17/2007

619 84913121565 913121565 0913121565, 5/1/2007


620 84913153418 913153418 0913153418, 3/24/2004

621 84913678511 913678511 0913678511, 11/13/2008


622 84913678675 913678675 0913678675, 7/25/2008

623 84913727934 913727934 0913727934, 4/29/2003


624 84913729724 913729724 0913729724, 11/18/2008
625 84913807383 913807383 0913807383, 7/1/2004
626 84913886888 913886888 0913886888, 7/14/2009
627 84913922998 913922998 0913922998, 7/11/2000
628 84914243028 914243028 0914243028, 4/1/2008

629 84914295788 914295788 0914295788, 11/26/2008


630 84917387719 917387719 0917387719, 8/3/2009

631 84917569268 917569268 0917569268, 12/19/2007


632 84918018774 918018774 0918018774, 2/27/2006
633 84918030773 918030773 0918030773, 7/1/2004
634 84918030810 918030810 0918030810, 12/4/2001
635 84918098728 918098728 0918098728, 7/6/2004

636 84918228884 918228884 0918228884, 10/9/2007

637 84918252262 918252262 0918252262, 7/7/2007


638 84918436907 918436907 0918436907, 2/11/2004
639 84918450546 918450546 0918450546, 10/7/2009
640 84918541490 918541490 0918541490, 11/18/2008
641 84918546135 918546135 0918546135, 4/9/2009
642 84918771209 918771209 0918771209, 10/31/2003
643 84918882808 918882808 0918882808, 6/22/2006
644 84919695397 919695397 0919695397, 1/24/2006
645 84919928928 919928928 0919928928, 5/1/2008
646 84945687777 945687777 0945687777, 7/8/2009

647 841236967179 236967179 0236967179, 12/6/2008


648 841256618887 256618887 0256618887, 7/9/2009
649 84913668153 913668153 0913668153, 12/1/2007
650 84913704593 913704593 0913704593, 9/23/2004
651 84913713735 913713735 0913713735, 4/1/2007
652 84913733744 913733744 0913733744, 12/17/2008

653 84913750047 913750047 0913750047, 3/3/2008

654 84913803796 913803796 0913803796, 1/1/2009


655 84913857355 913857355 0913857355, 5/12/2002
656 84913909494 913909494 0913909494, 3/12/2002
657 84913911885 913911885 0913911885, 6/23/1999
658 84913921990 913921990 0913921990, 6/24/2000

659 84913923211 913923211 0913923211, 12/20/1999


660 84913926854 913926854 0913926854, 9/15/2000

661 84913928740 913928740 0913928740, 1/1/2008

662 84913931782 913931782 0913931782, 5/1/2007


663 84913991916 913991916 0913991916, 12/21/2006
664 84915154852 915154852 0915154852, 7/26/2006
665 84916666967 916666967 0916666967, 12/7/2007
666 84917274808 917274808 0917274808, 7/23/2009
667 84917388723 917388723 0917388723, 7/29/2009

668 84918046869 918046869 0918046869, 4/1/2006


669 84918330763 918330763 0918330763, 10/27/2004
670 84918540720 918540720 0918540720, 6/14/2004
671 84918558591 918558591 0918558591, 3/31/2003
672 84918746363 918746363 0918746363, 1/30/2008
673 84918844356 918844356 0918844356, 12/15/2004
674 84919138138 919138138 0919138138, 10/14/2004
675 84948076748 948076748 0948076748, 8/1/2009
676 84949777778 949777778 0949777778, 8/26/2009
677 841273995053 273995053 0273995053, 10/1/2009
678 84913101554 913101554 0913101554, 3/23/2009
679 84913122132 913122132 0913122132, 12/4/2002
680 84913141516 913141516 0913141516, 9/1/2008

681 84913606650 913606650 0913606650, 8/20/2007


682 84913621120 913621120 0913621120, 5/31/2003
683 84913636609 913636609 0913636609, 11/26/2004
684 84913663377 913663377 0913663377, 3/14/2008
685 84913710533 913710533 0913710533, 8/21/2003
686 84913710655 913710655 0913710655, 9/27/2007
687 84913727665 913727665 0913727665, 5/31/2007
688 84913784127 913784127 0913784127, 4/10/2009

689 84913804325 913804325 0913804325, 1/1/2002

690 84913809690 913809690 0913809690, 4/1/2005

691 84913839986 913839986 0913839986, 10/27/1997


692 84913908158 913908158 0913908158, 7/1/2008

693 84917349652 917349652 0917349652, 8/5/2009


694 84917382294 917382294 0917382294, 8/4/2009

695 84917568827 917568827 0917568827, 11/12/2007


696 84918031808 918031808 0918031808, 3/5/2002
697 84918076104 918076104 0918076104, 5/7/2007
698 84918179939 918179939 0918179939, 8/10/2004
699 84918282063 918282063 0918282063, 9/17/2003

700 84918388248 918388248 0918388248, 3/15/2005


701 84918509559 918509559 0918509559, 12/6/2004
702 84918518362 918518362 0918518362, 12/11/2005

703 84918907012 918907012 0918907012, 7/6/2004


704 84918918137 918918137 0918918137, 12/31/2007
705 84919696366 919696366 0919696366, 8/3/2009

706 84919793925 919793925 0919793925, 11/30/2007


707 841273995148 273995148 0273995148, 10/13/2009
708 84913115151 913115151 0913115151, 12/10/2001
709 84913388860 913388860 0913388860, 3/6/2007

710 84913642038 913642038 0913642038, 6/1/2008


711 84913669877 913669877 0913669877, 7/28/2004

712 84913742601 913742601 0913742601, 5/5/2003


713 84913775479 913775479 0913775479, 7/28/2004

714 84913804325 913804325 0913804325, 1/1/2002


715 84913813390 913813390 0913813390, 5/18/2009
716 84913916153 913916153 0913916153, 8/1/2001
717 84913924485 913924485 0913924485, 4/17/2000
718 84913929529 913929529 0913929529, 9/1/2002
719 84914116235 914116235 0914116235, 11/29/2007
720 84914526666 914526666 0914526666, 1/9/2006
721 84915326164 915326164 0915326164, 12/29/2006
722 84915340093 915340093 0915340093, 4/20/2009
723 84915812269 915812269 0915812269, 1/10/2006
724 84917394997 917394997 0917394997, 8/4/2009
725 84918002094 918002094 0918002094, 5/21/2003
726 84918131499 918131499 0918131499, 6/18/2008
727 84918202530 918202530 0918202530, 3/11/2009
728 84918261433 918261433 0918261433, 10/1/2002
729 84918263915 918263915 0918263915, 3/22/2003
730 84918339022 918339022 0918339022, 3/20/2007
731 84918436144 918436144 0918436144, 10/9/2007
732 84919172591 919172591 0919172591, 11/2/2004
733 84919469999 919469999 0919469999, 8/17/2006
734 84919695950 919695950 0919695950, 12/1/2006
735 84949100070 949100070 0949100070, 6/24/2008
736 84949294969 949294969 0949294969, 1/21/2008

737 84913727934 913727934 0913727934, 4/29/2003


738 84918382390 918382390 0918382390, 10/1/2009
739 84918696094 918696094 0918696094, 5/9/2009
740 84913906498 913906498 0913906498, 4/12/1999
741 84918710064 918710064 0918710064, 4/27/2009
742 84918857089 918857089 0918857089, 9/29/2004
743 84913889597 913889597 0913889597, 6/1/2006
744 84913924973 913924973 0913924973, 3/6/2000
745 84917566564 917566564 0917566564, 8/17/2007
746 84913805511 913805511 0913805511, 1/1/2009
747 84913929405 913929405 0913929405, 4/21/2001
748 84918115375 918115375 0918115375, 11/11/2006
749 84913904567 913904567 0913904567, 12/1/2000

750 84913923536 913923536 0913923536, 12/23/1999


751 84918566472 918566472 0918566472, 11/24/2004
752 84917480963 917480963 0917480963, 10/1/2009
753 84918122409 918122409 0918122409, 7/22/2003

754 84918544396 918544396 0918544396, 4/1/2008


755 84918301752 918301752 0918301752, 4/20/2004
756 841234791779 234791779 0234791779, 8/13/2009

757 841236966786 236966786 0236966786, 3/24/2009


758 84913167204 913167204 0913167204, 6/6/2003

759 84913168873 913168873 0913168873, 12/28/2007


760 84913614243 913614243 0913614243, 11/27/2005
761 84913640486 913640486 0913640486, 1/22/2009
762 84913648110 913648110 0913648110, 3/18/2004
763 84913678006 913678006 0913678006, 5/15/2005

764 84913722394 913722394 0913722394, 1/3/2004

765 84913745933 913745933 0913745933, 5/4/2004


766 84913809121 913809121 0913809121, 6/27/2001

767 84913900080 913900080 0913900080, 7/21/1998

768 84913906764 913906764 0913906764, 12/1/2005


769 84913914194 913914194 0913914194, 2/1/2003
770 84913917079 913917079 0913917079, 9/6/1999
771 84915747429 915747429 0915747429, 10/2/2008
772 84917354321 917354321 0917354321, 8/2/2009
773 84917369711 917369711 0917369711, 7/17/2009
774 84917409082 917409082 0917409082, 10/21/2009
775 84918192319 918192319 0918192319, 9/13/2003
776 84918260849 918260849 0918260849, 8/7/2002

777 84918261295 918261295 0918261295, 9/30/2002


778 84918298270 918298270 0918298270, 8/17/2004
779 84918543975 918543975 0918543975, 6/3/2003
780 84918579745 918579745 0918579745, 5/15/2009
781 84918592872 918592872 0918592872, 6/11/2009
782 84918666268 918666268 0918666268, 6/11/2004
783 84919077990 919077990 0919077990, 5/31/2007
784 84919603372 919603372 0919603372, 9/21/2009
785 84949991965 949991965 0949991965, 3/3/2008
786 841236967928 236967928 0236967928, 4/4/2009

787 84913148818 913148818 0913148818, 3/1/2005


788 84913160063 913160063 0913160063, 11/7/2005
789 84913189824 913189824 0913189824, 2/7/2007

790 84913633119 913633119 0913633119, 2/12/2006


791 84913652699 913652699 0913652699, 3/10/2005
792 84913655956 913655956 0913655956, 6/13/2008
793 84913751998 913751998 0913751998, 3/1/2004
794 84913834731 913834731 0913834731, 10/16/1997
795 84913905660 913905660 0913905660, 3/6/1999
796 84913910784 913910784 0913910784, 6/13/1999
797 84913922627 913922627 0913922627, 7/1/2002

798 84913927961 913927961 0913927961, 7/1/2005


799 84917116465 917116465 0917116465, 1/11/2006
800 84917297423 917297423 0917297423, 2/28/2008
801 84917335171 917335171 0917335171, 12/9/2008
802 84918017952 918017952 0918017952, 6/1/2006
803 84918033517 918033517 0918033517, 7/23/2002
804 84918209209 918209209 0918209209, 7/11/2003
805 84918344890 918344890 0918344890, 12/1/2007
806 84918411618 918411618 0918411618, 10/1/2009

807 84918489096 918489096 0918489096, 10/15/2009


808 84918549298 918549298 0918549298, 10/11/2005
809 84918770090 918770090 0918770090, 10/25/2003
810 84918788333 918788333 0918788333, 5/11/2004
811 84918868766 918868766 0918868766, 4/3/2008
812 84919863864 919863864 0919863864, 9/6/2005
813 84943511118 943511118 0943511118, 4/8/2009
814 84948001845 948001845 0948001845, 5/19/2009
815 84948020774 948020774 0948020774, 5/20/2009
816 841272926666 272926666 0272926666, 9/5/2009
817 84913115627 913115627 0913115627, 10/9/2007
818 84913127146 913127146 0913127146, 8/30/2001
819 84913168617 913168617 0913168617, 9/1/2008
820 84913193959 913193959 0913193959, 4/1/2005

821 84913676992 913676992 0913676992, 5/14/2007


822 84913765051 913765051 0913765051, 1/16/2009
823 84913777018 913777018 0913777018, 7/10/2009
824 84913793953 913793953 0913793953, 12/1/2004

825 84913804936 913804936 0913804936, 10/16/1997


826 84913834591 913834591 0913834591, 9/19/2002
827 84913838190 913838190 0913838190, 3/8/2003
828 84913926018 913926018 0913926018, 7/18/2000
829 84913927409 913927409 0913927409, 10/1/2001
830 84913991228 913991228 0913991228, 4/1/2006
831 84913991984 913991984 0913991984, 10/16/2007
832 84914293891 914293891 0914293891, 12/5/2008
833 84918190155 918190155 0918190155, 9/19/2003
834 84918199833 918199833 0918199833, 8/10/2009
835 84918252434 918252434 0918252434, 8/20/2003
836 84918264368 918264368 0918264368, 11/14/2002
837 84918413505 918413505 0918413505, 5/1/2005
838 84918533854 918533854 0918533854, 3/22/2003
839 84918599985 918599985 0918599985, 12/27/2004
840 84918736733 918736733 0918736733, 5/6/2009
841 84918900970 918900970 0918900970, 5/13/2004
842 84919172090 919172090 0919172090, 8/30/2004
843 84919229999 919229999 0919229999, 5/20/2005
844 84919691445 919691445 0919691445, 8/30/2005

845 84919794433 919794433 0919794433, 3/20/2008


846 84947481839 947481839 0947481839, 6/4/2009
847 84913157572 913157572 0913157572, 8/2/2005

848 84913523079 913523079 0913523079, 4/2/2007

849 84913582883 913582883 0913582883, 6/1/2008

850 84913600173 913600173 0913600173, 6/9/2003


851 84913662981 913662981 0913662981, 8/27/2003
852 84913696543 913696543 0913696543, 1/10/2006
853 84913729768 913729768 0913729768, 8/14/2009
854 84913803787 913803787 0913803787, 3/1/2008
855 84913809336 913809336 0913809336, 3/21/1998
856 84913894760 913894760 0913894760, 3/16/2003
857 84913903710 913903710 0913903710, 2/25/1999
858 84913908008 913908008 0913908008, 5/11/1999
859 84913913705 913913705 0913913705, 3/11/2002
860 84913914141 913914141 0913914141, 7/21/1999
861 84913931921 913931921 0913931921, 10/1/2002
862 84917567877 917567877 0917567877, 5/15/2007

863 84917771794 917771794 0917771794, 5/11/2007


864 84918038619 918038619 0918038619, 4/1/2002
865 84918138883 918138883 0918138883, 10/4/2005

866 84918146745 918146745 0918146745, 11/5/2003


867 84918224001 918224001 0918224001, 1/1/2008
868 84918425355 918425355 0918425355, 11/6/2008
869 84918541520 918541520 0918541520, 4/28/2009

870 84918659345 918659345 0918659345, 3/1/2008


871 84918709445 918709445 0918709445, 5/4/2009

872 84918795110 918795110 0918795110, 5/20/2009


873 84919188881 919188881 0919188881, 3/5/2007
874 84919556879 919556879 0919556879, 10/1/2007
875 84948032284 948032284 0948032284, 5/18/2009
876 84949556666 949556666 0949556666, 12/15/2008

877 841236967155 236967155 0236967155, 12/6/2008


878 84913163607 913163607 0913163607, 3/27/2007
879 84913603655 913603655 0913603655, 5/27/2005
880 84913612409 913612409 0913612409, 11/5/2005
881 84913615551 913615551 0913615551, 5/12/2005
882 84913653128 913653128 0913653128, 10/1/2001
883 84913725524 913725524 0913725524, 5/7/2007
884 84913732305 913732305 0913732305, 1/7/2006
885 84913801817 913801817 0913801817, 12/6/2000

886 84913804325 913804325 0913804325, 1/1/2002


887 84913839396 913839396 0913839396, 8/1/2007
888 84913848440 913848440 0913848440, 9/3/2006
889 84913926418 913926418 0913926418, 8/22/2000

890 84916882708 916882708 0916882708, 8/19/2009

891 84917567062 917567062 0917567062, 7/5/2007

892 84918097650 918097650 0918097650, 6/27/2007


893 84918111376 918111376 0918111376, 5/18/2005
894 84918133405 918133405 0918133405, 7/3/2006
895 84918166188 918166188 0918166188, 3/6/2002
896 84918209666 918209666 0918209666, 1/5/2004
897 84918488379 918488379 0918488379, 10/21/2004
898 84918495491 918495491 0918495491, 3/31/2004
899 84918516221 918516221 0918516221, 9/14/2005
900 84918598183 918598183 0918598183, 7/14/2009
901 84919307180 919307180 0919307180, 7/3/2009
902 84919691887 919691887 0919691887, 10/30/2005

903 84919959979 919959979 0919959979, 8/1/2008


904 84943796868 943796868 0943796868, 3/17/2009
905 84945478840 945478840 0945478840, 1/5/2009
906 84948676994 948676994 0948676994, 7/1/2009
907 841239966886 239966886 0239966886, 7/16/2009

908 841273980082 273980082 0273980082, 8/27/2009


909 84913113111 913113111 0913113111, 9/1/2008
910 84913121580 913121580 0913121580, 7/11/2003
911 84913122180 913122180 0913122180, 10/25/2002
912 84913151315 913151315 0913151315, 2/1/2005
913 84913714068 913714068 0913714068, 6/22/2005
914 84913736002 913736002 0913736002, 7/23/2002
915 84913805278 913805278 0913805278, 6/1/2005
916 84913807754 913807754 0913807754, 3/13/1998
917 84913816618 913816618 0913816618, 8/8/2006
918 84913837310 913837310 0913837310, 12/12/2008
919 84913913633 913913633 0913913633, 8/16/2000

920 84913918860 913918860 0913918860, 1/1/2004

921 84913948231 913948231 0913948231, 5/16/2008


922 84913991925 913991925 0913991925, 7/1/2008

923 84914563928 914563928 0914563928, 10/28/2008

924 84917032789 917032789 0917032789, 6/25/2009


925 84917332284 917332284 0917332284, 10/1/2009
926 84917369772 917369772 0917369772, 7/19/2009
927 84918038639 918038639 0918038639, 10/1/2008
928 84918120417 918120417 0918120417, 6/24/2005

929 84918327167 918327167 0918327167, 1/1/2007


930 84918486659 918486659 0918486659, 9/25/2009
931 84918591202 918591202 0918591202, 5/30/2009
932 84918720720 918720720 0918720720, 9/23/2009
933 84918745965 918745965 0918745965, 5/4/2009
934 84918900938 918900938 0918900938, 4/14/2004
935 84919016160 919016160 0919016160, 11/19/2008
936 84919122220 919122220 0919122220, 8/17/2004
937 84913115067 913115067 0913115067, 10/17/2001
938 84913135397 913135397 0913135397, 3/20/2008
939 84913489943 913489943 0913489943, 4/2/2009
940 84913600751 913600751 0913600751, 3/30/2006
941 84913606677 913606677 0913606677, 1/3/2006
942 84913703368 913703368 0913703368, 4/27/2002
943 84913735784 913735784 0913735784, 2/12/2004
944 84913802012 913802012 0913802012, 10/12/1996

945 84913808173 913808173 0913808173, 4/1/2004


946 84913904465 913904465 0913904465, 1/1/2001
947 84913905872 913905872 0913905872, 4/25/1999
948 84913906050 913906050 0913906050, 7/18/2003
949 84913923498 913923498 0913923498, 2/16/2000

950 84914105777 914105777 0914105777, 3/14/2007


951 84914296539 914296539 0914296539, 4/7/2009
952 84917276411 917276411 0917276411, 7/22/2009
953 84917363756 917363756 0917363756, 5/7/2009
954 84917387610 917387610 0917387610, 8/1/2009
955 84918003574 918003574 0918003574, 6/18/2003
956 84918038632 918038632 0918038632, 5/29/2002
957 84918225170 918225170 0918225170, 11/10/2005
958 84918517673 918517673 0918517673, 10/2/2004
959 84918541573 918541573 0918541573, 3/15/2008
960 84918638911 918638911 0918638911, 2/2/2009
961 84918787573 918787573 0918787573, 12/14/2007

962 84918792345 918792345 0918792345, 7/25/2007


963 84918881427 918881427 0918881427, 12/27/2006
964 84919171053 919171053 0919171053, 3/10/2005
965 84919506513 919506513 0919506513, 3/7/2008
966 84943838383 943838383 0943838383, 6/15/2009
967 84913122354 913122354 0913122354, 12/19/2006
968 84913174995 913174995 0913174995, 5/4/2004
969 84913653955 913653955 0913653955, 7/6/2007
970 84913669874 913669874 0913669874, 6/16/2006
971 84913698933 913698933 0913698933, 12/6/2003
972 84913715530 913715530 0913715530, 1/16/2006

973 84913727031 913727031 0913727031, 6/2/2007


974 84913837197 913837197 0913837197, 2/1/2004
975 84913858919 913858919 0913858919, 3/19/2004
976 84913904356 913904356 0913904356, 1/1/2004
977 84913919296 913919296 0913919296, 10/4/1999
978 84913977974 913977974 0913977974, 5/1/2005

979 84916961888 916961888 0916961888, 8/11/2007


980 84917369861 917369861 0917369861, 7/27/2009
981 84917398842 917398842 0917398842, 8/11/2009
982 84918111399 918111399 0918111399, 10/25/2005
983 84918182395 918182395 0918182395, 1/27/2006
984 84918207167 918207167 0918207167, 6/11/2009

985 84918548548 918548548 0918548548, 10/17/2008


986 84918678888 918678888 0918678888, 7/26/2008
987 84918683148 918683148 0918683148, 11/1/2007
988 84918748864 918748864 0918748864, 4/11/2006
989 84919038860 919038860 0919038860, 4/6/2009
990 84919171919 919171919 0919171919, 8/31/2004
991 84919326222 919326222 0919326222, 1/15/2007
992 84919398928 919398928 0919398928, 11/2/2007

993 84919654179 919654179 0919654179, 12/20/2007


994 84919686818 919686818 0919686818, 10/3/2005
995 84919694274 919694274 0919694274, 12/13/2005
996 84919977327 919977327 0919977327, 9/8/2006
997 84913784407 913784407 0913784407, 3/18/2008
998 84913921329 913921329 0913921329, 6/12/2000
999 84918073377 918073377 0918073377, 12/27/2005
1000 84918338850 918338850 0918338850, 1/10/2007
1001 84942300300 942300300 0942300300, 4/15/2009
1002 84949762500 949762500 0949762500, 1/5/2009
1003 84948866699 948866699 0948866699, 7/13/2009
1004 84913117763 913117763 0913117763, 2/28/2004
1005 84918748466 918748466 0918748466, 4/30/2009
BAO TRẢ SAU CỦA VINAPHONE TPHCM
TÊN KHÁCH HÀNG ĐỊA CHỈ

CTY TNHH THƯƠNG MẠI HOA LỢI 284/6, NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P.10, PHÚ NHUẬN

NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƯ 30/32 - NGUYỄN BỈNH KHIÊM - P.1 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
ĐÀO VĂN PHÚC 58/647, NGUYỄN OANH, P.17, GÒ VẤP
LƯƠNG THỊ KIM HẰNG M20 - ĐƯỜNG 3/2 - P.14 - Q.10 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH TM DV VẬN TẢI DƯƠNG
THÀNH 46/1, HÙNG VƯƠNG, P.1, Q.10
TRẦN MINH 473/3G/5, BÀ HẠT, P.8, Q.10
CTY CP ĐẦU TƯ VINH PHÁT 7/1, PHÒNG 608, THÀNH THÁI, P.14, Q.10
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM- 39C/2A KP1 - LÊ VĂN LƯƠNG - TÂN HƯNG - Q.07 - TP HỒ CHÍ
DV XD TÂM VIỆT MINH
NGUYEN CONG KHANH 28/1/1, VĂN CHUNG, P.13, TÂN BÌNH
PHẠM THỊ VÂN KHÁNH 326, NGUYỄN CHÍ THANH, P.5, Q.10
TRỊNH THỊ HỒNG 69 - NGUYỄN CHÍNH SẮC - P.13 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
TRẦN QUỲNH NHƯ 161/3F, HÙNG VƯƠNG, P.6, Q.06
TRẦN NGỌC MẪN (CTY CP THỰC
PHẨM CHOLIMEX) LÔ O 40-43/I, KHU CN VĨNH LỘC, ĐƯỜNG SỐ 7, BÌNH CHÁNH
HÀ TUẤN THANH 46-48, TÔN THẤT ĐẠM, NGUYỄN THÁI BÌNH, Q.01

MR MOHAMMAD JAMALUDDIN(CTY
TNHH 1 TV TM PHAREMIENRI ) 16, CỬU LONG, P.2, TÂN BÌNH
CTY CP ĐẦU TƯ TIN HỌC VÀ TƯ
VẤN XD PHƯƠNG NAM LÔ 2-4-6, KHU CN TÂN TẠO, ĐƯỜNG C, TÂN TẠO A, BÌNH TÂN

NGUYỄN THANH THẠCH 82/20 A3 - ĐINH BỘ LĨNH - P.26 - BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ MINH
TRẦN THỊ HƯƠNG 20, KHU 1, TÂN SƠN NHÌ, TÂN SƠN NHÌ, TÂN PHÚ
TRẦN NHẬT TÂN 386/20, ẤP 1, XÃ ĐÔNG THẠNH, HÓC MÔN
HUỲNH THỊ HỒNG 730, NGUYỄN CHÍ THANH, P.4, Q.11
CTY CP CÔNG NGHIỆP VĨNH
TƯỜNG 333, TÔ HIẾN THÀNH, P.13, Q.10
NGUYỄN THỊ THANH DUNG 201, LẦU 2, C/CƯ BÌNH TIÊN, P.4, Q.06

VPĐD TYCO FIRE,


SECURITY&SERVICES (THAILAND)
LTD. TẠI TP.HCM 63/9, NGUYỄN HỮU CẦU, TÂN ĐỊNH, Q.01

LÊ THUỴ HOÀI NGÂN 485/28/18 - QUANG TRUNG - P.10 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG QUÂN SỰ QK7 - TÔ KÝ - TRUNG MỸ TÂY - Q.12 - TP
PHẠM HỒNG PHÚC HỒ CHÍ MINH
19 KHU PHỐ 2 - ĐƯỜNG SỐ 41 - BÌNH TRỊ ĐÔNG B - BÌNH TÂN -
HỘ KINH DOANH THU TUYỀN TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN NGỌC TÙNG 143/3 - PHAN HUY ÍCH - P.15 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THIÊN THỦY 68 - DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ - P.8 - Q.11 - TP HỒ CHÍ MINH

TRẦN MINH SANG 71/6A - LÊ QUANG ĐỊNH - P.14 - BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH MTV NHÀ HÀNG HƯNG
PHÁT 87 - NGUYỄN HUỆ - BẾN NGHÉ - Q.01 - TP HỒ CHÍ MINH
UY BAN NHAN DAN HUYEN CU CHI 159, PASTEUR, P.6, Q.03
CTY CỔ PHẦN TÍN GIA 47/1 - ĐỒNG KHỞI - BẾN NGHÉ - Q.01 - TP HỒ CHÍ MINH
E502 HUNG VUONG 1 - PHÚ MỸ HƯNG - TÂN PHONG - Q.07 -
HUỲNH NAM HÙNG TP HỒ CHÍ MINH
ĐÀO QUANG TÙNG 34, THIÊN HỘ DƯƠNG, P.1, GÒ VẤP
CTY TNHH BAO BÌ PHÚC THỊNH 26F/1, LÊ QUỐC HƯNG, P.12, Q.04
LÊ HỮU TÀI 84 - LÝ CHIÊU HOÀNG - P.10 - Q.06 - TP HỒ CHÍ MINH
VÕ THANH BÌNH 232/6, VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.03
KHU CN MỸ PHƯỚC, ĐƯỜNG D9, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG(CTY
TRUONG BANG TAM CHENSHAN)

ĐỖ THÀNH TRUNG 893 - NGUYỄN DUY TRINH - PHÚ HỮU - Q.09 - TP HỒ CHÍ MINH
C/N TCTY ĐT XD CẤP THOÁT
NƯỚC & MÔI TRƯỜNG VN 2A/2, BẠCH ĐẰNG, P.2, TÂN BÌNH
LÊ THỊ THU CÚC 338A, NƠ TRANG LONG, P.13, BÌNH THẠNH
HỒ ĐÌNH KHANG 339/41, NGUYỄN THÁI BÌNH, P.12, TÂN BÌNH
DNTN GỐM MỸ NGHỆ TÂM ĐỨC 141/4, ẤP LONG SƠN, LONG BÌNH, Q.09
CAO TẤN BẰNG 29/7, ĐOÀN THỊ ĐIỂM, P.1, PHÚ NHUẬN
LÊ TRUNG HIỀN 43C, AN BÌNH, P.6, Q.05
CTY CP ĐẦU TƯ TIN HỌC VÀ TƯ
VẤN XD PHƯƠNG NAM LÔ 2-4-6, KHU CN TÂN TẠO, ĐƯỜNG C, TÂN TẠO A, BÌNH TÂN
BƯU ĐIỆN BÌNH DƯƠNG - BƯU CỤC THUẬN ( CTY AMRICAN
LÊ NGỌC DŨNG STARDARD VN ) - AN PHÚ - THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN VĂN THỨC 4, BẾN VÂN ĐỒN, P.12, Q.04
CTY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
PHAN KHÁNH 246/3, BÌNH THỚI, P.10, Q.11
LÊ NGỌC KHÁNH VÂN 33A, TRẦN BÌNH TRỌNG, P.5, BÌNH THẠNH
277B  - CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - P.12 - Q.10 - TP HỒ CHÍ
CTY TNHH TM DV THIÊN NAM HÒA MINH
CTY TNHH GIẢI PHÁP LƯU LƯỢNG
TAM PHÚC S1 CƯ XÁ BẮC HẢI - BA VÌ - P.15 - Q.10 - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN NGÔN 38/4/2/14, ĐƯỜNG SỐ 8, LINH XUÂN, THỦ ĐỨC

CÔNG TY LIÊN DOANH VĨNH HƯNG 1365/1 - QUỐC LỘ 1A - AN PHÚ ĐÔNG - Q.12 - TP HỒ CHÍ MINH
DONG MINH TAM 24 - ĐƯỜNG SỐ 6 - P.9 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 25/10 - PHÓ ĐỨC CHÍNH - NGUYỄN THÁI BÌNH - Q.01 - TP HỒ
THÔNG VIỆT PHÁT TIẾN CHÍ MINH
TRƯƠNG HỮU NỈ 506/60 - LẠC LONG QUÂN - P.5 - Q.11 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH THUỘC DA SAIGON LÔ M2,M3 KCN VIỆT HƯƠNG 2 - AN TÂY - BẾN CÁT - BÌNH
TANTEC DƯƠNG
TRẦN THỊ KIỀU OANH 183/6 - ĐƯỜNG 3/2 - P.11 - Q.10 - TP HỒ CHÍ MINH

ĐẶNG THỊ MAI 256/9E/10 - LẠC LONG QUÂN - P.8 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH THUY TINH VIET NAM 40, P.D12B, BÀ HUYỆN THANH QUAN, P.6, Q.03
PHAM HUU BUI 14H/10A, LẦU 2, C/CƯ ĐỖ VĂN SỬU, P.10, Q.05
C/N CTY CP CÔNG NGHỆ SILICOM 54-56, LẦU 9, CAO ỐC ZEN PLAZA, NGUYỄN TRÃI, BẾN THÀNH,
(TP.HÀ NỘI) Q.01
ĐOÀN THỊ THỦY 12, LÊ DUẨN, BẾN NGHÉ, Q.01
CTY TNHH CÔNG NGHIỆP VŨ
DƯƠNG 39 - YÊN THẾ - P.2 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
VPĐD BECTON DICKINSON ASIA PHONG D LAU 15 SO 8 - NGUYỄN HUỆ - BẾN NGHÉ - Q.01 - TP
LTD HỒ CHÍ MINH
DNTN KD BẤT ĐỘNG SẢN HƯƠNG
SEN 19 - GIANG VĂN MINH - AN PHÚ - Q.02 - TP HỒ CHÍ MINH
303 LÔ II -CƯ XÁ THANH ĐA - P.27 - BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ
TRẦN LUÂN VINH MINH
CTY CP BẢO VỆ THỰC VẬT AN
GIANG 174, TRẦN HƯNG ĐẠO, NGUYỄN CƯ TRINH, Q.01

NGUYỄN DUY LÃM 311/5 - TRẦN KHẮC CHÂN - P.9 - PHÚ NHUẬN - TP HỒ CHÍ MINH
TRẦN THỊ KIM LIÊN 5A, LÊ MINH XUÂN, P.7, TÂN BÌNH
CTY TNHH MERCEDES-BENZ VIỆT
NAM 13, QUANG TRUNG, P.8, GÒ VẤP
TỪ KIÊM HIỀN 189/44, GIA PHÚ, P.1, Q.06
CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
CAO NGUYỄN 18/12/5, THANH ĐA, P.27, BÌNH THẠNH
CTY CAO SU THỐNG NHẤT 83/3, LUỸ BÁN BÍCH, TÂN THỚI HÒA, TÂN PHÚ
VPDD WESTERN UNION FINANCIAL 65, PHÒNG 4 LẦU 11, TOÀ NHÀ SAIGON TRADE, LÊ LỢI, BẾN
SERVICES, INC. NGHÉ, Q.01
CTY TNHH TRUNG NGUYÊN 198, THOẠI NGỌC HẦU, PHÚ THẠNH, TÂN PHÚ
TCTY CP DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU
KHÍ 12A-B, CƯ XÁ THANH ĐA, P.27, BÌNH THẠNH
CTY TNHH MỘT TV VẬN TẢI SONG
LONG 409, CỘNG HÒA, P.13, TÂN BÌNH
NGUYỄN MINH TUẤN 123/4, KP 6, BÀU NAI, ĐÔNG HƯNG THUẬN, Q.12
CTY TNHH TM - DV - XD LÊ ĐÔ 208, KP 4, ĐÔNG HƯNG THUẬN, Q.12
CN CTY TNHH THIỀT BỊ ĐIỆN THÁI
BÌNH DƯƠNG A3/1458, HOÀI THANH, P.14, Q.08
CTY TNHH SX TM DV ĐẠI MINH 541/129A, HUỲNH VĂN BÁNH, P.14, PHÚ NHUẬN
CTY TNHH SX TM HÀO PHÚ 112/5, NGÔ GIA TỰ, P.9, Q.10
222 - TRƯỜNG CHINH - ĐÔNG HƯNG THUẬN - Q.12 - TP HỒ
NGUYỄN HOÀNG HIỆP CHÍ MINH
NGUYỄN NGỌC UYÊN PHƯƠNG 14, NGÔ BỆ, P.13, TÂN BÌNH
PHẠM MINH HẢI 10 - TÚ XƯƠNG - P.7 - Q.03 - TP HỒ CHÍ MINH
HÒANG KIM BẢO ANH 8 - CÔ GIANG - P.2 - PHÚ NHUẬN - TP HỒ CHÍ MINH

TRẦN HỮU PHƯỚC 82/25/10 - LÝ THƯỜNG KIỆT - P.7 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH TM KHẢI HOÀN 135-137, NGUYỄN THỊ MINH KHAI, BẾN THÀNH, Q.01
NGUYEN VAN VUNG 51, TRẦN QUỐC TOẢN, P.8, Q.03
59/22 - ĐỖ CÔNG TƯỜNG - TÂN QUÝ - TÂN PHÚ - TP HỒ CHÍ
LÊ THỊ HUỲNH NGA MINH
PHẠM THỊ VIỆT THANH 723 - LÊ HỒNG PHONG - P.12 - Q.10 - TP HỒ CHÍ MINH
LÊ ĐỨC DUY 105, LÔ K, C/CƯ NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.1, Q.03
NGUYỄN THANH BÌNH B51, KP1, QUANG TRUNG, TRUNG MỸ TÂY, Q.12
NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 37/14, KP2, TRẦN XUÂN SOẠN, TÂN HƯNG, Q.07
CTY TNHH DV TM ĐT-VT TƯỜNG
CHÍ 24 ĐƯỜNG B1 - TÂY THẠNH - TÂN PHÚ - TP HỒ CHÍ MINH
PHAN THỊ ANH ĐÀO 107 - TRẦN QUANG DIỆU - P.14 - Q.03 - TP HỒ CHÍ MINH

NGÔ QUỐC THÁI 401, KP 1, HỒ VĂN TƯ, TRƯỜNG THỌ, THỦ ĐỨC(SỐ MỚI: 70)
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ
DV NHẬT THĂNG SƯƠNG 157, TRỊNH ĐÌNH TRỌNG, PHÚ TRUNG, TÂN PHÚ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA (LÊ
HỮU HIỀN-N159) 443, LÝ THƯỜNG KIỆT, P.8, TÂN BÌNH
35, LẦU 10 PHÒNG 1003, TOÀ NHÀ HARBOURVIEW, NGUYỄN
CTY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM HUỆ, BẾN NGHÉ, Q.01
CÔNG TY TNHH L.S.PACK KHU CN TÂY BẮC, CỦ CHI
NGUYỄN TRUNG TÍNH 620, LÊ VĂN LƯƠNG, TÂN PHONG, Q.07
ÔNG QUÝ DƯƠNG 551/31C, BẾN PHÚ LÂM, P.9, Q.06
NGUYỄN THỊ LỘC 124/3, ĐÀO DUY TỪ, P.5, Q.10
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 126/122, ĐƯỜNG SỐ 2, P.12, TÂN BÌNH
CTY TNHH CHẤN KIÊN SONG 127, NGUYỄN DU, BẾN THÀNH, Q.01
364 - TẦNG 5 - PHÒNG 5.4 - ETOWN.2 - CỘNG HÒA - P.13 - TÂN
CTY CỔ PHẦN HÓA CHẤT Á CHÂU BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH KIM SUNG 639, KTM HẠNH THÔNG TÂY, QUANG TRUNG, P.11, GÒ VẤP
NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN 54, LÊ VĂN HUÂN, P.13, TÂN BÌNH
4-5-6  BT7, KDC BÌNH HƯNG, ĐƯỜNG SỐ 16, XÃ BÌNH HƯNG,
NGUYỄN THỊ HOÀNG DUNG BÌNH CHÁNH
PHAN VĂN PHÚC 362, HÀN HẢI NGUYÊN, P.10, Q.11
430/40 - CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - P.11 - Q.03 - TP HỒ CHÍ
VU QUANG TRIET MINH
CTY TNHH TM & DV XNK MAI ANH
TÙNG 297/1K - HẬU GIANG - P.5 - Q.06 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH TM DV KT PHÚC SANG 716 - KHU B - KP5 - ĐƯỜNG SỐ 3 - AN PHÚ - Q.02 - TP HỒ CHÍ
MINH MINH

PHAN THỊ THANH KIỀU 277/2A - NGUYỄN THÁI SƠN - P.7 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THẾ TRUYỀN 153/13 - LÊ HOÀNG PHÁI - P.17 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THÙY BẢO TRÂN 09 - LÊ VĂN SỸ - P.13 - Q.03 - TP HỒ CHÍ MINH

VPĐD CTY TNHH CÔNG NGHỆ


PCCC MỸ PHƯỚC (T.BÌNH DƯƠNG) 324 - HÀ HUY GIÁP - THẠNH LỘC - Q.12 - TP HỒ CHÍ MINH
VŨ BẢO TUẤN 624, MINH PHỤNG, P.9, Q.11
DNTN PHÚ KIỆT PHÁT ẤP ĐÔNG AN, TÂN ĐÔNG HIỆP, DĨ AN, BÌNH DƯƠNG
H403 C.C PHAN XICH LONG - PHAN XÍCH LONG - P.7 - PHÚ
NGUYỄN THỊ KIM ANH NHUẬN - TP HỒ CHÍ MINH
CTY CP THANG MÁY THIÊN NAM 1/8C, HOÀNG VIỆT, P.4, TÂN BÌNH
CTY TNHH DV TV TM VẠN HẠNH 7, NAM QUỐC CANG, PHẠM NGŨ LÃO, Q.01
BÙI VĨNH PHƯỚC 12, (TRỆT), BÙI VIỆN, PHẠM NGŨ LÃO, Q.01
CTY TNHH TM DV THANH SƠN HÓA
NÔNG 829 - TRẦN XUÂN SOẠN - TÂN HƯNG - Q.07 - TP HỒ CHÍ MINH
TRẦN BÁ ĐÌNH 51/5C, TỔ 42, KP3, PHAN VĂN HỚN, TÂN THỚI NHẤT, Q.12
CN CTY TNHH HÓA CHẤT VÀ TM 12 LÔ D106 - ĐƯỜNG SỐ 48 - PHƯỚC LONG B - Q.09 - TP HỒ
HẢI ANH CHÍ MINH
TRƯƠNG ĐÌNH VÂN 62D/34, NGUYÊN HỒNG, P.11, BÌNH THẠNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN AN VIỆT 25 - ĐINH BỘ LĨNH - P.24 - BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH SX TM DV HƯNG THỊNH 452 - NGUYỄN DUY TRINH - BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Q.02 - TP HỒ
HOÀNG CHÍ MINH
TRẦN THỊ NGỌC THỦY 61/5, XÓM CHIẾU, P.18, Q.04
NGUYỄN VĂN HÙNG 512E, KP 4, ĐƯỜNG SỐ 2, AN PHÚ, Q.02
TRẦN ĐỨC THANH 13/6H16, THỐNG NHẤT, P.11, GÒ VẤP
CTY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QŨY 2 PHÒNG 1306, MÊ LINH POINT - NGÔ ĐỨC KẾ - BẾN NGHÉ -
SABECO Q.01 - TP HỒ CHÍ MINH
54, TỔ 91, KP 5, KÊNH NƯỚC ĐEN, BÌNH HƯNG HÒA A, BÌNH
LÊ VĂN CHÍN TÂN
NGUYỄN NGỌC DŨNG 251, HÙNG VƯƠNG, P.9, Q.05
CN CTY CP MEINFA 409 - TÔ HIẾN THÀNH - P.14 - Q.10 - TP HỒ CHÍ MINH
CHÂU THỊ HOÀNG OANH 137/37, ÂU DƯƠNG LÂN, P.2, Q.08
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 83, ĐỀ THÁM, CÔ GIANG, Q.01
VÕ VĂN HÙNG 1125/2, MÃ LÒ, BÌNH HƯNG HÒA A, BÌNH TÂN
THÁI VĂN XUÂN 367/17, TRẦN BÌNH TRỌNG, P.1, Q.10
CTY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI
VIỆT NAM 2A-4A, TÔN ĐỨC THẮNG, BẾN NGHÉ, Q.01
CTY CP HA SAI CO MIỀN NAM 780/6 - SƯ VẠN HẠNH - P.12 - Q.10 - TP HỒ CHÍ MINH
3A ẤP 3 - ĐÀO SƯ TÍCH - XÃ PHƯỚC KIỂN - NHÀ BÈ - TP HỒ
NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA CHÍ MINH
CTY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
TRI NGHIỆP 80/8/16 - ĐƯỜNG SỐ 12 - P.11 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH

PHẠM MINH HẢI 21 - VÕ TRƯỜNG TOẢN - P.2 - BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ MINH
CTY CP VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN
MỸ 38/41/1, TRƯỜNG CHINH, TÂY THẠNH, TÂN PHÚ
139/17 KP5 - ĐƯỜNG SỐ 9 - LINH TÂY - THỦ ĐỨC - TP HỒ CHÍ
NGUYỄN TRẦN HOÀNG MINH
CTY CP XNK RAU QUẢ 24, TRƯƠNG ĐỊNH, P.6, Q.03
LÊ QUANG DƯƠNG 9 - LÝ THÁI TỔ - P.1 - Q.10 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY PHÂN BÓN VIỆT NHẬT 182, ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.6, Q.03

BÙI HỮU ÂN 381 - HUỲNH VĂN BÁNH - P.11 - PHÚ NHUẬN - TP HỒ CHÍ MINH
C/N CTY TNHH OLAM VN 56, NGUYỄN THÔNG, P.9, Q.03
HỒ THỊ THÙY DUNG 138/2, NGUYỄN VĂN CỪ, NGUYỄN CƯ TRINH, Q.01
VĂN NGỌC ĐỨC 85 - XA LỘ HÀ NỘI - THẢO ĐIỀN - Q.02 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH LIÊN DOANH PHÚ MỸ 801, LẦU 10, CAO ỐC LAWRENCE S.TING, NGUYỄN VĂN LINH,
HƯNG TÂN PHÚ, Q.07
CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN
TRÚC XD-TM-DV KIẾN TÂM 74/2  - KHÁNH HỘI - P.4 - Q.04 - TP HỒ CHÍ MINH
LÊ VĂN PHƯƠNG 51/11, LÊ VĂN HUÂN, P.13, TÂN BÌNH
LẦU 7 - SỐ 67 - NGUYỄN THỊ MINH KHAI - BẾN THÀNH - Q.01 -
VPĐD PHARMAQ AS TẠI TP.HCM TP HỒ CHÍ MINH
TỔNG CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ 1-5, TẦNG 5, TOÀ NHÀ PETROVIETNAM TOWER, LÊ DUẨN, BẾN
THUẬT DẦU KHÍ NGHÉ, Q.01
CTY TNHH THIẾT KẾ MỸ THUẬT
CAO THIÊN MINH 3/7, BÌNH THỚI, P.11, Q.11
HOÀNG THỊ NGỌC OANH 489A/23/123D, HUỲNH VĂN BÁNH, P.13, PHÚ NHUẬN
CTY CỔ PHẦN KINH ĐÔ 6/134, QUỐC LỘ 13, HIỆP BÌNH PHƯỚC, THỦ ĐỨC
BÙI ĐỨC HIỆP 24, THI SÁCH, BẾN NGHÉ, Q.01
CÔNG TY TNHH LÊ VÀ LÊ 20/2, YÊN THẾ, P.2, TÂN BÌNH
ĐẶNG MINH TRUNG 19/9, ĐƯỜNG SỐ 49, HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU
VIỆT NAM 236, NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.6, Q.03
CTY TNHH HÓA CHẤT TÂN PHÚ
CƯỜNG 78, BA VÂN, P.14, TÂN BÌNH
NGUYỄN VĂN CÔNG 32, BÙI THỊ XUÂN, P.2, TÂN BÌNH
292/34 - CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - P.10 - Q.03 - TP HỒ CHÍ
HOÀNG ANH THƯ MINH
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM &
DV KT DẦU KHÍ (TẠM) 21, LẦU 7, NGUYỄN TRUNG NGẠN, BẾN NGHÉ, Q.01
CTY BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI
VIỆT NAM 2A-4A, TÔN ĐỨC THẮNG, BẾN NGHÉ, Q.01
VŨ THỊ MAI HƯƠNG 5 - ĐỐNG ĐA - P.2 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH AGEL VIỆT NAM 249 - CỘNG HÒA - P.13 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
2/107 - LONG THẠNH - XÃ LONG HÒA - CẦN GIỜ - TP HỒ CHÍ
TRIÊ?U HÔ?NG PHU?C MINH
4 (1702 TANG 17) - NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ĐA KAO - Q.01 - TP
VPĐD CTY K & V GLOBAL HỒ CHÍ MINH
PHẠM THỊ THANH ÁI 74/11 - NÚI THÀNH - P.13 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
LƯU TỰ AN LÔ D218, C/CƯ KCN TÂN BÌNH, TÂY THẠNH, TÂN PHÚ
PHAN HỮU THÔNG 275, LÝ TỰ TRỌNG, BẾN THÀNH, Q.01
ĐỖ TUẤN HƯNG 260/6/9, TỔ 2, KP 1, NGUYỄN VĂN QUỲ, PHÚ THUẬN, Q.07
ĐINH VĂN HIỆP P.21 LÔ B, C/CƯ 750/1 BIS, NGUYỄN KIỆM, P.4, PHÚ NHUẬN
VŨ BẢO QUỐC 75, TRẦN ĐÌNH XU, CẦU KHO, Q.01
TRẦN HUỆ NGHI 102/2, TUY LÝ VƯƠNG, P.13, Q.08
CTY TNHH SX BAO BÌ TM DV KIM
ĐỒNG MINH 106/213, TÔN THẤT HIỆP, P.13, Q.11
4/4 ẤP 5 - LÊ VĂN LƯƠNG - XÃ PHƯỚC KIỂN - NHÀ BÈ - TP HỒ
TRẦN UY CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ NHẬT TUYÊN 1/35 - ĐƯỜNG D3 - P.25 - BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ MINH
LÊ TRẦN HẢI 429/47  LÊ VĂN SỸ - P.12 - Q.03 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY CP XÂY DỰNG CÚC NHÂN 23 - LƯƠNG NGỌC QUYẾN - P.5 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
CTY CP CUNG ỨNG HẢI SẢN TÂN
SƠN NHẤT 4, SẦM SƠN, P.4, TÂN BÌNH
NGUYỄN XUÂN OÁNH 160/7, TAM CHÂU, TAM BÌNH, THỦ ĐỨC
CN CTY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
HÀNG KHÔNG 14, LAM SƠN, P.2, TÂN BÌNH
57/13 KP 13 - ĐƯỜNG SỐ 3 - BÌNH HƯNG HÒA A - BÌNH TÂN -
HOÀNG VĂN CƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH
TRẦN THANH CƯỜNG 55/27, TRẦN ĐÌNH XU, CẦU KHO, Q.01
HUỲNH DUY TÂN (C/N CTY CP CK
CHÍNH XÁC KỲ BẮC) 67/236 A, BÙI ĐÌNH TÚY, P.12, BÌNH THẠNH
55, KP 3, KDC NAM HÙNG VƯƠNG, ĐƯỜNG SỐ 1, AN LẠC,
PHẠM MINH XUÂN BÌNH TÂN
ĐẶNG THỊ NGỌC LAN P104, C/CƯ C1, TÂN VĨNH, P.6, Q.04
28 HẼM ĐỐNG ĐA - ĐIỆN BIÊN PHỦ - P.25 - BÌNH THẠNH - TP
CTY TNHH LỘC BÌNH HỒ CHÍ MINH
BÙI TUYẾT MAI 76, KDC BÌNH PHÚ, ĐƯỜNG SỐ 26, P.10, Q.06
NGUYỄN NGỌC LUẬN 138, KP 1, ĐẶNG VĂN BI, BÌNH THỌ, THỦ ĐỨC
CTY TNHH GỐM SỨ VIỆT 742/5, NGUYỄN KIỆM, P.4, PHÚ NHUẬN
CTY TNHH RỪNG BIỂN 10/1, ĐƯỜNG SỐ 3, TÂN KIỂNG, Q.07
CHI NHÁNH CTY TNHH CISCO
SYSTEMS VN 37, LẦU 9 P912-901-902A, TÔN ĐỨC THẮNG, BẾN NGHÉ, Q.01
DNTN TM SX BÌNH LỢI 118/8, BÀU CÁT 2, P.12, TÂN BÌNH
CTY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH 623 127, ĐINH TIÊN HOÀNG, P.3, BÌNH THẠNH
2/1I1 - NGUYỄN THỊ MINH KHAI - ĐA KAO - Q.01 - TP HỒ CHÍ
NGUYỄN ANH TUẤN MINH
NGUYÊ?N THI? NGO?C HOA 102A ẤP 4 - XÃ PHƯỚC KIỂN - NHÀ BÈ - TP HỒ CHÍ MINH
36/1B - HUỲNH TẤN PHÁT - TÂN THUẬN TÂY - Q.07 - TP HỒ CHÍ
VÕ TRẦN NGỌC CHINH MINH
PHAN ĐỨC HẬU 55 - NGUYỄN VĂN CỦA - P.13 - Q.08 - TP HỒ CHÍ MINH
LƯƠNG QUỐC BÌNH 293/18B - BÌNH TIÊN - P.8 - Q.06 - TP HỒ CHÍ MINH
55/16 - NƠ TRANG LONG - P.13 - BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ
CAO VĂN ĐẠT MINH
CTY CP XÂY DỰNG VÀ KINH
DOANH ĐỊA ỐC 235 - VÕ THỊ SÁU - P.7 - Q.03 - TP HỒ CHÍ MINH
BÙI KIM TUẤN 380/46, NƠ TRANG LONG, P.13, BÌNH THẠNH
QUÁCH MINH TUẤN 389, LÝ THÁI TỔ, P.9, Q.10
PHẠM VŨ BẢO 670/77 - ĐOÀN VĂN BƠ - P.16 - Q.04 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY CP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
PHAN KHANG 1122 749/14, LUỸ BÁN BÍCH, PHÚ THỌ HÒA, TÂN PHÚ
LÊ KHẮC VĂN 318/35, PHẠM VĂN HAI, P.5, TÂN BÌNH
NGUYỄN VĂN KIM 148/12/30 - TÔN ĐẢN - P.8 - Q.04 - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HOÀI NAM 116, LÔ C, C/CƯ ẤN QUANG, P.9, Q.10
NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG 7A/5/2, THÀNH THÁI, P.14, Q.10
86A HẺM 82 - ĐINH TIÊN HOÀNG - P.1 - BÌNH THẠNH - TP HỒ
TĂNG THỊ TUYẾT HẠNH CHÍ MINH
LÝ LIÊU 282, ÂU CƠ, PHÚ TRUNG, TÂN PHÚ
NGUYỄN BÌNH KHƯƠNG 015, LÔ N, C/CƯ NGUYỄN KIM, P.7, Q.10
BÙI ĐÌNH NGỌC HUY 323, BÙI MINH TRỰC, P.6, Q.08
VP ĐIỀU HÀNH FRANCE CABLES 17, LẦU 16, TOÀ NHÀ CENTRAL PLAZA, LÊ DUẨN, BẾN NGHÉ,
ET RADIO VN Q.01
CTY TNHH XỬ LÝ CHẤT THẢI CN &
TV MT VĂN LANG 2/5, ĐƯỜNG SỐ 5, P.7, GÒ VẤP
206 LO C C/CƯ 354/15C - LÝ THƯỜNG KIỆT - P.14 - Q.10 - TP
NGUYỄN XUÂN SƠN HỒ CHÍ MINH
CTY QUẢN LÝ CTGT SÀI GÒN 132, ĐÀO DUY TỪ, P.6, Q.10

CTY TNHH SX TM & DV AN PHÚ GIA 175, PHAN ĐÌNH PHÙNG, P.17, PHÚ NHUẬN
HUỲNH THỊ MỸ LỆ 170D, NƠ TRANG LONG, P.12, BÌNH THẠNH
TỔNG CTY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT 1-05, LẦU 5, TOÀ NHÀ PETRO VIETNAM TOWER, LÊ DUẨN, BẾN
DẦU KHÍ NGHÉ, Q.01
C/N CTY TNHH 1TV XNK,DU LỊCH &
ĐT HỒ GƯƠM(TP.HÀ NỘI) 411, ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.4, Q.03
NGUYỆN THỊ HÀ 105/3, CHU THIÊN, HIỆP TÂN, TÂN PHÚ
CTY TNHH XNK LIÊN THÁI BÌNH 161 TẦNG 3 - TOÀ NHÀ OPERA VIEW - ĐỒNG KHỞI - BẾN NGHÉ
DƯƠNG - Q.01 - TP HỒ CHÍ MINH
PHẠM HỮU PHƯỚC 35A1/23, ÂU CƠ, TÂN SƠN NHÌ, TÂN PHÚ
PHẠM ĐỖ BẢO HOÀNG CHƯƠNG 113/39, VÕ DUY NINH, P.22, BÌNH THẠNH
TÔ TUẤN NAM 1183/42, PHẠM THẾ HIỂN, P.5, Q.08
NGHIÊM MẠNH HOÀNG 49, LẦU 4, PASTEUR, NGUYỄN THÁI BÌNH, Q.01
NGUYỄN THỊ HẢI 38, LÔ C9, KDC RẠCH MIỄU, HOA HỒNG 2, P.2, PHÚ NHUẬN

CÔNG TY THƯƠNG MẠI TRUNG TÍN 46-48, NGUYỄN TẤT THÀNH, P.12, Q.04
CTY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH
PHỐ 42-44, VÕ THỊ SÁU, TÂN ĐỊNH, Q.01

VPĐD CTY TNHH MTV DU LỊCH VÀ


KHÁCH SẠN VIỆT - MỸ TẠI TP.HCM 2/25, PHAN THÚC DUYỆN, P.4, TÂN BÌNH
ĐOÀN HÙNG VŨ HƯNG 504A, LÔ C2*, C/CƯ K300, QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, TÂN BÌNH
VŨ NGỌC HINH 196 - PASTEUR - P.6 - Q.03 - TP HỒ CHÍ MINH
TRẦN THANH HÙNG 69/4 - NGUYỄN TRÃI - P.2 - Q.05 - TP HỒ CHÍ MINH
TRẦN THANH TUẤN 694/47, NGUYỄN KIỆM, P.4, PHÚ NHUẬN
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM B2-15 PHÚ MỸ HƯNG - NAM THIÊN 1 - TÂN PHONG - Q.07 - TP
DOANH VIỆT HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐỨC THÀNH 61, TỔ 71, KP 4, ĐƯỜNG SỐ 9, BÌNH HƯNG HÒA, BÌNH TÂN
CTY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN C12/21, QUỐC LỘ 1, XÃ TÂN KIÊN, BÌNH CHÁNH
HOANG THANH CHUAN 68/100B, TRẦN QUANG KHẢI, TÂN ĐỊNH, Q.01
CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT
NAM 102, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ĐA KAO, Q.01
KE A2/7 - TRẦN ĐẠI NGHĨA - TÂN TẠO - BÌNH TÂN - TP HỒ CHÍ
CTY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU MINH
CTY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TẦNG TRỆT LIÊN KẾ 8, C/CƯ GIA PHÚ, ĐƯỜNG CN1, BÌNH
GIA HUY HƯNG HÒA, BÌNH TÂN
DNTN DỆT MAY THƯƠNG MẠI
QUÁN THÀNH AD227, TÔN DẬT TIÊN, TÂN PHONG, Q.07(GARDEN PLAZA 1)
CTY XÂY DỰNG TM SÀI GÒN 5 2A, LÝ THƯỜNG KIỆT, P.12, Q.05
CTY TNHH TM DV VẬN THÔNG 304/47 - ĐÀO DUY ANH - P.9 - PHÚ NHUẬN - TP HỒ CHÍ MINH
CTY CP LILAMA 45.1 140, ĐIỆN BIÊN PHỦ, ĐA KAO, Q.01
CTY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG LẦU 11 TÒA NHÀ SACOMBANK 266-268 - NAM KỲ KHỞI NGHĨA -
DŨNG P.8 - Q.03 - TP HỒ CHÍ MINH
TRẦN DU THẮNG 132, PHAN VĂN KHỎE, P.5, Q.06

ĐỖ HỒNG ĐÀO 14, KDC AN LẠC, ĐƯỜNG  SỐ 18, BÌNH TRỊ ĐÔNG, BÌNH TÂN
CHANG QUỐC DŨNG 27/94, LÝ NAM ĐẾ, P.7, Q.11
49A - LÊ VĂN KHƯƠNG - XÃ ĐÔNG THẠNH - HÓC MÔN - TP HỒ
PHAN VĂN HIỆP CHÍ MINH
NGUYỄN THÀNH TRUNG 19 CU XA 622 - TRƯỜNG THỌ - THỦ ĐỨC - TP HỒ CHÍ MINH
P.HCQT - TT.DVVT KV2 - 224  THÀNH THÁI - P.14 - Q.10 - TP HỒ
NGUYỄN THỊ HOÀNG TRANG CHÍ MINH
GIANG TUẤN HÙNG 140/15, NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, P.8, PHÚ NHUẬN
TRẦN PHƯƠNG ĐÔNG 201/65/10, NGUYỄN XÍ, P.26, BÌNH THẠNH
CTY TNHH MTV TM DV THIẾT BỊ
ĐIỆN SƠN HẢI 263, HUỲNH TẤN PHÁT, TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.07
VÕ QUỐC NAM 43/14/18, CỘNG HÒA, P.4, TÂN BÌNH
CTY CỔ PHẦN NHÀ HÀNG NAM 21, LẦU RF, TOÀ NHÀ MIS ÁO DÀI, NGUYỄN TRUNG NGẠN, BẾN
PHÁT NGHÉ, Q.01
161 - MÃ LÒ - KP6 - BÌNH TRỊ ĐÔNG A - BÌNH TÂN - TP HỒ CHÍ
CTY TNHH KIM VƯƠNG MINH
CTY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI
VĨNH TƯỜNG 16/2, ẤP TIỀN LÂN, XÃ BÀ ĐIỂM, HÓC MÔN
VÕ THANH BÌNH 232/6, VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.03
VÕ THỊ MINH TRANG 88, KP 1, LINH CHIỂU, THỦ ĐỨC
CTY CP ĐẦU TƯ TƯ VẤN XD GIAO
THÔNG PHÍA NAM 439A, PHAN VĂN TRỊ, P.5, GÒ VẤP
CTY TNHH TIÊN SA 101/17/31/21, GÒ DẦU, TÂN QUÝ, TÂN PHÚ
CTY TNHH TMDV NÔNG SẢN BẮC
HÀ 23/4, CƯ XÁ VĂN THÁNH BẮC, D2, P.25, BÌNH THẠNH
DƯƠNG LONG THẠCH 10, KP 6, ĐƯỜNG SỐ 4, HIỆP BÌNH PHƯỚC, THỦ ĐỨC
TRẦN GIAO HOÀ 59/3A, PHẠM VIẾT CHÁNH, NGUYỄN CƯ TRINH, Q.01
VPĐD BERNA BIOTECH KOREA
CORP. 243-243B, HOÀNG VĂN THỤ, P.1, TÂN BÌNH
NGUYỄN HỮU CÔNG 59 - TỰ CƯỜNG - P.4 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY


DỰNG VIỄN THÔNG HOÀNG HƯNG JJ7 - BẠCH MÃ - P.15 - Q.10 - TP HỒ CHÍ MINH
56 - KP3 - ĐƯỜNG SỐ 16 - HIỆP BÌNH CHÁNH - THỦ ĐỨC - TP
CTY TNHH TM TV DV SA NI CON HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XD-TM-DV SAO VÀNG 84 - DƯƠNG ĐỨC HIỀN - TÂY THẠNH - TÂN PHÚ - TP HỒ CHÍ
ĐẤT VIỆT MINH
CTY CỔ PHẦN A.P.T 299/2 - LÝ THƯỜNG KIỆT - P.15 - Q.11 - TP HỒ CHÍ MINH
LÊ XUÂN THÀNH 59/8 - ĐƯỜNG SỐ 12 - P.16 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
126/1A ẤP 5 - XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG - HÓC MÔN - TP HỒ CHÍ
NGUYỄN HÙNG MINH MINH
LÊ HOÀNG GIANG KHOA 236, NGUYỄN DUY, P.9, Q.08
NGUYỄN BÁ HÀO 10/2 - QUANG TRUNG - P.12 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
VÕ TRUNG HIẾU 79/51/78 - BẾN PHÚ ĐỊNH - P.16 - Q.08 - TP HỒ CHÍ MINH
VÕ HỒ BÁ HÙNG 473, LẦU 13, ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.25, BÌNH THẠNH
VÕ VĂN CẢI 20/2B1, KP4, ĐÔNG HƯNG THUẬN, Q.12
TÔN THỊ PHƯỢNG 596/24, TRƯỜNG CHINH, P.13, TÂN BÌNH
LÊ THỊ NGỌC DIỄM 159/36F - ÂU DƯƠNG LÂN - P.3 - Q.08 - TP HỒ CHÍ MINH
79 - LƯƠNG HỮU KHÁNH - PHẠM NGŨ LÃO - Q.01 - TP HỒ CHÍ
CTY TNHH ĐỊA ỐC VIỆT Á MINH
BÙI VĂN PHI 16C, BÀU NAI, ĐÔNG HƯNG THUẬN, Q.12
LẦU 2 SỐ 21 - NGUYỄN TRUNG NGẠN - BẾN NGHÉ - Q.01 - TP
CTY TNHH AEDAS VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH
PHẠM VĂN SÀNH 254, NGUYỄN THÁI BÌNH, P.12, TÂN BÌNH
CTY CP THIẾT KẾ
WORLEYPARSONS DẦU KHÍ VN 10, TẦNG 9, TOÀ NHÀ ABC, PHỔ QUANG, P.2, TÂN BÌNH
5 - ĐƯỜNG SỐ 8 - BÌNH TRỊ ĐÔNG B - BÌNH TÂN - TP HỒ CHÍ
LƯƠNG ĐỨC TRỌNG MINH
VŨ PHƯỚC HUYNH 2/11, HOÀNG VĂN HOÈ, TÂN QUÝ, TÂN PHÚ
NGUYỄN THÀNH NHÂN B101, KP 4, C/CƯ AN LẠC, BÙI TƯ TOÀN, AN LẠC, BÌNH TÂN
NGUYỄN THỊ ÁNH 383/4, KP 6, KINH DƯƠNG VƯƠNG, AN LẠC, BÌNH TÂN
CTY TNHH GIAO NHẬN & VẬN TẢI
ĐANG THANH 185, LẦU 1, LÊ HỒNG PHONG, P.3, Q.05
NGUYỄN QUỐC DŨNG 61/435K1, PHAN HUY ÍCH, P.12, GÒ VẤP
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN 266-268, NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.03
LÊ DIỆU HẢI 7, NGHĨA THỤC, P.6, Q.05
CTY CP VẬN TẢI VÀ DV
PETROLIMEX SÀI GÒN 118, HUỲNH TẤN PHÁT, TÂN THUẬN TÂY, Q.07
PHẠM HÙNG THẮNG 130/30, PHẠM VĂN HAI, P.2, TÂN BÌNH
CTY CP CHẾ BIẾN TP VÀ BÁNH KẸO
PHẠM NGUYÊN 613, TRẦN ĐẠI NGHĨA, TÂN TẠO A, BÌNH TÂN
CTY TNHH SABMILLER VIỆT NAM 06 - TRẦN NHẬT DUẬT - TÂN ĐỊNH - Q.01 - TP HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HỮU HẢI 120/18 KP16 - BÌNH HƯNG HÒA A - BÌNH TÂN - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 54, HOÀNG DIỆU, P.12, Q.04
NGUYỄN QUỐC HÂN 3387 - PHẠM THẾ HIỂN - P.7 - Q.08 - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN CHIÊU 458 - NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - P.4 - Q.03 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH TM ANH VIỆT 158 - TRẦN PHÚ - P.9 - Q.05 - TP HỒ CHÍ MINH
BÙI NGUYÊN NGỌC 152 - HT 05 - HIỆP THÀNH - Q.12 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH TM QUANG DŨNG 266-268, NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.03
ĐÀO QUANG THANH PHONG 23, ĐƯỜNG SỐ 20, BÌNH AN, Q.02

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ANH DUY 170 - UNG VĂN KHIÊM - P.25 - BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH SX KIM ĐÔ 22, ĐƯỜNG 26/3, P.7, GÒ VẤP
TỔNG CTY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT 1-05, LẦU 5, TOÀ NHÀ PETRO VIETNAM TOWER, LÊ DUẨN, BẾN
DẦU KHÍ NGHÉ, Q.01

NGUYỄN THỊ XUÂN CA 93/2/9C - ĐƯỜNG 100 BÌNH THỚI - P.14 - Q.11 - TP HỒ CHÍ MINH
DNTN NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI
GÒN (SAPUWA) 09 - QUANG TRUNG - P.11 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
TRẦN ANH QUANG THANH 194 - BÀU CÁT 3 - P.12 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH XD TM DV TRUNG
HƯNG THỊNH 200, KP 2, VÕ VĂN NGÂN, BÌNH THỌ, THỦ ĐỨC
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬU
LONG 68 - VÕ THỊ SÁU - TÂN ĐỊNH - Q.01 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH MAY IN THÊU M & J 27/9, KP5, TÂN THỚI NHẤT, Q.12
DNTN TM & VT LAN ANH 220, QUỐC LỘ 13, P.26, BÌNH THẠNH
PHẠM PHÚC NGUYÊN 48C - NGUYỄN DU - P.7 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
PHẠM NGỌC THANH TÚ 89/9, LÊ TRỌNG TẤN, TÂN PHÚ
LÊ THỊ TRANG NHÃ 04, TRẦN PHÚ, P.4, Q.05

CTY TNHH ĐẠT VIỆT KHU CX TÂN THUẬN, ĐƯỜNG SỐ 3, TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.07
HUỲNH CHÍ BÌNH 030, LÔ A, CƯ XÁ THANH ĐA, P.27, BÌNH THẠNH
CTY TNHH CÔNG NGHIỆP ĐỨC TÍN 49D - PHAN ĐĂNG LƯU - P.7 - PHÚ NHUẬN - TP HỒ CHÍ MINH
THÁI VĂN THU I 15-17, ĐƯỜNG D2, P.25, BÌNH THẠNH
NGUYỄN VĂN MINH 88/2/2A, PHAN SÀO NAM, P.11, TÂN BÌNH
CTY CỔ PHẦN HẢI NHÂN 1, ĐƯỜNG 270C, KP 4, PHƯỚC LONG A, Q.09
TRẦN THỤC HƯNG 92, ẤP 2, ĐƯỜNG SỐ 11, XÃ BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH
VPĐD CTY TNHH LIÊN HƯNG 425, TÊN LỬA, BÌNH TRỊ ĐÔNG B, BÌNH TÂN
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN - CN BÌNH THẠNH 10-12, LÊ QUANG ĐỊNH, P.14, BÌNH THẠNH
CTY TNHH SX-TM-DV-IN BAO BÌ
KHẢI HƯNG 37, ĐƯỜNG S7, TÂY THẠNH, TÂN PHÚ
TRƯƠNG NGỌC DŨNG 260/34, PHAN ANH, HIỆP TÂN, TÂN PHÚ
CÔNG TY TNHH AN HUY B.T 168/20, ĐƯỜNG D2, P.25, BÌNH THẠNH
CTY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN THÀNH
TÂM 893, NGUYỄN TRÃI, P.14, Q.05
TRẦN ĐÌNH TUẤN VĂN 92/45/37, XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P.21, BÌNH THẠNH
TRẦN THỊ UYÊN UYÊN 138, NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, Q.03
NGUYỄN TẤN HÙNG 72/500K - PHAN HUY ÍCH - P.12 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ MAI HƯỜNG 332/105/1, DƯƠNG QUẢNG HÀM, P.5, GÒ VẤP

NGUYỄN TẤN GIÀU 125/227/20K - NGUYỄN THỊ TẦN - P.1 - Q.08 - TP HỒ CHÍ MINH
26 KP2 - LINH TRUNG - LINH TRUNG - THỦ ĐỨC - TP HỒ CHÍ
NGUYỄN THANH TÙNG MINH
NGUYỄN THỤY KHÁNH UYÊN 68, ĐỘC LẬP, TÂN THÀNH, TÂN PHÚ
CTY TNHH SX TM ĐINH LỰC 119B/39, TÂN HÒA ĐÔNG, P.14, Q.06
CTY TNHH TM DV VT QUỐC THỊNH 720/20 - NGUYỄN KIỆM - P.3 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH
CHU VĂN QUYỀN 50 - NGUYỄN BỈNH KHIÊM - ĐA KAO - Q.01 - TP HỒ CHÍ MINH
LÂM HỔ 835/36, TRẦN HƯNG ĐẠO, P.1, Q.05

CTY TNHH DKSH VIET NAM 364, LẦU 2, TOÀ NHÀ ETOWN 2, CỘNG HÒA, P.13, TÂN BÌNH
57/6 B2 - TÂN THỚI NHẤT 17 - TÂN THỚI NHẤT - Q.12 - TP HỒ
CTY TNHHXDTM HỒNG VIỆT CHÍ MINH
NGUYỄN ĐỨC MINH 73, TRƯƠNG ĐỊNH, BẾN THÀNH, Q.01
CTY TNHH PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ
FORMOSA 31-33, HOÀNG SA, ĐA KAO, Q.01
CTY TNHH DV GN VẬN TẢI & TM
CÔNG THÀNH KP 4, TRƯỜNG SƠN, LINH TRUNG, THỦ ĐỨC
NGUYỄN HẢI LINH 09 - ĐƯỜNG SỐ 42 - TÂN QUY - Q.07 - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HỮU THUẬN E25/62, ẤP 5, XÃ HƯNG LONG, BÌNH CHÁNH
VÕ THANH HÙNG 118/17 ÂU DƯƠNG LÂN - P.3 - Q.08 - TP HỒ CHÍ MINH
LÊ NGỌC HOÀNG ANH 10/N, TRỊNH ĐÌNH TRỌNG, PHÚ TRUNG, TÂN PHÚ
ĐẶNG NGỌC KHÁNH VÂN 122, LÔ A, C/CƯ 43 HỒ VĂN HUÊ, P.9, PHÚ NHUẬN
CTY TNHH TM & DV PCCC BÙI GIA
TUẤN ANH 3/19B, QUANG TRUNG, P.12, GÒ VẤP
CTY TNHH TM DV TÂN TRUNG
NGỌC 1310, ĐƯỜNG 3/2, P.2, Q.11
CN CTY CP CHUYỂN PHÁT NHANH
BĐ-TỔNG ĐL UPS TẠI TPHCM 36 BIS, BA VÌ, P.4, TÂN BÌNH
CN TCTY CP KHOAN & DV KHOAN 111A LẦU 10 TOÀ NHÀ SAILING TOWER PHÒNG 1006 -
DẦU KHÍ XN ĐIỀU HÀNH KHOAN PASTEUR - BẾN NGHÉ - Q.01 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH TM SX DV ĐẠI CƠ 01 R, CƯ XÁ ĐÀI RA ĐA, ĐƯỜNG SỐ 10, P.13, Q.06
SẨM TRÌNH SÁNG 295/20/42/20/7, KP 4, BÙI TƯ TOÀN, AN LẠC, BÌNH TÂN
CHU SỸ HÀO 189, NGUYỄN OANH, P.10, GÒ VẤP

CTY TNHH ITOKOKI VIỆT NAM P205 LÔ CR3-6, CR3-7, CAO ỐC S/C SKY VIEW, TÂN PHÚ, Q.07
HOÀNG LAN BÁI 69/21B, VĂN THÂN, P.8, Q.06
NGUYỄN VĂN CƯỜNG 55/6, TRẦN VĂN ĐANG, P.9, Q.03
TRẦN THỊ BÍCH LIÊN 103, NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.03
150/1 KP.1 - QUỐC LỘ 1A - THẠNH XUÂN - Q.12 - TP HỒ CHÍ
NGUYỄN THANH LIÊM MINH
NGUYỄN LÊ VIỆT 920, TRẦN HƯNG ĐẠO, P.7, Q.05
CTY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG
THANH DƯƠNG A75/6B/18 - BẠCH ĐẰNG - P.2 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
LÊ XUÂN CƯỜNG 681/51/6 - ÂU CƠ - TÂN THÀNH - TÂN PHÚ - TP HỒ CHÍ MINH
VPĐD ASTRAL BUOYANCY WASECO PLAZA, P609,LẦU 06 - PHỔ QUANG - P.2 - TÂN BÌNH -
COMPANY LLC TẠI TPHCM TP HỒ CHÍ MINH
VŨ ĐỨC CHUNG 155 - TRẦN HUY LIỆU - P.8 - PHÚ NHUẬN - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH DỊCH THUẬT THÁI BÌNH
DƯƠNG 28 - NGUYỄN QUANG BÍCH - P.13 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
CTY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1 69, TRẦN ĐÌNH XU, CẦU KHO, Q.01
CTY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH 3 136/1, TRẦN PHÚ, P.4, Q.05

C/N CTY TNHH YKK VIỆT NAM 2A-4A, P.1104-05-06 LẦU 11, TÔN ĐỨC THẮNG, BẾN NGHÉ, Q.01
NGUYỄN VÂN ANH 351/32A, LÊ VĂN SỸ, P.13, Q.03
45/309 B1- TỔ 24 - QUANG TRUNG - P.12 - GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ
PHẠM THẤN MINH
CAO SƠN YÊN 33/5, KP2, LINH XUÂN, THỦ ĐỨC
CTY TNHH T-M 324A/2, PHAN ĐÌNH PHÙNG, P.1, PHÚ NHUẬN
CTY TNHH TM VẬN TẢI & DU LỊCH
TRA CHI CO 452, LẦU 4, NGUYỄN TẤT THÀNH, P.18, Q.04
HOÀNG NGHĨA TRÚC 105, TRẦN HƯNG ĐẠO B, P.6, Q.05
CTY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM 15-16-17, LÔ I, ĐƯỜNG D2, P.25, BÌNH THẠNH
TRẦN THỊ THU HOÀI (CTY TNHH
GIẦY BÌNH MINH) 879/42, KP 8, HƯƠNG LỘ 2, BÌNH TRỊ ĐÔNG A, BÌNH TÂN
CTY CP HÀNG HẢI NGÂN HÀ 2A, LẦU 5, TÔN ĐỨC THẮNG, BẾN NGHÉ, Q.01
CTY TNHH AN VIỆT 187/9/11, BẠCH ĐẰNG, P.2, TÂN BÌNH
CTY TNHH QUÂN PHÚC 47, ĐƯỜNG 909, TẠ QUANG BỬU, P.5, Q.08
TRẦN ANH TUẤN 55/1/17, PHAN XÍCH LONG, P.16, Q.11
DNTN TÂN HƯNG LONG 465, KINH DƯƠNG VƯƠNG, AN LẠC, BÌNH TÂN
TRIỆU THỊ HỒNG DUYÊN 51H, PHAN TÂY HỒ, P.7, PHÚ NHUẬN
TỔNG CTY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT 1-05, LẦU 5, TOÀ NHÀ PETRO VIETNAM TOWER, LÊ DUẨN, BẾN
DẦU KHÍ NGHÉ, Q.01

CTY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG SQ 214/19/11C, NGUYỄN VĂN NGUYỄN, TÂN ĐỊNH, Q.01
SANYO ENGINEERING &
CONSTRUCTION INC 107, P402, BẾN VÂN ĐỒN, P.9, Q.04
VPĐD CTY CCM INTERNATIONAL
SDN. BHD. TẠI TP.HCM 6, PHÒNG L1, PHÙNG KHẮC KHOAN, ĐA KAO, Q.01
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NN VÀ
PTNT 8 368-370, TÙNG THIỆN VƯƠNG, P.13, Q.08
TRƯƠNG THỊ THU 51 - TRẦN BÌNH TRỌNG - P.5 - BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 356, HUỲNH TẤN PHÁT, BÌNH THUẬN, Q.07
C/N CTY CP TM & CPN NỘI BÀI C13 - PHỔ QUANG - P.2 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VÕ HỒNG TIẾN(CTY THÉP
TẤM LÁ PHÚ MỸ) KHU CN PHÚ MỸ 1 - PHÚ MỸ - TÂN THÀNH - BÀ RỊA - VŨNG TÀU
18(BQLDA)45/TCKT/BQP - CỘNG HÒA - P.4 - TÂN BÌNH - TP HỒ
ĐÀM QUANG CHÍNH CHÍ MINH
33/10 KP3 - ĐỖ XUÂN HỢP - BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Q.02 - TP HỒ
ĐẶNG VŨ THANH VÂN CHÍ MINH
CTY TNHH JEBSEN & JESSEN VIỆT LẦU 12 TOÀ NHÀ SAILING TOWER 111A - PASTEUR - BẾN
NAM NGHÉ - Q.01 - TP HỒ CHÍ MINH
PHẠM TIẾN QUỐC LƯƠNG 28, KP 7, ĐÔNG HƯNG THUẬN 5, TÂN HƯNG THUẬN, Q.12
NGUYEN HONG THUOC 143/1A, UNG VĂN KHIÊM, P.25, BÌNH THẠNH
TRỊNH VĂN LỄ 49/1, TÚ XƯƠNG, P.7, Q.03
CTY SGS VIET NAM TNHH 141, LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.03
NGUYỄN VĂN SAN ẤP 6 - XÃ PHÚ XUÂN - NHÀ BÈ - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THANH CẦN 89/575BIS, NGUYỄN KIỆM, P.3, GÒ VẤP
NGUYỄN NGỌC HOÀ 516/18B, PHẠM THẾ HIỂN, P.4, Q.08
DNTN SX-TM-DV THÉP ĐỒNG TIẾN-
NHẬT VIỆT 143/12 - PHAN HUY ÍCH - P.15 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH VT TM DV MINH PHÚC 141D, PHAN ĐĂNG LƯU, P.2, PHÚ NHUẬN
ĐÀO ĐỨC HẠNH 148/12, CƯ XÁ LỮ GIA, ĐƯỜNG SỐ 3, P.15, Q.11
NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG (CTY
RANBAXY) 107/5A, NGÔ ĐỨC KẾ, P.12, BÌNH THẠNH
CTY CỔ PHẦN QUỐC BÌNH 16C7, PHAN XÍCH LONG, P.7, PHÚ NHUẬN
NGUYỄN ĐỨC ÂN 5/26, NƠ TRANG LONG, P.7, BÌNH THẠNH
730/29/41 KP4 - HƯƠNG LỘ 2 - BÌNH TRỊ ĐÔNG A - BÌNH TÂN -
DNTN TM NGUYÊN HÙNG TP HỒ CHÍ MINH
716 - TÊN LỬA - BÌNH TRỊ ĐÔNG B - BÌNH TÂN - TP HỒ CHÍ
NGUYỄN HỒNG PHONG MINH
68/33 KP1 - BÙI DƯƠNG LỊCH - BÌNH HƯNG HÒA B - BÌNH TÂN -
NGUYỄN VĂN CHINH TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HƯNG ĐẠT 5/3C, HUỲNH MẪN ĐẠT, P.5, Q.05
PHẠM THỊ THU YẾN 76, MẠC ĐĨNH CHI, ĐA KAO, Q.01
CTY INTAS PHARMACEUTICALS
LTD. 160 - NAM KỲ KHỞI NGHĨA - P.6 - Q.03 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & KHAI
THÁC CTGT 584 785/1, LUỸ BÁN BÍCH, PHÚ THỌ HÒA, TÂN PHÚ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG 298 - HUỲNH TẤN PHÁT - TÂN THUẬN TÂY - Q.07 - TP HỒ CHÍ
SÔNG MIỀN NAM MINH
CTY CP CB THỰC PHẨM & BÁNH
KẸO PHẠM NGUYÊN 613, TRẦN ĐẠI NGHĨA, TÂN TẠO A, BÌNH TÂN
VÕ VĂN BÍC 58, KP 3, ĐƯỜNG SỐ 2, TAM PHÚ, THỦ ĐỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN
PHẨM KHÍ QUỐC TẾ 12AB, THANH ĐA, P.27, BÌNH THẠNH
NGUYỄN VŨ HOÀI THƯƠNG 216 - VÕ THỊ SÁU - P.7 - Q.03 - TP HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH VẬN TẢI HÙNG ANH B131/12A, XÓM CHIẾU, P.16, Q.04
KHU A LÔ N - KCX TÂN THUẬN - TÂN THUẬN - TÂN THUẬN
CÔNG TY TNHH MATAI (VIỆT NAM) ĐÔNG - Q.07 - TP HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN THỊ KIỀU NGÂN 5/10 TỔ 6 KP2 - PHƯỚC LONG A - Q.09 - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 163/24/48 - TÔ HIẾN THÀNH - P.13 - Q.10 - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HỒNG HƯƠNG 114/9, KP2, TÂN THUẬN TÂY, Q.07

CTY TNHH GAMELOFT 364, LẦU 7, TOÀ NHÀ E-TOWN 2, CỘNG HÒA, P.13, TÂN BÌNH
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD VÀ
TM LONG THÀNH PHÁT 10/33/26/4, ĐƯỜNG SỐ 8, P.11, GÒ VẤP
TRƯƠNG THỊ KHÁNH HƯƠNG 393, NGUYỄN VĂN QUÁ, ĐÔNG HƯNG THUẬN, Q.12
180/23 - NGUYỄN HỮU CẢNH - P.22 - BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ
CTY TNHH TM DV YÊN VIỆT MINH
HÙYNH NGỌC DUNG 225 - QUỐC LỘ 13 - P.26 - BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THỊ THƠ 45/12, HÀN HẢI NGUYÊN, P.16, Q.11
VÕ THẾ HÀO 255/6/7/54, NGÔ TẤT TỐ, P.22, BÌNH THẠNH
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA (TRẦN
VĂN MINH) 443, LÝ THƯỜNG KIỆT, P.8, TÂN BÌNH
59/22 - ĐỖ CÔNG TƯỜNG - TÂN QUÝ - TÂN PHÚ - TP HỒ CHÍ
LÊ THỊ HUỲNH NGA MINH
PHAN THỊ ÚT 411/48, CƯ XÁ LÊ ĐẠI HÀNH, P.11, Q.11
NGUYỄN HỒNG PHÚC 39/8, KP 1, HUỲNH TẤN PHÁT, TÂN THUẬN TÂY, Q.07
CTY TNHH THƯƠNG MẠI XNK VIỆT
TRANH ĐỀ 41, LẦU 5, NGUYỄN THỊ MINH KHAI, BẾN NGHÉ, Q.01
DƯƠNG TƠ 33B, MAI THỊ LỰU, ĐA KAO, Q.01
PHAN TRUNG NGHĨA 170BIS, LUỸ BÁN BÍCH, TÂN THÀNH, TÂN PHÚ
C12-4 CAO ỐC PHƯƠNG NAM  - P.12 - BÌNH THẠNH - TP HỒ
VŨ THỊ DUNG CHÍ MINH
NGUYỄN NGỌC THANH 756/1/12, ĐOÀN VĂN BƠ, P.16, Q.04
NGUYỄN QUỐC HƯƠNG 70, NGUYÊN HỒNG, P.1, GÒ VẤP
NGÔ THANH MAI 16 - HƯNG THÁI 2 - TÂN PHONG - Q.07 - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HOÀN VŨ 1D, PHẠM ĐÌNH HỔ, P.2, Q.06
VIỆN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG-CẦU
ĐƯỜNG PHÍA NAM 237, QUỐC LỘ 13, P.26, BÌNH THẠNH
TỐNG THỊ HUỲNH KIM 49, BÙI HỮU NGHĨA, P.5, Q.05
NGÂN HÀNG TM CP SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN 266-268, NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.03
ĐỖ THỊ CÚC 901, HẬU GIANG, P.11, Q.06
CTY TNHH SX TM TÂN VĨNH LỢI 289A, NƠ TRANG LONG, P.13, BÌNH THẠNH
LÊ QUANG HÙNG 1795/70, PHẠM THẾ HIỂN, P.6, Q.08
THÁI THANH TÙNG 25, ĐƯỜNG SỐ 25, CÁT LÁI, Q.02
NGUYỄN VĂN VINH 37/42, ĐƯỜNG C1, P.13, TÂN BÌNH
NGUYỄN NHÃ TOÀN 2/25, THỐNG NHẤT, P.16, GÒ VẤP
TRƯƠNG NGUYỄN DUY QUÝ 80/10D, TÂN HÒA ĐÔNG, P.14, Q.06
THÁI SƠN 453/43 - NGUYỄN CHÍ THANH - P.15 - Q.05 - TP HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HỮU VŨ 100/11, AN DƯƠNG VƯƠNG, P.9, Q.05
NGUYỄN LAN ANH 80B, LÝ THÁI TỔ, P.1, Q.10
NGUYỄN HỮU TRIỀU 427A, TỔ 7, ẤP 1, AN PHÚ, Q.02
CTY TNHH TM & DV HƯNG PHÁT 57, CỘNG HÒA, P.4, TÂN BÌNH
VPĐD KAUKO MARKKINAT OY 382/17, NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.5, Q.03
CN CTY CỔ PHẦN XI MĂNG FICO
TÂY NINH 9-19, LẦU 6, HỒ TÙNG MẬU, NGUYỄN THÁI BÌNH, Q.01
NGUYỄN VĂN NAM 172/5Q, ẤP TAM ĐÔNG, XÃ THỚI TAM THÔN, HÓC MÔN
BUÌ THỊ THU HẰNG 52/1 CXÁ LỮ GIA - P.15 - Q.11 - TP HỒ CHÍ MINH
95 - CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - BẾN THÀNH - Q.01 - TP HỒ CHÍ
VÕ BẢO THỦ MINH
LÝ THANH NGUYÊN 190/1C - BÀ HOM - P.6 - Q.06 - TP HỒ CHÍ MINH
TRẦN HIẾU THẢO 99 ẤP 2A - XÃ HÒA PHÚ - CỦ CHI - TP HỒ CHÍ MINH
42/6 HẺM C7,HÒANG HOA THÁM - P.13 - TÂN BÌNH - TP HỒ CHÍ
PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG MINH

TRẦN LƯU DŨNG 104/6A - ĐIỆN BIÊN PHỦ - P.17 - BÌNH THẠNH - TP HỒ CHÍ MINH
DƯƠNG TÁNH 107, BÀU CÁT 2, P.12, TÂN BÌNH
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 218L, TRẦN HƯNG ĐẠO, P.11, Q.05
LÊ QUANG MINH 76 - HÀ TÔN QUYỀN - P.15 - Q.05 - TP HỒ CHÍ MINH
710-712 (P.202) CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - P.5 - TÂN BÌNH - TP
CTY TNHH TM - DV - XNK MAI ANH HỒ CHÍ MINH
CTY TNHH TM XD NHẬT QUANG 174, BÃI SẬY, P.4, Q.06
CTY CP VẬN TẢI VIỆT TÍN 24 - HOA LAN - P.2 - PHÚ NHUẬN - TP HỒ CHÍ MINH
TỔNG CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ 1-5, TẦNG 5, TOÀ NHÀ PETROVIETNAM TOWER, LÊ DUẨN, BẾN
THUẬT DẦU KHÍ NGHÉ, Q.01
CTY TNHH TM SẢN XUẤT BAO BÌ
MAI THƯ 24, TRƯƠNG QUỐC DUNG, P.8, PHÚ NHUẬN
CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN CHÂU Á 3A-3B, TÔN ĐỨC THẮNG, BẾN NGHÉ, Q.01

CTY TNHH VIỄN THÔNG TRẦN LẬP 304/59, PHẠM THẾ HIỂN, P.3, Q.08
NGUYỄN MINH 238A - NGUYỄN VĂN LUÔNG - P.11 - Q.06 - TP HỒ CHÍ MINH
1, PHÒNG 709//M3, C/CƯ TÔN THẤT THUYẾT, TÔN THẤT
CTY TNHH TM TẤN KHOA THUYẾT, P.1, Q.04
NGUYỄN CHÁNH TUẤN 97/27 - TÂN QUÝ - TÂN QUÝ - TÂN PHÚ - TP HỒ CHÍ MINH

PHẠM HỒNG THỤY 242/47/8 - NGUYỄN THIỆN THUẬT - P.3 - Q.03 - TP HỒ CHÍ MINH
CHI NHÁNH CTY TNHH CISCO
SYSTEMS VN 37, LẦU 9 P912-901-902A, TÔN ĐỨC THẮNG, BẾN NGHÉ, Q.01
NGUYỄN THANH TUẤN 92-94, LÝ TỰ TRỌNG, BẾN THÀNH, Q.01
VŨ BÁ NGỌC 26, LÊ ANH XUÂN, BẾN THÀNH, Q.01
Nguyễn Mai Huệ 64 - Đường Số 81 - Tân Quy - Q.07 - Tp Hồ Chí Minh
Cty Cổ Phần Đình Quốc 451, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình
Dương Minh Tâm(Cty Sofeene) 8, Lầu 7, Cao ốc Osic, Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Q.
Dương Thị Thanh Nga 34 - Đường Số 11 - Bình Thọ - Thủ Đức - Tp Hồ C

Cty Tnhh Tm Sản Suất Tân Đại Minh 6, Sông Đà, P.2, Tân Bình
Phạm Thị Yến Vinh 73, Trương Định, Bến Thành, Q.01
Lâm Hưng Thạnh 51, Nguyễn Duy, P.10, Q.08
Cty Tnhh Thế Giới Kỹ Thuật 25-27, Đỗ Thừa Tự, Tân Quý, Tân Phú

Cty Tnhh Thương Mại Đại Việt Hồng 884a, Quốc Lộ 52, Hiệp Phú, Q.09
Lê Kiên Trung 108, Lý Tự Trọng, Bến Thành, Q.01
Nguyễn Ngọc Thanh A9-05, Kp Mỹ Phú 1, Tân Phú, Q.07
Trần Minh Tấn 13 Kp4 - Quốc Lộ 13 - Hiệp Bình Phước - Thủ Đức
Công Ty Cổ Phần Bibica (Nguyễn Thị
Tâm-6116) 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình
Công Ty Cổ Phần Bibica (Trần Duy
Thanh-G104) 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình
Công Ty Cổ Phần Bibica (Nguyễn
Hồng Hạnh-5006) 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình
Vpđd Cty Tnhh Cn Lama Vn Tại
Tphcm 8, Ba Vì, P.4, Tân Bình
Nguyễn Công Thành 290/45/20/3H - Nơ Trang Long - P.12 - Bình Thạnh
Hồ Thị Nga 568/22, Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú
Võ Quốc Dũng 218, Liên Tỉnh 5, P.6, Q.08
Cty Tnhh Vật Liệu Xây Dựng Saint-
Gobain Việt Nam Lô C23b, Khu Cn Hiệp Phước, Đường Số 11, Xã Hiệp phước nhà bè
Trần Văn Giang G3, Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú
Trần Thế Lợi 275, Trần Huy Liệu, P.9, Phú Nhuận
Tran Tam Chau 132/4, Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Tân Bình
Nguyễn Văn ái 215, Cao Đạt, P.1, Q.05
Cty Tnhh Thương Mại-Xây Dựng Việt
Tín 606/147/7/2, Đường 3/2, P.14, Q.10
Quek Jui Meng Ba 18, My Canh 3, Phu My Hung, Tan Phong, Q.07
Lê Triệu Hùng 80a, Nguyễn Thái Học, Tân Thành, Tân Phú
Cty Tnhh Tm Dv Tân Trung Ngọc 1310, Đường 3/2, P.2, Q.11
Nguyễn Văn Hoài 436a/99, Đường 3/2, P.12, Q.10
Cty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí 45 lầu 7 - Võ Thị Sáu - Đa Kao - Q.01 - TP Hồ Chí minh
Cty Tnhh Hóa Chất Tân Phú Cường 78, Ba Vân, P.14, Tân Bình
Cty Tnhh Sx - Tm Bao Bì Giấy Trường
Phát 19/61a, Thoại Ngọc Hầu, Hoà Thạnh, Tân Phú
Cty Tnhh Hải Mã Xanh 221/7/44 - Đất Thánh - P.6 - Tân Bình - Tp Hồ Chí minh
Lê Thanh Tâm 285/101/2f, Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Q.10
Phan Văn Cường C20/148, Tổ 4a, Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Tân Bình
Nguyễn Văn Bình 001, Lô K, C/Cư Nguyễn Kim, P.7, Q.10
Phạm Huỳnh Trọng 273/4/22, Nhật Tảo, P.8, Q.10
81-83-83b-85, Lầu 9-10, Toà Nhà Fideco Tower, Hàm nghi nguyễn
Cty Tnhh Xi Măng Holcim Việt Nam thái bình q.1
Dương Phan Anh 41/24, Bàu Cát 9, P.14, Tân Bình
Dương Đức Thọ (Cty Tnhh Castrol Bp
Petco) 17, Tầng 7, Lê Duẩn, Bến Nghé, Q.01
Mai Xuân Thảo 60/15, Nguyễn Trãi, P.3, Q.05
Le Thi Thu Hang 507 - Kinh Dương Vương - An Lạc - Bình Tân 
Võ Hồng Sơn 015, Lô X, C/Cư Ngô Gia Tự, P.2, Q.10
Lê Thị Kim Mai 51, Hồ Văn Huê, P.9, Phú Nhuận
Lê Huệ Nhi 147/1, Nhật Tảo, P.8, Q.10
Đoàn Thị Thủy 1018 khoa QLLĐ ĐH LAO ĐộNG XH CƠ Sở 2 - Tô Ký - Q12

Cty CP kỹ Thuật Công Nghệ Việt Vinh D6 C/X Đồng Tiến  - Nguyễn Tri Phương - P.14 -q10
Đỗ Thế Tuyến 008, Lô U, Cư Xá Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh
Cty Tnhh Giao Nhận Vận Tải Cường
Phương 163/4/11 - Phạm Văn Bạch - P.15 - Tân Bình - Tphcm
Cty Tnhh Minh Nam 280f2, Lương Định Của, An Phú, Q.02
Vpđd Cty Tnhh Khánh Giang 44, Cư Xá Bình Thới, Đường Số 3a, P.8, Q.11

Cty Tnhh Nissho Precision Việt Nam 6a, Visp, Khu Cn Vn Singapore, Đường Số 3, Thuận an bình dương
Công Ty Cổ Phần Bibica (Ng Thị Ngọc
Yến-6173) 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình
Cn Tại Tp Hcm - Cty Cp Vt Đt Và Tm
Quốc Tế (Tp Hà Nội) 266 - Tạ Quang Bửu - P.4 - Q.08 - Tp Hồ Chí Minh
nguyễn minh tuấn 5/10B - Nam Thới - Thị Trấn Hóc Môn - Hóc Môn -
Cn Cty Tnhh Quảng Cáo Mắt Vàng 11, Tầng 2, Nam Quốc Cang, Phạm Ngũ Lão, Q.01
Nguyễn Khắc Hạnh 8/1a-8/1b, Tổ 170, Phan Huy ích, P.12, Gò Vấp
Cty Tnhh Xây Dựng Ttnt Thiên Thành
Tài 20, Đường D39, Phước Long B, Q.09
Trương Thế Sử 50, Kp 4, Đường Số 20, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
Cty Tnhh Nhua Phuoc Thanh 31-32, Trần Văn Kiểu, P.10, Q.05
Phan Thi Ngoc Em 5bis, Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Q.01
Ngân Hàng Phát Triển Nhà Đb Sông
Cửu Long 09, Võ Văn Tần, P.6, Q.03
Đặng Dự 133/3/7, Tô Hiến Thành, P.13, Q.10
Cty Tnhh Tm Trí Nhân 303, Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10
Cty Tnhh Tiếp Thị Nòng Cốt 1bis - Ngô Văn Năm - Bến Nghé - Q.01 - Tp Hồ Chí minh
Công Ty Cổ Phần Bibica Khu Cn Bien Hoa 1 - An Bình - Tp Biên Hoà - Đồng nai

Cty Cổ Phần Tư Vấn Công Nghệ Vina 011 Lô C - C/C 43 - 43 - Hồ Văn Huê - P.9 - Phú nhuận
Lữ Thanh Tùng 579/4/6 - Lê Đức Thọ - P.16 - Gò Vấp - Tp Hồ Chí minh
Trần Thu Hà 661, Kp 3, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Nguyễn Vũ Tuấn Nam 43/23c, Phạm Văn Chiêu, P.16, Gò Vấp
Bùi Thị Thùy Giang 81-83-85, Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Q.01
Tạp Chí Thời Trang Trẻ 8, Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận
Cty Tnhh Nhãn Doanh 34e, Trần Khánh Dư, Tân Định, Q.01
Cty Tnhh Maersk Việt Nam 28, Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Q.01
Cty Tnhh Thành Thành Đạt 238/10, Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức
Nguyễn Hoàng Vũ 27/1, Kp3, Tân Thới Nhất, Q.12

Cty Cp Đầu Tư Xây Dựng Cửu Long 68 - Võ Thị Sáu - Tân Định - Q.01 - TP Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động 112 - Đinh Tiên Hoàng - Đa Kao - Q.01 - TP Hồ Chí minh
Nguyễn Thanh Trường 14/27, Bàu Bàng, P.13, Tân Bình
Lê Hữu Trung 4, Đồng Khởi, Bến Nghé, Q.01
Nguyễn Thị Hải 38, Lô C9, Kdc Rạch Miễu, Hoa Hồng 2, P.2, Phú nhuận
nguyễn hà phương 213/40 Đồng Khởi - Bến Nghé - Q.01 - TP Hồ Chí Minh
Huỳnh Văn Phúc ấp 2, Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Pham Thi Thu Thuy 193 - Trần Hưng Đạo - Cầu Kho - Q.01 - TP Hồ Ch
Nguyễn Trung Hiếu 18c/37 - Cách Mạng Tháng Tám - Tân Sơn Nhì - Tân phú
Vũ Đình Hiệp 2/17, Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp
Nguyễn Thanh Điền 26-28, Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Q.01
Hoàng Đắc Nam 28-30 P301, Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Q.01
Trương Hồng Đức 10/76/18, Nơ Trang Long, P.7, Bình Thạnh
Nguyễn Đoàn Minh A85, Chợ Cầu Đông Hưng Thuận, Q.12
Vũ Đình Liễu 77/20, Nhất Chi Mai, P.13, Tân Bình
Phạm Nguyễn Thế Phong p b 15/1 cc 360c - Bến Vân Đồn - P.1 - Q.04 
Cty Tnhh Giao Nhận-Vận Chuyển Tiến
Phương 010, C/Cư 79a, Phạm Viết Chánh, P.19, Bình Thạn
Nguyễn Văn Nghiệp 78/6, Kp1, Linh Xuân, Thủ Đức
Cty Cp Tich Hop He Thong E.I.S 9-11, Duong D52, P.12, Tan Binh
Ngan Hang Citibank 115, Lầu 15, Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Q.01
Cn Cty Tnhh Archetype Việt Nam 7/1, Thành Thái, P.14, Q.10
Phan Xuân Nghĩa 9/11, Nguyễn Thái Sơn, P.3, Gò Vấp
Quách Mộc Tân 109/31, Kp 3, Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân
Cty Tnhh Sx & Tm Mỹ Linh Việt ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Củ Chi
Cty Tnhh Xd Sx-Tm-Dv Phúc Thịnh Lô B2-54, Khu Cn Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Bình Duong
Nguyễn Thị Thu Sương Tổ 1 ấp Trung Hòa - Xã Trung Lập Hạ - Củ Chi 
Bưu Điện Trung Tâm Gia Định 125, Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Q.01(Chị Bích Phòng tcld bdtp)
Phạm Thị Bích Phượng 8, Chiến Thắng, P.9, Phú Nhuận
lê vũ ngọc thanh 96/22 kp1 - Lê Văn Chí - Linh Trung - Thủ Đức -
Cty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Hạt Giống
An Điền 78-80 Kp.9 - Đường 55 - Tân Tạo - Bình Tân 
Trần Thị Trung 19f, Kp 2, Hiệp Thành 18, Hiệp Thành, Q.12
Cty Tnhh Công Nghiệp Nhân Thụy 237/34, Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh
Cty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Do
Ma Vi Na 107, Trần Minh Quyền, P.10, Q.10
Nguyễn Ngọc Cường 174/1f18, Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp
Cty Cp Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn
Co.Op 199-205, Nguyễn Thái Học, Phạm Ngũ Lão, Q.01
Văn Phòng Đại Diện Yuasa Trading
Co.,Ltd.Tại Tp.Hcm 54-56, Tầng 10, P.1003, Nguyễn Trãi, Bến Thành,Q1
Cty Co Phan Thuong Mai Va Dau Tu
Tuong Lai 90 - Thân Nhân Trung - P.13 - Tân Bình - Tp Hồ chí minh
Huỳnh Thị Bích Phùng 18/91, Đỗ Nhuận, Sơn Kỳ, Tân Phú
Cty Tnhh Bắc Đuống 2234 - Kp1 - Quốc Lộ 1a - Tân Chánh Hiệp - Q.12

Cty Tnhh Một Tv Đóng Tàu Bình Triệu Kp 3, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
Nguyễn Đình Phùng 55a, Trần Quang Khải, Tân Định, Q.01
Cty Tnhh Cho Thuê Tài Chính Quốc
Tế Việt Nam 29, Khu 905, Cao ốc Saigon Tower, Lê Duẩn, Bến
Trần Thanh Vũ 9, Kp 4, Đường Số 3, Linh Chiểu, Thủ Đức
Vpđd Baxter Healthcare ( Asia) Pte.
Ltd 235 - Lầu 8 P801 Tháp A - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn cư trinh q.1
Cty Cp Đầu Tư Hạ Tầng Và Đô Thị
Dầu Khí 149, Nguyễn Cửu Vân, P.17, Bình Thạnh
Cty Cổ Phần P/S 513c, Nam Hòa, Phước Long A, Q.09
Trần Công Sinh 359 - Trần Hưng Đạo - P.10 - Q.05 - Tp Hồ Chí Minh
Đinh Phan 59/4, Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Bình Thạnh
Cty Tnhh Tm Xnk Hồng Lăng 1/12, Trường Sơn, P.4, Tân Bình
Cty Cp Dịch Vụ Viễn Thông Xuân
Quang C19, Cư Xá Tân Sơn, P.15, Tân Bình
Nguyễn Thị Giáng Tiên 12/213/40 - Lê Đức Thọ - P.15 - Gò Vấp - Tp Hồ chí minh
Cn Tnt-Vietrans Express
Worldwide(Vn) Ltd. 39b, Trường Sơn, P.4, Tân Bình
Huỳnh Tuấn Ngọc 660/40, Phạm Thế Hiển, P.4, Q.08
Vpđd Cty A.R.E.N.A 163, Lầu 7, Hai Bà Trưng, P.6, Q.03(Idc Building)
Thái Trường Trí 318f, Hẻm Đường Số 1, Tân Phú
Nguyễn Hoàng Thái 2/1a, Đất Thánh, P.6, Tân Bình
Cn Cty Cp Viễn Thông Tin Học Bưu
Điện 354/2 - Lý Thường Kiệt - P.14 - Q.10 - Tp Hồ Chí minh
C/N Cty Cp Viễn Thông Nhật Minh (Tp
Hà Nội) 478, Lê Hồng Phong, P.1, Q.10
Chi Nhánh Mi Ka 448, Lý Thái Tổ, P.10, Q.10
CTY TNHH PH?M TRƯƠNG 131/64A - Tô Hiến Thành - P.13 - Q.10 - TP Hồ Chí minh
Nguyễn Quang Minh 190/84, Xóm Đất, P.10, Q.11
Trần Thị Hồng Nhạn 258/111 Tran Hung Dao - Nguyễn Cư Trinh - Q.01
Dntn Hưng Nghĩa 138b, Trần Quý, P.6, Q.11
Phạm Thanh Vân 823, Đường 3/2, P.7, Q.11
Trần Thị Tường Vi 280a34, Lương Định Của, An Phú, Q.02
Cty Cổ Phần Tm Dv Hiệp Tân Kcx Tân Thuận - Tân Thuận - Tân Thuận Đông - Q.7
Cty Tnhh Sx Xd Tm Đại á Châu 94/1061a - Dương Quảng Hàm - P.6 - Gò Vấp - Tphcm
Công Ty Cổ Phần Bibica (Huỳnh Ngọc
Minh-N196) 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình
Nguyễn Thị Kim Nhung 7/8a Kp4 - Phan Văn Hớn - Tân Thới Nhất - Q.12
Nguyễn Tuấn Anh 261/7, Nguyễn Thái Sơn, P.7, Gò Vấp
Nguyễn Hoàng Phong 137/85, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, Q.01
Cty Tnhh Âm Thanh Ưu Điểm 386-388, Phòng 206, Hoàng Diệu, P.5, Q.04
Trần Võ Quốc Sơn 6, Lầu 10, Toà Nhà Capital Place, Thái Văn Lung bến nghé q.1
Mr Mohammad Jamaluddin(Cty Tnhh
1 Tv Tm Pharemienri ) 16, Cửu Long, P.2, Tân Bình
Cty Cp Giao Nhận Toàn Cầu Dhl (Việt
Nam) 364, Toà Nhà E.Town 2, Cộng Hòa, P.13, Tân Bình
Phạm Thị Thu Thủy 297/18, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11
Bùi Thị Mỹ Dung 4/4, Tổ 3, Kp5, Tam Phú, Thủ Đức
Cty Cao Su Thống Nhất (Ruthimex) 83/3, Luỹ Bán Bích, Tân Thới Hòa, Tân Phú
Trương Thị Huệ 218 F/21, Lầu 1, Trần Hưng Đạo B, P.11, Q.05
Cty Dịch Vụ Công ích Quận Bình
Thạnh 140, Phan Văn Trị, P.12, Bình Thạnh
Bàng Tích Vân 3a, Tản Viên, P.2, Tân Bình
Cty Tnhh Một Tv Truyền Thông Bốn
Mắt 15/12, Hoàng Hoa Thám, P.13, Tân Bình
Cty Tnhh Thương Mại&Công Nghệ Vi
Na To Ken 157, Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Q.07
Lê Thị Thuỳ Dương 114, Vĩnh Hội, P.4, Q.04
Cty Tnhh Leo Núi Đá Xinh 1, Kp 4, Đường Số 5, Bình Trưng Đông, Q.02
Nguyễn Hồng Diễm Lộc 67/194 - Bùi Đình Túy - P.12 - Bình Thạnh 
Phùng Vệ Hùng 3a Khu Phố 7 - Trường Thọ - Thủ Đức - Tp Hồ Chí chí minh
Cty Tnhh Sx Tm Xd Châu Việt 80/2 - Cộng Hòa - P.4 - Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh

Cty Tnhh Thiết Kế-Xây Dựng Đất Lửa 232, Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh
Trần Duy Thái Cương 234, Pasteur, P.6, Q.03
Phùng Vũ Uyên 352/6, Trịnh Đình Trọng, Hoà Thạnh, Tân Phú
Đặng Xuân Trường 26, Lê Hoàng Phái, P.17, Gò Vấp
Nguyễn Trường Đỉnh 76/4/7, Kp 4, Dương Cát Lợi, Thị Trấn Nhà Bè, Nhà bè
Võ Văn Doãn 57c/9, Tổ 47, Hưng Phú, P.8, Q.08
Lê Hoàng Dũng 69, An Dương Vương, P.8, Q.05
Văn Nguyễn Như Tâm 281/5 - Thoại Ngọc Hầu - Phú Thạnh - Tân Phú 
Châu Trần Thành 869 - Đường 3/2 - P.7 - Q.11 - Tp Hồ Chí Minh
NGÔ HOài bắc 12, Đường Số 2, Hoàng Hoa Thám, P.13, Tân Bình
Nguyễn Vân Trường 74/4, Kp6 - Lê Công Phép - An Lạc - Bình Tân 
Cty Tnhh Il-Shin Cap Viet Nam C11/35, ấp 3, Quốc Lộ 1a, Xã Tân Kiên, Bình Chá
Mai Thuận 71, Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Tân Bình
Cty Cp Đầu Tư Và Phát Triển Giáo
Dục Phương Nam 231, Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.05
Phan Ngọc Khiêm B2/24, Đường Số 2, Xã Bình Hưng, Bình Chánh
Huỳnh Thị Quỳnh Thư 254a, Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh
Nguyễn Phương Hiền 266/36a/5, Bến Vân Đồn, P.2, Q.04
Phạm Lê Hoàng Uyển 11/5 - Vườn Lài - Phú Thọ Hòa - Tân Phú - Tp Hồ
Trương Văn Tân 118/127a/13, Phan Huy ích, P.15, Tân Bình
Lại Hùng Linh 256a/10, ấp 1, Xã An Phú Tây, Bình Chánh
Cty Cp Kido Kcn Tây Bắc Củ Chi - Cây Sộp - Xã Tân An Hội -

Cty Cp Tư Vấn Xây Dựng Miền Nam 237, Quốc Lộ 13, P.26, Bình Thạnh
C/N Cty Cổ Phần Tm Dv Và Du Lịch
Cao Su 361/42, Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.03
Cty Tnhh Duoc Pham Hisamitsu Viet
Nam 12, Phòng 204, Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Q.01
Cty Lương Thực Trà Vinh 102, Trần Phú, P.2, T. Xã Trà Vinh, Trà Vinh
CTY TNHH KT CN MÔI TRƯơ'NG
LONG TRƯơ'NG Vũ 72 - Phú Thọ - P.2 - Q.11 - Tp Hồ Chí Minh
Tran Thi My Duyen B19a4 - Dương Quảng Hàm - P.5 - Gò Vấp - Tp Hồ chí minh
Nh Tmcp Sàigòn Thương Tín-Cn Chợ
Lớn 485-487-489, Nguyễn Chí Thanh, P.15, Q.05
Trần Thanh Xuân 551/31/5a, Phạm Văn Chí, P.7, Q.06
Cty Tnhh Phát Tài Lộc 162a, Tân Hòa Đông, P.14, Q.06
Võ Khai Trung 62/211, Lý Chính Thắng, P.8, Q.03
Võ Minh Mẫn 90/15, Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Tân Bình
C1/2A (NGA BA CHO NHO - AP 3) - Võ Văn Vân - Xã vĩnh lộc b
Hoàng Văn Điền bình chánh
Cty Tnhh Việt Hoá Nông 6, Lầu 4-Phòng 44, Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Q.1
Nguyễn Thị Thu Thảo 241, Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Tân Bình

Cty Tnhh  Xi Măng Holcim Vn 81-83-83b-85, Lầu 9-10, Toà Nhà Fideco Tower, Hàm nghi q.1
Nguyễn Trọng Hải 35, Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh
Nguyễn Thị Hồng Vân 29 - Đường A4 - P.14 - Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh
Công Ty Tnhh Tm Dv Vận Tải Quốc
Thịnh 790/20, Nguyễn Kiệm, P.3, Gò Vấp
nguyễn thị ngọc xuân 24/K1 - Phạm Văn Chiêu - 14 - Gò Vấp - TP Hồ Chí minh
Phan Thị Ngọc 751/24, Lò Gốm, P.9, Q.06
Đặng Thị Phú Viêng 149/55/26 - Luỹ Bán Bích - Tân Thới Hòa - Tân Phú
Cty Tnhh Công Nghệ - Thiết Bị Và
Thang Máy Thái Dương 152/36, Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Tân Bình
Nguyền Tấn Trung 261/2, Phan Văn Trị, P.11, Bình Thạnh
Cty Tnhh Xây Dựng & Thương Mại
Gia Phạm 723, Hưng Phú, P.9, Q.08
Ngô Đức Trí 9/3, Cư Xá Đô Thành, Đường Số 7, P.4, Q.03

Cty Cp Tư Vấn Xây Dựng Miền Nam 237, Quốc Lộ 13, P.26, Bình Thạnh
Tôn Nữ Minh Đức 414/1c - Huỳnh Văn Bánh - P.14 - Phú Nhuận 
Cty Tnhh Đồng Gia 40/1/B7, Âu Cơ, P.9, Tân Bình
Cty Tnhh Tm Ngọc Hồng 103bis, C/Xá Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Phú Nhuận
Cty Cổ Phần Xd Tm K.L 33/3, Nguyễn Văn Lượng, P.10, Gò Vấp
Trần Thái Sơn 10/1, Chấn Hưng, P.6, Tân Bình
Nguyễn Thị Nhung Sạp 1132, Chợ Bình Tây, P.2, Q.06
Trương Văn Sáng 27-28, Lô Ac, Kdc Bình Hưng, Đường Số 7, Bình Chánh
Cty Toyo Construction Co.Ltd. R 801, 32-34 - Ngô Đức Kế - Bến Nghé - Q.01 
Trần Lê Tử 372/10e, Tùng Thiện Vương, P.13, Q.08
Phùng Quốc Cường D8 - Nguyễn Hồng Đào - P.14 - Tân Bình - Tp Hồ chí minh
Cty Cổ Phần Sx Tm Sài Gòn Lô 6, Khu Cn Tân Tạo, Đường E, Bình Tân
Trương Thị Hồng Tươi 96/44b, Phan Đình Phùng, P.2, Phú Nhuận
doanh nghiệp tư nhân Toàn trọng 59/4 huỳnh tấn phát, kp 6  - Thị Trấn Nhà Bè - nhà bè
Nguyễn Thị Kim Đào 178, Lương Nhữ Học, P.11, Q.05
Cty Tnhh Nhã Nguyên B1701, C/Cư Đất Phương Nam, Chu Văn An, P.12, Bình thạnh
Nguyễn Thị Thanh Lan 173/66, Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú
Bùi Xuân Đảm 39/3/8, Tổ 2, Kp 6, Trường Thọ, Thủ Đức
Nguyễn Thị Chơn 606/58, Đường 3/2, P.14, Q.10
Công Ty Tnhh Trung ?n 162/13/11, Kp 6, Tân Thới Nhất 8, Tân Thới Nhất
Quách Háo Thuận 209/36, Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.04
Cty Tnhh Mtv Công Nghệ Đổi Mới 43a, Bình Giã, P.13, Tân Bình
Hồ Tiên Sinh 66/5, Nhiêu Tứ, P.7, Phú Nhuận
Vpđd Baxter Healthcare ( Asia) Pte.
Ltd 235 - Lầu 8 P801 Tháp A - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn cư trinh q.1
PHAN QU?C HƯNG 17.06 BLOCK 1-2-3 C/C M? PHƯ?C 18 T?NG - Bùi Hữ
Đặng Quang Lệ 97-101 - Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Thái Bình - Q.1
Giang Tin Phat 180, Tùng Thiện Vương, P.11, Q.08
Nguyễn Quốc Hùng 35 Đường Số 15 - Tân Kiểng - Q.07 - Tp Hồ Chí Minh
Cty Tnhh Phố Chợ 239/27, Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú
Viên Thiếu Kiên 245/154, Lãnh Binh Thăng, P.12, Q.11
Đặng Ngọc Anh 436/2c, Đường 3/2, P.12, Q.10
Nguyễn Hoàng Sơn 59c, Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.03
Cty Tnhh Minh Việt Lợi 290/40/46 - Nơ Trang Long - P.12 - Bình Thạnh 
Cty Tnhh Công Nghệ D.C 44/15, Nguyễn Văn Đậu, P.6, Bình Thạnh
Nguyễn Thị Thanh Phượng 140/7, Phan Văn Trị, P.12, Bình Thạnh
Cty Cổ Phần Chế Biến Gỗ Đức Thành 21/6 D, Phan Huy ích, P.14, Gò Vấp
Dntn Sx-Tm-Dv Thép Đồng Tiến-Nhật
Việt 143/12 - Phan Huy ích - P.15 - Tân Bình - Tp Hồ chí minh
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 1012a, Hậu Giang, P.12, Q.06
Đặng Thị Hạnh 15/7A - Khuông Việt - P.4 - Tân Bình - TP Hồ Chí minh
Trần Thị Băng Tuyết 540, Chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh, Q.01
Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Minh
Hoàng 207/20/11, Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh
Lê Văn Quyền 1b, Kp 2, Đường Số 6, Tân Quy, Q.07
Cty Cổ Phần Alpha Nam Sài Gòn Lo Iii-Khu Cn Tan Binh - Đường Số 1 - Tây Thạnh
Cty Tnhh Xây Dựng Nền Móng Tam
Đạt 70 - Đường Số 1 - P.26 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí minh
Nguyễn Văn Hòa 770, Lầu 3, Trần Hưng Đạo, P.7, Q.05
Cty Cp Xây Dựng Và Kiểm Định
Nguyễn Lê 396/41/2, Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp
Tạ Văn Ba 1a, Nguyễn Thái Bình, P.4, Tân Bình
Hà Thanh Vân 83/573, Nguyễn Kiệm, P.3, Gò Vấp
Lê Thị Mai 46, Kdc Lý Chiêu Hoàng, Đường Số 1, An Lạc, Bìn
Bùi Xuân Vũ 70a, Nguyễn Văn Đậu, P.6, Bình Thạnh
Cty Tnhh Tm Dv Quảng Cáo Sống
Đẹp 94, Đường Số 28, Bình Trị Đông B, Bình Tân
Cty Liên Doanh May Mặc Hàng Xk Đà
Nẵng 507/1, Lê Quang Định, P.1, Gò Vấp
Hà Đình Nam B19, Cư Xá Lam Sơn, Nguyễn Oanh, P.17, Gò Vấp
Cong Ty Cp Phan Bon Cong Nghe
Hoa Sinh Luc Dien 18q C/X Phú Lâm D - Bình Phú - P.10 - Q.06 - Tphcm
Cty Cổ Phần Đầu Tư Tm Xd Hạ Tầng
I.T.I.C.O 511, C/Cư 10a, Trần Nhật Duật, Tân Định, Q.01
Cty Tnhh Sx Tm Kim Hoàn Vũ H31bis, Khu K300, Cộng Hòa, P.12, Tân Bình
Nguyễn Văn Thành 1/101, ấp Đình, Xã Tân Xuân, Hóc Môn
Lương Thị Duy Hiếu 4, Kp 3, Đường Số 5, Thảo Điền, Q.02
Trần Nguyễn Ngọc Thủy 337 - Phan Văn Trị - P.11 - Bình Thạnh - Tp Hồ
Ngô Viết Thi 126 - Sương Nguyệt ánh - Bến Thành - Q.01 - Tp
nguyễn thị hải đường 129/61/3 - Liên Khu 5-6 - Bình Trị Đông B - Bình tân
Nguyễn Thị Mỹ Lệ 49, Lê Văn Linh, P.13, Q.04
Cty Tnhh Xd Tm á Đông 334/163, Đường 26/3, P.5, Gò Vấp

Cty Tnhh Việt Nam Paiho Lô 30-32-34, Khu Cn Tân Tạo, Đường Số 3, Tân Tạo a bình chánh
Nguyễn Tuấn Phương Số 185/2 Tổ 4, ấp Tân Định, Xã Tân Thông Hội, Củ chi
Phùng Đình Hùng 297/5a, Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh
Phan Ngọc Đính Số 4 - Bến Vân Đồn - P.12 - Q.04 - Tp Hồ Chí Minh
Hùynh Quang 443/83 - Lê Văn Sỹ - P.12 - Q.03 - Tp Hồ Chí Minh
Cty Cổ Phần C.P.M 96e, Võ Thị Sáu, Tân Định, Q.01
Nguyễn Thị Thanh Thảo 185/119, Phó Cơ Điều, P.6, Q.11
CTY TNHH PHạM TRƯƠNG 131/64A - Tô Hiến Thành - P.13 - Q.10 - TP Hồ Chí minh
Hoàng Thế Độ C15, Khu Hải Sơn, Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ đức
Trịnh Thế Hồng Hạnh 927/4, Hậu Giang, P.11, Q.06

Cty Tnhh Tm Và Dv Đặng Hồng Phát 201, Lý Thường Kiệt, P.6, Tân Bình
Nguyễn Chí Hiếu 77/835c, Lê Đức Thọ, P.17, Gò Vấp
Lê Văn Em 340/34d, Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh
Nguyễn Quang Khanh(Cty Cp Bê Tông
Ngoại Thương ) 282/6 - Nguyễn Trọng Tuyển - P.10 - Phú Nhuận -
Nguyễn Hữu Lộc 213/15, Lầu 1, Đồng Khởi, Bến Nghé, Q.01
Phan Anh Tuấn 331 Lô 11, Cư Xá Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh
Cty Tnhh N-Tech Vina Lô B1 - 11, Khu Cn Tây Bắc Củ Chi, Củ Chi
Cty Cp Xnk Rau Quả 24, Trương Định, P.6, Q.03
Công Ty Tnhh Phúc Tiến 2c - Phó Đức Chính - Nguyễn Thái Bình - Q.01 -
Trần Sinh Hoàn 98, Phan Văn Trị, P.10, Gò Vấp
Cty Tnhh Chánh Nông 23b, Hưng Phú, P.10, Q.08
Cty Tnhh Quốc Tế Nagarjuna (Việt
Nam) 10a, Cửu Long, P.2, Tân Bình
Cty Tnhh Xanh Biếc 403/75b, Trương Công Định, P.14, Tân Bình
Dwayne Stephen Wood B1-11, Kp Hưng Thái, Kdc Phú Mỹ Hưng, Tân Phong
Công Ty Tnhh Siemens 5b, Lầu 2, Toà Nhà Landmark, Tôn Đức Thắng, Bến
Cty Cổ Phần Cổ Kim Mỹ Nghệ 2 đường d3 khu nhà ở nam long - Phước Long B -
Phạm Hy Tùng 875/2, Trần Hưng Đạo, P.1, Q.05
Trần Thị Bích Hòa 12/1, Nguyễn Huy Tự, Đa Kao, Q.01
Trần Thị Thu Hằng 23/30, Mai Lão Bạng, P.13, Tân Bình
nguyễn trần đình lộc 227/14 - Điện Biên Phủ - P.15 - Bình Thạnh - TPhcm
cty cp sản xuất tư vấn và đầu tư tài
chính việt nam 135/1A - Nguyễn Hữu Cảnh - P.22 - Bình Thạnh 
Võ Duy Phương Ngọc 4, Trần Quốc Tuấn, P.1, Gò Vấp
Nguyễn Kim Lang 226a, Lê Lâm, Phú Thạnh, Tân Phú
Cty Tnhh Sx Tm Hải Minh ?p Tân Định, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi
Ngô Văn Tỷ 8/8, Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q.01
Nguyễn Đức Tịnh Q42, Duong So 32, Kdc Tan Qui Dong - Tân Phong
Lưu Phú Liên 97 - Đinh Tiên Hoàng - Đa Kao - Q.01 - Tp Hồ Chí minh
Trần Văn Quý 3/53/2 - Thành Thái - P.14 - Q.10 - Tp Hồ Chí Minh
Phạm Thị Duyên 845/21 - Nguyễn Kiệm - P.3 - Gò Vấp - Tp Hồ Chíminh
LÊ TH? H?NG DUNG 249 BIS - Hoà Hảo - P.3 - Q.10 - TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thanh 160/38/6, Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú
C/N Nhno & Ptnt Quận 2 09, Trần Não, Bình An, Q.02
Đào Huấn Ngữ 239/1/42, Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú
Cty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Linh Nhi 109 - Đặng Dung - Tân Định - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
Cty Tnhh Thương Mại Dược Phẩm
Minh Khang 67, ?p 2, Đường  Số 18, Xã Bình Hưng, Bình Chánh
Văn Thái Bảo Viên 225/5, Kp 6, Đường Số 8, Bình Hưng Hòa A, Bình tân
Nguyễn Thị Mai 548 - Cách Mạng Tháng Tám - P.11 - Q.10 - Tp Hồ chí minh
Cty Tnhh Sx Tm Sao Tây Nam 32, Đường 130, Cao Lỗ, P.4, Q.08
C/N Cty Cp Tm Gia Lai (Nguyễn
Thanh Dương) 239/B5, Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.03
Trung Tâm Thí Nghiệm Điện 22 Bis, Phan Đăng Lưu, P.6, Bình Thạnh
Lê Quang Nam 219, ấp .2, Nguyễn Thị Định, Bình Trưng Tây, Q.2
Huỳnh Ngọc Anh Thư 674/19, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Bình Thạnh
Cty Tnhh Tm Xây Dựng Hoàng Hải 13c3 Kp3 - Thạnh Lộc - Q.12 - Tp Hồ Chí Minh
Cty Tnhh Sao Mai Anh 24a, Kp 2, Quốc Lộ 1a, Trung Mỹ Tây, Q.12
Nguyễn Văn Quận 33, Lê Đức Thọ, P.7, Gò Vấp
Trần Quang Hoàng 27, Lầu 4 Phòng 405, Cao Thắng, P.2, Q.03
Trần Thị Kim Nên 715, Kinh Dương Vương, P.12, Q.06
Nguyễn Trần Hoàng 208 - Bến Chương Dương - Cô Giang - Q.01 - Tp Hcm
Cty Tnhh Dv Tm Sx Kim Việt Mỹ G9-G10, Khu Ttcn Lê Minh Xuân, Bình Chánh
Ngụy Huệ Nhàn 464/6d15, Vĩnh Viễn, P.8, Q.10
Cty Tnhh Maersk Việt Nam 28, Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Q.01
Cty Tnhh May Tín Đạt Lô 21, Khu Cn Tân Tạo, Đường Số 2, Bình Chánh
CTY TNHH B?CH H?P 79 - Lý Chiêu Hoàng - P.10 - Q.06 - TP Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động 112 - Đinh Tiên Hoàng - Đa Kao - Q.01 - TP Hồ Chí minh
Nguyễn Quốc Dũng 858, Kp2, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Huỳnh Thế Hòa 283/6, Phạm Văn Chí, P.3, Q.06
Vũ Thành Công 125, Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Q.01
Lê Minh Khôi 421, C/Cư Bộ Đội Biên Phòng, P.3, Gò Vấp

Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ M&N 1179d/21, Xuân Thủy, Thảo Điền, Q.02
Trần Thị Kim Ly 60/13 - Yên Thế - P.2 - Tân Bình - Tp Hồ Chí Mi
Cty Bachy Soletanche Việtnam 126, Lầu 6, Toà Nhà Itaxa, Nguyễn Thị Minh Khai

Cn Cty Tnhh Nhất Nhất (Tp. Hà Nội) 134/1, Gian Hàng M6, Tô Hiến Thành, P.15, Q.10
CHI NHANH CTY CO PHAN VIEN
THONG FPT Lô 37-39A C/X Tân Thuận - Đường Số 19 - Tân Thuận đông q.7
Cty Cp Lương Thực Thực Phẩm
Safoco 7/13-7/25 - Kha Vạn Cân - Linh Tây - Thủ Đức -
Ngô Tý 185/43, Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Tân Bình
Võ Nguyễn Thanh Trung 117/6, Thống Nhất, P.11, Gò Vấp
Trần Thị Ngọc Nhi 617/55a, Ba Đình, P.9, Q.08
Nguyễn Ngọc Huy 151/5, Đồng Khởi, Bến Nghé, Q.01
Cty Cổ Phần Sun Steel DT 743 ấp Đông An - Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bìn
Nguyễn Quốc Dũng 57/10a, Kp4, Tân Thuận Đông, Q.07
Cty Tan Cang Sai Gon - Bqp Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh
Cty Tnhh Chánh Tùng Lo 4a Kcn Tan Tao - Đường Số 1 - Tân Tạo - Bình chánh
Trần Kim Duyên 15, Trần Khắc Chân, Tân Định, Q.01
Văn Hớn Sầu 343/4, Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10
Bùi Ngọc Mỹ A4-19 Phạm Văn Nghị Khu Nam Long 3 -  - Q.07 -
Hùynh Văn Hải 46/5, ấp Chánh, Xã Tân Xuân, Hóc Môn
Cty Tnhh Chế Biến Thực Phẩm Khang
Tùng 139/11, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú
Hà Minh Sơn 31/3, Tổ 17, Kp5, Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ
Hứa Trần Ngọc Linh 176, Lê Lai, Bến Thành, Q.01
Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng
Lương Tài 76, Lô Đất 55 Khu 1a-1b, Hoàng Sa, Đa Kao, Q.01
Nguyễn Ngọc Vũ 132/15, Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.03
Đỗ Thị Xuân Hương 115, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Q.01
Cty Cp Kỹ Thuật Bình Phú 106 - Hoa Cúc - P.7 - Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh
Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Phú An
Khang 195/15, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh
Cty Cp Dv  Bồ Câu 181/2 - Phạm Văn Hai - P.5 - Tân Bình - Tp Hồ Chí minh
Cty Tnhh Tm-Dv Công Nghệ Lạnh Kim
Tiến 20 Đường  643 - Tạ Quang Bửu - P.4 - Q.08 - Tphcm
Phạm Huỳnh Trọng 273/4/22, Nhật Tảo, P.8, Q.10
Ngân Hàng Tnhh Mtv Anz (Vn)- Cn
Tp.Hcm (Tưởng Tài Thịnh) 14 Lê Thái Tổ - Hàng Trống - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Nguyễn Thanh Hùng 46 - Phạm Văn Bạch - P.15 - Tân Bình - Tp Hồ Chí minh
Võ Quang Thắng 578 - Cộng Hòa - P.13 - Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Bibica (Võ Hồ Q.
Thanh-G101) 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình
Lê Quang Hiệp 212b/64a, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Q.01
Lê Thị Hồng Phượng 457/28, Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Q.01
Trần Thông 01, Kp 15, Chiến Lược, Bình Trị Đông, Bình Tân
Lương Văn Trí 82, Đường Số 13, Phước Bình, Q.09
Nguyễn Thị Đính 106 KP26 - Miếu Bình Đông - Bình Hưng Hòa A - Bình tân
Cty Dv Lữ Hành Sài Gòn Tourist 49, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Q.01
Cty Tnhh Xd Và Tm Minh Nguyên 242, Bàu Cát, P.11, Tân Bình
Lê Đình Phương 60/B4, Giang Văn Minh, An Phú, Q.02

Cty Cp Tư Vấn Xây Dựng Miền Nam 237, Quốc Lộ 13, P.26, Bình Thạnh
Nguyễn Minh Nhựt 107, Lô A, Cư Xá Gò Dầu 2, Tân Sơn Nhì, Tân Phú
Trần Thị Hoài Nhi 224/18, Kp 7, Đường Số 8, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
Cty Tnhh Sx & Tm Văn Minh A.B 10, Trần Văn Dư, P.13, Tân Bình
Cn Cty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa
Lan Hà 21b - Bắc Hải - P.15 - Q.10 - Tp Hồ Chí Minh
Cty Cp Chế Biến Thực Phẩm & Bánh
Kẹo Phạm Nguyên 613, Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Bình Tân
Công Ty Cổ Phần Kim Khí Tp Hồ Chí
Minh 8, Lê Duẩn, Bến Nghé, Q.01
Khưu Thị Thanh Diệu A91, Kp 2, Tô Ký, Đông Hưng Thuận, Q.12
Lê Ngọc Hà 23/14, Hoàng Diệu, P.10, Phú Nhuận
Trương Văn Tỷ 37, Chợ Lớn, P.11, Q.06
Huỳnh Thanh Tâm 66 - Nguyễn Ngọc Phương - P.19 - Bình Thạnh 
Đinh Công Dũng 1487, Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Q.07
Nguyễn Hoàng Nguyên 72/501a, Trương Quyền, P.6, Q.03
Nguyễn Văn Khuy 13/12, Tân Sơn, P.12, Gò Vấp
Nguyễn Vạn Phúc 127 - Trương Định - P.7 - Q.03 - Tp Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị  Phương Dung 33/18 - Quốc Hương - Thảo Điền - Q.02 - Tp Hồ Chí minh
Lềnh Lập Hóng 2b, Cư Xá Phú Bình, Lạc Long Quân, P.5, Q.11
Cty Cp Xây Dựng Viễn Thông Miền
Nam 323/17, Đào Duy Anh, P.9, Phú Nhuận
Nguyễn Đăng Khoa 28/1 - Trần Thiện Chánh - P.12 - Q.10 - Tp Hồ Chí minh
Nguyễn Hữu By Bưu Điện An Khánh, Q.02
Cty Tnhh Điện Tử B.N.A 57 - Huỳnh Thúc Kháng - Bến Nghé - Q.01 - Tp Hồ chí minh
Phạm Hoàng Tú 106e/10 - Lạc Long Quân - P.3 - Q.11 - Tp Hồ Chí minh

Dntn Thương Mại Dịch Vụ Thủy Tiên 666/45 - Đường 3/2 - P.14 - Q.10 - Tp Hồ Chí Minh
Cty Tnhh Tư Vấn Quản Lý I.M.C.C 86/9, Trần Hưng Đạo, P.7, Q.05
Nguyễn Xuân Sỹ 008, Lô B, C/Cư Phạm Viết Chánh, Phạm Viết Chánh p.19 q.bt
Trần Thị Ngọc Bích 20/9, Cư Xá Triệu Đà, Đường 3/2, P.14, Q.10
Vũ Duy Khánh 326, Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức
Lai Quốc Tài 155, Trần Quý, P.4, Q.11
Đoàn Ngọc Bình C15, Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp
Cty Cao Su Thống Nhất 83/3, Luỹ Bán Bích, Tân Thới Hòa, Tân Phú
Cty Dược Phẩm Cần Giờ(Lê Xuân
Kiên) 43D/14 - Hồ Văn Huê - P.9 - Phú Nhuận - TP Hồ Chí minh
Cty Tnhh Long Hoa 449/15, Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
Tô Chí Cường 136 - Lê Tuấn Mậu - P.13 - Q.06 - Tp Hồ Chí Minh
Tăng Vĩnh Thành 123, Khu Iii, C/Cư Trần Văn Kiểu, P.14, Q.10
Cty Vận Tải Hành Khách Đường Sắt
Sài Gòn 136, Hàm Nghi, Bến Thành, Q.01
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sản Phẩm
Khí Quốc Tế 12ab, Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh
Cty Tnhh Gạch Ngói Bình Thuận 117, Tổ 51, Kp 3, Giang Cự Vọng, Trung Mỹ Tây,
Cty Cp Xây Dựng & Kinh Doanh Địa
ốc Hòa Bình 235 - Võ Thị Sáu - P.7 - Q.03 - Tp Hồ Chí Minh

Cty Tnhh Tm Dv Quảng Cáo Điểm Đỏ 1386 - Đường 3/2 - P.12 - Q.11 - Tp Hồ Chí Minh
CÔNG TY Cổ  PHầN Đức BAN 215/79 - Nguyễn Xí - P.13 - Bình Thạnh - TP Hồ chí minh
Nguyễn Hữu Huân 42 - Mê Linh - P.19 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
Cty Cp Xd Tm Kim Minh 17/6 KP.1 - Đường Số 15 - Linh Chiểu - Thủ Đức
Nguyễn Thị Yến Phương 86/B4, Phan Văn Hân, P.17, Bình Thạnh
Cn Cty Cổ Phần Đầu Tư-Xd-Tm Gia
Nguyễn 50/A, Đồ Sơn, P.4, Tân Bình
võ hoàng triều 152/4 - Nguyễn Trọng Tuyển - P.8 - Phú Nhuận -
Huỳnh Thị Kim Vui 169 - Mạc Vân - P.12 - Q.08 - Tp Hồ Chí Minh
ÔNG DIệU KHANH 11 - Phan Huy Chú - P.10 - Q.05 - TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 43/10 - Đường Số 4 Kp1 Thạnh Mỹ Lợi - Q.02 - Tphcm
Cn Cty Tnhh Đỉnh Vàng E4/48, Kp5, Bình Trị Đông B, Bình Tân
Cty Tnhh Vĩnh Nam Anh 37/247l, Quang Trung, P.12, Gò Vấp
Lê Anh Vũ 87/2, Nguyễn Đình Chính, P.15, Phú Nhuận
Đinh Thị Thân 350/27a, Cư Xá Lý Tự Trọng, Hoàng Văn Thụ, P.4,q.tb
Lê Thị Hồng Phuong 336/20, Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.06
Phạm Thị Xuân An 246/4/2 ?p 7 - Xã Đông Thạnh - Hóc Môn - Tp Hồ chí minh
Nguyễn Đăng Thọ 128, Tổ 3, Đường Số 3, Phước Bình, Q.09
Lê Phong 194, Dương Tử Giang, P.4, Q.11
Trần Anh Sơn 45, Trường Sơn, P.2, Tân Bình
Trần Kim Hạnh 9, Phạm Đình Hổ, P.2, Q.06
Tạ Minh Long 36/30d, Khu Văn Thánh Bắc, Đường D2, P.25, Bình thạnh
Cty Cp Giám Định Cà Phê & Hàng
Hóa Xnk 228a, Pasteur, P.6, Q.03
Cty Tnhh Sx Tm Xd Thiên Đạt 349, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú
Hồ Đức Hà 153, Kp 1, Xa Lộ Hà Nội, Thảo Điền, Q.02
Công Ty Tnhh Khang Nguyên 612, Âu Cơ, P.10, Tân Bình
Cty Tnhh Xd Hồng Bảo 27-29, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái Bình, Q.01

Cty Tnhh Sài Gòn Allied Technologies Lô I4, Khu C.Nghệ Cao, Lê Văn Việt, Long Thạnh mỹ q.9
Nguyễn Bang Giao 224 - Thành Thái - P.14 - Q.10 - TP Hồ Chí Minh
Lê Thị Yến Nhi 9/6e - Quang Trung - P.8 - Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh
Trương Võ Trọng Hiếu 21/2b - Mỹ Huề - Xã Tân Xuân - Hóc Môn - Tp Hồ chí minh
Nguyễn Thị Ngân 103/7 - Lê Văn Quới - Bình Trị Đông - Bình Tân
C/N Cty Tnhh Shell Việt Nam 17, Lầu 15, Cao ốc Central Plaza, Lê Duẩn, Bến
Trương Ngọc Minh 52g, An Dương Vương, P.10, Q.06
Nguyễn Quang Minh 170, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Q.01
Lê Thị Có 34a, Phan Văn Khỏe, P.13, Q.05
Đặng Thanh Phước 08, Kp 2, Đường Số 21, Bình Trưng Đông, Q.02
Nguyễn Đình Thuần 29/4, Phan Xích Long, P.3, Phú Nhuận
Trần Hữu Lợi 284/73/24, Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
Cty Tnhh Sản Xuất & Thương Mại Hoa
Nhiệt Đới 149/21/1, Lê Thị Riêng, Bến Thành, Q.01
Nguyễn Minh Tân 20a, Kp 4, Đường Số 6, An Lạc A, Bình Tân
Nguyễn Quang Nguyên Thới An, Q.12
Nguyễn Tấn Sang B7/29, ấp 2, Thị Trấn Tân Túc, Bình Chánh
Đặng Thái Hà 20 - Lê Lợi - Bến Nghé - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
Vũ Đăng Tuệ 19, Bình Đức, P.15, Q.08
Nguyễn Thị Thu Lan 414/1a, Dương Bá Trạc, P.1, Q.08
Trần Thị Mỹ Nhung 79/6/2g, Quốc Lộ 13, P.26, Bình Thạnh
Nguyễn Văn Khiêm 2/6b, Tổ 25 Đường 4, Kp 4, Trần Não, Bình An, Q2
Đoàn Thanh Xuyên 1316 Lô M - Bàu Cát 2 - P.10 - Tân Bình - Tp Hồ chí minh
Cty Tnhh Chính Việt 23-25-27 Kdc Ap5 - Xã Phong Phú - Bình Chánh -

Cty Tnhh Xử Lý Chất Thải Hòa Bình 412, Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình
Cty Tnhh Văn Thái 37, Âu Dương Lân, P.2, Q.08
Trần Xái 283, Lý Thường Kiệt, P.9, Tân Bình
Cty Tnhh Tm Bách Quang 540/1, Phòng 003, Cao ốc Green Building, Cách M
Trần Minh Pháp 96, Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.03
Nguyễn Thị Lệ Hằng 3, Kp 2, Trần Quang Khải, Hiệp Phú, Q.09
Cty Tnhh Một Thành Viên Nhựa Đỉnh
Thịnh F9/22, ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh
Ma Công Bình 3/24 - Thích Quảng Đức - P.3 - Phú Nhuận - Tp Hcm
Nguyễn Hữu Tân 290b/23/16 - Dương Bá Trạc - P.1 - Q.08 - Tp Hồ chí minh
Trương Thị Liên Thư 9/19, Đặng Trần Côn, Bến Thành, Q.01
Nguyễn Thị Thùy Trang 113/2, Phan Văn Trị, P.10, Gò Vấp
Nguyễn Trung Nghĩa 232/6 - Bà Hạt - P.9 - Q.10 - Tp Hồ Chí Minh
Cty Tnhh Sxtm May Thêu Huy Phát
T.D 298/2a, Trần Phú, P.8, Q.05
Lưu Tấn Dũng 91, Trần Bình Trọng, P.2, Q.05
Cty Tnhh Thép Vinakyoei 21-23 - Nguyễn Thị Minh Khai - Bến Nghé - Q.01
Cty Tnhh Kỹ Thuật Tm Nam Kinh 13/12, Cầu Xéo, Tân Quý, Tân Phú
Cty Cp Xuất Nhập Khẩu Intimex 61 - Nguyễn Văn Giai - Đa Kao - Q.01 - Tp Hồ Chí minh
Nguyễn Thị Mai Hương 28, Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Q.02
Trinh Trang Nga C15, Quang Trung, P.11, Gò Vấp
Vũ Tiến Long 136/7a11, Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp
Cty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ
Xây Dựng Kiến Bình 18 Kp4 - Đường Số 10 - Tam Bình - Thủ Đức - Tphcm
Mã Văn Đôn 69, Hà Tôn Quyền, P.15, Q.05
cty tnhh quốc tế hoàn cầu 440/26a - Trần Hưng Đạo - P.2 - Q.05 - TP Hồ Chí minh
Trần Văn Sá 1008bl, Lò Gốm, P.8, Q.06
Nguyễn Thái Minh Tiến 81, Quang Trung, P.10, Gò Vấp
Hà Duy Thủy 10/64, Kp3, Hiệp Phú, Q.09
Nguyễn Quang 53/17b, Trần Khánh Dư, Tân Định, Q.01
Phan Công Tiên F6/13/3, Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh
Nguyễn Văn Hiển 5/7b - Lê Văn Thọ - P.14 - Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh
Cty Tnhh Vật Liệu Nhựa Minh Thái 1047, Kp 6, Quốc Lộ 1a, Bình Trị Đông A, Bình Tân
Ngo The Anh 448/5c To 13 Kp2 - Tăng Nhơn Phú A - Q.09 - Tphcm
Cty Tnhh Nestle Việt Nam 364, Tầng 9, Toà Nhà E-Town 3, Cộng Hòa, P.13, tân bình
Cty Tnhh Sản Xuất Tmdv Hồng Đạt 371b - Phạm Ngũ Lão - Phạm Ngũ Lão - Q.01 - Tphcm
TIỀN CƯỚC

1,033,421

450.387
927.678
137.514

416.911
481.782
1,094,006

466.118
238.767
468.826
225.116
1,315,561

473.671
964.271

28,376,988

21,586,714

243.576
1,005,065
320.329
808.661

5,844,233
473.338

1,300,885

107.106

226.128

542.159
375.072
390.891

306.134

157.794
787.206
737.828

106.138
516.957
1,358,581
210.522
343.431

214.593

309.911

305.799
991.576
772.539
467.32
531.844
372.915

21,586,714

905.935
1,041,552

753.575
234.401

680.457

4,249,018
214.41

5,550,479
190.197

336.34
209.782

1,534,998
266.333

199.096
605.058
115.402

1,992,409
183.285

2,175,418
612.36

105,998,173

334.417

404.822

110.316
247.356

1,317,796
255.507

1,402,518
296.24

7,099,743
1,027,564

609.55

894.538
602.477
1,057,325

1,466,056
542.56
700.22

385.021
304.849
462.204
103.609

660.439
66.391
553.355

1,709,100
1,218,974
301.968
932.048
173.378

310.878
145.299

205.257

1,858,905
421.029

314.716
1,902,792
1,761,399
219.361
194.119
102.79
5,816,680

538.877
211.228
164.477

514.994
583.844

288.688

926.348

848.817

204.087
966.673
199.801

1,058,858
7,938,490
1,838,849

495.503
468.048
519.232
173.689

728.618
445.838

1,076,496
280.833

1,520,414

1,266,998
4,448,600
130.019
144.279

15,834,650
261.797
708.115
657.958
357.082
381.912
601.872
604.228

33,907,772
514.915

318.411

1,029,594

383.214

70.261

147.987
1,572,219
710.997
1,897,546

286.673
18,096,753
455.608
517.2

431.878

481.215
305.144

817.405

7,594,353

1,392,510
227.464
8,159,429
4,458,581
2,502,023
1,505,838

1,764,108

202.033
283.811

206.42
18,912,657

33,907,772
1,160,589
6,713,421

361.006

12,843,806
818.485
62.991
2,442,454
133.125
313.789
250.192
242.136

158.712

140.212
646.613
329.227
481.92

592.447
520.896

530.108

699.273
948.412

280.846

639.71
342.622

155.433
181.703
393.97
438.382
10,595,249

11,897,771
331.893

896.742

1,702,519
398.765
167.357
193.003
219.888

312.667

2,542,714
580.882
156.836
704.138

324.157
563.691
220.633
243.474
477.12

262.129
116.776
351.285
378.27

6,105,103

1,096,893

104.028
1,172,459

1,908,037
445.812

9,371,280

577.818
747.709

827.037
480.977
328.964
1,293,455
329.212
635.599

959.084

616.533

1,245,242
545.1
633.374
304.594
86.366

205.174
133.081
909.173
1,823,732

400.554

4,911,402

686.905

576.999
265.645
4,048,978
177.32

2,399,032
453.67

434.141
480.592

1,441,261
725.8

119.255
400.986
374.004

554.891
331.529

1,637,597

376.599

328.529
1,864,798
282.895

243.881
596.224

2,953,711
836.015
192.698
9,160,865
517.028

115.996

356.363

467.222
959.904
264.7

304.499
569.598
107.451
710.096
9,193,202
480.253
2,524,416
190.01

1,493,506
800.962

2,392,164
284.458

6,597,531

433.348
229.415
1,285,591
122.822

254.895
384.122

1,133,233
742.698

347.115
321.547

1,095,171
453.878

109.584
531.842
702.207
389.538
69.936
201.177
501.693
333.638

104.093
4,919,275

9,371,280

110.279

48.02
444.854

1,935,896

615.068
208.019
4,406,926
348.167
247.941
849.454

756.997
282.204
398.799
132.496
564.461
9,779,295
320.095
729.197

238.206

719.362
248.092
332.934

311.903
362.779
7,050,415
209.225
671.311

444.143

227.391
1,157,856
304.499
24,246,158
485.614
479.147

7,091,150

132.278
1,204,574

1,663,861

284.377
169.147
1,489,090
171.181
813.663
320.83

582.545

672.838

659.848

4,129,071
1,197,507
4,705,995
225.067

2,970,054
1,833,186
985.333
427.775

220.366
359.627

365.744
132.691

2,391,456
1,323,736

693.386
894.712

660.403

1,644,460
1,120,118

376.691
601.424
265.736
699.064
103.325
2,080,098

649.224
994.388
2,300,514
470.49
422.127
1,091,315
478.722

2,992,734

236.173

551.585

1,919,143

263.089
276.012
455.808
660.834

363.666

103.113

140.186

5,652,203
91.205
324.379
226.346
771.092
280.396
793.031
338.859

1,107,030
1,793,652
322.485

557.626
1,201,020
798.461

689.997

221.53
530.096
857.612
2,343,252

2,363,256

2,306,505

6,881,167

575.469
531.827

8,259,088
483.305
1,222,722

101.754
262.398
1,448,779
78.099

52.92

153.523
245.457

212.72
112.54
561.222
80.725

293.926

1,709,100
215.491
486.901

974.892
500.629
749.868

677.58
142.222
1,411,356
515.495
498.309

2,163,897
1,261,277
885.82
130.193
130.282
343.296
633.428
786.283
864.707
612.321
576.495
14,803,505
260.582
655.54
2,294,314
1,509,648

834.279
451.9
423.062

720.606
112.885
548.2

218.451

110.085
90.885
54.18
384.62

729.175
254.798
10,860,984

7,594,353

1,340,928

302.92

2,667,350
8,047,451

425.093
264.134

514.383

11,897,771
196.479
382.584
609.5
567.779
997.508
123.184

1,728,276
6,134,638
362.643
3,724,225

245.809
58,914,492
15,874,803
282.268

515.561

528.153

337.376

1,318,286
910.656
273.454
279.697

6,144,167
321.018
207.326
419.501
1,200,458

1,418,011
3,566,174
385.033
657.56
1,712,932
894.2
469.604

421.639
1,670,312
184.033
402.515
636.314
16,302,923

4,679,293
259.15
600.193
369.818
165.785
372.827
309.236
72.025
449.66

168.84
700.018

627.581
482.694
416.43

328.203

133.305

473.865
2,338,852
3,918,399
77.781

512.322
97.06
395.315
14,036,912

224.384
173.361
742.413
794.301
695.916

243.349
306.283
572.155
147.802
576.201
674.849
6,272,473
10,321,509
616.582
719.09

6,274,065
31,085,726
193.936
483.222
363.852
649.014
183.141
4,994,802
240.542
294.81
691.954
326.865
155.874
1,899,133
284.658
552.149

427.966
277.502
672.546
544.475
30,254,255
705.661
1,341,835
13,642,941
501.04
121.84
272.847
725.006
506.146

1,247,910
448.695
827.306

54.81
758.024

17,044,200

1,454,338

597.573
828.901
339.584

3,414,369
282.331

547.616
764.185

6,819,696
452.811
163.835
578.231
894.092
1,056,387

456.873
113.507

2,544,122
281.412
14,249,517
633.374
535.203

586.134

302.316
626.404
101.632
352.562
540.74
127.87
1,758,091
2,600,110
3,917,946
1,453,789

103.442
1,916,810
449.553
501.651
14,737,010
218.064

11,450,441

1,177,914
1,124,910
2,090,931
373.217
12,314,497

1,518,011
322.839

621.801

5,413,384
435.776
488.434
417.993
339.825
361.26

3,007,298
796.165
666.792
1,114,284
1,051,263
122.302
5,680,584
229.395
170.301
453.103
498.001
1,391,910
175.446

1,081,913
845.038
107.908
153.745
1,056,213
280.913
49.71
971.238

95,359,012

9,286,800

1,119,858
3,745,171

229.956
105.756

311.13
303.023
676.848
352.803
857.261

152.28
168.529
445.069

859.315
474.088
188.709

438.378
991.197
684.438
269.531

172.925
401.562

346.678
432.491

95,359,012
244.4
1,116,451
1,704,368
362.061
1,099,836
1,998,584
441.563
930.565
572.93
461.369
553.302
636.557
25,980,639
294.43
512.8
425.003
262.824
81.082
7,656,207
2,636,142
2,965,271
527.597

6,819,696
133.803
292.258
106.358
209.775
1,047,601
244.829
73.223
202.515
360.273
609.161
472.581
740.838

137.015
87
113.932
1,359,681

359.373
328.269
891.924

666.77
144.344

453.381
625.184
215.762
1,024,555
223.455

1,350,002

1,941,919
732.894

397.657

969.174
1,123,917
460.659
683.464
197.694
157.954
206.942
690.421
781.359

336.004
220.67
469.831
939.986
319.395
4,257,884
1,073,564
1,366,120
481.44
109.921

581.959
692.139
136.896

1,361,615
708.495
182.441
425.273
5,384,124
2,828,555
442.125
415.583

5,111,852
945.952
1,478,345
387.834
770.639
1,808,343
427.273
1,656,706
138.967

272.535
305.192
162.414
211.285
225.949
3,101,904
860.666
207.283
469.634
1,076,744
201.988
1,595,721
142.27
468.428

392.829
501.338
748.12
583.917

423.121
79.064
494.526
1,251,372
284.385
989.572
146.992
275.65
180.54
575.687
276.432
764.546
10,321,509
1,265,695
108.474
31,085,726
951.14
533.427
73.183
418.197

2,015,943
2,516,820
133.2

769.916

658.395

354.028
294.426
665.385
150.221
846.277
2,455,275
1,423,637
2,260,614
2,480,748
802.667
407.648
673.311
133.403

385.456
523.946
266.12

526.04
484.626
376.835
365.047

817.002
191.23

258.263
16,302,923
939.136
1,789,014
901.976

422.7
314.064
420.918
404.716
466.113
394.936
1,240,996
290.7
137.434

95,359,012
1,176,777
669.711
2,066,759

598.962

3,596,707

675.514
185.718
817.611
645.136
140.23
1,132,367
800.67
500.215
512.789
1,194,035
113.627

1,249,854
509.344
351.992
865.261
1,574,896

639.513
866.31
357.417
1,214,996
1,348,822
192.254
78.992
9,953,117
604.032
1,227,667
1,331,883
417.882

463.391

8,756,329
579.609

1,236,896

180.417
307.345
102.345
649.399
1,161,588

444.951
712.022
504.996
158.829
172.374
738.105
341.293
1,039,273
186.421
446.738
618.853
437.684
142.279
542.764
544.514
370.133

5,163,407
370.098
521.96
571.586
825.442

1,543,541
267.747
136.727
194.551
137.607
303.664
495.526
346.1
1,291,336
399.839
1,185,547
171.057

780.062
214.091
377.899
430.06
792.758
364.063
549.992
42,508,615
253.227
558.288
183.889

262.63
1,076,746
1,314,362
852.467
625.17
495.511

957.155
669.548
477.45
10,854,591
233.532
354.96

233.317
352.368
3,580,935
2,963,706
235.16
1,108,906
750.333
453.32

605.821
1,079,039
2,798,293
393.506
655.016
2,640,795
51.074
659.069
277.68
1,291,588
164.4
918.882
345.965
DANH SÁCH THUÊ BAO TRẢ SAU VINAPHONE TPHCM
TÊN THUÊ BAO

84918666681 918666681 0918666681,


84918539257 918539257 0918539257,
84913908306 913908306 0913908306,

84913661022 913661022 0913661022,


84913920173 913920173 0913920173,
84918595728 918595728 0918595728,
84918114391 918114391 0918114391,
84913920283 913920283 0913920283,
84913673321 913673321 0913673321,
84918591021 918591021 0918591021,
841273994804
84918126044 918126044 0918126044,
84918001286 918001286 0918001286,
84913604411 913604411 0913604411,
84913908097 913908097 0913908097,
84913711753 913711753 0913711753,
84913916364 913916364 0913916364,
84919082997 919082997 0919082997,
84913604627 913604627 0913604627,
84913610557 913610557 0913610557,
84918797462 918797462 0918797462,
84918589442 918589442 0918589442,
841238001976
84913913630 913913630 0913913630,
84913831839 913831839 0913831839,
84918798299 918798299 0918798299,
84913838888 913838888 0913838888,
84918996699 918996699 0918996699,
84913701252 913701252 0913701252,
84919695549 919695549 0919695549,
84913807624 913807624 0913807624,
84918327172 918327172 0918327172,
84949984949 949984949 0949984949,
84913814254 913814254 0913814254,
84918981158 918981158 0918981158,
84918387209 918387209 0918387209,
84913638592 913638592 0913638592,
84918565792 918565792 0918565792,
841238971864
841273992249
84913856448 913856448 0913856448,
84913765692 913765692 0913765692,
84913151371 913151371 0913151371,
84918108326 918108326 0918108326,
84919796867 919796867 0919796867,
84913923926 913923926 0913923926,
84918855969 918855969 0918855969,
84916000999 916000999 0916000999,
84913921111 913921111 0913921111,
84913779531 913779531 0913779531,
84913924170 913924170 0913924170,
84918907165 918907165 0918907165,
84919678888 919678888 0919678888,
84918518312 918518312 0918518312,
841234567834
84913926523 913926523 0913926523,
84918223477 918223477 0918223477,
84918261339 918261339 0918261339,
84948889995 948889995 0948889995,
84918009596 918009596 0918009596,
84918402214 918402214 0918402214,
84913925893 913925893 0913925893,
84913661474 913661474 0913661474,
84918088899 918088899 0918088899,
841257640344 0,
84919696930 919696930 0919696930,
84917336681 917336681 0917336681,
84913104927 913104927 0913104927,
84913719021 913719021 0913719021,
84913921372 913921372 0913921372,
84913152815 913152815 0913152815,
84913845422 913845422 0913845422,
84948014688 948014688 0948014688,
84919977035 919977035 0919977035,
84918070631 918070631 0918070631,
84913732899 913732899 0913732899,
84918029481 918029481 0918029481,
84918636819 918636819 0918636819,
84913776049 913776049 0913776049,
84946757575 946757575 0946757575,
84917492692 917492692 0917492692,
84916802168 916802168 0916802168,
84917278575 917278575 0917278575,
84913644944 913644944 0913644944,
84918723265 918723265 0918723265,
84948005758 948005758 0948005758,
84918699999 KH phan hoi ko đc nt rac
84913910755 913910755 0913910755,
84913670797 913670797 0913670797,
84913928701 913928701 0913928701,
84913802324 913802324 0913802324,
84919275275 919275275 0919275275,
84919170144 919170144 0919170144,
84918225252 918225252 0918225252,
84913899013 913899013 0913899013,
84913916058 913916058 0913916058,
84913924228 913924228 0913924228,
84913194382 913194382 0913194382,
84913929712 913929712 0913929712,
84913641152 913641152 0913641152,
84913905032 913905032 0913905032,
84917269235 917269235 0917269235,
841238977716 238977716 0238977716,
84917479084 917479084 0917479084,
84919222771 919222771 0919222771,
84912864456 912864456 0912864456,
84919797890 919797890 0919797890,
84918205685 918205685 0918205685,
84918339156 918339156 0918339156,
84945206868 945206868 0945206868,
84913770458 913770458 0913770458,
84913920353 913920353 0913920353,
84919435407 919435407 0919435407,
84917373319 917373319 0917373319,
84918040471 918040471 0918040471,
84913832296 913832296 0913832296,
841273989544 273989544 0273989544,
84918151343 918151343 0918151343,
84919690689 919690689 0919690689,
84916755878 916755878 0916755878,
84913928908 913928908 0913928908,
84918030509 918030509 0918030509,
84913124406 913124406 0913124406,
84913895969 913895969 0913895969,
84917566925 917566925 0917566925,
84918139483 918139483 0918139483,
84913771222 913771222 0913771222,
84919976383 919976383 0919976383,
84913772727 913772727 0913772727,
84918530991 918530991 0918530991,
84918599401 918599401 0918599401,
84919702238 919702238 0919702238,
84913923786 913923786 0913923786,
84913836131 913836131 0913836131,
84918033209 918033209 0918033209,
84918139313 918139313 0918139313,
84913912266 913912266 0913912266,
84913903836 913903836 0913903836,
841234050367 234050367 0234050367,
84918272360 918272360 0918272360,
84913815397 913815397 0913815397,
84913106424 913106424 0913106424,
84913920469 913920469 0913920469,
84913924635 913924635 0913924635,
84919600888 919600888 0919600888,
84913925935 913925935 0913925935,
84913811554 913811554 0913811554,
84918456978 918456978 0918456978,
84918099857 918099857 0918099857,
84918501600 918501600 0918501600,
84918264128 918264128 0918264128,
84913610228 913610228 0913610228,
84913909263 913909263 0913909263,
84913701593 913701593 0913701593,
84917200929 917200929 0917200929,
84913641144 913641144 0913641144,
84913905958 913905958 0913905958,
84913930988 913930988 0913930988,
84913614816 913614816 0913614816,
84913832572 913832572 0913832572,
84945221311 945221311 0945221311,
84946065599 946065599 0946065599,
84913731895 913731895 0913731895,
84919666839 919666839 0919666839,
84918710782 918710782 0918710782,
84913945888 913945888 0913945888,
841273991708 273991708 0273991708,
84913777111 913777111 0913777111,
84913641167 913641167 0913641167,
841236975729 236975729 0236975729,
841254454446 254454446 0254454446,
84913919134 913919134 0913919134,
84918001953 918001953 0918001953,
84913154153 913154153 0913154153,
84919338960 919338960 0919338960,
84913747454 913747454 0913747454,
84919174869 919174869 0919174869,
84913659001 913659001 0913659001,
84917569996 917569996 0917569996,
84918682788 918682788 0918682788,
84947718718 947718718 0947718718,
84919207218 919207218 0919207218,
84913741745 913741745 0913741745,
84913127839 913127839 0913127839,
84919696818 919696818 0919696818,
84913902141 913902141 0913902141,
84914105511 914105511 0914105511,
84916343434 916343434 0916343434,
84919591112 919591112 0919591112,
84913827269 913827269 0913827269,
84913158280 913158280 0913158280,
84919172848 919172848 0919172848,
84913442242 913442242 0913442242,
84918208919 918208919 0918208919,
84913904853 913904853 0913904853,
84918117547 918117547 0918117547,
84917336917 917336917 0917336917,
84919007199 919007199 0919007199,
84913915140 913915140 0913915140,
84919666090 919666090 0919666090,
84917569624 917569624 0917569624,
84918028820 918028820 0918028820,
84917568717 917568717 0917568717,
84913921930 913921930 0913921930,
84948073316 948073316 0948073316,
84918738759 918738759 0918738759,
84918736733 918736733 0918736733,
84918181328 918181328 0918181328,
84917295636 917295636 0917295636,
84948018617 948018617 0948018617,
84918515685 918515685 0918515685,
84918110618 918110618 0918110618,
84919691032 919691032 0919691032,
84917378987 917378987 0917378987,
84918309997 918309997 0918309997,
84918115215 918115215 0918115215,
84916677888 916677888 0916677888,
84918343970 918343970 0918343970,
84913175846 913175846 0913175846,
84918021817 918021817 0918021817,
84913869491 913869491 0913869491,
84913748037 913748037 0913748037,
84913746598 913746598 0913746598,
84918956960 918956960 0918956960,
84918585373 918585373 0918585373,
84913889909 913889909 0913889909,
84919191988 919191988 0919191988,
841273991958 273991958 0273991958,
84917567604 917567604 0917567604,
84919171036 919171036 0919171036,
84913903801 913903801 0913903801,
84918276862 918276862 0918276862,
84918345692 918345692 0918345692,
84918778963 918778963 0918778963,
84913808739 913808739 0913808739,
84913170858 913170858 0913170858,
84918032728 918032728 0918032728,
84918042460 918042460 0918042460,
84918438999 918438999 0918438999,
84918204033 918204033 0918204033,
84913801101 913801101 0913801101,
84913835855 913835855 0913835855,
84917269875 917269875 0917269875,
84948089214 948089214 0948089214,
84913907960 913907960 0913907960,
84918489031 918489031 0918489031,
84943511118 943511118 0943511118,
84913907312 913907312 0913907312,
84913154833 913154833 0913154833,
84913802357 913802357 0913802357,
84913127074 913127074 0913127074,
84917215040 917215040 0917215040,
84913794416 913794416 0913794416,
84913922278 913922278 0913922278,
84913806484 913806484 0913806484,
84918749075 918749075 0918749075,
84918683562 918683562 0918683562,
84913881185 913881185 0913881185,
84919562974 919562974 0919562974,
84919172598 919172598 0919172598,
84918594042 918594042 0918594042,
84918771411 918771411 0918771411,
84913760137 913760137 0913760137,
84918508935 918508935 0918508935,
84913812074 913812074 0913812074,
84918066150 918066150 0918066150,
84913905519 913905519 0913905519,
84919795796 919795796 0919795796,
84913917156 913917156 0913917156,
84918264732 918264732 0918264732,
84913137244 913137244 0913137244,
84913805778 913805778 0913805778,
84913723663 913723663 0913723663,
84918606868 918606868 0918606868,
84919175366 919175366 0919175366,
84913738549 913738549 0913738549,
84918261293 918261293 0918261293,
84913929495 913929495 0913929495,
84913157996 913157996 0913157996,
84918120946 918120946 0918120946,
84919610610 919610610 0919610610,
84913927881 913927881 0913927881,
84913806749 913806749 0913806749,
84917383914 917383914 0917383914,
84917489996 917489996 0917489996,
84919793901 919793901 0919793901,
841234313111 234313111 0234313111,
84913766862 913766862 0913766862,
84913801205 913801205 0913801205,
84918729494 918729494 0918729494,
84913700787 913700787 0913700787,
84918334664 918334664 0918334664,
84913626929 913626929 0913626929,
84913923371 913923371 0913923371,
84918032993 918032993 0918032993,
84913621863 913621863 0913621863,
84913725914 913725914 0913725914,
84918063032 918063032 0918063032,
84918031040 918031040 0918031040,
84917214709 917214709 0917214709,
84918132179 918132179 0918132179,
84913161488 913161488 0913161488,
84913902486 913902486 0913902486,
84913780104 913780104 0913780104,
84918436907 918436907 0918436907,
84919116868 919116868 0919116868,
84918390947 918390947 0918390947,
84913808720 913808720 0913808720,
84913828714 913828714 0913828714,
84913111009 913111009 0913111009,
84913191914 913191914 0913191914,
84919701751 919701751 0919701751,
84913111929 913111929 0913111929,
84918500240 918500240 0918500240,
841273992456 273992456 0273992456,
841236969847 236969847 0236969847,
84913914194 913914194 0913914194,
84919170525 919170525 0919170525,
84919174836 919174836 0919174836,
84918659324 918659324 0918659324,
84913911064 913911064 0913911064,
841232315554 232315554 0232315554,
84918484227 918484227 0918484227,
84913004581 913004581 0913004581,
84919955577 919955577 0919955577,
84918122067 918122067 0918122067,
84918437398 918437398 0918437398,
84916666995 916666995 0916666995,
84919695931 919695931 0919695931,
84913806255 913806255 0913806255,
84917546535 917546535 0917546535,
84913903239 913903239 0913903239,
84918011441 918011441 0918011441,
84916680600 916680600 0916680600,
84918032893 918032893 0918032893,
84918476073 918476073 0918476073,
84913127852 913127852 0913127852,
84913162322 913162322 0913162322,
84913608600 913608600 0913608600,
84913636732 913636732 0913636732,
84918712709 918712709 0918712709,
84919398888 919398888 0919398888,
84918292799 918292799 0918292799,
84913926534 913926534 0913926534,
84918417589 918417589 0918417589,
84918343990 918343990 0918343990,
84913675109 913675109 0913675109,
84948029657 948029657 0948029657,
84918595291 918595291 0918595291,
84913702622 913702622 0913702622,
84918291166 918291166 0918291166,
84919794414 919794414 0919794414,
84945886399 945886399 0945886399,
84918847171 918847171 0918847171,
84913810178 913810178 0913810178,
84913918998 913918998 0913918998,
84917337484 917337484 0917337484,
84913190396 913190396 0913190396,
84918202695 918202695 0918202695,
84915322478 915322478 0915322478,
84913917432 913917432 0913917432,
84913803897 913803897 0913803897,
84919691288 919691288 0919691288,
84918848878 918848878 0918848878,
84913164481 913164481 0913164481,
84918670369 918670369 0918670369,
84918479641 918479641 0918479641,
84918148849 918148849 0918148849,
84918649999 918649999 0918649999,
841236975039 236975039 0236975039,
84918906098 918906098 0918906098,
84918991331 918991331 0918991331,
84918132264 918132264 0918132264,
84918713234 918713234 0918713234,
84918030417 918030417 0918030417,
84918540459 918540459 0918540459,
84913655760 913655760 0913655760,
84917113153 917113153 0917113153,
841235934770 235934770 0235934770,
84942240301 942240301 0942240301,
84913809179 913809179 0913809179,
84913901720 913901720 0913901720,
84918007260 918007260 0918007260,
84913919896 913919896 0913919896,
84918358780 918358780 0918358780,
84919556575 919556575 0919556575,
84913836773 913836773 0913836773,
84918033826 918033826 0918033826,
84913912701 913912701 0913912701,
84918128968 918128968 0918128968,
84913710988 913710988 0913710988,
84918459152 918459152 0918459152,
84913905447 913905447 0913905447,
84913645574 913645574 0913645574,
84913917367 913917367 0913917367,
84919097551 919097551 0919097551,
84913655516 913655516 0913655516,
84918026266 918026266 0918026266,
84913658382 913658382 0913658382,
84918369678 918369678 0918369678,
84913783894 913783894 0913783894,
84918138258 918138258 0918138258,
84917340372 917340372 0917340372,
84913923068 913923068 0913923068,
84918622692 918622692 0918622692,
84913668788 913668788 0913668788,
84918279545 918279545 0918279545,
84918657052 918657052 0918657052,
84918228338 918228338 0918228338,
84913928839 913928839 0913928839,
84919120212 919120212 0919120212,
84913717182 913717182 0913717182,
84913925999 913925999 0913925999,
84918682786 918682786 0918682786,
84918159567 918159567 0918159567,
84917296818 917296818 0917296818,
84918181978 918181978 0918181978,
84917330148 917330148 0917330148,
84913903863 913903863 0913903863,
84913801237 913801237 0913801237,
84918178624 918178624 0918178624,
84919976200 919976200 0919976200,
84913924319 913924319 0913924319,
84918016357 918016357 0918016357,
84919338821 919338821 0919338821,
84913662788 913662788 0913662788,
84913994455 913994455 0913994455,
84913903204 913903204 0913903204,
84913661821 913661821 0913661821,
84913928839 913928839 0913928839,
84917341005 917341005 0917341005,
84918329646 918329646 0918329646,
84917347980 917347980 0917347980,
84917276321 917276321 0917276321,
84918459046 918459046 0918459046,
84917297706 917297706 0917297706,
84913939979 913939979 0913939979,
84918766688 918766688 0918766688,
84913745585 913745585 0913745585,
84913905272 913905272 0913905272,
84913407607 913407607 0913407607,
84913777066 913777066 0913777066,
84918229268 918229268 0918229268,
84913728568 913728568 0913728568,
84919085589 919085589 0919085589,
84912567158 912567158 0912567158,
84918770599 918770599 0918770599,
84915930859 915930859 0915930859,
84913630200 913630200 0913630200,
84919774761 919774761 0919774761,
84917520194 917520194 0917520194,
84917336979 917336979 0917336979,
84913920736 913920736 0913920736,
84919187259 919187259 0919187259,
84913741802 913741802 0913741802,
84916801690 916801690 0916801690,
84916666164 916666164 0916666164,
84918683246 918683246 0918683246,
84913808090 913808090 0913808090,
84918682863 918682863 0918682863,
84917349096 917349096 0917349096,
84917373302 917373302 0917373302,
84918429927 918429927 0918429927,
841236970734 236970734 0236970734,
84919171358 919171358 0919171358,
84917399168 917399168 0917399168,
84917646666 917646666 0917646666,
84918406186 918406186 0918406186,
84918039317 918039317 0918039317,
841236974966 236974966 0236974966,
84913920578 913920578 0913920578,
84913692430 913692430 0913692430,
84945235555 945235555 0945235555,
84918573064 918573064 0918573064,
84918579997 918579997 0918579997,
84918264706 918264706 0918264706,
84917560954 917560954 0917560954,
84918098669 918098669 0918098669,
84913145677 913145677 0913145677,
84913920437 913920437 0913920437,
84918009209 918009209 0918009209,
84918771901 918771901 0918771901,
84913913332 913913332 0913913332,
841232676789 232676789 0232676789,
84919288258 919288258 0919288258,
84918001810 918001810 0918001810,
84917350159 917350159 0917350159,
84918048499 918048499 0918048499,
84913609290 913609290 0913609290,
84919690967 919690967 0919690967,
84918434440 918434440 0918434440,
84913895747 913895747 0913895747,
84919733113 919733113 0919733113,
84918704838 918704838 0918704838,
84918331020 918331020 0918331020,
84913959787 913959787 0913959787,
84917295095 917295095 0917295095,
84918403456 918403456 0918403456,
841254343434 254343434 0254343434,
84913901659 913901659 0913901659,
DANH SÁCH THUÊ BAO TRẢ SAU VINAPHONE TPHCM
TÊN KHÁCH HÀNG
Hoàng Văn Khanh
Nguyễn Vũ Đăng
Cty Tnhh Tm Dv Sx Tân Kim Sơn
Triệu Quốc Bình
Trần Trung Sỹ
Hoàng Ngọc Mai
Phạm Hồng Đức Phước
Lưu Huệ Thanh
Phạm Thị Hồng Linh
Nguyễn Hữu Thanh
Kha Thành Hồng
Phạm Ngọc Hùng
CTY TNHH XNK TÂN CÔNG TH?NH
Phạm Tiến Dương
Đàm Diệu Phong
Đỗ Xuân Tuấn
Cty Nông Sản Thực Phẩm Lục Tỉnh
Mai Hữu Lộc(Cty Tnhh Ttg)
Nguyễn Văn Thành
Cn Cty Cp Dược Vt Yt Thanh Hoá
Đào Xuân Tiến
Cty Cp Tư Vấn Xây Dựng Tổng Hợp
Nguyễn Sỹ Minh
Nguyễn Thị Ngọc Thủy
Nguyễn Anh Dũng
Dntn Thương Mại Đại Đồng
Cty Tnhh May Y.I.Hùng
Nguyễn Thị Thu Oanh
Tran Phi Hung
Cty Tnhh 1tv Hương Sơn Hai
Cty Tnhh Cơ Khí - Xây Dựng Hoàng Gia
Cty Tnhh Tm Dv Thiên Nam Hòa
Cty Cp Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản
Cty Tnhh Vật Liệu Xây Dựng Toàn Cầu
Cty Tnhh Tm & Vt Xăng Dầu Minh Tấn
Nguyễn Tân
Văn Thúy Ngọc
Dương Khắc Cường
Kiều Thị Vẽ
Phan Văn Đức
Nguyễn Thị Ngọc
Phan Huy Ngọc Hiệp
Vũ Thị Lan Anh
Vpđd Cty Sajviet Overseas Pvt. Ltd.,
Lê Văn Bé Tư
Nguyễn Trung Dũng
Cty Cp Thiết Kế Worleyparsons Dầu Khí Vn
Cty Tnhh Hai & Ba
Ngân Hàng Pt Nhà Đbscl Chi Nhánh Sài Gòn
Cty Tnhh Mtv Nhà Đất Thắng Lợi
Trương Xiêu Vị
Lâm Nghị Hoàn
Cty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí
Cty Tnhh Air Power Resources Việt Nam
Cty Tnhh Tm Dv Minh Thành Khang
Cty Tnhh Viễn Thông Fpt Miền Nam
Phạm Vũ Huân
Lê Minh Đức
Dương Đức Nhật
Cty Tnhh Tm Hoằng Đạt
Vpđd Thường Trú Rare Antibody Antigen Supply,Inc
Cty Tnhh Hữu Thành
Cty Tnhh Tm & Dv Niên Thành
Cn Cty Cp V-Trac Tại Đồng Nai
Huỳnh Ngọc Mai
Lê Thu Nga
Trần Văn Cường
Nguyễn Văn Quý
Hoàng Thị Nga
Lê Thanh Việt
Nguyễn Quốc Trường
Đỗ Thị Loan
Cty Tnhh Một Thành Viên Tm Dv Cơ Điện Lạnh An K
Trần Văn Đức
Võ Công Hoan
Cn Cty Tnhh Olam Vn
Dntn Tm - Dv Tin Học Nhất Kiến
Trương Thị Thanh Mai
Nguyen Dac Minh Son
Trần Viết Đỉnh
Lê Sơn Hiệp
Công Ty Tnhh Viễn Thông Văn Minh
Thang Thanh Phương
Đặng Thị Kim Thanh
Cty Tnhh Truyền Thông Thương Hiệu Quốc Tế
Hoàng Thị Thanh
Trần Chấn Văn
Nguyễn Kim Thúy
Cty Tnhh Xây Dựng Sông Lục
Cty Cp Công Nghệ Bách Việt
Nguyễn Văn Đông
Bùi Văn Tuân
Truong Thanh Long
Lê Văn Tuấn
Nguyễn Văn Cương
Võ Chiêu Anh
Cty Tnhh Kiểm Toán Và Tư Vấn
Nguyễn Văn Quyết
Ngô Văn Thanh
Cty Tnhh Thiên Phú
Cty Cp Sx Thức Ăn Thủy Sản Tomboy
Phan Vũ Tuyết Lan
Cty Cp May Thêu Giày Dép W.E.C Sài Gòn
Cty Tnhh Ricco Việt Nam
Ngô Quốc Cường
Bùi Ngọc Huệ
Trần Thanh Sơn
Cty Tnhh Tm Và Xd Đỗ Thiên Long
Cty Cp Kim Loai Csgt Viet Nam
Cty Tnhh Xd & San Lấp Nền Trung Dũng
Nguyễn Thị Bích Liên
Cty Tnhh Công Nghệ Mới N.T
Cty Cổ Phần 3t
Cty Tnhh Đầu Tư Công Nghệ Trường Khôi
Nguyễn Thị Phương Trinh
Cty Tnhh Thiết kế Kiến Trúc Nhà Việt
Nguyễn Văn Thạch
Trạm Kinh Doanh Xăng Dầu Số 1
Phan Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Đinh Thị Minh
Vương Thành Long
Phạm Hồng Hà
Nguyễn Thị Như Ngọc
Sở Công Văn
Nguyễn Kim Thương Hà
Đoàn Hoài Giang
Mai Thị Quỳnh Anh
Đàm Kiên Tường
Cty Tnhh Tm Dv Vận Tải Khải Việt
Cty Tnhh Tm Dv An An
Nguyễn Hà Triều Nguyên
Châu Quốc Khải
Võ Thị Thảo
Cty Tnhh Thượng Hảo
Cty Cp Dv Nông Nghiệp Và Tm Thuận Kiều
Dntn Sơ Chế Nông Sản Xk Chí Cường
Nguyễn Thị Diệu Ngọc
Cty Cp Cơ Khí Và Xây Lắp Công Nghiệp
Trương Minh Tứ
NGUYEN DUC HOANG QUAN
Nguyễn Thị Ngọc Thùy
Dương Văn Thành
Phạm Minh Hảo
Cty Cổ Phần Lai Dắt & Vận Tải Chim Ưng
Cty Tnhh Thương Mại Xnk Đại Cổ Sinh
Cty Tnhh Một Thành Viên Tv & Xl Dữ Liệu Chánh Tu
Trần Minh Luân
Cty Cp Tư Vấn Xây Dựng Quốc Tế
Cty Tnhh Tm Dv Vận Tải Hoàng Hổ
Nguyễn Hữu Nghĩa
Trần Nguyễn Minh Thương
Từ Phú Hưng
Tiêu Toàn Trung
Phan Thanh Minh
Cty Tnhh Tư Vấn Thương Mại Phú Khang
Ic Companys Hongkong Limited
Đặng Hoàng Phúc
Cty Tnhh Xây Dựng Đăng Minh
Nguyễn Hoàng Khanh
Dương Thanh Tùng
Vpđd Cty I.G. Int'L Trading Ltd.
Huỳnh Vĩnh Hương
Nuyễn Văn Tuấn
Phạm Văn Thấu
Cty Tnhh Tm Dv Bảo Vệ Quốc Dũng
Nguyễn Xuân Lợi
Đào Trung Kiên
Phạm Trịnh Ngọc Thạch
Cty Cp Đầu Tư Kinh Tế Sài Gòn
Huỳnh Thị Hải Vân
Phạm Thị Ngọc Thuần
Nguyễn Thị ?nh Hồng
Trịnh Xuân Bách
Trần Quốc Tuấn
Trần Thị Mỹ Hảo
Cty Tnhh Xd Tm Dv Ngô Hoàng
Nguyễn Ngọc Phan
Cty Cổ Phần Cao Su Việt Lào
Cty Tnhh Thủy Sản Triều Anh
Phạm Minh Hiệp
Cty Tnhh Tm Xd Giao Thông Hồng Minh
Công Ty Tnhh Việt Nhơn
Cty Tnhh Một Thành Viên Xnk Lê Minh
Đỗ Hữu Lộc
Trần Văn Chung
Nguyễn Việt Cường
Huỳnh Thị Kim Hoa
Nguyễn Trung Hưng
Cty Tnhh Xd-Tm & Dv Sửa Chữa Máy Cn Vinarich
Cty Tnhh Xuân Chính
Cty Cổ Phần Năm Ấn
Lê Văn Út
Lê Hoàng Mỹ
Nguyễn Hưũ Thành
Cty Cp Xây Dựng & Thương Mại Bình Phát
Cty Cổ Phần Đầu Tư - Kinh Doanh Nhà
Phan Thái Hữu
Công Ty Tnhh Nam Bắc
Cty Tnhh Tm Dv Thanh Nhã
Nguyễn Viết San
Vũ Bá Trí
Cty Tnhh Sx Tm Dich Vụ Nhân Nghĩa
Cty Tnhh Bảo Hưng
Nguyễn Hoàng Triều Minh
Cty Tnhh Tm Vĩnh Thịnh Phát
Ngô Vi Hoán
Đoàn Vũ Thanh
Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động
Trương Hoàng Vũ
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Võ Công Minh
Trần Hòa Bình
Trần Minh Tân
Cty Tnhh Viễn Thông Motorola Việt Nam
Lê Thị Kiều Loan
Cty Tnhh Cơ Khí Hàng Hải Thiên An
Nguyễn Văn Trình
Võ Thị Thanh Thúy
Cty Tnhh Sx Tm Nhựa Á Châu
La Anh Tuấn
Cty Tnhh Kim Thanh Thanh
Võ Thị Ánh Loan
Nguyen Huu Nhuan
Đặng Thị Hồng Phượng
Cty Tnhh Tm Dv-Gc Sx Các Thiết Bị Inox Hai Trườn
Nguyễn Đức Minh
Cty Tnhh Tm & Dịch Vụ Quang Việt Long
Lê Văn Giới
Cty Cp Vận Tải Lê Trần
Nguyễn Thị Hồng Vân
Mai Thế Hùng
Cty Cp Việt-Pháp Sx Thức Ăn Gia Súc
Hoàng Lan Vân Anh
Cn Cty Cp Xuất Nhập Khẩu & Đầu Tư Thừa Thiên H
Quách Xảo Nga
Nguyễn Mạnh Trường
Cty Tnhh Msc Việt Nam
Dư Lềnh
Nguyễn Thị Thu Hằng
Do Thanh Tam
Cty Cổ Phần Sx Kd Toàn Mỹ
Cong Ty Duffill Watts - Tse Ltd.
Văn Phòng Hđnd Và Ubnd Thành Phố
Cty TNHH TM Vạn Thịnh Phát
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Phanxipăng
Cty Tnhh Quan Ly Du An Va Thiet Ke Xay Dung Trun
Huỳnh Ngọc Đức
Lưu Phú Liên
Cao Đức Nhân
Cty Cổ Phần Sx Tm Việt Hải Long
Cty Cp Tv Đầu Tư & T/Kế Xây Dựng C.D.C.O
Cty Tnhh Hempel Việt Nam
Cty Tnhh Cơ Khí Nam Việt
Cty Tnhh Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Nét Kiến
Cty Tnhh Phương Sáng
Trần Châu
Cty Tnhh Thái Sơn S.P
Cty Tnhh Xd Tm Nguyên Huy
Nguyễn Quang Thoại
Cty Tnhh Alliance Global Services
Cty Tnhh Sx Tm Xd Thiên Thanh
Hoang Thi Minh Khieu
Lê Hoàng Nam
Từ Tôn Tẫn
Nguyễn Ngọc Lan
Trần Ngọc Thường
Trần Thị Lệ Dung
Cty Cổ Phần Tico
Đỗ Giang Nam
Võ Văn Lộc
Cty Tnhh Một Thành Viên Tổng Công Ty Khí
Cn Cty Thăng Long - Bộ Công An
Cty Tnhh Sx Cơ Khí-Cầu Trục&Lắp Máy Tân Cơ
Cty Tnhh Thương Mại Kim Gia Hưng
Cty Tnhh Tầm Nhìn Việt
Cty Tnhh Việt Nam Paiho
Cty Tnhh Tm Dv Vĩ Đạt
Phùng Thúy Tiên
Vũ Quang Hà
Phan Thị Diễm Hương
Ngô Quốc Hoà
Lê Trọng Quang Trung
Cty Cp Bất Động Sản Bình Thiên An
Đặng Quốc Hoàng
Lê Thị Khánh Băng
Cty Tnhh Bằng Hữu
Công Ty Tnhh Tm Dv Vận Tải Quốc Thịnh
Nguyễn Văn Nghĩa
Đỗ Văn Diệp
Huynh Dang Ho
Công Ty Tnhh Một Thành Viên27-7
Nguyễn Tiến Lâm
Lê Thanh Hải
Huỳnh Văn Sang
Phòng Đối Ngoại Quân Khu 7
Vpđd Cty International Furniture Marketing, Inc.
Cty Tnhh Tm - Dv Phong Tuyền
Phạm Văn Phước
Cty Tnhh Tm Sa Giang
Cty Tnhh Sx Tm Tân Đông Dương
Lê Thanh Tuấn
Đinh Hữu Thành
Trần Xuân Thảo
Cty Tnhh Dược Phẩm Cẩm Tú
Nguyễn Hải Đăng
Chi Nhánh Mi Ka
Cty Co Phan Dau Tu & Kinh Doanh Bat Dong San 58
Cty Tnhh Trinh Thiên
Tran Pham Anh Tuan
Phan Chi Mỹ
Cty Tnhh Thương Mại Dich Vụ T.T.C
Trương Tuấn Việt Thắng
Đào Quốc Tuấn
Nguyễn Chí Trung
Nguyễn Danh Tiến
Hoàng Huy Công
Hoàng Trần Nhật Anh
Cty Tnhh Sx Tm Kim Hoàn Vũ
Cty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ G.B
Trần Phong Lâm
Nguyễn Văn Tý
Cty Tnhh Saigon Ve Wong
Phạm Thị Uyên
Cty Tnhh Cự Phong
Vpđd Nord Gear Pte, Ltd
Khưu Thị Thu Hằng
Lâm Chí Trung
Cty Tnhh Thiết Kế Xd & Tvđt Nhất Kiến
Trần Hải Linh
Cty Tnhh Thương Mại Trang Nông
Cty Cp Đ/Tư & V/Tải Dầu Khí Vina S.H.I.N
Lương Kế Hào
Cty Tnhh Tm Dv Phú Thuận
Cục 12 - Tổng Cục Ii
Cty Tnhh Sabmiller Việt Nam
Cty Tnhh Tư Vấn Xây Dựng Sino Pacific
Lê Hữu Nghĩa
Cty C/Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tphcm
Hoàng Thị Xuân Hạnh
Ct Tnhh Tm&Dv Trần Linh
Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Văn Lực
Đổ Thị Yến
Trần Văn Dân
Dntn Kinh Doanh Than Mỏ Bắc Nam
Nguyễn Hoàng Dũng
Cty Tnhh Căn Hộ Vườn Phố Việt Nam
Cty Tnhh Cung Cấp Dctt & Tbgd Bảo Thắng
Mai Thị Thu Hà
Đinh Tiến Dũng
Tăng Minh Châu
Công Ty Tnhh Sx Tm Hòa Thái Bình
Cao Thị Kim Hoàng
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Hùng Dũng
Phan Thi Ngoc Em
Cty Cổ Phần Ấn Phẩm
cty cp nhiên liệu sài gòn
Phạm Hoàng Diệu
Cty Tnhh Sx Tm Dv Quảng Cáo Nam Thành
Cty Tnhh Tm Dv Phú & Em
C/N Cty Tnhh Deloitte Việt Nam
Cty Tnhh Tm Dv Trà Khuê
Vương Văn Sự
Trần Mỹ Loan
Lê Đoàn Nhất Lĩnh
C/N Cty Tnhh Kho Vận Danko
Trần Anh Dũng
Huỳnh Dũng
Nguyễn Thanh Hiếu
Cty Tnhh Tm Và Dv Sông Biển
Vpđd Cty Virbac Tại Tp.Hcm
Chi Nhánh Cty Tnhh Aon Việt Nam
Cty Tnhh Tm&Sx Bao Bì Lai Trường Sơn
Cty Tnhh Công Nghệ D.C
Cảng Vụ Sài Gòn
Bùi Thị Tuyết Hoa
Trần Loan Bảo Khanh
Nguyễn Uy Vũ
Thạch Nghêu Hán
Nguyễn Văn Bằng
Ngô Văn Phúc
Vpdd Euroasiatic Jaya P.T.
Cty Cp Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn
Vũ Thị Bích Trâm
Fong Pien Mak
Võ Công Lực
Công Ty Tnhh Một Thành Viên Phú Mỹ
Cty Tnhh Giao Nhận Đế Chế
Cty Tnhh Sx Cơ Khí & Tm Hải Hà
Trần Xuân Thanh Bình
Nguyễn Thị Thủy Chung
Huỳnh Văn Khanh
Cty Tnhh Liên Doanh Gmb
Nguyễn Thanh Phong
Cty Tnhh Thương Mại Tân Nhất Hương
Cn Cty Tnhh Olam Việt Nam
Trần Văn Minh
Nguyễn Thị Cẩm
Cty Cp Cấp Nước Phú Hòa Tân
Nguyễn Đình Đà
Cty Tnhh Tm V.C.L
Phan Thị Thùy Linh
Nguyễn Văn Phủ
Cty Cp Công Nghệ Truyền Thông Dts
Lê Thị Kim Oanh
Cty Tnhh Cơ Khí-Xd-Tm-Dv Đồng Đức
Lương Vinh Hiển
Huỳnh Thanh Long
Văn Thị Thương
Cty Cp Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Nguyễn Mạnh Tuấn
Cty Tnhh Tm Và Dv Mai Hoa Phượng
Hoàng Thị Thu Liên
Kiều Thìn
Tôn Nguyễn Huỳnh Sử Ngọc
Cty Tnhh Thực Phẩm Quốc Tế Chia Meei
Đặng Văn Kiệt
phạm văn thái
Hoang Van Tien
Cty Cp Đầu Tư Kinh Doanh Nhà
Cty Tnhh Thương Mại-Đầu Tư-Xuất Khẩu Hương Rừ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Minh Đăng Quang
Cty Dv Lữ Hành Sài Gòn Tourist
Lâm Bích Châu
Cty Tnhh Tm Dv Biên Khoa
Cty Tnhh Đức Tuấn Anh
Cty Tnhh Địa Ốc Đất Lành
Le Van Man
Cty Tnhh Thực Phẩm Mạnh Thắng
Cty Cp Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Cty Tnhh Tm & Dv Nhật Lệ
Trần Văn Hoàng
Cty Tnhh Tm Dv Cơ Điện Lạnh Thu Hương
Cao Hải Đăng
Võ Văn Thảnh
Cty Liên Doanh Xi Măng Holcim Việt Nam
Nguyễn Thị Minh Thái
Huỳnh Trung Tấn
Hoàng Sơn Đạt
Võ Đình Nguyên
Huỳnh Định
Hòang Mạnh Tưởng
Phạm Thị Thu Bích
Phạm Văn Hiền
Cty Tnhh May Tuấn Tâm
Cty Tnhh Màng Bao Bì Vinh Nam Phát
Cty Tnhh Tb Đại Tây Dương L.T.D
Cty Bachy Soletanche Viet Nam
Trương Văn Thu
Trường Gd Mầm Non & Pt Quốc Tế Acg Việt Nam
TR?N TH?NH KH?N
Trương Kim Uyên
Dntn Chế Biến Thực Phẩm Hạnh Phúc
Nguyễn Cường
Cty Tnhh Tm Dv Điện Lạnh Việt Phổ
Cty Cp Đầu Tư Tin Học Và Tư Vấn Xd Phương Nam
Hồ Nhật Trường
Cty Cp Chế Biến Gỗ Trường Thành
Cty Tnhh Tm Tiếp Thị Bến Thành
Cty Tnhh Việt Nam Paiho
Lưu Thị Hải
Cty Tnhh Quốc Tế Acg Vn
Cty Cổ Phần Truyền Thông Thanh Dương
Nguyễn Thị Thu Thảo
Đỗ Thị Thanh Thúy
Cty Tnhh Sx Xk Tm Dv Sơn Hà
Nguyễn Khắc Bá Vinh
Lê Hiền Sỹ
Vpđd Neumann Gruppe Gmbh
Cty Cổ Phần Hóa Nông Lúa Vàng
Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Trần Trung
Cty Cp Điện Thoại Di Động Thành Công
Trần Quý Thìn
Mai Quốc Bảo
Vpđd Cty Continents Sourcing Entp. Ltd;
Võ Văn Liêm
Cty Tnhh Gia Lợi
Mai Phước Hưng
Cty Tnhh Behn Meyer Việt Nam
Cty Cổ Phần Công Nghệ Hồng Đức
Phan Thị Thanh Nga
Cty Tnhh Tm Dv Hán Vinh
Ngô Hoàng Anh
Trần Thị Anh Thư
Cty Tnhh Tm Quốc Tế Hồng Kỳ
Trần Hữu Huy
La Chí Phát
Lê Hồng Sơn
Lê Thị Thịnh
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Ngọc Uyên
Ct Tnhh Minh Long
Hồ Thị Nga
Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Thị Thu Thủy
Cty Cp Phát Triển Hạ Tầng Đất Thịnh
Huỳnh Thanh Tùng
Nguyễn Thị Linh
Cty 59 Bộ Quốc Phòng
AU VINAPHONE TPHCM
ĐỊA CHỈ
79/12b - Trần Văn Đang - P.9 - Q.03 - Tp Hồ Chí Minh
72/47, Nguyễn Hồng Đào, P.13, Tân Bình
G8/16b, ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh
18/10, An Bình, P.5, Q.05
247 - Đặng Văn Bi - Trường Thọ - Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh
342, Phạm Văn Bạch, P.15, Tân Bình
ấp Gò Cát, Linh Trung, Thủ Đức
95 - Lạc Long Quân - P.3 - Q.11 - Tp Hồ Chí Minh
14, Lô B2, C/Cư 23/49, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Bình Thạnh
149, Ngô Gia Tự, P.2, Q.10
63/13, 702, Hồng Bàng, P.1, Q.11
180 - Sư Vạn Hạnh - P.9 - Q.05 - Tp Hồ Chí Minh
385A/18 - Hương Lộ 2 - Phú Thạnh - Tân Phú - TP Hồ Chí Minh
79/22, Kp 3, Đường Số 16, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
218/4, Lầu 1, Trần Hưng Đạo, P.11, Q.05
338/1/5, Điện Biên Phủ, P.11, Q.10
606, Trần Hưng Đạo, P.2, Q.05
Lô Bi-4 Khu Công Nghiệp Tân Hương - Tân Hương - Châu Thành - Tiền Giang
07-14, Lô C, C/Cư Phạm Viết Chánh, P.19, Bình Thạnh
90a/C27, Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
9c, Quang Trung, P.11, Gò Vấp
29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Q.01
491/15 - Nguyễn Đình Chiểu - P.2 - Q.03 - Tp Hồ Chí Minh
932 - Hậu Giang - P.12 - Q.06 - Tp Hồ Chí Minh
17/4 - Xô Viết Nghệ Tĩnh - P.27 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
181, Cao Văn Lầu, P.2, Q.06
170, Kp 5, Quốc Lộ 1a, Tân Thới Nhất, Q.12
184/9, Lê Thúc Hoạch, Tân Phú
16m, Kp3, Cư Xá Phú Lâm C, Bình Tân
37, Kp 2, Đường Số 41, Tân Phong, Q.07
A16/49, ấp 1, Xã Bình Chánh, Bình Chánh
277b  - Cách Mạng Tháng Tám - P.12 - Q.10 - Tp Hồ Chí Minh
21-23, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thái Bình, Q.01
50/4f, Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Phú Nhuận
12h, Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Q.01
32/58, Phan Sào Nam, P.11, Tân Bình
111, Khu Mỹ Hoàng, Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q.07
205/15/23, Trần Văn Đang, P.11, Q.03
57 - Đường Số 2 - Bình An - Q.02 - Tp Hồ Chí Minh
528/5/77 - Điện Biên Phủ - P.11 - Q.10 - Tp Hồ Chí Minh
79/5a2 - Xô Viết Nghệ Tĩnh - P.26 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
ấp Thượng - Xã Tân Thông Hội - Củ Chi - Tp Hồ Chí Minh
7/2e, Ngô Tất Tố, P.22, Bình Thạnh
18/4, Hoàng Hoa Thám, P.12, Tân Bình
B206-357 - Lê Văn Lương - Tân Quy - Q.07 - Tp Hồ Chí Minh
55/2/1, Tổ 2, Kp 1, Trung Mỹ Tây, Q.12
10, Tầng 9, Phổ Quang, P.2, Tân Bình
4/1 - Đồ Sơn - P.4 - Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh
32, Hàm Nghi, Bến Nghé, Q.01
Căn Hộ 2a2-4-3 Lô Cn1-3 - Khu Grand View - Tân Phong - Q.07 - Tp Hồ Chí Minh
130, Dương Tử Giang, P.15, Q.05
53-55, Phan Văn Khỏe, P.2, Q.06
45 Lầu 7 - Võ Thị Sáu - Bến Nghé - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
215-215a, Đường D16, Khu Định Cư Việt Sing, Thuận An, Bình Dương
42 - Bùi Thị Xuân - Phạm Ngũ Lão - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
68, Võ Văn Tần, P.6, Q.03
500/41/5 - Đoàn Văn Bơ - P.14 - Q.04 - TP Hồ Chí Minh
77-79, Kp 3, Đường Số 37, Tân Quy, Q.07
61/18d, Phạm Văn Chiêu, P.12, Gò Vấp
319 A5, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11
Phòng 2204, Tang 22, So 37 Tôn ?uc Thang - Bến Nghé - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
5, Đường Số 7, Tân Phú, Q.07
79, Hàn Hải Nguyên, P.16, Q.11
162 - Pasteur - Bến Nghé - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
193/22, Nguyễn Đình Chính, P.11, Phú Nhuận
333/12/15a, Lê Văn Sỹ, P.1, Tân Bình
224 Thành Thái - P.14 - Q.10 - Tp Hồ Chí Minh
113, Cộng Hòa, P.12, Tân Bình
10/3 - Nguyễn Hữu Tiến - Tây Thạnh - Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh
48/2b, Phan Tây Hồ, P.7, Phú Nhuận
20/33e, Đồng Xoài, P.13, Tân Bình
69, Lô D Phòng 10-01, Chung Cư , Phạm Viết Chánh, P.19, Bình Thạnh
589/3 - Lê Hồng Phong - P.10 - Q.10 - Tp Hồ Chí Minh
ấp An Lộc, Xã Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ
18B - Đô Đốc Long - Tân Quý - Tân Phú - TP Hồ Chí Minh
56, Nguyễn Thông, P.9, Q.03
2.2-3, C/Cư 150-158, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Q.01
15 - Đường Số 9 - Tân Thuận Đông - Q.07 - Tp Hồ Chí Minh
73 - Yersin - Cầu Ông Lãnh - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
24, Trần Khắc Chân, Tân Định, Q.01
13/3a, Kp6, Linh Đông, Thủ Đức
31 - Đường Số 2 C/X Đô Thành- P.4 - Q.03 - Tp Hồ Chí Minh
222/3 - Bùi Đình Túy - P.12 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
127g Ap 1 - Nguyễn Thị Định - An Phú - Q.02 - Tp Hồ Chí Minh
365 - Lê Quang Định - P.5 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
110/53, Kp 3, Tân Thới Hiệp 21, Tân Thới Hiệp, Q.12
134/3 - Lạc Long Quân - P.3 - Q.11 - Tp Hồ Chí Minh
11/85 - Hồ Đắc Di - Tây Thạnh - Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh
34/15 Khu 26c - Đường Số 2 - P.7 - Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh
42, Trường Sơn, P.2, Tân Bình
518, Đường 3/2, P.14, Q.10
485, Phạm Thế Hiển, P.4, Q.08
90, Nguyễn Trãi, Bến Thành, Q.01
86/49, Ông ích Khiêm, P.5, Q.11
22-24-26, Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Q.01
74/6b, Kp 3, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Q.07
229, Đồng Khởi, Bến Nghé, Q.01
300/7/2, Trịnh Đình Trọng, Hoà Thạnh, Tân Phú
820/72, Nguyễn Kiệm, P.3, Gò Vấp
57, Quang Trung, Hiệp Phú, Q.09
Lô 22a Kcn Tân Tạo - Đường Số 1 - Tân Tạo A - Bình Tân - Tp Hồ Chí Minh
123a, Ngô Đức Kế, P.12, Bình Thạnh
146, Lầu 4, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Q.01
Lô 74, Khu Cx Linh Trung 2, Đường C, Bình Chiểu, Thủ Đức
Lô A  P.007, C/Cư 43, Hồ Văn Huê, P.9, Phú Nhuận
58 - Đường C1 - P.13 - Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh
ấp 1b, An Phú, Thuận An, Bình Dương
621/10/7, Nguyễn ?nh Thủ, Hiệp Thành, Q.12
Lô Số Vi-1a,Đường Số 6, Khu Cn Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
151-151bis, Võ Thị Sáu, P.6, Q.03
233, Hoàng Văn Thụ, P.8, Phú Nhuận
384/58, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.03
71, Nguyên Hồng, P.11, Bình Thạnh
70, Trần Phú, P.4, Q.05
352, Kp 2, Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
1437 - Nguyễn Văn Linh - Tân Phong - Q.07 - Tp Hồ Chí Minh
293/3a1, Tổ 17, Kp 2, Thới An, Q.12
679, Nguyễn Kiệm, P.3, Gò Vấp
187 - Hai Bà Trưng - P.6 - Q.03 - Tp Hồ Chí Minh
451/25/3a, Tô Hiến Thành, P.14, Q.10
64/9, Kp 4, Tân Thuận Đông, Q.07
207 - Dương Bá Trạc - P.1 - Q.08 - Tp Hồ Chí Minh
829a, Tạ Quang Bửu, P.5, Q.08
112/38/8, Đinh Tiên Hoàng, P.1, Bình Thạnh
766/12, Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10
33 - Đinh Tiên Hoàng - Đa Kao - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
221, The Waterfront, Khu Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phong, Q.07
102, Nguyễn Du, Bến Thành, Q.01
1136/13, Đường 3/2, P.12, Q.11
803, Lô M, C/Cư Bàu Cát 2, P.10, Tân Bình
40, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Q.01
68/92 - Trần Quang Khải - Tân Định - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
310/25m - Tôn Thất Hiệp - P.12 - Q.11 - Tp Hồ Chí Minh
263/35, Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.03
Số 2, Đt 743, Khu Cn Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương
102, Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Q.12
158/15, Bùi Minh Trực, P.5, Q.08
434/3, Phan Xích Long, P.2, Phú Nhuận
929-931, Quốc Lộ 1a, Thới An, Q.12
235, P703, Đồng Khởi, Bến Nghé, Q.01
57/8 - Quang Trung - P.12 - Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh
78-80, Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Q.03
115/11, Hưng Phú, P.8, Q.08
190, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.03
172a, Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.03
84, Cao Thắng, P.17, Phú Nhuận
116/10/1bis, Hoàng Hoa Thám, P.12, Tân Bình
771 - Trần Xuân Soạn - Tân Hưng - Q.07 - Tp Hồ Chí Minh
220 E, C/Cư Kcn Tân Bình, Sơn Kỳ, Tân Phú
80, Kp 1, Hiệp Thành 45, Hiệp Thành, Q.12
109/6, Hoàng Văn Thụ, P.8, Phú Nhuận
376/136 - Nguyễn Đình Chiểu - P.4 - Q.03 - TP Hồ Chí Minh
246a, Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q.01
62 - Đường Số 13 - Xã Phong Phú - Bình Chánh - Tp Hồ Chí Minh
8, Mạc Đĩnh Chi, Bến Nghé, Q.01
29-31, Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Bình Thạnh
P.202 Số 14 - Thảo Điền - Thảo Điền - Q.02 - Tp Hồ Chí Minh
208 C/C Lô C - P.4 - Q.04 - Tp Hồ Chí Minh
201, Nguyễn Văn Cừ, P.2, Q.05
23/17, Mai Lão Bạng, P.13, Tân Bình
5b, Lầu 7, Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Q.01(Tổng Lsq Uc)
72, Lê Lợi, Bến Thành, Q.01
36/12, Kinh Dương Vương, P.13, Q.06
17/2m, Quang Trung, P.11, Gò Vấp
577d, Nguyễn Kiệm, P.9, Phú Nhuận
C27, Lê Thị Hồng, P.17, Gò Vấp
28, Kp6, Đường Số 37, Bình Thuận, Q.07
35/243a - Phan Huy ?ch - P.12 - Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh
493/229 - Cách Mạng Tháng Tám - P.13 - Q.10 - Tp Hồ Chí Minh
129, Huỳnh Văn Bánh, P.12, Phú Nhuận
214/B23 Bis 1, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Q.01
22 Lầu 8 - Lý Tự Trọng - Bến Nghé - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
Tx 36a - Thạnh Xuân - Q.12 - Tp Hồ Chí Minh
B7, Cao Thắng, P.12, Q.10
B11, Phan Đình Giót, P.2, Tân Bình
184/4, Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh
2/77/4 - Thiên Phước - P.9 - Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh
22, Ba Vì, P.4, Tân Bình
236, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.03
152/20, Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Tân Bình
2/25, Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp
I17, C/Cứ 26a, Phan Văn Trị, P.17, Gò Vấp
6, Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh
22, Lầu 1, Thủ Khoa Huân, P.8, Tân Bình
150/2, Lý Chính Thắng, P.7, Q.03
108/17, Hậu Giang, P.6, Q.06
9, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bến Nghé, Q.01
587, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình
10/199, Lê Đức Thọ, P.15, Gò Vấp
2.10, Lô A, Đường Số 46, Bình Trưng Đông, Q.02
72/19/8/4, Kp 6, Đường Số 4, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
B1/1, Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh
343/62a, Trần Thủ Độ, Phú Thạnh, Tân Phú
B6/28a, ấp 2, Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, Bình Chánh
7b - Nguyễn Thị Minh Khai -  - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
457 - Kp 1 - Kinh Dương Vương - An Lạc - Bình Tân - Tp Hồ Chí Minh
18, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Q.01
670/59/18/17, Đoàn Văn Bơ, P.16, Q.04
30a - Vũ Ngọc Phan - P.13 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
150/41a, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Cư Trinh, Q.01
172, Lý Chính Thắng, P.7, Q.03
41/45a, Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú
31/5, Phú Thọ Hòa, Phú Thọ Hòa, Tân Phú
87, Phòng 502-503, Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10
19-25, Lầu 8, Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Q.01
287, ấp 2, Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An
50/21 - Tân Quý - Tân Quý - Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh
96/12 - Lê Lợi - P.4 - Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh
112 - Đinh Tiên Hoàng - Bến Nghé - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
91 - 93, Trần Minh Quyền, P.10, Q.10
29, Dân Tộc, Tân Thành, Tân Phú
40/25 - Hương Lộ 13 - Tây Thạnh - Tân Phú - TP Hồ Chí Minh
11/4a, Kp 3, Phú Thuận, Q.07
37/1c, Luỹ Bán Bích, Tân Thới Hòa, Tân Phú
65, Phòng 1b Tầng 10, Toà Nhà Saigon Center, Lê Lợi, Bến Nghé, Q.01
362/2/11 - Lê Văn Lương - Tân Hưng - Q.07 - Tp Hồ Chí Minh
122/14, Bùi Đình Túy, P.12, Bình Thạnh
30, Kp 1, Nguyễn Công Trứ, Hiệp Phú, Q.09
50/27 - Đường Số 7 - Phú Thạnh - Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh
226, Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh
337/17, Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.03
540/18, Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.03
9/37, Cư Xá Đô Thành, Đường Số 7, P.4, Q.03
236 Lo C C/C - Nguyễn Thiện Thuật - P.1 - Q.03 - Tp Hồ Chí Minh
171, Bình Long, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân
765, Kp 5, Tỉnh Lộ 43, Tam Bình, Thủ Đức
120, Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Q.01
10b, Sương Nguyệt Ánh, Bến Thành, Q.01
21/4, Trịnh Văn Cấn, Cầu Ông Lãnh, Q.01
122/5 - Lê Lư - Phú Thọ Hòa - Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh
291, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Q.02
50b ấp Tây B - Đường Số 36 - Bình Trưng Tây - Q.02 - Tp Hồ Chí Minh
Khu Cn Biên Hoà 1, Tp Biên Hoà, Đồng Nai
35k, Lê Văn Phan, Phú Thọ Hòa, Tân Phú
6b1-4, Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Bình Thạnh
114/16, Ngô Nhân Tịnh, P.13, Q.05
134a, Âu Dương Lân, P.3, Q.08
152, Phòng 2-Lầu 2, Khu D, Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Q.07
73, Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.05
244, Điện Biên Phủ, P.7, Q.03
Đài Pspt Quán Tre - Đông Hưng Thuận - Q.12 - Tp Hồ Chí Minh
304f, Lý Thường Kiệt, P.6, Tân Bình
11b, Ngô Văn Năm, Bến Nghé, Q.01
86, Lê Thánh Tôn, Bến Thành, Q.01
279 - Trần Văn Kiểu - P.3 - Q.06 - Tp Hồ Chí Minh
12b - Yên Thế - P.2 - Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh
15 - Nguyễn Thiện Thuật - P.14 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
45, Quốc Lộ 13, P.26, Bình Thạnh
97 - Đinh Tiên Hoàng - Đa Kao - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
83 Kp2 - Nguyễn Thị Thập - Tân Phú - Q.07 - Tp Hồ Chí Minh
35, Tân Khai, P.4, Q.11
148, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Nghé, Q.01
Phòng 603b-Lầu 6-Toà Nhà Fideco 81-85 - Hàm Nghi - Nguyễn Thái Bình - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
X10, Ba Vì, P.15, Q.10
215/20, Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.06
230/10, Lạc Long Quân, P.10, Q.11
136/16, Trần Quang Diệu, P.14, Q.03
143/11h, Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh
44, Nguyễn Cừ, Thảo Điền, Q.02
06, ấp Thảo Điền, Đường Số 46, Thảo Điền, Q.02
Khu Cn Đồng An, Đường Số 1b, Thuận An, Bình Dương
90, Đường Số 3, Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11
51/16 - Đường Số 7 - P.7 - Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh
436a/26, Đường 3/2, P.12, Q.10
245/14, Bình Lợi, P.13, Bình Thạnh
58/8, Kp3, Tân Lập 1, Hiệp Phú, Q.09
44, Tiền Giang, P.2, Tân Bình
52/8, Bông Sao, P.5, Q.08
45, Cửu Long, P.2, Tân Bình
225/3, Bùi Thị Xuân, P.1, Tân Bình
14/2, Tổ 5, Kp3, Bình Chiểu, Thủ Đức
19, Toà Nhà Scetpa - Cộng Hòa - P.12 - Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh
71, Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé, Q.01
486, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
154/1, Thích Quảng Đức, P.4, Phú Nhuận
9, Nam Quốc Cang, Phạm Ngũ Lão, Q.01
Lô 30-32-34, Khu Cn Tân Tạo, Đường Số 3, Tân Tạo A, Bình Tân
47, Phú Định, P.16, Q.08
15-17, Cộng Hòa, P.12, Tân Bình
ấp Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
323a, An Dương Vương, P.3, Q.05
48/3, Hồ Biểu Chánh, P.11, Phú Nhuận
142/24, Nguyễn Kim, P.6, Q.10
Lầu 11 Số 81-85 - Hàm Nghi - Nguyễn Thái Bình - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
439/12, Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình
96/1a - Lê Thị Riêng - Bến Thành - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
79/18 - Quốc Lộ 13 - P.26 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
790/20, Nguyễn Kiệm, P.3, Gò Vấp
205/90 - Trần Văn Đang - P.11 - Q.03 - Tp Hồ Chí Minh
13/37, Điện Biên Phủ, P.15, Bình Thạnh
305/8/4, Lê Văn Sỹ, P.1, Tân Bình
449 - Nguyễn Chí Thanh - P.15 - Q.05 - Tp Hồ Chí Minh
304/71b, Hồ Văn Huê, P.9, Phú Nhuận
045.12 Kp2 - Chương Dương - Linh Chiểu - Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh
41, Nhiêu Tâm, P.5, Q.05
202, Ht 8ne105, Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận                                                       (Đơn Vị 37100)
16, Lầu 3 &4, Kp 4, Đường Số 15, Linh Trung, Thủ Đức
183, Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Tân Bình
9, Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú
255, Phòng 1006-1007 Lầu 10, Trần Hưng Đạo, Cô Giang, Q.01
Khu Cn Biên Hòa 1, Đường Số 3, Tp Biên Hoà, Đồng Nai
162/7 ấp 1 - Nguyễn Văn Tạo - Xã Hiệp Phước - Nhà Bè - Tp Hồ Chí Minh
13k/3j, Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Q.07
202, Võ Thị Sáu, P.7, Q.03
781/B9, Lê Hồng Phong, P.12, Q.10
13, Tân Thành, P.16, Q.11
448, Lý Thái Tổ, P.10, Q.10
S47 - Phan Xích Long - P.3 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
125, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức
3g2, ấp Tân Quy Đông, Tân Phong, Q.07
46/24, Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11
123, Nguyễn Du, Bến Thành, Q.01
754, Trần Hưng Đạo, P.2, Q.05
2/17, Nghĩa Hòa, P.6, Tân Bình
484h, Lê Quang Định, P.11, Bình Thạnh
18/4/A3, Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Q.01
17/12 - Trần Não - Bình An - Q.02 - Tp Hồ Chí Minh
phong 18 lau 17 c/c - Nguyễn Ngọc Phương - P.19 - Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh
H31bis, Khu K300, Cộng Hòa, P.12, Tân Bình
10, Công Trường Quốc Tế, P.6, Q.03
7c, Quốc Lộ 1a, Đông Hưng Thuận, Q.12
193, Lầu 1, Lương Nhữ Học, P.11, Q.05
1707 - Quốc Lộ 1a - An Phú Đông - Q.12 - Tp Hồ Chí Minh
15/1 Khu Biệt Thự Thanh Đa - P.27 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
115 C - Lò Siêu - P.8 - Q.11 - Tp Hồ Chí Minh
18, P.401, Lầu 4, Cao ?c Ad, Nam Quốc Cang, Phạm Ngũ Lão, Q.01
44o, Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.04
320/22/22, Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Q.07
22b - Trần Quang Khải - Tân Định - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
430, Lô E, C/Cư Hùng Vương, P.11, Q.05
2e, Lê Quang Sung, P.2, Q.06
5 Lầu 8 - Lê Duẩn - Bến Nghé - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
9/6 KP4 - Bình Thuận - Q.07 - TP Hồ Chí Minh
9-11 Kdc Bình Phú - Đường Số 15 - P.11 - Q.06 - Tp Hồ Chí Minh
18d, Cộng Hòa, P.4, Tân Bình
06 - Trần Nhật Duật - Tân Định - Q.01 - TP Hồ Chí Minh
801, Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Q.07
142/32, Phan Văn Trị, P.12, Bình Thạnh
164, Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Q.01
3/25, Nguyễn Thái Sơn, P.3, Gò Vấp
66, Nguyễn Cư Trinh, Phạm Ngũ Lão, Q.01
250/28, Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Phú Nhuận
1, Phong Phú, P.11, Q.08
69, Ngô Tất Tố, P.21, Bình Thạnh
254/33/42 - Bến Vân Đồn - P.5 - Q.04 - Tp Hồ Chí Minh
260/2b, Nguyễn Thái Bình, P.12, Tân Bình
575/25, Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10
59, Ngô Tất Tố, P.21, Bình Thạnh
305/7a, Lê Văn Sỹ, P.1, Tân Bình
15b Kp1 - Tân Thới Hiệp - Q.12 - Tp Hồ Chí Minh
114/23 - Đề Thám - Cầu Ông Lãnh - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
62/11, Kp 7, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Bình Tân
220/119, Lê Văn Sỹ, P.14, Q.03
181, Phùng Hưng, P.14, Q.05
K73, Cộng Hòa, P.12, Tân Bình
221, Lô C3, C/Cư Tân Vĩnh, P.6, Q.04
5bis, Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Q.01
59, Khu Báo Chí, Đường Số 2, Thảo Điền, Q.02
1a - Phạm Ngọc Thạch - Bến Nghé - Q.01 - TP Hồ Chí Minh
87, Đường Số 10, Phước Bình, Q.09
25/21, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Q.01
489, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Bình Thạnh
37, Phòng 1105, Tttmại Sài Gòn, Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Q.01
323/A9, Đào Duy Anh, P.9, Phú Nhuận
334b, Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.04
78a, Cao Văn Lầu, P.2, Q.06
8/82, Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Bình Thạnh
386/7, Lê Văn Sỹ, P.14, Q.03
L36/39/21, Cư Xá Phú Lâm A, Hùng Vương, P.12, Q.06
76/13/11, Lê Văn Phan, Phú Thọ Hòa, Tân Phú
70a, Tô Hiến Thành, P.15, Q.10
B31-K300 - Cộng Hòa - P.12 - Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh
51-53, Phòng 5a-Lầu 5, Võ Văn Tần, P.6, Q.03
2, Lầu 8 Phòng 809, Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Q.01
730/77, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân
44/15, Nguyễn Văn Đậu, P.6, Bình Thạnh
1a, Trương Đình Hợi, P.18, Q.04
20/1 - Cô Bắc - P.1 - Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh
164bis/12b, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Thái Bình, Q.01
113/5, Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh
2/19 - Lò Siêu - P.16 - Q.11 - Tp Hồ Chí Minh
B5/20c Tổ 5b ấp 2 - Xã Tân Kiên - Bình Chánh - Tp Hồ Chí Minh
107/41d, Lạc Long Quân, P.3, Q.11
413/15, Nguyễn Kiệm, P.9, Phú Nhuận
Kp1, Nguyễn Văn Quỳ, Tân Thuận Đông, Q.07
6, Đặng Thái Thân, P.11, Q.05
809/8b, Trần Hưng Đạo, P.1, Q.05
A302, Lô A, C/Cư A1, Phan Tây Hồ, P.7, Phú Nhuận
117 - Trần Trọng Cung - Tân Thuận Đông - Q.07 - Tp Hồ Chí Minh
6b, Nguyễn Thành Ý, Đa Kao, Q.01
2721/3b, Kp3, An Phú Đông, Q.12
68, Nguyễn Duy Hiệu, Thảo Điền, Q.02
212/158/128, Nguyễn Văn Nguyễn, Tân Định, Q.01
235/18d, Điện Biên Phủ, P.15, Bình Thạnh
157a, Kp 1, Đường Ta28, Thới An, Q.12
5, Lô K, Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.06
61a, Trần Quang Diệu, P.13, Q.03
56, Nguyễn Thông, P.9, Q.03
442/2, Lê Quang Định, P.11, Bình Thạnh
435, Tô Hiến Thành, P.14, Q.10
86, Tân Hưng, P.12, Q.05
193/121, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Cư Trinh, Q.01
39/31 - Đường Số 59 - P.14 - Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh
1, Lô B6, C/Xá 304, P.25, Bình Thạnh
283/2 - Xô Viết Nghệ Tĩnh - P.15 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí Minh
287b, Lầu 6-7, Toà Nhà Dts, Điện Biên Phủ, P.7, Q.03
719/12/15, Kp 1, Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Q.07
39, Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú
118 - Dạ Nam - P.2 - Q.08 - Tp Hồ Chí Minh
107, Võ Thị Sáu, P.6, Q.03
6/11b, Trần Não, Bình An, Q.02
54/2, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Q.01
437/13, Hoàng Văn Thụ, P.4, Tân Bình
807, Âu Cơ, Tân Thành, Tân Phú
A2-46 khu Nam Quang 1 - Tân Phong - Q.07 - TP Hồ Chí Minh
131/1466, Đường 26/3, P.13, Gò Vấp
70/161 Tổ 23 - Hàm Tử - P.1 - Q.05 - Tp Hồ Chí Minh
ấp 1, Tân Đông, Thạnh Hoá, Long An
993, Phạm Thế Hiển, P.5, Q.08
1A25 ấp 1 - Xã Phạm Văn Hai - Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh
9b/11b, Chánh Hưng, P.4, Q.08
18, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Q.01
175b, Cách Mạng Tháng Tám, Xuân An, Tx Long Khánh, Đồng Nai
108/7a - Nguyễn Thiện Thuật - P.2 - Q.03 - Tp Hồ Chí Minh
49, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Q.01
Kp 6, Trường Đại Học Nông Lâm Hcm, Linh Trung, Thủ Đức
49/6, Quốc Lộ 1a, Tân Hưng Thuận, Q.12
183/B23 - Lý Thánh Tông - Tân Thới Hòa - Tân Phú - Tp Hồ Chí Minh
24đ, Phổ Quang, P.2, Tân Bình
20bis F, Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.08
116/2c, Kp 2, Tân Chánh Hiệp, Q.12
54/2, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Q.01
35 - Đinh Tiên Hoàng - Đa Kao - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
332/63a, Nguyễn Thái Sơn, P.5, Gò Vấp
38/2 - Đinh Công Tráng - Tân Định - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
441/39c/9a - Nguyễn Bỉnh Khiêm - P.1 - Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh
08 (Kp8) - Đường Số 49 - Tân Tạo - Bình Tân - Tp Hồ Chí Minh
81-83-83b-85, Hàm Nghi, Q.01
65, L.2 P.7, Cao ốc Sàigòn Centre, Lê Lợi, Bến Nghé, Q.01
129/23/8, Hoàng Văn Thụ, P.8, Phú Nhuận
31/6, Đồng Đen, P.12, Tân Bình
90, Đường Số 10, P.4, Q.08
3, Kp 4, Đường Số 8, Linh Chiểu, Thủ Đức
206 - Bùi Văn Ba - Tân Thuận Đông - Q.07 - Tp Hồ Chí Minh
131/48, Thành Thái, P.14, Q.10
81d, Vạn Kiếp, P.3, Bình Thạnh
36/9a, ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp, Hóc Môn
Iii-3d, Nhóm Cn Iii, Khu Cn Tân Bình, Đường Số 11, Tây Thạnh, Tân Phú
158/46, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Bình Thạnh
126, Lầu 6, Toà Nhà Itaxa House, Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.03
101/20, Hồ Văn Huê, P.9, Phú Nhuận
ấp 2, An Phú, Q.02
98/684k - Nguyễn Kiệm - P.3 - Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh
708/19/7 - Hồng Bàng - P.1 - Q.11 - Tp Hồ Chí Minh
232bis, Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.04
427/2/24, Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú
D41, Lê Đức Thọ, P.17, Gò Vấp
Lô 2-4-6, Khu Cn Tân Tạo, Đường C, Tân Tạo A, Bình Tân
67c, Phòng 3, Đường Số 25, Tân Kiểng, Q.07
Kp 4, Tt Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
297/26, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11
Lô 30-32-34, Khu Cn Tân Tạo, Đường Số 3, Tân Tạo A, Bình Tân
1174 - KP1 - Kha Vạn Cân - Linh Chiểu - Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
ấp2 - An Phú - Q.02 - Tp Hồ Chí Minh
a75/6b/18 - Bạch Đằng - P.2 - Tân Bình - TP Hồ Chí Minh
63/30h - Quang Trung - P.10 - Gò Vấp - Tp Hồ Chí Minh
335/11b, Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp
50/4/9 Kp2 - Đường Số 35 - Linh Đông - Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh
364, Tầng 9, Toà Nhà E-Town 3, Cộng Hòa, P.13, Tân Bình
6/2, Tú Xương, Hiệp Phú, Q.09
Lô 3, Khu Cn Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương
50 Kdc Trung Sơn - Đường Số 7 - Xã Bình Hưng - Bình Chánh - Tp Hồ Chí Minh
150bis - Lê Thị Hồng Gấm - Cầu Ông Lãnh - Q.01 - Tp Hồ Chí Minh
162b, Bãi Sậy, P.1, Q.06
382b-B1, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.03
B201 , Kp5 - Linh Trung - Thủ Đức - Tp Hồ Chí Minh
465/2/10a Kp 1 - Tân Kiểng - Q.07 - Tp Hồ Chí Minh
248/14/15, Nguyễn Thái Bình, P.12, Tân Bình
74/3, Quang Trung, P.11, Gò Vấp
1b, Nơ Trang Long, P.7, Bình Thạnh
30, Phan Văn Trị, P.2, Q.05
Số 36-Đường Số 6-Kcn Việt Nam-Singapore -  - Thuận An - Bình Dương
24 KP.1 - Đường Số 3 - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh
138, Hồng Lạc, P.11, Tân Bình
84a, Hoà Bình, P.5, Q.11
Số 3 Đường 33 Phường 4 Quận 4 Tp Hồ Chí Minh
2/1 Kp4 - Thị Trấn Hóc Môn - Hóc Môn - Tp Hồ Chí Minh
5a, Sông Đà, P.2, Tân Bình
290b/21/15t22 - Dương Bá Trạc - P.1 - Q.08 - Tp Hồ Chí Minh
20, Sơn Cang, P.12, Tân Bình
668, Nguyễn Kiệm, P.4, Phú Nhuận
130/5, Hồng Lạc, P.11, Tân Bình
1333A - Thoại Ngọc Hầu - Hoà Thạnh - Tân Phú - TP Hồ Chí Minh
7a, Lầu 2, Tháp Mười, P.2, Q.06
222/2, Lý Thái Tổ, P.1, Q.03
114 - Hùng Vương - P.4 - Q.05 - Tp Hồ Chí Minh
289, Bùi Đình Túy, P.24, Bình Thạnh
208/6, Kinh Dương Vương, An Lạc A, Bình Tân
1-3, Đường S4, Tây Thạnh, Tân Phú
Ee2 - Bạch Mã - P.15 - Q.10 - Tp Hồ Chí Minh
49 Khu Phố 3 Cư Xá Nam Hùng Vương - Đường Số 4 - An Lạc - Bình Tân - Tp Hồ Chí Minh
9, Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q.01
DANH SÁCH THUÊ BAO TRẢ SAU VINAPHONE TPH
Ngày
Số thuê bao hòa mạng
84917788099 917788099 0917788099, 4/3/2009
84917297297 917297297 0917297297, 8/14/2007

84919696437 919696437 0919696437, 4/20/2006

841236065052 236065052 0236065052, 4/20/2009

84919301886 919301886 0919301886, 6/1/2008


84913928581 913928581 0913928581, 3/1/2003
84918468457 918468457 0918468457, 6/2/2004
84913607882 913607882 0913607882, 9/1/2006

84919172790 919172790 0919172790, 10/8/2004


84919687777 919687777 0919687777, 6/3/2005
84913928424 913928424 0913928424, 8/17/2001

84917349450 917349450 0917349450, 4/10/2009

841236967107 236967107 0236967107, 12/6/2008

841236967173 236967173 0236967173, 12/6/2008

841236967342 236967342 0236967342, 12/7/2008

841238966961 238966961 0238966961, 11/6/2008

841273996991 273996991 0273996991, 10/20/2009

84913105230 913105230 0913105230, 5/13/2003


84913151525 913151525 0913151525, 3/27/2004

84913674277 913674277 0913674277, 1/1/2008

84913678758 913678758 0913678758, 7/28/2005


84913710612 913710612 0913710612, 4/1/2008
84913807706 913807706 0913807706, 12/7/1997
84913859094 913859094 0913859094, 11/16/2002

84913926184 913926184 0913926184, 9/1/2006

84916210028 916210028 0916210028, 3/2/2007

84916820028 916820028 0916820028, 9/26/2008

84918031416 918031416 0918031416, 12/1/2004


84918033322 918033322 0918033322, 8/13/2002
84918445570 918445570 0918445570, 4/1/2008

84918556966 918556966 0918556966, 5/25/2007

84918578734 918578734 0918578734, 7/11/2006

84918720761 918720761 0918720761, 4/28/2009

84918767133 918767133 0918767133, 12/14/2005

84919171136 919171136 0919171136, 7/14/2004


84919174435 919174435 0919174435, 1/20/2005
84919188881 919188881 0919188881, 3/5/2007

84919696024 919696024 0919696024, 3/6/2006


84919976147 919976147 0919976147, 9/9/2006

84919976925 919976925 0919976925, 11/3/2006


84945158889 945158889 0945158889, 5/5/2008

84945434048 945434048 0945434048, 8/20/2009


84913918055 913918055 0913918055, 9/26/1999
84918039077 918039077 0918039077, 4/25/2002
84918200883 918200883 0918200883, 12/30/2004

841273993694 273993694 0273993694, 9/8/2009

84917373651 917373651 0917373651, 8/19/2009

84918338727 918338727 0918338727, 2/8/2004

84913929338 913929338 0913929338, 5/17/2001


84913936768 913936768 0913936768, 1/1/2005

84918039003 918039003 0918039003, 4/20/2002

84919796356 919796356 0919796356, 9/5/2008

841236967343 236967343 0236967343, 12/7/2008

841236975261 236975261 0236975261, 5/4/2009

841273996732 273996732 0273996732, 10/27/2009

84913106666 913106666 0913106666, 5/1/2008

84913133837 913133837 0913133837, 4/29/2002

84913670285 913670285 0913670285, 11/1/2005

84913740948 913740948 0913740948, 7/25/2003


84913805152 913805152 0913805152, 8/30/1997
84913810178 913810178 0913810178, 7/10/1998

84913882074 913882074 0913882074, 1/6/2009


84913895751 913895751 0913895751, 12/31/2007
84913908995 913908995 0913908995, 5/27/1999

84913924045 913924045 0913924045, 9/1/2006

84914296924 914296924 0914296924, 8/3/2009

84917278541 917278541 0917278541, 8/20/2009

84917569176 917569176 0917569176, 8/31/2007

84918002134 918002134 0918002134, 5/25/2003


84918110711 918110711 0918110711, 12/14/2005

84918224456 918224456 0918224456, 3/14/2008


84918245555 918245555 0918245555, 8/1/2006
84918378808 918378808 0918378808, 6/1/2007
84918413505 918413505 0918413505, 5/1/2005

84918508979 918508979 0918508979, 3/1/2008


84918510863 918510863 0918510863, 9/13/2003

84918515059 918515059 0918515059, 11/1/2007

84918736733 918736733 0918736733, 5/6/2009


84918861604 918861604 0918861604, 11/23/2007
84918977979 918977979 0918977979, 4/25/2007

84919975142 919975142 0919975142, 7/1/2006

84945777111 945777111 0945777111, 9/21/2009

84948993344 948993344 0948993344, 10/29/2008

841236180180 236180180 0236180180, 9/24/2008

841236972763 236972763 0236972763, 4/25/2009


84913127369 913127369 0913127369, 9/24/2001
84913132933 913132933 0913132933, 8/27/2004

84913190732 913190732 0913190732, 5/10/2004

84913731938 913731938 0913731938, 2/18/2005


84913747575 913747575 0913747575, 12/5/2001
84913748418 913748418 0913748418, 5/19/2004

84913748570 913748570 0913748570, 1/28/2004


84913774774 913774774 0913774774, 11/1/2006
84913782151 913782151 0913782151, 7/25/2003

84913806325 913806325 0913806325, 4/1/2006

84913806451 913806451 0913806451, 10/24/1997

84913904983 913904983 0913904983, 3/1/2003


84913919997 913919997 0913919997, 10/9/1999

84913926814 913926814 0913926814, 4/26/2001

84913927950 913927950 0913927950, 11/1/2003

84913928881 913928881 0913928881, 12/1/2004

84917266643 917266643 0917266643, 8/9/2009

84917562882 917562882 0917562882, 6/26/2007


84918008977 918008977 0918008977, 6/24/2003

84918508978 918508978 0918508978, 10/1/2009

84918652584 918652584 0918652584, 3/17/2006

84918844379 918844379 0918844379, 11/21/2008

84918888006 918888006 0918888006, 7/1/2007

84918888089 918888089 0918888089, 6/1/2007

84919347666 919347666 0919347666, 3/14/2008

84919635363 919635363 0919635363, 11/1/2007

84944115801 944115801 0944115801, 4/21/2008

84948788468 948788468 0948788468, 4/1/2009


84912273275 912273275 0912273275, 5/27/2005

84912682111 912682111 0912682111, 10/17/2007

84913121565 913121565 0913121565, 5/1/2007


84913153418 913153418 0913153418, 3/24/2004

84913678511 913678511 0913678511, 11/13/2008

84913678675 913678675 0913678675, 7/25/2008

84913727934 913727934 0913727934, 4/29/2003

84913729724 913729724 0913729724, 11/18/2008


84913807383 913807383 0913807383, 7/1/2004
84913886888 913886888 0913886888, 7/14/2009
84913922998 913922998 0913922998, 7/11/2000

84914243028 914243028 0914243028, 4/1/2008

84914295788 914295788 0914295788, 11/26/2008

84917387719 917387719 0917387719, 8/3/2009

84917569268 917569268 0917569268, 12/19/2007


84918018774 918018774 0918018774, 2/27/2006

84918030773 918030773 0918030773, 7/1/2004


84918030810 918030810 0918030810, 12/4/2001
84918098728 918098728 0918098728, 7/6/2004

84918228884 918228884 0918228884, 10/9/2007

84918252262 918252262 0918252262, 7/7/2007


84918436907 918436907 0918436907, 2/11/2004

84918450546 918450546 0918450546, 10/7/2009


84918541490 918541490 0918541490, 11/18/2008

84918546135 918546135 0918546135, 4/9/2009


84918771209 918771209 0918771209, 10/31/2003
84918882808 918882808 0918882808, 6/22/2006
84919695397 919695397 0919695397, 1/24/2006

84919928928 919928928 0919928928, 5/1/2008

84945687777 945687777 0945687777, 7/8/2009

841236967179 236967179 0236967179, 12/6/2008

841256618887 256618887 0256618887, 7/9/2009


84913668153 913668153 0913668153, 12/1/2007

84913704593 913704593 0913704593, 9/23/2004

84913713735 913713735 0913713735, 4/1/2007

84913733744 913733744 0913733744, 12/17/2008

84913750047 913750047 0913750047, 3/3/2008

84913803796 913803796 0913803796, 1/1/2009


84913857355 913857355 0913857355, 5/12/2002
84913909494 913909494 0913909494, 3/12/2002

84913911885 913911885 0913911885, 6/23/1999


84913921990 913921990 0913921990, 6/24/2000

84913923211 913923211 0913923211, 12/20/1999


84913926854 913926854 0913926854, 9/15/2000

84913928740 913928740 0913928740, 1/1/2008

84913931782 913931782 0913931782, 5/1/2007


84913991916 913991916 0913991916, 12/21/2006

84915154852 915154852 0915154852, 7/26/2006

84916666967 916666967 0916666967, 12/7/2007

84917274808 917274808 0917274808, 7/23/2009

84917388723 917388723 0917388723, 7/29/2009

84918046869 918046869 0918046869, 4/1/2006


84918330763 918330763 0918330763, 10/27/2004

84918540720 918540720 0918540720, 6/14/2004


84918558591 918558591 0918558591, 3/31/2003

84918746363 918746363 0918746363, 1/30/2008


84918844356 918844356 0918844356, 12/15/2004
84919138138 919138138 0919138138, 10/14/2004

84948076748 948076748 0948076748, 8/1/2009

84949777778 949777778 0949777778, 8/26/2009

841273995053 273995053 0273995053, 10/1/2009

84913101554 913101554 0913101554, 3/23/2009

84913122132 913122132 0913122132, 12/4/2002


84913141516 913141516 0913141516, 9/1/2008

84913606650 913606650 0913606650, 8/20/2007

84913621120 913621120 0913621120, 5/31/2003


84913636609 913636609 0913636609, 11/26/2004
84913663377 913663377 0913663377, 3/14/2008

84913710533 913710533 0913710533, 8/21/2003

84913710655 913710655 0913710655, 9/27/2007

84913727665 913727665 0913727665, 5/31/2007


84913784127 913784127 0913784127, 4/10/2009

84913804325 913804325 0913804325, 1/1/2002

84913809690 913809690 0913809690, 4/1/2005

84913839986 913839986 0913839986, 10/27/1997

84913908158 913908158 0913908158, 7/1/2008

84917349652 917349652 0917349652, 8/5/2009

84917382294 917382294 0917382294, 8/4/2009

84917568827 917568827 0917568827, 11/12/2007


84918031808 918031808 0918031808, 3/5/2002
84918076104 918076104 0918076104, 5/7/2007
84918179939 918179939 0918179939, 8/10/2004
84918282063 918282063 0918282063, 9/17/2003

84918388248 918388248 0918388248, 3/15/2005

84918509559 918509559 0918509559, 12/6/2004

84918518362 918518362 0918518362, 12/11/2005

84918907012 918907012 0918907012, 7/6/2004


84918918137 918918137 0918918137, 12/31/2007

84919696366 919696366 0919696366, 8/3/2009

84919793925 919793925 0919793925, 11/30/2007

841273995148 273995148 0273995148, 10/13/2009


84913115151 913115151 0913115151, 12/10/2001

84913388860 913388860 0913388860, 3/6/2007

84913642038 913642038 0913642038, 6/1/2008


84913669877 913669877 0913669877, 7/28/2004

84913742601 913742601 0913742601, 5/5/2003

84913775479 913775479 0913775479, 7/28/2004

84913804325 913804325 0913804325, 1/1/2002

84913813390 913813390 0913813390, 5/18/2009


84913916153 913916153 0913916153, 8/1/2001

84913924485 913924485 0913924485, 4/17/2000


84913929529 913929529 0913929529, 9/1/2002
84914116235 914116235 0914116235, 11/29/2007
84914526666 914526666 0914526666, 1/9/2006

84915326164 915326164 0915326164, 12/29/2006

84915340093 915340093 0915340093, 4/20/2009


84915812269 915812269 0915812269, 1/10/2006

84917394997 917394997 0917394997, 8/4/2009

84918002094 918002094 0918002094, 5/21/2003

84918131499 918131499 0918131499, 6/18/2008

84918202530 918202530 0918202530, 3/11/2009


84918261433 918261433 0918261433, 10/1/2002

84918263915 918263915 0918263915, 3/22/2003


84918339022 918339022 0918339022, 3/20/2007
84918436144 918436144 0918436144, 10/9/2007
84919172591 919172591 0919172591, 11/2/2004

84919469999 919469999 0919469999, 8/17/2006


84919695950 919695950 0919695950, 12/1/2006

84949100070 949100070 0949100070, 6/24/2008


84949294969 949294969 0949294969, 1/21/2008

84913727934 913727934 0913727934, 4/29/2003

84918382390 918382390 0918382390, 10/1/2009

84918696094 918696094 0918696094, 5/9/2009


84913906498 913906498 0913906498, 4/12/1999

84918710064 918710064 0918710064, 4/27/2009


84918857089 918857089 0918857089, 9/29/2004
84913889597 913889597 0913889597, 6/1/2006
84913924973 913924973 0913924973, 3/6/2000
84917566564 917566564 0917566564, 8/17/2007

84913805511 913805511 0913805511, 1/1/2009


84913929405 913929405 0913929405, 4/21/2001
84918115375 918115375 0918115375, 11/11/2006

84913904567 913904567 0913904567, 12/1/2000

84913923536 913923536 0913923536, 12/23/1999


84918566472 918566472 0918566472, 11/24/2004

84917480963 917480963 0917480963, 10/1/2009


84918122409 918122409 0918122409, 7/22/2003

84918544396 918544396 0918544396, 4/1/2008


84918301752 918301752 0918301752, 4/20/2004

841234791779 234791779 0234791779, 8/13/2009

841236966786 236966786 0236966786, 3/24/2009


84913167204 913167204 0913167204, 6/6/2003

84913168873 913168873 0913168873, 12/28/2007


84913614243 913614243 0913614243, 11/27/2005
84913640486 913640486 0913640486, 1/22/2009

84913648110 913648110 0913648110, 3/18/2004


84913678006 913678006 0913678006, 5/15/2005

84913722394 913722394 0913722394, 1/3/2004

84913745933 913745933 0913745933, 5/4/2004

84913809121 913809121 0913809121, 6/27/2001

84913900080 913900080 0913900080, 7/21/1998

84913906764 913906764 0913906764, 12/1/2005

84913914194 913914194 0913914194, 2/1/2003


84913917079 913917079 0913917079, 9/6/1999
84915747429 915747429 0915747429, 10/2/2008

84917354321 917354321 0917354321, 8/2/2009

84917369711 917369711 0917369711, 7/17/2009

84917409082 917409082 0917409082, 10/21/2009


84918192319 918192319 0918192319, 9/13/2003
84918260849 918260849 0918260849, 8/7/2002

84918261295 918261295 0918261295, 9/30/2002

84918298270 918298270 0918298270, 8/17/2004


84918543975 918543975 0918543975, 6/3/2003

84918579745 918579745 0918579745, 5/15/2009

84918592872 918592872 0918592872, 6/11/2009


84918666268 918666268 0918666268, 6/11/2004
84919077990 919077990 0919077990, 5/31/2007

84919603372 919603372 0919603372, 9/21/2009

84949991965 949991965 0949991965, 3/3/2008


841236967928 236967928 0236967928, 4/4/2009

84913148818 913148818 0913148818, 3/1/2005


84913160063 913160063 0913160063, 11/7/2005

84913189824 913189824 0913189824, 2/7/2007

84913633119 913633119 0913633119, 2/12/2006

84913652699 913652699 0913652699, 3/10/2005

84913655956 913655956 0913655956, 6/13/2008

84913751998 913751998 0913751998, 3/1/2004


84913834731 913834731 0913834731, 10/16/1997

84913905660 913905660 0913905660, 3/6/1999


84913910784 913910784 0913910784, 6/13/1999
84913922627 913922627 0913922627, 7/1/2002

84913927961 913927961 0913927961, 7/1/2005

84917116465 917116465 0917116465, 1/11/2006

84917297423 917297423 0917297423, 2/28/2008

84917335171 917335171 0917335171, 12/9/2008

84918017952 918017952 0918017952, 6/1/2006


84918033517 918033517 0918033517, 7/23/2002
84918209209 918209209 0918209209, 7/11/2003
84918344890 918344890 0918344890, 12/1/2007

84918411618 918411618 0918411618, 10/1/2009

84918489096 918489096 0918489096, 10/15/2009


84918549298 918549298 0918549298, 10/11/2005
84918770090 918770090 0918770090, 10/25/2003
84918788333 918788333 0918788333, 5/11/2004
84918868766 918868766 0918868766, 4/3/2008

84919863864 919863864 0919863864, 9/6/2005

84943511118 943511118 0943511118, 4/8/2009

84948001845 948001845 0948001845, 5/19/2009

84948020774 948020774 0948020774, 5/20/2009

841272926666 272926666 0272926666, 9/5/2009


84913115627 913115627 0913115627, 10/9/2007
84913127146 913127146 0913127146, 8/30/2001
84913168617 913168617 0913168617, 9/1/2008

84913193959 913193959 0913193959, 4/1/2005

84913676992 913676992 0913676992, 5/14/2007

84913765051 913765051 0913765051, 1/16/2009

84913777018 913777018 0913777018, 7/10/2009

84913793953 913793953 0913793953, 12/1/2004

84913804936 913804936 0913804936, 10/16/1997


84913834591 913834591 0913834591, 9/19/2002

84913838190 913838190 0913838190, 3/8/2003

84913926018 913926018 0913926018, 7/18/2000

84913927409 913927409 0913927409, 10/1/2001

84913991228 913991228 0913991228, 4/1/2006


84913991984 913991984 0913991984, 10/16/2007

84914293891 914293891 0914293891, 12/5/2008


84918190155 918190155 0918190155, 9/19/2003

84918199833 918199833 0918199833, 8/10/2009

84918252434 918252434 0918252434, 8/20/2003


84918264368 918264368 0918264368, 11/14/2002
84918413505 918413505 0918413505, 5/1/2005

84918533854 918533854 0918533854, 3/22/2003

84918599985 918599985 0918599985, 12/27/2004

84918736733 918736733 0918736733, 5/6/2009

84918900970 918900970 0918900970, 5/13/2004


84919172090 919172090 0919172090, 8/30/2004
84919229999 919229999 0919229999, 5/20/2005

84919691445 919691445 0919691445, 8/30/2005

84919794433 919794433 0919794433, 3/20/2008

84947481839 947481839 0947481839, 6/4/2009

84913157572 913157572 0913157572, 8/2/2005

84913523079 913523079 0913523079, 4/2/2007


84913582883 913582883 0913582883, 6/1/2008

84913600173 913600173 0913600173, 6/9/2003


84913662981 913662981 0913662981, 8/27/2003
84913696543 913696543 0913696543, 1/10/2006
84913729768 913729768 0913729768, 8/14/2009
84913803787 913803787 0913803787, 3/1/2008

84913809336 913809336 0913809336, 3/21/1998


84913894760 913894760 0913894760, 3/16/2003

84913903710 913903710 0913903710, 2/25/1999

84913908008 913908008 0913908008, 5/11/1999


84913913705 913913705 0913913705, 3/11/2002
84913914141 913914141 0913914141, 7/21/1999

84913931921 913931921 0913931921, 10/1/2002


84917567877 917567877 0917567877, 5/15/2007

84917771794 917771794 0917771794, 5/11/2007

84918038619 918038619 0918038619, 4/1/2002


84918138883 918138883 0918138883, 10/4/2005

84918146745 918146745 0918146745, 11/5/2003

84918224001 918224001 0918224001, 1/1/2008

84918425355 918425355 0918425355, 11/6/2008

84918541520 918541520 0918541520, 4/28/2009

84918659345 918659345 0918659345, 3/1/2008

84918709445 918709445 0918709445, 5/4/2009

84918795110 918795110 0918795110, 5/20/2009


84919188881 919188881 0919188881, 3/5/2007

84919556879 919556879 0919556879, 10/1/2007

84948032284 948032284 0948032284, 5/18/2009

84949556666 949556666 0949556666, 12/15/2008

841236967155 236967155 0236967155, 12/6/2008

84913163607 913163607 0913163607, 3/27/2007


84913603655 913603655 0913603655, 5/27/2005

84913612409 913612409 0913612409, 11/5/2005


84913615551 913615551 0913615551, 5/12/2005

84913653128 913653128 0913653128, 10/1/2001

84913725524 913725524 0913725524, 5/7/2007

84913732305 913732305 0913732305, 1/7/2006


84913801817 913801817 0913801817, 12/6/2000

84913804325 913804325 0913804325, 1/1/2002

84913839396 913839396 0913839396, 8/1/2007

84913848440 913848440 0913848440, 9/3/2006

84913926418 913926418 0913926418, 8/22/2000

84916882708 916882708 0916882708, 8/19/2009

84917567062 917567062 0917567062, 7/5/2007

84918097650 918097650 0918097650, 6/27/2007

84918111376 918111376 0918111376, 5/18/2005


84918133405 918133405 0918133405, 7/3/2006
84918166188 918166188 0918166188, 3/6/2002

84918209666 918209666 0918209666, 1/5/2004


84918488379 918488379 0918488379, 10/21/2004
84918495491 918495491 0918495491, 3/31/2004
84918516221 918516221 0918516221, 9/14/2005

84918598183 918598183 0918598183, 7/14/2009

84919307180 919307180 0919307180, 7/3/2009

84919691887 919691887 0919691887, 10/30/2005

84919959979 919959979 0919959979, 8/1/2008

84943796868 943796868 0943796868, 3/17/2009


84945478840 945478840 0945478840, 1/5/2009

84948676994 948676994 0948676994, 7/1/2009

841239966886 239966886 0239966886, 7/16/2009

841273980082 273980082 0273980082, 8/27/2009

84913113111 913113111 0913113111, 9/1/2008

84913121580 913121580 0913121580, 7/11/2003


84913122180 913122180 0913122180, 10/25/2002
84913151315 913151315 0913151315, 2/1/2005
84913714068 913714068 0913714068, 6/22/2005
84913736002 913736002 0913736002, 7/23/2002

84913805278 913805278 0913805278, 6/1/2005

84913807754 913807754 0913807754, 3/13/1998


84913816618 913816618 0913816618, 8/8/2006

84913837310 913837310 0913837310, 12/12/2008

84913913633 913913633 0913913633, 8/16/2000

84913918860 913918860 0913918860, 1/1/2004

84913948231 913948231 0913948231, 5/16/2008

84913991925 913991925 0913991925, 7/1/2008

84914563928 914563928 0914563928, 10/28/2008

84917032789 917032789 0917032789, 6/25/2009

84917332284 917332284 0917332284, 10/1/2009

84917369772 917369772 0917369772, 7/19/2009

84918038639 918038639 0918038639, 10/1/2008


84918120417 918120417 0918120417, 6/24/2005

84918327167 918327167 0918327167, 1/1/2007

84918486659 918486659 0918486659, 9/25/2009

84918591202 918591202 0918591202, 5/30/2009

84918720720 918720720 0918720720, 9/23/2009

84918745965 918745965 0918745965, 5/4/2009


84918900938 918900938 0918900938, 4/14/2004
84919016160 919016160 0919016160, 11/19/2008

84919122220 919122220 0919122220, 8/17/2004

84913115067 913115067 0913115067, 10/17/2001


84913135397 913135397 0913135397, 3/20/2008

84913489943 913489943 0913489943, 4/2/2009

84913600751 913600751 0913600751, 3/30/2006


84913606677 913606677 0913606677, 1/3/2006
84913703368 913703368 0913703368, 4/27/2002
84913735784 913735784 0913735784, 2/12/2004

84913802012 913802012 0913802012, 10/12/1996

84913808173 913808173 0913808173, 4/1/2004

84913904465 913904465 0913904465, 1/1/2001


84913905872 913905872 0913905872, 4/25/1999

84913906050 913906050 0913906050, 7/18/2003

84913923498 913923498 0913923498, 2/16/2000

84914105777 914105777 0914105777, 3/14/2007

84914296539 914296539 0914296539, 4/7/2009

84917276411 917276411 0917276411, 7/22/2009

84917363756 917363756 0917363756, 5/7/2009

84917387610 917387610 0917387610, 8/1/2009

84918003574 918003574 0918003574, 6/18/2003


84918038632 918038632 0918038632, 5/29/2002

84918225170 918225170 0918225170, 11/10/2005


84918517673 918517673 0918517673, 10/2/2004

84918541573 918541573 0918541573, 3/15/2008


84918638911 918638911 0918638911, 2/2/2009
84918787573 918787573 0918787573, 12/14/2007

84918792345 918792345 0918792345, 7/25/2007

84918881427 918881427 0918881427, 12/27/2006


84919171053 919171053 0919171053, 3/10/2005

84919506513 919506513 0919506513, 3/7/2008

84943838383 943838383 0943838383, 6/15/2009


84913122354 913122354 0913122354, 12/19/2006
84913174995 913174995 0913174995, 5/4/2004
84913653955 913653955 0913653955, 7/6/2007

84913669874 913669874 0913669874, 6/16/2006

84913698933 913698933 0913698933, 12/6/2003

84913715530 913715530 0913715530, 1/16/2006

84913727031 913727031 0913727031, 6/2/2007


84913837197 913837197 0913837197, 2/1/2004
84913858919 913858919 0913858919, 3/19/2004

84913904356 913904356 0913904356, 1/1/2004


84913919296 913919296 0913919296, 10/4/1999
84913977974 913977974 0913977974, 5/1/2005

84916961888 916961888 0916961888, 8/11/2007

84917369861 917369861 0917369861, 7/27/2009

84917398842 917398842 0917398842, 8/11/2009


84918111399 918111399 0918111399, 10/25/2005
84918182395 918182395 0918182395, 1/27/2006

84918207167 918207167 0918207167, 6/11/2009

84918548548 918548548 0918548548, 10/17/2008


84918678888 918678888 0918678888, 7/26/2008

84918683148 918683148 0918683148, 11/1/2007

84918748864 918748864 0918748864, 4/11/2006

84919038860 919038860 0919038860, 4/6/2009


84919171919 919171919 0919171919, 8/31/2004
84919326222 919326222 0919326222, 1/15/2007
84919398928 919398928 0919398928, 11/2/2007

84919654179 919654179 0919654179, 12/20/2007


84919686818 919686818 0919686818, 10/3/2005

84919694274 919694274 0919694274, 12/13/2005


84919977327 919977327 0919977327, 9/8/2006
84913784407 913784407 0913784407, 3/18/2008
84913921329 913921329 0913921329, 6/12/2000
84918073377 918073377 0918073377, 12/27/2005

84918338850 918338850 0918338850, 1/10/2007

84942300300 942300300 0942300300, 4/15/2009

84949762500 949762500 0949762500, 1/5/2009

84948866699 948866699 0948866699, 7/13/2009

84913117763 913117763 0913117763, 2/28/2004

84918748466 918748466 0918748466, 4/30/2009


TRẢ SAU VINAPHONE TPHCM
Tên Khách Tiền
hàng Địa chỉ cước
64 - Đường Số 81 - Tân Quy - Q.07 - Tp Hồ
Nguyễn Mai Huệ Chí Minh 609.5
Cty Cổ Phần Đình Quốc 451, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình 567.779
Dương Minh Tâm(Cty 8, Lầu 7, Cao ốc Osic, Nguyễn Huệ, Bến
Sofeene) Nghé, Q. 997.508
34 - Đường Số 11 - Bình Thọ - Thủ Đức - Tp
Dương Thị Thanh Nga Hồ C 123.184
Cty Tnhh Tm Sản Suất Tân
Đại Minh 6, Sông Đà, P.2, Tân Bình 1,728,276
Phạm Thị Yến Vinh 73, Trương Định, Bến Thành, Q.01 6,134,638
Lâm Hưng Thạnh 51, Nguyễn Duy, P.10, Q.08 362.643
Cty Tnhh Thế Giới Kỹ Thuật 25-27, Đỗ Thừa Tự, Tân Quý, Tân Phú 3,724,225
Cty Tnhh Thương Mại Đại Việt
Hồng 884a, Quốc Lộ 52, Hiệp Phú, Q.09 245.809
Lê Kiên Trung 108, Lý Tự Trọng, Bến Thành, Q.01 58,914,492
Nguyễn Ngọc Thanh A9-05, Kp Mỹ Phú 1, Tân Phú, Q.07 15,874,803
13 Kp4 - Quốc Lộ 13 - Hiệp Bình Phước - Thủ
Trần Minh Tấn Đức 282.268
Công Ty Cổ Phần Bibica
(Nguyễn Thị Tâm-6116) 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình 515.561
Công Ty Cổ Phần Bibica (Trần
Duy Thanh-G104) 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình 528.153
Công Ty Cổ Phần Bibica
(Nguyễn Hồng Hạnh-5006) 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình 337.376
Vpđd Cty Tnhh Cn Lama Vn
Tại Tphcm 8, Ba Vì, P.4, Tân Bình 1,318,286
290/45/20/3H - Nơ Trang Long - P.12 - Bình
Nguyễn Công Thành Thạnh 910.656

Hồ Thị Nga 568/22, Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú 273.454
Võ Quốc Dũng 218, Liên Tỉnh 5, P.6, Q.08 279.697

Cty Tnhh Vật Liệu Xây Dựng Lô C23b, Khu Cn Hiệp Phước, Đường Số 11,
Saint-Gobain Việt Nam Xã Hiệp phước nhà bè 6,144,167
G3, Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân
Trần Văn Giang Phú 321.018
Trần Thế Lợi 275, Trần Huy Liệu, P.9, Phú Nhuận 207.326
Tran Tam Chau 132/4, Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Tân Bình 419.501
Nguyễn Văn ái 215, Cao Đạt, P.1, Q.05 1,200,458
Cty Tnhh Thương Mại-Xây
Dựng Việt Tín 606/147/7/2, Đường 3/2, P.14, Q.10 1,418,011
Ba 18, My Canh 3, Phu My Hung, Tan Phong,
Quek Jui Meng Q.07 3,566,174

Lê Triệu Hùng 80a, Nguyễn Thái Học, Tân Thành, Tân Phú 385.033
Cty Tnhh Tm Dv Tân Trung
Ngọc 1310, Đường 3/2, P.2, Q.11 657.56
Nguyễn Văn Hoài 436a/99, Đường 3/2, P.12, Q.10 1,712,932
Cty Cổ Phần Thương Mại Dầu 45 lầu 7 - Võ Thị Sáu - Đa Kao - Q.01 - TP Hồ
Khí Chí minh 894.2
Cty Tnhh Hóa Chất Tân Phú
Cường 78, Ba Vân, P.14, Tân Bình 469.604
Cty Tnhh Sx - Tm Bao Bì Giấy 19/61a, Thoại Ngọc Hầu, Hoà Thạnh, Tân
Trường Phát Phú 421.639
221/7/44 - Đất Thánh - P.6 - Tân Bình - Tp Hồ
Cty Tnhh Hải Mã Xanh Chí minh 1,670,312
285/101/2f, Cách Mạng Tháng Tám, P.12,
Lê Thanh Tâm Q.10 184.033
C20/148, Tổ 4a, Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Tân
Phan Văn Cường Bình 402.515
Nguyễn Văn Bình 001, Lô K, C/Cư Nguyễn Kim, P.7, Q.10 636.314
Phạm Huỳnh Trọng 273/4/22, Nhật Tảo, P.8, Q.10 16,302,923
Cty Tnhh Xi Măng Holcim Việt 81-83-83b-85, Lầu 9-10, Toà Nhà Fideco
Nam Tower, Hàm nghi nguyễn thái bình q.1 4,679,293
Dương Phan Anh 41/24, Bàu Cát 9, P.14, Tân Bình 259.15
Dương Đức Thọ (Cty Tnhh
Castrol Bp Petco) 17, Tầng 7, Lê Duẩn, Bến Nghé, Q.01 600.193
Mai Xuân Thảo 60/15, Nguyễn Trãi, P.3, Q.05 369.818
507 - Kinh Dương Vương - An Lạc - Bình
Le Thi Thu Hang Tân  165.785
Võ Hồng Sơn 015, Lô X, C/Cư Ngô Gia Tự, P.2, Q.10 372.827
Lê Thị Kim Mai 51, Hồ Văn Huê, P.9, Phú Nhuận 309.236
Lê Huệ Nhi 147/1, Nhật Tảo, P.8, Q.10 72.025
1018 khoa QLLĐ ĐH LAO ĐộNG XH CƠ Sở
Đoàn Thị Thủy 2 - Tô Ký - Q12 449.66
Cty CP kỹ Thuật Công Nghệ D6 C/X Đồng Tiến  - Nguyễn Tri Phương -
Việt Vinh P.14 -q10 168.84
008, Lô U, Cư Xá Thanh Đa, P.27, Bình
Đỗ Thế Tuyến Thạnh 700.018
Cty Tnhh Giao Nhận Vận Tải 163/4/11 - Phạm Văn Bạch - P.15 - Tân Bình -
Cường Phương Tphcm 627.581
Cty Tnhh Minh Nam 280f2, Lương Định Của, An Phú, Q.02 482.694
44, Cư Xá Bình Thới, Đường Số 3a, P.8,
Vpđd Cty Tnhh Khánh Giang Q.11 416.43
Cty Tnhh Nissho Precision 6a, Visp, Khu Cn Vn Singapore, Đường Số 3,
Việt Nam Thuận an bình dương 328.203
Công Ty Cổ Phần Bibica (Ng
Thị Ngọc Yến-6173) 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình 133.305

Cn Tại Tp Hcm - Cty Cp Vt Đt 266 - Tạ Quang Bửu - P.4 - Q.08 - Tp Hồ Chí


Và Tm Quốc Tế (Tp Hà Nội) Minh 473.865
5/10B - Nam Thới - Thị Trấn Hóc Môn - Hóc
nguyễn minh tuấn Môn - 2,338,852
Cn Cty Tnhh Quảng Cáo Mắt 11, Tầng 2, Nam Quốc Cang, Phạm Ngũ Lão,
Vàng Q.01 3,918,399
8/1a-8/1b, Tổ 170, Phan Huy ích, P.12, Gò
Nguyễn Khắc Hạnh Vấp 77.781
Cty Tnhh Xây Dựng Ttnt Thiên
Thành Tài 20, Đường D39, Phước Long B, Q.09 512.322
50, Kp 4, Đường Số 20, Hiệp Bình Chánh,
Trương Thế Sử Thủ Đức 97.06
Cty Tnhh Nhua Phuoc Thanh 31-32, Trần Văn Kiểu, P.10, Q.05 395.315
Phan Thi Ngoc Em 5bis, Ký Con, Nguyễn Thái Bình, Q.01 14,036,912
Ngân Hàng Phát Triển Nhà Đb
Sông Cửu Long 09, Võ Văn Tần, P.6, Q.03 224.384
Đặng Dự 133/3/7, Tô Hiến Thành, P.13, Q.10 173.361
Cty Tnhh Tm Trí Nhân 303, Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 742.413
1bis - Ngô Văn Năm - Bến Nghé - Q.01 - Tp
Cty Tnhh Tiếp Thị Nòng Cốt Hồ Chí minh 794.301
Khu Cn Bien Hoa 1 - An Bình - Tp Biên Hoà -
Công Ty Cổ Phần Bibica Đồng nai 695.916
Cty Cổ Phần Tư Vấn Công 011 Lô C - C/C 43 - 43 - Hồ Văn Huê - P.9 -
Nghệ Vina Phú nhuận 243.349
579/4/6 - Lê Đức Thọ - P.16 - Gò Vấp - Tp Hồ
Lữ Thanh Tùng Chí minh 306.283
661, Kp 3, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ
Trần Thu Hà Đức 572.155
Nguyễn Vũ Tuấn Nam 43/23c, Phạm Văn Chiêu, P.16, Gò Vấp 147.802

Bùi Thị Thùy Giang 81-83-85, Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Q.01 576.201
Tạp Chí Thời Trang Trẻ 8, Hoàng Văn Thụ, P.9, Phú Nhuận 674.849
Cty Tnhh Nhãn Doanh 34e, Trần Khánh Dư, Tân Định, Q.01 6,272,473
Cty Tnhh Maersk Việt Nam 28, Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Q.01 10,321,509

Cty Tnhh Thành Thành Đạt 238/10, Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức 616.582
Nguyễn Hoàng Vũ 27/1, Kp3, Tân Thới Nhất, Q.12 719.09
Cty Cp Đầu Tư Xây Dựng 68 - Võ Thị Sáu - Tân Định - Q.01 - TP Hồ Chí
Cửu Long Minh 6,274,065
Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di 112 - Đinh Tiên Hoàng - Đa Kao - Q.01 - TP
Động Hồ Chí minh 31,085,726
Nguyễn Thanh Trường 14/27, Bàu Bàng, P.13, Tân Bình 193.936
Lê Hữu Trung 4, Đồng Khởi, Bến Nghé, Q.01 483.222
38, Lô C9, Kdc Rạch Miễu, Hoa Hồng 2, P.2,
Nguyễn Thị Hải Phú nhuận 363.852
213/40 Đồng Khởi - Bến Nghé - Q.01 - TP Hồ
nguyễn hà phương Chí Minh 649.014

Huỳnh Văn Phúc ấp 2, Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai 183.141
193 - Trần Hưng Đạo - Cầu Kho - Q.01 - TP
Pham Thi Thu Thuy Hồ Ch 4,994,802
18c/37 - Cách Mạng Tháng Tám - Tân Sơn
Nguyễn Trung Hiếu Nhì - Tân phú 240.542
Vũ Đình Hiệp 2/17, Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp 294.81
Nguyễn Thanh Điền 26-28, Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Q.01 691.954

Hoàng Đắc Nam 28-30 P301, Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Q.01 326.865

Trương Hồng Đức 10/76/18, Nơ Trang Long, P.7, Bình Thạnh 155.874
Nguyễn Đoàn Minh A85, Chợ Cầu Đông Hưng Thuận, Q.12 1,899,133
Vũ Đình Liễu 77/20, Nhất Chi Mai, P.13, Tân Bình 284.658

Phạm Nguyễn Thế Phong p b 15/1 cc 360c - Bến Vân Đồn - P.1 - Q.04  552.149
Cty Tnhh Giao Nhận-Vận 010, C/Cư 79a, Phạm Viết Chánh, P.19, Bình
Chuyển Tiến Phương Thạn 427.966
Nguyễn Văn Nghiệp 78/6, Kp1, Linh Xuân, Thủ Đức 277.502
Cty Cp Tich Hop He Thong
E.I.S 9-11, Duong D52, P.12, Tan Binh 672.546

Ngan Hang Citibank 115, Lầu 15, Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Q.01 544.475
Cn Cty Tnhh Archetype Việt
Nam 7/1, Thành Thái, P.14, Q.10 30,254,255
Phan Xuân Nghĩa 9/11, Nguyễn Thái Sơn, P.3, Gò Vấp 705.661

Quách Mộc Tân 109/31, Kp 3, Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân 1,341,835
Cty Tnhh Sx & Tm Mỹ Linh
Việt ấp Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Củ Chi 13,642,941
Cty Tnhh Xd Sx-Tm-Dv Phúc Lô B2-54, Khu Cn Tân Đông Hiệp B, Dĩ An,
Thịnh Bình Duong 501.04
Tổ 1 ấp Trung Hòa - Xã Trung Lập Hạ - Củ
Nguyễn Thị Thu Sương Chi  121.84
125, Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Q.01(Chị Bích
Bưu Điện Trung Tâm Gia Định Phòng tcld bdtp) 272.847
Phạm Thị Bích Phượng 8, Chiến Thắng, P.9, Phú Nhuận 725.006
96/22 kp1 - Lê Văn Chí - Linh Trung - Thủ
lê vũ ngọc thanh Đức - 506.146
Cty Tnhh Xuất Nhập Khẩu Hạt
Giống An Điền 78-80 Kp.9 - Đường 55 - Tân Tạo - Bình Tân  1,247,910

Trần Thị Trung 19f, Kp 2, Hiệp Thành 18, Hiệp Thành, Q.12 448.695
Cty Tnhh Công Nghiệp Nhân
Thụy 237/34, Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh 827.306
Cty Tnhh Sản Xuất Thương
Mại Do Ma Vi Na 107, Trần Minh Quyền, P.10, Q.10 54.81

Nguyễn Ngọc Cường 174/1f18, Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 758.024
Cty Cp Đầu Tư Phát Triển Sài 199-205, Nguyễn Thái Học, Phạm Ngũ Lão,
Gòn Co.Op Q.01 17,044,200
Văn Phòng Đại Diện Yuasa 54-56, Tầng 10, P.1003, Nguyễn Trãi, Bến
Trading Co.,Ltd.Tại Tp.Hcm Thành,Q1 1,454,338
Cty Co Phan Thuong Mai Va 90 - Thân Nhân Trung - P.13 - Tân Bình - Tp
Dau Tu Tuong Lai Hồ chí minh 597.573
Huỳnh Thị Bích Phùng 18/91, Đỗ Nhuận, Sơn Kỳ, Tân Phú 828.901
2234 - Kp1 - Quốc Lộ 1a - Tân Chánh Hiệp -
Cty Tnhh Bắc Đuống Q.12 339.584
Cty Tnhh Một Tv Đóng Tàu
Bình Triệu Kp 3, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức 3,414,369
Nguyễn Đình Phùng 55a, Trần Quang Khải, Tân Định, Q.01 282.331
Cty Tnhh Cho Thuê Tài Chính 29, Khu 905, Cao ốc Saigon Tower, Lê Duẩn,
Quốc Tế Việt Nam Bến 547.616

Trần Thanh Vũ 9, Kp 4, Đường Số 3, Linh Chiểu, Thủ Đức 764.185


Vpđd Baxter Healthcare 235 - Lầu 8 P801 Tháp A - Nguyễn Văn Cừ -
( Asia) Pte. Ltd Nguyễn cư trinh q.1 6,819,696
Cty Cp Đầu Tư Hạ Tầng Và
Đô Thị Dầu Khí 149, Nguyễn Cửu Vân, P.17, Bình Thạnh 452.811
Cty Cổ Phần P/S 513c, Nam Hòa, Phước Long A, Q.09 163.835
359 - Trần Hưng Đạo - P.10 - Q.05 - Tp Hồ
Trần Công Sinh Chí Minh 578.231
Đinh Phan 59/4, Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Bình Thạnh 894.092

Cty Tnhh Tm Xnk Hồng Lăng 1/12, Trường Sơn, P.4, Tân Bình 1,056,387
Cty Cp Dịch Vụ Viễn Thông
Xuân Quang C19, Cư Xá Tân Sơn, P.15, Tân Bình 456.873
12/213/40 - Lê Đức Thọ - P.15 - Gò Vấp - Tp
Nguyễn Thị Giáng Tiên Hồ chí minh 113.507
Cn Tnt-Vietrans Express
Worldwide(Vn) Ltd. 39b, Trường Sơn, P.4, Tân Bình 2,544,122
Huỳnh Tuấn Ngọc 660/40, Phạm Thế Hiển, P.4, Q.08 281.412
163, Lầu 7, Hai Bà Trưng, P.6, Q.03(Idc
Vpđd Cty A.R.E.N.A Building) 14,249,517
Thái Trường Trí 318f, Hẻm Đường Số 1, Tân Phú 633.374
Nguyễn Hoàng Thái 2/1a, Đất Thánh, P.6, Tân Bình 535.203
Cn Cty Cp Viễn Thông Tin 354/2 - Lý Thường Kiệt - P.14 - Q.10 - Tp Hồ
Học Bưu Điện Chí minh 586.134
C/N Cty Cp Viễn Thông Nhật
Minh (Tp Hà Nội) 478, Lê Hồng Phong, P.1, Q.10 302.316
Chi Nhánh Mi Ka 448, Lý Thái Tổ, P.10, Q.10 626.404
131/64A - Tô Hiến Thành - P.13 - Q.10 - TP
CTY TNHH PH?M TRƯƠNG Hồ Chí minh 101.632
Nguyễn Quang Minh 190/84, Xóm Đất, P.10, Q.11 352.562
258/111 Tran Hung Dao - Nguyễn Cư Trinh -
Trần Thị Hồng Nhạn Q.01 540.74
Dntn Hưng Nghĩa 138b, Trần Quý, P.6, Q.11 127.87
Phạm Thanh Vân 823, Đường 3/2, P.7, Q.11 1,758,091
Trần Thị Tường Vi 280a34, Lương Định Của, An Phú, Q.02 2,600,110
Kcx Tân Thuận - Tân Thuận - Tân Thuận
Cty Cổ Phần Tm Dv Hiệp Tân Đông - Q.7 3,917,946
Cty Tnhh Sx Xd Tm Đại á 94/1061a - Dương Quảng Hàm - P.6 - Gò
Châu Vấp - Tphcm 1,453,789
Công Ty Cổ Phần Bibica
(Huỳnh Ngọc Minh-N196) 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình 103.442
7/8a Kp4 - Phan Văn Hớn - Tân Thới Nhất -
Nguyễn Thị Kim Nhung Q.12 1,916,810
Nguyễn Tuấn Anh 261/7, Nguyễn Thái Sơn, P.7, Gò Vấp 449.553

Nguyễn Hoàng Phong 137/85, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, Q.01 501.651

Cty Tnhh Âm Thanh Ưu Điểm 386-388, Phòng 206, Hoàng Diệu, P.5, Q.04 14,737,010
6, Lầu 10, Toà Nhà Capital Place, Thái Văn
Trần Võ Quốc Sơn Lung bến nghé q.1 218.064

Mr Mohammad
Jamaluddin(Cty Tnhh 1 Tv Tm
Pharemienri ) 16, Cửu Long, P.2, Tân Bình 11,450,441
Cty Cp Giao Nhận Toàn Cầu 364, Toà Nhà E.Town 2, Cộng Hòa, P.13, Tân
Dhl (Việt Nam) Bình 1,177,914
Phạm Thị Thu Thủy 297/18, Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11 1,124,910
Bùi Thị Mỹ Dung 4/4, Tổ 3, Kp5, Tam Phú, Thủ Đức 2,090,931
Cty Cao Su Thống Nhất
(Ruthimex) 83/3, Luỹ Bán Bích, Tân Thới Hòa, Tân Phú 373.217
218 F/21, Lầu 1, Trần Hưng Đạo B, P.11,
Trương Thị Huệ Q.05 12,314,497
Cty Dịch Vụ Công ích Quận
Bình Thạnh 140, Phan Văn Trị, P.12, Bình Thạnh 1,518,011
Bàng Tích Vân 3a, Tản Viên, P.2, Tân Bình 322.839
Cty Tnhh Một Tv Truyền
Thông Bốn Mắt 15/12, Hoàng Hoa Thám, P.13, Tân Bình 621.801

Cty Tnhh Thương Mại&Công


Nghệ Vi Na To Ken 157, Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Q.07 5,413,384
Lê Thị Thuỳ Dương 114, Vĩnh Hội, P.4, Q.04 435.776

Cty Tnhh Leo Núi Đá Xinh 1, Kp 4, Đường Số 5, Bình Trưng Đông, Q.02 488.434

Nguyễn Hồng Diễm Lộc 67/194 - Bùi Đình Túy - P.12 - Bình Thạnh  417.993
3a Khu Phố 7 - Trường Thọ - Thủ Đức - Tp
Phùng Vệ Hùng Hồ Chí chí minh 339.825
80/2 - Cộng Hòa - P.4 - Tân Bình - Tp Hồ Chí
Cty Tnhh Sx Tm Xd Châu Việt Minh 361.26
Cty Tnhh Thiết Kế-Xây Dựng
Đất Lửa 232, Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh 3,007,298
Trần Duy Thái Cương 234, Pasteur, P.6, Q.03 796.165

Phùng Vũ Uyên 352/6, Trịnh Đình Trọng, Hoà Thạnh, Tân Phú 666.792
Đặng Xuân Trường 26, Lê Hoàng Phái, P.17, Gò Vấp 1,114,284
76/4/7, Kp 4, Dương Cát Lợi, Thị Trấn Nhà
Nguyễn Trường Đỉnh Bè, Nhà bè 1,051,263
Võ Văn Doãn 57c/9, Tổ 47, Hưng Phú, P.8, Q.08 122.302
Lê Hoàng Dũng 69, An Dương Vương, P.8, Q.05 5,680,584
281/5 - Thoại Ngọc Hầu - Phú Thạnh - Tân
Văn Nguyễn Như Tâm Phú  229.395
869 - Đường 3/2 - P.7 - Q.11 - Tp Hồ Chí
Châu Trần Thành Minh 170.301
12, Đường Số 2, Hoàng Hoa Thám, P.13, Tân
NGÔ HOài bắc Bình 453.103
74/4, Kp6 - Lê Công Phép - An Lạc - Bình
Nguyễn Vân Trường Tân  498.001
Cty Tnhh Il-Shin Cap Viet C11/35, ấp 3, Quốc Lộ 1a, Xã Tân Kiên, Bình
Nam Chá 1,391,910
Mai Thuận 71, Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Tân Bình 175.446

Cty Cp Đầu Tư Và Phát Triển


Giáo Dục Phương Nam 231, Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.05 1,081,913
B2/24, Đường Số 2, Xã Bình Hưng, Bình
Phan Ngọc Khiêm Chánh 845.038
Huỳnh Thị Quỳnh Thư 254a, Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh 107.908
Nguyễn Phương Hiền 266/36a/5, Bến Vân Đồn, P.2, Q.04 153.745
11/5 - Vườn Lài - Phú Thọ Hòa - Tân Phú - Tp
Phạm Lê Hoàng Uyển Hồ 1,056,213

Trương Văn Tân 118/127a/13, Phan Huy ích, P.15, Tân Bình 280.913

Lại Hùng Linh 256a/10, ấp 1, Xã An Phú Tây, Bình Chánh 49.71


Kcn Tây Bắc Củ Chi - Cây Sộp - Xã Tân An
Cty Cp Kido Hội - 971.238
Cty Cp Tư Vấn Xây Dựng
Miền Nam 237, Quốc Lộ 13, P.26, Bình Thạnh 95,359,012
C/N Cty Cổ Phần Tm Dv Và
Du Lịch Cao Su 361/42, Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.03 9,286,800
Cty Tnhh Duoc Pham
Hisamitsu Viet Nam 12, Phòng 204, Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Q.01 1,119,858

Cty Lương Thực Trà Vinh 102, Trần Phú, P.2, T. Xã Trà Vinh, Trà Vinh 3,745,171

CTY TNHH KT CN MÔI


TRƯơ'NG LONG TRƯơ'NG
Vũ 72 - Phú Thọ - P.2 - Q.11 - Tp Hồ Chí Minh 229.956
B19a4 - Dương Quảng Hàm - P.5 - Gò Vấp -
Tran Thi My Duyen Tp Hồ chí minh 105.756
Nh Tmcp Sàigòn Thương Tín-
Cn Chợ Lớn 485-487-489, Nguyễn Chí Thanh, P.15, Q.05 311.13
Trần Thanh Xuân 551/31/5a, Phạm Văn Chí, P.7, Q.06 303.023
Cty Tnhh Phát Tài Lộc 162a, Tân Hòa Đông, P.14, Q.06 676.848
Võ Khai Trung 62/211, Lý Chính Thắng, P.8, Q.03 352.803
Võ Minh Mẫn 90/15, Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Tân Bình 857.261
C1/2A (NGA BA CHO NHO - AP 3) - Võ Văn
Hoàng Văn Điền Vân - Xã vĩnh lộc b bình chánh 152.28
6, Lầu 4-Phòng 44, Phùng Khắc Khoan, Đa
Cty Tnhh Việt Hoá Nông Kao, Q.1 168.529

Nguyễn Thị Thu Thảo 241, Cách Mạng Tháng Tám, P.12, Tân Bình 445.069
81-83-83b-85, Lầu 9-10, Toà Nhà Fideco
Cty Tnhh  Xi Măng Holcim Vn Tower, Hàm nghi q.1 859.315
Nguyễn Trọng Hải 35, Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh 474.088
29 - Đường A4 - P.14 - Tân Bình - Tp Hồ Chí
Nguyễn Thị Hồng Vân Minh 188.709
Công Ty Tnhh Tm Dv Vận Tải
Quốc Thịnh 790/20, Nguyễn Kiệm, P.3, Gò Vấp 438.378
24/K1 - Phạm Văn Chiêu - 14 - Gò Vấp - TP
nguyễn thị ngọc xuân Hồ Chí minh 991.197
Phan Thị Ngọc 751/24, Lò Gốm, P.9, Q.06 684.438
149/55/26 - Luỹ Bán Bích - Tân Thới Hòa -
Đặng Thị Phú Viêng Tân Phú 269.531

Cty Tnhh Công Nghệ - Thiết


Bị Và Thang Máy Thái Dương 152/36, Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Tân Bình 172.925
Nguyền Tấn Trung 261/2, Phan Văn Trị, P.11, Bình Thạnh 401.562
Cty Tnhh Xây Dựng &
Thương Mại Gia Phạm 723, Hưng Phú, P.9, Q.08 346.678

Ngô Đức Trí 9/3, Cư Xá Đô Thành, Đường Số 7, P.4, Q.03 432.491


Cty Cp Tư Vấn Xây Dựng
Miền Nam 237, Quốc Lộ 13, P.26, Bình Thạnh 95,359,012
414/1c - Huỳnh Văn Bánh - P.14 - Phú
Tôn Nữ Minh Đức Nhuận  244.4
Cty Tnhh Đồng Gia 40/1/B7, Âu Cơ, P.9, Tân Bình 1,116,451
103bis, C/Xá Nguyễn Văn Trỗi, P.17, Phú
Cty Tnhh Tm Ngọc Hồng Nhuận 1,704,368
Cty Cổ Phần Xd Tm K.L 33/3, Nguyễn Văn Lượng, P.10, Gò Vấp 362.061
Trần Thái Sơn 10/1, Chấn Hưng, P.6, Tân Bình 1,099,836
Nguyễn Thị Nhung Sạp 1132, Chợ Bình Tây, P.2, Q.06 1,998,584
27-28, Lô Ac, Kdc Bình Hưng, Đường Số 7,
Trương Văn Sáng Bình Chánh 441.563
R 801, 32-34 - Ngô Đức Kế - Bến Nghé -
Cty Toyo Construction Co.Ltd. Q.01  930.565
Trần Lê Tử 372/10e, Tùng Thiện Vương, P.13, Q.08 572.93
D8 - Nguyễn Hồng Đào - P.14 - Tân Bình - Tp
Phùng Quốc Cường Hồ chí minh 461.369

Cty Cổ Phần Sx Tm Sài Gòn Lô 6, Khu Cn Tân Tạo, Đường E, Bình Tân 553.302

Trương Thị Hồng Tươi 96/44b, Phan Đình Phùng, P.2, Phú Nhuận 636.557
doanh nghiệp tư nhân Toàn 59/4 huỳnh tấn phát, kp 6  - Thị Trấn Nhà Bè -
trọng nhà bè 25,980,639
Nguyễn Thị Kim Đào 178, Lương Nhữ Học, P.11, Q.05 294.43
B1701, C/Cư Đất Phương Nam, Chu Văn An,
Cty Tnhh Nhã Nguyên P.12, Bình thạnh 512.8
Nguyễn Thị Thanh Lan 173/66, Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú 425.003
Bùi Xuân Đảm 39/3/8, Tổ 2, Kp 6, Trường Thọ, Thủ Đức 262.824
Nguyễn Thị Chơn 606/58, Đường 3/2, P.14, Q.10 81.082
162/13/11, Kp 6, Tân Thới Nhất 8, Tân Thới
Công Ty Tnhh Trung ?n Nhất 7,656,207
Quách Háo Thuận 209/36, Tôn Thất Thuyết, P.3, Q.04 2,636,142
Cty Tnhh Mtv Công Nghệ Đổi
Mới 43a, Bình Giã, P.13, Tân Bình 2,965,271
Hồ Tiên Sinh 66/5, Nhiêu Tứ, P.7, Phú Nhuận 527.597
Vpđd Baxter Healthcare 235 - Lầu 8 P801 Tháp A - Nguyễn Văn Cừ -
( Asia) Pte. Ltd Nguyễn cư trinh q.1 6,819,696
17.06 BLOCK 1-2-3 C/C M? PHƯ?C 18 T?
PHAN QU?C HƯNG NG - Bùi Hữ 133.803
97-101 - Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Thái
Đặng Quang Lệ Bình - Q.1 292.258
Giang Tin Phat 180, Tùng Thiện Vương, P.11, Q.08 106.358
35 Đường Số 15 - Tân Kiểng - Q.07 - Tp Hồ
Nguyễn Quốc Hùng Chí Minh 209.775
Cty Tnhh Phố Chợ 239/27, Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú 1,047,601
Viên Thiếu Kiên 245/154, Lãnh Binh Thăng, P.12, Q.11 244.829
Đặng Ngọc Anh 436/2c, Đường 3/2, P.12, Q.10 73.223
Nguyễn Hoàng Sơn 59c, Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.03 202.515
290/40/46 - Nơ Trang Long - P.12 - Bình
Cty Tnhh Minh Việt Lợi Thạnh  360.273
Cty Tnhh Công Nghệ D.C 44/15, Nguyễn Văn Đậu, P.6, Bình Thạnh 609.161
Nguyễn Thị Thanh Phượng 140/7, Phan Văn Trị, P.12, Bình Thạnh 472.581
Cty Cổ Phần Chế Biến Gỗ
Đức Thành 21/6 D, Phan Huy ích, P.14, Gò Vấp 740.838
Dntn Sx-Tm-Dv Thép Đồng 143/12 - Phan Huy ích - P.15 - Tân Bình - Tp
Tiến-Nhật Việt Hồ chí minh 137.015
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 1012a, Hậu Giang, P.12, Q.06 87
15/7A - Khuông Việt - P.4 - Tân Bình - TP Hồ
Đặng Thị Hạnh Chí minh 113.932
Trần Thị Băng Tuyết 540, Chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh, Q.01 1,359,681
Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây 207/20/11, Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình
Dựng Minh Hoàng Thạnh 359.373
Lê Văn Quyền 1b, Kp 2, Đường Số 6, Tân Quy, Q.07 328.269
Cty Cổ Phần Alpha Nam Sài Lo Iii-Khu Cn Tan Binh - Đường Số 1 - Tây
Gòn Thạnh 891.924
Cty Tnhh Xây Dựng Nền 70 - Đường Số 1 - P.26 - Bình Thạnh - Tp Hồ
Móng Tam Đạt Chí minh 666.77
Nguyễn Văn Hòa 770, Lầu 3, Trần Hưng Đạo, P.7, Q.05 144.344
Cty Cp Xây Dựng Và Kiểm
Định Nguyễn Lê 396/41/2, Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 453.381
Tạ Văn Ba 1a, Nguyễn Thái Bình, P.4, Tân Bình 625.184
Hà Thanh Vân 83/573, Nguyễn Kiệm, P.3, Gò Vấp 215.762
46, Kdc Lý Chiêu Hoàng, Đường Số 1, An
Lê Thị Mai Lạc, Bìn 1,024,555
Bùi Xuân Vũ 70a, Nguyễn Văn Đậu, P.6, Bình Thạnh 223.455
Cty Tnhh Tm Dv Quảng Cáo
Sống Đẹp 94, Đường Số 28, Bình Trị Đông B, Bình Tân 1,350,002
Cty Liên Doanh May Mặc
Hàng Xk Đà Nẵng 507/1, Lê Quang Định, P.1, Gò Vấp 1,941,919
B19, Cư Xá Lam Sơn, Nguyễn Oanh, P.17,
Hà Đình Nam Gò Vấp 732.894
Cong Ty Cp Phan Bon Cong 18q C/X Phú Lâm D - Bình Phú - P.10 - Q.06 -
Nghe Hoa Sinh Luc Dien Tphcm 397.657
Cty Cổ Phần Đầu Tư Tm Xd 511, C/Cư 10a, Trần Nhật Duật, Tân Định,
Hạ Tầng I.T.I.C.O Q.01 969.174

Cty Tnhh Sx Tm Kim Hoàn Vũ H31bis, Khu K300, Cộng Hòa, P.12, Tân Bình 1,123,917
Nguyễn Văn Thành 1/101, ấp Đình, Xã Tân Xuân, Hóc Môn 460.659
Lương Thị Duy Hiếu 4, Kp 3, Đường Số 5, Thảo Điền, Q.02 683.464
337 - Phan Văn Trị - P.11 - Bình Thạnh - Tp
Trần Nguyễn Ngọc Thủy Hồ 197.694
126 - Sương Nguyệt ánh - Bến Thành - Q.01 -
Ngô Viết Thi Tp 157.954
129/61/3 - Liên Khu 5-6 - Bình Trị Đông B -
nguyễn thị hải đường Bình tân 206.942
Nguyễn Thị Mỹ Lệ 49, Lê Văn Linh, P.13, Q.04 690.421
Cty Tnhh Xd Tm á Đông 334/163, Đường 26/3, P.5, Gò Vấp 781.359
Lô 30-32-34, Khu Cn Tân Tạo, Đường Số 3,
Cty Tnhh Việt Nam Paiho Tân Tạo a bình chánh 336.004
Số 185/2 Tổ 4, ấp Tân Định, Xã Tân Thông
Nguyễn Tuấn Phương Hội, Củ chi 220.67
Phùng Đình Hùng 297/5a, Nơ Trang Long, P.13, Bình Thạnh 469.831
Số 4 - Bến Vân Đồn - P.12 - Q.04 - Tp Hồ Chí
Phan Ngọc Đính Minh 939.986
443/83 - Lê Văn Sỹ - P.12 - Q.03 - Tp Hồ Chí
Hùynh Quang Minh 319.395
Cty Cổ Phần C.P.M 96e, Võ Thị Sáu, Tân Định, Q.01 4,257,884
Nguyễn Thị Thanh Thảo 185/119, Phó Cơ Điều, P.6, Q.11 1,073,564
131/64A - Tô Hiến Thành - P.13 - Q.10 - TP
CTY TNHH PHạM TRƯƠNG Hồ Chí minh 1,366,120
C15, Khu Hải Sơn, Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu,
Hoàng Thế Độ Thủ đức 481.44
Trịnh Thế Hồng Hạnh 927/4, Hậu Giang, P.11, Q.06 109.921
Cty Tnhh Tm Và Dv Đặng
Hồng Phát 201, Lý Thường Kiệt, P.6, Tân Bình 581.959
Nguyễn Chí Hiếu 77/835c, Lê Đức Thọ, P.17, Gò Vấp 692.139

Lê Văn Em 340/34d, Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh 136.896

Nguyễn Quang Khanh(Cty Cp 282/6 - Nguyễn Trọng Tuyển - P.10 - Phú


Bê Tông Ngoại Thương ) Nhuận - 1,361,615

Nguyễn Hữu Lộc 213/15, Lầu 1, Đồng Khởi, Bến Nghé, Q.01 708.495
331 Lô 11, Cư Xá Thanh Đa, P.27, Bình
Phan Anh Tuấn Thạnh 182.441

Cty Tnhh N-Tech Vina Lô B1 - 11, Khu Cn Tây Bắc Củ Chi, Củ Chi 425.273
Cty Cp Xnk Rau Quả 24, Trương Định, P.6, Q.03 5,384,124
2c - Phó Đức Chính - Nguyễn Thái Bình -
Công Ty Tnhh Phúc Tiến Q.01 - 2,828,555
Trần Sinh Hoàn 98, Phan Văn Trị, P.10, Gò Vấp 442.125
Cty Tnhh Chánh Nông 23b, Hưng Phú, P.10, Q.08 415.583
Cty Tnhh Quốc Tế Nagarjuna
(Việt Nam) 10a, Cửu Long, P.2, Tân Bình 5,111,852

Cty Tnhh Xanh Biếc 403/75b, Trương Công Định, P.14, Tân Bình 945.952
B1-11, Kp Hưng Thái, Kdc Phú Mỹ Hưng, Tân
Dwayne Stephen Wood Phong 1,478,345
5b, Lầu 2, Toà Nhà Landmark, Tôn Đức
Công Ty Tnhh Siemens Thắng, Bến 387.834
2 đường d3 khu nhà ở nam long - Phước
Cty Cổ Phần Cổ Kim Mỹ Nghệ Long B - 770.639
Phạm Hy Tùng 875/2, Trần Hưng Đạo, P.1, Q.05 1,808,343
Trần Thị Bích Hòa 12/1, Nguyễn Huy Tự, Đa Kao, Q.01 427.273
Trần Thị Thu Hằng 23/30, Mai Lão Bạng, P.13, Tân Bình 1,656,706
227/14 - Điện Biên Phủ - P.15 - Bình Thạnh -
nguyễn trần đình lộc TPhcm 138.967
cty cp sản xuất tư vấn và đầu 135/1A - Nguyễn Hữu Cảnh - P.22 - Bình
tư tài chính việt nam Thạnh  272.535
Võ Duy Phương Ngọc 4, Trần Quốc Tuấn, P.1, Gò Vấp 305.192
Nguyễn Kim Lang 226a, Lê Lâm, Phú Thạnh, Tân Phú 162.414
Cty Tnhh Sx Tm Hải Minh ?p Tân Định, Xã Tân Thông Hội, Củ Chi 211.285
Ngô Văn Tỷ 8/8, Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q.01 225.949
Q42, Duong So 32, Kdc Tan Qui Dong - Tân
Nguyễn Đức Tịnh Phong 3,101,904
97 - Đinh Tiên Hoàng - Đa Kao - Q.01 - Tp Hồ
Lưu Phú Liên Chí minh 860.666
3/53/2 - Thành Thái - P.14 - Q.10 - Tp Hồ Chí
Trần Văn Quý Minh 207.283
845/21 - Nguyễn Kiệm - P.3 - Gò Vấp - Tp Hồ
Phạm Thị Duyên Chíminh 469.634
249 BIS - Hoà Hảo - P.3 - Q.10 - TP Hồ Chí
LÊ TH? H?NG DUNG Minh 1,076,744
Nguyễn Thị Thanh 160/38/6, Vườn Lài, Tân Thành, Tân Phú 201.988
C/N Nhno & Ptnt Quận 2 09, Trần Não, Bình An, Q.02 1,595,721
Đào Huấn Ngữ 239/1/42, Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú 142.27
Cty Tnhh Xuất Nhập Khẩu 109 - Đặng Dung - Tân Định - Q.01 - Tp Hồ
Linh Nhi Chí Minh 468.428
Cty Tnhh Thương Mại Dược 67, ?p 2, Đường  Số 18, Xã Bình Hưng, Bình
Phẩm Minh Khang Chánh 392.829
225/5, Kp 6, Đường Số 8, Bình Hưng Hòa A,
Văn Thái Bảo Viên Bình tân 501.338
548 - Cách Mạng Tháng Tám - P.11 - Q.10 -
Nguyễn Thị Mai Tp Hồ chí minh 748.12

Cty Tnhh Sx Tm Sao Tây Nam 32, Đường 130, Cao Lỗ, P.4, Q.08 583.917
C/N Cty Cp Tm Gia Lai
(Nguyễn Thanh Dương) 239/B5, Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.03 423.121
Trung Tâm Thí Nghiệm Điện 22 Bis, Phan Đăng Lưu, P.6, Bình Thạnh 79.064
219, ấp .2, Nguyễn Thị Định, Bình Trưng Tây,
Lê Quang Nam Q.2 494.526

Huỳnh Ngọc Anh Thư 674/19, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Bình Thạnh 1,251,372
Cty Tnhh Tm Xây Dựng 13c3 Kp3 - Thạnh Lộc - Q.12 - Tp Hồ Chí
Hoàng Hải Minh 284.385

Cty Tnhh Sao Mai Anh 24a, Kp 2, Quốc Lộ 1a, Trung Mỹ Tây, Q.12 989.572
Nguyễn Văn Quận 33, Lê Đức Thọ, P.7, Gò Vấp 146.992

Trần Quang Hoàng 27, Lầu 4 Phòng 405, Cao Thắng, P.2, Q.03 275.65
Trần Thị Kim Nên 715, Kinh Dương Vương, P.12, Q.06 180.54
208 - Bến Chương Dương - Cô Giang - Q.01
Nguyễn Trần Hoàng - Tp Hcm 575.687
Cty Tnhh Dv Tm Sx Kim Việt
Mỹ G9-G10, Khu Ttcn Lê Minh Xuân, Bình Chánh 276.432
Ngụy Huệ Nhàn 464/6d15, Vĩnh Viễn, P.8, Q.10 764.546
Cty Tnhh Maersk Việt Nam 28, Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Q.01 10,321,509
Lô 21, Khu Cn Tân Tạo, Đường Số 2, Bình
Cty Tnhh May Tín Đạt Chánh 1,265,695
79 - Lý Chiêu Hoàng - P.10 - Q.06 - TP Hồ
CTY TNHH B?CH H?P Chí Minh 108.474
Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di 112 - Đinh Tiên Hoàng - Đa Kao - Q.01 - TP
Động Hồ Chí minh 31,085,726
858, Kp2, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ
Nguyễn Quốc Dũng Đức 951.14
Huỳnh Thế Hòa 283/6, Phạm Văn Chí, P.3, Q.06 533.427
Vũ Thành Công 125, Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Q.01 73.183

Lê Minh Khôi 421, C/Cư Bộ Đội Biên Phòng, P.3, Gò Vấp 418.197
Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ
M&N 1179d/21, Xuân Thủy, Thảo Điền, Q.02 2,015,943
60/13 - Yên Thế - P.2 - Tân Bình - Tp Hồ Chí
Trần Thị Kim Ly Mi 2,516,820
Cty Bachy Soletanche 126, Lầu 6, Toà Nhà Itaxa, Nguyễn Thị Minh
Việtnam Khai 133.2
Cn Cty Tnhh Nhất Nhất (Tp. 134/1, Gian Hàng M6, Tô Hiến Thành, P.15,
Hà Nội) Q.10 769.916
CHI NHANH CTY CO PHAN Lô 37-39A C/X Tân Thuận - Đường Số 19 -
VIEN THONG FPT Tân Thuận đông q.7 658.395
Cty Cp Lương Thực Thực 7/13-7/25 - Kha Vạn Cân - Linh Tây - Thủ
Phẩm Safoco Đức - 354.028
Ngô Tý 185/43, Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Tân Bình 294.426
Võ Nguyễn Thanh Trung 117/6, Thống Nhất, P.11, Gò Vấp 665.385
Trần Thị Ngọc Nhi 617/55a, Ba Đình, P.9, Q.08 150.221
Nguyễn Ngọc Huy 151/5, Đồng Khởi, Bến Nghé, Q.01 846.277
DT 743 ấp Đông An - Tân Đông Hiệp - Dĩ An -
Cty Cổ Phần Sun Steel Bìn 2,455,275
Nguyễn Quốc Dũng 57/10a, Kp4, Tân Thuận Đông, Q.07 1,423,637

Cty Tan Cang Sai Gon - Bqp Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh 2,260,614
Lo 4a Kcn Tan Tao - Đường Số 1 - Tân Tạo -
Cty Tnhh Chánh Tùng Bình chánh 2,480,748
Trần Kim Duyên 15, Trần Khắc Chân, Tân Định, Q.01 802.667
Văn Hớn Sầu 343/4, Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10 407.648
A4-19 Phạm Văn Nghị Khu Nam Long 3 -  -
Bùi Ngọc Mỹ Q.07 - 673.311
Hùynh Văn Hải 46/5, ấp Chánh, Xã Tân Xuân, Hóc Môn 133.403
Cty Tnhh Chế Biến Thực
Phẩm Khang Tùng 139/11, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú 385.456
31/3, Tổ 17, Kp5, Đặng Văn Bi, Trường Thọ,
Hà Minh Sơn Thủ 523.946
Hứa Trần Ngọc Linh 176, Lê Lai, Bến Thành, Q.01 266.12
Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây 76, Lô Đất 55 Khu 1a-1b, Hoàng Sa, Đa Kao,
Dựng Lương Tài Q.01 526.04

Nguyễn Ngọc Vũ 132/15, Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.03 484.626
115, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình,
Đỗ Thị Xuân Hương Q.01 376.835
106 - Hoa Cúc - P.7 - Phú Nhuận - Tp Hồ Chí
Cty Cp Kỹ Thuật Bình Phú Minh 365.047
Cty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ
Phú An Khang 195/15, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh 817.002
181/2 - Phạm Văn Hai - P.5 - Tân Bình - Tp
Cty Cp Dv  Bồ Câu Hồ Chí minh 191.23
Cty Tnhh Tm-Dv Công Nghệ 20 Đường  643 - Tạ Quang Bửu - P.4 - Q.08 -
Lạnh Kim Tiến Tphcm 258.263
Phạm Huỳnh Trọng 273/4/22, Nhật Tảo, P.8, Q.10 16,302,923

Ngân Hàng Tnhh Mtv Anz


(Vn)- Cn Tp.Hcm (Tưởng Tài 14 Lê Thái Tổ - Hàng Trống - Hoàn Kiếm - Hà
Thịnh) Nội 939.136
46 - Phạm Văn Bạch - P.15 - Tân Bình - Tp
Nguyễn Thanh Hùng Hồ Chí minh 1,789,014
578 - Cộng Hòa - P.13 - Tân Bình - Tp Hồ Chí
Võ Quang Thắng Minh 901.976
Công Ty Cổ Phần Bibica (Võ
Hồ Q. Thanh-G101) 443, Lý Thường Kiệt, P.8, Tân Bình 422.7
212b/64a, Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh,
Lê Quang Hiệp Q.01 314.064
Lê Thị Hồng Phượng 457/28, Trần Hưng Đạo, Cầu Kho, Q.01 420.918
01, Kp 15, Chiến Lược, Bình Trị Đông, Bình
Trần Thông Tân 404.716
Lương Văn Trí 82, Đường Số 13, Phước Bình, Q.09 466.113
106 KP26 - Miếu Bình Đông - Bình Hưng Hòa
Nguyễn Thị Đính A - Bình tân 394.936
Cty Dv Lữ Hành Sài Gòn
Tourist 49, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Q.01 1,240,996
Cty Tnhh Xd Và Tm Minh
Nguyên 242, Bàu Cát, P.11, Tân Bình 290.7
Lê Đình Phương 60/B4, Giang Văn Minh, An Phú, Q.02 137.434
Cty Cp Tư Vấn Xây Dựng
Miền Nam 237, Quốc Lộ 13, P.26, Bình Thạnh 95,359,012
107, Lô A, Cư Xá Gò Dầu 2, Tân Sơn Nhì,
Nguyễn Minh Nhựt Tân Phú 1,176,777
224/18, Kp 7, Đường Số 8, Bình Hưng Hòa,
Trần Thị Hoài Nhi Bình Tân 669.711
Cty Tnhh Sx & Tm Văn Minh
A.B 10, Trần Văn Dư, P.13, Tân Bình 2,066,759
Cn Cty Cổ Phần Bệnh Viện
Đa Khoa Lan Hà 21b - Bắc Hải - P.15 - Q.10 - Tp Hồ Chí Minh 598.962

Cty Cp Chế Biến Thực Phẩm


& Bánh Kẹo Phạm Nguyên 613, Trần Đại Nghĩa, Tân Tạo A, Bình Tân 3,596,707
Công Ty Cổ Phần Kim Khí Tp
Hồ Chí Minh 8, Lê Duẩn, Bến Nghé, Q.01 675.514

Khưu Thị Thanh Diệu A91, Kp 2, Tô Ký, Đông Hưng Thuận, Q.12 185.718
Lê Ngọc Hà 23/14, Hoàng Diệu, P.10, Phú Nhuận 817.611
Trương Văn Tỷ 37, Chợ Lớn, P.11, Q.06 645.136
66 - Nguyễn Ngọc Phương - P.19 - Bình
Huỳnh Thanh Tâm Thạnh  140.23
Đinh Công Dũng 1487, Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Q.07 1,132,367
Nguyễn Hoàng Nguyên 72/501a, Trương Quyền, P.6, Q.03 800.67
Nguyễn Văn Khuy 13/12, Tân Sơn, P.12, Gò Vấp 500.215
127 - Trương Định - P.7 - Q.03 - Tp Hồ Chí
Nguyễn Vạn Phúc Minh 512.789
33/18 - Quốc Hương - Thảo Điền - Q.02 - Tp
Nguyễn Thị  Phương Dung Hồ Chí minh 1,194,035
2b, Cư Xá Phú Bình, Lạc Long Quân, P.5,
Lềnh Lập Hóng Q.11 113.627
Cty Cp Xây Dựng Viễn Thông
Miền Nam 323/17, Đào Duy Anh, P.9, Phú Nhuận 1,249,854
28/1 - Trần Thiện Chánh - P.12 - Q.10 - Tp Hồ
Nguyễn Đăng Khoa Chí minh 509.344
Nguyễn Hữu By Bưu Điện An Khánh, Q.02 351.992
57 - Huỳnh Thúc Kháng - Bến Nghé - Q.01 -
Cty Tnhh Điện Tử B.N.A Tp Hồ chí minh 865.261
106e/10 - Lạc Long Quân - P.3 - Q.11 - Tp Hồ
Phạm Hoàng Tú Chí minh 1,574,896
Dntn Thương Mại Dịch Vụ 666/45 - Đường 3/2 - P.14 - Q.10 - Tp Hồ Chí
Thủy Tiên Minh 639.513
Cty Tnhh Tư Vấn Quản Lý
I.M.C.C 86/9, Trần Hưng Đạo, P.7, Q.05 866.31
008, Lô B, C/Cư Phạm Viết Chánh, Phạm Viết
Nguyễn Xuân Sỹ Chánh p.19 q.bt 357.417
Trần Thị Ngọc Bích 20/9, Cư Xá Triệu Đà, Đường 3/2, P.14, Q.10 1,214,996
Vũ Duy Khánh 326, Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức 1,348,822
Lai Quốc Tài 155, Trần Quý, P.4, Q.11 192.254
Đoàn Ngọc Bình C15, Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp 78.992

Cty Cao Su Thống Nhất 83/3, Luỹ Bán Bích, Tân Thới Hòa, Tân Phú 9,953,117
Cty Dược Phẩm Cần Giờ(Lê 43D/14 - Hồ Văn Huê - P.9 - Phú Nhuận - TP
Xuân Kiên) Hồ Chí minh 604.032
Cty Tnhh Long Hoa 449/15, Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10 1,227,667
136 - Lê Tuấn Mậu - P.13 - Q.06 - Tp Hồ Chí
Tô Chí Cường Minh 1,331,883

Tăng Vĩnh Thành 123, Khu Iii, C/Cư Trần Văn Kiểu, P.14, Q.10 417.882
Cty Vận Tải Hành Khách
Đường Sắt Sài Gòn 136, Hàm Nghi, Bến Thành, Q.01 463.391
Công Ty Cổ Phần Vận Tải
Sản Phẩm Khí Quốc Tế 12ab, Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh 8,756,329
Cty Tnhh Gạch Ngói Bình 117, Tổ 51, Kp 3, Giang Cự Vọng, Trung Mỹ
Thuận Tây, 579.609
Cty Cp Xây Dựng & Kinh 235 - Võ Thị Sáu - P.7 - Q.03 - Tp Hồ Chí
Doanh Địa ốc Hòa Bình Minh 1,236,896
Cty Tnhh Tm Dv Quảng Cáo 1386 - Đường 3/2 - P.12 - Q.11 - Tp Hồ Chí
Điểm Đỏ Minh 180.417
CÔNG TY Cổ  PHầN Đức 215/79 - Nguyễn Xí - P.13 - Bình Thạnh - TP
BAN Hồ chí minh 307.345
42 - Mê Linh - P.19 - Bình Thạnh - Tp Hồ Chí
Nguyễn Hữu Huân Minh 102.345
17/6 KP.1 - Đường Số 15 - Linh Chiểu - Thủ
Cty Cp Xd Tm Kim Minh Đức 649.399
Nguyễn Thị Yến Phương 86/B4, Phan Văn Hân, P.17, Bình Thạnh 1,161,588
Cn Cty Cổ Phần Đầu Tư-Xd-
Tm Gia Nguyễn 50/A, Đồ Sơn, P.4, Tân Bình 444.951
152/4 - Nguyễn Trọng Tuyển - P.8 - Phú
võ hoàng triều Nhuận - 712.022

Huỳnh Thị Kim Vui 169 - Mạc Vân - P.12 - Q.08 - Tp Hồ Chí Minh 504.996
11 - Phan Huy Chú - P.10 - Q.05 - TP Hồ Chí
ÔNG DIệU KHANH Minh 158.829
43/10 - Đường Số 4 Kp1 Thạnh Mỹ Lợi - Q.02
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Tphcm 172.374
Cn Cty Tnhh Đỉnh Vàng E4/48, Kp5, Bình Trị Đông B, Bình Tân 738.105
Cty Tnhh Vĩnh Nam Anh 37/247l, Quang Trung, P.12, Gò Vấp 341.293

Lê Anh Vũ 87/2, Nguyễn Đình Chính, P.15, Phú Nhuận 1,039,273


350/27a, Cư Xá Lý Tự Trọng, Hoàng Văn
Đinh Thị Thân Thụ, P.4,q.tb 186.421
Lê Thị Hồng Phuong 336/20, Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.06 446.738
246/4/2 ?p 7 - Xã Đông Thạnh - Hóc Môn - Tp
Phạm Thị Xuân An Hồ chí minh 618.853

Nguyễn Đăng Thọ 128, Tổ 3, Đường Số 3, Phước Bình, Q.09 437.684


Lê Phong 194, Dương Tử Giang, P.4, Q.11 142.279
Trần Anh Sơn 45, Trường Sơn, P.2, Tân Bình 542.764
Trần Kim Hạnh 9, Phạm Đình Hổ, P.2, Q.06 544.514
36/30d, Khu Văn Thánh Bắc, Đường D2,
Tạ Minh Long P.25, Bình thạnh 370.133
Cty Cp Giám Định Cà Phê &
Hàng Hóa Xnk 228a, Pasteur, P.6, Q.03 5,163,407

Cty Tnhh Sx Tm Xd Thiên Đạt 349, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú 370.098
Hồ Đức Hà 153, Kp 1, Xa Lộ Hà Nội, Thảo Điền, Q.02 521.96

Công Ty Tnhh Khang Nguyên 612, Âu Cơ, P.10, Tân Bình 571.586
27-29, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái
Cty Tnhh Xd Hồng Bảo Bình, Q.01 825.442
Cty Tnhh Sài Gòn Allied Lô I4, Khu C.Nghệ Cao, Lê Văn Việt, Long
Technologies Thạnh mỹ q.9 1,543,541
224 - Thành Thái - P.14 - Q.10 - TP Hồ Chí
Nguyễn Bang Giao Minh 267.747
9/6e - Quang Trung - P.8 - Gò Vấp - Tp Hồ
Lê Thị Yến Nhi Chí Minh 136.727
21/2b - Mỹ Huề - Xã Tân Xuân - Hóc Môn - Tp
Trương Võ Trọng Hiếu Hồ chí minh 194.551
103/7 - Lê Văn Quới - Bình Trị Đông - Bình
Nguyễn Thị Ngân Tân 137.607
17, Lầu 15, Cao ốc Central Plaza, Lê Duẩn,
C/N Cty Tnhh Shell Việt Nam Bến 303.664
Trương Ngọc Minh 52g, An Dương Vương, P.10, Q.06 495.526

Nguyễn Quang Minh 170, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Q.01 346.1
Lê Thị Có 34a, Phan Văn Khỏe, P.13, Q.05 1,291,336
08, Kp 2, Đường Số 21, Bình Trưng Đông,
Đặng Thanh Phước Q.02 399.839
Nguyễn Đình Thuần 29/4, Phan Xích Long, P.3, Phú Nhuận 1,185,547
Trần Hữu Lợi 284/73/24, Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10 171.057
Cty Tnhh Sản Xuất & Thương
Mại Hoa Nhiệt Đới 149/21/1, Lê Thị Riêng, Bến Thành, Q.01 780.062

Nguyễn Minh Tân 20a, Kp 4, Đường Số 6, An Lạc A, Bình Tân 214.091


Nguyễn Quang Nguyên Thới An, Q.12 377.899

Nguyễn Tấn Sang B7/29, ấp 2, Thị Trấn Tân Túc, Bình Chánh 430.06
20 - Lê Lợi - Bến Nghé - Q.01 - Tp Hồ Chí
Đặng Thái Hà Minh 792.758
Vũ Đăng Tuệ 19, Bình Đức, P.15, Q.08 364.063
Nguyễn Thị Thu Lan 414/1a, Dương Bá Trạc, P.1, Q.08 549.992
Trần Thị Mỹ Nhung 79/6/2g, Quốc Lộ 13, P.26, Bình Thạnh 42,508,615
2/6b, Tổ 25 Đường 4, Kp 4, Trần Não, Bình
Nguyễn Văn Khiêm An, Q2 253.227
1316 Lô M - Bàu Cát 2 - P.10 - Tân Bình - Tp
Đoàn Thanh Xuyên Hồ chí minh 558.288
23-25-27 Kdc Ap5 - Xã Phong Phú - Bình
Cty Tnhh Chính Việt Chánh - 183.889
Cty Tnhh Xử Lý Chất Thải
Hòa Bình 412, Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình 262.63
Cty Tnhh Văn Thái 37, Âu Dương Lân, P.2, Q.08 1,076,746
Trần Xái 283, Lý Thường Kiệt, P.9, Tân Bình 1,314,362
540/1, Phòng 003, Cao ốc Green Building,
Cty Tnhh Tm Bách Quang Cách M 852.467
Trần Minh Pháp 96, Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.03 625.17
Nguyễn Thị Lệ Hằng 3, Kp 2, Trần Quang Khải, Hiệp Phú, Q.09 495.511
Cty Tnhh Một Thành Viên
Nhựa Đỉnh Thịnh F9/22, ấp 6, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh 957.155
3/24 - Thích Quảng Đức - P.3 - Phú Nhuận -
Ma Công Bình Tp Hcm 669.548
290b/23/16 - Dương Bá Trạc - P.1 - Q.08 - Tp
Nguyễn Hữu Tân Hồ chí minh 477.45
Trương Thị Liên Thư 9/19, Đặng Trần Côn, Bến Thành, Q.01 10,854,591
Nguyễn Thị Thùy Trang 113/2, Phan Văn Trị, P.10, Gò Vấp 233.532

Nguyễn Trung Nghĩa 232/6 - Bà Hạt - P.9 - Q.10 - Tp Hồ Chí Minh 354.96
Cty Tnhh Sxtm May Thêu Huy
Phát T.D 298/2a, Trần Phú, P.8, Q.05 233.317
Lưu Tấn Dũng 91, Trần Bình Trọng, P.2, Q.05 352.368
21-23 - Nguyễn Thị Minh Khai - Bến Nghé -
Cty Tnhh Thép Vinakyoei Q.01 3,580,935
Cty Tnhh Kỹ Thuật Tm Nam
Kinh 13/12, Cầu Xéo, Tân Quý, Tân Phú 2,963,706
Cty Cp Xuất Nhập Khẩu 61 - Nguyễn Văn Giai - Đa Kao - Q.01 - Tp Hồ
Intimex Chí minh 235.16
Nguyễn Thị Mai Hương 28, Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Q.02 1,108,906
Trinh Trang Nga C15, Quang Trung, P.11, Gò Vấp 750.333
Vũ Tiến Long 136/7a11, Lê Văn Thọ, P.11, Gò Vấp 453.32

Cty Tnhh Tư Vấn Thiết Kế


Công Nghệ Xây Dựng Kiến 18 Kp4 - Đường Số 10 - Tam Bình - Thủ Đức
Bình - Tphcm 605.821
Mã Văn Đôn 69, Hà Tôn Quyền, P.15, Q.05 1,079,039
440/26a - Trần Hưng Đạo - P.2 - Q.05 - TP
cty tnhh quốc tế hoàn cầu Hồ Chí minh 2,798,293
Trần Văn Sá 1008bl, Lò Gốm, P.8, Q.06 393.506
Nguyễn Thái Minh Tiến 81, Quang Trung, P.10, Gò Vấp 655.016
Hà Duy Thủy 10/64, Kp3, Hiệp Phú, Q.09 2,640,795
Nguyễn Quang 53/17b, Trần Khánh Dư, Tân Định, Q.01 51.074
F6/13/3, Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Bình
Phan Công Tiên Chánh 659.069
5/7b - Lê Văn Thọ - P.14 - Gò Vấp - Tp Hồ
Nguyễn Văn Hiển Chí Minh 277.68
Cty Tnhh Vật Liệu Nhựa Minh 1047, Kp 6, Quốc Lộ 1a, Bình Trị Đông A,
Thái Bình Tân 1,291,588
448/5c To 13 Kp2 - Tăng Nhơn Phú A - Q.09 -
Ngo The Anh Tphcm 164.4
364, Tầng 9, Toà Nhà E-Town 3, Cộng Hòa,
Cty Tnhh Nestle Việt Nam P.13, tân bình 918.882
Cty Tnhh Sản Xuất Tmdv 371b - Phạm Ngũ Lão - Phạm Ngũ Lão - Q.01
Hồng Đạt - Tphcm 345.965

Вам также может понравиться