Вы находитесь на странице: 1из 290

т З И Я

-Ь/вЬопы
t
*
( ]о е Т г у

°f'&roF>e
11мго|за*
s ische
Lvrik
cp *
*~тг~* oesie
** П **
cl’£Lrol><
* 2
• « к w ; t f ;S ■■•'•,' /A b w h v J s , Ж « -У/*<Ч%»<v <<•><VW
j.V'rV
.■■.-,Vf| f ' >/■'.'t.H ,\ n,>»••<4-’••<'л .. *t'^j V . h г-' Iхiffy •■’,••'/ i-v'*A. \ -• ;

.-■■ч'! '/ ; S ■■:';■Л*- i Г;';;" • >'." V.--' Л о ^ - : 7 v'l; / ■

" ' ) ‘

W'V(( ',,,;.s'.Vvi'
> 1
•. . г М ' / л и : . w t, h'.f.'. A;.?v M<V, ;■;•;•'•• A#\‘V

■ • / • А ; //**'*•-;■.'’•'•<'Vf-.Vv''-JV; l”i ‘V v"’.v’J>-A»,,V'.’: ,') V//•'/ V^vV.-y У' !


:.; Ь Ц № ж & ' p V r T O H ^‘Ж • .

i ^ i *V ''
- v*.-V'/’1^ ■■:-v; ,-,:■'■‘A’:',! ‘::‘■■v ‘,- Л
•■.',№КП- ж &*Y4 i/s% ■Ш )Й Ш { W / Ш ; ■'■"■1^
•' i з д ж Щ ш Ж З Д ; ' ! ■/■
: 'iS-s'4'v ■■-!■,■ V;'
; ' >:; /■;::> .v; 10 4 3 И Я

Р 0 Ж М

, f' 1

. -* /V:. / 7!■:,'': v , ■:<'ЧУ-’1»■'/' ', '■.' ■ i,l - ;■',' |l ';' /■Л'/У ' J V­

o f i ‘ :U r o p i

I ■

ъ я т т ш ш
№ ■ $ 7 ж fcft ж ’? ■!, )С
Ь№*№<Л>£>к*^№,\У№-'<
ш

< | -I'*' 14 Г О р < :■


Издание осуществляется
по инициативе
Советского комитета
за европейскую безопасность
и сотрудничество
во исполнение решений
Брюссельской Ассамблеи
общественных сил

Publication initiated
by the Soviet Committee
fo r European Security
and Cooperation
in fulfilment o f the decisions
o f the Brussels Assem bly
o f Representatives
o f Public Opinion

Herausgegeben au f Initiative
des Sowjetischen Komitees
fu r Europaische Sicherheit
und Zusammenarbeit
in Erfullung
der Beschlusse
des Briisseler Forums
der Ojfentlichkeit

Le Comite sovietique
pour la securite
et la соорёгайоп europeennes
a pris Г initiative
de la presente idition,
dans le cadre des dicisions
de Г A sse m b le de Bruxelles
des representants
de Vopinion publique
Поэзия Поэзия
Европы Европы
в трех томах Том второй (2)

Poetry Poetry
of Europe of Europe
in three volumes Volume Two (2)

Europaische Europaische
Lyrik Lyrik
in drei Banden Zweiter Band (2)

Poesie Poesie
d’Europe d’Europe
en trois tomes Tome deuxieme (2)
Редколлегия:
Вознесенский А, А. П узиков А. И.
Гамзатов Р. Г. Рож дественский Р. И.
Гинзбург J1. В. Симонов К. М.
Д у д и н М . Л.
Злобин Г. П.
Сурков А. А.
Сучков Б. Л.
Поэзия
Карим Мустай
Кудрявцева Т. А.
Тихонов Н. С.
Туркин В. П .
Европы
Н аровчатов С. С. Чаковский А. Б.

Poetry
Составители:
Бочкарева И. Ю.
Бреверн Л. Э.
И ванова И . И . of Europe
Ильинская С. Б
Ваксмахер М. Н. К убасова О. Д.
Витковский Е. В.
Гинзбург Л. В.
М алы хина Е. И
М орозова В. С.
Europaische
Глен Н. Н.
Ж антиева Д. Г.
Седельник В. Д.
С еркова Т. Ф. Lyrik
Ж ивова Ю. М. » Смирнов Г. П.
И брагимов А. Ш. Столбов В. С.
Poesie
Редакторы:
Вайсман В. С.
d’Europe
Бреверн Л. Э.
Глен Н. Н.

Художник
К ры лов Н. И.

© И здательство «Х удожественная литература», 1971 г.


Nederland 11идерланды

Herman Gorter I ерман Гортер


1864 1927 1864— 1927

• * *
* * *

Мгчерний луч листву пронзил на миг,


De avond aam t nu haar goudgroene licht,
I дс ты прячешь лик, где ты прячешь лик?
waar is uw gezicht, w aar is uw gezicht?
Иднли алтарь безжалостный возник,
op aarde staat een altaar opgericht,
м -Iлитых ветвях горит зеленый блик,
groenige takken branden rook en licht,
I пс- ты прячешь лик, где ты прячешь лик?
waar is uw gezicht, waar is uw gezicht?
( I полы одеты в золотой атлас,
De avond adem t om goudgroene bomen,
придешь ли сейчас, придеш ь ли сейчас?
zult ge nu komen, zult ge nu komen,
Мох на поводьях — словно хризопраз,
het kopren mos brandt, aan hun groene tomen
н слыш ится ручьев немолчный глас —
en trenzen schudden al de waterstrom en,
иг придешь ли сейчас, не придешь ли сейчас?
zult ge nu niet komen, zult ge nu niet komen?

Зеленые всадники спешат,


Groene ruiters gaan in draf,
т п о т копыт и злато лат,
rappe hoefklinkers, hoogten af,
блещет злато.
avondhoogten. —

Мчит охота в объятья тьм ы


Groene jachtstoeten rijden op
ид нысокие холмы,
zwaarbestamde heuveltop
в даль заката.
in de hoogte.

I пм зеленые стяги несут бароны,


Ze blazen daar hoog hun kopren klaroenen,
I орны трубят и вторят склоны,
groene vaandels dragen baroenen,
и мощный, воинственный клик
staan allemaal in avondlicht,
" престолу на запад летит напрямик, —
blazen orkest naar het West gericht —
|емля заката
de wereld lavend
прохладой объята, —
gaan zon en avond
смерть, о смерть, где ты прячешь лик?
dood, о dood —• w aar is uw gezicht? —
het w ordt zo donker onder de bomen, I. ...... ill с нет среди стволов угас,
zult ge nu komen, zult ge nu komen, нI•1111■p■111. ли сейчас, придешь ли сейчас,
w aar is uw gezicht? I и I i.i прячешь лик?

De ruiters zijn naar huis gekomen I. in iii.ii’ рыцари в чащах


elk naar zijn slot in dc oude bomen, ПЧ1ЦИ1 и замки деревьев спящих, —
de nacht hceft hen in hun sloten gedekt, in ин. ш ила их, и мрак сокрыл,
de avond had haar niet gewekt. н игчгр не пробудил.

* # * * * *

Toen bliczen de poortw achters op gouden horens, | I ражи в рога золотые трубили,
buiten daar epartelde het licht o p 't ijs, н пед светился щедрей и щ едрей;
| мгркали деревьев гордые шпили,
toen I'onlcelden de hoge bometorens,
blinkcmlc sloeg de Oostcwind de zeis. | ими, бил встречный ветер с морей.

Uw voeten schopten om hoog het witte sneeuwsel, Им и (метали, ступая, снег над поляной,
uw ogen brandden de blauwe hemellucht, и наших синих очах пламенел небосвод,
uw haren waren een goudgespannen weefsel, | Vi | >м как свиток парчи златотканой,
uw /wierende handen een roovogelvlucht. руки как розовой стаи полет.

De ogen in u die fonkelden jong-goude, I п.I in наши золотом ю ны м сверкали,


het bloed in u vloog wentel-roowiekend om, кровь была, словно алое пламя, легка,
de ogen der luclil die antw oordden zo goude, кик воздух, что в золотые дали
| ф ем ится по небу, как облака.
boven dreven ijsschuimwolken om.

IJskoud was hot lagen dc waters bezijen 1|<рк||льные воды от края до края
klinkklaar van ijs niet, spicgclcnd onder zon, ниц коркою льда не м огли вздохнуть;
schreeuwde hel hctc licht niet bij 4 overglijen, | иг г не горел, а скользил, зам ерзая,
om dat het snelvoetig de kou niet lijden kon. и холод свободно проклады вал путь.

De bolle blauwwangige lucht blies in zijn gouden II рощ золотые трубил толстощ екий
horenen om gespannen met zijn vuist — mi l ер лазурный — он больше не мог
de lucht kon 4 wijd weerklinken niet meer houden, ' и'рживать эха отзвук широкий,
berstte en brak en blauwe sneeuw vloog vergruisd. | иней пылью взметая снежный стог.

De wereld was een blauwe en witte zale, Мир был синим и белым залом . Горели
daar stond een sneeuwbed tintelsneeuw m idde’ in, к у.дри вашей златой головы,
uw goudhoofd naar zwaanveren ging te dalen — п к копясь к лебяжьей, снежной постели,
lachende laagt ge, over het veld, handblanke, blanktande, и королева, — насмешливая, белозубая, белорукая, —
trantele koningin. в поле ложились вы.
Jan Hendrik Leopold Ян Хендрик Леопольд
1865— 1925 1865— 1925

Regen Дождь

Dc bui is afgedreven; У м чался л и вен ь ш ум ны й,


aan dc gezonken horizont и обл ач н ы е куп ола
trckl wcg lict opgestapelde, de rond- рука негров спокойно отнесла
gewelfde wolkcn; over is gebleven Li горизонт, и в вышине бездумной
het blauw, het killc blauw, w aaruit gebannen открылся синий, без единой складки,
een elke kreuk, blank en opnieuw gespannen. небесный свод — упругий, чистый, гладкий.

En hicr nog aan hel vensterglas Л здесь, на плоскости окна,


aan de bedroefdc ruiten ни стеклах обновленных
beefl in wal nu weer builen дрожит в лучах граненых,
van winderigs in opstand was 111 негра сп рятавш и сь, одн а
een druppel van den regen, I нечинка д о ж д ева я —
klecft aangcdrukt er tegen, дрож ит, ослабевая,
rill in het kille licht. . . и х о л о д н о м свете д н я . ..

en al de blinking en het vergezicht, I опей за плугом, дом и зеленя,


van hcmel cn van aarde, akkerzwart, * иную изгородь и огород,
stralendc waters, heggen, het verward (Viicck черной п аш н и и сверканье вод,
beweeg van mensen, die naar buiten komen, июлей, гурьб ой стоящ и х н а пороге,
ploogpaardcn langs den wcg, de oude bomen и с гарые деревья вд о л ь д ороги ,
voor huis cn hof en over hen de glans н ден ь н о ворож ден н ы й , что в о т-в о т
der daggeboort, die diepe hem eltrans изойдет на п осветл ев ш и й небосвод, —
met schitterzon, wereld en ruim heelal: н иесь безбреж ны й м и р в себя вп и тал
het is bcvat in dit klein trilkristal. простой, д р о ж ащ и й н а стекле кри стал л .
;)0 , als ik dood zal, dood zal zijn Когда умру я, вслед за мной
kom dan en fluister, fluister iets liefs, т о й мертвый шепот, шепот придет,
mijn bleke ogen zal ik opslaan мой п н ляд поблекший встретит тебя,
en ik zal niet verwonderd zijn. и и совсем не удивлюсь.

En ik zal niet verwonderd zijn; 11 и совсем не удивлюсь,


in deze liefde zal de dood и свете лю бви предстала смерть
alleen een slapen, slapen gerust, in его лишь снами — тихие сны,
een wachten op U, een wachten zijn.” I ихое ожиданье тебя".
Henriette Roland Holst I енриетта Роланд Холст
van der Schalk ван дер Схалк
1869— 1952 1869— 1952

Lof der Duisternis Хвала темноте

Ik heb de dag van heden doorgebracht Итак, я день сегодня провела,


zoals hij voor een oudc vrouw kan w ezen: как будто я давно старухой стала, —
wat gewerkt,-wat gewandeld, wat gelezen, псе передумала, пересчитала
en over vele dingen nagedacht. и подвела к итогу все дела.

En verder heb ik met schaarate erkend Я также поняла не без стыда,


dat ik te snel naar de pen heb gegrepen: что за перо схватилась слиш ком рано, —
had ik mijn oordeel wat fijner geslepen, не будь во мне подобного изъяна,
ik had mijn medemensen niet gekrenkt. родным не принесла бы я вреда.

N u is na de avond de nacht gekom en: Уж скоро ночь. К рахм альный хруст белья.
’k lig in het duister, in het warme bed; Лежу, согревшись, в темноте привычной,
als een plant, in een perk in d ’aard gezet, ухоженная, как росток тепличный,
voel ik in de Stilte mij opgenomen, что в клумбу высажен. Теперь и я

verwonderlijk bevredigd, zalig vrij. — довольна всем, свободна от всего.


Het leven heb ik achter mij gelaten: Жизнь позади, и дни проходят м им о —
voorbij de dag, de dooltocht door zijn straten чужая жизнь и смысл ее незримый,
’t leven der mensen trok aan mij voorbij. пустых блужданий горькое вдовство.

Buiten vieren miljoenen sterren feest, Сияют звезды нам сквозь бездны лет,
daar straalt door heel de nacht hun groot geflonker; за окнами горит их праздник вечный,
m aar binnen heerst het gezegende donker, и здесь лишь сумрак — долгий, бесконечный,
dat ook de wonden van het hart geneest. НО раны сердца лечит он, как свет.
Adrianus Roland Holst Лдриан Роланд Холст
1888— 1976 1888— 1976

Najaar Осень

De nacht vaart door de rocpende kruinen heen 11лывет меж веток полночь тяжело,
zwaar en onheugelijk; ik loop beneden. .1 я внизу. Томление. Усталость.
Sinds gistren is het een leven gelcden Так с вечера опять и жизнь умчалась,
dat de zomer verdween. • и лето отош ло.

Ik denk aan al wat heerste cn ziende blind Я дум аю о бешеной борьбе,


werveleml her, der, word uiteengedwereld: о взлетах и падениях случайных,
de wocstheid en de moeheid dezer wereld, о вечности, о ветре и о тайнах,
aan ecuwcn, aan de wind, что мир несет в себе,

steden en tronen die niet nicer bcstaan, о ветхости престолов и жилищ,


aan koningen, die uit een westwaarts vluchten о бедствиях царей, лишенных власти,
omzagen naar een brandgloed in de luchten, об уцелевших отпрысках династий,
puinen, de wildc maan, бежавших с пепелищ,

die boven 4 onheil uitwaait en verdwijnt, и обо всем, что навсегда мертво,
aan het teloorgaan, vrcemd, gelijk de wolken о чужеземцах, что прошли, как тени,
en spoorloos, van dc droom bevlogen volken, о странствиях минувших поколений
aan der wereldcn eind — и о конце всего —

dat eind ook, dat zich nu voorzeggen laat: да, наступил конец, и снова мы
een bleek, elkander overweer aanklagen покорны увяданию, и снова
van deze menigten in hun versagen печально вспоминаем свет былого,
onder de in aantocht blinkende voorvlagen встречая стяги утра, что сурово
van einde’s dageraad. . . возносятся из т ь м ы .. .

en aan een oud verhaal, dat ik nog weet о древних мифах, о добре и зле,
van haar en m ij. . . aan liefde en dood en drom en. . . о ней и о с е б е .. . о жизни, с м е р т и ...
ons alien op het noodlot meegenomen о всех о нас, о вечной круговерти
van de sombere planeet. на сумрачной земле.
Martinus Nijhoff Мартинюс Нейхоф
1894—1953 1894— 1953

Bij het graf van de Nederlandse Onbekende У могилы неизвестного нидерландского


Soldaat gevallen in Meidagen 1940 солдата, павшего в майские дни 1940 года

D it graf is al wal er aan Nederlandse grond • И этот скорбный холм — единственная весть,
ons nog gebleven is om Nederland le noemen; что не запятнана отчизны славной шпага;
alleen hier waail de vlag en adem t vrij de m ond, лишь здесь цветам земли родной привольно цвесть,
alleen hier schept hel voorjaar Nederlandse bloemen. лишь здесь дано блистать цветам родного флага.

Zoek troosl hier, Nederland. De bijen die hier zoemen Найди, м оя страна, в геройской жертве благо.
schrijven zoeraend uw naam om 4 naam loos graf i n ’t rond. Чдесь даже в пенье пчел — осанна, слава, честь.
Wees trots. K ondt gij voorheen u ooit op meer beroemen О безымянная, но горькая отвага,
dan op hetgeen een zoon om uwentwil doorstond? перед тобой ничто веков прош едших лесть!

4 Was Pinkstcren; ’t was waarlijk Pinksteren dit keer. В день Троицы Святой, — С вятого Духа день! —
De vuurdoop, door uw sterfelijke zoons ontvangen, отмеченный в бою, в тот день, живой и юный,
doopte u, о land, о moedcr, met onsterfelijk vuur. огнем бессмертия ты снова крещена.

Beklim het duin, of zet op bronzen heide u neer, Воздай же сыну долг: свой лучший цвет надень,
of daar waar wolken diep in spieg’lend water hangen, раскинь вокруг луга, возвысь над м орем дюны,
en sla u, zingende, ’t kleed om van 4 wijd azuur. и пусть над гладью вод горит голубизна.
Fedde Schurer Федде Схюрер
1898— 1968 1898— 1968

Hope Надежда

Hwet ropt dy iene fQgel bliid, Внимаю птице меж ветвей —


Hwet klinkt syn wille klear en wiid, Она поет слышней, звучней,
N ou tear en fyn, И все нежней
Den sterk en stoer, Летит напев
De fjilden oer, Среди дерев,
De loften yn; Среди полей —
Hwet ropt dy iene fugel bliid; Звучит все громче, все звучней
Ну sjongt in kom st’ge tiid —• Напев грядущих дней.

De himel boget heech en klear, Дугой изогнут небосвод,


It goudljocht sparket oer syn fear, Он свет на кры лья птице льет,
En durjend giet О д так высок,
Yn golle klank Он весь горит, —
Sa fol en blank Ж ивотворит
Syn leauwend liet; Лучей поток,
It goudljocht sparket oer syn fear — Окрасив каждое перо
Ну wit himsels net mear. Во злато, в серебро.

Ну sjongt de jonge token grien - В напеве том — и лес, и дол,


Der is oan’e aide beam net ien И зелень лип, и старый ствол,
Dy 4 by syn rop Ч то, слыш а зов:
Y n slomme bliuwt; — П риш ла весна! —
Syn sjongen driuwt И з полусна
De knoppen op, Воспрять готов,
Hja boarste en bloeije, ien foar ien, И почки рвутся из ветвей —
Ну ju b ’let alle tuken grien — Расти, цвети живей!
О hope, dy 4 yn 4 kealste hout
Dyn nesten fen gedichten bout, 11адежда, в темные года
Sjong lud en blier Ты выпорхнула из гнезда, —
Взгляни с утра
T roeh dizze dei
Н а край родной
Dyn profesy:
И смело пой:
4 Is net to ier!
П риш ла пора!
Mei 4 deade hout de ISste twivel stjert;
Фрисландия моя, как хорош а
Myn Fryslan, 4 is dyn eigen sjongend hert!
Гноя весной пою щ ая душа!
Henrik Marsman Хенрик Марсман
1899— 1940 1899— 1940

„Paradise Regained” „Возвращенный рай“

De zon en de zee springen bliksemend o p e n : Солнце и море сверкают, берег волнуя. —


waaiers van vuur en zij; огненный веер и шелковый, голубой;
langs blauwe bergen van de m orgen вдоль синих холмов рассвета
scheert de wind als een antilope мчит антилопой ветер, не чуя
voorbij. ног под собой.

zwervende tussen fonteinen van licht блуждая среди фонтанов, бьющих светом,
en langs de stralende pleinen v a n ’t water, вдоль площадей, сверкающих млечной водой,
voer ik een blonde vrouw aan mijn zij, ш атоволосую женщину вдаль влеку я —
die zorgeloos zingt langs het eeuwige water женщину, поющ ую над вечной водой.

een held’re, verruk’lijk-meeslepende wijs: радостной и беззаботной песне ее внимай:

„het schip yan de wind ligt gereed voor de reis, „корабль ветров готов отправиться в дальний край,,
de zon en de m aan zijn sneeuwwitte rozen, солнце и месяц две белоснежные розы,
de morgen en nacht twee blauwe m atrozen — утро и ночь - голубые матросы,
wij gaan terug n a a r ’t Paradijs.” мы возвращ аемся в Р ай“ .

Vlam Пламя

Schuimende morgen Пенное у гро


en mijn vuren lach и мой сосновый смех
drinkt uit ontzaggelijke schalen пьет из огромных чаш
van lucht en aarde неба и земли
den opalen dag. опаловый день.
Gerrit Achterberg 1 еррит Ахтерберг
1905— 1962 1905 1962

Auschwitz ( )свенцим

De wind vertelt het zonder het te weten. <)б этом ветер говорит сурово,
Er is geen zegsman of gehoor gebleven не ведая, о чем его рассказ.
die u vermonden. Gij zijt opgeheven. 11ет никого, кто помнил бы о вас,
Ik weet opnieuw, dat ik u ben vergeten. н ныне я твержу об этом снова.

Linten van lucht, in trilling weggedreven, Растаял в воздухе замолкш ий глас,


kwamen de woorden niet weerom, de feiten о том, что бы ло,— ни строки, ни слова;
konden geen taal behouden en versleten. из тьм ы кромеш ной не расслыш ать зова.
Ieder bewustzijn bracht zich om het leven. 11оследний отсвет памяти погас.

M et geblindeerde treinen meegegeven, Вагон отцеплен в дальнем тупике,


grauwe wagon op dood spoor afgehaakt, на рельсах смерти брош ен и забы т.
ergens in barre oorden staat gij daar. Ж дать — тяжело, надеяться — напрасно.

Krijtletters, door een vreemde hand geschreven, И надпись, м елом на дверной доске ■
bestemmen u van buiten koud en klaar начертанная четко и бесстрастно,
voor deze plek, w aar gij werd zoekgemaakt. о пункте назначенья говорит.
Gerrit Kouwenaar Геррит Каувенаар
1923 1923

Zonderdak Без крова

Riep mij hier ooit een stem ( кликнеш ь ли меня когда-нибудь, голос,
zo een als bevroren fluweel I олос, как замороженный бархат,
in zulk een haastigc wind I олос на таком ветру,
die elk gebaar voortblaast naar Что каждый жест взмывает
de volgende avond? И следующий вечер?

blijft hier niet elke voetstap Останешься ли хоть на сколько-нибудь, шаг,


die met mijn hart wegloopt Убегающий вместе с сердцем,
met spijkers dwars door de houten wreef I [риколоченный к черной двери,
aan het houten steen К деревянному чурбану,
van de volgzame weg gespijkerd? Заколоченному, чтобы не проникнуть в будущее?

vuurtorens als brandende vuisten Огненные кулаки маяков -


stom pen hikkend de nacht vol vragen Грозят полночи, полной роковых вопросов;

de antw oorden tintelend onder de vingers Ответы сидят занозами под ногтями:
insekten zoemend het hool'd doorzichtig Насекомые ищут свои отсутствующие головы;

het bed dat neerligt met geopende armen 11остель тянется ко мне жадными руками
onder het dak van de tevreden regen 11од кровом самодовольного дождя.
Lucebert Люсеберт
1924 1924

School der Poezie Школа поэзии

Ik ben geen lieflijke diehter lie ждите сладенького пенья!


Ik ben de schielijke opliehter Я вам такое натреньбреню,
Der liefde, zie onder haar de haat Что для восторженных оваций
En daarop een kaaklende daad. И ягодицы пригодятся!

Lyriek is de moeder der politiek, It политику встревает лирик,


Ik ben niets dan om roeper van oproer 11ока бунтарство прозябает
En mijn mystiek is het bedorven voer И сука-мистика хлебает
Van Ieugen waarmee de deugd zich uitziekt. Цжи подогретый панегирик!

Ik bericht, dat de dichters van fluweel 11оэты сделаны из ш ока


Schuw en humanisties dood gaan. 11онконформизма, из чесотки
V oortaan zal de hete ijzeren keel Корысторечья — плюс из шелка
Der ontroerde beulen m uzikaal opengaan. Иуженой музыкальной глотки!

Nog ik, die in deze bundel woon 11люс я, живущий в крысоловке,


Als een ra t in de val, snak naar het riool 11е вылезая из неволи,
Van revolutie en roep: rijm ratten, hoon, Плюс унитазные листовки
H oon nog deze veel te schone poezieschool. () повой стихотворной школе!
Ossip Zadkine < >< l l l l I 1ДЦКИ11

brandende straten zijn de stenen


I IHIM ( юиу г
door de porien van de stenen zwemmen de vlammen
zij bidden en roepen • I ...... 11* It'll выпрыгивает пламя
•' I........ и м о л я тся м о л я тся и кри чат
springen uit de ontstoken stenen huizen
III Н1|м.1| пипе г ич г ор ящ и х стен д о м о в
springen uit de ontploffende wolken
......... 11Hiiiiei ич в зр ы в аю щ и х ся обл ако в
gekletter gekletter gekletter
I I рн Ml | ом с гр о х о т о м с гр о х о т о м
een regen van kikkers
'hnii iii. инI ушек „
een hagel van hagedissen
I |"1 I шцориц
de stenen zijn een regen van bloedende schouders
Мчит in' г гены пылаю щих плеч
zijn een stroom van blaffende handen
М' и .... и - 1 и щ и л аю щ и х рук
een stapel van schichtige spieren
| ми т и 11vхо вспы хнувш их м ускулов
zij bidden en roepen
I* | 'И'ш I и м о л я тся м о л я т с я и кри чат
hoor onze ruimte
I п т in г нише б ессм ерти е .
hoor de drie verschrikte rinkelende triangels van onze vluchtende ruggen
I Hili m г грех п ерепуганны х к и то в сп асите д р о ж а щ у ю черепаху
zaad spartelt op onze stijgende paden
lit|н •мi.iIн ж изни то н ет н а круты х тр о п ах
klimmende klimmende
I' ii|iiiliKiini I. караб каясь
klimmende zijn de geschrokken zingende stenen:
I' п рп ы .и т I, с п о ж ар н о й л естн и ц ы стон а

zwevende zwepen zijn de stenen


1 ..............пн-ю ны п л етьм и
fluwelen snaren zijn de stenen
И ни и тш и с ничто п р евр ати л и сь стены
niet tegenstrijdig zijn de stenen
| н и ш 11pi н нворечье звучания
niet tegenstaande de tweedracht
......... .. р ш н и ем и о чертан и ям и
de stenen bloeden en genieten
I кровоточ ащ и е сто н ы '
een steekvlam is hun schaduw
II ....... кровоточ ащ и х п л ам ен ем стен
hologig is hun welvaart
I руин и с т о е п утеш ествие п у сто гл азо й
op violen spelend zwarte exploties
N | ч iMci Iin |.гй конц ерт скрипичны х взр ы в о в
in peau de p6che holen vechtend
I нI пи и иду
vechtend met blauwe vleugels
llpuiiil I иннми к р ы л ь ям и
de stenen vallen en vallen
III in и 11 с гены п ад а ю т сто н ы
vliegen vliegen vliegen
. к11я г л е тя т ■
hier is muziek
Л III 1411.1'КОЙ м узы кой '
en daar is met donkere knokels kloppen
I " 'I и писка и п ляска костей
hier is rust en liefde
И фннпн I нрь л ю б ви
ginds van distels drift en pijn is
..............кая б о л ь н ая вечн ость
gebouwd de minzieke ruimte
и ч| и к IIH.IX зар осл я х ч е р т о п о л о х а

biddende spieren spinnewielen gewonde winden


Мучиулы м о л я тся п од ж ер н о вам и ветров
brandende straten zijn de stenen
| IHHI.I стонут
Norge 11орвегия

Nils Collet Vogt 11ильс Коллет Вогт


1864— 1937
IК(>4 1937

Forste maidagssang I lt-рномайская песня

II и « и ч роднит одна земля,


D en var v&r, denne jord, den var v4r,
i 'ни бесценное наследство,
og vi tok den i eie og arv,
II мы живем, судьбу деля
m ot a dele dens trengsler og k4r
| | г судьбой в годину бедствий.
og i felleskap skjotte dens tarv.
Мы m с от корня одного,
Vi ran t alle av selvsamme rot,
| »IIи* >10 связаны любовью,
og vi kjenner en adel, kun en
II нишей пламенною кровью
og se det er naturens, s& ren
| им нею скреплено родство.
som den harm gtedet g&r i v4rt blod.

Ми мы, как пасынки ее,


D et var vi, som ble stedbarn pk jord,
и Поде, в нужде, не зная счастья,
Skjent vi skj0ttet dens tarv i v&r sved
I..... нем бессилие свое,
og som S0 nner av rikeste m or
I ипем, прикованные властью
kanske trengte litt kjasrlighet med,
1гм нн к земле, и вся судьба —
vi er treller, ja treller pk jord,
I И колыбели до м огилы —
og v&rt livskall ved dag og ved natt
| I ОЙ. что не досы та кормила
er a m ate de fk, som har satt
П ростою пахаря, раба.
sig til fest ved det bugnende bord.

Мы рождены не для того,


M en vart jordliv er ett, det er ett,
Ч ш б спину гнуть на этом свете
og hvert annet er dram m e og dikt,
11,1 icx, кто сыт, на меньшинство,
n&, sa er det vel ogs& v&r rett
Мы псе равны, и на планете
к fa leve det solfullt og r ik t!
I Inn m не должен быть рабом.
Vi vil leve det solfullt og rikt
Пищ род един, и наше право
som det sommer sig m enneskers fett,
Цгпить богатство, счастье, славу
for det er ikke bare var rett,
II шить, гордясь своим трудом.
det er ogsa var krevende plikt.
\/
K am erater! D et suser et tog
I .... ф иш и , смелей, вперед!" —
over jorden, s& langt som den n4r, I i" <iiii lit множестве наречий.
og det tordner i hundrede sprog: Ill'ii,и i i рудовой народ
Den er v&r, denne jord, den er v&r! II m i'prirte общечеловечьей.
Den er hans, den er din, den er min, H im iu cm принадлежит земля!
la oss dele dens k&r uten nag, Hniiiillre же ее разделим —
hvis der ikke p& handlingens dag 11и|1нц|.| на земле р а с т л и м —
skal st& skrenn av dens kam prade skinn, <'ни , I о, твоя, моя!

K am erater! D et truer en ild I .... фиш и, над всей землей


over jorden, s& langt som den n&r. 11" пир тоски взды мает пламя.
D et er viljer, som ikke slapp til I ii Iочник скорби вековой —
og nu brenner i lengsler og sir. .
Hi,и» кие чаянья и планы,
D et er hatet, det flammende hat
II н т р ы м сбыться не дано.
m of den tid, da hver evne, vi har, II н, нпнисть растет поныне:
er i 0rknen et rop uten svar,
I ииг пониющего в пустыне
skjent fortvivlet vi truet og bad. Кому расслышать суждено?

La dem tram pe hver vilje i gted,


I п. сердце в пламени горит.
la dem reise hver evne til strid,
И ПорьОе мы волю закалили:
la dem mette sitt liv av v&r n»d,
1 I ром понье силы укрепит,
for der kommer, der kom mer en t id !
.......... . нам расправит крылья.
U nder fanene m otig og tett
• ....... мшишь поступь новых дней?
i den v^knende fremtidssols skjfsr,
11,1 пилишь — плещутся знамена?
K am erater, s& mange vi er,
I иинршци, нас миллионы!
for v&rt jordliv, dets frihet og rett.
П т л дет борьба. Вперед! Смелей!
У лив Аукруст
Olav Aukrust 1Ш 1929
1883— 1929
I oniiM ветка
Ei naki grein
II hi mi nu'i'Bb с кровавы ми плодами
II пышная - с листвою и цветами,
Ei naki grein m ed blodraud baer II........in рассудить их справедливо,
og ei som bladrik blomer, I о м-кцпи по-своему красива.
pa kvar sin m&te fagre er
for den som kjasrleg d0mer. II in I vi ним исполнена желаньем
I ...... . июлей красою и дыханьем.
D en eine gjev sin ange, ho, II........ обнажена другая,
der ljuv ho ligg og blomer. I ..... . сердца своего — дает нагая.
D en andre gjev sitt hjarteblod
nar lauv for haustvind rem er. | ним h i них сияет и блистает;
l|' \ I им преет и огнем пылает
D en eine skin og str&lar, ho, И июлям без упрека отдается,
den andre brenn og m ognar I "I ни под тяжестью плодов согнется.
og gjev til sist sitt hjarteblod,
der tung av baer ho bognar.

I им' и отдал веточку с цветами


II | у. что с ярко-красными плодами.
Eg gav deg den med blom ar pk. 11| и.Идешь подальш е по своей дороге —
Eg gjev deg den med basri. | ими узнаешь, что тебе дороже.
Kven rikast er vil du f t sja
litt lenger fram pa ferdi.
O la u f B u ll
Улаф Булль
1883— 1933 1883 -1933

Til dig Тебе


Til dig, du kj®reste, kun dig,
I tific, лю бимая, тебе одной,
tnin deilige vaar, m in ungdom ,
Моя весна, м оя былая юность,
m it falge paa somrens vei — !
I mi дп-то смело ш едш ая со мной!

H usker du foraarets lid ddr,


I ы помнишь ту далекую весну,
hvor veien kom gjennem parken
II через парк ведущую дорогу,
under de solblaa tarser?
И пи граве теней голубизну?

D et bugned og sprak i ru m ark,


I рнпа чуть-чуть ш урш ала под ногой,
og stamm erne drak a f solen
H i Iарые деревья пили солнце
gjennem den brustne b a rk !
I Im рескавшейся черною корой.

D u bar med et trodsigt og blankt smil


| упыбкой гордой ш ла ты средь ветвей
din herlige dronningkapjK;,
II iпенящ ем королевском одеянье
overgydt a f A p ril!
I I I гех апрельских золотых лучей.

D it haar var en skinriende ung fest,


Л кудри были праздником цветов,
hvor blom sterne slang og sviuget
I не каждый низко кланяется солнцу
slig som de kunde det b e s t--------
II непестками мир обнять г о т о в .. .

D a syntes vi begge, vor biaa vaar


( >боим нам казалось, что весна
burde jo ha som som m er
П родолжится для нас бескрайним летом,
alle de kommende a a r ! '
I не будет век сиять голубизна!
Herman Wildenvey Херман Вильденвей
1886— 1959 IHK6— 1959

F attigmannstr 0st V гешение бедняка

\ in-цияка есть всегда утешенье,


F attigm annstrost
Н<м п хожу, сам себе повторяя:
er a t e s t e seg selv,
Не горюй, ничего, как-нибудь проживем.
stur ikke lenger, m in pike.
I 1 ни мы живы, есть и надежда,
S4 lenge der er lit, er der M p,
Не правда ли, дорогая,
ikke sant?
Мннснькая королева в царстве моем!
Sete lille dronning i m itt rik e !

II (иди болтаю т — ты, верно, слыхала,


D u har to r t m an har sagt
liVKю избытком величья страдаю.
jeg er storm annsgal?
Пики, тебе я судить позволяю о том.
M en selv skal du meg domme, m in p ik e :
II ничего, что м ы оба в лохмотьях,
Her gar jeg i pjalter, og du gSr i sja l!
Не правда ли, дорогая,
Ikke sant?
Мннснькая королева в царстве моем!
Og dog er du dronning i m itt rik e .. .

I спи меня и повесят однажды,


M en henges jeg en dag
|ц слишком вольное слово карая,
for et farlig ord,
I ы уж слезы не лей о лю бим ом своем.
sa S0 rg deg ei fo rd erv et, m in p ik e !
Ипмни, что был он с тобою великим,
Bare sitt der og husk jeg var s to r!
IK правда ли, дорогая,
Ikke sant?
Ндивствующая королева в царстве моем!
Enkekeiserinne i m itt rik e !
Arnulf 0verland Арнульф Эверланн
1889— 1968 1889— 1968

Nu toner kvelden ut Но мраке ночи

N u toner kvelden ut i dypblii natt.


Ио мраке ночи вечер растворен,
Den stille stuen, den fo rg ritte freden
(нплаканный покой витает в доме.
ligner en drom , jeg engang m a ha hatt.
11охоже на один давнишний сон,
N u hender virkelige ting isteden.
Ко торый я увидел в полудреме.

M en om en drom kan vare sort av skrekk,


Ког да во сне ты ужасом томим,
da vet du enda oftest, at d u sover.
I у часто знаешь — это сновиденье.
D u kom m er gjennem det, og alt g&r over;
I м позовешь на помощ ь пробужденье,
du skrem mer spokelset, s i er det vekk.
II призрак улетучится, как дым.

M en n ir du v&kner, er det der p&ny.


Но чуть проснешься, он придет опять,
Og det er hardt som ben og tungt som bly.
<>п будет, как свинец, в душе лежать,
Og det vil vare hos dig n att og dag.
<In будет при тебе и день и ночь,
og vare trofast, aldri skille lag.
<Mi будет верен — не прогониш ь прочь.

D u m erker ordene, hun ikke sier,


I i.i нидишь ясно, что ее слова
tilbakeholdt som gr^ten i et blikk.
Удержаны, как слезы на глазах.
D u venter dem i stigende panikk,
Гм ждешь их, чувствуя растущ ий страх.
og mens du venter, sitter hun og tier.
( )иа молчит печально, как вдова.

H un kjenner pinen. Den er ond og stille.


I с страданье тихо и бесслезно.
H un vet, du elsker henne ikke mer,
I ll иедомо: ее ты р а зл ю б и л ...
og vet naturligvis a t noe skjer.
II ч го-то будет. Н о чтоб ты решил
M en gh, for alvor? — kan du ikke ville!
Уйти с о в с е м ... Ведь это несерьезно?
Jeg var pa flukt. Jeg sokte mig en hule, >1 был в бегах. Искал себе берлогу,
et sted kvor koffertene kunde st&. II которой бы я отлежаться мог,
Jeg hadde nederlag og ynk a skjule, 1ц(1ыть о пораженье понемногу
or ting jeg ikke orket tenke pa. II уииженье выгнать за порог.

M en tiden, heter det, kan lege sar. 11о время — это то, что лечит боль.
En kvenne kom m er, blir og er tilstede. И женщина придет, устроит чудо,
H un gjor det lunt og godt; hun bygger rede. ( Овьет гнездо и будет здесь, покуда
Inntil hun kjeder sig en dag, og g&r. |!й смертно не наскучит эта роль.

D et ligner og en drom , jeg m& ha hatt. Нс-е это сон, приснившийся давно.
H er var m itt verksted. H er ved skrivebordet I I н а боль. И эта мастерская.
satt jeg og vilde blase liv i ordet. Чдесь я работал, жизнь в слова вдыхая.
Og det blev ensom het. Og det blev natt. 1десь стало одиноко и темно.
Gunnar Reiss-Andersen Гуннар Рейсс-Андерсен
1896— 1964 1896— 1964

Til hjertene Сердцам

Glem aldri henne 11е забы вай о ней,


du aldri m atte, — Пс встреченной тобою ,
som kanskje m0 ter Что встретишь, мож ет быть,
dig efter daden. til [ ранью гробовою.

Glem aldri henne 11е забы вай о ней,


som kanskje ventet Чье все существованье —
p& 4 f& mote ( плошной порыв к тебе,
dig hele livet. ( П л о тн о е ожиданье.

Glem aldri henne 11е забы вай о ней,


som har din lengsel. ( ' кем связан неизменно
Glem aldri henne 11адеждой, и мечтой,
for den du elsker. И болью сокровенной.

Glem aldri henne Не забы вай о ней:


for hun alene Она, а не иная,
er det du elsker Душа твоей лю бви
i den du elsker. И плоть ее земная.
Fuglene bygger 111 ицы строят

Мйкепе bygger i lys


MiiIIkh крикливые строят
en hvit katedral over sundet — ,
1.19НМЙ собор над проливом —
bygger og river den ned — ,
( | роят и сразу же рушат,
river og reiser den to y t.
Сушат и снова возводят.

Ternene svever en stand


I рачки трепещут мгновенье
pa toppen av spisse buer
( 11 ройной стрельчатой аркой
og kaster seg ned fra seg selv
И разом бросаю тся вниз
m ot sitt eget bilde i vannet.
К своим отраж еньям в воде,
En smal, gotisk s0yle skinner
I отической узкой колонной
et nu meilem hvelv og vann.
( исркая меж небом и морем.

M&kene slynger sin hvithet


Чайки свою белизну
med langt, hvitt kjolvann av lys,
Нольно ш вы ряю т под тучу, .
foyer den hvilende flukten
Питающий этот полет
inn i rom anske hvelv
Пынодит романские своды
og oppreiser oyeblikkets
II ноздвшгает на миг
blennhvitt svevende kupler.
11арящие купола.

Jeg gjemmer bak oynene bildet


Прячу в глазах я картину
av fuglenes fattige reder — ,
I I I ичьих убогих гнезд —
flatklemte bygg av stra,
Плоских, из жестких стеблей,
foret m ed avslitt dun.
Ныстланных грязны м пухом.
Jeg gjemmer bak oynene bildet,
11рячу я эту картину,
men skyver det lengre inn
I loi лубже ее погребаю,
og drukner m itt blikk i fluktens
И взгляд окунаю в полет
blennende arkitektur.
Идистательной архитектуры.
Rudolf Nilsen Рудольф Нильсен
1901— 1929 1901— 1929

Revolusjonens r0st I олос революции

Gi mig de rene og ranke, de faste og sterke menn, Дпйге мне чистых и твердых, горды х и сильных солдат,
de som har tolm od og vilje og aldri i livet gSr hen и'х, к ком незы блема воля, чей непокорен взгляд,
og selger m in store tanke, men kjemper til doden for den. н'Х, кто пути не изменит, не повернет назад.

Gi mig de kolde og kloke, som kjenner min virkelighet. Дпйге спокойных и мудрых, тех, кто провидит века,
Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg nogen som vet. и ю как закон принимает м ой пролетарский наказ.
Intet er mere som skrift i sand enn lofter om kjsrlighet. Мне не нужны такие, чья верность как след в песках.

Gi mig de bitre og steile, som ikke har frykt i sitt blikk. Дайте жестоких и гневных, кто бурям подставит грудь,
Gi mig de gudtese stolte, som ikke har trang til mystikk, ■н,с сердце и глаз не туманит религии сладкая муть,
men dristig vil skape en himmel her efter sin egen skikk. н ю сам себе вы строит небо и выберет жизненный путь.

Gi mig de brendende hjerter, som aldri gir tap t for tvil, Дайте мне силу бесстрашных, в бою не сдаю щ их сердец,
som aldri kan kues av m ism ot og trues av sorger til hvil, гех, кто в грозу не собьется в стадо пугливых овец,
men m oter hver seier, hvert nederlag med det samme us&rlige smil. и го выдержит муки любые, примет огонь и свинец.

Ja gi mig de beste blandt dere, og jeg skal gi dere alt. Дайте мне лучших из лучших. П усть первый пролож ат след,
Ingen kan vite for seiren er min hvor meget det virkelig gjaldt. пусть распахнут они двери к солнцу и в душ ной мгле
Kan hende det gjelder a redde v4r jord. De beste blandt dere er kalt. пусть поведут в грядущее — лучшие на земле.
Jeg hadde tenkt
Я увидал тебя издалека. . .
Jeg hadde sett dig lenge, der du kom
for alltid vet jeg det, nar du er naer —
og hadde tenkt & hilse lett og koldt, Я увидал тебя издалека,
fordi jeg ennu har dig altfor kj£er. и узнаю всегда твои дороги,
Slik vilde jeg forsvare mig m ed kulde хотелось мне кивнуть тебе слегка,
og ogsa verge dig pa samme vis, чуть-чуть, не выдав внутренней тревоги.
sa alle vare nye drem m e skulde Хотелось мне скрыть боль свою и страх
som sene blom ster visne inn i is. под холодом небрежной, строгой позы,
чтоб все надежды обратились в прах,
Jeg hadde t e n k t ... M en da du stanset чтобы увяли, как под снегом, розы.
med dette hemmelige gode blikk
og dette fjerne smil, jeg vet s4 meget om — Хотелось м н е .. . Н о вот ты подош ла,
da skj0nte jeg at planen ikke gikk. и я забыл, забы л в одно мгновенье
Jeg tok din hand og folte fra dens flate иод лаской этих ярко-синих глаз
et varsom t strok, det lille kjaertegn, vi свое желанье и свое решенье.
bestandig brukte i en folksom gate И сердцу сразу стало горячо,
dengang da ennu intet var forbi. чуть я коснулся нежного запястья,
так раньш е м ы брели к плечу плечо,
друг другу отдавая наше счастье.
Nordahl Grieg 11урдаль Григ
1902— 1943 1902— 1943

17. Mai 1940 17 мая 1940 года

I dag st4r flaggstangen naken Мид рощ ами Эйдсволла1 наше знамя
blant Eidsvolls gronnende traer. 11с реет, но в этот час
M en nettopp i denne timen ( 'ю бод а, одна свобода
vet vi hva frihet er. Дороже всего для нас.
D er stiger en sang over landet, Инд всей страной взды маю тся песни,
Победные песни встают,
seirende i sitt spr&k,
t о стиснутыми губами,
skjent hvisket med lukkede leber
Под игом — лю ди поют.
under de fremmedes 4k.

Жизнь и свобода неразделимы, —


D et f0dtes i oss en visshet: Пам это пришлось узнать.
Frihet og liv er ett, ( побода нужна, как воздух,
s4 enkelt s4 uunvaerlig И можно ли не ды ш ать?
som menneskets 4ndedrett. Когда на нас обруш илось рабство,
Vi felte da trelldom m ent truet Казалось, что сгинем мы,
at lungene gispet i n0d Кик в тонущей субмарине,
• роди духоты и тьмы.
som i en sunken u-b 4 t. . .
Vi vil ikke d0 slik en d0d.
< грашней пожаров, руин, бомбежек
I К'нидимая война —
Verre enn brennende byer
I(Срезы и землю ядом
er den krig som ingen kan se, Пропитывает она.
som legger et gifting slimster <)на очаги зараж ает изменой,
p4 bjerker og jord og sne. 11олзет, террором грозя.
M ed angiverangst og terror 11о мы родились с мечтою ,
besmittet de v4re hjem. Которой забы ть нельзя!
Vi hadde andre dram m er
I ' Ш дсволл - город, где 17 мая 1814 г. была принята норвежская конституция; здесь:
og kan ikke glemme dem. • НМ1ЮЛ независимости Норвегии.

58
Langsom t ble landet v&rt eget Мы одолели землю и море,
med grade av hav og jord, Грудясь для нашей страны.
og slitet skapte en om het, И к каждой поросли жизни
en svakhet for liv som gror. Всегда мы были нежны.
Vi fulgte ikke med tiden, Мы в мир и право верили свято
vi bygde pa fred, som i tross, И верим в это сейчас.
og de hvis d id er ruiner Л те, кто жаждет убийства,
har grunn til a hane oss. 11ускай презираю т нас!

N a sl&ss vi for rett til к puste. Мы будем биться, м ы завою ем


Vi vet det m a demre en dag ( 'вятое право ды ш ать —
da nordm enn forenes i samme 11орвежцы объединятся
befriende andedrag. В одном дыханье опять.
Vi skiltes fra vare sydpa, Ведь м ы оставили там , на юге,
fra bleke utslitte menn. Несчастных братьев своих.
Til dere er gitt et te fte : Мы дали слово вернуться,
a t vi skal kom me igjen. Из рабства вы зволить их.

H er skal vi minnes de dade Мы будем помнить мертвы х героев,


som ga sitt liv for var fred, Служивших нашей стране, —
soldaten i blod pa sneen, Вмерзшего в снег солдата,
sj0m annen som gikk ned. М атроса на бурной волне.
Vi er sa f t her i landet, Нас так немного — каждый из павших
hver fallen er bror og venn. Друг или брат родной.
Vi har de dode m ed oss Мы мертвых возьм ем с собою ,
den dag vi kom mer igjen. Когда вернемся домой.
Inger Hagerup Ингер Хагеруп
1905 1905

* * * ф * •

Sann vil du ha m eg : Som en spek Ты хотел, чтоб милой безделушкой


dit trette sinn kan hvile i ( ' Iала я по прихоти твоей,
en kveld m ed fest og vin og rak Шуткой и забавою за кружкой
som du kan le og smile i. Между веселящихся друзей.

M itt hjerte kan et annet sprak По слова иные сердце знает,


som det m k brenne inne med. Что пы лаю т и сгораю т в н е м ...
Stum t under kjaerlighetens ak ( колько женщин молча погибает
har tusen kvinner stupt i kne. 11од лю бви безж алостным ярмом!

K jenn hvor det hviler i din hand, ’ )то сердце ты берешь рукою,
— en lett og m unter bagatell. Iбезделушку милую г у б я ...
Fordi du ville ha meg sann, Ты хотел, чтоб стала я такою ,
fornekter det i dag seg selv. Я и отрекаюсь от себя.

Det bor en gammel baker Грустный кондитер

Det bor en gammel baker Живет кондитер грустный


pa en bitte liten ay. На крохотном островке.
H an er s& lei av kaker Он торт больш ой и вкусный
og krem og syltetey. Весь день жует в тоске
Men han m a sitte likevel И просто с отвращ еньем
og spise sine kaker selv. Глядит на крем с вареньем.
For han bor helt alene
p i en bitte liten ay.

Nar sm4 og store M ter


gar dam pende forbi,
da sitter han og grater
i sitt varme bakeri,
og spiser loff og fattigm ann,
for ingen kunder g&r i land.
Og han er helt alene
pk en bitte liten ay.

D et var en gammel baker


p& en bitte liten ay.
H ann &t for mange kaker
med krem og syltetey.
Forleden dag sk satt han dod
m idt i en haug av w ienerbred.
Og n§l bor ingen baker
рй en bitte liten ay.
Polska 11олыиа

Jan Kasprowicz Ян Каспрович


1860— 1926
1860— 1926

( иротливые мокнут е л и . ..
Wiatr gnie sieroce smreki. . .
< Иротливые мокнут ели
W iatr gnie sieroce smreki,
11од дождем непрестанным. . .
W okna mi deszczem siecze;
11 душа моя тихо бродит
Cicho sig m oja dusza
11о дорогам туманным.
Po mgiawych drogach wlecze.

Уплывает она далёко —


K u turniom pfynie krzesanym,
I гсм вершинам отвесным,
K u sciezkom nad przepasciami,
I тем тропинкам над пропастями,
Gdzie widm o bozych tajemnic
II Iсм снегам поднебесным,
Zmaga si? w szumach z nami.
'
I' юм великим таинствам света,
K u wichrom d^zy strzelistym,
II громов, и покоя,
Spowitym w sloneczne zlota,
I' деревам, наполненным солнцем
Gdzie о bezbrzeznych przestrzeniach
II недвижным от з н о я .. .
Sam otna sni tgsknota.

< иротливые мокнут ели


W iatr gnie sieroce smreki,
110Д дождем неустанным.. .
Mgiawica deszczem proszy. . .
Лх вы, горы, заветные горы,
Hej gory! zaklgte gory!
1шюпедные страны!
Tgsknico mojej duszy!
Ksigga ubogich 111.....I Оедняков

0 wielcy i syci tej ziem i!


Hmvhiih n iiiic ib и богатство,
Coz z wami l^czyc mnie moze,
I' hi i \ h i .i h , i у пас не похожи!
Choc glodno spac si? nie kladg,
I| mi« п. нижусь я голодным
Choc m iast barlogu m am loze?
И ■н ■Iи• нг на нищенском ложе,

Choc biala na mnie koszula,


к и т И11ИИНК0В0 наши
Z tych samych lnow uprzgdzona, | ........ .и и гканы и шиты,
1 choc jednakie nam sukno
Нищ нцннаковы сукна,
Pokrywa nasze ram iona? I11' 111|ti.iмм спины покрыты,

Choc nieraz przy wspolnym stole


•In in мы порой восседаем
Z jednakich jem y talerzy,
1и мГнцим столом беспечальным,
N ad czystym schyleni obrusem ,
I ним in красивых тарелок
Co dziesigc lokci mierzy?
И Iщи-мен к чашам хрустальным,

Choc z szklenic о zlotym brzegu,


lliiiiiiiiiiniiHbiM старой лозою,
Rzni?tych w kosztownym krysztale,
II I«нем нино до рассвета, —
Jednakie pij^cy wino,
KlMHIo и его вместе с вами
Z wami je razem chwalg?
1и И’рпкость, за тонкость букета,

Coz moze mnie skuwac z wami,


Ци Iи 11дипаковы наши
Jakie ogniwa i sploty,
Имении. И доблести тоже.
Choc wspolne snadz m am y grzechy
II in ' ж глубоко я уверен,
I wspolne, jesli s^, cnoty?
‘11 .■ м.ппи пути не похожи.

Choc z jarzm a dzis wyprzagniety.


N ..... позабыв про заботы,
W rozsypiaj^cym tym lecie
I' .Н' нм. я шатаюсь все лето —
Bezczynnie sig wlocz? po drogach
Imi iHiiKoro дела, без цели,
T ak samo, ja k wy to umiecie? •
| ртч иста почти до рассвета,

Choc moglbym z niejednym z waszych


Kin и не один из вас может
Sluchac dzis szeptow tej gluszy,
| п мной разделить наслажденье
Bo i wy przeciez takze
| и . нежего ветра, от солнца,
Wrazliwe miewacie uszy — 1 11 h iпчьего свиста и пенья,

I z was zamyslency powstali


V'11 и и средь вас, несомненно,
Patrz^cy na swiat nieobMdnie,
i n. нюди (пускай их немного),
Co jakzez glgboko umieli
I .норме судят о жизни
Sonde zapuszczac w studnig!
I'll ivm iio, глубоко и строго, —
Jakiez mnie v/щгц z wami
II hi . i ики вы мне чужие,
t^ c z n ik i, wgzly i spojnie,
1 1 и 1111 не роднит меня с вами,
Choc jedno z blgkitow slonce
Vни. ниже вечное солнце
Spogl^da na nas tak czujnie?
i I.i i нашими головами.

Chociaz ten grom , со w tej chwili


' m i ниже гром, что угрю мо
Zabojczym zahuczai glosem,
......... ... за соснами бора,
M oglby tu mnie razem z wami
' | |1пм ведь для всех одинаков —
Jednym powalic ciosem?
I | >v111и I и разит без разбора!

Choc smierc m a, tak sam o jak wasza,


In 111. может, я вынужден буду
Licha bye moze i podia —
| in |шуть с моей славной дороги
Z uwi^du, со m usial zejsc z drogi,
II *и нко умру и презренно,
K tora ku chwale w io d la ? ...
I н» мм, без борьбы, без тревоги.

Те na sam otnych przechadzkach


I йк и рассуждаю печально,
Zadaj? sobie pytania,
t il l уждняв тенистых д у б р а в а х .. .
Pragn^cy posi^sc t? milosc,
Копнюсь бы мне всей душою
Co si? ku wszystkim sklania.
1и п т и, виноватых и правых,

Lecz czujg, choc p?d swych zastrzezen


Ининых и б е д н ы х .. . Н о тщетно!
Trzym am usilnie na wodzy,
lb ни сердцем, всей ж аркою кровью
Ze sercu m ojem u najblizsi
Vпитанных и неимущих
M aluczcy i przeubodzy —
li'iiVnio я великой лю бовью !

Ze wszystko, со tylko jest w duszy


II т е, что во мне еще живо,
Z najszlachetniejszej przgdzy,
I т с не растрачено, свято,
Ludzkiem u oddajc cierpieniu,
I II ним человеческой муке —
Ludzkiej poswigcam n?dzy.
| 11 hi данью скорбящего брата.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer Качимеж Пшерва-Тетмайер
1865— 1940 l «65— 1940

Koniec wieku XIX Конец XIX века

П рок л ятье?.. Л иш ь дикарь, испуганный и гневный,


Przeklenstwo ? . . . Tylko dziki, kiedy si? skaleczy,
I ро ни своим богам пораненной рукой.
zlorzeczy swemu bogu, skrytem u w przestworze.
И р о н и я?.. Н о яд иронии людской
Ironia ? . . . Lecz najwi?ksze z szyderstw czyz si? moze
■||ибсй иронии всей жизни повседневной.
rownac z ironi^ biegu najzwyklejszych rzeczy?

Н р п р е в ь е .. . Л иш ь глупец, безумьем ослепленный,


W z g a rd a ... lecz tylko glupiec gardzi tym ci?zarem,
ни гижкий груз глядит с усмешкой на лице.
ktorego wzifjc na slabe nie zdola ram iona.
I И ч аяп ье?.. И мы , в пылаю щ ем кольце,
R o z p a c z ? ... Wi?c za przykladem trzeba isc skorpiona,
I им их себя убить должны, как скорпионы?
со si? zabija, kiedy otocz^ go zarem ?

Ь о р ь б а ? .. Н о муравей в борьбе с локом отивом


W a lk a ? .. . Ale czyz m row ka rzucona na szyny
напрасно пыжится — он проиграет спор.
moze walczyc z poci^giem nadchodz^cym w p?dzie ?
П окорн ость?.. Н о, ложась покорно под топор,
R ezygnacja?.. . Czyz przez to mniej si? cierpiec b?dzie,
н.1 иегче примеш ь смерть в сравненье со строптивы м?
gdy si? z poddaniem schyli pod noz gilotyny?

I ридущ ее?.. Н о кто раскроет нам однажды


Byt p rz y szly ? .. . Gw iazd tajniki kt6z z ludzi ogl^da,
ннадки мертвых звезд и сроков бытия?
kto zliczy zgasle slonca i kres swiatu zgadnie?
1.лиженство?.. Н о душ а несытая твоя,
U z y cie ?.. . Alez w duszy jest zawsze cos na dnie,
нгс с трасти утолив, опять горит от жажды.
со w srod uzycia pragnie, w srod rozkoszy z^da.

Ч то ж остается нам от времени былого?


Coz wi?c jest? — Co zostalo nam , со wszystko wiemy,
Нее неры рухнули; столетье истекло. . .
dla ktorych zadna z dawnych wiar juz nie wystarcza?
I де твой надежный щ ит? Ч ем ты побореш ь зло,
Jakaz jest przeciw wloczni zlego twoja tarcza,
премудрый ч е л о в ек ? .. Н о он в ответ — ни слова.
czlowiecze, z konca w ie k u ? ... Glow? zwiesil niemy.
7.1
О sonecie <> сонете

Lubi? sonetu trudnq, m istern^ budow ?; llmrtjno нелегкий труд над строфами сонета.
zda mi si?, ze mi kawai m arm uru odkuto, Mm I нi,iба м рам ора лежит передо мной, —
w ktorym swobodnie rzezbic moze moje dhito ........ . мой резец в размерности одной
w rozm iarach wiecznie jednych ksztahy coraz nowe. и, I пни. в нее тепло, набросить блики света.

Lubig te dzwigki peine, szerokie, brqzowe, 11и ,г>и■<> я звуков медь. Они блуж даю т где-то
brzmi^ce wiecznie Ц sam ^ melodyjmf nut^, И in п «ращенные в один и тот же строй,
a w nieskonczon^ roznosc motywow rozsnut^, |щ ниюбразной мне ласкаю т слух игрой,
ja k mgty na jednym niebie w przerozn^ posnowf. | кипой, как заря, что вся в оттенках цвета.

Lubi? ten maiy koscio}, w ktorym jednak moze


HinlViiio я этот храм, м ой маленький костел,
olbrzymi B6g si? zmiescic ja k w potgznym tumie; и которы й может бог вместиться необъятный.
lubi? to g6rne, w<}skie naskalne wydroze, I роиинку горную, где только тот прошел,

sk^d runie, kto stop pewnie poiozyc nie umie; I in опытен и.смел, — назло судьбе превратной.
lubi? t? gwiazd? mal^, со swieci ja k zorze, Hi чориюю звезду, глядящ ую в мой дол.
dzwigk dzwonu, со nie gluchnie w huraganow szumie. Мой звонкий бубенец, м ой колокол набатный.
Boleslaw Lesmian Ьолеслав Лесьмян
1877— 1937 1877— 1937

Ludzie Люди

Szli t?dy ludzie biedni, prosci — 1десь лю ди шли, как будто тени, —
Bez przeznaczenia, bez przyszlosci,
I>01 цели, без предназначенья.
W idzialem ich, slyszalem ic h ! ..
Я видел их, я слы ш ал их.

Szli niepotrzebni, nieprzytom ni —


Шли, будто без сознанья даже, —
K to ich zobaczy — ten zapom ni.
Кто встретил их — забы л тогда же.
W idzialem ich, slyszalem ic h !..
Я видел их, я слы ш ал их.

Szli ubogiego brzegiem cienia —


<' [оронкой шли, где ш лях не светел,
I nikt nie stwierdzil ich istnienia.
Никто злосчастных не приметил.
Widzialem ich, slyszalem ic h !..
Я видел их, я слы ш ал их.

Spiewali skargg byle jak^


Тихонько плакались, бывало,
I um ierali jak o ta k o . . .
И умирали как попало.
W idzialem ich, slyszalem ic h !.. Я видел их, я слы ш ал их.

Juz ich nie widzg i nie slysz? —


I 'де голоса их, где их лица?
Lubi? trwaj^c^ po nich cisz?.
Молчанье что за ними длится, —
W idzialem j^, slyszalem j ^ ! . ..
И видел я, и слыш ал я.
I ОПЫГИ
Trupiggi
i и к преставится нищий, и смерть сьшлет просо
Kiedy n^dzarz um iera, a smierc swoje proso
11и приманку ему, чтоб в могилу шел босо,
Sypie m u na przyn^t?, by w trum n? szed) boso,
Дир готовит родня — приодеть его чисто
R odzina z swej ofiarnej rozpaczy korzysta,
И ни вечность обуть, ибо вечность терниста,
By go obuc na wiecznosc, bo zbyt jest ciem ista —
II последний свой грош отдаю т горемыки,
I grosz trwoniqc ostatni dla nog niedot^gi,
11гобы лапти купить, что зовутся топыги.
Zdobywa buty z iyka, tak zwane trupi^gi.
И когда уберут его с нищенским тщ аньем
A gdy go juz wystroi w te zbytki zebracze,
И унидят, как беден, залью тся рыданьем.
W owczas dopiero widzi, ze ngdzarz — i ptacze!

Я поэт, что от бедности думал укрыться,


Ja — poeta, со z ngdzy chciatem sig wymigac,
Чтобы петь беззаботно и с вечностью слиться,
A by spiewac, bez troski i wiecznosc rozstrzygac,
И пускай обокрали меня в одночасье,
G dy mnie w noc okradziono, drwig z ziemskiej mitr^gi,
Я над этим смеюсь —; есть топыги в запасе!
Bo wiem, ze tam — w zaswiatach m am swoje tru p ifg i!
Дир лю бимой они или враж ья пом ога?
D ar kochanki czy wrogow chytra zapom oga? —
Исс едино! В топы гах дойду я до бога.
W szystko jedno! W trupiggach pobiegn? do Boga!
Ьуду я на том свете ходить-выхваляться,
I bgd? si§ chelpliwie przechadzal w zaswiecie,
И по тучкам ш агать, и назад возвращ аться,
Wlasnie tam i z pow rotem po oblokow grzbiecie,
Г щс раз — и не раз — и по третьему разу
I raz jeszcze — i nieraz — do trzeciego razu,
11сред богом в обувке ходить для показу!
Nie szczgdz^c oczom Boga m oich stop pokazu!
11у а ежели бог, посчитав за обиду,
A jesli Bog, cudaczn^ urazony pych^,
Мою обувь презреет, — м ол, нету в ней виду, —
W zgardzi т щ ja k nicosci^ obut^ zbyt licho,
11еред тем, как в ничто превратиться на небе,
Ja — gniewny, nim si? duch moj z prochem utozsami,
Я на господа бога затопаю в гневе!
Bed? tupat na Niego tymi trupiggam i!

** *
* * *

Всемогущий царь небесный,


Boze, pelen w niebie chwaty,
I lot ибавший в муке крестной, —
A na krzyzu — pom arniaiy —
Где ты был, ты где скрывался?
Gdzies si? skrywal i gdzies bywal,
Я с тобой разминовался!
Zem Ci? nigdy nie widywai?

Знаю, что в пучине бедствий


Wiem, ze w m oich klgsk czelusci
Ты хранишь меня, как в детстве, —
M oc mnie Twoja nie opusci!
1>удь ты где-то или возле,
Czyli razem trwam y dzielnie,
Имеете ль мы крепимся, врозь ли.
Czy tez kazdy z nas oddzielnie.

II час тоски моей последней —


Mow, со czynisz w tej godzinie,
Ты откройся мне, ответь мне!
Kiedy dusza m oja ginie?
Втайне ль ты слезу роняешь
Czy lz? ronisz potajemn^,
Иль со мною погибаешь?
Czy tez giniesz razem ze m n^?
Leopold Staff Леопольд Стафф
1878— 1957 IS78— 1957

Wysokie drzewa Ммсокие деревья

O, coz jest pi?kniejszego niz wysokie drzewa, Чго нас чудеснее, высокие деревья!
W br^zie zachodu kute wieczornym promieniem, Iihihtom выкованы в августовском горне,
N ad wod^, со si? pawich barw blaskiem rozlewa, 1.|кшзоволистые, стоите на пригреве,
Pogl?biona odbitych konarow sklepieniem. II кроны в озеро уходят, словно корни.

Zapach wody, zielony w cieniu, zloty w sloncu, Дыханье озера густеет в остролистах —
W bezwietrzu sennym ledwo miesza si?, kolysze, II тени зеленое, на солнце золотое,
Gdy z l^k koniki polne w sierpniowym gorqcu 11окуда тысячами ножниц серебристых
Tysi^cem srebrnych nozyc szybko strzyg^ cisz?. | Iригут кузнечики молчанье травостоя.

Z wolna wszystko um ilka, zapada w krjjg glusza I ..-миеет.. . Тянутся вершины к небосводу,
I zmierzch ciemnosci^ smukle korony odziewa, И, смутным мороком над заводями рея,
Z ktorych widmami rosnie wyzwolona d u s z a ... Растет душа из них и рвется на св о б о д у ...
O, coz jest pi?kniejszego niz wysokie drzewa! II пет вам равного, высокие деревья!

W parku В парке

W ogrodzie zwi?dlej zieleni В тихом парке под скудною сенью —


Stoja nimfy z m arm ury i bozki Нимфы мраморные, дриады
W srod drzew strzyzonych w stozki. Меж подстриженных лип вдоль ограды;
Jakze jest gorzki И горечь услады —
Zapach przeszlosci i jesieni. Запах прош лого, дух осенний.
Gdyby posstgi chodzic umialy,
11 mi бы нимфы ходить умели,
Jakze by pi?kny byl swiat ten cafy.
Мир красовался б в ясном весельи.
Gdyby posifgi si? usmiecbaly,
11 ни б улыбкой нимфы владели, —
Jakiez by snuly mysli pogodne
I' и» бы их мысли в белом бездушьи
W obojgtnosci swej biaiej.
I ихо текли, не ведая цели!

Ale one nie maj^ krwi w zylach,


I In и жилах у статуй нет крови,
K tor^ by w gniewie przelaly,
Ч и)б в гневе пролить ее захотели,
Jak ludzie,
I'. нк люди,
Co sni^c о cudzie
Ч и), грезя о чуде,
Idq po grudzie
Мнут, увязая по груди,
W znoju i trudzie,
М юске, в многотрудьи;
Z rgkami czarnymi,
I I ирыо на коже
Znuzeni,
Гсмной;
Podobni do cieni
I и ромны,
Olbrzymi.
( 1 гспями схожи.

I tak jest pigkniej.


I >|ш прекрасны.

О zmierzchu
11од вечер
Stoj? nad brzegiem jeziora,
< loio над озерной синью;
Co jest blgkitne jak niebo
Они такая, как небо,
Z V4 samij gwiazd^ na srodku.
II i ii же звезда посредине.

Chwila
Минута
Ze m ija? I coz, ze przem ija?
Минует? Ч то поделать с нею!
Od tego chwila, by mingla,
I In то она ведь и минута.
Zaledwo moja, juz niczyja
11окинет, становясь ничьею,
Jak chm ur znikome arcydziela.
Кик облака, меняясь круто.

Chociaz si? wszystko wiecznie zmienia


Минуте, в измененьях скорых,
I chwila chwili nie pamigta,
О предыдущей помнить поздно;
Zawsze w jeziorach na przem iany
()т века плещутся в озерах,
Kf(pi^ si? gwiazdy i dziewczgta.
( меняясь, девушки и звезды.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Мария Павликовская-Ясножевская
1893— 1945 1893— 1945

Wierzba przydrozna Ива у дороги

Polska wierzba, krzywa, pochylona, Ива Польши, согнутая криво,


Piorunam i trafiana raz po razie, Молнии — жесточе раз от разу —
M a tysi^ce galgzi, zielenszych od lisci, Ж гли е е . . . Н о зеленей, чем листья,
Prostych, promiennych, Тысячи ветвей ее прямых
K tore bijq. z jej piersi ja k akty strzeliste, Из груди рвались, как стрелы, к выси
K u niebu, w ekstazie! В ярости экстаза!. .
Wielki, wielki m am sentyment dla tej wierzby! Сколько чувств тревожит эта ива!
Jak ona wierzy w zycie! — I my wierzm y. . . Верит в жизнь она. . . П оверим тоже.
Julian Tuwim Юлиан Тувим
1894— 1953 1894— 1953

Odyseusz Одиссей

N oc deszczem uczerniona, atram entow a ulewa, Ночь ослепла от ливня, бушует чернильная пена,
Rozchlustalo si? niebo ciemnymi pomyjami. Небеса расхлестались, и лью тся на землю помои.
Przywi^zcie mnie, przyjaciele, do sciany powrozami, О друзья, не пускайте, вяжите меня бичевою —
Bo w ogrodzie syrena okrutnie, przeciijglc spiewa. Гам, в саду, так протяжно, так страш но распелась сирена.

Словно ящерка вьется, двугрудая, скользкая, длинная,


W krzakach, wichrem porwanych, rzuconych widmem w okno,
В разоренном кустарнике, брош енном в окна туманом .
Wije si? wielk^ jaszczurk^, sliska, dwupiersna, blada,
Чтоб не слы ш ал я пенья, мне уши зам аж ьте хоть глиною,
Uszy, na spiew nanizane, zalepcie mi ziemin т о к щ ,
Хочет музою стать, все твердит мне о дивном и странном.
Bo si? na muz? naprasza i dziwy opowiada.

В пене встал океан, будто конь, перепуганный громом ,


Wspi^l si? ocean grzywiasty spienionym koniem-ogromem,
Тучи — зубрами в пуще, смятенное небо заржало.
Rzy niebo zachlystem burzy, chmury zubrami w puszczy.
M iotam si? w izbach, zeglarz, gl?bina grzmi nad т у т domem, Я — ш альной мореплаватель, бездна бушует над дом ом ,
Ogrod od spiewu oszalat i straszn^ zaiob^ pluszcze. Сад свихнулся от пенья, пришел в исступленье от жалоб.

Ponioslo mnie, Noego, rzucilo, Odysa, w zam?t, Понесло меня, Ноя, Улисса, забросило в омут,
W kipiijCcj otchlan podrozy, w dzieje moje czlowiecze, В даль кипящих путей и в мое человечье хожденье.
Panna, piesniarka sina, ksi?zycem uiudnym ciesze, Дева-песенница — лунным светом течет ее пенье,
Przemienia si?, roztapia w rosn^cy, siodki lament. Сладкой ж алобой льется, струится и тает истомой.

K to dobry, niechaj mnie zwi^ze, oczy zaleje olowiem, Пусть мне кто-нибудь добрый монеты на очи положит,
Самый добрый — пускай мне отравленный кубок протянет,
K to najlepszy, niech poda szklank? strutego wina!
Встань, моя Пенелопа, склонись у последнего ложа,
Stan, wierna Penelopo, nad т у т smiertelnym wezglowiem,
Dzisiaj do ciebie wrocilem — i nowa si? podroz zaczyna. Я вернулся к тебе — и опять меня в странствия манит.
Widzisz? teraz we wszystkich oknach ta sam a si? wspina,
Нидишь? В окнах она все поет и все так же ярится,
Gdziez ja oczy podziejf od srebrnoluskich jej gusel?
И глаза не отвесть от чешуйчатого наважденья.
Sfyszysz? w powodz uwodzi, niemtiosiemie jedyna,
( дышишь? В паводок манит жестокая эта певица
Glosem pierwszej mitosci, niepokonanym przymusem!
Ioiiom первой любви, от которого нету спасенья.
Przyci^gneta ocean, zeby mi wy} pod oknami,
( )кеан принесла, чтобы вы л под м оим и стенами,
N iebu huczec kazaia nieustaj^cym (oskotem
Повелела небесным гром ам грохотать надо мною .
I coraz grozniej spiewa, ze milosc jest mi?dzy nami,
И поет все грозней потому, что лю бовь меж ду нами,
Zebym si? stodko nie ludzil lubym pod strzech? powrotem.
Чтоб навеки забы л я мечту о домаш нем покое.
Otworzcie, otworzcie okna w giqb krzycz^cego ogrodu,
В сад откройте окно, там деревья кричат бесновато,
Topielcem w piesri poptynf, kipielq pochionigty!
Как утопленник, в песнь поплыву, поплыву безрассудно!
Lee, ukochany domie, zerwij si? z ziemi okr?tem!
Пусть сорвется мой дом с якорей и помчится, как судно!
O, zono! O, przyjaciele! D opraw dy: nie m a powrotu.
О жена! О друзья! Мне поистине нету возврата!

Biblia cyganska
Цыганская библия
Jaka, s^dzisz, jest biblia cyganska?
Что цыганскою библией стало —
Niepisana, wgdrowna, wrozebna.
Колдовскою , изустной, б е зд о м н о й ? ..
N aszeptala ji} babom noc srebrna,
Только бабам напев ее темный
Naswietlila luna sw iftojanska.
Шепчет ночь на И вана Купала.
I arom at w niej, ja k m irt roztarty,
В этой книге — дыханье народа,
Lesny szum i gwiazdarska kabala,
Шелест леса, гаданье по звездам,
Cien mogilny, pigedziesi^t dwie karty,
Тень могил, пятьдесят две карты ,
Podkosdelny dziad i m ara biala.
Белый призрак, что век не опознан.
K to t? ksi?g? odkryl? My, uczeni,
Кто открыл ее? Мы, книгознаи,
Szperaj^cy w starzyznie pamigci,
Роясь в пам яти — в древнем хламе.
Wechem gnani i przeczuciem tknigci,
Лиш ь догадкой, владею щ ей нами,
Pod spod zmyslow i mysli wpatrzeni.
В сердцевину страстей проникая. . .

Dolinam i zapadiej wiedzy


А легенда путями кривыми
Klechda krgta nurtuje jak rz e k a :
В тем ном знанье, как речка, петляет,
I nie w zyciu, i nie w smierci, lecz migdzy,
Не по жизни и смерти — меж ними,
A na smierc i na zycie urzeka.
Но и жизнью и смертью пленяет.
N a tg ksigg? woskowymi tzami
Л иш ь догадкою , как сновиденья,
K api^ noctj zalobne gromnice.
Перелистываются страницы,
W tej to ksifdze uludnym i domyslami
И над книгой, в полуночном бденье,
Przcwracajii si? sny ja k stronice.
Л ью т слезу восковую громницы.
Migaj^ce w ibruja wersety, \ i i ихи только чудятся где-то
Nie uchwycisz, со si? w nich ukrywa, II h i мсиом и мгновенном звучанье —
Cos ja k gdyby: m?czenstwo p o e ty ... 1 1 и нечто о муках поэта,
... ze cos zbawic m a. . . Ч in песет и зб ав л ен ье...
11о меркнут страницы в тумане.
I ksi?ga si? rozptywa.

Rwanie bzu ( ирень

Narwali bzu, naszarpali, Нирвали сирени, набрали,


N adarli go, natargali, Ииграбили, наломали,
Naniesli swiezego, m okrego, Пикрали душистой, росистой,
Biatego i tego bzowego. II иловой и белой, лучистой.

Lisci tam — rwetes, olsnienie, 11,1101 ов в ней и листьев без счету,


Kwiecia — gijszcz, zastrz?sienie, ( читать потеряешь охоту.
Pachnie kropliste po uszy Топорщится, жмется, теснится —
I ptak si? wsrod zawieruszyl. Л и гуще — пою щ ая птица.

Jak rwali zacietrzewieni Кик ветви лом али с размаху,


W rozgardiaszu zieleni, Чапутали сонную птаху,
To si? narw any wi?zien II ветвях ее ш умных и грузных
W trzepotal, wpl^tal w ga)?zie. (абился испуганный узник.

Smiechem si? bez zan o si: ( ирень помирает со смеха:


A kto ci? tutaj prosil? Куда ты, любезный, заехал? —
A on, zielen spiewajac, | .му ж, оглуш енному в зелень,
Zarosla cwierkiem zrosil. Одно щ ебетанье — утеха.

Glow? w bzy — na stracenie, Н душистой темнице сирени


W szalej^ce wi?zienie, Он горло дерет в исступленье:
A zapach, w perly i dreszcze! Еще ее рвите, ломайте!
Rwijcie, niescie mi jeszcze! Чтоб сгинуть в ее аромате!
Jaroslaw Iwaszkiewicz Ярослав Ивашкевич
1894 1894

. .. • ■
* * * ФФ *

Niech nie klad^ mnie do dolu Ис кладите меня в яму


niech mnie na grobli posad24 ии шпруде посадите

posrod chmielu i czeremchy . цеди хмеля и черемух


posrod bzu koralowego him где ива и орешник

posrod szyszek drzew olchowych I не ольха в зеленых шишках


posrod iw posrod leszczyny Пу чина в кораллах красных
w chaszczu wierzb nad sam^ wod^ him над самою водою

jeze zjedz^ moje oczy пусть ежи глаза мне выпьют


lisy moje nogi zgryz^ лисы обгры зут мне ноги
mrowki kosci mi \vybiel4 муравьи отбелят кости

i br^zowy go}y czerep и весною голый череп


spojrzy wiosn^ na kaczence I IIя нет на цветы калужниц
i na niezapom inajki. и па незабудки

* sis * ф ф *

M lody poeto, sk^d ta gorycz? 11оэт, не поддавайся боли.


N a plaskim piasku zyta zniw Тропа печали — не твоя,
Nie zniszczy nigdy czarny sporysz. И золотую гриву поля
K tos zbierze plony sboznych grzyw. 1 1е уничтожит спорынья.

92
A chocby liscie i pazdzierze
N a groby nasze nawial wiatr,
Zachowa /m arie pojezierze
Gor^cej stopy naszej slad.

I gdy si? zatr£[ wszystkie miedze,


I spadn^ dionie wszystkich drzew,
Zaspiewa nasz;t m ^dr^ wiedz?
Podm orskich pr^dow wieczny spiew.
Wladyslaw Broniewski Владислав Броневский
1897— 1962 1897— 1962

Do poezji К поэзии

Moje zycie podobne lustru, Иось я зеркалу уподобляюсь,


w ktorym zly przegl^da si? lo s: итые судьбы глядят в меня,
kazde prawo i kazdy ustroj где б я ни был, я опаляюсь
w calopalny rzuca mnie stos. ж аром жертвенного огня.

Ту, poezjo, pierwsza wzniec iskr? Ты, поэзия, не ослепла


i na skrzydiach mnie nies a nies, и, на кры льях своих паря,
bo z popiolow wzleci Feniksem птицей фениксом встань из пепла,
buntownicza i gniewna piesn. гневной песнею бунтаря.

Pot?piony w niebie i w piekle, Пригвожденный к аду и раю,


slysz? tylko, kiedy mnie zwiesz, слышу — голос твой не затих,
i nie rzucam za siebie przeklenstw, никого я не проклинаю,
tylko rzucam przed siebie wiersz. а бросаю вперед свой стих.

Wiele razy los mnie oszukal, Пусть судьба м оя — вечная лгунья,


ale tys najwierniejsza z gwiazd, я тебя лишь одну зову,
cale zycie plyn? i szukam и во мраке и в полнолунье
w oceanie ludzi i miast, в океане лю дей плыву.

cale zycie jestem na froncie, Был солдатом своей отчизны,


Ikarowy zaczgwszy lot, жил, И кара завет х ран я. . .
jak sam olot z tych nieb mnie str^cisz, О поэзия! В гущу жизни
zebym spadl ja k miazdz^cy mlot, самолетом ты сбрось меня!
litirtioc мое заданье —
zebym run^i sercem plon^cym,
ч т б ы стих мой не отступал:
ja k przedwiecznej legendy ptak
умирающим — обещанье,
obietnica umieraj^cym,
пин живых — боевой сигнал!
a walcz;jcym — bojowy znak.

Ciala Тела

Миру — благо,
Swiatu — zielen,
миру — прибыток,
swiatu — dobytek,
и мне немного:
a mnie niew iele:
ic.ua убитых.
ciala zabitych.

Исли поднимут
Stanie arm ia
иоскресших из тла,
zmartwychpowstala,
мир обнимут
swiat ogarnq
уГжтых тела:
zabitych c ia la :

гола детей
ciala dzieci
со дна крематория
z dna krem atoriow
будут лететь
bgd^ ledec
над всей историей,
ponad historic,

тела девчат,
ciala mlodziencow,
тела юнцов,
ciala dziewcz^t
над ними чад .
w cierniowych wiencach
1срновых венцов,
przyjd^ zewsz^d,

гела солдат,
ciala mgzow
чТО во рвах ютятся,
z cem entarzy polnych
пойдут побеждать —
pojd^ zwycigzac,
освободятся,
bgd^ wolne,

гела из траншей,
ciala z obozow,
из могилок временных,
z m iast rozstrzelanych,
( неревкой на шее,
ciala z powrozem,
гела расстрелянных,
ciala z ran^,
гела затоптанных,
ciala zaglady,
гела гонимых
ciala krzywdy
нахлынут толпами
przyjd% grom ad^,
непримиримых!
nie spoczn^ nigdy!
Cialom — zwyciestwo! ||иМ1жу г делом
Ci atom — chwala! I пит правоту!
A mnie za tifz k o \ мне с одним телом —
о jedno cialo. нпммоготу.

D^b Дуб
Id? sobie zamaszyscie И иду, и на ходу меня шатает.
i opada ze mnie zycie jak jesienne liscie. <|<иш ь с меня, как лист осенний, облетает.
Jakie liscie? — d?bu, brzozy, topoli, Ч in ш лист? Дубовый ли, кленовый?
ale to boli. Hi | равно не вы растает новый.

N o c6z? bylo kilka milosci Ч in ж? Л ю бви немного было,


i trwoga, i noce bezsenne, 1.1.1 но и добро и зло,
bylo duzo tkliwosci i zlosci, Много гнева, нежности и пы ла —
wsystko zmienne. 1ь I прошло.

N o i lec? liscie, liscie, II inтья, листья рвутся, и на каж дом —


a kazd e: imi?. Ими! Имя — на лю бом листке.
Powiedz je uroczyscie, 11|гюви торжественно и важно
wymien. 11мена родные те.

Ach, nie! To juz nagie gal?zie I li-1 1 Осенний ветер


chwytliwe. | нона принимается качать
Kiedy serce i mysl na uwi?zi, Цепкие, нагие ветви.
jak bye szcz?§liwym? Ьолыне мне счастливым не бывать.

I ostal si? pien nagi, I оный ствол один белеет,


nad nim zamieci kl^b. Л над ним — метели белый клуб.
O dw agi! IIV гак что ж! Смелее!
To ja — d^b. • ill и тот дуб.
Julian Przybos К)лиан Пшибось
1901— 1970 1901— 1970

L ^d Материк
Patrz? — obszar ze w zroku ja k z kotwicy si? zerwal! I -ни,ко глянул — пространство со взгляда, как с якоря, сорвалося!
Ustawiczne wybuchy zieleni — ja k ustal? je dotykiem, Ии вспышки зеленого ды м а — зеленого пы ла —
jak oswoj? je na — drzewa?
кнк помыслю листвою ?
Zam iast cieni — wir ciemnosci — dzikiej.
Имссто тени — дичайш ая темень.

Patrz? — ze ziemi
Мнись скакнула земля.
wyprowadz? oczami — gor?,
М и гсрик — в небосвод провож аю ?
tak uderzeniem serca wzruszaj^c jej granit, I ПК ударами сердца растрогать гранит этот дикий —
by ten l^d — w jednym skurczu — zaistnial?
ч гобы взмахом одним стал и плотью , и кровью , и жизнью.

. . .jakby go piorun dopiero со zranit.


, Ьудто гром его только что ранил.

Nic — tylko zaczynaj^ca wzburzonych fal linia.


Ничего — только волн начинающ ихся беговая кривая.

Z morza na horyzont I оризонт

Chyba chm ura w fdruj^ca tak wyniosla z m orza na horyzont


Может, туча из недр морских вынесет на горизонт
ten l^d ja k wstrzymanij burz?.
IIу чемлю — как бурю, задержанную в полете.

Czekam, az dwie fale w jednym grzmocie go zbliz^.


Жду, покамест два вала ее двуединым ударом приблизят.

Tu wszystko oczekuje pierwszego czlowieka,


1дссь еще не ступала нога человека.
ludzie — nie odrozniam jeszcze ich twarzy od glazow,
11и лица — людей или глы б?
lb n'p дует с начала творенья.
oto w iatr pierw orodny mnie dotkn^l, П т остров возьму под стопы и руками его повторю ,
wysp? pod stopy wezm?, r?kam i powtorz?, I' прошу мирозданье по-новому,
swiat rozstrzygn? n a nowo, I'l'my.
od razu: I I, поднять бы, руками поднять ту воздуш ную линию гор,
udzwign^c, udzwignijc t? lini? zastygaj^c^ a lotn^ ■IIоГ)ы стали они,
gor, ■иiidi.i стали те горы двумя
by staly si? wyci^gni?ciem ram ion nad glow^! ипчюкинутыми над головою руками.
Mieczysiaw Jastrun Me числав Яструн
1903
1903

Jablka ЯОлоки
Zwazylem duze jablka dwa
И и iнос ил яблоко в руке:
W rgkach, i oto
Притер до глянца,
Starlem z nich lato, ktore trwa
Дупшстым ж аром на щеке
Won 114 pozlot^.
Д ни лета длятся.

N a rpkach osiadl szary pyl


И на ладони ощ утил
Zlotej renety.
I li.i иьцу ранета.
D la kogom pisal, po com zyl
I чему писал, зачем я жил
W burzach planety?
II I ромах планеты?

W tedy wyci^gn^t po nie dlon


( I,шишка руку протянул,
Moj synek maly
И плод взял спелый,
I z^bki w miazge wbil i w won,
11 жадно к мякоти прильнул
W owoc dojrzafy.
Душисто-белой.
Konstanty Ildefons Gatczynski Константы Ильдефонс Галчинский
1905— 1953 1905— 1953

Serwus, madonna ( 'ервус, мадонна

Niechaj tam inni ksi?gi pisz^. Nawet 11уекай иные книжки пишут. П раво,
niechaj im slawa dzwi?czy ja k wieza studzwonna, пусть слава их гремит, как колокол стозвонный,
ja ksi^g pisac nie umiem, a nie dbam о slaw? — н книжек не пишу, и ни к чему мне слава,
serwus, m adonna. I срнус, мадонна.

Przecie nie dla mnie spokoj ksi^g lsni^cych wysoko I to для меня спокойных книг свеченье,
i wiosna tez nie dla mnie, slorice i run wonna, и солнце, и весна, и луг благовонный,
tylko noc, noc deszczowa i wiatr, i alkohol — и ия меня — дож дливая ночь, и ветер, и опьяненье,
serwus, m adonna. сервус, мадонна.

Byli inni przede m n?. Przyjd^ inni po mnie, ■ ( >дни были до меня, другие придут позже,
albowiem zycie wiekuiste, a smierc plonna. псдь жизнь бесконечна, а смерть бездонна.
W szystko ja k sen w ariata sniony nieprzytomnie — И нее это со сном безумца схоже,
serwus, m adonna. сервус, мадонна.

To ty jestes, przybrana w zlociste kaczence, 1)то ты вся в калужницах желтых, святая,


kwiaty mego dziecinstwa, ty cicha i wonna — н цветах м оего детства — тиха и бессонна,
ze rosa brud obmyje z щ к, splatam ci wience — и неночек сплетаю, грязь росою смываю,
serwus, m adonna. сервус, мадонна.

Nie gardz wiankiem poety, lotra i tobuza; 11с презирай венок поэта — лоботряса, а может, и труса,
znaj^ mnie redaktorzy, zna policja konna, которого знаю т редакторы и слуги закона,
a tys jest m atka moja, kochanka i m uza — ведь ты м оя м ать, и возлюбленная, и муза,
serwus, m adonna. сервус, мадонна.
Лирика
Liryka
< мерть? Ч то ж, прош у вас.
Smierc? Prosz? bardzo.
11о много бы отдал,
Ale duzo dam za to,
чтоб ш ляться по улицам ночью,
zeby chodzic po miescie
I'cfic головы не мороча,
bez klopotow nareszcie
мыча „Вальс пятнадцаты й44 Брамса,
i nucic „W ale pi?tnasty“ Brahmsa

под окнами, где цинерарии


pod oknami, gdzie cynerarie
освещаются внутренним светом
piosenk? skandujcj rzewn^,
и скандируют песню при этом,
oswietlone swiatlem od wewn^trz,
цинерарии, как галлюцинации,
cynerarie ja k halucynacje.

к(>горыми (галлюцинациями)
ktorymi (halucynacjami)
иму гренне темный полдень
wewn?trzna ciemnosc poludnia
постепенно становится полон,
powoli si? zaludnia,
когда человек зазевается —
gdy si? czlowiek zagapi —

словно нельзя уже бы ло


jakby nie m ozna bylo
лить без ломаных линий,
wreszcie bez krzywych linii
жить приятно и мило,
zycia ulozyc milo,
ник многим живется ныне.
po prostu, tak ja k inni.

А мир уже стал зеленый,


A podobno swiat juz zielony,
winах свежего хлеба донесся,
kobiety piek^ ciasta;
и клю вом л ом аю т вороны
i lam i^ dziobam i wrony
ле гки на новые гнезда.
gat^zki na nowe gniazda.
Krzysztof Kamil Baczynski Кшиштоф Камил Бачинский
1921— 1944 1921— 1944

G dy bron dymiqc^ z dtoni wyjm§ I» огда в бою — в дыму, в огне —


i grzbiet jak prgt rozgrzany stygnie, пниговку выроню устало —
niech mi nie kladq gwiazd na skronie hi' надо звезд посмертных мне,
l pom nik niech nie staje przy mnie. не поздвигайте пьедестала.

Bo przeciez trzeba zn6w pokochac. I Uni. револьверных дул — рука.


Palce m am — kazdy czarn^ luf^, Кик зазвучать ее заставиш ь?
со zabic umie. — Teraz nimi Любовь не оживет, пока
grac trzeba, i to grac do sluchu. рукою не коснешься клавиш.

Bo przeciez trzeba znow milowac. И глазах — свинцовая река,


Oczy — granaty peine smierci, и гибели в них слиш ком много —
a tu by trzeba w ludzi spojrzec июбовь не оживет, пока
i tak, by Boga dojrzec w piersi. ты не сумел увидеть бога.

Bo przeciez trzeba czas przemienic, 11о нужно путь пройти во мгле,


a tutaj ciem na we mnie sila, — изжив остаток темной силы,
i trzeba blaskiem kazac ziemi, кик солнце, повелев земле
by z sercem razem ja k krew bi}a. Iчжелой кровью хлынуть в жилы.

Wrocg, rzemieslnik skamieniaiy, Я возвращусь мастеровы м


pod dach rozlegiy jasnych pogod, из мрачных стран под небом хмуры м
do rzezb swych — tych, со juz si? staly, it свет полдня яркого, к моим
i tych, со sta6 si? jeszcze mog^. еще не созданны м скульптурам.
I dawne b?d^ w zrok obracac —
II" m op в минувшие года
niezdarne slupy petne burzy,
щ ипаться с болью будет снова
i te, ktorych nie tkngla praca
их. кто вовек не знал труда,
jak oddech niewidzialnej rozy.
пин запаха цветка чужого, —
I posrod nich jakze ja stan?
и чем заговорят со мной:
z garsciq, со tylko strzelac umie,
к одной стрельбе привыкли руки,
z wiarij, со smierci^ przeorana,
и мера взорвана войной,
z sercem, со nic juz nie rozum ie?
и I ердце очерствело в м у к е ? ..
Ale jezelim spalil mlodosc,
Ни если юность в страш ны й год
ja k p'din kraje w wielkim hymnie,
и сжег, как боевое знам я —
to nie zapom ni czas narodu,
in все же будет жив народ,
a Bog ja k plom ien stanie przy mnie.
н бог зажжет над сердцем пламя.
I wtedy, wtedy Use mi kazdy
11 е дерева слетевший лист
albo mi wrobel z nieba sfrunie
ми ветку не взлетит обратно,
i jego glos — juz glosem prawdy,
i poznam glos, poczuj?: umiem.
и Iолос птицы будет чист,
и и отвечу ей: понятно.
I szmer ptaszgey mi przypomni,
И птичий шум в родном краю
ze znalem milosc, i obudzi
опять напомнит о лю бви мне,
zdrgtwiale dlonie — ja k lodygi,
и оживу, и вновь солью
i poczn? kwiaty, gwiazdy, ludzi.
цветы и звезды в м ощ ном гимне,
I ziemi? w m orza szum przemienig,
воспрянет песнею огонь,
i drzewa w zwierz^t linie m ifkkie,
и станет мир стократ чудесней —
i wtedy spadnie mi na rgkg
w piesni odrosla — wierna ziemia. и I ихо ляжет мне в ладонь
1омля, воскреснувшая в песне.
Tadeusz Rozewicz Тадеуш Ружевич
1921 1921

Ocalony Уцелевший

M am dwadziescia cztery lata Мне двадцать четыре года


ocalalem я уцелел
prowadzony na rzez. Отправленный на бойню.

To S4 nazwy puste i jednoznaczne: 1)то названия пустые и однозначные:


czlowiek i zwierzg человек и скот
milosc i nienawisc ненависть и лю бовь
wrog i przyjaciel враг и друг
ciemnosc i swiatlo. 1Ьма и свет.

Czlowieka tak si? zabija jak zwierz? Человека убиваю т так же как скот
w idzialem : я видел:
furgony рощЬапусЬ ludzi фургоны лю дей порубленных на части
ktorzy nie zostan^ zbawieni. людей которы е не спасутся.

Pojgcia s^ tylko w yrazam i: Псе понятия это только фразы:


cnota i wystgpek добро и зло
prawda i klamstwo правда и ложь
pi?kno i brzydota красивое и дурное
mgstwo i tchorzostwo. храбрость и трусость.

Jednako wazy cnota i wystgpek Одинаково весят добро и зло


w idzialem : я видел:
czlowieka ktory byl jeden человека которы й был одновременно
wyst?pny i cnotliwy. преступник и праведник.
Szukam nauczyciela i mistrza Ч ищу учителя и пророка
niech przywroci mi w zrok sluch i mow? HVi' п> вернет мне зрение слух и речь
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i poj?cia пусть он заново даст названия вещ ам и понятиям
niech oddzieli swiatio od ciemnosci. пусть он свет отделит от тьмы.

M am dwadziescia cztery lata Мне двадцать четыре года


ocalalem и уцелел
prow adzony na rzez. о т р ав л ен н ы й на бойню.
Wistawa Szymborska
Нислава Шимборская
1923
1923

Radosc pisania
Радость писать
D ok^d biegnie ta napisana sarna przez napisany las?
Czy z napisanej wody pic, - Куда бежит написанная серна через написанную рощ у?
ktora jej pyszczek odbije ja k kalka? Мить из написанной пером реки, .
Dlaczego leb podnosi, czy cos slyszy? что повторит ее, как калька?
N a pozyczonych z prawdy czterech nozkach w sparta Чпчем остановилась — что-то слы ш ит?
spod m oich palcow uchem strzyze. Нот на одолженных у правды тонких ножках
Cisza — ten wyraz tez szelesci po papierze стоит, стрижет уш ами под моей рукой.
i rozgarnia Тишь — на бумаге этот слог ш урш ит
spowodowane slowem ,,las“ gai?zie. и чуть колыш ет
возникшие из слова „лес“ кусты.
N ad bial^ kartk^ czajq si? do skoku
litery, ktore m oga ulozyc si? zle, 11еред пры ж ком на белый лист бумаги
zdania osaczaj^ce, таятся буквы, что сложиться могут
przed ktorym i nie b?dzie ratunku. » облавы-предложения,
во фразы, от которы х не спастись.
Jest w kropli atram entu spory zapas
mysliwych z przym ruzonym okiem, Ведь в капельке чернил так много
gotowych zbiec po strom ym piorze w dol. охотников, прищуривших глаза,
otoczyc sarn?, zlozyc si? do strzalu. с пера сбежать готовы х на бумагу
и серну окружить, наж ать курки.
Zapominaj;j, ze tu nie jest zycie.
Inne, czarno na bialym, panujij tu prawa. Им невдомек, что здесь еще не жизнь.
O ka mgnienie trwac b?dzie tak dlugo, ja k zechc?, Иные — черные на белом — здесь законы.
pozwoli si? podzielic na male wiecznosd Миг будет длиться здесь так долго, как хочу я,
peine wstrzym anych w locie kul. он даст разъять себя на м ного малы х вечностей,
N a zawsze, jesli kaz?, nic si? tu nie stanie. и в каждой повиснет неподвижно пуля.
Вовек, коль я велю, здесь ничего не станет.
Bez mojej woli nawet lisc nie spadnie, lif i моей воли не спадет листок,
ani zdzblo si? nie ugnie pod kropk^ kopytka. иг т о м и т с я цветок под точкою копытца.

Jest wi?c taki swiat, I т . значит, существует мир,


nad ktorym los sprawuj? niezalezny? и ни ю ром я судьбу и рок являю ?
Czas, ktory wi^zf lancucham i znakow? II время, что вяжу я цепью знаков?
Istnienie na moj rozkaz nieustanne? Жизнь — вечная по м оем у веленью ?

Radosc pisania. Радость писать.


M oznosc utrwalania. Возможность воплотить.
Мщение смертной руки.
Zemsta rgki smiertelnej.
Jerzy Harasymowicz I !жи Харасимович
1933 1933

Zony poetow Жены поэтов

Zony poetow to te со maj^ I In шее у каждой жены поэта


Jakby jeszcze jednego swigtego na glowie ( идит по святому по одному
K tory jednak nic gratis z nieba nie dostaje I оторому с неба зарплаты нету
A na w idok szynki robi oczy krowie Хоть хочется ветчины и ему

Zony poetow wyganiajfj spod lozka kurzu myszkg Жены поэтов П егаса чистят
W balii Pegaza myj^ ryzow^ szczotk^ I рязь после него выносят
Ksieg? poety jak m inistrant za nim noszq Дс пят объедки поэта с кошкой
Rcsztkij. ze stolu poety dziel^ si? z kotk^ Книжки поэта как служки носят

Zony poetow to S4 am azonki spod Pegaza znaku Жены поэтов под Пегасовым знаком
Co walcz^ dla poety о atram ent i cukier i papier Достаю т поэтам чернила и сахар
Zony poetow s£j mi?dzy obiokiem a podlog myciem Жены поэтов между небом и хлебом
Ich rajski chleb jest piolunu obsypany m akiem И хлеб их райский из полыни с м аком

One majq w sobie cos z ptaka i lesnej wrozki II них птицы с ворож еями солью тся
Ich swiata m elon zielony daleko rosnie od ludzkich drog Их дыни растут вдали от толпы
Od ludzi majq widly plotek ktore dziobkf ich nozki От лю дей вилы сплетен им достаю тся
Od poetow serca czerwony glog. От поэтов красного сердца ш ипы
Stanislaw Grochowiak Станислав Гроховяк
1934— 1976 1934— 1976

Glod Жажда

A jednak jest w nas ten glod zycia. Ten, со nas rozdziela,


11о есть в н а с ж аж да жизни. О на-то нас отличает,
Ten, со nam kaze w zalobn^ muzyk?
Заставляет в похоронные марш и
W nosic wasze uszy martwe, jak woskowe lichtarze,
Игмкать ваш и м ертвы е уши, как в подсвечники восковые,
N a oczy slepych wchodzic garsci^ bzu wilgotn^.
Забрасывать ваш и ослепшие очи охапками влажной сирени.

Placzemy smierc cudzq., tak na zawsze cudzq.


( етуем о чужой смерти, всегда только о чужой,
Przygod? innych legend? nie о nas:
и приключениях не с нами, о легенде, нас не касающейся:
G arsteczk^ gliny nabrzm ial^ od slonca,
Мы, горсточка набухш ей солнцем глины,
Krzykiem wtulonym w pachn^ce chusteczki.
Крик, втиснутый в раздуш енные платочки.

A jednak jest w nas ten glod zycia. Ten ogrod, gdzie taniec
11о есть в нас ж ажда жизни. Т от сад, где танцуем,
Wiedziemy ja k dzieci, odginajac glowy,
(а прокинув головы, как дети,
Oslepieni stadem m otyli tancz^cym nad nami,
Ослепленные танцую щ ими над нам и моты льками,
Zabijaj^cych
Убивающими
N alotam i skrzydel.
Налетами крыльев.
Portugal Португалия

Fernando Pessoa Фернандо Пессоа


1888— 1935 1888— 1935

* * * * * *

Ela canta, pobre ceifeira, Гак поет она, бедная жница,


Julgando-se feliz talvez; ( ловно жизнь ее стала легка,
Canta, e ceifa, e a sua voz, cheia И в беспечную песню рядится
De alegre e anonim a viuvez, Везымянная вдовья тоска.

O ndula с о т о um canto da ave 1 олос реет, как птица в зените;


N o ar limpo с о т о um limiar, Ноздух чист, как воскресный наряд;
E h i curvas no enredo suave. И, вплетаясь, лукавые нити
D o som que ela tem a cantar. Домотканую песню пестрят.

Ouvi-la alegra e entristece, И щ емит ее голос и греет,


N a sua voz hd о cam po e a lida, Л она все поет дотемна,
E canta с о т о se tivesse ( 'ловно жизнь оты скать не сумеет
Mais razoes p ’ra cantar que a vida. ( только поводов петь, как она.

Ah, canta, canta sem ra z a o ! 11ой, о, пой же бездумно и мудро!


О que em mim sente ’sta pensando. И в холодную грудь м ою влей
D erram a no m eu coragao Теплый голос, волнуемый смутно,
A tua incerta voz o n d e an d o ! беспричинную песню полей!

Ah, poder ser tu, sendo eu! Если б м ог я, безвестная жница,


Ter a tua alegre inconsciencia! Стать тобою , себя сохранив!
E a consciencia disso! О c e u ! С бессознательной радостью сжиться
O cam p o ! O cangao! A ciencia В беспредельности неба и нив!
Ihhih.c i иж ко, а жизнь тороплива.
Pesa tan to e a vida ё tao b reve! I |i n>iii(I т у к в вышине голубой!
Entrai por mim dentro! T ornai I •• >| hi I и меня в отзвук мотива
M inha alm a a vossa som bra leve! II инн.ми, исчезая, с собой!
Depois levando-me, passai!

Ли тпсихография
Autopsicografia
11... I лицедей несравнимый:
O poeta ё um fingidor, I' .и им он выграется в роль,
Finge tao completamente I ■ пн притворяется м нимой
Que chega a fingir que ё dor I и. непритворная боль.
A dor que deveras sente.
I Iи I. кто листает наследье,
E os que leem о que escreve, 11. .чувствуют в час тишины
N a dor lida sentem bem, 11. п т эти боли, а третью ,
N ao as duas que ele teve, I1ш орой они лишены.
M as so a que eles nao tem.
И п т , остановки не зная
E assim nas calhas da roda II I олос рассудка глуша,
Gira, a entreter a razao, I I I рушка кружит заводная,
Esse com boio de corda \ иге говорят — душа.
Que se cham a о coragao.

* * * '
* * *

I . ни кто-нибудь после смерти м оей пожелает


Se, depois de eu m orrer, quiserem escrever a m inha biografia,
11пниеать м ою биографию — это будет весьма несложно.
N ao ha nada mais simples.
Имеются две основные даты — рождения моего и смерти.
Tem so duas datas — a da m inha nascenpa e a da m inha morte.
Между этими датам и — все дела м ои и все дни мои остальные.
Entre um a e outra coisa todos os dias sao meus.
I Ишсать меня дело простое.
Мир разглядывал пристально — как одержимый.
Sou fa d l de definir.
Иге сущее лю бил лю бовью отню дь не сентиментальной.
Vi с о т о um danado.
11е имел желаний, которы е неосуществимы, — не обольщался.
Amei as coisas sem sentim entalidade nenhuma.
| п ы тать было для меня всегда дополнением к видеть.
N unca tive um desejo que nunca pudesse realizar, porque nunca ceguei.
И понял, что все на свете реально и все вещи друг с другом
M esm o ouvir nunca foi para m im senao um acom panham ento de ver.
не схожи:
C om preendi que as coisas sao reais e todas diferentes um as das outras;
(I не разум ом это понял — понял глазами,
Com preendi isto com os olhos, nunca com о pensamento.
А иначе я бы не видел различий меж ними.
C om preender isto com о pensam ento seria acha-las todas iguais.
Um dia deu-me о sono с о т о a qualquer crianga. | limit<hiii.i мне захотелось спать — как ребенку.

Fechei os olhos e dorm i. *1 ..... глаза и уснул спокойно.


Alem disso, fui о unico poeta da N atureza. I |н 1мп гого, я бы л поэтом природы,
I пип тон н ы м в своем роде.

* * *

As rosas am o dos jardins de Adonis, I*iI и.1 пюблю из садов Адониса,


Essas volucres am o, Lidia, rosas, Р т ы , Лидия, лю блю мимолетные,
Que em о dia em que nascem, Те, что на восходе рож даю тся
Em esse dia m orrem . И умираю т, тьм ы не увидев.
A luz para elas ё eterna, porque ....... i n мир их: после рождения
Nascem nascido ja о sol, e acabam 1 «нищи они родились и увянут
Antes que A polo deixe Прежде, чем заверш ит А поллон
О seu curso visivel. Видимый бег свой.
Assim f'agamos nossa vida um dia, Цмиий же, Л идия, в день единый
Inscientes, Lidia, voluntariam ente ill н пп. обратим. П редадим забвению
Que ha noite antes e apos Вечную тьму, что и до и после
О pouco que duramos. К раткого мига нашего, Лидия.
Mario de Sa-Carneiro
1890— 1916 Марио де Са-Карнейро
Ш‘Ю -1916

Quase
11очти
U m pouco mais de sol — eu era brasa,
U m pouco mais de azul — eu era alem. •Iv 11. Польше солнца — стал бы жаркой пылью.
P ara atingjr, faltou-m e um golpe de a s a . . . 'Ь и больше неба — я бы в нем исчез.
Se ao m enos eu permanecesse a q u e m ... Hi понесли надломленны е кры лья
и' и н на взмах до голубых небес.
Assom bro ou paz? Em v a o . .. Tudo esvaido
N um baixo m ar enganador de espum a; 11множен я или спокоен? Т щ е т н о ...
E о grande sonho despertado em brum a, Mi ■ поглотил обманчивый отлив.
О grande sonho — 6 d o r ! — quase vivido. . . Mi 'ни моя осталась безответна,
ииш навеки болью наделив.

Quase о am or, quase о triunfo e a chama,


Quase о principio e о fim — quase a expansao. . . H im и лю бовь, почти триумф над бездной,
M as na m inh’alm a tudo se d e rra m a ... in i'll и надежда и почти м е ч т а .. .
E ntanto nada foi so ilu sao ! 11п жир души расплескан бесп о л езн о ...
Mi I призрак, все — пустая с у е т а ...
De tudo houve um com ego. . . e tudo e rro u . . .
— Ai a dor de ser quase, dor sem f im ... -— I1 Hi больно непрерывное „почти"!
Eu falhei-me entre os mais, falhei em mim, Мно с частье лиш ь на м иг один сверкнуло —
Asa que se elanpou mas nao v o o u . . . н пне утрачено: кры ло взмахнуло,
но но сумело к небу вознести.
M om entos de alm a que d esbaratei. . .
Templos aonde nunca pus um a lt a r ... 'I погубил все храмы, где когда-то
Rios que perdi sem os levar ao m a r. . . «шиши преклонял у а л т а р я ...
Ansias que foram mas que nao fixei. . . I'' м но суждено уйти в моря.
||, пик горька подобная расплата!
H мцнчными, и тяжкими порой
Se me vagueio, encontro s6 indicios. . . Iih* • и * у гея сверкающ ие своды.
Ogivas para о sol — vejo-as cerradas; I . ни I k v гяжкую взамен свободы
E m aos de her6i, sem fe, acobardadas, Ц!’ I | hi (очарованный герой.
Puseram grades sobre os precipicios. . .
•I ...... шить хотел, но вижу ныне,
N um im peto difuso de quebranto, ни ни . динойцели не д о с т и г ...
Tudo encetei e nada possui. .. н ►I ill ос ГИО, во всем царит унынье,
Hoje, de mim, so resta о desencanto « щ и с а м коснулся я на миг.
D as coisas que beijei m as nao vivi. . .

Чуй. иолыпе солнца — стал бы ж аркой пылью.


U m pouco mais de sol — e fora brasa, *I . н. н о .... .. кеба — я бы в нем исчез.
U m pouco mais de azul — e fora alem. 11. понесли надломленны е кры лья
Para atingir, faltou-m e um golpe de asa. in и о пи взмах до голубых небес.
Se ao m enos eu permanecesse aquem . . .
Jose Gomes Ferreira
1900 Жозе Гомес Феррейра
1900
* * *

„Depois de fortemente bombardeada,


a cidade X foi ocupada pelas nossas tropas“
„После интенсивной бомбардировки
O general entrou na cidade нашими войсками взят город Х“.

ao som de cornetas e ta m b o re s ...


111ик, генерал вступает в город
Инд грохот ф анфар и барабанов.
M as, porque nao ha “vivas”
nem flores?
11о почему же нет криков „слава!",
ни пюздик, ни тю льпанов?
Onde esta a m ultidao
para о aplaudir,
I цо толпы
em filas, na rua?
II ПОЛЬ улиц,
■ мнкующие в исступленье?
E este silSndo?
Caiu de algum a cidade da lua?
( И куда такое безмолвье?
11с лунное ль это селенье?
S6 mQrtos por toda a parte.
Иишь мертвецы п о в с ю д у !..
M ortos nas arvores e nas telhas,
nas pedras e nas grades,
Мертвецы на крышах, и в кронах
nos m uros e nos c an o s. . .
норевьев, и на оградах,
ни камнях, на стенах, на т р у б а х ...
M ortos a enfeitarem as varandas
de colchas sangrentas
I In балконах висят красивым
com franjas de m a o s. . .
ковром кровавы м
с бахромою п а л ь ц е в ...
M ortos nas goteiras! M. 111псцы в водостоках!
M ortos nas nuvens! Mi iи исцы на тучах!
M ortos no so l! Mi ртнсцы на солнце!

E pr6dios cobertos de m o rto s! И.' усадьбы во власти мертвых!


E о ceu forrado de peles de m o rto s! Пию выстлано кожей мертвых!
E о universo todo a desabar cadaveres! Hi и вселенная бьется под тяж естью трупов!

M ortos, m ortos, m ortos, m o rto s. . . Мертвецы, мертвецы, мертвецы, м е р т в е ц ы ...

Eh! levantai-vos das sarjetas »й! И » сточных канав поднимайтесь,


e vinde aplaudir о general ■<it it Iс приветствовать генерала,
que entrou, agora mesmo, na cidade, «спорый сейчас вступает в город
ao som de tam bores e de cornetas! под грохот фанфар и барабанов.

Levantai-vos! Нет а вайте!

Ё preciso continuar a fingjr vida! Ним нужно и впредь притворяться живыми!


E, para m ultidao, para dar palmas, НедЬ для радостной встречи, для рукоплесканий
at6 os m ortos servem, вполне годится и тот, кто мертв,
sem о peso de alm as! и тот, кто мертвого бездыханней!

* * *

A m arraram -no a um a arvore, 11ривязан он к дереву,


florida de verm elho. . . расцветшему а л о . ..

(Que lhe falta para cruz?) (Что это, не крест ли?)

Rasgaram -lhe as carnes Исхлестана плоть его


com chicotes de u n h a s ... когтистою п л е т ь ю ...

(At6 ja tem chagas!) (Он весь уже в язвах!)

Sangraram -lhe a fronte 1‘азодран лоб до крови


com aram e fa rp a d o .. . колючей п р о в о л о к о й .. .

( . . .e coroa de espinhos!) ( .. .терновы й венец!)

E agora vai m orrer Теперь ум ирать ему


no planicie dos lo b o s. . . средь волчьей р а в н и н ы ...
i м. т . н о Голгофа!)
(Nem lhe falta о Calvario!)
II.I, с лышите, это не бог!
M as nao ё um Deus, ouviram ?
I lr I. там человек,
Ё um hom em m i орый умрет за других,
que vai m orrer pelos outros homens, | и 1 икскрешенья, без рая!
sem ressurreigao nem с ёи !
Нам'о лиш ь человек,
Um hom em apenas | судьбою, безрадостной после смерти!
sem a alegria dum destino na m o rte !
Hi (т о лиш ь человек —
Um hom em apenas м Мгновенье Ужасное
com um M om ento Terrivel муки и мрака.
de suor e de nuvens!
Hi п о лиш ь человек —
U m homem apenas г рнссгрелянным богом в глазах!
com deuses fuzilados nos olhos!
,

Miguel Torga Мигел Торга


1907 1907

Livro de horas Часослов

Aqui, diante de mim, 1десь, с собою наедине,


eu, pecador, me confesso и, I решник, каю сь себе
de ser assim с о т о sou. и том, что я — это именно я,
Me confesso о bom e о m au и Iо посмел встать за руль корабля
que vao ao leme da nau и что смею корабль м ой вести
nesta deriva em que vou. по мной избранному пути.

Me confesso Каюсь я,
possesso ЧТО вмещ аю в себя
das virtudes teologais, добродетели,
que sao tres, коих три,
e dos pecados m ortais и вмещ аю грехи,
que sao sete, коих семь;
quando a terra nao repete по зем ля мне опять говорит,
que sao mais. ч го вовеки не счесть их все.

Me confesso Каюсь я —
о dono das m inhas horas. и хозяин дней,
О das facadas cegas e raivosas дней, когда меня полнит гнев,
e о das ternuras lucidas e mansas. н дней нежности и лю бви;
E de ser de qualquer m odo каюсь в том, что во мне,
andangas и глубине,
de mesmo m odo. они тесно сплелись и свилцсь.

Me confesso de ser charco Каюсь в том, что я грязная лужа


e luar de charco, a m istura. и луна, отраж енная в луже,
De ser a corda do arco
que atira setas acim a •i 111 собой — тетивою лука :—
e abaixo da m inha altura. и бросаю стрелы поступков,
I шмовясь то лучше, то хуже.
Me confesso de ser tudo
que possa nascer em mim. I мюсь в том, что смеш ал в себе
De ter raizes no chao и in(дородную почву и камень,
desta m inha condigao. || т с то, что родится во мне,
Me confesso de Abel e de Caim. приросло корнями к земле.
Кшось в том, что я А вель и Каин.
Me confesso de ser Homem.
De ser о anjo caxdo I шось в том, что я человек;
do tal ceu que D eus g overna; и пце каю сь в том , что я ангел,
de ser о m onstro saido пивший наземь с небесных сфер,
do buraco mais fundo da caverna. и ю м , что я — исчадие ада,
норожденье подземных пещер.
Me confesso de ser eu.
Em, tal e qual с о т о vim Кшось в том, что я — это я.
para dizer que sou eu Кшось, каюсь в главной вине,
aqui, diante de mim! и ю м, что я — это именно я,
|дссь, с собою наедине.

SOS
SOS
Vai ао fundo о navio,
M as eu sou о hom em da telegrafla, И пучину погружается наш бриг,
О que langa nas asas do vazio по я радист на корабле,
О adeus da ag o n ia. . . пн крыльях пустоты я ш лю земле
Sei que ninguem acode a intim a certeza предсмертный крик.
De que tudo acabou quando naufraga 11усть знаю , что никто не верит в гибель,
О veleiro de sonho. когда корабль мечты
Mas honrado poeta sinaleiro ни дно идет,
D o destino de quantos aqui vao, но л ол г радиста — вы слать сообщенье,
Ponho ч гоб все узнали горький наш удел.
A correr m undo о grito derradeiro И вот
D a nossa desgragada perdigao. шовещей вестью о крушенье
мой вопль агонии над м иром полетел.
Luis Veiga Leitao Пуис Вейга Лейтан
1915 1915

Manha Утро

— Bom dia. Diz-me um guarda. ) (обрый день, — говорит мне м ой страж из дверей,
Eu nao o u q o . . . apenas olho I пядя в сумрак, тяжелый и вязкий.
das chaves о grande molho II ключи захихикали в связке:
parindo um riso na farda. Д обры й день. — Да, куда уж добрей!

Vomito insuportavel de ironia. Кнк мне тош но от этой иронии.


Bom dia, poque bom dia? День — понятие потустороннее.

Olhe, senhor guarda, ( лушай, стражник, получше взгляни.


(no fundo a m inha boca rugia) Иль смеешься ты так неуклюже?
aqui ё noite, ninguem m ora, Здесь же ночь. Разве м ы не одни?
deite esse bom dia Id fora И не темень вокруг? Там, снаружи,
porque l i fora ё que ё d ia ! раздавай свои „добры е дни".

A uma bicicleta desenhada na cela Велосипед, нарисованный на стене камеры

N esta parede que me veste На одной из этих стен, в которые


da cabega aos рёв, inteira, я закован с головы до ног,
bem hajas, com panheira, ты летиш ь, твои колеса скорые
as viagens que me deste. мчат меня по тысяче дорог.
liiici., где дни родятся недоносками,
Aqui, 'i т б скорее рос тю ремны й стаж,
onde о dia e m al nascido, оживил тебя ш трихами броскими
jam ais me cansou ы крещенный чей-то карандаш .
о rum o que deixou
о lapis p ro ib id o .. . 11н твое седло глазам и вскакиваю,
не спеша педалями кручу
Bern haja a m ao que te criou! и сквозь время нудно одйнаковое
in себя куда-нибудь качу.
Olhos m ontados no teu selim
pedalei, atravessei
e viajei
para alem de mim.
Antonio Borges Coelho
А нтонио Боржес Коэльо
1928
1928

Patio
Двор .
Sobre о patio, un quadrado de ceu
Яркий ром б лазури над двором
passa a m ao m uito fresca de azul.
свежие ладони распростер.
U m a nuvem branca ou cor de breu
О блака помаш ут мне кры лом
cum prim enta e corre para о sul.
и несутся к югу, на простор.

Quem me dera do ceu un retalho


Кто бы мне осколок неба дал,
para por n a parede esbranquigada
чтоб на серых стенах голубел,
e olhar p ’ra la quando trabalho.
чтобы он и ночью мне сиял,
Ou рог о azul pintado na almofada.
чтобы днем я на него глядел?

O aviao que passas nas alturas,


Ты, летящ ий в небе самолет!
no teu ronrom que a brisa espalha e leva,
Рокот твой достиг моей тю рьм ы .
traz a paz que nas asas afiguras,
П олон м ира вольный твой полет.
se passaro de sol e nao de treva.
Будь же птицей солнца, а не тьмы!

Segue depressa, o ave, a tua estrada


П тица, пролетай своим путем!
e se te perguntarem la na vida,
Там, в далекой жизни, м ож ет быть,
с о т о vamos, responde, cam arada,
лю ди спросят, как мы здесь живем.
que nos m antem os a cabcga erguida.
Ты ответиш ь: нас не победить.
Кименные часовые
Sentinelas de pedra
I h i г н'пы — каменные сторож а,

As paredes sao quatro sentinelas чип чи.ic, навеки бессменные.


de pedra que nao saem do lugar. Мю со мною ? П о камере в беге кружа,
О que fago ? Perdi о m ovim ento, ниц слепой, наты каю сь на стены я.
Corro na cela para о encontrar.
1щочеиье,
A vida presa I i,i щипаешь ног человека, ты лиш аеш ь машину колес.
e um homem sem pernas, um carro sem pneus. I не гм, чудо? Явись, соверши превращенье,
Ai quem me dera abrir a po rta da surpresa, нпгрпи меня облаком , чтобы ветер меня унес.
fazer-me nuvem e correr nos ceus.
И опять я по камере все бегу и бегу.
E passeio na cela, corro, corro. Л зачем? Неужели с ум а я схожу?
Louco, para que ё todo esse andar? II когда, обливаясь потом , остановлю сь на бегу,
E quando paro, о suor em jorro, и псе гам же, все там же себя нахожу.
nao sai do mesmissimo lugar.
|.1к иубилось на небе облако, м ягкими лапами
As nuvens estao paradas no ceu, ш h iпочило зем лю в объятья,
estrangulando a terra com о seu abrago. и под этой экстравагантной шляпой,
Sufoca-me este exotico chapeu придавившей пространство, не в силах ды ш ать я.
que cobre о espago.
11од этой глы бой
Sob este peso г шла грудь м оя дном океана,
о meu peito ё о fundo do oceano сердце — глубоководной рыбой,
e о coragao um peixe subm erso иисрху рвущейся неустанно.
que busca a superficie a todo о pano.
И меня навещ ает былое,
О passado vem, fala-me de cor, I оворит со мной о забы том.
povoa-me de sonhos e de magoa. Я в печальных виденьях бреду под водою ,
Vou с о т о um nadador как пловец, с глазам и открытыми.
de olhos abertos debaixo de agua.
И от прежних дворцов, оживлявш их когда-то глубины,
E das cidades ontem subm ersas о которых и сам я забыл, и другие забыли,
de que tinha perdido a m em oria, нахожу лиш ь обломки, бесформенные руины,
encontro agora as ruinas disperses, вспоминаю в отчаянье, чем они были.
relembro comovido a sua historia.
Наконец за кам енны ми стенами
Por fim la fora, бурным ливнем обруш иваю тся облака.
caem do сёи as nuvens num a derrocada. Только в сердце м оем никогда не прольется слезами
So este peso dentro nunca chora, это тяжкое облако, эта тоска.
ё nuvem que ficou cristallizada.
Romania Румыния

Tudor Arghezi Гудор Аргези


1880— 1967 IKKO 1967

Cuvint ( Ново

Vrui, cititorule, sa-fi fac un dar, 1In in гель! Скромен и неярок


О carte pentru buzunar, К п|>манный томик — мой подарок.
О carte mica, о carticica. Ili г очень мелко — шрифт, отделка,
D in slove am ales micile Цисты — уменьшенные втрое,
Si din in(elesuri furnicile. 1цссь муравьи — м ои герои.
A m voit sa um plu celule 1цесь между строчками приют
Cu suflete de molecule. I |ускай молекулы найдут.
M i-a trebuit un violoncel: 11'шмен виолончели звонкой
Am ales un brotacel >1 назначаю лягуш онка,
Pe-o foaie de trestie-ngusta. Л «место арфы и тромбона
О h a rp a : am ales о lacusta. ( моет кузнечик монотонно.
Cim poiul trebuia sa fle un scatiu. Исполнит чижик роль фагота.
Si nu mai j ti u . . . 11с упустил ли я чего-то?

Когда бы ворож ить я м ог —


Farm ece a? fi voit sa fac
Я б жизни чудотворный ток,
Si printr-o ureche de ac
Тончайший, режущий и колкий,
Sa strecor pe un fir de a{a
11родел бы сквозь ушко иголки,
M ic?orata, sutyiata §i nepipaita via(a
Чтоб он коснулся вдруг
Pina-n m ina, cititorule, a dum itale.
Тебя, читатель, д р у г ...

M acar citeva crimpeie, Сюда бы — листьев беспорядок,


M acar о (andara de curcubeie, Сквозную тень, осколки радуг,
M acar nifica scama de zare, И желтизну осенних далей,
Ni{ica nevinova{ie, ni(ica departare.
A5 fi voit sa culeg drojdii de roua, II in' леность девственной п е ч а л и ...
fntr-o cartitica noua, |«поичу книжку я, собрав
Parfum ul um brei 51 cenu?a lui. И .....росу с душ истых трав,
Nimicul nepipait sa -1 caut vrui, III нрМСЙ рощ и п о з о л о т у .. .
Acela care trasare I 11|г найти хотел бы что-то,
Nici nu §tii de unde §i cum. Г ||кой то зов без всяких слов,
Am rascolit pulberi de fu m . . . Иимпощий неуловимо,
Г ик с мутный сон, как струйка ды м а.

Pastreaza
Храни
Pastreaza lacrimile in urcioare
Si-ascunde-o, copila mea, departe, Днги, все слезы, как святыню,
Com oara cu m argaritare. Чрини заботливо в кувшине;
Plinsele lacrimi sint m argaritare m oarte. Подальше спрячь, чтоб бьши целы:
Медь слезы — жемчуг омертвелый.

N u trebuie sa m oara
Niciuna din com oara. 11г дай и маленькой слезинке
E zestrea ta de teafara fecioara. I (родиться из заветной кринки,
11риданым неприкосновенным
Держи их в месте сокровенном.
C ununa ta dom neasca, de scintei,
Sa stea in taina din firida ei.
Те calice§te, stringe sub zavoare Но мраке ниши потаенной,
Neinceputele urcioare de izvoare, 11од стражей множ ества затворов
Sa nu strabata-n ele nici, curata, luna. Гни свой клад неоцененный,
N u cheltui din lacrimi, tu, niciuna. Дитя мое, от жадных взоров.
( 'мотри, скупись, не распечатай
До срока кринки непочатой,
fntirzie suspinul ?i, la plata, Чтоб даже свет луны случайно
Sa nu platejti cu lacrimi niciodata, 11с мог коснуться этой тайны.
Ca о sa ai nevoie, poate,
Cindva, de lacrimile toate.
( 'лозами, вздохам и не вздум ай
11латить за боль судьбе угрю мой, — •
Л вдруг когда-нибудь — как зн ать? —
Придется разом их отдать?
Frunze pierdute I loit-рянные листья

* + ......с голетья ты тревож иш ь неустанно


Cincizeci de ani, de cind incerci, mereu,
Ч. | <нit ни и слова, перо томиш ь в руках,
Condeiul, gindurile $i cerneala,
II in. .к, как и тогда, победы нет желанной:
N -au m ai ajuns sa-(i curme, fatul meu,
I inn т огда с тобой — сомнение и страх.
Frica de tine §i-ndoiala.

II | им тебя опять, как тягостная мука,


Те temi ji-acum de ce te-ai mai tem ut,
I | рнница белая и вид строки твоей,
De pagina curata ?i de rindul,
II норного в душе опять боишься звука,
Si de cuvmtul de la inceput.
И Пукпы для тебя опять всего страшней.
Те sperie $i litera 51 gindul.

Нщ да же вновь листки исписаны тобою ,


Foile tale, scrise, de hirtie,
I )ни уже летят поверх озерных вод,
Se rup $i zboara, ca dintr-o livada
II. 1п 1 из сада прочь, как листья под грозою ,
Frunzele zmulse-n vijelie,
I ни что и персик сам их проглядел уход.
F ara ca piersicul sa §1 le vada.

11 н каждом слове ты вновь чуешь содроганье,


La fiece cuvint, о jovaire
| омненье горькое чернит твои мечты,
Те face sa tresari $i-ai a$tepta.
Ж инсшь ты, как во сне, в своих воспоминаньях.
Parca traie§ti in som n §i-n amintire
К ю диктовал тебе — уже не знаеш ь ты.
Si nu §tii cine-a scris cu m ina ta.
Octavian Goga <>ктавиан Гога
1881— 1938 IНКI— 1938

Noi V нас

La noi sunt codri verzi de brad


V мне - сосновые леса,
Si cim puri de m a ta sa ;
lllciiKa полей богатых,
La noi atitia fluturi sunt,
II г только бабочек в лугах, —
Si-atita jale-n casa.
И столько горя в хатах!
Privighetori din alte {ari
liп мышат дойну соловьи —
Vin doina sa ne-asculte;
I нам издали несутся.
La noi sunt cintece ?i flori
V нас и песни и цветы, —
Si lacrimi m ulte, m ulte. . .
Л слезы лью тся, лью тся.

Pe bolta, sus, e m ai aprins,


1цссь солнце древнее — светлей
La noi, batrinul soare,
По небу круг проводит,
De cind pe plaiurile noastre
I ик ярко лиш ь у нас горит, —
N u pentru noi ra sa re . . .
Да не для нас в о с х о д и т ...
La noi de jale povestesc
Мы повесть о беде своей
A codrilor desi?uri,
( (I чащи леса слышим.
§i jale duce Mura§ul,
Паш стон по М урешу плывет,
Si due tustrele Cri^uri.
11о трем струится Криш ам.

La noi nevestele plingind


1десь сучат женщины кудель,
Sporesc pe fus fuiorul,
Л сами слезы прячут,
$i-mbrati$indu-§i jalea pling
И обнимку здесь отец и сын
Si tata, $i feciorul.
<) горькой доле плачут,
Sub cerul nostru-nduio§at
Под небом ж алостливы м здесь
E m ai dom oala hora,
Медлительнее хора.
Caci cinteeele noastre pling
И песен нет у нас без слез
In oehii tuturora.
И без печали взора.
§i fluturii sunt mai sfio?i ........... in'It моты льки у нас,
Cxnd zboara-n zari albastre, i Inn i пдись на розы,
D oar roua de pe trandafiri lit ini иг несеннюю росу,
E lacrimi de-ale noastre. \ , иг IN, наши слезы.
Iar codrii ce-nfra{ip cu noi * т и ш и , у родных лесов
I$i infloara sinul I мм и холодной дрожи.
Spun ca din lacrimi e-mpletit | Min шумят, что стары й О лт
Si Oltul, biet, b a trin u l... I I I с и п был соткан т о ж е ...

Avem un vis neimplinit, И н н и, у нас одна мечта, —


Copil al suferinfii, I . | н>дили беды,
De jalea lui ne-au raposat И умерли за ту мечту
Si mo$ii, §i p a r i n g . . . \ пне отцы и деды.
Din vremi uitate, de demult, А м ы ... Стеная с давних лет,
Gem ind de grele patim i, И и|боте беспросветной,
De$ertaciunea unui vis I in- шми орош аем мы
Noi о stropim cu lacrim i. . . I щету мечты заветной.
Ion Minulescu Mon Минулеску
1881— 1944 I:<KI —1944

Acuarela Лкварель
In ora?u-n care ploua de trei ori pe saptam ina,
II i ироде, в котором дождик трижды брызжет на неделе,
O rajenii pe trotuare
It и гели, держась друг дружки
M erg tinindu-se de mina,
I' 'Iпылают вдоль панели,
Si-n oraju-n care ploua de trei ori pe saptam ina,
п ю роде, в котором дождик трижды брызжет на неделе,
De sub vechile um brele, ce suspina
Пип старинными зонтам и, что скрипят и еле-еле
Si se-ndoaie,
I'm крываются, поскольку
Umede de-atita ploaie,
н непогоде отсырели,
Orajenii pe trotuare
I ирожане на панели
Par papu?i autom ate, date jos din galantare.
I' у ппми с плохим заводом каж утся н а самом деле.
In ora?u-n care ploua de trei ori pe saptam ina,
н I ироде, в котором дождик трижды брызжет на неделе,
N u rasuna pe trotuare
г I (Дается на панели
Decit pajii celor care m erg (inindu-se de mina,
| I ук шагов тех,
N um arind
I ie) друг друга
In gind
1"'рсжно ведет за руку,
C adenta picaturilor de ploaie,
I ысленно считая звуки
Ce coboara din umbrele,
| кучной дож девой капели,
Din burlane
Ч m стекает худосочно
Si din cer,
| зонтиков, с труб водосточных,
Cu puterea unui ser
II пидет с неба, жизнь даруя
D atator de viata lenta,
Иилую и неживую,
M onotona,
Ки шь без пользы и без ц е л и .. .
Inutila
Si a b s e n ta .. . II ю роде, в котором дождик бры зж ет трижды на неделе,
| гиричок ведет старуш ку —
In ora?u-n care ploua de trei ori pe saptam ina
Дне поломанных игрушки
U n batrin §i о batrina —
Диижутся, держась друг д р у ж к и ...
D oua jucarii stricate —
Merg, (inindu-se de m in a .. .

К'/
George Bacovia Джсордже Баковия
1881— 1957 l UKI -1957

Liceu Иицей

Liceu, — cimitir Iиней м огила


A 1 tinerejii mele — Н Минди моей,
Pedanti profesori Jl< ш мен — эш афот,
$i examenele grele.. I мини учи тел ей .. .
Si azi ma-nfiori I' «к непомню, дрож ь берет,
Liceu, — cimitir IIн пей — м огила
A 1 tinerefii m ele! И Итоги моей.

— Liceu, — cimitir Лицей — м огила,


Cu lungi coridoare - ЦпиИНЫЙ к о р и д о р .. .
Azi nu mai sunt eu 11 ныне сам не свой,
Si m intea m a d o a re . Ч Волен до сих пор:
Nim ic n u m ai vreau Украден м ой покой,
Liceu, — cimitir Иицей — м огила,
Cu lungi co ridoare. | повно коридор.

— Liceu, — cimitir Иицей — м огила


A 1 tinere{ii mele — К )ности моей,
In lume m-ai dat | >п вышвырнул меня
In viltorile grele II поток превратных дней,
A tit de b la z a t... Чтоб жить, весь м ир к л я н я ...
Liceu, — cimitir Иицей — м огила
A 1 tinerefii m ele! К )пости моей.
George Topirceanu Джсордже Топырчану
1886— 1937 IK8(>— 1937

Balada unui greier mic 1.;шлада маленького кузнечика

Peste dealuri zgribulite, Ип нохматых жнивьях драных,


Peste {arini zdrenfuite,
Ни пригорках, на полянах
A venit a?a, deodata,
I ^спеш и ла объявиться
T oam na cea xntunecata.
( ii I т . — злая озорница.
Lunga, slaba ?i zaluda
/1.11иговязый призрак тощий
Botezind natura uda
C-un m anunchi de ciumafai, — | 'гранствует среди тумана,
Cind se scutura de ciuda, II нроиит поля и рощ и
Iraprejurul ei departe Мокрым веником дурмана
Risipe§te-n evantai I h рихаясь неуклюже,
Ploi m arunte, Мертвый лист роняет в лужи,
Frunze m oarte, Дождик сеет мелким ситом,
Stropi de tina,
Ирмзжет насморком сердитым.
G u tu ra i. . .

§i cum vine de la m unte


Пси она с надры вны м плачем
Blestemind
Иниэ бредет к лугам увядшим,
Si lacram ind,
II дрожит, ее встречая,
To(i ciulinii de pe vale
Se pitesc prin vagauni, Робкий кустик молочая,
Iar m acejii de pe cim puri Л шиповник у обрыва
О intim pina in cale К ланяется торопливо.
Cu grabite p lec ac iu n i...

D oar pe coasta, la urcu?, II ишь в долине, на полянке,


Din casuta lui de hum a 11оказался из землянки
A ie§it un greieru§, К рохотный кузнечик сонный,
Negru, mic, m uiat in tu§ Тушью густо зачерненный,
Si pe-aripi pudrat cu b ru m a :
Инеем посеребренный:
— Cri-cri-cri Кри, кри, кри. ..
Sun. умри!
T oam na gri,
N u credeam c-o sa mai vii I i.i примчалась раньш е срока,
fnainte de Craciun, I I сочельника далёко,
Ca puteam §i eu s-adun I hi ip.i ш а л , успел бы я
О graunta cit de mica, in писти немного пищи
Ca sa nu cer im prum ut II иг клянчил, словно нищий,
V ( оссда-муравья.
La vecina m ea furnica,
F i’ndca nu-mi da niciodata, lb ' равно ни с чем прогонит
Si-apoi umple lum ea toata II вдобавок растрезвонит,
II Iи, мол, я на рож дество
Ca m -am dus §i i-am c e ru t.
11опираюсь у него.
D ar de-acu$,
Zise el cu glas sfir§it I In icnepb, —
Ridicmd un picioru?, Шпшул кузнечик, —
D ar de-acu? s-a is p ra v it... In беспечность
И ответчик,
Cri-cri-cri До иссны еды ни крошки,
T oam na gri, Протянуть осталось ножки.
Tare-s mic §i necajit!
I ри, кри, к р и .. .
Ко I ь умри!
Нынче мне конец настал.
I орс тем, кто слаб и м а л . . .
Lucian Blaga Иучиан Блага
1895— 1961 IKM5— 1961

Pan 11 a 11

Acoperit de frunze ve§tede pe-o stinca zace Pan.


11окрытый ж елтою листвой, леж ит на камне Пан.
E orb $i batrin
<>м слеп и стар.
Pleoapele-i sint cremene, .
l i t кремня его веки.
zadarnic cearc-a mai elipi,
Напрасно он пытается моргнуть:
caci ochii-i s-au inchis — ca melcii — peste iarna.
11о глаза упрятались, как в ракушки улитки.

Stropi calzi de roua — cad pe b uze:


Ни губы падает по капелькам роса:
unu,
одна,
doi,
дне,
trei.
Гри.
N atura i?i adapa zeul.
11рирода поит бога.

Ah. Pan!
Лх, Пан!
II vad, cum i$i intinde m ina, prinde-un ram
Я нижу, он протягивает руку и, взявш и ветку,
§i-i pipaie
щупает
cu mingiieri ujoare mugurii.
шк ласково, так осторож но почки.

U n miel s-apropie printre tufi§uri.


Козленок сквозь кусты пробрался.
Orbul il aude ji zimbe?te,
( лепой его услыш ал, улыбнулся,
caci n-are Pan mai mare bucurie,
медь радости для П ана нету больше,
decit de-a prinde-n palm e-ncetijor cap?orul mieilor
чем сж ать в ладонях мордочку козленка
?i de-a le cauta corni(ele sub nastureii moi de lina.
и и мягких завитках нащ упать рожки.
Tacere.
Молчанье.

In juru-i pe§terile casca som noroase


Вокруг пещеры сонные зевают,
?i i se m uta-acum fi lui cascatul.
безмолвны их теперь большие пасти.
Se-ntinde ?i i§i zice:
„Picurii de roua-s m ari §i calzi,
cornijele mijesc,
iar m ugurii sint plini.
Sa fie prim avara?"
В. Fundoianu i>. Фундояну
1898— 1944 1898— 1944

Lui Taliarh К Талиарху

Boii urifi $i teferi s-au limpezit In ?es, 11с1прачные, больш ие волы идут — мычат,
?i au tip a t coco§ii tirziu $i fara sens. и петухи запели под вечер, невпопад.
Ileana, care doarm e cu porcii de tarije, II снином хлеву Иляну бросает в сон у с та л о ст ь ...
s-a pus sa mulga vacei lapte stelar din ф е , ( )иа взялась за дойку — и звездным показалось
pam intului sa m ulga racoare de cartof. i'ii молоко коровье, и для нее щ едра
T oam na bacoviana geme-n ferestre: of, картофельной прохладою з е м л я .. . П рош ла жара,
prietene, da-mi m ina §i taci; aja, da-mi mina. и осень в Буковине взды хает. .. Друг, дай руку!
Prive?te curtea, porcii, $i riciind {arina, < о всем, что сердцу близко, я пережил разлуку.
cocojii albi. Prive^te: sufletul m eu e trist. Ты видишь — свиньи бродят, ты видишь белых кур
O, Taliarh, acum a, ca $i-n trecut, exist, и неубранном н а в о з е ... М ой друг, пусть вечер хмур!
?i beau din vinul asta, §i beau din cupa asta. Лазурный виноградник усталый взор согреет.
Vechilul to t nu §tie ce alba-i e nevasta, И ляна разве только доить коров умеет?
Ileana to t nu §tie decit sa m ulga vaci — Сосед еще не знает, что клад — его жена!
?i via sa-?i innoade azurul pe araci. Нот кубок. П ью . Д ругого не нужно мне вина.
Vino: sa stam de vorba cit ne m ai (ine vrerea; О Талиарх, уж осень: поблекнут нивы наши, —
ca mine, ,peste inimi, va izbuti tacerea, быть мож ет, не наполним вином свои мы чаши.
?i n-om vedea prin geam uri, tineri $i zgom otoji, 11ечален я. Н ам время с тобой поговорить.
amurgul care-alearga dupa cireada, ro$. Ведь мож ет статься — завтра порвется жизни нить.
Ca mine, toam na iara se va m ari prin grine, Тогда уж не увидим мы взором ю ны м, страстным,
?i vinul toam nei poate nu -1 vom mai bea. Ca mine, как побежит за стадом закат разливом красным.
poate s-or duce boii cu ochi de riu in §tiri, Недь мож ет статься — завтра пойдут волы в поля,
sa traga cu urechea la noile-ncoltiri. где новы м и ростками их привлечет земля,
Si-atuncea, la brat, um bre, nu vom mai §ti de to ate : и мы с тобой — мы, тени, — знать ничего не будем,
poate-am sa uit nevasta ?i vinul acru; p o a te ... ниры, вино хмельное и жен своих з а б у д е м ...
Ei, poate la ospe^e nu vei mai fi m onarh. В сердца стучится осень, как дож дь стучит в окно.

E toam na. Bea cotnarul din cupa, Taliarh. Пей, Талиарх, из кубка, пей осени вино!
В. Fundoianu I» Фундояну
1898— 1944 №98 1944

Lui Taliarh К Талиарху

Boii uri(i ji teferi s-au limpezit in jes, I Ь'шрачные, больш ие волы идут — мычат,
?i au {ipat coco^ii tirziu ?i fara sens. п петухи запели под вечер, невпопад.
Ileana, care doarm e cu porcii de tarife, И I пином хлеву Иляну бросает в сон у с т а л о с т ь ...
s-a pus sa m ulga vacei lapte stelar din Ifte, I Пт взялась за дойку — и звездным показалось
pam intului sa m ulga racoare de cartof. . и молоко коровье, и для нее щ едра
T oam na bacoviana geme-n ferestre: of, т р ю ф е л ь н о й прохладою з е м л я .. . П рош ла жара,
prietene, da-mi m ina 51 taci; a?a, da-mi mina. и осень в Буковине в зд ы х а е т .. . Друг, дай руку!
Prive?te curtea, porcii, §i riciind tarina, < о всем, что сердцу близко, я пережил разлуку.
coco?ii albi. Prive$te: sufletul m eu e trist. I м нидишь — свиньи бродят, ты видишь белых кур
O, Taliarh, acum a, ca ?i-n trecut, exist, и неубранном н а в о з е ... М ой друг, пусть вечер хмур!
?i beau din vinul asta, §i beau din cupa asta. Ннзурный виноградник усталый взор согреет.
Vechilul tot nu $tie ce alba-i e nevasta, Иляна разве только доить коров умеет?
Ileana to t nu ?tie decit sa m ulga vaci — ( Осед еще не знает, что клад — его жена!
§i via sa-§i innoade azurul pe araci. НОТ кубок. П ью . Д ругого не нужно мне вина.
Vino: sa stam de vorba cit ne m ai tine vrerea; О Галиарх, уж осень: поблекнут нивы наши, —
ca mine, peste inimi, va izbuti tacerea, быть мож ет, не наполним вином свои м ы чаши.
?i n-om vedea prin geam uri, tineri $i zgomoto§i, 11ечален я. Н ам время с тобой поговорить.
amurgul care-alearga dupa cireada, ro§. Недь мож ет статься — завтра порвется жизни нить.
Ca mine, toam na iara se va m ari prin grine, Тогда уж не увидим м ы взором ю ным, страстным,
?i vinul toam nei poate nu -1 vom mai bea. Ca mine, как побежит за стадом закат разливом красным.
poate s-or duce boii cu ochi de riu in §tiri, Ведь мож ет статься — завтра пойдут волы в поля,
sa traga cu urechea la noile-ncol{iri. где новы ми ростками их привлечет земля,
Si-atuncea, la brat, um bre, nu vom mai ?ti de to a te : и мы с тобой — мы, тени, — зн ать ничего не будем,
poate-am sa uit nevasta §i vinul a c ru ; p o a te . . . пиры, вино хмельное и жен своих за б у д е м ...
Ei, poate la ospe^e nu vei m ai fi m onarh. В сердца стучится осень, как дож дь стучит в окно.

E toam na. Bea cotnarul din cupa, Taliarh. Пей, Талиарх, из кубка, пей осени вино!
Zaharia Stancu 1.1хария Станку
1902— 1974 1902— 1974

Hai cu mine 11<>йдем со мною

Hai cu mine pina la capatul lumii, Пойдем со мною на край земли, .


Poate lum ea are totu§i un capat. Может, он все-таки сущ ествует...
Acolo vom gasi griu de aur, I |м мы увидим золотую пшеницу —
Fiecare fir va avea о mie de spice, 11и каждом стебле тысяча колосьев,
Fiecare spic va avea о mie de boabe. II каждом колосе тысяча зерен.
Hai cu mine pina la capatul lumii, 11ойдем со м ною на край земли,
Poate lum ea are totuji un capat. Может, он все-таки су щ ествует...
Acolo vom gasi struguri alba$tri, I им м ы увидим голубой виноград —
Fiecare buta§ va avea о mie de struguri, 11и каждой лозе тысяча гроздьев,
Fiecare strugure о mie de boabe, И каждой грозди тысяча ягод,
Fiece bob о mie de butii de must. II каждой ягоде тысяча бочек вина молодого.
H ai cu mine pina la capatul lumii, 11ойдем со м ною н а край земли,
Poate lum ea are totu$i un capat — Может, он все-таки сущ ествует...
Acolo vom gasi paduri uria$e, Гам м ы увидим исполинские леса —
Paduri de plopi cu crejtetu-n cer, Леса тополей, чьи макуш ки вонзаю тся в небо,
Paduri de stejari cu radacinile Леса дубов, могучие корни которых
Jnfipte adinc pina in miezul planetei. Впиваются в сердце планеты.

Acolo vom gasi trista mea dragoste, Гам м ы найдем м ою печальную лю бовь,
Patim aja m ea dragoste о vom gasi Т ам м ы найдем м ою пылкую лю бовь
C ulcata in iarba coapta de soare, Найдем ее в сочной траве, напоенной солнцем,
Ori poate culcata pe un nor alburiu. . . Или увидим ее на облаке б е л о м . . .

Hai cu m ine pina la capatul lumii, Пойдем со м ною на край земли,


Poate totu$i lumea are un capat. Может, он все-таки существует.
Mihai Beniuc Михай Бенюк
1907 1907

Marul de lmga drum Яблоня у дороги

Sint m ar de linga drum ?i fara gard. Я нырос яблоней — не за оградой,


La m ine-n ram uri poame ro$ii ard. Л близ дороги, чтобы стать отрадой
D rum etule, sa iei fara sfiala, 11рохожему. Не заходя в сады,
Caci n-ai sa dai la nimeni socoteala. I i.i можешь обры вать м ои плоды,
far daca vrei s-aduci cuiva mul{am, II благодарности я не приемлю,
A du -1 (arinei ce sub mine-о am. 11тегодари одну лиш ь эту землю ,
E {ara ce pe sinul ei ne {ine, Нудь навсегда признателен стране,
H ranindu-ne pe tine §i pe mine. Ч го стала м атерью тебе и мне.

Cind se-ncalze§te-n prim averi sub soare, Когда земля цветет порой весенней,
In mine sim t puzderie de floare, Я сердцем чувствую м ое цветенье,
lar vara, adapat din sucu-i sfrnt, < иященный летний впиты вая зной,
Cu crengile m a-ndoi pina-n pamint, <i ибаю ветви я к земле родной, —
In semn de prea adinca plecaciune, It немом поклоне выскажу пред нею
De to t ce-a§ vrea sa-i spun §i nu $tiu spune. Нее, что сказать словам и не умею.
In toam na, cind pe creanga m ar de maru-i, Когда плоды созрею т к сентябрю,
La pam inteni cu dragoste m a darui. Я радуюсь, что лю дям их дарю.
Cind au pornit podoabele-m i sa cada Когда ж листву развеет ветер грубый
Si vine blana groasa de zapada, Укутаюсь тяжелой снежной шубой,
Eu string virtos in radacini pam intul Вопьюсь корнями в глубину земли,
Sa nu m a smulga din tem eiuri vintul. Чтоб их бураны вы рвать не м огли,
Si an de an mi-i rodul mai bogat, Так я живу, плодов моих не пряча,
Si an de an mai gata sint de dat. И что ни год — м ой урож ай богаче.

Mi-s dragi copiii leganati in ram uri, Я на ветвях лю блю качать детей,
La git cu mici bucati din sfinte flamuri. Чьи галстуки моих плодов красней,
Si dragi imi sint ?i fetele fecioare
И цснушек лю блю , — их смех веселый,
U m blind prin crengi cu dalbele picioare,
I101 да сбираю т яблоки в подолы,
C u poala ?i cu sinul plin de mere,
Л I о кладут за пазуху тайком,
Rizind im bujorate de placere.
I.|юди под яблонею босиком.
A tunci mai uit pe-aceia care-au d at
И помнить не хочу о тех, что-камни
C u pietre-n ram urijul m eu rotat,
И пиству мою ш выряли, но близка мне
Si-mi amintesc cum asta-prim avara
Июдская нежность, — не забуду дня,
Linga tulpina-m i doi se sarutara,
1>пк двое целовались близ меня,
Iar la plecare, el cu bucurie
II. it ш ляпу вдев гвоздику, распевая,
Si-a pus cintind о floare-n palarie.
( 'шстливый, ш ел он в д а л ь ... О, жизнь живая!

Sint m ar de linga drum ?i fara gard.


Я вырос яблоней — не за оградой,
La mine-n ram uri poam e ro^ii ard.
А близ дороги, чтобы стать отрадой
Drum etule, sa iei fara sfiala,
11рохожему. Не заходя в сады,
C a n-ai sa dai la nimeni socoteala.
I ы можешь обры вать м ои плоды,
Iar daca vrei s-aduci cuiva mul{am,
I I благодарности я не приемлю,
A du -1 {arinei ce sub mine-о am.
Благодари одну лиш ь эту землю ,
E tara ce pe sinul ei ne (ine,
Будь навсегда признателен стране,
H ranindu-ne, pe tine $i pe mine.
Что стала м атерью тебе и мне.
Miron Radu Paraschivescu Мирон Раду Параскивеску
1911— 1971 1911— 1971

Celor de la ,,has“ Заключенным в одиночках

Те uita-n fruntea primaverii, cum II н няни, как пробуждается весна


U n soare tinar focul ?i-l aprinde 11 как под лаской солнца, полной неги,
Si la sarutul lui {ijnind din scrum, II гопле произрастаю т семена,
Ridica iarba proaspatul ei dinte. I I I пепла всходят свежие побеги.

T ot cim pul asta a zacut intins Нес это поле, под снегами вьюг
Sub viscole taioase, de z a p a d a ; Ьпм олвное, пустыней простиралось:
T ot ce e via^a azi, parea ca-i stins, Мес, что сегодня видим м ы вокруг,
D ar ea crejtea clnd nu fu осЫ s-o vada. I лйком росло, хоть вы мерш им казалось.

Voi, ce-a{i luptat eu fiarele de glezne, Ьорцы, закованные в кандалы!


A bia acum va da{i m asura p lin a : Мы щ едрость ваш у лиш ь теперь узнали:
A^i lum inat ctnd noi am fost in bezne, Ни прежде нам светили в царстве мглы,
Azi straluci^i cind sintem in lumina. Мим, свет обретш им, ярче воссияли.
Eugen Jebeleanu I;,уджен Жебеляну
1911 1911

Padurea tinara Молодой лес

fn codru — acela, n id o d a ta II лесу зеленом, м ол одом —


N -apune soarele, n id luna. ilyue и солнцу т ам не скрыться —
E о lum ina trium fala, 11обедоносный свет царит,
E aurora totdeauna. '1арсю утренней струится;

Padurea-aceea da lumina Гам даж е и тогда светло,


C hiar d n d , cu ghiare rajchirate, Когда нежданно буря злая
S-asvirle peste ea furtuna Когтистой ведьмой налетит,
C u bici de trasnete — ?i bate. Ьичами молний опаляя.

Padure, vis-a tinere^ii, Лес небывалый, молодой,


Ce crejti in tara mea, senina, 11адежда наш а, символ счастья,
Ti-s ramurile lum inate Ты озарен лучами тех,
De cei ce n-au vazut lum ina. Чьи дни текли во тьме ненастья;

Si-n crengile-nverzite, care Н зеленых гнущихся ветвях,


D e-atita pasaret s-apleaca, I де так многоголосы птицы,
Sint toate cintecele celor Чвучат напевы тех рабов,
Ce — robi — au trebuit sa taca. Кто жил безгласно, как в темнице.

Rasfringe-p svelta frum usete ( 'вою красу отобрази


in ale cerurilor lac u ri: В озерах неба голубого:
De doua ori e§ti m ai frum oasa, Ты так нам дорог оттого,
Tu, ce rasari din plins de veacuri. Что рос из плача векового!
Maria Banus Мария Бануш
1914 1914 •

Cintec de leagan Колыбельная

Pentru copiii razboiului Детям войны

Trece sania, trece Мчатся сани в снег, в буран.


Lupu-n zapada petrece, Исселится волчий стан.
N eam tul in singe petrece, Лютый ворог кровью пьян.
Trece sania, trece. Мчатся сани в снег, в буран.

Se duce calaul, se duce, Мчатся сани, кони — вскачь.


Taicuju c-un glonf о sa -1 culce, Навострил топор палач.
Cu mii de gloan{e-o sa -1 culce. I>par убьет его, не плачь!
Se duce calaul, se duce. Мчатся сани, кони — вскачь!

Inca va leagana m am a: Кони — вскачь, а м ать поет:


„Voinicul arunca nafram a, „Ьогаты рь с м ечом придет.
Si zmeul cind vede n a fra m a . . . " Чмею головы с н е с е т.. . “
fnca va leagana m am a . . . Кони — вскачь, а м ать поет.

N ani, cirlanii mei, nani. „1>аю-бай, — бормочет м ать, —


Cenu§a ne-o spulbera anii, Ж еребятки, надо спать!
Samin{a ne-o seamana anii, Прах наш годы разметут,
Nani, cirlanii mei, nani. Исходы новые в зой д ут. . . “

Bat §i mai b at mitraliere, Л стрельбе все нет к о н ц а. . .


Baiatul ne striga ?i cere, Детский крик стучит в сердца:
Fetija ne striga ?i cere: „М ало в ам ребят кругом,
Destui copii adormi{i de mitraliere. Убаюканных свинцом?!"
Magda Isanos Магда Исанос
1916— 1944 I')16- -1944

Am fost departe de oameni Я была далека от людей

Am fost departe de oameni $i eu. /i.ii на я долго от лю дей вдали,


fntr-o insula secetoasa ini н о р о в е засуш ливом томилась.
lincezeam. U neori Dumnezeu Inn , обернувшись голубем, порою
se й с е а porum bel $i-mi'intra in casa. ■ниш лиш ь достигал моей земли.

D ar nu puteam pricepe nimic. II ничего понять я не м огла тогда


Sufletul meu era mic иокруг себя. Душ а м оя была
§i orb. A tunci au venit I пуха, подслеповата и мала.
suferin(ele-omene§ti ji-au vorbit I Iо тут приш ла народная беда,
inaintea mea. тгов ори л а попросту со мною.
Inima-m i singuratica s-a trezit II сердце одинокое мое
проснулось и заплакало. Война
§i-a plins. Razboiul incepea
пошла косить живую жизнь вокруг.
sa secere viejile nevinovate.
11нд городом вознесся черный флаг,
Steag negru flutura peste cetate.
п освещался непроглядный м рак
Incendiile, num ai, lum inau; сполохами зловещ его огня.
copii in toiul jocului mureau. 11 дети умирали в час игры,
M am e jefuite de fii ma priveau и ма тери горящ им и глазам и
cu ochi arzatori. смотрели на меня.
У них война украла сыновей.
Mi-era ru$ine sa m ai scriu despre flori
§i stele — Мои стихи о звездах и цветах
§i iar auzeam in visele mele писать мне стало стыдно,
и услыхала я в своих мечтах,
largi, sbuciumate,
взволнованных, как м оре или небо,
inima omenirii intregi cum b a te :
как сердце человечества стучит:
„Vrem pine, dreptate."
„Мы просим справедливости и хлеба!"
Vedeam continentele, I.pii синие м атериков и рас
rasele, it пндела и торопила время:
infritite. Приди скорее, долгожданны й час!“
„G rabifi-va, tim puri grab ite.. И пидела, как таяли туманы.
jopteam 51 vedeam transparentele День м ира над землею восходил, -
cefuri, risipindu-se-n zare. и нее народы на земле, все страны
E ziua pacii. Vrednice popoare мир начинали строить с основанья
cladesc acum din temelii о lume, шкой больш ой, что никакое имя
pentru care nu-i niciun nume не делалось великим непомерно.
prea mare. Между двумя полярны ми кругами
Intre cele doua cercuri polare, нежит привольно родина моя.
E patria mea. >кнатор только путь, что по земле проходит,
Ecuatorul nu-i decit un drum ос па половины не деля.
care-o strabate, fara s-o desparta. 11од ярким светом Ю жного Креста,
Sub crueea sudului, undeva pe harta, на всех долготах и на всех ш иротах,
oriunde e patria m e a . . . чемля повсю ду — родина м о я . ..
Astfel visam, in singe $i fum Гик, в страш ном мире, обагренном кровью,
traind. О nadejde-arzatoare мечтала я средь ды ма и огня,
crejtea in inim a mea in fiece zi, п неустанно в сердце у меня
росла надежда заодно с лю бовью .
odata cu iubirea de oameni prin care
puteam in sflrjit in(elege ji a u z i ... II. движимая той лю бовью к лю дям,
и научилась понимать и слы ш ать. . .
[1944]
' 1444]
Nichita Stanescu 11икита Стэнеску
1933 1933

A cincea elegie 11ятая элегия

N-am fost suparat m ciodata pe mere (I никогда не упрекал


ca sint mere, pe frunze ca sint frunze, пи яблоки за то, что они яблоки,
pe um bra ca e um bra, pe pasari ca sint pasari. НИ листья за то, что они листья,
D ar merele, frunzele, um brele, pasarile ми тени за то, что они тени,
s-au suparat deodata pe mine. ни птиц за то, что они птицы.
Tata- т й dus la tribunalul frunzelor, 11о тени, птицы, яблоки и листья
la tribunalul um brelor, m erelor, pasarilor, ндруг разом ополчились на меня.
tribunale rotunde, tribunale aeriene, И нот я приведен на суд
tribunale subtiri, racoroase. . it судебный за л округлый и воздуш ный,
Iata-m a condam nat pentru nejtiinfa, прохладный и прозрачный,
pentru plictiseala, pentru nelini?te, |д с судят листья, тени, яблоки и птицы.
pentru nemijcare.
Я осужден за равнодуш ье,
Sentinfe scrise in Iimba sim burilor. in суетность, невежество и лень.
Acte de acuzare parafate Нее прегрешенья изложены на птичьем языке,
cu m aruntaie de pasare, и почерк бисерный, как будто россыпь зерен,
racoroase penitenfe gri, hotarite mie. акт обвинительный заполнил.
Stau in picioare, cu capul descoperit, Вот я приговорен к холодному, глухому покаянью.
incerc sa descifrez ceea ce mi se cuvine ( гою я с обнаженной головой, расш ифровать пытаясь:
pentru ig n o ra n fa .. ,
к чему же присудили
?i nu pot, nu pot s i descifrez мсия за равнодуш ье ко в с е м у ...
nimic,
Я ничего расш иф ровать не в силах,
ji-aceasta stare de spirit, ea insa§i,
и это полное бессилье
se supara pe mine
и злит меня,
§i т а condam na, indescifrabil, и осуждает на бесконечное терпенье,
la о perpetua aslcptarc,
........ ч гобы стремиться
la о incordare a intelesurilor in ele insele
......... h i . настолько в суть понятий,
pina iau form a m erelor, frunzelor,
«11•(•!.> они приобретали форму
umbrelor,
и ш ин,
pasarilor.
и иПиок,
НИ 11.01»
и 1ипсИ.

■ ■ у

ae f tu s f
Nicolae Labi§ Николае Лабиш
1935— 1956 1935— 1956

Azi, iata, am vazut un curcubeu. Ila радугу смотрю я . ..

Azi, iata, am vazut un curcubeu I In радугу смотрю я, что сейчас


D easupra lumii sufletului meu. 11» небесах душ и моей зажглась.
Vin cerbii mei in goana sa se-adune ( бсгаются, теснясь, м ои олени
§i catra el privirile-ji {intesc — И па нее взираю т в изумленье.
U n codru nesfirjit de coarne brune Рога, как чащ а зарослей густая,
tri care mii de stele stralucesc, II звезды в них запутались, сверкая.
Sosind din dunga zdrii de argint И много птиц из дальнего предела
Vin pasarile-mi m ari de sarbatoare llu праздник небывалый прилетело.
Si-nchipuiesc pe ceruri, fllflind, Узоры ослепительные крылий
U n ocean de aripi m ijcatoare; Нее небо необъятное закрыли.
intreaga lume-a sufletului, vie, Моя душ а сегодня в опьяненье
Palpita-ntr-o frenetica bejie. От аромата, трепета и пенья.

Azi sint indragostit. E-un curcubeu Да, я влюблен, — и радуга сейчас


D easupra lumii sufletului meu. Па небесах душ и м оей зажглась.
Izvoarele s-au lum inat $i suna Ручьи ликуют, — словно блеск зеркал
Oglinzile ritmindu-$i-le-n dans, Между кустов внезапно засверкал.
§i brazii mei vuiesc fara furtuna И все м ои деревья — сосны, ели —
fntr-un ame{itor, sonor balans, От радости, как струны, зазвенели.
In vii vibreaza struguri stravezii — Н чволнованно трепещет виноград,
Cristalurile cintecelor grele — Клубится песен звонкий водопад, —
Si stropi scaparatori de melodii И брызги разноцветные созвучий
Ca roua nasc in ierburile mele. Блестят росой в траве моей дремучей.
Eu curg intreg in acest cintec sfin t: И весь уш ел я в эту песнь святую:
E u nu mai sint, e-un cintec to t ce sint. Я вне ее уже не существую.
Tiirkiye Турция

Nazim Hikmet Назым Хикмет


1901— 1963 1901— 1963

Salkim sogtit 11лакучая ива

A kiyordu su В черкале черной воды,


gosterip aynasinda sogiit agaglanm. простоволосы,
Salkim sogutler yikiyordu suda saglanm ! мыли плакучие ивы длинные косы.
Y anan yalin kihglan garparak sogiitlere Красные конники гнали коней на закат
ko§uyordu kizil athlar giine^m battigi yere! вдоль черной реки;
Birden — и, пламенея,
bire ku$ gibi ветви плакучих ив рассекали клинки.
vurulmu? gibi Вдруг —
словно птице
kanadm dan
перебили
yarah bir atli yuvarlandi a tm d a n !
крыло —
Bagirmadi,
раненый конник рухнул с коня тяжело!
gidenleri geri gagirmadi,
Не застонал,
bakti yalmz dolu gozlerle
не позвал ускакавших дружков,
uzakla^an athlarm pinldayan nallarm a!
только сквозь слезы глядел на сверканье подков.
Ah ne yazik, Ох, как ж аль ему, жаль,
ne yazik ki ona, что не поскачет он вдаль,
dort nal giden atlann kopiiklii boynuna bir daha yatmiyacak, ис припадет
beyaz ordularin ardinda kilig oynatm iyacak! к взмыленной холке коня,
саблей не будет играть,
N al sesleri soniiyor perde perde, белых гоня.
atlilar kayboluyor gtine?in battigi yerde! Топот копыт, как звук струны, затихал.
Athlar, athlar, kizil athlar, Конники скрылись там , где закат полыхал.
at lari riizgar kanatltlar! К онники, красны е солдат ы ,
Atlari riizgar k a n a t! ... кони ваш и, ка к вет ер , к р ы л а т ы !
A lla n riizgar. .. Лm m , к а к в е т е р , к р ы л а . . .
A t la r i... Лпни, к а к в е т е р . . .
A t.. . Ко н и . . .
1<пк ветрокрылые конники, жизнь пронеслась — и ушла.

Ruzgar kanatli atlilar gibi gegti h a y a t! Краски поблекли, .


A kar suyun sesi dindi. тени сгустились.
Golgeler golgelendi, I l.i е ю голубые глаза
renkler silindi. черные покры вала спустились.
Siyah orttiler indi I’yi-мх кудрей коснулась плакучая ива.
mavi gozlerine, It чсркале черной воды
sarkti salkim sogiitler ' не залам ы вай рук сиротливо!
sari saglarinin tizerine! 11с залам ы вай рук сиротливо,
Aglama salkim sogiit, и на,
aglama, плакучая ива!
kara suyun aynasinda el b a g lam a!
el baglam a!
ag la m a !

Mavi gozlti dev, minnacik kadm ve hammelleri Пеликан с голубыми глазами

O mavi gozlii bir devdi. I ым великан с голубыми глазами,


M innacik bir kadm sevdi. он лю бил женщину маленького роста.
K adinm hayali m innacik bir evdi, А ей все время в мечтах являлся
bahgesinde ebrulii маленький дом ,
hammeli где растет под окном
agan bir ev. цветущ ая жимолость.

Bir dev gibi seviyordu dev. Пеликан лю бил, как лю бят великаны,
Ve elleri oyle biiyiik ljler igin он к больш ой работе
hazirlanm ifti ki devin, тянулся руками
yapam azdi yapisim и построить не м ог
galamazdi kapismi ей теремок, —
bahgesinde ebruliiii маленький дом ,
hammeli где растет под окном
agan evin. цветущ ая жимолость.

О mavi gozlu bir devdi. Ьыл великан с голубы м и глазами,


M innacik bir kadm sevdi. .он лю бил женщину маленького роста.
Mini m innacikti kadm. А она устала идти с ним рядом
R ahata acikti kadm , дорогой великанов,
yoruldu devin biiyiik yolunda ей захотелось
mi дохнуть в ую тном домике с садом.
ve «elveda!» deyip mavi gozlii deve,
Прощай! — сказала она голубым глазам.
girdi zengin bir ciicenin kolunda
11 сс увел состоятельны й карлик
bah?esinde ebruliii
и маленький дом ,
harameli
где растет под окном
a?an eve.
цветущ ая жимолость.

§imdi anliyor ki mavi gozlii dev,


11 великан понимает теперь,
dev gibi sevdalara m ezar bile olmaz,
ч Iо лю бовь великана
bahpesinde ebruliii
и» упрятать в маленький дом,
hammeli
где растет под окном
apan e v . . .
цветущ ая жимолость.
Fazil Hiisnil Daglarca Фазыл Хюсню Дагларджа
1914 1914

Yagmursuz koy Деревня без дождей

Acim, kara toprak, acim duyasin biraz, 1гмля, ты слыш ишь, я есть хочу!
K ara okttzle beraber acim bu gece. I оноден я и м ой черный бык.
О dujuniir, du$imdukpe doyar, Думы быка отвлекаю т, а мне
Ben du?iinurum , diijundukge acikirim. (> I черных раздумий еще голодней.
Acim, kara toprak, acim, duyasin biraz, Земля, ты слыш иш ь, я есть хочу!
Aglik saklamlmaz. Г олод под стать палачу.

Obur daglarda uyur poyraz, < спорный ветер улегся в горах.


K urdun kuju n uykusundan. 111ицы, и рыбы, и звери спят.
Kayar yagli yildizlar he!e he!e, Жирные звезды одну за другой
Beslenir karanhk. Ж адно глотает мрак.
O bur daglarda uyur poyraz. Северный ветер улегся в горах.
А ф к unyunulamaz. Голод не спит никак.

Aclik a y a h yiizumiizde, aglik beyaz, I олод ш ны ряет среди полей,


Acikmi? ova bayir. I олод ползет по лицам людей.
Yagmur yagma: olmu§ ekin kurumu§, Дожди не идут, засохли хлеба.
N ettik ki kiismu? goMer hepter 11сбо в обиде на нас.
Aglik siyah yiiziimuzde, aglik beyaz, Голод ш ны ряет среди полей,
Aglik ya^amlamaz'. С каж ды м часом все злей.
Gore К Iо как считает

Bana gore dag


Я считаю,
Yalnizdir
I opa одинока.
Uykusuzum dur
H непоседа —
D aga gore ben
I opa считает.

Ben
Я.
Daga
( ’читает
Gore
I opa,
Deliyim
Б оум ен.

Dag
Я
Bana
( читаю,
Gore
I 'opa
A9
I 'олодает.

D aga gore ben


( читает гора,
U zanam am Что я не достигну
Ula?amaz
lie вершины.
D ag bana gore
11е достанет
I ора до неба —
Гак я считаю.

Haydi 4 етверостишия

Anlamak 11утешествие
Anlam ak
Кого-то понять —
Bir gezidir ’ )то значит сверш ить
Bir ba^kasimn Путешествие
tjlkesinde В другую страну.

Kotii Ben Giinii Мой плохой день


Beni bugiin yiirumedi say Сегодня я не бродил,
Beni bugun aram adi say
Не искал,
Ben bugiin sevmedim
Не любил, —
Beni bugun yajam adi say Считайте, что я сегодня не жил.

211
Behind Yon 11ять направлений

Be$ yonii gosterir Him. направлений


Avuglarim iz: I la линиях наших ладоней:
D ogu bati kuzey guney dordii Мосток и запад, север и юг,
Biri sen И направление пятое — ты.

Tanriyla Ben bor и я

О ( >н в своем деле —


Ijinin ozam I1оэт.
Ben T annsiyim Я в своем деле —
Ijim in Ьог.
Oktay Rifat Октай Рифат
1914 1914

Nisan Basi Kir Kahvesinde I) начале апреля, в загородной кофейне

Sevgjmin arkasina gizleniyorum, Я прячусь за спиной своей любви.


Sana bakiyorum usulca. Riizgarin Твое лицо — распахнутая книга:
Y apraklanyla oynadigi bir kitap ( ' границами ее играет ветер.
Yiiziin; denizi veriyor ilk satirda, Волнуются, как м оре, письмена,
Altm mavi tebe$irle gizdigin. 11ачертанные м елом голубым.

Kttgiik sihirbazim, m iknatisim benim ! Ты фокусница, ты ворожея.


Dolaniyor gcvremizde uydulann; Вращаются все спутники твои
Masamiza getiriyorsun giineji, Вокруг меня. Ты полож ила солнце
Topragi ve suyu. «Olsun!» dedin, oldu: Ко мне на стол, — и м олвила: „Явитесь!"
Telgiraf telleri, bir ku$, topal kedi. Явились птицы, провода и кот.

Bense havaya gikar gikmaz dagilan, Л я, в сиянье нового восхода,


Kazi ganaklari gibiyim, gereksiz Кувшин, в земле истлевший, — тронь его,
Ve suglu, yeni bir giintm yamacinda. И в тот же миг рассыплется трухой.
Sevgimin arkasina gizleniyorum ; Я прячусь за спиной своей любви,
Igim di?im, kimil kimil hiyeroglif! Загадочный для всех, как иероглиф.

Ekmek Хлеб свободы

M asa ba§i, diijiincenin harm an С тол — это ток для обм олота мыслей.
Edildigi yer. Giiglti bir riizgar Здесь отделяю т на ветру зерно
Esse, aynlsa tohum sam andan, От сора и мякины, чтоб оно
Ozgiir sofrada kardejge yenen Свободы стало полновесным хлебом —
Ekmek igin, ekmeklere dogru. И лю ди поделились им по-братски.
Iki adam
Дна человека
N erden bu geli? ! Yiiziin goziin som un
Gibi $i$, ttstiin ba?m smlsiklam. Откуда ты ? Л ицо твое — огромны й
D ijarda yarali bir pakal gibi Разбухший каравай. Т ы весь промок.
Uluyan orm an ve kudurm u?, oynak А за окном, как раненый ш акал,
Bulutlarm topraga ?ivi gibi Чшцоба стонет ж алобно, и ливень
Caktigi yagmur. Gel otur lam banun Нколачивает в зем лю гвозди-струи.
Aydmligma, ?ek m angali ism ! ( адись же! Будь как дом а у меня!
i?te ?orba, ip n e ekm ek dogra, 11ридвинь м ангал, погрейся у огня.
Konu§, bol sessizligi, dura dura, Ног суп. Погущ е хлеба накроши.
Serp sevginin bugdaymi tarlam a! И не молчи — излей всю боль души.
Agsin ilkyaz Qigeklerini ova! Черном лю бви поля м ои засей.
Ba?ibo$ karanligin ortasinda, Придет весна — и по равнине всей
Bir 151k ve yiizyiize iki adam . Ниспустятся ц в е т ы .. . Во тьме пустой
< идят — лицом к лицу — два человека.
Bundesrepublik Deutschland Федеративная Республика
Германии

Wilhelm Lehmann Вильгельм Леман


1882— 1968 1882— 1968

An meinen altesteli Sohn Моему старшему сыну

Die W interlinde, die Sommerlinde Липа и тополь летней порою


Bliihen getrennt — _ Розно цветут.
In der Zwischenzeit, mein lieber Sohn, А в это время, сын мой лю бимы й,
11есни к концу идут.
G eht der Gesang zu E nd’.

Die Schwalbenwurz zieht den K alk aus dem Hiigel Известковую влагу пригорка
M it weiBen Z ehn; Пьет чистотел:
Ich kann es unter der Erde 11адьцы белых корней в темноте, под землею,
Im D unkeln sehn. Я подсмотрел.

Ein Regen fleckt die grauen Steine — Дождь шлифует серые камни.
Der letzte Ton Гаснет в тени
Fehlt dem Goldam m erm annchen zum Liede. I1ота последней песни овсянки.
Sing du ihn, Sohn. Сын, подтяни.
Gottfried Benn I отфрид Беын
1886— 1956 1886— 1956

Das Ganze I{слое

Im Taumel war ein Teil, eiri Teil in Tranen, II разброде часть была, в слезах столетий,
In m anchen Stunden war ein Schein und mehr, < начала — только проблеск в темноте.
In diesen Jahren war das Herz, in jenen 11 если сердце билось в годы эти,
W aren die Sturme — wessen Stiirme — wer? Какие вихри были в годы те?

Nieraals im Gliicke, selten m it Begleiter, 11очти всегда один, всегда в печали


Meistens verschleiert, da es tief geschah, II глубинах суть попробуй рассмотри!
Und alle Strome liefen wachsend weiter II на бегу потоки вырастали,
U nd alles AuBen ward nur innen nah. 11 внешний м ир был виден изнутри.

Der sah dich hart, der andre sah dich milder, И недруг твой и твой доброж елатель
Der wie es ordnet, der wie es zerstort, (Отдельные восприняли черты.
Doch was sie sahn, das-waren halbe Bilder, 11е разруш итель и не созидатель —
Da dir das Ganze nur allein gehort. 1’асполагаеш ь целым только ты.

Im Anfang war es heller, was du wolltest, < нерва казалось: цели ж дать недолго,
U nd zielte vor und war dem Glauben nah, lime яснее вера будет впредь.
D och als du dann erblicktest, was du solltest, 11о целое приш ло веленьем долга,
Was auf das Ganze steinern niedersah, И, каменея, должен ты смотреть:

D a war es kaum ein Glanz und kaum ein Feuer, Ни блеска, ни сияния снаружи,
In dem dein Blick, der letzte, sich verfing: Чтоб напоследок броситься в глаза.
Ein nacktes H aupt, in Blut, ein Ungeheuer, I ологоловы й гад в кровавой луже,
An dessen W imper eine Trane hing. И на реснице у него слеза.
Erich Kastner Эрих Кестнер
1899— 1974 1899— 1974

Kennst du das Land... Ты знаешь край. ..

Kennst du das Land, wo die K anonen bliihn? Ты знаешь край, где пушки расцвели?
Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen! 1ы не слыхал о нем? У слыш иш ь скоро!
D ort stehn die Prokuristen stolz und kiihn I нм всех чиновников произвели:
In den Biiros, als waren es Kasernen. Кого в ефрейторы, кого — в майоры .

Dort wachsen unterm Schlips Gefreitenknopfe. Гам галстук — маскировка, а не мода,


Und unsichtbare Helme tragt man dort. И там под ш ляпою скры ваю т шлем.
Gesichter hat man dort, doch keine Kiipfe. Там спать идут для продолж енья рода.
Und wer zu Bett gelit. pflanzt sicli auch schon fort! Там много лиц, но нет голов совсем.

Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will Начальник только пож елает там , —
- Und es ist sein Beruf, etwas zu wollen — , А он по долж ности ж елать обязан, —
Stelit der Verstand erst stram m und zweitens still. И сразу в струнку вы прямится разум,
Die Augen reehts! Und mit dem Riickgrat rollen! И вмиг спина согнется пополам.

Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen Гам дети появляю тся на свет,
Und mit gezognem Scheitel a u fd ie Welt. Сверкая ш порами, заты лком бритым.
Dort wild man nicht als Zivilist geboren. Гам сплош ь военные, т ам ш татских — нет.
Dort wild befordert, wer die Schnauze liiilt. Там лю бят тех, кто держит рот закрыты м.

Kennst du das L and? Es konnte gliicklich sein. Ты знаешь край? Он м ог счастливым стать,
Es konnte gliicklich sein und gliicklich maclien! Он м ог бы счастье разнести по с в е т у ...
Dort gibt cs Acker, Kohle, Stahl und Stein Гам много благ земных, но благодать
Und FleiB und Kraft und andre sc hone Sac hen. Еще не снизош ла на зем лю эту.

223
Selbst Geist und Giite gibt’s do rt dann und wann! l нм есть земля, и уголь, и руда,
Und wahres Heldentum. D och nicht bei vielen. I In ист ума, отваги й добра т а м . ..
D ort steckt ein K ind in jedem zweiten Mann. I iim каждый муж — святая простота,
Das will m it Bleisoldaten spielen. Мечтающий скорее стать солдатом.

D ort reift die Freiheit nicht. D ort bleibt sie grim. I |м для свободы места не нашли.
Was m an auch baut — es werden stets Kasernen. I им дух казарменный за каж дой ш торой.
Kennst du das Land, wo die K anonen bliihn? Гы ш аешь край, где пуш ки расцвели?
D u kennst es nicht? D u wirst es kennenlernen! I i.i пе слы хал о нем? Услыш иш ь скоро!
Marie Luise Kaschnitz Мария Луиза Кашниц
1901— 1974 1901 1974

Hiroshima Хиросима

Der den Tod auf Hiroshim a w arf | просивший гибель на Хиросиму


Ging ins Kloster, lautet do rt die Glocken. ' пи п и м онасты рь: бьет в колокол.
Der den T od auf H iroshim a w arf | оросивший гибель на Хиросиму
Sprang vom Stuhl in die Schlinge, erwiirgte sich. <h пихнул ногой табурет, повесился.
Der den T od a u f H iroshim a w arf I Оросивший гибель на Хиросиму
Fiel in W ahnsinn, wehrt Gespenster ab I жснощно сражается с дем онам и безумия -
H underttausend, die ihn angehen nachtlich < сотнями тысяч демонов безумия,
Auferstandene aus Staub fur ihn. Уничтоженных им, но воскресающих для него.

Nichts von alledem ist'w ahr. II с 'п и слухи недостоверны,


E rst vor kurzem sah ich ihn • буквально вчера он попался мне на глаза
Im G arten seines Hauses vor der Stadt. II I иду своей пригородной виллы.
Die Hecken waren noch jung und die Rosenbiische zierlich. In новеньким забором росли ухоженные цветы,
Das wachst nicht so schnell, daB sich einer verbergen konnte Правда, не лотос, а розы. Д а и недостаточно пышные.
Im W ald des Vergessens. G ut zu sehen war Чтобы затеряться в их зарослях.
Das nackte V orstadthaus, die junge Frau Ч рассмотрела
Die neben ihm stand im Blumenkleid Дом, рассмотрела хозяйку в цветастом платье,
Das kleine M adchen an ihrer H and Ма ленькую девочку рядом с ней
Der Knabe der a u f seinem Riicken saB II мальчика чуть постарше — у него на плечах, —
U nd iiber seinem K opf die Peitsche schwang. liiliccuiero кнутик над головой отца.
Sehr gut erkennbar war er selbst - И сю сам ого я хорошенечко рассмотрела:
Vierbeinig aUf dem Grasplatz, das Gesicht I >н стоял на четвереньках в траве,
Verzerrt von Lachen, weil der Photograph 11спринужденно ощерясь, ибо фотограф
Hinter der Hecke stand, das Auge der Welt. 11ритаился за забором — недреманное око мира.
Gunter Eich I юнтер Айх
1907— 1972 1907— 1972

Botschaften des Regens 11ослания дождя

Nachrichten, die fiir mich bestimmt sind,


11ослания, что адресованы мне,
weitergetrom melt von Regen zu Regen,
отстукиваю т дож ди
von Schiefer- zu Ziegeldach,
по шиферным, по черепичным кровлям,
eingeschleppt wie eine Krankheit,
I ги послания приходят без спросу — как болезнь,
Schmuggelgut, dem uberbracht,
кик контрабанда, подброш енная тому,
der es nicht haben will —
кто не хочет и слы ш ать о ней.

Jenseits der W and schallt das Fensterblech,


Жестяной подоконник гремит за оконным стеклом
rasselnde Buchstaben, die sich zusammenfugen,
жучащие литеры, из которы х слагаю тся фразы,
und der Regen redet
и дож дь говорит .
in der Sprache, von welcher ich glaubte,
на языке, возможно,
niem and kenne sie auBer m ir —
никому не понятном, кроме меня.

Bestiirzt vernehme ich


Ошеломленный, я слышу
die Botschaften der Verzweiflung,
носланье отчаянья,
die Botschaften der A rm ut
иосланье нужды,
und die Botschaften des Vorwurfs.
носланье упрека —
Es krankt mich, daB sie an mich gerichtet sind,
мне больно, что они адресованы мне,
denn ich fiihle mich ohne Schuld.
и я не знаю за собою вины.

Ich spreche es laut aus,


И я говорю в полный голос:
daB ich den Regen nicht fiirchte und seine Anklagen
я не бою сь дож дя и его обвинений
und den nicht, der sie m ir zuschickte,
и не боюсь сам ого обвинителя, —
daB ich zu guter Stunde
настанет время, и я
hinausgehen und ihm antw orten will.
выйду, чтобы ответить ему.
Karl Krolow Карл К р о л о в
1915 1915

Requiem Г'-квием

Du zartes Antlitz, das aus Wolken bricht


I in ill нежный лик блеснет на высоте
Des Tags, wenn schrecklich die Posaunen schallen,
I li ficc, по И оанну Богослову,
Seliggesprochenes Menschenangesicht,
И гвоей благословенной красоте
Das neben mir im kalten Staub zerfallen.
111 гла и праха ты восстанешь снова:

Von Luft getotet, die verpestet ging


41 'и | II ветром, ды ш ащ им чумой
M it Seufzern derer, die zu sterben kamen.
II пену слез по свету разносящ им,
Du leichte Schulter, die an meiner hing,
I i.i близость губ и плеч ночной порой,
Du M und, der fliisterte die alten N am en :
I i.i грусть о допотопном настоящем, —

Wie seid ihr ganz im schwarzen Schall verwest,


И кромешных взры вах ты погребена,
Im Sturz der Ungeheuer aus den Luften!
I м. огненным растерзанная градом,
Ach, wahrend ihr vom Irdischen genest,
II нее же — спасена, исцелена
Schau’ ich noch einmal die zerbrochnen Hiiften
I • I плоти, оплетаемой распадом.

Und Glied um Glied, zertreten unterm Sturm


II и см отрю — смотрю на Смерть', свое
Des Todes, frierend zwischen Steingerolle. .
\ |тав ш у ю и рвущую на части
Gefaf3 der Schmerzen, Leib im Elend, Wurm, I <’1>н и тело ж алкое твое
Der trotzlos windet sich im Maul der H olle. . .
Червями, копош ащ имися в п а с т и ...

Doch Uber Triinenstadten, fern der Qual


Но н день Суда, — в день Страш ного суда,
Des A rm utlandes, bist du’s, die entriickt II юдоли слез, над городам и ды м а
Nun meiner harrt, sanft, ohne W undenmal
I ы пстанешь, ты воротиш ься тогда
Und mit der neuen Schonheit schon geschmijckt.
I Iце прекрасней и — неуязвима.
I ;i h c Магнус Энценсбергер
Hans Magnus Enzensberger 1929
1929
Вслепую
Blindlings
1|>ичие, вы победите!
11о пока что случилось следующее:
Siegreich sein
одноглазые взяли верх,
wird die Sache der Sehenden
шхнатили власть в государстве,
Die Einaugigen
и сидит у них на престоле
haben sie in die H and genommen
совершенно слепой король.
die M acht ergriffen
und den Blinden zum K onig gemacht
Вдоль границ полицейские рыщут
( навяз