Вы находитесь на странице: 1из 41

BMW ZNP BOSCH ZNP CARGO ZNP CARGO ZNP

11314466271....……28672 F00M991042.………28598 138073....………28582 235695....………28649


12137862217....……28670 F00M991043.………28594 138203....………28584 235696....………28678
12314466273....……28669 F00M991044.………28596 138282....………28585 235716....………28665
12317516103....……28669 F00M991045.………28594 138807....………28607 235717....………28691
12317516105....……28671 F00M991061.………28602 139281....………28605 235719....………28623
12317536960....……28671 F00M991076.………28640 230083....………28595 235721....………28657
12317550001....……28671 F00M991078.………28590 230292....………28609 235733....………28676
F00M991090.………28631 230293....………28583 236531....………28616
F00M991095.………28638 230296....………28602 236762....………28640
F00M991099.………28619 230297....………28610 236763....………28625
BOSCH ZNP F00M991105.………28587 230302....………28594 236995....………28648
0120458145...………28709 F00M991108.………28630 230304....………28598 237263....………28673
01211AB5DC.………28657 F00M991116.………28590 230305....………28692 237280....………28707
01211AD0BC.………28704 F00M991122.………28583 230306....………28596 237355....………28675
01221AA4Z0..………28604 F00M991125.………28619 230307....………28604 237500....………28615
01221AA5L0..………28604 F00M991128.………28640 230308....………28588 237600....………28599
01221AA6K0..………28683 F00M991133.………28664 230309....………28586 237674....………28613
01221AA7V0..………28604 F00M991134.………28632 230310....………28641 237817....………28674
1126601102...………28690 F00M991138.………28643 230311....………28683 238068....………28703
1126601556...………28585 F00M991139.………28707 230312....………28597 238690....………28628
1126601557...………28585 F00M991141.………28669 230313....………28617 238733....………28667
1126601559...………28584 F00M991142.………28672 230314....………28642 238734....………28662
1126601565...………28605 F00M991156.………28602 230315....………28587
1126601566...………28595 F00M991157.………28685 230519....………28629
1126601567...………28599 F00M991167.………28673 230520....………28638
1126601568...………28582 F00M991171.………28614 230521....………28639 CHRYSLER ZNP
1126601572...………28607 F00M991172.………28614 230522....………28592 04861506AE.………28650
1126601580...………28637 F00M991178.………28675 230523....………28611 04861506AG.………28650
1126601593...………28596 F00M991181.………28659 230524....………28612
1126601597...………28609 F00M991186.………28666 230526....………28621
6033GC5005.………28665 F00M991189.………28664 230527....………28608 CITROEN ZNP
6033GD5036.………28692 F00M991190.………28619 231584....………28633 96534590.………28687
F00M061005.………28638 F00M991192.………28590 232624....………28619
F00M061010.………28595 F00M991204.………28677 233503....………28693
F00M061016.………28629 F00M991206.………28583 233530....………28672 DELCO ZNP
F00M061023.………28609 F00M991210.………28708 233590....………28646 10451570.……..……28604
F00M147722.………28599 F00M991216.………28662 233657....………28590 10453582.……..……28604
F00M147723.………28596 F00M991217.………28674 233797....………28634 3395459...……..……28588
F00M147724.………28594 F00M991218.………28653 233847....………28644 XW4U10A352AA...…28588
F00M147732.………28630 F00M991219.………28667 233989....………28581 YC1U10352BA..……28591
F00M147737.………28583 F00M991220.………28694 233990....………28645 YC1U10A352BA……28591
F00M147738.………28664 F00M991229.………28676 234056....………28614 YC1UBA.……………28591
F00M147746.………28669 F00M991231.………28662 234127....………28614 YC1U10A352BB……28591
F00M147747.………28672 F00M991232.………28602 234149....………28651 YM2E10N356AA...…28588
F00M147760.………28602 F00M991234.………28653 234169....………28669 YP2C10A352AA……28591
F00M147764.………28614 F00M991238.………28715 234401....………28681
F00M147800.………28677 F00M991240.………28713 234569....………28593
F00M147801.………28583 F00M991241.………28700 234793....………28643 DELPHI ZNP
F00M147806.………28674 F00M991246.………28707 234794....………28647 10480341…………28621
F00M147808.………28653 F00M991247.………28649 234795....………28630 10484670…………28621
F00M147878.………28705 F00M991248.………28705 234796....………28659 10493077…………28673
F00M148604.………28590 F00M991252.………28712 234867....………28622 10511026…………28628
F00M391100.………28687 F00M991255.………28659 235157....………28591 211242..…………28607
F00M391104.………28680 F00M991265.………28630 235157...………28591A 53582....…………28604
F00M391105.………28657 F00M991273.………28672 235331....………28631 80403....…………28604
F00M391110.………28685 F00M991284.………28583 235424....………28600
F00M391112.………28704 F00M991286.………28653 235476....………28658
F00M391113.………28701 F00M991287.………28649 235478....………28637 DENSO/NIPPON ZNP
F00M391125.………28702 F00M991289.………28718 235479....………28656 021010-1440....……28650
F00M391135.………28687 F00M991300.………28616 235480....………28664 021040-0970....……28642
F00M391138.………28704 F00M991303.………28619 235494....………28655 021040-1001....……28721
F00M391139.………28701 F00M991308.………28638 235503....………28693 021040-1040....……28721
F00M991002.………28583 F00M991391.………28657 235506....………28677 021040-1042....……28721
F00M991016.………28602 F010LD1120..………28631 235507....………28653 021040-1180....……28721
F00M991039.………28586 235508....………28680 021040-1110....……28714
DENSO/NIPPON ZNP HITACHI ZNP IKA ZNP IKA ZNP
021040-1190....……28714 GD218089-1 ..……28628 3 3577 1……………28630 3 5356 1……………28615
021040-1241....……28717 GD218509..………28711 3 3579 1……………28647 3 5357 1……………28663
021040-1450....……28714 GD218752..………28654 3 3580 1……………28648 3 5358 1……………28668
021040-1570....……28678 GD218964..………28661 3 3581 1……………28646 3 5359 1……………28636
081020-0010....……28615 L1100G-7500..……28581 3 3582 1……………28656 3 5360 1……………28706
081020-0011....……28615 L170G-25003..……28639 3 3583 1……………28581 3 5361 1……………28715
104210-3510....……28627 3 3584 1……………28672 3 5362 1……………28623
104210-4880....……28696 3 3586 1……………28651 3 5363 1……………28700
121041-0580....……28606 HYUNDAI ZNP 3 3587 1……………28607 3 5364 1……………28721
121041-1140....……28663 5021040108..………28615 3 3588 1……………28591 3 5365 1……………28718
K406701……………28613 3 3588 1 …………28591A 3 5366 1……………28652
3 3589 1……………28613 3 5367 1……………28687
FIAT ZNP 3 3590 1……………28681 3 5369 1……………28705
46441617..….……28719 IKA ZNP 3 3591 1……………28669 3 5374 1……………28688
55186280..….……28648 3 3515 1……………28585 3 3592 1……………28708 3 5378 1……………28696
77362558..….……28614 3 3516 1……………28584 3 3594 1……………28714
77362721..….……28648 3 3517 1……………28605 3 3595 1……………28717
77363565..….……28713 3 3518 1……………28582 3 3596 1……………28606
9948225...…..……28617 3 3520 1……………28583 3 4200 0 …………28580-5 INA ZNP
9949580..…..……28596 3 3521 1……………28599 3 5301 1……………28710 F-225355.4….………28605
9949627...…..……28651 3 3522 1……………28595 3 5302 1……………28686 F-225355.5….………28605
9951162....….……28617 3 3524 1……………28610 3 5303 1……………28633 F-225355.6….………28605
3 3525 1……………28629 3 5306 0 …………28580-4 F-225355.7….………28605
3 3526 1……………28638 3 5307 1……………28671 F-225643.4….………28607
FORD ZNP 3 3527 1……………28596 3 5309 1……………28675 F-225643.5….………28607
10451570.……..……28604 3 3528 1……………28639 3 5310 1……………28674 F-225643.6….………28607
10453582.……..……28604 3 3529 1……………28609 3 5311 1……………28664 F-225643.7….………28607
3395459...……..……28588 3 3530 0 …………28580-1 3 5312 1……………28685 F-225643.9….………28607
1S7U10A352DB....…28681 3 3531 1……………28604 3 5313 1……………28673 F-225644.4….………28582
2M5U10A352AA ...…28684 3 3532 1……………28611 3 5314 1……………28659 F-225644.5….………28582
2PSU10A352BA……28693 3 3533 1……………28612 3 5315 1……………28719 F-225644.6….………28582
5M5Q10344AA......…28655 3 3534 1……………28588 3 5316 1……………28634 F-225644.7….………28582
5M5Q10344AB......…28655 3 3537 1……………28621 3 5317 1……………28655 F-225653.3….………28595
6S4U10A352AA ...…28684 3 3538 1……………28597 3 5318 1……………28616 F-225653.4….………28595
XW4U10A352AA...…28588 3 3539 1……………28642 3 5319 1……………28679 F-225653.5….………28595
YC1T10A352AC ...…28590 3 3540 1……………28617 3 5323 1……………28677 F-225653.6….………28594
YC1T10A352BA ...…28590 3 3541 1……………28594 3 5325 1……………28713 F-225653.7….………28594
YC1U10352BA..……28591 3 3542 1……………28598 3 5326 1……………28662 F-225653.8….………28595
YC1U10A352BA……28591 3 3543 1……………28641 3 5327 1……………28712 F-225653.9….………28595
YC1U10A352BA …28591A 3 3544 1……………28692 3 5328 1……………28628 F-225653.10...………28594
YC1UBA .……………28591 3 3545 1……………28587 3 5329 1……………28644 F-226322.4….………28599
YC1U10A352BB……28591 3 3546 1……………28592 3 5331 1……………28693 F-226322.6….………28598
YC1U10A352BB …28591A 3 3547 1……………28683 3 5332 1……………28600 F-226322.8….………28599
YM2E10N356AA...…28588 3 3548 1……………28586 3 5333 1……………28660 F-226322.9….………28598
YP2C10A352AA……28591 3 3549 1……………28622 3 5334 1……………28657 F-226322.10...………28598
YP2C10A352AA …28591A 3 3555 1……………28631 3 5335 1……………28680 F-226322.11...………28598
VP2C1U10352AA .…28636 3 3556 1……………28608 3 5336 1……………28704 F-226387……………28637
3 3557 1……………28619 3 5337 1……………28701 F-226387.4.…………28637
3 3558 1……………28593 3 5338 1……………28702 F-226387.6.…………28637
GM ZNP 3 3560 1……………28637 3 5339 1……………28666 F-226556……………28585
09195337..………28640 3 3561 1……………28690 3 5340 1……………28667 F-226556.4….………28585
93170214..………28640 3 3562 1……………28590 3 5341 1……………28694 F-226556.5….………28585
93172295..………28707 3 3563 1……………28658 3 5342 1……………28676 F-226556.6….………28585
93178273..………28648 3 3564 1……………28645 3 5343 1……………28653 F-226556.7….………28585
93182514..………28623 3 3565 1……………28665 3 5344 1……………28649 F-226804.4….………28584
93297735..………28593 3 3568 1……………28643 3 5345 1……………28716 F-226804.5….………28584
97186700..………28628 3 3569 1……………28709 3 5346 1……………28670 F-226804.6….………28584
3 3570 0 …………28580-3 3 5347 1……………28682 F-226804.7….………28584
3 3571 1……………28640 3 5348 1……………28689 F-226954.3….………28610
HITACHI ZNP 3 3572 1……………28707 3 5349 1……………28661 F-226954.4….………28610
GD214998-1..……28583 3 3573 1……………28614 3 5351 1……………28711 F-226954.5….………28610
GD215554-1...……28639 3 3574 1……………28691 3 5352 1……………28654 F-226962.8….………28632
GD216009.…..……28581 3 3575 0 …………28580-2 3 5353 1……………28703 F-227079.04..….……28629
GD216009-02..……28581 3 3576 1……………28602 3 5354 1……………28684 F-227079.05..….……28629
GD217756.…..……28673 3 5355 1……………28678 F-227079.4….………28629
INA ZNP INA ZNP INA ZNP INA ZNP
F-227079.5….………28629 F-230759.1….………28641 F-233970.3…………28645 F-238215.01...………28690
F-227628.4….………28583 F-230759.2….………28641 F-234359……………28658 F-238215.02...………28690
F-227628.5….………28583 F-230825.2….………28683 F-234359.03...………28658 F-238215.2….………28690
F-227628.6….………28583 F-230825.3….………28683 F-234359.2….………28658 F-238216……………28709
F-227628.7….………28583 F-230846.1….………28596 F-234359.3….………28658 F-238419.02...………28652
F-227628.8….………28583 F-230846.2….………28596 F-234563.2….………28664 F-238512.02...………28662
F-227820.4….………28638 F-230846.3….………28597 F-234563.04...………28664 F-238512.03...………28662
F-227820.6….………28638 F-230866.4….………28617 F-234637……………28646 F-238512.05...………28662
F-227820.8….………28638 F-230866.7….………28617 F-234637.1….………28646 F-238512.06...………28662
F-228215……………28692 F-231108……………28642 F-235152.1….………28592 F-238512.5….………28662
F-228215.04..….……28692 F-231142……………28630 F-235152.2….………28592 F-238822……………28663
F-228215.1….………28692 F-231142.01..………28630 F-235152.3….………28592 F-238822.01...………28663
F-228411.02..….……28686 F-231142.05..………28630 F-235152.4….………28592 F-238918.01...………28666
F-228411.04..….……28686 F-231142.08..………28630 F-235449……………28673 F-238918.02...………28666
F-228411.2….………28686 F-231142. 1….………28630 F-235449.02.….……28673 F-239356……………28680
F-228618.4….………28596 F-231618.1….………28608 F-235449.03.….……28673 F-239356.01...………28680
F-228618.5….………28596 F-232001……………28643 F-235449.04.….……28673 F-239808.02...………28688
F-228751.2….………28639 F-232001.2.…………28643 F-235449.2....………28673 F-239808.05...………28688
F-228751.3….………28639 F-232030.05..………28644 F-235492……………28693 F-239809.02...………28716
F-228824.1….………28609 F-232030.10..………28644 F-235931……………28684 F-239809.03...………28716
F-228824.4….………28609 F-232288……………28581 F-235931.02...………28684 F-239809.3….………28716
F-228824.6….………28609 F-232288.1….………28581 F-235968……………28659 F-239912.01...………28678
F-228824.7….………28609 F-232288.2….………28581 F-235968.01...………28659 F-239912.03...………28678
F-228824.9….………28609 F-232369.07..………28699 F-235968.08...………28659 F-239973.01...………28652
F-228824.10..….……28609 F-232369.2….………28614 F-236001……………28703 F-239992……………28657
F-228881.2….………28592 F-232369.4….………28614 F-236001.01...………28703 F-239992.01...………28657
F-228881.3….………28592 F-232600……………28622 F-236071.05...………28698 F-240113……………28628
F-229363……………28604 F-232600.1…………28622 F-236127……………28685 F-240113.01.….……28628
F-229363.3….………28604 F-232774.1….………28613 F-236127.01.….……28685 F-240113.03.….……28628
F-229363.5….………28604 F-232774.4….………28613 F-236127.02.….……28685 F-240138……………28653
F-229363.6….………28604 F-232774.03...………28613 F-236127.03.….……28685 F-240138.01.….……28653
F-229363.7….………28604 F-232774.04...………28613 F-236127.1....………28685 F-240139……………28677
F-229603.1….………28611 F-232774.05...………28613 F-236528……………28669 F-240139.02.….……28677
F-229603.4….………28611 F-232854.03.….……28681 F-236528.01...………28669 F-240423……………28691
F-229603.7….………28651 F-232854.06.….……28681 F-236528.02...………28669 F-550181.03.….……28682
F-229603.12..….……28651 F-232854.3….………28681 F-236528.03...………28669 F-550191.03.….……28682
F-229603.13..….……28651 F-232854.6….………28681 F-236528.1….………28669 F-550213.01.….……28674
F-229643.3….………28612 F-233106.01...………28615 F-236566……………28672 F-550213.02.….……28667
F-229643.7….………28612 F-233106.03...………28615 F-236566.01.….……28672 F-550213.06.….……28676
F-229974……………28588 F-233106.04...………28615 F-236566.02.….……28672 F-550213.07.….……28674
F-229974.03.………28622 F-233106.1….………28615 F-236566.1....………28672 F-550213.09.….……28667
F-229974.3….………28622 F-233106.2….………28615 F-236591……………28647 F-550213.7 …………28674
F-229974.4….………28588 F-233197.1….………28619 F-236591.1 …………28647 F-550213.10.….……28674
F-230147.1….………28586 F-233197.2….………28619 F-236675.02...………28660 F-550371……………28694
F-230147.2….………28586 F-233197.3….………28619 F-236675.03...………28660 F-550371.01.….……28694
F-230147.3….………28586 F-233379……………28706 F-236675.3 …………28660 F-550379.02.….……28668
F-230209……………28631 F-233379.01...………28706 F-237045……………28679 F-550395……………28670
F-230209.03..………28631 F-233379.02...………28706 F-237045.02...………28679 F-550395.02.….……28670
F-230209.04..………28631 F-233379.1….………28706 F-237101……………28648 F-550879……………28661
F-230209.3....………28631 F-233525.04...………28587 F-237101.1…………28648 F-550879.01.….……28661
F-230283……………28690 F-233525.1….………28587 F-237481……………28656 F-551034……………28711
F-230283.1....………28691 F-233593……………28593 F-237481.1 …………28656 F-551034.01.….……28711
F-230283.2....………28691 F-233593.1….………28593 F-237481.01...………28656 F-551357……………28653
F-230329.2....………28671 F-233608.01...………28655 F-237481.02...………28656 F-551357.01.….……28653
F-230329.4....………28671 F-233608.02...………28655 F-237653……………28616 F-551359……………28665
F-230401……………28602 F-233608.03...………28655 F-238005.02.….……28671 F-551406……………28649
F-230401.6….………28602 F-233608.1….………28655 F-238120……………28675 F-551406.1 …………28649
F-230401.8….………28602 F-233608.2….………28655 F-238120.01...………28675 F-551657.01.….……28689
F-230753……………28621 F-233834……………28709 F-238120.02...………28675 F-551657.02.….……28689
F-230753.03.….……28621 F-233834.01...………28665 F-238163……………28600 F-551657.03.….……28689
F-230753.06.….……28621 F-233834.02...………28665 F-238163.01...………28600 F-551759……………28654
F-230753.3….………28621 F-233834.03...………28665 F-238163.02...………28600 F-551759.01.….……28654
F-230753.6….………28621 F-233834.1….………28665 F-238163.1….………28600 F-552296……………28709
F-230759…….………28641 F-233834.2….………28665 F-238163.2….………28600 F-552699.02.….……28594
F-233970……………28645 F-238215……………28690 F-552861……………28707
INA ZNP LITENS ZNP LUK ZNP MARELLI ZNP
F-552923……………28602 920599....….…..…28721 535006210.…………28647 8362516...….. .……28617
F-552923.1….………28602 920629....….…..…28707 535006310.…………28648 8362516...….. .……28623
F-553392……………28701 920650....….…..…28635 535006410.…………28656 8362959...….. .……28658
F-553392.01..………28701 920685....….…..…28620 535006510.…………28628 83653301..…...……28679
F-553393……………28704 920693....….…..…28710 535006810.…………28709 85561381..…...……28719
F-553393.01..………28704 920720....….…..…28714 535006910.…………28665 85562751..…...……28617
F-553448……………28705 920731....….…..…28687 535007030.…………28590 85562931..…...……28617
F-553470……………28583 920752....….…..…28717 535007130.…………28707
F-553857.03...………28716 920755....….…..…28708 535007210.…………28602
F-554053.01.….……28623 920789....….…..…28606 535007310.…………28651
MAZDA ZNP
F-554053.02.….……28623 920796....….…..…28713 535007410.…………28681
BPE818300……..…28622
F-554765.03.….……28621 920797....….…..…28700 535007510.…………28672
BPE918300……..…28622
F-556174.01...………28702 920801....….…..…28715 535007610.…………28644
FS0518300……..…28622
F-556234.01...………28712 920802....….…..…28696 535007710.…………28607
GY0218330...…..…28588
F-556234.02...………28712 920834....….…..…28650 535007810.…………28690
GY0218330A…..…28622
F-556234.2….………28712 920850....….…..…28718 535007910.…………28613
GY0218W37Z…..…28622
F-556599.01...………28592 535008010.…………28660
LF1818330 ...…..…28600
F-556614……………28693 535008110.…………28662
LW1818W11..…..…28600
F-556615……………28681 535008210.…………28669
RF5C18300 ..…..…28703
F-557045……………28603 LUK ZNP 535008310.…………28673
F-558404……………28636 535000110.…………28605 535008410.…………28685
F-559320……………28619 535000310.…………28582 535008510.…………28664
535000410.…………28595 535008610.…………28659 MELCO ZNP
F-559585……………28604
535000510.…………28594 535008710.…………28679 A252C54375..…..…28668
F-563432.1….………28590
535000710.…………28599 535008810.…………28675 A628X91171..…..…28588
535000810.…………28598 535008910.…………28674 A628X91371..…..…28622
535000910.…………28585 535009010.…………28693 A628X92171..…..…28600
535001010.…………28584 535009110.…………28654 BPE818300……..…28622
535001110.…………28610 535009210.…………28661 BPE918300……..…28622
535001210.…………28583 535009310.…………28711 FS0518300……..…28622
ISUZU ZNP 535001310.…………28692 535009410.…………28600
8972293660....……28686 535001410.…………28596 535009510.…………28677
535001510.…………28609 535009610.…………28653 MERCEDES ZNP
535001610.…………28604 535009810.…………28655 1661550215....………28641
JOHN DEERE ZNP 535001710.…………28588 535009910.…………28712 2661550115....………28652
AL158161....…....…28706 535001810.…………28586 535010010.…………28684 2711540902....………28643
AL161112....…....…28706 535002010.…………28641 535010110.…………28716 2711550016....………28643
AL166836....…....…28706 535002110.…………28683 535010210.…………28667 2711550115....………28643
535002210.…………28597 535010410.…………28670 6021500060....………28692
535002310.…………28617 535010510.…………28682 6041500060....………28582
KIA ZNP 535002410.…………28642 535010610.…………28694 6041500160....………28607
535002510.…………28587 535010710.…………28678 6041500360....………28582
406607...….. ...……28613
535002610.…………28629 535010810.…………28680 6041500460....………28637
K80118W11...…..…28588
535002810.…………28592 535011010.…………28615 6041500560....………28607
OK29T18300…..…28622
535003010.…………28612 535011110.…………28689 6041500660....………28637
OK58818W11…..…28608
535003210.…………28631 535011210.…………28663 6111500160....………28609
535003310.…………28621 535011310.…………28653 6111500360....………28604
535003410.…………28608 535011410.…………28668 6111501650....………28604
LESTRE ZNP 6111550015....………28604
535003510.…………28622 535011510.…………28623
79202015.....…..…28584 535003710.…………28658 535011610.…………28634 6111550215....………28609
79202019.....…..…28605 535003810.…………28686 535011710.…………28633 6111550315....………28619
79202031.....…..…28585 535003910.…………28611 535011810.…………28616 6111550415....………28604
79202032.....…..…28595 535004110.…………28630 535011910.…………28657 6111550515....………28619
79202035.....…..…28594 535004210.…………28643 535012010.…………28636 6111550615....………28609
79202037.....…..…28596 535004410.…………28581 535012110.…………28701 611155 0715...………28619
79202038.....…..…28586 535004610.…………28645 535012210.…………28666 6281500060....………28685
79202042.....…..…28629 535004810.…………28646 535012310.…………28676 6281500860....………28685
79202044.....…..…28619 535004910.…………28703 535012410.…………28649 6281550015....………28683
535005010.…………28619 535012510.…………28704 6291500060....………28680
535005110.…………28637 535012710.…………28671 6291500160....………28657
LITENS ZNP 535005210.…………28638 535012810.…………28702 6401500060....………28644
920501....….…..…28640 535005310.…………28639 535012910.…………28652 6401500160....………28644
920574....….…..…28590 535005510.…………28691 535013110.…………28706 6401500360....………28716
920583....….…..…28591 535005910.…………28614 535013910.…………28705 6401500460....………28716
920583..….…..…28591A 535006010.…………28593 535014010.…………28688 6401500560....………28716
MERCEDES ZNP OPEL ZNP TOYOTA ZNP VALEO ZNP
6421500660....………28688 55186280..………28710 E91-4101……………28625 2603330...….……28688
6421500760....………28689 55352897..………28708 E91-4102……………28624 2603331...….……28689
6421500860....………28685 61895226..………28707 2603341...….……28671
6461500260....………28659 93172295..………28707 2603530...….……28647
6481550015....………28659 93175986..………28664 VALEO ZNP 2604099...….……28630
6681550015....………28610 93297735..………28593 580359.…….……28710 2604221...….……28682
6681550215....………28644 97229366..………28686 583516.…….……28593 2604332...….……28671
6681550615....………28644 593490.…….……28594 2604504...….……28583
6681550715....………28610 593491.…….……28583 2604510...….……28630
9061550215....………28709 PAL MAG ZNP 593492.…….……28610 2604641...….……28688
9061550315....………28690 0138600....………28583 593493.…….……28641 2604787...….……28649
9061550715....………28665 0138601....………28583 593495.…….……28582 2655139...….……28607
9061550815....………28691 0138620....………28586 593514.…….……28612 2655703...….……28613
9061551215....………28709 593515.…….……28592
9061551315....………28690 593516.…….……28646
9061551415....………28665 PEUGEOT ZNP 593517.…….……28592
9061551515....………28691 5705.4F...………28611 593521.…….……28611 VISTEON ZNP
9061552115....………28690 5705.CJ..………28687 593527.…….……28651 VP2M5U10A352AA.…28684
593539.…….……28671 VP2PSU10A352BA.…28693
593554.…….……28612 VP6S4U10A352AA.…28684
POONG SUNG ZNP 593600.…….……28583
MITSUBISHI ZNP 72011-0740...…...…28608 593610.…….……28633
A660C300EX...………28634 72011-0750...…...…28645 593618.…….……28644 VM-MOTORI ZNP
593625.…….……28643 MS1210411140 ..…….28663
593778.…….……28630 MSY836251600..…….28623
NISSAN ZNP PORSCHE ZNP 593782.…….……28656
23100-ED000....……28603 99660315250....……28587 593832.…….……28647
23150-2W200....……28639 593860.…….……28648 VOLKSWAGEN ZNP
23150-2W20A...……28639 593891.…….……28710 021903119G..……….28583
23151-6N200.....……28581 RENAULT ZNP 593907.…….……28651 021903119H..……….28638
028903165………….28595 7700110616....……28633 593977.…….……28652 021903119J ..……….28673
038903119………….28584 7700426849....……28612 593999.…….……28583 022903119A..……….28583
038903119A..……….28583 7701055871....……28592 595203.…….……28671 022903119B..……….28594
038903119L .……….28597 7701207807....……28592 595210.…….……28682 022903119C.……….28583
038903119M.……….28594 7701477502....……28592 595226.…….……28660 028903119A..……….28583
038903119P .……….28598 7711134312 ....……28646 595239.…….……28689 028903119AA.. …….28605
038903119Q.……….28586 8200113636....……28634 2220306...….……28593 028903119AC..…….28594
038903119T..……….28583 8200489514....……28660 2546778...….……28583 028903119AM..…….28583
038903165………….28584 2546952...….……28592 028903119P..……….28605
03C903119A.……….28677 SAAS ZNP 2546999...….……28610 028903119S..……….28585
03D903119A.……….28593 5340393....………28686 2547128...….……28582 028903119T..……….28595
045903119………….28649 5543814....………28664 2547439...….……28594
VOLVO ZNP
058903119C.……….28599 2547655...….……28612
8641982...….……28592
068903119B.……….28630 2547737...….……28641
SCANIA ZNP 8676497...….……28602
06B903119B.……….28630 2547917...….……28611
12786853....………28707 9404328...….……28629
070903201C.……….28616 2548207...….……28593
9459747...….……28602
071903119B.……….28596 2548543A.….……28614
9472909...….……28642
071903119L.……….28596 2548621...….……28646
071903165………….28596 SUZUKI ZNP 2549800...….……28619
074903119E.……….28638 437504....………28710 2549815...….……28671
377903015………….28631 2549858...….……28630
377903015A……….28631 2574439...….……28594
WAI ZNP
24-1283.….….……28621
SWS ZNP 2600001...….……28612
24-13870.…………28620
1335160....………28584 2600161...….……28648
24-2279.….….……28588
2600166A…..……28644
24-2280.….….……28622
2601010...….……28660
24-2282.….….……28681
OPEL ZNP TOYOTA ZNP 2601052...….……28647
24-81100.…………28628
1204366....………28628 27415-0L030..………28625 2601593...….……28656
24-81107.…………28581
1204376....………28640 27415-0T010..………28650 2601991...….……28652
24-81109.…………28639
1204378....………28664 27415-0W040.………28696 2602484...….……28677
24-82275.…………28642
1204392....………28648 27415-30010..………28626 2602751...….……28716
24-91103.…………28587
1204413....………28623 27415-30020..………28625 2602877...….……28651
24-91104.…………28602
12770125..………28718 510-30807..…………28618 2602881...….……28682
24-91105.…………28605
12786853..………28707 519-40420..…………28601 2602896...….……28689
24-91106.…………28595
WAI ZNP WOODAUTO ZNP WOODAUTO ZNP ZEN ZNP
24-91107.…………28584 EC4223..........……28633 EC4366..........……28649 2.05.0432.0..………28646
24-91252.…………28607 EC4224..........……28719 EC4368..........……28670 2.05.0433.0..………28710
24-91253.…………28598 EC4225..........……28629 EC4370..........……28689 2.05.0437.0..………28651
24-91254.…………28582 EC4226..........……28638 EC4371..........……28661 2.05.0438.0..………28588
24-91255.…………28583 EC4227..........……28639 EC4372..........……28711 2.05.0440.0..………28606
24-91256.…………28594 EC4228..........……28634 EC4373..........……28654 2.05.0445.0..………28683
24-91257.…………28585 EC4229..........……28611 EC4374..........……28703 2.05.0448.0..………28630
24-91258.…………28586 EC4230..........……28612 EC4375..........……28684 2.05.0449.0..………28648
24-91259.…………28599 EC4232..........……28621 EC4376..........……28678 2.05.0450.0..………28614
24-91260.…………28597 EC4234..........……28592 EC4377..........……28615 2.05.0453.0..………28647
24-91261.…………28629 EC4235..........……28622 EC4378..........……28663 2.05.0454.0..………28628
24-91262.…………28596 EC4236..........……28631 EC4379..........……28668 2.05.0455.0..………28640
24-91263.…………28609 EC4237..........……28608 EC4380..........……28636 2.05.0456.0..………28672
24-91264.…………28604 EC4238..........……28619 EC4381..........……28706 2.05.0457.0..………28693
24-91265.…………28619 EC4239..........……28593 EC4383..........……28652 2.05.0458.0..………28669
24-91266.…………28590 EC4241..........……28637 EC4384..........……28705 2.05.0459.0..………28613
24-91267.…………28591 EC4242..........……28690 EC4385..........……28708 2.05.0460.0..………28645
24-91268.…………28631 EC4243..........……28658 EC4387..........……28714 2.05.0461.0..………28643
24-91270.…………28632 EC4244..........……28645 EC4388..........……28717 2.05.0462.0..………28655
24-91271.…………28605 EC4245..........……28665 EC4391..........……28713 2.05.0463.0..………28659
24-91272.…………28683 EC4246..........……28644 EC4392..........……28715 2.05.0466.0..………28608
24-91274.…………28630 EC4248..........……28643 EC4393..........……28700 2.05.0467.0..………28682
24-91276.…………28640 EC4249..........……28709 EC4395..........……28718 2.05.0468.0..………28634
24-91277.…………28672 EC4250..........……28640 EC4396..........……28687
24-91278.…………28614 EC4251..........……28707 EC47600........……28650
24-91279.…………28638 EC4252..........……28614 EC47611........……28688
24-93250.…………28617 EC4253..........……28691
24-94250.…………28593 EC4255..........……28630
24-94251.…………28611 EC4257..........……28647
24-94254.…………28633 EC4258..........……28648
24-94256.…………28612 EC4259..........……28646
EC4260..........……28656 ZEN ZNP
EC4261..........……28581 2.05.0374.0..………28593
EC4262..........……28672 2.05.0375.0..………28607
EC4264..........……28651 2.05.0376.0..………28598
WOODAUTO ZNP EC4272..........……28628 2.05.0377.0..………28582
EC40029........……28669 EC4273..........……28659 2.05.0378.0..………28583
EC4065..........……28582 EC4274..........……28682 2.05.0379.0..………28617
EC4066..........……28607 EC4275..........……28613 2.05.0380.0..………28594
EC4067..........……28585 EC4276..........……28681 2.05.0381.0..………28605
EC4068..........……28584 EC4278..........……28686 2.05.0382.0..………28595
EC4069..........……28605 EC4279..........……28671 2.05.0383.0..………28584
EC4070..........……28595 EC4280..........……28675 2.05.0384.0..………28585
EC4072..........……28604 EC4281..........……28674 2.05.0385.0..………28586
EC4073..........……28602 EC4282..........……28664 2.05.0387.0..………28599
EC4074..........……28597 EC4283..........……28685 2.05.0388.0..………28597
EC4075..........……28642 EC4284..........……28673 2.05.0389.0..………28592
EC4076..........……28583 EC4287..........……28616 2.05.0390.0..………28629
EC4077..........……28609 EC4288..........……28679 2.05.0392.0..………28596
EC4078..........……28610 EC4324..........……28677 2.05.0393.0..………28609
EC4079..........……28588 EC4325..........……28662 2.05.0394.0..………28604
EC4080..........……28596 EC4326..........……28712 2.05.0395.0..………28619
EC4081..........……28598 EC4333..........……28693 2.05.0396.0..………28611
EC4082..........……28594 EC4336..........……28600 2.05.0403.0..………28590
EC4083..........……28617 EC4341..........……28660 2.05.0408.0..………28591
EC4084..........……28599 EC4356..........……28657 2.05.0409.0..………28631
EC4085..........……28586 EC4357..........……28680 2.05.0410.0..………28612
EC4086..........……28692 EC4358..........……28704 2.05.0411.0..………28641
EC4087..........……28587 EC4359..........……28701 2.05.0419.0..………28622
EC4088..........……28641 EC4360..........……28702 2.05.0422.0..………28632
EC4089..........……28683 EC4361..........……28666 2.05.0425.0..………28638
EC4092..........……28590 EC4362..........……28667 2.05.0426.0..………28602
EC4095..........……28591 EC4363..........……28694 2.05.0429.0..………28681
EC4103..........……28655 EC4364..........……28676 2.05.0431.0..………28639
EC4365..........……28653
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28581
ZNP-28581 Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
HITACHI 3 3583 1 F-232288 ID OD1 R Nissan:Altima 2.0/2.5 GDI
GD216009 F-232288.1 17 56.5 6
GD216009-2 CARGO F-232288.2
L1100G-7500 233989 535 0044 10
NISSAN
23151-6N200

ZNP-28582
ZNP- Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
28582
28581 BOSCH 3 3518 1 F-225644.4 ID OD1 R Mercedes Benz: C
1126601568 F-225644.5 17 61 6 200TD,220TD,250TD, E
DB CARGO F-225644.6 200 D,220D,250D,TD
6041500060 138073 F-225644.7 290D,300D,TD,G 300DT
6041500360 535 0003 10 S300TD,Sprinter 208,
VALEO 210,212,308,310,312D
2547128 ,408,410,412,512,612
593495 ,812D Vario,
Unimog U90, U 100L

ZNP-
ZNP-28583 Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
28583
28581 BOSCH 3 3520 1 F-227628.4 ID OD1 R Audi: A2 1.2/1.4
F00M991002 F-227628.5 17 61 6 TDI, 1.3 TDI 3L,
F00M991122 CARGO F-227628.6 ford: Galaxy 1.9
F00M991206 230293 F-227628.7 TDI, 2.8i 24V
HITACHI VALEO F-227628.8 Seat:Alhambra,Altea
GD214998-1 593491 535 0012 10 ,Arosa 1.42.0T/TDI
VW 593600 Skoda: Fabia 1.4
028903119AM 593999 TDI/ 1.9 SDI,
038903119A 2546778 Volkswagen: Bora
038903119T 2604504 1.9TDI, 2.3, 2.8,-
ZNP-
ZNP-28584 Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
28584
28583
28581 BOSCH 3 3516 1 F-226804.4 ID OD1 R Audi: A3 1.9TDI
1126601559 F-226804.5 17 61 6 Skoda: Octavia,-
VW CARGO F-226804.6 Kombi 1.9SDI, TDI
038903119 138203 F-226804.7 Volkswagen:Bora
038903165 IAT 535 0010 10 1.6,-Variant/1.8,-T,
LESTER 25141 Golf IV 1.9SDI/TDI,
79202015 2.3 V5, New Beetle
SWS 1.9TDI, Sh 1 8T 20V
1335160 SEAT: Alhambra 1.8
Turbo
ZNP-28581
ZNP-28585
ZNP-28583 Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3515 1 F-226556.4 ID OD1 R Seat: Arosa 1.7
1126601556 F-226556.5 17 61 5 SDI,SDI
1126601557 CARGO F-226556.6 Skoda: Felicia I,
VW 138282 F-226556.7 Fun, Kombi 1.9 D,
028903119S 535 0009 10 Pickup 1.9 D
LESTER Volkswagen: Lupo
79202031 1.7SDI, Polo 1.7DI,
SDI, 1.9SDI

Page 1
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28586
ZNP-28581
ZNP-28586 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3548 1 F-230147.1 ID OD1 R Seat: Arosa 1.7 SDI
F00M991039 F-230147.2 17 61 5 Volkswagen: Lupo 1.7
VW CARGO F-230147.3 SDI, Polo 1.7 SDI
038903119Q 230309 535 0018 10 /1.9 SDI
LESTER
79202038
PAL MAG
0138620

ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28587 Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3545 1 F-233525.04 ID OD1 R Porsche: Boxster 2.7
F00M991105 F-233525.1 17 58 6 / 3.2 S, 911 3.4 24V
PORSCHE CARGO 535 0025 10 Carrera, 911 3.6
99660315250 230315 Carrera,-Cabrio,-
Coupè,-S, 911 3.6
Carrera Targa, 911
3.6 GT2, Turbo
Cabrio,-Coupè,-S

ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28588 Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
FORD 3 3534 1 F-229974 ID OD1 R Ford:Probe 2.5
3395459 F-229974.4 17 65 6 KIA:
XW4U10A352AA CARGO 535 0017 10 Mazda: 626 IV
YM2E10N356AA 230308 Hatchback
KIA Mitsubishi:
K80118W11
MAZDA
GY0218330
MELCO
A628X91171
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28589 Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
ID OD1 R
8576A01-J0762 17 63 5

ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28590 Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3562 1 F-563432.1 ID OD1 R Ford: Transit 2.4
F00M991078 535 0070 30 17 61.5 7 Diesel, FT 260 K/S,
F00M991116 CARGO FT 280 L,M,S, FT 300
F00M991192 233657 S, FT 310 S, FT 330
F00M148604 K/S, L,M,S, FT 350
FORD EL,L,M, FT 430 EL,M
YC1U10A352BA
YC1T10A352AC
LITENS
920574

Page 2
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28591 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
FORD 3 3588 1 ID OD1 R Ford:Transit 2.4
YC1U10352BA 17 61 7 Diesel,
YC1U10A352BA CARGO Motocraft: Version
YC1U10A352BB 235157
YP2C10A352AA
LITENS
920583

ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28592 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 3546 1 F-228881.2 ID OD1 R Renault: Clio 1.4
2546952 F-228881.3 17 61 6 /1.6 Megane 1.4 /1.6
593515 CARGO F-235152.1 Mitsubishi:Carisma,
593517 230522 F-235152.2 Renault Clio ll,
8641982 F-235152.3 Kangoo,
RENAULT F-235152.4 Volvo: S40 I, V40
7701055871 F-556599.01 Kombi
7701207807 535 0028 10
7701477502

ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28593 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 3558 1 F-233593 ID OD1 R General Motors:
2220306 F-233593.1 17 61 6 Blazer 2.8 D
2548207 CARGO 535 0060 10 Mercedes:Sprinter,
583516 234569 Nissan - Datsun:
GM Frontier - MWM 2.8
93297735 Diesel
VW Troller:MWM 2.8
03D903119A Diesel
Volkswagen: 3 cyl.
Skoda: 3 cyl.
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28594 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3541 1 F-225653.10 ID OD1 R Audi: A4 1.9 TDI,-
F00M991043 F-225653.6 17 61 5 Avant,-quattro,
F00M991045 CARGO F-225653.7 Porsche:911 Series
F00M147724 230302 F-552699.02 3.4L e 3.6L,Boxster
VALEO 535 0005 10 Seat:Alhambra 1.9
2547439 VW TDI,Cordoba 1.9TDI,
2574439 022903119B Skoda:Superb 2.0
593490 028903119AC Ford:Galaxy 1.9TDI
038903119M Volkswagen: Passat
1.9 TDI,-Syncro,-
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28595 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3522 1 F-225653.3 ID OD1 R Audi: A4 1.9 TDI,-
1126601566 F-225653.4 17 61 5 Avant,-quattro
F00M061010 CARGO F-225653.5 Volkswagen:
VW 230083 F-225653.8 Passat/-Variant
028903119T F-225653.9 1.9TDI,-Syncro
028903165 535 0004 10
LESTER
79202032

Page 3
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28596 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3527 1 F-228618.4 ID OD1 R Volkswagen:Passat
1126601593 F-228618.5 17 61 6 2.3 VR5,Passat
F00M991044 CARGO F-230846.1 Variant 2.3 VR5,
F00M147723 230306 F-230846.2 Syncro
FIAT 535 0014 10
9949580 LESTER
VW 79202037
071903119B
071903119L
071903165
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28597 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3538 1 F-230846.1 ID OD1 R Skoda:Superb 1.8 T/
F00M991044 F-230846.2 17 61 6 2.8 V6
VW CARGO F-230846.3 Volkswagen:Amotin,B
038903119L 230312 535 0022 10 ora 2.3 V5/ VR5,
FIAT Golf IV,New Beatle
9949580 2.3 V5,Syncro,
Vatriant,

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28598 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IK
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 A3542 1 F-226322.10 ID OD1 R Audi: A4 1.6,-Avant,
F00M991042 F-226322.11 17 61 6 1.8,-Avant,-
VW CARGO F-226322.6 quattro,-TA6 1.8T,-
038903119P 230304 F-226322.9 Avant,-quattro
535 0008 10 Skoda: Superb 2.0.
Volkswagen: Passat
1.6,1.8 T,2.0.Passat
1.8 20V. Passat
Variant 1.6, 1.8 T,
2.0.Syncro 1.8T 20V
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28599 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3521 1 F-226322.4 ID OD1 R Audi: A4 1.6,-Avant,
1126601567 F-226322.8 17 61 5 1.8,-Avant,-
F00M147722 CARGO 535 0007 10 quattro,-T, A6
VW 237600 1.8T,-Avant,-quattro
058903119C Volkswagen:Passat
1.8T 20v,Syncr
Volkassat 1.8T
20v,Syncro

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28600 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
MAZDA 3 5332 1 F-238163 ID OD1 R MAZDA 6:Altenza
LF1818330 F-238163.1 17 59 6 2.0/2.3l
LW1818W11 CARGO F-238163.01
MELCO 235424 F-238163.02
A628X92171 F-238163.2
535 0094 10

Page 4
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28601 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
ID OD1 R Ford:CROWN VICTORIA
519-40420 17 59 6 4.6L(281) V8 2003-
ZEN 2005
2.05.0406.0 Mercury:GRAND
MARQUIS 4.6L(281) V8
2003-2005

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28602 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3576 1 F-552923 ID OD1 R Volvo:C70 2.0/2.3/
F00M991016 F-552923.1 17 61 6 2.4,-T,-Cabrio,-Coup
F00M991061 CARGO F-230401 è,S40 I 1.6/1.8/2.0,
F00M991156 230296 F-230401.6 -Z.S60 2.0,2.3T,2.4,
F00M991232 F-230401.8 -D,-T,Bi-Fuel,R.S70
F00M147760 535 0072 10 2.0-T,2.3/2.4/2.5,-
VOLVO Bi-Fuel.S80 I2.0T,
8676497 2.4,-Bi-FuelAWD.V70
9459747 I+II2.0T,2.4,2.4D,2.
4T,2.5D.XC70 2.3T,
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28603 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
NISSAN F-557045 ID OD1 R NISSAN:VERSO/TIDA
23100-ED000 17 54 6

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28604 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3531 1 F-229363.3 ID OD1 R Mercedes Benz:E200
01221AA4Z0 F-229363.5 17 55 6 CDI, E220 CDI,-T,
01221AA5L0 CARGO F-229363.6 E270 CDI,-T
01221AA7V0 230307 F-229363
FORD F-559585
10451570 DB 535 0016 10
10453582 6111500360
DELLPHI 6111501650
53582 6111550015
80403 6111550415
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28605 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3517 1 F-225355.4 ID OD1 R Ford:Galaxy 1.9 TDI
1126601565 F-225355.5 17 55 6 Seat:Alhambra1.9TDI
VW CARGO F-225355.6 Cordoba,Vario1.9SDI
028903119AA 139281 F-225355.7 TD,TDI,Ibiza 1.9 SDI
028903119P 535 0001 10 Volkswagen: Caddy
LESTER 1.7SDI,1.9TDI,Golf
79202019 III 1.9D,TD,GTD, TDI
-Cabrio,Golf IV
Carbio1.9TDI,1.9TDI
Volvo: S70 2.5 TDI
(D5252T)
Page 5
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28606 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DENSO 3 3596 1 ID OD1 R Ford: 1.25 JTD 4
121041-0580 17 54 6 cyl.
LITENS
920789

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28607 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3587 1 F-225643.4 ID OD1 R Mercedes Benz:
1126601572 F-225643.5 17 61 6 Vito 108D / 110TD
BENS CARGO F-225643.6 2.3 V 230TD
6041500160 138807 F-225643.7 Ssang: Yong Muso,
6041500560 F-225643.9 Korando 2.5 / 2.9,
DELPHI 535 0077 10 Hyundai: Sorrento
211242 2.5 / 2.9
VALEO
2655139

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28608 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
KIA 3 3556 1 F-231618.1 ID OD1 R KIA: Carnival (K V-
OK58818W11 535 0034 10 17 64 5 II ) J3 2.9TDI
POONGSUNG CARGO
720110740 230527

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28609 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3529 1 F-228824.1 ID OD1 R Mercedes Benz:C 200
1126601597 F-228824.10 17 55 6 CDI T / 220 CDI T,E
F00M061023 CARGO F-228824.4 200 CDI/220 CDI
DB 230292 F-228824.6 -T,Sprinter 208CDI,
6111500160 F-228824.9 21 CDI,213CDI,216CDI,
6111550215 535 0015 10 308CDI,311CDI,313CDI
6111550615 ,316CDI,408CDI,
411CDI,413CDI,416CDI
, Vito Bus 108,110,
112 CDI 2.2I
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28610 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 3524 1 F-226954.3 ID OD1 R MERCEDES BENZ:A160
2546999 F-226954.4 17 55 5 CDI-A170 CDI
593492 CARGO 535 0011 10
DB 230297
6681550015
6681550715

Page 6
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28611 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IK
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 A3532 1 F-229603.1 ID OD1 R Citroen: 1.9D / 2.0
593521 F-229603.4 17 54.5 6 / 2.2D, C5,C8,
2547917 CARGO 535 0039 10 Berlingo,Jumper,
PEUGEOT 230523 Peugeot:2.0D,
5705.4F 206,306,307,406,607
FIAT: Scudo 2.0 JTD,
Ducato,Ulysse
Lancia: Zeta

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28612 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
RENAULT 3 3533 1 F-229643.3 ID OD1 R Renault:F9Q-Motor
7700426849 F-229643.7 17 53.5 6 w.air condition,
VALEO CARGO 535 0030 10 Laguna I+II,Traffic
593514 230524 II,Master II
593554 Nissan: Interstar,
2547655 Renault Laguna,
2600001 Laguna II,
GM:Opel Movano,
Vivaro
Volvo:
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28613 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 3589 1 F-232774.1 ID OD1 R Hyundai: Hyundai
2655703 F-232774.03 17 74 7 H1, Porter Pick-up,
HYUNDAI CARGO F-232774.04 Starex 2,5 L,2.5
K406701 237674 F-232774.05 4cyl
406607 F-232774.4 KIA: Sorento 2.5
535 0079 10 CRDi2.5 4cyl

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28614 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3573 1 F-232369.2 ID OD1 R Citroen: Berlingo
F00M991171 F-232369.4 17 58 6 /C3 1.6 HDi,C 4 1.6
F00M991172 CARGO 535 0059 10 2.0 Hdi,Coup
F00M147764 234127 è,Picasso,
FIAT Peugeot:206 1.6/2.0
77362558 Hdi, 206 CC,207 1.4
VALEO /1.6 Hdi,406 2.0 Hdi
2548543A FIAT: Scudo 1.9D /
Ulysse 2.0 16V JTD
Lancia:Phedra 2.0/
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28615 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
HTYBDAU 3 5356 1 F-233106.2 ID OD1 R Hyundai:
5021040108 F-233106.01 15 65.5 6
DENSO CARGO F-233106.03
0810200010 237500 F-233106.04
0810200011 535 0110 10

Page 7
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28616 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5318 1 F-237653 ID OD1 R Volkswagen:
F00M911300 535 0118 10 17 76 California T5 2.5TDI
VW CARGO -4 Motion, Caravelle
070903201C 236531 T5 2.5 TDI,-4
Motion, Multivan T5
2.5 TDI.
-4 Motion,Touareg
2.5
TDI,Transporter
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28617 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
FIAT 3 3540 1 F-230866.4 ID OD1 R Alfa: 145,146,156
9948225 F-230866.7 17 65.5 6 1.9JTD
9951162 CARGO 535 0023 10 Fiat: Brava,Bravo,
MARELLI 230313 Multipla,Punto,1,9JT
8362516 D
85562751 Lancia:Lybra1,9JTD
85562931

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28618 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
ID OD1 R
510-30807 17 56.5 6

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28619 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3557 1 F-233197.1 ID OD1 R MERCEDES BENZ: C
FOOM991099 F-233197.2 17 55 6 200 /220 CDI,-T C30
FOOM991125 CARGO F-233197.3 CDI AMG,-Sportcoup
FOOM991190 232624 F-559320 è,-TSprinter208,211
FOOM991303 535 0050 10 213,216,308,311,313,
DB VALEO 316,408,411,413,
6111550315 2549800 416,616 CDI, 715 C
6111550515 LESTER Accelo Vito108,109,
6111550715 79202044 110,111,112,115 CDI
Viano 2.0 /2.2 CDI
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28620 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
WAI ID OD1 R
24-13870 17 63 6

Page 8
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28621 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DELPHI 3 3537 1 F-230753 ID OD1 R GM: V6 LX5-Motor
10484670 F-230753.3 17 57.3 6 Opel: V6 LX5-Motor
10480341 CARGO F-230753.6 For: Delco AD237
WIA 230526 F-230753.03 Series IR/IF
24-1283 F-230753.06 Alternators
F-554765.03 Used On: (2002-99)
535 0033 10 Oldsmobile Intrigue
3.5L

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28622 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
MAZDA 3 3549 1 F-232600 ID OD1 R Mazda: B-Serie V6
GY0218330A F-232600.1 17 65 6 2.5 l , 626 IV 1.8/
GY0218W37Z CARGO F-229974.3 2.0 l , MX 6 2.0i
KIA 234867 F-229974.03 KIA: Clarus
OK29T18300 535 0035 10 MITSUBISHI:
MELCO
BPE818300
BPE918300
FS0518300
A628X91371
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28623 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
OPEL 3 5362 1 F-554053.01 ID OD1 R Alfa: 145,146,156
1204413 F-554053.02 17 65 6 1.9JTD
GM CARGO 535 0115 10 Fiat: Brava,Bravo,
93182514 235719 Multipla,Punto,1,9JT
VM-MOTORI D
MSY836251600 Lancia: Lybra 1,9JTD
MARELLI
8362516

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28624 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
ID OD1 R Toyota:
E91-4102 17 64.5 7

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28625 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
TOYOTA CARGO ID OD1 R Toyota:hilux 2.5 TD
27415-30020 236763 15 65 7 Engine 2KDFTV,
27415-0L030 KDN,LN1,RZN168,173(9
E91-4101 708-0508)

Page 9
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28626 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
TOYOTA ID OD1 R Toyota:Land Cruiser
27415-30010 17 65 7 90 3.0 TD,
Engine 1KDFTV,KDJ9,
KZJ9,VZJ9,(9901-
0508)

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28627 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
NIPPON ID OD1 R Toyota:
104210-3510 17 59 6

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28628 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
OPEL 3 5328 1 F-240113 ID OD1 R Honda: Civic
1204366 F-240113.01 17 64 6 Isuzu:
GM CARGO F-240113.03 Opel: Astra G,
97186700 238690 535 0065 10 Combo,Corsa C,
HITACHI Meriva Diesel
GD218089-1
DELPHI
10511026

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28629 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3525 1 F-227079.4 ID OD1 R Chrysler: Voyager
F00M061016 F-227079.5 17 61 6 2.5 TD
VOLVO CARGO F-227079.04 Motor: N2
9404328 230519 F-227079.05
LESTER 535 0026 10
79202042

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28630 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3577 1 F-231142 ID OD1 R Audir: A3 1.8 FSI,-
120936706 F-231142.01 17 61 6 Sportback, A4 1.6,-
F00M991108 CARGO F-231142.05 Avant,1.8T.-Avant,-
F00M991265 234795 F-231142.08 Cabrio,-quattro,2.0,
F00M147732 F-231142.1 -Avant,-Cabrio,-
VW VALEO 535 0041 10 (T)FSI,- Quattro, A6
06B903119B 593778 2.0, Avant 2.0
068903119B 2604099
2604510

Page 10
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28631 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3555 1 F-230209 ID OD1 R Volkswagen: Gol
F00M991090 F-230209.3 17 61 6 1.9D, Saveiro III
F010LD1120 CARGO F-230209.03 1.9D, VW Parati III
VW 235331 F-230209.04 1.9D
377903015 535 0032 10
377903015A

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28632 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH F-226962.8 ID OD1 R General Motors:
F00M991134 17 54.6 6 Astra 1.8; 2.0; 2.0
ZEN 16V, Vectra 2.0;
2.05.0442.0 2.2; 2.2 16V, Zafira
2.0; 2.0 16V

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28633 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 5303 1 535 0117 10 ID OD1 R Dacias: Logan 1.4/1.6
593610 17 75 6 Renault:Clio II1.4i
RENAULT CARGO 16V,1.6i,-16V,Kangoo
7700110616 231584 1.4i/1.6i,-Express/
Rapid,Laguna I1.6i16V
-Grandtour,Megane
1.4i 16V,-Cabrio,-
Classic,Scenic 1.4i/
1.6i,Symbol 1.4i16V,
Thalia II1.4i16V/1.6i
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28634 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
RENAULT 3 5316 1 535 0116 10 ID OD1 R Mitsubishi:
8200113636 17 75 5 Nissan:Micra 1.5
MITSUBISHI CARGO Diesel
A660C300EX 233797 Renault:ClioII+III,
Megane II+III,
Scenic II

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28635 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
LITENS ID OD1 R
920650 17 61 8

Page 11
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28636 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VISTEON 3 5359 1 F-558404 ID OD1 R FORD:
VP2C1U10352AA 535 0120 10 17 59.7 7

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28637 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3560 1 F-226387 ID OD1 R Mercedes Benz:
1126601580 F-226387.4 17 55 6 612D, 812D, O 812D
DB CARGO F-226387.6 (Vario)
6041500460 235478 535 0051 10
6041500660

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28638 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3526 1 F-227820.4 ID OD1 R Volkswagen:
F00M061005 F-227820.6 17 73 6 California,
F00M991095 CARGO F-227820.8 Caravelle T4 2.5
F00M991308 230520 535 0052 10 TDI, LT 28,35,46 2.8
VW TDI, Multivan T4 2.5
074903119E TDI, Transporter T4
021903119H 2.5 TDI

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28639 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
HITACHI 3 3528 1 F-228751.2 ID OD1 R Nissan - Datsun:
GD2155541 F-228751.3 17 61 7 Patrol, Terrano 2.7
L170G-25003 CARGO 535 0053 10 ZD
NISSAN 230521
23150-2W200
23150-2W20A

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28640 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3571 1 ID OD1 R Opel: Astra 1.4i -
F00M991076 17 57 5 2.0i, -Cabrio,-
F00M991128 CARGO Caravan, Corsa 1.4i
GM 236762 /1.8i 16V, Signum
09195337 1.8i, Vectra 1.6i
93170214 /1.8i,-Caravan,
OPEL Zafira 1.6i 1.8i
1204376
LITENS
920501

Page 12
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28641 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DB 3 3543 1 F-230759 ID OD1 R Mercedes: A 140, A
1661550215 F-230759.1 17 57 5 160 (M166), A 170,A
VALEO CARGO F-230759.2 190,A 210, Vaneo
2547737 230310 535 0020 10
593493

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28642 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DENSO 3 3539 1 F-231108 ID OD1 R VOLVO: 2.0T,2.4T,
021040-0970 535 0024 10 17 60 6 2.5T,C70,S40,S60,S70
VOLVO CARGO ,S80, V40,V70 I+II,
9472909 230314 XC70,
WAI
24-82275

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28643 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3568 1 F-232001 ID OD1 R Mercedes Benz: C
F00M991138 F-232001.2 17 60 7 160/C180 Kompressor,
DB CARGO 535 0042 10 -Sportcoupè,-T,C 200
2711540902 234793 CGI Kompressor,-
2711550115 Sportcoupè,-T, C 230
2711550016 Kompressor,Sportcoup
VALEO è,-T,CLK 200 CGI
593625 Kompressor,-Cabrio,
Coupè,E 200
Kompressor
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28644 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 5329 1 F-232030.05 ID OD1 R Mercedes Benz: A
2600166A F-232030.10 17 50 5 160 /170 CDI, Vaneo
593618 CARGO 535 0076 10
DB 233847
6401500060
6401500160
6681550215
6681550615

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28645 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
POONG SUNG 3 3564 1 F-233970 ID OD1 R Hyundai: 2.0D
72011-0750 F-233970.3 17 64 6 Avante XD, Elandra,
CARGO 535 0046 10 Trajet XG, Santa Fe
233990 KIA: Cerato,Carens
II, Sportage

Page 13
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28646 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 3581 1 F-234637 ID OD1 R Renault: Motor F9Q
2548621 F-234637.1 17 54 5 1.9 DTI, Laguna II,
593516 CARGO 535 0048 10 Traffic II,Master II
RENAULT 233590 Mitsubishi: Space
7711134312 Star, Carisma
Nissan: Interstar,
Primastar
Volvo: S40, V40

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28647 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 3579 1 F-236591 ID OD1 R Citroën: C5, C8D.
593832 F-236591.1 17 59 6 Peugeot: 406, 806,
2601052 CARGO 535 0062 10 Expert.
2603530 234794

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28648 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
FIAT 3 3580 1 F-237101 ID OD1 R Fiat: Grande Punto
55186280 F-237101.1 17 59 6 1.3 I JTD, Idea 1.3
77362721 CARGO 535 0063 10 I JTD, Panda 1.3 I
OPEL 236995 JTD
1204392 Lancia: Ypsilon
VALEO Opel: Agila, Astra
593860 H, Combo, Corsa C,
2600161 Meriva, Tigra
GM Twintop
93178273
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28649 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5344 1 F-551406 ID OD1 R SEAT: Cordoba, Ibiza
F00M991247 F-551406.1 17 55 6 1.4 TDI
F00M991287 CARGO 535 0124 10 Skoda: Fabia,-Kombi
VALEO 235695 1.4 TDI, Roomster
2604787 1.4 TDI
VW Volkswagen:Polo 1.4
045903119 TDI

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28650 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
CHRYSLER ID OD1 R Toyota:
04861506AE 17 61 6
04861506AG
LITENS
920685
920834
DENSO
021010-1440
TOYOTA
27415-0T010

Page 14
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28651 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 3586 1 F-229603.7 ID OD1 R Citroën:2.0 D DW
2548543 F-229603.12 17 59 6 10/12 150A.
2602877 CARGO F-229603.13 Fiat:Ulysse 2.0L T
593527 234149 535 0073 10 DSL 1999-2002.
593907 Lancia:Phedra 2.2L T
FIAT DSL a partir de 2002.
9949627 Peugeot:2.0 D DW
10/12 150A.206 2.0L
T DSL 1999-2002.
Suzuki:Vitara 2.0 TDI
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28652 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 5366 1 F-239973.01 ID OD1 R Mercedes Benz:A
2601991 F-238419.02 17 52 5 150,170,200.B 150,
593977 535 0129 10 170,200
DB
2661550115

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28653 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5343 1 F-240138 ID OD1 R Volkswagen:
F00M991218 F-240138.01 17 61 5
F00M991234 CARGO F-551357
F00M991286 235507 F-551357.01
F00M147808 535 0113 10

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28654 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
HITACHI 3 5352 1 F-551759 ID OD1 R HITACHI:
GD218752 F-551759.01 17 59 7
535 0091 10

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28655 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
FORD 3 5317 1 F-233608.1 ID OD1 R FORD:FOCUSI 1.8D
5M5Q10344AA F-233608.2 17 63 6
5M5Q10344AB CARGO F-233608.01
5M5QAA 235494 F-233608.02
F-233608.03
535 0098 10

Page 15
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28656 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 3582 1 F-237481 ID OD1 R FORD: Mondeo ST
2601593 F-237481.1 17 65 6 220, Motor 14V6
593782 CARGO F-237481.01
235479 F-237481.02
535 0064 10

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28657 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5334 1 F-239992 ID OD1 R Mercedes Benz: E420
01211AB5DC F-239992.01 17 55 8 CDI
F00M391105 CARGO 535 0119 10
F00M991391 235721
DB
6291500160

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28658 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
MARELLI 3 3563 1 F-234359 ID OD1 R Ford:Transit 2.3 16V
8362959 F-234359.2 17 61 6 Marelli:
CARGO F-234359.3
235476 F-234359.03
535 0037 10

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28659 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5314 1 F-235968 ID OD1 R Mercedes Benz: C
F00M991181 F-235968.01 17 55 6 200/220 CDI,-
F00M991255 CARGO F-235968.08 Sportcoupè,-T. CLK
DB 234796 535 0086 10 220 CDI. E 200 CDI E
6461500260 220/270/320 CDI,-T.
6481550015 S 320 CDI,-T

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28660 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 5333 1 F-236675.02 ID OD1 R Renault:
2601010 F-236675.03 17 53 7
595226 F-236675.3
RENAULT 535 0080 10
8200489514

Page 16
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28661 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
HITACHI 3 5349 1 F-550879 ID OD1 R
GD218964 F-550879.01 17 59 7
535 0092 10

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28662 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5326 1 F-238512.02 ID OD1 R Renault: Laguna
F00M991216 F-238512.03 17 53 7 II,-Grandtour 1.9
F00M991231 CARGO F-238512.05 DCI, Megane II,-
238734 F-238512.06 Cabrio,-Grandtour
F-238512.5 2.0 DCI, Scenic II
535 0081 10 2.0 DCI

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28663 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DENSO 3 5357 1 F-238822 ID OD1 R Fiat:: 2.4 JTDJTD
121041-1140 F-238822.01 17 58 6 engine
VM-MOTORL 535 0112 10 VM-Motori:
MS1210411140

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28664 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5311 1 F-234563.2 ID OD1 R Opel: Signum 3.0 V6
F00M991133 F-234563.04 17 54 6 CDTI, Vectra 3.0
F00M991189 CARGO 535 0085 10 CDTI,-Caravan
F00M147738 235480 Saab: 9-5 3.0 TiD,-
OPEL Kombi
1204378
93175986
SAAB
5543814

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28665 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3565 1 F-233834.1 ID OD1 R Mercedes Benz:
6033GC5005 F-233834.2 17 61.8 8 Actros O 530
DB CARGO F-233834.01 (Citaro) Cito,
9061550715 235716 F-233834.02 Conecto, EVO-Bus
9061551415 F-233834.03
F-551359
535 0069 10

Page 17
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28666 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5339 1 F-238918.01 ID OD1 R
F00M991186 F-238918.02 17 59 5
535 0122 10

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28667 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5340 1 F-550213.02 ID OD1 R
F00M991219 F-550213.09 17 59.7 6
CARGO 535 0102 10
238733

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28668 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
MELCO 3 5358 1 F-550379.02 ID OD1 R Renault: Clio,
A252C54375 535 0114 10 17 59.7 6 Kangoo,Twingo 1.5
Diesel

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28669 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3591 1 F-236528 ID OD1 R BMW: 116i,118i,120i
F00M991141 F-236528.1 17 53.5 6 130i.316i,Touring/ti,
F00M147746 CARGO F-236528.01 Compact/Ci Coupè.318i
BMW 234169 F-236528.02 -Touring/ti,-Compact
12317516103 F-236528.03 CiCabrio.320i,Touring
12314466273 535 0082 10 /si.323i,Touring.325i/
330i,Touring/xi,-
Touring.523i/525i/530i
/xi,Touring.630i
Cabrio.X3 2.0i.Z4 2
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28670 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BMW 3 5346 1 F-550395 ID OD1 R BMW: Motorcycle 1100
12137862217 F-550395.02 17 58 4 ccm.K25,26
535 0104 10 ,27,28

Page 18
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28671 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BMW 3 5307 1 F-230329.2 ID OD1 R BMW:N42,N52 engine
12317516105 F-230329.4 17 53.5 6 Valeo alternator,
12317550001 F-238005.02 1er 130i,3er.3er
12317536960 535 0127 10 touring, 5er, 5er
VALEO touring,6er,7er,Z4
2603341
2604332
593539
595203

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28672 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3584 1 F-236566 ID OD1 R BMW: 116i, 118i,
F00M991142 F-236566.1 17 54 6 120i. 316 Ci-Coupé,
F00M991273 CARGO F-236566.01 316i,-Touring.
F00M147747 233530 F-236566.02 316ti318 Ci Cabrio,
BMW 535 0075 10 -Coupé, 318i,-
11314466271 Touring. 318ti
Compact. Z4 2.0i

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28673 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5313 1 F-235449 ID OD1 R Porsche: Cayenne
F00M991167 F-235449.2 17 61 7 3.2
VW CARGO F-235449.02 Volkswagen: Touareg
021903119J 237263 F-235449.03 3.2 / 3.6 FSI
DELPHI F-235449.04
10493077 535 0083 10
HITACHI
GD217756

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28674 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5310 1 F-550213.7 ID OD1 R Renault: Modus 1.5
F00M991217 F-550213.01 17 59 5 DCI
F00M147806 CARGO F-550213.07
237817 F-550213.10
535 0089 10

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28675 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5309 1 F-238120 ID OD1 R Renault: Laguna II
F00M991178 F-238120.01 17 53.5 5 1.9 DCI, Grandtour
CARGO F-238120.02 1.9 DCI
237355 535 0088 10

Page 19
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28676 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5342 1 F-550213.06 ID OD1 R Renault:
F00M991229 535 0123 10 17 59.8 6
CARGO
235733

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28677 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5323 1 F-240139 ID OD1 R Volkswagen: Golf V
F00M991204 F-240139.02 17 55 6 /Golf Plus 1.4 TSI,
F00M147800 CARGO 535 0095 10 Jetta 1.4 TSI,
VALEO 235506 Passat,-Variant 1.6
2602484 FSI, Touran 1.4 TSI
VW
03C903119A

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28678 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DENSO 3 5355 1 F-239912.01 ID OD1 R Alfa: 2.4 JTD
021040-1570 F-239912.03 17 65.5 5 Fiat: 2.4 JTD
CARGO 535 0107 10
235696

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28679 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
MAKO 3 5319 1 F-237045 ID OD1 R Ford: Transit FT 330
83653301 F-237045.02 17 61.5 7 K,L,M 2.0/2.4, FT 350
535 0087 10 EL,L,M 2.0/2.4, FT
430 EL,L,M 2.0/2.4

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28680 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5335 1 F-239356 ID OD1 R Mercedes Benz: GL
F00M391104 F-239356.01 17 55 8 320 CDI, ML 280 /320
DB 535 0108 10 CDI, R 280 /320 CDI,
6291500060 S 320 CDI

Page 20
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28681 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
FORO 3 3590 1 F-232854.3 ID OD1 R Ford: Mondeo 1.8,
1S7U10A352DB F-232854.6 17 59 6 2.0 - 16V a partir
CARGO F-232854.03 de 2000 (from 2000
234401 F-232854.06 on).
F-556615
535 0074 10

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28682 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 5347 1 F-550181.03 ID OD1 R Nissan:Micra 1.5 D
2602881 535 0105 10 17 59 6 Renault: Megane 1.5
2604211 D
595210

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28683 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3547 1 F-230825.2 ID OD1 R Mercedes Benz: G
01221AA6K0 F-230825.3 17 55 7 400 CDI, ML 400 CDI,
DB CARGO 535 0021 10 S 400 CDI
6281550015 230311

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28684 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VISTEON 3 5354 1 F-235931 ID OD1 R Ford:
VP2M5U10A352AA F-235931.02 17 62 6
VP6S4U10A352AA 535 0100 10

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28685 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5312 1 F-236127 ID OD1 R Mercedes Benz: CLS
F00M391110 F-236127.1 17 55 7 320 CDI Coupè, E 280
F00M991157 F-236127.01 / 320 CDI, E 400
DB F-236127.02 CDI, G 400 CDI, ML
6281500060 F-236127.03 400 CDI, S 400 CDI
6421500860 535 0084 10

Page 21
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28686 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
ISUZU 3 5302 1 F-228411.2 ID OD1 R Isuzu: 3.0 Diesel
8972293660 F-228411.02 17 54 6 Renault:Vel Satis,
OPEL F-228411.04 Expression,Privilè
97229366 535 0038 10 ge, Initiale 2.0
SAAB 16V Turbo
5340393

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28687 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5367 1 ID OD1 R Citroen: C6 2.7 HDI
F00M391100 17 63 6 Peugeot: 407 2.7
F00M391135 HDI Coupè, 607 2.7
CITROEN HDI
96534590
PEUGEOT
5705.CJ
LITENS
920731

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28688 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DB 3 5374 1 F-239808.02 ID OD1 R Mercedes Benz:
6421500660 F-239808.05 17 55 7
VALEO 535 0140 10
2603330
2604641
593960

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28689 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DB 3 5348 1 F-551657.01 ID OD1 R Mercedes Benz:
6421500760 F-551657.02 17 55 8
VALEO F-551657.03
2602896 535 0111 10
2603331
595239

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28690 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3561 1 F-230283 ID OD1 R Mercedes Benz:
1126601102 F-238215 17 79 8 614D,615D,814D,815D
DB F-238215.2 (Vario),1015,1215,13
9061550315 F-238215.01 17,1517,2528(Atego)18
9061551315 F-238215.02 28,2628(Econic),O
9061552115 535 0078 10 810,814,815(Vario),
Unimog U300, U400,
U500, U5000

Page 22
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28691 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DB 3 3574 1 F-230283.1 ID OD1 R Mercedes Benz: O
9061550815 F-230283.2 17 79 8 345 (Conecto), O
9061551515 CARGO F-240423 520 (Cito), O 530
235717 535 0055 10 (Citaro)

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28692 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3544 1 F-228215 ID OD1 R Mercedes Benz: G-
6033GD5036 F-22821.1 17 61 6 class OM602
DB CARGO F-228215.04 Steyr:
6021500060 230305 535 0013 10

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28693 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VISTEON 3 5331 1 F-556614 ID OD1 R Ford: Fiesta 1.4
VP2PSU10A352DA F-235492 17 59 6 Diesel
CARGO 535 0090 10 PSA: 1.4 Diesel
235503

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28694 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5341 1 F-550371 ID OD1 R GM: Buick Regal 3.5
F00M991220 F-550371.01 17 61 6 l V6
535 0106 10

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28695 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
ID OD1 R SUZUKI:SWIFT
17 59 6

Page 23
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28696 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
TOYOTA 3 5378 1 ID OD1 R
27415-0W040 17 61.5 7
469B2
104210-4880
LITENS
920802

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28697 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
ID OD1 R
09E0282 17 69 6

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28698 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
F-236071.05 ID OD1 R
17 61 5

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28699 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
F-232369.07 ID OD1 R
17 58 6

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28700 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5363 1 ID OD1 R GM:3.9 LZ8 V6 DOD
F00M991241 17 63.5 6 CHEVROLET: IMPALA
LITENS 3.9V6
920797

Page 24
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28701 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5337 1 F-553392 ID OD1 R Volvo: S 80 II D5
F00M391113 F-553392.01 17 58.5 5
F00M391139 535 0121 10

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28702 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5338 1 F-556174.01 ID OD1 R
F00M391125 535 0128 10 17 62.7 7

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28703 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
MAZDA 3 5353 1 F-236001 ID OD1 R Mitsubishi:
RF5C18300 F-236001.01 17 65 8 Mazda: 6 2.0 Diesel
CARGO 535 0049 10
238068

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28704 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5336 1 F-553393 ID OD1 R Ford: Galaxy 2.0i.
01211AD0BC F-553393.01 17 64 6 S-Max 2.0i
F00M391112 535 0125 10
F00M391138

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28705 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5369 1 F-553448 ID OD1 R
F00M991248 535 0139 10 17 53 6
F00M147878

Page 25
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28706 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
JOHN DEERE 3 5360 1 F-233379 ID OD1 R John Deere: Tractor
AL158161 F-233379.01 17 61 8 6020,6029 4/6 cyl.
AL161112 F-233379.02
AL166836 F-233379.1
535 0131 10

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28707 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3572 1 F-552861 ID OD1 R Opel: Signum 2.0
F00M991139 535 0070 30 17 60 5 /2.2.-Turbo,-Direct,
F00M991246 CARGO Vectra 2.0, 2.2,
GM 237280 2.2i
93172295 Saab: 9-3 1.8t,-
61895226 LITENS Cabriolet, 2.0 T
SCANIA 920629 Aero, 2.0t,-
12786853 Cabriolet,-Sport

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28708 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 3592 1 ID OD1 R Opel: Astra 2.0 GTC
F00M991210 17 60 5 Turbo, 2.0 Turbo,-
OPEL Caravan, 2.0i Turbo
55352897 Twin Top Cabrio
LITENS Zafira: 2.0i Turbo
920755

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28709 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DB 3 3569 1 F-233834 ID OD1 R Mercedes: Atego,
9061550215 F-238216 17 62 8 Econoc, Unimog, O
9061551215 F-552296 810, 814, 815
BOSCH 535 0068 10 (Vario)
0120468145

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28710 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
VALEO 3 5301 1 ID OD1 R Opel: 1.25 Diesel 4
593891 17 54.6 6 cyl., Corsa
580359 Suzuki: Ignis 1.3
OPEL
55186280
SUZUKI
437504
LITENS
920693

Page 26
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28711 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
HITACHI 3 5351 1 F-551034 ID OD1 R
GD218509 F-551034.01 17 54 6
535 0093 10

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28712 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5327 1 F-556234.01 ID OD1 R Porsche:
F00M991252 F-556234.02 17 62.8 8
F-556234.2
535 0099 10

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28713 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5325 1 ID OD1 R Alfa: 159 1.9/ 2.2
F00M991240 17 60 5 JTS, 159 SW 1.9/ 2.2
LITENS JTS, Brera 2.2 JTS,
920796 Spider JTS
FIAT
77363565

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28714 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DENSO 3 3594 1 ID OD1 R Chrysler: Jeep
021040-1110 17 63 6 Liberty KJ 2.5
021040-1190 Diesel DOHC
021040-1450
LITENS
920720

ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28715 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5361 1 ID OD1 R Opel: Signum 2.8
F00M991238 17 60 6 V6Turbo,-Turbo,
LITENS -Caravan
920801 GM:
Saab: 2.8 Turbo

Page 27
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28716 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DB 3 5345 1 F-239809.02 ID OD1 R MERCEDES:SMART
6401500360 F-239809.03 17 50 5
6401500460 F-239809.3
6401500560 F-553857.03
VALEO 535 0101 10
2602751

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28717 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
DENSO 3 3595 1 ID OD1 R Jaguar:S-Type 2.7
021040-1241 17 63 6 TTD
LITENS Ford: Lion 2.7 V6
920752 DOHC

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28718 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
BOSCH 3 5365 1 ID OD1 R Opel: Family III
F00M991289 17 56 6 Saab: 9-5 2.0/ 2.3
OPEL Turbo
12770125
LITENS
920850

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28719 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
FIAT 3 5315 1 ID OD1 R Fiat: 2.4 TD
46441617 17 76 6 LANCIA :DEDRA (835)
MARLLI 1.8 i.e.
85561381

ZNP-
ZNP-28720
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581 Ref:OEM Ref:IKA Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
ID OD1 R
LS16337 17 64.5 7
50825

Page 28
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28601
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28721 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
LITENS 3 5364 1 ID OD1 R CHRYSLER:Minivan
920599 17 64 6 2.5 Diesel
DENSO
021040-1001
021040-1040
021040-1042
021040-1180

ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28722 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
ID OD1 R

ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28523
ZNP-28723 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
ID OD1 R

ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581
ZNP-28724 Ref:OEM
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
ID OD1 R

ZNP-
ZNP-28591A
ZNP-28600
ZNP-28599
ZNP-28598
ZNP-28597
ZNP-28596
ZNP-28595
ZNP-28594
ZNP-28593
ZNP-28592
ZNP-28591
ZNP-28590
ZNP-28589
ZNP-28588
ZNP-28587
ZNP-28581 Ref:OEM Ref:IKA Ref:INA Dimension
Dimension Application
Application
Ref:OEM
Ref:OEM Ref:IKA
Ref:IKA Ref:INA
Ref:INA
FORD 3 3588 1 ID OD1 R Ford: Transit 2.4
YP2C10A352AA 17 61.5 7 Diesel
YC1U10A352BA CARGO Motocraft:Version
YC1U10A352BB 235157
LITENS
920583

Page 29
ALTERNATOR PULLEY WITH FREE WHEEL SYSTEM
WWW.ZNP.CC WWW.CN-ZP.COM

ZNP-28580-5 ZNP-28580-3

ZNP-28580-2

ZNP-28580-1

ZNP-28580-4

OVERRUNNING PULLEYS COMBITOOLS

ZNP-28580-1 Ref:OEM Ref:IKA Description Application


Pulley Combitool for assembly of INA
Bosch 3 3530 0
Shaft 114 mm types BOSCH long
shaft and RotoRx
Decoupler Pulleys
ZNP-28580-2 Ref:OEM Ref:IKA Description Application

Pulley Combitool for assembly of INA


Denso 3 3575 0
types DENSO
Application (VOLVO)

ZNP-28580-3 Ref:OEM Ref:IKA Description Application

Valeo 3 3570 0 Pulley Combitool for assembly of INA


types VALEO
Application

ZNP-28580-4 Ref:OEM Ref:IKA Description Application


Pulley Combitool for assembly of
Renault 3 5306 0
Rubber Clutch Pulley

ZNP-28580-5 Ref:OEM Ref:IKA Description Application


Bosch 3 4200 0 Pulley Combitool
Valeo Shaft 74 mm

Page 30
BOSCH ZNP BOSCH ZNP BOSCH ZNP BOSCH ZNP
0120000015.………28583 0123515021.………28584 0124515022.………28583 0124525095.………28653
0120000033.………28664 0123520010.………28607 0124515024.………28596 0124525096.………28676
0120468143.………28665 0123520014.………28638 0124515024.………28597 0124525097.………28715
0120468145.………28709 0123520023.………28609 0124515025.………28598 0124525098.………28583
0120469115.………28690 0123520025.………28609 0124515026.………28594 0124525100.………28705
0120469117.………28690 0124315001.………28583 0124515031.………28640 0124525102.………28653
0120469118.………28690 0124315006.………28586 0124515042.………28587 0124525103.………28653
0120469119.………28691 0124315011.………28594 0124515054.………28602 0124525105.………28712
0121615005.………28701 0124315012.………28586 0124515059.………28630 0124525107.………28712
0121615006.………28704 0124315013.………28583 0124515061.………28619 0124525114.………28583
0121615009.………28614 0124315019.………28590 0124515062.………28643 0124525128.………28583
0121615010.………28669 0124315020.………28631 0124515064.………28619 0124525129.………28712
0121715001.………28687 0124315027.………28590 0124515073.………28587 0124525137.………28662
0121715008.………28701 0124315032.………28583 0124515083.………28594 0124525143.………28718
0121715011.………28685 0124315037.………28649 0124515084.………28619 0124615006.………28638
0121715012.………28669 0124325001.………28583 0124515088.………28643 0124615009.………28630
0121715013.………28657 0124325012.………28583 0124515089.………28632 0124615015.………28619
0121715015.………28685 0124325014.………28586 0124515091.………28619 0124615017.………28583
0121715042.………28649 0124325018.………28594 0124515096.………28707 0124615018.………28619
0121813003.………28680 0124325020.………28596 0124515098.………28669 0124615019.………28619
0121813004.………28657 0124325020.………28597 0124515101.………28583 0124615021.………28594
0121813005.………28657 0124325021.………28586 0124515102.………28619 0124615022.………28643
01220AA0B0………28604 0124325024.………28633 0124515110.………28638 0124615023.………28616
01220AA0R0………28604 0124325031.………28633 0124515112.………28666 0124615025.………28619
01220AA1P0………28683 0124325039.………28619 0124515114.………28619 0124615026.………28673
01220AA2A0………28604 0124325041.………28631 0124515115.………28619 0124615027.………28614
0123310035.………28584 0124325046.………28619 0124515117.………28583 0124615028.………28643
0123310038.………28585 0124325047.………28583 0124515118.………28619 0124615031.………28616
0123310049.………28605 0124325049.………28594 0124515121.………28583 0124615032.………28619
0123320032.………28584 0124325072.………28672 0124515125.………28583 0124615033.………28619
0123320033.………28585 0124325073.………28583 0124525009.………28630 0124615035.………28619
0123320036.………28585 0124325076.………28631 0124525010.………28594 0124615038.………28583
0123320038.………28605 0124325077.………28619 0124525014.………28602 0124615042.………28619
0123320041.………28582 0124325083.………28583 0124525017.………28707 0124625003.………28602
0123320046.………28582 0124325087.………28672 0124525019.………28664 0124625004.………28685
0123320047.………28607 0124325088.………28638 0124525019.………28686 0124625006.………28619
0123320048.………28585 0124325093.………28619 0124525021.………28587 0124625010.………28583
0123320049.………28637 0124325100.………28590 0124525027.………28583 0124625013.………28616
0123320051.………28609 0124325101.………28583 0124525028.………28633 0124625014.………28659
0123320054.………28596 0124325105.………28619 0124525029.………28602 0124625017.………28683
0123320055.………28595 0124325116.………28672 0124525035.………28614 0124625017.………28685
0123320059.………28584 0124325130.………28583 0124525039.………28583 0124625018.………28616
0123320062.………28607 0124325131.………28583 0124525042.………28669 0124625019.………28659
0123320065.………28609 0124325141.………28649 0124525045.………28669 0124625020.………28619
0123325006.………28585 0124325142.………28649 0124525046.………28664 0124625022.………28619
0123510038.………28582 0124325170.………28619 0124525047.………28675 0124625024.………28602
0123510045.………28599 0124325178.………28583 0124525048.………28669 0124625028.………28583
0123510047.………28584 0124415007.………28633 0124525049.………28669 0124625033.………28659
0123510049.………28582 0124415013.………28633 0124525050.………28583 0124715003.………28583
0123510058.………28607 0124415014.………28633 0124525057.………28587 0143515102.………28619
0123510072.………28637 0124415025.………28707 0124525059.………28669 0986043890.………28665
0123510075.………28607 0124415026.………28707 0124525060.………28602 0986044020.………28707
0123510080.………28582 0124415040.………28633 0124525062.………28653 6033G004BY………28665
0123510082.………28609 0124425004.………28707 0124525066.………28583 6033G3040B………28692
0123510091.………28596 0124425015.………28708 0124525067.………28583 6033G3081B………28665
0123510099.………28584 0124425018.………28662 0124525069.………28674 6033G3082B………28665
0123510101.………28582 0124425029.………28674 0124525074.………28677 6033GB3010………28691
0123510102.………28607 0124425033.………28707 0124525076.………28662 6033GB3023………28665
0123510107.………28609 0124425040.………28707 0124525083.………28669 6033GB3030………28692
0123510108.………28609 0124425041.………28713 0124525088.………28630 6033GB3031………28692
0123510109.………28629 0124425048.………28707 0124525089.………28594 6033GB3040………28692
0123515003.………28595 0124425049.………28700 0124525090.………28583 6033GB3083………28691
0123515017.………28605 0124515010.………28583 0124525092.………28583 F010LD0205.………28631
0123515020.………28605 0124515019.………28602 0124525093.………28677 F010LD0205.………28631
BMW ZNP FORD ZNP MARELLI ZNP MERCEDES ZNP
12314487081……28669 98VW10300BA..……28584 63321412...….……28719 0121545702....………28690
12317516721……28671 98VW10300CA..……28583 63321497...….……28719 0121546302....………28619
12317516722……28671 98VW10300EA..……28583 63321743...….……28658 0121549802....………28659
12317516723……28671 YC1T10300BB..……28658 63321804...….……28719 0131543602....………28609
12317516724……28671 YC1T10300BC..……28590 63321826...….……28719 0131540902....………28680
12317521384……28669 YC1T10300BD..……28590 63321833...….……28617 0131545902....………28659
12317521488……28671 YC1T10300BE..……28590 63321859010..……28617 0131547102....………28691
12317521488……28672 YC1T10300BG..……28590 A115IM...…….……28617 2661540602....………28652
12317521489……28671 YC1T10300BH..……28590 2661540902....………28652
12317521489……28672 YC1T10300BJ..……28590 2711540202....………28643
MANDO ZNP
12317521490……28669 YC1T10300DA..……28591 2711540802....………28643
AF111393......……28613
12317521490……28671 YC1T10300DB..……28591 6281540102....………28683
12317521491……28669 YC1T10300EA..……28591 6281540102....………28685
12317521491……28671 YM2110300CA..……28583
MAZDA ZNP 6291500050....………28657
BP8E-18-300………28622
12317532965……28669 6291500450....………28657
BP9E-18-300………28622
12317532968……28671 FIAT ZNP 6681540102....………28644
FS05-18-300………28622
12317533272……28671 46544329…………28617 6681540202....………28644
GY01-18-300E……28588
12317542529……28669 46554408…………28617 6681540302....………28644
GY01-18-300H……28622
12317543083……28669 46782218…………28617
GY01-18-300J……28622
13317532965……28669 55185075…………28648 MITSUBISHI ZNP
LF18-18-300………28600
14317532965……28669 5040099780………28596 A002TB6481...………28586
RF5C-18-300………28703
15317532965……28669 60694260…………28713 A002TB6481...………28634
64128374995……28669 60815953…………28617 A003TB1081...………28588
76034024…………28719
MERCEDES ZNP A003TB1081A ………28622
0001500550....………28604
DELCO REMY ZNP 9621791480………28611 A003TB1081B ………28622
0001500650....………28604
DRA3794N………28628 9640878780………28651 A003TB4981...………28703
0001501750....………28604
9646065480………28614 A003TG0081...………28600
0001501950....………28685
DELPHI ZNP 9646321880………28614 A004TF0091. ..………28611
0001502250....………28683
01220AA0B0……28604 A2TB6481……………28634
0001502250....………28685
10464395…………28621 GM ZNP A3TB1081……………28588
0001502550....………28604
10464406…………28621 13117278....…..…28648 A3TB1081A… ………28622
0001502850....………28604
10480327…………28621 13117279....…..…28648 A3TB1081B… ………28622
0091549802....………28690
13125525....…..…28664 A3TB4981……………28703
0091549902....………28665
FORD ZNP 4403540. ....…..…28612 A3TG0081……………28600
0101540002....………28709
1076005.. ..……..…..28605 5350087. ....…..…28686 A4TF0091.……………28611
0101540302....………28607
1379699.. ..……..…..28704 9111540. ....…..…28612 S30638577...…………28612
0101540802....………28582
1379701.. ..……..…..28701 9112331. ....…..…28646 S620870... ...…………28646
0101541602....………28607
1388002.. ..……..…..28704 93175988....…..…28664 0101543902....………28610
1388004.. ..……..…..28701 93189236....…..…28664 NISSAN ZNP
0101544802....………28582
1S7T10300CB...……28681 AD237-Serie.... …28621 23100-000AL ………28646
0101544902....………28607
1S7T10300CC...……28681 23100-00QBB………28633
0101545902....………28609
1S7T10300CD...……28681 HITACHI ZNP 23100-2W201………28639
0101546402....………28637
1S7T10300CE...……28681 LR190-752. ....……28639 23100-VC201………28639
0101547402....………28607
2C1T10300BA...……28590 LR1100-110A..……28628 0101547702....………28607
2C1T10300BA...……28679 LR1100-503....……28628 0101548902....………28691 NIPPON ZNP
2S7T10300AA...……28656 LR1100-508....……28628 0101549402....………28582 102211-0500………28642
3395459.. ..……..…..28588 LR1110-508....……28628 0101549502....………28609 104210-3180………28686
4098414.. ..……..…..28590 LR1110-713....……28581 0101549602....………28609 104210-3370………28686
4461712.. ..……..…..28590 LR1120-701....……28583 0111540602....………28609 104210-3720………28717
4R8310300AB ..……28717
0111540802....………28582 104210-3843………28714
6321743.. ..……..…..28658 HYUNDAI ZNP 0111540902....………28609 104210-4390………28714
6G9N10300ABA……28704 37300-27010..………28645 0111545402....………28692 421000-0081………28714
6G9N10300ABB……28704 37300-27011..………28645 0111546602....………28619
6G9N10300HA..……28701 37300-4A110..………28613
6G9N10300HB..……28701
0111547002....………28609 OPEL ZNP
37300-4A112..………28613 0111547802....………28609 09195336.... ………28640
6G9N10300HC..……28701
0111548202....………28641 1204158...... ………28628
6G9N10300HD..……28701
ISUZU ZNP 0121540102....………28644 12770124.... ………28718
6G9N10300JB..……28701
8971891135.…..…28628 0121541702....………28619 12799630.... ………28715
6G9N10300XA..……28614
MARELLI ZNP 0121542202....………28609 13156054.... ………28708
6G9N10300XB..……28614
63321231...….……28719 0121542402....………28619 6204113...... ………28707
6G9N10300XC..……28614
63321245...….……28719 0121544302....………28641 6204171...... ………28664
6G9N10399HB..……28701
63321315...….……28617 0121544402....………28610 6204173...... ………28707
95VW10300ABA……28594
63321395...….……28719 0121544602....………28619 6204180...... ………28648
97VW10300EA..……28605
0121545402....………28609 6204181...... ………28648
OPEL ZNP RENAULT ZNP VALEO ZNP VALEO ZNP
6204234...... ………28664 8200229907....……28675 437504. ..…….……28710 SG15S024...….……28651
9173572...... ………28640 8200251006....……28662 439257. ..…….……28611 SG15S025...….……28651
9195336...... ………28640 8200323137....……28633 439333. ..…….……28610 TG8S012.....….……28648
9199575...... ………28707 8200356669....……28662 439341. ..…….……28646 TG8S013.....….……28710
93175799.... ………28628 8200360480....……28674 439455. ..…….……28644 TG8S016.....….……28710
93175944.... ………28628 8200360481....……28674 439483. ..…….……28656 TG9B026.....….……28647
93176035.... ………28707 8200373636....……28634 9640878780….……28651 TG9S010.....….……28648
93180419.... ………28708 8200459716....……28676 A13VI202....….……28610 TG9S015.....….……28648
93187415.... ………28715 8200489514....……28660 A13VI257....….……28641 TG9S015.....….……28710
97189113.... ………28628 8200495301....……28646 A13VI285....….……28583 TG9S021.....….……28710
8200538815....……28646 A13VI285....….……28592 TG9S022.....….……28710
PAL MAG ZNP 8200590255....……28646 A13VI289....….……28583 TG10B013...….……28647
9517033....………28583 8200660022....……28662 A13VI289....….……28592 TG11C011...….……28586
9517403....………28583 8200692865....……28633 A13VI292....….……28583 TG11C034...….……28682
9517463....………28583 8200692866....……28633 A13VI292....….……28592 TG11C035...….……28652
9517483....………28583 A13VI297....….……28583 TG12C013...….……28656
9517484....………28586 KIA ZNP A13VI297....….……28592 TG12C016...….……28656
K801-18-300AT.….…28588 A14VI35 . .. .….……28611 TG14C011...….……28583
POONG SUNG ZNP K801-18-300B..….…28588 A14VI41 . .. .….……28651 TG15C017...….……28630
02131-9070..…...…28608 K801-18-300C..….…28588 A14VI41 . ... ….……28611 TG15C020...….……28647
02131-9110..…...…28645 K801-18-300D..….…28588 A14VI48 . .. .….……28651 TG15C028...….……28647
OK214-18-300..….…28608 A14VI49 . .. .….……28651 TG15C065...….……28630
PSA ZNP OK29T-18-300..….…28622 SG8B013. ...….……28583 TG17C015...….……28671
5705.4F...………28611 OK552-18-300B....…28608 SG9B015...…. .……28583
5705.5H..………28611 OK553-18-300A....…28608 SG9B033...…. .……28633 VAUXHALL ZNP
5705.5J...………28611 OK554-18-300..….…28608 SG9B038...…. .……28641 R1530037..…….28628
5705.A1..………28651 SG9B039...…. .……28610
5705.AS..………28614 SG9B042...…. .……28594
SAAB ZNP
5705.ER..………28651 SG10B016...….……28633 VISTEON ZNP
5350087...... ………28664
5705.GC.………28611 SG10B017...….……28593 600-12-04-04..…….28636
5350087...... ………28686
96460654.. ……28614 SG10B019...….……28583 DCA1639IR-1…….28636
96463218.. ……28614 SG10B019...….……28592
SCANIA ZNP SG10B020...….……28633 VOLKSWAGEN ZNP
9646065480……28614
12799630.... ………28715 SG10B032...….……28583 021903026A..…….28583
9646321880……28614
SG10B032...….……28592 021903026B..…….28673
PORSCHE ZNP TOYOTA ZNP SG10B048...….……28647 026903015M..…….28631
021903026B .....……28673 27030-165FL………28633 SG11B010...….……28671 028903026A..…….28585
91660301200....……28587 SG12B010...….……28594 028903026B..…….28585
92760301201....……28587 VALEO ZNP SG12B012...….……28594 028903026G..…….28605
95560301700....……28673 2542232. …….……28594 SG12B015...….……28583 028903026H..…….28583
99660301202....……28587 2542234A...….……28594 SG12B017...….……28612 028903027Q..…….28595
99760301201....……28587 2542272A...….……28612 SG12B038...….……28634 028903027S ..…….28595
99760301203....……28587 2542347A...….……28641 SG12B044...….……28671 028903027T. ..…….28594
99760302200....……28712 2542411. …….……28633 SG12B049...….……28594 028903028...…. .….28595
99760302201....……28712 2542414A...….……28610 SG12B050...….……28646 028903028E...…….28583
2542420. …….……28633 SG12B055...….……28592 028903028F....…….28595
RENAULT ZNP 2542466B...….……28592 SG12B062...….……28643 028903028J....…….28605
7700421427....……28633 2542470. …….……28634 SG12B065...….……28671 028903028P....…….28585
7700426849....……28612 2542508. …….……28594 SG12B071...….……28612 028903029B....…….28594
7700427932....……28633 2542523. …….……28646 SG12B074...….……28594 028903029D...…….28594
7700429217....……28633 2542582B...….……28643 SG12B075...….……28630 028903029E...…….28594
7700429310....……28633 2542653. …….……28612 SG12B089...….……28682 028903029G...…….28583
7700434899....……28633 2542670B...….……28648 SG12B095...….……28646 028903029Q...…….28594
7700434900....……28633 2542720. …….……28671 SG12B096...….……28612 028903029S...…….28594
7701473636....……28633 2542851. …….……28710 SG12B108...….……28646 028903029R...…….28594
7701473637....……28633 2542945. …….……28682 SG12B116...….……28646 028903029N...…….28594
7701474326....……28633 2542946. …….……28682 SG14B011...….……28594 028903031...…. .….28594
7701713149....……28633 2543424. …….……28593 SG14B016...….……28630 028903031A...…….28594
7711134312....……28646 437208. ..…….……28646 SG14B017...….……28671 038903023G...…….28584
8200054588....……28592 437351. ..…….……28646 SG15L012...….……28644 038903023H...…….28584
8200086130....……28646 437346. ..…….……28610 SG15L026...….……28644 038903023J...…….28584
8200120286....……28634 437474. ..…….……28648 SG15S018...….……28651 038903023K...…….28583
8200122976....……28633 437497. ..…….……28648 SG15S019...….……28651 038903023L...…….28583
8200162474....……28612 437503. ..…….……28648 SG15S022...….……28651 038903023S...…….28583
VOLKSWAGEN ZNP VOLVO ZNP
038903025..…. .….28586 8601841...….……28602
038903025A..…….28586 8602185...….……28592
038903025P..…….28586 8602276...….……28602
038903025T...…….28586 8602343...….……28602
03C903023A..…….28677 8602356...….……28646
03C903023C..…….28677 8602629...….……28602
03C903023G..…….28677 8602710...….……28602
045903023..…. .….28583 8602714...….……28602
045903023B..…….28583 8602806...….……28592
045903023C..…….28649 8602806...….……28612
045903023D..…….28649 8622786...….……28602
045903023E..…….28583 8637848...….……28602
045903023H..…….28649 8651665...….……28602
048903015A..…….28631 8676496...….……28602
048903017A..…….28631 8676498...….……28602
058903016D..…….28598 8676499...….……28602
06B903016AB…….28630 9442130...….……28638
06B903016A..…….28594 9459077...….……28642
06B903016B..…….28598 9459092...….……28602
06B903016D..…….28594 9459092...….……28642
06B903016E..…….28594 9459093...….……28638
06B903016P..…….28630 9472908...….……28642
06B903016Q..…….28630
070903024..…. .….28616
070903024A..…….28616
070903024B..…….28616
070903024C..…….28616
07Z903021C..…….28616
07Z903021F. .…….28616
071903016C..…….28596
071903016D..…….28596
071903016G..…….28596
071903016H..…….28596
071903023A..…….28584
074903025L ..…….28638
074903025S ..…….28638
074903025T ..…….28638
074903026..…. .….28638
377903015H..…….28631
3D0820805E..…….28616
377903015N..…….28631
385222311F...…….28587
6KD903028..….….28605
7H0820805E..…….28616
7H0820805F..…….28616

VOLVO ZNP
30620870….……28646
30667118….……28701
30667119….……28701
36000037….……28701
36000038….……28701
3803645..….……28602
8111119...….……28638
8111122...….……28638
8251635...….……28592
8251637...….……28592
8251638...….……28592
8251641...….……28592
8251641...….……28612
8251646...….……28592
8251647...….……28592
8251648...….……28592
8601699...….……28642

Вам также может понравиться