Вы находитесь на странице: 1из 10

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare şi clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ «Cu privire la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
Denumirea:___________________________________________________ - au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de
_ informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
Наименование:
- asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării
____________________________________________________________ acestora (art.19).
_ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
Adresa/Адрес: sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
Codul CUATM conform art.330 al Codului contravențional al Republicii Moldova.
Codul poştal (Почтовый индекс) MD Cercetare statistică
anuală В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт
Raionul (municipiul, UTA 26.05.2017 года «Об официальной статистике», органы
Găgăuzia)_______________________________ официальной статистики:
Район (муниципий, АТО Гагаузия) Статистическое обследование
- имеют право получать и собирать данные, необходимые для
годовое производства статистической информации, от всех физических
и юридических лиц (cт.13);
Satul (comuna),
oraşul___________________________________________ - гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их
разглашения (cт.19).
Село (коммуна), город
Непредставление в установленный срок статистических данных,
Strada_______________________________________________nr. ______ ASA представление недостоверных данных или в неполном объеме
является правонарушением и санкционируется в соответствии
Улица
сo ст.330 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.
Cod CUIÎO
Код ОКПО
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
nr.47 din 14 decembrie 2021.
Ancheta Structurală Anuală Утвержден приказом Национального бюро статистики
Cod IDNO
Код
în întreprinderi №47 от 14 декабря 2021.

Forma de proprietate Годовая структурная анкета Acest chestionar poate fi completat on – line sau prezentat pe suport
Форма собственности ____________________________ для предприятий de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către
(Cod CFP) agenții economici până la 31 mai.
Koд КФС

Forma organizatorico-juridică Этот вопросник может быть заполнен on – line или представлен
Организационно – правовая форма (Cod CFOJ) în anul 20 на бумажном носителе в адрес территориального органа
(Код КОФП)
статистики экономическими агентами до 31 мая.
за 20 год
Conducătorul
_____________________________________________

Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)


(Semnătura/Подпись)
„______”________________________________
L.Ş. М.П.
Executantul
___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
e-mail ________________________________________________
А. Întreprinderea dvs. a avut activitate economică în anul de raportare? (Marcaţi cu semnul () rubrica corespunzătoare)
Ваше предприятие было экономически активным в отчетном году? (Отметьте знаком () соответствующую рубрику)
da nu
да нет
Dacă nu, atunci: Если нет, то:
- Întreprinderea a fost înregistrată, dar activitatea n-a fost începută
- Предприятие зарегистрировано, но деятельность не начата

- Activitatea a fost suspendată / Деятельность временно прекратилась

- Activitatea a fost încetată şi nu va fi reluată / Деятельность прекращена и не будет возобновляться

În caz afirmativ: / В случае положительного ответа:

Marcaţi cu semnul () numai lunile în care aţi activat în anul de raportare
Отметьте знаком () только месяцы, в которые предприятие фактически работало в отчетном году
I II III IV V VI VII VIII IX X XI X II

1. VENITURI
ДОХОДЫ
mii lei, datele se înscriu cu zecimale/ тыс. лей; данные приводятся с десятичным знаком
Nr.rd. Denumire indicatori Suma
№ cтр. Наименование показателей Сумма
A B 1
Venituri din vânzarea produselor
100
Доходы от реализации продукции
Venituri din vânzarea mărfurilor
110
Доходы от реализации товаров
inclusiv: в том числе:
111 cu amănuntul
в розницу
cu ridicata
112
оптом
Venituri din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor
120
Доходы от оказания услуг, выполнения работ
inclusiv: в том числе:
121 prestate întreprinderilor
оказанных предприятиям
prestate populației
122 оказанных населению
Venituri din contracte de construcţii
130
Доходы по строительным подрядам
Venituri din contracte de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune)
140 Доходы по договорам операционного и финансового лизинга (аренды, имущественного
найма)
Cifra de afaceri (venitul din vânzări), fără TVA şi accize –total (rd.100+110+120+130+140)
150
Оборот предприятия (доходы от продаж) без НДС и акцизов – всего
din rd. 150 из стр. 150
151 Venituri din vânzarea apartamentelor noi şi caselor particulare noi populaţiei
Доходы от продаж нового жилья населению
Alte venituri din activitatea operaţională
160 Другие операционные доходы
Costuri ulterioare*
170 Последующие затраты*
Subvenţii - total
180 Субсидии - всего

*) Costuri ulterioare capitalizate – costuri și/sau cheltuieli efectuate de entitatea economică pentru ea însăși legate de construirea (producerea) activelor imobilizate
noi, reparația și/sau dezvoltarea imobilizărilor existente cu scopul îmbunătățirii caracteristicilor inițiale ale acestora și respectiv, majorării beneficiilor economice
așteptate din utilizarea obiectului, care se includ în componența imobilizărilor corporale și necorporale.
*) Капитализированные последующие затраты - затраты и/или расходы, осуществленные хозяйствующим субъектом для себя связанные со
строительством (производством) новых долгосрочных активов, ремонтом и/или развитием существующих основных средств с целью улучшения их
первоначальных характеристик и, соответственно, увеличения экономических выгод, ожидаемых от использования объекта, входящего в состав
долгосрочных материальных и нематериальных активов.
2. COSTURI ŞI CHELTUIELI OPERAȚIONALE
ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ
mii lei, datele se înscriu cu zecimale/ тыс. лей; данные приводятся с десятичным знаком
Nr. rd. Denumire indicatori Suma
№ cтр. Наименование показателей Сумма
A B 1
Costul contabil al mărfurilor vândute 1
200 Балансовая стоимость проданных товаров1
Costuri şi cheltuieli operaţionale–total (rd.220+rd.240+rd. 260+rd. 270+rd. 280+rd. 290)
210 Операционные затраты и расходы – всего
Costuri şi cheltuieli materiale – total, din care:
220 Материальные затраты и расходы – всего, из них:
materii prime, materiale, semifabricate cumpărate, piese de schimb
221 сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, запасные части
combustibil
222 топливо
240 Costuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi – total
Затраты и расходы на услуги, оказанные сторонними лицами – всего
de transport
241
транспортные
de comunicaţii
242
связи
de prelucrare a materiei prime proprii
243
переработка давальческого сырья
260 Amortizarea şi deprecierea activelor imobilizate
Амортизация и обесценение долгосрочных активов

270 Remunerarea muncii


Оплата труда
280 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
Отчисления на обязательное государственное социальное страхование
290 Alte costuri şi cheltuieli operaţionale – total (rd.291+rd.292+rd.293 +rd. 295+rd. 296+ rd. 297)
Другие операционные затраты и расходы – всего
291 cheltuieli de deplasare / командировочные расходы
2911 din care: из них:
cheltuieli de cazare / расходы на проживание
2912 diurna / суточные
292 cheltuieli de reprezentanță / представительские расходы
293 cheltuieli privind asigurarea personalului şi patrimoniului
расходы по страхованию персонала и имущества
2931 din care: из них:
asigurarea obligatorie / по обязательному страхованию
295 impozite şi taxe incluse în cheltuieli
налоги и сборы, включаемые в расходы
296 plăți pentru leasing operațional
платежи по договору операционного лизинга
2961 din care: из них:
maşini şi utilaje / машин и оборудования
2962 bunuri imobiliare/ недвижимости
297 alte cheltuieli operaționale/ прочие операционные расходы

Informativ: Справочно:
mii lei, datele se înscriu cu zecimale/ тыс. лей; данные приводятся с десятичным знаком
Nr.rd. Denumire indicatori Suma
№ cтр. Наименование показателей Сумма
A B 1
cheltuieli privind dobânzile pentru credite şi împrumuturi (rd.305+rd.310)
300
расходы по процентам за кредиты и займы
cu nerezidenţii
305
с нерезидентами
cu rezidenţii
310
с резидентами
din care: из них:
311
instituţii financiare/финансовые учреждения
312 întreprinderi/предприятия

2.1 Descifrarea costurilor şi cheltuielilor din rândurile 220 și 240 se completează o dată la 3 ani (pentru anii de referință
2022; 2025 etc.)
1
Se completează numai de către: întreprinderile ce practică comerțul (reflectă costul contabil al mărfurilor vândute); întreprinderile de distribuire a gazului, energiei
electrice și termice (reflectă costul contabil al gazelor, energiei electrice și termice distribuite); întreprinderile alimentației publice (reflectă numai costul contabil al
mărfurilor revândute, fără includerea costului produselor fabricate).
Заполняют только: предприятия, занимающиеся торговлей (отражают балансовую стоимость проданных товаров); предприятия, распределяющие газ,
электроэнергию и теплоэнергию (отражают балансовую стоимость распределенного газа, электро- и теплоэнергии); предприятия общественного
питания (отражают только балансовую стоимость перепроданных товаров, без включения стоимости произведенной продукции).
Расшифровка затрат и расходов по строкам 220 и 240 будет заполняться каждые 3 года (за отчётный период
2022; 2025 и т. д.)
3. STOCURI
ЗАПАСЫ
mii lei; datele se înscriu cu zecimale/ тыс. лей; данные приводятся с десятичным знаком
La începutul anului La finele anului
Nr. rd. Denumire indicatori de raportare de raportare
№ стр. Наименование показателей на начало отчетного на конец
года отчётного года
A B 1 2
Stocuri - total
320
Запасы - всего
din care: из них:
330 Producția în curs de execuție
Незавершенное производство
Produse
340
Продукция
Mărfuri
350
Товары

4. REPARTIZAREA VENITURILOR DIN VÂNZĂRI, NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAŢI PE GENURI DE ACTIVITĂŢI (clasa CAEM)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖ, СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(класс КЭДМ)
Numărul mediu
Costul contabil
Cod activitate de salariaţi,
Venituri din al mărfurilor
(clasa CAEM, persoane
vânzări, mii lei vândute, mii lei*
Nr. rd. rev.2) Среднесписоч
Denumirea genurilor de activitate Доходы от Балансовая
Код ная
Наименование видов деятельности продаж, тыс. стоимость
№ стр. деятельности численность
лей проданных
(класс КЭДМ, наемных
товаров,
ред.2) работников,
тыс лей*
человек
A B C 1 2 3

400 TOTAL

410 |__|__|__|__|

411 |__|__|__|__|

412 |__|__|__|__|

413 |__|__|__|__|

414 |__|__|__|__|

415 |__|__|__|__|

416 |__|__|__|__|

417 |__|__|__|__|

418 |__|__|__|__|

419 |__|__|__|__|
Corelaţie: rd.400 col.1= rd.150 rd.400 col.2= rd.500 col.2 rd.400 col.3= rd.200
Соотношение: стр.400 гр.1=стр.150 стр.400 гр.2 = стр.500 col.2 стр.400 гр.3 = стр.200
*) Col.3 se completează de către întreprinderile cu activitate de comerț sau care practică comerțul paralel cu activitatea de bază, precum și de întreprinderile de
distribuire a gazului, energiei electrice, termice și întreprinderile alimentației publice.
Гр.3 заполняют предприятия с торговой деятельностью или осуществляющие торговую деятельность наряду с основной, а также предприятия,
распределяющие газ, электро и теплоэнергию и предприятия общественного питания.
5. UNITĂŢILE LOCALE ŞI PRINCIPALII INDICATORI AI ACESTORA
МЕСТНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Unitatea locală reprezintă o subunitate direct subordonată întreprinderii (de tip uzină, fabrică, secţie, atelier, bază de transport, şantier de construcţii, restaurant, hotel, magazin, cantină, grădiniţă etc.), situată la
o adresă diferită de cea a întreprinderii, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi ale acesteia.
Местной единицей является подразделение, непосредственно подчиненное предприятию (завод, фабрика, участок, ателье, транспортная база, стройка, ресторан, гостиница, магазин,
столовая, детский сад и т.д.), расположенное по отдельному адресу, в котором ведется один или более видов деятельности
Sediul central – locul unde îşi desfăşoară activitatea conducerea întreprinderii. Центральный офис – место, где осуществляется деятельность руководства предприя тия
Cifra de afaceri
Numărul mediu de
(venituri din Remunerarea
Nr. Cod CAEM, salariaţi, persoane
Adresa unităţii locale vânzări), muncii,
rd. Cod CUIÎO Denumirea unităţii locale rev.2 Среднесписочная
Адрес местной единицы mii lei mii lei
№ Код ОКПО Наименование местной единицы Код КЭДМ, численность
Оборот (доходы Оплата труда,
стр. ред.2 работников,
от продаж), тыс. лей
человек
тыс. лей
A B C D F 1 2 3
500 TOTAL – всего X X
Raionul (municipiul) ______________________________________________________
SEDIUL CENTRAL Localitatea (oraș, sat)______________________________________________________
Центральный офис
510 Strada Nr. ap. |___|___|___|___|

Cod CUATM

Raionul (municipiul) ______________________________________________________


Localitatea (oraș, sat)______________________________________________________
511 Strada Nr. ap. |___|___|___|___|

Cod CUATM

Raionul (municipiul) ______________________________________________________


Localitatea (oraș at)______________________________________________________
512 Strada _________Nr. ap. |___|___|___|___|
Cod CUATM

Raionul (municipiul) ______________________________________________________


Localitatea(oraș at)______________________________________________________
513 Strada _________Nr. ap. |___|___|___|___|
Cod CUATM

514 |___|___|___|___|
Raionul (municipiul)
Localitatea (oraș, sat)______________________________________________________
Strada Nr. ap.
Cod CUATM

Corelaţie: rd.500 col.1= rd.150 col.1 rd. 500 col.2= rd.400, col. 2 rd. 500 col.3= rd.270, col. 1
Соотношение: стр.500 гр.1=стр.150 гр.1 стр. 500 гр.2=стр.400, гр. 2 стр. 500 гр.3=стр.270, гр. 1
6. VENITURI DIN VÂNZĂRI DIN ACTIVITATEA COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL AL
AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA ACESTORA (fără TVA)
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ АВТОТРАНСПОРНЫМИ СРЕДСТВАМИ И
МОТОЦИКЛАМИ, ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ (без НДС)

Notă: Acest capitol se completează numai de către întreprinderile cu genul principal de activitate 45 „Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și
motocicletelor, întreținerea și repararea acestora”, conform CAEM-2
Этот раздел заполняют предприятия с основным видом деятельности 45 «Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и
мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт» в соответствии с КЭДМ-2.

mii lei, datele se înscriu cu zecimale/тыс. лей, данные приводятся с десятичным знаком

Nr. rând Denumirea grupei de mărfuri Grupa Suma


Код стр. Наименование группы товаров CAEM Сумма

A B С 1
Venituri din vânzări din activitatea comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și
motocicletelor, întreținerea și repararea acestora (suma rd.610+ …+rd.640) - total
600 Доходы от реализации в оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами и
мотоциклами, их техническом обслуживании и ремонт (сумма стр.610+…+стр.640) – всего
Comerţul cu autovehicule
610 Торговля автотранспортными средствами 45.1
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
620 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.2
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule
630 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.3
Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
640 Торговля мотоциклами и запасными частями и комплектующими к ним, техническое 45.4
обслуживание и ремонт мотоциклов

7. VENITURI DIN VÂNZĂRI DIN ACTIVITATEA COMERŢUL CU RIDICATA, CU EXCEPŢIA AUTOVEHICULELOR


ŞI MOTOCICLETELOR (fără TVA)
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ (без НДС)

Notă: Acest capitol se completează numai de către întreprinderile cu genul principal de activitate 46 „Comerț cu ridicata, cu excepția autovehiculelor și
motocicletelor”, conform CAEM-2
Этот раздел заполняют предприятия с основным видом деятельности 46 «Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов» в
соответствии с КЭДМ-2.
mii lei, datele se înscriu cu zecimale/тыс. лей, данные приводятся с десятичным знаком

Nr. rând Denumirea grupei de mărfuri Grupa Suma


Код стр. Наименование группы товаров CAEM Сумма

A B С 1
700 Venituri din vânzări din activitatea comerţul cu ridicata, cu excepţia autovehiculelor
şi motocicletelor (suma rd.710+... +rd.770) - total
Доходы от реализации в оптовой торговле, за исключением автомобилей и мотоциклов
(сумма стр 710+…+стр.770) - всего
710 Activitaţi de intermediere (pe bază de comision) în comerţul cu ridicata 46.1
Оптовая торговля за вознаграждение или на договорной основе
720 Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii 46.2
Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
721 din care: в том числе:
comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
oптовая торговля зерном, семенами, необработанным табаком и кормами 46.21
для животных
730 Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului 46.3
Оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями

din care: в том числе:


731 comerţul cu ridicata al fructelor şi legumelor
oптовая торговля фруктами и овощами 46.31

732 comerţul cu ridicata al băuturilor 46.34


oптовая торговля напитками
733 comerţul cu ridicata al produselor din tutun 46.35
oптовая торговля табачными изделиями
Nr. rând Denumirea grupei de mărfuri Grupa Suma
Код стр. Наименование группы товаров CAEM Сумма

A B С 1
740 Comerţul cu ridicata al bunurilor de consum 46.4
Оптовая торговля бытовыми товарами
750 Comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii 46.5
Оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованием
760 Comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri 46.6
Оптовая торговля прочей техникой, оборудованием и приспособлениями
770 Comerțul cu ridicata al altor produse 46.7
Другая оптовая торговля
771 din care: в том числе:
comerţul cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
46.71
oптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными
продуктами
comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi 46.73
772 echipamentelor sanitare
oптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим
оборудованием
Corelaţie: rd.700≤ rd.112
Соотношение: стр.700 ≤стр.112

8. VENITURI DIN VÂNZĂRI DIN ACTIVITATEA COMERŢUL CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPŢIA


AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR (fără TVA)
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ (без
НДС)

Notă: Acest capitol se completează numai de către întreprinderile cu genul principal de activitate 47 „Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor şi
motocicletelor”, conform CAEM-2.
Этот раздел заполняют предприятия с основным видом деятельности 47 «Розничная торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов» в
соответствии с КЭДМ-2.

mii lei, datele se înscriu cu zecimale/тыс. лей, данные приводятся с десятичным знаком
Codul
rând. Denumirea grupei de mărfuri Cod Suma
Код Наименование группы товаров CSPM Сумма
стр.
A B C 1
Venituri din vânzări din activitatea comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi
800 motocicletelor (suma rd.810 + rd.840) – total
Доходы от реализации в розничной торговле, за исключением автомобилей и мотоциклов)
(сумма стр.810 + стр.840) – всего
810 Produse alimentare – total (rd.820+rd.830)
Продовольственные товары – всего (стр. 820+ стр. 830)
Comerțul cu amănuntul al fructelor, legumelor, cărnii, peştelui, produselor de brutărie şi lactate, 47.00.1
820 ouălor (suma rd.821+...+ rd.829)
Розничная торговля фруктами, овощами, мясом, рыбой, хлебобулочными изделиями,
молочными продуктами и яйцами (сумма стр.821+...+стр.829)
din care: в том числе:
821 fructe şi legume proaspete 47.00.11
непереработанные фрукты и овощи
822 fructe şi legume prelucrate 47.00.12
переработанные фрукты и овощи
823 carne 47.00.13
мясо
824 produse din carne 47.00.14
мясные продукты
825 peşte, crustacee şi moluşte 47.00.15
рыба, ракообразные и моллюски
produse de brutărie 47.00.16
826
хлебобулочные изделия
dulciuri 47.00.17
827 сахаристые кондитерские изделия
Codul
rând. Denumirea grupei de mărfuri Cod Suma
Код Наименование группы товаров CSPM Сумма
стр.
A B C 1
produse lactate 47.00.18
828
молочные продукты
ouă 47.00.19
829
яйца
Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 47.00.2
830 (suma rd.831+...+ rd.834)
Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями (сумма стр.831 +…+стр.834)

din care: в том числе:


831
băuturi alcoolice
47.00.25
алкогольные напитки
alte băuturi 47.00.26
832 прочие напитки
833 produse din tutun 47.00.27
табачные изделия
834 alte produse alimentare, n. c. a.
прочие пищевые продукты, не включенные в другие группировки
Produse nealimentare – total (suma rd. 850+…+ rd.900)
840
Непродовольственные товары – всего (сумма стр. 850+ …+ стр. 900)
Comerțul cu amănuntul al echipamentelor informatice şi de comunicații 47.00.3
850
Розничная торговля информационным и коммуникационным оборудованием
Comerțul cu amănuntul al materialelor de construcţii şi articolelor de fierărie 47.00.4
860 Розничная торговля строительными материалами и скобяными изделиями
870 Comerțul cu amănuntul al articolelor de uz casnic 47.00.5
Розничная торговля бытовыми изделиями
871 din care: в том числе:
aparate electrocasnice
бытовые электроприборы 47.00.54
872 mobilă 47.00.55
мебель
Comerțul cu amănuntul al bunurilor culturale şi recreaționale 47.00.6
880 Розничная торговля товарами культурного назначения и предназначенными для отдыха
Comerțul cu amănuntul al produselor de îmbrăcăminte, a produselor farmaceutice şi medicale, a 47.00.7
articolelor de toaletă, a florilor, plantelor, animalelor de companie şi a hranei pentru acestea
890 Розничная торговля одеждой, фармацевтическими и медицинскими товарами, туалетными
средствами, цветами, растениями, домашними животными и кормом для домашних
животных
din care: в том числе:
891 produse de îmbrăcăminte
одежда 47.00.71
892 produse de încălţăminte 47.00.72
обувь
893 produse farmaceutice, medicale şi ortopedice 47.00.74
фармацевтические, медицинские и ортопедические товары 47.00.75
894 cosmetice şi de parfumerie, articole de toaletă 47.00.76
косметические товары и туалетные средства
Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru motoare cu ardere internă şi a altor bunuri noi 47.00.8
900 n.c.a
Розничная торговля автомобильным топливом и прочими новыми товарами, не включенными в
другие группировки
901 din care: в том числе:
carburanți pentru motoare cu ardere internă
автомобильное топливо 47.00.81
Corelaţie: rd.800 ≤rd.111
Соотношение: стр800≤ стр.111

Вам также может понравиться