Вы находитесь на странице: 1из 16

Start oldal

Tartalom Szerkesztői levél


Start oldal�������������������������������������������������������������������������2
S.M.S.���������������������������������������������������������������������������������3
Homoki Tibor és Homoki-Tóth Angelika üzenetei
Tudtad-e...�������������������������������������������������������������� 3, 9, 13
Övön alul és övön felül – Nemek harca
(L)élek és irodalom ���������������������������������������������������������4
Nemi identitás
Vallomások�����������������������������������������������������������������������5
Nagy Alexandra bizonyságtétele
Tudás(t)ár�������������������������������������������������������������������������6
Pünkösd Lelkéről
Távkapcs ���������������������������������������������������������������������������7
Hollandiába jöttem
Ezek vagyunk mi �������������������������������������������������������������7
Ificsoport a BMG-ben
Love Story��������������������������������������������������������������������� 8-9
Zsigó Béci és Éva
Gondolat-oszt�������������������������������������������������������������10
Ideális férfi és nő a világ, ill. a keresztyének szemében
S.O.S. / Pszicho-oldal�����������������������������������������������������11
Nemi identitás
Keménydió-törő�������������������������������������������������������������12
Istenfiak?! Emberlányok?!
Fejtörő�����������������������������������������������������������������������������13
Hirdetések�����������������������������������������������������������������������14
Felhívás!
Több, mint vicc :)
Könyv- és filmajánló �����������������������������������������������������15
Varga Péter: Spielhózni
Értelem és érzelem
Képgaléria�����������������������������������������������������������������������16
S.M.S.
Homoki Tibor üzenete „De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse
Sziasztok! A napokban felvettem egy volt tanítványomat, a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig
aki stoppal igyekezett hazafelé. Kérdeztem, hogy van, merre
járt, mivel foglalkozik?… Elmondta, hogy a barátnőjétől jön
tisztelje a férjét. ”
egy távolabbi községből. Aztán folytatta, hogy pontosabban Róma 9,20b
az egyik barátnőjétől, mivelhogy kettő van neki. Szerencsére Mint, ahogy a szeretetet, ezt
messze egymástól, így nem fog kiderülni egyik számára sem, sem lehet kikövetelni, csak
hogy csak a második. Mondtam neki, hogy nem jól van ez így, kiérdemelni. Higgyétek el,
a lányok több tiszteletet érdemelnek! „Már aki!” – hangzott a hogy érdemes ragaszkodni
válasz. Rádöbbentem hirtelen, hogy milyen nagy igazság van már fiatalon is a bibliai és er-
ebben az őszinte vallomásban. Sajnos sok lány viselkedésével, kölcsi értékekhez. Még lázadó
gondolkodásával, értékrendjével, tartástalanságával nem vív- fiatalként is lehet bizonyos
ja ki a srácok tiszteletét. A fiúk pedig teljesen önző módon, határokat nem átlépve élni.
állati ösztönüket kielégíteni igyekezve kezdeményeznek „kap- Olyan hosszú távú befektetés
csolatokat”. A lányoknál manapság megfigyelem a következő a Krisztusra tekintő, erköl-
életcélt (és nagy tisztelet a kivételnek): majd találok valahogy csös fiatalság, mely később
egy gazdag srácot/férfit (az sem gond, ha családos), aki majd évtizedeken át bőségesen
mindent megad nekem. Céljaik elérésére eszméletlen dolgok- kamatozik a házasságban, a
ra képesek. A fiúk meg elég gazdagok akarnak lenni – bármi családban. 18 éves voltam, a
áron – hogy úgy éljenek, mint „példaképeik”, akiknek a felesé- feleségem 16, amikor elkezdtünk együtt járni. Végig arra ké-
gük mellett azért van még néhány szép fiatal szeretőjük is. Így szültünk, hogy ha majd eljön az idő, összeházasodunk. Sze-
megfordult a szólásmondás: „a pénz verve, az asszony pedig rettem és tiszteltem őt együtt járásunk közel öt éve alatt, és ez
számolva jó!” a házasságkötésünk óta sem változott. Mindenkinek legalább
Az Ef 5,33 jut eszembe, ahol ezt írja a Szentírás: „mindenki ilyen boldog házasságot kívánok, amilyenben mi élünk! Ez
egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony csakis a Jézusra figyelő, erkölcsös élettel lehetséges!
pedig tisztelje a férjét.” Szomorúan szemlélem
manapság a fiatal házasokat, akik már kapcso- Homoki-Tóth Angelika üzenete
latuk kezdetén komoly harcokat hívnak. Hamar Sokszor panaszkodnak fiatal lányok: nem becsülnek minket a fiúk; nem
jönnek a házassági problémák, melyek vagy vá- adják meg a nekünk járó tiszteletet… Ez valóban így van! De vajon mi ennek
lással végződnek, vagy boldogtalan együttélésbe az oka? Egész egyszerűen az a tény, hogy a lányok/nők legtöbbje elvesztette
torkollanak. A kimondott/kimondatlan problé- titokzatosságát, erényét, nőiességét. Látjuk ezt az öltözködésben (mutassunk
mák legtöbbször: nem szeret igazán, nem tisztel, meg mindent, amink van), beszédben (trágár szavak használata, kultúrá-
nem értékel engem, nem bízik bennem, stb. Sok latlanság), megnyilvánulásokban (dohányzás, alkoholizálás, kábító-szer-
társkapcsolat meg még a házasságkötésig sem jut használat, stb). Sorolhatnánk még hosszasan, hogy mi mindennel veszí-
el, mert teljesen hiányzik a felekből az egymásba tik el sokan nőiességüket. Isten nővé teremtett bennünket, aminek bizony
és a közös jövőbe vetett bizalom. Környezetünk megvannak a maga sajátosságai. Ezt fel kell ismerni, és hozzá mindenáron
pedig egyre inkább tele van boldogtalan férfiak- ragaszkodni. Egy lány/nő legyen szépbeszédű, erkölcsös, jó megjelenésű,
kal, csalódott nőkkel, és nem utolsó sorban, sérült kultúrált, titokzatos. Ha ezekkel rendelkezel, ez magával hozza a fiúk/férfiak
lelkű gyerekekkel. tiszteletét. Csak így lehetsz értékes és igazi nővé. Álljatok példaként ott, ahol
Nem jó ez senkinek! Hol van hát a megoldás? éppen vagytok: iskolában, családban, munkahelyen. Hiszem azt, hogy má-
Ott, hogy srácok tiszteljétek a lányokat! Ti lányok, sok is kívánatosnak tartják, ha megmutatjátok, milyen szép is igazi nőként
pedig engedjétek, hogy tiszteljenek benneteket! élni.

Tudtad-e... Övön alul és övön felül – Nemek harca


Tudjuk a gilisztákról, hogy minden egyed hím és nőstény is aranyat, hanem drága vért (1Pét 1:18). A férfi dolga a vezetés
egyszerre. Viszont a legtöbb állatfaj esetében jól megkülönböz- és a felelősségvállalás a nőért és a gyerekekért. Ezt a szolgálatot
tethetők egymástól a nemek — már külső megjelenésükben, nem vállalják azok a férfiak, akik feleségük gyerekeként élnek a
de még inkább a viselkedésükben. Az a benyomásunk, hogy a családban. De eleve elutasítják azok a fiúk is, akik ódzkodnak a
XXI. század embere kezd visszacsúszni a giliszta-szintre. Tár- nősüléstől, mert agglegényként élni kevesebb felelősséggel jár.
sadalmunk egyre jobban igyekszik eltüntetni a nemek közti Márpedig ez a jelenség nagyon jól megfigyelhető napjainkban.
különbséget, lehetőleg az élet minden területén. A történelem fur-
De mi rejlik az unisex-gondolkodás mögött? Első pillan- csa fintora, hogy a nők
tásra a külső megjelenés eltolódása tűnik fel. De ugyanakkor számára az önállóso-
észrevehető a tömeges infantilizmus, ami főleg a férfiak ese- dás lehetőségét a XX.
tében a felnőtté válás valamint a felelősségvállalás halogatásá- századi világhábo-
ban nyilvánul meg leginkább. „Minden férfinak a feje Krisztus, rúk teremtették meg.
az asszony feje a férfi.” (1Kor 11,3). A Biblia nem azt tanítja, Mindaddig a nők sza-
hogy a férfi a teremtés koronája, és értékesebb lenne, mint a va nem sokat ért.
nő, hiszen mindkettőért ugyanannyit fizetett: nem ezüstöt és (folyt. a 9. oldalon)

3
(L)élek és irodalom Rovatfelelős: Pusztai-Tárczy Beatrix

A TeSó mostani számában a nemi identitás kapcsán férfiakról és nőkről idézeteket,


humoros kijelentéseket hoztam nektek; valamint egy-egy magyar költő versét a fér-
Nemi identitás
firól, és a nőről. De azt gondolom, hogy mindezek mellett mégiscsak a Biblia sza- Petőfi Sándor: Ha férfi vagy, légy
va az, amely a legszebben nyilatkozik mindkét nemről, egyben útmutatást is adva, férfi… /részlet/
hogy melyik mikor és hogyan tölti be helyét. Olvassátok derűvel! Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne hitvány gyönge báb,
Idézetek férfiakról, nőkről
Mit kény és kedv szerint lök
Nem az a férfi, aki gyermeket tud nemzeni, hanem az, aki megélhetést tud bizto-
A sors idébb-odább.
sítani gyermekei számára, gondjukat tudja viselni és szeretni tudja az édesanyjukat.
Félénk eb a sors, csak csahol;
Jesse Louis Jackson
A bátraktól szalad,
A férfi szereti a nőt. A férfi elveszíti a nőt. A férfi visszaszerzi a nőt. A filmek ki-
Kik szembeszállanak vele...
lencven százaléka ezt a sémát variálja. Annak a filmnek, amelyik nem követi ezt a
Azért ne hagyd magad! (…)
szabályt, rengeteg erőszakkal vagy speciális effektekkel kell megnyernie a közönséget.
Az ezerszer kipróbált recept mindig beválik: nem érdemes kockáztatni.
Paulo Coelho Ha férfi vagy, légy férfi,
Az a férfi, aki veri a feleségét, önmagát is veri, mert mélyen a lelkében tudja, hogy Legyen elved, hited,
elveszítette ellenőrzését az élete fölött. És ezt kimondd, ha mindjárt
Thomas Dexter Jakes Véreddel fizeted.
Férj és feleség úgy ragadnak össze, mint két darab papír. Ez annyit jelent, hogy Százszorta inkább éltedet
elválaszthatatlanok. Ha valaki két összeragasztott papírt szét akar választani, mind- Tagadd meg, mint magad;
kettőt el fogja tépni. Válás esetén mindketten megsérülnek, a férfi éppúgy, mint az Hadd vesszen el az élet, ha
asszony, és ha gyerekek is vannak, akkor azok a leginkább. A becsület marad.
Walter Trobisch
Furcsa: az ember eddig észre se vette, milyen komoly különbség van a férfi és nő Ha férfi vagy, légy férfi,
között. A férfi, ha kétségbeesik, a haját tépi. A nő a szemöldökét. A férfi, ha beleszeret Erős, bátor, szilárd,
valakibe, leveleket ír neki. A nő, ha leveleket ír valakinek, beleszeret. A goromba férfi Akkor, hidd, hogy sem ember
üt. A goromba nő sír. A szelíd férfi simogat. A szelíd nő sír. A férfi féltékeny. A nő Sem sors könnyen nem árt.
irigy. A férfi a kapott csóknak örül, a nő az adott csóknak. A férfi egyetlen estén se Légy tölgyfa, mit a fergeteg
mondja el, mit csinált egész nap. A nő elmondja, mit csinált egész nap. De nem azt Ki képes dönteni,
csinálta. De méltóságos derekát
Aszlányi Károly Meg nem görbítheti.
Az igazi nőt a férfi engedi élni. Mert a nő ugyanúgy em-
ber. És társ. A férfi társa. Mindenben. Mindent megtehet érte:
moshat, főzhet, takaríthat - de nem azért, mert ez a dolga.
Hanem szeretetből. Szeretetből, amit a férfi észrevesz, és vi-
szonoz. Talán mos, főz, takarít - vele együtt. Vagy csak egy-
szerűen nem vár el mindent tőle. Nem teszi szóvá, ha nincs
kész időre az ebéd, vagy kicsit gyűrött az ing. Mert nem ez
legfontosabb számára. Nem az ebéd, nem a tárgyak, nem a
külsőség. Hanem a társ. A nő. Az igazi.
Csitáry-Hock Tamás
Amikor egy lány férjhez megy, felcseréli sok férfi figyelmét
egyetlen férfi figyelmetlenségére.
Helen Rowland
Egy igazán értelmes nő megérti, hogy a háziasszony felada-
tai, a gyermeknevelés és a főzés nem lealacsonyító. Ez kulcs-
fontosságú feladat az egész nép, az egész nemzet számára, és
senki más nem tudja elvégezni. A férfiak semmiképpen sem!
A nőknek nem véletlenül van méhe és mellei. Így rendelte a
természet, akár tetszik nekünk, akár nem.
Varg Vikernes
Férfi és nő. Hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a ket-
tő mást akar — a férfi nőt — a nő férfit.
Karinthy Frigyes
A derék asszony koronája az ő férjének… Péld 12,3
…amely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának.
Péld 31,30b
A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű. Péld 24,5
Ímé, így áldatik meg a férfiú, a ki féli az Urat! Zsolt 128,4
(Ajánlom olvasásra a 128. zsol-
tárt és a Péld 31,10-31-et, valamint Nemi identitás
Weöres Sándor: Nő és férfi c. írását!) Imre Ádám grafikája

4
Vallomások
Ne félj, csak higgy. (Márk 5,36)
Nagy Alexandra bizonyságtétele
Sziasztok! életemet akkor még nem tudtam átadni
gyógyult, hirtelen megbetegedett nagy-
Nagy Alexandra vagyok, 17 éves és Krisztusnak. Azon a helyen hallottam
mamám. Szintén az intenzív osztályon
Tekeházán élek. Sokat gondolkoztam azt az igét, hogy: „Ne félj, csak higgy.”
feküdt több mint egy hetet. Az orvosok
azon, hogy bizonyságot kellene tennem (Márk 5:36). A következő évben újra
tehetetlenek voltak, nem tudták, mi-
Jézus Krisztus szeretetéről és arról, hogy elmentem Aklihegyre, nagyon jól érez-
ért lett hirtelen rosszul. Én egyre csak
hogyan változtatta meg az életemet. Ed- tem magam, sok igaz barátot szereztem.
imádkoztam, s az ÚR ismét meghall-
dig mindig féltem, valami megakadályo- Amikor hazajöttem, nem tudtam felsza-
gatta az imámat. Amikor hazaengedték
zott abban, hogy ezt megtegyem. Most badultan nevetni, szórakozni az otthoni
a kórházból, nagyon hálás voltam. Nem
rájöttem arra, hogy Isten gyermekeként barátaimmal, mert legbelül, mélyen a
tudtam megköszönni, mert csak zokog-
bizonyságot kell tennem, hogy mindenki szívemben éreztem azt, amit az eszem
tam a szobámban, és az az ige jutott az
megtudja, milyen csodálatos és végtelen nem akart felfogni, éreztem, hogy Jézus
eszembe, hogy „Ha Isten velünk, ki lehet
kegyelmű Teremtőnk van! hív engem, s azt akarja, hogy adjam át
ellenünk.” Ekkor megértettem: Isten so-
a szívemet neki – de én elutasítottam,
hasem hagyott egyedül, mindig ott volt
nem akartam az örök életet. Az én féltő
velem, és minden próba az én javamat
mennyei Atyám akkor sem mondott le
szolgálta. Akkor végre teljesen átadtam
rólam. Ahogy lapozgattam a Bibliámat,
az életemet az én Megváltó Jézus Krisz-
azt olvastam, hogy ha Ő velünk van, ak-
tusomnak.
kor senki sem árthat nekünk. „Ha Isten
Nem sokkal később Isten segítségével
velünk, ki lehet ellenünk?”, amiből na-
megalakítottuk a tekeházi ifit, amiért ma
gyon sok erőt merítettem. De az ördög
is nagyon hálás vagyok. Hisz tudjuk, a vi-
nem hagyott békén. Kis idővel később
lág dolgai rossz irányba visznek, de Isten
nagyapámnak szívrohama és agyvér-
mindig jó irányt mutat, csak Őt kell kö-
zése volt egyszerre. Két hetet feküdt az
vetni. Jézus adja a biztonságot, csak hin-
intenzív osztályon, az orvosok feladták
ni kell Benne. Sokat segít, ha reggel úgy
a reményt, én azonban nem. A szeme-
ébredek fel, hogy Őt hívom segítségül, és
im előtt ez az ige lebegett: „Ne félj, csak
kérem, őrizze meg a békességemet egész
higgy”. Buzgón imádkoztam… És az
nap. A sátán célja, hogy győzedelmes-
imám meghallgattatott: nagyapa jobban
kedjen az életem felett. Ha az ÚR nem
lett. Ahogy jóra fordult a helyzet, ismét
áll mellettem, akkor sok mindent nem
megfeledkeztem Istenről. Egyik kezem
tudtam volna végigcsinálni. Ezért bátran
Hol is kezdjem? … megszülettem. Istennél volt, a másikkal pedig kapasz-
üzenem mindenkinek, hogy ne féljenek!
Mindig azt hittem, én „jó” gyerek va- kodtam a világba. Hiába jártam el va-
Isten által mindig, bármilyen kísértésből
gyok: jártam hittanórára, templomba, sárnap templomba, esti istentiszteletre,
van kiút.
nem hiányoztam ok nélkül a suliból… bibliaórára, igyekeztem nem használni
Az ördög nem lankad, sőt egyre ag-
és még folytathatnám. Úgy gondoltam, trágár szavakat, de ha hívtak, elmentem
resszívabb, miután valaki megtér. Ne félj
minden rendben van, nem vettem észre, én discoba is. Tudtam, hogy ez így nem
tőle, mert Isten hatalmasabb és erősebb
hogy az örök kárhozat felé haladok. lesz jó, hisz két Úrnak nem lehet szolgál-
nála. Ő megtart és megszabadít a go-
Amikor betöltöttem a 16. életéve- ni, de az ördögnek mindig sikerült elcsá-
nosztól. Csak annyira enged kísérteni,
met, először voltam KRISZ-táborban, bítani.
amennyit elbírsz.
ami nagyon nagy hatást tett rám, de az Amikor nagyapa már teljesen meg-

Kosztolányi Dezső: Nők /részlet/ Papp Laura: Soha ne feledd…


(…) Természet tündérei, szeszélyesek és kiszámíthatatlanok,
Soha ne feledd, Hisz fontos vagy neki,
de igazabbak a meddő gondolatnál, az ÚR nagyon szeret! Ő az ilyen „kicsi” embereket
a büszke hazugnál, a csontos, ijesztő, gyilkos férfinál. Egy hangszer vagy a kezében, szereti.
Hová is futhatnék én, kócos fejemmel, költészetemmel, hagyd, hogy rajtad zenéljen. Mikor már úgy érzed, senki vagy,
rettenetesen cikázó tétovaságommal, Hadd tegye általad a jót, és hogy minden elhagy,
ha nem volnátok ti, megértők, megbocsátók, a helyeset, a valót. akkor hallod meg szavát,
elvtelen szentek, jámbor pogányok, Köszönd hát meg Neki, azt az áldott muzsikát,
bizonytalan jók, valóság hű sáfárjai. hogy életed meg nem veti, így aztán keblére zár,
Ha varrtok, vagy vajat mértek, hogy lehetsz áldott edénye, ahonnan ki nem szakít semmi
kirakatot szemléltek komolykodó szakértelemmel, mondj dicséretet nevére! SOHA TÖBBÉ MÁR!
s hócipőben topogtok, kecsesen, de balogul is,
mint az albatroszok, Ezt a verset egy kedves olvasónk, Papp Laura osztotta meg
fölkacagok az örömtől, hogy vagytok, velünk. Ha neked is van olyan műved, amit szeretnél a TeSó
és én is vagyok mellettetek. (…) hasábjain látni, küldd be a kriszteso@gmail.com címre, vagy
Mindegyik leányom, mindegyik feleségem, juttasd el a szerkesztőhöz, munkatársakhoz.
mindegyik barátnőm, rejtélyes kedvesem. A következő számban igyekszünk leközölni!
Mindegyik anyám.

5
Tudás(t)ár Rovatfelelős: Laskoti Zoltán

kérhetjük Isten lelkének segítségét, aki


Pünkösd Lelkéről percről percre kapcsolódni akar velünk.
Tudjátok, mi a legnehezebb a pünkösdben? Megfogni. Be- A Lélek nélkül nem értjük Isten szavát,
szélni róla, mint egy elemző, mint aki felsorolja az ünnep hatá- a Biblia kiüresedik, legjobb esetben iro-
sát ránk, mint aki felsorolja, milyen üzenete van az ünnepnek dalmi értékké válik, minden különösebb
a Szentírás szerint. Nekem általában nem szokott nehezemre jelentőség nélkül. De a Lélek jelen van és
esni az elemzés, ez a feladat azonban fogósnak bizonyult. Pün- ezért megérthetjük, amit Krisztus üzen
kösdöt megfogni annyit tesz, mint a Szentlelket megfogni. Ami igéjében, növekedhetünk benne és kap-
lehetetlen, nemcsak a dogmatika (keresztyén hit alapjait meg- csolódhatunk vele. Ennyiről szól az egy-
fogalmazó teológiai tudomány) száraz logikája szerint, hanem ház, minden szervezet, bizottság és tiszt
a tapasztalataink szerint is – a Lélek olyan, mint a szél. Mozgat ellenére, a Lélek pünkösdkor így alapí-
minket, hajtja imádságaink szélesre tárt vitorláit, de kifolyik a totta meg az első gyülekezetet.
kezünkből, ha meg akarjuk markolni, birtokolni akarjuk. Kálvin egy hasonlatban próbálta megfogni a Lelket: ahogy
Hogyan beszéljünk pünkösd Lelkéről, hogy ne tegyük ki- a Nap ugaraival beragyogja a földet, hogy létrehozza és meg-
sebbé és ne csak száraz ismeretet adjunk át róla? Úgy, hogy érlelje annak gyümölcseit, ugyanúgy Krisztus lelke is ránk
követve Pál apostol példáját mi is a költészethez nyúlunk: Isten sugárzik azáltal, hogy részesedünk testének és vérének közös-
Lelke sokszor éppen a költők által szól a legékesebben, sokszor ségében. (Institutio, IV:17,12). Ezért fontos a bűnbánati isten-
éppen a verseken keresztül fog meg minket és vezet el magá- tiszteleteken való részvétel pünkösdkor, mert tényleg a „Szent-
hoz. Legfőképpen úgy, hogy az ilyen versek mind a Lélek imá- léleknek, a legjobb mesternek az iskolája az”, amibe járnunk
dásából keletkeztek, amibe bekapcsolódhatunk mi is, olvasva kell (uo. IV: 17,36). A bűnbánati időszaknak, és a bűnbánat
őket. Engedjétek meg hát, hogy mielőtt az ünnepről beszélek, folyamatának magának hiteles hagyománya volt református
idézzek egy versrészletet Balog Miklós Szegénység c. soroza- körökben, hogy Pünkösd előtt az ifjúság a harangtoronytól
tából, színesítve a rovatot és kicsit közelebbivé téve az erő, a a kamráig kitakarította és feldíszítette a templomot, hogy az
szeretet és a józanság Lelkét: ünnepen örvendezhessenek benne. Német hit-
testvéreink helyenként még tartják ezt a szokást,
Szeretni ennél jobban nem lehet, nyírfaágakkal díszítve az istentiszteleti teret. Ez
értem lett gazdaggá a földi élet, az öröm, életöröm és boldogság a Lélek műkö-
s az is szép lenne, hogyha csak emléked désével együtt jár (ahogy a versben is olvastuk),
szegődnék hozzám, s így élnék veled. ezért az óegyházban húsvéttól pünkösdig, az
örömidőben térdelés helyett állva imádkoztak és
És így halnék meg fájó boldogan. tilos volt a böjt.
Te voltál szép való, s vagy édes álom, Ha jártatok már olyan templomban, ahol a
örök remény, hogy egykor megtalálom szószék felé galamb volt festve/faragva, akkor ta-
a vesztett Édent s véle önmagam. lán elmondták, hogy a galamb a Szentlélek talán
legáltalánosabb jelképe (Mk 1,10). Mi, reformá-
De pünkösd lett és benne újra jöttél, tusok igencsak visszafogottak vagyunk a Lélek
élő Úrként szövetséget kötöttél, ábrázolásában: a középkori egyház úgy próbálta
hát hogyne lennék boldog Teveled! megjeleníteni a Szentlélek érkezését, hogy a mise
kellős közepén egy égő szalmacsóvát eresztettek
Több vagy, mint emlék: bennem él a Lelked. le a mennyezetről, és az istentiszteleten harsonákat fújtak meg
Örök tüzed ezért ma is szerethet, a pünkösdi szélzúgás szemléltetésére. Később, mivel ők is be-
mint minden élő élni hogy szeret. látták, hogy ez egyrészt tűzveszélyes vállalkozás, másrészt a
szállongó perje egyáltalán nem az ünnepi hangulat emelésére
A Pünkösd neve a görög pentekoszté hémera (ötven nap) szolgál (főleg a nők hajviseletében, ami már akkor is irtóza-
kifejezésből magyarosodott el pünkösddé, mivel ez az ünnep a tosan fontos volt a gyengébbik nem számára), rózsaszirmokat
húsvét után ötven nappal jön el. Ez az ünnepkör a leghosszabb szórtak csóvaeregetés helyett. És mielőtt megmosolyognátok
a református egyházi évben: áldozócsütörtöktől Örökkévaló- ezt a szokást, hadd tegyem hozzá, hogy reformátuséknál is van
ság vasárnapjáig (november vége) tart. Az áldozóvasárnapra egy lecsapódása ennek a hagyománynak: nálunk is liturgikus
következő vasárnapot a régi magyarok váróvasárnapnak ne- szín a piros, az öröm színe pünkösdkor, és van olyan lelkész,
vezték, mert az igehirdetés már a pünkösd csodája felé fordult aki ennek örömére piros színű nyakkendőben jelenik meg a
ezen a vasárnap. Áldozócsütörtök hetében általában felhívjuk a szószéken vagy piros terítővel terítteti le a szószéket/úrasztalát.
figyelmet az úrvacsora ünneplésére, ünnepi voltára, így a pün- Modern korunkban a pünkösd, és attól félek, a Lélekkel
kösd hete, amit nyugodt lelkiismerettel nevezhetünk a Szent- együtt járó sajátos keresztyén életöröm is kifakulóban van.
lélek adventjének, előkészületi idő arra, hogy az ünnep igazán Tudnunk kell, hogy az öröm, a tavasz, a virágzás, a szépség
aktuálissá, közelivé és személyessé váljon az életünkben. Ez úgy mind a Szentlélek munkája (Zsolt 104, 30), ugyanakkor nem
történik meg, hogy az Ige és a sákramentum erőközléssé lesz, feledhetjük el, hogy a Lélek nemcsak a természetet, hanem az
amiken keresztül megerősíthet minket Isten mindenre elégsé- emberi szívet is újjá akarja tenni. Isten Lelke köztünk van, és
ges ereje, és az úrvacsora így valóban „táplál minket az örök talán ez a legteljesebb, legmegfellebbezhetetlenebb bizonyítéka
életre”, az Ige pedig bizonyságot tesz arról, hogy nekünk (más Isten szeretetének. Akit szeretnek, az boldogan élhet, az már
világvallásokkal ellentétben!) nem az örök élet a célunk ebben nem idegen a világban és annak már az sem idegen, aki szere-
a földi életben, hanema kapcsolat: már itt keressük a kapcso- ti. Hagyjuk, hogy a Szentlélek feltöltsön minket Pünkösdkor,
latot azzal a Győztes Úrral, aki a kapcsolatot átviszi az örök megértést adjon és bátorságot az örömre, a megértett dolgok
életbe. Nem keressük az örök élet forrását halálfélelemtől ve- megélésére, továbbadására. Engedjük, hogy a Lélek az legyen
zérelve, hanem tudjuk, hogy Krisztussal összefonódó élet túléli az életünkben, aminek Isten elküldte nekünk: erőnk, szerete-
a halált és így végtelenül fontossá válik minden, amit itt, ebben tünk és józanságunk Lelke, kimeríthetetlen forrása.
az életben teszünk. És az is, hogy bármit teszünk, mindenben Örvendező pünkösdöt kívánok minden kedves Olvasónak!

6
Hollandiába jöttem Távkapcs
Sziasztok, Tesók! Megkértek, hogy röviden szá- ezen túl boldogultam és jól éreztem magam
moljak be arról, mivel töltöttem a tanulmányi ösz- Kampenben. Lehetőségem volt elmenni
töndíjamat Hollandiában. Általában, mikor rövid be- Utrecht nagyobb múzeumaiba és Amszter-
számolót kérnek tőlem, akkor annyit mondok, hogy damban is jártam háromszor, ezek is hiá-
Erasmus cserediák-programmal sikerült kijutnom nyozni fognak, de közel sem annyira, mint a
Északnyugat-Hollandiába hét hónapra, ahol tanultam hazai arcok, a hazai koszt.
teológiát és utazgattam kicsit, kicsit ismerkedtem és KM: Mi az, amit kint tanultál meg és mi
sokat olvastam. A többit a kérdezőre hagyom: kérdezzen arról, ami a legértékesebb gondolat, amit hazahoztál magaddal az ottaniaktól?
érdekli. Jelen esetben sem lesz ez másként, a cikket egy ismerősöm- Ha konkrét élményre vagy tanulságra vagy kíváncsi, akkor az
mel közösen írtuk, akit a balladai homály kedvéért KM-nek fogok az egyetemen ért (Theologische Universiteit van de Gereformeerde
feltüntetni. Kerken (Vrijgemaakt)), méghozzá attól a professzoromtól, aki tíz
KM: Milyen elképzelésed volt a kint-léttel kapcsolatban, még itt- évig volt misszionárius Új-Guineában a pápuák között, mielőtt
honról, s ha volt ilyen akkor az mennyire valósult meg, vagy épp missziológiát kezdett volna tanítani a leendő lelkészeknek/misszio-
nem valósult meg? náriusoknak. Ő mondta azt, hogy akkor lehetünk jó bizonyságtevők
Szerencsére nem indultam túl sok elvárással, de az első elképzelé- és gyülekezetépítők, ha a hitünk határozza meg az ismeretünket, azaz
sem Hollandiáról az volt, hogy az egy nagyon hideg ország és állan- úgy szerzünk és adunk tovább ismeretet, tudást, hogy mindeközben
dóan fújni fog a szél, a nagy vízmennyiség miatt. Ebből a második be- eltéveszthetetlenül felszínre kerül a személyes elkötelezettségünk Jé-
jött, de közben megtudtam, hogy Magyarországon például hidegebb zus iránt (2 Kor 10,5). Úgy gondolom, hogy egyfelől az információs
volt a tél is meg a tavasz is, mint ott. A másik kellemes meglepetés társadalomban a hit egy olyan információs szűrő lehet, ami minősé-
a napok hosszúsága volt. Mivel Hollandia nyugatabbra fekszik, mint gileg feljavíthatja a kommunikációnkat és akár az önmagunkról való
Ukrajna vagy Magyarország, a nap később kelt fel és később is ment ismeretet is megszűrheti – mint azt nyáron a KRISZ-heteken el fogják
le, május közepén például este fél tízkor kezdett el szürkülni. Ennyit mondani az előadók. Másfelől így minden kommunikáció bizonyság-
a földrajzról. tétel lesz, elkerülhetetlenül és hitelesen
Az volt az elképzelésem továbbá, hogy majd olyan emberek közé KM: Mi volt a legviccesebb dolog, ami kint történt veled?
érkezem, akik nagyjából azonosulni tudnak velem, mivel keresztyé- Az, hogy nem akarták elhinni, hány éves vagyok. Komolyan.
nek, reformátusok ők is, mint én. Ez az elképzelésem elképesztően Minden beszélgetés elején szóba került, hogy ki hány éves (ez kicsit
beigazolódott: eddigi életem folyamán ott találkoztam a legkedve- fura volt nekem) és mikor mondtam, hogy én még nem múltam el
sebb, legodaadóbb emberekkel, akik Krisztus nevében valóban befo- huszonöt, akkor csak hüledeztek meg nevettek rajtam. Aztán mikor
gadtak az otthonukba és megosztották velem mindenük. Nem hittem, eldöntöttem, hogy rendesen és rendszeresen borotválkozom majd,
hogy létezik még ilyen odaadás egy idegen felé az egyházon belül. Ta- meglepődtek az emberek, és egy (lány) ismerősöm attól fogva tün-
nulás terén pedig élveztem a zseniálisan megszervezett, tágas, világos tetően és hangosan „baby”-nek hívott a társaságban és a társaságon
téglakönyvtárakat, ahol az ember minden gond nélkül le tudta venni kívül. Aki ért angolul egy kicsit (ennyit ma már mindenki ért), az el
a polcról a 2010-es kiadású teológiai munkákat is. tudja képzelni, milyen helyzetekbe kerülhettem emiatt a megszólítás
KM: Mit hoztál volna haza magaddal Hollandiából? Mi az ami miatt. A víz sem moshatta le rólam, hogy udvarolok a lánynak és a
a legjobban hiányzott itthonról, és most visszatekintve mi az, ami hollandok eléggé viccesnek tartják az ilyen dolgokat.
onnan hiányzik? KM: Maradtál volna még vagy elég volt annyi, amennyit kint
Hú… a réteket a bóklászó juhnyájakkal, a végeláthatatlan virág- voltál?
mezőket, a könyvtárakat. Ami hiányzik, az a mérhetetlen nyugalom Jól éreztem magam, de a végén már nagyon vágytam haza. Ér-
és derű, amivel ott az emberek kezdik és fejezik a napot. Kampenben, tékesen tudtam eltölteni a kinti időt és fejlődtem is kitartásban, tu-
ahol én voltam, egy nagyjából ötvenezres városban szinte tapintani dományban, de éppen annyi időért vagyok hálás Istennek, amennyit
lehetett ezt a nyugalmat: senki sem sietett sehová, diákként sem haj- kint tölthettem. Nem hiszem, hogy sokkal többet tudtam volna ki-
szoltak halálra, mindig volt idő leülni egy kávé, egy tea mellé és be- hozni még egy hónapból, már hiányoztak az otthoniak.
szélgetni egyet. Igazán olyan volt, mint a nyaralás, jól esett ott lenni. Kedves Tesók, remélem kielégítettem vélt vagy valós kíváncsisá-
Ezt a lelassult tempót hoznám haza, ha lehetséges lenne. gotokat, vagy csak színesebbé tettem a TeSó-t egy kicsit. Ha van lehe-
Mivel nem voltak kint gyökereim, mindenki hiányzott, akit hát- tőségetek, menjetek el és fedezzétek fel Hollandiát: testvérekre fogtok
rahagytam, Magyarországon vagy Ukrajnában. Az emberek hiányoz- találni. Addig is, legyetek jók, ha tudtok! Sziasztok!
tak meg az ízek (a holland testvérek nem főznek olyan fűszeresen),

Ificsoport a BMG-ben Ezek vagyunk mi


A gimisek nagyifije! Nehéz dolog arról Szinte mindig mosolyogva
az ifiről bármit is írni, amiről ha kérdeznek, hallgatjuk az igét, gondolván,
általában mindannyiunk csillogó szemekkel hogy hihetetlen, hogy már
szélesen vigyorog, és így próbáljuk átadni megint azt kapjuk, amire a
szavak nélkül azt, hogy milyen hihetetlenül legjobban szükségünk van.
jók is az alkalmaink. Néhányunk 7 évig járt ebbe
Vezetőnk, a mi drága örök Timi nénink, az ifibe, és ez alatt az idő
Olasz Tímea, akivel minden csütörtökön alatt minden csütörtökön hi-
19:00 órától gyűlünk össze 21:00-ig (mert tünkben megerősödve, egy
ugye villanyoltásra már természetesen mind- lépéssel közelebb kerültünk
annyian a szobánkban ülünk, és várjuk a pi- Istenhez.
zsamaosztást…). Az átlagos összlétszámunk Persze nekünk is vannak
körülbelül 8-9, de tudjuk, hogy nem a men�- ám különleges alkalmaink,
nyiség, hanem a minőség a lényeg. Egy szem amikor eszünk-iszunk, vagy épp a KRISZ- néni tanácsai, az ablakrengető dicsőítések, a
fiúnk van, ő közöttünk a Jani, és ez az egy tö- pontban játszadozunk. Eljárogatunk főis- könnyesre nevettető játékok, és az összeszo-
kéletesen megfelel másik 15-nek :) kolás alkalmakra is, jelenlétünkkel emelve a kott baráti társaság mind-mind Isten áldásai,
Az estéket dicsőítéssel kezdjük, és Hajnal- színvonalat :) ami — bátran mondhatjuk — gazdagon árad
csillagos vezetőnknek hála, mindig tanulunk Egy fedél alatt élők között gyakran ala- ránk.
valami újat, amit később egész héten dúdol- kulnak ki konfliktusok, és egy gimnázium- Egy aprócska ízelítő volt ez a legendás
hatunk. Utána „elcsendesedünk, majd fel- ban egyébként is sok a feszültség, így Isten gimis nagyifi mindennapjaiból, de az a han-
hangosodunk” (ima), és figyelmünket a heti óriási kegyelme, hogy ez az ifi létrejöhetett a gulat, ami minden csütörtökön közöttünk
üzenetnek szenteljük, ami érdekes módon körünkben. A hét történéseihez tökéletesen van, úgyis leírhatatlan :)
tökéletesen aktuális minden alkalommal. passzoló igék, a kellemes beszélgetések, Timi Ifisek

7
Love Story Rovatfelelős: Pataki Gábor

Kedves Tesó Olvasók! Egy újabb fiatal házaspárt mutatunk be nektek (bár több aktív KRISZ-
esnek talán nem is kell bemutatni…), akik bizonyságtételükkel az Isten gondviselésére, a párvá- Zsigó Béci és Éva
lasztás emberileg nézve rögös, de annál célravezetőbb útjára hívják fel a figyelmünket. A TeSó
jelen számában fogadjuk szeretettel a Zsigó házaspárt, Zsigó Bécit és nejét Zsigóné-Lackó Évát! hogy olyan férfi legyen a társam, aki-
nek hasonlóan fontos Isten közelsége,
— Kérlek, meséljetek magatokról! s a megtérésem (2003) után már semmi kétségem nem volt
— Zsigó Béci (B) vagyok, Beregszászban lakom. Hogy mi- efelől. Keresni azonban én is kerestem mindenütt és minden-
lyen ember is vagyok? Általában mindenki a jó oldalát szokta kiben. Jó fiatal és naiv lányként én is számításba vettem min-
bemutatni, és a rosszat takargatja. Ezért ha csak a jó oldalamról den férfi nemű egyedet, aki csak élt és mozogott körülöttem, ja
beszélek, akkor nem írom le magam teljesen és ez a részleges és persze szabad volt. Sokszor magányosságomban beleestem
kép természetesen megcáfolható. Ezért megengedem minden- abba a hibába, hogy azt gondoltam, hogy mindegy, hogy ki és
kinek, hogy alkosson rólam saját véleményt. milyen, csak keresztyén legyen, mert azt az Isten úgy is meg-
— Lackó-Zsigó Éva (É) vagyok és közel egy éve már én is áldja és jó lesz. Tévedtem. Rengetegszer ejtettem sebeket ma-
beregszászi lakos. A misszió egy csoportjával a Beregszászi gamban emiatt, amiket elkerülhettem volna. Bár mindig tud-
kórház gyermekosztályán dolgozok, mint önkéntes szociális tam, hogy az lesz számomra a legjobb, akit Isten nekem szánt,
nővér. Itt tudom, hogy a helyemen vagyok és szeretem is, amit mégis én akartam megszabni Istennek, hogy ki legyen a nagy
csinálok. Bármennyire is nehéz sokszor lelkileg és fizikailag Ő. Később aztán már annyi fájdalmat és csalódást gyűjtöttem
ott szolgálni, mégis öröm, mert Isten minden nap érezteti vé- be a tarsolyomba, hogy elegem lett ebből a „pasihalászatból”
delmét és hatalmát velem. Amit elmondhatok még magamról és végre eldöntöttem, hogy akkor mostantól úgy fogok élni és
azok számára, akik nem ismernek, az az, hogy indulatos típus erről a problémáról gondolkodni, ahogyan azt Isten szeretné.
vagyok. Teljes szívemmel ráálltam
— Mi jellemezte a gye- arra, hogy kihasználom azt
rek és fiatal korotokat, azt az időszakot és kivárom,
az időt, amit még nem egy hogy akkor jöjjön, amikor
párként éltetek? Isten akarja. Amikor a lel-
(B) — Nehéz megfogal- kemben lemondtam arról,
maznom milyen is volt az hogy most akarom Uram,
életem mielőtt Évát meg- amikor ledobtam magam-
ismertem. Inkább arról be- ról a saját órámat, ami ál-
szélek milyen volt mielőtt landóan azt ketyegte, hogy
Isten kimunkálta azt, hogy „na mikor már?, na mikor
ez a kapcsolat elkezdődjön. már?” és elfogadtam az Ő
Mielőtt Isten térdre nem óráját, na akkor kaptam
kényszerített egy átlagos meg azt, amit én addig saját
fiatal életét éltem. Nem erőmből akartam megsze-
részletezem, de szerettem rezni úgy, mint egy mér-
a bulikat, dohányoztam és gezett egér, aki csak össze-
ittam is, több barátnőm is vissza rohangál vesztében.
volt. A megtérésről egyáltalán nem is gondolkodtam, temp- Egyáltalán nem könnyű várni, de megéri. Ebben a várakozó
lomba sem jártam. Mikor Jézusról és a megtérésről beszél- időszakban úgy feltöltődtem, hogy amikor mi összejöttünk én
tek, azt mondtam: majd ha 60 éves leszek és elértem minden lelkileg totálisan a csúcson voltam. Ez így volt tökéletes, mert
magam elé kitűzött célt, akkor megtérek. De Isten nem így utána nehéz napok jöttek és később értettem meg, hogy milyen
gondolta és 23 évesen egy halálközeli élmény, majd egy lelki nagy szükség volt erre az előkészítő időszakra. Kedves olvasó,
trauma után átadtam az életem Istennek, befogadva Jézust a aki most ezt olvasod! Szeretném neked elmondani, hogy Isten
szívembe. Már rögtön az elején Isten megadta a bizonyságtevés tudta, tudja, és tudni fogja, hogy mi a legjobb a számunkra, és
lehetőségét, bár sok esetben szégyeltem az Istenről beszélni, mi az, amire igazán szükségem van nekem is, meg neked is. Ha
aminek sajnos lett is negatív következménye. Később a TBL- teneked nem jó egyedül lenned, akkor biztos lehetsz abban,
nél és az ifiben voltak szolgálataim. hogy megadja neked a társat, mert Ő nem akar neked ros�-
Miután megtértem az volt az elhatározásom, hogy csak azt szat, nem akar sírni látni, hanem azt akarja, hogy örülj. Hasz-
a lányt szeretném, akit Isten kirendelt nekem. Semmi kedvem náljátok ki a lehetőséget, hogy szabadon oda mehettek, ahova
nem volt az egyik kapcsolatból a másikba menni. Bár nem csak szeretnétek. Félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy
jártam vakon a világban és többször próbálkoztam egyik-má- utána, a házasságban már nem mehettek sehová, vagy csak
sik lánynál. Előfordult, hogy még nem keresztyén lányra is engedéllyel, hanem azt, hogy ameddig egyedül van az ember,
gondoltam, megkérdezve Istent arról nem ő-e az, akit nekem addig nem kell azzal foglalkoznod, hogy egy másik emberhez
szánt. De nem volt jó ez a keresgélés, mert sok fájdalom volt igazítsd az életedet. A házasságban, vagy párkapcsolatban már
belőle. Tudjuk, hogy nehéz ezt az időszakot kivárni, főleg az nincs te meg én, hanem mi vagyunk. Egy kapcsolatban közös
idősebbeknek, de egy kapcsolat az nem játék. Nem lehet egyik- döntés szerint megyünk ide vagy oda. Így amíg egyedül vagy-
ből a másikba trauma nélkül átmenni. Ne akarjunk, de ne is tok, használjátok ki, hogy több időtök van magatokra és a kö-
hasonlítsunk a világra, akik keresgélnek, és ha nem jó az egyik, rülöttetek lévőkre is.
akkor majd valaki mással kezdik el. Sokszor azt tapasztalom, — Hogy ismertétek meg egymást? Mennyire volt világos az
hogy a fiatalok belemagyarázzák az igébe azt, hogy a fiú/lány, elején, hogy nektek házastársaknak kell lenni? Hogyan veze-
aki tetszik, az Isten akarata, később pedig már külön utakon tett el Isten mindkettőtöket ehhez a fontos döntésig?
járnak. Ne használjuk az Isten igéjét önző célra, hanem hagy- (B) — Nem emlékszem mikor ismertem meg Évát, de tu-
juk, hogy az Isten igéje használjon minket. Az én véleményem dom, hogy mielőtt elkezdődött volna a kapcsolatunk, azon az
az, hogy nem szolgálatokban van a megoldás, hogy túléljék ezt elhatározáson voltam, hogy az a lány, akivel járni fogok, a fe-
az időszakot. Csak éljenek szabadon, csinálják azt, ami a min- leségem is lesz.
den napra ki van rendelve, mert ha az Isten megígérte, elhozza (É) — Emlékszem, Virágvasárnap volt, amikor először
idejében. A kapcsolat kezdete ugyanolyan döntés, mint a meg- megmutatták nekem Bécit messziről a templomban és azt
térés: ha valaki elkezdi, annak egy életre szólónak kell lennie. mondták: „…na ő az a srác aki most tért meg egy nagy mély-
(É) — Nekem már vallásos életemben is az volt a vágyam, ségből”. Gondoltam, kit érdekel, én már elmondtam Istennek

8
ki kell nekem. Igaz a mondás, hogy Isten útjai kifürkészhetet- kérdésre. Jelenleg azt tudom elmondani, hogy nem mindig a
lenek. Minden olyan szépen lassan alakult, és nem egyik vagy nő feladata az, amit annak nevezünk. A házasság egy szolgálat,
másik pillanatra. Nekem Isten hamarabb megmutatta, hogy ő és én abban tudom megmutatni a szeretetemet, hogy segítek
lesz a társam, viszont így nehezebb volt várni arra, hogy végre mindenben Évának, amiben csak tudok. A feleséget gondozni
egy pár legyünk. Én már ekkor nem pasira, barátra vártam, kell, mint egy kertet, bár ez a kert néha ellenkezik is. Minden
hanem társra, akivel nem egy-két hónapig akarok járni, ha- férfinak mondom: minden reggel úgy kell kezdeni a napot,
nem akivel az életem akarom leélni. Isten fokozatosan, nap- hogy eldöntöm, az Istennel járok, és legyen bármi, a feleségem
ról-napra bíztatott azzal, hogy legyek csendben és várjak az mellet maradok, s ez nyilván sokszor jár küzdelemmel.
Úrra, mert Ő munkálkodik. Még nem volt akkor kész Isten A mi kapcsolatunk sem felhőtlen, pláne ha két olyan csökö-
munkája benne. Aztán mindketten „megvilágosodva” értet- nyös személy van benne, mint ő és én. Sokszor voltak harcaink
tük meg Isten szándékát és fogadtuk el egymást ajándékként. egymással szemben is, és csak az Isten tartott minket össze és
Mindkettőnk nevében mondhatom, nem voltunk még akkor tart a mai napon is. A házasságból nincs visszaút (ne ijedjetek
szerelmesek. Amit éreztünk az vonzódás és vágyakozás volt. meg), és ha az egyik nap nehéz is, de lesz sokkal több szép nap
Sok fiatal tévhitben él, és azt hiszi, hogy van szerelem első lá- utána. Meg kell tanulni megalázni magam a férj/feleség előtt.
tásra, meg „ha összejövök valakivel, akkor egyértelmű, hogy De ami a legfontosabb, Istennel kell megtalálni azt az utat, amit
szeretjük is egymást”. Hát nem. Véleményünk szerint nem így Ő személyenként rendelt. Jézus azt tanácsolja, hogy bocsás-
van. Mint minden más dolog, úgy az egymás iránt érzett szere- sunk meg egymásnak. Hallgassunk erre a tanácsra. Azon kívül
tet is, nem szerelem, hangsúlyozom szeretet is, lassan alakul ki. szükséges a dolgok megbeszélése, a közös csendesség is.
Személy szerint én kb. nyolc hónap után tudtam kimondani A családon kívül az „Ébredés” együttesben van közös szol-
és magamnak is bevallani őszintén, hogy szeretem. Nem azért gálatunk. A jövőre nézve pedig mindketten az Úrral szeretnénk
szeretjük egymást, mert mindketten tökéletesek, szépek, oko- járni, de hogy mi lesz a elkövetkezendőkben a szolgálatunk, az
sak, csinosak vagy menők vagyunk, hanem mert csak. Jegyes- még az Úr titka. Egyelőre mindkettőnknek van munkahelye,
ségünk ideje alatt, sőt, mind a mai napig is sok mindent kellett szolgálata, később pedig majd Isten vezet.
megtanulnunk arról, hogyan is kell együtt élni és elfogadni a Istentől kapcsolatunkra nézve két fő ígéretet kaptunk, me-
másikat minden hibájával együtt. Nem könnyű ez az időszak, lyek által Isten megerősített és mindig bíztatott, hogy ne adjuk
mert Isten formál, és ilyenkor sok minden oda nem illő dolgot fel:
levág, kitép, viszont sok új ajándékot is ragaszt hozzánk. Volt „Gyönyörködöm bennetek, mint a kedves illatú áldozatban,
idő, amikor mi már feladtuk ezt a harcot magunkkal, egymás- amikor kivezettelek a népek közül, és összegyűjtelek azokból
sal és Istennel, mert úgy éreztük nem bírjuk tovább csinálni, de az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és a népek szeme
hála NEKI, Ő nem hagyta. Adott erőt és kitartást a megpróbál- láttára bebizonyítom rajtatok,
tatásokhoz, hiszen Ő soha nem ad olyan nehéz terhet, amihez hogy szent vagyok.” Ez 20,41
ne adna elegendő teherbírást is. „Mert csak én tudom, mi
— Jegyespárként és fiatal házaspárként milyen közös kül- a tervem veletek — így szól
detést kaptatok az Úrtól, ill. milyen céljaitok vannak, amit az Úr —: Békességet és nem
már együtt kell betölteni ezen a földi életpályán? romlást tervezek, és remény-
(B) — Mivel még alig egy éve vagyunk házasok, nehéz el- teljes jövőt adok nektek.” Jer
mondani, milyen is egy egészséges keresztyén házasság. Ha a 29,11
TeSó is úgy gondolja, néhány év múlva visszatérhetünk erre a

Tudtad-e... Övön alul és övön felül – Nemek harca


A XX. század elején megindultak a suffragette-mozgalmak. részét elvégezni, de nem ez a helyük és rendeltetésük a dolgok-
A szüfrazsettek olyan nők voltak, akik harcoltak a választáshoz nak! A férfinak és a nőnek más-más a szerepköre! Értelemsze-
és szakképzéshez való jogaikért, hogy ez által váljanak a férfiak rűen a legtöbb férfi nem egy traktorista lányba, vagy egy női
egyenrangú partnereivé. sztahanovista vájárba szeret bele.
De sajnos az emancipációért Válasz a feministáknak: „Állítom, hogy nem az az asszony
folytatott küzdelem napjainkra emancipált, aki magát a férfival egyenlővé teszi, hanem az, aki
feminista mozgalommá, sőt fe- magát a maga másságában igenli. ”(Ingrid Trobisch)
minista teológiává torzult. Mint dr. Ranschburg Jenő, a neves pszichológus mondja: a
1936-ban, az emancipáció nők azzal, hogy kikövetelik maguknak a társ szerepe helyett a
időszakában, a nők már dohá- rivális szerepét, valójában “ledobják magukról” az egyik leg-
nyoztak és ittak is, de ezen túl- fontosabb női karaktervonást, azt, hogy védelmet, segítséget
lépve be is szóltak a férfiaknak. igényelnek.
A ’40-es években már indult a meccs, amely valóban egy A sátánnak az a célja, hogy elhitesse a nővel, hogy Isten
kicsit a férfi hegemóniára utalna, de aztán ez is kezdett meg- őt korlátozni akarja, pedig a veszélytől akarja megóvni. A nő
változni, amelyet az erejét fitogtató nő képe illusztrál igazán. engedelmessége nem gyengeség, nem alacsonyabb rendűség,
Ez a 1943-as plakát valósághűen adja vissza, hogy amíg a fér- nem identitás-feladás, nem szolgalelkűség, hanem a férfi által
fiak háborúznak, a nők is el tudják látni azokat a feladatokat, adott „séma” kiegészítése, betöltése. Isten megoldása a „nő-
amiket addig a férfiak csináltak. A kampány szlogenje: “Meg kérdésre”: helyére tenni a nőt—nem a férfi fölé, nem a férfi alá,
tudjuk csinálni!” hanem a férfi mellé.
Női tulajdonságokra utaló metaforák „Az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony
alakultak ki a hadiiparban a „férfimun- nélkül.”(1Kor 11,11).
kát” végző nőkkel kapcsolatosan, akik
„úgy fűzik fel egymás után a gránáto-
kat, mint a gyöngyöt”. Napjainkra már
eljutottunk odáig, hogy a nők képesek a
férfimunka 70%-át maguk ellátni. Nem
mondanánk igazat akkor, ha azt állíta-
nánk, hogy egy férfi vagy egy nő nem Sztereotípia - De ez megfordulhat! - Ide szeretnénk eljutni!
képes a másik nem feladatainak nagy (folyt. a 13. oldalon)

9
Rovatfelelős: Soós Katalin
Gondolat-osztó
Ideális férfi és nő a világ, illetve a keresztyének szemében
– Okos, szép és gazdag. Az emberi életben a – Az ideális nő vagy férfi egy keresztyén
legfontosabb a siker, a pénz és a fényűzés. A ember számára az, akit el tud fogadni a
luxusautó és ház elengedhetetlen ahhoz, hibáival együtt. Ez az elfogadás sikerül
hogy valaki elismert legyen az emberek a legnehezebben a mi nagyra nőtt
között. Akinek nincs meg ez az életé- egónkkal, és talán ez a legszem-
ben, sokak szemében mondhatni, betűnőbb, rémisztő hason-
semmit nem ér. Ez mind szép és lóság a keresztyén és
jó, csak egy a bökkenő, hogy a világi párok között.
ezeknek az embereknek „ÉN” legyek a középpont-
akarunk megfelelni, és a vi- ban, „te” pedig légy olyan, ami-
lágnak, nem pedig Istennek. Az lyennek látni szeretnélek. A másik
ember nem foglalkozik Istennel, és rémisztő hasonlóság egyidős az em-
azzal sem, hogy mit mond minderre. beriséggel. „Az ember azt nézi, ami a
Ennek ellenére van véleménye, amiben szeme előtt van…” (1Sám 16, 7). Keresz-
azt is mondja, hogy lelki és nem földi kin- tyén férfiak választanak hitetlen cicababákat,
cseket kell gyűjtenünk. Gyűjtsünk tehát lel- keresztyén nők pedig pénzes fickókat, mert az
ki kincseket, és Istennek akarjunk tetszeni, ne a egyik dekoratív, a másik meg biztonságot ad. Med-
világnak megfelelni! dig nyújt majd békességet az üres szépség és a bizony-
Bakos Anita talan eredetű pénz? „…de az Úr azt nézi, ami a szívben van.”
A szívedet úgyis csak annak nyitod meg, aki a szívedet és nem
– Fontos dolognak tartom, hogy foglalkozzunk ez- a testedet, vagy a pénzedet kutatja, mert ő a lelki társ, nem a
zel a témával, mert a nemi identitászavar korunk „nőd” vagy a „pasid.”
egyik veszélyes betegsége. Engem nagyon za- Sponták Szabina
var, ha egy fiút látok az utcán, akinek ki van
festve a haja, a szeme és durvább esetben – Szerintem szinte minden embernek van férfi/női ideálja.
a szája is, ráadásul rózsaszín ruhát visel. Ez persze mindenkinek más. Fontosnak tartom a külső meg-
Isten nem hiába teremtette az embert jelenést is, de nem szabad, hogy ez legyen az elsőszámú szem-
férfivá és nővé, mindenkinek meg pont. Keresztény szemmel mindenképp figyelembe kell venni
van a maga szerepe, és nem mi az Istenhez való hozzáállást. Talán ez a legnagyobb különbség
vagyunk azok, akiknek el kell a hívő és a világi szemlélet között. Véleményem
dönteni, hogy milyen neműek szerint fontos, hogy ne ragaszkodjunk túlságo-
akarunk lenni. san az általunk kialakított ideálokhoz, mert
Probléma van a helytelen ideálok ezek gyakran csak álomképek. Tudom, ez
felállításával is. A világ szemében az főként a fiatalokra jellemző. Ez legin-
ideális nő például legyen csinos és szép, kább a filmek, sztárok „tökéletes” sze-
„legyen meg mindene”, de a belső értékei mélyiségeiről vett példák, amiket
nem fontosak. Az ideális férfi szintén kimerül majd később kivetítünk a hét-
a külsőségekben, bár itt még a pénz is sokat szá- köznapi, távolról sem tökéletes
mít, mert ha csóró a fiú vagy nem olyan csinos a emberekre, és csalódottan
lány, akkor már nem is érdekli a mai embert. vesszük észre, hogy min-
A keresztyéneknél ez helytelen hozzáállás lenne, mert nem denkinek megvannak a
szabad senkit megbélyegeznünk, főleg a külalakja miatt. Sze- maga kisebb-nagyobb
rintem az igazi keresztyén fiataloknál fontosabb a belső érté- hibái. Elsősorban mindig
kek felmérése, és kevésbé a külsőé. Sajnos ez nincs mindig így Isten véleményét és segítsé-
a keresztyéneknél sem, ami ellen magunknak kell tennünk, gét kell kikérnünk, aki ismeri
tudva azt, hogy értékesebb egy hívő ember, egy másik sokkal a saját hibáinkat is, és megtanít
szebb és csinos, esetleg gazdagabb és jóképű személynél. elfogadni a másokét is. Ő jobban
Kívánom azt, hogy mindenki el tudja magát fogadni, úgy, tudja, hogy mire/kire van szükségünk,
ahogy az Úr teremtette, és úgy válasszon magának ideált, hogy mint mi magunk.
nem a világi dolgokat tartja első helyen, hanem a lelkieket! Virág Nikolett (17)
Kovács Áron
Identitás – azonosulás. Nemi identitáson a
– Hogy milyen az ideális nő? Ha világi születéskor „meghatározott” nemmel való
szemmel nézem, akkor egy olyan személyt azonosulást értjük. A XXI. század szaba-
képzelek magam elé, aki általában a ko- dossága a szabadságra hivatkozva „fel-
rombeli fiúknak bejön – egy hos�- ajánlja” azt a lehetőséget, hogy lehet
szú, fekete hajú bombázó. „nem-azonosulni” is. Így fordul-
Hogy ez mit is takar? hat elő az, hogy az utcán sétáló
Egy olyan nőt, aki- ifjakról nem mindig lehet el-
re azt mondom, dönteni, hogy fiúk vagy lá-
hogy Isten meg- nyok. Ők a szabadosságot
áldott minden széppel élik meg. Pedig a nem, és
és jóval. De sajnos általában a nemhez kapcsolódó szerep,
ezek a nők/lányok nincsenek na- ami az adottságokból szárma-
gyon Isten közelében… zik – FELELŐSSÉG, nem játék
Ha keresztyén szemmel nézem, ak- vagy kedv kérdése. Férfias férfiakból
kor egy olyan lány, aki nem csak kívül és nőies nőkből lehet egészséges csa-
szép, hanem a bensője, a lelke is ugyan- ládot építeni. A nőies férfi és a férfias nő
olyan. Én személy szerint egy olyan lányra vá- ugyan napjaink ideálja. Viszont nem tükrözi
gyok, aki nemcsak engem szeret, hanem Istent is! a felelősséget – sem magam, sem a társadalom iránt.
Mátyus István (16) Gogola István

10
Rovatfelelős: Pusztai-Tárczy Beatrix
S.O.S. / Pszicho-oldal
Először is fontos tudni, hogy a nemi identitás és a szexuális
preferencia két teljesen különböző dolog. Az előbbi azt jelenti, Nemi identitás
hogy az ember melyik nemhez tartozónak érzi magát, az utób- beszélünk akkor is, mi-
bi pedig, hogy melyik nemhez vonzódik szexuálisan. kor valaki lebeszélhetet-
Kevés kivétellel az emberek a két nem valamelyikébe szület- lenül vágyik arra, hogy
nek, és a legtöbb gyermek elsajátítja annak biztos érzetét, hogy ellenkező nemű legyen.
ő fiú vagy lány. Vagyis: elsajátítják nemi azonosságtudatukat. A transzszexualitás
A legtöbb társadalom formális és informális normákkal szabá- állandó elégedetlenség-
lyozza, hogyan viselkedjen egy nő, és hogyan egy férfi, milye- érzéssel jár a biológiai
nek legyenek a „helyénvaló” személyiségjellemzők, szerepek. nemmel kapcsolatosan.
Ez kultúránként eltérő. Ezek az emberek renge-
A kultúra által az teget foglalkoznak azzal, hogy megváltoztassák nemi szerve-
adott nemhez megfelelő- iket, hajviseletüket, hangjukat, melleiket és egyéb külső jegye-
nek tartott viselkedések iket. A transzszexualizmus ritkán jelentkezik serdülőkor után.
és tulajdonságok elsa- Az esetek többségében a transzszexuálisok azt állítják, egészen
játítását nemhez igazo- kis koruk óta érzik magukat másnak. Szinte megszállottan fog-
dásnak nevezzük, amely lalkoztatja őket az a gondolat, hogy tévedésből nem a megfele-
nem egyenlő a nemi lő testbe születtek.
identitással. Hiszen egy Az énfejlődés folyamatában a szexualitás rendkívül fontos
lány nemének biztos tu- szerepet kap. A szexuális orientáció alatt azt értjük, hogy az il-
datában lehet akkor is, lető saját neme vagy az ellenkező nem, esetleg mindkettő iránt
amikor nem teszi magáévá azokat a magatartásmódokat, ame- érez vonzalmat.
lyeket a kultúrája nőiesnek tart. A szexuális preferencia vagy irányultság meghatározói gya-
A legtöbb pszichológiai iskola rendelkezik sajátos magyará- kori vitatémát jelentenek a viselkedéstudományokban. Örök-
zattal arra, hogy hogyan alakul ki a nemi azonosságtudat. (Pl.: lés vagy környezet hatására fejlődik ki bennünk a vágy azonos
pszichoanalitikus iskola az ödipális- ill. elektra-komplexussal, vagy ellenkező nemű egyének iránt?
míg a szociális tanuláselmélet a büntetés-jutalmazás eszköze- Nemrégiben végeztek egy kutatást a stockholmi Karolinska
ivel magyarázza, stb.) Ha röviden szeretnénk leírni, akkor a Egyetem biológiai és kémiai tudományokkal foglalkozó kuta-
gyerekek általában óvodáskorukban fedezik fel, hogy a fiúk- tói, amelyben arra a következtetésre jutottak, hogy a genetika
nak van „valamijük”, ami a lányoknak nincsen. És innen már és a környezet felől érkező hatások alapvetően meghatározzák
csak egy lépés annak a felismerése, hogy éppen ez az a valami, a szexuális viselkedést. Emellett természetesen különböző bi-
ami elsősorban megkülönbözteti a fiúkat a lányoktól. Amint ológiai folyamatok, például hormonok hatása is alakíthatja az
a gyerekek fiúként vagy lányként azonosítják magukat, moti- egyénre jellemző szexuális beállítódást.
váltak, hogy elsajátítsák a nemükhöz igazodó viselkedést. Az A szám szerint 3826 vizsgált iker-
identitás lassan fejlődik 2-7 éves kor között. Ekkor és a továb- pár minden tagját megkérdezték,
biakban is jelentős szerepet kap a környezet és kultúra abban, hogy mindezidáig összesen hány
hogy megtanítja a gyerekeket, hogyan nézzék a világot a nem azonos illetve különnemű kapcsolata
szemüvegén keresztül. (Már a születés pillanatában más színű volt. A kapott válaszok alapján a fér-
szalagot kötnek a fiúkra, más színűt a lányokra. A kislánynak fiak esetén 35 százalékban a genetika
nem adnak játékpuskát játszani, a fiúnak nem adnak babát. tehető felelőssé homoszexuális orien-
Korán elkezdődik a hajviseletben, ruházatban és egyéb ténye- tációjukért, és 64 százalékban egyéb,
zőkben való eltérés, amelyekben megnyilvánul a nemi megkü- egyéni környezeti faktor (ez a külön
lönböztetés. Ez később önszervezővé válik.) nevelt ikrek válaszaiból derült ki).
Kamaszkorunkra már nem csak azzal vagyunk tisztában, A nőknél 18 százalékban megha-
hogy melyik nemhez tartozunk, hanem nagyjából el is sajátít- tározóak a gének, az eltérő környezet 64 százalékban, míg a
juk azokat a viselkedésformákat, amelyek a nemünknek meg- családi háttér 16 százalékban befolyásolja a későbbiekben ki-
felelnek, azaz a megfelelő nemi szerepeket. fejlődő leszbikus viselkedést. A genetika tehát kevésbé szerepel
Azonban ez nem mindenkinél megy ilyen simán. A nemi oki tényezőként a homoszexualitásban, a környezeti hatások
identitás zavarával küzdők problémája, hogy az anatómiai ne- azonban annál inkább befolyásolják.
mük és az általuk átélt nemi hovatartozás között eltérés van. Fontos! Akiket zavar homoszexuális beállítódásuk, van le-
Tehát valaki férfinak születik, de nőnek érzi magát, vagy for- hetőségük részt venni viselkedésterápián.
dítva, nőnek születik, de férfinak érzi magát. Ezt az állapotot
nevezzük transzszexualitásnak. A tudomány Ha problémád, kérdésed van,
mai állása szerint ez egy pszichés betegség, sen- vagy csak szeretnél egy lelkigondo-
ki sem választja önként ezt az állapotot, hanem zóval beszélgetni, írj nekünk a
így születik. Egyelőre nem bizonyított, de létez- lelkiteso@freemail.hu címre!
nek arra utaló adatok, hogy a transzszexuálisok Ezekhez a levelekhez kizárólag a
agyának bizonyos részei jobban hasonlítanak lelkigondozó férhet hozzá, az egyes
az ellentétes nem agyának megfelelő részeire, esetek publikálása a levélíró külön
tehát valószínűleg ők a szó szoros értelmében engedélyével történik!
idegen testben élő lelkek. Transzszexualitásról Várjuk leveleidet, kérdéseidet!

11
Keménydió-törö Rovatfelelős: Kacsó Géza

„Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni


Istenfiak?! Emberlányok?! a földön, és leányaik születtek, látták az istenfiak, hogy szépek
A fenti szakasz úgy vonult be a köztudatba, mint a biblia- az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat,
tudósok egyik „keresztje”. Az egész Szentírásban itt a legtöbb akiket kiszemeltek maguknak. Akkor ezt mondta az Úr: Ne ma-
az egy négyzetcentiméterre jutó viták száma. A liberális bib- radjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen
liakutatók egyszerűen mítosznak bélyegzik a szakaszt és nem az életkora százhúsz esztendő. Abban az időben, amikor az
foglalkoznak vele, míg a konzervatív tudósoknak igencsak istenfiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket
meggyűlik a bajuk a magyarázattal. De lássuk csak, mi is itt a szültek nekik — sőt még azután is —, óriások éltek a földön. Ők
probléma? azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak.”
A szakaszban három olyan kifejezés fordul elő, amelyet na- 1Móz 6,1-4
gyon ritkán olvasunk a Biblia lapjain. Ezek fordításától függ a
szakasz magyarázata és jelentése. A három kifejezés: „istenfiak”, Problémák: Első ránézésre is elég erőltetettnek tűnik a ma-
„emberek leányai” (2. és 4. versek) és „óriások” (4. vers). gyarázat. Inkább beleérthető a szövegbe, mint kiértjük belőle.
Az 1Móz 4,23-ban említi az Ige, hogy Lámekhnek két felesége
Káin és Sét utódai volt, de nem ítéli el ezért, mintegy közbevetésként szerepel. Az
Az első és eléggé kézenfekvő magyarázat, hogy a fenti sza- ószövetség nem támogatja a többnejűséget, többször elismeri,
kasz azt írja le, hogy Sét istenfélő nemzetsége („istenfiak”) és hogy problémák forrása (Lásd: Elkáná feleségei 1Sám 1; Jákób
Káin gonosz nemzetsége („emberek leányai”) összekeveredtek. feleségei: 1Móz 29-30; Salamon háreme: 1Kir 11,1-13). Vi-
Ha valóban erről szól a fenti ige, akkor azt írja le, hogy az em- szont sehol sem ítéli el nyíltan a poligámiát (többnejűséget).
beri kívánság, nemi vágy, hogyan győzi le az isteni tisztaság
utáni vágyat. Az istenfélő nép nem tudja magát tisztán tartani. Angyalok és földi nők
A bűn következményei az egész emberi nemzetségre kiterjed- A legkézenfekvőbb, de legtöbb problémát felvető magyará-
nek. Az „óriások” pedig a két nemzetség keveredéséből szüle- zat, hogy itt angyalok és földi lányok házasságáról szól az ige.
tett gonosz fiak. Az „istenfiak” kifejezés még háromszor fordul elő a magyar
A fenti magyarázatot támogatja, hogy az 1Móz 4,16-24 Szentírásban, és mindhárom alkalommal angyalokra vonatko-
Káin nemzettségét írja le, az 1Móz 5 Sét nemzetségét. Az 1Móz zik: Jób 1,6; Jób 2,1; Jób 38,7. Ezenkívül szerepel még két he-
6 pedig az egész emberi nemzetség romlottságát mutatja be. A lyen a héber szövegben, ahol a magyar biblia mást fordít: Dán
logika tehát: a Szentírás bemutatja, hogyan élt Káin családja a 3,25 („valami Isten”) és Zsolt 89,6 („szentek közössége”). Mind
bűnben, Sét és családja előbb tisztelte Istent, aztán viszont e az öt helyen készségesen elfogadjuk, hogy a szöveg angyalokról
két nemzettség keveredésével az egész földön elterjedt a bűn. szól. Az 1Móz 6 magyarázatánál a legtöbb tudós mégis más
Üzenet: Az ószövetség népének mindig is fontos volt a há- megoldást keres. Miért? Mert a szakasz hatalmas problémákat
zasélet tisztasága és a vegyes házasságok kerülése. Lásd 4Móz vet fel, ha az angyalok és emberek nászáról olvasunk benne.
25, Ezsd 10 és Neh 13. Talán ennek a gondolatnak korai előfor- Problémák: Az angyalok szellemi lények… Van az angya-
dulásával állunk szemben. loknak neme egyáltalán? Elképzelhető-e,
Problémák: A Biblia nem nevezi se- hogy emberi testet vegyenek fel maguk-
hol Sét nemzetségét „istenfiaknak”. Az ra? Lehetnek-e utódaik földi nőktől?
„emberek leányai” valószínűleg tágabb Az angyalokról szóló tanítás messzire
értelmű, mint csak Káin családjának nő- vezetne minket, talán megér egy külön
tagjai. Lásd az első verset: „az emberek cikket. Egyelőre annyit: az mind az ószö-
elkezdtek elszaporodni a földön”. Ez va- vetség, mind az új tanítja, hogy az angya-
lószínűleg nem csak Káin családját jelen- lok emberi testben járhatnak közöttünk:
ti, hanem az egész emberei nemzetséget. ÓSz pl. 1Móz 18, 1-12kk, ÚSz pl. Zsid
Mi okozta, hogy a Káin és Sét nemzet- 13,2.
ségének keveredésekor „óriások” szület- A Bibliában sehol nem olvasunk női
tek? Erre nincs magyarázat. angyalokról. Amikor Isten küldöttei a
földön járnak, nemük mindig férfi (ó- és
Uralkodók és köznép újszövetségben is). ÓSz pl.: 1Móz 18,2,
A következő gyakran hangoztatott magyarázat szerint az 19,1-5, ÚSz pl.: Luk 24,4; ApCsel 1,10.
„istenfiak” az uralkodókat jelenti, az „emberek leányai” pedig A történet tehát valószínűleg a bukott angyalok és a földi
az egyszerű „közrendű” nőket. Valóban több keleti országban nők közötti nászt írja le, amelynek következménye egy, az átlag
élt a gondolat, hogy a király, egy istenség fia. Pl. Egyiptomban embernél erősebb és nagyobb termetű faj lett.
a fáraót Ré isten fiának tartották. A király, mint Isten fia a Bib- Az „óriások” szó (héber Nefilim) a fenti szakaszon kívül
liában: lásd Zsolt 2,7. csak a 4Móz 13,33-ban fordul elő (Anák fiainak szinonimája-
A szakaszunk éppen azt mutatja be, hogy az istenfiak és az ként). Ebből az igéből úgy tűnik, az óriások éltek a honfoglalás
emberek leányainak házasságából hatalmas emberek, „vitézke- korában is, sőt azután is olvasunk Anákokról.
dők” és „hírnevesek” születtek. Üzenet: Ha a bukott angyalok és a földi nők nászáról olva-
Ha emellett a magyarázat mellett maradunk, akkor az sunk, azt láthatjuk benne, hogy a Sátán hogyan próbálja a te-
istenfiak bűne nem az, hogy feleségül vették az emberek le- remtett világot tönkretenni nemcsak lelki, de fizikai síkon is.
ányait (miért lenne az baj, ha egy uralkodó a köznépből vá- Ennek része az emberek és angyalok keveredése, amely felbo-
laszt feleséget?), hanem az, hogy „mindazokat feleségül vették, rítja Isten teremtési rendjét, és természetfeletti képességekkel
akiket kiszemeltek maguknak”. Vagyis a többnejűség bűnébe „megáldott” embereket akar létrehozni. Az ige felhívja a figyel-
estek, ami nem volt Isten szándéka szerint való. Talán az ural- met a Sátán és angyalai valódiságára, de azt is látjuk belőle,
kodói háremek ellen emel szót a Szentírás… hogy a gonosz elkeseredett kísérletei hiábavalóak. Istennek
Üzenet: A többnejűség nem Isten akarata. Egy férfit és egy van válasza erre a kihívásra is. Lásd a szakasz folytatását: 1Móz
nőt alkotott Isten kezdetben, jelezve ezzel, hogy milyennek 6,5-8. Bárhogyan próbálkozzon a gonosz, Isten kezéből nem
szeretné látni a társas kapcsolatainkat. szakíthatja ki a választottakat.

12
Rovatfelelős: Balázs Zoltán
Fejtörö
Kutasd az Igét! Kit rejt az
Helyezd el a felsorolt szavakat, betűcsoportokat az ábrában! Ha minden szó a helyére ke-
rült, öt szónak nem marad hely, ezekből egy igerészletet állíthatsz össze. Könnyítésképpen
„arc-kép”?
Az alábbi képet betűk alkot-
egy szót előre beírtunk.
ják, melyeket megfelelő sor-
Kétbetűsek:
rendben összeolvasva egy híres
ember nevét kapjátok megfej-
tésként. Ki is ő?

Tudtad-e... Övön alul és övön felül – Nemek harca


Az első világháború befejeződése után meghökkentően rö- nagy csorda, az asszony csak oldalborda.”
vid idő alatt ment végbe a nők szabadságfokainak intézményes Az Isten férfivá és nővé teremtette az embert, de ahogy a
korlátozása, a szabadságukat éppen csak megízlelő asszonyok bűnesetnél teljesen kifordultak magukból a dolgok, így a
újólagos „röghöz kötése” a „fakanál mellé”. A frontról haza- férfinak és nőnek is egyaránt nem természetes már az, hogy
tért, testileg-lelkileg összetört férjek pedig meglepve és gyak- betöltsék az Isten által nekik szánt küldetésüket. Ennek kö-
ran bosszankodva szembesültek azzal a ténnyel, hogy hitvesük vetkeztében a saját nemi különbségük megélésének módja is
már másképpen látja a világot, mint azelőtt, és megszerzett ön- megromlott. E különbség nem redukálható le biológiai adattá,
állóságával továbbra is élni kíván. Keresték a helyüket a csa- ez a személyiség alapvető összetevője, megnyilvánulása, illetve
ládban és a társadalom egyéb színterein. Győztesek és legyő- a másokkal való kommunikálásnak, érzések és az emberi sze-
zöttek háborúban elszenvedett lelki traumái hasonlóak voltak, retet kifejezésének, megélésének módja. E szeretet-képesség-
meghatározó élményük volt a bizonytalanság és nek, mely a Szeretet-Isten tükröződése és képmása,
a jövőtől való félelem. egyik megnyilvánulása a testi jegyek jellege, melybe
Európában és a tengeren túl a média egyaránt bele van írva a személy férfiúsága, illetve nőisége.
a háziasszonyok dicshimnuszát kezdte zengeni.
A feleségét, aki nemcsak erotikus vonzerejével Forrrás:
gyakorol hatást férjére, hanem kicsiny, de kom- Dr. Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság c. könyv
fortos és folyamatos fogyasztásra épülő háztar- http://www.bibliai.com/ferfi-no-szerepek/
tását is ügyesen vezeti. http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=145
Egy népdal mondja: „…Három marha nem Menyus és Nicky

13
Hirdetések
Szerkeszd Te is a TeSó-t!
Ne feledjétek!
Több, mint vicc :)
A következő szám fő témája:
MI LENNE, HA A FÉRFIAK LENNÉ-
identitás. A KRISZ — NEK A VILÁG ABSZOLÚT URAI?
Küldhetsz bizonyságtételt, verset, tanulmányt stb.
Határidő: . TI vagytok! 1. A nõnapot áttennék február 29-ére.
2. A nyakkendõt nem lenne muszáj meg-
Szolgálatodat előre is köszönjük! kötni. A sliccet meg felhúzni.
3. A mellnagyobbító mûtéteket besorol-
nák a TB-támogatottak közé.
Felhívás! 4. Az egyszerûség kedvéért minden nõt
ugyanúgy hívnának.
Kedves fiatal Testvérem! 5. Minden nõ allergiás lenne az aranyra,
A KRISZ idén is meg- drágakövekre és a bundára.
rendezi táborait. Ez év- 6. A nõi orrban lenne egy speciális filter,
ben a KRISZ-hetek köz- ami elnyeli a sör-, izzadtság- és hagymasza-
got.
ponti témája röviden így 7. Minden telefonba be lenne építve egy
fogalmazható meg: „Ki szerkezet, amely 10 perc után automatikusan
Vagy Te?” Ezzel kapcso- bontja a vonalat.
latosan lesz lehetőséged 8. A lányuk férjhez adása után az anyák
jó társaságban elmélked- egyszerûen elfelejtenék azok létezését is. Így
ni, beszélgetni különbö- meg lenne oldva az anyósprobléma.
ző témákról olyan fiata- 9. Feltalálnák azt a zoknit, amely megta-
lálja a párját, bárhol is hagyták a lakásban.
lokkal, mint te, és persze 10. Az üzletasszonyok mindennapi visele-
ismerkedni, barátkozni, te a bikini lenne.
szórakozni is.
A táborok részvételi díja 130 hriveny. ...ÉS HA A NŐK LENNÉNEK?
Angol hét, Balazsér - július 11-16. (15 felettiek számára) 1. Minden autó piros lenne, márkák nél-
KRISZ Tini hét, Aklihegy - augusztus 1-6. (13-15 éveseknek) kül, az egyszerűség kedvéért.
2. Nem lennének padka melletti parkolók,
KRISZ hét, Aklihegy-Balazsér-Rát - augusztus 8-13. (16 évnél idősebbeknek) ahogy öt méternél keskenyebbek sem.
Bővebb felvilágosítást kapni a táborokról és jelentkezni a +380990304718-as telefon- 3. Érdekes monitorokat lehetne kapni, pl.
számon vagy a kriszpont@gmail.com e-mail címen lehet. bolyhosat, szívalakút, virágosat, tündibündit,
Várjuk jelentkezésedet! beépített sminktükörrel, amit a csinosabb
Alkalmaink: kolléganő megfigyelésére lehetne használni.
4. A befőttek kinyitására, csöpögő csapok
- TESÓ - Június 27-július 2. — Bringatúra meghúzására, nyikorgó ajtók megkenésére
(belső használatra) Július 11-16. — Angol hét, Balazsér házhoz hívható segélyszervezetek lennének.
Főszerkesztő: Sipos József Augusztus 1-6. — KRISZTINI hét, 5. Minden férfinek Gergelyrobit és
Tördelőszerkesztő: Balázs Zoltán Aklihegy Balázspulit kéne néznie sportműsorok he-
Képszerkesztő: Túróczy Gábor lyett, mert azok nem lennének.
Főmunkatársak:
Augusztus 8-13. — KRISZ hét, Rát, 6. A fenyőfák mellé ingyen adnának köl-
Soós Katalin, Kiss Berti, Igyártó Nikoletta, Aklihegy, Balazsér csön csinos férfiakat, akik befaragják, és akik
Pataki Gábor, Menyus, Olasz Tímea, Augusztus 20. — Családi nap, Mezővári utána bármikor kihívhatók, ha kialszik egy
Laskoti Zoltán, Pusztai-Tárczy Beatrix. Szeptember 2. — Választmányi gyűlés, izzó a fényfüzéren.
Köszönjük a szolgálatot! 7. A fázisceruzákat bevonnák a forgalom-
KRISZ-pont ból, mert nem lehet velük írni, sőt: hegyezni
Szerkesztőség:
(ide írjatok nekünk!!!)
Október 1. — Megyei csendes nap, Rát, sem lehet őket.
Sipos József, Tiszaújlak, Nagyszőlős, Szernye 8. Minden férfi hajnali négykor pizzává
90351, Rákóczi út 71. Október 7. — Kárpátmedencei ifjúsági változna.
9. Világméretű expedíciót indítanának a
Tel: (0-243)61-1-75, 097-683-8423 Imaéjszaka csőgörény nevű ritka állat életének megfigye-
Magyarországiaknak: lésére, ami eddig még senkinek sem sikerült.
06-30-329-0656 Havonta péntekenként
10. Nem lennének külön sportmotorok,
e-mail: sipitiszi@gmail.com 17.00-tól szombat 12.00-ig.
sportos túramotorok, túramotorok, csupasz
balazszoli081@gmail.com Információ:
motorok, cruiserek, endurok és chopperek,
Skype: sipisoft 0990304718, 0992587751 mert az már bonyolult.
balazs_zoli_cml
Nyomda: Kovács Sándor, A 2011-es évi TeSó
Nagyszőlős, 1. és 2. számának
A/3-as ív, 1250 db. megjelenését a
Bethlen Gábor
- KRISZ (székház) - Alap
90200, Beregszász
támogatta
Széchenyi út 48.
(KRISZ-PONT)
Tel.: (0-241)42-6-09 Amennyiben Ön is szeretne hozzájá-
rulni lapunk megjelenéséhez, ezt megte-
TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINK: heti a KRISZ székházában személyesen,
www.krisz.try.hu vagy pedig a KRISZ számlaszámán:
e-mail: kriszpont@gmail.com 26003001257815
iwiw: Kárpátaljai Református UKREXPORT-IMPORT BANK
Ifjúsági Szervezet
facebook: Tesó Olvasók Klubja Köszönjük támogatását!

14
Könyv- és filmajánló
aktív, kreatív, önállóan átgondolt, szabad
Varga Péter: Spielhózni döntésen alapuló, szilárd hittel rendelke-
ző, harmonikus egyéniséggé. VALAKIvé
GONDOLAtok a férfi-nő kapcsolatról, szerelemről, sza- kell válnunk, és nem olyan emberré, aki-
kításról, szexualitásról, házasságról — meg ilyenek… ből tizenkettő egy tucat.
Biztosan olvastál már könyvet a párkapcsolatokról. Bármi volt is Mitől nő egy nő, és mitől férfi a férfi?
az, a Speilhózni nem olyan! Erre rá fogsz, ahogy a kezedbe veszed a Az író szerint nem attól vonzó egy nő,
könyvet. Előszó helyett a szerelem kellékeit mutatja be Varga Péter: hogy kihez hasonlít vagy nem hasonlít,
olyan idézetekből fűz láncot, amelyek az ő számára mérvadóak voltak és milyen általános ideálnak felel meg,
– és ha ésszel élsz, számodra is azok lesznek. hanem attól, hogy elhiszi magáról, hogy
A könyv stílusát tekintve olvasnivaló előadássorozat. Olyan helyen Ő egy varázslatos nő, egy CSODA. A nő-
ajánlom olvasni, ahol nem gond, ha olvasás közben rád sötétedik, és iesség megélése művészet. Ezen túlmen-
nem néznek rád furcsán, ha időnként felkacagsz. Helyenként összeka- ve szakmai tanácsokat is ad a nővé válás
csintósan baráti, poénos, máskor viszont húsbavágóan szigorú. Van- útján: a hajviselet, a „vegyi fegyverek”, az
nak dolgok, amiket egyszer végre feketén-fehéren ki kell mondani, öltözködés, a divat, a higiénia, a belső
nem lehet szépen becsomagolni, körülírni, mellébeszélni, vallja az író. dolgok (gyengédség, finomság, kedves-
Csupa olyan „Nagy Büdös Igazságot” (NBI) fogalmaz meg, amik bár ség, varázslatosság, titokzatosság), a testi
nem egyetemes érvényűek (hiszen nincs két egyforma kapcsolat), de folyamatok nyomon követése, a környezet kialakítása, a háztartási
túl sok hasonló esetre érvényesek ahhoz, hogy érdemes legyen odafi- ismeretek, a nőnek maradás…
gyelni rájuk. Bármennyire tapasztalt vagy is a témában, állítom, hogy A férfivá válás folyamata sokkal nehezebb, vallja az író. Nem azért,
találsz benne néhány olyan gondolatot, ami kizökkent az elképzelése- mert rosszabbak, gyengébbek vagy butábbak, mint a lányok. A tár-
idből, mérlegelésre késztet, rámutat a hibáidra, vagy megkérdőjelezi sadalmi felfogás, a férfiminták hiánya miatt nehéz ellesnie a „férfias”
a meggyőződéseidet. viselkedést. Az igazi férfi az, akinek van fizikai és lelki tartása, kiszá-
Például tudtad-e, hogy egy férfi-nő kapcsolathoz három dolog mítható, lovagias, „észnél van”. Emellett tud táncolni, és kulturális té-
kell: egy férfi, egy nő és egy kapcsolat? Naná, hogy tudtad! És azt is, ren is megfelelő partner…
hogy egyik kialakulása sem pusztán idő kérdése? Mindegyikünknek Ha ezek után érdekel, hogy mi a különbség a lazázás és az
meg kell dolgoznia legalább kettőért. Férfivá és nővé nem lenni, ha- együttjárás között; mit kell kifürkészni a párkapcsolat során; miket
nem VÁLNI kell! „Az idő előrehaladtával bekövetkező biológiai érés fontos és jó megtanulni, gyakorolni; mikor és hogyan kell szakítani;
hatására nőies és férfias „formák” alakulnak ki, nő és férfi azonban vagy hogy mi köze a KIF görbének a szexualitáshoz, akkor habozás
nem”. Biztosan körülötted is akad olyan 30-40-50 éves, aki megra- nélkül kérdezz rá a könyvre az ismerőseidnél.
gadt a kamaszkor szintjén: kóvályog az életben, nem tudja, mit akar, A könyv megvásárolható a beregszászi református könyvesbolt-
eszement poénjai vannak, képtelen bármit komolyan venni… Nem ban.
nőtt fel, pedig a gyerek legfontosabb dolga az, hogy felnőtté váljon, O.T.
mondja Varga Péter, méghozzá értelmes, érzelmileg kiegyensúlyozott,

(Sense & sensibility, színes angol film, 2008)


Értelem és érzelem Főszereplők: Hattie Morahan, Charity Wakefield, David Morissey, Dan Stevens.
Rendező: John Alexander. Játékidő: 165 perc
A szerelemre nincs hatással a logikus érvelés… ellenben, ha há- emberi tulajdonságok ma! Hasonlítsuk össze őket a mai ideálokkal
zasságról van szó, azt alaposan át kell gondolni. A Jane Austen regé- (pl. manapság egyre inkább divat a nőies férfi; a nők pedig férfiassá
nyéből készült háromrészes filmsorozat a korabeli angol arisztokrácia válnak)!
életének egy pillanatfelvétele. A Dashwood-lányok éppen olyanok, 4) Figyeljük meg, hogyan viselkedik a kis-
amilyeneknek az akkori női ideál szerint lenniük kell: szépek, bájo- fiú és a kislány a filmben!
sak, illemtudóak (még okosak is!), viszont kissé tapasztalatlanok még — A kisfiú (Henry) egyszer sem szólal
a szerelem terén. És igen!!! A film valóban a szerelemről szól. Meg meg, ugyanakkor látjuk, hogyan viselkedik.
egy kicsit a csalódásról. Arról, hogy a házasság gyakran inkább üzlet, Látja pl. a szülei gőgösségét, vagy azt, hogyan
mint szenvedélyes, értelem nélküli érzelem. viselkedik egy igazi arisztokrata. Még beszélni
Gondolatébresztőként: sem tud, de máris átveszi ezeket a szokásokat.
1) „Mindenkinek kell valaki, aki meghallgatja és megérti” — Va- — A kislány (Margaret) tanul, ős is figyeli
lószínűleg mindenki érti, érzi ezt, az is, aki sosem mondta ki. Isten a nővéreit és édesanyját. Gyermekkora elle-
szerint „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítő- nére saját véleménye van bizonyos „felnőttes”
társat” (1Móz 2,18). Természetesen egy barátság is lehet olyan mély, dolgokban. „A fiúk jönnek-mennek és csele-
hogy a barát egyetlen rezdüléséből is értjük, mit érez. A film többféle kednek, a lányok meg csak ülnek és várják,
házassági, szerelmi „sablont” is bemutat: hogy történjen valami. Bárcsak fiú lennék!” Érdekes, hogy össze-
— Ahol a feleség sosem szólal meg, nincs véleménye (John hasonlítva Henry-vel, Margaret sokkal érettebb, műveltebb, ma azt
Middleton és felesége); gondolnánk, hogy „sokat elérhet az életben” — mégis fiú akar lenni,
— Ahol szerelem nélkül házasodtak, csak a vagyon kedvéért mert a fiúk bármit megtehetnek. Gondolkodjunk el rajta, hogyan hat
(Willoughby és felesége); a nemi identitásunk, illetve a nemek társadalmi megítélése az önérté-
— Ahol a férfi hű marad első szerelméhez annak halála után is kelésünkre! Mit mond a Biblia a nemekről, a férfi és nő feladatairól?
(Brandon ezredes és első szerelme); 5) A filmben láthatunk két házasságot is, ahol az egyik fél irányító
— Ahol a szenvedély fontosabb, mint bármi más (Willoughby és szerepet tölt be, míg a másik a háttérbe szorul: Jonh Middleton és
Marianne); felesége esetében a férj, John: mindent elintéz, leszervez, mindenkivel
— Ahol az értelem, a becsület akadályozza a szerelmeseket a bol- beszélget, megengedi magának, hogy felesége jelenlétében bókoljon
dogság útjára lépésben (Edward és Elinor); más nőknek, stb. Henry Dashwood és felesége esetében pedig éppen
— Ahol a nő (gőgösen) vezeti a férfit (Henry Dashwood és Fanny); Fanny az, aki irányít: bármiről meg tudja győzni Henry-t. A férj pe-
— Ahol a férfi (bölcsen) vezeti nőt (Brandon ezredes és Marianne). dig akkor is igenlően bólint, ha egyébként nem ért egyet. Egyik há-
Gondoljuk végig, van-e a „sablonok” közt olyan, ami biblikusnak zasságot sem látjuk boldognak.
mondható! — Szükséges-e, hogy legyen valaki irányító
2) A korabeli női ideál — mit jelentett nőiesnek egy jól működő kapcsolatban?
lenni? (pl. a férfit váratni kell; csak társaságban be- — Ha van, akkor ki lehet a „főnök” egy jól
szélgethettek, nem pedig négyszemközt; a nő legyen működő kapcsolatban és miért?
művelt, de csak akkor beszéljen, ha kérdezik, stb.) — Mit mond erről a Biblia? (pl. 1Móz 2,18-
3) A korabeli férfi ideál — mit jelentett férfiasnak 25; 1Pét 3,1-7; Péld 6 és 7; Péld 31,10-31; 2Sám
lenni? (pl. megvédelmezni a nőt, műveltnek lenni 11 és 12 stb.)
minden téren, megtartani az adott szót stb.) A filmet mindenkinek szeretettel ajánljuk, fő-
Keressünk minél több jellemzőt a filmbeli ideá- leg azoknak, akik kedvelik a kosztümös filmeket!
lokra, és figyeljük meg, mennyire fontosak ezek az Menyus
Képgaléria

Вам также может понравиться