Вы находитесь на странице: 1из 1

Me Tut Kamav

Rhythm Master by Ricardo Kwiek


q = 63 Transc: Felipe Alvarado

# ™4
& ™4 V V V V V V V V ™™ +
Intro A‹7 E‹7 B7 E‹7

V V V V V V V V
%

& ™™ V V V V
#
A‹7 D GŒ„Š7 E‹7

V V V V V V V V V V V V
Verse 6

x1 Piano
x2 Grooving


1. 2.

# + ™™ V V V V
A‹7 F©‹7(b5) B7 E‹7 E‹7 E7

& V V V V V V V V V V V V
10

# ™
Chorus

& ™V V V V
A‹7 D G E‹7

V V V V V V V V V V V V
Full dyamic

1. 2.

V V V V ™™ V V V V
#
F©‹7(b5) B7 E‹7 E7 E‹7

& V V V V V V V V V V V V
D.S. al Coda

# ™
& ™V V V V
Chorus A‹7 D G E‹7

V V V V V V V V V V V V
1.

# ™™
F©‹7(b5) B7 E‹7 E7

& V V V V V V V V V V V V V V V V
2.
Ending
#
C B7 E‹7 B7 E‹7

& V V V V V V V V V V V V

Вам также может понравиться