Вы находитесь на странице: 1из 154

М У Е У А Е ^ 1 С 1 6 N

С и а ё е г п о ё е Е ]егс1сю8
з р а п о ! Ц е п д и а [ З х 1 г а п ] е г а
4

А М Д У А й
4 Г

и\уе\г

СооЫша^ога ^е11^1те1 Зирегюг


М.'']еш5 Тоггеш АЬагет:
АШогаз
Апа Ыапсо Сапакв
М/ Сагтеп Вегпапс1е% Ьбрех
М.""]еш5 Тоггет АЬагет.

Соп 1а со1аЪогас16п <1е


Ап^ек^ А1уаге% МаПтег

IVI,''
АЬСА1А Д М А У А О
Еяи1ро с1е 1а ип|уег51с1ас! с]е А1са1а
•|гесс16п: М.^ Ап§е1е5 А к а г е г Маг1 :те2

Рго§гатас|6п у е 5 ^ и е т а 5 §гата1:1са1е5: М.^ Ап §е1е5 А к а г е г Маг1:1пе2


А п а В1апсо Сапа1е5
М.* ^е5й5 Тоггепз А1уаге2

СоогсЛпас16п 6е\: М.^ ]е5й5 Тоггепз А к а г е г

А и ю г а з г А п а В1апсо Сапа1е5
М.* С а г т е п Регпапс1е2 16ре2
М.^ ]е5й5 Тоггеп5 А1уаге2
С о п 1а со1аЬогас|6п с1е М.^ Ап §е1е5 А|уаге2 Маг1:те2

3." ес1ю6п: 2007

© Ое! сехю: Сиг50$ 1п1:егпас10па1е5 5.1. (АкаПп^иа 5. Р.. I.), с1е 1а ип|уег51с1ас1 с1е А1са1а, 2001
© О е 1о5 с1|Ьи)05 у §гаЛсо5: Сгиро Дпауа, 5. А., 2001
© О е е з и е(Лс|6п: Сгиро Апауа, 5.А., 2001 ,]иап 1§пас10 1иса с1еТепа, 15 - 28027 Мас1пс1

Оербзко 1е2а1: М-50.346-2006


15ВМ: 978-84-667-6372-1
Рг1т;ес1 1п $рат
1ппрпте: Ниепаз I. С , 5. А .

Е^и^ро ес1|1:ог1а1
Ес1|С1бп: М11а§го5 Вос1аз, 5оп1а бе Ребго
11и5Ггас1бп: Е1 СапсЬо (Тотаз Н1]о^о5ё 2а20 у А1Ьег1:о Р|еги2)
СиЬ|ег1а5:Та11ег ип1Уег5о: М. А . РасИесо,]. Зеггапо
Маяие1:ас1бп: Ап§е1 Сиеггего у 1и15 Маг1а ВПЬао
Соггесс16п: С о п з и е Ь Ое1§ас1о, СагоПпа Рпаз, Е51:Иег Сагс1а, Маке I7^и^е^с^о
Ес]|С1бп §гаЯса: Мипа Соп2а1е2

Росо§га1^1а5:АгсН|УО Апауа (Вое, О.; СНатего, ^.; 1е1Уа, А.; Мипог, ]. С ; Ог1;е§а, А.; Кес1опс1о, С ; Згее!, М.;У|2иесе, Е.;
2иа20, Н.); Вгек^еИ, С1аи5; Роюсеса 9 x 1 2 ; Рг15та; Зсоск РИошз

1а5 п о г т а з оподгаЛсаз 5е§и1с1а5 еп е51:е ИЬго з о п 1а5 е51:аЫес1с1а5 р о г 1а Яеа1 Аса6егг\'\а Е5рапо1а еп зи й к | т а
ес1|С1бп бе 1а Опо§га(1а, бе\о 1 9 9 9 .

- П -
1п$1|1и1о
Сегуап1е5
Е5»е Мё(о<1о 56 На геайгаао йе асиегс1о соп е1 Р1ап Сигпси1аг с1е1 1п5(1<и(о Сегуап(е5, еп у1Иис1 с1е1 Сопуепю 5и5сг14о е1 14 ае |ипю ае 2001.
Ьа тагса ае1 1п5и(и(о Сегуап(е5 у 5и 1о§;оиро 50п ргор1е<1аа ехс1и5!уа ае1 1п5Ши(о Сегуап(е5.
НезегуайоБ (ойоз 1о5 сIе^ес^103. Е1 соп1еп1с1о йе ез1а оЬга ез1а рго{едйо рог 1а 1еу, рие ез(аЫесе репаз с1е рг1з16п у/о тиКаз, айетаз йе 1аз
соггезропсЛеШез 1пс1етпиас10пез рог йапоз у рег)и1с103, рага ди1епез гергос1и]егеп, р1ад1агеп, Ыз4г1Ьиуегеп о сотип1сагеп риЬИсатеШе, еп
(ойо о еп раПе, ипа оЬга 111егаг1а, агКзИса о С1еп1|(1са, о зи 1гапз?огтас16п, 1п1егрге1ас16п о е]есис16п аПГзИса (1]ас1а еп сиа1ди1ег Про йе зорог-
1е о сотупюайа а 1гауёз с1е сиа1ди1ег тесЛо, з1п 1а ргесерПуа аи1ог12ас16п.
Р К Е З Е Ы Т А С Ю Ы

Езк тё1:ос1о ех ргос1исш с1е 1а 1аЬог с1е ип еяи1ро с1е Нп§и1з1а5 у рго^езогех с1е езрапо!
сото 1еп2иа ехггап]ега бе 1а ип1уег$1с1ас1 бе А1са1а, е1аЬога<^о у риезш еп ргасиса с1игапге
апоз соп пиезшоз а1итпо5. Кеип1то5, еп е1 соп|'ип1:о бе НЬгоз, ^ие соп51:1шуе е1 тёгос^о
Б у е ы а , 1оз та(;ег1а1ез яие Нетоз с1|зепас1о рага 1а епзепапга с1е пиезгга 1еп§иа, с]ез^е е1
М1уе1 1п1с1а1 Наз1а е1 М|уе1 5ирег1ог. Соп е11о, ропетоз а с11зроз1с1бп с1е сос1оз 1оз рго^езо-
гез у езшсИашез с^е езрапо! сото зе§ипс1а !еп2иа ипоз та1:ег1а!ез у ипа ехрег1епс1а яие
поз Ьап з1с1о с1е §гап иг1!1с1ас1 соп пиез1гоз а1итпоз, соп !а сопйапга с1е яие риес!ап ргез-
гаНез гатЫёп а е!!оз ип Ьиеп зегу1с1о.
Рага е! с]е5агго!!о с1е1 тё1:ос1о Ьетоз раг1:1с]о с)е ипа рго§гатас|6п с1ега11ас1а рага 1ос]оз
!оз п1уе!ез, яие зе !1а 1с1о е!аЬогапс1о си1с1ас1озатет;е а! !1Но с1е пиезша ехрег1епс1а с]осеп-
1е у с1е !а5 1пуез1:12ас1опез яие, еп езге сатро, !1ето5 !1еуас1о а саЬо еп пиез1:го сепгго.
Е! тёго^о 5иЕМА ез1а 1пзсг11о еп !а5 сЛгестсез 2епега!ез с1е1 !пз111;иш Сегуашез, у рог
е!1о оЬ1;иуо е! гесопос1т1еп1:о с1е езса 1пз1:1шс|6п еп зи тотепш. 51п етЬаг§о, ^езриёз зе
риЬ!1с6 е! Магсо сотйп еитрео с1е ге{егепаа рага 1а еп$епап2а I аргеп<Ига\е с/е /еп^иоз (МСЕК),
у !аз сЛгес1:г1се5 еигореаз Ьап сатЫа^о. Ое 1оз 4 П|уе!е5 1П1с1а!ез зе 11а ра5ас]о а 6 п1уе1е5
Ьазкоз (А!,А2, В!, В2, С! у С2). Рог е1!о, 1оз п|уе!ез с1е З у е м а зе Нап 2^бгрxлйо а !оз ез1а-
Ь!ес1с1оз рог е1 Магсо.
Е! Сиас1егпо с1е Е|егс1с1оз с1е Б ы е м а А, цие соггезропс1е а! сиагю п1уе! с1е1 тё1:ос1о, зе
\^2^ сопсеЫс)о сото ип та1ег1а! сотр1етет;аг10 рага !а с!а5е,уа ^ие о^есе а! рго^езог у
а! езгис]|ат;е е]егс1с1оз у ас11у1с1ас1ез ^ие риеаеп с1езагго!!агзе еп е! аи!а о сопз1:1ш1г сагеа
рага саза.
Езга сЛу1с!|с!о еп 10 !есс1опез еп !аз ^ие зе 1:гаЬа]'ап 1оз т1зтоз соп1:еп1с1оз бе\о с!е1
А!итпо, Ыеп сото ге(иег2о с1е !о аргепс11с1о еп с1азе о Ыеп сото атр!|ас16п с!е !аз сиез-
иопез 1га1ас1аз.
1оз е|егс1с1оз ргориезгоз зе 1п1;е§гап, сиапс1о зе соп51с]ега песе5аг1о, соп ип 1сопо еп
е! иЪго бе\!итпо. Еп е1 ИЬго бе\г зе гесот1епс1а яиё е)егс1с1оз риеаеп с]езагго-
!1агзе еп с!азе.
Е! Сиас1егпо бе Е]егс1с1оз р1ап1;еа сНуегзаз ас1:|у1с1ас1ез,)ие203 у раза1:1етро5 соп 1оз яие
зе риейе аргепс)ег у ргас1:1саг е1 езрапо! с1е ^огта атепа у с11уег(1с1а. С1еггап е! ИЬго 1а5
зо!ис1опез а 1:ос1оз !оз е|егс1с1оз.
Р а г а е ] г г г р е 2 а г

С о т р 1 е ( а 1а5 51§и1еп1е$ Т г а з е з с о п рог о рага.


1. 5|етрге |Ьа а 1о5 соп§гезо5 с1е зи езреааЫас! атрПаг 1оз сопос1т1еп1:оз с1е 1а саггега.
2. Т1епез рие с о т р г а г ипа 1атрага 1а 11аЫ1:ас16п с1е 1оз п!поз.
3. Н е 1с1о а с а т Ы а г е1 ро1о го|о ип рап1:а16п рогрие 1о песезИю т а з .
4. Теп§о т и с М о рие ргерагаг е1 у!а]е с1е1 рг6х1то бе з е т а п а .
5. А1 (1па\е уепс116 е1 ге1о] 21 еигоз, т и с Ь о т е п о з бе зи уа1ог геа1.
6 позо1:гоз 1о т а з 1трог1:ап1:е аЬога ез рие "Ье гесирегез ргоп1;о.
7. М о саЬеп т и с Ь о з а1итпо5 еп ез^а с1а5е 1о §гапс1е рие ез. Е з й т и у т а 1 б1з1;пЬи1ба.
8. 1о Ье ЬесЬо е11а, рогрие т е Ьа сопуепс1с1о.
9. ипа 1:ог1:||1а 1'гапсеза зо1о зе песез|1:ап Ьиеуоз, за1 у асе11;е.
10. Моз еп1;егатоз с1е-[обо 1а уес1па с1е1 ри1п1:о.
I I. Еп е51;е агтаг1о зо1о Ьау езрас10 1;ге5 о сиа1;го ]егзё|з т а з . <.
12.Те багГа Наз1;а т ! саза сопзе§и1г зи п и т е г о с1е 1:е1ё[опо. . :.
13. 5|етрге 1:е ЬаЬГа 1:еп1с1о ипа регзопа 1п1:е1|§еп1;е, рего аЬога...
14. Тобоз 1оз с1Газ |Ьа а саза б е зи аЬие1о НеуаНе е1 рап.
15. С1псо с1псо зоп уе1п1:1с1псо, ^по?

О У ^ Ш г а 1а е х р г е $ ! 6 п ас1есиас1а.
• Рог епс1та • Рог 1о §епега • Рог^п
• Рог е]етр1о • Рог 1о т е п о з • Рог й11:1то • Рог 1о у151;о
• Рага со1то • Рог еп1:опсез • Рага1егт1паг

1 1а51;агбе5 бе 1пу|егпо зоп т а з (паз. 7. Тобо ез1о 1о Ь е т о з У1з1;о ; по Ь е т о з


2. 1:1епе уа 1;ге1п1:а апоз ез1:а саза. рго1'ипб|2або еп ез1:оз 1;етаз.
3. АзГ рие уа 1о заЬез. X по 1;е регт!1;о 8. X зе т е е51:горе6 е1 сосЬе а боз кИб-
рие 11е§иез 1;агбе а саза те1:гоз бе1 риез1:о бе зосогго т а з сегсапо,
4. У, ри!51ега а§габесег а 1:обоз е1 1п1:егёз 9 уо ега т и у рериепо, по гесиегбо
соп рие Ьап езсисЬабо т13 ра1аЬгаз. паба б е ариеНа ёроса.
5. , по у1уе соп зи т а п б о безбе Ьасе 10. Еп ез1:е ||Ьго зе апаНгап 1о5 дгапбез езсепа-
уапоз т е з е з . поз 1оз бе 1а брега.
6. уа Ь е т о з 1:егт1пабо е1 сигзо, |риё §апаз
•[ешатоз!

Соппр1е1:а 1а5 5 ! § и 1 е п 1 е 5 ^га$е5 с о п рог о рага.


1 1о рие Ьаз еп1;ге§або, т е ] о г рие по 1;е ЬиЫегаз рге- 8. зег 1ап §иаро, по Пене т и с Ь о ёх11:о соп 1а5 т ц е г е з .
зеп1:або а1 е х а т е п ё1. 9.5г А1уаге2,1о Натап 1;е1ё1"опо.
2. Е1 рариеге бе1 1а20 а2и1 ез 1:!, аЬге1о. 10 .Теп§о у1511а беп1:го б е т е б | а Ьога у 1а саза "ЬобауГа ез-
1а 11тр1ап
3 аз151;1г а1 1;еа1;го ез песезаг10 аЬопаг 18 € т а з
регзопа. I I. Н о у рагесе рие е1 ргоСезог по ез1;а Ь г о т а з .
4.0|1;1татеп1;е Ьау т и с Ь а §еп1;е рие ез1:иб1а аЬо§або 12. Н а г т е ип 1"ауог, р г е з ё п Ш е 1;й т|', рие по т е аре-
еп е51;а С1ибаб. 1:есе 1п
5. Еа ргориезга бе Ьасег ипа за11ба бе етег§епс1а еп е1 13. 1о 1;1епе 1;обо Ьасег по зё еп риё Ьа регб1бо 1ап1о
еб1(|ао 1"ие аргоЬаба гобоз. Нетро.
6. Рог 1ауог С1егга 1а уеп1;апа 1оз ги1боз, по е1 (по. 14. М е Ьап бабо ип уа1е ипа сат1зе1:а.
7. Н е гезегуабо ипа т е з а уе!п1:е е1 ]иеуез а 1аз осЬо. 15. Е1 й М т о п и т е г о бе 1а геу1з1;а уа е з й 1а 1тргеп1:а.
0 С о т р 1 е ( а е 5 * е 1 е х 1 о с о п 1а5 р г е р о 5 к 1 о п е 5 с о г г е з р о п с И е п ^ е з .

Еп еке т о т е п ю №со1а8 ее асогс16 Ап1апс1а у а1сап2аЬа е1 а 1 т а 1атеп1аг а 1о(1о8 1о5 аивешев.


5ас61а сиеша (1е по 1а ЬаЬха ухкю с1еатЬи1аг Ы1Со1а8 с1ес1с11б еп1опсе8 1Г Ьивсагк, рог^ие 8е
1а Саха Ьас1а 1ге8 яетапая у ^ие по ЬаЬха а$1$1;1(1о (Но сиеша 4ие 1е е81;аЬап Ьас1епс1о Ыиа 1а рге-
е1 й-аса8ас1о т1еп1о (1е екуагве §1оЬо, ш 8епс1а 1а т а п р о в а ^п^и^е^;а Атапс1а у 8и8
1а 1паи§;игас1бп 1а 1п(1и81:па с1отё811са с1е рап аЬга208 8оГосас1о8 у 811епс10808 1о8 сиагЮз уас108
роИо. Рие рге^ишаг а С1ага, рего 8и тас1ге г а т - <1е 1а §гап сава 1а е8^и^па, с1оп<1е геЮгаЬап с о т о
росо ваЬха пас1а 1а ]оуеп у езИаЬа сотеп2апс1о сасЬогго8 сас1а уег ^ие С1ага айо)аЬа 1а ух^Иапсха у
оЫ(1аг1а, с1еЫ<1о ^ие ЬаЬха {епЫо ^ие асо- М1§ие1 8е <1181;га1а ]и§апс1о о ее ^ие^1аЬа с1огт1с1о
тойаг 8и т е т о п а е1 ЬесЬо хпеЫсНЫе ^ие 8и а1§йп Г1пс6п.
са«а ега ип ра8ас1его с1е §еп1е, с о т о е11а с1ес1а, по 1е ЬаЬе! А11епс1е, 1а саза с1е /о5 е5р!г1Ю5.

@ р||а(е е п е1 $1§и1еп1е с и а с 1 г о у с о т р 1 е 1 : а 1а$ о г а с ! о п е 5 с о п 1а ^ о г т а с о г г е $ р о п с 1 1 е п С е .

СОМ О $ т моу|М1Енто с о м М0У1М1ЕМТ0 $ т моу|М1Емто

(иега (с1е) аЬега ап1е + 5и51апЦуо / с1е1ап1е {6в)


Е$1а (иега. /с/ а^иега, ^^е ез/^огЬо/з. 1а таш1-е$^аа6п ап^е е/
5о/ /1/его ттеб'ю^атеп^е. ОеЬё/5 5а//г аЬега, уатоз а Л^/п/5^ег/о.
(!еп(го (с1е) сеггаг. 1а тат(е$1аа6п (ие с1е\ап\е с/е/
5е ^^е(^а^оп бепЬго уапоз п/поз. а(1еп^го Л^;п/5^епо.
Разагоп с^еп{го рага 5а\и6аг а 1о5 5/ {епё'15 1тю ро6ето$ /г аёеп&о. N 0 ри6'1то5 со1осаг1о рог
с/ета5 1пуИас]о$. ас1опс1е 6е\ап\е.
Тос1о5 регтапеатоз бепко с/е/ 1гето5 а\ абопбе поз »га5 + зиз^апНуо / (1е^га5 ((1е)
/оса/. тапс1ё'1$. 1о5 со1осато5 ^газ 1а рие^^а рага
(1оп(1е а6е\ап\е / Ьас!а е!е1ап1е ^^е по 56 у1егап.
/гето5 бопбе циегач. 5/дие а6е\ап^е. N05 5еп*ато5 рог 6е\га5.
5'1дато5 Нааа 6е\ап^е.
1о$ епсопкатоз бопбе з/етрге. а\та% Ез^ап с1е1га5 с/е Юз рабгез.
агпЬа* Уо\уато5 с/е лиеуо аказ. Ьо|0 + зиз^опНуо / с1еЬа|0 (<1е)
/.05 с1ета$ зе циебагоп агпЬа. а\м\о [а уесез 51п тоу!т!еп^о, Б/ Ьо// е5\а Ьа'\о 1а 5///а.
/о5 п/по5 виЫегоп агпЬа, На51а 1а соп ип 5епИс1о оЬзоЬ^о) Е1 Ь о// ез^а 6еЬа'\о с/е /а 5(7/а.
Ьи11агс1111а. Саг1о5 езрега аЬа'р.
* (по риес1еп 1Г ргесес11с1а5 с!е а)

1. Е1 рго1е50г 1е т а п б б рие зайега 1а с1а5е рага рие по 7. Н е т о з риебабо з1етрге, рего ба1;е рпза.
то1е51:ага т а з а 1о5 сотрапегоз. 8. Н о у "Ье бе]о рие е1уаз Хи, Ьоу у а т о з ри1егаз.
2. Моз епсоп1:гатоз т и с Н о т е ] о г а1 заНг ЬасГа бетаз1або 9. "51 по ЬаЬё1з еп"1:епб1бо Ыеп е11;ех1:о, уо1уеб у сотеп-
са1ог е1 1оса1. 2аб а 1еег безбе е1 зе§ипбо раггаЬ."
3. М о 1о5 уеГатоз рог п1п§йп з11:10, у ез р и е т е 1о5 ЬаЬГа бе- 10.1а т о п е б а езЬа еп е1 з и е Ь 1а т е з а .
]або 11. Ез песезапо рие з1§атоз по р о б е т о з безсапзаг 1;о-
4. А11:егт1паг 1а ре1Гси1а 1;обо5 поз р и е б а т о з е1 с1пе, зеп- бауГа. А б е т а з , 1оз рие уап по поз езрегап.
"[абоз, 1тргез1опабоз рог е11|па1. 12.5е зие1еп зеп1:аг рогрие по уеп Ыеп 1а р12агга. Рего Х(\
5. Сиапбо сеггагоп е1 еб№с10 уапаз регзопаз зе риебагоп 31ёп1:а1:е з11о рге1|егез.
у1:иу1егоп рие Н а т а г а 1а роНсГа рага рие аЬпега 1аз риег1:аз. 13. Н е т о з риебабо 1а са1:ебга1.
6.1аз т е з а з зе соЬсагап рего $! Ниеуе р о б е т о з 1;газ1а-
бабаз гар!батеп1:е.

С1ПСО 5
С о т р 1 е 1 а с о п 1а ( о г т а с1е1 у е г Ь о согге5ропс1|еп1:е у с о п и п а р г е р о $ 1 с | 6 п с и а п с Л о $ е а
песе$аг!о.

асогбаг I асогбагзе епсошгаг I епсоШгагзе


1. Е1 Соп5е]о Е5со1аг ог§ап12аг ипа 11ие1§а рага соп5е§и1г I I, Ауйс1ате а 1о5 раре1ез с1е Нас1епс1а, рог 1ауоп
]огпас1а соп1;1пиа еп 1о5 со1е§1о5. 12. Н о у по (уо) Ыеп, о1:го с1Га з а И г е т о з а соггег
2. Мипса е1 бГа с1е зи ситр1еапо5 у езо 1е сгеа т и с Ь о з 13 (уо) 1оз рас1ге5 с1е М." Маг у ез1;иу1тоз ЬаЫапс1о ип га1;о.
ргоЫетаз. [юг I Сюгзе
адткаг I аёткагзе 14. М о (1й) е\о 1при111по, 1:1епе со51;итЬгез т и у гагаз.
3. Раза т и с Ь а з Ьогаз оЬгаз с1е аг1;е еп 1о5 т и з е о з . 15. Еп еза рапас1епа а 1оз т е ] о г е з с1|еп1:ез, рог езо 1:1епе
4. 1;и сотрог1;ат1еп1о с1е е51:а5 й11;1та5 зеппапаз, ^1е На 31етрге 1ап1:а §еп1;е.
разабо а1§о? ^ : . , 5 ^ ' ; . - • (1}аг I Щагзе
аргоуесЬаг I аргоуесЬагзе
16. Уа (по5о1го5) 1а 1есНа с]е 1а Ьос1а: зега рага е1 2 6 с1е
5. ТобауГа риебез е1 аЬп§о бе1 апо разабо, е51:а пиеуо.
зер"1:!етЬге.
6. Ез ип 1'гезсо по5о1;гоз.
17 (Ги) с о т о 1о Ьасе е 1тГ1:а1о.
сгеег / сгеегзе
]и^ог / ]и§аг5е
7. Тос]о5 рие по ез1;а 1о зиЯс1еп1:етеп1:е ргерагас1о, рего
поз 1о саНатоз. 18 соп 1:и5 ат1§и|1:о5 т1еп1;га5 уо уоу а 1а 1^агтас1а.
8 (ё!) 1тргезс1Пс1|Ые у 1:ос]о5 з а Ь е т о з рие 1тргезс1пс1|- 19. 5е раза 1аз 1:агс1ез 1:ос]о зи с]1пего а 1а5 саггаз.
гезоЫег I гезокегзе
Ы е п о ез пас11е.
20. Еоз р г о Ы е т а з с1е ез1:е ИЬго п о 1оз п! е1 ргоСезог с1е
<1огт'1г I ёогт\г5е
та1:ета1:1саз.
9. Еоз П1ПОЗ с1еЬеп опсе Иогаз с1|апаз рага гепсНг 1о зи^-
С1еп1:е еп е1 со1е§10. 21. Сиапс]о (ё!) сотргаг1о зе ЬаЬГа асаЬас1о 1а о1ег1;а.
10.Тос1оз 1оз с1Газ у 11е§а 1:агс1е. 1етег / 1етег5е
22. М о за1|г Ьепс1о с1е1 сотЬа1;е, зо1о ри!еге §апаг
23. Оезриёз с1е 1а с1|зсиз16п с1е ауег; рие по уепс1га а сепап

А Н о г а , с о п $ 1 : г и у е * й о ( г а $ о г а с 1 0 п е $ с о п е§1:о5 р а г е з с1е у е г Ь о з .
Щ 11т11:аг / 11т11:агзе § осираг/осирагзе - • рог1:аг / рог1:агзе
^ Патаг/Натагзе .,,. • рагесег/рагесегзе : ^ ргез^аг/ ргез^агзе
1> пе§аг/ пе§агзе ^ разаг / разагзе • риес]аг / риес1аг5е

С о т р 1 е 1 а е1 $1§и1еп1:е 1 е х 1 о с о п 1а5 р г е р о 5 1 с 1 о п е 5 с о г г е $ р о п с 1 1 е п 1 е 5 .

Е1 §иеггего, (1еигапс1о, йхе сопс1ис1с1о хия сотрапего» 1а 5а1а орега-


сюпе8, У1СГ1та ип 1иег1;е §о1ре т а с а п а —тага §иегга— 1а саЬега, ^ие
ш е1 сазсо ш е1 Еогго с1е а1§ос1бп 1о§гагоп атоги^иаг. ип р1а1о, е1 5ие1о, айп
^иес1аЬап сеп12а5 Ьагхпа т а х х у ипа гага й:а§апс1а 1пуас11а 1а ЬаЫнасхбп. Упо
с1е 1о5 5оЫа41о5 <1е8ре]6 1а8 с1ис1а8 8и8 сотрапегов: 1е ЬаЬкп а8е§игас1о ^ие а^ие11о
8егу1а рипйсаг у <1е8ш1есгаг е1 гестГо.
Ьо8 8о1<1а(1о8 с1еро811:агоп си1{1ас1о8атеп1е е1 сиегро 8ет1Шсоп8с1еп1е с1е1 Ьег1(1о
ипа8 р1е1е8 Пата, е1 8ие1о.
]о5ё М а м а Регп6пс1е7 0102, "Ргас(1са5 ^^^^йгд^са5 еп е1 апНдио Регй", Н'151ог1а 16.

А п о ^ а а с о п ( 1 п и а с 1 6 п с о т о $ е е х р г е $ а 1а 1 о с а Н 2 а с 1 6 п е п е1 ( е х ( о ап1:ег10г.

8618
У а т о $ а $е§и1г с о п 1а т 1 5 п п а И18^ог1а. С о т р 1 е 1 : а е1 <:ех1:о с о п 1а5 р г е р о 5 1 с 1 о п е $ я и е С а к а п .

«(...) Ешгб еШопсек е1 ссЬиквШатртс «и Ы]о, С1бп. АсаЬа(1а ех1;епс1ег 1а ра81а, е1 ссЬикзШатрк
а1 ^ие огс1еп6 «аег Ьо]а8 сосау уаг1а8 ЫегЬая пас1а асегсб е1 ]агго сЫсЬа а 1о81аЫо8 е1 §иеггего. Е81е
тав уег е1 езга&о е1 епЕегто. А ипо 1о8 «оЫа- ЬеЫб ау1с1е2 Ьа81а ^ие(1а^ сотркшпеШе етЬпа-
^081е р1с116 ипа ]агга сЬ^сЬа, ЬеЫ(1а а1соЬ6Иса §а<1о. Е1 ссЬикзШатрк 1е о&ес1б ипа8 сиамаз Ьо]а8
тгаг. М1еп1га8 е1 8о1с1ас1о 5а11а е1 аровепно, 11е§а- соса у так сЫсЬа. Е1 §;иеггего 8е ас1огтес16: по Ьас1а
Ьа е! кцо е! ссЬик- 1а11а зотеиегЬ а Ырпо818.
51Ьатр1с 1а5 ЫегЬая у 1а М1еп1га8 ^ш^аЬа 1а ра8(а ^ие
соса. Ьо8 8о1с1ас1о8 аЬап<1о- ЬаЬк арисас1о 1а Ьеп<1а, е!
пагоп 1а ЬаЫгастбп у е1 ссЬиквШатрк рЫ16 е1 81гкак а
ссЬик81Ьатр1с рппс1р16 а 8и Ы]о. ЕяСе 1е то81г6 ипа са^а
та8саг 1а8 ЫегЬав у 1а соса 1о8 твшипепшв ^ш^й^§;^со8:
а1 й е т р о с1е8ро]аЬа ипо8 Шпи8 -сисЫИов ветккси-
е! §;иеггего е1 саясо у е! 1аге8 еп Гогта с1е Т туегйск, &-
Ьгго а1§о(1бп. Ьгкас1о8 ипа с1иг181та а1еа-
Ьо8 о)08 е1 епГегто ^ ^ ^ ^ Р ^ с16п (сЬатр!) ого, р1а1а у
е51аЬап (1е80гЬ11а(1о8 у е1 Ь - соЬге-, 81егга8 оЬ81(11апа у 81-
гго а1§о<16п 8е ЬаЬи гепЫо рагс1а1теп1:е го)о. 1ех, стсе1е8, сисЫ11о8, р'тглз, га8ра(1ега8, е8са1ре1о8 с1е
Сиапао 1а5 ЫегЬа8 у 1а соса а(^^и^пе^оп ипа соШехШ- оЬ81с11апа т а п § о та<1ега, сисЬап11а8 о сигеГав <1е |
га ра81о8а, е1 ссЬикзШатрк 8е 1а8 (1еро8к6 1а т а п о сУеШе сасЬа1о1е рага васаг й:а§теп1:о8 с1е Ьиево, а§;и- {
у сошепхо ех1епс1ег1а8 1а Ьеп<1а. Ые§6 епшпсез ]а5 рага 8ишга8, Ы1о, йшвипав §а8а8, уеп(1а8 у а1§о<16п. |
е1 8о1с1а(1о 1а сЫсЬа у, оЬес1ес1епс1о е1 ссЬик- Е1 сшг^апо е х а т т о 1а ште&сга Ьепс1а. НаЬк дие
«Шатрк, Ле)6 1а )агга е1 8ие1о у 8а116 1а ЬаЫ1а- «херапаг.»

ф и ( 1 И 2 а 1а$ $1§и1еп1:е$ е х р г е з ю п е з р а г а с о т р 1 е 1 : а г 1а$ ^ г а з е з .

/ зоЬге 1:ос1о 1.1ор||1агоп сиапс1о 1п1;еп1:аЬа гоЬаг еп 1а ]оуегГа.


/ а51т15то 2.]иап у|уе т и у 1е]о5; по риегГа уеп1г Ьа51;а ариГ рог по епсопггаг5е1о. Г:
/ еп^егтЬе 3. ^Те Иаз 11]ас1о еп рие Рере 51етрге е51:а с]е а1§ипа ре1еа?
/ ас1ета5 4. НаЬга рие с)аг ипа уиеНа с1е1 риеЫо, рогрие 1;1епе ипоз ра15а]е5 ргес10505.
/ араг1:е 5. С г е о рие готр16 е1 ]агг6п ;^ -,:,:;..;ч- .
/ о зеа 6. 1:1епе §апа5 с1е 1;1гаг 1а 1:оа11а у с1е]аг1о 1:ос1о.
/ а рагЬез 1§иа1е5 7. •еЬё1з с1|у1с1|г е1 райе! •
/ еп тес1|0 8.1о5 Ьа е1е§1с1о рог зи со1опс]о у у151;о5!с1ас].
/ 1п 1'га§ап1:1 9. Ое\а6 1а5 геу!51:а5 рие оз уауа1з а !1еуап
/ а1гес1ес1ог 10.5|1;иагоп 1аз с а т а г а з с1е 1:е1еу151бп с1е т\. . -
/ ас1гес1е I 1. 1о5 У1з11:6 е! У1егпез разас1о рогрие заЬГа рие зе епсоп'ЬгагГа а11Г соп Е!у|га.
/ а уесез 12. Е1 ри1ро пас1аЬа рага езсараг с1е !а гес1.
/ а ^^аVёв ёе 13. Моз Ьа р1ап1:еас1о ипа зиЫс1а зие!с!о, рие ри1еге рие поз риес1етоз еп !а етргеза.
/ а ргорб511:о 14. Еоз ехсигз1оп151;аз |Ьап !оз 1;п§а!ез т1еп1:газ ЬизсаЬап е! сат1по с1е 1а §ги1;а.
/ с1ерп5а 15. с1еЬетоз 1:атЬ|ёп еп(геп1;агпоз а 1а геа!1с1ас1 со1:1с11апа.

81е{е
Н а г и п а $о1а (газе с о п е $ ( а $ я и е с 1 а т о $ ( с о т о 51§по с1е р и п ( и а с 1 6 п е п $ и 1 п ( е п о г ,

1
$о1о риес1е$ и1Н|2аг 1а с о т а ) . $ е § и г о я и е Н а у т а $ с1е и п а 5о1ис1бп р о $ 1 Ы е .

1
Кес|ЬГ ипа сагЬа с1е 511у1а ауеп

3
Н е сотргас1о ип сосИе с]е зе- Ауег ЬаЬГатоз риес1ас1о соп Ре1!за у
$||у1а е51;а т и у соп1;еп1;а. §ипс1а т а п о . Ап§е1ез.
Ео5 пиеуоз с о т р а п е г о з с1е 511- Е1 ап1:1§ио с1иепо с^е1 сосЬе ез
у|а зоп епсап1:ас1оге5 с о п е11а. Ап§е1ез зе ризо та1а.
с1е соп1'|апга.
5е а1е§га с1е ЬаЬег сатЫас1о Ап§е1ез ЬаЬГа сот1с1о с1етаз1ас1о
Ез ип ат1§о с1е Еогепго. сЬосо1а1;е.
с1е 1:гаЬа]о. ^
М е Ьа ЬесЬо ип Ьиеп Ап§е1е5 по рис1о уеп1г а 1а с|1:а.
ргес1о. ^ Ап§е1е5 Н а т о рог "1;е1ёЪпо а Ре1|за.
Ре11за поз 1о соп1б с1е5риё5. «

и е е е1 (ех1:о 51§и1еп1е у с1а51Г|са сас1а и п о с1е 1о5 т а г с а б о г е з 1 е х 1 и а 1 е 5 е п з и с а з Ш а


согге$ропс1|еп1:е.

Е1п51:е1п йгасахо соп 1а геуо1ис16п со5то1б§1са еп §ег- ^ие зе е^и^уоса ез Етпзют, ^ие по 1:аг<1ага еп геггасгагзе,
т е п еп 5и копа с1е 1а ге1а1:тс1а(1 §епега1, е1аЬогас1а еп рего ^ие по асергага ]ата5 1а 1с1еа (1е ип сот1еп20 (1е1
1915. Езга геуо1ис16п риес1е гехитхгзе еп ипа йгахе: е1 типс1о.
ип1уег5о иепе ипа Ызюпа у, рог напю, ип сот1еп2о. ^^- Еп сиапю а Ьета11:ге, хпгегргега 1аз уе1ос1с1ас1е5 с1е
сЬо с1е о1га (огтл, е1 езрасю по 51етрге Ьа 51с1о Иёпй- с1е5р1а2ат1епю с1е 1аз §а1ах1а5 с о т о 1пс11с1оз (1е ипа ех-
со а $1 т г х т о , 51по ^ие езга еп ехрапзгбп с1е5с1е е1 т о ­ рапз16п с1е1 иптуегзо. Маз а(1е1ап1:е й)гти1а ипа Ырб-
т е п ю 1п1с1а1 сопосЫо соп е1 пошЬге с1е В1§ Вап§. 1:ез1з айп т а з шбат. у ^ие ез, еп рагге, 1а рго1оп§ас1бп
Евие сатЬю с1е регзресиуа ез оЬга с1е (1о5 р1опего5, е1 1б§1са с1е1 сопсерю с1е ехрапз1бп: з! Ьоу сКа е1 ип1уег50
шхо А1ехап(1ег Рпес1тапп (1888-1925) у е1 Ье1§а Сеог- зе сШага, еп е1 ра5ас[о йте тисЬо т а з ре^иепо, тисЬо
§65 Ьетахгге (1894-1966), 1пуепюге5 с1е1 сопсерю с1е Ъщ т а з (1епзо. А51 рие$, ип с11а тпйпхгатете 1е]апо, йле
Вап§, ипа с1е 1а5 тауогез сотпЬи- сопс1еп5а(1о еп ип "аюшо рпт1-
С10пе5 схепп'йсаз (1е1 51§1о. 5 т е т - ш6", сиуоз йасс1опат1епЮ5 зи-
Ь а 1 ^ , 5и5 потЬгез гезикап (1е5со- сезхуоз Ьап (1езетЬосас1о еп е1
пос1с1о5 у зи соптЬисхоп схепп'йса ип1уег50 ^ие оЬзегуатоз асюа!-
зе уе 1пй:ауа1огас1а рог азггойз^соз у шепге. Езга сопсерсхбп, согге§1(1а
С05тб1о§08. у аитепгас1а соп е1 разо (1е1 йет-
Рпес1тапп р1аш;еа рог ргхшега ро, зе Ьа сопуег1:1(1о еп 1а сеоп'а
уе2 еп 1:ёгт1по5 схепи'йсоз 1а сиез- с1е1 В1§ Вап§.
йбп с1е1 рппс1р1о у йп (1е1 цшуегзо Соп Ю^о, зе ргес1заг1ап Ьаз-
у, еп соп$есиепс1а, 1а сиезггбп с1е гатез апоз рага ^ие 1а геопа с1е1 В1§
1а сгеас16п с1е1 типс1о а рагаг с1е 1а Вап§ гес1Ыега зи гесопос1т1епю:
па(1а. Авишвшо, сИзсше 1а еЛаЛ с1е1 ипхуегзо, ^ие а рпп- е1 Ргет1о МоЬе1 с1е Р{з1са оюг§ас1о а Репгтаз у ^^^Изоп еп
с1рю5 (1е 1о5 апоз 20 по зе зирош'а зирепог а шИ шШо- 1978. С1псиепга апоз апгез, Рпес1тапп у Еетахгге Ьа-
пез (1е апоз, шхемгаз ^ие Ноу зе са1си1а с1е 10 а 15 т11 Ьхап с1езепсас1епас1о ипа геуо1ис1бп степййса сап сар11:а1
шШопез (1е апоз, соп 1о ^ие зе сопйгта у ргес1за 1а §е- с о т о 1а сорёгп1са. Еп Нейшйуа, 1оз (1о8 заЫоз зе 1пзсп-
п1а1 1пси1с16п с1е Рг1е(1тапп. Е1 1ёгт1по "сгеас16п (1е1 Ьеп еп е1 Ипа]е (1е Ьз §гапс1ез 1Ппоуас1оге5: Р ю Ь т е о , Со-
шип(1о" у е1 хпгепю (1е са1си1аг 1а ес1ас1 &е\о уап рёгпхсо, Кер1ег, СаШео, Ыелуюп, Ехпзгехп...
а зизстгаг а1ЬогоЮ5 у та1епгепс11с1оз у, лЛетаз, уап а Ыо-
^иеа^ "р81со1б§1сатете" а 1а шауоп'а Ле 1оз йзхсоз, с1е
етге 1оз ^ие с1ез):аса Е1пз1:е1п, ^ие уа а геЙ11:аг а Рпес1- ]. Р. 1ит1пе[, "Гоз с1е5сиЬг1с1оге5 с1е1 В1д Вапд", С'юпсю & У\6а,
тапп асЬасапс1о1е ип епог с1е са1си1о. АЬога Ыеп, е1 (^еx^о ас1арГас1о).

8 осИо
!п^гос1исс|6п с1е1 ^ета еп 1о ^^е зе ге[1еге а, еп 1о ге^егеп^е а...
огс1епас16п еп рптег (зедипс!©, 1егсег, ... й1Ято) 1идаг, рптего...
ас11с|6п араг1е, 051 сото...
сопНпиас|6п/соп5есиепс1а 051, еп1^опсе5...
сопс1и516п еп сопс1и51бп, еп гезитеп...
ас1агас16п 65 с1ес1г, о зео...
оро51с16п рего, еп сотЫо...
е|етр1!^1сас!6п (сото) рог е|етр1о, 051 (рог е|етр1о)...

^) ^ З а Ь г Г а з с1а51Лсаг е $ ( о $ о 1 г о 5 т а г с а с 1 о г е $ $ е § й п е1 с и а с 1 г о а п ( е п о г ?
(Оезриёз т а з айп р о п § а т о 5 рог сазо
риез Ь|еп сИсЬо с]е о1га т а п е г а 1атЫёп
еп о1;газ ра1аЬга5 еп гезит1с1а5 сиеп1а5 п о оЬ51ап1е
а ргорб511;о (с1е) епс!та рог1ап1о
рог с1ег1о а 1ос1о 6510 р о г о 1 г о 1ас1о / р о г о 1 г а р а г 1 е
азГ р и е рог й Ш т о а й п а5Г
6510 ез риб5 т е ] о г с1|сЬо
рог соп51§и1еп1е рог ипа раг1е... рог о1га 1ие§о
еп ^п 11па1теп1б р о г б1 с о п 1 г а г 1 0

1п«гос1исе 1о5 т а г с а с 1 о г е $ ас1есиас1о5 е п е 5 * е 1:ех*о.

Еп 1о5 «Нптоз Петроз, ]и§;ие1:е8 У1гша1е8 типаап рог 1аг§о и е т р о ш саг§аг соп резаскя ге8роп5аЬШс1а-
1а8 гес1е5 ексйошсаз у 1о8 лас1ео]ие§о8 рага 8ес1ис1г а ре- с1е5, с о т о , , соп ип уег(1ас1его аш-
^иепо8 у §гап{1е8 , еп тепоз <1е {1о8 та1 с1е сотрапк.
апоз зе уепсИегоп т а з (1е 10 тШопез с1е Шта^осЫв еп , ипа тшоп'а <1е пшоз,
юйо е1 т1Шс1о. 8оп езшз ипоз ре^иепо8 Пауегоз ргоухз- адие11о5 4ие угуеп еп г т еШогпо а&спуо роЬге, рие-
108 (1е ипа раШаПа 1^^и^<^а еп 1а ^ие арагесе ипа е8рес1е <1еп уо1саг 1:ос1о зи сагто еп е1 ]и§;ие1е у,
ёе роШю ^ие ^е^шеге 1о8 сшс1ас1о8 с1е зи <1иепо. Уп 80- , риеаеп 11е§аг а зиИг ^гауез Ггаз-
ш(1о а§;и(1о ал^за а ез^е с1е 1а8 песе81{1а(1е8 (1е1 ап1та1ко, Ютоз рог 1а тиеПе с1е зи Шта^осЫ.
^ие с1е по зег заПзЕесЬаз шсгетеШага е1 уо1итеп с1е1 р!- А1§ипоз рз1с61о§08 уеп еп 1о8 Шта^осЫз г т Еогтг-
хАо ЬазГа "топг". с1аЫе те<11о с1е Ьасег ^ие е1 шпо азшпа гша гезропзаЫ-
а 1а5 саизаз <1е1 ёххю <1е 1о8 гата- Ис1ас1; о<хо8, , «Ьсеп ^ие по сопзг!-
^осЫ$, риеаеп аришагзе, , е1 епш- Шуеп еп аЬзоЫю гш аргеп<112а]е с1е 1а8 гексюпез соп 1о8
ктазто с1е1 рйЬЦсо рог 1:ос1о оЬ]е1:о пиеуо у зогргепёеп- с1ета8 п1 с1е 1а уЦа еп §епега1.
1е; , ро^^ие езие иро с1е ^и^иелез , 1а шуазгбп <1е 1а геа11с1ас1 У1г-
е1ес1г6п1со8 о&есе ип тесИо И.сА у зепсШо с1е ге8ропс1ег Ша1 еп пиезгга угск соПс1гапа ез ип ЬесЬо сиуаз сопзе-
а1 (1е8ео пашга1 ^ие йепеп кз регзопаз с1е осирагзе (1е сиепсгаз еп е1 розгЫе с а т Ь ю с1е сотроПатгепСо Ьи-
1о8 01Г03, , с1е зег песезагюз. т а п о по зоп <1е11ос1о ргеугзхЫез.
, по Ьау рог ^иё сотрготеюгзе 5. Оигоих, "]идие(е5 У1г)иа1е5 рага е1 с а т Ь | 0 с1е 51д1о",
С/епс/а &. У1с1а (1ех(о ас1ар1ас1о).

пиеуе 9
Р д а ( е е п 1а5 $1 §и1еп1 :е$ е х р г е $ ! о п е $ . У п е саба, ипа соп зи $1 §п1Г|са(1о у с о п 5 ( г и у е
Гга$е$ с о п е11а$.

с1аг еп е1 с1ауо • сЬосагзе, епсопггагзе Ьги5саппеп1;е соп а1§о \


с1аг5е с]е папсез (с]е Ьгисез) • асег1:аг
с1аг1е а ипо рог а1§о / рог Ьасег а1§о • репзап геПех10паг ехсе5|уатеп1:е зоЬге а1§о
с1аг с1е зГ • ас1ор1;аг о ас1ри1пг 1а со51:итЬге с1е Ьасег а1§о
с1аг1е уиеНаз а а1§о • сотип!саг о Ьасег заЬег а1§о а а1§и1еп
с1аг а еп1;епс1ег • Ьасегзе т а з апсЬо о §гапс]е; 1:епег т а з сарас1с]ас1
с1аг а сопосег • гепег ип Ьуо, ранг
с1аг а 1и2 • арип1;аг ипа соза о 1с1еа 31П ехр||саг1а соп с1апс1ас1

С о т р 1 е 1 а с о п 1а р г е р о $ 1 с ! 6 п с о г г е 5 р о п с 1 | е п 1 : е . А 1 § и п а $ $ о п е х р г е з ю п е з Л { а 5 с о п
е1 у е г Ь о баг.
1. ^СиапЮ -Ье сИегоп е1 ге1о] с1е -[и аЬие1о? I I. М е Ьап с]ас1о 1а саЬега ип рага§иаз.
2. Тгаз е1 с11уогс1о зе с11о 1а ЬеЫс1а. 1 2 . Ьа ЬаЬ|1;ас1бп с1е 1оз п!поз с1а е1 ]агс1Гп.
3.1а роИсГа с11о 1а Сат|||а с1е1 Ьепс1о с1оз с1Газ с1езриёз с1е1 1 3 . 5е с1а зиз ат1§оз з1п ресИг пас1а а с а т Ы о .
асс1с1еп"1:е.
14. Н е бабо е1 та1егГп е1 сп51;а1 с1е 1а риеПа у зе Ьа го1:о.
4 . М1 ЬаЫ1:ас1бп 6а е1 погЬе у ез т и у (па.
5. Тос1оз сИтоз Ьиепа 1а с)ес1з16п с1е1 ]е{е. 1 5 . М е с1|о е1 сос1о рага рие т е саНага.
6 . НаЬГа т и с Ь а п1еЫа у зе с1!егоп ип сат16п рие езгаЬа 16. М о ри1его рие т\ бё ип ра1:10 1п1:ег10п
ауепас1о. 1 7 . Е1 сосЬе зе заНо с1е 1а сагге1;ега у зе с11о ип агЬо1,
7. М о 1о§го с1аг 1а зо1ис16п с1е1 р г о Ы е т а , ^ т е ауис^аз? 18.5е Ьа с1ас1о рог сотр1е1;о 1а етргеза, у по рог езо 1е
8. ^ С и а т о 1е уаз а ёаг риес1агзе 1;ос1а 1а посЬе соп е1 п1по? уап а азе§игаг е1 риезЮ.
9 . •езс1е рие 1о есЬагоп с1е11:гаЬа]о зе Ьа с1ас1о 1а Ьиепа
у1с1а у по ри1еге Ьизсаг о1:го етр1ео. 1 9 . М о с1ез 1оз 2ара1;о5 еп е1 т и е Ы е , рогСауог
10.0\а 1а сопуегзас|6п сиапс1о с о т е п г б а сЫНаг 2 0 . Уо рге(|его рие 1а 1;егга2а с1е1 за16п с1ё е1 зиг

С о т р 1 е ( : а с о п 1а р г е р о $ 1 с 1 б п с о г г е $ р о п с 1 | е п 1 : е . Р и е с 1 е 5 а у и с ] а г 1 е Ь и $ с а п с 1 о е п е1 с ] 1 с с 1 о п а п о
е1 у е г Ь о ^иеба^.
1. Моз риес1агетоз с.-ча '.ос- 'а 1а-(1е. - Л- й ' ; - : ^
2. Н е т о з риес]ас1о Апс1гёз 1га1с1пе. .^V.-
3. Тос1о 1о ге1ас10пас1о соп езе азип1:о риес16 гезо1уеп
4. М е риес1ё зиз оЬ]е1:оз регзопа1ез рогрие по арагес16 г\аб\е а гесо§ег1оз. " " ' - ••
5. Езга сНгесабп риес]а беггаз с1е1 аисЛЮпо. •
6.5ироп§о рие уа ЬаЬгё13 риебабо а1§о, ^по? 1:обауГа по оз ЬаЬё13 бес1б|бо?
7. М о 1:е риебез П1п§ипа (о1о; $\з 1:епег а1§ипа Ьаг сор1аз.
8. Н е риебабо сепаг 1и13 1аз осЬо.
9 . Е11;еа1:го а1 рие 1гетоз Ьоу риеба 1:и Ьагпо. .
10. Оиёбаге е1 безрасЬо Ьаз1:а рие у а у а т о з а Ьизсаг1;е. ,ц . . . ,
11. А1 ^па1 Ь е т о з риебабо рие 1й геу!заз 1а р п т е г а раг1:е у ]о5ё 1а зе§ипба. .
12. Е51;ап бапбо ипа уегз|6п б|(егеп1:е б е 1оз ЬесЬоз у а1 (1па1 риебагаз теп1:!гозо. . ; -
1 3 . Н е т о з риебабо 1:и саза, азГ рие по 11е§иез 1:агбе.
14. (Оиё 1п]из1:а ез 1а у1ба! Н а риебабо уа11еп1е, 51епбо е1 т а з соЬагбе бе 1:обоз.

с11е2
^ С о т р 1 е ( а 1а$ ( г а з е з с о п 1а5 $1§и1еп1е$ е х р г е з ю п е з .
^ еп Ыапсо ^11|тр1о
^(по соп 1а Ьоса аЫег1;а
,^сог1;о соп "Ьгез ра1то5 с1е паг1се5
1:ап Сгезсо .^1:ап апсЬо
,/с1ер1ес1га ^ .^ЬеЫо ^ : >;
1. М е Ье риебабо соп 1а 1:аг1:а; 1а Ье с о т р г а б о бета51або рериепа. '
2. Апбгёз зе риебб сиапбо Раи1а апипс1б зи соппргот150 соп 1и15; по зе 1о езрегаЬа.
3.1оз П1ПОЗ зе риебагоп а1 уег 1а саЬа1§а1:а б е 1оз Кеуез Ма§оз соп 1:ап1;о со1опбо у
1ипп1поз|баб.
4. М е риебё по рибе гезропбег а п1п§ипа б е 1аз рге§ип1:аз бе1 е х а т е п .
5.5е 1'иегоп 1;обоз а1 с1пе у а11Г т е риебё уо езрегапбо а рие а1§и1еп т е 1пу|1:ага а
асотрапаНоз.
6. ие§а "[агбе, зе ропе а 1пзи11:аг а 1обо е1 т и п б о , у епс1та зе риеба , езрегапбо а
рие 1е 31гуап 1а сот1ба.
7. Н е засабо 1а Ьазига еп тап^аз б е сат1за у т е Ье риебабо
8. Ез1:е уегапо т е Ье риебабо ; аЬога 1;оса уо1уег а аЬоггаг бигап1;е Ю б о е1 1Пу1егпо
рага 1а5 ргбх1та5 уасас1опез.

® С о т р 1 е ( а 1а$ Г г а з е з с о п 1а$ $1§и1еп1е5 е х р г е 5 ! о п е 5 .


^ соп е1 а§иа а1 сиеПо • рог з! 1аз т о з с а з • бе агпЬа аЬа]о
^ бе Ьиепаз а р п т е г а з |^ бе Ьо1:е еп Ьо1е
1.11е§ато5 бетаз1або 1;агбе у езгаЬа 1а б15Со1;еса ; е1 У1§11ап1;е поз т1гб ; у, 51П бе-
с1гпоз паба т а з , поз бе]б разаг з1п ра§ап - ^
2. Уо з1етрге Неуо б1пего еп е1 Ьо1з||1о рага ип 1:ах1, рие 1ие§о по заЬез а риё Ьога 1:1епез
рие уо1уег а саза.
3. Е51;аЬатоз 1;гапри|1атеп1;е ЬаЫапбо у, зе ризо а сЬ!11аг у поз [аз1:1б|б а "[обоз 1а 1;агбе.
4. Моз с о т б рие зе ЬаЬГа те1:1бо еп ип пе§ос10 рие ЬаЬГа ^гасазабо у зе епсоп1;гаЬа аЬога
; по заЬГа с о т о заНг бе1 азип1:о.

^ С о т р 1 е 1 : а с о п и п а е х р г е $ 1 6 п у 1 : е г т 1 п а 1а (глве.
1. Ее р1б|егоп рие ргерагага 1а сепа у 1о Ь|20 рогрие
2. Мие51;го рог1;его 31етрге сиеШа 1а5 созаз рогрие
3. Моз риз1тоз 1аз Ьо1:аз у а б е т а з рогрие
4. Репзё рие |Ъатоз а 1:агбаг т а з , рего 1а уегбаб ез рие поз Ьа за11бо 1:обо
рогрие

-.\ба^

5. Еп зи ^ат|||а 1а сагпе 31етрге зе с о т е рогрие


6 . Еп 1а ЬаЫ1;ас|бп бе1 Ьо1;е1 рие 1е ЬаЬГап аз1§пабо зе епсоп1;гаЬа рогрие

7. Тобаз 1аз т а п а п а з за1е бе1 "Ьгеп рогрие


8. М е §из1;а 1г соп е11а бе с о т р г а з ; сиапбо 11е§а а 1а "Ыепба уа уа рогрие
@ ^ е е е1 51§и1еп1:е 1 е х 1 о з о Ь г е и п т\Ьо ат^еса. бе с а г а с ( : е г М 1 : й г § к о .

Ьа сИоза Соа111сие, 1а Ле 1а 1а1с1а <1е «егргешев, ^ие реп11<1о, шЕогтб с1е 1о8 ргерагаПУ08 а НикхИоросЬгЬ,
е$1аЬа с1е(11сас1а а 1а 11егга, тас1ге с1е 1о5 Сешхоп е1 шпо ^ие СоаШсие ИеуаЬа еп 8и 8епо. Ыедас1о е1
Ни112паЬиа, 1о5 тпитегаЫея <1е1 яиг, а$ос1ас1о$ соп т о т е п ю , 1о8 Ьегтапо8 8е асегсагоп еп огс1еп с1е Ьа-
1а« е«1ге11а5, у <1е СоуокаЬидш, (Нова 1ипаг, 1а с1е 1о8 1а11а, у сиапбо а1сап2агоп 1а сшпЬге с1е1 Соагёрес, 1а
са8саЬе1е8 еп 1а сага, ИеуаЬа ипа у1<1а гейгаёа еп топГапа Ае 1а8 зегрхепгев, пас1б ргос11§1о5атеп-
Соасёрес, т о ш а п а с1е 1а8 вегрхешев, сегса Ле Ге НшшЬросЬШ агтаЛо с1е вив Лах&оз у ей
ТоИап. Ш с11а, т1еп1га8 Ьагпа е1 1;етр1о, е8сис1о. Ни1ш1оросЬ1И со§1б 1а вегртепге с1е
ипа Ьо1а с1е р1ита8 Ьа]6 8оЬге е11а у а1 росо (ае^о, у соп е11а <1е8сиагтб а СоуокаЬи-
йетро 8е епсошгб т х з г е п о в а т е т е е т - ^и^, сиуа саЬеха ^ие<1б еп 1а т о Ш а п а
Ьага2а(1а. Сиапс1о 8и8 Ы]о8 сопосхегоп 1а тхепггав е1 сиегро с1ев1:го2ас1о го<1б рог 1а
попета, 1Пс11§пас1о8 рог 1о ^ие сгетап ^ие 1ас1ега. Епюпсев е1 сЬов аГасо а 1ов НшГх-
ега о1еп81УО у с1е8Ьопго8о, с1ес1с11егоп т а - паЬиа, рег51§шёпс1о1о8 соп вапа ЬавГа (1аг
1аг1а. Ьа Нозя та(1ге СоатЛсие 8е епШзГе- тиегГе а 1а тауоп'а.
с16 а1 сопосег 8и8 р1апе8, рего с1е ей утеШге
8а116 ипа уог ^ие арас1§и6 вив ( е т о г е з . Ьо8
М|дие1 К|уега Оогас1о,
НшйпаЬиа, ехс11а(1о8 рог 8и Ьегтапа Соуо1xаЬи^ш, "М|1о5 у п(о5 еп е1 Т е т р Ь Мауог с1е Мёх1со",
ее ргерагагоп рага 1а §иегга, рего ипо с1е е11о8, агге- Н1з1ог1а 16.

Е1 т\1о пагга 1а 1исЬа сб5т1са еп1:ге с1о5 са1:е§огГа5 с1е зегез; 1о5 с1е 1а \ит у 1о5 с1е 1а5 1:1п1еЫа5,1о5 зе-
гез рие пасеп с1е 1а 1;1егга у 1о5 рие 1:1епеп зи аз1еп1:о еп е1 с1е1о. Е1 зо1 рие зиг§е Юбоз 1оз с1Газ рог е1
Ьоп20п1;е с1е 1аз епггапаз с1е 1а 1;1егга с1ез1:гиуе соп зиз гауоз с1е ^ие§о 1а раМа с1аг1с1ас1 с1е 1оз аз1:гоз
пойигпоз, у ез1:а зисез1бп е1;егпа с1е соп1:1епс1аз ез 1а зепа! с1е 1а регбигас!6п с!е! типс1о.

1. Сотр1е1а е1 агЬо! §епеа16§1СО бе 1а5 с1тп1с1ас]е5 агюсав 5е§йп е! т ! ю паггас1о еп е11ехЮ.


Апо1:а а1 1ас1о с1е1 п о т Ь г е с]е сас1а с1юз ей 51§п|Ясас1о.
0 1 о 5 а с1е 1 а Т 1 е г г а
СоаШсие

2. <Оиё ор1па5 с1е 1а 1ги:егрге1ас1бп с1е1 т1Ю? ИешЖса еп е1 гехю ^и^ёпе5 зоп:
• 1оз зегез с1е 1а !и2
• !оз зегез с!е !аз 1:!п1еЫаз
• !оз зегез рие пасеп с]е 1а 1;1егга
• !о5 зегез рие пасеп еп е! с1е!о

3. Уиеке а соп1:аг 1а 1115ЮГ1а соп ш з ргор1а5 ра1аЬгаз рего игШгапе^о е1 ргезепсе Н|зЮпсо:

1а ёюза СоагИсие, та&е с/е /оз СепШп НиИтаЬиа у с/е СоуоЫаНиди!, //ега ипа
У1ёа геЬга(:1а еп СоаЫрес. С/п с//'а, т1еп1га5 Ьагге е/ 1етр1о, ипа Ьо1а с/е р / и т о 5
Ьо/'а воЬге е//а у...

ШП ёосе
р|]'а(е е п 1о5 у е г Ь о з я и е е х р г е з а п 5 е п ^ ! т ! е п 1 о 5 с1е 1а5 51§и!еп1:е5 о г а с 1 о п е $ $асас1а8
с1е1 *ех*:о.

• Сиапбо зиз Ырз сопоаегоп 1а поНаа, 1пс]1§паёоз рог /о ^ие сге\ап цие ега о^епзко у ёезЬопюзо, беа-
сУ/егол та1аг1а.
• 1а б'юза табге Соа1Исие зе еп1пз1еа6 а/ сопосег зиз р1апез.
• 1о5 НиИтаЬиа, ехсПабоз рог зи Ьегтапа СоуоЫаЬиди'!, зе ргерагагоп рага 1а §иегга.

С о т р 1 е и соп 1а ргер051С10П у е1 ргопотЬге согге$ропс)1еп{:е5 сиапбо 5 6 3 песезапо.


1. 1оз Ьуоз 1Пс1|§пагоп 1аз асс1опез с1е зи тас1ге. 9. азизХд а1 по уег а па6\е езрегапс1о1о еп е1 аегориегЬо.
2. Е1 гереп1;1ПО е т Ь а г а г о б е 1а т а б г е !пс1|§п6 зиз 10. М о азийез 1:ап роса соза, Ьау созаз реогез.
Ьуоз. I I. М о зие1е еп^ас1аг езаз созаз, з1п е т Ь а г д о еп1ас1а
3.1а с1|оза еп1;п51:еа6 1оз р1апез с1е зиз Ьуоз. тисЬГз1то 1оз сЫШбоз б е 1оз п1поз.
4 . Еоз р1апез с1е 1о5 Ни1"[2паЬиа у с1е Соуо1хаЬири1 1пс11§- 12. ргеосира 1обоз зиз а1итпоз, аиприе 1оз рие т а з
пагоп 1а сНоза. ргеосирап зоп 1оз рие М а п сопИпиатеп-Ье а с1азе.
5. Еоз Ни'|12паЬиа ехсПагоп 1аз ра1аЬгаз с1е зи Ьег­ 13. М о то1ез1;ё1з, рог Еауоп рие г е п е т о з т и с Ь о 1гаЬа]о.
тапа.
1 4 . Уа 5аЬё1з рие е1 б|гес1;ог то1е51:6 уиез1:га ас1:1-
6. Соуо1хаЬири1 ехс11:6 1оз Ни|12паЬиа. •Ьиб бигап1;е 1а ргезеп1:ас|6п б е 1оз сигзоз.
7. а1е§гатоз рие 1:е епсиеп1:гез т е ] о п 15 Ьа безап1табо е1 апипс10 б е 11иу1аз рага е1 1!п
8. Сиапбо т е буегоп рие ЬаЬГаз 1;еп1бо ип Ьуо а1е§гё т и с Ь о . бе з е т а п а .

Р д а ^ е е п 1а с о п $ 1 г и с с | 6 п с1е1 у е г Ь о <1е т о у | т 1 е п * о <1е 1а $!§и1еп1е о г а с ! 6 п с1е1


(ех^о.

• 1/е§або е/ тотепЮ, /оз Ьегтапоз зе асегсагоп еп огбеп бе Ьа1а11а.

Сотр1е1;а соп е1 ргопотЬге у 1а ргеро51С1бп 51етрге яие зеа песезапо:


1. Еоз Ь е г т а п о з асегсагоп 1а т о п г а п а б е 1аз зег- 6.51 то1е51:атоз у а т о з аЬога т 1 5 т о .
р1еп1:ез еп огбеп б е Ьа1:а11а. 7. М о 5а1§а1з 1а са11е а ез1:аз Ьогаз.
2. Еи13 асегсб зи Ь е г т а п о 1а рагаба бе1 аиЮЬйз 8. Тепеб си!бабо соп 1о5 п1поз, рие за1еп а 1а са11е.
рогрие НоуГа т и с Ь о . 9. Ез т е ] о г рие Ьа]ё15 у о з о 1 : г о з р п т е г о .
3 . Рог Сауог I асегсаз 1а за1? 1 0 . Уа Ьа зиЫбо ]иап 1а ЬаЬНасбп; 1:е езрега а11Г,
4 . \/еп1тоз а безреб1гпо5 рогрие т а г с Ь а т о з ез1;а т1зта
1:агбе.
5. М о 1;е ргеосирез, рие уоу 1а са^е1;епа т а з сегсапа
у 1;га1§о ипоз сЬиггоз.

Р о г й к 1 т о , Щл^е е п 1а5 $1§и1еп^е$ о г а с 1 0 п е $ с1е11ех1о.

• ЕзХаЬап 1пё1§паёо5 рог 1о дие сгеюп цие ега о/ёпз/Уо у безЬопгозо.


• А/ росо Оетро зе епсоШго т'1з1епо5атеп1е етЬагахаёа.
4
Сотр1е1:а ез^аз огасюпез соп е1 ргопотЬге соггезропс1!ет:е сиапс]о зеа песе5аг10.
1. Тобоз сгееп рие 1о т е ] о г ез ез1:иб!аг ипа 6 епсоп1:гаЬа т а ! у по ^ие а !а ||ез1:а.
саггега зирепог 7 !1ата Еогепго аиприе а ё! !е §из1:а рие
2. ЕНоз сгееп 1оз т е ] о г е з еп зи 1;гаЬа]о. !!атепТ11;о.
3.5Г, Ь о т Ь г е , |рие сгеез 1;и езо! М о р1епзо 8. Е ! а т а рага рие зе ргезепсе еп е! 1гаЬа]о
сопзеп1:1г1о. 1птеб1а1:атеп1:е.
4 . епсоп"1:гагоп 1а за!|ба безриёз б е гесоггег 9 . 1 о з1еп1;о, рего ез"1;а уег Ьаз разабо.
!а р1ап1;а боз о "[гез уесез. 1 0 . Ее т а п б а г о п рие разага.
5. е п с о Ш г а т о з соп А!1'гебо еп 1а риеПа.

1гесе 13
Ь е е е1 51§и!еп1:е (ех1:о е п е1 я и е 5 е г е Л е х 1 о п а $ о Ь г е 1о5 т о 1 : 1 у о $ с1е1 с и к о а1 а § и а е п 1а
сикига тауа.

РепзаЬап 1о8 т а у а х ат:1§ио8 ^ие 1а сепггоз т о п и т е п г а к з с1е к ес1ас1 бе ого ез-


пегга 5е ехгепсКа е т г е сиагго рипюз т а г - 1лп з1етрге еп кз т х з т а з епггапаз бе к
са(1о5 рог е! 1г1пегапо с1е1 5о1, с1о5 а 1еуаги:е 5е1уа, араг1:ас1о5 соп й-есиепс1а с1е 1оз к^оз
сиап(1о арагесха еп 1о5 5о15Пс1о5 бе 1пу1ег- о с1е сиаЦихег тап1Гез1:ас1бп зирегйс1а1 бе
по у с1е уегапо, у с1о5 а роп1епге, рог с1оп- кз У1а5 с1е сотип1сас1бп соп е11и§аг с1е к
(1е 5е ргесхрхгаЬа еп езаз 1есЬаз а 1оз аЫз- 1г1з1:е2а.
т о з 1пЕепогез (...) V 51п етЬаг^о, с о т о ега с1е езрегаг, с1е1
Ьа ехрепепс1а ЬаЬха епзепас1о а 1оз т а - а§иа, с1е езе Яи1<1о ^ие рог зег хпЕогте е 1п-
уаз ^ие е! сегпгогхо ^ие осираЬап 1о5 зегез (1е1;егт1пас1о зхтЬоИха к ап^^и^1ас^бп у е1
Ьитапоз (егттпаЬа еп е1 а§иа. Ыесгхуа- по зег, 5иг§1б гатЫёп к сгеас1бп у к У1с1а.
т е т е , 1а реш'пзик с1е Уисагап зе рго1оп§а Теггог с1е1 а§иа 1п{егпа1 дие ез к па(1а,
Ьас1а е1 зиг-загоезге рага асаЬаг з1п гете- у ангассхбп песезагха рог е111^и^(1о ^ие рег-
с11о еп осго хптепзо осёапо рог с1опс1е со- т 1 г к е1 сгесхтхето с1е кз р к т а з у к зи-
гге Ьоу е1 Ь1;ога1 с1е СЫараз у с1е Сиагета- регу1уепс1а с1е кз аЫеаз.
1а. 11п огЬе гобелбо рог е1 таг, сегса(1о с1е
а^иа 5а1ас1а, у ^ие сопгепха еп зи хпгегхог М1§ие1 Ш у е г а Оогас1о, " Т и 1 и т у ]а1па,
Ншопа 16.
—сото тозггаЬап 1о5 аЬипс1ап1:е5 рогоз у 1о5 (1о5 е х с г е т о х (1е1 т и п с 1 о т а у а " ,

сауегпаз п а т г а к з - ип 1пасаЬаЫе саис1а1 с1е


а§иа (1и1се. .Г

Рог 51 Еиега росо, еп е1 ггбрхсо
Ьйтес1о 1аз Ицухаз юггепсхакз зоп
е1 ксгог (1ес1з1уо еп е1 сотраз с1е 1аз
асг1у1(1ас1е5 согхсЬапаз У11:а1е5, е1 с1с1о
а§г1со1а, 1а сЬвггхЬисхбп у сагасгеп'згхсаз с1е
1а5 сазаз с1е ЬаЫсасгбп, 1оз у1а]е5 а 1оз зап-
шапоз о а 1о5 тегсас1оз; у е505 1:етрога1е5
рие(1еп пасег с1е с1еп1:го (1е 1а иегга, пиЬе5
^ие а5с1епс1еп с1е5с1е 1о рго1ипс1о с1е 1аз §ги-
1а5, о аггес1аг а хтриЬоз с1е 1аз Пхегхаз се-
1е5Ге5. Аз!, еп 1:ос1о сазо, е1 а§иа езгаЬа рге-
з е т е рог с1о^и^е^ а 1о 1аг§о у апсЬо бе 1о5
сЬГегепгез рхзоз о сотагсаз бе1 ип1уег50 ^ие
1о5 тауа5 рос11ап регс1Ыг у с1а51йсаг.
Ро^^ие е1 Ьогхготе бе\г вепакЬа к
Ьп(1е бе\5 бе 1о5 Ьитапо5, у кз ркуаз
по егап осга соза ^ие е1 сот1еп20 с1е к ре-
Ь^гоза с1етагсас1бп 1пгегтес11а ^ие сопс1и-
с к а1 гехпо (1е к 05сиг1с1а(1, кз ^епгез бе\
МауаЬ еухтагоп кз созгаз (...) Ьоз ^гяпбез

1оса1|2а еп е1 тара §ео§гаЯсо 1а 2опа бе а5еп1:ат1еп1:о тауа у ехрПса 1а 1трог1:апс1а 9ие Ь з тауаз соп-
сесКап а1 а§иа, рего гатЫёп е1 Теггог яие езта 1е5 ргоуосаЬа.

ИП са1огсе
1есиегс1о8
А п а с 1 е { г п р е г С е с ^ о з у р 1 и $ с и а т р е Н е с 1 : о $ а1 51§и1еп(:е 1 е х й о .

Аиауезё 1а риела с1е етЬа^^ие (еИг у сопгеШо В е с Ш ешопсез ресЬг а а1§йп огго ра-
<1е1 У1а]е 9ие етргепсЬа. Ме кешё а езрегаг у еп езе 8а]его ^ие т е с а т Ы а г а . Ь а гегсега
т о т е п ю апипс1агоп ип геСгазо ргеухзю <1е ипа регзопа а 1а 4ие зе 1о ресЬ, ипа у1е]е-
Ьога, рог 1о ^ие с1ес1сЬ' уо1уег а 11атаг а Сагтеп, С11а епсапГас1ога, т е Ь а Ы б с1е ипа
рага 4ие е11а а зи уег аухзага а 1а атх^а ^ие Ла а 1г апёсс1о1:а рагес1с1а а 1а тха, рего а! йпа! по соп-
а гесо§егте а1 аегориепо. Ви8^иё ипаз шопейаз еп 8е§ш 1а8 топес1аз. С о п 1оз раза^егоз атепсапоз
пи ЬокШо рего по епсопггё т а з ^ие с161аге8. Рш а Шуе 1а т 1 з т а зиегГе, рог 1о 4ие т ! пегу10318то Ьхе
ипа иепс1а рага ^ие т е сатЫагап ип ЬШеге с1е 10 еп ашпепго. О е гереШе, ип ро11С1а зе т е асегсб у
с161аге8 еп еигоз, рего т е с11]егоп ^ие т е сЬп^хега а т е р1<11б ^ие 1е асотрапага. Ь е ]игё 4ие по езгаЬа
1а ойсша с1е с а т Ь ю , Ьхега с1е1 гесшю (1е етЬаг^ие. т1:епГапс1о г1таг а плИе, рего по т е сгеуб.

(Рибо Патаг рог се1ёЬпо? ^Тиуо р г о Ы е т а з соп 1а роПс[а?

С о т р 1 е < : а е1 5!§и1еп(:е 1:ех1:о е п ра5ас1о.


Еп е51;а саза (уш) Е1епа Рёгег. соп ез1:|1о т и у с1аз1со, аиприе 31етрге (бес/г)
Е1епа (зег) т и у Ьп11ап1е е 1п1;е11§еп1;е. (5ег) рие (зег) 1а саза 1а рие (бесогагзе)
аЬо§ас1а; (аргоЬаг) ипаз ороз!- а 31 т 1 з т а , 1а р и е (1тропег) зиз сп1;ег105; Е1е-
С10пез рага ]ие2 росо безриёз б е 1:егт1паг зиз е51;иб103. па зо1о (с1е]агзе) Неуаг рог 1а саза.
(Зег) еп ипо б е зиз ]и1с1оз б о п б е сопос1б а Еп е51:а саза (зег) т и у 1е1|сез; (1епег)
зи т а п б о , рие зе (Патаг) Егпез1;о. Ё1 1;ат- боз Ьуоз, (1о§гаг) §гапбез ёх1-
Ыёп (зег) аЬо§або, сопсге1:атеп1е аЬо§або Ю з еп зи саггега рго1ез1опа1: (рагесег) 1а Еа-
сг1т1па11з1:а. Еп ипа осаз1бп (Непег) рие бе- т\\\а регГесЬа. Рего б е Е о г т а 1пезрегаба (сотеп^аг)
1епбег а ип ( а т о з о саро б е 1а т а ^ а р и е (е51аг) а зисебег ех1гапоз ЬесЬоз р и е ('безСги/г)
асизабо бе 1:га1|со б е бго§аз у б е соггирс1бп 1:оба 1а Ее11с|баб у (асаЬаг)
бе тепогез. Егпез1:о (сопзе§и1г) рие 1о бес1ага- Ппа1теп1:е еп ипа без§гас1а.
гап 1Посеп1;е; (зег) зи р п т е г а §гап у1с1опа. Еа Тобо (зисебег) Насе ип апо аргох1таба-
]ие2 (зег) Е1епа, зи 1и1:ига ти]еп теп1:е. Егпез1;о (ез1аг) 1;гаЬа]апбо еп ип са­
Е1епа у ЕгпезЬо (созогзе) осЬо т е з е з без­ зо т и у 1трог1:ап1;е: (беЬег) бе(епбег а ип

I
риёз б е сопосегзе. Ео зиуо зГ рие (зег^ ип уег- апз1;бсга1:а т и у сопос1бо р и е (езШ) .• аси­
бабего ПесИаго, а т о г забо бе ЬаЬег азез1пабо а зи т и ] е г с о т о соп5есиепс1а
а р п т е г а У1з1:а. (Сот­ бе ип а1:арие б е се1оз. (Тгойгзе) б е ип сп-
ргаг) ип т е п раз10па1: е1 сопбе ЯобгГ§ие2, р и е азГ (Натагзе)
ЬопЛо р1зо е п е1 Ра- е1 ргезипЮ азез1по, (сгеег) рие
зео б е 1а Са51:е11апа. зи т и ] е г 1о (еп^апаг) соп о1;го Ь о т Ь г е ; ипа
Е1епа (епсаг§агзе) посЬе, безриёз б е се1еЬгаг ипа (юз^а, 1а сопбеза (араге-
бе 1а бе- сег) тиег1;а.
согас1бп, е5рес1а1теп- Еп 1а саза, рог 1аз посЬез, Е1епа (етрегаг)
1:е б е 1а ЬаЫ1;ас1бп а оГг ех1гапо5 зоп1боз, (рагесег) уосез б е
б е та1:г1топ10. (Зег) т и ] е г 1атеп1:оз 1е]апоз, §п1;оз рие (реб/г)
ипа т и - ауиба. Рего йп1сатеп1:е 1оз (о1г) Е1епа. 5и
]ег бе1:а11»б1а, си1бабо- т а п б о (бес/г) рие (зег) зиепоз
за у с о п Ьиеп §из1;о. бе Е1епа, рие "[обо (езйг) е п зи 1та§1пас1бп.
(ОсНаг) ЕзЮз зоп|боз (1г) Ьас|ёпбозе саба уе2 т а з
1аз ех- с1агоз у 1'иег1;ез. А б е т а з , (безарагесег)
сеп1:пс1бабез у 1аз оЬ]е1:о5 б е 1а саза, 1аз уеп1;апаз у 1аз риег1;аз (аЬпгзе)
"тобегп1бабез". Рог зо1аз. Егпез1;о З1етрге (епсоШгаг)
5 езо (бесогаг) ипа ехр||сас|бп 16§1са а [ о б о з 1оз зисе-
" 1а саза зоз, рего Е1епа (заЬег) р и е а1§о (осигпг)
Тобо е51:о (зисебег) е5рес1а1теп1:е рогрие по (робег) богт1г; Е1епа (о1г)
еп 1а ЬаЫ1;ас1бп бопбе (с1огт1г) е1 та1:г1топ1о. Е1е- с о т о (1еуап1аг5е) рего по (бес/г)
па (ропегзе) еп соп1:ас1;о соп ехрег1:о5 еп рагарз!- п1 (Ьасег) паба; (циебагзе)
со1о§Га у е11о5 [ а т Ы ё п (беаг) рие а1§о ех1гапо у богт1ба. (ОезреПагзе) ипа Нога без­
та1ё11со (осигпг) еп 1а саза, у зоЬге [обо, еп 1а Ьа- риёз зоЬгезаНаба а1 езсисЬаг 1аз уосез, рего аНога по (зег)
Ы1;ас1бп: а11Г зе (роёег) зепИг бо1ог у 5и1г1т1еп1:о; а уосез, 31ПО пзаз аЬсабаз, сагса]абаз. (1еуап1агзе)
резаг бе рие 1а 11аЫ1:ас1бп (зег) т и у саИба, 1а зап­
а1 уег рие по (езйг) Егпез1:о у (5а/(г)
оре (рагесег) рие (Ье1агзе) а1 еп1гаг
: еп 1а риегЬа (епсоШгаг) е1 сабауег
еп е11а.
Е1епа (1пз'1зЬг) гере1;|батеп1:е еп уепбег 1а б е зи т а п б о ; 1е (соПаг) 1а саЬега у 1е (аггапсаг)
саза у еп с о т р г а г о"1;га, рего Егпез1:о (гекзе) у е1 согагбп. Еп 1а рагеб (езспЫг) :
(беаг) рие (зег) созаз б е Ьги]а5 у У Е М С А М 2 А , Р О К Е 0 5 5 1 С Е 0 5 О Е Е 0 5 51СЕ05. А1 о^го 1або
рие е11а (1епег) ипа §гап 1та§1пас1бп. Егпез1:о, с1а- бе1 разШо Е1епа (сгеег) уег 1а 11§ига бе ипа т и ) е г
го, по (заЬег) 1о рие 1е (езрегаг) Упа Е1епа, 1б§1сатеп1;е, (уепёег) 1а саза у (1гзе)
посИе бе б!с1етЬге рие (Ьасег) ип ЕгГо Ь о г п Ы е у соп зиз Ьуоз а о1:го 1и§аг; 1е]оз бе а11Г. Рего ап1;ез
(Поуег) 1п1;еп5атеп1;е, Егпез1;о (1еуап1агзе) (Ьасег) а1§ипа5 ауеп§иас1опе5...

^Оиё ез 1о яие с1е5сиЬп6 Е1епа?Тегт1па е51;е е5са1о^пап1:е ге1аг;о.

С о г п § е 1о$ е г г о г е з с1е 1о5 1 : 1 е т р о 5 у е г Ь а 1 е $ ц и е И а у е п 1а $1§и1еп(:е п о 1 к 1 а .

ЕЫ А1СА1А ОЕ НЕЫАКЕ5 АРАКЕСЮ УМ МА1ЕТ1Ы СОН 6.000 ЕУКОЗ


5оЬге 1а8 Лег с1е 1а тапапа ип 1а с1оситеп1ас16п. А]епо а юбо Ешге Гапго, ип 1:гаЬа;а(1ог т и -
ех роИс1а дие зе (1е(11са а 1а с о т - езГо, е1 ЬотЬге З1§и16 зи сат1по п1с1ра1 У10 е1 та1еГ1п зоЬге е! со­
ргауепна бе сосЬез роПаЬа ип т а - ЬазГа ^ие зе сЬо сиеШа с1е ^ие по сЬе у, Ггаз сотргоЬаг зи соШеп!-
1е1ш еп сиуо хШепог ЬаЬха 6.000 ИеуаЬа 1а уа11]а рогдие зе 1а бе\6 о1- бо, зе ЬаЬ/а риезго еп сопГасГо
еигоз у 1а с1оситеп1аа6п бе ип \е- у1с1а{1а зоЬге е1 сосЬе. соп 1а роИс1а тип1с1ра1. ТТп сосЬе
Ь1си1о. 8е с11п§16 а Мас1г1<1 рага МесЬапге ип 1е1ё1опо тоуИ зе гасНо-раггиИа зе с11Г1§16 а1 1и§аг
геа11гаг ипа орегас16п гексюпаЛа ризо еп сопГасГо соп е1 ^атИ^аг рага Ьасегзе саг§о бе1 т 1 з т о ,
соп зи пецосю. Е з Ш у о сопуегзап- соп е1 ^ие езГаЬа сопуег5ап<1о у 1е рего по 1е сЬо Гхетро, бабо ^ие,
бо соп зи сипа(1о еп ипа са11е т и у р1с116 ^ие ге^гезага иг§еп1етепге ау18ас1о рог е1 ргор1еГаг10, уа Ьа-
сегсапа а зи ё о т к Ш о , у ип ёезсш- а1 рипЮ еп е! ^ие зе ЬаЬ/ап епсоп- Ь/а 11е§ас1о зи сипас1о.
бо Ыго ^ие со§1ега зи сосЬе бе}лп- 1:гас1о. Е1 сипа<1о уоЫб а11и§аг у зе
Ао$е оЪпбябо зоЬге е1 саро с1е огго епсоШгб соп ^ие, еп е(ес1о, а1И ез- РиеПа с/е Мабпв,
уеЬ1си1о е1 та1е11П соп е1 сИпего у Щуо 1а саЛега. (1ех)о ас1ар(ас1о).

Е П § е 1а о р с | 6 п с о г г е с ^ а .

А ЗегаПпа 1а5 рг1за5 у е1 безогбеп 1а ез1:гезаЬап. $1етрге р\ап'фс6 I р1апфсаЬа зиз асс10пез соп уаг1оз
бГаз бе ап1:е1ас|6п у апо1б I апо1аЬа 1о рие беЬГа Ьасег саба Ьога бе1 бГа.Тобаз 1аз т а п а п а з геразб I
геразаЬа бигап1:е 15 т1пи1;оз зи а§епба, у еп 15 апоз б е 1;гаЬа]о еп ариеНа е т р г е з а пипса (око I [а1-
1аЬа а зиз оЫ1§ас10пез. Рего ип бГа зисеб|б а1§о 1пезрегабо. Е1е§б а 1а о^с1па ип пиеуо с о т р а п е г о ,
Ксагбо, рие зе розб / разаЬа 1а тапапа еп1:ега геуо1у1епбо раре1ез у с а т Ы а п б о 1а5 созаз бе 311:1о:
"Езрего рие по 1;е то1ез1;е", буо, "рего пипса Ье зороПабо I зороПаЬа 1ап1о огбеп, т е ропе пегу1о-
зо.Т|епез ипоз 0]оз ргес10503. ^ С о т е т о з )ип1:оз?". ЗегаИпа по зе 1о рибо I роб\а сгееп Е1 безогбеп
//ото / НатаЬа а зи риег1:а, у 1о с1ег1;о ез рие гезико I гезикаЬа 1ггез1з1;|Ые.

16 Й1ес18ё18
0 [ К е с и е г с 1 а 5 ц и е 1о5 з и е п о з з е с и е п ^ а п е п 1 т р е Н е с * о ? А п а , и п а е51:ис1!ап1:е с1е 1п-
^ • о г т а * : к а , й е Ь е р г е з е п ^ а г з и р г о у е с ^ о с1е Гт бе с а г г е г а у у а е з ^ а а рип1:о с1е а с а -
Ь а Н о . М о з с и е п ( : а и п а р е з а с Л Н а ц и е *:иуо Н а с е и п р а г й е ^ Г а з у цие тиу Ь\еп р о -
с1г1а Н а Ь е г 1 е зисес11с1о с1е уегс1ас1.

Рог Еш НаЬГа 1;егт1пас]о е11гаЬа]о; 5о1о т е М а Ь а Насег 1а рогЬаба е 1трпт!г1о.


То1;а1, рие епсепбГа е1 огбепабог; аЬгГа е1 ИсЬего у т е епсоп1;гаЬа соп ип 1:ех1:о
1Псотргеп5|Ые. М|гаЬа ипа а ипа 1а5 ра§1па5 у "[обаз е й а Ь а п 1§иа1. Оезезрегаба,
5а1Га с1е1 рго§гата, ас1;1уаЬа е1 ап11у1ги5 у |Ып§о!, е1 огс1епас1ог1;епГа ип У1ги5. |Оиё
зийо! Мепоз т а 1 р и е т е безрегЬё еп5е§и1с1а.

Уие1уе а е5спЬ|г е1 гехЮ с о т о 51 с1е ип 5исе50 геа1 58 1:га1ага. Рага е11о гепбгаз ^ие с а т Ы а г
а1§ипо5 уегЬо5 ^ие е51:ап еп 1трег1ес1:о рог е1 тс1еЯп1с1о соггевропсИепю.

( 3 О г ( ] е п а ( а з 31§и1еп1ез у1пе1:аз с1е а с и е г с 1 о с о п 1аз Н о г а з у е з с г ! Ь е 1а Н|з1:опа.

5:30 а. т . / 6:30 а. т . / 7:30 а. т . / 8:30 а. т . / 9:30 а. т .


/ 10:30 а. т . / 11:30 а. т . /12:30 р. т . /1:00 р. т . /
1:30 р. т . / 8:30 р. т . / 12:30 р. т .

17
Р о п е п ра5ас1о е 5 * а о С г а п а г г а с | 6 п с1е1 а т 1 § о с1е С и г Ь .

19.00 Еп1:го еп ипа ]оуег1а, т е с о т р г о ип Ко1ех Ае с1еп1е ^ие хе аргох1та ипа


ого аи1ёп1;1со, «итег^хЫе, амхта^пёйсо у ап- регшгЬас1бп асотрапага
^:^сЬо^ие у 1о г о т р о т згШ. Ае арагаю е1ёс1псо.
19.30 Ешго еп ипа регЬгтеп'а у т е с о т р г о ^и^псе 20.42 Рог си1ра <1е т ! рипегега
Ггавсоя с1е Еаи <1е Регит, ^ие асаЬа с1е ваИг. гас11ас1;1у1{1а(1, т е саеп
20.00 Вес1с1о ^ие е1 сЬпего по 41а 1а 1"е11с1с1а<1, (1е81п- 1ге8 гауо8 епс1та. $е т е
(е^го гоАо 1о ^ие Ье сотргас1о у соп1:1пйо са- йшёе к ЬеЬШа Ае\
т1папс1о соп кх тапо8 еп 1о8 ЬоЫИоз у е1 ап1- гоп у к сгета11ега с1е к
т о и§его. Ьга§ие1а. 5 е т е ропеп
20.40 М1еп1га8 равео рог 1а8 КатЫаз, е1 с1е1о 8е сиЬге Юс1о8 1о8 ре1о8 <1е риШа у по Ьау ^и^еп 1о8 с1о-
Ае пиЬаггопев у геШтЬап ипо8 пиепоз: ез еу1- т е п е : рагегсо ип риегсоезрш.
Ес1иагс1о Мепс1о2а, 5|п поНс;а5 с/е СигЬ.

$ и $ 1 : к и у е е1 ! т р е К е с ( о р о г р г е з е п с е о сопс]|С10па1 у с1| циё у а 1 о г 1 1 е п е .


I. ^Оспбе Ьаз сИсНо рие р и е б а Ь а т о з ?
2.51 ри<:1|ега т е 1о с о т Г а а Ьезоз. ^ ^
3. Уо рие-[и 1о с1епипс1аЬа а 1а роНсГа. -
4. 1а з е т а п а разаба поз с1уо рие зе с11уогс1аЬа, у аЬога уа е з й п о1;га уег с о т о боз 1;ог1;о1|1;оз.
5. А Ь о г а т 1 з т о ЬасГа 1аз та1е1;аз у безарагесГа бигап1:е ип раг б е з е т а п а з .
6 . ОиегГа реб1г1е а1§о 1трог1ап1;е.
7. А и п р и е зир1ега 1а уегбаб, по 1;е 1а бесГа.
8. Ти ат1§а 11е§аЬа а 1аз б1е2, ^уегбаб?

Р и п ^ й а е1 $1§и1еп1:е 1ех(:о.

А Р Р Е М О Е В и м Ю Ю М А ЕМ Е 1 Е Х Т Р А Ш Е В О
Ашез с1е е1е§1г е1 сигзо сопу1епе раГз у абетаз е! созю ез 1п^ег1ог 1о5 Вё1§1са у 5и12а у еп сЬзгхпюз ге§1-
с о т о арцта Сг151:1па Нигга(1о с11- со1е§105 рог зи рагге оЕгесеп тауог шепез с1е а1о;ат1епю
гесюга с1е А1\уауз 5сЬоо1 оГ Ьап- 5е§иг1с1а(1 1о ^ие гезика 1с1еа1 рага Еп Ргапс1а к С а т а г а Ргапсо-
§иа§е5 гепег еп сиепга ипа зепе с1е 1оз т а з ре^иепо5 езрайок с1е Сотегс1о е 1пс1изта
соп51с1егас1опез §епега1е5 АргепсИха/е рага ^ие к езсап- ойгесе ггез сигзоз
В е з и п о сиапго т а з ре^иепо с1а зеа е1ес1;1уа зе с1еЬе гепег ип со- - Е п 1*атШа ез1:апс1а (1е с1о5 а
зеа е1 п1по тепоз ехрепепс1а геп^а пос1т1епю ргеу1о с1е11сЬота з! по сиагго зетапаз еп ктхПаз еп В1а-
о т а з согю зеа е1 сигзо сопу1епе е1 гезика(1о зега т и у ре^иепо еп тшг у скзез еп е1 Русёе НбиеЬег
^ие уауа 1о т а з сегса роз1Ые сотрагасхоп соп е1 езЕиегхо есо- рага п1по5 с1е епгге 13 у 17 апоз
Ё^аё аип^ие еххзсеп сепигоз п о т к о - Еп со1е§1о еп е1 сотр1е^о С1-
^ие ас1т11:еп п1по5 т а з ре^иепо5 1о РЕС-1В5 еп к Ргоуепга с1оз о ггез зе­
погта! ез епухаг а1 п1по а раггхг с1е Ргапсёв тапаз Ас езгапск рага п1поз Ае ешге
1оз 10 апоз Резе а ^ие е1 1п§1ё5 ез е! 1с11ота 9 у 17 апоз еп Агигкп^иа №га сиг­
А1о]ат1епЮ кз ктхИаз регт!- тауопсагго са(1а уег Ьау т а з с1е- зоз с1е ипа а сиагго зетапаз рага п1-
геп ипа тауог ргассхса (1е1 хскота тапс1а с1е сигзоз с1е йгапсёз кз ог§а- поз Ае етге 13 у 17 апоз N 0 1пс1иуе
1пуо1исгаг5е еп кз созгитЬгез с1е1 п1гас1опез оГгесеп сигзоз еп Ргапс1а у1а]е
ВЬпсо у Медю 11ех>о авар1аво].

18 Й1ес1осИо
^ С о т Ы п а е з ^ а з $е!$ р а 1 а Ь г а 5 р а г а Н а с е г (ос1а5 1а$ ^ г а з е з р о 5 1 Ы е 5 . Р а г а е11о, { и е ^ а с о п е1 огс1еп
с1е 1а5 р а 1 а Ь г а 5 , 1 а р и п ( и а с ' | 6 п у 1а а с е п 1 и а с | 6 п .

• заЬез Е]5.:
• Ьа осигпбо •/Сото! 1Но заЬез /о ^ие Ьа осигпбо?
• 1о 1С6то по заЬез /о дие Ьа осиггИо?
• по Сото по ваЬез /о ^ие Ьа осигпбо...
• сото
^ рие

^ Е п Е;егс|'с/о5 <1е евгИо, бе К а у т о п с ! Р и е п е а и , $ е с и е п г а е1 т 1 5 т о 5 и с е $ о с1е т и у с11уег$а5 т а п е г а з .


1п1:еп1:а 1 т а § 1 п а г с о п ауисЛа с1е * и с о т р а п е г о с1е ц и е з е ^ггЛл а раг1:1г с1е 1а у е г 5 1 6 п 1:1йи1ас1а"Раг1е5 с1е
1а о г а с 1 6 п " .

РАКТЕ8 О Е ЬА 0 К А С 1 0 М -
А К Т 1 С и Ь 0 5 : е1,1а, 1о8, ип, ипа, а1. Щ
5и5ТАЫТ1У05: тапапа, тес11ос11а, ркгаГогта, аиюЬйз, Ь'пеа 5, ра^^ие, Мопсеаи, ]оуеп, сиеИо, вотЬгего, §а16п, 1и-
§аг, С1п(:а, уесто, рхе, у1а]его, <118си$1бп, $шо, Ьога, е$(:ас1бп, 8ап(1о), Ьагаго, сопуег8ас1бп, сотрапего, ехсосе, аЬп^о, 8а«-
{ге, Ьо1бп.
АВ}ЕТ1У05: ггахега, сотрксо, гос1еас1о, §гап(с1е), ПЬге, 1аг§о, непхяЛо.
УЕКВ05: уег, 11еуаг, т1:егре1аг, рге»:епс1ег, рхвосеаг, «иЫг, Ьа^аг, аЬапс1опаг, ргес1р11:аг(«е), уо1уег, уег, <1ес1г, сИвттшг,
Ьасег, 8иЬ1г.
РКОЫОМВКЕ5: уо, 61, зе, -1е, 1о, е1 сиа1, яие, езсе.
АОУЕКВЮЗ: росо, сегса, тиу, а(1гес1е, гар1с1атете, таз, Гагс1е.
РКЕР051С10НЕ5: а, Ьас1а, еп, с1е, яоЬге, апге, соп, рог, еп.
СОN^^NСIОNЕ5: яие, о, рего.

с1|ес1пиеуе 19
Р а г а з а Ь е г $• «:е И а 5 а с е г с а с 1 о , с о т р 1 е 1 а 1а у е г 5 1 6 п 1:!(и1ас1а " К е 1 а * о " с о п е1 « 1 е т р о лбесилдо.

КЕЬАТО
11па тапапа а те<11о<11а, ]ип1:о а1 ра^^ие Моп­ о (Ьа^аг) у1а]его8. Рего (аЬапЛопаг, ё1)
сеаи, еп 1а ркгаЕогта Ггавега с1е ип аиюЬйз сав! сош- гар1с1атеп1е 1а сЬзсизхбп рага 1ап2аг-
р1е1о (1е 1а Ь'пеа 5 (еп 1а ас1иаЬс1а<1 е1 84), (оЬхегуаг, 8е 8оЬге ип 8 Ш о 4ие (^ие(^а^) ЬЬге.
уо) а ип рег50па]е соп е1 сиеИо ЬаяГаМе Оо8 Ьога8 т а 8 »:агс1е, (роЬег, уо)
1аг§о ^ие (Неуаг) ип «отЬгего с1е йекго а уег1о с1е1ап1е (1е 1а езгасхоп ^е Захш-Ьахаге,
гос1еас1о ёе ип согс16п 1:геп2ас1о еп 1и§аг с1е схша. ЕяГе сопуег8ап(1о соп ип а т 1 § о ^ие 1е (асоп$е]аг)
шс1тс1ио (гШегреЫг) , <1е §о1ре у сЬвтшшг е1 евсоГе (1е1 аЬп§о Ьа-
роггахо, а 8и уес1по, рге1;епсЬепс1о ^ие 1о (ргвогеаг) с1ёт1о8е 8иЫг е1 Ьогбп зирепог рог а1§йп зазгге
ас1гес1е сас1а уех ^ие (зиЫг) сотрегеше.

А И о г а с о т р а г а е з ^ а з й о з у е г 5 1 о п е 5 , 1 а р п т е г а е х с 1 и $ 1 у а т е п 1 е п а г г а 1 ' | у а у 1а 5е§ип<]а с1е5спр11уа.

1треКес1:о
Р г е * : ё п * о 1пс1еАп1с1о
Ега теб!обГа. Еоз у1а]егоз зиЬГап еп е1 аи1;оЬй5. НаЬГа
Рие а тес11ос1Га. 1о5 у'|а]его5 5иЬ!егоп а1 аигоЬйз. Н и Ь о
арге1;игаз. У п зепог ]оуеп ИеуаЬа еп 1а саЬега ип з о т -
арге-кигаз. и п зепог ]оуеп Неуо еп 1а саЬега ип з о т Ь г е г о
Ьгего рие ез1;аЬа гобеабо рог ип согббп у по рог ипа
гобеабо рог ип согбоп, по рог ипа ап1а. 5е рие]6 а зи с'т1;а.ТепГа ип 1аг§о сиеПо. 5е рие]аЬа а зи уес1по рог 1оз
уес!по с)е 1оз е т р и ] о п е з рие ез"1;е 1е 1пЯ1§|6. Еп сиапбо У10 е т р и ] о п е з рие ез1:е и Ш т о 1е 1п{1|§Га. Еп сиапбо уеГа ип 31-
ип зШо ПЬге, зе ргес1р!1:6 зоЬге ё1 у зе зеп1:6. Х\о ПЬге, зе ргес1р11:аЬа зоЬге ё1 у зе зеп1аЬа.
Ео у1 т а з [агбе с1е1ап1:е б е 1а е51;ас1бп б е 5а1п1:-Еа2аге.
Ео уеГа т а з 1;агбе, бе1ап1;е бе 1а ез1;ас1бп бе 5а1п1:-Еагаге.
5е ризо ип аЬп§о у ип с о т р а п е г о рие зе епсоп1гб а11Г 1е
5е ропГа ип аЬп§о у ип сотраг^его рие зе епсоп1:гаЬа а11Г
Ыго е51а оЬзегуас^бп: Еие песезапо ропег ип Ьо1;бп т а з .
1е НасГа е51а оЬзегуас1бп: НасГа ^аНа ропег ип Ьо1:бп т а з .

5епа1а еп ^иё сазоз е1 изо с)е ип Г1етро и оГго с а т Ы а е1 5еп1:1с1о с1е1 иехш.

С о т р 1 е ( а с о п 1о$ ( 1 е т р о 5 с1е1 разасЛо.


С о т о 51етрге, а Рере Са^ег зе 1е (Ьасег) 1:агбе. Арие! бГа (зег) !трог1ап1:е,
риез (1епе\г) ипа еп1;геу|з1:а бе 1:гаЬа]о. Еа посЬе ап1;епог (ргерагаг) 1аз
созаз у (ргасЬсаг) зи ргезеп1:ас|бп бе1ап1:е бе1 е5ре)о, рего е1 безрег1;абог по (зопаг)
а зи Ьога. А1Ъг1;ипабатеп1:е по (песезНаг) е1 сосЬе, риез 1а е т р г е з а
(езйг) а боз разоз б е зи саза. (Со§ег) е1 р о г М о У о з у (репзаг)
рие (робег) 1;егт1паг б е Ьасегзе е1 пибо бе 1а согЬа1;а еп е1 азсепзог
Рего (езйг) осирабо, азГ рие (Ьа]аг) согпепбо 1а5 е5са1ега5, бе 1:а1 зиег-
1;е рие еп е1 й Ш т о 1;гато (саегзе) А б е т а з бе1 баг10, зе (Ьасег) ипа го-
габига еп е1 рап1;а1бп. (Зе§и1г) согпепбо у (11е§аг) 51П а1|еп1;о а1 еб|^ао.
|Ео (сопзе^шг) ! А й п ((а11аг) ип т1пи1;о рага 1аз 9. А1 еп1;гаг еп е1 азсепзог
(гесопосег) а1 5г ЗапсЬег, епсаг§або бе зи еп1:геу1з1:а у а ри1еп (уег) сиап­
бо (ргезелйг) зи сиггГси1ит росоз бГаз ап1ез. Е1 зибог 1е (саег) рог 1а
Сгеп1;е у (Неуаг) 1а согЬа1:а со1§апбо рог 1а езра1ба. Еатеп1;аЫетеп1;е, е1 5г ЗапсЬег 1:атЫёп 1о
(гесопосег)
^ ^ С о п о с е з 1а$ а у е п 1 : и г а 5 с1е1 г е у А г 1 : и г о у 1о$ с а Ь а 1 1 е г о 5 с1е 1а т е з а гес1опс1а? Е $ ( е е $ е1 с о т 1 е п 2 0
с1е и п а с1е е х а з а у е п 1 и г а 5 , р е г о 1:епс1га$ ц и е о г й е п а г 1о5 ( г а § т е п ( о 5 у р о п е г 1о5 у е г Ь о х е п 1а ^ о г т а
с о г г е с ^ а (1е1 равабо.

Ьа попаа (Ие^аг) а оМо5 <1е Агшго зеп1а<1о ешге зиз Ьагопез,


Кеи, ^ие (езШг) сот1епс1о соп у, з т за1ис1аг, аз! (Лесп) :
1о5 тауог<1ото8. (Оеуаг) ей уап-
1аг у (асгиНг) согпеп(1о ]ип1;о а1 Е1 геу (ге$ропе1ег) ^ие зе ге-
геу, а ^и^еп (атепагмг) соп 1г8е 31§паг1'а а зи&Ь з1 по (роЛег) ге-
(1е 1а соле у (1е]аг Ас 8егу1г1е 81 по 1е (о^ог^аг) тес11аг1о; рего т и с Ь о 1е (реваг)
Ае апгетапо 1о ^ие 1а1 репаг.
1е (1г) аресИг. Езю (огг) \.оАо е1
"Кеу, 81 еп ш согие Ьау саЬа11его, ра1ас1о, у х.оАа 1а соПе (^иее^а^$е)
8^^и^ега ипо, еп ^и^еп риес1а8 йаПе ра5тас1а у сошпоу1(1а.
ЬавГа е1 рипю <1е ангеуепе а сопйагк Еп ипа йезса с1е 1а А8сеп51бп
а 1а ге1па рага сопс1ис1г1а еп ро8 с1е (геитг) е1 геуАгШго
ш!, а езе Ьо8^ие ас1опс1е уо т е с11п]о, зи соПе, Гап пса у Ьегтоза с о т о 1е
а1111о §;иагс1агё соп 1а ргошеза с1е с1е- (р1$гаг) , Гап е8р1ёп-
уо1уег1е <:о(1о8 1о8 рп81опего8 ^ие ез- АлАг. с о т о а ип геу (сопуепгг)
1ап еп саииу1с1ас1 еп пй 11егга; соп 1а1
^ие риес1а с1е1еп<1ег1а &еп1:е а ш! у ге-
соЬгагк а^и1 рог зи ргор1о т ё п ю " . ЕпГопсез е! саЬаИего (Ьасег)
ас1етап Ае диегег раггЬ. (Вапе)
Оезриёз Ае 1а сописк (^иес^а^$е) 1а уие11а, зш (ЛеГепегзе апГе е1 геу,
е1 геу еШге виз сотрапегоз. Еп к за1а (ЬаЬег) у (уепгг) ЬазГа к риегга с1е к за1а.
тисЬоз поЫез Ьагопез, у соп е11о8 Рего по (1га5разаг) 1оз реЫапоз.
ШпЫёп (е$Шг) к геша. Абетаз (Ое{епепе) с1е ргопГо у (с1ес1г)
(ЬаЬег) тисЬаз (1ата8 Ье11а8 у сог- с1езс1е а111:
(езез 4ие (ЬаЫаг) соп гейпапиеп-
Ю к 1еп§иа йапсеза. "Зепог, заЬес!, риез, сиа1 ез е1 <1оп ^ие т е Ьа-
Ьё13 а5е§игас1о: к сизГоЛа у ЛеГепза с1е к ге1па
Е1 геу (рготегег) ситрЬг 8и ^ие щш езга; аз1 4ие 1гетоз ггаз е1 саЬаИего 4ие
реис1бп, Й1ега к ^ие йгега. поз а§иагс1а еп е1 Ьо54ие".
Е т г е 1ап1о, Кеи, ^ие (Мп^гг) А1 геу 1е (епШзШег) зи рготе-
е! з е т с ю Ае кз тезаз, (сотег) за, рего к (сотфгтаг) , у аип^ие а
соп 1оз сопс1е81аЫез. М1еп1:газ Кеи (евЫг) зи резаг, по ((1е5с1есше) Ае е11а.
5ет:а<1о аШе к с о т Ы а , Ье щш
^ие (ргезетагве) ип саЬа11его ";Кеу АгГиго, ге1еп§о еп т\п а саЬаПе-
аше к сопе, т и у репгесЬа^о рага е1 сотЬаГе, гоз, ( к т а з у {1опсе11аз Ае ш йегга у тезпа^а! Рего
уез11с1о соп {о(1аз зиз агтаз. по Ге {Ь§о 1а1е8 пиеуаз рог^ие р1епзе (1еуо1уёпе1о8.
Рог е1 сопггагю, 1е ^шего а{1уегг1г у Ьасег заЬег ^ие
Е1 саЬаПего соп 1;а1е8 аггеоз (Пе^апе) по йепез ро«1ег ш ЬаЬегез соп 1оз ^ие риескз ге-
апге е1 геу, АопАе (еПаг) соЬгаг1оз".
СЬгё (1еп с1е Тгоуез, Е/ саЬаНего с1е 1а сагге1а
[^еx^о ас1ар(а<:1о|.

I
уеш^шпа 21
4
Е51 :е 1 е х ( о г е $ и к а п а 1 п с о т р г е п 5 | Ы е р а г а с и а 1 я и 1 е г а , р е г о з е ^ и г о ц и е 1:й $ а Ь е $ с1е
цие НаЫа.

Тгаз ипа Ьгеуе 5е51бп бе 11е1|о1:егар1а, 1:ет1епбо рие т е ри- со зи^ге б е ргоп1:о ипа сг1515 11151:ёг1са рогрие ип сасориГт!-
51егап еп сиагеп1;епа, зиЬГ рог еп ипа атЬи1апс1а Непа бе со 1е с о т р и т е зи "1:|1о515 §опЕб1;1са; безриёз, "[газ ип сбНсо Ы-
сазоз с1Гп1С05. АНГ б1а§по51;1СО ип §а51;га1§1со, аСейабо бе §1- \\аг, уа а са1таг зиз сопуи1з!опез.
§ап1:15то а§ибо, соп ипа сиг105а е1оп§ас|6п -[гариеа! у геи- Маз гагбе уие1уо а уег1о ]ип1:о а1 ЕагагеЮ, сопзи11;апбо а ип
та1;15то беЬгтап1:е бе1 согббп бе1 з о т Ь г е г о . Ез^е топ§б11- сЬаг1а1ап зоЬге ип Еогипси1о рие без1исГа зиз рес1ога1ез.

С о п С е 5 1 а уегс1ас1его о (л\во а 1а$ 51§и1еп1е$ с и е 5 1 : ю п е $ 5 о Ь г е е1 р г о 5 р е с ( о с1е 1а а $ р 1 п п а


Я и е Н е п е з е п е1 и Ь г о с1е1 А 1 и т п о .
I.Еауогесе 1а по соа§и1ас|бп зап§иГпеа.
2.5е гесот1епба 1;отаг ез1:е теб1сатеп1:о рага ргеуеп1г 1оз зГп1:отаз бо1огозоз у 1еЬп1ез.
3. Апге у6т11;оз о 5отпо1епс1а ргоЕипба у рго1оп§аба б е Ь е зизрепбегзе е11;га1;ат1еп1;о.
4 . М о беЬеп абт1п151;гаг5е т а з б е 6 с о т р п т 1 б о з а1 бГа.
5. Риебе ргоуосаг то1ез1:!аз еп е1 арагаЮ б1§ез1;1уо.
6. Еоз с о т р п т | б о з беЬеп 1;га§агзе соп а§иа.
7.5б1о риебе1:отагзе Ьа]о ргезсг|рс1бп 1"аси11:а1;|уа.
8. Н а у рие зег ргесау|боз з1 поз б е Ь е т о з засаг о агге§1аг ипа р1е2а беп1;а1 бигап1;е е1 р е п о б о б е 1п§ез1:а б е ез1:е
теб1сатеп1:о.
9. Еп ез1:е Е о г т а Ю , ез ип теб|сатеп1;о 1пб1сабо рага 1обаз 1аз ебабез.

^) ^Те Н а 5 го1:о а 1 § й п Ь и е 5 0 а 1 § и п а у е г ? Ацш Непев 1о5 п о т -


Ь г е 5 с1е с 1 п с о Н и е з о з о с о п ] и п 1 о с1е Н и е з о з И е с Н о з р е с 1 а 2 о $ .
К е с о п $ ( г й у е 1 о 5 у е 5 С п Ь е 1 о $ е п е1 е 5 я и е 1 е 1 о .

(ё *е о а уёг со со5 ега На па


пе 1ит тиг Ьга

^) Е п с и е п 1 : г а е1 т 1 : г и $ о у с1! цие (1епеп е п с о т й п 1а5 с 1 е т а $ р а 1 а Ь г а 5 .

1. сегеЬго, тёби1а езр1па1, тапб|Ъи1а, пегу1о, пеигопа


2. ЬГсерз, Мсерз, гейо, ресЬога!, §ете1оз
3. ЬГ§або, уе]12а, ри1тбп, ппбп, па1§а
4.1;епббп, уепа, уазо, аг1:епа, согагбп

22 уе1п1|й6з
С о т р 1 е ( а е11:ех*:о.

АРАКАТО 016Е$Т1У0
Е1 арагаю (11§е51:1УО сопу1еПе 1о5 Юз с1е1 <1е1§ас1о, сагасюп-
еп раг1:1си1а8 1яп ре^ие- 2ас1о рог зиз тпитегаЫез азаз 1п1ез11-
па8 ^ие 1а 1а8 рие(1е Иегаг па1ез. А^и1, 1оз ]и§08 рюуепгеШез с1е 1а
с о т о птиепСез а Юс1а8 1а8 раПез с1е1 уез1си1а у <1е1 рапсгеаз
Е1 е1етепЮ ргтс1ра1 ез с1ез<1оЫап 1оз аИтепюз еп раш'сикз,
ип шЬо с1е пиеуе те1ГО8 ^ие зе ех11еп- ^ие зоп йкга^аз а к а!
<1е с1е8(1е 1а ЬазГа е1 игауёз Ае ре^иепа5 уе11оз1с1ас1ез еп 1огта
; ип зхзюта т и з с и к г а 1о 1аг§о с1е с1ес1о ^ие розее е1 хпиезгхпо
(1е Юс1о е! сапа! регт'пе 1а рго^гезхбп еп зи раге(1 шюгпа. Еоз
(1е 1о8 а11тепЮ8. Еоз а11тепюз тлзй- а Н т е п ю з по с11§епс1оз п1 аЬзогЫ<1оз
сас1о8 у1а]ап а Ггагёз с1е1 езоЕа^о а1 Е о г т а п 1аз Ьесез еп е1 1пгез1;1по
, е1 сиа11оз т е х с к у 1о811- , 81епс1о ехри1зас1аз а « а -
сиа аШез с1е ра8аг1о8 а1 с1иос1епо, уеуи- уёз а е 1
по е Деоп, ^ие сопзиюуеп 1а5 1ге8 раг- ЕпасЬрев'ю у'15иа1 с/е Ьз зегез УЫОЗ.

О ! $1 е $ уегс1ас1его о (а15о; е п с а з о с1е $ е г Ызо с о г г ! § е е1 е г г о г .


1. Еп Н|5рапоаппёг1са 1а 1еп§иа оЕ|С1а1 ез е1 са51:е11апо.
2. Еп Рага§иау Иау с1о5 1еп§иаз о^с!а1ез; е1 саз1;е11апо у 1а 1еп§иа 1пс1Г§епа, е1 §иагапГ.
3. Еп Уги^иау е1 езрапо! у е1 §иагапГ зоп 1еп§иа5 сооЕ|с1а1ез.
4 . Е1 топ/'у е1 сасаЬиеге Ьасеп геГегепс1а а ип т 1 5 т о ргобиДо. ^
5. Е1 тап1 ез ип 1:ёгт1по б е оп^еп паЬиаН рага Ьасег ге^егепс1а а пиезгга сасаНиеЬе.

У п е сас1а 1 е п § и а с о п 1а г о п а § е о § г а Л с а с о г г е $ р о п с 1 | е п 1 : е .
• паЬиаН • Мёх1со
• тауа • СЫ1е •
• агаисапо • Во11у|а у Реги
• а!тага • А т ё г 1 с а Сеп1га1,Уиса1:ап
• риесЬиа • Рага§иау
• §иагапГ

С1а51Лса 1о5 51§и!еп1е5 ( ё г т 1 п о 5 5 е § й п 1а 1 е п § и а с1е р г о с е с 1 е п с 1 а .

ЬагЬасоа Ьга агаИиасо паНиаС! циесНиа


сапсЬа ра1;а1;а
соса таГг
сасаЬие1;е сЫс1е
Ьигасап 1ого
[аЬасо 1;ота1;е
сасао ратра
сбпбог

23
3 с0иёвега,вега7
Т г а п 5 ^ о г т а 1а$ 5 ! § и 1 е п ( е $ о г а с ю п е з е п о(:га$ я и е е х р г е з е п 1 § и а 1 т е п 1 : е 1П5е§ипс1ас1

с о п ( и ^ и г о о с о п < ] к 1 о п а 1 .

1. Е1 5 е п о г А § и а с 1 о реппапес16 са11ас1о; 5 е § и г а т е п 1 е ЬаЬГа сотргепс11с1о цие ега т е ] о г по Ьасег сотеп1:апо5 а1 гез-

р е Д о .

2. С и а п й о 11е§ато5 а 1а е5"1:ас1бп А п 1 : о п 1 о уа п о е51;аЬа.Та1 у е г зе сапзо с1е е з р е г а г у зе т а г с Ь б , о цисаз репзб цие 10-

й о ега ипа Ь г о т а .

3. 5е§игатеп1;е ацие! Н о т Ь г е заЬГа а1§о с1е а 1 е т а п , риез ез"1;аЬа с Л з с и 1 ; 1 е п с ] о с о п Ре"1;ег аса1огас1атеп"1:е.

4. А : ^БаЬез а1§о йе КеЬеса?

В: 5 и р о п § о цие е51:а е п ^ е г т а , р о г ц и е Ноу по На уеп1с1о а 1:гаЬа]ап

5. А : ^ О е ци1ёп ез е51:е П Ь г о ? ;

Ъ: М о зё, а 1о т е ] о г ез йе Апйгёз;1а1 уег 1о Н а у а йе]айо ациГ р а г а цие по зе 1е о 1 у 1 й е а1 з а П г

6. ^а з е т а п а разайа зе сотрог"1:6 йе ипа т а п е г а ех1;гапа; е з роз|Ые цие уа зе Ни-

Ыега е Ш е г а й о йе 1о ц и е НаЬГа о с и г п й о йигап"1:е зи аи5епс1а.

7. А : ^Наз у151;о ц и ё зепа ез1;а М 6 п ! с а ? : ; : : ^

В: А 1о т е ] о г 1е Н а п й а й о ипа та1а по1;1с1а.

8. С о т о по гес|ЬГа по1:1С1а5 т Г а з , р о 5 | Ы е т е п 1 ; е репзаЬа цие ез1:аЬа е п ^ а й а й о с о п ё1.

9. Ез ипа саза 1'ап1:а51;1са. Е з роз1Ые цие т | й а т а з йе 200 т 1

10. Ез ргоЬаЫе цие 1о5 1айгопез еп1;гагап р о г 1а у е п 1 : а п а йе1 5а16п, р и е з ега 1а й п 1 с а

цие регтапесГа аЫегЬа р о г 1аз посНез.

С о т р 1 е 1 а с о п ( и ^ и г о о с о п с 1 ! с ю п а 1 1а5 5 1 § и 1 е п ( е $ о г а с 1 0 п е 5 .

1.ТойауГа по Не с о т р г а й о е1 Ы11е1;е й е ау|6п рага Вагсе- 9. А:]иап Ап1;оп10 е5 циГт1СО.

1 о п а ; 51 р и е й о ('/г) ез1:а 1 : а г й е .
В: Р и е з (заЬег) т и с Н о йе циГт1са, рего йе

2 . 5 | е т р г е реп5ё цие е11оз (сопосегзе) ап1;е5 йе Ьиепоз тойа1ез п о "Пене п! |йеа. -

уеп1г а Езрапа, р е г о , зе§йп Й1сеп, з е сопос1егоп ип апо


10. Рага 1а Ьойа зе с о т р г о ип 1:га]е йе Айо11о О о т Г п -

Йе5риё5 йе Пе^аг ациГ.


§ие2 цие (созЮг) р о г 1о т е п о з , 1.200 €.

3 . 0 Й 1 0 1атеп1;агте, рего 51 Н и Ь | е г а НесНо ип ез^иегго рог


I I. Ри1тоз а 1а Й 1 г е с с | 6 п цие поз йу151;е, р е г о а11Г п о НаЬГа

ез1:ий|аг и п росо т а 5 , (засаг) те]Оге5 по1:аз.


пайа. Еп1:опсе5 р е п з а т о з цие (еди1уосагзе)

4. Еа т 1 г 6 соп 1га у соп ип 1:опо а т е п а г а Ш е , 1е йуо: " М !


а1 е з с г 1 Ы г 1 а .

1й (тагсИагзе) йе ез^а саза, п\


12. Мо, 1о 31еп1;о, п о 5ё й б п й е е з й 1а з е п о г Л а Зеггапо. Ез
а т!5 Нуо5 й е т Г .
1а Н о г а й е 1 й е з с а п 5 о : (заНг) а йе5ауипаг

5. А : О у е , ^йе ци1ёп (зег) е51а сНацие1:а?

13. С и а п й о 1а ^ат\\\а зе еШеге йе г о й о 1о осигпйо, е11о5


В: М о зё, (зег) йе ]озё Еи15, ц и е (11е§аг)
уа (ез1аг) т и у 1е]о5, а за1уо йе "Ьойоз.

уа. ,:=^,
14.5е§йп е1 ! п з р е с 1 : о г йе р о П с Г а , е1 р г е 5 и п 1 : о а5е51по (геоИ-

6. А й п по е51:оу 5 е § и г а йе 1о ц и е (Ьасег) рего 51


гаг) ип 5е§и1т1еп1;о йе 5и уГсИта йигап1:е

1;иу1ега " Н е т р о , т е (§и51аг) т и с Н о 1г а у е г а т'\


уапоз йГа5, у §гас1а5 а е11о (ёезсиЬпг) а циё

На.
Нога5 5а1Га у еп1:гаЬа а зи саза.

7. А: ^Оиё "1:а1 ез1:а 1а ре1Гси1а? ^Ез Ьиепа?


15.0601616 цие еп сиапао 11е§ага а 5еу||1а (Ьизсаг)

В: М о езЬа та1, рего (езШ) т е ] о г з! НиЫегап


ип 1:гаЬа]о асогйе а зи5 сопЙ1С10пе5 у 5е

1пс1и1Йо т а з е5сепа5 йе асс16п.


(сотргаг) ип сосНе пиеуо, риез рага еп1:оп-

8. Виепо5 йГа5, 5епог С и г т а п . 1(рос1ег) НаЫаг сез (уепёег) е1 з и у о , р о г 1о ц и е по (сИзропег)

соп и51:ей, р о г !ауог? йе п1п§йп т е й | 0 йе 1осотос1бп.


Е $ с г 1 Ь е е1 у е г Ь о еп<:ге р а г ё п 1 е $ 1 5 е п 1 а {огтл с о г г е с ^ а .

1. М о Ьау пасПе еп 1а с а з а ; ($аИг) а с о т р г а г сиа1- 10. А Ь о г а т 1 з т о (Натаг) р о г 1:е1ё1бпо а Зизапа у

ци!ег соза. 1е ( б е с / г ) ц и е п о риебез заПг рогцие 1;1епез ц и е

ез1:иб!аг
2 . М о з ё 31 Р а с о (уеп1г) Н о у а1 С1пе с о п п о з о 1 ; г о з о з!

(диес1аг5е) с о п зи Иегтапа.
I I. У о аигаг) ц и е ез1:а е з 1а с а з а е п 1а ц и е У1уГа Р а -

3. РепзаЬа с о т р г а г т е и п 1;га]е п е § г о , рего Ие с а т Ы а й о с1е


Ыо ап1;е5 б е сазагзе.

ор1п1бп,у т е (сотргаг) и п о аги! т а п п о .

1 2 . 1 а з е т а п а разаба т е буегоп 1оз а1Ьап|1е5 ц и е рага е1


4. А п о с Ь е У1по а1§и1еп а с а з а у а т и у 1;агс1е; Сзег) 1аз

]иеуез уа (1егт1паг) 1аз ЬаЫ1;ас10пе5; е1 ] и е у е з


с1осе аргох1тайатеп1;е. М о з ё ци1ёп (рос1ег) зег

т е буегоп ц и е (асаЬаг) Ноу у аЬога т е б|сеп


п1 ц и ё (диегег) У о , р о г з! а с а з о , п о аЬгГ.

цие (езгагЫо) т а п а п а .
5 . ^-('5ег) уегдаё цие е\о р а з а й о гесогпб тес1!а

Езрапа е п Ьизса б е зи табге? 1 3 . Ез1;ап Натапбо а 1а р и е г Ь а . ^ ^ и ^ ё п (уеп1г) а ез-

6. Сиапбо позо1:гоз 1 1 е § и е т о з , е11оз у а (тагсЬагзе) 1:аз Ьогаз?

7 . Е1 г г е п ($аИг) а 1а5 51е1:е бе 1а 1:агбе у (11е§аг)


14. А : Т и у о т и с Н о ёхЛо е п з и ]иуеп1:иб.
а 1а5 б 1 е 2 б е 1а п о с Н е .

В: Р и е з (1епег) т и с Ь о ёх11;о ап1:ез, р о г ц и е аМо-


8. А т е п и б о т е рге§ип1;аЬа ц и ё (езйг) Ьас1епбо
га п о 1о с о п о с е паб|е.
еп и п 1и§аг с о т о езе.

9.51 ЬиЫега заЫбо ц и е у е п Г а з , (диес^агте) еп саза 15. С и а п б о 1е 1 ; о с 6 1а 1о1;егГа з е с о т р г о ип сосЬе 1тргез1о-

1;оба 1а п о с Ь е е5регапбо1;е. п а п 1 ; е : 1е ( с о з й г ) р о г 1о т е п о з 60.000 € .

5 е п а 1 а сиа1е5 $ о п 1о$ у а 1 о г е 5 с1е 1 о 5 С и Ш г о з ц и е а р а г е с е п е п 1а5 5 1 § и ! е п 1 : е 5 о г а с 1 о п е 5 .

1. М а б 1 е заЬе 1о ц и е 1е р а з а ; Н а Ь г а 1:еп1бо а 1 § й п р г о Ы е т а гес1еп1:етеп1:е б е 1 ц и е п о ц и ! е г е НаЫаг

2. М о з а Ь е т о з 1о ц и е о с и г г 1 г а , р е г о 1о ц и е 1 е п § а ц и е з е г зега.

3. ^5ега у е г б а б ц и е зе у а рага 31етрге?Уо п о т е 1о с г е о .

4. М|га р о г б б п б е у а Ребго. НаЬга 1 : г а Ь а ] а б о 1:обо е1 бГа з1п р а г а г рего п о рагесе т и у сапзабо.

5. С и а п б о 1еаз е з 1 а саг1:а у а 1:е Н а Ь г а п соп1:або 1о ц и е Н е Н е с Н о . Еха§егагап е , !пс1изо, т е п И г а п .

Т й з61о б е Ь е з сгеег 1о ц и е а Н о г а 1:е ехрПсо.

6. Е1 т е з ц и е У1епе у а т о з а 1г а РагГз а и п а 1 ё п а 1п1:егпас10па1 б е 1 т и е Ы е ; рага еп1;опсе5 уа т е

НаЬгё гесирегабо "1:о"1:а1теп1:е б е 1а о р е г а с | 6 п .

7. С и а п б о роп§ап 1аз г е Ь а ] а з 1;обо с о з 1 ; а г а т и с Н о т а з Ьага1;о.

8 . М а п з а , 1:й с о т р г а г а з е1 у 1 п о , у 1:6, Р ! с а г б о , ргерагагаз е1 р о з 1 : г е .

9. Т|епез т и у т а 1 а сага; з е § и г о ц и е НаЬгаз е з 1 : а б о 1 о б а 1а п о с Н е 31п б о г т ! г

1 0 . Е а за1а е з й П е п а ; Н а Ь г а сегса б е т | | регзопаз, ^по сгеез?

Е 5 с Н Ь е е1 у е г Ь о е п 1а Г о г т а с1е С и й и г о я и е й е р а г е г с а т а 5 ас1есиас1а.

1. А : ^ Т е п ё | з у а а1§йп р1ап р а г а е1 у е г а п о ?

В;5Г, (/г) а А11сап1:е, б о п б е 1 е п е т о з и п араг1:атеп1;о.

2. 51 за1§о ргоп1:о б е 1:гаЬа]аг1;е (асотрапаг) а1 т ё б 1 с о рага ц и е п о у а у а з 5о1о.

3. А : О у е , у уозо1:гоз, ^ ц и ё реп5а1з Насег сиапбо асаЬё1з 1а с а г г е г а ?

В:Уо, с и а п б о 1 : е г т 1 п е т 1 з ез1:иб1оз, (етре^аг) а Ь и з с а г 1:гаЬа]о у (1пс1ерепсИ1аг5е)

С: Риез у о , (Ьасег) 1о ц и е з 1 е т р г е Не ц и е п б о : (у1а]аг) бигап1е зе1з т е з е з .

В: ^ О е б б п б е (зосог) е1 б1пего рага е з е у1а]е? -

С: М о 1о з ё ; з и р о п § о ц и е (1гаЬарг) е п с и а 1 ц и 1 е г з Ж о Наз1а ц и е г е й п а 1а с а п И б а б ц и е песе511;о.

уе!п11с1Псо 2 5
4.1аз ||сепс1а5 з е (о1ог§аг) еп 1оз р1а203 е51:аЫес1с1оз е п е1 а г ! 9 с)е1 г е § 1 а т е п 1 ; о с1е з е г у 1 с 1 0 3 с1е

1а5 с о г р о г а с 1 о п е з 1оса1е5 у б е т а з с1|5роз1С10пез с1е ар11сас16п. 1а арег1:ига ц и е по ситр1а 1а5 { о г т а Н б а -

без зепа1ас1аз з е (сопзИегаг) с1апс1е51;1па у ^гаис1и1еп1;а, зи]е1:а а запс|6п о с1аизига бе 1а а с И у : -

баб.

5. Е1 рге5ирие51:о бе с а ] а з е (соп[есаопаг) а раг1:1г б е " [ о б о з 1оз р г е з и р и е з 1 : о з ап1;ез тепс10пабоз.

Рага е11о, з е (Ютаг) "[обоз 1о5 1 п § г е з о з у §аз1;оз у з е (е51исИаг) еп циё т е з бе1 а п о

зе (соЬгаг) у (ра§аг) АзГ, з е б е Ь е г а п с о п о с е г 1аз с о п б ! с 1 0 п е з б е ра§о б е 1оз с Н е п -

гез у 1а5 б е ра§о а 1о5 р г о у е е б о г е з у о 1 : г о з §а51:о5.

6.5е сотип1са а 1оз з е п о г е з у1а]егоз цие е11:геп с о п бе51;1ПО В ! 1 Ь а о (11е§аг) с о п 1;ге1п1:а т!пи1:оз

бе геггазо.

7. О и г а п ^ е е1 ||п б е з е т а п а (Ноуег) е п е1 п о г 1 : е , т1еп1;газ ц и е е п е1 з и г (ё15[ги1аг) б е зо1 у

Ь и е п 1:1етро.

8 . (ЕпсоШгаг) и п 1;гаЬа]о е з 1 : и р е п б о цие 1е (ргорогаопаг) §гапбез Ьепе1|С103. 5 ! п е т -

Ь а г § о , е п е1 а т о г 1аз с о з а з п о 1 е ('/г) 1;ап Ы е п .

^ Е п я и ё с о п ( е х ( о о $1(:иас16п р о с 1 г 1 а т о 5 и ^ Ш г а г е з ^ а з о г а с ! о п е 5 ? ^ Р и ё е х р г е х а п ?

1. Месез11:агГа ц и е а1§и1еп т е ауибага ип росо.

5б1о песез11;аЬа ц и е а1§и1еп т е ЬиЫега ауибабо ип росо.

2 . Т е р е б 1 г Г а ц и е 11е§агаз ргоп1:о: Ьау ц и е б а г Ь и е п а 1та§еп.

М е §из1;апа ц и е 11е§агаз р г о п 1 ; о : багГаз Ьиепа 1та§еп.

3 . ^Те то1ез1:агГа сеггаг 1а р и е г 1 а сиапбо "Ье у а у а з ?

^Те то1е51;а с е г г а г 1а риег"1;а с и а п б о 1 е уаз?

4. В и е п о з бГаз. О и 1 е г о ц и е т е ехрПциез ц и ё б е Ь е т о з Ьасег бигап1:е 1а г е и п 1 6 п .

Виепоз бГаз. О и е г Г а ц и е т е ехрПсага циё б е Ь е т о з Ьасег бигап1:е 1а г е и п 1 6 п .

^ 5 1 Т и А С 1 0 М Е 5

Е х р М с а 1а5 е х ^ г а п а з ге5рие51:а$ я и е г е с 1 Ь е п е$1:о5 р е г 8 0 п а ] е 5 .

с^ие бгзеаЬа? г

Ьезго ипа Ьагга бе рап у

ипа Ьо15а с1е соПпез. Виепо,

у 1а ра2 еп е1 типс1о.

Чае^ -, I

Оуе, Регпапйо, сройгюз р а з а г т е е1

адиа, рог ^ о у о г ? А с ё г с а т е •(•атЫёп

е11"ота1'е, з! егез ^ап атаЫе.

1сРи1ёп егез 1-й у

Чиё Каз ЬесИо соп

т! Негтапо?!

2 6
$ е п а 1 а с и а 1 е $ $ о п 1о$ у а 1 о г е $ с1е 1о$ с о п с 1 ! с ! о п а 1 е 5 Я и е а р а г е с е п е п 1а5 $1 §и1еп1:е$

о г а с 1 о п е $ .

1. М о 5 с о т е п 1 : 6 ц и е , з! Ь и Ы е г а аргоЬабо 1:ос1о е п ] и п 1 0 , з е ЬаЬпа 7. Кай1 у РПаг сгеГап цие позо1 ;го5 ЬаЬп'атоз с о т р г а б о 1о п е -

1с]о а Еопйгез а ез1;ис1|аг !п§1ёз, р е г о ц и е 1е ц и е й а г о п с1оз аз1§-


се5аг10 рага Ьасег 1а с е п а у р о г е з о е11оз з о 1 о з е епсаг§агоп

па1;игаз.
бе 1а Ь е Ь ! б а . - - '

2. М и п с а 1е § и з 1 ; а г о п 1оз с о с Ь е з , аипцие апоз йезриёз зе с о т -

ргап'а и п о .
8. О е Ь е п ш з ЬаЬег Патабо рог1 :е1ё1опо рага ц и е п о зе ргеоси-

3. А : ^ С и а п г о з апоз сгеез цие 1 ;1епе?


рагап р о г уиез1га 1 ;агбап2а.

В:Уо сПп'а ц и е с е г с а с1е с и а г е п 1 : а . 9. А : А циё Ьога ге^гезб А п а а саза?

4 . Ез^агГа а гё§1теп, рего 1а у е г б а с ! ез цие саба бГа еп§огбаЬа


В: М о зё, а т Г т е рагесе цие зепап сегса бе 1аз "Ьгез б е 1а

таз.
табги§аба.

5. Т е с о п г а п а 1а у е г б а б з! п о г е п е г а з бе тГ, с о т о Ьасез 31етрге.

10. В и е п о з бГаз, б е з е а п ' а ЬаЫаг с о п е1 з е п о г А 1 с а 1 б е , 31 е з роз|Ые.


6. Уо п о зё сиапао 1е с о з 1 : а п а ехас1атеп1;е е1 р130, р е г о зедиго

цие т а з б е 60.000 еигоз.


5оу А§и51:Гп 5аптаг1 ;Гп, С о п с е ] а 1 бе СиНига.

Н а у о с а 5 ! о п е 8 е п я и е е1 Г и ^ и г о Г о г т а р а г ^ е с1е и п а Г г а з е Ь е с Н а о с1е и п а Г 6 г т и 1 а . $ и у а 1 о г

у $1§п1Лсас1о у а г 1 а $ е § й п е1 с а $ о . АяиГ е е т о 5 * г а т о 5 1о5 и 5 0 5 т а з Г г е с и е п * е 5 .

• и$о$ рулооз о т о е м и 1 А т о $

• А т е п а г а . А п и п с ю й е и п ЬесЬо й^^^го:

1Уз (1о) уегаз!

1Уоу а езШсЛаг тисНо! 1Уа уегаз ^^ё по1аз уоуз ззсаг!^

• Оагрог^1па112айо ип й т з йигаШе 1 а ^ о п у е г 5 а с ю П | _

^^^^ёпзаЬгз!

• Айгтас1опе51а]ап1е5, гоШпйаз.

по + М и г о о сопс11с1опа1:1Риез по ЬаЬгё 1доуо уесез а езе 1и§зг!

5/ + 1и1иго о сопс11сюпа1: /5/ /о заЬгз 61 цие по риеде 11е§аг 1ап 1агде!

• \п&сгг ^\з^ 1а гезропзаЫНйай й е ипа а с с ю п соп^езропйе з1 о у е Ш е о а 1а регзопа й е 1а ^ ^ е з е ЬаЫа; асоп5е]аг ипа

геЯех1бп ргеу|з аШез й е е т р г е п й е г ипа асс16п ( е п з е ^ и п й а у 1егсега р е г з о п а ; 5 о 1 о е п ^иШго 51тр1е):

ТйзаЬгаз / уегаз 1о цие Ьасез, уа егез ггшуогсПа.

• Рей1г ехрНсас1опе5, зоНсНаг ипа ^^5Й^сас^6п:

А: Уо по сгео циеШ153 ез1е епЫздз соп по5о1гоз.

В: Риез епЮпсез, 1й те сЛгзз/уа те ехрИсагазрогциё зесотроПа эз!^

• В а г ехрНсасюпез, р г е з е п й г оЬ)есюпе5, еу11аг р е й с ю п е з п о й е з е а й а з :

Сото Ю сотргепдегаз, по \/оуа е8 \агациИода 1а 1агде е5регапдо1в.

Сотр1е1:а 1оз й1а1о§оз соп 1аз ехргез10пез: цшёп заЬга, 1й уегаз /о ^ие Ьасез, уа те ехрНсагё1$,
уа \о уегоз, сото изгебез сотргепдегап, з\ заЬгё уо.
I.

А:^05 ЬаЬё!з 11]айо? А с а Ь а й е разаг Регпапбо р о г пиез1;го 1або у п! з1ци1ега поз Ьа за1ийайо.

Ез1:ага е п С а й а й о с о п позо1гоз.

В:Уо п о 1о с г е о .

С:Уо,1:атросо.^Рогцие |Ьа а е51;агеп1айайо с о п позоггоз? ,^ . :

А: Риез з! п о е з й еп^айабо ез1;е с о т р о г 1 : а т 1 е п 1 ; о .

2.

А: • | с е п цие е1 р г б х 1 т о а п о уап а Ьа]аг 1оз 1трие51;о5.

В: М о зё, п о Ье оГбо паба

уе1пг131е{е 2 7
3.

М1га, е й о у Наг1;о с1е гере1 ;1г1:е 5 1 е т р г е 1о т 1 5 т о . Е1 с1Га т е п о з репзабо ргераго 1а т а 1 е 1 ; а у т е у о у

51 п о

4.

А: С а г т е п ез т и у с1е5р151ас1а, ^ у е г б а с ! ? 5е й е ] а 1аз с о з а з р о г сиа1ци1ег 511;10, о1у1с1а 1о ц и е 1:1епе ц и е

Насег...

В: ц и е у1уо с о п е11а.

5.

М е рагесе ^а1;а11 ;и сотрог1 :ат1еп1 : о ; с1е з е § и 1 г азГ, у а з а с о п з е § и 1 г ц и е 1 ;е б е 5 р 1 с 1 а п у . . ]а у е г ц и ё у а з

а Ьасег 31 1 :е ц и е й а з еп 1а са11е! Рего е п Г|п,

6.

А. 5епог 5а1§ас1о, ^ е з у е г й а с ) ц и е зи е х т и ] е г Ьа с1ес1с1 |с1о сазагзе с о п ип Ь о т Ь г е ци1псе апоз т е -

п о г ц и е е11а?

В: , 1а У1с1а р г | у а с 1 а й е т 1 е х т и ] е г а т Г п о т е 1п1:еге5а еп аЬ5о1и1:о.

^ Р и Ё ЗЕКА, 5ЕКА?

1 т а § 1 п а с о т о $ е г а 1а у ! с 1 а с1е А г 1 и г о ееп1епс1о е п с и е п ^ а 1а5 $ 1 § и 1 е п ( е $ о р с 1 о п е $ .

А г Ш г о 65 и п П1ПО с о т о сиа1^и^е^ о1:го, хапо, (еИг, Т1епе 12 апок, 'т1е\щеп1е.


Г':
уа а! со1е§1о у ея и п о с1е 1о8 т е ] о г е 8 Ае 1а с к х е . 5 и Г а т Ш а ехГа т и у ог§и11о8а с1е
ё1. С о ш о 68 т и у Н е ю , ^и^6^6п ^ и 6 евШсЦб тесИсхпа, с о т о « и рас1гб.

е 5 ( и с ] ! а г т е с Л с т а

е е г т т а г 1а с а г г е г а сДе]аг 1о5 е5*:ис1ю5 а т е с 1 | а 5

• 1:гаЬа]аг е п и п ЬозрЛа! • с о т е п г а г а 1:гаЬа]аг й е с а т а г е г о

• р г о т о с 1 о п а г з е гар1с1атеп'(;е • ре1еаг5е с о п е1 \е^е у с о п зи райге

• зег п о т Ь г а й о \е^е й е зесс1бп • ез1аг 1аг§о 1;1етро е п е1 р а г о

• Неуаг и п а у ! й а дШа\ с о п т и с Ь о з р г о Ы е т а з

с а 5 а г 5 е

с а 5 а г 5 е с о п Т ! п а , и п а 5 е с 1 и с е о г а у т Ш о п а п а т и ] е г
с а 5 а г 5 е с о п Р Н а г , $ и п о у 1 а с1е Ьоба 1а у1с1а
Я и е с о п о с 1 6 е п 1 а 1пс11а

• с о т р г а г з е ип р150 1 и ] о з о е п е1 с е п 1 ; г о й е М а й п й • у|у1г е п Вапдкок

• 1:епег й о з Ьуоз • Пеуаг и п а У1Йа Ь о Ь е т ! а у й е 1и]о

• 1:гаЬа]аг с о п з 1 : а п 1 : е т е п 1 е , у1а]аг с о п т и с Ь а 1'гесиепс1а • йагзе а 1а Ь е Ь ! й а

• с о т е п г а г и п а ге1ас16п зеп1!теп1:а1 с о п 1а е п т е г т е г а ] е 1 е • агги1пагзе

$ е р а г а г 5 е

5 е р а г а г 5 е е 1г5е а у | у 1 г с о п 1а е п Г е г т е г а {еСе 5 е р а г а г $ е у у о 1 у е г а Е з р а п а

• зег аЬапйопайо р о г зи атап1:е • е п с о Ш г а г 1гаЬа]о е п ипа й Ь п с а

• саег е п ипа §гап йергез|6п • геЬаЬПИагзе

• с о т е п г а г а ЬеЬег • т о п 1 а г и п пе§ос1о

• регйег з и 1;гаЬа]0 у зи саза • 1о§гаг ип §гап ёх|1;о


С о т р 1 е ( а М Ь г е т е п * е .

1.5оп 1а5 9.30;ци12а5

2. рего ез ргоЬаЫе ц и е

3. М о з а Ь е т о з с16пс1е е з ^ а г а п , р е г о р е п з а т о з ц и е 1:а1 у е г

4. А 1о т е ] о г т а п а п а

5. Р и е й е ц и е ; езо зепа 1о т е ] о п

, ци12а5.

7.Т1епе ип р о с о с1е И е Ь г е ; р г о Ь а Ы е т е п 1 ; е

8. ез р о з | Ы е ц и е

9. А т Г п о т е с1уо аипцие 1;а1 у е г

1 0 . ^Е1 р г 6 х ! т о уегапо? рего зе§игатеп1;е

11. Роз1Ыетеп1;е

1 2 . М1з И е г т а п о з рего риейе ц и е

13. А 1о т е ] о г аипцие ци12аз

1 4 . ^Ез р о з 1 Ы е ц и е ?

15. езШЬап езрегапйо ц и е Н а т а г а т о з .

Е п 1а5 5 ' | § и 1 е п е е $ о г а с ! о п е 5 Ь а у а 1 § и п о 5 е г г о г е з . и о с а 1 | 2 а 1 о 5 у с о г п ^ е Ь з .

1. Е п е з 1 о 5 т о т е п г о з з е а , ци1газ, и п о й е 1о5 р г о Ы е т а з т а з §гауез ц и е а1"гоп1:а е1 раГз.

2 . Та1 у е г 1аз - Г и е г ^ е з 11иу1аз Н а у а п ргоуосайо ге1;епс10пе5 еп 1аз с а г г е 1 ; е г а з . ' ' - . •

3 . А й п п о 1:еп§о т и у с1аго 1о ц и е Ь а г ё сиапйо 1:егт1пе, аипцие ргоЬаЫетеп1;е е т р е г а г ё а1;гаЬа-

]аг еп 1а е т р г е з а йе т ! райге.

4. Риейе ц и е п о 1:1епе т и с Ь о й!пего, рего у|уе а с и е г р о й е геу

5.51 ^ о й о 5а1е Ы е п , ци1газ т15 Ь е г т а п о з У1епеп с о п позо1:гоз а 1а е х с и г з 1 6 п . • .

6. МаЙ1е й е з и ^ат\\\а заЬГа 1о ц и е о с и г г Г а , р е г о 1;ойоз репзаЬап ц и е а 1о т е ] о г е з 1 : и у 1 е г а 1;пз1:е р о г ,

1а р ё г й | й а й е зи ат1§о.

7. А1 у е г ц и е п о 11е§аЬа з е а з и з 1 : 6 у репзб ц и е , ц и 1 г а з , 1е ЬаЬГа з и с е й 1 й о а 1 § о .

8. Ы а т а о1:га у е г ; з е § и г а т е п 1 ; е ез1;ё й и г т ! е п й о у п о о у е е11:1тЬге.

9. НаЬГа репзайо 1г ез1;а п о с Ь е а1 с 1 п е , р е г о роз|Ыетеп1е т е циейе еп саза а йезсапзаг

10. С 1 а г о ц и е , з! т е ц и е й о еп с а з а , а 1о т е ] о г у!епеп т 1 з уес1поз у "Ьатросо р и е й о ез1;аг " [ г а п ц и Н о .

I I. Еа р г е п з а п о с о т е п й пайа асегса й е 1 1пс1Йеп1;е. Р и е й е ц и е п о заЬГап 1о о с и г п й о , аипцие ез

роз|Ые ц и е саПагап р о г йеПсайега. . ,

12. М е И а Й1с110 Е п п ц и е ц и е а 1о т е ] О Г з е а с е г с а г а е з ^ а 1;агйе а саза, р е г о ц и е п о 1о заЬГа с о п зе-

§ипйай.

1 3 . А : ^ А ц и ё Ь о г а 1;е у а з ?

В: Р и е з , п о 1о з ё , т е й а 1§иа1; т е уауа а 1аз I О, ц и 1 2 а 5 .

14. Р о з 1 Ы е т е п 1 : е п о 1;еп§а й о п й е у1У1Г у р о г ез1:о й и е г т е еп е1 р а г ц и е .

15. С и а п й о еп1:г6 РеПре, 1;ойо5 зе саНагоп; ез роз|Ые ц и е п о ЬаЫагоп рогцие 1:епГап т 1 е й о йе зи

геасс1бп а1 е п 1 : е г а г з е .
^ ) С о т р 1 е 1 : а .

В о 8 $ е т а п а $ (1е8риё8 Ае ^ и е 1:о<1о (зисеЛег) (таШепег) ипа гексхоп з е п и т е ш а !


, пас11е ега сарах а й п Ае ехрИсаг р о г 41е8с1е Ьас1а а п о 8 , 8е§;йп а1§ипо8. Саг1о8 (зепа1аг)
^ и ё Ьо1а (асШаг) Ае 1а { Ь г т а ^ и е 1о ^ и е , е п яи о р т 1 6 п , ега ргоЬаЫе ^ и е
Ыхо. У о п о с1аЬа сгёс1ко а 1о ^ и е (уег) ; по ро­ еве с о т р о г г а т ^ е п ю (НеЬегзе) а и п ех-
ё к 1 т а § т а г ^ и ё ее 1о ^ и е (разаг) рог се50 с1е 1:гаЬа]о, а1 евйёв с1е1 й к 1 т о т е з . 5 т е т Ь а г -
8и саЬега е п еве хпзлапие, ^ и ё ехлгапо р г о с е з о с1е § о , Рера, 4 и е Н а т Ы ё п (езШг) а111, (пе-
а1исшас16п (еПаг) 8и1г1епс1о. № п § и п о ^аг) 1ос1а8 пиезггаз Ырбгезхз у с11]о ^ и е
Ае 1о8 ргезепгев (с1есгг) п а ё а е п а4ие1 ^и^2а5 8о1о (зег) и п а Ь г о т а ; а й п Ае
т о т е п ю , р е г о сиапс1о е11а у а п о езгаЬа ргезеШе, сиеШаз, (езШг) а 2 8 с1е с1к1етЬге, е !
(сотепгмг) 1о8 с о т е п 1 а г ю 8 . У о (Лесгг) АЬ. Ае 1о8 1посеп1е8. ^(5ег) сарах Ае
^ и е 1а1 у е г (евШг) Ьа)о 1о8 т а ^ и ^ п а ^ а1§о з е т е ^ а Ш е 5о1о рага гехгзе с1е п о 8 0 -
е&с1о8 Ае а1§;йп т е с Ц с а т е т о , а и п ^ и е 8и Ь е г т а п о {гок? 51 а81 !иега, (езШг) ЬоггасЬа. Ьа
(азерггаг) ^ и е п о Ю т а Ь а пас1а. Е п - уегс1а(1, е8 ^ и е п о т е (ехРгапаг) Виепо,
1опсе8 (репзаг) ^ и е а 1о т е ] о г (гепег) риес1е ^ и е а1§йп АЬ (сопосег) 1а уег-
и п а Лясивхоп с о п 8и ]е?е, с о п е1 ^ и е Ая.А; р о г е1 т о т е п н о , 5о1о 80П соп]еШга8.

^ Р и ё с г е е 5 я и е Ы х о Ь о 1 а у р о г я и ё ? 1п1:еп(:а 1 т а § 1 п а г а я и ё е х ( г а п о 5 з и с е з о з з е г е Л е г е 1а И ! $ е о п а

а п 1 : е п о г у Ь и $ с а и п а е х р М с а с 1 6 п .

М 1 $ 1 е п о $ 1 п е х р И с а Ы е $ .

5 о п 1а8 о с Ь о с1е 1а т а п а п а у, с о т о ю ё о в 1о8 А 1е {г8,

1еуап1а8 рага 1г а с1а8е. С о п 1о8 о^оз гоёауха сеггас1о8 1п-


к т а з епсоШгаг е1 <1е8рег1ас1ог рага ара§аг1о у я и е с1е]е
<1е Ю П и г а П е 1о8 о М о з . Ь о Ьизсаз, р е г о п о 1о е п с и е п -
(газ. АЬгез 1о8 о]о8 у Ге с1а8 сиепга с1е ^ и е а1§о ех1гаог-
сИпагхо Ьа 8исес11с1о: езгаз е п и п а р е ^ и е п а сЬоха; Ш р1е1, •••• --г^ч.:..';

ш ре1о, ги8 о]о8 8 о п Ае и п Ьоп11о со1ог п е § г о . С а з ! п о


Иеуаз гора; 1п1:еп1а8 ЬаЫаг, §п<:аг, р е г о 5б1о ет11е8 е х -
игапоз 80п1с1о8 ^ и е п о с о т р г е п ё е к . Сгеез ^ и е 1е уаз а
уо1уег 1осо. 1^

Е п с и е м г а ипа ехрМсас1бп а 1о о с и г п й о .

и п а резасИПа, и п а <1е5рес)Иа с1е з о к е г о с о п с 1 е т а 5 ! а д о

а1соНо1, т а § ! а п е § г а , е з р И С и з т а П § п о 5 , и п у1а]е е п е1 Т а т Ы ё п зе т е о с и г г е ц и е ци12аз

с ! е т р о , и п а Ь г о т а с1е1 йхл йе 1о5 1 п о с е п ( е 5

М о зё 1о ц и е ЬаЬга зисесПйо, р е г о 1:а1 у е 2 .


А и п ц и е зеп'а ро5|Ые 1§иа1теп1;е ц и е .

^1 1 X -
1 т . ! ^ I • О зепс111атеп1;е
С1аго ц и е пау о1:газ розюшаааез: а 1о т е ] о г

3 0 1ге1п1а
Е п р а г е ) а 5 , Ь и з с а с ! и п а п п а х 1 т а п т а с 1 а я и е г е з и п п а слба. ипо бе ев^05 с о п $ е ] о $ ( с 1 е Ь е п { ^ о г т и 1 а г $ е

е п Г и ^ и г о о е п с о п с И с ю п а ! ) .

I. Е1 т а ц и 1 1 1 а ] е : з! ез ехсез1УО, р а г е с е г а из1:ес1 и п рауазо о Мах1та: Те та^и^IIа^а5 соп <1и1хига


ипа рго51:|1:и1:а. О е Ь е зег сЛзсге1;а у с о т Ы п а г 1оз гопоз рага по рагесег ипа ршХига.
соп зиз саЬеПоз у зи гора. Е1 т а ц и 1 1 1 а ] е по с1еЬе ге1:о- Уо ^ие гй, те тадшПапа таз зиауетепге;
сагзе еп рйЫ!со. аз! по сгеегап щие еЛаз с / е т е п г е .

2. Са1аз с1е з о 1 : 1а5 §а(а5 йе зо1 йе езре]о зоп Ьаз1:ап1е 2аг соп ЬиНоз р о с о с1агоз цие риейеп гезиНаг ре1|§го-

о[епз1уаз рага е1 1п1;ег1оси1;ог; Нау цие еуЛаг изаг §а1а5 зоз. 5| 1а5 и1;!1 |2а из1;ей рага осиНаг ип 11ап1;о гес'юШе о

йе зо1 с и а п й о е1 йГа ез1:а пиЫайо о ез йе п о с Ь е . 51 ц и 1 е - 1оз е1ес1;о5 йе 1а йго§а о йе1 а1соЬо1,1;еп§а еп сиеп1;а

ге из1:ей йагзе ип а1ге т151;епо50 а1 и5аг1а5 еп Ногаз цие 1аз §а1аз йе зо1 зоп а т е п и й о т а з 1пй|зсге1:аз цие

е ц и 1 У о с а й а з , 1о т а з ргоЬаЫе ез цие з61о соп51§а 1;горе- зиз ргор1о5 о]оз.

Мах1та:

3. Но1;е1; е з песезапо с о т р о П а г з е еп ё1 с о т о ип 1пу|1;а- сеп'|сегоз о 1аз 1;оа11аз у п о о1у1Йе йаг р г о р 1 п а з . 5'| по 1о

йо, по с о т о ип §гозего. М о йё 1;гаЬа]0 ехсез1уо а1 зег- Ьасе, р а г е с е г а из1:ей ип 1:асапо Ьаз1:ап1:е т1зегаЫе.

У1С10 п1 е п з и с 1 е т а з йе 1о 1 т р г е з с 1 п й 1 Ы е . ЕуНе гоЬаг 1о5

Мах1та:

4.]ие§оз йе Ьо15|11о: 5 о 1 о 1о5 п е и г б 1 ; 1 с о з 1оз Неуап геа1теп- саза, у Сиега, ор1;аг р о г 1а 1ес1;ига. Ез ипа Й1з1 ;гасс|6п т а з

1:е е п е1 Ьо1з|11о у зе р о п е п а]и§аг соп е11оз т 1 е п 1 : г а з ез- "арагеп1:е".

1:ап еп ипа за1а йе езрега. Ео т е ] о г зеп'а 1епег1оз еп

Мах1та:

5. М о г е п о : пиез1;гоз 1:1етро5 Иап зизМи1Йо е1 •|:гай1с1опа1 йезепдапезе) у п о ез ехсез1уо. Нау цие й о з ^ с а г з е у

со1ог раПйо цие етЬеПесГа а й а т а з у саЬаПегоз (у й е еу|1:аг 1а5 ц и е т а й и г а з . Е1 Ь г о п с е а й о йе п1еуе ез е1 т а з

разо, йетоз1:гаЬа цие егап саЬаПегоз у п о 1:епГап р о г пйГси1о йе 1:ойоз, з о Ь г е 1:ойо сиапйо циейа еп 1а сага

циё разагзе е1 йГа ехриез1;оз а1 з о 1 ) р о г е1 т о г е п о о 1а т а г с а 1пйе1еЫе йе 1аз § а ^ а з . М о зе е т р е п е еп ез1:аг

Ьгопсеайо 1 п 1 ; е п з о . Е1 Ь г о п с е а й о з61о ез йе Ьиеп §из- т о г е п о а 1ойа соз1;а, 1а раНйег уие1уе а зег ип уа1ог

1:0 сиапйо ез па1:ига1 (е1 йе 1атрага зе по1:а з1етрге, ге1а1:1уо.

Мах1та:

6. Ре1ициГп: р г о И | Ы й о а Ь з о 1 и 1 ; а т е п 1 : е . Ез у е г й а й цие зе сае р а г е ] а зе асие51;е с о п ]езйз Н е г т 1 й а у атапе2са сопУи!

еп 1оз т о т е п г о з т а з 1порог1:ипоз. Еп 1:ойо сазо, ез Вгуппег

те]Ог Иасегзе ип 1:гапзр1ап1;е йе р е 1 о , азГ е у | 1 : а г а цие зи

Мах'ита:

7. РегГите: з ! е т р г е йеЬе зег Й13сге1:о у пипса йеЬе Иасег­ У п Йе1:а11е: з1 из1ей ез 1о Ьа51;ап1:е 1 :оп1:о с о т о рага

зе по1;аг е п ехсезо. Еоз И о т Ь г е з Иагап Ыеп с о т Ы п а п - гепег ип(а) атап1:е, 1;еп§а а1 т е п о з 1а 1п1 §епс1а
:е11 йе

йо зи а§иа йе со1оп1а соп зи 1ос16п рага йезриёз йе1 ц и е зи а т а п 1 е изе е1 т 1 з т о р е г Г и т е ц и е зи 1е§Г1:1то

а1е11:айо. Еаз й а т а з йеЬеп'ап еу11;аг 1аз ре51;11еп1ез 1асаз с6пуи §е.

ргор1аз йе ре1ициегГа йе аггаЬа!.

Мах'1та:

1 г е т 1 а у и п а 31
в.Тасоз: ип саЬаПего п о 6\се, еп рппс1р10, ра1аЬго1а5. Еб- Нау ц и е е у Н а п е п 1;ос1о с а з о , 1а5 Ыа51епп1а5.

"Ьап ]и51:1^сас1а5, 51п е т Ь а г § о , еп С1ег1;а5 о с а 5 1 0 п е 5 , зоЬге 1а5 с1ата5 беЬегап аЬ51;епег5е 51етрге. Е о 5 1;асо5 5оп

•[обо, 51 5 0 п ехс1атас1опе5 т а 5 оп§1па1е5 ц и е §го5ега5. ипа §го5епа геБегуаба а 1о5 Ь о т Ь г е 5 .

Мах!та:

9. Тгап5рог1;е5 рйЫ1со5: 50П саба у е г та5 и-ЦНгабоз.Тат- собагоз. Р!ба регт1зо с и а п б о ци1ега заПг бе1 а1:ез1 :або

росо еп е11о5 Ь а у ц и е б е 5 с и | б а г 1а е б и с а с 1 6 п . О е Ь е се- уеЬГси1о. Е п е11о5 5е р и е б е п о регбег 1а ебисас1бп, рего

бег е1 а51еп1:о а 1а5 р е г з о п а з б е ебаб у а 1аз е т Ь а г а г а - е5 шеуНаЫе ц и е б е з с о т р о п § а п зи гора у зе бНиуа зи

баз, Ргосиге п о р 1 з а г а 1о5 б е т а 5 у еуНе баг бета51або5 со1оп1а еп1 ;ге о1 ;газ п п и с Ь а з .

Мах'ипа:

10. ^ а р а И П а з : зо1о б е Ь е п уеНаз 1о5 Г п 1 1 т о 5 . М о 5е гес|Ье сиабгоз рага Ь о т Ь г е у 1аз ц и е Н е п е п сопе]|1:оз о а1;го-

еп 2ара1:111аз у т и с Ь о т е п о з з е Ь а ] а 1а Ь а з и г а с о п е11а5 С|бабе5 5!т11агез рага т и ] е г

рие51;а5. Е51:ап ргоЬ^Ыбаз р о г е1 §из1:о 1аз 2ара1:111а5 а

Мах! та:

Апде! А т а Ы е , Мапиа! с1е 1оз Ьиепоз созЮтЬгез.

С о 1 о с а 1 а 5 е11с1е$ я и е Ы ^ а п е п е1 51§и1еп1:е 1:ех1о.

Е1 тоу1т1еп1:о с1е гепоуааоп еп 1а р1а«1:1са Ыхрапо- р т г и г а еп е^и^ро ивапйо паеуах Гесшсаз. У1а)а а Виепо8
атепсапа аггапса еп М е ы с о соп е1 т и г а И к т о , рготолайо А1ге8, К и е у а Уогк у Ехрапа, раг11С1рапс1о еп 1а Сиегга
рог Уа5сопсе1о8 еп 1921 с1е8с1е е1 М1ш«Гегю с1е Е<1исас1оп, Е п 1941 е81а еп СЬШап (СЫ1е), с1опс1е геаИха ип §гап
О у У .

еп е1 ^ие йевгасап 1о8 11ата<1о8 "Тгев Сгапс1е«": }о«е С . тига1 рог епсаг§о <1е1 СоЫегпо шех1сапо, МиеПе а1 тга-
Огогсо, В1е§о Шуега у Оау1<1 А . 5^^ие^^о5, <1е регзопаИйа- 50Г, еп е1 4ие тиевгга ей Ьагго^и^8то Гогша]. Е п СиЬа
с1е8 сШёгепгев. (1943) с1е)а ггез §гапс1е8 сотро81сюпе8 с1е сошешйо роНп-
Оау1с1 А1Еаго 5^^ие^го« раг1:1с1ро еп е1 тоу1т1еп1:о Ае со. Уа р1епатеп1е гесопосИо еп ей рахв, геаИга уапа8 оЬгая
гепоуас1оп агпяпса с1е«с1е «ие апгесейепгез роИгкоя, рего ЬазСа пиекиов сИая, епгге 1а5 ^ие й^дгап 1а с1е1 Ывпшго Тес-
«и оЬга т а г а ! ее рокСепог а 1а <1е «их (1о5 сотрапего8 с1е П1СО Ыас1опа1 (1952), геНеуех еп то8а1со с1е У1скю еп 1а
Гата. 5 и { т р о п а п с е оЬга с1е саЬаНеГе с1ага —еп «и т а у о ­ О и с к й ишуег511аг1а; 1а5 с1е1 СеМго МесИсо (1958), с1е1 М и -
па— с1е 1930, сопвпшуепйо т а § ш й с а ехргевюп й г а т а и - 5ео с1е Н151:ог1а с1е С Ь а р и к е р е с ( 1 9 5 7 - 1 9 6 0 ) у с1е1
са «и МаЛге оЬгега у ей МаЛгерго1егаг1а. Е п 1а с1есас1а с1е " Р о 1 у Г о г и т " ( 1 9 7 2 ) , ^ и е , а )и1с1о с1е 1о8 сг11:1со5, ее
1о8 30 уа а Ео8 Ап§е1е5 (СаНЕогпха), с1опс1е геаНга ипа ЬавГапГе сИксипЫе.
Н / з Ь г / а с/е/ Аг1е, За\уа\.

^ ) А с е п ( й а 1а5 $ 1 § и 1 е п ( е $ р а 1 а Ь г а 5 с о т р и е $ 1 : а $ .

1:газр1ез • б|озе

рагаЫеп • Ыпсар1е
бос|1теп1е • 5асарип1;а5

б1ес1зе15 • регб|батеп1:е

с о т е 1 о • епЬогаЬиепа

1;10У1У0 бес1то5ер1;1то

1;|га1|пеа5 • г1ор1а1;еп5е

Н а п а т е Ш е • те1;отеп1:обо

заЬе1о1:обо • §1газо1

рагаггауоз • сигу|||пео

И И И К ' у Я с И ! 1 г е т ! а у с1о8
ф Р о г т а р а 1 а Ь г а $ с о т р и е з ^ а з ип1епс1о 1о5 у о с а Ы о з бе а т Ь а з с о 1 и т п а $ .

У та1:а • 1и2

/ раза • заШо

/ Ьоса • о1аз

У с а т р о •1 ;1етро

/ 1;га§а • зе11оз

/ г о т р е • т и б о

/ зогйо • са11е

^ ) 1пс11са е п е1 с и а с 1 г о а циё с1а$е р е г ^ е п е с е сас1а и п а бе 1а5 р а 1 а Ь г а 5 я и е Г о г т а п 1о$ 5 1 § и 1 е п 1 е $ у о с а Ы о з

с о т р и е $ 1 о 5 .

с о т р и е $ ! о $ у е г Ь о з $и$1апТ!уо$ а(1|е!1У05 ' а ( 1 у е г Ы о $

ЬосасаНе

рагаггауоз

50гс1отис1о

сатро5ап[о

рип1ар1ё

та1с1ес1г

Ьа2тегге1Г

ра5атоп[апа5

ре11гго|о

са1а1е|05

| | т р 1 а р а г а Ь п 5 а 5

ЬоЬпсез^о

Иоу |УО

^ Е 1 1 § е С1ПСО с о т р и е 5 1 о $ у е $ с п Ь е о г а с ю п е з с о п е11о5.

1 г е т 1 а у и е з Е
3 3Ш к Я Н Н
Н а г и п е в ц и е т а с1е 1 а 5 1с1еа5 яие $ е е п и т е г а п е п е1 ( е х ^ о е х р о $ к 1 у о (1е1 е 1 е г с 1 с 1 о 17.

® Ь е е е х ^ е аг1:1си1о.

Е1 е«шс1ю айЫгега а т и с К о $ № п - сав с о п и п а т 1 П 1 т а рге81апс1а. 5 и - КезиЬа з и с т г о рего 8и§1еге еп ехсезо.


го8 $и т е т е г ш^етт. АЬипйап 1о8 р о п § а т о 8 4 и е е! ЬаЫапге аУ18а а 8и N 0 сгеатоз, 81п е т Ь а г § о , ^ие 1о8
( о т о к сиуо йезаггоИо Ьа в И о е т о г р е - сопесГайо о сопесгайа ^ие т г е г г и т р е 1п1:ег1оси1:оге8 езГап оЬЬ^айоз а с о т и -
С1с1о рог иЬго5, рего 81П ёеЬШгагЬ т и - ЬазГа ргопГо 1а сотип1сас1бп: <ВРЫ> п1саг8е Ы а т е п Г е , Ыеп а1 соп1:гаг1о:
сЬо. А1§ипо8, т с 1 ш о , йепеп с1е
(атг !е сЬга, е з ю ее "асЬбв рог аЬога" (Вуе тап1Йе81ап т и у Ыеп ей езгайо с1е
с1ос1:о5, аип^ие гагс1е о Гетргапо, азо- Рог Ыоу^). У 81 е8 ^ и е е! сопесгайо о а п 1 т о . А з ! (:( ехргеза ^ие езгап «ирег-
т а п 1а р а и а . Езо п о уа а осигпг еп и п сопесгайа 1о Ьа оЬ8е^и^ас!о с о п и п Шзгез; у з1, а1 сопггапо, геу1еп1:ап Ае

Лпиго р г 6 х 1 т о , рие« «е езна ргос1и- сЫзГе с!е8Гегп1!!ап1:е Ьага ^ и е 8и т 6 - а1е§г1а, езрес1Йсагап ^ие :-). Ез1:е 1еп-
с1епс1о ипа ге§;ге516п йе1 1еп§иа)е, 1а <1ет е1ес1:г^й^ие е1 81§;и1еп1е т е п 8 а ; е : §иа^е ^ие зе е81:а раг1епс1о у 8о1о т и е з -
сиа1,1е)05 ептазсагаг 1а песейас! 1п-
Ае < К О Т Р Е > , и1:ега1теп1:е, "гойапйо рог Гга е1 сороге, уа апипс1а 8и а т е п а г а
§ёп11:а, уа а ро1:епс1аг1а. М и у р г о п ю сопгга 1а е8сг1Шга п о г т а Ь О е т о -
1еп<1гето« Сопюз 1па11ега(1о8, ригоз, т е п ю , п о риейе 8и81:11:и1г1а с1е1 ю й о ,
с о т о с1е тапапиа1. V 1о8 ЬаЬга С а т - ро^^ие 1е Ы^ап ехрге81опе5. Ез 1П8ег-
Ыёп гес1с1а(1о8, ге8ПШ1с1о« а «и сопсЬ- У1Ые айп, рог е)етр1о, рага т и с Ь о 8
с16п еп сиапю «е а<1ар1еп а 1а р о в т о - §и10п181;а8 С1пе у 1:е1еу181бп, риез са-
Ае

ё е т Ы а й , сиуо аг1е1;е ее 1тегпе1. гесе йе езоз {пзикоз ^ие йап У1Уе2а у


К^игагап е т г е е11о5 т и с Ь о 8 ^ие п а т г а Ь й а й а 1о8 й1а1о§о8, соп 1о8 сиа-
сопуег$ап соп сопос1(1о« о йезсопос!- 1е8 1о8 рег80па]е8 зе с1а51Йсап гес/рго-
с1о8 рог рап1:а11а, уа11ёп<1о8е с1е ип 1еп- с а т е п г е с о т о Ьисоз, гатегаз, Ы)08
§иа)е ргеСепсЬйатете ип1Уег8а1, ез- йе езгаз о §ау8 еп а и т е п г а й у о . У, рог
сиеЮ у е с о п б т х с о , а и п ^ и е , р о г аЬога, п о 1о8 з и п е йе 1п1:ег)ессюпе8
аЬога, т и у 81тр1е. А81, 81 и п 1п1:ег- е1 8ие1о т и е п о <1е Г18а" ( К о Ш п ^ ' о п изайаз рог Гойо е1 т и п й о , 1Пс1шйо8
п а ш а р г е ^ и т а а огго рог 1о8 ёагоз Ае гЬе Р1оог Еаи§Ып§). Рего 81 п о 11е§а а П1П08, П1па8 у айокзсепГез, с о т о ]о-
ип с о т р а с ю ^ие Ьа о М о —ее §еп1а1, Гапю у 8е ^иес^а еп 1а сагса)ас1а, ри1- йег у сопо, 50рогГе8 па1:ига1е5 йе1 со-
8ага < Е О Е > (Еаи§Ып§ О т Еоис1), 1а 1о4и1о. Рего, сиапйо е1 кп^иа^е йе 1п-
о у е - с о п сир1ё8 Ьг11;ап1со8 сапгайов
сиа1, саво с1е ^ и е зеа 1аг§а, рос1га ге1- гегпег зе ргоуеа йе езГоз 81§по8 у йе
рог ип 1а1 Кос1 у п о 1о8 гесиегйа (е81;е
гегагзе с о т о < Е О Е > , < Е О Е > , Ггез о сиагго ехрге810пе8 т а з , йезр1а-
•^попапге 8е§иго 4ие ее гейеге а Кос!
< Е О Е > , езго ез, 1:гас1ис1с1о ЬЬгетепге, гага соп уеп1а]а а1 езрегапго, у уа1йга
51:е\уаг1: у а «и се!еЬёгг1то 1/пр1и^-

|]а!, ;]а!, |)а! Рог т е с Ь о 1а гес1 е п - рага езспЫг еп сиа1^и^ег 1еп§иа.


^ес1... апЛ ЗеМеЛ),ее йезресИга ге- Ае

с!еапс!о: < Т 1 А > , ^ие 9шеге <!ес1г "^га- ггап а уесез еп сопГасЮ ат181:о80 у,
С1а8 р о г а(!е1ат:ас!о" (о «еа, 1а8 ЬазГа т й т о , (1о8 регзопаз ^ие 1§по-
т1с1а1е8 с!е ТЬап!{8 Хп А(!уапсе). Н а ­ гап 8и8 8ехо8 гезреспуоз. Еа т а ] е г Регпапйо Ьагаго Саггегег,
Ьга ^ие аргепйег езго 81 8е ^и^еге § о - сопГезага ^ие 1о е8 1ес1еап{1о :>, у е! "Евсгкша е1ес1г6п1са",
гаг с!е !а8 саЬйаз ат181;ас!е8 с1Ьегпёп- у а г б п с1ес1агага а з ! зи уагош'а : - . Е1 ЛагЛо еп 1а ра1аЬт.

1 . ЗиЬгауа ю й о з 1оз сазоз йе {и1:игоз яие епсиегигез еп е1 г е х ю . ^Сгеез яие зепа роз|Ые 1а 5из1:кис1бп
рог е1 §гиро уегЬа! /г а + 1пЯп11:1УО соп е1 т 1 з т о уа1ог? Р.а20па 1:и гезриез1:а.
2 . ОеЛпе:
• тетег • песейай • 1§погап1:е
3 . ^ ^ и ё ор1П1бп 1е т е г е с е а! а и ю г 1а пиеуа ( о г т а йе е з с п ш г а (у зиз и5иаг1оз) цие езса зиг§1епйо
еп 1п1:егпе1:?
4 . ^Сиа1 сгеез цие ез зи ас1:1Шй:1пз1:е2а, 1гоп1а, е з р е г а п 2 а , е т о с 1 б п , ге51§пас|6п,епкйо, езсер11С1зто,
а1е§г1а? ^Рог 9иё? Е)етр11Г1са соп е! гехсо.

3 4 Хге'хпХа у сиа1го
С о т р 1 е ( а е1 сиас1го $1§и1еп1е с о п а у и б а с1е1 с 1 ! с с 1 0 п а п о .

рге$еп}аг г е а К х а г ргос1и(1г |||$епаг асШг


рге5еп1ас1ог(а)

ргезеп^аЫе

рге5епЬс16п

гергезепЬг

герге5еп1ас!6п

1трге5еп!аЫе

соргезеп^аг

Ь е е е1 $1§и1еп(е еех1:о у ргез^а е$рес1а1 а е е п с 1 6 п а 1а$ ра1аЬга$ т а г с а с Л а з е п п е § г ! ( а .

Е5ТЕРАЫГА К О В К Г с и Е 2 Е Н ЕЕ Е 5 Т К Е Ы О В Е Е 1 В Ш В П Е Ю

Еа ап1:е$а1а с1е11оса1 езсиуо аЬагго1:ас1а ( й и г а т е е1 а1§ипоз агге§1о5 у а1§ипо5 г е т а з с1е зи егара 1П1С1а1.
ешгеяао. и п а гахоп рага 5ете)ап1:е т и к а ­
НаЫа Е з н е к п к Кос1г1§ие2 ехрИсо ^ и е 1о Ь а Ь к а и ю й п а п -
ний: 1а рге5епс1а с1е 1а §гап езггеИа ]иуеп11 ЕзсеГаш'а с1ас1о, уа ^ и е "схеггоз р г е ^ ш с ю в " сЬуи1§айо5 р о г а1-
Ко(1г1§ие2, ^ и е у е т ' а а с о ш р а п а й а пас1а т а з у пас1а § и п о 5 со1е§а5 (1е 1а ргоГезгбп (зе в о Ь г е е п П е п й е
т е п о з ^ и е с1е зи е х таг1с1о у асгиа! виЬсЦгесЮг (1е ^и^ёпе5) "ЬаЬгап 11еуас1о а зи с о т р а й к ЬаЫгиа! а
1а с о ш р а п ш йе йхзсоз с о п 1а ^ и е ггаЬа]аЬа Ьазга Ьасе гесЬагаг е1 ргоуесго". Еа с а п г а т е азе^иго п о езгаг
р о с о . Т а п ю 1а ргепза а111 р г е з е м е с о т о 1о5 п и ш е - т о к з г а р о г "е1 с о т р о п а т х е п ю а ш Ы е р о Ш У о е т -
Г0505 сиг1о505 ^ие^^ап заЬег а1§ипо5 йегаИез т а з з о ­ ш о г а ! с1е зиз с о т р а п е г о з " , 1о ^ и е соп1:га<11се к з й е -
Ьге е1 й Ы ш о е з с а п й а Ь ргога^опгхайо р о г 1а с а п - скгас1опе5 ЬесЬаз а и п а са(1епа гасЬо ипоз й к з
Лс

с а т е у асгпг, рего зе п е § 6 а с о т е п г а г пайа с1е езе апсез. А й г т б 1§иа1теп1:е 4 и е еп а^ие11о5 т о т е п ю з


азипш. $о1о ^ие^1а ЬаЫаг с1е зи й 1 и т а реЬ'сик, " и п а 1о йп1со ^ и е 1е х т р о т Ь а ега к 5а1ис1 с1е зи Ы)о, ^ и е
5ирегргос1исс16п", зе^йп зиз ракЬгаз, у с1е зи сЬз- с о т х п и а Ь а е п е1 Ьозрхга!, риез с1игапге е1 р о в ю р е -
со, ипа геес11с1бп с1е1 р г 1 т е г о , а1 ^ и е ЬаЬха апасЬс1о г а Ю п о Ь а Ь к п з и г ^ У о а1§ипо5 ре^иепо5 р г о Ы е т а з .

Тойоз е з ю з 1:ёгт1поз 1:!епеп еп с о т й п е1 е з а г Ьгтайоз р о г ип ргеЯ|о таз ипа га12. Ьоз ргеЯ)оз зоп ип1Йайез

Яие с о Ь с а т о з Йе1ап1:е йе ипа ра1аЬга рага Ь г т а г о1:га пиеуа. А^и^ и е п е з ипа Пз^а соп 1оз рге(1)оз т а з сотипез

еп езрапо!. Р|)а1:е еп 1оз е ] е т р 1 о з е 1п1:еп1а йейис1г сиа1 ез зи 31§п1Йсайо. Визса т а з е)'етр1оз.

• А - / 1М-: а п 6 п 1 т о , а п о г т а ! , 1птога1,1трге5еп1:аЫе • Р 0 5 ( Т ) - : ро5§иегга, ро51:ргойисс1бп, ро51:орега1:опо

• А М Т Е - : ап1:е5а1а, апгергоуеДо • Р К Е - : ргее1ес1ога1, рпе]и2§аг

• АМТ1-: ап1:1е51;ё1:1со, ап1:1йерог1:1уо • РЕ-: геейНаг; г е р о п е г

• А У Т О - : аи1:о§е51;|6п, а и 1 : о 1 | п а п а а а 6 п ; • 5ЕМ1-: 5 е т ! с и г у о , 5ет1р1апо

• В1- / В15-: Ы с о 1 о г ; ЫзаЬиеЬ • 5 и В - : 5иЬЙ1гес1;оп 5иЬе51:1таг

• С О М Т К А - : соп1:гайес1г; соп1:гаропег • БУРЕК-: 5ирегргойисс1бп, з и р е г р о п е г

• ЕХ-: ехсоти1§аг; ех т а п й о • 50ВР,Е-: зоЬгееШепйег; зоЬгезаНг

• 1МТЕК- / Е М Т К Е - : 1п1:егтей1о, е Ш г е а Д о • ТР1АМ5- /ТРА5-:1:гап51егепс1а,1;га5Ьогйайог

• М1ЛТ1-; ти11;|ргор1ейай, т и И с о Ь г • УЕТР^А-: и1ггатаппо, и11;гау1о1еп1:о

1ге1п1а у С1ПСО 35
^а. С о 1 о с о р 1 а с 1 о г а И а г е р г о ( ] и с 1 с 1 о е1 5 ! ^ и 1 е п е е ( е х ^ о с о п т а п с И а з я и е 1 т р 1 с 1 е п 1а 1 е с ( и г а

(Ле а 1 § и п а 5 р а 1 а Ь г а 5 . Е $ с г ! Ь е е п сас1а с а $ о циё рос1г1а р о п е г .

Е И а п д о ч ж ^ ез и п ЬаНе ц и е п а с 1 б еп 1о5 а г г а Ь а 1 е 5 с1е - . . ^ • . • - ^ с1игап1:е 1а р п т е г а т ! -

1:ас1 с1е1 51§1о рего ц и е Ь а 11е§ас1о а с о п у е Ш г з е еп ип з Г т Ь о Ь пас10па1.1а р а г е ] а Ьа11а е п 1 а -

2айа еп ип а т р И о езрас1о; П е н е ип г Л т о У1о1еп1;о, с о п с1ег1;о5 1 : о ц и е з с1е е г о 1 ; 1 з т о , 1о ц и е Ы 2 0 ц и е

ез1:иу|езе > с1игап1:е т и с Ь о 1:1етро' Ьопаегепзе. Ех-

ргеза е1 с 1 е з § а г г о у е1 с1езагга1§о с1е 1оз' . Еппцие 5ап1;оз •|5сёро1о ез сопз1бегабо е1

т а з 1пзр1габо аи1;ог б е 1 ; а п § 0 5 у ^ Р * е1 т е ] о г

1пс1|са е1 1 и § а г бе оп^еп бе сас1а § г и р о бе Ьа11е$ у § ё п е г о $ т и 5 1 с а 1 е 5 .

• г и т Ь а , Ьо1его, б а п г б п , соп§а

• согпбо, тапап|1:а, ]агапа

• 1:ап§о

• Ьо1его

{ г е т 1 а у 5 е ! 8
у р 1 е п 8 0 , 1 и е д о ех1
1еп1ол

Е $ с п Ь е е1 у е г Ь о е п 1а Г ' о г т а с о г г е с ^ а .

1. М е ^азИсНа ц и е по (ресИг, еНоз) регт150 рага !"итаг сиапбо е з й п еп т 1 саза.

2. У о сгео цие ез зозресЬозо цие (епсоп{гагзе, ё1) соп ]ас!п1:о ауег р о г 1а посЬе.

3. М о сгеаз цие (зепИг, уо) ипа сипоз1баб езрес1а1 р о г еза ре1Гси1а; р о б е т о з 1г а уег

сиа1ци1ег о1;га.

4. С а г т е п по ци1зо с1ес1г р о г циё (сИзсиЬг) соп Регпапбо. |

Б.Уа уео цие (езЮг, уозоггоз) ИатЬпеп1;оз.

6. Месез|1аЬа (ИаЫаг, уо) соп1;|§о бе ип азип1:о 1трог-

1;ап1:е.

7. Ти ат1§о 1и13 т е буо цие (сопзе^шг, ё1) ип Ьиеп

1:гаЬа]о.

8. Маб1е р1еп5а ц и е е1 а с и з а б о (зег) 1посеп1;е.

9. ^ М о заЬГаз ц и е (1епег, ё!) р г о Ы е т а з соп 1а Ь е Ы б а ? Риез ]

уа Иасе т и с И о 1;1етро.

10. ОНе а Ве§опа цие ( п е с е з Л о ^ уо) ИаЫаг соп е11а.

I I, Ез аег1:о цие (зег, ё1) т и у зепо, рего езо по З1§п№са цие (зег)

ез1:йр|бо.

12. Е1 т ё б 1 С О 1е р г о Ы Ы б (сотег, ё1) сЬосо1а1;е.

13. М о б|§а5 цие по 1:е (диегег, ё1) рогцие п о ез уегбаб.,

14.51еп1:о цие (/гзе, уозо1гоз) 1:ап ргоШо. (

15. Ребго 1п1;еп1;ага (11е§аг, ё/ т15то) а 1;1етро.

16. М о сгео цие (с!еЬег, 1й) зег1;ап биго соп е11а.

17. Ез т и у ргоЬаЫе цие (НаЬег) цие гере1:1г 1а р г и е Ь а .

18. ^Те §из1:агГа ц и е (заНг, позо1гоз) а сепаг ез1:а посЬе?

19. Е1 о1:го бГа з о п ё цие ип азез1по т е (регзе§и'1г) рог 1аз саНез.!

20.,;Мо 1:е рагесе гаго цие по (уо1уег, ё1) 1;обауГа?

21. • 1 т е 1а у е г б а б . ^ М о ез с1ег1:о ц и е оз (уег, уозоЫоз) ауег р о г 1а ^ а г б е ?

22. Еа у е г б а б ез цие ез т и у Мс|1 ц и е (ргос1иаг5е) а1§ипа г е а с с | б п циГт1са ре11§гоза.

23.5||у1а рге(|Г1б цие зи поу10 (Ютаг) 1а б е с 1 з | б п .

24. , ; 1 е соп1;а51;е а С а г т е п цие (сЬосаг, позо1гоз) соп о1:го сосНе а 1а е п 1 ; г а б а б е Мабпб?

25. Оезриёз бе 1о ц и е 1е б у о , з и р о п § о цие 1е ( р е б / > ; ё!) регббп.

А § г и р а 1а$ $1§и1еп1:е$ ехрге$10пе$ $ е § й п з е а ) и $ 1 е п а 1а г е 8 1 а I о а 1а г е 2 1 а II е х р 1 к а с 1 а 5

е п е ! и Ь г о с1е1 А 1 и т п о .

• цие сопз1:е • 1а с о п с 1 е п с 1 а бе • е1 с о п у е п с 1 т 1 е п 1 ; о бе • 1а з и § е г е п с ! а бе

• Иасе {аНа • 1а с о п у | с с | б п бе 1а е з р е г а п г а бе • 1а з е § и п б а б бе

• т а з уа1е • 1а р о 5 | Ы 1 | б а б бе • 1а ! т р г е з | б п бе • 1а сег1:е7а бе

• рага т Г • е1 п е з § о бе • 1а и1;!1|баб бе • е1 то1:1УО бе

• гезиНа • 1аз § а п а з бе ^ 1а с и 1 р а бе • 1а р г о Ь а Ы И б а б бе

• 1а е у 1 б е п с 1 а бе • 1а г а г б п бе • 1а по1;1С1а бе • 1а з о г р г е з а бе

1^ е1 р е 1 | § г о бе • 1а р г и е Ь а бе • /л'-:-- • 1а с о п у е п 1 е п с 1 а бе ^ 1а за1:1з!'асс1бп бе
гед1а 1 гед1а II

С о п $ ( г и у е Гга$е$ ( о т а г к Л о и п е 1 е т е п ( о (1е сас1а с о 1 и т п а . ,

1.1а ро51Ь|11с1ас1 с1е ц и е . . . паба ЬаЬГа с а т Ь | а с 1 о . . . 1а П е п а Ь а б е а1е§гГа.

2.1а сег1;е2а б е ц и е . . . 111с1ега б е пиеуо 1а5 с о з а з . . . 1а 1 ; г а п ц и | | | 2 б .

3.1а сопу|сс|бп б е цие... соШаЬа с о п ипа Ьиепа ат1§а... ^ие рго1е§ег1а.

4. Еа г а г б п б е цие... 1е Ь | а е г а п бапо... 1е 1:га]о Ь и е п о з гесиегбоз. ;

5.1а 5и§егепс1а бе цие... ЬаЬГа 5160 ё1... 1а е п 1 ' и г е с 1 б .

6.1а сопс1епс1а б е цие... зе 1о И и Ы е г а осиНабо... 1а Н е п а Ь а б е 1пци1е1иб.

С о т р 1 е 1 а 1а5 $ ' | § и ' | е п 1 е $ {'га$е$ с о п е1 л6\е\луо а р г о р 1 а с 1 о .

/ р а Ш б а п о 1. Е1 р е ц и е п о б е ц и е зиз рабгез 1о г е § а п а г а п , п о циегГа уо1уег а саза.

/ сопуепс|бо 2 . Е1 т 1 п 1 з 1 : г о бе Н а а е п б а ега бе ц и е зе г е б и ] е г а 1а 11з1а б е т о г о з о з еп 1и§аг б е ц и е

зе аитепгагап 1оз ! т р и е 5 1 : о з .
/ 1:етегозо

3. Мапзо!, п о ппиу бе ц и е е1 Иа11а2§о а г ц и е о 1 б § 1 с о з е а 1;ап 1 т р о г 1 ; а п 1 : е , р г е ! | е г е п о 61-


/ " соп5с1еп'(;е

уи1§аг1о р о г е1 т о т е п 1 ; о .
/ бес1б|бо

4. М и п а буо цие ез^аЬа а цие б з с а г у о М е г а бе пиеуо а саза з! с а т Ы а Ь а зи с о т -


/ • б15рие51;о
рог1;ат1еп1;о а§ге51уо.

5. Е1 ] е 1 е бе ц и е ацие1 с а т Ы о робГа епсагесег сопз1бегаЫетеп1;е е1 ргес10 Ста1 б е 1

р г о б и с Ь о , бес1б|б п о 1псогрогаг1о.

6. Е1 ]еЕе б е зесс1бп ез1;аЬа 1:о1;а1теп1:е а ргезеп1:аг зи б1пп1з1бп з1 п о з е а^епбГап зиз

ге1У1пб1сас1опез.

] о а я и т а у ] о а я и т е з с и с И а п е1 с о п 5 и 1 ( о п о 5еп11теп1:а1 с1е А т а п с 1 0 Р ё г е г , с1е ЯаА'ю Атог. 5\п 6е-


С1Г5е1о е1 и п о а1 о 1 г о , Н а п с1ес1сЛс1о Ь и з с а г ауиба у Ь а п 6\г\^\6о $епс1а$ с а г ^ а з а1 р г о § г а т а . Е з с п Ь е

я и ё р и е с 1 е п с1ес!г е п е М а з , ( е п ! е п с 1 о е п с и е п 1 : а 1а 5 1 § и 1 е п ( е 1 п Г о г т а с 1 6 п . О е з р и ё з , г е с 1 а с ( а 1а р о з ! Ы е

г е 8 р и е з 1 : а с1е1 р з к 6 1 о § о .

] о а 9 и 1 п а : 24 апоз, б е сотр1ех1бп ^ и е г 1 ; е , берог1;1з1:а. Ез 1п1;е1|§еп1;е, 1 П § е п 1 0 5 а у Ьаз1;ап1;е

с1П1са. Ез и п а Ь и е п а о г а б о г а , 1е е п с а п 1 а 1а р о 1 ё т 1 с а у 1а б 1 з с и з | б п . Е а з з е п 5 | Ы е г Г а з 1а р о ­

пеп пегу|оза у 1е б а ппис11Гз1та уег§йеп2а ехргезаг зиз зеп1;1т1еп1;оз, т и с Ь о т а з еп

рйЬИсо. 5и 1пберепбепс1а ез за§габа. Маб1е заЬе ц и е езсисИа ЯаёюАтог.

^оа^и^п: 23 апоз, бе1§або у т и у 1'г1о1его. Ез ип готап1;1со е т р е б е г п ! б о , ип р о с о 1пзе-

§иго у т и у •|:Гт1бо е п з и г е 1 а с | б п с о п 1аз т и ] е г е з . Е е §из1:ап 1оз Ь о 1 е г о з у 1аз ре1Гси1аз б е

а т о г Мипса о1у1ба 1аз 1 е с Ь а з 1трог1ап1:ез, у 1е §из1:а с е 1 е Ь г а г саба ипа бе е11аз. Ез т и у

бе1:а11|з1;а. О и 1 е г е сазагзе у сотраг1:1г з и у1ба с о п ] о а ц и 1 п а , р е г о 1о с1ег1:о ез ц и е зе б е -

рг1те т и с Ь о сиапбо е11а 1е б 1 с е ц и е е з и п резабо у 1е §г11:а е п риЬУсо. М о з е а1:геуе а

соп1езаг1е а]оаци1па ц и е езсисЬа ЯасИоАтог.

3 8 1 г е т { а у о с Н о
С о г Н д е 1о5 е г г о г е з я и е е п с и е п 1 г е 5 .

1. |;5|§иез 51п е п с о Ш г а г е1 П Ь г о ? , ^ п о з е г а ц и е Не 1о Н а з с1е]ас1о еп саза?

• М о , ез1:оу сопуепс1с1а с1е ц и е 1о 1;иу1ега И а с е ип га1:о.

2. О и б о ц и е 1:1епез ипа Ьиепа ехсиза рага 1о с1е Н о у

• Т е ] и г о ц и е 1а 1 ; е п § о . .

3. ] о г § е п о сгее ц и е 1о Ь е Ь е с Ь о р о г ауибаНо.

• М о ге ргеосирез, уо ЬаЫагё с о п ё1.

4. ^Мо ге рагесе гаго ц и е езгё гап а т а Ы е й Ш т а т е п г е ? М о зё, у о р1епзо ц и е ци!еге сопзе§и1г а1§о.

• | М о зеаз та1репзас1а, ти]ег!

5. | 5 о у 1псара2 с1е т о п г а г езге сасЬагго! |1аз 1пзггисс10пе5 п о с1|сеп с о т о зе На§а!

6. 5ироп§о ц и е езгёз т и е г 1 а с1е с а п з а п с 1 о , й е з р и ё з йе 1а п о с Ь е ц и е Наз разайо.

• 5Г, 1а у е г й а й ез ц и е Ье й о г т 1 й о ггез Ьогаз.

7. Ез т и у ргоЬаЫе ц и е з е Ьа е п ^ е г а й о р о г ]ау1еп у а т о з , ез^оу саз! з е § и г а йе ц и е з е 1о Ь а Й 1 с Ь о ё1.

8. ^ ^ и ё §гозего! Езга у1зго цие с о п §епге аз: п о зе р и е й а ЬаЫаг

9. М о т е Ьа й1сЬо ц и е песез1га е1 Й 1 п е г о , р е г о езгоу зе§ига.

10. М о сгео ц и е зеа гап с о т о Й1сез.

• ^ О и е п о сгеез ц и е з е а г а п й!Яс11? Риез уеп§а, Ь а г Ь гй.

С о т р 1 е й а 1о5 бШо^оз с о п !псЛса(1УО о $иЬ]ип1:1уо. Е п а 1 § и п о $ с а 5 0 5

а т Ь о 5 $ о п р о $ 1 Ы е $ .

I.

А ; Н е У1зго а Коза с о п А1Ьегго, езе " а т ! § о " й е 1а 1'аси1гай.

В: М о зеаз т а 1 а , 5оп1а, ц и е г е сопогсо.

Л : | Н о т Ь г е ! | М о т е Й1§аз ц и е п о (зег) зи поу1о!

В ; У о п о сгео ц и е 1о (зег)

А ; ^ О и е п о сгеез ц и е 1о (зег) ? Риез а т Г т е рагесе ц и е зГ.

2.

А: 5 о у 1псара2 йе Ьасег езге е]егс1С10, ^ т е ауийаз?

В:|Рог 0105, Ет|||о! ^ М о ге йаз сиепга йе ц и е (Насег) т а 1 1а г е з г а ? ^Сиапго ез 35 т е п о з 12?

А: []о, т е Ье еци1УОсайо! ^ О и ё раза?, ^ т е езгаз Н а т а п й о 1тЬёс|1?

В; Уо п о Ь е Й1сЬо ц и е ( з е ^ 1й) 1тЬёс||, рего...

3.

А: Расо п о сгее ц и е ('1г) а ЬаЬег ип ехрей1епге ге§и1айог еп 1а е т р г е з а , рего уо е1 о г г о йГа з е 1о

оГ а и п о з йе1 31пй!саго.

В : ^Ои1егез йес1г ц и е п о з уап а есЬаг а гойоз? . .

А ; М о , у о п о р1епзо ц и е п о з (/г) а йезрей1г а гойоз, рего зГа и п о з сиапгоз.

Е з с Н Ь е е1 у е г Ь о е п 1а С о г т а а(1есиас1а р а г а с о т р 1 е ( а г е $ ( е с11а1о§о еп1:ге с1о$ а т 1 § а $ .

А : М о с г е а з ц и е (зег.уо) гопга,уа з ё ц и е (репзаг, гй) ц и е (рег(]ег,уо) е1г1ет-

ро 1пгепгапйо сатЬ|аг зи т а п е г а йе зег

В ; ^Рего п о ге йаз сиепга й е ц и е (зег, ё) азГ у ц и е п о (ЬаЬег) пайа цие Ьасег?

А : М о риейо с о т р г е п й е г цие т е (с1еог, 1й) езо.

В; ^Сие по риейез с о т р г е п й е г ц и е г е (с]еаг, уо) езо? М | г а , у а п! т е асиегйо йе сиапйо 1о ( с о п о с е г ;

1й) у З1етрге Й1се5 цие п о (зег, ё1) 1о цие рагесе, цие еп е1 Ъ п й о ге (диегег, ё1)

т и с Ь о ; рего ^по сгеез ц и е еза п о (зег) т а п е г а йе йетозггаНо? ^Те Ьаз о1у1йайо й е 1о

цие г е Ы 2 0 е1 о г г о йГа? Е а у е г й а й , п о зё с о т о 1о (а§иап1аг, Пл)

А ; У о п о г е Ь е й1сЬо ц и е ( р о г г о г з е , ёО т а 1 сопт1§о.

В: М о Ьасе Еа1га; й е г о й а з Е о г т а з , уа Ье п о г а й о цие п о ( д и е г е ? ; 1и) с о п г а г т е пайа.

А : Рогцие З1етрге т е й1сез цие п о (зег, уо) 1Й1ога у ц и е (соПаг, уо) соп ё1.

В; Рогцие ез уегйай.

А ; М1га, с г е о ц и е ез т е ] о г ц и е (с^е^а^, позо1газ) е1 г е т а .

1 г е ш ! а у п и е у е 3 9
С о т р 1 е 1 а е1 $1§и1еп(е <:ех(о, (]е1 я и е 8о1о * е с 1 а т о 5 у е г Ь о а у е х р г е з ю п е з я и е п о

р и е ( 1 е $ т о с Л Л с а г .

Ез а з о т Ь г о з о 1о цие Е1 о1;го

ЙГа, р о г р п т е г а мет еп т ! У1с1а, т е с11 с и е п 1 а йе цие т 1 т е ] о г ат1§о

] а т а з НиЫега сгеГйо цие

Рог ип т о т е п г о й и й ё цие

аипцие ез уегйай цие

рего, ^асазо по Ьау т и с Ь а §еп1;е цие Й1се цие

? М о зё циё

М е то1ез1:а ип р о с о цие

51п е т Ь а г § о , ^по ез тагау|11о50 цие

^ ) ^51 о дые?

1. ^ 5 а Ь е з з/ / цие ез1;а 1 ; г а Ь а ] а п й о еп ипа сотрапГа аегеа? М е 1о й 1 ] о зи р п т о .

2. М о зё 31 / цие 1'ита, р е г о зи гора Ьие1е цие арез1:а.

3. |Апйа! М о з а Ь Г а 5/ / цие ЬиЫега1з уиеНо уа.

4. М1 т а й г е айп по заЬе з/ / цие Ье зизрепй1Йо, рего зе§иго цие т ! Ь е г т а п о зе 1о Й 1 с е .

; 5. А й п по зё з; / цие Ье зизрепй1Йо, рего т е еп1;егагё р г о Ш о . ^

6. М о зё з/ / цие зе то1ез1;6, р е г о по т е 1трог(;а.

7. ^Мо заЬез з/ / цие уа а гагйаг т и с Ь о ? Ез цие 1:еп§о рг1за.

8. С и а п й о зера з! / цие Ьа регй1йо 1а т е ] о г орог1;ип1Йай йе зи у1йа, у а

зе аггереп1;1га, у а .

9. Май1е заЬе з/ / цие уа а о с и г п г о по, рего г о й о з езгап репй1епгез.

10. М о заЬГатоз з/ / цие йогтГа еп саза йе Ап§е1а, р е г о поз ехггагтаЬа

цие пипса соп^езгага а1 г е 1 ё 1 о п о р о г 1а посЬе.

Ь е е 1а $1§и1еп1:е по11с1а.

М и е г е с 1 е и п в а г Ъ е п а г о

А ^ а р г ю ЗапсЬех, у1§11ап1е (1е С1бп с1е 1а уес1па с1е 1о8 БапсЬех,


1а е т р г е з а Р А 5 Т А С А Ы 5. А . , я и е Й8§аЬа - с о т о ега зи с о з -
т и п б ауег (газ зег §о1реа(1о р о г т т Ь г е - а ггауёз <1е 1а т х г Ш а ё е
зи езроза с о п и п оЬ^еЮ с о п т п - 1а р и е П а , Ьасе зозресЬаг а 1а р о -
с1еп1:е. А п 5 е 1 т а Рёгег, я и е аз1 зе Исха я и е А п 8 е 1 т а п о езгаЬа 8о1а.
1 1 а т а 1а р г е з и ш а Ьот1С1<1а, сИсе Ь а р а г е ) а ега сопос1с1а р о г зиз
я и е зи т а г 1 ( 1 о ге^гезб а саза с о п с о п 8 1 а ш е 8 ре1еа8, зиз а с и з а с 1 0 -
6 Ьогаз с1е аше1ас1бп, р о г 1о я и е пез с1е ас1икег1о у зиз а т е п а х а з
р е п з б я и е зе ( г а г а Ь а с1е и п 1а- т и Ш а з , ЬесЬоз яие А п 8 е 1 т а
с1гбп. 5 ш е т Ь а г д о , 1а (1ес1ага- П1е§а.

Д [ » В с и а г е п 1 а
1а роМс1а На ю т а й о с1ес1агас1бп а А п 5 е 1 т а Р ё г е г у а 1а уес1па йе1 йехсапзШо. С о т р 1 е 1 а 1а5 ^ а з е з .

А п 5 е 1 т а Ь а у е с 1 п а

Азедига цие... Азе^ига цие...

М о азе^ига цие... М о азе^ига цие..

М1е§а цие... Ы1е§а цие...

М о П1е§а ц и е . . . М о п1е§а цие...

М о 1§пога цие... М о !§пога цие...

1п51з1:е е п цие... 1пз151е е п цие...

5 о п у а п о з 1о5 у е г Ь о з я и е е п Г ' о г т а а Я г т а * 1 У а с а т Ы а п 5 и $1§п1Лсас1о 5 е § й п у а у а п

$е§и!с1о5 с1е т ( 1 к а 1 1 у о о 5 и Ь ) и п 1 1 у о . Р ! е п $ а е п 1а$ с11Гегепс!а5 я ^ ^ е х 1 $ 1 е п еп1:ге

е$1:о5 р а г е $ с1е Г г а з е з .

• М е Ь а с11сЬо ц и е ез1;иуо е п с а з а .

• М е Ьа с1|сЬо ц и е ез1:иу1ега е п с а з а .

• 1е г е с о г й ё ц и е у о с о § е п ' а е1 а и г о Ь й з б е 1аз с 1 п с о .

• 1е г е с о г б ё ц и е с о § 1 е г а е1 аи1:оЬйз б е 1а5 с 1 п с о .

• 5|п1;1б ц и е а1§о 1е р а з а Ь а р о г е1 Ь г а г о .

• 5|п1;16 ц и е 1е р а з а г а а1§о т а 1 о .

• МисЬаз у е с е з , 1оз Ь у о з зиропеп ц и е е з 1а о Ы | § а с : б п б е 1оз р а б г е з баг1е5 б 1 п е г о рага зиз б|уегз10пез.

МисЬаз уесез, и п р е ц и е п о еггог зиропе ц и е Ьауа ц и е г е р е й г г о б о бе пиеуо.

• Репзб ц и е соп1:аг 1о з и с е б | б о е г а 1о т е ] О Г р а г а 1:обоз.

• Репзб ц и е ( и е г а ] о з ё ци1еп сопгага 1о 5 и с е б 1 б о . '

• Р о г -[и а с Ш и б , е п ^ е п б о цие Ьоу е з й з сапзабо.

• Р о г 1а р а Н г а ц и е 1;е Ь а з б а б о согпепбо, епИепбо ц и е Ь о у ез^ёз сапзабо.

• Еоз с о п у е п с Г б е ц и е а ц и е Н о п о е г а геа1теп1:е ип ргоЫета.

• 1 о з с о п у е п с Г б е ц и е зе о1у|багап бе1 р г о Ы е т а .

• Ме г е т о цие Ь е т о з 11е§або б е т а з 1 а б о 1:агбе.

• Т е т о цие Ьауатоз 11е§або б е т а з 1 а б о 1:агбе.

А Н о г а , с о т р 1 е ( а е1 51§и1еп1:е е з я и е т а с о п 1пс11са1:1уо о 5 и Ь | и п ( ! у о .

соШаг о сотип1саг а1§о


с1ес1г •
реб1п т а п б а г асопзе]аг

с о т и п 1 с а г а о1;га р е г з о п а а1§о ц и е Ьа о 1 у ! б а б о о цие риебе Ь а Ь е г о 1 у | б а б о ...


г е с о г с 1 а г , 1п5|5(1г, гере(:!г
с о т и п 1 с а г а о1:га р е г з о п а и п а о г б е п , с о п з е ] о , е1:с., е х р г е з а б о с о п ап1:епопбаб ,

1атеп1аг
$еп(!г
п о г а г Яз1сатеп1:е

1тр11саг;1;гаег с о п з 1 § о (зи]е1;о п о регзопа!)


$ и р о п е г
Ьасег и п а Ь|рб1:ез13,1та§1паг (зи]е1;о регзопа!)

сгеепгепег и п а 1беа и о р 1 п 1 6 п
р е п з а г .
г о т а г !а б е с 1 з ! 6 п б е ц и е а!§и1еп Ь а § а а1§о

рагесег 1б§1со, п о г т а ! , г а ю п а Ы е
еп(еп(]ег, с о т р г е п < 1 е г
по1:аг б а г з е сиепга

бетозггаг
с о п у е п с е г с1е
тШг е п о1:га р е г з о п а рага цие аДйе б е и п а бе1;егт1паба тапега

* е т е г гепег т1ебо

( е т е г з е з о з р е с Ь а г а ! § о пе§а1:1У0

с и а г е Ш а у и п а
41
Е 5 с г 1 Ь е е1 у е г Ь о е п 1а Г о г п п а с о г г е с ^ а .

1. М а с 1 а т а з уег1о, е Ш е п б Г ц и е (ЬаЬег уепИо, ё1) а соЬгаг 1а 6 е и с 1 а .

2 . М о з Ь а сПсЬо ц и е уа п о (зороПаг, ё1) 5е§и1г § и а г с 1 а п с ] о е1 з е с г е г о .

3. Р|епза ц и е (езгаг, позоггоз) 1осоз, р е г о е з е11а 1а ц и е п о Ьа геПех1опас1о

1о 5и11С1еп1:е.

4. М е г е т о ц и е 1а с1ес1з16п уа (ЬаЬег з/с/о й т о й о ) у ц и е п о (ЬаЬег)

пайа ц и е Ьасег

5. Б и р о п е т о з цие поз 1о (с1еаг, еНоз) е1 1ипе5, а Ш е з с1е е т р е г а г а 1;гаЬа]аг

6. С о т р г е п б о ц и е 1;е (соз1аг) 1;отаг е з а с1ес1з16п, р е г о йеЬез ЬасегЬ.

7. Н а репзайо ц и е (зег) позо1;го5 ци1епе5 аз1з1:ато5 а 1а с е г е т о п 1 а .

8. • | с е ц и е ( е з р е г о / ; Гц) ациГ Ьаз^а ц и е уеп§а. •

9. М е гесогйб ц и е (1епег, уо) си1с]айо з1 у 1 а ] а Ь а зо1а й е посЬе.

10. БепгГа ц и е 1аз р1егпаз зе т е (с]огт1г)

11. Т е т о ц и е ез1:е п и е у о й13§из1:о 1е (ргоуосаг) и п а йергез1бп.

1 2 . Е1 т ё Й 1 с о 1о с о п у е п с 1 б й е ц и е (ёе]аг) йе Ситаг

13. Р|епзо ц и е а111па1 т е (сотргаг) е1 а р а г 1 : а т е п 1 : о йе1 сеп1:го еп 1и§аг й е 1

р130 й е 1аз а ^ и е г а з .

14.51еп1:о ц и е п о ( Ь с Ь е г соп5е§(лйо, ё / ) е11;гаЬа]о.

15. $и М а й е рго^ёз1опа1|йай Ьа з и р и е з ^ о ц и е 1а с о т р а п Г а (регёег) т а з йе 300.000 € .

Соппр1е1:а 1а5 $1§и1еп1е5 Гга$е$.

1. С и а п й о г о т ё ациеНа ЬеЫйа а1ис1п6§епа рагесГа с о т о з1 (ез1аг, уо)

Погапйо еп е1 а1ге.

2. М е рагесе ц и е (1г а сеггаг) у а , азГ ц и е 1Й 1;егт1папйо.

3 . ^Те р а г е с е ц и е з и ез1;айо апГт1со п о (зег) то1;1уо зи1"|С1еп1;е й е ргео-

сирас1бп? - :

4. М о т е рагесе ц и е (ёеЬег, позогюз) йес1Й1г1о з1п ез1:аг е11а Йе1ап1:е.

5. Ее рагес|6 сопуеп1еп1;е ц и е г о й о з (соп1пЬи1г, еНоз) с о п з и з 1Йеа5 а 1а т е ] о г а

йе 1а е т р г е з а .

6. ^Те р а г е с е ц и е (^тНаг, по5о1гоз)

г а т Ы ё п а Рере, а резаг й е 1о 5 а г с а 5 г 1 с о ц и е ез?

7. Рагесе ц и е е1 е х а т е п п о (зег)

гап ехЬаизг^уо с о т о зе г е т Г а п .

8. Ез и п а з е п з а с | 6 п т и у сипоза р о г ц и е рагесе ц и е (ез-

1аг, 1й) йезНгапйоге р о г ипа

репй|епге т и у ргопипс1айа.

9. ^ 0 з рагесе п о г т а ! ц и е (Неуаг, позоггаз)

гойа 1а г а г й е рага Ьасег ип раг

йе е]егс1с1оз? А з Г п о у а т о з а г е г т ! п а г еп !а у 1 й а .

10. ^ Н а з у1зго й1г1татепге а Раг1та? ^ М о ге рагесе ц и е

(ез1аг) т и с Ь о т а з ап1тайа?

42 с и а г е Ш а у й о з
Ь е е е1 $ ! § и 1 е п ( е Г г а § т е п ( о с1е СиепЮз рага }и§аг, бе С ! а п п ! К о с 1 а п .

- У а п о хе Пепе геяреш а 1о5 Рап- - ^ О и ё яшеге "аяш"'?


Леек соп(1еп 1а саЬеха (1еЬа]о (1е 1аз за-
1а5та8. —Орхего с1ес1г е п ез^е р1апега. Ьапаз.
- 5 е Ьа регсЬёо 1а (е. Н а у я и е е т 1 § г а г , тагсЬагзе... - ^ ^ и ё шагауШа!
- Н а у яие Ьасег а1§о. - С 1 а г о , рага а 1о ше^ог асаЬаг е п - Р е г о ,;8ега уег<1ас1?
- У а т о я а уег, ^яиё? 1Ш р1апе1а ЬаЫгаёо й п к а ш е ш е р о г - М е 1о Ьа сЬсЬо - ( к ) о е1 у1е)о
А1§;ипо ргориво Ьасег и п а т а г - тозсаз у тозяшЮз. { а Ш а з ш а - и п 1пску1с1ио я и е п и п с а
сЬа (1е рго1:е51а. Оиго 5и§1п6 Ьасег -N0 8епог: с о п о х с о е1 р1апе1:а сксе т е п й г а з .
50паг а1 т 1 8 т о 4 1 е т р о 1;ос1а8 1а8 аёесиаёо. - | А уо1аг! ; А уогаг! - § г к а г о п бе

с а т р а п а з с1е1 р1апе1а, с о п 1о я и е р о г - , Е 1 п о т Ь г е ! ;Е1 ш и с Ь о з 1ас1оз.


1о т е п о з п о ЬаЬп'ап <1е]а(1о ё о г т и потЬге! - ^ О и ё ее 1о я и е Ьау я и е уо1аг?
й-апяш1о8 а 1о8 Ьоп1апо8. -5е Пата - О ш е п езгё (1е асиегс1о е п е п и -
Р о г й к х т о Ю т о 1а ра1аЬга е1 р1апе1а §гаг а1 р1апе1:а Т1егга я и е а§11:е и п
(шизтя т а з лае^о у т а з 8аЬю. Т1егга. ^Ьо Ьогс1е с1е 1а заЬапа. Езрегас! я и е 08
- З е п о г а з у зепогез -сЬ^о т 1 е п - уехз, а111 а Ь а - сиепге: и п о , с1о8, ггез... сиагеШа...
ааз зе созха и п с1ез§агг6п е п 1а У1е]а ) о , езе р и ш н о с и а г е ш а ш И . . . сиагеШа ш Ш о п е з . . .
заЬапа-, я и е п ё о з а т 1 § 0 8 , п о Ь а у <1е 1и2 а х и к Е з ,;Нау а1§;ипо е п соШга? Е1по, (1оз...
пас1а яие Ьасег. У а п и п с а р о с к е т о з аяиеЕ 5ё Е ш о п с е з 1а ш т е п з а т а у о п ' а езса
азиз1аг а 1о8 Ьоп1апо8. 5 е Ьап асоз- рог ипа с1е асиегс1о: п о 8 т а г с Ь а т о з .
т т Ь г а с 1 о а пие81го8 гиЫоз, зе за- регзопа - ^ 5 е у а п ш п Ы ё п 1о8 яие п о ез-
Ьеп 1:ос1о8 пиезо-оз г ш с о з , п о 1 о 8 1 т - зе^ига у с к § п а <1е с о п й а п х а я и е е п гап с1е асиегс1о?
ргезюпап пиезггаз ргосезюпез. N0, 1а Т1егга ухуеп т Ш о п е з с1е п1по5 - Н а ш г а к п е Ш е : 1а т т о п ' а <1еЬе
уа п о Ьау п а ё а я и е Ьасег... а я ш . я и е с о п 8о1о о к а 1о8 ЕаШазтаз е з - 8е§;и1г а 1а т а у о п а .

1 . ^Сиа1 ез 1а ;ез13 цие йеЯепйе е1 У1е]о к ш а з т а ?


1

2 . ^Оиё а г ^ и т е п ю з о гагопез айисе рага йе^епйег еза 1;ез13?

^ Е 5 с Н Ь е и п а с а г ^ а е п 1а я и е е х р о п § а 5 1о5 а г ^ и т е п ^ о з Ь а 5 ! с о $ р а г а с о п у е п с е г а 5 и 1 е с ( о г

а с е г с а с1е и п о ё е е $ ( 0 5 1:еппа$.

- Сопци151;аг а и п а р е г з о п а рага 1п1с1аг и п а г е 1 а с 1 6 п .

- Сопуепсег а ипа т и ] е г п с а с1е ц и е п о з е с о т р г е ип аЬп§о с1е р1е1ез рага 1а (\е$1а ёе МосИеу1е]а.

- Сопзе§и1г цие е1 с И г е й о г с1е и п а р е ц и е п а е т р г е з а Не с1ё и п етр1ео.

- Регзиа61г а ип т Ш о п а п о рага ц и е еп1ге§ие 1а т Н а й й е з и сИпего а и п а саиза ]из1а.

^ С о т р 1 е 1 а 1а$ Г г а з е з с о п 1о5 у е г Ь о з я ^ е 1:е с 1 а т о $ 1 е п 1 е п ( ] о е п с и е п г а я и е 1 е з о Ь г а г а п с т с о .

1. N 0 т е рагесе Ьиепо ц и е и п п1по 1аг\1о сПпего рага з и з §аз1:оз.


• зирегаг

• а1Ьег§аг 2. 1о Ьап риезго е п сиагепгепа рогцие ипа епГегтейай Ьаз1:ап1;е соп1а§10за.

• зиСпг
3. Ти асИгий риейе т и с Ь о з р г о Ы е т а з а гойоз, азГ ц и е т а з уа1е ц и е сатЫез.
• соЬгаг

4. Езге т а п и з с п г о г о й о е1 з а Ь е г а з г г о п 6 т ! с о й е 1 31§1о XV.


• сопгепег

• райесег 5. С г е о цие е^еЛо 1о ц и е 1е й у 1 з г е , р о г ц и е у а п о Ь а уие1го а 1пгепгаг1о.

^ айоргаг
6. Сгас1а5 а зи г е п а а й а й сопз1§и16 гойаз 1аз Ь а г г е г а з ц и е 1е Ь а Ь Г а п риезго.

• сопгаг соп •

7.]ау|ег 1троггапс1а Ьазга сопуегг1Гзе е п 1тргезс1пй|Ые йепгго й е зи е т р г е з а .


• е]егсег

• асаггеаг 8. N 0 зё р о г ц и ё е з а асг1гий Ье1|§егапге заЫепйо ц и е е з ё1 ц и 1 е п т а з

• зигг1Г
г1епе ц и е регйег

• азит1Г
9. С и а п й о 1о е з г а з разапйо т а 1 , 1о т а з 1троггапге ез е1 а р о у о й е 1оз г и у о з .
• й е з е т р е п а г

• §02аг й е 10. ^Сгее изгей ц и е езга ргерагайо рага езге саг§о йепгго й е ипа §гап т и 1 -

• Й1зропег й е г1пас1опа1 с о т о езга?

с и а г е п 1 а у 1гев
^ ) С о п 5 ( г и у е Г г а з е з с о п 1о5 у е г Ь о 5 я и е к е И а п 5 о Ь г а с 1 о е п е1 е ] е г с 1 с 1 0 18 у е з ^ а з с т с о р а 1 а Ь г а $ .

• езрегапга • с1есерс16п • 1пЯиепс1а • гезропзаЫПбас! • ргм1е§105

I.

2.

3.

4.

5.

^ ) Т е п е п п о з а я и Г и п а з Г^газез с о т р 1 е 1 а 5 , р е г о , е п 1а т а у о п а с1е 1 о 5 с а з о з , р г е 8 е п 1 : а п

и п у е г Ь о т а с 1 е с и а с 1 о . 2$ег1аз с а р а г (Ле $ и 8 ^ к и 1 г 1 о р о г е1 у е г Ь о с о г г е с 1 : о ?

1. М а п а п а 11е§агё ип росо 1агс1е рогцие 1еп§о ц и е 1г а1 т ё с И с о а ц и е

т е ехр1с1а и п уо1ап1е р а г а е1 с 1 е г т а 1 : 6 1 о § о .

2. Еп зи й Ш т о ПЬго 1пс1иуе ип р о е т а ц и е 1огти16 рага зи т а й г е .

3 . 5 1 е т р г е з е Ь а с1|сЬо ц и е е1 Ь о т Ь г е е з е1 й п 1 с о ап1та1 ц и е с а и з а е1

т 1 з т о еггог уапаз уесез.

4. • | Ь и ] а г е з а1§о т а з ц и е 1га2аг 1Гпеаз е п и п р а р е 1 , ^ з а Ь е з ?

5 . Ап1:ез й е а р а § а г 1аз уе1аз, с о т р о п ип йезео.

6. Рага ех1:епйегте е1 с е г И ^ с а й о йе1 с и г з о т е р1йеп о1гоз 30 € .

|Тепйгап сага!

7. Еп ацие! ! и § а г 1пЬ6зр11:о, а т а з о ипа §гап ат1з1:ай с о п о1:го с Ы с о ц и е ез1:аЬа е п

зи