Вы находитесь на странице: 1из 154

М У Е У А Е ^ 1 С 1 6 N

С и а ё е г п о ё е Е ]егс1сю8
з р а п о ! Ц е п д и а [ З х 1 г а п ] е г а
4

А М Д У А й
4 Г

и\уе\г

СооЫша^ога ^е11^1те1 Зирегюг


М.'']еш5 Тоггеш АЬагет:
АШогаз
Апа Ыапсо Сапакв
М/ Сагтеп Вегпапс1е% Ьбрех
М.""]еш5 Тоггет АЬагет.

Соп 1а со1аЪогас16п <1е


Ап^ек^ А1уаге% МаПтег

IVI,''
АЬСА1А Д М А У А О
Еяи1ро с1е 1а ип|уег51с1ас! с]е А1са1а
•|гесс16п: М.^ Ап§е1е5 А к а г е г Маг1 :те2

Рго§гатас|6п у е 5 ^ и е т а 5 §гата1:1са1е5: М.^ Ап §е1е5 А к а г е г Маг1:1пе2


А п а В1апсо Сапа1е5
М.* ^е5й5 Тоггепз А1уаге2

СоогсЛпас16п 6е\: М.^ ]е5й5 Тоггепз А к а г е г

А и ю г а з г А п а В1апсо Сапа1е5
М.* С а г т е п Регпапс1е2 16ре2
М.^ ]е5й5 Тоггеп5 А1уаге2
С о п 1а со1аЬогас|6п с1е М.^ Ап §е1е5 А|уаге2 Маг1:те2

3." ес1ю6п: 2007

© Ое! сехю: Сиг50$ 1п1:егпас10па1е5 5.1. (АкаПп^иа 5. Р.. I.), с1е 1а ип|уег51с1ас1 с1е А1са1а, 2001
© О е 1о5 с1|Ьи)05 у §гаЛсо5: Сгиро Дпауа, 5. А., 2001
© О е е з и е(Лс|6п: Сгиро Апауа, 5.А., 2001 ,]иап 1§пас10 1иса с1еТепа, 15 - 28027 Мас1пс1

Оербзко 1е2а1: М-50.346-2006


15ВМ: 978-84-667-6372-1
Рг1т;ес1 1п $рат
1ппрпте: Ниепаз I. С , 5. А .

Е^и^ро ес1|1:ог1а1
Ес1|С1бп: М11а§го5 Вос1аз, 5оп1а бе Ребго
11и5Ггас1бп: Е1 СапсЬо (Тотаз Н1]о^о5ё 2а20 у А1Ьег1:о Р|еги2)
СиЬ|ег1а5:Та11ег ип1Уег5о: М. А . РасИесо,]. Зеггапо
Маяие1:ас1бп: Ап§е1 Сиеггего у 1и15 Маг1а ВПЬао
Соггесс16п: С о п з и е Ь Ое1§ас1о, СагоПпа Рпаз, Е51:Иег Сагс1а, Маке I7^и^е^с^о
Ес]|С1бп §гаЯса: Мипа Соп2а1е2

Росо§га1^1а5:АгсН|УО Апауа (Вое, О.; СНатего, ^.; 1е1Уа, А.; Мипог, ]. С ; Ог1;е§а, А.; Кес1опс1о, С ; Згее!, М.;У|2иесе, Е.;
2иа20, Н.); Вгек^еИ, С1аи5; Роюсеса 9 x 1 2 ; Рг15та; Зсоск РИошз

1а5 п о г т а з оподгаЛсаз 5е§и1с1а5 еп е51:е ИЬго з о п 1а5 е51:аЫес1с1а5 р о г 1а Яеа1 Аса6егг\'\а Е5рапо1а еп зи й к | т а
ес1|С1бп бе 1а Опо§га(1а, бе\о 1 9 9 9 .

- П -
1п$1|1и1о
Сегуап1е5
Е5»е Мё(о<1о 56 На геайгаао йе асиегс1о соп е1 Р1ап Сигпси1аг с1е1 1п5(1<и(о Сегуап(е5, еп у1Иис1 с1е1 Сопуепю 5и5сг14о е1 14 ае |ипю ае 2001.
Ьа тагса ае1 1п5и(и(о Сегуап(е5 у 5и 1о§;оиро 50п ргор1е<1аа ехс1и5!уа ае1 1п5Ши(о Сегуап(е5.
НезегуайоБ (ойоз 1о5 сIе^ес^103. Е1 соп1еп1с1о йе ез1а оЬга ез1а рго{едйо рог 1а 1еу, рие ез(аЫесе репаз с1е рг1з16п у/о тиКаз, айетаз йе 1аз
соггезропсЛеШез 1пс1етпиас10пез рог йапоз у рег)и1с103, рага ди1епез гергос1и]егеп, р1ад1агеп, Ыз4г1Ьиуегеп о сотип1сагеп риЬИсатеШе, еп
(ойо о еп раПе, ипа оЬга 111егаг1а, агКзИса о С1еп1|(1са, о зи 1гапз?огтас16п, 1п1егрге1ас16п о е]есис16п аПГзИса (1]ас1а еп сиа1ди1ег Про йе зорог-
1е о сотупюайа а 1гауёз с1е сиа1ди1ег тесЛо, з1п 1а ргесерПуа аи1ог12ас16п.
Р К Е З Е Ы Т А С Ю Ы

Езк тё1:ос1о ех ргос1исш с1е 1а 1аЬог с1е ип еяи1ро с1е Нп§и1з1а5 у рго^езогех с1е езрапо!
сото 1еп2иа ехггап]ега бе 1а ип1уег$1с1ас1 бе А1са1а, е1аЬога<^о у риезш еп ргасиса с1игапге
апоз соп пиезшоз а1итпо5. Кеип1то5, еп е1 соп|'ип1:о бе НЬгоз, ^ие соп51:1шуе е1 тёгос^о
Б у е ы а , 1оз та(;ег1а1ез яие Нетоз с1|зепас1о рага 1а епзепапга с1е пиезгга 1еп§иа, с]ез^е е1
М1уе1 1п1с1а1 Наз1а е1 М|уе1 5ирег1ог. Соп е11о, ропетоз а с11зроз1с1бп с1е сос1оз 1оз рго^езо-
гез у езшсИашез с^е езрапо! сото зе§ипс1а !еп2иа ипоз та1:ег1а!ез у ипа ехрег1епс1а яие
поз Ьап з1с1о с1е §гап иг1!1с1ас1 соп пиез1гоз а1итпоз, соп !а сопйапга с1е яие риес!ап ргез-
гаНез гатЫёп а е!!оз ип Ьиеп зегу1с1о.
Рага е! с]е5агго!!о с1е1 тё1:ос1о Ьетоз раг1:1с]о с)е ипа рго§гатас|6п с1ега11ас1а рага 1ос]оз
!оз п1уе!ез, яие зе !1а 1с1о е!аЬогапс1о си1с1ас1озатет;е а! !1Но с1е пиезша ехрег1епс1а с]осеп-
1е у с1е !а5 1пуез1:12ас1опез яие, еп езге сатро, !1ето5 !1еуас1о а саЬо еп пиез1:го сепгго.
Е! тёго^о 5иЕМА ез1а 1пзсг11о еп !а5 сЛгестсез 2епега!ез с1е1 !пз111;иш Сегуашез, у рог
е!1о оЬ1;иуо е! гесопос1т1еп1:о с1е езса 1пз1:1шс|6п еп зи тотепш. 51п етЬаг§о, ^езриёз зе
риЬ!1с6 е! Магсо сотйп еитрео с1е ге{егепаа рага 1а еп$епап2а I аргеп<Ига\е с/е /еп^иоз (МСЕК),
у !аз сЛгес1:г1се5 еигореаз Ьап сатЫа^о. Ое 1оз 4 П|уе!е5 1П1с1а!ез зе 11а ра5ас]о а 6 п1уе1е5
Ьазкоз (А!,А2, В!, В2, С! у С2). Рог е1!о, 1оз п|уе!ез с1е З у е м а зе Нап 2^бгрxлйо а !оз ез1а-
Ь!ес1с1оз рог е1 Магсо.
Е! Сиас1егпо с1е Е|егс1с1оз с1е Б ы е м а А, цие соггезропс1е а! сиагю п1уе! с1е1 тё1:ос1о, зе
\^2^ сопсеЫс)о сото ип та1ег1а! сотр1етет;аг10 рага !а с!а5е,уа ^ие о^есе а! рго^езог у
а! езгис]|ат;е е]егс1с1оз у ас11у1с1ас1ез ^ие риеаеп с1езагго!!агзе еп е! аи!а о сопз1:1ш1г сагеа
рага саза.
Езга сЛу1с!|с!о еп 10 !есс1опез еп !аз ^ие зе 1:гаЬа]'ап 1оз т1зтоз соп1:еп1с1оз бе\о с!е1
А!итпо, Ыеп сото ге(иег2о с1е !о аргепс11с1о еп с1азе о Ыеп сото атр!|ас16п с!е !аз сиез-
иопез 1га1ас1аз.
1оз е|егс1с1оз ргориезгоз зе 1п1;е§гап, сиапс1о зе соп51с]ега песе5аг1о, соп ип 1сопо еп
е! иЪго бе\!итпо. Еп е1 ИЬго бе\г зе гесот1епс1а яиё е)егс1с1оз риеаеп с]езагго-
!1агзе еп с!азе.
Е! Сиас1егпо бе Е]егс1с1оз р1ап1;еа сНуегзаз ас1:|у1с1ас1ез,)ие203 у раза1:1етро5 соп 1оз яие
зе риейе аргепс)ег у ргас1:1саг е1 езрапо! с1е ^огта атепа у с11уег(1с1а. С1еггап е! ИЬго 1а5
зо!ис1опез а 1:ос1оз !оз е|егс1с1оз.
Р а г а е ] г г г р е 2 а г

С о т р 1 е ( а 1а5 51§и1еп1е$ Т г а з е з с о п рог о рага.


1. 5|етрге |Ьа а 1о5 соп§гезо5 с1е зи езреааЫас! атрПаг 1оз сопос1т1еп1:оз с1е 1а саггега.
2. Т1епез рие с о т р г а г ипа 1атрага 1а 11аЫ1:ас16п с1е 1оз п!поз.
3. Н е 1с1о а с а т Ы а г е1 ро1о го|о ип рап1:а16п рогрие 1о песезИю т а з .
4. Теп§о т и с М о рие ргерагаг е1 у!а]е с1е1 рг6х1то бе з е т а п а .
5. А1 (1па\е уепс116 е1 ге1о] 21 еигоз, т и с Ь о т е п о з бе зи уа1ог геа1.
6 позо1:гоз 1о т а з 1трог1:ап1:е аЬога ез рие "Ье гесирегез ргоп1;о.
7. М о саЬеп т и с Ь о з а1итпо5 еп ез^а с1а5е 1о §гапс1е рие ез. Е з й т и у т а 1 б1з1;пЬи1ба.
8. 1о Ье ЬесЬо е11а, рогрие т е Ьа сопуепс1с1о.
9. ипа 1:ог1:||1а 1'гапсеза зо1о зе песез|1:ап Ьиеуоз, за1 у асе11;е.
10. Моз еп1;егатоз с1е-[обо 1а уес1па с1е1 ри1п1:о.
I I. Еп е51;е агтаг1о зо1о Ьау езрас10 1;ге5 о сиа1;го ]егзё|з т а з . <.
12.Те багГа Наз1;а т ! саза сопзе§и1г зи п и т е г о с1е 1:е1ё[опо. . :.
13. 5|етрге 1:е ЬаЬГа 1:еп1с1о ипа регзопа 1п1:е1|§еп1;е, рего аЬога...
14. Тобоз 1оз с1Газ |Ьа а саза б е зи аЬие1о НеуаНе е1 рап.
15. С1псо с1псо зоп уе1п1:1с1псо, ^по?

О У ^ Ш г а 1а е х р г е $ ! 6 п ас1есиас1а.
• Рог епс1та • Рог 1о §епега • Рог^п
• Рог е]етр1о • Рог 1о т е п о з • Рог й11:1то • Рог 1о у151;о
• Рага со1то • Рог еп1:опсез • Рага1егт1паг

1 1а51;агбе5 бе 1пу|егпо зоп т а з (паз. 7. Тобо ез1о 1о Ь е т о з У1з1;о ; по Ь е т о з


2. 1:1епе уа 1;ге1п1:а апоз ез1:а саза. рго1'ипб|2або еп ез1:оз 1;етаз.
3. АзГ рие уа 1о заЬез. X по 1;е регт!1;о 8. X зе т е е51:горе6 е1 сосЬе а боз кИб-
рие 11е§иез 1;агбе а саза те1:гоз бе1 риез1:о бе зосогго т а з сегсапо,
4. У, ри!51ега а§габесег а 1:обоз е1 1п1:егёз 9 уо ега т и у рериепо, по гесиегбо
соп рие Ьап езсисЬабо т13 ра1аЬгаз. паба б е ариеНа ёроса.
5. , по у1уе соп зи т а п б о безбе Ьасе 10. Еп ез1:е ||Ьго зе апаНгап 1о5 дгапбез езсепа-
уапоз т е з е з . поз 1оз бе 1а брега.
6. уа Ь е т о з 1:егт1пабо е1 сигзо, |риё §апаз
•[ешатоз!

Соппр1е1:а 1а5 5 ! § и 1 е п 1 е 5 ^га$е5 с о п рог о рага.


1 1о рие Ьаз еп1;ге§або, т е ] о г рие по 1;е ЬиЫегаз рге- 8. зег 1ап §иаро, по Пене т и с Ь о ёх11:о соп 1а5 т ц е г е з .
зеп1:або а1 е х а т е п ё1. 9.5г А1уаге2,1о Натап 1;е1ё1"опо.
2. Е1 рариеге бе1 1а20 а2и1 ез 1:!, аЬге1о. 10 .Теп§о у1511а беп1:го б е т е б | а Ьога у 1а саза "ЬобауГа ез-
1а 11тр1ап
3 аз151;1г а1 1;еа1;го ез песезаг10 аЬопаг 18 € т а з
регзопа. I I. Н о у рагесе рие е1 ргоСезог по ез1;а Ь г о т а з .
4.0|1;1татеп1;е Ьау т и с Ь а §еп1;е рие ез1:иб1а аЬо§або 12. Н а г т е ип 1"ауог, р г е з ё п Ш е 1;й т|', рие по т е аре-
еп е51;а С1ибаб. 1:есе 1п
5. Еа ргориезга бе Ьасег ипа за11ба бе етег§епс1а еп е1 13. 1о 1;1епе 1;обо Ьасег по зё еп риё Ьа регб1бо 1ап1о
еб1(|ао 1"ие аргоЬаба гобоз. Нетро.
6. Рог 1ауог С1егга 1а уеп1;апа 1оз ги1боз, по е1 (по. 14. М е Ьап бабо ип уа1е ипа сат1зе1:а.
7. Н е гезегуабо ипа т е з а уе!п1:е е1 ]иеуез а 1аз осЬо. 15. Е1 й М т о п и т е г о бе 1а геу1з1;а уа е з й 1а 1тргеп1:а.
0 С о т р 1 е ( а е 5 * е 1 е х 1 о с о п 1а5 р г е р о 5 к 1 о п е 5 с о г г е з р о п с И е п ^ е з .

Еп еке т о т е п ю №со1а8 ее асогс16 Ап1апс1а у а1сап2аЬа е1 а 1 т а 1атеп1аг а 1о(1о8 1о5 аивешев.


5ас61а сиеша (1е по 1а ЬаЬха ухкю с1еатЬи1аг Ы1Со1а8 с1ес1с11б еп1опсе8 1Г Ьивсагк, рог^ие 8е
1а Саха Ьас1а 1ге8 яетапая у ^ие по ЬаЬха а$1$1;1(1о (Но сиеша 4ие 1е е81;аЬап Ьас1епс1о Ыиа 1а рге-
е1 й-аса8ас1о т1еп1о (1е екуагве §1оЬо, ш 8епс1а 1а т а п р о в а ^п^и^е^;а Атапс1а у 8и8
1а 1паи§;игас1бп 1а 1п(1и81:па с1отё811са с1е рап аЬга208 8оГосас1о8 у 811епс10808 1о8 сиагЮз уас108
роИо. Рие рге^ишаг а С1ага, рего 8и тас1ге г а т - <1е 1а §гап сава 1а е8^и^па, с1оп<1е геЮгаЬап с о т о
росо ваЬха пас1а 1а ]оуеп у езИаЬа сотеп2апс1о сасЬогго8 сас1а уег ^ие С1ага айо)аЬа 1а ух^Иапсха у
оЫ(1аг1а, с1еЫ<1о ^ие ЬаЬха {епЫо ^ие асо- М1§ие1 8е <1181;га1а ]и§апс1о о ее ^ие^1аЬа с1огт1с1о
тойаг 8и т е т о п а е1 ЬесЬо хпеЫсНЫе ^ие 8и а1§йп Г1пс6п.
са«а ега ип ра8ас1его с1е §еп1е, с о т о е11а с1ес1а, по 1е ЬаЬе! А11епс1е, 1а саза с1е /о5 е5р!г1Ю5.

@ р||а(е е п е1 $1§и1еп1е с и а с 1 г о у с о т р 1 е 1 : а 1а$ о г а с ! о п е 5 с о п 1а ^ о г т а с о г г е $ р о п с 1 1 е п С е .

СОМ О $ т моу|М1Енто с о м М0У1М1ЕМТ0 $ т моу|М1Емто

(иега (с1е) аЬега ап1е + 5и51апЦуо / с1е1ап1е {6в)


Е$1а (иега. /с/ а^иега, ^^е ез/^огЬо/з. 1а таш1-е$^аа6п ап^е е/
5о/ /1/его ттеб'ю^атеп^е. ОеЬё/5 5а//г аЬега, уатоз а Л^/п/5^ег/о.
(!еп(го (с1е) сеггаг. 1а тат(е$1аа6п (ие с1е\ап\е с/е/
5е ^^е(^а^оп бепЬго уапоз п/поз. а(1еп^го Л^;п/5^епо.
Разагоп с^еп{го рага 5а\и6аг а 1о5 5/ {епё'15 1тю ро6ето$ /г аёеп&о. N 0 ри6'1то5 со1осаг1о рог
с/ета5 1пуИас]о$. ас1опс1е 6е\ап\е.
Тос1о5 регтапеатоз бепко с/е/ 1гето5 а\ абопбе поз »га5 + зиз^апНуо / (1е^га5 ((1е)
/оса/. тапс1ё'1$. 1о5 со1осато5 ^газ 1а рие^^а рага
(1оп(1е а6е\ап\е / Ьас!а е!е1ап1е ^^е по 56 у1егап.
/гето5 бопбе циегач. 5/дие а6е\ап^е. N05 5еп*ато5 рог 6е\га5.
5'1дато5 Нааа 6е\ап^е.
1о$ епсопкатоз бопбе з/етрге. а\та% Ез^ап с1е1га5 с/е Юз рабгез.
агпЬа* Уо\уато5 с/е лиеуо аказ. Ьо|0 + зиз^опНуо / с1еЬа|0 (<1е)
/.05 с1ета$ зе циебагоп агпЬа. а\м\о [а уесез 51п тоу!т!еп^о, Б/ Ьо// е5\а Ьа'\о 1а 5///а.
/о5 п/по5 виЫегоп агпЬа, На51а 1а соп ип 5епИс1о оЬзоЬ^о) Е1 Ь о// ез^а 6еЬа'\о с/е /а 5(7/а.
Ьи11агс1111а. Саг1о5 езрега аЬа'р.
* (по риес1еп 1Г ргесес11с1а5 с!е а)

1. Е1 рго1е50г 1е т а п б б рие зайега 1а с1а5е рага рие по 7. Н е т о з риебабо з1етрге, рего ба1;е рпза.
то1е51:ага т а з а 1о5 сотрапегоз. 8. Н о у "Ье бе]о рие е1уаз Хи, Ьоу у а т о з ри1егаз.
2. Моз епсоп1:гатоз т и с Н о т е ] о г а1 заНг ЬасГа бетаз1або 9. "51 по ЬаЬё1з еп"1:епб1бо Ыеп е11;ех1:о, уо1уеб у сотеп-
са1ог е1 1оса1. 2аб а 1еег безбе е1 зе§ипбо раггаЬ."
3. М о 1о5 уеГатоз рог п1п§йп з11:10, у ез р и е т е 1о5 ЬаЬГа бе- 10.1а т о п е б а езЬа еп е1 з и е Ь 1а т е з а .
]або 11. Ез песезапо рие з1§атоз по р о б е т о з безсапзаг 1;о-
4. А11:егт1паг 1а ре1Гси1а 1;обо5 поз р и е б а т о з е1 с1пе, зеп- бауГа. А б е т а з , 1оз рие уап по поз езрегап.
"[абоз, 1тргез1опабоз рог е11|па1. 12.5е зие1еп зеп1:аг рогрие по уеп Ыеп 1а р12агга. Рего Х(\
5. Сиапбо сеггагоп е1 еб№с10 уапаз регзопаз зе риебагоп 31ёп1:а1:е з11о рге1|егез.
у1:иу1егоп рие Н а т а г а 1а роНсГа рага рие аЬпега 1аз риег1:аз. 13. Н е т о з риебабо 1а са1:ебга1.
6.1аз т е з а з зе соЬсагап рего $! Ниеуе р о б е т о з 1;газ1а-
бабаз гар!батеп1:е.

С1ПСО 5
С о т р 1 е 1 а с о п 1а ( о г т а с1е1 у е г Ь о согге5ропс1|еп1:е у с о п и п а р г е р о $ 1 с | 6 п с и а п с Л о $ е а
песе$аг!о.

асогбаг I асогбагзе епсошгаг I епсоШгагзе


1. Е1 Соп5е]о Е5со1аг ог§ап12аг ипа 11ие1§а рага соп5е§и1г I I, Ауйс1ате а 1о5 раре1ез с1е Нас1епс1а, рог 1ауоп
]огпас1а соп1;1пиа еп 1о5 со1е§1о5. 12. Н о у по (уо) Ыеп, о1:го с1Га з а И г е т о з а соггег
2. Мипса е1 бГа с1е зи ситр1еапо5 у езо 1е сгеа т и с Ь о з 13 (уо) 1оз рас1ге5 с1е М." Маг у ез1;иу1тоз ЬаЫапс1о ип га1;о.
ргоЫетаз. [юг I Сюгзе
адткаг I аёткагзе 14. М о (1й) е\о 1при111по, 1:1епе со51;итЬгез т и у гагаз.
3. Раза т и с Ь а з Ьогаз оЬгаз с1е аг1;е еп 1о5 т и з е о з . 15. Еп еза рапас1епа а 1оз т е ] о г е з с1|еп1:ез, рог езо 1:1епе
4. 1;и сотрог1;ат1еп1о с1е е51:а5 й11;1та5 зеппапаз, ^1е На 31етрге 1ап1:а §еп1;е.
разабо а1§о? ^ : . , 5 ^ ' ; . - • (1}аг I Щагзе
аргоуесЬаг I аргоуесЬагзе
16. Уа (по5о1го5) 1а 1есНа с]е 1а Ьос1а: зега рага е1 2 6 с1е
5. ТобауГа риебез е1 аЬп§о бе1 апо разабо, е51:а пиеуо.
зер"1:!етЬге.
6. Ез ип 1'гезсо по5о1;гоз.
17 (Ги) с о т о 1о Ьасе е 1тГ1:а1о.
сгеег / сгеегзе
]и^ог / ]и§аг5е
7. Тос]о5 рие по ез1;а 1о зиЯс1еп1:етеп1:е ргерагас1о, рего
поз 1о саНатоз. 18 соп 1:и5 ат1§и|1:о5 т1еп1;га5 уо уоу а 1а 1^агтас1а.
8 (ё!) 1тргезс1Пс1|Ые у 1:ос]о5 з а Ь е т о з рие 1тргезс1пс1|- 19. 5е раза 1аз 1:агс1ез 1:ос]о зи с]1пего а 1а5 саггаз.
гезоЫег I гезокегзе
Ы е п о ез пас11е.
20. Еоз р г о Ы е т а з с1е ез1:е ИЬго п о 1оз п! е1 ргоСезог с1е
<1огт'1г I ёогт\г5е
та1:ета1:1саз.
9. Еоз П1ПОЗ с1еЬеп опсе Иогаз с1|апаз рага гепсНг 1о зи^-
С1еп1:е еп е1 со1е§10. 21. Сиапс]о (ё!) сотргаг1о зе ЬаЬГа асаЬас1о 1а о1ег1;а.
10.Тос1оз 1оз с1Газ у 11е§а 1:агс1е. 1етег / 1етег5е
22. М о за1|г Ьепс1о с1е1 сотЬа1;е, зо1о ри!еге §апаг
23. Оезриёз с1е 1а с1|зсиз16п с1е ауег; рие по уепс1га а сепап

А Н о г а , с о п $ 1 : г и у е * й о ( г а $ о г а с 1 0 п е $ с о п е§1:о5 р а г е з с1е у е г Ь о з .
Щ 11т11:аг / 11т11:агзе § осираг/осирагзе - • рог1:аг / рог1:агзе
^ Патаг/Натагзе .,,. • рагесег/рагесегзе : ^ ргез^аг/ ргез^агзе
1> пе§аг/ пе§агзе ^ разаг / разагзе • риес]аг / риес1аг5е

С о т р 1 е 1 а е1 $1§и1еп1:е 1 е х 1 о с о п 1а5 р г е р о 5 1 с 1 о п е 5 с о г г е $ р о п с 1 1 е п 1 е 5 .

Е1 §иеггего, (1еигапс1о, йхе сопс1ис1с1о хия сотрапего» 1а 5а1а орега-


сюпе8, У1СГ1та ип 1иег1;е §о1ре т а с а п а —тага §иегга— 1а саЬега, ^ие
ш е1 сазсо ш е1 Еогго с1е а1§ос1бп 1о§гагоп атоги^иаг. ип р1а1о, е1 5ие1о, айп
^иес1аЬап сеп12а5 Ьагхпа т а х х у ипа гага й:а§апс1а 1пуас11а 1а ЬаЫнасхбп. Упо
с1е 1о5 5оЫа41о5 <1е8ре]6 1а8 с1ис1а8 8и8 сотрапегов: 1е ЬаЬкп а8е§игас1о ^ие а^ие11о
8егу1а рипйсаг у <1е8ш1есгаг е1 гестГо.
Ьо8 8о1<1а(1о8 с1еро811:агоп си1{1ас1о8атеп1е е1 сиегро 8ет1Шсоп8с1еп1е с1е1 Ьег1(1о
ипа8 р1е1е8 Пата, е1 8ие1о.
]о5ё М а м а Регп6пс1е7 0102, "Ргас(1са5 ^^^^йгд^са5 еп е1 апНдио Регй", Н'151ог1а 16.

А п о ^ а а с о п ( 1 п и а с 1 6 п с о т о $ е е х р г е $ а 1а 1 о с а Н 2 а с 1 6 п е п е1 ( е х ( о ап1:ег10г.

8618
У а т о $ а $е§и1г с о п 1а т 1 5 п п а И18^ог1а. С о т р 1 е 1 : а е1 <:ех1:о с о п 1а5 р г е р о 5 1 с 1 о п е $ я и е С а к а п .

«(...) Ешгб еШопсек е1 ссЬиквШатртс «и Ы]о, С1бп. АсаЬа(1а ех1;епс1ег 1а ра81а, е1 ссЬикзШатрк
а1 ^ие огс1еп6 «аег Ьо]а8 сосау уаг1а8 ЫегЬая пас1а асегсб е1 ]агго сЫсЬа а 1о81аЫо8 е1 §иеггего. Е81е
тав уег е1 езга&о е1 епЕегто. А ипо 1о8 «оЫа- ЬеЫб ау1с1е2 Ьа81а ^ие(1а^ сотркшпеШе етЬпа-
^081е р1с116 ипа ]агга сЬ^сЬа, ЬеЫ(1а а1соЬ6Иса §а<1о. Е1 ссЬикзШатрк 1е о&ес1б ипа8 сиамаз Ьо]а8
тгаг. М1еп1га8 е1 8о1с1ас1о 5а11а е1 аровепно, 11е§а- соса у так сЫсЬа. Е1 §;иеггего 8е ас1огтес16: по Ьас1а
Ьа е! кцо е! ссЬик- 1а11а зотеиегЬ а Ырпо818.
51Ьатр1с 1а5 ЫегЬая у 1а М1еп1га8 ^ш^аЬа 1а ра8(а ^ие
соса. Ьо8 8о1с1ас1о8 аЬап<1о- ЬаЬк арисас1о 1а Ьеп<1а, е!
пагоп 1а ЬаЫгастбп у е1 ссЬиквШатрк рЫ16 е1 81гкак а
ссЬик81Ьатр1с рппс1р16 а 8и Ы]о. ЕяСе 1е то81г6 ипа са^а
та8саг 1а8 ЫегЬав у 1а соса 1о8 твшипепшв ^ш^й^§;^со8:
а1 й е т р о с1е8ро]аЬа ипо8 Шпи8 -сисЫИов ветккси-
е! §;иеггего е1 саясо у е! 1аге8 еп Гогта с1е Т туегйск, &-
Ьгго а1§о(1бп. Ьгкас1о8 ипа с1иг181та а1еа-
Ьо8 о)08 е1 епГегто ^ ^ ^ ^ Р ^ с16п (сЬатр!) ого, р1а1а у
е51аЬап (1е80гЬ11а(1о8 у е1 Ь - соЬге-, 81егга8 оЬ81(11апа у 81-
гго а1§о<16п 8е ЬаЬи гепЫо рагс1а1теп1:е го)о. 1ех, стсе1е8, сисЫ11о8, р'тглз, га8ра(1ега8, е8са1ре1о8 с1е
Сиапао 1а5 ЫегЬа8 у 1а соса а(^^и^пе^оп ипа соШехШ- оЬ81с11апа т а п § о та<1ега, сисЬап11а8 о сигеГав <1е |
га ра81о8а, е1 ссЬикзШатрк 8е 1а8 (1еро8к6 1а т а п о сУеШе сасЬа1о1е рага васаг й:а§теп1:о8 с1е Ьиево, а§;и- {
у сошепхо ех1епс1ег1а8 1а Ьеп<1а. Ые§6 епшпсез ]а5 рага 8ишга8, Ы1о, йшвипав §а8а8, уеп(1а8 у а1§о<16п. |
е1 8о1с1а(1о 1а сЫсЬа у, оЬес1ес1епс1о е1 ссЬик- Е1 сшг^апо е х а т т о 1а ште&сга Ьепс1а. НаЬк дие
«Шатрк, Ле)6 1а )агга е1 8ие1о у 8а116 1а ЬаЫ1а- «херапаг.»

ф и ( 1 И 2 а 1а$ $1§и1еп1:е$ е х р г е з ю п е з р а г а с о т р 1 е 1 : а г 1а$ ^ г а з е з .

/ зоЬге 1:ос1о 1.1ор||1агоп сиапс1о 1п1;еп1:аЬа гоЬаг еп 1а ]оуегГа.


/ а51т15то 2.]иап у|уе т и у 1е]о5; по риегГа уеп1г Ьа51;а ариГ рог по епсопггаг5е1о. Г:
/ еп^егтЬе 3. ^Те Иаз 11]ас1о еп рие Рере 51етрге е51:а с]е а1§ипа ре1еа?
/ ас1ета5 4. НаЬга рие с)аг ипа уиеНа с1е1 риеЫо, рогрие 1;1епе ипоз ра15а]е5 ргес10505.
/ араг1:е 5. С г е о рие готр16 е1 ]агг6п ;^ -,:,:;..;ч- .
/ о зеа 6. 1:1епе §апа5 с1е 1;1гаг 1а 1:оа11а у с1е]аг1о 1:ос1о.
/ а рагЬез 1§иа1е5 7. •еЬё1з с1|у1с1|г е1 райе! •
/ еп тес1|0 8.1о5 Ьа е1е§1с1о рог зи со1опс]о у у151;о5!с1ас].
/ 1п 1'га§ап1:1 9. Ое\а6 1а5 геу!51:а5 рие оз уауа1з а !1еуап
/ а1гес1ес1ог 10.5|1;иагоп 1аз с а т а г а з с1е 1:е1еу151бп с1е т\. . -
/ ас1гес1е I 1. 1о5 У1з11:6 е! У1егпез разас1о рогрие заЬГа рие зе епсоп'ЬгагГа а11Г соп Е!у|га.
/ а уесез 12. Е1 ри1ро пас1аЬа рага езсараг с1е !а гес1.
/ а ^^аVёв ёе 13. Моз Ьа р1ап1:еас1о ипа зиЫс1а зие!с!о, рие ри1еге рие поз риес1етоз еп !а етргеза.
/ а ргорб511:о 14. Еоз ехсигз1оп151;аз |Ьап !оз 1;п§а!ез т1еп1:газ ЬизсаЬап е! сат1по с1е 1а §ги1;а.
/ с1ерп5а 15. с1еЬетоз 1:атЬ|ёп еп(геп1;агпоз а 1а геа!1с1ас1 со1:1с11апа.

81е{е
Н а г и п а $о1а (газе с о п е $ ( а $ я и е с 1 а т о $ ( с о т о 51§по с1е р и п ( и а с 1 6 п е п $ и 1 п ( е п о г ,

1
$о1о риес1е$ и1Н|2аг 1а с о т а ) . $ е § и г о я и е Н а у т а $ с1е и п а 5о1ис1бп р о $ 1 Ы е .

1
Кес|ЬГ ипа сагЬа с1е 511у1а ауеп

3
Н е сотргас1о ип сосИе с]е зе- Ауег ЬаЬГатоз риес1ас1о соп Ре1!за у
$||у1а е51;а т и у соп1;еп1;а. §ипс1а т а п о . Ап§е1ез.
Ео5 пиеуоз с о т р а п е г о з с1е 511- Е1 ап1:1§ио с1иепо с^е1 сосЬе ез
у|а зоп епсап1:ас1оге5 с о п е11а. Ап§е1ез зе ризо та1а.
с1е соп1'|апга.
5е а1е§га с1е ЬаЬег сатЫас1о Ап§е1ез ЬаЬГа сот1с1о с1етаз1ас1о
Ез ип ат1§о с1е Еогепго. сЬосо1а1;е.
с1е 1:гаЬа]о. ^
М е Ьа ЬесЬо ип Ьиеп Ап§е1е5 по рис1о уеп1г а 1а с|1:а.
ргес1о. ^ Ап§е1е5 Н а т о рог "1;е1ёЪпо а Ре1|за.
Ре11за поз 1о соп1б с1е5риё5. «

и е е е1 (ех1:о 51§и1еп1е у с1а51Г|са сас1а и п о с1е 1о5 т а г с а б о г е з 1 е х 1 и а 1 е 5 е п з и с а з Ш а


согге$ропс1|еп1:е.

Е1п51:е1п йгасахо соп 1а геуо1ис16п со5то1б§1са еп §ег- ^ие зе е^и^уоса ез Етпзют, ^ие по 1:аг<1ага еп геггасгагзе,
т е п еп 5и копа с1е 1а ге1а1:тс1а(1 §епега1, е1аЬогас1а еп рего ^ие по асергага ]ата5 1а 1с1еа (1е ип сот1еп20 (1е1
1915. Езга геуо1ис16п риес1е гехитхгзе еп ипа йгахе: е1 типс1о.
ип1уег5о иепе ипа Ызюпа у, рог напю, ип сот1еп2о. ^^- Еп сиапю а Ьета11:ге, хпгегргега 1аз уе1ос1с1ас1е5 с1е
сЬо с1е о1га (огтл, е1 езрасю по 51етрге Ьа 51с1о Иёпй- с1е5р1а2ат1епю с1е 1аз §а1ах1а5 с о т о 1пс11с1оз (1е ипа ех-
со а $1 т г х т о , 51по ^ие езга еп ехрапзгбп с1е5с1е е1 т о ­ рапз16п с1е1 иптуегзо. Маз а(1е1ап1:е й)гти1а ипа Ырб-
т е п ю 1п1с1а1 сопосЫо соп е1 пошЬге с1е В1§ Вап§. 1:ез1з айп т а з шбат. у ^ие ез, еп рагге, 1а рго1оп§ас1бп
Евие сатЬю с1е регзресиуа ез оЬга с1е (1о5 р1опего5, е1 1б§1са с1е1 сопсерю с1е ехрапз1бп: з! Ьоу сКа е1 ип1уег50
шхо А1ехап(1ег Рпес1тапп (1888-1925) у е1 Ье1§а Сеог- зе сШага, еп е1 ра5ас[о йте тисЬо т а з ре^иепо, тисЬо
§65 Ьетахгге (1894-1966), 1пуепюге5 с1е1 сопсерю с1е Ъщ т а з (1епзо. А51 рие$, ип с11а тпйпхгатете 1е]апо, йле
Вап§, ипа с1е 1а5 тауогез сотпЬи- сопс1еп5а(1о еп ип "аюшо рпт1-
С10пе5 схепп'йсаз (1е1 51§1о. 5 т е т - ш6", сиуоз йасс1опат1епЮ5 зи-
Ь а 1 ^ , 5и5 потЬгез гезикап (1е5со- сезхуоз Ьап (1езетЬосас1о еп е1
пос1с1о5 у зи соптЬисхоп схепп'йса ип1уег50 ^ие оЬзегуатоз асюа!-
зе уе 1пй:ауа1огас1а рог азггойз^соз у шепге. Езга сопсерсхбп, согге§1(1а
С05тб1о§08. у аитепгас1а соп е1 разо (1е1 йет-
Рпес1тапп р1аш;еа рог ргхшега ро, зе Ьа сопуег1:1(1о еп 1а сеоп'а
уе2 еп 1:ёгт1по5 схепи'йсоз 1а сиез- с1е1 В1§ Вап§.
йбп с1е1 рппс1р1о у йп (1е1 цшуегзо Соп Ю^о, зе ргес1заг1ап Ьаз-
у, еп соп$есиепс1а, 1а сиезггбп с1е гатез апоз рага ^ие 1а геопа с1е1 В1§
1а сгеас16п с1е1 типс1о а рагаг с1е 1а Вап§ гес1Ыега зи гесопос1т1епю:
па(1а. Авишвшо, сИзсше 1а еЛаЛ с1е1 ипхуегзо, ^ие а рпп- е1 Ргет1о МоЬе1 с1е Р{з1са оюг§ас1о а Репгтаз у ^^^Изоп еп
с1рю5 (1е 1о5 апоз 20 по зе зирош'а зирепог а шИ шШо- 1978. С1псиепга апоз апгез, Рпес1тапп у Еетахгге Ьа-
пез (1е апоз, шхемгаз ^ие Ноу зе са1си1а с1е 10 а 15 т11 Ьхап с1езепсас1епас1о ипа геуо1ис1бп степййса сап сар11:а1
шШопез (1е апоз, соп 1о ^ие зе сопйгта у ргес1за 1а §е- с о т о 1а сорёгп1са. Еп Нейшйуа, 1оз (1о8 заЫоз зе 1пзсп-
п1а1 1пси1с16п с1е Рг1е(1тапп. Е1 1ёгт1по "сгеас16п (1е1 Ьеп еп е1 Ипа]е (1е Ьз §гапс1ез 1Ппоуас1оге5: Р ю Ь т е о , Со-
шип(1о" у е1 хпгепю (1е са1си1аг 1а ес1ас1 &е\о уап рёгпхсо, Кер1ег, СаШео, Ыелуюп, Ехпзгехп...
а зизстгаг а1ЬогоЮ5 у та1епгепс11с1оз у, лЛетаз, уап а Ыо-
^иеа^ "р81со1б§1сатете" а 1а шауоп'а Ле 1оз йзхсоз, с1е
етге 1оз ^ие с1ез):аса Е1пз1:е1п, ^ие уа а геЙ11:аг а Рпес1- ]. Р. 1ит1пе[, "Гоз с1е5сиЬг1с1оге5 с1е1 В1д Вапд", С'юпсю & У\6а,
тапп асЬасапс1о1е ип епог с1е са1си1о. АЬога Ыеп, е1 (^еx^о ас1арГас1о).

8 осИо
!п^гос1исс|6п с1е1 ^ета еп 1о ^^е зе ге[1еге а, еп 1о ге^егеп^е а...
огс1епас16п еп рптег (зедипс!©, 1егсег, ... й1Ято) 1идаг, рптего...
ас11с|6п араг1е, 051 сото...
сопНпиас|6п/соп5есиепс1а 051, еп1^опсе5...
сопс1и516п еп сопс1и51бп, еп гезитеп...
ас1агас16п 65 с1ес1г, о зео...
оро51с16п рего, еп сотЫо...
е|етр1!^1сас!6п (сото) рог е|етр1о, 051 (рог е|етр1о)...

^) ^ З а Ь г Г а з с1а51Лсаг е $ ( о $ о 1 г о 5 т а г с а с 1 о г е $ $ е § й п е1 с и а с 1 г о а п ( е п о г ?
(Оезриёз т а з айп р о п § а т о 5 рог сазо
риез Ь|еп сИсЬо с]е о1га т а п е г а 1атЫёп
еп о1;газ ра1аЬга5 еп гезит1с1а5 сиеп1а5 п о оЬ51ап1е
а ргорб511;о (с1е) епс!та рог1ап1о
рог с1ег1о а 1ос1о 6510 р о г о 1 г о 1ас1о / р о г о 1 г а р а г 1 е
азГ р и е рог й Ш т о а й п а5Г
6510 ез риб5 т е ] о г с1|сЬо
рог соп51§и1еп1е рог ипа раг1е... рог о1га 1ие§о
еп ^п 11па1теп1б р о г б1 с о п 1 г а г 1 0

1п«гос1исе 1о5 т а г с а с 1 о г е $ ас1есиас1о5 е п е 5 * е 1:ех*о.

Еп 1о5 «Нптоз Петроз, ]и§;ие1:е8 У1гша1е8 типаап рог 1аг§о и е т р о ш саг§аг соп резаскя ге8роп5аЬШс1а-
1а8 гес1е5 ексйошсаз у 1о8 лас1ео]ие§о8 рага 8ес1ис1г а ре- с1е5, с о т о , , соп ип уег(1ас1его аш-
^иепо8 у §гап{1е8 , еп тепоз <1е {1о8 та1 с1е сотрапк.
апоз зе уепсИегоп т а з (1е 10 тШопез с1е Шта^осЫв еп , ипа тшоп'а <1е пшоз,
юйо е1 т1Шс1о. 8оп езшз ипоз ре^иепо8 Пауегоз ргоухз- адие11о5 4ие угуеп еп г т еШогпо а&спуо роЬге, рие-
108 (1е ипа раШаПа 1^^и^<^а еп 1а ^ие арагесе ипа е8рес1е <1еп уо1саг 1:ос1о зи сагто еп е1 ]и§;ие1е у,
ёе роШю ^ие ^е^шеге 1о8 сшс1ас1о8 с1е зи <1иепо. Уп 80- , риеаеп 11е§аг а зиИг ^гауез Ггаз-
ш(1о а§;и(1о ал^за а ез^е с1е 1а8 песе81{1а(1е8 (1е1 ап1та1ко, Ютоз рог 1а тиеПе с1е зи Шта^осЫ.
^ие с1е по зег заПзЕесЬаз шсгетеШага е1 уо1итеп с1е1 р!- А1§ипоз рз1с61о§08 уеп еп 1о8 Шта^осЫз г т Еогтг-
хАо ЬазГа "топг". с1аЫе те<11о с1е Ьасег ^ие е1 шпо азшпа гша гезропзаЫ-
а 1а5 саизаз <1е1 ёххю <1е 1о8 гата- Ис1ас1; о<хо8, , «Ьсеп ^ие по сопзг!-
^осЫ$, риеаеп аришагзе, , е1 епш- Шуеп еп аЬзоЫю гш аргеп<112а]е с1е 1а8 гексюпез соп 1о8
ктазто с1е1 рйЬЦсо рог 1:ос1о оЬ]е1:о пиеуо у зогргепёеп- с1ета8 п1 с1е 1а уЦа еп §епега1.
1е; , ро^^ие езие иро с1е ^и^иелез , 1а шуазгбп <1е 1а геа11с1ас1 У1г-
е1ес1г6п1со8 о&есе ип тесИо И.сА у зепсШо с1е ге8ропс1ег Ша1 еп пиезгга угск соПс1гапа ез ип ЬесЬо сиуаз сопзе-
а1 (1е8ео пашга1 ^ие йепеп кз регзопаз с1е осирагзе (1е сиепсгаз еп е1 розгЫе с а т Ь ю с1е сотроПатгепСо Ьи-
1о8 01Г03, , с1е зег песезагюз. т а п о по зоп <1е11ос1о ргеугзхЫез.
, по Ьау рог ^иё сотрготеюгзе 5. Оигоих, "]идие(е5 У1г)иа1е5 рага е1 с а т Ь | 0 с1е 51д1о",
С/епс/а &. У1с1а (1ех(о ас1ар1ас1о).

пиеуе 9
Р д а ( е е п 1а5 $1 §и1еп1 :е$ е х р г е $ ! о п е $ . У п е саба, ипа соп зи $1 §п1Г|са(1о у с о п 5 ( г и у е
Гга$е$ с о п е11а$.

с1аг еп е1 с1ауо • сЬосагзе, епсопггагзе Ьги5саппеп1;е соп а1§о \


с1аг5е с]е папсез (с]е Ьгисез) • асег1:аг
с1аг1е а ипо рог а1§о / рог Ьасег а1§о • репзап геПех10паг ехсе5|уатеп1:е зоЬге а1§о
с1аг с1е зГ • ас1ор1;аг о ас1ри1пг 1а со51:итЬге с1е Ьасег а1§о
с1аг1е уиеНаз а а1§о • сотип!саг о Ьасег заЬег а1§о а а1§и1еп
с1аг а еп1;епс1ег • Ьасегзе т а з апсЬо о §гапс]е; 1:епег т а з сарас1с]ас1
с1аг а сопосег • гепег ип Ьуо, ранг
с1аг а 1и2 • арип1;аг ипа соза о 1с1еа 31П ехр||саг1а соп с1апс1ас1

С о т р 1 е 1 а с о п 1а р г е р о $ 1 с ! 6 п с о г г е 5 р о п с 1 | е п 1 : е . А 1 § и п а $ $ о п е х р г е з ю п е з Л { а 5 с о п
е1 у е г Ь о баг.
1. ^СиапЮ -Ье сИегоп е1 ге1о] с1е -[и аЬие1о? I I. М е Ьап с]ас1о 1а саЬега ип рага§иаз.
2. Тгаз е1 с11уогс1о зе с11о 1а ЬеЫс1а. 1 2 . Ьа ЬаЬ|1;ас1бп с1е 1оз п!поз с1а е1 ]агс1Гп.
3.1а роИсГа с11о 1а Сат|||а с1е1 Ьепс1о с1оз с1Газ с1езриёз с1е1 1 3 . 5е с1а зиз ат1§оз з1п ресИг пас1а а с а т Ы о .
асс1с1еп"1:е.
14. Н е бабо е1 та1егГп е1 сп51;а1 с1е 1а риеПа у зе Ьа го1:о.
4 . М1 ЬаЫ1:ас1бп 6а е1 погЬе у ез т и у (па.
5. Тос1оз сИтоз Ьиепа 1а с)ес1з16п с1е1 ]е{е. 1 5 . М е с1|о е1 сос1о рага рие т е саНага.
6 . НаЬГа т и с Ь а п1еЫа у зе с1!егоп ип сат16п рие езгаЬа 16. М о ри1его рие т\ бё ип ра1:10 1п1:ег10п
ауепас1о. 1 7 . Е1 сосЬе зе заНо с1е 1а сагге1;ега у зе с11о ип агЬо1,
7. М о 1о§го с1аг 1а зо1ис16п с1е1 р г о Ы е т а , ^ т е ауис^аз? 18.5е Ьа с1ас1о рог сотр1е1;о 1а етргеза, у по рог езо 1е
8. ^ С и а т о 1е уаз а ёаг риес1агзе 1;ос1а 1а посЬе соп е1 п1по? уап а азе§игаг е1 риезЮ.
9 . •езс1е рие 1о есЬагоп с1е11:гаЬа]о зе Ьа с1ас1о 1а Ьиепа
у1с1а у по ри1еге Ьизсаг о1:го етр1ео. 1 9 . М о с1ез 1оз 2ара1;о5 еп е1 т и е Ы е , рогСауог
10.0\а 1а сопуегзас|6п сиапс1о с о т е п г б а сЫНаг 2 0 . Уо рге(|его рие 1а 1;егга2а с1е1 за16п с1ё е1 зиг

С о т р 1 е ( : а с о п 1а р г е р о $ 1 с 1 б п с о г г е $ р о п с 1 | е п 1 : е . Р и е с 1 е 5 а у и с ] а г 1 е Ь и $ с а п с 1 о е п е1 с ] 1 с с 1 о п а п о
е1 у е г Ь о ^иеба^.
1. Моз риес1агетоз с.-ча '.ос- 'а 1а-(1е. - Л- й ' ; - : ^
2. Н е т о з риес]ас1о Апс1гёз 1га1с1пе. .^V.-
3. Тос1о 1о ге1ас10пас1о соп езе азип1:о риес16 гезо1уеп
4. М е риес1ё зиз оЬ]е1:оз регзопа1ез рогрие по арагес16 г\аб\е а гесо§ег1оз. " " ' - ••
5. Езга сНгесабп риес]а беггаз с1е1 аисЛЮпо. •
6.5ироп§о рие уа ЬаЬгё13 риебабо а1§о, ^по? 1:обауГа по оз ЬаЬё13 бес1б|бо?
7. М о 1:е риебез П1п§ипа (о1о; $\з 1:епег а1§ипа Ьаг сор1аз.
8. Н е риебабо сепаг 1и13 1аз осЬо.
9 . Е11;еа1:го а1 рие 1гетоз Ьоу риеба 1:и Ьагпо. .
10. Оиёбаге е1 безрасЬо Ьаз1:а рие у а у а т о з а Ьизсаг1;е. ,ц . . . ,
11. А1 ^па1 Ь е т о з риебабо рие 1й геу!заз 1а р п т е г а раг1:е у ]о5ё 1а зе§ипба. .
12. Е51;ап бапбо ипа уегз|6п б|(егеп1:е б е 1оз ЬесЬоз у а1 (1па1 риебагаз теп1:!гозо. . ; -
1 3 . Н е т о з риебабо 1:и саза, азГ рие по 11е§иез 1:агбе.
14. (Оиё 1п]из1:а ез 1а у1ба! Н а риебабо уа11еп1е, 51епбо е1 т а з соЬагбе бе 1:обоз.

с11е2
^ С о т р 1 е ( а 1а$ ( г а з е з с о п 1а5 $1§и1еп1е$ е х р г е з ю п е з .
^ еп Ыапсо ^11|тр1о
^(по соп 1а Ьоса аЫег1;а
,^сог1;о соп "Ьгез ра1то5 с1е паг1се5
1:ап Сгезсо .^1:ап апсЬо
,/с1ер1ес1га ^ .^ЬеЫо ^ : >;
1. М е Ье риебабо соп 1а 1:аг1:а; 1а Ье с о т р г а б о бета51або рериепа. '
2. Апбгёз зе риебб сиапбо Раи1а апипс1б зи соппргот150 соп 1и15; по зе 1о езрегаЬа.
3.1оз П1ПОЗ зе риебагоп а1 уег 1а саЬа1§а1:а б е 1оз Кеуез Ма§оз соп 1:ап1;о со1опбо у
1ипп1поз|баб.
4. М е риебё по рибе гезропбег а п1п§ипа б е 1аз рге§ип1:аз бе1 е х а т е п .
5.5е 1'иегоп 1;обоз а1 с1пе у а11Г т е риебё уо езрегапбо а рие а1§и1еп т е 1пу|1:ага а
асотрапаНоз.
6. ие§а "[агбе, зе ропе а 1пзи11:аг а 1обо е1 т и п б о , у епс1та зе риеба , езрегапбо а
рие 1е 31гуап 1а сот1ба.
7. Н е засабо 1а Ьазига еп тап^аз б е сат1за у т е Ье риебабо
8. Ез1:е уегапо т е Ье риебабо ; аЬога 1;оса уо1уег а аЬоггаг бигап1;е Ю б о е1 1Пу1егпо
рага 1а5 ргбх1та5 уасас1опез.

® С о т р 1 е ( а 1а$ Г г а з е з с о п 1а$ $1§и1еп1е5 е х р г е 5 ! о п е 5 .


^ соп е1 а§иа а1 сиеПо • рог з! 1аз т о з с а з • бе агпЬа аЬа]о
^ бе Ьиепаз а р п т е г а з |^ бе Ьо1:е еп Ьо1е
1.11е§ато5 бетаз1або 1;агбе у езгаЬа 1а б15Со1;еса ; е1 У1§11ап1;е поз т1гб ; у, 51П бе-
с1гпоз паба т а з , поз бе]б разаг з1п ра§ап - ^
2. Уо з1етрге Неуо б1пего еп е1 Ьо1з||1о рага ип 1:ах1, рие 1ие§о по заЬез а риё Ьога 1:1епез
рие уо1уег а саза.
3. Е51;аЬатоз 1;гапри|1атеп1;е ЬаЫапбо у, зе ризо а сЬ!11аг у поз [аз1:1б|б а "[обоз 1а 1;агбе.
4. Моз с о т б рие зе ЬаЬГа те1:1бо еп ип пе§ос10 рие ЬаЬГа ^гасазабо у зе епсоп1;гаЬа аЬога
; по заЬГа с о т о заНг бе1 азип1:о.

^ С о т р 1 е 1 : а с о п и п а е х р г е $ 1 6 п у 1 : е г т 1 п а 1а (глве.
1. Ее р1б|егоп рие ргерагага 1а сепа у 1о Ь|20 рогрие
2. Мие51;го рог1;его 31етрге сиеШа 1а5 созаз рогрие
3. Моз риз1тоз 1аз Ьо1:аз у а б е т а з рогрие
4. Репзё рие |Ъатоз а 1:агбаг т а з , рего 1а уегбаб ез рие поз Ьа за11бо 1:обо
рогрие

-.\ба^

5. Еп зи ^ат|||а 1а сагпе 31етрге зе с о т е рогрие


6 . Еп 1а ЬаЫ1;ас|бп бе1 Ьо1;е1 рие 1е ЬаЬГап аз1§пабо зе епсоп1;гаЬа рогрие

7. Тобаз 1аз т а п а п а з за1е бе1 "Ьгеп рогрие


8. М е §из1;а 1г соп е11а бе с о т р г а з ; сиапбо 11е§а а 1а "Ыепба уа уа рогрие
@ ^ е е е1 51§и1еп1:е 1 е х 1 о з о Ь г е и п т\Ьо ат^еса. бе с а г а с ( : е г М 1 : й г § к о .

Ьа сИоза Соа111сие, 1а Ле 1а 1а1с1а <1е «егргешев, ^ие реп11<1о, шЕогтб с1е 1о8 ргерагаПУ08 а НикхИоросЬгЬ,
е$1аЬа с1е(11сас1а а 1а 11егга, тас1ге с1е 1о5 Сешхоп е1 шпо ^ие СоаШсие ИеуаЬа еп 8и 8епо. Ыедас1о е1
Ни112паЬиа, 1о5 тпитегаЫея <1е1 яиг, а$ос1ас1о$ соп т о т е п ю , 1о8 Ьегтапо8 8е асегсагоп еп огс1еп с1е Ьа-
1а« е«1ге11а5, у <1е СоуокаЬидш, (Нова 1ипаг, 1а с1е 1о8 1а11а, у сиапбо а1сап2агоп 1а сшпЬге с1е1 Соагёрес, 1а
са8саЬе1е8 еп 1а сага, ИеуаЬа ипа у1<1а гейгаёа еп топГапа Ае 1а8 зегрхепгев, пас1б ргос11§1о5атеп-
Соасёрес, т о ш а п а с1е 1а8 вегрхешев, сегса Ле Ге НшшЬросЬШ агтаЛо с1е вив Лах&оз у ей
ТоИап. Ш с11а, т1еп1га8 Ьагпа е1 1;етр1о, е8сис1о. Ни1ш1оросЬ1И со§1б 1а вегртепге с1е
ипа Ьо1а с1е р1ита8 Ьа]6 8оЬге е11а у а1 росо (ае^о, у соп е11а <1е8сиагтб а СоуокаЬи-
йетро 8е епсошгб т х з г е п о в а т е т е е т - ^и^, сиуа саЬеха ^ие<1б еп 1а т о Ш а п а
Ьага2а(1а. Сиапс1о 8и8 Ы]о8 сопосхегоп 1а тхепггав е1 сиегро с1ев1:го2ас1о го<1б рог 1а
попета, 1Пс11§пас1о8 рог 1о ^ие сгетап ^ие 1ас1ега. Епюпсев е1 сЬов аГасо а 1ов НшГх-
ега о1еп81УО у с1е8Ьопго8о, с1ес1с11егоп т а - паЬиа, рег51§шёпс1о1о8 соп вапа ЬавГа (1аг
1аг1а. Ьа Нозя та(1ге СоатЛсие 8е епШзГе- тиегГе а 1а тауоп'а.
с16 а1 сопосег 8и8 р1апе8, рего с1е ей утеШге
8а116 ипа уог ^ие арас1§и6 вив ( е т о г е з . Ьо8
М|дие1 К|уега Оогас1о,
НшйпаЬиа, ехс11а(1о8 рог 8и Ьегтапа Соуо1xаЬи^ш, "М|1о5 у п(о5 еп е1 Т е т р Ь Мауог с1е Мёх1со",
ее ргерагагоп рага 1а §иегга, рего ипо с1е е11о8, агге- Н1з1ог1а 16.

Е1 т\1о пагга 1а 1исЬа сб5т1са еп1:ге с1о5 са1:е§огГа5 с1е зегез; 1о5 с1е 1а \ит у 1о5 с1е 1а5 1:1п1еЫа5,1о5 зе-
гез рие пасеп с1е 1а 1;1егга у 1о5 рие 1:1епеп зи аз1еп1:о еп е1 с1е1о. Е1 зо1 рие зиг§е Юбоз 1оз с1Газ рог е1
Ьоп20п1;е с1е 1аз епггапаз с1е 1а 1;1егга с1ез1:гиуе соп зиз гауоз с1е ^ие§о 1а раМа с1аг1с1ас1 с1е 1оз аз1:гоз
пойигпоз, у ез1:а зисез1бп е1;егпа с1е соп1:1епс1аз ез 1а зепа! с1е 1а регбигас!6п с!е! типс1о.

1. Сотр1е1а е1 агЬо! §епеа16§1СО бе 1а5 с1тп1с1ас]е5 агюсав 5е§йп е! т ! ю паггас1о еп е11ехЮ.


Апо1:а а1 1ас1о с1е1 п о т Ь г е с]е сас1а с1юз ей 51§п|Ясас1о.
0 1 о 5 а с1е 1 а Т 1 е г г а
СоаШсие

2. <Оиё ор1па5 с1е 1а 1ги:егрге1ас1бп с1е1 т1Ю? ИешЖса еп е1 гехю ^и^ёпе5 зоп:
• 1оз зегез с1е 1а !и2
• !оз зегез с!е !аз 1:!п1еЫаз
• !оз зегез рие пасеп с]е 1а 1;1егга
• !о5 зегез рие пасеп еп е! с1е!о

3. Уиеке а соп1:аг 1а 1115ЮГ1а соп ш з ргор1а5 ра1аЬгаз рего игШгапе^о е1 ргезепсе Н|зЮпсо:

1а ёюза СоагИсие, та&е с/е /оз СепШп НиИтаЬиа у с/е СоуоЫаНиди!, //ега ипа
У1ёа геЬга(:1а еп СоаЫрес. С/п с//'а, т1еп1га5 Ьагге е/ 1етр1о, ипа Ьо1а с/е р / и т о 5
Ьо/'а воЬге е//а у...

ШП ёосе
р|]'а(е е п 1о5 у е г Ь о з я и е е х р г е з а п 5 е п ^ ! т ! е п 1 о 5 с1е 1а5 51§и!еп1:е5 о г а с 1 о п е $ $асас1а8
с1е1 *ех*:о.

• Сиапбо зиз Ырз сопоаегоп 1а поНаа, 1пс]1§паёоз рог /о ^ие сге\ап цие ега о^епзко у ёезЬопюзо, беа-
сУ/егол та1аг1а.
• 1а б'юза табге Соа1Исие зе еп1пз1еа6 а/ сопосег зиз р1апез.
• 1о5 НиИтаЬиа, ехсПабоз рог зи Ьегтапа СоуоЫаЬиди'!, зе ргерагагоп рага 1а §иегга.

С о т р 1 е и соп 1а ргер051С10П у е1 ргопотЬге согге$ропс)1еп{:е5 сиапбо 5 6 3 песезапо.


1. 1оз Ьуоз 1Пс1|§пагоп 1аз асс1опез с1е зи тас1ге. 9. азизХд а1 по уег а па6\е езрегапс1о1о еп е1 аегориегЬо.
2. Е1 гереп1;1ПО е т Ь а г а г о б е 1а т а б г е !пс1|§п6 зиз 10. М о азийез 1:ап роса соза, Ьау созаз реогез.
Ьуоз. I I. М о зие1е еп^ас1аг езаз созаз, з1п е т Ь а г д о еп1ас1а
3.1а с1|оза еп1;п51:еа6 1оз р1апез с1е зиз Ьуоз. тисЬГз1то 1оз сЫШбоз б е 1оз п1поз.
4 . Еоз р1апез с1е 1о5 Ни1"[2паЬиа у с1е Соуо1хаЬири1 1пс11§- 12. ргеосира 1обоз зиз а1итпоз, аиприе 1оз рие т а з
пагоп 1а сНоза. ргеосирап зоп 1оз рие М а п сопИпиатеп-Ье а с1азе.
5. Еоз Ни'|12паЬиа ехсПагоп 1аз ра1аЬгаз с1е зи Ьег­ 13. М о то1ез1;ё1з, рог Еауоп рие г е п е т о з т и с Ь о 1гаЬа]о.
тапа.
1 4 . Уа 5аЬё1з рие е1 б|гес1;ог то1е51:6 уиез1:га ас1:1-
6. Соуо1хаЬири1 ехс11:6 1оз Ни|12паЬиа. •Ьиб бигап1;е 1а ргезеп1:ас|6п б е 1оз сигзоз.
7. а1е§гатоз рие 1:е епсиеп1:гез т е ] о п 15 Ьа безап1табо е1 апипс10 б е 11иу1аз рага е1 1!п
8. Сиапбо т е буегоп рие ЬаЬГаз 1;еп1бо ип Ьуо а1е§гё т и с Ь о . бе з е т а п а .

Р д а ^ е е п 1а с о п $ 1 г и с с | 6 п с1е1 у е г Ь о <1е т о у | т 1 е п * о <1е 1а $!§и1еп1е о г а с ! 6 п с1е1


(ех^о.

• 1/е§або е/ тотепЮ, /оз Ьегтапоз зе асегсагоп еп огбеп бе Ьа1а11а.

Сотр1е1;а соп е1 ргопотЬге у 1а ргеро51С1бп 51етрге яие зеа песезапо:


1. Еоз Ь е г т а п о з асегсагоп 1а т о п г а п а б е 1аз зег- 6.51 то1е51:атоз у а т о з аЬога т 1 5 т о .
р1еп1:ез еп огбеп б е Ьа1:а11а. 7. М о 5а1§а1з 1а са11е а ез1:аз Ьогаз.
2. Еи13 асегсб зи Ь е г т а п о 1а рагаба бе1 аиЮЬйз 8. Тепеб си!бабо соп 1о5 п1поз, рие за1еп а 1а са11е.
рогрие НоуГа т и с Ь о . 9. Ез т е ] о г рие Ьа]ё15 у о з о 1 : г о з р п т е г о .
3 . Рог Сауог I асегсаз 1а за1? 1 0 . Уа Ьа зиЫбо ]иап 1а ЬаЬНасбп; 1:е езрега а11Г,
4 . \/еп1тоз а безреб1гпо5 рогрие т а г с Ь а т о з ез1;а т1зта
1:агбе.
5. М о 1;е ргеосирез, рие уоу 1а са^е1;епа т а з сегсапа
у 1;га1§о ипоз сЬиггоз.

Р о г й к 1 т о , Щл^е е п 1а5 $1§и1еп^е$ о г а с 1 0 п е $ с1е11ех1о.

• ЕзХаЬап 1пё1§паёо5 рог 1о дие сгеюп цие ега о/ёпз/Уо у безЬопгозо.


• А/ росо Оетро зе епсоШго т'1з1епо5атеп1е етЬагахаёа.
4
Сотр1е1:а ез^аз огасюпез соп е1 ргопотЬге соггезропс1!ет:е сиапс]о зеа песе5аг10.
1. Тобоз сгееп рие 1о т е ] о г ез ез1:иб!аг ипа 6 епсоп1:гаЬа т а ! у по ^ие а !а ||ез1:а.
саггега зирепог 7 !1ата Еогепго аиприе а ё! !е §из1:а рие
2. ЕНоз сгееп 1оз т е ] о г е з еп зи 1;гаЬа]о. !!атепТ11;о.
3.5Г, Ь о т Ь г е , |рие сгеез 1;и езо! М о р1епзо 8. Е ! а т а рага рие зе ргезепсе еп е! 1гаЬа]о
сопзеп1:1г1о. 1птеб1а1:атеп1:е.
4 . епсоп"1:гагоп 1а за!|ба безриёз б е гесоггег 9 . 1 о з1еп1;о, рего ез"1;а уег Ьаз разабо.
!а р1ап1;а боз о "[гез уесез. 1 0 . Ее т а п б а г о п рие разага.
5. е п с о Ш г а т о з соп А!1'гебо еп 1а риеПа.

1гесе 13
Ь е е е1 51§и!еп1:е (ех1:о е п е1 я и е 5 е г е Л е х 1 о п а $ о Ь г е 1о5 т о 1 : 1 у о $ с1е1 с и к о а1 а § и а е п 1а
сикига тауа.

РепзаЬап 1о8 т а у а х ат:1§ио8 ^ие 1а сепггоз т о п и т е п г а к з с1е к ес1ас1 бе ого ез-


пегга 5е ехгепсКа е т г е сиагго рипюз т а г - 1лп з1етрге еп кз т х з т а з епггапаз бе к
са(1о5 рог е! 1г1пегапо с1е1 5о1, с1о5 а 1еуаги:е 5е1уа, араг1:ас1о5 соп й-есиепс1а с1е 1оз к^оз
сиап(1о арагесха еп 1о5 5о15Пс1о5 бе 1пу1ег- о с1е сиаЦихег тап1Гез1:ас1бп зирегйс1а1 бе
по у с1е уегапо, у с1о5 а роп1епге, рог с1оп- кз У1а5 с1е сотип1сас1бп соп е11и§аг с1е к
(1е 5е ргесхрхгаЬа еп езаз 1есЬаз а 1оз аЫз- 1г1з1:е2а.
т о з 1пЕепогез (...) V 51п етЬаг^о, с о т о ега с1е езрегаг, с1е1
Ьа ехрепепс1а ЬаЬха епзепас1о а 1оз т а - а§иа, с1е езе Яи1<1о ^ие рог зег хпЕогте е 1п-
уаз ^ие е! сегпгогхо ^ие осираЬап 1о5 зегез (1е1;егт1пас1о зхтЬоИха к ап^^и^1ас^бп у е1
Ьитапоз (егттпаЬа еп е1 а§иа. Ыесгхуа- по зег, 5иг§1б гатЫёп к сгеас1бп у к У1с1а.
т е т е , 1а реш'пзик с1е Уисагап зе рго1оп§а Теггог с1е1 а§иа 1п{егпа1 дие ез к па(1а,
Ьас1а е1 зиг-загоезге рага асаЬаг з1п гете- у ангассхбп песезагха рог е111^и^(1о ^ие рег-
с11о еп осго хптепзо осёапо рог с1опс1е со- т 1 г к е1 сгесхтхето с1е кз р к т а з у к зи-
гге Ьоу е1 Ь1;ога1 с1е СЫараз у с1е Сиагета- регу1уепс1а с1е кз аЫеаз.
1а. 11п огЬе гобелбо рог е1 таг, сегса(1о с1е
а^иа 5а1ас1а, у ^ие сопгепха еп зи хпгегхог М1§ие1 Ш у е г а Оогас1о, " Т и 1 и т у ]а1па,
Ншопа 16.
—сото тозггаЬап 1о5 аЬипс1ап1:е5 рогоз у 1о5 (1о5 е х с г е т о х (1е1 т и п с 1 о т а у а " ,

сауегпаз п а т г а к з - ип 1пасаЬаЫе саис1а1 с1е


а§иа (1и1се. .Г

Рог 51 Еиега росо, еп е1 ггбрхсо
Ьйтес1о 1аз Ицухаз юггепсхакз зоп
е1 ксгог (1ес1з1уо еп е1 сотраз с1е 1аз
асг1у1(1ас1е5 согхсЬапаз У11:а1е5, е1 с1с1о
а§г1со1а, 1а сЬвггхЬисхбп у сагасгеп'згхсаз с1е
1а5 сазаз с1е ЬаЫсасгбп, 1оз у1а]е5 а 1оз зап-
шапоз о а 1о5 тегсас1оз; у е505 1:етрога1е5
рие(1еп пасег с1е с1еп1:го (1е 1а иегга, пиЬе5
^ие а5с1епс1еп с1е5с1е 1о рго1ипс1о с1е 1аз §ги-
1а5, о аггес1аг а хтриЬоз с1е 1аз Пхегхаз се-
1е5Ге5. Аз!, еп 1:ос1о сазо, е1 а§иа езгаЬа рге-
з е т е рог с1о^и^е^ а 1о 1аг§о у апсЬо бе 1о5
сЬГегепгез рхзоз о сотагсаз бе1 ип1уег50 ^ие
1о5 тауа5 рос11ап регс1Ыг у с1а51йсаг.
Ро^^ие е1 Ьогхготе бе\г вепакЬа к
Ьп(1е бе\5 бе 1о5 Ьитапо5, у кз ркуаз
по егап осга соза ^ие е1 сот1еп20 с1е к ре-
Ь^гоза с1етагсас1бп 1пгегтес11а ^ие сопс1и-
с к а1 гехпо (1е к 05сиг1с1а(1, кз ^епгез бе\
МауаЬ еухтагоп кз созгаз (...) Ьоз ^гяпбез

1оса1|2а еп е1 тара §ео§гаЯсо 1а 2опа бе а5еп1:ат1еп1:о тауа у ехрПса 1а 1трог1:апс1а 9ие Ь з тауаз соп-
сесКап а1 а§иа, рего гатЫёп е1 Теггог яие езта 1е5 ргоуосаЬа.

ИП са1огсе
1есиегс1о8
А п а с 1 е { г п р е г С е с ^ о з у р 1 и $ с и а т р е Н е с 1 : о $ а1 51§и1еп(:е 1 е х й о .

Аиауезё 1а риела с1е етЬа^^ие (еИг у сопгеШо В е с Ш ешопсез ресЬг а а1§йп огго ра-
<1е1 У1а]е 9ие етргепсЬа. Ме кешё а езрегаг у еп езе 8а]его ^ие т е с а т Ы а г а . Ь а гегсега
т о т е п ю апипс1агоп ип геСгазо ргеухзю <1е ипа регзопа а 1а 4ие зе 1о ресЬ, ипа у1е]е-
Ьога, рог 1о ^ие с1ес1сЬ' уо1уег а 11атаг а Сагтеп, С11а епсапГас1ога, т е Ь а Ы б с1е ипа
рага 4ие е11а а зи уег аухзага а 1а атх^а ^ие Ла а 1г апёсс1о1:а рагес1с1а а 1а тха, рего а! йпа! по соп-
а гесо§егте а1 аегориепо. Ви8^иё ипаз шопейаз еп 8е§ш 1а8 топес1аз. С о п 1оз раза^егоз атепсапоз
пи ЬокШо рего по епсопггё т а з ^ие с161аге8. Рш а Шуе 1а т 1 з т а зиегГе, рог 1о 4ие т ! пегу10318то Ьхе
ипа иепс1а рага ^ие т е сатЫагап ип ЬШеге с1е 10 еп ашпепго. О е гереШе, ип ро11С1а зе т е асегсб у
с161аге8 еп еигоз, рего т е с11]егоп ^ие т е сЬп^хега а т е р1<11б ^ие 1е асотрапага. Ь е ]игё 4ие по езгаЬа
1а ойсша с1е с а т Ь ю , Ьхега с1е1 гесшю (1е етЬаг^ие. т1:епГапс1о г1таг а плИе, рего по т е сгеуб.

(Рибо Патаг рог се1ёЬпо? ^Тиуо р г о Ы е т а з соп 1а роПс[а?

С о т р 1 е < : а е1 5!§и1еп(:е 1:ех1:о е п ра5ас1о.


Еп е51;а саза (уш) Е1епа Рёгег. соп ез1:|1о т и у с1аз1со, аиприе 31етрге (бес/г)
Е1епа (зег) т и у Ьп11ап1е е 1п1;е11§еп1;е. (5ег) рие (зег) 1а саза 1а рие (бесогагзе)
аЬо§ас1а; (аргоЬаг) ипаз ороз!- а 31 т 1 з т а , 1а р и е (1тропег) зиз сп1;ег105; Е1е-
С10пез рага ]ие2 росо безриёз б е 1:егт1паг зиз е51;иб103. па зо1о (с1е]агзе) Неуаг рог 1а саза.
(Зег) еп ипо б е зиз ]и1с1оз б о п б е сопос1б а Еп е51:а саза (зег) т и у 1е1|сез; (1епег)
зи т а п б о , рие зе (Патаг) Егпез1;о. Ё1 1;ат- боз Ьуоз, (1о§гаг) §гапбез ёх1-
Ыёп (зег) аЬо§або, сопсге1:атеп1е аЬо§або Ю з еп зи саггега рго1ез1опа1: (рагесег) 1а Еа-
сг1т1па11з1:а. Еп ипа осаз1бп (Непег) рие бе- т\\\а регГесЬа. Рего б е Е о г т а 1пезрегаба (сотеп^аг)
1епбег а ип ( а т о з о саро б е 1а т а ^ а р и е (е51аг) а зисебег ех1гапоз ЬесЬоз р и е ('безСги/г)
асизабо бе 1:га1|со б е бго§аз у б е соггирс1бп 1:оба 1а Ее11с|баб у (асаЬаг)
бе тепогез. Егпез1:о (сопзе§и1г) рие 1о бес1ага- Ппа1теп1:е еп ипа без§гас1а.
гап 1Посеп1;е; (зег) зи р п т е г а §гап у1с1опа. Еа Тобо (зисебег) Насе ип апо аргох1таба-
]ие2 (зег) Е1епа, зи 1и1:ига ти]еп теп1:е. Егпез1;о (ез1аг) 1;гаЬа]апбо еп ип са­
Е1епа у ЕгпезЬо (созогзе) осЬо т е з е з без­ зо т и у 1трог1:ап1;е: (беЬег) бе(епбег а ип

I
риёз б е сопосегзе. Ео зиуо зГ рие (зег^ ип уег- апз1;бсга1:а т и у сопос1бо р и е (езШ) .• аси­
бабего ПесИаго, а т о г забо бе ЬаЬег азез1пабо а зи т и ] е г с о т о соп5есиепс1а
а р п т е г а У1з1:а. (Сот­ бе ип а1:арие б е се1оз. (Тгойгзе) б е ип сп-
ргаг) ип т е п раз10па1: е1 сопбе ЯобгГ§ие2, р и е азГ (Натагзе)
ЬопЛо р1зо е п е1 Ра- е1 ргезипЮ азез1по, (сгеег) рие
зео б е 1а Са51:е11апа. зи т и ] е г 1о (еп^апаг) соп о1;го Ь о т Ь г е ; ипа
Е1епа (епсаг§агзе) посЬе, безриёз б е се1еЬгаг ипа (юз^а, 1а сопбеза (араге-
бе 1а бе- сег) тиег1;а.
согас1бп, е5рес1а1теп- Еп 1а саза, рог 1аз посЬез, Е1епа (етрегаг)
1:е б е 1а ЬаЫ1;ас1бп а оГг ех1гапо5 зоп1боз, (рагесег) уосез б е
б е та1:г1топ10. (Зег) т и ] е г 1атеп1:оз 1е]апоз, §п1;оз рие (реб/г)
ипа т и - ауиба. Рего йп1сатеп1:е 1оз (о1г) Е1епа. 5и
]ег бе1:а11»б1а, си1бабо- т а п б о (бес/г) рие (зег) зиепоз
за у с о п Ьиеп §из1;о. бе Е1епа, рие "[обо (езйг) е п зи 1та§1пас1бп.
(ОсНаг) ЕзЮз зоп|боз (1г) Ьас|ёпбозе саба уе2 т а з
1аз ех- с1агоз у 1'иег1;ез. А б е т а з , (безарагесег)
сеп1:пс1бабез у 1аз оЬ]е1:о5 б е 1а саза, 1аз уеп1;апаз у 1аз риег1;аз (аЬпгзе)
"тобегп1бабез". Рог зо1аз. Егпез1;о З1етрге (епсоШгаг)
5 езо (бесогаг) ипа ехр||сас|бп 16§1са а [ о б о з 1оз зисе-
" 1а саза зоз, рего Е1епа (заЬег) р и е а1§о (осигпг)
Тобо е51:о (зисебег) е5рес1а1теп1:е рогрие по (робег) богт1г; Е1епа (о1г)
еп 1а ЬаЫ1;ас1бп бопбе (с1огт1г) е1 та1:г1топ1о. Е1е- с о т о (1еуап1аг5е) рего по (бес/г)
па (ропегзе) еп соп1:ас1;о соп ехрег1:о5 еп рагарз!- п1 (Ьасег) паба; (циебагзе)
со1о§Га у е11о5 [ а т Ы ё п (беаг) рие а1§о ех1гапо у богт1ба. (ОезреПагзе) ипа Нога без­
та1ё11со (осигпг) еп 1а саза, у зоЬге [обо, еп 1а Ьа- риёз зоЬгезаНаба а1 езсисЬаг 1аз уосез, рего аНога по (зег)
Ы1;ас1бп: а11Г зе (роёег) зепИг бо1ог у 5и1г1т1еп1:о; а уосез, 31ПО пзаз аЬсабаз, сагса]абаз. (1еуап1агзе)
резаг бе рие 1а 11аЫ1:ас1бп (зег) т и у саИба, 1а зап­
а1 уег рие по (езйг) Егпез1:о у (5а/(г)
оре (рагесег) рие (Ье1агзе) а1 еп1гаг
: еп 1а риегЬа (епсоШгаг) е1 сабауег
еп е11а.
Е1епа (1пз'1зЬг) гере1;|батеп1:е еп уепбег 1а б е зи т а п б о ; 1е (соПаг) 1а саЬега у 1е (аггапсаг)
саза у еп с о т р г а г о"1;га, рего Егпез1:о (гекзе) у е1 согагбп. Еп 1а рагеб (езспЫг) :
(беаг) рие (зег) созаз б е Ьги]а5 у У Е М С А М 2 А , Р О К Е 0 5 5 1 С Е 0 5 О Е Е 0 5 51СЕ05. А1 о^го 1або
рие е11а (1епег) ипа §гап 1та§1пас1бп. Егпез1:о, с1а- бе1 разШо Е1епа (сгеег) уег 1а 11§ига бе ипа т и ) е г
го, по (заЬег) 1о рие 1е (езрегаг) Упа Е1епа, 1б§1сатеп1;е, (уепёег) 1а саза у (1гзе)
посИе бе б!с1етЬге рие (Ьасег) ип ЕгГо Ь о г п Ы е у соп зиз Ьуоз а о1:го 1и§аг; 1е]оз бе а11Г. Рего ап1;ез
(Поуег) 1п1;еп5атеп1;е, Егпез1;о (1еуап1агзе) (Ьасег) а1§ипа5 ауеп§иас1опе5...

^Оиё ез 1о яие с1е5сиЬп6 Е1епа?Тегт1па е51;е е5са1о^пап1:е ге1аг;о.

С о г п § е 1о$ е г г о г е з с1е 1о5 1 : 1 е т р о 5 у е г Ь а 1 е $ ц и е И а у е п 1а $1§и1еп(:е п о 1 к 1 а .

ЕЫ А1СА1А ОЕ НЕЫАКЕ5 АРАКЕСЮ УМ МА1ЕТ1Ы СОН 6.000 ЕУКОЗ


5оЬге 1а8 Лег с1е 1а тапапа ип 1а с1оситеп1ас16п. А]епо а юбо Ешге Гапго, ип 1:гаЬа;а(1ог т и -
ех роИс1а дие зе (1е(11са а 1а с о т - езГо, е1 ЬотЬге З1§и16 зи сат1по п1с1ра1 У10 е1 та1еГ1п зоЬге е! со­
ргауепна бе сосЬез роПаЬа ип т а - ЬазГа ^ие зе сЬо сиеШа с1е ^ие по сЬе у, Ггаз сотргоЬаг зи соШеп!-
1е1ш еп сиуо хШепог ЬаЬха 6.000 ИеуаЬа 1а уа11]а рогдие зе 1а бе\6 о1- бо, зе ЬаЬ/а риезго еп сопГасГо
еигоз у 1а с1оситеп1аа6п бе ип \е- у1с1а{1а зоЬге е1 сосЬе. соп 1а роИс1а тип1с1ра1. ТТп сосЬе
Ь1си1о. 8е с11п§16 а Мас1г1<1 рага МесЬапге ип 1е1ё1опо тоуИ зе гасНо-раггиИа зе с11Г1§16 а1 1и§аг
геа11гаг ипа орегас16п гексюпаЛа ризо еп сопГасГо соп е1 ^атИ^аг рага Ьасегзе саг§о бе1 т 1 з т о ,
соп зи пецосю. Е з Ш у о сопуегзап- соп е1 ^ие езГаЬа сопуег5ап<1о у 1е рего по 1е сЬо Гхетро, бабо ^ие,
бо соп зи сипа(1о еп ипа са11е т и у р1с116 ^ие ге^гезага иг§еп1етепге ау18ас1о рог е1 ргор1еГаг10, уа Ьа-
сегсапа а зи ё о т к Ш о , у ип ёезсш- а1 рипЮ еп е! ^ие зе ЬаЬ/ап епсоп- Ь/а 11е§ас1о зи сипас1о.
бо Ыго ^ие со§1ега зи сосЬе бе}лп- 1:гас1о. Е1 сипа<1о уоЫб а11и§аг у зе
Ао$е оЪпбябо зоЬге е1 саро с1е огго епсоШгб соп ^ие, еп е(ес1о, а1И ез- РиеПа с/е Мабпв,
уеЬ1си1о е1 та1е11П соп е1 сИпего у Щуо 1а саЛега. (1ех)о ас1ар(ас1о).

Е П § е 1а о р с | 6 п с о г г е с ^ а .

А ЗегаПпа 1а5 рг1за5 у е1 безогбеп 1а ез1:гезаЬап. $1етрге р\ап'фс6 I р1апфсаЬа зиз асс10пез соп уаг1оз
бГаз бе ап1:е1ас|6п у апо1б I апо1аЬа 1о рие беЬГа Ьасег саба Ьога бе1 бГа.Тобаз 1аз т а п а п а з геразб I
геразаЬа бигап1:е 15 т1пи1;оз зи а§епба, у еп 15 апоз б е 1;гаЬа]о еп ариеНа е т р г е з а пипса (око I [а1-
1аЬа а зиз оЫ1§ас10пез. Рего ип бГа зисеб|б а1§о 1пезрегабо. Е1е§б а 1а о^с1па ип пиеуо с о т р а п е г о ,
Ксагбо, рие зе розб / разаЬа 1а тапапа еп1:ега геуо1у1епбо раре1ез у с а т Ы а п б о 1а5 созаз бе 311:1о:
"Езрего рие по 1;е то1ез1;е", буо, "рего пипса Ье зороПабо I зороПаЬа 1ап1о огбеп, т е ропе пегу1о-
зо.Т|епез ипоз 0]оз ргес10503. ^ С о т е т о з )ип1:оз?". ЗегаИпа по зе 1о рибо I роб\а сгееп Е1 безогбеп
//ото / НатаЬа а зи риег1:а, у 1о с1ег1;о ез рие гезико I гезикаЬа 1ггез1з1;|Ые.

16 Й1ес18ё18
0 [ К е с и е г с 1 а 5 ц и е 1о5 з и е п о з з е с и е п ^ а п е п 1 т р е Н е с * о ? А п а , и п а е51:ис1!ап1:е с1е 1п-
^ • о г т а * : к а , й е Ь е р г е з е п ^ а г з и р г о у е с ^ о с1е Гт бе с а г г е г а у у а е з ^ а а рип1:о с1е а с а -
Ь а Н о . М о з с и е п ( : а и п а р е з а с Л Н а ц и е *:иуо Н а с е и п р а г й е ^ Г а з у цие тиу Ь\еп р о -
с1г1а Н а Ь е г 1 е зисес11с1о с1е уегс1ас1.

Рог Еш НаЬГа 1;егт1пас]о е11гаЬа]о; 5о1о т е М а Ь а Насег 1а рогЬаба е 1трпт!г1о.


То1;а1, рие епсепбГа е1 огбепабог; аЬгГа е1 ИсЬего у т е епсоп1;гаЬа соп ип 1:ех1:о
1Псотргеп5|Ые. М|гаЬа ипа а ипа 1а5 ра§1па5 у "[обаз е й а Ь а п 1§иа1. Оезезрегаба,
5а1Га с1е1 рго§гата, ас1;1уаЬа е1 ап11у1ги5 у |Ып§о!, е1 огс1епас1ог1;епГа ип У1ги5. |Оиё
зийо! Мепоз т а 1 р и е т е безрегЬё еп5е§и1с1а.

Уие1уе а е5спЬ|г е1 гехЮ с о т о 51 с1е ип 5исе50 геа1 58 1:га1ага. Рага е11о гепбгаз ^ие с а т Ы а г
а1§ипо5 уегЬо5 ^ие е51:ап еп 1трег1ес1:о рог е1 тс1еЯп1с1о соггевропсИепю.

( 3 О г ( ] е п а ( а з 31§и1еп1ез у1пе1:аз с1е а с и е г с 1 о с о п 1аз Н о г а з у е з с г ! Ь е 1а Н|з1:опа.

5:30 а. т . / 6:30 а. т . / 7:30 а. т . / 8:30 а. т . / 9:30 а. т .


/ 10:30 а. т . / 11:30 а. т . /12:30 р. т . /1:00 р. т . /
1:30 р. т . / 8:30 р. т . / 12:30 р. т .

17
Р о п е п ра5ас1о е 5 * а о С г а п а г г а с | 6 п с1е1 а т 1 § о с1е С и г Ь .

19.00 Еп1:го еп ипа ]оуег1а, т е с о т р г о ип Ко1ех Ае с1еп1е ^ие хе аргох1та ипа


ого аи1ёп1;1со, «итег^хЫе, амхта^пёйсо у ап- регшгЬас1бп асотрапага
^:^сЬо^ие у 1о г о т р о т згШ. Ае арагаю е1ёс1псо.
19.30 Ешго еп ипа регЬгтеп'а у т е с о т р г о ^и^псе 20.42 Рог си1ра <1е т ! рипегега
Ггавсоя с1е Еаи <1е Регит, ^ие асаЬа с1е ваИг. гас11ас1;1у1{1а(1, т е саеп
20.00 Вес1с1о ^ие е1 сЬпего по 41а 1а 1"е11с1с1а<1, (1е81п- 1ге8 гауо8 епс1та. $е т е
(е^го гоАо 1о ^ие Ье сотргас1о у соп1:1пйо са- йшёе к ЬеЬШа Ае\
т1папс1о соп кх тапо8 еп 1о8 ЬоЫИоз у е1 ап1- гоп у к сгета11ега с1е к
т о и§его. Ьга§ие1а. 5 е т е ропеп
20.40 М1еп1га8 равео рог 1а8 КатЫаз, е1 с1е1о 8е сиЬге Юс1о8 1о8 ре1о8 <1е риШа у по Ьау ^и^еп 1о8 с1о-
Ае пиЬаггопев у геШтЬап ипо8 пиепоз: ез еу1- т е п е : рагегсо ип риегсоезрш.
Ес1иагс1о Мепс1о2а, 5|п поНс;а5 с/е СигЬ.

$ и $ 1 : к и у е е1 ! т р е К е с ( о р о г р г е з е п с е о сопс]|С10па1 у с1| циё у а 1 о г 1 1 е п е .


I. ^Оспбе Ьаз сИсНо рие р и е б а Ь а т о з ?
2.51 ри<:1|ега т е 1о с о т Г а а Ьезоз. ^ ^
3. Уо рие-[и 1о с1епипс1аЬа а 1а роНсГа. -
4. 1а з е т а п а разаба поз с1уо рие зе с11уогс1аЬа, у аЬога уа е з й п о1;га уег с о т о боз 1;ог1;о1|1;оз.
5. А Ь о г а т 1 з т о ЬасГа 1аз та1е1;аз у безарагесГа бигап1:е ип раг б е з е т а п а з .
6 . ОиегГа реб1г1е а1§о 1трог1ап1;е.
7. А и п р и е зир1ега 1а уегбаб, по 1;е 1а бесГа.
8. Ти ат1§а 11е§аЬа а 1аз б1е2, ^уегбаб?

Р и п ^ й а е1 $1§и1еп1:е 1ех(:о.

А Р Р Е М О Е В и м Ю Ю М А ЕМ Е 1 Е Х Т Р А Ш Е В О
Ашез с1е е1е§1г е1 сигзо сопу1епе раГз у абетаз е! созю ез 1п^ег1ог 1о5 Вё1§1са у 5и12а у еп сЬзгхпюз ге§1-
с о т о арцта Сг151:1па Нигга(1о с11- со1е§105 рог зи рагге оЕгесеп тауог шепез с1е а1о;ат1епю
гесюга с1е А1\уауз 5сЬоо1 оГ Ьап- 5е§иг1с1а(1 1о ^ие гезика 1с1еа1 рага Еп Ргапс1а к С а т а г а Ргапсо-
§иа§е5 гепег еп сиепга ипа зепе с1е 1оз т а з ре^иепо5 езрайок с1е Сотегс1о е 1пс1изта
соп51с1егас1опез §епега1е5 АргепсИха/е рага ^ие к езсап- ойгесе ггез сигзоз
В е з и п о сиапго т а з ре^иепо с1а зеа е1ес1;1уа зе с1еЬе гепег ип со- - Е п 1*атШа ез1:апс1а (1е с1о5 а
зеа е1 п1по тепоз ехрепепс1а геп^а пос1т1епю ргеу1о с1е11сЬота з! по сиагго зетапаз еп ктхПаз еп В1а-
о т а з согю зеа е1 сигзо сопу1епе е1 гезика(1о зега т и у ре^иепо еп тшг у скзез еп е1 Русёе НбиеЬег
^ие уауа 1о т а з сегса роз1Ые сотрагасхоп соп е1 езЕиегхо есо- рага п1по5 с1е епгге 13 у 17 апоз
Ё^аё аип^ие еххзсеп сепигоз п о т к о - Еп со1е§1о еп е1 сотр1е^о С1-
^ие ас1т11:еп п1по5 т а з ре^иепо5 1о РЕС-1В5 еп к Ргоуепга с1оз о ггез зе­
погта! ез епухаг а1 п1по а раггхг с1е Ргапсёв тапаз Ас езгапск рага п1поз Ае ешге
1оз 10 апоз Резе а ^ие е1 1п§1ё5 ез е! 1с11ота 9 у 17 апоз еп Агигкп^иа №га сиг­
А1о]ат1епЮ кз ктхИаз регт!- тауопсагго са(1а уег Ьау т а з с1е- зоз с1е ипа а сиагго зетапаз рага п1-
геп ипа тауог ргассхса (1е1 хскота тапс1а с1е сигзоз с1е йгапсёз кз ог§а- поз Ае етге 13 у 17 апоз N 0 1пс1иуе
1пуо1исгаг5е еп кз созгитЬгез с1е1 п1гас1опез оГгесеп сигзоз еп Ргапс1а у1а]е
ВЬпсо у Медю 11ех>о авар1аво].

18 Й1ес1осИо
^ С о т Ы п а е з ^ а з $е!$ р а 1 а Ь г а 5 р а г а Н а с е г (ос1а5 1а$ ^ г а з е з р о 5 1 Ы е 5 . Р а г а е11о, { и е ^ а с о п е1 огс1еп
с1е 1а5 р а 1 а Ь г а 5 , 1 а р и п ( и а с ' | 6 п у 1а а с е п 1 и а с | 6 п .

• заЬез Е]5.:
• Ьа осигпбо •/Сото! 1Но заЬез /о ^ие Ьа осигпбо?
• 1о 1С6то по заЬез /о дие Ьа осиггИо?
• по Сото по ваЬез /о ^ие Ьа осигпбо...
• сото
^ рие

^ Е п Е;егс|'с/о5 <1е евгИо, бе К а у т о п с ! Р и е п е а и , $ е с и е п г а е1 т 1 5 т о 5 и с е $ о с1е т и у с11уег$а5 т а п е г а з .


1п1:еп1:а 1 т а § 1 п а г с о п ауисЛа с1е * и с о т р а п е г о с1е ц и е з е ^ггЛл а раг1:1г с1е 1а у е г 5 1 6 п 1:1йи1ас1а"Раг1е5 с1е
1а о г а с 1 6 п " .

РАКТЕ8 О Е ЬА 0 К А С 1 0 М -
А К Т 1 С и Ь 0 5 : е1,1а, 1о8, ип, ипа, а1. Щ
5и5ТАЫТ1У05: тапапа, тес11ос11а, ркгаГогта, аиюЬйз, Ь'пеа 5, ра^^ие, Мопсеаи, ]оуеп, сиеИо, вотЬгего, §а16п, 1и-
§аг, С1п(:а, уесто, рхе, у1а]его, <118си$1бп, $шо, Ьога, е$(:ас1бп, 8ап(1о), Ьагаго, сопуег8ас1бп, сотрапего, ехсосе, аЬп^о, 8а«-
{ге, Ьо1бп.
АВ}ЕТ1У05: ггахега, сотрксо, гос1еас1о, §гап(с1е), ПЬге, 1аг§о, непхяЛо.
УЕКВ05: уег, 11еуаг, т1:егре1аг, рге»:епс1ег, рхвосеаг, «иЫг, Ьа^аг, аЬапс1опаг, ргес1р11:аг(«е), уо1уег, уег, <1ес1г, сИвттшг,
Ьасег, 8иЬ1г.
РКОЫОМВКЕ5: уо, 61, зе, -1е, 1о, е1 сиа1, яие, езсе.
АОУЕКВЮЗ: росо, сегса, тиу, а(1гес1е, гар1с1атете, таз, Гагс1е.
РКЕР051С10НЕ5: а, Ьас1а, еп, с1е, яоЬге, апге, соп, рог, еп.
СОN^^NСIОNЕ5: яие, о, рего.

с1|ес1пиеуе 19
Р а г а з а Ь е г $• «:е И а 5 а с е г с а с 1 о , с о т р 1 е 1 а 1а у е г 5 1 6 п 1:!(и1ас1а " К е 1 а * о " с о п е1 « 1 е т р о лбесилдо.

КЕЬАТО
11па тапапа а те<11о<11а, ]ип1:о а1 ра^^ие Моп­ о (Ьа^аг) у1а]его8. Рего (аЬапЛопаг, ё1)
сеаи, еп 1а ркгаЕогта Ггавега с1е ип аиюЬйз сав! сош- гар1с1атеп1е 1а сЬзсизхбп рага 1ап2аг-
р1е1о (1е 1а Ь'пеа 5 (еп 1а ас1иаЬс1а<1 е1 84), (оЬхегуаг, 8е 8оЬге ип 8 Ш о 4ие (^ие(^а^) ЬЬге.
уо) а ип рег50па]е соп е1 сиеИо ЬаяГаМе Оо8 Ьога8 т а 8 »:агс1е, (роЬег, уо)
1аг§о ^ие (Неуаг) ип «отЬгего с1е йекго а уег1о с1е1ап1е (1е 1а езгасхоп ^е Захш-Ьахаге,
гос1еас1о ёе ип согс16п 1:геп2ас1о еп 1и§аг с1е схша. ЕяГе сопуег8ап(1о соп ип а т 1 § о ^ие 1е (асоп$е]аг)
шс1тс1ио (гШегреЫг) , <1е §о1ре у сЬвтшшг е1 евсоГе (1е1 аЬп§о Ьа-
роггахо, а 8и уес1по, рге1;епсЬепс1о ^ие 1о (ргвогеаг) с1ёт1о8е 8иЫг е1 Ьогбп зирепог рог а1§йп зазгге
ас1гес1е сас1а уех ^ие (зиЫг) сотрегеше.

А И о г а с о т р а г а е з ^ а з й о з у е г 5 1 о п е 5 , 1 а р п т е г а е х с 1 и $ 1 у а т е п 1 е п а г г а 1 ' | у а у 1а 5е§ип<]а с1е5спр11уа.

1треКес1:о
Р г е * : ё п * о 1пс1еАп1с1о
Ега теб!обГа. Еоз у1а]егоз зиЬГап еп е1 аи1;оЬй5. НаЬГа
Рие а тес11ос1Га. 1о5 у'|а]его5 5иЬ!егоп а1 аигоЬйз. Н и Ь о
арге1;игаз. У п зепог ]оуеп ИеуаЬа еп 1а саЬега ип з о т -
арге-кигаз. и п зепог ]оуеп Неуо еп 1а саЬега ип з о т Ь г е г о
Ьгего рие ез1;аЬа гобеабо рог ип согббп у по рог ипа
гобеабо рог ип согбоп, по рог ипа ап1а. 5е рие]6 а зи с'т1;а.ТепГа ип 1аг§о сиеПо. 5е рие]аЬа а зи уес1по рог 1оз
уес!по с)е 1оз е т р и ] о п е з рие ез"1;е 1е 1пЯ1§|6. Еп сиапбо У10 е т р и ] о п е з рие ез1:е и Ш т о 1е 1п{1|§Га. Еп сиапбо уеГа ип 31-
ип зШо ПЬге, зе ргес1р!1:6 зоЬге ё1 у зе зеп1:6. Х\о ПЬге, зе ргес1р11:аЬа зоЬге ё1 у зе зеп1аЬа.
Ео у1 т а з [агбе с1е1ап1:е б е 1а е51;ас1бп б е 5а1п1:-Еа2аге.
Ео уеГа т а з 1;агбе, бе1ап1;е бе 1а ез1;ас1бп бе 5а1п1:-Еагаге.
5е ризо ип аЬп§о у ип с о т р а п е г о рие зе епсоп1гб а11Г 1е
5е ропГа ип аЬп§о у ип сотраг^его рие зе епсоп1:гаЬа а11Г
Ыго е51а оЬзегуас^бп: Еие песезапо ропег ип Ьо1;бп т а з .
1е НасГа е51а оЬзегуас1бп: НасГа ^аНа ропег ип Ьо1:бп т а з .

5епа1а еп ^иё сазоз е1 изо с)е ип Г1етро и оГго с а т Ы а е1 5еп1:1с1о с1е1 иехш.

С о т р 1 е ( а с о п 1о$ ( 1 е т р о 5 с1е1 разасЛо.


С о т о 51етрге, а Рере Са^ег зе 1е (Ьасег) 1:агбе. Арие! бГа (зег) !трог1ап1:е,
риез (1епе\г) ипа еп1;геу|з1:а бе 1:гаЬа]о. Еа посЬе ап1;епог (ргерагаг) 1аз
созаз у (ргасЬсаг) зи ргезеп1:ас|бп бе1ап1:е бе1 е5ре)о, рего е1 безрег1;абог по (зопаг)
а зи Ьога. А1Ъг1;ипабатеп1:е по (песезНаг) е1 сосЬе, риез 1а е т р г е з а
(езйг) а боз разоз б е зи саза. (Со§ег) е1 р о г М о У о з у (репзаг)
рие (робег) 1;егт1паг б е Ьасегзе е1 пибо бе 1а согЬа1;а еп е1 азсепзог
Рего (езйг) осирабо, азГ рие (Ьа]аг) согпепбо 1а5 е5са1ега5, бе 1:а1 зиег-
1;е рие еп е1 й Ш т о 1;гато (саегзе) А б е т а з бе1 баг10, зе (Ьасег) ипа го-
габига еп е1 рап1;а1бп. (Зе§и1г) согпепбо у (11е§аг) 51П а1|еп1;о а1 еб|^ао.
|Ео (сопзе^шг) ! А й п ((а11аг) ип т1пи1;о рага 1аз 9. А1 еп1;гаг еп е1 азсепзог
(гесопосег) а1 5г ЗапсЬег, епсаг§або бе зи еп1:геу1з1:а у а ри1еп (уег) сиап­
бо (ргезелйг) зи сиггГси1ит росоз бГаз ап1ез. Е1 зибог 1е (саег) рог 1а
Сгеп1;е у (Неуаг) 1а согЬа1:а со1§апбо рог 1а езра1ба. Еатеп1;аЫетеп1;е, е1 5г ЗапсЬег 1:атЫёп 1о
(гесопосег)
^ ^ С о п о с е з 1а$ а у е п 1 : и г а 5 с1е1 г е у А г 1 : и г о у 1о$ с а Ь а 1 1 е г о 5 с1е 1а т е з а гес1опс1а? Е $ ( е е $ е1 с о т 1 е п 2 0
с1е и п а с1е е х а з а у е п 1 и г а 5 , р е г о 1:епс1га$ ц и е о г й е п а г 1о5 ( г а § т е п ( о 5 у р о п е г 1о5 у е г Ь о х е п 1а ^ о г т а
с о г г е с ^ а (1е1 равабо.

Ьа попаа (Ие^аг) а оМо5 <1е Агшго зеп1а<1о ешге зиз Ьагопез,


Кеи, ^ие (езШг) сот1епс1о соп у, з т за1ис1аг, аз! (Лесп) :
1о5 тауог<1ото8. (Оеуаг) ей уап-
1аг у (асгиНг) согпеп(1о ]ип1;о а1 Е1 геу (ге$ропе1ег) ^ие зе ге-
геу, а ^и^еп (атепагмг) соп 1г8е 31§паг1'а а зи&Ь з1 по (роЛег) ге-
(1е 1а соле у (1е]аг Ас 8егу1г1е 81 по 1е (о^ог^аг) тес11аг1о; рего т и с Ь о 1е (реваг)
Ае апгетапо 1о ^ие 1а1 репаг.
1е (1г) аресИг. Езю (огг) \.оАо е1
"Кеу, 81 еп ш согие Ьау саЬа11его, ра1ас1о, у х.оАа 1а соПе (^иее^а^$е)
8^^и^ега ипо, еп ^и^еп риес1а8 йаПе ра5тас1а у сошпоу1(1а.
ЬавГа е1 рипю <1е ангеуепе а сопйагк Еп ипа йезса с1е 1а А8сеп51бп
а 1а ге1па рага сопс1ис1г1а еп ро8 с1е (геитг) е1 геуАгШго
ш!, а езе Ьо8^ие ас1опс1е уо т е с11п]о, зи соПе, Гап пса у Ьегтоза с о т о 1е
а1111о §;иагс1агё соп 1а ргошеза с1е с1е- (р1$гаг) , Гап е8р1ёп-
уо1уег1е <:о(1о8 1о8 рп81опего8 ^ие ез- АлАг. с о т о а ип геу (сопуепгг)
1ап еп саииу1с1ас1 еп пй 11егга; соп 1а1
^ие риес1а с1е1еп<1ег1а &еп1:е а ш! у ге-
соЬгагк а^и1 рог зи ргор1о т ё п ю " . ЕпГопсез е! саЬаИего (Ьасег)
ас1етап Ае диегег раггЬ. (Вапе)
Оезриёз Ае 1а сописк (^иес^а^$е) 1а уие11а, зш (ЛеГепегзе апГе е1 геу,
е1 геу еШге виз сотрапегоз. Еп к за1а (ЬаЬег) у (уепгг) ЬазГа к риегга с1е к за1а.
тисЬоз поЫез Ьагопез, у соп е11о8 Рего по (1га5разаг) 1оз реЫапоз.
ШпЫёп (е$Шг) к геша. Абетаз (Ое{епепе) с1е ргопГо у (с1ес1г)
(ЬаЬег) тисЬаз (1ата8 Ье11а8 у сог- с1езс1е а111:
(езез 4ие (ЬаЫаг) соп гейпапиеп-
Ю к 1еп§иа йапсеза. "Зепог, заЬес!, риез, сиа1 ез е1 <1оп ^ие т е Ьа-
Ьё13 а5е§игас1о: к сизГоЛа у ЛеГепза с1е к ге1па
Е1 геу (рготегег) ситрЬг 8и ^ие щш езга; аз1 4ие 1гетоз ггаз е1 саЬаИего 4ие
реис1бп, Й1ега к ^ие йгега. поз а§иагс1а еп е1 Ьо54ие".
Е т г е 1ап1о, Кеи, ^ие (Мп^гг) А1 геу 1е (епШзШег) зи рготе-
е! з е т с ю Ае кз тезаз, (сотег) за, рего к (сотфгтаг) , у аип^ие а
соп 1оз сопс1е81аЫез. М1еп1:газ Кеи (евЫг) зи резаг, по ((1е5с1есше) Ае е11а.
5ет:а<1о аШе к с о т Ы а , Ье щш
^ие (ргезетагве) ип саЬа11его ";Кеу АгГиго, ге1еп§о еп т\п а саЬаПе-
аше к сопе, т и у репгесЬа^о рага е1 сотЬаГе, гоз, ( к т а з у {1опсе11аз Ае ш йегга у тезпа^а! Рего
уез11с1о соп {о(1аз зиз агтаз. по Ге {Ь§о 1а1е8 пиеуаз рог^ие р1епзе (1еуо1уёпе1о8.
Рог е1 сопггагю, 1е ^шего а{1уегг1г у Ьасег заЬег ^ие
Е1 саЬаПего соп 1;а1е8 аггеоз (Пе^апе) по йепез ро«1ег ш ЬаЬегез соп 1оз ^ие риескз ге-
апге е1 геу, АопАе (еПаг) соЬгаг1оз".
СЬгё (1еп с1е Тгоуез, Е/ саЬаНего с1е 1а сагге1а
[^еx^о ас1ар(а<:1о|.

I
уеш^шпа 21
4
Е51 :е 1 е х ( о г е $ и к а п а 1 п с о т р г е п 5 | Ы е р а г а с и а 1 я и 1 е г а , р е г о з е ^ и г о ц и е 1:й $ а Ь е $ с1е
цие НаЫа.

Тгаз ипа Ьгеуе 5е51бп бе 11е1|о1:егар1а, 1:ет1епбо рие т е ри- со зи^ге б е ргоп1:о ипа сг1515 11151:ёг1са рогрие ип сасориГт!-
51егап еп сиагеп1;епа, зиЬГ рог еп ипа атЬи1апс1а Непа бе со 1е с о т р и т е зи "1:|1о515 §опЕб1;1са; безриёз, "[газ ип сбНсо Ы-
сазоз с1Гп1С05. АНГ б1а§по51;1СО ип §а51;га1§1со, аСейабо бе §1- \\аг, уа а са1таг зиз сопуи1з!опез.
§ап1:15то а§ибо, соп ипа сиг105а е1оп§ас|6п -[гариеа! у геи- Маз гагбе уие1уо а уег1о ]ип1:о а1 ЕагагеЮ, сопзи11;апбо а ип
та1;15то беЬгтап1:е бе1 согббп бе1 з о т Ь г е г о . Ез^е топ§б11- сЬаг1а1ап зоЬге ип Еогипси1о рие без1исГа зиз рес1ога1ез.

С о п С е 5 1 а уегс1ас1его о (л\во а 1а$ 51§и1еп1е$ с и е 5 1 : ю п е $ 5 о Ь г е е1 р г о 5 р е с ( о с1е 1а а $ р 1 п п а


Я и е Н е п е з е п е1 и Ь г о с1е1 А 1 и т п о .
I.Еауогесе 1а по соа§и1ас|бп зап§иГпеа.
2.5е гесот1епба 1;отаг ез1:е теб1сатеп1:о рага ргеуеп1г 1оз зГп1:отаз бо1огозоз у 1еЬп1ез.
3. Апге у6т11;оз о 5отпо1епс1а ргоЕипба у рго1оп§аба б е Ь е зизрепбегзе е11;га1;ат1еп1;о.
4 . М о беЬеп абт1п151;гаг5е т а з б е 6 с о т р п т 1 б о з а1 бГа.
5. Риебе ргоуосаг то1ез1:!аз еп е1 арагаЮ б1§ез1;1уо.
6. Еоз с о т р п т | б о з беЬеп 1;га§агзе соп а§иа.
7.5б1о риебе1:отагзе Ьа]о ргезсг|рс1бп 1"аси11:а1;|уа.
8. Н а у рие зег ргесау|боз з1 поз б е Ь е т о з засаг о агге§1аг ипа р1е2а беп1;а1 бигап1;е е1 р е п о б о б е 1п§ез1:а б е ез1:е
теб1сатеп1:о.
9. Еп ез1:е Е о г т а Ю , ез ип теб|сатеп1;о 1пб1сабо рага 1обаз 1аз ебабез.

^) ^Те Н а 5 го1:о а 1 § й п Ь и е 5 0 а 1 § и п а у е г ? Ацш Непев 1о5 п о т -


Ь г е 5 с1е с 1 п с о Н и е з о з о с о п ] и п 1 о с1е Н и е з о з И е с Н о з р е с 1 а 2 о $ .
К е с о п $ ( г й у е 1 о 5 у е 5 С п Ь е 1 о $ е п е1 е 5 я и е 1 е 1 о .

(ё *е о а уёг со со5 ега На па


пе 1ит тиг Ьга

^) Е п с и е п 1 : г а е1 т 1 : г и $ о у с1! цие (1епеп е п с о т й п 1а5 с 1 е т а $ р а 1 а Ь г а 5 .

1. сегеЬго, тёби1а езр1па1, тапб|Ъи1а, пегу1о, пеигопа


2. ЬГсерз, Мсерз, гейо, ресЬога!, §ете1оз
3. ЬГ§або, уе]12а, ри1тбп, ппбп, па1§а
4.1;епббп, уепа, уазо, аг1:епа, согагбп

22 уе1п1|й6з
С о т р 1 е ( а е11:ех*:о.

АРАКАТО 016Е$Т1У0
Е1 арагаю (11§е51:1УО сопу1еПе 1о5 Юз с1е1 <1е1§ас1о, сагасюп-
еп раг1:1си1а8 1яп ре^ие- 2ас1о рог зиз тпитегаЫез азаз 1п1ез11-
па8 ^ие 1а 1а8 рие(1е Иегаг па1ез. А^и1, 1оз ]и§08 рюуепгеШез с1е 1а
с о т о птиепСез а Юс1а8 1а8 раПез с1е1 уез1си1а у <1е1 рапсгеаз
Е1 е1етепЮ ргтс1ра1 ез с1ез<1оЫап 1оз аИтепюз еп раш'сикз,
ип шЬо с1е пиеуе те1ГО8 ^ие зе ех11еп- ^ие зоп йкга^аз а к а!
<1е с1е8(1е 1а ЬазГа е1 игауёз Ае ре^иепа5 уе11оз1с1ас1ез еп 1огта
; ип зхзюта т и з с и к г а 1о 1аг§о с1е с1ес1о ^ие розее е1 хпиезгхпо
(1е Юс1о е! сапа! регт'пе 1а рго^гезхбп еп зи раге(1 шюгпа. Еоз
(1е 1о8 а11тепЮ8. Еоз а11тепюз тлзй- а Н т е п ю з по с11§епс1оз п1 аЬзогЫ<1оз
сас1о8 у1а]ап а Ггагёз с1е1 езоЕа^о а1 Е о г т а п 1аз Ьесез еп е1 1пгез1;1по
, е1 сиа11оз т е х с к у 1о811- , 81епс1о ехри1зас1аз а « а -
сиа аШез с1е ра8аг1о8 а1 с1иос1епо, уеуи- уёз а е 1
по е Деоп, ^ие сопзиюуеп 1а5 1ге8 раг- ЕпасЬрев'ю у'15иа1 с/е Ьз зегез УЫОЗ.

О ! $1 е $ уегс1ас1его о (а15о; е п с а з о с1е $ е г Ызо с о г г ! § е е1 е г г о г .


1. Еп Н|5рапоаппёг1са 1а 1еп§иа оЕ|С1а1 ез е1 са51:е11апо.
2. Еп Рага§иау Иау с1о5 1еп§иаз о^с!а1ез; е1 саз1;е11апо у 1а 1еп§иа 1пс1Г§епа, е1 §иагапГ.
3. Еп Уги^иау е1 езрапо! у е1 §иагапГ зоп 1еп§иа5 сооЕ|с1а1ез.
4 . Е1 топ/'у е1 сасаЬиеге Ьасеп геГегепс1а а ип т 1 5 т о ргобиДо. ^
5. Е1 тап1 ез ип 1:ёгт1по б е оп^еп паЬиаН рага Ьасег ге^егепс1а а пиезгга сасаНиеЬе.

У п е сас1а 1 е п § и а с о п 1а г о п а § е о § г а Л с а с о г г е $ р о п с 1 | е п 1 : е .
• паЬиаН • Мёх1со
• тауа • СЫ1е •
• агаисапо • Во11у|а у Реги
• а!тага • А т ё г 1 с а Сеп1га1,Уиса1:ап
• риесЬиа • Рага§иау
• §иагапГ

С1а51Лса 1о5 51§и!еп1е5 ( ё г т 1 п о 5 5 е § й п 1а 1 е п § и а с1е р г о с е с 1 е п с 1 а .

ЬагЬасоа Ьга агаИиасо паНиаС! циесНиа


сапсЬа ра1;а1;а
соса таГг
сасаЬие1;е сЫс1е
Ьигасап 1ого
[аЬасо 1;ота1;е
сасао ратра
сбпбог

23
3 с0иёвега,вега7
Т г а п 5 ^ о г т а 1а$ 5 ! § и 1 е п ( е $ о г а с ю п е з е п о(:га$ я и е е х р г е з е п 1 § и а 1 т е п 1 : е 1П5е§ипс1ас1

с о п ( и ^ и г о о с о п < ] к 1 о п а 1 .

1. Е1 5 е п о г А § и а с 1 о реппапес16 са11ас1о; 5 е § и г а т е п 1 е ЬаЬГа сотргепс11с1о цие ега т е ] о г по Ьасег сотеп1:апо5 а1 гез-

р е Д о .

2. С и а п й о 11е§ато5 а 1а е5"1:ас1бп А п 1 : о п 1 о уа п о е51;аЬа.Та1 у е г зе сапзо с1е е з р е г а г у зе т а г с Ь б , о цисаз репзб цие 10-

й о ега ипа Ь г о т а .

3. 5е§игатеп1;е ацие! Н о т Ь г е заЬГа а1§о с1е а 1 е т а п , риез ез"1;аЬа с Л з с и 1 ; 1 е п с ] о с о п Ре"1;ег аса1огас1атеп"1:е.

4. А : ^БаЬез а1§о йе КеЬеса?

В: 5 и р о п § о цие е51:а е п ^ е г т а , р о г ц и е Ноу по На уеп1с1о а 1:гаЬа]ап

5. А : ^ О е ци1ёп ез е51:е П Ь г о ? ;

Ъ: М о зё, а 1о т е ] о г ез йе Апйгёз;1а1 уег 1о Н а у а йе]айо ациГ р а г а цие по зе 1е о 1 у 1 й е а1 з а П г

6. ^а з е т а п а разайа зе сотрог"1:6 йе ипа т а п е г а ех1;гапа; е з роз|Ые цие уа зе Ни-

Ыега е Ш е г а й о йе 1о ц и е НаЬГа о с и г п й о йигап"1:е зи аи5епс1а.

7. А : ^Наз у151;о ц и ё зепа ез1;а М 6 п ! с а ? : ; : : ^

В: А 1о т е ] о г 1е Н а п й а й о ипа та1а по1;1с1а.

8. С о т о по гес|ЬГа по1:1С1а5 т Г а з , р о 5 | Ы е т е п 1 ; е репзаЬа цие ез1:аЬа е п ^ а й а й о с о п ё1.

9. Ез ипа саза 1'ап1:а51;1са. Е з роз1Ые цие т | й а т а з йе 200 т 1

10. Ез ргоЬаЫе цие 1о5 1айгопез еп1;гагап р о г 1а у е п 1 : а п а йе1 5а16п, р и е з ега 1а й п 1 с а

цие регтапесГа аЫегЬа р о г 1аз посНез.

С о т р 1 е 1 а с о п ( и ^ и г о о с о п с 1 ! с ю п а 1 1а5 5 1 § и 1 е п ( е $ о г а с 1 0 п е 5 .

1.ТойауГа по Не с о т р г а й о е1 Ы11е1;е й е ау|6п рага Вагсе- 9. А:]иап Ап1;оп10 е5 циГт1СО.

1 о п а ; 51 р и е й о ('/г) ез1:а 1 : а г й е .
В: Р и е з (заЬег) т и с Н о йе циГт1са, рего йе

2 . 5 | е т р г е реп5ё цие е11оз (сопосегзе) ап1;е5 йе Ьиепоз тойа1ез п о "Пене п! |йеа. -

уеп1г а Езрапа, р е г о , зе§йп Й1сеп, з е сопос1егоп ип апо


10. Рага 1а Ьойа зе с о т р г о ип 1:га]е йе Айо11о О о т Г п -

Йе5риё5 йе Пе^аг ациГ.


§ие2 цие (созЮг) р о г 1о т е п о з , 1.200 €.

3 . 0 Й 1 0 1атеп1;агте, рего 51 Н и Ь | е г а НесНо ип ез^иегго рог


I I. Ри1тоз а 1а Й 1 г е с с | 6 п цие поз йу151;е, р е г о а11Г п о НаЬГа

ез1:ий|аг и п росо т а 5 , (засаг) те]Оге5 по1:аз.


пайа. Еп1:опсе5 р е п з а т о з цие (еди1уосагзе)

4. Еа т 1 г 6 соп 1га у соп ип 1:опо а т е п а г а Ш е , 1е йуо: " М !


а1 е з с г 1 Ы г 1 а .

1й (тагсИагзе) йе ез^а саза, п\


12. Мо, 1о 31еп1;о, п о 5ё й б п й е е з й 1а з е п о г Л а Зеггапо. Ез
а т!5 Нуо5 й е т Г .
1а Н о г а й е 1 й е з с а п 5 о : (заНг) а йе5ауипаг

5. А : О у е , ^йе ци1ёп (зег) е51а сНацие1:а?

13. С и а п й о 1а ^ат\\\а зе еШеге йе г о й о 1о осигпйо, е11о5


В: М о зё, (зег) йе ]озё Еи15, ц и е (11е§аг)
уа (ез1аг) т и у 1е]о5, а за1уо йе "Ьойоз.

уа. ,:=^,
14.5е§йп е1 ! п з р е с 1 : о г йе р о П с Г а , е1 р г е 5 и п 1 : о а5е51по (геоИ-

6. А й п по е51:оу 5 е § и г а йе 1о ц и е (Ьасег) рего 51


гаг) ип 5е§и1т1еп1;о йе 5и уГсИта йигап1:е

1;иу1ега " Н е т р о , т е (§и51аг) т и с Н о 1г а у е г а т'\


уапоз йГа5, у §гас1а5 а е11о (ёезсиЬпг) а циё

На.
Нога5 5а1Га у еп1:гаЬа а зи саза.

7. А: ^Оиё "1:а1 ез1:а 1а ре1Гси1а? ^Ез Ьиепа?


15.0601616 цие еп сиапао 11е§ага а 5еу||1а (Ьизсаг)

В: М о езЬа та1, рего (езШ) т е ] о г з! НиЫегап


ип 1:гаЬа]о асогйе а зи5 сопЙ1С10пе5 у 5е

1пс1и1Йо т а з е5сепа5 йе асс16п.


(сотргаг) ип сосНе пиеуо, риез рага еп1:оп-

8. Виепо5 йГа5, 5епог С и г т а п . 1(рос1ег) НаЫаг сез (уепёег) е1 з и у о , р о г 1о ц и е по (сИзропег)

соп и51:ей, р о г !ауог? йе п1п§йп т е й | 0 йе 1осотос1бп.


Е $ с г 1 Ь е е1 у е г Ь о еп<:ге р а г ё п 1 е $ 1 5 е п 1 а {огтл с о г г е с ^ а .

1. М о Ьау пасПе еп 1а с а з а ; ($аИг) а с о т р г а г сиа1- 10. А Ь о г а т 1 з т о (Натаг) р о г 1:е1ё1бпо а Зизапа у

ци!ег соза. 1е ( б е с / г ) ц и е п о риебез заПг рогцие 1;1епез ц и е

ез1:иб!аг
2 . М о з ё 31 Р а с о (уеп1г) Н о у а1 С1пе с о п п о з о 1 ; г о з о з!

(диес1аг5е) с о п зи Иегтапа.
I I. У о аигаг) ц и е ез1:а е з 1а с а з а е п 1а ц и е У1уГа Р а -

3. РепзаЬа с о т р г а г т е и п 1;га]е п е § г о , рего Ие с а т Ы а й о с1е


Ыо ап1;е5 б е сазагзе.

ор1п1бп,у т е (сотргаг) и п о аги! т а п п о .

1 2 . 1 а з е т а п а разаба т е буегоп 1оз а1Ьап|1е5 ц и е рага е1


4. А п о с Ь е У1по а1§и1еп а с а з а у а т и у 1;агс1е; Сзег) 1аз

]иеуез уа (1егт1паг) 1аз ЬаЫ1;ас10пе5; е1 ] и е у е з


с1осе аргох1тайатеп1;е. М о з ё ци1ёп (рос1ег) зег

т е буегоп ц и е (асаЬаг) Ноу у аЬога т е б|сеп


п1 ц и ё (диегег) У о , р о г з! а с а з о , п о аЬгГ.

цие (езгагЫо) т а п а п а .
5 . ^-('5ег) уегдаё цие е\о р а з а й о гесогпб тес1!а

Езрапа е п Ьизса б е зи табге? 1 3 . Ез1;ап Натапбо а 1а р и е г Ь а . ^ ^ и ^ ё п (уеп1г) а ез-

6. Сиапбо позо1:гоз 1 1 е § и е т о з , е11оз у а (тагсЬагзе) 1:аз Ьогаз?

7 . Е1 г г е п ($аИг) а 1а5 51е1:е бе 1а 1:агбе у (11е§аг)


14. А : Т и у о т и с Н о ёхЛо е п з и ]иуеп1:иб.
а 1а5 б 1 е 2 б е 1а п о с Н е .

В: Р и е з (1епег) т и с Ь о ёх11;о ап1:ез, р о г ц и е аМо-


8. А т е п и б о т е рге§ип1;аЬа ц и ё (езйг) Ьас1епбо
га п о 1о с о п о с е паб|е.
еп и п 1и§аг с о т о езе.

9.51 ЬиЫега заЫбо ц и е у е п Г а з , (диес^агте) еп саза 15. С и а п б о 1е 1 ; о с 6 1а 1о1;егГа з е с о т р г о ип сосЬе 1тргез1о-

1;оба 1а п о с Ь е е5регапбо1;е. п а п 1 ; е : 1е ( с о з й г ) р о г 1о т е п о з 60.000 € .

5 е п а 1 а сиа1е5 $ о п 1о$ у а 1 о г е 5 с1е 1 о 5 С и Ш г о з ц и е а р а г е с е п е п 1а5 5 1 § и ! е п 1 : е 5 о г а с 1 о п е 5 .

1. М а б 1 е заЬе 1о ц и е 1е р а з а ; Н а Ь г а 1:еп1бо а 1 § й п р г о Ы е т а гес1еп1:етеп1:е б е 1 ц и е п о ц и ! е г е НаЫаг

2. М о з а Ь е т о з 1о ц и е о с и г г 1 г а , р е г о 1о ц и е 1 е п § а ц и е з е г зега.

3. ^5ега у е г б а б ц и е зе у а рага 31етрге?Уо п о т е 1о с г е о .

4. М|га р о г б б п б е у а Ребго. НаЬга 1 : г а Ь а ] а б о 1:обо е1 бГа з1п р а г а г рего п о рагесе т и у сапзабо.

5. С и а п б о 1еаз е з 1 а саг1:а у а 1:е Н а Ь г а п соп1:або 1о ц и е Н е Н е с Н о . Еха§егагап е , !пс1изо, т е п И г а п .

Т й з61о б е Ь е з сгеег 1о ц и е а Н о г а 1:е ехрПсо.

6. Е1 т е з ц и е У1епе у а т о з а 1г а РагГз а и п а 1 ё п а 1п1:егпас10па1 б е 1 т и е Ы е ; рага еп1;опсе5 уа т е

НаЬгё гесирегабо "1:о"1:а1теп1:е б е 1а о р е г а с | 6 п .

7. С и а п б о роп§ап 1аз г е Ь а ] а з 1;обо с о з 1 ; а г а т и с Н о т а з Ьага1;о.

8 . М а п з а , 1:й с о т р г а г а з е1 у 1 п о , у 1:6, Р ! с а г б о , ргерагагаз е1 р о з 1 : г е .

9. Т|епез т и у т а 1 а сага; з е § и г о ц и е НаЬгаз е з 1 : а б о 1 о б а 1а п о с Н е 31п б о г т ! г

1 0 . Е а за1а е з й П е п а ; Н а Ь г а сегса б е т | | регзопаз, ^по сгеез?

Е 5 с Н Ь е е1 у е г Ь о е п 1а Г о г т а с1е С и й и г о я и е й е р а г е г с а т а 5 ас1есиас1а.

1. А : ^ Т е п ё | з у а а1§йп р1ап р а г а е1 у е г а п о ?

В;5Г, (/г) а А11сап1:е, б о п б е 1 е п е т о з и п араг1:атеп1;о.

2. 51 за1§о ргоп1:о б е 1:гаЬа]аг1;е (асотрапаг) а1 т ё б 1 с о рага ц и е п о у а у а з 5о1о.

3. А : О у е , у уозо1:гоз, ^ ц и ё реп5а1з Насег сиапбо асаЬё1з 1а с а г г е г а ?

В:Уо, с и а п б о 1 : е г т 1 п е т 1 з ез1:иб1оз, (етре^аг) а Ь и з с а г 1:гаЬа]о у (1пс1ерепсИ1аг5е)

С: Риез у о , (Ьасег) 1о ц и е з 1 е т р г е Не ц и е п б о : (у1а]аг) бигап1е зе1з т е з е з .

В: ^ О е б б п б е (зосог) е1 б1пего рага е з е у1а]е? -

С: М о 1о з ё ; з и р о п § о ц и е (1гаЬарг) е п с и а 1 ц и 1 е г з Ж о Наз1а ц и е г е й п а 1а с а п И б а б ц и е песе511;о.

уе!п11с1Псо 2 5
4.1аз ||сепс1а5 з е (о1ог§аг) еп 1оз р1а203 е51:аЫес1с1оз е п е1 а г ! 9 с)е1 г е § 1 а т е п 1 ; о с1е з е г у 1 с 1 0 3 с1е

1а5 с о г р о г а с 1 о п е з 1оса1е5 у б е т а з с1|5роз1С10пез с1е ар11сас16п. 1а арег1:ига ц и е по ситр1а 1а5 { о г т а Н б а -

без зепа1ас1аз з е (сопзИегаг) с1апс1е51;1па у ^гаис1и1еп1;а, зи]е1:а а запс|6п о с1аизига бе 1а а с И у : -

баб.

5. Е1 рге5ирие51:о бе с а ] а з е (соп[есаопаг) а раг1:1г б е " [ о б о з 1оз р г е з и р и е з 1 : о з ап1;ез тепс10пабоз.

Рага е11о, з е (Ютаг) "[обоз 1о5 1 п § г е з о з у §аз1;оз у з е (е51исИаг) еп циё т е з бе1 а п о

зе (соЬгаг) у (ра§аг) АзГ, з е б е Ь е г а п с о п о с е г 1аз с о п б ! с 1 0 п е з б е ра§о б е 1оз с Н е п -

гез у 1а5 б е ра§о а 1о5 р г о у е е б о г е з у о 1 : г о з §а51:о5.

6.5е сотип1са а 1оз з е п о г е з у1а]егоз цие е11:геп с о п бе51;1ПО В ! 1 Ь а о (11е§аг) с о п 1;ге1п1:а т!пи1:оз

бе геггазо.

7. О и г а п ^ е е1 ||п б е з е т а п а (Ноуег) е п е1 п о г 1 : е , т1еп1;газ ц и е е п е1 з и г (ё15[ги1аг) б е зо1 у

Ь и е п 1:1етро.

8 . (ЕпсоШгаг) и п 1;гаЬа]о е з 1 : и р е п б о цие 1е (ргорогаопаг) §гапбез Ьепе1|С103. 5 ! п е т -

Ь а г § о , е п е1 а т о г 1аз с о з а з п о 1 е ('/г) 1;ап Ы е п .

^ Е п я и ё с о п ( е х ( о о $1(:иас16п р о с 1 г 1 а т о 5 и ^ Ш г а г е з ^ а з о г а с ! о п е 5 ? ^ Р и ё е х р г е х а п ?

1. Месез11:агГа ц и е а1§и1еп т е ауибага ип росо.

5б1о песез11;аЬа ц и е а1§и1еп т е ЬиЫега ауибабо ип росо.

2 . Т е р е б 1 г Г а ц и е 11е§агаз ргоп1:о: Ьау ц и е б а г Ь и е п а 1та§еп.

М е §из1;апа ц и е 11е§агаз р г о п 1 ; о : багГаз Ьиепа 1та§еп.

3 . ^Те то1ез1:агГа сеггаг 1а р и е г 1 а сиапбо "Ье у а у а з ?

^Те то1е51;а с е г г а г 1а риег"1;а с и а п б о 1 е уаз?

4. В и е п о з бГаз. О и 1 е г о ц и е т е ехрПциез ц и ё б е Ь е т о з Ьасег бигап1:е 1а г е и п 1 6 п .

Виепоз бГаз. О и е г Г а ц и е т е ехрПсага циё б е Ь е т о з Ьасег бигап1:е 1а г е и п 1 6 п .

^ 5 1 Т и А С 1 0 М Е 5

Е х р М с а 1а5 е х ^ г а п а з ге5рие51:а$ я и е г е с 1 Ь е п е$1:о5 р е г 8 0 п а ] е 5 .

с^ие бгзеаЬа? г

Ьезго ипа Ьагга бе рап у

ипа Ьо15а с1е соПпез. Виепо,

у 1а ра2 еп е1 типс1о.

Чае^ -, I

Оуе, Регпапйо, сройгюз р а з а г т е е1

адиа, рог ^ о у о г ? А с ё г с а т е •(•атЫёп

е11"ота1'е, з! егез ^ап атаЫе.

1сРи1ёп егез 1-й у

Чиё Каз ЬесИо соп

т! Негтапо?!

2 6
$ е п а 1 а с и а 1 е $ $ о п 1о$ у а 1 о г е $ с1е 1о$ с о п с 1 ! с ! о п а 1 е 5 Я и е а р а г е с е п е п 1а5 $1 §и1еп1:е$

о г а с 1 о п е $ .

1. М о 5 с о т е п 1 : 6 ц и е , з! Ь и Ы е г а аргоЬабо 1:ос1о е п ] и п 1 0 , з е ЬаЬпа 7. Кай1 у РПаг сгеГап цие позо1 ;го5 ЬаЬп'атоз с о т р г а б о 1о п е -

1с]о а Еопйгез а ез1;ис1|аг !п§1ёз, р е г о ц и е 1е ц и е й а г о п с1оз аз1§-


се5аг10 рага Ьасег 1а с е п а у р о г е з о е11оз з о 1 о з е епсаг§агоп

па1;игаз.
бе 1а Ь е Ь ! б а . - - '

2. М и п с а 1е § и з 1 ; а г о п 1оз с о с Ь е з , аипцие апоз йезриёз зе с о т -

ргап'а и п о .
8. О е Ь е п ш з ЬаЬег Патабо рог1 :е1ё1опо рага ц и е п о зе ргеоси-

3. А : ^ С и а п г о з апоз сгеез цие 1 ;1епе?


рагап р о г уиез1га 1 ;агбап2а.

В:Уо сПп'а ц и е с е г с а с1е с и а г е п 1 : а . 9. А : А циё Ьога ге^гезб А п а а саза?

4 . Ез^агГа а гё§1теп, рего 1а у е г б а с ! ез цие саба бГа еп§огбаЬа


В: М о зё, а т Г т е рагесе цие зепап сегса бе 1аз "Ьгез б е 1а

таз.
табги§аба.

5. Т е с о п г а п а 1а у е г б а б з! п о г е п е г а з бе тГ, с о т о Ьасез 31етрге.

10. В и е п о з бГаз, б е з е а п ' а ЬаЫаг с о п е1 з е п о г А 1 с а 1 б е , 31 е з роз|Ые.


6. Уо п о зё сиапао 1е с о з 1 : а п а ехас1атеп1;е е1 р130, р е г о зедиго

цие т а з б е 60.000 еигоз.


5оу А§и51:Гп 5аптаг1 ;Гп, С о п с е ] а 1 бе СиНига.

Н а у о с а 5 ! о п е 8 е п я и е е1 Г и ^ и г о Г о г т а р а г ^ е с1е и п а Г г а з е Ь е с Н а о с1е и п а Г 6 г т и 1 а . $ и у а 1 о г

у $1§п1Лсас1о у а г 1 а $ е § й п е1 с а $ о . АяиГ е е т о 5 * г а т о 5 1о5 и 5 0 5 т а з Г г е с и е п * е 5 .

• и$о$ рулооз о т о е м и 1 А т о $

• А т е п а г а . А п и п с ю й е и п ЬесЬо й^^^го:

1Уз (1о) уегаз!

1Уоу а езШсЛаг тисНо! 1Уа уегаз ^^ё по1аз уоуз ззсаг!^

• Оагрог^1па112айо ип й т з йигаШе 1 а ^ о п у е г 5 а с ю П | _

^^^^ёпзаЬгз!

• Айгтас1опе51а]ап1е5, гоШпйаз.

по + М и г о о сопс11с1опа1:1Риез по ЬаЬгё 1доуо уесез а езе 1и§зг!

5/ + 1и1иго о сопс11сюпа1: /5/ /о заЬгз 61 цие по риеде 11е§аг 1ап 1агде!

• \п&сгг ^\з^ 1а гезропзаЫНйай й е ипа а с с ю п соп^езропйе з1 о у е Ш е о а 1а регзопа й е 1а ^ ^ е з е ЬаЫа; асоп5е]аг ипа

геЯех1бп ргеу|з аШез й е е т р г е п й е г ипа асс16п ( е п з е ^ и п й а у 1егсега р е г з о п а ; 5 о 1 о е п ^иШго 51тр1е):

ТйзаЬгаз / уегаз 1о цие Ьасез, уа егез ггшуогсПа.

• Рей1г ехрНсас1опе5, зоНсНаг ипа ^^5Й^сас^6п:

А: Уо по сгео циеШ153 ез1е епЫздз соп по5о1гоз.

В: Риез епЮпсез, 1й те сЛгзз/уа те ехрИсагазрогциё зесотроПа эз!^

• В а г ехрНсасюпез, р г е з е п й г оЬ)есюпе5, еу11аг р е й с ю п е з п о й е з е а й а з :

Сото Ю сотргепдегаз, по \/оуа е8 \агациИода 1а 1агде е5регапдо1в.

Сотр1е1:а 1оз й1а1о§оз соп 1аз ехргез10пез: цшёп заЬга, 1й уегаз /о ^ие Ьасез, уа те ехрНсагё1$,
уа \о уегоз, сото изгебез сотргепдегап, з\ заЬгё уо.
I.

А:^05 ЬаЬё!з 11]айо? А с а Ь а й е разаг Регпапбо р о г пиез1;го 1або у п! з1ци1ега поз Ьа за1ийайо.

Ез1:ага е п С а й а й о с о п позо1гоз.

В:Уо п о 1о с г е о .

С:Уо,1:атросо.^Рогцие |Ьа а е51;агеп1айайо с о п позоггоз? ,^ . :

А: Риез з! п о е з й еп^айабо ез1;е с о т р о г 1 : а т 1 е п 1 ; о .

2.

А: • | с е п цие е1 р г б х 1 т о а п о уап а Ьа]аг 1оз 1трие51;о5.

В: М о зё, п о Ье оГбо паба

уе1пг131е{е 2 7
3.

М1га, е й о у Наг1;о с1е гере1 ;1г1:е 5 1 е т р г е 1о т 1 5 т о . Е1 с1Га т е п о з репзабо ргераго 1а т а 1 е 1 ; а у т е у о у

51 п о

4.

А: С а г т е п ез т и у с1е5р151ас1а, ^ у е г б а с ! ? 5е й е ] а 1аз с о з а з р о г сиа1ци1ег 511;10, о1у1с1а 1о ц и е 1:1епе ц и е

Насег...

В: ц и е у1уо с о п е11а.

5.

М е рагесе ^а1;а11 ;и сотрог1 :ат1еп1 : о ; с1е з е § и 1 г азГ, у а з а с о п з е § и 1 г ц и е 1 ;е б е 5 р 1 с 1 а п у . . ]а у е г ц и ё у а з

а Ьасег 31 1 :е ц и е й а з еп 1а са11е! Рего е п Г|п,

6.

А. 5епог 5а1§ас1о, ^ е з у е г й а с ) ц и е зи е х т и ] е г Ьа с1ес1с1 |с1о сазагзе с о п ип Ь о т Ь г е ци1псе апоз т е -

п о г ц и е е11а?

В: , 1а У1с1а р г | у а с 1 а й е т 1 е х т и ] е г а т Г п о т е 1п1:еге5а еп аЬ5о1и1:о.

^ Р и Ё ЗЕКА, 5ЕКА?

1 т а § 1 п а с о т о $ е г а 1а у ! с 1 а с1е А г 1 и г о ееп1епс1о е п с и е п ^ а 1а5 $ 1 § и 1 е п ( е $ о р с 1 о п е $ .

А г Ш г о 65 и п П1ПО с о т о сиа1^и^е^ о1:го, хапо, (еИг, Т1епе 12 апок, 'т1е\щеп1е.


Г':
уа а! со1е§1о у ея и п о с1е 1о8 т е ] о г е 8 Ае 1а с к х е . 5 и Г а т Ш а ехГа т и у ог§и11о8а с1е
ё1. С о ш о 68 т и у Н е ю , ^и^6^6п ^ и 6 евШсЦб тесИсхпа, с о т о « и рас1гб.

е 5 ( и с ] ! а г т е с Л с т а

е е г т т а г 1а с а г г е г а сДе]аг 1о5 е5*:ис1ю5 а т е с 1 | а 5

• 1:гаЬа]аг е п и п ЬозрЛа! • с о т е п г а г а 1:гаЬа]аг й е с а т а г е г о

• р г о т о с 1 о п а г з е гар1с1атеп'(;е • ре1еаг5е с о п е1 \е^е у с о п зи райге

• зег п о т Ь г а й о \е^е й е зесс1бп • ез1аг 1аг§о 1;1етро е п е1 р а г о

• Неуаг и п а у ! й а дШа\ с о п т и с Ь о з р г о Ы е т а з

с а 5 а г 5 е

с а 5 а г 5 е с о п Т ! п а , и п а 5 е с 1 и с е о г а у т Ш о п а п а т и ] е г
с а 5 а г 5 е с о п Р Н а г , $ и п о у 1 а с1е Ьоба 1а у1с1а
Я и е с о п о с 1 6 е п 1 а 1пс11а

• с о т р г а г з е ип р150 1 и ] о з о е п е1 с е п 1 ; г о й е М а й п й • у|у1г е п Вапдкок

• 1:епег й о з Ьуоз • Пеуаг и п а У1Йа Ь о Ь е т ! а у й е 1и]о

• 1:гаЬа]аг с о п з 1 : а п 1 : е т е п 1 е , у1а]аг с о п т и с Ь а 1'гесиепс1а • йагзе а 1а Ь е Ь ! й а

• с о т е п г а г и п а ге1ас16п зеп1!теп1:а1 с о п 1а е п т е г т е г а ] е 1 е • агги1пагзе

$ е р а г а г 5 е

5 е р а г а г 5 е е 1г5е а у | у 1 г с о п 1а е п Г е г т е г а {еСе 5 е р а г а г $ е у у о 1 у е г а Е з р а п а

• зег аЬапйопайо р о г зи атап1:е • е п с о Ш г а г 1гаЬа]о е п ипа й Ь п с а

• саег е п ипа §гап йергез|6п • геЬаЬПИагзе

• с о т е п г а г а ЬеЬег • т о п 1 а г и п пе§ос1о

• регйег з и 1;гаЬа]0 у зи саза • 1о§гаг ип §гап ёх|1;о


С о т р 1 е ( а М Ь г е т е п * е .

1.5оп 1а5 9.30;ци12а5

2. рего ез ргоЬаЫе ц и е

3. М о з а Ь е т о з с16пс1е е з ^ а г а п , р е г о р е п з а т о з ц и е 1:а1 у е г

4. А 1о т е ] о г т а п а п а

5. Р и е й е ц и е ; езо зепа 1о т е ] о п

, ци12а5.

7.Т1епе ип р о с о с1е И е Ь г е ; р г о Ь а Ы е т е п 1 ; е

8. ез р о з | Ы е ц и е

9. А т Г п о т е с1уо аипцие 1;а1 у е г

1 0 . ^Е1 р г 6 х ! т о уегапо? рего зе§игатеп1;е

11. Роз1Ыетеп1;е

1 2 . М1з И е г т а п о з рего риейе ц и е

13. А 1о т е ] о г аипцие ци12аз

1 4 . ^Ез р о з 1 Ы е ц и е ?

15. езШЬап езрегапйо ц и е Н а т а г а т о з .

Е п 1а5 5 ' | § и 1 е п е е $ о г а с ! о п е 5 Ь а у а 1 § и п о 5 е г г о г е з . и о с а 1 | 2 а 1 о 5 у с о г п ^ е Ь з .

1. Е п е з 1 о 5 т о т е п г о з з е а , ци1газ, и п о й е 1о5 р г о Ы е т а з т а з §гауез ц и е а1"гоп1:а е1 раГз.

2 . Та1 у е г 1аз - Г и е г ^ е з 11иу1аз Н а у а п ргоуосайо ге1;епс10пе5 еп 1аз с а г г е 1 ; е г а з . ' ' - . •

3 . А й п п о 1:еп§о т и у с1аго 1о ц и е Ь а г ё сиапйо 1:егт1пе, аипцие ргоЬаЫетеп1;е е т р е г а г ё а1;гаЬа-

]аг еп 1а е т р г е з а йе т ! райге.

4. Риейе ц и е п о 1:1епе т и с Ь о й!пего, рего у|уе а с и е г р о й е геу

5.51 ^ о й о 5а1е Ы е п , ци1газ т15 Ь е г т а п о з У1епеп с о п позо1:гоз а 1а е х с и г з 1 6 п . • .

6. МаЙ1е й е з и ^ат\\\а заЬГа 1о ц и е о с и г г Г а , р е г о 1;ойоз репзаЬап ц и е а 1о т е ] о г е з 1 : и у 1 е г а 1;пз1:е р о г ,

1а р ё г й | й а й е зи ат1§о.

7. А1 у е г ц и е п о 11е§аЬа з е а з и з 1 : 6 у репзб ц и е , ц и 1 г а з , 1е ЬаЬГа з и с е й 1 й о а 1 § о .

8. Ы а т а о1:га у е г ; з е § и г а т е п 1 ; е ез1;ё й и г т ! е п й о у п о о у е е11:1тЬге.

9. НаЬГа репзайо 1г ез1;а п о с Ь е а1 с 1 п е , р е г о роз|Ыетеп1е т е циейе еп саза а йезсапзаг

10. С 1 а г о ц и е , з! т е ц и е й о еп с а з а , а 1о т е ] о г у!епеп т 1 з уес1поз у "Ьатросо р и е й о ез1;аг " [ г а п ц и Н о .

I I. Еа р г е п з а п о с о т е п й пайа асегса й е 1 1пс1Йеп1;е. Р и е й е ц и е п о заЬГап 1о о с и г п й о , аипцие ез

роз|Ые ц и е саПагап р о г йеПсайега. . ,

12. М е И а Й1с110 Е п п ц и е ц и е а 1о т е ] О Г з е а с е г с а г а е з ^ а 1;агйе а саза, р е г о ц и е п о 1о заЬГа с о п зе-

§ипйай.

1 3 . А : ^ А ц и ё Ь о г а 1;е у а з ?

В: Р и е з , п о 1о з ё , т е й а 1§иа1; т е уауа а 1аз I О, ц и 1 2 а 5 .

14. Р о з 1 Ы е т е п 1 : е п о 1;еп§а й о п й е у1У1Г у р о г ез1:о й и е г т е еп е1 р а г ц и е .

15. С и а п й о еп1:г6 РеПре, 1;ойо5 зе саНагоп; ез роз|Ые ц и е п о ЬаЫагоп рогцие 1:епГап т 1 е й о йе зи

геасс1бп а1 е п 1 : е г а г з е .
^ ) С о т р 1 е 1 : а .

В о 8 $ е т а п а $ (1е8риё8 Ае ^ и е 1:о<1о (зисеЛег) (таШепег) ипа гексхоп з е п и т е ш а !


, пас11е ега сарах а й п Ае ехрИсаг р о г 41е8с1е Ьас1а а п о 8 , 8е§;йп а1§ипо8. Саг1о8 (зепа1аг)
^ и ё Ьо1а (асШаг) Ае 1а { Ь г т а ^ и е 1о ^ и е , е п яи о р т 1 6 п , ега ргоЬаЫе ^ и е
Ыхо. У о п о с1аЬа сгёс1ко а 1о ^ и е (уег) ; по ро­ еве с о т р о г г а т ^ е п ю (НеЬегзе) а и п ех-
ё к 1 т а § т а г ^ и ё ее 1о ^ и е (разаг) рог се50 с1е 1:гаЬа]о, а1 евйёв с1е1 й к 1 т о т е з . 5 т е т Ь а г -
8и саЬега е п еве хпзлапие, ^ и ё ехлгапо р г о с е з о с1е § о , Рера, 4 и е Н а т Ы ё п (езШг) а111, (пе-
а1исшас16п (еПаг) 8и1г1епс1о. № п § и п о ^аг) 1ос1а8 пиезггаз Ырбгезхз у с11]о ^ и е
Ае 1о8 ргезепгев (с1есгг) п а ё а е п а4ие1 ^и^2а5 8о1о (зег) и п а Ь г о т а ; а й п Ае
т о т е п ю , р е г о сиапс1о е11а у а п о езгаЬа ргезеШе, сиеШаз, (езШг) а 2 8 с1е с1к1етЬге, е !
(сотепгмг) 1о8 с о т е п 1 а г ю 8 . У о (Лесгг) АЬ. Ае 1о8 1посеп1е8. ^(5ег) сарах Ае
^ и е 1а1 у е г (евШг) Ьа)о 1о8 т а ^ и ^ п а ^ а1§о з е т е ^ а Ш е 5о1о рага гехгзе с1е п о 8 0 -
е&с1о8 Ае а1§;йп т е с Ц с а т е т о , а и п ^ и е 8и Ь е г т а п о {гок? 51 а81 !иега, (езШг) ЬоггасЬа. Ьа
(азерггаг) ^ и е п о Ю т а Ь а пас1а. Е п - уегс1а(1, е8 ^ и е п о т е (ехРгапаг) Виепо,
1опсе8 (репзаг) ^ и е а 1о т е ] о г (гепег) риес1е ^ и е а1§йп АЬ (сопосег) 1а уег-
и п а Лясивхоп с о п 8и ]е?е, с о п е1 ^ и е Ая.А; р о г е1 т о т е п н о , 5о1о 80П соп]еШга8.

^ Р и ё с г е е 5 я и е Ы х о Ь о 1 а у р о г я и ё ? 1п1:еп(:а 1 т а § 1 п а г а я и ё е х ( г а п о 5 з и с е з о з з е г е Л е г е 1а И ! $ е о п а

а п 1 : е п о г у Ь и $ с а и п а е х р М с а с 1 6 п .

М 1 $ 1 е п о $ 1 п е х р И с а Ы е $ .

5 о п 1а8 о с Ь о с1е 1а т а п а п а у, с о т о ю ё о в 1о8 А 1е {г8,

1еуап1а8 рага 1г а с1а8е. С о п 1о8 о^оз гоёауха сеггас1о8 1п-


к т а з епсоШгаг е1 <1е8рег1ас1ог рага ара§аг1о у я и е с1е]е
<1е Ю П и г а П е 1о8 о М о з . Ь о Ьизсаз, р е г о п о 1о е п с и е п -
(газ. АЬгез 1о8 о]о8 у Ге с1а8 сиепга с1е ^ и е а1§о ех1гаог-
сИпагхо Ьа 8исес11с1о: езгаз е п и п а р е ^ и е п а сЬоха; Ш р1е1, •••• --г^ч.:..';

ш ре1о, ги8 о]о8 8 о п Ае и п Ьоп11о со1ог п е § г о . С а з ! п о


Иеуаз гора; 1п1:еп1а8 ЬаЫаг, §п<:аг, р е г о 5б1о ет11е8 е х -
игапоз 80п1с1о8 ^ и е п о с о т р г е п ё е к . Сгеез ^ и е 1е уаз а
уо1уег 1осо. 1^

Е п с и е м г а ипа ехрМсас1бп а 1о о с и г п й о .

и п а резасИПа, и п а <1е5рес)Иа с1е з о к е г о с о п с 1 е т а 5 ! а д о

а1соНо1, т а § ! а п е § г а , е з р И С и з т а П § п о 5 , и п у1а]е е п е1 Т а т Ы ё п зе т е о с и г г е ц и е ци12аз

с ! е т р о , и п а Ь г о т а с1е1 йхл йе 1о5 1 п о с е п ( е 5

М о зё 1о ц и е ЬаЬга зисесПйо, р е г о 1:а1 у е 2 .


А и п ц и е зеп'а ро5|Ые 1§иа1теп1;е ц и е .

^1 1 X -
1 т . ! ^ I • О зепс111атеп1;е
С1аго ц и е пау о1:газ розюшаааез: а 1о т е ] о г

3 0 1ге1п1а
Е п р а г е ) а 5 , Ь и з с а с ! и п а п п а х 1 т а п т а с 1 а я и е г е з и п п а слба. ипо бе ев^05 с о п $ е ] о $ ( с 1 е Ь е п { ^ о г т и 1 а г $ е

е п Г и ^ и г о о е п с о п с И с ю п а ! ) .

I. Е1 т а ц и 1 1 1 а ] е : з! ез ехсез1УО, р а г е с е г а из1:ес1 и п рауазо о Мах1та: Те та^и^IIа^а5 соп <1и1хига


ипа рго51:|1:и1:а. О е Ь е зег сЛзсге1;а у с о т Ы п а г 1оз гопоз рага по рагесег ипа ршХига.
соп зиз саЬеПоз у зи гора. Е1 т а ц и 1 1 1 а ] е по с1еЬе ге1:о- Уо ^ие гй, те тадшПапа таз зиауетепге;
сагзе еп рйЫ!со. аз! по сгеегап щие еЛаз с / е т е п г е .

2. Са1аз с1е з о 1 : 1а5 §а(а5 йе зо1 йе езре]о зоп Ьаз1:ап1е 2аг соп ЬиНоз р о с о с1агоз цие риейеп гезиНаг ре1|§го-

о[епз1уаз рага е1 1п1;ег1оси1;ог; Нау цие еуЛаг изаг §а1а5 зоз. 5| 1а5 и1;!1 |2а из1;ей рага осиНаг ип 11ап1;о гес'юШе о

йе зо1 с и а п й о е1 йГа ез1:а пиЫайо о ез йе п о с Ь е . 51 ц и 1 е - 1оз е1ес1;о5 йе 1а йго§а о йе1 а1соЬо1,1;еп§а еп сиеп1;а

ге из1:ей йагзе ип а1ге т151;епо50 а1 и5аг1а5 еп Ногаз цие 1аз §а1аз йе зо1 зоп а т е п и й о т а з 1пй|зсге1:аз цие

е ц и 1 У о с а й а з , 1о т а з ргоЬаЫе ез цие з61о соп51§а 1;горе- зиз ргор1о5 о]оз.

Мах1та:

3. Но1;е1; е з песезапо с о т р о П а г з е еп ё1 с о т о ип 1пу|1;а- сеп'|сегоз о 1аз 1;оа11аз у п о о1у1Йе йаг р г о р 1 п а з . 5'| по 1о

йо, по с о т о ип §гозего. М о йё 1;гаЬа]0 ехсез1уо а1 зег- Ьасе, р а г е с е г а из1:ей ип 1:асапо Ьаз1:ап1:е т1зегаЫе.

У1С10 п1 е п з и с 1 е т а з йе 1о 1 т р г е з с 1 п й 1 Ы е . ЕуНе гоЬаг 1о5

Мах1та:

4.]ие§оз йе Ьо15|11о: 5 о 1 о 1о5 п е и г б 1 ; 1 с о з 1оз Неуап геа1теп- саза, у Сиега, ор1;аг р о г 1а 1ес1;ига. Ез ипа Й1з1 ;гасс|6п т а з

1:е е п е1 Ьо1з|11о у зе р о п е п а]и§аг соп е11оз т 1 е п 1 : г а з ез- "арагеп1:е".

1:ап еп ипа за1а йе езрега. Ео т е ] о г зеп'а 1епег1оз еп

Мах1та:

5. М о г е п о : пиез1;гоз 1:1етро5 Иап зизМи1Йо е1 •|:гай1с1опа1 йезепдапезе) у п о ез ехсез1уо. Нау цие й о з ^ с а г з е у

со1ог раПйо цие етЬеПесГа а й а т а з у саЬаПегоз (у й е еу|1:аг 1а5 ц и е т а й и г а з . Е1 Ь г о п с е а й о йе п1еуе ез е1 т а з

разо, йетоз1:гаЬа цие егап саЬаПегоз у п о 1:епГап р о г пйГси1о йе 1:ойоз, з о Ь г е 1:ойо сиапйо циейа еп 1а сага

циё разагзе е1 йГа ехриез1;оз а1 з о 1 ) р о г е1 т о г е п о о 1а т а г с а 1пйе1еЫе йе 1аз § а ^ а з . М о зе е т р е п е еп ез1:аг

Ьгопсеайо 1 п 1 ; е п з о . Е1 Ь г о п с е а й о з61о ез йе Ьиеп §из- т о г е п о а 1ойа соз1;а, 1а раНйег уие1уе а зег ип уа1ог

1:0 сиапйо ез па1:ига1 (е1 йе 1атрага зе по1:а з1етрге, ге1а1:1уо.

Мах1та:

6. Ре1ициГп: р г о И | Ы й о а Ь з о 1 и 1 ; а т е п 1 : е . Ез у е г й а й цие зе сае р а г е ] а зе асие51;е с о п ]езйз Н е г т 1 й а у атапе2са сопУи!

еп 1оз т о т е п г о з т а з 1порог1:ипоз. Еп 1:ойо сазо, ез Вгуппег

те]Ог Иасегзе ип 1:гапзр1ап1;е йе р е 1 о , азГ е у | 1 : а г а цие зи

Мах'ита:

7. РегГите: з ! е т р г е йеЬе зег Й13сге1:о у пипса йеЬе Иасег­ У п Йе1:а11е: з1 из1ей ез 1о Ьа51;ап1:е 1 :оп1:о с о т о рага

зе по1;аг е п ехсезо. Еоз И о т Ь г е з Иагап Ыеп с о т Ы п а п - гепег ип(а) атап1:е, 1;еп§а а1 т е п о з 1а 1п1 §епс1а
:е11 йе

йо зи а§иа йе со1оп1а соп зи 1ос16п рага йезриёз йе1 ц и е зи а т а п 1 е изе е1 т 1 з т о р е г Г и т е ц и е зи 1е§Г1:1то

а1е11:айо. Еаз й а т а з йеЬеп'ап еу11;аг 1аз ре51;11еп1ез 1асаз с6пуи §е.

ргор1аз йе ре1ициегГа йе аггаЬа!.

Мах'1та:

1 г е т 1 а у и п а 31
в.Тасоз: ип саЬаПего п о 6\се, еп рппс1р10, ра1аЬго1а5. Еб- Нау ц и е е у Н а п е п 1;ос1о с а з о , 1а5 Ыа51епп1а5.

"Ьап ]и51:1^сас1а5, 51п е т Ь а г § о , еп С1ег1;а5 о с а 5 1 0 п е 5 , зоЬге 1а5 с1ата5 беЬегап аЬ51;епег5е 51етрге. Е о 5 1;асо5 5оп

•[обо, 51 5 0 п ехс1атас1опе5 т а 5 оп§1па1е5 ц и е §го5ега5. ипа §го5епа геБегуаба а 1о5 Ь о т Ь г е 5 .

Мах!та:

9. Тгап5рог1;е5 рйЫ1со5: 50П саба у е г та5 и-ЦНгабоз.Тат- собагоз. Р!ба регт1зо с и а п б о ци1ега заПг бе1 а1:ез1 :або

росо еп е11о5 Ь а у ц и е б е 5 с и | б а г 1а е б и с а с 1 6 п . О е Ь е се- уеЬГси1о. Е п е11о5 5е р и е б е п о регбег 1а ебисас1бп, рего

бег е1 а51еп1:о а 1а5 р е г з о п а з б е ебаб у а 1аз е т Ь а г а г а - е5 шеуНаЫе ц и е б е з с о т р о п § а п зи гора у зе бНиуа зи

баз, Ргосиге п о р 1 з а г а 1о5 б е т а 5 у еуНе баг бета51або5 со1оп1а еп1 ;ге о1 ;газ п п и с Ь а з .

Мах'ипа:

10. ^ а р а И П а з : зо1о б е Ь е п уеНаз 1о5 Г п 1 1 т о 5 . М о 5е гес|Ье сиабгоз рага Ь о т Ь г е у 1аз ц и е Н е п е п сопе]|1:оз о а1;го-

еп 2ара1:111аз у т и с Ь о т е п о з з е Ь а ] а 1а Ь а з и г а с о п е11а5 С|бабе5 5!т11агез рага т и ] е г

рие51;а5. Е51:ап ргоЬ^Ыбаз р о г е1 §из1:о 1аз 2ара1:111а5 а

Мах! та:

Апде! А т а Ы е , Мапиа! с1е 1оз Ьиепоз созЮтЬгез.

С о 1 о с а 1 а 5 е11с1е$ я и е Ы ^ а п е п е1 51§и1еп1:е 1:ех1о.

Е1 тоу1т1еп1:о с1е гепоуааоп еп 1а р1а«1:1са Ыхрапо- р т г и г а еп е^и^ро ивапйо паеуах Гесшсаз. У1а)а а Виепо8
атепсапа аггапса еп М е ы с о соп е1 т и г а И к т о , рготолайо А1ге8, К и е у а Уогк у Ехрапа, раг11С1рапс1о еп 1а Сиегга
рог Уа5сопсе1о8 еп 1921 с1е8с1е е1 М1ш«Гегю с1е Е<1исас1оп, Е п 1941 е81а еп СЬШап (СЫ1е), с1опс1е геаИха ип §гап
О у У .

еп е1 ^ие йевгасап 1о8 11ата<1о8 "Тгев Сгапс1е«": }о«е С . тига1 рог епсаг§о <1е1 СоЫегпо шех1сапо, МиеПе а1 тга-
Огогсо, В1е§о Шуега у Оау1<1 А . 5^^ие^^о5, <1е регзопаИйа- 50Г, еп е1 4ие тиевгга ей Ьагго^и^8то Гогша]. Е п СиЬа
с1е8 сШёгепгев. (1943) с1е)а ггез §гапс1е8 сотро81сюпе8 с1е сошешйо роНп-
Оау1с1 А1Еаго 5^^ие^го« раг1:1с1ро еп е1 тоу1т1еп1:о Ае со. Уа р1епатеп1е гесопосИо еп ей рахв, геаИга уапа8 оЬгая
гепоуас1оп агпяпса с1е«с1е «ие апгесейепгез роИгкоя, рего ЬазСа пиекиов сИая, епгге 1а5 ^ие й^дгап 1а с1е1 Ывпшго Тес-
«и оЬга т а г а ! ее рокСепог а 1а <1е «их (1о5 сотрапего8 с1е П1СО Ыас1опа1 (1952), геНеуех еп то8а1со с1е У1скю еп 1а
Гата. 5 и { т р о п а п с е оЬга с1е саЬаНеГе с1ага —еп «и т а у о ­ О и с к й ишуег511аг1а; 1а5 с1е1 СеМго МесИсо (1958), с1е1 М и -
па— с1е 1930, сопвпшуепйо т а § ш й с а ехргевюп й г а т а и - 5ео с1е Н151:ог1а с1е С Ь а р и к е р е с ( 1 9 5 7 - 1 9 6 0 ) у с1е1
са «и МаЛге оЬгега у ей МаЛгерго1егаг1а. Е п 1а с1есас1а с1е " Р о 1 у Г о г и т " ( 1 9 7 2 ) , ^ и е , а )и1с1о с1е 1о8 сг11:1со5, ее
1о8 30 уа а Ео8 Ап§е1е5 (СаНЕогпха), с1опс1е геаНга ипа ЬавГапГе сИксипЫе.
Н / з Ь г / а с/е/ Аг1е, За\уа\.

^ ) А с е п ( й а 1а5 $ 1 § и 1 е п ( е $ р а 1 а Ь г а 5 с о т р и е $ 1 : а $ .

1:газр1ез • б|озе

рагаЫеп • Ыпсар1е
бос|1теп1е • 5асарип1;а5

б1ес1зе15 • регб|батеп1:е

с о т е 1 о • епЬогаЬиепа

1;10У1У0 бес1то5ер1;1то

1;|га1|пеа5 • г1ор1а1;еп5е

Н а п а т е Ш е • те1;отеп1:обо

заЬе1о1:обо • §1газо1

рагаггауоз • сигу|||пео

И И И К ' у Я с И ! 1 г е т ! а у с1о8
ф Р о г т а р а 1 а Ь г а $ с о т р и е з ^ а з ип1епс1о 1о5 у о с а Ы о з бе а т Ь а з с о 1 и т п а $ .

У та1:а • 1и2

/ раза • заШо

/ Ьоса • о1аз

У с а т р о •1 ;1етро

/ 1;га§а • зе11оз

/ г о т р е • т и б о

/ зогйо • са11е

^ ) 1пс11са е п е1 с и а с 1 г о а циё с1а$е р е г ^ е п е с е сас1а и п а бе 1а5 р а 1 а Ь г а 5 я и е Г о г т а п 1о$ 5 1 § и 1 е п 1 е $ у о с а Ы о з

с о т р и е $ 1 о 5 .

с о т р и е $ ! о $ у е г Ь о з $и$1апТ!уо$ а(1|е!1У05 ' а ( 1 у е г Ы о $

ЬосасаНе

рагаггауоз

50гс1отис1о

сатро5ап[о

рип1ар1ё

та1с1ес1г

Ьа2тегге1Г

ра5атоп[апа5

ре11гго|о

са1а1е|05

| | т р 1 а р а г а Ь п 5 а 5

ЬоЬпсез^о

Иоу |УО

^ Е 1 1 § е С1ПСО с о т р и е 5 1 о $ у е $ с п Ь е о г а с ю п е з с о п е11о5.

1 г е т 1 а у и е з Е
3 3Ш к Я Н Н
Н а г и п е в ц и е т а с1е 1 а 5 1с1еа5 яие $ е е п и т е г а п е п е1 ( е х ^ о е х р о $ к 1 у о (1е1 е 1 е г с 1 с 1 о 17.

® Ь е е е х ^ е аг1:1си1о.

Е1 е«шс1ю айЫгега а т и с К о $ № п - сав с о п и п а т 1 П 1 т а рге81апс1а. 5 и - КезиЬа з и с т г о рего 8и§1еге еп ехсезо.


го8 $и т е т е г ш^етт. АЬипйап 1о8 р о п § а т о 8 4 и е е! ЬаЫапге аУ18а а 8и N 0 сгеатоз, 81п е т Ь а г § о , ^ие 1о8
( о т о к сиуо йезаггоИо Ьа в И о е т о г р е - сопесГайо о сопесгайа ^ие т г е г г и т р е 1п1:ег1оси1:оге8 езГап оЬЬ^айоз а с о т и -
С1с1о рог иЬго5, рего 81П ёеЬШгагЬ т и - ЬазГа ргопГо 1а сотип1сас1бп: <ВРЫ> п1саг8е Ы а т е п Г е , Ыеп а1 соп1:гаг1о:
сЬо. А1§ипо8, т с 1 ш о , йепеп с1е
(атг !е сЬга, е з ю ее "асЬбв рог аЬога" (Вуе тап1Йе81ап т и у Ыеп ей езгайо с1е
с1ос1:о5, аип^ие гагс1е о Гетргапо, азо- Рог Ыоу^). У 81 е8 ^ и е е! сопесгайо о а п 1 т о . А з ! (:( ехргеза ^ие езгап «ирег-
т а п 1а р а и а . Езо п о уа а осигпг еп и п сопесгайа 1о Ьа оЬ8е^и^ас!о с о п и п Шзгез; у з1, а1 сопггапо, геу1еп1:ап Ае

Лпиго р г 6 х 1 т о , рие« «е езна ргос1и- сЫзГе с!е8Гегп1!!ап1:е Ьага ^ и е 8и т 6 - а1е§г1а, езрес1Йсагап ^ие :-). Ез1:е 1еп-
с1епс1о ипа ге§;ге516п йе1 1еп§иа)е, 1а <1ет е1ес1:г^й^ие е1 81§;и1еп1е т е п 8 а ; е : §иа^е ^ие зе е81:а раг1епс1о у 8о1о т и е з -
сиа1,1е)05 ептазсагаг 1а песейас! 1п-
Ае < К О Т Р Е > , и1:ега1теп1:е, "гойапйо рог Гга е1 сороге, уа апипс1а 8и а т е п а г а
§ёп11:а, уа а ро1:епс1аг1а. М и у р г о п ю сопгга 1а е8сг1Шга п о г т а Ь О е т о -
1еп<1гето« Сопюз 1па11ега(1о8, ригоз, т е п ю , п о риейе 8и81:11:и1г1а с1е1 ю й о ,
с о т о с1е тапапиа1. V 1о8 ЬаЬга С а т - ро^^ие 1е Ы^ап ехрге81опе5. Ез 1П8ег-
Ыёп гес1с1а(1о8, ге8ПШ1с1о« а «и сопсЬ- У1Ые айп, рог е)етр1о, рага т и с Ь о 8
с16п еп сиапю «е а<1ар1еп а 1а р о в т о - §и10п181;а8 С1пе у 1:е1еу181бп, риез са-
Ае

ё е т Ы а й , сиуо аг1е1;е ее 1тегпе1. гесе йе езоз {пзикоз ^ие йап У1Уе2а у


К^игагап е т г е е11о5 т и с Ь о 8 ^ие п а т г а Ь й а й а 1о8 й1а1о§о8, соп 1о8 сиа-
сопуег$ап соп сопос1(1о« о йезсопос!- 1е8 1о8 рег80па]е8 зе с1а51Йсап гес/рго-
с1о8 рог рап1:а11а, уа11ёп<1о8е с1е ип 1еп- с а т е п г е с о т о Ьисоз, гатегаз, Ы)08
§иа)е ргеСепсЬйатете ип1Уег8а1, ез- йе езгаз о §ау8 еп а и т е п г а й у о . У, рог
сиеЮ у е с о п б т х с о , а и п ^ и е , р о г аЬога, п о 1о8 з и п е йе 1п1:ег)ессюпе8
аЬога, т и у 81тр1е. А81, 81 и п 1п1:ег- е1 8ие1о т и е п о <1е Г18а" ( К о Ш п ^ ' о п изайаз рог Гойо е1 т и п й о , 1Пс1шйо8
п а ш а р г е ^ и т а а огго рог 1о8 ёагоз Ае гЬе Р1оог Еаи§Ып§). Рего 81 п о 11е§а а П1П08, П1па8 у айокзсепГез, с о т о ]о-
ип с о т р а с ю ^ие Ьа о М о —ее §еп1а1, Гапю у 8е ^иес^а еп 1а сагса)ас1а, ри1- йег у сопо, 50рогГе8 па1:ига1е5 йе1 со-
8ага < Е О Е > (Еаи§Ып§ О т Еоис1), 1а 1о4и1о. Рего, сиапйо е1 кп^иа^е йе 1п-
о у е - с о п сир1ё8 Ьг11;ап1со8 сапгайов
сиа1, саво с1е ^ и е зеа 1аг§а, рос1га ге1- гегпег зе ргоуеа йе езГоз 81§по8 у йе
рог ип 1а1 Кос1 у п о 1о8 гесиегйа (е81;е
гегагзе с о т о < Е О Е > , < Е О Е > , Ггез о сиагго ехрге810пе8 т а з , йезр1а-
•^попапге 8е§иго 4ие ее гейеге а Кос!
< Е О Е > , езго ез, 1:гас1ис1с1о ЬЬгетепге, гага соп уеп1а]а а1 езрегапго, у уа1йга
51:е\уаг1: у а «и се!еЬёгг1то 1/пр1и^-

|]а!, ;]а!, |)а! Рог т е с Ь о 1а гес1 е п - рага езспЫг еп сиа1^и^ег 1еп§иа.


^ес1... апЛ ЗеМеЛ),ее йезресИга ге- Ае

с!еапс!о: < Т 1 А > , ^ие 9шеге <!ес1г "^га- ггап а уесез еп сопГасЮ ат181:о80 у,
С1а8 р о г а(!е1ат:ас!о" (о «еа, 1а8 ЬазГа т й т о , (1о8 регзопаз ^ие 1§по-
т1с1а1е8 с!е ТЬап!{8 Хп А(!уапсе). Н а ­ гап 8и8 8ехо8 гезреспуоз. Еа т а ] е г Регпапйо Ьагаго Саггегег,
Ьга ^ие аргепйег езго 81 8е ^и^еге § о - сопГезага ^ие 1о е8 1ес1еап{1о :>, у е! "Евсгкша е1ес1г6п1са",
гаг с!е !а8 саЬйаз ат181;ас!е8 с1Ьегпёп- у а г б п с1ес1агага а з ! зи уагош'а : - . Е1 ЛагЛо еп 1а ра1аЬт.

1 . ЗиЬгауа ю й о з 1оз сазоз йе {и1:игоз яие епсиегигез еп е1 г е х ю . ^Сгеез яие зепа роз|Ые 1а 5из1:кис1бп
рог е1 §гиро уегЬа! /г а + 1пЯп11:1УО соп е1 т 1 з т о уа1ог? Р.а20па 1:и гезриез1:а.
2 . ОеЛпе:
• тетег • песейай • 1§погап1:е
3 . ^ ^ и ё ор1П1бп 1е т е г е с е а! а и ю г 1а пиеуа ( о г т а йе е з с п ш г а (у зиз и5иаг1оз) цие езса зиг§1епйо
еп 1п1:егпе1:?
4 . ^Сиа1 сгеез цие ез зи ас1:1Шй:1пз1:е2а, 1гоп1а, е з р е г а п 2 а , е т о с 1 б п , ге51§пас|6п,епкйо, езсер11С1зто,
а1е§г1а? ^Рог 9иё? Е)етр11Г1са соп е! гехсо.

3 4 Хге'хпХа у сиа1го
С о т р 1 е ( а е1 сиас1го $1§и1еп1е с о п а у и б а с1е1 с 1 ! с с 1 0 п а п о .

рге$еп}аг г е а К х а г ргос1и(1г |||$епаг асШг


рге5еп1ас1ог(а)

ргезеп^аЫе

рге5епЬс16п

гергезепЬг

герге5еп1ас!6п

1трге5еп!аЫе

соргезеп^аг

Ь е е е1 $1§и1еп(е еех1:о у ргез^а е$рес1а1 а е е п с 1 6 п а 1а$ ра1аЬга$ т а г с а с Л а з е п п е § г ! ( а .

Е5ТЕРАЫГА К О В К Г с и Е 2 Е Н ЕЕ Е 5 Т К Е Ы О В Е Е 1 В Ш В П Е Ю

Еа ап1:е$а1а с1е11оса1 езсиуо аЬагго1:ас1а ( й и г а т е е1 а1§ипоз агге§1о5 у а1§ипо5 г е т а з с1е зи егара 1П1С1а1.
ешгеяао. и п а гахоп рага 5ете)ап1:е т и к а ­
НаЫа Е з н е к п к Кос1г1§ие2 ехрИсо ^ и е 1о Ь а Ь к а и ю й п а п -
ний: 1а рге5епс1а с1е 1а §гап езггеИа ]иуеп11 ЕзсеГаш'а с1ас1о, уа ^ и е "схеггоз р г е ^ ш с ю в " сЬуи1§айо5 р о г а1-
Ко(1г1§ие2, ^ и е у е т ' а а с о ш р а п а й а пас1а т а з у пас1а § и п о 5 со1е§а5 (1е 1а ргоГезгбп (зе в о Ь г е е п П е п й е
т е п о з ^ и е с1е зи е х таг1с1о у асгиа! виЬсЦгесЮг (1е ^и^ёпе5) "ЬаЬгап 11еуас1о а зи с о т р а й к ЬаЫгиа! а
1а с о ш р а п ш йе йхзсоз с о п 1а ^ и е ггаЬа]аЬа Ьазга Ьасе гесЬагаг е1 ргоуесго". Еа с а п г а т е азе^иго п о езгаг
р о с о . Т а п ю 1а ргепза а111 р г е з е м е с о т о 1о5 п и ш е - т о к з г а р о г "е1 с о т р о п а т х е п ю а ш Ы е р о Ш У о е т -
Г0505 сиг1о505 ^ие^^ап заЬег а1§ипо5 йегаИез т а з з о ­ ш о г а ! с1е зиз с о т р а п е г о з " , 1о ^ и е соп1:га<11се к з й е -
Ьге е1 й Ы ш о е з с а п й а Ь ргога^опгхайо р о г 1а с а п - скгас1опе5 ЬесЬаз а и п а са(1епа гасЬо ипоз й к з
Лс

с а т е у асгпг, рего зе п е § 6 а с о т е п г а г пайа с1е езе апсез. А й г т б 1§иа1теп1:е 4 и е еп а^ие11о5 т о т е п ю з


азипш. $о1о ^ие^1а ЬаЫаг с1е зи й 1 и т а реЬ'сик, " и п а 1о йп1со ^ и е 1е х т р о т Ь а ега к 5а1ис1 с1е зи Ы)о, ^ и е
5ирегргос1исс16п", зе^йп зиз ракЬгаз, у с1е зи сЬз- с о т х п и а Ь а е п е1 Ьозрхга!, риез с1игапге е1 р о в ю р е -
со, ипа геес11с1бп с1е1 р г 1 т е г о , а1 ^ и е ЬаЬха апасЬс1о г а Ю п о Ь а Ь к п з и г ^ У о а1§ипо5 ре^иепо5 р г о Ы е т а з .

Тойоз е з ю з 1:ёгт1поз 1:!епеп еп с о т й п е1 е з а г Ьгтайоз р о г ип ргеЯ|о таз ипа га12. Ьоз ргеЯ)оз зоп ип1Йайез

Яие с о Ь с а т о з Йе1ап1:е йе ипа ра1аЬга рага Ь г т а г о1:га пиеуа. А^и^ и е п е з ипа Пз^а соп 1оз рге(1)оз т а з сотипез

еп езрапо!. Р|)а1:е еп 1оз е ] е т р 1 о з е 1п1:еп1а йейис1г сиа1 ез зи 31§п1Йсайо. Визса т а з е)'етр1оз.

• А - / 1М-: а п 6 п 1 т о , а п о г т а ! , 1птога1,1трге5еп1:аЫе • Р 0 5 ( Т ) - : ро5§иегга, ро51:ргойисс1бп, ро51:орега1:опо

• А М Т Е - : ап1:е5а1а, апгергоуеДо • Р К Е - : ргее1ес1ога1, рпе]и2§аг

• АМТ1-: ап1:1е51;ё1:1со, ап1:1йерог1:1уо • РЕ-: геейНаг; г е р о п е г

• А У Т О - : аи1:о§е51;|6п, а и 1 : о 1 | п а п а а а 6 п ; • 5ЕМ1-: 5 е т ! с и г у о , 5ет1р1апо

• В1- / В15-: Ы с о 1 о г ; ЫзаЬиеЬ • 5 и В - : 5иЬЙ1гес1;оп 5иЬе51:1таг

• С О М Т К А - : соп1:гайес1г; соп1:гаропег • БУРЕК-: 5ирегргойисс1бп, з и р е г р о п е г

• ЕХ-: ехсоти1§аг; ех т а п й о • 50ВР,Е-: зоЬгееШепйег; зоЬгезаНг

• 1МТЕК- / Е М Т К Е - : 1п1:егтей1о, е Ш г е а Д о • ТР1АМ5- /ТРА5-:1:гап51егепс1а,1;га5Ьогйайог

• М1ЛТ1-; ти11;|ргор1ейай, т и И с о Ь г • УЕТР^А-: и1ггатаппо, и11;гау1о1еп1:о

1ге1п1а у С1ПСО 35
^а. С о 1 о с о р 1 а с 1 о г а И а г е р г о ( ] и с 1 с 1 о е1 5 ! ^ и 1 е п е е ( е х ^ о с о п т а п с И а з я и е 1 т р 1 с 1 е п 1а 1 е с ( и г а

(Ле а 1 § и п а 5 р а 1 а Ь г а 5 . Е $ с г ! Ь е е п сас1а с а $ о циё рос1г1а р о п е г .

Е И а п д о ч ж ^ ез и п ЬаНе ц и е п а с 1 б еп 1о5 а г г а Ь а 1 е 5 с1е - . . ^ • . • - ^ с1игап1:е 1а р п т е г а т ! -

1:ас1 с1е1 51§1о рего ц и е Ь а 11е§ас1о а с о п у е Ш г з е еп ип з Г т Ь о Ь пас10па1.1а р а г е ] а Ьа11а е п 1 а -

2айа еп ип а т р И о езрас1о; П е н е ип г Л т о У1о1еп1;о, с о п с1ег1;о5 1 : о ц и е з с1е е г о 1 ; 1 з т о , 1о ц и е Ы 2 0 ц и е

ез1:иу|езе > с1игап1:е т и с Ь о 1:1етро' Ьопаегепзе. Ех-

ргеза е1 с 1 е з § а г г о у е1 с1езагга1§о с1е 1оз' . Еппцие 5ап1;оз •|5сёро1о ез сопз1бегабо е1

т а з 1пзр1габо аи1;ог б е 1 ; а п § 0 5 у ^ Р * е1 т е ] о г

1пс1|са е1 1 и § а г бе оп^еп бе сас1а § г и р о бе Ьа11е$ у § ё п е г о $ т и 5 1 с а 1 е 5 .

• г и т Ь а , Ьо1его, б а п г б п , соп§а

• согпбо, тапап|1:а, ]агапа

• 1:ап§о

• Ьо1его

{ г е т 1 а у 5 е ! 8
у р 1 е п 8 0 , 1 и е д о ех1
1еп1ол

Е $ с п Ь е е1 у е г Ь о е п 1а Г ' о г т а с о г г е с ^ а .

1. М е ^азИсНа ц и е по (ресИг, еНоз) регт150 рага !"итаг сиапбо е з й п еп т 1 саза.

2. У о сгео цие ез зозресЬозо цие (епсоп{гагзе, ё1) соп ]ас!п1:о ауег р о г 1а посЬе.

3. М о сгеаз цие (зепИг, уо) ипа сипоз1баб езрес1а1 р о г еза ре1Гси1а; р о б е т о з 1г а уег

сиа1ци1ег о1;га.

4. С а г т е п по ци1зо с1ес1г р о г циё (сИзсиЬг) соп Регпапбо. |

Б.Уа уео цие (езЮг, уозоггоз) ИатЬпеп1;оз.

6. Месез|1аЬа (ИаЫаг, уо) соп1;|§о бе ип азип1:о 1трог-

1;ап1:е.

7. Ти ат1§о 1и13 т е буо цие (сопзе^шг, ё1) ип Ьиеп

1:гаЬа]о.

8. Маб1е р1еп5а ц и е е1 а с и з а б о (зег) 1посеп1;е.

9. ^ М о заЬГаз ц и е (1епег, ё!) р г о Ы е т а з соп 1а Ь е Ы б а ? Риез ]

уа Иасе т и с И о 1;1етро.

10. ОНе а Ве§опа цие ( п е с е з Л о ^ уо) ИаЫаг соп е11а.

I I, Ез аег1:о цие (зег, ё1) т и у зепо, рего езо по З1§п№са цие (зег)

ез1:йр|бо.

12. Е1 т ё б 1 С О 1е р г о Ы Ы б (сотег, ё1) сЬосо1а1;е.

13. М о б|§а5 цие по 1:е (диегег, ё1) рогцие п о ез уегбаб.,

14.51еп1:о цие (/гзе, уозо1гоз) 1:ап ргоШо. (

15. Ребго 1п1;еп1;ага (11е§аг, ё/ т15то) а 1;1етро.

16. М о сгео цие (с!еЬег, 1й) зег1;ап биго соп е11а.

17. Ез т и у ргоЬаЫе цие (НаЬег) цие гере1:1г 1а р г и е Ь а .

18. ^Те §из1:агГа ц и е (заНг, позо1гоз) а сепаг ез1:а посЬе?

19. Е1 о1:го бГа з о п ё цие ип азез1по т е (регзе§и'1г) рог 1аз саНез.!

20.,;Мо 1:е рагесе гаго цие по (уо1уег, ё1) 1;обауГа?

21. • 1 т е 1а у е г б а б . ^ М о ез с1ег1:о ц и е оз (уег, уозоЫоз) ауег р о г 1а ^ а г б е ?

22. Еа у е г б а б ез цие ез т и у Мс|1 ц и е (ргос1иаг5е) а1§ипа г е а с с | б п циГт1са ре11§гоза.

23.5||у1а рге(|Г1б цие зи поу10 (Ютаг) 1а б е с 1 з | б п .

24. , ; 1 е соп1;а51;е а С а г т е п цие (сЬосаг, позо1гоз) соп о1:го сосНе а 1а е п 1 ; г а б а б е Мабпб?

25. Оезриёз бе 1о ц и е 1е б у о , з и р о п § о цие 1е ( р е б / > ; ё!) регббп.

А § г и р а 1а$ $1§и1еп1:е$ ехрге$10пе$ $ е § й п з е а ) и $ 1 е п а 1а г е 8 1 а I о а 1а г е 2 1 а II е х р 1 к а с 1 а 5

е п е ! и Ь г о с1е1 А 1 и т п о .

• цие сопз1:е • 1а с о п с 1 е п с 1 а бе • е1 с о п у е п с 1 т 1 е п 1 ; о бе • 1а з и § е г е п с ! а бе

• Иасе {аНа • 1а с о п у | с с | б п бе 1а е з р е г а п г а бе • 1а з е § и п б а б бе

• т а з уа1е • 1а р о 5 | Ы 1 | б а б бе • 1а ! т р г е з | б п бе • 1а сег1:е7а бе

• рага т Г • е1 п е з § о бе • 1а и1;!1|баб бе • е1 то1:1УО бе

• гезиНа • 1аз § а п а з бе ^ 1а с и 1 р а бе • 1а р г о Ь а Ы И б а б бе

• 1а е у 1 б е п с 1 а бе • 1а г а г б п бе • 1а по1;1С1а бе • 1а з о г р г е з а бе

1^ е1 р е 1 | § г о бе • 1а р г и е Ь а бе • /л'-:-- • 1а с о п у е п 1 е п с 1 а бе ^ 1а за1:1з!'асс1бп бе
гед1а 1 гед1а II

С о п $ ( г и у е Гга$е$ ( о т а г к Л о и п е 1 е т е п ( о (1е сас1а с о 1 и т п а . ,

1.1а ро51Ь|11с1ас1 с1е ц и е . . . паба ЬаЬГа с а т Ь | а с 1 о . . . 1а П е п а Ь а б е а1е§гГа.

2.1а сег1;е2а б е ц и е . . . 111с1ега б е пиеуо 1а5 с о з а з . . . 1а 1 ; г а п ц и | | | 2 б .

3.1а сопу|сс|бп б е цие... соШаЬа с о п ипа Ьиепа ат1§а... ^ие рго1е§ег1а.

4. Еа г а г б п б е цие... 1е Ь | а е г а п бапо... 1е 1:га]о Ь и е п о з гесиегбоз. ;

5.1а 5и§егепс1а бе цие... ЬаЬГа 5160 ё1... 1а е п 1 ' и г е с 1 б .

6.1а сопс1епс1а б е цие... зе 1о И и Ы е г а осиНабо... 1а Н е п а Ь а б е 1пци1е1иб.

С о т р 1 е 1 а 1а5 $ ' | § и ' | е п 1 е $ {'га$е$ с о п е1 л6\е\луо а р г о р 1 а с 1 о .

/ р а Ш б а п о 1. Е1 р е ц и е п о б е ц и е зиз рабгез 1о г е § а п а г а п , п о циегГа уо1уег а саза.

/ сопуепс|бо 2 . Е1 т 1 п 1 з 1 : г о бе Н а а е п б а ега бе ц и е зе г е б и ] е г а 1а 11з1а б е т о г о з о з еп 1и§аг б е ц и е

зе аитепгагап 1оз ! т р и е 5 1 : о з .
/ 1:етегозо

3. Мапзо!, п о ппиу бе ц и е е1 Иа11а2§о а г ц и е о 1 б § 1 с о з е а 1;ап 1 т р о г 1 ; а п 1 : е , р г е ! | е г е п о 61-


/ " соп5с1еп'(;е

уи1§аг1о р о г е1 т о т е п 1 ; о .
/ бес1б|бо

4. М и п а буо цие ез^аЬа а цие б з с а г у о М е г а бе пиеуо а саза з! с а т Ы а Ь а зи с о т -


/ • б15рие51;о
рог1;ат1еп1;о а§ге51уо.

5. Е1 ] е 1 е бе ц и е ацие1 с а т Ы о робГа епсагесег сопз1бегаЫетеп1;е е1 ргес10 Ста1 б е 1

р г о б и с Ь о , бес1б|б п о 1псогрогаг1о.

6. Е1 ]еЕе б е зесс1бп ез1;аЬа 1:о1;а1теп1:е а ргезеп1:аг зи б1пп1з1бп з1 п о з е а^епбГап зиз

ге1У1пб1сас1опез.

] о а я и т а у ] о а я и т е з с и с И а п е1 с о п 5 и 1 ( о п о 5еп11теп1:а1 с1е А т а п с 1 0 Р ё г е г , с1е ЯаА'ю Атог. 5\п 6е-


С1Г5е1о е1 и п о а1 о 1 г о , Н а п с1ес1сЛс1о Ь и з с а г ауиба у Ь а п 6\г\^\6о $епс1а$ с а г ^ а з а1 р г о § г а т а . Е з с п Ь е

я и ё р и е с 1 е п с1ес!г е п е М а з , ( е п ! е п с 1 о е п с и е п 1 : а 1а 5 1 § и 1 е п ( е 1 п Г о г т а с 1 6 п . О е з р и ё з , г е с 1 а с ( а 1а р о з ! Ы е

г е 8 р и е з 1 : а с1е1 р з к 6 1 о § о .

] о а 9 и 1 п а : 24 апоз, б е сотр1ех1бп ^ и е г 1 ; е , берог1;1з1:а. Ез 1п1;е1|§еп1;е, 1 П § е п 1 0 5 а у Ьаз1;ап1;е

с1П1са. Ез и п а Ь и е п а о г а б о г а , 1е е п с а п 1 а 1а р о 1 ё т 1 с а у 1а б 1 з с и з | б п . Е а з з е п 5 | Ы е г Г а з 1а р о ­

пеп пегу|оза у 1е б а ппис11Гз1та уег§йеп2а ехргезаг зиз зеп1;1т1еп1;оз, т и с Ь о т а з еп

рйЬИсо. 5и 1пберепбепс1а ез за§габа. Маб1е заЬе ц и е езсисИа ЯаёюАтог.

^оа^и^п: 23 апоз, бе1§або у т и у 1'г1о1его. Ез ип готап1;1со е т р е б е г п ! б о , ип р о с о 1пзе-

§иго у т и у •|:Гт1бо е п з и г е 1 а с | б п с о п 1аз т и ] е г е з . Е е §из1:ап 1оз Ь о 1 е г о з у 1аз ре1Гси1аз б е

а т о г Мипса о1у1ба 1аз 1 е с Ь а з 1трог1ап1:ез, у 1е §из1:а с е 1 е Ь г а г саба ипа бе е11аз. Ез т и у

бе1:а11|з1;а. О и 1 е г е сазагзе у сотраг1:1г з и у1ба с о п ] о а ц и 1 п а , р е г о 1о с1ег1:о ез ц и е зе б е -

рг1те т и с Ь о сиапбо е11а 1е б 1 с е ц и е е з и п резабо у 1е §г11:а е п риЬУсо. М о з е а1:геуе а

соп1езаг1е а]оаци1па ц и е езсисЬа ЯасИоАтог.

3 8 1 г е т { а у о с Н о
С о г Н д е 1о5 е г г о г е з я и е е п с и е п 1 г е 5 .

1. |;5|§иез 51п е п с о Ш г а г е1 П Ь г о ? , ^ п о з е г а ц и е Не 1о Н а з с1е]ас1о еп саза?

• М о , ез1:оу сопуепс1с1а с1е ц и е 1о 1;иу1ега И а с е ип га1:о.

2. О и б о ц и е 1:1епез ипа Ьиепа ехсиза рага 1о с1е Н о у

• Т е ] и г о ц и е 1а 1 ; е п § о . .

3. ] о г § е п о сгее ц и е 1о Ь е Ь е с Ь о р о г ауибаНо.

• М о ге ргеосирез, уо ЬаЫагё с о п ё1.

4. ^Мо ге рагесе гаго ц и е езгё гап а т а Ы е й Ш т а т е п г е ? М о зё, у о р1епзо ц и е ци!еге сопзе§и1г а1§о.

• | М о зеаз та1репзас1а, ти]ег!

5. | 5 о у 1псара2 с1е т о п г а г езге сасЬагго! |1аз 1пзггисс10пе5 п о с1|сеп с о т о зе На§а!

6. 5ироп§о ц и е езгёз т и е г 1 а с1е с а п з а п с 1 о , й е з р и ё з йе 1а п о с Ь е ц и е Наз разайо.

• 5Г, 1а у е г й а й ез ц и е Ье й о г т 1 й о ггез Ьогаз.

7. Ез т и у ргоЬаЫе ц и е з е Ьа е п ^ е г а й о р о г ]ау1еп у а т о з , ез^оу саз! з е § и г а йе ц и е з е 1о Ь а Й 1 с Ь о ё1.

8. ^ ^ и ё §гозего! Езга у1зго цие с о п §епге аз: п о зе р и е й а ЬаЫаг

9. М о т е Ьа й1сЬо ц и е песез1га е1 Й 1 п е г о , р е г о езгоу зе§ига.

10. М о сгео ц и е зеа гап с о т о Й1сез.

• ^ О и е п о сгеез ц и е з е а г а п й!Яс11? Риез уеп§а, Ь а г Ь гй.

С о т р 1 е й а 1о5 бШо^оз с о п !псЛса(1УО о $иЬ]ип1:1уо. Е п а 1 § и п о $ с а 5 0 5

а т Ь о 5 $ о п р о $ 1 Ы е $ .

I.

А ; Н е У1зго а Коза с о п А1Ьегго, езе " а т ! § о " й е 1а 1'аси1гай.

В: М о зеаз т а 1 а , 5оп1а, ц и е г е сопогсо.

Л : | Н о т Ь г е ! | М о т е Й1§аз ц и е п о (зег) зи поу1о!

В ; У о п о сгео ц и е 1о (зег)

А ; ^ О и е п о сгеез ц и е 1о (зег) ? Риез а т Г т е рагесе ц и е зГ.

2.

А: 5 о у 1псара2 йе Ьасег езге е]егс1С10, ^ т е ауийаз?

В:|Рог 0105, Ет|||о! ^ М о ге йаз сиепга йе ц и е (Насег) т а 1 1а г е з г а ? ^Сиапго ез 35 т е п о з 12?

А: []о, т е Ье еци1УОсайо! ^ О и ё раза?, ^ т е езгаз Н а т а п й о 1тЬёс|1?

В; Уо п о Ь е Й1сЬо ц и е ( з е ^ 1й) 1тЬёс||, рего...

3.

А: Расо п о сгее ц и е ('1г) а ЬаЬег ип ехрей1епге ге§и1айог еп 1а е т р г е з а , рего уо е1 о г г о йГа з е 1о

оГ а и п о з йе1 31пй!саго.

В : ^Ои1егез йес1г ц и е п о з уап а есЬаг а гойоз? . .

А ; М о , у о п о р1епзо ц и е п о з (/г) а йезрей1г а гойоз, рего зГа и п о з сиапгоз.

Е з с Н Ь е е1 у е г Ь о е п 1а С о г т а а(1есиас1а р а г а с о т р 1 е ( а г е $ ( е с11а1о§о еп1:ге с1о$ а т 1 § а $ .

А : М о с г е а з ц и е (зег.уо) гопга,уа з ё ц и е (репзаг, гй) ц и е (рег(]ег,уо) е1г1ет-

ро 1пгепгапйо сатЬ|аг зи т а п е г а йе зег

В ; ^Рего п о ге йаз сиепга й е ц и е (зег, ё) азГ у ц и е п о (ЬаЬег) пайа цие Ьасег?

А : М о риейо с о т р г е п й е г цие т е (с1еог, 1й) езо.

В; ^Сие по риейез с о т р г е п й е г ц и е г е (с]еаг, уо) езо? М | г а , у а п! т е асиегйо йе сиапйо 1о ( с о п о с е г ;

1й) у З1етрге Й1се5 цие п о (зег, ё1) 1о цие рагесе, цие еп е1 Ъ п й о ге (диегег, ё1)

т и с Ь о ; рего ^по сгеез ц и е еза п о (зег) т а п е г а йе йетозггаНо? ^Те Ьаз о1у1йайо й е 1о

цие г е Ы 2 0 е1 о г г о йГа? Е а у е г й а й , п о зё с о т о 1о (а§иап1аг, Пл)

А ; У о п о г е Ь е й1сЬо ц и е ( р о г г о г з е , ёО т а 1 сопт1§о.

В: М о Ьасе Еа1га; й е г о й а з Е о г т а з , уа Ье п о г а й о цие п о ( д и е г е ? ; 1и) с о п г а г т е пайа.

А : Рогцие З1етрге т е й1сез цие п о (зег, уо) 1Й1ога у ц и е (соПаг, уо) соп ё1.

В; Рогцие ез уегйай.

А ; М1га, с г е о ц и е ез т е ] о г ц и е (с^е^а^, позо1газ) е1 г е т а .

1 г е ш ! а у п и е у е 3 9
С о т р 1 е 1 а е1 $1§и1еп(е <:ех(о, (]е1 я и е 8о1о * е с 1 а т о 5 у е г Ь о а у е х р г е з ю п е з я и е п о

р и е ( 1 е $ т о с Л Л с а г .

Ез а з о т Ь г о з о 1о цие Е1 о1;го

ЙГа, р о г р п т е г а мет еп т ! У1с1а, т е с11 с и е п 1 а йе цие т 1 т е ] о г ат1§о

] а т а з НиЫега сгеГйо цие

Рог ип т о т е п г о й и й ё цие

аипцие ез уегйай цие

рего, ^асазо по Ьау т и с Ь а §еп1;е цие Й1се цие

? М о зё циё

М е то1ез1:а ип р о с о цие

51п е т Ь а г § о , ^по ез тагау|11о50 цие

^ ) ^51 о дые?

1. ^ 5 а Ь е з з/ / цие ез1;а 1 ; г а Ь а ] а п й о еп ипа сотрапГа аегеа? М е 1о й 1 ] о зи р п т о .

2. М о зё 31 / цие 1'ита, р е г о зи гора Ьие1е цие арез1:а.

3. |Апйа! М о з а Ь Г а 5/ / цие ЬиЫега1з уиеНо уа.

4. М1 т а й г е айп по заЬе з/ / цие Ье зизрепй1Йо, рего зе§иго цие т ! Ь е г т а п о зе 1о Й 1 с е .

; 5. А й п по зё з; / цие Ье зизрепй1Йо, рего т е еп1;егагё р г о Ш о . ^

6. М о зё з/ / цие зе то1ез1;6, р е г о по т е 1трог(;а.

7. ^Мо заЬез з/ / цие уа а гагйаг т и с Ь о ? Ез цие 1:еп§о рг1за.

8. С и а п й о зера з! / цие Ьа регй1йо 1а т е ] о г орог1;ип1Йай йе зи у1йа, у а

зе аггереп1;1га, у а .

9. Май1е заЬе з/ / цие уа а о с и г п г о по, рего г о й о з езгап репй1епгез.

10. М о заЬГатоз з/ / цие йогтГа еп саза йе Ап§е1а, р е г о поз ехггагтаЬа

цие пипса соп^езгага а1 г е 1 ё 1 о п о р о г 1а посЬе.

Ь е е 1а $1§и1еп1:е по11с1а.

М и е г е с 1 е и п в а г Ъ е п а г о

А ^ а р г ю ЗапсЬех, у1§11ап1е (1е С1бп с1е 1а уес1па с1е 1о8 БапсЬех,


1а е т р г е з а Р А 5 Т А С А Ы 5. А . , я и е Й8§аЬа - с о т о ега зи с о з -
т и п б ауег (газ зег §о1реа(1о р о г т т Ь г е - а ггауёз <1е 1а т х г Ш а ё е
зи езроза с о п и п оЬ^еЮ с о п т п - 1а р и е П а , Ьасе зозресЬаг а 1а р о -
с1еп1:е. А п 5 е 1 т а Рёгег, я и е аз1 зе Исха я и е А п 8 е 1 т а п о езгаЬа 8о1а.
1 1 а т а 1а р г е з и ш а Ьот1С1<1а, сИсе Ь а р а г е ) а ега сопос1с1а р о г зиз
я и е зи т а г 1 ( 1 о ге^гезб а саза с о п с о п 8 1 а ш е 8 ре1еа8, зиз а с и з а с 1 0 -
6 Ьогаз с1е аше1ас1бп, р о г 1о я и е пез с1е ас1икег1о у зиз а т е п а х а з
р е п з б я и е зе ( г а г а Ь а с1е и п 1а- т и Ш а з , ЬесЬоз яие А п 8 е 1 т а
с1гбп. 5 ш е т Ь а г д о , 1а (1ес1ага- П1е§а.

Д [ » В с и а г е п 1 а
1а роМс1а На ю т а й о с1ес1агас1бп а А п 5 е 1 т а Р ё г е г у а 1а уес1па йе1 йехсапзШо. С о т р 1 е 1 а 1а5 ^ а з е з .

А п 5 е 1 т а Ь а у е с 1 п а

Азедига цие... Азе^ига цие...

М о азе^ига цие... М о азе^ига цие..

М1е§а цие... Ы1е§а цие...

М о П1е§а ц и е . . . М о п1е§а цие...

М о 1§пога цие... М о !§пога цие...

1п51з1:е е п цие... 1пз151е е п цие...

5 о п у а п о з 1о5 у е г Ь о з я и е е п Г ' о г т а а Я г т а * 1 У а с а т Ы а п 5 и $1§п1Лсас1о 5 е § й п у а у а п

$е§и!с1о5 с1е т ( 1 к а 1 1 у о о 5 и Ь ) и п 1 1 у о . Р ! е п $ а е п 1а$ с11Гегепс!а5 я ^ ^ е х 1 $ 1 е п еп1:ге

е$1:о5 р а г е $ с1е Г г а з е з .

• М е Ь а с11сЬо ц и е ез1;иуо е п с а з а .

• М е Ьа с1|сЬо ц и е ез1:иу1ега е п с а з а .

• 1е г е с о г й ё ц и е у о с о § е п ' а е1 а и г о Ь й з б е 1аз с 1 п с о .

• 1е г е с о г б ё ц и е с о § 1 е г а е1 аи1:оЬйз б е 1а5 с 1 п с о .

• 5|п1;1б ц и е а1§о 1е р а з а Ь а р о г е1 Ь г а г о .

• 5|п1;16 ц и е 1е р а з а г а а1§о т а 1 о .

• МисЬаз у е с е з , 1оз Ь у о з зиропеп ц и е е з 1а о Ы | § а с : б п б е 1оз р а б г е з баг1е5 б 1 п е г о рага зиз б|уегз10пез.

МисЬаз уесез, и п р е ц и е п о еггог зиропе ц и е Ьауа ц и е г е р е й г г о б о бе пиеуо.

• Репзб ц и е соп1:аг 1о з и с е б | б о е г а 1о т е ] О Г р а г а 1:обоз.

• Репзб ц и е ( и е г а ] о з ё ци1еп сопгага 1о 5 и с е б 1 б о . '

• Р о г -[и а с Ш и б , е п ^ е п б о цие Ьоу е з й з сапзабо.

• Р о г 1а р а Н г а ц и е 1;е Ь а з б а б о согпепбо, епИепбо ц и е Ь о у ез^ёз сапзабо.

• Еоз с о п у е п с Г б е ц и е а ц и е Н о п о е г а геа1теп1:е ип ргоЫета.

• 1 о з с о п у е п с Г б е ц и е зе о1у|багап бе1 р г о Ы е т а .

• Ме г е т о цие Ь е т о з 11е§або б е т а з 1 а б о 1:агбе.

• Т е т о цие Ьауатоз 11е§або б е т а з 1 а б о 1:агбе.

А Н о г а , с о т р 1 е ( а е1 51§и1еп1:е е з я и е т а с о п 1пс11са1:1уо о 5 и Ь | и п ( ! у о .

соШаг о сотип1саг а1§о


с1ес1г •
реб1п т а п б а г асопзе]аг

с о т и п 1 с а г а о1;га р е г з о п а а1§о ц и е Ьа о 1 у ! б а б о о цие риебе Ь а Ь е г о 1 у | б а б о ...


г е с о г с 1 а г , 1п5|5(1г, гере(:!г
с о т и п 1 с а г а о1:га р е г з о п а и п а о г б е п , с о п з е ] о , е1:с., е х р г е з а б о с о п ап1:епопбаб ,

1атеп1аг
$еп(!г
п о г а г Яз1сатеп1:е

1тр11саг;1;гаег с о п з 1 § о (зи]е1;о п о регзопа!)


$ и р о п е г
Ьасег и п а Ь|рб1:ез13,1та§1паг (зи]е1;о регзопа!)

сгеепгепег и п а 1беа и о р 1 п 1 6 п
р е п з а г .
г о т а г !а б е с 1 з ! 6 п б е ц и е а!§и1еп Ь а § а а1§о

рагесег 1б§1со, п о г т а ! , г а ю п а Ы е
еп(еп(]ег, с о т р г е п < 1 е г
по1:аг б а г з е сиепга

бетозггаг
с о п у е п с е г с1е
тШг е п о1:га р е г з о п а рага цие аДйе б е и п а бе1;егт1паба тапега

* е т е г гепег т1ебо

( е т е г з е з о з р е с Ь а г а ! § о пе§а1:1У0

с и а г е Ш а у и п а
41
Е 5 с г 1 Ь е е1 у е г Ь о е п 1а Г о г п п а с о г г е с ^ а .

1. М а с 1 а т а з уег1о, е Ш е п б Г ц и е (ЬаЬег уепИо, ё1) а соЬгаг 1а 6 е и с 1 а .

2 . М о з Ь а сПсЬо ц и е уа п о (зороПаг, ё1) 5е§и1г § и а г с 1 а п с ] о е1 з е с г е г о .

3. Р|епза ц и е (езгаг, позоггоз) 1осоз, р е г о е з е11а 1а ц и е п о Ьа геПех1опас1о

1о 5и11С1еп1:е.

4. М е г е т о ц и е 1а с1ес1з16п уа (ЬаЬег з/с/о й т о й о ) у ц и е п о (ЬаЬег)

пайа ц и е Ьасег

5. Б и р о п е т о з цие поз 1о (с1еаг, еНоз) е1 1ипе5, а Ш е з с1е е т р е г а г а 1;гаЬа]аг

6. С о т р г е п б о ц и е 1;е (соз1аг) 1;отаг е з а с1ес1з16п, р е г о йеЬез ЬасегЬ.

7. Н а репзайо ц и е (зег) позо1;го5 ци1епе5 аз1з1:ато5 а 1а с е г е т о п 1 а .

8. • | с е ц и е ( е з р е г о / ; Гц) ациГ Ьаз^а ц и е уеп§а. •

9. М е гесогйб ц и е (1епег, уо) си1с]айо з1 у 1 а ] а Ь а зо1а й е посЬе.

10. БепгГа ц и е 1аз р1егпаз зе т е (с]огт1г)

11. Т е т о ц и е ез1:е п и е у о й13§из1:о 1е (ргоуосаг) и п а йергез1бп.

1 2 . Е1 т ё Й 1 с о 1о с о п у е п с 1 б й е ц и е (ёе]аг) йе Ситаг

13. Р|епзо ц и е а111па1 т е (сотргаг) е1 а р а г 1 : а т е п 1 : о йе1 сеп1:го еп 1и§аг й е 1

р130 й е 1аз а ^ и е г а з .

14.51еп1:о ц и е п о ( Ь с Ь е г соп5е§(лйо, ё / ) е11;гаЬа]о.

15. $и М а й е рго^ёз1опа1|йай Ьа з и р и е з ^ о ц и е 1а с о т р а п Г а (регёег) т а з йе 300.000 € .

Соппр1е1:а 1а5 $1§и1еп1е5 Гга$е$.

1. С и а п й о г о т ё ациеНа ЬеЫйа а1ис1п6§епа рагесГа с о т о з1 (ез1аг, уо)

Погапйо еп е1 а1ге.

2. М е рагесе ц и е (1г а сеггаг) у а , азГ ц и е 1Й 1;егт1папйо.

3 . ^Те р а г е с е ц и е з и ез1;айо апГт1со п о (зег) то1;1уо зи1"|С1еп1;е й е ргео-

сирас1бп? - :

4. М о т е рагесе ц и е (ёеЬег, позогюз) йес1Й1г1о з1п ез1:аг е11а Йе1ап1:е.

5. Ее рагес|6 сопуеп1еп1;е ц и е г о й о з (соп1пЬи1г, еНоз) с о п з и з 1Йеа5 а 1а т е ] о г а

йе 1а е т р г е з а .

6. ^Те р а г е с е ц и е (^тНаг, по5о1гоз)

г а т Ы ё п а Рере, а резаг й е 1о 5 а г с а 5 г 1 с о ц и е ез?

7. Рагесе ц и е е1 е х а т е п п о (зег)

гап ехЬаизг^уо с о т о зе г е т Г а п .

8. Ез и п а з е п з а с | 6 п т и у сипоза р о г ц и е рагесе ц и е (ез-

1аг, 1й) йезНгапйоге р о г ипа

репй|епге т и у ргопипс1айа.

9. ^ 0 з рагесе п о г т а ! ц и е (Неуаг, позоггаз)

гойа 1а г а г й е рага Ьасег ип раг

йе е]егс1с1оз? А з Г п о у а т о з а г е г т ! п а г еп !а у 1 й а .

10. ^ Н а з у1зго й1г1татепге а Раг1та? ^ М о ге рагесе ц и е

(ез1аг) т и с Ь о т а з ап1тайа?

42 с и а г е Ш а у й о з
Ь е е е1 $ ! § и 1 е п ( е Г г а § т е п ( о с1е СиепЮз рага }и§аг, бе С ! а п п ! К о с 1 а п .

- У а п о хе Пепе геяреш а 1о5 Рап- - ^ О и ё яшеге "аяш"'?


Леек соп(1еп 1а саЬеха (1еЬа]о (1е 1аз за-
1а5та8. —Орхего с1ес1г е п ез^е р1апега. Ьапаз.
- 5 е Ьа регсЬёо 1а (е. Н а у я и е е т 1 § г а г , тагсЬагзе... - ^ ^ и ё шагауШа!
- Н а у яие Ьасег а1§о. - С 1 а г о , рага а 1о ше^ог асаЬаг е п - Р е г о ,;8ега уег<1ас1?
- У а т о я а уег, ^яиё? 1Ш р1апе1а ЬаЫгаёо й п к а ш е ш е р о г - М е 1о Ьа сЬсЬо - ( к ) о е1 у1е)о
А1§;ипо ргориво Ьасег и п а т а г - тозсаз у тозяшЮз. { а Ш а з ш а - и п 1пску1с1ио я и е п и п с а
сЬа (1е рго1:е51а. Оиго 5и§1п6 Ьасег -N0 8епог: с о п о х с о е1 р1апе1:а сксе т е п й г а з .
50паг а1 т 1 8 т о 4 1 е т р о 1;ос1а8 1а8 аёесиаёо. - | А уо1аг! ; А уогаг! - § г к а г о п бе

с а т р а п а з с1е1 р1апе1а, с о п 1о я и е р о г - , Е 1 п о т Ь г е ! ;Е1 ш и с Ь о з 1ас1оз.


1о т е п о з п о ЬаЬп'ап <1е]а(1о ё о г т и потЬге! - ^ О и ё ее 1о я и е Ьау я и е уо1аг?
й-апяш1о8 а 1о8 Ьоп1апо8. -5е Пата - О ш е п езгё (1е асиегс1о е п е п и -
Р о г й к х т о Ю т о 1а ра1аЬга е1 р1апе1а §гаг а1 р1апе1:а Т1егга я и е а§11:е и п
(шизтя т а з лае^о у т а з 8аЬю. Т1егга. ^Ьо Ьогс1е с1е 1а заЬапа. Езрегас! я и е 08
- З е п о г а з у зепогез -сЬ^о т 1 е п - уехз, а111 а Ь а - сиепге: и п о , с1о8, ггез... сиагеШа...
ааз зе созха и п с1ез§агг6п е п 1а У1е]а ) о , езе р и ш н о с и а г е ш а ш И . . . сиагеШа ш Ш о п е з . . .
заЬапа-, я и е п ё о з а т 1 § 0 8 , п о Ь а у <1е 1и2 а х и к Е з ,;Нау а1§;ипо е п соШга? Е1по, (1оз...
пас1а яие Ьасег. У а п и п с а р о с к е т о з аяиеЕ 5ё Е ш о п с е з 1а ш т е п з а т а у о п ' а езса
азиз1аг а 1о8 Ьоп1апо8. 5 е Ьап асоз- рог ипа с1е асиегс1о: п о 8 т а г с Ь а т о з .
т т Ь г а с 1 о а пие81го8 гиЫоз, зе за- регзопа - ^ 5 е у а п ш п Ы ё п 1о8 яие п о ез-
Ьеп 1:ос1о8 пиезо-оз г ш с о з , п о 1 о 8 1 т - зе^ига у с к § п а <1е с о п й а п х а я и е е п гап с1е асиегс1о?
ргезюпап пиезггаз ргосезюпез. N0, 1а Т1егга ухуеп т Ш о п е з с1е п1по5 - Н а ш г а к п е Ш е : 1а т т о п ' а <1еЬе
уа п о Ьау п а ё а я и е Ьасег... а я ш . я и е с о п 8о1о о к а 1о8 ЕаШазтаз е з - 8е§;и1г а 1а т а у о п а .

1 . ^Сиа1 ез 1а ;ез13 цие йеЯепйе е1 У1е]о к ш а з т а ?


1

2 . ^Оиё а г ^ и т е п ю з о гагопез айисе рага йе^епйег еза 1;ез13?

^ Е 5 с Н Ь е и п а с а г ^ а е п 1а я и е е х р о п § а 5 1о5 а г ^ и т е п ^ о з Ь а 5 ! с о $ р а г а с о п у е п с е г а 5 и 1 е с ( о г

а с е г с а с1е и п о ё е е $ ( 0 5 1:еппа$.

- Сопци151;аг а и п а р е г з о п а рага 1п1с1аг и п а г е 1 а с 1 6 п .

- Сопуепсег а ипа т и ] е г п с а с1е ц и е п о з е с о т р г е ип аЬп§о с1е р1е1ез рага 1а (\е$1а ёе МосИеу1е]а.

- Сопзе§и1г цие е1 с И г е й о г с1е и п а р е ц и е п а е т р г е з а Не с1ё и п етр1ео.

- Регзиа61г а ип т Ш о п а п о рага ц и е еп1ге§ие 1а т Н а й й е з и сИпего а и п а саиза ]из1а.

^ С о т р 1 е 1 а 1а$ Г г а з е з с о п 1о5 у е г Ь о з я ^ е 1:е с 1 а т о $ 1 е п 1 е п ( ] о е п с и е п г а я и е 1 е з о Ь г а г а п с т с о .

1. N 0 т е рагесе Ьиепо ц и е и п п1по 1аг\1о сПпего рага з и з §аз1:оз.


• зирегаг

• а1Ьег§аг 2. 1о Ьап риезго е п сиагепгепа рогцие ипа епГегтейай Ьаз1:ап1;е соп1а§10за.

• зиСпг
3. Ти асИгий риейе т и с Ь о з р г о Ы е т а з а гойоз, азГ ц и е т а з уа1е ц и е сатЫез.
• соЬгаг

4. Езге т а п и з с п г о г о й о е1 з а Ь е г а з г г о п 6 т ! с о й е 1 31§1о XV.


• сопгепег

• райесег 5. С г е о цие е^еЛо 1о ц и е 1е й у 1 з г е , р о г ц и е у а п о Ь а уие1го а 1пгепгаг1о.

^ айоргаг
6. Сгас1а5 а зи г е п а а й а й сопз1§и16 гойаз 1аз Ь а г г е г а з ц и е 1е Ь а Ь Г а п риезго.

• сопгаг соп •

7.]ау|ег 1троггапс1а Ьазга сопуегг1Гзе е п 1тргезс1пй|Ые йепгго й е зи е т р г е з а .


• е]егсег

• асаггеаг 8. N 0 зё р о г ц и ё е з а асг1гий Ье1|§егапге заЫепйо ц и е е з ё1 ц и 1 е п т а з

• зигг1Г
г1епе ц и е регйег

• азит1Г
9. С и а п й о 1о е з г а з разапйо т а 1 , 1о т а з 1троггапге ез е1 а р о у о й е 1оз г и у о з .
• й е з е т р е п а г

• §02аг й е 10. ^Сгее изгей ц и е езга ргерагайо рага езге саг§о йепгго й е ипа §гап т и 1 -

• Й1зропег й е г1пас1опа1 с о т о езга?

с и а г е п 1 а у 1гев
^ ) С о п 5 ( г и у е Г г а з е з с о п 1о5 у е г Ь о 5 я и е к е И а п 5 о Ь г а с 1 о е п е1 е ] е г с 1 с 1 0 18 у е з ^ а з с т с о р а 1 а Ь г а $ .

• езрегапга • с1есерс16п • 1пЯиепс1а • гезропзаЫПбас! • ргм1е§105

I.

2.

3.

4.

5.

^ ) Т е п е п п о з а я и Г и п а з Г^газез с о т р 1 е 1 а 5 , р е г о , е п 1а т а у о п а с1е 1 о 5 с а з о з , р г е 8 е п 1 : а п

и п у е г Ь о т а с 1 е с и а с 1 о . 2$ег1аз с а р а г (Ле $ и 8 ^ к и 1 г 1 о р о г е1 у е г Ь о с о г г е с 1 : о ?

1. М а п а п а 11е§агё ип росо 1агс1е рогцие 1еп§о ц и е 1г а1 т ё с И с о а ц и е

т е ехр1с1а и п уо1ап1е р а г а е1 с 1 е г т а 1 : 6 1 о § о .

2. Еп зи й Ш т о ПЬго 1пс1иуе ип р о е т а ц и е 1огти16 рага зи т а й г е .

3 . 5 1 е т р г е з е Ь а с1|сЬо ц и е е1 Ь о т Ь г е е з е1 й п 1 с о ап1та1 ц и е с а и з а е1

т 1 з т о еггог уапаз уесез.

4. • | Ь и ] а г е з а1§о т а з ц и е 1га2аг 1Гпеаз е п и п р а р е 1 , ^ з а Ь е з ?

5 . Ап1:ез й е а р а § а г 1аз уе1аз, с о т р о п ип йезео.

6. Рага ех1:епйегте е1 с е г И ^ с а й о йе1 с и г з о т е р1йеп о1гоз 30 € .

|Тепйгап сага!

7. Еп ацие! ! и § а г 1пЬ6зр11:о, а т а з о ипа §гап ат1з1:ай с о п о1:го с Ы с о ц и е ез1:аЬа е п

зи т 1 з т а 311;иас1бп.

8 . Еа геип!6п й е райгез зе се1еЬгага е1 рг6х1то т а П е з а 1аз 17 Ь.

9 . 5 е Й1се ц и е а п й а те1;1йо е п а з и п - Ь о з р о с о !!тр105, риез 1гаЬ6 и п а е п о г т е

Ъг1:ипа е п с и е з И б п й е ипоз т е з е з .

10. С о т е 1 1 6 §гауез йапоз а! г о т а г 1а Йес1з16п 31п с о п г а г с о п з и з з и р е п о г е з .

В и з с а е п ез1:а з о р а с1е 1 е 1 : г а з 6\в1 р а 1 а Ь г а з с1е 1 а Г а т Ш а с1е соггег.


О N 2 О 2 I В Е Я Я о С

с С о К К I Е N т Е с С

о О к в О С и С 8 О о О

к к я Е С О к я Е Я я Е

м к я К Л К 2 Е Я А я Я

Е I а К. Е о 5 Е Я Е I А

О М т О С о Т Л О О о Е

N I о 2 С Е Е 5 т т о М

Т Е N ^ А К и Я I я я и

Е N К к § К с 2 А я о 5

О Т 2 А С о к Я I о А с

С О Я 5 А с о Е Е о N А

М и А I К Е я Я О с Е Р

44 с и а г е п 1 а у с и а { г о
@ У ^ Ш г а 1а5 р а 1 а Ь г а $ а п ( е п о г е $ р а г а с о п п р 1 е ( а г 1а5 ^ а з е х .

1. О и 1 е г о р о п е г т е ип а г т а п о с)е риеПаз 6. А т Г , е1 а § и а бе е51а С1ибаб т е заЬе а с1ого.

2. Т 1 е п е з цие Насег ип либо с о т о е1 с1е 1а с о г Ь а 1 : а . 7. Н и Ь о ип б е 1;1еггаз ц и е б е з 1 : г и у 6 уапаз умепбаз.

3. Е1 с1е 1а е 5 с и е 1 а ез1;аЬа з 1 е т р г е Непо с1е П1П05. 8. Еп 1а §а1егГа, р е § а б о а 1а р а г е б , Н а у ип Ьапсо

4.5! а1§йп 6\а 1еп§о с1|пего, ц и е г п а е1 раГз е п Ыс1с1е1:а. 9. У п бГа у а а заНг т а ! бе зиз посЬигпаз.

5.1о5 П1ПОЗ по рагаЬап с1е еШге 1аз т е з а з с1е1 г е з Н а и - 10. М о песезИаз 1г а ипа рага заЬег з1 е з о по сгие1.

гап1:е, Ьаз1:а ц и е е1 с а т а г е г о зе епЕабо у 1ез Патб 1а а 1 : е п с | 6 п .

© У п е сас1а р а 1 а Ь г а с о п $ и с 1 е Л п ! с ! 6 п .

• асерабп 1. С о г г е §1г о !!атаг 1а а 1 е п с 1 б п а ипа регзопа р о г зи т а ! сотрог1:ат1еп1:о.

• асер1;ас1бп 2. О и е з и Ь е .

• азсепбеп1:е 3. Регзопа бе !а ц и е бе5С1епбе о1:га и о1:газ, а п ^ е р а з а б о .

• а5сепб!еп1;е 4. Насег 1Гпеаз е п ипа 5ирегПс1е.

• с о т р е г е г 5. С о г г е з р о п б е г о 1:епег с о т о оЬ!|§ас1бп.

• сотре11г 6. О и е зе е!еуа зоЬге 1о ц и е ез1а а зи а!гебебог . :. ^.

• 1тргесаг 7. Беп-Цбо о 51§п1^сабо еп цие зе 1:ота ипа ра!аЬга о ипа ^'газе.

• 1псгераг 8. ОезЬасег ип сиегро, §епега1теп1;е ип а!1теп1о, Его1;апбо!о зоЬге ипа зирегПс!е соп а§и]егоз.

• ргеет1пеп1;е 9. О р о п е г з е о !ис11аг р а г а сопзе§и1Г ип ^п.

• ргот1пеп1:е 10. Ехргезаг ип безео бе цие гес1Ьа ип т а ! о ип бапо ипа регзопа о §гиро.

• га11аг I 1. 5 и Ь ! 1 т е , з и р е п о г

• гауаг 12. АргоЬас!бп о гес!Ыт1еп1:о ЕауогаЫе. А с с 1 б п о гези!1:або бе абт!1;!г ,

С о т р 1 е ^ а 1а$ 51§и1епСе$ Гга$е5 с о п 1а5 р а 1 а Ь г а 5 а п 1 : е п о г е 5 .

1. А п 1 : е 1а\а бе т а ! а ебисас!бп, е! ргоЕезог п о р и б о 4. Месез!1;о цие е1 ц и е з о р а г т е з а п о ра-

еу!1;аг а! ез1:иб1ап1;е. га !оз езра§ие1;13.

2. Еа ра!аЬга сиаПо -Цепе уапаз б!51;!п1;аз. 5. Е! ро!Г1:1со зе зИиб еп ип 1и§аг рага баг

3. А§габе2со "Ьи !п1;егёз, рего еп геа!1баб ез а1§о цие по 1;е ^^^^ б 1 з с и г з о .

6 . 5 е р й п б!се,1;!епе бе !а поЬ!е2а.

1п1:еп(а с о п 1 е 5 * а г а е $ ( а 5 р г е ^ и п ^ а з 5 о Ь г е 1а5 Л е $ ( а 5 е п Н 1 $ р а п о а т ё п с а 5!п у о к е г а

1еег 1а ! п Г о г т а с | 6 п с1е1 Ы Ь г о (Ле1 А 1 и т п о .

1. ^ 0 и ё боз п о т Ь г е з арагесеп еп е! 1:ех1;о рага Б.^Еп циё раГзез бе !оз сЛабоз еп е ! 1;ех1;о з о п 1т-

ге1епгзе а! бГа бе! епсиеп1:го еп1;ге !аз си!1:игаз рог1;ап"1:ез !оз езрес1;аси!оз 1:аиппо5?

а т е п с а п а у езрапо!а? 6. ^Ресиегбаз циё Ьа1!е 1Гр1со бе С11!!е з е С11;а?

2. ^Оиё б|а !!е§б Со!6п а Атёг1са? 7. ^Оиё сиааго е!етеп1:оз зоп !тргезс1пб!Ые5 с о т о

3. ^Оиё с1ибаб с о п т е т о г а 1а 1пберепбепс1а соп абогпо бе !оз аНагез еп е! ОГа бе !оз МиеПоз?

е! Ре1пабо бе !а Ве!!е2а? 8. ^ С б т о зе !1атап !аз сапс10пез Ьиг!езсаз цие зе

4. ^Сиа1 ез е! раГз бе т а у о г уосас16п еигореГз^а? сап1:ап еп б!с11а {|ез1:а?

Е п с и е п ( г а е1 ^ а г а р о .

Ъаз йоз йез1а8 с о т и п е з а гойоз 1оз ра1зез Ы з р а п о а т е п с а п о з з о п е 1 Й1а й е 1а 1 п й е р е п й е п с 1 а у е 1 Й1а й е 1 Б е з с и Ъ п -

т1еп1;о йе А т ё п с а . Сайа ра13 {ез1;е]а з и Йес1агас1бп йе 1пйерепйепс1а йе Й181;ш1а й п п а ; С о 1 о т Ы а 1а с е 1 е Ъ г а е1 20

йе зиДо, Й1а е п дие зе 1;ота сЬосо1а1:е с о п р а з М е з , с о т о е п 1оз с и т р 1 е а п о з а 1а а п И е и а и з а п г а , т х е М г а з ^ие е п

С Ш е 1 а %егАе асийе а к з г а т а й а з у Ь ш а у ш о у е т р а п а й а .

Т а т Ы ё п з о п 1трог1ш11ез 1аз йез1а.з г е и ^ х о з а з , с о т о - е 1 З а ^ а й о С о г а г б п е п С о 1 о т Ы а о 1а Т п т а с и к й а е п А г ^ е М ш а .

Е п Мёх1со зе т е 2 с 1 а п геи21оз1Йай у р а ^ а п х з т о е п 1а 1 е з 1 ш й а й й е 1 Й1а й е 1о8 М и е й о з , с и у о оп§;еп зе г е т о п ^ а а 1о8

п1;08 р г е с о к т Ъ ш о з .

с и а г е п ! а у с1псо
Оопбе ^ие^ев аг 10 яие

1п1еп1:а (]еЛп1г с о т о е$ и п а р е г з о п а :
/ пес1а / 5а§а2
/ Низа / 1осиа2

/ а11ги151;а / аГаЫе

/ геасс10папа / те1апс61|са

/ сгеа1;|уа / езсгириЬза

/ 1трег1:1пеп1:е

/ г е т е г а п а У БоЬегЫа

/ 5агса51:1са

С 1 а $ 1 Л с а ( е $ )е1|уо$ 5 е
1о$ 5 ! § и 1 е п ас1 § й п сгеаз я и е е х р г е з а п и п а сиаИс1ас1

ро $ к 1 у а , пе§а1|уа о пеи^га.

•Цегпо, 1п1:еН§еп1;е, 1:0500, геасс10папо, ара1;1со, с а М о , 1три15|уо, сопзегуабог; 5еп51Ые,

5 1 п с е г о , р г е 5 и т 1 с 1 о , |1и50, а и 5 1 ; е г о , т о с 1 е г а с 1 о , г е у о 1 и с 1 0 п а п о , с а п з т а И с о , соп1огт!51;а, г е -

1;г6§гас1о, с о т е Л а г а п о , ебисабо, беггосЬайог; рго§ге5151:а, т а 1 е с 1 и с а с ] о , п е с 1 о , т о б е г п о ,

Е п о , г и с 1 о , 1Пци1е1:о, г е а П й а , т о б е й о , 5епс!11о, 1 1 1 р 6 с п 1 а

СиА110А0Е5 Р0$1Т17А$ СУДИОДОЕ^ НЕ6ДТ1УА$ СУДИОДОЕЗ МЕиТКДБ

1. С о т р а г а 1о5 гезикайоз соп 1о5 й е ш сотрапего. ^Со1ПС1с1|5 еп юйоз?

2. Р о г т а раге|а5 йе ап1:6п1то5.

3. ЕП§е С1ПСО о 8е15 йе 1о5 ай|е11У08 цие, еп ги ор1П1бп, т е ] о г йейпеп ги сагаснег е 1п1:еп1а

йезспЫпе.
Р о п е1 у е г Ь о е п 1а Г о г т а с о г г е с ^ а .

1. М о т е •1;га1§а5 п 1 п § й п ге§а1о цие п о (зег) ргасЫсо.

2. СопГТа еп Ребго. Риебез соШгаг с о п ё1 р а г а е51:о ц и е т е (ез1аг б/с/ёпбо^

3. СопЯа еп Ребго. Риебез сопгаг с о п ё1 р а г а 1 : о б о 1о ц и е (циегег)


4. Е п 1а 1!е51:а б е а п о с М е , у о п о сопосГа а п1п§ипо б е 1оз ц и е (ез1аг) а11Г.

5. М о з а Ь е т о з бе паб|е ц и е п о з (робег) б а г р1з1:аз з о Ь г е зи рагабего.

6 . Е о з ез1;иб|ап1;е5 ц и е п о (ргезеШаг) е11:гаЬа]о п о зегап ехат1пабоз.

7 . Е о з ез1:иб1ап1:ез, ц и е п о (ргезеШаг) е11:гаЬа]о, п о зегап ехат1пабоз.

8. Нау т и с Н а §еп1:е еп е1 т и п б о ц и е п о ('Сепег) езсгириЬз.

9. М о с о т р г а г о п п1п§ипо б е 1оз р г о б и с 1 о з ц и е 1ез (гесотепёаг) а резаг б е т\


3151;епс1а.

1 0 . - ^ О и ё Насез р о г аци|7

-Езгоу Ьизсапбо ауиба рага 1:габис1г ез1:о. В и з с о а ип с11!со ц и е т е (роёег) ауи-

бап р о г ц и е ез ехрег1:о еп 1п1"огта1:1са.

I I. М о ге езгоу соп^апбо паба ц и е п о (заЬег) М о с о п о г с о а1 с Н у а г о ц и е ге 1о Н а

сопгабо, рего беЬе бе зег ип сгег1по.

12. С о т р г о зе11оз ц и е (1епег) езга т а г с а рогцие езо з1§п11|са ц и е зоп аигёпг1С05.

13. М о р1епзо ИаЫаг с о п П1п§ипа бе 1аз р е г з о п а з ц и е (уеШг) О и е 1о 11а§а е1 ]е{е.

14. М а б а бе 1о ц и е т е (с1еаг) т е то1езгага уа. Езгоу р о г епс1та б е гобо.

1 5 . Р и е и п а 31гиас1бп т и у ехггапа. М|п§ипа б е 1аз р е г з о п а з ц и е а11Г (езгаг) зе епге-

гаЬа бе 1о ц и е е з г а Ь а осигг1епбо.

5 и 5 1 к и у е е1 тс11са1:1УО р о г $ и Ь ] и п 1 | у о у е1 $ и Ь ] и п 1 1 у о р о г 1 п ( Л с а ( | у о с и а п с 1 о $ е а р о 5 | Ы е .

Е х р М с а 1о5 с а т Ы о 5 (1е 51§п1Лсас1о.

1. АпосЬе зопё ц и е |Ьа а и п а а § е п с ! а б е у1а]ез р о г ц и е циегГа 1г а и п а 1з1а б е 1а Ро1|пе51а ц и е езгаЬа

ЬаЫгаба зо1о р о г ти|еге5.

2. А п а ци1еге с о т р г а г ип сосИе ц и е ргасг1сатепге сопбигса зо1о, р е г о езо п о ех1зге.

3. А п а б1се ц и е з е Ь а с о т р г а б о ип сосИе ц и е сопбисе ргасг1сатепге зо1о, р е г о п о ез уегбаб.

4. ОиегГа ц и е 1е т о з г г а г а п 1оз П Ь г о з ц и е ЬиЫегап езсопб|бо апгез б е ц и е с о т е п г а г а 1а р е г з е с и -

с1бп сопгга еНоз. . ,

5. С и е п а ц и е 1е т о з г г а г а п 1оз П Ь г о з , ц и е Ь а Ь Г а п езсопб|бо еп е1 з б г а п о , а п г е з б е ц и е с о т е ш а г а

1а р е г з е с и с 1 6 п сопгга еНоз.

6. |Уауа! | О и ё ехггаг10 ц и е г й Ьауаз 160 а у е г и п а ре1Гси1а ц и е т и е з г г а езаз езсепаз гап сгие1ез!

7, М е зогргепбе ц и е г о б о з езгёп ЬаЫапбо б е ип г е т а ц и е безсопосеп, рогцие, еп геайбаб, паб1е

заЬе 1о ц и е р а з б . '

с и а г е п 1 а у 51е1е
С о т р 1 е ( а 1а$ о г а с 1 0 п е $ .

1. Е з о 1о р и е й е Ьасег сиа1ци1ега цие

2. Ои1еп 1еп§а т1ес]о а йес'г 1а у е г й а й

3. М о ез ро5!Ые цие Н а у а 1:егт1пайо е11гаЬа]о цие .

4. Е г а е1 ез1;ий1ап1:е т а з сопзгапге цие

5.1гё а 1а 2ара1егГа у т е с о т р г а г ё сиа1ци1ега йе 1аз Ьо1:аз ц и е ,

6. М о ИаНагоп зепа! а!§ипа цие

7 . 5 о ! о Не у!з1:о йоз ре!Гси!аз еп !аз ц и е .

8. Е о з ц и е НаЬ!ап з1п з а Ь е г

^ 5 о п соггес4а5 е51 :а5 о г а с ю п е з ? 5 е п а 1 а 1о5 е г г о г е з .

1. | А п й а , Е п п ц и е ! Т г а е т е ипа сагрега ц и е т е Науа йе]айо о!у!йайа еп ! а за1а й е геип1опез.

2. |Апйа, Еппцие! С о т р г а г ё ипа сагрега ц и е 1;еп§а з е р а г а й о г е з у ц и е зеа й е Ьиепа са!!йай.

3. ТгагаЬа й е сопзе§и!г и п а §иГа й е сагге1егаз ц и е т е тоз1:гага е! с а т 1 п о ехас1:о.

4. М е рагесе Ыеп ц и е уепйаз езе сосНе ц и е 1 е На й а й о 1;ап1оз р г о Ь ! е т а з ; а Н о г а , еп1;ге !оз й о з

цие т е Й1сез, с о т р г а г ё е з 1 ; е , е1 ц и е 1 ; е п § а е ! а1ге асопй!с!опайо.

Б.ТепГап и п а зесге1;апа ц и е НаЫаЬа 1п§!ёз р е г Г е Д а т е п г е , р е г о ц и е -

гГап ипа ц и е й о т ! п а Ь а с1псо !Й1отаз. О Ь у 1 а т е п 1 ; е , р о г е1 зие1йо

цие о^гесГап, п о !а епсопггагоп.

6. Ои1его геаПгаг !а р е ! Г с и ! а ц и е т е 1птог1;а!|се с о т о Й1гес1:ог

7. М е ргоЫЫб за!|г с о п ипа регзопа ц и е п о Еиега йе! риеЬ!о.

8. М е ргоН|Ы6 за!1г с о п ипа регзопа ц и е НаЬГа у е п 1 й о йе1 риеЬ!о

уес1ПО.

9. Ои1еп а Ыегго та1:е, а Н|егго т и е г е .

Ю . Л е п е !о5 Й13СОЗ т а з ехНгапоз ц и е у о Н е У1з1;о пипса.

с и а г е Ш а у о с Ь о

пз О п


3 хзс
П)
С)
о_ X с сп с

с гв_
ста
XI _Р)^ П)' т-
3 С -<
3

ПЗ
<"
о п Р^ пз' Г-+-

3
Г) с
X

(Л я
3

пз
о о о 2.
-<
соо
X пз (-1
3

3
XI с с «•
с Х) С
п оо с
(Л з '
СГ
Ё1 / е11а ц и 1 е г е $из рабгез ри1е- С"
О- пз 3 пз" (Я

пз :з рз а'
М о т Ь г е т
Р)
3

0) XI 3
о Л
3
зег,.. геп цие зеа...

С гз' Xрз о
(Л 31
о. 3
3

го_ прз пз с
п X
п СПЗ •о
ЦП

о о_ с с 0. 2

(Т) о ^5
Р) пз с пз
п тз 3

П) Г? с
п
-5' ~5

: ^ '

о
с
3 3
1/1 "с' о-
XI1/1
П)

о'
°Я

П) о ^ ^ • 3
о
п
тз П)
рз (КЗ
тз рз л
3
П) с =!
о. 1Л_
с 0) ц- 3
(1)'
ш
О
П) О П)
^ ^ §
и)' 3 3 3
о_ ^3

0) с XI 1Л О.

О- пз ' П) с с
3
л
г> п П) О) м
пз'
о с
пз' 3
3
^ X о'
X 8
о
рз
3

о п о Й
пз

п
3
о
с с
о
о
< ПЗ
о
3

ПЗ рз ^ й ™

10 О О ^' -1 о Р 5" 3 3

0^ 2 3 пз го "О

11
у1
> <
П)
Р) п
рз X > 3
Р^ ос
1/1_ 3 с
сап1;ап1:е
31 о
3 О
пз с X
3 о

04
3
с П) пз
<5_
1:еп1з1;а
3 ^ -
о ^ пс 3н-
^ рз
3
щ ш
о
X П)
г+

< пз
с 3
о
о п
с о
с

П)'
езрГа
~< •А X)
(У) о

П)" О- ^ рз рз 3
(О/1 О- 1/1
е п т е г т е г а
пз о 3 3 с
рз о Т)

рз п
—^
X)1/1 3
рз
1/1
1п§еп1его
3 3 О- о
тз пз 3
г-(-
О з"
рз
о.
о
3 с
о_
пз
3 о
репоб1з1;а сл пз п п
о'
Т1 3
3
с 3 пз пз 3
XI о
О" 3
с1ги]апо
си .О П) 3 г+
спз
X а
3

"О 3

сл (/1 сО)' 1Л
XI II X пз 3
1о ц и е ци1ега С
С -о ПЗ рз
П)' о
п
с
^3
ш пз X г-*-

ПЗ СП)' пз'
3

XI :Л Р)' 3
С П рз 3
п> Р' О.
3 пз
с пз < апз'.
г+

П) рз' 3
3 п> о N
О (Л
о Р^
3 31
рГ о
^ '

П)
1/1
5и51г1(иуе 1а$ е51гис (ига$ с о п с е $|уа5 с1е 1а5 8 1 § и 1 е п 1 :е5 о г а с 1 о п е $ р о г о1 :га$ с1е г е 1 а -

рлгИг бе \оз
ч
*1УО ге(1ир1кас1а5 я и е с 1 е Ь е г а $ с о п $ 1 г и ! г а у е г Ь о 5 (1ас1о5.

• ропегзе • саег • Ьасег • е51:аг • с1ес1г • зег

Ьаз е81;гисШгаз бе ге1аИуо

I. А и п ц и е зи роз1а6п зос1а1 о е с о п 6 т ! с а зеа з и р е п о г а 1а с1е 1оз б е т а з , п о 1;1епе цие ргезеп1;ап е1 уегЬо еп

зиЩш1111У0 бирисабо, с о т о
бегесЬо а ЬаЫаг1е азГ а пасПе.

уел^а ^и^еп уеп§а о б1ё&8


2.1а 1пуез1:1§ас!6п с1е 1оз с а з о з бе соггирс16п 1;1епе ц и е 11е§аг Ьаз1:а е1 11па1 аипцие
1о ^ие (И^аз, 1;1епеп у а 1 о г
Ьауа ресез §огбоз ц и е зе у е а п аЕеДабоз.
сопсез1уо (ецшуа1еп1;ез а

3. Р о г т и с Ь о ц и е з е е п С а б е , з! п о 1;1епе г а г б п п о Ьау р о г ц и ё багзе1а. аипцие) у з1гуеп рага т а -

шГез1;аг 1а Ш Ь а бе 1трог-
4 . 1 а §еп1:е риебе с о т е п г а г 1о ц и е ци1ега, рего у о сгео ц и е зи 1аЬог Ь а з1бо т и у
1а,пс1а бе1 ЬесЬо цие ехрге-
Ьепе11с1оза рага 1а с о т р а п Г а .
з а п р а г а е1 ситрит1еп1;о

5. Р о г т а з ц и е 1о 1п1;еп1;е, т е " [ е т о ц и е пипса сопзе §и1гё § а п а г т е зи соп^апга. бе 1а о г а с 1 б п рг1пс1ра1.

6. М о т е 1 т р о г 1 : а е п ц и ё 1и§аг з е е з с о п б а ; 1о е п с о п 1 ; г а г ё .

С о т р 1 е 1 а с о п е/ / / о / / о / /ох / 1а5 ^ие о с о п ^ие.


1 1;еп§а а1§о ц и е бес1г ц и е 1о б1§а а Ь о г а о ц и е са11е 8. | Т и ез1:а Ь а Ы а п б о ! С о т о 1;е у и е 1 у а а у е г 1;е ц и Л о е1

рага 31етрге. е х а т е п .

2. ез1:а е з 1а ре1Гси1а саизб 1:ап1;о езсапбаЬ? Р и е з , 1а 9. Т о б о з 1оз 1 п 1 ; е г е з а б о з зоп т а з бе 1оз ц и е езрегаЬа-

т о з , Ьап б е т а п б а г зи С У
уегбаб, по е з р а г а 1;ап1:о.

10. иёуа1:е е1 р е ц и е г 1 0 ез1:а т е ] о г ц и е е1 о 1 : г о .


3.5а1уо "[епГап т 1 е б о , "[обоз 1оз б е т а з зе Ьап циебабо.

I 1.Месе511:о ц и е т е Ьа§аз 1а с о т р г а . Со§е езе б|пего у


4. М е §из1;ап 1;обоз 1о5 Ь е 1 а б о 5 . Е з с о д е 1:6 т а з 1:е аре1е2са.

езНа § и а г б а б о еп т'\
Б.Тгае е з е ПЬго ез1;а б е Ь а ] о бе 1а с а г р е 1 : а .

12. Ехсер1:о п о Ье ехрПсабо е п с1а5е, 1о б е т а з еп1:га е п


6. А 1а р е г з о п а Ьа у е п 1 б о 1е б 1 с е з ц и е у а 1а Н а т а г е т о з .
е1 е х а т е п .

7. Т о б о ци1ега ! г з е б е с1азе риебе ЬасеНо.

С о т р 1 е 1 : а с о п е / / / а / /о5 / 1а5 ^ие о соп ^ие 1а$ 5 ! § и ! е п 1 е $ ^га $е5 с о п е1 у е г Ь о зег.

1. Е з е е з е1 с Ь | с о сопосГ еп 1а р 1 а у а . 6. Е з е з а 1а о Ь г а уо циегГа у е г

2 . Р и е 1:и Ьегтапа, с о п зи т а п е г а бе з е г 1;ап 1трег1:1пеп1;е, 7. Ез1;оз з о п 1оз р е п б б | с о з Ье р о б ! б о сопзе §и1г


ез1гореб 1а 11ез1а. 8. Ез1е е г а ] и з 1 о циегГа.

3. А п а Е и е з е 1о с о п г б Ю б о . 9. ^ 5 о п езаз сЫсаз -[е [ п у Л а г о п а сепаг?

4 . 5 о п 1аз а и г о п б а б е з беЬеп бес|б|г е п ез1оз сазоз. | о , М|га, з о п 1оз е х 1 : г а п ] е г о з Ь е т о з У13-[о ез1:а таг^апа.

5. А ц и е Н а т и ] е г ез гоЬб еп 1а 1:1епба.

Наг 1о т 1 5 т о е п е$1о5 с11а1о§05.

I. / . . .л:.^::^ • ..-^ 2.

А: М а т а , сиёпНате с о т о з е 1:е б е с 1 а г б рара. А: М|га, уеп а у е г ез1:о.

В: ^ • е с 1 а г а г 5 е т е ? Ри: уо 610 е1 В: | А п б а , 1а т а п ! Е е з 1 : а с | б п б е ез1;а

разо. тапапа!

А : | М о т е б|§а5! |Рего з! еп уиез^га А: 5Г з о п ! о з т ё б 1 С о з Ь е т о з

ёроса егап 1оз с Ы с о з 1:епГап у1з1:о ап1:е е! М|п1з1:епо.

цие Неуаг 1а 1п1С1а1:1уа!


В: ^ У ц и ё ез !о цие раза?

В: М 1 г а , з1 Ь и Ы е г а езрегабо а ц и е (ие- А: Риез цие !аз а и г о п б а б е з б1сеп

га ё1 зе бес|б|ега, 1;й айп по


цие зоп !о5 тёб|со5 1:!е-

ЬаЬгГаз пас|бо. Рего с о т о ега е1 пеп !а с и ! р а б е !аз 1аг§а5 !!51:аз

Ь о т Ь г е З1етрге ЬаЬГа зопа- бе езрега, у е!!оз б1сеп ц и е

бо, по |Ьа а агг1е5§агте а ц и е зе зоп !аз а и г о п б а б е з беЬеп

т е е з с а р а г а , ^по сгеез? р о п е г т а з теб103.

С 1 п с и е п 1 а
А я и 1 1 : 1 е п е $ и п а $ е п е с1е о Ь | е ( о $ я и е р и е с 1 е $ е п с о п ^ г а г е п 1а с о с т а . Р о п а сас1а с П Ь и р

е1 п й т е г о с1е з и с о г г е 8 р о п с 1 1 е п 1 : е с 1 е Л п ! с 1 6 п .


Г

1. С о п е11о5 П 0 5 П е у а т о з 1а с о т 1 с 1 а а 1а Ь о с а . ..^

2. С о п з е г у а т о з 1оз а 1 | т е п 1 : о з еп е11а § г а с 1 а з а1 ( п о ц и е Ь а с е еп зи 1пгепоп

3 . Р о г ё1 за1е е1 а § и а .

4. Тг11:игато5 у Ьа1;1тоз 1оз а 1 ! т е п 1 : о з с о п е11а.

5. З о Ь г е е11а с о г 1 ; а т о з у 1;госеатоз 1а с а г п е , 1аз у е г б и г а з . . .

6 . С о п е11а з е с о с ! п а п у з е са1|еп1:ап 1оз а 1 | т е п 1 : о з .

7. Р г е р а г а т о з е1 с а Г е е п е11а.

8 . С о п ё1 о Ы е п е т о з е1 г и т о с1е 1аз п а г а п ] а з , 1оз П т о п е з . . .

9. А У п а т о з у з е г у | т о з е п е11а 1а епза1ас1а.

10.5е 51гуе е1 а § и а соп е11а.

АЬога йеЯпе сайа оЬ.|е1:о ийИгапйо 1а е з с г и с ш г а ип I е1... ез ип оЬ/еЮ / ип арагаЮ... + ргеро51с16п +

аг1:1си1о + ^ие. -•
1. Е].: 1оз сиЪ\еПо% зоп ипоз оЬ]ехо% соп 1о5 цие поз Неуатоз 1а сотИа а 1а Ьоса.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

^ К е с о п 5 1 : г и у е 1а$ ^ г а $ е $ .

ао 8аЬег заЬез уа дце дце зрЬге 1й Ч"'^"

^тоуес^о рого е1 е1 сои еп а^^еI дце ргоЬзог 1го1)о|о е$Ы

айе ^ п е ф,е ра^д ^ рге^ип*» ее 1о дце

с т с и е п ^ а у и п а
Е М т т а 1а р г е р о 5 ! с | 6 п (у е п 5и с а $ о е1 аг1:1си1о) яие р г е с е с 1 е п а1 г е 1 а ^ | у о 5 ! е т р г е

я и е $ е а р о 5 1 Ы е .

1.1а посЬе е п 1а ц и е пас:6 1 о 1 о НасГа и п Е п о Ь о г п Ы е .

2.1о5 ез1:ис1|ап1:е5 а 1о5 ц и е с Н й е 1а5 по1;а5 е1 о1;го с1Га ц и 1 е г е п г е у 1 5 а г е1 е х а т е п . „ у , : :

3 . 1 а ё р о с а еп 1ациеу|у^то5]ип1:о5й^е 1а т а з 1е112 с1е т 1 у1с1а. -"ойв; Й ; * :

4 . Рге1|его 1г с о п § е п 1 е а 1а ц и е 1е д и й е с1|уег1;1Г5е. , *

5. А 1о5 ц и е а р о у е п еНоз заЫгап Ьепе1]с1ас1о5. ^

С о т р 1 е * а 1а$ (га5е5 с о п ге1а{1У05. Р ! е п $ а е п 1 о с 1 а $ 1а8 ро51Ь|Мс1ас1е$.

1. М | п а т е з 1а с Ь ! с а с о п ]ау1ег 5а1е 1;ап1:о й 1 1 : 1 т а т е п 1 : е . 8.]и§апбо а11^й1;Ьо1 Еие зе г о т р 1 б е1 р1е.

2 . Мас1а с1е Ьаз с о т р г а б о з1гуе рага паба. 9.5е ргезеп1:агоп зе1з с а п б 1 б а 1 ; о з , а 1 8 и п о 5 бе уа ЬаЬГап

3. , ; С б т о Ьаз р о б | б о о1у|баг1о? Ри1з1:е 1:й т е 1о ргезеШб. раг1:1с1рабо е п и п с о п с и г з о ап1;епог

4 . Е1 р г е з 1 б е п 1 : е бе1 раг1;|бо ЬаЬГа з | б о е1е§1бо б о з бГаз а п - 10. Е о р и з о еп и п зЩо паб|е риб|ега епсоп1;гаг1о.

1ез, б | т | 1 : | 6 . 1 1 . ^Ро11е1:о5? О а т е ци1егаз, ц и е у о 1оз г е р а г 1 : о .

5. ЕзНа е п Е е г т е б а б оп§еп а й п з е б е з с о п о с е , ез1:а с а и з а п - 12. п о ез е п езе т о т е п 1 ; о арагесе 1а рго1:а§оп!51:а?

бо ез1:га§оз е п а 1 § и п о з раГзез.
13. А ц и е ! е з е1 1 а б г б п Ьиуе еп 1а т о 1 : о .

6 . - ^ 0 и 1 ё п ез? 14. М е Ьаз т е п 1 : | б о уапаз уесез, р о г аипцие т е 1о ] и г е 5

-Ез е1 т 1 з т о сЫсо Ьа Н а т а б о ап1;ез. ; О и ё 1е б1§о? у рег|игез аЬога, п о р и е б о сгеег1:е.

7. Н а 31бо ип еггог б е соп5есиепс1аз по 1е з е г а ЕасН 15. Н и Ь о С1ПСО т 1 п и 1 : о 5 бе 511епс10, " [ г а п з с и г п б о з 1 : о б о е1

НЬгагзе. т и п б о у о 1 у 1 б а з и 1;гаЬа]о.

•7 С о г п д е 1о5 г е 1 а 1 1 у о 5 е т р 1 е а с 1 о $ 1 п с о г г е с 1 а т е п 1 е .

1. Н а у и п а 1:1епба ц и е у е п б е п зо1о с о з а з рага гигбоз. ^, . : "

2 . У а с о п §еп1:е ц и е 1е д и з Ь а 1 : г а з п о с Ь а г ;• ;

3 . Н а п бе1:еп1бо а и п Ь о т Ь г е а1 ц и е з и з Ь у о з 1е Ь а п а с и з а б о бе та1оз 1;га1:оз. . , •

4. Нас1епбо § 1 т п а 5 1 а Гие с о т о зе г о т р | б е1 Ь г а г о .

5. Е1 " [ е т а б е 1о ц и е ЬаЫа13 п о т е 1п1;еге5а.

6 . Ои1еп т а б г и § а , 0103 1о а у и б а .

7 . Е е Ь|С1егоп и п а геу1516п ги1;1папа, § г а с 1 а з а 1а ц и е б е 1 : е с 1 : а г о п е1 р г о Ы е т а а 1:1етро.

8 . Е1 П Ь г о ц и е з и а и 1 ; о г а е з е з а Е а т о з а р г е з е п 1 : а б о г а б е 1;е1еу1з1бп, Ь а 3 | б о г е И г а б о б е 1а5 уеп1:аз р о г р1а§10.

9.51 "^е §из1:а а 1 § и п о , 11ёуа1;е 1о ц и е ц и 1 е г а з .

1 0 . Е п е з е 1пз1;ап1;е Еие е п е1 ц и е т е 61 с и е п г а .

ф | С о т р 1 е ( а 1а$ ^ г а з е з с о п ^и^еп(е5) I дшёп (е5). сото I сото, сиапбо I сиапбо, бопбе


ббпбе о сиап1о(а )(о5)(а5) I сиап1о(а )(о5)(а5).

1. У о п о зё Ьасег ез1;е 1 ; г а Ь а ] о у "[атросо т е Ьап б|сЬо 7.Тобо5 заЬеп ез1;иб10. • , - . у: ^

8.^ Ь а п 1еГбо е1 О и у о ^ е ?

2. М е п о з е п а т а бе 1а1е1еу,з1бп, р и е б е з р о п е г еИаггбп , ^е^е Ьауаз 1 е г т , п а б о 1оз б е Ь е г е з !

1и циюгаз. ,

- , . ^ , , 10.;Ее Ьаз р г е д и п 1 : а б о зега е1 е п с и е п 1 ; г о ?

3 . ЕзгаЬа 1п1:егезабо еп заЬег у1У1а С е с | | | а безбе цие зе

с а т Ы б б е саза. " • 5 е 1о б у о а ез1;аЬап а11Г

4. Риебез бес1гте ци1ега5, р е г о у о п о 1;е у о у а Ь а с е г с а з о . ' 2. Р е г б о п а ц и е 1;е Нате, рего песезЛаЬа а а1§и1еп соп

5. ^Наз епсоп-[габо 1а с а П ; а -[е б у е ? '^^'^''^'^ ч,- -


6.51 п о т е б1сез апоз ситр1ез, п о заЬгё уе1аз ропег ' 3- ргедиШе Ь а 11е§або аШез.

еп 1а 1:аг1а. 14. 1 уа!з а Ь а с е г ип е х а т е п , оз ропё|5 пегу1озоз?

с ! п с и е п 1 а у й о з
52
15. О е з с о п о г с о е1 т о б о заНг б е ациГ. . - , , ^ - 20. 1о з е р а , ц и е [ е у а п Н е 1а т а п о .

16. О е з с о п о г с о заНг б е ациГ ^ ; ' ;: 21. М о гесиегбо е1 1 и § а г поз с о п о а т о з .

17. 1 ез1:иу|з1:е ауег ЬаЬГа т и с Ь а §еп1:е? 22. Не Ь а з е п с о п Н г а б о езНа тагйапа?

18. ^ С о п о с е з а Не § о 1 р е б ? 23. 1 ез1:иу|5Не езНиб1апбо ауег?

19. Т | е п е з цие 1пб1саг еп 1а с а г Н а ци1егез ц и е Не т а п - 24. 1 е5Ниб|а аргиеЬа? М о зё уо.

беп е1 г е § а 1 о .

Ь е е е1 $ ! 2 и ! е п ( е а п и п с ю у с о п ^ е з ^ а .

Е Е М 1 Ы 1 $ Т Е т О О Е А З и М Т О З Е Х Т Е К Ю К Е З

С о п у о с а

Тгез Ьесаз б е со1аЬогас16п рага геаНгаг Нагеаз б е Нгабисс1бп е 1пНег-

ргеНас|6п у б е епзепапга б е езрапо! еп с а т р а т е п Н о з б е ауиба а! г е -

(и§1або у еп !аз о ^ с 1 п а 5 б е ЗоМаМай соп / о з ют1§гап1е$. 1аз Ьесаз ез-

Нап б!п§|баз а езНиб1апНез ехНгап]егоз ц и е безееп Ьасег зиз ргасН1са5

еп Езраг1а е !Ч1зрапоатёпса у г е а ! ! 2 а г а! т 1 з т о Н1етро и п а !аЬог Ь и -

тап!Напа. !пс!иуеп §азНоз б е у1а]е, а ! о ] а т 1 е п Н о у тапиНепс1бп у 500 €

а! т е з рага дазНоз рагН1си1агез. Ез песезаг10 е! бот1п1о бе! езрапо!,

а б е т а з б е б о з бе 1а5 з ! § и 1 е п Н е 5 ! е п § и а з : р о г Н и § и ё з , 1п§1ёз, - Г г а п с ё з , г и з о .

Еоз 1пНеге5абоз беЬеп 5о!!с1Наг !а Ь е с а теб1апНе 1пзНапс!а а п Н е з бе! 31

бе б1с1етЬге б е ! ргезепНе аг10.

С о т р 1 е 1 а 1о5 с1|а1о§05 с о п и п о (Ле 1 о 5 $ 1 § и 1 е п 1 е 5 г е ^ г а п е з .

• Ои1еп Н!епе Ьоса, зе еци1Уоса. • Ои1еп а Ьиеп агЬо! зе а г п т а , Ьиепа з о т Ь г а 1е с о Ь у а .

• Ои!еп а Ыегго таНа, а Ыегго т и е г е . • Ои1еп са!!а, о Н о г § а .

• Ои1еп а ! § о ци1еге, а ! § о !е с и е з Н а . • О и ! е п т и с Ь о аЬагса, р о с о арг1еНа.

I. са^ё, е!!а з е !о ! ! е у а ; з1 Ь а у ц и е Ьасег и п НгаЬа]о ехНга, а е!!а

по !е 1 т р о г Н а циебагзе ЬазНа т а з Нагбе...


- ^ М е Ьасез ! о 5 е]егс1С103 бе таНетаН1саз?

- М и с Ь а з уесез уа!е т а з заЬег ге!ас1опагзе с о п !оз 1 т р о г Н а п -


- ^ У циё т е баз а сатЬ!о?

Нез ц и е Ь а с е г т и у Ы е п Ни Н г а Ь а ] о .
- | С 6 т о ! ^ У Ни б ! с е з ц и е егез т ! ат!§о?

- У а заЬез;

5.
2.

-^Те б у о з1 ЬаЬГа з 1 б о ё ! е ! си!раЬ!е?


-А!уаго зе раза е! бГа е п саза, НгаЬа]апбо у езНиб1апбо. ЕзНа

- М о , п о т е б у о аЬзо!иНатепНе п а б а , п ! зГ п ! п о .
Ьас1епбо ип т о п Н б п бе созаз а !а у е г у |с!аго!, а Ь о г а зе ба

сиепНа бе цие п о уа а р о б е г Негт1паг!аз Нобаз. - Р и е з у а заЬез ц и е

- М о г т а ! :

6.

3.
-Еогеп20 сопз!§и1б з и а з с е п з о е п е! НгаЬа^о ЬаЬ!апбо т а ! бе

- ^ О и ё Ьаз б1сЬо? ^ О и е р о г ц и ё п о " Ь е р о п 1 б о " !а Не!еу131бп? !оз б е т а з у дапапбозе азГ !а с о п ^ а п г а б е ! ]еЕе. А Ь о г а !о Ьап

безреб1бо рогцие а!§и1еп ! е б1]о а ! ^еЕе ц и е Н а т Ы ё п езНаЬа


-|Виепо, Ьиепо!

ЬаЬ!апбо т а ! б е ё!.
4.

- 5 е !о т е г е с е ;
-•|Оиё т а ! т е сае Коза! 5|етрге Ь а 5 1 б о и п а 1пиН11 е п е! Нга-

Ьа]о, р е г о | е 5 0 зЛ, 31п з е р а г а г з е б е ! ] е Е е . 5! е1 ] е 1 ё ц и 1 е г е ип

с т с и е Ш а у ^ г е з
53
^ А с 1 ! у т а яиё г е ^ г а п е з з е е 5 с о п с 1 е п Сгаз 1а$ р а 1 а Ь г а 5 с1ауе ( е з ^ а п с1е$огс1епас1а$ у 1о5 у е г Ь о 5

а р а г е с е п е п т Л п к 1 у о ) . 5! п о 1о с о п 5 1 § и е 5 , 1 п у ё п Ы о 5 *:й т 1 5 т о .

I. Рага по Наппаг 1а а Н е п с ' ю п е 1п1;е§гаг5е сотр1е1:атепге, Нау цие сотрогНагзе сопло е1 г е з Н о бе 1а

§еп1;е.

уег " !г I

2.51 ци1еге5 соп5е§и1га1§о бе 1о5 б е т а 5 , 1 : 1 е п е 5 цие Насёг5е1о заЬег •

Ногаг '

3. Т о б а 5и51:апс1а о таНепа цие с о т а т о з у цие по Иа§а б а п о сопНпЬиуе а 1а п и 1 : п с | 6 п .

еп§огбаг | _ _ таНаг I

4. С о п росо цие зе з е р а , ЬазНа рага зоЬгезаПг епНге 1оз 1§погап1;ез; и п а регзопа, айп соп беЕейоз, зо-

Ьге5а1е е п Н г е 1о5 ц и е 1;1епеп п п и с Ь о з т а з .

ае§05 I геу I 1/1;иег[о |

5. Сиапбо уапоз 1;1епеп ц и е раг1;1с1раг е п ипа §апапаа, 5!етрге робга заНг § а п а п б о 1а р е г з о п а цие зе

епсаг§ие бе Насег 1а раг1;1С1бп у б151;пЬис|бп.

рагНе I раг1:1г • • гераг1:1Г |

Е п Е з р а п а е5 т и у с о т й п е 1 а Ь о г а г г е ^ г а п е з а рлПлг бе и п а {есЬа. с о п с г е 1 : а с1е1

са1еп(1аг1о, а 1а с и а 1 $е Ь а с е ге1^егепс1а т е с И а п ^ е $ и г е р г е $ е п ( а п 1 : е е п е1 5ап1:ога1.

С о т р 1 е ( а 1о$ 51§и1еп^е5 г е ( г а п е $ ( е п 1 е п с 1 о е п с и е п г а 1а ( е с Ь а с о г г е $ р о п с 1 | е п 1 е .

^ е1 а ] о Ппо | / е з 1 а п т а б и г а з

1а С 1 § й е п а | / ипа Ног1са т а з

• Ни § а г Ь а п 2 а 1 • Ни сосН|по

%/ циЛа у1по у по ба рап е1 У 1 п о пиеуо

е1 у е г а п о | / 1аз п о с Н е з соп 1о5 бГаз

1. (3 бе ^еЬгего) Рог 5ап В1аз уегаз.

2. (13 бе б|с1етЬге) Рог БапНа 1исГа 1§иа1ап

. 3. (30 бе п о у | е т Ь г е ) Рог 5ап Апбгёз апе]о ез.

4. (I I бе поу1етЬге) Р о г 5ап Маг1;1ПО у рог5ап\/|сеп1;е е1 а ] о 1'иег1;е.

5. (11 бе поу1етЬге) Рог 5ап Маг1;1по таНа

6. (24 бе ]ип1о) А § и а бе рог 5ап ]иап

7. (24 бе ]ип1о)Тагбе цие Н е т р г а п о р о г 5ап ]иап ез

, 8. (25 у 26 бе ]и11о у 15 бе а§оз1:о) Рог 5ап1;1а§о у БапНа А п а р1п1;ап 1а5 и у а з у

рог МиезНга Бепога уа .

9. (6 бе епего у 3 бе ЕеЬгего) Рог 1о5 Кеуез 1о с о п о с е п 1оз Ьиеуез у р о г

5ап В1а5

10. (25 бе аЬп1) Рог 5ап Магсоз п! пас|бо п1 б е р о г з е т Ь г а г , -

54 с ш с и е п ! а у с и а ! г о
В и з с а е п 1а 5ора с1е 1е1га$ е $ { а 5 о с Н о р а 1 а Ь г а 5 .

• а1аЬап2а
В Е N О А V С А 5 А

• с и т р М о

А С и м Р Е I О О К
• е1о§10

Ь и 2 р Е и О К Е С
• §а1ап1:егГа

На1а§о А м А к I 2 Е Е
^ ^

• ||50п]а
В р Е Е С Е и и О N

• геци1еЬго
А н А С Т I Е о С Т 1

• 2а1атегГа

N А М I Е 5 5 с I
^ \
2 Е Е В 5 О N А О N 1

А I К Е Т N А Е А С 1

Ь О I С О ] 2 А Я

К I А В м А А Н О Е {

Е е е е51:е * е х С о .

Кет1§10 Тогге» у СагмЛйа СазьШо «оп ип т а Ш т о ш о йе О е й ш и у а т е п г е ЬаЬ/ап епсопггайо зи Ьо§аг. 5 е 1пзга1а-


те(11апа ейай. N0 аепеп Ы)08 у 1е8 §и81а 1а5 со«а« ее Ьа§ап гоп еп ё1 соп огйеп у т ё ю й о . Тойо 1Ьа еп са]а8 питегайаз
"а ш тапега". 5оп тег6(Лсо5 у рипгШовоя, р1]о1его8 у гетП- у рег&сгатепге етЬа1айо. Еа р п т е г а з е т а п а Гойо Ьхе 8оЬге
§ас1о8. Ьа уегйай е« ^ие коп га! рага сиа1. Тойо8 1о8 ^ие 1о5 со­ гиейаз. Егап 1ё11се8 еп т е й 1 о йе Гапга раг у зИепсхо. Рего е1
посеп Й1сеп ^ие Ьап пасИо е1 ипо рага е1 опго. V а81 У1уеп &11- у1егпе8 рог 1а посЬе е1 уес1по йе1 рхзо йе агпЬа ог § а п 1 г 6 ипа
се8. Кес1еп1етеп1е ее Ьап т и й а й о йе пиеуо йе сава, ро^^ие еп йезга ^ие йиго Ьазга 1а8 ггез йе 1а тайги^айа (;Ьа51а к з Ггев
1а8 апгепогех по ЬаЬхап Гешйо т и с Ь а «иеПе соп 1о8 уесто8. О пайа т е п о з ! ) . Сиапйо е т р е г о а 8опаг 1а т й з к а , К е т 1 §10 На­
егап йе80гйепайо8 о Гегиап тисЬо8 пто8, о роп1ап 1а 1е1еУ1816п т о гар1Йатеп1е а 1а роЬс/а у йепипсхб а зи у е с т о . А1 Й1а 31-
т и у а11а о «асаЬап 1а Ьаяига а йекпетро, о... И са80 ея ^ие Ьа- § ш е п 1 е ип §иагЙ1а у1по соп 1а йепипс1а у соп ипа ти11а йе

Ыап ге0ех1опайо сшйайояатепге 8оЬге е1 р18о ^ие ее 1Ьап а с о т ­ 1.500 € рага е1 у е с т о .


ргаг езга уег. N0 ЬиЬо т а з йезгаз. Кет1§1о у Сапй1йа «е зшпегоп уеп-
Оаег1ап ип р18о опемайо Ьас1а е1 евге, ^ие ШУ1ега т и с Ь а сейогез. Ее ЬаЫап йайо ипа кссхбп а езе у е с т о у, айета8, Ьа-
1иг, ^ие Ьхега са1епи1о еп ту1егпо у {гевсо еп уегапо, ^ие по Ь1ап хтриезю зиз п о г т а з а 1а сотшийай. Уа пай1е ог§ап12аг1а

1иега е1 й1пто р180 у гашросо е1 рпшего, о^е Шухега йо5 йезгаз З а т а з .


геггагав (ипа еп е1 й о г т к о п о у 1а оГга еп е1 8а16п) у йо8 сиаг- Рего а1 саЬо йе сиагго зетапаз, К е т 1 § 1 о у С а п Й 1 Й а зе йез-
108 йе Ьапо, 4ие Шухега \тл с о с т а соп йехрепва тсогрогайа, реггагоп рог е1 сапю йе ип §а11о ^ие зопо а 1аз 4.30 йе 1а т а -
ип 8а16п соп риеПав соггейегаз рага 8ег ашрЬайо у й о г т к о - йги§айа. ^иейагоп зогргепйхйоз ро^^ие по ЬаЬк т п § и п а §гап-
по5 ^ие по Й1егап а ип рапо тгепог; гатЫёп 4иег1ап ^ие е8- )а еп 1оз а1гейейоге5. А1 й/а 81§и1еп1е ГатЫёп зе оуб е1 сапю, у
Шухега еп ип 1и§аг сёмпсо, ^ие ЬиЫега сегса ипа рагайа йе аи- а1 огго у а1 огго... Е1 уес1по йе1 р180 йе агпЬа ЬаЬ/а сотргайо
СоЬйз, ипа езГасхоп йе шегго у ип §гап вирегтегсайо, у, ип §а11о т а й ш ^ а й о г у 1о ЬаЬш риезю еп 1а Гегга2а йе зи йог­
йпаЬпете, ^ие 1а топа 1иега а)агй1пайа. т к о п о . 5 е асаЬб 1а раг у 1а ^гап^и^1^йай.
Оевриёв йе т и с Ь о Ьиясаг, а1 йп ЬаЬгап епсотгайо е1 ^ие Сиапйо Кепи§;о сотргепЙ1б 1о ^ие ЬаЬГа осигпйо, йхе а
рагесха е1 р180 йе виз 8иепо8 у а ип ргесю ехсекпге. N0 оЬвгаМе, Ьшсаг а зи аЬо§айо рага уег ^иё тей1йа рой/а Ютаг. Езге 1о
Кет%10 у СапЙ1Йа Ыс1егоп ауеп§иасюпе8 8оЬге 1о8 уесто5. Ех- йезеп^апо: "51 Ш у е с т о ^и^еге гепег ип §а11о, езга еп зи йеге-
108 йеЬ/ап 8ег ргор1егагю8 (уа ее «аЬе 1о ^ие раза соп 1о8 р1508 сЬо. N0 риейез Ьасег пайа".
а1^^1^1айо8), по йеЬ/ап зег тёЙ1С08 (зхешрге ^ие Ьау сопзЫгаз К.ет1§1о ге^гезб т и у пегу1озо у а1гегайо а зи саза. Сиапйо
Ьау ип " з т сезаг" йе епггайаз у заЬйаз рог 1а8 т а п а п а з у рог 1Ьа а епггаг еп е! азсепзог, зе епсопггб соп е1 у е с т о йе1 §а11о,

1а8 гагйез у «е еп5ис1ап 1а8 гопав сотипез у зе йегепога е1 аз- ^ие ГатЫёп зиЫа еп езе т о т е п г о . А т Ь о з зе т к а г о п й]атепге,
сешог), по йеЬ1а ЬаЬег шпо8 ш ]6уепе8, у 1о8 уесшоз Гатросо епггагоп еп е1 азсепзог у ри18агоп соп Ыпа зиз гезресггуоз Ьо-
йеЬгап Гепег ап1та1е8 еп саза. Рага зи зогргеза Гойоз 1о8 уес1- Гопез. Сиапйо е1 азсепзог е т р е г о а зиЬк, зе рагб йе зйЬко у зе
П05 егап йе теЙ1апа ейай у геиш'ап сойоз 1о8 ^е^Ш8ко8. ара§б 1а 1иг. 5 е оуб ип §о1ре зесо.

С1псиеп1а у С1Псо 55
.
1 Сопсез^а а 1аз рге §ипга5.
• , ; С и а 1 Иа $1с1о 1а с а и з а [ и п б а т е п Н а ! б е 1а5 | б а 5 у уеп1с1а5 с1е1 т а 1 : п т о п 1 о рго1;а§оп151;а?

• 5е§йп Р1ет'|§1о у Сапс1|с]а, 1а уес1пс1ас) р е г Г е с Н а е з ациеНа еп 1а ц и е . . .

• ^ 5 и г ( ; | 6 е ^ е с Н о 1а т е с Н б а 1 : о т а с 1 а рог е1 З г Т о г г е з с о п 1 г а з и у е с 1 п о ?

• ^Ез а1еп1;ас1ога 1а г е з р и е з Н а б е ! а Ь о § а с 1 о ? ^ Р о г циё? - : -: .

2. ЕхрПса е1 51§пЖсас1о б е езгоз аб]е1:1У05 е 1пб|са сиа1ез б е еИоз 1;1епеп 51етрге ип уа1ог реуога1:1уо.
^ те1:бб1со ^ рипИНозо • руоНего • гет||§або

3. <Оиё 51§п1Лсап 1а5 5!§и!ет :е5 ехрге510пе5?


• Насег 1аз с о з а з а з и т а п е г а • 1г з о Ь г е гиебаз

• З е г 1:а1 р а г а сиа1 • О а г и п а 1есс|6п а а1§и1еп

4. Уие1уе а 1еег е1 51§и1еп1:е рагга^о.

^иег1ап ип р1«о о п е ш а й о е! еле, яие Шухе-Ьааа риепаз соггейегаз рага зег а т р Ь а й о у йогт1гопо8 яие
га т и с Ь а 1иг, яие 1иега с а 1 е т и о еп 1пу1егпо у йезсо по Й1егап а ип раГю шгепог; ГашЫёп яиеп'ап яие ез-
еп уегапо, яие по 1иега е1 й11;1то р150 у 1атросо е1 р п ­ 1иУ1ега еп ип 1и§аг сёпГГ1со, яие ЬиЫега сегса ипа ра­
шего, яие ШУ1ега <1о8 Геггахаз (ипа еп е1 й о г т к о п о у гайа йе аиГоЬйз, ипа е5Гас16п йе шегго у ип §гап зи-
1а о1ха еп е1 за16п) у йоз сиагюз йе Ьапо, цае 1:иУ1ега регтегсайо, у, й п а 1 т е п 1 е , я и е 1а жопа Гиега
ипа сос1па соп йезрепза 1псогрогайа, и п за16п соп а)агЙ1пайа.

1. Т о б а з 1аз о г а с 1 0 п е з зе сопзНгиуеп с о п 5иЬ]ип-(:1уо. ^ Р о г ц и ё ?

2. Р1епза б е циё т а п е г а р о б е т о з и Н Ш г а г !пб1са1:1уо з1п ц и е е1 г е Е е г е п Н е з е сопу1ег1:а е п сопсгеНо у бе1;егт1пабо.

3 . Т г а п з Е о г т а е1 р а г г а Р о еп оНго еп е1 ц и е Нобаз 1аз о г а с 1 0 п е з бе ге1а1:1уо Н е у е п 1пб1са1;|уо у е1 г е Е е г е п Н е з е а е з р е с | Т | с о .

Р1еп5а е п 1оз с а т Ь | о з цие Иаз б е Ьасег еп е1 г е з Н о б е 1 Н е х Н о р а г а ц и е езНе п и е у о Е г а ^ т е п Н о Непда з е п И б о .

5. ^Те §и51:ап 1оз (|па1е5 ^еИсез о ргеЯегез 1оз гга§1соз? МиезШа гиз рге{егепс !а5 роп1епйо ип Лпа1 а 1а ^(ЗЮпа.

С 1 о п а , и п а е з ^ и с И а п ^ е т е х 1 с а п а , я и 1 е г е ! п у к : а г а $и5 с о т р а п е г о 5 а с о т е г . Е $ 1 е е з е1 т е п й я и е Н а

р г е р а г а ( 1 о : а 1 и Ы а 5 го ]а5 с о п а г г о г рНаИ а1 а г а С г а п у 5а1$а бе а § и а с а 1 : е $ , у , сЛе р о з й г е , с г е т а с1е с Н о с о -

1айе с о п я и е з о п с о 1 1 : а . 2 Р и 1 е г е 5 з а Ь е г с о т о 1о И а с о с 1 п а с 1 о ?

АьиВ1А8 К01А8 СОМ АККОг ПЬАРР АЬ АХАРКАМ

Г
1 п ^ г е с 1 | е п 1 е $

Рага 1а8 а1иЫа$ Рага е1 аггот.


1 сискатйа йе асеИе йе оПуа Мейга сискатйИа йе ат/тп
1 сискагайпа йе зетШт йе сотто Ш1а$ йе а§иа ^

Мейга сискагайИа йе сНаШго (ЫегЪа аготайса) Мей1а сжкагайНа йе ш1


1. .теШе
. йе, а]о. рюайо
. , 1 гат йе аггог ЪазтаН (ипа с1азе йе аггог, аЫгяайо)
, , , ,. . . , ., 11ат йе §тпох йе тшг
2 Шах ае 450 яг йе аштах гощз гетогайаз у евсигпйаз . . . . , ^^
1 ртиепЮ го]о согШйо а йайох
Ша гага у тейга йе саШо уе8еш1 ^ саЬЬаст соПайо а йаЛоз
1 Гага редиепа йе Ьгёсо1 (госеайо
3 сискагайаз йе сИаШго р1сайо

с ! п с и е п ! а у 5818
Е1аЬогас1бп с1е 1а5 а1иЫа5 Е1аЬогас16п с1е1 аггог
Са1еп1аг тесНа сисЪагайа йе асеНе еп ипа ТозШг е1 ага/гап еп ипа сасего1а Нопйа а
тпёп §гапйе а^ие§о 1еп1о. АпасИг 1а8 8ет1- /ие§о тейюЛепЮ йигаШе ипоз 30 зе§ипйоз
Пах йе сотто, е1 сИаШго у е1 а]о у сосег а у йезриёз ШШгаИо соп ипа сискага.
]ие§о 1епго казга дие 1а8 зетШаз зе йогеп. Апай1г а§иа у за1, у Неуаг а еЬиШсгбп.
Апайгг 1а$ аШЫаз у е1 саЫо. Ое]аг сосег, ге- АпсиНг е1 аггог, е1 пшгг, е1 рт1еп1о, е1 са1а-
тоу1епйо йе уег еп сиапйо, каз1а дие е1 са1- Ъаст у е1 Ьгёсо1, у гетоуек Тараг у йе]аг
йо зе езрезе, йигаШе ипоз 15 ттШоз. дие Шегуа казш дие е1 Ыдшйо зе вуароге,
Тараг у сопзегуаг саИеШе. йигапге ипоз 15 ттиЮз.
Кейгаг йе1]ие§о у йе]аг герозаг 5 ттШоз.
А сопйпиас16п, езрощаг соп ип (епейог.
8егу1г соп заЬа йе а§иаса1е, з1 зе дшеге.

8АЬ8А ОЕ АСиАСАТЕ
1п §гес]!еп1е5 Е1аЬогас1бп
11па Шга у тей1а йе Тотагез соПайоз ТпШгаг ип сиаПо йе (ага йе 1ота1ез у ип сиаПо йе
1 а§иасаге редиепо соПайо а йайоз (ага йе а§иаса1е еп ипа Ьаййога о еп ип тоПего.
УеПег еп ип Ъо1 тейгапо у апайьг е1 гез(о йе 1оз т-
2 сисНагайаз йе гито йе Ита
§гей1еШез.
2 сискагайаз йе гито йе Нтдп
5а1р1теп1аг а1 §из1о.
1 сискагайа йе т1е1
2 сискагайаз йе теШа ргсайа
2 сискагайаз йе сИаШго ргсайо
1 ртгепЮ ]а1арепо (ркаШе) йезрерЫайо у йезтепигайо
8а1 у рт1епШ а1 §из1о

СКЕМА ОЕ СНОСОЕАТЕ У диЕ80 ШСОТТА

1п§гес11еп1е$ Е1аЬогас!6п
450 §г йе диезо псоПа Вайг е1 диезо псоПа йигаШе ип ттШо, каз-
2 сисНагайаз йе сасао еп ро1уо Ш дие айдшега ипа сопз1з1епс1а сгетоза.
Апайгг е1 сасао, 1а т1е1, 1а сапе1а у 1а уатШа,
5 сискагайаз йе т1е1
у ЬаНг гойо Ыеп казга дие диейе ипа сгета
1 сиаПо йе сисНагаййа йе сапе1а зиауе.
Мей1а сискагайка йе ехггасЮ йе уатШа 8егу1г 1а сгета еп сораз ке1айаз о еп р1агоз
1 сискагайа йе аШепйгаз [госеайаз у ТозШйаз йе розгге айотайа соп 1аз аЫепйгаз.

^^^иё с1|<^егепс1аз уез е т г е езсаз гесе^аз у 1а5 с1е ш ра13 еп с и а п ю а [п^гесИепсез, Ь г т а й е сос1паг 1о5 а И т е п г о з ,

ех.сёх.егг?.

с1псиеп1:а у З1е1е 5 7
I 8 1 у о 1 и е г а п с о

Е т р 1 е а 1о$ у е г Ь о з е п 1а ^ о г т а ас1есиас]а.
1.51 уо (§апаг) "1;ап1;о с1!пего у'мпа т и с Н о те]ог:
2.51 (уетг) рог аци\1 зепог ЯатГгег, 1е сИсез дие т е езреге, дие уепс1гё ргоп1;о.
3.51 (ааиаг) соп т а з ргис]епс1а, аНога по 1:епс1гГа 1;ап1;оз ргоЫетаз, рего уа ез с1етаз1ас1о 1:агс1е.
4. 51, сиапс1о ега ]Оуеп, ЬиЫега ас1:иас1о соп т а з ргис1епс1а, по (1епег) 1;ап1:оз р г о Ы е т а з еп зи
У1с1а.
5 .51 е1 тёс1|со (сгеег) дие по ез пас1а 1трог1:ап1:е, риес1ез ез1;аг1;гапди|1о.
6. 51 уо (езЮг) еп зи з11;иас|6п, ЬизсагГа ип 1:гаЬа]о те]ОГ гетипегас1о.
7.51 по (сотег) 1:ап1:оз с1и1сез с1е редиепо, аЬога по ез1:агГа оЬезо.
8. Моз §из1:аЬа т и с Ь о уегапеаг еп 1а созШ; 31 (Насег) Ьиеп й е т р о , (Ьа]аг) а 1а р1ауа,
рего 31 (Ноуег) о (езЮг) пиЫас1о, (диес]аг5е) еп саза ]и§апс1о.
9. 51 т е ({осог) е1 ргет10 §огс1о с1е 1а ЫегГа, т е с о т р г а Ь а ипа саза еп 1а 31егга.
10. 51 (сопйг) 1:ос1а 1а уегс1ас1,]озё по зе еп1'ас1ага соп-1;|§о.
I 1.51 (соШаг) 1:ос1а 1а уегс1ас1, ]о5ё по зе е п М а п а .
12. 51 а1§и1еп (заЬег) а1§о зоЬге ип азип1:о 1;ап езр1П050, дие 1о с1|§а аЬога.
13. 51 уо (1епег) т е ] о г сагас1;ег с1е1 дие 1;еп§о, по т е ЬаЬп'а с1|з§из1;ас1о 1:ап1:о.
14. Уо ез1;оу с1езеапс1о 1гте. 51 а т Г т е (о(гесегте) ипа орог1:ип1с1ас] 1;ап Ьиепа, 1а асер1;аЬа
аЬога т 1 з т о 31п П1п§ипа с1ис1а.
15. Р,есиегс1о дие 31 по (уеп/г) е1 рго1езог; (рос^ег Насег) 1о дие ди!з1ёгатоз у рог езо,
з!етрге поз |Ъато5 а 1а са(е1:епа.

Р 1 е п 5 а е п р о $ 1 Ы е $ с о т Ы п а с 1 о п е $ у е п 1о$ у а 1 о г е 5 ( : е т р о г а 1 е $ с1е сас1а и п а ;


роп е]етр1о$.

5/ + 5 и в ] и м т 1 У О + СОМ01С1ОМА1
1трегГес1:о 31тр1е
р1изсиатрегГес1:о сотриез1:о

СОМВШАСЮН Е^ЕМР^о Ш т ТЕМР0КА1 >


1 1трег1 -есЬ + сопс1. 51тр1е 5/ ЗеЬазНап у!тега Ноу, ЬЮго (!тргоЬаЫе)
ге5о\уепа е/ ргоЫета.
2
3
4
5
6
7
С о т р 1 е 1 а 1а$ о г а с ! о п е 5 с о п е1 с о п е с 1 : о г ц и е с г е а 5 т а $ а р г о р 1 а ( 1 о у е $ с г 1 Ь е е1 у е г Ь о
е п 1а ( о г т а ас1есиас1а.

1. Н е т о з уеп1с)о а 1пу|1;аг1;е а заНг; 1;е (аре1есег) ез1;аг соп позо1гоз.


2. На с1|сЬо дие по \га а1 тёсИсо (етреогаг)
3. (ЗаНг) рог еза риег1:а у по ппе уо1уегаз а уег пипса т а з .
4. ТгаЬа]аЬа Наз1:а аНаз Ьогаз с1е 1а посНе (с1аг1е) ипа редиепа
Ьоп|1'|сас1бп ех1:гаогс1|папа.
5 по (сопосеПе) Ыеп, репзагГа дие т е ез1;аз еп§апапс1о.
6. 1гетоз 1:ос1оз а1 с а т р о (Насег) та11;1етро.
7. М о 1;е 1о р1епзез т а з : (§и51аЛе) с6трга1:е1о;
по (сопуепсеПе) с1етаз1ас1о, Ьизса о1:го т е ] о г
8. 561о ди1его с]ес1г1:е ипа соза: (евШсНаг) у 1;епс1газ 1а ро5|Ь|||с1ас1 с1е аз-
сепс1ег с1е са1;е§опа. -:
9.Асер"1:ё ез1:е 1:гаЬа]о (зиЫгте) е1 зиеНо
с1езриёз с1е ип апо.
10. У а т о з а У1311:аг а Апс1гёз ё1 (с1есИ'1г) уеп1г а уегпоз.
11. С о т р г а г е т о з ез^е р150 (Ьа]аг) е1 ргес10 ип росо.
12. Н е т о з с1ес!с1|с]о заПг а1 а1аг6есег, (пеуаг) с1е пиеуо.
13. Уа по а§иап1:о т а з : (сопЬпиаг) азГ, т е уегё оЬН-
§ас^а а рес11г1е дие зе уауа с1е т\.
14. Е з Ш т и у соп1;еп1:о5, риез (оЬ1епег) з61о с1оз рип-
1;оз, ЬаЬгап §апас1о е1 сопсигзо. -
15. Уо дие 1:и т е ЬаЬп'а 1с1о 5еЬаз1;1ап (ресИг) с1|зси1раз.

С о п 5 * г и у е 1а5 о г а с 1 о п е 5 з е д й п е1 т о < 1 е 1 о . 1 Д М | 2 а Л^егеп<:е5 с о п е с 1 : о г е 5 .


Е).: Сапаг е$1е рапИо I зег /о5 сатреопез с/е /о И§а = Ое §апаг езГе рапИо, зепоп /о5 сатреопез бе 1а 1ща.
I. Маг1:а ||тр1аг 1а саза / А11'гес1о ргерагаг ипа Ьиепа сот1с1а.
2. 1о§гаг уо ип 1:гаЬа]о соп ип за1апо тесНо / ез1;аг за1;1з1'есЬо у с о Ш е Ш о .
3. Мо5о1:го5 соп1;аг1:е е1 й Ш т о со1:111ео с1е1 уес1пс1апо / 1:й по с1есГгзе1о а паЛе.
4. \/озо1:гоз по ез1:ис11аг т а з / диес1агоз 31п уасас10пез ез1;е апо.
5. Уо Ьасег1;е ип пиеуо соп1:га1:о / 1:й е51;аг с1е асиегс1о соп 1аз сопс11с1опез 1аЬога1ез.
6. Сиз1;аг1;е е1 рап1;а16п, сотргаг1о / по §из1:аг1:е, Ьизсаг о1;го тос1е1о.
7. Мозоггоз !г а 1а р1ауа е1 заЬас1о / Ьасег та1-Цетро.
8. ЕНоз еп1:ге§аг 1оз р1303 еп т а у о / ЬаЬег а1§ипа саиза т а у о г дие 1о 1тр1с1а.
9. Уо с о т р г а г ез1;е тос1е1о / а§о1;агзе е1 дие т е §и51;а.
10. М о 1;епег дие Ьасег уозо1:гоз е х а т е п / еп1:ге§аг ип 1:гаЬа]0 зоЬге е11 ;ета.
I 1 .Уо ПО 1Г о1:га уег а1 тёсИсо / е т р е о г а г т 1 з11:иас16п с1е (огта а1агтап1;е.
12. Тй зе§и1г т1п1;1епс1о соп1:1пиатеп1;е / регс1ег 1а сопйапга с)е 1:и5 ат1§оз. . .,-1
13. Уо ргез1:аг1:е т : сосЬе е51:а посЬе / \.и рготе1:ег си1с]аг1о т и с Ь о у 1:епег т и с Ь а ргесаисюп.
14. ЕНаз по деаг пада I позо1;го5 1ПУ11;аг1аз а сепап

С1псиеп1а у п и е у е
Т Е 5 Т ОЕ РЕКЗОМАНОАО
^Сопосе$ Ыеп а ш с о т р а п е г о ? ^$аЬе$ с о т о ас1;иаг[а еп 511иас10пе5 е х г г е т а з о с1е11сас1а5? Тга1:а с1е 1та§1паг1о у
соп1:ез1:а а 1а5 51§и1еги;е5 рге§ип1а5. Оезриёз с о т р а г а гиз гезриезгаз соп 1а5 9ие ё1 ге с1ё зоЬге 31 т 1 з т о . <Наз асег-
хлбо тисЬаз? <Сотс1с1|'5 е п т и с Ь о з азрессоз о зо13 т и у сЛ^егешез? Е1аЬога ип Ьгеуе 1п(огте соп 1о5 гези1гас1оз.

М1 СОМРАМЕКО УО

1. г О и е Ь а п а з з! поз !пуас!1егап 1о5 т а г с ! а п о 5 ?

2 . дЕп ^^ё с а з о р о ^ п о з Недаг о соте^е^ ип с1е1![о?

3 . дЗегюз с а р о х с1е с р а г е с е г с1е5пис1о еп ^е1еу!51бп?

4 . дЕп+гапоз еп ипа зес^а ге1|д!оза?

5 . гТгаЬа|аг1аз а1дипа у е г с1е р с у о з о еп ип с!гсо?


дУ с1е с1отас!ог с1е 1еопез?

6 . дРозапаз е1 уегапо еп 1а зе1уа соп ипо ^^^Ь^?

7. дОиё с о з а з по Ьагюз пипса рог с1|пего?

8. 511е Ь е г а з а ипо 151а с1ез1ег[а, д^иё созаз [е Неуапоз?

9 . дОиё Ь а п а з з! с1е5сиЬг1егаз 9 и е \и раге|а [е е п д а п о ?

1 0 . дСоп циё сопс1!с1бп т е ^ е п а з а ро1|Нсо?

§ и $ ( 1 ( и у е 1о$ $ 1 т Ь о 1 о $ р о г е1 с о п е с ^ о г ас1есиас1о.

• ап1:епопс1ас1: 11е§аг а 5еуШа уо уа заЬк ^ие т ! т1з1бп аитепЮ. езрегаЬа, 01 ^ие сегса <1е аШ
• ро51:ег10Г1с1ас1; —> зегха сИйсИ, аип^ие по т е е т е г ё с1е ^иё зе ип сосЬе Ь а Ь к а1;горе11а(1о а ип Ь о т Ь г е .
гга^аЬа Ьа81а ипа з е т а п а езГаг аНь Ьо "5е§иго ^ие ез т ! соШасНо, ^ие 1о Ьап азе-
• 51тиИапе1с1ас1: <->
ргхтего ^ие Ысе <-> Ие^аг йде Ьизсаг а т ! 51пас1о", репзё. М1з зозресЬаз зе с о п й г т а -
• гере1:1с16п: ) ) с о т а с г о е п 1а ЫЬНогеса тип1С1ра1, 1а1 гоп зоЬге 1а8 8 с1е 1а 1аг(1е, ип езИи^^ап-
• рго§ге516п с о т о т е ЬаЬхап сИсЬо. §и т 1 8 1 б п е г а 1п- ге е ш г о у 1е с о ш о а! Ь1Ы1о1есаг1о 1о
рага1е1а: => Е о г т а г т е р о с о а р о с о с1е 1а 811:иас1бп <— осигпёо, ^езспЫёпйок соп йегаНе а1 с1е-
• сот1еп2о ^ие уо с о т е п х а г а а асШаг, рог 1о 4ие 5а1'ог1:ипа<1о. —> зе зешб р а г а 1еег, т е асег-
с1е 1а асс1бп: • — ^ие поз уехатоз т е ргорогсгопаЬа пиеуоз ^ и ё а ё1 рага Ьасег1е а1§ипа5 рге^ипсаз; р о г
• 1Гтг1;е с1а1:о5 (1е §гап хпСегёз. Е1 с11а 7 по асисИб а з и е П е , ть сопиасш ЬаЬш т и е г ш еп е1 асю.
с1е 1а асс|6п: — • 1а С11а. Н а Ь х а т о з ^иес1ас^о а 1а5 4 йе 1а гаг- ( е г т х п б зи г е к ш за!! согпепс1о еп с11-
с1е, с о т о з х е т р г е . Уо 1о езреге юбл 1а 1аг- гесс16п а 1а репзхбп. 11е§аг, 1а сазега т е
с1е еп уапо. Ез^аЬа азизнайо у ргеосираёо, 1п1Ьгт6 <1е ^ие 1а р о И с т ЬаЬха е81:ас1о а111
риез еп пиез^га й 1 и т а геип16п т е с11]о рге^ипиапёо р о г т х , ^ие Ие^агоп ]и«1о —>
цие, *— 11е§6, а1§и1еп 1е езгаЬа 51§шеп<1о уо т е 1иега. Теш'а 4ие 5а11Г с1е а^ие11и§аг,
1о5 разоз. А^ие11а нагие Ш у е 1а хтргезхбп р о г 1о ^ и е (1ес1с11 ^ие —> р г е р а г а г а 1аз т а -
с1е ^ие юйоз е п 1а ЫЬНоИеса т е оЬзегуа- кгаз т е тагсЬагха у р е г т а п е с е г х а езсопсИ-
Ьап. =^ ауапхаЬа 1а Гагс1е, т ! ( е т о г 1Ьа е п <1о — • т е епу1агап пиеуаз 6г <1епе5.

яезеШа
^ К е 1 а с 1 о п а у ^ о г т а !'га5е5.

• а тес11с1а дие

• арепаз

• 5е§йп

^ Е И з е т'1етга5, т'1епгга5 ^ие, у(,) т1еп1га5(,) рага. с о т р 1 е ( а г 1а$ ^га5е$.

1.5и тас1ге зе епсаг§6 с]е си1с]аг а 1о5 П1ПОЗ е11а е51;иуо еп е1 ЬозрЛа!.
2. А т Г т е епсап1:а 1г а1 1:еа1:го у а разеап ё1 рге11еге 1а тй51са, 1о5 Ьагез у 1о5 атЫеп1:е5
поДигпоз.
3. 1а5 с1езауепепс1а5 еп1:ге 1о5 50С105 аитеп1;аЬап с1Га а с1Га: ипоз диеп'ап сатЫаг1о 1;ос1о рог с о т -
р1е1;о о1;го5 с1е5еаЬап тап1:епег зи 1Гпеа с1а51са.
4. 1а рппсе511:а 6огт\а еп зи сипа с1е ого 1аз Иас1аз уе1аЬап зиз зиепоз.
5. М о оз ргеосирё|з рог пас1а: по5о1;гоз си1с1агето5 с1е1 пе§ос1о ез1;а13 (иега.
6. Ез ипа регзопа т и у 1п1;егезас]а: по Ьасе пас1а рог пас11е по ез1;ё зедиго с1е о Ы е п е г а1§о а
сатЫо.
7. Се1еЬгаЬап е1 6\а бе \а табге бе ипа т а п е г а езрес!а1: Рере зе диес1аЬа еп 1а саза соп 1о5 П1П05
у 1аз 1:агеаз с1е1 Ьо§аг е11а зе с1|уег1:Га соп зиз ат1§аз. ЕНа 1о 11атаЬа"е1 с1Га с1е 1а 11Ьег1:ас1", у
рис1о, 1о се1еЬг6 рог 1:0^0 1о а11;о.
8. Е1 т1п!51;го зе тоз1;г6 с1е асиегс1о соп 1а5 ре1:1с1опез с1е1 51Пс1|са1о е1 ргез1с1еп1е с1е1 §оЬ|егпо
зе оризо 11гтетеп1;е. - • •^ :
9. Е1 ]ие§о ез т и у 5епс|11о:1;й сиеп1;аз Наз1;а 3 0 соп 1оз о^оз сеггас1оз позо1:го5 поз езсопс]етоз.
10. Кесиегс]о дие т\о з1етрге т е с1есГа: "АргоуесЬа рага с11з^ги1:аг зеаз П1По; 1ие§о
зо1о У1У1газ рага гезо1уег р г о Ы е т а з у рага 1;гаЬа]аг".

зезеп^а у ипа 61
Т г а п 5 ^ о г т а 5 е § й п е1 т о с 1 е 1 о .
Е).: М1еп1га$ 1й гесо^ех 1а саза уо ргерагагё 1а сот'1ёа.
Уо ргерагагё 1а сотИа у, т/епГгах гапЮ I т\еп1газ I етге 1ато, 1й гесо§егаз 1а саза.

I. М1еп1:га5 Рера е й а Ь а 1гаЬа]апс1о, Рере зе сЛуег1:Га соп зиз ат!§о1:ез рог 1оз Ьагез.
2. 1оз а1Ьап11ез агге§1агап 1о5 с1е5регТес1;оз т1еп1;газ ез1;атоз с1е уасас10пез.
3. М1еп1;газ уо с о т р г о 1а сагпе, уозо1:гоз 1с1 а 1а резсас1егГа а с о т р г а г е1 Ьези§о.
4. М1еп1:га5 по5о1;гоз 1о Ь и з с а Ь а т о з еп 1а езсие1а, зиз рас1гез рге§ип1;аЬап а 1оз уес1поз.
5. М|еп1;газ 1;ота13 ипа с1ес13|6п, уо езрегагё еп саза. ••
6. Е1 апо дие У1епе ргерагагё ороз1с1опе5 т1еп1га5 Ьизсо 1;гаЬа]о.
7. М|еп1:га5 Л |уаго 1е е х р к а а 1а роПсГа 1о осигпс1о, у о Натагё а1 тёсНсо.
8. 1оз П1ПОЗ с1огтГап р1ас1с1атеп1:е т1еп1;газ зиз рас1гез ог§ап12аЬап 1а ^ез1;а.
9. М|еп1;газ 1оз 1;гаЬа]ас1огез ез1:аЬап еп Ние1§а, 1оз 31пс11са1;оз 1п1:еп1:аЬап пе§ос1аг соп 1а ра1;гопа1.
10. М|еп1;газ Маг1:а еп1;ге1;1епе а 1оз с1|еп1:ез, уозо1:го51:егт1пас1 с]е ргерагаг е1 ргезириез1:о.
АИога, р1еп5а ги е п а1§ипо5 е)еппр1о$ у г г а п з ^ б г т а Ь з .

^) 5! ^ и е ^ е т о $ е х р г е з а г с ) и г а с 1 6 п $ 1 т и 1 1 : а п е а е п е1 {^и1:иго, ^ я и ё с о п е с ^ о г е з р о с 1 е т о $
и1:1И2аг у с о п я и ё (огтлв у е г Ь а 1 е 5 р и е с 1 е п \г1 Р о п а 1 § и п о 5 е | е т р 1 о 5 .

К е 1 а с 1 о п а у ^ о г т а о г а с 1 о п е 5 ( а п а с Л е 1о$ е 1 е т е п ( о $ я и е $ е а п п е с е $ а г ! о 5 ) .

по сес1ег рог т а з дие 1п1:егё5 т а з аНо


топ1:аг ип пе§ос10 аип а заЬ|епс1аз с1е дие ез1;аг Ь|еп ге1ас1опас1о
сопзе§и1г е1 етр1ео резе а дие зиропег т а з р г о Ы е т а з
1:гаЬа]аг с о т о аи1:6пото аип а пез§о Ьасег Ьие1§а 1пс1е^1П1с]а
по с1е]аг 1а е т р г е з а 31 Ы е п 1;епег росаз ргоЬаЫ11с1ас1ез с1е ёх|1;о
ресЛг е1 сгёс1|1:о рог росо дие сеггаг е1 апо соп с1ё1'|с11:
1а е т р г е з а гесирегагзе а резаг с1е дие о^гесег т а з сНпего еп о1:га е т р г е з а
ргеосираг е1 раго аипдие а5е§игаг сот1310пез аНаз
ауа1аг 1а орегас1бп ||папс1ега рог т и с К о регс1ег1о 1:ос1о
о1'гесег зие1с1о Ьа]о у езо дие с1езсепс]ег п и т е г о с1е с1езетр1еас1оз

'^^1 8 е з е п 1 а у й о з
ф С о т р 1 е ( а 1а$ у 1 п е ( а $ с о п 1а5 ( г а $ е $ я и е * е с 1 а т о $

5а1 соппи'до. Т е
^гаггг ^1огез.

а)

• Аипдие т е ге§а1е5 ип сат1бп Непо с1е Но-


ге5, по заНгё соп1;1§о е й а посЬе; Ьау ШЬо\
• Аипдие т е ге§а1ага5 ип с а т | 6 п Непо с1е
Погез, по заНгГа соп"[|§о; Ьау {"ЛЬо!.
• Аипдие т е ЬиЫегаз ге§а1ас1о ип сат16п
Непо с1е Погез, по ЬаЬгГа за1|с1о еза посЬе
сопИ^о; ЬаЬГа ^й1;Ьо1.

• А и п д и е Ьауа заНс1о а 1аз 6, ЬаЬга


Не§ас1о 1:агс1е; рог 1аз т а п а п а з Ьау
т и с Ь а сагауапа.
• А и п д и е за1§а а 1аз 6, з|'етрге Не§а
1агбе; рог 1а5 т а п а п а з Ьау т и с Ь а
сагауапа.
• А и п д и е заНега а (аз 6, Не^агГа 1:аг-
бе; т а п а п а ЬаЬга т и с Ь а сагауапа
с о т о сопзесиепс1а с1е 1а Ьие1§а
с1е 1:гап5рог1;ез.
• Аипдие 1:е с1уега 1а уегс]ас1, по т е сгеегГаз.
• Аипдие "[е с1уега 1а уегс1ас1, пипса т е сгееп'аз.

С о т р 1 е 1 а е1 сиас1го с о п 1о5 е | е т р 1 о 5 с«е1 е | е г с ! с 1 о а п ( е г 1 о г , 5 е § й п е1 с о п ^ е х ^ о 5 е а р г е з е п ^ е ,


ра$ас1о о ^и1иго у $ е § й п 1а а с с 1 б п 5 е а р о 5 ! Ы е , ( т р г о Ь а Ы е о 1 т р о 5 ! Ы е .

АиыоиЕ+шшшо УАЮК ТЕМР0КА1 РКОВАВтОАО 1


а^п^ие + ргезеп^е
Е|5.:
а^п^^е + 1трег ^ес[о
Е|5.:
а^п^^е + р^е^ё^^^о рег1-есЬ
Е|5.:
1
а^п^^е + р1и5сиатрег1-есЬ (
Е|з.:

С о п $ 1 г и у е о г а с 1 о п е $ 5 е § й п е1 т о с ] е 1 о .

Е].: по деаг пасЗа а РаЫо I езгаг аЬога ацш ргезеШе, троз/Ые


Ыо /е дта пада а РаЫо аип^ие ехШу/ега аЬога а^и^.
1. уо1уег соп1;1§о / (10) по рес1|г ра5ас1о, 1тро5|Ые
2. епсоп1:гаг5е соп е1 ]е1е / заНг рог 1а риег1;а с1е а1;газ разас]о сегсапо, роз|Ые '
3.5е§и1г 1:гаЬа]апс1о / 1:епег т и с Ь о сЛпего ^ ргезеп1;е, 1тро51Ые
4. У1У1Г с1е Согта ги1п у т15егаЫе / розеег ипа §гап 1ог"(:ипа рге5еп1;е ЬаЬНиа!, роз1Ые
5. по гепипс1аг а т15 рппс1р1оз / ресЛг т ! 1ат||1а ^ [и1:иго, 1тргоЬаЫе
6. сотрог1:агзе соп па1ига1|с1ас1 у а§гас1о / ез1:аг т и у еп{ас1ас1а —> разас1о, роз1Ые
7. с1ес1г 1;ос1а 1а уегс1ас1 / ЬепНо —> ^и"1:иго, роз!Ые

64 8е8еп1а у сиа(го
0 Т К 0 8 СОКВСТОВЕЗ V С 0 N 8 Т К ^ С С I 0 N Е 8 СОН VА^ОК СОКСЕЗПГО
• тапдо + тд'кзйт • ёвгипсЛо, ра111с1р1о о ас1)ег1уо + у Ы о . 5е иза еп ип ге§151го
ЫотЬгагопуе/е весадп а Епг^^ие, сиапдо рогзпИ§ие- 1п^огта1.
дад те соггезропсИа а т/. Епкгто у Ыо (ие а (гаЬа]зг.
• аип сиап(1о + 'тс)1саНуо / 5иЬ]ип11У0. Ез т а з ^гесиепй еп 1а 1еп- • §1гоз: д1%а 1о цие (11§а / Н а р 1о яие Ьа§а / ^апага 1о цие
§иа сиНа. р п а г а . . . 8е иза еп 1а 1еп8иа ЬаЫас]а.
Те дзпа Юдо 1о дие 1еп§о аип сиапдо по те рИ'югзз пада. Нипса 1еп1а д'тего, §апага 1о дие §апага.
• рогяие + 5иЬ]ип11уо. Ехргеза цие, 1а асс1бп яие 1п1гос]исе по зег- ^6гти1а5 ИесЬаз: т а 1 яие 1е резе ('аипяие по ди1ега'), яшега
шг рага сатЫаг е1 е5йс1о Ае, созаз. 1а зе§ип6а раг1е ез 51ет- о по ('аипяие по яи1егэ'), яиегатоз / яи1ега8 яие по ('аипяие
рге пе§а11уа. по поз §и51е'). 5о1о зе иИНгап еп зЛиасюпез 1пЬгта1е5.
< Мапапа ЬаЬга ипа тап1^ез1ас1дп у соПагап е/ 1га^1со сото Ма1 дие 1е резе, ез зи радге у {епдга дие оЬедесегЬ.
теМа де ргез'юп. • Кесиегс]а 1атЫёп яие 1о5 ^иШгоз у 1о5 сопсЛс1опа1ез риейеп
> Риез рогдие сог1еп е/ 1гаасо по уап а сопве^шг дие /ез 1епег уа1ог сопсе51УО, а1 яие апас1еп ип таШ с1е [гота, сп'Иса, е1с.
Ьа§ап сазо. Рага ипа Ьиепа сотргеп516п М зеШИо, ез 1троПап1е с1аг1е
• соп 1о + ас^^е^^VО, раг11с1р10 о ад\е\Ъ\о + цие + 8ег о евйг ОпсЛ- ипа еп1опас1бп ас]есиас)а.
саИуо) В пто зега тиу Из^о, сото дюе зи тадге, рего по ез сара!
Л/о 1е§из1зп /аз уегдигаз, соп 1о запаз дие зап. п1 де а1агзе зо1о 1аз гараИНаз.
• соп + аПГси1о + зузйпИуо + цаъ + 1пс]юа11уо
Соп 1а зиеПе дие Непе у з1етрге зе ез(а дие)апдо.

^ С1а$1Лса, $ е § й п $и и з о , 1о$ с И ^ е г е Ш е з с о п е с ^ о г е з е$(ис11ас1о$ у р о п а 1 § и п о 5 е^еппр!105.

и$о депега! гед1$}го си11о у 1епдиа езсгИа гед1$}го 1п1огта1 у 1епдиа ЬаЫа(1а

|1/ С о т р 1 е ^ а 1а5 о г а с 1 0 п е $ с о п 1а5 е х р г е 8 1 0 п е 5 с о п с е 5 1 у а $ я и е * е ( 1 а т о 5 .

соп /о у'\6а дие Неуа, разе /о дие разе, сиапдо, диегатоз


дие по, со\еапдо у Юёо, рогдие, та! дие ге резе, зега

1. 5е сазо соп еза 1:а1 М а Ш п а Рёгег ега а т Г а ди1еп с]е уегс1ас1 а т а Ь а .


2 1:ос1оз 1оз репбсНсоз риЬНдиеп 1а по1:1с1а, по 51§П1^са рие зеа уегс1ас1.
3. Е1 т е з с1е а§оз1:о т е уоу де уасас10пез
4. Е1 Ь о т Ь г е 1;1епе з1етрге Ьиепаз 1с1еаз, у, Ьау рие гесопосег ^ и е ез !п1;е11§еп1:е.
5. т и у 1п1;е11§еп1;е, рего 1:ос1ауГа по Ьа соп5е§и1с1о я и е 1о п о т Ь г е п сИгейог с1е ю п а .
6. Уа 1:!епе5 2 0 апоз, у с]еЬез етре2аг а Ьизсаг 1;гаЬа]0.
7 асисНо а 1а с|1:а.
8 .]озё зе тап-Ыепе 31етрге ]ОУеп у еп Ь г т а

з е в е п ^ а у С1псо 65
§ и 5 ( 1 1 и у е е1 с о п е с 1 о г рага (^ие) р о г о 1 г о я и е е х р г е з е 1 8 и а 1 т е п * е Г|паПс1ас1 ( д е тапега ^ие, соп е1 рго-
ров'Ло д е ^ие, а, рог, ^ие, а рп <1е ^ие, соп е/ о Ь / е ( о д е ^ие, по (иега а 5ег ^ие).

ЕЬ СК1МЕМ ОЕЬ САЫАШО ОЕ МАКОиЕ5А ОЕ О и У А К Е 5


I. Оес1с11егоп та1;аг а1 сапапо рага я и е 1а т а г я и е з а по 1е с1е]ага 1;ос1о5 зиз Ыепез.
2. 1о гар1:агоп у р!с11егоп ип гезсаге рага я и е рагес1ега ип зесиез^го.
3. А с о т р а п а г о п а 1а тагдиеза а 1а сот1загГа рага я и е пасНе зозресЬага с1е е11оз.
4. Езсо§1егоп а Раяи|1;о, а11аз е1 Оиго, рага я и е Неуага а саЬо 1а сгие! асс1бп.
5.1а зоЬппа с)е 1а т а г я и е з а ризо ип апипс10 еп 1а ргепза рага уег з1 а1§и1еп заЬГа а1§о с1е1 роЬге
ап1та1. •"
6. Е1 с1Га с1е1 с п т е п 1'иегоп а 1а ра]агегГа рага соппргаг сот1с1а рага ауез.
7. Е1 т 1 з т о с1Га с1е 1а с1езарапс|6п, 1а т а г я и е з а о у б я и е с1есГап: "С|егга Ы е п рага я и е по зе езса-
ре", рего по 1е с1!о 1трог1;апс1а.
8. Епгеггагоп е1 сиегро еза т 1 з т а посЬе, рага я и е по 1о епсоп1;гагап еп е1 зб1:апо, тиег1:о.
9. 1о риз1егоп сегса с1е ип р1по у р1ап1:агоп епс1та таг§аг|1:аз рага я и е по зе по1;ага я и е 11аЬ|ап
гетоу1с1о 1а 1;1егга.
10. и п а з е т а п а с1езриё5 1а т а г я и е з а 1'ие а1 с1езрасЬо с1е зиз аЬо§ас1оз рага с а т Ы а г е11;ез1;атеп1;о;
1а а с о т р а п а Ь а е1 пиеуо Ьепе{|с1апо.

^) У Г с ^ о г 6ес\6ю е1 т е з р а з а д о Н а с е г и п с и г з о с1е 1п§1ё$ е п 1г1апс1а. § и Гапп1На у з и з а т 1 § о з 1е с И е г о п и п а


зег1е с1е с о п з е { о з р а г а я и е з и е 8 1 а п с 1 а Г и е г а а § г а с 1 а Ы е у Ь и е п а . ^^иё с г е е з я и е 1е с11]егоп? К е 1 а с 1 о п а у
^ о г т а ^газез Лпа1ез.
1е д'1)егоп дие...

• Неуаг Ьи(апс1а у §огго с]е 1апа / по 1'иега а зег я и е • сопосег Ы е п 1а 70па


• Ьасег 1о1:о§га!'Газ / Я^б • ргас1;1саге1 1П§1ёз
• ЬаЫаг соп 1п§1езез У с1е т а п е г а я и е • по гепег п1п§ип асс1с1еп1;е
• аз1з1;1г1;ос1оз 1оз с1Газ а с1а5е / рага ( я и е ) • аргоуесЬаг Ь|еп зи ез1;апс1а
• 1га 1:ос1аз 1аз Иез^аз ро51Ыез / соп оЬ]е1:о с1е ( я и е ) • по репзаг с1е ё1 я и е ез ип §иагго
• Ьасег ехсиг51опез рог 1а ю п а • етЬоггасЬагзе
• по ЬеЬег с1ета51ас1а сегуега пе§га • Ьасег (по
• Ьизсагзе ипа поу1а 1г1апбеза • епзепаг 1аз соз1;итЬгез у 1а Ъ г т а с1е У1с1а
• 11тр1аг зетапа1теп1;е е1 араг1;атеп1:о • гесогс1аг1о 1;ос1о Ы е п
• сопс1ис1г соп ргесаис|6п • с1|з1'ги1аг с1е зи у1а]е

С о т р 1 е 1 : а 1аз 3 1 § и ! е п ( е з о г а с 1 о п е з с о п е1 с о п е с й о г у 1а * ^ о г т а у е г Ь а ! а д е с и а д о з .

1. 5е уасипб соп1;га 1а §пре (еп[егтаг) пие- 6. Еп1;гагоп 31§|1озатеп1;е еп 1а ЬаЫ1;ас1бп е1 реяиепо


уатеп1;е. по (с/е5ре/1:ог5е^
2. У е гар1с1атеп1:е а ЬаЫаг соп Раи1а, (ехрНсаПе) 7. Е1 ргез1с1еп1;е Ьгр а 1а й Ь п с а (1п[огтаг)
циё Ьау я и е Ьасег зоЬге 1а сг1515 я и е а1:гауезаЬа 1а етргеза.
3. Аз!з1:16 а 1а геип1бп, т а з я и е пас1а (сотргоЬаг) 8. Уап а сгеаг пиеуоз сигзоз с1е 1огтас|6п (Насег
51 егап с1ег1:оз 1оз гитогез зоЬге 1а с1|т13|6п с1е! сНгеДог ^еп-^е) а 1;ос1а 1а с1етапс1а.
4. АЬага1:агоп 1оз ргос1ис1;о5 (рос1ег) те]огаг 9. 5е асегсб а е11а (ЬезаНа) рего с1игап1;е е1
1аз уеп1:аз. сог1;о "[гауесЬо зе аггер1п1:16.
5. Е1 агяиНесго зиЫб а 1а а2о1:еа (сотргоЬаг) 10. С|г6 Ьгизсатепге 1а саЬега по (Ье5аг1а)
1оз с1езрегГеДо5 саи5ас1оз рог 1аз 1п1;епзаз 11иу|аз. у зе с1|0 соп 1а {аго1а; зе готр'ю 1а папг. . «

66 8е5еп!а у 8е1з
С о т р 1 е ( а 1а с а П а с о п 1а$ е х р г е $ ю п е $ я и е 1:е р г о р о п е п п о з , иШтапёо е11:!етро, тос1о,
п и т е г о у р е г з о п а ас1есиас1о5.

А1МАСЕЫЕ5 К1С0, 5. А.
/ 6е\аг 51П е^еДо Vаие^о, 88-90
/ осирагзе с1е 1а 28039 МАОКП)
ргоп1:а ехрес1|С|6п 19 йе а^озк) йе 2007
8г. Б. РаЫо Запи81вЪап СогЬёз
/ гес1Ыгзе Соп1181ошз1а, - ; ..
/ а§гас1есег АрагЬайо 1075 . . ,
/ {1§игаг 28080 МАБЕЮ
/ го§аг епу1аг ЕзШпайо зепог:
/ саг§аг5е
/ еп1:ге§аг5е Ь|еп 1;га81ас1еп а зиз гергезепШпЬез, ЬирогЬайогез у Со1ота1е8, 8.Ь., 1а поЬа. ай^ипка йе рей1йо
п.^ 4558-Р, у Хаз тегсапшаз ттеЙ1аЬатеп1«, риез Ьетоз аёо1айо 1аз ех1з1впе1аз.
еппЬа1ас]а5 Еп1йпйето8 дие 1оз ргесюз у1ёеп1йз зоп 1оз дие еп зи йК^ппа с1гси1аг, ГесЬайа еп ГеЬгего
/ а5сепс1ег йе1 апо еп сигзо. Тойа уаг1ас16п е1 реШйо йе1 агЫси1о о агЬ1си1о8 аСес1а.йоз, еп езрега йе
пиезЬга сопГ1гтас16п.
Е1 епУ10, Ггапсо йе рогЬез, еп пиез(;гоз аЛтасепез. Е1 ппрогЬе ЬоШ йе1 рей1йо, дие
а 5.251 €, еп йоз пй^айез, ёи-айаз а 30 у 60 йЯ.
Езрегатоз дие, сото з1етрге, йе 1аз тегсапгааз аз! сото йе дие
Еп езрега йе зиз поИсшз, 1оз за1ийа а1еп1атеп(;е.
' ' АЬМАСЕЫЕЗЮСО

Н а с е и п т е з ( е с о т р г а з ^ е и п огс1епас1ог й к 1 т о т о с 1 е 1 о е п е1 я ^ е §аз1аз1:е (ос1оз 1 и з


а Н о г г о з . А 1оз я и ^ п с е дГаз с1е ( е п е Н о , е11ес1ас1о ( е е т р е г о а СаИаг. ^ о Н а з И е у а д о е п у а п а з
о с а з 1 о п е з а а г г е § 1 а г у п о с1ап с о п е1 р г о Ы е т а . Р ! п а 1 т е п 1 : е , ( е И а п с И с Ь о я и е 1а с и 1 р а 1а (1е-
п е з ( й , я и е й1епез а1§о е п 1оз с 1 е ё о з я и е е з ^ г о р е а 1аз 1ес1аз, р е г о ез1:а е х р М с а с 1 6 п п о й е с о п -
у е п с е . Е з с г 1 Ь е и п а с а г ( а а1 с11гес(ог бе 1а е т р г е з а у ехр1Гса1е ( и с а з о , р1ап1:ёа1е а 1 § и п а 8 т е -
( Л д а з д е р г е з 1 6 п , е1:с.

1А (ЗАЫбА Ти Т1ЕНРА РЕ 1ЫР0ШАТ1СА


Ауеп1с1а с1е 1а 1пс1ерепс1епс1а
Те1.: 9 4 9 8 8 3 0 5 6
Сиа<1а1а]ага

Т е п е т о я 1:ос1о 1о яие песе811а8 е п рго(1ис1:о8 1п1огта1:1со8.


Ыие81га 1аг§а е х р е п е п с х а ауа1а 1а а11:а са11с1ас1 с1е 1о8 р г о й и с ш з .
Ы и е в г г о 1 е т а : п1п§йп с И е Ш е 1П8а1:18ГесЬо, п 1 8^^и^е^а 1о8 т а з хпйШез, р и е з з о т о з
е8рес1а1181:а8 е п р г о й и с н о з р а г а Ю г р е з .

У е п а У1811агпо8.

зевепНа у 81е1е 67
и е е е5<:е е е х 1 о .

ЕЬ М Е К С А В О ЕАВОКАЕ
А п . 3 5 . 1 . Тое1о51о5 е$рапо1е$ ггепеп е1 <1еЬег Ле ггаЬуагу е1 8ие1(1о8 т а 8 Ьа]о8...) т1еп1га8 дие, рага о1го8, 8е ГгаГа ёе ипа
с1егесЬо а! 1гаЬа]о, а 1а ИЬге екссгбп с1е 1а рго/е$16п и ар.см, а 1а сие80бп (1е герагго соЬегеме у ]и8(о (1е11гаЬа]о.
рготопоп а 1гауё$ с1е11гаЬа]о у а ипа гетипегапдп зир-сгеме Ми)еге8 у ]6уепе8 80П 1о8 (1о8 8ес1оге8 т а в а{°ес1ас1о8 рог е1
рага $а11ф1сег $и$ песе$Ыа^5 у 1а$ Ле $и /атШа, вт цие еп пгп- <1е8етр1ео. 1л Га1га <1е ехрепепс^а ее 1а ге8роп8аЫе еп е1 сахо <1е
сазо риее1а Ьасегзе еИвттгпасгбп рог гаямп с1е $ехо. (Сопкп- 1о8 ]6уепе8, рего по а81 еп е1 с1е 1а8 ти)еге8, рага е1 дие по Ьау ипа
Шабп ехрайоЬ.) гагбп уег<1ас1егатеп1е оЬ]еь[уа. ЕвГо соп1га81а, сигюватепГе, соп
А реваг с1е ^ие 1а С о п ш ш а б п гесопосе е1 ёегесЬо а1 ааЬа^о, а1§ипо8 ЬесЬо8: е1 п и т е г о с1е ши)еге8 итуег811аг1а8 ее 8ирепог
1а геа11(1а<1 ек ^ие 80П т и с Ь о в 1о« е8рапо1е$ ^ие сагесеп с1е ё1. Е1 а1 Ай ЬотЬге8; 1а8 ти]еге8 80п 1а8 дие Ьасеп т а х сиг808 с1е Гог-
с1е«етр1ео ея, еп 1а асша11(1а(1, ипа с1е 1а5 тауогез ргеосираао- тас1бп у е8рес1аЬ2ас1бп; е8Гап т а в с118рие8га8 дие 1о8 ЬотЬге» а
пе5 с1е 1а $оаес1ас1 е«рапо1а, е«реаа1теп1:е е м г е 1о5 ]6уепе«, ^ие аргепйег. 5 т етЬаг^о, ^рог дие 1а Гава <1е с1е8етр1ео Гетешпо
86 уеп оЫ1^с1о8 а регтапесег еп е1 с1от1а110 ГатШаг с!игап1е е8 Гап а11;а?, ^рог дие 1о8 саг§08 А& ге8роп8аЫКс1ас1 е8Гап осира-
т и с Ь о и е т р о , по рие<1еп р1апеаг 8и йииго у 8е уеп 1псарасе8 с1е <1о8 рг1пс1ра1тепге рог ЬотЬгек?, ^рог дие 68 гап сЬйсЦ рага ипа
Неуаг а саЬо сиа1^и^е^ 1пк1а11уа. Рог огга рапе, евга ргеосира- ти]бг рготосюпаг8б?, ^рог дие ее а80С1а а 1а5 ти)еге8 а С1бгга8
а б п по 8е с1еЬе 8о1о а 1а евсавех с1е и-аЬа]о, 81по гатЬ1ёп а 1а« рге- рго1б8юпе8 (8есгегаг1а, епЕегтега, вепога <1е 1а Ьтрхеха...) 81 ев-
саг1а8 сопсИаопев 1аЬога1е8 (1пе81аЫИс1ас1, 8иеЫо8 Ьа)о8, роса8 Гап ргерагас1а8 рага йеветрепаг сиа1ди1ег 1аЬог?
^ а г а т т с1е сопипш(1ас1, егс.)- Ое8с1е Ьасе уа т и с Ь о 8 апо8 е1 С о - М1§ие1 Ап§е1 Ьбрег Ш<Ьт1е]о е8 ип )оуеп та^гИепо (1е 24
Ыегпо, 1о8 81пс11са(:о8 у 1о8 рап1с1о8 ро11йсо8 е8т(11ап с о т о а1а- апо8; Ьа е8Гис11ас1о АихШаг ас1т1Ш8ГгаГ1УО у 5есгеГаг1а41о 1п1ег-
]аг е1 р г о Ы е т а 8 т дие, Ьа8(:а е1 т о т е п г о , 8е Ьауа 1о§гас1о 8о1и- пасюпа1 соп ехсе1епге8 саЬйсасюпех; ЬаЫа рег&сгатепге 1п§1ё8
аопаг е1 р г о Ы е т а . Ьа8 ор1пюпе8 а1 гевресго е$1ап епсотга<1а8, у 6:апсё8. А ре8аг (1е Гос1о е11о, 11еуа сиаГго апо8 Ьи8сап<1о ГгаЬа-
1о дие { т р Ы е геа11гаг тгеп1:о8 812пШса1;)У08 рага асаЬаг соп евга )о 8 т ге8и11ас1о. Е1 р г о Ы е т а е8 дие гос1а81а8 етрге8а8 Ьивсап е8-
8киас16п. А81, рага а1§;ипо8,1а 8о1исюп гас11саг1а еп ипа т а у о г 11- ресШсатепге 5 Е С К Е Т А К 1 А 5 . ^Ев е8Го ип саво <1е Л 8 с г т 1 т а -
Ьега112ас16п (1е1 т е г с а й о 1аЬога1 (аЬага1ат1еп1о с1е 1о8 <1е8р1<1о8, С1бп тавсиЬпа?

1 . $епа1а е1 1ёх1со ге1ас10пас1о с о п е1 а т Ы ш 1аЬога1.


2 . ^Сиа1 ез е1 (еппеп1по с1е 1аз 51§и1ет:ез ра1аЬга5? 3 . <У е1 т а з с и И п о де езгаз оггаз?

тёсНсо • сотегс1а1 • епГегтега • тос1151:а


5аг§еп1;о • 5асегс1о1:е • 5есге1;аг1а • а т а с1е саза
са1:ес1га1;1СО • а1са1с1е • зепога с1е 1а 11тр1е2а • а2а{а1;а
саЬо • а215геп1;е • та1;гопа
с1ерепс1|еп1:е • соп1:аЫе
герге5еп1:ап1:е

^) С1а$1Лса 1о$ 81§и1еп1е5 й ё г т 1 п о $ ( а 1 § и п о $ р и е д е п 1пс1и!г$е е п у а п а $ са$111а$).

асс16п, асгеес1ог; асс1оп151;а, асИуо, ауа1, сар1"1:а1, сот1з1бп, сотрапГа, соп1:га"1:о, соорега1:1уа, со1;12ап сгёс1(1о,
с1еЬе, с1е$сиеп1;о, етЬа1а]е, еп1:1с1ас1,1|11а1, ^папс1ап ЬаЬеп '|пс1етп12ас16п, 1ПУеп"1:апо, 1е1га с1е с а т Ы о ,
т а у о п й а , тегсапсГа, п6пп!па, ра51УО, ресЛс1о, гесигзоз Иитапоз, гепс1|пп1еп1;о, 5а1с1о, зисигза!, зиеИо

^ Мипс1о 1аЬога1 Етрге$а Вапса Во1$а / Ртап2а$

Щ Щ ^ ^ Ш Я ? ! везеп^а у осНо
С о т р 1 е й а е1 с и а д г о .

с1151:г|Ьи1Г с1|51:г|Ьис16п с1|51:г1Ьи1с]ог


ргос1исс!6п
соп5ит1с1ог
геп1:аЫ112аг
1трог1;ас!6п
1пуег50г
НЬегаНгаг
5и5спрс1бп
ехрог1ас1ог
сотегс1а112аг
ас]т!п1з1:гас1бп
(аЬг1сап1:е
уепс1ег
5ит1П1з1;го
сотргас1ог

5|пдп!то$ у ап(:6п!то$.

1 . Визса оггаз ра1аЬга5 о ехрге510пе5 ^ и е 5^§п^Л^иеп 2 . А Н о г а Ьизса ра1аЬга5 о ехрге510пе5 я и е 51§п |Яяиеп
1о т 1 5 т о . 1о сопггаг10.
• с1е5етр1ео • со1:1гаг • баг бе а\1а • т1поп51:а
• а5а1аг1ас1о • 1:гаЬа]аг рог сиеп1;а ргор1а • етр1ео • ра§о еп ппейНсо
• БиеИо • с1аг 1а сиепга • соп1га1;аг • 1п1с1аг
• Ьепе(|с1о • 0^С10 • радаг • !псарас1с1ас1
• сот1516п • соп1:га1;о 1пс]е1|п1с1о • зег гезропзаЫе с1е • с1е5§гауаг
• рёгс11с1а
Р Г | а ( е е п е1 51§и1еп1е а п и п с ! о у 1ее 1о$ с1о$ сиггГси1о5 5е1есс10пас1о5. Оес!с1е с и а 1 е 5 е1 сапс11с1а1о
т а $ ас1есиас1о у е 1 а Ь о г а и п 1п1^огте.

Е1 РАВА150
с о т р 1 е | о Н|Г1$Нсо $11иас1о е п М а г Ь е Н а Ь и з с а
АМ1МАР0К б О с ю с и и т и к А ь
5 е ге^и^е^е:
- № у е 1 си1шга1 а11:о.
- Ехрег1епс1а с1ето51хаЫе.
- С г а п с а р а с М а с ! с г е а п у а у Аоп Ле ^ е Ш е я .
- Сарас1с1ас1 (1е ог§ап12ас16п.
- Х т р г е з с т с Н Ы е д о т х ш о с1е 1п§1ё5.
О&есетоз:
- 1псогрогас16п ш т е с И а г а .
- С о ш х а ш 1аЬога1 с о п а11а е п 1а 5е§цпс1а<15ос1а1.
- К е ш Ь и с 1 6 п Ь ш г а апиа1 24.000 € .
1п1:еге8ас1о8 епухаг и г ^ е Ш е т е Ш е С У с о п Г о Ю ^ г а й а гесхеШе
а1 а р а п а д о с1е соггеоз п . " 3 2 . 0 9 3 , 0 8 0 8 0 В а г с е Ь п а .

в е в е п г а у п и е у е Ц69^ ^ Щ Щ
СИВШСЦЬШН ТПТАВ
сишисиьсм упае ПотЪге: ХзаЪе!
НотЬге: А1уаго АреШйоз: Негпапйег Сог1«з
Ейай; 38
АреШ(1о8: У^Иепа Тота5 Вз^айо о т 1 : зоХЬега
РесЬа бе паат^епю: 6 с1е )ип1о (1е 1965 Б1гесо16п: Разео йе Огас1а, 86, 8.° 08007 Вагое1опа
ТеШопо: 93Б 444 667
0 № : 8976453 -V
ГОШЛАСЮХГ
0;гесс1бп: С/ Апагеа Оог1а, 13, 9." - В. 08003 Вагсе1опа 1981-1984: ЕзШШоз зеоипйапоз еп е11пзШи1о РйЫ1оо РаЫо Мегийа СОегопа).
ТеУЬпо: 935 999 876 1985-1988: Сигзо йе ОезЫоп ЬокеХега, ооп 1а оЫ.епо1бп йеХ ЫШо йе Тёошоо еп
Оезйбп йе Но1е1ез, еп е1 СеШго йе Ез1ий1оз РгоГезюпаХез (Оегопа).
Рогтааоп асяЛёпйсл 1988-1989: Сигзо йе Рг1тегоз АихШоз еп 1а Асайепиа йе ЕпГегтепа у АТ8
1985-1990: исепс1агига еп Р51со1о§1а рог 1а ип1Уег5111ас1 Лиго- "Е1 рао1еп1;е Се112" (МайгШ).
пота с1е ВагсеЬпа. 1998-1993: Сигзо йе Тёошоаз йе ге1а1ао1бп у аи1;оооп1;го1 еп "Е1 рао1еп1;е {еЬг".
199Б-1996: Сигзо йе Мот1;ог йе Иетро иЬге еп 1а Езоие1а йе 1а Ыа1ига1е2а
1990-1992: Сиг8о йе Типхто у Т1етро ЫЬге еп 1а Ехсиек 5и- (Маййй).
рейогТиИОСЮ. 1998- 1999: Сигзо йе АсйуХйайез йе Ос1о у Щетро Ь1Ьге еп 1а Езсие1а йе Тшлнто
1992-1994: Сигхо (1е 1п§1ё5 еп Асас1ет1а ОРЕМ, п1уе1 хирепог. (Вагсе1опа).
Ехрег1епаа рго{е510па1 ЕХРЕЯ1ЕКС1& ХЛВОВАЬ
1992-1994: А§епаа (1е шпвто 5рап-Тоиг, еп 5и ойс1па с1е 1988- 1989: Неоеро1оп1з1;а еп е1 ЯоЪе! Видие (Сегопа).
Еопс1ге5. Рипсюпек: 1пйэгтас16п у асепс16п а1 рйЬНсо. 1989- 1991: АТ8 еп е1 роЦйерог1;1уо "У1гёеп йе1 Сагтеп" (Майг1й).
1995-1997: Сакп'а Апе ип1уег5а1. Рипс1опе5: ^ш'а с1е §ги- 1996-1997: Мопйога йе ехеигзюпез рага ^оуепез еп 1а а§епо1а Мипйо ЫЪге
ро5; т{огтас1бп у уепса. (Маййй).
1997-1999: Ап1тас1ог 50С10си11:ига1 еп е1 Ноге1 УШатаг, еп 1999- 8000: АгаХаЬа йе Сопёгезоз еп 1а аёепо1а 1пГогтао16п (Вагое1опа).
АИсапсе. Рипс1опе8: ог§ашгас16п ёе ехсиГ51опе5, 1п1Ьгтас1бп у
агепабп а 1о5 сЦепгек, ог2ап1гас1бп (1е йезиз у се1еЬгас10пе5. П)10МА8
1пё1ёз, п1уе1 зирегюг.
01Т05 Ргапоёз, шуе1 тей1о.
Сопоат1епЮ5 с1е 1п&гтаиса а П1уе1 <1е изиагхо. ОТН08
УеЬкиЬ ргор10 у сИзропхЬ^и^ас! рага У1а]аг. Огап айоюпайа у оопосейога йе ШГегепЬез йерог1ез, езрес1а1теп1;е йе а1ге ИЬге
у паЬигаДега Сеп розез16п йе а1§ипоз ргет1оз ргоу1по1а1ез у геё1опа1ез).

1 М Р 0 К М Е
З и е п а : р о г д и е е п з е п а г 1а 1 е п д и а п о
е з 8 ! е т р г е 8 1 д п о с1е т а 1 а е с 1 и с а с 1 6 п

Р о п е1 у е г Ь о е п 1а ^огппа с о г г е с ^ а .
1. Риейо я и е (Сепе;; 1й) §апа5 с1е 1:гаЬа]аг; риес1е5 ауис1агте соп е й о .
2. М о яи150 соп^ейаг а 1а5 рге§ип1:а5 рогрие по (езЮг) рге5еп1:е зи аЬо§ас1о.
3. ОесГгзеЬ Ьа 5!с1о ипа теХеёига. бе ра1;а, по рогяие ё1 по ($аЬег) пас1а с1е1
азип"1;о, 51по рогяие по (зег) 5е§иго я и е 5а1§а.
4. У1по а 1а (\ез1а, по рогяие (диегег, ё1) 51по рогяие зе 1о (ресИг) уо.
5. М е сае та1 рогяие (сгеегзе, ё1) т и у Нйо. ;.
6 .5е ризо та1а рог (Насег) ип гё §1теп 1:ап зеуего.
7. Уа я и е пас1|е (аГгеуегзе) а с]есГгзе1о, 1о Ьагё уо.
8. М о 1:е доу е\о р о г я и е по (^огзе, уо) с1е 31по
рогяие по 1о (1епег, уо)
9. ОеЬепаз Иасег1о Хй, уа я и е (зег) е1 т а у о г
10. М о ез я и е (с1ис^аг, уо) с1е зи сарас1с1ас1, ез я и е рге^его Ьасег1о уо.
11. •ас1о я и е 1:ос1о5 зе 1о (ресИг) а1 ^па11;егт1п6 рог ЬасеНо.
12. Рие ип та1 с1Га рогяие ё1 по (уеп1г) у рогяие по (епсоШгаг, позо1гоз)
а пасНе я и е 1о зизйиуега.

Е $ с п Ь е циё с о $ а $ р и е д е е $ й а г п е § а п с 1 о е1 а д у е г Ы о п о е п е$(:а$ С г а з е з ^иега бе с о п й е х ^ о .


I. М о зе 1о с1уо рог!'аз1:1с1|аг1:е. ^^ф.

2. М о У1по рогяие ЬиЫега яиес1ас1о соп Ап§е1,31по рогяие ЬаЬГа яиес1ас1о соп 1и15.

3. М о ЬаЬга ЬесЬо е11:гаЬа]о 5б1о рог зег с1!1егеп1:е а 1оз с1ета5.

4. М о зе ргезеп1:6 соп ип гееаЬ рогяие 5ир1ега я и е ега 1:и ситр1еапо5.


. •••• 4"

1)г\\\га \а$ ^газез с1е1 е)егс1с1о рага с о т р к с а г 1о5 с{|а1о§о5 у 6\ ез 1о цие зе ез1:а пе§апс1о.
I.
Л:Тос1оз зиз с о т р а п е г о з 1;ап ог§и11о50з соп зиз 1;гаЬа]оз с)е Ип с1е сигзо у ё1, |Ьа1а!, соп 1аз т а п о з уасГаз. Виепо, уа зе
заЬе я и е а ез1;аз ес1ас]ез зе уие1уеп геЬеИез.
6;Уа, СЬаго, рего 5е§иго я и е Ьау о1;га гагбп. • ' - '

А;^Наз У1З1;О я и е а т а Ы е ? У 1 п о а т ! ||ез1:а соп ип с1е1:а11е.«


В;
А;|;Еп1;опсез?
3.
А: М е 50гргепс1|6 т и с Ь о я и е Ве§опа зе ргезегтЬага еп 1а Пез1;а. Еп1опсез, ^31§ие соп ги Ьегппапо?
6:10иё уа!

А: 1а ]е1а 1е11с11:6 ауег а Маг1за рог зи 1;гаЬа]0.


В: по 1е с1уо я и е 1о ИаЬГатоз ЬесНо а тесИаз?
А: [Оие! |1посеп1;е! С о п 1а т а т ' а я и е 1:е 1:1епе Мапза

о Е1!§е 1а о р с 1 6 п т а з а д е с и а д а .

I. а) 5е ризо еп^егта рогяие зе 1:от6 ип уо§иг еп т а 1 е51:ас1о. 4. а) Апс1а, Ьа]а 1а Ьазига; с о т о уаз а заИг...
Ь) 5е ризо еп1егта уа я и е зе 1;от6 ип уо§иг еп т а 1 е51:ас1о. Ь) Апс1а, Ьа|а 1а Ьазига рогяие уаз а заУг
2. а) 1о Ьап с]езрес]1с1о рог 11е§аг1:агс1е. 5. У а т о з а 11е§аг 1агс1е. ^ТепГаз я и е ропегге а р1апсЬаг аЬога?
Ь) 1о Ьап с1езрес]1с)о с]е 1:ап1о 11е§аг1;агс]е. а) Рогяие т е Ие риез1;о а р1апсЬаг1;и Неуаз 1а гора 1тресаЫе.
3. а) Рос1етоз етрегаг; я и е ез^атоз 1;ос1оз. Ь ) Т й Неуаз 1а гора 1тресаЫе рогяие т е Ье риез1;о а р1апс1пап
Ь) Рос1етоз е т р е г а г уа я и е ез1;атоз 1;ос1о5.

С о т р 1 е й а с о п 1а Т о г т а а д е с и а д а с1е1 у е г Ь о .

1. Ез 1гг1 я и е по (заЬег) Ьасег 1а"о"соп ип сапи1:о. 7. Теша я и е ез^аг а 1аз сиаГго еп Мас1пс1, азГ я и е ез ро51Ые
2. Ы о зегап 1:ап1:а5 1аз созаз я и е с1еЬез Ьасег я и е по (рос1ег) я и е по (уеп1Г, ё1) а с о т е г а саза.
1Г с1е уасас1опез. 8. Уа я и е т а п а п а ез е1 е х а т е п , (соп^юг, уо) еп яие
3. НаЬГа 1;а1 сап1;1с1ас1 с1е §еп1е я и е поз (ге5и11аг) 1о я и е ехрИяиеп Ноу с]е §гата1:1са по еп1;ге.
1троз1Ые еп1:гап 9. Н о у Ьау с1азе с о т о 1;ос1оз 1оз с1Газ, азГ я и е (Ьасег, уозотз)
4. 0]а1а 1еп§а 1:а1 зиег1:е я и е (соп5е§и1г) е1 1:гаЬа]о. 1о5 е]егс1с1оз, рог 1"ауог
5. Теп§о ип Ь а т Ь г е я и е т е (сотег) 1о6о 1о я и е Ье 1 0 . 1 о з т|ёгсо1е5 ез е1 с1Га с1е1 езрес1:ас1ог у рог езо (5о1ег,
сос1пас1о. П0501Г05) 1г а1 с1пе.
6. Ез1:оу с1е уасас1опе5, азГ яие, рог т и с Ь о я и е т е 1о р\6а, по
(репзаг, уо) Ьасег пас1а.

С о т р 1 е й а е 5 ( о 5 бШо^ов и й Ш г а п д о е1 у е г Ь о е п пе^гИа. е п 1а С о г т а а д е с и а д а .

1. А: М е Ьап с11сЬо я и е е1 с1е Н1з1;опа е з ип Ьиезо.


6: С о т о я и е р г е з и т е с1е зег е1 я и е т а з зизрепс1е.
2. А.'^Те д о Н о т и с Ь о ?
6.'51 я^е т е ризе а Ногаг
3. А;^Ео И а Ь Г а е з с о п с И д о еп ип 1и§аг зе§иго?
6; •6пс1е Я'^е 1ие§о по 1о епсоп'ЬгаЬа п1 ё1.
4. А;Уа зё я и е зе 1е 6а Ыеп 1а сос1па.
6; 51 я^б е1 апо разабо §ап6 ип р г е т ю еп 1а е5сие1а.
5. А.-Ап1:ез ( е п Г а т и с Ь о с1!пего, ^по?
6; Сиап1:о я'-'е '1ап1о ё1 с о т о зи ти\ег с а т Ы а Ь а п сас1а апо с1е сосЬе
6. А: 10ие Ьа разас1о? ^ Н а п (115си1:!(1о с1е пиеуо?
В: 51 я^е 511у1а Ьа с11сЬо я и е по уо1уега а с11п§1г1е 1а ра1аЬга.

72 зе*еп*а у йоз
^Еп я и е са$о$ Нау т № п с 1 6 п ?

1. 1о Н|20 с1е т а п е г а я и е рагес16 ип асс1с1еп1:е.


1о Ыго с1е т а п е г а я и е рагес1ега ип асс1с1еп1:е. ,,
2. М е т 1 г 6 с1е Ь г т а я и е сотргепс1Г 1о я и е 1е разаЬа.
М е т 1 г 6 с1е Ь г т а я и е сотргепсИега 1о я и е 1е разаЬа.
3. Л е п е ип с о т р о г ^ а т ' ю Ш о ех1:гапо, с1е тос1о я и е 1:ос1о5 р!еп5еп я и е е з й 1осо.
Т1епе ип сотрог1:ат1еп1;о ех1гапо, с1е тос1о я и е 1;ос1о5 р1еп5ап я и е е з й 1осо.
4. ЕБ ип п1по соп р г о Ы е т а з ; ЬаЫа т и у т а 1 , бе Ы т а п е г а я и е пасИе 1о еп1:1епс1е.
Ез ип П1ПО соп р г о Ы е т а з ; ЬаЫа т и у т а 1 , с1е 1;а1 т а п е г а я и е пас1|е 1о еп11епс1а.

С о п $ ( г и у е ( г а з е з ^ о т а п д о и п е 1 е п п е п 1 о с1е с а д а с о 1 и т п а .

^ Ы о у'що а с1а5е д е а>11 я и е


• 5е ри50 та1|51та
^ Мег'ю 1а ра1а рог
• 5е (ие соп ипоз ат1§о5
^ 5е (ие йе с о т р г а з а51 я и е
• Е51;аЬа а§о1ас1а ;^°'^'егаатезасаза
• Теш'а гезаса рогяие Ьеасоз^б.
• Ыо1еёиз1бпас1ааяие11о

иИУпл д № г е п 1 е $ с о п е с й о г е $ р а г а С о г т а г и п а Тгазе с а и з а ! у о ( г а соп5еси11Уа.

Е].: 5ег тиу ог§и11о50 I по дог $и Ыаго а Югсег.


Сото ез тиу ог§и11о$о, по ёа зи Ьтго а Югсег.
Ез тиу ог§и11озо, рог езо по да зи Ьгаго а Югсег.

I. Ез1;аг бе ]иег§а "[оба 1а посЬе / зо1о б о г т 1 г боз Ногаз.

2. •огт1Гзе еп е1 с1пе / по еп^егагзе б е 1а ре1Гси1а.

О
3. ВеЬег т и с Ь о сауа / по гесогбаг паба а1 бГа 31§и1еп1:е

4. ^ и е г е г 1гзе бе у1а)е / 1епег я и е аЬоггап

5. Соп1:ез1;аг т а 1 а зи ]е(е / 1;епег я и е реб1г1е 1птеб|а1;атеп1;е б1зси1раз.

5е1еп1а у 1ге8
С о т р 1 е { а с о п е1 с о п е с ^ о г с а и 5 а 1 о с о п 5 е с и ( : 1 у о ас1есиас1о.

1. 1а уегбас], езе ИЬго п о ез Ьиепо я и е зе т е - 7. 5е 1;ота 1;ос1о а ресЬо я и е зе Неуа ипоз сИз-
гегса е1 рг1тег ргет10. §и51:оз 1:егпЫез.
2. 5е си\6а т и с Ь о ; зе сопзегуе 1ап Ыеп. 8. Е1 араг1:атеп1:о сие51:а 150.000 € 1:еп§о я и е
3. 1о бе1иу|егоп гоЬаг еп ипа 11епс1а. Рес^!г ип сгёд'Ло.
4. Н е 1:еп1с1о р г о Ы е т а з я и е т е с1а 1§иа1 о1го таз. СгеГа я и е по ЬаЫа пас11е еп саза ез-^аЬап 1:о-
_ г . ^. , ^ Г' • I с1аз 1аз 1исез арадабаз...
5. Еп т1311етроз зе аргепа1а 1а ог1:о§гат1а с о р и г 1а ^^
ра1аЬга т и с Ь а з уесез. I О . - Ы е у о тес]1а Ьога езрегапбо^е.
6. А т 1 по т е те1;аз по яи^его р г о Ы е т а з соп ^ т е Ье богт1бо.
е1 ]е{е.

С о т р 1 е ( а е1 ( е х ^ о .

}ог§е ех т ! те^'ог лт'що. (Сопосетоз) <1ета8 Сатросо 1о (Ьасег) ТатЫёп


с1е5<1е цае. е я ш Л а т о я ]ип1о8 еп 1а Шуе 1а 1 о г Ш п а бе г е п е г Ь сегса с и а п д о езШуе а р и п -
ишуег51с1а«1. З х е т р г е Ь е 5е§;шс1о 1о8 соп8е)08 с1е пи Ю с1е саег е п 1а5 §агга8 д е Ь а и г а , аяие11а то8яш1а
апи§о }ог§е р о г я и е (заЬег, уо) яие т е тиеПа яие п о (^ие^е^) саяагзе с о ш ш § о
у а 1 о г а у яие я ш е г е 1о те]ог рага пи, с1е аЫ яие (соп- рогяие у о (вег) е1 Ь о т Ь г е д е 8и у1да,
^га^, уо) гапю еп ей сгкепо яие, тс1и- с о т о е11а дес1а, в т о р о г (азе^гапе) е1
80, (ропег) т ! У1с1а еп 8и8 т а п о в . р о г у е п 1 г с о п а1§и1еп яие, 81п д и д а , (аЬсапхаг)
А51, сиапс1о с1е]ё а я и е 1 е т р 1 е о с1е 2 . 6 0 0 € пе108, и п а Ь и е п а ро81с16п е п 1а ухда.
по 1о Ы с е рогяие (епсоШгагте) а сИз- Ь о яие т а з 81еп1:о ез яие }ог§е (ггфгауаЬогагве)
§;и81;о соп 1а8 с о п с И с ю п е в с1е 1гаЬа)о, соп е1 а т Ы е п - д е 1а т а п е г а яие 1о Ь а с е . С о п з х д е г а
1е яие а Ш (ЬаЬег) , о р о г я и е (зег) яие п о (роЛег) зег п и п с а с о т о у о
ШИаз 1а8 сояав яие (шгег) р о г я и е (сагесег, ё1) де г штгеЬ^епсга у
яие Ь а с е г яие по т е (^ие(^а^) йетро 8е§иг1дад, а з ! яие (гепег) я^е сопРог-
р а г а с118Й-и1аг; 1о Ы с е р о г я и е 1 о г § е т е (аЬггг) тагзе с о п 1о яие 1е (о^^есе^) Е з о ез 1о
1о8 о]о8 а 1а т^шгюа яие « и р о т а яие яие т е д1]о с и а п д о (асерШг) аяие! ога-
т18 Ы п с ю п е з (зег) 1тргор1а8 с1е а1- Ь а ) о яие у о (гесЬагмг) АЬога Ьа етре-
§;шеп 1ап ргерагадо сото уо. \Зпо йепе яие аргеп- г а д о а заЬг с о п Е а и г а ; р а г а ё1, ез зийсхепие с о п яие
с1ег а е8Птаг8е еп 8и ]и81а т е с И д а , р о г я и е , 81 по, 1о8 а 1 § ш е п 1е (ргезШг) и п р о с о де а^епсгоп.

и ^ Ш г а р о г д и е , р о г д и е , рог циё о рогциё.


1. Оезсопогсо 1оз то1;1УОЗ Нап гесЬага- 7. Езе ез е1 сат1ПО зе (иегоп.
с1о пие51:га зоНсЛиб. 8.1 Ьаз 11е§або 1;ап 1:агбе?
2. Саба сиа1 Пене зи рага Ьасег 1о яие 9. Уа поз Ь е т о з еп1:егабо б е по яи1з15-
Ьасе. 1:е уеп1г е1 о1;го 61а.
3. 1 1;е буо яие по е51аз еп1абаба соп е11а? Ю . Т и у о я и е ез1;иб1аг тисЬГ51то еп Ш -
4. М о зё ез1;а з!етрге 1:ап саНабо. 1:оз т е з е з зе 1е ЬаЬГа о М б а б о 1:обо.
5. М е епсап1;а у м г зо1о по 1;еп§о яие баг I I. Ез песезапо я и е 5ера13 1а гагбп ез1а-
сиеп1:аз а паб1е. т о з Ьоу аяиГ.
6. ^5аЬе5 1о Ыго? 12. М о С0П02С0 е1 б е зи бес1з|бп.

8е1еп1а у сиа1го
С о т р 1 е ( а с о п соп дие, соп дие о сопдие.

1. Уа ез Нога етресетоз.
2. М о ез песезапо я и е гер|1:а5 "[обо е1 е]егс1С1о: На§аз б е пиеуо е51;а орегас'юп
ез зи11с1еп"1:е.
3. М о зё 11тр1аг ез1;а т а п с Ь а .
4. Етр1е2а а Ноуеп асиёгба"1;е б е со§ег е1 рага§иаз.
5. Епсоп"1:гагоп 1а р1з1:о1а та1;агоп а 1а уГс1:1та.
6 . МесезЛо я и е т е б|§аз ргерага51:е ез1:а сот1ба 1ап бе1|С10за.
7. М о "1:!епе5 я и е ЬасеНе п1п§йп ге§а1о, Ьаз"1:а 1а (еНсИез.
8.1 "[е яиебаз, соп е1 ]егзеу о соп 1а с11аяие1а?
9 . М о ез1;оу рага Ь г о т а з ез1;а"1:е яи1е"1:ес1"1:о.
10. АЬога уа у е о 1п"1:епс16п 1о Ыс151:е.
11. Те Ье У1З1:О, п о т е т1еп"1:аз.
12. Ез1:а ез 1а Ьеггат1еп"(;а т е аЬпегоп 1а р и е П а бе! сосЬе.

С о т р 1 е 1 а с о п д е т о д о д и е , де/ т о д о д и е , д е '1§иа1 т о д о д и е о д е / т'кто т о д о д и е .

1. А: М о зё я и ё Ьасег соп т 1 Ы]о. 1оз Ипез б е з е т а п а у1епе а !аз "[ап-Ьаз, у е п саза п о Ьасе п1 !а
сата.
6; Риез б11е я и е "1:!епе ебаб рага за!|г рог !а посЬе, "Непе ебаб рага ауибаг ип
рояи!"1:о еп саза, ^по?
2. Рог 1ауог, Ьа2!о 1;е Ь е б1сЬо, я и е з! по, по ез 1§иа!.
3. Ои1зо бе]аг рог езсг11;о !о я и е репзаЬа паб1е риб1ега ропег еп биба зиз
1П"1;епс10пез.
4. Еп"1:гб рог е! ]агб|п паб1е !о у1о.
5. А: ^ С б т о уаз а ргерагаг е! сос1бо?
6: Риез Яие т е епзепб т ! т а б г е , уа я и е по зё Ьасег!о б е о1:га ( о г т а .
6 . Рагесе ип езре]о, о у е . Л е п е я и е Ьасег 1:обо ехас1;атеп"1:е уо.

ф О е 1а$ д о 5 о р с 1 о п е 5 , д ! $1 а т Ь а $ , $о1о и п а о п т ^ и п а $ о п а р г о р 1 а д а 5 .

I.
а) У п ап!!!о б е езтега!ба5 по ез 1ап уа!!озо с о т о ипо б е Ьп!!ап1;ез.
Ь) У п ап!!!о б е Ьп!!ап1ез по ез т е п о з уа!1о50 я и е ипо б е е5тега1ба5.
2.
а) 1а !есЬи§а по ез 1ап р1сап"1;е с о т о е! сЫ!е.
Ь) Еа !есЬи§а ез т а з зоза я и е е! сЫ!е.
3.
а) ] а ! т е ез 1ап п с о с о т о А п з е ! т о .
Ь) ]а1те ез 1ап роЬге с о т о А п 5 е ! т о .

Ап5е1то

8е1еп1а у с т с о 75
^ К е с и е г д а з а К о с к у , е1 р е г г о с1е В о т ? Е з ^ о з $ о п $и$ а т 1 § о 5 с1е { и е ^ о з , Р!Л у Т о Ь у .
С о т р а г а 1 о 5 Кас1епс1о Тга$е$ с о п и п е 1 е т е п ( о с1е с а д а с о 1 и т п а .

Коску тепоз сЪЫо/а яие ТоЬу


по тепоз ЬаЬозо/а сото
ТоЬу таз 1ас1гас1ог/а Коску
по таз Коску
>ап
по ^оп
!диа1 с1е

Е].: Н/5 ез (§ио/ ЬаЬоза дие ТоЬу (о у к е у е г з а ) .


01УАи /

РЖ
ТоЬу

Е51а5 50П а 1 2 и п а $ е $ ( г о Т а 5 д е д | у е г $ а $ р о е $ 1 а 5 д е ( г о у а д о г е з . С о т р 1 ё 1 : а 1 а $ с о п 1о5 с о п е с ^ о г е з с а и з а -


1е5, с о п 5 е с и ( ! у о $ , т о д а 1 е 5 о с о т р а г а ( 1 У О $ а д е с и а д о з у р о п 1о$ у е г Ь о 5 е п 1а ( о г т а с о г г е с ^ а .

Тепдо т! согагбп 1ап Непо бе а1едпа (Вег1аг1 Уеп1айогп)


I. Тепдот\ ... Непо Ле а\щг'\а III. Ме а1е]а Ае ем ашеХ^аА
о^е ХоАо т е 1о {1гапе^огтаг) ... рего Хещо \а ееретапха,
Е1 Ыо т е рагесе ... Ие сопс\и\еХаАо
ипа^\огЫапса,го}а\/атапПа, ей Ьегтоео еетЫапХ-е;
... соп е1 у1еп1;о у 1а \Ш[а у, а1 Ае\аг\а, Хещо
те (сгесег) ... \а М\с\с^ас\, ... Ы'юЫаА
рог \о (\ие т\ аитепХ-а у еиЬе (\ие е\ с\ие \а уео
у т\ (тергаг) .... по {еепХ\г) ... рееаАитЬге.
Тепдо еп е1 сога2.6п ... атог, М\ ееХа сегса Ае Атог
... 0020 у ^и12ига у Иас1а а\\\ т\
с[ие е1 Н|е1о т е рагесе ^\ог рего е\ ееХа а(\и\,
у \а п!еуе, ЫетЬа. \ере Ае е\\а, еп Ргапс1а.

II. Рие^о 1г етуееХ-\(^о, VI. Еп е1 типАо по Ьау аеипХо


Леет(^о Ае сашъа, Ае\ те ргеосире ...
... е\ риго т е Аа (иегга (\ие, сиапАо о'що сапХат а\^о Ае е\\а,
сопХ-га 1а -Рпа |7г15а. т\ по (уо1уёг5ете) ...
Рего е51^а 1осо (\и'\еп ее ехсе1^е у т\ по (Ниттагеете)
у по ее сотрогЬа ... ее (^еЫс\о: ... сиаЦи1ег соеа (\ие те о'ща\е
... У]е Х'втс^о си\(Лас^о сопт'що ое рагесега \птеА\аХатепХе
АееАе о^е гео^ег'\ с^ие Хеп§о дапае Ае ге\г.
Ае атог а \а тае Ье\\а, 1а а т о ... соп Ьиеп атог
Ае \а (\ие еерего ... У\от\~ о^е тисЬае уесее (Иогаг)
(\ие еп ует. Ае ей п(\иеха ... те'рг еаЬог
по (\и\е'го Х^епег а ?\еа. Х]епеп рага т\ еиер\гое.

вир 76 8е1еп1а у зе18


Сиапбо е1 Ые1о, е! /по у 1а шеуе (Ои1гаи1 с1е ВогпеШ)
I. СиапАо е\ е\о у \а п\еуе 1^ Зепога,... (\ие еп ип саеШо
66 уап у чие\уе &\ (\ие ее авеА\аАо рог роАеговов ветгев,
геуегАесе \а рптауега сиапАо \е АегпЬап \аэ Хоггев 1а саЬари\Ьа,
у о1до 1о5 сапХое Ае \ое рщагое, е\ у е1 та%апе\
те геьиХХа ... Ьетово у 65 ... с:1ига
е\ Х\етро а\ тагхо 1а диегга рог1;ос1аб ратХее
^ие те епсиепЬго ... щ\\ \еорагАо ... Ае паАа (зетг) ... \п0еп1ое п\
у ... гарЫо о^ие датига о с\егуо. у 50П ... ^\ег-ов е\ у 1ое 0пХо5
51 1а Ье11а Ае о^ие \а еоу рю^еео Ае \ое Ае АепХго, с[ие Х\епеп дгап т1еб1о,
те с^шеге Ьопгаг -' с^ие 05 рагесепа у сгеепа15
... о^ие (Ащпагве) ... еорогЬаг с\ие АеЬепап с\атаг сотравюп,
с]ие уо 5еа ви 1еа1 сопНАепге, ав\уо с\ато сотраеюп ЬитМетепХе
ееге тав псо у рО|г1его50 ... ХоАов. Ьиепа вепога, поЫе у уа11еп1;е.

/Ау/ Усг по Ьау паЛ'е дие ате (Айат <1е 1а На11е)


I. |Ау! Уа по Иау па^1е (^ие ате П. У ... а т а п 1 ; е 5 ев реУщгово,
... АеЬепа атаг, ... \а атща зе Ьасе Аевеаг,
ХоАов Ш^еп еег атапХее у с^и1егеп д о г а г у аАетав ге5и\Ха (\ие ипо ее аАе\апХа'са
е\п ее'^огт.агъе. у уепАга а реА\г\е епа\Хес\т\епХо;
... АеЬе Хепег си\АаАо (\ие е\\а по ее аХгеча а ЬаЫаг
а(\ие\\а с\ие ее го^аАа, п\ Аес\г паАа; \ау\, сото \атепХо Хепег
... ее ... соА'\с\аАа 1а Аата атща
(\ие ео\о ее риеАе сепеигаг. рага асХиаг ... ШапатепХе.
- Саг\ое/\\\/аг, РоеЫа ^^е^^оVа/^о^в5,^^оиVе^ее у Мтпезтдег.

Е$^а5 5 0 П 1а$ р а г ^ е $ я и е 1е5 (а11ап а 1о$ а п и п с ю 5 с1е1 е ] е г с к 1 0 17 с1е1 Ь 1 Ь г о с1е1 А 1 и т п о .


^Те И а Ь Г а з а с е г с а д о а1 о п § ! п а 1 ?
\У\м^гМ\Ао р о г ^ и е г а , 5 е г 1 0 р о г с1еп1:го.

с.
Рог (1еп1го м ип
Ртаждаг
иейсТкппа песет 1е№ поезрега
ейзЯпэ. по шоуЬзЯг*ег1о:йвЯа йот ктэп» йп песийайР01 ое(иега,р(!те!егМо1с18 1е14(ЗгЮ
опо!0«*1тбТатЫёп
^М соптиу^э^йптаййо:
аеСгсй1П 5 и Тс регт1а
ОГ013рГией(Эе5 Г31и^^пVсю^ппаги(отй^иауэг, етпаг гпе«а}е
23|(^ае5.^ РекпЫг, 5 соп 1тадепе5,"п1егсатЬ1эЫе5
айет*^
ог е]е^р)рого.!с511чи'мехаа:еп«1аг рог
гяЫаг ег 5е9апйо&. Й05 1аао5. 01
гвепи} и1:С™
*»осогаи а а(10!а тэ5 Й61еци^ие^спояга. V айетк е оиз1. 10 Мок1Э 3210.5ег1о рог аел!го, ртуй1

ь. 1мак1А
СОННЕСПКО РЕОРГЕ

\!о\ть< 1ид>

N1 Р Е К Е N1 5 Е Ы А 1 Е :

77
Соп аегозИ ро1уо

оюг?
Айета5,сиапйо 1оз ргез ез1ап
СиапЛо 1оз р^ез ез1йп сотрптЫозИЬгез у Лезса1гоз еп 1а йисНа,
еп е1 саЫайо, Р1]ЫС1]80Ь ас1йаргзсгпа, ^Шпазго,... РVNС^ЗО^
сото зесаШе, аЬзотЫепйо е1 зийот1оз рго*е%е соп(га 1ая Ёп/есеюпея
дие сата е1 та1 о1от. рог к0п$оз у Ьааепах.
АсЫв В6г1со у ОхЫо {1е 21пс. Соп^иИе а зи ^агтасёиИсо.

РАмту оиклвЕЬ. еь |)н|со РАМТУ...1СОМ САВА;ЧТ*А:

Г
I

ттСАЫТЕЗ СЕРЗА. Е1ЕЧА т о п о т А 1А МАХШ Р0ГЕЫС1А.

Те ш\\тта(1е орНшЫа у уНа1. Ьа йтт\\тк 1»пеа Ыо 1о цие


пшеяПк р0о гепоудг к е11егд1а о ({мгю у скМог № $а|||^: ип оНо рвАг
опйохйолй, йга, штёе^, чИтт С... V акпт, рекггЬ 05 лшу М

(кёд е п е г а с т о п N•1 е! ИкггсаНе:.


пагига1

78 зе*еп1а у осИо
^ К е 1 а с ю п а 1о5 ргос1ис*:о5 с о п з и з е 5 1 6 § а п е 5 .

/ У а т о з , т6]а1;е . . . . . . • 1епсепа - •
У ЕсНрза 1а5 агги^аз, |1ит1па е1 гойго • то1:оз .к.,.-:-
/ М о 1:е т о з д и в е з • ге1о]ез
/ Ва]о сиЫег1:а • бе"1:ег§еп1;е еп раз1;а
/ Ехрег1:о5 еп с)есогас16п с1е 1п1:епоге5 ^ сот1ба рага реггоз
/ Рогяие ез ги т е ] о г ат1§о • 1трегппеаЫез
/ Рага я и е 1:и у1с1а уауа зоЬге гиебаз • ЬотЬопез •:,
/ иЪгапоз бе 1а 1:еп1;асюп, Бепог • сгета(ааа1
/ У п росо бе ра51;а, Ьаз1:а • зе§иго5
/ Рага 1оз я и е сопз1бегап я и е е11:!етро ез ого • 1пзес1:1с1ба

С о т р 1 е 1 а с о п е1 * ё г п п 1 п о с о г г е з р о п с И е п ^ е .

• са2а (иг1|уа 1 .1а §гап сап1;|баб бе 1псепб103 ргоуосабоз я и е Нап 1:еп1бо 1и§аг бигап1:е 1оз и11:1то5 б|е2
апоз ез1;а Неуапбо а 1а бе 1а 20па тебЛеггапеа.
• бе1огез1:ас1бп
2. Ез1;ап ог§ап12апбо ипаз соп(егепс1аз зоЬге е1 бепот1пабо у зи герегси-
• рез1:1С1баз 31бп еп е1 с Н т а бе ез1;а ге§|6п.
• безсепзо бе 1о5 3. Еп 1а5 а§иаз тебИеггапеаз зе Неуа а саЬо ипа таз|уа я и е б е Ь е зег соп-
п!уе1ез бе1 а§иа 1;го1аба рог 1а5 аи1опбабез соггезропб1еп1;ез рага еу|1:аг §гапбез бапоз еп 1а (аипа т а п п а .
• е^ейо 1Пуегпабего • е 1а т 1 5 т а т а п е г а , е1 а50с1або а 1а 1трог1;ап1:е е х р Ы а а б п §апабега
• ге5|биоз 1:бх1соз б е а1§ипаз 20паз, уа ргобис1епбо 1а бе5ег(;12ас1бп б е §гапбез 1:еггепоз.
• зоЬгераз1:огео 4. М о зе риебе ЬеЬег е1 а§иа б е ез1:а с о т а г с а а саиза б е 1оз я и е зе и1;1112ап
• зоЬгерезса еп 1аз Ьиег1аз б е 1оз а1гебебогез.
• безН1е1о 5. Нап риЬНсабо ип 11з1:або бе 1о5 ргобиДоз бе изо б1апо я и е 1псгетеп1:ап е1
• дазез соп1:ат1пап"1:ез
6. Е1 Ьасе я и е 1оз рап1:апоз о^гегсап ип ра1за]е бе5о1абог
• а§и]его еп 1а сара бе
020П0 7. Е1 уег"1:|бо б е б е 1аз §гапбез (аЬпсаз а 1о5 гГоз у т а г е з е з й ргоуосапбо
1трог1;ап1;ез безаз1;гез есо1б§1соз.
8. А 1а роНсГа 1е ргеосира 1а бе ауез еп ре1|§го б е ех1;1пс1бп я и е зе геаНга
рог ез1:а 20па.
9. Еа §гап сап1:1баб б е я и е б1апатеп1е еп1:игЫап 1а а1:тбз1ега бе пиез1;газ
с1ибабез рег]иб1са зепатеп"1:е 1а за1иб бе 1;обоз 1оз я и е у1уеп еп е11аз.
10. МисЬоз зоп 1оз езрес1а11з1;аз я и е Неуап а саЬо ез1иб1оз у 1гаЬа]оз зоЬге 1аз герегсиз10пез
бе1 б е 1оз сазсоз ро1аге5.

^ Е1 51§и!еп1:е 1:ех1:о е 5 е1 г е з и т е п д е и п а еп1геу151:а г е а И г а д а а С а Н о з , и п ) О У е п Яггх\с&&яие 1:гаЬа|а е п е1


р и Ь В ё з а т е М и с Н о , яие $е е п с и е п ^ г а е п Е 1 Ва1иаг1:е, е п 1а 2 0 п а д е т а г с Н а д е Т о г г е у ! е { а ( А 1 к а п ( е ) .
^ёеIо.

Еп сиапно а 1а ро1ёт1са 8и8С11;ада рог е1 пета де де 1а тадги§ада соп 1а тйзхса у 1а §еп1е рог кз саНез.
1о8 гшдо8, ё1, яие ез Сгапсёз, пипса ЬаЬха УХЗЮ а1§о Рага ё11о 1деа1 зегк ге11гаг ип росо к гопа рего яие-
рагесхдо еп зи ра1з у сгее яие ез^а 311:иас16п деЬе зег дапдо рог е1 сешго.
1а йп1са еп Еигора. N 0 риеде еШепдег яие еп ипа Еп сиапш а 1о5 П1уе1е8 де тйзка у к ро1ёт1са де1
гопа де утепдаз зе риеда езгаг Ьаз1а кз ггез у тед1а с1егге де риепаз у уешапаз, е1 соргор1е1агю де1 Вёзате
(.../...)

8е*еп4а у п и е у е 79
(.../...)
МисЬо а5е§;ига яие Ьау риЬх яие рог кия ге1асюпе8 соп Ьаз яие]а5 де 1о5 уес1по8 у кз регхсхопез де 1оз
е1 АушИапиепш заЬеп Ле ашетапо сиапдо хгт а раваг ргор1е1;аг105 11епеп а1§о еп сотйп: зи де81:1пагагю, к
1о8 тишс1ра1е5 рог 1а гопа. А Саг1о8 по 1е рагесе та1 регзопа а к яие атЬаз раПез асидеп рага зег езси-
яие 5118 сотрапегок 1о верап, 1о яие 1о епЕаск еп С1епа сЬадаз у еп к тедгда де 1о розхЫе а1епд1да5. Е1 соп-
1огта ее яие по 1е8 аугяеп, уа яие, а1 йп у а1 саЬо, е1 т - се]а1 де Асгтдадез у Медхо АтЫеше, Едиагдо СИ
(егёя де юдоя ее яие по 1о8 ти11:еп. 5 т 1г тая 1е]о8, Ьасе КеЬоИо, яие, рог зег ипо де 1о8 т а и т о з гезропза-
до8 йпе8 де зетапа яие 1о ти11агоп рог по 1епег 1а уеп- Ыез а к Ьога де дат зо1ис1опез а езна ро1ёт1са, поз
(апа сеггада, рего ё1 по риеде гепег а п о у е ш а регзопаз соп1е51:6 а ипа зегхе де рге^ипиаз...
епсеггадаз еп ип 1оса1 з т а1ге асопд1с1опадо у гер1е1о де \/|с)ог1а Асе(а у Коза Ваггап(е5, "Е1 с1аго5сиго с1е Е1 Ва1иаг»е". \/'151а Ыедге.
Ьито; е80 ез хп&аЬитапо. Зетапапо ве Тоггеие/о.

1а епггеу151а геаПгада а1 сопсе|а1 д е Ас1:1У1дадез у М е д | о А т Ь ! е г И : е ез^а дезогдепада. У п е сада рге§ипга


с о п зи г е з р и е з и .

I.^•^иё теёИаз ве езйп готапбо дезёе а. Ех151:е 1а р1сагезса б е я и е Наз^а е1 апо 8 2 по ех1з1:1а 1а ра1аЬга риЬ у ара-
е/ Ауип1ат1еп1о еп ге1аа6п соп 1а гопа гесГа е11:1р!со Ьаг б е 1;егсега с о п атЫеп1:е тиз1са1. МисЬоз б е ез1:оз ез1:а-
бе В Ва1иапе1 Ыес1т1еп1;оз ситр1еп 1а т 1 5 т а п о г т а Н у а я и е 1оз я и е ас1;иа1ппеп1:е зоп
риЬз, рего соп ипа ||сепс1а огог§аба ап1епогтеп1;е. М е сопз1:а я и е а1§и-
поз б е е11оз, рог е1 р г о Ы е т а бе1 Ьогапо (е1 риЬ риебе регтапесег
аЫег1;о ипа Ьога т а з , т а з т е б | а б е беза1о]о), ез1;ап зоИсИапбо ип с а т ­
Ы о б е 11сепс!а у ргезеп1:апбо ип сег(;||'|сабо •1;ёсп1со с о т о я и е езе 1оса1
гейпе 1аз сопб1с1опе5 песезапаз.
2. ^-Сгее изСеб ^ие зе ЬаЬпап еу/йбо /оз Ь. 1аз запс1опе5 ез1:ап ргеу|з1;аз еп 1а 1еу 2.91: 1еуе5, Ьа51:а 6 0 0 еигоз; дгауез, без-
ргоЫетаз з/ езСоз Ьогез езС^V/ё^ап таз бе 6 0 0 Ьаз1а 6.000 еигоз, у т и у дгауез, рог сагесег б е 1а 1|сепс1а бе арегЬи-
герапИоз рог 1а аиМ? л га о 1:гапзт11:1г т а з б е 3 5 бес|Ье11о5, т а з б е 12.000 еигоз.
Ф
с. Еп е51:е апо еп сопсге1о, соп 1а5 сп1:1саз я и е Ь е гес1Ыбо бе1 ]е!ё бе 1а ро-
3. ^^иё геди'15Иоз Оёпе дие ситрИг ип риЬ 1!сГа 1оса1 б е я и е ез1оу арге^апбо бетаз1або рага 1п1еп1:аг ситрИг 1а 1еу
рага оЬ1:епег е/ регт1зо бе ареПига? еп "[обо зи п§ог; 1;ёсп1сатеп"1;е, ргезеШаг "[обоз 1оз НтИабогез б е зоп|бо
соп риег"[аз у уеп[апаз сеггабаз, уа я и е е! Ьи11|С10 б е 1а §еп[е паб1е 1о
риебе еуНаг у езо уа уа еп 1а ебисас|бп б е саба ипо.
д. 5е ЫепХб Ьасе Ьа51;ап"[е Ьетро [:га51абаг 1а гопа а 1а са11е б е 1а •1уег-
4 .^^иё Проз бе Нсепааз ех/зСеп? 31бп, рего 1а §еп"[е Непе зиз соз1;итЬгез у б|Яс|1теп1;е 1аз риебез еггаб!-
саг Еа ]иуеп1;иб Ьа сгеабо 1а гопа б е Е1 Ва1иаг"[е, зе сопсеп1:га аЬ| за1уо
я и е зе сгее ипа гопа сегсапа з|'п уес1поз, орс|бп я и е зе ез[а ез[иб|апбо;
бе т о т е п " [ о , по зе риебе Ьасег т а з .
е . Уо езрего я и е , 31 ез"[а огбепапга за1е, поз уа а баг т а з ро"[е5"[аб а 1оз
5.^^иё Проз бе запаопез ех/зйп? ауип"[ат1еп1оз, б е робеп по 5о1о соп"[го1аг 1оз Ьагез у 1оз риЬз, 31по "[ат-
Ы ё п а 1обо5 1оз то1ог1з1аз я и е уап соп "[иЬоз б е езсаре ИЬгез у 1а тйз1-
са бе1 'т"[епог б е 1о5 аи"[от6У11е5, еШге о1:га5 т и с Ь а з созаз.
Т. С и т р й г 1а погта"[1Уа: 1П50поп2ас1бп, 31п ргобис[о5 1п(1атаЫез у ситрНга
6. Еп //пео5 §епега1ез, ^сиа1 ма а зег 1а [ип- га]а1:аЫа 1а 1еу 2.91 у С.Р96 соп"[га !псепб103.
абп бе 1а пиеуа огёепапга цие зе Ьепе %. Еп рг1ПС1р10 ез"[а огбепапга "[|епе е1 \ки\о б е СоШатюаабп асйзПса у и-
ргеу\з1а? Ьгааопез бе/ типюр'ю ёе ТоггеУ1е]а, ез бес1п "[обо аяиеНо я и е ргобисе
^.^^иё ор'тюп /е тегесе? ги|бо, безбе ипа оЬга Ьаз"[а ипа то1;ос1с1е"[а, разапбо рог Ьагез у ге5[аи-
гап"[ез. - ,

80 осНеШа
Ь е е 1о5 5 1 § и 1 е п ^ е $ ( г а § т е п ( о $ д е 1 П Ь г о д е М а п и е ! О е 1 § а д о Е ш г е ЫсНоз апёа е\
}ие§о. 1Е%^а.5 д е а с и е г д о с о п 1о я и е х е е х р о п е е п е11о5? Е з с п Ь е и п 1 е х 1 о е х р г е $ а п д о
^и о р 1 п 1 6 п .

N 0 86 сото Ьау §еп1е пега сото по8 ге1ас1опа- ргоЫета есо1б§1со по ез е1 ^


сараг де гексюпаг е1 еярь то8 еп 1а8 сшдадез соп 1о8 регго, 81ПО е1 сЬа1е111:о.
пш есо16§1со де пиезиоя ап1та1е8 дотевПсадоз по Росоз е]етр1о8 Ьау
йетроз соп 1а сепепсха у йепе аЬзоЫгатепге пада та8 с1аго8 де дезИгиссгбп
дхяйчие аЬш1уо де ап1та- яие уег соп е1 Про де угп- Ьитапа де1 еяиШЬгш
1е8 де сотраша. ^Кеюгпо си1о яче иша а1 сатревто есо16§1со яие 1а дероПа-
а 1а У1да па1:ига1, а1 сошас- о а1 разюг соп «из §а1о8 у с16п тазгуа де ап1та1е8 а
Ю соп е1 сатро у 1а5 Ьев- реггоз. V по т е д1§а я^е 1а5 §гапде8 игЬез, 1еп1еп-
Пав? 5о1о а1§шеп яие по Ьа и81ед 81 риеде 1:епег регго до еп сиеша зоЬге юдо е1
е$(адо еп юда 8и у1да еп рогяие 11епе ип сЬа1е1:11о реН^го яие гергезеша 1ие-
ипа §гап]а риеде 8081епег еп 1а 81егга, рогяие еШоп- §о деуо1уег1о8 а 1а "тадге
8ете]ап1:е запдех. Ьа т а ­ се8 гепдгё яие десЫе яие е1 пашга1е2а".

Рагга1о арапе тегесеп кз ра1ота8, де к сгидад езгаЬап а11атеп1:е 1п&с1ада8


яие Ьап асаЬадо рог соп8111шг8е еп ип де ри1§а8, асагоз у §аггара1а5, йсИтеШе
§гауе реЬ^го рага е1 Ыепезгаг с1идадапо 1гап8т181Ые8 а1 зег Ьитапо у яие риедеп
у рага к сопзегуасгбп у Итр1ега де кз зег саиза де еп&гтедадез §гауе8. Ьа ро-
С1идаде8. Ее диго де гесопосег, рогяие Ыас1бп де ра1ота8 еп Вагсе1опа а1сап2а-
саеп сото тиу зхтраИсаз у к §еп1е кз Ьа еп 1988 1о8 с1еп тИ е]етр1аге8, де 1о8
есЬа де сотег, рего кз созаз зоп сото яие е1 т и ш с 1 р ю уа Ьа еЬтхпадо сегса де
зоп у дагкз де сотег а 1а8 ра1отаз ез 1о 1ге1П1:а у стсо тИ а Базе де тегеЛяв еп
таз рагесхдо де1 типдо а дагкз де сотег сатагаз де ^аз о де аЬо§аг1а8 еп Ыдопез.
а кз ганаз де а1сап1аг111а, соза яие тиу Ашез е1 ргоЫета езгаЬа соштокдо рог
росоз езиап'ап дхзриезШз а Ьасег. Ьо сгег- к емзГепск де раге]а8 де Ьигопез яие да-
№ ез яие е8шд1оз Иеуадоз а саЬо рог к Ьап сиеШа де 1а8 таз еп&гтаз, рего а а1-
РасЫгад де Рагтасха де к Утуегзгдад де §и1еп 1е рагесго ипа сгиеЫад у, |Ьа1а!,
Вагсе1опа детозггагоп яие кз ра1ота8 Ыега Ьигопез.

К е 1 а с 1 0 п а е з ^ а з р а 1 а Ь г а 5 с о п с а д а и п о д е 1о5 с и а 1 : г о р а 1 $ е $ .

1. ЯерйЫ1са Оот1П1сапа ^, , • ВаНо с1е1 Ап§е1 • Оппосо ' • уокапез


2. \/епе2ие1а • р1п§й1по5 • ра1тега5 • Коса Р|паси1о
3. Есиабог (Ыаз Са1ара§05) • И е г г а с1е Рие§о ' • §1аааге5 • Батапа
4. Аг§еп1:1па • гоп • сштапез ^' • езгераз

осИеп^а у ипа
С о т р 1 е < : а е 5 * 0 5 1:ех«:о5 риЫ1с!1 :апо5 с о п 1 о 5 п о т Ь г е з д е 1о5 р а г

Регй, Со5Са К к а ,С о Ь т Ы а , Р а п а т а , Аг8еп*1па, М ё х к о , СНИе,


Нопдигаз, ВгааН, Есиадог, Во1та,Уепе2ие1а, Сиа<:ета1а

, сипа с1е стПгасюпев т|1епапа5, метрге 50гргепс1еп»е у


тад'юо, адиаг(1а а зиз у151»ап1е5 соп ЬзПюзаз с1ис1ас1е5 со1оп1а1е5, епсЬуез
ра;5а|15«со5 с1е ЬеПега 51пди1аг, гето^аз роЫас1опе5 соп асеп»иа<1о со1ог1с1о
•тс1|депа е 1п1диа1аЫе5 р1ауа5 еп е1 СопЬе у еп е1 Рас|Ксо. ОезсиЬга соп по-
50*го5 е5*05 епсап»05 раг»1с1ропс1о еп а1дипо с1е пие5П-о5 с1гси1»05 с1а51со5.
Атёпсо СепП-о! епс1егга *е50Г05 с1е тиу Луегзаз 1Пс1о1е5, сарасез с1е за-
«зЬсег а 1о5 таз ехрептеп»ас1о5 у1а|егоз: , сё1еЬге рог 1а си1-
»ига тауа, е1 Ье11о 1адо АйИап, 1а сшс1ас! соЬпю! с1е Дп«диа, 1о5 езрес^аси-
1агез ра!за|ез у уокопез; у 1аз 1с1|Мса5 1з1аз (1е ; о 1оз
1псотрагаЫез рагяиез пасюпа1ез , Ц » е а1Ьегдап ипа
1аипа 1пиз1Юс1а , соп зиз Ь т о з а з гшпаз ^е Сорап...
ипа гед16п 1азстап»е яие, з1п с1ис1а, саи«уага а Юс1оз 1о5 яие ЬазМ е11а зе
асегяиеп.

А М Б К 1 С А Б Б Ь 8 П К

Атепса (1е1 Зиг, 8е1Vаз 1пехр1ога(1а8 у а1§ипа8 (1е 1аз р1ауаз т а з Га-
т о з а з (1е1 типйо еп Воздиез ШШсоз у ё1ас1агез еп
Иауаз еп е1 СапЪе е 1тргез1опапЪез сшйайез со1оша1е8
еп Вез1ег1;о8, рагдиез па{;ига1е8 е 1з1аз тШсаз еп
Ас1;Ш(1ас1 уо1сатса у езреаез йшсаз еп ипо с1е 1о8 есо-
8181;етаз т а з сотр1езоз йе 1а Т1егга, еп СхуШгасюпез
тИепапаз у е1 Гатозо МасЬи КссЬи еп Ьаёоз заёгайоз
у ^1р1зто тсИ^епа еп ВоЬегЫоз езресЬаси1оз паШга1ез
у йезЬаЫЪайаз 1з1а8 еп
Ез*;о8 зоп Ьал зо1о ипоз арип1;е8 йе 1а пдиега дие епсхегга е1 зиг с1е1
сопйпеп1;е дие а^агйа а1 о1;го 1ас1о йе1 Аиапйсо, асоё1еп(1о а зиз V^з^-
1,ап1;ез соп е1 (1и1се асеп1;о у 1а атаЫийаб. йе зиз ёеп^ез, е1 со1ог1йо йе
зиз 1гай1с1опез у 1а сайепс1а йе зи тйзхса Ьап1;аз Vесез еуосайа.

!'иеп1е: 1Ьего|е( (СайЬдо с1е Сгапс1е5

осИеШа у йоз
Ь е е е1 (ех1:о у е 5 с г | Ь е 1 о е п ^ о г т а с11а1о§ас1а.

уас1бп. Маг§аг11а «е (И$си1р6 соп К а « §гап езйтегхо рага езгаг аШ еза посЬе
1:гаЬа|о, рог йп 11е§;6 е1 т о т е п г о Ае рог по рос1ег 8е§;шг ЬаЫап(1о соп е11а, соп е11а, у ^ие тс1и8о ЬаЬк (118сиис1о
ге§ге5аг а саха у гек^агхе. Рог е1 сапи- ехр11сапс1о ^ие Геш'а т и с Ь а рпха. соп зи ти]ег, ^ие сотепгаЬа а зозре-
по 1Ьа репхапёо еп ^ие 1о р п т е г о Еп е1 азсешог репхб еп к хиегге сЬаг а1§о. А п а Л б ^ие хи т и ) е г ега
^ие Ьапа а111е§аг кепа скгхе ипа с1и- 4ие ЬаЬш <:ешс1о а1 роёег йекЬасегве т и у зепзтЫе у ^ие ё1 по 4иег1а Касег-
сЬа; с1е5риё8, хе ргерагагха а1§о Идею гап гарЫатеШе ^е ш у е с т а , у ехЬо- 1е <1апо. А ш е гапса с1е8соп81с1егас1бп,
рага сепаг, сепап'а у, Йпа1теп1е, хе г6 ипа §гап «оппха. 5 т етЬаг^о, еха Маг§аг11а по риЛо т е п о х ^ие аЬпг к
Ш т Ь а г и еп хи $Ш6п а 1еег у а е«си- а1е§гш 1е с1иг6 росо й е т р о : а1 аЬпг к риегга у огс1епаг1е а ^пшх 4ие хе Лье-
сЬаг тй51са. 5е сИ]о рага 51 т 1 8 т а ^ие риегга йе хи саха епсошго а Апскёх еп га Ае $и Саха у 4ие хе оЫс1ага с1е е11а
паск роск/а ехггореаг гап тагауШохо е1 5а16п, е8регап(1ок. 7^(1гё8 регсЛто рага Х1етрге.
р1ап. еп5е§и1<1а гапю «и сага с1е а х о т Ь г о Апс1гё8 со§1б хи аЬп^о у хе т а г -
А1 епггаг еп е1 ропа! хе епсопггб с о т о 8и (1есерс16п у 1е гесогёб, соп сЬб. Апгех с1е ха11г хе (1еШУ0 аше е11а
соп Наг1, к у е с т а (1е1 5.°, ^ие 1е соп- тсЦ^пасхоп, 4ие ЬаЬ/ап 4иескс1о рага у соп с1е8ргесю 1е с11]о 4ие езгаЬа 1оса
Гб ^ие ]иап ЬаЬк гешёо ип ассЫеШе еза посЬе. Маг§ап1а сопипиаЬа еп&- у ^ие пасЦе еп1:епс1егк ]атах хих агге-
у ^ие 5е епсопггаЬа еп ехох т о т е п - ск(1а рог к (Иксизхбп ^ие ЬаЬш т а п - Ьагох. Апа(116 ^ие заЬк ^ие а1 сЬ'а х1-
108 еп е1 Ьо8р!га1. Маг§апГа рге^ипгб 1ешс1о соп ё1 еза т х з т а т а п а п а , рог ^шепге 1о ЬаЬгха оЫ(1ас1о юАо у 1е ре-
$1 ега §гауе, а 1о ^ие к у е с т а сопгезгб 1о ^ие 1е рхсЦб ^ие зе (аетл, уа ^ие по сИгк Лхси1рах, с о т о 81етрге осигп'а.
4ие по с1ета5Ш(1о, рего цие ега песе- зе епсопггаЬа Ыеп. Апс1гё8, т и у еп&- Маг^апГа 1е сопгезгб 4ие еха ЬаЬ{а
$апо 4ие ракага к посЬе аШ еп оЬвег- (1ас1о, 1е ехрИсб ^ие Ь а Ь к ЬесЬо ип 81(1о к й11:1та уег.

Т г а п 5 1 о г т а е п е в ^ П о 1пс1|гесйо 1а$ ^ г а з е з 51 §и1еп1е5.

1. Е11'оп1;апего т е с1уо:"Мо зе ргеосире и5"1:ес1, зепога; е51:о зе 1о агге§1атоз еп ип зап1:1атёп".


2. Ап1:е е1 геггазо с1е1 пиеуо етр1еас1о, е1 зепогАг§и1папо зепа16:"Нау цие ез1;аг а1;еп1:о а1 ге1о]. Ез-
рего рие по уие1уа а осигпг".
3.5еЬаз1:1ап 1е с о т е п й а1 тёс1|со:"Ме 31§ие с1о11епс]о т и с Н о . С о т о з! 1:иу|ега а1§о а^иГ. Ез ип с1о-
1ог 1'иег1;е".
4. и е § 6 рог с1е1;газ, т е 1;ар6 1оз о]оз у т е с]уо:"Ас1|У1па ци1ёп зоу". . ; ,:
5.1и1з гер1|с6:"Ме пе§иё а уеп1г рогрие по ЬаЬГап 1пу|1;ас1о аТегеза, т\.
6. С о п §гап 5ег1ес1ас] сопгезгб: "Уо рге^его по т е 1 ; е г т е еп 1а У1с1а с1е 1оз с1етаз у цие пасИе зе т е -
"[а еп 1а тГа".
7. Сиапс1о ега П1ПО 51етрге репзаЬа: ".-Тепбгё ^ие 1г а1 со1е§10 с1игап1;е 1;ос1а т\ о зега зо1о
т1еп"1:газ зеа рециепо?".
8 . А1 еп"1;егагзе с1е 1о осигпс1о зе епЫд т и с Ь о у §п1;6:"Е51оу Ьаг1:а, Ьаг1:а с1е цие пасИе т е Ьа§а са-
зо у с1е рие 1:ос1оз зе пап с1е т Г ' .
9. Е1 асизабо 1пз1з1:|6:"1ез гер!"1:о ^ие зоу 1посеп1:е.Уо по Не та1:ас1о а пас11е еп т ! у1с1а".
10. Мас1а т а з епггаг еп 1а ЬаЫ1;ас1бп 1е с1уо: "|АпГта1:е, тисИасЬо! Р|епза цие рос1па ЬаЬег з1с1о реог".
1 1 . 0 е з р и ё з с1е т и с Ь о 1п5151:1г; А1тис]епа гесопос|6: "5Г, уо ез1;иуе ауег ациГ, рего по т е Неуё пас1а
дие по ^иега т Г о " .
12. Еуа зе то1ез1:6 т и с И о у с1уо:"0е]ас1те еп раг. Мипса т а з уо1уегё а соп1;агоз пас1а".
13. МагГа герНсо: "Уо з1етрге Не 1:еп1с1о реггоз еп саза у пипса поз Ьап
саизас]о П1п§йп р г о Ы е т а " .
14, Сиапс1о 1е рге§ип1;ё допде с1е]аЬа е1 рацие1:е, т е соп1:ез1:6:"Роп1о аци\
т 1 з т о ; аЬога уепс1гап а гесо§ег1о. Ап1;еауег зе Неуагоп с]оз т а з " .
15. 5е с1|зси1р6 с1|С1епс]о:"Регс16пате. М о 1о Не ЬесЬо ас1гес1е. М о уо1уега
а зисес]ег".
Т г а п $ ^ о г т а е п е з ^ И о !пс1!гес1о е з ^ а з ^ г а з е з .

1. С о п сага с1е а з о т Ь г о с]уо:"Руа1;е, асаЬа с1е 11е§агу уа яи1еге 1г5е". - '


2. Тга5 езсисЬаг 1а Ы51:опа сотеп1;6:"Тепс1га т и с Ь о с1|пего, рего сагесе с^е ес]исас'юп".
З .]иапа апасИб соп ипа 50пп5а:"Уеп§а, ти]ег; по 1;е роп§а5 азГ; ез 5о1о ипа Ь г о т а " .
4. Еп 1а сагЬа 5о1о ропГа:"5епога Репа1уег; 1атеп1:о 1;епег ^ие сотип1саг1е дие
5и 1Го Ьа 1'а11ес1с]о".
5. Е1 герге5еп1;ап1:е 31пс1|са1 а1!гт6: " С о т р а п е г о з , регтапесес! ип1с]о5 у сопзеди!-^
г е т о з пиезгго ргор6з1"1;о".
6. У ипо соп1;ез(;6: "С1аго, 1;й по Непез р г о Ы е т а з рогцие а 1:1 по
1;е с1е]агап 31П 1;гаЬа]о, рего ^^иё разага соп 1оз ^ и е Неуа-
т о з росо 1:1етро?". ...-.•л, --. ,
7. Е1 таезгго, цие уа ез1;аЬа Наг1:о с1е 1:ап1;а 1гауезига, 1е
с1уо:"М|га, п1по, уие1уе а Ьасег о1:га с1е (аз 1иуа5 у
ге ехри150 с1е1 со1е§1о".
8. Еа уес1па сотеп1;6: "Е1 рог1:его т е Ьа сИсЬо
яие 1а зепога с1е 1а ||тр1е2а 1е ЬаЬГа соп1:ас1о
цие е1 ргез1с1еп1:е с]е 1а сотип!с]ас1 11е§аЬа 1;о-
с1оз 1оз с1Газ ЬоггасНо".
9. Е1 5аг§еп1;о сопгезгб: " М о , т ! согопе!, 1:ос1ауГа по
Ьа 11е§ас]о зи сосЬе; з1 из1;ес1 1о с1езеа, уо1уегё а Натаг'Д
10. Мас1а т а з 11е§аг т е рге§ип1:агоп:"^Т|епе из1:ес] ехрепепс1а|
еп ип рие51;о з1т11аг? ^Еп диё етргеза?".

Т г а п з Т о г т а е п е$111о !п(11гес1:о е$1:е

Рее1го: ^ О и ё сИсея? АпЛгёв: N 0 , ез а1§о р е о г . . . , Ле сопс1епас1о8 а ез-


Ьигз: А пи' п о т е х т р о п а с1ес1Г р о г ^ и ё т е 1га- регаг 1а т и е п е . А 1оз сопс1епас1о8 а т и е п е Ь з
]егоп а е81а ехсиаЛга. М е п е § и ё а { Ь г т а г и п р1- т а Г а п . Ыо8о1го8... е з ш т о з У1У1епс1о...
^ие^;е Ле е ]есис1бп. Е з о ея ю ё о . Уо п о яхгуо РеЛго: О з а Л у х е п о ^ и е Ь а у т и с Ь а з езсиаЛгаз
р а г а т а н а г а кап^ге Гпа. Ь о И а т а п 'ЧпвиЬог^!- с о т о езна а 1о 1аг§о с1е1 йгеше. N 0 уауахз а сгее-

пас1бп ' о п о кё ^ и ё . М е {рхэХ. Уо1уег1а а п е - гоз ^ и е е81;ато5 е п и п а зхШасхоп е8рес1а1. Т о

§агте...
^ и е п о з р а з а п о п е п е п1п§ипа 1трог1апс1а. N0
Ьау паЛа с1е ^ и ё епуапесегзе.
Рее1го: В1еп, са11а1е. N 0 1е сопугепе ЬаЫаг аЬога.
Те х и Ь ш а 1а йеЬге. Ь о <^е. иепек 4 и е Ьасег ек
АпЛгёз: N 0 1епето8 о1га т1816п 4ие Ьасег езГа-
Иаг и п с а т р о <1е т х п а з у т о п г .
Левсапяаг.
РеЛго: Уа е81а Ы е п , ^по? Рагесез и п ра]аго с1е т а 1
Ьигв: У о . . . Ье ^ие^^<^о с1ес1г...
а§иего.
РеЛго: Т е Ь е т о 8 еШепсЬЛо. Са11а.
АпЛгёв: 81 ез 1а уегЛас!, Рес1го. Е з 1а уегЛас!. ^Оиё
АпЛгё$: М1гапс1о1о Ы е п , ез Ь о г п Ы е 1о д и е по8 Ь а
Яшегез 4ие Ьа§а? ^Оие т е роп§а а с а т а г ? Ез
осигпЛо а позоггоз, р о г и п а с о з а о р о г о й а .
1 т р о 8 1 Ы е сеггаг 1о8 о]о8. У о . . . у о геп§о т 1 е -
]аУ1ег: 81. <1о... Т е п е п с и е Ш а ^ и е . . . у о п о Ье еШгаЛо еп
Апе1гё$: Е з ю ез и п а гагопега. N 0 Ь а у заЬЛа. N 0 1ие§о а й п . У а а зег 1а р г 1 т е г а у е г . . . у 1а й Ы т а .
н е п е т о з 5а1уас16п. N0 т е р и е ё о й § ц г а г 1о ^ и е ез и п сотЬа1е. У . . .
]ау1ег: Е з а ез 1а уег{1а<1. 5 о т о 8 и п а езсиаЛга с1е ;е5 Ь о г п Ы е !
соп<1епас1о8 а т и е П е . А1Ьп50 5а5(ге, Е5сиас1га Ьас'ю 1а тиег1е.

ос11еп1а у с и а 1 г о
С о т р 1 е ( : а е1 4 е х * о с о п 1о5 1 : 1 е т р о $ у т о с 1 о 8 у е г Ь а 1 е 5 а ( ] е с и а с 1 о $ .

Е1 сЬ'а 24 с1е х е р И е т Ь г е (гг) а 1а еп- йс1ет:е г 1 е т р о у Еуа зе (118си1рб у 8епа16 я и е еп е1


1геу181:а (1е 1гаЬа]о. (Р1апеаг) е81е епсиеп- а п и п с ю п о зе (езресфсаг) 1а сап11с1ас1 Ае
Сго Лигапле уапов сЬ'ая у (етауаг) ЛеяЛе ехрег1епс1а п е с е з а п а . Ё1 (регтапесег)
1о8 8а1ис1о8 ЬаяГа 1а й э г т а с1е з е ш а г з е . Ы е § 6 р и п - ипоз зе^ипЛоз са11а(1о - а Еуа 1е (рагесег)
ш а 1 т е п 1 е , 1а1 у с о т о 1е (мошуаг) е п (11- 81§;1оз- у з е ^ и Ы а т е т е 1е 1 п 1 о г т б с1е я и е (гепег)
уегзав оса81опе8. я и е ЛесИсагзе еп сиегро у а 1 т а р о г я и е
Ыас1а т а 8 11е§аг 8е (рге$епШг) а 1а ге- е11а (4е$етрепаг) и п саг§о Ае е п о г т е гез-
серс1оп151а у езна 1е 8и§1г16 4 и е (ра$аг) а роп5аЫ11с1ас1 я и е (^е^г^е^^^) §гап ез&егхо.
1а 8а1а с о п и д и а у ^ и е (е$регаг) аШ. А т е з Еуа 1е ехрИсо я и е (езМг) асозштЬгаЛа а
(1е ($аНг) 1е рге^иШо 81 (заЬег) е1 1гаЬа)аг Лига у я и е езо п о 1а (азшШг) Е1
п о т Ь г е (1е 8и етгелазгаЛог; Еуа соШез^о я и е п о 1о зепог апас116 я и е у а 1а (Натаг) 81 (зег)
(гесогЛаг) у апасИб я и е зепп'а т и с Ь о п о 8е1есс1опас1а у зе с1е5р1с11б с о п &1а1(1ас1.
(готаг) по1а еп е1 т о т е п ю Ле (ЬаЫаг) Еуа, с о п 1а уох 1 е т Ы о г о з а , Ал]о я и е п о (^ие^е^)
р о г 1е1ё1опо. (Разаг) сИег т т и - 8ег §го8ега, рего я и е зе (оЫНаг)
108 сиапЛо 1а П а т а г о п ; Еуа (еШгаг) соп Ае Ш! 1 е т а т и у 1 т р о п ; а т : е ; е1 еп1геу151:ас1ог рге-
р а з о й г т е у с11з1ти1апс1о виз пегухоз. Е1 еп1геу18- рхахб сиа1 (зег) езе а з ш И о у Еуа гезроп-
1а<1ог, еп Ш! ю п о т и у зесо, 1е р1с116 ^ и е ({отаг) сИб я и е е1 с1е к з сопсИсюпез е с о п б т 1 с а 8 . М и у еп-
а з ш п ю у 1е р г е ^ и ш б с о т о (Иатагзе) ЕаЛаЛо 1е Ацо я и е а111 к з р г е ^ и ш а з 1а8 (Ьасег)
, с и а п ю з а п о з (гепег) у ЛбпЛе ё1, у я и е 81 п о 1е (гШегезаг) , яие
(УЫГ) А с о п ш г и а с ю п я ш з о заЬег 81 ({га- зе (Ьизсаг) оига соза. Еуа заИб с1ап(1о г т
Ьа]аг) с о т о зесге1аг1а с о п а т е г ю п ё а с ! у 1иег1е р о п а х о , у р е п з о я и е о]а1а п о 1а (Натаг)
Еуа (сопшгаг) я и е Лигапсе сиагго апоз. р о г я и е е11а п о (заЬег) з1 (роЛег)
Е1 еШгеухзгаЛог с о т е Ш о я и е п о ($ег) зи- а§;иат:аг 1ап1а ЛезсопзЫегасюп.

Магга ез1а т 1 з т а Ы з ю п а Ьас1епс1о изо с1е1 ез1;|1о с1|гес1:о сиапао зеа роз|Ые.

Ас1о1^о 11епе и п а ( е а с о 5 ( и т Ь г е : 1е %\У5Хл е з с и с Ь а г


( г а 5 1а р а г е с ! у 1 и е § о соп1:аг 1о я " ^ 01с1о. ^ Р и ё
с г е е $ я и е с о п С а г а е п сас1а с а з о ?

Л . О у е , ^1;е §и51;агГа уеп1г сопт1§о е21:а посЬе а ипа {|е51:а?


В. Риез, уегаз, ез я и е 1:еп§о ипа сепа (атШаг а 1а рие с1еЬо аз1з1:1г
1ог20затеп1;е.
А . рог я и ё по яиес1атоз с1езриёз с^е 1а сепа?
В. \/а1е, с)е асиегс]о. ^•6пс1е у а я и е Ьога?
А . ; ^ и ё ге рагесе а 1аз 11 еп 1а саМегГа 5аЬог? ^
В. А Ь , т и у Ыеп. Виепо, у,.., ^сиа1 ез е1 р1ап? ->,• Ж / \
А . Виепо, еп р п т е г 1и§ап 1г а ипа Иезга еп саза с1е ипоз с о т р а п е г о з с1е 1а о^с1па, у с1езриёз, уа у е г е т о з .
Теп§о еп т ! саза ип Г1о]а ехсе1еп1;е.

Ас1о1(о соШага дие...

***

осЬеп^а у с1псо 85
А. Те Ье сИсЬо т а з с1е т\\з ц и е п о 1:о1его р и е пасИе т е §п1;е, у т е п о з айп Хй.
В. Уо по "[е §г|1:апа з! 1:й по т е сИегаз то1;1Уоз.
А. ^Мо1:1Уоз?Уо по 1е Ье с1ас1о п1п§йп то1:1УО. Е1 р г о Ы е т а ез 5б1о 1иуо, дие егез т и у се1озо у по соп^'аз еп тГ.

В. \/а1е, дие зГ, 1о дие Хи с11§аз.

А(^о\^о соШага дие...

А: М1га, Ьасе уа а1§йп 1;1етро цие циегГа ЬаЫаг соп"1:1§о "1:гапяи11атеп1:е с1е а1§о 1троП;ап1;е.
В; Апс1а, |Яиё сазиа11с1ас1!Уо "1:атЬ|ёп циегГа ЬаЫаг соп"1;|§о. Виепо, а уег; ^с1е я и е зе "[гага?
А ; Риез, ез цие..., 1а уегс1ас1 ез я и е по зё с о т о с1есГг1:е1о.
В ; Ои1егез я и е с1е|етоз с1е зайп ^Уегс1ас1?
А : 5Г, ез езо; Ьаз с1ас1о еп е1 с1ауо. - —
В ; 5Г, уо яиепа ргоропег1е 1о т 1 з т о . ^Мо "Ье рагесе я и е пиез1;га ге1ас1бп зе Ьа уие11:о т о п б г о п а у аЬигп-
с1а? Месе511:атоз ип с а т Ы о .
А ; О у е , у... ^Ьасе т и с Ь о я и е р1епзаз аз|7
В ; Н о т Ь г е , риез с1е ип апо аса Ьа 31с1о сиапбо уо Ье по1;ас1о я и е 1о пиез1:го по 1'ипс10паЬа. 51 по 1:е 1о Ье
с1|сЬо апгез Ьа 51с1о рага по Ьепгге. ^ .- -::
А : |Уауа, я и ё сопз1с1егас1о! Епгопсез..., сиапс1о т е с1есГаз я и е т е яиегГаз, ^ега теп1:1га? -
В ; Меп1:1га, 1о я и е ез теп1:1га, по с1|гГа уо.
А ; Егез ип Ыр6сп1а. Езрего по уо1уег а уег1:е т а з . Назга пипса.
Аёо1{о соШага дие...
Сасегеб, 1 0 й1е тапо А& 2007

ОиепАа Раи1а:

N0 ге тао^таь \о с\ие те раъо ауег. ЪегаЬа уо еп т ! тееа


г\-аЬа]апЛо сото е\етрге сиапс^о у1по 1о\а у т е ^уо о^ие е\ Иа-
1713 арепЛо ЬаЫаг соптщо у о^ие ^=иега а ей с1е5расИо. М е 1еуап1:.е
1птес1|а1;атеп-Се у Ы. ОигапЬе е\ ггауесго раеагоп рог т\
тете т\\ МегеШев, а\ аре те гереХла ипа у огта чет.
аре те ггапорИ'юе у ^ие по еэЪе пегу'юъо. СиалАо Недие И о^ие е1 \е-
•Ре еъгаЬа т и у 5оппеп-&е. М е 5а1и^6 соп сог^1а11с1а^ у т е р1^1б с^ие
т е ъе<аХ.ага. М е ргедип-Ьб (^ие еъХаЬа соШеШо еп 1а е т р г е б а , а 1о
сиа1 1е геъро'(\д!\ т и с И о . А сопг1пиас1бп т е Що аре Иа 1е:с1о Аеъ-
расю е\ аре \е ЬаЫа епие^а^о 1а э е т а п а ап-&епог у о^ие 1е
Иа ди51;ас1о 17а51;ап-&е. Е т р е г о а е х р Н с а г т е с^ие гиуо тисЬов р\а-
пе5 рага т ! у о^ие сге1а о^ые уо ега ип Ьиеп рго^ее\опа\; орег\а еаЬег
5\о еегаге А\5риеего а ашшг 1а гееропеа1711иа^ Ае Аеъагго\\ат е1
ргоуес-Ьо у 51 рой1па геа112аг1о еп ип р1а20 1п-Рег1ог а1 ргеу|5-&о. Уо 1е
соп-&е51;е о^ие е\ соп ароуо еиГ\с\епЬе ее роАпа Ьасег; е1
апаАю аре рог еъа сиеъХ^юп по те ргеосира, аре е\ епсащага
Ле ео\ис\опаг\о. Ме 1пЬгт6 Ае аре а рагЫг Ае 1а б е т а п а рг6х1та

I
5|тиАС10ЫЕ$
С о п 5 * г и у е сЛа1о§о$ а р а г * ! г д е е51:а5 $ 1 С и а с ю п е 5 .

I.

аргоуесИа рага рес1|г1е


я и е по рос1га у зе сЛз-

о с И е п 4 а у 81е1е Я Н
2.
I

РаЫо Пата а 5о1ес1ас1 рага яие]аг5е рог 1а с1е5СОг1:е5Га с1е ]иап а1 по циегег Иасег1е ип Сауоп 5о1е-
с1ас1 1е с1а 1а гагбп у 1е сотеп1:а а1§о рагес1с1о я и е 1е зисесЛо а е11а.
3.

5о1ес1ас1 Пата а ]иап рага с1ес1г1е 1о я и е РаЫо 1е Ьа соп1;ас1о а е11а. ЕПа 1е асопзе]а я и е асаЬе соп
еза ге1ас|6п. ]иап 1е а§гас1есе 1а сопС|с1епс1а у 1е с о т е н к а я и е ЬаЬГа репзабо с1аг1е ип и Ш т а ^ и т .

А ( : 5 и к о е $ и п а е51:и(]1ап1е с1е е $ р а п о 1 я и е 1:ос1ау|а 1:1епе р г о Ы е т а з с о п 1о5 аг1Гси1о5, р о г 1о я и е , а у е с е $ ,


рго1:а§оп12а а 1 § и п о 5 та1еп(:еп(1!с1о5. Ь е е е$1:о5 6\а.\о^оз, е х р П с а 1а г а г б п с1е 1о$ еяи1УОСо$ у согг1§е 1о$
еггогез.
1. -Ре11с1с1ас1ез, Еаига.Те Ье ггаИо 1аз ^огез. Еаз Ье с1е]ас1о еп е1 5а16п.
-МисЬаз §гас1аз. 1псге|Ъ1е. ^ С о т о заЬГаз я и е яиегГа 1а5 Яогез зесаз я и е уепс1еп еп е1 сепгго?
- М о 1о заЬГа, П1 1с]еа. Ас1етаз, по зон Яогез зесаз, зон оггаз.
2. -Ауег VI а С а г т е п еп 1а ПЬгегГа "Тос1оПЬго", рего по ЬаЫё соп е11а, рогяие рагесГа я и е ез1:аЬа
т и у осирас1а. Ез1:аЬа сотргапс1о Ь з ПЬгоз.
-^Оиё НЬгоз?
-Уо я и ё зё.Те асаЬо с1е с1ес1г я и е по ЬаЫё соп е11а. -
3. -Агзико, у "[и рас1ге, ^с16пс1е "1;гаЬа]а?
-М1 рас1ге ез е1 аЬо§ас1о. -
-^Е1 аЬо§ас]о с1е 1а етргеза?
- | М о о о о о ! Е1 аЬо§ас1о с1е 1:ос1о е1 типс1о, рага •|:ос1а 1а §еп1:е.Т1епе ип с^езрасЬо.
4. -\/еп§о с)е 1а сот15агГа. 5е§йп т е Ьап ехр||сас1о, 1о5 1ас!гопе5 еШгагоп рог 1а риегга у аЬг1егоп
соп 1а Пауе.
-^У рог я и ё гепГап е11оз 1а Пауе с1е 1;и саза?
-|Мо! ЕНоз по 1:епГап 1а Науе с1е т 1 саза, ега о1:га Науе; сПсеп я и е 1а Пауе с]е 1а таезгга.
-|Оиё 1Го! 5е сИсе Науе таез"1;га, по Науе с1е 1а таез1:га. Еа роПсГа зе геПеге а я и е еп1;гагоп еп 1;и
саза 31П 1'ог2аг1а; 1о Ыс1егоп рог 1а риег"1:а соп ез1;е 1;|ро с1е Пауе.

I ос11еп!а у о с Н о
Е П § е 1а о р с ! 6 п с о г г е с ^ а е п сас1а с а з о .

1п8 <:гиссюпе8 рага 11огаг Ые§ас1о ей ип / 0 11ап1о, зе 1арага с о п 1031 ипаз I


Ое]апс1о с1е 1ас1о Ь$ I ипо$ I о т о й у о з , а 1 е п § а т о - 0 т а п о з е11 ип10 гозгго, с о п 1а I ипа I о р а 1 т а Ьас1а
П08 л 1а/ ипа 10 т а п е г а соггесга Ае 11огаг, еШепсИеп- с1еп1го. ^оз I ипоз 10 ш п о з Погагап с о п 1а I ипа 10
Ао р о г еяш е1/ип/о 11ап1о ^ие п о т ^ г е я е е п е1/ип I т а п § а Ле! з а с о сопгга 1а I ипа I о сага, у <1е р г е & -
0 е8сапс1а1о, т я и е т5и11е 2^^аI ипа I о 80пп8а с о п 8и гепс1а епе1/ип/0 п п с о п с1е1 сиагЮ. В и г а с 1 6 п т е -
рага1е1а у Югре 8ете ]ап2а. Е1/ ип / о П а п ю т е с И о и (Иа Аее11 ип 10 НапЮ, {гез т х п и Ю з .
огсИпагю соп8181е еп 1а / ипа I о соштассхоп §епега1
Ае е1 / ип / 0 гояйо у е1 / ип / о 80ш(1о е з р а з т о с Ц с о М а г а у Ш о з а з осирас10пе$
а с о т р а п а Л о Ае 1ш / ипаз I о 1 а § п т а 5 у 1о$ I ипоз 10 О и ё т а г а у Ш о з а о с и р а с 1 6 п еШгаг епе11 ип 10
т о с о к , е8108 й111то8 ъ.е11 ип10 Нпа1, риез е11 ип10 са^е у р е Л г е11 ип 10 агйсяг, о1гл уег е11 ип10 2аА-
11ап1о 8е асаЬа епеИ ип 10 т о т е Ш о е п я и е и п о зе саг, ггез о сиаГго уесез е11 ип I 0 лгйслг, е 1г (ог-
зиепа епёг^хсатепие. т а п Л о е11 ип 10 т о ш б п епе1/ип / 0 сеШго Ае1а/

Рага 11огаг, Алx\уг^. 1а I ипа I о 1та §1пас16п Ьас1а из- ипа 1 0 т е з а , т1еп1:газ сгесе 1а I ипа 10 1га е п 1оз I

1ес1 т х з т о , у з1 езно 1е гези11а ппрозтЫе р о г ЬаЬег соп- ипоз 10 т о з г г а Л о г е з у с1еЬа]о с1е 1оз I ипоз 10 Ае-

игахЛо е1 Ь а Ь к о с1е сгеег епеИ ип10 т и п Л о ехсепог, 1ап1:а1ез Ы а п с о з .

ртепзе епе1/ ип/0 раЮ с и Ы е Л о Ае1аз/ ипаз I о Ьог-


т 1 § а з о е п езоз ^оИЬз с1е1 езГгесЬо с1е Ма§а11апез е п ]и1|о Согйгаг, Н/зЬп'оз ёе сюпор'юз у ёе Ьтаз
1о8 яие п о еШга 1а I ипа I о § е т е , пипса. (1ехГо5 ас1ар(ас1о5).

Ь е е е з ^ е ^ а ^ т е п ^ о бе 5/п поНааз с1е СигЬ, бе Е ( 1 и а г ( ] о М е п с 1 о 2 а , я и е с и е п ^ а 1а5 ауеп1:ига5 с1е и п ех^га-


1:егге51:ге е п В а г с е 1 о п а . Е1 * е х * о е з ^ а паггас1о е п ез^Но * е 1 е 8 г а Я с о , с о п а 1 § и п а з е х р г е з ю п е з о Ь г е у е з с1еЛ-
п1с!опе5 е п 1и§аг <]е 1:ёгт1Поз я и е , з е з и р о п е , ( Л е з с о п о с е е1 рго1:а§оп1з(а.

0:01 (Ьога 1оса1) А1:егпга|е еГес- С1бп <1е 1а & и п а аигбсгопа (геа! у <1е т и у сотр1е)а зопопгасхбп, риез
гиаёо 81п с11Йси11:ас1. РгориЫоп рогепс1а1). Соп8и11;ас1о еп Сага1о§о с1еЬе аг11си1аг8е тесЬапГе е1 изо Ае
сопуепс10па1 (атр11ас1а). \'е1ос1(1ас1 Азгга! Теггезгге 1пс11са11Уо Ае Рог- бг§апоз 1пгегпоз. СопсергиаИ2а-
с1е1 агегг12а]е: 6:30 с1е 1а е5са1а соп- т а з А81т11аЫе8 ( С А Т 1 Р А ) еИ]о С1бп езса5131та. Оепот1пас1бп с1е1
уепсюпа] (гезгпп§1с1а). Уе1ос1с1ас1 еп рага СигЬ 1а арапепс1а с1е1 зег Ьи- епге, Ыис Рищ I Ко1§ (ргоЬаЫе ге-
е1 т о т е п г о с1е1 а т а г а ] е : 4 с1е 1а ез- т а п о с1епот1пас1о М а П а ЗапсЬех. серстбп йеЕесГиоза о 1псотр1еГа).
са1а Ва)о-1Л о 9 с1е 1а е5са1а МоИ- 07:15 СигЬ аЬапйопа 1а пауе Рипс1бп Ыо1б§1са с1е1 еШе: рго&зог
па-С1ауо. СиЫса]е: А 2 - 0 . 3 . рог 1а езсогШа 4. Т ^ е т р о з Ае$ре]л- епсаг§а<1о с1е саГейга (с1е(11сас1бп
Ьи§аг Ае а1егг1га]е: 630. (ПР) Ао$ соп и §его5 ухепГоз с1е с о т р о - ехс1и51уа) еп 1а 11п1уег51(1ас1 Аигб-
28476394783639473937492749. пепге зиг; ГетрегаШга, 15 §гас1оз п о т а <1е ВеИаГегга. №уе1 с1е т а п з е -
Оепот1пас16п 1оса1 <1е1 1и§аг сепп'§гас1о5; Ьишес1ас1 ге1а11Уа, 56 с1итЬге, Ьа)о. В1зропе Ае т е с Ь о <1е
Ае а1;егг1га]е: 5агс1апуо1а. рог с1еп1о; езГайо с1е 1а т а г . Папа. ГгапзрогГе с1е §гап зхтрИсЫас! ез-
07:00 С и т р И е п с 1 о бгйепез 07:21 Р п т е г сопсасго соп Ьа- ГгисШга!, рего с1е т и у сотр11сас1о
(тхаз) СигЬ зе ргерага рага Ю т а г Ькапге с1е 1а гопа. О а ю з гес1Ь1с1оз т а п е ] о с1епот1пас1о Рогс1 р1е81:а.

сопгасго соп 1а81Ъгта8 с1е У1(1а (геа- Ае С и г Ь : Г а т а п о с1е1 епге 1Пс11у1- 07:23 СигЬ ез т у х г а ^ о рог е1
1е5 у ро1епс1а1е8) Ае 1а хопа. С о т о с1иа112ас1о, 170 сепгхтеггоз; репте- епге а зиЫг а «и т е с Ь о с1е Ггапзрог-
У1а )ато8 Ьа)о 1Ьгта асогрбгеа {1П- Ио сгапеа!, 57 сепн'теггоз; п и т е г о Ге. Р1с1е т з г г и с с ю п е з . Ье ог<1епо
1еН §епс1а рига-ГасЮг апаИгхсо с1е о]о8, с1о8; 1оп§1шс1 с1е1 гаЬо, 0.00 яие асерге е1 ойгесттхепго. ОЬ]е11-
4800), (Изроп^о яие айорге сиегро сепгттеггоз (сагесе <1е ё1). Е1 епге зе уо Ьтс1атепга1: по И а т а г 1а аГеп-
апа1о§о а1 с1е 1о5 ЬаЫгаШез Ае 1а с о т и п 1 с а тес11ап1е ип 1еп§иа)е Ае С1бп с1е 1а Еаипа аигбсГопа (геа1 у
2опа. ОЬ]ег1уо: по И а т а г 1а агеп- §гап 51трис1с1ас1 езггисгига!, рего ро1епс1а1).

Магга гй 1а Ызгопа ас1оргапс1о ип езгНо сопуепс10па1 {Щах.е Ыеп еп 1оз аПкиЬз, рогяие Ыхап а1§ипоз).

осЬеШа у пиеуе 89
Р о п г а у а (—), с о т ! М а 5 (" " ) у рагёп(:е$15 ( ) с]оп(1е з е а п е с е з а п о .

1. Рейго У1саг1о 1е рге^ишб а С1оо1- а ей са5а. Реп5ё яие по КаЬш гесгЬЫо ргоуепха! с о ш о а1 саГа1ап ее 1е8 арЬ-
с1е А г т е т а 51 ЬаЬ1а У151о 1иг еп ева тх гесаЛо, т е <11]о. 81П е т Ь а г ^ о , е1 сб е1 п о т Ь г е с1е 1ето81п, е8 (1ес1г, е1
рас1ге А т а Л о г т е сопГе5б т и с Ь о в с1е1 с11а1есю ргоуепга! с1е Ь1то§е8,
уеШапа, у е11а 1е соп1е51б яие по, рего
апо5 с1е5риё5 [...]. Я " ^ еГесГо ЬаЬ/а рог е1 рге8г1§ю яие езге Ь а Ь т а1сап-
1е р а г е а о ип 1п1:егё5 ехГгайо.
гес1Ыс1о е1 теп8а]е. Ьа уегс1ас1 ее яие га(1о а1 8ег е11с11ота с1е 1о8 1ато808
,;Ье раво а1§о? рге^иШо.
по 5ире яиё Ьасег, т е ЛЦо. Ьо р п т е ­ 1гоуас1оге5 те111еуа1е8 т и с Ь о 8 роегаз
Ма<1а 1е сошевиб Рес1го У1сапо.
са1а1апе8 езспЫегоп, е1ёсГ1УашепГе,
N0 т а 5 я и е 1о апс1ато5 Ьи5сапс1о го яие реп5ё (ие яие по ега авипго
еп 1ето81п. Рего 8е ггага, 1П515Г1то8,
рага тагаг1о. т ю 51по с1е 1а аиГопс1ас1 с^уИ, рего
<1е ип еггог: е1 саГа1ап е5 е1 ге5и1гас1о
Рие ипа гевриезГа гап европгапеа с1е5риё5 гевоЫ с1ес1г1е а1§о с1е ра5ас1а а
(1е 1а еуо1ис1бп (1е11агт еп е1 Гегг1ю-
яие е11а по рис1о сгеег яие йхега С1ег- Р1ас1с1а Ыпего. 81П е т Ь а г ^ о , сиапс1о
п о с1е1 апГ1§ио Рппс1рас1о с1е Сага1и-
Га. Рего 5е й)б еп яие 1о8 §ете1о5 11е- аггауевб 1а р1а2а 1о ЬаЬ{а оЫ<1ас1о рог
па. N0 ее ипа 1еп§;иа 1трогГа(1а, т
уаЬап с1о5 сисЬ111о5 (1е та1аг1Ге еп- сотр1еГо.
сЬа1есЮ с1е П1П§;ипа оГга 8а1уо с1е11а-
уиеко5 еп ггаро8 <1е сосша. СаЬг1е1 Сагаа Магриег,
Сготса с/е ипа тиег)е апипааба.
11П, с о т о гос1о5 1о8 1с11ота8 г о т а п ! -
«е риес1е ваЬег рог яиё яшегеп со8, яие 80П 8и8 Ьегтапо8. А1 сопгга-
та1аг1о Гап Гетргапо? рге§;итб. п о , е8 е11а 1а яие Ьа АэЛо 1и§аг а
Ё15аЬе рог яиё сопгеягб Ре<1го У1- сЬа1есЮ5, а1 ехгепйегве (пега (1е 8и
сапо. 2 . Вигапге 81§1о5, 8е Ьа 8ирие5Ю гегпгопо оп§1паг1о с о т о сопзесиеп-
еяи1уосас1атепге яие е! сага1ап ега с1а ё е 1а Кесопяш8Га.
С1ог11с1е А г т е п г а т е сопгб яие ипа уаг1ес1а(1 (Ьа1есга1 с1е1 ргоуепга!
ЬаЬ /ап регёЫо 1а5 й111та8 е5регапга5 1еп§иа яие ее ЬаЫа еп 1а у е с т а ге-
Регпапс1о [бгаго Сагге(ег,
сиапс1о е1 раггосо ра5б с1е 1аг§о Егепге §1бп й-апсева с1е Ргоуепха; у гапго а1 Сигзо ёе 1епдиа езрапоЬ.

^) [ Е п я и е с о п з 1 з ( е п е51:а8 ( и п с 1 о п е з 1 п ( о г т а 1 1 с а з ?

1. сгеаг ип агсЫуо
2. Ьизсаг у геетр1а2аг_
3.1Пзег1;аг1:аЫа
4. сопП^игаг
5. §иагс1аг

[ С о т о з е П а т а сас1а и п о с1е е$1:оз с о т р о п е п ^ е з ?

АсаЬаз с1е гес|Ыг ип раяиеге яие соп1:1епе 1;ос1оз езгоз е1етеги;о5. ЕхрПса с^е 1а тапега таз зепсШа роз|Ые
яиё Ьау яие Ьасег рага яие е1 еяи1ро 1п^огтаг1со сот1епсе а <^ипс10паг.

90 поуеп1а
о
о МеА'Лас'юпев Ае ип
24 Ае таг20 Ае 2007
о
о
о

15 Ае т а у о 2007 , , о . е а у 1.гае '^;Д°;^^

•,пгеге5*е1аг,теаезаЬапепе1
а^е 1оэ У1е1*аЬа.
е1 р п т е г .

1^ 7й1е]и1юа1е2007
ч>
О 5о\о На рабаг1о ип тее АееАе т\ рего АееАе <\ие 9оу Не раН;!-
1^ с1ра^о уа еп уапае —ехрепепс!а а1истап*е—, Не у\его Аыегеае

о
.г 9 «(е осгиЬге Ае 2007
О
О
--^^ р^-а.
огтЫе ей А^гесЫбп. -трас^аге^^ага^^е "^"^ '"-Р^-^а

О 31 Ае А\с\етЬге Ае 2007
«>
«> Е1 \траси> ее тттетЛе. ЫаАа ее риеАе Ьасег уа. Рего по те троЛа; ХоАо Хлепе ип ргтсхрю у
к»
ип «па1, у е1 тю ее еэ1;е. А рееаг Ае ХоАо ее^оу 1'еП2 рогс1ие рог йп риг1е...

поу0п!а уипа
^а5 51§и!еп(:е$ р а 1 а Ь г а $ у е х р г е 5 1 о п е 5 р г о с е с ] е п с1е1 а т Ы 1 : о с1е 1а а 5 1 : г о п о т 1 а , р е г о $ е и11П2ап е п 1а 1еп§иа
с о т й п е п 5еп11с1о Л§игас1о. 1пс11са я и ё $!§п!Лса(1о 1 ! е п е п е п е $ о $ с а $ о 5 у с о п з ^ г и у е ( г а $ е 5 с о п еМаз я и е па-
с1а 1 е п § а п я и е у е г с о п е1 т и п с 1 о с1е 1о5 а$1:го$.

• 1ипа11со / 1г с1е ез^геНа


У зег с1е о1:го р1апе1:а / пасег с о п ез^геНа
У се1ез11а1 / с]е50гЫ1:ас1о
/ аз1;гоп6т1со / зег ип зо1
/ зег ипа ез1:ге11а

[ Р и ё Насеп?

1. Л е п е з 1;ос1а 1а гагбп, уо дие Хб \Ьа а зи саза аНога т 1 з т о 4. О у е , уа т е Ь е еп1;егас1о с1е я и е уаз а гепег ип !1уо. Ме
у 1е ех1§Га ип ехр||сас16п с^е 1о осигпс1о. 51 1а ехр||сас|6п а1е§го тис1по, у езрего я и е 1:ос!о уауа Ыеп. М1 еп!погаЬие-
^иега сопу1Псеп1:е, 1о регс1опаЬа рего, з1 по, с1аЬа рог 1:ег- па рага 1:1 у рага 1;и тапс1о.
т1пас!а уиез1;га ге1ас16п.
5. Те азе§иго я и е ез1:а уе2 по !1а 31с1о си!ра тГа; ез я и е Ьа­
2. Уеп§а, апс1а, а с о т р а п а т е ; ез яие, з! уоу зо1а, по зегё са­ ЬГа т и с Ь Г з 1 т о 1га11со рогяие Ьап сотеп2ас1о 1аз оЬгаз у,
раи с1е с1ес!с11гте, у а1 1'|па1, т е с о т р г а г ё а1§о дие по т е рага с о ! т о , Ьа етре2ас!о а !!оуеп Рог з! Гиега росо,
§из1;а. 51 У1епез, "Ье 1ПУ11;о а тегепс1аг; ^уа1е? сиапс!о ез1;аЬа !1е§апс!о, Ьа ЬаЬ!с1о ип асс!с!еп1:е у Ьап
3. Мипса т а з уоу а яиес1аг соп1:1§о, уа 1о заЬез. 5|етрге т е сог1;ас!о е! 1гд1\со.
Ьасез 1о т 1 з т о . О е уегс1ас1, ез я и е по 1о еп11епс1о. 51 уаз а
11е§аг 1:агс1е, ^рог я и ё по т е с|1:аз а о1;га Нога?

^) [ О е я и ё Ь а Ы а п ? Т г а п $ ( о г т а е п е5*!1о ! п ( ] ! г е с 1 о .
I. 2.
А: О и е зеа 1а й Ш т а уег я и е 11е§аз а ез1;аз Ьогаз. А: Рере, Рере, ^яиё 1:а!?, |Сиап1;о -Цетро!
6: Уо!, ез я и е !пе регс!!с1о е1 аигоЬйз у ас1етаз 6; Н о т Ь г е , ^яие га!?
ЬаЬГа тис!101;га1!со еп 1а саггегега у . . . А: В!еп, ^яиё га! уа гос1о?
А: Виепо, уо 5о!о 1:е с11§о езо, у уа заЬез, е! я и е В.- Риез т1га, с о т о 51етрге, Ыеп. У 1й, ^яиё га1?
ау|5а..., 1ие§о по с!|§аз я и е А: ТгаЬа]апс!о т и с Ь о . •
В; Уа1е, яие зГ, яие зГ. 6; А Ь , езо езга Ыеп. Виепо, риез пас1а, а уег з1
поз у е т о з а!§йп с1Га т а з с1езрас!о.
А: 5Г, 31, уеп§а, а уег з! поз 1!ататоз ип с1Га у
г о т а т о з а!§о. Виепо, уеп§а, Ьазга !ие§о.
В: Уеп^а, ад'юз. О а гесиегс!оз.
А: М и у Ыеп, с1е ги рагге. Назга 1ие§о.

3.
А: О у е , ^заЬез 1о я и е у о у а с1ес1г1е а ]иап?
В: А1§ипа §гозегГа.
А: Мо,т1га, 1е у о у а с!ес!г я и е Ьазга а я и Г Ь е т о з !1е§ас!о. -
В; ^АзГ, з1п т а з ?
А: Риез..., ^яиё т а з яи!егез? Ё1 с о п т ! § о по Ьа геп1с1о п1п§ипа сопз1с1егас16п.
6; ^У рог я и ё по !е с!аз огга ороггип!с!ас1?
А: Рего ^ез я и е геп§о уо сага с!е гонга? Уа езгоу Ьагга. Мо, т1га, ипа у по таз,
запгоТотаз. Нау я и е соггаг рог 1о запо.
Риез, Ьа1а, гй т15та.

Щ Н Н Н Е Э п о у е п ( а у с]08
Е п и т е г а с т с о рое<:а5 Ы з р а п о а т е п с а п о з .

I.. ^Кесиегс1а5 а1§ипа сотро51С1бп роё1:1са с1е


2._
а1§ипо с]е 1о5 С1Псо роеса$ яие Наз 5е1есао-
пас1о? ЕзспЬе е1 потЬге с]е1 МЬго о с1е 1а
3. ат:о1о§1а а 1а яие реггепесеп.
4._
5.

Т е т о 5 1 : г а т о $ а с о п ( 1 п и а с 1 6 п и п о бе \ов р о е т а з т а з ( а т о з о з с1е К и Ь ё п О а г Г о .
Ь ё е 1 о у а п а И г а е1 у а 1 о г з 1 т Ь 6 1 ! с о с1е 1а Л § и г а с1е1 с 1 з п е .
Е 1 С1$пе
Рие еп ипа Нога с^мпа рага е1 §ёпепэ Нитапо. |ОЬ, С1зпе! |ОЬ, заспэ ра|аго! 51 ап1:ез 1а Ыапса Не1епа
В Озпе апгез сап"1аЬа 5о1о рага т о п г бе1 Ьиеуо аги! бе 1еба Ьго1б бе §гас1а Непа,
Сиапс1о зе оуб е1 асеп1:о с1е1 Озпе \А/а§пепапо 31епбо бе 1а Неппозига 1а рппсеза 1пппог1н1,
1|е еп тес11о с1е ипа аигога, 1йе рага гешг. Ьщо 1и5 Ыапсаз а1а51а пиеуа РоезГа
ЗоЬге 1аз 1;етрез1ас1ез с1е1 Ьитапо осёапо сопаЬе еп ипа §1опа бе \иг у бе НаппопГа
зе оуе е1 сап1;о с1е1 С|зпе; по зе сеза с1е о\г, 1а Не1епа е1ета у рига яие епсата е11беа1.
с1от1папс1о е1 тагйНо с]е1 \/:е]оТЬог§етпапо
о 1аз 1гоппраз яие сап1ап 1а езраба бе Аг§ап^г КиЬёп Оапо, Рго505 рю[апаз.
Сотрага аИога е1 роета с1е Р.иЬёп Оагю соп езга огга сотроз1С1бп роёГ1са с1е Сегагс1о •|е§о,
роега езрапо! яие сотрагге е1 1с1еа1 роё1:1со с1е В.иЬёп Оагю.
А]ес1ге2
Ноу 1о Ье У1з1;о с1аго У з!п етЬаг§о
Тобоз т ! з роетаз •Ьобахла бе1 рагаса|баз
зон зо1о е р М о з . Пиеуеп 1оз сап1:1соз.
ОеЬщо бе саба сиаг1]11а А1§ипа уег Ьа бе зег
з1етрге Ьау ип росо бе т1з Ьиезоз. 1я т и е П е у 1а у|ба
У аяиГеп т 1 согагбп т е езйп
зе Ьа салабо е1 р1ало. ]и§апбо а1 а|ебгег
Мо зё яи|ёп ЬаЬга з|бо
рего е1 ге1о]
еп уе2 бе рёпбиЬ у1уо Сегагйо [
со1§аЬа ип апс1а алс1аба Роея'о езропо/а (1е уапдиагёа

^ее ез1:оз р о е т а з с1е с1оз а и 1 : о г е з Ы з р а п о а т е п с а п о з т и у с о - Ез ипа са11е 1аг§а у зИепаоза


пос1с1оз, е11§е и п о у геблс^а. и п а с о т р о з 1 с 1 6 п с о п а я и е И о я и е Апбо еп 1:1П1еЫаз у 1гор!е20 у са1§о
( е з и § 1 е г а : ор1п16п р е г з о п а ! , з е п з а с Г б п й г а з 1а 1 е с ^ и г а , рип1:о у т е 1еуап1;о у р13о соп р1ез с1е§05
с1е У 1 з ( а з о Ь г е е1 ^ е т а , е1:с. 1а5 р!ебгаз тибаз у 1аз Ьо]а5 зесаз
у а1§и1еп бе1газ бе т Г 1атЫёп 1аз р1за
1а51газ1йабаз талоз бе1 ]ибГо. М о 1а гигЬа 1а й т а езе ге11е]о. 31 т е бе1;еп§о, зе бе1;1ете;
1аЬгап еп 1а репитЬга 1оз спз(а1ез. • е зиепоз еп е1 зиепо бе о1го езре]о. з1 с о т э , соп^.УиеК/о е1гозЬго:паб|е.
У 1а 1агс1е яие тиеге ез т1ебо у Мо. М| е1 гетегозо а т о г бе 1аз бопсеНаз. Тобо е з й озсиго у 31п за11ба,
([лз 1вгбез а 1аз 1агбез зоп 1§иа1ез.) иЬге бе 1а те1а1ога у бе1 т Л о . у боу уиеНаз у уиеНаз еп езяи1паз
1аз тапоз у е1 езрас1о бе ]ас1п1;о. 1_аЬга ип агбио спзй: е1 \п(\П1[.о. яие бал з1етрп8 а 1а са11е
Оие ра11бесе еп е1 соп1Гп бе1 СЬейо. Мара бе Аяие! яие ез 1:оба5 5из е51ге11аз. бопбе паб|е т е езрега п! т е 31§ие,
Саз1 по ех1з1:еп рага е1 Ь о т Ь г е яи1е1;о. бопбе уо 31§о а ип Ь о т Ь г е яие Хюрега
Оие езй зопапбо ип с1аго 1аЬепп1:о. "5р1по2а". у зе 1еуап1а у б1се а1 уепте: паб|е.

Ос1а\ло Ра2, "1_а са11е".

поуеп1а у 1гез Ц^]^


3 8 е у | у е Ы е п адиГ...
Р д а 1 е е п е з ^ а з о г а с 1 о п е $ е п 1а$ я и е 1о5 у е г Ь о з а 1 т о $ Г ё г 1 с о $ е$1:ап и^Шгас^оз е п м
$еп(1с1о Л § и г а с 1 о .
• иоу1егоп ейгеПаз с]е1 с1е1о. ^^^Ж

• А т а п е с | 6 е т р а р а б о б е 5ис1ог у соп т и с И а ^еЬге. ^Я^^И


• Тгаз е1 1аг§о уие1о, апосИес1то51е]о5 б е пие51;го5 Ьодагез.
• 5и5 о]о5 ге1аппра§иеаЬап б е 1га. •
/' / • Атапес1б е1 бГа 51§и1еп1;е у заПтоз еп б|гесс1бп а Бона. ^
• С и а п б о зе еп1;ег6 бе1 гоЬо,]иап ггопаЬа. ^

Сотр1е1:а 1а5 51§и1еп1:е5 ^газез и1:Н|2апбо а1§ипо$ с1е 1о5 уегЬоз апгепогех еп Ь г т а регхопак
1. Теп си1бабо, рогяие сиапбо зе за1е соп ез1:а §еп1:е пипса зе заЬе б о п б е
2. О е ргопго 1е у1по 1а 1пзр1гас16п у 1е ипа тиШ^иб б е |беаз а^гасНуаз е 1п§еп!озаз.
3. А1 гес1Ыг 1а по1;1С1а, еп зи сага без1;е11оз б е а1е§па у абт1гас1бп.
4. У с о т о г о я и е ^па1 1а сара зирепог б е 1а 1;аг1;а соп агйсаг еп ро1уо.
5 еп саза б е Апбгёз ]и§апбо а 1аз саггаз у 31п §апаз б е богт1г

1Л1М2а 1а с о п 5 1 г и с с 1 6 п р а $ | у а с о п е $ ( а г с о т о е п е1 т о с 1 е 1 о .
Е].: ^а5 оЬгаз Ьап $Ио 1егт'тада$ е51а тапапа -* ^05 оЬгаз е51ап гегттадаз АезАе езга
тапапа.
1.5и р п т е г а Ь|о§гаЯа НаЬГа з|бо риЬНсаба ЬасГа сиааго аг10з.
2. 1а 11ез1:а зогргеза рага е1 ситр1еаг105 бе1 \е^е Ьа 3|бо ргерагаба ез1;а таР^апа.
3. Ьаз са1|1!сас10пез б е 1оз е х а т е п е з ||па1ез зегап ехриез1:аз е1 бГа 15.
4. Ьаз гебасс10пез Ьап 3160 1еГбаз рог 1оз т1етЬгоз бе11;пЬипа1 бигап1:е е1 Ип б е з е т а п а разабо.
5. Е1 сапб1ба1:о а1 риез1:о ЬаЬГа з1бо 5е1есс1опабо ЬасГа ипоз боз о 1гез бГаз.

е С о т р 1 е С а с о п 1а Л э г т а ас1есиас1а с1е 1о5 у е г Ь о з


1 .5из сиабгоз ехриез1;оз бигаШе т е з у теб10.
зег о езгаг.

2. ^ С 6 т о риебе зег я и е зи саза гап ез^гореаба?


3. Ти Ь е г т а п о зизрепзо еп тагета1:!са5. [ ^ М - !Щ А.
4. Ьаз 1исез бе1 агЬо! б е Мау|баб б е 1а р1а2а епсепб|баз ! н в В ш ' Л -'ш
гобоз 1оз бГаз а 1аз 10 б е 1а посЬе. . | р В | К ш -^ и
5. Езга поуе1а ггабис1ба а уаг103 |б1отаз. м

6. А1 сопс1и1г зи сопгегепс1а т и у ар1аиб1бо. :


7. Рог Ип ргезепгабо е1 рго§гата б е асгоз б е езге апо.
8. Еа й Ш т а гергезепгас1бп б е ауег зизрепб|ба рогга1га б е рйЬПсо.
9. 1а бес1з16п бе Ьасег ипа ре1Гси1а зоЬге езге р г о Ы е т а 50С1а1 г о т а б а безбе Ьасе уапоз т е з е з .
10. 1а зоУсЛиб б е рг6гго§а ргезепгаба р о г А п а аргоЬаба езга таР^апа.
I I. М о з Ь е т о з епгегабо б е я и е 5изрепб1ба5 1а5 оЬгаз безбе езга т а Ь а п а рогяие Ьап епсоп-
ггабо гезгоз агяи1гесгбп1Соз.
12. Еоз спзга1е5 б е 1оз сосЬез бе1 Ьагпо безггогабоз рог ипа Ьапба бе §атЬеггоз.
I З . Т о б а 1а гат||1а безггогаба рог 1о осигпбо.
14. Уа епсепб|баз огга уег гобаз 1аз 1исез.
15. Е1 роЬге Апгоп10 по Ьа соп5е§и1бо гезрегабо п1 рог зиз Ьуоз.
С о т д е 1а5 с о п 5 1 г и с с 1 о п е 5 р а $ ! у а 5 с о п 5ег у с о п еПаг Г п с о г г е с ^ а з я и е е п с и е п * г е 5
е п е 5 1 а еп1геу1$1а.
ипо5 репосИзЮз епсиеШгап а 1а заИба с/е 1а Саза бе 1а Си11ига бе 1а с/ибоб о/ сопсе]а1 бе игЬап15то у
аргоуесЬап рага НасеНе ипа 1тргоу'15ас1а еп1геУ151а.
А: Рог (а^ог, зепог Апбгеи, дробна гезропбег а а1§ипаз рге§ип1;аз? М о 1о то1ез1:агетоз т и с Ь о .
В; 5Г, рог зириезго.
А;^А я и ё зе Ьа беб1сабо зи еяи1ро бигап1;е е1 р е п о б о б е уасас1опез? ^На безсапзабо?
В; Виепо, зГ, пп1 еяи1ро Ьа безсапзабо, с1аго ез1;а, рего 31П о1у1баг я и е ап1е 1:обо беЬ
репзаг е п 1оз с1ибабапоз я и е бГа а бГа гесоггеп 1аз саПез б е 1а С1ибаб.ТатЫёп Ь;
яие 1:гаЬа]аг бигап1;е 1оз т е з е з б е са1ог АзГ, рог е]етр1о, 1а геИэгта б е 1аз ю п а з Ыа\
Шез б е 1о5 рагяиез ега геаПгаба ез1;е уегапо соп е1 Ип б е я и е гобоз 1о5 с1ибабапоз I
епсопггагап еп регГес1:о ез1:або а зи уиеНа; г а т Ы ё п Ьа ез1:або асаЬабо еп е1 р1а20
ргеу!з1:о, Ипа1ез б е а§оз1;о, е1 арагсат1еп1:о б е 1а 2опа сеп1;го; Ьиепо, 1а геИогта е п
1аз сагге1:ега5 б е ассезо а 1а С1ибаб езга у|5га рог^обоз 1оз аиготоу||1з1:аз я и е Ьап
ге§гезабо уа б е зиз 1и§агез б е гесгео,... у гобоз ез^оз ггаЬа]оз егап ЬесЬоз т1еп-
1газ 1а тауогГа б е 1оз с1ибабапо5 б|з-ГгигаЬа б е зиз уасас10пез.
А:,;РобгГа бес1гпоз сиа1 ез е1 тог1уо рог е1 я и е зе Ьа асегсабо а 1а Саза б е 1а Си1гига? ^А1§йп а й о
о11с1а1?
В.- Мо, Ь е уеп|бо рог 1а ехроз1с16п б е т 1 Ьуа; Ьа ез^або ехриез^а §гап раг^е б е зи оЬга у по Ь е геп1-
бо -Цетро б е уег1а.

Т г а п 5 Л ) г т а е$1:а$ о г а с 1 о п е 5 е п р а 5 ! у а с о п $ег о с о п езгаг. Е х р П с а р о г я и ё Н а з е5со§1с1о


ипа и о ( г а орс16п.
1. Оигапге уапаз бёсабаз т и Ш г и б б е езрапо1ез Ьап езсисЬабо езге рго§гата б е габ10. ' '
2. и п §гиро геггопзга ЬаЬГа зесиезггабо ип ау|6п.
3. А езгаз акигаз уа Ьап зо1ис10пабо с о т р 1 е г а т е п г е е1 р г о Ы е т а .
4. Ьа бес!з|6п б е по асергаг т а з т ! е т Ь г о з е п е1 с1иЬ зе г о т о Ьасе уапоз т е з е з . /
5. Е1 Ауипгат1епго гобауГа по Ьа сопсеб|бо е1 регт1зо б е оЬгаз.

С о т р 1 е ( а е1 * е х 1 о с о п 1а ( о г т а лбесилба. бе зег о езгаг.

Е1 рге51с1еп1:е А 1 у а г е 2 а п и п с Г а я и е 1а п и е у а сагге1:ега с1е а с с е з о


а 1а с\и6а6 1 : е г т т а с 1 а а р п т е г о з с1е а п о
^аз оЬгаз С1папаас1а$ рог /оз етргезаз рпуас]а5 цие Непеп а зи саг§о 1а соп51гиса6п
бе 1а пиеуа ую.
Е1 ргез!бепге б е пиезгга Сотип1баб азе§иг6 е1 разабо ]иеуез, ггаз ипа У131га а 1аз оЬгаз, я и е 1а
пиеуа саггегега гегт1паба соп гоба зе§ипбаб апгез б е я и е сот1епсе е1 пиеуо ргосезо
е1есгога1. Еп 1а айиаНбаб уа е]есигаба а1гебебог б е 1а сиагга рагге б е 1а уГа, я и е а рег1С1бп
бе 1оз Р'игигоз изиапоз Иогтаба рог боз саггПез рог зепг1бо б е 1а т а г с Ь а я и е зерага-
боз рог ипа теб1апа б е ипоз IО т е г г о з аргох1табатепге.
1а пиеуа са12аба зе е]есигапбо геп1епбо е п сиеп1а 1оз ргоуейоз гез|бепс1а1ез е 1пбиз-
гпа1ез я и е 1а С о т и п | б а б г1епе ргеу1згоз рага гоба 1а гопа.
Т г а п з ^ о г т а 1а5 5 ! § и ! е п ( е 5 о г а с 1 о п е 5 р а $ | у а $ е п а с 1 1 у а 5 .
1.1а5 с1ес151опе5 с1е1 ап1;|§ио рге51беп1е 1иегоп с1игатеп1;е сгШсабаз рог ип а т р Н о з е й о г с1е 1а е т ­
ргеза.

2. Езге а1са1с1е ез т и у е5г1тас1о рог гобоз 1оз с1ибабапоз.

3. Еа ре1Гси1а с1е 1а я и е ез^аЬап ИаЫапбо 1оз ргоИезогез ега т и у Ы е п сопос1с1а рог зиз езгисИап^ез.

4. Е1 а г а М п Ьа з1с1о сопз1с]егас1о ипо с1е 1о5 т а з ргес1ас1о5 сопс1|теп1о5 рага 1а5 сот1с]аз рог 1;ос1а
пиезгга см\\гаа6п. _ .

5. Еоз П1ПОЗ у 1аз П1паз егап ебисабоз с1е Иогта сЛРегепге рог 1оз ргоИезогез с1е 1оз апг1§иоз з1згетаз
ес1исаг1уоз.

6. Е1 ес1№с1о ез б е т о М о рог е1 Ауипгат1епго а г1па1ез бе1 31§1о разабо ггаз уапоз 31§1о5 б е аЬапбопо.

7. Сиагго ]6уепез зоп бегеп1бо5 рог 1а роПсГа рог 1оз 1ПС1бепгез осигг|боз еп ипа б|зсогеса б е Аго-
сЬа 1а разаба табги§аба.

8. Е1 п и т е г о б е сопггагоз еуепгиа1ез зега а т р П а б о рог пиезгга е т р г е з а .

Т г а п $ ( о г т а 1а$ $1§и1еп(е5 о г а с ю п е з ра51Уа5 з е ^ й п е1 т о с 1 е 1 о .


Е|.: Е/ ед/У/с/о ^ие сопзгшИо еп ггез те$е$.
5е сопзииуб е/ е&фао еп иез тевев I Сопвггиуегоп е/ е&фао еп 1гев тевев.

1. Еаз 1пз1гисс10пез 1'иегоп бабаз бе Иогта росо с1ага.

2. Еоз сопсигзоз б е т и з Ьап 31бо ргоЬ|Ыбоз еп 1оз сепггоз ебисаг1Уоз.

3. Езге апо 1а й-ига Ьа з1бо уепб|ба йсИтепге еп е1 ехггап]его.

4. Миезгго т1п1згго Иие гес|Ыбо т и у Ы е п еп уиезгго раГз. ""

5. Н о у 1о5 реп6б1соз зоп 1еГбоз соп т и с Ь о 1пгегёз.

6. Е1 Шпегапо бе 1а ехсигз|6п Ьа з1бо рго§гатабо у ргезириезгабо.

7. Ти рго1езог Ьа 5160 §а1агбопабо еп е1 а Д о б е ареггига бе1 сигзо асабёт1со.

8. Ауег М ти1габо рог по Неуаг е1 С1пгиг6п б е зе§ипбаб.

поуеп4а у 8 е ! 8
Т г а п 5 ( о г т а 1а5 $ ! § и ! е п 1 е $ о г а с 1 о п е $ е п с о п 5 ( г и с с 1 о п е 5 с о п 5е.

1. У | т о 5 рие 1и15 по 1о 1:епГа 1;егт1пас1о.


2. Еп зи саза 1:ос1оз 1ееп 1аз геу1з1;аз с1е1 согагоп. _
3. Еп пиезгга пиеуо етр1ео §апаппо5 т а з , рего "[атЫёп 1;епетоз т и с Ь о т а з 1:гаЬа]о.
4. А1 гегт1паг 1а с1азе Ь а Ы а т о з б е 1о 1трог1:ап1:е дие ез робег у1а]аг рага ргасИсаг 1аз 1еп§иаз.,
5. Еа §еп1:е сотеп"1:а рие уа а зиЬ|г е1 ргес10 б е 1а §азо1!па.
6. У е п б е т о з р1зо а т и е Ы а б о еп гопа а]агб1паба.
7. Еп е1 погге б е Езрапа 1а §еп1;е с о т е р1а1:оз т а з 1"иег1;ез. _

Ь е е 1о$ 51 §и1еп1е$ ( е х 1 о $ у Я^а(:е е п 1а5 с11(егеп1е$ т а п е г а з с1е е х р г е з а г 1а 1 т р е г $ о п а М с ] а ( ] .

ЕЬ АВАМ1СО. А1КЕ ГМЕША/Е5


О к е п яие е1 р п т е г аЬапко {ие 1а Е 1 а Ь а п к о езрапо! сопзга Ле уап- Г а т Ы ё п Ьау ^езГоз соп шеп8а ]е8 И-
т а п о с1е Еуа. Т а т Ы ё п 8е сиеша 1а 1еуеп- 11а8, с1аУ1|о у ра18 о ра18а]е, ипа Г е к о гесгоз:
<1а <1е 1а Ье11а Кат-З!, Ы]а с1е ип раре! с1есогас1о с о п И- - Ароуаг 1о8 1аЬ108 еп 1о8 раёгопез о
тапс1агт сЫпо цае, еп ип Ьа1- |уег808 тог1уо8 яие 8е §иаг(1а8: " К о т е йо".
1е с1е та8сага8, «е яшсб 1а саге- |С1егга е п ипаз §иаг(1а5. - АЬапкаг8е Аеврасю: " М е егез ш-
1а рага а§каг1а у с1аг8е а1ге, у <1е I Е п Апс1а1ис1а зе ЛКегеШе'.
аЫ плаб е1 апИи§1о. Ьо с1егго ; <1е8агго11б и п реси1кг у - Разаг е! с1ес1о рог 1а8 уагШав: "Те-
е8 яие Го(1а8 1а8 си11ига8 тИе- 1сг1р11со 1еп§иа]е с1е1 пешоз яие ЬаЫаг".
паг1а8 Ьап (:ешс1о оЬ]е1о8 8ете- аЬап1со, с1опс1е сиаГго - АЬап1саг8е соп 1а шапо 12яи1егс1а:
)ап1е8. Рего 1ие ипа уег шав Е«рапа 1а яие ог1епГас1опе5 с о п с т с о р о 5 1 С 1 0 п е 5 сгеа- "N0 сояиегеез соп еза".
(ИяшЬиуб а1 шип<1о е1 аЬап1со р1е§аЫе Ь а п и п гога! с1е 20 81§по8 соггезроп- - Сеггаг1о Ьгизсатепге: "Те оЛю".
&е$Ае Огкше, У1а Релиза!. сЬепгез а 1а5 1егга8 с1е1 аЬ^аЬего. Рего Е1 Ро/5.

ЕА РАЕЕЕЕКА. ЕА 8АКТЁЫ ОЕ008МАМС05

Еп Уа1епс1а, Са1а1ипа у 1а« 1«к« Ва- Ез, 31П <1ис1а, е1 р к ю езрапо! рог апю- Ьазга !а ГесЬа Й1е геаЬгаёа рог }о8ё Сги-
кагез 1а заггёп зе П а т а §епёпсатеп1е поша81а у «е епсиепгга сйуи!§а(1о рог §иё8 еп СогпеИа, ВагсеЬпа, еп 1984, у
рае11а, рего е1 шзггишепго рага сос1паг Юс1о е! типс!о. Еаз раеПегаз арепаз сЬ- !а с!е §и8Гагоп 15.000 регзопаз. 5и8 т е -
кз раеНаз ез оГга соза. \]п гес1р1епге йегеп еШге 81, §иагс1ат1о 81ешрге 1а5 сЬёав егап: 10 теггоз с1е (Ьате1:го у 45
р1апо, апсЬо у росо ргойтс1о яие з1гуе т 1 5 т а 8 ргорогс1опе8, у уап ёезёе ип сепп'шеггоз с!е ргойшёЫас!. Езге ЬесЬо
рага ргерагаг к рае11а, р к ю яие ргосе- Лашегго с!е 20 сепп'теггоз Ьазга ип езга ге§15Гга<1о еп е! ЫЬго Ситпе5$.
с1е к Ьиейа уа1епс1апа у зе сошропе тегго. Рего Г а т Ь к п еызгеп раеНегаз §1-
аггог соп ип зойко, агайап у сЬуег- §апге8 яие 81гуеп рага асюз т Ы й т с ! ! -
508 1п§гес1кп1е5 с1е т а г о <1е топгайа. пагюз. Еа раеПа т а з §гапс1е (1е! шипс1о
Е1 Ра/5.

Сотр1ега е1 сиабго соп е)етр1о5 бе 1оз Гехгоз апгег1огез у ехрИса е1 г1ро бе а§еп1е.

е|етр1о адепТе |
ра51уа соп зег
ра5!уа соп е5^а^

соп5!гисс!6п соп зе
3." регзопа р1ига1

поуеШа у 51 еIе
С о т р 1 е ( а е1 $1§и1еп(е а п и п с ! о р и Ы к 1 ^ а п о я и е 1га1:а з о Ь г е п о у е ( 1 а с ] е $ ( ё с п 1 с а $ .

]>игап1ю 681% а п о и п а ^ г а п поVес^ас^ е п е 1 т е г с а й о а.е 1а 1 » 1 е Г о ш а


Ш О - Ц И : 1а 11еёа11а й е и п п и е V о орега(1ог ц и е о ,айпез
р г о п Ъ о р а г а 8аЪег1о, с о п е 1 Ийет а с Ь и а 1 . Ь а ш с о г р о г а с х о п а 1 т е г с а < 1 о ез-
Ье пиеVО орегабог 1а в а Ъ и г а с я о п р^еV^8^Ъ1е йе 1ав гейез а Гша1е8
с1е а п о а с а и з а 6е1 сгесшиеп1ю йе! пшпего бе сиепЪез д и е 1а 1;е1е-
! Г о ш а т б V ^ 1 с г е с 1 е п с 1 о е п Е з р а п а а и п п 1 а п о асе1ега(1о.

ТЕЬЕГОЫХА М 6 V I ^
Р П Ё Н А УО Е N ^ Е V О

С о т р 1 е 1 а е$1:а5 ( г а $ е $ и(:1М2апс1о 1а с о п 5 { г и с с ! 6 п с о п 5е е п и п 1 1 е т р о а(1есиас1о


у ( Л 51 е1 а ^ е п ^ е е 5 с о п с г е * о о п о .

1. Еп Рага§иау (ЬаЫаг) §иагапГу са51;е11апо.


2. А1 геог§ап12аг 1а ЫЫ1о1:еса сеп1:га1 (ЬаНаг) т и с И о в НЬгоз рие по
е й а Ь а п са1:а1о§ас1о2.
3. Тгаз 1о5 с1|51:игЫо5, (ргоЬ/Ыг) 1а5 тап1[е51;ас!опе5.
4. О е з б е е! а1:1СО б е ариеНа саза (ёмзаг) 1а5 топ1:апа5 т а з а11:аз б е
1а 20па.
5. (Ое1ес1аг) ип пиеуо У1гиз рие ез1;а аРеДапбо а §гап раг1;е б е 1а
роЫас16п 1п1'ап1;11.

^) 1пс1!са е п сас1а с а $ о я и ё у а 1 о г 11епе 1а с о п $ 1 г и с с | 6 п с о п 5е.

• огбеп 5иау12аба 1. 1а уегбаб ез рие зе а§габесе зи ргезепс1а еп езгаз геип10пез гап сотр1е]аз.
• сгГг1са зиау|2аба 2. М о зе Ьасе езо, рог 1ауоп
• тобезг1а 3. Н о т Ь г е , ]иап, уо сгео р и е езо по зе Ьасе соп ип с о т р а п е г о .
4. Еи1з, Ьуо, по зе Ьозгега сиапбо ге езгап ехрНсапбо а1§о.
5 .51 зе ргезга роса агепс16п, по зе епг1епбеп Ы е п 1аз созаз.

[ Р и 1 ё п о я и | ё п е 5 р и е ( 1 е п $ е г 1о$ 5 и ] е ( о $ с1е 1о$ у е г Ь о з я ^ е е$1ап е п с и г $ | у а ? А п а П г а


е1 ^ ! р о с1е а § е п ( е .

1. М е Ьап уие/Ю о//отог б е 1а оИс1па б е етр1ео; геп§о рие ргезепгагте а11Г т а п а п а а 1аз 10.
2. Еп ариеНа г1епба а1епсИап т и у Ь|еп а 1а §епге.
3. Неуап 11атап(1о а 1а риегга гоба 1а т а п а п а , рего по Ье аЫегго а паб|е. V:,
4. М о 1о/тап зе/есс/опобо рага 1а 11па1 у езга т и у безтогаНгабо.
5. Сопуосогбп пиеуаз р1а2аз е1 рг6х1то т е з , Ьау рие езгаг агепго.

К г К ! поуеШа у осЬо
Ь е е 1о5 $1§и1еп1:е$ 1ех^о$ у с11 я и ё г е с и г 5 о 5е Н а и1|И2ас1о е п сас1а с а $ о р а г а е х р г е з а г 1а 1трег50па11с1ас1.
С1а$№са1о5 е п е1 сиас1го 5 е § й п с о г г е з р о п с Л а .

Те 1о с1|'до
'еп зепо, еп ез+аз 311-иас1'опез Хап уюкп+аз/
ипо по заЬе сото асХиаг- з1 тагсЬагзе А^иI, 31 9и1егез сопзеди1г а1до, 1"е 1о
согп'епбо о адиап1-аг е1 сКараггбп. +1епез диг Ьизсаг Хи 5о11+о, 1исНаг у
1исЬаг Иаз+а 1одгаг1о, по Хе геда1ап
тба. Тобо е\о 1о заЬе, по ез
пас1а пиеуо.

Уп
сотип1сас1о о^|'с|'а1
с1е1 Ауип1-ат1еп1-о Иа
с1е5теп+1с1о цие 1аз оЬгаз бе
асопс1|'с10пат|'еп1'о с1е 1а 20па Ез+ап сотеп+апбо
сеп+го Иауап 31с1о 1"егт|'пас1аз, резе цие 1а5 с\а5е5 зе
а 1оз гитогез ^ие зе Иап ез+або зизрепбегап 1а й11-1та
езсисИапбо рог 1аз саНез с1е пиез+гс зетапа, рего по
С1ис1ас1. Е1 еяигро с1е доЬгегпо езрес1^1сап 1а саиза.
р1с1е с11зси1раз рог 1а с1етога
еп 1а сопс1иЗ|'6п бе с1|сИаз
+агеаз.

1огта1 Тогша! / т 1 о г т а 1 1п1огта1

поуеШа у пиеуе
^ $ и Ь г а у а е п 1а$ 5!§и1еп1е5 ( г а з е з 1о$ е 1 е т е п ( о $ у 1а5 е51гис1:ига$ я и е р е г т 1 1 е п и п а ! п 1 е г р г е ( а с 1 6 п
§ е п ё г к а о я и е г е Л е { а п 1а 1 т р е г 5 0 п а И с 1 а с 1 .
Е).: Сиапдо ипо хе /о ргоропе, соп5/§ие тисЬаз созаз.
Сиапбо ипо зе /о ргоропе. соп5'1§ие тисЬаз созаз.
I. С а б а уег рие уез ез^оз рго§гатаз бе 1:е1еу!з|6п, 1:1епбез а берпт1г1:е.
2 .51 ри1егез сопзе§и1га1§о,1:1епез рие езраЬПагге,
3. А т е п и б о 1:е епсиеп1:газ еп 1и§агез рие п о ри1егез У1311:ап 11ас1епбо созаз рие по 1:е арегесеп.

]ау1ег, с о г г е 5 р о п 5 а 1 с1е1 рег\66\со О е МеШе, Н а $!с1о епу1ас1о а 1а М Ь г е г Г а С г и 2 а с 1 о 5 р а г а г е с а Ь а г с]а1о5


5 о Ь г е 1о 5исес]1с1о а11Г. Е 5 ( а 5 5 0 п $и5 п о 1 а 5 , о Ь ( е п 1 ( ] а 5 с Л е з р и ё з б е Н а Ы а г с о п е1 а§гес]1с1о, с о п и п 1:е$(1§о
р г е 5 е п с 1 а 1 , с о п 1а герге5еп1:ап1:е с1е 1а5 е5Сг11:ога$ у с о п 1а р о П с Г а .

Р0ЫС1А
- Нап 81йо 1беп1:1йсаба8 рог е1 ебйог, ВепЛо Но- ЕВ1Т0Н АОНЕВ1В0 I
бпйиег, у рог е! ИЬгего, с о т о А11С1а В е п й е г у - N0 1е епЪгебаЪап е! еарйШо V, езепсха! р а г а еп-
М.- ^08ё Таггеда. ъепбег 1а поVе1а Виепов теЬбйюов.
- Зоп а ш о г а з бе поуе1а8 роИехасаз ЪазЪапЪе Га- - РегЪепесе а и п а з е п е бе поуе1а8 рие 1е8 езга
тозаа. риЪИеапбо у рие зе \?епбеп т и у Ыеп. 8е Ьа-
- 31§иеп е п рагабего бевсопосхбо. Ы а п Ыориеабо е п 1а й Ш т а , а р е з а г бе рие 1а8
П а т а Ь а у 1е8 т а п б а Ъ а соггеоз е1еегг6п1со8 1о-
боз 1о8 бхаз, уаг1аз уесез, р а г а ап1таг1а8.

ТЕ8Т1О0 РНЕЗЕМС1АЬ
^ - Ую с о т о боз зоуепез т и у бе18абаз з е асегса-
Ъап рог беЪгав бе 1оз боз Ь о т Ъ г е з . М.^ АNТОNIА АВАВ, 1а гергезепгапге I
- 8опге1ап сопс а г а бе та1Vаба8 у бе Г о г т а Ыз- - Езег1Ъеп поVе1аз ^иVе^1^1е8. Зи й Ш ш а поуе1а,
ЪёПса 1ап2агоп е1 сиЪо соп р1пшга уегбе. Виепов теЬбйюов, е з и п а ЪгисШепга ЫзЪопа
рие ве безаггоИа е п с ш б а б е в бе Еврапа е Шз-
^ - Ье 8Г1ШГ0П |ТОМА С А Р 1 Т и Ь 0 V! Е з ехггапо, рапоатёг1са.
рего 1пз1зге е п рие 1о оуб е1агатеп1,е.
- N0 Ьа ллаейо а уег1аз безбе е1 ^иеVе8.
- 8иГг1егоп и п а епа ]епае10п т е п г а 1 т о Ц у а б а
рог 1аз еопвШпгев гее1атас1опез бе1 ебИог.

Соп езГОБ с^асоз, гес!ас1;а 1а по1;1С1а у 5и й1и1аг. Оезриёз, сотрага1а соп 1а яие арагесе еп 1аз с1ауе8.
^ ) Р д а ^ е е п е1 51§и!еп1:е г е с о г ^ е с1е 1а 5 е с с ! 6 п с1е с1ерог^е5 с1е1 р е Н о с П с о Е/ Ра/х я и е с1е5агго11а
1а т ! $ п п а п о 1 к 1 а е$(и(Лас1а е п е1 е]егс1с1о 2 5 6е\о с1е1 А 1 и т п о .

ЙЦТОНОУШЗИЮ АЬатога
ОЕРОПТЕ8
т1еп1а Ноу еп Аг^епШа сопдшНаг е1 МипсИа! с1е 125сс Ш ВИбВУ АизшИа (1егго1а
49

а 8ига/пса еп ип раггШо аразюпаШе Ш И Ц Р 8егро ОагсШ, а сиагго ^о1рез с1е Соозеп еп Зеге!

Е1 АНёНсо аггаза еп СНашагКп


и айс16п гшйпсИзй зе атойпб сопЬв е1 ргезйегйе, еп1гепас1ог у )идайоге8 сЗезри^ йе ипа ЬосЬотоза (1еггсЛа
зи созгитЬгс. Е1 §о1 йе Мопеп-
гсз V^по с1е ипа 1епаг Зи^айа
Кай1. я и е зе туспго б о з гс^агез
еп е ! т е б ю с а т р о , е п с о т г о а!-
50 йе е 8 р а с 1 0 у 1о аргоУссЬб
Йга1 НМНО: ВьшП: М к Л е 1 . С а т р о , р а г а т е г е г и п ехсе1ете р а з е а
Ма С№аг, Ркй)^ Саг1о5; Вн1оп-
I 4) (КагетЬеи, т . 61), Нв1виега (Ейю, т.
! 69). Ш (Са»1!з5. т 50); Паи! у МопеШез.
йо. Еп 1а Га11еп1г6
уо еп 1о з и у о :
а.
КоЬегго Саг1о5, ц и е Гие йегпЬа-
Мопепгез е з г и -
а саЬесег у
тагсб-
: А1М0С0 б* На1№<Ь Мо(1па: в а ^ . Оата-
; (га,Омто1.Д^!аа{Уа1егй1,т.е31,Ва(а-
5Ыап, АЫ зе йе5р1Й1б е! Майпй,
я и е Уо1У1б а з и ги1па ЬаЫгиа!. Е1
НКап1еп:
120 У1ГЧ1Й йе
I !а, 88)01, Сар:]ЁУ1{а. ао№ Мач (Со-
\. т 7В); НазкеШатк (Раивдук. т . 89) Лгкчко й о з &&:\
510пез йе 1а йеГепза а й е -
; бЫвк )-й. М. 8. Рапа д ш каса Поьело
I СиЮ» у Нопвпй5 саьесва. 1ап1айа у е1 с о т р а с Ю с е т г о йе!
М . М. 13 АдиНш ф»1а е1 ЬгОоп а СиИ у с а т р о . йе ипа йеп51Йай т а г е а п -
ге р а г а Яеа1 Майпй, е1 т е п о з
1-г
! ро у Ьа1е р(К еШге 1а5 р1етпа5 а Вютп.
[ М 30. А9и!(ега оиЛа е1 Ь а ^ а авЛ)п-
йепзо йе 1о5 еяшроз. Соп з и з
I 00 у с«)а а Каз5^Ьшпк. фзе (1е5У1а ^аоа е п о г т е з Ьояиегез е т г е Ипеаз.
с о п и п а Й15гапс1а 51Йега1 еШге !а
; ^о^* Мал рага ёЯе * 5 р а « оипво
1-З.М 38.&^Ёгсспиа(1сустага50(1е йеГепза у 1а йе1атега. соп ипа
НаззвНмшк йеяй 1ивга Ое й еадкм м- йезсопПапга У15|Ь!е е п зи е т г е -
^Ыег(1в Ое! Згег згап(]е.
Аг!ё11со
теЙ10а
пайог. е! Майпй (1е53рагес|6 йе1
А гЪПго: 1(фе7 №е1а. А п н х ^ а Вага)а.
^^мй Мап. у ВоЬет СатЮз. у ехриМ а
т а р а . Е1
заг с о п Пгтега еп е1
сотепгб асо-
сат­
ро. с о п я и 1 5 1 а п й о 1а ре1о1а 31п
Ё^зт. рог ипа «КгаОа а С^кIеV^а.
иию СП й 8т1й )*и. 62.000 регеопаз. П1пейп ргоЫета. Еп а18ипо8 са-
505 1о соп51ёи1б р о г р и г о т ё ю -
йо. еп 01ГО5 р о г е г г о г е з йе 1о5
се1Июсатр1з1а5 йе1 Майпй, агиг-
Й1Й05 р о г 1а рщапга йе з и з пуз-
5 А М Г А О О 5ЕОЬКО),Л. Мя^ПЙ
Е1 АЫепсо ризо а! Мас!пс11гет1:
1ез. Ои11 ге§а16 и п Ьа16п а .ЛвиЛе-
га у На55е1Ьа1Пк 1(^6 з и р п т е г
а и п тоП'п (1е сопхкиепсшз ш-
50!. Кейопйо регй|6 !з ре1о1а у
са!си1аЫе&. ГгеШе л ипа геа!и1ай
Наз5е1Ьа1пк арагес1б йе пиеуо
зи еяи1ро
1то1егаЫе рага с1 т а ( ^ п с 1 | 5 т о :
Ь а еп(га(1о еп Ьаггепи.
р а г а йеЗаНе ип гета1е Ггапсо а
} о 5 ё М а п . Рие е! зе^ипйо
еп ип сзтайо с1е ех1гста 11еЬ1]1-
с1ас1. са(!а \сг т а з с е г с а (1е 1оз
1а сопГ1гтас1бп йе Наз5е1Ьа1пк
у

риезюз ^^езсепзо, соп гекроп-


5аЬ11к1ас1е5 тй!11р1е5. \! 1о еп-
Рог зириезю. 1П1егУ1по е1 1ег-
с о т о рго1аеоп15га йе 1а посЬе.
еп
сего- Ое р п п с 1 р 1 0 а Пп. ОеГеп-
1еп{11б 1а § е т е . цие з е !еуап1о еп
Й16 с о п е! сиегро е! Ьа16п еп 1а
а г т а з у саг^о !о 11П(Зо а т с
сзяиша. езрего 1а 1псогрогас1бп
еяи1ро
с1оз емс!епс!а5: е! деза51ге (1с зи
у 1а а р а Ь и Н а Ш е \чс1огм
(5е! А(1с11С0, я и е зе р е г т и ю с!
йе !>о!ап у уо1у16 р а г а с г и г а г ип
г и г й а г о ргес1050.

ёипдо 11етро.
1и]о р е г б о п а г 1а 8о1еа(1а еп е1 з с -
Й1Гегепс1а
Ьо8 ео1е5 1га51айагоп а1 т а г -

С1гси!а ипа 1еопа рог аК] д и е с а й о г 1а е т г е 1оз й о з


еяшроз. Е1 Аг!е11со;иЕаЬа йе т е -
ехрЙса 1а еПсааа а (гауех с!е 1;1
1асг!са. с1е 1о я и е аКога зе Йспо-
т1па ецигро сопо- Уато*;, е1 А11с-
Ые, соп ип Зирайог
т о п а . Ыеп риезЕо. шГгапяиеа-
гап йес151\
с о т о На55е1Ьа1пк. 5о1аг1. ц и е
1ко, я и е а у е г ^ишо а гЫоз зиз

тN0еЙ1а йе 5ассЬ1, 1а
Перо йе рипгЛЫз а1 о ^ и ф о . соп
Зи^айогез а 40 п1С1го5 (1е МоЬпа е1 йезйёп аргоУссЬб
еп ипа е$1гесЫ5!та Ггап]а цие ге-
5и11б 1П8ирегаЫе рага е1 Ма(1пс1,
\йх%о ЛопАк \о%
Й1Пс1Ь Теп1а З1гш
ргтга с о п ^гап сагееопа,
1е гезиЬб
р а г а ЬасеНо а 1а езра1йа йс Ке­
еяифо
Еяи1ро (1е5сопсепа(1о, саоисо.
5Ш г е з р и е з и а ргоЫетаз Ьаз1со5
Ьауа.

&о1аг1
йопйо у Не!§иега. НаЬШйозо у
||51о. Гие и п а ре5ай|!1а
еп е! ГйтЬо!. 1\зг 1о У1510- ТохЬаск р а г а е1 Майпй. яие г е г ш ш о Ье­
сопк1с1ега ц и е з и е ^ ш р о т е г е с е Молвтвв, (^о1а<1о с1е госШаа, еп ип т о т е п ( о де1 раг(1с1о. сЬо ипа репа.
е! гга1ат|ето !а5 сиабпИах {1е
е51ге11а5 я и е зе геипеп рага Зи^аг В122агп
С а 5 1 1е сопУ1по !а ехри1з16п

Аг1ё11С0
$ т МоПпа п о ИаЬпа зисесИЛо
йе еп е! сот1епго йе! зе-
!оз рагП(1о5 (1е САЧСЕР. Сопрге- рипйо П е т р е . Е1 ЬаЗб е!
§ а а 1оз ^иё1^с^оге5 еп е! 11о[е1,
(11се 1а а!теаа6п у 1о5 Меча а!
р151бп у регйопб 1а У1Йа а зи п-
\-а1. N0 Ь120 з а л о г е , а резаг йе
ез1е ЬотЬге 1е сиема
с а т р о - Соп и п а 1асга апа(1111а: а
ип типс1о
е п с о т г а г и п а а1шеас1бп-
I М1С1. Ё^Е2, МаёНа
А р г ш к г а У15Ш. 1а р г о е -
Ыапсоз яие а 1а5 У1П:и-
с1с5 го|1Ь1апсах, У са51
с е т г о з соп5{ап1е5. N0
3!01гаЬаЗо
1е а МоЬпа.
ге<1е<)оге5 (Ле! агеа. К.а-
П!еп рис1о тап(!аг а зи
Й18Гги1аг й е и п а о р о П и п 1 Й а й Ь^з-
гопса. Рага !о5 со1сЬопего5 т з з

па. е1 §1.1аг(1ате[а с1е1


га (1е1 А11е[кю е п е! Вег- пас1|е хе геГепга а Мо1}- еп з и т а . еп 1а гопа рог еяи^ро а ргезюпаг еп асегптоз Гие ипа йесерс16п. р о г -
Ма1 ргерагас1о, 51п с1!5епо П1 паЬеи 5ега соШаёа а
теЙ1г
Ь| цие 5е асозШтЬга а е1 с а т р о йе! пуи!, ри-
У1еЗо
яие р о с а з уесез Ьап У151о а з и

ауег
п ё о г . (1е51ги1(Зо. е1 Мадпс! рас)е- раг11г (^е На5зе1Ьа1пк; у еяи1ро уепсес1ог. Рего а 1о5 ропегоз. V (1о ас1е1атаг 5и с1еГеп5а пуа1 еп ипа 51гиас1бп гап
эиз 80!е5, о с1е Я а П 1 е п у Ьазга е! те<1|0 с и т р о , 1атеп1аЫе. Еоз Зи^айогез п о ! о
е!б ип са1уапо Ггете а! .АИспсо. е! рагг^йо (1е ]а- рог езо па(11е гераго
епгепЙ1егоп аз!.
теЗог. р1атеат1еп1о.огс1оепс1еа131за
я и е и е п с т е п о з р е г о !о аргоуе- зи рог ипа у е г асепа(1о т а з ЬаЬпа 5ис«сЬ(1о ауег еп с1. Рего Мо1ша ридо ехр!огаг 1аз сиаН- Ьез заЬб ипа уе-
сЬа Нау раг(1(Зо5, у езге 51П е! еп !а р о п е п а йе! ез о1га езреае у по (1а11е5 с1е На55е1Ьашк. п а а т а Ы е , у йе а1§ипа Гогта ге-
АопАг зиЬб т а к Ьит111ап1е р а г а 1а Ь1П-
Гие и п о ё е еПоз,

Ез яие ЬиЬоЗи
т а к 1о5 спЕгепа<Зоге5 я и е !о5 Ги1-
зе Ш!(1епГаЬи1о5а у
гоЗ
рге51бп йе !о5 ^Ыап-сЬо, рага
АМёисо. О те^ог <11- зе 1е рие(1с тесЬг с о т о
ЬаЫаг соп а ип сапсегЬего сиа1-
рибо йезпидаг а Тоя-
Наск. рис1о сопсе<1ег5е сЬайа й е ! Майпй, цие по а ^ и а п -

\1с1о-^а- ргор1еааа. ЯП ё1 а ти-


Ьо115(а5. С1ег1о соз у с!е 12 ццЬс1а^ усП!- ди^ега. Ез (11Гегетс. ге- зи р п т е г й\& Ас е1опа 1б г а т а сопйезсепйепсиг Рог-
г п о з а цие 1е с1аЬап а
с)1сЬа
й о г е 5 1 т р о л а п и 5 1 т о 5 е п !а сЬоз теггоз (1е ё^згап- р г е з е т а 1а т о й е п и - е п езга саза... Яие е1 зееипйо гхетро з61о зиую
па с1е1 А11сисо — На55е1Ьа1пк у
$о1ап а 1а с а Ь с г а — . р е г о т а к ТатЬ1еп
сас1а ило де зиз гоЬо5 а а роПепа. {1н(1 5и сиа11<4а(1 т а з
за!- РЪгяие ез аН1 с1оп(Зе Зие-
Рог МоНпа, аап1еп с о т о т а г е п а й е 1ГГ!гас1бп рага
е1 т а й п й 1 5 т о , а т о ( ! П а й о у Наг-
с1е Ьа16п.
а^гапЗа,
ройегоза по ез(а еп к>з
Ьа1опе5 яие с1е {1епе. 31-
Ьоу пе у 8а11а, у п о 11е-
аГ1С1бп
1псараг
гга5сеп(1ета) Гие е1 ^ЬгесЮ с1с Ка- с1гап п о т Ь г е з ргор^оз ^а. йопйе НС Ю йе г о й о , Ьа аЬпо 1а
пе 1а а т е п а г а йе с1е8р1-
уейа с о т г а е1 рге51Йетс. е1 е т г е -
П1еп а ТозЬаск.
1гаг зо1исгопе5 рага з и р е г а г 1а
агЫ-
(ТозЬаск. Кес1от1о.
<1е! дгиро регёеёог
Е! Мас1п<1 арепаз 1е по еп с1 геггиопо яие
а з и т е у де! яие ЬЬсга.
йо е п с 1 т а - Рог МоНпа.
пайог у ! о 5 Зи^айогез- Ео Ь1го
еяи1ро.
г е т а Е о (411го5 е т г е 1о5 51, е! т ! 5 т о киагйате-
ар1а5[ап1е рге51бп де! А[1ёпсо. Оии у з и з рсгй^а.'? ( к
1ге5 ра]о5 СП п о у е п 1 а 13 а! яие п а й а т а з Пе-
соп езггиепйо. 31п г е р а г а г сп § а з -
р а 5 0 , а зи
ц и е 5б1о Лаяиеб еп 1оз рг1тего5 Ьа16п, с1 Маёпй е п те­ Юя Еа ^ е т е Й1З0 Ьа51а. То(,1о5
т 1 п и 1 0 5 ) . 1 а т р о с о !е и п 1егсю де1 с а т р о ез ^ г е1 11а!1апо яи150 зе-
с11е2 т1пишк, Р.п е з е рег1011о с1с л е г а ! . . . ) СП аячеИая1п- рЫгаг еп е ! ЬапяшЛо.
п о : е п и п ппсоп йе1 ВегпаЬеи.
оЬЬёб а ипа аспуйай зиуо.
<^11с1а5. Каи! рагес^б ^ [ З р и е ь Ю а Мфгегааопез яие йепа- !о5 ЫпсЬак йе1 А11ёг|со се1еЬга-
еха^егада соп Ггкиеп- Рог МоНпа у зи V айп по Ьа ийо сараг
т а с Ь а с а г и! .ЛПёнсо. с о т о е з 1еп ап1е5 а 1оз ёеГесЮз Ьап ипа ц г а п укгопа
гез ПсЕаёаз а ! агеа о с о т р т о т 1 5 0 соп 1о5 а1- бе ехрИсаг рог яие.

С 1 в п 1 о ипа Ц 8 Ц
1. ИегиЖса циё е\етегмо$ сотропеп 1а по1:1С1а йерогша (5оЬгети1агдки1аг, 8иЬ1:1Ш1аг, епггаба о епсаЬегат1еп1:о,
сиегро йе 1а по1:1С1а). К.еЛех10па зоЬге 1а рге5еп1ас1бп У15иа1 (1:1ро у гатапо йе 1е1;га) у 1о5 е1етет:оз ^гаЛсоз (Го-
Юз, езяиетаз, егс.) яие розее.
2. $епа1а ^иё сагасгег131;1саз Ип§й151:1саз ргор1аз йе1 репой1зто йерогйуо йезгасап еп 1о5 1:11;и1агез у е1 сиегро йе 1а
по1:1С1а йе1 репойко Е/Ро/5.
3. Сотрага е1 рипш йе У131;а йе 1оз гейасюгез йе езга поГ1С1а у йе 1а йе1 реп6й1со 1а «агоп гесо§1Йа еп е1 е)егс1-
сю 25 йе1 ЫЬго йе1 А1итпо. ^Ройпаз йейис1Г з! зоп'ТогоГоз" йе1 Неа! Майпй о йе1 А1:1ё1:1со йе Майпй?

^) К е 1 а с 1 о п а 1а5 р а 1 а Ь г а 5 с1е 1а$ с1о$ с о 1 и т п а 5 .

/ са^ё соПаёо • 1из1:гап Ьо1еап баг §газа, Ьегипаг; спНаг; етЬо1ап риНг
/ сагпё с1е с о п й и а г • с Н о т р а , с Ь о т Ь а , Ьиго, ри16уег
/ сопс1ис1Г • Гаго1ез, 1'апа1ез, Ь с о з
/ Ыба • ||сепс!а, разе, Ьгеуе1:е(а), НЬгеШ, ге§1з1:го
/ (агоз / 1исез • |-|аЫсИие1аз, е]е1;ез, 1'гуо1 уегйе, уа1п1саз, рого1:оз (уегйез)
/ Ье1абег1а • "Итбп, §иГа, б|гесс16п, т а п и Ь п о , гиеба, тап!уе1а
/ ]ис1Газ уегбез • ез1:атр'||1а, "ИтЬге
/ ||тр1аг 1оз гарагоз соп с г е т а • тапе]ап § и 1 а г
/ зе11о • пеуегГа, зогЬе1 ;ег1а
/ зиё1;ег / ]егзеу •
/ "[араз • Ьогапаз, Ьосаз, Ьори11:аз, за1аб11:оз, ЬосабШоз, Ьосас1|1:оз, р1сас1ега, еп1:гетезез, разаЬо
/ уо1ап1:е • р|сабаз, разара1оз, р|риео, р1сас1а, р1саб||1о, епза1аба5
/ уоппЛаг • уо1уег (а1 е з г б т а д о ) , беропеп беуо1уег, агго]аг
/ гито • роНега, па§иа, зауа
• соп сгеппа, соп 1есИе, р1п1:або, ппаггопс11;о

Ь е е е1 $ 1 § и 1 е п ( е 1 е х 1 о .

В е п с г о с1е й о з й / а з , е1 з1§1о Ь а Ь г а с ш п - а и п а у е г 1 п т е Й 1 а 1 о , г е р г е з е п Г а й о е п ГезГ!- '

р Ц й о и п а п о т а з з т я и е 1а п о г 1 с 1 а Г е п ^ а 1 т - т о ш о з 1 а п § 1 Ы е 5 , з х п о я и е з е а п г 1 с 1 р а п а1

р о г 1 а п с 1 а р а г а 1 о з я и е а Ь о г а т е г о с 1 е а п . с а п ю у 1 о г т а й е о Г г о з я и е у е п й г а п й е з р и ё з ,

А я ш р и е с 1 е х ^ п о г а г з е е! а п о е п я и е з е у х у е , у с г е а п й о п и е у о з г е з Г х т о ш о з 1 а п § 1 Ы е з е п р 1 е -

т 1 е п 4 е п я и х е п е з с И с е п я и е е1 Ь о т Ь г е п о п а с о п с 1 е п с 1 а й е 1о Ь е с Ь о Ь а з Г а Ь о у . М а г с о з

р и е с 1 е е з с а р а г а з и ё р о с а . Ь а Е й а й Ае П е с к а , у К о з а г ю 1 § п о г а п 1а Ы з г о п а . Е 1 А й е 1 а п 1 а й о

Г а п г о с о т о 1а ЕАлА М е й 1 а , з е п о з о & е с е г о - з е з к й а е п з и р п т е г с а р к Ы о , у у о Ь и Ь ^ е г а

с1ау1а е п е1 й х а я и е г г а п з с и г г е . А й п е з Г а п р о й г й о р е г т а п е с е г а з и 1 а й о з1 т ! о й с ю Ь и - |

а Ы е г Г а з 1а8 т а п з х о п е з и т Ь г о з а з с1е1 К о - Ы е г а 81ЙО с и а 1 я ш е г о Г г о я и е е! й е с о т р о п е г

т а п г х с х з ш о , с о п з и з а т о г е з с И й с х к з . Р е г о т й з 1 с а - о Н с ю й е с а Ь о й е г а г а .

пас1а й е е з Г о з е Ь а й е з Г х п а й о а т 1 , р о г я и е 1а Р а 1 г а з а Ь е г а Ь о г а з! п о з е г ё е п 8 0 г й е с 1 й о у

й ш с а г а г а Ь и т а п а я и е е з Г а 1 т р е й 1 й а й е р п у а й о й е у о х р о г 1о8 т а г г Ш а х о з й е 1 С о г ш -

й е з Ь ^ а г з е й е 1аз Г е с Ь а з ез 1а г а г а й е я ш е п е з гге я и е е п а1§;йп 1 и § а г т е а § ; и а г й а . Н о у Гег-

Ь а с е п а г г е , у п о з о 1 о 1 1 е п е п я и е а й е 1 а п 1 а г з е т т а г о п 1а5 у а с а с х о п е з й е 51811о.

А1е)о СагрепС1ег, Ьо! ра$05 рег1Ис1о$.

1та§1паге ип 1и§аг у ипаз С1гсипзгапс1аз еп е1 яие НотЬге ассиа! (гй т1зто) риейа езсараг а
зи ёроса, еп е1 яие е1 51§1о ситр1а ип апо таз о 1пс1и50 зе сатЫе йе 31§1о 31п ^ие 1а по11с1а
Геп§а 1троггапс1а. Оезсп'ЬеЬ.

Н1М с1еп1о Й08


Е п СиепЮз ве Еуа Ыпа зе г е и п е п п а г г а с ю п е з я и е п о з Ь а Ы а п б е 1а а г а г о з а у 1 б а б е и п а $ег1е б е р е г з о п а -
]е$ Са$с1пап1е$, С о б а з е И а з е п т а г с а б а з е п и п п п и п б о е х и Ь е г а п ^ е у уо1ир1:ио50. Ь е е е$1:е Г г а § т е п 1 о .

Ве115а Сгери8си1апо ЬаЬха п а а й о еп ипа ЕатШа гап т х - ВеНза Сгеризси1агю 5а1у61а У1Йа у айешаз йезсиЬпб рог
«ега, яие п1 81яшега розеха потЬгез рага 11атаг а « ш Ь1]о8. сазиаИйай 1а езспгига. А! 11е§аг а ипа а1йеа еп 1аз ргох1т1-
У т о а1 т и п йо у сгеао еп 1а ге§1бп т а з 1пЬб5р1га, йопйе а1- йайез йе 1а созГа, е1 у1епго со1ос6 а з ш р1ез ипа Ьо]а йе ре-
§1то« апо51а5 ииу1а5 «е соплаепеп еп ауа1апсЬа« йе а§иа яие п6Й1со. Е11а г о т о аяие1 раре1 атагШо у яиеЬгай1го у езш-
86 11еуап Сойо, у еп о1го« по сае П1 ипа §о1а йе1 с1е1о, е1 «о1 уо 1аг§о гаГо оЬ«егуапйо1о з т аЙ1утаг зи изо, Ьазга яие 1а
5е а§гапйа Ьа51а осираг е1 Ьопгоше е т е г о у е1 шипйо «е сигюз1йай рийо т а з яие зи г1т1йе2. 5е асегсб а ип ЬотЬге
соп\1е1П:е еп ип йе«1ег(:о. На51а яие сишрИо йосе апо8 по яие 1ауаЬа 1т саЬа11о еп е1 т ^ з т о сЬагсо ШгЫо йопйе е11а
шуо огга осирас16п ш у1ггий яие 8оЬгеу1У1г а1 Ь а т Ь г е у 1а засхаЬа зи зей.
{аГ1§а йе 81§1о«. Оигапге ипа 1пгегт1паЫе хеяш'а 1е госо еп- -^Оиё ез езго? —рге^ипгб.
геггаг а сиагго Ьегтапо« шепогез у сиапйо сотргепйхб яие - Ь а р а § т а йерогг1уа йе! репбЙ1со -герИсб е1 ЬошЬге
11е§аЬа «и Гигпо, йес1с{16 есЬаг а апйаг рог 1а8 Цапигав еп й!- з т йаг шиезггаз йе а з о т Ь г о апге зи 1§погапс1а.
гесс16п а1 т а г , а уег 81 еп е1 уга^е 1о§гаЬа Ьиг1аг а 1а шиегГе. Ьа гезриезГа йе]б агбпка а 1а тисЬасЬа, рего по яшзо
Ьа г1егга езГаЬа его«1опайа, рагГ1Йа еп р г о й т й а з §пега8, рагесег йезсагайа у зе Ьтхгб а т я ш п г е1 з1§п1йсайо йе 1а5
зетЬгайа йе р1ейга8, ГозИез йе агЬо1е8 у йе агЬизГов е з р т и - Й1Ьи)айа8 зоЬге е1 раре1.
раг1га5 йе т о з с а
йо8, е8яие1его8 йе ап1та1е8 Ыапяиеайо8 рог е! са1ог. Ое уег —5оп ра1аЬгаз, п т а . А111 й к е яие Ри1§епсю ВагЬа по-
еп сиапйо ГгорегаЬа соп ГатШаз яие, с о т о еИл, гЬап Ьас1а Яиеб а1 Ке§го Т к п а о еп е1 Гегсег гоит1
е! 8иг 81§шепйо е1 е8ре)18то йе1 л§ал. М^апоз ЬаЬхап ш!- Езе Й1а ВеЬза Сгери5си1агю зе епгегб яие 1аз ра1аЬгаз
с1айо 1а шагсЬа 11еуапйо «из реггепепс1а8 а1 Ь о т Ь г о о еп са- апйап зиеказ з1п йиепо у сиа1яшега соп ип росо йе т а п а
ггегШаз, рего арепаз ройгап шоуег риейе аройегагзекз рага сошегс1аг соп еИаз. Соп51Йегб зи
8и8 ргор108 Ьие808 у а р о с о 51гиас1бп у сопс1иу6 яие арагге йе рго5г1ги1г«е о етр1еаг-
апйаг йеЬхап аЬапйопаг 8и8 зе с о т о 51гу1епга еп 1а5 сос^паз йе 1о5 псоз, егап росаз к з
со8а8. 8е аггазГгаЬап репоза- осирас1опе5 яие роЙ1а йезетрепаг. Уепйег ра1аЬга5 1е
тепге, соп 1а р1е1 сопуегг!- рагес1б ипа а1гегпаг1уа йесепге. А раП1г йе езе т о -
йа еп сиего йе 1а§агго у 1о5 т е п г о е]егс1б еза ргоГезгбп у пипса 1е 1пгеге5б
оЗоз яи^тайо5 рог 1а ге- огга. А1 рг1пс1р1о о&есха зи т е г с а п с к зхп
усгЬегасхоп йе 1а 1и2. Ве- зозресЬаг яие 1аз ра1аЬгаз ройхап Гаш-
Нза 1о« 8а1ийаЬа соп ип Ыёп езсгхЫгзе Гиега йе 1о8 рег1бЙ1соз.
^езГо а1 разаг, рего по зе Сиапйо 1о зиро са1си16 1аз 1пйп1газ рго-
йегеш'а, рогяие по роЙ1а уесс10пез йе зи пе§0С10, соп зиз аЬоггоз
^азгаг зиз 1иеггаз еп е)ег- 1е ра§6 уе1пге резоз а ип сига рага яие 1е
скюз йе сотраз1бп. Ми- епзепага а 1еег у езсг1Ыг у соп 1о5 Ггез
сЬоз сауегоп рог е1 саш!- яие 1е зоЬгагоп зе с о т р г о ип й1сс1опа-
по, рего е11а ега Гап г1о. Ьо геу1з6 йезйе 1а А ЬазГа 1а 2 у 1ие-
гогийа яие соп51§и16 аггауезаг е11пйегпо у агпЬо рог йп а §0 1о 1ап2б а1 т а г , рогяие по ега зи 1пгепс1бп езгаГаг а 1о8
1о8 р п т е г о з тапапг1а1ез, йпоз Ы1о8 йе а§;иа, саз! шухзхЫез, сЬепгез соп ра1аЬга8 епуазайаз.
4ие аНшепгаЬап ипа уе§егас1бп гаяиМса, у яие т а з айе-
1апге зе сопует'ап еп пасЬиеЬз у езгегоз.
каЬе! А!1епс1е, "Ооз ра1аЬга5", СиепЬз бе Еуа 1ипа.

1. ОезспЬе сото 1пЛиуе е1 епгогпо зос1а1 еп 1а Гогтас|6п с1е1 сагасгег йе 1а ргога§оп1зга.


2. ^Риё ор1паз йе 1а сопсерс1бп яие г1еп5 ВеИза йе 1а5 ра1аЬга5 у йе 1оз Й1сс10пап05?

^ А п а И г а 1а $!§и1епг:е с1г:а б е 1 с и е п ^ о б е }ог^е ^и\з Вог^ез " Ь а саза бе А$г:еп6п".


"Сото е / ШбзоГо, р1еп$о цие паба ез сотипюаЫе рог е / о г / е бе 1а езспЮга."
ЕзспЬе а сопГ1пиас1бп ип гехго йе ипаз 10 Ипеаз еп е1 яие ехроп§аз ги ор1П1бп зоЬге 1о ехргезайо рог Вог§ез
а ргор6з1го йе1 агге йе 1а езспгига у зи сарас|йай йе сотип1саг.

с1епго ггез 101


1 0 ^ ^ ^ ' ^ * ^ ^ ^ ^® еп11епс1е 1а деп(е
С о г г 1 § е 1а$ $1§и1еп(е$ ^ г а з е з .
1. Кесо§Г еп Соггеоз ипа са]а соп1:еп1епс]о ]и§ие1;е5. -

2. Е1 рго^езог поз т а п б б 1еег ип УЬго ехрНсапбо е1 изо б е 1аз Ъ г т а з уегЬа1ез.

3. М е Ье епсоп'Ьгабо ип Ьо1Г§га^о езсг|Ь|епбо т и у Ыеп.

4. 5е Ьизса аз1з1:еп1:а заЫепбо §и1заг •

5 .Теп§о ип регго 51епбо со]о.

6. 1е §из1:ап 1оз раз1;е1ез 51епбо б е с|-|Осо1а1:е.

7. Моз з и Ы т о з а ип 1;геп б1п§1ёпбозе а Мабпб. г--/:-

8. Ри1тоз б е ехсигз1бп а ип 1и§аг з1епбо т и у ЬопЛо.

9. 1е б|о зи ЬосабШо а ип п1По бе1 со1е§10 роп1ёпбозе т и у соп1;еп1:о.

10. М о з агге§1атоз, заНепбо а баг ипа уиеНа рог 1а С1ибаб.

I 1. 5е 1"иегоп б е уасас10пез, уо1у1епбо а 1оз 1:гез бГаз рогрие 1:обо 1ез \Ьа т а 1 .

12. Басагоп 1аз еп1:габа5, еп1:гапбо еп зе§и1ба а1 С1пе.

13. •е1;иу|егоп ип сат!6п еп 1а ^оп1;ега 1;гапзрог1:апбо тегсапсГа гоЬаба.

14. М о з ]ип1;ато5 еп 1а т 1 з т а с1азе 1;гез регзопаз Натапбопоз 1§иа1.

15. М е саГ рог 1а е5са1ега, г о т р | ё п б о т е 1а р1егпа.

С о т о у а $ а Ь е $ , а 1 § и п о 5 у е г Ь о з ( 1 е п е п и п р а г 1 ! с ! р 1 о ! г г е § и 1 а г я и е п о Г и п с 1 0 п а с о т о *а1 раг11с'|р1о.
С о п а у и б а с1е1 с 1 1 с с ! о п а п о , с о т р 1 е 1 а 1а $!§и1еп1е М$1:а с о п е1 раг1:!с1р1о я и е с о г г е з р о п б а .

аЬзогЬег аЬзогЫбо аЬ50г1:о


агепбег а1;епб|бо
соп1езаг сопГезо
соп1'ипб1г
сопуепсег сопуепс1бо
согготрег соггир1:о
безрег1;аг бе5р1ег1:о
б|Гипб!г б|Гипб|бо
е1е§1г е1ес1:о
ехргезаг
ГгеГг
!трг1т1г 1трпт1бо
1ПУег1;1Г 1ПУег1;1бо
тап|Ге51:аг
ргезит1г
ргепбег
ргоуеег ргоу1з1;о
гес1и1г гес1и|бо
зоНаг зие11;о
зи]е1;аг
зизрепбег зизрепб|бо
С о т р 1 е ( а с о п 1а 1^огта у е г Ь а ! с о г г е $ р о п € ] | е п ( е .

I. ^Сгеез я и е уа1е 1а репа е11:1етро (1тегг1г) ?


2. 5е циебб (аЬвогЬег) ап1;е 1а ЬеНега б е арие1 ра15а]е.
3. 1е дийа е й а г (а1епс1ег) а 1а5 ехр11сас10пе5 бе1 §иГа сиапбо уа а у:$1"1;аг а1§йп еб|^с10 Ы й б п с о .
4. ОезсиЬпегоп рие ЬаЬГа ип раг б е роИсГав (согготрег) рие ЬаЬГап гес1Ыбо б1пего б е 1о5 пагсо1;га1'|сап1;е5.
5. Е1 ргесю Гие (^7аг) еп 3 0 0 . 5 5 0 € .
6. ^Езйэ уа (ёезреПаг) ? уег с о т о зе Ьа (ёезреПаг) Ьоу т 1 п1по?
7. Еаз регзопаз епсаг§абаз бе ез1;е ог§ап1зто зоп (е1е§/г) б|гес1атеп1е рог е1 т1П151:го.
8. М о риебе ЬаЬег П1п§ип р г о Ы е т а рогрие е1 уеЬ|си1о ез1;а (ргоуеег^ б е 1обо 1о песезапо рага сиа1ри1ег
етег§епс1а.
9. А 1о5 ргезоз ре11§го50з 1оз 1;1епеп (гесЫг) еп ип раЬеПбп б е т а х 1 т а зе§ипбаб.
10. Еа 1пГогтас:бп ега (соп[ипсИг) , азГ рие рге11пегоп езрегаг ипоз бГаз рага ез^аг т а з зе§игоз.

Е И § е 1о5 раг(1с1р1о5 а б е с и а б о з у $ е п а 1 а 51 1 1 е п е п и п 51§п1Лсабо асИуо о ра$1УО.


Т е з о Ь г а г а п с1о5.

саИайо сапзайо еп1:епс)|с1о ргесау|с1о езГогхайо Лп§|бо тойегайо


1. Тобоз зиз бо1огез зоп еп геаУбаб по 1;1епе паба.
2. М о зеаз 1;ап т и с Ь а з уесез ез т е ] о г безаЬо§агзе соп а1§и1еп.
3. 5е сагас1;еп2а рог зег ипа т и ] е г у бе §гап ап1то.
4 . 5 е Ьасе е1 рего по Пене п\.
5. М о сгео рие 1е за1§а та1, рогрие ез т и у 1о 1;1епе -[обо са1си1або.

Сопзггиуе Ггазез соп 1о5 раг1:1С1р105 яие по Ьауаз игШгабо.


УАЮаЕЗ ОЕ 1Л5 СОЫЗТШССЮМЕЗ СОМ РАКТ1С1Р10
Т1етро (Опа ует.) Тегт'таёа 1а геиЫбп, со§'ю /оз то/еШз у зе /йе.
Саиза Рие51о е1 ^от^^ие^е, по Ьау реИ§го бе Ьетогга^'ю.
Сопб1с1бп ОезЮраёо е/ езсапёаЬ, по 1епёпа ёе^епза а1§ипа.
Сопсе516п (Аип) ЗогргепМа 1п Гга§ап1:1, зе пе§аЬа а гесопосегЬ.

Т г а п з ^ о г т а 1а5 51§и1еп1:е$ о г а с 1 о п е 5 и1:1М2апс1о е1 р а г ( ! с 1 р 1 0 .


1. Сиапбо 1:егт1пагоп 1оз ар1аизоз, 1е еп1:ге§агоп ип г а т о бе ^огез.

2. С о т о ЬаЬГа зирегабо 1а рг1тега ргиеЬа соп ёхЛо, сгеГа рие 1Ьа а аргоЬаг 1а ороз1с1бп.

3. Сиапбо 11е§б е1 т о т е п г о , 1;обоз асиб1егоп а 1а С11;а.

4. 51 зе сопосе 1а по1:1с1а, ЬаЬга рие баг ехр1|сас10пез.

5. У п а уег рие ЬиЬо 1:егт1пабо 1а ре1Гси1а поз риз1тоз а сепаг

6. Аиприе "Ьобоз 1а риегГап т и с Ь о , е11а зе з е п Ш без§гас1аба.

7. 511:егт1пагаз е11:гаЬа]о, робгГаз 1;отаг1;е ипоз бГаз б е уасас1опез.

8. Еп е1 т о т е п 1 : о еп рие Ьауа с о т е п г а б о е1 езрес1:аси1о по робгап еШгаг п1 заНг б е 1а за1а.

9. Уо1у1егоп а саза рогрие зе 1ез ЬаЬГа асаЬабо е1 б|пего.

10. Аиприе ЬаЬГа аргоЬабо е1 е х а т е п , зе§иГа ез1:иб1апбо.

с 1 е п 1 о С1ПСО
УАЮКЕЗ О Е 1А5 С О М 5 Т К и С С 1 0 М Е 5 С О М СЕШМОЮ
Летро • §египс1!о 31тр1е:
(росо - 31ти11:апе1с1ас1 Ме епсоШгё апсо еигоз ваНепёо с/е 1а о^юпа.
изабо) - зисез16п 1птес11а1:а (ез Оюепёо адиеНо, зе тагсИб.
1псоггес1;о е1 §египс1|о Сеггд ёапёо ип роПаго ( т о б о )
с1е роз1:епопс1ас1)
• §египб1о сотриез1;о: НаЫепёо тггоёиаёо Юёаз /аз ге(огта$ песезапаз, зе [ие бе о///'.
- аШегюпбаб

Мос1о (изо ехс1и5|уо с1е1 §египс1|о) Сапагоп Ьааепёо ггатраз.


Саиза Ез1апс]о ей аци!, уа паёа те ргеосира.
Сопс11с1бп Яе§апапёо1о, ш з о Ьосег дие по Се сиеШе паёа таз.
Сопсез16п (Аип) Нааепёо е/ са1ог дие Насе, зе аСгеуе а соггег а1 теёЫ1а.

^ О и ё $1§п1Лсас)о ( 1 е п е е1 §египс11о е п 1а$ 5!§и1еп1е$ о г а с ! о п е 5 ?


1. Н а Ы а п б о 1п§1ёз по епсоШгагаз П1П§йп р г о Ы е т а еп езе раГз.
2. Сопз1§и|б 11е§аг а 1;1етро со§1епбо ип 1:ах!.
3. У1п1епбо а саза Иа1;еп1бо ип асс1беп1:е соп е1 сосЬе.
4. Сот1епбо 1:ап1;о би1се еп^огбагаз.
5. Л и п б|С|ёпбо1о "[и, по 1;е с г е е т о з .
6. Ргеосирб а зиз рабгез по у1п1епбо а богт1г а саза апосНе.
7. Сопз1§и|6 -[епег ипа §гап е т р г е з а 1:гаЬа]апбо биго бигап1:е 1:оба зи \/\ёа.
8. А и п сотргапбо1о еп е1 зШо т а з Ьага1;о, по 1;еп§о б1пего.
9. 5е 1ез10п6 еп ипа р1егпа ]и§апбо а1 ГАЬо!.
10. 1о епсоп1:гатоз агге§1апбо е1 сосЬе еп е1 §ага]е.
I 1. 5а1|6 бе зи саза роп1ёпбозе е1 ]егзеу рогрие 11е§аЬа Хагде.
12. О ^ а п б о 1а са1е1'асс16п епсепсИба 1:ос1а 1а посНе по р а з а г е т о з -Тпо.
13. 5е регсИб уепбо а1 аегориег1:о а гесо§ег а зи р п т о .
14. N1 ез1:иб1апбо 1:ос1а 1а посИе сопзе§и1газ гесирегаг е1 "1:1етро регсИбо.
15. Еп^^або т и с Ь о а зи поу1а с1е]апс1о1а р1ап1;ас1а еп е1 рог1:а1 с1игап1;е боз Ьогаз.

Е х р г е з а 1а5 5!§и1еп1е$ о г а с 1 о п е 5 тес11апг:е о ( г а 5 !п1:го(1ис!с1а$ р о г § е г и п б ! о ( о р о г


раг1:!с!р1о, с и а п б о з е а р о $ ! Ы е ) .

I. Сиапбо ^ге§б 1аз сораз, зе б|о сиеп1:а бе рие 1'а11:аЬа ипа.


Сегипб1о:
Раг1;1С1р1о:
2.51 НиЫегаз уеп|бо соп позо1;гоз, 1;е ЬаЬгГаз б1уег1:1бо.
Сегипб1о;
3. Аиприе 1:гаЬа]а т и с Ь о , по сопз1§ие §апаг 5и11С1еп1;е рага ра§аг е1 а1ри!1ег
Сегипб1о:
4. Сиапбо зе епсоп1:гб т е ] о п УО 1 У |6 а 1;гаЬа^ап
Сегипб|о:
5.51 ИиЫега 1есЬе еп саза, ргерагагГатоз саГё.
Сегипб1о;
6. Аиприе ез аНо, по 11е§а а со§ег 1оз уазоз бе1 а г т а п о .
Сегипб|о:

С 1 е п 1 о 3613
7.51 1о репзага т е ] о п по \па.
СегипсИо:
8. 51 У1епе "[ап с1ерп5а, раза а1§о. • '
Сегипс1|о:
9. Аиприе ез т и у 31тра1;1со, по "Пене ат1§оз.
СегипсЛо:
10. Сиапбо ез'(;аЫес1егоп 1аз ге§1аз, е т р е г а г о п е1 сопсигзо.
Сегипб1о;
Раг1:1с1р1о:

С о т Ы п а п б о 1о5 5!§и1еп1е$ е п и п с ! а с 1 о $ , с о п $ 1 г и у е ( г а з е з с о п § е г и п с 1 | о ( у 51 е з р о 5 ! Ы е ,
( а т Ы ё п с о п р а г ^ 1 с ! р ! о ) у 5 е п а 1 а я и ё у а 1 о г 1:1епеп е5(:о5.
1. 1г а Ьизсаг1;е-Тегт1паг 1о5 беЬегез

2. Ап1;оп10 1^итаг -Тга§агзе е1 Ь и т о

3. Сотеп2аг 1оз е х а т е п е з -Тегт1паг 1аз с1азез

4. Ыоуег "1ап1;о - М о 1пипбагзе е1 ра1:10

5. М о 11е§аг 1е]оз - Меп-Цг б е езе т о б о

6. Ои\та 1о§гаг1о - 1п1:еп1:аг1о о1:га уег

7. Аргепбег Ы е п 1а 1есс1бп - М о зег песезапо рие паб1е ^е ауибе

8. Ап1таг 1а геип|бп - Сап1:аг у ЬаНаг

9. •ес1г1о ё1 - 5ег уегбаб

10. Тегт1паг е1 е х а т е п - Саба сапб1ба1:о геаНгаг ипа еп1;геу1з1:а регзопа! соп е11;пЬипа1

Т г а п в С о г т а 1а5 1^га$е$ а п ( е г 1 о г е 5 с1е *а1 Т о г т а я и е п о 5 е е т р 1 е е е1 §египс11о о е1


раг(!с1р1о у 51П я и е у а г Г е з и 5 ! § п 1 Л с а б о .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. _^
9.
10.

с ! е п { о 8!е1е 107
|2) Ь е е е1 5!§и1еп{е 1ех1о.

1М5ТКиСС10ЫЕ5 РАКА 5иВ1К У Н А Е5СА1ЕКА


КаЙ1е ЬаЬгЛ с1е]ае1о Ле оЫегоаг дие расез йе ГгазЬйаг йе ипа р1апга Ьа)а а ип аЬгбУ1аг 11атагето8 р1е, зе гесо§е 1а раг­
соп 6есиепс1а е18ие1о яе рИе^а с1е т а п е ­ р п т е г рхзо. гееяи1Уа1еп»:е йе 1а 12яи1егйа (гатЫёп
га Га1 яие ипа рагге «иЬе еп ап§и1о гесю Еаз е8са1егаз зе зиЬеп йе Ггепге, ИатаЯа р1е, рего яие по Ьа Ле сотфт-
соп е1 р1апо с1е1 ш е Ь , у 1ие§о 1а рагге 51- риез Ьас1а аггаз о йе созгайо гези!- Лггве соп б1 р к апгез сШиНо), у 11егапе1о1а
§шеп1е «е со1оса рага1е1а а евГе р1апо, гап раг11си1агтепге 1пс6тойа«. а 1а а1шга йе1 р1е, зе к Ьасе ве^гг Ьазга
рага йаг ра«о а ипа пиеуа регрепс11си1аг, Еа асг^тй пагига1 сопз181е еп со1осаг1а еп е1 зе^ипйо рбЫапо, соп 1о
сопйисга яие ее гер11е еп е8р1га1 о еп тапгепегзе йе р1е, 1о8 Ьга- сиа1 еп езге йезсапвага б1 р к , у еп е1 рп­
11пеа яиеЬгаск Ьазга а1шга5 «шпатеп- го8 со1^апе1о 81П ез&егго, т е г о йезсапзага е1 р к . (Еоз рптегоз ре1-
Ге уагхаЫез. А^асЬЛги1о$е у роп1еги1о 1а саЬега ег§и1Йа аип- йапоз 8 0 П з к т р г е 1о8 т а з йхйсИез, ЬазГа
1а т а п о хгяшегйа еп ипа йе 1а$ Яие по Гапго яие 1о8 айяи1пг 1а соогЙ1пас16п песезагха. Еа
раггез уегг1са1ез, у 1а йегесЬа о]о8 Ле]еп Ле уег 1о8 сотс1Йепс1а йе потЬге епгге е! р1б у б1
еп 1а Ьопгопга! соггезроп- реЫапоз 1птей1а1а- р к Ьасе Й1йс111а ехрЬсасхоп. Сшйезе ез-
Й1епге, «е езга еп розе- тепге зиреггогез а1 рес1а1тепге йе по 1еуапгаг а1 т х з т о
516п т о т е п г а п е а йе ип яие зе р18а, у геврггапЛо г к т р о е! р к у е1 рк.)
реЫапо о езса16п. Сайа 1епга у ге §и1агтепге. Ые^аЛо бп езга Г о г т а а1 зе^ипйо
ипо йе езгоз ре1йапоз,^г- Рага зиЫг ипа е8са1ега реЫапо, Ьазга гереГ1г а1гегпайатеп1е
таЛов с о т о «е уе рог йоз 86 сотгепга рог 1еуап- 1о8 тоу1т1епго8 Ьазга епсопггагзе соп
ектепгоз, зе з М а шг Гапю т а з агпЬа у Гаг 68а рагге йе1 сиегро вгШмИа а 1а йеге­ б1 йпа1 йе 1а е8са1ега. 5е 8а1б йе б11а Га-
т а з айе1апге яие е1 апгепог, ргтсхрю сЬа аЬа]о, епуш1ш саз1 зхетрге еп сиего сИтепге, соп ип Ь^его §о1рб йе Га16п
яие йа зепгхйо а 1а е5са1ега, уа яие сиа1- о ^ а т и г а , у яие 8а1уо ехсерсюпез саЬе яие 1а й;а еп зи 811ю, йе1 яие по зе т о -
Яшег огга сотЬтас^бп ргойисша Гогтаз ехасгатепге еп б1 б8са16п. РиевЫ еп е1 уега Ьазга е1 т о т е п г о йе1 йезсепзо.
Я1ша т а з ЬеЦаз о ртюгезсаз, рего т с а - р п т е г реЫапо й1сЬа рагге, яие рага ]и1!о Согйгаг, Н'иЬпаз бе сюпор'юз у ёе (атаз.

1. С1а51Яса 1аз Гогтаз яие арагесеп еп сиг5 !уа зе §йп зеап соп5Ггисс10пе5 соп §египс]|о, соп рагГ1С1р10
о а§гирас1опе5 уегЬа1ез. ЕхрПса зи 31§П |Ясас1о.
Соп51:гисс1опе5 соп §египс1!о:

Соп51:гисс!опе5 соп раг1;!с1р1о:

А§гирас10пе5 уегЬа1ез:

2. ^5аЬг1а5 баг 1а5 1пзггисс10пез песезапаз рага аЬпг ипа риегГа? 1та§таГе 1а з11иас!6п у гейасга ип гехго
еп е1 яие геп^аз яие ехрПсаг сото зе аЬге ипа риепа. игШха рага е11о 1аз а§гирас1опе5 уегЬа1е5 йе
оЫ1§ас1бп.

108 с1еп!о о с Ь о
С о т р 1 е 1 : а е51:а5 ^ г а з е з с о п е 1 1 1 е т р о а б е с и а б о б е ( е п е г ^ие о беЬег.

I. А п о с Ь е т е епсоп1;гё соп Мипа, рие е51:аЬа Ьизсапбо а 1и15.1е НаЬГа с о т р г а б о ип ге§а1о, 1пс1и50.
Е1 сазо ез рие соп1;аг1е 1а уегбас! зоЬге ё1.1а роЬге по зе 1о робГа сгеег
2 .]иап СаНоз ехрПсаг а зиз а1итпаз рие ез1:аЬа сазабо, рогрие по с)е]аЬап б е регзе§и1г1о.
3. М.^ ]езйз ЬаЫаг р п т е г о соп зи ]еГе ап1:ез б е б|уи1§аг 1а по1;1с1а рог аЬГ.
4, 1о5 п1поз реб|г регт13о а1 биеПо еп 1и§аг б е заНаг 1а уа11а рага Ьизсаг 1а р е Ы а .
5. Е1 асизабо по тепИг; рогрие аЬога е1 ]ие2 1о асизага б е рериго.

С о п п р 1 е ( а с о п 1а Г о г т а с о г г е 5 р о п б 1 е п 1 : е с1е 1о$ у е г Ь о з Сепег, Иеуаг о 1г.

1. Ее сотр1е1атеп1:е ргоЫЬ|бо 11е§аг а саза т а з гагбе б е 1аз опсе б е 1а посЬе, ^сгеез


рие зоу зеуего?
2. М о ез1иб1або п! 1а т|1:аб бе1 е х а т е п у зо1о 1е риебап боз бГаз.
3. Уа 1еГбоз 1:обоз 1оз НЬгоз рие 1е Ьап реб|бо еп ез1:а аз|'§па1:ига.
4. ге§1з1;габоз 1:ге1п1:а асс|беп1:ез еп ез1:е 1;гато б е саггегега еп 1о рие Vа б е агйо; беЬепа
гер1ап1:еагзе зи "Ьгагабо.
5 апаНгабаз ргас1:1сатеп1;е уе1п1;е ре1Гси1аз б е асс|бп у 1;обаз ргезеп1;ап е1 т 1 з т о езрие-
т а аг§итеп1;а1;1уо.

С о т р 1 е 1 а е1 (ех1:о с о п 1а$ Г о г т а з у е г Ь а 1 е 5 р г о р и е $ 1 : а $ .

Ниехгго А у ш и а т х е ш о а саЬо и п р1ап с1е геЬаЫ111:ас1бп <1е езрасхоя рйЬИсоя у е(1Шс1о$ с1е
§гап х т е г ё я агяикесгбпхсо. Н а с о т е п х а й о р о г 1а5 ЕасЬайак <1е 1а8 1§1е81а8 у 1о8 с о п т е п г о з йе 1а С1ис1а(1 у у а
1ге8 й е 1а8 81е1е я и е агге§1аг. Р а г а Йпа1е5 й е 1а р п т а у е г а «е сгее я и е
евГав оЬга8. Кезресго а 1о8 т о п и т е п г о з у е й Ш с ю з р й Ы к о з , } о 8 ё Сопха1е2 а Н г т а Ь а 1о 81-
§;и1епге:
" А 1а у181а йе1 евГгхсГо с и т р Н т 1 е п Г о й е 1о8 р1а208 й е е п Г г е ^ а й е 1а8 о Ь г а з й е ге81аигас16п я ^ е
, Гойа8 е11а8 йе сагасГег геИ^юзо, р о й е т о 8 а й г т а г я ч е р а г а Йпа1е8 й е ! р г о х г т о а п о
1а 1о1а11йай йе 1о8 еЙ1Йс108 т с 1 ш й о 8 е п е1 р1ап йе г е Ь а Ь Ш г а о б п , 8а1уо, у п о е8 сазиаИ­
йай, пиезГго А у и п Г а т х е п Г о т а з йе Пег ргоуесГоз йе а с о п й 1 с ю п а т 1 е п 1 о йе1 е й Ш с ю у
шп§;ипо йе еНоз с о т с Ы е с о п пиезГгоз р!ап1еат1епГо8; р о г е з о у а и п а пиеуа оЕегГа йе
сопГгаГас16п я и е з а с а г е т о з а с о п с и г з о а р п т е г о з й е т е з у я и е рага яие риейап рге-
зепгагзе Гойоз 1о8 е х р е П о з я и е аз11о йезееп".

• 1;епбгап 1:егт1пабаз
• е з й репзаба
• 1:епетоз ргерагаба
• е з й Неуапбо
• Неуатоз ез1;иб1абоз
• г е п е т о з 1:егт1пабаз
• Пеуа гез1:аигабаз
• 1;1епе ргеу|з1:о
• езгага гезЬаигаба

С1еп1о пиеуе 109


С о т р 1 е ^ а с о п 1а Г о г п п а с о г г е з р о п с И е п ^ е б е 1о$ 5!§и1еп(:е5 у е г Ь о з .

• уеп1г • уеп1г а • беЬег • беЬег с1е • уо1уег а

1.Тос1а5 1а5 посЬез беагпоз 1о т 1 5 т о , рие 1:епето5 рие уег т е п о з 1:е1еу|з16п,


рие 1а 1:е1еу|з16п по поз с1е)а "Нетро рага 1еег...
2.1а Ьагга бе рап соз1:апс1о еп1:ге 0,45 у 0,80 € .
3. М о бе]аг с1е а51з1:1г а с1азе.
4. Е11;|ро с1е 1атрага5 рие 1:и Ьизсаз соз1;аг ипоз 100 еигоз.
5 ЬаЬегзе те"1:1с1о еп 1а §азо11пега, рогрие по 1о уео.

$и$1:11:иуе е п е з ^ а з Гга$е$ е1 у е г Ь о етреюг р о г и п $1п6п1то.

I. Сиапбо заНтоз с1е1 с1пе, е т р е г б а Ноуег а сап1:аго5.

2 . Еп сиапао 1е б1егоп 1а по1;1с1а, е т р е г б а §п1:аг у а баг заНоз б е а1е§п'а.

3. Ее с а т Ы б 1аз рИаз у е т р е г б а апбаг

4, Тобоз е т р е г а т о з а §о1реаг 1а т е з а соп 1оз сиЫег1;оз рага рие поз 31гу1егап уа 1а с о т | б а .

5. А1 Ьпа\е 1а ре1Гси1а е т р е г б а Ногаг безсопзо1абатеп"1:е.

С о п п р 1 е * а 1о я и е 1е с и е п * а К а т о п а 5 и а п п ! 2 0 К о Ь е г ^ о .

Виепо, уегаз; ауеп сиапбо заПтоз б е с1азе, зе т е асегсб ЕисГа у зе ризо а с о т о безезрегаба, бе
уегбаб; у уо, 1б§1сатеп1е, с о т е п с ё а рего по б|о гезиНабо. О е ргоп1;о, е т р е г б а
азГ рие 1;иу1тоз ри е у апбапбо, 11е§атоз а1 рагрие, е1 1и§аг б о п б е Еи§еп10 у
е11а с о т е п г а г о п а X щиё сгеез р ие разо? Е т р е г б а Ьаз1:а рие
у зоЬге 1а Ь!егЬа. О е гереп1;е, зе есИб а у еп ип т о т е п г о ,
31П заЬег с о т о , с о т е п г а т о з а б е ез1;о у б е 1о о1:го, уа заЬез. Е1 сазо ез рие поз б | т о з сиеп1:а
бе рие поз т и у Ыеп. Виепо, по сгео рие зеа песезапо баг1:е т а з бе1:а11ез.

^Ри1ёпе$ 50П у яиё сгеез яие 1е5 раза а 1оз рго1а§оп151:аз?

С о т р 1 е ( а с о п 1пЛп!1:!уо, ^ е г и п б ю о р а г 1 к | р ! о .

1. Ыеуа уаг1аз Иогаз (е51исИаг) 51п безсапзаг


2. М о Пеуа п! боз з е т а п а з (апёаг) , "[обауГа "Пене роса ез"1;аЫ1|баб.
3 . Е1еуа (апаНюг) саз! с1псо т\\з рага зи е51:иб1о.
4. Е1еуа з1п (уеп1г) рог е1 безрасИо саз! с1псо бГаз у по Ьа бабо
П1п§ипа ехр||сас1бп.
5. Ыеуа (аргепбег) т а з б е уе1п1;е сапс1опе5 рага е1 сопс1ег1:о.

110 С1еп1о б'юг


\ 1пс1!са 1а Г о г т а о Г о г т а з у е г Ь а 1 е 5 с о г г е с 1 : а $ .
1. ^ТобауГа риепёпс1о1;е 1г а У1У1Г а Апс1а1исГа?
а) е з й з Ь) апбаз с) уаз
2. АЬога безсапза, рие т а п а п а 1:епс1га5 1;1етро б е Ьас1епбо росо а росо 1о р ие по Ьаз
роб|бо 1;егт1паг • :"' ' - ' -

а) ез1;аг Ь) апбаг с) 1Г , ; '


3. Саба уег 1:еп1епбо т а з соп^апга еп зГ т1зто.
а) е з й Ь) апба с) уа
4. Рог1'ауоп 1;егт1папбо е1 е х а т е п рогрие уа уа а зег 1а Ьога.
а) е51аб Ь) апбаб с) 16
5. О е т о т е п г о геразапбо 1а 1есс|бп Ьаз1:а рие 1:егт1пе соп ез1;о у 1;е 1а риеба рге§ип1:ап
а) е з Ш е Ь) апба с) у е
6. Росо а росо аргепб1епбо а тапе]агзе зо1о.
а) ез1;а Ь) апба с) уа
7. М о 1;1епе рог рие рге§ип1:апбо 1о рие по 1е 1трог1;а.
а) езгаг Ь) апбаг с) 1г
8. 1оз ез1;иб1ап1:ез 1:еп1епбо саба уег т а з р г о Ы е т а з рага епсопггаг р1зо.
а) е з й п Ь) апбап с) уап
9. $1етрге те-Иёпбозе еп р г о Ы е т а з . - \
а) езга Ь) апба с) уа
10. СабабГа сот1епбо ип рориЛо т а з .
а) ез1а Ь) апба с) уа

5и5(11:иуе 1а5 с о п 5 1 : г и с с 1 0 п е $ е п с и г 5 ! у а р о г 1а5 е х р г е $ 1 0 п е 5 р г о р и е з ^ а з .


• есЬагзе а регбег ' • сопгаНе 1о рие ЬаЬГатоз репзабо, е51:гореа51е 1а зогргеза рие риеп'атоз баг1е.
• есЬаг а регбег 2, -^Езга уа А1Ьег1о еп саза?
• |уеге гй а заЬег! - М о , рего 11е§ага епзе^иИа.
• по багзе рог епгегабо 3. Н е т о з Натабо а 1а роПсГа Ьасе б|ег т1пигоз, о зеа рие уеп&а ёеШго бе ип тотепЮ.
• по багзе рог уепс|бо 4. Ез ипа 1азг1та рие зе/тауо езГ:гореобо гоба еза сот1ба.
• уеп§а а + !'итаг 5. Сиапбо А11с1а езгаЬа б е рагго, зи таг|бо ез1иуо (итапёо ип а^аггШо беГгбз бе оШ
• 11е§аг а зег 6. Уа зе 1о Ье абуегИбо с1псиепга уесез, рего ё1 Ьасе сото з/ по 5ир'1ега паёа.
• езгаг а1 уеп1г 7. А гобоз 1ез осигге 1о т1зто.Тгаз зег е/е§/боз ]е1ез, по зе асиегбап б е паб1е.
• езгаг а1 11е§аг 8. Еа уегбаб ез рие по зё дие Ьосег ЯЖ/
• езгаг ЬесЬо ип ||о 9. Аиприе по Ьа сопзе§и1бо §апаг1о п! ипа зо1а уег, з/§ие/пГепСбпбо/о. с
10 .-^5е заЬе ри1ёп уа а зег е1 пиеуо ргез1бепге? Г I
-Мо 1еп§о п! Иеа. 1 1

с1еп1о
В и 5 с а е п е54а 5 о р а бе 1е1га$ 1а5 р а 1 а Ь г а 5 с и у а з б е Л п 1 с 1 0 п е $ х е р г о р о п е п (1:оба5
е11а5 а р а г е с е п е п е1 с о п 1 : г а ( о с1е аггепс1апп1еп1:о с1е1 Ь ! Ь г о с1е1 А 1 и т п о ) .
1. сИпего рие зе с1а с о т о §агап1;Га с1е1 ситр11т1еп"1;о
с1е ипа оЫ|§ас16п т Б I N I ^ и IТ А к т и I
2. ||з1;а б е Ыепез м I 5 А Н и I N О В Е и ^ М
3. бе]аг з1п еЕеДо ипа оЫ|§ас|6п 1е§а1 IА В К О I к А т N Е V N I
4. за1баг о 11ри1баг ипа сиепга
Е Т N Е м А 5 О к Е N о Е N
5. сотрепзас1бп рог ип бапо о т а 1
6. с о т е п г а г ип ргосезо рие риебе Иеуаг а1 саз1:'|§о
N Л О 5 I N Е К I В I и К О
бе ипа 1а11;а Т К Е С О I N О Е С N А Н Е
7. ра§апбо ип ргес1о о сап1;1баб 5 V 5 I I Т О о и н I т 2 М
8. е1ес1;о б е есЬаг 1е§а1теп1:е б е ипа саза а 1а рег­ А N 2 А
зопа рие 1а осира
Р I в ^ о V о I N

9. сап-Ыбаб рие Иау р и е ра§аг а ип ргоГез1опа1 рог Е N Н О О М I N и т А 2 N I


зи 1;гаЬа]о V N и I Т Я N н I N V О К. 2
1 0 Л п Ь и 1 о о 1триез1:о ра§або а1 Ез"1;або
О I с К т 1] V Е в и Е N А
К А I N в N Е N 2 т N I А С
I Т О I с и Т Т К А О С N I
О С О Е м N I 2 А и К и V О
N О Я 5 Е I К А К ^ Е А N

^ Сотр1е(:а.

ЬесЬо рег$011а уегЬо


а^гасо а1гасас1ог с^госаг
зесиезГго
а11апат1еп1о
соп1гаЬапс1о
сЬап[а|е
а5е51па!о
та1уег5ас!6п
зоЬогпо
са1итп1а л
е5р !опа|е ---—----------^^
а[еп1ас1о
у1о1ас16п
ез^аЬ
Киг1о
асозо
атепага
^гаис1е

112 с1еп1о йосе


С о т р 1 е < : а соп 1а5 р а 1 а Ь г а 5 ап^епогеа д и е соггеаропбап.
1. А: С о т о 1:е уауаз с1е 1а 1еп§иа, уа заЬез 1о рие 1;е риебе осигг1г
В:^Е5 ипа ?
А: |Мооо...! 5|тр1етеп1;е, ипа абуег1:епс1а.
2. М е 1о епсопггё рог е1 о]о б е 1а сеггабига, ^1;е 1та§1па5 рие уег§йеп2а?
3. А; А у й б а т е соп е51:е сгис1§гата. ^Уп 51п6п!то б е сИ(атаг, б е пиеуе 1е1га5?
В:
4. М о езрегаЬа езо б е 1:1, Ап§е1е5, т е Наз
5. ^ЗаЬез 1о рие т е буо? О и е т е песе511:аЬа у рие з1п т Г ез1аЬа регб|бо. [Уатоз!, ип :- '
зепИтепга!. :.
6. М о репзагаз рие т е уоу а бе]аг рог ипа с о т | б а , ^уегбаб?
7. ^ 180 еигоз? |Ез1:о ез ип ЬотЬге!
8. Атп1з1:Га 1п1:егпас1опа! зе епсаг§а б е бепипс!аг "[обоз 1оз сазоз б е б е 1о5 ОегесЬоз
Нитапоз. .•

^ ) 5 о п т и с Н а з 1а$ р а 1 а Ь г а 5 д и е с о т ! е п 2 а п рог ; и - р г о с е с 1 е п 1 е $ б е 1а га12 1а(1па /из- Ци<Ис-], цие $1§п!Лса


' б е г е с И о , ] и $ 1 : о ' у *]и2§аг'.Тепё1$ боз т ! п и ( о $ рага е з с п Ы г 1оба5 1а5 дие сопо2са15.

• ]иб-_
• ]и1с-.
• ]иг- Оипз-]_
• ]из1:-
• ]и2§-

Н е т о 5 з а с а б о е5(о8 1ёгт1по5 б е 1 * е х * о . К е с о п 5 1 г й у е 1 о 1еп1епбо е п с и е п ( а дие


ипо 1о уа5 а п е с е $ 1 ( а г бо5 уесез.

• ]и51:1с1а Ьо« «е тиевош! сИу1<11с1о5 ап1е 1а 1п80Ша6п М1етЬго8 с1е сИгегеов ог^апов « т ет-
• ]иг!з(;аз Ае1 , сиуа 1тр1ап(аа6п еп Еврапа по Ьа кИо Ьаг§о, ортап цие е! Ьа с1е 8ег е! яие з'ща еп-
юАо 1о ГеЬг цие рисЬега еврегагяе. Ео8 ратйапоя Ае саг§ап(1о8е с1е ас1т1ш51:гаг , риев 8о1о е! со-
• ]из1:о
(а1 швишабп сопкИегап яие 1а арЬсаабп йе 1а посишепш ргоИтйо Ае 1а5 1еуе8 ^агапига ки арЬсааби
• ]иб1с!а1ез рог 1о8 ргорюк сшс1ас1апо8 ее 1а Г6гти1а есиашше.
• ]игабо таз йетосгапса у §агапП2ас1ога <1е ип
• ]и1с1о
• )ие2 И:

@ К е 1 а с 1 0 п а саба 5 1 т Ь о 1 о соп 1а ге$рие51а о ге5рие$(а$ т а з абесиабаз.


а 5а1|ба б е етег§епс1а
Ь. Ваг
с. С|гси!е
б. Ке1ас1опез соп ип с!1еп1:е (еп ип Ьапсо)
е . 1Ча§а со!а у !ие§о асёгриезе а! тоз1:габог
Г. Ргесаис!бп со!е§10
§. АриГ зе риебе соггег
Ь. Сгисе (еп ип з е т а Ь г о )
I. Рга§|!
••
). Рго11|Ыбо епггаг соп ип сагНго б е п!по
10

С1епго 1гесе О0ЕЯНН1


^7 Ехргеза 1и ор1п16п $оЬге 1а 1п1:егрге(ас16п 51тЬ6Иса дие е1 Го(:6§гаГо у с11Ьи)ап1:е
Озсаг М а п п ё ВгапсИ Ыто бе 1а п о г т а с1е игЬап!с1ас1 Апгех с/е епггаг <1е}еп заИг.

Маг1пё, икиапо Ь а Ы ш а ! с1е1 т е 1 г о тас1п1епо Псе яие оЬяегуа 1а


са11е р а 1 т о а р а 1 т о , "у а111 е1 йп1со яие яопп'е ея Ни§Ь Сгапи апип-
с1апс1о ипа реЬ'сик". 5и 8епа1 а тос1о Ле ^а/гШ ез "ип §и1по са11е-
]его яие 1о асегса а1 изиагхо, ]6уепе8 еп зи тауогха". Ьа зоппза 1п-
{епиа г о т р е г 1а гоЬб11са 1п$1егл Ле 1о8 рхсЮ^гатаз рогяие сЦсе яие
" е ! т е 1 г о уа ез ЬавГаШе непзо Ле рог зГ'. Маг1пё, айешаз, ор1па яие
"№п§;йп р г о § г а т а уа1е т а з яие г т а ра1аЬга. А т х т е епсапГа 11е§аг
а ип ра15 у аргепйег зи 1с11ота а ггауёз йе 1о8 сагге1ез са11е]его8".

]. А. ЛАШап, "дРего ^^ё с1|аЫо5 ^и^е^е веаг е5(а '!?", Е1 Ра15 ЗетапЫ.

Еп дгироз, сИзепай ип сагге! яие геЛе]е езга погта. Оезриёз, 1пуепгас] огго рага яие уиезггоз
сотрапегоз йезсиЬгап сиа1 ез зи тепза)е.

Яеог^лп'ил 1о5 5|§и1еп(е$ йа^оз у е$сгГЬе1о$ йопйе соггезропйа.

1991 А1Гоп50 Агаи 5епе1 Ра2 Ребепсо Еирр!


1993 Тотаз Си1;|ёгге2 А1еа КагНу Заауебга Еит'| Сауа205
1997 АбоНо Аг151;ага1п Або1Го Ап51;ага1п ]ог§е Реги§огпа
|иап Саг1о5ТаЬю 1аига Е5ри1уе1 У1аб|т!г Сги2
Еит1 Сауа205
М|г1:Ьа 1Ьагга
]иап О^е^о ВоИо
5|§1о XIX, поПе с1е Мёх1со Магсо Ееопагб!
Еп 1а СиЬа ас1:иа1 Ргапс1зсо СаПогпо
Аг§еп1;1па-Мас1пс1 Сес|||а Ко1Ь
ЕизеЫо Ропсе1а

Ребго Мй2ри12 МаггГп . ч •апге


•ау1с1 НасЬе А1|С1а
•|е§о Т\1а бе 1а Саг2а

Ехсе1еп1е5 с1о1;е5 сиПпапаз


]оуеп геуо1ис10папо е 1п1е1ес1:иа1 табиго
Мипбо бе бго§а5 у а1соЬо1
СГгсиЬ ргоЫетаИсо бе абиНоз еп гогпо а ип ]оуеп
Рогтас1бп, |беа1е5 у рге1егепс1а5 5ехиа1е5 еп{геп1:аба5
ЯГ§1ба5 созгитЬгез

114 с!епго са^огсе


МагИи (НасЬе) Сото адиа рага скосоЫе I
Ргеза у скосоЫе
Апо: Апо: Апо:
01гес1ог: О|гес[ог: 0|гесЬг:
Си|6п: Си|6п: Си!6п:
1п1ёгрге1е5: 1п1ёгрге1е5: 1п1ёгрге1е5:

Агдитеп1о: \: Агдитеп1о:

Езсепапо: 1} Е 5 с е п а г 1 о : Езсепапо:

Рег5опа|е5: Рег5опа|е5: Регзопа|ез:

с1еп1о яи1псе
8 0 Ь и С 1 0 Ы Е 8

Ь Е с с Iо N 1
I. 9. а1;га5 '
1. рага / рог 9. Рага 10. Ьа]о / с1еЬа]о с1е
2. рага 10. рог 1 1. ас1е1ап1;е; с1е1ап1:е
3. рог 1 1. рага 12. с1е1ап1:е; с]е1;га5
4. рага 12. рага / рог 13. с1е1ап1;е с1е / ап1:е / с1е1:га5 с1е
5. рог 13. рог
6. Рага 14. рага 6.
7. рага 15. рог 1. асогбб 13. Ме епсоп1;гё а / соп
8. рог 2. зе асиегс1а с1е(1) 14. -[е 1'|е5 с1е(1)
3. ас1т1гапс1о
2. 4. Ме ас)т1го с1е / Ас1т1го 16. Ьетоз Гуас1о
1. Рог 1о §епега1 6. Рог {\п 5. аргоуесЬаг 17. Руаге еп
2. Рог 1о тепоБ 7. рог епс1та 6. зе аргоуесЬа с1е 18.]ие8а
3. рог й1"1;1то 8. рага со1то 7. сгеетоз 19. ]и§апс1озе
4. рага 1;егт1паг / рог й11:1то 9. Рог епгопсез 8. 5е сгее 20. ге5ие1уе
5. Рог 1о у|51о 10. рог е]етр1о 9. с1огпп1Г 21. зе гезо1у16 а
10. зе с]иегте 22.1ете
3. 1 1. епсоп1гаг 23. т е 1;ето
1. Рага; рог 9. рог 12. т е епсиеп1;го
2. рага 10. рог
3. Рага; рог 1 1. рага 7.
4. рага 12. рог Кезриез1:а НЬге.
5. рог 13. рог
6. рог; рог 14. рог / рага 8.
7. рага; рага 15. рага Е1 §иеггего, с1е11гапс1о, ^'ие сопс1ис1с1о рог зиз сотрапегоз а
8. Рага 1а за1а с1е орегас^опез, у М т а <1е ип (иеПе §о1ре <1е таса-
па - т а г а с1е §иегга- еп 1а саЬега, рие п! е1 сазсо п1 е1 Ъгго
4. с1е а1§ос16п 1о§гагоп атог1;|§иап 5 о Ь г е / еп ип р1а1:о, еп /
Еп езе тотеп1;о М!со1аз зе асогс16 бе Атапс1а у засо 1а 5оЬге е1 зиеЬ, айп риес1аЬап сеп12аз с1е Ьаппа бе та\г у
сиеп1;а с1е рие по 1а НаЬГа у151;о с1еатЬи1аг рог 1а саза <]е$(1е ипа гага 1'га§апс1а 1ПУас1Га 1а ЬаЫ"1:ас16п. Упо 1^е 1оз зо1с1ас1оз
ЬасГа 1гез зетапаз у рие по ЬаЬГа аз1з1:1с1о а1 Ггасазас)о 1п- с1е5ре]6 1а5 с1ис1а5 ^е зиз сотрапегоз: 1е ЬаЬГап азе§игас]о
1;еп1:о с1е е1еуагзе еп §1оЬо, п1 а 1а 1паи§игас1бп с1е 1а !пс1из- рие ариеНо зегу|а рага рип^саг у с1е51п1ес1;аг е1 гес1п1:о.
1па с1отё51;1са с1е рап соп роПо. Рие а рге§ип1;аг а С1ага, Еоз зо1с]ас1оз с1ероз|1:агоп си!с1ас1озатеп"1:е е1 сиегро 5ет1|п-
рего зи тас1ге 1;атросо заЬГа пас1а с1е 1а ]оуеп у ез1:аЬа со- сопзс1еп1:е с1е1 11ег1с1о 5оЬге / еп ипаз р1е1ез с1е Пата, еп /
теп2апс1о а о1у1с1аг1а, с1еЫс1о а рие ИаЬГа 1;еп1с1о рие асо- 5оЬге е1 зие1о.
тос1аг зи т е т о п а а1 ЬесЬо 1пе1ис11Ые с1е рие зи саза ега
ип разас1его с1е депге, сото е11а с1есГа, по 1е акапгаЬа е1 а1- 9.
т а рага 1атепгаг а 1;ос1оз 1о5 аизеп1ез. М|Со1аз с1ес1с1|6 еп- - ^ие сопс1ис1с1о а 1а 5а1а с1е орегаоопез
1:опсез 1г а Ьизсаг1а, рогрие зе с11о сиеп1;а <1е рие 1е ез1;аЬап - ип 1^иег"1:е §о1ре еп 1а саЬега
|1ас1епс1о 1а11;а 1а ргезепс1а (1е 1а таг1роза !при1е1;а с1е - зоЬге / еп ип р1а1;о, зоЬге / еп е1 зие1о
Атапс1а у зиз аЬга203 зо1'осас1оз у 511епс1о50з еп 1о5 сиаг1;оз - с1ероз1"1:агоп е1 сиегро с1е1 11ег1с]о 5оЬге / еп ипаз р1е1ез
уасГоз с1е 1а §гап саза с1е 1а езри1па, с1опс1е ге1;о2аЬап с о т о с1е Пата, 5оЬге / еп е1 зие1о
сасЬоггоз сас1а уег рие С1ага аЯо]аЬа 1а у|§11апс1а у М|§ие1 зе
сИйгаГа ]и§апс1о о зе риес1аЬа с1огт1с1о еп а1§йп ппсоп. 10.
Еп1;г6 еШопсез е1 ссЬи1<5||1атр1с соп зи Ьуо, а1 рие огс1еп6
5. 1:гаег Ьо]аз с1е соса у уапаз ЫегЬаз пас1а таз уег е1 ез1;ас1о с1е1
I. "Гиега с)е еп1егто. А ипо с1е 1оз зо1с1ас1оз 1е р1с1|6 ипа ]агга бе сЫсЬа,
2.1'иега / а1'иега; с1еп1:го с1е(1) ЬеЫс1а а1соЬ61|са с1е таГг. М|еп1;газ е1 зо1с1ас1о за1Га с1е1 аро-
3.1"иега / с1еп1:го / агпЬа / аЬа]о зеп"1:о, 11е§аЬа е1 Нуо с1е1 ссЬи1<з|Иатр1с соп 1аз Ь!егЬа5 у 1а со­
4. с1еп1:го с1е(1) са. 1оз зоНас1оз аЬапс1опагоп 1а ЬаЬ|1:ас16п у е1 сс11икз1Натр1с
5. с1еп1;го рппс1р|6 а тазсаг 1аз ЫегЬаз у 1а соса а11;1етро рие с1езро]а-
6. Сиега; с1еп1:го / ас]еп1;го Ьа а1 §иеггего с1е1 сазсо у е1 Ъгго с1е а1§ос16п.
7. с1опс1е Еоз о]оз с1е1 еп1'егто ез1;аЬап с1езогЫ1:ас1оз у е1 [огго йе
8. с1опс]е / а с1опс1е а1§ос)6п зе ЬаЬГа 1:еп1с]о рагс1а1теп1;е с1е го]0. Сиапс1о 1а5

111 с1еп1о с1!ес!зё18


ЫегЬаз у 1а соса ас1ри1г1егоп ипа соп1;ех1ига раз1:о5а, е1 Ауег ЬаЬГатоз риебабо соп РеПза у Ап§е1ез, рего ёз1:а 11а-
сс11ик5|Натр1с зе 1а5 с1еро511:6 еп 1а тапо у сотепгб а т б а РеНза рог1:е1ёРопо рага бес1г1е рие по роб1а уеп1г а 1а
ех1:епс1ег1а5 5оЬге 1а Иег1с1а. ие§6 егтЬопсез е1 зо1с1ас1о сИа рогрие, зе§йп поз соШб безриёз 1а ргор1а РеПза, зе Ьа­
соп 1а сЬ|сЬа у оЬес1ес1епс1о а1 сс11ик5|Иатр1с, 6е]д 1а ]а- ЬГа риез1;о та1а рог сотег бетаз!або сЬосо1а1:е.
гга еп е1 5ие1о у заПб <1е 1а ИаЫ1:ас16п. АсаЬас1а с1е ех1;еп-
с1ег 1а ра51;а, е1 ссЬик5|Иатр1с асегсо е1 ]агго с1е сЫсЬа а 13 у 14.
1о5 1аЫо5 с1е1 §иеггего. Е51;е ЬеЫб соп ау|с1е2 Наз^а рие- Арагесеп еп пе§Г11;а 1оз тагсабогез етр1еабоз еп е11:ех1:о.
с1аг сотр1е1:атеп1:е етЬг1а§або. Е1 ссЬик5|Ьатр1С 1е о1'ге-
с1б ипаз сиап1:а5 |10]а5 с1е соса у т а з сЫсЬа. Е1 §иеггего 1п1:гос]исс1бп с1е11ета еп 1о ^ие ве геИеге а, еп 1о ге1егеп1е а, еп
зе ас1огтес1б: по ЬасГа 1'а11;а зоте1:ег1о а Ырпоз13, сиап(о а, а ргорб511;о (с1е), рог С1ег1;о, а 1:ос1о
е51;о (1о51;ге5 иИтоз 1п1;гос]исеп погта1теп1:е
М1еп1:газ ри11:аЬа 1а раз1;а рие ЬаЬГа ар1|сас1о еп 1а Ьег|ба, ипа с11§ге51бп)
е1 сс|-|икз11патр1с р1б1б е1 з1гкак а зи Ы]о. Е$1е 1е тоз1;г6
ипа са]а соп 1оз 1пз1:гитеп1:оз ри1гйг§1соз: ипоз 1;ит15 -си- огс]епас1бп еп рптег (5е§ипс1о, 1;егсеп... йШшо) 1и§аг;
сЫНоз 5ет1с1гси1агез еп 1'огта с1е Т 1пуег1:1с1а, [аЬг1сас1оз рптего, с1езриё5,1ие§о, рог иШто, рог ипа
раг1е... рого1;га, 1|па1теп1;е
соп ипа с]игГ51та а1еас1бп (сИатр!) с1е ого, р1а1:а у со-
Ьге- 31еггаз бе оЬз1с1|апа у зЛех, С1псе1ез, сисЬШоз, р1П2аз, ас1|С1бп араг1;е, азГ сото, а$!т!5то, ас1ета$, таз айп,
епс1та, 1атЫёп, рог о1;га раг1:е, рог о1;го !ас1о
газрас1егаз, езса1ре1оз с1е оЬз1с11апа соп тап§о с1е тас1е-
га, сисЬагШаз о сиге"1:аз с]е с]!еп1:е с1е сасЬаЫе рага засаг соп1:!пиас16п / азГ, еШопсез, еп соп$есиепс1а, а51 риех,
{'гадтепгоз с1е Ьиезо, а§и]аз рага зи1:игаз, Шо, 11пГз1таз §а- сопзесиепс1а риег, риез Ыеп, азГ дие, рог соп51§и1еп1е
заз, уепс1аз у а1§ос16п. сопс1и51бп еп сопс1и51бп, еп гезитеп, еп (1еЛп1(:!уа, еп
ге5ит1с]а5 сиепйз, еп к
Е1 с1ги]апо ехат!п6 1а 1:ите^ас1а 11ег1с1а. НаЬГа рие 1;герапаг ас1агас|6п ез с1ес1г; о зеа, сИсНо йе о^^л (огта, е51:о ез,
еп о1;га5 ра1аЬгаз, сИсЬо с1е о1;га тапега, те]ог
II- с1|сЬо
1. 1п ^га§ап1;1 9. араг1:е оро51с|6п рего, еп сатЫо, 51п ешЬаг^о, аИога Ыеп,
2. ас1етаз 10. епРгеп1;е соп ^о6о, по оЬз1;ап1е, айп азГ, рог е1 соп1;гапо
3. ептесНо I I. а ргор6з11;о е]етр||кас1бп (сото) рог е]етр1о, аз: (рог е]етр1о), роп§а-
4. а1гес1ес1ог 12. с1ерпза тоз рог сазо
5. ас1гес1е 13. о зеа
6. Дуесез 14. а 1гауёз с1е
7. а раг1:ез 1§иа1ез 15.Аз1т1зто 15.
8. зоЬге 1;ос1о Ро51Ые5 ге5рие$(а$
Еп 1оз йШтоз Нетроз, ]и§ие1;ез У1г1;иа1ез 1пипбап 1а5 гебез
12. е1ес1:гбп1са5 у 1о5 у!бео]ие§оз рага зебис!г а рериепоз у
Ро51Ые5 ге5рие51:а5 §гапбез. А з ! / рог е]етр1о, еп тепоз бе боз апоз зе уеп-
б|егоп т а з бе 10 т!11опез бе гата^осЫв еп 1;обо е1 типбо.
Ауег гес1ЬГ ипа саг1;а с1е 511у|а еп 1а рие т е с1|се рие ез1:а 5оп ез1:оз ипоз рериепоз Пауегоз ргоу!з1;оз бе ипа рап1:а11а
т и у соп1:еп1:а рогрие зиз пиеуоз сотрапегоз зон епсап1:а- 1Гри1ба еп 1а рие арагесе ипа езрес1е бе ро11!1;о рие гери1еге
с1огез соп е11а, у рие зе а1е§га с]е ЬаЬег сатЫас1о с1е 1;гаЬа]о. 1оз си|бабоз бе зи биепо. Уп зоп1бо а§ибо ау1за а ез1;е бе
1аз песез1бабез бе1 ап1та111;о, рие бе по зег за1:1з1есНаз 1псге-
Ауег гес|ЬГ ипа саг1;а с1е 5||у1а еп 1а рие т е с11се рие ез1;а теп1:ага е1 уо1итеп бе1 р|1:1бо 11аз1:а " т о п г " .
т и у соп1;еп1;а у зе а1е§га с1е НаЬег сатЬ!ас1о с1е "1:гаЬа]о, уа Кезрес^о / еп сиап1:о а 1аз саизаз бе1 ёхЛо бе 1оз 1ата§о-
сЫз, риебеп арип1:агзе, еп р п т е г 1и§аг / рог ип 1ас1о /
рие зиз пиеуоз сотрапегоз зоп епсап1;ас1огез соп е11а. рог ипа раг(е, е1 еп1;из1азто бе1 рйЬИсо рог 1:обо оЬ]е1;о
2. пиеуо у зогргепбеп1:е; еп 5е§ипс1о 1и§аг / рог о1го / рог
Не сотргас1о ип сосНе с1е зе§ипс1а тапо а ипа регзопа с1е о*га, рогрие ез1:е "Про бе ]и§ие1;ез е1ес1;гбп1соз о1'гесе ип т е -
соп!|ап2а, ип ат1§о с1е 1огеп20 рие ас1етаз т е Ьа ЬесЬо б1о [асП у зепсШо бе гезропбег а1 безео па1;ига1 рие 1;!епеп 1аз
ип Ьиеп ргес10. регзопаз бе осирагзе бе 1оз о1;гоз, ез с1ес1г / е5*о ез, бе зег
песезапоз. А ( ] е т а з / рог о^:^а. ра|-1:е, по Ьау рог риё сот-
Не сотргас1о ип сосИе с1е зе§ипс1а тапо а Ьиеп ргес1о, рготе1;егзе рог 1аг§о Нетро п\г соп резабаз гезропза-
риез е1 ап1:1§ио биепо ез ип ат1§о с1е 1огеп20 у рог"1:ап1:о, ЫУбабез, сото, рог е|етр1о / роп^атоз рог сазо, соп
ипа регзопа бе соп^апга. ип уегбабего ап1та1 бе сотрапГа.
3. 5 т е т Ь а г § о / по оЬз(ап1:е, ипа т1погГа бе п1поз, арие-
Ауег ЬаЬГатоз риебабо соп РеНза у Ап§е1ез, рего ез1:а зе Поз рие у|уеп еп ип еп1:огпо а1'ес1;1уо роЬге, риебеп уо1саг
ризо та1а рог сотег бетаз1або сНосо1а1;е у по рибо уеп1г 1:обо зи саппо еп е1 ]и§ие1:е у еп сопзесиепс1а / рог
а 1а с11:а, рог 1о рие Патб рог 1:е1ё1опо а РеНза, рие поз 1о сопз12и1еп1е, ... 11е§аг а зи^г1г §гауез 1;га51;огпоз рог 1а
соп1:б безриёз. тиег1;е бе зи гата^осЫ. --

с ! е п ( о с1!ес181е{е Е Ш й Н В В И
А1§ипо5 р51с61о§05 уеп еп 1о5 Юта^осЫз ип Ъгт1с1аЫе т е - 21.
с11о с1е Ьасег рие е1 п!по азита ипа гезропзаЫНбас!; о1;го5, 1. бе та1а §апа 5. а 1а рагпНа
еп с а т Ь ! о / рог е1 соп*гапо, б1сеп рие по сопзШиуеп 2. бе оГбаз 6. а б|з§из1;о
еп аЬ5о1и1;о ип аргепс]|2а]е с1е 1а5 ге1ас1опе5 соп 1о5 бетаз 3. бе §огга 7. а етри]опез
П1 бе 1а у|ба еп §епега1. 4. а реб1г бе Ьоса 8. а Иго ЬесЬо
Е п с]еЛпк!уа / еп ге5ит!с1а5 сиеп(а5, 1а 1пуа516п бе 1а Р,езриез1;а НЬге.
геайбаб У1г1:иа1 еп пие51:га у1ба со1:1б1апа ез ип ИесИо сиуаз
сопзесиепс1а5 еп е1 роз1Ые сатЫо бе сотрог1;ат1еп1:о Ьи- 22.
тапо по зоп бе11обо ргеу|3|Ыез.
•1оза бе 1аТ|егга
16. СоаШсие
- баг еп е1 с1ауо: асег1:аг;
- багзе бе папсез (бе Ьгисез): сЬосагзе, епсоп1;гаг5е Ьгиз- Ьоз Сеп120п Ни112паЬиа Соуо1хаЬири1
сатеп1;е соп а1§о; (1оз 1ппитегаЫез бе1 зиг (1а бе 1оз са5саЬе1е5 еп 1а
- баг1е а ипо рог а1§о / рог Ьасег а1§о: абор1аг о абри!пг 1а - 1аз езггеНаз) сага - 1а 1ипа)
соз1:итЬге бе Ьасег а1§о; Ни11;2|1оросЬ1;11
- баг бе зГ: Ьасегзе т а з апсЬо о §гапбе; 1;епег т а з сарас1баб; (1а зегр1еп1:е бе Сие^о - е1 5о1)
- баг1е уиеНаз а а1§о: репзаг г е П е х 1 о п а г ехсе51уатеп1:е зо­
Ьге а1§о; 2.
- баг а еп1;епбег: арипйг ипа соза о 1беа 51П ехрНсаг1а соп - 1оз зегез бе 1а 1и2: е1 $о1 - Ни11211оросЬ1;||.
с1апбаб; - 1оз зегез бе 1а5 1:1п1еЫа5:1а Ыпа - СоуоЫаЬири! у 1аз ез-
- баг а сопосег: с о т и п 1 с а г о Ьасег заЬег а1§о а а1§и1еп; 1;ге11а5 - 1оз Сеп"(20п Ни|12паЬиа.
- баг а 1и2;1:епег ип Ьуо, ранг - 1оз зегез рие пасеп бе 1а 1:1егга: 1аТ|егга - Соа1;11сие у бе
е11а пасе Ни11211оросЬ1:11 - е1 5о1, рие 5иг§е 1:обоз 1оз бГаз
Р,езриез1;а НЬге. _ рог е1 Ьоп20п1:е бе 1аз еп1:гапаз бе 1аТ1егга.
- 1о5 зегез рие пасеп еп е1 с1е1о; 1а 1ипа у 1аз ез1;ге11аз.
17.
1. рог I I. еп; соп 3.
2. а 12. а(1) / зоЬге Ро51Ые ге$рие5(а
3. соп 13. а 1а б1оза Соа1:11сие, табге бе 1о5 С е п 1 2 0 п НиИгпаЬиа у бе Со-
4. а(1) 14. соп; еп / а(1) уо1хаЬири1, Неуа ипа у1ба ге1:!габа еп Соа1;ёрес. Уп бГа, т1еп-
5. рог 15. соп "[газ Ьагге е11;етр1о, ипа Ьо1а бе р1ита5 Ьа]а зоЬге е11а у а1 ро­
6. соп / сопгга 16. а со 1;1етро зе епсиеШга т1з1;ег10затеп1:е етЬагагаба. Сиапбо
17. соп / сопгга зиз Ьуоз сопосеп 1а по1:1с1а, 1пб|§пабоз рог 1о рие сгееп рие ез
7. соп о1епз1уо у безЬопгозо, бес|беп та1;аг1а. Ьа 6105а табге СоаШ-
8. рог 18. а сие 5е еп1;п51:есе а1 сопосег 5и5 р1апе5, рего бе зи у1еп"1:ге 5а1е
9. а 19. соп ипа У02 рие арас1§иа зиз 1:етогез. Ьоз НиИгпаЬиа, ехс11;абоз
10. рог 20. а(1) ' рог зи Ьегтапа Соуо1хаЬири!, зе ргерагап рага 1а §иегга, рего
ипо бе е11оз, аггереп1:1бо, 1п1огта бе 1оз ргерага1;1УОЗ а Ни1121-
18. 1оросЫ;||, е1 П1ПО рие Соа1;1|сие Неуа еп зи зепо. Ыедабо е1 т о -
. еп 8. рага; соп; а теп^о, 1оз Ьегтапоз зе асегсап еп огбеп бе Ьа1;а11а, у сиапбо
2. соп; рага / еп 9. рог а1сап2ап 1а ситЬге бе1 Соагёрес, 1а топтана бе 1аз зегр1еп1:ез,
3. рог / 31П 10. еп пасе ргоб!§10затеп1;е Ни1"й1оросЬ1;|| агтабо бе зиз багбоз у
4. соп I I. еп зи езсибо. Ни112|1оросЬ1;|| со§е 1а 5егр1еп1:е бе 1'ие§о, у соп е11а
5. рог 12. рог безсиагПга а Соуо1хаЬири!, сиуа саЬега риеба еп 1а топтана
6. еп 13. еп т1еп1:газ е1 сиегро без1;го2або гиеба рог 1а 1абега. Еп1:опсез, е1
7. соп 14. рог б105 а1;аса а 1о5 Ни!12паЬиа, рег51§и1ёпбо1оз соп запа Ьа51:а баг
тиег1:е а 1а тауоп'а.
19.
1. сог1;о 5. соп 1;ге5 ра1тоз бе папсез 23.
2. "Ггю / бе р1ебга / Ье1або 6.1;ап апсЬо / 1:ап (гезсо 1. зе; соп / рог
2. о; а
3. соп 1а Ьоса аЫег1:а 7. {по I Ье1або 3. зе; соп / рог
4. еп Ыапсо 8. ||тр10 4. 0;а
5. зе; соп / рог
20. 6. 0; а
1. бе Ьо1:е еп Ьо1:е; бе агпЬа аЬа]о 7. N 0 5 ; бе
2. рог 31 1аз тозсаз 8. т е
3. бе Ьиепаз а рптегаз 9.5е;а
4. соп е1 а§иа а1 сие11о 10.1;е; соп / рог

§ § И с ! е п ! о с1|ес10сИо
I I. зе; соп / рог; зе; соп / рог 25.
12. 5е;рог;1е 1.0 о ^ 6.5е
13. поз 2. зе 7. 5е; 1е
14. зе; рог 3.1е 8.1е
15. 5е; соп / рог 4.0 Э.Х&
З.Моз 10.0/зе
24.
1. зе; а 6. поз 26.
7. о; а Уисайп у 1а ас1:иа1 Сиа1:ета1а зе епсиеп1:гап еп"1:ге е1 осёапо
2. 0; а; а АИапИсо у е1 Рас|Т|со, еп е11:г6р1со, 1о рие ез саиза с1е 11иу1аз
3. т е 8. зе; а 1:оггепс1а1ез. Рог о"1:га раг1:е, "[атЫёп 1:1епеп ип 1пасаЬаЫе
4. поз 9. 0 / оз саис1а1 бе а§иа би1се. Е1 а§иа ез, азГ, 1'иеп1;е бе у|ба у саиза бе
5.0; а 10.0 / зе; а тиег1:е еп 1а ге§1бп.

Ь Е С С IО N 2
I. рие рес1|ап ауиба. Рего й п 1 с а т е п 1 ; е 1оз 0 1 а Е1епа. 5и т а -
Яезриез^а НЬге. Г|бо с1ес1а рие егап зиепоз бе Е1епа, рие "[обо е$(:аЬа
еп зи 1та§1пас|бп. ЕзТюз зоп|бо5 Тиегоп Ьас1ёпбозе саба
2. уе2 т а з с1агоз у 1'иег"1;ез. Абетаз, с1е$арагес1ап оЬ]е"1:о5
Еп ез1:а саза у1у!6 / У1У1а Е1епа Рёгег. бе 1а саза, 1аз уеп"1:апаз у 1аз риег"1:аз 5е а Ь п а п зо1аз. Ег-
Е1епа ега т и у Ьп11ап1;е е 1п1:е1|§еп1е. Е г а аЬо§аба; арго- пез"1:о з1етрге епсоп^гаЬа ипа ехрНсас1бп 1б§1са а "[обоз
Ь 6 / И а Ь т аргоЬа(1о ипаз ороз1С10пе5 рага ]ие2 росо 1о5 зисезоз, рего Е1епа 5аЬ|а рие а1§о осигпа.Тобо е5"1:о
безриёз бе "[егт1паг зиз ез1:иб103. Р и е еп ипо бе зиз ]и1- 5исе<]|а езрес1а1теп"1:е еп 1а ЬаЫ"1:ас|бп бопбе с1огт1а е1
С103 бопбе СОПОС16 а зи тапбо, рие зе Н а т а Ь а Егпез- та"1:г1топ10. Е1епа 5е ри50 еп соп1;ас"1;о соп ехрег"1;оз еп
1:0. Е1 гатЫёп ега аЬо§або, сопсге1:атеп"1:е аЬо§або сг1- рагарз1со1о§Га у еНоз 1;атЫёп с1ес1ап / (11]егоп рие а1§о
т1па11з1а. Еп ипа оса51бп Сиуо рие бе^епбег а ип 1'атозо ехЬгапо у та1ё[|со осигпа еп 1а саза, у зоЬге 1;обо, еп 1а
саро бе 1а таПа рие е$СаЬа асизабо бе 1:гаР|со бе бго- ЬаЫ"1:ас1бп; аНГ зе ро(1|ап 5еп1;1Г бо1ог у зи1'пт1еп"1:о; а ре-
§аз у бе соггирс16п бе тепогез. Егпез1;о соп5!§и16 рие заг бе рие 1а ЬаЫ1;ас1бп ега т и у саНба, 1а зап§ге рагесГа
1о бес1агагап 1посеп1:е; Тие зи рг1тега §гап у1с1:ог1а. Еа рие 5е 11е1аЬа а1 еп"1;гаг еп еНа.
]ие2 Тие Е1епа, зи 1'и1;ига ти]ег Е1епа 1п5|5^16 гере1:1батеп1:е еп уепбег 1а саза у еп с о т ­
Е1епа у Егпез1:о 5е сазагоп осЬо тезез безриёз бе со- ргаг о1;га, рего Егпез1;о 5е г е 1 а у с1ес1а рие егап созаз
посегзе. Ео зиуо зГ рие Тие ип уегбабего ПесЬаго, а т о г бе Ьги]аз у рие еНа 1:еп1а ипа §гап 1та§1пас|6п. Егпе5"1:о,
а рг1тега у1з1:а. С о т р г а г о п ип Ьоп11:о р150 еп е1 Разео с1аго, по $аЬ|а 1о рие 1е езрегаЬа. Упа посЬе бе 61-
бе 1а Саз1;е11апа. Е1епа 5е епсаг^б бе 1а бесогас1бп, ез- с1етЬге рие НасГа ип И о ИогпЫе у 11оу1а 1П"1;епзатеп-
рес1а1теп1:е бе 1а ИаЫ1:ас16п бе тагптоп10. Е г а ипа т и - "[е, Егпез1:о 5е 1еуап(6 рогрие по рос1|а богт!г; Е1епа
]ег бе1;а111з1:а, си1бабоза у соп Ьиеп §из1:о. ОсИаЬа 1аз ех- оуб с о т о 5е 1еуап(аЬа, рего по 6\\о п1 \\\т.о паба; 5е
сеп1:пс1бабе5 у 1аз "тобегп1бабез". Рог езо десого 1а саза Яиес16 богт|ба. 5 е с1е5рег*6 ипа Ьога безриёз зоЬге-
соп ез1;!1о т и у с1аз1со, аиприе з1етрге с1ес1а рие ега 1а заНаба а1 езсисЬаг 1аз уосез, рего аЬога по егап уосез,
саза 1а рие 5е НаЬГа (]есогас1о а зГ т1зта, 1а рие ИаЬГа 31ПО Г1заз а1осабаз, сагса]абаз. 5 е 1еуап(6 а1 уег рие по
1трие$(о зиз сг!1:ег1оз; Е1епа з о Ь 5е ЬаЬГа с1е|ас1о Не- е51:аЬа Егпезго у 5а116: еп 1а риег"[а епсоп^гб е1 са-
уаг рог 1а саза. бауег бе зи т а г 1 б о ; 1е ИаЬ|ап сог1:ас1о 1а саЬега у 1е
Еп ез1:а саза Тиегоп т и у (еНсез; 1:иу!егоп боз Иуоз, 1о- КаЬ|ап аггапсас1о е1 согагбп. Еп 1а рагеб ИаЬ|ап е5-
дгагоп §гапбез ёх11:оз еп зи саггега рго1ез1опа1: рагес1а с г к о : У Е М С А М 2 А , Р О Р 1 0 5 51С105 ОЕ 1 0 5 51СЕ05.
1а ^атШа регГес1:а. Рего бе Ь г т а 1пезрегаба с о т е п г а г о п А1 0"1;го 1або бе1 раз|Но Е1епа сгеуб уег 1а Идига бе ипа
а зисебег ех1;гапоз ЬесЬоз рие с1е51гиуегоп гоба 1а 1"еНс1- ти]ег
баб у асаЬагоп ||па1теп1;е еп ипа без§гас1а. Е1епа, 16§1сатеп1:е, уепс]!6 1а саза у 5е Тие соп зиз Ьуоз
Тобо $исес116 Ьасе ип апо аргох1табатеп1:е. Егпез1:о а о"1:го 1и§аг, 1е]оз бе аНГ. Рего ап1;ез И 1 2 0 а1§ипаз ауеп-
е5(аЬа 1:гаЬа]апбо еп ип сазо т и у 1трог1;ап1;е: с1еЬГа бе- §иас!опез... -;;
(епбег а ип аг1з1:бсга1:а т и у сопос|бо рие ез^аЬа асиза­
бо бе ЬаЬег а5ез!пабо а зи ти]ег с о т о сопзесиепс1а бе • Кезриез1:а НЬге.
ип а1;арие бе се1оз. 5е Сга^аЬа бе ип сг1теп раз10па1: е1
сопбе Кобп§ие2, рие азГ 5е И а т а Ь а е1 ргезип1:о азе51по, 3.
сге1а рие зи ти]ег 1о еп^апаЬа соп о1;го ЬотЬге; ипа БоЬге 1аз б1е2 бе 1а тапапа ип ех роПсГа рие зе беб1са а
посЬе, безриёз бе се1еЬгаг ипа ||ез1;а, 1а сопбеза араге- 1а сотргауеп"1;а бе сосЬез рог"1:аЬа ип та1е"1:Гп еп сиуо 1п-
с|6 тиег"1;а. "[епог ЬаЬГа 6.000 еигоз у 1а боситеп"1;ас1бп бе ип уеЬГси1о.
Еп 1а саза, рог 1аз посЬез, Е1епа е т р е г о а оГг ехЬгапоз 5 е с1!г!§1а а М а б г 1 б рага геаНгаг ипа орегас16п ге1ас!о-
зоп|боз, рагес1ап уосез бе ти]еп 1атеп1оз 1е]апоз, ^гНоз паба соп зи пе§ос1о. Ез1иуо сопуегзапбо соп зи сигпабо
еп ипа саНе т и у сегсапа а зи бот1С|Но, у ип безси1бо Ь|20

с1еп{о с 1 ! е с т и е у е 111
рие со§1ега зи сосЬе с]е]апс1озе о1у1с1або зоЬге е1 саро с1е 1а сгетаНега бе 1а Ьга§ие1:а. 5е т е ри$1егоп 1:обоз 1оз
о1;го уеЬГсиЬ е1 та1е1:Гп соп е1 сНпего у 1а с1оситеп1:ас|6п. ре1оз бе рипга у по НаЬГа ри1еп 1оз с1отепага: раге­
А]епо а 1:ос1о ез1;о, е1 НотЬге 31§и16 зи сат1ПО 11аз1;а рие сГа ип риегсоезрГп.
зе с]|0 сиеп1;а с1е рие по НеуаЬа 1а уа1уа рогрие зе 1а На­
ЬГа с1е]ас1о о1у1с)ас1а зоЬге е1 сосИе. 8.
МесИап^е ип 1;е1ё1'опо тоуН зе ризо еп соп1:ас1;о соп е1 ^а- 1. ^Обпбе Ьаз б|сЬо рие яиес1ато5?: биба и о1у1бо бе
тШаг соп е1 рие е51иуо / ИаЬГа е51:ас1о сопуегзапбо у ипа 1п1'огтас|бп уа баба.
1е р|б|6 рие ге§гезага иг§еп1;етеп1;е а1 рип1:о еп е1 рие зе 2. 51 риб!ега т е 1о с о т е г Г а а Ьезоз: безео Ыро1:ё1:1со.
НаЬГап епсоп1:габо. Е1 сипабо уо1у16 а1 1и§аг у зе епсоп1:гб 3. Уо рие 16 1о с1епипс|'агГа а 1а роНсГа: -Ги^иго Ь|ро1:ё1;1СО
соп рие, еп е1'ес1;о, аНГ ек^аЬа 1а саггега. еп огас10пе5 сопб1с1опа1ез.
Еп1:ге 1:ап1;о, ип 1;гаЬа]абог тип1С1ра1 у10 е1 та1е1;Гп зоЬге е1 4. Еа зетапа разаба поз ё\\о рие зе с1!уогс1аг1а, у аЬо-
сосЬе у "Ьгаз сотргоЬаг зи соп1:еп1бо, зе ризо еп соп1:ас- га уа ез1:ап о1;га уег с о т о боз 1;ог1;оН1:оз: "Ги^иго гезрес-
10 соп 1а роНсГа тип1с1ра1. Уп сосЬе габ10-ра1;ги11а зе 61- 10 а ип разабо.
Г1§|б а1 1и§аг рага Ьасегзе саг§о бе1 п п 1 з т о , рего по 1е 6\о 5. АЬога т 1 з т о Н а п а 1а5 та1е1;аз у с1е$арагесегГа би-
1:1етро, бабо рие, ау|5або рог е1 ргор1е1;аг10, уа ЬаЬГа Не- гаШе ип раг бе зетапаз: безео Ыро^ёИсо.
§або зи сипабо. 6. ^и^е^о реб!г1:е а1§о 1трог1:ап1:е: сог1:езГа.
7. Аиприе 5ир1ега 1а уегбаб, по 1;е 1а сЛпа: 1'и1:иго Ыро1ё-
4. Исо еп о г а с 1 0 п е з сопсез1Уаз.
А 2ега1|па 1аз рг1заз у е1 безогбеп 1а ез1;гезаЬап. 51етрге 8. Ти ат1§а Неда а 1а5 б|е2, ^уегбаб?: биба и о1у|бо бе ипа
р1ап!ЛсаЬа зиз асс10пез соп уаг!оз бГаз бе ап1:е1ас1бп у 1пРогтас|6п уа баба.
апо1:аЬа 1о рие беЬГа Ьасег саба Ьога бе1 бГа. Тобаз 1аз
тапапаз геразаЬа бигап1;е 15 т1пи1;оз зи а§епба, у еп 9.
15 апоз бе 1:гаЬа]о еп ариеНа етргеза пипса Тако а зиз Ап1;ез бе е1е§!г е1 сигзо сопу1епе, с о т о арип1;а СпзИпа
оЬН§ас1опе5. Рего ип бГа зисеб|6 а1§о 1 п е з р е г а б о . 11е§6 а Ниг1:або, б1гес1:ога бе А1шауз 5сЬоо1 01" 1ап§иа§ез, 1:епег
1а оПс1па ип пиеуо сотрапего, Р1сагбо, рие зе разб 1а еп сиеп1;а ипа зепе бе сопз!бегас1опе5 §епега1ез.
тапапа еп1:ега геуо1у|епбо раре1е5 у сатЫапбо 1аз созаз •ез1:1по: сиапбо т а з р е р и е г 1 0 зеа е1 П1Г10, т е п о з ехре-
бе зШо: "Езрего рие по 1;е то1ез1;е", 6\\о, "рего пипса Не пепс1а 1;еп§а о т а з сог1;о зеа е1 сигзо, сопу1епе рие уауа
5орог(ас1о 1:ап1:о огбеп, т е ропе пегу1озо. Т1епез ипоз 1о т а з сегса роз1Ые.
о]оз ргес1о505. ^ С о т е т о з ]ип1оз?". ЗегаПпа по зе 1о ро- Ебгб: аиприе ех1з1;еп сеШгоз рие абтИеп п1Г1оз т а з ре­
с1|а сгеег Е1 безогбеп М а т а Ь а а зи риег1;а, у 1о с1ег1;о ез риепоз, 1о погта! ез епу1аг а1 п!г10 а рагИг бе 1о5 IО аг103.
рие гекикаЬа 1ггез1з1:|Ые, А1о)ат1еги;о: 1аз Иат1Наз регтИеп ипа тауог ргас1;!са бе1
1б1ота, 1ПУо1исгагзе еп 1аз соз1:итЬгез бе1 раГз у, абетаз,
5. е1 соз1:е ез 1п1епог; 1оз со1е§1о5, рог зи раг1;е, о1'гесеп т а ­
Рог Ип ЬаЬГа 1:егт!пабо е11:гаЬа]о; зо1о т е [аНаЬа Ьасег 1а уог зе§иг1баб, 1о рие гезиНа |беа1 рага 1оз т а з рериепоз.
рог1:аба е 1трпт1г1о.То1:а1, рие епсепс1Г е1 огбепабоп а Ь п АргепсЛ2а)е: рага рие 1а ез1;апс1а зеа еИесИуа, зе беЬе 1;е-
е1 ИсЬего у т е епсоп*гё соп ип 1;ех1;о 1псотргепз1Ые. пег ип сопос1т1еп"1:о ргеу1о бе1 1б1ота; 31 по, е1 гезиНабо
М|гё ипа а ипа 1аз ра§1паз у "Ьобаз ез1:аЬап 1§иа1. Оезез- зега т и у рериегпо еп сотрагас1бп соп е1 езСиепо есо-
регаба, 5а1Г бе1 рго§гата, лсИуё е1 ап1;|у|гиз у |Ь|п§о!, е1 пбт1со.
огбепабог 1;епГа ип У1гиз. |Оиё зиз1;о! Мепоз та1 рие т е
безрег1;ё епзе§и!ба. Ргапсёз
Резе а рие е1 1п§1ё5 ез е1 | б 1 о т а тауогИапо, саба уег Ьау
6. т а з бетапба бе сигзоз бе 1'гапсёз. Еаз ог§ап1гас1опе5 о1'ге-
Кезрие51:а НЬге. сеп сигзоз еп Ргапс1а, Вё1§1са у 5и12а, у еп б|з1;1П"1:оз ге§Г-
тепез бе а1о]ат!еп1;о.
7. Еп Ргапс1а, 1а Сатага Ргапсо-Езрапо1а бе С о т е г с 1 0 е 1п-
19.00 Еп1:гё еп ипа ]оуегГа, т е с о т р г ё ип Р,о1ех бе ого биз1;г1а о1'гесе 1:гез сигзоз:
аи1:ёп1:1СО, 5итег§|Ые, ап1;!та§пё1;1со у ап1;1сЬорие у 1о г о т - - Еп (атШа: ез1:апс1а бе боз а сиа1:го зетапаз еп 1'атН|а5
рГ 1П 5Ии. еп В|агг11:г у с1а5е5 еп е1 Еусёе Нб1;еНег рага п!г1оз бе еп-
19.30 Е п 4 г ё еп ипа рег1'итегГа у т е с о т р г ё ри1псе 1:ге I 3 у 17 аг10з.
[газсоз бе Еаи бе Регит, рие асаЬаЬа бе заНг - Еп со1е§1о: еп е1 сотр1е]о С1РЕС-1В5, еп 1а Ргоуепга, с]о5
20.00 Оес1с1Г рие е1 б1пего по 6а. I <1аЬа 1а 1'еНс|баб, с1е- о "[гез зетапаз бе ез1;апс1а рага п1поз бе еп1:ге 9 у 17
5!п1:е8гё 1 0 6 0 1о рие НаЬГа сотргас1о у с о п И п и ё са- аг103. Еп А2игНп§иа, М!га, сигзоз бе ипа а сиа1;го зета­
т 1 п а п б о соп 1а5 тапоз еп 1оз Ьо1з|Ноз у е1 а п 1 т о Н§его. паз рага п1по5 бе еп1;ге I 3 у 17 апоз. N 0 1пс1иуе У1а]е.
20.40 М!еп1:газ разеаЬа рог 1аз КатЫаз, е1 с1е1о зе си- . . - ВЬпсо у Медю (ГехЬ ас1ар1ас1о).
Ьг16 бе пиЬаггопез у г е ^ и т Ь а г о п ипоз "[гиепоз: ега еу|-
беп1:е рие зе а р г о х 1 т а Ь а ипа рег1;игЬас1бп асотрапа- 10.
ба бе арагаго е1ёс1;г1со. Ро51Ые5 ге5рие$1:а$
20.42 Рог си1ра бе т\а габ|ас1:1у|баб, т е сауегоп ^Сбто по? 5аЬез 1о рие Ьа осигг1бо.
1:гез гауоз епс1та. 5 е т е {ип6\6 1а ЬеЫНа бе1 С1п1;игбп у |Сбто по! |5аЬез 1о рие Ьа осигпбо! ; ^ :

с!еп1о уе!п1е
|1о рие Ьа осигг1с1о! С о т о по заЬез... батеп1:е по п е с е з к а Ь а е1 сосЬе, риез 1а етргеза е51:а-
^Риё Ьа осигпбо? |С6то!, ,;по 1о заЬез? Ьа а боз разоз бе зи саза. Со§16 е1 рог1;а1'оНоз у репзб
^Оие с о т о Ьа осигпбо? ^Мо 1о заЬез? рие рос1Га 1:егт1паг бе Ьасегзе е1 пибо бе 1а согЬа1:а еп
^^ие с о т о Ьа осигпбо? , N 0 1о заЬез! е1 азсепзоп Рего ез^аЬа осирабо, азГ рие Ьл\6 согпепбо
^Оие 1о заЬез? ^Сбто Ьа осигпбо? 1аз езса1егаз, бе 1:а1 зиег1;е рие еп е1 й Ш т о 1:гато 5е сауб.
|Оиё! |;1о заЬез? ^Сбто Ьа осигг1бо? Абетаз бе1 бапо, зе Ы ю ипа гогабига еп е1 рап1:а1бп. 51-
^ N 0 Ьа осигпбо? ^Сбто 1о заЬез? 8и16 согпепбо у Ие^б 51п аНеп1;о а1 еб|||с!о. |Ео ЬаЬГа
С о т о 1о заЬез, по Ьа осигг1бо. соп$е§и!(1о! Айп ТакаЬа ип т1пи1:о рага 1аз 9. А1 еп1;гаг
Оие по Ьа осигпбо, 1о заЬез. ^Сбто? ; . еп е1 азсепзог гесопосГб а1 5 г ЗапсЬег, епсаг§або бе зи
Оие с о т о Ьа осигпбо, по 1о заЬез. еп1;геу13"1;а у а ри1еп ЬаЬГа у|51:о сиапбо ЬаЬГа ргезеп-
*ас1о зи сиггГси1ит росоз бГаз ап1;ез. Е1 зибог 1е саГа рог
II. 1а ^еп^е у ИеуаЬа 1а согЬа1а со1§апбо рог 1а езра1ба. Еа-
Уег 1а уег51бп •|;|1;и1аба "Ке1а1;о" еп е1 е]егс1С10 51§и1еп1:е. теп1:аЫетеп1;е, е1 5п БапсЬег гатЫёп 1о гесопосГб.

12.
Упа тапапа а теб^обГа, ]ип1:о а1 рагрие Мопсеаи, еп 1а Еп ипа 11ез1:а бе 1а А5сеп51бп ЬаЬГа г е и п И о / геипГб е1
р1а1;аЬгта 1;газега бе ип аи1:оЬйз саз! сотр1е1;о бе 1а 1Г- геу Аг"1;иго зи сог1;е,1ап пса у Ьегтоза с о т о 1е ^из^аЬа,
пеа 5 (еп 1а ас1;иа11баб е1 84), о Ь з е г у ё а ип регзопа]е "[ап езр1ёпб1ба с о т о а ип геу сопуепГа.
соп е1 сиеНо Ьаз1;ап1;е 1аг§о рие МеуаЬа ип зотЬгего бе •езриёз бе 1а сот1ба 5е яиес1б е1 геу еп1;ге зиз сотра­
ИеНго гобеабо бе ип согббп 1 г е п 2 а б о еп 1и§аг бе С1п1;а. пегоз. Еп 1а за1а ЬаЬГа тисЬоз поЫез Ьагопез, у соп еПоз
Ез1:е 1пб!у1био !п(егре16, бе §о1ре у роггаго, а зи уес1- •[атЫёп е$(аЬа 1а ге1па. Абетаз ЬаЬГа тисЬаз батаз Ье-
по, рге1;епб1епбо рие 1е р150(еаЬа абгебе саба уег рие Наз у сог1езез рие ЬаЫаЬап соп ге1|пат1еп1;о 1а 1еп§иа
зиЬГап о Ьа]аЬап у1а]егоз. Рего аЬапс1оп6 гар1батеп- 1'гапсеза.
ге 1а б1зсиз1бп рага 1ап2агзе зоЬге ип 311;1о рие ЬаЬГа я и е -
блбо НЬге. Еп1:ге 1:ап1:о, Кеи, рие ЬаЬГа с1!г1§1с1о / с1Гг1§Га (ЬаЫ1:иа1-
•оз Ьогаз т а з "[агбе, уо1у1 а уег1о бе1ап1е бе 1а е51;а- теп1;е) е1 зегу1с10 бе 1аз тезаз, с о т Г а соп 1оз сопбез1;а-
с1бп бе 5а1П"1:-Ьа2аге, сопуегзапбо соп ип а т 1 § о рие 1е Ыез. М|еп1:газ Кеи ез^аЬа зеп"1:або ап"1:е 1а сот|ба, Ье ариГ
асоп5е]'аЬа б1зт1пи1г е1 езсо1;е бе1 аЬп§о Ьас|ёпбозе зи- рие 5е рге$еп(б ип саЬаНего ап1е 1а соПе, т и у рег1;ге-
Ыг е1 Ьо"1:бп зирепог рог а1§йп заз1;ге сотре1еп1:е. сЬабо рага е! сотЬа1;е, уез1:1бо соп ^обаз зиз агтаз.
13. Е1 саЬаНего соп 1:а1е5 аггеоз 5е Ие^б ап1:е е1 геу бопбе е5-
Соп е1 рге1:ёг11;о 1пбе11П1бо 1аз асс10пез йп1саз зе ргезеп- 1 4аЬаАг1иго зеп1:або еп1:ге зиз Ьагопез, у 51п за1ибап азГс1|1о:
1;ап с о т о рег1:1пеп"1:ез безбе е1 рип1:о бе у1з1:а бе 1а пагга- ] "|В,еу Аг1;иго, ге1:еп§о еп т 1 рп516п а саЬаНегоз, батаз у
с1бп, за1уо еп е1 сазо бе "ип зепог ]оуеп Неуо еп 1а саЬе- ; бопсеНаз бе 1:и 1;1егга у тезпаба! Рего по -[е б|§о 1;а1ез пие-
2а ип зотЬгего", у езрес1а1теп1:е еп 1а йШта ^азе, "[ие уаз рогрие р!епзе беуо1уёг1е1оз. Роге! соп1:гаг10,1;е ри1его
песезапо ропег ип Ьо1:бп т а з " , рие гезиНа апбта1а з1 зе абуег1;1г у Ьасег заЬег рие по "Пепез робег п! ЬаЬегез соп
1п1:егрге1:а с о т о соп1:еп1бо бе 1а гесотепбас1бп ЬесЬа 1оз рие риебаз гесоЬгаг1оз".
рог е1 сотрапего. Е1 геу гезропсИб рие зе гез1§папа а зиИпг з1 по рос1Га ге-
Е1 1трегГес1;о 1;!епе б|уегзоз уаЬгез еп е1 1:ех1о: теб1аг1о; рего тисЬо 1е резаЬа 1:а1 репаг
- ОЬзегуа 1а б|Иегепс1а еп"1:ге "[ие а теб1обГа" (бопбе зег Еп1опсез е1 саЬаНего Ы г о абетап бе риегег раг1:1п 5е с1Го
31§п|11са'зисеб1б') у "его т е б 1 о б Г а " (безсг1рс1бп бе1 соп- 1а уиеНа, 31п бе1:епегзе ап1:е е1 геу у уГпо Ьаз1;а 1а риег1;а бе
1;ех1:о). 1а 5а1а. Рего по ^газразб 1оз ре1бапоз. 5 е с1е1:иуо бе ргоп-
- "Еоз У1а]егоз зиЫап" у "ЬаЫа арге^игаз" риебеп 1п1:ег- I 1:о у с11]о безбе аНГ:
рге1:агзе с о т о бе5спрс1опез бе 1а 311;иас|бп о с о т о ас- "Кеу 31 еп 1и сог1:е Ьау саЬаУего, 31ри1ега ипо, еп ри1еп рие­
с1опез гере1;|баз, рего 1а ^'газе "Еп сиапбо уеГо ип зШо Н- баз ЫПе Ьаз1;а е1 рип1:о бе а1:геуег1:е а сопИаг1е а 1а ге1па
Ьге, зе ргеарИаЬа зоЬге ё1 у зе зеШаЬа" Ьепе оЬН§а1;о-
Г1атеп1:е зеп1:1бо бе асс1бп гере1:1ба, ГгеШе а1 1пбе1|п1бо, рага сопбис1г1а еп роз бе тГ, а езе Ьозрие абопбе уо т е
рие ехргеза асс|бп йп1са. б1гуо, аНГ 1о §иагбагё соп 1а рготеза бе беуо1уег1:е 1:обоз
1оз рг1з1опегоз рие ез1:ап еп саи1;1У1баб еп т ! Иегга; соп 1а\
- "Ео уе/'о т а з 1:агбе..." зе еп1;1епбе с о т о 1трегГес1:о па- рие риеба бе1'епбег1а Ргепге а т Г у гесоЬгаг1а ариГ рог зи
гга1:1уо, ез бес1г ери1уа1еп1:е а1 1пбе1^п1бо.
ргор1о т ё Н г о " .
14. Ез1;о оуб -[обо е1 ра1ас10, у 1;оба 1а сог1;е зе яие(]б раз-
Ро51Ые5 ге5рие5(:а5 таба у соптоу|ба.
С о т о 31етрге, а Рере Са1'е2 зе 1е ЬасГа гагбе. Арие! бГа Еа по1:1с1а Педб а оГбоз бе Кеи, рие ез^аЬа сот1епбо соп
ега 1трог1;ап1;е, риез (епГа ипа еп1:геу|5"1:а бе 1;гаЬа]о. Еа 1оз тауогботоз. Ое]б зи уап1:аг у лсиб'ю согг1епбо ]ип"(;о
посЬе ап1ег1ог ЬаЬГа ргерагас1о 1аз созаз у ЬаЬГа ргас- а1 геу а ри1еп а т е п а г б соп 1гзе бе 1а сог1:е у бе]аг бе зег-
(1са<1о зи ргезеп1:ас1бп бе1ап1;е бе1 езре]о, рего е1 без- у1г1е 31 по 1е о(:ог§аЬа бе ап1;етапо 1о рие 1е !Ьа а реб1п
реПабог по ЬаЬГа 50пас1о / 5 0 п 6 а зи Ьога. АСог^ипа- Е1 геу р г о т е И б ситрНг зи реИс^бп, {иега 1а рие ^иега.

с1еп*о у е т Ы и п а 121
"5епоп заЬес!, риез, сиа1 ез е1 с1оп рие т е 11аЬё13 азедига- пиеуе те1:гоз рие зе ехПепбе безбе 1а Ьоса Ьаз1;а е1 апо; ип
с1о: 1а сизгосНа у с1е1'епза с1е 1а ге1па рие ариГ ез1;а; азГ рие 5151;ета тизси1аг а 1о 1аг§о бе 1;обо е1 сапа! регт11;е 1а рго§ге-
1гето5 ггаз е1 саЬаНего рие поз а§иагс1а еп е1 Ьозрие". 31бп бе !оз а!1теп1:оз. Еоз а!|теп1;оз та51:1сабоз У1а]ап а 1;гауёз
А1 геу 1е еп*п51:ес!6 зи рготеза, рего 1а с о п Я г т б , бе! ез61а§о а! е 5 ( 6 т а § о , е! сиа! !о5 те2с!а у !оз !!сиа ап1;ез бе
у аиприе а зи резаг по зе с1е5с1до с1е е11а. разаНоз а! биобепо.уеуипо е |1еоп,рие соп51:1гиуеп !аз1;гез раг-
1ез бе! тСе$1то бе1§або, сагаДепгабо рог зиз 1ппитегаЬ!ез
азаз 1п1:ез1;!па!ез.АриГ, 1оз ]и§оз ргоуеп!еп1:ез бе !а уезГси!а ЫИаг
16. у бе! рапсгеаз безбоЫап !о5 а!!теп1:оз еп раг1;Гси!аз, рие зоп И!-
5е 1:га1;а бе 1а уегз16п "Мёб|со" бе Е]егасю5 бе Езй/о бе 1габа5 а !а зап^ге а 1;гауёз бе рериег1аз уе1!оз1бабез еп Ь г т а
К. Оиепеаи. бе бебо рие розее е! !пге51;1по с1е1§ас1о еп зи рагеб !п1:егпа.
Еоз а!!теп1:оз по б!§епбоз п! аЬзогЫбоз -Гогтап !аз Ьесез еп е!
17. !п1;е51;!по дгиезо, з1епбо ехри!забаз а 1;гауёз бе! апо.
1. уегбабего 6.1а1зо
2. Ы$о 7.1"а1зо 21.
3. уегбабего 8. уегбабего 1. Уегбабего.
4. уегбабего 9. {а1зо 2. Уегбабего.
5. уегбабего 3. Ра1зо. Ез еп Рага§иау бопбе зоп сооИс1а!ез.
4. Уегбабего.
18. 5. Ра!зо.Л1оп/'ез ип 1;ёгт!по бе оп§еп ага!1иасо; сосор1иег:е ез
1"ётиг, уёг1еЬга, сгапео, со1итпа, созИНа ип 1:ёгт1по бе оп§еп па!1иа1;1.
19. 22.
1. тапб|Ъи1а; е1 гез1:о бе 1аз ра1аЬгаз "[[епеп рие уег соп е1313- - па11иа1;1 - Мёх!со
1;ета пегу!озо; - тауа - Атёг!са Сеп1:га!,Уиса1:ап
2. гес1;о; е1 гез1:о зоп тйзсиЬз; - - агаисапо - С11|!е
3. па1§а; е1 гез1;о зоп бг§апоз; - а1тага - Во11у!а у Регй
4.1епб6п; е1 гез1;о бе 1аз ра1аЬгаз 1:1епеп рие уег соп е1 з1з1е- - риесЬиа - Во!!у1а у Регй
т а С1Гси1а1;опо. - §иагапГ - Рага§иау

20. 23.
Е1 арага1:о б|§ез1:1УО сопу1ег1;е 1оз аИтеп1о5 еп раг1:Гси1аз 1ап Ага11иасо: ЬагЬасоа, !пигасап, 1ого, таГг, "[аЬасо.
рериепаз рие 1а 5ап§ге 1аз риебе Неуаг сото пи1;пеп1;ез а 1:о- МаЬиа!!: сасаЬие1:е, сасао, с1п!с!е, 1;12а, 1;ота1:е.
баз 1аз раггез бе1 сиегро. Е1 е1етеп1;о рппс!ра1 ез ип 1;иЬо бе ОиесЬиа: сапс!1а, соса, сбпбог ратра, раШа.

и Е С С IО N 3
9. Ез ипа саза Рап1:аз1:!са. МесИга т а з бе 200 т 1
!.Е! зепог А§иабо регтапес1б са!!або; НаЬгГа с о т р г е п - 10. Еоз !абгопез еп^гапап рог 1а уеп1:апа бе! за!6п, риез ега
6\6о рие ега те]ОГ по !1асег сотеп1;аг!оз а! гезрес1о. !а йп1са рие регтапесГа аЫег1а рог !аз пос1пез.
2. Сиапбо !!е§атоз а !а е51:ас1бп Ап1:оп!о уа по ез1аЬа. 5е
сапкапа бе езрегаг у зе т а г с Ь а п а , о репзапа рие
гобо ега ипа Ьгота. !. 1гё
3. Арие! !1отЬге $аЬпа а1§о бе а!етап, риез ез1;аЬа б15си- 2. зе ЬаЬгГап сопос!бо
11епбо соп Ре1:ег аса!огабатепге. 3. !паЬгГа засабо
4. А:^$аЬез а!§о бе РеЬеса? 4. тагс!1агаз; зерагагаз
В: Е$(ага еп1егта, рогрие !1оу по Ьа уеп|бо а 1:гаЬа]аг 5. зега; зега; !паЬга !!е§або
5. А: ^Ое ри!ёп ез ез[е !1Ьго? : 6. Ьагё; §из1:апа
В: Мо зё, яега бе Апбгёз; 1о НаЬга с1е]'ас1о ариГ рага рие 7. езгапа
по зе !е о!у!бе а! за!1г 8. робгГа
6. Еа зетапа разаба зе сотрог1:б бе ипа тапега ех1:гаг1а; уа 9. заЬга
зе НаЬгГа еп1егас1о бе 1о рие !паЬГа осигг!бо бигап1:е зи 10. со51:агГа ,
аизепс1а. I ! .1;е !1аЬгГа5 ери!уосабо _,
7. А:,;Наз У1з1;о риё зепа ез1:а Мбп!са? ! 2. ЬаЬга за!!бо
В: Ее НаЬгап с1ас1о ипа та1а по1;1с1а. 13. ез1:агап ; .
8. С о т о по гес!ЬГа по1:!с1аз тГаз, репзагГа рие ез1;аЬа еп1а- 14.1паЬпа геа1!2або; безсиЬпгГа -
бабо соп ё!. ! 5. ЬизсагГа; сотргагГа; ЬаЬгГа уепб!бо; б!зропбгГа

^ ^ ^ ^ Ю ^ с1еп1о уе!п!1с16з
3. 8. соггезГа
1. ЬаЬгап заНбо 9. т е ИаЬгГа риебабо 9. биба, ргоЬаЫНбаб еп е1 разабо
2. уепбга; зе риебага 10. Натагаз; б1газ 10. сог1;езГа.
3. сотргагё I I. ]игагГа
4. зепап; робгГа; риеггГа 12. ЬаЬгГап 1;егт1пабо; 9.
5.5ега асаЬагГап; е51;агап Нз1;а5 1. уа т е ехр||сагё1з 4. 51 1о заЬгё уо
6. зе ЬаЬгап тагсЬабо 13. уепбга 2. Ои|ёп заЬга 5.1;й уегаз 1о рие Ьасез
7. заИга; 11е§ага 14.1:епбпа 3. уа 1о уегаз 6. С о т о из1;ебез сотргепбегап
8. ез1;агГа 15. соз1;агГа
10.
4. Кезриез1:а НЬге.
I. биба, ргоЬаЫНбаб еп е1 разабо сегсапо
2.1;1етро Ии1:иго; 1:1етро 1^и1;иго I I.
3. зогргеза Яезриез^а НЬге.
4. сопсез1бп
З.Иетро Мига ап1;епог а о1;га тотеп1;о еп е1 Мига; 12.
1:!етро Мига; 1:1етро Ыиго 1. Еп ез1оз тотеп"1;оз е5
6. "Петро Мига ап1:ег10г а о1:га тотеп1:о еп е1 М и г а 4. Риебе рие по (еп§а
7.1:1етро М и г а 5. ри12аз т1з Ьегтапоз уеп§ап
8. огбеп рего 1;обо5 репзаЬап рие а 1о те]ог езСаЬа
9. биба, ргоЬаЫНбаб еп е1 разабо ргбх1то зе§игатеп1:е е5*а бигт1епбо
10. биба, ргоЬаЫНбаб еп е1 ргезеп1:е I I. Риебе рие по 5ир!егап
12. а 1о те]ог зе асегсаЬа
5. 13. т е !гё а 1аз I О, ри12а5
1. уатоз а 1г \ 15. ез роз|Ые рие по НаЫагап
2. асотрапагё
3. уоу а етре2аг / етрегагё; уоу а 1пберепб12агте / т е 1п- 13.
берепб12агё; уоу а Ьасег / Ьагё; уоу а У1а]аг / У1а]агё; уаз а 5исеб1ега - аДиб / ЬаЬГа аДиабо - уеГа - ЬаЬп'а разабо - ез1;а-
засаг; 1;гаЬа]агё па - буо - сотепгагоп - буе - ез1:ап'а - азе§игб - репзё - ЬаЬГа
4. о1:ог§агап; сопз1бегага •1:еп|бо - тап1;епГа - зепа1б - зе беЫега - ез^аЬа - пе§б - Ъега -
5. соп[есс!опага; 1:отагап; ез1:иб1ага; уап а соЬгаг; уап а е51:аЬатоз - 5епа - е51;апа - ехЬгагйап'а - сопогсатоз
ра§аг
6.11е§ага 14.
7. Ноуега; б|з1'ги1:агап Резриез1;а НЬге.
8. Епсоп1;гагаз; ргорогс1опага; 1гап
15.
6. Резриез1:а НЬге.
1. сог1:езГа / безсг^рс'юп
2. соггезГа / безео 16.
3. сог1:езГа / епипс1ас|бп бе ипа асс|6п ЬаЬЛиа! Резриез1а НЬге.
4. ре1;1С|бп 51п гесигзо бе сог1:езГа / ре1:1С|бп соп сог1:езГа
17.
7. Е1 тоу1т1еп1:о бе гепоуас16п еп 1а р1а511са Ызрапоатепсапа
кКесигзоз бе сог1:езГа т и у Еогта1ез еп ипа 311;иас1бп бе аггапса еп Мёх1со соп е1 тигаНзто, рготоу|бо рогУазсоп-
§гап 1п[огта1|баб. се1оз еп 1921 безбе е1 М1п1з1:епо бе Ебисас16п, еп е1 рие без-
2. Ьа ехргез|бп ёезеаЬа зе и1:||12а рага б|п§1гзе а 1оз с11еп1;ез 1:асап 1оз Натабоз "Тгез Сгапбез";]озё С. Огогсо, •1е§о Р1уе-
еп з1"(:иас1опез рие зе рге1;епбе рие зеап т и у 1огта1ез. А1 га у •ау|б А. 5|рие1гоз, бе регзопаНбабез б11егеп1;е5.
таг§еп бе ез1;е сазо, ехргеза ип безео. •ау1б А11аго Б1рие1гоз раг1;1с1р6 еп е1 тоу1т1еп1:о бе гепо-
3. Е1 уегЬо безеог ('риегег сопзе§и1г а1§о о а а1§и1еп соп уе- уас16п аг"1:1з1;1са безбе зиз ап1;есебеп1;ез ро1|1;1Соз, рего зи
Ьетепс1а') з61о риебе и1:11|2агзе беп1:го бе ип соп1;ех1:о бе оЬга тига1 ез роз1:ег1ог а 1а бе зиз боз сотраг^егоз бе 1'а-
ре1:1С10пез Ьа]о 1а Иогта рие Иетоз У1з1;о ап1:ег1огтеп1;е та. 5и 1трог1;ап1е оЬга бе саЬаНе1:е ба1:а -еп зи тауопа-
(^^иё с1е5еаЬа?). бе 1930, сопзМиуепбо та§пГ{|са ехргез16п бгата1:1са зи
8. Ма&е оЬгега у зи Ма&е рго1егапа. Еп 1а бёсаба бе 1оз 30 уа
1. сопб|С|бп " • : а Еоз Ап§е1ез (СаН1огп!а), бопбе геаНга ипа р1п1;ига еп
2. Миго еп е1 разабо ери1ро изапбо пиеуаз "1:ёсп1саз.У|а]а а Виепоз А1гез, Миеуа
3. сог1:езГа, тобез1:1а Уогк у Езрагйа, раг1:1с1рапбо еп 1а Сиегга С|у||. Еп 1941 ез1:а
4. сопсезюп еп СЫНап (СЫ1е), бопбе геаНга ип §гап тига1 рог епсаг§о
5. сопб1с|6п бе1 СоЫегпо тех1сапо, МиеПе а\ еп е1 рие тиез1:га
6. биба, ргоЬаЫНбаб еп е1 разабо зи Ьаггори15то ЕогтаН Еп СиЬа (1943) бе]а 1:гез §гапбез
7. биба, ргоЬаЫНбаб еп е1 разабо сотроз1С10пез бе соп1:еп|бо ро1|1:1СО. Уа р1епатеп1:е гесо-

С1еп1о у е т 1 Н г ё 8 123
пос!с1о еп зи раГз, геаНга уапаз оЬгаз Ьаз1;а пие51;гоз сКаз, еп- - песе<1ас1: сиаНбаб бе пес1о (гоп^о, 1;огре рага аргепбег).
гге 1аз рие ||§игап 1а с1е1 1пз1:11:и1:о Тёсп1СО Мас10па1 (1952), ОЬга о б1сЬо 1;огре о росо абесиабо.
геНеуез еп тоза1СО с1е У1с1г1о еп 1а С1ис1ас1 ип1уегз11:апа; 1аз - 12погап*е: рие по 1;1епе сопос1т1еп1:о зоЬге ип азип1:о о
бе1 Сеп1го МёсНсо (1958), с1е1 Мизео с1е Н|з1;опа с1е СЬа- тагепа. Оие по 1:1епе сиНига, ебисас|бп о {огтас1бп.
риНерес (1957-60) у с1е1 "Ро1уГогит" (1972), рие, а ]и1с10 3.
с1е 1оз сп'-Исоз, ез Ьаз1;ап1:е <:1|зси1;|Ые. Рага е1 аи1ог 1а пиеуа езсп1;ига ез ипа ге§гез1бп бе1 1еп§иа]е
Н/5Ьг/а с/е/ Аг(е, 5а1уа1. рие ро1;епс1а 1а песебаб. Ое тотеп1:о, по риебе зизйи1г а
1а езсгЛига 1габ1аопа1 рог зиз Нт11;ас10пе5 ехргез1уаз.
18. 4.
1;газр1ёз сНозе
рагаЫёп |1!псар|ё Ас1;11:иб бе1 аи1;ог: 1ГопГа, епСабо.
с16с11теп"1;е засарип1:аз
с11ес1зё|з регс11с1атеп1;е 24.
с6те1о епНогаЬиепа рге$еп(аг геаПгаг ргос1ис1г (115епаг ааиаг
1;10у|уо с1ес1то5ёр1:1ппо рге5еп1;ас1ог/-а геа1|2ас1ог/ -а ргос1ис1;ог / -а с115епас1ог/ -а айог/ айп2

1:1га1Гпеаз Г1ор1а1:епзе ргезеШаЫе геаЬаЫе ргос1ис1Ые сИзепаЫе

Напаппепге те1;отеп1;ос1о рге5еп1ас|6п геа1|2ас|6п ргос]исс16п сЛвепо ас1иас|6п

заЬе1о1;ос1о . §1газо1 герге5еп4аг гергос)иаг ге(115епаг

рагаггауоз сигуНГпео герге5еп1ас16п гергос1исс16п гес1|5епо

1трге5еп1аЫе 1гтеа1|гаЫе |тргос1ис1Ь!е

19. соргезетаг соггеаНгаг соргос1ис1г сосИзепаг соайиаг

та1;азе11оз, разаИетро, ЬосасаНе, сатрозап1;о, 1;га§а1и2, г о т -


рео1аз, зогботибо
• А- / 1М-:'пе§ас1бп'.
20. • АМТЕ-:'бе1ап1;е'.
• АМТ1-;'еп соп1;га бе'.
сотрие$(05 уегЬоз 5и$(ап(|уо5 а(1|е(1уо5 ас1уегЫо5 • АиТО-;'рог зГ т 1 з т о ' .
ЬосасаНе XX

• ВЕ/В15-:'боз'.
• СОМТКА-:'соп1:га'.
рагаггауоз X X

• ЕХ-:Тиега, рие уа по ез'.


XX

• 1МТЕР-/ ЕМТКЕ-:'еп1;ге, еп теб|о, т11;аб'.


сатронпй X

риШарк XX

таНес1г X X
• МиЕТ1-;'тисИо'.
Ьагтеггег X (+ ргопотЬпе) X • Р05(Т)-:'безриёз'.
ра5атоп1апа5 X X • РКЕ-:'ап1;ез'.
ре1|Гго)о X X • В,Е-:'гере1;!с1бп'.
саа1е|05 X X
• 5ЕМ1-:'т11;аб'.
||тр|арагаЬп5а5 XX X
• 5иВ-:'беЬа]о бе'.
ЬаЬпсейо XX
• 5 и Р Е Р - : ' е п с 1 т а б е , §гапбе'.
X X
• 50ВКЕ-:'епатабе'.
• Т Р А М 5 - / Т К А 5 - : ' а 1 о1го 1або бе'.
21. • и Е Т Р А - ; ' т а з а11а бе, ех1;гетабатеп1:е'.
КезриезЬа НЬге. ' - -
26.
22. Е1 "1:ап§о а г § е п ( ! п о ез ип Ьа11е рие пас!б еп 1оз аггаЬа-
Кезриез^а НЬге. •- 1ез бе В и е п о 5 А!ге5 бигап1е 1а рг1тега т1"1;аб бе1 51§1о
XIX рего рие На 11е§або а сопуег1;!гзе еп ип з Г т Ь о Ь па-
23. С10па1. Еа раге]а Ьа11а еп1а2аба еп ип атрНо езрас1о; -Це­
I. пе ип п1:то У1о1еп1;о, соп с!ег1оз -[ориез бе его-Цзто, 1о
1:епс1гетоз, ЬаЬга, "Н^игагап, безресЛга, НаЬга, сНга, Нага, ри1- рие Ыго рие ез1;иу1езе ргоИ!Ь!(1о бигап1;е тисЬо 1;1ет-
зага, робга, соп1'езага, с1ес1агага, езрес|||сагап, с1езр1а2ага, ро еп 1а а к а 50с1е(1а<1 Ьопаегепзе. Ехргеза е1 бездагго
уа1с1га у е1 безагга1§о бе 1о5 т т 1 § г а п ( е 5 . Епг1рие 5ап1:оз 013-
сёро1о ез соп5|бегабо е1 т а з 1пзр!габо аи1:ог бе 1;ап§оз,
Мо риебеп зиз1:11:и!гзе рог е1 §гиро уегЬа! /г а + [пСтЩуо у Саг1о5 Сагс1е1, е1 т е р г т * ё г р г е 4 е .
рогрие зоп асс10пез сиуа геа1|2ас|6п по берепбе бе 1а уо-
1ип1:аб о бес13|бп ехрНсНа бе1 а§еп1;е рие 1аз геа1|2а. Ез е1 (и- 27.
Шо бе ргеб1сс1бп. гитЬа, Ьо1его, бапгбп, соп§а - СиЬа
2. согпбо, тапапНа, ]агапа - Мёх1со
- т е т е г : сиаПбаб бе т е т о (1;оп1;о). ОЬга у б1сЬо 31тр1е 1;ап§о - Аг§еп1;1па
у 1;оп1:о. Ьо1его - Ап1;||1а5 . -

с1еп1о уе1п11сиа1го
Ь Е с с Iо N 4
I. 2. Оибо рие 1еп§а$ ипа Ьиепа ехсиза рага 1о бе Ьоу
1. р1с1ап 14. оз уауа1з • Те ^иго рие 1а 1:еп§о.
2. зе епсоп1:газе 15.11е§аг 3. у 4. О г а с 1 0 п е з соггес1:аз.
3. з1еп1:о 1 6. беЬаз 5. |5оу 1псара2 бе топ1:аг ез1:е сасЬагго! |Ьаз 1пз1:гисс10пез
4. ЬаЬГа с1|зси1;|бо 17. Ьауа по б1сеп с о т о зе Насе!
5. ез1:а15 18. заНёгатоз 6. 5ироп§о рие езСаз / е5(ага5 тиег1:а бе сапзапс1о, без­
6. ЬаЫаг 19. регзе§иГа риёз бе 1а посЬе рие Ьаз разабо.
7. ЬаЬГа сопзе§и1с1о 20. Ьауа уиеНо • 5Г, 1а уегбаб ез рие Ье богт!бо 1:гез Ьогаз.
8. зеа 21.у1з1:е13 7. Ез т и у ргоЬаЫе рие 5е Ьауа еп1:егас1о рог ]ау1ег, уа-
9.-[епГа 22. зе ргобигса . т о з , езгоу саз! зе§ига бе рие зе 1о Ьа б1сЬо ё1.
0. песез11;о 23.1:отага 8. |Оиё §го5его! Е з й у1з1;о рие соп §еп1;е азГ по зе риес1е
1. ез; зеа 24. сЬосатоз ЬаЫап
2. сотег / рие сот1ега 25. р|б|б / реб1га 9. у 10. О г а с 1 0 п е з соггесЬаз.
3. ри1еге

2. 7. '
I.
ге§1а 1 гег1а II А: Не У1з1;о а Коза соп А1Ьег1:о, езе "ат1§о" бе 1а ЕасиНаб.
Ьасе 1^а11:а рие сопз1:е В; Мо зеаз та1а, 5оп1а, рие 1:е сопогсо.
т а з уа1е рага т Г А; |НотЬге! |Мо т е б1§аз рие по ез зи поу1о!
е1 ре11§го с1е гези11;а >• В:Уо по сгео рие 1о зеа.
1а роз1Ы1|с1ас1 с1е 1а еу1бепс1а бе А: ^Оие по сгеез рие 1о зеа? Риез а т Г т е рагесе рие зГ
е1 пез§о с1е 1а сопс1епс1а бе 2.
1а5 §апаз бе 1а сопу1сс1бп бе А; 5оу 1псара2 бе Ьасег ез1:е е]егс1с10, ^те ауибаз?
1а гагоп бе 1а ргиеЬа бе
1а езрегаша бе е1 сопуепс1т1еп1;о бе В: |Рог 0105, Ет1Но! ^Мо 1;е баз сиеп1;а бе рие Иасез та1 1а
1а и1;|||баб бе 1а 1тргез1бп бе гез1;а? ^Сиап1;о ез 35 тепоз 12?
1а си1ра бе 1а по1;1С1а бе А: Уо, т е Ье ери1Уосабо! ^^иё раза?, ^те езйз Натапбо 1т-
1а сопуеп1епс1а бе 1а зе§иг1баб бе ЬёсН?
1а зи§егепс1а бе 1а сег1:е2а бе В:Уо по Ье б1сЬо рие зеаз 1тЬёсН, рего...
е1 то1;1УО бе 3.
1а ргоЬаЫНбаб бе А: Расо по сгее рие уа / уауа а ЬаЬег ип ехреб|еп1;е ге§и-
1а зогргеза бе
1а за1:1з(асс|бп бе 1абог еп 1а етргеза, рего уо е1 о1го бГа зе 1о оГ а ипоз бе1
31пб1са1;о.
В; ^Ои1егез бес1г рие поз уап а есЬаг а 1:обоз?
А: Мо, уо по р1еп50 рие поз уауап а безреб1г а 1;обоз, рего
Ро5!Ые5 ге5рие5(а$ зГ а ипоз сиап1;оз.
1.1а роз1Ь|Нбаб бе рие 1е Ыс1егап бапо 1а НепаЬа бе 1п-
ри1е1;иб. 8.
2. Ьа сег1;е2а бе рие ЬаЬГа з|бо ё1 1а -[гаприШгб. А: Мо сгеаз рие зоу 1;оп1;а, уа зё рие р1еп8а8 рие р1ег(1о
3. Ьа сопу|сс1бп бе рие паба ЬаЬГа сатЫабо 1е 1:га]о Ьиепоз е11;1етро 1п1:еп1:апбо сатЫаг зи тапега бе зег
гесиегбоз. В; ^Рего по 1;е баз сиеШа бе рие ез азГ у рие по Ьау паба
4. Ьа гагбп бе рие зе 1о ЬиЫега оси11:або (ие рго1;е§ег1а. рие Ьасег?
5. Ьа зи§егепс1а бе рие Ыс1ега бе пиеуо 1а5 созаз 1а епСигес1б. А; Мо риебо сотргепбег рие т е с]1§аз езо.
6. Ьа сопс1епс1а бе рие соп1аЬа соп ипа Ьиепа ат1§а 1а Не­
паЬа бе а1е§гГа. В; ^Оие по риебез сотргепбег рие 1:е 6\^а. езо? М1га, уа п!
т е асиегбо бе сиапбо 1о сопос1зЪе, у з 1 е т р г е б1се5
4. рие по ез 1о рие рагесе, рие еп е1 Иопбо 1:е яи1еге т и ­
Ыетегозо 3. сопуепс1ба 5. сопзс!еп1;е сЬо; рего ^по сгеез рие еза по ез тапега бе бето51:гаг-
2. раг1;!бапо 4. б1зрие51;а 6. бес|б1бо 1о? ^Те Ьаз о1у1бабо бе 1о рие 1:е Ь|20 е1 о1:го бГа? Еа уег­
баб, по зё с о т о 1о а§иап1:а5.
5. А;Уо по 1е Ье б1сЬо рие зе рог1е т а 1 с о п т 1 § о .
Кезриез1:а НЬге. В: Мо Ьасе Ы1а; бе 1;обаз 1 о г т а з , уа Ье п о 1 а б орие по
Яи1егез соп1;агте паба.
6. А: Рогрие з 1 е т р г е т е б|сез рие по зеа |б|о1:а у рие согСе
I. ^51§иез 31п епсоп1:гаг е1 НЬго?, ^по зега рие 1;е 1о Ьаз бе]а- соп ё1.
бо еп саза? В; Рогрие ез уегбаб.
• Мо, ез1:оу сопуепс1ба бе рие 1о (епГа Ьасе ип га1:о. А; М1га, сгео рие ез те]ог рие с1е|ето5 е11:ета.

с1еп1о у е т 1 1 С 1 п с о 125
9. - Репзб рие соп1:аг 1о зисеб1бо ега 1о те]ог рага 1:обоз
Яезриейа НЬге. (сгееп сопз|бегаг).
- Репзб рие Еиега ]озё ри1еп соп1;ага 1о зисеб|бо (бес!б1г).
10. - Рог1;и ас1:11;иб, еп1;|епбо рие Ьоу езЬаз сапзабо (багзе сиеп1:а).
1. ^5аЬе5 я и е езй 1;гаЬа]апс1о еп ипа сотрапГа аёгеа? Ме - Рог 1а ра1|2а рие 1:е Ьаз бабо согпепбо, еп1:1епбо рие Ьоу
1о д\р 5и рпто. ез1:ёз сапзабо (рагесег 1б§1Со).
2. Мо зё 51 Еита, рего зи гора Ние1е рие аре51:а. - Еоз сопуепсГ бе рие ариеНо по ега геа1теп1:е ип ргоЫе-
3. |Апс1а! Мо заЬГа я и е 11иЫега15 уиеНо уа. т а (бетоз1;гаг).
4. М| табге айп по заЬе я и е Ье 5и5репб|бо, рего 5е§иго - Еоз сопуепсГ бе рие зе о1у1багап бе1 ргоЫета (1пИи1г еп
рие т 1 Ьегтапо зе 1о б1се. о1гоз рага тоб|||саг зи сотрог1;ат!еп1о).
5. Айп по зё 51 Ье зизрепб|бо, рего т е еп1;егагё ргоп1о. - Ме "Ьето рие Ьетоз 11е§або бетаз1або 1:агбе (зозресЬаг,
6. Мо зё 51 зе то1ез1:6, рего по т е 1трог1:а. сгеег).
7. ^Мо заЬез 51 уа а 1;агбаг тисЬо? Ез рие 1:еп§о рг15а. - Т е т о рие Ьауатоз 11е§або бетаз1або 1:агбе (1:епег т1ебо).
8. Сиапбо зера я^е Ьа регб|бо 1а те]ог орог(;ип|баб бе
зи у!ба, уа зе аггереп1;!га, уа. 13.
9. Маб1е заЬе 51 уа а осигг1г о по, рего "Ьобоз ез1;ап реп- с1ес!г
б1еп1:ез. - соп1;аг о сотип1саг а1§о: 1пб|са1;!уо.
10. Мо заЬГатоз 51 / я и е богтГа еп саза бе Лп§е1а, рего - реб1г тапбаг асопзе]аг: зиЬ]ип1:1УО.
поз ех1:гагйаЬа рие пипса соп1:ез1:ага а1 1:е1ёЕопо рог 1а гесогс1аг, 1п5|51:1г, гере(1г
посЬе. - сотип1саг а о1;га регзопа а1§о рие Ьа оМбабо о рие
риебе ЬаЬег о1у1бабо: 1пб1са1:1уо.
I I. - сотип1саг а о1:га регзопа ипа огбеп, сопзе]о, е1;с., ех-
Ро51Ые5 ге5рие51а5 ргезабо соп ап1;епопбаб: зиЬ]ип1;1уо.
Ап5е1та 5еп*1г
Азе§ига рие сгеГа рие зе 1:га1:аЬа бе ип 1абгбп. - 1атеп1:аг: зиЬ]ип1;1УО.
Мо азе§ига рие паб1е т а з езсисЬага 1оз ги1боз. - по1;аг Яз1сатеп1;е: 1пб1са1:1УО.
М!е§а рие ез1:иу1ега асотрапаба. 5иропег
Мо П1е§а рие 1а уес1па Ьа роб|бо сопЕипб1Гзе. - 1тр||саг 1:гаег сопз1§о (5и]е1:о по регзопа!); зиЬ]ип1;1У0.
Мо 1§пога рие зи 311:иас1бп ез б1ЕГс11. - Ьасег ипа Ырб1:е513,1та§1паг (5и]е1о регзопа!): 1пб1са1:!уо.
1пз1з1:е еп рие по 1е У10 1а сага а зи тапбо. реп5аг
^л уес!па - сгеег 1:епег ипа !беа и ор!п!бп: !пб!са1;!уо.
Азе§ига рие Апзе1та ез1;аЬа соп ип ЬотЬге. - 1;отаг 1а бес131бп бе рие а1§и!еп Ьа§а а!§о: зиЬ]ип1;!уо.
Мо азе§ига рие Ьауа а1:асабо а1 таг1бо. еп1е1и1ег, сотргепс1ег
М|е§а рие 1:иу1ега рог созгитЬге Пз^аг рог 1а т1п11а. - рагесег 1б§1со, погта!, гагопаЫе; зиЬ]ип1:!уо.
Мо п1е§а рие езе бГа з1п11б сипоз|баб у ез1:иуо езр1апбо. - по1;аг багзе сиеп1;а; !пб1са1:1уо.
Мо 1§пога рие е1 ап§и1о бе зи т1п11а регт11;е уег т и у росо сопуепсег с1е
езрас1о. . - бетоз1:гаг; 1пб1са1:1уо.
1пз1з1:е еп рие зи уес1па по езЬаЬа зо1а ариеНа 1;агбе. - 1п^и1г еп о1;га регзопа рага рие ас1;йе бе ипа бе1;егт!-
паба тапега; зиЬ]ип1;!уо.
12. *етег
- Ме Ьа б1сЬо рие езЬиуо еп саза 1о6а 1а 1;агбе (1пЕогтаг). - 1:епег т!ебо; зиЬ]ип1;!уо.
- Ме Ьа б1сЬо рие ез1:иу|ега еп саза 1:оба 1а 1агбе (асопзе]аг *етег5е
и огбепаг). - зозресЬаг а!§о пе§аг1Уо; 1пб1са1:!уо.
- Ее гесогбё рие уо со§егГа е1 аи1;оЬйз бе 1аз с1псо (|пЕог-
таг). 14.
- Ее гесогбё рие со§1ега е1 аигоЬйз бе 1аз с1псо (асопзе]аг и !. ЬаЬГа уеп!бо 8. езрегез
огбепаг). 2. зороПа / зорог1;аЬа 9.1;иу1ега
- 51п1:1б рие а1§о 1е разаЬа рог е1 Ьгаю (по1;аг ЕГз1сатеп1;е) 3. ез1:атоз 10. богтГап
- 51п1;16 рие 1е разага а1§о та1о (1атеп1;аг). 4. Ьа / ЬаЬГа з!бо 1:отаба; I !. ргоуорие
- МисЬаз уесез, 1оз Ьуоз зиропеп рие ез 1а оЫ|§ас1бп бе 1о5 Ьау / ЬаЬГа 12. бе]ага
рабгез баг1ез б1пего рага зиз б|уегз10пез (сгеег репзаг). 5. б1гап ! 3. сотргагё
- МисЬаз уесез, ип рериегпо еггог зиропе рие Ьауа рие ге- 6. сиез1:е 14. Ьауа сопзе§и1бо
ре11г1обо бе пиеуо (|тр1|саг1:гаег сопз1§о). 7. зеатоз 15. регб1ега

126 с1еп1о уе1п(15ё1з


15.
1. е51;иу|ега 6.1ПУ11:ето5
2. уап а сеггаг 7. На 5!с1о
3.65 8. е51;а5 / е51;иу|ега5
4. с1еЬато5 9.11еуето5
5. соп1:г1Ьиуегап 10. ез^а

16.
1. Оие по Ьау паба цие Ьасег еп е1 р1апе1;а еп е1 рие у|уеп
у рие 65 песезапо бпп1§гаг а о1:го 1и§ап
2. -Уа пипса робгап азиз^аг а 1оз Ьог1:1апо5 рогрие 56 Ьап
асо51;иппЬгабо а зиз ги1боз, зе заЬеп -[обоз 1оз 1:гисо5,
по 1оз 1тргез1опап зиз ргосез1опб5.
- Сопосе е1 р1апе1:а абесиабо:
- 1аТ1егга, бопбе у1у6П т||1опб5 бе п1поз рие соп зо1о
оГг а 1оз 1ап1;азтаз езсопбеп 1а саЬега ббЬа]о бе 1а5 5а-
Ьапаз. 5е 1о Ьа б1сЬо ипа рег50па б|§па бе соп1|ап2а.
- Ргоропе рие 56 тагсЬеп а 1аТ1егга у уо1:ап рага 1:отаг
ипа б е а з 1 б п .

17. 22.
Кезрибз1:а НЬге. 1. соггебегаз 6. согпеп1:е
2. соггеб120 7. согпт1еп1:о
18. 3. соггебог 8. согпбо
1. б|зроп§а бе 4. гесоггег 9. соггеп'аз
2. рабесе 5. согге1:еаг 10. согпба
3. асаггеаг(поз, 1ез, оз)
4. сопйепе 23.
5. зигИб асерс1бп: 7 1тргесаг: 10
6. зирегаг асбр1;ас1бп: 12 1псгераг: I
7. (ие соЬгапбо / Ьа |бо соЬгапбо азсепббп1:е: 2 ргеет1пеп1е: I I
8. аборта / Ьа аборШбо / абор1:б а5Сбпб1бп1;б: 3 ргот1пеп1;е: 6
9. соп1;аг соп сотре1;ег: 5 гаНаг: 8
10. безетрепаг сотреИг: 9 гауаг: 4
19. 24.
Ро51Ые$ ге5рие51а5 1. шсгераг 4. гаНез
1. Мо сопу1епе а1Ьег§аг езрегапгаз. 2. асерс1опе5 5. ргот1пеп1:е
2. Мо ри1его рие 5иЕга5 ипа ббсбрс|бп. 3. сотрете 6. азсепб1еп1;бз
3.5и табге б]бгсб тисЬа 1пПиепс1а 5оЬге ё1.
4. Ез 1трог1:ап1:е азит1г ипа гб5роп5аЫ1|баб еп 1а у1ба. 25.
5.5и ро51с!бп есопбт1са 1б регтЛе §02аг бе рпуНе§105. 1. ОГа бе 1а Н|5рап|баб у бе Со1бп.
20.
2. Е1 12 бе осИиЬге бе 1492.
1. ехЦепба 3. Саг1:а§епа, еп Со1отЫа.
2. сотри50 / езспЫб 4. Аг§еп1;1па.
3. соте1:е 5. Со1отЫа у СЬ!1е.
4. -[гагаг (соггеДо) 6. Еа сиеса.
5. Еогти1а 7. Еа5 Погез бе сетразисЬН, б1 сора1, а§иа у уе1а5.
6. бхрбб1гте 8. Са1ауегаз.
7.1;гаЬб
8.36 сб1бЬгага (соггесЬо) 26.
9. атазб Е1 сЬосо1а1:е соп раз1;е1б5 по зе 1:ота еп Со1отЫа, з!по еп
10. саизб Аг§еп1;|па.

с1еп1о уе1п1131е1е 1 2 1
Ь Е с с I о N 5
I. 3. СопЕГа еп Ребго. Риебез соп1:аг соп ё1 рага 1:обо 1о рие
- пеаа: регзопа р и е ез 1:оп1;а о 1:огре рага аргепбег о рага Яи!егаз / яи1егез.
оЬгаг; рие по заЬе 1о р и е беЬе заЬег; 4. Еп 1а 1|ез1;а бе апосЬе, уо по сопосГа а п1п§ипо бе 1о5
- Низа: регзопа р и е сгее 1о р и е ез 1а1зо о 1о рие гобауГа по рие ез^аЬап аНГ.
ез геа1; р и е зе Ьасе |1из10пез 1п1'ипбабаз; 5. Мо заЬетоз бе паб|е рие поз риес1а баг р151:аз зоЬге
- о/Еги/зСо; регзопа р и е 1;1епбе а Ьасег е1 Ыеп з1п езрегаг па­ зи рагабего.
ба а сатЫо; р и е ез депегоза; 6. Еоз ез^1;иб1ап^1;ез рие по Науап рге5еп(ас1о / Ьап рге-
- геасаопапа: регзопа рие бе^епбе 1а 1:габ1С1бп у зе оропе а зеп(ас1о е1 •|;гаЬа]о по зегап ехат!пабоз.
1аз геРогтаз; 7. Еоз ез1:иб1ап^1:ез, рие по Ьап ргезеп1;а(1о е11:гаЬа]о, по
- сгеаШа: регзопа рие 1;1епе сарас1баб у [асШбаб рага 1пуеп- зегап е х а т 1 п а б о з .
"[аг о сгеаг; рие •Цепе 1та§1пас16п; 8. Нау тисЬа §еп^1;е еп е1 типбо рие по (1епе езсгйри1о5.
- [тзШёа: регзопа рие Ьа регб1бо ипа а1е§па о ипа езрегап- 9. Мо сотргагоп п1П8ипо бе 1оз ргобис1оз рие 1ез ЬаЬГа
7а; рие Ьа Егасазабо еп ип 1п^1;еп^1;о у по абт1^(;е е1 Егасазо; гесотеп(1ас1о, а резаг бе т 1 1пз1з^1;епс1а.
- 1етегапа: регзопа р и е по "[[епе т1ебо о рие по ропе си1- 10. -^Оиё Ьасез рог ари1?
бабо а1 Ьасег ипа соза; -Ез1;оу Ьизсапбо ауиба рага •|;габис1г езЬо. Визсо а ип сЫсо
- загсазЬса: регзопа р и е асоз1:итЬга а Ьасег изо бе б1сЬоз рие т е рие(]е ауибаг рогрие ез ехрегЬо еп 1п1бгта1;1са.
1гбп1соз у сгие1ез рага ппо1ез'1:аг е 1пзи1^1:аг 1пб1гес1:аппеп^1:е; И. Мо •[е ез1:оу соп^Ьапбо паба рие по зераз. Мо сопогсо а1
- за^аг: регзопа р и е ез ЬаЫ1 е 1П^1:е1|§еп1е; рие зе ба сиеп1а сЬ:уа1;о рие 1;е 1о Ьа соп^Ьабо, рего беЬе бе зег ип сге1;1По,
бе 1о рие риебе осигг1г; 12. Сотрго зеНоз рие (1епеп / (еп^ап ез-|:а тагса рогрие
- 1осиаг: регзопа рие ЬаЫа тисЬо о бетаз1або; езо 51§п||'|са рие зоп аи^(:ёп^1;1соз.
- а[аЫе: регзопа бе •|;га1;о у сопуегзас1бп а§габаЫез; I 3. Мо р1епзо ЬаЫаг соп П1п§ипа бе 1а5 регзопаз рие уеп-
- те1апс6Иса: регзопа р и е з!еп1:е о -Цепбе а зеп1;1Г^1:г1з^1:е2а 1п- дап / У1епеп. Оие 1о Ьа§а е1 \е(е.
бе^п|ба, ргоЕипба у регтапеп^Ье; 14. Маба бе 1о рие т е сИ^аз / Л с е з т е то1ез^1:ага уа. Ез^Ьоу
- езсгири1о5а: регзопа р и е 31еп^1:е о •Цепбе а зепИг азсо рог рог е п с 1 т а бе 1обо.
сиа1ри1ег соза; регзопа т и у ргеосираба рог 1а ехас1Либ у 15. Рие ипа 511;иас1бп т и у ех1:гапа. М1п§ипа бе 1аз регзопаз
рие ропе тисЬо си1бабо еп •[обо 1о р и е Ьасе; рие аНГ ез^аЬап зе еп-|;егаЬа бе 1о рие ез1:аЬа осигг1епбо.
- ^треШпеШе: регзопа р и е то1ез1;а соп 1о рие б1се о Ьасе;
рие ргоуоса епЕабо;
- зоЬегЫа: регзопа рие розее ип ог§и11о ехсез1УО у ип зеп^Ы- Е АпосЬе зопё рие |Ьа а ипа а§епс1а бе У1а]ез рогрие рие-
т1еп^1;о бе зирепог|баб 1^геп1;е а 1оз бетаз. гГа !г а ипа 1з1а бе 1а РоНпе51а рие ез1:аЬа / ез1:иу1езе Ьа-
Ы^Ьаба зо1о рог тцегез.
2. 1пб1са1|уо: 1а 151а ех1з1:е рага е1 ЬаЫап^Ье, ез геа1.
Р\езриез1:а НЬге. 5иЬ]ип1;1Уо: 1а 1з1а ез по-езрес№са. Е1 ЬаЫап^Ье по заЬе з!
1. Ке5рие5-|;а НЬге. ех1з1:е о по.
2. Раге]аз бе ап1:бп1тоз: 2. Апа ри1еге сотргаг ип сосЬе рие ргасИсатеп^Ье зе сеп­
йегпо - гибо сисе / сопс1и2са зо1о, рего езо по ех1з1:е.
1п1:еН§еп1:е - пес1о 1пб!са1:1уо; е1 сосЬе ех1з1:е рага Апа, рие ез-|:а зе§ига бе зи
[озсо - зеп51Ые . ех13'1;епс1а.
геасс1опапо - геуо1ис10папо 5иЬ]ип^1;1Уо; Апа безеа ип сосЬе соп езаз сагас1:еп51;1са5
араЪсо - 1при1е^1:о -ез зи сосЬе 1беа1-, рего по заЬе з1 ех1з1;е о по.
саНбо-Сп'о
!три15|уо - тобегабо 3. Апа б1се рие зе Ьа сотргабо ип сосЬе рие сопс1исе ргас-
сопзегуабог - рго§ге5!з^1:а •|:1сатеп1е зо1о, рего по ез уегбаб.
з1псего - Ырбсп^Ьа 1пб1са1:1уо; е1 ЬаЫап-Ье - А п а - аИгта 1а ех1з1;епс1а бе1 сосЬе,
ргезит|бо - тобезго 1пберепб1еп1;етеп^1:е бе рие зеа теп^Ыга.
Низо - геаНзЬа 5иЬ]ип1;1Уо: по ез ро51Ые, бабо рие по ех1з1;е п1п§йп е1е-
аиз^Ьего - беггосЬабог теп^1:о еп 1а огас|бп бе ге1а1;1УО рие Еауогегса е1 сагасСег
сапзта^Ысо - зепс1По 1пезресГ1|со бе1 геЕегеп^Ье.
сопЕогт151;а - соп^1;ез1;а1:апо
ге-|:гб§габо - тобегпо 4. Оиепа рие 1е тоз^1:гагап 1оз НЬгоз рие ЬаЬГап езсопс!!-
ебисабо - та1ебисабо 6о I Ь и Ы е г а п езсопсЛ(1о ап1;ез бе рие сотепгага 1а
регзесис|бп соп^Ьга еНоз.
3. Кезриез^Ьа НЬге.
1пб1са^1:1уо: зе 1:га-|:а бе ип соп]ип^1:о бе НЬгоз езресГкоз,
3. сопсге^Ьоз, рага ЬаЫап1:е у оуеп1;е.
Ь Мо т е •|:га1§аз п1п§йп ге§а1о р и е по зеа ргасИсо. 5иЬ]ип^1:1Уо: зе •[га^Ьа бе ип соп]ип1о бе НЬгоз 1пезрес|'Нсо$;
2. СопЯа еп Ребго. Риебез соп^Ьаг соп ё1 рага ез1:о рие т е е1 ЬаЫап1:е зб1о заЬе рие егап уапоз у сгее -зб1о сгее-
ез^аз с1!с!епс1о. рие зе езсопб!егоп. Рага ё1 ез ипа геаНбаб б|Еиза.

128 С1еп1о у е Г п И о с Ь о
5. ^иепа рие 1е то51;гагап 1о2 УЬгоз, рие ИаЬГап езсопсИ- 8. Ме ргоЫЬ|б за1|г соп ипа регзопа рие ЬаЫа уеп!с1о /
с1о еп е1 збгапо, ап1;е5 бе рие сотепгага 1а рег5есис!бп Ь и Ы е г а у е п Ы о бе1 риеЫо уес1по. (АЕейа а1 31§п'|Е|са-
соп1;га еНоз. бо: соп 1пб1са1:1УО, ипа регзопа Ьепе сото геЕегеп1;е ип
1пб1са1:1уо: зе 1:га1а бе ипа геайбаб езресГИса у сопсге1;а; 1аз 1пб1у1био геа1 -ез сопсге1;о, ех1з1;е-; соп зиЬ]ип1:1уо, ипа
огас10пе5 ехрНсаИуаз (рие уап еп1;ге раизаз) Неуап 31ет- регзопа 51§п1Иса'сиа1ри1ег регзопа, по [трогЬа сиаГ,у ез,
рге 1пб1са1;1УО. рог 1о 1;ап1;о, 1пезрес|Т|са.)
5иЬ]ип1;|уо: по ез роз|Ые. 9. Ои1еп а Ыегго т а ^ а , а Ыегго тиеге.
I О.Лепе 1оз б|ЗСОЗ т а з ех(:гапоз рие уо Ье у|51:о / Ьауа
6. |Уауа! |Оиё ех1:гапо рие 1и Ьауаз 160 а уег ипа ре1Гси1а у|51:о пипса. (Мо аЕесЬа а1 з1§п|||сабо, 31ПО а 1а ехргез1у1-
рие т и е $ 1 г а / т и е з к г е езаз езсепаз 1:ап сгие1ез! баб бе1 епипс1або у а 1о рие ез т а з 1трог1;ап1;е безбе е1
1пб1са1:1Уо: е1 ге1егеп1;е ез геа1, ех1з1:е рага атЬоз. Е1 ЬаЫап- рип1;о бе У1з1;а бе 1а 1пЕогтас1бп.)
1е 1 п Е о г т а бе 1:обо е1 соп1:еп|бо.
5иЬ]ип1;1Уо: е1 ЬаЫап1;е по 1:!епе сопз1:апс1а бе рие е1 геИегеп-
1:е ех1з1:а, бе рие зеа геа1теп1:е сото зи 1п1;ег1оси1:ог б1се.
5из рас1ге5
Е1 / е11а яи1е- Яи1егеп
7. Ме зогргепбе рие 1:обоз ез1:ёп ЬаЫапбо бе ип 1:ета рие МотЬге цие
деБсопосеп, рогрие, еп геаНбаб, паб1е заЬе 1о рие разб. ге 5ег... зеа...
1пб1са1;1уо: е1 ЬаЫап^е ехргеза зи зогргеза зоЬге ип ЬесЬо Коз! 10 епЕегппега репос11з1а
рие абтЛе с о т о геа1. Ои1рие 5 1:еп151;а 1п§еп1его
5иЬ]ип1;1Уо; по ез роз|Ые. Ей па 11 сап1;ап1:е с1ги]апо
]а1те 7 езрГа 1о рие ^и^е^а
5.
Ро$1Ые$ ге5рие5(а$
1. Езо 1о риебе Ьасег сиа1ри1ега рие Ьауа ргасЫсас1о т 1 - Ро5|Ые5 ге5рие51а$
п!татеп1е. 1. Зеа яи1еп 5еа, по Иепе бегесЬо а ЬаЫаНе азГ а паб1е.
2. ^и^еп 1;еп§а т1ебо а бес1г 1а уегбаб я и е 1е есЬе уа1ог 2. Еа 1пуез1:1§ас|бп бе 1оз сазоз бе соггирс|6п Пене рие 11е-
у 5е а^геуа. Ое 1о с о Ш г а п о , 5ега $1етрге ип со- §аг Ьа51:а е1 Ипа1, са1§а яи1еп са1§а.
Ьагбе. 3 . 5 е роп^а с о т о зе роп§а, з! по -Цепе гагбп по Ьау рог
3. Мо ез роз|Ые рие Ьауа 1;егт1пабо е11;гаЬа]о рие 1е Ьа оси- риё багзе1а.
рас1о ^ п ( о $ апоз с1е 5и у1с1а. Ье рагесега ип зиепо. 4. 0|§ап 1о я и е с1|§ап, уо сгео рие зи 1аЬог Ьа 5160 т и у
4. Ега е1 ез1:иб1ап1:е т а з соп51;ап1;е рие 5е Ьауа / Ьа сгига- Ьепе^с1оза рага 1а сотрапГа.
ёо еп ГШ* с а т 1 П О .
5.1гё а 1а 2ара1:егГа у т е сотргагё сиа1ри1ега бе 1аз Ьо1;а5 5. На^а /о щие Ьа^а, т е ^ето рие пипса сопзе^игё §а-
рие С1епеп / т е т и е з ^ г е п . N 0 (еп^о §апа5 <1е пагте зи сопЕ|ап2а.
репзаг т и с Ь о . 6. Ез^ё с1опс1е ез^ё, 1о епсоп1;гагё.
6. N 0 ЬаНагоп зепа! а1§ипа рие сопс1и]ега а1 гезропза-
Ые с1е 1а1е5 ассюпе$. 9.
7.5о1о Ье у1з1:о боз ре1Гси1аз еп 1аз цие ез^е ас1ог 1:гаЬа- Е Е1 / 1а рие 5. рие 9. рие
)е / (гаЬа)а (1есеп(етеп1е. М е рагесе та1|51то. 2. рие 6. рие 10. рие
8. Еоз рие ЬаЫап 31п заЬег а с о з ^ и т Ь г а п а т е * е г 1а ра- 3.1оз рие 7. е1 рие И. е1 рие
(а сас1а с1о5 рог (ге$. 4. е1 рие 8. е1 / 1а рие 12.1о рие

6. 10.
1. |Апба, Епприе! Тгаете ипа сагре1а рие т е Ье 6е]а!Ло Ерие 6. рие
о1у1баба еп 1а за1а бе геип1опез. 2.1а рие 7. рие
2. Соггес1;а. 3. (а рие 8. е( рие
3. Соггес1:а. 4.1аз рие 9.1аз рие
4. Ме рагесе Ь\еп цие уепбаз езе еосЬе рие ге Ьа бабо 5.\ рие \0.цие
1:ап1;оз ргоЫетаз; аЬога, еп1;ге 1оз боз рие т е б1се5,
сотргагё ез1:е, е1 рие *1епе а:ге асопб|с1опабо. I I.
Ь.ТепГап ипа зесгегагГа рие ЬаЫаЬа 1п§1ё5 регГеДатепге, Е
рего риеп'ап ипа рие ( 1 о т т а г а С1Псо 1б1отаз. ОЬу1а- А: Мата, сиёп1;ате с о т о зе "Ье бес1агб рара.
теп1:е, рог е1 зие1бо рие оЕгесГап, по 1а епсоп1:гагоп. В: ^•ес1агагзете? Ей! уо 1а я ч е 610 е1 разо.
6, Соггес1:а. А: (Мо т е б1§аз! ^Рего з1 еп уие51га ёроса егап Ь з сЫсоз
7. Ме р г о Ь 1 Ы 6 заНг соп ипа регзопа рие по Тиега / ега 1о5 я и е 1:епГап рие Неуаг 1а 1П1с!а1;1уа!
бе1 риеЫо. (ЛЕеДа а1 31§п||'|сабо: соп 1пб1са1:1уо, ипа рег­ В: М|га, 51 ЬиЬ!ега езрегабо а рие Еиега ё1 е1 я и е зе беаб1е-
зопа Ьепе с о т о геЕегеШе ип 1пб|У|био геа1 -ез сопсге- га, 1:6 айп по ЬаЬгГаз пас1бо. Рего с о т о ега е1 ЬотЬге
10, ех1з1;е-; соп зиЬ]ип1:1уо, ипа регзопа з1§п111са 'сиа1ри1ег я и е 31етрге ЬаЬГа зопабо, по 1Ьа а агпез§агте а рие зе
регзопа, по 1трог1:а сиаГ, у ез, рог 1о 1ап1:о, 1пезрес|Т|са.) т е езсарага, ^по сгеез?

с1еп1о у е ! п г т и е у е Е ] ^ ! Я Н
2. 4. рие / е1 сиа1
А: М|га, уеп а уег е51:о. " 5. сиуо • -• / •
В: |Апс1а, 1а тап|Ее51ас16п бе е51;а тапапа! 6. рие
А: 5|, зоп 1о5 тёб!со5 я и е Иетоз у1з1:о ап1е е1 М|п1з1;ег1о. 7. сиуаз
В: риё ез 1о р и е раза? 8. с о т о
А: Риез р и е 1аз аи1;опбабез б|сеп р и е зоп 1оз тёб1соз 1о5 9.1оз сиа1ез
я и е 1:1епеп 1а си1ра бе 1аз 1аг§аз НзЬаз бе езрега, у еНоз 61-
сеп р и е зоп 1аз аи1:опбабез 1а5 я и е беЬеп ропег т а з 10. бопбе
теб1оз. I Е 1оз рие / сиап1;оз
12. 12. сиапбо
1. сиЫег1;оз I 3. е1 рие
2. пеуега 14.1о рие / 1о сиа1
15.1о5 сиа1е5 ,
4. Ьа1;1бога
БЛаЫа бе соапа : /
6. сос1па ,-- < • 1. Нау ипа 1:1епба еп 1а яие / с1опс1е уепбеп зо1о созаз
7. саРе1;ега рага гигбоз.
8. ехрпт|бог 2. Уа соп §еп1:е а 1а яие 1е §из1;а 1;газпосИаг
9. епза1абега 3. Нап бе1:еп1бо а ип ИотЬге сиуо5 Иуоз 1е Иап асизабо
10. ]агга
бе та1о51:га1оз.
* Ро5!Ые5 ге$рие$(а5 4. Нас1епбо §1тпаз1а Рие с о т о зе готр|б е1 Ьгаго.
(Соггес1а.) .
2. Упа пеуега ез ип е1ес1;гоботёз1:1со еп е1 р и е сопзег-
уатоз 1оз а1|теп1;оз §гас1а5 а1 ЕгГо р и е Иасе еп зи 1п- 5. Е11:ета с1е1 яие ИаЫа!з по т е 1п1:егеза.
"1:ег10г 6. А яи1еп табги§а, 0103 1о ауиба.
3. ип §п1о ез ип оЬ]е1о рог е1 рие за1е е1 а§иа. 7. Ее И1с1егоп ипа геу131бп ги1;1папа, §гас1аз а 1а сиа1 бе-
4. ипа Ьа-Ыбога ез ип арага1;о соп е1 рие 1:г|1:игатоз у Ьа11- 1:ес"1:агоп е1 ргоЫета а 1:1етро.
т о з 1оз аНтепгоз. 8. Е1 НЬго сиуа аи"1:ога ез еза Еатоза ргезеп1:абога бе 1:е1е-
5. ипа1;аЫа ез ипа зиреИ1с1е р1апа бе табега о р1аз1:1СО У13|бп, На 31бо геИгабо бе 1аз уеп1:аз рог р1а§1о.
зоЬге 1а р и е сог1:атоз у 1:госеатоз 1а сагпе, 1аз уег- 9. 511:е §из1:а а1§ипо, 11ёуа"1:е е1 яие ри1ега5.
бигаз... 10. Еп езе 1пз1;ап1;е Еие сиапсЛо т е 61 сиеп1;а.
6.1а сос1па ез е1 е1ес1:гоботёз1;1со соп е1 р и е зе сос1пап у
са11еп1:ап 1оз а1|теп1:оз.
7.1а саМега ез е1 арага1;о еп е1 р и е ргерагатоз е1 саРё. 1. с о т о
8. ип ехрпт|бог ез ип оЬ]е1;о о арага1:о соп е1 р и е оЫе- 2. бопбе
петоз е1 2 и т о бе 1аз пагап]аз, 1оз Нтопез... 3. бопбе / с о т о
9.1а епза1абега ез е1 оЬ]е1:о еп е1 рие аНпатоз у 5егу1тоз
1а епза1аба. 4. сиапбо ; ;
10. Еа ]агга ез и п оЬ]е1;о бе сг1з1;а1 о бе р1а51;1СО соп е1 р и е зе 5.бопбе ". : . _
31гуе е1 а§иа. 6. сиап1:оз; сиапШз
7. сиап1;о / бопбе / с о т о
13. 8. Ои|ёпез / Сиап1:оз / С о т о / Обпбе
Ро51Ые5 ге5рие51:а5 9. сиапбо
1.10и& ез 1о р и е ри1егез заЬег зоЬге ри1еп 1;й уа заЬез? 10. бопбе / сиапбо / с о т о - • .. ^ , >^
2. ТгаЬа]а рага е1 ргоЕезог соп е1 р и е ез1;иуо еп арие1 рго- I 1.ри1епез
уесЬо. 12. ри!еп
3. А1 р и е "[е 1о рге§ип1;б бНе риё ез 1о р и е раза. 13. ри|'еп / ри1ёп -
14. Сиапбо
14. 15. с о т о
1. 1а посИе р и е пас1б 1о1о ИасГа ип РгГо ИогпЫе. 16. с о т о
2. Мо ез ро51Ые.
17. Сиапбо / Оопбе ' .
3. Мо ез роз|Ые.
4. Мо ез роз1Ые. 18. ри1еп
5. Еоз р и е ароуеп еНоз за1бгап Ьепе11с1абоз. V 19. бопбе / сиапбо / с о т о
20. Ои1еп
15. 21. бопбе • ^ - .
Е 1а р и е / ри1еп / 1а сиа1 - '• 22. ри|ёп
2.1о р и е / сиап"1;о • 23. Обпбе / Сиапбо / Оопбе
3. е1 р и е / 1а р и е / ри1еп 24. Ои1еп

с!еп1о 1:ге1п1а
18. 22.
Ро5!Ые ге5рие5^а
В Е N О
Оопа \/|уека 1агз50п, соп с1от1с111о еп Е51;осо1то, еп Ма1т6§а1;ап, 25, соп С 1] М
пйтего с1е рагароЛе 09384721
ЕХРОЫЕ
ь и Р
I - Оие Ьа •[еп1Йо по1;1аа с1е 1а5 Ьесаз с]е со1аЬогаа6п дие е1 М1п!51;епо с1е А м А К
А5ип1;о5 Ех4епоге5 Нап сопуосас1о.
2- Оие е5 е51;ис)1ап1;е с1е р|1о1о§|'а Н15рап1са еп 1а ип1уег$1с)ас1 с^е Ы т е а у зе В р ^ Е
Ьа11а еп ейоз тотеп1о5 еп зи й11:1ппо апо с1е саггега.
3- Оие зи езрес1аМас1 ез 1а с]е Тгас1исс1бп е 1п1:ефге1:ас16п у ^ие "11епе ех-
А н А С
репепс!а рго(е51опа1 еп 1а епзепапга с1е1 езрапо!. N А М >
4- Оие 31еп1;е ипа епогте ргеосирас1бп рог 1оз ргоЫетаз зос1а1ез ас-
1иа1ез с1е §гироз с1езГауогес1с1оз у дие с1езеа рос)ег ауис1аг с1е а1§ипа 7 Ь ' Е .г
в
тапега.
5- Оие гейпе гос^аз 1а8 сопс11с1опе5 песезапаз рага ассес1ег а ипа с1е 1а5
1 „ 1111^-Е
тепс1опас1аз Ьесаз. Е
Рог !о ^ие
50иС1ТА К 1 ^
Оие зе 1пс1иуа зи сапс11с]а1:ига еп 1а ге1ас16п с1е а5р1гап1;ез.
Тобаз ез1:аз ра1аЬгаз Ьасеп геЕегепс1а а 1аз созаз Ьиепаз о
Ез1;осо1то, I с1е поу1етЬге с1е 2007 ЬопЛаз ^ие робетоз бес1г зоЬге о1:га регзопа рага а§га-
баНе.
ЕХСМО. 5К. М1М15ТЮ ОЕ А Б У Ы Т О Б Е Х Т Е К 1 0 К Е 5 23.
Ро$1Ые5 ге$рие$(а$
I.
19.
1. Ои1еп а1§о ди1еге, а1§о 1е сиезга. - Еа 1троз1Ы1|баб бе епсопггаг ипа сотип|баб бе уес1поз
2. Ои1еп тисЬо аЬагса, росо арпе1а. дие гезропба а зиз ех1§епс1аз.
3. Ои1еп ;1епе Ьоса, зе еди1Уоса. - Еа уес1пбаб регГес1а ез аяиеНа еп 1а ^ие :обоз зиз
1

т1етЬгоз зоп огбепабоз, зоп з11епс1озоз у засап 1а Ьази-


1

4. Ои1еп а Ьиеп агЬо1 зе агпта, Ьиепа зотЬга 1е соЬуа.


5. Ои1еп са11а, о^ог^а. га а зи Ьога, бопбе по Ьау п1поз, е1;с.
6. Ои1еп а Ыегго та"1;а, а Ыегго тиеге. - Мо ехаДатепге, риез зе сотргб ип §а11о дие зе ропГа
а сап1:аг а 1аз 4.30.
20. - Мо, ро^^ие аИгта рие е1 уес1ПО Иепе бегесЬо а ;епег 1

1. Оопбе Еиегез Ьаг 1о ^ие У1егез. ип §а11о 31 азГ 1о безеа.


2. Ои1еп по Нога по т а т а . 2.
3.1о ^ие по та1:а еп§огба. тейб/со: регзопа рие ргосебе соп §гап огбеп еп зи у1ба у
4. Еп е1 ге1ПО бе 1оз С1е§05, е11;иег1;о ез е1 геу. еп зи 1;гаЬа]о;
5. Ои1еп рагге у гераг1;е зе Неуа 1а те]ог раг1:е. риШШозо: регзопа рие :1епе ип а т о г ргор10 о рипбопог
1

21. еха§егабо у Ьазабо еп созаз 51п 1трог1;апс1а;


Е (3 бе ЕеЬгего) Рог 5ап В1аз 1а с1§йепа уегаз. р1р1его: регзопа рие то1ез1;а о Еаз1;|б|а; еп ез1;е 1ех1:о, регзопа
ех(:гетабатеп1:е рип1:111оза соп 1оз азип1;о5 ргор103 у а]епоз;
2. (13 бе б1аетЬге) Рог $ап1;а ЕисГа 1§иа1ап 1а$ посЬез гетИ§ас1о: регзопа рие тиез1:га езсгириЬ о гери§папс1а ех-
соп 1о5 с1|а$.
сез1Уоз.
3. (30 бе поу|етЬге) Рог $ап Апбгёз е1 у т о пиеуо апе]о ез.
4. (I I бе поу1етЬге) Рог 5ап ;1По е1 а]о Я п о у рог
Маг1
5оп З1етрге реуога1;1УОЗ р1р1его у гетИ§аёо.
5апУ |сеп1 :е е1 а]о Еиег1 ;е. 3.

5. (I I бе поу|етЬге) Рог 5ап :1по тага 1:и сосЫпо.


Маг1
- Насег 1ав созаз а зи тапега: бе ипа тапега ргор1а, сото
6. (24 бе ]ип!о) А§иа бе рог 5ап ]иап я и к а у1по у по с1а еза регзопа соп51бега, 31П ;епег еп сиеп1;а 1а ор1П1бп о бе­
1

рап. зео бе 1оз бетаз.


7. (24 бе ]ип1о)Тагбе ^ие :етргапо рог 5ап ]иап ез е1 уе-
1 - Зег Го/ рага сиа1: зег 1§иа1ез.
гапо. - 1г5оЬге гиес1а5:\г о за1|г1;обо Ыеп, сото ипо безеа.
8. (25 у 26 бе ]и1|о у 15 бе а§оз1;о) Рог 5ап1:!а§о у 5ап1а Апа - Оог ипа 1есадп а о/§и/ёп.- баг ип езсагт1еп1:о а а1§и1еп; Ьа-
р ;ап 1аз иуаз у рог
|п1 ;га Бепога уа е з ^ п тас1ига5.
Миез1 сег1е сотргепбег а а1§и1еп а1§о соп бигега.
9. (6 бе епего у 3 бе ЕеЬгего) Рог 1оз Кеуез 1о сопосеп 1оз 4 .

Ьиеуез у рог 5ап В1аз ипа И о г к а т а з . 1. Рогрие е1 геЕегеп1;е ез по езресГПсо.


10. (25 бе аЬп1) Рог 5ап Магсоз *и ^агЬапга! п\ п\ 2. Месезапатепге е1 ап1:есебеп1:е Ьа бе 1Г ргесеб|бо бе ипо
бе рог зетЬгап бе, сиа1ди1ега бе о а1§ипо бе.

с!еп{о 1 г е т 1 а у ипа 131


3. - Репзагоп рие робГап сотргаг е1 р150 бе А1Ьп50, рие ез-
- ОиегГап ип р150 с1е1 рие ЬаЬГап оГс1о ЬаЫаг а зи зоЬппо; гаЬа опеп1:або Ьас1а е1 ез1;е, рие 1:епГа тисЬа 1и2, рие ега
ип р150 рие е51:аЬа опеп1:ас1о Ьас1а е1 е51;е, рие 1:епГа т и ­ са1еп1:11;о...
сЬа 1и2, рие ега са1еп1:|1;о...
- НаЬГап у151:о ип р150 рие ейаЬа опеп1:ас1о Ьас1а е1 е51е, 5.
рие -[епГа тисЬа 1и2, рие ега са1еп1:|1:о... Яезриейа НЬге.
- 5аЬГап рие е1 рабге с1е1 сЫсо бе 1а рапабегГа уепбГа ип
р|50 рие е51:аЬа опеп1;або Ьас1а е1 е51;е, рие 1:епГа тисЬа 2 4 .
1и2, рие ега са1еп1:11:о... { Ке5рие51;а НЬге.

Ь Е ССI О N б
I. 4. ТгаЬа]аЬа Ьаз1;а а1га5 Ьогаз бе 1а посЬе а с а т Ь ! о с1е
Ро$1Ые$ гезриез^аз я и е 1е сИегап ипа рериег^а Ьоп|||сас1бп ех1:гаогб|папа.
1. §апага 9. госага 5. Ое по сопосеПе Ыеп, репзапа рие т е ез1;аз еп§апапбо.
6.1гетоз 1;обоз а1 сатро а по 5ег я и е Иада та1 -Петро.
2. У1епе / У1П1ега 10. сиеп1:а5 / соп"(:а51е 7. Мо ге 1о р1епзе5 таз: я и е *е §и5(а, сбтрга1;е1о; 51 по
3. ЬиЬ|ега асЬиабо I I. сопгагаз 1:е сопуепсе бетаз1або, Ьизса о1;го те]ог
4. ЬаЬгГа 1:еп|бо 12. заЬе 8. 5б1о ри1его бес1г1:е ипа соза: е8(ис1!а у 1;епбгаз 1а роз!-
5. сгее 13. "1;иу|ега Ь|Нбаб бе азсепбег бе са1:е§огГа.
6. е51:иу1е5е 14. о 1 'гес1егап
9. Асергё ез1:е 1;гаЬа]о а сопс1к16п с1е яие т е зиЫегап
7. ЬиЫега сот1бо 15. уепГа; робГатоз Ьасег е1 зие1бо безриёз бе ип аг10.
8. ЬасГа; Ьа]аЬато5; НоуГа; I О.Уатоз а у1з1"1:аг а Апбгёз а по 5ег я и е ё1 с1ес!с1а уеп1Г а
еЛаЬа; поз риебаЬатоз уегпоз.
I I. Сотргагетоз ез1:е р1зо 51етрге я и е Ьа]е е1 ргес1о
2. ип росо.
Ро$|Ые$ ге5рие$^а$ 12. Н е т о з бес1б1бо заНг а1 а1:агбесеп т1еп1:га5 по П1еуе
бе пиеуо.
С0МВ1МАС1бЫ Е]ЕМРЬО УАЕОКТЕМРОКАЕ I 3. Уа по а§иап1;о таз: с о т о с о п ( т й е азГ, т е уегё оЬН-
1. 1трегГейо + сопс1. 515еЬо50оп ^а Ьоу,1'и1:иго (|тргоЬаЫе) §аба а реб1г1е рие зе уауа бе т 1 саза.
14. Ез1ап т и у соп1;еп1:оз, риез соп оЬСепег зб1о боз рип-
Vпе

51тр1е ге$оШа е1 ргоЫета.


1;оз, ЬаЬгап §апабо е1 сопсигзо.
2. !трегГейо + сопс]. $1 Шиезе дпего ейопо рге5еп1;е (1тро51Ые) 15. Уо рие -[и т е ЬаЬгГа а т е п о 5 я и е ЗеЬазЫап Ни-
51тр1е аЬога ± уасааопез
160,

Ь!ега рес11с1о б1зси1раз.


еп е1 СапЬе
3.1трег(еДо + сопс1. $1 (иега тШопапа шп'а1;етрога1
а (!троз1Ые) 4.
51тр1е роПоёо Ь ако. Ро$|Ые5 ге5рие$(а5
4. !трег(ебо + сопс1. 5 езгшГего Ь'аЬа]апёо а1:етрога1 - ршс\о ЕА1Егебо ргерагага ипа Ьиепа сот|ба а сатЬ|о бе рие
сотриейо те ЬаЫа сотргаёо е1(1тро5|Ые) Маг1;а Нтр1е 1а саза.
тез ра5ас1о езе сосЬе. 2. Соп 1о§гаг ип 1;гаЬа]о соп ип за1апо теб|о ез1:агё за1:13-
5. р1и$с. + сопс1.51тр1е 5) 1е ЬиЫега ЬесЬо саво,
разабо - ргезеп1;е ЕесЬо у соп1еп1:о.
по 1епёпа аЬога ЮШов (1тро51Ые) 3. Те сопгагетоз е1 й11:1то со1;1Нео бе1 уес1пбапо 31етрге у
ргоЫетаз. сиапбо по зе 1о б1§аз а паб1е.
6. р1и$с. + сопс1.51тр1е 5/ те ЬиЫеве сотргас^ора5ас1о - Ги^иго 4. С о т о по ез1:иб1ё1з т а з оз риебагё13 31п ез1;е
у а с а с 1 0 п е з

е1сосЬетерос1пЫгёе(1тро51Ые) апо.
уасааопез а Ьагсёопа 5. Те Ьагё ип пиеуо соп1;га1;о 31етрге рие ез1:ёз бе асиег­
7. р1и5с. -1- сопс]. сот- 51 те ЬиЫею Юсаёо разас1о
1а (|троз|Ые) бо соп 1аз сопб1с10пез 1аЬога1ез.
риейо 1о1епа. те ЬаЫа сот- 6.51 ге §из1;а е1 рап1;а1бп, сбтрга1о; рие по 1;е §из1;а, Ьизса
о1;го тобе1о.
7.1гетоз а 1а р1ауа е1 заЬабо, за1уо з1 Ьасе та11;1етро.
8. Еп1;ге§агап 1оз р130з еп тауо, а тепоз рие Ьауа а1§ипа
3. саиза тауог рие 1о 1тр1ба.
Ро$1Ые5 ге$рие5«а5 9. Ме сотргагё ез1;е тобе1о еп сазо бе рие зе Ьауа а§о-
1;або е1 рие т е §из1;а.
1. Н е т о з уеп!бо а 1ПУ11:аг1:е а заНг 5 ! е т р г е у сиапс1о "[е 10. Мо 1;епбгё!з рие Ьасег ехатеп 31етрге у сиапбо еп1:ге-
аре(:е2са ез1;аг соп позо1;гоз. §иё|з ип "(:гаЬа]о зоЬге е11:ета.
2. На б1сЬо рие по 1га а1 тёб1со 5а1уо я и е е т р е о г е . I I. Мо 1гё о1:га уег а1 тёб1со за1уо рие етреогага т 1 з11;иа-
3. §а1 рог еза риег1:а у по т е уо1уегаз а уег пипса таз. с1бп бе Еогта а1агтап1:е.

131 с 1 е п 1 о * г е т 1 а у й о з
12.51§ие т1П"1;1епс]о соп1;!пиатеп1:е у регбегаз 1а сопИапга 9.
де 1и5 ат1§05. Ро5|Ые$ ге5рие51а$
I З.Те ргеЛагё т ! сосЬе ез-Ьа посЬе а сатЫо с1е рие т е 1. Рера ез1:аЬа 1:гаЬа]апбо у т1еп1:газ 1;ап1:о, Рере зе б1уег1:Га
рготе1;аз си1с1аг1о тисЬо у 1;епег тисЬа ргесаис16п. соп зиз ат1§о1;ез рог 1оз Ьагез.
14. 51 е11аз по сНсеп паба 1аз 1ПУ11:агетоз а сепаг 2. Езгагетоз бе уасас1опез у т1еп1:газ, 1оз а1Ьаг111е5 агге§1а-
гап 1оз безрегГесЬоз.
5. 3. Уо сотрго 1а сагпе у епгге 1:ап1:о, уозо1;гоз 16 а 1а резса-
Ке5риез1;а НЬге. бегГа а сотргаг е1 Ьези§о.
4. Мозо1;гоз 1о ЬизсаЬатоз еп 1а езсие1а у т1еп1;газ, зиз ра­
6. бгез рге§ип1:аЬап а 1оз уес1поз.
Ро$1Ые5 ге5рие$(а5 5. Тотаб ипа бес131бп у уо, т!еп1;газ, езрегагё еп саза.
Ап1е$ 6в 11е§аг а ЗеуШа уо уа заЬГа рие т\п зеп'а 61Я- 6. Е1 апо рие У1епе ргерагагё ороз1с1опез у т1еп1:газ 1:ап1:о,
С|1, аиприе по т е еп1;егё бе риё зе 1:га1;аЬа Ьаз1;а ипа зета­ Ьизсагё 1:гаЬа]о.
па (1е$риё5 с1е ез1;аг аНГ 1о рптего рие Ысе а1 11е§аг (ие 7. Л|уаго 1е ехрНсага а 1а роНсГа 1о осигпбо у т1еп1газ, уо
Ьизсаг а т\о еп 1а ЫЬНо^еса тип1С1ра1,1;а1 сото т е Натагё а1 тёб1со.
НаЬГап б1сНо. 5и т151бп ега 1п1бгтагте росо а росо бе 1а 8. Еоз П1Г103 богтГап р1ас1батеп1:е у т1еп1:газ 1:ап1:о, зиз ра­
5|1:иас|бп ап(е$ с1е цие уо сотепгага а асЬиап рог 1о рие бгез ог§ап12аЬап 1а ИезЬа.
сас1а у е г цие поз уеГатоз т е ргорогс1опаЬа пиеуоз ба- 9. Еоз 1;гаЬа]абогез ез1:аЬап еп Ние1§а у еп1;ге 1;ап1;о, 1оз з1п-
105 бе §гап 1п1;егёз. Е1 бГа 7 по асиб1б а 1а с\1а. НаЬГатоз б1са1:о5 1п1;еп1;аЬап пе§ос1аг соп 1а ра1:гопа1.
риебабо а 1а5 4 бе 1а 1:агбе, сото з1етрге.Уо 1о езрегё Хода 10. Магга еп1:ге1:епбга а 1оз с1|еп1:ез у, т1еп1;газ, уозо1:гоз 1;ег-
1а 1:агбе еп уапо. Ез1:аЬа азиз^або у ргеосирабо, риез еп т1пагё1з бе ргерагаг е1 ргезириез1;о.
пие51га й11;1та геип1бп т е буо рие, с1е5с1е цие 11е§б, аЕ
§и1еп 1е ез1:аЬа 31§и1епбо 1оз разоз. АриеНа "[агбе 1:иуе 1а 1т- 10.
ргез1бп бе рие "[обоз еп 1а ЫЫ1о"1:еса т е оЬзегуаЬап. С о п - Ро5|Ые$ ге5рие$1а5
Г о г т е ауапгаЬа 1а 1:агбе, т 1 "[етог |Ьа еп аитеп1;о. - сиапс1о + ргезепге бе 5иЬ]ип11УО + Еи1:иго бе 1пб|са1:1уо:
М1еп(га5 езрегаЬа, оГ рие сегса бе аНГ ип сосНе НаЬГа Сиапбо езгё бе уасааопез разагё таз Нетро сопЬ§о.
а1:горе11або а ип НотЬге. "5е§иго рие ез т 1 сопгаДо, рие 1о - т/ёпггоз + ргезеп1:е бе 1пб|са1:1уо + Еи1:иго бе 1пб1са1;1Уо:
Нап азез1пабо", репзё. М1з зозресНаз зе сопПгтагоп зоЬге Репзагё еп И т'1еп1:газ те Ьапо еп 1а р1ауа.
1аз 8 бе 1а 1:агбе, сиапдо ип ез1;иб1ап1;е еп1;гб у 1е соШб а1 - т'1еп1газ, т/епГгаз 1ап1о, еп1ге1ап1о + Еи1:иго бе 1пб1са1:1УО о
Ь|Ы|о1;есаг10 1о осигг|бо, безспЬ|ёпбо1е соп бе1;а11е а1 беза- 1трега1:1УО -I- Еи1:иго бе 1пб1са1:1Уо: Уо те осирагё бе Собо; 1й,
Еоггипабо. Т а п ргоп(о с о т о зе зеп1б рага 1ееп т е асег- т1еп1га5 1апго, 1п1епга ге1а]аПе.
риё а ё1 рага Насег1е а1§ипаз рге§ип1:аз; рог зиеПе, т'\-
гасЬо НаЬГа т и е П о еп е1 асХо. Арепаз 1;егт1пб зи ге1а1:о II.
за1Г согпепбо еп б|гесс1бп а 1а репз|6п. Ыаба. т а з 11е§аг 1а
сазега т е 1пЕогтб бе рие 1а роНсГа НаЬГа ез1;або аНГ рге§ип- Ро5!Ые5 ге$рие5(а5
гапбо рог тГ, рие 11е§агоп ]из1;о (Лезриёз (1е цие уо т е - Мо себегетоз а зиз ре11С10пез рог т а з рие поз атепа-
Еиега.ТепГа рие заНг бе арие! 1и§ап рог 1о рие бес1бГ рие еп сеп соп Насег Ние1§а 1пбе11п1ба.
сиапбо ргерагага 1аз та1е1:а5 т е тагсНагГа у регтапесеп'а - Р1616 е1 сгёбЛо еп езЬа еп1;1баб Ьапсапа, айп а заЫепбаз
езсопб1бо На51:а цие т е епу1агап пиеуаз бгбепез. бе рие зи Про бе 1п1егёз ез т а з а\1о.
- Е1 раго з1§ие з1епбо ипа бе 1а5 тауогез ргеосирас1опез,
резе а рие еп 1оз йШтоз апоз Науа безсепб1бо е1 пйтего
7. бе безетр1еабоз.
Ро5!Ые5 ге$рие5(а$ - Рага тоШаг е1 пе§0С10 Нетоз Н|ро1;есабо гобоз пиез1;гоз
- А теб|ба рие 1:е уоу сопос1епбо т е уоу епатогапбо Ыепез, айп а г1ез§о бе регбегЬ 1;обо.
таз бе 1:1. - Е1 5ие1бо рие т е оЕгесеп ез т и у Ьа]о, з1 Ыеп т е азе§игап
- Арепаз 11е§иё а ез1;е раГз етресё а сопосег§еп1:е 1п1:егезап1:е. рие 1аз сот1з1опез зегап а\1аз.
- 5е§ип разап 1аз Ногаз аитеп1:а 1а 1;епз|бп. - Сопзе§и1га е1 етр1ео рог росо рие зе ргераге: ез1;а Ь|еп
-Тап ргопго сото беп 1аз осНо етрегагё а ропег еп ргас- ге1ас1опабо.
Ьса т\. - Ауа1агап 1а орегас|бп 11папс!ега, а резаг бе рие заЬеп рие
- СопЕогте апосНесе сот1еп20 а зеп1;1Г т1ебо. Пепеп росаз ргоЬаЫНбабез бе ёх11;о.
- Саба уег рие уе а ез^а сЫса зе ропе соЬгабо. - Рге(\ет 1:гаЬа]аг сото аи1;бпото, аиприе ез1;о зироп§а
- Наз1;а рие по зе готра ипа р1егпа по бе]ага бе Насег 1;га- т а з ргоЫетаз у ргеосирас10пе5.
уезигаз. - Мо уоу а бе]аг 1а етргеза еп 1а рие 1;гаЬа]о аНога, рог т и -
сНо б1пего рие т е оЕгегсап еп о1:га.
8. - Еа етргеза зе На гесирегабо т!1а§гозатеп1;е, у езо рие
1. т1еп1:газ 6. т1еп1:газ сеггб е1 апо соп дё(\а1.
2. т1еп1:газ рие 7. у т1еп1:газ,; т!еп1:газ
3. т1еп1:газ рие 8. т1еп1:газ рие 12.
4. т1еп1:газ 9. у т1еп1:газ, I. а) ]атаз. Аиприе т е ге§а1агаз ип сат|бп Непо бе Погез,
5. т1еп1:га5 10. т1еп1газ. по за1бгГа соп1;1§о; Нау Ей1:Ьо1.

с1еп1о и е т ^ а у {гее
Ь) Аипдие т е ЬиЬ!ега5 ге§а1ас1о ип с а т | 6 п Непо с1е По- 15.
гез, по ЬаЬгГа 5а11с1о еза посЬе соп1;1§о; ИаЬГа ШЬо\.
с) Аипдие т е ге§а1е5 ип с а т ! 6 п Непо с1е Яогез, по 5а1с1гё ге§151го сико у ге§151;го 1п{огта1
и50 ^епега!
соп1:1§о е51:а посЬе; Ьау 1^й"1;Ьо1. \ 1еп§иа е$сг11а у 1еп§иа ЬаЫас1а
2. а) Мо, уа по заЬе цие Ьасеп рогдие, аипдие 5а1§а а 1а5 6, ! -аип^ие - (аип) а заЫепёаз ёе - у езо цие
51етрге 11е§а 1:агс1е; рог 1а5 тапапаз Ьау т и с И а сагауапа. ^ие
Ь) М о сгео. А и п д и е Иауа заМо а 1а5 6, ЬаЬга 11е§ас1о 1:аг- - а резаг ёе (^ие) - рог тисЬо, а, оз, оз
с1е; рог 1а5 т а п а п а з Нау т и с Н а сагауапа. - разе 0 (^ие) - 51 Ыеп + зий. + ^ие
с) М о 1о 56, рогцие аипцие заНега а (аз 6 11е§агГа 1агс1б; I - аип - аип 0 пез^о ёе (цие) - рог (тиу) + ас1). о
т а п а п а ЬаЬга т и с Ь а сагауапа с о т о с о п з б с и е п с 1 а с1б - рог тисЬо + 5и51 + ас1у. + ^ие
- Ыига у соп(Лс1о-
1а 11иб1§а с1б ггапзрогЬез. па1е5 ^ие - рог таз ^ие
3. а ) Т й т е оЫ1§аз а теп1:1г"1;е, рогдие аипдие 1;е с1уега 1а - рог (тиу) + ас1). о - аз!
уегдад по т е сгеегГаз. ас1у. + ^ие - сиапёо
Ь ) Т й т е оЬИ^аЬаз, рогдие аиприе 1:е с1уега 1а уегс1ас1
пипса т е сгеГаз.
- рог таз ^ие - соп + [П^ШШУО
- 051 - соп (о + ас]). 0 раг1;.
13. - аип сиапёо + ^ие
УАЮК - соп + З.П. + 5иЛ. +
АиыоУЕ + $ив]имт1У0 ТЕМРОИМ РКОВАВНЮАО дие
-... + / Юёо
аипцие + рге5еп1:е
- ё1§а 1о цие ёща
С]Ь.. - то/ ^ие 1е реве
- Аип^ие т е ге§а1е5 ип сат|6п Непо М и го ро5|Ые
с1е {1оге5, по зайгё сопИ^о езЬа по- - ^ие^атоз 1 ^и^е^а5
сНе; Нау ШЬо\. ^ие по
- Аип^ие 5а1§а а 1аз 6,5!етрге 11е§а рге5еп1е ро5|Ые
1:агс1е. ЬаЬ11;иа1
аип^ие + 1трегГес1о
Е,з.: 1. 5 е сазо соп еза 1;а1 Маг1;|па Рёгег, с и а п ё о ега а т Г а
- Аипдие т е ге§а1ага5 ип сат|6п Непо рге5еп1;е 1тро51Ые ди1еп с1е уегс1ас1 а т а Ь а .
с1е (1оге5, по заНп'а сопЩо; Ьау ШЬо\. 2. Р о г я и е 1ос1оз 1оз репбсИсоз риЬИдиеп 1а по1;1С1а, по 51§П1-
- Аип^ие заНега а 1а5 6 11е§аг|'а 1агс]е. М и го |тргоЬаЫе Пса дие зеа Убгс1ас1.
- Аипдие 1;е 6\]еп 1а уегс1ас], по т е Миго 1тргоЬаЫе 3. Е1 т е з с1е а§051;о т е уоу с1е уасас1опе5, р а з е 1о я и е
сгееп'аз. разе.
- Аип^ие 1е с11]ега 1а уегс1ас1, пипса т е ршдо ро5|Ые
4. Е1 Ь о т Ь г е 1:1епб 31бтргб Ьиепаз 1с1баз, у я и е г а т о з я и е
сгеГаз.
п о , Ьау дие гесопосег дие ез 1п1;е11§еп1:е.
аип^ие + рге1;ёп1;о регСес1:о
Р1- 5. $ е г а т и у 1п1;е1|§еп1;е, рего 1о6а\/\а по Иа сопзе§и!с1о дие
Ч" 1о п о т Ь г е п сИгес^ог с1е 20па.
- Аипдие Ьауа заМо а 1а5 6, НаЬга Не- ра5ас1о роз|Ые
сегсапо 6. Уа 1:!епе5 2 0 апоз у, т а 1 я и е 4е р е з е , с^еЬез е т р е г а г а
§ас1о Ме.
аип^ие + р1и5сиатрегГес1о Ьизсаг 1:гаЬа]о.
7. С о ] е а п ё о у ^ о ё о , асисИб а 1а с11:а.
- Аипдие т е ЬиЫегаз ге§а1ас]о ип са- ра5ас1о 1тро51Ые 8.]озё зе тап1;1епе 51етрге ]Оуеп у еп Рогта, с о п 1а у ! ё а
т16п Непо с^е Иогез, по НаЬгГа заМо Я и е Иеуа.
ега посЬе соп1:1§о; НаЬ|а ШЬо\.

14. Р о $ 1 Ы е з гезрие51:аз
1. НаЬп'а уиеНо соп1;|§о аип^ие по т е 1о ИиЫегаз рбс11с1о. 1. •ес1с1|егоп та1;аг а1 сапапо с о п е1 ргор6з11о ё е я и е
2. 5е ЬаЬга бпсоп1:гас1о соп е1 ]е1е аипдие Иауа з а М о рог 1а ; 1а т а г д и е з а по 1е с1е]ага 1;ос]оз зиз Ыепез.
риеПа с1е а1;газ. 2. Ео гар1;агоп у р1с1|егоп ип гезса1;е а Я п ё е ^ и е рагес1е-
3. Еп ез1;оз т о т е п 1 ; о з зе§и1гГа 1:гаЬа]апс1о аипдие 1;иу1ега га ип зесиез^го.
т и с Н о сИпего. 3. А с о т р а п а г о п а 1а т а г д и е з а а 1а сот15аг1а с о п е1 о Ь ] е -
4. У1уе с1б Р о г т а ги1п у т15егаЫе, аипдие розеа ипа §гап Рог- * о ё е ^ и е пас1|е зозресНага с1е е11оз.
1ипа. 4. Езсо §1егоп а РадиЛо, аНаз е1 Оиго, с о п е1 р г о р о з к о
5. М о гепипс1аг1а а т13 рппс1р103 аиприе т е 1о р1с1|ега т ! : ё е я и е Неуага а саЬо 1а сгие! асс |6п.
(ат|||а. 1 5. Еа зоЬппа с1е 1а тагдиеза ризо ип апипс10 еп 1а ргепза
6.5е сотрог1;аЬа соп па1;ига11с1ас1 у а§гас]о, аипдие бз1:иу1е- р о г уег 31 а1§и1еп заЬГа а1§о с1е1 роЬге ап1та1.
га т и у епРас1ас1а. 6. Е1 с1Га с1е1 с п т е п Риегоп а 1а ра]агепа а с о т р г а г сот1с1а
7. Ее Лгё 1оёа 1а уегс1ас1, аипдие 1о Ыега. рага ауез, ,

Лс1'1 с 1 е п 1 о 1 г е ш 1 а у сиа1го
7. Е1 т 1 5 т о с1Га с1е 1а с1е5арапс16п, 1а тагдиеза оуо дие с]е- 2 0 .
сГап: "С|егга Ыеп, я и е по зе езсаре", рего по 1е с11о 1т-
рог1;апс1а. А1МАСЕМЕ5 К1СО, 5.А.
Уа11е|0, 88-90
8. Еп1еггагоп е1 сиегро еза т 1 з т а посЬе, п о Т и е г а а з е г 28039 МАОаЮ
Я и е 1о епсоп1;гагап еп е1 зб1апо, тиег1;о. 19с1еа8Оз1ос1е2007
9. Ео риз1егоп сегса с1е ип р1по у р1ап1агоп епс1та таг§а- 5г. О. РаЫо 5ап1:|51еЬап СогЬёз
Сот151оп151а
гИаз ё е т а п е г а я и е по зе по1;ага дие ИаЬГап гетоу!- АраЛас1о 1075
бо 1а Иеггга. 28080 МАОКЮ
10. У п а з е т а п а с1езриёз 1а тагдиеза Рие а1 с]е5рас1по с1е зиз Е511тас1о зепог
аЬо§ас1оз а с а т Ы а г е1 1;е51;атеп1о; 1а а с о т р а п а Ь а е1 А2гас1есегето51;га51ас1еп а зиг пергезепШШез, 1трог1:ас!оге5 у Со-
пиеуо Ьепе11с1аг1о. 1оп1а1е5, 5. 1а по1а аб'рпХя бе реМо п.° 4558-Р, у го^аток епу|еп
1а5 тегсапсСаз 1птес11а1;атеп1;е, рие; Ьеглоз а§о1;ас1о 1а5 ех1йепс1а5.
Еп1;епс1ето5 дие 1о5 ргес1о5 У1§еп1:е5 5оп 1о5 дие Л^игаЬап еп зи й1-
18. Ьтг с1гси1аг. 1есИас1а еп <еЬгего с)е1 апо еп сигзо. Тойа уапас|6п <1е]ага
Ро$1Ыез гезриез^аз 51п еСесго е1 рес11с1о с1е1 аЛГсиЬ о аЛГсиЬз а1ес1;ас1оз. еп езрега с)е
пиез1га соп(|ппас16п.
1е сИ]егоп дие... Е1 епую, Тгапсо с1е рог1ез. 5е гес|Ь!га еп пиейгоз а1тасепе5. Е1 1т-
- Неуага ЬиРапс1а у §огго с1е 1апа, по Риега а зег рие Ыс1ега роПе 1оЫ 6е\, дие а5с1епс1е а 5.251 € , 5е саг^ага еп с1оз т1-
т и с Ь о (по. Ыез, §1гас1аз а 30 у 60 Ж
Езрегатоз дие, сото з1етрге, 5е осиреп с1е 1а ргоп1а ехрес!!-
- Ыс1ега Со^о^гаРГаз, с1е т а п е г а дие а зи уиеНа рисЛега ге- с16п с1е 1аз тегсапсГаз аз1 сото де дие зе епСге^иеп Ыеп етЬа-
согс1аг1о 1:ос1о Ыеп. 1ас1а5.
- ИаЫага соп 1п§1е5ез рага рос1ег р г а й к а г зи 1п§1ё5. Еп езрега с1е зиз по1|С1аз, 1ез за1ис1а а1:еп1;атепге,
А1ШСЕЫЕ$ К1С0
- а5151:1ега 1ос1оз 1оз с1Газ а с1азе, с1е т а п е г а дие аргоуесИага
Ыеп зи ез1:апс1а.
21.
- Риега а 1:ос1а5 1а5 Пез1:аз роз1Ыез рага сИзРги'Еаг с1е зи у1а]е.
Кезриезга НЬге. -
- Ыс1ега ехсигзюпез рог 1а 20па соп оЬ]е1;о с]е сопосег1а Ыеп.
- по ЬеЫега с1етаз1ас1а сегуега пе§га, по Риега а зег дие зе 22.
етЬоггасЬага. I.
- зе Ьизсага ипа поу|а 1г1апс1еза соп оЬ]е1:о бе дие а1§и1еп 1е 1:гаЬа]ап 1:гаЬа]о, ргоРез16п, о^юо, рготос16п, гетипегас16п,
епзепага 1аз созСитЬгез у 1а Р о г т а с1е у1с1а. с1езетр1ео, сопс11с1опез 1аЬога1ез, зиеИоз, з1пс]1са1;оз, тегса-
- 11тр1ага зетапа1теп1;е е1 араг1;атеп1;о, дие по репзагап с1о 1аЬога1, с1езр1с1оз, ехрег1епс1а, саг§оз, р г о т о с ю п а г з е , зе-
с1е ё1 дие ега ип §иагго. сге1:апа, епРегтега, зепога с1е 1а 11тр1е2а, АихШаг ас1т1п1з1;га-
- сопс1и]ега соп ргесаис16п рага дие по 1:иу1ега п1п§йп асс1- Цуо, 5есге1:апас1о 1п1егпас1опа1, е т р г е з а з
с1еп1:е.
2-
19. тёсИсо - 1а т ё ё 1 с о / т ё ё 1 с а
Роз!Ыез гезриез^аз 5аг§еп1:о - з а г § е п ( а (уа1ог реуога1:!уо)
1. 5е уасипб соп1:га 1а §пре п о Т и е г а а з е г я и е епТег- са1:ес1га1:1со - с а ( е ё г а ( 1 с а
т а г а пиеуатеп1:е. саЬо - 1а с а Ь о
2. Уе гар1с1атеп1;е а ЬаЫаг соп Раи1а, я и е 1:е е х р И я и е с1ерепс1|еп1:е - ё е р е п ё 1 е п 1 : а
дие Иау дие Ьасег гергезеп1:ап1:е - 1а г е р г е з е п ^ а п ^ е
сотегс1а1 - 1а с о т е г с ! а 1
3. Аз1з1:16 а 1а геип16п, т а з дие пас1а р о г с о т р г о Ь а г з!
5асегс]о1:е - з а с е г ё о ( 1 з а (уагГа е1 з1§пИ1сас]о)
егап с1ег1;оз 1оз г и т о г е з зоЬге 1а с11т1з16п с1е1 с11гес1оп
а1са1с1е - а1са1ёеза
4. АЬага1агоп 1оз ргос1ис1:оз а Л п ё е р о ё е г те]огаг 1а5 аз1з1;еп1;е - аз!з(:еп1:а (Ьасе ге1егепс1а езрес1а1теп1:е а о1:га
уеп1;аз. геа11с1ас1; зепога с1е 1а 1|тр1е2а; по зисес1е соп е1 тазсиНпо,
5. Е1 агди11;ес1о зиЫб а 1а а2о1;еа а с о т р г о Ь а г 1оз с1ез- с1е аЬГ дие зе сЛ§а, рог е]етр1о, 1а аз/зГеШе зос/о/, /о оз/зйпй
регГес1;оз саи5ас1о5 рог 1аз 1п1;епзаз 11иу1аз. с/е сИгесс'юп...).
6. Еп1:гагоп 51§11о5атеп"1:е еп 1а ИаЫ1;ас1бп ё е т а п е г а сопгаЫе - 1а с о п С а Ы е
я и е е1 редиепо по з е ё е з р е г 1 : а г а .
7. Е1 ргез1с1еп1;е Ъщб а 1а 1аЬг1са а 1 п Т о г т а г зоЬге 1а спз1з 3.
дие а1;гауезаЬа 1а етргеза. епРегтега - е п Т е г т е г о
зесге1:аг1а - з е с г е ^ а г ю
8. Уап а сгеаг пиеуоз сигзоз с1е 1Ъгтас16п с о п о Ь ] е 1 о ё е зепога с1е 1а 11тр1е2а - (по "Пене)
И а с е г Тгеп^е а 1ос^а 1а с1етапс1а. тампона - (по "Ыепе)
9. 5е асегсб а е11а с о п 1а !п1:епс16п ё е Ь е з а Н а , рего тос11з1;а - з а з ^ г е / т о ё ! з 1 : о (по Ьау ехас1:а
с1игап1;е е1 согЬо 1;гауес1:о зе аггер1п1;16. соггезропс1епс1а с]е 51§п1Псас1о)
10. С|г6 Ьгизсатепге 1а саЬе2а р а г а по Ь е з а И а у зе с11о а т а с1е саза - (по 1;1епе)
соп 1а Раго1а; зе г о т р | 6 1а паг12. а2аРа1а - зе и1;|112а а и х ! И а г ё е у и е 1 о

с 1 е п { о Хге\пХа у стсо ЦсМ


23. 25.

Мип(1о 1аЬога1 Етргеза Вапса Во1$а / Ртап2а5 I.


сот15|6п, соп- ай1У0, сар|1;а1, асгеес1оп асП- асс1бп, асс10- с1е5етр1ео: р а г о
1;га1;о, со1;12аг сотрап|'а, соо- уо, ауа1, сарНа!, п151;а, сарНа!, а5а1апас1о: ( г а Ь а | а с 1 о г р о г с и е п ^ а а ] е п а
с]е5сиеп1;о, 1п- рега1;|уа, етЬа- сот151бп, сгёс1|- сот151бп, соИ- 5ие1с1о: 5 а 1 а п о
с1етп12ас|6п, 1а)е,{|||аипуеп- 10, с1еЬе, с1е5- 2аг ^папс1ап Ьепе(|С1о: д а п а п а а
п6т1па, гесиг- гапо, тауог151:а, сиеШо, епИ- 1е1;га с]е сат­ сот!з|6п: т с е п ( 1 У О
505 Ьитапо5, тегсапс|'а, ра­ Ыо, гепсН-
со1;12аг; р а § а г и п а с и о Ъ а ; * е п е г уа1ог 1а5 а с с 1 о п е 5
гепс1|т1еп1;о, нте, ресИс^о, НаЬег; 1е1;га с1е т1еп1:о
5ие1с]о гесиг505 Ьита- сатЫо, ра51У0, 1гаЬа]аг рог сиеп1:а ргор1а: з е г а и ^ о п о т о
П05, гепсИ- гепс11т1еп1;о, с1аг 1а сиеп1;а: баг е1 Л п 1 я и к о
т1еп1о 5а1с1о, 5исиг5а1 о(\ао: ргоТе516п

соп1:га1:о 1пс1е1|П1с1о: с о п * г а 1 о Л ] о
24.

с1151;пЬи1г с1|51;пЬис16п с1|з1:пЬи1с1ог


2.
ргос1ис1Г ргос1исс16п ргос1ис1;ог с1аг с1е аНа: ё а г ё е Ь а ] а
соп5ит1г сопзито соп5ит1с1ог етр1ео: ё е 5 е т р 1 е о
геп1аЫП2аг геп1:аЫ11с)ас1 геп1;аЬ|112ас1ог соп1:га1:аг: ё е 5 р е ё | г
|трог1:аг 1трог1ас16п 1трог1:ас1ог ра§аг: с о Ь г а г
1пуегз|6п |пуег50г зег гезропзаЫе с1е: ё е р е п ё е г ё е
ПЬега1|гаг 11Ьега1|2ас16п Г|ЬегаП2ас1ог
рёгс11с1а; 8 а п а п с 1 а
зизспЫг 5изспрс1бп 5и5спр1;ог
т1попз1:а: т а у о п 5 * а
ехрог1:аг ехрог1:ас16п ехрог);ас1ог
сотегс'|а1|2аг сотегс1аП2ас16п сотегс1а112ас1ог ра§о еп т е й Н с о : р а ^ о с о п 1:аг]е1:а / с о п с И е я и е
ас1т1П151:гаг ас1т1П151;гас1бп ас1т1п1з1;гас1ог 1П1с1аг:ЯпаП2аг
РаЬпсаг 1'аЬпсас16п РаЬг1сап1е 1псарас1с1ас1: с а р а с 1 ё а ё
уепс1ег \/епХа уепс1ес1ог с1е5§гауаг: з г а у а г
5ит1п151;гаг 5ит1п151:го 5ит1п151;гас1ог 26.
сотргаг сотрга сотргас1ог Кезриез1:а НЬге.

Ь Е С С I О N 7

I. В. Уа, СЬаго, рего п о е з я и е п о И а у а Ь е с Н о е11:гаЬа-


1.1;1епе5 7. зе а1;геуе ] о 5б1о р о г 5ег ё К е г е п ^ е а 1о5 ё е т а $ , зе§иго яие
2. ез1;аЬа 8. т е Не; 1еп§о Ьау о1:га га2бп. , . ^ _ .
3. зир1ега; ез 9. егез М1е§а е1 уегЬо рппс1ра1 у е1 сагаДег йп1СО с1е 1а саиза.
4. ди1з!ега; рес1Г 10.с]ис1е 2.
5. зе сгее I I. рес1Гап / р1с11егоп А: ^Наз у1з1:о дие а т а Ы е ? У1по а гт (\ез{.а с о п ип с^е^аНе.
6. Ьасег 12. у1по; епсоп1:гатоз В. N 0 $ е рге5еп (:6 с о п и п ге§а1о р о г я и е 5ир1ега
я и е е г а ки с и т р 1 е а п о 5 .
2. А; ^Еп1;опсе5?
1. Рос1гГа пе§аг е1 уегЬо рг1пс1ра1, 1а саиза о а т Ь о з , аиприе
5е П1е§а 1а саиза.
еп е51:е сазо зегГа ргеРег|Ые 1а гере1;1С1бп с]е1 ас1уегЫо с1е
3.
пе§ас!6п с1е1ап1е с1е рог рага еуЛаг 1;ап1;а атЬ!§йес1ас1.
А: М е зогргепс1|6 т и с И о дие Ве§опа зе ргезеп1;ага еп 1а
2. Риес1е пе§аг зо1о 1а саиза о е1 уегЬо рппс1ра1 у 1а саиза.
11ез"1;а. Еп1опсе5, ^з1§ие соп 1;и Иегтапо?
3. Риес1е ез1;аг пе§апс1о е1 уегЬо рппс1ра1, е1 сагаЛег йп1со В. |Оиё уа! N 0 У1по р о г я и е Ь и Ы е г а я и е ё а ё о с о п т 1
с1е 1а саиза о а т Ь а з созаз.
И е г т а п о , к т о р о г я и е ИаЬГа я и е ё а ё о с о п ^и ^5.
4. 5е П1е§а 1а саиза; зе рос1гГа 1п1;егрге1;аг дие е51:а пе§апс1о
е! уегЬо рппс1ра1 у 1а саиза з1 з и р о п е т о з дие Нау ипа 1п- 5е П1е§а 1а саиза. • '
1:епс!6п с1е оРепс1ег а 1а регзопа с1е1 ситр1еапо5 уепс1о а 4.
зи Р|ез1:а 31п ип ге§а1о. А: Еа ]еРа Ре11с11б ауег а Маг1за рог зи 1:гаЬа]о.
•I_ В.'^У по 1е 6'\]о дие 1о НаЬГатоз ИесИо а тесИаз?
А: Тос1оз зиз с о т р а п е г о з ^ап ог§и11озоз с о п зиз 1:гаЬа]оз А;^Оиё? |1посеп1е! С о п 1а тапГа дие 1;е 1:1епе Мапза.
с1е Рш с1е сигзо у ё1, |Ьа1а!, с о п 1аз т а п о з уасГаз. Виепо, N 0 5е 1о ё ! ] о р о г Та51:1ё!аг(е.
уа зе заЬе дие а ез1аз ес1ас1ез зе уие1уеп геЬеИез. 5е п1е§а е1 уегЬо рппс1ра1.

с 1 е п ! о 1 г е т 1 а у 8613
3. - Е51иуо с]е ]иег§а 1;ос1а 1а посЬе, азГ дие зо1о Ьа с^огт^с1о
1. а) 5е ризо епРегта рогдие зе 1;от6 ип уо§иг еп ппа1 ез1;ас1о. с1о5 Ьогаз.
2. а) 1о Ьап с1езрес1|с1о рог 11е§аг 1;агс1е. 2.
3. Ь) Рос1етоз еппрегаг уа рие е51:аппоз "1:ос1оз. - М о зе еп1:ег6 с1е 1а ре1Гси1а рогдие зе диес16 с1огт1с1о еп
4. а) Апс1а, Ьа]а 1а Ьазига; соппо уаз а заИп.. е1 с1пе.
5. а) Рогдие т е Ье риез1:о а р1апсЬаг 1:й Неуаз 1а гора 1тре-
- 5е диес16 с1огт1с1о еп е1 С1пе у по зе еп1;ег6 с1е 1а ре1Гси1а.
саЫе.
3.
4. - С о т о Ь е Ы б 1;ап1;о сауа, по гесогс1аЬа пас1а а1 с1Га 31§и1еп1;е.
1. заЬе 6. р1еп50 - В е Ы б 1;ап1;о сауа дие по гесогс1аЬа пас1а а1 с1Га 51§и1еп1:е.
2. риес1а5 7. уеп§а 4.
3. гезикб 8. сопРГо - Риез1:о дие ди1егез 1г1;е с1е У1а]е, 1:епс1газ дие аЬоггап
4. сопз1§а 9. Насес! - Ои1егез 1г1;е с1е У1а)е, азГ дие 1;епс1га5 дие аЬоггаг
5. сотегГа 10.5о1ето5 5.
-Тиуо дие ресИНе !птес1|а1:атеп"1:е с1|зси1раз рог ЬаЬег соп-
5.
1:ез1:ас1о т а 1 а зи ]еРе.
М е Ьап с1|сЬо дие е1 с1е Н1з1;опа ез ип Ьиезо. - Соп1;ез1;6 т а 1 а зи ]еРе, с1е аЬГ дие 1;иу1ега дие рес11г1е 1п-
С о т о з е г а дие р г е з и т е с1е зег е1 дие т а з зизрепс1е. тесЛа1;атеп1;е с1|зси1раз.

•^Те с1о1|6 т и с Ь о ? 9.
51 т е с1о1ег1а дие т е ризе г Ногап Ргап 6. дие
2. с1е аЬГ дие 7.1:ап
^1о ЬаЬГа езсопс11с1о еп ип 1и§аг зе^иго? 3. рог 8. азГ дие
06пс1е 1о И а Ь п а е з с о п с И ё о я и е 1ие§о по 1о епсоп1;га- 4. г а т о з 9. С о т о
Ьа П1 ё1. 5. а Риегга с1е 10. Ез дие
Уа зё дие зе 1е Ы е п 1а сос1па. 10.
51 з е 1е ё а г а Ы е п дие е1 апо ра5ас1о §ап6 ип р г е т ! о еп ]ог§е ез т ! т е ] о г ат1§о. N 0 5 с о п о с е т о 5 с1езс1е
1а езсие1а. дие е51:ис11атоз ]ип1;оз еп 1а ип1уегз1с1ас1. 5 | е т р г е Ь е зе-
§и1с1о 1о5 сопзе]оз с^е т\о ]ог§е р о г я и е 5ё я и е т е
Ап1:ез 1:епГа т и с Ь о сЛпего, ^по? уа1ога у р и е яи1еге 1о т е ] о г рага тГ, с1е аЬ| я и е с о п П е
Сиап1о Сепс1г1а дие 1ап'1;о ё1 с о т о зи т и ] е г с а т Ы а Ь а п 1ап1:о еп зи сг!1ег1о дие, !пс1и50, ропс1г1а т ! У1с1а еп зиз
сас1а апо с1е сосИе. тапоз.
10иё На ра5ас1о? ^Нап уиеНо а сИзсиНг? АзГ, сиапс1о с1е]ё адие! е т р 1 е о с1е 2 . 6 0 0 € пегоз, по
51 Н а Ь г а п с115си(1с1о дие 511у1а Ьа сИсИо дие по уо1уега а 1о Ь|се рогдие т е е п с о п ^ г а г а а с11з§из1:о соп 1аз соп-
с1|п§1г1е 1а ра1аЬга. с11с|'опез с1е 1:гаЬа]о, с о п е1 атЫеп1;е я и е а11Г Н а Ь | а , о
рогдие Т и е г а п 1;ап1;аз 1аз созаз я и е 1еп1а дие Ьасег дие
6. по т е я и е ё а г а 1:1етро рага с1|зРги1:аг; 1о Ы с е рогдие
51етрге дие зе и"1:1112а е1 зиЬ]ип1:1УО Ьау 1п1:епс16п. ]ог§е т е а Ь п о 1оз о]оз а 1а 1п]из1;1с1а дие зиропГа дие
т ! з Рипс1опез Т и е г а п 1тргор1аз с]е а1§и1еп 1:ап ргерага-
7. с1о с о т о уо. У п о Н е п е я и е аргепс^ег а ез1;1тагзе еп зи
Ро$1Ые5 ге5рие51:а$