Вы находитесь на странице: 1из 307

TABLE OF CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

&
19 - 32 Engine
33 - 66 Cooling
67 - 72 Fuel and exhaust system
73 - 80 Clutch
81 - 92 Transmission
93 - 100 Propeller shaft
101 - 116 Front axle
117 - 128 Front and rear hubs
129 - 159 Brakes
160 - 204 Suspension
205 - 213 Steering
214 Throttle system
215 - 228 Electrical parts
229 - 231 Switches and impulse generators
232 - 300 Cabin
301 - 306 Rear mudguards

&
19 - 32 Двигатель
33 - 66 Охлаждение
67 - 72 Топливная и выхлопная система
73 - 80 Сцепление
81 - 92 Коробка передач
93 - 100 Карданный вал
101 - 116 Передняя ось
117 - 128 Ступицы и колёса
129 - 159 Тормозная система
160 - 204 Подвеска
205 - 213 Рулевое управление
214 Части акселератора
215 - 228 Электрооборудование
229 - 231 Выключатели
232 - 300 Кабина
301 - 306 Крыло колеса, заднее
HD - PARTS
INFO

Electric HD - Catalogue

Tämä luettelo on saatavissa myös PDF tiedostona !

Pyydä latauslinkki sähköpostilla: hd-parts@hd-parts.fi

This catalogue is available also in PDF format !

Ask download link by e-mail: hd-parts@hd-parts.fi

Данный каталог также доступен в формате PDF !

Спросите ссылку по электронной почте: hd-parts@hd-parts.fi


SYMBOL

6 Päivämäärä tai vuosi ( Sivun versio ) Date or year ( Version of the page ) Дата или год ( Версия страницы )

1
2
Osasto Section Раздел
3

& Sivunumero Page number Номер страницы

Tuotteen sijainti sijaintikuvassa Location of the product in location picture Расположение детали на странице
...

Alkuperäisviitenumero Original reference number Ссылка оригинального номера

HD:n oma viitenumero HD`s own reference number HD свой номер ссылки

Alkuperäisosa Original equipment Оригинальная часть

Ei ole tuotevalikoimassamme Not in our product selection Данной части нет в нашей программе.

Vasen Left Левый

Oikea Right Правый

M 12 x 1,5 Kierteen mitat Thread measurements Размеры резьбы

Paino Weight Вес

Negatiivi ( Esimerkki: Ei sovi tämän symbolin Negative ( Example: Doesn`t suit for place Знак непригодности ( Например: деталь не
yhteydessä mainittavaan kohteeseen ) which is mentioned with this symbol ) подходит при наличи данного символа )
SYMBOL
Alustan tyyppi tai numero Chassis type or number Номер или тип шасси

Alustan korkeus Chassis height Высота шасси

Alustan korkeuden säätö Chassis height control Регулировка высоты шасси

Rullalaakerit etunavassa Roll bearings in front hub Роликовые подшипники в передней ступице

Unit - laakerit etunavassa Unit - bearings in front hub Подшипники типа Unit в передней ступице

4 - pistejousitettu ohjaamo 4 - point cabin suspension Подвеска кабины, 4-х точечная

2 - pistejousitettu ohjaamo 2 - point cabin suspension Подвеска кабины, 2-х точечная

Raideväli Track Колея

Ohjaus oikealla puolella Steering on the right side Правостороннее расположение руля

Ohjaus vasemmalla puolella Steering on the left side Левостороннее расположение руля

Erillisjousitus etu- / teliakseli Independent suspension front- / tag axle Независимая подвеска передняя / дополнительная ось

Erillisjousitus taka-akseli Independent suspension rear axle Независимая подвеска задняя ось
SYMBOL
Etuakseli Front axle Передний мост

Taka - akseli Rear axle Задний мост

Jäykkä akseli Rigid axle Жёсткий мост

Jäykkä vetävä akseli Rigid axle with drive Жёсткий ведущий мост

Ohjattava akseli Steered axle Управляемый мост

Ohjattava vetävä akseli Steered axle with drive Управляемый ведущий мост

Akselikokoonpano - Axle configuration - Конфигурации осей


Asennusohjeet
Installing instructions
Инструкция по установке

Raide- ja vetotangon tai nivelen vaihtaminen uuteen.


Changing tie rods, drag links and their joints.
Замена поперечной- и продольной тяги и их наконечников.

2009
HD - PARTS
INFO

Kun raide- tai vetotanko on If the tie rod or drag link is Е с л и п о п е р еч н а я и л и


ilman säätöholkkia, putkessa without adjusting sleeve with продольная рулевая тяга
on 1 ura. Kiristettäessä pannan only one gap in the pipe: When без регулирующей муфты.
aukon pitää olla ehdottomasti tightening, the opening in the Н а тя ге 1 р аз р ез . П р и
putken uran kohdalla. collar must be aligned with the затягивании, разрез зажима
gap on the pipe. должен обязательно быть
напротив разреза тяги.

Kun putkessa on 2 uraa. If there are 2 gaps on the pipe: Если на тяге 2 разреза. При
Kiristettäessä pantaa pitää When tightening, the collar затягивании зажима, разрез
pannan aukon olla putken opening must be aligned with последнего должен быть
uran kanssa samalla kohdalla the gap or according to the next напротив разреза тяги,
tai seuraavan vaihtoehdon paragraph. или как это показано на
mukaisesti. следующем примере.

Toisena vaihtoehtona on, että Another option is that the Второй вариант, когда
kiristyspannan aukko on 90 opening on the collar is 90 разрез зажима находится под
asteen kulmassa uraan nähden. degrees from the gap. This углом 90 градусов к разрезу
Asento on usein määritelty position is often determined by a на тяге. Положение обычно
ruuviuralla putkessa. groove for the tightening screw. обозначено на тяге канавкой
под болт.
HD - PARTS
INFO

Raide- tai vetotangon asennus If using adjusting sleeve: Установка поперечной или
säätöholkin kanssa. Adjusting sleeves have 2 or 3 продольной рулевой тяги
Säätöholkkia on 2- tai 3-uraista. gaps. In the 2 grooved sleeve с регулирующей муфтой.
2-uraisessa säätöholkissa ovat the gaps are on the opposite Ре г ул и ру ю щ и е му ф т ы
urat vastakkaisilla puolilla ja ne sides of each other and continue бывают с 2 или 3 разрезами. В
ovat läpi mutteripään. all through the sleeve. муфте с 2 разрезами, разрезы
3-uraisessa säätöholkissa urat In 3 grooved sleeve the gaps do находятся друг против друга,
eivät ole läpi asti, vaan ne not go all the way through, as и проходят вдоль всей резьбы
päättyvät mutteriosaan. they end before the nut section. на конце тяги.
В муфте с тремя разрезами
разрезы не проходят вдоль
до конца, а заканчиваются у
крайней гаечной части тяги.

Asennusvaiheen alussa pitää First the sleeve must be installed В н ач а л е у с т а н о в к и


säätöholkki asentaa putkelle so that the center of its gap is регулирующ ую муфту
siten, että uran keskikohta exactly beneath the collar. следует установить так,
on pannan keskikohdan (These are supplied with the чтобы середина муфты
kanssa täysin samalla linjalla. sleeve entirely inside the pipe) была с серединой зажима
Kuljetusasennossa säätöholkki абсолютно на одной линии. В
ja nivel on kierretty täysin putken новых тягах, регулирующие
sisään. м у ф т ы и н а к о н еч н и к и
полностью вкручены внутрь
тяги.
HD - PARTS
INFO

Raide- tai vetotangon pituus The length of the tie rod or Регулировка длины
säädetään kiertämällä niveltä drag link is adjusted mainly by поперечной- или продольной
ulos tai sisään. screwing the joint in or out. тяги происходит кручением
наконечника внутрь или
наружу.

Hienosäätö tehdään The fine tuning is made by Более точная настройка


kiertämällä säätöholkkia. turning the adjusting sleeve. п р о и схо д и т с п о м о щ ь ю
Kaikissa tapauksissa säädön In all cases the gaps on the р е г у л и ру ю щ е й м у ф т ы .
jälkeen pitää säätöholkin uran sleeve must be aligned with the В о вс ех с лу ч а я х , п о с л е
olla samassa kohdassa putken gaps on the pipe. The center настройки, разрез муфты
uran kanssa. Säätöä ei saa of the adjusting sleeve must должен обязательно быть
tehdä siten, että säätöholkki always be directly under the напротив разреза тяги.
menee liikaa putken sisään tai tightening collar. ( max +/- 10 Регулировка не должна
liikaa ulos. Max. +/-10mm. mm tolerance ) происходить так, чтобы
муфта была вкручена или
выкручена слишком сильно.
Макс. +/- 10мм.
HD - PARTS
INFO

Hienosäätö tulee tehdä siten, The fine tuning must be made Точная настройка должна
että säätöholkin yksi ura jää so that one gap on the adjusting происходить так, чтобы
samaan kohtaan putken uran sleeve is aligned with gap on один разрез регулирующей
ja kiristyspannan aukon kanssa. the pipe and the opening of the муфты всегда оставался
tightening collar. напротив разрезов тяги и
зажима.

Jos putken päässä on ura If there is a groove on the pipe Если на конце тяги есть
joka määrittelee pannan that determines the position канавка, которая указывает
kiristysruuvin paikan niin of the tightening screw, that место для болта зажима,
panta kiristetään siihen position should be used. One тогда зажим затягивается
asentoon, mutta säätöholkin gap on the adjusting collar and на этом месте, но после
yhden uran ja putken uran on one gap on the pipe must be более точной настройки один
oltava hienosäädön jälkeen aligned with each other after из разрезов регулирующей
ehdottomasti samassa kohtaa. fine tuning. муфты и разрез тяги
должны быть обязательно
друг против друга.
HD - PARTS
INFO

Niveliä on valmistettu 2:lla eri There are 2 different Наконечники производяться


menetelmällä. manufacturing types for joints. двумя разными способами.

Scania / Lemförder on käyttänyt Scania / Lemfoerder uses a Scania / Lemförder используют


menetelmää jossa nivelen method with a spring which м е т о д , п о к о т о р о м у,
kuulapään alla on istukka jota usually gives about 1 mm of под шаровой головкой
alla oleva jousi nostaa ylöspäin. slack. If there is over 2 mm of н а к о н еч н и к а н а хо д и тс я
Jos nivelen kuulapää liikkuu slack, the joint must be replaced. гнездо, поднимаемое вверх
yli 2 mm, nivel on vaihdettava пружиной. Если шаровая
uuteen. головка наконечника имеет
люфт более 2мм, наконечник
подлежит замене.

2 mm
HD - PARTS
INFO

Volvo / Lemförder käyttää Volvo / Lemfoerder currently Volvo / Lemförder используют


nykyään sellaisia niveliä jossa uses joints where the spring is в наши дни наконечники, в
jousi ja istukka on korvattu replaced with a polyurethane которых гнездо и пружина
polyuretaani renkaalla jolloin ring which does not give any заменены на полиуретановое
uudessa nivelessä ei kuulapään slack. If it has worn out and кольцо, из-за чего шаровая
liikevaraa ole yhtään. there is over 2 mm of slack, the головка не имеет свободного
Kun rengas on kulunut niin joint must be replaced. хода вообще. Когда кольцо
paljon, että kuulapää pääsee изнашивается настолько,
liikkumaan yli 2 mm, niin nivel что шаровая головка имеет
on vaihdettava uuteen. люфт более 2мм, наконечник
подлежит замене.

2 mm
HD - PARTS
INFO

Nämä ohjeet on annettu niin hyvin kuin kokemuksemme ja keräämämme tiedot ovat meitä ohjanneet.
HD-Parts Oy ei kuitenkaan vastaa niiden oikein ymmärtämisestä. On kysymyksessä ohjauksen osa ja
siksi asentavalla yrityksellä tai henkilöllä täytyy olla riittävä ammattitaito asennuksen oikein tekemiseksi.

Ohjauksen osia vaihdettaessa on ohjauskulmat tarkistettava ja tarvittaessa säädettävä.

PS. HD:lle on tullut takuukäsittelyyn useita tankoja, jotka oli hylätty katsastuksessa.
Melkein jokaisessa tapauksessa on ollut kyseessä asennusvirhe josta vastuussa on asennuksen tehnyt
yritys tai henkilö. Väärin asennettu tanko rikkoutuu varmasti ja nopeasti. Tälläisissä tapauksissa kaikki
HD-Parts Oy:lle aiheutuneet kulut maksaa tangon takuukäsittelyyn lähettänyt yhtiö.

These Instructions are given as well as our experience and gathered knowledge has guided us.
We do not take any responsibility in actual installing. These parts are for steering system so the
company or person installing them must have enough expertise to do so.

Steering angles must always be checked and adjusted when changing steering parts.

PS: We have received several tie rod guarantee cases because they have been rejected by local
vehicle inspections. In almost every case there has been an installing error. Wrongly installed tie rod
will break surely and quickly. In these cases the expenses are paid by the company which sends the
item into guarantee processing.

Данные инструкции были составлены настолько точно, насколько это позволили накопленный
нами опыт и полученные знания. Тем не менее HD-Parts Oy не отвечает за их неправильное
понимание. Инструкции касаются частей управления и потому, у юридического или
физического лица производящего их установку, должно быть достаточное профессиональное
умение, позволяющее производить работу правильным образом.

При замене деталей рулевого механизма, всегда должны быть проверены и настроены
развал и схождение колес.

P.S. HD-Parts Oy получил на рассмотрение брака много тяг, которые не прошли техосмотр.
Почти в каждом случае причина поломки тяги была в ее неправильной установке, за что
ответственность несет производившее установку юридическое или физическое лицо.
Неправильно установленная тяга обязательно быстро сломается. В таких случаях все
расходы компании HD-Parts Oy будет нести компания, отправившая тягу на рекламацию.

HD - PARTS
HD - PARTS
INFO

Myyntiehtoja

Luettelon tekijänoikeus:
HD-Parts Oy:llä ( HD ) on tekijänoikeus tuoteluetteloonsa, tuotevihkoihinsa ja erilaisiin tuote-
esitesivuihinsa, vaikka ne olisivatkin varustettu asiakkaan yhteystiedoilla. Mitään HD:n toimittamaa
tuotemateriaalia ei saa kopioida tai tallentaa eikä saa toimittaa missään muodossa tai millään vielä
tuntemattomalla tavalla kenellekkään kolmannelle osapuolelle ilman lupaa.

HD osien sopivuus:
HD myy osat vain sopivuuden mukaan ja vain niihin ajoneuvoihin mihin ne on todella tarkoitettu.
HD ei myy mitään osaa mittojen tai muiden tietojen mukaan johonkin toiseen ajoneuvoon tai
johonkin muuhun tarkoitukseen. Mikäli asiakas aikoo käyttää HD osaa muuhun kuin tarkoitettuun
paikkaan, niin asiakas ottaa kaiken vastuun jo tilaamisvaiheesta lähtien.

Tuotekuvat:
Pyrimme kuvaamaan osat luetteloomme sellaisina kuin niitä toimitamme. On kuitenkin mahdollista,
että osan väri, malli tai kokoonpano voi muuttua luettelon voimassaoloaikana. Luettelon
painoonmenohetkellä myöskään kaikkia tuotteita ei ole ollut saatavilla kuvattavaksi. Näissä
tapauksissa olemme korvanneet tuotekuvan ”symbol” tuotekuvalla joka useimmissa tapauksissa
on merkitty tuotekuvassa Symbol tekstillä. Symbol tuotekuva on useimmiten kopioitu toisesta
samankaltaisesta tuotteesta. Pääosin symbolkuvia on käytetty 12 - osastossa ( tukitangoissa ja
joustinpäissä )

Luettelon virheet:
HD ei vastaa luettelossa olevista mahdollisista virheellisyyksistä tai puutteellisista tiedoista.
Pyydämme virheitä huomatessanne ilmoittamaan niistä meille.

Tavaran tarkastus:
Pakatessamme HD tarkastaa osat mahdollisimman tarkasti. Vastaanottaessanne osat tarkastakaa
te, että toimitetut osat vastaavat tilattuja ja ovat kunnossa. Mikäli olette vastaanottaneet väärän
tai ei kunnossa olevan osan tai se puuttuu, niin ottakaa meihin välittömästi yhteyttä sopiaksenne
jatkotoimenpiteistä. Toimittaessanne HD-osaa asiakkaallenne varmistakaa, että toimittamanne
osa on asiakkaan tarkoittama oikea osa ja tarkoitettu sopimaan aiottuun ajoneuvoon ja tiettyyn
paikkaan.

Asennusvastuu:
Pyytäkää lopullista asentajaa tarkistamaan, että saatu osa on oikea, kunnossa, toimii tarkoitetulla
tavalla ja sopii tarkoitettuun asennuspaikkaan. Osiin ei saa tehdä mitään muutoksia. Asentava yritys
on vastuussa mahdollisista seurauksista asentaessaan paikalleen sopimattoman, toimimattoman
tai rikkinäisen osan.

Alkuperäososien toimittajien viitenumeroista käytämme lyhennyksiä SCR tai VOR. HD:n varaosia
ei myydä ajoneuvovalmistajien alkuperäisosana, vaan ne myydään HD:n omina varaosina ja
HD:n omalla tuotenumerolla. Missä tahansa HD:n toiminnassa mainitut viitenumerot ovat vain
viitteitä eikä niitä tule mainita missään lopulliselle kuluttajalle menevässä aineistossa HD tuotteen
numerona.

Ajoneuvovalmistajien automerkit ovat mainittu vain tuotteen sopivuustiedoksi.

Kaikki HD-osat ovat tullattu EU:n / Suomen alueelle joten osat saavat sen jälkeen EU-tullikohtelun.
HD-Parts myy osat EU / Finland alkuperäisinä ( EU-origin / Finland Origin ). Ostamme samaa osaa
eri maiden valmistajilta ja exporttereilta joten HD ei voi tietää mikä osa on mistäkin maasta kotoisin.
HD - PARTS
INFO

Sales terms

Catalogue copyright:
HD-Parts Oy ( HD ) has copyright to its catalogue, leaflets and all product pages even if they were
with customers own name or contact information. Any material supplied by HD is forbidden to be
copied, saved or sent to any third party without authorization.

HD product suitability:
HD sells its products according to suitability information and only to those vehicles they are meant
to. If customer buys products according to measurement or other information or installs the part
to any other location it is originally meant, it is on their own responsibility.

Product pictures:
We try to use pictures of the exact products which we are currently selling. It is possible however
that the items color, model or composition changes after the catalogue has been printed. At the
moment the catalogue was printed, all products have not been available for photography. In these
cases we have substituted the product picture with a symbol-picture which is usually marked also
with text ”symbol”. These pictures are usually taken from some other similar product. Mostly
symbol pictures are used in section 12. ( Support rods and elastic heads )

Catalogue errors:
The information in this catalogue has been compiled carefully by means of documentation and
information available. However, we do not accept any responsibility in case of errors or omissions.
We ask you to report any found errors to us.

Product checking:
When packing shipments and individual products, we check all our products and packets. When
receiving the parts, please check that it is correct and otherwise ok. If you have received a wrong
part or if something is missing, please contact us immediately.

Installing responsibility:
Please ask the mechanic to check that the part is correct, its condition and its suitability to the meant
installing location. Do not make any modifications to the part. Installer assumes all responsibility
when installing unsuitable, broken or modified part.

OE manufacturer references are marked into our catalogue with SCR or VOR. Even when we are
informing OE-references, they are sold as HD´s own parts and not as original equipment. The
reference numbers are not to be mentioned to the final user as HD number.

The truck brands are mentioned only as suitability information.

All our parts are customs cleared to EU / Finland and are subject to EU-customs treatment. HD-Parts
sells all its parts as EU / Finnish origin. Most kits are composed of parts from different countries so
it would be impossible to keep track of all of their manufacturing countries.
HD - PARTS
INFO

Условия продаж

Издательское право на каталог продукции


Компания HD-Parts Oy (HD) полностью владеет издательскими правами каталога продукции,
рекламных проспектов и других рекламных страниц, даже если на них напечатаны реквизиты
клиента. Для третьей стороны категорически запрещено любое копирование, тиражирование
и распространение материала HD в любой известной и неизвестной форме, без специального
разрешения.

Совместимость деталей HD
HD продаёт детали только по заявленной совместимости, и только к тем транспортным
средствам, на которые они предназначены. В случае покупки детали клиентом исключительно
по её размерам или по другой информации, или при установки не по назначению,
ответственность за деталь переходит полностью на покупателя.

Фотографии деталей
В каталоге размещены фотографии нашей актуальной продукций. Цвет, модель или сборка
комплекта иногда меняется в течении срока действия каталога. Сфотографировать все детали
к моменту выхода каталога не было возможным, поэтому данные детали указаны картинками
с текстом ”symbol”. Картинки ”symbol” взяты с других похожих деталей, и чаще всего они
встречаются в разделе № 12 (тяги и сайлентблоки).

Ошибки в каталоге
Информация в каталоге была тщательно составлена с помощью доступных информационных
и документационных источников. Тем не менее HD не несёт ответственности за возможные
ошибки и неточности. При обнаружении ошибки в каталоге, любезно просим сообщить нам
об этом.

Проверка деталей
Во время оформления заказа HD тщательно проверяет все детали и упаковки. При получении
клиентом заказа, просим его проверить на целостность и полное наличие товара. Если вы
обнаружили недопоставку, или неправильную деталь, пожалуйста сразу обратитесь к нам.

Ответственность за установку
Попросите пожалуйста механика проверить деталь на исправность и пригодность к
проводимым ремонтным работам. Вносить любые изменения в устанавливаемую деталь
запрещено. Установщик несёт полную ответственность, в случае монтировки неподходящей,
неработающей или сломанной детали.

Оригинальные номера производителя (OER) обозначены в нашем каталоге сокращениями


SCR или VOR. Все наши детали продаются как HD-запчасти, они не являются оригинальными и
не обозначены таковыми. Оригинальные номера, указанные в нашем каталоге и рекламных
проспектах, используются исключительно в информативных целях, они не предназначены для
конечного покупателя в виде номеров продукции HD.

Марки транспортных средств указаны исключительно в информативных целях.

Вся продукция HD растаможена в ЕС / Финляндии и прошла все необходимые таможенные


процедуры. HD продаёт все товары отмеченные как ”EU-origin / Finland Origin”. Большинство
компонентов ремкомплектов поставляются из разных стран мира, поэтому невозможно
поддерживать полный список стран производителей.
HD - PARTS
INFO

HD - Catalogue publication

Suunnitelmamme on kiihdyttää tuoteluettelomme julkaisu 4 x nopemmaksi !

Viimeistään ensi vuodesta 2014 lähtien julkaisemme tuoteluettelomme


2 kertaa vuodessa joka kevät ja syksy.

Tällä uudistuksella pyrimme pitämään asiakkaamme paremmin ajantasalla


saatavilla olevasta tuotevalikoimasta. Ei tarvita erillisiä lisävihkoja vaan kaikki
tieto löytyy aina yksistä kansista viimeisimmästä tuoteluettelostamme.

Our goal is to speed up our product catalogue publication 4 x times as much!

Starting from 2014 our catalogue will be published 2 times a year,


namely every spring and autumn.

By doing so we will manage to keep our customers better informed on our


product range available. There will be no need in additional leaflets any more,
all the information will be gathered in our latest catalogue version.

Выпуск нашего каталога теперь будет ускорен в 4 раза!

Начиная с 2014 года мы будем выпускать наш каталог 2 раза в год,


весной и осенью.

Таким образом мы сможем лучше информировать наших клиентов о


спектре и доступности нашей продукции. Необходимости в дополнительных
брошюрах больше не будет, вся нужная информация будет собрана в
последней версии обновленного каталога.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 19
C Copyright
1

01-08/04
2
3 01

Kaikkiin Scanioihin - For all Scanias - На все Scania

301360 0,05
O - rengassarja öljylinkoon
O - ring kit for oil cleaner
Комплект прокладок масляного фильтра

1769799, 372985, 211818

1439814, 1423610
301384
FPM / Steel

1769800, 1475433

372983

1769798, 372984, 290534

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 20
C Copyright
1
2
3 01
301210
Cover for oil cooler
Крышка масляного радиатора

1394353

2,8

114, 124

=>6106282 sw
=>3138144 sa

03/2000

With 1333183 cooler only.


Тольк о с радиатором
1333183.

301230
Gasket kit K i t i s c o m p o s e d b y H D - P a r t s a n d d o e s n o t h a v e r e f e r e n c e n u m b e r.
Комплект прокладок К о м п л е к т с о б р а н H D - P a r t s и н е и м е ет р е ф е р е н с н о м е р о в .

1484765 1484766 1391726

0,13 1349497

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 21
C Copyright
1

01-13
2
3 01

114, 124

6106283 - 6357163
6357771 - 6368386

03/2000 - ?

1774202

1774202 2010938

301231
Tiivistesarja
Gasket kit
Комплект прокладок

1484765 1484766 1391726

1502798

0,13 1774202

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 22
C Copyright
1
2
3 01
301212
Cover for oil cooler
Крышка масляного радиатора

2010938
1795526
1774202 3,0

6106283=> sw
114, 124
3138145=> sa

03/2000

GPR - series

K - series

9, 11, 12

With 301200 cooler only.


Только с радиатором 301200

301232
Gasket kit K i t i s c o m p o s e d b y H D - P a r t s a n d d o e s n o t h a v e r e f e r e n c e n u m b e r.
Комплект прокладок К о м п л е к т с о б р а н H D - P a r t s и н е и м е ет р е ф е р е н с н о м е р о в .

1391726

1484765

1484766

1746135
0,24

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 23
C Copyright
1
2
3 01
301200 1543688 ( 1333183, 1400861 check next info page )
Oil cooler
Масляный радиатор

3,8
Check important suitability information at next page.
Важная информация по совместимости
301202 1448933
на следующей странице.
Oil cooler
Масляный радиатор

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 24
C Copyright
1
2
3 01

With oil coolers have to use definitely oval seals ( no O-rings )

114 124
1333183 ch.no. 2032131 mo.no 6357132 11/2007
1543688 ch.no. 2032132 mo.no 6357133 11/2007
1333183 can be replaced by 301200, but the cover and seals has to be changed also.
Use always cover 301212 and 301232 gasket kit.

164
301202 1448933 ch.no. 2044223 mo.no 1069776 10/2008
301200 1543688 ch.no. 2044235 mo.no 1069779 10/2008
301202 can be replaced by 301200, but the cover and seals has to be changed also.
HD has not available the cover and seals.

GPR / KN cylinder block generation 1. ch.no. 2058786 mo.no. 6642367 10/2010


mo. 9 1400861 replaced by 301200, but the cover and seals has to be changed also.
Use always cover 301212 and 301232 gasket kit.
mo. 11/12 1333183 replaced by 301202, but the cover and seals has to be changed also.
mo. 11/12 1333183 replaced by 301200, but the cover and seals has to be changed also.
Use always cover 301212 and 301232 gasket kit.

GPR / KN cylinder block generation 1. ch.no. 2058789 mo.no. 6642368 10/2010


mo. 9 301200 1543688
mo. 11 301200 1543688
mo. 12 301202 1448933

GPR / KN cylinder block generation 2. ch.no. 2058786 mo.no. 6642367 10/2010


Oil cooler is covered by a completely new-design cover and seals. HD does not have them.
mo. 9 301200 1543688
mo. 13 301200 1543688

GPR / KN cylinder block generation 2. ch.no. 2058789 mo.no. 6642368 10/2010


Oil cooler is covered by a completely new-design cover and seals. HD does not have them.
mo. 9 301202 1448933
mo. 13 301200 1543688

R mo.16 cylinder block generation 1.


301202 1448933 ch.no. 2044223 mo.no 1069776 10/2008
301200 1543688 ch.no. 2044235 mo.no 1069779 10/2008

R mo.16 cylinder block generation 2.


1945965 HD does not have it.

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 25
C Copyright
1
2
3 01

Вместе с масляными радиаторами необходимо использовать


определенные овальные прок ладки ( не О-обра зные прок ладки )

114 124
1333183 шасси № 2032131 мотор № 6357132 11/2007
1543688 шасси № 2032132 мотор № 6357133 11/2007
1333183 может быть заменен 301200, но тогда крышка и прокладки также должны быть заменены.
Всегда используйте крышк у 301212 и 301232 к омплек т прок ладок.

164
301202 1448933 шасси № 2044223 мотор № 1069776 10/2008
301200 1543688 шасси № 2044235 мотор № 1069779 10/2008
301202 может быть заменен 301200, но тогда крышка и прокладки также должны быть заменены.
HD не поставляет крышки и к омплек ты прок ладок

GPR / KN блок цилиндров 1 поколения шасси № 2058786 мотор № 6642367 10/2010


Мотор 9 1400861 заменен 301200, также крышк а и прокладки должны быть заменены.
Всегда используйте крышк у 301212 и 301232 к омплек т прок ладок.
Мотор 11/12 1333183 заменен 301202, также крышка и прокладки должны быть заменены.
Мотор 11/12 1333183 заменен 301200, также крышка и прокладки должны быть заменены.
Всегда используйте 301212 и 301232 к омплек т прок ладок.

GPR / KN блок цилиндров 1 поколения шасси № 2058789 мотор № 6642368 10/2010


М отор 9 301200 1543688
М отор 11 301200 1543688
М отор 12 301202 1448933

GPR / KN блок цилиндров 2 поколения шасси № 2058786 мотор № 6642367 10/2010

Масляный радиатор устанавливается с полностью нового типа крышкой и прокладками. HD не имеет их в программе.
М отор 9 301200 1543688
М отор 13 301200 1543688

GPR / KN блок цилиндров 2 поколения шасси № 2058789 Мотор № 6642368 10/2010


Масляный радиатор устанавливается с полностью нового типа крышкой и прокладками. HD не имеет их в программе.
М отор 9 301202 1448933
М отор 13 301200 1543688

R мотор 16 блок цилиндров 1 поколения


301202 1448933 шасси № 2044223 мотор № 1069776 10/2008
301200 1543688 шасси № 2044235 мотор № 1069779 10/2008

R мотор 16 блок цилиднров 2 поколения


1945965 HD не имеет их в программе.

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 26
C Copyright
1
2
3 01
101202
Oil cooler
Масляный радиатор
FH - series, FM - series 12

FH 12, FM 12
20749399
8130186 B 12 B, B 12 M

Suitable gaskets / Подходящие прокладки


3,76
2 pcs 20551483, 1677516

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 27
C Copyright
1

01-23/25/24
2
3 01
301250 1479872
Kumitiiviste
Rubber gasket
Резиновая прокладка

114, 124

GPR - series, KN - series 9, 11, 12

301256 1512488, 1434023


Rubber gasket for the bracket of the oil filter
Резиновая прокладка корпуса масляного фильтра

114, 124

GPR - series, KN - series

9, 11, 12

301252 1863303 GPR - series


Steel gasket for the bracket of the oil filter
Стальная прокладка корпуса масляного фильтра 9, 13, OC9

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 28
C Copyright
1

01-07/15/16
2
3 01
301260 1496381, 1382187, 1377242
Rubber gasket for oil separator
Резиновая прокладка масляного фильтра

114, 124

GPR - series, KN - series

9, 11, 12

=> 6391149, =>8114919

301262 1885869, 1774600


Steel gasket for oil separator
Стальная прокладка масляного фильтра

GPR - series, KN - series


9, 11, 12

6391150=>, 8114920=>

GPR - series, KN - series


9, 11, 12

301266 1466382, 1456041


Rubber gasket for oil separator
Резиновая прокладка масляного фильтра

164, R - series 16

301268 1907531
Steel gasket for oil separator
Стальная прокладка
масляного фильтра

R - series

16

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 29
C Copyright
1
2
3 01
101100
Oil sump with rubber gasket
Масляный поддон с резиновой прокладкой

20702520
20589651
20573505
20488239
20464249

Material:
AA Fiber glass
А А С те к л о п л а с т и к

FH-series, FM-series 1 2
A 5 4 4 6 9 6 = > 01/2002=>
FH 12, FM 12

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 30
C Copyright
1
2
3 01
101900 3979505
Ei sisällä suodatinta
Air filter housing assy Without air filter
Корпус воздушного фильта в сборе Без фильтра
H = 574 mm
Ø = 563 mm

101902 8149963
Cover for filter housing
Крышка корпуса

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 31
C Copyright
1
2
3 01
301900 4,63
Air filter housing 13 m 2
Корпус воздушного фильтра

1870001
( 1801772 )
( 1387542 )
( 1335674 )
H = 534 mm
Ø = 553 mm

Ei sisällä suodatinta
Without air filter
Без фильтра

With HD air filter housing, use only the


same size air filter as 1869993 is.
301902
Используйте вместе с HD-к орпус ом Cover - Крышка 1869997
фильтр, идентичный по размерам c
1869993 1335677

94, 114, 124

GPR - series 9, 11, 12

301901 5,30
Air filter housing 16 m 2
Корпус воздушного фильтра

1870000
( 1801773 )
( 1335673 )

H = 615 mm
Ø = 553 mm

Ei sisällä suodatinta
Without air filter
Без фильтра

With HD air filter housing, use only the


same size air filter as 1869992 is.
301903
Используйте вместе с HD-к орпус ом Cover - Крышка 1829712
фильтр, идентичный по размерам c
1869992. 1869996
1335676
Symbol
pic
164, R - series

9, 11, 12

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 32
C Copyright
1
2
3 01
101002 FH - series 12, 16
Engine speed sensor
Датчик скорости FH 12, FH 16
20508011
FM - series 9, 16

FM 9, FM 12

B 9 R/S/TL

101003 FH - series 13, 16


Engine speed sensor
Датчик скорости
20513343 FM - series 9, 11, 13

B 9 L/R/S/TL

B 12 B / M

101005 FH - series 12, 16


Temperature sensor
Датчик температуры FH 12, FH 16
20576617
FM - series 12

FM 12

B 12 B / M

101019 FH - series 12, 13, 16


Pressure sensor
Датчик давления FH 12, FH 16
20524936
FM - series 9, 11, 12, 13

FM 9, FM 12

FL - series, FE - series

B 6 R, B 7 R, B 9 L/R/S/TL

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 33
C Copyright
1
2
3 02
302501
Vesipumppu
Water pump 94 ( DC9 - 19/20/21 )
Водяной насос

1510490
1486098

302514 =>08.08.2001
Vesipumppu
Water pump
114 14
Водяной насос

=>1274232

1508532
1508534
1365841

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 34
C Copyright
1
2
3 02
302502 1896752, 1508533, 1353072
Water pump
Водяной насос

3,55

114, 124, GPR - series, KN - series =>6241333 =>12/2004

302503 1450153, 1376495


Housing
Корпус

1,58

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 35
C Copyright
1
2
3 02
302504 1787120, 1789522, 1546188
Water pump
Водяной насос

3,5

114, 124, GPR - series 6241334=> 12/2004=>

302505 1787121, 1528348


Housing
Корпус

1,49

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 36
C Copyright
1
2
3 02
302508 1793989, 1549482, 1549481, 1510404
Water pump
Водяной насос

3,66
164, R - series
302509 1793990, 1429397
Housing D16 PDE ( D16 XPI )
Корпус

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 37
C Copyright
1
2
3 02
102500 FH - series, FM - series 12 D
Vesipumppu 20734268
Water pump 20713787
Водяной насос 20431135 FH 12, FM 12 = >09/2003
8170305
A291152 - A572083
B229721 - B351629

102502 FH - series 13, 16


Vesipumppu 21468471
Water pump 20744939 FM - series 9, 11, 13
Водяной насос
0 9/2005=>

B9L, B9R, B9S, B9TL

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 38
C Copyright
1
2
3 02
94, 114, 124, 144, 164

R - series 16 ( XPI )

94, 114, 124, KN - series

302154 302156
Termostaatti Termostaatti
Thermostat 1745449 Thermostat 1849060
Термостат 1404925 Термостат 1499757
1347594 1800909
1423451
75 / 80 85

1755952, 1351075

0,38
1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 39
C Copyright
1
2
3 02
302160
Termostaatti
Thermostat
Термостат

80 / 87

1404924
1358995
1423450

94, 114, 124, 144


1421825, 1358996

GPR - series
11, 12, 9 PDE 0,23

302166
Termostaatti
Thermostat
Термостат

80 / 87

1935712
1545904

GPR - series

9 XPI, 13, 16 XPI


1545906

K - series

9 XPI, OC 9, 13 0,31

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 40
C Copyright
1
2
3 02
FH 12, FH 16, FM 7, FM 10, FM 12 FM 9

Kaikki - All - Все B 12 B, B 12 M

102182
Termostaatti
Thermostat
Термостат

82

8149182
1676306
1544683

1/

102186
Termostaatti
Thermostat
Термостат

86

8149186
1665694

1/ 0,2

102180 1 544710
Tiiviste
Seal
Прокладка
Material: Teflon

53,8 x 67,55 x 6,35 mm

1/ 0,018

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 41
C Copyright
1
2
3 02

FH 16 B 9 L, B 9 R, B 9 S, B 9 TL
FH 13, 16
B 12 B, B 12 M
FM 9, 11, 13 FH 16
6HP600-N
FM 9

6HP600-N

B 9 L, B 9 R, B 9 S, B 9 TL

B 12 B, B 12 M

102190 102191 102192


Termostaatti Termostaatti Termostaatti
Thermostat Thermostat Thermostat
Термостат Термостат Термостат

82 86 76

21412639 21412643 21412642


21237213 21237216 21237215
20560249 20560252 20560253
20463750 20441484 20441483

21503575
1549651

0,23

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 42
C Copyright
1
2
3 02
302421 1858885, 1795775, 1512749, 1510697
Roller
Ролик

Material: Plastic
Материал: Пластик

114, 124 80A / 100A

GPR - series 9, 11, 12, 13

KN - series

2 x 100A, 2 x 150A 0,33

302423 1858884, 1795774, 1510698


Roller
Ролик

Material: Plastic
Материал: Пластик

GPR - series

9, 11, 12

KN - series

2 x 100A
0,34

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 43
C Copyright
1
2
3 02
302420 1514086, 1428940, 1353717
Roller
Ролик

Material: Plastic
Материал: Пластик

114, 124, 144, 164

R - series 16

94 KLN

5124844 - 6022165

65 + 140 A
2 x 140 A
0,35

302422 1514087, 1428941, 1413609


Roller
Ролик

Material: Plastic
Материал: Пластик

AC

114, 124 80A / 100A

114, 124 5722720=> sw


3111525=> sa

164

R - series 16

94 KLN 0,38

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 44
C Copyright
1

02-39
2
3 02
302410 1860734, 1734903
Roller
GPR - series Ролик

Material: Plastic
9 XPI Материал: Пластик

13 1:1

13 1:25

KN - series

9 XPI

13 1:1

2 x 100A, 2 x 150A

0,36

302412 1860733, 1734901


Roller
Ролик

Material: Metal
Материал: Металл

AC

GPR - series

9 XPI

13 1:1, 1,25:1
0,32

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 45
C Copyright
1

02-41
2
3 02

GPR - series

9, 11, 12

1,4:1

302426 1761057
Roller
Ролик

Material: Plastic
Материал: Пластик

0,28

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 46
C Copyright
1
2
3 02
302424
Roller
Ролик

1779801
1535068
1433450

Material: Metal
Материал: Металл

94 KLN

=>5123250, 5126002=>

65A + 140A, 2 x 140A

K 114, K 124 1,37

302425
Roller 1413875
Ролик 1405559

Material: Metal
Материал: Металл

94 KLN

5123251 - 5126001

65A + 140A, 2 x 140A

=>6022165

140A

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 47
C Copyright
1
2
3 02
302428
Belt tensioner 1859654 1859655
Натяжитель ремня 1774651 1774652
1545982 1545983
1503113 1503114
1493670 1476395
1459988 1459981
1371788

Ø 74,5 mm
114, 124, 144 x
h 32,1 mm

164

R - series 16

94, 114, 124 1,40

302432
Belt tensioner 1859657
Натяжитель ремня 1774654
1774650
1512181

GPR - series
Ø 74,8 mm
9 PDE x
h 32,0 mm
11, 12 1:1

KN - series

11, 12

2 x 100A
2 x 150A 1,40

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 48
C Copyright
1

02-33/34
2
3 02
302437
Belt tensioner
Натяжитель ремня 1859653
1791073

Ø 79,9 mm
x
h 34,3 mm

1,46

GPR - series 9, 11, 12 1,4:1

302432
Belt tensioner
Натяжитель ремня 1859657
1774654
1774650
1512181

Ø 74,8 mm
x
h 32,0 mm

1,4

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 49
C Copyright
1

02-33/34
2
3 02
302439
Belt tensioner
Натяжитель ремня 1870551
1779750

Ø 72,8 mm
x
h 38,6 mm

1,8

GPR - series 13 1,25:1

3024 40
Belt tensioner
Натяжитель ремня 1870552
1779751

Ø 74,4 mm
x
h 39,0 mm

1,46

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 50
C Copyright
1

02-31
2
3 02
302435 1870553, 1779757
Belt tensioner
Натяжитель ремня

GPR - series

9 XPI

13 1:1 Ø 74,5 mm
x
h 38,4 mm

KN - series

9 XPI

13

2 x 100A
2 x 150A
1,46

302433
Hihnankiristin
Belt tensioner
Натяжитель ремня


1859656
1774653
1545984
1503113
1438743
Ø 80,5 mm
x
h 34,3 mm

164

R - series 16

Tuuletin
Fan
Вентилятор
1,46

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 51
C Copyright
1

02/17
2
3 02

Tuuletin
Fan
FH 12 Вентилятор

A220045 - A291151

08/1993 - 01/1995

FH 16

A220081 - A544695

08/1993 - 02/2002

FM 7

A287346 - A544695

=>02/2002

102435
Hihnankiristin
Belt tensioner
Натяжитель ремня


3154315
1664973
8149798

1,57

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 52
C Copyright
1

02/17
2
3 02

Tuuletin
Fan
FH - series 12 09/2005=> Вентилятор

FH 12 A572084=>, B351630=> 09/2003 - 09/2005

FH 12 A291152 - A572083 01/1995 - 09/2003

FH 12 B216585 - B311773

FM - series 12 09/2005=>

FM 12 A572084=>, B351630=> 09/2003 - 09/2005

FM 12 A287349 - A572083 =>09/2005

FM 12 B229721 - B311773

FM 10 A295777 - A544695 08/1998 - 02/2002

102432
Hihnankiristin
Belt tensioner
Натяжитель ремня


21257889
3979980

1,80

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 53
C Copyright
1

02/17
2
3 02

FH - series 13

09/2005=>

FM - series 13

09/2005=>

Tuuletin
Fan
Вентилятор

102433
Hihnankiristin
Belt tensioner
Натяжитель ремня

21260406
20487079

1,29

102414
Rulla tuella
Roll with support
Ролик с опорой

21393207
21153968
20521447

1,10

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 54
C Copyright
1

02/17
2
3 02

FH - series 16

09/2005=>

A572084=>
FH 16
B351630=>

09/2003 - 09/2005

Tuuletin
Fan
Вентилятор

102436
Hihnankiristin
Belt tensioner
Натяжитель ремня


21145261
21155561
20491753

1,93

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 55
C Copyright
1

02/17
2
3 02

Laturi
Charger
Генератор

FH-series

13 09/2005=>

FM-series

11 / 13 09/2005=>

FM 7
A287346 - A544695
B237533 - B311773

08/1998 - 12/2001

1024 42
Hihnankiristin
B 7 R, R 7, R 7 LE Belt tensioner
Натяжитель ремня
B 9 L, B 9 R, B 9 S, B 9 TL

B 12 B
20935521
B 12 M
20739751
3979979
20924200
Tuuletin 20700787
Fan 20515543
Вентилятор

FM-series

9 / 11 09/2005=>

FM 9

A542185 - A572083
B312217 - B351629

12/2001 - 09-2003

1,64
1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 56
C Copyright
1

02/17
2
3 02

Laturi Tuuletin
Charger Fan
Генератор Вентилятор

FH-series FM - series

12 / 16 09/2005=> 9 09/2005=>

FH 12, FH 16 FM 9

A572084=>, B351630=> A542185 - A572083


B312217 - B351629

09/2003 - 09/2005 12/2001 - 09-2003

FH 12 1024 40
Hihnankiristin
A544696 - A572083
Belt tensioner
B311774 - B351629
Натяжитель ремня
01/2002 - 09/2003

21404578
20935523
20966526
20762060
FM - series 8149855
9 / 11 / 12

09 / 2005=>

FM 12

A544695=>
B311774=>

01/2002 - 09/2005

FM 9
A542185=>
B312217=>

12/2001 - 09/2005
1,92
1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 57
C Copyright
1
2
3 02

94, 114, 124, 144, 164, GPR - series

302205
Kansi paisuntasäiliölle
Cap for expansion tank
Крышка расширительного бачка

1874363
1849428
1757490
1374050

1/ 0,07

302206
Paisuntasäiliö
Expansion tank
Расширительный бачок

1894478
1855164
1765735
1511775
1492421
1421090
1385966
1370707

Behr / Hella
8MA376705-461

1/ 3,50

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 58
C Copyright
1
2
3 02
102206
Expansion tank
Расширительный бачок

1676400
1676576

FH - series, FH 12, FH 16 ( FM )

B7L, B7R

B9R, B9TL

B12B, B12M 2,85

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 59
C Copyright
1

02-01
2
3 02

94, 114, 124, 144, 164

=>12/2004

GPR - series 04/2004=>

N 94 =>11/2006

N - series 11/2005=>

302302
Letku, punainen
Hose, red
Патрубок, красный

1794725
1522011
1522010
1442579

Material: FMVQM

0,44

X 302310

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 60
C Copyright
1
2
3 02
102306
Silicon hose for turbo
Силиконовый патрубок для турбо FH - series

16
21312239
20966083
20937444
20744921 FH 16

Lenght = 43 102314
Outer Ø 105 20592783
Inner Ø 82

102308
Silicon hose for turbo
Силиконовый патрубок для турбо
FH - series

12, 13
21312238
20589125
20574220 FH 12

FM - series
9, 11, 12, 13

FM 12

Lenght = 64 102310
Outer Ø 80 20592787
Inner Ø 55

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 61
C Copyright
1
2
3 02
102300
Silicon hose, lower
Силиконовый патрубок, нижний FH ( all )
FM ( all )

21312237
20589123
20574218
8149800
1665556
B9
B12M

Lenght = 400 102314


Outer Ø 105 20592783
Inner Ø 81

102302
Silicon hose, upper
Силиконовый патрубок, верхний FH 12, FH 16
FM 7, FM 9
FM 10, FM 12
20463924
1676481
1676491

B9R/TL
B12M

Lenght = 150 102314


Outer Ø 105 20592783
Inner Ø 83

102304
Silicon hose, upper
Силиконовый патрубок, верхний FH - series
FM - series

21312236 FH 12, FH 16
20589122 FM 9, FM 12
20561450

B9L/S/TL
B12M

Lenght = 150 102314


Outer Ø 105 20592783
Inner Ø 81

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 62
C Copyright
1

02-16
2
3 02
302310
V - Panta, ruostumatonta terästä 1445398
V - Clamp, stainless steel 1439823
V - Хомут, нержавеющая сталь 1439824
1392943

Ø = 104 mm
s = 20 mm

302302 0,180 4/

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

94, 114, 124, KN - series

302313 1 439825 302315 1 439822


V - Panta, ruostumatonta terästä V - Panta, ruostumatonta terästä
V - Clamp, stainless steel V - Clamp, stainless steel
V - Хомут, нержавеющая сталь V - Хомут, нержавеющая сталь

Ø = 98 mm Ø = 79 mm
s = 20 mm s = 20 mm

O-R O-R
302302 302318
1373126 0,176 2/ 1331820 0,150 2/

94, 114, 124, 144, 164 94, 114, 124, 144, 164

1212455 - 2006405 GPR - series

06/1995 - 12/2004 94, 114, 124, KN - series

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 63
C Copyright
1
2
3 02
302034
Sivutuki
Side pad
Боковая опора 94, 114, 124, 144, 164

1363634

90 x 48 x 35 mm

94, 114, 124

KN - series

0,26

302036
Ripustin
Hanger
Кронштейн

1762623
1492746

0,5

GPR - series

302037
Ripustin
Hanger
Кронштейн

1762624
1492747

0,5

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 64
C Copyright
1
2
3 02
102540 FH - series 13, 16
Fan hub
Ступица вентилятора FH 12, FH 16

FM - series 9, 12
21157186
20915058 FM 9, FM 12
20810755
20564240
20451412

3,96

102542
Fan hub FM - series 13
Ступица вентилятора

21157196
20915050
20855514
20576168

3,59

10254 4 FH - series
Fan hub
Ступица вентилятора FH 12, FH 16

FM - series
21146743
1675786 FM 7, FM 10, FM 12

3,86

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 65
C Copyright
1
2
3 02
302600 1392261, 1393424
Fan blade
Крыльчатка вентилятора

Ø 750 mm

GPR 11, 12, 16 Mechanical

114 CR / CT DC11 - 03/04/06

124 CR / CT DSC12 - 01/02/05 1232920=>

124 CR / CT DC12 - 01/02/03/09

124 CR / CT DT12 - 02/08/10/16 5752572=>

164 Mechanical

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 66
C Copyright
1
2
3 02
302630 1446239
Fan cover
Корпус вентилятора

1050 x 885 mm

GPR 11, 12

302645 1440406
Seal for fan cover
Прокладка корпуса вентилятора

Ø 690 mm

302646 1440407
Seal for fan cover
Прокладка корпуса вентилятора

Ø 760 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 67
C Copyright
1

03-09
2
3 03
303304 1481301, 1432187, 1402004, 1369849, ( 1500308 )
Cap for fuel tank
Крышка топливного бака

Ei ilmaventtiiliä
No air valve
Без воздушного клапана

103302
Cap for fuel tank 20392751
Крышка топливного бака
3198271
8152630
Ilmaventtiilillä
1189577
With air valve
С воздушным клапаном

80 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 68
C Copyright
1
2
3 03
303010 303011
L = 480 mm 1541083 L = 640 mm 1541082
1423990 1424074

PDE PDE

Steel Aluminium

303012 303013 303014


L = 477 mm 1790949 L = 640 mm 1790948 L = 620 mm 1790950

PDE/XPI PDE/XPI PDE / XPI

Round fuel tank


Steel Aluminium Овальный
топливный бак

Fuel level sensor


Датчик уровня топлива

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 69
C Copyright
1
2
3 03
303020 303021
Fuel level sensor 1846137 Fuel level sensor 1846136
Датчик уровня топлива Датчик уровня топлива
1548263 1548262
L = 475 mm 1500200 L = 635 mm 1500199
1444479 1444478
HPI HPI

Steel Aluminium

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 70
C Copyright
1
2
3 03
103010 103011 103014
L = 625 mm 20732301 L = 610 mm 20732302 L = 670 mm 20732309
20492526 20498255 20499936
20375011 20375009 20375010
20375003 3172553 20375002
3172551 1078992 3172552
1078990 1078991
3962657 3962659
3943102 3943104
8144008 8144010
8144007 8144009

Fuel level sensor


Датчик уровня топлива

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 71
C Copyright
1
2
3 03
103020
Fuel level sensor
Датчик уровня топлива

21100904
20732297
20428462
3199339

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 72
C Copyright
1
2
3 03
303612 1433190, 1431701 303610 1422474
Clamp, stainless steel Clamp, stainless steel 1387136
Хомут, нержавеющая сталь 1371089
Хомут, нержавеющая сталь

Ø = 134 mm
Ø = 124 mm Closed
Closed

0,34 0,35

303614 1431579 103618 16291966


Clamp, stainless steel Clamp, stainless steel
Хомут, нержавеющая сталь Хомут, нержавеющая сталь

Ø = 150 mm
Closed

0,4 0,3

303618 1863831 303616 1863832


Clamp, stainless steel Clamp, stainless steel
Хомут, нержавеющая сталь Хомут, нержавеющая сталь

Ø = 145 mm
Ø = 133 mm Closed
Closed

0,38 0,43

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 73
C Copyright
1
2
3 04
304012 GPR
Clutch release bearing 94, 114, 124, 164
Выжимной подшипник

1851631
1749125
1479576
1728165
1499770

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 74
C Copyright
1
2
3 04
304008
Clutch cylinder
Цилиндр сцепления

1754943
1545626
1506121

0,83 0,83

304009
Clutch cylinder
Цилиндр сцепления

1756460
1532517
1355979

0,97

304010
Clutch cylinder
Цилиндр сцепления

1927829
1800442
1523400

0,69

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 75
C Copyright
1
2
3 04
Cast iron
104702 1628218
Master clutch cylinder Чугун
Цилиндр сцепления, главный

0,90

Plastic
104704
Master clutch cylinder Пластик
Цилиндр сцепления, главный

20835246
20553587
8172824

0,50

Aluminium
104706 1653156
Valve Алюминий
Клапан

0,16

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 76
C Copyright
1
2
3 04

94, 114, 124, 164, PR - series 801, 890, 900, 920 10/2006

304000
Yoke, complete 1737306
Вилка, полная
1545625
1479577

4,33

304002 ---
Axle kit
Комплект вала

0,82

304005
Press roll 1753479
+ 875, 895, 905
Ролик вилки
1335485

0,13
2/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 77
C Copyright
1
2
3 04
FH 12, FM 12 FH - series, FM - series
FH 12, FH 16, FM 9, FM 12
FH 12, FH 16, FM 7, FM 9, FM 10, FM 12
A291152=>

104000 3191966 104016 8172031


Yoke Yoke
Вилка Вилка

3,01 2,5

104005 104018
Press roller Press roller
Ролик вилки Ролик вилки

2/ 0,09 2/ 0,09

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 78
C Copyright
1

04-11
2
3 04

FH 12, FM 12

CL43S / -OR

FH 12 =>A291151

CL38D / -O

FL 7, FL 10, FL 12

Symbolic location picture


Символическое расположение

104008 1667058
Haarukka
Yoke
Вилка

1,15
1/

104010 1655134
Painorulla
Press roller
Ролик вилки

2/
0,05

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 79
C Copyright
1

04-12
2
3 04

FH - series, FM - series
FH 12, FM 9, FM 12

FH 12, FM 7, FM 9, FM 10, FM 12
A291152=>

B7R, B9R

B12B, B12M

Symbolic location picture


Символическое расположение

104012 3192250
Haarukka
Yoke
Вилка

4,53
1/

104018
Painorulla
Press roller
Ролик вилки

2/
0,09

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 80
C Copyright
1

04-16
2
3 04

FH - series, FM - series

FH 12, FH 16, FM 9, FM 12

FH 12, FH 16
FM 7, FM 9, FM 10, FM 12
A291152=>

Symbolic location picture


Символическое расположение

104026
Kytkinholkki
Clutch sleeve
Втулка подшипника

20366711
1521978

3,66
1/

104025
Laakeri
Bearing
Подшипник

20806212
3191967

1/
0,11

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 81
C Copyright
1
2
3 05
305751
Joint
Наконечник

1384897
371451

1696684

0,14

305752
Joint
Наконечник

1384898
371452

1696685

0,14

305768
Joint
Наконечник

1384624
1356022
(550268)

0,17

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 82
C Copyright
1
2
3 05

94, 114, 124, 144, 164 =>2006778, =>5118829 =>02/2005

305930
Anturi nopeusmittarille
Speed sensor
Датчик спидометра

1853436
1111459

0,11

GPR - series, KN - series

305932
Anturi nopeusmittarille
Speed sensor
Датчик спидометра

1852113
1742947
1516563

317032
Bayonet connector
Байонетный разъём
DIN 72585-A1-3

17

Use - Используйте
1,2,3,4
0,12

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 83
C Copyright
1
2
3 05
105930
Anturi nopeusmittarille
Speed gauge sensor
Датчик спидометра

3171490
1077500

3962959 + 1078490
8150500 + 1078490
1594138 + 1078490

0,111

317032
Bayonet connector
Байонетный разъём
DIN 72585-A1-3

17 Use - Используйте
1,2,3,4

1054 4 4 20775173, 8171247


Releventtiili
Relay valve
Клапан реле

0,23

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 84
C Copyright
1

05-31
2
3 05

94, 114, 124, 144, 164

GPR-series

GPR-series GRSH 901 R

94, 114, 124 GR 801

KN - series

305706
Kannatin vaihteistolle
Mounting bracket
Подушка КПП

1921972
1779609
1782203
1469287
1371725
1336882

7,45

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 85
C Copyright
1

05-09
2
3 05

305952 1319557
Vapaa-asento venttiili
94, 114, 124, 144, 164 Free position valve
Клапан нейтрали

PR - series ( G - series )

801, 890, 900, 920

=>10/2006

94, 114, 124

KN - series GR 801

0,14

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 86
C Copyright
1
2
3 05
105901
Inhibitor valve
Ингибитор

8172627
1068951
1669297

0,228

105905
Inhibitor valve
Ингибитор

8172628
1672230

0,23

105904
Inhibitor cylinder
Ингибитор

20783875
20557162
20772366
1521697

0,8

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 87
C Copyright
1
2
3 05
105910
Inhibitor valve
Ингибитор

1069841
1672042
3092123

0,26

105912
Inhibitor valve
Ингибитор

1672231

0,3

105914
Inhibitor valve
Ингибитор

20532010
20498686
1521686

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 88
C Copyright
1
2
3 05
105467
Magnetic valve for range cylinder
Электромагнитный клапан делителя кпп FH - series

FM - series

21450362
20590252
20514657
20366720
3192385 B7, B9, B12

+ also almost all older


trucks and buses.

317032 + к вышеуказанным,
Bayonet connector 17 почти все старые
Байонетный разъём грузовики и автобусы
DIN 72585-A1-3

Use
Используйте 0,74
1, 3

105465 3093230
Seal kit
Комплект прокладок

0,08

105460 1656239
Range cylinder
Цилиндр диапазонов

0,75

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 89
C Copyright
1

05-16
2
3 05
GPR - series
94, 114, 124, 144, 164

305502
Kasettitiiviste
Cassette oil seal
Сальник кассетный

1502384
1393331
1380160

85 x 105 x 12/18 mm

OE = FPM
HD = NBR

0,11

308201
Kasettitiiviste
Cassette oil seal
Сальник кассетный

1502385
1386594
1383129

85 x 105 x 12/18 mm

OE = FPM
HD = NBR

0,11

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 90
C Copyright
1

05-12/29
2
3 05

PR - series
94, 114, 124, 144, 164

890, 900, 920

=>10/2006

( G - series )

305450 1345149
Sylinteri jakovaihteistolle
Cylinder for split transmission
Цилиндр делителя кпп

0,29 kg

305451
Katkaisin sylinterin 305450 ohjaukselle
Switch for control of the cylinder 305450
Выключатель цилиндра 305450

1377386, 1317885

=>1287574
=>4489425
=>9078395

02/2003

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 91
C Copyright
1

05-30
2
3 05

94, 114, 124, 144, 164

801, 890, 900, 920

PR - series, ( G ) KN - series

801, 890, 900, 920

=>10/2006

+ Opticruise

305460 1484808, 1321420 305461 1484809, 1345151


Aluesylinteri Aluesylinteri
Range cylinder Range cylinder
Цилиндр диапазонов кпп Цилиндр диапазонов кпп

1/ 0,343 kg 1-2 / 0,372 kg

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 92
C Copyright
1
2
3 05

Cable controlled slipt and range shifting.


Кабельное управление переключения делителя и диапазонов.
HD-no Color Heads mm VoR VoR VoR VoR
105845 grey big head 21343545 21002845
105846 black small head 21002846
105847 grey big head 21343547 21002847
105848 black small head 21002848
105849 grey big head 21002849
105850 black small head 21002850
105851 grey big head 3280 21343551 21002851 20700951 20545951
105852 black small head 3317 21002852 20700952 20545952
105853 grey big head 21343553 21002853 20700953 20545953
105854 black small head 21002854 20700954 20545954
105855 grey big head 3283 21343555 21002855 20700955 20545955
105856 black small head 3346 21002856 20700956 20545956
105857 grey big head 3405 21343557 21002857 20700957 20545957
105858 black small head 3389 21002858 20700958 20545958
105859 grey big head 3337 21343559 21002859 20700959 20545959
105860 black small head 3285 21002860
105861 grey big head 21343561 21002861 20700961 20545961
105862 black small head 21002862 20700962 20545962
105863 grey big head 21343563 21002863 20700963 20545963
105864 black small head 21002864 20700964 20545964
105865 grey big head 3047 21343565 21002865 20700965 20545965
105866 black small head 3015 21002866 20700966 20545966
105869 grey big head 21343569 21002869 20700969 20545969
105870 black small head 21002870 20700970 20545970
105871 grey big head 21343571 21002871 20700971 20545971
105872 black small head 21002872 20700972 20545972
105875 grey big head 4364 21343575 21002875 20700975 20545975
105876 black small head 4280 21002876 20700976 20545976
105877 grey big head 21002877 20700977 20545977 3152773
105878 black small head 21002878 20700978 20545978 3152774
105879 grey big head 4394 21343579 21002879 20700979 20545979
105880 black small head 0000 21002880 20700980 20545980
105881 grey big head 21343581 21002881 20700981 20545981
105882 black small head 21002882 20700982 20545982
105883 grey big head 4420 21343583 21002883 20700983
105884 black small head 4330 21002884 20700984
105885 grey big head 21343585 21002885 20700985
105886 black small head 21002886 20700986
105887 grey big head 21343587 21002887 20700987
105888 black small head 21002888 20700988
105889 grey big head 21343589 21002889 20700989
105890 black small head 21002890 20700990
105893 grey big head 21343593 21002893 20700993
105894 black small head 21002894 20700994
105895 grey big head 21343595 21002895 20700995
105896 black small head 21002896 20700996

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 93
C Copyright
1
2
3 06
306030 306040 1797424
Nivelristi Nivelristi 1766466
1879537 1750307
Universal joint Universal joint
1765828 1541070
Крестовина Крестовина
1422433 365901
300 - series 400 - series 345810
1111745
345809 337080
337079 337059
1879538
337058 1765829
1422436

306050 1797425 306020


Nivelristi 1766467 Kiinnitysruuvisarja
1541071 1757877
Universal joint Fastening screw kit
390225 1344182
Крестовина Комплект крепёжных винтов
366437 1328597
500 - series
337060 M12 x 1,75 x 50 mm 1117597
1879540 10.9 313228
1765830
1422439

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 94
C Copyright
1

06-01
2
3 06

114, 124, 144, 164, GPR - series

306060
Nivelristi
Universal joint
Крестовина

1879541
1541072
1422442
386073

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 95
C Copyright
1
2
3 06
106050
Nivelristi 1651032
Universal joint kit
232459
Крестовина
231519

106057
Nivelristi 1067293
Universal joint kit
1651229
Крестовина

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 96
C Copyright
1
2
3 06
106060
Nivelristi
Universal joint kit
Крестовина

S-series = Small / Pieni / Маленькая

1068247
1651164
276336

106062
Nivelristi
Universal joint kit
Крестовина

M-series = Medium / Keskikoko / Средняя

1068250

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 97
C Copyright
1

06-04
2
3 06
106064
Nivelristi
Universal joint kit
Крестовина

L-series = Large / Suuri / Большая

1068253
1651237

106066
Nivelristi
Universal joint kit
Крестовина

XL = Extra Large / Erittäin suuri / Очень большая

20366348

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 98
C Copyright
1

06-07
2
3 06

S / M / L / XL

FH-series

FH 12, FH 16 A291152=>

FM - series

FM 7 A287346=>

FM 9 A542185=>

FM 10 A295777=>

FM 12 A287349=>

106106
Kannatinlaakeri
Central bearing kit
Подшипник подвесной

20471428
1068222

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 99
C Copyright
1

06-03
2
3 06

306112
Kannatinlaakeri
94, 114, 124, 144, 164 Central bearing kit
Подшипник подвесной

1387764
1113031
GPR - series

94, 114, 124


P310, P410

KN - series

306115
Alapanta
Clamp lower
Зажим, нижний

1486855
1376164
1325635
264550

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS HD - PARTS

INFO

- Tankojen ja nivelien asennusohjeet


ovat luettelon alussa info osastossa.
- Tässä osastossa olevat nivelien
tuotesivut koskevat myös osaston
13 vetotankoja.

- The installing instructions for the


rods and joints are in the info section
at the beginning of the catalogue.
- Joint product pages in this section
also apply to drag links in section 13.

- Инструкции по установке тяг и


наконечников, находятся в начале
каталога, в разделе инфо.
- Страницы наконечников этого
р а з д е л а о т но с я т с я т а к ж е и к
рулевым тягам в разделе 13.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 102
C Copyright
1

07-03
2
3 07
4x4

6x6

8x8

114, 124, 144, 164

GPR - series

AMD 900 / 901

307070 -
4,82 2/
Olkatappisarja
King pin kit
Комплект шкворня

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 103
C Copyright
1

07/01
2
3 07

307081
Olkatappisarja
King pin kit
Комплект шкворня

94, 114, 124, 144, 164


GPR - series 550284
KN - series 550257

HD-olkatappisarja sisältää
20-asteisen kartiorullalaakerin
niin kuin alkuperäinenkin Scanian
olkatappisarja. Kulma on siis +67%
suurempi kuin monen tarvikelaakerin
12-asteen kulma. HD-olkatappisarja
sisältää myös enemmän osia kattaen
näin 2 alkuperäistä Scanian sarjaa.

HD-king pin kit includes 20-degree


conical roll bearing like the original
Scania king pin kit. So the angle is
+67% bigger than many aftermarket
equipments. HD-king pin kit also has
more parts so it covers 2 original
Scania king pin kits.

В HD комплект шкворня входит


20-градусный конический
р ол и к о в ы й п од ш и п н и к , т а к ж е
как и в оригинальны комплект от
Scania. Это на +67% больше чем
у других 12-градусных конических
роликовых подшипников на рынке.
HD комплект шкворня содержит так
же больше деталей и заменяет этим
2 оригинальных комплекта Scania.

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 104
C Copyright
1
2
3 07
107060 3090266 + 1588222
Olkatappisarja
King pin kit
Комплект шкворня

38,1 x
90 x 1,06
25/35 mm

4,58 1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 105
C Copyright
1

07-05
2
3 07
107056 20751021
Olkatappisarja
King pin kit
Комплект шкворня

1/

107070 85108338 + 3173772


Olkatappisarja 3093731 + 3173772
King pin kit
Комплект шкворня

1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 106
C Copyright
1
2
3 07 & 13

307008 LMI reference


Nivel
Joint 1738379 2144001
Наконечник
1357674

M24 x 1,5 mm

157837
L28D24

5 x 50 mm

307011 LMI reference


Nivel
Joint 1488890 2535301
Наконечник 1435756

1904971

M24 x 1,5 mm

157837
L28D24

5 x 50 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 107
C Copyright
1
2
3 07 & 13

307004 LMI reference


Nivel
Joint 1738380 20821150 1149202
Наконечник 1358792
395009
283793

M24 x 1,5 mm

157837
L28D24

5 x 50 mm

307005 LMI reference


Nivel
Joint 1767328 20821160 1150502
Наконечник 1738381
1358793
395010
283784

M24 x 1,5 mm

157837
L28D24

5 x 50 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 108
C Copyright
1
2
3 07 & 13

307020 LMI reference AMD 950


Nivel AMD 950 D
Joint 1723897 2785301
Наконечник 1527979

1897336

M24 x 1,5 mm

157837
L28D24

5 x 50 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 109
C Copyright
1
2
3 07 & 13

107010 LMI reference


Nivel 3092471
Joint 1194702
3988968
Наконечник 3090728
3110001
1698847
1698533
1507822
6884001
6889478

M20 x 1,5 x 18 mm
LK 6

010506
L27D20

4 x 40 mm

107011 LMI reference


Nivel 3092472
Joint 1194602
3988965
Наконечник 3090727
3110002
1698846
1698532
1507823
6869744
6884002
6889479

M20 x 1,5 x 18 mm
LK 6

010506
L27D20

4 x 40 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 110
C Copyright
1
2
3 07 & 13

107020
Nivel
Joint
Наконечник

21263974
3099529
3097228
3092189

LMI reference

2264701

M20 x 1,5 x 18 mm
5 x 40 mm LK 6

010506
L27D20

107025 LMI reference


Nivel 21263821
Joint 2754702
3093647
Наконечник

M20 x 1,5 x 18 mm
LK 6

010506
L27D20

4 x 40 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 111
C Copyright
1
2
3 07 & 13

107030 LMI reference


Nivel 20710008 3196101
Joint
Наконечник

107031 LMI reference


Nivel 20581089 ---
Joint
Наконечник

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 112
C Copyright
1

07-02
2
3 07
4x4

6x6

8x8

114, 124, 144, 164

GPR - series

AMD 900 / 901

307025
Raidetanko
Tie rod 307050
Рулевая тяга

1897334
1734021
1411403
1388958
307030
307005 307031
LMI reference

2331601

19
1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 113
C Copyright
1

07-11
2
3 07

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

AM 620, AM 900, AM 920

ARA 820

307000 LMI reference


Raidetanko 1734020 1986602
Tie rod 1375435
Рулевая тяга 1397866
395350

307004 307005

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 114
C Copyright
1

07-12
2
3 07

94, 114, 124, 144, 164


GPR - series

1251290 - 2002670 sw
4414454 - 5107624 nl
9043692 - 9092646 fr
3510962 - 3558958 sa

AM 740, AM 740D
AMA 740, AMA 740D

94, 114, 124, 144, 164


GPR - series

2002671=> sw
5107625=> nl
9092647=> fr
3558959=> sa

AM 740, AM 740D
AMA 740, AMA 740D

307005

307030
307011 307031
307006 LMI reference
Raidetanko 1897335 2208301
Tie rod 1737683 2101001
Рулевая тяга 1723895
1409918
1385251
1379168

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 115
C Copyright
1

07-12
2
3 07

94, 114, 124, 144, 164


GPR - series

AM 860

AMA 860

ARA 760
ARA 900

94, 114, 124

KN - series

AMA 780, AMA 860

ARA 860 307030


307008 307031

307007 LMI reference


Raidetanko 1897333 2349501
Tie rod 1734019 2349502
Рулевая тяга 1395614
1361413

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 116
C Copyright
1

07/04
2
3 07
LMI reference
107017
Raidetanko 2279401
Tie rod 21260286 2147901
Рулевая тяга 20393097
( 1612254 )

LMI reference
107018
Raidetanko 2787401
Tie rod 21260274
Рулевая тяга 3198276

LMI reference
107019
Raidetanko 2789301
Tie rod 21260275
Рулевая тяга 3198234

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 117
C Copyright
1

09-15
2
3 09
309908
Tiivistesarja navalle
Oil seal kit for hub
Комплект прокладок ступицы

273023

309903

79 x 75/98,5 x 14 mm
1409890
1313719
33352

309904

142 x 170 x 15/16 mm 1740992


1534012
1409889

150 x 160 x 5 mm
1765061
Material: Cork
120310
Материал: Пробка

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 118
C Copyright
1

09-04
2
3 09

309918 ( 309912 + 309914 ) 94, 114, 124, 144, 164


Gasket kit GPR - series
Комплект прокладок

RBP 832 + RP 832


RBP 835 + RP 835
RBP 735 + RP 735

1907845
1786639
1528043 309915
1363674
1309342

158 x 188 x 16 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 119
C Copyright
1

09-11
2
3 09

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

90, 1300, 1302, 1100

309310 Asennussarja - Fastening kit - Установочный комплект

13440934, 176815

M12 x 1,75 x 60 ( 18-24-18 ) mm

41181

M12 x 1,75 mm
Nyloc

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 120
C Copyright
1

09-02
2
3 09

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

94, 114, 124

KN - series

309810 SKF Reference FAG Reference


Napalaakeri 1868087
Hub bearing VKBA 5314 BTH 0018
1724482
Подшипник ступицы 1476945
1443078
1439070
1413785

6,25

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 121
C Copyright
1
2
3 09
109810
Hub bearing
Подшипник ступицы

20967831
21021391
20518637
3988673

FH - series 12, 16

FH 12, FH 16

FM - series 9, 12

FM 7, FM 9, FM 10, FM 12

Ø 68,2 mm
Ø 125 mm
B7, B9, B12B, B12M Length 115 mm x

109814
Hub bearing
Подшипник ступицы

21036050
20967828
20792440
20792439
20518661
20518649
3988774
1075408

FH - series 12, 16

FH 12, FH 16

FM - series 9, 12

FM 7, FM 9, FM 10, FM 12

Ø 93,8 mm
Ø 148 mm
B7, B9, B12B, B12M Length 135 mm x

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 122
C Copyright
1
2
3 09
309800
Hub cap
Колпак ступицы
Material: Aluminium

1762224
1750065
1728076
1480333
1381114
Ø 139 mm

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

1226892 - 2059927

12/1996 - 11/2010

O-ring NBR 129,5 x 3,0 mm


4362207 - 5252954
9015825 - 9154227 804725
- 3678247
0,4

309802
Hub cap
Колпак ступицы
Material: Aluminium

1864221

Ø 150 mm

GPR - series

2059928=>

11/2010=>

O-ring Silicon 134,5 x 3,0 mm


5252955=> 368034
9154228=>
3678248=> 0,35

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 123
C Copyright
1

09-09/10
2
3 09
309200 BSF 7/8" - 11 / 10
Pyörän mutteri
Wheel nut
33 mm
Гайка колеса
600 Nm ( 61 kpm )

0,16 kg

1749034
1365510
318690
243956

309201 309202 309204


Pyörän pultti Pyörän pultti Pyörän pultti
Wheel bolt 0,273 kg Wheel bolt 0,30 kg Wheel bolt 0,311 kg
Болт колеса Болт колеса Болт колеса

BSF 7/8" - 11 / 10.9 BSF 7/8" - 11 / 10.9 BSF 7/8" - 11 / 10.9

1368690, 397266, 290062 1368692 1368693, 295953

309206 309208 309209


Pyörän pultti Pyörän pultti Pyörän pultti
Wheel bolt 0,335 kg Wheel bolt 0,385 kg Wheel bolt 0,356 kg
Болт колеса Болт колеса Болт колеса

BSF 7/8" - 11 / 10.9 BSF 7/8" - 11 / 10.9


BSF 7/8" - 11 / 10.9

1420775 1368695
1368694, 272853

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 124
C Copyright
1

09-09/10
2
3 09
309220 309222 309223
Wheel bolt 0,285 kg Wheel bolt 0,302 kg Wheel bolt 0,306 kg
Болт колеса Болт колеса Болт колеса

BSF 7/8" - 11 / 10.9 BSF 7/8" - 11 / 10.9 BSF 7/8" - 11 / 10.9

1868665 1868666, 1929456 1868667

309207 309225
Wheel bolt 0,320 kg Wheel bolt 0,366 kg
Болт колеса Болт колеса

BSF 7/8" - 11 / 10.9 BSF 7/8" - 11 / 10.9

1528712 1528655

309240 30924 4
Wheel bolt 0,29 kg Wheel bolt 0,33 kg
Болт колеса Болт колеса

BSF 7/8" - 11 / 10.9 BSF 7/8" - 11 / 10.9

1736994 1528143

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 125
C Copyright
1

09-09
2
3 09
609200
Pyöränmutteri
Wheel nut Volvo 947972
Гайка колеса
Mercedes 385 400 0124
617 400 0024
0,14 620 400 0024
000 401 0672
MAN 81.45503.0049
81.45503.0026
Iveco 0445 9603
0206 4102
DAF 0620 652
0206 4102
BPW 02.5219.27.10
02.4219.22.10
05.2605.40.90
109210 21303956, 20551045
SAF 4 247 3012 00
Pyörän mutteri - Wheel nut - Гайка колеса M22 x 1,5 mm
33 mm 625 Nm ( 64 kpm ) 32 mm
M22 x 1,5 mm

0,17

109220 20552688
33 mm M22 x 1,5 mm
Pyörän mutteri alumiinivanteille
Wheel nut for aluminium wheels
Гайка колеса для алюминиевых дисков

0,2

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 126
C Copyright
1

09-09/10
2
3 09
109200 BSF 7/8" - 14 / 10.9
Pyörän mutteri
Wheel nut
33 mm
Гайка колеса
625 Nm ( 64 kpm )

0,19 kg

943491

109201
Pyörän pultti
Wheel bolt
Болт колеса

0,41 kg

BSF 7/8" - 14 / 10.9

1573081

109202
Pyörän pultti
Wheel bolt
Болт колеса

0,463 kg

BSF 7/8" - 14 / 10.9

1573082

109204
Pyörän pultti
Wheel bolt
Болт колеса

0,512 kg

BSF 7/8" - 14 / 10.9

8152104, 1589009

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 127
C Copyright
1

09-09/10
2
3 09

M22 x 1,5 mm

109211 109212 109213


Pyörän pultti Pyörän pultti Pyörän pultti
Wheel bolt 0,31 kg Wheel bolt 0,34 kg Wheel bolt 0,34 kg
Болт колеса Болт колеса Болт колеса

20515514 20515515 20515516

109214 109215 109216


Pyörän pultti Pyörän pultti Pyörän pultti
Wheel bolt 0,35 kg Wheel bolt 0,37 kg Wheel bolt 0,38 kg
Болт колеса Болт колеса Болт колеса

20515517 20515518 20515519

109217 109218 109219


Pyörän pultti Pyörän pultti Pyörän pultti
Wheel bolt 0,40 kg Wheel bolt 0,43 kg Wheel bolt 0,45 kg
Болт колеса Болт колеса Болт колеса

20524942
21147687 20553560 20553561

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 129
C Copyright
1

10-25
2
3 10

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

94, 114, 124

KN - series

310001
Jarrurullasarja
Brake roll kit
Комплект ролика тормозной колодки

2/

310032
Helasarja ankkuritapille
Bushing kit for anchor pin
Комплект втулок вала тормозной колодки

2/
310035 1362721 310036 291190
Ankkuritappi Ankkurilevy
Anchor pin Anchor washer
Вал колодки Пластина вала

0,18
31,4 x 145 mm

2/ 0,87 1/
Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 130
C Copyright
1

10-02
2
3 10

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

94, 114, 124

701

310018
Helasarja S-nokka-akselille
Bushing kit for S-cam shaft
Комплект втулок S-вала

310020
289336, 134494

38,1 x 42,1 x 26 mm

Bronze

1349089

38,1 x 50,0 x 6,8 mm

NBR

1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 131
C Copyright
1

10-03
2
3 10

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

94, 114, 124

KN - series

310023
Helasarja S-nokka-akselille
Bushing kit for S-cam shaft
Комплект втулок S-вала

310024
1302857, 141168
44,5 x 49,2 x 15,8 mm

310026
1345279
44,45 x 58,0 x 7,5/13,5 mm

1321727
EPDM Rubber

1345278
44,45 x 60 x 7,0 mm
1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 132
C Copyright
1

10-01
2
3 10

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

94, 114, 124

701

310050
S-nokka-akseli
S-camshaft
S-вал тормозов

1340859

Total lenght = 199 ( +/- 2 mm )

310051
S-nokka-akseli
S-camshaft
S-вал тормозов

1340860

Total lenght = 199 ( +/- 2 mm )

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 133
C Copyright
1

10-05
2
3 10

8" ( 203 mm )
94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

94, 114, 124

KN - series

310054
S-nokka-akseli
S-camshaft
S-вал тормозов

1342747

Total lenght = 472 ( +/- 2 mm )

310055
S-nokka-akseli
S-camshaft
S-вал тормозов

1342748

Total lenght = 472 ( +/- 2 mm )

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 134
C Copyright
1

10-05
2
3 10

10" ( 254 mm )
94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

94, 114, 124

KN - series

310056
S-nokka-akseli
S-camshaft
S-вал тормозов

1342745

Total lenght = 452 ( +/- 2 mm )

310057
S-nokka-akseli
S-camshaft
S-вал тормозов

1342746

Total lenght = 452 ( +/- 2 mm )

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 135
C Copyright
1
2
3 10
110040
Repair kit for Z - brakes
Ремкомплект Z- тормозов

110041
Repair kit for Z - brakes
Ремкомплект Z- тормозов

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 136
C Copyright
1
2
3 10
110025 3097092, 1696444
Palautusjousi
Return spring
Возвратная пружина

1/

110024 1696449
Kansi
Cover
Крышка

1/

110008
Tappi
Pin
Палец

3097299
1699346
1696445

2/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 137
C Copyright
1
2
3 10
110048
Korjaussarja Z - jarruille 1/
Repair kit for Z - brakes
Ремкомплект Z- тормозов

110020 272910, 1696453


Ristiakseli
Cross shaft
Поперечная ось

110006 1088812, 1606179


Laakerihela
Bearing bushing
Втулка подшипник

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 138
C Copyright
1
2
3 10
110042 110043
Automatic adjust pinion kit Automatic adjust pinion kit
Ремкомплект автоподвода Ремкомплект автоподвода

1/ 1/

110000 3090964, 276100


Adjusting kit
Комплект регулятора

110002 1696924 110003 1696925


Pinion Pinion
Регулятор Регулятор

110004 276097, 3098274 110005 276098, 3098273


Reverse lock, red Reverse lock, green
Замок, красный Замок, зеленый

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 139
C Copyright
1
2
3 10
11004 4 110045
Lifting kit Lifting kit
Комплект регулятора Комплект регулятора

1/ 1/
110014 110015
Nostin Nostin
Lifter Lifter
Регулятор Регулятор

8550978 8550977
3097099 3097100
272909 272908

1/ 1/
110010 3090954
Suojakumi
Boot
Пыльник

2/
Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 140
C Copyright
1

10-16
2
3 10

FH - series
FH 12, FH 16
FM - series
FM 7, FM 9, FM 10, FM 12

B7R
B 9 R, B 9 S, B 9 TL
B 12 B, B 12 M

110100 85102092
Korjaussarja ohjaustapille ( Etu )
Repair kit for guide pin ( Front )
Ремкомплект направляющей втулки ( Передний )

2/

110104 85102094
Korjaussarja ohjaustapille ( Taka )
Repair kit for guide pin ( Rear )
Ремкомплект направляющей втулки ( Задний )

2/ 4/ 6/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 141
C Copyright
1
2
3 10
110120 85102093
Automatic adjuster kit ( front )
Комплект авторегулятора ( передний )

110122 85102095
Automatic adjuster kit
Комплект авторегулятора

110124 85102096
Automaattisäätösarja
Automatic adjuster kit
Комплект авторегулятора

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 142
C Copyright
1
2
3 10
110114 3092262 x ½ 110110 3092263 x ½
Adjuster tappet kit Adjuster tappet kit
Комплект регулирующей втулки Комплект регулирующей втулки

110116
Bearing kit ( front )
Комплект подшипников ( передний )

3092261

110118
Bearing kit ( rear )
Комплект подшипников ( задний )

3092329

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 143
C Copyright
1
2
3 10
110125
Shaft kit front
Комплект вала, передний

21109755
85109977
3092260

110126
Shaft kit rear
Комплект вала, задний

21109753
85109975
3092258

110127
Shaft kit rear
Комплект вала, задний

21109754
85109975
3092259

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 14 4
C Copyright
1
2
3 10
110113 3092264
Dust cover kit
Комплект пыльников

110129 3095626
Spring kit
Комплект пружин

110130 3092270
Gasket kit ( front )
Комплект прокладок ( передний )

110132 3092269
Gasket kit ( front )
Комплект прокладок ( передний )

110134 3095669
Gasket kit ( front )
Комплект прокладок ( передний )

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 145
C Copyright
1
2
3 10
310216
Jarrukilpi
Brake shield
Пыльник тормозных колодок

То р м о з н ы е п ы л ь н и к и
изготовлены из
1378429 заранее оцинкованной
1361330 стали толщиной в 1,5
мм, и поэтому они
лучше защищены от
коррозии, чем например
покрашенные, или
оцинкованные после
изготовления пыльники.
7” ( 178mm ) h = 83 mm
8” ( 203mm ) h = 83 mm

310201
Jarrukilpi
Brake shield
Пыльник тормозных колодок

Our brake shields are


made of 1,5 mm thick zinc
1378430
/ steel alloy material, which
1361329
withstands corrosion much
better than painted / zinc-
coated shields.

8” ( 203 mm ) h = 29mm

310202
Jarrukilpi
Brake shield
Пыльник тормозных колодок

Jarrukilpemme ovat tehty


etukäteen sinkatusta 1,5
1378432 mm paksuisesta teräkses-
1367309 tä, joka kestää korroosiota
278936 paremmin kuin esimerkiksi
maalatut ja jälkikäteen
sinkatut.

10” ( 254 mm ) h = 105 mm

310230
Tarkistusluukku jarrukilville
Checking cover for brake shields
Заглушка пыльника

229840

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 146
C Copyright
1
2
3 10
110202
Jarrukilpi
Brake shield
Пыльник тормозных колодок

1629835
1610903

8” ( 200 mm )
h = 67 mm

110204
Jarrukilpi
Brake shield
Пыльник тормозных колодок

1629836

9” ( 225 mm )
h = 79 mm

110214
Haarukkasarja
Yoke assy kit
Комплект вилки, полный

20992302, 1605707 +
20992304, 1605690 +
1517531 +
2 x 971098

1/

Тормозные пыльники изготовлены


Jarrukilpemme ovat tehty etukäteen из заранее оцинкованной стали
Our brake shields are made of 1,5 mm sinkatusta 1,5 mm paksuisesta te- толщиной в 1,5 мм, и поэтому они
thick zinc / steel alloy material, which räksestä, joka kestää korroosiota лучше защищены от коррозии,
withstands corrosion much better paremmin kuin esimerkiksi maalatut чем например покрашенные, или
than painted / zinc-coated shields. ja jälkikäteen sinkatut. оцинкованные после изготовления
пыльники.

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 147
C Copyright
1
2
3 10
310302
Automatic brake adjuster
Автоматический регулятор зазора
Haldex
1789568 79443
1358635

165 mm / 65 mm / 16 mm

310303
Automatic brake adjuster
Автоматический регулятор зазора
Haldex
1789567 79442
1358634

165 mm / 65 mm / 16 mm

310326
Automatic brake adjuster
Автоматический регулятор зазора

Haldex
1789561 72660
1112833

165 mm / 15 mm / 16 mm

310327
Automatic brake adjuster
Автоматический регулятор зазора
Haldex
1789562 72661
1112834

165 mm / 25 mm / 16 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 148
C Copyright
1
2
3 10
310334
Automatic brake adjuster
Автоматический регулятор зазора
Haldex
1789563 79347
1112837
394187
337389

3,35

310335
Automatic brake adjuster
Автоматический регулятор зазора
Haldex
1789564 79348
1112838
394188
337390

3,35

310336
Automatic brake adjuster
Автоматический регулятор зазора
Haldex
1789565 79551
1356695

3,231

310337
Automatic brake adjuster
Автоматический регулятор зазора
Haldex
1789566 79550
1356696

3,258

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 149
C Copyright
1

10-04
2
3 10

94, 114, 124, 144, 164

4 x 2, 6 x 2, 8x2

310321 165 mm / 0 mm / 16 mm
Automaattijarruvipu
Automatic brake adjuster
Автоматический регулятор зазора

Haldex
1789560 72662
1112831
384419

510290

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 150
C Copyright
1

10-13
2
3 10

Au tomatic

962000 Haldex reference 79005 ( 80022 )


Automaattijarruvipu
Automatic brake adjuster
Автоматический регулятор зазора

510290

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 151
C Copyright
1
2
3 10
950019 Haldex reference 80019
Automatic brake adjuster
Автоматический регулятор зазора

950022 Haldex reference 80022


Automatic brake adjuster
Автоматический регулятор зазора

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 152
C Copyright
1
2
3 10
110222 3095195
Brake shoe pair, welded
Тормозные колодки, сварные

7" ( 178 mm )

All FH & FM

110223 3095196
Brake shoe pair, welded
Тормозные колодки, сварные

8" ( 203 mm )

All FH & FM

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 153
C Copyright
1

10-15
2
3 10

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

94, 114, 124 310420 Scania Wabco


ABS - venttiili 1453761 4721950970
ABS - valve 1518589 4721950180
KN - series АБС - клапан 1307040 4721950040
328855

Ve n t t i i l i s o p i i m y ö s s e u r a a v i i n
ajoneuvoihin jos niissä on DIN-
kiertoliitin tai niihin on saatavana
jostain muutosjohto.

The valve suits also for following


vehicles if there is the DIN-twist
coupler or modification cable is
available somewhere.

Клапан подходит также к


следующим маркам при наличии
DIN-соединителя или переходника.

Volvo 20516342, 1079666


Man 81.52452.6007
Mercedes 004.429.88.44
Wabco 472 195 097 0
472 195 018 0

Jos autossa ei ole uudenmallista


DIN-kiertoliitintä niin tarvitaan
myös muutosjohto 310421.

If the vehicle is not equipped with new


model DIN-twist coupler, you will need
also the modification cable 310421.

При отсутствии в машине


фиксирующего соединителя DIN,
требуется переходник 310421. Bayonet connection DIN72585-A1-3. 1-Sn/K1

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 154
C Copyright
1
2
3 10
310410 Scania Wabco TT
Releventtiili 1313871 ( 350001 ) Wabco 9730110020 TT18.11.002
Relay valve 1378560 ( 350000 ) Knorr 9730110027 TT18.11.003
Клапан релейный 9730012110

0,7

94, 114, 124, 144, 164 94, 114, 124


GPR - series KN - series

310411 Scania 1411244 Wabco TT


Releventtiili 9730110100 TT18.11.006
Relay valve
Клапан релейный

0,7

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 155
C Copyright
1
2
3 10
94, 114, 124, 144, 164
94, 114, 124
GPR - series

310412 Scania Wabco


Releventtiili 1425183 973 011 050 0
Relay valve 1350118
Клапан релейный 1342598

0,79

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 156
C Copyright
1
2
3 10
FH-series, FM-series, FH 12, FH 16
B6, B7, B9, B12B, B12M
FM 7, FM 9, FM 10, FM 12
Mercedes
110410 Volvo Wabco
MAN
Releventtiili 3173150 9730110000 Renault
Relay valve 3173824 9730110110 Iveco
Клапан релейный 3162118 9730012100 DAF
1082666 Fruehauf
1197892
6886834

0,68

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 157
C Copyright
1
2
3 10

815117 310710 M16 x 1,5 mm 0,030 kg

310714 310713
Haarukka Tappi
Yoke assy Yoke pin
Вилка Палец

0,276 0,053

310716 1104213 310715


Haarukka Tappi
Yoke assy Yoke pin
Вилка Палец

280652

0,285 0,072

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 158
C Copyright
1

10-31
2
3 10

Hidastin
94, 114, 124, 144, 164 801 / 890 / 900 / 920 R Retarder
PR - series Ретардер

310500
Tiivistesarja
Gasket kit
Комплект прокладок

550567

1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 159
C Copyright
1

10-06
2
3 10
94, 114, 124, 144, 164 94, 114, 124
GR 801
GPR - series KN - series

1502515

310511 -
Sylinteri
Cylinder
Цилиндр

310512 1342745
Tiivistesarja
Gasket kit
Комплект прокладок

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 160
C Copyright
1
2
3 12
94, 114, 124, 144, 164
4x2 4x2 GPR - series

312950 551213
Jousentappisarja
Spring bolt kit
Комплект болта рессоры

6/

31,0 x 6,5 mm
NBR

355147

312955
Hela
Bushing
Втулка

135036

6/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 161
C Copyright
1
2
3 12
94, 114, 124, 144, 164
4x2 4x2 GPR - series

312960
Jousentappisarja
Spring bolt kit
Комплект болта рессоры

31,0 x 6,5 mm
NBR

1364140

6/

312955
Hela
Bushing
Втулка

135036

6/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 162
C Copyright
1
2
3 12
6x2 94, 114, 124, 144, 164
8x2 GPR - series

312970 551218
Jousentappisarja
Spring bolt kit
Комплект болта рессоры

31,0 x 6,5 mm
NBR

355148

4/

312975
Hela
Bushing
Втулка

135698

4/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 163
C Copyright
1
2
3 12
94, 114, 124, 144, 164
GPR - series

312940 355145, 128681, 1771876, 551212


Jousentappisarja
Spring bolt kit
Комплект болта рессоры

6/

23,0 x 6,5 mm
NBR

1/8" -27 PTF 1/8" -27 PTF

312942 312942

1771876 355145
128681

312945
Hela
Bushing
Втулка

128680

6/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 164
C Copyright
1

12-73
2
3 12
FH - series 12, 13, 16

FH 12, FH 16

FM - series 9, 12, 13

FM 12

112940 -

Bushing / Shackle kit


Комплект втулки / скобы

Bushing - Втулка
112941
20533294 4,54

112930 21395854, 20950080

Bushing / Shackle kit LUBRICATED


Комплект втулки / скобы СО СМАЗКОЙ

Not in our product selection


Нет в ассортименте 4,50

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 165
C Copyright
1

12-34
2
3 12
FH - series 12, 13, 16

FH 12, FH 16

FM - series 9, 12, 13

FM 12

Low / Extra low

112941 20533294
Bushing
Втулка

52,3 x 110 mm

0,95

112942 21620168, 20467715


Flang screw
Болт

M20 x 2,5 x 223 mm

0,62

112943
Sleeve nut
Гайка

20794342
20467737
M20 x 2,5 mm

L = 45 mm 0,24
Ø = 48 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 166
C Copyright
1
2
3 12
112906 1075726, 1075724
Spring bushing with seals
Втулка рессоры с сальниками

0,6

Sisältää rasvatiivisteet:
Includes oil seals:
Содержит сальники:

2x 1075725 ( 30x45x5 mm )

112904, 112908

112904 1075723, 1076334


Spring bolt
Болт рессоры

0,98

1075723 1076334

112908 20427987
Spring bolt
Болт рессоры

1,5

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 167
C Copyright
1

12-31
2
3 12
312980 552004
Korjaussarja teliriipukkeelle
Repair kit for tag bracket
Ремкомплект задней подъемной оси

2/

312982
Riipuke
Shackle
Серьга

1377729

2/ 4,6

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 168
C Copyright
1
2
3 12
312920 O ld no. 312930 1725915, 1493210
Spring bracket, front
Кронштейн рессоры, передний

6,7

312925
Spring shackle
Серьга рессоры

1377739
1103026
275568

1,8

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 169
C Copyright
1
2
3 12
312060 Wabco reference 4410501000 GPR - series
Tasoanturi
Distance sensor
Датчик уровня пола

1495828

317032
Bayonet connector
Байонетный разъём
DIN 72585-A1-3

17

312072 Wabco reference 4410501200 KN - series


Tasoanturi
Distance sensor
Датчик уровня пола

1448082

317032
Bayonet connector
Байонетный разъём
DIN 72585-A1-3

17

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 170
C Copyright
1
2
3 12
312070 Knorr reference SV1323 ( SV1295 ) 94, 114, 124
Tasoventttiili
Level valve
Кран уровня пола

475110
468568
455903
426380
413500

312068 Knorr reference SV1303 94, 114, 124, 144, 164


Tasoventttiili taakse
Level valve, rear
Кран уровня пола, задний

1380814
332368

312087
Nivel niveltankoon
Joint for link
Наконечник тяги

218566
628447

948372
959085

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 171
C Copyright
1
2
3 12
Wabco reference:
112070 1607728
464 006 000 0
Level control sensor
Сенсор уровня пола

M12 x 1,5 mm

0,38

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 172
C Copyright
1
2
3 12
112060
Level control sensor
Сенсор уровня пола

21643575
21585711
21253672
20573428

112062
Level control sensor
Сенсор уровня пола

20850557
20514066
8144352

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 173
C Copyright
1

12-11
2
3 12

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

312040
Helasarja
Bushing kit
Комплект втулки

2-4 /

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 174
C Copyright
1

12-12
2
3 12
312046
Ruuvisarja 816089, 811911
Screw kit 6,3 x 63 mm
Комплект болта 31,0 x 6,5 mm

2-4 /

1548055, 1338491 312047

M30 x 3,5 mm

8.8

312050
Ruuvisarja
Screw kit 6,3 x 63 mm 816089, 811911
Комплект болта
31,0 x 6,5 mm
2-4 /

1548054, 255315 312052


M30 x 3,5 mm

8.8

312042
Hela
Bushing
Втулка

1362710

2-4 /

31204 4
Sivulevy
Side plate
Боковая шайба

1367370

4-8 /

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 175
C Copyright
1

12-32
2
3 12

94, 114, 124, 144, 164


GPR - series

94, 114, 124, 144, 164


KN - series

312304 213604
Laakeri
Bearing
Подшипник

ø 40 mm

312312 469081
Laakeri
Bearing
Подшипник

ø 40 mm

312313 489648
Laakeri
Bearing
Подшипник

ø 45 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 176
C Copyright
1

12-32
2
3 12

94, 114, 124, 144, 164


GPR - series

94, 114, 124, 144, 164


KN - series

312305
Laakeri
1880751
Bearing
Подшипник 228483

ø 50 mm

312306 1344190
Laakeri
Bearing
Подшипник

ø 65 mm

312314
Laakeripari
Bearing pair
Подшипник, пара

488278 x 2

ø 50 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 177
C Copyright
1

12-33
2
3 12

94, 114, 124, 144, 164


GPR - series

94, 114, 124, 144, 164


KN - series

312300
Hela
Bushing
Втулка

1 477867
1429110
310808

ø 20,7 mm
ø 57,7 mm
h 30,0 mm
Steel / NBR

312302
Hela
Bushing
Втулка

1516496

ø 16,3 mm
ø 46,5 mm
h 24,0 mm
Steel / NBR

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 178
C Copyright
1

12-26
2
3 12

FH - series
FM - series

FH 12, FH 16
FM 7, FM 9, FM 10, FM 12

112572 1624605 112570 1134955


Joustinhela Hela
Bushing Bushing
Сайлентблок Сайлентблок

112574 1620750 112439 1629169


Hela Laakeri
Bushing Bearing
Сайлентблок Подшипник

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 179
C Copyright
1
2
3 12
312852 120252
Stop rubber
Ограничитель

312854 312856 1370144


Stop rubber Stop rubber
1370142
Ограничитель 1377692 Ограничитель

312690 222095, 1327212, 1307794 312691


Stop rubber Stop rubber
Ограничитель Ограничитель
1370141

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 180
C Copyright
1

12-69
2
3 12

112500
Välitanko
Stay
Тяга

20477805
1629668
( 3986433 )

2 /

112503
Välitanko
Stay
Тяга

20477807
3944046

2 /

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 181
C Copyright
1

12-73
2
3 12

FH-series, FH 12, FH 16

FM-series, FM 7, FM 9, FM 12

FL 6

112505 3987354
Tukitanko
Link rod
Реактивная тяга

2 / 112505 112519 + 112520

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 182
C Copyright
1

12-73
2
3 12
M22 x 1,5 mm threaded link rods are replaced 112520
by M24 x 1,5 mm threaded link rods. Link rod
Torsion bar have to change too. Реактивная тяга
Тяги с наконечниками М22х1,5мм были заменены
на тяги с наконечниками М24х1,5мм. Стабилизатор 20443061
также должен быть заменен на новый.
W ith bracket
С опорой
20994418
20443065

112519
( 30 mm M22x1,5 )

Ride height
Просвет

240 Standard

112522
Link rod
Реактивная тяга

20443062

W ith bracket
С опорой
20994419
FH-series, FH 12, FH 16 20443066
FM-series, FM 7, FM 9, FM 12

112519
B6R, B7R, B9R =>112523
( 30 mm M22x1,5 )

112519 20443059
Bracket
Опора Ride height
Просвет

180 Medium

112523
Link rod
Реактивная тяга

20443063

W ith bracket
С опорой
20994420
20443067
2 /

112519
( 30 mm M22x1,5 )


Ride height
112519 + 112520 = 20994418 Просвет
112519 + 112522 = 20994419
112519 + 112523 = 20994420
160/140 Low / Extra low
Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 183
C Copyright
1

12-73
2
3 12
M22 x 1,5 mm threaded link rods are replaced 112530
by M24 x 1,5 mm threaded link rods. Link rod
Torsion bar have to change too. Реактивная тяга
Тяги с наконечниками М22х1,5мм были заменены
на тяги с наконечниками М24х1,5мм. Стабилизатор W ith bracket
также должен быть заменен на новый. С опорой
21287061

112535
( 35 mm M24x1,5 )

Ride height
Просвет

240 Standard

112532
Link rod
Реактивная тяга

W ith bracket
С опорой
21287062

FH-series, FH 12, FH 16
FM-series, FM 7, FM 9, FM 12 112535
( 35 mm M24x1,5 )

B6R, B7R, B9R

112535 21412042
Bracket
Опора Ride height
Просвет

180 Medium

112533
Link rod
Реактивная тяга

W ith bracket
С опорой
21287063

112535
( 35 mm M24x1,5 )

Ride height
Просвет
2 /
160/140 Low / Extra low
Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 184
C Copyright
1
2
3 12
112800 Volvo LMI reference
Joustin 20554908 2602801
Elastic bushing 3173759
Сайлентблок 1591689
1075255

4,1

112820 Volvo LMI reference


Joustin 1598588 1197001
Elastic head 1614355
Сайлентблок 1135488

2,25

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 185
C Copyright
1
2
3 12
312200 LMI reference
Joustin 550800 20490496 27754 01
Elastic head 3092511
Сайлентблок

LMI reference
312231
Joustin 1498131 28955 01
Elastic head
Сайлентблок

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 186
C Copyright
1
2
3 12
312203 LMI reference
Elastic head 1517403 85104224 25208 01
Сайлентблок 550799 3093462
9523029

312234 LMI reference


Elastic head 1515981 20547286 28760 01
Сайлентблок 1722753
1900343

LMI reference
312210
Elastic head 1435944 23845 01
Сайлентблок

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 187
C Copyright
1
2
3 12
112650
Multisarja 271188
Multi kit 3092453
Мульти-комплект 3093469
3093544
112652 20741710
112654
112650
112656
112658

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 188
C Copyright
1
2
3 12
112660
Multisarja 3090712
Multi kit 20840820
Мульти-комплект

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 189
C Copyright
1

12-53
2
3 12
1438475 with lock rings
312117 1863130 with spiral rings
Torque rod
Реактивная тяга

KN - series

94, 114, 124 1841621=> swk


1843283=> sws
3534013=> sa

2/ 11,1

312203 Ø 75 mm

1431472, 477890 with lock rings


312118 1770732 with spiral rings
Torque rod
Реактивная тяга

KN - series
94, 114, 124

2/ 12

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 190
C Copyright
1

12-10
2
3 12
312734 114, 124, 144, 164, GPR - series BT 200
Korjaussarja
Repair kit
Ремкомплект

312722
1799423
1754546
378277
204733

312725
1118446
Outside Ø 134 mm
Inside Ø 112 mm 204731

1431199
1390097
1380324
1357942

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 191
C Copyright
1

12-25
2
3 12
6 x 4, 8 x 4

BT 201 M

114, 124, 144, 164


=>1280184, =>4471602
=>9069959, =>3533626

=>03/2003

+ 4 x 312609

114, 124, 144, 164


1280185=>, 4471603=>
9069960=>, 3533627=>

03/2003 - 01/2005

GPR - series

04/2004=>

312614 1486758 LMI reference 2896902


Tukitanko, ylä
Rod, upper
Реактивная тяга, верхняя

312231 1498131 312609


LMI 2895501 Ø 17 / 19 mm
Ø 19 mm

Ø 67 mm
2/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 192
C Copyright
1

12-219
2
3 12
6 x 4, 8 x 4

BT 200, BT 201

114, 124, 144, 164

GPR - series

312613 1486756 LMI reference 2938401


Tukitanko, ala
Torque rod, lower
Реактивная тяга, нижняя

312231 1498131
LMI 2895501
Ø 19 mm

Ø 67 mm
4/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 193
C Copyright
1

12-219
2
3 12
6 x 4, 8 x 4

BT 201 M

114, 124, 144, 164

1280185=>, 4471603=>
9069960=>, 3533627=>


03/2003 - 1/2005

GPR-series

04/2004=>

AD 1300, AD 1300 P
AD 1101 P

312615 1486757 LMI reference 2757902


Tukitanko, ala
Torque rod, lower
Реактивная тяга, нижняя

312234 1515981

Ø 19 mm

Ø 75 mm
4/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 194
C Copyright
1

12-17
2
3 12
6 x 6, 8 x 8

BT 300 I / B

114, 124, 144, 164


GPR - series

2 x AD1500P RBP/RP 832


2 x AD1501P RBP/RP 835
2 x AD1502P RBP/RP 835

1280185=> sw
4471603=> nl
9069960=> fr
3533627=> sa

03/2003=>

312640 LMI reference


Tukitanko 1722748 3096901
Torque rod
1906942
Реактивная тяга
1499476
1500574
x2

312234 1515981

Ø 19 mm

11,1 Ø 75 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 195
C Copyright
1

12-18
2
3 12
6 x 6, 8 x 8

BT 300 I / B

114, 124, 144, 164


GPR - series

2 x AD1500P RBP/RP 832


2 x AD1501P RBP/RP 835
2 x AD1502P RBP/RP 835

1280185=> sw
4471603=> nl
9069960=> fr
3533627=> sa

03/2003=>

312642 LMI reference


Tukitanko 1722747 3096801
Torque rod
1906941
Реактивная тяга
1499475
1485757
x2

312234 1515981

Ø 19 mm

12 Ø 75 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 196
C Copyright
1

12-19
2
3 12
6 x 6, 8 x 8

BT 300 I / B

114, 124, 144, 164


GPR - series

2 x AD1500P RBP/RP 832


2 x AD1501P RBP/RP 835
2 x AD1502P RBP/RP 835

1280185=> sw
4471603=> nl
9069960=> fr
3533627=> sa

03/2003=>

31264 4 LMI reference


Tukitanko 1722749 3074701
Torque rod
1499477
Реактивная тяга
1485761

312234 1515981

Ø 19 mm

11,2 Ø 75 mm
2/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 197
C Copyright
1

12-20
2
3 12
6 x 6, 8 x 8

BT 300 I / B

114, 124, 144, 164


GPR - series

2 x AD1500P RBP/RP 832


2 x AD1501P RBP/RP 835
2 x AD1502P RBP/RP 835

1280185=> sw
4471603=> nl
9069960=> fr
3533627=> sa

03/2003=>

312646 LMI reference


Tukitanko 1722751 3074801
Torque rod
1499479
Реактивная тяга

312234 1515981

Ø 19 mm

11,5 Ø 75 mm
2/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 198
C Copyright
1

12-23
2
3 12
312713
Cradle Mukana kierteitä suojaava
Балансир napakuppi 1383063.
Includes threads protecting
hub cap 1383063.
Содержит крышку для защиты
резьбы 1383063.

1949551 30/32 tn
1874825 30/32 tn
1404385 21-32 tn
1404352 21/26 tn
1399489 21/26 tn
1388180 21/26 tn

114, 124, 144, 164, GPR - series BT 201, BT 300 21/26/30/32 tn


312717
Assembly kit for cradle
Установочный комплект
балансира

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 199
C Copyright
1

12-07
2
3 12
312718 114, 124, 144, 164, GPR - series
Repair kit for cradle
Ремкомплект балансира

BT 201, BT 300 21 / 26 / 30 / 32 tn

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 200
C Copyright
1

12-215
2
3 12
114, 124, 144, 164
GPR - series
BT 201, BT 300 21 / 26 / 30 / 32 tn
312722 1799423 312724 1474065
Laakeri Laakeri
Bearing Bearing
Подшипник Подшипник

Ø 111 mm

S = 2,3 mm

312709 1367303 312730 1386227


Kulutusrengas Rasvatiiviste
Wear ring Oil seal
Кольцо компенсатор Сальник

140 x 170 x 15 mm

Nitril NBR

312727 1343178, 204724 312732 1386105


Mutteri V-rengas
Nut V-ring
Гайка V-кольцо

Type: V-170L
M95 x 2 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 201
C Copyright
1

12-80
2
3 12
6 x 4, 8x4

FH - series, FH 12, FH 16

FM - series, FM 7, FM 9, FM 10, FM 12

2600
2500
Standard

112400
Ontelojousi
Hollow spring
Полая подушка рессоры

20390836
8151413
1629553
1622982
1609657
1586089
1577873
1089501

4/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 202
C Copyright
1

12-135
2
3 12

FH 12, FH 16
FM 7, FM 9, FM 10, FM 12
=>A572083
=>B351629

2500 2600

112736 This kit replaces kits 112738 and 112739.


Repair kit for tandem axle In addition need to buy correct bushings.
Ремкомплект оси балансира ( 2 pcs 112701 or 112704 ) ( See next page )

Данный комплект заменяет комплекты


112738 и 112739.
Дополнительно нужно купить правильные втулки.
( 2 шт 112701 или 112704 )
1586521
( Смотрите следующую страницу )

1586518

1590064 1509219

1586522 1620742

1586520
112702 112702
1593431 1593431
2/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 203
C Copyright
1
2
3 12
112701 1590885
Bushing
Втулка

130/135 x 80 mm

112704 1075606
Bushing
Втулка

112702 1593431, 1590886


Side bearing
Боковой подшипник

136/175 x 2,5 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 204
C Copyright
1
2
3 12
112722 20442252
Bushing
Втулка

3,25
4/

112730 21210402
Installation kit
Установочный комплект

The washers in this kit are slightly cone-shaped. Please stack them like this:
Прокладки в данном комплекте слегка конусо-образные.
Пожалуйста сложите их по следующему примеру: 4,35

112726
Screw kit
Комплект болта 984 405
994 886 963 096
993 079 990 068

1,15

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 205
C Copyright
1

13-02
2
3 13
313230 LMI reference
10,5
Vetotanko 1847311 1482401
Drag link 1768898 2349601
Рулевая тяга 1384025
1379071
1356055

307005

313232 LMI reference


Vetotanko 1869413 2507401
Drag link 1343262
Рулевая тяга

313250 LMI ref.


114, 124, 144, 164
Vetotanko 1348269 2939601 GPR - series
Drag link
Рулевая тяга AMD 900/901

11,6

307005

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 206
C Copyright
1

13-20
2
3 13

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

94, 114, 124

KN - series

313340
Nivel
Joint
Наконечник

1375228
325614

1606980

LMI reference
2506401

2/

313343 LMI reference 31334 4 LMI reference


Nivel 1394443 3377201 Nivel 1394444 3377101
Joint Joint
Наконечник Наконечник

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 207
C Copyright
1

13-20
2
3 13

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

313346
Nivel
Joint
Наконечник

1394446

LMI reference
2107501

1/

313347 LMI reference 313348 LMI reference


Nivel 1394447 - Nivel 1720640 -
Joint Joint
Наконечник Наконечник

1/ 1/
Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 208
C Copyright
1

13-01
2
3 13

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

313245 Holes and lock nuts for 16 mm bolts.


Tukiasennelma 1786130 If you have M14 bolts, use 16 14 mm adapters and 14 mm lock nuts.
Bracket assy 1515668
Кронштейн в сборе 486488
1782335 Отверстия и самоконтрящиеся гайки для 16 мм болтов.
1403261
1375220 Если у вас М14 болты, используйте 16 14 адаптеры и 14 мм
самоконтрящиеся гайки.

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 209
C Copyright
1

13-10
2
3 13
313235
Tiivistesarja
Gasket kit
Комплект прокладок

1345205 1345205

1-3 /

313240 1520607
Laakeri
Bearing
Подшипник

55,3 x 60,0 x 69,3 mm

2-6 /

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 210
C Copyright
1

13-11
2
3 13

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

313236
Muovituki
Plastic bracket
Опора пластиковая

1528185

1-3 /

313237 1375227 313238 1345206


Гайка подлежит замене после каждого демонтажа.

Steel plate Lukitusmutteri


Nut have to be replaced every time it is opened.

Стальная шайба Lock nut


Гайка фиксирующая

M30 x 3,5 mm

1-3 / 1-3 /

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 211
C Copyright
1

13-22
2
3 13

B 6R
B 7 R, R 7, R 7 LE
B 9 R, R 9, R 9 TL, R9S
B 12 B, B 12 M

113000 2-4 /
Ohjausnivel
Steering joint
Рулевая крестовина


20582360
8189503
1606502
367847

LMI reference
1967101

Kiinnitysruuvit oltava LK 10.9 ja lukkomutterit LK 10.


Installation screws have to be class 10.9 and lock nut class 10.
Крепежные болты должны быть классом прочности 10,9 а стопорные гайки классом прочности 10.

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 212
C Copyright
1

13-19
2
3 13
8 x 2, 8x4

FH 12, FH 16, FM 7, FM 10, FM 12

=>A544695, =>B311773

01/2002

8 x 2, 8 x 4, 8 x 2/4, 8 x 4/4

FH - series, FM - series
FH 12, FH 16, FM 9, FM 12

A544696=> B311774=>

01/2002

113020
Nivel
Joint
Наконечник

8151876

LMI reference
2763201

113022
Nivel
Joint
Наконечник

20374698

LMI reference
2763301

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 213
C Copyright
1

13-16
2
3 13

FH - series, FM - series

FH 12, FH 16

FM 7, FM 9, FM 10, FM 12

113100 107025
Vetotanko
Drag link
Рулевая тяга

21106930
20393186
20375555
3986452

LMI reference
2279301

113102
Vetotanko 107011
Drag link
Рулевая тяга

20393069
3988704
1075663

LMI reference
1966301

113106 107025
Vetotanko
Drag link
Рулевая тяга

21106936
20390745

LMI reference
2764701

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 214
C Copyright
1
2
3 13
114004
Accelerator pedal + cable
Педаль акселератора + кабель

21915486
21116880
20893518
20715967
3175130

Range gear shifting, cable maneuvered.


Split- and range gearbox.
Split and range gear shifting, cable maneuvered.

Aluevaihtajan vaihtaminen vaijereiden avulla.


Jako- ja aluevaihteisto.
Jako- ja aluevaihteiston vaihtaminen vaijereiden avulla.

Тросовое переключение диапазонов кпп.


Коробка передач делителя и диапазонов.
Тросовое переключение диапазонов и делителя кпп.

FH 12, FH 16, FM 9, FM 12, FL 6, FL 12

114005
Accelerator pedal + cable
Педаль акселератора + кабель

21815481
21116877
20893503
20574535

Range gear shifting, cable maneuvered.


Split- and range gearbox.
Split and range gear shifting, cable maneuvered.

Aluevaihtajan vaihtaminen vaijereiden avulla.


Jako- ja aluevaihteisto.
Jako- ja aluevaihteiston vaihtaminen vaijereiden avulla.

Тросовое переключение диапазонов кпп.


Коробка передач делителя и диапазонов.
Тросовое переключение диапазонов и делителя кпп.

FH - series 13, 16 FM - series 9, 11, 13

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 215
C Copyright
1

05-05
2
3 16

94, 114, 124, 144, 164


PR - series

GR 801
GR 900
GRS 890
GRS 920
GRSH 900
GRSO 900

( G - series )

316377 1488083 < 1423566 < 1334037 < 1318860 < 1129759
Magneettiventtiili
jakovaihteistolle ja
aluevaihtajalle
( planeettavaihteistolle )

Magnetic valve
for splitter transmission
and range changer
( planet transmission )

Эл-магнитный клапан
для делителя и
диапазонов кпп
( планетарная трансмиссия )

305450 1345149
305460 1484808 0,33 1-2 /

316378 1364636
Kelasarja
Coil kit
Комплект катушки

0,12

1-2 /

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 216
C Copyright
1
2
3 16
316370
Magneettiventtiili
Magnetic valve
Электромагнитный клапан

1536304
1421322
1340231
303470

Herion reference 316390


Pistoke
9041010.3740.024.00 Connector
9041010.3735.024.00 Разъём
9302016.0737.024.00

0,41

316380
Magneettiventtiili
Magnetic valve
Электромагнитный клапан

1376794

Herion reference
9041011.3745.024 317032
Bayonet connector
DIN 72585-A1-3

1078316
17
Herion reference
9041025.3746.024

Use: 1, 3 0,434

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 217
C Copyright
1
2
3 16
316372
Magneettiventtiili ( Malli 2/2 )
Magnetic valve ( Model 2/2 )
Электромагнитный клапан ( Модель 2/2 )

Herion reference
1536307 9012010.3740.024.00
1421325 9012010.3735.024.00
1370354 9207106.0737.024.00
305470

Virran kytkeytyessä venttiili 316372


katkaisee paineilman kulun eikä
päästä poistoilmaa ulos.
316390
When current is engaged, valve 316372 Pistoke
will shut the compressed air and will
not release the air from the system. Connector
Разъём
При подаче питания, клапан 316372
прерывает поток сжатого воздуха и
не выпускает воздух наружу.

0,39

316373
Magneettiventtiili ( Malli 3/2 )
Magnetic valve ( Model 3/2 )
Электромагнитный клапан ( Модель 3/2 )

Herion reference
1536305 9042010.3740.024.00
1421323 9042010.3735.024.00
1340232 9302017.0737.024.00
312119

Virran kytkeytyessä venttiili 316373


katkaisee paineilman kulun ja päästää
poistoilman ulos.

When current is engaged, valve 316373 316390


will shut the compressed air and also Pistoke
releases the air from the system. Connector
Разъём
При подаче питания, клапан 316373
прерывает поток сжатого воздуха
и выпускает воздух наружу.

0,4

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 218
C Copyright
1
2
3 16
116364
Magneettiventtiili
Magnetic valve
Электромагнитный клапан

8154342
8143015
1610564

Herion reference
9041005.3743.0224.00

0,4 116364 316380 + 317032

316380
Magneettiventtiili
Magnetic valve
Электромагнитный клапан

1078316

Herion reference
9041025.3746.024.00

317032
Bayonet connector
DIN 72585-A1-3

17

0,44 Use: 1, 3

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 219
C Copyright
1
2
3 16
316390
Pistoke
Contact plug
Разъём

1378883

0,04

316391
Pistoke
Plug
Разъём

1378882

0,04

317032
Kiertopistoke
Bayonet connector
Байонетный разъём
DIN 72585-A1-3

UNIVERSAL

1549300 ?
1549301 ?

20382515

0,035

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 220
C Copyright
1

16-02
2
3 16
94, 114, 124, 144, 164

316060
Vilkkurele
Blinker relay
Реле указателя поворотов
24 v 21 W

16 - napaa / poles / контактов

Scania
1401789
1328548

Hella reference
4DN007431021
0,171

316013
Rele pesurille ja pyyhkimen ajastimelle
Relay for washer and wiper timing
Реле омывателя и таймера дворников
24 v

1902328
1741091
1523612
1335482

0,051

316020
Rele puoli- ja kaukovaloille
Relay for lights
Реле ближнего и дальнего света
24 v

1902698
1504270
1401788
1327013

Hella reference
5DF007432021
0,1

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 221
C Copyright
1

16-02
2
3 16
SCANIA, VOLVO, MAN, MERCEDES

316046 Bosch MB Man Scania


Yleisrele 0332209204 0015310260 81259020081 1431781
General relay
0035459805 81259020100 1391322
Реле универсальное
0045451105 81259020165 400782
24 v 0045455805 51259020250 243879
40 A 7375111000 81259020251 243460
81259026005 235942
88259020005 235940
88259026005
Volvo

40 A 20374662
3171420
8153600
1504951
9518230
4786690
1259926

0,035

SCANIA, VOLVO, MAN

316035
Yleisrele
General relay
Реле универсальное
24 v
80 A ( HD )

Scania 70 A 80 A
1543731
1439172
1407909
303535

Volvo 70 A
21255974
20390648

Man 70 A
81259020264
81259020317
81259020363
81259020425
81259020452 0,04

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 222
C Copyright
1

16-07
2
3 16


FH 12 A220045 - A544695
FH 16 A220081 - A544695
FM 7 A287349 - A544695
FM 10 A295777 - A544695
FM 12 A287349 - A544695
FL 6 B265000 =>

B 7 R, R 7, R 7 LE, B 7 L
B 9 R, B 9 S, B 9 TL
B 10 L
B 12 B, B 12 M
9700, 9900

116060
Vilkkurele
Blinker relay
Реле указателя поворотов

1079476
8155312
3943863

0,1

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 224
C Copyright
1

16-04
2
3 16

94, 114, 124, 144, 164

316489 1402448, 1373189


Vilkut ja valonvaihtaja
Blinkers and light switcher
Переключатель указателя поворота и фар

0,35

316490 1402449, 1373190


Vilkut ja valonvaihtaja
Blinkers and light switcher
Переключатель указателя поворота и фар

- EDC-Elektronisesti ohjattu ruiskutuspumpunsäädin.


- Vakionopeus.

- EDC-Electronic diesel control.


- Cruise control.

- EDC-Электронное впрыскивание топлива.


- Круиз-контроль. 0,37

316485 1424970, 1402450


Pyyhin + pesuri katkaisin
Wiper + washer switcher
Стеклоочиститель +
выключатель омывателя

0,32

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 225
C Copyright
1

16-05
2
3 16

1164 40
Vilkkukatkaisin
Blinker switch FH 12, FH 16
Переключатель указателя поворота
FM 7, FM 10, FM 12

A291152 - A544695
3172171 B216585 - B311773
1096413

B 7 R, R 7, R 7 LE, B7L
B 9 R, B 9 S, B 9 TL
B 12 B, B 12 M

2. kehitysaste
2:nd generation
2-я модификация
0,48

1164 41
Vilkkukatkaisin
Blinker switch FH 12, FH 16, FM 9, FM 12
Переключатель указателя поворота
A544696=>
B311774=>

20797836
20701049
3944025 FH - series
FM - series

0,43

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 226
C Copyright
1

16-08
2
3 16

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

316505
Johtosarja
Cable harness kit
Проводка фары

1732515
1467007
1385411

0,112
2/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 227
C Copyright
1
2
3 16
316100 BOSCH Reference NBC1
Alternator 1475569 0 124 655 007
Генератор 571439 0 986 047 820 94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

NBC1

94, 114, 124

KN - series

NBC2

R - series 16 =>1044505

=>2018367

=>06/2006

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 228
C Copyright
1
2
3 16
316900 1485946 GPR, 94, 114, 124, 144, 164
Battery case
Корпус аккумулятора

Inside

Fro n t s id
e

14

316904 GPR, 94, 114, 124, 144, 164


Battery cover
Крышка аккумулятора

1785530
1482404
1409859
1392204
1382107

5,8

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 229
C Copyright
1
2
3 17
317621
Katkaisin vihreällä lampulla
Switch with green light
Выключатель с зелёным светом

1-2

1488066
353621

0,026

94, 114, 124, 144, 164

Korkealle sijoitetut lisäkaukovalot


Elevated additional high beams
Верхние дополнительные фары дальнего света

Kilpivalo
Sign illumination Työvalo
Подсветка щитка Work light
Рабочий свет
Sisävalo, himmennetty
Reduced cabin light Pyörivä varoitusvalo
Подсветка кабины, затемнённая Rotating warning light
Проблесковый маячёк
Sähkölämmitteinen taustapeili Ilman takaisinkierrätys ETC + AC
Heated mirror Recirculation / Fresh air ETC + AC
Зеркало заднего вида с подогревом Циркуляция потока воздуха ETC + AC
Takavalo Ilmajousituksen käyttöyksikkö
Rear light Increased height
Задние огни Узел управления пневморессорами
Etusumuvalot Teliakselin nosto 8 x 4*4
Front fog light Tag axle lift 8 x 4*4
Передние противотуманые фары Подъём дополн. оси 8 x 4*4

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 230
C Copyright
1
2
3 17
116460
Switch for light
Переключатель фар

20953569
20942844
20466302

117370
Multi switch
Мульти переключатель

21543897
21354601
21277587
20953592
20752918
20568857
20455317

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 231
C Copyright
1
2
3 17
317073
Katkaisin
Switch
Выключатель

1472739
1420005 Use: 1, 2
1423971

3197871

317032
Bayonet connector
DIN 72585-A1-3

0,086

317075
Katkaisin
Switch
Выключатель

1472738 ( 1423968 )
Use: 1, 2

3197870

317032
Bayonet connector
DIN 72585-A1-3

0,088

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 232
C Copyright
1
2
3 18

Scanian Lukkopesän irroittaminen


- Irrota kahva autosta.
- Laita avain lukkoon.
- Levitä lukitusjousta pienellä ruuvimeisselillä
samaan aikaan kun työnnät lukkopesän ulos.
Voit hieman raottaa valkoista muovisuojusta
niin pääset paremmin käsiksi lukitusjouseen.

Removing the Scania lock cylinder


- Remove the handle from the door.
- Insert the key into the lock.
- Spread the locking spring with a small
screwdriver when pushing the cylinder out.
You can slightly open the white plastic part
to reach the locking spring easier.

Удаление личинки замка Scania


- Снимите ручку с машины.
- Вставьте ключ в замок.
- Разожмите отвёрткой стопорную пружину
одновременно выталкивая цилиндр замка.
Вы можете немного отклонить белую защитную
пластмассу для более удобного доступа.

Scanian lukkopesän asentaminen


- Laita avain lukkoon ja pidä se siellä koko asennuksen ajan.
- Ota musta muovisuojus pois lukkosylinterin ympäriltä.
- Työnnä lukkopesä perille asti. Pyöritä sitä kunnes se lukittuu paikalleen.
- Tarkista että lukitusjousi palautuu oikeaan asentoon.
- Samalla kannattaa laittaa hieman rasvaa liikkuviin osiin.

Installing the Scania lock cylinder


- Insert the key into the cylinder and keep it there for the whole installation time.
- Remove the black plastic cover from the cylinder.
- Push the lock cylinder all the way through. Turn in until it locks into its place.
- Check that the locking spring returns to its normal position.
- Apply some grease to the moving parts.

Установка личинки замка Scania


- Вставьте ключ в замок и не вынимайте во время всей операции.
- Снимите чёрный пластмассовый чехол с цилиндра замка.
- Вставьте личинку замка до конца. Зафиксируйте её в правильном положении.
- Проверьте что бы стопорная пружина вернулась в правильное положение.
- Нанести смазку на все движущиеся детали.

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 233
C Copyright
1

18-17
2
3 18
318106
Lukkosarja
Lock+key kit
Комплект замка + ключи

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

318102 1544330, 1488409, 1423017


Oven kahva ilman lukkoa
Door handle without lock
Ручка двери без замка

1/

318103 1544331, 1488410


Oven kahva ilman lukkoa
Door handle without lock
Ручка двери без замка

1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 234
C Copyright
1

18-52
2
3 18

FH - series

FH 12 A220045=> B109622=>
FH 16 A220081=> B109715=>

FM - series

FM 7 A287346=> B237533=>
FM 9 A542185=> B312217=>
FM 10 A295777=>
FM 12 A287349=> B229721=>

118106 3090483
Lukkosarja
Lock + Key kit
Комплект замка + ключи

2/

118104 118105
Oven kahva tiivisteellä Oven kahva tiivisteellä
Door handle with seal Door handle with seal
Ручка двери с прокладкой Ручка двери с прокладкой

20398466, 1062565 20398467, 1062566

1/ 1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 235
C Copyright
1

18-53
2
3 18

FH - series

FH 12 A220045=> B109622=>
FH 16 A220081=> B109715=>

FM - series

FM 7 A287346=> B237533=>
FM 9 A542185=> B312217=>
FM 10 A295777=>
FM 12 A287349=> B229721=>

118130 118131
Lukko - Lock - Замок Lukko - Lock - Замок

21261274 21261275
20588325 20588326
24427400 24427401
3175723 3175724

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 236
C Copyright
1
2
3 18

94, 114, 124, 144, 164, GPR - series

318210 1442294, 1366849 318211 1442295, 1366850


Ikkunannostin, sähköinen Ikkunannostin, sähköinen
Window winder, electric Window winder, electric
Подъёмник стекла, электрический Подъёмник стекла, электрический

318220 318221
Moottori ikkunan nostimelle 1442292 Moottori ikkunan nostimelle 1442293
Motor for window winder 1366761 Motor for window winder 1366762
Мотор стеклоподъёмника 560097 Мотор стеклоподъёмника 560098

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 237
C Copyright
1
2
3 18

FH - series, FH 12, FH 16 FH - series, FM - series

FM - series FH 12, FH 16

FM 7, FM 9, FM 10, FM 12

118210 3176541, 1063291 118211 3176542, 1063292


Ikkunannostin, sähköinen Ikkunannostin, sähköinen
Window winder, electric Window winder, electric
Подъёмник стекла, электрический Подъёмник стекла, электрический

118220 3176549, 1062010 118221 3176550, 1062011


Moottori ikkunan nostimelle Moottori ikkunan nostimelle
Motor for window winder 24 V Motor for window winder 24 V
Мотор стеклоподъёмника Мотор стеклоподъёмника

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 238
C Copyright
1
2
3 18
318786 1926077 GR - series
Cable for grille opening
Трос капота 1888669 + 1888673
1745181 + 1777336
280 mm
410 mm 2 cables is replaced by 1 cable.
2100 mm 2 троса заменены одним.

318787 1926079
P - series
Cable for grille opening
Трос капота 1888670 + 1888672
1777332 + 1777335
300 mm
290 mm 2 cables is replaced by 1 cable.
1820 mm 2 троса заменены одним.

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 239
C Copyright
1
2
3 18
GPR all +
318788
Handle for grille lock
4-series CR/CT 08.02.2000=>
Ручка замка капота
1257631=>, 4427279=>, 9049831=>, 3515439=>

4-series CP 00.09.1997=>
1767631 1233805=>, 4382184=>, 9027006=>, 3500089=>
1431334

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 240
C Copyright
1

18-48
2
3 18
318700
Helasarja 318701
Bushing kit
Комплект втулки
1394544

318702 Vahvistettu
Reinforced
1385170 Усиленная
1733441

2/

94, 114, 124, 144, 164


GPR - series

318703 94, 114, 124, 144, 164


Helasarja GPR - series
Bushing kit
Комплект втулок

2/

318704 1481245, 1343134 Material: EPDM

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 241
C Copyright
1

18-44
2
3 18

94, 114, 124, 144, 164, GPR - series

318716
Korjaussarja vakaajalle
Repair kit for torsion bar
Ремкомплект стабилизатора

1755638 Single
1745315

2/

318717
Korjaussarja vakaajalle
Repair kit for torsion bar
Ремкомплект стабилизатора

1742449 Single
1742447
1539498

2/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 242
C Copyright
1
2
3 18

118780
Cabin lock
Замок кабины

20443002
3986742
1076755

3,75

118799
Cabin lock sensor
Сенсор замка кабины

20382529

0,063

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 243
C Copyright
1
2
3 18
94, 114, 124, 144, 164, GPR - series

318780
Lukko
Lock
Замок

1383496

2/ 1292429=>
Uudemmat mallit
4501901=>
Newer models
318782 Более новые модели
9083917=>
3547308=>
Kiila
Wedge
Клин

1519439

2/

318783
Lukko
Lock
Замок

1519436

=>1292428
Vanhemmat mallit
=>4501900
Older models
=>9083916
2/ Более ранние модели
=>3547307

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 244
C Copyright
1
2
3 18

94, 114, 124, 144, 164, GPR - series

318721 1349810 318720 1923654, 1349805


Liikerajoitin Liikerajoitin
Bump stop Bump stop
Ограничитель хода Ограничитель хода
Material: EPDM Material: EPDM

318734 1386423
Vipu - Link - Рычаг

150 mm

2/

318735 1386424
Vipu - Link - Рычаг

80 mm

2-4 /

318736 1875809, 1413151, 1372510


Vipu - Link - Рычаг

70 mm 1875809

65 mm 1372510

2/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 245
C Copyright
1

18-68
2
3 18
94, 114, 124, 144, 164, GPR - series

318760 318765
Eye bearing Eye bearing
Опорный подшипник Опорный подшипник

1744210
1504160
1443114
1364293
1744211
1426202

1780108
1459188
1343149

1780108
1459188
1343149

2/ 2/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 246
C Copyright
1

18-22
2
3 18
118730
Tasoventtiili
Level valve
Кран уровня пола

20531967
3198233
8141934

Wabco reference
4640070030

FH 12 A220045 - A544695 sw
B109622 - A311773 be

A220081 - A544695 sw
FH 16
B109715 - B311773 be

4/

118731

Single steering servo system


FH 12, FH 16 Tasoventtiili

Yksipiiri ohjausjärjestelmä
FH - series Level valve
Кран уровня пола

FM 7, FM 9, FM 10, FM 12
FM - series ГУР, 1 мост
20531965
20410492
=>A544695 sw, =>B311773 be
Wabco reference
4640070190

FH 12 A544696 - A572083
B311774 - B351629

A542185 - A572083
FM 9
B312217 - B351629

FM 12 A544696 - A572083
B311774 - B351629

FH - series

FM - series

2/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 247
C Copyright
1

18-32
2
3 18
318732
Tasoventtiili
Levelling valve
Кран уровня пола

1430545
1399776
1372512

Wabco
reference
4640070100

94, 114, 124, 144, 164

GPR - series

M10 x 1,0 mm
M10 x 1,0 mm

318731 1372516
94, 114, 124, 144, 164 Vipu
Link
=>1243899 sw, =>4400139 nl Рычаг
=>9036061 fr, =>3508953 sa

1280018=> sw, 4471116=> nl


9069755=> fr, 3533536=> sa

+ 1280018=>

GPR - series 318733 1451839, 1407139


Tasoventtiili
Haldex ( Neway ) reference
Levelling valve
Кран уровня пола 90554663

X
94, 114, 124, 144, 1641243900
4400140
9036062
-
-
-
1280017 sw
4471115 nl
9057386 fr
+
3508954 - 3533535 sa
3 187 3 3 3 187 3 1
3 187 3 2

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 249
C Copyright
1

18-19
2
3 18

FH 12 A220045 - A544695 sw
B109622 - B311773 be

FH 16 A220081 - A544695 sw
B109715 - B311773 be

118712
Kiinnityssarja
Fastening kit
Комплект креплений

2/

Kun jousitusta täytyy korjata, tulee korjaus tehdä muutossarjoilla


118710 ja 118711 joissa on kartiorullalaakerit.

When repairing the cabin suspension, the kits 118710 and 118711 with 118710
taper roller bearings should be installed to replace the old system.
118712
118711
При ремонте подвески кабины используйте комплекты 118710 и
118711, которые содержат конические роликоподшипники.

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 250
C Copyright
1

18-19
2
3 18
118712 118710
Kiinnityssarja
Fastening kit 118712
FH 12 A220045 - A544695 sw Комплект креплений 118711
B109622 - B311773 be

118710 20442057
Muutossarja
Adapter kit
FH 16 A220081 - A544695 sw Комплект адаптера
B109715 - B311773 be

1/

118711 20442058
Muutossarja
Adapter kit
Комплект адаптера

Kun jousitusta täytyy korjata, tulee korjaus tehdä


muutossarjoilla 118710 ja 118711 joissa on kartio-
rullalaakerit.

When repairing the cabin suspension, the kits 118710


and 118711 with taper roller bearings should be installed
to replace the old system.

При ремонте подвески кабины используйте комплекты


118710 и 118711, которые содержат конические
роликоподшипники.
1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 251
C Copyright
1

18-20
2
3 18

FH 12 A220045 - A544695 sw
B109622 - B311773 be

FH 16 A220081 - A544695 sw
B109715 - B311773 be

118720
Rajoitinsarja
Bump stop kit
Комплект ограничителей

V18028
V18012 1096625
1629726
8141727

2/

118713
Helasarja
Bushing kit
Комплект втулок

V18009 V18008
2/ 1075266 8143461

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 252
C Copyright
1

18-15
2
3 18

FH-series, FH 12, FH 16

FH 12, FH 16 A544696=>

FM-series, FM 9, FM 12

FM 9, FM 12 A544696=>

01/2002

118700 1076745
Bracket for cabin anti-roll bar
Кронштейн стабилизатора кабины

118701 1076746
Bracket for cabin anti-roll bar
Кронштейн стабилизатора кабины

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 253
C Copyright
1

18-18
2
3 18

FH, FH12/16

FH12/16 A544696=>

FM, FM9/12

FM9/12 A544696=>

01/2002=>

118704
Bump stop kit
Комплект ограничителя

21333684+
21333686+
1075814

118702 20390840
Bushing
Втулка

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 254
C Copyright
1
2
3 18
318458 94, 114, 124, 144, 164 PR - series
Rod / Support assy
Механизм стеклоочистителя =>05/2005 =>07/2007

1224449 - 2009616 =>2028543
4367631 - 5121637 =>5180860
1525887+ 9018491 - 9092530 =>9122728
1525888+ =>3617502
1525890+
1525891+
1525892

BOSCH R
0390 242 409

2,21

3184 48
Motor 6-pole
Мотор, 6-полюсов

1392755

+1360371
+1355396
+1355395
+1342966

1318506 ( 5-pole )

318454
Vipu moottorilta
Link from motor
Рычаг мотора

1525887, 1358291

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 255
C Copyright
1

18-59
2
3 18

94, 114, 124, 144, 164 1224449-2009616, 4367631-5121637, 9018491-9092530, =>3617502 =>05/2005

PR - series =>2028543 sw, =>5180860 nl, =>9122728 fr =>09/2007

318450 1525890, 1358288


Varsi laakereiden väliin
Link between bearings
Тяга привода стеклоочистителя

318451 1525888, 1358289


Varsi moot. vasen laakeri
Link motor left bearing
Тяга мотора левый подшипник

1525889

318452 1525891, 1337957 318453 1525892, 1337958


Laakeri Laakeri
Bearing Bearing
Подшипник Подшипник

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 256
C Copyright
1
2
3 18
318465 GPR - series
Rod / Support assy 2028544=> sw
Механизм 5180861=> nl
стеклоочистителя
9122729=> fr
3617503=> sa
1799818
07/2007=>

3184 49 1765185 ( 1859562 )


Moottori
Motor
Мотор

318464
Vipu moottorilta
Link from motor
Рычаг мотора

/ 1799818

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 257
C Copyright
1
2
3 18

GPR - series 2028544=> sw, 5180861=> nl, 9122729=> fr, 3617503=> sa 07/2007=>

318460
Varsi, pitkä
Link, long
Тяга, длинная

/ 1799818

318461
Varsi, lyhyt
Link, short
Тяга, короткая

/ 1799818

318462 318463
Laakeri, vasen Laakeri, oikea
Bearing, left Bearing, right
Подшипник, левый Подшипник, правый

/ 1799818 / 1799818

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 258
C Copyright
1

18-63
2
3 18

94, 114, 124, 144, 164, GPR - series

318459
Bracket for wipers
Кронштейн стеклоочистителя

1803529
1751579
1450167
1386567
1352223

318455
Varsi pyyhkimille
Wiper arm
Рычаг стеклоочистителя

1864620
1751403
1543076
1431177
1358285
1380034

2/ = 1864621 ( 1751404 )

318457
Suutinsarja
Nozzle kit
Комплект форсунок
1800278:2
1545589:2

2/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 259
C Copyright
1
2
3 18
318456
Viper blade 700 mm / 28"
Щетка стеклоочистителя 700мм/28 1541106 20826596
1431178 20537744
Teflon coated rubber 1380036 3944817
- SIlent operation 1358287 1606291
- Much longer life 1780246 sa 20826592
- a bad weather resistant ( snow ) 1450076 sa 20537743
8189186
SWF 132701
Valeo 728830
Valeo TIR 703N
Bosch 3 397 018 170
Hella SXW 862 059 -001
Trico TX 700

MB, Man, Renault, Iveco, Daf ...


Adapters

T7 / 13,5 / 12x4 mm ( Installed )

T8 / 13,5 / 9x4 mm

N4 / 13,5 / 16,2 mm

118456
Viper blade 650 mm / 26"
Щетка стеклоочистителя 650мм/26 20826591
20537740
Teflon coated rubber 8189631
- SIlent operation 8143709
- Much longer life
- a bad weather resistant ( snow )

SWF 132650
Valeo 728827
Valeo TIR 650N
Bosch 3 397 018 963

MB, Man, Renault, Iveco, Daf ...

Adapters

T7 / 13,5 / 12x4 mm ( Installed )

T8 / 13,5 / 9x4 mm

N4 / 13,5 / 16,2 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 260
C Copyright
1
2
3 18
118455
Wiper arm
Рычаг стеклоочистителя

8189632
8191297

0,53

118450
Wiper mechanism
Механизм стеклоочистителя

8191758

4,51

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 261
C Copyright
1

18-69
2
3 18

FH - series
FH 12
FH 16

FM - series
FM 9 A542185=>
FM 12 A544696=>

1184 48 Valeo reference


Moottori pyyhkimille 20442878 404.767
Motor for wipers 8143408
Мотор стеклоочистителя
24 V

= 20442879

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 263
C Copyright
1
2
3 18
318420
Reservoir
Резервуар

1722694
1506330

318412 318418
1740114 1548500
Plug Seal for pump
Разъем Прокладка для насоса

318434
Pump for windscreen / head light washer
Насос омывателя фар и лобового стекла

1548504

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 264
C Copyright
1

18-03
2
3 18
FH - series FM - series FL 6
FH 12, FH 16 FM 9, FM 12
B201801=>
A544696=> A544696=>
B311774=> B311774=>

118422
Säiliö
Reservoir
Резервуар

20360592 / -3
20360594
8142642 x 2 20360594

20360592

8142642

20360593 O

20360592 OO

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 265
C Copyright
1

18-74/75
2
3 18

Tuulilasille Ajovaloille
For windscreen Head lights
Для ветрового стекла Для головных фар

FH - series, FH 12, FH 16 FH 12, FH 16

FM - series, FM 7, FM 9, FM 10, FM 12 FM 7, FM 10, FM 12 =>A544695


=>B311773
FL 6 =>B201800

118430 118432
Pumppu Pumppu
Pump Pump
Насос Насос

21189159 8189171
20747536 8144143
20409793
8189170
3980681

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 266
C Copyright
1
2
3 18
318940
Heat exchanger
Радиатор отопителя
453 x 157 x 32 mm

1846702
1437263
1421760

94-164 All
GPR =>06/2008
=>2036225
=>5200027
=>9130724
=>3621168 1,43

318954
Condenser
Радиатор кондиционера
760 x 381 x 16 mm

1790840
1782207
1446258

3,71

=>2036225
PR 9, 11, 12, 16 =>06/2008
=>5200027
=>9130724
=>3621168

318955
Condenser
Радиатор кондиционера
700 x 390 x 16 mm

1752264

3,58

R 9, 11, 12, 13 +16 PDE =>2082186


=>5307797
G 9, 11, 12 =>10/2012
=>9172653
P 9, 11, 12, 13 =>3817387

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 267
C Copyright
1
2
3 18
118942
Heat exchanger 85104947
Радиатор отопителя 20520114
382 x 189 x 40 mm 20443830

1,48

118952
Condenser
21086300
Радиатор кондиционера
20838901
790 x 330 x 21 mm 20555299

3,7

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 268
C Copyright
1
2
3 18
318920 94, 114, 124, 144, 164 08/1999 - 09/2004
Fan motor with wings 24 v.
Электромотор отопителя кабины,
с крыльчаткой, 24 V 1228391=>, 4373600=>, 9022225=>, 3577868=>

1495692, 1401436

Bosch reference
0 130 111 184

1,8

318922 GPR
Fan motor with wings 24 v.
Электромотор отопителя кабины,
с крыльчаткой, 24 V

1854876

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 269
C Copyright
1
2
3 18
118920 =>A544695
Fan motor with wings ( without housing ) =>B311773
Мотор вентилятора с крыльчаткой ( без корпуса )
FH 12, FH 16
FM 7, FM 10, FM 12
without housing with housing
3090909 21639688
20936382
20443940

118922 A544696=>
Fan motor with wings and housing B311774=>
Мотор вентилятора с крыльчаткой и корпусом
FH - series 12, 13, 16
with housing FH 12, FH 16
20926019
20443822 FM - series 9, 12
20443820
FM 9, FM 12

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 270
C Copyright
1
2
3 18
FH, FH 12
118924 FM, FM 12, FM 9
Regulator control 20853484
Регулятор вентилятора 20443824 Suit for fan motors:
Подходит к моторам вентилятора:

New fan motor 20926019 with


regulator control 20852837 replace 20443820
20443822
older fan motors 20853484, 20443824.

Новый мотор вентилятора 20926019 вместе с


регулятором вентилятора 20852837 заменяют
более старые моторы вентилятора 20853484, 20443824.

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 271
C Copyright
1

18-33
2
3 18
ETC

94, 114, 124, 144, 164

=>1287170 sw
=>4488553 nl
=>9077848 fr

318931
Vesiventtiili
Water valve
Водяной клапан

1405973, 1379632

ETC

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 272
C Copyright
1
2
3 18
318912
Ilmansuodatin ohjaamoon
Cabin air filter
Воздушный фильтр кабины
Material: Polyester

1913503
1420197
1379952
1326181

220 x 165 x 65 mm

94, 114, 124, 144, 164

PR - series

=>2036225 sw
=>5200027 nl
=>9130724 fr
=>3621168 sa

318914 1913500, 1770813


Ilmansuodatin ohjaamoon
Cabin air filter
Воздушный фильтр кабины GPR - series

Material: Polyester 2036226=> sw


5200028=> nl
9130725=> fr
3621169=> sa

375 x 135 x 20 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 273
C Copyright
1

18-66
2
3 18

FH - series
FH 12, FH 16

FM - series
FM 7, FM 9, FM 10, FM 12

118910 8143691
Ilmansuodatin ohjaamoon
Cabin air filter
Воздушный фильтр кабины
Material: Polyester

210 x 210 x 50 mm

1/

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 275
C Copyright
1

18-21
2
3 18

GPR

318080 318081
Step bracket 2/3 - step system 1854227 Step bracket 2/3 - step system 1854228
Корпус ступеньки 2/3-х ступ. система 1498179 Корпус ступеньки 2/3-х ступ. система 1498180

678 mm x 572 mm 7,2 7,5 678 mm x 572 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 276
C Copyright
1

18-23
2
3 18

318056 318057
Step upmost 2/3 - step system 1779113 Step upmost 2/3 - step system 1779114
Ступенька верхняя 2/3-х ступ. система Ступенька верхняя 2/3-х ступ. система

?? mm x ?? mm x ?? mm ? ? ?? mm x ?? mm x ?? mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 277
C Copyright
1

18-24
2
3 18

PR GPR

318052 318054
Step upmost 2/3 - step system 1805447 Step Low 2 - step system 1535052
Ступенька верхняя 2/3-х ступ. система 1535048 Step Middle 3 - step system
Ступенька нижняя 2-х ступ. система
Ступенька средняя 3-х ступ. система

457 mm x 179 mm x 34 mm 1,75 1,49 424 mm x 169 mm x 36 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 278
C Copyright
1

18-28
2
3 18

GPR

318070 318071
Step lowest 3 - step system 1534907 Step lowest 3 - step system 1534906
Ступенька нижняя 3-х ступ. система Ступенька нижняя 3-х ступ. система

?? mm x ?? mm x ?? mm ? ? ?? mm x ?? mm x ?? mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 279
C Copyright
1
2
3 18

Tilt pump and cylinder for GPR series Scania trucks

Tilt pumps
GPR CP, CG, CR16, CR19 L / N
LHD / RHD LHD LHD LHD
> 2047959 2047960 - 2058788 2058789 > 2058789 >
> 06/2009 06/2009 - 11/2011 11/2011 > 11/2011 >
> 5227703 5227704 - 5250078 5250079 > 5250079 >
> 9142672 9142673 - 9153309 9153310 > 9153310 >
> 3649324 3649325 - 3675895 3675896 >

318840 318841 318841 318845


1549740 1794907 1794907 1855566
1534976 front chassis width 1140mm front chassis width 1140mm
1422640 50 mm jutting bumper 130 mm jutting bumper
1725376 low / high bumper

Tilt Cylinders
CR 16 / 19 L N CR 16 / 19 L N CR 16 / 19 L N CR 16 / 19 L N
318856 318856 318856 318856
1720925 1720925 1720925 1720925
1512253 1512253 1512253 1512253

CR 16 / 19 L N CR 16 / 19 L N CR 16 / 19 L N CR 16 / 19 L N
front chassis width 1140mm front chassis width 1140mm front chassis width 1140mm front chassis width 1140mm
318857 318857 318857 318857
1790112 1790112 1790112 1790112

CG CG CG CG
front chassis width 1020mm front chassis width 1020mm front chassis width 1020mm front chassis width 1020mm
318850 318850 318850 318850
1549738 1549738 1549738 1549738

CG CG CG CG
front chassis width 1140mm front chassis width 1140mm front chassis width 1140mm front chassis width 1140mm
318851 318851 318851 318851
1848921 1848921 1848921 1848921

CP 2-point suspension CP 2-point suspension CP 2-point suspension CP 2-point suspension


318852 318852 318852 318852
1549739 1549739 1549739 1549739
1720926 1720926 1720926 1720926
1511921 1511921 1511921 1511921

CP 4-point suspension CP 4-point suspension CP 4-point suspension CP 4-point suspension


318854 318854 318854 318854
1720927 1720927 1720927 1720927

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 280
C Copyright
1
2
3 18

Tilt pump and cylinder for GPR series Scania trucks

Tilt pumps
R CR 19 H / T front chassis width 1020 mm
LHD / RHD LHD LHD
> 2047959 2058789 - 2072608 2072609 >
> 06/2009 10/2010 - 11/2011 11/2011 >
> 5227703 5250079 - 5284039 5284040 >
> 9142672 9153310 - 9165529 9165530 >
> 3649324 3649326 - 3808232 3808233 >

318842 318843 318844


1549741 1794906 1810341
+when cylindrical silencer

Tilt Cylinders
318862 318862 318861
1720924 1720924 2024012
1477878 1477878

Tilt pumps
R CR 19 H / T front chassis width 1140 mm
LHD LHD LHD
2047960 - 2058788 2058789 > 2058789 >
06/2009 - 11/2011 11/2011 > 11/2011 >
5227704 - 5250078 5250079 > 5250079 >
9142673 - 9153309 9153310 > 9153310 >
3649325 - 3675895 3675896 > 3675896 >

318843 318841 318845


1794906 1794907 1855566
50 mm jutting bumper 130 mm jutting bumper
low / high bumper

Tilt Cylinders
318863 318864 318864
1790111 1938630 1938630
replaced by
318864
1938630
with pump
318841
1794907

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 281
C Copyright
1
2
3 18

Tilt pump and cylinder for 4 - series Scania trucks

CR Tilt pumps CP Tilt pumps


114, 124, 144, 164 LHD / RHD 94, 114, 124, 144, 164 LHD / RHD
CR LHD Normal/Low Roof High Topline CP
1234778 > 1292233 - 2006405
10/1997 > 09/2003 - 04/2004
4383721 > 4501313 - 5117794
9027829 > 9083649 - 9092500
3500217 > 3548541 - 3596167

318840 318842 318840


1549740 1549741 1549740
1534976 1534976
1725376 1725376

Tilt Cylinders Tilt Cylinders


CR Normal / Low CR High Topline CP 2-point suspension CP 4-point suspension
318850 318860 318852 318854
1549738 1549737 1549739 1720927
1517324 1477876 1517325 1511922
1466506 1466507
1423396 1423397
1720926
1511921

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 282
C Copyright
1
2
3 18
318840
Tilt pump 1549740 ( M12 - M14 )
Насос подъема кабины 1534976 ( M12 - M12 )
1422640
1725376

M14 M12
1804064
318835

318841 1794907
Tilt pump
Насос подъема кабины

318845 1855566
Tilt pump
Насос подъема кабины

elec tion
ro d uct s
rp
to ou
ing l at e r
Com

318814
HD - repair kit
HD - Ремкомплект

1541984 + 1427794 + 1524966


(1427793)
(1105812)
(1105809)

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 283
C Copyright
1
2
3 18
318842
Tilt pump 1549741 ( M12 - M14 )
Насос подъема кабины 1477877 ( M12 - M12 )

M14 M12
1804064
318835

318843 1794906
Tilt pump
Насос подъема кабины

31884 4 1810341
Tilt pump
Насос подъема кабины

elec tion
ro d uct s
rp
to ou
ing l at e r
Com

318818
HD - repair kit
HD - Ремкомплект

1541978 +
1427794 +
1524966

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 284
C Copyright
1

18-16
2
3 18
318810
Sovitussarja
Fitting kit
Комплект втулок

Sarjaa 318810 käytetään uudenmallisien sylintereiden kanssa joissa


yläsilmukan halkaisija on 25 mm silloin kun korvataan vanhemmanmallinen
sylinteri joissa yläsilmukan halkaisija on 16 mm, koska helat on prässätty
yläsilmukkaan kiinni.

Use kit 318810 with new model cylinders with 25 mm upper loop when
replacing old model cylinder with 16 mm upper loop where bushings are
pressed into loop.

Используйте комплект 318810 с новыми моделями цилиндров, с 25мм


94, 114, 124, 144, 164 верхним креплением, при замене старого цилиндра с прессованными
16мм втулками в верхнем креплении.
PR - series

318835 1804064, 1768694


Liitin
Adapter
Адаптер

M14 x 1,5 mm M12 x 1,5 mm

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 285
C Copyright
1

18-05/06
2
3 18
318850
Kallistussylinteri
Tilt cylinder
94, 114, 124, 144 CR Цилиндр наклона
318831
1549738

114, 124, 144, 164

09/2003

CR 19 T Topline ( High )

=>1292232 sw
=>4501309 nl
=>9083648 fr

94, 114, 124 12/1997

CP

=>1234777 sw
=>4383720 nl
=>9027828 fr
=>3500216 sa

1357380
G - series 06/2009 318830

=>2047959 sw
=>5227703 nl
Pyöreä äänenvaimennin
=>9142672 fr Round muffler M14 M12
=>3649324 sa Глушитель круглой формы
1804064
318835

G - series 06/2009 Sopiva sarja:


Suitable kit:
2047960=> sw Подходящий ремкомплект:
5227704=> nl
9142673=> fr
3649325=> sa
318820 ( HD srj - HD kit - HD комплект )

1541983 + 1541982 + 1433656

Katso tarkemmat tiedot sarjasivuilta.


Check more specific information from kit pages.
Более подробная информация на странице комплекта

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 286
C Copyright
1

18-78
2
3 18
318851
Kallistussylinteri
Tilt cylinder
Цилиндр наклона
G - series 06/2009

1848921
2047960=> sw
5227704=> nl
9142673=> fr
3649325=> sa

1357380
318830

M14 M12
1804064
318835

Sopiva sarja:
Suitable kit:
Подходящий ремкомплект:

318820 ( HD srj - HD kit - HD комплект )

1541983 + 1541982 + 1433656

Katso tarkemmat tiedot sarjasivuilta.


Check more specific information from kit pages.
Более подробная информация на странице комплекта

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 287
C Copyright
1
2
3 18
94, 114, 124 P - series

01/1998 09/2004

1234778=> sw 2003440=> sw
4383721=> nl 5112186=> nl
9027829=> fr
3500217=> sa Euro 3 / 4 / 5

318852 318854
Kallistussylinteri Kallistussylinteri
Tilt cylinder 318831 Tilt cylinder 318831
Цилиндр наклона Цилиндр наклона

1549739 1720927
1720926 1511922
1511921

CP CP

1357380 1357380
318830 318830

M14 M12 M14 M12


1804064 1804064
318835 318835

Sopiva sarja:
Suitable kit: 318820 ( HD srj - HD kit - HD комплект )
Подходящий ремкомплект:
1541983 + 1541982 + 1433656

Katso tarkemmat tiedot sarjasivuilta.


Check more specific information from kit pages.
Более подробная информация на странице комплекта

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 288
C Copyright
1
2
3 18
318860
Kallistussylinteri
Tilt cylinder
114, 124, 164 Цилиндр наклона
318831

CR 19 T Topline 1549737
1477876

1292233 - 2004177
4501310 - 4513978
9083649 - 9092500

09/2003 10/2004

4 sarjan valmistuksen loppuun asti.


Till to end of 4 serie manufacturing.
До конца производства 4 серии.

1357380
318830

M14 M12
1804064
318835

Sopiva sarja:
Suitable kit:
Подходящий ремкомплект:

318826 ( HD srj - HD kit - HD комплект )

1541977

Katso tarkemmat tiedot sarjasivuilta.


Check more specific information from kit pages.
Более подробная информация на странице комплекта

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 289
C Copyright
1
2
3 18
318856
Kallistussylinteri
Tilt cylinder
Цилиндр наклона
R - series 318831

1720925
1512253
CR 16
CR 19 N Normal / Нормальная
CR 19 L Low / Matala / Низкая

=>2047959 sw
=>5227703 nl
=>9142672 fr
=>3649324 sa

04/2004 06/2009

1357380
318830

M14 M12
1804064
318835

Sopiva sarja:
Suitable kit:
Подходящий ремкомплект:

318820 ( HD srj - HD kit - HD комплект )

1541983 + 1541982 + 1433656

Katso tarkemmat tiedot sarjasivuilta.


Check more specific information from kit pages.
Более подробная информация на странице комплекта

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 290
C Copyright
1

18-78
2
3 18
318857
Kallistussylinteri
Tilt cylinder
Цилиндр наклона
R - series

1790112

CR 16
CR 19 N Normal / Нормальная
CR 19 L Low / Matala / Низкая

2047960=> sw
5227704=> nl
9142673=> fr
3649325=> sa

06/2009

1357380
318830

M14 M12
1804064
318835

Sopiva sarja:
Suitable kit:
Подходящий ремкомплект:

318820 ( HD srj - HD kit - HD комплект )

1541983 + 1541982 + 1433656

Katso tarkemmat tiedot sarjasivuilta.


Check more specific information from kit pages.
Более подробная информация на странице комплекта

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 291
C Copyright
1
2
3 18
318862
Kallistussylinteri
Tilt cylinder
R - series Цилиндр наклона
318831

CR 19 H Higline
CR 19 T Topline 1720924
1477878

2000402 - 2047959 sw
5103487 - 5227703 nl
9092987 - 9142672 fr
0000000 - 3649324 sa

04/2004 06/2009

R-sarjan valmistuksen alusta lähtien.

From the beginning of the R-series


manufacuring.

С начала производства R серии.

1357380
318830

M14 M12
1804064
318835

Sopiva sarja:
Suitable kit:
Подходящий ремкомплект:

318826 ( HD srj - HD kit - HD комплект )

1541977

Katso tarkemmat tiedot sarjasivuilta.


Check more specific information from kit pages.
Более подробная информация на странице комплекта

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 292
C Copyright
1

18-78
2
3 18
318863
Kallistussylinteri
Tilt cylinder
Цилиндр наклона
R - series

1790111

CR 19 H Higline
CR 19 T Topline

2047960=> sw
5227704=> nl
9142673=> fr
3649325=> sa

06/2009

1357380
318830

M14 M12
1804064
318835

Sopiva sarja:
Suitable kit:
Подходящий ремкомплект:

318826 ( HD srj - HD kit - HD комплект )

1541977

Katso tarkemmat tiedot sarjasivuilta.


Check more specific information from kit pages.
Более подробная информация на странице комплекта

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 293
C Copyright
1
2
3 18
318820
Korjaussarja
Repair kit
Ремкомплект

1541982
+
1433656
+
1541983
+
1357380 x 2
+
??????? x 2

318826
Korjaussarja
Repair kit
Ремкомплект

1541977
+
1357380 x 2
+
??????? x 2

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 294
C Copyright
1
2
3 18
118801
Tilt pump
Насос подъема кабины

1075296
1095005

FH 12, FH 16 FM 7, FM 10, FM 12

01/2002 =>A544695 sw
=>B311773 be

318814
HD - repair kit
HD - Ремкомплект

3092051 + 3092052

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 295
C Copyright
1
2
3 18
118840
Tilt pump
Насос подъема кабины

20917279
20455262

85110122

01/2004

FH-series , FM - series EL+MEC

vk 02/2002-35/2003 vk 35/2003

FH 12, FH 16 FH 12, FH 16 EL + MEC

A544696 - A572083 sw A572084=> sw


B311774 - B351629 be B351630=> be

vk 02/2002-35/2003 vk 35/2003

FM 9 FM 9 EL + MEC
A542185 - A572083 sw A572084=> sw
B312217 - B351629 be B351630=> be

FM 12 FM 12 EL + MEC
A544696 - A572083 sw A572084=> sw
B311774 - B351629 be B351630=> be

318814
HD - repair kit
HD - Ремкомплект

Volvo 3092051 + 3092052

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 296
C Copyright
1
2
3 18
118810
Kallistussylinteri
Tilt cylinder
FH 12, FH 16 Цилиндр наклона

01/2002
Ø 35 mm

1720925 3090723
=>A544695 sw 1512253 118873
=>B311773 be
=>A253419

Ø 30 mm
20488220
118872

A253420=>

Ø 35 mm
3090723
118873

Suitable kit:
Подходящий ремкомплект:

118875 ( HD kit - HD комплект )

20488301 + 20488307

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 297
C Copyright
1
2
3 18
118860
Kallistussylinteri
Tilt cylinder
Цилиндр наклона
Ø 30 mm
20488220

30922303
3198842

01/2004

FH - series EL + MEC

vk 35/2003

FH 12, FH 16 EL + MEC

A572084=> sw
B351630=> be

vk 02/2002-35/2003

FH 12, FH 16

A544696 - A572083 sw
B311774 - B351629 be

85110122

Ø 35 mm
3090723

Suitable kit:
Подходящий ремкомплект:

118875 ( HD kit - HD комплект )

20488301 + 20488307

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 298
C Copyright
1
2
3 18
118817
Kallistussylinteri
Ø 30 mm
Tilt cylinder
FM 7, FM 10, FM 12 Цилиндр наклона 20488220
118872
01/2002

20409130
=>A544695 sw 1075457
=>B311773 be

Ø 35 mm
3090723
118873

Suitable kit:
Подходящий ремкомплект:

118875 ( HD kit - HD комплект )

20488301 + 20488307

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 299
C Copyright
1
2
3 18
118862
Kallistussylinteri
Tilt cylinder
Цилиндр наклона
Ø 30 mm
20488220

20922305
3198843

01/2004

FM - series EL + MEC

vk 35/2003

FM 9 EL + MEC
A572084=> sw
B351630=> be

FM 12 EL + MEC
A572084=> sw
B351630=> be

vk 02/2002-35/2003

FM 9
A542185 - A572083 sw
B312217 - B351629 be

FM 12
A544696 - A572083 sw
B311774 - B351629 be 85110122

Ø 35 mm
3090723

Suitable kit:
Подходящий ремкомплект:

118875 ( HD kit - HD комплект )

20488301 + 20488307

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 300
C Copyright
1
2
3 18
318814
Korjaussarja
Repair kit
Ремкомплект

3092052
+
3092051

118875
Korjaussarja
Repair kit
Ремкомплект

20488307 (3092445) (3092721)


+
20488301
+
2048820 x 2
+
3090723 x 2

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 301
C Copyright
1

18-25
2
3 19

FH 12 AB 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4


FH 16 AB 4x2
FM 7 6x2
FM 10 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4
FM 12 B 4x2, 6x4, 8x4

FH 16 AB 6x4, 8x4
FM 7 4x2, 6x4, 8x4
FM 12 B 6x2, 8x2
=>A299999 sw
A500000 - A506168 sw
=>A241406 be

4x2, 6x2, 6x4

FH 12 AB, FH 16 AB
FM 7, FM 10, FM 12 B

6x

FH 12 AB, FH 16 AB
FM 7, FM 10, FM 12 B

Takatuki
Rear stay
Задняя опора

118340
Tukiputki
Stay
Кронштейн

1077451
8154385

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 302
C Copyright
1

19-07
2
3 19

94, 114, 124, 144, 164, GPR

319200 319201
Mudguard Mudguard
Крыло Крыло

1357599 1357600

LH LH

RH RH

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 303
C Copyright
1

19-01
2
3 19

94, 114, 124, 144, 164

GPR

319220 1357602 Low


Mudguard middle
Крыло, среднее

319221 1395276 Medium 319222 1357601 High


Mudguard middle Mudguard middle
Крыло, среднее Крыло, среднее

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 304
C Copyright
1

19-06
2
3 19

94, 114, 124, 144, 164, GPR

319290 318904 319291 1383520


Rubber strap 1383858 Fastener
Резиновое крепление Застежка
1377600
Material: EPDM

0,08 0,15

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
HD - PARTS 6 & 305
C Copyright
1

19-08
2
3 19

FH - series FM - series

118905
Kiinnityskumi
Fastening rubber
Резиновое крепление

1079981

Material: EPDM

0,168 8-16 /

119290
Kiinnityskumi
Fastening rubber
Резиновое крепление

20498623

Material: EPDM

0,133
8-16 /

Original Equipment Reference (OER) numbers are for referencing purposes only, which must not be mentioned on invoices to vehicle owners.
HD - PARTS
INFO

Electric HD - Catalogue

Tämä luettelo on saatavissa myös PDF tiedostona !

Pyydä latauslinkki sähköpostilla: hd-parts@hd-parts.fi

This catalogue is available also in PDF format !

Ask download link by e-mail: hd-parts@hd-parts.fi

Данный каталог также доступен в формате PDF !

Спросите ссылку по электронной почте: hd-parts@hd-parts.fi

Вам также может понравиться