Вы находитесь на странице: 1из 2

Anexa nr.

1
la Regulamentul privind restituirea persoanelor fizice
care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor
aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus
Приложение № 1
к Положению о возмещении физическим лицам,
не осуществляющим предпринимательскую
деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне
удержанного подоходного налога

Inspectoratul Fiscal de Stat __________________________


(denumirea organului fiscal destionar)
Государственная налоговая инспекция __________________________
(наименование налогового органа)

CERERE
privind restituirea persoanei fizice care nu desfăşoară activitate
de întreprinzător a supraplăţii la impozitul pe venit
ЗАЕВЛЕНИЕ
о возмещении физическому лицу, не осуществляющему предпринимательскую
деятельность переплаты по подоходному налогу

nr. ________________________ din ______________________________


(numărul de înregistrare a cererii la contribuabil şi data ieşirii ei de la contribuabil)
(номер регистрации заявления у налогоплательщика и дата)
Contribuabilul ____________________________________________________________________________________
_____________ (numele, prenumele contribuabilului) / (фамилия, имя налогоплательщика)
Налогоплательщик

Codul fiscal ______________________________________________________________________________________


Фискальный код

solicită restituirea supraplăţii la impozitul pe venit în sumă de ________________________________________


прошу возместить сумму переплаты по подоходному налогу в сумме
_________________________________________________________________________________________________
(cu cifre cuantumul sumei plătite în plus sau a sumei, care conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită) /
(цифрами сумма переплаты или сумма, которая согласно законодательству должна быть возмещена)

pentru perioada fiscală (se indică prin virgulă) _______________________________________________________


за налоговый период ( указывается через запятую)

Suma respectivă se va utiliza după cum urmează (se va bifa necesarul):


Соответствующая сумма будет возмещаться в следующем порядке (отметить необходимое):

□ se va restitui la contul bancar __________________________________________ Suma ___________________


(rechizitele bancare: codul fiscal al băncii, filiala, codul băncii, contul bancar)
□ будет возмещена на банковский счет ___________________________________ Сумма ____________________
(банковские реквизиты: фискальный код банка, филиала, код банка, банковский счет)

□ se va primi în numerar ________________________________________________ Suma ___________________


□ будет получена наличными _____________________________________________ Сумма __________________

□ se va utiliza pentru stingerea obligaţiilor fiscale ______________________________ Suma ______________


(cod capitol/paragraf al clasificaţiei bugetare: plată de bază, majorare de întîrziere, amendă)
□ будет использоваться для погашения налоговых обязательств ___________________ Сумма ______________
(код раздела/параграфа бюджетной классификации: основная плата, увеличение за просрочку, штраф)

Suma _________________________
Сумма
1
La cerere sînt anexate (se indică denumirea, numărul şi data documentului, numărul de file):
1
К заявлению прилагаются (указать наименование, номер и дату документа, количество листов):
1. ______________________________________________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________________________________________;
4. ______________________________________________________________________________________________;
5. ______________________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________;
7. ______________________________________________________________________________________________.

_________________________________
(semnătura contribuabilului sau a Menţiunea organului fiscal despre
persoanei responsabile) recepţionarea
Подпись налогоплательщика или Отметка налогового органа о принятии
ответственного лица
1
În cazul prezentării Cererii de restituire în formă electronică, contribuabilul va ataşa la cerere documentele
necesare
1
В случае представления Заявления о возмещении в электронной форме, налогоплательщик прикрепляет к
заявлению необходимые документы

Вам также может понравиться