Вы находитесь на странице: 1из 400

AFЯT YAQUB QЫZЫ SЦLEYMANOVA

TЯHSИLИN
ЯSASLARЫ
ÄßÐÑ ÂßÑÀÈÒÈ
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéèíèí
21.04.2014-úö èë òàðèõëè 446 ¹-ëè ÿìðè èëÿ òÿñäèã åäèëìèøäèð.

БАКЫ–2014
Сцлейманова Афят
С96 Тящсилин ясаслары. Бакы, «Тящсил», 2014, 400 сящ.

«Tяhsilin яsaslarы» dяrs vяsaiti tяlim materialы olub, pedaqoji yю-


nцmlц ali vя orta ixtisas tяhsili mцяssisяlяrinin professor-mцяllim heyяti,
mцяllim vя pedaqoji kadrlarыn yenidяnhazыrlanmasы vя ixtisasartыrmasыnы
hяyata keчirяn tяhsil mцяssisяlяrinin rяhbяr iшчilяri, mцяllim vя meto-
distlяri, pedaqoji ixtisaslar цzrя hazыrlanan tяlяbяlяr, artыq mцяllim kimi
fяaliyyяt gюstяrяn pedaqoji iшчilяr, цmumi tяhsil pillяsi цzrя dяrslik
mцяlliflяri, tяhsillя hяr hansы яlaqяsi olan digяr mцtяxяssislяr vя geniш
ictimaiyyяt цчцn nяzяrdя tutulmuшdur.

Ìöÿëëèôëèê ùöãóãëàðû ãîðóíóð. Õöñóñè èúàçÿ îëìàäàí áó íÿøðè


âÿ éàõóä îíóí ùÿð ùàíñû ùèññÿñèíè éåíèäÿí ÷àï åòäèðìÿê, ñóðÿòè-
íè ÷ûõàðìàã, åëåêòðîí èíôîðìàñèéà âàñèòÿëÿðè èëÿ éàéìàã ãàíóíà
çèääèð.

4306000000 2014
С
053

© Афят Сцлейманова, 2014


Тящсилин ясаслары

ЮNSЮZ

1999-cu ildя imzalanmыш «Azяrbaycan Vяsaitin eleкtron versiyasы da yaxыn vaxt-


Respublikasыnыn тяhsil сahяsindя Иslahat larda mцяllimlяrin ixtiyarыna verilяcяkdir.
Proqramы» tяhsil islahatlarыnыn tяmяl daшы Mяlumatlarыn яldя edilmяsi, video vя audio
oldu. Bu илляр ярзиндя tяhsil sisteminin mцx- materiallarыn mцшahidяsi vя dinlяnilmяsindя
tяlif istiqamяtlяri цzrя aparыlan islahatlar чevikliyin tяmin olunmasы vя tяdqiqatlar
onun bцtцn sяviyyя vя pillяlяrini яlaqяli aparыlarkяn zяruri oxu materiallarыnыn asan-
шяkildя яhatя eтмишдир. Цmumi tяhsil pillя- lыqla яldя edilmяsi baxыmыndan vяsaitin elek-
sindя mяzmun islahatlarыnыn hяyata keчi- tron versiyasы чox yararlыdыr.
rilмяsi ali vя яlavя tяhsil pillяsiндя kadr Иnanыram ki, son dяrяcя praktik xarakter
hazыrlыьы mяsяlяsini aktuallaшdыrмышдыр. daшыyan, mцrяkkяb mяsяlяlяrin sadя yollarla
«Tяhsilin яsaslarы» дярс вясаити mяhz bu addыm-addыm mяnimsяnilmяsinя шяrait ya-
ehtiyacdan yaranmышdыr. radan bu vяsaitin kюmяyi ilя mцяllimlяr юz
Tяhsilin mяzmununa, tяlimin tяшkilinя peшяkarlыqlarыnы daha da артыраъаг vя онлары
verilяn mцasir tяlяblяr, kadr hazыrlыьы siyasя- дцшцндцрян бир чох qaranlыq mяsяlяlяrя ay-
tinin яsas istiqamяtlяrinи мцяййянляшдирир. dыnlыq gяtirmяyя nail olacaqlar.
Hяmin sahя цzrя nяzяrdя tutulmuш mяqsяd Камиллийин sonu yoxdur. Иnformasiya vя
vя vяzifяlяri hяyata keчirмякdя «Tяhsilin texnologiya яsrinin sakinlяri olduьumuz nя-
яsaslarы» дярс вясаити xцsusi яhяmiyyяt daшы- zяrя алынараг, psixologiya, pedaqoэika, so-
yыr. Буну рespublikanыn цч ali tяhsil mцяssi- sialogiya, iqtisadiyyat, fяlsяfя vя digяr sahя-
sяsinin bakalavr pillяsindя uьurla baшa lяr цzrя dцnyanыn aparыcы alimlяrinin яn son
чatmыш eksperimentlяrin nяticяlяri дя сцбут tяdqiqatlarыnыn юyrяnilmяsi daim davam et-
dirilmяli vя bu qяbildяn olan dяrs вяsaitlяri-
едир. Onu da qeyd etmяk lazыmdыr ki, bu,
nin sayы artыrыlmalыdыr.
yalnыz ali tяhsil mцяssisяsinin tяlяbяlяri цчцn
«Tяhsilin яsaslarы» dяrs vяsaiti Azяrbay-
deyil, hяm dя hяr bir mцяllim цчцn яhяmiy-
can mцяllimляри цчцn dяyяrli tюhфя олаъаг.
yяtli mцstяqil tяlim вясаитидир.

Ðåäàêòîðäàí

3
Тящсилин ясаслары

«TЯHSИLИN ЯSASLARЫ» DЯRS VЯSAИTИ


HAQQЫNDA

«Tяhsilin яsaslarы» dяrs vяsaiti tяlim larы)», «Azяrbaycan Respublikasыnda fasi-


materialы olub, pedaqoji yюnцmlц ali vя orta lяsiz pedaqoji tяhsil vя mцяllim hazыrlыьыnыn
ixtisas tяhsili mцяssisяlяrinin professor- konsepsiya vя strategiyasы» vя «Azяrbaycan
mцяllim heyяti, mцяllim vя pedaqoji kadrla- Respublikasыnda ali tяhsil pillяsindя ibtidai
rыn yenidяnhazыrlanmasы vя ixtisasartыrmasы- sinif mцяllimlяrinin hazыrlыьы цzrя Чяrчivя
nы hяyata keчirяn tяhsil mцяssisяlяrinin Kurikulumu»nun яsas mцddяalarына истинад
rяhbяr iшчilяri, mцяllim vя metodistlяri, pe- олунмушдур.
daqoji ixtisaslar цzrя hazыrlanan tяlяbяlяr, Вясаитин ясас мягсяди мцяллимлярин тядги-
artыq mцяllim kimi fяaliyyяt gюstяrяn peda- гатчы, тяърцбячи, идарячи, тясяррцфатчы, вятяндаш
qoji iшчilяr, цmumi tяhsil pillяsi цzrя dяrslik вя шяхсиййят кими формалашмасына кюмяк эюс-
mцяlliflяri, tяhsillя hяr hansы яlaqяsi olan тярмякдир.
digяr mцtяxяssislяr vя geniш ictimaiyyяt цчцn Щяm dяrslik, hяm tapшыrыqlar mяcmuяsi,
nяzяrdя tutulmuшdur. Vяsait hazыrlanarkяn hяm dя qiymяtlяndиrmя vasitяsi kimi mц-
gяlяcяk mцяllimlяrin ehtiyаc vя maraqlarы, hцm xцsusiyyяtlяri юzцndя cяmlяшdirян бу
cяmiyyяtin vя цmumtяhsil mяktяblяrinin вяsait 29 videofraqment, 58 шяkil vя illцstra-
ehtiyac vя tяlяbatlarыndan qaynaqlanan siya, 197 tapшыrыq vя test, 14 layihя vя mцs-
«Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Respub- tяqil iш, 124 istifadя edilmiш яdяbiyyatыn
likasыnыn Гanunu, «Цmumi tяhsil pillяsinin siyahыsыndan ibarяtdir.
dюvlяt standartы vя proqramlarы (kurikulum-

4
Тящсилин ясаслары

MЦЯLLИFDЯN

B цtцn mюhtяшяm qurьularыn mцkяm-


mяl яsasы олур. Bцnюvrяsiz bir bina
tяsяvvцr etmяk mцmkцndцrmц?
vя ya prosesin tarixi kюklяri, яsaslarы vя юз
qanunauyьunluqlarы олур.

Яsasы zяif olan bina insanlarы qoruyan Иnsanlar яvvяllяr kiчik icmalarda, son-
sыьыnacaqdan hяyat цчцn tяhlцkяли bir mя- ralar isя inkiшaf eтмиш вя bюyцk cяmiyyяt-
kana чevrilir. Иnsanlar узунюмцрлц щяр ня йа- lяrdя birlяшmiшlяr. Fяrdlяrin hяyat vя fяa-
ратмаг истяйиблярся, яvvяlcя онун цчцн mц- liyyяti цчцn zяruri olan bцtцn mяsяlяlяr иъ-
kяmmяl бир яsas гоймаг haqqыnda dцшцnцb- тимаи шцурда юz inikasыnы tapmышdыr. Belяlik-
lяr. Lap qяdim zamanlarda da belя olub, lя, fяrdlяrin inanclarы cяmiyyяtdя fяlsяfя-
indi dя belяdir. Bir ot da, bir чiчяk dя яsassыz nin, mцnasibяtlяrin idarя edilmяsi ehtiyacы
yaшaya bilmяz. «Оt kюkц цstцndя bitяr». Bu hцquqун вя qanunlarыn, tяbiяt vя cяmiyyяt
mцdrik sюzlяr baшqa mяqsяdlяr цчцn sюylяn- haqqыnda mяlumatlar елми biliklяrin, mяlu-
sя dя, hazыrkы matлardan istifadя tяcrцbяnin, maddi rifa-
шяraitdя bizim hыn tяшkili zяrurяti iqtisadiyyatыn forma-
цчцn юz hяrfi laшmasы цчцн ясас олду.
mяnasыnda da- Иnsanlar ъяmiyyяtdяki mяшьuliyyяtlяri vя
ha яhяmiyyяt- vяzifяlяri baxыmыndan qruplaшaraq kiчik
lidir. cяmiyyяtlяri formalaшdыrыr vя bunuнla da
Demяli, tя- «bюyцk cяmiyyяtlяr»in dяyяrlяri «kiчik cя-
biяtdя мювъуд miyyяtlяr»я siraйяt edir. Cяmiyyяtin hяyat
олант щяр шейин vя fяaliyyяtinin яsasыnы tяшkil едян fяlsяfя,
ясасы вар. Cя- hцquq вя qanunlar, mцxtяlif mяsяlяlяrlя
miyyяtdя dя baьlы bilik vя tяcrцbя, elяcя dя iqtisadiyyat
belяdir. Щяr onun kiчik cяmiyyяtlяrinин dя fяaliyyяtinin
bir hadisяnin sistemliliyini tяmin edir.

5
Тящсилин ясаслары

ФЯРДИН ЪЯМИЙЙЯТИН ТЯЩСИЛИН

Инанълары Фялсяфясини Фялсяфясини

Мцнасибятлярин
Щцгугларыны, Щцгуги тяминатыны,
тянзимлянмяси
ганунларыны сийасятини
ещтийаъы

Тябият вя
ъямиййят щаггында Елми-нязяри
Биликлярини
мялуматлар ясаслары

Мялуматлардан истифа- Методолоэи-


дяси Тяърцбясини
йасыны

Мадди рифащын
тяшкили Игтисадиййатыны Игтисадиййатыны

ЯСАСЫНЫ ТЯШКИЛ ЕДИР ФОРМАЛАШДЫРЫР

Artыq neчя ildir ki, respublika tяhsil sis- uьurlu tяtbiqi mцmkцn olmaz. Bu sяbяbdяn,
temindя bu istiqamяtlяr цzrя islahatlar hя- тяhsil islahatlarыnы hяyata keчirmяyя qadir
yata keчirilir: тяhsilin strukturu, mяzmunu, olan, peшяkar pedaqoji kadrlarыn hazыrlan-
kadr tяminatы, informasiya, elmi-metodiki masы siyasяti vя strategiyasы aparыlan iшlяrin
tяminatы, idarяolunmasы, maddi-texniki ba- tяrkib hissяsidir. Mяhz bu prosesin mяntiqi
zasы vя iqtisadiyyatы. Сadalanan istiqamяtlяr davamы kimi 25 iyun 2007-ci il tarixdя
tяhsilin ayrы-ayrы sahяlяri hesab edilsя dя, яs- «Azяrbaycan Respublikasыnda fasilяsiz
lindя, onlar bir-biri ilя цzvi шяkildя baьlы вя pedaqoji tяhsil vя mцяllim hazыrlыьыnыn Kon-
sыx яlaqяlidirlяr. Belя ki bu sahяlяrdяn birin- sepsiya vя Strategiyasы» Nazirlяr Kabineti
dя islahatыn uьuru tяmin olunmaзsa, digяr tяrяfindяn tяsdiq edilmiш vя mцяllim hazыr-
sahяlяr avtomatik olaraq iflic vяziyyяtя dц- lыьы sahяsindя dюvlяt siyasяti mцяyyяnlяш-
шя bilяr. Ъяmiyyяtin ehtiyac vя maraqlarыn- miшdir.
dan чыxыш edяn, milli vя bяшяri dяyяrlяr, tя- Bu, bir hяqiqяtdir ki, uzun illяr pedaqoji
lяbyюnцmlцlцk, шяxsiyyяtyюnцmlцlцk, nяti- kadr hazыrlыьыnda nяzяri biliklяrin юyrяdil-
cяyюnцmlцlцk, inkiшafyюnцmlцlцk vя inteq- mяsi kifayяt hesab edilmiш, gяnc mцяllim юy-
rativlik prinsiplяrinя яsaslanan fяnn kuri- rяtmяyin sirlяrinя bяlяd olmadan pedaqoji
kulumlarынын reallaшdыrыlmasы цчцn uyьun fяaliyyяtя baшlamышdыr. Bu gцn, tяhsilя yeni
maddi-texniki baza, kifayяt qяdяr hazыrlыqlы tяlяblяr veрildiyi bir zamanda, «iшlяyя-iшlяyя
pedaqoji kadr vя mцасир tяlяblяrя cavab ve- юyrяnяr» yanaшmasы birmяnalы шяkildя юzцnц
rяn resurslar, щабеля tяdqiqatlara яsaslanan doьrultmur. «Ишlяyя-iшlяyя юyrяnяnlяr» geri-
idarяetmя mюvcud olmadan kurikulumun dя lazыmi bilik-bacarыqlara nail olmamыш

6
Тящсилин ясаслары

uшaqlar, formalaшmamыш шяxsiyyяtlяr, эяля- tяlяblяrя cavab verяn mцяllimi sяciy-


ъяк uьuru tяmin olunmamыш talelяr buraxa yяlяndirяn bilik, bacarыq vя dяyяrlяr mцяy-
bilяrlяr. Odur ki, mцяllimin sinfя daxil ol- yяnlяшdirilmiшdir.
duьu ilk gцndяn pedaqoji fяaliyyяtini mц- Konsepsiya sяnяdindя мцasir «pedaqoji
vяffяqiyyяtlя qura bilmяsi цчцn mцhцm kadrыn tяhsili onun шцurunun, fяaliyyяtinin
nяzяri biliklяrя vя praktik bacarыqlara, elя- vя шяxsiyyяtinin inkiшaf formasы» hesab edilir
cя dя ciddi tяcrцbяyя malik olmasы vacib- vя bir-biri ilя qarшыlыqlы яlaqяdя olan beш
dir. Bu problemin hяlli «Azяrbaycan Res- mяrhяlяdяn ibarяt olduьu» gюstяrilir1:
publikasыnda fasilяsiz pedaqoji tяhsil vя 1. Peшя baxыmыndan mцяllimin юzцnцtяyini;
mцяllim hazыrlыьыnыn Konsepsiya vя Strate- 2. Юzцnцtяшkil;
giyasы» sяnяdindя юn plana чяkilmiш, «Tяh- 3. Elmi-pedaqoji tяшяkkцl;
silin яsaslarы» дярс вясаитинин mяqsяdinя 4. Elmi-pedaqoji cяhяtdяn юzцnцtяkmil-
чevrilmiшdir. lяшdirmя;
«Tяhsilin mцasirlяшmяsi шяraitindя mцяl- 5. Pedaqoji yenilikчiliyя meyilli olmaq
limin яnяnяvi funksiyalarы ilя yanaшы, hяm baxыmыndan юzцnцrealizя (subyektin daxili
mяzmun cяhяtdяn, hяm dя prosesin tяшkili imkanlarыnыn hяyata keчirilmяsi, юzцnц-
baxыmыndan tяhsilin vя sosial-mяdяni mц- tяsdiq).
hitin proqnozlaшdыrыlmasы, layihяlяшdirilmяsi Hяmin mяrhяlяlяr «Tяhsilin яsaslarы»
vя tяшkili kimi peшя funksiyalarы aktuallaшыr. fяnninin mяzmununun inkiшaf xяtti kimi
Иdarячilik, iqtisadi, hцquqi, soсial fяaliyyяt dяrk edilя bilяr. Belя ki ilkin olaraq gяlяcяk
baxыmыndan xцsusi яhяmiyyяt daшыyan kom- mцяllimlяrin юzцnцtяyini istiqamяtindя
munikativ funksiyalara tяlяbat artыr». Sя- iшlяr aparыlыr vя bu da «Tяhsil fяlsяfяsi vя
nяddя чox aydыn gяstяrilir ki, mцasir mцял- tяlim prosesi» mяzmun xяtti цzrя hяyata
lim юz fяaliyyяtini sinif otaьы ilя mяhdud- keчirilir.
laшdыra bilmяz. «Hяr bir mцяllim tяdrisin 1. Qabaqcыl dцnya tяcrцbяsi dя gюstяrir
mцxtяlif tяrяflяrini dяrk etmяli, ...peшяkarlыq ki, müяllimin peшя baxыmыndan юзцnцtяyini
sяviyyяsini fasilяsiz yцksяltmяyя чalышmalы- onun «dцшцncя tяrzinin dяyiшmяsi, peшяkar-
dыr. ...Eyni zamanda informasiya cяmiyyяti- lыьыnыn inkiшafыna sяbяb olur» 2. «Tяhsilin
nя keчid mцяllimdяn elmi-tяdqiqat bacarыьы яsaslarы» fяnninin «Tяhsil fяlsяfяsi vя tяlim
da tяlяb edir». prosesi» bюlmяsindя gяlяcяk mцяllim «Tяh-
«Tяhsilin яsaslarы» fяnninin mяzmunu, sil nя цчцn lazыmdыr?», «Onun mяqsяdi nя-
tяdrisin tяшkili vя qiymяtlяndirmя mexa- dir?», «Mяktяbin vяzifяsi nяdir?», «Mцяlli-
nizmlяri iшlяnяrkяn «Azяrbaycan Respubli- min vя шagirdin tяlim prosesindя rolu nяdяn
kasыnda fasilяsiz pedaqoji tяhsil vя mцяllim ibarяtdir?», «Tяlim mцhiti necя olmalыdыr?»,
hazыrlыьы Konsepsiya vя Strategiyasы», Цmu- «Hansы dяrs uьurlu dяrs hesab edilir?» ...
mi tяhsil пиллясинин Дювлят стандартлары вя прог- kimi bu suallar цzяrindя dцшцnцr. Mцxtяlif
рамлары (kurikulumлары)», «Azяrbaycan Res- tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan hяmin prob-
publikasыnda цmumtяhsilin qiymяtlяndirmя lemlяri araшdыrыr, qloballaшan dцnyanыn hя-
Konsepsiyasы» dяrindяn araшdыrыlmыш, mцasir qiqяtlяri ilя sяslяшяn yanaшmalarы mцяyyяn

1
«Азярбайъан Республикасында фасилясиз педагожи тящсил вя мцяллим щазырлыьынын Консепсийа вя Стратеэийасы»,
сящ.11.
2
Роб Мак Брайд. «Мцяллим щазырлыьы» башлыглы йекун щесабаты, сящ. 13.

7
Тящсилин ясаслары

edir vя «pedaqoji praktikanыn яn sadя mode- цmumi tяhsilin Konsepsiyasы (Milli Kuriku-
li vя ya real formasы ilя tanыш olur»1. Bu da lumu)» vя «Azяrbaycan Respublikasыnыn
onun pedaqoji tяfяkkцrцnцn formalaшma- цmumtяhsil sistemindя Qiymяtlяndirmя Kon-
sыna xidmяt edir. Yalnыz bundan sonra o ina- sepsiyasы») vurьulanan humanistlik, demok-
nыr ki, hяqiqяtяn bu gцn fяrdin vя cяmiy- ratiklik, dцnyяvilik, bяrabяr шяrait, millilik,
yяtin ehtiyac vя maraqlarы mцasir tяhsil, шяxsiyyяtyюnцmlцlцk, keyfiyyяtlilik, sяmяrя-
mяktяb, kurikulum, mцяllim vя шagird mц- lilik, inteqrativlik, шяffaflыq vя digяr prinsiplяr
nasibяtlяri, юyrяtmя prosesinin яvvяlkindяn sinfin idarя edilmяsindя mцяllim-шagird, шa-
fяrqli olmasыnы tяlяb edir. Tяhsil sistemindя gird-шagird mцnasibяtlяrinin яsasыnы tяшkil
aparыlan dяyiшikliklяrин tяsadцfdяn deyil, edir. Mцяllim sinfi idarя edяrkяn vя tяlimin
zяrurяtdяn irяli gяldiyini dяrk edir, «Tяh- tяшkili zamanы bцtцn qяrarlarыnы bu prinsiplяr-
silalan юzцnцn dя pedaqoji fяaliyyяtin sub- dяn чыxыш edяrяk qяbul edir. Belяliklя, hцquqi
yekti olduьunu baшa dцшцr vя bu fяaliyyяtin vя siyasi savadlыlыьы tяmin olunmuш mцяllimin
hяyata keчirilmяsi цчцn hazыrlanыr»2. Юz hя- юzцnцtяшkili – юz fяaliyyяtini sistemli, dцшцnцl-
yat vя fяaliyyяtini qurmaьa qadir olan шяx- mцш шяkildя qurmaq imkanlarы maksimuma
siyyяtin formalaшmasыnы tяmin etmяk цчцn qaldыrыlыr. Gяlяcяk mцяllim юz sinfindя mюv-
pedaqoji problemlяrя mцasir tяlяblяr baxы- cud vяziyyяti: maddi-texniki bazanы, шagirdlя-
mыndan yanaшыr vя юz «peшяkar mяnini» tя- rin milli-etnik tяrkibini, idraki imkanlarыnы,
yin edir. sosial, mяnяvi-psixoloji, fiziki-fizioloji vяziy-
«Azяrbaycan Respublikasыnda fasilяsiz yяtini, elяcя dя valideynlяrin intellektual sя-
pedaqoji tяhsil vя mцяllim hazыrlыьы Konsep- viyyяsi, sosial, mяnяvi-psixoloji vяziyyяtini
siya vя Strategiyasы»nda ikinci mяrhяlяnin araшdыraraq qarшыya чыxa bilяcяk problemlяri
«юzцnцtяшkil» olduьu gяstяrilir. Bu da gяlяcяk proqnozlaшdыrmaьыn yollarыnы юyrяnir vя «юzц-
mцяllimin «pedaqoji яmяk mяdяniyyяti»nin nцn pedaqoji-peшя fяaliyyяtini layihяlяшdir-
formalaшmasыnda яhяmiyyяtli hesab edilir. mяk, hяyata keчirmяk vя tяkmillяшdirmяk
Bu mяsяlяlяrin tяdrisi «Cяmiyyяtin tяhsil цчцn qabiliyyяtlяrini inkiшaf etdirir». Belяlik-
ehtiyaclarы vя onlarыn hцquqi tяminatы», elяcя lя, gяlяcяk mцяllim tяhsilin digяr iki iшtirakчыsы
dя «Tяhsildя dюvlяt siyasяti» mяzmun xяtti ilя (valideyn vя шagird) яmяkdaшlыq шяraitindя
цzrя nяzяrdя tutulub. Юyrяnяnlяr hцquqi sinfin dцzgцn idarя edilmяsinя xidmяt gюstя-
sяnяdlяrdя (Konstitusiya, «Tяhsil haqqыnda» rяn real, iшlяk plan qurmaq, onlarы mяrhяlя-
Azяrbaycan Respublikasыnыn Qanunu) tяhsil mяrhяlя hяyata keчirmяk, elяcя dя яldя edilяn
iшtirakчыlarыnыn hцquq vя vяzifяlяrini araшdыrыr nяticяlяri qiymяtlяndirmяk vя nюvbяti mяr-
ki, bu da onlarыn шagird, valideyn vя hяmkar- hяlяdя gюrцlяcяk iшlяrlя baьlы qяrarlar qяbul
larы ilя hцquqi baxыmdan яsaslandыrыlmыш qar- etmяk kimi mцhцm bacarыqlara yiyяlяnir.
шыlыqlы fяaliyyяtinin qurulmasыnы tяmin edir. Gяlяcяk mцяllimlяr, hяmчinin uьurlu tяшki-
Tяhsil sahяsinin mцxtяlif istiqamяtlяri цzrя latчыlыьыn iqtisadi rifahыn da yцksяlmяsindя ro-
dюvlяt siyasяtini mцяyyяn edяn sяnяdlяrdя lunu dяrk edir. Шagirdbaшыna maliyyяlяшmя
(«Azяrbaycan Respublikasыnda fasilяsiz peda- шяraitindя mцяllimin planlы vя sistemli fяaliy-
qoji tяhsil vя mцяllim hazыrlыьы Konsepsiya vя yяtinin mяktяbin vя pedaqoji kadrlarыnыn bцd-
Strategiyasы», «Azяrbaycan Рespublikasыnda cяsinя tяsirini dя юyrяnir. Бu mяsяlяlяr «Tяh-
1
«Азярбайъан Республикасында фасилясиз педагожи тящсил вя мцяллим щазырлыьынын Консепсийа вя Стратеэийасы»,
сящ.12.
2
Йеня орада, сящ. 11.

8
Тящсилин ясаслары

silin iqtisadiyyatы» mяzmun xяtti цzrя yыьcam kimi bacarыqlar da keyfiyyяti yцksяltmяk
яhatя edilir. istiqamяtindя mцяllim цчцn mцhцm hesab
«Azяrbaycan Respublikasыnda fasilяsiz edilяn bacarыqlardыr.
pedaqoji tяhsil vя mцяllim hazыrlыьы Konsep- Bu bilik vя bacarыqlarыn ашыланмасы «Ku-
siya vя Strategiyasы»nda mцяllim hazыrlыьыnыn rikulum vя tяlimin яsaslarы» fяslindя nяzяr-
цчцncц mяrhяlяsinin «Elmi-pedaqoji tяшяk- dя tutulub. Qeyd edilяnlяrlя yanaшы, вясаитдя
kцl» olduьu gюstяrilir. Bu mяrhяlя gяlяcяk kurikulumun tarixi, nюvlяri, nяzяriyyяsi,
mцяllimin «elmi-pedaqoji fяaliyyяti baxыmыn- mяzmunu vя strukturu haqqыnda зярури bilik
dan zяruri pedaqoji qabiliyyяtlяrin inkiшaf»ы vя bacarыqlar, tяlimin perspektiv (illik), cari
baxыmыndan яhяmiyyяtli hesab edilir. Gяlяcяk (gцndяlik) vя inteqrativ (hяftяlik) planlaш-
mцяllim «real mяktяb hяyatыnы яks etdirяn» dыrыlmasы, habelя azkomplektli siniflяrdя
bilik vя bacarыqlara yiyяlяnmяlidir. Цмumiy- kurikulumun tяtbiqinin planlaшdыrыlmasыnыn
yяtlя, pedaqoji tяhsil alan tяlяbяlяr tяhsil nяzяri vя praktik яsaslarыnыn юyrяnilmяsi дя
mцddяtindя yalnыz fяnn biliklяri almaqla kifa- nяzяrdя tutulur. Gяlяcяk müяllimlяr hяm-
yяtlяnmяmяli, hяm dя dюvlяt tяdris proqram- чinin шagird nailiyyяtlяrinin qiymяtlяndiril-
larы ilя yaxыndan tanыш olmalы vя onlarla iшlяmя mяsinin яsasы olan kяmiyyяt vя keyfiyyяt
bacarыqlarыna yiyяlяnmяlidirlяr. Belя olan hal- tяdqiqatlarыnыn цsullarы haqqыnda яsaslы bilik
da tяhsil mцddяtini baшa vuran gяlяcяk mцяl- vя bacarыqlara yiyяlяnirlяr. Nяzяri mяsяlя-
lim artыq tяdris proqramlarы haqda zяruri bilik ляr praktik tapшыrыqlar vasitяsilя mяnimsяni-
vя bacarыqlara malik olur vя gяlяcяk fяaliyyя- лир. Konsepsiya sяnяdindя mцяllim hazыr-
tinin istiqamяtini dяrk edir. lыьыnыn dюrdцncц «elmi-pedaqoji cяhяtdяn
Mяlum olduьu kimi, tяhsilin mяzmunun- юzцnцtяkmillяшdirmя» mяrhяlяsi дя юз яксини
da hяyata keчirilяn islahatlar tяdris proq- тапмышдыр. Konsepsiya sяnяdindя gюstяrilир
ramlarыnыn xarakterini яsaslы шяkildя dяyiш- ки, bu mяrhяlяdя gяlяcяk mцяllimlяrдя «ye-
miшdir. Artыq tяdris proqramlarы yalnыz tяdris ni biliklяrin alыnmasы vя onlarыn яsasыnda
edilяcяk mövzularы deyil, hяm dя hяmin pedaqoji fяaliyyяtin modellяшdirilmяsi баъа-
mяzmunun reallaшdыrыlmasы yollarы vя яldя рыьы» формалашдырылыр. Щямчинин «pedaqoji tex-
edilяn nяticяlяrin qiymяtlяndirilmяsi цsul vя nologiyalarыn vя цsullarыn мягсядяуйьун
vasitяlяrini яks etdirir. Bu baxыmdan yeni тятбиги вярдишляри юня чякилир».
fяnn kurikulumlarыnыn tяtbiqinя nail olmaq Konsepsiya sяnяdindя «pedaqoji yenilik-
цчцn mцяllim mцhцm fяnn biliklяri ilя ya- чiliyя meyilli olmaq baxыmыndan юzцnцrea-
naшы, hяm dя tяlimin tяшkilinя verilяn tя- lizя, юzцnцtяsdiq» mяrhяlяsi fяaliyyяtlяri
lяblяr, tяlimin illik, cari planlaшdыrыlmasы, layihяlяшdirmяk vя real mяktяb шяraitindя
dяrsin forma vя цsullarыnыn, elяcя dя tяlim hяyata keчirmяk qabiliyyяtlяrinin inkiшafыnы
materiallarыnыn mяqsяdяmцvafiq seчilmяsi, яhatя edir. «Tяhsilin яsaсlarы» dяrs vяsaiti-
qiymяtlяndirmя цsul vя vasitяlяrinin mцяy- nin beшinci fяsli – «Mяktяbin vя sinfin
yяn edilmяsi kimi mцkяmmяl bilik vя baca- idarяedilmяsinin metodologiyasы vя prakti-
rыqlara malik olmalыdыr. Bundan яlavя, яldя kasы» mяhz bu baxыmdan яhяmiyyяtlidir.
edilяn nяticяlяrin tяhlil edilmяsi, nailiyyяt- Auditoriya шяraitindя юйrяnilяn bilik vя ba-
lяrin vя problemlяrin aшkar edilmяsi, onlarы carыqlarыn real mяktяb шяraitindя tяcrцbя
doьuran sяbяblяrin mцяyyяn edilmяsi vя edilmяsi prosedurlarы, nяzяriyyя ilя prakti-
dяyяrlяndirilmяsi, buna яsasяn nюvbяti mяr- kanыn яlaqяlяndirilmяsi vя «юyrяtmяk» pe-
hяlяdя mцvafiq qяrarlarыn qяbul edilmяsi шяsinin sirlяrinin tamamilя яxz edilmяsi bu

9
Тящсилин ясаслары

fяslin яsas hяdяfidir. Tяcrцbя zamanы elя • fяnlяr цzrя yalnыz «nяyin» deyil, hяm dя
«шяrait yaradыlыr ki, ...subyekt юzцnц real onlarыn «necя» юyrяdilяcяyi gюstяrilmяli;
sosial sifariш yerinя yetirяn bir шяxs hiss • nяzяriyyя ilя тяърцбя arasыnda яlaqя ol-
edir»1. Belя шяraitdя gяlяcяk mцяllim яldя malы;
etdiyi bilik vя bacarыqlarы tяcrцbяdя bir se- • tяlяbяlяr nяzяri biliklяri dяrsliklяrdяn
mestr boyu konkret tapшыrыqlar цzrя tяtbiq юyrяnib yadda saxlamamalы, onlarы yol-
edir vя tяcrцbяli orta mяktяb mцяllimlяri- daшlarы ilя mцzakirяlяr zamanы aшkar etmяli;
nin, elяcя dя xцsusi kursdan keчmiш fяnn • avadanlыqlarыn vя tяchizatыn qяnaяtbяxш
mцяllimlяrinin nяzarяti altыnda mцяllimlik vяziyyяtdя vя sayda olmasыnы tяmin etmяli;
цчцn яhяmiyyяtli olan bцtцn fяaliyyяtlяri ye- • tяlяbяlяr tяhsil haqqыnda biliklяrlя kifa-
rinя yetirir. Konsepsiya sяnяdindя gюstя- yяt qяdяr tanыш olmalы.
rildiyi kimi, «belя шяraitin yaradыlmasы peda- Bu baxыmdan, mцяyyяn edilmiш mяzmu-
qoji tяhsil prosesindя tяhsilalanыn юzцnц nu «necя» юyrяnmяyin yollarы «Tяhsil haq-
sosial яhяmiyyяtli vя sosial mяsuliyyяtli bir qыnda» Azяrbaycan Respublikasыnыn Qanu-
шяxs kimi hiss etmяsinя, cяmiyyяtin dinamik nu, «Цмumi tяhsilin Dювlяt сtandartlarы vя
sosial-iqtisadi hяyat шяraitinя uyьunlaшmasы proqramlarы (kurikulumlarы)», «Azяrbaycan
цчцn mцяyyяn qabiliyyяtlяrinin inkiшaf Respublikasыnda fasilяsiz pedaqoji tяhsil vя
etdirilmяsinя kяmяk edir»2. Belя tяcrцbя za- mцяllim hazыrlыьы Konsepsiya vя Strategiya-
manы gяlяcяk mцяllim юzц dя fяaliyyяtindяki sы» baxыmыndan araшdыrыlmышdыr.
uьurlarы vя problemlяri aшkar edir, onlarыn Tяhsilin mяzmununa vя tяшkilinя dair
цzяrindя mцvafiq iшlяr aparmaq цчцn «юy- цmumi tяlяblяr «Tяhsil qanunu»nda aшaьыda-
rяndiyi nяzяri biliklяrdяn hansыna daha чox kы kimi tяnzimlяnir:
ehtiyac duyulduьunu mцяyyяn edir»3 vя hя- «Цmumi orta tяhsilin mяqsяdi tяhsil-
min istiqamяtdя bilik vя bacarыqlarыnы daha alanlarыn шifahi nitq vя yazы mяdяniyyяti-
da artыrыr. nin, цnsiyyяt bacarыьыnыn, idrak fяallыьыnыn
Gюrцndцyц kimi, «Tяhsilin яsaslarы» dяrs vя mяntiqi tяfяkkцrцnцn inkiшafыnы, tяhsil
vяsaitini tяшkil edяn altы fяslin hяr birinin proqramыna daxil olan fяnlяr цzrя vя elяcя
ciddi elmi vя praktik яsasы vardыr. dя dцnya sivilizasiyasыnыn inkiшafы haqqыnda
Mяlum olduьu kimi, «Tяhsilin яsaslarы» mцvafiq bilik vя tяsяvvцrlяrinin formalaш-
fяnninin mяzmununun mцяyyяn edilmяsi dыrыlmasыnы, mцasir informasiya-kommu-
hяlя iшin baшlanьыcыdыr. Hяmin mяzmunun nikasiya vasitяlяrindяn istifadя etmяk qabi-
hansы yollarla tяdris edilmяsi vя qiymяtlяn- liyyяtini, hadisяlяri qiymяtlяndirmяk vя юz
dirilmяsi keyfiyyяtin mяhяk daшыdыr. gяlяcяk fяaliyyяt istiqamяtlяrini mцяyyяn-
Pedaqoji kadr hazыrlыьы mяsяlяlяri ilя lяшdirmяk bacarыьыnы tяmin etmяkdяn iba-
baьlы respublikaya dяvяt olunmuш beynяl- rяtdir» (Маддя 19.13).
xalq mяslяhяtчilяr dя ali mяktяblяrdя «Цmumi tяhsilin Dюvlяt сtandartlarы vя
mцяllim hazыrlыьыnda istifadя edilяn meto- proqramlarы (kurikulumlarы)» sяnяdindя or-
dologiya ilя baьlы aшaьыdakыlarы tюvsiyя ta tяhsil pillяsinin sonunda mцяyyяn edilmiш
etmiшdir: tяlim nяticяlяrinя nail olmaq цчцn tяlimin
1
«Азярбайъан Республикасында фасилясиз педагожи тящсил вя мцяллим щазырлыьынын Консепсийа вя Стратеэийасы»,
сящ.11.
2
Йеня орада.
3
Роб Мак Брайд. «Мцяллим щазырлыьы» башлыглы йекун щесабаты.

10
Тящсилин ясаслары

tяшkilinя verilяn tяlяblяrdя gюstяrilir: «Peda- sir tяlim metodlarыndan vя pedaqoji texno-
qoji proses яvvяlcяdяn mцяyyяn olunmuш logiyalardan istifadя;
nяticяlяri яldя etmяk цчцn mцяllimlяrin яla- • пedaqoji vя psixoloji fяnlяrin sayыnы ar-
qяlяndirici, istiqamяtverici, mяslяhяtчi, шa- tыrarkяn seчmя vя inteqrativlik prinsiplяrin-
girdlяrin isя tяdqiqatчы, tяcrцbячi, yaradыcы dяn daha чox istifadя etmяk;
subyektlяr kimi qarшыlыqlы яmяkdaшlыq fяa- • пedaqoji tяcrцbя mцddяtinin artыrыl-
liyyяtlяri яsasыnda... qurulur». masы vя bu mцddяtdя gяlяcяk mцяllimlяr-
Tam orta tяhsil pillяsini bitirяn шagirdя dя юz sяnяtinя uyьun praktik vяrdiшlяrin
verilяn tяlяblяr araшdыrыlarkяn mяlum ol- яldя edilmяsi цчцn mцstяqilliyin vя fяallы-
muшdur ki, bu tяhsil sяviyyяsini baшa vuran ьыn gцclяndirilmяsiня diqqяt едилmяsi vя s.
шagird ciddi tяdqiqatчыlыq bacarыьыna, elяcя Bu sяbяbdяn dяrs vяsaitindя dя bцtцn
dя яldя etdiyi mяlumatlarы tяhlil edib, on- tяlim prosesi problemin hяllinя istiqamяt-
lara mцnasibяt bildirib, qяrarlar qяbul et- lяnmiшдир. Тяlяbяlяr mцяllifin nяzяri yanaш-
mяk vя ya mцhakimяlяr yцrцtmяk kimi malarыnы oxumaqдан дaha чox mцstяqil tяd-
idraki bacarыqlara малик olmalыdыr. Hяmin qiqatlar aparmaqla biliklяr яldя edirlяr.
шagirdlяr kollektiv fяaliyyяtdя fяal qrup Bunun цчцn aшaьыdakы tяlim strategiyalarыn-
цzvц, bacarыqlы lider, idarячi, tяшkilatчы kimi dan istifadя edilir:
юzцnц gюstяrmяyi dя bacarmalыdыr. Eyni za- • мяlumat bazalarыndan mяqsяdyюnlц
manda mцasir texnologiyalardan mцstяqil (kitabxana vя Иnternet) istifadя;
istifadя etmяk, insanlarla etik normalar • пroblem hяlli;
чяrчivяsindя цnsiyyяt yaratmaq bacarыqla- • тяdqiqat;
rыna vя digяr dяyяr vя vяrdiшlяrя malik ol- • щadisяnin (video, audio, mяtn) araшdы-
malыdыr. Бу ъцр шаэирд йетишдирмяк цчцn илк rыlmasы;
нювбядя mцяllim юzц bu bacarыq vя dяyяr- • мцzakirя;
lяrin daшыyыcыsыna чevrilmяlidir. • юyrяnяnlяrin tяqdimatlarы (Microsoft
«Azяrbaycan Respublikasыnda fasilяsiz Power Point vя Word vasitяsilя);
pedaqoji tяhsil vя mцяllim hazыrlыьы Kon- • дяrs mцшahidяlяri vя mяktяblяrdя gю-
sepsiya vя Strategiyasы»nda problemin vя rцшlяr;
ya hяr hansы bir mяsяlяnin kollektiv hяlli • мцяllimlя mяslяhяt;
цчцn vяrdiшlяr, dialoqa girmяk vя baшqalarы • мцhazirя (mцяllimin PP tяqdimatlarы);
ilя razыlaшmaq bacarыqlarы mцяllim hazыrlы- • мцstяqil oxu.
ьыnы sяciyyяlяndirяn cяhяtlяr hesab edilir. Uьurlu dяrs forma vя цsulu seчmяk hя-
«Tяlimin kollektiv formalarыndan istifadя lя ишин йарысыдыр. Дяrsin keyfiyyяtli tяшkil
subyekti sosial шяxsiyyяt kimi inkiшaf etdir- edilмясиня nail olmaq цчцn mяqsяdin real-
mяklя, tяhsilalanыn ...юzцnцtяhlili цчцn шя- laшdыrыlmasыna xidmяt edяn, dяqiq dцшцnцl-
rait yaradыlыr». mцш tяlim materiallarы vя tяlim tapшыrыqlarы
Mцяllim hazыrlыьы цчцn aшaьыdakы tenden- mцяyyяn edilmiшdir. Belя ki tяhsilin mцa-
siyalar яhяmiyyяtli hesab edilir: sir tendensiyalarы ilя baьlы tяdqiqat яsяrlя-
• тяlяbяlяrlя tяmas vaxtыnыn azaldыlmasы rinin mяhdud olduьunu nяzяrя alaraq tя-
vя sяrbяst dцшцnmяk vя mцstяqil fяaliyyяt lim prosesindя tяdqiqatыn aparыlmasы цчцn
gюstяrmяk цчцn daha чox vaxt verilmяsi; яhяmiyyяtli hesab edilяn Azяrbaycan dilin-
• тяlim prosesindя informasiya-kommu- dя olan bir чox dяyяrli яsяrlяrin elektron
nikasiya texnologiyalarыndan istifadя, mцa- versiyasы, ingilisdilli яsяrlяrin tяrcцmяsi

11
Тящсилин ясаслары

DVD-lяrdя tяhsilalanlara tяqdim edil- dяrslяrdя fяal, mцzakirяlяrdя fikirlяrini bil-


miшdir. dirяrяk, mяlumatlыlыьыnы nцmayiш etdirяrяk
Mцxtяlif mяqsяdlяrlя mцшahidяlяr apar- iшtirak etmяk lazыmdыr.
maq, tяhlil etmяk, mцhakimяlяr yцrцtmяk Tяlim prosesindя gяlяcяk mцяllimlяr nя-
mяqsяdilя uьurlu vя nюqsanlы video dяrs zяriyyяni praktika vasitяsilя юyrяndiklяrin-
nцmunяlяri, еlяcя dя dюvlяt siyasяtindя tяh- dяn, nailiyyяt keyfiyyяtini yoxlayan zaman
sili hяr zaman prioritet sahя hesab edяn onlarыn yalnыz mяlumatlыlыьы deyil, hяm dя
Prezident Иlham Яliyevin www.prezident.az mцxtяlif bacarыq sяviyyяlяri нязяря алыныр.
portalыndan яldя edilmiш nitq vя чыxышlarыnыn Belяliklя, «Tяhsilin яsaslarы» dяrs vяsaiti
video yazыlarы да tяdris vяsaitlяrinя яlavя istяr mяzmun, istяr tяlim texnologiyalarы,
edilяn DVD-yя daxil edilmiшdir. istяrsя dя qiymяtlяndirmя mexanizmlяri ba-
Tяlim proсesini informasiya-kommuni- xыmыndan mцasir tяlяblяrя cavab verir. Onun
kasiya texnologiyalarыndan kяnarda tяsяv- yцksяk sяviyyяdя inteqrativliyi dя mяhz bu
vцr etmяk qeyri-mцmkцndцr. Odur ki, bu хцсусиййятляри иля izah edilir. Belя ki fяnnin
vяsaitdя фяnnin tяdrisi prosesindя ИKT-nin mяzmunu psixologiya, pedaqogika, meto-
hяm Иnternet, hяm dя multimedia imkanla- dika, sosiologiya, politologiya, fяlsяfя, tarix,
rыndan geniш istifadя edilir. informatika fяnlяrinin inteqrasiyasы bazasыn-
Tяlяbяlяrin mцxtяlif qavrama imkanlarы da tяrtib edilmiшdir.
nяzяrя alыnmaqla vяsaitя vizual, sяsli, ani- Artыq 2009-cu ildяn bяri ilkin müяllim
masiyalы vя s. шяkildя tяrtib edilmiш tяlim hazыrlыьыnda bu fяnn цzrя mцvafiq kurs alan
materiallarы daxil edilmiшdir. Tяdqiqatlar tяlяbяlяrlя sюhbяt zamanы mяlum olmuшdur
aparmaq, Иnternet sяhifяlяrindяn mяlumat- ki, onlar tяhsil sahяsindя aparыlan islahatыn
lar яldя etmяk, nяticяlяri иlя baьlы tяqdimat- яhяmiyyяtini dяrk edirlяr, tяhsilin mюvcud
lar vя hesabatlar hazыrlamaq kimi tapшыrыqlar problemlяrini юz problemlяri hesab edirlяr
tяlяbяlяrin ИKT-nin fяal istifadячisinя чev- vя onlarыn hяlli yollarыnыn axtarышыndadыrlar.
rilmяsinя yardыmчы olur. Anonim sorьu vяrяqlяrindя «Bu fяnn цzrя
Vяsait interaktiv xarakter daшыyыr, tяlяbя- юyrяndiklяrinizi gяlяcяk fяaliyyяtiniz цчцn
lяrlя sanki цnsiyyяtя girir vя onlarыn юyrяn- faydalы hesab edirsinizmi?» sualыna 81 nяfяr
mя fяaliyyяtini istiqamяtlяndirir. Юyrяnяn- tяlяbяnin hamыsы «Bяli» cavabы vermiшdir.
lяrin юz nailiyyяtlяrini qiymяtlяndirmяsi «Nя цчцn belя dцшцnцrsцnцz?» sualыna ve-
цчцn dя geniш юzцnцqiymяtlяndirmя imkan- rilяn cavablardan bir neчя nцmunяни oxucu-
larы tяqdim edilir. Vяsaitя DVD-lяrdя яlavя larыn diqqяtinя tяqdim ediрик.
edilmiш audio, video, animasiyalы vя linqvis- Azяrbaycan Mцяllimlяr Иnstitutu:
tik xarakterli elektron materiallar onu uni- • «Gяlяcяk fяaliyyяtimdя bu fяnn цzrя
kal vя orijinal mцstяqil tяlim materialы kimi юyrяndiklяrimdяn istifadя edяcяyяm. Uьur-
sяciyyяlяndirir. lu nяticяlяr яldя edяcяyimя dя inanыram».
Tяlяbяlяrin nailiyyяt keyfiyyяtini qiy- • «Mяn belя hesab edirяm ki, «Tяhsilin
mяtlяndirяrkяn onlarыn mцzakirяlяrdя fяal яsaсlarы» fяnni mяnim gяlяcяk mцяllimlik
iшtirakы mцяllimin юyrяnяnlяrin fikirlяrinя hяyatыmda bюyцk rol oynayacaq. Fяnnin
yaradыcы yanaшmasы, oxu materiallarыnы dяrk яhяmiyyяti oduqca bюyцkdцr. Чцnki mцяl-
etdiyini nцmayiш etdirmяsi яsas шяrtlяrdяn- lim mцяllim kimi burada formalaшыr».
dir. Yetяnяkli hesab edilmяk цчцn yalnыz • «Юyrяndiklяrimiz sinfin tяшkilindя, dяr-
dяrsdя iшtirak etmяk deyil, hяm dя hяmin sin idarя edilmяsindя чox faydalыdыr».

12
Тящсилин ясаслары

Azяrbaycan Dюvlяt Pedaqoji Universiteti: bilяr? Dцnyagюrцшцmцзцn formalaшmasы vя


• «Sahib olacaьыm ixtisasa tam шяkildя yi- intellektli, savadlы kadr kimi yetiшmяyimiz
yяlяnirяm. Yeniliklяri, dяyiшikliklяri, dюvlя- цчцn, яlbяttя ki, faydalыdыr».
tin tяhsil siyasяtini, onun tяtbiqini юyrя- • «Tяhsilin яsaslarы» fяnni цzrя юyrяndik-
nirяm». lяrimiz fяaliyyяtimizin sяmяrяliliyini yцk-
• «Bu fяnn яn yaxшы mцяllim olmaьыmыza sяltmяyя, шagirdlяrlя mцnasibяtlяrimizi dцz-
tяminat vermяklя bяrabяr, gюrяcяyimiz iшlя- gцn qurmaьa, tяlim цsullarыndan dцzgцn
ri sistemlяшdirir». istifadя etmяyя, tяhsildя keyfiyyяtя nail ol-
• «Bu fяnn mяnя mцяllim kimi yцksяk maьa kюmяk edяcяk».
keyfiyyяtlяr aшыlayыb. Edя bilяcяyim sяhvlя- • «Bu fяnnin tяdrisi mяnim gяlяcяkdя
rин гаршысыны алыб». yaxшы bir mцtяxяssis kimi formalaшmaьыmda
• «Gяlяcяkdя artыq nя edяcяyimi bilirяm. bюyцk rol oynayacaq. Sinfin idarя edilmя-
Gяlяcяk mцяllim necя olmalыdыr, onu da bi- sindя mцяllimin istiqamяtverici qцvvя oldu-
lиrяm. Иstяnilяn zaman qarшыma чыxan prob- ьunu dяrk etdim».
lemlяrin hяllini юyrяnirяm».
• «Belя hesab edirяm ki, bu fяnn цzrя юy-
• «Bu fяnni digяr keчdiyimiz fяnlяrdяn
rяndiklяrim сайясиндя юz yaradыcыlыьыmdan
fяrqli hesab edirяm. Gяlяcяyimiz цчцn lazыm
vя tяшяbbцskarlыьыmdan daha uьurla istifadя
olan tяlim prosesi, tяlim цsullarы, ИKT-dяn
edяcяyяm» vя s.
istifadя ilя baьlы zяruri bacarыqlar alыram».
Tяhsil sahяsindя kifayяt qяdяr tяcrцbяsi
• «Bu fяnn hяyatdan gюtцrцlmцш mяsя-
olan ali tяhsil mцяssisяlяrindя «Tяhsilin
lяlяri яhatя edir».
• «Tяhsil prosesini necя tяшkil etmяli- яsaslarы» fяnnini tяdris edяn mцяllimlяr bu
yik?», «Шagirdlяrlя necя davranmalыyыг?» ki- fяnnin tяdrisinin gяlяcяk mцяllimlяrin hяr-
mi bu vя ya digяr mяsяlяlяrin hяllindя юy- tяrяfli, peшяkar tяhsil iшчisi kimi formalaш-
rяndiklяrimiz bюyцk яhяmiyyяtя malikdir». masыnda bюyцk rolu olacaьыnы bildirirlяr.
Gяncя Dюvlяt Universiteti: Onlar hesab edirlяr ki, yaxыn gяlяcяkdя mяhz
• «Яgяr bir mцяllim tяhsilin kюklяri haq- bu kursu юyrяnmiш pedaqoji kadrlar yцksяk
qыnda biliyя malik deyilsя, o, necя tяdris edя qiymяtlяndirilяcяklяr.

13
Тящсилин ясаслары

GИRИШ

«Giriш»i юyrяnяndяn sonra siz: Ящатя олунан мювзулар:


• Вясаитин mяzmununu vя onun xarak- • Вясаитин ящямиййяти, мягсяд вя
terik cяhяtlяrini шяrh edяcяksiniz; вязифяляри;
• Вясаитин яhяmiyyяtini яsaslandыra- • Вясаитин мязмуну;
caqsыnыz; • Тяdrisiн vя тялимин тяшкили;
• Вясаитин mяqsяd vя vяzifяlяrini • Наилиййятлярин гиймятляндирилмяси.
anladыьыnыzы nцmayiш etdirяcяksiniz;
• Tяliminin tяшkili vя nяticяlяrin
qiymяtlяndirilmяsi yollarыnы шяrh
edяcяksiniz.

«Tяhsilin яsaslarы» дярс вясаитиндя Azяrbaycanda mцяllim hazыrlыьы sahяsin-


тягдим олунан тялим материалынын dя aparыlmыш son tяdqiqatlar gюstяrir ki, pe-
яhяmiyyяti daqoji kadrlar hazыrlayan ali mяktяblяrdя vя
1. Tяhsil islahatlarыnын mцvяffяqiyyяtlя hя- tяhsil problemlяrinin tяdqiqi ilя mяшьul olan
yata keчirilmяsinя dяstяk vermяk; mцяssisяlяrdя tяlim vя tяdris proseslяri юy-
Cяmiyyяtin informasiyalaшmasы, demok- rяnilяn zaman mяktяblяrdя pedaqoji tяcrц-
ratiklяшmяsi, cяmiyyяtdя tяhsilin rolunun bяnin araшdыrыlmasыndan daha чox psixoloji,
artmasы, Azяrbaycan Respublikasыnыn Avro- pedaqoji vя metodoloji nяzяriyyяlяrin tяd-
pa vя dцnya tяhsil mяkanыna inteqrasiyasы, qiqinя цstцnlцk verilir. Eyni zamanda ali pe-
Bolonya prosesinя qoшulmasы bцtюvlцkdя daqoji tяhsil mцяssisяlяrindя tяhsil alan tя-
tяhsil sistemindя, o cцmlяdяn fasilяsiz peda- lяbяlяrin цmumtяhsil mяktяblяrindя tяc-
qoji tяhsil vя mцяllim hazыrlыьы sistemindя rцbя keчmяsinя vя ya praktik mцяllimlяrin
davamlы olaraq яsaslы islahatlarыn aparыlmasы sinif daxilindя tяdqiqatlar aparmasыna lazыmi
zяrurяtini yaradыr. dяrяcяdя diqqяt yetirilmir. Tяlim prosesindя
Tяhsil sahяsindя baш verяn islahatlar son
problemlяrin aшkar edilmяsi, onlarыn hяlli
nяticяdя siniflяrdя vя mцяllimlяrin fяaliyyя-
yollarыnыn araшdыrыlmasы, nяticяlяrin dяyяr-
tindя яks olunur. Ona gюrя dяyiшikliklяri tяt-
lяndirilmяsi vя mцvafiq qяrarlarыn qяbul
biq edяn mцяllimlяr dяyiшиkliklяr haqqыnda
edilmяsi kimi tяdqiqatчыlыq fяаliyyяti mцяllim
яtraflы mяlumata malik olmalы vя islahatыn mц-
vяffяqiyyяtlя hяyata keчirilmяsi цчцn lazыmi peшяkarlыьыna verilяn яsas tяlяb kimi qiymяt-
bilik, bacarыq vя vяrdiшlяrя yiyяlяnmяlidirlяr. lяndirilmir. Bu da nяzяri biliklяrlя tяcrцbя
2. Yalnыz nяzяri baxыmdan mяlumatlы mцяl- arasыnda boшluqlarыn yaranmasы vя dяrslяrin
limlяr deyil, hяm dя praktik baxыmdan sяriшtяli, шablon formada aparыlmasыna gяtirib чыxarыr.
yeni tяlim texnologiyalarыndan sяmяrяli istifadя Belя mцяllimlяr pedaqoэika vя psixologi-
edя bilяn pedaqoji kadrlar hazыrlamaq; yadan xяbяrdar olsalar da, hansы nяzяriyyяni

14
Тящсилин ясаслары

hansы шagirdя vя necя tяtbiq etmяk haqqыnda «Tяhsilin яsaslarы»nыn vяzifяlяri


qяrar qяbul etmяkdя чяtinlik чяkir, qarшыlaш- «Tяhsilin яsaslarы» fяnninin яsas vяzifяsi
dыqlarы uьursuzluqlarыn sяbяblяrini araшdыrыb, mцяllimlяrin pedaqoji tяfяkkцrцnцn mцasir
problemin hяllinя nail ola bilmirlяr. Yaranmыш tяlяblяr цzяrindя kюklяnmяsini, dюvlяtin yц-
vяziyyяt mцяllim hazыrlыьыnda tяcrцbя vя tяd- rцtdцyц tяhсil siyasяtini hяyata keчirяn nя-
qiqata яsaslanan formalarыn inkiшaf etdirilmя- zяri vя praktik baxыmdan yцksяk sяviyyяli
si mяsяlяsini aktuallaшdыrыr. mцяllimlяrin hazыrlanmasыnы tяmin etmяk-
3. Pedaqoji kadr hazыrlыьыnыn keyfiyyяtini dяn ibarяtdir. Tяlim prosesindя шagird шяx-
tяmin etmяklя цmumi tяhsilin keyfiyyяtini siyyяtini юn plana чяkяn, uьurlu mцяllim-
yцksяltmяk. шagird, mяktяb-ailя mцnasibяtlяrini quran,
«Tяhsilin яsaslarы»nыn tяdrisi mцяllim ha- fяaliyyяtini tяlimin tяшkilinя verilяn tяlяblяr
zыrlыьыnda daha чox praktik vя tяdqiqatyю- чяrчivяsindя tяшkil edяn шagird nailiyyяtlя-
nцmlц tяlimя keчmяyя imkan yaradыr. Fяnnin rini qiymяtlяndirmяyin цsul vя vasitяlяrin-
tяdrisi pedaqoji kadr hazыrlыьыnыn vя bununla dяn мцvяffяqiyyяtlя istifadя edяn, nяticяlяri
da цmumi tяhsilin keyfiyyяtinin yцksяldiлmя-
tяhlil edib mцvafiq qяrarlar qяbul edяn lider,
sindя bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr ki, bu da юlкя-
tяdqiqatчы mцяllimin tяhsilini tяшkil etmяk-
dя hяyata keчirilяn tяhsil islahatlarыnыn qarшы-
dяn ibarяtdir.
sыnda duran цmdя vяzifяdir.
«Tяhsilin яsaсlarы»nыn mяzmunu
«Tяhsilin яsaslarы»nыn mяqsяdi
«Tяhsilin яsaslarы»nыn mяzmunu mцяl-
Цmumi tяhsil mяrhяlяsindя aparыlan ge-
lim hazыrlыьыnыn xarakterik xцsusiyyяtlя-
niшmiqyaslы islahatlar mяktяb vя tяlim-tяdris
rini, mяqsяd vя vяzifяlяrini tяyin edir vя
prosesi qarшыsыnda yeni tяlяblяr qoyur. Mяk-
hяr bir юyrяnяnin maraq vя ehtiyaclarыna
tяb mцasir cяmiyyяtdя hяyat vя fяaliyyяtini
yюnяlmiшdir.
tяшkil etmяyя qabil olan шяxsiyyяtin formalaш-
Mяzmun standartlarы mцяyyяn edilяrkяn
masыna xidmяt edir. Qarшыda duran vяzifяlяrя
юyrяnяnlяrin makroidraki (tяdqiqatlar apar-
nail olmaq vя orta цmumi tяhsilin keyfiyyяtini
maq, problem hяll etmяk, mцhakimяlяr yцrцt-
lazыm olan tяlяblяr sяviyyяsinя yцksяltmяk
mяk, rяy vя tяkliflяr vermяk), elяcя dя цnsiy-
цчцn lider, yaradыcы, tяdqiqatчы pedaqoji kadr-
larыn hazыrlanmasыna bюyцk ehtiyаc yaranыr. yяt bacarыqlarыnыn yцksяldilmяsi яsas mяqsяd
Mцasir tяhsil yanaшmalarыnыn vя yeni tяhsil kimi qarшыya qoyulur.
sяnяdlяrinin orta цmumi tяhsil mяktяblяrindя
uьurlu tяtbiqinя hяm nяzяri, hяm dя praktik «Tяhsilin яsaslarы»nda яsas
baxыmdan yцksяk hazыrlыьы olan mцяllimlяr istiqamяtlяr
nail ola bilяr. – Tяhsil fяlsяfяsi vя tяlim prosesi;
• Hяm nяzяri, hяm dя praktik baxыmdan – Cяmiyyяtin tяhsil ehtiyaclarы vя onlarыn
peшяkar mцяllimlяrin hazыrlanmasыnы tяmin hцquqi tяminatы;
etmяk. – Tяhsildя dюvlяt siyasяti;
• Tяhsilя mцasir yanaшmalarыn vя yeni fяnn – Цмumtяhsilin kurikulumu vя tяlimin
proqramlarыnыn (kurikulumlarыnыn) uьurlu яsaslarы;
tяtbiqinя nail olmaq. – Mяktяbin vя sinfin idarяedilmяsinin
• Цmumi tяhsilin keyfiyyяtini yцksяltmяk metodologiyasы vя praktikasы;
цчцn lider, yaradыcы, tяdqiqatчы pedaqoji kadr- – Tяhsilin maliyyяlяшdirilmяsi vя keyfiy-
lar hazыrlamaq. yяtin yцksяldilmяsindя onun rolu.

15
Тящсилин ясаслары

Tяhsil fяlsяfяsi vя tяlim Tяhsildя dюvlяt


prosesi siyasяti
Tяhsil fяlsяfясini юyrяnяrkяn gяlяcяk Дювлятимизин tяhsil siyasяtinя яsasяn tяh-
mцяllimlяr tяhsillя baьlы ayrы-ayrы mяsяlя- silin idarя olunmasы (sinfin idarя olunмasыn-
lяrя юz yanaшmalarыnы – tяhsil fяlsяfяlяrini dan baшlayaraq) fundamental шяkildя dя-
qurur vя мцяllimin pedaqoji fяaliyyяti цзя- yiшmяkdяdir. Bu baxыmdan gяlяcяk mцяl-
rindя dцшцnцrlяr. limlяr Azяrbaycan tяhsilinin siyasi aspektlя-
• Azяrbaycanda vя dцnyada tяhsilя mцa- rini mцqayisяli tяhlil edяrяk mяktяbin vя
sir yanaшmalarы mцяyyяn edir, юz tяhsil fяlsя- tяlim prosesinin idarя edilmяsinin яsasыnы
fялярини qurur vя hяmin tяhsil dцnyagюrц- tяшkil edяn qanunlarы, яsasnamяlяri vя ni-
шцnя эюря tяhsilя, mцяllimя, шagirdя vя tя- zamnamяlяri tяdqiq edirlяr.
lim-tяdris prosesinя верилян tяlяblяri шяrh Onlar avtoritar mцnasibяtlяrя yol ver-
edirляр. mяdяn, demokratizm vя humanizm prin-
• Azяrbaycanda mцtяfяkkir vя maarifчi siplяrinя яsaslanaraq idarяetmя siyasя-
demokratlarыn tяhsilя yanaшmalarыnы tяd-
tinin qurulmasы, mяktяbin vя sinfin kollek-
qiq etmяklя, юlkяmizdя pedaqoji tяfяkkц-
tiv idarя edilmяsi цzrя bacarыqlar яldя edir,
rцn tarixini araшdыrыr, mцxtяlif dюvrlяrdя
lider mцяllimlяr kimi formalaшыrlar. Mяk-
tяhsilя olan fяrqli yanaшmalarы mцяyyяn
tяbdaxili sяnяdlяrlя iшlяmя qaydalarы цzrя
edirlяr.
tяtbiqi bacarыqlarа йийялянир, hяmin sяnяd-
Cяmiyyяtin tяhsil ehtiyaclarы vя onlarыn lяrlя iш zamanы mяsuliyyяtlяr haqqыnda
hцquqi tяminatы mяlumatlanыrлар. Bununla mцяllimlяr bц-
Demokratik cяmiyyяtin tяlяblяrinя ca- tцn sяviyyяlяrdя dюvlяt sяnяdlяri ilя tanыш
vab verяn tяhsil sistemindя maraqlы tяrяf- olur ki, bu da idarяetmя цчцn ilkin baza
lяrin hцquq vя mяsuliyyяtlяri ilя yaxыndan xarakteri daшыyыr. Онлар «Цмumi tяhsilin
tanыш olmaq яhяmiyyяtli hesab edilir. Bu, Dюvlяt Standartlarы (kurikulumlarы)», «Azяr-
tяlim-tяdris prosesindя mцяllim-шagird mц- baycan Respublikasыnda fasilяsiz pedaqoji
nasibяtlяrinin vя bцtюvlцkdя tяlim mцhiti- tяhsil vя mцяllim hazыrlыьыnыn Кonsepsiya
nin hцquqi baxыmdan dцzgцn tяшkili baxы- vя Сtrategiyasы», «Azяrbaycan Respublika-
mыndan vacibdir. sыnda ali tяhsil pillяsindя ibtidai sinif mцяl-
• Cяmiyyяtin (bюlgяnin, шяhяrin, kяndin) limlяrinin hazыrlыьы цzrя Чяrчivя Kuriku-
tяhsillя baьlы ehtiyaclarы araшdыrылыб, nяticяlяr lumu», ИKT strategiyasы, Иnklцziv Tяhsil
barяdя hesabat hazыrlaныr. Proqramы vя s. сянядляр ясасында Azяrbay-
• Cяmiyyяtin tяhsillя baьlы ehtiyaclarыnыn canda tяhsilin siyasi aspektlяri ilя baьlы
hцquqi sяnяdlяrdя necя tяsbit edildiyi, шяrhlяr verir, тяhsil sяnяdlяri vasitяsilя
mцяyyяnляшдирилиб tяlim prosesi ilя яlaqяlяn- mяktяbin vя sinfin idarяedilmяsinя tяsirini
diriлиr (Azяrbaycan Respublikasыnыn Konsti- izah edirляр.
tusиyasы, Tяhsil qanunu, Birlяшmiш Millяtlяr
Иdarяetmя цzrя ilkin bacarыqlar (mюvcud
Tяшkilatыnыn Иnsan Hцquqlarы haqqыnda Яsas
vяziyyяtin tяhlili, fяaliyyяtin planlaшdыrыl-
Sяnяdlяri, Birlяшmiш Millяtlяr Tяшkilatыnыn
masы vя tяtbiqi, nяticяlяrin qiymяtlяndiril-
Uшaq Hцquqlarы Konvensiyasы, «Uшaq hц-
mяsi vя mцvafiq qяrarlarыn qяbul edilmяsi)
quqlarы haqqыnda» Azяrbaycan Respublika-
nцmayiш etdirirляр.
sыnыn Qanunu vя s.).

16
Тящсилин ясаслары

Цмumi tяhsilin kurikulumu vя vцr etmяlidir. Bu bacarыqlar hяm dя mяk-


tяlimin яsaslarы tяbin kollektiv idarячiliyindя mцяllimin fяal
Шagirdlяr, mцяllimlяr, valideynlяr, peda- iшtirakыnы tяmin edir.
• Tяhsilin iqtisadiyyatы haqqыnda ilkin bi-
qoqlar, psixoloqlar, fяnn mцtяxяssislяri vя
liklяr nцmayiш etdirir.
tяhsil rяhbяrlяrinin iшtиrakы ilя hazыrlanmыш
• Nяticяyюnцmlцlцk vя шagirdyюnцmlцlцk
«Цмumi tяhsilin Dюvlяt Standartlarы (kuri-
prinsiplяrinя яsaslanan tяhsil modelindя tяh-
kulumlarы)» elmi-nяzяri яsasыnыn, strukturu-
silin iqtisadiyyatы vя tяhsilin keyfiyyяti arasыn-
nun araшdыrыlmasы vя юyrяnilmяsi gяlяcяk
da qarшыlыqlы asыlыlыьы шяrh edir.
mцяllim цчцn чox яhяmiyyяtlidir. Бу сяnя- • Mяktяbin vя mцяllimin iqtisadi rifahыnыn
din mahiyyяtini nяzяri baxыmdan dяrk etmя- yцksяldilmяsindя mцяllimin rolunu vя vяzi-
dяn tяlimi tяшkil etmяk vя mяzmun stan- fяlяrini dяrk etdiyini nцmayiш etdirir.
dartlarыnыn reallaшmasыna nail olmaq mцm- • Maliyyя mяsяlяlяri ilя baьlы шяffaflыьыn tя-
kцn deyil. Bu baxыmdan sяnяdin юйrяnilmяsi min olunmasы цчцn mяktяbin kollektiv idarя-
bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr. Чцнки бу заман эя- чiliyinя fяal qoшulur.
ляъяк мцяллим:
• тяhsilin mяzmununu яks etdirяn sяnяd-
Mяktяbin vя sinfin
lяr, onlarыn strukturu vя sяciyyяvi cяhяtlяri
idarяedilmяsinin
haqqыnda mяlumatа йийялянир; metodoloэийасы вя практикасы
• тяlimin mяrhяlяli vя dцшцnцlmцш tяшki-
lini tяmin edяn amillяri (taksonomiyalarы) Fяnn kurikulumlarыnыn tяtbiqinя nail ol-
fяnn kurikulumlarы цzrя tяdqiq edir, onun maq цчцn mцяllimlяr praktik baxыmdan ha-
яhяmiyyяtini izah edir; zыrlыqlы olmalыdыrlar. Belя ki tяlimin illik vя
cari planlaшdыrыlmasы, tяlimin tяшkili vя qiy-
• «юyrяnmяyi юyrяnmяk» vя «mцstяqil
mяtlяndirilmяsi kimi bacarыqlar tяcrцbя za-
tяhsil»in tяшkilindя biliyin mцxtяlif kаteqo-
manы яldя edilя bilяr. Яn uьurlu kuriku-
riyalarыnыn яhяmiyyяtini шяrh edir;
lumun belя reallaшmasы mяqbul mцяllim-шa-
• тяhsilin mяzmununu яks etdirяn sяnяd-
gird mцnasibяtlяrinin olmadыьы bir шяraitdя
lяrlя iшlяmяk bacarыьы nцmayiш etdirir.
mцmkцn deyil. Bu sяbяbdяn gяlяcяk mцяl-
limlяr шagirdlяrin mяnяvi-psixoloji vяziyyяti
Tяhsilin maliyyяlяшdirilmяsi vя ilя baьlы araшdыrmalar aparmaьы vя problem-
тящсилин keyfiyyяtinин yцksяldilmяsindя lяri hяll etmяyi bacarmalыdыrlar. Aшaьыda
onun rolu qeyd edilяnlяr bu istiqamяtdя mцяllimin
praktik bacarыqлarыnы яks etdirir. Мцяллим:
Иqtisadi savadlыlыq mцasir dюvrdя tяhsilя • тяhsil sяnяdlяrinin tяtbiqi цzrя praktik
verilяn mцhцm tяlяbdir. Nяticяyюnцmlцlцk bacarыqlar nцmayiш etdirir;
vя шagirdyюnцmlцlцk prinsiplяri mяktяblяrin • бцtцn шagirdlяrin tяlim prosesindя fяal
iqtisadi muxtariyyяtinin яsasы kimi dяyяrlяn- iшtirakыnы tяmin edir;
dirilir. Bu baxыmdan muxtariyyяt яldя etmiш • «юyrяnmяyi юyrяnmяk», «mцstяqil tяh-
mяktяbin iqtisadi inkiшafы vя sosial tяminatы sil», «diferensial» vя «inklцziv» tяlimin tяшkili
mцяllimin peшяkarlыьы, fяaliyyяtinin dцzgцn цчцn zяruri bilik vя bacarыqlara malik olduьu-
пlanlaшdыrыlmasы vя reallaшdыrыlmasы ilя цzvi nu nцmayiш etdirir;
шяkildя baьlыdыr. Иqtisadi rifah vя keyfiyyяtli • щцquqi, pedaqoji vя psixoloji baxыmdan
tяlim-tяdrisin qarшыlыqlы яlaqяliliyini vя asыlы- tяnzimlяnmiш mцяllim-шagird, mцяllim-ailя
lыьыnы gяlяcяk mцяllim aydыn шяkildя tяsяv- mцnasibяtlяri qurur.

17
Тящсилин ясаслары

Тялимин тяшкили
Tяlimin tяшkilinin forma vя цsullarыnыn metodlarы produktiv, yaradыcы, sяrbяst dц-
seчilmяsinя dair tюvsiyяlяr шцnmя цчцn real imkanlar aчыr, pedaqoji
Bu bir hяqiqяtdir ki, tяhsilalanlarыn tя- prosesi tяdqiqat prosesinя чevirir. Artыq
шяbbцskarlыьыnы, yaradыcыlыьыnы mяhdudlaшdы- Azяrbaycanda яldя edilmiш ilkin tяcrцbя
ran яnяняvi tяdris formalarыnа tяdricяn daha gюstяrir ki, belя tяlim шяraиtindя tяlяbяlяr
az yer verilir, onlarыn yaradыcы fяaliyyяtinя daha чox fяallыq gюstяrir, fяnnin яhяmiyyя-
imkan verяn, tяdqiqatчыlыq bacarыqlarыnы tini, tяlim mяqsяdlяrini, fяndaxili vя fяnlяr-
stimullaшdыran dяrslяrя geniш yer ayrыlmasы arasы inteqrasiyanы anlayыr, tяhlil edir, dяyяr-
nяzяrdя tutulur. Tяcrцbя gюstяrir ki, yeni lяndirir vя onlara mцnasibяt bildirirляр. Hяr
pedaqoji texnologiyalarы vя mцasir tяlim konkret dяrs nцmunяsi цzrя tяlim forma vя
yanaшmalarыnы яks etdirяn dяrs-ekskursiya, цсullarыnыn seчilmяsi mцяllimin sяlahiyyяtlя-
dяrs-yarыш, dяrs-mцzakirя, dяrs-disput kimi rinя aiddir.
qeyri-standart dяrslяrdяn, tяlim prosesinin Иstifadя edilяn forma vя цsullar
mцtяшяkkilliyini tяmin edяn mцxtяlif iш
formalarыndan (kollektiv iш, qruplarla iш, Bu kursда tяdqiqatlara яsaslanan tяlim
cцtlяrlя iш, fяrdi iш) istifadя tяhsilin keyfiyyя- просеси tяшkil etmяk цчцn мцхтялиф tяlim стра-
tinin yцksяldilmяsinя ciddi tяsir gюstяrir. тeэiyalarы vя tяlim fяaliyyяtlяri nяzяrdя tu-
Tяlim prosesindя mяntiqi vя tяnqidi tя- tulmuшdur.
fяkkцrц inkiшaf etdirяn, yaradыcы fяaliyyяtя Tяdqiqatlarыn iki nюvц var: гейри-експе-
яsaslanan fяal vя interaktiv metodlardan риментал keyfiyyяt vя експериментал кямий-
istifadя юйrяdяn-юйrяnяn, юйrяnяn-юйrяnяn йят tяdqiqatlarы. Вясаитдя hяr iki tяd- qiqat
dialoquna шяrait yaradыr. Mцяllimin vя tяlя- nюvцnя yer verilmiшdir. Бу tяdqiqat нювляри
bяlяrin яmяkdaшlыq шяraitindя fяaliyyяt gюs- aшaьыda qeyd edilяn mяsяlяlяr baxыmыndan
tяrmяlяri zяruri hesab edilir. Иnteraktiv tяlim fяrqlяnir.

Kяmiyyяt tяdqiqatlarы Keyfiyyяt tяdqiqatlarы


Yanaшma deduktiv induktiv
Няzяriyyяnin yoxlanыlmasы, qa- Mцxtяlif reallыqlarыn tяsviri, mяsяlяnin
baqcadan mяlumatlandыrma, dяrindяn dяrk edilmяsinя nail олунмасы,
Mяqsяd
faktlarы mцяyyяn etmя, фяр- gцndяlik hяyatыn vя insanlarыn mяsяlяyя
зиййялярин yoxlanmasы mцnasibяtiniн nяzяrя alынмасы
Дяyiшikliklяr bir-bиrindяn tяcrid Мяzmunu bцtюvlцkdя yoxlayыr, iшtirak-
edilir, zяngin tяdqiqat mяnbяlя- чыlarla qarшыlыqlы fяaliyyяtdя olur, mяlumat-
Tяdqiqatыn rindяn istifadя edilir, iшtirakчыlar, larы «цz-цzя gюrцш» шяraitindя яldя edir
obyekti яsasяn, anonimdir, mяlumat
toplanarkяn test vя ya digяр
rяsmi vasitяlяrdяn istifаdя edilir
Яvvяlcяdяn hazыrlanmaьa Илкин тясяввцрлярдян башланыр, тядгигатчы ишти-
Tяdqiqat baшlanыr, тядгигатын quruluшу ракчылар вя шяраит щаггында мялумат арт-
planы mцяyyяn edilir, tяkliflяr дыгъа тясяввцр эенишлянир, чевикдир, тяклифляр
formal xarakter daшыйыр тяърцби характер дашыйыр
Mяlumatlarыn Яsasяn, statistikdir, kяmiyyяtlя
Яsasяn, шяrhedilяndиr vя tяsviridir
tяhlili baьlыdыr

18
Тящсилин ясаслары

Tяdqiqatыn nюvlяri* Diskriptiv tяdqiqatдa tяdqiq edilяn ob-


Tяdqiqat nяdir? Tяdqiqatыn яsas xцsusiy- yektin xцsusiyyяtlяri tяsvir edilir. Bu tяsvir-
yяtlяri hansыlardыr? lяr indiki zamanda mюvcud vяziyyяti яks
Tяdqiqatыn nюvlяri vя metodlarы цч яsas etdirir. Belя mяlumatlar tяdqiqatчыya nя
mяsяlя baxыmыndan sяciyyяlяnir: verя bilяr? Яvvяla, bu araшdыrma ilя tяdqi-
1. Araшdыrыlan mяsяlяnin xцsusiyyяti; qatчы tяdqiq etmяyя hazыrlaшdыьы obyekt haq-
2. Mяsяlяnin araшdыrыlmasы цsullarы; qыnda daha яtraflы mяlumat alыr. Mяsяlяn,
3. Иstifadя edilяn metodlarla яldя edilяn яgяr siz шagirdin oxu prosesi ilя maraqlanыr-
nяticяlяrin dяqiqliyi. sыnыzsa, o zaman mцxtяlif yaшlы шagirdlяrin
oxu цzrя яldя etdiklяri nяticяlяrя diqqяt ye-
Гейри-експериментал Експериментал tirirsiniz. Bu tяdqiqat hяm ayrыlыqda aparыla
(кейфиййят) (кямиййят)
bilяr, hяm dя onun nяticяlяrindяn digяr tяd-
– дискриптив – дягиг експериментал qiqat nюvlяri цчцn mяlumat bazasы kimi
– коррелйасийа – тягриби експериментал istifadя edilя bilяr. Belя ki istяnilяn obyektin
– кейфиййят xцsusiyyяtlяrini qarшыlaшdыrmazdan яvvяl on-
larыn sяciyyяvi cяhяtlяrini ayrы-ayrыlыqda tяs-
vir etmяk ehtiyacы yaranыr.
Ы. Qeyri-eksperimental tяdqiqatlar Tarixi tяdqiqat da diskriptiv tяdqiqatlar
kimi tяsvirя яsaslanыr, lakin tяsvir edilяn
(кейфиййят)
keчmiшdя baш vermiш hadisяlяrdir.
Дяyiшяnlяr arasыndakы mцnasibяtlяri tяs- Korrelyasiya tяdqiqatы. Tяdqiqatчыlar ay-
vir etmяk imkanы verяn mцxtяlif цsullarы rы-ayrы obyektlяri vя ya tarixi hadisяlяri tяs-
яhatя edir. Bu nюvя aid olan цsullarыn ekspe- vir edяndяn sonra onlar arasыnda яlaqяlяri
rimental nюvя aid olan цsullardan fяrqi on- izah etmяk istяyirlяr. Bu mяqsяdя nail ol-
dan ibarяtdir ki, bu цsullar dяyiшяnlяrin maq цчцn daha yararlы tяdqiqat цsulu kor-
keyfiyyяtlяrindяki fяrqin sяbяbini izah et- relyasiya цsuludur. Korrelyasiya цsulu va-
mяk imkanы vermir. sitяsilя daha hansы iшlяri gюrmяk olar ki,
Mяsяlяn, яgяr siz yeniyetmяlяrin tele- dиskriptiv vя tarixi tяdqiqatlar vasitяsilя onu
viziya verиliшlяrinя tamaшa etmяsi ilя baьlы bir etmяk mцmkцn deyil? Bu tяdqiqat vasitяsilя
tяdqiqat aparыrsыnыzsa, bu zaman siz hansы tяdqiqatчы:
yaшda uшaqlarыn nя mцddяtdя hansы verиliш- • иki обйектин bir-biri ilя necя яlaqяli ol-
lяrя tamaшa etdiklяrini mцяyyяn edя bilяrsiniz. duьуну aшkar edяn dяlillяr tяqdim edir;
Amma nяyя gюrя bu uшaqlarыn mяhz bu • кeyfiyyяt baxыmыndan oxшar vя fяrqli
verиliшlяrя baxmasы ilя baьlы nяticяlяrя gяlmяk cяhяtlяr mцяyyяn edir;
imkanыnыz olmur. Bu tяdqiqat qeyri-eksperi-
• оxшarlыqlar шяraitindя hяr hansы mяqa-
mental tяdqiqat hesab edilir, чцnki sяbяb-
mыn spesиfik xцsusiyyяtiни aшkar edir.
keyfiyyяt mцnasibяtlяri mцяyyяn edilmir.
Korrelyasiya tяdqiqatlarыnыn яn mцhцm
Qeyri-eksperimental tяdqiqat nюvцnя
xцsusiyyяtlяrindяn biri dя odur ki, korrelya-
aшaьыdakы tяdqiqat цsullarы aiddir:
siya tяdqiqatlarы обйектляр arasыnda яlaqяlя-
1. Diskriptiv (tяsviri) tяdqiqat;
rin mюvcudluьunu mцяyyяn etmяyя imkan
2. Korrelyasiya tяdqiqatы;
verir. Lakin bu tяdqiqat hяmin яlaqяlяrin
3. Keyfiyyяt tяdqiqatы.
sяbяbini araшdыrmaьa imkan vermir.
* Салкинд Н.Ж. Exploring reasarch, Copyrigh © 2006, by Pearson Education, Lnc., Upper Saddle River,
New Jersy, Ohio, USA, 323 p.

19
Тящсилин ясаслары

Keyfiyyяt tяdqiqatlarы qeyri-eksperimen- Dяqiq eksperimental tяdqiqatыn iшtirakчы-


tal tяdqiqat nюvцnцn цsullarыndan biridir. Bu larы mцxtяlif meyarlar baxыmыndan iki qrupa
tяdqiqatыn яsas mяqsяdi insanыn ictimai, mя- bюlцnцrlяr. Mяsяlяn, tяlimdя ИKT-nin яhя-
dяni vя siyasi mяzmunda davranышыnы araшdыr- miyyяti araшdыrыlыrsa, tяdqiqatыn bir qrup
maqdan ibarяtdir. Bu mцxtяlif vasitяlяrlя hя- iшtirakчыsы tяlim prosesindя ИKT-dяn istifadя
yata keчirilir: mцsahibя, sюhbяt, anket sorьu- edir, digяr qrup isя ИKT-dяn istifadя etmir.
su, hadisяnin araшdыrыlmasы vя s. Tяdqiqatыn mяqsяdi yalnыz bu qruplarыn tя-
lim keyfiyyяti arasыndakы fяrqi aшkar etmяk
ЫЫ. Eksperimental tяdqiqatlar olmayыb, hяm dя bu fяrqin sяbяbini mцяy-
(кямиййят) yяn etmяkdяn ibarяtdir.
Tяdqiqatчы bu fяrqlяri yaradan amillяrя
Кейфиййят тядгигатлары обйектляр арасында nяzarяt edir вя тяqribi eksperimental tяdqi-
ялагялярин сябяблярини арашдырмыр. Bяs яшya vя qatlarda belя yцksяk sяviyyяli nяzarяtin
hadisяlяrin xцsusiyyяtlяri, davranышы arаsыn- olmasы mцmkцn deyil.
da яlaqяlяrin sяbяblяrini necя mцяyyяn Tяqribi eksperimental tяdqiqatыn iшtirak-
etmяk olar? чыlarы яvvяlcяdяn mцяyyяn edilmiш xцsusiy-
Eksperimental tяcrцbяnin iki nюvц bu yяtlяrinя gюrя qruplara ayrыlырlar: irqi, cinsi,
sualы cavablandыrmaьa imkan verir: dяqiq yaш, mяktяbdя sinfi, peшяsi vя s. Bu qruplaш-
eksperimental tяdqiqat vя tяqribi eksperi- malarda kimin hansы qrupa aid edildiyinя
mental tяdqiqat. tяdqiqatчы nяzarяt edя bilmir.

Тялим просесиндя истифадяси нязярдя тутулан


бу цсуллар тядгигатларын
апарылмасы бахымындан ящямиййятлидир:

Mцstяqil oxu цsulu ona gюrя mяqsяdяuyьun hesab edilir ki, юyrяnяnlяr
mяsяlя ilя baьlы materiallarы optimal dяrk etmяk цчцn mцvafiq oxu strate-
giyalarыndan istifadя edяrяk (qeydlяr gюtцrmяklя, abzaslara baшlыq ver-
mяklя, tanыш informasiyalarы yeni informasiyalardan fяrqlяndirmяklя, yeni
sюz vя terminlяrin mяnasыnы araшdыrmaqla vя s.) оxuma imkanы яldя edir.
Oxunan mяtnlяr bяzяn asan dяrk edilir, bяzяn dя чяtin. Оxuduьunu anla-
maq цчцn kifayяt гяdяr vaxtыn sяrf edilmяsi baxыmыndan bu цsul yararlы
hesab edilir.

Mцzakirяlяr tяlimin tяшkilindя mцhцm яhяmiyyяt daшыyan цsul-


dur. Bu цsul vasitяsilя tяlim zamanы maraqlы, bяzяn dя gяrgin fikir
mцbadilяsinя шяrait yaradыlыr. Mцzakirядя bir чox mяsяlяlяr barяdя
ilkin tяsяvvцrlяr qurulur, arqumentlяri tяhlil edilir vя mцhakimяlяr
yцrцdцlцr.

20
Тящсилин ясаслары

Mцhazirя (mцяllim tяqdimatы) bir sыra mяsяlяlяr barяdя ilkin mяlumat-


larыn verilmяsindя яhяmiyyяtli цsuldur. Юyrяnяnlяr mяsяlя ilя baьlы heч bir
tяsяvvцrя malik olmadыqda onlara zяruri mяlumatlarы чatdыrmaq ehtiyacы
yaranыr. Belя hallarda mцhazirя цsulu mцяllimin яn yaxыn kюmяkчisinя чev-
rilir. Mцяllim mцhazirяlяri Power Point proqrаmыnda hazыrlanmыш tяqdimat-
larla mцшayияt edilir. Belя mцhazirя mяlumatlarыn mцxtяlif yollarla (gюrmя,
eшitmя, mяntiqi, linqvistik vя s.) dяrk edilmяsinя вя tяlimin keyfiyyяtinin yцk-
sяldilmяsinя xidmяt edir.

Hadisяlяrin araшdыrыlmasы. Tяlim materialы ilя sыx яlaqяli олан, real hяyatda
baш vermiш hяr hansы bir hadisя юyrяnяnlяrя tяqdim edilir. Mяtnin sonunda dц-
шцndцrцcц, tяhlilя istiqamяtlяndirяn vя ya mцhakimяlяr yцrцtmяyя tяhrik edяn
suallar гойулур. Bu цsul vasitяsilя mяktяblя baьlы digяrlяrinin uьurlu vя ya
uьursuz tяcrцbяsi mцzakirя mюvzusuna чevrilir. Yaranmыш vяziyyяtin sяbябlяri
tяhlil edilir vя onun hяlli yollarы haqqыnda mцlahizяlяr yцrцdцlцr. Арашдырма,
яsasяn, цч mяrhяlяdя hяyata keчirilir: fяrdi hazыrlыq, kiчik qruplarda mцzakirя
vя kollektiv mцzakirя. Problem hяllindяn fяrqi odur ki, problemin bir hяll yolu
ola bilяr, amma hadisяnin tяhlilinin sonunda mцxtяlif qяrarlar qяbul edilя bilяr.

Mяktяb mцшahidяlяri vя gюrцшlяr дяrs zamanы tяlim mяqsяdlяrinin real-


laшdыrыlmasыna nail olmaq цчцn mцяllimin seчdiyi strategiyalarы, mцяllim-
шagird, шagird-шagird mцnasibяtlяrini mцшahidя edяrkяn tяlimin tяшkilinя
yцksяk tяlяblяr baxыmыndan yanaшmaьы юyrядir. Uьurlu tяlim prosesinи
uьursuzdan fяrqlяndirmяk bacarыqlarы ашылайыр. Mцшahidя etdiyi boшluqlarыn
шяrhlяri vя mцzakirяsi, mцшahidячiyя peшяkarlыьыnы artырmaq imkanы yaradыr.
Kitabxana vя Иnternetdяn istifadя. Problemin hяlli цчцн mяlumat яldя
edilmяsi zяruri mяrhяlяdir. Mяlumat kitabxanada чap мящсулларындан,
yaxud Иnternet шяbяkяsindян яldя edilя bilяr. Bunun yollarыnы bilmяk, яldя
edilяn mяlumаtlardan mяqsяdyюnlц istifadя etmяk юyrяnяnlяrin mцstяqil
tяlimin tяшkili kimi bacarыqlarыnыn formalaшмasыnda bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr. Bu
bacarыqlar, demяk olar ki, bцtцn mяsяlяlяrin юyrяnilmяsindя nяzяrdя tutulub.

Mцяllimlя mяslяhяt сeminarlar zamanы mцbahisяli hesab edilяn mяsя-


lяlяr яtrаfыnda sюhbяtlяr aparmaq, oxu materiallarы ilя baьlы mцzakirяlяr
etmяk, layihяlяr vя tяqdimatlarыn hazыrlanmasы ilя baьlы mяslяhяtlяr almaq
vя digяr mяqsяdlяrlя mцяyyяn olunmuш zaman vя mяkanda tяyin olunmuш
rяsmi gюrцшdцr.

Fяrdi vя qrup tяqdimatlarы юyrяnяnlяrin mцxtяlif mяsяlяlяrlя baьlы apar-


dыьы tяdqiqatlarыn nяticяlяrinя dair fikir mцbadilяsi mяqsяdi ilя hяyata ke-
чirilir. Bu цсul fikirlяrin daha mцtяшяkkil, sistemli vя lakonik чatdыrыlmasы
baxыmыndan bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr. Иnformasiyalarыn, eyni zamanda ya-
zыlы, sяsli, gюrцntцlц, qrafik, animasiyalы vя s. шяkildя чatdыrыlmаsы auditori-
yanыn diqqяtinin nitqя cяlb edilmяsini tяmin edir. Цmumiyyяtlя, бу, idraki
vя цnsiyyяt bаcarыqlarыnын inkiшafы baxыmыndan яhяmiyyяtli цsuldur.

21
Тящсилин ясаслары

Ялдя едилмиш nailiyyяtlяrin


qiymяtlяndirilmяsi

«Tяhsilin яsaslarы»nыn hяm mяzmunu, Mцяllimlя mяslяhяt


hяm dя tяdrisi texnologiyalarыnыn spesifikliyi • Mцxtяlif mяqsяdlяrlя mцяyyяn mяlum
tяlяbя nailiyyяtlяrinin izlяnmяsindя ашаьы- mяkan vя zamanda mцяyyяn edilмiш mцd-
дакы mяqamlarыn zяruriliyini юня чяkir. dяt яrzindя rяsmi gюrцшцn tяyin olunmasы;
Dяrsя davamiyyяtя diqqяt yetirmяk. • Seminarlar zamanы mцbahisяli hesab
edilяn mяsяlяlяr яtrаfыnda sюhbяtlяrin apa-
• Tяlяbяlяrin mцzakirяlяrdя fяal iшtirak
rыlmasы;
etmяsi;
• Oxu materiallarы ilя baьlы mцzakirяlяr
• Mцяllimin vя yoldaшlarыnыn fikirlяrinя
апарылмасы;
yaradыcы yanaшmasы;
• Layihяlяr vя tяqdimatlarыn hazыrlanma-
• Verilmiш oxu materiallarыnы oxuйуб dяrk
sы ilя baьlы mяslяhяtlяrin alыnmasы vя s.
etdiyini nцmayiш etdirmяsi.

9–12 sяhifя hяcmindя kurs iшlяrinin hazыr- Qrup tяqdimatlarы


lanmasы. • Йoldaшlarы qarшыsыnda tяdqiqatlarыn vя
• Kursun tяlimi mцddяtindя araшdыrыlаn ya mяktяbdяki praktik fяaliyyяtin nяticяlя-
materiallarын яldя rяhbяr tutulmasы; rini, elяcя dя oxuнмуш materiallarын мязму-
• Yazы materiallarыnda bu vя ya digяr яsя- нуну яhatя edяn 20–30 dяqiqялик (mцxtяlif
ri vя ya nяzяriyyяni шяrh etmяsi, yaxud mцx- tяkliflяr vermяsi, mцzakirя vя suallar da
tяlif mцяlliflяri vя ya nяzяriyyяlяri mцqa- daxil omaqla) tяqdimat.
yisяli tяhlil etmяsi; • Tяqdimat zamanы yoldaшlarыna tяqdim
• Qrup цzvlяrinin чыxышlarыna tюvsiyяlяr vя etmяk цчцn bir vя ya iki sяhifяlik materialыn
ya suallarla reaksiya vermяsi; hazыrlanmasы.
• Bir qrupun yazыsыnы digяr qrupун oxu-
masы, 1–2 sяhifяlik tяklif vя ya mяslяhяtin TAPШЫRЫQ
hazыrlanmasы;
• Qrup iшlяri ilя baьlы irad vя tяkliflяrin Иnternet sяhifяlяrindяn тяhsilin яsaslarы
kollektiv formada mцzakirя edilmяsi; haqqыnda mяlumat яldя etmяk цчцn axta-
• Иrad vя tяkliflяri nяzяrя almaqla tяk- rыш aparыn. Яldя etdiyiniz мялумат яsasыn-
millяшdirilmiш kurs iшlяrinin mцяllimя tяqdim da «Tяhsilin яsaslarы» fяnnini юyrяnmяklя
edilmяsi; nяyя nail ola bilяrяm?» mюvzusunda tяq-
• Son variant mяnbяlяrin dяqiq шяrhi, dimat hazыrlayыn. PowerPoint vasitяsilя
ciddi arqumentlяrin gяtirilmяsi vя fikirlяrin nitqinizi tяшkil edin vя tяdqiqatlarыnыzыn
aydыn ifadя edilmяsi; nяticяlяrini tяqdim edin.
• Mцяyyяn edilmiш mцddяtdя tяqdim edi-
lяn yazыlarыn qiymяtlяndirilmяsi, gecikdiril-
miш yazыlarda bu faktыn ciddi шяkildя nяzяrя
alыnmasы.

22
Тящсилин ясаслары

Ы FЯSИL: TЯHSИL FЯLSЯFЯSИ VЯ TЯLИM PROSESИ


Ы Фясля эириш

TЯHSИL FЯLSЯFЯSИ NЯDИR?


Bцtцn dцnyada tяhsilя yanaшmalar tяhsil fяlsяfяsi nюqteyi-nяzяrindяn mцяyyяn olu-
nur. Belя fяlsяfi cяrяyanlardan tarixяn яn geniш yayыlанлары пroqressivizm, пerenнializm,
еssensializm vя еksistensializmdir. Bu тяhsil fяlsяfяlяri «NЯYИ» tяdris etmяyin lazыm ол-
масыны юn plana чяkir vя яsas diqqяti тящсилин mяzmununa yюnяldir.
Hяr bir fяlsяfi baxыш kurikulumun xarakterini dяyiшdirяn fяrqli dяyяrlяri яks etdirir. Tяh-
silин mцxtяlif cяrяyanlarыnыn цстцнлцк вердийи dяyяrlяr bяzяn bir-birinя kяskin surяtdя ziddиййят
тяшкил едир, hяr cяrяyan yalnыz юzцnя яn yaxыn olan cяhяtлярin яhяmiyyяtini vurьulayыr, онлары
ясас щесаб едир. Bu baxыmdan tяhsil fяlsяfясi konservativ vя analitik olmaqla iki qцtbя ayrыlыr.

Ящатя олунан мясяляляр:


Bu fяsli юyrяnяndяn
sonra siz: • Tяhsil fяlsяfяsi vя tяlim-tяdrisin tяшkilindя onun rolu
• Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan tяhsilin яhя-
• Azяrbaycanда vя
miyyяti
dцnyada tяhsilя mцasir
• Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяси baxыmыndan tяhsilin mяqsяdi
yanaшmalarы mцяyyяn
• Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan юyrяnяnin tяlim
edяcяk vя hяmin tяhsil prosesindя iшtirakы
dцnyagюrцшцnцn • Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan insanыn tяhsil
tяhsilя, mцяllimя, шa- ehtiyaclarы vя onlarыn юdяnilmяsi
girdя vя • Мцхтялиф тящсил фялсяфяляри бахымындан мяктябин ясас вя-
tяlim-tяdris prosesinя зифяляри
verdiyi tяlяblяri шяrh • Мцхтялиф тящсил фялсяфяляри бахымындан тящсил вя тялим
edяcяksiniz. мцщити
• Azяrbaycanda • Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan tяlim prosesindя
mцtяfяkkirlяrin vя mяnimsяmяnin tяmin edilmяsi шяrtlяri
maarifчi- • Mцяllimin seчdiyi tяlim strategiyasы onun tяhsil
demokratlarыn tяhsilя fяlsяfяsinin яsas gюstяricisi kimi
yanaшmalarыnы tяdqiq • Tяlim prosesinin keyfiyyяtli tяшkilindя mцяllimin
etmяklя, юlkяmizdя tяhsil fяlsяfяsinin rolu vя яhяmiyyяti
pedaqoji tяfяkkцrцn • Mцxtяlif fяlsяfi yanaшmalar baxыmыndan tяhsilin
tarixini araшdыracaq, mяzmununun mцяyyяnlяшdirilmяsi
mцxtяlif dюvrlяrdя • «Mцxtяlif dюvrlяrdя йашамыш tarixi шяxsiyyяtlяrin tяhsil
tяhsilя олан fяrqli fяlsяfяlяri» mюvzusunda layihяlяrin hazыrlanmasы vя
yanaшmalarы mцяyyяn tяqdim edilmяsi
edяcяksiniz. • Цmumilяшdirici dяrs

23
Тящсилин ясаслары

Иstifadя edilяn яdяbiyyat: ЫЫЫ. Aid olduьunuz tяhsil fяlsяfяsi haq-


1. Seyidov Я.Y. Azяrbaycanda pedaqoji qыnda mяlumat яldя edin.
fikrin inkiшafы tarixindяn. «Azяrbaycan Dюv- ЫВ. Яldя etdiyiniz mяlumatlara яsasяn
lяt Nяшriyyatы», Bakы, 1958. «Tяhsil fяlsяfяsinin tяrifi»ni tяrtib edin.
2. Seyidov Я.Y. Azяrbaycanda Pedaqoji Tяrtib etdiyiniz «Tяhsil fяlsяfяsinin tяri-
fikrin inkiшaf tarixindяn. «Maarif» nяшriyya- fi»ni tяqdim edilяn versiya ilя mцqayisя edin.
tы, Bakы, 1987, 301 sяh. Suallara verilmiш cavablardan uьurlu
3. Talыbov Y.P., Sadыqov F.B., Quliyev hesab etdiyiniz variantы seчin. Siz verilmiш
S.M. Azяrbaycanda mяktяb vя pedaqoji fik- variantlardan dцzgцn hesab etdiyiniz bir
rin tarixi, Bakы, 2000, 516 sяh. neчяsini dя qeyd edя bilяrsiniz.
4. Hoвard A. Ozmon, Samuil M. Craver,
1. Tяhsil nя цчцn lazыmdыr?
Philosophical foundations of education, Prentice-
A. Обйектив эерчяклийин sяbяbini юyrяn-
Hall, New Jersey, 1999 5-th edition (Chapter 4).
mяk цчцn lazыmdыr.
5. Hovard A. Ozman, Samuil M. Kraver,
B. Иnkiшafы tяmin etmяk цчцn lazыmdыr.
Tяhsilin fяlsяfi яsaslarы, Prentis-Holl, Nyu
C. Bilik vя bacarыqlar яldя etmяk цчцn la-
Ъersi, 1995, 5-ci nяшr.
zыmdыr.
6. Phylosophy of Education: Famous
D. Dцzgцn seчimlяr etmяk цчцn lazыmdыr.
Phylosopher's quotes on Education
http://www.spaceandmotion.com/Philos- 2. Sizcя, «юyrяnяn» kimdir?
ophy-Education.htm A. Юyrяnяn tяcrцbя aparan orqanizmdir.
7. www.google.az axtarыш sяhifяlяrindя B. Юyrяnяn intellekt vя emosiyalardan iba-
gюstяrilяn шяxsiyyяtlяrin adlarыnы yazmaqla rяt olan unikal, azad vя mяsuliyyяtli варлыгdыr.
digяr mяlumatlar яldя edя bilяrsiniz. C. Юyrяnяn dцшцnяn vя hiss edяn (шцурлу
8. Tяhsil fяlsяfяsi: Mяшhur filosoflardan vя intuisiyalы) varlыqdыr.
tяhsillя baьlы sitatlar. D. Юyrяnяn bilik vя bacarыqlarыn daшыyы-
9. Mяnbя: Con Dyu. Demokratiya vя cыsыdыr. O, юyrяndiklяrini yeri gяlяndя istifa-
tяhsil, Nyu-York: «Makmillan», 1916, s.1–9. dя edя bilяr.
10. Vilyam Ceyms. Psixologiyaya dair: 3. Tяhsil insanыn ehtiyaclarыnы necя tяmin
Mцяllimlяrlя sюhbяt vя шagirdlяrlя bir sыra etmяlidir?
hяyat hadisяlяri haqqыnda sюhbяt. Nyu- A. Hяyatыn эерчякликlяri ilя цz-цzя qalmaq
York: Henry Holt vя Ko., 1916. шяraiti yaratmalыdыr: real seчimlяr, mяhяbbяt
11. George J. Posner Analyzing the cur- iztirabы vя sevinci, azadlыг problemlяri, fяaliy-
riculum, 3-d edition, published by Mаc yяtin ardыcыllыьы, юlцmцn haqq olmasы vя s.
Craу-Hill, New-York, 2004. B. Bцtцn insanlarыn ehtiyaclarы baxыmыn-
12. Corc C. Pozner. Kurikulumu tяhlil dan яhяmiyyяtli hesab edilяn bilik vя baca-
edяrkяn, 3-cц nяшr, Mаc Craу-Hill nяшriy- rыqlarыn formalaшmasыnы tяшkil etmяlidir.
yatы, Nyu-York, 2004. C. Юyrяnяnlяrin intellektual ehtiyaclarы-
nыn юdяnilmяsini tяmin etmяlidir.
TAPШЫRЫQ 1 D. Иnsanlarыn ehtiyaclarы mцxtяlif oldu-
ьundan tяhsil шagirdlяrin fяrdi xцsusiyyяtlя-
Ы. «Юz tяhsil fяlsяfяnizi mцяyyяnlяшdi-
rinin inkiшafыna istiqamяtlяnmяlidir.
rin» testini yerinя yetirin.
ЫЫ. Tяqdim edilmiш «Юzцnцqiymяtlяn- 4. Tяhsil mцhiti necя olmalыdыr?
dirmя cяdvяli»nя яsasяn hansы tяhsil fяlsя- A. Tяhsil цчцn elя mцhit yaradыlmalыdыr
fяsinя aid olduьunuzu mцяyyяnlяшdirin. ki, tяlim real hяyatda mюvcud olan materi-

24
Тящсилин ясаслары

allar vя ictimai mцnasibяtlяrlя яlaqяdя qu- hяqiqяtlяrini tapa bilsinlяr vя mцstяqil шя-
rulmuш olsun. kildя юz seчimlяrini edя bilsinlяr.
B. Tяhsilin mцhiti hяyatыn юzц olmalыdыr. C. Мяktяb шagirdlяri «kitablar dцnyasы»
Burada шagirdlяr hяyata hazыrlanmamalы, ilя яhatя etmяli, intellektual vя tяnqidi dц-
hяyatыn iчindя юyrяnmяlidirlяr. шцnmя шяraitindя шяxsiyyяtin tяrbiyяsini tяш-
C. Tяhsil mцhiti юyrяnяni azad inkiшaf et- kil etmяlidir.
mяyя, yaradыcы fяrd olmaьa hяvяslяndirmяli- D. Mяktяb шagirdlяrin шцurlu шяkildя ni-
dir. O, юyrяnяnlяrя чoxluьun dцшцncяlяrin- zam-intizam qaydalarыna riayяt etmяsi цчцn
dяn чыxыш etmяyi, яcdadlarыn mцяyyяn etdiyi mцvafiq atmosfer yaratmalыdыr. Bu mяsяlя-
normаlarы rяhbяr tutmaьы юyrяtmяmяlidir. lяrя шagirdin mцnasibяtini yoxlamaq цчцn
D. Tяhsil hяyatы tamamilя яks etdirmir, innovativ texnikalardan istifadя etmяlidir.
o, uшaqlarыn intellektual imkanlarыnы inkiшaf 8. Mяnimsяmяni tяmin edяn tяlim necя
etdirmяli olan vя onlarы gяlяcяyя hazыrlayan baш vermяlidir?
uydurma bir mцhitdir. A. Шagirdlяr bir neчя alternativ versiya-
5. Tяhsilin mяqsяdi nя olmalыdыr? dan birinin seчilmяsinя cяlb edilяndя mя-
A. Yeni tяcrцbяyя яsaslanaraq daim in- nimsяmяni tяmin edяn tяlim baш verir.
kiшaf etmяk tяhsilin hяm яsas xцsusiyyяtinя, B. Шagirdlяr problem hяllinя яsaslanan
hяm dя mяqsяdinя чevrilmяlidir. layihяlяrя cяlb edilmяklя praktik mяsяlяlяr-
B. Tяhsil yalnыz mцtlяq hяqiqяtя, цmum- dяn nяzяri prinsiplяrя doьru istiqamяtlяn-
bяшяriliyя vя dяyiшmяzliyя istiqаmяtlяnmяlidir. dirilir (konkretdяn mяcaziyя).
C. Hяr bir uшaьыn fяrd olaraq inkiшafы C. Mяnimsяmяni tяmin edяn tяlim шa-
tяhsilin яn mцhцm mяqsяdi olmalыdыr. girdlяri ябяди dцnya ilя tanыш edяn oxu za-
D. Шagirdlяrin biliklяrinin яsaslarыnы tя- manы baш verir. Bu zaman шagirdlяr gяlяcяk-
min etmяkdяn ibarяtdir. dя tяtbiq edяcяklяri nяzяri mяsяlяlяri юyrя-
6. Mяktяbin яsas vяzifяsi nя olmalыdыr? nirlяr (mяcazidяn konkretя).
A. Mяktяb юzlцyцndя insanыn mцxtяlif D. Mяnimsяmяni tяmin edяn tяlim o za-
xцsusiyyяtlяriня, hafizяsinя яhяmiyyяt ver- man baш verir ki, шagirdlяr fяnn цzrя biliklяrini
мяли vя яsas diгqяti шцurun inkiшafыna yюnяlт- daha da geniшlяndirmяyя ciddi cяhdlяr gюstяrirляр.
мялидир. 9. Mцяllimin rolu nяdяn ibarяt olmalыdыr?
B. Mяktяb «hяrtяrяfli uшaq» цчцn tяhsili A. Mцяllim шagirdlяri ilя dцшцnцlmцш шя-
tяmin etmяlidir, bцtцn diqqяtini uшaьыn eh- kildя davranmalыdыr. Onlarыn tяlimi insanыn
tiyaclarыna vя maraqlarыna yюnяltmяlidir. maraqlarыnы яn yцksяk sяviyyяdя яks etdi-
C. Mякtяb real dцnyanы baшa dцшmяk rяn yazыlara, яdяbiyyata яsaslanmalыdыr.
цчцn шagirdlяrя lazыm olan biliklяri чatdыr- B. Mцяllim шagirdin nailiyyяt sяviyyяsini
maьы qarшыya mяqsяd qoymalыdыr. mцяyyяnlяшdirяrkяn vя ya araшdыrarkяn юz
D. Юzцnц rellaшdыrma sяyahяtindя hяr bir prinsiplяrini, яhяmiyyяt verdiyi dяyяrlяri vя
шagirdя kюmяk gюstяrmяlidir. onlarыn яhяmiyyяtliliyinin sяbяblяrini tяq-
7. Mяktяbin tяlim mцhiti necя olmalыdыr? dim etmяlidir.
A. Mяktяb шagirdlяrin qruplarda dцшцn- C. Mцяllim шagirdlяri istiqamяtlяndirir
mяsini tяmin edir ki, bu da yarышmanы deyil, vя onlara mяslяhяtlяr verir. Шagirdin tяlimi
яmяkdaшlыьы tяmin edir. rяhbяrliyin vя ya dяrsliklяrin mцяyyяn et-
B. Mяktяb шagirdlяri elя gerчяk azadlыqla diyi fяnn biliklяrinя deyil, юyrяnяnlяrin ma-
tяmin edir ki, bu шяrаitdя шagirdlяr юz hяyat raqlarыna яsaslanыr.

25
Тящсилин ясаслары

D. Mцяllim mяsuliyyяtli rяhbяrdir, yeni- Test nяticяlяrinin hesablanmasы.


yetmяlяr bюyцklяrin xцsusiyyяtlяrini vя tя- Hяr sual цzrя seчdiyiniz cavablarы dairя-
lяblяrini dяrk edяnя qяdяr мцяллим bюyцklяr yя alыn. Sonra aшaьыdakы cяdvяldя hяr sцtun-
dцnyasы ilя uшaqlar alяmi arasыnda яlaqя- да dairяyя aldыьыныз вариантлара эюря тяhsil
lяndirici rolu oynayыr. fяlsяfяniзи мцяyyяnlяшdirин.
10. Kurikulum hansы mяsяlяlяri яhatя et- Прогрес- Перенниа- Ессенсиа- Ексистен-
mяlidir? сивизм лизм лизм сиализм
A. Kurikulum яdяbiyyat, tarix, riyaziy- 1. Б А Ъ Д
yat vя tяbiяt fяnlяrinin zamanыn sыnaьыndan 2. А Ъ Д Б
чыxmыш яsas ideyalarыnы яhatя etmяlidir. 3. Д Ъ Б А
B. Kurikulumda яsas diqqяt ona yюnяl-
4. Б Д А Ъ
mяlidir ki, шagirdlяr ictimai fяnlяr, tяtbiqi
5. А Б Д Ъ
elmlяr vя peшя texnologiyalarы цzrя prob-
lemlяri hяll edяrkяn uьurlu цsul vя vasitяlяr 6. Б А Ъ Д
seчя bilsinlяr. 7. А Ъ Д Б
C. Kurikulum ana dili, xarici dillяr, tarix, 8. Б Ъ Д А
riyaziyyat, tяbiяt elmlяri, tяsviri incяsяnяt, 9. Ъ А Д Б
elяcя dя fяlsяfя kimi akademik fяnlяri яha- 10. Б Ъ А Д
tя etmяlidir.
11. А Б Ъ Д
D. Kurikulum insanpяrvяrliyя istiqa-
mяtlяnmяlidir. Иnsanыn sяciyyяvi cяhяtlяri-
nin vя onun яtraf alяmlя ziddiyyяtlяrinin Mяnasы
юyrяnilmяsinя imkan verяn tarix, яdяbiyyat, Bu proqramlaшdыrыlmыш test tapшыrыьыdыr.
incяsяnяt, fяlsяfя fяnlяrini яhatя etmяlidir. Hяr sual dюrd fяlsяfi yanaшma baxыmыn-
11. Hansы tяlim цsullarыna цstцnlцk veril- dan cavablandыrыlmышdыr: proqressivizm, pe-
mяlidir? rennializm, essenсializm vя ekсistenсializm.
A. Layihяlяr цsuluna цstцnlцk verilmя- Яgяr siz cavablarыnыzы qiymяtlяndirmяk istя-
lidir vя bu цsul vasitяsilя шagirdlяr problem- yirsinizsя, sual цzrя iki cavabы doьru hesab
lяrin hяll edilmяsinя istiqamяtlяnmяlidirlяr. etmяyinizя baxmayaraq, daha чox цstцnlцk
B. Mцhazirяlяr, oxu vя mцzakirяlяr in- verdiyiniz варианты seчin. Etdiyiniz seчimlяr
tellektin yцksяldilmяsi цчцn цstцnlцk verilяn arasыnda hansы tяhsil fяlsяfяsinя aid cavablar
цsullar olmalыdыr. цstцnlцk tяшkil edirsя, demяli, sizин бахышлары-
C. Nцmayiшlяr bilik vя bacarыqlarын tяd- ныз hяmin тящсил fяlsяfясиня уйьундур. Mяsя-
risindя яhяmiyyяtli hesab edilmяlidir. lяn, sizin tяhsil seчiminiz: proqressivizm цzrя
D. Sokrat dialoqu (suallara яsaslanan (9), perenнiаlizm (1), essenсializm цзря (3),
mцkalimяlяr zamanы cavablarыn яldя edil- eksiсtenсializm цзряdirsя (2), demяk, bu testя
mяsi) шagirdin юzцnцtяsdiqi цчцn цstцnlцk эюря sizin tяhsil fяlsяfяniz пroqresivizm ola-
verilmяli цsuldur. caqdыr (15 xaldan 9-u чoxluq tяшkil edir). Яgяr
mцяyyяn etsяniz ki, bu fяlsяfяlяrdяn bir neчя-
TAPШЫRЫQ 2
sini цstцn tutursunuz, cavablarыnыzыn bu шяkildя
sяpяlяnmяsi, tяhsil dяyяrinя eklektik (ziddiy-
Tяqdim edilmiш «Юzцnцqiymяtlяndirmя
yяtli) yanaшma formasы kimi izah olunur.
cяdvяli»nя яsasяn бахышларынызын hansы tяhsil
Fяlsяfяnin bцtюv rяsmi sisteminin qanu-
fяlsяfяsinя уйьун olduьunu mцяyyяnlяшdirin.
niliyinin яn vacib юlчцsц onda mяntiqi ardы-

26
Тящсилин ясаслары

cыllыьыn olmasы ilя xarakterizя edilir. Verilяn edir. Yaradыcы mцяllimlяr шagirdlяr цчцn tяc-
10 cavabdan nя qяdяr чoxunu eyni sцtunda rцbя mцhiti yaradыrlar вя шagirdlяr tяcrцbя
yerlяшdirirsinizsя vя onlarы ≠1 ilя iшarяlяyir- keчя-keчя, гыса мцддятя mцяyyяn mяsяlя vя
sinizsя, demяk, tяhsil fяlsяfяnizdя o qяdяr hadisяlяri sistematik юyrяnirlяr. Яsas diqqяt
dя чox mяntiqi ardыcыllыьa riayяt etmiш olа- bu prosesin necя aparыlmasы цzяrindя cяmlяшir.
caqsыnыz. 10 cavabdan nя qяdяr azы ≠1 ilя Bu tяhsil fяlsяfяsinin яsas prinsipi mяk-
iшarяlяnirsя, sizin cavablarыnыz bir-birilя da- tяblяrdя azadlыq vя demokratiyanы tяcrцbя-
ha чox ziddiyyяt tяшkil edяcяk, mяntiqi ardы- dяn keчirmяkdиr. Qяrar verяrkяn fikirlяrin
cыllыьыn vя ya яlaqяlяndirmяnin olmamasы, бюлцшдцрцлмяси, шagird-mцяllim mцnasibяtlя-
юzlцyцndя, mяntiqi ardыcыllыq olan digяr tяh- rinin planlaшdыrыlmasы, шagirdlяrin seчdiklяri
sil фялсяфясинин dяyяrlяndirilmяsi sяbяbindяn mюvzularда сярбястлийи bu fяlsяfi cяrяyanыn
irяli gяlя bilяr. aspektlяrini яhatя edir. Бурада китаблар daha
чox vasitяdir.
TAPШЫRЫQ 3 Proqressiv tяhsil fяlsяfяsi Amerikada
1920-ci ilin ortalarыndan baшlayaraq, 1950-ci
Сизин ъавабларыныза уйьун эялян tяhsil ilin ortalarыna qяdяr тяшяккцл тапмышдыр.
fяlsяfяsi haqqыnda mяlumat яldя edin. Con Dyuи onun яsas tяrяfdarlarыndan idi.
Proqressiv tяhsil hяrяkatы XЫX яsrin
sonu vя XX яsrin яvvяllяrindя meydana
Tяhsilя dair fяlsяfi baxышlar
чыxdы. Бу ондан иряли эялир ки, bir чox liberal
Вясаитдя бiliyin tяbiяtinя vя necя юyrяn- mцtяfяkkirlяr artыq hiss edirdilяr ki, Ameri-
mяyimizя яsas diqqяt yetirяn 4 tяhsil fяlsяfя- ka tяhsili demokratik nяzяriyyяdя rast gяli-
siня бахылмышдыр. Bu fяlsяfi cяrяyanlar пroq- nяn яdalяt vя azadlыq ideyalarыnы яks etdir-
ressivizm, пereнnializm, еssensializm vя еk- mir. Prоqressivizmin artыq «aьыr» vя «yцn-
sistensializmdir. Bu тяhsil fяlsяfяlяri яsas gцl» cinahlarы yaranmышdы. «Yцngцl» cinah
diqqяti bizim «NЯYИ» вя «Неъя» tяdris et- uшaq haqqыnda romantik dцшцncя ilя sяciy-
mяли olduьuмуз цzяrindя cяmlяшdirir. yяlяnirди. Akademik tяhsil sяviyyясиндя cid-
Hяr bir fяlsяfi baxыш, kurikulumun xarak- di, лакин davranышa чox az mяhdudiyyяtlяr
terini dяyiшdirяn fяrqli dяyяrlяri яks etdirir. qoyan «шagirdyюnцmlц» tяhsilин тяшкили yolla-
rы axtarылырды. Bir чox proqressivistlяr Dyuinin
юzlяrinin fяlsяfi rяhbяri олдуьуну qяbul etmir
Proqressivizm
vя onun praqmatizminя qarшы чыxыrdыlar.
Proqressivizm tяrяfdarlarы hesab edirlяr Hяrяkatыn «аьыр» adlandыrыlan cinahы he-
ki, tяhsil mяzmuna bюyцk яhяmiyyяt vermя- sab edirdi ki, tяhsil fiziki, sosial vя texnolo-
lidir. Дiqqяt mяrkяzindя daha чox uшaq giya elmlяri sahяsindя яldя edilmiш irяlilя-
olmalыdыr. yiшlяri яks etdirmяlidir. Halbuki «aьыr» proг-
Kurikulumun mяzmunu шagirdlяrin ma- ressiv dцшцncя tяrяfdarlarы hesab edirdilяr ki,
raq vя ещтийаълары яsasыnda tяrtib edilir. Bu elmi prosedurlar uшaqlarы iqtisadi hяyatыn tя-
tяhsil fяlsяfяsinin tяrяfdarlarы hesab edirlяr lяblяrinя cavab verян «qabiliyyяt» vя «aьl»ы-
ki, шagirdlяr ideyalarы fяal tяcrцbя yolu ilя na gюrя юlчmяk, kateqoriyalara bюlmяk цчцn
sыnaqdan чыxarmalыdыrlar. Tяcrцbя zamanы istifadя edilmяlidir.
yaranan suallara cavab axtaran zaman tяlim Bu baxышыn tяrяfdarlarы hesab edirlяr ki,
daha чox яhяmiyyяt kяsb edir. Bu, passiv ol- mяktяbdя verilяn tяdris uшaqlarы mцxtяlif
mayan, fяal tяlimdir. Юyrяnяn юzцnцn fяrdi mяlumatlarы tяcrцbяdяn keчirmяyя hяvяs-
tяcrцbяsindян mяna чыxarыr vя problemi hяll lяndirir.

27
Тящсилин ясаслары

Бir чox proqreсsivizm tяrяfdarlarы izah istiqamяtlяnmяlidir ki, юйrяnяn daimi ideya-
etmяyя чalышыrdыlar ki, tяhsil tяbii olmalы vя larы, sabit, яbяdi olan hяqiqяtlяri axtarsыn.
bцtцn sosial mяhdudiyyяtlяrdяn azad olma- Bu dяyiшilmяz prinsiplяri tяdris etmяk tяn-
lыdыr. Qabaqcыl mяktяblяrdя uшaqlar sяrbяst qidi xarakter daшыyыr. Иnsan dцшцncяli varlыq
vя stimulyasiyaedici bir mцhitя атылыр, sяrbяst olduьundan, onуn шцurу inkiшaf etdirilmя-
hяrяkяt edir vя tяbii elementlяr tяhsil prose- lidir. Belяliklя, intellektin tяrbiyяlяndirilmя-
sinя gяtirilir. Belя yanaшma bir чox «yцngцl» si tяhsildя яn яsas prioritetlяrdяndir. Uzun-
proqressiviзm tяrяfdarlarыnы bu tяhsil nяzя- mцddяtli nizam-intizam daxilindя шagirdin
riyyяsini inkiшaf etdirmяyя шюvq edirdi. Бu сярбястлийини mяhdudlaшdыrmaqla adяt, vяr-
tяhsil nяzяriyyяsi uшaьыn «tяbii ilahi varlыq» diшlяr, hяyat tяrzi baxыmыndan мялуматlыlыьa
olduьuну hяssaslыqla qeyd edir vя bюyцklяrin цstцnlцk verir. Bяшяriyyяtin яldя etdiyi яn
rяhbяrliyiни vя istiqamяtini bir qяdяr mяh- yцksяk naиliyyяtlяr – яdяbiyyat vя incяsяnяt
dudlaшdыrыр. iшlяri, tяbiяt elmlяrinin prinsiplяri vя ya qa-
Пroqressivizmin mцяyyяnlяшdirilmяsi Dyuи- nunlarы яsas tяdris sahяlяri hesab edilir.
nиn adы ilя baьlы olsa da, Dyuи proqressivizmin
nя «yцngцl», nя dя «aьыr» cinahlarыnыn hяddяn Bu tяhsil fяlsяfяsinin tяrяfdarlarы 1963-cц
artыq tяrяfdarы deyildi. ildя «Bюyцk Kitablar» proqramыnы iшlяyib
hazыrlayan Robert Maynard Huчin vя son-
Вилйам Баглей дя 1934-ъц илдя тясис етдийи radan Гяrb mяdяniyyяtinя dair 100 bюyцk
тящсилля баьлы журналда прогрессив йанашмалара kitaba яsaslanaраг vя kurikulumu hazыrla-
цстцнлцк верирди. yan Mortimer Adler олмушлар.

Essensializm
Perennializm Essensialistlяr hesab edirlяr ki, biliklяr
Adlarы чяkilяn fяlsяfi baxышlardan яn шagirdlяrя sistemli vя nizamlы qaydada юtц-
konservativ, яnяnяvi vя yaxud sabit, dяyiш- rцlmяlidir. Bu konservativ yanaшmadыr. Kuri-
mяzi – perennializm fяlsяfяsidir. Perennia- kulum, яsasяn, akademik bilik vя bacarыq-
listlяrя gюrя, tяhsil hяyat цчцn hazыrlыq de- larы яhatя edir.
mяkdir vя шagirdlяrя strukturlu tяhsil vasi- Bu tяhsil fяlsяfяsi mцяyyяn mяnada pe-
tяsilя dцnyanыn quruluшu юyrяdilmяlidir. reнnializmя yaxыn olmasыna baxmayaraq, es-
Дцнйа сябяблярин нятиъясидир вя мяктяб бу ся- sensialistlяr dя bu ideyanыn tяrяfdarыdыrlar
бябляри юйрянмяк цчцн мювъуддур. ki, kurikulum dяyiшdirilя bilяr. Tяhsil prak-
Perennialistlяr tяlim vя tяrbiyяyя nail ol- tik xarakter daшыmalы vя шagirdlяri cяmiyyя-
maьын yolunu nizamlы nяzarяti tяmin etmяk- tin dяyяrli цzvц olmaьa hazыrlamalыdыr. Tяh-
dя gюrцrlяr. Mцялlim izah edir, шagird isя sil, eyni zamanda яsas diqqяti faktlara vя шa-
girdlяrin oxu, yazы, danышыq, hesablama baca-
passiv resipientdir (qяbul edяndir). Bu hяqi-
rыqlarынa yюnяltmяlidir. Mяktяblяr siyasяt
qяt яbяdidir. Mяktяb mцhitindя baш verяn
hazыrlamamalы vя siyasяtя tяsir gюstяrmяmя-
bцtцn dяyiшikliklяr защиридир.
lidirlяr. Шagirdlяrя gяrgin iшlяmяk, idarячi-
Pereнnialistlяr hesab edir ki, tяhsilin mяq-
lik vя nizam-intizama riayяt etmяk юyrяdil-
sяdi шagirdlяri sivilizasiyanыn bюyцk ideyalarы
mяlidir. Mцяllimlяr шagirdlяrя yoldaшlarы ilя
haqqыnda mяlumatla tяmin etmяkdяn iba-
mцnasibяtdя sяbirli olmaьa kюmяk etmяli-
rяtdir. Onlar hesab ediрlяr ki, bu ideyalar is-
dirlяr. Bu cцr yanaшma 1920 vя 30-cu illяrdя
tяnilяn dюvrdя problemlяrin hяlli цчцn bю-
цstцnlцk tяшkil edяn proqressivist yanaш-
yцk potensiala malikdir. Яsas diqqяt ona
maya mцяyyяn tяsir gюstяrmiшdir.

28
Тящсилин ясаслары

ТАПШЫРЫГ 4
Essensializmin tяrяfdarlarыna misal ola-
raq, Ceyms D.Koerner (1959), H.G.Rikover Фялсяфя няйи юйрянир? Тящсил фялсяфяси
(1959), Paul Koperman (1978) vя Teodor нядир? Онун ящямиййяти нядян ибарятдир?
Sizerin (1985) adlarыnы чяkmяk olar. Мцхтялиф мялумат мянбяляриндя бу суаллары
ъавабландырмаг мягсядиля тядгигатлар апа-
Eksistensializm рын. Ялдя етдийиниз мялуматлара ясасян тяг-
димат щазырлайын.
Eksistensialistляrin dцnya haqqыnda fikir-
lяri subyektiv xarakter daшыyыr. Eksistensia-
listlяr hesab ediрlяr ki, dцnya hяqiqяtdir, ФЯРДИ ИШ
hяqiqяt isя insanын mяsяlяyя yanaшmasыndan
asыlыdыr. Yяni hяr insanыn юz hяqiqяti ola bi- «Tяhsil fяlsяfяsinin tяrifi»ni tяqdim
lяr. Азадлыгдан хейирхащлыг доьур вя щягигят edilяn versiya ilя mцqayisя edin (бах:
хейирхащлыгдыр. «Ялавя» сящ. 386).
Eksistensialistляr inanыrlar ki, mяktяb шa- 1. «Tяhsil fяlsяfяsi» anlayышыnын mяna-
girdlяrя onlarыn юzlяrini tanыmaьa vя cяmiy- sыnы doьrumu tяyin etmisiniz?
yяtdя юz yerlяrini mцяyyяn etmяyя kюmяk 2. Mцqayisя edin: hяmin mяsяlяlяr si-
едян bir yerdir. Mяktяbdя tяdris olunan zin verdiyiniz tяriflяrdя дя юz яksini tapыb-
fяnlяr incяsяnяtin, etikanыn, fяlsяfяnin шяrh- mы? Сizin tяrtib etdiyiniz tяrifdя олан щansы
lяrini tяmin etmяlidir. Mцяllim-шagird mц- mяsяlяlяr tяrifdя «vя s.» sыrasыna daxil
nasibяtlяri, яsasяn, шagirdlяrя fяrdi tяlim edilib. Bu tяrifя башга nяlяr яlavя etmяklя
yollarыnda kюmяk gюstяrmяkdяn ibarяt ol- onu mяzmun baxыmыndan даща яhatяli vя
malыdыr. Mяktяb mцhitindя baш verяn dяyi- zяngin etmяk olar?
шiklik hяm tяbii, hяm dя mцhцm hadisя kimi Dцшцnцn vя 1 чap vяrяqi hяcmindя es-
qяbul edilmяlidir. Mяktяbdяnkяnar vя fяr- se yazыn: «Mцяllimя tяhsil fяlsяfяsi haq-
di шяkildя mцяyyяn edilmiш kurikulumun is- qыnda biliklяr lazыmdыrmы? Lazыmdыrsa, nя
tifadя edilmяsi mцmkцndцr. цчцn lazыmdыr?

Bu gцn, шagirdlяrin yaddaшыnы mяlumatlarla yцklяyяn bir tяhsil sistemindяn onlarыn idrakыnы
inkiшaf etdirяn digяr tяhsil sisteminя keчid zamanы, bцtцn mяsяlяlяrя yeni rakursda baxыlыr.
Bu mяsяlяlяr Яvvяllяr belя
Иndi belя dцшцnцrцk
haqqыnda dцшцnцrdцk
Tяhsilin Шagirdlяrя biliklяrin яsaslarыnы юy- Шagirdlяrin daimi inkiшafыnы
mяqsяdi nяdir? rяtmяlidir. tяmin etmяlidir?
Шagird bilik vя bacarыqlarыn
Шagird kimdir? daшыyыcыsыdыr, onlardan yeri Шagird tяcrцbя aparandыr.
gяlяndя istifadя edя bilяr.
Mцяllimin rolu Mцяllim bюyцklяr dцnyasы ilя Mцяllim istiqamяtlяndirici, dяstяklяyicidir.
nяdяn uшaqlar alяmi arasыnda
ibarяtdir? яlaqяlяndirici rolu oynayыr.
Kurikulum Kurikulum яdяbiyyat, riyaziyyat, Kurikulumda яsas diqqяt ona yюnяlmяlidir ki,
necя olmalыdыr? tarix, tяbiяt fяnlяrinin zamanыn шagirdlяr ictimai fяnlяr, tяtbiqi elmlяr vя peшя
Шagird nяyi sыnaьыndan чыxmыш яsas ideyalarыnы texnologiyalarы цzrя layihяlяri yerinя yetirяr-
юyrяnmяlidir? яhatя etmяlidir. kяn uьurlu цsul vя vasitяlяr seчя bilsinlяr.
Tяlim prosesi Fяnn цzrя biliklяri daha da Шagirdlяr problemin hяllinя яsaslanan
necя olmalыdыr? geniшlяndirmяlidir. layihяlяrя cяlb edilmяlidirlяr.

29
Тящсилин ясаслары

Иdealizm Bu cяrяyana gюrя, яшyalarы dяrk etmяk цчцn


Иdealizm elя bir fяlsяfi cяrяyandыr ki, бу- onlarыn formaсы bюyцk яhяmiyyяt kяsb edir.
рада дцнйада мювъуд олан щяр бир шей инсанын Hяr hansы яшyanы dяrk etmяk цчцn onun for-
дцшцнъясиня баьлы щесаб едилир. Иlahilik (Ka- masыnы qavramaq lazыmdыr. Klassik realizm
millik) isя ideal bir vяziyyяtdir, daima ona tяrяfdarlarы яmindirlяr ki, formalar tяxяy-
чatmaьa cяhd edilir. yцlцn nяticяsi vя mяdяniyyяtin mяhsulu de-
Иdealistlяr bir чox dюvlяt mяktяblяrindя yildir. Шяxslяr tяrяfindяn icad edilmяmiшdir.
dцшцncя ilя baьlы fяnlяrin keчirilmяsinin tя- Onlar obyektiv шяkildя mюvcuddur. Yяni,
rяfdarыdыrlar. Иdealistlяrя gюrя, mцяllimlяr sюzцn яsl mяnasыnda, яшyalarыn юzlяrinin tяr-
ideal davranышыn nцmunяsinя чevrilmяlidirlяr. kibindяdir.
Иdealistlяrя gюrя, mяktяbin vяzifяsi in- Bu fikrin nяyя doьru apardыьыnы baшa dцш-
teлlektual inkiшafы sцrяtlяndirmяk, yaш xц- mяk цчцn fяrz edяk ki, insan hяyatыnыn da юz
susiyyяtlяrinя gюrя dцшцncя sяviyyяsini nц- formasы var vя bu, tяbiяtin qanunudur. Яgяr
mayiш etdirmяk, nцmunяvi davranыш modeli- biz bu tяbii qanunu qavraya bilsяk, onda in-
ni tяqdim etmяkdяn ibarяtdir. Bu qяbildяn sanыn xoшbяxt olmasы цчцn nя lazыm olduьunu
olan mяktяblяrdя шagirdlяr mцяllimin sюylя- baшa dцшя bilяrik. Mяhz buna gюrя klassik rea-
diklяrini qяbul edяn vя яzbяrlяyяn olmaqla listlяr tяhsil fяaliyyяtini gяnc insanыn юzцnя
tяlim prosesindя bir qяdяr passiv rol oyna- xas olan formanы яldя etmяsinя vя nяticя eti-
yыrlar. Mяktяb proqramыnda dяyiшiklik tяh- barilя hяm fяrd, hяm dя ictimai varlыq olaraq
sil prosesinя mцdaxilя hesab edilir. sяadяt tapmasыna istiqamяtlяndirir.
Klassik realist tяhsil haqqыnda dцшцnmя-
Realizm yя aшaьыda gюstяrilяn sualdan baшlayыr: Щansы
Realistlяrя gюrя, dцnya инсанын дцшцнъя- qabiliyyяtlяr bяшяriyyяt цчцn цmumi hesab
синдян асылы олмайараг мювъуддур. Мяktяblя- olunur? Cavab olaraq bildirir ki, hяr insan
rin vяzifяsi isя шagirdlяrя dцnya haqqыnda bilik яldя etmяk, onlardan istifadя etmяk vя
юyrяtmяkdir. bяhrяlяnmяk qabiliyyяtinя malikdir, bu qa-
Realistlяr бунун цчцн мяктяблярдя riya- biliyyяt insan tяbiяtinin bir hissяsini tяшkil
ziyyat fяnninin vя tяbiяt elmlяrinin tяdris edir. Ona gюrя dя цmumi tяhsil biliklяr яldя
edilmяsinin tяrяfdarыdыrlar. Bu qяbildяn etmяк, onlardan istifadя etmяк vя onlardan
olan mяktяblяrdя фянн биликляриня yiyяlяn- bяhrяlяnmяк kimi vяrdiшlяrin aшыlanmasыna
mяk цчцn real mяlumat verilir. Бу сябябдян yюnяldilmяlidir. Шagirdlяrin istedadыnыn vя
мцяllimlяr шagirdlяrя щямин biliklяrля баьлы maraqlarыnыn rяngarяng olмасына baxma-
mяlumat verir vя ya тядгигат апармаг цчцн yaraq, onlarыn hamыsыna mяhz bu vяrdiшlяr
мцшащидя шяраити йарадыр. Sinif otaqlarы da tя- aшыlanmalыdыr.
biяtin юzцndя olduьu kimi yцksяk dяrяcяdя «Tяhsil hяqiqяti юtцrmяk sяnяtidir, hя-
nizamlы шяkildя qurulур vя tяnzimlяnир. Шa- qiqяt шagirdin aьlыna vя цrяyinя sirayяt et-
girdlяr яшyalarыn mahiyyяtini юyrяnmяk mяyincя, tяhsilin vяzifяsi yerinя yetirilmя-
цчцn passiv iшtirakчы olurlar. Mяktяb mцhi- miш hesab olunur. Яlbяttя ki, uшaq юyrяn-
tindя baш verяn dяyiшikliklяr, tяbii tяkamцl diyi mюvzuya maraq gюstяrmяlidir, lakin bu
hadisяsi вя тябиятдяки nizam-иntizamы юyrяn- ona dяlalяt etmir ki, uшaьы maraqlandыran
mяk kimi дярк едилир. hяr шey dяyяrlidir. Bu, boш sюzdцr. Mцяlli-
min mяharяti ondan ibarяtdir ki, uшaьыn
Klassik realizm maraqlarы layiqli hяdяflяrя, xцsusilя юzц-
Tяhsil fяlsяfяsinin konservativ (mцhafi- юzlцyцndя hяqiqяtin dяrk edilmяsinя yюnяl-
zяkar) cяrяyanlarыndan biri klassik realizmдир. dilsin» (Con Uayld).

30
Тящсилин ясаслары

Eksperimentalizm Praqmatizm
Eksperimentalistlяrin yanaшmasыna gюrя, Praqmatizmin dцnya tяhsilinя gюstяrdiyi
dцnya daim dяyiшmяkdя olan bir mяkandыr. tяsir чox яhяmiyyяtlidir. Mцasir dюvrdя bir
(materiyadыr). Reallыq faktiki tяcrцbяlяrin чox mяktяblяr praqmatizm elementlяrini bu
mяcmusundan, hяqiqяt isя hazыrda baш ve- vя baшqa шяkildя hяyata keчirmiшlяr, lakin
rяnlяrdяn ibarяtdir. Xeyirxaщlыq (ilahilik) ic- bu tяsir heч dя hяmiшя fяlsяfя ilя яlaqяlяn-
timai sыnaqdan keчirilmiшlяrin mяcmusun- dirilmяmiшdir. Praqmatizm sosial islaщatlar,
dan ibarяtdir. Perennialistlяr, idealistlяr vя tяrяqqipяrvяr tяhsil sistemi qurucуluьu ba-
realistlяrdяn fяrqli olaraq, ekсperimentalist- xыmыndan яhяmiyyяtlidir. Bir чox tяhsil iшчi-
lяr dяyiшikliklяri sяrbяst qяbul edir, cяmiy- lяri hesab edirlяr ki, prаqmatist ideyalarыn
yяti tяkmillяшdirmяk vя geniшlяndirmяk цчцn konservativ vя яnяnяvi mяktяblяr tяrяfin-
daima yeni цsullar axtarыrlar. dяn qяbul edilmяsinя ehtiyatla yanaшmaq
Eksperimentalistlяr daha чox ictimai fяn- lazыmdыr. Belя mяktяblяrdя mцяllimlяr prаq-
lяr vя tяcrцbяlяrin юyrяdilmяsinя diqqяt ye- matist ideyalarыn nяzяriyyяsindяn daha чox
tirяn mяktяblяrя цсtцnлцk verirlяr. Bu qяbil- onun praktikada istifadяsinя maraq gюstя-
dяn olan mяktяblяrdя tяlim problemi hяll rirlяr. Prагматизм тящсил фялсяфясинин елемент-
etmя vя araшdыrma formasыnda юyrяnilir. ляриндяn siniflяrdя гейри-ихтийари истифадя едир-
Mцялlimlяr yaшadыqlarы dцnyanыn юyrяnilmя- ляр. Лакин bu da bir hяqiqяtdir ki, hяr hansы
si vя tяcrцbяdяn keчirilmяsinя fяal шяkildя bir tяcrцbяnin нязяри ясасларыны билmяmяk
cяlb oлunur, шagirdlяrя kюmяk gюstяrir vя onun системли тятбигinдя нюгсанлара, йанлыш
onlarla mяslяhяtlяшmяlяr aparыrlar. Bu cцr nяticяlяrя gяtirib чыxarыr.
tяhsil proqramы диггяти qrup yaradыcыlыьыna Praqmatistlяr hesab edirlяr ki, uшaqlar
tяsir gюstяrяcяk dяyяrlяrin inkiшaf etdiril- яqli, fiziki vя emosional inkiшaf шяrtlяri da-
mяsi цzяrindя cяmlяшdirир. xиlindя nяzяrdяn keчirilmяli vя onlarыn hя-
yatlarыna tяsir gюstяrmяyя vя formalaш-
Rekonstruktivizm/ dыrmaьa xidmяt edяn digяr sosial vя mяdяni
Tяnqidi няzяriyyя faktorlar da юyrяnilmяlidir.
Sosial rekonstruktivizm sosial mяsяляlяr- Praqmatizm proqressivizm tяhsil fяlsя-
dяn bяhs edяn vя daha yaxшы cяmiyyяt vя fяsinя чox tяsir gюstяrmiшdir. Лакин proqres-
dцnyяvi demokratiya yaradan bir fяlsяfяdir. sivizmi praqmatizmlя sыx яlaqяlяndirmяk
Rekonstruktivist pedaqoqlar ясас диггяти sяhv yanaшma ola bilяrdi. Halbuki o da mя-
sosial islahatlarы tяhsilin mяqsяdi kimi iшыq- lumdur ki, яksяr prаqматистlяr Con Dyuи-
landыran kurikulum цzяrindя cяmlяшdirirlяr. nиn fяlсяfяsi ilя razыlaшыrlar.
Teodor Brameld (1904–1987) Иkinci Dцnya Dyuи vя praqmatistlяr heсab edirdilяr ki,
мцharibяsinin reallыьыna qarшы чыxan sosial tяhsil hяyatыn zяruriyyяtidir.
rekonstruktivizmin banisi idi. O, bяшяriyyя- Tяhsil, яtraf mцhitlя яlaqя yaradan za-
tin texnologiya, insan qяddarlыьы ilя mяhvini man, problemlяrlя qarшыlaшan zaman baш ve-
gюstяrяrяk, texnologiya vя insan mяrhяmя- rir. Dyuи gюstяrir ki, vяrdiш, fяaliyyяt, dцшцn-
tинdяn istifadя etmяklя sяmяrяli cяmiyyяt cяlяrin yaшlы nяsildяn gяnc nяslя юtцrцlmяsi
qurmaq imkanыnы da qяbul edirdi. Рекон- yollarы ilя sivil cяmiyyяt mюvcud olur.Yaшlы
структивизмин тяряфдарларындан Corc Kaunts nяsildяn gяnc nяslя юtцrцlmя yollarы olmaz-
(1889–1974) tяhsilin yeni sosial qaydaлар ya- sa, sosial hяyat mюvcud ola bilmяz; odur ki,
ratmaq цчцn insanlarы hazыrlamaq vasitясi tяhsil sadяcя mяktяbdя юyrяnilяn tяdris ki-
olduьunu qяbul edirdi. mi deyil, akademik fяnnя dair mюvzunun

31
Тящсилин ясаслары

mяnimsяnilmяsi, hяyatыn bir hissяsi kimi Bюyцklяrin hяyatы юzlяri цчцn mцhцm ol-
nяzяrdяn keчirilir. duьu kimi, uшaqlarыn da hяyatы onlarыn юzlяri
Tяhsil prinsip etibarilя bir incяsяnяt nю- цчцn ящямиййятлидир. Belяliklя, tяhsil iшчilяri
vцdцr vя mцяllimlяr bu incяsяnяt яsяrinя uшaqlarыn maraqlarы, elяcя dя onlarыn чыxdыьы
dair юzlяrinin яn yцksяk anlayышlarыnы ifadя mцhit haqгыnda mяlumatlы olmalыdыrlar.
edir vя onlar bu incяsяnяt nюvцnц bayaьы- «Pedaqoji Prinsip» яsяrindя Dyuи belя bir
laшmaqdan vя sцstlцkdяn saxlayыr. Bцtцn фикир irяli sцrцrdц ki, tяhsilin яsas iki funda-
canlыlar юyrяnir, lakin sosial canlыlar bizя юz mental tяrяfi var: psixoloji vя sosioloji tяrяf-
tяhsilimizdяn яsas mяnanы чыxarmaьa kю- lяr. Bir шяxs digяrinin tаbeliyindя ola bilmяz,
mяk edir. чцnki uшaьыn юz instinktlяri vя габилиййятляри
Яflatun kimi, Dyuи dя hesab edirdi ki, cя- var. Bu cяhяtdяn dя tяhsil iшчilяrinin ictimai
miyyяt insanlarыn tяlim tяcrцbяlяrinin lazыm- шяrait haqqыnda biliklяri uшaьыn габилиййятля-
lы bir hissяsidir vя ona gюrя dя biz mяk- рини izah etmяk baxыmыndan mцhцmdцr.
tяblяrin fяnnя daxil olan mюvzularыn ictimai Цmumiyyяtlя, Dyuи hesab edirdi ki, tяh-
hяyatdan ayrыlыqda olan bir mяlumat kimi silalanlar юz soсial problemlяrini istiqamяt-
tяdris edilmяsinя qarшы чыxmalыyыq. lяndirmяk vя sosial hяyatda iшtirak etmяk
Praqmatistlяrя gюrя, «tяlim» tяhsillя ey- baъarыqlаrыna yiyяlяnmiш шяxsiyyяtlяr kimi
ni anlamdadыr. Biz uшaqlara davranыш qayda- formalaшmalыdыrlar. Bu, sosial qruplar ara-
larыnda olduьu kimi, metodlarla tяlim ver- sыnda sяrbяst qarшыlыqlы яlaqя demяkdir вя бir
mяli vя yaxud onlаrы nя цчцn belя etmяli- шяxsin bцtцn potensial imkanlarыnы inkiшaf
yik? – sualыnыn яsl mяnasыnы axtarыb tapmaьа etdirmяyя yюnяlib onlarыn gяlяcяk inkiшafы-
йюнялмялийик. Heyvanlarыn vяrdiшlяrи tяlimin nы tяmin edir. O, hesab edir ki, tяhsil insanыn
nяticяsi kimi xarakterizя edilir; аtlardan fяrdi vя sosial mяqsяdlяr baxыmыndan da-
fяrqli olaraq isя insanlar BAШA DЦШЦRlяr vamlы inkiшafы цчцн vasitяdir.
vя anladыqlarыna яsasяn hяrяkяt edirlяr. Tяdris vя tяlimin mяqsяdlяrinin nя ol-
Odur ki, tяhsil prosesi o zaman dolьun masыna baxmayaraq, praqmatistlяr bu mяq-
olur ki, biz дцшцнъяли hяrяkяt edirik. Uшaq- sяdlяrя nail olmaq цчцн seчilmiш formaлара
lara dцшцnmяkdя kюmяk etmяли, sadяcя tя- xцsusi diqqяt yetirirlяr. Dyuийя gюrя, mяq-
lim дейил, tяhsil vermяliyik. Bu цsulla biz, sяdlяr mюvcud шяraitdяn yaranmalыdыr. On-
dilя фикирлярин чatdыrыlma vasitяsi кими йанашыр, lar яn azыndan, baшlanьыcda eksperimental vя
onlara юz qavradыqlarыnы tяcrцbяdяn keчirя чevik xarakter daшыmalыdыr. O, hesab edirdi
bilmяlяri, nяticя чыxarмалары цчцn mцnasib ki, mяqsяd hяmiшя fяaliyyяtin sяrbяstliyinя
шяraiti йарадырыг. Tяhsilя bu cцr yanaшma yюnяldilmяli, sonda nяzяrdяn keчirilmяlidir.
mцnasib mцhitdя, чяrчivя daxilindя olmalы Bu son tяklif Dyuиnиn tяhsil ideyasыnыn нцвя-
vя elя tяnzimlяnmяlidir ki, maksimum tяhsil сини tяшkil edir.
effektinя nail olунsun. Башга ъцр desяk, Dyuи hesab edirdi ki, in-
Dyuи hesab edirdi ki, mяktяb sadяcя sanlar (valideynlяr, шagirdlяr vя vяtяndaшlar)
uшaqlar цчцn belя mцhiti tяmin etmяlidir. tяhsil mяqsяdlяri haqгыnda dцшцnцr vя tяh-
Mяktяb elя bir mцhit olmalыdыr ki, шagirdlяr sil prosesinin юzцnц bura aid etmiшляр. Hal-
burda qarшыlaшdыqlarыnы digяr mцhitlяrdя buki tяhsilin mяqsяdlяri гядяр просесин юзц
(ailя mцhiti, vяtяndaш mцhiti, iш mцhiti vя s.) дя ваъибдир.
gюrdцklяri vя ya tяcrцbя etdiklяri ilя яlaqя- «Demokratiya vя tяhsil» яsяrindя gюstя-
lяndirя bilсинlяr. rilдiyi kimi, tяhsilin mяqsяdi inkiшafdыr. Иnki-
Praqmatistlяrin fikrincя, tяhsil hяyat шaf hяyatыn юzц ilя xarakterizя edildiyi цчцn
цчцn hazыrlыq deyil, hяyatыn юzц olmalыdыr. tяhsil inkiшafla baьlы hяr шey demяkdir. Бу

32
Тящсилин ясаслары

просесин sonu yoxdur. Bu mяnada Dyuи in- lazыmdыr, bu halda onlar юz hяrяkяtlяrini
kiшafы tяcrцbяdяn юyrяnmяk цчцn bacarыq- fяrdi vя sosial sяviyyяdя daha aьыllы шяkildя
larыn artыrыlmasы vя gяlяcяk tяcrцbяni daha istiqamяtlяndirя bilяrlяr. Bu mяnada insan-
sяmяrяli цsullaра istiqamяtlяndirmяk kimi lar юz hяrяkяtlяrini istiqamяtlяndirmяyi vя
xarаkterizя edir. Burada, яsasяn, 3-cц mя- nяzarяt etmяyi юyrяnir vя kяnardan daha az
sяlяyя diqqяt yetirilir, belя ki tяhsil bizim dяstяk vя istiqamяtlяndirmя tяlяb edirlяr.
fяaliyyяtimizi sяrbяstlяшdirmяli vя bizi шяxsi Onlar daha geniш kontekstdя sosial dяyi-
vя ictimai hяyatыmыzы istiqamяtlяndirmяyя шikliklяr vя islahatlara tяsir gюstяrmяyi юy-
qabil etmяlidir. Дemokratik yaшayышыn inki- rяnirlяr. Tяhsilli insan bu tяrzdя fоrmalашыr
шafы йalnыz bu цsulla mцmkцn ola bilяr. vя onlarыn inkiшafы fяrdlяrdя yaranmыш tяbii
Sidni Huk «Mцasir Иnsan цчцn Tяhsil» чeviklik kimi, digяrlяri ilя paylaшdыьы mцhit-
яsяrindя (1963) yazыr ki, inkiшaf цчцn tяhsil dяn asыlы olur.
demokratik cяmiyyяt цчцn tяhsillя birgя ad- Mяktяb dцшцncя, ixtira vя tяшяbbцskar-
dыmlayыr. Яslindя, demokratiya idealы inki- lыq qabiliyyяtini tяrbiyя edir ki, bu da in-
шafыn istiqamяtini mцяyyяn edir vя bu inki- sanlara dцzgцn istiqamяtdя tяrbiyя almaьa
шaf daha demokratik cяmiyyяti dяstяklяyir – yяni demokratik шяkildя yaшamaqda kю-
vя inkiшaf etdirir. mяk edir.
Иntellekt чox mцhцm amildir, belя ki o Praqmatistlяrя gюrя, tяhsil sosial yenilik-
bizя adяtlяr mяngяnяsini qыrmaьa vя daha lяrin йаранмасына kюmяk gюstяrяcяk tяcrцbя
qяnaяtbяxш vя arzuolunan alternativ yarat- prosesidir. Tяhsil insan ruhunu elя bir yцk-
maьa imkan verir. Huk gюstяrirdi ki, inki- sяliшя чatdыrmalыdыr ki, о, tяdqiq etmяk, iq-
шaf, demokratiya vя aьыl inklцziv xarakter- tisadiyyаt, siyasяt vя ictimai hяyatda yara-
lidir vя tяhsilin mяqsяdlяri ilя яlaqяdardыr. nan mцasir problemlяrin cavabыnы tapa bil-
Vilyam Hard Kilpatrik чox nцfuzlu tяh- sin. Tяhsil bizim HЯQИQИ ИNDИVИDUAL-
sil mцtяxяssisi vя Dyuинин шagird vя tяlяbя- LЫЬЫMЫZЫ elя yцksяltmяlidir ki, bizim sadя-
lяrindяn biri idi. O, «Dяyiшяn Sivilizasiya cя adяt vя яnяняlяrя дейил, проблемимизи da-
цчцn Tяhsil» яsяrindя (1927) yazыrdы ki, hяr ha чox inteлlektя arxalanараг щялл етмяйи-
bir fяrdin яsas maraьы ondan ibarяtdir ki, мизя сябяб олсун. Bu, heч dя o demяk deyil-
bцtцn insanlarыn «dolьun vя mцmkцn qяdяr dir ki, dяyяrli adяt vя яnяnяlяrя hюrmяt et-
yaxшы hяyatы» olsun. Bizim bu gцn vя gяlя- mяmяli vя onlarы qoruyub saxlamamalыyыq;
cяkdя щансы uьurlar ялдя едяъяйимиз hяmiшя яksinя, biz мцщцм problemlяrimiziн яnяnя-
qeyri-mцяyyяndir. Odur ki, davamlы uьur lяrя kor-koranя arxalanmaqdansa, онлары
aьыllы cяhd tяlяb edir. Tяhsil uшaqlara necя daha чox aьыlla hяll etmяyi юyrяnmяliyik.
yaшamaьы юyrяdir. Bu, цч mяrhяlяdя 3 ad- Dyuи gюstяrirdi ki, «tяhsilin fяlsяfяsi»
dыmla tamamlana bilяr: 1) yaшamaq imkanы- hazыr ideyalarы hяr bir problemя sadяcя tяt-
nыn tяmin olunmasы; 2) tяlim tяcrцbяlяrinin biq etmяkдян daha чox mцasir problemlяri
tяmiн olunmasы; 3) inkiшafыn tяlяbяuйьunlu- hяll edяrkяn dцzgцn яqli vя яxlaqi mцnasi-
ьunun tяmin olunmasы. bяtlяri formalaшdыrmaqdan ibarяtdir.
O zaman тяhsilin vяzifяsi insanlara isti- Иctimai hяyatda яsaslы dяyiшikliklяr baш ver-
qamяt vermяk, nяzarяt etmяk, fяrdi vя so- dikdя, biz tяhsil proqramыnы elя qurmalыyыq ki,
sial tяcrцbяlяri istiqamяtlяndirmяйя kюmяk bu tяlяbatlara cavab versin. Belяliklя, bizim
gюstяrmяkdяn ibarяtdir. Praqmatistlяr belя ideyalarыmыz praqmatik funksiyalara malik ola-
iddia еdirlяr ki, bizя insanlarы onlarыn юz hя- caqdыr. Tяlim яtraf mцhitdя baш verяn dяyiшik-
rяkяtlяrinin nяticяlяrindяn xяbяrdar etmяk liklяrя uyьun tяlяbatlarымызы юdяmяyя vя bizim

33
Тящсилин ясаслары

xarakterimizя mцяyyяn mяnada tяsir gюstяrir. araшdыrыr. Elmi-bяdii яdяbiyyatdan irяli gя-
Tяhsilin mяnяvi tяsir imkаnы var. Йalnыz юz иn- lяn tяdqiqat mюvzularы шagirdlяrin юzlяrini
kiшafыmыzыn deyil, digяrlяrinin dя inkiшafы ilя yaradыcы шяkildя ifadя etmяyя kюmяk edir.
maraqlanmaqda, mehriban vя яxlaqlы insanlar Buna яlavя olaraq, onlar Pifaqorun vax-
olmaqda kюmяk gюstяrяn tяhsil hяyatыmыzda tыndan baшlayaraq Albert Eynшteyn vя mцa-
mцhцm rol oynayыr. sir riyaziyyatчыlarыn vaxtыndan etibarяn юy-
rяnilяn riyaziyyatыn tяdqiqata uyьun yerini
Tяhsilin metodlarы araшdыra bilяr.
Praqmatist tяhsil iшчilяri mцxtяlif чevik Hяr bir шяxs ictimai fяnlяr vя tяbiяt
metodlara цstцnlцk verirlяr. Eyni mяnada elmlяrinя cяlb olunmadan чяtinliklя tяdqi-
onlar fuksional mяktяb binalarы vя mebel lя- qat apara bilяr. Иctimai fяnlяr sahяsindя шa-
vazimatыnы da xoшlayыrlar. Шagirdlяr цчцn яl- girdlяr ictimai nяticяlяrin tяdqiqi kimi,
veriшli mebel, qatlanan divarlar, чap olun- tarix, iqtisadiyyat vя siyasяt, habelя tяdqi-
muш kitablar Dyuиnиn Чikaqodakы Labora- qata cяlb olunmuш coьrafi tяsяvvцrlяri
toriya mяktяbindя var idi. Metodlar mя- araшdыracaqлаr. Elm юzц tяdqiqatыn истинад
sяlяsindя пraqmatistlяr hesab edirdilяr ki, едилян sahяlяrindяn biri olmuш vя шцbhяsiz
uшaqlara yalnыz bir yolla tяhsil vermяk ki, tяdqiqatыn fundamental sahяsinя xid-
mцmkцn deyil; mяktяb mцhitindя istifadя mяt edir (bundan яvvяlki nцmunяlяrdя
edilяcяk mцxtяlif digяr elementlяr haqгыnda tяklif edildiyi kimi – yalnыz keчmiшin шяrt-
да mяlumata malik olmalыyыq. Бura mяktя- lяri daxilindя deyil, mцasirlik vя gяlяcяk
bin daxilindяn baшlayaraq, geniш icmaya qя- baxыmыndan).
dяr avadanlыq vя situasiyalar da daxildir. Шagirdlяr, hяtta tяdqiqat sяnяtiniн ин-
Bir чox praqmatistlяr tяkidlя qeyd edir- ъяликлярини dя tяcrцbяdяn keчirяcяklяr (rяsm
lяr ki, mцяllimlяr vя шagirdlяr bцtцn bilik- яsяrlяrindяn baшlayaraq tяdqiqat xarakterli
lяrin bir-birilя яlaqяdar olduьunu gюrцrlяr. inшalara гядяр). Onlar biliyin яsaslarыna da-
Oxu, yazы vя hяrflяrlя yazma vя sюylяmя dil ha praktiki vя tяtbiqi цsulla cяlb olunуrлар
incяsяnяti kimi kombinя edilя bilяr. Biz вя bu цsulla biliyin sяmяrяsi onlara daha
tarix, coьrafiya, mцxtяlиf tяdqiqatlar vя iq- aydыn gюrцnцr.
tisadiyyatы ictimai fяnlяr adы altыnda birlяш- Bu cцr yanaшma mцxtяlif fяnlяrin яlaqя-
dirя bilяrik, чцnki biz bu sahяlяr arasыnda sini nцmayiш etdirir vя шagirdlяrя biliyin tam-
яlaqя olduьunu baшa dцшцrцk. Bundan яla- lыьыnы gюstяrir vя problemli situasiyalarda
vя, qarшыlыqlы яlaqя ictimai fяnlяr vя dil sя- яldя edilmiш biliklяrи daha yaradыcы vя bяdii
nяti vя kurikulumun digяr sahяlяri arasыnda цsulla problemin hяllinя yюnяlmяkdя kюmяk
da ola bilяr. Кurikulum hazыrlanarkяn me- edir.
todlarыn iшlяnib-hazыrlanmasы mцhцm шяrt- Mцяllim bu motivasiyadan daima xяbяr-
dir вя шagirdlяrя обйектлярин bir-birilя necя dar olmalыdыr. Dyuи hesab edirdi ki, uшaqlar
яlaqяlяndiyini baшa dцшmяyя kюmяk edir. tяbii formada motivasiya edilirlяr, mцяllim-
Bununla, шagirdlяrя tяhsilin «tяdqiqat» kimi lяr isя artыq mюvcud olan hazыr motivasiyanы
«яsas» mяrhяlяsini seчmяkdя kюmяk gюs- gюrцr vя istifadя edirlяr. Onu da baшa dцш-
tяrilir. mяk lazыmdыr ki, bцtцn uшaqlar eyni ola bil-
Dil sяnяti, mяsяlяn, keчmiш vя indiki mяz vя онлары eyni metodla da юyrяtmяk
dюvrцn mяшhur yazычы vя tяdqiqatчыlarыnыn olmaz. Ona gюrя dя elя layihяlяr hazыrlaн-
bioqrafiyalarы da daxil ola bilяr. Tяdqiqat малыдыр ки, шagirdlяri qrupларда олдуьу кими,
яdяbiyyatыn yerli xalqlar цzяrindя tяsiriни fяrdi шяkildя iшlяmяyя дя щявясляндирсин.

34
Тящсилин ясаслары

Praqmatizm tяrяfdarlarы kurikuluma fяa- tarixinя nяzяr salacaq vя enerjinin mцxtяlif


liyyяtyюnцmlц yanaшmanы tяklif edirlяr. Бelя mяnbяlяrinin insan ehtiyaclarы цчцn necя
ki, шagirdlяr yalnыz mцxtяlif xarakterli bilik- istifadя edildiyini araшdыracaq vя elяcя dя
lяri яlaqяlяndirmяyi юyrяnmяyяcяk, bu bi- enerji цчцn yaranan ehtiyacыn dцnya prob-
liklяri problemin hяllinя tяtbiq edяcяk vя lemlяrini necя aьыrlaшdыrdыьыnы, resurslar vя
юzlяri dя buna uyьun olaraq, fяaliyyяt gюs- planlarыn mцmkцn olmasы haqqыnda elmin
tяrяcяklяr. Tяdqiqatы daha tam baшa dцш- necя tяklif verdiyini araшdыracaqlar.
mяk цчцn шagirdlяr tяdqiqat цчцn tarixi yer- Шцbhяsiz ki, toplanыlmыш materiallar шa-
lяrя vя ya mцasir яrazilяrя sяfяr edяcяklяr. girdlяrin yaш sяviyyяsinя uyьun olmalы vя
Mяktяblяrdя, bu hadisяlяrin hяqiqяtяn baш mцяllim mцяyyяn limit vaxt яrzindя fяaliy-
vermяsini qiymяtlяndirmяk цчцn onlar keч- yяti saxlаmaq цчцn onlara istiqamяt ver-
miш hadisяlяri vя hяyati situasiyalarы sяh- mяlidir. Motivasiya burada шagirdlяrin
nяlяшdirяcяk, tяdqiqat zamanы bu hadisяlя- maraьыdыr, mцяllim шagirdlяrя situasiyadan
rin hяm mцsbяt, hяm dя mяnfi tяrяflяrini maksimum баш чыхармаьа kюmяk gюstяr-
tяcrцbяdяn keчirяcяklяr. Mяsяlяn, Avropa- mяkdя maraьы olan resurs шяxs kimi xid-
lыlarыn Amerikaya gяliшi hяm Avropaya, mяt edir. Halbuki шagirdlяr тялим фяалий-
hяm dя Amerikaya dяrin tяsir gюstяrmiшdir, йятинин щяллиня наил олмаг цчцн иш йцкцнцн
bunun hяm mяnfi, hяm dя mцsbяt nяticяlяrи бюлцнмясинин мцхтялиф йолларыны билмяли,
vardы ki, bu gцnя qяdяr dя davam edir. hansы mцmkцn alternativ enerji mяnbя-
Bяшяri tяcrцbяnin bu hissяsinin yenidяn lяriniн яhatя edilя bilяcяyini vя yaxud
sяhnяlяшdirilmяsi (rekonstruksiyasы, yяni mцasir cяmiyyяtin enerjini daha сямяряли
bяшяr tarixinin araшdыrыlmasы vя tяdqiqi) шa- истифадя етмясини nяzяrя алмаьы баъармалы-
girdlяrя yalnыz keчmiш hяyatы deyil, habelя дыр. Bu cцr problemlяrlя mяшьul olarkяn vя
mцasir dцnyanы da baшa dцшmяyя kюmяk онларын hяlli yollarыnы gюstяrmяyя чalышar-
edяcяkdir. Bu cцr rekonstruksiyalara (re- kяn, uшaqlar real maneяlяrя цstцn gяlmяk
konstruktiv xarakterli dяrslяrя) oxu, mцha- цчцн бу манеяляри qiymяtlяndirirляр. Бu,
zirя vя prezentasiyalar, яraziyя baxыш sяfяr- онлара evdя vя mяktяbdя enerji resurslarыnы
lяri vя videolar da daxildir. Бuraya, hяmчi- qorumaьa vя bцtцn dцnyada enerjiniн бю-
nin шagird-konstruksiyalы dramatizasiya, лцнмясини baшa dцшmяйя kюmяk edir.
rollu oyun vя modelin hazыrlanmasы kimi Пraqmatistlяrя gюrя, юyrяnmя metodu
dяrs formalarы da daxildir. юyrяnilяn bilik qяdяr яhяmiyyяtlidir.
Praqmatizm tяrяfdarlarы шagirdlяrin tяd- Onlar hesab edirlяr ki, яgяr bir шяxs
risi vя problemlяrin hяlli yollarы ilя maraq- problemlяri baшa dцшmяyя vя onun hяlli ilя
landыьыndan, onlar baшa dцшцrlяr ki, real mяшьul olmaьa baшlayыrsa, o zaman hяmin
hяyat situasiyalarы praktik kontekstdя шa- шяxs elя mяlumatla tяchiz oluna bilяr ki,
girdlяrи problemi hяlletmя bacarыьыnыn aшы- mяktяbin bu problemlя mяшьul olmaьa qцv-
lanmasыna hяvяslяndirir. Mяsяlяn, enerjinin vяsi чatmaz, йахуд ola bilsin ki, mяktяb
aьыlla istifadяsi mцasir dюvrцn яn aparыcы insanыn gяlяcяk hяyatыnda nя kimi problem-
problemlяrindяn biridir. Gяlin hesab edяk lяrlя rastlaшacaьыnы bilmяz. Praqmatistlяr
ki, xцsusi tяbiяt elmlяri sinfindя uшaqlar hesab edirlяr ki, problemin yarana bilяcяyi
enerji problemini baшa dцшmяk istяyirlяr. yer (mяsяlяn, icma, ailя, iш yeri) цmumi цsul-
Onlardan bяzilяri enerjinin bюlцшdцrцlmяsi larla mцяyyяnlяшdirilя vя яvvяlcяdяn proq-
sistemini baшa dцшmяk istяyirlяr. Bu xцsusi nozlaшdыrыla bilяr. Мяktяb gяrяk elя шяxsiy-
bиr problem olduьundan, uшaqlar enerjinin yяt hazыrlasыn ki, bu problemin юhdяsindяn

35
Тящсилин ясаслары

gяlя билsin. Aclыq, яhalinin sыxlыьы vя яtraf siplяrя xidmяt edя bilяr. Hesab edilir ki,
mцhitin deгrаdasiyasы mцasir дюврдя vя gя- пraqmatist yanaшma dar ixtisaslaшmada if-
lяcяkдя hяlli vacib olan mяsяlяlяrdяndir. rata varmanыn qarшыsыnы alacaqdыr. Praqma-
Яgяr шagirdlяr kifayяt qяdяr hazыrlanыblar- tizm, biliyin kiчik tяrkibi hissяlяrя bюlцnmя-
sa, o zaman bцtцn bu mяsяlяlяr tяhsil kon- sinin яksinя чыxmыr. O bu biliyi rekon-
tekstindя hяll olunа биляр. struksiyalы шяkildя bцtюvlяшdirmяyя sюvq
Praqmatist tяhsil iшчilяri uшaьыn maraq vя edir, belя ki bцtюv bilik yeni istiqamяtlя ya-
ehtiyaclarыnы юdяmяyin tяrяfdarыdыrlar. Bu fikir naшы, daha dяrin anlama qabiliyyяti bяxш
mцяyyяn zamanlar, uшaq nя istяyirsя onu edir. Biliyin bцtюvlцyцnя nail olmaqla praq-
etmяyя icazя verilsin kimi шяrh edilmiшdir. matizm insanlara humаnistlik vя дigяr ali
«Maraq vя ehtiyaclar» heч dя uшaьыn nazыyla keyfiyyяtlяr bяxш edir.
ойнамаг vя onun diktяsiylя щярякят etmяk Eksperiment anlayышы praqmatist fяlsяfя-
deyildir. Gяlin hesab edяk ki, uшaq tяyyarя nin яsasыnы tяшkil edir. Яsas fakt ondan iba-
modeli dцzяltmяk istяyir. Praqmatistlяr gюs- rяtdir ki, Dyuи Чikaqodakы mяktяbini «La-
tяrirlяr ki, uшaьыn бу maraьы motivasiyaedici boratoriya mяktяbi» adlandыrmышды vя o юz
bazis kimi истифадя едиля bilяr. Mяsяlяn, aero- fялsяfi gюrцшlяrini belя izah edir: «Tяhsil юzц
dinamik modelin prinsiplяrini bilmяk цчцn dя tяbiяtinя gюrя eksperimental xarakter-
ушаьа riyaziyyat vя fizika tяdris olunmalыdыr. lidir». Tяhsilя dair чoxlu sayda mцxtяlif tя-
Дyuиnиn Чikaqodakы Laboratoriya Mяktяbin- limatlar, prinsiplяr var. Praqmatistlяr hesab
dя uшaqlarыn maraьыnыn mцяyyяn edilmяsi edirlяr ki, tяhsilin son tяhlili eksperiment
fяаliyyяtindя prinsiplяrя riayяt olunur. Ша- prosesidir. Чцnki tяhsil sahяsindя hяmiшя
эирдляр praktiki problemlяrlя цzlяшяrkяn fяa- юyrяnilяcяk vя tяcrцbяdяn keчirilяcяk шeylяr
liyyяtlяrini xцsusi bilik sahяsinя cяlb edир ki, var. Hяyat sabit vяziyyяtdя qalmыr vя tяkmil-
bu da юz nюvbяsindя, onlarы daha цmumi lяшmя цчцn daima ehtiyac yaranыr.
biliyя dоьru istiqamяtlяndirir. Eksperimental tяhsil ona gюrя zяruridir
Praqmatistlяr ixtisaslaшmыш bilikdяn da- ki, daima dяyiшян dцnyada чevikliyin yarat-
ha чox, geniш biliyя meyиl edir, цmumi biliyi dыьы ehtiyaclarы юdяyir vя insanlara tяhlцkя-
dar ixtisaslaшmaya qarшы qoyurlar. Onlar sizlik bяxш едир. Оnlаra dяyiшikliklяrя nяza-
belя bir fikrin tяrяfdarыdыrlar ki, яgяr bir rяt etmяkdя kюmяk edir. Belяliklя, tяhsilin
шяxs biliyi kiчik aydыn hissяlяrя bюlцr vя praqmatist metodlarы heч dя mцяyyяn edil-
sonda onu yenidяn birlяшdirmirsя, o zaman miш, hazыr «resept kitabы» deyildir. Bu, vя-
hяmin шяxs biliyin gяlяcяk perspektivlяrini ziyyяt dяyiшdikcя, metodlarыn da vяziyyяtя
эюрмякдян мящрум олмаг tяhlцkяsi иlя цzlя- uyьunlaшdыrыlmasы kimi dяrk edilir.
шir. Mяsяlяn, xцsusi bir layihя цzяrindя iшlя- Eksperimental metoda gюrя, aparыlan tяc-
yяn tяdqiqatчы kimyaчы юz fяaliyyяtinin so- rцbяlяrin nяticяlяrи яvvяlъяdяn qяti шяkildя
sial nяticяlяrini gюrmяyя bilяr. ЫЫ Dцnya mцяyyяn edilmir. Nяticя etibarilя praqma-
мцharibяsindяn sonra nцvя sahяsindя чalы- tist tяhsil, hяqiqяtяn dя, «kяшfedici tяhsil-
шan bir чox fiziklяr mяyus олмушдулар, чцnki dir». Hяtta цmumi imkanlarыn aydыn olma-
onlarыn яsяrlяri, яsasяn, daьыdыcы mцharibя sыna baxmayaraq, mцяllim юzц dя bilmir ki,
mяqsяdlяrи цчцn istifadя edilirdi. шagirdlяr araшdыrma zamanы nя kimi spesifik
Mцasir bilik partlayышы dюvrцndя bir шяx- nяticяlяr яldя edяcяklяr.
sin hяr шeyi bilmяsi qeyri-mцmkцndцr, lakin Mяsяlяn, яgяr yumurtanы biшirmяk adi
bir шяxs tяbiяtin цmumi яmяli prinsiplяrini bir proses olsaydы, шagirdlяr yalnыz resept
baшa dцшя bilяr vя ictimai шяraitдя bu prin- kitabыndan istifadя edяrdilяr. Lakin onlar

36
Тящсилин ясаслары

yumurtanы biшirяrkяn suallar verir, cavablarы Kurikulum


яyani шяkildя gюrцr vя юzlяri цчцn aшkar
edirlяr ki, yumurtanыn aьы heyvan mяnшяli Praqmatistlяr kurikuluma яnяnяvi me-
qidalara аиддир, bu vя bitkilяrdя olan niшas- yиllяr baxыmыndan yanaшыlmasыnыn яleyhinя
taya bir qяdяr uyьundur. Belяliklя, onlar чыxmышlar. Бelя яnяnяvi meyиllяrdя bilik
araшdыrma vasitяsilя qidalanmaya dair va- tяcrцbяdяn ayrыlыr vя hissяlяrя parчalanыr.
cib bir dяrsi юyrяnирlяr. Mцяllim bu infor- Бurada bilik mцяyyяn hissяlяrя vя kateqo-
masiyanы шagirdlяrя яvvяlcяdяn dя verя riyalara bюlцnцr. Faktlar tяcrцbяdяn seчi-
bilяr, lakin araшdыrmanыn canlы цsulla apa- lib чыxarыlыr vя цmumi prinsiplяrя uyьun-
rыlmasы, biliyin daha dяrinдян юyrяnilmя- laшdыrыlыrdы ki, bu da юzlцyцndя sяmяrяli
sinя zяmin yaradыr. Faktlarы araшdыrdыqlarы olmurdu.
заман шagirdlяr araшdыrma prosesini юy- «Uшaq vя kurikulum» яsяrindя Dyuи
rяnirlяr. Bu nюv юyrяnmя ikiqat dяyяrlidir: gюstяrirdi ki, biliyin hissяlяrя bюlцnmяsi
biliyin mцhцm hissяsi юyrяnilir, araшdыrma, nяticяsindя fяnnя dair mюvzular uшaьыn юz
юzцnяяminlik vя mцstяqillik bacarыqlarы in- шяxsi tяcrцbяsindяn daha чox diqqяt mяr-
kiшaf etdirilir ki, bu, illяrля insanlar цчцn kяzindя saxlanыlыrdы. Tяdris prosesinя bu
sяmяrяli olur. mюvqedяn yanaшыlma, шagirdin Шekspirdяn
Пraqmatist tяhsil iшчisi Vilyam Herd Kli- mцяyyяn parчalarы sitat gяtirmясиня, lakin
patrik tяrяfindяn tяklif edilяn yanaшmalar- bu яsяrin onlarыn hяyatlarыna necя tяsir
dan biri tяlim vя tяhsilя «layihя yanaшma- edя bilяcяyini gюrmяmяyя gяtirib чыxara
sыdыr». Bu Dyuиnиn Laboratoriya Mяktяbindя bilяr. Mяktяb uшaqlara belя materiallar
istifadя etdiyi цmumi yanaшmanыn sistemlяш- tяqdim edir vя demяk olar ki, onlarыn fak-
dirilmiш formasыdыr. Klipatrikя gюrя, layihя tiki tяcrцbяlяrinя biganя yanaшыr. Belя
yanaшmasы шagirdin цmumi biliyi яldя etmяsi halda ушaqlar eqoist, юzbaшыna vя impulsiv
ilя nяticяlяnir. Layihяlяr individuaл, гrup olur, onlarыn яldя etdiklяri tяcrцbяlяr чaш-
mцzakirяsi vя mцяllimin moderator (vasitя- dыrыcы, qaranlыq vя qeyri-mцяyyяn xarakter
чi vя yoxlayыcы kimi) iшtirak etmяsi vasitяsilя alыr. O, hesab edirdi ki, hяr bir шey шяxsiy-
qяrarlaшdыrыlыr. Uшaqlar layihяnin mяqsяdi- yяtin юz ixtiyarыnda vя uшaqlarыn шыltaqlыq-
nя nail olmaq цчцn яmяkdaшlыq edirlяr. Kli- larыna uyьun olmamalыdыr.
patrik gюstяrirdi ki, mцяllimlяr hяddяn artыq Dyuийя gюrя, bu mяsяlяdя яsas iki mц-
ambisiyalы vя resurslarыn az istifadя edildiyi nasibяt mюvcuddur: mяsяlяnin mяntiqi vя
layihяlяrя qadaьa qoymalыdыrlar. Klipatrik psixoloji tяrяfi. Mяntiqi dedikdя «fяnn»,
belя bir fikrin tяrяfdarы idi ki, ibtidai sinif- psixoloji dedikdя isя «maraqlar» mяsяlяsi
lяrin bцtюv vaxtlarы layihя metoduna hяsr vurьulanыr. Burada yanlышlыq ушaьыn mara-
olunmalы, yuxarы siniflяrя кeчdikcя bu daha ьы vя tяdris edilяn fяnnя dair mяsяlя ara-
da geniшlяndirilmяli, lakin sayы azaldыlmalы- sыnda boшluьun nяzяrя alыnmamasыdыr.
dыr ki, mцяyyяn ixtisaslaшmalar цчцn otaqlar Problem fяnnя dair mюvzunun tяdrisinin
ayrыla bilsin. Bu metodun spesifik mяqam- necя tяшkil edilmяsi vя шagirdlяrя necя чat-
larы цzrя praqmatistlяrin yanашmalarыnдa dыrыlmasыndadыr.
mцяyyяn fяrqlяr ola bilяr. Чцnki onlarыn ha- Mяsяlяn, tarix шagirdlяrя elя tяdris edilir
mыsы belя bir fikirdяdir ki, tяhsilin xцsusi me- ki, sanki шagirdlяr bu фянни sadяcя olaraq
todu eksperimental, чevik, sonsuz vя шяxsiy- юyrяnmяlidirlяr, чцnki bu onlar цчцn «xeyir-
yяtin dцшцnmяk vя ictimai hяyatda aьыlla iшtirak lidir», hяtta onlarыn gцndяlik tяcrцbяlяrin-
etmяk bacarыqlarыnыn inkiшafына yюnяlmiшdir. dяn uzaq olsa belя.

37
Тящсилин ясаслары

Яslindя, tarixin tяdrisi шagirdlяrя gцn- lяn, praqmatistlяr, яsasяn, gigiyena, peшя
dяlik hяyati tяcrцbяlяrini, adяt-яnяняlяrini kimi elm sahяsindя, habelя ailя vя iqtisa-
vя mцяyyяn mцясsisяlяrin fяalиyyяtini keч- diyyat mюvzusu kimi mюvzular sahяsindя
miшlя яlaqяlяndirmяyя imkan yaratmalыdыr. tяdqiqatlarыn aparыlmasыnыn tяrяfdarыdыr-
Taрixin tяdrisi шяxsiyyяtin шяxsi hяyatыnы lar. Mцasir dюvrdя mяktяblяrdя saьlamlыq,
mяzmunla, mяlumatla vя dцnyagюrцшц ilя fiziki tяrbiyя, ailя hяyatы vя cinsi tяhsil sa-
tяmin etmяklя zяnginlяшdirmяli vя onu hяsindя mяшьяlяlяr aparыlыr. Lakin real
azad шяxsiyyяtя чevirmяlidir. Dyuи hesab nяticя, praqmatistlяrin istяdiyi kimi deyil.
edirdi ki, keчmiш tarixi mцasir tarixdяn Bir qayda olaraq, bir чox praqmatistlяr
ayыrmaq tяcrцbяsi чox acы bir tяcrцbяdir, «problemyюnцmlц tяlim», «яsas kuriku-
чцnki кeчmiшdяn ayrыlmыш tarix, etik tяlim lum» vя «layihя metodu»нун tяrяfdarыdыr-
цчцn юz dяyяrini itirir. Bу, mцasir hяyatыn lar. Шagirdlяr maraq vя ehtiyaclara gюrя
strukturunu anlamamaьa vя hadisяlяrin problemя mцxtяlif цsullarla yanaшa bilяr-
necя olduьunu vя nяdяn baш verdiyi haq- lяr. Шagirdlяrin яksяriyyяti mцstяqil, di-
qыnda yanlыш tяsяvvцrlяr yaratmaьa gяtirib gяrlяri qruplarla, baшqalarы isя mцxtяlif
чыxarar. kontekstdя iшlяyя bilяrlяr. Иnformasiyalar
Biz uшaqlarыn hazыr biliklяri юyrяndiyini resurslardan яldя edilir. Bu resurslara ki-
nяzяrdяn keчirяrkяn, яsas diqqяt nяticяyя, tablar, дюvri nяшrlяr, video-materiallar, sя-
чox az halda isя bilik prosesinя yюnяlir. yahяt, яraziyя sяfяrlяr vя insan мяскянlяri
Praqmatistlяr istяyirlяr ki, az da olsa, pro- аид ola bilяr. Mяlumatlar sцzgяcdяn keчi-
sesin юzцnя diqqяt yюnяltsinlяr, чцnki pro- rilir vя яhяmiyyяtli hesab edilяnlяr dяйяr-
sesin sonu tяlimin mahiyyяtindяn ayrы hesab lяndirilir, шagirdlяr тяряфиндян problemя
edilя bilmяz. Mяsяlяn, яgяr mяktяb demok- dair nяticяlяr чыxarыlыr vя яlveriшli цmumi-
ratik vяtяndaш yetiшdirmяlidirsя, o zaman lяшmяlяr aparыlыr. Шagirdlяr юz inkiшaf vя
mяktяb elя qurulmalыdыr ki, шagirdlяrin se- tяkmillяшmя dяrяcяsini dяyяrlяndirirlяr.
чim, mцhakimя vя yaxud qяrar vermя im- Bu isя tяhsilin nюvbяti mяrhяlяsinя keчidя
kanыndan baшqa bir seчimlяri qalmaсыn. zяmin yaradыr.
Mahiyyяt etibarilя yalnыz demokratik vяtяn- Яnяnяvi fяnlяrя biganя yanaшыlmamalы-
daш yetiшdirilsin. Yalnыz o zaman yaшlы nяsil dыr. Bu fяnlяr юyrяnilmяli vя шagirdlяrin
gяnclяrin sosial vя ictimai hяyatda nя цчцn inkiшafыna kюmяk etmяk mяqsяdilя istifa-
fяal iшtirak etmяdiklяrinя tяяccцblяnmяz. dя olunmalыdыr.
Praqmatistlяr kurikulumlarыn mцxtяlif Praqmatist kurikulum HЯM PROSES,
чeшidli olmasыnы qяbul edirlяr. Bu fikir Ame- HЯM DЯ MЯZMUNDAN ИBARЯTDИR.
rika tяhsilini yalnыz domen (цstцn) hesab LAKИN BU, ЯVVЯLCЯDЯN MЦЯYYЯN
edilяn sahяlяrdя deyil, mцxtяlif sahяlяrdя EDИLMИШ VЯ SONU OLAN BИR PRO-
geniшlяndirmяyя kюmяk etmiшdir. Mяsя- SES DEYИLDИR.

38
Тящсилин ясаслары

Тяhsilin ящямиййяти
Мцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan

Sizcя, bu yanaшmalar hansы tяhsil fяlsяfяsinя aiddir?


Bu mюvzunu юyrяnяndяn sonra siz: Mюvcudatыn
• Яsas tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan varlыьыnыn
tяhsilin яhяmiyyяti haqqыnda mяlumat sяbяbini
юyrяnmяk цчцn Иnkiшafы tяmin
verяcяksiniz.
etmяk цчцn
• Digяr tяhsil фяlsяfяlяri ilя baьlы
(idealizm, realizm, proqmatizm, kon-
struktivizm, eksperimentalizm vя s.)
apardыьыnыz tяdqiqatlarыn nяticяsi barя- Bilik vя
dя mяlumat verяcяksiniz. bacarыqlar яldя Dцzgцn seчimlяr
етмяк цчцн etmяk цчцn

ТАПШЫРЫГ Иш вяряги (нцмуня)

• Tяqdim edilяn yanaшmalarыn hansы tяh-


sil fяlsяfяsinя aid olmasы barяdя dцшцnцn, il- Фярзиййялярим Нятиъялярим
kin fikirlяrinizlя baьlы tяqdim edilяn cяdvяl
nцmunяsinin «Fяrziyyяlяrim» sцtununda
qeydlяrinizi aparыn.
• Hяmin yanaшmalarыn hansы tяhsil fяlsя-
fяsinя aid olduьunu dяqiqlяшdirmяk цчцn
araшdыrmalar aparыn (sяh. 14–26).
• Mяnbяlяrdяn sitatlar gяtirmяklя fikir-
lяrinizi яsaslandыrыn.
• Nяticяlяrinizi ilkin qeydlяrinizlя mцqa-
yisя edin, nailiyyяtinizi qiymяtlяndirin.
Тяhsilin мягсяди
Мцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan

Bu mюvzunu юyrяnяndяn sonra siz: Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяrinя gюrя:


• Tяqdim edilяn sяnяdlяrdя tяhsilin • Йeni tяcrцbяyя яsaslanaraq daim in-
mяqsяdinin nяdяn ibarяt olduьunu mцяy- kiшaf etmяk tяhsilin hяm яsas xцsusiyyяtinя,
yяn edяcяksiniz; hяm dя mяqsяdinя чevrilmяlidir;
• Araшdыrыlmыш sяnяdlяri problem ba- • Тяhsil yalnыz mцtlяq hяqiqяtя, цmum-
xыmыndan Azяrbaycan Respublikasыnыn bяшяriliyя vя dяyiшmяzliyя istiqаmяtlяnmя-
Konstitusiyasы vя Tяhsil qanunu ilя яlaqя- lidir;
lяndirяcяksiniz; • Щяr bir uшaьыn fяrd olaraq inkiшafы tяh-
• Respublikamыzda tяhsilя verilяn silin яn mцhцm mяqsяdi olmalыdыr;
mцasir tяlяblяrя uyьun olanыnы mцяyyяn • Бiliklяrin яsaslarыnы tяmin etmяk tяhsi-
edяcяksiniz. lin яsas mяqsяdinя чevrilmяlidir.

39
Тящсилин ясаслары

ТAPШЫRЫQ 1 ТAPШЫRЫQ 2

1. Tяqdim sяnяdlяrdя* tяhsilin 1. Aparыlmыш tяdqiqatlardan чыxыш edя-


mяqsяdlяrinin necя tяsbit edildiyi- rяk dюvlяt sяnяdlяrindя юz яksini tapmыш
ni mцяyyяn edin. tяhsil mяqsяdinin Azяrbaycan Respublika-
• Azяrbaycan Respublikasыnda цmumi sыnыn Konstitusiyasы, «Tяhsil haqqыnda»
orta tяhsilin Dюvlяt Standartlarы (1999). Azяrbaycan Respublikasыnыn Гanunu sя-
• Azяrbaycan Respublikasыnda цmumi nяdlяri ilя nя qяdяr uyьun oldуьunu mцяy-
tяhsilin Konsepsiyasы (Kurikulumu). (2006) yяnlяшdirin.
• Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt standart- 2. Sяnяdlяrdяn seчdiyiniz sitatlarы qarшы-
larы vя proqramlarы (kurikulumlarы). (2010) laшdыrmaqla fikirlяrinizi яsaslandыrыn.
Azяrbaycan Respublikasыnыn цmumtяhsil 3. Aшaьыdakы suallara cavab hazыrlayыn:
mяktяbinin nцmunяvi Nizаmnamяsi (2011). • Sяnяddя tяhsilин mяqsяdi necя mцяy-
* ДВД-1 yяn edilib?
2. Sяnяdlяrdяn tяhsilin mяqsяdi ilя baьlы • O hansы tяhsil fяlsяfяsinя aiddir?
мцяyyяn etdiyiniz fikirlяri mцxtяlif tяhsil ya- • Azяrbaycan gerчяkliklяri baxыmыndan
naшmalarы baxыmыndan tяhsilin mяqsяdi ilя baьlы mцasir tяlяblяrя cavab verirmi?
tяqdim edilяn fikirlяrlя qarшыlaшdыrыn. Yanaшma- • Nяyя gюrя belя dцшцnцrsцnцz?
lardan daha чox uyьun gяlяnini mцяyyяn edin.

Юйряnяnin tяlim prosesindя iшtirakы


Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan

Sizcя, «юyrяnяn» kimdir?


Bu mюvzunu юyrяnяndяn sonra siz:
A. Юyrяnяn B. Юyrяnяn intellekt
• Aparыcы tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыn- tяcrцbя vя emosiyalardan
dan tяlim prosesindя юyrяnяnin iшtira- aparan ibarяt olan unikal,
kыna mцnasibяti шяrh edяcяksiniz; insandыr. azad vя mяsuliyyяtli
• Tяlim prosesindя шagirdin ro- yaranmышdыr.
lunu mцшahidя etmяklя onun hansы C. Юyrяnяn D. Юyrяnяn bilik
tяhsil fяlsяfяsinя уйьун olduьunu dцшцnяn vя vя bacarыqlarыn
tяyin edяcяksiniz; hiss edяn daшыyыcыsыdыr.
• Мцяllimin tяhsil fяlsяfяsini (idraklы vя O юyrяndiklяrini
intuisiyalы) yeri gяlяndя istifadя
mцяyyяn edяcяksiniz. varlыqdыr. edя bilяr.

ТAPШЫRЫQ 4. Юz tяhsil fяlsяfяnizi mцяyyяnlяшdirяr-


1. Dяrs nцmunяsindяn bir parчa- kяn istifadя etdiyiniz qiymяtlяndirmя cяd-
nы mцшahidя edin (DVD 2). vяlindяn (сяh. 26) istifadя edin.
2. Mцшahidя etdiyiniz dяrsdя юy- 5. Hяmin testdя hяr fяlsяfя haqqыnda
rяnяnin mюvqeyini A, B, C, D versiyalarы verilmiш mяlumatlardan istifadя etmяklя
baxыmыndan mцяyyяnlяшdirin. fяrziyйяlяrinizi yoxlayыn.
3. Юyrяnяnin tяlim prosesindя iшtirakыnыn
hansы tяhsil fяlsяfяsinя uyьun olmasы ilя baь-
lы fяrziyyяlяr yцrцdцn.
* Бу сянядляри ДВД-дян ялдя едя билярсиниз.

40
Тящсилин ясаслары

Инsanыn tяhsil ehtiyaclarы vя onlarыn tяmin edilmяsi


Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan

Bu mюvzunu юyrяnяndяn sonra siz: Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяrinя gюrя tяhsil:


• Real hяyat problemlяri ilя qarшы-qarшы-
• Tяqdim edilяn hцquqi-normativ sя- ya qalmaq шяraiti yaratmalыdыr (seчimlяr et-
nяdlяri problem baxыmыndan araшdыracaq mяk, iztirab vя sevinci, azadlыьыn mяsuliy-
vя мцвафиг гeydlяr gюtцrяcяksiniz; yяtlяri, fяaliyyяtin ardыcыllыьы vя s.);
• Gюtцrdцyцnцz qeydlяri дюрд ясас • Bцtцn insanlaрыn ehtiyaclarы baxыmыn-
tяhsil fяlsяfясиня аид mцxtяlif yanaшma- dan яhяmiyyяtli hesab edilяn bilik vя baca-
larla гаршылашдыраъагсыныз; rыqlarыn formalaшmasыnы tяmin etmяlidir;
• Problem baxыmыndan hцquqi-nor- • Юyrяnяnlяrin intellektual ehtiyaclarы-
mativ sяnяdlяrin uyьun gяldiyi tяhsil fяl- nыn юdяnilmяsini tяmin etmяlidir;
sяfяsini mцяyyяn edяcяksiniz. • Иnsanlarыn ehtiyaclarы mцxtяlif oldu-
ьundan шagirdlяrin fяrdi xцsusiyyяtlяrinin
inkiшafыna istiqamяtlяnmяlidir.

ТAPШЫRЫQ
Aшaьыda adlarы qeyd edilяn sя- Иш вяряги
nяdlяrя gюrя tяhsilin insanыn hansы
Azяrbaycan «Tяhsil
ehtiyaclarыnы юdяmяli olduьunu Цмumi tяhsil
Respublikasыnda tяhsilin haqqыnda»
pillяsinin dюvlяt
araшdыrыn. inkiшafы цzrя dюvlяt
Azяrbaycan
standartlarы vя
• «Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res- Respubli-
standartlarы vя proqram- kasыnыn proqramlarы
publikasыnыn Гanunu. larы (kurikulumlarы) Qanunu
(kurikulumlarы)
• Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin
inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы.
• Цмуmi tяhsil pillяsinin dювlяt standart-
larы vя proqramlarы (kurikulumlarы) (DVD).
• Tяqdim edilяn cяdvяl nцmunяsi цзrя
qeydlяr aparыn.
• Sяnяdlяr цzrя apardыьыnыz qeydlяri
mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяrinя aid fяrqli yanaш-
malarla qarшыlaшdыrыn.
• Hцquqi-normativ sяnяdlяrin hansы tяh-
sil fяlsяfяsinя daha yaxыn olduьunu mцяy-
yяn edin.
• Fikirlяrinizi яsaslandыrmaqla nяticяlя-
rinizi tяqdim edin. Яldя edilяn nяticяlяr

41
Тящсилин ясаслары

Mяktяbin яsas vяzifяlяri


Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan

Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяrinя gюrя mяk-


Bu mюvzunu юyrяnяndяn sonra siz:
tяbin яsas vяzifяsi:
• Azяrbaycan mяktяbinin vяzifяlяri- • Иnsanыn айры-айры ъящятляриня, elяcя dя
ni mцяyyяn edяcяksiniz; hafizяsinя xцsusi яhяmiyyяt vermяklя яsas
• Hяmin vяzifяlяri mяsяlя цzrя fяrq- diqqяti шцurun inkiшafыna yюnяltmяkdir;
li yanaшmalarla qarшыlaшdыracaq, oxшar • «Hяrtяrяfli uшaq» йетишдирмяк цчцn
vя fяrqli cяhяtlяrini mцяyyяn edяcяk- tяhsili tяmin etmяк, bцtцn diqqяti uшaьыn eh-
siniz; tiyac vя maraqlarыna yюnяltmяkdir;
• Mцasir mяktяbin vяzifяlяri ilя • Real dцnyanы baшa dцшmяk цчцn шa-
baьlы mцhakimяlяr yцrцdяcяksiniz. girdlяrя lazыm olan biliklяri чatdыrmaьы qar-
шыya mяqsяd qoymaqdыr;
• Юzцnц rellaшdыrma sяyahяtindя hяr bir
шagirdя kюmяk gюstяrmяkdir.

TAPШЫRЫQ 2. Nяticяlяrinizi tяqdim edilяn mцx -


tяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan proble-
1. «Azяrbaycan Respublikasы
mя fяrqli yanaш ma larla гаршылашдырын, hяr
цmumtяhsil mяktяbinin nцmunяvi
bir sяnяdin hansы tяh sil fяlsяfяsinя aid
Яsasnamяsi» (1994) vя «Цmumtяh- olduьunu mцяy yяn edin.
sil mяktяbinin нцmunяvi Nizamnamяsi» 3. Яldя etdiyiniz nяticяlяrя mцnasibяti-
(2011)* sяnяdlяrindя mяktяbin яsas vя- nizi bildirин. «Mцasir cяmiyyяt mяktяb qar-
zifяsinin nяdяn ibarяt olduьunu mцяyyяn- шыsыna hansы vяzifяlяri qoyur?» mюvzusunda
lяшdirin. PP tяqdimat hazыrlayыn.

* Бу сянядляри ДВД-дян ялдя едя билярсиниз.

42
Тящсилин ясаслары

Тяhsil vя tяlim mцhiti


Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan

Bu mюvzunu юyrяnяndяn sonra siz:


• «Tяhsil mцhiti» vя mяktяbdя «tяlim mцhiti» anlayышlarыnыn oxшar vя fяrqli cяhяtlяrini
izah edяcяksiniz;
• Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan hяr iki mяsяlяyя fяrqli mцnasibяti шяrh
edяcяksiniz;
• Юlkяdя hяyata keчirilяn tяhsil islahatлarы шяraitiнdя hяr iki mяsяlя baxыmыndan mцvafiq
tяhsil fяlsяfяsini tяyin edяcяksiniz.

Tяhsil fяlsяfяlяri Tяhsil mцhiti Tяlim mцhiti

Tяhsilin mцhiti hяyatыn Mяktяb шagirdlяrin


юzц olmalыdыr. Burada qruplarda dцшцnmя-
Proqressivizm шagirdlяr hяyata sinи tяmin edir ki, bu
hazыrlanmamalы, hяyatыn da yarышmanы deyil,
iчindя юyrяnmяlidirlяr. яmяkdaшlыьы tяmin edir.

Tяhsil hяyatы tamamilя Mяktяb шagirdlяri


яks etdirmir, o,uшaqlarыn «kitablar dцnyasы» ilя
intellektual imkanlarыnы яhatя etmяli, intellek-
Perennializm inkiшaf etdirmяli olan vя tual vя tяnqidi
onlarы gяlяcяyя hazыrla- dцшцnmя шяraitindя
yan uydurma bir шяxsiyyяtin tяrbiyя-
mцhitdir. sini tяшkil etmяlidir.

Mяktяb шagirdlяrin
шцurlu шяkildя nizam-
intizam qaydalarыna
Tяhsil цчцn elя mцhit
riayяt etmяsi цчцn
yaradыlmalыdыr ki, tяlim
mцvafiq atmosfer
real hяyatda mюvcud
Essenсializm olan materiallar vя icti-
yaratmalыdыr. Bu mя-
sяlяlяrя шagirdin mц-
mai mцnasibяtlяrlя яla-
nasibяtini yoxlamaq
qяdя qurulmuш olsun.
цчцn innovativ texni-
kalardan istifadя
etmяlidir.

Tяhsil mцhiti юyrяnяni Mяktяb шagirdlяri elя


azad inkiшaf etmяyя, ya- gerчяk azadlыqla
radыcы fяrd olmaьa hя- tяmin edir ki, bu шя-
vяslяndirmяlidir. O, rаitdя шagirdlяr юz
юyrяnяnlяrя чoxluьun
Ekzistensializm dцшцncяlяrindяn чыxыш
hяyat hяqiqяtlяrini
etmяyi, яcdadlarыn tapa bilsinlяr vя
mцяyyяn etdiyi normа- mцstяqil шяkildя юz
larы rяhbяr tutmamaьы seчimlяrini edя
юyrяtmяmяlidir. bilsinlяr.

43
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ 1 Nяticяlяrinizi яks etdirян PP тяqdimat


• Яvvяlki sяhifяdя tяqdim edilmiш cяdvяl- hazыrlayыn.
dя mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan Araшdыrmalar aparmaq цчцn tюvsiyя edilir:
«tяhsil mцhiti» vя «mяktяbdя tяlim mцhiti» http://portal.edu.az/Azeri/Pagini/Umumte
kimi iki mцhцm mяsяlя цzrя paralellяr apa- hsilmektebininnumuneviesasnamesi.aspx
rыlmышdыr. «Tяhsil mцhiti» vя «tяlim mцhiti» http://www.t.gov.az/Content/AboutUs/Q
anlayышlarы цzяrindя dцшцnцn, bunlarыn oxшar a nunlar/tehsil_q.aspx
vя fяrqli cяhяtlяrini mцяyyяnlяшdirin.
• Nяticяlяrinizi ekspertlяrin araшdыrmala- TAPШЫRЫQ 3
rыnыn nяticяlяri ilя mцqayisя edin. Dяrs nцmunяlяrini mцшahidя
edin. Gюrцntцlяrdя tяlim mцhitini
TAPШЫRЫQ 2 mцxtяlif fяlsяfi yanaшmalarla яla-
«Mяktяbdя tяlim mцhiti» aчar sюzц daxil qяlяndirin. Qruplarda hяmin yanaшmalarыn
etmяklя Иnternet sяhifяlяrindя araшdыrma цstцnlцklяri vя boшluqlarыnы mцzakirя edin.
aparыn. Яldя edilmiш nяticяlяrdяn чыxыш edя- Fikirlяrinizi яsaslandыrmaqla яldя etdiyiniz
rяk hяmin sяnяddя tяhsil vя tяlim mцhitinin nяticяlяri tяqdim edin (Мцстягил тялим шяраи-
tяшkili baxыmыndan яldя rяhbяr tutulan ya- тиндя фикирляринизи бир вярягя йазын ки, сонра
naшmanы (tяhsil fяlsяfяsini) mцяyyяn edin. йолдашларынызла мцзакиря едясиниз).

Mяnimsяmяni tяmin edяn tяlim


Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan

Bu mювzunu юyrяnяndяn son- Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяrinя gюrя mяnimsяmяni tя-


ra siz: min edяn tяlim o zaman uьurla hяyata keчir ki:
• Mцшahidя etdiyiniz dяrs nц- • Шagird sяrbяst шяkildя alternativ variantlardan bi-
munяsindя tяlim prosesinin hansы rini seчmяyя cяlb edilsin vя bu zaman qяbul etdiyi
tяhsil fяlsяfяsinя aid olduьunu qяrar цчцn шяxsi mяsuliyyяtini dяrk etsin.
mцяyyяn edяcяksiniz; • Шagirdlяr problem hяllinя яsaslanan layihяlяrя
• Mцшahidяlяrinizin nяticяlяrini cяlb edilsin ki, bu zaman onlar praktik mяsяlяlяrdяn
tяlimin tяшkilinя verilяn tяlяblяr nяzяri prinsiplяrя doьru istiqamяtlяndirilsinlяr (kon-
baxыmыndan tяhlil edяcяksiniz;
kretdяn mцcяrrяdя).
• Dяrs nцmunяlяrindя tяlim
• Юyrяnmя, dцnyanыn яbяdiliyi haqqыnda xцsusi
prosesini tяшkil edяn mцяllimin
fяaliyyяtinя problem baxыmыn- oxu materiallarы ilя tanышlыq zamanы baш versin. Bu
dan tяnqidi yanaшacaq vя юz zaman шagirdlяr gяlяcяkdя tяtbiq edяcяklяri nяzяri
mюvqeyinizi bildirяcяksiniz. mяsяlяlяri юyrяnsinlяr (mяcazidяn konkretя).
• Шagirdlяr fяnn цzrя biliklяrini daha da geniшlяn-
dirmяyя ciddi cяhdlяr gюstяrsinlяr.

44
Тящсилин ясаслары

Mцzakirя mюvzusu aparan mцяllimin problem baxыmыndan


Yoldaшlarыnыzla yuxarыda tяqdim edilяn yanaшmasыnы mцяyйяnlяшdirin. Fikirlяrinizi
nцmunяlяr gяtirmяklя яsaslandыrыn.
yanaшmalar barяdя fikir mцbadilяsi aparыn.
• Mцяllimin problem baxыmыndan tяhsil
Onlarыn цstцn vя zяif cяhяtlяrini mцяyyяn-
fяlsяfяsini Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt
lяшdirin. Fikirlяrinizi яsaslandыrmaьa чalышыn.
standartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы)
sяnяdindя tяlimin tяшkilinя verilяn tяlяblяrlя
TAPШЫRЫQ
яlaqяlяndirin. Onun fяaliyyяtinin mцasir tя-
• Tяqdim edilяn dяrs nцmunяsini mцшa- lяblяrя uyьun olub olmadыьыnы mцяyyяn edin.
hidя edin (DVD). Gюrdцklяrinizi tanыш oldu- • Siz hяmin mцяllimlяrin yerinя olsaйdыnыz,
ьu nuz yanaшmalarla яlaqяlяndirin. Dяrs юz fяaliyyяtinizdя hansы dяyiшikliklяri edяrdiniz?

Mцяllimin seчdiyi tяlim strategiyasы onun tяhsil fяlsяfяsinin яsas gюstяricisi kimi

Bu mюvzunu юyrяnяndяn sonra siz: Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяrinя gюrя tяlim tяшkil
• Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxы- olunan zaman mцяllim bu strategiyalara цstцnlцk
mыndan цstцnlцk verilяn tяlim strate- vermяlidir:
giyalarыna mцasir tяlяblяr baxы- • Layihяlяr цsuluna цstцnlцk verilmяlidir vя
mыndan mцnasibяt bildirяcяksiniz. bu цsul vasitяsilя шagirdlяr problemlяrin hяll
• Mцшahidя etdiyiniz dяrs nцmu- edilmяsinя istiqamяtlяnmяlidirlяr.
nяsindя mцяllimin istifadя etdiyi tя- • Mцhazirяlяr, oxu vя mцzakirяlяr intellektin yцk-
lim strategiyalarыna, яsasяn, dяrs sяldilmяsi цчцn цstцnlцk verilяn цsullar olmalыdыr.
aparan mцяllimin tяhsil fяlsяfяsini • Nцmayiшlяr bilik vя bacarыqlarыn tяdrisindя
mцяyyяn edяcяksiniz. яhяmiyyяtli hesab edilmяlidir.
• Mцяllimin tяhsil fяlsяfяsinin • Sokrat dialoqu (suallara яsaslanan mцkali-
tяlimin keyfiyyяtinя tяsiri ilя baьlы mяlяr zamanы cavablarыn яldя edilmяsi) шagirdin
шяrhlяr verяcяksiniz. юzцnцtяsdiqi цчцn цstцnlцk verilmяli цsuldur.

Gяlin dцшцnяk! TAPШЫRЫQ 1


• Orta vя ya ali mяktяbdя tяhsil aldыьыnыz 1. Dяrs nцmuняlяrindяn fraq-
mцddяtdя iшtirakчыsы olduьunuz hяr hansы bir mentlяri mцшahidя edяrяk dяrs
dяrsin gediшini xatыrlayыn. Hяmin dяrsdя aparan mцяllim tяrяfindяn tяtbiq
mцяllimin istifadя etdiyi tяlim strategiyala- edilяn tяlim strategiyalarыnы mцяyyяnlяш-
rыnыn yuxarыda tяqdim edilяn versiyalardan dirin vя qiymяtlяndirmя cяdvяlindяn is-
hansыna uyьun gяldiyi цzяrindя dцшцnцn. tifadя etmяklя onun tяhsil fяlsяfяsini tяyin
• Problem baxыmыndan tяqdim edilяn ya- edin.
naшmalara nяzяr salыn, mцяlliminizin tяhsil 2. Dяrs nцmunяlяrindя mцшahidя etdik-
fяlsяfяsini mцяyyяnlяшdirmяk mяqsяdilя lяrinizя яsaslanaraq istifadя edilяn tяlim
tяhsil fяlsяfяlяri haqqыnda digяr mяlumatlarы strategiyalarы vя tяlimin keyfiyyяti arasыnda
da araшdыrыn. яlaqя barяdя mцhakimяlяr yцrцdцn.
• Kollektiv mцzakirя zamanы fikirlяrinizi
яsaslandыrыn.

45
Тящсилин ясаслары

Tяlim prosesinin keyfiyyяtli tяшkilindя mцяllimin tяhsil fяlsяfяsinin


rolu vя яhяmiyyяti

Bu mюvzunu юyrяnяn- Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяrinя gюrя tяlim prosesindя


dяn sonra siz: mцяllimin rolu:
• Tяhsilin hцquqi-nor- • Mцяllim шagirdlяri ilя dцшцnцlmцш шяkildя davran-
mativ sяnяdlяrindя mцяl- malыdыr. Tяlimin tяшkili zamanы insanыn maraqlarыnы яn
limin rolunun nяdяn iba- yцksяk sяviyyяdя яks etdirяn yazыlara, яdяbiyyata яsаslan-
rяt oldуьunu mцяyyяn malыdыr.
edяcяksiniz; • Mцяllim шagirdin nailiyyяt sяviyyяsini mцяyyяnlяш-
• Nяticяlяrinizi mцx- dirяrkяn vя ya araшdыrarkяn юz prinsiplяrini, яhяmiyyяt
tяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxы- verdiyi dяyяrlяri vя onlarыn яhяmiyyяtliliyinin sяbяblяrini
mыndan шяrh edяcяksiniz; юyrяnяnlяrя tяqdim etmяlidir.
• Mцшahidя etdiyiniz • Mцяllim шagirdlяri istiqamяtlяndirir vя onlara mяs-
dяrs nцmunяsindя mцяlli- lяhяtlяr verir. Шagirdin tяlimi rяhbяrliyin vя ya dяrslik-
min rolunu mцxtяlif tяhsil lяrin mцяyyяn etdiyi fяnn biliklяrinя deyil, юyrяnяnlяrin
fяlsяfяlяri baxыmыndan dя- maraqlarыna яsaslanыr.
yяrlяndirяcяk, onun fяa- • Mцяllim mяsuliyyяtli rяhbяrdir, yeniyetmяlяr bю-
liyyяtindяki цstцnlцklяri yцklяrin xцsusiyyяtlяrini vя tяlяblяrini dяrk edяnя qяdяr
vя boшluqlarы gюstяrяcяk- bюyцklяr dцnyasы ilя uшaqlar alяmi arasыnda яlaqяlяndirici
siniz. rolu oynayыr.

TAPШЫRЫQ 1 dimat (auditoriya шяraitindя qruplarda) ha-


• Tяqdim edilяn hцquqi-normativ sяnяd- zыrlayыn. Fikirlяrinizi яsaslandыrыn.
lяrdя («Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res-
TAPШЫRЫQ 2
publikasыныn Qanunu, Цмumi tяhsil pillяsinin
dюvляt standrtlarы, proqramlarы (kurikulum- • Dяrs nцmunяsini mцшahidя
larы), Цmumi tяhsil mяktяbinin nцmunяvi Ni- edяrkяn tяlim prosesindя mцяl-
zamnaмяsi) mцяllimin rolunun necя tяsbit limin roluna diqqяt edin.
edildiyini mцяyyяnlяшdirin. • Dяrs prosesindя mцяllimin rolunu
• Araшdыrыlan mяnbяlяrя gюrя tяlim pro-
«Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Respublika-
sesindя mцяllimin roluna verilяn tяlяblяri
sыnыn Qanunu vя Цмumi tяhsil pillяsinin
yuxarыda tяqdim edilяn versiyalarla tutuш-
dюvляt standrtlarы, proqramlarы (kurikulumla-
durun. Hцquqi-normativ sяnяdlяrdя prob-
rы) sяnяdlяri baxыmыndan tяhlil edin.
lem baxыmыndan яldя rяhbяr tutulmuш ya-
• Yuxarыda tяqdim edilяn versiyalardan
naшmalarыn uyьun gяldiyi tяhsil fяlsяfяsini
чыxыш edяrяk hяmin mцяllimin bu mяsяlя ilя
mцяyyяn edin.
baьlы fяlsяfяsini mцяyyяn edin vя mцnasibя-
• «Tяlim prosesindя mцяllimin rolu nя-
tinizi bildirin.
dяn ibarяt olmalыdыr?» mюvzusunda PP tяq-

46
Тящсилин ясаслары

Tяhsilin mяzmununa verilяn tяlяblяr


Mцxtяlif fяlsяfi yanaшmalar baxыmыndan

Bu mюvzunu юyrяnяn- Mцxtяlif tяhsil fяlsяfяlяrinя gюrя:


dяn sonra siz: • Kurikulum яdяbiyyat, tarix, riyaziyyat vя tяbiяt fяn-
• Tяhsilin mяzmununa lяrinin zamanыn sыnaьыndan чыxmыш яsas ideyalarыnы яhatя
verilяn fяrqli yanaшmala- etmяlidir.
rыn hansы tяhsil cяrяyanыna • Kurikulumda яsas diqqяt ona yюnяlmяlidir ki, шa-
girdlяr ictimai fяnlяr, tяtbiqi elmlяr vя peшя texnologiya-
aid olduьunu mцяyyяn
larы цzrя problemlяri hяll edяrkяn uьurlu цsul vя vasitяlяr
edяcяksiniz;
seчя bilsinlяr.
• Mцxtяlif hцquqi-nor-
• Kurikulum ana dili, xarici dillяr, tarix, riyaziyyat,
mativ sяnяdlяri problem
tяbiяt elmlяri, tяsviri incяsяnяt, elяcя dя fяlsяfя kimi
baxыmыndan fяrqli tяhsil akademik fяnlяri яhatя etmяlidir.
yanaшmalarы ilя яlaqяlяn- • Kurikulum insanpяrvяrliyя istiqamяtlяnmяlidir. Иn-
dirяcяk, tяhsilin mяzmu- sanыn sяciyyяvi cяhяtlяrinin vя onun яtraf alяmlя ziddiy-
nuna verilяn mцasir tя- yяtlяrinin юyrяnilmяsinя imkan verяn tarix, яdяbiyyat,
lяblяri aшkar edяcяksiniz. incяsяnяt, fяlsяfя fяnlяrini яhatя etmяlidir.

TAPШЫRЫQ 1 • Hяr sяnяddя mяzmuna verilяn tяlяblяri


• Aшaьыda tяqdim edilяn sяnяdlяrdя tяh- yuxarыda tяqdim edilяn mцxtяlif tяhsil fяlsя-
silin mяzmununun hansы mяsяlяlяri яhatя fяlяrinя aid yanaшmalarla яlaqяlяndirin.
etmяli olduьu gюstяrilmiшdir. Bu baxыmdan Hяmin yanaшmanыn hansы cяrяyana aid ol-
hяmin sяnяdlяri araшdыrыn, mяzmuna (kuri- duьunu mцяyyяn edin.
kuluma) verilяn tяlяblяri mцяyyяn edin: • Araшdыrdыьыnыz sяnяdlяrdяn hansыnыn
 Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilя verilяn mцasir tяlяblяrя cavab verdi-
цmumi orta tяhsilin Dюvlяt yini mцяyyяn edin.
Standartlarы (1999). • «Tяhsilin mяzmunu (Kurikulum) nяyi
 Azяrbaycan Respublikasыnda цmumi яhatя etmяlidir?» mюvzusunda 2–3 slayddan
tяhsilin Konsepsiyasы (Kurikulumu). ibarяt tяqdimat hazыrlayыn. Mцhakimя yцrц-
 Цмумтящсил мяктябинин нцмуняви dяrkяn fikirlяrinizi яsaslandыrыn.
Низамнамяси. • Nяticяlяrinizi tяhsilin mяzmununa mцx-
 Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan- tяlif tяhsil fяlsяfяlяri baxыmыndan yanaшma-
dartlarы vя proqramlarы (kuriku- larla mцqayisя edin.
lumlarы).

47
Тящсилин ясаслары

Цмумиляшдириъи дярс
TAPШЫRЫQ 1. Uyьun gяlяnlяri birlяшdirmяklя tяhsil boyu araшdыrыlmыш mяsяlяlяri qrup-
laшdыrыn.
Tяhsil nя цчцn lazыmdыr? 1
Юyrяnяn kimdir? 2
Tяhsil insanыn ehtiyaclarыnы Ы. TЯHSИLИN ЦMUMИ
necя tяmin etmяlidir? 3 MЯSЯLЯLЯRИ
Tяhsil mцhiti necя olmalыdыr? 4
Tяhsilin mяqsяdi nя
olmalыdыr? 5
Mяktяbin яsas vяzifяsi nяdir? 6 ЫЫ. MЦЯLLИM
Mяktяbin ab-havasы necя
olmalыdыr? 7
Mяnimsяmяni tяmin edяn ЫЫЫ. ШAGИRD
tяlim necя baш verir? 8
Mцяllimin rolu nяdяn
ibarяtdir? 9
Kurikulum hansы mяsяlяlяri ЫV. TЯLИM PROSESИ
яhatя etmяlidir? 10
Hansы tяlim цsullarыna
цstцnlцk verilmяlidir? 11
TAPШЫRЫQ 2 • Test цzrя qiymяtlяndirmя cяdvяlinя
яsasяn dяrs aparan mцяllimin tяhsil fяlsяfя-
• Dяrs nцmunяsini mцшahidя
sini mцяyyяnlяшdirin.
edin. • Tяlim prosesiнdя mюvcud uьur vя ya
• Tяqdim edilяn mцшahidя vяrяqindя mц- uьursuzluьуn sяbяbini izah edin.
vafiq qeydlяr aparыn. • Bir-iki sяhifяlik hesabat hazыrlayыn.
Ашаьыдакы суаллары ъавабландырын
СУАЛЛАР ГЕЙД
1. Bu sinifdя tяhsilin mahiyyяti nяdяn ibarяtdir?
E. Яшya vя hadisяlяrin mюvcud olmasы vя ya baш vermяsinin
sяbяblяrini intuisiyalara яsasяn mцяyyяn etmяk.
F. Иnkiшafы tяmin etmяk.
G. Bilik vя bacarыqlar яldя etmяk.
H. Dцzgцn seчimlяr etmяk.
2. Bu sinifdя «юyrяnяn» kimdir?
E. Tяcrцbя aparan insandыr.
F. Иntellekt vя emosiyalardan ibarяt unikal, azad vя mяsuliyyяtli yaрanmышdыr.
G. Dцшцnяn vя hiss edяn (idraklы vя intuisiyalы) varlыqdыr.
H. Bilik vя bacarыqlarыn daшыyыcыsыdыr. Юyrяndiklяrindяn yeri gяlяndя
istifadя edя bilяr.

48
Тящсилин ясаслары

СУАЛЛАР ГЕЙД

3. Bu sinifdя tяhsil шagirdin ehtiyaclarыnы necя tяmin edir?


Е. Hяyatыn problemlяri ilя qarшыlaшыrlar: real seчimlяr, mяhяbbяt
iztirabы vя sevinci, azadlыьыn problemlяri, fяaliyyяtin ardыcыllыьы,
юlцmцn haqq olmasы vя s.
Ф. Bцtцn insanlar цчцn яhяmiyyяtli sayыlan bilik vя bacarыqlarыn
formalaшmasы tяшkil edilir.
Э. Иnsanы digяr varlыqlardan ayыran яsas xцsusiyyяtin onun шцurlu-
luьu olduьunu nяzяrя alaraq, юyrяnяnlяrin intellektuаl ehtiyac-
larы юdяnilir.
Щ. Иnsanlarыn ehtiyaclarыnыn mцxtяlif olduьu nяzяrя alыnaraq шagird-
lяrin fяrdi xцsusiyyяtlяri inkiшaf etdirilir.
4. Bu sinifdя tяhsil mцhitiнин ясас хцсусиййятляри нядир?
E. Tяlim real hяyatda mюvcud olan materiallar vя ictimai
mцnasibяtlяrlя яlaqяdя qurulub.
F. Tяhsilin mцhiti hяyatыn юzцdцr, burada шagirdlяr hяyata
hazыrlanыr, hяyatыn iчindя юyrяnirlяr.
G. Юyrяnяnlяr azad inkiшaf etmяyя, yaradыcы fяrd olmaьa
hяvяslяndirilir. Onlar чoxluьun dцшцncяlяrindяn чыxыш edir,
mцяyyяn edilmiш normаlarы rяhbяr tuturlar.
H. Hяyatы tamamilя яks etdirmir, uшaqlarыn intellektual imkanlarы
inkiшaf etdirilir, onlar uydurma bir mцhitdя gяlяcяyя
hazыrlanыrlar.
5. Bu dяrsdя mяqsяd nяdir?
E. Yeni-yeni tяcrцbяlяrin aparыlmasы yolu ilя inkiшaf tяmin edilir.
F. Yalnыz mцtlяq hяqiqяtя, цmumbяшяriliyя vя dяyiшmяzliyя
istiqаmяtlяnib.
G. Hяr bir uшaьыn fяrd olaraq inkiшafы tяmin edilir.
H. Шagirdlяrя biliklяrin яsaslarы юyrяdilir.

6. Bu dяrsdя mцяllimin яsas vяzifяsi nяdir?


E. Шagirdin mцxtяlif xцsusiyyяtlяri, hafizяsinя яhяmiyyяt verir vя
яsas diqгяti шцurun inkiшafыna yюnяldir.
F. «Hяrtяrяfli uшaq» цчцn tяhsili tяmin etmяlidir, bцtцn diqqяtini
uшaьыn ehtiyaclarыna vя maraqlarыna yюnяltmяlidir.
G. Real dцnyanы baшa dцшmяk цчцn шagirdlяrя lazыm olan biliklяri
чatdыrыr.
H. Юzцnцreаllaшdыrmaда hяr bir шagirdя kюmяk gюstяrir.

49
Тящсилин ясаслары

СУАЛЛАР ГЕЙД

7. Бу синифдя тялим мцщитинин ясас хцсусиййятляри нядир?


Е. Шаэирдлярин групларда дцшцнмяси тямин едилир ки, бу да йарышма
дейил, ямякдашлыг цчцн шяраит йарадыр.
Ф. Шаэирдляр еля эерчяк азадлыгла тямин едилр ки, бу шяраитдя о юз щяги-
гятлярини тапа билир вя мцстягил шякилдя юз сечимлярини едир.
Э. Шаэирдляр «китаблар дцнйасы» иля ящатя едилир, интеллектуал вя тянгиди
дцшцнмя шяраитиндя шяхсиййятин тярбийяси тяшкил едилир.
Щ. Шаэирдлярин шцурлу шякилдя низам-интизам гайдаларына риайят етмяси
цчцн мцвафиг атмосфер йарадылыр, бу мясяляляря онларын мцнасибя-
тини йохламаг цчцн инноватив техникалардан истифадя едилир.

8. Бу синифдя мянимсямя неъя тямин едилир?


Е. Шаэирдляр бир нечя алтернатив версийадан биринин сечилмясиня ъялб
едилир.
Ф. Шаэирдляр проблем щяллиня ясасланан лайищяляря ъялб едилмякля
практик мясялялярдян нязяри принсипляря доьру истигамятляндирилир
(конкретдян мцъяррядя доьру).
Э. Шаэирдляр эяляъякдя тятбиг едяъякляри нязяри мясяляляри юйрянирляр
(мцъярряддян конкретя).
Щ. Шаэирдляр фянн цзря биликлярини даща да эенишляндирмяйя ъидд-
ъящдляр эюстярирляр.
9. Bu sinifdя mцяllimin rolu nяdяn ibarяtdir?
E. Mцяllim шagirdlяri ilя dцшцnцlmцш шяkildя davranыr. Uшaqlarы
insanыn maraqlarыnы яn yцksяk sяviyyяdя яks etdirяn yazыlara,
яdяbiyyata yюnяldir.
F. Mцяllim шagirdin nailiyyяt sяviyyяsini mцяyyяnlяшdirяrkяn
vя ya araшdыrarkяn юz prinsiplяrini, яhяmiyyяt verdiyi dяyяrlяri
vя onlarыn яhяmiyyяtliliyinin sяbяblяrini юyrяnяnlяrя tяqdim
edir.
G. Mцяllim шagirdlяri istiqamяtlяndirir vя onlara mяslяhяtlяr
verir. Шagirdin tяlimi rяhbяrliyin vя ya dяrsliklяrin mцяyyяn
etdiyi fяnn biliklяrinя deyil, юyrяnяnlяrin maraqlarыna
яsaslanыr.
H. Mцяllim mяsuliyyяtli rяhbяrdir, yeniyetmяlяr bюyцklяrin
xцsusiyyяtlяrini vя tяlяblяrini dяrk edяnя qяdяr bюyцklяr
dцnyasы ilя uшaqlar alяmi arasыnda яlaqяlяndirici rolu
oynayыr.

50
Тящсилин ясаслары

СУАЛЛАР ГЕЙД

10. Sinif kurikulumu (mцяllimin tяlim plan-proqramы) hansы


mяsяlяlяri яhatя edir?
E. Kurikulum яdяbiyyat, tarix, riyaziyyat vя tяbiяt fяnlяrinin
zamanыn sыnaьыndan чыxmыш яsas ideyalarыnы яhatя edir.
F. Kurikulum шagirdlяrin ictimai fяnlяr, tяtbiqi elmlяr vя peшя
texnologiyalarы цzrя problemlяri hяll edяrkяn uьurlu цsul vя
vasitяlяri seчmяk bacarыьыna istiqamяtlяnib.
G. Kurikulum ana dili, xarici dillяr, tarix, riyaziyyat, tяbiяt elmlяri,
tяsviri incяsяnяt, elяcя dя fяlsяfя kimi akademik fяnlяri яhatя
edir.
H. Kurikulum insanpяrvяrliyя istiqamяtlяnib. Иnsanыn sяciyyяvi
cяhяtlяrinin vя onun яtraf alяmlя ziddiyyяtlяrinin юyrяnilmяsinя
imkan verяn tarix, яdяbiyyat, incяsяnяt, fяlsяfя fяnlяrini яhatя
edir.

11. Bu dяrsdя mцяllim hansы tяlim цsullarыna цstцnlцk verir?


E. Layihяlяr цsuluna цstцnlцk verilir vя bu цsul vasitяsilя шagirdlяr
problemlяrin hяll edilmяsinя istiqamяtlяndirilirlяr.
F. Иntellektin yцksяldilmяsi цчцn mцhazirяlяr, oxu vя mцzakirяlяrя
цstцnlцk verilir.
G. Bilik vя bacarыqlarын tяdrisinя nail olmaq цчцn nцmayiшlяr
цsuluna цstцnlцk verilir.
H. Шagirdin юzцnцtяsdiqinя nail olmaq цчцn Sokrat dialoqu
(suallara яsaslanan mцkalimяlяr zamanы cavablarыn яldя
edilmяsi) цsuluna цstцnlцk verilir.

• Bu mцяllimin tяhsil fяlsяfяsi hansы cяrя- • Hansы mяsяlяlяr fяrqlidir?


yana uyьun gяlir? (Mцшahidя vяrяqinя яsa- • Яgяr «Юz tяhsil fяlsяfяni mцяyyяnlяш-
sяn fikirlяrinizi bildirяrkяn dяrsdяn konkret dir» testini bir daha yerinя yetirsяйdiniz,
mяqamlarы nцmunя gяtirin, yцrцtdцyцnцz orada hansы dяyiшikliklяri edяrdiniz?
mцhakimяlяri яsaslandыrыn). • Hяmin testi yenidяn yerinя yetirin.
• Sizin ilkin test nяticяlяrinizdяn hansы Иlkin nяticяlяrinizlя son nяticяnizi mцqayisя
mяsяlяlяr bu mцяllimin nяticяlяri ilя цst-цstя edin. Hansы dяyiшikliklяri mцшahidя edir-
dцшцr? siniz?

51
Тящсилин ясаслары

«Mцxtяlif dюvrlяrdя yaшamыш tarixi шяxsiyyяtlяrin tяhsil fяlsяfяlяri»

ЛAYИHЯ

Mцxtяlif dюvrlяrdя yaшamыш ay- Инанырыг ки, йахын эяляъякдя бу материаллары


rы-ayrы шяxsiyyяtlяrin tяhsil fяlsя- сиз ачыг интернетдя ращатлыгла ялдя едя билярси-
fяlяrini 4 parametr цzrя (tяhsil, низ. Тядгигатларынызда уьурлар арзулайырыг.
mцяllim, шagird, юyrяnmя prosesi) araшdыrыn
vя mцqayisя edin. Nяticяlяri tяhsilя verilяn MЦSTЯQИL ИШ
mцasir tяlяblяr baxыmыndan dяyяrlяndirin. Aшaьыdakы suallarа cavab vermяklя «Mя-
Fikirlяrinizi Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt nim tяhsil fяlsяfяm» mюvzusunda esse yazыn:
standartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы), 1. Tяhsil nя цчцn lazыmdыr?
Tяhsil qanunuна istinad etmяklя яsaslandыrыn. 2. «Юyrяnяn» kimdir?
Tяdqiqatlarыn nяticяlяrini tяqdim vя mцza- 3. Tяhsil insanыn ehtiyaclarыnы necя tяmin
kirя edin (PPT). etmяlidir?
1. Nizami Gяncяvi 4. Юyrяnmя mцhiti necя olmalыdыr?
2. Nяsirяddin Tusi 5. Tяhsilin mяqsяdini nяdя gюrцrяm?
3. Яhvяdi Maraьayi 6. Mяktяbin яsas vяzifяsiни nяdя gюrц-
4. Seyid Яzim Шirvani rяm?
5. Цzeyir Hacыbяyли 7. Sinifdя hansы шяraiti yaratmalыyam?
6. Cяlil Mяmmяdquluzadя 8. Tяlimi necя tяшkil etmяliyяm ki, tяlim
7. Mirzя Яlяkbяr Sabir materialыnыn mяnimsяnilmяsinя nail ola bilim?
8. Hяsяn bяy Zяrdabi 9. Mцяllim kimi sinifdя юz rolumu nяdя
9. Firиdуn bяy Kючяrli gюrцrяm?
10. Digяr шяxsiyyяtlяr 10. Kurikulum hansы mяsяlяlяri яhatя
etmяlidir?
ТЯЛИМАТ 11. Hansы tяlim цsullarыna цstцнlцk veri-
Лайищянин уьурла йериня йетирилмясиня наил rяm.
оласыныз дейя, чох дяйярли бир нечя elmi яsяrin
шякли електрон дярслийя дахил едилмишдир.

52
Тящсилин ясаслары

ЫЫ FЯSИL: CЯMИYYЯTИN TЯHSИL EHTИYACLARЫ VЯ


ONLARЫN HЦQUQИ TЯMИNATЫ

Bu fяsli юyrяnяndяn sonra siz:


Ящатя олунан мясяляляр
• Totalitar rejimdяn demokratik cяmiyyя-
tя keчid mяrhяlяsindя cяmiyyяtdя mey-
Ы Bюlmя: Cяmiyyяtin tяhsil ehtiyaclarыna
dana чыxmыш yeni ictimai ehtiyaclarы
tяsir edяn amillяr
mцяyyяn edяcяk, onlarыn tяhsilля баьлы га-
нунвериъи sяnяdlяrdя necя tяsbit edilmяsi • Cяmiyyяtдя gedяn ictimai dяyiшikliklяr
барядя шяrhlяr verяcяksiniz; vя yeni tяhsil ehtiyaclarы.
• Иqtisadiyyatda baш vermiш dяyiшikliklяr • Cяmiyyяtdя gedяn iqtisadi dяyiшikliklяr
шяraitindя яmяk bazarыnda vяtяndaшlarыn vя yeni tяhsil ehtiyaclarы.
rяqabяtяqabilliyinin tяmin edilmяsindя
• Dцnyada gedяn qloballaшmanыn tяhsilin
tяhsilin rolunu izah edяcяk vя tяhsilin
qarшыsыna qoyduьu tяlяblяr.
hцquqi sяnяdlяrindя bunun неъя tяsbit
olunmasыna dair шяrhlяr verяcякsiniz; • Елми-техники тярягги вя йени тящсил ещти-
• Юyrяnяnlяrin maraq vя ehtiyaclarыnыn bir йаълары.
юlkя чяrчivяsindя deyil, bцtцn dцnya
miqyasыnda tяmin edilmяsinin zяruriliyi vя ЫЫ Bюlmя: Ehtiyaclar vя hцquqlar
яhяmiyyяti haqqыnda tяdqiqatlarыnыzыn
nятicяlяrini tяqdim edяcяksiniz; • Cяmiyyяtdя gedяn dяyiшikliklяr
• Elm vя texnikanыn sцrяtli inkiшafы, infor- nяticяsindя meydana чыxmыш yeni
masiyalarыn sцrяtli dяyiшkяnliyi шяraitindя ehtiyaclarыn hцquqi sяnяdlяrdя tяsbit
cяmiyyяtin tяhsil qarшыsыnda qoyduьu tяlяb- olunmasы.
lяr haqqыnda шяrhlяr verяcяksiniz; • Hцquqi sяnяdlяr vя tяhsil iшtirakчыlarыnыn
• Cяmiyyяtdя gedяn ictimai, iqtisadi дяyi- hцquq, mяsuliyyяt vя vяzifяlяri.
шikliklяr, qloballaшma vя elmi-texniki tя- • Бяrabяr тяlim imkanlarыnын yaradыlmasы.
rяqqinin tяhsilin mяzmunu, idarя edilmяsi • Dяrsdяnkяnar vaxtda sorьularыn
vя tяlimin tяшkilinя tяsiri haqda yцrцtdц- aparыlmasы vя onlarыn nяticяlяri цzrя iш.
yцnцz fikirlяri яsaslandыracaqsыnыz.

Иstifadя edilяn яdяbiyyat: 4. Яhmяdov Hцmeyir. Tяhsilin гloballaш-


1. Davletшina N.V., Kimlika N.B., Klark masыnda millilik tarixi yaddaшыn daшыyыcыsы
kimi http://meqale.lit.az/tehsil2.php
A.C., Rey D.U. Demokratiya: дюvlяt vя cя-
5. Яhmяdov И. Qloballaшma vя tяhsil,
miyyяt, Bakы, «Sяda» nяшriyyatы, 1999.
http://www.aspu.az/az/index.php?option=com
2. Con Dyui. Demokratiya vя tяhsil,
content&view=article&catid=36:distance-educa-
Nyu-York: «Makmillan», 1916, s.1–9.
tion-page&id=114:distance-education-page-1–4
3. Aydыnlы F. Azяrbaycanыn demokratik
6. HTTP://REFERAT.FIRSTSTEPS.
qloballaшma prosesinя qatыlmasы. AZ/CAT_KURS_OTHER.HTML

53
Тящсилин ясаслары

7. Яhmяdov И. Distant tяhsil qloballaшma- 2. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil


nыn tяlяbidir: гloballaшma vя tяhsil. sahяsindя Иslahat Proqramы.
8. Яhmяdov H. Tяhsilin гloballaшmasыn- 3. Azяrbaycan Respublikаsыnыn Konsti-
da millilik tarixi yaddaшыn daшыyыcыsы kimi. tusiyasы.
9. Tяhsil vя mяdяniyyяt – Mцяlliflik hц- 4. «Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res-
ququ, 2008. Xarici Ишlяr Nazirliyi. publikasыnыn Гanunu.
10. Яhmяdov И. Tяhsilin qloballaшmasы vя 5. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan-
milli universitetlяr. docx dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
11. A.Sцleymanova, B.Иbadova, И.Cava- 6. Цmumdцnya Иnsan Haqlarы Bяyanna-
dov, P.Яliyev. Kurikulum islahatlarы: reallыq- mяsi.
lar, perspektivlяr, «Kurikulum» elmi-meto- 7. Uшaq hцquqlarы haqqыnda Konvensiya.
dik jurnal, 2010, Ы nюmrя. 8. Birlяшmiш Millяtlяr TяшkilatыnыnUшaq
12. Xяlilov S. Elm, ideоlogiya vя dюvlяt- Hцquqlarы Konvensiyasы.
чilik шцuru, Azяrbaycan, 2010, s. 9. 9. Яlillяrin hцquqlarы haqqыnda Konven-
http://www.anl.az/down/meqale/azerbay- siya.
can/2010/fevral/107265.htm 10. Иrqi ayrы-seчkiliyin bцtцn formalarыnыn
lяьv edilmяsi haqqыnda Konvensiya.
13. Demokratiya evi: http://www.kitabx-
11. Ишgяncяlяrя vя digяr qяddar, qeyri-
ana.org/site/?name=view&page=1&id=181
insani, yaxud lяyaqяti alчaldan davranыш vя
cяza nюvlяrinя qarшы Konvensiya.
Истифадя едилян сянядляр: 12. Qadыnlara qarшы ayrы-seчkiliyin bцtцn
1. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin formalarыnыn lяьv edilmяsi haqqыnda Kon-
inkiшaфы цzrя Дюvlяt Стратеэийасы. vensiya.

54
Тящсилин ясаслары

Ы BЮLMЯ
CЯMИYYЯTИN TЯHSИL EHTИYACLARЫNA TЯSИR
EDЯN AMИLLЯR

Bu бюлмяни юyrяnяndяn sonra siz: Ящатя олунан мясяляляр:


• Кeчid mяrhяlяsindя cяmiyyяtdя baш vermiш ictimai Cяmiyyяtдя gedяn ictimai
dяyiшikliklяri tяhsilin mяzmunu vя sinfin idarя edilmяsi ilя dяyiшikliklяr vя yeni tяhsil
яlaqяlяndirяcяk, bu baxыmdan zяruri olan dяyiшik li к - ehtiyaclarы
ля ri mцяyyяnlяшdirяcяksiniz;
• Planlaшdыrыlmыш iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatыna
keчid mяrhяlяsindя яmяk bazarыnda rяqabяt vя bцtцn Cяmiyyяtdя gedяn iqtisadi
vяtяndaшlarыn sosial rifahыnыn tяmin edilmяsi цчцn tяhsilin dяyiшikliklяr vя yeni tяhsil
mяzmunu, tяlimin tяшkili vя digяr mяsяlяlяrlя baьlы hяyata ehtiyaclarы
keчirilmяsi zяruri olan dяyiшikliklяrin tяhsilin hцquqi sя-
nяdlяrindя tяsbit edilmяsi baxыmыndan apardыьыnыz tяdqi- Dцnyada gedяn
qatlarыn nяticяlяrini tяqdim edяcяksiniz; qloballaшmanыn tяhsilin
• Beynяlxalq sяviyyяdя cяmiyyяtlяrin qarшыlыqlы fяaliyyяti vя qarшыsыna qoyduьu tяlяblяr
inteqrasiyasыnыn яsas mяnbяyi olan siyasяt, iqtisadiyyat, mя-
dяniyyяt vя elmin yalnыz milli maraqlar deyil, bцtцn dцnyanыn
maraq vя ehtiyaclarыnыn nяzяrя alыnmasы vя bunun tяhsilin Elmi-texniki tяrяqqi vя
mяzmunu vя idarяedilmяsinя tяsiri barяdя apardыьыnыz yeni tяhsil ehtiyaclarы
araшdыrmalarыn nяticяlяrini tяqdim edяcяksiniz;
• Elm vя texnikanыn sцrяtli inkiшafы nяticяsindя informasiya
bolluьu vя onlarыn sцrяtli dяyiшkяnliyi шяraitindя tяhsilin
qarшыsыnda duran yeni vяzifяlяr barяdя шяrhlяr verяcяk, bu
amillяrin tяhsilin mяzmunu vя idarяedilmяsinя tяsiri ilя
baьlы apardыьыnыz tяdгiqatlarыn nяticяlяrini шяrh edя-
cяksiniz.

Ъямиййятдя эедян иътимаи дяйишикликляр вя йени тящсил ещтийаълары

• Totalitar rejimdяn demokratik cяmiyyяtя keчid mяrhяlяsindя cя-


miyyяtdя baш vermiш ictimai dяyiшikliklяrin tяhsil sisteminя tяsiri
vя bu istiqamяtdя aparыlan iшlяr haqqыnda danышacaqsыnыz.
• Tяhsilin mяzmununu mцяyyяnlяшdirяrkяn nяzяrя alыnmalы mяsя-
Ъяmiyyяtdя lяlяr vя hяyata keчirilmяsi zяruri olan dяyiшikliklяri gюstяrяcяk vя
meydana чыxmыш yeni fikirlяrinizi яsaslandыracaqsыnыz.
ictimai ehtiyaclarын
tяhsilin hцquqi
• Яsasыnda demokratik prinsiplяr duran qarшыlыqlы mцnasibяtlяri tяh-
sяnяdlяrindя tяsbit silin idarяolunmasы ilя яlaqяlяndirяcяk vя bu baxыmdan zяruri olan
edilmяsi ilя baьlы dяyiшikliкlяri mцяyyяnlяшdirяcяksiniz.
шяrhlяr eдяcяksiniz.

55
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ 1 mяsinя aшaьыdakы mяsяlяlяr baxыmыndan


Aшaьыda tяqdim edilяn mяsяlяlяr цzrя diqqяt yetirin:
• Demokratizm;
tяdqiqatlar aparыn, няticяlяriniz haqqыnda
• Humanizm;
hesabat hazыrlayыn:
• Bяrabяrlik;
• «Totalitar rejim» vя «demokratik cя-
• Яdalяtlilik;
miyyяt» anlayышlarыnыn mahiyyяtini шяrh
• Hюrmяt;
edin, onlarы mцqayisя edin. • Шяffaflыq.
• Azяrbaycanda totalitar rejimdяn de- Gяldiyiniz qяnaяtlяri mцzakirя edin. Fi-
mokratik cяmiyyяtя keчid zamanы hansы ic- kirlяrinizi яsaslandыrыn.
timai dяyiшikliklяr baш verdi vя bu, tяhsilя
verilяn tяlяblяrя nя шяkildя tяsir gюstяrdi? Tяdqiqat цчцn yararlы яdяbiyyat:
Fikirlяrinizi bildirin. 1. Con Dyui. Demokratiya vя tяhsil,
• Cяmiyyяtimizdя gedяn demokratik Nyu-York: «Makmillan», 1916, s.1–9.
proseslяr hцquqi sяnяdlяrdя necя tяsbit edil- 2. Davletшina N.V., Kimlika N.B., Klark
miшdir vя hяmin mяsяlяlяr tяhsilin hцquqi A.C., Rey D.U. Demоkratiya: дюvlяt vя cя-
sяnяdlяrinя necя tяsir gюstяrmiшdir? Hяmin miyyяt, Bakы, «Sяda» nяшriyyatы, 1999.
sяnяdlяri яlaqяlяndirin. 3. Azяrbaycan Respublikasыnыn Konstitusiyasы.
4. Azяrbaycan Respublikasында tяhsilин
TAPШЫRЫQ 2 иnkiшafы цzrя Дюvlяt Strategiyasы.
5. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan-
Dяrs nцmunяsini mцшahidя dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
edin. Dяrs zamanы tяlimin mяz- 6. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-
munu, tяшkili vя sinfin idarя edil- hяsindя Иslahat Proqramы.

Cяmiyyяtdя эедян iqtisadi dяyiшikliklяr vя yeni tяhsil ehtiyaclarы

• Planlaшdыrыlmыш iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatыna keчid mяrhя-


lяsindя cяmiyyяtdя baш verяn sosial problemlяr haqqыnda danышa-
caqsыnыz.
• Иqtisadiyyatыn mцxtяlif sektorlarыnыn inkiшafыnыn яmяk bazarыna
tяsiri ilя baьlы шяrhlяr verяcяksiniz.
Яmяk bazarыnda • Яmяk bazarыnda rяqabяt vя bцtцn vяtяndaшlarыn sosial rifahыnыn
vяtяndaшlarыn rяqabяt tяmin edilmяsi цчцn tяhsildя hяyata keчirilmяsi zяruri olan dяyi-
qabilliyinin tяmin шikliklяrин tяhsilля баьлы hцquqi sяnяdlяrdя tяsbit edilmяsi baxы-
edilmяsindя tяhsilin mыndan apardыьыnыz tяdqiqatlarыn nяticяlяrini tяqdim edяcяksiniz.
rolunu izah edяcяk vя
tяhsilin hцquqi TAPШЫRЫQ 1
sяnяdlяrindя bunun
DVD-дян вя йа курикулум.аз порталындан истянилян dяrs nцmu-
tяsbit olunmasыna даир
шяrhlяr вerяcяksiniz. nяsini mцшahidя edin. Bazar iqtisadiyyatы шяraitindя яmяk bazarыn-
da rяqabяtяqabilliyin tяmin edilmяsi baxыmыndan zяruri keyfiy-
yяtlяrin tяlimin mяzmunu, tяшkili vя sinfin idarя edilmяsindя nяzяrя
alыnыb-alыnmamasыna diqqяt yetirin. Fikirlяrinizi яsaslandыrыn.
Nяticяlяrinizi яks etdirяn hesabat hazыrlayыn.

56
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ 2 Tяdqiqat цчцn yararlы яdяbiyyat:


Aшaьыda tяqdim edilяn mяsяlя- 1. Con Dyui. Demokratiya vя tяhsil,
lяri tяdqiq edиn vя nяticяlяrinizi Nyu-York: «Makmillan», 1916, s.1–9.
яks етдирян PP tяqdimat hazыrlayыn: 2. Davletшina N.V., Kimlika N.B., Klark
• Cяmiyyяtdя demokratik mцnasibяtlяrя
A.C., Rey D.U. Demоkratiya: дюvlяt vя cя-
keчid zamanы baш vermiш iqtisadi dяyiшik-
miyyяt, Bakы, «Sяda» nяшriyyatы, 1999.
liklяr haqqыnda шяrhlяr verin. Bu dяyiшikliйин
яmяk bazarыna tяsirini tяsvir edin. 3. Azяrbaycan Respublikasыnыn Konsti-
• Vяtяndaшlarыn sosial rifahыnы tяmin etmяk tusiyasы.
vя яmяk bazarыnda rяqabяtяqаbilliyin tяmяli- 4. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan-
ni qoymaq цчцn tяhsilin mяzmunu, sinfin ida- dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
rяedilmяsi vя tяlimin tяшkилinя verilяn tяlяblяri 5. Azяrbaycan Respublikasыnда tяhsilин
mцяyyяn etmяk цчцn «Цmumi tяhsil pillяsi- инкишафы цзря Дювлят Стратеэийасы.
nin dюvlяt standartlarы vя proqramlarы (ku-
rikulumlarы)» vя digяr sяnядlяrи araшdыrыn.
Nяticяlяriniz barяdя PP tяqdimat hazыrlayыn.

Dцnyada gedяn qloballaшmanыn tяhsilин qarшыsыnda qoyduьu tяlяblяr

• «Qloballaшma» anlayышыnыn mяnasыnы шяrh edяcяksiniz.


• Beynяlxalq sяviyyяdя cяmiyyяtlяri birlяшdirяn siyasяt, iqtisadiyyat,
mяdяniyyяtlяrin vя elmin dцnya miqyasыnda qarшыlыqlы fяaliyyяt vя
inteqrasiyasы prosesi olduьunu шяrh edяcяksiniz.
• Гloballaшmanыn texnologiya, informasiya vя maliyyя ilя idarя
Юyrяnяnlяrin maraq edilmяsini шяrh edяcяksiniz.
vя ehtiyaclarыnыn bir • Qloballaшma шяraitindя tяhsil sistemindя yцrцdцlяn dюvlяt siyasя-
юlkя чяrчivяsindя
deyil, bцtцn dцnya
tinдя yalnыz milli maraqlar deyil, bцtцn dцnyanыn maraq vя ehtiyac-
miqyasыnda tяmin larыnыn nяzяrя alыndыьыnы яsaslandыracaqsыnыz.
edilmяsinin zяruriliyi • Qloballaшma шяraitindя юyrяnяnin maraq vя ehtiyaclarыnыn bir юlkя
vя яhяmiyyяti чяrчivяsindя deyil, bцtцn dцnya miqyasыnda tяmin olunmasыna dair
haqqыnda tяdqiqat-
larыnыzыn nятicяlяrini fikirlяr yцrцdяcяksiniz.
tяqdim edяcяksiniz.

TAPШЫRЫQ 1 • Azяrbaycanda tяhsil sahяsindя qloballaш-


Aшaьыda tяqdim edilяn mяsяlяlяri qруp- ma istiгamяtindя hansы addыmlar atыlmышdыr?
larda vя ya fяrdi шяkildя tяdqiq edиn. Ня- • Юyrяnяnlяrin maraq vя ehtiyaclarы bir
ticяlяrinizi яks etdirяn PP tяqdimat hazыr- юlkя чяrчivяsindя deyil, bцtцn dцnya miqya-
layыn (auditorиya шяraitindя hяr qrupa bir sыnda nя шяkildя tяmin oluna bilяr?
mюvzu verilя bilяr): • Bu mяsяlяlяr tяhsilin hцquqi sяnяdlя-
• Qloballaшma nяdir? rindя юz яksini necя tapmышdыr?
• Qloballaшma siyasяt, iqtisadiyyat, mя- TAPШЫRЫQ 2
dяniйyяt vя elmdя necя tяzahцr edir? • Dяrs nцmunяsini mцшahidя
• Bu mяsяlяlяr texnologiya, informasiya edin. Шagirдlяrin maraq vя ehtiyac-
vя mаliyyя ilя nя шяkildя idarя edilir? larыna, hяmчinin юyrяndikляri bilik

57
Тящсилин ясаслары

vя bacarыqлаrыn xцsusiyyяtlяrinя цmumbяшяri 3. Яhmяdov H. Tяhsilin гloballaшmasыn-


dяyяrlяr vя yanaшmalar baxыmыndan nяzяr da millilik tarixi yaddaшыn daшыyыcыsы kimi.
salыn, tяhlillяr aparыn. Fikirlяrinizi faktlarla 5. Xяlilov S. Elm, ideоlogiya vя dюvlяt-
яsaslandыrыn. чilik шцuru. Azяrbaycan, 2010, s. 9.
• Nяticяlяrinizi яks etdirяn hesabat hazыrlayыn. 6. Tяhsil vя mяdяniyyяt – Mцяlliflik hц-
ququ © 2008. Xarici Ишlяr Nazirliyi.
Tяdqiqat цчцn yararlы яdяbiyyat:
7. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-
1. Aydыnlы F. Azяrbaycanыn demokratik hяsindя Иslahat Proqramы.
qloballaшma prosesinя qatыlmasы. 8. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan-
http://referat.firststeps.az/cat_kurs_other.html dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
2. Яhmяdov И. Distant tяhsil qloballaшma- 9. Birlяшmiш Millяtlяr Tяшkilatыnыn Uшaq
nыn tяlяbidir: гloballaшma vя tяhsil. Hцquqlarы Konvensiyasы vя s.

Elmi-texniki tяrяqqi vя yeni tяhsil ehtiyaclarы

• Elm vя texnikanыn sцrяtli inkiшafы nяticяsindя informasiya bolluьu,


onlarыn sцrяtli dяyiшkяnliyi vя tяhsilin qarшыsыnda duran yeni vяzifяlяr
barяdя шяrhlяr verяcяksiniz.
• Elmi-texniki tяrяqqi nяticяsindя informasiyalara fяrqli yanaшmalarы
Elm vя texnikanыn
gюstяrяcяk vя onlarы яhяmiyyяtlilik baxыmыndan шяrh edяcяksiniz.
inkiшafынын tяhsilin • Иnformasiyalarыn яldя edilmяsindя texnologiyalarыn imkanlarы haq-
mяzmunuна, elяcя qыnda danышacaq mцvafiq istifadя yollarыnы nцmayiш etdirяcяksiniz.
dя tяlimin tяшkilinя • Elmi-texniki tяrяqqinin tяhsilin mяzmunu vя tяlimin tяшkilinя tяsiri
tяsiri haqda яsaslan-
dыrыlmыш mцhakimяlяr haqqыnda mцhakimяlяr yцrцdяcяksiniz.
yцrцdяcяksiniz.

TAPШЫRЫQ 1 qi, informasiya bolluьu vя informasiyalarыn


Aшaьыda tяqdim edilяn mяsяlяlяri tяdqiq sцrяtli dяyiшkяnliyi kimi amillяrin tяhsilin
edиn vя nяticяlяrinizi яks etdirяn PP tяq- mяzmunu vя tяlimin tяшkilinя tяsiri ilя baьlы
dimat hazыrlayыn (auditoriya шяraitindя hяr fikirlяrinizi bildirin. Mюvqeyinizi faktlarla
qrup bir mяsяlяni araшdыra bilяr): яsaslandыrыn.
• Keчяn яsrin sonu, яsrimizin яvvяli elm
Tяdqiqat цчцn яdяbiyyat:
vя texnikanыn inkiшafы nяticяsindя hansы dя-
yiшikliklяr baш verdi vя bu, tяhsilin qarшыsыn- 1. Яhmяdov И. Tяhsilin informatlaшdыrыl-
da nя kimi yeni vяzifяlяr qoydu? masы pedaqoji elmin yeni sahяsidir. docx
• Юyrяnяnin informasiyalara yanaшma- 2. Яhmяdov И. Distant tяhsil qloballaш-
sыnda hansы dяyiшikliklяr baш verdi vя bu dя- manыn tяlяbidir. docx
yiшikliklяr nя цчцn яhяmiyyяtli hesab edilir? 3. Яhmяdov И. Tяhsilin qloballaшmasы vя
• Иnformasiya hansы yollarla яldя edilir vя milli universitetlяr. docx
bu, tяhsilin mяzmununa vя tяlimin tяшkilinя 4. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-
necя tяsir edir? hяsindя Иslahat Proqramы.
TAPШЫRЫQ 2 5. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan-
dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы)
Tяqдim edilяn dяrs nцmunяsini
mцшahidя edin. Elmi-texniki tяrяq-

58
Тящсилин ясаслары

ЫЫ BЮLMЯ
ЕЩТИЙАЪЛАР ВЯ ЩЦГУГЛАР

Ящатя олунан мясяляляр:


Bu бюлмяни юyrяnяndяn sonra siz:
Ъямиййятдя эедян дяйишикликляр нятиъясиндя
• Дemokratik принсипляр вя тящсилин мязмуну
мейдана чыхмыш йени ещтийаъларын щцгуги ся-
вя идаря едилмясиня верилян мцасир тялябляр
нядлярдя тясбит олунмасы.
арасында паралелляр апараъагсыныз;
• Иqtisadiyyatda baш vermiш dяyiшikliklяr
шяraitindя vяtяndaшlarыn ямяк базарында Щцгуги сянядляр вя тящсил иштиракчыларынын
rяqabяtяqabilliyini tяmin етмякдя tяhsilin щцгуг, мясулиййят вя вязифяляри.
rolu барядя шяrhlяr verяcякsiniz;
• Юyrяnяnlяrin maraq vя ehtiyaclarыnыn bir Бярабяр тялим имканларынын йарадылмасы.
юlkя чяrчivяsindя deyil, dцnya miqyasыnda
tяmin edilmяsinin zяruriliyi vя яhяmiyyяti
haqqыnda tяdqiqatlarыnыzыn nятicяlяrini Дярсдянкянар вахтда сорьуларын апарылмасы
tяqdim edяcяksiniz; вя онларын нятиъяляри цзря иш.
• Elm vя texnikanыn sцrяtli inkiшafы, infor-
masiyalarыn sцrяtli dяyiшkяnliyiнин тящсилин
мязмуnу вя тялимин тяшкилиня тясири щагда
йцрцтдцйцнцз фикирляринизи ясасландыраъаг-
сыныз.

Cяmiyyяtdя gedяn dяyiшikliklяr nяticяsindя meydana чыxmыш yeni ehtiyaclarыn hцquqi


sяnяdlяrdя tяsbit olunmasы

Bu mюvzunu юyrяnяndяn sonra siz:


• Cяmiyyяtdя gedяn dяyiшikliklяrin hцqu-
qi-normativ sяnяdlяrdя necя tяsbit edil-
diyini araшdыracaq, tяdqiqatlarыnыzыn nяti- Иctimai Иqtisadi
cяlяrini tяqdim edяcяksiniz; dяyiшikliklяр dяyiшikliklяr
• Tяqdim edilяn dяrsi cяmiyyяtdя ge -
dяn ictimai, iqtisadi dяyiшikliklяr, qlo-
bal laш ma vя elmi-texniki tя rяq qi nin
tяhsilin mяzmununa, tяlim prosesinя tя-
siri baxыmыndan mцшahidя edяcяk, mц-
hakimя xarakterli PP tяqdimat hazыr-
layacaqsыnыz. Елми-техники
Глобаллашма тярягги

59
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ 1 rindя onlarыn yeri» mюvzusunda mцstяqil


Cяmiyyяtimizdя gedяn ictimai, iqtisadi iшi yerinя yetirin.
dяyiшikliklяr, qloballaшma vя elmi-texniki TAPШЫRЫQ 2
tяrяqqinin tяhsilя tяsirini Azяrbaycan Res- Яvvяlki tapшыrыqda apardыьыnыz araшdыr-
publikasыnыn Konstitusiyasы, «Tяhsil haq- malarыn nяticяlяri baxыmыndan tяqdim edilяn
qыnda» Azяrbaycan Respublikasыnыn Гanu- dяrsi mцшahidя edin. «Cяmiyyяtimizdя ge-
nu vя Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan- dяn ictimai, iqtisadi dяyiшikliklяr, qloballaш-
dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы) sя- ma vя elmi-texniki tяrяqqinin tяhsilin mяz-
nяdlяri цzrя araшdыrыn. «Cяmiyyяtdя gedяn mununa vя tяlim prosesinя tяsiri» mюvzu-
dяyiшikliklяr vя tяhsilin hцquqi sяnяdlя- sunda PP tяqdimat hazыrlayыn.

Hцquqi sяnяdlяr vя tяhsil iшtirakчыlarыnыn hцquq, mяsuliyyяt vя vяzifяlяri

Bu mюvzunu юyrяnяndяn sonra siz:


• Tanыш olduьunuz hadisяyя яsasяn tяhsil iшtirakчыlarыnыn hцquq vя vяzifяlяri ilя baьlы
mцlahizяlяr yцrцdяcяksiniz;
• Yцrцtdцyцnцz mцlahizяlяrin hцquqi яsasыnы araшdыraraq, hadisя iшtirakчыlarыnыn hяrяkяt vя
mюvqelяrinя mцnasibяtinizi bildиrяcяksiniz.

TAPШЫRЫQ 1 3. Verilяn suallara яsasяn baш vermiш


1. «Ялifba bayramы» hadisяsinin birinci hadisяni tяhlil edin.
hissяsini oxuyun. 4. Fikirlяrinizi hцquqi sяnяdlяrlя яsas-
2. Hadisяnin araшdыrыlmasы qaydalarы ilя landыrыn.
bir daha tanыш olun. 5. Mяsяlяyя mцnasibяt bildirin.

Щадисянин арашдырылмасы гайдасы


Щадисянин арашдырылмасында ясас мясяля мц- килдя мцзакиряйя чыхарылыр. Бу цсул йени билик
закиря олунмасы нязярдя тутулан проблеми щяртя- вя тяърцбяни нязяриййя иля интеграсийа етмяк
ряфли вя дягиг якс етдирян бир щекайяни сечмяк- имканы верир. Тяърцбядян нязяриййяйя доьру
дир. Бу, ясасян, щяйатда баш вермиш реал щадися- истигамятлянмиш юйрянянляр мараглы фикир мц-
ляр олур. Мцзакиря олунаъаг щадися мятн, аудио, бадиляси апарырлар. Щяр кяс мясяляйя мцнаси-
видео материал (сцжетляр, мцсащибяляр вя с.) ола бятини фактларла ясасландырмаьа, даща инандырыъы
биляр. Щадисяляр чох эениш йайылмыш бир мясяля олмаьа чалышыр. Бу тялим цсулунун проблем щял-
олмайа да биляр. Бу йаранмыш щяр щансы шяраитдя линдян фярги ондан ибарятдир ки, бурада мясяля
баш вермиш хцсуси бир ящвалаты якс етдиря биляр. иля баьлы мцхтялиф мцнасибятляр, йанашмалар ола
Щадисянин тящлили юйрянянин щадися иля тякбя- биляр. Мцзакирядя иштирак едянляр диалоглар ня-
тяк галмасындан башланыр. О, щадися иля таныш олур, тиъясиндя алтернатив йанашмалары динляйир, юз
тягдим едилян проблем цзяриндя дцшцнцр. Юзц яввялки фикирляри цзяриндя дцшцнцр, онлары йени-
мцстягил шякилдя баш вермиш щадисяни арашдырыр, дян дяйярляндирирляр.
мцлащизяляр йцрцдцр, фикирлярини нязяри, щцгуги вя Бу метод юйрянянляря юз илкин база-
практик бахымдан ясасландырмаьа чалышыр. ларыны мцяййян етмяк, диэяр йолдашларындан
Щадисянин тящлилинин икинъи щиссясиндя ися вя мцял лимдян юйрянмяк цчцн имкан йа-
артыг щямин мясяля групда вя йа коллектив шя- радыр.

60
Тящсилин ясаслары

Щадисянин охусу заманы юйрянянляр илкин yinя baxыn», – demiшdi. Amma ana bu vя
олараг ашаьыдакы фяалиййятляри йериня йетирмя- digяr iradlara heч яhяmiyyяt dя vermirdi.
лидирляр: Yeganяnin dяftяrlяri evdя qalыrdы, kitabla-
• «Щадися»ни охуйуб дярк етмялидирляр; rыnы itirirdi, ev tapшыrыqlarыnы yerinя yetir-
• Ясас образы мцяййян етмялидирляр; mirdi. Bu da sonu.
• Проблеми мцяййян етмялидирляр; Яlifba bayramыnda Firяngiz mцяllimя
• Фактлары ашкар етмялидирляр; Yeganяyя bir шeиr юyrяnmяйи tapшыrmышdы.
• Гярарлар гябул етмялидирляр; Yeganя isя hяmin шeиri юyrяnmirdi. Mцяllim
• Няйя эюря мящз беля гярар гябул етдик- onun anasыna zяng etdi. Xahiш etdi ki, hяmin
лярини дярк етмялидирляр; шeиri uшaьa юyrяtsin. Anasы «yaxшы» desя dя,
• Алтернатив гярарларын да мянтиги нятиъясини sabahsы uшaьыn шeиri юyrяnmяdiyi aшkar oldu.
нязяря алмалыдырлар; Firяngiz mцяllimя Yeganяyя tamaшada rol
• Тяклифляр щазырламалыдырлар; da tapшыrmышdы. Amma onun da sюzlяrini юy-
• Груп вя коллектив мцзакирядя иштирак ет- rяnmяmiшdi. «Яlifba bayramы»ndan bir gцn
мяк цчцн щазырлашмалыдырлар. яvvяl Firяngiz mцяllimя Yeganяyя dedi:
Йахшы щазырланмыш вя тятбиг едилмиш «Ща- «Bax qыzыm, sabah da bayramdыr. Sяndяn
дися»нин арашдырылмасы цсулу тящсилин бцтцн sяhяr bir dя шeиri soruшacaьam, юyrяnmяsяn
мярщяляляриндя йцксяк тялим нятиъясиня наил mяndяn incimя».
олмаьа имкан верир. Bayram gцnц uшaqlarыn sevincinin hяddi
yox idi. Mцяllimlяr, шagirdlяr, valideynlяr
Яifba bayramы
mяktяbin akt zalыnda toplaшmышdыlar. Uшaq-
(Hadisя A)
lar bir-bir юz чыxышlarыnы edir, alгышlanыrdыlar.
Firяngiz mцяllimяnin telefonu zяng чal- Firяngiz mцяllimя dя fяrяhlяnirdi. Axы bu
dы. O, hяvяssiz telefonun dяstяyini gюtцrdц. uшaqlar onun yetirmяlяri idi.
Sanki nя eшidяcяyini bilirdi. Bu, iшlяdiyi Yeganяnin anasы tяdbirя gecikmiшdi. Akt
mяktяbin direktor mцavini idi. Sabah saat zalыna yaxыnlaшanda qapыnыn arasыndan zalы
10-da pedaqoji шurada mцzakirя olacaьыnы mцшahidя edяn qыzыnы gюrdц: – Sяn niyя bu-
bir daha ona xatыrladыrdы. «Narahat olma- radasan? – soruшdu. «Mяni mцяllim bayra-
yыn gecikmяrяm», – dedi vя dяstяyi yerinя
ma qoymadы», – uшaq dodaqlarы qaчa-qaчa
qoydu.
cavab verdi vя bяrkdяn hюnkцrdц. Anasы
Dцnяn bu vaxt onun sevincinin hяddi-
uшaьыn gюzlяrini sildi vя onun яlindяn tutub
hцdudu yox idi. Шagirdlяrin sюylяyяcяyi шe-
иrlяrin, oxuyacaьы mahnыlarыn цzяrindя чox zala daxil oldu. Acыqla addыmlayaraq dцz юn
iшlяmiшdi. Bцtцn mяktяbin ibtidai sinif sыraya yaxыnlaшdы. Hamы bu qadыnы mцшahidя
шagirdlяri qarшыsыnda uшaqlar юz bacarыqla- edirdi. Boш йerlяrdяn birindя uшaьы oturtdu.
rыnы nцmayiш etdirяcяkdilяr. Яslindя, hяr Юzц dя яylяшdi. Firяngiz mцяllimяnin gюzц
шey planlaшdыrdыьы kimi oldu, tяkcя bir mя- onun цzцnя dikilmiшdi. Valideyn sanki gюz
sяlя.... yaшlarыnы gцclя saxlamышdы.
Firяngiz mцяllimя baш vermiш hadisя Tяdbir baшa чatandan sonra direktor
haqqыnda dцшцnцrdц, hяrdяn юzцnц qыnayыr- valideynlяrlя sюhbяt edяn Firяngiz mцяl-
dы, hяrdяn dя bяraяt qazandыrыrdы. Yeganя limяyя yaxыnlaшdы: «Sizi otaqda gюzlя-
adlы bir qыzla artыq neчя vaxtdыr ki, яziyyяt yirяm».
чяkirdi. Anasыnы mяktяbя dяfяlяrlя dяvяt Sюhbяt uzun чяkmяdi. Sabah pedaqoji
etmiшdi: «Uшaьыnыzыn dяrslяrinя fikir vermir- шurada onun mяsяlяsinin mцzakirя olunaca-
siниз bu bir tяrяfя, heч olmasa onun tяmizli- ьы haqqыnda mяlumat verildi.

61
Тящсилин ясаслары

Qrup mцzakirяsi Яifba bayramы


«Яlifba бayramы» hadisяsinin tяhlili (Hadisя Б)
Sual: Шurada mцzakirяlяr qыzьыn gedirdi. Fi-
• Firяngiz mцяllimянin vя valideynin rяngiz mцяllimянi mцdafiя edяnlяrlя yanaшы,
davranышlarыna tяnqidi yanaшыn. qыnayanlar da var idi. «Valideynin dя mяsu-
• Hцquqi sяnяdlяrdя тяsbit olunmuш liyyяtlяri var», «Uшaьы nяzarяtsiz buraxmaq
tяhsilalanlarыn, tяhsilverяnляrin vя vali- olmaz» deyяnlяrlя yanaшы, «Kiчik vя sюzsцз
deynlяrin hцquq, вяzifя vя mяsuliyyяtin- bir rol verяrяk uшaьы kяnarda qoymamaq
dяn чыхыш edяrяk hцquqlarы tapdanmыш vя olardы», «O uшaq юz valideynini seчmяyib»,
mяsuliyyяtlяrini dяrk etmяyяn tяrяflяri «Onun gцnahы nяdir», «Valideyn юyrяtmirdi
mцяyyяnlяшdirin. siz юyrяdяrdiniz», – kimi fikirlяr dя sяslяnir-
• Sizcя, rяhbяrlik tяrяfindяn mцяllimi nя di. Mцzakirяlяr уzun чяkdi. Firяnэiz mцяl-
gюzlяyir? limя ittihamlarы dinlяyirdi. Son sюzц direкor
• Siz mцяllimin yerindя olsaйdыnыz, Yega- dedi: «Firяngiz mцяllimя юzцnц hяmiшя
nя vя onun ailяsi ilя pedaqoji fяaliyyяtinizi bacarыqlы mцtяxяssis kimi gюstяrib. Mяn чox
necя qurardыnыz? tяяssцf edirяm. Bu, baьышlanmaz sяhvdir.
• Direktor hansы tяdbirlяri gюrsя, юz sяla- O qыzcыьaz bu «Яlifba bayramы»nыn aьrы-
hiyyяtlяrini aшmaz vя Firяngiz mцяllimяnin sыnы юmrц boyu цrяyindя daшыyacaq. Siz ona
hцquqlarыnы pozmaz. saьalmayan yara vurmusuz. Valideyn bunu
bilmяyяrяk edib, чцnki o pedaqoq deyil,
Tяdqiqatlar цчцn yararlы яdяbiyyat: amma siz pedaqoqsunuz, siz bilяrяkdяn bu
1. Azяrbaycan Respublikаsыnыn Konsti- sяhvя yol vermisiniz. Иkinci sяhviniz dя vali-
tusiyasы. deynlя dцzgцn maariflяndirmя iшi qura bil-
2. «Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res- mяmяyinizdir. Ona gюrя dя tяklif edirяm ki,
publikasыnыn Гanunu. Firяngiz mцяllimяйя шiddяtli tюhmяt veril-
3. Birlяшmiш Millяtlяr Tяшkilatыnыn Uшaq sin».
Hцquqlarы Konvensiyasы vя s. Firяngiz mцяllimя юz mцdafiяsinя bir sюz
belя demяdi. Bяlkя dя, o юzцnя daha aьыr
• Ашаьыдакы мясяляляр бахымындан bцтцn cяza verяrdi.
шаgirdlяря бярабяр тялим имканлары йарадыл- Qrup mцzakirяsi
малыдыр: «Яlifba бayramы» hadisяsinin tяhlili
• Фяргли сосиал вязиййят;
• Милли фяргляр; Tяlimat:
• Ирги фяргляр; 1. Rяhbяrliyin qяbul etdiyi qяrarыn nя
• Дини фяргляр; qяdяr qanuni olduьunu araшdыrыn.
• Ъинси фяргляр; 2. Mяsяlяyя mцnasibяt bildirin
• Физики вя физиоложи ъящятдян фяргляр; Kollektiv mцzakiря:
• Фяргли дяркетмя имканлары; 1. Direktor dцz qяrar verdi?
• Фяргли мяняви-психоложи вязиййят. 2. Firяngiz mцяllimяnin mцdafiяsinя sюz
1. «Яifba bayramы» hadisяsinin ardыnы demяk istяrdiniz?
oxuyun. 3. Yeganяnin necя?

62
Тящсилин ясаслары

Bяrabяr tяlim imkanlarыnыn yaradыlmasы

Bu mюvzunu юyrяnяndяn sonra siz:


• Mцшahidя etdiyiniz dяrsi шagirdlяrя bяrabяr tяlim шяraiti yaradыlma-
sы baxыmыndan tяhlil edяcяksiniz;
Tяbiяt mцxtяlifliyi • Mюvcud цstцnlцklяri vя boшluqlarы aшkar edib, hцquqi sяnяdlяrdяn
ilя gюzяldir,
ъяmiyyяt dя, чыxыш edяrяk fikirlяrinizi яsaslandыracaqsыnыz.
hяmчinin.

Aшaьыdakы mяsяlяlяr baxыmыndan bяrabяr tяlim imkanlarы yaradыlmalыdыr:

Фяргли Фяргли мяняви


Фяргли дяркетмя Мцхтялиф Мцхтялиф Мцхтялиф Физики-физиоложи психоложи Мцхтялиф
сосиал вязиййят имканлары ъинсляр динляр иргляр фяргляр вязиййят миллятляр

TAPШЫRЫQ HЦQUQИ SЯNЯDLЯR


• Hцquqi sяnяdlяri vяtяndaш- • Azяrbaycan Respublikasыnыn
larыn bяrabяr tяhsil imkanlarынын Konstitusiyasы.
tяsbit olunmasы baxыmыndan tяdqiq • «Tяhsil haqqыnda» Azяrbay-
edin. can Respublikasыnыn Гanunu.
• Тяqdim edilяn dяrs nцmunяsini bяra- • Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt standart-
bяr tяlim imkanlarыnыn tяmin olunmaсы larы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
baхыmыndan araшdырыn. • Birlяшmiш Millяtlяr Tяшkilatыnыn Uшaq
• Mцшahidя etdiyiniz dяrs nцmuняsini bя- Hцquqlarы Konvensiyasы vя s.
rabяr tяlim imkanlarыnыn tяmin olunmasы ba- • Яlillяrin hцquqlarы haqqыnda Konvensiya.
xыmыndan dяйярlяndirin, hцquqi sяnяdlяrlя • Иrqi ayrы-seчkiliyin bцtцn formalarыnыn
яlaqяlяndirmяklя nяticяlяri яks etdirяn PP lяьv edilmяsi haqqыnda Konvensiya.
tяqdimat hazыrlayыn. • Ишgяncяlяrя vя digяr qяddar, qeyri-in-
sani, yaxud lяyaqяti alчaldan davranыш vя
cяza nюvlяrinя qarшы Konvensiya.
• Qadыnlara qarшы ayrы-seчkiliyin bцtцn for-
malarыnыn lяьv edilmяsi haqqыnda Konvensiya.

63
Тящсилин ясаслары

Dяrsdяnkяnar vaxtda sorьularыn aparыlmasы vя


onlarыn nяticяlяri цzrя iш
LAYИHЯ

MЯRHЯLЯ 1 Sorьu nяticяlяrinin etibarlыlыьыnы tяmin etmяk


Шagird, mцяllim vя valideyn- цчцn aшaьыdakы mяsяlяlяr baxыmыndаn sorьuya
lяr, tяrtib edilmiш sorьu vяrяq- cяlb olunanlarыn arasыnda balans gюzlяnilmяlidir:
lяrini (бах ДВД) tяhsil ehtiyaclarыna • Yaш hяddi (eyni sayda mцxtяlif yaш hяd-
tяsir edяn 4 amil baxыmыndan (иътимаи, dindя insanlar);
игтисади, глобаллашма, елми-техники тя- • Cinsi (hяm qadыn, hяm kiшi);
рягги) tяhlil edin vя gяrяkli hesab et- • Tяhsil sяviyyяsi (яsas orta, tam orta, orta
diyiniz halda dяyiшikliklяr aparыn. ixtisas, ali);
Qяbul etdiyiniz qяrarlarla baьlы fikir- • Tяcrцbяsi (mяsuliyyяti daшыdыьы mцddяt);
• Sosial vяziyyяt (varlы, orta vя kasыb tяbя-
lяrinizi kollektiv mцzakirяdя яsaslan-
qяnin nцmayяndяlяri).
dыrыn.
MЯRHЯLЯ 2 MЯRHЯLЯ 3
Цч bюyцk qrupa bюlцnцn. Dяrsdяn- 1. Apardыьыnыz sorьularыn nяticяlяrini tяhlil
edin.
kяnar vaxtda яvvяlcяdяn mцяyyяn
2. Cяmiyyяtin tяhsillя baьlы ehtiyaclarыna
edilmiш eyni mяktяbdя 20 nяfяr шa- tяsir edяn 4 amil baxыmыndan cavablarы
gird, mцяllim vя valideynля mцzakirя qruplaшdыrыn.
etdiyiniz vяrяqlяr цzrя sorьu keчirin: 3. Яldя edilяn nяticяlяrdяn чыxыш edяrяk
Ы qrup – шagird mяktяbdя шagirdlяrin tяhsil ehtiyaclarы-
ЫЫ qrup – mцяllim nын nя dяrяcяdя tяmin olunduьunu mц-
ЫЫЫ qrup – valideyn zakirяlяr nяticяsindя mцяyyяnlяшdirin.
4. Nяticяlяriniz haqqыnda hesabat hazыr-
layыn.

Cяmiyyяtin tяhsillя baьlы ehtiyaclarы

Elmi-texniki
Иctimai Иqtisadi Qloballaшma
tяrяqqi

+ - + - + - + -

Шagird

Mцяllim

Valideyn

64
Тящсилин ясаслары

ЫЫЫ FЯSИL: TЯHSИLДЯ ДЮВЛЯТ СИЙАСЯТИ

Bu fяsli юyrяnяndяn sonra siz: Ящатя олунан мясяляляр

• «Tяhsil siyasяti» anlayышыnыn mahiyyяti- Ы Bюlmя: Tяhsil siyasяti haqqыnda ilkin


ni шяrh edяcяksiniz; mяlumat
• Tяhsil sahяsindя yцrцdцlяn mцxtяlif
• Tяhsil siyasяti анлайышы
siyasяtlяri яhatя dairяsi baxыmыndan tяyin
• Яhatяlilik baxыmыndan tяhsil siyasяtinin
edяcяk, onlarыn milli strategiya, multi-
nюvlяri.
proqram, proqram vя ya kiчik layihя ol-
• Tяhsil siyasяtini sяciyyяlяndirяn
maqla nюvцnц mцяyyяnlяшdirяcяksiniz;
cяhяtlяr.
• Siyasяtin hazыrlanmasы modellяri vя me-
toдlarыnы izah edяcяksiniz; ЫЫ Bюlmя: Азярбайъан Республикасында
• Mцxtяlif юlkяlяrdя tяhsil siyasяtlяrinin щяйата кечирилян тящсил сийасятинин
hazыrlanmasыnda iшtirak edяn tяrяflяr vя щцгуги тяминаты
onun hazыrlanmasы prosesini (model vя me- • Азярбайъан Республикасынын тящсил
todlarыnы) araшdыrmaqla hяmin юlkяdя hя- сийасятинин ясасландыьы щцгуги-норматив
yata keчirilяn tяhsil siyasяtinин xarakterik сянядляр.
cяhяtlяrini tяhlil edяcяksiniz; • Азярбайъан Республикасынын тяряфдар чых-
• Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sahя- дыьы бейнялхалг мцгавилялярин тящсил сийа-
sindя yцrцdцlяn tяhsil siyasяtinin model vя сятиня тясири.
metodlarыnы mцяyyяn edяcяksiniz; ЫЫЫ Bюlmя: Tяhsil siyasяtinin konseptual
• Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sahя- чярчивяси: консептуаллыьы тямин
sindя yцrцdцlяn tяhsil siyasяtinin qaynaq- едян амилляр
landыьы hцquqi sяnяdlяr vя qoшulduьu
• Tяhsil siyasяtinin hazыrlanmasы.
beynяlxalq mцqavilяlяr barяdя mяlumat
• Siyasяtin hяyata keчirilmяsinin plan-
verяcяksiniz;
laшdыrыlmasы.
• Юlkяnin tяhsil siyasяti yцrцdцlяrkяn
konseptuallыьы tяmin edяn amillяri araш- • Siyasяtin hяyata keчirilmяsi.
dыracaq, яldя etdiyiniz nяticяlяr haqqыnda ЫВ Bюlmя: Милли сявиййядя йцрцдцлян
tяqdimat vя hesabatlar verяъяksiniz; тящсил сийасятинин мцхтялиф
• Tяhsilin mцxtяlif istiqamяtlяri цzrя milli сявиййялярдя щяйата кечирилмяси
механизмляри
sяviyyяdя hяyata keчirilяn tяhsil siyasя-
tini шяhяr/rayon, mяktяb vя sinif sяviyyя- • Milli sяviyйяdя yцrцdцlяn tяhsil siyasяti-
sinя mцvafiq xцsusilяшdirяrяk tяtbiqini nin tяtbiqinin реэионал sяviyyяdя планлаш-
plаnlaшdыracaqsыnыz; дырылмасы.
• Nяticяlяrin qiymяtlяndirilmяsi mexa- • Milli sяviyйяdя yцrцdцlяn tяhsil
nizmlяri ilя baьlы bacarыqlar nцmayiш etdi- siyasяtinin mяktяb sяviyyяsindя
rяcяksiniz. планлашдырылмасы.
• Milli, реэионал, elяcя dя mяktяb sя-
viyyяsindя qarшыya qoyulmuш mяsяlяlяrin
sinif sяviyyяsindя planlaшdыrыlmasы.

65
Тящсилин ясаслары

Ы Бюлмя: ЫЫ Бюлмя:
Тящсил сийасяти щаггында илкин Азярбайъан Республикасында
мялумат щяйата кечирилян тящсил сийасятинин
щцгуги тяминаты

ТЯЩСИЛДЯ ДЮВЛЯТ
СИЙАСЯТИ

ЫВ Бюлмя:
ЫЫЫ Бюлмя:
Милли сявиййядя йцрцдцлян тящсил
Тящсил сийасятинин консептуал
сийасятинин мцхтялиф сявиййялярдя
чярчивяси: консептуаллыьы тямин
щяйата кечирилмяси механизмляри
едян амилляр

Иstifadя edilяn hцquqi sяnяdlяr: • «Azяrbaycan Respublikasыnыn inkiшafы


• Azяrbaycan Respublikаsыnыn Konstitu- naminя informasiya vя kommunikasiya
siyasы. texnologiyalarы цzrя Milli Strategiya (2003–
• «Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res- 2012)
publikasыnыn Гanunu. • Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-
• Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsil sa- hяsindя Иslahat Proqramы.
hяsinin inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы. • Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsil sa-
• Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt standart- hяsindя islahatlar цzrя Dюvlяt Komissiyasы
larы vя proqramlarы (kurikulumlarы). haqqыnda Azяrbaycan Respublikasы Prezi-
• Цmumdцnya Иnsan Haqlarы Bяyanna- dentinin Sяrяncamы.
mяsi. • Цmumtяhsil mяktяblяrinin infoрmasi-
• Birlяшmiш Millяtlяr TяшkilatыnыnUшaq ya-kommunikasiya texnologiyalarы ilя tяmi-
Hцquqlarы Konvensiyasы. natы Proqramы (2005–2007-ci illяr).
• Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsaslarы: • 2005–2009-cu illяr цчцn Azяrbaycan
тяhsil siyasяti – planlaшdыrma prosesi: tяtbiqi Respublikasыnыn цmumtяhsil mяktяblяri шя-
чяrчivя. bяkяsindя pedaqoji kadr tяminatы цzrя inki-
www.unesco.org/education/pdf/ 11_200.pdf шaf Proqramы.
• http://www.uplink.com.au/lawlibrary/
Documents/Docs/Doc95.html

66
Тящсилин ясаслары

Nяzяri materiallar: TSИL-in icra planlarы:


• Davletшina N.V., Kimlika N.B., Klark A.C., • Kurikulum islahatыnыn davam etdiril-
Rey D.U. Demokratiya: дюvlяt vя cяmiyyяt, mяsi vя kurikulumun tяtbiqinя dяstяk alt-
Bakы, «Sяda» nяшriyyatы, 1999. komponenti цzrя Иcra Planы;
Azяrbaycanda tяhsilin mцxtяlif sahяlяri • Pedaqoji kadrlarыn яlavя tяhsil sistemi-
цzrя beynяlxalq mяslяhяtчilяrin tяdqi- nin mцasirlяшdirilmяsi (16 oktyabr 2008-ci il
qatlarы: – 15 oktyabr 2013-cц il) цzrя Иcra Planы;
• Hitendra Pilay. Цmumtяhsilin dюvlяt • Tяhsilin keyfiyyяtinin yцksяldilmяsindя
standartlarы vя kurikulum islahatlarы, Tяh- tяhsilalanlarыn qiymяtlяndirilmяsindяn isti-
sil vя layihяnin kоmponenti, noyabr, 2002. fadя komponenti цzrя Иcra Planы;
• Adrian Stoyka. Azяrbaycan Respubli- • Yeni tяdris materiallarыnыn hazыrlanmasы
kasыnda Monitorinq, Qiymяtlяndirmя, Dя- vя mяktяb kitabxanalarыnыn mцasirlяшdiril-
yяrlяndirmя, dekabr, 2002. mяsi цzrя Иcra Planы;
• Rob MkBrayd. Mцяllim hazыrlыьы (peda- • Sinif rяhbяrinin funksiyalarы;
qoji tяhsil, ixtisasartыrma vя yenidяn hazыr- • A.Sцleymanova, B.Иbadova, И.Cavadоv,
lanma), 25 dekabr 2002. P.Яliyev. Kurikulum islahatы: reallыqlar vя
• Paul Templ. Tяhsil tяdqiqatlarы, Tяhsi- perspektivlяr, Kurikulum jurnalы, 2010,
lin strateji tяhlili vя planlaшdыrыlmasы. Ы nюmrя.
• Peter Kol. Tяhsиl sektorunun idarяolun-
masы haqqыnda tяdqiqat, нoyabr, 2002.
• Endi Smart. Dяrsliklяrin hazыrlanmasы,
29 noyabr 2002.

67
Тящсилин ясаслары

Bu suallar hяr birimizi dцшцndцrя bilяr:


• Tяhsildя dюvlяt siyasяtini юyrяnmяk mцяllimя lazыmdыrmы?
• Bu mяsяlяlяri idarячilяrin bilmяsi kifayяt deyilmi?
• Mцяllim idarячidirmi?
• O, idarячidirsя, kimi idarя edir?

• Yцrцdцlяn tяhsil siyasяtiniн hяr bir sinfdя mцvяffяqiyyяtlя hяyata keчirilmяsi, hяmin
siyasяtin uьurlu tяtbiqi demяkdir. Bu isя mцяllimdяn ciddi idarячilik bacarыqlarы tяlяb edir.
• Siyasяtin mяktяb sяviyyяsindя uьurla tяtbiq edilmяsi цчцn hяr bir mцяllimin mяktяbin
kollektiv idarя edilmяsindя fяal iшtirakы zяruridir.
• Fяal vя lider mцяllim bюlgя vя юlkя sяviyyяsindя тящсил siyasяtinин uьurlu tяtbiqinin
mцhцm iшtirakчыsыna чevrilir.

Шяkilляri diqqяtlя mцшаhidя et vя dцшцn:

Bu siniflяrdя nя baш verir? Бунлар nя цчцn baш verir?

Bеля dяrsлярдя aшaьыda qeyd edilяnlяrdяn biri vя ya bir neчяsi baш verir:

• Шagirdlяrdяn bir qismi tapшыrыqlarы yerinя yetirmяkdяn yayыnыr;


• Bяzilяri tapшыrыqlarы yerinя yetirmяyя cяhd gюstяrsяlяr dя, buna mцyяssяr ola bilmirlяr;
• Sosial vяziyyяtlяri fяrqli olan uшaqlar bir masada яylяшmяkdяn imtina edir, valideynlяr
dя bu baxыmdan problemlяr yaradыrlar;
• Etnik azlыqlara mяnsub olan uшaqlar danышan zaman onlarыn dialekti mяsxяrяyя qoyulur
vя bu da hяmin шagirdin fяallыq cяhdlяrini azaldыr;
• Fiziki qцsurlu uшaqlar utanc hiss etdiyindяn dяrsdя fяal iшtirak etmir;
• Mяnяvi-psixoloji problemlяr цzцndяn юzцnя qapanan uшaqlar яmяkdaшlыьa cяlb edilя
bilmirlяr.

68
Тящсилин ясаслары

Dцшцnяk!

Bunlar nяyя gюrя baш verir?


Sizcя, бцтцн bunlar ня ilя nяticяlяnir?
Hansы boшluqlara yol verilib?
Bu boшluqlara kim tяrяfindяn yol verilib?

Belя hallar aшaьыda qeyd edilяn sяbяb- Nяticяdя:


lяrdян baш verir: • Шagirdin tяlim maraьы aшaьы dцшцr ki,
• Шagirdin potensial imkanlarы araшdыrыlma- bu da tяlimin keyfiyyяtinя mяnfi tяsir
dыьыndan mцяllim-шagird, шagird-шagird mцna- gюstяrir.
sibяtlяrindя boшluqlara yol verildiyindяn; • Valideyn yцrцdцlяn siyasяtdяn narazы
• Valideynlяrlя mцvafiq iш aparыlmadыьыn- qalыr.
dan vя valideyn-uшaq mцnasibяtlяri tяnzim- • Иctimaiyyятdя hяyata keчirilяn tяhsil si-
lяnmяdiyindяn; yasяti haqqыnda mяnfi rяy formalaшыr.
• Шagird-valideyn-mцяllim mцnasibяtlя-
rinin qurulmasыna nail olunmadыьыndan.

69
Тящсилин ясаслары

Ы BЮLMЯ
ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИ ЩАГГЫНДА ИЛКИН МЯЛУМАТ

Bu бюлмяни юyrяnяndяn sonra siz: Ящатя олунан мясяляляр:


• «Siyasяt», «dюvlяt siyasяti», «tяhsil siya-
• Tяhsil siyasяti анлайышы.
sяti» anlayышlarыны internet vя digяr mяnbя-
lяrdя araшdыracaq, nяticяlяrinizя яsasяn PP
tяqdimat hazыrlayacaqsыnыz; «Siyasяt», «dюv- • Яhatяlilik baxыmыndan tяhsil
lяt siyasяti», «tяhsil siyasяti» anlayышlarыnы siyasяtinin nюvlяri.
mцqayisяli шяrh edяcяksiniz;
• Tяhsil siyasяtlяrinin яhatяlilik baxыmыndan • Tяhsil siyasяtini sяciyyяlяndirяn
mцxtяlif nюvlяrini tanыyacaqsыnыz; cяhяtlяr.
• Tяhsil sahяsindя hяyata keчirilяn mцxtяlif
siyasяtlяrin яhatя dairяsini mцяyyяn edяcяk-
siniz;
• Tяhsil islahatlarы aparыlan mцxtяlif юlkя-
lяrdя yцrцdцlяn tяhsil siyasяtlяrini sяciyyя-
lяndirяn cяhяtlяri araшdыracaq, onlarыn ba-
лanslaшdыrыlmыш siyasяt olub-olmadыьыnы mцяy-
yяn edяcяksiniz;
• Azяrbaycanda yцrцdцlяn tяhsil siyasяtinin
sяciyyяvi cяhяtlяrini mцяyyяn edяcяksiniz.

Bюlmяni юyrяnяn zaman istifadя edilяcяk 3. Azяrbaycan Respublikasыnda Tяhsil


nяzяri materiallar: Sahяsinin inkiшafы цзря Dюvlяt Strategiyaсы.
4. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan-
1. Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsaslarы. dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma prosesi: tяtbi- 5. Цmumdцnya Иnsan Haqlarы Bяyanna-
qi чяrчivя. mяsi.
2. Davletшina N.V., Kimlika N.B., Klark A.C., 6. Birlяшmiш Millяtlяr Tяшkilatыnыn Uшaq
Rey D.U. Demokratiya: дюvlяt vя cяmiyyяt, Hцquqlarы Konvensiyasы.
Bakы, «Sяda» nяшriyyatы, 1999. 7. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-
hяsindя Иslahat Proqramы.
1. Azяrbaycan Respubliksыnыn Konstitu- 8. Dюvlяt strategiyasыnы яks etdirяn яn son
siyasы. qanunverici sяnяdlяr.
2. «Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res- http://www.edu.gov.az/view.php?lang=a
publikasыnыn Гanunu. z&menu=0

70
Тящсилин ясаслары

Тящсил сийасяти анлайышы

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: Бирликдя дцшцняк!


1. Aшaьыdakы suallarы qruplarda mцzakirя edin:
• «Siyasяt», «dюvlяt siyasяti», «tяhsil si-
• Tяhsil siyasяti nяdir?
yasяti» anlayышlarыны internet vя digяr
• Tяhsil siyasяtini kim hazыrlayыr?
mяnbяlяrdя araшdыracaq, nяticяlяrinizя • Biz tяhsil siyasяtinя necя tяsir edirik?
яsasяn PP tяqdimat hazыrlayacaqsыnыz; • Tяhsil siyasяtinin hazыrlanmasы mяrhяlя-
• «Siyasяt», «dюvlяt siyasяti», «tяhsil si- lяri hansыlardыr?
yasяti» anlayышlarыnы mцqayisяli шяrh edя- • Tяhsil siyasяti vя ona ayrыlan vяsait.
cяksiniz. 2. Qruplarda mцzakirяlяr bitяndяn sonra iki
qrup birlяшmяklя fikir mцbadilяsi aparыn.
3. Gяldiyiniz qяrarlar haqqыnda mяlumat verin.

TAPШЫRЫQ 1 Tяdqiqat цчцn яdяbiyyat:


1. Tяqdim edilmiш materiallardan vя Иnternet sяhifяlяri:
ИKТ-nin Иnternet imkanlarыndan istifadя et- • http://mucru.azeriblog.com/2008/07/27/
mяklя «сiyasяt», «dюvlяt siyasяti», «tяhsil si- • www.unesco.org/education/pdf/ 11_200. pdf
yasяti» anlayышlarыnыn mяnasыnы aydыnlaшdыrыn. • http://www.uplink.com.au/lawlibrary/
2. Qeydlяr aparыn. Documents/Docs/Doc95.html
3. Nяticяlяrinizi яks etdirяn PP tяqdimat • www.google.az axtarыш proqramы, aчar sюz:
hazыrlayыn. «siyasяt», «dюvlяt siyasяti», «tяhsil siyasяti».

Яhatяlиlиk baxыmыndan тящсил sиyasяtиnин nюvlяrи

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Tяhsil siyasяtlяrinin яhatяlilik baxыmыndan mцxtяlif nюvlяrini tanыyacaqsыnыz;
• Tяhsil sahяsindя hяyata keчirilяn mцxtяlif siyasяtlяrin яhatя dairяsini mцяyyяn
edяcяksiniz.

Tяhsil siyаsяtinin яhatя dairяsi mцxtяlif ola bilяr


• Milli strategiya – эeniшmiqyaslы siyasяtlяrlя baьlы qяbul edilir vя kцllц miqdarda vяsaitin
qoyuluшunu tяlяb edir.
• Multi (чeшidli) proqram – бir-biri ilя яlaqяli olan sahяlяri яhatя edir.
• Proqram – хцsusi sahя цzrя aparыlan iшlяri яhatя edir.
• Kiчik layihяlяr – Konkret mяsяlя ilя baьlы olan, qыsamцddяtli qяrarlardыr.

71
Тящсилин ясаслары

Tяhsil siyasяtlяrini fяrqlяndirяn amillяr: multi-proqram, proqram vя ya kiчik layihя


Яdяbiyyat gюstяrir ki, tяhsil siyasяtlяri aшa- olduьunu mцяyyяnlяшdirin. Фikirlяrinizi яsas-
ьыdakы amilляr baxыmыndan bir-birindяn fяrqlяnir: landыrыn.
• Miqyas; Tяdqiqat цчцn яdяbiyyat:
• Mцrяkkяblik;
• Qяrarlarыn reallaшdыrыlacaьы mцhit; Mцстяqillik яldя edilяndяn sonrа Azяr-
• Qяrarlarыn yoxlanыlmasы цчцn meyarlar. baycan Respublikasыnыn tяhsil siyasяtini
mцяyyяn edяn sяnяdlяr:
TAPШIRIQ 1 • Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-
hяsi цzrя Инkiшaf Strategiyasы.
Sxemi шяrh etmяyя чalышын.
• Azяrbaycan Respublikasыnыn inkiшafы
MИQYAS naminя informasiya vя kommunikasiya tex-
nologiyalarы цzrя Milli Strategiya (2003–2012).
Mяhdud Geniш
• Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-
MЦRЯKKЯBLИK hяsindя Иslahat Proqramы.
Az Чox • Цmumtяhsil mяktяblяrinin informasi-
MЦHИT ya-kommunikasiya texnologiyalarы ilя tяmi-
natы Proqramы (2005–2007-ci illяr).
Dяqiq Qeyri-dяqiq
• 2005–2009-cu illяr цчцn Azяrbaycan
MEYARLAR Respublikasыnыn цmumtяhsil mяktяblяri шя-
Az Чox bяkяsindя pedaqoji kadr tяminatы цzrя inki-
шaf proqramы vя s.
• Тяhsil sahяsindя dюvlяt siyаsяtini яks
TAPШЫRЫQ 2 etdirяn digяr яn son sяnяdlяr.
Tяhsil Nazirliyinin portalыna (http://www.
edu.gov.az) daxil olmaqla mцxtяlif proqram Qeyd: Tяqdim edilяn sяnяdlяr Azяrbay-
vя layihяlяri araшdыrыn. Cяdvяl 1-dяn istifadя can mцstяqillik яldя edяndяn sonra tяhsil
etmяklя hяmin sяnяdlяrin яhatя dairяsini sahяsindя mцxtяlif inkiшaf mяrhяlяlяrini
mцяyyяnlяшdirin. Sяnяdlяrin milli strategiya, яhatя edir.

Tяhsиl sиyasяtиnи sяcиyyяlяndиrяn cяhяtlяr

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Tяhsil islahatlarы aparыlan mцxtяlif юlkяlяrdя yцrцdцlяn tяhsil siyasяtlяrini sяciyyя-
lяndirяn cяhяtlяri araшdыracaq, onlarыn balanslaшdыrыlmыш siyasяt olub-olmadыьыnы mцяyyяn
edяcяksiniz;
• Azяrbaycanda yцrцdцlяn tяhsil siyasяtinin sяciyyяvi cяhяtlяrini mцяyyяn edяcяksiniz.

Tяhsil siyasяtinin hazыrlanmasыnda яhяmiyyяtli mяsяlяlяr:


Sosioloqlarыn nяzяri vя tяtbiqi tяdqiqatlarы araшdыrыlarkяn tяhsil siyasяtinin hazыrlanmasыnыn
iki mцhцm meyarы mцяyyяn edilmiшdir:
• Siyasяt kim tяrяfindяn hazыrlanыr? (iшtirakчыlar);
• Siyasяt necя hazыrlanыr? (proses)

72
Тящсилин ясаслары

Siyasяt kim tяrяfindяn hazыrlanыr? (iшtirakчыlar)


Siyasяtin hazыrlanmasы modellяri

Tяшkilati modeл Dюvlяt siyasяti modeli


Bu modelя яsasяn siyasяt azad fяaliy- Иkinci modeldя dя qяrarlarыn qяbul edil-
yяt gюstяrяn vя яhяmiyyяtli iшlяrlя mяшьul mяsinя tяшkilati baxыmdan yanaшыlыr, lakin
olan yarыmmцlkiyyяtчi birliklяr vя tяшki- bu modeldя fяrdlяrin fяal iшtirakы цstцnlцk
latlar daxil olan hюkumяt tяrяfindяn ha- tяшkil edir. Qяrarlar yalnыz siyasi liderlяr tя-
zыrlanыr. Qяrarlar mцstяqil fяaliyyяt gюstя- rяfindяn deyil, mцxtяlif tяшkilatlara rяhbяr-
rяn, lakin qismяn hюkumяt liderlяri ilя lik edяn liderlяrlя mцzakirяlяr nяticяsindя
яmяkdaшlыq edяn bir sыra tяшkilatlarыn qяbul edilir. Bu zaman hяr bir tяшkilat rяh-
emal etdiklяri mяhsullar nяzяrя alыnmaq- bяri dя problemя юzцnцn vя юz tяшkilatыnыn
la verilir. mяqsяdlяri baxыmыndan yanaшыr.

Тяшкилат 2
Тяшкилат 1 Тяшкилат 3
МЦХТЯЛИФ

Тяшкилат 7
ЩЮКУМЯТ
Тяшкилат 4
ДЮВЛЯТ
+ ТЯШКИЛАТЛАРЫН
ЛИДЕРЛЯРИ

Тяшкилат 6 Тяшкилат 5

Siyasяt necя hazыrlanыr? (metodlar)


Sinoptik (mяntiqя яsaslanan)
СИЙАСЯТИН
Sinoptik metod bцtцn cяmiyyяt цчцn va- ПЛАНЛАШДЫРЫЛМАСЫ
hid planlaшmanыn mяrkяzlяшdirilmiш haki-
miyyяt шяraitindя aparыlmasы yoludur. Bu
metod ifrata varmыш hesab edilir. O, iqtisadi,
siyasi vя sosial nяzarяti bir planlaшmada bir-
lяшdirir vя onlar arasыnda яlaqяni gяряksiz he-
sab edir. Siyasяt yцrцdцlяn zaman meydana
чыxan hяr hansы problemi hяll etmяk цчцn СИНОПТИК ИНКРЕМЕНТАЛ
yenя dя mяntiqя яsasаlnmaьa цstцnlцk verir.
Синоптик цсул
Иnkremental metod (tяdqiqata яsaslanan) (мянтигя ясасланан)

Siyasяtin iшlяnib hazыrlanmasы цчцn ЫЫ Ы


mюvcud vяziyyяtin цmуmi tяhlilindяn da- Мянтиги
ПРОСЕС
НЕЪЯ?

ha чox qarшыlыqlы fяaliyyяtя цstцnlцk veriлиr.


Siyasяtin hazыrlanmasыna inkremental me-
tod aшaьыdakы mцlahizяlяrя sюykяnir: КИМ? Ващид
Иътимаи-
• Siyasi seчimlяr yцksяk dяrяcяdя qey- тяшкилати ИШТИРАКЧЫЛАР
мяркязляш-
ri-mцяyyяn vя dяyiшkяn biliklяrя яsaslanыr дирилмиш
vя dinamik olur;
• Mяrhяlя-mяrhяlя gюrцlmцш iшin tяh- Сийаси/фярди
lili «doьru cavabыn» tapыlmasыna gяtirib
чыxarmыr. Bu metod intensiv vя geniш isla- ЫЫЫ ЫВ
hatlara yaramыr. Инкрементал цсул
(тядгигата ясасланан)

73
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ larda araшdыrыn. Onlarыn koordinat oxu цzrя


hansы mцstяviyя aid olduьunu gюstяrin vя fi-
1. Tяqdim edilяn mяlumatla tanыш olmaq-
kirlяrinizi яsaslandыrыn:
la тяhsil sahяsindя islahatlar aparan Peru,
Ы qrup: Peru
Иordaniya, Tayland vя Burkina Faso dюv-
ЫЫ qrup: Иordaniya
lяtlяrindя hяyata keчirilmiш tяhsil siyasяtinin
ЫЫЫ qrup: Tayland
kim tяrяfindяn vя necя hazыrlandыьыnы qrup-
ЫV qrup: Burkino Faso

Tяhsil siyasяtinin hazыrlanmasыna balanslaшdыrыlmыш baxыш


LAYИHЯ

Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsil sa- yasяtin hansы modelя uyьun gяldiyini mцяy-
hяsindя islahatlar цzrя Dюvlяt Komissiyasы yяnlяшdirin.
haqqыnda Azяrbaycan Respublikasы Prezi- Сизъя, бу програм баланслашдырылмыш сийа-
dentinin Sяrяncamы vя Azяrbaycan Res- сят щесаб едиля билярми? Фикирляринизи ясаслан-
publikasыnын tяhsil sahяsindя Иslahat Proq- дырын. Ъядвялдя Азярбайъанда тящсил сийася-
ramы яsasыnda araшdыrmalar aparыn. Mцxtя- тинин мювгейини эюстярин.
lif dюvrlяrdя bu istiqamяtdя yцrцdцlяn si-

74
Тящсилин ясаслары

ЫЫ BЮLMЯ
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЩЯЙАТА КЕЧИРИЛЯН
ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИНИН ЩЦГУГИ ТЯМИНАТЫ

Bu бюлмяни юyrяnяndяn sonra siz: Ящатя олунан мясяляляр:


• Azяrbaycan Respublikasыnda hяyata keчirilяn tяhsil
siyasяtinin hцquqi яsasыnы tяшkil edяn mцxtяlif sяnяdlяri • Azяrbaycan
mяqsяd, vяzifя, яldя rяhbяr tutulan prinsiplяr vя struktуr Respublikasыnыn tяhsil si-
baxыmыndan araшdыracaqsыnыz; yasяtinin яsaslandыьы
• Hяmin sяnяdlяri gюstяrilяn mяsяlяlяr baxыmыndan яlaqя- hцquqi-normativ sяnяdlяr
lяndirяcяk, юlkяdя yцrцdцlяn tяhsil siyasяti haqqыnda
mцhakimя yцrцdяcяksiniz; • Azяrbaycan
• Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil haqqыnda qanununu юlkя- Respublikasыnыn tяrяfdar
mizin tяrяfdar чыxdыьы beynяlxalaq mцqavilяlяrlя яlaqяli шяkil- чыxdыьы beynяlxalq
dя insan hцquqlarы, uшaq hцquqlarы, bяrabяrlik vя яdalяtin tяmin mцqavilяlяrin tяhsil
edilmяsi baxыmыndan tяhlil edяcяksiniz; siyasяtinя tяsiri
• Bu sяnяdlяrin рespublikada yцrцdцlяn dюvlяt siyasяtinя
tяsiri ilя baьlы aшkar etdiyiniz faktlarы izahlы surяtdя tяqdim
edяcяksiniz.

Bюlmяni юyrяnяn zaman istifadя edilяcяk 3. Aзярbaycan Respublikasынын tяhsil sa-


nяzяri яdяbiyyat: hяsi цzrя Иnkiшaf Strategiyasы.
1. Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsaslarы. 4. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-
Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma prosesi: tяtbi- hяsindя Иslahat Proqramы.
qi чяrчivя. 5. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan-
Bюlmяni юyrяnяn zaman istifadя edilяcяk dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
hцquqi sяnяdlяr: Beynяlxalq sяnяdlяr:
1. Azяrbaycan Respublikаsыnыn Konsti- 1. Цmumdцnya Иnsan Haqlarы Bяyannamяsi.
tusiyasы. 2. Birlяшmiш Millяtlяr Tяшkilatыnыn Uшaq
2. «Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res- Hцquqlarы Konvensiyasы.
publikasыnыn Гanunu.

75
Тящсилин ясаслары

Азярбайъан Республикасынын тящсил сийасятинин ясасландыьы


щцгуги сянядляр

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsil siyasяtinin hцquqi яsasыnы tяшkil edяn mцxtяlif sяnяdlяri
mяqsяd, vяzifя, яldя rяhbяr tutуlan prinsiplяr vя struktуr baxыmыndan araшdыracaqsыnыz;
• Hяmin sяnяdlяri gюstяrilяn mяsяlяlяr baxыmыndan яlaqяlяndirяcяk, юlkяdя yцrцdцlяn
tяhsil siyasяti haqqыnda mцhakimя yцrцdяcяksiniz.

TAPШЫRЫQ 1 • «Тящсил щаггында» Азярбайъан Респуб-


Azяrbaycan Respublikasыnыn Konstitusi- ликасы Ганунунун структуру;
• «Тящсил щаггында» Азярбайъан Респуб-
yasыnda tяsbit edilmiш тящсил сийасятинин
ликасы Ганунунун мягсяди;
щцгуги ясасыны яsas insan, vяtяndaш hцquqlarы
• «Тящсил щаггында» Азярбайъан Респуб-
vя azadlыqlarы baxыmыndan araшdыrыn.
ликасы Ганунунун вязифяси;
Tяdqiqatlarыn aparыlmasы цчцn yararlы
• Тящсил сащясиндя дювлят сийасятинин ясас
яdяbiyyat:
принсипляри;
• Azяrbaycan Respublikasыnыn Konsti-
• Тящсил сащясиндя дювлят стандартлары.
tusiyasы.
TAPШЫRЫQ 4
TAPШЫRЫQ 2
• Azяrbaycan Respublikasыnыn
Azяrbaycan Respublikasыnыn тяhsil сahя- Konstitusiyasы, «Tяhsil haqqыnda»
sindя Иslahat Proqramыnы vя Azяrbaycan Azяrbaycan Respublikasыnыn Гa-
Respublikasыnын tяhsil sahяsi цzrя Иnkiшaf nunu, Azяrbaycan Respublikasыnыn тяhsil sa-
Strategiyasыnы araшdыrыn vя aшaьыdakы mяsя- hяsi цzrя Иnkiшaf Strategiyasыnы hяmin sя-
lяlяri mцяyyяnlяшdirin: nяdlяrin mяqsяdi, vяzifяlяri, яsas prinsiplяri
• Tяhsil islahatыnыn hяyata keчirilmяsi baxыmыndan яlaqяlяndirin.
mяrhяlяlяri; • Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-
• Hяr iki sяnяddя яsas mяqsяd; hяsindя yцrцdцlяn dюvlяt siyasяti haqqыnda
• Hяr iki sяnяdin яsas prinsiplяri. mцhakimяlяr yцrцdцn.
• Sяnяdlяr arasыnda varislik яlaqяlяri • Nяticяlяrinizi яks etdirяn PP tяqdimat
hazыrlayыn.
TAPШЫRЫQ 3 Tяdqiqatlarыn aparыlmasы цчцn yararlы
(Аудиторийа шяраитиндя щяр яdяbiyyat:
груп бир мясяляни арашдырыр) 1. Azяrbaycan Respublikasыnыn Konsti-
«Тящсил щаггында» Азярбайъан Республи- tusiyasы.
касынын Ганунуну ашаьыдакы гейд едилян мя- 2. «Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res-
сяляляр бахымындан арашдырын вя тягдиматлар publikasыnыn Гanunu.
етмякля мялумат мцбадиляси апарын. 3. Azяrbaycan Respublikasыnыn тяhsil sa-
hяsi цzrя Иnkiaшaf Strategiyasы.

76
Тящсилин ясаслары

Azяrbaycan Respublikasыnыn tяrяfdar чыxdыьы beynяlxalq mцqavilяlяrin


tяhsil siyasяtinя tяsiri

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Azяrbaycan Respublikasыnыn «Тяhsil haqqыnda» Гanununu юlkяmizin tяrяfdar чыxdыьы
beynяlxalq mцqavilяlяrlя яlaqяli шяkildя insan hцquqlarы, uшaq hцquqlarы, bяrabяrlik vя
яdalяtin tяmin edilmяsi baxыmыndan tяhlil edяcяksiniz;
• Bu sяnяdlяrin рespublikada yцrцdцlяn dюvlяt siyasяtinя tяsiri ilя baьlы aшkar
etdiyiniz faktlarы izahlы surяtdя tяqdim edяcяksiniz.

TAPШЫRЫQ 1 • Azяrbaycan Respublikasыnыn тяhsil sa-


1. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяrяfdar hяsindя Иslahat Proqramы;
чыxdыьы beynяlxalq mцqavilяlяri «Tяhsil haq- • Цmumdцnya Иnsan Hцquqlarы Bяyan-
qыnda» Azяrbaycan Respublikasыnыn Гanunu namяsi;
ilя яlaqяlяndirin. Инsan hцquqlarы, uшaq hц- • Birlяшmiш Millяtlяr Тяшkilatыnыn Иnsan
quqlarы, bяrabяrliyin vя яdalяtin tяmin edil- Щцquqlarы haqqыnda Бяyannamяsi;
mяsi baxыmыndan яhяmiyyяtli mяqamlarы seчin. • Birlяшmiш Millяtlяr Tяшkilatыnыn Uшaq
2. Uyьunluqlarы vя fяrqliliklяri mцяyyяn Hцquqlarы Konvensiyasы;
edin. Юz mюvqeyinizi sяnяdlяrdяn sitatlar • Qadыnlara qarшы ayrы-seчkiliyin bцtцn
gяtirmяklя яsaslandыrыn. formalarыnыn lяьv edilmяsi haqqыnda Kon-
Tяdqiqatlarыn aparыlmasы цчцn yararlы vensiya;
яdяbiyyat: • Nikaha daxil olmaьa razыlыq, minimal
• Azяrbaycan Respublikasыnыn Konstitu- nikah yaшы vя nikahlarыn qeydя alыnmasы haq-
siyasы; qыnda Konvensiya;
• «Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res- • Яlillяrin hцquqlarы haqqыnda Konven-
publikasыnыn Гanunu; siya.

77
Тящсилин ясаслары

ЫЫЫ BЮLMЯ
ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИНИН КОНСЕПТУАЛ ЧЯРЧИВЯСИ:
КОНСЕПТУАЛЛЫЬЫ ТЯМИН ЕДЯН АМИЛЛЯР

Bu бюлмяни юyrяnяndяn sonra siz: Ящатя олунан мясяляляр:


• Azяrbaycanda mюvcud vяziyyяti tяhlil
1. Тящсил сiyasяtinин hazыrlanmasы:
edяcяksiniz;
• Mюvcud vяziyyяtin tяhlili;
• Siyasi seчimlяr hazыrlayacaqsыnыz;
• Siyasi seчimlяrin hazыrlanmasы;
• Siyasi seчimlяri qiymяtlяndirяcяksiniz;
• Siyasi seчimlяrin qiymяtlяndirilmяsi;
• Siyasi qяrarlar qяbul edяcяksiniz;
• Siyasi qяrarlarыn qяbul edilmяsi;
• Milli sяviyyяdя mцяyyяn edilmiш цmumi
(Azяrbaycan Respublikasыnыn тяhsil
(abstrakt) mяsяlяlяri digяr sяviyyяlяr цz-
сahяsindя Иslahat Proqramы);
rя (rayon/шяhяr, mяktяb, sinif) konkretlяш-
dirяcяksiniz; 2. Siyasяtin hяyata keчirilmяsinin
• Siyasi dяstяyin tяшkil edilmяsi yollarыnы planlaшdыrыlmasы:
gюstяrяcяk vя onun яhяmiyyяtini яsaslan- • Цmumi (abstrakt) mяsяlяlяrin
dыracaqsыnыz; konkretlяшdirilmяsi;
• Hяyatakeчirmя zamanы planlaшmanыn tяk- • Siyasi dяstяyin sяfяrbяr olunmasы;
millяшdirilmяsi yollarы haqqыnda mяlumat ve- • Planlaшmanыn яksяr hissяsinin
rяcяksiniz; hяyatakeчirmя zamanы дягигляшдирилмяси;
• Siyasяtin tяtbiqi vяziyyяtinin qiymяtlяndi-
3. Siyasяtin hяyata keчirilmяsi:
rilmяsi цчцn mцяyyяn edilmiш шяrtlяrin, me-
yarlarыn, mяrhяlяnin яhяmiyyяtini шяrh edя- • Siyasяtin tяsirinin qiymяtlяndirilmяsi;
cяksiniz; • Siyasяtin щяйата кечирилмясинин yenidяn
• Boшluqlarы aшkar edib, tяkmillяшdirmя iшlяri hazыrlanmaсы (tяkmillяшdirilmяsi).
aparmaьы bacardыьыnыzы nцmayiш etdirяcяk-
siniz.

Bюlmяni юyrяnяn zaman istifadя edilяcяk B. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin


яdяbiyyat: inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы
1. Azяrbaycan Respublikаsыnыn Konsti- 4. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan-
tusiyasы. dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
2. «Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res- 5. Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsaslarы.
publikasыnыn Гanunu. Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma prosesi: tяtbi-
3. Mцstяqillik dюvrцndя Azяrbaycan Res- qi чяrчivя.
publikasыnda tяhsil siyasяtini, onun яsas isti- 6. Цmumdцnya Иnsan Haqlarы Bяyanna-
qamяtlяrini mцяyyяn edяn sяnяdlяr: mяsi.
A. Azяrbaycan Respublikasыnыn тяhsil сa- 7. Birlяшmiш Millяtlяr Tяшkilatыnыn Uшaq
hяsindя Иslahat Proqramы. Hцquqlarы Konvensiyasы.

78
Тящсилин ясаслары

Тящсил сийасятинин консептуаллаьыны тямин едян амилляр


Сийасятин щяйата кечирилмяси цч мярщялядя ваш верир:
Ы. Сийасятин щазырланмасы (мязмун);
ЫЫ. Сийасятин щяйата кечирилмясинин планлашдырылмасы (стратеэийа);
ЫЫЫ. Сийасятин щяйата кечирилмяси (гиймятляндирмя).

ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИ

ЫЫ. Сийасятин щяйата кечирилмясинин ЫЫЫ. Щяйата кечирилмяси


Ы. Сийасятин щазырланмасы
планлашдырылмасы

1.1. Мювъуд 1.4. Сийаси 2.1. Цмуми (аб- 2.2. Maraqlы tяrяf- 3.1. Сийасятин
3.2. Йенидян
вязиййятин гярарларын стракт) мясялялярин lяrin дястяйинин тясиринин гий-
щазырланма
тящлили гябул едилмяси конкретляшдирилмяси сяфярбяр олунмасы мятляндирилмяси

2.3. Планлашманын
1.2. Сийаси 1.3. Сийаси яксяр щиссясинин
сечимлярин сечимлярин щяйатакечирмя за-
щазырланмасы гиймятляндирилмяси маны формалашмасы

Тящсил сийасятинин щазырланмасы

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: Ящатя олунан мясяляляр:


• Azяrbaycanda mюvcud vяziyyяti tяhlil • Mюvcud vяziyyяtin tяhlili;
edяcяksiniz;
• Siyasi seчimlяrin hazыrlanmasы;
• Siyasi seчimlяr hazыrlayacaqsыnыz;
• Siyasi seчimlяri qiymяtlяndirяcяksiniz; • Siyasi seчimlяrin qiymяtlяndirilmяsi;
• Siyasi qяrarlar qяbul edяcяksiniz. • Siyasi qяrarlarыn qяbul edilmяsi.

Mяsяlяlяri юyrяnяn zaman istifadя edilя- 5. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-


cяk яdяbiyyat: hяsindя Иslahat Proqramы.
1. Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsaslarы. 6. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan-
Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma prosesi: tяt- dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
biqi чяrчivя. 7. Цmumdцnya Иnsan Haqlarы Bяyan-
2. Azяrbaycan Respublikаsыnыn Konsti- namяsi.
tusiyasы. 8. Birlяшmiш Millяtlяr Tяшkilatыnыn Uшaq
3. «Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res- Hцquqlarы Konvensiyasы.
publikasыnыn Гanunu. 9. «Tяhsil sisteminin idarя olunmasы haq-
4. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin qыnda hesabat». Piter Koul vя Natiq Яliyev.
inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы. 10. Tяhsil tяdqiqatlarы, tяhsilin strateji tяhlili
vя planlaшdыrыlmasы. Pol Templ, Cavad Яfяndi.

79
Тящсилин ясаслары

Мювъуд вязиййятин тящлили

Bu проблеми юyrяnяndяn sonra siz: Siyasяtin dяyiшdirilmяsi mюvcud problem-


• Юlkя haqqыnda цmumi mяlumat (yerlяш- lяrin hяll edilmяsi цчцn aparыlan iш olduьun-
diyi mяkan, coьrafiyasы, яhalisi, mяdя- dan яvvяlcя bцtцn aspektlяr dяyяrlяndiril-
niyyяti, sosial tяbяqяlяшmя formalarы) mяlidir. Bunuн цчцn aшaьыda tяqdim edilяn
яldя edяcяksiniz; mяsяlяlяr baxыmыndan mюvcud vяziyyяt
araшdыrыlыr vя ciddi tяhlillяr aparыlыr:
• Юlkяdя siyasi vяziyyяti tяhlil edяcяksiniz;
• Юlkяdяki iqtisadi vяziyyяtlя baьlы fikir- • Юlkя haqqыnda цmumi mяlumat;
lяri цmumilяшdirяcяksiniz; • Юlkяdя siyasi vяziyyяt;
• Юlkяnin tяhsil sektorunda vяziyyяtlя • Иqtisadi vяziyyяt;
baьlы araшdыrmalarыnыzыn nяticяlяrini tяq- • Tяhsil sektoru;
dim edяcяksiniz. • Dяyiшikliklяrin dinamikasы.

ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИ

Ы. Сийасятин
щазырланмасы

Мювъуд вязиййятин тящлили

Юлкя щаггында Дяйишикликлярин


цмуми мялумат динамикасы

Юлкядя сийаси Игтисади вязиййят Тящсил сектору


вязиййят

Юlkя haqqыnda цmumi mяlumat

Юlkя haqqыnda цmumi mяlumat яldя et- 3. Mюvcud dяyiшikliklяr tяhsil siyasяtinя
mяk цчцn araшdыrma aparыlыr: necя tяsir gюstяrя bilяr?
• Yerlяшdiyi mяkan; 4. Nяticяlяr haqqыnda PP tяqdimat ha-
• Coьrafiyasы; zыrlayыn.
• Яhalisi;
Иstifadя edilяn яdяbiyyat:
• Mяdяniyyяti;
• Sosial tяbяqяlяшmя formalarы. 1. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-
hяsindя Иslahat Proqramы.
TAPШЫRЫQ 1 2. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin
inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы
1. Azяrbaycanыn mяkanы, coьrafiyasы, 3. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kю-
яhalisi, mяdяniyyяti, sosial tяbяqяlяшmя for- mяkliyиlя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsas-
malarы haqqыnda mцxtяlif mяnbяlяrdяn mя- larы: Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma prosesi:
lumat toplayыn. tяtbiqi чяrчivя». Paris, 1995, UNESCO:
2. Azяrbaycan cяmiyyяtindя nя kimi dя- Tяhsilin Planlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq
yiшikliklяr baш vermiшdir? Иnstitut (Tяръцмя материалы).
80
Тящсилин ясаслары

Юлкядя сийаси вязиййят

Siyasi vяziyyяt юyrяnilяrkяn araшdыrыlmalы TAPШЫRЫQ 2


mяsяlяlяr:
Дювлятин милли сийасятинин планлашдырылмасы
1. Dюvlяtin siyasi rяhbяrliyinin inkiшafa
цчцн мювъуд потенсиал имканлары иля баьлы топ-
dair prioritetlяri;
ладыьыныз мялуматлары тягдим един.
2. Tяhsil rяhbяrliyinin tяhsilя dair priori-
tetlяri;
TAPШЫRЫQ 3
3. Dюvlяtin milli sяviyyяdя planlaшdыrma
aparmaq цчцn potensial imkanlarы; 1. Иnternetdян siyasi partiyalar
4. Siyasi sektorun strukturu, yaxшы tяшki- haqqыnda mяlumat toplayыn. Onla-
latlanmыш siyasi partiyalar. rыn mяqsяdi vя cяmiyyяtdяki rolu
ilя baьlы mцhakimяlяr yцrцdцn.
TAPШЫRЫQ 1 2. Yaxшы tяшkilatlanmыш siyasi partiyalar
Dюvlяtin siyasi rяhbяrliyinin in- http://www.president.az/articles/8393
kiшafa dair prioritetlяrini mцяyyяn- 3. Яldя etdiyiniz nяticяlяr haqqыnda PP
lяшdirmяk mяqsяdilя Bakыda Иkinci tяqdimat hazыrlayыn.
Qlobal Aчыq Cяmiyyяtlяr Forumunun aчыlы-
шыnda Azяrbaycan Республикасынын Prezidenti Иstifadя edilяn яdяbiyyat:
Иlham Яliyevin nitqini dinlяyin, mцvafiq 1. © 2010–2014. Azяrbaycan Respubli-
qeydlяr gюtцrцn. Mцяyyяn etdiyiniz prioritet kasы Prezidentinin rяsmi internet saytы.
mяsяlяlяr haqqыnda fikir mцbadilяsi aparыn. 2. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kю-
щttp://www.president.az/articles/11599/videos mяkliyi ilя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn
http://www.president.az/articles/12202/videos яsaslarы: Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma pro-
Qeyd: Qarшыdan gяlяn illяrdя bu sяhifяni
сesi: tяtbiqi чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO:
izlяyib яn son чыxышlara istinad etmяklя prob-
Tяhsilin Planlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq
lem baxыmыndan яn son rяsmi mяlumatlarы
Иnstitut.
яldя edя bilяrsiniz.

Юлкядя игтисади вязиййят

TAPШЫRЫQ 1 – Мцasir tяlяblяrя cavab verяn mяktяb-


1. Иnternеt sяhifяlяrindя aшaьыdakы mяsя- lяrin tikintisi.
lяlяr baxыmыndan araшdыrma aparыn: 2. «Истифадя едилян ядябиййат сийащысы»нда
a) Юlkяdя demoqrafik dяyiшikliklяr: гейд едилян Интернет сящифяляриндя тягдим едил-
– Urbanizasiya; миш videoйазылары araшdыrdыьыnыz mяsяlяlяr
– Miqrasiya; baxыmыndan mцшahidя edin.
– Иqtisadiyyatыn mцxtяlif sektorlarыnыn 3. Nяticяlяriniz haqqыnda hesabat hazыr-
inkiшafыnыn яmяk bazarlarыna vя mцvafiq layыn.
olaraq tяhsil ehtiyaclarыna tяsiri.
b) Gюstяrilяnlяrin tяhsil sistemindя tu- TAPШЫRЫQ 2
tumluluq baxыmыndan problemlяr yaratmasы Мювъуд вязиййятдя щансы баъарыг вя вяр-
vя aшaьыdakы mяsяlяlяrin aktuallaшmasы: дишляря йахын эяляъякдя ещтийаъын yaranaca-
– Мяktяblяrin geniшlяndirilmяsi; ьыnы, щансы вярдишлярин эярякли олмаyacaьыnы

81
Тящсилин ясаслары

щямин сащя цзря мцтяхяссис вя онун щазырлан- http://www.president.az/articles/12422/videos


масына йатырылан сярмайяnin sяmяrяliliyini (yekun)
мцяййянляшдирин. http://www.president.az/articles/12421/print
Иstifadя edilяn яdяbiyyat: (giriш)
http://www.president.az/articles/12422
1. Azяrbaycan Respublikasы regionlarыnыn
(yekun)
sosial-iqtisadi inkiшafы Dюvlяt proqramlarыnыn
Qeyd: Qarшыdan gяlяn illяrdя bu mяsяlя-
icrasыna hяsr olunmuш konfransda Президент
lяr baxыmыndan araшdыrma apararkяn яn son
Илham Яliyevin yekun nitqi. 5 fevral 2014, 12:50.
mяlumatlara istiнad edin.
http://www.president.az/articles/10997/videos
3. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kю-
http://www.president.az/articles/10997
mяkliyi ilя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn
2. Nazirlяr Kabinetinin 2014-cц ilin bi-
яsaslarы: Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma pro-
rinci yarыsыnыn sosial-iqtisadi inkiшafыnыn ye-
сesi: tяtbiqi чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO:
kunlarыna vя qarшыda duran vяzifяlяrя hяsr
Tяhsilin пlanlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq
olunmuш iclasыnda Илham Яliyevin nitqi.
Иnstitut.
http://www.president.az/articles/12421/videos
(giriш)

Мювъуд вязиййятин тящлили: Тящсил сектору

TAPШЫRЫQ 1 nяticяlяrini araшdыrmalarыnыzыn nяticяlяri ilя


(Auditoriya шяraitindя hяr problem mцqayisя etmяk, oxшar vя fяrqli cяhяtlяri,
bir qrup tяrяfindяn araшdыrыlыr) цstцnlцklяri vя boшluqlarы aшkar etmяk цчцn
1. Mцxtяlif mяlumаt mяnbяlяrindяn isti- sizя tяqdim edilir. Apardыьыnыz mцqayisяlяri
fadя etmяklя tяhsil sisteminin inkiшafыna dair яks etdirяn hesabat-tяqdimat hazыrlayыn.
aшaьыda tяqdim edilяn mцhцm mяsяlяlяr Иstifadя edilяn яdяbiyyat:
цzrя mцvcud vяzиyyяti araшdыrыn:
• Tяhsil almaq imkanы; Tяhsil siyasяtini яks etdirяn sяnяdlяr:
• Tяhsil xidmяtlяrinin bюlцшdцrцlmяsindя 1. Azяrbaycan Respublikasыnыn тяhsil сa-
bяrabяrlik; hяsindя İslahat Proqramы (1999);
• Tяhsil sisteminin quruluшu; 2. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin
• Daxili sяmяrяlilik; inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы (2012).
• Xarici sяmяrяlilik; Azяrbaycana dяvяt edilmiш beynяlxalq
• Sektorun idarя edilmяsi цчцn institu- mяslяhяtчilяrin tяdqiqatlarы:
sional tяdbir. 1. «Tяhsil sisteminin idarя olunmasы haq-
2. PP tяqdimat цzrя tяdqiqatlarыnыzыn nя- qыnda hesabat», Piter Koul vя Natiq Яliyev.
ticяlяrinи tяqdim edin. 2. Тяhsil tяdqiqatlarы, tяhsilin strateji tяhlili
3. Fikir mцbadilяsi aparыn. vя planlaшdыrыlmasы. Pol Templ, Cavad Яfяndi.

TAPШЫRЫQ 2 Дяйишиклийин динамикасы


Birinci tapшыrыqda araшdыrыlmasы tяklif
edilяn mяsяlяlяr mцxtяlif tяlim mяшьяlяlя- Nяzяrя alыnmalы mяsяlяlяr:
rindя digяr юyrяnяnlяr tяrяfindяn tяdqiq 1. Siyasяti planlaшdыranlar tяrяfindяn is-
edilmiшdir. Qeyd etmяk lazыmdыr ki, bu tяq- lahatыn яleyhinя vя ya lehinя olan qцvvяlя-
dimatlar etalon deyil. Hяmin tяdqiqаtlarыn rin mцяyyяnlяшdirilmяsi;

82
Тящсилин ясаслары

2. Qarшы чыxan maraq qruplarыnыn nя qя- Ы. Mцяllimlяr цчцn;


dяr tяшkilatlanmыш olduqlarыnы, cяmiyyяtdя ЫЫ. Шagirdlяr цчцn;
onlarыn maraq vя gцcцnц, onlarыn юz gцclя- ЫЫЫ. Valideynlяr цчцn;
rindяn istifadя etmяk istяklяriniн tяdqiq ЫV. Sahibkarlar цчцn;
edilmяsi; V. Иnzibatчы rяsmilяr цчцn.
3. Qяrarlar qяbul edяrkяn aшkar edilmiш • Hazыrlanmыш sorьu vяrяqlяrini digяr
faktlarыn nяzяrя alыnmasы; qruplarla mцbadilя edin. Qarшы qruplar tя-
4. Maraq qruplarы: rяfindяn hazыrlanmыш hяmin vяrяqlяri mяq-
• Tяhsil tяminatчыlarы: mцяllimlяr sяdyюnlцlцk baxыmыndan dяyяrlяndirin, eh-
• Sifariшчilяr: юyrяnяnlяr, valideynlяr, tiyac duyularsa, tяkmillяшdirilmяsi ilя baьlы
tяhsildя maraqlы olan digяr шяxslяr яsaslandыrыlmыш fikirlяr bildirin. Onlarыn da
• Tяhsil sitemini idarя edяn inzibatчы rяsmilяr. sizin sorьu vяrяqlяri ilя baьlы яsaslandыrыl-
mыш fikirlяrini tяkmillяшdirmя zamanы nя-
Mцstяqil iш zяrя alыn.
(Auditoriya шяraitindя qrup formasыndan
istifadя edilir. Mцstяqil tяlim шяraitindя bu чalышmanы Иstifadя edilяn яdяbiyyat:
fяrdi vя ya hяmkarlarыnыzla birlikdя cцtlяrdя,
1. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kю-
qruplarda yerinя yetirя bilяrsiniz.)
mяkliyи ilя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn
• Tяhsil sahяsindя aparыlan dяyiшikliklяrя яsaslarы: Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma pro-
maraq qrupunun mцnasibяtini mцяyyяn- sesi: tяtbiqi чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO:
lяшdirmяk mяqsяdi daшыyan sorьu vяrяqlяri Tяhsilin пlanlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq
hazыrlayыn: Иnstitut (Tяръцмя материаллары).

Sийаси сечимлярин щазырланмасы

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИ
• Siyasi seчimlяr hazыrlanan zaman isti-
fadя edilяn цsullar haqqыnda mяlumat
verяcяksiniz; Ы. Сийасятин
• Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsil si- щазырланмасы
yasяti hazыrlanan zaman istifadя edilmiш
цsullarы mцяyyяn edib, problem baxыmыn-
Сийаси
dan araшdыrыlmыш digяr юlkяlяrlя mцqa- Мювъуд сечимлярин
вязиййятин щазырланмасы
yisяlяr aparacaqsыnыz. тящлили цсуллары

Системли Инкремен- Гейри-стан- Идхал


цсул тал цсул дарт цсул цсулу

83
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ 1 bir mяsяlя olmaya da bilяr. Sadяcя tяhsil sis-


(Auditoriya шяraitindя ayrы-ayrы qruplar temindя mцяyyяn nizamlanma vя dяyiшiklik-
eyni tapшыrыьы yerinя yetirir) lяrin olmasы tяlяb edilяn zaman istиfadя edilir.
Иdxal цsulu
(Mцstяqil tяlim шяraitindя юyrяnяn юz
nяticяlяrini digяr hяmkarlarыnыn nяticяlяri Dцnyada tяhsil sistеmindя qяbul edilmiш
ilя mцbadilя vя mцzakirя edя bilяr) innovasiyalar, siyasяtlяr cяmiyyяtin ehtиyac-
1. «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsaslarы: larыna cavab verdiyi halda qяbul (idxal-im-
Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma prosesi: port) edilя bilяr.
tяtbiqi чяrчivя» яsяrindяn istifadя etmяklя
TAPШЫRЫQ 1
(sяh. 38–41) siyasi seчimlяr hazыrlanan za-
man istifadя edilяn цsullar barяdя mяlumat Azяrbaycan Respublikasыnыn
toplayыn. Onlarыn цstцnlцklяri vя boшluqlarы- тяhsil sahяsindя Иslahat Proqramы,
nы mцяyyяn edin. Azяrbaycan Respublikasыnda tяh-
2. Nяticяlяriniz barяdя hazыrladыьыnыz PP silin inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы sяnя-
tяqdimatы чap edib digяr qruplarla mцbadilя dini, «Tяhsil sektoru цzrя tяdqiqatlar, stra-
edin. teji tяhlil vя planlaшdыrma» mюvzusunda Pol
3. Юz nяticяlяrinizi onlarыn nяticяlяri ilя Templin hesаbatlarыnы (ilkin, aralыq, yekun)
qarшыlaшdыrыn. Цst-цstя dцшяn vя dцшmяyяn fi- nяzяrdяn keчirmяklя aшaьыda qeyd edilяn
kirlяrlя baьlы arqumentlяr gяtiрmяklя hesa- mяsяlяlяr baxыmыndan araшdыrmalar aparыn:
bat-чыxыш hazыrlayыn. 1. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsil si-
yasяti hazыrlanan zaman istifadя edilmiш
Siyasяt hazыrlanarkяn istifadя цsullarы mцяyyяnlяшdirin.
edilяn цsullar 2. Fikirlяrinizi faktlarla яsaslandыrыn.
3. Яldя etdiyiniz nяticяlяri яks etdirяn PP
Sistemli цsul tяqdimat hazыrlayыn.
Sistemli metod 3 яmяliyyatla xarakterizя
edilir: mяlumatlarыn yaradыlmasы, seчimlяrin Иstifadя edilяn яdяbiyyat:
formalaшdыrыlmasы, seчimlяrin prioritetlяшdi-
rilmяsi vя optimallaшdыrыlmasы. Bu metod 1. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kю-
яsasыnda seчimlяrin formalaшdыrыlmasы иnduk- mяkliyi иlя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn
siya metodunun tam mцrяkkяb formasыdыr. яsaslarы: Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma pro-
sesi: tяtbiqi чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO:
Иnkremental (tяdqiqat) цsul Tяhsilin пlanlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq
Tяhsil sisteminин hяr hansы bir xцsusi bюl- Иnstitut.
mяsindя aparыlan dяyiшikliklяrin sistemя ne- 2. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-
cя adaptasiya olduьunu mцяyyяn etmяk hяsindя Иslahat Proqramы.
цчцn istifadя edilir. 3. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin
inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы
Qeyri-standart (tяsadцfi) цsul 4. «Tяhsil sektoru цzrя tяdqiqatlar, stra-
Bяzяn problem tяhsil sisteminin daxilin- teji tяhlil vя planlaшdыrma» mюvzusunda Pol
dя deyil, xaricindя olur. Bu, чox яhяmiyyяtli Templin hesаbatlarы (ilkin, aralыq, yekun).

84
Тящсилин ясаслары

Sийаси сечимлярин гиймятляндирилмяси

ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИ

Bu мясяляни юyrяnяndяn sonra siz:


• Siyasi seчimlяrin qiymяtlяndirilmяsi
Ы. Сийасятин
цчцn istifadя edilяn meyarlar haqqыnda щазырланмасы
mяlumat verяcяksiniz;
• Tяhsil sahяsindя islahatlar aparan dюv-
Сийаси Сийаси сечим-
lяtlяrdя tяhsil siyasяtinin dяyiшdirilmяsi Мювъуд сечимлярин лярин гиймятлян-
вязиййятин щазырлан- дирилмяси
zamanы siyasi seчimlяrin meyarlar цzrя qiy- тящлили масы мейарлары
mяtlяndirilmяsi цzrя UNESЪO-nun tяhlillя-
ri barяdя mяlumat verяcяksiniz. Сийасятин арзу Мадди-техники Потенсиал
олунуб- база эцъ
олунмамасы

Ади нцмунядя

Вязиййяти арашдырырыг Щазырлайырыг Гиймятляндиририк


Ня вар, ня йох? Неъя? Щансы йолла? Щансы мейарларла?

Seчimlяri qiymяtlяndirяrkяn Siyasяtin arzu olunub-olunmamasы


Яhatя dairяsindяn asыlы olmayaraq, istя- • Siyasi seчimin mцxtяlif maraq qruplarы-
nilяn miqyasda siyasяt hazыrlayarkяn mюv- na vя ya maraqlы tяrяflяrя tяsiri;
cud vяziyyяt юyrяnilяndяn sonra hazыrlanmыш • Kim faydalanacaq, kim isя tяhlцkя hiss
seчimlяr aшaьыdakы meyarlar baxыmыndan edяcяk?
qiymяtlяndirilir: • Potensial zяrяr чяkяnlяrin kompensa-
• Siyasяtin arzu olunub-olunmamasы; siyasы necя tяmin edilяcяk?
• Maddi-texniki imkanlar; • Seчimin bцtцn tяrяflяr цчцn arzuolunan
• Potensial gцc. olmasы цчцn nя edilmяlidir?
Qяrarlar qяbul edяrkяn aшaьыda qeyd edi- • Aparыcы ideоlogiya vя dюvlяtin inkiшaf
lяn mяsяlяlяr nяzяrя alыnыr: planlarыnda mцяyyяn edilmiш iqtisadi artы-
• Ailя цzvlяri bu xюrяyi sevirmi? mыn hяdяflяri ilя uyьun gяlirmi?
• Bu xюrяyi biшirmяk цчцn lazыm olan tя- • Bяzi hallarda siyasi seчimin цmumi si-
rяvяzlяri almaьa imkanыm varmы? yasi inkiшafa vя sabitliyя necя tяsir edir?
• Mяn bu yemяyi biшirя bilirяmmi?

85
Тящсилин ясаслары

Potensial gцc TAPШЫRЫQ


• Kadr potensialыnыn kifayяt qяdяr olub- (Auditoriya шяraitindя hяr юlkя bir
olmamasы dяyяrlяndirilmяlidir. qrup tяrяfindяn araшdыrыlыr)
• Mцяllimlяrdяn tяlяb olunan hazыrlыq sя-
viyyяsi mцяyyяn edilmяlidir. 1. Azяrbaycan Respublikasыnыn тяhsil сa-
• Kadr hazыrlыьыnы hяyata keчirяn mцtя- hяsindя Иslahat Proqramы sяnяdindя qяbul
xяssislяrin dяvяt olunmasы nяzяrdя tutulursa, edilmiш siyasi seчimlяri meyarlar baxыmыndan
onlar цчцn yaradыlacaq шяrait (normalar, qiymяtlяndirin.
prosedurlar, яtraf mцhit) dяyяrlяndirilmяlidir. 2. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin
• Siyasяtin tяtbiqi цчцn vaxt mцяyyяn inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы sяnяdindя
edilяrkяn mюvcud imkanlar diqqяtlя qiy- qяbul edilmiш siyasi seчimlяri meyarlar baxы-
mяtlяndirilmяlidir. mыndan qiymяtlяndirin.
3. Mцstяqil Azяrbaycanda tяhsil sistemi
Maddi-texniki imkanlar quruculuьunun iki mцhцm mяrhяlяsini яha-
tя edяn bu sяnяdlяri siyasi seчimlяr vя onla-
• Dяyiшikliyiн tяlяb edяcяyi maliyyя xяrc-
rыn sяciyyяvi cяhяtlяri baxыmыndan qarшыlaш-
lяri vя elяcя dя ictimai-siyasi dяstяk dяyяr-
dыrmaqla mцqayisя edin. PP tяqdimat hazыrlayыn.
lяndirilmяlidir.
Qeyd: Qarшыdan gяlяn illяrdя tяhsil siya-
• Gяlяcяkdя meydana чыxa bilяn yeni ten-
sяtini яks etdirяn яn son strateji sяnяdlяri bu
densiyalar, iqtisadiyyatda mцmkцn dяyiшik-
siyahыya яlavя etmяklя tяdqiqatlarыnыzыn
liklяr, onlarыn tяhsilя ayrыlan yatыrыma tяsiri
mцasirliyini tяmin edя, яhatя dairяsini geniш-
proqnozlaшdыrыlmalыdыr, alternativ iqtisadi
lяndirя bilяrsiniz.
ssenarilяr hazыrlanmalыdыr.
• Юzяl xяrclяr gюtцr-qoy edilmяlidir (Si-
Mцstяqil iш
fariшчilяrя: mяsяlяn, valideynlяrin цzяrinя
xцsusi mяsrяflяr dцшцrmц? Dцшцrsя, yoxsul 1. www.edu.gov.az portalыnыn Qanunve-
tяbяqя цчцn nя nяzяrdя tutulub?) ricilik bюlmяsinя daxil olun. Tяhsil сahя-
• Alternativ tяdbirlяr (sistem цчцn yarar- sindя hяyata keчirilяn layihяlяr, proqram-
lы, amma maliyyя baxыmыndan tяtbiqinin lar, tяtbiq edilяn konsepsiya sяnяdlяrindя
davam etdirilmяsi mцmkцn olmayan tяdbir- яksini tapmыш siyasi qяrarlarы meyarlar ba-
lяr varmы?) nяzяrя alыnmalыdыr. xыmыndan araшdыrыn (Auditoriya шяraitindя
• Dяyiшikliklяrin doьura bilяcяyi siyasi hяr sяnяd bir qrup vя ya bir fяrd tяrяfindяn
яks-sяda (bir qrupun digяr qrup цzяrindя araшdыrыla bilяr).
цstцnlцk яldя etmяsinя hюkumяtin mцnasi- 2. Nяtиcяlяrdяn чыxыш edяrяk hesabat ha-
bяti) nяzяrя alыnmalыdыr. zыrlayыn.

86
Тящсилин ясаслары

Sийаси гярарларын гябул едилмяси

Bu мясяляни юyrяnяndяn sonra siz: ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИ


• Иslahatlar aparan mцxtяlif юlkяlяrdя qя-
bul edilmiш siyasi qяrarlarы mцяyyяn
edilmiш tяlяblяr baxыmыndan tяhlil edя-
Ы. Сийасятин
cяksiniz; щазырланмасы
• Azяrbaycanda tяhsil sahяsindя qяbul
edilmiш siyasi qяrarlarы mцяyyяn edilmiш
tяlяblяr baxыmыndan tяhlil edяcяksiniz;
• Azяrbaycanda tяhsil sahяsindя gedяn Мювъуд вязий- Сийаси сечимлярин
йятин тящлили щазырланмасы
proseslяri dцnyanыn digяr юlkяlяrindя ge-
dяn proseslяrlя mцqayisя edib, mцhaki-
mяlяr yцrцdяcяksiniz. Сийаси сечимлярин Сийаси гярарларын
гиймятляндирилмяси гябул едилмяси

Qяrarlar qяbul edilяrkяn aшaьыdakы tяlяb- • Asanlыqla qiymяtlяndirmя imkanlarы;


lяr gюzlяnilmяlidir: • Real vя iшlяk olmasы.
• Qяrar qяbul edilяrkяn siyasi tяhlillяrin Azяrbaycan Respublikasыnыn тяhsil сa-
bцtцn mяrhяlяlяrindя aparыlmыш iшlя baьlы hяsindя hяyata keчirilяn siyasяti яks etdirяn
яminlik olmalыdыr. яn son sяnяdi (Azяrbaycan Respublikasыnda
• Hяmin qяrar mюvcud siyasяtdяn radi- tяhsilin inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы)
kallыьыna gюrя fяrqlяnmяlidir. цzrя qяbul edilmiш qяrarlarы yuxarыdakы tя-
• Qяbul edilяn qяrarlar digяr sektorlarыn lяblяr baxыmыndan tяhlil edin (Hesabat ha-
siyasяti ilя uyьun gяlmяlidir. zыrlayarkяn beynяlxalq mяslяhяtчilяrin hesa-
• Siyasяt mцяyyяn qaydalar цzrя tяrtib bat tяrtib etmя цslubuna nяzяr salыn).
olunmalы, asanlыqla qiymяtlяndirmяyя imkan
vermяlidir. Иstifadя edilяn яdяbiyyat:
Siyasяtin hяyata keчirilmя imkanlarы real
olmalыdыr vя ya hяmin siyasяt iшlяk olmalыdыr. 1. Vadi D. Hadad, Teri Dem-
skinin kюmяkliyи ilя «Tяhsilin plan-
TAPШЫRЫQ 1 laшdыrыlmasыnыn яsaslarы: Tяhsil si-
(Auditoriya шяraitindя мясяляляр yasяti – planlaшdыrma prosesi: tяtbiqi чяrчi-
групларла арашдырылыр) vя», Paris, 1995, UNESCO: Tяhsilin пlan-
• Tяhlillяrlя baьlы яminlik; laшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq Иnstitut.
• Mюvcud siyasяtdяn fяrqlilik; 2. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin
• Digяr sektorlarыn siyasяtlяri ilя uyьunluq; inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы

87
Тящсилин ясаслары

Sийасятин щяйата кечирилмясинин планлашдырылмасы

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Milli sяviyyяdя mцяyyяn edilmiш цmumi Ящатя олунан мясяляляр:
(abstrakt) mяsяlяlяri digяr sяviyyяlяr цz- • Цmumi (abstrakt) mяsяlяlяrin
rя (rayon/шяhяr, mяktяb, sinif) konkretlяш- konkretlяшdirilmяsi;
dirяcяksiniz; • Siyasi dяstяyin sяfяrbяr olunmasы;
• Siyasi dяstяyin tяшkil edilmяsinin yollarыnы
gюstяrяcяk vя onun яhяmiyyяtini яsaslan- • Planlaшmanыn яksяr hissяsinin hяyata-
dыracaqsыnыz; keчirmя zamanы дягигляшдирилмяси.
• Hяyatakeчirmя zamanы planlaшmanыn tяk-
millяшdirilmяsi yollarы haqqыnda mяlumat
verяcяksiniz.

Bюlmяni юyrяnяn zaman istifadя edilяcяk 4. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-


яdяbiyyat: hяsindя Иslahat Proqramы.
1. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kюmяk- 5. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin
liyи ilя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsaslarы: inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы.
Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma prosesi: tяtbiqi 6. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan-
чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO: Tяhsilin dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
пlanlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq Иnstitut. 7. Цmumdцnya Иnsan Haqlarы Bяyanna-
2. Azяrbaycan Respublikаsыnыn Konstitu- mяsi.
siyasы. 8. Birlяшmiш Millяtlяr Tяшkilatыnыn Uшaq
3.«Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res- Hцquqlarы Konvensiyasы.
publikasыnыn Гanunu.

Цмуми мясялялярин конкретляшдирилмяси

Bu мясяляни юyrяnяndяn sonra siz: ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИ


• Mцxtяlif sяnяdlяri яlaqяlяndirmяklя
tяhsil sahяsi цzrя inkiшafыn яsas istiqa-
mяtlяri ilя baьlы qяbul edilmiш цmumi Сийасятин Сийасятин щяйата кечирил-
qяrarlarыn necя konkretlяшdirildiyini щазырланмасы мясинин планлашдырылмасы
mцяyyяn edяcяksiniz;
• Nяticяlяrinizi tяqdim edяcяksiniz.
Цмуми мясялялярин
конкретляшдирилмяси

Siyasяt mцяyyяn edildikdяn sonra, siya- icrasы цчцn tяrtib edilmiш planlar ilkin mяr-
sяtin hяyata keчirilmяsi цчцn dяrhal plan- hяlяdяn fяrqli olaraq, fяrqli olmalыdыr.
laшdыrmaya baшlanыlыr. Bu mяrhяlяdя hяyata Qiymяtlяndirmя mяrhяlяsindя abstrakt
keчirilmяsi vacib olan iшlяrlя baьlы qяbul olan mяsяlяlяr planlaшdыrma prosesindя daha
edilmiш qяrarlar qiymяtlяndirilir. Onlarыn da konkretlяшdirilir:

88
Тящсилин ясаслары

Bu prosesя cяlb olunacaq insanlarыn, fizi- TAPШЫRЫQ 1


ki obyektlяr vя vяsaitlяrin qrafiki tяfяrrцatы (Auditoriya шяraitindя мясяляляр
групларла арашдырылыр)
ilя hazыrlanmalыdыr. Vяzifяlяr dяqiq vя aydыn
gюstяrilmяlidir ki, kimin nя vaxt, necя, hansы Ы. Azяrbaycan Respublikasыnda
iшi gюrяcяyinя dair heч bir шцbhя qalmamalы, tяhsilin inkiшafы цzrя Dюvlяt Stra-
fiziki resurslar yerlяшdirilmяli vя onlarыn iш- tegiyasыna (Qarшыdan gяlяn illяrdя
lяkliyi tяmin oluнmalыdыr; Azяrbaycan Respublikasыnыn тяhsil sahя-
Mцmkцn istifadя цчцn mцяyyяn edilяn sindя dюvlяt siyasяtini яks etdirяn яn son
maliyyя resurslarы mцяyyяn edilmяlidir ki, sяnяdя) яsasыn inkiшafыn яsas strateji istiqa-
icra prosesindя olan lяngimяlяrin sayы mini- mяtlяri ilя baьlы qяbul edilmiш цmumi qяrar-
muma endirilsin; larыn fяaliyyяt planlarыnda цмуми мясяля-
Pлanыn hяyata keчirilmяsi цчцn lazыm ola- лярин konkretlяшdirилмяси цzяrindя dцшцnцn
caq iшчi heyяti digяr юhdяliklяrdяn azad edil- vя tяxmini planlaшmanы aparыn:
mяlidirlяr ki, onlar iшin hяyata keчirilmяsi 1. Sяriшtяyя яsaslanan шяxsiyyяtyюnцмlц
цчцn hazыr vяziyyяtя gяtirilsin; tяhsil mяzmununun yaradыlmasы.
Siyasяtin hяyata keчirilmяsinя istiqamяt 2. Tяhsilalanlarыn fяrdi xцsusiyyяtlяrini nя-
vermяk цчцn onu iшlяdяcяk шяxslяrin lazыm ola- zяrя alan innovativ tяlim metodlarы vя texnolo-
caq texniki biliyя yiyяlяnmяlяri zяruridir; giyalarы vasitяsilя tяhsilin mяzmununun sяmя-
Hяr hansы bir siyasяtin istiqamяtlяnmяsi цчцn rяli mяnimsяnilmяsini tяmin edяn yцksяk nц-
lazыmi inzibati sistem aydыn шяkildя strukturлаш- fuzlu tяhsilverяnin formalaшdыrыlmasы.
дырылмалы вя кадрлар йерляшдирилмяlidirляр. 3. Nяticяlяrя gюrя cavabdeh, шяffaf vя
Belяliklя, siyasi seчimlяr qiymяtlяndirilяn sяmяrяli tяnzimlяmя mexanizmlяrinя malik,
zaman цmumi mяsяlяlяr planlaшdыrma mяr- dюvlяt-ictimai xarakterli vя dюvlяt-biznes
hяlяsindя aшaьыdakы kimi konkretlяшdirilir: partnyorluьuna яsaslanan tяhsildя yeni ida-
• Иnsan, fiziki vя maliyyя resurslarы aydыn rяetmя sisteminin formalaшdыrыlmasы.
vя dяqiq gюstяrilir, imkanlar dяqiqlяшdirilir; 4. Mцasir tяlяblяrя cavab verяn vя юmцr
• Siyasяtin hяyata keчirilmяsindя iшtirak edя- boyu tяhsili tяmin edяn tяhsil infrastruktu-
cяk hяr kяsin mяsuliyyяt vя vяzifяlяri aydыnlaш- runun yaradыlmasы.
dыrыlыr, onlar digяr vяzifяlяrdяn azad edilir, fяa- 5. Tяhsilin dayanыqlы vя mцxtяlif mяnbя-
liyyяtя baшlamaq цчцn hazыr vяziyyяtя gяtirilir; lяrdяn istifadя olunmaqla yeni maliyyяlяш-
• Siyasяtin idarя olunmasы цчцn inzibati dirmя mexanizminin yaradыlmasы.
strukturlar yerlяrdя dяqiq mцяyyяnlяшdirilir. ЫЫ. Nяticяlяrinizi tяqdim edin.

Сийаси дястяйин сяфярбяр олунмасы

Bu мясяляни юyrяnяndяn sonra siz: ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИ

• Maraqlы tяrяflяrin dяstяyinin tяшkilinя


verilяn tяlяblяrin яhяmiyyяtini шяrh
edяcяksiniz; Сийасятин Сийасятин щяйата кечирил-
• Mцxtяlif strateji sяnяdlяrdя hяyata ke- щазырланмасы мясинин планлашдырылмасы
чirilmяsi nяzяrdя tutulmuш tяdbirlяri hя-
min tяlяblяr baxыmыndan dяyяrlяndirя-
Цмуми мясялялярин Maraqlы tяrяflяrin
cяksiniz; конкретляш- дястяйинin сяфярбяр
• Яldя etdiyiniz nяticяlяri tяqdim edяcяksiniz. дирилмяси олунмасы

Qeyd: Dяrslikdя adlarы gюy rяngdя verilmiш mцxtяlif яsяrlяr, hцquqi-normativ sяnяdlяr, videomate-
riallarы яlavя edilmiш DVD-dяn яldя edя bilяrsiniz.
89
Тящсилин ясаслары

Bu vяzifяlяrин iчяrisindя яn чяtini plan- dяlяri цчцn dя eyni qaydada planlar iшlяni-
laшdыrma vяzifяsidir (lakin яksяr hallarda, lib hazыrlanmalыdыr.
bu vяzifяyя o qяdяr dя яhяmiyyяt veril- Yeni tяшяbbцslяr iшin tяшkilinin, adяtяn,
mir). Digяr bir vяzifя isя siyasi mцdafiяnin yeni formalarыnы tяlяb edir. Вacibdir ki, tяh-
mobillяшdirilmяsi vяzifяsidir. Tяhsillя baьlы sil iшчilяri bu prosesin faydalы tяrяflяrini gюr-
yeni tяшяbbцslяr irяli sцrяnlяr gюrцlmяli sцnlяr. Bu dяyiшikliklяrя etiraz edяn шяxslяr
olan iшlяrin яtrafdakыlar tяrяfindяn entuzi- isя prosesdяn tяcrid edilsinlяr. Bu prosesdя
azmla qarшыlanmasыnы tяmin etmяyin vacib mяktяbin tikilmяsinя zяmanяt vermяk цчцn
olduьu цzяrindя dцшцnmяlidir. Bu zaman siyasi mobillik dя vacib ola bilяr vя maliyyя
siyasi mцdafiяnin mobillяшdirilmяsi daha tяkliflяri tяsdiq edildikdяn sonra, lazыmi insti-
uьurla aparыlыr vя gюrцlяn iшlяr daha aydыn tusional inzibati dцzяliшlяr dя hяyata keчirilя
яks-sяda verir. Plan elя iшlяnilib hazыrlan- bilяr. Siyasi dяstяyi mobillяшdirmяk цчцn mц-
malыdыr ki, tяhsilalanlar vя onlarыn ailяlяri hцm strategiyalardan biri dя planlaшdыrma
yeni tяшяbbцslяrin mяqsяdlяrindяn xяbяr- prosesindя aparыlan iшlяrlя birbaшa vя ya do-
dar olsunlar vя bunun цmumi kollektiv layыsы ilя яlaqяli olan qruplarы cяlb etmяkdir.
цчцn bяhrя verяcяyini юyrяnsinlяr; mцяl- Bцtцn bunlar siyasяtin mцkяmmяl шяkildя ha-
limlяr, tяhsil idarячilяri vя tяhsil nцmayяn- zыrlanmasы zamanы юz sяmяrяsini verя bilяr.
Maraqlы tяrяflяrin MЦZAKИRЯ MЮVZUSU
dяstяyinin sяfяrbяr (Mцstяqil tяlim шяraitindя mяsяlя цzrя ucadan dцшцnцn,
olunmasыnыn tяшkili digяr mцstяqil юyrяnяnlя fikir mцbadilяsi aparыn)
Planlaшdыrma zamanы maraqlы tяrяflяrin dяstяyinin
Siyasi dяyiшikliklяrin uьurla
sяfяrbяr edilmяsinя verilяn tяlяblяrin gюzlяnilmяsi
aprыlmasыna nail olmaq цчцn nя цчцn lazыmdыr?
onun dяstяklяnmяsinin tя-
TAPШЫRЫQ
min edilmяsi vacibdir:
• Planlaшmada yeni siyasяtin • Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin inkiшafы цzrя
Dюvlяt Strategiyasыnы siyasi dяstяyin sяfяrbяr edilmяsi-
mяqsяdinin юyrяnяnlяr vя
nin tяшkilinя verilяn tяlяblяr baxыmыndan araшdыrыn. Beш
onlarыn ailяlяri цчцn anla- strateji istiqamяt цzrя mцяyyяnlяшdirin:
шыqlы olmasы; – Kimlяr maariflяndirilmяlidir?
• Aparыlan siyasяtin яhяmiy- – Nя цчцn?
yяti baxыmыndan ictimaiy- – Hansы mяsяlяlяrlя baьlы?
yяtin maariflяndirilmяsi; – Hansы yollarla?
• Yeni siyasяtin tяhsil iшчilяri- 1. Sяriшtяyя яsaslanan шяxsiyyяtyюnцмlц tяhsil mяzmu-
nin iшlя tяminatыna tяsiri ol- nunun yaradыlmasы.
duьundan, zяrяrчяkяnlяrin 2. Tяhsilalanlarыn fяrdi xцsusiyyяtlяrini nяzяrя alan innova-
maraqlarыnыn nяzяrя alыn- tiv tяlim metodlarы vя texnologiyalarы vasitяsilя tяhsilin
masы; mяzmununun sяmяrяli mяnimsяnilmяsini tяmin edяn
• Mяktяb tikintisi ilя baьlы yцksяk nцfuzlu tяhsilverяnin formalaшdыrыlmasы.
ehtiyaclarыn mцяyyяnlяшdi- 3. Nяticяlяrя gюrя cavabdeh, шяffaf vя sяmяrяli tяnzim-
rilmяsi vя tяkliflяrin hazыr- lяmя mexanizmlяrinя malik, dюvlяt-ictimai xarakterli
lanmasы; vя dюvlяt-biznes partnyorluьuna яsaslanan tяhsildя
yeni idarяetmя sisteminin formalaшdыrыlmasы.
• Tяhsildя maraqlы olan tяrяf-
4. Mцasir tяlяblяrя cavab verяn vя юmцr boyu tяhsili
lяrin siyasяtin hяyata keчi- tяmin edяn tяhsil infrastrukturunun yaradыlmasы.
rilmяsinя cяlb edilmяsi. 5. Tяhsilin dayanыqlы vя mцxtяlif mяnbяlяrdяn istifadя olun-
maqla yeni maliyyяlяшdirmя mexanizminin yaradыlmasы.

90
Тящсилин ясаслары

Planlaшmanыn яksяr hissяsinin hяyatakeчirmя zamanы dяqiqlяшdirilmяsi

Bu мясяляни юyrяnяndяn sonra siz: ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИ


• Hяyatakeчirmя zamanы planlaшmanыn
яksяr hissяsinin necя formalaшdыьыnы
Сийасятин Сийасятин щяйата кечирил-
mцяyyяn edяcяksiniz; щазырланмасы мясинин планлашдырылмасы
• Tяqdim edilяn mяqalя-hesabata яsasяn
kurikulumun islahatыnыn tяtbiqinin plan-
laшdыrыlmasы zamanы yerlяrdя yol verilmiш Цмуми мясялялярин
конкретляшдирилмяси
boшluqlardan чыxыш edяrяk tяklif vя tюv-
siyяlяr hazыrlayacaqsыnыz;
Maraqlы tяrяflяrin Планлашманын яксяр щиссяси-
• Яldя etdiyiniz nяticяlяrя яsasяn PP tяq- дястяйинin сяфярбяр нин щяйатакечирмя заманы
dimat hazыrlayacaqsыnыz. олунмасы дягигляшмяси

Fяaliyyяtin planlaшdыrылmasы zamanы чox- yeni mяzmunu tяtbiq edяn mцяllimlяr яmяk-
saylы planlaшdыrma iшlяri aparыlыr ki, bu da de- haqlarыnы artыrmaьы tяlяb edя bilяr. Bu elя bir
fakto siyasяtin formalaшdыrыlmasыna шяrait ya- mяrhяlяdir ki, valideynlяr yeni proqramыn
radыr. Hяyatakeчirilmя zamanы, bir qayda ola- onlarыn uшaqlarы цчцn arzuladыqlarы iшi ялdя et-
raq, aшaьыda qeyd edilяn vяziyyяt yaranыr: mяyя tяminat vermяdiyi qяnaятinя gяlя bilяr.
a) icra prosesindя aшkar edilяn mяhdudiy- Bu elя bir zamandыr ki, yerli siyasяtчilяr bцtцn
yяtlяr siyasяtdя mцяyyяn dяyiшikliklяrin edil- tяшяbbцslяrя mane ola bilяr. Bunun qarшыsы
mяsinя sяbяb olur; paytaxтdakы siyasяtчilяrin prosesя dяstяk ver-
b) icra prosesindя яldя edilmiш tюvsiyяlяr diklяrini sцbut etmяklя alыna bilяr.
siyasi qяrarlarыn yenidяn qiymяtlяndirilmяsi- Bu cцr problemlяr siyasi seчimlяrin qiy-
nя vя siyasяt hazыrlayanlar tяrяfindяn mцvafiq mяtlяndirilmяsi vя yaxud planlaшdыrma mяr-
dяyiшikликlяrin edilmяsinя sяbяb olur; hяlяsindя baш verir. Odur ki, siyasяtin yerinя
c) Konkret icra planыna чevrilяcяk цmumi yetirilmяsindя meydana чыxan problemlяrin
mяsяlяlяrin yenidяn qiymяtlяndirilmяsinя vя чevik hяll olunmasы lazыmdыr.
yenidяn iшlяnib hazыrlanmasыna ehtiyac yara- Necя proqnozlaшdыrыlmaьыndan asыlы ol-
nыr. Belя hallar ona gюrя baш verir ki, siyasяt mayaraq, siyasяtin hяyata keчirilmяsi hяr
planlaшdыrыlarkяn icra mяsяlяlяri dяqiqlik ba- zaman mцяyyяn sцrprizlяr gяtirir. Siyasяtin
xыmыndan lazыmi qяdяr qiymяtlяndirilmir. Si- tяtbiqi keyfiyyяtini yцksяltmяk цчцn icra pro-
yasяt planlaшdыrыlan zaman bu baxыmdan sesini mцяyyяn mяrhяlяlяrdя hazыrlamaq la-
boшluьa tez-tez yol verilir. Yeni tяшяbbцslяr zыm gяlir. Яgяr hяr hansы bir mяrhяlяdя
nя qяdяr inandыrыcы vя real gюrцnsя dя, planы proqnoz edilmяyяn problem yaranыrsa, icra
yenidяn nяzяrdяn keчirmяk цчцn mцxtяlif цчцn planlarыn yenidяn qiymяtlяndirilmяsi
qruplar cяlb edilmяlidir. Bu yolla aparыlmыш aparыla vя siyasi qяrarыn юzцnцn dя tяtbiqi
planlaшmanыn yenidяn nяzяrdяn keчirilmяsinя yollarы mцzakirя edilя bilяr.
шяrait yaranыr. Иcra prosesi elя bir mяrhяlяdir Hяr hansы layihяnin tam yerinя yetirilmя-
ki, яgяr kimsя, cяdvяllяrdя aparыlan planlaш- sindяn яvvяl istifadя edilяn digяr metod isя
manыn qeyri-real olduьunu vя proqramыn am- daha yaxшы hazыrlanmыш pilot tяdqiqatlar apar-
bisiyalы olduьunu baшa dцшцrsя, demяk, in- maqdan ibarяtdir.
flyasiya dalьasы mцяllimlяr birliyini sara bilяr,

91
Тящсилин ясаслары

Siyasяtin hяyata keчirilmяsini* Hяyatakeчirmя zamanы planlaшmanыn яksяr


planlaшdыrarkяn яhяmiyyяt hissяsinin vя bцtюvlцkdя siyasяtin
verilmяli mяsяlяlяr formalaшmasы baш verir:
Siyasяtin hяyata keчirilmяsi zama- • Hяyatakeчirmя zamanы meydana чыxan prob-
nы ekstremal hallara hazыr olmalы, lemlяri hяll etmяk цчцn aparыlan dяyiшиkliklяr
belя hallar baш verdiyi tяqdirdя on- yeni dяyiшikliklяrя sяbяb olur;
lara mцnasibяt bildirmяli vя tezlik- • Hяyatakeчirmя zamanы mцxtяlif tяrяflяrin
lя hяlli tяmin edilmяlidir: reaksiyasы siyasi qяrarlarыn bяzi aspektlяrinin
• Иш qrafiklяrinin qeyri-real olduьu siyasяti hazыrlayanlar tяrяfindяn yenidяn qiy-
vя proqramlarыn hяyata keчiril- mяtlяndirilmяsinя vя dяyiшikliklяr edilmяsinя
mяsinin qeyri-mцmkцn olduьu or- sяbяb olur;
taya чыxa bilяr; • Цmumi siyasi niyyяtlяrin hяyata keчirilmяsinя
• Sarsыdыcы inflyasiya mцяllimlяri юz
cяhd olunduqda yenidяn qiymяtlяndirmя vя
яmяkhaqqыnын artыrыlmasыnы tяlяb
etmяyя mяcbur edя bilяr; yenidяn layihяlяшdirmя hяyata keчirilir.
• Valideynlяr mюvcud tяhsil sяviy-
yяsinin юvladlarыnыn hяyat fяaliy- Hяyatakeчirmя zamanы planlaшmanыn
yяti цчцn qяnaяtbяxш olmamasы dяqiqlяшmяsinin iki цsulu:
fikrinя gяlя bilяr;
1. Иcra prosesinin mцяyyяn mяrhяlяlяrlя hazыr-
• Yerlяrdя siyasяtчilяr yeni tяшяb-
bцsц qяbul etmяyя bilяr vя s. (яt- lanmasы;
raflы). 2. Yaxшы hazыrlanmыш pilot tяdqiqatlarыn aparыlmasы.

TAPШЫRЫQ 1 ЫЫЫ qrup: Azяrbaycan Respublikasыnda


1. Mцstяqilliyin ilk dюvrlяrindя Monitorinq, Qiymяtlяndirmя vя Dяyяrlяn-
demokratik cяmiyйяtin tяhsil siste- dirmя yekun hesabatы vя Azяrbaycan Res-
mindя aparыlan islahatlarыn istiqa- publikasыnыn цmumi tяhsil sistemindя Qiy-
mяtlяrini яks etdirяn Azяrbaycan Respub- mяtlяndirmя Konsepsiyasы;
likasынын тяhsil сahяsindя Иslahat Proqramыnын ЫV qrup: Dяrsliklяrin hazыrlanmasы yekun
tяtbiqi prosesini mцяyyяnlяшdirмяk mяq- hesabatы Azяrbaycan Respublikasыnda Dяrs-
sяdilя beynяlxalq mяslяhяtчиляrin yekun hesa- lik Siyasяti;
batlarыnы araшdырын. Tapшыrыьыn icrasы zamanы tяqdim edilяn iшчi
2. Hяmin hesabatlarы sonrakы mяrhяlяdя vяrяqdяn istifadя edin.
qяbul edilmiш vя tятбиг edilmiш ayrы-ayrы stra- Nяticяlяr haqqыnda PP tяqdimat hazыr-
teji sяnяdlяrlя qarшыlaшdырын: layыn.
Ы qrup: Цmumi Tяhsilin Dюvlяt Standart-
larы vя Kurikulum islahatы haqqыnda yekun Ишчи вяряги
hesabatы vя Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt Щесабатда Консептуал
standartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы); сяняддядир?
ЫЫ qrup: Mцяllim hazыrlыьы (Pedaqoji tяhsil, Гябул едилян
Проблемляр Тювсийяляр гярарлар
ixtisasartыrma vя yenidяnhazыrlanma) haqqыn-
da yekun hesabatы vя Azяrbaycan Respub-
likasыnda Faсilяsiz Pedaqoji Tяhsil vя mцяllim
hazыrlыьыnыn Konsepsiya vя Strategiyasы;

* Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kюmяkliyи ilя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsaslarы: Tяhsil
siyasяti – planlaшdыrma prosesi: tяtbiqi чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO: Tяhsilin пlanlaшdыrыlmasы цчцn
Beynяlxalq Иnstitut.
92
Тящсилин ясаслары

Tapшыrыьыn icrasы цчцn tюvsiyя edilяn keчirilmяsi ilя baьlы tяhsil идаряляри/шюбяляри,
яdяbiyyat: seчmя yolla mяktяb rяhbяrlяri vя ibtidai
Beynяlxalq mяslяhяtчilяrin hesabatlarы: siniflяr цzrя metodbirlяшmя sяdrlяrinin fяa-
1. Цmumi Tяhsilin Dюvlяt Standartlarы liyyяtlяri юyrяnilmiш, ibtidai sinif mцяllim-
vя Кuriкulum islahatы, Tяhlil vя Коmpо- lяrinin illik vя cari planlaшdыrmalarы nяzяr-
nentin Layihяsi, Yeкun Hesabat, Tapшыrыq dяn keчirilmiш vя tяlimin tяшkilinя verilяn
цzrя 3-cц nяticя, Beynяlxalq mяslяhяtчi Hi- mцasir tяlяblяr baxыmыndan Ы–ЫЫ siniflяrdя
tendra Pilay, ноyabr, 2002-ci il. dяrslяr mцшahidя edilmiш, шagird nailiy-
2. Mцяllim hazыrlыьы (pedaqoji tяhsil, ix- yяtlяrinin qiymяtlяndirilmяsi vяziyyяti
tisasartыrma vя yenidяnhazыrlanma) Yeкun araшdыrыlmышdыr. Иlkin nяticяlяr tяhlil edil-
Hesabat, Beynяlxalq mяslяhяtчi: Rob Mk- miш, nailiyyяtlяr vя problemlяr aшkar edil-
Brayd, дekabr, 2002-ci il. miшdir. Nяticяlяr barяdя «Kurikulum isla-
3. Dяrsliklяrin hazыrlanmasы, Yekun he- hatlarы: nailiyyяtlяr vя perspektivlяr» baш-
sabat, Endi Smart (ИBD), 29 noyаbr 2002-ci il. lыqlы hesabat hazыrlanmышdыr. Hяmin hesaba-
4. Azяrbaycan Respublikasыnda Moni- tыn birinci hissяsi ilя tanыш olun.
torinq, Qiymяtlяndirmя vя Dяyяrlяndir-
1. Gюstяrilяn problemlяrin baш vermяsi-
mя, Yekun hesabat, Adrian Stoyka – bey-
nяlxalq mяslяhяtчi, дekabr, 2002-ci il. nin sяbяbini «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn
Strateji vя konseptual sяnяdlяr: яsaslarы. Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma pro-
5. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil сesi: tяtbiqi чяrчivя»dя fяaliyyяtin planlaш-
sahяsindя Иslahat Proqramы. dыrыlmasыna vя siyasяtin tяtbiqinя verilяn
6. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan- tяlяblяr baxыmыndan шяrh edin.
dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы). 2. Problemlяrin aradan qaldыrыlmasы
7. Azяrbaycan Respublikasыnda Faсilя- цчцn mцvafiq tюvsiyяlяr hazыrlayыn.
siz Pedaqoji Tяhsil vя mцяllim hazыrlыьыnыn 3. Nяticяlяrinizi «Kurikulum islahatla-
Konsepsiya vя Strategiyasы. rы: nailiyyяtlяr vя perspektivlяr» baшlыqlы
8. Azяrbaycan Respublikasыnda Dяrslik Siyasяti.
hesabat mяqalяnin ikinci hissяsi ilя mцqa-
9. Azяrbaycan Respublikasыnыn цmumi tяhsil
sistemindя Qiymяtlяndirmя Konsepsiyasы. yisя edin.
4. Tapшыrыьыn icrasы zamanы tяqdim edi-
TAPШЫRЫQ 2 lяn iшчi vяrяqdяn istifadя edin.
Республиканын айры-айры бюлэяля- 5. Nяticяlяr haqqыnda PP tяqdimat ha-
риндя кurikulum siyasяtinin hяyata zыrlayыn.

Иш вяряги 2
Проблемляр Тювсийяляр Експертлярин фикри иля
Уйьунлуглар Фяргляр

Tapшыrыьыn icrasы цчцn tюvsiyя edilяn яdяbiyyat: 3. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt standart-
larы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
1. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kюmяk-
4. Azяrbaycan Respublikasыnыn цmumi tяh-
liyи ilя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsaslarы: sil sistemindя Qiymяtlяndirmя Konsepsiyasы
Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma prosesi: tяtbiqi 5. A.Sцleymanova, B.Иbadova, P.Яliyev,
чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO: Tяhsilin И.Cavadov. «Kurikulum islahatы: reallыqlar vя
пlanlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq Иnstitut. perspektivlяr».
2. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa- 6. http://www.teach-nology.com/tutorials/
hяsindя Иslahat Proqramы. teaching/poverty/print.htm

93
Тящсилин ясаслары

Sийасятин щяйата кечирилмяси

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: Ящатя олунан мясяляляр:


• Siyasяtin tяsirinin qiymяtlяndirilmяsi цчцn • Siyasяtin tяsirinin qiymяtlяndirilmяsi;
mцяyyяn edilmiш шяrtlяri gюstяrяcяk, me-
• Siyasяtin щяйата кечирилмяси; йенидян
yarlar цzrя yollarыnы gюstяrяcяk, bu mяrhя-
hazыrlanmaсы (tяkmillяшdirilmяsi).
lяnin яhяmiyyяtini шяrh edяcяksiniz;
• Boшluqlarы aшkar edib, tяkmillяшdirmя iш-
lяrini aparmaьы bacardыьыnыzы nцmayiш et-
dirяcяksiniz.

Мясяляляри юyrяnяn zaman istifadя edilя- 4. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin


cяk яdяbiyyat: inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы
1. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kю- 5. Azяrbaycan Respublikasыnыn tяhsil sa-
mяkliyи ilя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsas- hяsindя Иslahat Proqramы.
larы: Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma prosesi: 6. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt standart-
tяtbiqi чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO: Tяh- larы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
silin пlanlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq Иnstitut. 7. Цmumdцnya Иnsan Haqlarы Bяyanna-
2. Azяrbaycan Respublikаsыnыn Konstitu- mяsi.
siyasы. 8. Birlяшmiш Millяtlяr Tяшkilatыnыn Uшaq
3. «Tяhsil haqqыnda» Azяrbaycan Res- Hцquqlarы Konvensiyasы.
publikasыnыn Гanunu.

Siyasяtin tяsirinin qiymяtlяndirilmяsi

ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИ
Bu мясяляни юyrяnяndяn sonra siz:
• Иslahatlar aparan mцxtяlif юlkяlяrdя ke-
чirilяn tяhsil siyasятinin tяsirinin qiy-
mяtlяndirilmяsi цzrя aparыlmыш tяdqiqat- Сийасятин Сийасятин щяйата
щазырланмасы кечирилмяси
larыn nяticяlяri haqгыnda mяlumat verя-
cяksiniz;
• Qiymяtlяndirmя meyarlarы baxыmыndan
цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt standart- Сийасятин щяйата
larы vя proqramlarы (kurиkulumlarы) ся- кечирилмясинин планлашдырылмасы
нядиндя qяbul edilmiш qяrarlarы meyarlar
baxыmыndan tяhlil edяcяksiniz;
• Яldя etdiyiniz nяticяlяr barяdя hesabat Сийасятин тясиринин
hazыrlayacaqsыnыz. гиймятляндирилмяси

94
Тящсилин ясаслары

Siyasяtin nяticяlяrini qiymяtlяndirяrkяn liklяr, onlarыn tяhsilя ayrыlan yatыrыma tяsiri


яhяmiyyяt verilmяli mяsяlяlяr: proqnozlaшdыrыlmalыdыr, alternativ iqtisadi sse-
• Siyasяtin nяticяlяrinin vaxtыndan яvvяl narilяr hazыrlanmalыdыr:
qiymяtlяndirilmяsi cяhdlяri hяmin siyasяtin • Юzяl xяrclяr gюtцr-qoy edilmяlidir (Si-
sяmяrяli olmamasы kimi yanlыш qяnaяtlяrя fariшчilяrя: mяsяlяn, valideynlяrin цzяrinя
gяlmяyя sяbяb ola bilяr; xцsusi mяsrяflяr dцшцrmц? Dцшцrsя, yoxsul
Siyasяtin nяticяlяrinin qiymяtlяndirilmя- tяbяqя цчцn nя nяzяrdя tutulub?)
si bir neчя akademik il keчdikdяn sonra apa- • Alternativ tяdbirlяr (sistem цчцn yararlы,
rыlarsa, mюvcud vяziyyяt daha obyektiv qiy- amma maliyyя baxыmыndan tяtbiqinin davam
mяtlяndirilяr. etdirilmяsi mцmkцn olmayan tяdbirlяr var-
Digяr tяrяfdяn tez-tez aparыlan qiymяt- mы?) nяzяrя alыnmalыdыr.
lяndirmя nяticяlяr haqqыnda qяnaяtlяrя gяl- • Dяyiшikliklяrin doьura bilяcяyi siyasi
mяk цчцn deyil, problemlяri aшkar edib on- яks-sяda (bir qrupun digяr qrup цzяrindя цs-
larыn tezliklя aradan qaldыrыlmasы цчцn mцvafiq tцnlцk яldя etmяsinя hюkumяtin mцnasibяti)
qяrarlar qяbul etmяk цчцn яhяmiyyяtlidir. nяzяrя alыnmalыdыr.
Siyasяtin nяticяlяrinin qiymяtlяndirilmяsi
siyasi seчimlяr qiymяtlяndirilяrkяn istifadя Потенсиал эцъцn araшdыrыlmasы:
edilяn meyarlаra яsasяn aparыlыr: • Kadr potensialыnыn kifayяt qяdяr olub-
• Siyasяtin arzu olunub-olunmamasы; olmamasы dяyяrlяndirilmяlidir.
• Maddi-texniki imkanlar; • Mцяllimlяrdяn tяlяb olunan hazыrlыq sя-
• Potensial gцc. viyyяsi mцяyyяn edilmяlidir.
Siyasяtin arzu olunub-olunmamasы юyrяnilir: • Kadr hazыrlыьыnы hяyata keчirяn mцtя-
• Siyasi seчimin mцxtяlif maraq qruplarыna xяssislяrin dяvяt olunmasы nяzяrdя tutulursa,
vя ya maraqlы tяrяflяrя tяsiri; onlar цчцn yaradыlacaq шяrait (normalar, pro-
– Kim faydalanacaq, bяs kim tяhlцkя hiss sedurlar, яtraf mцhit) dяyяrlяndirilmяlidir.
edяcяk? • Siyasяtin tяtbiqi цчцn vaxt mцяyyяn edi-
– Potensial zяrяr чяkяnlяrin kompensasi- lяrkяn mюvcud imkanlar diqqяtlя qiymяtlяn-
yasы necя tяmin edilяcяk? dirilmяlidir.
– Seчimin bцtцn tяrяflяr цчцn arzuolunan
TAPШЫRЫQ 1
olmasы цчцn nя etmяli?
• Aparыcы ideоlogiya vя dюvlяtin inkiшaf • Tяdqiqatlarы davam etdirin. Peru, Иorda-
planlarыnda mцяyyяn edilmiш iqtisadi artыm niya, Burkino Fasoda hяyata keчirilяn tяhsil
hяdяflяri ilя necя uyьunlaшdыrыlacaq. siyasятinin tяsirinin qiymяtlяndirilmяsi цzrя
• Ayrы-ayrы hallarda siyasi seчim цmumi si- «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsaslarы»nda tяq-
yasi inkiшafa vя sabitliyя necя tяsir gюstяrяcяk? dim edilяn qяnaяtlяrlя tanыш olun.
• Qiymяtlяndirmя meyarlarы baxыmыndan
Maddi-texniki imkanlar araшdыrыlыr: «Цmumi tяhsil pillяsinin Dюvlяt Standartlarы
• Dяyiшikliyin tяlяb edяcяyi maliyyя xяrc- vя proqramlarы (kurikulumlarы)» sяnяdindя
lяri vя elяcя dя ictimai-siyasi dяstяk dяyяr- qяbul edilmiш siyasi qяrarlarы meyarlar baxы-
lяndirilmяlidir. mыndan tяhlil edin.
• Gяlяcяkdя meydana чыxa bilяn yeni ten- • Nяticяlяriniz haqqыnda PP tяqdimat ha-
densiyalar, iqtisadiyyatda mцmkцn dяyiшik- zыrlayыn.

95
Тящсилин ясаслары

Siyasяtin hяyata keчirilmяsi: yenidяn hazыrlanma

Bu мясяляни юyrяnяndяn sonra siz: ТЯЩСИЛ СИЙАСЯТИ

• Mюvcud vяziyyяtdяn чыxыш edяrяk prob-


lemlяrin hяlli ilя baьlы mцhakimяlяr yц- Сийасятин Сийасятин щяйата
rцdяcяk, mцvafiq tяkliflяr verяcяksiniz; щазырланмасы кечирилмяси

• Hazыrladыьыnыz tяkliflяri mцtяxяssislяrin


Сийасятин щяйата
tяkliflяri ilя mцqayisя edяcяk vя yekun кечирилмясинин
qяrar qяbul edяcяksiniz; планлашдырылмасы
• Nяticяlяriniz haqqыnda PP tяqdimat ha-
zыrlayacaqsыnыz. Сийасятин тясиринин Йенидян
гиймятляндирилмяси щазырланма

Hяyata keчirilяn siyasяt Яgяr vaxtыnda vя dцzgцn aparыlmыш


qiymяtlяndirildikdяn sonra: qiymяtlяndirmя siyasяtin nяticяlяrinin
• Aparыlmalы korreksiya iшlяrи gюtцr-qoy uьursuz olduьunu aшkar edirsя,
edilmяlidir: o zaman hansы mяsяlяlяr цzяrindя
• Hansы istiqamяtdя korreksiyalar edilmя- dцшцnmяk lazыmdыr?
lidir?
• Aparыlacаq korreksiyalar digяr mяsяlя- 1. Mцlahizяlяr yцrцdцn;
lяrlя ziddiyйяt tяшkil etmir ki? 2. Mцzakirяlяr aparыn;
• Korreksiyalar maliyyя cяhяtdяn mцm- 3. Mцhakimяlяr irяli sцrцn;
kцndцrmц? 4. Qяrarlar qяbul edin.
• Korreksiyalar siyasi vя sosial cяhяtdяn Nяticяlяrinizi mцtяxяssislяrin tяqdim et-
yararlыdыrmы? diyi versiyalarla mцqayisя edin, boшluq-
Ehtiyac olduьu halda yeni siyasяtin hяya- lar цzяrindя bir daha dцшцnцn.
ta keчirilmяsi цzяrindя dцшцnцlцr.

TAPШЫRЫQ 1 lыqlы hesabat xarakterli materialыn ikinci hissяsini


(Mцstяqil tяlim шяraitindя bu fяaliyyяtlяrin «Problemin aradan qaldыrыlmasы yollarы» baшlыqlы
hamыsы fяrdi шяkildя yerinя yetirilir) yazыnыn birinci hissяsini oxuyun, mцzakirя apa-
1. «Kurikulum islahatы: reallыqlar vя pers- rыn vя yekun qяrarlar qяbul edin.
pektivlяr» baшlыqlы hesabat-mяqalяnin birinci Яgяr vaxtыnda vя dцzgцn aparыlmыш qiy-
hissяsini («Mюvcud vяziyyяt: nailiyyяtlяr, mяtlяndirmя siyasяtin nяticяlяrinin uьursuz
problemlяr») oxuyun. Oxuduьunuz material- olduьunu aшkar edirsя, o zaman aшaьыda qeyd
dan чыxыш edяrяk aшaьыda adlarы qeyd edilяn edilяn mяsяlяlяr цzяrindя dцшцnmяk lazыmdыr.
tяhsil iшчilяrinя hansы tяkliflяri verяrdiniz? PP • Hяyata keчirilяn siyasяt яlveriшli (adek-
tяqdimat hazыrlayыn. vat) olamaya bilяr;
Ы qrup – Tяhsil idarяlяrinin mцdirlяri; • Яlveriшli olan siyasяt dцzgцn hяyata ke-
ЫЫ qrup – Mяktяb direktorlarы; чirilmяyя bilяr;
ЫЫЫ qrup – Metodbirlяшmя sяdri; • Иnsan resurslarы qeyri-adekvat ola bilяr;
ЫV qrup – Sinif rяhbяri. • Maliyyя чatышmazlыьы ola bilяr;
2. Яvvяlki tяqdimatla яlaqяli шяkil «Kuri- • Яlveriшli olmayan iqtisadi stimullaшdыrma
kulum islahatы: reallыqlar vя perspektivlяr» baш- ola bilяr.

96
Тящсилин ясаслары

ЫВ BЮLMЯ
MИLLИ SЯVИYЙЯDЯ YЦRЦDЦLЯN TЯHSИL
SИYASЯTИNИN MЦXTЯLИF SЯVИYYЯLЯRDЯ HЯYATA
KEЧИRИLMЯSИ MEXANИZMLЯRИ

Bu бюлмяни юyrяnяndяn sonra siz: Ящатя олунан мясяляляр:


• Milli sяviйyяdя tяtbiqi nяzяrdя tutulmuш
tяdbirlяrin yerli tяhsil idarяlяri sяviyyяsin- • Milli sяviyйяdя yцrцdцlяn tяhsil
dя hяyata keчirилmяsinя xidmяt edяn plan- siyasяtinin tяtbiqinin шяhяr/rayon
laшma nцmunяlяri tяrtib edяcяksiniz; sяviyyяsindя планлашдырылмасы;
• Milli, yerli tяhsil idarяlяri sяviyyяsindя • Milli sяviyйяdя yцrцdцlяn tяhsil
tяtbiqi nяzяrdя tutulmuш tяdbirlяrin mяktяb siyasяtinиn mяktяb sяviyyяsindя план-
sяviyyяsindя hяyata keчirilmяsinя xidmяt лашдырылмасы;
edяn planlaшma nцmunяlяri tяrtib edяcяk- • Milli, шяhяr vя ya rayon, elяcя dя
siniz; mяktяb sяviyyяsindя qarшыya qoyul-
• Milli, yerli tяhsil idarяlяri, mяktяb sяviyyя- muш mяsяlяlяrin sinif sяviyyяsindя
sindя tяtbiqi nяzяrdя tutulmuш tяdbirlяrin планлашдырылмасы.
sinif sяviyyяsindя hяyata keчirilmяsinя xid-
mяt edяn planlaшdыrma nцmunяlяri tяrtib
edяcяksiniz.

Bюlmяni юyrяnяn zaman istifadя edilяcяk 2. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kю-
яdяbiyyat: mяkliyи ilя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn
яsaslarы: Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma pro-
1. Azяrbaycan Respуblikasыnda sesi: tяtbiqi чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO:
tяhsilin inkiшafы цzrя Dюvlяt Strate- Tяhsilin пlanlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq
giyasы Иnstitut.

97
Тящсилин ясаслары

ЫВ Бюлмяйя эириш

SXEMLЯRИ MЦШAHИDЯ EDИN! DЦШЦNЦN!


Bu sxemlяr sizdя hansы fikirlяri yaradыr?
(Иlkin biliklяrinizi bir araya gяtirin)

Милли сявиййядя

Шящяр (район) сявиййясиндя

Мяктяб сявиййясиндя

Синиф сявиййясиндя

Milli sяviyyяdя siyasяtin planlaшdыrыlmasы чяrчivяsi

МИЛЛИ СЯВИЙЙЯ

Ы. Мювъуд вязиййятин тящлили ЫЫ. Сийасятин тятбигинин ЫЫЫ. Планын щяйата


(юлкя цзря) планлашдырылмасы кечирилмяси
1. Цмуми тящлил 1. Цмуми мясялянин конкретляшмяси
1. Апарылан ишин гиймятлян-
2. Сийаси вязиййят 2. Сийаси гцввялярин сяфярбяр едилмяси
3. Nяzяrdя tutulan tяdbirlяrin hяйа- дирилмяси
3. Игтисади вязиййят
та кечирилян заман дягигляшдирил- 2. Йенидян щяйата кечирил-
4. Тящсил сектору
мяси. мяси
5. Инкишафын динамикасы

Milli sяviyйяdя yцrцdцlяn tяhsil siyasяtinin tяtbiqinin йерли тящсил идаряляри sяviyyясindя
planlaшdыrыlmasы (цмуми мясялялярин конкретляшдирилмяси)

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Шяhяr vя rayonlarda mюvcud vяziyyяti araшdыracaqsыnыz;
• Milli sяviyyяdя icrasы nяzяrdя tutulmuш цmumi xarakter daшыyan tяdbirlяri mюvcud vяziyyяti araшdы-
rыlmыш шяhяr/rayon sяviyyяsinя mцvafiq konkretlяшdirяcяksiniz;
• Nяticяlяrinizi hesabat шяklindя tягdim edяcяksiniz.

Ы. Milli sяviyyяdя nяzяrdя tutulmuш цmu- • Siyasяtin hяyata keчirilmяsindя iшtirak edя-
mi mяsяlяlяrin шяhяr/rayon sяviyyяsindя kon- cяk hяr kяsin mяsuliyyяt vя vяzifяlяri aydыnlaш-
kretlяшmяsi dыrыlыr, onlar digяr vяzifяlяrdяn azad edilir, fяa-
• Иnsan, fiziki vя maliyyя resurslarы aydыn liyyяtя baшlamaq цчцn hazыr vяziyyяtя gяtirilir;
vя dяqiq gюstяrilir, mюvcud vяziyyяtdяn чы- • Siyasяtin idarя olunmasы цчцn inzibati
xыш edяrяk imkanlar dяqiqlяшdirilir; strukturlar yerlяrdя aydыn vя mюhkяm struk-
turlaшdыrыlыr.
98
Тящсилин ясаслары

Милли сявиййя
LAYИHЯ
(Mцstяqil tяlim шяraitindя bir шяhяr
vя ya rayon цzrя tяdqiqatlarыnыzы davam
Шящяр (район) сявиййясиндя etdirin)
1. Beш region цzrя (hяr qrup bir region ol-
maqla) mюvcud vяziyyяti insan, fiziki, ma-
liyyя resurslarы baxыmыndan araшdыrыn.
2. «Siyasяtin planlaшdыrыlmasы» mюvzusu-
Ы. Мювъуд вя- ЫЫ. Сийасятин тят- ЫЫЫ. Планын nun «Цmumi mяsяlяlяrin konkretlяшdirilmя-
зиййятин тящлили бигинин планлаш- щяйата si» bяhsindя юyrяndiyiniz ardыcыllыqda milli
(район цзря) дырылмасы кечирилмяси sяviyйяdя icrasы nяzяrdя tutulmuш цmumi
1. Цмуми тящлил 1. Цмуми мяся- 1. Апарылан mяsяlяlяri araшdыrdыьыnыz regiondakы mюvcud
2. Сийаси вя- лянин конкрет- ишин гиймят- vяziyyяtdяn чыxыш edяrяk konkretlяшdirin.
зиййят ляшдирилмяси ляндирилмяси
3. Tяqdim edilяn схем цzrя Milli sяviyyя-
3. Игтисади вя- 2. Сийаси гцввя- 2. Йенидян
щяйата dя icrasы nяzяrdя tutulmuш fяaliyyяtlяrin icra
зиййят лярин сяфярбяр
4. Тящсил сектору едилмяси кечирилмяси planыnы tяrtib edin.
5. Инкишафын ди- 3. Щяйата кечири- 4. Яldя etdiyiniz nяticяlяr haqqыnda hesa-
намикасы лян заман дя- bat-tяqdimat hazыrlayыn.
гигляшдирилмяси

Фяалиййят планы
(нцмуня)
Фяалиййяти иъра
Милли Район Мяктяб ся- едяъяк тяшкилат
Фяалиййятин Иъра
сявиййядя сявиййясиндя виййясиндя Иъра вя йа шяхсин
иърасынын мцддяти Гейд
эюрцляъяк эюрцляъяк эюрцляъяк йоллары (вязифяси
мягсяди вя йа вахты эюстярилмякля)
иш ишляр ишляр
ады вя сойады

Milli sяviyйяdя yцrцdцlяn tяhsil siyasяtinin tяtbiqinin regional sяviyyяdя planlaшdыrыlmasы


(siyasi qцvvяlяrin сяфярбяр едилмяси)

Bu mюvzunu юyrяnяndяn sonra siz:


• Milli sяviyyяdя mцяyyяn edilmiш tяhsil siyasяti ясасында, yerlяrdя mюvcud vяziyyяt nяzяrя
alыnmaqla siyasi qцvvяlяrin sяfяrbяr edilmяsi цчцn tяdbirlяr planы hazыrlayacaqsыnыz;
• Qarшыya чыxmasы ehtimal edilяn problemlяri proqnozlaшdыracaq, hяyata keчirilmяli tяdbirlяr
vя onlarыn icra цsullarыnы mцяyyяnlяшdirяcяksiniz.

99
Тящсилин ясаслары

ЫЫ. Milli sяviyyяdя mцяyyяn edilmiш tяhsil ЫЫЫ. Milli sяviyyяdя mцяyyяn edilmiш tяh-
siyasяti шяhяr vя rayon sяviyyяsindя hяyata sil siyasяti шяhяr vя rayon sяviyyяsindя hяya-
keчirilяrkяn maraqlы tяrяflяrin dяstяyinin sя- ta keчirilяrkяn qarшыya чыxan problemlяrin
fяrbяr edilmяsi цчцn tяdbirlяr aradan qaldыrыlmasы yollarы
• Planlaшmada yeni siyasяtin mяqsяdinin • Fяaliyyяt planы qeyri-real tяrtib edildi-
юyrяnяnlяr vя onlarыn ailяlяri цчцn anlaшыqlы yindяn proqramlarыn hяyata keчirilmяsinin
olmasыnыn tяmin edilmяsi; qeyri-mцmkцnlцyц;
• Aparыlan siyasяtin яhяmiyyяti baxыmыn- • Cяmiyyяtdя gedяn iqtisadi proseslяr vя
dan ictimaiyyяtin maariflяndirilmяsi; onlarыn яhalinin (mцяllimlяrin) sosial vяziy-
• Yeni siyasяtin tяhsil iшчilяrinin iшlя tя- yяtinя tяsiri;
minatыna tяsiri olduьundan, zяrяrчяkяnlяrin • Tяhsildя gedяn proseslяrя valideynlяrin
maraqlarыnыn nяzяrя alыnmasы; qeyri-mцяyyяn mцnasibяti.
• Mяktяb tikintisi ilя baьlы ehtiyaclarыn • Yerli siyasяtчilяrin yeni tяшяbbцslяrя
mцяyyяnlяшdirilmяsi vя tяkliflяrin hazыrlan- mцnasibяti.
masы; TAPШЫRЫQ 2
• Tяhsildя maraqlы olan tяrяflяrin siyasя-
1. Regionlarыn spesifik xцsusiyyяtlяri nя-
tin hяyata keчirilmяsinя cяlb edilmяsi.
zяrя alыnmaqla tяrtib etdiyiniz fяaliyyяt
TAPШЫRЫQ 1 planlarыnы yuxarыda tяqdim edilяn parametr-
1. Tяqdim edilяn cяdvяl цzrя maraqlы tя- lяr baxыmыndan bir daha nяzяrdяn keчirin.
rяflяrin dяstяyinin yerlяrdя sяfяrbяr edil- Nяzяrdя tutulmuш tяdbirlяrin hяyata keчiril-
mяsi mяqsяdilя yerinя yetirilяcяk tяdbirlяri mяsi zamanы qarшыya чыxmasы eщtimal edilяn
mцяyyяnlяшdirin. problemlяrlя baьlы verilmiш схемdяn istifadя
Мяктяб etmяklя proqnozlar verin.
Сяфярбяр олунан тяряфляр сявиййясиндя 2. Hяmin problemlяrin aradan qaldыrыl-
сийаси сяфярбярли-
йин апарылмасы masы цчцn hяyata keчirilmяli tяdbirlяr vя on-
Планлашмада йени сийасятин larыn icra цsullarыnы mцяyyяnlяшdirin.
мягсядинин юйрянянляр вя онла-
рын аиляляри цчцн анлашыглы олмасы Problemlяr Эюрцляъяк
ишляр
Problemlяrin aradan
qaldыrыlmasы цsullarы
Апарылан сийасятин ящямиййяти
бахымындан иътимаиййятин
маарифляндирилмяси
Йени сийасятин тящсил ишчиляри-
нин ишля тяминатына тясири олду-
ьундан, зярярчякянлярин
марагларынын нязяря алынмасы 3. Nяticяlяriniz haqqыnda hesabat-tяqdi-
Мяктяб тикинтиси иля баьлы ещти- mat hazыrlayыn.
йаъларын мцяййянляшдирилмяси Иstifadя edilяn яdяbiyyat:
вя тяклифлярин щазырланмасы
1. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin
Тящсилдя мараглы олан тяряфля- inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы
рин сийасятин щяйата кечирил-
мясиня ъялб едилмяси 2. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kю-
mяkliyи ilя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn
2. Яввяlki dяrslяrdя istifadя etdiyiniz яsaslarы: Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma pro-
planlaшdыrma cяdvяli цzrя mцяyyяn edilяn sesi: tяtbiqi чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO:
tяdbirlяrin icrasыnы planlaшdыrыn. Tяhsilin пlanlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq
3. Nяticяlяrinizi tяqdim edin. Иnstitut.

100
Тящсилин ясаслары

Milli sяviyйяdя yцrцdцlяn tяhsil siyasяtinin мяктяб sяviyyясindя planlaшdыrыlmasы


(цмуми мясялялярин конкретляшдирилмяси)

МИЛЛИ СЯВИЙЙЯ

Шящяр/район сявиййясиндя

Мяктяб сявиййясиндя

Ы. Мювъуд вязиййятин тящлили ЫЫ. Сийасятин тятбигинин ЫЫЫ. Планын щяйата


(юлкя цзря) планлашдырылмасы кечирилмяси
1. Шяраит (йери, ящалиси, сосиал вя-
1. Цмуми мясялянин конкретляшмяси 1. Мяктябдя апарылан ишин гий-
зиййяти)
2. Мцщит (мяняви-психоложи) 2. Мараглы тяряфлярин дястяйинин сяфярбяр мятляндирилмяси
3. Мадди-техники база едилмяси 2. Нюгсанларын ашкар едилмяси
4. Тящсилин вязиййяти 3. Щяйата кечирилян заман дягигляшдирил- 3. Планларын тякмилляшдирилмяси
5. Инкишафын динамикасы мяси

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Шяhяr vя rayon цzrя tяrtib edilmiш fяaliyyяt planlarыndakы rayon цчцn konkret, lakin mяktяb
цчцn цmumi xarakterli mяsяlяlяri mяktяbdяki mюvcud vязiyyяti nяzяrя almaqla konkret-
lяшdirяcяksiniz;
• Planlaшdыrma apararkяn яlaqяliliyin vя varisliyin necя gюzlяnildiyi barяdя mяlumat verяcяksiniz.

Ы. Milli, regional sяviyyяdя qarшыya qoyul- • Mяktяb sяviyyяsindя яlaqяliliyin vя va-


muш цmumi mяsяlяlяrin mяktяb sяviyyяsindя risliyin gюzlяnilmяsi цzrя planlaшma nцmu-
konkretlяшdirilmяsi nяsinя nяzяr salыn:
• Шagirdlяriн, pedaqoji kadrlarын, maddi- – mяktяbin yerlяшdiyi яrazi;
texniki bazanыn araшdыrыlmasы vя strategiya- – mяktяbdя шagirdlяrin vя mцяllim heyя-
nыn qurulmasы; tinin sayы;
• Mяktяbin direktoru, direktor mцavin- – mяktяbdя mяnяvi-psixoloji mцhitin
lяrи, metodbirlяшmя sяdri, mцяllimlяr, uшaq dяyяrlяndirilmяsi;
tяшkilatыnыn sяdri, psixoloqun mяsuliyyяt vя – tяhsilin vяziyyяtinin mцяyyяnlяшdirilmяsi;
vяzifяlяrinin aydыnlaшdыrыlmasы; – inkiшafыn dinamikasыnыn araшdыrыlmasы.
• Mяktяbdя inzibati strukturun aydыn vя • Regional sяviyyяdя tяrtib edilmiш fяaliyyяt
mюhkяm strukturlaшdыrыlmasы. planlarыndakы rayon цчцn konkret, lakin mяktяb
цчцn цmumi xarakterli mяsяlяlяri hяmin mяk-
TAPШЫRЫQ 1 tяbdяki mюvcud vяziyyяti nяzяrя almaqla tяq-
dim edilяn cяdvяl цzrя bir daha konkretlяшdirin.
(Auditoriya шяraitindя bu fяaliyyяt qruplarda yerinя • Ehtiyac duyulduьu halda tяrtib etdiйи-
yetirиlir, nяticяlяr tяqdim vя mцqayisя edilir)
niz planlaшma nцmunяsindя tяkmillяшdirmя
• Иnternetин кюмяйи иля яvvяlki dяrslяrdя iшlяri aparыn.
tяdqiq etdiyiniz regionlardakы mяktяblяrdяn • Яldя etdiyiniz nяticяlяr haqqыnda hesa-
birindя mюvcud vяziyyяti araшdыrыn. bat-tяqdimat hazыrlayыn.

101
Тящсилин ясаслары

Фяалиййят планы
(нцмуня)
Фяалиййяти иъра
едяъяк тяшкилат
Милли Район Мяктяб ся- Синиф Иъра
Фяалиййятин вя йа шяхсин
сявиййядя сявиййясиндя виййясиндя сявиййясиндя Иъра мцддяти
иърасынын (вязифяси Гейд
эюрцляъяк эюрцляъяк эюрцляъяк эюрцляъяк йоллары вя йа
мягсяди эюстярилмякля)
иш ишляр ишляр ишляр вахты
ады вя
сойады

Иstifadя edilяn яdяbiyyat: Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma prosesi: tяt-


1. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin biqi чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO: Tяh-
inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы silin пlanlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq Иns-
2. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kюmяk- titut.
liyи ilя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn яsaslarы:

Milli sяviyйяdя yцrцdцlяn tяhsil siyasяtinin тятбигинин мяктяб sяviyyяlяrindя planlaшdыrыlmasы


(мараглы тяряфлярин дястяйинин сяфярбяр едилмяси)

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Regionlar цzrя tяrtib edilmiш fяaliyyяt planlarы baxыmыndan mяktяb чяrчivяsindя maraqlы tяrяf-
lяrin dяstяyini sяfяrbяr etmяk цчцn fяaliyyяtinizi planlaшdыracaqsыnыz;
• Qarшыya чыxmasы ehtimal edilяn problemlяri proqnozlaшdыracaq, hяyata keчirilmяli tяdbirlяr vя
onlarыn icra цsullarыnы mцяyyяnlяшdirяcяksiniz.

ЫЫ. Maraqlы tяrяflяrin dяstяyinin sяfяrbяr • Mяktяbin tikintisi vя ya tяmiri ilя baьlы
edilmяsi baxыmыndan milli vя regional sяviy- ehtiyaclarыn mцяyyяnlяшdirilmяsi vя tяklif-
yяdя aparыlan sяfяrbяrliyin mяktяb sяviyйя- lяrin hazыrlanmasы.
sindя hяyata keчirilmяsi yollarы
• Valideynlяrin vя ictimai tяшkilatlarыn TAPШЫRЫQ 1
siyasяtin hяyata keчirilmяsinя cяlb edil- (Auditoriya шяraitindя bu fяaliyyяt qruplarda yerinя
mяsi; yetirиlir, nяticяlяr tяqdim vя mцqayisя edilir)
• Planlaшmada yeni siyasяtin mяqsяdinin
1. Verilmiш cяdvяlя яsasяn шяhяr vя ya ra-
шagirdlяr vя onlarыn ailяlяri цчцn anlaшыqlы ol-
yon цzrя tяrtib edilmiш fяaliyyяt planlarы ba-
masыnыn tяmin edilmяsi;
xыmыndan mяktяb чяrчivяsindя maraqlы tя-
• Aparыlan siyasяtin яhяmiyyяti baxыmыn-
rяflяrin dяstяyini sяfяrbяr etmяk цчцn fяa-
dan valideynlяrin, pedaqoji kollektivin, шa-
liyyяtinizi mцяyyяnlяшdirin.
girdlяrin vя mяktяblя hяr hansы яlaqяsi olan
2. Hяmin fяaliyyяtlяri «Fяaliyyяt planы»
tяшkilatlarыn maariflяndirilmяsi;
cяdvяli цzrя yerlяшdirin.
• Yeni siyasяtin mцяllimlяrin iшlя tяmina-
3. Яldя etdiyiniz nяticяlяr haqqыnda he-
tыna tяsiri olduьundan, zяrяrчяkяnlяrin ma-
sabat-tяqdimat hazыrlayыn.
raqlarыnыn nяzяrя alыnmasы;
102
Тящсилин ясаслары

Сийаси дястяйин сяфярбяр олунмасынын тяшкили


Шящяр, район сявиййясиндя сийаси
Милли сявиййядя тялябляр
дястяйин сяфярбяр едилмяси
Планлашмада йени сийасятин мягсядинин юйрянянляр вя онларын аиляляри цчцн
анлашыглы олмасы
Апарылан сийасятин ящямиййяти бахымындан иътимаиййятин маарифляндирилмяси

Йени сийасятин тящсил ишчиляринин ишля тяминатына тясири олдуьундан, зярярчя-


кянлярин марагларынын нязяря алынмасы

Мяктяб тикинтиси иля баьлы ещтийаъларын мцяййянляшдирилмяси вя тяклифлярин ща-


зырланмасы

Тящсилдя мараглы олан тяряфлярин сийасятин щяйата кечирилмясиня ъялб едилмяси

ЫЫЫ. Milli, regional sяviyyяdя qarшыya qo- • Cяmiyyяtdя gedяn iqtisadi proseslяr
yulmuш vяzifяlяr mяktяb sяviyйяsindя hяyata mцяllimlяrin sosial vяziyyяtinя mяnfi tяsir
keчirilяrkяn aшaьыda qeyd edilяn problemlяr gюstяrя bilяr;
meydana чыxa bilяr: • Tяhsildя gedяn proseslяrя valideynlяr
• Fяaliyyяt planы qeyri-real tяrtib edildi- qeyri-mцяyyяn mцnasibяt bяslяyя bilяr;
yindяn proqramlarыn hяyata keчirilmяsi • RTШ rяhbяrliyinin yeni tяшяbbцslяrя
qeyri-mцmkцn ola bilяr; mцnasibяti qeyri-mцяyyяn ola bilяr.

TAPШЫRЫQ 2
1. Mяktяbin spesifik xцsusiyyяtlяri nяzяrя alыnmaqla hazыrlanmыш fяaliyyяt planlarыnda
nяzяrdя tutulmuш tяdbirlяrin hяyata keчirilmяsi zamanы qarшыya чыxmasы eщtimal edilяn
problemlяrlя baьlы cяdvяldяn istifadя etmяklя proqnozlar verin.
Гаршыйа чыха биляъяк проблемлярин арадан галдырылмасы йоллары

Фяалиййятин Фяалиййяти иъра едяъяк тяшкилат вя


Эюрцляъяк Иъра Иъра мцддяти
иърасынын йа шяхсин (вязифяси Гейд
ишляр йоллары вя йа вахты
мягсяди эюстярилмякля) ады вя сойады

2. Hяmin problemlяrin aradan qaldыrыl- 2. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kю-


masы цчцn hяyata keчirilmяli tяdbirlяr vя on- mяkliyи ilя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn
larыn icra цsullarыnы mцяyyяnlяшdirin. яsaslarы: Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma pro-
3. Nяticяlяriniz haqqыnda PP tяqdimat sesi: tяtbiqi чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO:
hazыrlayыn. Tяhsilin пlanlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq
Иnstitut.
Иstifadя edilяn яdяbiyyat:
1. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin
inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы

103
Тящсилин ясаслары

Milli, шяhяr vя ya rayon, elяcя dя mяktяb sяviyyяsindя qarшыya qoyulmuш mяsяlяlяrin


sinif sяviyyяsindя planlaшdыrыlmasы

МИЛЛИ СЯВИЙЙЯ

Шящяр/район сявиййясиндя

Мяктяб сявиййясиндя

Синиф сявиййясиндя

Ы. Мювъуд вязиййятин тящлили ЫЫ. Сийасятин тятбигинин ЫЫЫ. Планын щяйата


(юлкя цзря) планлашдырылмасы кечирилмяси
1. Шаэирдлярин физики, физиоложи саьламлыг, сосиал,
1. Цмуми мясялянин конкретляш- 1. Синифдя апарылан ишин гий-
идраки, психоложи вязиййят вя мараглары
мяси мятляндирилмяси
2. Синифдя мяняви, психоложи иглим
2. Валидейн дястяйинин сяфярбяр 2. Нюгсанларын ашкар едилмяси
3. Синфин тяъщизаты вя тяртибаты
едилмяси 3. Планларын тякмилляшдирилмяси
4. Шаэирдлярин щазырлыг сявиййяси
3. Щяйата кечирилян заман дя-
5. Инкишафын динамикасы
гигляшдирилмяси

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Mяktяb цчцn konkret, lakin sinif цчцn цmumi xarakterli mяsяlяlяri sinиfdяki mюvcud vяziy-
yяt nяzяrя alыnmaqla konkretlяшdirяcяksiniz.

Ы. Milli, regional vя mяktяb sяviyyяsindя sяlяlяri region vя mяktяb sяviyyяsindя kon-


qarшыya qoyulmuш цmumi mяsяlяlяrin sinif sя- kretlяшdirdiniz. Cяdvяldя verilяn parametr-
viyyяsindя konkretlяшdirilmяsi lяr цzrя sinиfdяki mюvcud vяziyyяti araш-
• Шagirdlяrin idraki inkiшaf, fiziki-fizioloji, dыrыn. Яvvяlki sяviyyяlяrdя yerinя yetirilmяli
psixoloji, soсial vяziyyяti vя maraqlarы, mцяlli- тядбирлярдян чыхыш етмякля цмуми мясяляляри
min peшяkarlыq sяviyyяsi, sinif otaьыnыn tяrtibatы конкретляшдирин. (Araшdыrmalar aparmaq цчцn
vя tяchizatы baxыmыndan mюvcud vяziyyяtin zяruri sorьu vяrяqlяri, test vя tapшыrыqlarы
araшdыrыlmasы vя strategiyanыn qurulmasы; DVD-dяn яldя edя bilяrsiniz.) Sинфин фяалий-
• Sinif mцяllimi (rяhbяri) , valideynlяr vя йят планыны тяртиб един
шagirdlяrin mяsuliyyяt vя vяzifяlяrinin bюlцш-
• Sinif sяviyyяsindя tяrtib edilmiш fяaliy-
dцrцlmяsinin tяшkili;
yяt planыnda яlaqяlilik vя varisliyin hansы sя-
• Sinfin mцxtяlif qurumlarda (sinif qяzetinin
viyyяdя gюzlяnildiyinя nяzяr salыn, gюrцlmяli
redaksiyasы, saьlamlыq vя tяmizlik qrupu…) ay-
dыn vя mюhkяm strukturlaшdыrыlmasы. tяdbirlяr vя onlarыn icra цsullarыnы мцяy-
yяnlяшdirin.
TAPШЫRЫQ • Nяticяlяriniz haqqыnda hesabat-tяqdi-
mat hazыrlayыn.
(Bu tapшыrыьыn real-sinif шяraitindя icrasы daha
sяmяrяli nяticя verir)
• Яvvяlki bяhslяrdя milli sяviyyяdя tяt-
biqi nяzяrdя tutulmuш цmumi xarakterli mя-

104
Тящсилин ясаслары

Tapшыrыьыn icrasы цчцn tюvsiyя edilяn яdяbiyat: tяtbiqi чяrчivя», Paris, 1995, UNESCO: Tяhsi-
1. Azяrbaycan Respublikasыnda tяhsilin lin пlanlaшdыrыlmasы цчцn Beynяlxalq Иnstitut.
inkiшafы цzrя Dюvlяt Strategiyasы. 3. Test, tapшыrыq, mцшahidя vя sorьu vяrяqlяri
2. Vadi D. Hadad, Teri Demskinin kю- 4. Яvvяlki dяrslяrdя tapшыrыqlara яsasяn
mяkliyи ilя «Tяhsilin planlaшdыrыlmasыnыn regional, mяktяb sяviyyяsiнdя tяrяfinizdяn
яsaslarы: Tяhsil siyasяti – planlaшdыrma prosesi: tяrtib edilmiш planlaшma nцmunяlяri.

105
Тящсилин ясаслары

ЫЫ. Milli, regional vя mяktяb sяviyyяsindя ma- • Aparыlan siyasяtin яhяmiyyяti baxыmыn-
raqlы tяrяflяrin dяstяyinin sяfяrbяrliyi цzrя aparыlan dan valideynlяrin maariflяndirilmяsi;
iшlяrin sinif sяviyйяsindя davam etdirilmяsi. • Tяhsildя maraqlы olan tяrяflяrin (шa-
• Planlaшmada yeni siyasяtin mяqsяdinin girdlяriн, valideynlяriн, uшaq birliklяriniн) si-
шagirdlяr vя valideynlяr цчцn anlaшыqlы olma- yasяtin hяyata keчirilmяsinя cяlb edilmяsi.
sыnыn tяmin edilmяsi;
Синиф сявиййясиндя maraqlы tяrяflяrin dяstяyinin сяфярбяр олunмасы
Яsas шяrtlяr Синиф сявиййясиндя aparыlacaq iшlяr
Планлашмада йени сийасятин Валидейнлярля синифдя апарылан ишин мягсядляри барядя маарифлянди-
мягсядинин юйрянянляр вя риъи сющбятляр апармаг;
онларын аиляляри Практик тапшырыгларын йериня йетирилмясиндя евдя ушагларына кюмяк
цчцн анлашыглы олмасы етмяйин йолларыны юйрядян семинарлар кечирмяк;
Мцасир дярслик комплектляри иля танышлыг вя онунла ишлямяйин йол-
лары щаггында маарифляндирмя ишляри апармаг;
Синифдя истифадя едилян тялим стратеэийалары вя онларын мягсяди щаг-
гында валидейнляри мялуматландырмаг;
• Шagirdlяrin maraqlarыnыn nяzяrя alыnmasы;
• Sinfin tяrtibatы vя tяchizatы ilя baьlы ehtiyaclarыn mцяyyяnlяшdirilmяsi;
Ушагларыны мяняви-психоложи бахымдан дястяклямяйин йоллары иля
баьлы сющбятляр апармаг, гиймятляндирмянин гайдалары вя онун
ящямиййяти щаггында мялуматландырмаг.
Апарылан сийасятин ящямий-
Мятбуатда йазыларла чыхыш етмяк, топлантыларда мцнасибятини билдирмяк, юз
йяти бахымындан валидейнля-
тяърцбяси щаггында мялумат вермяк
рин маарифляндирилмяси
Тящсилдя мараглы олан тя-
Ушаг тяшкилаты, ушаг бирликляри, йарадыъылыг дярнякляри, гейри-дювлят
ряфлярин сийасятин щяйата
тяшкилатлары вя с.
кечирилмясиня ъялб едилмяси

TAPШЫRЫQ xцsusi mяsяlяlяri mяktяb sяviyyяsi baxыmыn-


Sinfin spesifik xцsusiyyяtlяri nяzяrя alыn- dan necя цmumilяшdirmяk olar? Mяktяb цz-
maqla verilmiш cяdvяli bir daha nяzяrdяn rя maraqlы tяrяflяrin sяfяrbяr edilmяsi ba-
keчirin. Мaraqlы tяrяflяrin sяfяrbяrliyini tя- xыmыndan fяaliyyяti planlaшdыrыn.
min etmяk цчцn sinif sяviyyяsindя verilmiш 2. Яldя etdiyiniz nяticяlяr haqqыnda he-
сабат-tяqdimat hazыrlayын.

Мяktяb сявиййясиндя тяряфлярин дястяйинин сяфярбяр едилмяси


Ясас шяртляр Mяktяb sяviyyяsindя
Планлашмада йени сийасятин мягсядинин юйрянянляр вя онла-
рын аиляляри цчцн анлашыглы олмасы
Апарылан сийасятин ящямиййяти бахымындан иътимаиййятин
маарифляндирилмяси
Йени сийасятин тящсил ишчиляринин ишля тяминатына тясири олду-
ьундан, зярярчякянлярин марагларынын нязяря алынмасы
Мяктяб тикинтиси иля баьлы ещтийаъларын мцяййянляшдирилмяси
вя тяклифлярин щазырланмасы
Тящсилдя мараглы олан тяряфлярин сийасятин щяйата кечирилмя-
синя ъялб едилмяси

106
Тящсилин ясаслары

ЫЫЫ. Milli, regional, mяktяb sяviyyяsindя • Cяmiyyяtdя gedяn iqtisadi proseslяr vя


qarшыya qoyulmuш vяzifяlяr sinif sяviyйяsindя onlarыn шagirdlяrin ailяlяrinin sosial vяziyyя-
hяyata keчirilяrkяn qarшыya чыxan problemlя- tinя tяsiri;
rin aradan qaldыrыlmasы. • Tяhsildя gedяn proseslяrя valideynlяrin
• Fяaliyyяt planы qeyri-real tяrtib edildi- qeyri-mцяyyяn mцnasibяti;
yindяn tяdbirlяrin hяyata keчirilmяsinin • Mяktяb rяhbяrliyinin yeni tяшяbbцslяrя
qeyri-mцmkцnlцyц; mцnasibяti.

Синиф сявиййясиндя гаршыйа чыхан проблемин щялли йоллары


Мейдана чыхмасы ещтимал едилян Гаршыйа чыхан проблемлярин арадан галдырылмасы
проблемляр цчцн эюрцляъяк тядбирляр
Иш графики гейри-реал тяртиб едилдийиндян
Синфин фяалиййят планы, иллик (перспектив)
програмларын щяйата кечирилмясинин гейри-
планлашманын нязярдян кечирилмяси
мцмкцнлцйц
Ушагларын аиляляриндя баш верян сосиал
Ъямиййятдя эедян игтисади просесляр вя он-
дяйишикликлярин онларын тялим кейфиййятиня
ларын шаэирдлярин сосиал вязиййятиня тясири
тясири бахымындан нязарятдя сахланылмасы
Мягсядли маарифляндирмя ишляринин (valideynlяr-
Тящсилдя эедян просесляря валидейнлярин
lя, uшaq birlikляri ilя) давам етдирилмяси, йени
гейри-мцяййян мцнасибяти
маарифляндирмя цсулларынын арашдырылмасы
Вахташыры эюрцлмцш ишляр вя онларын нятиъяляри
Рящбярлийин йени тяшяббцсляря мцнасибяти щаггында щесабатларын верилмяси.
Эюрцляъяк ишлярля баьлы мялуматландырылмасы

TAPШЫRЫQ hяyatakeчirmя zamanы qarшыya чыxmasы eщti-


• Sinfin spesifik xцsusiyyяtlяri nяzяrя mal edilяn problemlяri mцяyyяnlяшdirin vя
alыnmaqla hazыrlanmыш fяaliyyяt planlarыnы verilmiш cяdvяldяn istifadя etmяklя proq-
nozlar verin.

Гаршыйа чыха биляъяк проблемлярин арадан галдырылмасы йоллары

Aшkar edilmiш problemlяr Эюрцляъяк ишляр Арадан галдырма цсуллары

• Hяmin problemlяrin aradan qaldыrыlma- • Nяticяlяriniz haqqыnda hesabat-tяqdi-


sы цчцn gюrцlmяli tяdbirlяrи vя onlarыn icra mat hazыrlayыn.
цsullarыnы mцяyyяnlяшdirin.

107
Тящсилин ясаслары

Milli siyasяtin mцxtяlif sяviyyяlяrdя reallaшdыrыlmasыnыn konseptual чяrчivяsi

Милли сявиййя

Мювъуд вязиййятин тящлили Сийасятин тятбигинин планлашдырыл- Планын щяйата кечирилмяси


(юлкя цзря) масы • Апарылан ишин гиймятлянди-
• Цмуми тящлил • Цмуми мясялянин конкретляш- рилмяси
• Сийаси вязиййят мяси • Йенидян щяйата кечирил-
• Игтисади вязиййят • Сийаси гцввялярин сяфярбяр едилмяси мяси
• Тящсил сектору • Щяйата кечирилян заман дягигляш- • Планларын тякмилляшдирил-
• Инкишафын динамикасы дирилмяси мяси

ШТИ/РТШ

Мювъуд вязиййятин тящлили Милли сийасятин тятбигинин Планын щяйата кечирилмяси


(шящяр/район) планлашдырылмасы (район/шящяр) (район, шящяр)
• Цмуми тящлил • Цмуми мясялянин конкретляш- • Районда апарылан ишин
• Сийаси вязиййят мяси гиймятляндирилмяси
• Сосиал вязиййят • Сийаси гцввялярин сяфярбяр едилмяси • Йенидян щяйата кечирилмяси
• Тящсил сащяси • Щяйата кечирилян заман дягигляш- • Планларын тякмилляшдирил-
• Инкишафын динамикасы дирилмяси мяси

Мяктяб сявиййяси

Мювъуд вязиййятин тящлили Сийасятин тятбигинин Планын щяйата кечирилмяси


(мяктяб) планлашдырылмасы (мяктяб)
• Шяраит (йери, ящалиси, сосиал • Цмуми мясялянин конкретляшмяси • Мяктябдя апарылан ишин
вязиййяти) • Мараглы тяряфлярин дястяйинин ся- гиймятляндирилмяси
• Мцщит (мяняви-психоложи) фярбяр едилмяси • Нюгсанларын ашкар едил-
• Мадди-техники база • Щяйатакечирмя заманы дягигляш- мяси
• Тящсилин вязиййяти мялярин апарылмасы • Планларын тякмилляшдирилмяси
• Инкишафын динамикасы

Синиф сявиййяси

Мювъуд вязиййятин тящлили (синиф) Милли сийасятин тятбигинин планлаш- Планын щяйата кечирилмяси
• Шаэирдлярин сосиал, идраки, пси- дырылмасы (синиф) (синиф)
холожи, физики вязиййяти • Цмуми мясялянин конкретляшмяси • Синифдя апарылан ишин гий-
• Мяняви-психоложи иглим • Валидейн дястяйинин сяфярбяр мятляндирилмяси
• Синиф тяъщизаты вя тяртибаты едилмяси • Нюгсанларын ашкар едилмяси
• Шаэирдлярин щазырлыг сявиййяси • Щяйатакечирмя заманы • Планларын тякмилляшдирил-
• Инкишафын динамикасы дягигляшмялярин апарылмасы мяси

108
Тящсилин ясаслары

ЫВ FЯSИL: ЦМУМИ ТЯЩСИЛИН КУРИКУЛУМУ ВЯ


ТЯЛИМИН ЯСАСЛАРЫ

1999-cu ildяn bяri aparыlan davamlы iшin baycan Respublikasыnda «Цmumi tяhsil pillя-
nяticяsi olaraq 3 iyun 2010-cu il tarixindя Na- sinin dюvlяt standartlarы vя proqramlarы (ku-
zirlяr Кabinetinin 103 nюmrяli qяrarы ilя Azяr- rikulumlarы)» tяsdiq edildi.

«Kurikulum vя tяlimin яsaslarы» fяslini


«Kurikulum vя tяlimin яsaslarы» fяsli цzrя
юyrяnяndяn sonra siz:
яhatя olunacaq mяsяlяlяr:
1. Tяhsil proqramlarыnыn (kurikulumla-
rыn) strukturunu izah edяcяk, mяzmu- I Бюлмя: Tяhsil proqramlarыnыn (kuriku-
nun standartlarыnыn tяrtibinin elmi- lumlarыnыn) strukturu vя
nяzяri яsaslarыnы vя qanunauyьunluq- mяzmunu;
larыnы шяrh edяcяksiniz; II Бюлмя: Fяnn proqramlarыnыn
2. Mяzmun standartlarыnыn reallaшmasы- (kurikulumlarыnыn) tяtbiqindя
na xidmяt edяn tяlimin tяшkilinя veri- yeni tяlim strategiyalarы vя
lяn tяlяblяri izah edяcяk vя ayrы-ayrы tяlimin tяшkilиndя onlardan
tяlim strategiyalarыnыn tяtbiqi yollarыnы sяmяrяli istifadяnin yollarы;
vя яhяmiyyяtini шяrh edяcяksiniz;
III Бюлмя: Fяnn kurikulumlarы яsasыnda
3. Mяzmun standartlarыnыn hяyata keчi-
rilmяsinя xidmяt edяn perspektiv (illik) tяlimin planlaшdыrыlmasы;
vя cari (gцndяlik), elяcя dя inteqrativ IV Бюлмя: Цmumi tяhsil sistemindя yeni
(hяftяlik) vя azkomplektli siniflяr цчцn qiymяtlяndirmя
planlaшmalar aparacaqsыnыz; mexanizmlяrinin tяtbiqi;
4. Nailiyyяt keyfiyyяtinin qiymяtlяndi- V Бюлмя: Йени дярсликлярля ишин
rilmяsinя verilяn mцasir tяlяblяri шяrh xцsusiyyяtlяri
edяcяk, onun nюvlяri, цsullarыna mц-
vafiq qiymяtlяndirmя vasitяlяri tяrtib ЯLDЯ ETDИYИNИZ NЯTИCЯLЯRИ
edяcяksiniz; QИYMЯTLЯNDИRИN
5. Yeni dяrslik komplektlяrindяn istifa-
dяnin yollarыnы шяrh edяcяksiniz.

109
Тящсилин ясаслары

Ы BЮLMЯ
ТЯЩСИЛ ПРОГРАМЛАРЫНЫН (КУРИКУЛУМЛАРЫН) СТРУКТУРУ
ВЯ МЯЗМУНУ

Gюzlяnilяn nяticяlяr Яhatя olunacaq mяsяlяlяr:

Bu бюлмяни юyrяnяndяn sonra siz: Tяhsildя mяzmun islahatlarы: yaxыn


• Kurikulum islahatыnы zяruri edяn sяbяblяri izah tariximiz;
edяcяksiniz; Kurikulum vя onun nюvlяri;
• «Kurikulum» anlayышы vя «Цmumi tяhsil pil- «Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt
lяsinin dюvlяt standartlarы vя proqramlar (ku- standartlarы vя proqramlar
rikulumlar)» sяnяdinin яsas xцsusiyyяtlяri (kurikulumlar)» sяnяdinin strukтuru;
haqqыnda qыsa mяlumat verяcяksiniz;
• Yeni fяnn kurikulumlarыnыn sяciyyяvi cяhяt- Fяnn proqramlarыnыn (kurikulum-
lяrini nцmunяlяrlя шяrh edяcяksiniz; larыnыn) sяciyyяvi cяhяtlяri vя
• Fяnn kurikulumlarыnыn strukturunu шяrhlяr stрukturu;
vermяklя tяsvir edяcяksiniz; Mяzmun standartlarыnыn kompo-
• Цmumi tяlim nяticяlяri, mяzmun xяtti, яsas nentlяri цzrя tяsnifatы: biliyin
standart vя alt-standartlarыn mahiyyяtini izah kateqoriyalarы;
edяcяk, nцmunяlяr gюstяrmяklя fikirlяrinizi Mяzmun standartlarыnыn kompo-
яsaslandыracaqsыnыz; nentlяri цzrя tяsnifatы: fяaliyyяt
• Mяzmun standartlarыnы tяhlil edяcяksiniz: nюvlяri, taksonomiйalar;
– mяzmun vя fяaliyyяt komponentlяrini mцяy- Tяhsil taksonomиyalarы: иdraki tak-
yяn edяcяksiniz; sonomiya;
– biliyin kateqoriyalarыnы mцяyyяn edяcяk- Tяhsil taksonomиyalarы: пsixomotor
siniz; taksonomiya;
– standartda nяzяrdя tutulmuш fяaliyyяtin nю-
vцnя mцvafiq taksonomiyanы vя onlarыn aid Tяhsil taksonomиyalarы: еmosional
olduьu sяviyyяni mцяyyяn edяcяksiniz. taksonomiya;
• Mяzmun standartыnda bir il яrzindя reallaшdы- Mяzmun standartlarыnыn bilik vя
rыlmasы nяzяrdя tutulan цmumi mяsяlяlяri kon- fяaliyyяt komponentlяri nяzяrя
kret mюvzu baxыmыndan xцsusilяшdirяrяk dяrsin alыnmaqla tяlim mяqsяdlяrinin
tяlim mяqsяdlяrini mцяyyяnlяшdirяcяksiniz. mцяyyяn edilmяsi.

Истифадя едиляn ядябиййат: 2. Abbasov Я.M. Yeni fяnn kurikulum-


larыnыn sяciyyяvi xцsusiyyяtlяri, Kurikulum
1. Teaching Strategies: A Guide to Better
elmi-metodiki jurnalы, 2008, №1, sяh. 30.
Ыnstruction, Donald C. Orlich, Robert J. 3. Sцleymanova A. Fяnn kurikulumla-
Harder, Richard C. Callahan, Copyright rыnda mяzmun standartlarы, Kurikulum el-
©1994 by D.C.Heath and Company, 400 mi-metodiki jurnalы, 2008, №1, sяh. 48.
pages ... (Tяdris strategiyalarы: Daha yaxшы 4. Sцleymanova A.Y. Kurikulumu tяtbiq
tяlim цчцn qayda, Donald C.Orlik, Robert, edяrkяn, Kurikulum elmi-metodiki jurnalы,
J. Harder, Riчard C.Callan) 2008, №3, sяh.18.

110
Тящсилин ясаслары

Tяhsildя mяzmun islahatlarы: yaxыn tariximiz

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: Kurikulum islahatы tarixindяn


• Son dюvrlяrdя цmumtяhsil sistemindя apa-
1999-cu ildяn bяri mяrhяlяli шяkildя
rыlan islahatlarыn mяrhяlяlяrini mцяyyяn
цmumi tяhsilin mяzmununda islahatlar
edяcяksiniz;
hяyata keчirilmяyя baшlamышdыr. Mцxtя-
• Mцxtяlif mяrhяlяlяrdя цmumi tяhsilin
lif mяrhяlяlяrdя цmumi tяhsil pillяsindя
mяzmununa verilяn tяlяblяri aшkar edяcяk,
onlar arasыnda oxшar vя fяrqli cяhяtlяri mяzmuna verilяn tяlяblяri яks etdirяn
шяrh edяcяksiniz; sяnяdlяr tяsdiq vя tяtbiq edilmiшdir.
• Mяrhяlяlяr arasыnda oxшar vя fяrqli cяhяt- 1. «Azяrbaycan Respublikasыnda
lяri шяrh edяcяksiniz; цmumi orta tяhsilin dюvlяt standartlarы»
• Kurikulum islahatыnы zяruri edяn sяbяblяri Nazirlяr Kabinetinin 26 aprel 1999-cu il
izah edяcяksiniz. tarixli, 72 nюmrяli qяrarы ilя tяsdiq edil-
miшdir.
Kurikulum islahatыnы zяruri edяn sяbяblяr: 2. «Azяrbaycan Respublikasыnda
• Cяmiyyяtdя yeni ictimai-siyasi mцnasi- цmumi tяhsilin Konsepsiyasы (Milli Ku-
bяtlяrin yaranmasы; rikulum)» Nazirlяr Kabinetinin 30 ok-
• Planlы iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiy- tyabr 2006-cы il tarixli, 233 nюmrяli qя-
yatыna keчid; rarы ilя tяsdiq edilmiшdir.
• Dцnya tяhsil sisteminя inteqrasiya; 3. «Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt
• Иnformasiya яsrinin tяlяblяri;
standartы vя proqramlarы (kurikulum-
• Tяhsilin mяqsяd vя vяzifяlяrinя yeni
larы)» Nazirlяr Kabinetinin 3 iyun
baxыш vя yanaшmalarыn formalaшmasы;
2010-cu il tarixli, 103 nюmrяli qяrarы ilя
• Mюvcud цmumi tяhsil proqramlarыnыn
mцasir tяlяblяrя cavab vermяmяsi. tяsdiq edilmiшdir.

TAPШЫRЫQ Цmumi tяlim nяticяlяri – mяnimsяnilmя-


si nяzяrdя tutulan vя яvvяlcяdяn mцяyyяn-
• Tяqdim edilяn sяnяdlяri struktur vя
lяшdirilmiш tяlim nailiyyяtlяrinin konkret bir
mяzmun baxыmdan mцqayisяli tяhlil edin.
sяviyyяsidir.
Onlar arasыnda oxшar vя fяrqli cяhяtlяri
mцяyyяn edin. Nяticяlяrinizi tяqdim edin. Mяzmun xяtti – fяnn цzrя цmumi tяlim nя-
• Tяqdimatlar dinlяnilяndяn sonra yalnыz si- ticяlяrinin reallaшmasыnы tяmin etmяk цчцn
zin aшkar etdiyiniz vя ya sizin aшkar edя bilmяdi- mцяyyяn olunmuш mяzmunun zяruri hissяsidir.
yiniz faktlar baxыmыndan mцzakirяlяrя qoшulun. Mяzmun standartы – tяhsil alanlarыn bilik vя
bacarыq sяviyyяsinя qoyulmuш dюvlяt tяlяbidir.
Яsas pedaqoji anlayышlar
Иstifadя edilяn яdяbiyyat:
Alt-standart – яsas standartlarda ifadя
olunmuш fikrin mцяyyяn hissяsidir. 1. «Azяrbaycan Respublikasыnda цmumi
Qiymяtlяndirmя standartы –tяhsil alanlarыn orta tяhsilin dюvlяt standartlarы».
nailiyyяt sяviyyяsinя qoyulan dюvlяt tяlяbidir. 2. «Azяrbaycan Respublikasыnda цmumi
Tяlim strategiyalarы –tяhsil prosesindя is- tяhsilin Konsepsiyasы (Milli Kurikulum)».
tifadя olunan forma, metod, цsul vя vasi- 3. «Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt standartы
tяlяrin mяcmusudur. vя prоqramlarы (kurikulumlarы)».

111
Тящсилин ясаслары

Kurikulum vя onun nюvlяri

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: Kurikulum нядир?


• «Kurikulum» anlayышыnы шяrh edяcяk- «Kurikulum» termininin Azяrbaycan
siniz; vя rus dillяrindя ekvivalenti yoxdur, lakin
• Kurikуlumun nюvlяrini vя onlarыn xцsu- bu sюz beynяlxalq sяviyyяdя tяhsil termini
siyyяtlяrini izah edяcяksiniz. olaraq geniш istifadя olunur. Ona gюrя dя
Azяrbaycanыn tяhsil iшчilяri tяrяfindяn bu
termin olduьu kimi qяbul edilmiшdir.
TAPШЫRЫQ 1 Kurikulum mяnшяcя latыn sюzц olub,
(Auditoriya шяraitindя) lцьяti mяnasы «yol», «istiqamяt» demяkdir.
«Kurikulum anlayышы» mяtninин ayrы-ayrы Daha sonralar elm vя tяhsil sahяlяrindя
hissяlяrini ayrы-ayrы qruplarda юyrяnin. Юy- termin kimi iшlяnmяyя baшlanmышdыr. Azяr-
rяndiyiniz mяlumatlarы digяr qruplarыn цzv- baycanыn pedaqoji terminоlogiyasыna 90-cы
lяri ilя qarшыlыqlы шяkildя mцbadilя edяrяk illяrin axыrыnda daxil olmuшdur.
bцtюvlцkdя mяtnin mяzmununu mцяyyяn- Kurikulum tяhsilin mяzmunu, tяшkili vя
lяшdirin (bu цsul sinif шяraitindя bюyцk mяt- qiymяtlяndirilmяsi ilя baьlы bцtцn mяsяlяlяri
nin qыsa zamanda oxunmasы vя dяrk еdilmяsi- юzцndя яks etdirяn konseptual sяnяddir.
ni tяmin edir).
sistemindя mюvъud оlmayan vя ya eкvivalent
Qeyd: Mцstяqil tяlim шяraitindя mяtni termini оlmayan yeni termin vя anlayышlarыn
fяrdi шяkildя oxuyub tapшыrыьы icra edin. qяbul edilmяsi tяlяb оlunur. Aшaьыdaкы pa-
1. Tяqdim edilяn cяdvяl цzrя ilkin tяsяv- raqrafda кuriкulum цzrя beynяlхalq цnsiy-
vцrlяrinizi qeyd edin. yяt dilindя istifadя оlunan цmumi termin-
2. Digяr чap vя elektron mяlumat mяn- lяrin siyahыsы verilmiшdir.
bяlяrdяn dя araшdыrmalar aparыn. Кuriкulum termininin Azяrbayъan vя
rus dillяrindя eкvivalenti yохdur, laкin bu
Кuriкulum anlayышы sюz beynяlхalq tяhsil яdяbiyyatыnda geniш
Beynяlxalq mяslяhяtчi Hitendra Pileyin istifadя оlunur. Оna gюrя dя Azяrbaycanыn
hesabatыndan (2002-ci il) tяhsil iшчilяri tяrяfindяn bu terminin Azяrbay-
can dilindя qяbul edilmяsi tюvsiyя оlunur.
Sоn цч il яrzindя Azяrbaycanыn tяhsil iш- Кuriкulum – tяlim prоsesи ilя baьlы bцtцn
чilяri bir чох yeni termin vя anlayышlarla rast- fяaliyyяtlяrin tяшкilini якs etdirяn коnseptual
laшmышlar. Yeniliкlяrin tяtbiqi Azяrbaycanыn sяnяddir.
tяhsil iшчilяrinin beynяlхalq tяhsil tяcrцbяsi «Кuriкulum» geniш termindir vя milli
haqqыnda biliкlяrini zяnginlяшdirmякlя ya- tяhsil mяqsяdlяrindяn baшlayaraq, шagirdlя-
naшы, bir чох ziddiyyяt vя anlaшыlmazlыqlar da rin gцndяliк fяaliyyяtinя кimi оlan prоseslяri
yaratmышdыr. Bu anlaшыlmazlыqlar Azяrbay- яhatя edir. Кuriкulum mahiyyяt etibarilя
ъanda tяhsil islahatыnыn gediшini lяngitmiшdir. nяticя (sяnяd) deyil, коnsepsiya оlmaqla
Sоvet tяhsil sistemindяn demокratiк vя yanaшы, qeyd edilmяlidir кi, Мilli Кuriкulum
azad bazar iqtisadiyyatы ilя uzlaшan tяhsil sis- mцхtяlif хaraкterli vя eyni zamanda bir-
teminя кeчid prоsesinя кюmякliк gюstяrmяк birilя baьlы оlan nяticяlяrdяn (sяnяdlяrdяn)
цчцn цmumi terminоlожi dilin hazыrlanmasы- ibarяtdir. Aшaьыdaкы siyahыda яsas nяticяlяr
na ehtiyac duyulur. Bu zaman bяzяn соvet (sяnяdlяr) verilmiшdir:

112
Тящсилин ясаслары

Юlкя miqyasыnda tяhsilin inкiшafы • Fяnlяrin tяdrisinя ayrыlan vaхt;


perspeкtivlяri • Dяrsliкlяr dя daхil оlmaqla, tяdris vя
Milli (юlкя miqyasыnda) кuriкulum siyasяti: tяlim vasitяlяri.
• Fяnlяr цzrя кuriкulum siyasяti; Mякtяbin tяdris planы:
• Tяdris vя tяlim siyasяti; • Sinifdaхili tяlim;
• Qiymяtlяndirmя siyasяti; • Шagirdlяrin seчimi vя mякtяb tяrяfin-
• Tяhsil almaqda hamы цчцn bяrabяr im- dяn seчilmiш fяnlяr (mякtяb коmpоnenti);
кanlarыn yaradыlmasы siyasяti; • Maddi-teхniкi vя tяdris-maddi baza;
• Tяhsildя infоrmasiya vя коmmuniкasi- • Mоnitоrinq vя кeyfiyyяtin yцкsяldilmя-
ya teхnоlоgiyalarы. sinя yюnяldilmiш daхili qiymяtlяndirmя prоsesi;
Milli (юlкя miqyasыnda) tяhsil standart- • Valideynlяrin vя ictimaiyyяtin mякtяb
larы: hяyatыnda iшtiraкы.
• Цmumi tяlim nяticяlяri; Yuхarыdaкыlar tяlimati sяnяd, йахуд
• Fяnlяr цzrя tяlim nяticяlяri; TN-in mяrкяzi aparatыna, rayоn tяhsil шюbя-
• Юlкя miqyasыnda imtahan vя qiymяt- lяrinя, mякtяblяrя vя valideynlяrя Azяrbay-
lяndirmя sistemi (mцvяffяqiyyяt dяrяcяsi); canda tяhsilin кeyfiyyяtinin yaхшыlaшdыrыlma-
• Юlкя miqyasыnda mоnitоrinq vя qiymяt- sыna кюmяк gюstяrmяyя шяраит йарадан sistem
lяndirmя sistemi; кimi гябул едиля биляр. Юlкяdя hяr bir mцяlli-
• Юlкя miqyasыnda tяnzimlяyici fяaliyyяt min yuхarыda gюstяrilяn sяnяdlяri яldя etmяк
• Mцnasibliк vя кeyfiyyяt цzrя юlкя vя imкanlarы оlmalыdыr.
beynяlхalq sяviyyяli etalоnlar; Mюvcуd nоrmativ sяnяdlяrdя verilяn
• Valideynlяrin vя ictimaiyyяtin mякtяb bяzi mяlumatlar beynяlхalq tяcrцbяyя uy-
hяyatыnda iшtiraкы. ьun gяlmir. Оnlar кюhnя sоvet vя bяzi bey-
Milli (юlкя miqyaslы) tяdris prоqramlarы: nяlхalq mоdellяrin qarышыьы оlduьundan vя-
• Tяdris planыna hяr hansы fяnnin daхil ziyyяti daha da чяtinlяшdirir. Mюvcud sяnяd-
edilmяsinin mяntiqi яsaslandыrыlmasы; lяri tяhlil etmяк, yenilяrini hazыrlamaq vя
• Fяnn цzrя tяlim nяticяlяrini якs etdirяn оnlarы hяm funкsiоnal prоseslяr, hяm dя tяш-
mяzmun; кilatчыlыq vя hesabat шяrtlяri яsasыnda bir sis-
• Tяdris, tяlim, qiymяtlяndirmя metоdla- tem шякlindя qurmaq lazыmdыr.
rы, цsullarы;

КУРИКУЛУМ НЯДИР?

Мялумат Мянбя

113
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ 2 • Цmumi tяlim nяticяlяri;


Tяqdim edilяn baшlыqsыz mяtni oxuyun. • Mякtяbdя tяdris оlunan hяr bir fяnn
Mяzmundan чыxыш edяrяk haqqыnda sюz aчы- цzrя коnкret tяlim mяqsяdlяri;
lan kurikulumun aшaьыda gюstяrilяn nюvlяr- • Hяr bir fяnnя ayrыlan vaхt;
dяn hansыna aid olduьunu mцяyyяn edin: • Mюvzular vя mяzmun;
– Rяsmi (formal) kurikulуm; • Hяr bir fяnn цzrя qiymяtlяndirmя vя
– Qeyri-rяsmi (qeyri-formal) kurikulum; dяyяrlяndirmя;
– Иnteqrasiya olunmuш kurikulum; • Dяrslяr vя dяrs planlarы.
– Яhatяli kurikulum; * * *
– Nяticяlяrя яsaslanan kurikulum; _______________ mоdel, demяк оlar кi,
– Fяnlяrя яsaslanan kurikulum. яn geniш istifadя оlunan mоdeldir vя bяzяn
Nяticяlяrinizi tяqdim edin. оnu ___________________ mоdel adlandы-
rыrlar. Оnun яsasыnda tяhsil sisteminin mцяy-
* * * yяn etdiyi tяlim mяqsяdlяri durur. Azяrbay-
__________________ rяsmi mякtяb кuriкu- canыn gяlяcяк tяlim nяticяlяri ilя baьlы sual
lumunun tяrкib hissяsi оlmayan biliкlяrin tяdrisi, aшaьыdaкы кimi оla bilяr: Шяхsiyyяtin azadlыьы,
yяni шaщmat кlublarы, dram кlublarы, astrоnоmiya dюzцmlцlцк, qayьыкeшliк vя demокratiкlяшmя
кlublarы vя s. ilя baьlы оlan кuriкulumdur. prinsiplяrinя яsaslanan, iqtisadi cяhяtdяn
mцstяqil vя чохmяdяniyyяtli, dinamiк, yara-
* * * dыcы bir cяmiyyяti yaratmaq vя yaшatmaq
__________________1990-cы illяrdя geniш цчцn vяtяndaшlar hansы biliкlяrя, bacarыqlara
bяrаbяrliк vя sоsial яdalяtin inкiшafы ilя baьlы vя dяyяrlяrя maliк оlmalыdыrлар?
оlan vя ictimai tяшкilatlarda Иnsan Hцquqlarы * * *
mяsяlяляrinя diqqяtin artыrыlmasыna gяtirib Bu, uzun illяr Azяrbayъanda istifadя оlu-
чыхarmыш tяшяbbцsdцr. Яхlaqi vя hцquqi nan mоdeldir. Hяmin mоdeldя tяlim, uшaq-
mцlahizяlяr bu tяшяbbцsцn vacibliyini bir larы cяmiyyяtin mяhsuldar цzvlяrinя чevir-
daha tяsdiqlяyir. ___________________ коn- mяк цчцn lazыm оlan biliк vя bacarыqlardan
sepsiyasы шagirdlяrin mцхtяlifliyini nяzяrя чох ____________ яtrafыnda cяmlяшir. Bu mо-
alыr vя bцtцn шagirdlяrя кuriкulumun mяz- dellя baьlы biliк vя tяcrцbяyя daha чох universitet
munu haqqыnda biliкlяr verir. Иcmalar ara- mцяllimlяri maliкdir vя оnlar fяnlяrin mяzmunu
sыnda fяrqlяr yaradan vя bяzi adamlara haqqыnda geniш biliyя maliк оlsalar da, чох vaхt
bяrabяr mцnasibяtin gюstяrilmяsinя vя яda- real dцnya tяlяbatlarыnы nяzяrя ala bilmirlяr.
lяtli шякildя tяmsil оlunmasыna mane оlan Nяticяdя __________ mяzmunu якsяr hallarda
mяdяni cahilliк, fiziкi яlilliк, irqчiliк, cinsi tяlяbata uyьun оlmur.
ayrы-seчкiliк, yaш ayrы-seчкiliyi, hоmоfоbiya * * *
(hоmоseкsualistlяrя nifrяt) vя bu qяbildяn Bu nюv кuriкulum fяnn sahяlяri цzrя tяlimin
оlan prоblemlяr burada aradan gюtцrцlцr. asanlaшdыrыlmasыna хidmяt edir. Bu, якsяr hal-
* * * larda яsas tяlim mяqsяdlяri яtrafыnda cяmlяшir
________________ rяsmi mякtяb sistemin- vя ayrы-ayrы fяnlяrlя baьlы biliкlяri яhatя edir.
dя biliкlяrin tяdrisi ilя яlaqяdar оlan хцsusi bir ________________ кuriкulumun яsasыnda
кuriкulum nюvцdцr. О, aшaьыdaкыlardan ibarяtdir: belя bir epistemоlоji dяlil vardыr кi, bцtцn biliкlяr
• Кuriкulum цzrя gяlяcяк perspeкtivlяr; bir-birilя baьlыdыr vя mцхtяlif mяzmun vя vяziy-
• Кuriкulum siyasяti цzrя mцddяalar; yяtlяr arasыnda nя qяdяr sых яlaqя оlarsa, шagird-
• Яsas prinsiplяr; lяrin dяrкetmя qabiliyyяti bir о qяdяr gцъlц оlar.

114
Тящсилин ясаслары

_____________ sinifdя fяnlяr цzrя, fяnn


daхilindя vя siniflяr цzrя оla bilяr. Mahiyyяt • ______________ оlunma heч dя baшqa
etibarilя bu, biliкlяrin sintezinя кюmяк edir; юlкяlяrin кuriкulumunun Azяrbaycanыn кu-
шagirdlяrin dяrsdя iшtiraкы цчцn чохsaylы riкulumuna daхil edilmяsi deyildir
• ______________ оlunma mцtlяq шякildя
imкanlar yaradыr; fяrqli dцшцnmя tяrzinin
tяdris оlunan fяnlяrin sayыnыn azaldыlmasыna
yaranmasыna кюmякliк edir; mцхtяlif tяdris хidmяt etmir.
цsullarыnы vя яqli sяviyyяlяri яhatя edir; faкt-
ТАПШЫРЫГ
lara vя rяqяmlяrя istinad etmяdяn vя fяnlяr-
(Мцстягил тялим шяраитиндя)
arasы mяntiqi яlяqяlяrя яsaslanaraq шagird-
lяrя anlayышlarы vя fiкirlяri dяrк etmякdя Нятиъяляринизи Щ.Пилейин щесабатыны – «Ку-
yardыm edir. рикулум нювляри» бюлмясини охумагла йохлайын.
• _______________ оlunmuш кuriкulumla Иstifadя edilяn яdяbiyyat:
baьlы yaranan bяzi yanlыш tяsяvvцrlяr aшaьыda Hitendra Pileyin hesabatыndan: «Kuriku-
gюstяrilmiшdir: lumun nюvlяri».

«Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt standartlarы vя proqramlarы (kurikulumlar)»


sяnяdinin strukтuru

Tяlim nяticяlяrinin tяhsil sяviyyяlяri цzrя


Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:
hяrяkяti sxemi
• «Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt standart-
larы vя proqramlarы (kurikulumlarы)» sя-
nяdinin strukturundan irяli gяlяn mahiy- Тящсил програмлары Фянн програмлары
yяtini mцяyyяnlяшdirяcяksiniz. (курикулумлары) (курикулумлары)
• Sяnяdin fяnn proqramlarы (kurikulum-
lar) ilя яlaqяlяrini шяrh edяcяksiniz.

Тящсил пилляляри вя Синифляр цзря цмуми


Tяhsil proqramlarыnыn фянляр цзря цмуми тялим нятиъяляри
(kurikulumlarыnыn) strukturu: тялим нятиъяляри
• Цmumi tяhsilin sяviyyяlяri цzrя tяlim
nяticяlяri;
• Цmumi tяhsilin sяviyyяlяri цzrя mяz- Цмуми тящсилин сявиййяляри цзря тялим нятиъяляри
mun standartlarы;
• Цmumi tяhsil pillяsindя tяdris edilяn Ибтидаи Там орта
Цмуми орта
fяnlяr;
• Цmumi tяhsilin sяviyyяlяri цzrя hяf-
tяlik dяrs vя dяrsdяnkяnar mяшьяlя saat- Цмуми тящсилин сявиййяляри цзря мязмун стандартлары
larыnыn maksimum miqdarы;
• Цmumi tяhsil sistemindя pedaqoji pro-
Ибтидаи Цмуми орта Там орта
сesin tяшkili prinsiplяri;
• Tяlim nailiyyяtlяrinin (nяticяlяrinin)
qiymяtlяndirilmяsi vя monitorinqi. Синифляр цзря тялим нятиъяляри вя мязмун стандартлары

115
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ • Цmumi tяhsilin mяzmunu.


«Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt standart- • Цmumi tяhsilin idarя olunmasы.
larы vя proqramlarы (kurikulumlarы)» sяnя- • Цmumi tяhsilin infrastrukturu.
dindя aшaьыda adlarы gюstяrilяn bюlmяlяri • Цmumi tяhsilin maddi-texniki vя tяdris
seчin. Hяmin bюlmяlяri oxunun tяшkilinin bazasы.
«mяqsяd, fяaliyyяt, nяticя» formasы цzrя tяr- • Цmumi tяhsil pillяsindя tяhsilverяnlя-
tib edilmiш cяdvяlя яsasяn oxuyun. Hяr bюl- rin keyfiyyяt gюstяricilяri.
mяnin mahiyyяtini шяrh edin. • Цmumi tяhsil pillяsindя tяhsilalanlarыn
bilik, bacarыq vя vяrdiшlяrinin sяviyyяsi.

«Мягсяд, фяалиййят, нятиъя» формасы цзря охунузу тяшкил един

Oxucunu daha dяrindяn dцшцnmяyя


Aчar sюzlяr Cavablar
istiqamяtlяndirяn suallar

• Cяlb edilяn insanlar vя ya qцvvяlяr kimdir? • nail olur


• Onlar nяyя nail olmaq istяyirlяr? Onlarыn • mюvcud
mяqsяdi nяdir? imkanlar
• Hansы fяaliyyяtlяr onlara mяqsяdя чatmaьa • plan
yardыm edir? • gюzlяnilяn nяticя
• Nяzяrdя tutulan iшlяr nя qяdяr uьurla • atыlmыш addыm
yerinя yetirilir? • nяticя
• Gюrцlяn iшlяr mяqsяdя чatmaьa xidmяt
edirmi?
• Onlarыn hяrяkяtlяrinin gюzlяnilmяyяn
nяticяlяri ola bilяrmi?
• Bяlkя, baшqa cцr hяrяkяt etmяk daha fay-
dalы olardы? Baшqa fяaliyyяtlяr mцmkцn
idimi?

TAPШЫRЫQ masы цzrя tяrtib edilmiш cяdvяldяn istifadя


«Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan- edin. Onlar arasыnda яlaqяlяri mцяyyяn-
dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы)» lяшdirin:
sяnяdindя «Цmumi tяhsilin sяviyyяlяri цzrя Ы qrup – Ana dili
tяlim nяticяlяri» bюlmяsini aшaьыda tяqdim ЫЫ qrup – Riyaziyyat
edilяn fяnn proqramlarыnыn (kurikulumlarы- ЫЫЫ qrup – Hяyat bilgisi
nыn) цmumi tяlim nяticяlяri ilя qarшыlaшdы- ЫV qrup – Иnformatika
rыn. Fяaliyyяtinizi tяшkil edяrkяn oxunun V qrup – Texnologiya
tяшkilinin «mцqayisя vя qarшыlaшdыrma» for-

116
Тящсилин ясаслары

Mцqayisя-qarшыlaшdыrma oxu formasыndan istifadя etmяklя fяaliyyяtinizi


tяшkil edin

Шagirdlяri daha dяrindяn dцшцnmяyя


Aчar sюzlяr Яldя edilяn nяticяlяr
istiqamяtlяndirяn suallar

• Hansы anlayышlar mцqayisя edilir


• fяrqlidir
vя ya qaшыlaшdыrыlыr?
• oxшardыr
• Mцqayisя etmяk цчцn hansы kate-
• eynidir
qoriyalar, xцsusiyyяtlяr vя ya
• яksidir
atributlardan istifadя edilir?
• baxmayaraq
• Onlar nя qяdяr oxшardыlar?
• halbuki
• Bяs onlar nя qяdяr fяrqlidirlяr?
• eynяn
• Hansы xцsusiyyяtlяr onlarы
• elяcя dя
fяrqlяndirяn mцhцm cяhяtlяr
• hяmчinin
hesab edilя bilяr?
• ya, ya da
• Mцqayisя edilяn mяфhumlar
• digяr tяrяfdяn
daha чox bir-biri ilя oxшardыlar
• yalnыz.. deyil, hяm
ya fяrqlidirlяr?
dя....
• Bu mяsяlяlяrlя baьlы biz hansы
• fяrq ondan
nяticяlяrя gяlя bilяrik?
ibarяtdir ki,
• Nяyя gюrя bu mяфhumlar
• яgяr
mцqayisя edilir vя ya
qarшыlaшdыrыlыr?
• Mцqayisя/qarшыlaшdыrma struk-
turu necя meydana чыxыr?

Fяnn proqramlarыnыn (kurikulumlarыnыn) sяciyyяvi cяhяtlяri vя stрukturu

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• «Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt standartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы)» sяnяdi haq-
qыnda qыsa mяlumat verяcяksiniz;
• «Fяnn kurikulumu» anlayышыnы izah edяъяксиниз;
• Fяnn kurikulumunun яnяnяvi tяlim proqramlarыndan fяrqini gюstяrяcяksiniz;
• Fяnn kurikulumlarыnыn strukturunu шяrh edяcяksiniz.

117
Тящсилин ясаслары

Fяnn kurikulumlarыnыn sяciyyяvi cяhяtlяrinin mцqayisяli tяsviri

Яnяnяvi tяhsil proqramы Mцasir kurikulum Yeni anlayышlarыn mяnasы

Tяhsil alanыn idraki, emosional vя psixo-


Шяxsiyyяtyюnцm- motor fяaliyyяtlяri яsasыnda hяyati bacarыq-
Bilikyюnцmlцdцr
lцdцr larыnы inkiшaf etdirmяklя onlarda milli vя
bяшяri dяyяrlяrin formalaшdыrыlmasыdыr
Tяhsil sahяsindя fяaliyyяtlяrin
tяhsilalanlarыn mяnafeyinя, maraq vя
Mцяllimyюnцmlцdцr Шagirdyюnцmlцdцr tяlяbatlarыnыn юdяnilmяsinя, istedad vя
qabiliyyяtlяrinin, potensial imkanlarыnыn
inkiшafыna xidmяt etmяsidir
Яldя olunmasы nяzяrdя tutulan tяlim
Fяnyюnцmlцdцr Nяticяyюnцmlцdцr nailiyyяtlяrinin nяticяlяr formasыnda
яvvяlcяdяn mцяyyяn edilmяsidir
Fяrdin, cяmiyyяtin vя dюvlяtin dяyiшяn
Tяklifyюnцmlцdцr Tяlяbyюnцmlцdцr
ehtiyac vя tяlяbatlarыnыn nяzяrя alыnmasыdыr
Fяndaxili vя fяnlяr-
Иnteqrativlik яsas Tяhsilin mяzmun komponentlяrinin bir-biri
arasы яlaqя mяqsяd-
prinsip kimi qяbul ilя vя hяyatla sistemli шяkildя яlaqяlяndiril-
yюnlц vя sistemli
olunub mяsidir
xarakter daшыmыr
Qiymяtlяndirmя
Bяzi fяnlяr цzrя
standartlarы vя Tяhsil alanlarыn nailiyyяt sяviyyяsinя
qiymяt normalarы
mexanizmlяri qoyulan dюvlяt tяlяbidir
mцяyyяn edilib
mцяyyяn edilib

Фянн програмларынын (курикулумларынын) структуру

Эириш
• Фяннин мягсяд вя вязифяляри
•Фяннин характерик хцсусиййятляри

ЫЫЫ
Ы ЫЫ
Шаэирд наилиййятляринин гий-
Фяннин мязмуну Тялим стратеэийалары
мятляндирилмяси

• Фянн цзря тялимин тяшкилиня верилян ясас


• Цмуми тялим нятиъяляри • Ясас гиймятляндирмя
тяляблярин тясвири
• Мязмун хятляри нювляри
• Форма вя цсулларын тякмилляшдирилмяси
• Мязмун хятляри цзря • Гиймятляндирмя стан-
барядя тювсийяляр
тялим нятиъяляри дартлары вя гиймятлян-
• Мцяллимин тялим фяалиййятинин планлашды-
• Мязмун стандартлары дирмя васитяляри
рылмасына даир нцмуняляр

118
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ 1 TAPШЫRЫQ 2
Ana dili fяnn proqramыndan (ku- • Oxuduьunuz mяtndяn gяldiyiniz qя-
rikulumundan) tяqdim edilяn parчa naяtlяr baxыmыndan sxemя nяzяr salыn. Tяq-
ilя (бах ДВД) cцtlяrdя tanыш olun. dim edilяn sxemlя fяnn kurikulumundan
Oxuduьunuz mяtn fяnn proqramыnыn (ku- tяqdim edilяn parчanы mцqayisя edin.
rikulumunun) quruluшu, sistemi vя mяntiqi Mяzmun standartlarыnыn srtukturunu nя-
иля баьлы hansы qяnaяtlяrя gяlmяyя imkan verir. zяrdяn keчirin, mяzmun xяtti, яsas standart
Fikirlяrinizi шifаhi шяkildя bildirin. Fikir vя alt-standartlarы seчib gюstяrin.
mцbadilяsi edin.

Яsas standartыn funksiyalarы


Фяннин мягсяди вя мязмуну
• Fяnlяr цzrя mцяyyяn olunan tяlim nяti-
cяlяrini mяzmun xяtlяri цzrя цmumi шяkildя
ifadя edir. Фянн цзря цмуми тялим нятиъяляри
• Sinif vя fяnlяr цzrя summativ qiymяt-
lяndirmяnin aparыlmasыnы tяmin edir. Дяйишмязди
1. Мязмун хятти
Alt-standartlarыn funksiyalarы
• Tяlim mяqsяdlяrinin dяqiq mцяyyяn 1.1. Ясас стандарт Ясасян,
дяйишмязди
olunmasы цчцn etibarlы zяmin yaradыr.
• Tяlim strategiyalarыnыn dцzgцn seчilmя-
sindя mцhцm rol oynayыr. 1.1.1. алт-стандарт
• Tяlimdя inteqrativliyi tяmin edir. Даим
дяйишяндир
• Tяlimin mяzmununun davamlы inkiшa-
fыnы tяmin edir. 1.1.2. алт-стандарт

119
Тящсилин ясаслары

Mяzmun standartlarыnыn komponentlяri цzrя tяsnifatы: бiliyin kateqoriyalarы

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Mяzmun standartlarыnыn komponentlя-
rini mцяyyяn edяcяksiniz;
• Mяzmun stаndartыnыn komponentlяrin-
dяn biri olan biliyin kateqoriyasыnы mцяy-
yяn edяcяksiniz;
• Biliyin deklаrativ, prosedural, konteks-
tual kаteqoriyalarыnыn xцsusiyyяtlяrini
шяrh edяcяksiniz.

TAPШЫRЫQ 1
Aшaьыdakы fяnlяr цzrя tяqdim edilяn mяz-
mun standartlarыnы bilik vя fяaliyyяt kompo-
nentlяrinя ayыrыn:
Фянн Yeni anlayышlarыn mяnasы
1.2. Шifahi nitq bacarыqlarыna malik olduьunu nцmayiш etdirir.
1.2.1. Mцшahidя etdiyi яшya, hadisяlяr haqqыnda vя шяkillяr цzrя
danышыr.
Ana dili
1.2.2. Dialoqlarda sadя nitq etiketlяrindяn istifadя edir.
1.2.3. Nitqindя sadя bяdii ifadяlяrdяn istifadя edir.
1.2.4. Nitqindя mцvafiq jest vя mimikalardan istifadя edir.
2.1. Яdяdi vя dяyiшяnli ifadяlяr haqqыnda tяsяvvцrц olduьunu nцmayiш etdirir.
2.1.1. Sadя яdяdi ifadяlяri oxuyur vя yazыr.
Riyaziyyat 2.1.2. Sadя яdяdi ifadяlяrin qiymяtini hesablayыr.
2.1.3. Dяyiшяnli ifadяlяr haqqыnda ilkin tяsяvvцrц olduьunu nцmayiш etdirir.
2.1.4. Шifahi шяkildя sюylяnmiш riyazi fikri yazыlы ifadя edir.

2.2. Sadя iqtisadi bilik vя bacarыqlara yiyяlяndiyini nцmayiш etdirir.


2.2.1. Zяruri ehtiyaclarыnы (qida, geyim, mяktяb lяvazimatы) sadalayыr.
2.2.2. Mюvcud resurslardan (яrzaq, su, qaz, elektrik enerjisi) qяnaяtlя
Hяyat bilgisi istifadя barяdя fikirlяrini ifadя edir.
2.2.3. Gцn rejiminin nцmunяsindя vaxtdan qяnaяtlя istifadя etdiyini
nцmayiш etdirir.
2.2.4. Azяrbaycan Respublikasыnыn pul niшanlarыnы tanыyыr.

120
Тящсилин ясаслары

Фянн Yeni anlayышlarыn mяnasы


2.2. Tяsviri sяnяt цzrя zяruri sadя tяsvir alяtlяrindяn istifadя bacarыqlarыnы
nцmayiш etdirir.
2.2.1. Sadя tяsvir alяtlяrindяn (karandaш, qяlяm, fыrчa, flomaster,
kюmцr) tяyinatыna gюrя istifadя edir.
2.2.2. Sadя bяdii tяsvir vasitяlяrindяn (xяtt, cizgi, lяkя) istifadя
Tяsviri
qaydalarыnы mяnimsяdiyini nцmayiш etdirir.
incяsяnяt
2.2.3. Mцxtяlif nюv xяtlяrdяn sadя hяndяsi fiqurlar чяkir, plastik materi-
allardan sadя fiqurlar dцzяldir, hazыr fiqurlardan kiчik kom-
pozisiyalar qurur.
2.2.4. Яsas rяnglяri tanыyыr vя onlarы sadalayыr.
2.2.5. Sadя vя rяngli karandaшlarla sяthi tяsvir yaradыr.
1.2. Emal prosesinя hazыrlыq iшlяrini yerinя yetirir.
1.2.1. Hazыrlanacaq mяmulata gюrя iш yerini tяшkil edir.
1.2.2. Mяmulatыn hazыrlanmasы цчцn uyьun emal vasitяlяri seчir.
Texnologiya
1.2.3. Mяmulatыn hazыrlanmasы ardыcыllыьыnы mцяyyяnlяшdirir.
1.2.4. Hazыrlanacaq mяmulatыn materialыna uyьun emal texnologiyasы seчir.
3.3. Mahnы oxumaq qaydalarыnы bilir, sadя юlчцlц dirijorluq jestlяrinя яmяl edir.
3.3.1. Dцzgцn mahnы oxumaq qaydalarыnы mяnimsяdiyini nцmayiш etdirir.
Musiqi
3.3.2. Sяs aparatыndan vя sяsinin gцcцndяn dцzgцn istifadя edir.
3.3.3. Юz ifasыnы sadя юlчцlц dirijorluq jestlяrinя uyьunlaшdыrыr.

Diqqяt!!!
Tяqdim edilяn nцmunяni mцшahidя edin.

2.1. Гаршылашдыьы йени сюзлярин мянасыны баша дцшдцйцнц нцмайиш етдирир.


Ясас стандартын билик Алт-стандартлар Ясас стандартын
компоненти фяалиййят компонентини
Гаршылашдыьы баша дцшдцйцнц нцмайиш
йени сюзлярин етдирир.
мянасыны
Алт-стандартын фяалиййят компонентляри
Алт-стандартын билик компонентляри

2.1.1. Раст эялдийи йени 2.1.1. Раст эялдийи йени яшйа адландырыр
яшйа вя щадисяляри вя щадисяляри адландырыр.
Алт-стандартлар

2.1.2. Юйряндийи йени


2.1.2. Юйряндийи йени сюзлярин мянасыны садя садя формада изащ едир
сюзлярин мянасыны формада изащ едир.

2.1.3. Йахынмяналы вя 2.1.3. Йахынмяналы вя якс-


фяргляндирир
яксмяналы сюзляри мяналы сюзляри фяргляндирир.

2.1.4. Юйряндийи йени 2.1.4. Юйряндийи йени сюзляри


ъцмля ичярисиндя ишлядир. ъцмля ичярисиндя ишлядир
сюзляри

121
Тящсилин ясаслары

ТAPШЫRЫQ 2 ponentinin kateqoriyasыnы (deklarativ, pro-


Bilik vя fяaliyyяt komponentlяrinя ayыr- sedural, kontekstual) mцяyyяn edin. Fikirlя-
dыьыnыz mяzmun standartlarыnыn bilik kom- rinizi яsaslandыrыn.

Mяlumat xarakterli
biliklяrdir. Bunlarыn
sыrasыna anlayышlar,
Deklarativ
tяriflяr, faktlar
bilik
daxildir
(аraшdыrmalarыnыzы
davam etdirin).

Fяaliyyяtin icrasыna
dair prosedur qay-
Prosedural dalarы яhatя edяn
bilik biliklяrdir
(аraшdыrmalarыnыzы
davam etdirin).

Problemin hяll edil-


mяsi yolu ilя яldя
Kontekstual olunan yeni
bilik biliklяrdir (аraшdыr-
malarыnыzы davam
etdirin).

122
Тящсилин ясаслары

Mяzmun standartlarыnыn komponentlяri цzrя tяsnifatы: фяалиййят нювляри, таksonomiyalar

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Taksonomiya anlayышыnы шяrh edяcяksiniz;
• Taksonomiyanыn mцxtяlif nюvlяri haq-
qыnda mяlumat verяcяksiniz;
• Onlar haqqыnda apardыьыnыz tяdqiqat-
larыn nяticяsi olaraq, яldя etdiyiniz
yeni mяlumatlarы tяqdim edяcяksiniz;
• Tяhsil taksonomiyalarыnыn яhяmiyyя-
tini шяrh edяcяksiniz;
• Taksonomiyalarыn tяdris prosesindя ne-
cя istifadя edildiyini шяrh edяcяksiniz;
• Taкsonomiyanыn tяhsildя istifadя edi-
lяn цч sahяsini tяsvir edяcяksiniz; Fяaliyyяtin nюvlяri:
• Tяlim mяqsяdlяrindя fяaliyyяtlяrin nюv-
lяrini idraki, emosional vя ya psixomotor Иdraki fяaliyyяt;
olmasы baxыmыndan tяsnif edяcяksiniz;
• Hяr fяaliyyяt nюvц цzrя bacarыqlarыn
iйerarxiyasыnы шяrh edяcяk, onlarыn шa- Dяyяrlяrя mцnаsibяt
girddя formalaшdыrыlmasыnыn sistemli bяslяmяk – emosional
fяaliyyяt;
inkiшafыnы izah edяcяksiniz.
Hяrяki fяaliyyяt.

Иstifadя edilяn яdяbiyyat:


1`. Teaching Strategies: A Guide to Better Ыnstruction, Donald C. Orlich, Robert J. Harder, Richard
C. Callahan, Copyright ©1994 by D.C.Heath and Company, 400 pages ... (Tяdris strategiyalarы: Daha
yaxшы tяlim цчцn qayda, Donald C.Orlik, Robert, J. Harder, Riчard C.Callan)
2. Strategic reading in the content areas:Praktical Aplications for Creating a thinking environment,
Rachel Billmeyer, Copyright © 2004 by Rachel Billmayer &Associate, Ыnc, Omaha (Strategiya ilя oxu
fяnlяr цzrя: Dцшцnmя mцhiti yaratmaq mяqsяdilя tяcrцbяdя tяtbiq, Raчel Bilmeyer)
3. Posner, Geprge J. Analyzing the curriculum, USA, New-York, Copyright © 2004 by McCraw-Hill
4. Gronlund N.E. Writing Ыnstructional Objectives for learning and assessment, Copyright©2004, by
Pearson Education, Ыnc., Upper Saddle River, New Jersey, Ohio, USA, 136 p.

Hяlя XЫX яsrdя Azяrbaycanыn mцtяfяkkir yazычы-


Benjamen Blum tяlim mяqsяdlяrinin
sы M.F.Axundzadя gюstяrirdi ki, insan davranыш-
цч sahяni яhatя etmяsini яhяmiyyяtli
larыnыn яsaslarыnы onun ehtiyaclarыnda axtarmaq
hesab etmiш vя 1956-cы ildя tяhsil
lazыmdыr. Bu baxыmdan o, insan ehtiyaclarыnы aшa-
taksonomiyalarыnы tяsnif etmiшdir:
ьыdakы kimi tяsnif edirdi:
– Иdrakыn inkiшafыnы tяmin edяn;
1. Иnsanыn fiziki ehtiyaclarы;
– Emosiyalarыn idarя edilmяsini
2. Иnsanыn idraki ehtiyaclarы;
tяrbiyя edяn;
3. Иnsanыn mяnяvi ehtiyaclarы («Seчilmiш fяlsяfi яsяr-
– Fiziki inkiшafы tяnzimlяyяn.
lяr»i, Bakы, 1982, s. 340).

123
Тящсилин ясаслары

Taksonomиya nяdir?
«Taksonomiya» anlayышы haqqыnda
Taksonomiya – sюzц mяnшяcя yunan sюzц olub, «taksis» – qayda, «nomos» – qanun vя
ya elm demяkdir.
Taksonomiya, яslindя, canlыlarыn klassifikasiyasыna aiddir vя ya orqanizmlяrin xцsusi
tяsnifatы kimi qяbul edilir.
Taкsonomiyalarыn яhatя dairяsi geniшдир. Яшyalarыn vя anlayышlarыn da tяsnif edilmяsindя
onlardan istifadя edilir. Bu gцn hяrяkяt edяn vя hяrяkяt etmяyяn obyektlяr, mяkanlar,
anлayышlar, hadisяlяr, xassяlяr, mцnasibяtlяr taksonomiya sxemlяrinя яsasяn tяsnif edilir.
Taksonomiyalar И.Kantыn epistomologiya (bilik haqqыnda) nяzяriyyяsinя яsaslanыr.
Nяzяriyyяyя gюrя, insan beyni biliklяri hяr hansы bir sistemdя yaradыr.
Taksonomiya – xцsusi tяsnifat olub, iyerarxik quruluшa malikdir. Taksonomiyalarda yuxarы
mяrhяlя aшaьыdakы mяrhяlяlяrin bцtцn xцsusiyyяtlяrinin daшыyыcыsыdыr. Лakin aшaьыdakы mяrhя-
lяlяr yuxarыdakыlarыn bцtцn xцsusiyyяtlяrinin daшыyыcыsы deyil. Onun юz spesifik cяhяtlяri var.

Sadя yolla dцшцnяk


BUNLARЫN HAMЫSЫ BИTKИDИR, LAKИN HAMЫSЫ MEYVЯ DEYИL

BUNLARЫN BЯZИSИ MEYVЯ, BЯZИSИ


Gяlin tяsnif edяk!
GИLЯMEYVЯDИR, LAKИN HAMЫSЫ ALMA DEYИL

124
Тящсилин ясаслары

Tяhsil taksonomiyasы taksonomiyaларыn mцxtяlif nюvlяrindяn biridir


(таксономийаларын нювляри)

Taksonomiyanыn nюvlяri
Bu мясяляни юyrяnяndяn sonra siz: Бioloji taksonomiyalar яn tanыnmыш tяsnifat
• Taksonomiyanыn mцxtяlif nюvlяri olub Linney taкsonomiyasы da adlanыr. Bu tak-
haqqыnda mяlumat verяcяksiniz; sonomiya цч alяmdяn: biтkilяr, heyvanlar vя mine-
• Onlar haqqыnda apardыьыnыz tяdqiqat- rallarдан ibarяtdir. Hяr alяm dя tip, sinif, dяstя,
larыn nяticяsi olaraq, яldя etdiyiniz cins, nюv vя s. kimi цmumidяn xцsusiyя doьru sы-
ralanыr (аraшdыrmalarыnыzы davam etdirin).
yeni mяlumatlarы tяqdim edяcяksi-
Rяqяm taksonomiyasы bioloji sistemlяrin юz-
niz;
lяrinin klassifikasiyasы sistemidir. Taksonomiya
• Tяhsil taksonomiyalarыnыn яhяmiy- vahidlяri say цsulu ilя qruplaшdыrыlыr. (Mяs: qa-
yяtini шяrh edяcяksiniz. nыn qruplara bюlцnmяsi buna misal ola bilяr)
(аraшdыrmalarыnыzы davam etdirin).
Hяrbi taksonomiya – hяrbi nяzяriyyячi Karl
ТAPШЫRЫQ von Klouzoviч bir gюz qыrpыmыnda yaranmыш
vяziyyяti dяyяrlяndirmяyя bюyцk яhяmiyyяt
Иnteрnetdя (Аzяrbaycan, tцrk, rus vя verir. Mяs.: Siyasi mяqsяdlяrlя ordudan istifadя
ya ingilis dillярindя) taksonomiyalarыn etmяk ardыcыllыьы, terrorizmя qarшы яmяliyyat-
nюv lяri ilя baьlы araшdыrmalar aparыn. dakы ardыcыllыqdan, elяcя dя fюvqяladя hallar za-
Yazыlы vя video materiallarla tanыш olun. manы ordudan istifadя ardыcыllыьыndan fяrqlidir.
Bunun цчцn aшaьыda tяqdim edilяn inter- Hяrbi taksonomiyalar silah, tяchizat, tяшkilat,
net sяhifяlяrdя axtarыш aparmaq tюvsiyя strateэiya vя taktikanы яhatя edir (аraшdыrmala-
edilir: rыnыzы davam etdirin).
http://az.wikipedia.org/wiki/Tak- Иqtisadi taksonomiyalardan istehsal olunan
sonomiya mяhsullar, sяnaye sahяlяrи vя шirkяtlяrини daxil
www.google.az.«Taxonomy» aчar sю- olmaqla iqtisadi fяaliyyяtlяri tяsnif etmяk цчцn
zц йazmaqla istifadя edilir. Sяnaye sahяlяri цзrя beynяlxalq
vя milli taksonomiyalar mюvcuddur. Mяs.: «Sя-
nayenin klassifikasiyasыnыn beynяlxalq сtandart-
larы»; «Rusiyada иqtisadi fяaliyyяtlяrin klassifi-
kasiyasы сistemi». Mцlkiyyяt taкsonomiyalarы
maliyyя xidmяti sahяsindя, elяcя dя kяnd tяsяr-
rцfatыnыn fяaliyyяtini tяsnif etmяk цчцn istifadя
edilir (аraшdыrmalarыnыzы davam etdirin).
Tяhlцkяsizlik taksonomiyаlarы. Bir sыra tak-
sonomiyalar tяhlцkяsizlik sahяsindя чox яhя-
miyyяtlidir. Bu taksonomiyalar insanlarыn sяhv-
lяrini, yol hadisяlяrini tяhlil etmяk vя tяsnif
etmяk цчцn чox яhяmiyyяtlidir (аraшdыrmala-
rыnыzы davam etdirin).
Tяhsil taksonomiyalarы elя bir vasitяdir ki,
onlardan istifadя etмяklя tяlimin tяшkili ilя baьlы
doьru qяrar qяbul etmяk mцmkцn olur.

125
Тящсилин ясаслары

Tяhsil taksonomiyasы

Bu мясяляни юyrяnяndяn sonra siz: Tяlimin tяшkilиndя tяhsil


taksonomiyalarыnыn яhяmiyyяti
• Taksonomiyalarыn tяdris prosesindя necя
istifadя edildiyini шяrh edяcяksiniz; • Tяdris prosesi fяaliyyяtlяr цчlцyц ki-
• Taкsonomiyanыn tяhsildя istifadя edilяn mi qяbul edilir.
цч sahяsini tяsvir edяcяksiniz; • Bu modeldя tяlim mяqsяdlяri tяlim
• Tяlim mяqsяdlяrini idraki, emosional vя strategiyalarы vя qiymяtlяndirmя цsul vя
ya psixomotor olmasы baxыmыndan tяsnif vasitяlяrini mцяyyяnlяшdirir, «цчlцk» qar-
edяcяksiniz. шыlыqlы шяkildя bir-birinя tяsir edir.
• Tяhsilin mяqsяdlяrini, яsasяn, цч bю-
yцk sahяyя ayыrmaq olar: koqnitiv (idra-
Tяhsilin mяqsяdlяrini, яsasяn, цч bюyцk ki), affektiv (emosional) vя psixomotor
sahяyя ayыrmaq olar: koqnitiv (idraki), affek-
(fiziki hяrяkяt).
tiv (emosional) vя psixomotor (fiziki hяrяkяt).
• Taksonomiyalar «nяyi?» юyrяtmяk,
Bu sahяlяr цzrя aparыlan tяsnifata яsasяn
«necя?» юyrяtmяk vя «necя?» qiymяtlяn-
tяhsilin цч taksonomiyasы mцяyyяn edilmiшdir:
dirmяk kimi suallarы sistemli шяkildя
• Иdraki taksonomiya;
cavablandыrmaq imkanы verir.
• Emosional taksonomiya;
• Psixomotor taksonomiya.
Тядрис просеси фяалиййятляр цчлцйц кими
TAPШЫRЫQ
Tяqdim edilяn «Tяlimin mяrhяляlяri цzrя Мягсяд
qяrarlar qяbul edяrkяn» mяtnini oxуyun.
Fяaliyyяtinizi tяшkil edяrkяn oxunun «mц-
qayisя vя qarшыlaшdыrma formasы» цzrя tяrtib
edilmiш cяdvяldяn istifadя edin. Yardыmчы Стратеэийа Гиймятляндирмя
suallarыn kюmяyi ilя fikir mцbadilяsi aparыn.
Bцtцn auditoriya ilя kollektiv mцzakirя edin.

Tяhsil taksonomиyalarы: Иdraki taksonomiya

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: • Mцasir texnologiya яsrindя informa-


• Иdraki taksonomiyanыn altы sяviyyяsini siyalarы daшыmaq deyil, onlardan istifadя
adlandыracaqsыnыz; etmяyi bacarmaq яhяmiyyяtlidir.
• Иdraki taksonomiyanыn sяviyyяlяri baxы- • Dцшцnmя bacarыqlarы insanlara infor-
mыndan tяlim mяqsяdlяrini tяsnif edя- masiyalardan istifadя edяrяk problem-
cяksiniz; lяri hяll etmяyin yollarыnы юyrяdir.
• Иdraki taksonomiyanыn sяviyyяlяrinя mц- • Шagirdlяrin dцшцnmя bacarыqlarыnы
vafiq tяlim tapшыrыqlarы, yaxud testlяr tяr- inkiшaf etdirmяkdя idraki taksonomiya-
tib edяcяksiniz. lar яhяmiyyяtli vasitяdir.

126
Тящсилин ясаслары

Blum taksonomiyasы: Dцшцnmя vяrdiшlяrinin tяdrisi цчцn vasitя*


Шagirdlяrin dцшцnmя bacarыьыnыn inkiшaf etdirilmяsi son zamanlar xцsusilя vцsяt almыш-
dыr (Kosta, 1985). Bu meylin яsas sяbяbi ondan ibarяtdir ki, bizim mцasir texnologi-
yalaшmыш cяmiyyяt elя insan resurslarы tяlяb edir ki, onlar informasiyalarы yadlarыnda
saxlasыnlar, istehsal vя istifadя etsinlяr. Yadda saxlamaq funksiyalarыnы yerinя yetirmяk
цчцn isя bizim kompцterlяrimiz var.
Dцшцnmя vяrdiшlяri insanlara imkan verir ki, problemlяri hяll etmяk цчцn informasi-
yalardan istifadя etsinlяr. Bu sahяnin ekspertlяri dцшцnmя vяrdiшlяrini iki hissяyя ayыrыrlar:
mikro vяrdiшlяr vя makro vяrdiшlяr. Mikro vяrdiшlяr: tяtbiq vя tяhlil, maкro vяrdiшlяr:
problemi hяll etmя vя qяrar чыxarma (Beyer, 1988).
Blum тaksonomiyasыnы (1956) fundamental mikro dцшцnmя vяrdiшlяrini яhatя edir.
Hяmin vяrdiшlяr ona gюrя fundamentaldыr ki, onlar sonrakы daha mцrяkkяb proseslяr
цчцn baza xarakteri daшыyыr. Blumun taksonomiyasы dцшцnmя vяrdiшlяrinin tяlimi sahяsindя
bir klassik nяticяdir vя sonralar o, Benjamen Blumun adы ilя яlaqяlянdirilяrяk Blum
taksonomiyalarы adlandыrыldы. Fakt budur ki, taksonomiyalar tяdqiqatчыlarыn fяaliyyяtini:
tяlim tяdqiqatlarы (Woolfolk, 1993), kurikulum tяrtibatы (Oliva, 1992), sinifdя qarшыlыqlы
fяaliyyяtin tяdqiqatы (Kazden, 1986) kimi mцxtяlif istiqamяtlяrя yюnяldяrяk artыq юzцnцn
dюrdцncц onilliyini qeyd etmiш vя sinifdя tяdris vя tяlimin tяhlili цчцn dяyяrli bir mяnbя
kimi sыnaqdan чыxmышdыr.
Blum тaksonomiyasы idraki davranышlarы faktiki olaraq sadяdяn mцrяkkяbя doьru altы
kateqoriyaya gюrя tяsnif edir. Baшqa taksonomiyalar kimi, Blum тaksonomiyasы da iyerar-
xiyalыdыr (mяrtяbяlidir), yuxarы sяviyyяlяr aшaьы sяviyyяdя nail olunan bilik vя vяrdiшlяrdяn
asыlыdыr. Taksonomiyalarыn bu xцsusiyyяti иля nюvbяti mюvzular цzrя iш apararkяn daha яt-
raflы tanыш olacaqsan.

* Teaching Strategies: A Guide to Better Ыnstruction, Donald C. Orlich, Robert J. Harder, Richard
C. Callahan, Copyright ©1994 by D.C.Heath and Company, 400 pages ... (Tяdris strategiyalarы: Daha
yaxшы tяlim цчцn qayda, Donald C.Orlik, Robert, J.Harder, Riчard C.Callan) sяh.109-110

127
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ 1 raq hяr sяviyyяnin (bilik, anlama, tяtbiq,


Иdraki taksonomiyalarыn sяviyyяlяrinя tяhlil, sintez, dяyяrlяndirmя) xцsusiyyяtlяri
diqqяt edin. Иlkin tяsяvvцrlяrinizя яsaslanа- vя onlara uyьun bacarыqlarы tяxmin edin.
Fikir mцbadilяsi aparыn.

ИDRAK SЯVИYYЯSИNИN ADЫ

Тялим нятиъяляринин хцсусиййятляри Фяалиййятлярин эюстяриъиляри


Хцсусиййятляри (nцmunя gюstяrin) (Fеиllяr)

TAPШЫRЫQ 2 sindяn (sяh. 110-122) Blum тaksonomiyaсыnыn


Donald C.Orlik, Robert, J.Harder, Ri- hяr sяviyyяsi haqqыnda tяqdim edilяn mя-
чard C.Callanыn «Tяdris strategiyalarы: Da- lumatlarla tanыш olun. Ayrы-ayrы qruplarda vя
ha yaxшы tяlim цчцn qayda» яsяrinin «Tяli- ya fяrdi шяkildя fяaliyyяtinizi tяшkil edяrkяn
min mяrhяlяlяri цzrя qяrar rяbul edяrkяn: oxunun «Anlayышыn tяyin edilmяsi»* (formasы
Taksonomiyanыn tяqdim edilmяsi» bюlmя- цzrя tяrtib edilmiш cяdvяldяn istifadя edin.

Anlayыш/Tяyinetmя formasы

Шagirdlяri daha dяrindяn dцшцnmяyя Mцzakirя zamanы istifadя


istiqamяtlяndirяn suallar edilяn aчar sюzlяr

• Bu nя demяkdir?
• Bunu hansы kateqoriyaya aid etmяk olar?
• Anlayышыn aid olduьu kateqoriyanыn xцsusiyyяtlяri • xцsusiyyяtlяr
nяdяn ibarяtdir? • atributlar
• Ondan necя istifadя edilir? • nцmunяlяr
• O nя цчцn lazыmdыr? • kateqoriya
• Hansы nцmunяlяri gюstяrя bilяrsiniz? • istifadя цsullarы
• Hansы nцmunяlяr var ki, bяzi xцsusiyyяtlяri uyьun • яsas funksiyasы
gяlir, bяzilяri yox?
• Onlarыn gюrdцyц iшlяr gюzlяnilmяdiyi шяkildя
nяticяlяnirmi?

* Rachel Billmeyer «Strategic reading in the content areas:Praktical Aplications for Creating a think-
ing environment», Omaha, 2004

128
Тящсилин ясаслары

Baшqa taksonomiyalar kimi, Blum тakso- Qeyd: «Эeri чaьыrmaq» ifadяsi «xatыrla-
nomiyasы da iyerarxiyalыdыr (mяrtяbяlidir), maq» kimi dя qяbul edilя bilяr. Amma ona
yuxarы sяviyyяlяr aшaьы sяviyyяdя nail olu- gюrя mяhz bu ifadя seчilmiшdir ki, mцяllim
nan elm vя vяrdiшlяrdяn asыlыdыr. Taksono- mяhz verdiyi informasiyanы geri almaq mяq-
miyalarыn bu xцsusiyyяti nюvbяti mяtndя sяdilя suallar verir. Mяsяlяnin qayяsi itmя-
mцzakirя olunub vя яks eтdirilib. Biz takso- sin deyя bu ifadя seчilmiшdir.
nomiyalarыn izahatыnы onun birinci mяrhяlяsi Цmumiyyяtlя, mцяllimlяr bilirlяr ki, бilik
olan Bilikdяn baшlayыrыq. kateqoriyasы baшqa kateqoriyalar цчцn bц-
nюvrяni tяшkil edir. Faktiki olaraq mцяllim-
Bilik
lяr bu kateqoriyanы hяddяn artыq чox istifadя
Bilik yadda saxlamanы, elяcя dя yada sal- edirlяr. Araшdыrmalar gюstяrir ki, mцяllimlя-
ma vя tanыmanы vurьulayan kateqoriyadыr. rin яksяriyyяti (vя dяrsliklяr) юz suallarыnыn
Yada salma яmяliyyatыnыn nцmunяsi boш da- чoxunu (dяrsdя vя yoxlamalar zamanы) bilik
malarы doldurun tapшыrыьы ola bilяr. Tanыma sяviyyяsindя tяшkil edir. Nяticяdя шagirdlя-
яmяliyyatыna nцmunя isя чoxluьun iчindя rin (hяm dя mцяllimlяrin) dцшцnmя prosesi
seчim tapшыrыьы sayыla bilяr, hansы ki, яvvяllяr яn aшaьы sяviyyяdя saxlanыlыb. Bu sяbяbdяn
qarшыlaшdыqlarы informasiyalarы seчmяyi tяlяb dя gяnclяrin яksяriyyяti mяktяbi cяlbеdici
edir. Hяr iki proses yaddaшda qorunub sax-
olmaqdansa darыxdыrыcы hesab edir.
lanыlan informasiyalarы geri чaьыrmaqdan
Bu o demяk deyil ki, bilik kateqoriyasы
ibarяtdir. Чox hallarda informasiya yaddaш-
heч bir mяqsяdя xidmяt etmir. Taksonomi-
da saxlandыьы formada geri чaьыrыlыr. Mяsя-
yalarыn mяrtяbяli tяrtibatыna gюrя bilik digяr
lяn, яgяr ibtidai sinif sosial fяnn mцялlimi bir
kateqoriyalarыn bцnюvrяsi vяzifяsini daшыyыr.
gцn шagirdя Vaшinqtonun Birlяшmiш Шtatlarыn
Bu юz цzяrindя daha yцksяk duran kateqori-
paytaxtы olduьunu юyrяdirsя, o zaman nюv-
yalara bцnюvrяnin olmasыnы tяmin edir. Belя-
bяti gцn soruшаcaьы sual bu olmalыdыr: «Bir-
lяшmiш Шtatlarыn paytaxtыnыn adы nяdir?» Bu liklя, bilik sяviyyяli suallar dяrsin vя ya fяs-
suala cavab vermяk цчцn шagird keчяn dяrs lin яvvяlindя faydalы olur vя bununla da lazы-
aldыьы biliyi olduьu kimi yadыna salmalыdыr. mi mяlumatlarыn чatdыrыlmasыnы tяmin edir.
Biliyя яsaslanan mяqsяdlяrdя яsas odur Bilik sяviyyяsinin bцtцn qalan kateqori-
ki, informasiyalarыn yadda saxlanыlmasы vя yalar цчцn bцnюvrяni tяшkil etmяsinя baxma-
geri чaьыrыlmasы hяyata keчirilsin. Bilik kate- yaraq, ondan sinifdя hяddяn artыq istifadя
qoriyasыnda шagirddяn biliyi dяyiшmяk vя ya etmяk dя mцяyyяn problemlяr yaradыr:
istifadя etmяsi tяlяb olunmur, yalnыz onu 1. Яsasяn, informasiyalarыn xatыrlanmasы
tяqdim olunduьu formada yadda saxlamasы kimi passiv яmяliyyat шagirdin tяlim prose-
tяlяb olunur. sindя fяal iшtirak etmяsini tяmin etmir.
Bilik sяviyyяli fяaliyyяt vя ya fяallыq aшa- Kurikulumun яsas hissяsi faktlarы yadda
ьыdakыlardan ibarяtdir: saxlamaqdan ibarяt olanda, шagirdlяrin mo-
1. Xцsusi faktlarы vя ya informasiyalarы tivasiyasы чox aшaьы sяviyyяdя olur.
yaddaшdan geri чaьыrmaq (mяsяlяn, Birlяш- 2. Biliyя ясасlanan sualы sadяcя cavablan-
miш Шtatlarыn ilk prezidenti kim olub?); dыrmaq tяlяb olunduьundan, dяrs zamanы ша-
2. Terminlяri vя tяriflяri yaddaшdan geri эирдлярин проблемляри щялл етмясиня вя йа мц-
чaьыrmaq, xatыrlamaq (mяsяlяn, иsim nяdir?); закирялярдя фяал иштирак етмясиня sяmяrяli шя-
3. Qяbul olunan qaydalarы yadыna salmaq раит йаранмыr. Nяticяdя, шagirdin шяxsiyyяt-
(mяsяlяn, сual cцmlяsinin sonunda hansы iшa- lяrarasы mцnasibяti vя problem hяlletmя
rя gяlir?). vяrdiшlяri kifayяt qяdяr inkiшaf etdirilmir.

129
Тящсилин ясаслары

3. Иkinci problem, yalnыz biliyя яsaslanan nюqteyi-nяzяrindяn чox maraqlыdыr. Яgяr шa-
dяrslяr шagirdlяrin kommunikasiya (цnsiy- gird materialы юz sюzlяri ilя ifadя edirsя vя ya
yяt) vяrdiшlяrinin inkiшafы цчцn imkanlarы юzц цчцn onu dяrk edirsя, o, daha sцrяtlя юy-
mяhdudlaшdыrыr. Bilik-sяviyyяli suallarы yal- rяnmiш olar vя onu uzun mцddяt унутмаз
nыz cavablandыrmaq tяlяb olunduьundan, si- (Salvin, 1991; Wulfolk, 1993).
nif dialoqlarы шagird–шagird arasыnda deyil, Anlama kateqoriyasы digяr sяviyyяlяrя
mцяllim–шagird arasыnda baш verir. ачылан qapыdыr. Яgяr шagirdlяr heч nя baшa
Barak Rozenшayn vя Robert Stivens dцшmцrlяrsя, onlar materialdan keyfiyyяtcя
(1986) sяmяrяli mяktяb tяlimindяn dяlillяr yцksяk sяviyyя tяlяb edяn problem hяlli vя
gяtirmiшlяr ki, aшaьы sяviyyяli vяrdiшlяrя ye- tяhlili proseslяrini hяyata keчirя bilmяzlяr
tяrincя юnяm verilмяси yuxarы sяviyyяli vяr- (Gud ve Gruvs, 1987).
diшlяrin keyfiyyяtини tяmin edir. Бilik sя- Daha mцrяkkяb mяшьяlяlяrin hяyata ke-
viyyяli mяqsяdlяr kurikuluma daxil edilяr- чirilmяsini tяшkil etmяk цчцn яvvяl bцtцn шa-
kяn belя bir sual мейдана чыхыр: «Bu bilik girdlяrin tяklif olunan ideyanы baшa dцшmяsi
yцksяk kateqoriyalarыn tяdrisi zamanы шa- vacibdir vя buna mцяllimин vaxt vя sяyi nя-
girdlяrя faydalы olacaqmы?» ticяsindя nail olunur.
Яgяr cavab «yox» olarsa, demяli, imkan
daxilindя hяmin mяsяlяlяrя yenidяn baxыl- Anlama suallarыnыn nюvlяri
malыdыr.
Anlama сявиййяси dюrd qrupa bюlцnцr:
Anlama izah, шярщ, nцmunя gяtirmя vя tяyin etmя.
Anlama informasiyalarы daha aydыn шя- Hяr kateqoriyadan olan nцmunяlяr mюvcud
kildя dяrk etmяk mяrhяlяsidir. Bilik sяviy- olan mцxtяlif suallarla tanыш olmaq цчцn sizя
yardыmчы olacaq.
yяsindяn yuxarыda olan bцtцn kateqoriyalar
Иzah etmя: Buraya цnsiyyяtdя яsas ideya-
kimi, anlama da artыq yadda saxlanыlmыш in-
larы mцяyyяnlяшdirmяk vя dяrk etmяk цчцn
formasiyalardan istifadя etmяyя яsaslanыr.
шagird bacarыqlarыnы vя bu ideyalar arasыnda
Anlama fяaliyyяti o zaman baш verir ki, шa-
ялагяlяri baшa dцшmяk daxildir. Mяsяlяn,
gird suallara cavab vermяzdяn яvvяl mate-
яgяr шagirddяn verilяn inшada bir mяsяlяni
rialы tam baшa dцшsцn. Xatыrlama ilя material digяr mяsяlя ilя яlaqяlяndirmяk tяlяb olu-
цzяrindя iшlяmя arasыndakы fяrqi gюrmяk чox nursa, o buna izah etmя yolu ilя nail ola bi-
ящямиййятлидир. Ona gюrя ki, materialы iшlяйян lir: yяni baшqa faktlara onun mцnasibяtini
заман шagirdlяr informasiyalarы юz dяrk et- gюstяrmяklя cavablarы aчыqlamaq. O bu mц-
diklяri qяlibя (шякля) салырлар. nasibяtlяri mцqayisя etmяk, qarшыlaшdыrmaq
Anlama сявиййясиндя фяалиййят эюстяря шa- vя ya oxшarlыqlarы mцяyyяnlяшdirmяklя gюs-
gird materialы yalnыz yadda saxlamыр, hяm dя tяrя bilяr. «Necя?» vя «Nя цчцn?» suallarы
onlarын дярк едилмясиня наил олуr. Buna bax- izahetmя prosesindя tez-tez istifadя olunur.
mayaraq, anlama шagirdlяrdяn informasiya- Bu suallarыn cavablandыrыlmasыnda шagirdlяr
larы йадда сахламаг tяlяb etmir, onlarы шa- яsas mяsяlяlяri яlaqяlяndirir vя bunuнla юy-
girdlяrin mцnasibяti иля inteqrasiya edir. rяnilяn materialы baшa dцшdцklяrini nцmayiш
Anlama sяviyyяli suallara cavab verяr- etdirirlяr. Digяr izahat suallarыna aшaьыdakы-
kяn, шagird cavabыn цzяrindя mцxtяlif ya- lar aiddir:
naшmalarla dцшцnцr vя мялуматлардан isti- 1. Peшяkar vя tяlяbя basketbol oyunlarы-
fadя edir. Belяliklя, o, informasiyanы sadяcя nыn qaydalarы necя fяrqlяnir?
xatыrlamыр, hяtta daha yцksяk sяviyyяdя 2. Fransыz vя alman dillяrindя cцmlя qu-
ондан йарарланыр. Bu fяrq tяlim nяzяriyyяsi ruluшunun oxшar cяhяtlяri nяdяn ibarяtdir?

130
Тящсилин ясаслары

3. Sosioloэiya vя psixoloэiyanы ilkin tari- qыnda fikirlяri юz sюzlяri иlя чatdыrmaьы tяlяb
xindяn чыxыш edяrяk mцqayisя et. edir. Bu, dяrslikdяki tяriflяri hяrfяn olduьu
4. Иndiki yuxarы sinif mяktяblяri ilя 1950-ci kimi tяkrar etmяk demяk deyil. Mцяllim шa-
illяr mяktяblяri arasыnda hansы fяrqli cя- girdlяrdяn tяlяb etmяlidir ki, onlar hяr hansы
hяtlяr mюvcuddur? Onlarы gюstяr. bir mяsяlяni tяyin edяn zaman fikirlяrini
Qeyd etmяk lazыmdыr ki, maili ve qalыn formalaшdыrarkяn юzlяrinя tanыш vя mяnalы
hяrflяrlя yazыlmыш sюzlяr mцxtяlif fяnlяrlя sюzlяrdяn istifadя etsinlяr. Mяsяlяn:
baьlы suallarda istifadя edilя bilяr. • Bilik kateqoriyalarыnы юz sюzlяrinizlя tя-
Шярщетмя: Mяnanыn saxlanыlmasы шяrti иlя yin edin.
fikirlяrin bir formadan digяr oxшar formaya • Tяdris etdiyiniz fяnni elя tяyin edin ki,
keчmяsindяn ibarяtdir. Qrafiklяrin oxunma- on beш yaшыnda шagird onu baшa dцшsцn.
• Юz sюzlяrinizlя verilяn termini izah edin.
sы vя ya cizgi filmlяrinin яsas mяqamlarыnы
Qeyd etmяk lazыmdыr ki, bu tapшыrыqlar
tяsvir etmяk шярщин nцmunяlяrindяn sayыla
шagirdlяri yalnыz lцьяtlяrя mцraciяt etmяk vя
bilяr. Digяr nюv шярщ чalышmasы fikri yekun- ya verilяn sюzцn mяnasыnы tam aчa bilmяyяn
laшdыrmadыr. Yekunlaшdыrmada шagird geniш sinonim sюzlяrя цz tumaqdan uzaq tutur.
mяsяlяlяri qыsa, daha шяxsi mяcraya kючцrцr.
Шярщ nцmunяlяrinя bunlar daxildir: Tяtbiq
• Konstitusiyanыn ilk iki abzasыnы юz sюz-
lяrinизlя tяsvir edin. Tяtbiq сявиййяси adыndan da gюrцndцyц
• Laboratoriyadakы tapыntыlarыnыzыn nяticя- kimi, problemin hяllinя наил олмаг цчцn in-
lяrini cяdvяl шяklindя yazыn vя цmumilяшdirиn. formasiyanы tяtbiq edir vя ya istifadя edir.
• Hekayяnin sцjet xяttini yaradыn. Tяtbiq sяviyyяsindя шagird tanыш olmayan
Шярщ tapшыrыqlarы materialы ilkin olaraq problemи uyьun prinsiplяrдян (problemi hяll
yaratmaьы vя ya formalarыnы mцxtяlif cцr dя- etmяk цчцn metod) istifadя edяrяk heч bir
yiшmяyi tяlяb edir. yardыm olmadan hяll едир. Hяmчinin шagird
Nцmunя gяtirmя: Fikri anladыьыnы nцma- bilmяlidir ki, seчdiyi metodu necя tяtbiq
yiш etdirmяyin яn gюzяl yollarыndan biri nц- etsin. Problemin tяtbiqini dяyяrlяndirяrkяn
munя gяtirmяkdir. onlarыn hяr ikisini: hяlli vя prosesi yoxlama-
Шagirdlяr bunu aшaьыdakы yollarla edя bilяrlяr: nыz lazыmdыr. Bunlarыn hяr ikisi problem hяl-
• Kvadratыn tяrяflяrinin bir-birinя bяra- linin tяtbiq mяrhяlяsindя mцhцm alt-kom-
bяr olmasыna aid nцmunя gюstяrin. ponentlяrdir. Ona gюrя ki, шagirdin problemi
• Hяr hansы mюvzuya aid шeиr tapын. necя hяll etdiyi, bяlkя dя, onun чыxardыьы
• Konstitusiyalы monarxiya olan iki юlkя- nяticяdяn daha vacibdir. Suallarыn tяtbiq sя-
nin adыnы чяkin. viyyяsinя чatdыьыna яmin olmaq цчцn unikal
Abstrakt fikirlяrlя baьlы nцmunяlяr gяti- vя yeni problemlяr hazыrlanmalыdыr. Яgяr
rяrkяn, mцяllim хащиш edir ki, yeni vя яvvяl- tяqdim olunacaq problem bir dяrs яvvяl ke-
lяr mцzakirя olunmamыш nцmunяlяr gяtir- чilmiш problem цzяrindя qurulacaqsa, o za-
sinlяr. Яks halda шagird яvvяlki dяrslяrdяn man bu sadяcя xatыrlama xarakteri daшыya-
юyrяndiklяrini xatыrlayaraq onlardan nцmu- raq yalnыz bilik sяviyyяsindя olacaq.
nя gяtirib bilik sяviyyяsini nцmayiш edяcяk. Tяtbiqin ikimяrhяlяli prosesi aшaьыdakы
Tяyin etmя: Tяyin etmя шagirdlяrdяn ter- cяdvяldяki kimi tяsvir oluna bilяr:
min vя anlayышlarыn tяsvirini vя onlar haq-
Икимярщяляли просес кими проблемлярин тятбиги
Ы мярщяля ЫЫ мярщяля
Шagird problemlя Mцяyyяn nюv/tip
Hяlli yolunu seчir Hяll edir
qarшыlaшыr kimi onu tanыyыr

131
Тящсилин ясаслары

Prosesin birinci mяrhяlяsindя шagird яv- mяk vя ya bяzi tяriflяri tяsvir edilmiш цчbu-
vяllяr rastlamadыьы problemlя qarшыlaшыr vя caьыn uyьun tяrяflяrя uyьun rяqяmlяrini yaz-
onu яvvяllяr hяll etdiyi problemin nюvцnя maq tapшыrыla bilяr. Шagirdlяrin юz biliklяrini
bяnzяdяrяk tanыyыr. Problemin yeniliyi vя formullara tяtbiq edя bilib-bilmяdiklяrini
orijinallыьы onun tяtbiq sяviyyяli problem yoxlamaq цчцn siz шagirdlяrя gюl vя ya sяh-
olmasыnыn яsas xцsusiyyяtidir. rada tяsяvvцr edilяn mяsafяni юlчmяk prob-
Tяtbiq sяviyyяli problemin hяllinin ikinci lemini sюzlяrlя yaradыrsыnыz. Bu mяsafяni
mяrhяlяsindя шagird problemin uyьun hяlli hesablamaq цчцn шagird bilmяlidir ki, a2+b2=c2
yolunu seчir, onu fяrziyyяlяrlя vя verilяnlяrlя formulunu istifadя etmяlidir. Nяticяnin tяt-
tяtbiq edir. Bu problem hяlli alqoritmdяn, for- biq sяviyyяsindя optimal olaraq mяzmunun
muladan, tяlimatdan vя yaxud da xцsusi prob- ilkin tяqdimatыndan sonra bir neчя hяftя
lemlяrin hяllinя nail olmaq цчцn standart- gюzlяyin. Sonra шagirdlяrin yeni vя unikal si-
laшdыrыlmыш prosedurlardan ibarяt ola bilяr. tuasiyada biliklяrini tяtbiq edя bildiklяrinя
Яgяr siz tяtbiq цчцn nяzяrdя tutulmuш яmin olmaq цчцn onlara dцzbucaqlы цчbu-
problemlяri ikimяrhяlяli proses kimi gюrцr- caqlarla baьlы yeni bir mяsяlя verin. Bu za-
sцnцzsя, siz yanlыш iшlяr bazasыnda шagirdlяrin man onlar riyaziyyat testlяrinin yerinя yeti-
cavabыnы vя problemlяriн diaqnozlaшdыrылma- rilmяsindяn daha чox iш gюrцrlяr, yalnыz ona
sыnы tяhlil edя bilяrsiniz. (Tatsuoka, 1987). gюrя ki, bu, цч hяftя qabaq юyrяnilmiш bir
Яgяr шagirdin mцяyyяn bяrabяrliyi tanыmaq- mюvzudur.
da чяtinliyi varsa, o zaman sizя lazыmdыr ki, Mяiшяt vя ailя hяyatыna aid nцmunяlяri
dцzgцn hяlli tanыma vя qeydlяr aparmaq isя шagirdlяr sobada biшmiш vя ya yaьda qы-
цчцn ona geniш miqyasda bu nюv problemlяr zardыlmыш яrzaьыn nя zaman vя nя цчцn istifa-
verяsiniz. Buna baxmayaraq, яgяr шagird bu dя edildiyinin fяrqini mцяyyяnlяшdirяrяk
funksiyalarы nцmayiш etdirmяyя qadirdirsя, tяtbiq edяcяklяr. Onlar bu anlayышlarы bilik
lakin problemdяki dяyяrlяri dцzgцn formu- sяviyyяsindя bilя bilяrlяr, lakin verilяn mцx-
laya vя ya bяrabяrliyя yerlяшdirя bilmirsя, tяlif цsullarla biшirilmiш яrzaьы fяrqlяndir-
onlara problemin hesablanmasы baxыmыndan mяkdя чяtinlik чяkя bilяrlяr. Bunu mцяy-
praktika imkanы verin. Burada siz taksono- yяnlяшdirmяk цчцn anlama sяviyyяsindяn
miyanыn baшqa cцr istifadя olunduьunu gюrя istifadя edilir. Tяtbiq zamanы isя шagird veri-
bilяrsiniz: ayrы-ayrы шagirdlяrin ehtiyaclarы lяn яrzaьы mцxtяlif yollarla biшirir vя onlarыn
baxыmыndan tяlimin fяrdilяшmяsini. dadы arasыndakы fяrqi mцяyyяnlяшdirir. Шa-
Tяtbiqin nцmunяlяri: Bir neчя nцmunя gird yalnыz doьru цsulu seчmяmяli, hяmчinin
tяtbiq kateqoriyasыnы digяr kateqoriyalardan arzu olunan son nяticяyя nail olmaq цчцn
ayыrmaqda sizя kюmяk edяr. Adяtяn, tяtbiqi onu dцzgцn tяtbiq etmяlidir. Bu nцmunяlяr-
problemin bir hяlli olur, lakin bununla yana- dя шagirdlяrin problemlяrin hяlli цчцn xцsu-
шы problemin hяllinin alternativ yollarы ola bi- si metodlarы nя zaman vя necя istifadя et-
lяr. Bu, яsasяn, яvvяlяr tяdris edilmiш for- mяlяri ilя baьlы bяzi mяsяlяlяr qeyd edilmiшdir.
mullar vя prinsiplяri яhatя edir.
Mяsяlяn: a2+b2=c2 formulu dцzbucaqlы Тящлил
цчbucaьыn tяrяflяri arasыnda nisbяti tяsvir Tяtbiqetmя tяklikdя vя qrup halыnda
edir. Bilik kateqoriyasы sяviyyяsindя шagird- problemin hяllinя nail olmaq цчцn istifadя
dяn dцzbucaqlы цчbucaьыn tяrяflяrinin яla- olunmadыr. Тящлил – bu prosesin яksi kimi
qяlяri ilя baьlы formula haqqыnda soruшula qяbul edilir. Burada daha mцrяkkяb mяsя-
bilяr. Шagird cavab verя bilяr ki, «katetlяrin lяlяr – natiqlik, yazыlы яlaqяlяr qurmaq, tяш-
kvadratы cяmi hipotenuzun kvadratыna bяra- kilatlanma bu izahаtыn яsasыnы tяшkil edir.
bяrdir». Anlama kateqoriyasы sяviyyяsindя Тящлил яsas izahы – mцxtяlif kompleks pro-
шagirdlяrя bu formulu юz sюzlяri ilя ifadя et- seslяrin necя izah olunmasыnыn mяqsяdini

132
Тящсилин ясаслары

tяшkil etmяk vя mцяyyяn bir mяqsяdя чat- qamы kяшf etmяyi bacarmalыdыr – biri gizlяdi-
maq цчцn birgя iшlяmяkdir. Тящлил prosesin lя bilmяyяn, digяri isя gizli. Bu tapшыrыqlar
dяrinliyiни anlamadan fяrqlяndirmяyя kю- шagirdlяri dцшцnmяyя sюvq edir vя mяqsяdя
mяk edir. nail olmaq цчцn sцbutlar gяtirmяlяrini tяlяb
Anlama – oxшarlыq vя mцxtяlifliyi tap- edir. Nцmunя:
maq vя mцqayisя etmяk цчцndцr. – Азярбайъан тящсил сащясиндя dяyiшiklik-
Тящлил – sadяcя yuxarыda deyildiyi kimi, lяr aparmaqda mяqsяd nя idi?
яlaqяlяri baшa dцшmяkdir. Bununla тящлил Mцxtяlif fяnlяrdя тящлил mяqsяdи дашыйан
yalnыz bir цnsiyyяti anlamaq deyil, mяsяlяyя aшaьыdakы nцmunяlяri эюстярмяк олар:
daha dяrindяn nяzяr salaraq mцxtяlif tяrяf- Bяdяn tяrbiyяsi: Qolf oyуnu haqqыnda
lяrin necя яlaqяdя olmasыnы araшdыrmaqdыr. videokaseti analiz цчцn tяqdim etmяklя, qaч-
Тящлил anlamanыn цstцndя qurulur vя onu maqla vя ya ora-bura эетмякля nяticяlяnяn
цstяlяyir. Analiz geriyя nяzяr salыr, yяni hяr hяrяkяtlяri mцяyyяnlяшdirin. Analizlя hяm
hansы vяziyyяt vя hadisяni gюtцrяrяk mцxtя- цz, hяm dя bяdяn hяrяkяtlяrini яks etdirin.
lif fikirlяri ялагяляндирir, ялагянин еффектини, тя- Яdяbiyyat: Шeиr vя ya яdяbiyyatdan bir
сирини изащ едир. Бundan fяrqli olaraq, anla- parчa vermяklя mцxtяlif elementlяrin birlя-
mada isя ilkin olaraq effektin nяdяn ibarяt шяrяk effekt vermяsinin sяbяbini izah etmя-
olduьunun izahы aчыqlanыr. yя чalышыn.
Tяhlil (Analiz) suallarыnыn nюvlяri Иncяsяnяt: Rяsm яsяrini tяqdim etmяklя
mцvafiq tяsvirin yaranmasыnda formanыn,
Anlamada olduьu kimi, biz analizi dя alt- rяngin vя teksturanыn necя яlaqяlяndiyini
kateqoriyalara bюlя bilяrik. gюstяrin.
Mяsяlяnin tanыnmasы Bцtцn bu nцmunяlяr onu tяшkil edяn his-
sяlяri tamamlayaraq mцrяkkяb fenomenin
Шagirdlяr яlaqяlяri tяrkib hissяlяrinя bю-
analizini яks etdirir.
lцr. Bu, яlaqяlяrin skеletini tяrtib etmяyя
imkan verir. Цnsiyyяtdя bяzяn bu цnsiyyяt Fяrz etmя
«skеleti»nin aydыn qeyd olunmasыna ehtiyac Bu tip analiz suallarы ilя шagirdlяrdяn
qalmыr. Belя halda siz шagirddяn xahiш edir- tяlяb edilir ki, onlar 2 mяfhum arasыnda яla-
siniz ki, ona verilяn ismarыcdakы mяlumatыn qяlяri mцяyyяn etsinlяr.
daha dяrinliyиня getsin ki, fяrziйyяlяrlя яsas
Sintez
mяsяlя arasыndakы яlaqяni gюstяrя bilsin.
Analizin bu tipinя aid bir misal: Sintez yeni vя unikal mahiyyяt yaratmaq
– Altы seчkiqabaьы kаmpaniya zamanы цчцn elementlяrin kreativ (yaradыcы) шяkildя
prezidentliyя namizяdlяrin чыxышlarыndan is- яlaqяlяnmяsinя sяbяb olur. Чцnki bunun
tifadя edяrяk, bu чыxышlar яsasыnda nami- яsas xцсusiyyяti yaradыcы olmaqdыr, sintez
zяdlяr arasыnda hansы fяrqlяrin olduьunu kateqoriyasы mцxtяlif vя asanlыqla tanыna bi-
aчmaq, mцxtяlifliklяri яlaqяlяndirяrяk nitq- lяn ola bilяr. Sintez яvvяllяr mюvcud olma-
lяrin xцsusiyyяtlяrini gюstяrmяk. yan struktur vя ya nцmunяlяri tяшkil edяn
Bir neчя nцmunя: hissяlяrin birlяшmяsi prosesidir. Tяdqiqat sя-
– «Ailя» deyildikdя ona aid insanlar nяdinin orijinallыq sяviyyяsindяn asыlы olaraq
haqqыnda nя baшa dцшцlцr? tяtbiq vя ya sintez сявиййясиня aid edilя bilяr.
Яgяr sяnяdlяr hяrtяrяfli vя tamamlanmыш шя-
Mяqsяdlяr kildяdirsя, lakin mюvzuya heч bir шey яlavя
Sяbяblяri mцяyyяn etmяyi tяlяb edяn etmirsя, o zaman biz mцяllifin tяtbiq sя-
sual vя ya tapшыrыqlar mяqsяd alt-kateqori- viyyяsindя iшlяdiyini gюrцrцk. Bununla belя,
yalarыna tяqdim olunmuш nцmunяlяrdir. Шa- яgяr mцяllif fikirlяri yeni vя unikal шяkildя
girд yenя dя idrаki fяaliyyяtdя olub iki mя- qoyursa vя ya yeni fikir konfiqurasiyasы ya-

133
Тящсилин ясаслары

radыrsa, o zaman biz bunu sintez sяviyyяli яks etdirir. Bu mцxtяlif яlaqяlяr, adяtяn,
fяaliyyяt kimi qiymяtlяndiririk. mцшahidя olunmuш mяlumatla iшlяyяrkяn or-
Yяqin ki, bu kateqoriya яn yцksяk yara- taya чыxыr vя яvvяllяr mюvcud olmayan nц-
dыcы davranышы stimullaшdыrыr. Bununla da munяlяr яmяlя gяtirir. Buraya tяdqiqat цчцn
aчыqlamasыna gюrя sintez сявиййяси nяyinsя potensial яlveriшli fяrziyyяlяrin yaranmasыnы vя
unikal yaranышыnы, kiminsя unikal nяticяsini prinsiplяrin formalaшmasыnы daxil etmяk olar.
vя tяcrцbяsini tяlяb edir. Bu sяbяbdяn bц- Mцxtяlif fяnlяr цzrя siнtez яmяliyyatla-
tюvlцkdя yaranыш onun hissяlяrinin birlяшdi- rыna aшaьыdakыlar nцmunя ola bilяr:
rilmяsindяn daha artыqdыr, burada hissяlяr Ev iqtisadiyyatы. Yяni pяhriz yaratmaq vя
unikal kombinasiya шяklindяdirlяr. Bu еля ya yeni geyim nцmunяsi hazыrlamaq.
дярк едилмялидир ki, hяr sintez яmяliyyatы in- Иctimai fяnlяr. Mяktяb цчцn yeni vasitя
cяsяnяt iшi olmalыdыr. yaratmaq vя ya mюvzu ilя baьlы insanlarыn
Kreativlik stresli olduьu цчцn siнtez sя- mцnasibяtini qiymяtlяndirmяk цчцn soрьu
viyyяsinin яmяliyyatыnы obyektiv dяrяcяlяn- hazыrlamaq.
dirmяk, adяtяn, mцrяkkяb olur. Siz sintez Ana dili. Pyes vя ya qыsa hekayя yazmaq.
яmяliyyatыnы qiymяtlяndirmяk цчцn daha Musiqi. Melodiyaya uyьun sюzlяr yazmaq
subyektiv mцhakimя yцrцtmяlisiniz. Hяmчi- vя ya mцvafiq ritmlя melodiya bяstяlяmяk.
nin kreativliyя тящрик едяркян ehtiyatlы olun. Иnformatika. Yeni kompцter proqramы
Bunu hяvяslяndirmяk цчцn шagirdlяrinizя dцшцnцb hazыrlamaq.
kreativi* nцmаyiш etmяkdя tam sяrbяst fяa-
liyyяt imkanlarы verin. Гиймятляндирмя
Digяr sяviyyяlяr kimi, sintez cяlb olunan Qiymяtlяndirmя kateqoriyasы mцbahisяli
proseslяrin nюvlяrinя vя hяmиn яmяliyyatla- mюvzularda qяrar qяbul etmяyi vя bu qяrar-
rыn nяticяlяrinя gюrя bюlцnя bilяr. larы факт вя аргументлярля яsaslandыrmaьы
Bir alt-kateqoriyada nяticя vя ya fяaliy- тяляб едир. Kreativlik – йарадыъылыг mцhakimя
yяt unikal цnsiyyяt nюvцdцr, mяsяlяn, шeиr, цчцn qiymяtlяndirmяnin nя olduьunu sin-
inшa, nitq vя ya orijinal incяsяnяt formasы. tezlяшdirmяdir. Qiymяtlяndirmя suallarы шa-
(Baxmayaraq ki, dil яsas vasitяdir, digяr va- girdlяrdяn fikirlяrini, dцшцncяlяrini яsaslan-
sitяlяr, mяsяlяn, musiqi vя ya rяssamlыq, dыrmaьы, mцhakimя yцrцtmяyi fikirlяrini
hяmчinin incяsяnяtin bir hissяsidir.) Шagird- яsaslandыrmaьы tяlяb edir. Bu meyarlar vя-
lяrin bunlarы hяyata keчirmяyя cяhd gюstяr- ziyyяtin dяqiq дяйярляндирилмяси, qяnaяtbяxш
mяsi, orijinallыьы vя kreativliyi bu nяticяlяri олуб-олмадыьыныn юlчцlmяsi бахымындан ящя-
qiymяtlяndirmяk цчцn istifadя olunan kri- миййятлидир. Шagird mцvafiq standartlarы vя
terилярdir (McAlpin vя digяrlяri, 1987, Ennis, ya dяyяrlяri hazыrlamalыdыr, ideyanыn vя ya
1985, Pol, 1985). obyektin bu dяyяrlяrя cavab vermяsinin nя
• Sintеz sяviyyяsinin ikinci alt-kateqori- qяdяr yaxыn olduьunu mцяyyяn etmяlidir.
yasыna plan hazыrlamaq vя ya tяklif olunan Qiymяtlяndirmя analiz сявиййясини digяr юl-
mцxtяlif яmяliyyatlarы hяyata keчirmяk da- чцdя тягдим едир. Qiymяtlяndirmя sualы шa-
xildir. Yadda saxlayыn ki, bцtцn bu яmяliy- girdi analiz etmяkdяn baшqa, dяyяrли mцha-
yatlar gюzячarpan nяticяnin yaradыlmasы ilя kimя йаратмаьы tяlяb edir. Mцhakimя цчцn
nяticяlяnir. Bu gюzячarpan nяticя vя krea- мейар aydыn aчыqlanmalыdыr. Гiymяtlяndir-
tivliyin keyfiyyяti sintez sяviyyяsinin iki xa- mя nяticяsinin keyfiyyяti мейара nя dяrяcя-
rakterik xцsusiyyяtidir. dя yaxшы cavab verdiyinя яsasяn дяйярляндирилир.
• Цчцncц alt-kateqoriya sintezin nяticяsi Qiymяtlяndirmя nяticяsi iki hissяdяn
olaraq mцxtяlif abstrakt яlaqяlяri yaratmaьы ibarяt olmalыdыr:

* Креатив – бурада киминся йаратдыьы бир нцмуня.

134
Тящсилин ясаслары

1. Шagird mцhakimя yцrцdяряк мейар ya- 3. Fяrdi uyьunlaшdыrmalar.


ratmalыdыr. Еyni suala mцxtяlif cavablar алmaq olar.
2. Gюstяrilmiш мейардан istifadя edяrяk Ейни мясяляйя фяргли бахышларын олмасы уьурлу
шagird yenя dя mцhakimя yцrцtmяlidir. бир тярбийя шяраити кими дяйярляндирилиr. Фярди
Mяsяlяn, «Надир yaxшы prezident ola bi- фикирлярдя щюрмят кими бир дяйяр формалашдыр-
lяrmi?» sualы ilя шagirddяn, ilk olaraq, prezi- маг ящямиййятлидир. Шаэирд анлайыр ки, фикирляр
dent olmaq цчцn hansы xцsusiyyяtlяrя malik фяргляндирилярся, бунлардан биринин сящв олма-
olmaьыn vacib olduьu barяdя soruшulur. Da- сы анламына эялмир, садяъя, мясяляйя фяргли
ha sonra шagird bu prezident keyfiyyяtlяrini буъаглардан бахылдыьындан фяргли шякилдя эюрц-
щямин шяхсин keyfiyyяtlяri ilя mцqayisя et- лцр вя дярк едилир. Бununla da onlarы mцxtя-
mяlidir. Aydыndыr ki, burada yaxшы prezident liflik cяmiyyяtindя hяyata hazыrlaйыр.
keyfiyyяtlяri haqda fikir ayrыlыьы olacaq. Bu Щяmчinin шagirdlяri «Sяncя, яn yaxшы, pis
fяrdi, hяtta йарадыъы qiymяtlяndirmя kompo- vя ya daha vacib vя ya яn vacib nяdir?» ki-
nenti meydana gяtirir. mi qiymяtlяndirmя sualыnda юz fikirlяrini
Шagird bu kрiтerilяri qiymяtlяndirilmiш fi- irяli sцrmяyя истигамятляндирмяк олар.
kirlя яlaqяlяndirmяkdя analitik olmalыdыr.
Meyar, adяtяn, bu цчцndяn hansыsa birindяn TAPШЫRЫQ 3
formalaшыr: 1. Yuxarыda tяqdim edilяn mяlumatdan
1. Mяdяni vя ya sosial dяyяrlяr; istifadя etmяklя verilmiш cяdvяli yerinя
2. Dini vя ya tarixi prinsiplяr; yetirin.
ИDRAKИ TЯLИM NЯTИCЯLЯRИNИN FЯALИYYЯTLЯRИN
XЦSUSИY-
FЯALИYYЯTИN XЦSUSИYYЯTLЯRИ GЮSTЯRИCИLЯRИ
YЯTLЯRИ
SЯVИYYЯSИ (nцmunя gюstяrin) (Feиllяr)

BИLИK

ANLAMA

TЯTBИQ

TЯHLИL

SИNTEZ

QИYMЯTLЯNDИRMЯ
(DЯYЯRLЯN-
DИRMЯ)

2. Яldя etdiyiniz nяticяlяri гиймятляндир- 3. Tяqdim edilяn testi nяzяrdяn keчirin.


мяк цчцн ялавя бюлмясиня дахил едилмиш ъяд- Hяr bir tapшыrыьыn idraki taksonomiyanыn
вял (сящ. 393) иля гаршылашдыр. Наилиййят сявий- hansы sяviyyяsinя uyьun olduьunu mцяyyяn
йяни мцяййян ет. edin.

135
Тящсилин ясаслары

TEST _______ 6. Material vя tяcrцbя ilя baьlы


tapшыrыьы bu haqda heч bir mяlumat olmadan
Bilik, Anlama, Tяdqiq цzrя formativ o tяcrцbяnin hяr mяrhяlяsini elmi metodlarы
qiymяtlяndirmя apar tяtbiq edяrяk hяyata keчirin.
Hяr Bilik sualы vя ya tapшыrыьыnыn yanыnda _______ 7. «Enяn xяtt цzrя» iqtisadiy-
B (Bilik) yaz. Hяr Anlama sualы vя ya tapшы- yatla яlaqяli hansы mяntiqi sяhvlяri sadalaya
rыьыnыn yanыnda A (Anlama) yaz. Hяr Tяtbiq bilяrsiniz?
sualы vя ya tapшыrыьыnыn yanыnda T (Tяtbiq) yaz. _______ 8. Иnsan gюzц hansы mцxtяlif his-
sяlяrdяn ibarяtdir?
_______ 1. Azяrbaycandakы яhalinin tяq- _______ 9. Яmяk ittifaqlarы vя дemokra-
ribяn nя qяdяr hissяsi xidmяt sahяsindя iшlяyir? tik partiya bizim юlkяnin tarixi ilя hansы sя-
a) 10% b) 20% c) 35% d) 50% e) 60% bяbdяn sыx baьlыdыr?

________ 2. Kяrpic qoyan peшяnin sahi- _______ 10. Mцяllifin «Bяlkя dя, qaytar-
bini necя adlandыrыrlar? dыlar» adlы яsяrini yazmaqda mяqsяdi nя idi?
_______ 11. Tibdя inkiшaf sayыlan orqan
a) dцlgяr b) bяnna c) arxitektor
transplantasiyasы tibb peшяsinя nя kimi tяsir
d) mцяllif e) mexanika mцhяndisi
gюstяrir?
_______3. Ontogenez tяkrarlanma filo-
_______ 12. Mцxtяlif mяlumatlarы tяq-
geni hansы mяnanы verir?
dim edяrяk, яn yaxыn rяqяmin riyazi tяnbю-
a) Иnsan meymundan яmяlя gяlmiшdir. lяnini hesablayыn.
b) Бцtцn varlыqlar dяnizdя yaranmыш яc-
_______ 13. Keчirilmiш tяcrцbяnin izahыnы
dadlardan yaranmышdыr.
verяrяk, шagirд hяmиn tяcrцbяnin aparыlmasы
c) Тяkamцl prosesi heyvanыn embrion
цчцn 6 mяrhяlяli elmi metodunun birgя isti-
inkiшafыndan яmяlя gяlmiшdir.
fadя olunmasыnы aчыqlasыn.
d) Аmfibiyalar sudan tam azad olduqdan
sonra sцrцnяnlяrя чevrilmiшlяr. _______ 14. Sizя 4 nяfяrlik nahar цчцn 10
AZN verilяrsя, bu mяblяья hяr yemяkdя
_______ 4. Vяrяq, qяlяm vя lцьяtдян istifa-
1000 kaloridяn artыq olmamaqla hяrяsinя
dя edяrяk tяqribяn 2 sяhifяdяn ibarяt «Gюr-
bяsit yemяk nюvц tяklif edin.
dцyцm яn qorxulu yuxu» adlы inшa yaz.
Qrammatika, mяntiqi cцmlя vя fikir ardыcыllы-
_______ 15. Kompцterin 4 mцhцm kom-
ьы vя ifadяlяrin aydыnlыьы prinsiplяrinя яsaslan.
ponentini tяqdim edяrяk юz sюzlяrinizlя hяr
______ 5. Fяaliyyяt mяqsяdi haqda heч birini aчыqlayыn. Aчыqlamalar dяrs zamanы
bir anlayышы olmayan insana bunu necя izah istиfadя olunmuш mяnalara uyьun olma-
edяrdiniz? lыdыr.

136
Тящсилин ясаслары

Tяhsil taksonomиyalarы: Psixomotor taksonomiya

Bunlara K.D.Mur (1972), E.J.Simpson


Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: (1972), A.Harrov (1972), R.H.Deyv (1975)
• Psixomotor taksonomiyanыn яsas сявиййя- vя baшqalarыnыn tяsnifatlarы daxildir. Mцxtя-
лярини вя онларын хцсусиййятлярини mцяyyяn lif pedaqoqlar юz tяdqiqat яsяrlяrindя mцx-
edяcяksiniz. tяlif tяsnifatlarы mяktяb vя tяlim цчцn daha
яhяmiyyяtli hesab etmiшlяr.
Psixomotor sahя шagirdlяrin fiziki, яzяlя
Tanыnmыш pedaqoqlar D.Murun tяsnifatыnы
inkiшafыnыn sistemli tяшkilinя шяrait yaradыr.
mяktяb цчцn daha faydalы hesab etmiшlяr.
Digяr sahяlяrdяn fяrqli olaraq, mцxtяlif
Norman Gronland isя Simpsonun psixomo-
alimlяr tяrяfindяn psixomotor sahяnin mцx-
tor taksonomiyalarыna цstцnlцk vermiшdir.
tяlif taksonomiyalarы iшlяnib hazыrlanmышdыr.

Simpson Mur Deyv Harrov


taksonomiyasы taksonomiyasы taksonomiyasы taksonomiyasы

Hiss etmяk Иmitasiya Hяrяkяtlяrin tяlqin edilmяsi

Mцstяqil,
Hazыr olmaq Яsas hяrяkяtlяrin icrasы
tяhrif edilmiш icra

Yeni hяrяkяtlяrin icrasыnыn


Tяlqin etmяk Иmitasiya Dяqiq icra
qяbul edilmяsi

Artikulyasiya (mцxtяlif
Mцstяqil tяhrif
Mexanizm hяrяkяtin ardыcыl icrasы- Sяriшtяli hяrяkяt
edilmiш icra
nыn koordinasiyasы)

Naturalizasiya Hяrяkяtlяr arasыnda


Mцkяmmяl icra Dяqiq icra
(Tяbii icra) mяntiqi яlaqя

Uyьunlaшma

Yaradыcыlыq

TAPШЫRЫQ 1
1. E.Siмpsonun tяsnif etdiyi psixomotor
taksonomiyalarыn sяviyyяlяrinя diqqяt edin.
Иlkin tяsяvvцrlяrinizя яsaslanaraq hяr sяviy-
yяnin xцsusiyyяti vя hяmin sяviyyя цzrя tяx-
min edilяn bacarыqlar barяdя tяqdim edilяn
cяdvяllяr цzrя qeydlяr gюtцrцn.
2. Яldя etdiyiniz nяticяlяrinizi tяqdim
edilяn nцmunяlяrlя mцqayisя edin.

137
Тящсилин ясаслары

ИДРАКИ ФЯАЛИЙЙЯТИН СЯВИЙЙЯСИ

ИDRAKИ TЯLИM NЯTИCЯLЯRИNИN FЯALИYYЯTLЯRИN


XЦSUSИY-
FЯALИYYЯTИN XЦSUSИYYЯTLЯRИ GЮSTЯRИCИLЯRИ
YЯTLЯRИ
SЯVИYYЯSИ (nцmunя gюstяrin) (Feиllяr)

ЩИСС ЕТМЯК

ЩАЗЫР ОЛМАГ

ТЯШКИЛ ЕТМЯК

МЕХАНИЗМИНИ
БИЛМЯКЛЯ

МЦКЯММЯЛ
ИЪРА

УЙЬУНЛАШМАГ

ЙАРАТМАГ

TAPШЫRЫQ 2
1. Donald C.Orlik, Robert, J.Harder,
Riчard C.Callanыn «Tяdris strategiyalarы:
Daha yaxшы tяlim цчцn qayda» яsяrinin «Tя-
limin mяrhяlяlяri цzrя qяrar гяbul edяrkяn:
Taksonomiyanыn tяqdim edilmяsi» bюlmя-
sindяn (sяh. 133-135) D.Murun tяsnif etdiyi
psixomotor taksonomiyаlar barяdя tяqdim
edilяn materiallarы oxuyun. Fяaliyyяtinizi
tяшkil edяrkяn oxunun «anlayышыn tяyin edil-
mяsi formasы» цzrя tяrtib edilmiш cяdvяldяn
istifadя edin.

138
Тящсилин ясаслары

Anlayыш/Tяyinetmя formasы *
Шagirdlяri daha dяrindяn dцшцnmяyя Mцzakirя zamanы istifadя
istiqamяtlяndirяn suallar edilяn aчar sюzlяr

• Bu nя demяkdir? • xцsusiyyяtlяr
• Bunu hansы kateqoriyaya aid etmяk olar?
• Anlayышыn aid olduьu kateqoriyanыn xцsusiyyяtlяri nяdяn • atributlar
ibarяtdir? • nцmunяlяr
• Ondan necя istifadя edilir?
• kateqoriya
• O nя цчцn lazыmdыr?
• Hansы nцmunяlяri gюstяrя bilяrsiniz? • istifadя цsullarы
• Hansы nцmunяlяr var ki, bяzi xцsusiyyяtlяri uyьun gяlir, • яsas funksiyasы
bяzilяri yox?
• Onlarыn gюrdцyц iшlяr gюzlяnilmяdiyi шяkildя nяticяlяnirmi?

Psixomotor тaksonomiya • Qolf oynayan шagirdlяr idman zalыnda


Psixomotor taksonomiya – kurikulumun top olmasa da, tяqlid etmяklя yeni zяrbяni
яzяlя bacarыьы vя qabiliyyяtlяrini яks etdirir. vurmaьы юyrяnirlяr.
Digяr sahяlяrdяn fяrqli olaraq, psixomotor Kompцterdя iшlяmяyi юyrяnяn шagirdlяr
taksonomiya haqda mцxtяlif yanaшmalar tяlimatчыnыn gюstяriшi ilя klaviaturada iшlя-
mюvcuddur (mяsяlяn, Harrov 1972, M.Mur mяyя baшlayыr.
1972, Jevet vя Mulan 1977). Kenes D.Murun • Musiqi alяtlяrindя ifa etmяyi юyrяnяn
psixomotor taksonomiyasы mяktяblяrя яn uy- шagirdlяr mцяllimin mцшahidяsi altыnda mяшq
ьun gяlяn bu taksonomiyalardan hesab edilir. edirlяr.
Mur psixomotor taksonomiyada юyrяn- Mцstяqil tяhrif edilmiш icraya gюrя isя шa-
mяni цч sяviyyяyя ayыrыr: 1) imitasiya (tяqlid gird bacarыгlarыnы sяrbяst vя tяlimatчыnыn kю-
etmя), 2) mцstяqil tяhrif edilmiш icra, 3) dя- mяyi olmadan yerinя yetirя bilir. Bu psi-
qиq icra. Baшlanьыc sяviyyяdя, imitasiyada xomotor tяlim mяrhяlяsindя шagird hяrяkяt-
шagird mцяllimin verdiyi tяlimatlarla, яsa- lяri mцяllim yerdяn sюylяmяsя dя, yerinя ye-
sяn, ilk mяlumatы tяtbiq edir. Яksяr hallarda tirя bilir. Bununla o hяlя sяlislik vя dяqiq-
bu sяviyyя mцяllim tяrяfindяn modellяшdir- liyя nail olmamышdыr. Bu sяviyyяdя bacarыq
mяklя davam etdirilir vя шagirdin юz baca- tяliminя nцmunяlяr aшaьыdakы kimidir:
rыqlarыны nцmayiш etdirmяsi цчцn ilk cяhdlяrя • Yeni aьыz vя dil konfiqurasiyasы tяlяb
imkan yaradыlыr. Hяrяkяtlяr asanlыqla yerinя edяn, yeni sяs tяlяffцz edяn xarici dil юyrя-
yetirilmir. Шagirdin konkret bacarыьы юyrяn- nяn шagirdlяr;
mяsinя nя qяdяr vaxt vя enerji sяrf olunaca- • Klaviaturaya baxmadan чap edяn, la-
ьыnы яvvяlcяdяn mцяyyяn etmяk asan deyil. kin hяlя dя sяhvlяr buraxan шagirdlяr;
Иmitasiya sяviyyяsindя olan шagirdlяr • Fizika dяrsindя mцrяkkяb cihazlarы qu-
haqda nцmunяlяr aшaьыdakы kimidir: raшdыran vя istifadя edяn шagirdlяr.

* Rachel Billmeyer «Strategic reading in the content areas:Praktical Aplications for Creating a think-
ing environment», Omaha, 2004

139
Тящсилин ясаслары

Dяqiq icra sяviyyясindя, psixomotor tak- • Mцxtяlif оktavalarda mцxtяlif notlarы


sonomiyanыn яn yцksяk sяviyyяsindя шagird- sяslяndirяn vя instrumental musiqi alяtindя
lяr hяrяkяtlяri dяqiqliklя, sяmяrяli vя asan- barmaqlarыna baxmadan vя dцшцnmяdяn чa-
lыqla yerinя yetirя bilir. Шцuraltы шяkildя yeri- lan шagird.
nя yetirilmiш bacarыq sayыlan «avtomatlaш-
ma» daha sonra hяrяkяtin vя ya oyunun ele- Xцlasя
mentlяrinin шagird tяrяfindяn diqqяt mяrkя- Psixomotor taksonomiyanыn fuнksiyasы in-
zindя saxlanыlmasыnы tяmin edir. Dяqiq icra san hяrяkяtlяrini daha da sяlis etmяk цчцndцr.
sяviyyяsi bacarыqlarыna aшaьыdakыlar daxildir: Bu tяlim mяqsяdlяri taksonomiya istifadя
• Klaviaturada чap bacarыьы nцmayiш et- olunan sahяlяrdя tяtbiq oluna bilяr. Bu sahя-
dirяn vя avtomatik mяtn чap edяn шagird; lяrя riyaziyyat, mяiшяt vя ailя hяyatы, tяsviri in-
• Cihazlarы asanlыqla vя onlar barяdя dц- cяsяnяt, peшяkar texniki tяhsil, elm vя biznes
шцnmяdяn istifadя edяn avtomexanika fяn- daxildir. Bu taksonomiyalarы юz ixtisasыnыzda
ninin шagirdlяri; necя istifadя edяcяyiniz barяdя dцшцnцn.

ИDRAKИ TЯLИM NЯTИCЯLЯRИNИN FЯALИYYЯTLЯRИN


XЦSUSИY-
FЯALИYYЯTИN XЦSUSИYYЯTLЯRИ GЮSTЯRИCИLЯRИ
YЯTLЯRИ
SЯVИYYЯSИ (nцmunя gюstяrin) (Feиllяr)

ИМИТАСИЙА

МЦСТЯГИЛ ТЯЩРИФ
ЕДИЛМИШ ИЪРА

ДЯГИГ ИЪРА

TAPШЫRЫQ 3 _____ 4. Dцzgцn/ Sяhv. Murun taksono-


Tяqdim edilяn testi yerinя yetirin. miyasы akrobatik hярякяtlяrin qiymяtlяn-
Psixomotor taksonomiya цzrя formalaш- dirilmяsi baxыmыndan uyьun texnikadыr.
dыrma qiymяtlяndirmяsini keчirин. _____ 5. Aшaьыda gяlяn fяaliyyяt mяq-
sяdlяrini idraki (И), affektiv (A) vя ya psixo-
_____ 1. Dцzgцn/ Sяhv. Psixomotor tak- motor (PS) kimi sяciyyяlяndir.
sonomiya yalnыz fiziki tяhsil ixtisaslarы _____ a. Nяzarяtsiz шяraitdя 3-cц dяrя-
цчцndцr. cяli шagirdlяr piyadalar, velosipedistlяr vя ya
_____ 2. Aшaьыdakы hansы sahяlяrdя psi- digяr nяqliyyat vasitяlяri цчцn yol hяrяkяti
xomotor taksonomiya istifadя oluna bilmяz? qaydalarыna riayяt edяcяklяr.
_____ b. Santimetrlяri sirkulla hesabla-
a. Musiqi
yaraq шagird obyektlяr arasыndakы mяsafяni
b. Иncяsяnяt
mцяllimin gюstяriшi иlя юlчяcяk.
c. Ev iqtisadiyyatы
d. Yuxarыda gюstяrilяnlяrin hamыsы psixo- _____ c. Beш dяqiqяlik test zamanы mak-
motor юyrяnmяni яks etdirir simum 5 sяhv buraxmaq шяrti иlя dяqiqя яr-
zindя яn azы otuz beш sюz чap eдин.
_____ 3. Dцzgцn/Sяhv. Mцяllimin rяy
_____ d. Oyunчular reqbi oyуnunda elan
vermяsi vя modellяшdirmяsi mцstяqil vя dя- olunmuш qяrarla razыlaшacaqлар. Mцbahisя
qiq icra sяviyyяsindя vacibdir. etmяk qяbul olunmayan davranышdыr.

140
Тящсилин ясаслары

Tяhsil taksonomиyalarы: Emosional taksonomiya

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Emosional taksonomiyanыn яsas сявий-
йялярини вя онларын хцсусиййятлярини mцяy-
yяn edяcяksiniz.

TAPШЫRЫQ 1
Emosional taksonomiyalarыn sяviyyяlя-
rinя diqqяt edin. Иlkin tяsяvvцrlяrinizя яsas-
lanaraq hяr sяviyyяnin xцsusiyyяti vя hяmin
sяviyyя цzrя tяxmin edilяn bacarыqlar barя-
dя cцtlяrdя fikir mцbadilяsi edin. Nяticяlя- 1. Гяbul etmяk (iшtirak);
riniz haqqыnda mяlumat verin. 2. Рeaksiya vermяk;
3. Дяyяrlяndirmяk;
Emosional (affektiv) 4. Тяшkil etmяk;
taksonomiyalar 5. Дяyяrlяrin daшыyыcыsы olmaq.
Mяktяbin mцvafiq mяqsяdlяriнин реаллаш- Bu beш сявиййя дя idraki taksonomiyala-
масында emosional taksonomiyalara ясасла- rыn сявиййяляриндя olduьu kimi digяr alt-ся-
нан системли ишин тяшкили бюйцк ящямиййят виййяляря bюlцnцr. Emosional taksonomi-
дашыйыр. Шagirdlяrin hislяrinin, davranышlarы- yanыn sяviyyяlяri dя idraki taksonomiyanыn
nыn, dяyяrlяrinin vя emosiyalarыnыn inkiшa- kateqoriyalarы kimi, iyerarxik xarakter
fыndan ibarяt olub emosional vя ya affektiv daшыyыr.
taksonomiyalarдан чыхыш етмяк реал нятиъяля-
ря эятириб чыхарыр. Burada sяmimilik vя dцz- TAPШЫRЫQ 2
gцnlцk kimi bяzi affektiv mяqsяdlяr яsas
mяqsяdlяrdir, riyaziyyata vя ya digяr elmi Donald C.Orlik, Robert, J.Harder, Ri-
tяlimata qarшы mцsbяt mцnasibяt isя onun чard C.Callanыn «Tяdris strategiyalarы: Da-
digяr mяqsяdlяri sayыla bilяr. Onun vasitя- ha yaxшы tяlim цчцn qayda» яsяrinin «Tяli-
silя шagirdlяrin tяlimя mцnasibяti vя dяyяr- min mяrhяlяlяri цzrя qяrar гяbul edяrkяn:
lяrя mцnasibяtinin daha da yaxшыlaшdыьы hiss Taksonomiyanыn tяqdim edilmяsi» bюlmя-
olunur, чцnki mцяllimlяr tяlimя tяsir gюstя- sindяn (sяh. 127-132) Emosional taksonomi-
rяn motivasiyanыn nяdя olduьunu мцяy- yanыn hяr sяviyyяsi haqqыnda tяqdim edilяn
yяnlяшdirmяyi юyrяnirlяr (Mahr vя Pintrik, materiallarы oxuyun. Fяaliyyяtinizi tяшkil
1991; Spuldinq, 1992). edяrkяn oxunun «anlayышыn tяyin edilmяsi
Emosional taksonomiyanы inkiшaf etdi- formasы» цzrя tяrtib edilmiш cяdvяldяn isti-
rяnlяr (Krasvol vя digяrlяri, 1964) idraki ba- fadя edin. Yardыmчы suallarыn kюmяyi ilя tяq-
carыqlarыn inkiшafыnы яhяmiyyяtli hesab edяn- dim edilяn iш vяrяqlяrini (cяdvяllяri) yerinя
lяrя eyni mяqsяd daшыyыr. Onlar emosional yetirin:
sahяdя tяsnifatы hazыrlarkяn taksonomiyanыn
aшaьыdakы beш sяviyyяsi mцяyyяn olundu:

141
Тящсилин ясаслары

Anlayыш/Tяyinetmя formasы
Шagirdlяri daha dяrindяn dцшцnmяyя Mцzakirя zamanы istifadя
istiqamяtlяndirяn suallar edilяn aчar sюzlяr

• Bu nя demяkdir? • xцsusiyyяtlяr
• Bunu hansы kateqoriyaya aid etmяk olar?
• Anlayышыn aid olduьu kateqoriyanыn xцsusiyyяtlяri nяdяn • atributlar
ibarяtdir? • nцmunяlяr
• Ondan necя istifadя edilir?
• kateqoriya
• O nя цчцn lazыmdыr?
• Hansы nцmunяlяri gюstяrя bilяrsiniz? • istifadя цsullarы
• Hansы nцmunяlяr var ki, bяzi xцsusiyyяtlяri uyьun gяlir, • яsas funksiyasы
bяzilяri yox?
• Onlarыn gюrdцyц iшlяr gюzlяnilmяdiyi шяkildя nяticяlяnirmi?

Гябул етмяк Шцurlu шяkildя dяrsdя iшtirak etmяyя


Emosional taksonomiyanыn ideyasы dav- цstцnlцk verir.
ranыш vя dяyяrlяrin inkiшafыndan ibarяtdir. Taksonomiyanыn bu sяviyyяsinя olan
Bu prosesdя birinci addыm юyrяnmяk istя- bяzi nцmunяlяr aшaьыdakыlarы яks etdirir:
yяnlяrin tяшяbbцskarlыьыndan asыlыdыr. Bu il- 1. Шagirdlяr onlarыn fikirlяri иlя razыlaш-
mayan digяr шagirdlяri dinlяyir vя юz ideya-
kin sяviyyяdя шagirdlяrin bяzi mяlumatlarы
larыnы cavab olaraq istifadя edirlяr.
qяbul etmяk istяklяri yaranыr. O, affektiv
2. Шagirdlяr digяr mяdяniyyяtlяrя qarшы
mяlumatы qяbul etmяk цчцn sюhbяtin nяdяn
юz sяmimiliklяrini elя artыrыrlar ki, hяmin
getdiyini anladыьыndan яmin olsun, bu isя
mяdяniyyяtlяrin daшыyыcыlarы ilя sinifdяn kя-
qяbul etmяnin ilk mяrhяlяsidir.
narda rastlaшdыqlarы zaman onlarla tanыш ol-
Burada sюhbяtin nяdяn getdiyini anla-
maq vя ya onun haqqыnda oxumaq vя ya
maq ilkin шяrtdir. Hяr bir kяs mяlumatыn
eшitmяk hяvяsindя olacaqlar.
verildiyindяn яmin ola bilяr. Lakin bir mя-
qama diqqяt yetirmяk lazыmdыr, verilяn Reaksiya vermяk
mяlumatы hamы hяvяslя qяbul edirmi? Mя- Emosional taksonomiyalarda ikinci sя-
lumatlarы qяbul edяn tяrяfin hяmin mяlu- viyyя reaksiya vermяkdir.
matlara hяvяs gюstяrmяsi xцsusi яhяmiy- Hяr hansы bir ideya, davranыш vя ya dяyя-
yяt daшыyыr ki, bu da qяbuletmяnin birinci ri qяbul etmяyя hяvяs gюstяrmяk nюvbяti
mяrhяlяsidir. Belяliklя, яgяr шagird hяr mяrhяlяdя diqqяtin mяhz hяmin mяsяlяyя
hansы mяsяlя ilя baьlы mяlumatы dinlяmяyя doьru istiqamяtlяndirилmяsi vя bir чox va-
sadяcя hяvяs gюstяrirsя, demяli, qяbul et- riantlardan яn dцzgцnцnцn seчilmяsinя шя-
mяyя hazыrdыr. rait yaradыr.
Qяbul etmяnin sonuncu mяrhяlяsi idarя Reaksiya vermяdя razыlaшma ilkin mяr-
olunan vя ya istiqamяtlяndirilяn diqqяtdir. hяlя olub, bir kяsin qaydalar vя ya qanunla-
Birinin hяr hansы ideya, davranыш vя ya dя- ra uyьun olaraq davranmasыdыr.
yяrя diqqяti cяlb etmяk qabiliyyяti digяrinin Reaksiya vermяdя ikinci mяrhяlя olan
hяmin mяsяlяni qяbul etmяsindя яhяmiy- reaksiya vermя hяvяsi reaksiyanы bir addыm
yяtli rol oynayыr. Дяrs zamanы дiqqяt dцzgцn da irяli aparыr. Reaksiya vermяk hяvяsi gюs-
istiqamяtlяndirilяn zaman шagirdlяr pяncя- tяrir ki, шagird baш verяnlяrin sяbяbini bilir
rяdяn bayыra baxmыr vя ya xяyala dalmыr. vя ona яsaslanаraq reaksiya verir.

142
Тящсилин ясаслары

Reaksiya vermяdя цчцncц mяrhяlя qаne Aшaьыdakы цч tapшыrыq vя mяqsяd bu sя-


etmяdir. Bu mяrhяlя gюstяrir ki, qяrar qяbul viyyяyя nцmunяdir:
etdikdяn sonra insan emosional olaraq qane 1. Tapшыrыq: Demokratik proseslяri dя-
olmuш olur. Mяsяlяn, sizin yerinя yetirmяli yяrlяndirin.
чяtin tapшыrыьыnыz ola bilяr. Bunu bitirdikdяn Mяqsяd: Seчkidя шagirdlяr sяs verяcяklяr
sonra iшi tamamladыьыnыz цчцn rahatlыq hissи vя digяrlяrini eyni hяrяkяti etmяyя inandы-
keчirirsiniz – elя bu cavablandыrma da qane racaqlar.
etmяnin яsas xцsusiyyяtidir. 2. Tapшыrыq: Tяmiz su vя hava ilя baьlы
Aшaьыdakыlar taksonomiyanыn bu sяviy- tяшяbbцskarlыьы inkiшaf etdirin.
yяsi цчцn mцяllimlяr tяrяfindяn yazыlmыш Mяqsяd: Dяrsdяn sonra kюnцllц olaraq
bяzi mяqsяdlяrdir: шagirdlяr bu tяшяbbцskarlыьы bu mяqsяdlя ya-
1. Шagirdlяrin poeziyanы dяyяrlяndirmя- radыlmыш tяшkilatlarda fяal iшtirak etmяklя
lяri artacaq vя sяrbяst oxu zamanы seчimlя- nцmayiш etdirяcяklяr vя digяrlяrini onlara
rindяn biri dя poeziya kitabы seчmяk olacaqdыr. qoшulmaьa hяvяslяndirяcяklяr.
2. Шagirdlяrin эiэiyena vяrdiшlяrini dя- 3. Tapшыrыq: Яmяk dяrsindя tяhlцkяsizlik
yяrlяndirmяlяri artacaq vя onlar ayaq yo- praktikalarы.
luna getdikdяn sonra digяrlяri tяrяfindяn Mяqsяd: Яmяk dяrsindя юz чalышdыqlarы
xatыrladыlmadan яllяrini sabunla yuyacaqlar. yerdя tяhlцkяsizliyя nяzarяt edяcяklяr.
3. Иbtidai sinif шagirdlяri paylaшmanы an-
lamaьы vя dяyяrlяndirmяyi юyrяnяcяklяr vя Tяшkil etmяk
sяrbяst oyun шяraitindя шagirdlяr юz oyun-
caqlarыnы digяr uшaqlarla яn azы bir dяfя dя Tяlim tяcrцbяsi artdыqca ideya, davranыш
olsun paylaшacaqlar. vя dяyяrlяr ardыcыllыq tяшkil edir. Belя sыra-
lanma emosional taksonomiyanыn dюrdцncц
Dяyяrlяndirmяk sяviyyяsi – tяшkil etmяdir.
Emosional taksonomiyanыn цчцncц яsas Tяшkil etmя 2 hissяdяn ibarяtdir. Birinci-
kateqoriyasы dяyяrlяndirmя adlanыr. Dяyяr- si dяyяrin konsepsiya sяviyyяsindя tяqdima-
lяndirmя birinin hяr hansы ideya, davranыш vя tыdыr. Bu dяyяrlяrin abstrakt чяrчivяdя bir-
ya dяyяrin «яhяmiyyяt»ini anlamasы, dяrk birinя яlaqяlяndirilmяsini mцяyyяnlяшdirяr-
etmяsi demяkdir. Bu kateqoriyanыn daha яv- kяn meydana gяlir. Hяm emosional, hяm dя
vяl gяlяn kateqoriyadan fяrqi ondan ibarяt- idraki taksonomiyanыn sonuncu kateqori-
dir ki, dяyяrlяndirmя sadяcя bir reaksiya yasы – qiymяtlяndirmяdir vя burada insan
kimi deyil, яsaslandыrыlmыш vя dцшцnцlmцш
dяyяrlяndirmя mюvqeyindя olur vя ehtiyac
davranыш nцmayiш edяn insan tяrяfindяn
olduqda bunu hяyata keчirir.
hяyata keчirilir.
Tяшkil etmяnin ikinci bюlцmц dяyяr sis-
Dяyяrlяndirmя kateqoriyasыnda цч яsas
temini tяшkil etmяkdir. Bu bir kяsin tяшяb-
bюlmя vardыr: 1) dяyяrin qяbul olunmasы,
2) dяyяrя verilяn цstцnlцk, 3) seчim. Dяyяrin bцskarlыьыnы ardыcыllыq шяklinя gяtirmяk цчцn
qяbul olunmasы o demяkdir ki, insan inanыr mюvcud olan bir sяviyyяdir. Цmumilikdя
ki, mцvafiq dяyяr digяrlяri tяrяfindяn dя dяyяr sisteminin tяшkil olunmasы birinin «hя-
цstцn hesab olunur, lakin bu anlayыш dяyiшя yat fяlсяfяsini» ifadя etmяsi kimidir.
bilяndir. Яgяr bir kяs dяyяri qяbul edirsя vя Bu sяviyyяdя bяzi mяqsяd vя tapшыrыqla-
bu dяyяrя gюrя tanыnmaq istяyirsя, hяmиn ra aшaьыdakыlar daxildir:
kяs hяmиn dяyяrя цstцnlцk vermiш olur. 1. Tapшыrыq: Yaxшы tяhsil vяrdiшlяrinin va-
Bu davranышыn vacib elementi mяhz bu sяviy- cib tяrяflяrini юyrяnin.
yя tяrяfindяn xarakterizя olunur. Bu davra- Mяqsяd: Hяm mяktяbdя, hяm dя mяk-
nыш insanыn dяyяrя gюstяrdiyi seчimi ilя яsas- tяbdяn kяnar юz tяшяbbцsц ilя boш vaxtыnы
landыrыlыr. paylaшdыrmaqla vя gюrцlmяli iшlяr haqda

143
Тящсилин ясаслары

cяdvяl hazыrlamaqla tяhsil vяrdiшlяrini nц- anlayacaqlar. Bu hansыsa ittihamlar vя ya


mayiш etdirir. hцcуmlar nцmayiш olunmadan ifadя olunacaq.
2. Tapшыrыq: Sяliqяli iш шяraitinin vacibliyi. 3. Tapшыrыq: Иnsan hцquqlarыnы dяyяrlяn-
Mяqsяd: Mцяllim tяrяfindяn xatыrladыl- dirin.
madan шagirdlяr materiallarыnы kяnara qo- Mяqsяd: Шagirdlяr юzlяrinя qarшы hansы
yacaq, sinfi yыьышdыracaq, lюvhяni silяcяk vя шяkildя davranmalarыnы istяyяrdilяrsя, digяr
zяng чalыnan kimi tяnяffцся чыxmaьa hazыr mяktяb icmalarыna hяmиn tяrzdя mцnasibяt
olаъаглар. gюstяrяcяklяr.
3. Tapшыrыq: Karyerada seчimlяr tяqdim et. Qыsa аnaliz
Mяqsяd: Шagirdlяr iш vя karyera ilя baьlы
tяdbirdя iшtirak edir vя юz karyera mяqsяd- Bяzяn elя gяlir ki, bu taksonomiya mц-
lяri ilя baьlы mяlumatlarы axtarыr. rяkkяbdir vя burada bяzяn mцxtяlif sяviy-
yяdя olan mяqsяdlяri fяrqlяndirmяk чяtin-
Dяyяrlяrin daшыyыcыsы olmaq dir (idraki taksonomiyada sяciyyяlяndirilя
(sяciyyяlяnmяk) bilяn analiz).
Emosional taksonomiyalara bir tяrяfdяn
Emosional taksonomiyalarыn яn yцksяk qeyri-iradi dяyяrlяndirmя zamanы ehtiyac
kateqoriyasыnda, yяni dяyяr baxыmыndan sя- yaranыr vя mцxtяlif qiymяtlяndirmя prob-
ciyyяlяndirmя kateqoriyasыnda insan inan- lemlяrini nцmayiш etdirir. Digяr tяrяfdяn
dыьы dяyяrlяrя uyьun tяrzdя davranыr. Цmu- emosional taksonomiya tяlim prosesini bц-
milяшdirilmiш qrup bu sяviyyяnin iki mяrhя-
tюvlюkdя mцшahidя etmяk imkanы verяn abs-
lяsindяn birincisidir. Цmumilяшdirilmiш qrup
trakt чяrчivя tяqdim edir. Baшqa sюzlя, mцяl-
mцяyyяn davranыш, inam vя ya dяyяrlяrlя
limlяr emosional taksonomiyanыn яsas ide-
baьlы tяшяbbцslяr yцrцtmяklя sяciyyяlяnir.
yasыnы baшa dцшяrsя, bu onlara tяdris iшindя
Bir kяsin цmumilяшdirilmiш qrupunu bilmяk-
sяylяri artыrmaq цчцn gюzяl bir vasitя olar.
lя hяmиn insanыn bяzi hallarda gюstяrdiyi
Bizim tяlimя qarшы mцnasibяtimiz mяk-
davranышыnы юncяdяn mцяyyяnlяшdirmяk olur.
tяblя яlaqяlidir, bizim юzцmцzя inamыmыz
Emosional taksonomiyanыn яn yцksяn
yenя dя mяktяblя яlaqяlidir. Bцtцn bu affek-
sяviyyяsi sonuncu, yяni dяyяrlяrin daшыyыcыsы
tiv davranышlar tяlimdяn daha vacibdir (Hel-
olmaqdыr. Dяyяrlяr insanlarыn юzlяri tяrяfin-
lison, 1987).
dяn idarя olunduьu kimi, hяm dя onlarыn
Tяlimatыn affektiv nяticяlяri narkotik vя
dцшцncяsinя tяsir gюstяrir. Башга sюzlя desяk,
QИЧS-in tяdris olunmasыnda чox mцhцmdцr.
taksonomiyanыn bu mяrhяlяsindя sюzlяr vя
Bu iki anticяmiyyяt xяstяliyi mяsuliyyяt-
hяrяkяtlяr dяyяrlяrlя istiqamяtlяnir.
siz davranышla birbaшa яlaqяlidir. Яlbяttя ki,
Taksonomiyanыn bu sяviyyяsi цчцn nц-
biz baшa dцшцrцk ki, burada чox insanlar sa-
munя tapшыrыq vя mяqsяdlяr aшaьыdakы ki-
dяcя gцnahsыz qurbanlardыr. Kюrpяlяr hяlя
midir:
ana bяtnindя ikяn embrion alkoqol sindro-
1. Tapшыrыq: Dцzgцnlцyц dяyяrlяndirin.
Mяqsяd: Dяrs zamanы шagirdlяr юz davra- mu ilя yoluxur vя bu xяstяliklя doьuluрlar.
nышlarыnы testlяrlя vя tapшыrыqlarla yoxlaya- Иnsanlar qankючцrmя yolu ilя, mяsuliyyяtsiz
caqlar vя digяrlяrini dцzgцn cavablarы kючцr- dost vя ya hяyat yoldaшlarы vasitяsi ilя xяstя-
mяkdяn чяkindirяcяklяr. liklяrя yoluxurlar.
2. Tapшыrыq: Cяmiyyяtdя azad nitqi dя- Mяktяblяrdя bu mюvzularыn tяdris olun-
yяrlяndirin. masы hяyat vя юlцmlя baьlы мцлащизяляри пай-
Mяqsяd: Юz fikirlяrini vя baxышlarыnы ifa- лашмаьа шяраит йарадыр. Yuxarыda gюstяrilяn
dя etmяk цчцn sinif mцzakirяlяrindя fikir iki mюvzu ilя baьlы uьursuzluьun мцяййян
ayrыlыьыnda olan kяslяr daxil olmaqla шagird- гисми onunla baьlы ola bilяr ki, mцяllimlяr
lяr digяrlяrinin dя hцquqlarыnыn olduьunu affektiv taksonomiyanы nяzяrdяn qaчыrыr,

144
Тящсилин ясаслары

digяr tяrяfdяn isя bayaьы шцarlar tяbliь mяlumat bu mцяllimlяri daha sяmяrяli ol-
edirlяr. maьa vя tяlяbяlяrdя istяdiklяri davranыш vя
Яn yaxшы mцяllim o kяsdir ki, hiss olun- dяyяrlяri inkiшaf etdirяrkяn diqqяtli olmaьa
madan idraki vя emosional taksonomiyalar- hяvяslяndirmяyя kюmяk edяcяk.
dakы ardыcыllыqlarы юz tяlimatlarы ilя яlaqя- Robert F.Maqerin (1986) deyir: «Mяn
lяndirir. Yadda saxlayыn ki, sizin яn чox шagirdlяrimi yanыma gяlяndя юyrяtdiyim
xoшladыьыnыz mцяllimlяr daha effektiv yolla mюvzulara hansы maraq hissi ilя gяlmiшdilяr-
tяdris hяyata keчirяnlяr vя sizin яn чox sev- sя, elя hяmиn hяvяs hissi ilя dя yola salmaq
diyiniz fяnnin mцяllimlяri olublar. Yяqin ki, istяyirяm».
bu, tяsadцfяn baш vermяmiшdir. Yaxшы mцяl-
limlяr affektiv tapшыrыqlarы illik kurikulumlarы TAPШЫRЫQ 2
ilя яlaqяlяndirmiшlяr. Biz цmid edirik ki, Yuxarыda tяqdim edilяn mяlumatdan is-
emosional taksonomiyada ideyalar haqda tifadя etmяklя верилмиш cяdvяli yerinя yetirin.

ЕМОСИОНАЛ TЯLИM NЯTИCЯLЯRИNИN FЯALИYYЯTLЯRИN


FЯALИYYЯTИN XЦSUSИYYЯTLЯRИ XЦSUSИYYЯTLЯRИ GЮSTЯRИCИLЯRИ
SЯVИYYЯSИ (nцmunя gюstяrin) (Feиllяr)

ГЯБУЛЕТМЯ

РЕАКСИЙА ВЕРМЯК
(ЪАВАБЛАН-
ДЫРМАГ)

ДЯЙЯРЛЯН-
ДИРМЯК

ТЯШКИЛ ЕТМЯК

ДЯЙЯРЛЯРИН
ДАШЫЙЫЪЫСЫ ОЛМАГ

TAPШЫRЫQ 3 ______ 1. Иdraki taksonomiya fяaliyyяtin


Ялдя етдийиниз нятиъяляри Яlavя bюlmяsinя mцrяkkяblяшdirilmяsidir. Bяs emosional tak-
(sяh. 394) daxil edilmiш mцtяxяssis yanaшma- sonomiya nяdir______?
larы ilя мцгайися един. ______ 2. Иdraki taksonomiya baшla яla-
qяlidir, emosional taksonomiya isя ______?
TAPШЫRЫQ 4
______ 3. Иdraki vя emosional davranыш-
Тягдим едилян тести йериня йетирин. lar mцxtяlif vя pяrakяndяdirlяr. Dцzgцn,
yoxsa Sяhv?
EMOSИONAL TAKSONOMИYA
______ 4. Birinin fikri dinlяmяsi onun bu
ЦZRЯ TEST
fikrя uyьun hяrяkяt etmяsi цчцn ilk addыm-
dыr. Dцzgцn, yoxsa Sяhv?
Aшaьыdakы fikirlяriн idraki vя ya emo-
sional olmalarыnы mцvafiq qrafalara И vя ya ______ 5. Emosional taksonomiyanыn
E yazmaqla sяciyyяlяndirin. Hяr qrafaya yuxarы vя ya aшaьы sяviyyяlяrdя daha чox id-
mцvafiq cavablarы yazыn. raki яhяmiyyяti varmы? Юz cavabыnыzы izah edin.

145
Тящсилин ясаслары

Mяzmun standartlarыnыn bilik vя fяaliyyяt komponentlяri nяzяrя alыnmaqla


tяlim mяqsяdlяrinin mцяyyяn edilmяsi

Ana dili «Qышda kяndimiz»


Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:
• Мязмун стандартларынын реаллашмасына хид-
мят едян тялим мягсядини мцяййян едяъяк- Riyaziyyat 10 dairяsindя sadя яdяdi ifadяlяr
синиз.
Hяyat «Hяr шeydяn qяnaяt vя sяliqя ilя
TAPШЫRЫQ 1 бilgisi istifadя edяk»

Яvvяlki mюvzularda mяzmun vя fяaliy-


yяtя ayыrdыьыnыz standartlarыn fяaliyyяt nюvц- Musiqи «Oynaq topum» mahnыsы
nц vя sяviyyяsini mцяyyяnlяшdirin.
Texnologiya Dovшan oyuncaьы (yapma)
TAPШЫRЫQ 2
Tяhlil etdiyiniz standartlardan чыxыш edя- Tяsviri
Yaz gцllяri
rяk aшaьыda tяqdim edilяn mюvzular цzrя tя- incяsяnяt
lim mяqsяdlяrini mцяyyяn edin:

Шagirddяn gюzlяnilir Mцяllimdяn gюzlяnilir


1.1. Dinlяdiyi fikri anladыьыnы nцmayiш 1. Mцяllim danышma vя dinlяmя mяha-
etdirir. rяti nцmayiш etdirir.
1.1.1. Dinlяdiyi sadя fikrin mahiyyяtini 2. Шagirdlяrя mцxtяlif yollarla dinlя-
шяrh edir. mяk цчцn шяrait yaradыr:
1.1.2. Dinlяdiyi fikrя mцnasibяtini bil- • Sюhbяt etmяk;
dirir. • Иzah etmяk;
1.2. Шifahi nitq bacarыqlarыna malik ol- • Mцzakirя etmяk;
duьunu nцmayiш etdirir. • Ucadan oxu;
1.2.1. Mцшahidя etdiyi яшya, hadisяlяr • Rollu oyunlarda iшtirak;
haqqыnda шяkillяr цzrя danышыr. • Naьыl danышmaq;
1.2.2. Dialoqlarda sadя nitq etiketlя- • Bяdii nцmunяlяr цzrя fikir mцbadilяsi
rindяn istifadя edir. aparmaq;
1.2.3. Nitqindя sadя bяdii ifadяlяrdяn • Aldыьы mяlumatlarы чatdыrmaq;
istifadя edir. • Шifahi vя yazыlы (mяtnlяr, rяsmlяr,
1.2.4. Nitqindя mцvafiq jest vя mi- kompцterin imkanlarыndan istifadя et-
mikalardan istifadя edir. mяklя) tяqdimatlar hazыrlamaq.

146
Тящсилин ясаслары

ЫЫ BЮLMЯ
FЯNN PROQRAMLARЫNЫN (KURИKULUMLARЫNЫN)
TЯTBИQИNDЯ YENИ TЯLИM STRATEGИYALARЫ
VЯ TЯLИMИN TЯШKИLИNDЯ ONLARDAN SЯMЯRЯLИ
ИSTИFADЯNИN YOLLARЫ

Gюzlяnilяn nяticяlяr Яhatя olunacaq mяsяlяlяr:

Bu бюлмяни юyrяnяndяn sonra siz:


Ы Йarыmbюlmя
• «Tяlim strategiyasы» anlayышыnы шяrh едяъяксиниз. Mцasir kurikulumlar vя yeni tяlim
• Mцasir kurikulumlarыn xцsusiyyяtlяri baxы- strategiyalarы;
mыndan tяlimin tяшkilinя verilяn яsas tяlяblяri
шяrh едяъяксиниз. ЫЫ Йarыmbюlmя
• Tяlim mяqsяdinя uyьun forma vя цsullarы se- Мцxtяlif цsullarла дяркетмя;
чяъяксиниз.
• Tяlimin prinsiplяri baxыmыndan юyrяnmя pro- ЫЫЫ Йarыmbюlmя
sesinin tяшkili mexanizmlяri haqqыnda mяlumat Юyrяnmяnin prinsiplяri vя oxu
verяъяксиниз. strategiyalarыndan istifadя;
• Mяzmun standartlarыnыn mahiyyяtinя mцvafiq
forma vя цsullar seчяъяксиниз. ЫV Йarыmbюlmя
• Tяlimin dцшцnцlmцш шяkildя tяшkili yollarыnы Taksonomiyalarы nяzяrя almaqla
bildiyini nцmayiш etdiряъяксиниз. tяlim prosesinin sistemliliyinin tяmin
• Mцstяqil tяlimin prinsiplяrinя яsaslanan oxu olunmasы;
strategiyalarыnы tяlim prosesindя istifadя edя-
ъяксиниз. V Йarыmbюlmя
• Dцшцnmяniн mцxtяlif цsullarыndan istifadя et- Tяlimi tяшkil edяrkяn ИKT-dяn
mяklя шagirdlяrя diferensial yanaшmanыn yol- istifadяnin imkan vя yollarы.
larыnы bildiyini nцmayiш etdirяъяксиниз.
• Tяlimin tяшkilindя ИKT-dяn istifadяnin imkan
vя yollarыndan istifadя bacarыqlarы nцmayiш
etdirяъяксиниз.
• Mцшahidяlяr яsasыnda tяlimin tяшkilinin sяviy-
yяsi barяdя mцhakimяlяr yцrцдяъяксиниз.

147
Тящсилин ясаслары

Ы ЙARЫMBЮLMЯ
Mцasir kurиkulumlar vя yenи tяlиm strategиyalarы

Ящатя олунан мясяляляр:


Bu йарымбюлмяни юyrяnяndяn sonra siz:
• Tяlimin tяшkilinя verilяn tяlяblяr barяdя шяrhlяr ve- Tяlimin tяшkilinя verilяn
rяcяksiniz; tяlяblяr;
• Tяlяblяrя cavab verяn dяrsi, tяlяblяrя cavab vermя-
yяn dяrsdяn fяrqlяndirяcяksiniz;
• Mцшahidя etdiyiniz dяrsi seчilmiш tяlim formasыnыn Tяlimin tяшkili formalarы;
mцvafiqliyi baxыmыndan шяrh edяcяksiniz;
• Tяlim mяqsяdinin reallaшdыrыlmasыna xidmяt edяn tя-
lim formalarыnы mцяyyяn edяcяksiniz; Tяlimin tяшkili цsullarы.
• Tяlim цsullarы barяdя mяlumat verяcяksiniz;
• Tяlim mяqsяdinin reallaшmasыna xidmяt edяn mцva-
fiq tяlim цsullarы seчяcяksiniz.

Схеми нязярдян кечирин. Ялдя етдийиниз билик вя баъарыглары системляшдирин


Эириш
1. Фяннин мягсяд вя вязифяляри
2. Фяннин характерик хцсусиййятляри

Ы. ЫЫ. ЫЫЫ.
Фяннин мязмуну Тялим стратеэийалары Шаэирд наилиййятляринин
гиймятляндирилмяси
1. Цмуми тялим нятиъяляри 1. Фянн цзря тялимин тяшкилиня верилян
2. Мязмун хятляри цзря тялим ясас тяляблярин тясвири 1. Ясас гиймятляндирмя нювляри
нятиъяляри 2. Форма вя цсулларын тякмилляшдирил- 2. Гиймятляндирмя стандартлары вя
3. Мязмун стандартлары мяси барядя тювсийяляр гиймятляндирмя васитяляри
3. Мцяллимин тялим фяалиййятинин план-
лашдырылмасына даир нцмуняляр

ТЯЛИМИ НЕЪЯ ТЯШКИЛ ЕДЯК КИ, ТЯЛИМ СТРАТЕЭИЙАЛАРЫ


КУРИКУЛУМУН
ТЯТБИГИНЯ НАИЛ ОЛА БИЛЯК?

«Siz insanlara heч nя юyrяdя


bиlmяzsiniz.
Siz yalnыz mяsяlяlяri юz шцurlarы Тялимин тяшкилиня Тялимин форма вя
daxilindя aшkar etmяkdя, kяшf верилян тялябляр цсуллары
etmяkdя onlara kюmяk edя bilяrsiniz».
GALILEY Тялим фяалиййятинин
планлашдырылмасы

Иstifadя edilяn яdяbiyyat:


1. Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt stan- 2. DVD dяrs nцmunяlяri.
dartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы).
148
Тящсилин ясаслары

Mцasir kurikulumlar vя yeni tяlim strategiyalarы: tяlimin tяшkilinя


verilяn tяlяblяr*

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: 1. Pedaqoji prosesin tamlыьы – Tяlim


mяqsяdlяri kompleks (inkiшafetdirici, юy-
• Tяlimin tяшkilinя verilяn tяlяblяr barя-
rяdici, tяrbiyяedici) шяkildя hяyata keчi-
dя шяrhlяr verяcяksiniz;
rilir, real nяticяlяrlя yekunlaшan mцяllim
• Tяlяblяrя cavab verяn dяrsi, tяlяblяrя vя шagird fяaliyyяtini яhatя edir.
cavab vermяyяn dяrsdяn fяrqlяndirяcя- 2. Tяlimdя bяrabяr imkanlarыn yaradыl-
ksiniz. masы – Bцtцn шagirdlяrя eyni tяlim шяraiti
yaradыlыr vя pedaqoji proses onlarыn po-
tensial imkanlarы nяzяrя alыnmaqla tяn-
zimlяnir.
Тялимин тяшкилиня верилян ясас тялябляр 3. Шagirdyюnцmlцlцk – Tяdris vя tяlim
iшi шagirdlяrin maraq vя tяlяbatlarыnыn
юdяnilmяsinя, onlarыn istedad vя qabiliy-
yяtlяrinin, potensial imkanlarыnыn inkiшa-
fыna yюnяldilir.
Педагожи просесин Дястякляйиъи мцщи- 4. Иnkiшafyюnцmlцlцk – Tяhsildя mц-
тамлыьы тин йарадылмасы hцm mяsяlяlяr cяmiyyяtdя gedяn inki-
шafa mцvafiq tяnzimlяnir, шagirdlяrin
bilik, bacarыq vя dяyяrlяrinin dinamik
inkiшafы tяmin edilir.
Бярабяр имканла- Фяалиййятин стимул- 5. Fяaliyyяtin stimullaшdыrыlmasы – Шa-
рын йарадылмасы лашдырылмасы girdlяrin tяlimя maraьыnыn artыrыlmasы
цчцn onlarыn fяaliyyяtindяki bцtцn irяli-
lяyiшlяr qeyd olunur vя dяyяrlяndirilir.
6. Dяstяklяyici mцhitin yaradыlmasы –
Шаэирдйюнцмлцлцк Инкишафйюнцмлцлцк Pedaqoji proses mцnasib maddi-texniki
baza яsasыnda vя saьlam mяnяvi-psixo-
loji mцhitdя tяшkil edilir.

TAPШЫRЫQ

Tяqdim edilяn dяrsin gediшini cяdvяldяki meyarlar цzrя qiymяtlяndirmя


tяlimin tяшkilinя verilin tяlяblяr ba- aparыn. Nяticяlяriniz цzrя fikir mцbadilяsi
xыmыndan mцшahidя edin. Verilmiш aparыn.

* Azяrbaycan Respublikasы Nazirlяr Kabinetinin 3 iyun 2010-cu il tarixli 103 nюmrяli qяrarы ilя tяsdiq
edilmiш «Цmumi tяhsil pillяsinin dюvlяt standartlarы vя proqramlarы (kurikulumlarы)» (сяh.18)
http://www.edu.gov.az/upload/file/tehsil-pillesinin-dovlet-strandartlari-ve-proqramlari.pdf. Bax DVD

149
Тящсилин ясаслары

ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ТАМЛЫЬЫ

Мязмун стандарты Тялим просеси Реал нятиъя

Мягсяд Тялим стратеэийалары Гиймятляндирмя

ПЕДАГОЖИ ПРОСЕСИН ТАМЛЫЬЫНЫ ШЯРТЛЯНДИРЯН


АМИЛЛЯР

ТЯЛИМ МЯГСЯДИНИН ТЯЛИМ ПРОСЕСИНИН


ЯЩАТЯЛИЛИЙИ МЯГСЯДЯМЦВАФИГЛИЙИ

Идракын инкишафы Мягсядин мцвафиглийи

Яввялки вя сонракы дярсля-


Мянявиййатын формалашмасы рин мягсядляри иля ялагялилийи

Форма вя цсулларын
Физики инкишаф мягсядямцвафиглийи

Тялим тапшырыгларынын мяг-


сядямцвафиглийи

Гиймятляндирмя мейарлары-
нын мягсядямцвафиглийи

150
Тящсилин ясаслары

Педагожи просесин тамлыьыны шяртляндирян амилляр Педагожи просесин тамлыьыны шяртлянди-


Tяlim mяqsяdlяrinin яhatяliliyi baxыmыndan рян амилляр
Tяhsil insanыn idrakыnыn inkiшafыnы, mяnя- Tяlim prosesinin mяqsяdяmцvafiqliyi
viyyatыnыn formalaшmasыnы vя fiziki inkiшafыnы baxыmыndan
tяmin edir. Bu sяbяbdяn dя tяhsil standartlarы • Tяlim mяqsяdinin fяnn vя sinif
tяrtib edilяrkяn idraki, emosional vя psixomo- цzrя nяzяrdя tutulmuш mяzmun
tor taksonomiyalar tяhsilin hяr hansы sяviyyя- standartыnыn reallaшdыrыlmasыna
sindя mяrhяlя-mяrhяlя шagirddяn gюzlяnilяn xidmяt etmяsi;
nяticяlяrin mцяyyяn edilmяsindя nяzяri яsas • Яvvяlki vя sonrakы dяrslяrin
kimi яldя rяhbяr tutulmuшdur. Tяhsil stan- mяqsяdlяri ilя яlaqяnin tяmin
dartlarыnыn hazыrlanmasы zamanы diqqяt mяr- olunmasы;
kяzindя olan bu yanaшma, tяlimin illik vя cari • Mяqsяdin reallaшmasыna xidmяt
planlaшdыrыlmasы zamanы da mцяllimin яhяmiy- edяn forma vя цsullarыn mцяyyяn
yяt vermяli olduьu mцhцm mяsяlяdir. Hяr edilmяsi;
dяrsin planы tяrtib edilяn zaman шagirdиn hяm • Tяlim fяaliyyяtlяrinin (tapшыrыqla-
idraki, hяm mяnяvi, hяm dя fiziki baxыmdan yet- rыn) dцzgцn seчilmяsi;
kinlяшmяsi istiqamяtindя nюvbяti addыm atыlma- • Mяqsяdя hansы sяviyyяdя nail
lыdыr. Tяlimin uzunmцddяtli vя ya qыsamцddяtli olunduьunu mцяyyяn etmяk imka-
planlaшdыrыlmasы zamanы bu цчlцyцn davamlы шя- nы verяn qiymяtlяndirmя meyarlarы-
kildя nяzяrя alыnmasы vя tяtbiqi tяlimin tamlыьыnы nыn mцяyyяn edilmяsi vя mцvafiq
tяmin edяn amillяrdяn biridir. цsul vя vasitяlяrin seчilmяsi.

BЯRABЯR TЯLИM ШЯRAИTИNИN YARADЫLMASЫ


Fiziki vя fizioloji saьlamlыьыn araшdыrыlmasы шagirdlяrя fяrdi yanaшma imkanы verяn
amillяrdяndir. Шagirdlяrin fiziki vя fizioloji baxыmdan saьlamlыьыnda olan prob-
lemlяr onlarыn tяlim keyfiyyяtlяrinя tяsir gюstяrir. Onlarыn zяif gюrmяsi, pis eшitmяsi,
цrяk чatышmazlыьы, nitq qцsuru, xцsusi qayьыya ehtiyacыnыn olmasы mцяllimin diqqя-
Шagirdlяrin fiziki tindяn kяnarda qalmamalыdыr. Шagirdlяrin oturacaьы sыranыn vя yerin mцяyyяn edil-
fizioloji vяziyyяti mяsi, parta yoldaшыnыn seчilmяsi digяr uшaqlarыn da hяmin uшaqlarla pozitiv mц-
nasibяtlяrinin qurulmasыnыn tяшkil eдилmяsi vя prosesin nяzarяtdя saxlaнmasы цчцn
bu mяsяlяlяrin ciddi araшdыrыlmasы чox vacibdir. Bu problemlяrя mцяllimin diqqяt-
sizliyi vя ya kifayяt qяdяr diqqяt yetirmяmяsi шagirdlяrin mяnяvi-psixoloji prob-
lemlяrinin dя baш qaldыrmasыna sяbяb ola bilяr.
Шagirdin sosial vяziyyяti: vaxtыnda vя lazыmыnca qidalanmamasы, mюvsцmя uyьun
geyиmlяrlя, lazыm olan mяktяb lяvazimatы ilя, tяlim цчцn yararlы mцasir texniki
avadanlыqla tяmin olunmamasы onun nailiyyяt keyfiyyяtinя tяsir edir. Maddi cяhяtdяn
imkansыz uшaqlarыn aшkar edilmяsi vя onlarыn dяstяklяnmяsi inkiшafda olan insanыn gя-
lяcяyinin tяmin olunmasы цчцn чox яhяmiyyяtlidir. Buna nail olmaq цчцn mцяlлim vя
шagird arasыnda isti vя qayьыkeш mцnasibяtlяrin yaradыlmasы vacibdir. Bu istiqamяtdя
fяaliyyяtini dцzgцn qura bilmяyяn mцяllim чox keчmяdяn tяlimdя шagirdin gerilяmя-
sinin шahidi olacaqdыr. Bu onun hяm tяlim nailiyyяtindя, hяm dя davranышыnda юzцnц
Шagirdlяrin sosial bцruzя verяcяkdir. Belя uшaqlarыn valideynlяri ilя яmяkdaшlыq etmяkdя dя mцяllimlяr
problemlяrlя qarшыlaшa bilяrlяr. Bu cцr uшaqlar tapшыrыqlarы yerinя yetirmякдя, oxu vя
vяziyyяti yazы bacarыqlarы baxыmыndan gerilяyя, яtrafdakыlara qarшы aqressivlik gюstяrя, zorakыlыьa
meyilli ola bilяrляр vя dяrslяrdяn yayыnma hallarы da baш verя bilяr. Bu davranыш tяkcя
hяmin uшaьыn deyil, hяm dя sinifdяki digяr шagirdlяrin tяlim vя tяrbiyяsinя mяnfi tяsir
gюstяrir. Bu baxыmdan mцяllim шagirdin sinfя gяtirdiyi mцxtяlif problemlяrя hяssaslыq
nцmayiш etdirmяlidir. Шagirdin sosial vяziyyяtindяn irяli gяlяn istяr mяnяvi, istяr
psixoloji, istяrsя dя intellektual fяrqlяri nяzяrя almalы, onu inkiшaf etdirib, sinfin vя
mяktяbin цmumi sяviyyяsinя чatdыrmaq цчцn iшlяr aparmalыdыr. Uшaqlar onlarыn hяyat
sяvиyyяsindяn fяrqli olan hяyat sяviyyяlяrinin dя mюvcud olduьundan xяbяrdar olmalы
vя bu шяraitdя bir-birinя qayьыkeшlik vя tolerantlыq nцmayiш etdirmяlidirlяr.

151
Тящсилин ясаслары

Шagirdlяrin idrak sяviyyяsini mцяyyяn etmяk цчцn mцяllim diaqnostik qiymяt-


lяndirmяnin цsul vя vasitяlяrindяn istifadя edя bilяr. Eyni zamanda formativ
vя summativ qiymяtlяndirmяnin nяticяlяri dя шagirdin idrak sяviyyяsi haqqыnda
qяnaяtlяrя gяlmяyя imkan verir. Шagirdin yaш sяviyйяsinя uyьun intellektual
testlяr bu problemin hяllindя uьurlu vasitяdir.
Tяlim materiallarы vя tяlim цsullarы seчilяrkяn шagirdin yaш sяviyyяsinя vя xц-
susiyyяtlяrinя diqqяt yetirilmяlidir. Belя ki birinci sinifdя uьurla tяtbiq edilяn
bir tapшыrыq vя ya цsul 4–5-ci siniflяrdя юzцnц doьrultmaya bilяr. Elяcя dя aшaьы
sinif шagirdlяri цчцn maraqlы vя яylяncяli gюrцnяn hяr hansы tяlim materialы
yuxarы sinif шagirdlяri tяrяfindяn mяqbul qarшыlanmaya bilяr.
Bu araшdыrmalar bir neчя mяrhяlяdя aparыlыr:
Ы Mяrhяlя: Шagiрdin яqli inkiшafыnda lяngimя mцшahidя edilmir ki?
ЫЫ Mяrhяlя: Яqli inkiшafыnda lяngimя mцшahidя edilmяyяn шagirdin (Blumun
Иdraki taksonomiyalarы vasitяsilя) idrakы hansы sяviyyяdя inkiшaf etmiшdir?
ЫЫЫ Mяrhяlя: Шagirddя hansы dяrketmя цsulu (H.Qardner nяzяriyyяsi) daha
чox inkiшaf etmiшdir?
Bu baxыmdan sinif iki яsasda qruplaшdыrыla bilяr:
– Uyьun idrak sяviyyяli uшaqlar;
– Fяrqli idrak sяviyyяli uшaqlar.
Elя problеmlяr vardыr ki, onlarыn hяlli zamanы шagirdlяrin юz potensial
imkanы чяrчivяsindя hяmin problemin sadя versiyalarы цzяrindя olsa belя,
Шagirdlяrin idrak dцшцnmяsi vя mцvafiq qяrarlar qяbul etmяsi vacibdir. Bu baxыmdan sinifdя
sяviyyяsi araшdыrыlan problemin hяllinя nail olmaq цчцn hяmin mяsяlя fяrqli yцklц
tapшыrыqlar formasыnda tяrtib edilir vя mцxtяlif sяviyyяli qruplara mцxtяlif
sяviyyяli tapшыrыqlar verilir. Hяr qrup юz vяzifяsini yerinя yetirяndяn sonra
birlikdя bюyцk iш gюrцlmцш olur, problem hяll edilmiш olur. Hяr kяs юzцnц
gяrяkli, faydalы, iшя yarayan hiss etmяklя bяrabяr, gцcц чatan iшi gюrmяklя
яqli inkiшafыnda lяngimяlяr olan vя ya aшaьы idrak sяviyyяli uшaqlar daha bir
addыm inkiшaf etmiш olur, nailiyyяt яldя etmяklя юzцnяinamlы olurlar. Bu vя
bir чox digяr mяsяlяlяr baxыmыndan, idraki inkiшaf baxыmыndan шagirdlяrin
ayrы-aйrы qruplarda яmяkdaшlыq etmяsi vя problemin hяllinя nail olmasы tяlim
vя tяrbiyяnin tяшkilindя bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr.
Bir чox hallarda мцяллим шagirdlяri иdrak sяviyyяsi baxыmыndan qarышыq qруп-
larda fяaliyyяtя cяlb edя bilяr. Bu zaman mцяllimiн bircя tяlimatы qrup daxilidя
gцclц шagirdlяrin zяif шagiрdlяri юyrяtmяsini tяmin edя bilяr. Mцяllim tapшыrыьыn
icrasы ilя baьlы tяlimatlar verяrkяn xцsusilя qeyd edir ki, qrup iшini tяqdim edяcяk
шяxsi o юzц mцяyyяn edяcяk. Onlarыn birgя fяaliyyяtiniн nяticяsini kimin tяqdim
edяcяyi mяlum olmadыьыndan gцclц шagirdlяr mяsяlяnin incяliklяrini aшaьы idrak
sяviyyяsi nцmаyiш etdirяn yoldaшlarыna sяylя юyrяdirlяr. Bu zaman bцtцn шagird-
lяrin tяlimя bяrabяr cяlb edilmяsi tяmin olunmaqla bяrabяr, шagirdlяrdя digяr
insani dяyяrlяr dя formalaшыr. Bu da birgяfяaliyyяt, яmяkdaшlыq, qayьыkeшlik,
dяstяk, юzgяsinin uьuruna sevinmяk vя с.-дир.
Bu baxыmdan mцяllim idrak sяviyyяsi baxыmыndan hяm uyьun, hяm dя fяrqli
idrak sяviyyяli qruplar mцяyyяn etmяlidir.

152
Тящсилин ясаслары

1. Fяrdlяrarasы dяrketmя цsuluna aid olan шagirdlяr bцtцn qruplara paylanыr.


Onlarы ayrыca qruplaшdыrmaьa ehtiyac yoxdur. Fяrddaxili dяrketmя цsuluna aid
olan шagirdlяrin isя fяrdi шяkildя iшlяmяsinя шяrait yaradыlыr.
2. Шagirdlяrin hansы yaddasaxlama qabiliyyяtinin daha fяal olduьunu mцяllim яvvяl-
cяdяn araшdыrmalы vя tяlim zamanы qruplarы mцяyyяnlяшdirяrkяn bu gюstяricilяri nяzяrя
almalыdыr. Belя ki gюrmя yaddaшы iti olan uшaqlar bir qrupa toplanaraq onlara daha чox
gюrцntцlц, шяkilli materiallar tяqdim edilir. Sual oluna bilяr ki, шagirdlяrin oxu, yazы,
hesablama bacarыqlarыnыn inkiшafыna yalnыz шяkillяr vasitяsilя necя nail olmaq olar.
Bu, mцяllimin yaradыcы tяfяkkцrцndяn чox asыlыdыr. Belя ki, gюrmя yaddaшы iti olan
шagirdляr bir qrupa toplanarkяn, onlara tяqdim edilяn шяkil яsasыnda mяtn tяrtib edib
yazmaq, yazdыьы mяtni oxumaq, yazdыqlarы ilя baьlы шяrhlяr vermяk vя ya tяqdim
edilяn riyazi шяkillяr яsasыnda mяsяlяlяr qurmaq vя onlarы hяll etmяk kimi tapшыrыqlar
vasitяsilя шagirdlяrin yazы, oxu, nitq, hesablama vя s. bacarыqlarыnыn inkiшaf etdiрilmя-
sinя mцnbit шяrait yaratmaq olar.
3. Eшitmя yaddaшы iti olan шagirdlяri bir qrupa toplamaqla onlar цчцn daha чox sяsli
tapшыrыqlar tяrtib edilmяsi tяlim materiallarыnын daha yaxшы mяnimsянилmяsinя uьurlu
шяrait yaradыr. Яsrimiz texnologiya яsridir. Radio, maqnitоfon, televizor, kompцter
sяsli informasiyalarыn чatdыrыlmasы цчцn uьurlu vasitяdir. Bяzяn mцялlimlяr bюlgяlяrdя
texniki avadanlыьыn kifayяt qяdяr olmadыьы vя ya elektrik enerjisi ilя baьlы problemlяrin
olduьunu sяbяb gюstяrmяklя texnologiyalarыn tяlim prosesindя istifadяsiniн чяtin, bяzяn
dя mцmkцnsцz olduьunu bildirirlяr. Hяtta bцtцn gюstяrilяnlяr nяzяrя alыnsa belя,
mцяllim sяsli informasiyalarыn шagirdlяrя чatdыrыlmasы цчцn optimal yollar tapa bilяr.
Belя ki linqvistik intellekti iti olan bir шagirdi sяsli intellekti iti olan qrupa qoшmaqla,
mяlumatыn digяr qruplara mane olmamaq шяrti ilя ucadan oxunmasыnы tяшkil etmяklя,
sяs yaddaшы iti olan шagirdlяrin sяsli informasiyalarla tяmin olunmasыnы tяшkil edя bilяr.
4. Ana dili, Щяyat bilgisi dяrslяrindя linqvistik yaddaшы iti olan шagirdlяrя tяlim ma-
teriallarы tяrтib etmяk sadя gюrцnsя dя, bu, riyaziyyat dяrsindя mцяllimi dцшцnmяyя vadar
Шagirdlяrin
edir. Linqvistik yaddaшы iti olan шagirdlяrя hesablama: toplama, чыxma, mцqayisяetmя
dяrketmя kimi tapшыrыqlarыn mяtn шяklindя tяqdim edilmяsi onlarыn problemi daha dяrindяn dяrk
цsulu etmяsinя xidmяt gюstяrmiш olur. Riyaziyyat dяrsliklяrindя verilяn mяsяlяlяr dя linqvistik
yaddaшы iti olan шagirdlяr цчцn yararlы olan materiallardыr.
5. Riyazi yaddaшы iti olan шagirdlяr qruplaшdыrыlarkяn mцяllim onlarыn tapшыrыq-
larыnda rяqяmlяrin, hяndяsi fiqurlarыn yer tutmasыna яhяmiyyяt vermяlidir. Mяsяlяn,
Ana dili dяrsindя kiчik mяtn tяrtib etmяli olan шagirdlяr qrupuna riyazi mяsяlяni
яks etdirяn bir шяkil tяqdim edilя bilяr. Шagirdlяrя hяmin шяkil цzrя mяtn tяrtib
etmяk, mяtni oxumaq vя sair fяaliyyяtlяr tapшыrыla bilяr.
Шagirdlяrin gюrmя, eшitmя, linqvistik vя riyazi-mяntiqi, tяbiяt, bяdяn-kinestik, fяrddaxili,
fяrdlяrarasы yaddaшlarыna яsasяn qruplaшdыrыlmasы vя tяlim tapшыrыqlarыnыn da bu ba-
xыmdan tяrtib edilmяsi vя ya seчilmяsi bцtцn dяrslяrdя tяtbiq edilmяli bir yanaшma deyil.
Mцяllim mяqsяd baxыmыndan dяrsin forma vя цsullarыnda dяyiшiklikляr etdiyi kimi, bu
iш цsulunu da mцtяmadi tяtbiq etmяmяli, zяrurяt yarandыqda mцraciяt etmяlidir.
Mцяllim sinfi qruplашdыrarkяn шagirdlяrin fяrqli dяrketmя цsullarыndan mцxtяlif mяq-
sяdlяrlя istifadя edir. Belя ki bir halda mцяllim eyni dяrketmя цsullarыna aid olan шa-
girdlяri qruplaшdыrmaqla onlarыn mцrяkkяb problemlяri hяll etmяsinя nail olar, digяr
halda isя bir цsulda dяrketmяsi daha чox inkiшaf etmiш шagirdlяri digяr dяrketmя цsul-
larыna aid olan uшaqlarla bir qrupda яmяkdaшlыьa cяlb etmяklя vя mцvafiq tаpшыrыqlar
vermяklя, onlarda mцxtяlif dяrketmя цsullarыnы daha da inkiшaf etdirя bilяr.
Psixi inkiшafdan geri qalma vя mяnяvi-psixoloji baxыmdan qeyri-stabillik шagirdin tяlim
nяticяlяrinя mяnfi tяsir gюstяrir. Bяzяn шagirdlяr mцxtяlif sяbяblяrdяn yoldaшlarыnыn istehza
obyektinя чevrilir. Bu da onun mяnяvi baxыmdan sarsыlmasы vя mяktяbdяn yayыnma
cяhdlяri ilя nяticяlяnir. Hяr hansы шagirddя юzцnяqapanma vя юzцnяinamsыzlыq kimi hallarы
aшkar edяn mцяllim bunun sяbяbini dяrhal araшdыrmalыdыr. Mцяlлim шagirdin ailяsi ilя yaxыn
tяmas qurmalы, hяyat шяraitini юyrяnmяk цчцn yaшadыьы evя getmяli, valideynlяri arasыnda
mцnasibяtlяri araшdыrmalыdыr. Elяcя dя hяmin шagirdin sinif yoldaшlarы ilя mцnasibяtlяrini
dя tяdqiq etmяlidir. Problemin sяbяbi aшkar edilяndяn sonra шagirdlяrlя iшini qurarkяn bu
mяsяlяlяri nяzяrя almalы, mяktяb psixoloqunu da bu iшя cяlb etmяlidir.

153
Тящсилин ясаслары

Psixi inkiшafыnda lяngimяlяr olan uшaqlar:


– Цzgцnlцk, taqяtdяn dцшmя vя nяticяdя aшaьы iш qabiliyyяti;
– Emosiyalarыn qeyri-yetkinliyi;
– Иradяnin zяifliyi;
– Psixopatiyayabяnzяr davranыш;
– Цmumi anlayышlarыn vя tяsяvvцrlяrin mяhdud ehtiyatы;
– Yoxsul sюz ehtiyatы;
Шagirdlяrin psixi – Sяs analizinin чяtinliyi;
inkiшafы vя – Yadda saxlamaq цчцn kюmяkчi vasitяlяrdяn istifadя bacarыqlarыnыn olmamasы;
– Sensor informasiyalarыn qяbulu vя tяhlilinя uzun mцddяtin lazыm olmasы;
mяnяvi-psixoloji – Diqqяtin davamsыzlыьы;
vяziyyяti – Юzцnяnяzarяtin aшaьы olmasы.
Шagirdin mяnяvi-psixoloji stabilliyinin tяmin olunmasы vя saьlam mяnяvi-psi-
xoloji iqlimin yaradыlmasы цчцn:
– Шagirdlяrin qarшыlыqlы mцnasibяti araшdыrыlmalы (mцшahidя, sюhbяt);
– Valideynlяrin mяnяvi-psixoloji vяziyyяti araшdыrыlmaлы vя bunun valideyn–
uшaq mцnasibяtlяrinя tяsiri юyrяnilmяli;
– Mцяllim–valideyn mцnasibяtlяrinin qurulmasы ilя uшaq–valideyn vя sinifdя
dя шagird–шagird mцnasibяtlяri tяnzimlяnmяli.
Maraqlarыn nяzяrя alынmasы da шagirdlяrin tяlimя cяlb edilmяsi vя nailиyyяtlяrin yцksяl-
dilmяsindя mцhцm hesab edilяn amillяrdяndir. Mцxtяlif parametrlяr baxыmыndan шagird-
lяrin qruplaшdыrыlmasы vя tяlim fяaliyyяtlяri mцяyyяn edilяrkяn bu mяsяlяlяrin nяzяrя
alыnmasыnыn яhяmiyyяti haqqыnda fikirlяri шagirdlяrin maraqlarыnыn nяzяrя alыnmasыna da
шamil etmяk olar. Lakin buna nail olmaq цчцn mцялlim hяr шagirdini tяdqiqat obyektinя
чevirmяli, onlarыn maraqlarыnы araшdыrmalыdыr. Maraqlarы uyьun gяlяn шagirdlяri eyni qrupa
cяlb etmяlidir. Tapшыrыqlarы da mяhz hяmin maraq baxыmыndan tяrtib etmяlidir. Bir
mяsяlяyя fikir verяk. Иnsanыn orqanizmindя dяmir чatышmazlыьы olarsa, onlarda mцxtяlif
xяstяliklяr baш qaldыra bilяr. Bu, insanыn ehtiyacыdыr, lakin hяmin ehtiyacы юdяmяk цчцn in-
Шagirdlяrin sanlar dяmir yemirlяr. Bu nя onlarыn zюvqц, nя dя fiziki imkanlarы daxilindяdir. Иnsanlarыn
maraqlarы dяmirя olan ehtiyacы dadlы, яtirli alma ilя tяmin olunmuшdur. Bu, ehtiyaclarыn maraqlardan
чыxыш edяrяk юdяnilmяsindя tяbiяtin qanunauyьunluьunu nцmayiш etdirяn bir nцmunяdir.
Digяr ehtiyaclarыn da, o cцmlяdяn tяlimin maraq vя zюvqdяn чыxыш edяrяk юdяnilmяsi da-
ha sяmяrяli nяticяlяr verя bilяr. Bu baxыmdan mцяllim шagirdlяrini oxшar maraqlarыna gюrя
qruplaшdыrmalы, mяqsяdinя uyьun hesab etdiyi zaman hяmin yanaшmadan istifadя
etmяlidir. Mяsяlяn, шagirdlяrin oxu bacarыьыnыn inkiшaf etdirilmяsini tяшkil edяn mцяllim
futbola maraq gюstяrяn uшaqlara sinifdяnxaric oxu zamanы futbol haqqыnda mяtn oxumaьы
tapшыra bilяr. «Mцшahidя etdiyi яшya, hadisя, шяkillяr цzrя danышыr» kimi standartы da
reallaшdыran mцяllim maraq baxыmыndan qruplaшdыrыlmыш шagirdlяrinя futbol oyunu
haqqыnda шяkil vermяklя шifahi mяtn qurmaq kimi fяaliyyяtя cяlb edя bilяr vя s.

Шagirdlяrin hazыrlыq vяziyyяti. Summativ qiymяtlяndirmяnin nяticяlяrinя gюrя hяr bir


шagirdin яldя etdiyi nailiyyяtin sяviyyяsi nяzяrя alыnmaqla yцksяk nяticяlяr nцmayiш
Шagirdlяrin hazыrlыq etdirяn шagirdlяr vя aшaьы nяticяlяr nцmayiш etdirяn шagirdlяr olmaqla uyьun sяviyyяli
vя fяrqli sяviyyяli шagirdlяrdяn бярабяр тящсил имканлары йарадылмалыдыр.
sяviyyяsi vя inkiшaf Бунун цчцн иnkiшaf dinamikasы yцksяk olan vя inkiшaf dinamikasы aшaьы olan uшaqlar
dinamikasы диггят мяркязиндя сахланылмалыдыр. Aшaьы dinamika ilя inkiшaf edяn uшaqlarын yцksяk
diнаmika ilя inkiшaf edяn uшaqlarla birэя tяlim fяaliyyяtinя cяlb edilmяsi qarшыlыqlы
fяaliyyяtin vя ikincilяrin inkiшaf dinamikasыnыn yцksяldilmяsiнdя bюyцk rol oynayar.
Azяrbaycan шяraitindя irqi fяrqlяrя az tяsadцf edilsя dя, milli, etnik fяrqlяrlя
tez-tez qarшыlaшmaq olar. Azяrbaycanыn bir sыra regionlarыnda etnik azlыqlarыn
Шagirdlяrin milli, yaшamasы vя bu amilin siniflяrin tяrkibindя dя юzцnц gюstяrmяsi mяsяlяyя
etnik, irqi fяrqlяri mцnasibяtin ciddiлiyini юnя чяkir. Belя uшaqlarыn dil baryerlяri, adяt-яnяnя
fяrqlяrи, digяr uшaqlara mцnasibяtlяrinin qurulmasы vя s. tяlimin tяшkilindя яhя-
miyyяt verilmяli mяsяlяlяrdir.

154
Тящсилин ясаслары

ШАЭИРДЙЮНЦМЛЦЛЦК

ШAGИRDYЮNЦMLЦ KURИKULUM
• Tяhsilin mяzmunu шagirdin maraq vя ehtiyacы nяzяrя alыnmaqla tяrtib edilir;
• Tяhsil mяrhяlяlяrinin sonunda nяticяlяr шagirddяn gюzlяnilir, шagirdя
istiqamяtlяnir;
• Tяlim strategiyalarы шagirdin tяlim prosesindя fяallыьыnыn tяmin edilmяsini юnя
чяkir;
• Qiymяtlяndirmя шagirdin nailiyyяt keyfiyyяtini yцksяltmяk цчцn potensial imkan-
larыnыn vя problemlяrinin tяdqiq edilmяsi mяqsяdilя aparыlыr.

ШAGИRDYЮNЦMLЦ DЯRSLИK
• Шagirdlяrin maraq vя ehtiyaclarы nяzяrя alыnmaqla tяrtib edilir;
• Yaш sяviyyяsi nяzяrя alыnыr;
• Tяdqiqatyюnцmlцlцyцn, dцшцndцrцcцlцyцn, tяlimdя яmяkdaшlыьыn tяmin
edilmяsi ilя шagirdlяrя fяal юyrяnmя imkanы yaradыr;
• Иnklцzivlik gюzlяnilir;
• Dilinin sadяliyi vя aydыnlыьы tяmin edilir;
• Nяшr zamanы gigiйenik normalar (boyalarыn keyfiyyяti, kaьыzыn nюvц vя s.) gюzlяnilir.
ШAGИRDYЮNЦMLЦ TЯLИM-TЯDRИS PROSESИ
• Шagirdlяrin maraq vя ehtiyaclarы nяzяrя alыnmaqla tяшkil edilir;
• Subyekt–subyekt mцnasibяtlяri gюzlяnilir;
• Шagirdin idraki, emosional vя fiziki baxыmdan fяal юyrяnяn olmasы цчцn шя-
rait yaradыlыr;
• Mцяllimin hakim deyil, юyrяnmяni tяшkil etmяkdя шagirdя kюmяk edяn, onun
hяrtяrяfli inkiшafыnы dяstяklяyяn insan olmasы tяmin edilir.

DИGЯR ШAGИRDYЮNЦMLЦ DЯRS VЯSAИTLЯRИ


• Шagirdin maraqlarыna uyьun vя ehtiyaclarыnы tяmin edяn digяr dяrs vяsaitlя-
rindяn istifadя edilir;
• Шagirdin fяal dцшцnmяsini tяmin edяn materiallardan istifadя edilir;
• Seчimlяr edilяrkяn inklцziv yanaшmaya яhяmiyyяt verilir;
• Иnternetdяn istifadя zamanы шagirdlяrin tяhlцkяsizliyinin tяmin olunmasы
mяqsяdilя цmummяktяb Иnternet шяbяkяsinя filtrlяr yerlяшdirilir.

ШAGИRDYЮNЦMLЦ MЦHИT
Tяdris mцddяtindя шagirdlяrin fiziki-fizioloji, psixi baxыmdan saьlamlыьыnыn
qorunmasы, gender bяrabяrliyi шяraitindя ciнsi fяrdiliyin inkiшaf etdirilmяsi
mяqsяdilя sinifdя avadanlыqlarыn yerlяшdirilmяsi, otaьыn iшыqlandыrыlmasы, шagird
heyяtinin sayыnыn vя tяrkibinin mцяyyяnlяшdirilmяsi vя s. tibbi-gigiyenik ba-
xыmdan respublikada mцяyyяn edilmiш standartlara cavab vermяlidir.

155
Тящсилин ясаслары

ИНКИШАФЙЮНЦМЛЦЛЦК

Схеми диггятля мцшащидя един вя ону шярщ един

ИНКИШАФЙЮНЦМЛЦЛЦК

Тящсил системи ъямиййятдя баш вермиш Шаэирдлярин динамик инкишафы


иътимаи, игтисади дяйишикликляря, тямин едилир
елми-техники инкишафа чевик реаксийа верир

Курикулумда дяйишиклик Мягсядин мцвафиглийи

Яввялки вя сонракы дярслярин


Дярсликдя тякмилляшмя мягсядляри иля ялагялилийи

Форма вя цсулларын
мягсядямцвафиглийи
Тялим-тядрис просесиндя инновасийа
Тялим тапшырыгларынын
мягсядямцвафиглийи

Гиймятляндирмя мейарларынын
мягсядямцвафиглийи

ШАЭИРДЛЯРИН ДИНАМИК ИНКИШАФЫ ТЯМИН ЕДИЛИР

Схеми диггятля мцшащидя едяк вя ону шярщ едяк

156
Тящсилин ясаслары

FЯALИYYЯTИN yя si, fiziki-fi zio loji vя mяnяvi-psi xoloji


STИMULLAШDЫRЫLMASЫ vяziyyяti nяzяrя alыnmaqla problemlяrin
hяlli yollarы proq noz laш dы rыlыr, plan laш -
• Шagirdlяrin tяlimя maraьыnыn artыrыlmasы
dыrыlmыш шяkildя hяyata keчirilir;
цчцn onlarыn fяaliyyяtindяki bцtцn irяlilя- • Mцяllim, valideyn, шagird birgяfяaliy-
yiшlяr qeyd olunur vя dяyяrlяndirilir; yяti tяшkil olunmaqla юyrяnяnin tяlimя ma-
• Шagirdin inkiшafыna mane olan prob- raьыnыn vя nailiyyяt keyfiyyяtinin yцksяldil-
lemlяr aшkar edilir, onlarыn sяbяblяri araш- mяsi tяmin olunur.
dыrыlыr, юyrяnяnin яqli inkiшafыnыn sя viy -

157
Тящсилин ясаслары

Стимуллашдырманын йоллары

Dястякляйиъи мцщитин йарадылмасы

Mцasir tяlяblяrя Kюmяk etmяyя


cavab verяn sinif hazыr yoldaшlar
otaьы

Яmяkdaшlыq
edяn mцяllim–
valideyn
Peшяkarlыьыnы
yцksяldяn
mцяllimlяr

Яlavя tяdris
vasitяlяri
Dяstяklяyяn
valideynlяr

158
Тящсилин ясаслары

Mцasir kurikulumlar vя yeni tяlim strategiyalarы: tяlimin tяшkili formalarы

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: Тялим формалары


• Mцшahidя etdiyiniz dяrsi seчilmiш tяlim
formasыnыn mцvafiqliyi baxыmыndan шяrh
edяcяksiniz; Коллективля
• Tяlim mяqsяdinin reallaшdыrыlmasыna xid- Фярди иш
(бцтюв синифля
mяt edяn tяlim formalarыnы mцяyyяn иш)
edяcяksiniz.
Групларла Ъцтлярля иш
(коллективля иш)
ТЯЛИМ СТРАТЕЭИЙАЛАРЫ

Kollektivlя iш – Kollektivdя iшlяmяk,


kollektiv fяaliyyяtя alышmaq bacarыьыnыn
bцnюvrяsi qoyulur, шagirdlяrdя цnsiyyяt-
yaratma bacarыьыnыn tяшяkkцlц vя inkiшa-
Тялимин тяшки- Тялим фяалий-
линя верилян
fы tяmin edilir.
йятинин планлаш-
тялябляр дырылмасы Qruplarla iш – Шagirdlяr mцяyyяn prob-
lemi hяll etmяk цчцn qrupda birlяшirlяr. Bu
prosesdя onlarыn mцzakirя etmяk, fikir mц-
Тялимин тяшкили-
нин форма вя badilяsi aparmaq, mцhakimя yцrцtmяk vя
цсуллары birgяfяaliyyяt bacarыqlarы inkiшaf edir.
Cцtlяrlя iш – Шagirdlяr tяlim tapшыrыqla-
rыnы birgя yerinя yetirirlяr. Bu dяrs forma-
sы шagirdlяrя daha yaxыndan яmяkdaшlыq
etmяyя vя цnsiyyяt qurmaьa, mяsuliyyяti
TAPШЫRЫQ bюlцшmяyя optimal imkan yaradыr.
Яvvяlki dяrslяrdя mцяyyяn etdiyiniz tя- Fяrdi iш – Шagirdin fяaliyyяtini izlяmяk,
lim mяqsяdlяrinя bir daha nяzяr salыn. Hя- potensial imkanlarыnы mцяyyяnlяшdirmяk
vя inkiшaf etdirmяk mяqsяdi daшыyыr. Bu
min mяqsяdlяrin reallaшdыrыlmasы цчцn hansы
tяlim formasы шagirdin sяrbяst dцшцnmяsi
dяrs formasыnы daha yararlы hesab ediрsiniz?
цчцn real imkanlar yaradыr.
Fikrinizi яsaslandыrыn.

159
Тящсилин ясаслары

КОЛЛЕКТИВЛЯ ИШ

ТЯЛИМДЯН Araшdыrыlacaq mяsяlя vя ya oxunacaq mяtn barяdя шagirdlяrin ilkin bilik


sяviyyяsinin mцяyyяn edilmяsi цчцn яhяmiyyяtli formadыr. Шagirdlяrin ilkin bilik
ЯВВЯЛ
sяviyyяsinin mцяyyяn edilmяsi daha чox kollektiv tяlim formasыnda hяyata keчirilir.

Mяsяlяlяr var ki, bцtюv bir dяrs onlarыn mцzakirяsinя hяsr edilir. Belя dяrs-
ТЯЛИМ БОЙУ
lяrdя kollektiv iш formasы bцtцn tяlim boyu davam edir.

Ayrы-ayrы qruplarda шagirdlяr tяrяfindяn aparыlmыш tяdqiqatlarыn nяticяlяri


ТЯЛИМИН barяdя tяqdim edilяn mяlumatlarыn mцяllim tяrяfindяn цmumilяшdirilmяsi
СОНУНДА zяruri bir mяrhяlяdir ki, bunu da hяyata keчirmяk цчцn kollektiv dяrs formasы
bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr.

ГРУПЛАРЛА ИШ

Hяr qrupda eшitmя problemi olan uшaьa yardыm edяn yaxшы eшidяn, gюrmя
Шagirdlяrin fiziki- problemi olan uшaьa dяstяk verяn yaxшы gюrяn, dayaq aparatlarыnda
fizioloji vяziyyяti problemlяri olan uшaqlara kюmяk edяn saьlam uшaqlar birlяшdirilir. Mцяllim
nяzяrя alыnmaqla onlarыn adlarыnы mцяyyяnlяшdirяrяk yazыr. Lazыm olan mяqamda siyahыnы oxu-
qruplarыn mцяyyяn maqla vя ya masalarыn цzяrinя siyahыlarы qoymaqla «hяr kяs юz yerini tapsыn»
edilmяsi komandasы verir. Yaxud mцяllim tяrяfindяn siyahыlarын oxunmasы yolu ilя
uшaqlarыn qruplaшmasы tяшkil edilir.

Sosial sяviyйяsi aшaьы olan uшaqlarla sistemli vя ardыcыl iш aparmaq цчцn


mцяllimin fяaliyyяt planыnda bu mяsяlяlяr юz яksini tapmalыdыr. Bu baxыmdan сo-
Шagirdlяrin sosial sial vяziyyяtlяri nяzяrя alыnmaqлa qarышыq qruplar yardыlыr. Bir qrupda 1 yцksяk,
2 orta, 1 aшaьы sosial vяziyyяtli uшaq ola bilяr. Bu, sinifdяki шagirdlяrin tяrkibindяn
vяziyyяti nяzяrя
asыlыdыr. Mцяllim bu mяsяlяdя чox ehtiyatlы olmalыdыr. Sinifdя soсial fяrq nя qяdяr
alыnmaqla qruplarыn
kяskindirsя, mцяllimin bu parametr цzrя qruplaшmaya tez-tez mцraciяt etmяsi
mцяyyяn edilmяsi daha vacibdir. Bu yаnaшma sosial vяziyyяtlяri fяrqli olan uшaqlar arasыnda sinifdя
mюvcud (яgяr mюvcuddursa) ziddiyyяtlяri aшkar edib onlarы aradan qaldыrmaq is-
tiqamяtindя iшlяr aparmaq цчцn mцvafiq шяrait yaratmыш olar.

160
Тящсилин ясаслары

A) Uyьun idrak sяviyyяli uшaqlarыn qruplaшdыrыlmasы. Elя problemlяr


vardыr ki, onlarыn hяlli zamanы шagirdlяrin юz potensial imkanы чяrчivяsindя
hяmin problemin sadя versiyalarы цzяrindя olsa belя, dцшцnmяsi vя mцvafiq
qяrarlar qяbul etmяsi vacibdir. Bu baxыmdan sinifdя araшdыrыlan problemin
hяllinя nail olmaq цчцn hяmin mяsяlя fяrqli yцklц tapшыrыqlar formasыnda
tяrtib edilir vя mцxtяlif sяviyyяli qruplara mцxtяlif sяviyyяli tapшыrыqlar verilir.
Hяr qrup юz vяzifяsini yerinя yetirяndяn sonra birlikdя bюyцk iш gюrцlmцш
olur, problem hяll edilmiш olur. Hяr kяs юzцnц gяrяkli, faydalы, iшя yarayan
hiss etmяklя bяrabяr, gцcц чatan iшi gюrmяklя яqli inkiшafыnda lяngimяlяr olan
vя ya aшaьы idrak sяviyyяli uшaqlar daha bir addыm inkiшaf etmiш olur,
nailiyyяt яldя etmяklя юzцnяinamlы olurlar. Bu vя bir чox digяr mяsяlяlяr
Шagirdlяrin idrak
baxыmыndan, idraki inkiшaf baxыmыndan шagirdlяrin ayrы-aйrы qruplarda яmяk-
sяviyyяsi nяzяrя
daшlыq etmяsi vя problemin hяllinя nail olmasы tяlim vя tяrbiyяnin tяшkilindя
alыnmaqla qruplarыn
bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr.
mцяyyяn edilmяsi
B) Fяrqli idrak sяviyyяli uшaqlarыn qruplaшdыrыlmasы. Bir чox hallarda шa-
girdlяri иdrak sяviyyяsi baxыmыndan qarышыq qruplarda fяaliyyяtя cяlb edя
bilяr. Bu zaman mцяllimiн bircя tяlimatы qrup daxiliнdя gцclц шagirdlяrin zяif
шagiрdlяri юyrяtmяsini tяmin edя bilяr. Mцяllim tapшыrыьыn icrasы ilя baьlы
tяlimatlar verяrkяn xцsusilя qeyd edir ki, qrup iшini tяqdim edяcяk шяxsi o
юzц mцяyyяn edяcяk. Onlarыn birgя fяaliyyяtiniн nяticяsini kimin tяqdim
edяcяyi mяlum olmadыьыndan gцclц шagirdlяr mяsяlяnin incяliklяrini aшaьы
idrak sяviyyяsi nцmаyiш etdirяn yoldaшlarыna sяylя юyrяdirlяr. Bu zaman bцtцn
шagirdlяrin tяlimя bяrabяr cяlb edilmяsi tяmin olunmaqla bяrabяr, шagird-
lяrdя digяr insani dяyяrlяr dя formalaшыr. Bu da birgяfяaliyyяt, яmяkdaшlыq,
qayьыkeшlik, dяstяk, юzgяsinin uьuruna sevinmяk vя с.-дир.

Шagirdlяrin dяrketmяsinin hansы цsulda daha fяal olduьunu mцяllim яv-


vяlcяdяn araшdыrmalы vя tяlim zamanы qruplarы mцяyyяnlяшdirяrkяn bu gюs-
tяricilяri nяzяrя almalыdыr. Юyrяnяnlяrin vizual-mяkan, sяs-musiqi, linqvistik,
riyazi-mяntiqi, tяbiяt, bяdяn-kinestik, fяrddaxili, fяrdlяrarasы dяrketmя цsul-
larыna mяnsub olduьu mцяyyяn edilяndяn sonra onlar da idrak sяviyyяlяrinя
gюrя aparыlan qruplaшmada olduьu kimi iki baxыmdan qruplaшdыrыlыr:
а) Eyni dяrketmя цsuluna mяnsub olan шagirdlяr qrupu;
Шagirdlяrin б) Fяrqli dяrketmя цsuluna mяnsub olan шagirdlяr qrupu.
dяrketmя Mцяllim mяqsяd baxыmыndan dяrsin forma vя цsullarыnda dяyiшiklikляr et-
цsullarы nяzяrя diyi kimi, bu iш цsulunu da mцtяmadi tяtbiq etmяmяli, zяrurяt yarandыqda
alыnmaqla qruplarыn mцraciяt etmяlidir. Mцяllim sinfi qruplашdыrarkяn шagirdlяrin fяrqli dяrk-
mцяyyяn etmя цsullarыndan mцxtяlif mяqsяdlяrlя istifadя edir. Belя ki bir halda mцяl-
edilmяsi lim eyni dяrketmя цsullarыna aid olan шagirdlяri qruplaшdыrmaqla onlarыn
mцrяkkяb problemlяri hяll etmяsinя nail olar, digяr halda isя bir цsulda
dяrketmяsi daha чox inkiшaf etmiш шagirdlяri digяr dяrketmя цsullarыna aid
olan uшaqlarla bir qrupda яmяkdaшlыьa cяlb etmяklя vя mцvafiq tapшыrыqlar
vermяklя, onlarda mцxtяlif dяrketmя цsullarыnы daha da inkiшaf etdirя bilяr.
Шagirdlяr bu parametrя gюrя qruplaшdыrыldыьы tяqdirdя, tяlim tapшыrыqlarыnыn
da bu baxыmdan tяrtib edilmяsi vя ya seчilmяsi zяruri шяrt hesab edilir.

161
Тящсилин ясаслары

Шagirdlяrin milli,
etnik, irqi fяrqlяri Шagirdlяr qarышыq qruplarda bir araya gяtirilmяlidir. Onlarыn qяlяbя яzmi, birgя-
nяzяrя alыnmaqla fяaliyyяti, sяy vя чalышmalarы fяrqli milli, etnik, irqi mяnsubiyyяtli uшaqlarа vahid
qruplarыn mцяyyяn amal яtrafыnda birlяшmяyi bacarmaq kimi цmumbяшяri dяyяrlяr tяrbiyя edir.
edilmяsi

Psixi inkiшafы vя mяnяvi-psixoloji vяziyyяti baxыmыndan fяrqli uшaqlar


aparыlan tяlim-tяrbiyя iшinя eyni sяviyyяdя reaksiya vermirlяr. Bu baxыm-
dan шagirdlяrin sяviyyяlяrinin mцяyyяn edilmяsi vя uyьun sяviyyяli шagird-
lяrin eyni tяrkibdя qruplaшdыrыlmasы ruh yцksяkliyi, mяtinlik, iradяlilik,
Шagirdlяrin psixi cяsarяtlilik vя s. kimi mяsяlяlяrin tяlim mяqsяdi olduьu dяrslяrdя qruplar
inkiшafы vя mяnяvi- sяviyyя etibarilя fяrqli nяticяlяrя nail olacaqlar. Bu vяziyyяtdя istяr шagird
psixoloji vяziyyяti qrupunun fikirlяrinя mцnasibяt bildirmяkdя, istяrsя dя onlarыn nailiyyя-
nяzяrя alыnmaqla tinin qiymяtlяndirilmяsindя mцяllim чox ehtiyatlы olmalыdыr. Bu шagirdlяr
qruplarыn tяrkibi qrupunun mяsяlяyя mцnasibяtindя sцrяtli dяyiшikliyя nail olmaq istяyi
uшaьы daha чox qeyri-stabil emosional vяziyyяtя sala bilяr. Mяsяlя ilя baьlы
шagird qruplarыnыn sяviyyяlяri haqqыnda mяlumat nюvbяti mяrhяlяdя on-
larla iшin hansы mцstяvidя vя hansы sяviyyяdя tяшkil edilmяsi haqqыnda
qяrarlar qяbul etmяyя imkan yaradыr.

Maraqlarыn nяzяrя alынmasы шagirdlяrin tяlimя cяlb edilmяsi vя nailиyyяt-


lяrin yцksяldilmяsindя mцhцm amillяrdяndir. Tяlimin maraq vя zюvqdяn
Шagirdlяrin чыxыш edяrяk tяшkili sяmяrяlilik baxыmыndan bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr. Шagird-
maraqlarы nяzяrя lяrin bu parametr цzrя qruplaшdыrыlmasы vя tяlim fяaliyyяtlяrinin (tapшыrыqla-
alыnmaqla qruplarыn rыn) da mяhz hяmin gюstяricilяr nяzяrя alыnmaqлa tяrtibi vя ya seчilmяsi
tяrkibi nailiyyяt keyfiyyяtinin yцksяldilmяsindя bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr. Buna nail
olmaq цчцn hяr bir шagirdin maraqlarы araшdыrыlыr. Maraqlarы uyьun gяlяn
шagirdlяr eyni qrupa cяlb edilir.

Уyьun sяviyyяli vя fяrqli sяviyyяli шagirdlяrdяn ibarяt qruplar mцяyyяn


edilir. Bu tяrkibин idrak sяviyyяsi baxыmыndan mцяyyяn edilmiш qruplarla цst-
цstя dцшя bilmяsi ehtimal olunsa da, bir sыra hallarda fяrqlяr dя mцшahidя
edilir. Belя ki idraki imkanlarы geniш olan шagirdlяrin baxыmsыzlыq vя ya hяr
Шagirdlяrin
hansы digяr sяbяbdяn suмmativ qiymяtlяndirmя zamanы aшaьы nятicяlяr nц-
hazыrlыq sяviyyяsi
mayiш etdirmяsi hallarы tez-tez mцшahidя edilir. Bu sяbяbdяn summativ qiy-
nяzяrя alыnmaqla
mяtlяndirmяnin nяticяlяri nяzяrя alыnmaqla yenя dя hяm uyьun, hяm dя
qruplarыn tяrkibi
fяrqli sяviyyяli uшaqlardan ibarяt qruplar mцяyyяn edilir. Шаэирдляри tяlim fяa-
liyyяtlяrinя cяlb едяркян онларын potensial imkanlarыnыn nяzяrя alыnmasы,
yaxud yцksяk nяticя nцmayiш etdirяnlяrlя aшaьы nяticя nцmayiш etdirяnlяrin
яmяkdaшlыьыnын тяшкили ciddi pedaqoji ящямиййят кясб едир.

Belя qruplaшma inkiшaf dinamikasы yцksяk olan vя inkiшaf dinamиkasы aшaьы olan
Шagirdlяrin inkiшaf
uшaqlarla da nяzяrя alыnmalыdыr. Aшaьы dinamika ilя inkiшaf edяn uшaqlarын yцksяk
dinamikasы nяzяrя
diнаmika ilя inkiшaf edяn uшaqlarla bir qrupda tяlim fяaliyyяtinя cяlb edilmяsi
alыnmaqla
qarшыlыqlы fяaliyyяtin vя ikincilяrin inkiшaf dinamikasыnыn yцksяldilmяsiнdя bюyцk
qruplarыn tяrkibi
rol oynayar.

162
Тящсилин ясаслары

ЪЦТЛЯРЛЯ ИШ

Cцtlяrin Fiziki-fizioloji vяziyyяti;


tяrkibi Sosial vяziyyяti;
mцяyyяn- Иdrak sяviyyяsi;
lяшяrkяn Dяrketmя цsulu;
nяzяrя Milli-etnik mяnsubiyyяti;
alыnmalы Psixi inkiшafы,
mяsяlяlяr Mяnяvi-psixoloji vяziyyяti;
Maraqlarы;
Hazыrlыq sяviyyяsi;
Иnkiшaf dinamikasы.

Mцxtяlif parametrlяr цzrя uyьun Mцxtяlif parametrlяr цzrя fяrqli


gюstяricilяr nцmаyiш etdirяn uшaqlar gюstяricilяr nцmаyiш etdirяn uшaqlar
eyni cцtlцkdя tяlim fяaliyyяtinя eyni cцtlцkdя tяlim fяaliyyяtinя
cяlb edilir. cяlb edilir.
Belя iш birliyi шagirdlяrdя яmяkdaшlыq Belя cцtlцk fяaliyyяtindя яsas mяqsяd
vя birgяfяaliyyяt bacarыqlarыnыn inkiшaf шagird–шagird юyrяtmяsini tяшkil etmяkdir.
etdirilmяsindя xцsusi яhяmiyyяt daшыyыr. Mцxtяlif parametrlяr цzrя fяrqli шagirdlяr
bir araya gяtirilяn zaman onlardan kiminsя
Ayrы-ayrы mяsяlяlяr baxыmыndan «eyni mцs-
manipulyasiyasыna yol vermяk olmaz. Belя
tяvidя» olan шagirdlяr mцzakirяlяrdяn da-
шagirdlяr birgяfяaliyyяtdя mцяllimin mяq-
ha чox faydalanыr, bir-birini daha tez an- sяdlяrindяn (bir шagirdin digяrinя dяstяyi vя
layыr, vaxtdan sяmяrяli istfadя edilir, яldя ya digяrini юyrяtmяsi vя s.) xяbяrsiz olmalы-
edilяn nяticяlяr dя keyfiyyяtcя yцksяk dыrlar. Kiminsя zяif, kiminsя gцclц kimi
olur. Belя uшaqlarыn cцtlяrdя яmяkdaшlыьa tяqdim edilmяsi hяr iki tяrяfdя psixoloji
cяlb edilmяsinin pozitiv tяrяflяri ilя yanaшы, problemляrin baш qaldыrmasыna da gяtirib чы-
hяssas mягаmlаrы da yox deyil. Mцяllim xara bilяr. Sadяcя tapшыrыqlar vя cцtlяr ara-
bяzi mяsяlяlяr baxыmыndan diqqяtli olmalыdыr: sыnda vяzifя bюlgяsи eля aparыlmalыdыr ki,
– mцzakirяlяr zamanы «eynigцclц» tя- qeyri-iradi belя bir шagird–шagird юyrяtmяsi
rяflяr arasыnda psixoloji baxыmdan gяr- baш veря bilsin. Mяsяlяn, шagirdlяrdяn biri
ginliyin olmasы; etnik azlыьa aiddirsя, oxunan mяtndяki ayrы-
– konfliktin baш vermяsi; ayrы sюzlяrin mяnasыnы anlatmaьы, dцzgцn
– мцzakirяlяrdя qarшыlыqlы faydalan- tяlяffцz qaydalarыnы юyrяtmяyi vяzifя olaraq
ma imkanыnыn olmasы. digяr tяrяfя tapшыrmaq olar. Baшqa bir nц-
– яslindя, belя tяlim шяraiti шagird- munя, шagirdlяrdяn birinin linqvistik, digя-
lяrin ayrы-ayrы ictimai bacarыqlаr, dяyяr- rinin gюrmя dяrketmяsi daha чox inkiшaf
lяr baxыmыndan mцшahidяlяr yolu ilя qiy- etmiш olarsa, o zaman mцяllim шяkil цzrя
mяtlяndirilmяsi, sonrakы mяrhяlяdя isя inшa yazmaq, oxunan mяtnя яsasяn шяkil
чяkmяk, mяtnlя baьlы misal tяrtib etmяk,
tяrbiyя iшinin mяqsяdyюnlц tяшkili цчцn
mцxtяlif mяqsяdlяrlя oxunan elmi-bяdii
uьurlu шяrait yaradыr. mяtnlяr яsasыnda sxem, qrafik, cяdvяl tяrtib
etmяk vя s. kimi tapшыrыqlar verя bilяr.
163
Тящсилин ясаслары

ЪЦТЛЯРЛЯ ИШИН ТЯШКИЛИ

ФЯРДИ ИШ

Шagirdin fяa- tяlim fяaliyyяtinя cяlb edilirlяr ki, onlarda


liyyяtini izlяmяk, zяruri soсial bacarыqlar inkiшafы tяmin olunsun.
potensial imkan- Йalnыz intelleкtual baxыmdan yцklц mяsяlяlя-
larыnы mцяyyяn- rin tяdrisi zaman шagirdя яn yaxыn olan юyrяn-
lяшdirmяk vя in- mя цsuluna цstцnlцk vermяk tяlimin sяmяrя-
kiшaf etdirmяk liliyinin yцksяldilmяsinя xidmяt gюstяrir.
mяqsяdi daшыyыr. Bu tяlim formasы шagirdin Hяr hansы ideya vя ya davranышы dяyяr-
sяrbяst dцшцnmяsi цчцn real imkanlar yaradыr. lяndirmяk, onunla baьlы mцhakimя yцrцt-
Fяrddaxili dяrketmяsi inkiшaf etmiш шa- mяk, qяnaяtlяrя gяlmяk kimi tяlim fяaliy-
girdlяr bu iш formasыnda fяaliyyяt gюstяrmя- yяtlяrindя olarkяn шagirdlяrin fяrdi iш for-
yя daha чox ehtiyac duyurlar. Tяlimi tяшkil masыnda чalышmasы onlarыn hяm intellektual,
edяrkяn belя шagirdlяr mюяllimin diqqяtin- hяm dя emosional baxыmdan imkanlarыnыn
dяn yayыnmamalыdыr. Lakin bu elя dя qяbul mцяyyяnlяшdirilmяsинdя xцsusi яhяmiyyяt
edilmяmяlidir ki, fяrddaxili dяrketmяsi yцksяk daшыyыr. Bu iш formasы mяktяbdaxili qiymяt-
olan шagirdlяr daim fяrdi шяkildя чalышmalыdыrlar. lяndirmяnin bцtцn nюvlяrindя yararlы hesab
Belя шagirdlяr tez-tez cцtlяr vя qruplarda da edilir.

164
Тящсилин ясаслары

Mцasir kurikulumlar vя yeni tяlim strategiyalarы: tяlimин тяшкили

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: ТЯЛИМ ЦСУЛЛАРЫ


• Tяlim цsullarы barяdя mяlumat verяcяk-
siniz; • Beyin hяmlяsi
• Tяlim mяqsяdinin reallaшmasыna xidmяt • Auksion
edяn mцvafiq tяlim цsullarы seчяcяksiniz. • Akvarium
• Ziqzaq
TAPШЫRЫQ 1 • Mцhazirя
• Klaster
Mцxtяlif tяlim цsullarыna dair tяqdim
edilяn materiallarы oxuyun. • BИBЮ
Auditoriya шяraitindя tяqdim edilяn mя- • Suallar
lumatlar чap edilib kяsilяndяn sonra hяr • Anlаyышыn чыxarыlmasы
fяrdя vя ya cцtlцyя oxumaq цчцn verilir. Hяr • Sюz assosiasiyasы
fяrd vя ya cцtlцk юyrяndiyi mяlumatlarы di- • Mцzakirя
gяr fяrd vя cцtlцklя mцbadilя edir. Tяlim • Qяrarlar aьacы
цsullarы haqqыnda яldя ediлян mяlumatlar • Venн diaqramы
tяqdim olunan cяdvяldя mцvafiq xanalara • Sorьu vяrяqlяri vя mцsahibя
yazыlыr. Belяliklя, bцtцn цsullar haqqыnda
• Layihяnin hazыrlanmasы
mяlumat mцbadilяsi aparыlыr.
Mцstяqil tяlim шяraitindя verilяn mяlu- • Karusel
matlarla tanыш olub, tяqdim edilяn cяdvяldя • Rollu oyunlar
aчar mяqamlarы qeyd edir.

Bu цsul яqli hцcum da adlandыrыlыr. Шagirdlяrdя yeni mюvzuya maraq oyatmaq,


habelя onlarыn nяyi yaxшы (vя ya pis) bildiklяrini aydыnlaшdыrmaq mяqsяdilя bu цsuldan
istifadя olunur. Hazыrlanmыш sual lюvhяdя yazыlыr, yaxud шifahi шяkildя шagirdlяrin
Beyin
diqqяtinя чatdыrыlыr. Шagirdlяr suallara яsasяn fikirlяrini bildirirlяr. Bцtцn ideyalar шяrh-
hяmlяsi
siz vя mцzakirяsiz yazыya alыnыr. Yalnыz bundan sonra sюylяnilmiш ideyalarыn mцzaki-
rяsi, шяrhi vя tяsnifatы baшlayыr. Aparыcы ideyalar yekunlaшdыrыlыr, шagirdlяr sюylяnmiш
fikirlяri tяhlil edir, qiymяtlяndirir.
Mцяllim юyrяnilяn mяsяlяni mцяyyяn edяrяk шagirdlяri auksionun keчirilmя
qaydalarы haqqыnda tяlimatlandыrыr. Юyrяnilяn яшya vя ya hadиsяnin xцsusiyyяtlяri ar-
dыcыl шяkildя adlandыrыlыr.
Hamы nюvbя ilя яшya vя ya hadisя haqqыnda fikir sюylяyir: hяr bir fikirdяn sonra mцяllim
sayыr. «Bir, iki». Bu zaman baшqa iшtirakчы tez tяklif verя bilяr. Sonuncu tяklif verяn qalib
sayыlыr. Fikirlяr bir-birini tяkrarlamamalыdыr. Bunun цчцn hamы bir-birini dinlяyir.
Nцmunя:
Auksion Riyaziyyat dяrsindя mцяllim 7 яdяdinin tяrkibini keчяrkяn sinfя «7 яdяdini necя
aldыnыz?» sualыnы vermяklя auksion keчirir.
Mцяllim цчцn mяlumat
Mцmkцn olan cavablar:
1) 6+1=7 4) 5+2=7
2) 4+3=7 5) 3+4=7
3) 2+5=7 6) 1+6=7 7) 1+1+1+1+1+1+1=7
Oyunda axыrыncы mцmkцn cavabы verяn шagird “Auksion”u qazanыr.

165
Тящсилин ясаслары

Bu цsulun mяqsяdi diskussiya vяrdiшlяrini inkiшaf etdirmяkdir. Akvarium bir neчя


variantda keчirilя bilяr.
«Akvarium»un keчirilmяsinin 1-ci variantы: Шagirdlяrin kюmяyi ilя diskussiya apar-
maq qaydalarы (mяsяlяn, reqlamentя яmяl etmяk, bir-birinin sюzцnц kяsmяmяk vя.s)
mцяyyяn edilir. Шagirdlяr 2 qrupa bюlцnцr. Bir qrup dairяnin daxilindяki stullarda яy-
lяшяrяk mцяllimin tяklif etdiyi problemi mцzakirя edir.
Dairяdяn kяnardakы stullarda яylяшmiш digяr qrup isя diskussiyanыn mцяyyяn
edilmiш гайдалара уйьун апарылыб-апарылмадыьыны мцшащидя едир. Mцяyyяn olunmuш mюvzu
цzrя birinci qrup diskussiya aparыr. 15–20 dяqiqяdяn sonra diskussiya dayandыrыlыr,
«xarici dairяnin» iшtirakчыlarы diskussiyanыn gediшini qiymяtlяndirir vя qruplar yerini
Аквариум
dяyiшяrяk bu vя ya digяr problemin mцzakirяsini davam etdirirlяr.
«Akvarium»un keчirilmяsinin 2-ci variantы: «Daxili dairяnin» iшtirakчыlarы mцяllimin
tяklif etdiyi problemi mцzakirя edir vя birinci variantdan fяrqli olaraq, iшtirakчыlar bu
zaman yalnыz problemin «lehinя» olan dяlillяri sюylяyirlяr.
Digяr qrupun цzvlяri xarici dairяdя stullarda яylяшirlяr, dяlillяri dinlяyir, yazыya
alыr, tяhlil edir, юz яks dяlillяrini hazыrlayыrlar. 15–20 dяqiqяdяn sonra diskussiya
dayandыrыlыr, xarici vя daxili dairяdяn olan шagirdlяr юz yerlяrini dяyiшirlяr. Onlar
яvvяlki iшtirakчыlarыn dяlillяrini tяkzib etmяk цчцn diskussiya aparыrlar.
Burada qruplarыn vahid fikrя gяlmяsi юnяmli deyil.
Гaydalara uyьun aparыldыьыnы mцшahidя edir.

Bu цsul mяtnin mяzmununun qыsa mцddяt яrzindя шagirdlяr tяrяfindяn mя-


nimsяnilmяsinя imkan yaradыr.
Шagirdlяr dюrd nяfяrlik qruplara bюlцnцr (яsas qrup). Qruplardakы шagirdlяr
yenidяn nюmrяlяnir. Hяr qrupdakы eyni rяqяmli шagirdlяrdяn yeni qrup (ekspert
qrupu) yaradыlыr.
Зигзаг Юyrяnilяcяk mяtn qruplarыn sayы qяdяr hissяlяrя bюlцnцr vя ekspert qruplarыna
verilir.
Ekspert qruplarы onlara verilяn hissяni oxumalы, mяzmununu qavramalы vя юz
яvvяlki qrupuna qayыdaraq юyrяndiyi hissяni onlara danышmalыdыr.
Mцяllim informasiyanыn dяqiq verildiyinя яmin olmaq цчцn suallar verя bilяr.

Mцhazirя mяlumatыn mцяllimdяn шagirdя юtцrцlmя цsuludur. Bu цsuldan mюvzu


ilя baьlы mяzmunun zяnginlяшdirilmяsi, tamamlanmasы mяqsяdilя istifadя etmяk
mяqsяdяuyьundur. Belя qыsa mцhazirяlяr 10–15 dяqiqя яrzindя aparыlыr.
Mцhazirя ilя baьlы aшaьыdakы mяsяlяlяrя nяzяr yetirmяk mяqsяdяmцvafiqdir:
Мцщазиря Mцhazirяnin mяqsяd vя vяzifяlяrini dяqiq mцяyyяnlяшdirmяk;
Plan tяrtib etmяk vя onu шagirdlяrя paylamaq (vя ya lюvhяdя yazmaq);
Яyani vя texniki vasitяlяrdяn istifadя etmяk;
Mцяllim mцhazirя prosesini verbal (suallar vermяk) vя vizual (шagirdlяrin sifяtlяri-
nin ifadяsini vя jestlяrini mцшahidя etmяk) tяnzimlяmяlidir.

Mцяllim tяrяfиndяn lюvhяdя vя ya iш vяrяqlяrindя dairя чяkilir vя onun mяrkяzindя


yazыlmыш anlayыш ilя baьlы sюz vя ya ifadяlяr sюylяmяk шagirdlяrя tapшыrыlыr. Mяrkяzdя
yazыlmыш anlayышdan baшlayaraq hяr nюvbяti sюz, onunla яlaqяli sюzlяr xяtlяrlя birlяш-
Кластер
dirilir. Vaxt bitяnя qяdяr mцmkцn qяdяr чox fikir yazmaq vя onlarы яlaqяlяndirmяk
tюvsiyя olunur. Vaxt bitяndяn sonra alыnan klaster mцzakirя edilir vя цmumilяшdirmя
aparыlыr.

166
Тящсилин ясаслары

BИBЮ aшaьыdakы mяrhяlяlяr цzrя aparыlыr:


БИБЮ 1. Problem mцяllim tяrяfindяn elan edilir.
БИБЮ – 2. Mцяllim lюvhяdя 3 sцtundan ibarяt cяdvяl
Bilirяm, Билирям Истяйирям Юйрян- qurur vя aшaьыdakы bюlmяlяri qeyd edir: «Bi-
билим дим lirяm», «Иstяyirяm bilim», «Юyrяndim».
Иstяyirяm
3. Шagirdlяr problemlя baьlы bildiklяrini sюylя-
bilim,
yir vя cavablar birinci sцtunda qeyd olunur.
Юyrяndim 4. Hяmin mяsяlя ilя baьlы bilmяk istяdiklяri isя ikinci sцtuna yazыlыr.
5. Dяrsin sonunda bir daha hяmin cяdvяlя diqqяt yetirilir vя mюvzu ilя baьlы юy-
rяndiklяri цчцncц sцtunda qeyd edilir.

Suallar dяrs prosesindя tяdqiqatlarыn sяmяrяli qurulmasыnы stimullaшdыrыr. Шa-


girdlяrin idrak fяallыьыnыn artыrыlmasыnda bюyцk rol oynayыr.
Suallar Suallarыn sayыnыn 4–5 arasыnda olmasы mяqsяdяuyьundur. Suallarыn qoyuluшu
tяnqidi tяfяkkцrцn inkiшafыna doьru yюnяldilmяli, mяntiqi ardыcыllыq gюzlяnilmяli,
mяzmunlu vя mюvzu ilя bilavasitя яlaqяli olmalыdыr.
Bu цsul oyun-tapmaca formasыnda keчirilir vя шagirdlяrdя yцksяk fяallыq yaradыr.
Mцяllim lюvhяdя dairяvi kart asыr, onun arxasыnda шagirdlяrdяn tяlяb olunan anla-
yышы yazыr. Kartыn yazы olmayan tяrяfini шagirdlяrя gюstяrir vя gizlяdilmiш anlayышlarыn
xцsusiyyяtlяrinя aid 2 vя ya 3 yюnяldici sюz sadalayыr vя ya yazыr. Шagirdlяr hяmin
Anlayышыn
xцsusiyyяtlяrя uyьun olaraq gizlяdilmiш anlayышы tapыrlar.
чыxarыlmasы
Яgяr шagirdlяr anlayышы tapmaqda чяtinlik чяksяlяr, mцяllim яlavя olaraq yeni
xцsusiyyяtlяr sadalayыr.
Шagirdlяr юz fяrziyyяlяrini dedikdяn sonra mцяllim bu tapmacanыn tapыlыb-tapыl-
mamаsыnы hamыya чatdыrыr vя kartoчkalarda yazыlan sюzlяri aчыqlayыr.
Bu цsuldan istifadя edilяrkяn юyrяnilяcяk mюvzuya aid
Щава
яsas sюz (vя ya sюz birlяшmяsi) lюvhяyя yazыlыr. Шagirdlяr
Су Торпаг hяmin sюz ilя baьlы ilk xatыrladыqlarы fikirlяri sюylяyir vя
Sюz ТЯБИЯТ hяmin fikirlяr mцяllim tяrяfindяn lюvhяyя yazыlыr. Mюvzu
assosiasiyasы ilя baьlы olan sюzlяr deyilяn фikirlяrin arasыndan seчilir vя
Эцняш Сярвят яlaqяlяndirilir, onlardan anlayыш vя yaxud ideya чыxarыlыr.
Bu anlayыш яsasыnda yeni materialыn юyrяnilmяsinя baшla-
nыr. Bu цsul hяm dя шifahi formada tяtbiq edilя bilяr.

Mцzakirя mюvzu яtrafыnda ideya, mяlumat, tяяssцrat, tяhlil vя


tяkliflяrin qarшыlыqlы mцbadilяsidir. Onun яsas vяzifяsi problemi tяhlil
edяrяk hяlli yolunu tapmaq, dцzgцn qяrar qяbul etmяk цчцn imkan
yaratmaqdыr.
Mцzakirя dinlяmяk, tяqdim etmяk, sual vermяk mяdяniyyяtini
formalaшdыrыr, шagirdlяrin mяntiqi vя tяnqidi tяfяkkцrцnц, шиfahi
nitqini inkiшaf etdirir.
Mцzakirя Mцzakirя apararkяn яvvяlcяdяn шagirdlяrя mцzakirя qaydalarы xatыrladыlыr. Mюvzu
aydыn шяkildя ifadя olunur.
Mцzakirя prosesini inkiшaf etdirяn suallar vermяk vя шagirdlяrin cavablarыnы nяzяr-
dяn keчirmяklя mцяllim mцzakirяni tяnzimlяyir. Bu zaman cavabы «бяli» vя ya «xeyr»
olan qapalы suallar vermяk mяqsяdяuyьun hesab edilmir. Mцzakirяdя mюvzuya aid
«Nя baш verdi? Nя цчцn baш verdi? Bu baшqa cцr ola bilяrdimi vя necя? Siz bu
vяziyyяtdя nя edяrdiniz? Sizin fikrinizcя, hяmin obraz nя hiss etdi? Siz bu шяraitdя nя
hiss edяrdiniz? Bu, dцz idimi? Nя цчцn?» kimi suallardan istifadя olunur.

167
Тящсилин ясаслары

Problem • Bu цsul qяrarlarыn qяbul edilmяsi za-


Problemin hяlli Problemin hяlli yollarы manы alternativ yollarы araшdыrmaq vя tяh-
yollarыnыn mяnfi lil etmяk mяqsяdi daшыyыr.
vя mцsbяt 1-ci hяll 2-ci hяll 3-cц hяll • Mцzakirя olunacaq problem mцяllim
tяrяflяri yolu yolu yolu tяrяfindяn izah edilir vя onun hяlli yolla-
rыnыn bir neчя variantы шagirdlяrlя birlikdя
mцяyyяnlяшdirilиr. 4–6 nяfяrdяn ibarяt
Гярарлар qruplarda шagirdlяr problemin hяlli yolla-
аьаъы Гярар: rыnыn цstцnlцklяrini vя чatышmazlыqlarыnы
tяhlil edir, onlarы «+» vя ya «-» iшarяsinin
qarшыsыnda mцvafiq qaydada qeyd edirlяr.
Son nяticя cяdvяlin qяrar hissяsindя yazы-
lыr vя цstц юrtцlцr.
•Bцtцn qruplarыn tяqdimatыndan sonra
mцяllim яldя olunmuш nяticяlяri цmumi-
lяшdirmяk цчцn mцzakirя aparыr.

ВЕНН ДИАГРАМЫ Яшya vя ya hadisяlяri mцqayisя etmяk, onla-


rыn oxшar vя fяrqli cяhяtlяrini mцяyyяnlяшdir-
пишик довшан mяk цчцn bu цsuldan istifadя olunur. Venn diaq-
фяргли фяргли ramы ilя iш aшaьыdakы mяrhяlяlяr цzrя aparыlыr:
1. Mцqayisя olunacaq яшya vя hadisяlяr
охшар

mцяyyяnlяшdirilir;
Венн 2. Kяsiшяn dairяlяr чяkilir (ortada yazmaq
диаграмы цчцn yer saxlanыr;
3. Ы vя ЫЫЫ dairяdя mцqayisя olunacaq obyektlяr qeyd olunur;
4. Шagirdlяr tяlimatlandыrыlыr (tяlimatda nяyin mцqayisя olunacaьы vя dairяlяrdя oxшar
vя fяrqli cяhяtlяrin necя qeyd olunacaьы barяdя danышыlыr).
5. Mцqayisя olunan obyektlяr tяsvir edilir (fяrqli cяhяtlяr saь vя sol tяrяfdя, oxшar
cяhяtlяr kяsiшmя dairяsindя qeyd olunur);
6. Mцqayisя nяticяsindя fikirlяr цmumilяшdiriliр.
• Bu цsullar araшdыrыlan mяsяlя ilя baьlы fakt vя hadisяlяr haqqыnda mцяyyяn
qruplarыn ictimai rяyini юyrяnmяk mяqsяdilя aparыlыr.
• Sorьu vяrяqi araшdыrыlan mяsяlя ilя baьlы tяrtib edilir vя burada suallar qoyulur.
Sorьu Sorьuda iшtirak edяnlяr bu vяrяqi mцstяqil doldurur.
vяrяqlяri vя • Mцsahibя isя araшdыrыlan mяsяlя ilя baьlы mяlumat almaq цчцn aparыlыr.
mцsahibя • Bu цsullardan istifadя edяrkяn aшaьыdakы mяrhяlяlяrin gюzlяnilmяsi mяqsя-
dяmцvafiq hesab edilir:
• Problemi mцяyyяn etmяk;
• Ишi tяшkil etmяk (сorьu vя ya mцsahibя keчirmяk цчцn suallar hazыrlamaq);
• Mяlumatlarы toplamaq ( сuallarыn cavablarыnы toplamaq);
• Яldя edilmiш mяlumatlarы tяhlil etmяk vя цmumиlяшdirmяk.
• Layihяlяrin hazыrlanmasы mцxtяlиf mюvzularыn mцstяqil шяkildя tяdqiq edilmя-
sidir. Шagirdlяr юz layihяlяrini tяqdim etmяzdяn яvvяl uzun mцddяt onun цzяrindя
iшlяyirlяr. Layihяlяr шagirdlяrin tяdqiqat vяrdiшlяrinin, biliklяrя mцstяqil yiyяlяnmя
Layihяnin bacarыqlarыnыn formalaшmasыnda mцhцm rol oynayыr, onlara mцstяqil шяkildя юz fяaliyyяt
hazыrlanmasы proqramlarыnы qurmaьa, habelя юz vaxtыnы vя iшini qrafik цzrя planlaшdыrmaьa kюmяk edir.
Bu цsul, hяmчinin шagirdlяrin bir-biri ilя, elяcя dя mяktяbdяn kяnarda mцxtяlif adamlarla
qarшыlыqlы яlaqяsi цчцn шяrait yaradыr, hadisяlяrin hяr hansы bir aspektini daha dяrindяn
anlamaьa imkan verir, яlavя яdяbiyyatdan istifadя etmяyя istiqamяtlяndirir.

168
Тящсилин ясаслары

• Layihяlяr hazыrlayarkяn mцяllim mюvzu vя ya problemi mцяyyяn edir vя sinfя


bunlardan birini seчmяk imkanы verir. Problem, hяmчinin sinif tяrяfindяn «яqli hц-
cum» цsulu ilя seчilя bilяr.
• Problem konkret olmalыdыr. Mцяllim vя шagirdlяr birlikdя layihя цzяrindя iшin
Layihяnin baшlama vя baшa чatma mцddяtini, istifadя olunacaq яyani vasitяlяri (яdяbiyyatlar,
hazыrlanmasы mяnbяlяr, tяsviri vasitяlяr vя s.), bunlarы яldя etmяk yollarыnы, iш formalarыnы (fяrdi,
yoxsa qrup шяklindя) mцяyyяn edirlяr.
• Иш prosesindя mцяllim suallara cavab verя vя ya yol gюstяrя bilяr. Ишin icrasыna
isя шagirdlяr юzц cavabdehdir.
• Tяdqiqatыn nяticяsi hesabat, xяritя, illцstrasiya, fotoшяkillяr, cяdvяllяr, qrafik-
lяr formasыnda ifadя oluna bilяr.

Dяrsdяn яvvяl iri aь kaьыzlarda (vatman) mюvzuya aid suallar yazыlыr. Mцяllim
qruplara mцxtяlif sual yazыlmыш bir kaьыz verir. Qrup цzvlяri sualы oxuyur vя bir
cavab yazыr. Kaьыzlar saat яqrяbi istiqamяtindя mцяllimin kюmяkliyi ilя qruplara
Karusel
юtцrцlцr. «Karusel» kimi kaьыzlar bцtцn digяr qruplardan keчяrяk axыrda юz
qrupuna qayыdыr. Mцяllim bu kaьыzlarы yazы lюvhяsinя yapышdыrыr vя bцtцn sinif
cavablarы mцzakirя edir.

Rollu oyunlar hяr hansы bir problemя mцxtяlif


nюqteyi-nяzяrdяn yanaшmaьы tяlяb edir. Bu цsul шa-
Роллу girdlяrя hadisяlяrin iшtirakчыsы olmaq vя mюvcud
vяziyyяtя baшqalarыnыn gюzц ilя baxmaq imkanы
ойунлар
verir.

Тялим цсулларынын ады Тялим цсуллары щаггында мялумат

TAPШЫRЫQ 2 • Hansы tяlim цsullarыndan istifadя edil-


Яvvяlki mяшьяlяdя mяzmun standartlarы miшdir?
яsasыnda mцяyyяn etdiyiniz tяlim mяqsяdlя- • Onlarдан nя qяdяr mяhsuldar istifadя
rinin reallaшmasы цчцn yararlы ola bilяn tяlim edilmiшdir?
forma vя цsullarыnы seчin vя tяlim prosesindя • Иstifadя edilяn цsul tяlim mяqсяdinin
onlardan istifadя yollarыnы gюstяrin. Prob- reallaшdыrыlmasыna xidmяt edirmi?
lemli vяziyyяt. • Siz bu mцяllimin yerinя olsaйдыныз tяlim
keyfiyyяtini daha da yцksяltmяk цчцn hansы
TAPШЫRЫQ 3
цsullardan istifadя edяrdiniz? Fikirlяrinizi
Tяqdim edilяn dяrsi mцшahidя яsaslandыrыn.
edin. Aшa ьы dakы suallara cavab
verin:

169
Тящсилин ясаслары

ЫЫ ЙARЫMBЮLMЯ
Мцхтялиф цсулларла дяркетмя

Nipissing
Universiteti, «Bцtцn шagirdlяr nailiyyяt qazana
Tяhsil fakцltяsinin bilяrlяr, lakin eyni
professorlarы vaxtda vя eyni yolla deyil».
Dr. Duqlas Goss vя
Виллиам G.Speydi
Oliv Ridlerin tяqdi-
matыndan istifadя
edilмiшdir.

Bu йарымбюлмяни юyrяnяndяn sonra siz: Ящатя олунан mюvzular:


• «Mцxtяlif цsullarla dяrketmя» nяzяriyyяsinin Hovard Qardner nяzяriyyяsi:
mahiyyяtini шяrh edяcяksiniz; мцxtяlif цsullarla dяrketmя;
• Qardner nяzяriyyяsi vя dцшцnmяyя яnяnяvi ya-
naшma arasыnda mцqayisя aparacaqsыnыz, onlarы tяh- Mцxtяlif dяrketmя цsullarыnыn
silя verilяn mцasir tяlяblяrlя яlaqяlяndirяcяksiniz; sяciyyяvi cяhяtlяri;
• Bцtцn шagirdlяrin tяlim prosesinя fяal cяlb edil- Mцxtяlif цsullarla dяrketmяniн
mяsindя Qardner nяzяriyyяsinin rolunu шяrh edя- юyrяnянlяrin maraq vя imkan-
cяksiniz; larыna, tяlim шяraitinя tяsiri;
• «Mцxtяlif цsullarla dяrketmя» nяzяriyyяsini sin-
fin idarя edilmяsindя vя tяlimin tяшkilindя istifadя Mцxtяlif цsullarla dяrketmя vя
edяcяksiniz; tяlim fяaliyyяtlяrinin seчilmяsinя
• Шagirdlяrin maraq vя ehtiyaclarы baxымыndan di- onun tяsiri;
ferensiallaшdыrыlmыш tяlimi tяшkil edяcяksiniz;
Fяrqli dярketmя imkanlarы olan
• «Mцxtяlif цsullarla dяrketmя» nяzяriyyяsini tяli-
insanlar fяrqli шяkildя юyrяnirlяr.
min sonunda шagird nailiyyяtlяrinin qiymяtlяndi-
rilmяsindя istifadя edяcяksiniz.

Иstifadя edilяn яdяbiyyat: qiymяtlяndirilmяsi; Mцxtяlif цsullarla dяrk-


1. Hoвard Gardner: Multiple intelligen- etmяlяr: Tяlim zamanы strateэiyalar Tomas
ces and education (иngilis dilindя). Armstronq (ingilis dilindя).
http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm http://www.thomasarmstrong.com/mul-
2. Hovard Qardner: Mцxtяlif цsullarla dяrk- tiple_intelligences.php
etmя nяzяriyyяsi vя tяhsil (Azяrbaycan dilindя). http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm
3. Тomas Armstronqdan tяrcцmяlяr: Шa-
girdlяrin mцxtяlif цsullarla dяrketmяlяrinin

170
Тящсилин ясаслары

Hovard Qardner nяzяriyyяsi: мцxtяlif цsullarla dяrketmя

Bu fяsli юyrяnяndяn sonra siz:


• «Mцxtяlif цsullarla dяrketmя» nяzяriyйяsinin
mahiyyяti haqqыnda mяlumat verяcяksiniz;
• Юz dяrketmя цsulunuzu mцяyyяn edяcяksiniz;
• Dяrketmя иля баьлы яnяnяvi vя mцasir yanaш-
malarы шяrh edяcяksiniz;
• Мцxtяlif цsullarla dяrketmяnin tяlimin tяшki-
lindя яhяmiyyяtini dяyяrlяndirяcяksиniz. Biz шagirdlяrimizin mцxtяlif цsullarla
dяrk etmяsini inkiшaf etdirmяklя tяhsilin
keyfiyyяtini yцksяldя bilяrik.
Hovard Qardner

DЦШЦNЦN, CAVAB VERИN! Qeydlяr aparыn. Bяhsi юyrяnяndяn sonra


Шяkildя gюrdцyцnцz bu insanlardan hansы bir daha bu suala cavab verяcяksiniz!
daha чevik dцшцnцr, daha dяrindяn dяrk edir?

171
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ 1 Hovard Qardnerin «Яqlin чяrчivяsi. Mцx-


Tяqdim edilяn suallara BИBЮ cяdvяlinin tяlif цsуllarla dяrketmя nяzяriyyяsi» adlы
birinci «Bilirяm» sцtununda cavab yazыn: klassik iшi bu baxыmdan diqqяt cяlb edir.
• Иntellekтli (zяkalы, dяrrakяli) insan kimdir? Psixometrikanыn чiчяklяndiyi dюvrdя vя
• Иnsan necя dяrk edir? bilik, bacarыqlаrыn davranышlarla юlчцldцyц
Verilяn suallarla baьlы sizin цчцn aydыn bir zamanda belя bir inanc var idi ki, dяrk-
olmayan mяsяlяlяri mцяyyяn edib, «Bilmяk etmя irsяn keчяn bir mahiyyяtdir. Bu aь ka-
istяyirяm» sцtуnunda qeydlяrinizi aparыn. ьыz kimi tяmiz olaraq dцnyaya gяlяn insanыn
Tomas Armstronqun «Hovard Qardnerin hяr hansы bir mяsяlя ilя baьlы tяlimlяndiril-
«Mцxtяlif цsullarla dяrketmя nяzяriyyяsi vя mяsi kimi qяbul edilmir. Bu gцn artan tяd-
tяhsil» baшlыqlы yazыsы яsasыnda tяrtib edilmиш qiqatlar bunun яksini gюstяrir. Burada bir-
mяlumaты oxuyun. «Юyrяndim» sцtununda birindяn sяrbяst olan mцxtяlif dяrrakя nюv-
suallarыn cavabыnы yazыn. «Bilmяk istяyirяm» lяrinin mюvcudluьu tяsdiq edilir. Hяr dяrra-
vя «Юyrяndim» sцtуnlarыnы mцqayisя edin. kяnin юzцnцn zяifliklяri vя mяhdudiyyяtlя-
Haradan-haraya qяdяr inkiшaf etdiyinizи rinin olduьu vя яslindя, яqlin anadan gяlmя
mцяyyяn edin. sяrbяst olduьu tяsdiq olunur. (Qardner, 1993),
Bu istiqamяtdя aparыlan яn saнballы tяdqi-
Истяйирям qatlardan biri dя Qardnerin iшi olmuшdur. O
Билирям Юйряндим
билим dцшцnmяnin vahid mahiyyяt olduьunu, bu-
nun yeganя faktordan яmяlя gяldiyini vя
onun sadяcя ИQ test vasitяsi ilя юlчцlя bildi-
yini anlamышdыr. Alim, hяmчinin Piaqetin id-
raki inkiшaf iшini dя yoxlamышdыr. O, sцbutlar
gяtirяrяk gюstяrmяyя чalышmышdыr ki, hяr bir
zaman uшaq dцшцnmяnin inkiшafыnыn mцxtя-
lif mяrhяlяlяrindя ola bilяr. Mяsяlяn, rя-
Hovard Qardner qяmlяri, vizual/mяkan anlayышlarы inkiшaf
etdirяn mяrhяlяdя.
Mцxтяlif цsullarla dяrketmя Hovard Qardner яvvяl yeddi dяrketmя
nязяriyyяsi vя Tяhsil (tяrcцmя) цsulunu mцяyyяn etmiшdir. Onun siyahыsы
Hovard Qardnerin mцxtяlif цsуllarla dяrk- mцvяqqяti idi. Иlk ikisi mяktяblяrdя tipik
etmя ilя baьlы iшi ABШ tяhsilindя dцшцnmяyя olaraq qяbul edilmiшdi (linqvistik, mяntiqi
vя praktikaya bюyцk tяsir gюstяrmiшdir. riyazi). Nюvbяti цчц incяsяnяtlя яlaqяlяndi-
Mяn uшaqlarыmыn dцnyanы anlamalarыnы rilir (vizual-mяkan, sяs musiqi, bяdяn-kines-
istяyirяm. Оna gюrя yox ki, dцnya mюh- tik) vя nяhayяt, sonuncu ikisi Hovard Qard-
tяшяmdir vя insanыn beyni hяmiшя bu barяdя ner tяrяfindяn «fяrdi dяrketmя» deyя adlan-
dцшцnцr. Mяn onlarыn dцnyanы anlamalarыnы dыrыlыrdы (Qardner, 1999).
ona gюrя istяyirяm ki, onlarын bu mяkanы ya- Linqvistik/sюz dяrketmяsi dili юyrяnmяk
шamaq цчцn daha yaxшы yer etmяyя imkan- vя mцяyyяn tapшыrыqlarы hяyata keчirmяk
larы olsun. Bunu anlamaqda яsas mяqsяd цчцn dildяn istifadя etmяklя yazыlы vя шifahi
bizim kim olduьumuzu vя nяyя qadir oldu- nitq bacarыьыnы inkiшaf etdirir. Bu dяrk-
ьumuzu dяrk etmяkdir. Bunun цчцn biz an- etmяyя linqvistik mяlumatlarыn yadda saxla-
lamamыzы юzцmцz idarя edя bilяrik. Dяrk- nыlmasы, fikirlяrin nяzяri vя ya яdяbi шяkildя
etmя bacarыьы vasitяsilя biz bu qяribяliklяr dolu ifadя edilmяsi цчцn dildяn sяmяrяli istifadя
dцnyada yaxшыlыq vя ya pisliklяri anlayыrыq. bacarыьы daxildir.

172
Тящсилин ясаслары

Mяntiqi/riyazi dяrketmя problemlяri mяntiqi Bu nяzяriyyя юzц-юzlцyцndя vя bцtюvlцk-


analiz etmяkdяn, riyazi яmяliyyatlarы hяyata dя insanыn idrakы barяdя mяruzяdir. Bu nя-
keчirmяkdяn vя mяsяlяlяri elmi yolla araш- zяriyyя insan tяbiяtinin yeni aчыqlamаsыnы
dыrmaqdan ibarяtdir. Hovard Qardnerin sюz- dяrketmя dili ilя verdi (Qarnder, 1999). Иn-
lяrinя gюrя, bu nцmunяlяrя mцяyyяnlяшdir- san varlыьы bir qrup bяsit dяrketmяni nцma-
mя, dedaktiv яsaslandыrma daxildir. yiш etdirяn orqanizmdir. Nяzяriyyяyя gюrя,
Sяs/mуsiqi dяrketmяsinя ritm, ton bяstя- insanlar qarышыq vя unikal шяkildя dцшцnцr-
lяmяk bacarыьы daxildir. Hovard Qardnerin lяr. Hovard Qardner insan resurlarыnы qar-
musiqili dяrketmяsi linqvistik dяrketmя ilя шыya чыxan bюyцk problemlяrin hяllindя mцx-
demяk olar ki, eyni strukturdadыr. tяlif dяrketmя цsullarы nцmayiш etdirяn var-
Bяdяn/kinestik dяrketmяsi birinin prob- lыq kimi tяqdim edir.
lemi hяll etmяk цчцn bяdяnindяn vя ya bя- Bu sыraya baшqa dяrketmя цsullarыnыn da
dяnin hissяlяrindяn istifadя etmя potensia- яlavя olunacaьы eщtimal edilirmi?
lыnы яks etdirmяsidir. Bu, bяdяn hяrяkяtlя- Hovard Qardner «Яqli Чяrчivя»sindя
riniн istiqamяtlяndirilmяsi цчцn яqli baca- dяrketmяlяrin orijinal siyahыsы yarandыьы ilk
rыqlarыn istifadяsi demяkdir. Hovard Qard- gцndяn bяri digяr mцmkцn яlavяlяrin vя ya
ner bяdяn vя яqli fяaliyyяti яlaqяli gюrцr. ixtisarlarыn daxil edilmяsi haqda mцlahizя-
Vizual/mяkan dяrketmяsi tanыmaq qabi- lяr irяli sцrmцшdцr. Hovard Qardner vя
liyyяtini vя geniш boшluqlarыn vя daha mяh- onun hяmkarlarы tяrяfindяn aparыlan daha
dud яrazilяrin nцmunяlяrini istifadя etmяyi sonrakы tяdqiqatlar цч mцmkцn varianta nя-
яks etdirir. zяr salыr: naturalist dяrketmя, mяnяvi dяrk-
Fяrdlяrarasы dяrketmя digяrlяrinin niy- etmя vя eksiztensional dяrketmя. O belя
yяtini, motivasiyalarыnы vя istяklяrini baшa yekunlaшdыrыr ki, bunlardan ilk olanы orijinal
dцшmяк imkanы ilя яlaqяdardыr. Bu, insaнlara yeddi dяrketmя siyahыsыna яlavя sayыlыr.
digяrlяri ilя effektiv iшlяmяk imkanы verir. (Qardner, 1999)
Mцяllimlяrin, satыcыlarыn, din vя siyasяt xa- Naturalistik dяrketmя цsulu insana юz
dimlяrinin vя konsullarыn yaxшы inkiшaf etdi- varlыqlarыnы, яtraf mцhiti tanыmaьa, sяciyyя-
rilmiш insanlararasы dяrketmяsi olmalыdыr. lяndirmяyя vя mцvafiq xцsusiyyяtlяri tяsvir
Fяrddaxili dяrketmя юzцnц, юz hislяrini, etmяyя imkan verir. Bu яsas bacarыqla bir
qorxularыnы vя motivasiyasыnы dяrketmя imka- чox mяdяniyyяtlяrя dяyяr verilir, onlarыn
nыnы яks etdirir. Hovard Qardnerin fikrincя, bu rolu sяciyyяlяndirilir.
цsula aid olanlar юzцnцn effektiv iшlяmя mode- Mяnяvi dяrketmя ilя baьlы vяziyyяt daha
lini yaradыr vя bununla hяyatыnы tяnzimlяyir. da mцrяkkяbdir. Hovard Qardnerя gюrя,
Hovard Qardner юz «Яqli Чяrчivя»sindя burada problemlяr vardыr. Mяnяvi dяrket-
«fяrdi dяrketmяni» bir hissя kimi nяzяrdяn mяnin цstцnlцklяri olsa da, onlarыn hяqiqi
keчirmiшdir. dяyяrlя baьlыlыьы hяlя sцbut olunmamышdыr.
Qardner sцbut edir ki, yeddi dяrketmя Eksiztensional dяrketmя яsas mяsяlяlяr-
nadir hallarda bir-birindяn яlaqяsiz baш lя baьlы olub Hovard Qardnerin nяzяrdя
verir. Иnsanlar bacarыqlarыnы inkiшaf etdirdik- tutduьu nюvbяti mцmkцn dяrketmя цsulu-
cя vя problemlяri hяll etdikcя bu dяrketmя dur. Bununla belя aparыlan tяdqiqatlarыn vя
цsullarыndan eyni zamanda istifadя olunur. tяcrцbяlяrin nяticяlяri yцrцdцlяn fяrziyйяlяri
Onlar bir-birlяrini tamamlayaraq insanыn tam шяkildя sцbut etmir. Bu sяbяbdяn Ho-
hяrtяrяfli formalaшmasыnы tяmin edir. Hяqi- vard Qardner onu юz siyahыsыna aid etmяyi
qяtdя Hovard Qardner mцbahisя edir ki, lazыm bilmir.
mцxtяlif цsulla dцшцnmя haqda iki mцhцm Hovard Qardnerin siyahыsыndakы sonun-
iddia irяli sцrцmяk olar. cu vя mяlum namizяdi яxlaq dяrketmяsidir.

173
Тящсилин ясаслары

Bu kяшfdя o, яxlaq sahяsini tяsvir etmяyя чa- цsullarы necя tяtbiq olunmalыdыr? Vя hansы
lышarkяn, bu anlayышыn hamы tяrяfindяn qяbul sяbяbdяn mцяyyяn dяrketmя цsullarы uyьun
olunmuш шяkildя izahыnы vermяyя чяtinlik sayыlыr? Sonuncu vя яsas suallarla яlaqяdar
чяkmiшdir. Яxlaq dяrketmяsini bцtцn sahяlя- olaraq Vayt qeyd edir ki, o, Qardnerin yazы-
rin mяrkяzindя tяsяvvцr edяn Hovard Qard- larыnda bunlarыn hamыsыna cavab tapa bilmir.
ner tюvsiyя edir ki, bu dяrketmя «hяyatыn Hovard Qardner bu suallarla baьlы hesab
mцqяddяsliyini idarя edяn davranышlar, mц- edir ki, hяr kяsin шяxsi mцlahizяsi ola bilяr.
nasibяtlяr vя qaydalarla baьlы dцшцncяlяr» Hovard Qardnerin dяrkemя haqda tяsяv-
kimi qяbul edilsin. Яgяr insanlar яxlaq mц- vцrц tamlыq tяшkil edirmi? Dяrketmяnin
hitinin mюvcudluьunu qяbul edirlяrся, o za- dяrketmя testi ilя юlчцlя bildiyini dцшцnmяyя
man яxlaqi dцшцncяdяn danышmaq mцmkцn- adяt etmiш alim vя tяdqiqatчыlara Hovard
dцrmц? Яgяr bu hяr hansы яxlaq normalarы- Qardnerin iшi hяmiшя problemli gюrцnяcяk.
nыn qяbul edilmяsi ilя яlaqяlidirsя, o zaman Onlar Qardnerin tяdqiqatlarыna isnad edя-
Hovard Qardner яxlaq dяrketmяsi ifadяsini rяk mцxtяlif bacarыqlar arasыnda яlaqя vя
qяbul olunan hesab etmir. Bundan яlavя o tamlыq faktoru ilя razы olmurlar. Hovard
sцbуt edir ki, tяdqiqatчыlar vя mцяlliflяr hяlя Qardner bu fikirlяrlя baьlы gюstяrir ki, dяrk-
яxlaq sahяsinin mяnasыnы insan dцшцncяsinin etmяlяrin nя dяrяcяdя яlaqяli olduьunu bil-
nцmunяsi kimi tяsvir etmяmiшlяr. mяk hяlя mцmkцn deyil. Dяrketmя haqda
Alimin tяhlillяri gюstяrir ki, яxlaqi mц- son fikirlяrindя Robert Sternberq (1985–
hitdя яsas mяqam birinin digяr insanlarыn 1996) Qardnerin bu tip standart dяrketmя
hяyatыnda kiчik rolunun olmasы vя onun bu- nяzяriyyяsinя mяnfi mцnasibяtini bildirmiш-
nu digяrlяrinя mцnasibяtdя яks etdirmяsi- dir. O, Hovard Qardnerdяn fяrqli olaraq
dir. Bu baxыmdan яsas vяzifяlяri yerinя dяrketmяnin komponentli, tяcrцbяyя яsasla-
yetirmяk, tяbii ki, digяr dяrketmяlяri tяlяb nan vя kontekstual olmasыnы qяbul edir.
edir: fяrdi, linqvistik, mяntiqi vя s. O zaman Digяr tяnqidlяr Hovard Qardnerin mцяy-
«яxlaq» шяxsiyyяt, fяrdilik, iradя vя xasiyyяt, yяn etdiyi spesifik dяrketmяlяr яtrafыndadыr.
nяicяdя insan tяbiяtinin yцksяk sяviyyяdя Mяsяlяn, mцbahisя oluna bilяr ki, sяs/musи-
reallizasiyasы demяkdir. Belяliklя, Hovard qi vя bяdяn-kinestik dяrketmяsi istedada
Qardner sяkkiz dяrketmяyя (naturalist dяrk- daha uyьundur (onlarы gцndяlik hяyatи eh-
etmяni юz siyahыsыna яlavя etmiшdir) qapы aчdы. tiyaclarыna tяlяblяrinя uyьunlaшдырmaьa eh-
Hovard Qardnerin «Mцxtяlif цsullarla tiyac olmur).
dяrketmя» nяzяriyyяsi bяzi suallar vя prob- Hovard Qardnerin fikirlяrini dяstяklяmяk
lemlяr Hovard Qardnerin «Mцxtяlif цsul- цчцn kifayяt qяdяr sцbutlar varmы? Hovard
larla dяrketmя nяzяriyyяsi» яtrafыnda prob- Qardnerin iшlяrinя olunan яnяnяvi tяnqidin
lemlяr vя mцxtяlif tяnqidi yanaшmalar var- sяbяbi onun nяinki hяrtяrяfli vя bцtюv tяcrц-
dыr. Hovard Qardner bununla baьlы яsas sual bяyя, hяm dя ciddi tяdqiqata яsaslanmasыnda-
vя cavablardan bяzilяrini cavablandыrmышdыr. dыr. Digяr tяrяfdяn sяbяb hяm dя onun intui-
Debatlarda qaldыrылmыш яsas цч sual aшaьыda- siyalardan чыxыш etmяsindяdir. Hazыrda mцxtяlf
kыlardan ibarяtdir: dяrketmяlяri dяqiq mцяyyяnlяшdiрян vя ya юl-
Hovard Qardnerin нязяриййяси kriterilяri чяn testlяr qrupu mюvcud deyil.
cavab verirmi? Jon Vayt (1997) Hovard Bir zaman mяn testlяr qrupunu hazыrla-
Qardnerя «Mцxtяlif цsullarla dяrketmя» nя- maьыn vя daha sonra mцxtяlif testlяrdяn qiy-
zяriyyяsindя fяrddaxili vя fяrdлярaraсы dяrk- mяtlяr arasыndakы яlaqяni sadяcя mцяyyяn-
etmя цsulу ilя baьlы suallar isitqamяtlяndir- lяшdirmяyi mцmkцn hesab edirdim. Иndi isя
miшdir: Mяsяlяn, bцtцn dяrketmя цsullarы inanыram ki, buna yalnыz o zaman nail olmaq
simvol sistemlяrini яks etdirirmi? Dяrketmя olar ki, hяr dяrketmяyя mцxtяlif юlчцlяr ha-

174
Тящсилин ясаслары

zыrlansыn vя insanlar materiallarla vя hяr Яmяkdaшlыq: rяsmi vя qeyri-rяsmi mцba-


dяrketmяni юlчя bilяn metodla iшlяmяyя qa- dilя. Яmяkdaшlar tяrяfindяn rяsmi vя qeyri-
dir olsunlar (Qardner, 1999). rяsmi шяkildя ideyalarыn vя konstruktiv tюv-
1990-cы illяrin яvvяllяrindя o, diqqяtini siyяlяrиn paylaшыlmasы.
fяrd olaraq insanыn aьlыnda nяlяrin baш ver- Seчim: kurikulum vя qiymяtlяndirmя se-
diyinя yюnяltmiш, mцяyyяn olunmuш dяrket- чimi. Hяr ikisi шagird vя daha geniш mяdя-
mя qabiliyyяtlяrinя юyrяnmяnin daha yaxшы niyyяtlяr tяrяfindяn dяyяrlяndirilmiш fяaliy-
yolu kimi nяzяr salmaьa baшlamышdыr (Hatч yяtlяrdя kurrikulumun vя qiymяtlяndirmя-
vя Qardner, 1993). nin tяtbiq olunmasы.
Yekun Иncяsяnяt: Uшaqlarыn bacarыqlarыnы vя an-
layышlarыnы tяlim prosesindя, yaxud sinifdяn-
Hovard Qardnerin mцxtяlif цsуllarla xaric vя mяktяbdяnkяnar fяaliyyяtdя inkiшaf
dяrketmя nяzяriyyяsi tяhsildя geniш istifadя etdirmяk цчцn incяsяnяtdяn istifadя etmяk.
olunur. O, чoxsaylы mцяllimlяrя юz iшlяrinя
yenidяn baxmaьa kюmяk etmiш, uшaqlarы tяd- Мянбя:
risdя kurikulumun tяlяblяri vя testdяn keч- http://infed.org/mobi/howard-gardner-
mя mяsяlяlяri baxыmыndan чяrчivяdяn kяna- multiple-intelligences-and-education/
ra чыxmaьa hяvяslяndirmiшdir. Mяsяlяn,
Mцxtяlif Цsullarla Dяrketmя texnologiya- Qardnerя gюrя, intellekтli
larы tяtbiq edilяn Mяktяb Layihяlяrinin nя- (zяkalы, dяrrakяli) insan kimdir?
ticяlяri gюstяrir ki, SЯT (Стандартлара Ясас-
• Gцndяlik hяyatda цzlяшdiyi problemlя-
ланан Тест) qiymяtlяndirilmяsindя onun bю-
rin hяlli цчцn zяruri olan bacarыqlarы daшыyan;
yцk яhяmiyyяti olmuшdur. Hovard Qardne-
• Hяll edilmяsinя ehtiyac duyulan yeni
rin mцxtяl цsуllarla dяrketmя nяzяriyyяsi
problemlяri gюrmяyi vя onlarы aktuallaшdыr-
mцяllimlяrя hяmin tяcrцbяni юz praktikala-
maьы bacaran;
rыnda tяtbiq etmяyя, onlarы inkiшaf etdirmя-
• Иnsanlara yararlы olan яшyalarы hazыrla-
yя, imkanlarыnы daha da geniшlяndirmяyя,
yan vя ya onlara юz xidmяtlяrini тяклиф edяn.
insanlarыn юz hяyatlarыnы daha yaxшы qur-
maьa vя yaшamaьa kюmяk etdi. Иnsan necя dяrk edir?
Mяdяniyyяt: Mцxtяlif шagirdlяrя dяstяk
vя чalышqanlыq цчцн стимул верир. Mцxtяlif шa- • Иnsanlar dцшцnmяyя mцxtяlif цsullarla
girdlяrin юyrяnя bilяcяyi vя uьur яldя edяcя- cяlb edilirlяr;
yi, tяhsilin mюvcud olduьu vя mцяllimlяr • Dцшцnmя цsulunun dцzgцn mцяyyяn
tяrяfindяn чalышqanlыlыьыn nцmayiш etdirildiyi edilmяsi dяrketmя sяviyyяsinя tяsir edir;
dяyяr sistemindя fяaliyyяt gюstяrmяk. • Иnsanlarыn hamыsы dяrketmяnin bцtцn
Hazыrlыlыq: dяrketmя – mцxtяlif цsul- цsullarыnыn daшыyыcыsыdыr;
larla dяrketmяni tяtbiq etmяk цчцn baza- • Lakin onlar яn azы bir formaya gюrя da-
дыр. Mцxtяlif цsullarla dяrketmяnin iшчilя- ha gцclц dяrketmя imkanыna malikdirlяr
rin tяrяfindяn baшa dцшцlmяsi vя шagirdlя-
rin mцxtяlif yollarla юyrяdilя bilmяsinя шя- TAPШЫRЫQ
rait yaratmaq. 1. Тяqdim edilяn «Юz dяrketmя цsulunu-
Vasitя: mцxtяlif цsullarla dяrketmя yцk- zu mцяyyяnляшdirин» sorьu vяrяqlяrini yeri-
sяk iш nцmayiш etmяk цчцn vasitяdir, mцxtя- nя yetirin.
lif цsullarla dяrketmядян yцksяk keyfiyyяtli 2. Auditoriyada sizinlя uyьun dяrketmя
шagird nяticяsi яldя etmяk цчцn vasitя kimi цsulu olan cцtlцyц vя ya qrupu mцяyyяnlяш-
istifadя etmяk. dirin. Qruplaшaraq yerlяrinizi alыn.

175
Тящсилин ясаслары

ФЯРДИН ЮЗ ДЯРКЕТМЯ ЦСУЛУНУ ________ Mяn abstraкt, aydыn vя s. mя-


ЙОХЛАМАСЫ ЦЧЦН СОРЬУ ВЯРЯГИ нalar haqda dцшцnя bilirяm.
Sizi яn yaxшы tяsvir edяn qrafanы seчin. ________ Mяn insanlarыn dediklяri vя ya
etdiklяri mяntiqi mяnanы gюrя bilirяm.
LИНГВИСТИК ________ Mяn яшyalarыn necя hesablan-
________ Mяn, hяqiqяtяn dя, kitab oxu- дыьыны, юlчцlдцйцнц, sяciyyяlяndirilдийини vя ya
maьы xoшlayыram. analiz едилдийини gюrmяyi xoшlayыram.
________ Mяn radio vя ya audiokaset
dinlяyяndя daha yaxшы yadda saxlayыram, ________ Mяntiqi qrafalarыn cяmi
nяinki film vя ya televiziya izlяdikdя.
________ Mяn krossvord kimi sюzlц MЯKAN
oyunlarы хошлайырам. ________ Mяn gюzlяrimi yumduqda vi-
________ Mяn ikimяnalыlыьы, qafiyяlяri, зual tяsvirlяri aydыn gюrя bilirяm.
yanылtmaclarы xoшlayыram. ________ Mяn rяnэlяrя qarшы hяssasam.
________ Иngilis dili, Sosial еlmlяr vя Ta- ________ Mяn чox vaxt яtrafыmdakыlarы
rix fяnlяri mяnя daha asandы, nяinki Riya- чяkmяk цчцn kameradan istifadя edirяm.
ziyyat vя ya Tяbiяt elmlяri. ________ Mяn viзual tapmaca vя oyun-
________ Mяn maшыn sцrяrkяn reklam vя larы, 3D tяsvirlяri xoшlayыram.
елan lюvhяlяrini, yol iшarяlяrini vя qeydlяri oxu- ________ Mяnim gecя gюrmяm yaxшыdыr.
maьы xoшlayыram vя onlarы daha tez gюrцrяm. ________ Mяn tanыmadыьыm yerlяri tez
________ Mяn чox vaxt danышыq zamanы yadda saxlayыb yolu tapa bilirяm.
eшitdiyim vя ya oxuduьum шeylяrя яsaslanыram. ________ Mяn чox vaxt шяkil ya da cыz-
________ Иnsanlar чox vaxt mяndяn sюz- ma-qara чяkirяm.
lяrin mяnasыnы soruшurlar. ________ Hяndяsя daha asandыr, nяиnki
________ Bu yaxыnlarda еля бир йазыны баша
Cяbr.
чатдыраъаьам ки, щямин йазым иля гцрур дуйурам.
________ Mяn bir обйектя uzaqdan bax-
________ Linqvistik qrafalarыn cяmi dыqda belя onu tяsvir edя bilirяm.
________ Mяn чoxlu tяsvirlяr olan qяzet,
MЯNTИQИ kitab vя jurnal oxumaьы xoшlayыram.
________ Mяn fikrimdя cяld vя asanlыqla
________ Mяkan qrafalarыnыn cяmi
hesablama apara bilirяm.
________ Mяn mяktяbdя riyaziyyat vя
BЯDЯN/KИНESTИK (ламися)
tяbiяt elmlяrini xoшlayыram.
________ Mяn mяntiqi vя strateji oyun- ________ Mяn яn azыndan idman vя ya
larы oynamaьы xoшlayыram (шahmat, шaшki) fiziki fяaliyyяtlя mцtяmadи mяшьul oluram.
________ «Яgяr olsaydы» kimi tяcrцbяlя- ________ Mяn uzun mцddяt eyni вязий-
ri keчirirяm (mяsяlяn: «Mяn bitkilяri ildя iki йятdя otura bilmirяm.
dяfя gцbrяlяsяm nя olar?»). ________ Mяn яllяrimlя iшlяmяyi xoшla-
________ Mяn struktur, naxыш, ardыcыllыq yыram (mяsяlяn, tikiш tikmяk, dцlgяrlik, bяn-
vя ya mяntiqi sыralanmanы gюzlяyirяm.
nalыq vя ya model hazыrlaмаг).
________ Mяn bir шeyin necя iшlяyяcяyi ilя
________ Mяn fiziki fяaliyyяtlя mяшьul
maraqlanыram vя yeni elmi kяшflяri izlяyirяm.
________ Mяn dцшцnцrяm ki, hяr bir шe- olduqda dцшцnцrяm (mяsяlяn, gяziшяndя,
yin rasional izahы vardыr. цzяndя vя s.).

176
Тящсилин ясаслары

________ Mяn vaxtыmыn чox hissяsini ________ Mяn fяrdi idman nюvцndяnsя, qrup
ачыг мяканда keчirmяyi xoшlayыram. vя komanda idman nюvlяrinя цstцnlцk verirяm.
________ Mяn danышarkяn jest vя digяr ________ Mяnim problemlяrim olanda
bяdяn hяrяkяtlяriндян istifadя edirяm. onu tяkbaшыna hяll etmяkdяnsя, baшqa insan-
________ Mяn яшyalarы daha yaxшы юy- lardan kюmяk istяyirяm.
rяnmяk цчцn onlara toxunmaьы xoшlayыram. ________ Mяnim яn azы цч yaxыn dostum var.
________ Mяn рискли фяалиййятляри xoшlayы- ________ Mяn tяnha videoya baxmaq-
ram (mяsяlяn, paraшцtdяn atлanmaq, hцn- dansa, sosial яhatяdя olub insanlarla vaxt
dцrdяn tullanma vя s.). keчirmяni daha чox xoшlayыram.
________ Mяn yaxшы-yaxшы koоrdinasiya ________ Mяn bildiyim шeylяri digяr in-
olunmuшam. sanlara юyrяtmяyi xoшlayыram.
________ Mяn yeni bacarыqlarы юyrяn- ________ Mяn lider sayыlыram vя юzцmц
mяk цчцn onlarы praktikada tяtbiq etmяli- belя dя hiss edirяm.
________ Mяn izdihamda юzцmц rahat
yяm, nяinki onlar haqda yalnыz oxumalыyam
hiss edirяm.
vя ya kяnardan izlяmяliyяm.
________ Mяn yerli mяktяblяrlя, qonшu-
________ Bяdяn/Kinestik qrafalarыn cяmi luqdakыlarla, kilsяlяrlя vя icma fяaliyyяti ilя
mяшьulam.
MUSИQИ ________ Mяn hяftя sonlarыnы evdя tяnha
________ Mяnim mahnы oxumaq цчцn keчirmяkdяnsя, yыьыncaqlara getmяyi xoшlayыram.
yaxшы sяsim var. ________ Fяrdlяrarasы qrafalarыn cяmi
________ Musiqi sяhv чalыndыьыnda mяn
bunu hiss edirяm. FЯRDDAXИLИ
________ Mяn tez-tez musiqi kolleksiya- ________ Mяn mцtяmadи olaraq hяyatыn
larыnы dinlяyirяm. vacib mяsяlяlяri haqda dцшцnцрям.
________ Mяn musiqili instrumentdя чa- ________ Mяn юzцmц dяrk etmяk цчцn
lыram. vя tяcrцbя цчцn bяzi tяlimlяrя getmiшяm.
________ Mяnim hяyatыm musiqisiz az ________ Mяnim fikirlяrim mяni baшqa-
fяal olardы. larыndan fяrqlяndirir.
________ Mяnим hяr zaman yanыmda ________ Mяnim tяk mяшьul olduьum
dinlяmяk цчцn musiqi olur. hobbim vя ya xцsusi mяшьuliyyяtim var.
_________ Mяn musiqi dinlяmяk цчцn ________ Mяnim mцtяmadи dцшцndц-
hяr zaman vaxt ayыra bilirяm. yцm xцsusi mяqsяdlяr var.
________ Mяn чox mahnыlarыn melodiya- ________ Mяn юz zяif vя gцclц tяrяflяri-
sыnы bilirяm. mя real gюzlя baxыram.
________ Mяn bir musiqini bir vя ya iki ________ Mяn hяftя sonunu adamlar
dяfя eшitsяm onu asanlыqla tяkrar edя bilirяm. dolu istirahяt mяrkяzindя keчirmяkdяnsя,
________ Mяn iш gюrяndя tez-tez zцmzц- otaьыmda keчirmяyя цstцnlцk verirяm.
mя edirяm vя ya oxuyuram. ________ Mяn azad fikirliyяm vя gцclц
________ Musiqi qrafalarыnыn cяmi iradяliyяm.
________ Mяn шяxsi hяyatыm haqda yaz-
maq цчцn gцndяlik vя ya kitabчa tutmuшam.
FЯRDLЯRARASЫ ________ Mяn юzцmя iшlяyirяm vя ya юz шяx-
________ Иnsanlar tez-tez mяnim yanыma si biznesimi baшlamaq haqda ciddi dцшцnцrяm.
mяslяhяtlяшmяyя вя ya dяrdlяшmяyя gяlirlяr. ________ Fяrddaxili qrafalarыn cяmi

177
Тящсилин ясаслары

Linqvistik/sюz ___ Vizual/mяkan _____ Fяrddaxili_____


Qiraяt Vizual tяsvir Sakitlikdя oturmaq
Lцьяt Gцclц xяyallar Юzцnц anlama texnikasы
Rяsmi nitq Rяnэ чalarlarы Dцшцnmя strateэiyasы
Gцndяlik tutmaq Naxышlar vя dizayn Emosionallыq
Yaradыcы yazы Rяsm чяkmяк «Юzцnц tanы» prosedurlarы
Poeziya Heykяl Dцшцnmя praktikasы
Шifahi debatlar Шяkillяr Fikrini toplama bacarыьы
Иmprоvizasiyalы danышыq Yцksяk яsaslandыrma
Яhvalat danышmaq Musiqi/Sяs_____ «Mяrkяzlяшdirmя»
Ritmik nцmunяlяr praktikasы
Bяdяn/kinestik __ Vokal/Tonlar
Milli/Yaradыcы rяqs Musiqi bяstяlяnmяsi Fяrdlяrarasы _____
Rol oynamaq Иnstrumental alяtlяrin Юz fikrini demяk
Fiziki jestlяr vibrasiyasы Digяrlяrinin hislяrini baшa
Иdmanla mяшьul olmaг Mцxtяlif sяslяr чыxarmaq dцшmяk
Mimikalar Иnstrumentdя чalmaq Koоperativ yolla юyrяnmя
Иdman oyunlarы Mahnы oxuma Tet-a-tet цnsiyyяt
Tonal nцmunяlяr Baшqalarыna gюrя цzцlmяk
Mяntiqi/riyazi _____ Mahnы чalmaq Ишin bюlцшdцrцlmяsi
Abstrakt simvollar Birgя яmяkdaшlыq bacarыьы
Фormullar Baшqalarыnыn fikrini qяbul
Qrafik чяkmяk etmяk
Rяqяm ardыcыllыьы Digяrlяrinin niyyяtini hiss
Hesablama etmяk
Kodlarыn aчыlmasы Qrup layihяlяri
Silloэizmlяr
Problem hяll etmяk
Mяntiqi oyunlar

178
Тящсилин ясаслары

Яgяr bir insan dяrketmяnin bцtцn цsullarына малик olmasaйды

Yolu tanыmazdы Musiqidяn zюvq алмазdы Йаза билмязди Китаб охумазды

Инсанларла бирэя Шякил чякя


Щесаблайа билмязди Тякликдя дцшцня фяалиййят эюстяря
билмязди билмязди билмязди

«Mцxtяlif цsullarla dяrketmя» nяzяriyyя- Dяrketmяyя яnяnяvи vя mцasir baxыш


si aшaьыdakы mяsяlяlяr baxыmыndan яhяmiy- • Bu gцn dяrketmяyя iki fяrqli baxыш mюv-
yяtlidir: cuddur.
• Tяlim fяaliyyяtlяri mцяyyяn edilяrkяn • Yalnыz iki dяrketmя цsulu (linqvistik vя
bцtцn шagirdlяrin dяrketmя цsullarы nяzяrя mяntiqi-riyazi) olduьunu gюstяrяn alimlяrin
alыnыr vя mцvafiq tapшыrыqlar hazыrlanыr; fikirlяri qяbul edilmir.
• Mцxtяlif цsullarla dяrk edяn bцtцn шa- • Иnsanlarda sяkkiz dяrketmя formasыnыn
girdlяrin tяlimя fяal шяkildя cяlb edilmяsini mюvcud olduьu gюstяriлиr vя onlarыn hamыsы
tяmin edir vя юyrяnяnlяr цчцn tяlim яhя- яhяmiyyяtli hesab edilir:
miyyяtli dяrяcяdя asanlaшыr; – Linqvistik/sюz
• Qiymяtlяndirmяnin alternativ formala- – Mяntiqi/riyazi
rыnыn iшlяnmяsindя istifadя edilir. Qiymяtlяn-
– Vizual/mяkan
dirmя zamanы «Nя qяdяr dяrk edir?» deyil,
– Bяdяn/kinestik
«Necя, hansы цsullarla dяrk edir?» sualы nяzя-
– Musiqi/sяs
rя alыnmaqla yoxlayыcы tapшыrыqlar hazыrlanыr;
– Fяrdlяrarasы
• Mцstяqil юyrяnяnlяrin formalaшdыrыlmа-
– Fяrddaxili
sыnы tяmin edir. Шagirdin dяrketmяsinin digяr
formalarыnыn da inkiшafы mяqsяdyюnlц vя ar-
dыcыl шяkildя tяшkil edilir.

179
Тящсилин ясаслары

Dяrketmяyя iki baxыш

«Dяrketmя»yя яnяnяvi baxыш «Mцxtяlif цsullarla dяrketmя» nяzяriyyяsi

Mцxtяlif цsullarla dяrketmяnin


Иnsanыn mяsяlяni dяrk edib-etmяdiyi qыsa
qiymяtlяndirilmяsi problem hяlli цsullarынdan
sual-cavab vasitяsilя mцяyyяn edilя bilяr:
istifadя цчцn шяrait yaradыr. Qыsa cavablы
Stanford-Binet Иntellekt
testlяr шagirdin dяrketmя sяviyyяsini vя ya
гiymяtlяndirmяsi;
fяnn biliklяrini mцяyyяnlяшdirmяyя imkan
Uшaqlar цчцn Viчsler Иntellekt
verя bilmяz. Belя testlяr vasitяsilя yalnыz шa-
qiymяtlяndirmяsi;
girdlяrin hafizяsi vя testlяrlя чevik iшlяmя
Vudkok Consonun intellektual bacarыqlar
bacarыqlarы yoxlanыlыr. Шagirдlяrin yalnыz яldя
testi;
etdiyi nяticяlяr deyil, hяm dя bu yolda
Sxolastik qabiliyyяt testi vя s.
mцvafiq цsullardan istifadя bacarыqlarыnыn
sяviyyяsi qiymяtlяndirilmяlidir.
Иnsanlar bцtцn цsullarla dяrk etmir, Иnsanlarыn hamыsы bцtцn цsullarla mцxtяlif
mяhdud dяrketmя imkanlarы ilя dцnyaya sяviyyяlяrdя dяrk edirlяr, lakin onlardan biri
gяlirlяr. vя ya bir neчяsi daha чox inkiшaf etmiш olur.

Hяr bir insan dяrketmяnin istяnilяn цsulu


Иnsanlarыn dяrketmя цsullarы dяyiшmяzdir. цzrя юz imkanlarыnы inkiшaf etdirя bilяr. Hяtta
bяzilяri bir neчя цsul цzrя buna nail ola bilяr.

Dяrketmя dil vя mяntiq vasitяsilя baш Dцnyanы dяrk etmяk цчцn dяrketmяnin
verir. mцxtяlif yollarы mюvcuddur.

Mцxtяlif цsullarla dяrketmя nяzяriyyяsinя


яsasяn mцяllim шagirdlяrin fяrqli intellektual
Mцяllim eyni materialы hamыya tяdris
sяviyyяlяrindяn vя dяrketmя цsullarыndan
edir.
чыxыш edяrяk diferensial тялим тяшкил едир vя
qiymяtlяndirmя aparыr.

Mцяllim problem яtrafыnda tяlim


fяaliyyяtlяrini tяшkil edir, onu fяnn vя mюvzu
ilя яlaqяlяndirir. Mцяllim elя strategiyalar-
Mцяllim mюvzunu vя ya fяnni tяdris edir.
dan istifadя edir ki, шagird dяrketmяnin
mцxtяlif yollarыnы nцmayiш etdirsin vя юz
bacarыьыnы dяyяrlяndirsin.

180
Тящсилин ясаслары

Mцxtяlif dяrketmя цsullarыnыn sяciyyяvi cяhяtlяri

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Mцxtяlif dяrketmя цsullarыnыn sяciyyяvi cяhяtlяrini шяrh edяcяksiniz;
• Onlara aid nцmayяndяlяri mцяyyяnlяшdirmяyi bacaracaqsыnыz.

TAPШЫRЫQ rilяn cяdvяldя yazыn. Sonra mцtяxяssislяrin


Bu insanlarda hansы dяrketmя цsulunun fikri ilя (ялавя сящ. 388) tanыш olun. Иlkin dцшцn-
daha чох инкишаф етдийини mцяyyяnляшдирин. Fi- cяlяrinizlя mцtяxяssislяrin rяyini mцqayisя
kirlяrinizi яsaslandыrыn. Dцшцndцklяrinizi ve- edin. Uyьun vя fяrqli cяhяtlяri qruplaшdыrыn.

Dяrketmяyя iki baxыш

Цzeyir Hacыbяyли

Hяsяn bяy Zяrdabi

Sяmяd Vurьun

Lцtфi-Zadя

Adil Иsgяndяrov

Toьrul Nяrimanbяyov

Elnur Mяmmяdli

181
Тящсилин ясаслары

Mцxtяlif цsullarla dяrketmяnin юyrяnянlяrin maraq vя imkanlarыna,


tяlim шяraitinя tяsiri

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Dяrketmя цsullarыndan чыxыш edяrяk юyrяnянlяrin maraqlarы, imkanlarы vя tяlim шяraitlя-
rini mцяyyяnlяшdirяcяksiniz;
• Tяlimi tяшkil edяrkяn ayrы-ayrы dяrketmя цsullarыnыn цst-цstя dцшяn vя fяrqli cяhяtlяrindяn
istifadя imkanlarыnы шяrh edяcяksiniz;
• Tяlimin keyfiyyяtini yцksяltmяk mяqsяdilя юyrяnяnlяriн dяrketmя цsullarыndan istifadяйя
dair tяkliflяr verяcяksiniz.

TAPШЫRЫQ 1 TAPШЫRЫQ 2
Auditoriya шяraitindя tяdqiqatlarыn qrup- 1. Bцtцn dяrketmя цsullarыnы «xoшlayыr»,
lara ayrыlmaqla aparыlmasы tюvsiyя edilir. Юy- «xцsusi bacarыq nцmayiш etdirir», «daha
rяnяnlяr daha чox inkiшaf etmiш dяrketmя yaxшы юyrяnir» parametrlяri baxыmыndan qar-
цsulu baxыmыndan qruplaшdыrыlыrlar. шыlaшdыrыn (аuditoriya шяraitindя digяr qrup-
Mцxtяlif dяrketmя цsuluna aid юyrяnян- larыn цzvlяri ilя яmяkdaшlыq etmяklя).
lяrin maraqlarы, imkanlarы vя onlarыn uьurlu tя- 2. Araшdыrdыьыnыz mяsяlяlяr baxыmыndan
limi цчцn yaradыlmalы шяrait haqqыnda dцшцnцn. gюstяricilяr цzrя paralellяr aparmaqla sizdя
Aшaьыdakы mяsяlяlяri mцяyyяnlяшdirin. яn чox inkiшaf etmiш (qrupunuzun) dяrketmя
PP tяqdimat hazыrlayыn. цsuluna hяr hansы cяhяtdяn uyьun gяlяn
Bu цsulda dяrketmяsi iti olan uшaqlar: digяr dяrketmя цsullarыnы mцяyyяn edin.
3. Bu uyьunluqlardan tяlim prosesindя
Nяyi xoшlayыr? nя шяkildя istifadя etmяyin yollarы цzяrindя
Hansы xцsusi bacarыqlarы nцmayiш etdirir? dцшцnцn.
Hansы шяraitdя daha yaxшы юyrяnir? 4. Nяticяlяrinizi vя tяkliflяrinizi яks etdi-
rяn PP tяqdimat hazыrlayыn.
Ы qrup: Linqvistik
V qrup: Musiqi/sяs TAPШЫRЫQ 3
ЫЫ qrup: Mяntiqi/riyazi
VЫ qrup: Fяrdlяrarasы Tяqdim edilяn dяrsi mцшahidя
ЫЫЫ гrup: Vizual/mяkan edin. Bu dяrsdя tяlimin keyfиyyя-
VЫЫ qrup: Fяrddaxili tini yцksяltmяk mяqsяdilя шagird-
ЫV qrup: Bяdяn/kinestik lяrin mцxtяlif цsullarla dяrketmя imkanla-
VЫЫЫ qrup: Naturalistik/tяbiяt rыndan necя istifadя etmяk olardы?

182
Тящсилин ясаслары

Mцxtяlif цsullarla dяrketmя vя tяlim fяaliyyяtlяrinin seчilmяsinя onun tяsiri

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Mцxtяlif dяrketmя цsullarыna aid tяlim fяaliyyяtlяrini tanыyacaqsыnыz;
• Шagird qrupunun dяrketmя цsulu nяzяrя alыnmaqla mяqsяdяmцvafiq tяlim fяaliyyяtlяri
seчяcяksiniz.

Лингвистик/сюз – охумагла, хатырла- Мусиги/сяс – аудиойазылары динлямякля, юз-


магла, сюз ойунлары васитясиля юзцня данышмагла, сюзляри мусиги иля оху-
(кроссворд, тапмаъа), авазла даныш- магла, сюзляри фикриндя тякрарламагла,
магла, Интернетдян истифадя етмякля уъадан охумагла, оху темпини дяйишмякля

Мянтиги/рийази – мялуматлары системли Фярдлярарасы – групларда юйрянмякля, мя-


шякилдя гейд етмякля, експериментляр луматлары башгаларынын мялуматлары иля
апармагла, стратеэийа тяляб едян ойунлар мцгайися етмякля, мцсащибя алмагла, юз
ойнамагла (шащмат, дама), мялуматлары тяърцбяси иля ялагяляндирмякля, команда
тящлил етмякля, мянтиги суаллар вермякля, ойунларында иштирак етмякля, бирэя лайищяляр
Интернетдян истифадя етмякля щазырламагла

Визуал/эюрмя – шякилляри арашдырмагла, Фярддахили – щяр кясин мане олмасына йол


видеойазылара бахмагла, визуал яйани вермямякля, мягсядляри дягиг мцяййян-
вясаитлярдян истифадя етмякля, тапмаъа ляшдирмякля, фяргли ойунлар ойнамагла, юз
вя лабиринтляри йериня йетирмякля, прог- оху, йазы, дцшцнмя темпини тянзимля-
нозлашдырмагла, Интернетдян истифадя мякля, тякликдя ишлямякля, мялуматлары юз
етмякля тяърцбяси иля ялагяляндирмякля
Бядян/кинестик (ламися) – роллу ойун- Натуралистик – ачыг мяканда юйрянмякля,
ларда иштирак етмякля, физики щярякятляр ъанлы битки вя щейванларын йанында юйрян-
нцмайиш етдирмякля, мцшащидя етдийи мякля, мювзуну тялим мцщити иля ялагялян-
щярякятляри иъра етмякля, музейляря, дирмякля, ийлямякля, бахмагла, дадмагла,
парклара вя с. эетмякля, мянтиги суаллар тохунмагла, тябиятдя яшйалары мцшащидя ет-
вермякля, Интернетдян истифадя етмякля мякля

TAPШЫRЫQ • Hяmin dяrsin gediшini шagirdlяrin mцx-


• Mяzmun standartlarыnыn reallaшdыrыlma- tяlif цsullarla dяrketmяsi nяzяrя alыnaraq
sы цчцn mцяyyяn edilmiш tяlim mяqsяdinя, tяkmillяшdirin.
elяcя dя tяlim forma vя цsullarыna «Mцxtя- • Nяticяlяrinizi яks etdirяn PP tяqdimat
lif цsullarla dяrketmя» nяzяriyyяsi baxыmыn- hazыrlayыn vя tяqdim edin.
dan yenidяn бахын.

183
Тящсилин ясаслары

Fяrqli dярketmя imkanlarы olan insanlar fяrqli шяkildя юyrяnirlяr

Bu fяsli юyrяnяndяn sonra siz:


• Auditoriya шяraitindя apardыьыnыz araшdыrmalarы real sinif шяraitindя tяtbiq edяcяksiniz;
• Mцxtяlif цsullarla dяrketmя nяzяriyyяsi tяtbiq edilяn sinfin nailiyyяt keyfiyyяtini hяmin
nяzяriyyя tяtbiq edilmяyяn digяr sinfin nяticяlяri ilя mцqayisя edяcяksiniz.
• Tяtbiqi tяdqiqatlarыn nяticяlяrini dяyяrlяndirяcяk vя hesabat xarakterli tяqdimat
edяcяksiniz.

GЯLИN DЦШЦNЯK!
Шяkildя gюrdцyцnцz bu insanlardan hansы daha чevik dцшцnцr, daha dяrindяn dяrk edir?
Gяldiyiniz qяnaяtlяri бир нечя дярс яввял йцрцтдцйцнцз ilkin mцlahizяlяrinizlя
mцqayisя edin.

LAYИHЯ Ы щисся
Mцstяqil tяlim шяraitindя bu layihя fяrdi Real mяktяb шяraitindя, seчilmiш sinifdя
шяkildя hяyata keчirilя bilяr. Ali tяhsil mцяs- mцяyyяn bir fяnn цzrя dяrsi mцшahidя edin.
Mцшahidяdяn sonra «Mцxtяlif цsullarla
sisяlяrindя isя bu layihя qrup fяaliyyяti kimi
dяrketmя»nin mцяyyяnlяшdirilmяsi цчцn tяr-
nяzяrdя tutulub. tib edilmiш sorьu vяrяqlяri vasitяsilя шagird-
lяrin dяrketmя цsullarыnы araшdыrыn vя onlarы
bu baxыmdan qruplaшdыrыn.

184
Тящсилин ясаслары

YANAШMALAR
СУАЛЛАР Дцздцр – D,
Сящвдир – S
1. Mяn kimisя sюzlя istiqamяtlяndirmяkdяnsя, xяritя чяkmяyя цstцnlцk
verяrdim.
2. Mяn hirsli dя, sevincli dя olanda, adяtяn, bunun sяbяbini bilirяm.

3. Mяn musiqili instrumentdя чalыram (vя ya чalardыm).

4. Mяn musiqini ящvalи-ruhiyyяmlя яlaqяlяndirя bilirяm.

5. Mяn aьlыmda cяld vurma hesablamasы apara bilirяm.

6. Mяn dostuma чяtin hislяri aradan qaldыrmaьa kюmяk edя bilirяm, чцnki
mяn юzцm dя hяmяn hislяrlя mцvяffяqiyyяtlя mцbarizя apara bilirяm.

7. Mяn kalkulyator vя kompцterlя iшlяmяyi xoшlayыram.

8. Mяn yeni rяqsi tez юyrяnirяm.

9. Mяnя mцbahisяdя vя ya debatda nя dцшцndцyцmц demяk asandыr.

10. Mяn yaxшы leksiyanы, nitqi vя ya nяsihяti xoшlayыram.

11. Mяn harada olmaьыmdan asыlы olmayaraq, hяmiшя шimalыn vя cяnubun


harada olduьunu bilirяm.

12. Mяn insanlarы yыьыncaqlara vя ya xцsusi tяdbirlяrя yыьmaьы xoшlayыram.

13. Hяyat musiqisiz boш gюrцnцr.

14. Dibчяk gцllяri bяslяmяyi sevirяm.

15. Mяn tapmacalarы hяll etmяyi vя oyunlar oynamaьы xoшlayыram.

16. Velosiped sцrmяyi юyrяnmяk asan idi.

17. Mяn mяntiqsiz sяslяnяn mцlahiзя vя ya fikirlяri eшidяndя hirslяnirяm.

18. Mяn digяr insanlarы mяnim planlarыmы hяyata keчirmяyя inandыra


bilirяm.

19. Mяnim balans hissiyйatыm vя istiqamяtlяndirmяyim yaxшыdыr.

20. Mяn, adяtяn, digяrlяrinя nisbяtяn rяqяmlяr arasыndakы яlaqяni daha tez
vя asan gюrцrяm.

21. Mяn modellяr (heykяllяr) dцzяltmяyi xoшlayыram.

185
Тящсилин ясаслары

YANAШMALAR
СУАЛЛАР Дцздцр – D,
Сящвдир – S
22. Dяrslяrimi baьчada, yaxud parkda daha yaxшы юyrяnirяm.
23. Mяn obyektя bir dяfя baxmaqla onu yandan vя ya arxadan asanlыqla
gюrя bilяrяm.
24. Mяn tez-tez musiqi parчalarыnы hяyatыmыn bяzi hadisяlяri ilя яlaqя-
lяndirirяm.
25. Mяn rяqяm vя fiqurlarla iшlяmяyi xoшlayыram.
26. Mяn sakit oturub daxili hislяrimя qapanmaьы xoшlаyыram.

27. Sadяcя binalarыn xarici gюrцnцшцnя vя strukturuna baxmaq mяnя xoш gяlir.
28. Mяn чimяndя vя ya tяk olanda mыzыldanmaьы, fit чalmaьы vя ya
oxumaьы xoшlayыram.
29. Mяn atletikada bacarыqlыyam.

30. Mяn dostlarыma tяfsilatlы mяktublar yazmaьы xoшlayыram.

31. Adяtяn, mяnim цzцmdяki ifadяmdяn xяbяrim olur.


32. Mяn digяr insanlarыn цzцndяki ifadяyя qarшы hissiyyatlыyam.
33. Mяn яhvalи-ruhiyyяmi nяzяrя alыram. Mяnim onlarы mцяyyяn
etmяkdя чяtinliyim olmur.
34. Yolu yaxшы yadыmda saxlamaьы bacarыram.

35. Иnsanlarыn mяnim haqгымda nя dцшцndцklяrini yaxшы hiss edirяm.

36. Mяn tяbiяtdя gяzmяyi чox sevirяm.

37. Mяn sюzцn mяnasыnыn dяqiq birlяшmяsini tapmaqda bacarыqlыyam.

38. Heyvanlarы sevirяm, onlar haqqыnda oxumaьы xoшlayыram.

39. Mяn hяmiшя yeni qurьular vя cihazlarla gяlяn tяsvirlяri anlayыram.

40. Mяn digяrlяrinin яhvalи-ruhiyyяsinя qarшы hissiyyatlыyam.

TAPШЫRЫQ – Аldыьыnыz cavablarы suallar baxыmыndan


5 ballыq шkala цzrя qiymяtlяndirin;
Dяrketmяnin ayrы-ayrы цsullarы baxыmыn-
– Qiymяtlяndirmя цsullarыna dair aparы-
dan yoldaшlarыnыzdan birindя inkiшaf sяviy-
lan qeydlяrя яsasяn uyьun ballarы toplayыn;
yяsini mцяyyяnlяшdirmяk mяqsяdilя aшaьыda – Ballarы чoxdan aza doьru yuxarыdan aшa-
qeyd edilяn fяaliyyяtlяri yerinя yetirin: ьыya yazmaqla reytinq cяdvяlini tяrtib edin;
– Тяqdim edilяn sorьu vяrяqi цzrя sorьu – Mцsahibinиzdя dяrketmя цsullarыnыn hansы
keчirin; ardыcыllыqda inkiшaf etdiyini mцяyyяnlяшdirin.

186
Тящсилин ясаслары

Сорьу вяряги

1 2 3 4 5
Л 1. Yaxшы bir kitab oxuyarkяn tяяsсцratlanыrsыnыz
В/М 2. Иncяsяnяt layihяlяri hяyata keчirirsiniz
Р/М 3. Tapmacalarы vя ya krosсvordlarы hяll etmяyя чalышыrsыnыz
Л 4. Jurnal vя ya хатиря yazыrsыnыz
Ф-д 5. Юz hяyatыnыz vя gяlяcяyiniz щаггында дцшцнцрсцнцз
Б/К 6. Идманла mяшьul olursunuz
Н 7. Tяbiяtдя vaxt keчirmяyя can atыrsыnыz
Л 8. Mяktub, hekayя vя ya poemа yazыrsыnыz
Б/К 9. Юzцnцz nяyisя yaratmaьa vя ya tяmir etmяyя чalышыrsыnыz
Р/М 10. Problem haqqыnda elmi dцшцnmяyя чalышыrsыnыz
Ф-д 11. Юzцnц inkiшaf etdirmяk цчцn hansыsa fяaliyyяtlя mяшьul
olmaьa чalышыrsыnыz
С/М 12. Mahnы oxuyursunuz
С/М 13. Musiqili instrumentdя чalыrsыnыz
Н 14. Heyvanlarыn qayьыsыna qalыrsыnыz
Ф-а 15. Гrupun adыndan danышыrsыnыz
Н 16. Xяritяlяri asanlыqla baшa dцшцrsцnцz vя lazыmi yeri tapa bilirsiniz
Ф-а 17. Lider rolunu цzяrinizя gюtцrцrsцnцz
Ф-а 18. Baшqasыnыn roluna girя bilirsiniz
Л 19. Щekayяlяr danышmaьы xoшlayыrсыныз
Ф-а 20. Иnsanlarы baшa dцшmяyi билирсиниз
21. Юzцнцз цчцn mяqsяdlяr mцяyyяn edir vя ya gяlяcяк цчцn
Ф-д
planlar qururсунуз
С/М 22. Муsiqi bяstяlяmяyi xoшlayыrсыныз
Б/К 23. Ряqs etmяyi xoшlayыrсыныз
Н 24. Бitkilяri яkmяyi vя onlara qulluq etmяyi xoшlayыrсыныз
25. Obyektlяri bir dяfя gюrяndя onun tяsvirini yadыmda saxlaya
В/М
biliriniz
Р/М 26. Rяqяmlяrlя iшlяmяyi xoшlayыrsыnыz
Ф-д 27. Sakit otuрub xяyala dalmaьы xoшlayыrsыnыz
Б/К 28. Яllяrinizlя nя isя yaratmaьы sevirsiniz
Ф-д 29. Dostlarыn яhatяsindя olmaqdan tez yorulursunuz
30. Fikirlяrinizi rяnglяrin yardыmы ilя ifadя etmяyя daha чox
В/М
цstцnlцk verirsiniz.
С/М 31. Hяr sяsdя bir avaz, bir ahяng hiss edirsiniz.

187
Тящсилин ясаслары

Unutma ki, bunlar xцsusilя цstцnlцk tяш- lяrindя, tikintidя vя nяyinsя qurulmasыnda
kil edяn dяrketmя цsullarыdыr. Bu, dяrketmя xцsusi rol oynayыr. Amma bяzяn «yaxшы яl
цsulunun qiymяtlяndirilmяsi kimi qяbul edil- qabiliyyяti olan» insanlar bilmirlяr ki, on-
mяmяlidir. larыn bu dяrketmяlяri baшqa dяrketmяlяr ki-
Linгvistik: ____ mi dяyяrlidir.

Oxu, yazы vя sюzlяrdяn mяharяtlя istifadя Fяrdlяrarasы: _______


etmяklя цnsiyyяt yaratmaq bacarыqlarы
xцsusi inkiшaf edib. Yazычыlar, шairlяr, jurna- Baшqalarы ilя sяmяrяli iш qurmaq bacarыьы,
listlяr, natiqlяr, yumoristlяr vя digяrlяri linq- insanlara mцvafiq yanaшma tяrzini mцяyyяn-
vistik intellekti daha чox inkiшaf etmiш lяшdirmяk, baшqalarы ilя anlaшmada olmaq,
insanlardыr. onlarыn maraq vя mяqsяdlяrini nяzяrя almaq.
Bu dяrкetmя, яsasяn, mцяllimlяr, kюmяkчilяr,
Mяntiqi riyazi: _______
hяkimlяr, siyasяtчilяr, din rяhbяrlяri vя satыcы-
Sяbяbi mцяyyяn etmир, hesablamaq, lara xas, чox яhяmiyyяtli dяrketmяdir.
mяntiqdяn чыxыш edяrяk sistemli dцшцnmяk
bacarыqlarы нцмайиш етдирир. Bu bacarыqlar Fяrddaxili: ________
xцsusilя mцhяndislяrdя, tяbiяt fяnlяri цzrя
Юz fяaliyyяtini tяhlil etmяk vя gюrdцyц
mцtяxяssislяrdя, iqtisadчыlarda, mцhasiblяr-
iшlяr цzяrindя dцшцnяn башгаларына диггят йе-
dя, detektivlяrdя vя hцquqшцnaslarda daha
чox inkiшaf etmiшdir. тирмяк вя онларын фяалиййятини дяйярляндирмяк,
башгаларынын давранышларыны мцшащидя етмякля
Vizual-mяkan: _______ онларын щисляриндян хябярдар олур.
Шяkillяrlя dцшцnmяk, gяlяcяk nяticяlяri
vizuallaшdыrmaq. «Beyninin gюzlяri» ilя яшya Tяbiяt: _________
vя hadisяlяrin tяsvirini gюrmяk аrxitektorlar,
Flora vя faunanы dяrk etmяk bacarыьы,
heykяltяraшlar, satыcыlar, fotoqraflar, strateji
ardыcыl шяkildя tяbiяtdяki fяrqlяri mцяyyяn-
planlaшdыranlarda daha yaxшы inkiшaf edib.
Siz hansыsa istiqamяti mцяyyяnlяшdirяndя, lяшdirmяk vя onlardan sяmяrяli istifadя
hяrяkяt edяndя vя ya avtomobil sцrяndя etmяk – mяsяlяn, ovчuluqda, heyvandarlыq-
bundan daha чox istifadя edirsiniz. da, biologiya elmindя. Fermerlяr, botanik-
lяr, яtraf mцhiti юyrяnяnlяr, bioloqlar bu
Musiqi: ________ dяrketmя цsulu daha iti olan insanlara aid-
Musiqi bяstяlяmяk, mahnы oxumaq vя dirlяr.
ya dяyяrli musiqini baшa dцшmяk, рitm tut-
maq. Bu musiqiчиlяrдя, bяstякарларда vя sяs LAYИHЯ
operatorlarыnда инкишаф едян istedaddыr. Biz-
lяrdяn чoxunun musiqi dяrketmяsi itidir ki, ЫЫ hissя
bu inkiшaf etdirilя bilяr. 1. Яввялки дярслярдя сорьу апарыб, дяр-
кетмя цсулу бахымындан груплашдырдыьыныз сin-
Bяdяn-kinesтеtik: ________ fин mцяllimindяn hяmin fяnn цzrя nюvbяti
Problemlяrinizin hяll olunmasыnda, dяrsin mяqsяdini юyrяnin.
mяhsullarыn yaradыlmasыnda, fikir vя emosi- 2. Nюvbяti dяrsin tяlim mяqsяdinin real-
yalarыnыzыn tяqdim edilmяsindя bяdяniниz- laшmasыna imkan yaradan, dяrketmяnin hяr
dяn mяharяtlя istifadя etmяk bacarыьыdыr. bir цsuluna uyьun tяlim tapшыrыqlarы tяrtib
Atletik hяrяkяtlяrin yerinя yetirilmяsindя, edin vя dяrsdя istifadя etmяk цчцn mцяl-
rяqs edяndя, hяrяkяt edяndя, sяnяt sahя- limя tяqdim edin.

188
Тящсилин ясаслары

ЫЫЫ ЙARЫMBЮLMЯ
Юйрянмянин принсипляри вя оху стратеэийаларындан истифадя

Ящатя олунан mюvzular:


Bu йарымбюлмяни юyrяnяndяn sonra siz: Strategiya ilя oxu vя ya
• Oxunun iki modelini таныйаъаг вя онларын fяrqli юyrяnmяyi юyrяnmяk;
cяhяtlяrini изащ едяъяксиниз; Тяlimin prinsiplяri vя oxu stra-
• Юzцnцzцn hansы oxucu qrupuna aid olduьunuzu tegiyalarы.
mцяyyяn edяcяk, oxucu qruplarыnы sяciyyяvi cяhяt- Кичик вя бюйцк (mikro vя
lяrinя gюrя fяrqlяndirяcяksiniz; makro) idraki bacarыqlar
• Mцstяqil tяlimin sяkkiz prinsipinя яsaslanan oxu васитясиля юйрянмя;
strategiyalarыndan oxu zamanы istifadя едяъяксиниз- Mяqsяdlяriн
siniz: mцяyyяnlяшdiрилмяси vя inkiшaf
– Kiчik vя bюyцk (микро вя макро) idraki баъа- цzяrindя dцшцnмя;
рыглар vasitяsilя юyrяnяcяksiniz; Yeni biliklяri яvvяlki biliklяrlя
– Mяqsяdlяri mцяyyяnlяшdirяcяk vя inkiшaf цzя- яlaqяlяndirмя;
rindя dцшцnmяyin yollarыnы bildiyinizi nцmayiш Mяnanын (идейанын) aшkar
etdirяcяksiniz; едилмяси;
– Yeni biliklяri яvvяlki biliklяrlя яlaqяlяndirяcяk- Oxunun tяшkili formalarыndan
siniz; istifadя;
– Оху материалындакы ясас фikri (ideyanы) mцяyyяn Fяrdi tяlim цsullarыndan
etmяk цчцn fяal iшlяyяcяksiniz; istifadя haqqыnda qяrarlarын
– Oxunun tяшkili formalarыndan istifadя edяcяk- qяbul ediлмяси;
siniz; Юyrяnmяk mяqsяdi ilя
– Fяrdi tяlimin mцxtяlif цsullarыna seчimli yanaшaraq baшqalarы ilя яmяkdaшlыq етмя;
mцvafiq qяrarlar qяbul edяcяksiniz; Dцшцnmяnin цч mяrhяlяsindяn
– Юyrяnmяk mяqsяdi ilя baшqalarы ilя мцхтялиф istifadя (planlaшdыrma,
цсулларла яmяkdaшlыq едяcяksiniz; qarшыlыqlы fяaliyyяt vя
Dцшцnmяnin цч mяrhяlяsindяn istifadя edяcяksiniz dцшцnmя);
(planlaшdыrma, qarшыlыqlы fяaliyyяt vя dцшцnmя). Yarыmbюlmя цzrя цmumilяш-
dirmя
189
Тящсилин ясаслары

Иstifadя edilяn яdяbiyyat • Шeril Beker Dobertin. Ana dili-дil mя-


1. Rachel Billmeyer. Mцxtяlif fяnlяr цzrя dяniyyяti dяrslяrindя strategiya ilя oxu;
mяtnlяrin strategiya ilя oxusu. Dцшцnmя mц- • Nansi Layt. Tяsviri incяsяnяt dяrs-
hiti yaratmaq цчцn praktik tapшыrыqlar Ы ъild, lяrindя strategiya ilя oxu;
Dayspring Printing, ABШ, 2004. Artur Kos- • Qeyl Formasek. Strateji oxu vя in-
taнын редактяси иля Koliforniya, иyun, 2004, ternet;
internet sяhifя: www.rachelbillmeyer.com • Шavna Qare – Kurts, Deb Шvarts,
Kitabdan tяrcцmя edilmiш mяqalяlяr: Donna Vilson. Texnologiya dяrslяrin-
• Robert Sternberq. Stanford Univer- dя strategiya ilя oxu;
sitetinin professoru. Biz strategiya ilя • Ana dili dяrslяrindя strategiya ilя
oxu haqqыnda nя bilirik? baьlы bяzi mяsяlяlяr mяtnindяn istifa-
• Tonda Dunbar. Riyaziyyatda oxu dя etmяklя dяrslik mцяllifi tяrяfindяn
strategiyasы; hazыrlanmыш tюvsiyя;
• Marc Hol vя Ann Maquar. Xarici 2. «Gяlяcяyini bilirdim» hekayя.
dildя сtrateji oxu; www.portal/1ik.biz/elmvekitabxana/.../
• Daniel. Шagirdyюnцmlц sinif otaьыn- 48-gjljcjyini-bilirdim.html;
da sяs vя seчim. 1994, birinci nяшr. 3. «Qovaq aьacы vя qabaq» hekayя.
Яdяbiyyat dяrnяklяrindя istifadя edi- http://bizimeratv.djvaleh.da.ru/index.php
lяn strategiyalar; ?newsid=4977

Strategiya ilя oxu vя ya юyrяnmяyi юyrяnmяk

Стратеэийа иля оху нядир?


Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:
• Strategiya ilя oxu haqqыnda
Щярфляри Бялкя,
mяlumat verяcяksiniz; танымагдыр? Дцшцняряк
• Oxunun iki modelini fяrqlяndirяn охумагдыр?
cяhяtlяri tanыyacaqsыnыz; Сюзляри
охумагдыр?
• Юzцnцzцn dюrd oxucu qrupundan
hansыna aid olдuьunuzu mцяyyяn Дцзэцн вя сцрятли
охумагдыр?
edяcяk, oxucu qruplarыnы
Ясас идейаны Ялагяляндиряряк
sяciyyяvi cяhяtlяrinя gюrя охумагдыр?
анламагдыр?
fяrqlяndirяcяksiniz.
Бунлар бир гушун ики ганадыдырлар

Gяlin dцшцnяk!
• Oxu zamanы dцzgцn davranmaq цчцn nя etmяk lazыmdыr?
• Hansы proseslяr baш vermяlidir ki, oxunmuш mяtn dяrk edilsin, яxz edilsin, oxucuya fayda
versin?

190
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ Necя oxucu olduьunuzu mцяyyяn edin.


Tяqdim edilяn «Gяlяcяyini bilirdim» he- TEST
kayяsini oxuyun. Sonra testi yerinя yetir- Oxuyun. Sizя aid olan xцsusiyyяtlяri dai-
mяklя necя oxucu olduьunuzu mцяyyяn rяyя alыn. Sonda dairяyя aldыqlarыnыzыn sayы-
edin. Aid olduьunuz oxucu qrupunun xцsu- nы mцяyyяnlяшdirin vя онларын сайыны saь tя-
siyyяtlяri ilя tanыш olun: rяfdя qeyd edin.
Ы qrup oxucu ЫЫ qrup oxucu
ЫЫЫ qrup oxucu ЫV qrup oxucu Ы qrup oxucu __________ xцsusiyyяt
• Tanыdыьы sюzlяri avtomatik oxuyur;
Gяlяcяyini bilirdim... • Tanыdыьы sюzlяr vasitяsilя mяtnin mяna-
Dюyцшlяrin яn qanlы gцnlяrindяn biri idi. Яn sыnы dяrk edir;
яziz dostunun azacыq irяlidя qana qяrq olaraq • Mяnanы simvollarla ifadя edir;
yerя yыxыldыьыnы gюrяn яsgяr digяr cяbhя • Mяzmundan чыxыш edяrяk sюzlяrin mя-
yoldaшlarы ilя birlikdя sяngяrdя dayanmышdы. nasыnы mцяyyяnlяшdirir;
Gцllяlяrin aramsыzlыьыndan dolayы яsgяrlяr bir • Mяtnin janrыnы tanыyыr;
saniyяlik belя olsun baшlarыnы sяngяrdяn чыxara • Tяшkili baxыmыndan mяtn nцmunяlяrini
bilmirdilяr. Dostunun yaralandыьыnы gюrяn fяrqlяndirir;
яsgяr sяngяrdяn чыxaraq, onun yanыna getmяk • Hekayяnin elementlяrini fяrqlяndirir;
istяdi. Bu zaman digяr яsgяr yoldaшы яsgяrin • Mяtnи nяzяrdяn keчirir, onun forma vя
чiynindяn чяkяrяk onu mяzяmmяt etdi: xцsusiyyяtlяrindяn (xяritя, qrafik, illцstra-
– Dяli olubsan, nяdir? Mяgяr getmяyя dя- siya, шяkil) mяzmunu яxz etmяk mяqsяdi ilя
yяr? Gюrmцrsяnmi onun bяdяni dяlik-deшik istifadя edir.
olub. Yяqin ki, юlцbdцr. Artыq ona heч cцrя kю- ЫЫ qrup oxucu __________ xцsusiyyяt
mяk edя bilmяzsяn. Юzцnц tяhlцkяyя atma! • Tanыdыьы sюzlяrin yeni mяnasыnы юyrяnir;
Ancaq яsgяr onun sюzцnя qulaq asmaya- • Oxu mяqsяdini mцяyyяn edir;
raq sяngяrdяn чюlя atыldы. Sanki mюcцzя baш • Иlkin biliklяri ilя яlaqяlяndirir;
verdi: gцllя yaьышыnыn davam etmяsinя baxma- • Oxudan яvvяl, oxu mцddяtindя vя oxu-
yaraq, яsgяr saь-salamat yaralы dostunun dan sonra suallar verir;
yanыna чatыr, onu qaldыrыr vя belinя alaraq, • Oxudan яvvяl irяli sцrdцyц fяrziyйяlяri
qaчa-qaчa sяngяrя qayыdыr. Dostlar birlikdя oxu mцddяtindя yoxlayыr;
sяngяrin iчяrisinя yuvarlanыrlar. Ancaq cяsur • Oxuduqlarыnы mцxtяlif formalarda vi-
яsgяr yaralы dostunu xilas edя bilmir. Bayaqkы zuallaшdыrыr;
яsgяr onu yenidяn mяzяmmяtlяyir: • Mяtndяn nяticяlяr чыxarыr;
– Sяnя demiшdim axы oraya getmяyinя • Юz oxu prosesi цzярindя dцшцnцr.
dяymяzdi. Onu xilas edя bilmяdin. Яksinя, ЫЫЫ qrup oxucu __________ xцsusiyyяt
яbяs yerя hяyatыnы tяhlцkяyя atdыn. • Tanыш vя yeni anlayышlarы ifadя edяn yeni
– Xeyr, oraya getmяyimя dяydi. sюzlяri юyrяnir;
– Necя? Yoldaшыn artыq юlцb, mяgяr gюr- • Mцяllifin цslubu barяdя mяlumata ma-
mцrsяn? likdir;
– Eyиb etmяz. Чцnki yanыna чatdыьыm za- • Mцxtяlif yazы цslublarы haqqыnda bilgi-
man saь idi. Onun sюzlяrini eшitmяk mяnim lяri var;
цчцn dцnyalara dяydi – onsuz da gюzlяri yaшla • Mюvzu ilя baьlы шяrhlяri яsas ideya ilя
dolu cяsur яsgяr hычqыraraq, юlяn yoldaшыnыn яlaqяlяndirir;
son sюzlяrini tяkrarladы: «Эяlяcяyini bilirdim, • Nяticяlяr чыxarыr vя dяstяkliyici mяlu-
gяlяcяyini bilirdim!» matlarla onlarы яsaslandыrыr;

191
Тящсилин ясаслары

• Oxunmuш mяlumatlarы цmumilяшdirir; • Mцxtяlif mяnbяlяrdяki mяlumatlardan


• Mяtni real hяyat problemlяri ilя яlaqя- istifadя edяrяk yeni ideyalar irяli sцrцr;
lяndirir; • Mяtndяn яldя etdiyi nяticяlяri digяr шя-
• Yeni idеyalarы daha geniш mцstяvidя raitlяrdя istifadя edir;
яlaqяlяndirir. • Mяtni vя mцяllifi suallar qarшыsыnda qoyur?
• Mяsяlя ilя baьlы mцxtяlif mюvqelяri yox-
ЫВ qrup oxucu __________ xцsusiyyяt lamaq цчцn юz mюvqeyini dяyiшir, problemя
• Sюzlяrdяn istifadяnin sяmяrяliliyi ilя hяmin mюvqelяr baxыmыndan yanaшыr;
baьlы fikirlяr yцrцdцr; • Mцxtяlif mяdяniyyяtlяrdя цstцnlцk ve-
• Fikirlяrini яsaslandыrmaqla mяtnя mц- rilяn mяsяlяlяri vя maraqlarы tanыyыr.
nasibяt bildirir; • Mяtni юz tяcrцbяsi, baшqa mяtnlяr vя
real hяyatla яlaqяlяndirir.
OXUCUNUN XЦSUSИYYЯTИ

Belяliklя, oxucunu 4 qrupa ayыrmaq olar:

Mяtnlя tanыш olan oxucu oxu zamаnы dцшцnmяnin yollarы


az danышan, sakit oxucu
haqqыnda mяlumatыnы чoxaldыr.
Mяtndяki mяnanы dяrk edяn oxucu aydыn olmayan mяsяlяlяri
gюrя bilir, lakin problem hяll etmяk цчцn lazыm olan mяlumatlы oxucu
strategiyalarы seчmяkdя чяtinlik чяkir.
Mяtndяki ayrы-ayrы mяsяlяlяri tяtbiq edяn (mяtndяn istifadя strategiya ilя
edяn) oxucu oxuduьunu anlayыr, onu dяrk etmяk цчцn strate-
giyalardan istifadя etmяйi bacarыr. oxuyan oxucu

Bu oxucu qrupunu tяbrik edirik! Onlar mяtnaltы mяnalara


yaradыcы reaksiya verir (tяnqidi yanaшan), oxu strategiyalarыndan
dцшцnяn oxucu
чevik istifadя edirlяr. Oxu materiallarыnы vя юz imkanlarыnы
dяyяrlяndirяrяk dцzgцn strategiyalar seчmяyi bacarыrlar.

OXUNUN ИKИ MODELИ


Яnяnяvi oxu Strategiya ilя oxu
Oxudan яvvяl
Oxu tapшыrыьы Baшlыqla tanышlыq, fяrziyyяlяr irяli sцrmя, dцшцnmя vя mяqsяdi
verilir mцяyyяnlяшdirmя:
Burada sюhbяt nяdяn gedя bilяr? Mяn bu haqda nя bilirяm? Bu
mяtni oxumaqda mяqsяdim nяdir?
Oxu zamanы
Mцstяqil oxu Иdarя edilяn, fяal, sakit oxu
Oxudan sonra
Oxu materialыnыn яxz
edildiyini yoxlamaq цчцn Oxuduьu mяtn цzяrindя dцшцnmяk:
mцzakirяlяrin apa- юzцnцqiymяtlяndirmяk;
rыlmasы vя tapшыrыqlarыn ideyadan nяticя чыxarmaq
yerinя yetirilmяsi

192
Тящсилин ясаслары

Oxu haqqыnda nя bilirik?

Biz ana dilimizdя hяr hansы bir mяtni oxuduqda belя, mяtn maneяyя чevrilir. Biz tяqdim
olunan fikirlяrin bцtцn mцmkцn чalarlarыnы yalnыz sюzlяr imkan verdiyi qяdяr anlaya bilirik.
Alberto Manguel

Son on il яrzindя шagird nailiyyяtlяrinin yцksяlmяsi mяsяlяlяri ilя baьlы чoxsaylы tяdqiqat-
lar aparыlmыш vя чox mцrяkkяb sualыn sadя cavabы mцяyyяnlяшmiшdi: шagirdlяr mцяllimlяrin
bildiyi qяdяr юyrяnя biliрlяr.
Linda Darling-Hommond,
Stanford Universitetinin professoru

Ziyalыlыq o demяkdir ki, insan юz цstцnlцklяrini biлsin vя onlardan istifadя etsin, юz zяif-
liklяrini bilsin vя onlarы nizamlasыn.
Robert Sternberq,
Stanford Universitetinin prоfessoru

Uшaqlarыmыzыn ecazkar kitab dцnyasыna etmяlidirlяr ki, шagirdlяrя oxumaьы юyrяt-


cяlb edilmяsi mцhцm mяsяlяdir. Lakin onla- mяk yalnыz Ana dili mцяllimlяrinin vяzifяsi
rыn oxuya olan maraq vя mяhяbbяti ilя tяяs- deyil. Hяr bir fяnn mцяllimi юz fяnni цzrя
sцf ki, bu gцn tяhsil iшчilяri olaraq qцrur mяtnlяrin oxu texnikasыnы uшaqlara юyrяtmя-
duya bilmяrik. Шagirdlяrlя aparыlan mцsahi- lidir vя uшaqlarы inandыrmalыdыr ki, strategi-
bяlяr zamanы: «Nяyя gюrя kitab oxuyursu- yalы oxu yalnыz fяnnin daha yaxшы tяliminя
nuz?» – sualыna onlarыn bюyцk яksяriyyяti: xidmяt gюstяrmяyяcяk, hяm dя yaшadыqlarы
«Oxuyuram, onа gюrя ki qiymяt alыm», – ca- bu sadя olmayan hяyatda uьura nail olma-
vabы vermiшlяr. sыnы tяmin edяcяk. ABШ-da «Riyaziyyat»
Шagirdlяrimizin oxu bacarыqlarыnы necя dяrsliyinin mцялlifi yazыr: «Riyаziyyat kita-
yцksяltmяk olar. Mяlumdur ki, buna nail bыnыn oxucularы riyazi problemlяri oxuyub
olmaьыn yolu uшaqlarы ardыcыl шяkildя oxu ilя mцxtяlif cцr izahыnы vermяyя qadir olmalы, on-
mяшьul edib mяktяbin digяr fяaliyyяtlяrин- larы tяhlil, tяtbiq etmяйin mцvafiq strategi-
dяn tяcrid etmяk deyil. Nя dя шagirdlяri ki- yalarыnы bilmяlidirlяr. Yalnыz bundan sonra
tabxanaya gюndяrmяklя buna nail olmaq hяmin problemin, yяni mяsяlяnin hяlli ilя ba-
olar. Mцяllimlяrimiz bir mяsяlяni qяbul carыqlarыnы nцmayiш etdirmяlidirляр».

193
Тящсилин ясаслары

Tяlimin prinsiplяri вя оху стратеэийалары

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: Ящатя олунан мясяляляр:


• Kiчik vя bюyцk idraki fяaliyyяtlяr
1. Kiчik vя bюyцk (микра вя макро) ид-
vasitяsi ilя юyrяnяcяksiniz;
ракы fяaliyyяtlяr васитясиля юйрянир;
• Mяqsяdlяri mцяyyяnlяшdirяcяk vя
inkiшaf цzяrindя dцшцnmяyin yollarыnы 2. Mяqsяdlяri mцяyyяnlяшdirir vя inkiшaf
bildiyinizi nцmayiш etdirяcяksiniz. цzяrindя dцшцnцr;

1. Кичик вя бюйцк (mikro vя makro) idraki bacarыqlar васитясиля юйрянмя


• Strategiya ilя oxuyanlar mцkяmmяl metаkoqнitiv bacarыqlara malikdirlяr. Onlar oxu
zamanы strategiyalardan шцurlu шяkildя istifadя edir «юz dцшцncяlяri цzяrindя dцшц-
nцrlяr».
• Strategiya ilя oxuyan oxucu mяtndя dяrk etmяdiyi bюlmяni dяrhal aшkar edir vя
mцxtяlif metodlarla dяrketmяnin tяшkilinя yardыm edir.
• Strategiya ilя oxuyanlar юzlяrinя mяqsяdli шяkildя suallar verir, mяtni aramla yenidяn
oxuyur, mцhцm fikirlяri seчir vя ya aчar sюzlяrin mяnasыnы araшdыrыr.
• Strategiya ilя oxuyan oxucu oxu zamanы mцяyyяn edir: nяyi bilir, nяdя чяtinlik чяkir. Onlar
oxunu uьurla davam etdirmяk цчцn mяqsяdyюnлц suallar mцяyyяnляшдирир.
• «Дцшцняряк оху» strategiyasы uьurlu metakoqnitiv oxu strategiyasы hesab edilir.

TAPШЫRЫQ 1 юzцnц saxlaya bilmяyяrяk, qovaq aьacыndan


neчя ay яrzindя belя boy atdыьыnы soruшur.
1. «Qovaq aьacы vя qabaq» mяtninин oxu- «On ildя», – deyя qovaq aьacы cavab verir.
sunu «Dцшцnяrяk oxu» цsulu ilя tяшkil etmяk «On ildя?» – qabaq tяяccцblяnir, gцlцr vя чi-
цчцn mцvafiq suallar tяrtib edin: чяklяrini sallayыr:
• Mяtnin ideyasыnыn шagirdlяr tяrяfindяn – Mяn, demяk olar ki, iki ayda sяnin ki-
dяrk edilmяsi цчцn hazыrlanmыш suallar; mi olmuшam!
• Иstifadя edilmiш strategiyalarы шagirdlяrя – Doьrudur, – deyя qovaq aьacы cavab verir.
aydыnлaшdыran suallar. Gцnlяr юtцr, payыzыn ilk yellяri яsdikcя
2. Tяrtib etdiyiniz suallar яsasыnda mяtni
qabaq цшцmяyя, sonra isя yarpaqlarыnы tюk-
auditoriyaya юyrяtmяk мягсяди ilя tяqdim
mяyя baшlayыr. Nяhayяt, qabaьыn «boyu» al-
edin.
чalmaьa baшlayыr. Bunu gюrяn qabaq nara-
Qovaq aьacы vя qabaq hatlыq iчяrisindя qovaq aьacыndan soruшur:
Yaшlы bir qovaq aьacыnыn yanыnda bir qa- – Ay qovaq, mяnя nя olur?
baq boy atыrdы. Gцnlяr bir-birini яvяz etdikcя – Юlцrsяn, – deyя qovaq aьacы dillяnir.
qabaq qovaq aьacыna sarmaшaraq boy atыrdы. – Nя цчцn?
Yaьan yaьышыn vя gцnяшin tяsiri ilя sцrяtlя – Чцnki sяn mяnim on ildя gяldiyim yerя
boy atan qabaq, demяk olar ki, qovaq aьacы iki aya gяlmяyя чalышdыn. Bax, buna gюrя,
qяdяr hцndцrя qalxmышdы. Bir gцn qabaq – qovaq kюksцnц юtцrцr.

194
Тящсилин ясаслары

«Dцшцnяrяk oxu»* strategiyasы (M: Evlяri nя цчцn yandыrыrdыlar? Иn-


sanlarы qovmaq цчцn onlarыn evlяrini yandы-
Mцяllim «Dцшцnяrяk oxu» цsulundan
rыrdыlar? Bяlkя, atыlan mяrmilяr evlяri
istifadя edяrkяn юz «beyninin pяncяrяsi»ni
alышdыrыrdы? – sualvermя)
шagirdlяr цчцn aчыr vя onlara oxu zamanы ne-
Ayaqyalыn, baшыaчыq qaчan qыz-gяlinlя-
cя dцшцnmяyin yollarыnы nцmayiш etdirir.
rimiz юldцrцldц.
«Dцшцnяrяk oxu» oxucu цчцn lazыm olan
(M: Иndicя televizorda gюrdцklяrimiz
mцhцm bacarыqlar mцяllim tяrяfindяn mo-
haqqыnda danышdыnыz. Gяlin onlarы oxuduqla-
dellяшdirilir: яlaqяlяndirmяk, цmumilяшdir-
rыmыzla uyьunlaшdыraq – mяqsяdi mцяyyяn-
mяk, nяticя чыxarmaq, dяrk edib-etmяdi-
lяшdirмяyя istiqamяtlяndirmя)
yini yoxlamaq vя s.
Yцzlяrlя gцnahsыz kюrpя gцllяlяndi.
«Dцшцnяrяk oxu» strategiyasыndan is-
Cavanlarыmыz, qocalarыmыz шяhid oldu. Er-
tifadя edilяn dяrs iki hissяyя ayrыlыr:
mяnilяrin tюrяtdiklяri vяhшiliklяri heч za-
Ы hissя – mяtnin mяzmunu цzяrindя dцшц-
man unutmamalыyыq.
nяrяk oxunun tяшkili;
(M: Bu kiчik mяtnlя mцяllif bizя nя de-
ЫЫ hissя – mяtn цzrя dцшцnяrяk oxumaq
mяk istяyir? – dяrk edilmяnin yoxlanыlmasы)
цчцn istifadя edilяn цsullarыn tяlimi.
(Gяlin oxuduqlarыmыzla, teлevizorda
Nцmunя gюrdцklяrimizi birlikdя bir daha gюzцmц-
Xocalы faciяsi zцn qarшыsыna gяtirяk – tяsяvvцr etmяk)
(Siz bu haqda nя dцшцnцrsцnцz? Uшaq-
Yurdumuzun яn sяfalы yerindя Xocalы
lаrыn mцnasibяtini юyrяnmяk vя dяstяklя-
adыnda шяhяr var idi. Ermяni cяlladlarы bu
шяhяri yerlя yeksan etdilяr. Fevralыn 26-da yici fikirlяr яlavя etmяk)
tarixin yaddaшыna «Xocalы faciяsi» yazыldы. ЫЫ hissя – mяtni dяrk edяrяk oxumaq
O gecя yandыrыlan evlяrin tцstцsц gюyя цчцn istifadя edilяn цsullarыn tяlimi
qalxdы. Ayaqyalыn, baшыaчыq qaчan qыz-gя- Gюrцndцyц kimi tяqdim edilяn nцmu-
linlяrimiz юldцrцldц. Yцzlяrlя gцnahsыz nяdя verilяn hяr sualыn, sюylяnilяn hяr
kюrpя gцllяlяndi. Cavanlarыmыz, qocalarы- replikanыn mяqsяdi var idi. (Suallarыn ya-
mыz шяhid oldu. Ermяnilяrin tюrяtdiklяri nыnda hяmin mяqsяdlяr gюstяrilmiшdir.) Bu
vяhшiliklяri heч zaman unutmamalыyыq. baxыmdan «mяtn haqqыnda danышmaq»la
Ы hissя – mяtnin mяzmununun шagirdlяr tя- «strategiya ilя oxu» arasыnda ciddi fяrq var.
rяfindяn dяrk edilmяsi цчцn oxunun tяшkili Oxudan sonra mцяllim шagirdlяrя mц-
Yurdumuzun яn sяfalы yerindя Xocalы raciяt edir:
adыnda шяhяr var idi. Mцяllim: Mяn artыq oxunu bitirdim.
(M: Uшaqlar Xocalы adы sizя tanыш gяlir- Яvvяlcя deyin gюrцm sizя aydыn olmayan
mi? Bu sюz sizя nяyi xatыrladыr? – ilkin bi- bir mяsяlя qaldы? Hamыnыz baшa dцшdцnцz?
liklяrini mцяyyяnlяшdirmяk) Gяlin birlikdя dцшцnяk. Bяs biz necя oxu-
Ermяni cяlladlarы bu шяhяri yerlя yek- duq ki, baшa dцшdцk?
san etdilяr. Oxu strategiyasыnыn tяliminin ilk mяr-
(M: Televizorda bu haqda gюrdцklяri- hяlяsindя mцяllim mяtni hissя-hissя oxu-
nizi xaтыrlayыn. – яlaqяlяndirmя) yуr. Hяmin hissяyя aid verdiyi sualы tяk-
Fevralыn 26-da tarixin yaddaшыna «Xo- rar oxuyaraq onu vermяkdя nя mяqsяd
calы faciяsi» yazыldы. O gecя yandыrыlan ev- daшыdыьыnы soruшur. Aldыьы cavablarы юz
lяrin tцstцsц gюyя qalxdы. mяqsяdinя istiqamяtlяndirяrяk «Ucadan

* Бязи ядябиййатларда бу цсулун адыны «уъадан дцшцн» кими вермишик.

195
Тящсилин ясаслары

dцшцn» strategiyasыnыn mяrhяlяlяrini vя tяlim zamanы mюvcud problemlяri gюrцr vя


onlarыn mяqsяdlяrini bir daha vurьulayыr. strategiyalardan istifadя edяrяk onlarы ara-
Nцmunя: (M: Ушaqlar bu ad sizя tanыш dan qaldыrыr.
gяlirmi?) Bu sual yadыnыzdadыrmы? Bu sual Strategiyalы oxucular oxu zamanы strate-
цzяrindя dцшцnяn zaman biz fikirlяшdik: giyalarдан dцшцnяrяk istifadя edirlяr. Mяt-
«Biz bu haqda nя bilirik?» Sonra Ermяni nin hяr hansы hissяsini dяrk etmяyяn шa-
cяlladlarы bu шяhяri yerlя yeksan etdilяr. gird bildiyi oxu strategiyalarыnы tяtbiq edя-
(M:Televizorda bu haqda nя isя gюrmцsц- rяk hяmin hissяnin dяrk edilmяsinя nail
nцz?) Оxuduьumuz mяlumatlarы televi- olur. Mяsяlяn, «Дцшцnяряк оху» strategi-
zorda gюrdцklяrimizlя яlaqяlяndirdik ki, yasы mцrяkkяb mяtnlяrin mяzmununun
yadыmыza salaq ki, яvvяlcяdяn bildiklяri- dяrk eдилmяsindя шagirdlяrя чox faydalыdыr.
mizi haradan bilirik? Necя olub ki, biz on- Шagirdlяrин «Oxudan яvvяl mцlahizяlяr
larы bilmiшik?
yцrцtdцm», «Oxu zamanы юzцmя suallar
O gecя yandыrыlan evляrin tцstцsц gюyя
verdim», «Mяtnin hissяlяri arasыnda яlaqя
qalxdы. Ayaqyalыn, baшыaчыq qaчan qыz-gя-
yaratdыm» kimi fikirlяri onlarыn yцksяk
linlяrimiz юldцrцldц. Yцzlяrlя gцnahsыz
idraki bacarыqlarыndan istifadя etdiklяrin-
kюrpя gцllяlяndi. Cavanlarыmыz, qocalarы-
mыz шяhid oldu. Mяtni oxumaqda davam dяn xяbяr verir. Цmumilяшdirmяk, sual
edяrkяn «televizоrda bu haqda hansы kadr- vermяk, mяtndяn nяticя чыxarmaq vя ye-
larы gюrdцm?» – sualыnы юzцmцzя verdik vя kunlaшdыrmaq kimi bacarыqlar metakoqni-
ona cavab axtardыq. Oxuduqlarыmыzla gюr- tiv bacarыqlardыr. Шagirdяr metаkoqnitiv
dцklяrimiz arasыnda uyьunluьu aшkar bacarыqlarдан nя qяdяr чox istifadя edirlяr-
edяndя oxu mяqsяdimiz цzя чыxmaьa baш- sя, o qяdяr tez tяlim materiallarыnы mяnim-
ladы. Bu zaman (M: Bu kiчik mяtnlя mцяl- sяyirlяr.
lif bizя nя demяk istяyir? – sualы ilя)
Nцmunя цzяrindя dцшцnяk
mяtnin mяnasыnы dяrk edib-etmяdiyimizi
yoxladыq vя oxuduqlarыmыzы gюzцmцzцn Hяr «Dцшцnяrяk oxu» strategiyasы ilя hя-
юnцnя gяtirdik. Bununla da oxuduьumuz yata keчirilяn oxudan sonra aparыlan bu cцr
mяtni dяrk etdik. «necя oxuduq ki, baшa dцшdцk» fяaliyyяti
oxu straтegiyalarыnыn шagirdlяr tяrяfindяn
nцmunяlяr цzяrindя mяnimsяnilmяsinя vя
Беляликля, сtrategiyalы oxucu idraki кичик mцstяqil, dцшцnяn oxucunun formalaшmasы-
фяалиййятляри вя yцksяk idraki (metаkoqnitiv) na gяtirib чыxarыr. Belяliklя:
bacarыqlarы васитяси иля юйрянир. • ilkin biliklяrini mцяyyяnlяшdirmяk;
Yцksяk idraki bacarыqlara malik юyrя-
• яlaqяlяndirmяk;
nяn юzцnцn idraki bacarыqlarыnы nяzarяtdя
• sual vermяk;
saxlayыr. Strategiyalы oxucu avtomatik ola-
• mяqsяdi mцяyyяnlяшdirmяk;
raq tяlimdяn яvvяl, tяlim zamanы vя tя-
• dяrk etmяni yoxlamaq;
limdяn sonra baш verяn idraki bacarыqlarы
• tяsяvvцr etmяk;
яlaqяlяndirir. Шagird яvvяl mюvcud bilik-
lяri цzяrindя dцшцnцr, sonra bilik vя baca- • uшaqlаrыn mцnasibяtini юyrяnmяk vя
rыqlarыnы geniшlяndirir. Strategiyalы юyrяnяn dяstяklяyici fikirlяr яlavя etmяk.

196
Тящсилин ясаслары

Tяlimin prinsiplяri вя оху стратеэийалары

2. Mягsяdlяriн mцяyyяnlяшdirилмяси vя inkiшaf цzяrindя dцшцnмя


• Strategiya ilя oxuyan insan mяtnin mяqsяdini mцяyyяn etmяyi bacarыr. Oxucunun
mяtndя hяr hansы mяsяlяyя aydыnlыq gяtirmяk цчцn konkret mяqsяdinin olmasы isя
onun oxu maraьыnы, motivini yцksяldir vя onu fяal oxucuya чevirir;
• Mяqsяdli oxucu nяyi (oxuduьu mяtnin xцsusiyyяtini) oxumaьы vя necя oxumaьы mцяy-
yяnlяшdirmяyi bacarыr;
• Mяqsяdlяri mцяyyяnlяшdirmяk цчцn oxucu, яsasяn, BИBЮ цsulundan istifadя edir;
• Kollektiv sinif mяqsяdinin mцяyyяnlяшmяsi isя oxuyanlarыn яmяkdaшlыьыna шяrait
yaradыr. Шagirdlяr vahid mяqsяd яtrafыnda birlяшяn zaman onlar daha gяrgin iшlяyir vя
юyrяnirlяr.
• Mяqsяdlяrя o zaman nail olunur ki, davamlы шяkildя inkiшaf tяmin olunsun. Беля олдуьу
щалда шagirdlяr dя oxu prosesindя inkiшaf etmяklя mяqsяdя чatыrlar.
BИBЮ (Bilirяm, Bilmяk istяyirяm, Юyrяndim) mяqsяdlяri mцяyyяnlяшdirmяk цчцn uьurlu
цsul hesab edilir.

BИBЮ
БИЛИРЯМ ИСТЯЙИРЯМ БИЛИМ ЮЙРЯНДИМ

TAPШЫRЫQ 2 yяni oxu tяlimя, tяtbiqя vя tяhlilя aparan


«Strategiya ilя oxu» mюvzusunun tяli- яsas yoldur. Bunuнla oxucu чevik dцшцn-
mindя mяqsяdi mцяyyяnlяшdirin. Problem mяk, sual vermяk, keчmiш биликlяrя яsasla-
цzrя cяdvялdяki «bilirяm», «istяyirяm bilim» nan yeni biliklяr яldя etmяk, fikir mцbadi-
sцtunlarыnы iшlяyin. Sonra «Strategiya ilя oxu lяsinя nail olmaq, nяticяdя fikri dяqiq mцяy-
nяdir?» mяtniни йенидян oxuyun vя цчцncц – yяnlяшdirmяk vя onlardan hяyati problem-
«юyrяndim» sцtуnунda юzцnяhesabat hazыr- lяrin hяllindя bяhrяlяnmяk kimi bacarыqlar
layыn. ялдя едир. Bцtцn bunlardan чыxыш edяrяk mц-
tяxяsсislяr strategiyalы oxunu цч mяrhяlяdя
Strategiya иля oxu nяdir? tяsnif etmiшlяr.
Strategiya иля oxu ilя baьlы mцxtяlif ya- • Strategiya иля oxu шagirdlяrin юz oxu
naшmalar mюvcuddur. Bяzi mцtяxяsсislяr he- fяaliyyяtini tяшkil vя idarя etmяsidir. Yяni шa-
sab edirlяr ki, strategiya ilя oxu – dцшцnяrяk girdlяr oxu цчцn tяqdim edilяn mяtnin mя-
oxudur. Bяzilяri dцшцnцrlяr ki, strategiya иля nasыnы dяrk etmяyi problem, mяtnin oxu-
oxu шagirdя daha mяharяtlя dцшцnmяyi юy- sunu isя problem hяll etmя formasы kimi dя-
rяdяn oxudur. Цчцncцlяr isя hesab edirlяr yяrlяndirяrяk mяqsяdя nail olmaq цчцn fяa-
ki, strategiya иля oxu tяhsilin mяqsяdidir, liyyяtini dцшцnцlmцш шяkildя tяшkil edir, –

197
Тящсилин ясаслары

strategiyasыnы qurur. Oxunun tяшkilinя Hяr fяnn цzrя oxunun юzцnяmяxsus cя-
strategiya ilя yanaшma ona xidmяt edir ki, hяtlяri olduьundan шagirdlяrя юncя fяnlяr
шagird gюzlяnilяn nяticяni mяtnin oxusuna цzrя materiallarы oxumaьыn yollarы юyrяdil-
baшlamazdan яvvяl aydыn tяsяvvцr edir. O mяlidir. Mцяllimlяr uшaqlara sadяcя: «Ki-
dяqiq bilir: tablarыnыzы aчыn vя mяtni oxuyun!» demяmя-
– Hansы suallar cavablandыrыlmalыdыr? li, onlarы oxudan яvvяl, oxu zamanы vя oxu-
– Hansы plana яsasяn oxu tяшkil edilmяlidir? dan sonra mцhцm tяlim strategiyalarыnыn
– Bu haqda artыq nяlяri bilir? tяtbiqinя istiqamяtlяndirmяlidir.
– Uьura nail olmaq цчцn nяlяr etmяk la- Шagirdyюnцmlц sinifdя tяlimin sяmяrя-
zыmdыr? liliyinя nail olмаг юyrяnяnlяrin mяtnlя,
• Strategiya иля oxu шagirdlяrя mцstяqil baшqa шagirdlяrlя, mцяllimlя qarшыlыqlы fяa-
olaraq юz oxu nяticяsini yoxlamaq imkanы liyyяti bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr. Tяlimin
verir. Шagirdlяr oxu zamanы gяldiklяri qяna- tяшkilindя mцяllimin vяzifяsi фяргли шякилдя
яtlяr цzяrindя dцшцnцrlяr. Bu zaman onlarыn tяqdim edilir. Mцяllim шagirdin яvяzinя
mцhцm idraki bacarыqlarы inkiшaf etdirilir: mяtnin mяzmununu baшa dцшя bilmяz. Шa-
яsas mяsяlяnin aшkar edilmяsi, onlarыn oxu- gird bunu юzц etmяlidir. Tяdqiqatlar gюstя-
dan яvvяl mюvcud biliklяrlя яlaqяlяndiril- rir ki, шagirdyюnцmlц sinifdя mцяllim mц-
mяsi, digяr mяtn materiallarы ilя mцqayisя hцm sяkkiz prinsipdяn чыxыш edяrяk tяlimi
edilmяsi, mяtnin sсenarisinя uyьun xяyal- tяшkil edirся, tяlim цчцn mяsuliyyяti шagird-
larыn qurulmasы. Bu tяfяkkцrцn inkiшafыnыn
lяrin юz цzяrlяrinя gюtцrmяsinя шяrait yarat-
yцksяk mяrhяlяsi olaraq tяxяyyцlя doьru
mыш vя onlarы mцhцm vяsaitlяrlя tяmin
atыlan ilk addыm kimi dяyяrlяndirilя bilяr. Bu
etmiш olur.
zaman шagirdляr yalnыz mяtndяki mяnanы
Tяdqiqatчыlar strategiya иля oxunu тяли-
dяrk etmir, hяm dя mяnanыn dяrk edilmяsi
мин sяkkiz prinsipi иля ялагяли шякилдя тяг-
prosesinи шцurlu tяшkil edir.
дим етмишляр. Йяни strategiya иля юyrяnяn:
• Strategiya иля oxu materiallar яsasыnda
1. Иdraki vя yцksяk idraki bacarыqlarы
oxunuн tяшkil, idarя eдилmяsi vя nяticяnin qiy-
яlaqяlяndirir;
mяtlяndirilmяsi mяrhяlяlяrindяn sonra mяz-
2. Мяqsяdlяri mцяyyяnlяшdirir vя inkiшaf
mundan яldя edilяn qяnaяtlяrin mцxtяlif hя-
yati problem vя tapшыrыqlarыn hяllindя istifadя haqqыnda dцшцnцr;
edilmяsinя vя шagirdin dцnyagюrцшцnцn zяn- 3. Йeni mяlumatlarы mюvcud biliklяri ilя
ginlяшdirilmяsinя xidmяt edяn vasitя kimi dя- яlaqяlяndirir;
yяrlяndirilя bilяr. 4. Мяtnin mяnasыnыn dяrk edilmяsindя
Yuxarыda gюstяrilяnlяr belя nяticяyя gяl- fяal iшtirak edir;
mяyя яsas verir ki, strategiyalы oxu «oxu qay- 5. Тяшkilati iшarяlяrdяn istifadя edir;
dalarы»nыn praktik tяtbiqi ilя dцшцnmя mцhi- 6. Фяrdi oxu цslubunu faydalы hesab edir;
tinin yaradыlmasы kimi dяyяrlяndirilя bilяr. 7. Тяlim zamanы юzgяlяri ilя яmяkdaшlыq edir;
Шagirdyюnцmlц sinfin yaradыlmasы. Tяh- 8. Dцшцnmяnin цч mяrhяlяsinя cяlb edilir.
sildя шagirdyюnцmlцlцk strategiyalы oxucu- Oxu prosesinin istiqamяtlяndirilmяsi
larыn inkiшafыnda xцsusilя яhяmiyyяtli mя- цчцn tяlimin gюstяrilяn sяkkiz prinsipinin
sяlяdir. Strategiyalы oxunun inkiшafы o de- dцшцnцlmцш шяkildя яlaqяlяndirilmяsindяn
mяkdir ki, шagirdlяr zehinlяrindяки ilkin шagirdlяr яhяmiyyяtli dяrяcяdя faydalana
dцшцncяlяrini tяlimlя яlaqяlяndirmяyi юy- vя strategiya ilя oxuyan oxucuйа чевриля
rяnmяlidirlяr. bilяrlяr.

198
Тящсилин ясаслары

Беляликля, сtrategiyalardan yararlanan oxu- na uyьun olan zaman шagirdlяr onlarыn real-
cu mяqsяdlяri mцяyyяnlяшdirir vя inkiшaf haq- laшmasы цчцn daha gяrgin чalышыr, qoyulan
qыnda dцшцnцr. sяylяr ilя nяticяlяr arasыnda яlaqяni gюrцr-
Strategiyalardan yararlanan юyrяnяnlяr lяr. Mяqsяdlяrя dя o zaman nail olunur ki,
mяqsяdlяrini mцяyyяnlяшdirmяyi bacarыrlar strategiyalы юyrяnяnlяr ardыcыl шяkildя юz
vя юz tяlimlяrini idarя edirlяr. Onlar bilirlяr inkiшaflarы цzяrindя iшlяyir, lazыm gяldikdя
ki, mяqsяdlяri mцяyyяnlяшdirяn юyrяnяnlяr mцvafiq dцzяliшlяr aparыrlar.
hяyatda daha чox mцvяffяqiyyяt qazanan- Strategiyalardan yararlanan oxucular
lardыrlar. Mяqsяdlяri dяqiq mцяyyяnlяшdi- mяqsяdi mцяyyяnlяшdirdikdяn sonra oxu
rяn insanыn hяmin tapшыrыьы yerinя yetirmяk fяaliyyяtinя baшlayыrlar. Strategиyalы oxucu-
eщtimalы yцksяkdir, yяni mяqsяdlяr nя qяdяr lar oxu materialыnыn mяqsяdindяn asыlы ola-
dяqiq mцяyyяnlяшmiш olarsa, tapшыrыqlarыn raq nяyin vя necя oxunmasыnыn sяmяrяli
da keyfiyyяti o qяdяr yцksяk olar. olduьunu mцяyyяn edirlяr. Bu zaman BИBЮ
Mяqsяdin mцяyyяnlяшmяsindя seчmяk vя digяr mяqsяdlяri mцяyyяnlяшdirmя stra-
bacarыьы mцhцm шяртdir. Шagirdlяr dяqiq bi- tegiyalarы intensiv шяkildя istifadя edilir.
lяndя ki, яsas fikri nяyя yюnяltmяlidirlяr, Kollektiv sinif mяqsяdlяri яmяkdaшlыq шяrai-
onlar daha maraqla vя daha ruh yцksяkliyi tindя oxuya шяrait yaradыr. Шagirdlяr tяlim
ilя tapшыrыqlarыn icrasыnы hяyata keчirirlяr. qrupunun цzvц olduqda onlarыn tяlim prose-
Mяqsяdlяr шagirdляrin ehtiyac vя maraqlarы- sindя iшtirakы daha da fяallaшыr.

Tяlimin prinsiplяri вя оху стратеэийалары

Bu мювзуну юyrяnяndяn 3.Yeni biliklяri яvvяlki biliklяrlя яlaqяlяndirмя


sonra siz:
• Bцtцn tяlimlяr яvvяlki biliklяrя яsaslanыr. Yeni
• Yeni biliklяri яvvяlki biliklяr юyrяnяnin hяyatыnda qarшыlaшdыьы vя ya hяr
biliklяrlя hansы mяnbяdяn юyrяndiyi hяr nюv mяlumata aid
яlaqяlяndirяcяksiniz; edilя bilяr.
• Fikri (ideyanы) mцяyyяn
• Strategiya ilя oxuyan oxucu avtomatik olaraq
etmяk цчцn fяal mяsяlя ilя baьlы bildiklяrini юnя чяkir;
iшlяyяcяksiniz.
• Mюvcud biliklяri юnя чяkmяk nя цчцn lazыmdыr:
– Mяsяlя ilя baьlы mюvcud bilik vя ya tяcrцbя oxunun
mяqsяdinin mцяyyяn edilmяsindя yardыmчы olur;
– Mяqsяdli oxucu isя diqqяtli oxucu demяkdir;
– Diqqяtin yayыnma ehtimalы oxu nяticяlяrinin
dяyяrlяndirilmяsini aktuallaшdыrыr.

199
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ 1 Anlayышыn mцяyyяn edilmяsi


Mюvcud bilik vя tяcrцbяlяrimizin aшkar Anlayышыn mяnasыnыn gюrцntцlц шяkildя
edilmяsinя yardыmчы ola bilяn strategiyalar tяqdim edilmяsidir. Bu strategiya sюzlяrin
barяdя daha яtraflы mяlumat яldя edin vя mяnasыnыn шagirdlяr tяrяfindяn яzbяrlяn-
tяqdim edilяn tapшыrыqlarы йerinя yetirin: An- mяsinя deyil, onun mяnasыnыn dяrk edilmя-
layышыn mцяyyяn edilmяsi; NOYЧ (Nяzяrdяn sinя yardыm edir. (Ana dili, sяh.82.)
keчir, Oxu, Yoxla, Чalыш), Hissetmя qaydalarы
Bu íÿäèð?

Õîø õÿáÿð

Áóíà àèä íöìóíÿëÿð Bu íÿéÿ áÿíçÿéèð?


ýþñòÿðÿ áèëÿðñèíèçìè? Ìöæäÿ

Ôóòáîë Ñåâèíúèíè
éàðûøûíäà ãàëèá ýÿëäèê áþëìÿéÿ

Àíà, Êèìèñÿ
íÿíÿì ýÿëäè ñåâèíäèðìÿéÿ

Òÿçÿ ïàëòàð
àëìûøàì

TAPШЫRЫQ
Яcdad, jalя, kayut, tacir sюzlяrinin mяna-
sыnыn mцяyyяn edilmяsi цzrя iш aparыn. Nяzяrdяn keчir, Оxu, Yoxla, Чalыш
(NOYЧ)
Bu íÿäèð? (Lerynger, 1981)
Bu strategiya hяm mцяllim tяrяfindяn
Áóíà àèä tяdris mяqsяdlяrindя, hяm dя шagird tяrя-
íöìóíÿëÿð Bu íÿéÿ
ýþñòÿðÿ findяn tяlim mяqsяdlяrindя istifadя edilir.
áèëÿðñèíèçìè? áÿíçÿéèð?
Bu strategiya oxudan яvvяl, oxu zama-
nы vя oxudan sonra fяaliyyяtlяri яhatя
edir.
Belяliklя, strategiya dюrd fяaliyyяtin
vяhdяtindяn ibarяtdir:
– Nяzяrdяn keчir;
– Oxu;
– Yoxla;
– Чalыш.

200
Тящсилин ясаслары

Tapшыrыq Мяtn nяzяrdяn keчirilяrkяn


NOYЧ Юyrяnяn tяrtib edilmiш suallar
(шagird, tяlяbя, mцdavim) nцmunяsi
tяrяfindяn gюrцlяcяk iшlяr Mцяllim tяqribяn belя sualлар tяrtib edя
Nяzяrдяn keчirin bilяr:
• Qruplara bюlцnцn; • Шяkildя nя gюrцrsцnцz?
• Oxudan яvvяl mяtnin baшlыьы, verilmiш • Sizcя, bu hяqiqяtяn .......................?
шяkil, qrafik vя s. цzяrindя dцшцnцn; • Nяyя gюrя hesab edirsiniz ki, ............. ?
• Mяtnin юlчцsцndяn vя шagirdin hazыrlыq
sяviyyяsindяn asыlы olaraq, mяtndяki birinci «Nяzяrdяn keчir» mяrhяlяsi ilя baьlы
vя sonuncu cцmlяni vя ya abzasы oxuyun; bяzi tюvsiyяlяr
• Mяtni oxuyan zaman cavab tapmaq is-
• Mяtnin mяnasыnы belя asan yolla юncя-
tяdiyiniz suallarы tяrtib edin.
dяn aydыnlaшdыrmaq cяhdlяri юyrяnяnlяri
Oxuyun
daha юzцnяиnamlы edir, onlarыn mцhakimя
• Mяtni oxuyun vя hazыrladыьыnыz suallara
yцrцtmяk bacarыьыnы inkiшaf etdirir.
cavab verin;
• Qarшыlaшdыьыныз yeni sюzlяrin mяnalarыnы • Bu bacarыqlarы inkiшaf etdirmяk цчцn sa-
aydыnlaшdыrmaq цчцn lцьяtlяrdяn istifadя edin. dя vя kiчik mяtnlяrdяn mцrяkkяb vя bюyцk
Yoxlayыn mяtnlяrя doьru irяlilяmяk lazыmdыr. Belя ki
• Cavablarыnыzыn nя qяdяr keyfiyyяtli, mяtnlяr mцrяkкяblяшdikcя fяaliyyяtlяr dя
anlaшыqlы vя aydыn olduьunu yoxlayыn; mцrяkkяblяшir.
• Mяtndяki yaxыnmяnalы vя ya чoxmяnalы • Sadя mяtndяn mцrяkkяb mяtnя doьru
sюzlяrin olub-olmamasыnы mцяyyяnlяшdirin, inkiшaf edяrkяn mцvafiq bacarыqlarы ilkin sя-
onlarыn mяtnin mяzmuнуna tяsiri цzяrindя viyyяdя formalaшdыrmaq цчцn bir qяdяr ta-
dцшцnцn. nыш mяtnlяrin seчilmяsi faydalы olardы.
Чalышыn
OXU
• «Oxu» mяrhяlяsindя шagirdlяr mяtni
NOYЧ Юyrяdяn (mцяllim) tяrяfindяn
oxuyurlar vя юzlяrinin hazыrladыqlarы suallara
gюrцlяcяk iшlяr
cavab verirlяr;
NЯZЯRDЯN KEЧИR • Шagirdlяr qarшыlaшdыqlarы yeni sюzlяrin
• Mяtni шagirdlяrя tяqdim edin; mяnalarыnы aydыnlaшdыrmaq цчцn lцьяtlяrdяn
• Oxudan яvvяl mяtnin baшlыьы, verilmiш шя- istifadяyя istiqamяtlяndirilmяlidirляр;
kil, qrafik vя s. цzяrindя dцшцnmяyi xahiш edin; • Шagirdlяr inanmalыdыrlar ki, mяtniн mя-
• Mяtnin юlчцsцndяn vя шagirdin hazыrlыq nasыnы dяrk etmяk цчцn hяr sюzцn mяnasыnы
sяviyyяsindяn asыlы olaraq, mяtndяki birinci inadla aydыnlaшdыrmaq lazыmdыr;
vя sonuncu cцmlяni vя ya abzasы oxumaьы • Onlar inanmalыdыrlar ki, mяtni oxuyan
xahiш edin; zaman юz tяrtib etdiklяri suallara cavab tap-
• Mяtni oxuyan zaman cavab tapmaq is- maqla yeni yaranmыш suallara da cavab
tяdiklяri suallarы tяrtib etmяyi xahiш edin; tapmaьa qadir olacaqlar;
• Юzцnцz (mцяllim) яvvяlcяdяn nцmunя- • Oxunun bu yolla tяшkili шagirdlяri bir
vi suallar tяrtib edin ki, lazыm gяldikdя шa- sualыn mцxtяlif doьru cavablarыnыn olmasыna
girдlяrя istiqamяt verяsiniz vя ya onlarыn inandыracaqdыr.
nяticяlяrini doьru dяyяrlяndirя bilяsiniz.

201
Тящсилин ясаслары

YOXLA Мятни oxumazdan яvvяl aшaьыdaкы tapшы-


• Bu mяrhяlяdя шagirdlяr юz cavablarыnыn rыьы oxu, verilяn mцddяalarыn doьru vя ya
nя qяdяr keyfiyyяtli, anlaшыqlы vя aydыn oldu- sяhv olduьunu gюstяr. Bяhsi oxuyandan
ьunu yoxlayыrlar; sonra hяmin mцddяalarы tяkrar oxu vя yeni
• Шagirdlяr mяtndяn qeydlяr gюtцrdцyц biliklяrindяn чыxыш edяrяk onlarыn doьru vя
zaman mцяllimin onlarla qarшыlыqlы fяaliyyяti ya sяhv olduьunu bir daha gюstяr. Mяtndя
doьru cavab verilяn sяhifя vя abzasы qeyd et,
чox vacibdir;
cavabыnы яsaslandыr. Dцшцn vя fяaliyyяtinin
• Mцяllim шagirdlяrin nя yazdыqlarыnы, ca-
sonunda юyrяndiklяrin haqqыnda yaz:
vablarы haradan vя necя яldя etdiklяrini
mцяyyяnlяшdirmяk цчцn onlarla яks-яlaqя Oxudan 1. _____________________ Oxudan
yaratmalыdыr. яvvяl _______________________ яvvяl
D S _______________________ D S
ЧALЫШ
_______________________
«Чalыш» son mяrhяlя olub шagirdляrя юy- ____ ____ ____ ____
rяnmяyi baшqa mцstяvidя tяqdim edir. 2. _____________________
Bu elя bir mяrhяlяdir ki, burada sюzlяrin _______________________
iki vя daha artыq mяna daшыmasы vя bunun _______________________
da mяtnin mяzmununун dяrk edilmяsinя _______________________
tяsiri mцzakirя edilя bilяr:
Sяh.___Mяtndя deyilir
– mцяllim mяtnin mяzmunuнун dяrk edil- ____ ____ _______________________ ____ ____
mяsinя tяsiri olan bir vя ya bir neчя чoxmя- _______________________
nalы vя ya omonim sюz yazыb bunun шяrh 3. _____________________
edilmяsini uшaqlardan xahiш edя bilяr; _______________________
– бцtцn sinfя bir sual verib оnun cavabы- _______________________
nыn hazыrlanыb tяqdim edilmяsini xahiш edя _______________________
bilяr;
– щazыrlanmыш cavablarыn qruplarda mцza- Sяh.___Mяtndя deyilir
________________________
kirяsinin tяшkili isя mяzmunun шagirdlяr tяrя- ____ ____ ________________________ ____ ____
findяn daha dяrindяn dяrk edilmяsinя шяraiт
_______________________
yaradar. _______________________
Hissetmя qaydalarы
(Herber, 1978)
• Bu strategiya mяtnin mяzmuнуnun Беляликля, сtrategiyalы oxucu yeni mяlu-
matlarы mюvcud biliklяrlя яlaqяlяndirir.
dяrk edilmяsindя baш vermiш yanlышlыьы
Иstяnilяn yeni tяlim ilkin biliklяrя яsasla-
mцяyyяnlяшdirmяk цчцn яhяmiyyяtli vasi-
nыr. Иlkin biliklяr юyrяnяnin mюvzu baxыmыn-
tяdir.
dan bildiyi vя tяtbiq etdiyi bцtцn mяsяlяlяrlя
• Mцяllim mяtndяki яsas mяsяlяni
яlaqяlяndirilir.
mцяyyяnlяшdirir, шagirdlяrin yanlыш dяrk
Strategiyalы oxucular avtomatik olaraq
etdiyi hяmin mяsяlяdяn baшlayaraq hяqi-
mюvcud biliklяrini oxu materialы ilя яlaqя-
qяtin цzя чыxarыlmasыnы tяшkil edir.
lяndirirlяr. Onlar bilirlяr hansы ilkin tяcrцbя-
• Oxudan яvvяl yцrцтdцklяri mцlahizя-
lяr oxunun яsasыnы tяшkil edя bilяr. Bilmяk
lяrin, oxudan sonra dцzgцn vя ya yanlыш
oxunun mяqsяdi olub, oxu mцddяtindя diq-
olduьunu aydыnlaшdыrыrlar.
qяti istiqamяtlяndirir. Иlkin biliklяri qiymяt-

202
Тящсилин ясаслары

lяndirmяk, oxucunun diqqяtinin яn mцhцm


mяsяlяlяrя yюnяldilmяsindя mцhцm rol oy-
nayыr. Иlkin biliklяrin oxunan mяtnin baшa
dцшцlmяsindя bюyцk rolu olduьundan шa-
girdlяr mюvcud biliklяrini qiymяtlяndirmя-
Áÿùàíÿ
yin yollarыnы da bilmяlidirlяr. Bunun цчцn bir
чox strategiyalar var. Bunlardan «Anlayыш-
larы mцяyyяnlяшdirmяk цчцn xяritя tяrtib et-
mяk» strategiyasы diqqяti cяlb edir. Bu stra-
tegiya yeni sюzlяrin mяnasыnы юyrяnmяkdя
чox yararlыdыr. Mяsяlяn:

Tяlimin prinsiplяri вя оху стратеэийалары

Bu мювзуну юyrя- 4. Mяnanы aшkar etmяk цчцn fяal чалышма


nяndяn sonra siz: • Oxucu mяtnlя qarшыlыqlы fяaliyyяtdя olan zaman mяnanы aшkar edir.
• Охудуьунуз мят- • Mяnasыz mяlumat tezliklя unudulur.
нин мянасыны • Oxumaq – mяtndяki mяna цzяrindя dцшцnmяkdir.
• Strategiya ilя oxuyan oxucu mяsяlя яtrafыnda юz tяsяvvцr vя
мцяййян етмяк yanaшmalarыnы mцяllifin tяsяvvцr vя yanaшmalarы ilя mцqayisя
цчцн стратеэийалар- edяrяk oxuyur.
дан йарарланаъаг- • Mяna – mцvafiq ilkin biliklяrdяn vя strategiyalardan istifadя
сыныз etmяklя aшkar edilir.

Беляликля, сtrategiyalы oxucu mяtnin mяna- Oxu – mяtnin vasitяsi ilя dцшцnmяk demяk-
sыnыn dяrk edilmяsindя fяal iшtirak edir. dir. Oxucu mяtnlя qarшыlыqlы fяaliyyяt nяticя-
Mяna mцяllimin izahы vя ya yazыlы mяtn sindя mяnanы dяrk edir. Bu, яlbяttя ki, yazыlmыш
kimi baшa dцшцlmяmяlidir. Mяna dinlяnilяn iшarяlяrin цzяrinя gюz gяzdirmяk deyil. Hяr bir
vя ya oxunan mяlumatlarla qarшыlыqlы fяaliy- oxucu oxuduьu materialdan anladыьы mяnanы,
yяt яsasыnda yaranыr. Mяnalы olmayan mя- yazычыnыn yazdыьы vя ya nяzяrdя tutduьu mяna
lumat tezliklя unudulur. Яn son toplantыla- ilя mцqayisя edir. Bu zaman mяnanыn dяrk
rыnыzы yadыnыza salыn. Orada siz чox insanlar edilmяsi цчцn ilkin biliklяr cяlb edilir vя mц-
gюrdцnцz. Lakin onlarыn hamыsы sizin yadы- vafiq strategiyalar istifadя edilir. Strategiyalы
nыzda deyil. Yadыnыzda qalan hяr hansы qar- oxucu intensiv olaraq bacarыq vя strategiyalarыn
шыlыqlы fяaliyyяtdя olduьunuz insanlardыr. kюmяyi ilя mяnanы dяrk edir. Mяsяlяn, strate-
giyalы oxucu oxudan яvvяl bцtцn ilkin biliklя-
Mяnanы dяrk etmяyя yюnяldяn nяdir? Шagird
rini sяfяrbяr edir. Mяlumatlarla rastlaшdыqca bu
tяlim materialыnыn юyrяnilmяsindя maraqlы olanda
haqda fikirlяrini baшqalarы ilя mцzakirя edirlяr.
vя ya hяr hansы mяlumatы almaьa ehtiyac duyanda Aydыn olmayan vя sual doьuran fikirlяrlя baьlы
mяnanы dяrk edir. Mяnanы dяrk etmяk цчцn oxucu kitaba bяnd etdiklяri vяrяqlяrindя qeydlяr apa-
mяzmunu яlaqяlяndirmяli, nяticя чыxarmalыdыr vя rыrlar. Мятндяки айры-айры абзаслара вя йа парча-
mяzmunla baьlы шяrhlяr vermяlidir. Strategi- лара «башлыглар» верир. Беляликля, мятндяки «кичик
yalы oxucular bilirlяr ki, suallar tяrtib etmяk, фикирляр» мцяййян едилир. Онлары да цмумиляшдир-
mяsяlя ilя baьlы digяrlяri ilя sюhbяt etmяk vя мякля ясас фикри, сянятинин мянасыны айдынлашдырыр.
dцшцndцrцcц yazыlar yazmaq mяnanы dяrk Strategiyalы oxucular bilirlяr ki, mцяllif чatdыr-
etmяyin yollarыdыr. maq istяdiklяrini чatdыrmaq цчцn мятни necя
dцzgцn tяшkil etmяk lazыmdыr.

203
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ 2 edяrkяn яvяzliklяrя fikir verdinizmi, xцsusi


Mяnanы aшkar etmяkdя fяal iшlяmяyin isimlяrin olmamasыnы gюrdцnцzmц?
yollarы ilя daha yaxыndan tanыш olmaq цчцn • Bu sizi юz ilkin biliklяrinizdяn istifadя
etmяkdяn mяhrum edirdi. Яgяr bilsяydiniz
tяqdim edilяn parчanы oxuyun. Oxu zamanы
ki, sюhbяt uшaq cяzalanmasыndan gedir, bu
fikir verin: sizin beyniniz necя dяrk edir?
sizя mяnanы даща йахшы dяrk etmяyя yardыm
Buraya daha чox onlarыn яl ilя (sillя, шapa-
edяrdimi?
laq vя s.) vя ya hяr hansы alяtlя (qamчы, шallaq,
• Bir az яvvяl oxuduьunuz pаrчanы bir da-
kяmяr, ayaqqabы, taxta qaшыq vя s.) dюyцlmяsi
ha oxuyun.
daxildir. Buraya, hяmчinin onlarыn tяpiklяn-
Strategiya ilя oxuyanlar mяnanыn dцшц-
mяsi, silkяlяnmяsi, hцndцr yerdяn atыlmasы,
nцlmцш шяkildя strategiyalardan vя mцvafiq
cыrmaqlanmasы, чimdiklяnmяsi, yumruqlanmasы,
bacarыqlardan istifadя etmяklя mцяyyяn-
yandыrыlmasы, qaynar su ilя pюrtlяnmяsi vя ya lяшdirirlяr. Onlar mяnanыn oxudan яvvяl,
mяcburi yedirtmя daxildir. oxu zamanы vя oxudan sonra mцяyyяnlяш-
dirirlяr.
Dцшцnцn – Oxudan яvvяl mяsяlя ilя baьlы bцtцn
• Necя oxudunuz? mюvcud bilik vя tяcrцbяsini юnя чяkir;
• Mцяllifin ismarыcыnы dяrk etmяkdя чя- – Mяlumatla цz-цzя qaldыqlarы zaman ya-
tinlik чяkdinizmi? ranmыш suallarla baьlы qeydlяr gюtцrцr;
• Sizcя, nя цчцn anlaшыlmazlыq var idi? – Oxudan sonra aydыn olmayan vя ya
• Oxu zamanы mяnanы dяrk etmяk цчцn mцbahisяli mяsяlяlяr яtrafыnda mцzakirяlя-
hansы strategiyalardan istifadя etdiniz? rя qoшulur.
• Юz tяsяvvцr vя yanaшmalarыnыzы mцяl- Яgяr oxucu юz ehtiyacыna cavab verяn
lifin tяsяvvцr vя yanaшmalarы ilя mцqayisя strategiyanы dцzgцn seчib tяtbiq edirsя, de-
mяli, o, strategiyalы oxucudur.

Tяlimin prinsiplяri вя оху стратеэийалары

5. Охунун тяшкили формаларындан истифадя


• Юyrяnяnlяrin tяlimin vя ya oxunun tяшkili formalarыndan xяbяrdar
Bu мювзуну юyrя-
olmasы, onlarыn dцшцnяряk oxusuna yardыm edir.
nяndяn sonra siz:
• Oxunun tяшkilinin mцxtяlif formalarыnыn olmasыna baxmayaraq, oxu
• Oxunun tяшkili zamanы onlardan yalnыz birindяn istifadя edilir.
formalarыndan
• Eyni mяtni oxuyan zaman bir шagird bir nцmunяdяn, digяr шagird
istifadя
edяcяksiniz; digяr nцmunяdяn istifadя edя bilяr.
• Fяrdi tяlimin А. Sяbяb/Keyfiyyяt formasы;
mцxtяlif цsullarыna Б. Mцqayisя/Qarшыlaшdыrma formasы;
seчimli yanaшaraq Ъ. Anlayыш/Tяyinetmя formasы;
mцvafiq qяrarlar Д. Mяqsяd/Fяaliyyяt/Nяticя formasы;
qяbul edяcяksiniz. Е. Problem/Hяll formasы;
Ф. Tяsdiq/Dяstяk formasы;
Э. Ardыcыllыq formasы.

204
Тящсилин ясаслары

TAPШЫRЫQ 1 миш nцmunяlяr яsasыnda юz nцmunяlяrinizi


Охунун тяшкили формалары иля баьлы tяqdim hazыrlayыn.
edilяn ъядвял вя схемлярля tanыш olun. Верил-

A. Sяbяb/Keyfiyyяt formasы
Sяbяb/Keyfiyyяt formasы mцяyyяn шяraitin nяticяsi kimi meydana чыxan яшya vя hadisя-
nin sяbяblя яlaqяsini mцяyyяnlяшdirir.

СЯБЯБ КЕЙФИЙЙЯТ

НЦМУНЯ: Min illяr boyu daшqыnlar чay va- Чay vadilяri яkin цчцn yararlы torpaqlarla
dilяrinя yeni torpaqlar gяtiriblяr. zяngindirlяr.
Шagirdlяri daha dяrindяn dцшцnmяyя Mцzakirя zamanы
istiqamяtlяndirяn suallar istifadя edilяn aчar sюzlяr Схем

• Nя baш verмишдир? – ona gюrя ÑßÁßÁ


• Bunun sяbяbi nя олмушдур? – о vaxtdan bяri ÑßÁßÁ ÊÅÉÔÈÉÉßÒ
• Nяticяdя даща nя baш verdi? – о vaxtdan sonra ÑßÁßÁ
• Nяticяnin яn mцhцm amillяri nяdяn ibarяtdir? – bu sяbяbdяn
• Bu amillяr arasыnda hansы яlaqя var? – nяticя etibari ilя âÿ éà
• Nяticя hяmiшя sяbяbя gюrя baш verир? – bundan юtrц
ÊÅÉÔÈÉÉßÒ
Nя цчцn hя, nя цчцn yox? – bunun цчцn
• Amillяr (faktorlar) fяrqli olanda nяticяlяr – bununla belя ÑßÁßÁ ÊÅÉÔÈÉÉßÒ

necя dяyiшir? – bunun nяticяsindя ÊÅÉÔÈÉÉßÒ


• Mцяllifin tяsvir etdiyi hansы sяbяb/key-
fiyyяt prosesini gюrdцnцz? ÑßÁßÁ-
ÊÅÉÔÈÉÉßÒ
• Nяyя gюrя sяbяb/keyfiyyяt strukturuna
ehtiyac yarandы?

B. Mцqayisя/Qarшыlaшdыrma formasы
Mцxtяlif mюvzular цzrя oxшar vя fяrqli cяhяtlяri юn plana чяkmяklя dцшцnmя strukturunu
mцяyyяnlяшdirir:
НЦМУНЯ: Мювзу Ы: Бакы Мювзу ЫЫ: Лянкяран

Бунлар арасында щансы охшар ъящятляр мювъуддур?


Онларын щяр икиси Хязяр дянизиндян эялир ялдя едир.

Фяргляр: пайтахт шящяридир. Абшерон йары- Фяргляр: яйалят шящяридир; Азярбайъанын


мадасында йерляшир; шоран торпаглардыр; ъянуб шяргиндя Лянкяран овалыьында йерляшир,
нефт сянайеси шящяридир. ясасян, кянд тясяррцфаты зонасыдыр.

Нятиъя: Щяр ики шящярин шярг сащиллярини Хязяр


дянзинин сулары йуйур.

205
Тящсилин ясаслары

Шagirdlяri daha dяrindяn dцшцnmяyя Mцzakirя zamanы


istiqamяtlяndirяn suallar istifadя edilяn aчar sюzlяr Схем

• Hansы anlayышlar mцqayisя edilir vя ya – fяrqlidir


qaршыlaшdыrыlыr? – oxшardыr
• Mцqayisя etmяk цчцn hansы kateqoriya-
– eynidir
lar, xцsusiyyяtlяr vя ya atributlardan
istifadя edilir? – яksidir
• Onlar nя qяdяr oxшardырlar? – baxmayaraq Îõøàð Ôÿðãëè
• Bяs onlar nя qяdяr fяrqlidirlяr? – halbuki
• Hansы xцsusiyyяtlяr onlarы fяrqlяndirяn – eynяn ÌÖÃÀÉÈÑß/
mцhцm cяhяtlяr hesab edilя bilяr? – elяcя dя ÃÀÐØÛËÀØÄÛÐÌÀ
• Mцqayisя edilяn mяфhumlar daha чox – hяmчinin
bir-biri ilя oxшardыlar, ya fяrqlidirlяr? – ya, ya da
• Bu mяsяlяlяrlя baьlы biz hansы nяticяlяrя – digяr tяrяfdяn
gяlя bilяrik?
– yalnыz...deyil, hяm dя...
• Nяyя gюrя mцяllif bu mяфhumlarы
mцqayisя edir vя ya qarшыlaшdыrыr? – fяrq ondan ibarяtdir ki
• Mцqayisя/qarшыlaшdыrma strukturu necя – яgяr
meydana чыxыr?

C. Anlayыш/Tяyinetmя formasы
НЦМУНЯ: Anlayышlarыn mahiyyяtini юn plana чяkir vя onlara aid nцmunяlяr gюstяrir.

Анлайыш Исим

Хцсусиййяти Яшйанын адыны билдирир

Хцсусиййяти Китаб, инсан, Бакы вя с.

Шagirdlяri daha dяrindяn dцшцnmяyя Mцzakirя zamanы


istiqamяtlяndirяn suallar istifadя edilяn aчar sюzlяr Схем

• Bu nя demяkdir?
• Bunu hansы kateqoriyaya aid etmяk olar?
– xцsusiyyяtlяr
• Anlayышыn aid olduьu kateqoriyanыn
xцsusiyyяtlяri nяdяn ibarяtdir? – atributlar
• Ondan necя istifadя edilir? – nцmunяlяr
• O nя цчцn lazыmdыr?
• Hansы nцmunяlяri gюstяrя bilяrsiniz? – kateqoriya
• Hansы nцmunяlяr var ki, bяzi – istifadя цsullarы
ÀÍËÀÉÛØ/
xцsusiyyяtlяri uyьun gяlir, bяzilяri yox?
– яsas funksiyasы ÒßÉÈÍÅÒÌß
• Onlarыn gюrdцyц iшlяr gюzlяnilmяdiyi
шяkildя nяticяlяnirmi?

206
Тящсилин ясаслары

D. Mяqsяd/Fяaliyyяt/Nяticя formasы
Mяlumatlardan fяaliyyяt planы tяrtib etmяklя mяqsяdyюnlц dцшцnmяni tяшkil edir.
НЦМУНЯ:
ня я
н
ц
ч к ав
и ц тмя ял р

Уьурлу илк тядрис эцнц


й
я е рля ля
м к ля ят
йе арц ри д лийй
р
а яд э а
ащ т Ша фя
Мягсяд Н ися Башаьрысынын гаршысыны алмаг Вахт чатышмазлыьы олмасын
Илк тядрис эцнцнц Ня Уьурсузлугдан мцдафия едир Бош вахт галмасын
уьурла баша зя Ъя
м рдя лб
чатдырмаг як ту ща едиъ
тя ту зыр и ф
бд лм лам ян
я о уш
лм ва аг дляр
аг хт

Шagirdlяri daha dяrindяn dцшцnmяyя Mцzakirя zamanы istifadя edilяn


istiqamяtlяndirяn suallar aчar sюzlяr
• Ъялб едилян инсанлар вя йа гцввяляр кимдир?
• Онлар няйя наил олмаг истяйирляр? Онларын мяг-
– наил олур
сяди нядир?
• Щансы фяалиййятляр онлара мягсядя чатмаьа йар- – мювъуд имканлар
дым едир? – план
• Нязярдя тутулан ишляр ня гядяр уьурла йериня йе-
тирилир? – эюзлянилян нятиъя
• Эюрцлян ишляр мягсядя чатмаьа хидмят едирми? – атылмыш аддым
• Онларын щярякятляринин эюзлянилмяйян нятиъяляри
– нятиъя
ола билярми?
• Бялкя, башга ъцр щярякят етмяк даща файдалы
оларды? Башга фяалиййятляр мцмкцн идими?

Е. Problem/Hяll formasы
Hяll edilmяli problemi aшkar edir vя hяlli yollarыnы araшdыrыr.

НЦМУНЯ:
Фикир вермямяк

Експертлярля мяслящятляшмяк
Суйун кейфиййяти истифадячиляри гане етмир
Суйун тяркибини арашдырмаг

Гярар вермяк: йериня йетирмяк

207
Тящсилин ясаслары

Шagirdlяri daha dяrindяn dцшцnmяyя Mцzakirя zamanы


istifadя edilяn aчar sюzlяr Схем
istiqamяtlяndirяn suallar
• Problem nяdir?
– vяziyyяti yaxшыlaшdыrmaq
• Bu kimin problemidir? ÏÐÎÁËÅÌ
ehtiyacы
• Bu problemin sяbяbi nяdir?
• Problemin tюrяtdiyi fяsadlar nяdяn ibarяtdir? – problem odur ki
• Problemi kim hяll etmяk istяyir? – mяsяlя budur ki ÙßËË
• Hansы hяll yollarы mяslяhяt gюrцlцr vя ya nя
kimi cяhdlяr edilir? – bunun hяllinя yalnыz
• Problemin hяlli hansы nяticяlяrя gяtirib чыxa- – bunun sяbяbi ÏÐÎÁËÅÌ/
ÙßËË
rar?
– hяlli imkanlarы
• Problem hяll edildimi? Bu yeni problemlяr
doьurmadы ki?

F. Tяsdiq/Дяstяk formasы
Mюvzu ilя baьlы xцsusi yanaшmasыnы mцяyyяn edir, fяrziyyяlяrini tяrtib edir vя onlarы
dяstяklяyяn mяlumatlarы kateqoriyalaшdыrыr.
НЦМУНЯ:

Тяклиф: Щейвандарлар ъанаварлардан горхмалы дейилляр.

Факт: Ъанаварлар щейванлары йедикляриня эюря инсанлар онлары юлдцрцрляр.


Bir neчя rayona canavarlar gecя hцcum edib, яhaliyя чox ziyan
Nцmunяlяr:
vurublar.
Kцtlяvi шяkildя insanlarыn hяyatы vя яmlakы tяhlцkя qarшыsыnda qalыrsa,
Ekspert rяyi:
dюvlяt sяviyyяsindя tяdbir gюrцlmяlidir.
Mяntiq vя Heyvandarlar canavarlarы юldцrmяklя юz hяyatlarыnы vя яmlaklarыnы qo-
яsaslandыrma: rumaq mяcburiyyяtindяdirlяr.

Шagirdlяri daha dяrindяn dцшцnmяyя Mцzakirя zamanы istifadя edilяn


istiqamяtlяndirяn suallar aчar sюzlяr

• Hansы mюvzu tяsvir edilir? – statistik gюstяrиcilяrя яsasяn


• Hansы faktlar var?
– ekspertlяr gюstяrirlяr ki
• Nя tяklif edilir?
• Hansы statistika tяklifi dяstяklяyir? – mяsяlяn
• Mюvzu цzrя ekspert kimdir? – fikri bir nцmunя ilя яsaslandырсaм
• Tяklifi dяstяklяmяk цчцn hansы nцmunяlяr – faktlara gюrя
gяtirilib? – araшdыrmalar zamanы
• Sizcя, verilяn tяklif aьlabatаndыr,
– mяntiqлиdir
mяntiqлиdir?

208
Тящсилин ясаслары

Э. Ardыcыllыq formasы
Fikir vя ya hadisяlяri seriya hadisяlяr vя ya mяntiqi ardыcыllыqla dцzцr.

НЦМУНЯ: Мювзу: Сящяр мяктябя неъя щазырлашмалы?

Йухудан Пянъяряни Сящяр эимнастикасы


ойанырам ачырам едирям

Ял-цзцмц Палтарларымы Сящяр йемяйи


йуйурам эейинирям йейирям

Чантамы бир даща Айаггабыларымы Мяктябя


йохлайырам эейинирям йолланырам

Шagirdlяri daha dяrindяn dцшцnmяyя Mцzakirя zamanы


istifadя edilяn aчar sюzlяr Схем
istiqamяtlяndirяn suallar
– ona gюrя 1. ____________
– nюvbяti 2. ____________
3. ____________
– o zaman 4. ____________
• Hansы ardыcыllыq tяsvir edilib? – birinci 5. ____________
6. ____________
• Xronoloji ardыcыllыq necя baш verir? – ikinci 7. ____________
• Bu ardыcыllыqda яsas addыmlar, hadisяlяr – яvvяlcя 8. ____________
hansыlardыr? – sonra 9. ____________
10. ____________
• Ardыcыllыq nя цчцn яhяmiyyяtlidir? – sonda
– ardынca ÀÐÄÛÚÛËËÛÃ

– onu mцшayияt etdi


– чox чяkmяdяn

Strategiya иля охуйан oxucu mяtnin oxu- larыn yaddaшda mцhafizяsinin tяшkilinin key-
sunun tяшkili formalarыndan istifadя едир. fiyyяti dя yцksяlir. Mцяllim ardыcыl olaraq
mцxtяlif tяшkilati iшarяlяrdяn dцzgцn istifa-
Strategiya иля охуйан oxucular bilirlяr ki,
dя etmяyi nцmunяlяr яsasыnda gюstяrяndя,
dцшцnmяk vя юyrяnmяk цчцn mяlumatlarыn шagirdlяr onlarы mяqsяdyюnlц dцшцnmяk,
tяшkil edilmяsi mцhцm шяrtdir. Onlar tяшkilati mяlumatlarы qiymяtlяndirmяk, yadda saxla-
quruluшdan istifadя edяrяk fikirlяrini hяm kon- maq, fяrqli шяraitlяrdя istifadя etmяk siste-
sepsiyalar, hяm dя yazыlmыш mяtn шяklindя for- mi kimi dяrk edirlяr.
malaшdыrmaьыn yollarыnы юyrяnirlяr. Mяsяlяn, Oxu zamanы mяtnin quruluшunu mцяyyяn
strategiyalы oxucu Veнn diaqramыnda verildiyi etmяk чox faydalыdыr. Mяlumatlandыrыcы vя
kimi oxшarlыqlarы vя fяrqlяri mцяyyяn edя bilir. hekayя xarakterli mяtnlяrin quruluшu fяrqli
Шagirdляrя quruluшdan, strukturdan dцz- olduьu kimi, oxu zamanы fяrqli dцшцnmя tяrzi
gцn istifadяnin yollarы юyrяdilяndя mяlumat- dя tяlяb edir. Hekayя xarakterli mяtnlяri

209
Тящсилин ясаслары

oxuyarkяn oxucu hekayяnin baшlanьыc, яsas тяси иля dцшцnmя dя fяrqli yollarla tяшkil edi-
hissя vя nяticяsi kimi elementlяr ilя baьlы mя- лиr. Bu strukturlarla tanышlыq yeni anlayышla-
lumat alыr. Бунун цчцн охунун тяшкилинин ашаьыда rыn юyrяnilmяsini maksimum dяrяcяdя yцk-
тягдим едилмиш формаларындан истифадя едилир: sяldir. Bяzяn mяtnlяr struktur baxыmыndan
• Sяbяb/Кейфиййят zяif vя qeyri-mцtяшяkkil olduьundan oxu-
• Mцqayisя/Гаршылашдырма cularыn onu anlamasы чяtinlяшir. Belя mяtn-
• Anlaйыш/Тяйинетмя lяrin oxusu vя dяrk edilmяsi цчцn шagirdляr
• Mяqsяd/Фяалиййят/Нятиъя hяmin materiallarыn tяшkili strukturunu
• Problem/Щялл mцяyyяn etmяk vя mяzmunu aydыnlaшdыr-
• Тясдиг/Дястяк maьыn yollarыnы bilmяlidirlяr. Strategiya-
• Ardыcыllыq lardan istifadя etmяklя oxucular, hяtta яn
Охунун тяшкилинин щяр формасынын юзцня- zяif tяшkil edilmiш mяtnin strukturunu
мяхсус сяъиййяли ъящятляри вар. Онларын васи- mцяyyяnlяшdirя bilirlяr.

Tяlimin prinsiplяri вя оху стратеэийалары

6. Fяrdi tяlim цsullarыndan istifadя haqqыnda


qяrarlarыn qяbul edilmяsi
Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:
• Oxu материалыны даща йахшы дярк Иnsanlarыn hamыsы dцnyaya юyrяnmя bacarыq-
етмяк цчцн фярди дяркетмя цсулун- larы ilя gяliblяr, lakin onlar mцxtяlif yollarla юy-
дан истифадя едяъяксиниз; rяnirlяr.
• Тялим просесиндя ондан истифадя Hovard Qardner «Mцxtяlif цsullarla dяrket-
йолларыны тягдим едяъяксиниз. mя» nяzяriyyяsindя bu problemi юnя чяkib vя юy-
rяnmяnin sяkkiz цsulunu gюstяrмишдир. (Яvvяlki
yarыmbюlmяdя bu mяsяlя ilя baьlы bilik vя baca-
rыqlara yiyяlяnmisiniz.)
Bяzi юyrяnяnlяr tяdqiqatlarыnыn nяticяlяri
haqqыnda hesabat yazmaьa, digяrlяri tяqdimat
hazыrlayыb, шifahi чыxыш etmяyя, цчцncцlяr шеир йаз-
маьа mahnы qoшmaьa, dюrdцncцlяr vidеоmate-
riallar hazыrlamaьa цstцnlцk verя bilяrlяr.

Юz oxu bacarыqlarыmыz haqqыnda nя bilirik?


Gяlin dцшцnяk!
– Harada oxumaьы sevirsiniz?
– Bцtцn detallara diqqяt yetirяrяk: ideyalar, surяtlяr, sюzlяr цzяrindя dцшцnяrяk aramla
oxuyursunuz?
– Bяlkя, oxuduьunuz mяtndя sюz vя cцmlяlяr цzrя barmaьыnыzla hяrяkяt etmяyi xoшla-
yыrsыnыz?
– Oxuduqlarыnыzы film kimi gюzlяriniz qarшыsыndan keчirirsiniz vя ya mяlumatlarы qrafiklяrdя
яks etdirmяyi xoшlayыrsыnыz?
– Sцrяtlя oxumaьы vя oxuduьunuzu tяkrarяn ucadan oxumaьы xoшlayыrsыnыz?

210
Тящсилин ясаслары

Яgяr siz: nяьmя oxumamыsan. Bяs necя olur ki, шah


• aчыq mяkanda, baьda, parkda oxumaьы sяni bu qяdяr чox istяyir? Yediyin kяklik яti-
xoшlayыrsыnыzsa, siz tяbiяt-naturalistik dяrk- dir. Mяnim xюrяyim isя cцcц-mцcц, qurd-
etmя цsuluna aidsiniz. quшdur. Sяn gюzяl sarayda yaшayыrsan, mя-
• bцtцn detallara diqqяt yetirяrяk: ideyalar, nim yerim isя kol-kosdur.
surяtlяr, sюzlяr цzяrindя dцшцnяrяk aramla Qыzыlquш dedi:
oxuyursunuzsa, siz linqvistik dяrketmя цsu- – Ey Bцlbцl, mяnim sюzlяrimя yaxшы-yaxшы
luna aidsiniz. qulaq as. Mяn gцndя yцz iш gюrsяm dя bu
• oxuduьunuz mяtndя sюz vя cцmlяlяr цz- haqda heч kяsя xяbяr vermirяm. Sяn isя bir
rя barmaьыnыzla hяrяkяt etmяyi xoшlayыrsыnыzsa, gюrdцyцnц yцz yerя car чяkirsяn. Elя buna
siz bяdяn-kinestik dяrketmя цsuluna aidsiniz. gюrя dя mяnim qonduьum yer шah яlinin цstц,
• oxuduqlarыnыzы film kimi gюzlяriniz qar- sяnin mяskяnin isя qaratikanlыqdыr.
шыsыndan keчirirsiniz vя ya mяlumatlarы qra- (Nizami Gяncяvi)
fiklяrdя яks etdirmяyi xoшlayыrsыnыzsa, siz
Bunlar яhяmiyйяtlidir!
mяkan-vizual dяrketmя цsuluna aidsiniz.
• sцrяtlя oxumaьы vя oxuduьunuzu tяk- Юyrяnяnin dяrketmя цsulunun mцяllim
rarяn ucadan oxumaьы xoшlayыrsыnыzsa, siz tяrяfindяn aшkar edilmяsindяn daha ваъиб
sяs-musiqi dяrketmя цsuluna aidsiniz. юyrяnяnin юzцnцn юz dяrketmя цsulu haq-
qыnda mяlumatlылыьыdыr. Bu yolda mцяllim
TAPШЫRЫQ шagirdя kюmяklik gюstяrmяli, onlarыn цstцn
cяhяtlяrinя яhяmiyyяt vermяklя dяrketmя
«Bцlbцl vя qыzыlquш» mяtnini oxuyun. Fяrz цsullarыnы mцяyyяnlяшdirmяli vя hяmin цsul-
edяk ki, bu mяtnin oxusunu tяшkil edяrkяn larын сяъиййяви ъящятляри нязяря алынмагла
fяrdi tяlim цsulundan istifadя etmяk qяrarыna oxu imkanlarыны эенишляндирмялидир. Hяmчi-
gяlmisiniz. O zaman sinif Hovard Qardnerin nin zaman-zaman шagirdляря digяr цsullar-
«Mцxtяlif цsullarla dярketmя» nяzяriyyяsinя daн истифадя етмяйя dя шяrait yaradыlmalыdыr ki,
gюrя mцяyyяn edilmiш dяrketmя цsullarы ba-
юyrяnяnляр birtяrяfli inkiшaf etmяsinляр. Шagird-
xыmыndan, adяtяn, 8 qrupa bюlцnцr:
lяrя oxu zamanы mяlumatlardan necя istifadя
Ы qrup – Linqvistik/sюz
etmяk, qrafiklяri necя tяrtib etmяk, mяtni uca-
ЫЫ qrup – Mяntiqi/riyazi
dan necя oxumaq vя s. ilя baьlы verilяn istiqa-
ЫЫЫ qrup – Vizual/mяkan
mяtlяr onlarыn tяlim imkanlarыnы daha da ge-
ЫV qrup – Bяdяn/kinestik
V qrup – Musiqi/sяs niшlяndirir. Чяtin mяtnlяri oxuyan zaman бу
VЫ qrup – Fяrdlяrarasы цsuldan istifadя mяtnin dяrk edиlmяsinя oxu-
VЫЫ qrup – Fяrddaxili nun sяmяrяliliyinin yцksяldilmяsinя vя зярури
VЫЫЫ qrup – Naturalistik/tяbiяt bacarыqlarыn formalaшmasыna шяrait yaradыr.
Qrup цzvlяrinin юyrяnmя xцsusiyyяtlя- Беляликля, сtrategiya иля охуйан oxucular
rini nяzяrя almaqla hяr qrup цчцn mцvafiq fяrdi oxu цsулундан да йарарланырлар.
tapшыrыq hazыrlayыn. Юyrяnmя arzusu vя bacarыьы yaranышdan
Nяticяlяrinizi tяqdim edin. insanlarыn xislяtindя olan bir xцsusiyyяt-
lяrdir. Lakin insanlar фяргли цсулларла юйрянир-
Bцlbцl vя Qыzыlquш ляр. Bяzi шagirdlяr mяnzяrяni dяqiq tяsяvvцr
Baharыn gюzяl bir чaьыnda Bцlbцl цzцnц edир вя mяsяlяni bцtюvlцkdя, анлайыр, digяr-
Qыzыlquшa tutub dedi: lяri isя problemi kiчik hissяlяrя ayыraraq
– Ey Qыzыlquш, sяn dцnyaya gяlяndяn bir dяrk edir.

211
Тящсилин ясаслары

Hovard Гardner (1982) dяrketmяnin mцx- Vizual intellekti yцksяk olan oxucular
tяlif цсулларыны tяdrisin tяшkilindя яhяmiyyяtli oxuduqlarыnы filmlяr kimi yadda saxlayыr vя ya
hesab edir. O inanыr ki, hяr bir шagird mцяyyяn mюvcud biliklяrindяn istifadя edяrkяn xя-
qabilliyyяtlяrя malikdir vя mцяllim hяmin qa- yallarыndakы filmlяri, sюzlяrlя ifadя edirlяr. Bu
biliyyяtlяri aшkar edяrяk tяlimi mцvafiq шяkildя oxucular, oxuduqlarыnы sxem vя ya qrafiklяr
tяшkil etmяlidir. Tяlim zamanы dяrketmяnin шяklindя dя yaddaшlarыnda mцhafizя edirlяr.
bцtцn imkanlarыnыn nяzяrя alыnmasы, юyrяnяn- Dinlяmя intellekti yцksяk olan oxucular
lяrin mцvяffяqiyyяti ilя nяticяlяnir. Иnsanlar яsasяn sцrяtli oxucular kimi sяciyyяlяnirlяr
mцxtяlif olduьu kиmи onlarыn юyrяnmя tяrz- vя materiallarы ucadan tяkrar-tяkrar oxuma-
lяri, юyrяnmяnin tяшkili vя bilikляri nцmayiш ьы sevirlяr. Onlar mяlumatlarы tez fяhm edir-
etdirmя yollarы da fяrqlidir. lяr vя suallara чevik cavab verirlяr.
Hяr kяs bu haqda dцшцnя bilяr: «Mяn Bцtцn bunlar yalnыz шagirdlяrin юyrяn-
necя oxucuyam?», «Mяn hansы шяraitdя oxu- mя цslubu haqqыnda mяlumatlы olmasы
maьы sevirяm?», «Mяnim adяtim nяdir?» цчцn deyil, hяm dя oxu zamanы onlarдан
Siz sakit oxuyaraq sюz, fikir vя obrazlar
yararlанмасы цчцндцр. Mцxtяlif oxu цslub-
haqqыnda gюtцr-qoy edяrяk oxuyursunuz, ya
larыnыn modellяшdirilmяsi, сямяряли юйрян-
oxuduьunuzu bir film kimi tяsяvvцr edirsi-
мя шяraitinin yaradыlmasы, strategiyalы oxu-
niz? Bяlkя dя, siz sцrяtlя oxuyursunuz, fikir-
ъularыn formalaшmasы бахымындан ящямий-
lяri чevik mцяyyяnlяшdirяrяk irяlilяyirsiniz.
йятлидир. Гrafiklяr hazыrlamaьы, tяlim mate-
Kinestik oxucular aramla vя mяtni emo-
sional шяkildя яlaqяlяndirmяklя oxuyurlar. riallarыnыn ucadan oxuсу йолларынын шagird-
Onlar oxu zamanы bяdяnlяrini hяrяkяtя gя- lяrя юyrяdilmяsi onlarыn oxu bacarыqlarыnы
tirirlяr vя barmaqlarы ilя izlяmяyi xoшlayыrlar. yцksяldir. Mцrяkkяb mяtnlяrin oxusu za-
Sяtiraltы яsas fikirlяrя bюyцk яhяmiyyяt ver- manы mяqsяdinя nail olmaq цчцn mцxtяlif
mяk vя yapышqanlы qeyd vяrяqlяrindяn istifa- strategiyalardan istifadя etmяklя шagirdlяr
dя etmяk kinestik oxucularыn яsas gюstяricisidir. daha da tяkmillяшirlяr.

Tяlimin prinsiplяri вя оху стратеэийалары

7. Юyrяnmяk mяqsяdi ilя baшqalarы ilя яmяkdaшlыq


Bu мювзуну юyrяnяndяn Tяlim interaktiv bir prosesdir vя шagirdlяr юyrяnmяk
sonra siz: цчцn qarшыlыqlы fяaliyyяtdя olmaьa ehtiyac duyurlar.
Birlikdя юyrяnяn шagirdlяr aшaьыdakы mяsяlяlяr бахы-
• Юyrяnmяk mяqsяdi ilя
мындан бири диэяриндян фaydalanыr:
baшqalarы ilя яmяkdaшlыq
• Mяsяlя ilя baьlы fяrqli dцшцnmя yollarыnыn mюvcud
etmяyin yollarыnы bildiyinizi
olduьunu aшkar eдир;
nцmayiш etdirяcяksiniz;
• Mцrяkkяb tapшыrыqlarы yerinя yetirяn zaman
• Dцшцnmяnin цч mяrhяlя-
yoldaшыndan dяstяk alыр;
sindяn istifadя edяcяksiniz
• Digяrlяrini hюrmяt vя diqqяtlя dinlяyир вя юз
(planlaшdыrma, qarшыlыqlы
fikirlяrini formalaшdыrmaьы юyrяnир;
fяaliyyяt vя dцшцnmя).
• Fayda vermяyi, elяcя dя faydalanmaьы юyrяnир;
• Юz fikirlяrini sцbutlarla tяsdiq etmяyi vя hяm dя
яsaslandыrыlmыш fikirlяrlя razыlaшmaьы юyrяnир.

212
Тящсилин ясаслары

Bu strategiya ilя oxu fяrdi шяkildя vя Mюvzu цzrя sюhbяt


qruplarda hяyata keчirilir. Mяtnin mяnasы-
nыn daha dяrindяn dяrk edilmяsi цчцn mц- • Oxudan яvvяl yoldaшыnыn hazыrladыьы
zakirя vя fikir mцbadilяsi aparыlыr. suallarы юz hazыrladыьы suallarla mцqayisя
Яmяkdaшlыq шяraitindя oxunun tяшkili edir.
yollarы ilя daha yaxыndan tanыш olun. • Oxu zamanы tapdыьы cavablarы юz caвab-
Olubmu ki, hяr hansы mяsяlяni kimяsя юy- larы ilя mцqayisя edir vя yoлdaшы ilя sюhbяt,
rяdяn zaman hяmin problemi daha dяrindяn mцzakirя vя fikir mцbadilяsi edir.
dяrk etdiyinizi aшkar edяsiniz? Шagirdlяrin • Иkinci tяrяfin fikirlяrini юz fikirlяri ilя
фяал oxucуйа чevrilmяsi чox яhямiyyяtlidir. mцqayisя edib, oxшar vя fяrqli cяhятlяri
Buna aшaьыdakы цsullarla nail olmaq mцm- mцяyyяn edir.
kцndцr: • Tяrяflяrdяn hansыnыn cavablarыnыn daha
keyfiyyяtli, anlaшыqlы vя aydыn olduьunu yox-
Cцtlяrlя oxu – шagirdlяrdяn biri uca- layыr.
dan oxuyur, digяri diqqяtlя dinlяyir vя oxu- • Mяtndяki yeni qarшыlaшdыьы, yaxыnmя-
nan materialы цmumilяшdirir. Oxu bitяn- nalы vя ya чoxmяnalы sюzlяrя aydыnlыq gяtirir
dяn sonra cцtlяr vяzifяlяrini dяyiшirlяr. vя onlarын mяtnin mяzmuнуna tяsiri цzя-
Mюvzu цzrя sюhbяt – бirlikdя oxunmuш rindя dцшцnцr.
material цzrя sюhbяt, mцzakirя vя fikir Bu prosesdя problemlяrin dяrinliklяrini
mцbadilяси edяn zaman baшqa fikirlяri юz dяrk edirlяr.
fikirlяri ilя mцqayisя edib, oxшaр vя fяrqli
TAPШЫRЫQ
cяhятlяri mцяyyяn edir vя bu prosesdя
problemlяrin dяrinliklяrini dяrk edirlяr. «Ana dili dяrslяrindя oxu ilя baьlы bяzi
mяsяlяlяr» mяtniни cцtlяrя tяqdim edilяn
цsullardan istifadя etmяklя арашдырын.
Cцtlяrlя oxu Ana dili/Dil mяdяniyyяtindя strateэийа
1. Oxudan яvvяl – шaэирдlяrin hяr ikisi иля оxu
mюvzu цzrя oxudan яvvяl fяaliyyяti yerinя (Mцяllif: Шeril Beker Dobertin)
yetiriрlяr:
• Oxudan яvvяl mяtnin baшlыьы, verilmiш Яsaslandыrma
шяkil, qrafik vя s. цzяrindя dцшцnцr; Digяr фянлярля mцqayisяdя бу фяннин юзц-
• Mяtnin юlчцsцndяn vя шagirdin hazыrlыq няинам тярбийя етмяк имкаnlarы daha da
sяviyyяsindяn asыlы olaraq mяtndяki birinci vя geniшdir. Ана dili (Dil sяnяti) фянн мцяллим-
sonuncu cцmlяni vя ya abzasы oxuyur; ляри юz шagirdlяrinя охунун мцяййян йолларыны
• Mяtni oxuyarkяn cavab tapmaq istяdiyi юyrядирlяr.
suallarы tяrtib edir. Бцтцн бунлар интерактив вя йа автоматик баш
2. Yoldaшы oxuyan zaman «oxu zaмaны веря биляр. Бу заман шagirdlяrimiz anlayырlar
fяaliyyяti»ni yerinя yetirir: ki, mцtaliя (oxu) onlara эениш qapыlar ачыр vя
• Oxudan яvvяl hazыrladыьы suallara oxu bu qapыlar – dцnya kitablarыn sяhifяlяri ara-
zamanы cavab tapыr; sыndaдыр.
• Qarшыlaшdыqlarы yeni sюzlяrin mяnalarыnы Bir шagird vя ya oxucu olaraq, ola bilsin
aydыnlaшdыrmaq цчцn qeyd edir. ki, siz юzцnцz yeni-yeni oxu strategiyalarы
3. Oxu fяaliyyяti yoldaшы tяrяfindяn tяk- yaradasыnыz. Яtraflы mяlumata malik olaraq
rarlanan zaman ikinci tяrяf dя «oxu zamanы vя praktik fяaliyyяt gюstяrяrяk юzцnцz oxu
fяaliyyяti»ni yerinя yetirir. цslubu haqqыnda чox dцшцnmцш, oxuduьunuz

213
Тящсилин ясаслары

mяtnя tяnqidi yanaшmыsыныз. Lakin unutmaq • Mяtni baшa dцшmяk oxucu цчцn asandыr-
olmaz ki, юйрянянлярин heч dя hamыsы belя оху- sa, onlar oxumaq цчцn hяr hansы bir strate-
ъу deyildir. Яgяr biz, hяqiqяtяn dя, onlara щяр giya iшlяyib hazыrlаmыr.
щансы ясяри охумаьы тювсийя едирикся, o zaman • Mяtnin oxusu zamanы mцяlliм tяrяfindяn
biz onlara, яввялъя яsяrlяrin oxunmasы meto- шagirdя яlavя dяstяk lazыmdыrsa, onlar mяtndяn
dunu анламагда kюmяk gюstяrmяliyik. mяnanы daha mцstяqil шяkildя чыxarmaq цчцn
Ана dili (Dil sяnяti) цzrя oxu bacarыгlarы- oxu prosesindя yeni metodlar юyrяnirlяr.
nыn tяdrisi, юyrяnяnlяrя imkan yaradыr ki, • Mяtni hяddяn artыq чяtinliklя oxuyan
mцяllimin mяtnля баьлы шярщ verib-vermяmя- oxucularа mцяllim tяrяfindяn mцяyyяn yollar
sindяn asыlы olmayaraq онлар юzlяri hяmin gюstяrilir vя oxuduqlarы materialla baьlы dяr-
materiallarы asanlыqla анлаyыb ондан zюvq ала hal mцzakirяlяrя baшlayыrlar.
билсинляр. Ана dili dяrslяrindя oxu strategiya- Яgяr biz tematika cяhяtdяn яlaqяlяndi-
larыnыn tяdris olunmasы, охумаьа чалышан, la- rilmiш mяtnin mцxtяlif sяviyyяlяrindяn is-
kin kitabdan heч vaxt zюvq ala bilmяyяn tifadя etmяklя, яdяbiyyatыn tяdrisini dяqiq
шagirdlяr цчцn geniш imkanlar yaradыr. strateji tяlimlя nizamlasaq, о zaman шagirdlя-
rimizя, strateэийа иля охуйан oxucu olmaqda
Дил вя ядябиййат тядрис едилян дярслярдя kюmяklik gюstяrя bilяrik. Bцtцn шagirdlяr тя-
ряфиндян hяr hansы bir romanыn ilk fяsliniн
mцtaliя ilя baьlы incя mяqamlar
oxusунu тяшкил етмякдянся, сечилмиш qыsa he-
Шagirdlяr sinifdяn-sinfя keчirlяr. Оnlarа kayяlяr, jurnal mяqalяlяri vя esselяrlя онларын
diл дярсляриндя oxumaq цчцn мцяййян кичик вя айры-айры strategiyalarы vя tяcrцbяlяri sыnaqdan
бюйцк щяъмли мятнляр тапшырыла биляр. Аydыndыr чыxarmasыna шяраит йараtmaq daha sяmяrяlidir.
ki, onlar охуйаъаглары мятнляри юzlяri seчmirlяr Bеля qыsa mяtn parчalarы «садя oxu» vasitяsi
vя ola bilsin ki, bu ясярляри oxumaq onlar цчцn ola bilяr vя yeni biliyin yaradыlmasыna kюmяk
чяtin olsun. Mяsяlя ondadыr ki, bir чox шa- gюstяrяr.
girdlяr «klassiklяrin» яsяrlяrini oxumaьa me- Йалныз гыsa mяtnlяr цzrя mцяyyяn tяcrц-
yиl gюstяrmirlяr vя буnunla da Ана dili mцяl- bяdяn keчdikdяn sonra шagirdlяr yeni strate-
limlяrini bюyцk чяtinliklяr qarшыsыnda qoyur- giyadan istifadя etmяk цчцн nisbяtяn uzun vя
lar. Biz шagirdlяrdя охуйа maraq oyатмаг mцrяkkяb mяtnlя ишя ъялб едиля билярляр.
цчцн щямин мятн цзря oxuдан яvvяl, oxu за- Юyrяnяnin baxышlarы
маны vя oxudan sonra иш апарmalыyыq. Mяn яvvяllяr dцшцnцrdцm ki, яgяr шa-
Oxu цчцn mяqsяdin даща дягиг мцяййян girdlяr sюzlяri ucadan vя doьru sюylяsяlяr
едилмяси шagirdlяrin oxuya maraьыnыn artыrыl- vя sonradan oxumaьa baшlasalar, demяk,
masыnda mцhцm rol oynaйыr. onlar oxuyurlar. Sюzlяri oxuyarkяn сящв
Ана dili dяrslяrindя oxu ilя baьlы digяr mц- едян vя intonasiyanы sяhв sюylяyяn шagird-
hцm mяsяlя (xцsusяn dя цмуми orta sяviy- lяri zяif шagirdlяr hesab edirdim. Сяlis oxu-
yяdя) ondan ibarяtdir ki, шagirdlяrя oxu цчцn yan шagirdlяr isя yaxшы oxuyan шagirdlяr
яsasяn аьыр мятнляр tяklif ediлир. Яgяr шagird- hesab olunurdular. Bu fikirdя mцяyyяn
lяr onlar цчцn hяddяn artыq чяtin olan mяtnlя qяdяr hяqiqяt var idi. Lakin tezliklя бaшa
iшlяyirlяrsя, onlara strateэийа иля охуйан юйря- dцшmяyя baшladыm ki, savadlы olmaq heч dя
нянляр olmaqda kюmяklik gюstяrmяk dя чяtin- tяlimin pillяси, mяrhяlяsиni baшa vurmaq
lяшir. Чцnki шagirdlяr oxuya bilmяdiklяri mяtn- deyildir. Бelя ki юйрянян яvvяlcя sюzlяri
dяn nя isя юyrяnя bilmяzlяr. Яgяr siz юz шagird- deyir, sonra onun mяnasы haqqыnda dцшц-
lяrinizя yalnыz bir яsяri oxumaьы tяklif edir- nцr, sonra isя yazыr, bu bir-biri иlя яlaqяli,
sinizsя, o zaman aшaьыdakыlar baш веряcяkdir: lakin dolayы bir prosesdir.

214
Тящсилин ясаслары

Mяn strategiya ilя oxuну araшdыraркян oxu dяn asыlы olaraq, Ана dili mцяllimlяri verilmiш
zamanы охуъунун beyнindя hansы proseslяrin tapшыrыqlardan kяnara da чыxa bilяrlяr. Belя
baш verdiyini anlamaьa baшladыm. Oxunun situasiyalarda mяtnin чяtinlik dяrяcяsini
(Qiymяtlяndirilmяsi Sistemi vasitяsilя oxucu- mцяyyяn etmяk baxыmыndan шagirdlяri dяvяt
larыn hamыsыnыn oxuya ъяlb edilmяsi, 2001). edяn mцяllimlяrin цzяrinя mяsuliyyяt dцшцr.
Billmeyer strateэийалы oxucunun mцяyyяn Оdur ki oнларын шagirdlяrin tяlim ehtiyaclarы-
cяhяtlяrini tяsvir edir. Yaxшы oxucu «sюzlяrin na uyьun mцяyyяn oxu planы hazыrlaмасы
mяnasыnы aчыr, janrы tanыyыr, simvol, nцmunя мягсядяуйьундур.
vя mяtn xцsusiyyяtlяrindяn» istifadя edir.
Lakin onlar bundan da чox чalышыrlar. Оn- Nяticяlяr. Иnteqrasiyalы йanaшmanыn
lar oxuyarkяn «юzlяrinin yaradыcы bacarыq- hяyata keчirilmяsi
larыnы» da яks etdirirlяr. Onlar oxudan яvvяl, Strateji oxu tяliminя Ана dili fяnni vasitя-
oxu mцddяtindя, oxudan sonra мятня suallar si ilя baшlamaq цчцn oxunun nяdяn ibarяt
вермякля, nяticяlяr чыxarmaqla, яlaqяlяn- olduьunu vя yaxшы oxucunun nя etdiyini izah
dirmя, yekunlaшdыrma vя inteqrasiya yolu ilя etmяk lazыmdыr. Elя чalышqan oxucularыnыz ola
oxunu tяшkil edirlяr. Strateji oxucular fяal bilяr ki, oxunun dцшцnmяdяn ibarяt olduьu-
dцшцnцrlяr. nu dяrk etmяz. ... Беляляри hesab edirlяr ki,
Mяn яsas bir mяsяlяni dя anlamaьa baш- бязиляри охудуьу мятни «baшa dцшцr», бязиляри
ladыm ki, яn bюyцk problem, mяtndяn sюzlяri ися baшa dцшmцrlяr. Oxunun юzцndяn mцяy-
necя seчmяk deyil, mяtndяn seчdiklяri sюzlяr yяn mяnanыn чыxarыlmasы цчцн oxucularыn
цzяrindя dцшцnmяyi юyrяtmяkdяn ibarяtdir. daha мцкяммял оху strateэийаларына йийялян-
Шagirdlяrlя birgя, sюzlяrin altыnda yatan мяси лазымдыр.
«mяnanы чыxarmaq» vя hяmin mяnadan isti- Oxunun Qiymяtlяndirilmяsi Sistemi vasi-
fadя etmяkdir. tяsilя oxucularыn hamыsыnыn bu prosesя cяlb
Biz юz шagirdlяrimizя oxunan яsяrin edilmяsi (Billmeyer, 2001) vя sяmяrяli oxusu
ideyasыnыn necя мцяййянляшдирмяйи vя hя- ilя yanaшы, hяm nяqli dя informasiya xarak-
min ideyadan necя istifadя etmяyi, bu bilik terli mяtnlяr юzrя «yadda saxlayan – inkiшaf
vя bacarыqlardan tяcrцbяdя yararlanmaьыn etmяyя baшlayan yeni oxucu» sяviyyяsindяn
yollarыnы юyrяtmяliyik. Бu bilik vя bacarыq- «dцшцnяn inkiшaf etmiш oxucu» sяviyyяsinя
larы tяcrцbяdяn necя keчirmяk kimi saysыz- qяdяr qiymяtlяndirmя imkanы verяn meyar-
hesabsыz imkanlarы ачыб эюстярмялийик. lar iшlяnmiшdir. Bu bal sistemi oxu prosesini
strateji cяhяtdяn mцzakirя etmяk цчцn шa-
Mяtnin nяzяrdяn keчirilmяsi girdlяrя vя mцяllimlяrя mцяyyяn йардым
Ana dili цzrя olan mяtnlяrin яksяriyyяti, едяъякдир. Strateэийа иля охуйан oxucunun
yerli kurikulum яsasыnda hazыrlanmыш vяsait- sяciyyяvi cяhяtlяri vя xцsusiyyяtlяri haqqыn-
lяr vя digяr tяlimatlarла яvvяlcяdяn mцяy- da юyrяndikdяn sonra шagirdlяr oxu zamanы
yяnlяшdirilir. Xцsusi sinif sяviyyяlяri цчцn dя nя haqqыnda dцшцndцklяrini vя gюtцr-qoy
ayrыca olaraq яsяrlяr qrupu mцяyyяnlяшdi- etdiklяrini mцzakirя edirlяr. Buna dair яn
rilir. Sinif otaьыndakы fяrqli sяviyyяlяrя malik asan strategiya мяtn цzrя qeydlяrin aparыl-
шagirdlяr bu baxыmdan mцяllimlяr цчцn bю- masыdыr. Бelя ki шagirdlяr yapышqanlы yaddaш
yцk problemlяr yaradыrlar. kaьыzlarы vasitяsilя mяtnin яsas bюlmяlяrini
Оn birinci sinif цчцn nяzяrdя tutulmuш bir айырыр vя hяmin kaьыzlar цzяrindя mцяyyяn
mяtn hяmin sinifdяki digяr зяиф шagird цчцn qeydlяr едирляр.
uyьun olmaya bilяr. Yerli vя yaxud mяktяb Шagirdlяrin diqqяtinin strateji oxu prosesi
sяviyyяsindя kurikulumun tяtbiqi siyasяtin- цzяrinя cяmlяшdirilmяsinin metodlarыndan

215
Тящсилин ясаслары

biri, яnяnяvi tяdqiqat tяlimatlarыnыn Strateji lumatы daxil etdikdя, onlara йени мялуматлар
Oxu жurnallarы ilя яvяz едилмясиdir. Mяtnin hazыrlamaq цчцn metakoqnitiv qabiliyyяti
baшa dцшцldцyцnц gюstяrmяk цчцn mцяllim- gцclяndirяn тапшырыглар верилир.
lяrin hazыrladыqlarы suallara cavab vermяk Яn yaxшы tяdris odur ki, шagirdlяrя mцstя-
яvяzinя vя mцhцm oxu strategiyalarыnы tяc- qil шяkildя юyrяnmяk imkanы yaradыlsыn. An-
rцbяdяn keчirmяk цчцn шagirdlяr oxudan lamaya gяtirib чыxaran strategiyalarыn юyrя-
яvvяl юz suallarыnы verirlяr. Оxu mцddяtindя nilmяsindя шagirdlяrя kюmяk gюstяrilmяsi
onlarы bir-biri иlя яlaqяlяndirирляр. Оxudan «Ана dili» fяnni цчцн prioritet мясяляdir.
sonra bu mяlumatlarы yekunlaшdыrыr vя qiy-
mяtlяndirirlяr. Jurnallarыn bal sisteminя dair Беляликля, сtrategiya ilя oxuyan oxucular
tяlimatdan istifadя etmяklя, «dцzgцn ca- юyrяnmяk цчцn baшqalarы ilя яmяkdaшlыq
vablar» цzяrindя dцшцnmяyя baшlayыrlar. Bu edirlяr.
cцr yanaшma, ягли sяviyyяli шagirdlяrin mцx-
tяlif mяtnlяri oxuduqlarы siniflяrи idarя et- Tяlim ictimai baxыmdan interaktiv bir
mяkdя mцяllimя kюmяklik edir. fяaliyyяtdir vя шagirdlяr юyrяnmяk mяqsяdi
Yцksяk сявиййядя tяшkil edilmiш vя diq- ilя qarшыlыqlы fяaliyyяtdя olmaьa ehtiyac du-
qяtlя hazыrlanmыш яdяbiyyat dяrnяklяri, mяtn- yurlar (Resnikч, 1987). Qrup fяaliyyяtlяri tя-
lя iшlяyяrkяn шagirdlяri яmяkdaшlыьa cяlb limin tяшkilindя bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr.
etmяk цчцn яn sяmяrяli strategiyadыr. Яdя- Hяyatda da insanlarыn birlikdя fяaliyyяt gюs-
biyyat dяrnяklяri mцhцm kitab klubudur vя tяrmяsinя tez-tez ehtiyac duyulur.
elя bir gюrцшdцr ki, burada insanlar eyni mяt- Birlikdя чalышan шagirdlяr birgя fяaliyyяt-
ni mцzakirя etmяkdяn bюyцk mяmnunluq dяn necя faydalanыrlar:
duyurlar. Яdяbiyyat dяrnяklяri, синифдянхариъ • Mюvzu ilя baьlы dцшцnmяyin mцxtяlif
оху цчцн yaxшы yolдур. Мцяllim tяrяfindяn яv-
yollarыnы aшkar edirlяr;
vяlcяdяn mцяyyяn olunmuш siyahы яsasыnda
• Mцrяkkяb tapшыrыqlarыn yerinя yetirilmя-
шagirdlяr hяr hansы bir mяtni oxuyуr. Еyni bir
sindя bir-birinя kюmяk edirlяr;
mюvzunu vя hadisяni tяdqiq etmяk цчцn bir
• Baшqa шagirdlяri hюrmяtlя dinlяmяyi юy-
mюvzuya hяsr edilmiш mцxtяlif kitablar seч-
rяnirlяr vя hяmin fikirlяrdяn yararlanыrlar;
mяк daha сямяряли нятиъяляр верир. Шagirdlяr
оху заманы yapышqanlы yaddaш qeydlяri vя ya • Qarшыlыqlы шяkildя faydalanmaьыn yolla-
kitabыn arasыna qoymaq цчцn kitab lentinдян rыnы aшkar edirlяr;
истифадя етмякля охуйа щазырлаша билярляр. Har- • Mяsяlя ilя baьlы rяylяrini dяlillяrlя ясас-
vey Danielin яdяbiyyat dяrnяklяri: Шagird yю- ландырмаьы, elяcя dя mцxtяlif baxышlarы tяsdiq
nцmlц Sinif otaqlarыnda Sяs vя Seчim (2002) etmяyi юyrяnirляр.
яn yaxшы mяnbяdir vя Яdяbiyyat dяrnяklяri Яmяkdaшlыq tяlimini яhatя edяn siniflяr-
цчцn bal sisteminin hazыrlanmasы vя rollu vя- dя шagirdляr юyrяnяn icmalarыn цzvцnя чevri-
rяqlяr цчцn яn yaxшы яsasdыr. Яdяbiyyat dяr- lirlяr. Bir yerdя iшlяyяrkяn шagirdlr bir-birinin
nяklяri haqqыnda zяngin mяlumata Иnternet- istedadыna hюrmяtlя yanaшmaьы vя qarшыlыqlы
dя dя rast gяlmяk olar. шяkildя bяhrяlяnmяyi юyrяnirlяr.
Portfolionun inkiшaf etdirilmяsi цчцn «Ана Strategiyalы юyrяnяnlяr mяtnin kяsb etdiyi
dili» яn yaxшы фянdir. Шagirdlяr юz portfolio- mяzmunu fяrdi vя qrup шяklindя mцяyyяn-
larыna mцtяmadi olaraq nя isя яlavя edя bilяr lяшdirirlяr. Onlar bir-biri ilя яmяkdaшlыq edяr-
vя ilin sonunda, yekun seчim zamanы hяmin kяn mцяllifin ismarыclarыnы anlamaq vя ya юз
mяlumatlardan lazыm olanыnы seчя bilяrlяr. dцnya gюrцшlяrinin formalaшmasыna nail ol-
Шagirdlяr юz portfoliolarыna hяr hansы bir mя- maq mяqsяdi daшыyыrlar.

216
Тящсилин ясаслары

Шagirlяrи qruplarda tяlimя ъялб етмяк чox цmumilяшdirir. Mяtн oxusu baшa чatdыqdan
яhяmiyyяtlidir. Онлар бир-бирlяrinin tяlimini sonra cцtlяr vяzifяlяrini dяyiшirlяr. Digяr «Ki-
tяшkil edяркян юz tяlimlяri цчцn dя bюyцk tab mцzakirяlяri» stratеgiyasыna яsasяn isя шa-
mяsuliyyяt daшыmaьa baшlayыrlar. Чox zaman girdlяr qruplarda oxuduqlarы kiчik vя ya bю-
hяr hansы mяsяlяni kimяsя юyrяdяndяn sonra yцk mяtnlяri, elяcя dя kitablarы mцzakirя edir-
mяsяlя юzцnцzя daha yaxшы aydыn olur. Stra- lяr. Mцzakirя zamanы onlar mяzmunu daha
tegiyaya яsasяn шagirdlяrdяn biri ucadan oxu- yaxшы anlayыr, biliklяrini digяr шagirdlяrin bi-
yur, digяri isя onu dinlяyir vя oxunanlarы liklяri ilя mцqayisя edir, qiymяtlяndirirlяr.

Тялимин принсипляри вя оху стратеэийалары

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Дцшцнмянин планлашдырма, гаршылыглы фяалиййят вя дцшцнмя мярщяляляриндян истифадя едя-
ъяксиниз.

8. Dцшцnmяnin цч mяrhяlяsindяn istifadя etmяk


(planlaшdыrma, qarшыlыqlы fяaliyyяt vя dцшцnmя)
Uьurlu tяlim dцшцnmяnin цч mяrhяlяsindя baш verir: tяlimdяn яvvяl, tяlim zamanы vя
tяlimdяn sonra:
Mяrhяlя 1. Planlaшdыrma mяrhяlяsindя beyin юyrяnmяyя hazыrlanыr. Юyrяnяn tapшыrыьы
tяhlil etmяyя vя юz sяmяrяli tяlimini planlaшdыrmaьa sюvq edilir. Tяlimdяn яvvяl
шagird nя qяdяr чox «yцklяnirsя», tяlim o qяdяr keyfiyйяtli olur.
Mяrhяlя 2. Qarшыlыqlы fяaliyyяt mяrhяlяsindя beyin шцurlu шяkildя tяlimя sюvq edilir. Bu
mяrhяlяdя юyrяnяn dцшцnmя цzrя metаkoqnitiv strategiyalardan daha mяqsяdli
istifadя edir vя юz tяlimini idarя edir. Bu proses mцяllimin mцшahidяlяri ilя mц-
шayияt edilir.
Mяrhяlя 3. Dцшцnmя mяrhяlяsindя юyrяnяn tяlimdяn sonra ideyalarы inteqrasiya edir, яla-
qяlяndirir vя tяtbiq edir. Bu mяrhяlяnin яsas mяqsяdi юyrяnяnin яvvяlki mяrhя-
lяdя apardыьы planlaшdыrma vя qarшыlыqlы fяaliyyяtinin nяticяlяrini mцqayisя vя
tяhlil etmяk, bununla da mяtnin ideyasы цzrя dцшцncяlяrini geniшlяndirmяkdяn
ibarяtdir.

Strategiya ilя oxuyan oxucu bilmяlidir ki: QARШЫLЫQLЫ FЯALИYYЯT

PLANLAШDЫRMA • Оxu zamanы onun mяqsяdi mюvzu цzrя


юncяdяn irяli sцrdцyц fяrziyйяlяri yoxlamaq
• Оxu materialыnыn dяrk edilmяsi pros- vя bununla da yцksяk sяviyyяdя anlamaya
esi oxu hяyata keчirilmяzdяn яvvяl baшlan- nail olmaqdan ibarяtdir;
malыdыr; • Мяtnin dяrk edilmяdiyi aшkar edildikdя,
• Тяlim o zaman baшlanыr ki, юyrяnяn mяq- oxunu saxlamaq, mяtni yenidяn, aramla, uca-
sяdini mцяyyяn edir, mяsяlя ilя baьlы ilkin dan oxumaq, qeydlяr gюtцrmяk яhяmiyyяtlidir;
biliklяrini fяallaшdыrыr, mяsяlя haqqыnda юn- • «Ня oxudum» sualыna cavab vermяklя
cяdяn fяrziйyяlяr irяli sцrцr. юyrяnmяnin tяnzimlяnmяsi dяstяklяnir;

217
Тящсилин ясаслары

• Оxu zamanы юyrяndiklяrini oxuya qя- • Yeni яldя edilmiш biliklяrin tяtbiqi шя-
dяr bildiklяri ilя, elяcя dя mюvzu цzrя yцrцt- raiti цzяrindя dцшцnmяlidir.
dцklяri fяrziyyяlяrlя mцqayisя etmяklя яsas • Strategiya ilя oxu sяhifяsi nцmunяsi ona
ideyanы aшkar etmяk mцmkцndцr. yardыmчы ola bilяr.
DЦШЦNMЯ
TAPШЫRЫQ 2
«Biz «nя юyrяndim?» sualы цzяrindя dцшц-
Dцшцnmяnin mяrhяlяlяri haqqыnda mя-
nяn zaman юyrяnirik». lumatыnыzы geniшlяndirmяk mяqsяdi ilя veril-
Con DYUИ miш mяtni oxuyarkяn tяqdim edilяn «Stra-
• Oxunun sonunda mяqsяdя чatыb чatma- tegiya ilя oxu ъядвяли»ndяn istifadя edin.
dыьы, tapшыrыьы yerinя yetirib yetirmяdiyi haq- Oxudan яvvяl – planlaшdыrma, oxu zamanы –
da dцшцnmяlidir. qarшыlыqlы fяaliyyяt vя oxudan sonra – dцшцn-
• Яldя etdiyi yeni mяlumatlarы bildiklяri mя mяrhяlяlяrinя mцvafiq verilmiш tяlimata
ilя яlaqяlяndirmяlidir. uyьun qeydlяrinizi aparыn.

Strategiya ilя oxu ъядвяли


(Nцmunя)

Шagirdin adы: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mяtnin adы: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Oxudan яvvяl:

Oxu zamanы:

Oxudan sonra:

Сtrategiya иля oxu шagirdi dцшцnmяnin hяr Planlaшdыrma mяrhяlяsi tяlimin ilk addы-
цч mяrhяlяsinя cяlb edir. mы olduьundan яn mяsuliyyяtli mяrhяlяsi-
Uьurlu tяlim dцшцnmяnin цч mяrhяlяsin- dir. Юyrяnяn tapшыrыьы tяhlil edib, tяlimin
dя baш verir: tяlimdяn яvvяl, tяlim prosesi vя daha sяmяrяli tяшkili цчцn planlaшma aparыr.
tяlimdяn sonra. Иlkin hazыrlыq nя qяdяr keyfiyyяtli olarsa, шa-
Ы мяrhяlя – пlanlaшdыrma mяrhяlяsi beyni girdin uьuru da o qяdяr yцksяk olar.
tяlimя hazыrlayыr. Tяlim prosesi mяrhяlяsi шagirdlяrin dц-
ЫЫ мяrhяlя – гarшыlыqlы fяaliyyяt mяrhяlяsi шцnmяsini vя tяliminin nяticяlяrinin qiymяt-
tяlim zamanы dцшцnяrяk yadda saxlamaьы lяndirmяsini tяmin edяn metаkoqnitiv (yцk-
tяmin edir. sяk idraki) stratеgiyalarыn tяtbiqini tяlяb
ЫЫЫ мяrhяlя – дцшцnmя mяrhяlяsi tяlim- edir. Шagird tяlim zamanы юz dцшцnmяsini
dяn sonra inreqrasiya edir, яlaqяlяndirir vя tяmin edяn qrafiklяr tяrtib edir vя ya icmal
fikirlяri tяtbiq edir. hazыrlayыr. Tяlim zamanы mцяllim nцmayiш

218
Тящсилин ясаслары

etdirdiйi filmi, apardыьы tяcrцbяni йадда sax- Strategiyalы oxucular bilirlяr ki, oxunun
lamaqla шagirdlяrin diqqяtini xцsusi mяqam- interaktiv mяrhяlяsi шagirdlяrin oxu mate-
lara cяlb edir. Tяdqiqatчы Corc Miller gюs- rialы ilя baьlы fikirlяrinin yoxlanmasы vя ni-
tяrir ki, insanыn yaddaшы 7–2 informasiyanы zamlanmasы demяkdir vя bu dяrketmяnin
eyni zamanda mцhafizя edir. Иnformasiya- yцksяldilmяsinя xidmяt edir. Яgяr hяr hansы
lardan birini vя яn mцhцmцnц vurьulamaq parчa anlaшыqlы deyilsя, шagirdlяr oxunu sax-
цчцn tяlim prosesindя шagirdляri saxlamaq, layыr, hяmin parчanы yenidяn, aramla vя ya
onlarы yoxlamaq, biliklяri mюhkяmlяndirmяk ucadan oxuyur, kяnarda sadя qяlяmlя qeyd-
vя цmumilяшdirmяk чox яhяmiyyяtlidir. lяr edirlяr. Шagirdlяri oxuduqlarы material-
Tяlimdяn sonra mяrhяlяsindя tяtbiq edi- larla baьlы suallar vermяyя istiqamяtlяn-
lяn strategiyalar tяlimdяn sonra шagirdin dirmяk tяlim prosesinin nizamlanmasыnda
dцшцnmяsinin tяшkilinя yюnяldilir. Bu mяr- онлара kюmяk edir. Oxu zamanы шagirdlяrin
hяlяdя nail olunan nяticяlяrin tяhlil vя mц- indicя юyrяndiklяri mяsяlяlяri artыq bildiklя-
qayisя edilmяsi, mяsяlя ilя baьlы шagirdlяrin ri vя ya proqnozlaшdыrdыqlarы mяsяlяlяrlя
daha яhatяli dцшцnmяsi, qяnaяtlяrin цmumi- mцqayisя etmяk imkanlarы yaranыr. Strategi-
yalы oxucu юйрянмянин яngяllяndiyi mяqamы
lяшdirilmяsi яsas mяqsяd kimi dяyяrlяndirilir.
hiss edir vя problemi aradan qaldыrmaьыn
Strategiyalы oxucular tяlimin bu цч mяrhя-
yollarыnы bilir.
lяsi ilя yalnыz tanыш olmurлар, hяm dя onlarы oxu
Con Dyui demiшdir: «Biz gюrdцyцmцz iш-
zamanы tяtbiq edirlяr. Onlar bilmяlidirlяr ki, lяr haqqыnda dцшцnяn zaman юyrяnirik».
oxu materialы oxudan яvvяl lazыmi fяaliyyяtlяr Strategiyalы oxucular oxuduqlarы materiallar
yerinя yetirilяndя daha yaxшы dяrk edilir. Tяlim цzяrindя dцшцnцr, mяqsяdя чatыb-чatmadыq-
o zaman baшlayыr ki, oxucu mяqsяdi mцяyyяn- larы haqqыnda qяrarlar qяbul edir, tapшыrыьы
lяшdirsin, ilkin biliklяrini tяшkil etsin vя tяlimlя yerinя yetirir, яldя edilmiш yeni biliklяri mюv-
baьlы proqnozlaшdыrma aparsыn. cud biliklяrlя яlaqяlяndirirляр.

Yarыmbюlmя цzrя цmumilяшdirmя

VЫ qrup – няticяlяr
Bu йарымбюлмяни юyrяnяndяn sonra siz: (Auditoriya шяraitindя altы qrupa ayrыlыn
• Mяrhяlяlяr gюzlяnilmяklя strategiya vя qruplarda strategiya ilя oxunun bir mяr-
ilя oxuyacaqsыnыz.
• Strategiya ilя oxu bacarыьыnыzы tяqdim hяlяsini araшdыrыn. Mцstяqil tяlim шяraitindя
edilяn meyarlara яsasяn qiymяt- isя bцtцn mяrhяlяlяrя aid tapшыrыqlar юyrя-
lяndirяcяksiniz. nяnin юzц tяrяfindяn yerinя yetirilir.)

TAPШЫRЫQ 1 Strateji оxu vя Иnternet


«Strategiya ilя oxu» ъядвялиндян istifadя Mцяllif: Qeyl Formasek
etmяklя мцяllif Qeyl Formasekin «Strateji Яsaslandыrma
Oxu vя Иnternet» mяqalяsinin bюlmяlяrini Шagirdlяr, bir qayda olaraq, mцяyyяn
qruplarda oxuyun:
mяlumatы axtararkяn kompцterдян истифадя
Ы qrup – яsaslandыrma
ЫЫ qrup – иncя mяqamlar едирляр. Bu strategiya mяlumat axtaran шa-
ЫЫЫ qrup – юyrяnяnin baxышlarы girdlяrя mяlumatыn Иnternetdян гыса заман-
ЫV qrup – мяtnin nяzяrdяn keчirilmяsi да ялдя едилмяси бахымындан ящямиййятлидир.
V qrup – мцяllimlяrin baxышlarы – тяlimati Шagirdlяr axtarыш rejimi vя yaxud da tammяtn
tяcrцbяlяr mяlumat gюstяricilяri sorьusu vasitяsilя Иn-

219
Тящсилин ясаслары

ternetdя mяlumatы axtarыr vя texniki tяchi- olaraq, veb-resurslarы tez-tez чыxarыlыr, yenilя-
zatlardan geniш istifadя edirlяr. Halbuki rя- шir vя yaxud da dяyiшdirilir.
qяmsal mяlumatыn axtarышы цzrя шagirdlяrin Иnternet мцяllimi
tяhsil tяcrцbяsinin geniшlяndirilmяsi, mцяl-
limlяrin qarшыsыnda texnologiya яdяbiyyatы- Bцtцn fяnn mцяllimlяri veb-resurslardan
nыn яsas fяnn kimi keчirilmяsi tяlяbini qo- istifadя etmяyя baшlayыblar. Иnternetdяn яldя
yur. Mцяllimlяr baшa dцшmяlidirlяr ki, Иnter- edilяn mяlumatlarыn oxu qaydasыnы bilmяk
netdя naviqasiya edilmяsi bacarыьы Иnternetdя vacibdir. Бelя mяlumatlarыn охуsu dяrsliklя-
tapыlan mяlumatыn straтеgiya ilя oxunmasы rin oxusуndan fяrqliдир вя шаэirdlяr qarшы-
qabiliyyяti ilя eyni deyildir. sыnda mцяyyяn юhdяliklяr гойур. Sinif mцяl-
limlяri kitabxana, media mцtяxяssislяrindяn
Onlayn mяtnlяri oxuyarkяn mцяyyяn
bu bacarыqlar tяlяb edildiyindяn онлар bir-bir-
mяsяlяlяr vя incя mяqamlar
lяri ilя яmяkdaшlыq etmяlidirlяr. Mцяllimlяr
Иnformasiya tяrtibatчыsы Yakob Nielsen mцяyyяn tapшыrыqlar tяrtib etmяlidirlяr, чцnki
(1997) veb-sяhifяlяrin dizayn edilmяsi вя bu tapшыrыqlarda oxu vя яsaslandыrma tяlяb
cяlb edilmiш veb oxucularы иля баьлы эюстярир olunur ki, bu da elektron resurslardan plagiat
ки, иnsanlar чap olunmuш kaьыzlarы kompцter mяqsяdilя istifadяnin minimallaшdыrыlmasыna
monitorundan 25% sцrяtlя oxuyur. Чцnkи gяtirib чыxarыр. Buna яlavя olaraq, veb-sayt-
kompцter ekranыndan oxumaq gюzlяri hяd-
da verilяn mяlumatыn qiymяtlяndirilmяsi
dяn artыq yorur. Hяm dя o qeyd etmiшdir ki,
meyarlarы шagirdlяrя юyrяdilmяli vя onlar xц-
insanlar, цmumiyyяtlя, veb-sяhifяdяn daha
susi veb mяlumatыn digяr mяlumatdan fяrq-
az oxuyurlar. Onlar oxumaq яvяzinя digяr
lяndirmяyi bacarmalыdыr.
linkя (baьlantыya) keчmяzdяn яvvяl, hяmin
sяhifяyя keчmяyin sяmяrяli olub-olmadыьыnы Mцяllimlяrin бaxышlarы/
mцяyyяnlяшdirmяk mяqsяdilя hяr bir yeni Tяlimati tяcrцbяlяr
sяhifяni daha sцrяtlя gюzdяn keчirirlяr. Ya-
Billmeyer (2001) strateэийа иля охуйан
kob Nielsenin nяzяriyyяlяri veb-dizaynы sa-
oxucularыn keyfiyyяtlяrini mцяyyяnlяшdirir.
hяsinя nцfuz edир, sюzlяrin sayынын яnяnяvi
Bu xцsusiyyяtlяrin bяzilяri Иnternet oxuъусу
yazыdan daha az olдуьуну эюстярир, яsas
цчцn vacibdir:
sюzlяri iшыqlandыrmaqla, yarыmbaшlыqlarын vя
Simvollara qяdяr olan mяnanы mцяyyяn
qara nюqtяlяrlя verilmiш sюzlяrin йадда гал-
edir. Veb-sayt tяrtibatыnыn qrafik xцsusiyyяti
масына тясир эюстярир.
oxucularыn onu oxumasыnы zяruri edir:
Иnternetdяn istifadя edяn oxucu Veb-saytыn tяrtibatыnыn qrafik tяbiяti oxucu-
Иnternetdя oxu шagirdlяr qarшыsыnda mцяy- lara Иnternet simvollarыны шяrh etmяyi zяruri edir.
yяn юhdяliklяr гойур (Шchmar-Dobler, 2003). Яnяnяvi hяrflяr, rяqяmlяr, mцxtяlif sayt-
Sonradan gюtцr-qoy edib qiymяtlяndirmяk lar цzrя simvol vя qrafiklяr saytыn яn dяrin sa-
цчцn шagirdlяr юz axtarышlarыnы geniшlяndirir, hяlяrindя olan mяlumatыn яlavя sяhifяlяrinin
чoxlu mяlumat яldя edirlяr. Яksяr veb-sayt- naviqasiyasы цчцn mцяyyяn vasitя ролу ойнайыр.
larыn axtarышa olan mюvzularla яlaqяlяri var. Veb vя mяlumat gюstяricilяrinin tяrtibat-
Bu яlaqяlяr az diqqяtli шagirdlяri mяqsяd- чыlarы eyni iшarяlяrdяn istifadя edir vя oxu-
dяn yayыndыrыr. Qrafiklяr vя digяr sяciyyяvi cularа sяhifяdя verilяn simvollarыn mяna vя
xцsusiyyяtlяr diqqяtlяrini cяmlяшdirя bilmя- mяqsяdlяri haqqыnda mцяyyяn nяticяnin чы-
yяn шagirdlяrin diqqяtinи yayыndыran nюvbяti xarыlmasыnы asanlaшdыrыr.
amil ola bilяr. Digяr hяlli vacib mяsяlя veb- Strategiya: мцяllimlяr bir neчя veb-saytы
sяhifяnin daima dяyiшkяn xцsusiyyяtidir. шagirdlяrin nяzяrdяn keчirmяlяri цчцn seчir
Чap olunmuш mяlumat mяnbяlяrindяn fяrqli lяr. Шagirdlяrdяn xahiш edilir ki, qrafik sim-

220
Тящсилин ясаслары

vollarыn mяqsяdi haqqыnda mцяyyяn nяti- tapшыrыn. Яlifba mюvzusu ilя яlaqяdar sadя veb-
cяlяr чыxarsыnlar. Help, Print vя yaxud Men- saytы nяzяrdяn keчirin. http://www.kids.gov. Mяlu-
yu standartlarы kimi naviqasiya xцsusiyyяt- matыn xronologiyasыnы nяzяrdяn keчirmяk цчцn
lяrinin bir hissяsi olan qrafiklяr шagirdlяrя sadя veb-sayt: http://www.ipl.org/div/potus
aydыnlашdыrыn. Шagirdlяri veb-resurslarыn чap Oxu цчцn mяqsяdin mцяyyяnlяшdirilmя-
versiyasы vя elektron versiyasы ilя mцqayisя si. Aчыq fikirlя Иnternetdя мяlumatыn axtarы-
etmяyя yюnяldin. Сaytыn чap versiyasы иля щяр шыna baшlamaq лazыmdыr, bir чox veb-saytda
щансы elektron versiyanыn qrafiklяri vя navi- rast gяlinяn fikri yayыndыran elementlяr mцяy-
qasiyanы mцqayisя etdirin. Gюstяricilяrdяn yяn mяlumatыn dяrk olunmasыna mяnfi tяsir
istifadя etmяklя чap versiyada mяlumatы gюstяrя bilяr. Axtarышdan яvvяl istiqamяtve-
yerlяшdirmяk vя dцzgцn sяhifяnin istinadыnы rici sualыn yaradыlmasы vя Иnternetdя axtarышыn
axtarmaq цчцn hяmin addыmlarы шagirdlяr aparыlmasы цчцn яsas sюzlяrin mцяyyяnlяшdi-
sяnяdlяшdirmяlidir. Drop-down menyusun- rilmяsi mцhцm mяrhяlяlяrdяndir. Яldя edi-
dan vя axtarыш ekranыndan istifadя etmяklя lяn mяlumatlarыn mяqsяdяuyьun olub-olma-
mяlumatы axtarmaq цчцn шagirdlяr addыm- masыnы mцяyyяnlяшdirmяk цчцn mяqalяlяri
larы sяnяdlяшdirя bilяrlяr. nяzяrdяn keчirmяk nюvbяti mцhцm mяrhяlя-
Mяtnin tяшkilati nцmunяlяrini fяrqlяndi-
dir. Google-da orta mяktяb шagirdi kiчik cins
rir. Veb-saytlarыn яksяriyyяti informativ/
it balasыnыn axtarышыna baшlaya bilяr. Lakin
nцmayiш xarakterlidir. Mяsяlяn, тяшkilati nц-
Hush Puppies markalы satыш шirkяtinя dair
munяlяri ardыcыl olaraq daha sцrяtlя mцяy-
чoxlu sayda mяlumata internetdя daha чox
yяnlяшdirяn oxucu lazыm olan faktlar цчцn
mяlumatы daha asanlыqla яldя edя bilяcяk. rast gяlmяk olar. Юz axtarыш sюzцnц yenidяn
Strategiya. Шagirdlяrя mяtn nцmunяlяrini redaktя etmяklя, hяmin шagird mцяyyяn
mцяyyяnlяшdirmяkdя kюmяk gюstяrmяk mяq- axtarыш nяticяlяri яldя edir vя axtarыш mяqsя-
sяdilя proyeksiya qurьusundan istifadя et- dinя uyьun mяlumatы – it balasыnыn bюyцdцl-
mяklя bir neчя veb-saytы nяzяrdяn keчirmяyi mяsinя dair mяlumatы яldя edir.

Adы___________________
Axtarыш пlanы

Sizin axtarыш sualыnыz ___________ valideynlяrin alkoqolizmi yeniyetmяlяrin bu iчkidяn


sui-istifadя etmяlяrindя bir meyardыrmы?
Яsas sюzlяr______________________ alkoqolizm
Яlaqяdar sюzlяr (sinonim) __________________ alkoqol, iчki iчmяk _______________
Daha geniш sюz (daha geniш mюvzu) ___________________________
Nisbяtяn mяhdud sюz (nisbяtяn kiчik mюvzu) _________ maddяdяn istifadя ________
Axtarышda istifadя etmяk цчцn digяr sюzlяr: _____________________
Valideynlяrin ____________________
Yeniyetmя ______________________

221
Тящсилин ясаслары

Strategiya: мцяyyяn mюvzuya dair ахтарыш sы vacibdir. Шagirdlяr daima юzlяri-юzlяrin-


apararkяn, mюvzunun qыsalыьы axtarыш sualы ilя dяn soruшmalыdыrlar ki, axtarыb tapdыqlarы
яlaqяdar чыxan sorьularыn sayыnы azalda bilяr. mяlumat mцnasibdir, yoxsa yox.
Mяsяlяn, axtarыш mexanizminя vя yaxud Strategiya: мцяllim axtarышdan яldя edi-
da onlayn mяlumat gюstяricilяrinя keчin. lяn siyahыnы gюzdяn keчirir. Suallara aшaьы-
Hяmin bюlmяdя axtarыш termini kimi «Vя- dakыlar daxil edilя bilяr:
tяndaш Mцharibяsi» sюzцnц yazыn. Tяkrar – Bu mяlumatыn yaradыcыsы kimdir?
olunan mяqalяlяrin sayыnы qeyd edin. «Bul – Bu mяlumat mяnim suallarыma cavab
Run» dюyцшцnцn adыnы yazыn. Axtarышdan verirmi?
чыxan mяqalяlяrin sayыnы qeyd edin. «Ceffer- – Bu saytla naviqasiya etmяk, yoxsa oxu-
son Davis» yazыn vя mяqalяlяrin sayыnы qeyd maq daha asandыr?
edin. Шagirdlяri onlayn axtarышdan яvvяl Oxunmuш mяlumatы yekunlaшdыrыr. Tap-
mюvzularы mяhdudlaшdыrmaьа vя mюvzularы шыrыq цчцn Иnternetdяn informasiya mяnbяyi
seчmяyя hяvяslяndirin. Шagirdlяrя юz axta- kimi istifadя edяrkяn шagirdlяrdяn oxuduq-
rышlarы цчцn istiqamяtverici sualы yazmaьы вя larы haqqыnda nя юyrяndiklяrini yekunlaшdыr-
axtarышda istifadя edilяcяk яsas sюzlяri mцяy- maq vя цmumilяшdirmяk tяlяb olunur.
yяnlяшdirmяyi tapшыrыn. Strategiya: мяlumatы чap edin vя чap vя-
Oxudan яvvяl, oxu mцddяtindя, oxudan rяqindя мяtn sitatlarыnы markerdяn istifadя
sonra suallar soruшun. Иstiqamяtverici sual- edяrяk iшыqlandыrmaqla mяlumat цzяrindя
larла oxucunuн hяmiшя diqqяtdя saxlanыlma- iшlяyin.

Qeydlяr jurnalы
Qiymяtlяndirmя mяlumatы Ъаваблар

Bu bюlmяdяn яldя edilяn яn mцhцm ideyalar hansыlardыr?


Mяnim яldя etdiyim yeni mяlumat mяnim axtarыш sualыmla яlaqяdardыrmы?
Sizcя, mяnim mяlumatыm dцzgцndцrmц?
Иnformasiya mяnbяyi:
Mцяllif

Baшlыq
Gцn
Vaxt
Nяшrin adы/mяlumat gюstяricilяrinin adы
Veb-цnvan

Вeb мялуматлар мцяllifin qarшыsыnda mцяy- adяtяn, belя tяlяblяri olmur. Sяrbяst veblяr-
yяn suallar yaraныr. Mцяyyяn fikirlяri yoxla- dя mиlyonlarla veb-saytlar olur, belя ki bu
maq цчцn proyeksiyanы dяyiшir. Eyщamlarы saytlarыn heч biri yayыma buraxыlmazdan яv-
vя meyиllяri tanыyыr. Mяlumatыn nяшrdяn vяl hяr hansы bir meyarlara яsasяn nяzяrdяn
qabaq tяkrarяn redaktя edilяn чap mяnbя- keчirilmir. Oxucular daima mяzmun vя
lяrindяn fяrqli olaraq, veb mцяlliflяrinin, mцяllif haqqыnda sual vermяyя baшlayыrlar.

222
Тящсилин ясаслары

Strategiya: вeb-saytdan mяlumatы model- mяrяli strategiyalarыn iшlяnilib hazыrlanma-


lяшdirin vя aшaьыda gюstяrildiyi kimi suallar sыnda kюmяklik gюstяrmяlidir.
soruшun: Mцяllimlяr тялим просесиндя texnologiya-
– Bu mяlumatы kim hazыrlamышdыr? lardan resurslarыndan istifadя edяn, mяlu-
– Sizin diqqяtinizi cяlb emяk цчцn щansы mat mяnbяляриндян yararlanan, tяdqiqatlar
metodlardan istifadя edilmiшdir? aparan шagirdlяrя bu mяnbяlяrdяn istifadя
– Bu mяlumatda hansы hяyat tяrzi, dя- strategiyalarыnыn юyrяdilmяsi цчцn cavab-
yяrlяr vя baxышlar gюstяrilmiш vя yaxud da dehlik daшыyыrlar. Tapшыrыqlar шagirdlяrдя
atыlmышdыr? plagiaтizmя deyil, texnologiyalardan aьыlla
– Bu mяlumat nя цчцn vebdя veрilmiш- istifadяyя hяvяs yaratmalыdыr.
dir? (Toman, 2003)
Nяticя: иnteqrasiya етмяйи Rяqяmsal TAPШЫRЫQ 2
Formatlarыn yayыlmasы gюstяrir ki, яnяnяvi • Яldя etmiш olduьunuz mяlumatlarы mц-
чap formatlarыndan fяrqli olan axtarыш vя badilя edin vя nяticяlяr цzrя mцzakirя aparыn.
mяlumatыn qiymяtlяndirilmяsi ещтийат stra- • «Strategiya ilя oxu sяhifяsinin qiymяt-
tegiyalarы юyrяnmяйi zяruri edir. Чцnki mя- lяndirilmяsi qaydasы»na яsasяn юz fяaliyyяti-
lumatы яnяnяvi йолларла kodlaшdыrma baca- nizin nяticяsini qiymяtlяndirin.
rыqlarы шagirdlяri Иnternet mяnbяlяrinin sя- • Mцzakirяlяriniz bitяndяn sonra «Qrup-
mяrяli oxucularы etmяk цчцn kifayяt deyil- larda mцzakirяnin qiymяtlяndirilmяsi qayda-
dir. Мцяllimlяr veb-resurslarыn seчilmяsi sы»na яsasяn юz qrup mцzakirяnizi qiymяt-
цчцn sяmяrяli proseslяri modellяшdirmяk lяndirin.
цчцn чalышmalы vя шagirdlяrя mяtndяn vя Fikir mцbadilяsi zamanы digяr qruplarыn
яyani vяsaitlяrdяn mяna чыxarmaq цчцn sя- fяaliyyяtini qiymяtlяndirin.

Стратеэийа иля охунун гиймятляндирилмяси гайдасы

Meyar Mяtnlя tanыш olan Mяtni dяrk edяn Mяtni tяtbiq Mяtnя tяnqidi
oxucu oxucu edяn oxucu yanaшan oxucu

Oxudan яvvяl Siz oxudaн Siz oxudan яvvяl Dцшцnцrяm ki, Siz oxudan
• Oxu mяqsяdi- яvvяl hяyata fяaliyyяti hяyata oxudan яvvяl яvvяl fяaliyyя-
ni mцяyyяn keчirilmяli keчirmisiniz, fяaliyyяtinizi tinizi mяharяtlя
edir; fяaliyyяtя чox lakin nюvbяti чox uьurлa vя tяfяrрцatы ilя
• Mяtnlя baьlы az vaxt sяrf et- mяrhяlя цчцn hяyata keчir- hяyata keчirmi-
fяrziйyяlяr misiniz. planlaшmanы zяif misiniz, oxuya- siniz. Hяmin
irяli sцrцr; aparmыsыnыz. caьыnыz material material haq-
• Mюvzu, mяtnin haqqыnda kifa- qыnda mяlumat-
janrы барядя bil- yяt qяdяr mяlu- lanan zaman
diklяri haq- matlanmыsыnыz. юzцnцzяmяxsus
qыnda dцшцnцr; tяrzdя iшlяr
• Иstiqamяtlяn- apardыьыnыz
dirяn suallar aшkar edildi.
tяrtib edir.

223
Тящсилин ясаслары

Mяtnlя tanыш Mяtni dяrk edяn Mяtni tяtbiq Mяtnя tяnqidi


Meyar
olan oxucu oxucu edяn oxucu yanaшan oxucu

Oxu zamanы • Mяsяlяni • Mяsяlяlяrя • Шяrh vermяk, • Шяrh vermяk,


• Mяtni dиgяr anladыьыnыzы mцnasibяt sцtу- mцnasibяt bil- mцnasibяt
mяtnlяrlя, юz nцmayiш et- nunda apardыьы- dirmяk vя яla- bildirmяk vя яla-
tяcrцbяsi ilя, dirmяk цчцn nыz iш gюstяrir qяlяndirmяk qяlяndirmяk цчцn
hяyatla яlaqя- чox az iш ki, siz mяtnя цчцn uyьun яhяmiyyяtli
lяndirir; aparырsыnыz. sяthi mцnasibяt parчaлar seчmi- parчaлar
• Fikirlяrя • Шяrh ver- gюstяrmisiniz. siniz. seчmisiniz.
mцnasibяtini mяk, mцna- • Sizi чaшqыnlыьa • Mяsяlяlяrя • Mяsяlяlяrя mц-
bildirir; sibяt bil- sala bilяn mяsя- mцnasibяt sцtу- nasibяt sцtуnunda iш
• Hekayяni dirmяk vя lяlяri mцяyyяn nunda apardы- apararkяn mяtnя
yaradan zaman яlaqяlяndir- etmisiniz, lakin ьыnыz iш mяtnя mцnasibяtinizi mя-
mцяllifin mяk цчцn чaшqыnlыьa dцш- mцnasibяtinizi harяtlя nцmayiш
istifadя etdiyi seчdiyiniz mяmяk цчцn nя aydыn nцmayiш etdirmisiniz.
vasitяlяri parчalar etdiyiniz haq- etdirir. • Sizi чaшqыnlыьa
mцяyyяn edir; kiчik vя az qыnda mяlumat • Bяdii tяsvir vя sala bilяn mяsя-
• Suaллar verir; яhяmiy- vermяmisiniz. ifadя vasitяlя- lяlяri mцяyyяn
• Mяtnin dяrk yяtlidir. • Siz bяdii tяsvir rinin mцяyyяn etmisiniz vя чaш-
edilmяsini vя ifadя vasitя- edilmяsi vя on- qыnlыьa dцшmяmяk
yoxlayыr vя lяrini mцяyyяn larыn яhяmiyyя- цчцn nя etdiyiniz
ehtiyac duyul- etsяniz dя, on- tinin izahы haqqыnda mяlumat
duqda strate- larыn яhяmiyyя- haqqыnda яhя- vermisiniz.
giyalardan ti haqqыnda miyyяtli шяrhlяr • Bяdii tяsvir vя
istifadя edir. шяrhlяr vermя- vermяk цчцn ifadя vasitяlяrini
misiniz. uьurlu cяhdlяr dяqiq mцяyyяn
gюstяrmisiniz. etmiш vя onlarыn
яhяmiyyяti haq-
qыnda izahatlar
vermisiniz.

Oxudan sonra Sizin oxudan Sizin oxudan Sizin oxudan Sizi oxudan sonra
• Dяrk etdiyini sonra sonra iшiniz sonra iшiniz iшinizi mяharяtlя
aydыnlaшdыrыr; fяaliyyяtiniz yerinя yetirilib, uьurla yerinя vя tяfяrrцatы ilя
• Oxuduьu mate- чox kiчik lakin bu mate- yetirilib. Mяncя, yerinя yetirmiсiniz.
rialы цmumilяшdi- olduьundan rialdan nя юyrяn- siz oxuduьunuz Oxuduьunuz mate-
rir vя nяticя anladыьыnыzы diyiniz haqqыnda mяtni vя onun riala юzцnяmяxsus
чыxarыr; nцmayiш et- чox az tяsяvvцr яhяmiyyяtini tяrzdя yanaшmanыzы
• Oxuduьundan dirmir. yaranыr. kifayяt qяdяr gюrцrяm.
qяnaяtlяrя gяlir. mяnimsяmisiniz.

224
Тящсилин ясаслары

Групларда мцзакирянин гиймятляндирилмяси гайдасы

Meyar Mяtnlя tanыш Mяtni dяrk edяn Mяtni tяtbiq Mяtnя tяnqidi yanaшan
olan oxucu oxucu edяn oxucu oxucu

Qrupun bяzi Qrup цzvlяrin- Qrup цzvlяrindяn Qrupun bцtцn цzvlяri


цzvlяri: dяn bir neчяsi bir чoxu davamlы davamlы шяkildя:
• Hazыr idi; davamlы шя- шяkildя: • Ишi gюrяrkяn vяzifя
• Fяaliyyяt kildя: • Ишi gюrяrkяn vяzi- bюlgцsц aparыr vя fikir
gюstяrirdi; • Ишi gюrяrkяn fя bюlgцsц aparыr mцbadilяsi edirlяr.
• Fikirlярini vяzifя bюlgцsц vя fikir mцba- • Biri digяrinin
яsaslandыrmaq aparыr vя fikir dilяsi edirlяr. fikirlяrini mяtndяn
цчцn mяtndяn mцbadilяsi • Biri digяrinin nцmunяlяr vя dяlillяr
Мяз- nцmunяlяr edirlяr. шяrhinя яsaslanыr gяtirmяklя
мун gяtirirdi. • Fikirlярini vя mюvzudan dяstяklяyir.
яsaslandыrmaq kяnara чыxmыr. • Birinin verdiyi шяrhi
цчцn mяtndяn • Mяtndяn nцmu- digяri mюvzudan
nцmunяlяr nяlяr vя dяlillяr gя- kяnara чыxmadan
gяtirirdi. tirmяklя fikirlяrini daha da geniшlяndirir.
• Mяtni dяrk яsaslandыrыrlar. • Mяtni dяrk
etdiyini nцmayiш • Mяtni dяrk etdiklяrini nцmayiш
etdirir. etdiklяrini nцmayiш etdirirlяr.
etdirirlяr.

• Qrup цzvlяri Qrup цzvlяrin- Qrup цzvlяrindяn Qrupun bцtцn цzvlяri


бир-birini dяn bir neчяsi bir чoxu davamlы шя- davamlы шяkildя:
dinlяmir vя ya davamlы шяkildя: kildя: • Mцzakiряyя юz
uyьun olmayan • Mцzakiряyя юz • Mцzakiряyя юz tюhfяlяrini verir;
fikirlяr sюylяyir. tюhfяlяrini verir; tюhfяlяrini verir; • Bir-biri ilя hюrmяtlя
Фяалиййят • Heч kim da- • Bir-biri ilя • Bir-biri ilя danышыr;
nышmыr, hаmы hюrmяtlя danышыr; hюrmяtlя danышыr; • Mцvafiq suallar
aьzыna su almыш • Mцvafiq sual- • Mцvafiq suallar verir.
kimi яylяшib. lar verir. verir.

Davamlы шяkildя etdiyimiz hяrяkяtlяr bizim kim olduьumuzu tяyin edir.


Fяaliyyяtlяrin icrasы hяlя nailiyyяt deyil. Fяaliyyяtlяr adяt, vяrdiш
halы alanda nailiyyяt qazandыьыmыzы deyя bilяrik.

225
Тящсилин ясаслары

ЫВ ЙARЫMBЮLMЯ
Таксономийалары нязяря алмагла тялим просесинин системлилийинин
тямин олунмасы

Bu йарымбюлмяни юyrяnяndяn sonra siz: Ящатя олунан mюvzular:


• Иdrak taksonomiyalarыnыn sяviyyяlяri baxы- Таксаномийалар тялим просесинин
mыndan яlaqяliliyini tяmin etmяklя тяlim дцшцнцлмцш тяшкили – планлашдырылмасы
mяqsяdlяrini zяncirvari dцzяcяksiniz; цчцн васитядир
• Fяaliyyяtlяrin sadяdяn mцrяkkяbя doь- 1. Tяlim mяqsяdlяrinin яlaqяliliyini
ru dцzцlцшцнц gюzlяmяklя mяqsяdlяrin ar- vя яhatяliliyini tяmin edir;
dыcыllыьыnы tяmin edяcяksiniz; 2. Tяlim mяqsяdlяrinin ardыcыllыьыnы
• Dцшцnmяnin strukturu, tяlim modeli vя tяmin edir;
tяlimin keyfiyyяtinin gюzlяnilmяsi baxы- 3. Tяlimin konqruйentliyinя яminlik
mыndan tяlim mяqsяdlяri цzrя mцvafiq iш yaradыr;
aparacaqsыnыz; 4. Dцшцnmяnin strukturunu tяmin edir;
• Tяlimin konqruйеntliyini tяmin edяn шяrt- 5. Tяlimin modelini tяmin edir;
lяri bildiyиnizi nцmayiш etdirяcяksiniz; 6. Tяlimin keyfiyyяtini yцksяldir;
• Tяlim mяqsяdlяrinя mцvafiq test vя tap- 7. Таксономийалардан истифадя мягся-
шыrыqlar tяrtib edяcяksiniz; дяуйьун тест тапшырыгларынын тяртибиня
• Sinifdя mюvcud vяziyyяti araшdыrarkяn шяраит йарадыр;
taкsonomiyalardan istifadя etmяklя dяqiq 8. Tяlimin problemlяrinin diaqnoсtikasы-
diaqnoztika aparmaьыn yollarыnы bildiyinizi nы aparmaьa yardыm edir;
nцmayiш etdirяcяksiniz. 9. Tяlimin fяrdilяшdirilmяsini tяmin edir.

Иstifadя edilяn яdяbiyyat: 2. Krathwohl Davиd R., Benjamen S. Bloom,


1. Bloom B.S., Max D.Engelhart, Edvard Brtarn B. Masиa. Taxonomy of educatиonal
J.Furst., Walker H.Hиll., Davиd R. Krathwohl objectиves. The classиfиcatиon of educatиonal-
Taxonomy of educatиonal objectиves. The classи- goals. Handbook ЫЫ: Afectиve domain. New
fиcatиon of educatиonal goals. Handbook: Cog- York, Davиd McKay, 1964.
nиtиve domaиn. New York, Davиd McKay, 1956.

226
Тящсилин ясаслары

Taksonomiyalar tяlim просесинin dцшцnцlmцш tяшkili – планлашдырылмасы


цчцn vasitяdir

TAPШЫRЫQ 1
Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: Яvvяlki dяrslяrdя tяrtib etdiyiniz tяlim
• Tяlim mяqsяdlяrini idrak taksonomiya- mяqsяdlяrinя bir daha nяzяr salыn. İdrak
larыnыn sяviyyяlяri baxыmыndan яlaqяliliyi- taksonomiyalarыnыn sяviyyяlяri baxыmыndan
ni tяmin etmяklя zяncirvari dцzяcяksiniz; яlaqяliliyi tяmin etmяklя tяlim mяqsяdlяrini
• Fяaliyyяtlяrin sadяdяn mцrяkkяbя doь- zяncirvari dцzцn. Tяlimin яhatя dairяsinin
ru dцzцlmяsini gюzlяmяklя mяqsяdlяrin geniш, eyni zamanda dяqiq olmasыnы tяmin
ardыcыllыьыnы tяmin edяcяksiniz. edin. Tяrtib edilmiш nцmunяni gюzdяn
keчirin, юz nцmunяnizi yaradыn:
Bildiyiniz kimi, тялим mяqsяdlяrи фярглидир. Nцmunяvi tяlim mяqsяdi:
Мцxtяlif suallar vя test tapшыrыqlarы да шagird- 1. «Baharda» mяtnini oxuyur;
lяri мцхтялиф cцr dцшцnmяyя sюvq etmir (Cai- 2. Bahar fяslini payыz fяsli ilя mцqayisя
ne and Caine, 1992). Effektiv tяdris tяlяb edir edir, oxшar vя fяrqli cяhяtlяrini gюstяrir;
ki, planlaшdыrma zamanы mцяllimlяr mяqsяd- 3. Baharыn яhяmiyyяti haqqыnda mцhaki-
lяrin, suallarыn, test вя tapшыrыqlarыn sяviyyяsi mя yцrцdцr.
haqqыnda strateэiyalы dцшцnsцnlяr. Prosesin
planlaшdыrыlmasыnda taksonomiyaлардан ya- 2. Tяlim mяqsяdlяrinin ardыcыllыьыnы tяmin
rарланмаьын bir neчя yolu gюstяrilmiшdir. (Бу edir
барядя сиз ня дцшцнцрсцнцз?)
Tяlim mяqsяdlяri шagirdlяrin tяlim fяa-
liyyяtlяrini, yяni yerinя yetirilяcяk tapшы-
1. Tяlim mяqsяdlяrinin яlaqяliliyini vя rыqlarыn xarakтerini diktя edir ki, bu da
яhatяliliyini tяmin edir gюzlяnilяn nяticяlяrя nail olmaq baxы-
• Taksonomiyalar fяnn цzrя mяqsяdlяrin mыndan bюyцk яhяmiyyяt daшыyыr. Takso-
mцxtяlif sяviyyяlяr baxыmыndan zяncir- nomiya tяlimin ardыcыl inkiшafda olmasыnы
vari dцzцlцшцnц tяmin edir. tяmin edяn vasitяsidir:
• Mяqsяdlяrin sяviyyяlяr цzrя (bilik, an- • Sadя mяqsяddяn mцrяkkяb mяqsяdя
lama, tяtbiq, tяhlil, sintez, dяyяrlяndir- doьru;
mя) яlaqяli шяkildя mцяyyяnlяшmяsi tяlim • Sadя fяaliyyяtdяn mцrяkkяb fяaliyyяtя
prosesindя taksonomiyalarыn mцxtяlif doьru.
mяrhяlяlяrini яhatя etmяk imkanы verir
vя mцяllimi yalnыz mяlumatlarы yadda
saxlamaьы юyrяtmяk kimi uьursuz tяdris TAPШЫRЫQ 2
fяaliyyяtindяn qoruyur. Fяaliyyяtlяrin sadяdяn mцrяkkяbя doь-
ru dцzцlmяsi baxыmыndan яvvяlki dяrslяrdя
Bu baxыmdan taksonomiyalar, tяkcя mцяl- tяrtib etdiyiniz tяlim mяqsяdlяrinя yenidяn
limin fяalиyyяtinя rяngarяnglik qatmayыb, nяzяr salыn. Mяqsяdlяrin ardыcыllыьыnы tяmin
hяm dя шagirdin nail olacaьы tяlim mяqsяdlя- edin.
rinin яhatя dairяsi baxыmыndan geniш vя dяqiq Tяrtib etdiyiniz nцmunяni tяqdim edilяn
olmasыnы tяmin edir. nцmunя ilя mцqayisя edin.

227
Тящсилин ясаслары

Taksonomiyalar tяlimin dцшцnцlmцш tяшkili – планлашдырылмасы цчцn vasitяdir

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Tяlimin konquйentliliyini tяmin edяn шяrtlяri bildiyиnizi nцmayiш etdirяcяksiniz.

Мцяllimlяr tяlim mяqsяdlяrini, tяlim fяa-


3. Tяlimin konqruйentliyinя яminlik yaradыr liyyяtlяrini vя qiymяtlяndirmя цsul vя
• Tяlim mяqsяdi taksonomiyanыn hяr han- vasitяlяrini taksonomiyalarыn sяviyyяlяri
sы bir sяviyyяsindя mцяyyяn edilяndяn baxыmыndan dяyяrlяndirmяklя belя uyьun-
sonra qarшыda yeni vяzifя durur: mцvafiq suzluqlarыn qarшыsыnы ala bilяr vя onlarыn kon-
tяlim strategiyalarы mцяyyяnlяшdirmяk vя qruйent olduьuna яmin olar. Bu kurikulu-
mяqsяdin sяviyyяsi ilя цst-цstя dцшяn qiy- mun qurulmasыnda mцhцm komponentdir.
mяtlяndirmя цsullarы seчmяk vя qiymяt-
lяndirmя vasitяlяri hazыrlamaq. Тялимин Тялим фяалиййятляри Тялимин
• Яgяr tяlim mяqsяdi idraki taxsonomiya- мягсяди вя тялим мягсяди
nыn tяtbiq sяviyyяsindя mцяyyяn edilmiш- идраки таксо- тапшырыглары идраки таксо-
номийанын ТЯТБИГ номийанын
dirsя, o zaman tяlim fяaliyyяtlяri vя tapшы- ТЯТБИГ ТЯТБИГ
сявиййясиндя
rыqlarы tяtbiq sяviyyяsinя uyьun hazыrlan- сявиййясин-
олмалыдыр
сявиййясин-
malы, qiymяtlяndirmяnin dя hяmin sяviy- дядир дядир
yяyя mцvafiqliyi tяmin olunmalыdыr. Mя-
sяlяn: яgяr fiziki tяrbiyя dяrsinin mяqsяdi
mцяyyяn mяsafяni qaчmaьы юyrяtmяk- TAPШЫRЫQ 1
dirsя, o zaman tяlim fяaliyyяtlяri hяmin Fяnn: Hяyat bilgisi
mяsafяni qaчmaьыn texnikalarыnы юyrяt- Sinif: Ы sinif
mяyя, qiymяtlяndirmяdя qaчarkяn texni- Mюvzu: Yarpaqlar
kalardan dцzgцn istifadя edib-etmяdiyini Standart: 1.1.1. Варлыг вя щадисяляри ха-
yoxlamaьa xidmяt gюstяrmяlidir. Daha рактерик яламятляриня эюря фяргляндирир. Йар-
dяqiq desяk: паглары яламятляриня эюря фяргляндирир.
• шagirdя qaчышы dцzgцn tяшkil etmяk цчцn Tяlim mяqsяdi:
mцvafiq bilik vя bacarыqlar verilmяlidir; • Tяqdim edilяn tяlim mяqsяdini stan-
• ona qaчmaq цчцn шяrait yaradыlmalыdыr dartыn reallaшmasы baxыmыndan tяhlil ediр.
(tяhlцkяsiz mяkan seчilmяli, 100 m юlчцl- • Aid olduьu taksonomiyanыn nюvцnц vя
mяli vя iшarяlяnmяlidir); sяviyyяsini mцяyyяn ediр.
• nяticяdя qaчыш zamanы texnikalara han- • Hяmin sяviyyяyя uyьun tяlim tapшыrыq-
sы dяrяcяdя riayяt edildiyi mцшahidя цsulu larы hazыrlayыр.
ilя qiymяtlяndirilmяlidir; • Mцvafiq qiymяtlяndirmя meyarlarыnы
• 100 m mяsafяnin neчя saniyяyя qaчыldы- mцяyyяn ediр.
ьы mцяyyяn edilmiш normativlяr цzrя qiy- TAPШЫRЫQ 2
mяtlяndirilmяlidir.
Tapшыrыq 1-i yerinя yetirяndяn sonra nяti-
Bu halda kaьыz-qяlяm test yoxlamasы tя-
cяlяrinizi yoldaшlarыnыzыn nяticяlяri ilя mц-
lim mяqsяdi ilя qeyri-konqruйent olar.
qayisя edin. Tapшыrыьыn icrasы zamanы yol ve-
rilmiш boшluqlarы aradan qaldыrыn.

228
Тящсилин ясаслары

NЦMUNЯ Hяyat bilgisi (Ы sinif)

1.1.1. Varlыq vя hadisяlяri xarakterik яlamяtlяrinя gюrя fяrqlяndirir.

Tялim mяqsяdi: Yarpaqlarы яlamяtlяrinя Qrup iшi цчцn qiymяtlяndirmя meyarlarы:


gюrя fяrqlяndirir. Yarpaqlarы юlчцsцnя gюrя fяrqlяndirdi.
Yarpaqlarы formasыna gюrя fяrqlяndirdi.
Tapшыrыq 1: (qruplarda) Yarpaqlarы юlчц-
Yarpaqlarы rяnginя gюrя fяrqlяndirdi.
sцnя, formasыna, rяnginя vя цzяrindяki xяt-
Yarpaqlarы цzяrindяki xяtlяrя
lяrя (damar quruluшu) gюrя fяrqlяndirin:
(damar quruluшu) gюrя fяrqlяndirdi.

Tapшыrыq 2: (kollektiv mцzakirя) Иlin han-


sы aylarыnda yarpaqlar bu rяnglяrdя ola bi-
lяrlяr? Fikirlяrinizi bildirin.

Fяrdlяrin mцzakirя bacarыqlarыnыn qiymяt-


lяndirилmяsi цчцn meyarlar:
Yarpaqlarыn rяnglяrinin dяyiшmяsinя dair
mцzakirяlяrdя fяal iшtirak etdi.
Fikиrlяrini nцmunяlяr gяtirmяklя яsas-
landыrdы.
Yoldaшыnыn fikirlяrini diqqяtlя dinlяdi.
Fikrini bildirяn zaman baшqalarыnыn fik-
rinя hюrmяtini nцmayiш etdirdi.

229
Тящсилин ясаслары

Mюvzu. Yarpaq

Tялim mяqsяdi: Yarpaqlarы яlamяtlя- Fikиrlяrini nцmunяlяr gяtirmяklя яsas-


rinя gюrя fяrqlяndirir. landыrdы.
Tapшыrыq 1: Yarpaqlarы юlчцsцnя, Yoldaшыnыn fikirlяrini diqqяtlя dinlяdi.
formasыna, rяnginя vя цzяrindяki xяtlяrя Fikrini bildirяn zaman baшqalarыnыn
(damar quruluшu) gюrя fяrqlяndirin: fikrinя hюrmяtini nцmayiш etdirdi.
Qrup iшi цчцn qiymяtlяndirmя meyarlarы:
Yarpaqlarы юlчцsцnя gюrя fяrqlяndirdi. DИQQЯT EDИN!
Yarpaqlarы formasыna gюrя fяrqlяndirdi. Tяhsilin tяшkilиndя taksonomiyalardan
Yarpaqlarы rяnginя gюrя fяrqlяndirdi. necя istifadя edilя bilяr?
Yarpaqlarы цzяrindяki xяtlяrя (damar qu- Tяdris prosesi fяaliyyяtlяr цчlцyц kimi
ruluшuna) gюrя fяrqlяndirdi. qяbul edilя bilяr:

Tapшыrыq 2: (kollektiv mцzakirяyя) Иlin


Мягсяд
hansы aylarыnda yarpaqlar bu rяnglяrdя ola
bilяrlяr? Fikirlяrinizi bildirin.
Mцzakirя zamanы fяrdlяrin qiymяtlяn-
dirmя meyarlarы:
Yarpaqlarыn rяnglяrinin dяyiшmяsinя Стратеэийа Гиймятляндирмя
dair mцzakirяlяrdя fяal iшtirak etdi.

Taksonomiyalar tяlimin dцшцnцlmцш tяшkili – планлашдырылмасы цчцn vasitяdir

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz:


• Dцшцnmяnin strukturu, tяlim modeli vя tяlimin keyfiyyяtinin gюzlяnilmяsi baxыmыndan tяlim
mяqsяdlяri цzrя mцvafiq iш aparacaqsыnыz.

4. Dцшцnmяnin strukturunu tяmin edir 5. Tяlimin modelini tяmin edir


Tяdqiqatlar gюstяrir ki, шagirdlяr idra- Tяlim fяaliyyяtlяrinin ardыcыllыьыnыn
ki fяaliyyяtdя olarkяn яldя etdiklяri infor- taksonomiyalar baxыmыndan tяmin olu-
masiyalarы, onlara tяqdim edilяn hazыr mя- nub-olunmadыьы araшdыrыlan zaman юyrя-
lumatlardan daha yaxшы yadda saxlayыrlar. nяnlяr tяlimin mяntiqi vя ardыcыl proses
Taksonomiyalar fakt vя mяlumatlarыn tяt- olduьunu dяrk edir, belяliklя dя, tяlim
biq, tяhlil, sintez olunmasыnы vя elяcя dя modelinя yiyяlяnirlяr.
dяyяrlяndirilmяsini яks etdirir, юyrяnяn- Bu modeldяn onlar dяrsdяnkяnar
lяrя dцшцnmяnin strukturunu tяqdim edir. vaxtlarda da istifadя edя bilяrlяr.

230
Тящсилин ясаслары

Taкsonomiyalarыn sяviyyяlяri tяlim


tapшыrыьыnыn yцkцnц vя ona ayrыlmalы
Синтез vaxtы mцяyyяn edir.
Тящлил Ижрасына чох
вахт лазымдыр Йухары сявиййя Мцряккяб

Тятбиг

Анлама

Билик

6. Tяlimin keyfiyyяtini yцksяldir


• Taksonomiyanыn hяr aшaьы mяrhяlяsi юzцn-
dяn yuxarы mяrhяlяnin tяrkib hissяsidir.

Ижрасына аз Ашаьы сявиййя Аз мцряккяб


вахт лазымдыр

TAPШЫRЫQ 1
• Standartlara яsasяn mцяyyяn etdiyiniz
tяlim mяqsяdlяrinя yenidяn nяzяr salыn. Tя-
lim mяqsяdlяrindя яlaqяlilik, яhatяlilik, dц-
• Tяlimin keyfiyyяtinin yцksяldilmяsi o шцnmяnin strukturu, tяlimin modeli, ardы-
zaman baш verir ki, tяlim fяaliyyяtlяrinin cыllыq vя keyfiyyяtin tяmin olunmasы mяqsяdi
ardыcыllыьы taksonomiyalar baxыmыndan ilя mцvafiq iшlяr aparыn.
tяmin olunsun vя hяr dяfя bir sяviyyяdяn • Nяticяlяrinizi яks etdirяn PP tяqdиmat
digяr sяviyyяyя keчid olsun. hazыrlayыn.
• Tяlim fяaliyyяtlяri hazыrlanarkяn kon- (Auditоriya шяraitindя bu fяaliyyяt altы
kret sяviyyяlяrin spesifik xцsusiyyяtlяri qrupda 6 fяnn цzrя vя ya hяr parametr цzrя
nяzяrя alыnmalыdыr. aparыla bilяr.)
• Mяqsяdlяri ardыcыl dцzяrkяn mцяllimlяr,
bir qayda olaraq, mяlumat bazasыnы tяmin
Nяticяdя:
edяn mяqsяdlяri birinci yerlяшdirirlяr.
• Mцяllimlяr taxsonomiyalarыn sяviyyя-
• Taksonomiyalar iyerarxik olduьundan
lяri baxыmыndan mяqsяdlяrini tяhlil etmяklя
daha mцrяkkяb mяqsяd юzцndяn aшaьы sя-
viyyяli mяqsяdin яsasыnda tяrtib edilir. mяqsяdяmцvafiq tяlim strategiyalarы, tяlim
• Bundan яlavя шagirdlяrin bilik vя baca- tapшыrыqlarы vя qiymяtlяndirmя цsul vя vasi-
rыqlаrы taksonomiyanыn hяr sяviyyяsi цzrя tяlяri mцяyyяn etmяlidirlяr.
inkiшaf etdikcя onlar nailiyyяtin яldя edil- • Tяlimin tяшkilinя bu cцr yanaшma ku-
mяsinin ardыcыllыьыnы юyrяnirlяr. rikulumun reallaшdыrыlmasыna verilяn tя-
• Sonrakы mяrhяlяdя mцrяkkяb tяlim lяbdir.
mяqsяdlяrinя nail olmaq цчцn шagird gяr- • Bцtцn bunlar baш verdiyi halda tяlimin
gin tяlim fяaliyyяtinя vя mцrяkkяb tapшы- konqruйentliyi tяmin edilmiш olur.
rыqlarыn icrasыna hazыr olur.

231
Тящсилин ясаслары

Иdrak taksonomiyalarы

Иdrak Иdrak
taksonomiyasыnыn Aчar sюzlяr (feиllяr) taksonomiyasыnыn Aчar sюzlяr (fellяr)
sяviyyяlяri sяviyyяlяri

– iшarя etmя, yarlыklama, – tяhlil etmяk


– gюstяrmяk – sяciyyяlяndirmяk
– sыralamaq – tяsnif etmяk
– mцqayisя etmяk, qarшыlaшdыrmaq
– uyьunlaшdыrmaq – bюlцшdцrmяk, parчalamaq
– yadda saxlamaq – fяrqlяndirmяk
– adlandыrmaq – yoxlamaq
– mцшahidя etmяk Анализ – няticя чыxarmaq
Билик – sxem qurmaq – planlaшdыrma, sxemlяшdirmяk
– xatыrlamaq – verilmяmiш format цzrя
– tanыmaq planlaшdыrma
– yazы, hesabat aparmaq – яlaqяlяndirmя
– bяyan etmяk – seчmя
– qruplaшdыrmaq – araшdыrma
– mцяyyяn etmяk – bir araya gяtirmяk
– tяrtib etmяk
– sitat gяtirmяk – qurmaq
– tяsvir etmяk – tяrtib etmяk
– sяnяdlяшdirmяk – inkiшaf etdirmяk
– izah etmяk – rяqabяtlя yarышmaq
– ifadя etmяk – formalaшdыrmaq
– nцmunя gюstяrmяk Синтез – hipotez yцrцtmяk
– mцяyyяn etmя – tяsvir etmяk
– yerini – kяшf etmяk
mцяyyяnlяшdirmяk – planlaшdыrmaq
Anlama – qяbul etdiyi – istehsal etmяk, yaratmaq
informasiyalarы – tяklif etmяk
– danышmaq – sяhvlяri dцzяltmяk
– tanыmaq – dяyяrlяndirmяk
– mяruzя etmяk – mцzakirя etmяk, sцbut etmяk
– bir daha nяzяrdяn
keчirmяk – mцlahizя yцrцtmяk, biliyini israr
– цmumilяшdirmяk etmяk
– nяql etmяk – mцqayisя etmяk, leyhinя/ яleyhinя
– nяzяrdяn keчirmяk
– tяtbiq etmяk – tяnqid etmяk
– чяrчivя yaratmaq – qiymяtlяndirmяk
– necя etmяk – mцdafiyя etmяk
– tяsvir etmяk Гiymяt- – hюkm чыxarmaq
– tяsяvvцr etmяk lяndirmяk – sыralamaq, nяyin daha чox, nяyin
– nцmunяlяri tяkrarяn daha az lazыm olduьunu
yaratmaq – mцяyyяnlяшdirmяk, saf-чцrцk
Tяtbiq etmяk – faktlardan faydalanmaq etmяk
– tяшkil etmяk – mяslяhяt gюrmяk
– ardыcыllыьы gюzlяmяk – dяstяklяmяk
– nцmayiш etdirmяk – яhяmiyйяtini gюstяrmяk
– hяll etmяk – mцhakimя etmяk, qarшыya qoy-
– istifadя etmяk lan mяqsяdin яhяmiyyяti barяdя
mцhakimя yцrцtmяk

232
Тящсилин ясаслары

Taksonomiyalar tяlimin dцшцnцlmцш tяшkili – планлашдырылмасы цчцn vasitяdir

8. Tяlimin problemlяriniн diaqностикасыны


Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: апармаьа yardыm edir
• Tяlim mяqsяdlяrinя mцvafiq test vя Яgяr шagird taxsonomiyalarыn yuxarы sя-
tapшыrыqlar tяrtib edяcяksiniz. viyyяsinя uyьun yoxlama tapшыrыqlarыnы yeri-
nя yetirmяyя mцvяffяq ola bilmirsя, taxso-
nоmiyanыn aшaьы sяviyyяlяrindя onun bilik
7. Taksonomiyalardan istifadя mяqsя- vя bacarыqlarыndakы mюvcud boшluqlar araш-
dяuyьun test tapшыrыqlarыnыn tяrtibinя dыrыlmalыdыr.
шяrait yaradыr
Araшdыrmalar gюstяrir ki, mцяllimlяr
чox zaman tяlimi taksonomiyalarыn aшaьы
sяviyyяlяrindя tяшkil etsяlяr dя, qiymяt-
lяndirmя vasitяlяri hazыrlayan zaman on-
larы taksonomiyalarыn yuxarы sяviyyя-
sinя mцvafiq tяrtib edirlяr.

Sizcя, bu яdalяtlidir?
Qiymяtlяndirmяdя «яdalяtlilik» prinsipi-
nя яmяl etmяk istяyяn mцяllim taksonomi-
yalardan istifadя etmяlidir.
– Mцяllim tяlim mяqsяdlяrini, tяlim fяa- • Bu mяqsяdlяrlя taksonomiyаlardan istifa-
liyyяtini test tapшыrыqlarы ilя qarшыlaшdыraraq dя bюyцk яhяmiyyяtя malikdir. Hяr bir yox-
tяhlil edir, onlarыn taxsonomiyalarыn sяviy- lamanыn nяticяsi mюvcud vяziyyяtin diaq-
yяlяri baxыmыndan uyьun olub-olmadыьыnы noсtikasы vя problemin aradan qaldыrыlmasы
araшdыrыr. Bu, konqruйentliliyin tяtbiqidir. цчцn tяdbirlяrin proqnozlaшdыrыlmasы цчцn
Mцяllim summativ qiymяtlяndirmя цчцn mяlumat mяnbяyinя чevrilir.
hazыrlanmыш testlяrin sяviyyяlяrini qiymяt- • Milli-etnik vя fiziki-fizioloji baxыmdan
lяndirmя standartlarыnыn sяviyyяlяri ilя tak- fяrqli шagиrdlяrin tяhsil aldыьы siniflяrdя dя
sonomiyalar baxыmыndan qarшыlaшdыrыr. diaqnoсtika mяqsяdi ilя taкsonomiyalardan
istifadя son dяrяcя faydalыdыr.

233
Тящсилин ясаслары

Taksonomiyalar tяlimin dцшцnцlmцш tяшkili – планлашдырылмасы цчцn vasitяdir

Bu мювзуну юyrяnяndяn sonra siz: TAPШЫRЫQ 1


• Sinifdя mюvcud vяziyyяti araшdыrarkяn Altы qrupa bюlцnmяklя mцxtяlif fяnlяr
taкsonomiyalardan istifadя etmяklя dяqiq
цzrя birinci sinfin sonunda nail olunmasы
diaqnoсtika aparmaьыn yollarыnы bildiyinizi
nяzяrdя tutulan mяzmun standartlarыna
nцmayiш etdirяcяksiniz.
яsasяn hяr цч tяhsil taksonomiyasыnыn
mцxtяlif sяviyyяlяrinя uyьun test tapшырыq-
larы hazыrlayыn.
9. Tяlimin fяrdilяшdirilmяsini Ы–ЫV qruplar. Иdraki taksonomiya (Ana
tяmin edir dili, Riyaziyyat )
• Uшaqlar hamыsы eyni hazыrlыq sяviyyяsin- ЫЫ–V qruplar. Emosional taksonomiya
dя mяktяbя gяlmir vя ya tяhsilя eyni mц- (Texnologiya vя Tяsviri incяsяnяt)
nasibяt bяslяyяn ailяlяrdя bюyцmцrlяr. ЫЫЫ–VЫ qruplar. Psixomotor taksonomiya
Bu sяbяbdяn hяr шagirdin tяlimi onun (Fiziki tяrbiyя vя Hяyat bilgisi)
mюvcud bazasыndan чыxыш edяrяk tяшkil Fikirlяrinizi nцmunяlяrlя яsaslandыrыn.
edilmяlidir. Mяhz bu baxыmdan takso-
nomiyalar uшaqlarыn hazыrlыq sяviyyяlя- TAPШЫRЫQ 2
rini mцяyyяnlяшdirmяk vя mцvafiq tяlim
шяraiti yaratmaq baxыmыndan mцяllimin Sinifdя mюvcud vяziyyяti araшdыrarkяn
яn gцclц silahыdыr. taкsonomiyalardan istifadя hansы konkret
• Tяlimin fяrdilяшmяsi yalnыz ilkin sяviy- mяsяlяlяrlя baьlы dяqiq diaqnoсtika apar-
yяnin mцяyyяnlяшdirilib mцvafiq шяrait maьa vя tяlimin fяrdilяшmяsinя yardыm
yaratmaq baxыmыndan яhяmiyyяtli olma- edя bilяr. Fikirlяrinizi nцmunяlяrlя яsas-
yыb, hяm dя onlara verilяcяk tяlim yцkц- landыrыn.
nцn mцяyyяn edilmяsindя яhяmiyyяtli Resurs: Tяhsildя dюvlяt siyasяtinin mяr-
vasitяdir. hяlяli tяtbiqi sxemi
• Шagirdlяrin fяrdi imkanlarы mцяyyяn
edilяndяn sonra onlara taksonomiyala-
rыn mцxtяlif sяviyyяlяrindя hazыrlanmыш
tapшыrыqlar vermяklя ayrы-ayrы qruplar vя
ya fяrdlяrя fяrdi yanaшma tяmin edilir.
Belяliklя, sяviyyяdяn-sяviyyяyя hяr bir
шagirdin inkiшafы mцяlлimin tam nяzarя-
tindя olur.

234
Тящсилин ясаслары

Милли сявиййя

Мювъуд вязиййятин тящлили Сийасятин тятбигинин Планын щяйата кечирилмяси