Вы находитесь на странице: 1из 25

¥Éưøï E¯ÁSÉ/ POLICE DEPARTMENT

Recruitment of Scene of Crime Officer in Forensic Science Laboratory


(FSL) - 2021
(ISO: 9001-2015 ¥ÀæªÀiÁtÂvÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ)
¸ÀASÉå: 16/£ÉêÀÄPÁw-2/2021-22
«µÀAiÀÄ: £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ
WÀlPÀUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£Á C¢üPÁj (¹Ã£ï D¥sï
PÉæöÊA D¦üøÀgï) (SOCO) (¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ) ºÀÄzÉÝUÀ¼À
£ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ.
~ ~ ~ ~
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ªÀÄrªÁ¼À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ £ÁåAiÀÄ
«eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£Á
C¢üPÁj (¹Ã£ï D¥sï PÉæöÊA D¦üøÀgï) (SOCO) ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀ®Ä PÀ£ÁðlPÀ gÁdå (£ÁåAiÀÄ
«eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ) (£ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄ, 2017, PÀ£ÁðlPÀ gÁdå («¢ü «eÁÕ£À
¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ) (£ÉêÀÄPÁw) (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2021, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ
(PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) DzÉñÀ, 2013, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ
(PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) (CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ,
2013, PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 3 ºÉÊPÀPÉÆà 2018, ¢£ÁAPÀ:06.06.2020, PÀ£ÁðlPÀ
£ÁUÀjPÀ ¸ÉêÁ (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) (wzÀÄÝ¥Àr) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2021 ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
(¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1977 ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É w½AiÀÄ¥Àr¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ PÁ®PÁ®PÉÌ DUÀĪÀ
wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼À C£ÀĸÁgÀ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ CfðUÀ¼À£ÄÀ ß DºÁ餸À¯ÁVzÉ.
1. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À: CfðUÀ¼À£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÈÀ vÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï
https://recruitment.ksp.gov.in £À°è D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line)(J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀiÁUÀð) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀæ
¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CfðUÀ¼À£ÀÄß RÄzÁÝV CxÀªÁ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:-
J) PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÄÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝ ºÁUÀÆ «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ
(¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄ) ºÀÄzÉÝ F JgÀqÀÆ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä CºÀðjgÀÄvÁÛgÉ.

©) MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ C¨såÀ yðAiÀÄÄ ¥Àæ¸ÄÀ ÛvÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
«ÄPÀÄ̽zÀ (¥ÀgÀ¸ÀܽÃAiÀÄ) ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉêÀÄPÁw ºÉÆA¢zÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ
eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ vÀ£Àß ¸ÉêÁ CªÀ¢üAiÀÄ°è C£ÀÄZÉÒÃzÀ 371eÉ «ÄøÀ¯Áw ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÄÀ ß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä
CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸Àà¶×ÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¹) C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ªÀiÁ»w/ CA±ÀUÀ¼ÀÄ / «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ £ÉêÀÄPÁw


¥ÀæQæAiÉÄUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w / CA±À
«ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ PÉÆÃj ¸À°è¸ÄÀ ªÀ ªÀÄ£À«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÄÀ à /
¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤Ãr £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.

1
2) ±ÀÄ®Ì:
i ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð, ¥ÀæªÀUÀð 2(J), 2(©), 3(J), 3(©) UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ Rs. 500/-
ii ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ Rs. 250/-

J) ¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ/D£ï¯ÉÊ£ï gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À°è CxÀªÁ ºÉZï.r.J¥sï.¹


¨ÁåAQ£À C¢üPÀÈvÀ ±ÁSÉUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¹ £ÀAvÀgÀ ZÀ®£ï£À ‘C¨såÀ yð ¥Àæw’AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄ.

©) E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï https://recruitment.ksp.gov.in £À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ


¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÄÀ à ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ D£ï-¯ÉÊ£ï£À°è ®¨sÀå«gÀĪÀ
CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÄÀ Ý.

n¥ÀàtÂ: MªÉÄä ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹zÀ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÄÀ ß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°èAiÀÄÆ »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è


CxÀªÁ CzÀ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ £ÀqɸÄÀ ªÀ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ
ºÉÆA¢¹PÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. ªÉÄð£À PÁ®AUÀ¼À°è £ÀªÄÀ Æ¢¹zÀAvÉ C¨sÀåyðUÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀ ¥ÀjÃPÁë
±ÀĮ̪À£ÀÄß D£ï¯ÉÊ£ï / £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ZÀ®£ï £ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀæ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ¨ÁåAPïUÀ¼À°è
ªÀÄvÀÄÛ CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À°è ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý. rr, ¥ÉÆøÀÖ¯ï DqÀðgï, ªÀĤ DqÀðgï EªÀÅUÀ¼À£ÄÀ ß
¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®èè.

3) D£ï-¯ÉÊ£ï (On-line) ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À :


CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß C¢ü¸Æ
À ZÀ£ÉAiÀÄ°è£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß N¢PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ J¯Áè
zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÌöå¤AUï ªÀiÁrlÄÖPÉÆArgÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý. GzÁ: J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ CAPÀ¥ÀnÖ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ CºÀðvÉAiÀÄ
CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ, PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ C£ÀĨsÀªÀzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ (eÁw ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæ, UÁæ«ÄÃt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ EvÁå¢) (eɦf / f¥sï ¥sÁªÀiÁðmï£À°è 2 JA.©. M¼ÀVgÀ¨ÉÃPÀÄ) ¨sÁªÀavÀæ
ªÀÄvÀÄÛ ¸À» ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ UÀÄgÀÄw£À aÃn (eɦf / f¥sï ¥sÁªÀiÁðmï£À°è 2 JA.©. M¼ÀVgÀ¨ÉÃPÀÄ).

CfðzÁgÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï


https://recruitment.ksp.gov.in £À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸Æ
À ZÀ£É / ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÄÀ ß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ
N¢PÉÆAqÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï https://recruitment.ksp.gov.in £À°è£À
Current Recruitment £À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÄÀ ß N¢PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
¤ÃqÀzÉà D£ï-¯ÉÊ£ï£À°è ®¨sÀå«gÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÄÀ Ý. vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð
¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À£éÀAiÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
CfðzÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ, eÁw, ¥ÀæªÀUÀð, «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À «ªÀgÀ, ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ, «zÁåºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÁå¢
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¸ÁÌöå£ï ªÀiÁrlÄÖPÆ É ArgÀĪÀ J¸ïJ¸ïJ¯ï¹ CAPÀ¥ÀnÖ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ
CºÀðvÉAiÀÄ CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀUÀ¼ÄÀ , ¨sÁªÀavÀæ, ¸À» ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄw£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß
PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄSÉãÀ C¥ï¯ÉÆÃqï (Upload) ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. E®èªÁzÀ°è CAvÀºÀ CfðzÁgÀgÀÄ
D£ï¯ÉÊ£ï£À°è CfðAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA© ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsåÀ ªÁUÀĪÀÅ¢®è. CfðzÁgÀ ¤ÃrgÀĪÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
J¯Áè jÃw¬ÄAzÀ®Æ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVzÀÝ°è ªÀiÁvÀæ ZÀ®£ï ªÀÄÄ¢æ¸À§ºÀÄzÀÄ. ZÀ®£ï ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä d£ÀgÉÃmï
ZÀ®£ï §l£ï ªÉÄÃ¯É QèPï ªÀiÁrzÁUÀ wæ¥æÀw (Triplicate) ¨ÁåAPï ZÀ®£ï ¸ÀÈd£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. D

2
ZÀ®£ï£À°è CfðAiÀÄ ¸ÀASÉåAiÉÆA¢UÉ, DAiÉÄÌ ªÀiÁrgÀĪÀ ºÀÄzÉÝ, ¤ªÀÄä ¨sÁªÀavÀæ, ¥ÀæªÀUÀð, «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À
«ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¤UÀ¢vÀ ±ÀÄ®ÌUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. D ZÀ®£ï ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß
ªÀÄÄ¢æ¹/¦æAmï ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.

£ÀAvÀgÀ CfðzÁgÀ ªÀÄÄ¢æ¹PÉƼÀî¯ÁzÀ ZÀ®£ï£À°è £ÀªÀÄÆzÁVgÀĪÀ MlÄÖ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀܽÃAiÀÄ CAZÉ


PÀbÉÃjUÀ¼À°è CxÀªÁ ºÉZï.r.J¥sï.¹ ¨ÁåAQ£À C¢üPÀÈvÀ ±ÁSÉUÀ¼À°è D£ï¯ÉÊ£ï / £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀw¹
£ÀAvÀgÀ ZÀ®£ï£À ‘C¨sÀåyð ¥Àæw’ AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀvÀPÌÀ zÀÄ

C¨sÀåyðAiÀÄÄ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw¹zÀ JgÀqÄÀ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï
https://recruitment.ksp.gov.in £À°è My Application£ÀÄß QèPï ªÀiÁr, vÀªÄÀ ä Cfð ¸ÀASÉå
ªÀÄvÀÄÛ d£Àä ¢£ÁAPÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ £ÀAvÀgÀ Cfð vÉgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¨sÀwð ªÀiÁrgÀĪÀ J¯Áè
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ CfðAiÀÄÄ ¸ÀÈd£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¦æAmï
ªÀiÁrlÄÖPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. Cfð ¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ Cfð ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ªÀÄÄA¢£À £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ J¯Áè
ºÀAvÀUÀ½UÉ CªÀ±ÀåPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:
• Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ¢£ÁAPÀ: 17.12.2021 gÀ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ
• Cfð ¸À°è¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2022 gÀ ¸ÀAeÉ 06.00 UÀAmÉUÉ
• ±ÀĮ̪À£ÀÄß C¢üPÀÈvÀ ¨ÁåAPï CxÀªÁ CAZÉ PÀbÉÃjUÀ¼À ªÉüÉAiÀÄ°è ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ
¢£ÁAPÀ: 18.01.2022.

¸ÀÆZÀ£É:
• ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢vÀ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ
D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁr ¸À°è¹gÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
• vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr Cfð ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À£ÀéAiÀÄ £ÉêÀÄPÁw
¸À«ÄwAiÀÄÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÅÀ zÀÄ.
• D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀªÀĸÉå JzÀÄgÁzÀ°è ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂ
(Help line) 080-22943346 C£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ CUÀvåÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÄÀ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ.
ºÁUÀÆ vÁAwæPÀ vÉÆAzÀgÉ JzÀÄgÁzÀ°è CzÀ£ÄÀ ß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¹ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è
¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.

F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉå vÁvÁÌ°PÀªÁVzÀÄÝ, CªÀ±ÀåPÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV
§zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
«ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÈAzÀzÀ
ºÀÄzÉÝAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À MlÄÖ
¸ÀASÉå ¸ÀASÉå
C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£Á C¢üPÁj (¹Ã£ï D¥sï
178 28 206
PÉæöÊA D¦üøÀgï) (SOCO)

(SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtzÀ «ªÀgÀªÀ£ÄÀ ß C£ÀħAzsÀ-1 gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ)

3
4. CºÀðvÉUÀ¼ÀÄ:
(J) CºÀðvÁ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ :
i) ¨sÁgÀwÃAiÀÄ £ÁUÀjÃPÀ£ÁVgÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
ii) M§â fêÀAvÀ ¥ÀwßVAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÄÀ ß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ
FUÁUÀ¯Éà E£ÉÆߧ⠺ÉAqÀw EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ, ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðAiÀÄÄ
¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.
iii) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV DgÉÆÃUÀåªÀAvÀ£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ
£ÉêÀÄPÁwAiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼À zÀPëÀ ¤ªÀðºÀuÉUÉ DvÀAPÀªÀ£ÄÀ ßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà zÉÊ»PÀ £ÀÆå£ÀvɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
iv) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À§°ÃPÀgÀt ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ ªÀåQÛUÀ¼À (gÀPÀëuÁ ºÀPÄÀ ÌUÀ¼ÄÀ ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ,
2020 gÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÉÆA¢gÀ¢zÀÝ°è vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀzÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

5. ªÀAiÉÆëÄw:
CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ CAzÀgÉ 15.01.2022PÉÌ J¯Áè
C¨sÀåyðUÀ½UÉ CAzÀgÉ ¥ÀÄgÀĵÀ/ªÀÄ»¼Á/vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀzÀªÀjUÉ PÀ¤µÀÖ 21 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÁìVgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ
F PɼÀPÀAqÀ UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄw «ÄÃjgÀ¨ÁgÀzÀÄ.

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀð 35 ªÀµÀð


2J,2©,3J,3© 38 ªÀµÀð
¥À.eÁ/¥À.¥ÀA/¥Àæ-1 40 ªÀµÀð
PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄ 1977 gÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹gÀĪÀAvÉ F
PɼÀV£À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ¸ÀzÀj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ w½¹gÀĪÀµÀÖgÀ
ªÀÄnÖUÉ ºÉaÑs¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
(J) PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ°è CxÀªÁ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è CxÀªÁ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀµÀÄÖ
gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀiÁzÀ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ CxÀªÁ 10
CxÀªÁ gÁdå C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è
¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁéªÀÄå CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆÃ
¤AiÀÄAvÀætzÀ°ègÀĪÀ ¤UÀªÀÄzÀ°è ºÀÄzÉÝ ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ »AzÉ CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
ºÉÆA¢zÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ

(©) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ£ÁVzÀÝ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀµÀÄÖ


ªÀµÀðUÀ½UÉ 03
ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ
JµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÁUÀĪÀÅzÉÆÃ
CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

4
(¹) National Cadet Corps £À°è ¥ÀÆtð PÁ°PÀ ¥Àj«ÃPÀëPÀ£ÁV ¸ÉÃªÉ PÉqÉmï ¥Àj«ÃPÀëPÀ£ÁV
¸À°è¹ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ
ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

(r) gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÌÀ øvÀªÁzÀ UÁæ«ÄÃt OzÀå«ÄÃPÀgÀt UÁæªÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ


AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ £ÉêÀÄPÀUÆ
É AqÀÄ UÁæªÄÀ ¸ÀªÄÀ ƺÀ ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV ¥Àj²Ã®PÀ£ÁV ¸ÉêÉ
FUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ EzÀÝ C¨såÀ yðUÀ½UÉ ¸À°è¹zÀµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

(E) CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ½UÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

(J¥sï) PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ d£ÀUÀtw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è FUÀ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ
ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÉ CxÀªÁ »AzÉ ºÉÆA¢zÀÝ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀµÀðUÀ¼ÀÆ CxÀªÁ 5
ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ü CzÀgÀ°è
AiÀiÁªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÉÆÃ
CµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

(f) «zsÀªÉAiÀiÁVzÀÝ°è (C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPëÀªÄÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ vÁ£ÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ


«zsÀªÉAiÉÄAzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉA§ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢lÄÖ PÉÆAqÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÆ®
¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ)

(ºÉZï) fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ£ÁVzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ¸ÀzÀj C¢ü¤AiÀĪÀÄ CxÀªÁ 1957gÀ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ


PÀ£ÁðlPÀ fÃvÀ PÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÝÀ w (gÀ¢ÝAiÀiÁw) DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ fÃvÀ
¸Á®ªÀ£ÀÄß ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆuɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÁÝ£ÉAzÀÄ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï jAzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÆ É AqÀÄ
E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ CzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£ÉUÉ
ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.

6. «zÁåºÀðvÉ:
PÁ£ÀƤ£À jÃvÁå ¸ÁܦvÀªÁzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ «¢ü «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 55 gÀµÀÄÖ
CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
CxÀªÁ
PÁ£ÀƤ£À jÃvÁå ¸ÁܦvÀªÁzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 55 gÀµÀÄÖ
CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý ºÁUÀÆ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ «¢ü «eÁÕ£À
«µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀÖ ±ÉÃPÀqÀ 55 gÀµÀÄÖ CAPÀUÀ¼Æ
É A¢UÉ 01 ªÀµÀð r¥ÉÆèªÀiÁªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

CxÀªÁ

5
PÁ£ÀƤ£À jÃvÁå ¸ÁÜ¥ÀvÀªÁzÀ «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è PÀ¤µÀ× ±ÉÃPÀqÀ 55 gÀµÀÄÖ
CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ eÉÆvÉUÉ «¢ü «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ±ÉÃPÀqÀ 55 gÀµÀÄÖ
CAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

¸ÀÆZÀ£É: PÉ®ªÀÅ C¨sÀåyðUÀ¼À CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼À°è UÉæÃqï ¹¸ÀÖªiÀ ï, ¹.f.¦.J ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


CAzÀgÉ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À£ÄÀ ß £ÀªÄÀ Æ¢¹gÀĪÀÅ¢®è. ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¸ÀzÉ EzÀÝ°è
CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À®Ä ¸ÁzsåÀ ªÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ UÉæÃqï£ÀÄß
±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¹ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼À ªÀiÁ»w / ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ vÀ¥ÀàzÉ C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
7. °TvÀ ¥ÀjÃPÉë: CºÀð C¨sÀåyðUÀ½UÉ 150 CAPÀUÀ½UÉ ªÀ¸ÄÀ Û¤µÀ× ªÀiÁzÀjAiÀÄ JgÀqÀÄ
¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀàzÁs ðvÀäPÀ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
J) ¥ÀwæPÉ-1: ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀwæPÉ- ¸ÁªÀiÁ£Àå CzsÀåAiÀÄ£À ºÁUÀÆ «eÁÕ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J¯Áè «µÀAiÀiÁzsÁjvÀ
¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ-75 CAPÀUÀ¼ÀÄ [¸ÀªÄÀ AiÀÄ: 01 UÀAmÉ 30
¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ]
©) ¥ÀwæPÉ-2: ¤¢üðµÀ× ¥ÀwæPÉ- «µÀAiÀiÁzsÁjvÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, «¢ü «eÁÕ£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ-75 CAPÀUÀ¼ÀÄ [¸ÀªÄÀ AiÀÄ: 01 UÀAmÉ 30
¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ]
¹) AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ IÄuÁvÀäPÀ CAPÀUÀ¼ÄÀ EgÀĪÀÅ¢®è.

8. ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ: ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀĸÁgÀ ¥ÀoåÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß (Syllabus) vÀAiÀiÁj¹,


E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï https://recruitment.ksp.gov.in £À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
9. DAiÉÄÌ «zsÁ£À:
J) C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtªÀÅ FUÁUÀ¯Éà eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÉêÁ
¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C¢ü¸Æ À ZÀ£É ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÆÉ ß¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ
wÃ¥ÀÄðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ M¼À¥n À ÖgÀÄvÀÛzÉ.
©) DAiÉÄÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀ CfðUÀ¼À£ÄÀ ß ¥Àj²Ã°¹zÀ £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ
«ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃgÀ¯ÁVgÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼ÄÀ ¸Àj¬ÄzÉ JAzÀÄ SÁwæ ¥Àr¹zÀ ªÉÄïÉ
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¹zÀAvÉ C¨såÀ yðUÀ¼ÄÀ °TvÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
ªÀÄvÀÄÛ ºÁ° ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄ DzÉñÀUÀ¼À£éÀAiÀÄ, «ÄøÀ¯ÁwUÀ¼À£ÀĸÁgÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. E§âgÀÄ CxÀªÁ ºÉZÄÀ Ñ C¨såÀ yðUÀ¼ÄÀ UÀ½¹zÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ MAzÉà DVzÀÝ°è CAvÀºÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀAiÀĹì£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ ªÀAiÀĹì£À°è »jAiÀÄgÁzÀªÀgÀÄ QjAiÀÄjVAvÀ
±ÉæÃtÂAiÀÄ°è ªÉÄðgÀÄvÁÛgÉ.
¹) vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÁV «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀ¢zÀÝ°è
CAvÀºÀ jPÀÛ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CzÉà ¥ÀæªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ¥ÀÄgÀĵÀ CxÀªÁ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½AzÀ ¨sÀwð
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
r) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ J¯Áè «zsÀ¢AzÀ CºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀÝ°è ªÀiÁvÀæ DAiÉÄÌUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
E) ºÉÆgÀ gÁdåzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (£ÉêÀÄPÁw) (PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë)
¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1984gÀ 2£Éà ¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁUÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ
£ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀ®Ä CºÀðgÁUÀĪÀÅ¢®è.

6
10. SÁAiÀÄA¥ÀƪÀð CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃvÀ£À ±ÉÃæ t :
J) SÁAiÀÄA¥ÀƪÀð CªÀ¢ü: JgÀqÀÄ ªÀµÀð
©) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ: ₹. 37900-950-39800-1100-46400-1250-53900-1450-65600-1650-70850
¹) ¦AZÀt ¸Ë®¨sÀå: ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: J¥sïr (J¸ï¦J¯ï) 04 ¦En 2005, ¢£ÁAPÀ:
31.03.2006 gÀAvÉ. £ÀÆvÀ£À CA±ÀzÁ¬Ä ¦AZÀt ¸Ë®¨såÀ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÀÄ.

11. eÁw «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ :


eÁw «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀ§AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÄÀ F PɼÀPÀAqÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
Cfð ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÆ
É ¼ÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
J) ¥Àj²µÀÖ eÁw / ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ C¨såÀ yðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀÀºÀ²¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ
£ÀªÀÄÆ£É-r ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ.
©) ¥ÀæªÀUÀð – 1 ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀªÄÀ Æ£É-E
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ.
¹) ¥ÀæªÀUÀð- 2J, 2©, 3J, 3© ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ
£ÀªÀÄÆ£É – J¥sï ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ.
¸ÀÆZÀ£É : £ÀªÀÄÆ£É – J¥sï ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀªÅÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ
¢£ÁAPÀ: 15.01.2022PÉÌ LzÀÄ ªÀµÀðQÌAvÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVgÀ¨ÁgÀzÄÀ .

12. UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw C¨sÀåyð :


J) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨såÀ yðAiÀÄÄ 1£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ
UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ
©) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÀܼÀªÅÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è CA¢£À PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ
¤UÀªÀÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1976gÀ CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1964gÀ CrAiÀÄ°è
¤¢ðµÀÖ ¥Àr¹zÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ, ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ
ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁV EvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°ègÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ
ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ
¹) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå.
¹D¸ÀÄE:08:¸É£É¤:2001, ¢£ÁAPÀ 13.02.2001gÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àj¨sÁ¶¹zÀAvÉ vÀgÀUÀw 1 jAzÀ
10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ºÉÆA¢gÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ
¸ÀASÉå. ¹D¸ÀÄE/96/¸É£É¤/2005, ¢£ÁAPÀ 10.08.2005gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ £ÀªÀÄÆ£É-2gÀ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ±Á¯Á ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¸À» ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉëÃvÀæ
²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä ¸À» ªÀiÁr¹zÀ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. £ÀªÄÀ Æ£É-1 (£Á£ï-QæÃ«Ä ¯ÉÃAiÀÄgï) ªÀÄvÀÄÛ
£ÀªÀÄÆ£É-2 EªÀÅUÀ¼ÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå C¨sÀåyðUÀ½UÉ
PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ).
r) CAvÉAiÉÄà UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-
2J, 2©, 3J, 3© ¸ÉÃjzÀ C¨såÀ yðUÀ¼ÄÀ £ÀªÄÀ Æ£É-2gÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÄÀ ß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.

7
¸ÀÆZÀ£É: UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, ¥ÀæªÀUÀð-2J,
¥ÀæªÀUÀð-2©, ¥ÀæªÀUÀð-3J, ¥ÀæªÀUÀð-3© ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ wgÀ¸ÀÌøvÀUÉÆAqÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÄÀ Non-Creamy Layer ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
ºÉÆA¢gÀ¢zÀÝ°è CªÀgÀÄ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwUÀÆ C£ÀºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ.
13. ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyð :
i) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀ §UÉÎ «ªÀgÀuÉ:
ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ JAzÀgÉ PÉÃAzÀæzÀ ¤AiÀÄvÀ ¸ÉãÉAiÀÄ°è, £ËPÁ¥ÀqÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÁAiÀÄÄ¥ÀqÉAiÀÄ°è
AiÀiÁªÀÅzÉà zÀeÉðAiÀÄ°è (AiÉÆÃzsÀ CxÀªÁ AiÉÆÃzsÀ£ÁV®èzÉ) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹gÀĪÀ ªÀåQÛ JAzÀÄ CxÀð
EzÀÄ gÀPÀëuÁ ¨sÀzÀævÁ zÀ¼À, ¸ÁªÀiÁ£Àå «ÄøÀ®Ä EAf¤AiÀÄjAUï ¥ÀqÉ, ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÉãÁ
ªÀÄvÀÄÛ CgÉ «Ä°lj ¥ÀqÉUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°ègÄÀ ªÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ

(C) ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀ½¹zÀ vÀgÄÀ ªÁAiÀÄ CAxÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈvÀÛ£ÁUÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß;
CxÀªÁ
(D) ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ GAmÁzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÁgÀtUÀ¼ÄÀ CxÀªÁ DvÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt «ÄÃjzÀ
¥Àj¹ÜwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CAxÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ CxÀªÁ EvÀgÀ
C¸ÀªÀÄxÀðvÁ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÄÀ ß ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß;
CxÀªÁ
(E) DvÀ£À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ªÉÄî®èzÉ ¹§âA¢ ¸ÀASÉåAiÀÄ PÀrvÀzÀ ¥Àæw¥sÀ®ªÁV CAxÀ
¸ÉêɬÄAzÀ DvÀ£À£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÆ É ½¹gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß CxÀªÁ
CxÀªÁ
(F) DvÀ£À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉÆÃjPÉ ªÉÄî®èzÉ CxÀªÁ zÀĪÀðvÀð£É CxÀªÁ CzÀPÀëvÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ
ªÀeÁUÉƽ¸ÀĪÀ CxÀªÁ vÉUÉzÄÀ ºÁPÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀªÀ®èzÉ C£ÀåxÁ ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁzÀ ¤¢ðµÀÖ
CªÀ¢ü ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ CAxÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉUÆ É ½¹gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀzÁ£À
¤ÃrgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß
- M¼ÀUÉƼÀÄîªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÉãÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼À ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß JAzÀgÉ,-
1. ¤gÀAvÀgÀ ¸ÀAavÀ ¸ÉêÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀzÁgÀgÀ£ÀÄß;
2. ¸ÉʤPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ CAUÀ«PÀ®gÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÄÀ ß; ªÀÄvÀÄÛ
3. ±ËgÀå ¥Àæ±À¹Û «eÉÃvÀgÀ£ÄÀ ß
- M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.

«ªÀgÀuÉ: PÉÃAzÀæzÀ ¸À±À¸ÀÛç ¥ÀqÉUÀ¼À°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÄÀ wÛgÄÀ ªÀ, ¸ÉêɬÄAzÀ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ “ªÀiÁf
¸ÉʤPÀ” ¥ÀæªÀUÀðzÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÄÀ ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁzÀ ¤AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ
¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄgÀÄ GzÉÆåÃUÀPÁÌV
Cfð ¸À°è¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÄÀ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀjUÉ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ J®è jAiÀiÁ¬ÄwUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw¸À§ºÀÄzÁVzÉ. DzÀgÉ CªÀgÄÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç zsÀj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©qÀ®Ä
CªÀjUÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀgÀ£ÄÀ ß gÁdå ¹«¯ï ¸ÉÃªÉ CxÀªÁ ºÀÄzÉÝAiÀÄ°è £ÉêÀÄPÀ
ªÀiÁrPÉƼÀîvÀPÀÌzÀÝ®è.
UÀªÀĤ¹: BSF, CRPF, CISF ¥ÀqÉUÀ½AzÀ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀªÀgÀ£ÄÀ ß ‘ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ’ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

ii) ªÀÈAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀĪÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå («¢ü «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ)
(£ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2001 gÀ£éÀAiÀÄ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ ¨sÀÆzÀ¼À/£ËPÁzÀ¼À/ªÁAiÀÄÄ zÀ¼ÀzÀ°è /¸ÉêÉ
¸À°è¹zÀµÀÄÖ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¨sÀwð ªÀiÁqÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.

8
iii) PÉ.¹.J¸ï. (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄ 9(1) gÀ£éÀAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÀÛçzÀ¼ÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ
ºÀvÀgÁzÀ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀªÁV zÉÊ»PÀ «PÀ®vÉ ºÉÆA¢zÀ ªÀåQÛUÀ¼À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ (¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgÀ
ºÉAqÀw CxÀªÁ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ® ªÀÄPÀ̼ÀÄ) ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ
CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÝÀ PÉÃAzÀæ ¸À±À¸ÛÀçzÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjUÀ½AzÀ CªÀ®A©vÀ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæÀªÀ£ÄÀ ß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

n¥ÀàtÂ: ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨såÀ yðUÀ¼ÄÀ ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ D «ÄøÀ¯ÁwUÉ CºÀðgÉÃ?
JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀzÀ f¯Áè ¸ÉʤPÀ ¨ÉÆÃqïð¤AzÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.

14. AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀgÀÄ C¨sÀåyð :

AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå.


r¦JDgï:23:J¸ïDgïDgï:99, ¢£ÁAPÀ 23.11.2000 gÀ£ÀéAiÀÄ (F ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ eÁjAiÀiÁUÀĪÀ 20 ªÀµÀðPÉÌ
ªÀÄÄ£Àß ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨såÀ yðUÀ¼ÄÀ F «ÄøÀ¯ÁwUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è) ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉ
¸ÀASÉå. ¹D¸ÀÄE:44: ¸É£É¤:2001, ¢£ÁAPÀ 27.07.2001gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

15. PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ C¨sÀåyð :

PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß


PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 1 £Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ
ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À» ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ
²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
16. CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyð :

¸ÀPÁðj C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: r¦JDgï 50 J¸ïDgïDgï 2000, ¢£ÁAPÀ: 03.09.2005 ªÀÄvÀÄÛ


¢£ÁAPÀ: 01.08.2009 gÀ°è zÀ馅 ªÀiÁAzÀå, ±ÀæªÀt zÉÆõÀªÀżÀî, ZÀ®£ÀªÀ®£À ªÉÊPÀ®å, PÀĵÀ×gÉÆÃUÀ¢AzÀ
UÀÄtªÀÄÄRgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ §Ä¢Þ ªÀiÁAzÀåAvÉ/ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ (Low vision, Hearing impairment,
locomotor disability Leprosy cured, Mental retardation & Mental illness) ªÉÊPÀ®åvÉAiÉÄAzÀÄ
¥ÀjUÀt¹zÀÄÝ, ±ÉÃ.40PÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ §¼À®ÄwÛgÄÀ ªÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ.
CAUÀ«PÀ®jUÉ «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÄÀ ß PÉÆÃgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÄÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
¢£ÁAPÀ: 19.11.2005gÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÈÀ vÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå:¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ
£ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è, CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ §UÉÎ f¯ÁèªÄÀ lÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀªÄÀ Æ£ÉAiÀÄ°è CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀqÉAiÀįÁVgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀÅ¢®è.
CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ ¥Àj¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÄÀ ªÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ¸À°è¸À¯ÁVzÀÄÝ,
CAUÀ«PÀ®vÉAiÀÄ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ / wzÀÄÝ¥Àr /¤zÉðñÀ£ÀUÀ½UÉ
M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ.

9
17. PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVgÀĪÀ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæ:

£ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄA§ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ CfðzÁgÀgÀÄ MAzÀÄ


¸ÀéAiÀÄA WÉÆövÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý. ¥ÀgÀAvÀÄ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÀÄ
¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ CºÀðvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÁvÁÌ°PÀªÁV DAiÉÄÌUÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
zÁR¯Áw ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (C£ÀħAzsÀ-
J) ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀzÀ°è ¸ÀPëÀªÄÀ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ CAwªÀÄ
¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ CºÀðvÉ
¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ MAzÀÄ Cr n¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ.

18. vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ:


¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ £ÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À§°ÃPÀgÀt ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ PÉÃAzÀæ
¸ÀPÁðgÀªÀÅ ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀ ªÀåQÛUÀ¼À (gÀPëÀ uÁ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÄÀ , 2020 gÀ£ÀéAiÀÄ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï gÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
ºÉÆA¢gÀ¢zÀÝ°è vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀzÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.

¸ÀÆZÀ£É:-
J) CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÆ É ArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ
©) PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæÀUÀ¼À £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ
PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¹) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð ¸À°è¸ÀĪÁUÀ CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «ÄøÀ¯Áw
PÉÆÃgÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ/ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÄÀ ß C¥ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ / zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ £ÉêÀÄPÁw ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¥Àj²Ã®£ÉUÁV
ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ CfðAiÀÄ°è £ÀªÄÀ Æ¢¹gÀĪÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®
¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý, vÀ¦àzÝÀ °è PɼÀPÀAqÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
r) ««zsÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃj ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¢zÀÝ°è, D
«ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÉÆÃgÀ¯ÁzÀ eÁw/¥ÀAUÀqÀ/¥ÀæªÀUÀðPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀªÀ£ÄÀ ß ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¢zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄ C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀrAiÀÄ°è CºÀðvÉ ºÉÆA¢zÀÝ°è ªÀiÁvÀæ ¸ÁªÀiÁ£Àå CºÀðvÉAiÀÄ C¨sÀåyðAiÉÄAzÀÄ
¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
E) vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÁV «ÄøÀ°j¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁUÀ¢zÀÝ°è
CAvÀºÀ jPÀÛ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CzÉà ¥ÀæªÀUÀðPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ¥ÀÄgÀĵÀ CxÀªÁ ªÀÄ»¼Á C¨sÀåyðUÀ½AzÀ ¨sÀwð
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

19. ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ :


F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÄÀ ß CfðUÀ¼À£ÄÀ ß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¹AzsÀĪÁVgÀĪÀAvÉ ¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArzÀÄÝ, zÀÈrüÃPÀÈvÀ zÁ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß
zÁR¯Áw ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀ¥ÀàzÉà ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
J) J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. : ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvæÀ (d£Àä ¢£ÁAPÀzÀ «ªÀgÀzÆ
É A¢UÉ)
©) ¸ÀPÁðj E¯ÁSÉAiÀÄ°è/gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ/PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è/gÁdå CxÀªÁ
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÁéªÄÀ åzÀ PÀA¥À¤UÀ¼À°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ GzÉÆåÃVAiÀiÁVzÀÝ°è CAvÀºÀªÀgÀÄ

10
E¯ÁSÁ ªÀw¬ÄAzÀ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ EZÁÒ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸À°è¸ÀvÀPÌÀzÄÀ Ý.
¹) ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ, ¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3© «ÄøÀ¯Áw C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
£ÀªÀÄÆ£É r / E / J¥sï £À°è vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀqÉ¢lÄÖPÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
r) UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯Áw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀªÀ£ÄÀ ß ¸ÀA§AzsÀ¥l À Ö ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
E) AiÉÆÃd£Á ¤gÁ²ævÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÄÀ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæ..
J¥sï) ¸ÉʤPÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ / ªÀÄÄQÛ ºÉÆA¢zÀ §UÉV£À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃjzÀÝ°è).
f) PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ±Á¯ÉAiÀÄ
ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjAzÀ ¥ÀqÉzÄÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ ªÀiÁr¹lÄÖ
PÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
ºÉZï) PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw PÉÆÃgÀĪÀ C¨såÀ yðUÀ¼ÄÀ PÀArPÉ 17 gÀ°è w½¹gÀĪÀAvÉ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀ
gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀªÀ£ÄÀ ß ¥ÀqÉ¢lÄÖPÆ
É ArgÀvÀPÌÀ zÄÀ Ý.
L) CAUÀ«PÀ® C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥l
À Ö f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÄAqÀ½¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ.
eÉ) vÀÈwÃAiÀÄ °AUÀzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥l À Ö f¯Áè ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï gÀªÀjAzÀ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÄÀ Ý.
PÉ) PÀ£ÁðlPÀ ¹«¯ï ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (£ÉêÀÄPÁw) (PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉë) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 1984gÀ 2£ÉÃ
¤AiÀĪÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ: 08.08.1986gÀ ºÁUÀÆ £ÀAvÀgÀ ‘¹’ ªÀUÀðzÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀªÅÀ «±ÉõÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÁUÀÆ PÁ® PÁ®PÉÌ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ
DzÉñÀzÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁUÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ £ÉêÀÄPÀ ºÉÆAzÀ®Ä
CºÀð£ÁUÀĪÀÅ¢®è.

20. £ÉêÀÄPÁw C£ÀºÀðvÉ :

F PɼÀUÉ w½¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀ ªÀåQÛAiÀÄÆ F C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è «ªÀj¹zÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è.

J) ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ËgÀ: CxÀªÁ

©) £ÉÃ¥Á¼ÀzÀ ¥ÀæeÉ CxÀªÁ

¹) ¨sÀÆvÁ£ÀzÀ ¥ÀæeÉ CxÀªÁ

r) ¨sÁgÀvÀzÀ°è SÁAiÀÄA DV £É¯É¸ÄÀ ªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 1962 d£ÀªÀj 1£Éà ¢£ÁAPÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä ¨sÁgÀvÀPÉÌ
§A¢gÀĪÀ n¨ÉnAiÀÄ£ï ¤gÁ²ævÀgÀ CxÀªÁ

E) ¥ÁQ¸ÁÛ£À, ªÀiÁå£ÁägÀ (§ªÀiÁð) ²æîAPÁ CxÀªÁ ¥ÀƪÀð D¦üæPÀzÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÁzÀ PÉ£Áå, GUÁAqÁ,
vÁAeÁ¤AiÀiÁ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ UÀtgÁdå (»A¢£À mÁAUÉÆäPÁ CAjhÄèÁgÀ) gÀhiÁA©AiÀiÁ ªÀiÁ°é,
gÉhÄä¸ï, EyAiÉÆæüAiÀiÁ CxÀªÁ «AiÉÄmÁßUÀ½UÉ ªÀ®¸É ºÉÆÃzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄÆ®zÀ ªÀåQÛ.

11
J¥sï) M§âjVAvÀ ºÉZÀÄÑ fêÀAvÀ ¥ÀwßAiÀÄgÀ£ÄÀ ß ºÉÆA¢zÀ ¥ÀÄgÀĵÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ
¥ÀƪÁð£ÀĪÀÄw E®èzÉ £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è.

f) AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀªÀÄä C¨såÀ yðvÀ£ÀPÌÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ CxÀªÁ C£À¢üPÀÈvÀ ¨ÁºÀå MvÀÛqÀ
vÀgÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ°è CªÀgÀÄ £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è.

ºÉZï) AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðAiÀÄÄ C¨sÀåyðvÀ£ÀzÀ §UÉÎ ¸ÀPÁðj CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ ¨ÁºÀå ¨ÉA§® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ
¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqɹzÀgÉ, CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀð£ÁUÀĪÀÅ¢®è.

L) AiÀiÁªÀÅzÉà C¨sÀåyðAiÀÄÄ Cfð ºÁPÀĪÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj E¯ÁSÉAiÀÄ°è CxÀªÁ
AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ°è
SÁAiÀÄA CxÀªÁ vÁvÁÌ°PÀ £ËPÀjAiÀÄ°èzÝÀ °è CAvÀºÀªÀgÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, J°è ¸ÉêÉ
¸À°è¸ÀÄwÛzÁÝgÉÆà DAiÀiÁ E¯ÁSÉ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÄÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.

eÉ) PɼÀPÁt¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÀ¼ÄÀ ºÀÄzÉÝUÉ £ÉêÀÄPÁwAiÀiÁUÀ®Ä CºÀðgÀ®è, MAzÀÄ ªÉÃ¼É CªÀgÀÄ,
PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÉÄAzÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAWÀªÉAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÁzÀAvÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
CxÀªÁ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÝgÉ CxÀªÁ ¸ÀéAvÀ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀ°è CxÀªÁ
¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀ°è CxÀªÁ

PɼÀPÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀlĪÀnPÉ CxÀªÁ PÁAiÀÄðPÀæªÄÀ zÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÉ CxÀªÁ ¸ÀA¥ÀPÀð«lÄÖPÉÆArzÀÝgÉ,

PÉ) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß §ÄqÀªÄÉ Ã®Ä ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ

J¯ï) »A¸ÁvÀäPÀ PÀÈvÀåªÀÇ M¼ÀUÉÆAqÀ ¸ÀAWÀnvÀzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£É CxÀªÁ ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ GzÉÝñÀ
ºÉÆA¢gÀĪÀ

JA) ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÄÀ UÀævÉAiÀÄ »vÁ¸ÀQÛUÀ½UÉ CxÀªÁ gÁdå ¨sÀzÀævÉUÉ ¥ÀæwPÀÆ®ªÁzÀ
GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ CxÀªÁ

J£ï) zsÀªÀÄð, PÀÄ®, ¨sÁµÉ, eÁw CxÀªÁ PÉÆêÀÄÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ««zsÀ ªÀUÀðUÀ¼À d£ÀgÀ £ÀqÀĪÉ
zÉéõÀ CxÀªÁ ºÀUÉvÀ£ÀzÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÄÀ ß ¥ÀæZÆ
É Ã¢¸ÀĪÀ CxÀªÁ

N) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁ DVgÀĪÀªÀgÀÄ.

¦) AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆPÀzÝÀ ªÄÉ AiÀÄ°è ²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁVgÀ¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÆ PÉÃAzÀæ CxÀªÁ
AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdå ¯ÉÆÃPÀ¸ÉêÁ DAiÉÆÃUÀzÀªÀgÄÀ £ÀqɸÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀjÃPÉëUÀ½UÉ CxÀªÁ DAiÉÄÌUÀ½UÉ
ºÁdgÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ, vÁvÁÌ°PÀªÁV §»µÀÌj¹zÀÝgÉ CxÀªÁ SÁAiÀÄA DV C£ÀºÀðUÉÆArzÀÝgÉ
CxÀªÁ §»µÀÌj¹zÀÝgÉ.¸ÀPÁðgÀªÅÀ F J¯Áè ¸ÀAzÀ¨ÀsðUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀgÁªÀ¯ÉÆÃQ¹ F £ÉêÀÄPÁwUÉ
CºÀð£ÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ¸ÁzsÁgÀtªÁV £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÁVgÀĪÀÅ¢®è

PÀÆå) Qæ«Ä£À¯ï C¥ÀgÁzsÀ ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À°è M¼ÀUÆ


É AqÀ C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß C£ÀºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

12
21. «±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ :
J) CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥Àj²Ã®£Á ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CfðAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ
J¯Áè ªÀiÁ»wUÀ½UÉ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ¸ÀzÀj zÁR¯Áw / ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉÃ
ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ, vÀ¦àzÀÝ°è CAvÀºÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
©) CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀPÉÌ CAzÀgÉ 15.01.2022PÉÌ ªÉÆzÀ®Ä
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÀÄzÉÝUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÄÀ ß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
¹) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï CfðAiÀÄ°è £ÀªÄÀ Æ¢¹gÀĪÀ ªÀiÁ»w / «ªÀgÀUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ
CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CfðUÀ¼À£ÄÀ ß vÀÄA§ÄªÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÀÄà CxÀªÁ
¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¨ÁgÀzÀÄ. vÀ¥ÄÀ à CxÀªÁ ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝ°è CzÀPÉÌ C¨såÀ yðUÀ¼ÃÉ
dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆëÄw, «zÁåºÀðvÉ, «ÄøÀ¯Áw EvÁå¢UÀ½UÉ
C£ÀÄUÀÄtªÁV CfðAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼À
dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.¥ÀÆtð ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÀ CxÀªÁ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ, ±ÀÄ®Ì
¥ÁªÀw¸ÀzÀªÀÄvÀÄÛ C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À» E®èzÀ CfðUÀ¼À£ÄÀ ß wgÀ¸ÌÀ j¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
r) MAzÀÄ ªÉÃ¼É CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀÅ ¸ÁªÀðwæPÀ gÀeÁ ¢£ÀªÁV
WÉÆö¸À®àlÖgÉ D ¢£ÁAPÀzÀ ªÀiÁgÀ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
DzÀgÉ ªÀAiÉÆëÄw ºÁUÀÆ PÀ¤µÀ× ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀjUÀt£ÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.01.2022PÉÌ ªÀiÁvÀæ
C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ.
E) C¨sÀåyðAiÀÄÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÄÀ ¥ÀðPÀªÁV vÀÄA§zÉà ¸ÀzÀj Cfð wgÀ¸ÀÌøvÀªÁzÀ°è vÀvÀìA§AzsÀ
AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀvÀæ ªÀåªÀºÁgÀPÌÉ CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
J¥sï) £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀAvÀzÀ°è C¨såÀ yðUÀ¼À C£ÀºÀðvÉ §UÉÎ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è CAvÀºÀ
C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀºÀðgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
f) PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀPÁðj ºÁUÀÆ CgÉ ¸ÀPÁðj ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
¸ÉêɬÄAzÀ ªÀeÁ UÉÆArgÀĪÀ £ËPÀgÀgÄÀ £ÉêÀÄPÁwUÉ CºÀðgÀ®è.
ºÉZï) ¸ÀļÀÄî ªÀiÁ»w CxÀªÁ £ÀPÀ° ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvÀæ / zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÄÀ ß ¸À°è¹ CxÀªÁ vÀ£Àß §zÀ°UÉ
ªÀÄvÉÆۧ⠣ÀPÀ° C¨sÀåyð ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁV CPÀæªÄÀ ªÁV £ËPÀj ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÃ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀAqÀÄ §AzÀ°è, CzÉà ºÀAvÀzÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ CªÀgÀ
C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ
vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥Éưøï E¯ÁSÉ £ÀqɸÀĪÀ J®è £ÉêÀÄPÁwUÀ½UÉ SÁAiÀÄA DV
r¨Ágï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀªÀÅzÀÄ.
L) C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¹zÀ vÀPëÀt vÁ£ÀÄ ¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¤AiÀĪÀÄUÀ½UÉ (Rules &
Regulations) §zÀÞ£ÁVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÉÃ¼É vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ
DAiÉÄÌAiÀiÁUÀzÀ ¥ÀPÀëzÀ°è vÀzÀ£ÀAvÀgÀ CzÉà ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÄÀ ß ¥Àæ²ß¸À®Ä §gÀĪÀÅ¢®è.
eÉ) PÉ.¹.J¸ï. (¸ÁªÀiÁ£Àå £ÉêÀÄPÁw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÄÀ 1977gÀ°è ¤¢ðµÀÖUÉƽ¹gÀĪÀAvÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ
C¨sÀåyðAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÁw DzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ
M¼ÀUÁUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è «¥sÀ®gÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß C£ÀºÀð
UÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
PÉ) CAwªÀĪÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ C¨såÀ yðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸À®Ä
¹zÀÞ£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.

13
J¯ï) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£Á C¢üPÁj (¹Ã£ï D¥sï PÉæöÊA D¦üøÀgï) 2021-22£Éà ¸Á°£À
£ÉêÀÄPÁw ¸ÀºÁAiÀĪÁt ¸ÀASÉå. 080-22943346 £ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀ×¥Àr¹PÉƼÀÀÄzÀÄ. F ¸ÀºÁAiÀĪÁt ¢£ÁAPÀ: 17.12.2021 jAzÀ ¥Àæw¢£À ¨É½UÉÎ
10-00 jAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ®¨sÀå«gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄïÉ
£ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ §gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥Àæ±ßÉ UÀ½UÉ (Frequenty Asked Questions -
FAQ) GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß https://recruitment.ksp.gov.in ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.

CrµÀ£À¯ï qÉÊgÉPÀÖgï d£ÀgÀ¯ï D¥sï ¥Éưøï,


(£ÉêÀÄPÁw) ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåPÀëgÀÄ,
£ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼ÄÀ ,
C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£Á C¢üPÁj
(¹Ã£ï D¥sï PÉæöÊA D¦üøÀgï) (SOCO) «±ÉõÀ DAiÉÄÌ ¸À«Äw,
PÁ®ðl£ï ¨sÀªÀ£À, CgÀªÄÀ £É gÀ¸ÛÉ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 001.

14
(¥À.eÁ/¥À.¥ÀA PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨såÀ yðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)
£ÀªÀÄÆ£É – r
(¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)
C£ÀĸÀÆavÀ eÁw CxÀªÁ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ½UÉ (¥À.eÁ /¥À.¥ÀA) ¸ÉÃjzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÀªÄÀ Æ£É
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

................................................................. gÁdåzÀ / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ * .............................. f¯ÉèAiÀÄ/ «¨sÁUÀzÀ


............................................. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ * ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw ............... JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ /
ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw .................................................. EªÀgÀÄ C£ÀĸÀÆavÀ eÁw / C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖ *
JAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀĪÀ eÁw / §ÄqÀPÀnÖUÉ * ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ.
* ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950
* ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950
* ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ eÁw) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1950
* ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ) (PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ) DzÉñÀ, 1951

(C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀnÖ (ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ) DzÉñÀ 1956, ªÀÄÄA§¬Ä gÁdå ¥ÀÄ£Àgï
gÀZÀ£Á C¢ü ¤AiÀĪÀÄ, 1960, ¥ÀAeÁ¨ï gÁdå ¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1966, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉñÀ gÁdå
C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1970 ªÀÄvÀÄÛ F±Á£Àå ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À (¥ÀÄ£Àgï gÀZÀ£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1971gÀ ªÀÄÆ®PÀ wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ).
* ¸ÀA«zsÁ£À
* ¸ÀA«zsÁ£À (dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀ) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1956
* C£ÀĸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976gÀ ªÀÄÆ®PÀ
wzÀÄÝ¥ÀrAiÀiÁzÀAvÉ ¸ÀA«zÁ£À (CAqÀªÀiÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¤PÉÆèÁgï ¢éÃ¥ÀUÀ¼À) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ,
1959.
* ¸ÀA«zsÁ£À (zÁzÀgï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÀºÀªÉð) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1962
* ¸ÀA«zsÁ£À (¥ÁArZÉÃj) C£ÀĸÀÆavÀ eÁwUÀ¼À DzÉñÀ, 1964
* ¸ÀA«zsÁ£À (C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À) (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) DzÉñÀ, 1967
* ¸ÀA«zsÁ£À (UÉÆêÁ, zÀªÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¢Ãªï) C£ÀĸÀÆavÀ eÁw / §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ 1988
* ¸ÀA«zsÁ£À (£ÁUÁ¯ÁåAqï) C£ÀĸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À DzÉñÀ

2. ²æà / ²æêÀÄw / PÀĪÀiÁj* ....................................................................................................................... ªÀÄvÀÄÛ


/ CxÀªÁ CªÀ£À* / CªÀ¼À* PÀÄlÄA§ªÀÅ .......................................................................................... gÁdå /
PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ................................................ f¯Áè / «¨sÁUÀzÀ ............................ UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹ (UÀ¼ÀÄ)
¸À» ...................................................
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï...................................................
¸ÀܼÀ : ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ
¢£ÁAPÀ : PÀbÉÃjAiÀÄ
ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ

15
gÁdå / PÉÃAzÁæqÀ½vÀ ¥ÀæzÃÉ ±À*
C£ÀéAiÀĪÁUÀ¢gÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÄÀ ß zÀAiÀÄ«lÄÖ ©lÄÖ ©r / ºÉÆqÉzÄÀ ºÁQ

¸ÀÆZÀ£É : E°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ “¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ” JA§ ¥ÀzÁªÀ½AiÀÄÄ ¥ÀæeÁ ¥Áæw¤zsÀå C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1950gÀ
20£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ CxÀðªÀ£Éßà ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå. ©¹ 12028 / 2/ 76-J¸ï¹n-1 UÀȺÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ C£ÀĸÁgÀªÁV, CAxÀ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀĪÁVgÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ (¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ E¯ÁSÉ) ¥ÀvÀæ
¸ÀASÉå 13.02.74 EJ¸ïn (J¸ï¹n) ¢£ÁAPÀ 5£Éà DUÀ¸ïÖ 1975gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ, gÁµÀÖç¥ÀwUÀ¼ÀÄ
¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ DzÉñÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹zÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæPÁÌV Cfð ¸À°è¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ, vÀ£Àß
SÁAiÀÄA ªÁ¸À ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÉƧâgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. CzÉà jÃwAiÀÄ°è, MAzÀÄ vÁ®ÆèQ£À gÉ«£ÀÆå
¥Áæ¢üPÁjAiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÁ®ÆèQUÉ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ
¥Áæ¢üPÁjAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è.

(¥ÀæªÀUÀð – 1PÉÌ ¸ÉÃjzÀ C¨såÀ yðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)


£ÀªÀÄÆ£É – E
(¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3) £ÉÆÃr)

»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (¥Àæ.ªÀUÀð-1) ¸ÉÃjzÀ C¨såÀ yðUÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæÀ

............................................................................................................................. UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ / £ÀUÀgÀ


¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw .......................................................................................................................... EªÀgÀ
ªÀÄUÀ / ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁzÀ ²æà / ²æêÀÄw
.................................................................................................................. EªÀgÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À (¥ÀæªÀUÀð)
...................................................................... eÁwAiÀÄ ..............................................G¥À eÁwUÉ ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ
¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ
¢£ÁAPÀ : ............................ vÁ®ÆèPÀÄ
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

16
(¥ÀæªÀUÀð – 2J, 2©, 3J, 3© UÉ ¸ÉÃjzÀ C¨såÀ yðUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ)

£ÀªÄÀ Æ£É – J¥sï


(¤AiÀĪÀÄ 3J (2) (3)£ÀÄß £ÉÆÃr)

»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ (2J, 2©, 3J, 3©) ¸ÉÃjzÀ C¨såÀ yðUÀ½UÉ ¤ÃqÀĪÀ DzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
eÁw ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæÀ

................................................................... gÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ²æà / ²æêÀÄw .................................................. EªÀgÀ ªÀÄUÀ /


ªÀÄUÀ¼ÀÄ / ¥Àw / ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj ......................................... EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À / CªÀ¼À vÀAzÉ / vÁ¬Ä /
¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àwß/¥ÀwAiÀÄÄ, ¸ÀPÁðj DzÉñÀUÀ¼À ¸ÀASÉå. J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000, ¢£ÁAPÀ 30.03.2002gÀ°è ¤¢ðµÀÖ
¥Àr¹zÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ (Qæ«Ä ¯ÉÃAiÀÄgï) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ;

C¨sÀåyðAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ DvÀ£À / DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÁUÀ° / ¥Àwß / ¥ÀwAiÀiÁUÀ°, ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è 1£ÉÃ
zÀeÉðAiÀÄ CxÀªÁ 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV®èªÉAzÀÄ ;
CxÀªÁ
¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄ GzÀåªÀÄzÀ°è vÀvÀìªÀiÁ£ÀªÁzÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è ;
CxÀªÁ
SÁ¸ÀV ¤AiÉÆÃdPÀgÀ PÉÊPɼÀUÉ, 2£Éà zÀeÉðAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ¸ÀA§¼ÀQÌAvÀ (ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃt gÀÆ. 43100-83900/- ¥ÁægÀA©PÀ
ºÀAvÀ)PÀrªÉÄAiÀÄ®èzÀ ¸ÀA§¼ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ £ËPÀgÀ£ÁV®èªÉAzÀÄ
CxÀªÁ
DvÀ£À/DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àwß/¥ÀwAiÀÄ DzÁAiÀĪÀÅ JAlÄ ®PÀë «ÄÃgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ;
CxÀªÁ

PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1961gÀ°è ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀAvÉ DvÀ£À/DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÄÀ /¥Àwß/¥ÀwAiÀÄÄ
ªÀiÁgÁl vÉjUÉzÁgÀ£À®è CxÀªÁ DvÀ£À/DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀ/¥Àwß/¥ÀwAiÀÄÄ CxÀªÁ EªÀj§âgÀÆ 10 AiÀÄĤmïVAvÀ
ºÉaÑ£À PÀȶ ¨sÀÆ«Ä CxÀªÁ 25 JPÀgÉUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÁèAmÉñÀ£ï ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå. J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000, ¢£ÁAPÀ 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj
...................................EªÀgÀÄ ........................................ eÁwUÉ .......................................... ¸ÉÃjzÀ G¥ÀeÁwAiÀĪÀgÁVzÀÄÝ
¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå. J¸ïqÀ§Æèöår 225 ©¹J 2000, ¢£ÁAPÀ 30.03.2002gÀ C£ÀéAiÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ¥ÀæªÀUÀð
................................ (2J, 2©, 3J, 3©) ¸ÉÃjgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÄÀ
¢£ÁAPÀ : ............................ vÁ®ÆèPÄÀ
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÄÀ

17
£ÀªÀÄÆ£É-1
d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀPÌÉ ¸ÉÃj®èªÉAzÀÄ, zÀÈrüÃPÀj¹ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß
PÉÆÃgÀ®Ä ¸À°è¸À¨ÃÉ PÁzÀ ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæÀ
(d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ £ÀªÀÄÆ£É)
EªÀjUÉ:
vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ,
..................... vÁ®ÆèPÀÄ,
..................... f¯Éè.

ªÀiÁ£ÀågÉ,

²æà / ²æêÀÄw ....................................................... JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß.............................. DzÀ £Á£ÀÄ


ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è (Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ £ÉÃgÀ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyð «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÁÛ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.

1. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ :


2. C¨sÀåyðAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ¸ÀܼÀ UÁæªÀÄ :
vÁ®ÆèPÀÄ :
f¯Éè :
3. C¨sÀåyðAiÀÄÄ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀAiÀĸÀÄì ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ¸ÀܼÀ :
4. C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ/¥ÀwßAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÀ:
(GzÉÆåÃUÀªÀÅ ¸ÀPÁðj/CgÉ ¸ÀPÁðj/¸ÁªÀðd¤PÀ GzÀåªÀÄ/SÁ¸ÀV)
5. C¨sÀåyðAiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «¼Á¸À :
(¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ)
6. C¨sÀåyðAiÀÄ SÁAiÀÄA «¼Á¸À :
7. C¨sÀåyðAiÀÄ ±Á¯Á ²PÀëtzÀ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
¥ÁæxÀ«ÄPÀ
ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ
¥ËæqsÀ
8. C¨sÀåyðAiÀÄ ºÁUÀÆ C¨sÀåyðAiÀÄ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ) EªÀgÀ MlÄÖ
ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ J¯Áè ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ :
1) ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ
2) d«Ää£À «ªÀgÀ
3) EvÀgÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ
9. DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉà ?
10. ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉà ?
11. ªÀiÁgÁl vÉjUÉ ¥ÁªÀwzÁgÀgÉà ?

18
¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀÈvÀ WÉÆõÀuÉ

F ªÉÄÃ¯É £À¤ßAzÀ MzÀV¹zÀ ªÀiÁ»w/«ªÀgÀuÉAiÀÄÄ £Á£ÀÄ w½¢gÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ ±ÀæzÁÞ¥ÀƪÀðPÀªÁV


zÀÈrüÃPÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ WÉÆö¸ÀÄvÉÛãÉ.

¸ÀܼÀ : vÀªÀÄä «zsÉÃAiÀÄ


¢£ÁAPÀ : (C¨sÀåyðAiÀÄ ¸À»)

ªÉÄÃ¯É MzÀV¸À¯ÁzÀ ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀÄvÁÛ, F ªÀiÁ»wUÀ¼ÀÄ C¸ÀvÀåªÉAzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀlÖ°è


C¥ÀgÁzsÀ «ZÁgÀuÉUÉ §zÀÞ£ÁVgÀÄvÉÛãÉ.

¸ÀܼÀ : vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀ ¸À»


¢£ÁAPÀ : (vÀAzÉ/vÁ¬Ä fêÀAvÀ«®è¢zÀÝgÉ)
(ºÉAqÀw/UÀAqÀ/EªÀgÀ ¸À»)
¸ÀܽÃAiÀÄ E§âgÄÀ ¸ÁQëzÁgÀgÄÀ
C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ/¥Àw/¥Àwß EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛêÉ.

¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸À» 1)

(¥ÀÆtð «¼Á¸ÀzÉÆA¢UÉ) 2)
¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ
1. ²æÃ/²æêÀÄw................................................................................ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æÃ/
²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj................................. JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ .................................. f¯ÉèAiÀÄ «¨sÁUÀ
............................. UÁæªÀÄ/¥ÀlÖt/£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðPÉÌ
¸ÉÃjzÀªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

2. ²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj .......................................................... EªÀgÀ vÀAzÉ/vÁ¬Ä/¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå


J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄjmï ªÀUÀðzÀ ªÉÄîĸÀÛgÀzÀ°è
(Creamy Layer) §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ : vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ
¢£ÁAPÀ : ......................... vÁ®ÆèPÀÄ
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

¸ÀÆZÀ£É-1: EzÀgÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ “¸ÁªÀiÁ£Àå ¤ªÁ¹” JA§ ¥ÀzÀªÀÅ 1950gÀ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀå PÁAiÉÄÝAiÀÄ 20£ÉÃ
C£ÀÄZÉÒÃzÀzÀ°è£À CxÀðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÆZÀ£É-2: ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀĪÀ C¢üPÀÈvÀ C¢üPÁjAiÀÄÄ ¸ÀPÁðj DzÉñÀ ¸ÀASÉå J¸ïqÀ§Æèöår 251 ©¹J 94,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 31.01.1995 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÉÄîĸÀÛgÀ (Creamy Layer) zÀªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ
CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀªÉà ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

19
£ÀªÀÄÆ£É – 2
UÁæ«ÄÃt C¨såÀ yð ¥ÀæªiÀ Át ¥ÀvæÀ

²æà / ²æêÀÄw .................................................................. gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æÃ/²æêÀÄw/PÀĪÀiÁj


................................................. f¯Éè .............................. vÁ®ÆèPÀÄ ................................ UÁæªÀÄzÀ°è ...........................
ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ .................................. vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ........................................ f¯Éè
...................................vÁ®ÆèPÀÄ ................................ ¥ÀlÖt ................................................. ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ
ªÀiÁr .................................. ªÀµÀð £ÀqÉzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. F ±Á¯ÉAiÀÄÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁå¸ÀAUÀ
ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ËgÀ ¤UÀªÀÄUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976 CxÀªÁ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËgÀ ¸À¨sÉUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ,
1964gÀ CrAiÀÄ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¹zÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ, ¸ÀtÚ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ ¥ÀjªÀvÀð£É ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ
¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ºÉÆgÀvÁzÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°èvÀÄÛ.

¸ÀܼÀ : ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À»


¢£ÁAPÀ : ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀÆtð «¼Á¸ÀªÀżÀî ªÉƺÀgÀÄ

ªÉÄîÄgÀÄdÄ
PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁj

¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀASÉå : ¹D¸ÀÄE 44 ¸É£É¤ 2001 ¢£ÁAPÀ 27-07-2001


£ÀªÀÄÆ£É-3
AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀ PÀÄlÄA§zÀ C¨såÀ yð

²æÃ/²æêÀÄw ............................................................................... JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æêÀÄw/ PÀĪÀiÁj


..................................................... f¯Éè ............................... vÁ®ÆèPÀÄ ............................... UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ
EªÀgÀÄ : EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ..............................................................
AiÉÆÃd£ÉUÁV ............................... E¸À«AiÀÄAzÀÄ ¸Áé¢üãÀ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¹zÉ :-
(i) ** ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ CªÀgÀ PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ.
(ii) ** AiÉÆÃd£ÉUÉ ªÉÆzÀ®Ä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉ : AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ vÁªÀÅ ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É :
(iii) ** vÁªÀÅ CªÀ®A©vÀgÁVzÀÝ vÀªÀÄä PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ CzsÀðzÀµÀÄÖ CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ PÀȶ ¨sÀÆ«Ä :
(iv) ** EvÀgÀ E£ÁߪÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è AiÉÆÃd£É¬ÄAzÀ ¤ªÀð¹vÀgÁzÀªÀgÀÄ.

¸ÀܼÀ : ¸À»/- vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ


¢£ÁAPÀ : ......................... vÁ®ÆèPÀÄ,
PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ
(** C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀ LlA£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.)

20
PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsåÀ ªÀÄ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ

²æà / ²æêÀÄw ..................................................................................... gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ/¥Àw/¥Àwß/²æêÀÄw/ PÀĪÀiÁj


................................................. f¯Éè .............................. vÁ®ÆèPÀÄ ................................ UÁæªÀÄzÀ°è .......................
ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ EªÀgÀÄ ..................................... £Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ............................................. £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ
............................... ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀð¢AzÀ ............................... ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ............................... ±Á¯ÉAiÀÄ°è
PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ : ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ ¸À»


¢£ÁAPÀ : ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀÆtð «¼Á¸ÀªÀżÀî ªÉƺÀgÀÄ

ªÉÄÃ®Ä gÀÄdÄ
PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁj, PÀbÉÃjAiÀÄ ªÉƺÀgÀÄ

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÀÈvÀ eÁÕ¥À£À ¸ÀASÉå: ¹D¸ÀÄE 115 ¸É£É¤ 2005, ¢£ÁAPÀ: 19.11.2005

CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES

This is to certify that Sri / Smt / Kum ……………………………………………………………………………Son /


wife / daughter of Shri………………………………………………………………………………………….. Age
……………………………………… old, male / female, Registration No …………………………………is a case of
…………………………………….. He / She is physically disabled/visual disabled/speech & hearing
disabled and has ……………………………. % (……………………… percent)

Permanent (physical impairment visual impairment speech & hearing impairment) in relation o his / her
……………………………..

Note :

1. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely


To improve.*
2. Re-assessment is not recommended/is recommended after a period
of ………………………………..months/years.*

* Strike out which is not applicable

(Recent Attested
Photograph showing
the disability
affixed here)

Countersigned by the
Medical Superintendent CMO/Head
Of Hospital (with seal)

Signature / Thumb impression


of the disabled person

21
gÁdå ¸ÀPÁðj/ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÄÀ MzÀV¸À¨ÃÉ PÁzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ

²æà / ²æêÀÄw..................................................................................... gÀªÀgÀÄ gÁdå / PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è


..............................................................................................................................................................(¥ÀzÀ£ÁªÀÄ)
......................................................................................... E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁAiÀÄA / vÁvÁÌ°PÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ
.............................. jAzÀ ........................................... gÀªÀgÉUÉ ºÉÆA¢gÀĪÀgÀÄ.. F ºÀÄzÉÝUÉ EªÀgÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼Àr
DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¸À®Ä CªÀjUÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¸ÀܼÀ: £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¸À»/


¢£ÁAPÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀgÀÄ£ÉÆA¢UÉ

CERTIFICATE TO BE FURNISHED BY THE STATE/CENTRAL GOVT. SERVANTS

Certified that Sri / Smt …………………………………………………………………holds a permanent / temporary postunder


the State/Central Govt. as …………………………………………(Designation) in the dept.
of………………………………………from…………………………having been appointed therein under the rules
ofrecruitment. He /She is permitted to apply for the said post.

Place : Signature of the appointing authority


Date: of the department / with name and seal.

22
ANNEXURE-4

GOVERNMENT OF KARNATAKA DEPARTMENT OF SAINIK WELFARE AND RESETTLEMENT

Office of the Deputy Director


Department of Sainik Welfare &
Resettlement (Karnataka)

No. Date:

CERTIFICATE

This is to certify that Shri/Ssmt/Kum....................................................is an applicant for


................................in Karnataka is the spouse/son/daughter of No......................Rank........... Name
........................................................who died/was permanently disabled while in service according to the
certificate issued by Defense Authority. He died/was permanently disabled on .....................

Home address of the individual at the time of joining Defense Service as per the records
is: ................................................................... ........................................
...............................

Place: Signature of the Deputy Director


Date: Department of Sainik Welfare &
Resettlement District .....................................

23
PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ «ÄøÀ¯Áw §AiÀĹ Cfð ¸À°è¸ÄÀ ªÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ:

C£ÀħAzsÀ – J
CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvæÀ
[C£ÀÄZÉÒÃzÀ 371 (eÉ) ªÉÄÃgÉUÉ]
(3(3)£Éà ¤AiÀĪÀÄ £ÉÆÃr)
[¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃqÀ®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (PÀ¯Áåt – PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw)
¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2013]
²æà / ²æêÀÄw ----------------- gÀªÀgÀÄ ------------------- gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ,
EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ----------------- f¯ÉèAiÀÄ ---------------- vÁ®ÆèQ£À ------------------
UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÀiÁVzÁÝgÉ.

¸ÀܼÀ: ------------------- ºÉ¸ÀgÀÄ -------------------


¢£ÁAPÀ: ----------------- C¹¸ÉÖAmï PÀ«ÄõÀ£Àgï
----------------G¥À«¨sÁUÀ
----------------f¯Éè

(¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁzÀ CAwªÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ
DzÉñÀzÀAvÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ CºÀðvÉ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ MAzÀÄ Cr n¥ÀàtÂAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ.)

C£ÀħAzsÀ – r
¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ
(Home Town Certificate)
[C£ÀÄZÉÒÃzÀ 371 (eÉ) ªÉÄÃgÉUÉ]
(4 (E) ¤AiÀĪÀÄ £ÉÆÃr)
[ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À ¤ÃrPÉUÁV PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ GzÉÆåÃUÀ (ºÉÊzÀgÀ¨Ázï - PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀPÌÉ
£ÉêÀÄPÁwAiÀÄ°è «ÄøÀ¯Áw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, 2013]
²æà / ²æêÀÄw ----------------- gÀªÀgÀÄ ------------------- gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ / ºÉAqÀwAiÀiÁVzÀÄÝ,
EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ----------------- f¯ÉèAiÀÄ ---------------- vÁ®ÆèQ£À ------------------
UÁæªÀÄ / ¥ÀlÖtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄ / ¸ÀܼÀ JAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.
¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄÆzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ RÄzÁÝV ¥Àj²Ã°¹zÉÝÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄð£À £ÀªÀÄÆzÀÄ 01-
01-2013PÉÌ ªÀÄÄAZÉ ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVvÉÛAzÀÄ ¸ÀévÀB ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

¸ÀܼÀ: ------------------------ ºÉ¸ÀgÀÄ: --------------------------


¢£ÁAPÀ: ---------------- ¥ÀzÀ£ÁªÀÄ -----------------
PÀbÉÃj -------------
E¯ÁSÉ------------

24
C£ÀħAzsÀ – 1
C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£Á C¢üPÁj «ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt F
PɼÀV£ÀAwzÉ. CªÀ±ÀåPÀvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAzÀ¨ÀsðPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV EzÀ£ÄÀ ß §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÁVzÉ.
1) C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£Á C¢üPÁj (¹Ã£ï D¥sï PÉæöÊA D¦üøÀgï) (SOCO) («ÄPÀÄ̽zÀ ªÀÈAzÀzÀ)-178
SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt F PɼÀV£ÀAwzÉ:
MlÄÖ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ
UÁæ«ÄÃt CAUÀ«PÀ® ªÀiÁf ªÀÄ»¼Á PÀ£ÀßqÀ vÀÈwÃAiÀÄ
ªÀUÀð ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¤gÁ²ævÀUÉÆAqÀ EvÀgÀgÀÄ
C¨sÀåyð C¨sÀåyð ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyð ªÀiÁzsåÀ ªÀÄ °AUÀ
¸ÀASÉå C¨sÀåyð
¸ÁªÀiÁ£Àå
89 23 5 8 4 27 4 1 17
ªÀUÀð
¥Àj²µÀÖ
27 7 2 2 1 8 1 1 5
eÁw
¥Àj²µÀÖ
6 2 1 0 0 2 0 0 1
¥ÀAUÀqÀ
¥ÀæªÀUÀð-1 7 2 1 0 0 2 0 0 2
¥ÀæªÀUÀð-2J 27 7 2 2 1 8 1 1 5
¥ÀæªÀUÀð-2© 7 2 1 0 0 2 0 0 2
¥ÀæªÀUÀð-3J 7 2 1 0 0 2 0 0 2
¥ÀæªÀUÀð-3© 8 2 1 0 0 3 0 0 2
MlÄÖ 178 47 14 12 6 54 6 3 36

2) C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£Á C¢üPÁj (¹Ã£ï D¥sï PÉæöÊA D¦üøÀgï) (SOCO) (PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ
ªÀÈAzÀzÀ)-28 SÁ° ºÀÄzÉÝUÀ¼À ªÀVðÃPÀgtÀ F PɼÀV£ÀAwzÉ:
MlÄÖ AiÉÆÃd£ÉUÀ½AzÀ
UÁæ«ÄÃt CAUÀ«PÀ® ªÀiÁf ªÀÄ»¼Á PÀ£ÀßqÀ vÀÈwÃAiÀÄ
ªÀUÀð ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¤gÁ²ævÀUÉÆAqÀ EvÀgÀgÀÄ
C¨sÀåyð C¨sÀåyð ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyð ªÀiÁzsÀåªÀÄ °AUÀ
¸ÀASÉå C¨sÀåyð
¸ÁªÀiÁ£Àå
14 4 1 1 0 4 1 0 3
ªÀUÀð
¥Àj²µÀÖ
5 1 1 0 0 2 0 0 1
eÁw
¥Àj²µÀÖ
1 0 0 0 0 0 0 0 1
¥ÀAUÀqÀ
¥ÀæªÀUÀð-1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
¥ÀæªÀUÀð-2J 4 1 1 0 0 1 0 0 1
¥ÀæªÀUÀð-2© 1 0 0 0 0 0 0 0 1
¥ÀæªÀUÀð-3J 1 0 0 0 0 0 0 0 1
¥ÀæªÀUÀð-3© 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MlÄÖ 28 6 3 1 0 7 1 0 10

¸À»/-
¤zÉðñÀPÀgÀÄ,
£ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
25

Вам также может понравиться