Вы находитесь на странице: 1из 12

Халықаралық Тараз Международный Таразский

инновациялық институты инновационный институт

КӘСІПТІК ПРАКТИКАДАН ӨТУІ ТУРАЛЫ


КҮНДЕЛІК

(ОҚУ,ӨНДІРІС,ПЕДАГОГИКАЛЫҚ,ДИПЛОМАЛДЫ)
(қажеттінің астытсызылуы керек)

ДНЕВНИК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
(УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
(нужное подчеркнуть)
Студент/Студента___________________________________________
Курс, факультеті/факультет___________________________________
Мамандығы (БББ)/Специальность (ОП)_________________________
Практика өту орны/Место тпрохождения практики_______________
____________________________________________________________
Практика өту мерзімі/Срок практики____________________________
ХТИинститутынан практика жетекшісі/Руководитель практики от
МТИ института ______________________________________________
(қызметі, аты-жөні/должность, Ф.И.О.)

М.О./М.П.
Факультет деканы/Декан факультета_____________________________
(аты-жөні, қолы/Ф.И.О., подпись)
Өндіріске келу күні/Прибыл на предприятие «____»______20____ж./г.
М.О.
М.П .(мөр, жетекешінің қолы/печать, подпись отвественного лица)

Өндіріске кету күні/Убыл с предприятия «____»______20____ж./г.


М.О.
М.П .(мөр, жетекешінің қолы/печать, подпись отвественного лица)
Тараз, 20_______ж./г.
ЖОЛДАМА/НАПРАВЛЕНИЕ

__________________________________________________________
(негізі) бұйрық бойынша/ (основание) по приказу
«_____»_____________20____ж./г.

Студент __________________________________________________
(аты-жөні, тегі/ф.и.о.)
Кәсіптік практикадан өту үшін жолданады/Направляется для
прохождения профессиональной практики_____________________
_________________________________________________________
(кәсіпорынның атауы/ наименование практики)
Практиканың басталу мерзімі/срорк начала практики
_____ _______20___

Практиканың аяқталу мерзімі/срок завершения практики


____ _______20___

ХТИИ практика жетекшісі/Руководитель практики МТИИ


_________________________________________________________

М.О./М.П.________________________________________________
(қолы/подпись)

Келу мен кету туралы белгі/отметка о прибытии и выбытии


Студент ________________________________________________

(аты-жөні/ ф.и.о.)
Кәсіптік практикадан өту үшін/для прохождения
профессиональной практики_______________________________

(кәсіптік практиканың атауы/наименование профессиональной практики)

Келді/Прибыл из___________ Кетті/выбыл в _______________


«____» ________ 20___ж. «____» ________ 20___ж.

М.О./М.П. _____________ М.О./М.П. _____________


(қолы/ подпись) (қолы/ подпись)
«Бекітемін»/»Утверждаю» «Келісілді»/ «Согласовано»
________________________ _____________________
(кафедраның атауы/наименование кафедры) (мекеменің атауы /
наименование организации)

Кафедра меңгерушісі/ Кәсіптік практиканың


Заведующий кафедрой жетекшісі/Руководитель практики

__________________________ _______________________
(аты-жөні/ф.и.о.) (аты-жөні/ф.и.о.)
_________________________ _____________________
(қолы/подпись) (қолы/подпись)
«______»_______20___ж./г. «______»_______20___ж./г.

_______________________________________
(кәсіптік практиканың түрі көрсетіледі/
Вид профессиональной практики)

Жеке тапсырма/Индивидуальное задание

1.Кафедраның тапсырмасы/задание кафедры______________________


____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2.Жеке жұмыс тапсырмасы/Индивидуальное задание


____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3.Ұйымдық-экономикалық сұрақтар бойынша тапсырма/Задание по


организационно-экономическим вопросам
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және өртке қарсы шаралар


жөніндегі тапсырмалар/ Задания по охране труда технике
безопасности
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Студенттің қолы/подпись студента_____________________________

«_______»______________20___ж.
__________________________________________________________
(кәсіптік практиканың түрі көрсетіледі/вид профессиональной практики)

Практикадан өтуі туралы күнделік-есеп/

Дневник-отчет о прохождении практики

Мамандығы бойынша/по специальности_______________________


Студент
___________________________курс/курса_____________________
(аты-жөні/ф.и.о.)

№ Кәсіптік практиканың Кәсіптік практиканың жеке Өндірістен


бағдарламасына сәйкес тақырыптарының, кәсіптік практика
әр күн үшін жұмыстарының орындау жетекшісінің
орындалған (оқып мерзімдері/Сроки қолы/Подпись
болған) жұмыстардың выполнения отдельных руководителя
атауы/Наименование тем,работ профессиональной профессиональной
выполненных практики практики с
(изученных) работ в басталуы/ аяқталуы/ производства
соответствии с начало завершение
программой
профессиональной
практики за каждый
день
Студенттің қолы/подпись студента__________________________
1. (Оқып болған конструкциялардың, жабдықтардың,
технологиялық процессстердің, өндірісті
автоматтандырудың,бастапқы құжаттардың, озық есепке алу
жүйелері мен автоматтандырылған бағдарламалардың
сипаттамасы)/Описание изученных конструкций, оборудования,
технологических процессов, автоматизации производства,
первичных документов, передовых систем учета и
автоматизированных программ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

«___»_________20___ж.

2. Студент практиканттың мадақтамалары мен


жазбалары/Поощрения и взыскания студента
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

3. (Ұйымнан, кәсіпорыннан, мекемеден) кәсіптік практика


жетекшісінің қорытындылары/ Заключения руководителя
профессиональной практики (от организации, предприятия,
учреждения)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

Практика жетекшісінің қолы/ Подпись руководителя


практики____________________________________________________
ЖАДЫНАМА

1.Кәсіптік практика оқу барысының құрама бөлігі болып табылады


және теориялық білімдерді тереңдету және бекіту мақсатын атқарады.
2.Студент практикаға шығар алдында алуы керек: практика
бағдарламасын; жеке тапсырмаларын (курстық немесе дипломдық
жұмыстар бойынша); практика күнделігін; практика бағыттамасын
(мемлекеттік грант негізіндегі оқитындарға).
3. Студент практикаға шығар алдында практиканың мазмұны мен
бағдарламасымен танысуы керек және тиісті әдебиетті зерттеп біліп,
практика жетекшісінен және деканнан ұйым және практиканың
әдістемесі бойынша қажетті ақыл-кеңес алуы керек.
4. Күнделікті студенттің өзі толтырады:істеген жұмыстарының
орындау мерзімін көрсете отырып, кемінде аптасына бір рет жазылуы
тиіс. Базалық кәсіпорындағы практика жетекшісінің қолымен
күәләндырылады. Практиканың аяқталуы алдында сол жетекшіден
қол қойылған және мөр басылған мінездеме алуы керек.
5. Практика туралы есептемеде келесі сұрақтар қамтылады: практика
базасы, практикадан өту тәртібі мен мерзімі туралы жалпы
мәліметтер, жұмыстың мақсаты мен міндеті, жеке тапсырмаларды
орындау туралы қысқаша хабарлама, қызықтыратын мәселелерді
талдау және жалпылау.
6. Жеке тапсырмалар бойынша есептеу нәтижелері белгіленген
мерзімдерде берілген тақырыппен сәйкес құрылып, безендіріледі.
7. Практика аяқталғаннан кейін студент кафедраға: практика
күнделігін, базалық кәсіпорындағы практика жетекшісінің
мінездемесін, практика туралы есептемесін өткізуі керек.
8. Практика туралы есептемені студент арнайы комиссияның алдында
қорғап, қабылданған жүйе бойынша бағаланады.
9. Қанағаттанарлықсыз баға алу немесе практика туралы есептемені
өткізбеген жағдайда өз есебінен қайта өтуіне әкеліп соғады.
10. Егер студент практикаға немқұрайлы қарап, тәртіпті бұзса немесе
қорғауға толық дайындықсыз келіп, практика бағдарламасы бойынша
біліксіздігін танытса бұзушылықтың сипатына қарай қайта оқу
жылына қалдырылады немесе студент қатарынан шығарылады.
11. Практика нәтижелерінің бағасы теориялық пәндер бойынша
емтихандық бағалармен қатар есепке алынады.
ПАМЯТКА

1. Профессиональная практика является составной частью учебного


процесса и служит целям закрепления и углубления теоретических
знании.
2. Перед выездом на практику студент должен получить индивидуальное
задание (по дипломной работе/проекту); дневник практики; направление
на практику (по гос.заказу).
3. До выезда на практику студент должен ознакомиться с программой и
содержанием практики, изучить соответствующую литературу, получить
необходимую консультацию по организации методике практики от
руководителя практики, декана
4. Дневник заполняется лично студентом:записи о проделанной работе
проводятся с указанием сроков исполнения не реже, чем раз в
неделю.Заверяется подписью руководителя практики от базового
предприятия. Перед окончанием практики необходимо получить от этого
же руководителя характеристику, заверенную печатью и подписью
руководителя.
5.В отчете о практике освещаются следующие вопросы: общие сведения
о базе практики, порядках и сроках проведения практики; цель и задачи
работ; краткое сообщенеи о выполнении индивидуального задания,
анализ и обощение по интересуемым проблемам.
6. Отчеты по индивидуальным заданиям составляются и оформляются в
соответствие с выданной тематикой в установленные сроки.
7. По окончании практики студент должен сдать на кафедру: дневник
практики, характеристику руководителя практики от базового
предприятия, отчет по практике.
8. Отчеты о практике защищаются студентом на специально созданной
комиссии с оценкой по принятой системе.
9. Получение неудовлетворительной оценки или не представление отчета
влечет за собой повторное прохождение практики за свой счет.
10. В случае проявления студентом недобросовестного отношения к
практике, нарушения дисциплины и выявления на защите полной
неподготовленности и некомпетентности по программе практики
предусматривается остановление на повторный год обучения или
исключение из числа студентов, в зависимости от характера нарушения.
11. Оценка результатов практики учитывается наравне с
экзаменационными оценками по теоретическим дисциплинам.

Вам также может понравиться