Вы находитесь на странице: 1из 17

{.'ш|увк5|тАтвА рв 5тАт р!

ш мо| роуА

сошгвк|штА $т]1шт|нсА
шАт|ошА!.А сш рдкт!с1РАкв пштв1*ша1тошдьА

|штвскАкв
Рк[ш свксвтАкв 9| |шоуАкв

8-9 по]епо6у]е 2018


.

Реаш гпа[е а!е со:пшп!сйг!!ог

$!!1п!е !шг]й1се

(!'п19|п6ш
- 2018
34:37 8.4(47 8-25)(082)=1 !$. { =1 61'1
|-58
сошгвг{1штА 9т11шт1г1сА
шАт1ошА[А сш РАкпёРАкв тштвт1ша1тошльА
|шоуАпЁ'
я|штвскАвв Рп!ш свпсЁтАпЁ $!

€оуп]сесш! ф ощоп|зоге:
сйБ'вь. с;'.-й Рес1ог !-]5\4, 6г' [аб', рго['шп1т'
-
р'',..й"йс*
.

Б1огепс!п Ра|ф!
аст|ййсеа 9т||п$йсй" 4г' }:аб'' рго{шп1т'
р'.о.]-;,Ё!| ё',э|!|ш!ш| 5с!й1|й а| 0$й' 6г' 1паб'' рто{'
шп!т'
соп5ип1|п мши
!ооп|6 6огоеао в"'*Б}1]!тгц тпэсьйп сё сегсо{аго $| |поуаго' 6г'' соп|' шп|т'
6е Р1а!о6 9| |п_3{пег1е, 0т', соп{'шп!у'
!а|еп|!ла }',|!сог!с1 г..*1Ёг'.{'шщ11
р..'; ; };;;';й;: !е масейт|ой$! ь{ог(па[|сь 6г'' соп|'цп|у'
^

6а1!па Рвэц шп!у'


\4!1та1 !е9апш о..й й гй*иа|1! 6о Б1о1о9|е.я]Ре6о|ов!е' 6г" ооп{'6г', соп[' шп|м'
!!ог|са 6|а6с!1 ]| ;;;1й;;!. сь;*й5; т.ппо!ойе }
€ п!гп!с&

ЁЁ]й/в!ь* 9есап '".# а1Расцф!6е }тер1' 6т'1та6'' рго[' шп1у'

3егд1ц }у1а!уееу о*;; г!!'пй;; 6е


{з:ог!е 9! Р!1озо{:е' 4г'' ооп[' цп!у'-

ж'#;;;;""
ч!$+'в\-\{т!
Бй'[г^ййй1йй""'я*осй{е а|е€опгш!оа||, 0г.ооп|
.;;й;|!ф|ае [[пь| .! !11ега!шг| 5|гаие, 6г.,
[Ф., соп! тлп1т'
шп[т.

д|ййасааасц- }есап а! Расш1тЁ1|| 0е !11еге, 6г', соп['цп!т'

}!9а!е
у1а6!п!гсц1ц}ссапа1Басц1Ф116еРв!1то!о9!е,$11!п!оа|еБ6шса{!е!,5ос|о1о9!е9!
Ая!з{еп{а Бос!а1ё' 6г.|ф', рго|'шп|т'
Аехап6гц $о1оап }есап * $асш1т{!1 6е Ре1а{|| 1п1егпа{!опа1о, $т!1п1е Ро|!с|ое 9!
А6гп|п1з1га{!уе, 6г., соп{' шп|т'
6а|1па1.]!|ап!есапа1Расв|16{!!6е$с!!п1оЁсопотп|ое,0г.1та!.,рго{.шп!т.-
т!:!апа в.:;пава 9егф!е, гезропзаБ!| се.сц;., гезропзаб!1 $ео{1шпеа 9{!|п{е
а1е па1шг;!

$. ехас{е
йаг!аппа $аууа |п9|пег ооог6опа1ог, тезропзФ|1 5ео1!цпеа !{!!п{е 5оо|а1е
9| $со1!шпеа 9т!|п|е]шг|61се р!
еоопоуп1се

€Ёв11па ёеБапц !пя!пег соог6опа1о1 тезропзф!1 5ео{!шпеа 91|и1е цгпатт1в1!ое


6г', соп{'сегое1'
5егв!ц уа1ауц $йа1а 6оосога1а 6е 91|1п[е {и1се 9| !п9|пегеу|,
1/аз|1е 6ш!апш $ооа1а 6ос1ога1Ё 6с $1|1п1е
оь|п1ое, ф. [паб', рто{'шп1т'
$ооа1а 0оссога|6 6е ят|[п!е б|о[о9!ое 9! 9еопогп!се, 6г' [:а$', рго{'
шп!т'
1!о1ог $а1агш
Ацге1 2апоо! 0оссога|ё 6е {всоЁо, аг}:со1о9|с {!1озо{:е, 6г', ооп{'шп1т'
$соа!а 91

$соа|а 6оосога1й 6е й6!1 1|п9у|511се 5|


!|1етше, 4г' }та6', рго['шп1т'
!га|6а €оп6геа
готп&по-9ег|пап!са $| 1|1егашг6
€огпе1|а €|пс|!е! $ооа1а 0оссога1а з8пё!! 0е 1|пу!з{|с6
шп1тева1ё 9! сошрага1а, 6г., соп|.цп|у.
йаг|апа }о9а- $ооа1а 6ойога1а 4е 9111п|о ооопош!се, 0г., ооп{'шп|т'
м!г2ао
!1|!а 66г1а $соа1а 0ос{ога16 69 $1||п{о.,шг!61оэ'
6т., шп]т'
уг'
.
6т. 1пФ., рго[' шп!т'
!1с1ог $аса $соа1а 0оо{ога|! 6е 9с|!п{е зос!а!е,
а1е о6шса{!е!, 0г', ооп{' шп!у'
5уе11апа 1о!э{а|а $ооа1а 4оссога1а 6е рз|1то|о9!е 9!
'{!!п!о

&есропва[|||й{еа аошрга соп{!пш1ш!ш! гетц|па{е!ог


геу!пе |п ехс|цз!у|(д1е ац1ог!!ог

1$вш 978_9975 -1 42-5о-2 @ 1_}п|уегз|1а1еа ае $1а{ 6!п йо16оуа, 2018


|шш'кАст[шгш1,ш Рв]у|гш у|АцА $шхшА!,А
|ш рквРтш!, РшшА|, комАшп5с

!9от €|Ф3А}'{[/, Ат!шт €Ф7Р0[1


Рагп11!а 9! о6в6Ёог!а гергеаепй цп зес[ог 6е т!а!1 эос|а1ё ре с(ге
зоо!е1а{еа [ец6а16 ?1 сопв16егё а |: 6е гезо:1ш1 б1эег1с|1. Б|зеЁоа
сге911п5 0аЁ с1яй{ог|е1 ооп{оггп зсорш1ш1 е| е1!с; о ?пвегппй{а(е
а
а рг1т1Ё-о оа о 1пзЁш{!е а е! 9| а 1гесш1-о ?п1ге {а!пе. }е
вр1г|1ша1й,
аоееа ге91етпепЁагеа ]шг|61сЁ а сЁз61ог!е! ?п ргат!1е та о91|п6|
1г5зйЁшг[1е езеп{1а1е а1е роа|1!е! зос|а1е азос1е11{|| тпе61ета1е 9| ?п
орес1а1 а б!вег|с|| [1, р.55]. $оо!е(а1еа гпе6|еуа11 ош г|3шгоа|1а1е
ооп[ао1а сш !п[гас1ог|1 9| т!с1|гпе1е |п{гао{!шп11ог зехша1е. !1о[|гпе1е
ог1гпе1ог эехша1е егаш !дога1е 6е зое1е[а{е 91 асеаз[а ега цп
1гпре6|гпеп1 реп1гш а зе с5зЁ1ог!, оор1| пйзош{1 ?п шггпа асев{ог
й|гас{|вп1 егаш оопз!6ега!| баьйга1'
&йр|теа 4е|асй заш 4е|епэе!е - о |п*ас{!шпе се а1еп|а 1а [агп11|е 9|
ега о сйгп6 6ея|ш1 6е 9гатй реп{гц вос|е1а|еа гпе0!ета1й, 6еоагесе
{оп4агеа шпе1 йгп1111 ;1 пшп1а а 6о! сйег1 песез11а 61а9оз1отеп|а 9|
аосерЁш1 р1г|п!11ог, 9! асог6ш1 6|зейс|1 сате э1а6!1еа 9а6е1е 6е гш0еп!е,
0шрб оаге $е ртопшп{а рго $ац соп[га гпаг|а]ш1ш!. €оп{оггп
по|поо(|поапе1ог б1аап1!пе, пштпа! ?п4егппш1 6е а гф1 о {егпе|е зе
ре6ерэеа сш {шгпагеа р1штп6ш1ш! {ор1{ тп 9шгё. |п !бг11е готп6пе поггпе1е
.]шг!6!се са11йсац гбр!геа 6е регвоапе рг1п гпоаг[е, гпегоепаг1| р1ёт|!1
реп1гш а т6р\ егаш ре6ерз|{! св гпоаЁеа 9! |пс|пегатеа сорш1ш1 [2,
р.259). 8еёшс|1а ега о 1п{гао{!цпе о€ге ета {га[а{6 са а4етпеп1ге ?п
зсоръп1 6е а |п(ге{!пе геф1 зехша1е. Ре|а}!11е эехша1е р0пЁ 1а ойз61ог1е
егаш сг|1|са1о аэргш 6е зос!ей|еа тпеё!ета16, зепзш1 ас|ц1ц1 зехша1 ега
6е а 6а т1аф сор!11ог саге ауеаш 6гер{шг1 0е гпо91еп|ге 6оаг 0ай
[агп!|!а ауеа асог4ц1 б!вег|с|1 ;| ?п шггпа ошпшп1е! а р1г|п}|1ог [2'
р'259!' $е ре6ервеаш рег5ош1е1е ?пу1пц1{е 1а а 1ге!а 1еп{а(!у1 6е
!е6шс;;1е сш зр6пашг61оатеа. |п в|ша$а с6п6 гобш1 !;| зе6шсеа вйр6па
9| атеаш гароЁшг1 вехша1е, зе ре6ерэеа сц гпоаг1еа рг!п 6еоар!1аге.
$о ре6ервеа рг1п р1йБагеа |п{тассог!1ог 9о1 рйп 1&9, аро! егаш
гпшз1гф сг1гп|па1ц1 9! регвоапа аБот6а111, егаш !гпрш9| вЁ[!п1роз1,9! зё
зе росй1аясй. 5ос!е{а{еа сг1!!оа 6ьш ге1а}1!1е зехша1е 6е а{ага
^!п
с1зй{ог|е!, оо| 1тпр11са{| ?п гарог0шт1 зехца1е егаш ба1.!осог|11. 1п {1гпрш1
1ш1 !аэ|1е !шрш шп с11ш91г оа1о1|с [:зезе аг$ ре гш8 сш о {ай, {!!п6о5 а

зе6вв-о 9! атшзезе ге1а{1| зехша1е [3, р.544]. $6гас11 саге зе0шсеац


[етпе|1е егаш ре6ерз1!! сш БЁ1а|а 9! егаш р11гп6а!1 3о1 рг!п |6г9.
/!о/ш/ ега о |п|гас{!впе 9ат1 с6п6 1п[гао1огш1 оопэ[г6п3еа а|16
регэоапй ?п !поарао!а{еа 6е а зе арйгц реп1п: а ?п(ге{1пе о ге1а!1е
зехша16. €ор1|! пЁЁзсв{1 0й у!о1шг1 пш ауеаш 6гер1ш1 1а гпо9{еп!ге
|4,р'|31!. 5е вапс{|опа оц шоат|еа ?т: оаашг!1е с6п6 !п|гао{огц1 пш
6|вршпеа 6е тп!.]1оасе йпапс1аге в6 ас}:!1е у1о1|п:е| [4' р,137-|38]. $е
запс{1опа оц зес}лев1г{геа а шпе1 .!шгп6{а{е 6е ауеге реп1гш се| 6й
г0п6цг11о 6о1ег!1ог 91 перв(ог11ог. !1о1шг!1е ?п оаге у!о1{гпе егаш
[егпе11е т10ште, !п&ао|ог|| егаш запс11опа{| ош агпеп01 [4' р.137-|38].
йо[ауеа гп|пог|1ог зе ре6ерзеа сш 1Ё1егеа шпш! {га9гпеп1 а1 павш1ц|
5ац а шгес[|1, сйгп1па1ш1 зе 6ерозе6а 4е .]шгп5{а1еа }:а!пе1ог ;|
а11гпеп1е1от ре саге ауеа |2'р,256].!п{гас1ог1| 6й се1е1а1се оа1е9ог1|

зос!а1е егаш 611ш{1 9| а1шп9а!| 6!п 1оса11сате [4, р.137-138].
8о4опс1а ега о й{гао[1шпе 6еозе6|1 4е 9ат6 91 оопзй ?п гароЁшг|
зехша1е 6йше Багба1|, заш ?п1ге {егпе|, ваш 6йтба{1 ош ап1гпа1е, |егпе|
ош ап!гпа1е [4,р.148]. Б'га ре6ерв!1й сц гпоаг{еа рЁп 6есар!иге 6шрй
с:1ге егаш аг5е 1гцрцг11е 1п{гас1ог11ог 9! т|о1!гпе1ог [4, р.148-149].
31уотп1а зе ооп6агппа б5г6а1ш1 у1поуаЁ рг1п |г|гп|{егеа 1а оспЁ.
Реп1гц 6!3агп1е 65г6а{!| эе ре6ерэеаш сш бй1а!а 91 егаш р1!гп6а!| 9о|
рг|п 18г9 [4' р.108].
Беф6патеа, а4ш![етш! зо!!е!, пщ[етеа шпш! сор!! 4е сйРе о!етае|е
песйзй!оу||ё егаш п1;{е й[гао{|шп1 сопэ!6ега1е 4е ой1ге зос!е1а[еа
ше61еуа1й са ас{е 1гпога1е. А6в1тегш1 еп} цп ас1 {гпога! ;! !пй6е1{{а{е
ооп.!ш9а16' пш пшгпа! а воф1ш7во{1е1, 0аг 9| а се1е!1а[е регзоапе
атпап[}атпалЁ5. &е|а{1|1е вехша1е !п1ега|ве егац пштп!1е са сшгу!е вац
ргеаст:гт1е [4, р.89.] Бгаш запс!1опа1е 6е 61вет1с1 9| 6е з{а1 рг!п
ре0орэе ропа1е. Ро6оарва ?п 0герЁш| 6!:ап{1п ога гпоаг|ец
4осшгпеп1е1е !пз1 соп{!ггп6 ар11оагеа поггпе! сшбтп1аге реп{гш асез[е
й&ао}|шп| 9! ргас1!оа г6воштпр6гЁг|| у!пе! рг!п сошро:|!|шпе'
5о{|! се-9| 6ер!э{аш зо||а ?п а6ц11ег атеаш 6тер{ш1 вё о ре6ерзеазсй
оц (поаг{еа.
€а гпо1|у 0е 01тог{ реп1гш эо} рш1еа вогт! ;! шп вйгш{ а1 зо{|е| сш вп
а1с Б5гБа1 ваш у|а!1атеа шпе! 1осш1п{е я|г6|пе. 0е асез{ 6гер{ ве 6шсшга

;! во|14 реп{гш уеа\|тятеа ргосезш1ш! 6е г6а6цпаге зо}!1 рв1еаш з5


ап9а!ете цп азаз!п зац зй оеагй зйЁш1 а1сога [4' р'89].

244
|псез[ш!, агпез|есц1 6е з6п9е, ега о !п&ао!1шпе оаге сопв1а ?п
?пЁге{1пегеа 6е ге1а!!{ сехша1е &0е р5г!п!!
;! оор!1, {га{! 9| зшгог!.
Асез|е 1е35|шг| вехца1е егаш орг11е 0е 1е9|1е гпога1е, б1зег1се;1!'
.!шг|6|ое 6е сй[ге зоо|е1а{е, б1вег!сй 91 вй{. ?п $1п1а9гпа 1ц1 ]!1а1е|
!1аз1атез репсгш асез1 {|р 6е 1п{гас!!шпе $е ргеуе6еаш ре6ерэе
оощога1е 9| сапоп!се, поггпе1е .|шг16|се 6|п !6г!1е гогпАпе егаш
!п{шеп!а1е 6е се1е Б|тату1]ле саге егаш ар11са1е 6е ог9апе1е .|ш6!с!аге
6|п ]!1о16оуа 9! }ага &огп6пеазсЁ' Ре6ерзе 1а!се _ *е ре6ерзеаш 1а
а1е9егеа .|ш6есЁ1огш1ш! ргй ре6ерзе сощога1е оа 6|с1ш{ге ;1 с5!егеа
оа(!1а.|ш1в! 1а паз [5'р.103]. 1поезЁш1 ве соп6агппа ;1 ега з{а6|111 6шрй
у6гэй 9| 9га6ш1 6е гц6еп|е а1 регвоапе1 сораг{|о1рап1е, [т!п6 |гпрш9| в6
{!пй ров1, в16а11гп6{5п|1 91 зЁ зе ?гпрйй69еавсй реп{гш рйса1 [2,р.303].
Ре0ерве оапоп!ое: сш р6гй1! _ ров{, тпй{йп1| 91 ?тпр6Ё!!;ап1е ре шп
1еггпеп 6е 20 6е ап|; сш тег!9оатй 6е 9га6ш| ] _ 10 ап|; сш тей9оагЁ 6е
_ 9 ап|; сш -
3та6ш1 !1
_
сшгпй1га 1 1 ап|; ош йпа - 20 4е ап1; сш во{!а
&а1е1ц1 1 1 ап!; сш {га1е ваш вог1- 12 агу|.
3фатп1а ега о !п*ас{|шпе 9гатй ?гпро1г|та поггпе1ог вос|есй!11
гпе61ета!е, се оопз{а ?п ге1а{1а шпш1б6г6а1сц 6ошй {е:пе|, й61{егеп{ 6е
|осв1аш !гпргет:п1 ваш зерага1 [2, р.108], зе соп6агппа 61г6а1ц1 у|поуа1
рг!п {г1гп!1егеа 1а осп6. РепЁгш 6|дагп|е 6бг6а!|! зе ре6ервеаш сц 6й1а|а
;| егаш р11гп6а{! 3о| рг|п 16г9.
Ргохепе[]зтп _ поггпе1е.!шг|61се а|е ероо|| пц1пеаш !о{гш (вврш|1ог,
со6о9) ре рег5оапе1е ое взз{!пеаш ргов{!{ш!!а' ега о 1п{гас{1шпе уат6',
азргш ог11|сай 6е з1а| б|вег1сй 9| зос|ей{е. {п по:тпе1е ]вг|6|се а1е
ероо11 се сшпо91еа вш6 1егтпепш\ йоРш _ |п{гас{|шпеа е[а оа{а1о9а16
гпа1 3гатё 6е сшгу|е 9| ргеасшгт1е, зе ре6ерзеа рг1п ре6еарза ош
гпоаг[еа 9! !пс|пегёгеа сощв1ш! [2., р'|24]. й саацг!1е с6п6 гпагпа ?91
о61|9а й|са вй яе ргоз1|1ше:е, во запс!!опа ош {![{егеа саг{11а.|ш1в1 4|п{ге
п6г] 1а пав.
|етов1[1а ега й{гас{шпе 9гатё ое оопз{а |п ргойпагеа уа1ог!1ог
б1зег!се9{! ;! йр1е1е 6е засг11е9|ш [6,р.65]. €а !егоз{1!е ега оопз16егай
т1о1агеа, о а
ф!геа, сйзй1ойа ош з1ш.!|*оаге сш1сш1ш| 9! апшгпе,
с61ш95г|{й" ре6еарза 6![егй |п сал с6 рег$оапа а {оз1 з1111Ё зац бепеуо1
в-а обвй{ог11. €й1ш9Ёг1р, соп|оггп сапоапе1ог б|зег|ое91! 9| поггпе1ог
.!шг!61се а1е аое1ог |!гпршг!, еэ1е сопв16егаЁЁ гп|геаэа }огппш1ш! [5,
р.95-96]. 1егов|1|а зе са1!{!са 6гер{ сг|гп6 сш 1ге1 !п*ас{1шп! пцгп|{е 6е
поггпе1е .!шг!6!се а1е угетп|! р6са{е гпаг|: 56п9е а1пе5Ёеса{ (!поез{);
Ргеасшгт1а; Рш( [2, р,258].

245
Аба1егеа 6е |а поггпе1е 6|зег|се91| ве ре6ерзеа сц гпоаг1еа.1п оаа
6е т|о1аге, г6р1ге 9| оЁв11ог|е 6е о11ш9йг!!й, зе гпо4|йсаве ре6еарва сш
гпоаг[еа реп[гш асеаз1ё й{гао{!шпе о6а1Ё ош щат|||а !6е!1ог 11штп!п1в1е,
91 з-а {гесш{ |а вес[ез1гатеа ауег!1 !п{гас1огйш! се 1геоеа ?п розев|а
гпйп1з1|г! 61п оаге йоеа раг1е з1ш]!соагеа сш1{ш1ш!, ре6еаряа зе
гЁв{тАп9еа 9! азшрга сор1|1ог саге егац сопэ|6егф Баз1атт| 9| егаш
11рэ|1| 4е 6гер(ш1 6е а гпо9{еп! сеуа 61п ауегеа рйг!п{11ог'
1п&ас!1шп11е рг1т{п6 т|аф вехша16 ооп{огпт 1е91з1а{|е1 &й
9|
6ос1г1пе! .!шг14|ое, сопв{|б|е ге1а!||1е вос1а1е сц рт|т1те |а
1пу!о1а6!1|{а1еа вехша11 ц| 1|беЁа1еа зехца1Ё а регвоапе1, 1|бег8а1еа
рз!1т!сб, 1п1е911а1еа сощога11 ваш зйпй1а1еа регзоапе1 [7' р.550].
|пргат11е1е гпе6!еуа1е тогп6пе911 91 оапоапе1е б|зег!се91!,
рг!тй6 т|а!а вехша11 а1еп{ац 1а 1пзс1тш1!а [агп!1|е|, Бшпе1е
1п{тао{1шп!1е
гпогауцг| а1е зос1е16{11 ;1 ето1ш!!а асев[е|а, 9| пв !п ш1{!тпв1 г6п6
|пс61оагеа 9! пегезрео{агеа 6о9гпе1ог оге9{пе, сг|гпе1е эехша1е егаш ?п
шпе1е саацг1 ес1т|уа1еп1е сц егеа|а
&"е|ет1п|е:
1. РоРв$сш, А. 1пэ{1[ш!|а сёз6|ог|е! 9! соп0!{!а !шг|0|сё а {егпе11ог 6й }ага
&огпёпеавсё 9! 1!1о16ота й зес.а1 )(!11-1еа. |п 9мё|!. [огпш1 23.
8шсвтщ11: Б6!|шга Аса6егп|е| Рершб1|с|| $ос!а11з{е &огп6п|а, 1970, р.55-
88.
2. 1пётерсотеа !'ц1! !642.Бусъте91!: Б0||вга Аоа0етп!е1 &ервб11с11 Рорш1а-
ге Роп:6по, 1962.1116 р.
3. ст1'кв3сш, €опз1ап1й €' ]з!ог!а Роп6п|!от, Раг[еа а 0оша' !о1. 111.
8шсвге911: Ршп6а1!а Ре9а1й реп{гш Ё1егаФгй 9! аг!й, 1943. 1 \ | р.
4' €ат[е &"отп6пеазсй ёе 1птё1бсшгй 1646. Б'тлоате;т|: Б0|сшга Аса4етп|е|
&ершб1|с!1 Рорш1аге Рогп6пе, |96|. 428 р'
5. 2Аво[отшА|А, \. Репе1а 1п ге[а|11|е ёе |ап!1|е 1п !ата &{о!ёоуе! 1п
соп[ех!ц! ештореап р6пй !а 1п' $ес. ! 0|-!ес. €}:|;йёш: Роп1оэ, 2011.
6. АкАмА, в. соРтшв!,\+|' 1з!ог!а ёгерсш!ш! гоп6пезс' €}л!;|пйш: €БР
0Бй' 2012.288р.
7. вкы2А, 3. $тАт1, х,/' 7уа!а! 4е 4гер[
репо!. Рат[еа врес!а!й.\'/о|'\.
€1т|9й1ш: }|ро9га[та €еп1га1ёё, 2015' 1326р.

246
с{Рк|ш5

}+{|со!ае о8^[оснБ8с0
Ас{е1е цп|г1| {1п 27 хпау{|е 1918
9! 1 0есегп0г|е 1918
азрес(е 0е 0гер1 |п1егпа{|опа! (1еае)
-
{! о! е!а с о]осАв'ц, |штп||ута |!Ё!,\у/]€
Ре0огп|с!|!егеа рег$оапе! !шг!0|се
Фхапа
€оп{гоуегзе
^4[по]\{
|пг|{1се |п сатш! араг|{1е! ц!{ег|оаге а
рййп(!|ог 0ес|ага{| {!врйгш{| йй 0е уед1е оац 0есе0а1| 0е
й1ге !пэ1ап{а 0е |ш0еса1й !п саац| цпе1 }ойгЁЁ
|геуоса}![е реп{гш |псшт!|п!агеа а0ор{|е| 10
1га|еп{]п п.о$сА
1па|1ш! €огп!заг!а{ а1 $а!!шп||ог {}п!{е
реп{гш Р'е{ш9[а{!
ссшшк) 9! по!|е рготосйг1 |п ега вс[1гпБйг|[ог с|!йт{се \4
/']!|а 6&|Б!]х|€ЁА
Ре9!гпш} !шг!0|с а| соп{гас1ш!ц! {е сге0!1реп1гш
сопсцтпа(ог! |п {.1п|шпеа 8шгореапй
18
|га/еу!аа 3АБ]Р,{
Ре9!гпш! соп[1!сФа1 а[ соп1гас1е!ог 0е 1гапзрог{ 0е
шпйг[шг! !п сопсер{[а Ре3ш!агпеп{ш!ц| ]1ошпа !
22
}х/о[а/!а 7А^/1Р1л
Апа||аа !шг|0!сй а !гпрас{ш!ш|
рго|ес0!ш! {е ех{|п0еге
[!0гоепег9е{сй азшрга есов!в1еппш|ц| {гапв[гоп(а|!ег
п!в{геап
25
[/|о]еса с о.|осАп(], Ё!епа с!ос н1мА
Асаёеуп1а ёе 3[ш4|1 Бсопоуп!се ё!п &{о!фоуа
$йпй{а1еа рш}!|сй 9! 0етто|йгеа 0шгаб!!й !п соп{ех{ш[
асог0ш|ц| 0е аоос!еге а!е 0Б Р'ершБ||с|! 1}1о|0оуа
р| 29
Ашчосв[|па $л|[Ам
Рев 1псеу су!!ов ас!а
з4
|штп!!уы Р1Б[,]ч{|€
0гер1ш!ш| {е в1аБ!|!ге рг!гпаг а[
|пс91рге!агеа регзоапе!ог
!шг|0!се_!п !тг|сргш0еп{а €шг{!| 0е |шс1!$е 0,шгорепе 5|
Ап4уе! РБ7РЁ
€опсер{е ге!!3!оасе сш!{шга|е 91 е{!се 1п {гер{ш1
!п1егпа{|опа! цтпап!1аг 4\

389
Аште/ Фс!ау1ап РА3А7
(}п!уетс1[а[еа ёе 8сас ,,Б.Р" }{а54ец'' €айн|
|п{|шеп{а !шг1зргш0еп{е| €шг{|! 0,шгорепе 0е }шз{!{!е !п
0етуо|1агеа 0гер0|ш! ешгор€ап а1 тпе0!ш1ш| 45
Рап|е/а тцпсА/'{, ['шётп|!а Б Б!13Ам-лАто[
Ре|оггпагеа э1а{ц{ш!ш! гп!поЁ|ог !п 0гер{п1 с|у1!: о
{еп0|п!5 ешгореапй эац о песес!1я1е о}1ес{|уй 50
Ап4уе| /'{Бск.(-/
Регврес{!те {е гпоёегп|2^!е па{!опа1е 54
Фхапа сн!5Ав'|-['1мс! ^!шз1!!!е|

1тпрог{ап(а !пз1|1ш!1е! ауоса{цг|| |п ехесц{агеа !шз{!1е| !п


Базага}|а !п а [[-а !штпЁ1а{е а вес. [|)( 57
5ег3!ш Р(/в.п(/|
€ш рг!т!ге 1а соп(ез1агеа }по(ййг!| €опз|11ц1ц!
$шрег!ог а! }[а9!с1га1шг|| рйт1п0 ар|!сагеа
запс{!шп!| 0|зс1р[|паге ] ш0ес51огш!ш! 61
[1ц6а $оуА
Ар!|сагеа запс{!пп|! соп{гатеп{|опа|е |п сааш[
р1шга11{Ё{!! 0е соп{гатеп{!! 66
Ф!ц 7Ё[Б{г€А
Ро|ш! €шг{!! {е €оп1шг1 !п ргогпотагеа
9! ав|3шгагеа ес}!||}гп!ц1 {!папс!аг
!п Рерш}||са Р[о10оуа 1а е1ара ас1ца!й 7!
[/|с!оу 916ёА}'{0
Рг!пс!р!!!е-са0гц а|е а0гп!п1в{га!!е! рш}[!се 1оса!е 74
|'![]а €[{|&76А€А
}гер1ш| |а рго{ес{1а 0а1е|ог.
0с}л1!|Бгагеа 0гербг!!ог 78
Бё9ат в'от(п{о0
{]пе!е азрее{е рг!т1п0 соп1гатеп{!а 0е !пс5[саге
а ге9!тпш|ш| |гоп$еге| 0е о(а{ 81
!'{а[а!]а сп.Бс!0|'{
Фр!п!! а$шрга гпо0ш1ш! 0е геог9ап!п^!е а|псрес(!е1
!ш0!с1аге ехрш$ !п ас1ца!е1е рго!ес1е 0е ас1е поггпа{|уе 84
€оу1па 7АРов'о"/Ам
0,то!ш{1а ргосе0шг|!ог ар1|са{е ехсер{|1!ог 0е
песопз1|1ш$опа1|1а1е |п Рершб||са }[о|0оуа 88

з90
]:Ёсо/е!а $тАмАт|

0егпосга{!а _ !п{ге гп|{ 91 геа1|{а{е
]га 5!],[
€а|!11сагеа !шг|0|сй ;| ргосеош| 0е е1а}огаге
96
а поггпе|ог 0е 0гер{
!оп .!Ё€ Б[/, Аппа ]у1А[,Ё}'{€АА
*
Аз!цшгагеа эесшг!{й{1! оесге{ц1ш! 6е з{а{ 3агап!!а
100
сесшг!{б{|| па(1опа|е
Рауе!7А!у|Р!Р
€опсер{ш1 по1! |е9| рг1т1п0 аз!9шгагеа
104
са1!{й{1! аегш|ц1 |псоп] шгйЁог
Бо!пасцс!0псА
108
1гйзй1шг!1е еагас{ег1з{|се а!е !тпргцгпц{ц!ц! 0е о1а1
]:{а[а!|а вАсА|'{]
А0пп1п!з{га{огш[ эос1е1!{!! согпегс!а!е
|п о|з(егпш! 0е {гер{ ап9|о_оахоп
\\2
Алексанёр кАлБ'ник
Актуальньпе вопрось| правового поло)кения
115
государственнь|х и 1шунпц!!па]пьнь!х шредприятий
]х{!со!ае 8Аоот/Б,|
Б[а{шга !шг|0!сй а рго{осоа|е|ог с|!п!се
\20
па{1опа!е !п 0гер1ш! :пе0!са1
0а!]апа тАвс/мс1с, Ап4уе1 о1сол'[
}о}Ап01геа 9! !псе{агеа 0гер{ш|ш! 0е ргорг1е{а1е а$цр{а
1егепшг!|ог сш 0ез1!па{1е а8г!со[й 9| а!е {оп0ш|ц! з!|у1с {е
12з
сй1ге регвоапе|е о{гй!пе !п Рерш}1!са 1!1о10оуа
$!со!ае по$сА
Бхегс!{агеа 0гер(ш[ш| 0е ргеетп{!шпе !а !пэ1й|[агеа
126
уа|ог!|ог хпоБ|1|аге !п |е9|с|а{1а Рерш61!с1! 1![о!0оуа
/1со!!е
^/!о5сА!,с10с
6агап{!!|е ]шг|6|се |в э1о1е:пц1 ;! о{гшс{шга
130
3епега|й а 9агаш!1|1ог
6&еот9|ае сн1вАс
!оса{1уе 1а е(ара ас1ша|й \з4
Ё,то1ш!1а гароЁшЁог
|а[!апа
^[Асо/Б/
}[огтпе врес!а[е рЁт!п0 рго1ес{!а 0гер{ш[ш1
\36
1а ппцпсй а| регсоапе!ог сц 01ааБ||!1й{!

з9\
А[]опа с1|!1АР|'п0РАк
140
}гер{ш| !а репэ!е а| атоса{||ог
},{а[а!!а сн1вАс
€о0ш1ш| с!у|! а|
Рго{шве!е 0е тасап{й !п ге91егпеп1агеа |4з
Реош5|!с|1 1{о[0оуа
ге/;с;а рАвсАтцтд
кй'р,''0егеа ;шг{01сй |п {отпеп|ц| весшг|1й{!1
\41
;| вйпй{1{11 |п гпшпсй
[цФп!!а вЁ!'!вАм-вАто| 151
йтотш1;а 1з1ог1сй а соп{гас{п!ш! !п
{ауоагеа шпш1 {ег!
Ап4у|атта сБвотАп1
}герб| сор1|ш1ш| 0е а !п{ге!!пе ге|а{!1
155
регзопа|е сц атп}!| рйг|п{|
1г!аёа €А[]у[1€
159
}'оггпа соп1гас{ш1ш! 0е у6шааге 1а 01п(ап!й
€опв!ап!а овАоА
$то|ш1!а 1в{ойсй а 0гер1ш1ш! 0е ошрегЁпс|е 162
!п зра{|ш! гогпАпеяс
|,'й', слус'|тсн|, (}п1уеуз]!а|еа 4е ${а|
"А!'
Ртлз:о"

ё}п Бй$1
\66
сопсе|*.| сапс{!шп1! 0еейёег!! !п ргоешш1 с!т|1

4а6!тп1у РАш1^4Акс|0с
_ ? 170
Р1!*а о}|!9а!!е! хпоше1аге {ар{ ват: ас{ |шг101с
Р&т!апа $АпсАвоу\сн! 113
6опуегс1шпеа _ асрес{е 0е 0гер1 согпрага1
[оу1п €|]у[!1
йоггпе|е !шг|0|се 0е рег{ес1аге а с!гсц|{ц1ш1
177
0а(е!ог сш сагас{ег регсопа|
6в.о7Аут]
!\{|тсеа
ё!пысега11| сш ргйге !по&ш(!!|ог Бапсаге 0е а
1а о}1|9а!|!1е
зегппйг|! соп1гас_
|п[оггпа сопзцша1ой1 !п е{ара ртеа|а}11й
в{а01ш1ас{ша! а1
*ш!ц! 0е сге0|{ }апсаг (€огпрага$е!п{ге
а1е 1'щ1| пх'2Ф/2013
!е9Б|а$е|;1 ргоршпег!1! 0е гпо0!{каге
сопсшппа{оЁ) 181
;.т|й "',й"].п.0е сге0!{ реп1гш
$ещ!ш вв.|м7А
ш1й! ,'р*"се 1еоге{!со-ргас6се а|е сопсцт$ц1ц1 саге 1пс[ц0е шпа
01п €о0ш!
185
!йс'*;й'"!!шп||е ргетЁашсе |ааус'264 репа!

з92
[г|са!|е 8тАт[ 188
€опо{а{!| {е}п!со_]пг|0|се а[е гйзршп0ег!1 репа!е а
а0гп|п!о1га1огш|ш! }йпс!!
Ё!епаА&'А7.{А
€опз1!{ш{1опа!|аагеа ог01п|1 ]шй01се:
|0еп{1{1сагеа ргоб1етпе|ог 192
8[е!а вотт{Ап(]
[гоагеа !п {гер1ш[ репа! согпрага( 196
|3от 11|'ФРЁ[€[!|
€опэ|0ега{|1 рЁйп0 1гпр1!са!Ё}е 0ес1т1е! €шг{|!
€опз{!{ш{!опа1е а РершБ|!с!| 1!1о|0оуа пг. 52 0!п 31 гпа!
2018 авшрга поггпе! {е !псг1гп1паге 0е |а аЁ.320 €о0
репа! а| &ершБ!!с!! }1о10оуа 2оо
| !!!а 6]Ё| А
8!п(еаа ргас{!с!! !ш0|с|аге а РершБ||с!| Р1о|0оуа !п гпа1ег1а
гпа!ргах1ош|ц1 гпе0!са| реп1гш ап!! 2008_2018 204
1{ат|апа спА]у[А
0еврге 9га0ш| 0е рге!ш0|с!аБ!11(а1е а1 !п[гас{!шп!! 209
3[е!а вотмА&0, !ш11а вцпА/сБ/\{со
Ар!1сагеа гес!{!уе! ?п сатц1 согп!1ег!| |п{гас{1шп!|
0е с5{ге о регооашЁ !шЁ0!сй 2\2
соРЁтс1{[
\сап1в!ау
АЁ!со!ц1237 €Р Р1|{:
ргоБ|егпе 0е ар!!саге 9! зо|ш{!!
0е рег[ес{!опаге а са0гш!ш! !псг|гп!па1ог 215
6|ое от3|тец!'!А1{оу8сн|' Аштота о!,Ав0
&е{1ес!!! а$црга !псг1пп!пйгЁ \п а*.243 а1!п.(1) ||1. а), б)
91 с) €Р Р1\:[ а !п[гас{!шп|1 0е зрй|аге а }ап1[ог {е сй{ге
о регзоапй саге 1геБш!а зй 9{!е сЁ БшпшЁ!е сопо{!1ц|е
уеп!1цг! !!!с{1е 219
/еасев!ау т!А[от!м
РЁпс!р!ш| регсопа!|й{|| |е9|! репа|е 224
о [, о с Ам- но [,вАм
Аш9шз [1па Б
€оп{1пш{ш1 ге{ега(е|ог ргеоепЁп{1а1е |п1осгп!1е
!п са0гц1 з!з{еппц|ш! па{!опа1 {е ргоБа$шпе
!у{ау!а 8тп0|'БА
$!потй{!а зшб1ес1ц|ш| ас{1у а[ орй!йг!1 Бап!|ог
Аёт]аптАв1птА
(/п!ацпеа Ауоса|!/от ё!п Рерш6/1са ]\{о[4оуа
0е}!гп|{агеа |п[гас{1шп|| 0е ргохепе11эгп
0е а|1е !п{гас{|шп! сопех€ 2з5
[|о/е!а ]у!. со-госАпц
Ёто|ш}!а поггпа11у5 а {!{ш[а!цг|! аЁ.278 сР к1у1
(Ас1ш1 {егог!в1) 2з9
$от €!ФБА[:{(}, Ат[шу сотп.щА
1п[гас{!шп![е рг1т1п0 йа!а эехша|й
!п 0гер1ш| репа! гогпАпезс 24з
6Аеот9йе с[,Аосн[
Асаёетп!а се! }\{ауе" а ]уу|А!
''$|е.{ап
А}ог{йг1 гпе{о0о1о9!со рг!т!п0 соп!!пш1ш!
.\ А1
сопсер{ш!ш1 8е ро1|1|сй репа[й
А!!па $А[г6А
!!о1еп{а 1п [агп!1|е: 0е [а {га0!{1е срге {ар{й |псг1гп!па1й 252
|'{|со/ае Ро8тоуА]{0
|п:р|!са[!!|е сйг!! 0е ебг!е{а{е а$црга сопсшгзц|ц1
|п|гас$шп!|ог ргетйаш(е |а аЁ. 264 1|264| а1п €о8ш! репа! 256
€оз[!сй Р{9|Ф€
}[а(цга ]шг10!сй а эесге{ш[ш| рго{ео1опа! |п |е91в1а{!а
ех(гарепа[й а Рерш}1|с!| }|о|{оуа 260
(т!в!1ап вк[]'{7А
€опех|{а(еа !цйг!! 0е гп!1й сц 1га|псш| {е |п11шеп!й:
сопв10ега{|! {еоге{!се 9! ргас{1се 26з
Роё!са вБ&оп,о
€опсер{ш| ёе 1псш!{й |ш соп]шпс1шга !п{гас(|шп!! ргетй:ш1е
!а аг1. 146 0!п €о0ц| репа| а! Рерш}11с!1 Р1о!{оуа 267
7шёоу в{поцсАм
$шБ|есФ! !п[гас{|шп1! 0е еуаа!цпе {!вса|1а
|п{герг|п0ег!|ог, |пз11{ш{11|ог 9! ог9ап|аа{!|!ог 27\
6Аеог9|эе п.Ём|тА
0}!ес1ц1 гпа{ег|а!/!хпа1ейа| а| !п[гас{1шп!! 0е шап!рш|аге а
цшш! еуеп!гпеп{ 27з
€т!в[!па Р!Р|А€
1}пе1е раг{|сш|аЁ{5!| а!е !а1шг!! сц}!ес{|уе а 1п{гас(1шп1!ог
0е {а!в !п ас{е ршб|!се 21'7

з94
!

€ опз[оп[]п у 2'у!'пгйп6 ореЁ]геа 28\


-
*;ж:н:т:жййр11ос
йс;,* Бмт ' _:_-: ы^ц} асорег|ге1п з|э{егпш[ 284
${а{ц{ц1 а9еп(ш1шп
].Б"п]"Ё ргосезш|ш! репа[
ё*й"|'- с:["? *жа шпц| эра!|ш реп1гш 288
Ршпегеа 1а 0!эроа:9 .

292

?#1Ё,{''ж;?]:##;:!]]',"]},'."'" а|{ог
ёь)"'а;' тАмА$ -е1ог
0е сог11реге
а а1е96{ой1ог 91
29',1
[ар{'
1псг|:п!пагеа Бгап!а
;;;;;;;1 е|ессога|е !п з00
Ап4уе 1',''' уатпа|
-^',')| !п 0гер{ш1
€оп{!эсагеа зрес|
- ^

Бап|е!а комАн гйэрш п0егеа зо4


6;;;;"*{'1 рг|т1пс
з06
';:#;у;;;#
б.й;р;'п п|!|ог!ех

з11
?#Ё!*цж-#::::;:|цпеаэасш
и#ЁЁт##н1*::н"цшо!|но
Беобходшмость
|'|1=]ду-ч__-_
со
в социальшо_
,й * з13
технологпй
образовательпь[х осу]кдев}1ь|х
ш1аптацио"",й "р''есс
;й;' у!7ооАсА
'с{#]"ой''**;;|;::#:н:аггпе1ог
з19
1а е{ара ргеас
Ё!
'|йап'е-репа1й
ог с{а1е з22

!п афшгагеа
4аё!в!ау с1,/^4А
Ас{е|е 0е 0!эроа!!!е а|е рйг{!|ог |ш ргосезш|
с|т1! ;1 !п ргосе0шга 0е ехесш{аге з1!!{й
(0,веп{а 9| {|па|1й1еа) э./ |

Б1цат44 А3АБЁ!
6агап!|!!е 0гер{шг!1ог регооапе|ог |п{егеза1е 1п сатш|
ар11сйй! зес[пез{гц1ш! 1п ргосевш| репа| -)ээ
|!}е €&'Ё(|01'{
€опс10ега{!! рг1т!п0 ро11{!са 0е с|егпеп.1й 5э|
|отпп!|а у!7ооАсА
1п9ег!п!е ]шв1!йса1е |п 0гер1п| |а т!а!й рг|та{й'
согевроп0епф ;1 0огп!с!1|ш з4|
|3от € ФБА|{, Раёш € Ф7ФРовА1
€огпцп1сагеа дс{е1ог 0е ргосе0шгй с|у!|й рг!п 1п{еггпе0!ш!
ро;1е1 е|ес1гоп|се сопеха1е |а рго9гагпш! !п{е9га1
0е 9ес1!опаге а 0оваге!ог з45
|шуп1!тш овАоА
Б{!с1еп{а 9! соп1го|ш! тпйсшй}ог зрес|{!се 0е согпба1еге а
сг1:п!па!|1й(!! ог9ап!:а1е з49
!па.[!]у|3Б!
}'[а{цга !шг!01сй а аре!ш!ш! !п ргосеош! с!т![ з53
{/а!ет!ц вооБАм
['{оп 6* 1п !фтп * шп
рЁпс!р!п а}во|ш1
заш соп0|}!опа1|а е1ара шггпйг1г!! репа|е? з56
Азлте!|ц Ро3т]сА
|,1тп!{е!е !ш0есйг|! сацае1 |п р#тпа |пв{ап{й _ 9агап1 а1
геврес{йг!| шпог рг|пс|р!1 [шп0агпеп1а|е а|е 0гер{ш1ш!
ргосезша|_репа| з59
|оп $!-|€АЁ, Руоссауа[алуа тпшп. €|а!р!пйш
Асо г0агеа р1 ав|дшгагеа ас1э1еп{е! арйгй1о гш|ш | \п 1апа
1еггп|пЁй1 шггпйЁг|! репа1е з6з
А!ехапётш Рв.|$Ас
!пз[![ш{ш! 6е €етсесёт! }шт1ё1се 1! Ро!!с1се
Ргосе0цга 0е 0ес|агаге [Ёгй зйр}п
а шпш! }цп ппо}!| ;1 0ес!агагеа
0гер1ш1ш| 0е ргорг|е1а1е :пшп!с|ра!й аэшрга
шпш! }цп 1гпоБ|| йгй з1йр1п з61

396
Апа!о!!е сБАсн!п.
[!шп!(е1е раг1!с!рйг{| арйй1огш1ш1 !п са0гш|
ргоБа(оЁш|ш! репа[ 374
8ещ1ш РБ7Р0$сА
$агс!па рго}а1оЁш[ц! са оБ1ес1|у а! ргосшгогш|ш| з74
1оп €А&А01А1:{
1п|{!аЁ!те!е |е9!з|а1|те 9| соп1!пш|{а1еа/ргет!а!}1111а{еа
ргосевш|ш! с1т|| з78
$ап4а|омс0
|ц0еса{а ре\ат'а ргоБе|ог а0п|п|с{га1е !п [ааа 0е
цгшйг1ге репа[й (|,асшпе 9| 0еаатап{а]е !е9!з1а{!те) з81
Росп|[уц оцм!тпА$с(]
(!пФетв|[а!еа 4е 8сас ,,А!есш &лвво" ё!п Бй/1|
}е||шп!йЁ|е ех!з{еп(о {|п1ге оБ1ес{11!е гпаЁейа|-! шй0|се р1
ехсер{!1[е ргосеоша|е 385
€оп{е*п}а ;Ё|1п!|{|сЁ
па!|опа1{ сш рагЁ1с!рате 1п1егпа$оп1Ё
,'1п[еуаге фп сегсе[аге 91 !пооате"
8-9 по}еуп0у!е201-8
71 е аш*па1 е а!е с отпшп1 с йй1 о г
51!!п!е .!шг|0!се

8е6ас!ог| !!1егаг!:
Ап[ол!па 9егпб!|с!т!
1/аРпЁпа }у[1аё1па

Ргосезаге согпрш|ег!за|й: [а[!апа 8ш!!па9о


[|]аг}аппа 5аууа
€г|эс!па €еБапц
|!о!е[а !у1осоуе|
!йог9аге|а РгоА!п

"!п1е9гаге рг1п сегсаЁаго 9! |потаге*, сопЁг1п|Ё 91!|п${!сё па$опа|Ё сш


раЁ.с1раго !п|егпа$опа!Ё {2018; €Ё!9!пЁш}. 6оп|ег[п|а 911!п!|{!Ё па!!опа!ё сш
раг1|с|раге !п1егпа[!опа!Ё "!п1е9гаге рг|п сегое1аге 9! !потаге'', 8-9 по!епбг!е 20'18:
Реашпа{е а!е сопшп|фг|!ог/ соп. ощ.: €}:еог9}:е €|осапш [е{ а!.]. - 6}:!9!пёш ;
свР ш8м' 2018 -. - !$вш 978-9975-1424ь5.
$1!|п!е ]шг!6!се. - 2018. - 401 р. - Ап[е|]{.: {]п!у. 6е $!а1 ё!п [/|о!0оуа. - 1ех1е : !б.
гоп., гцэё. - Ре{ег!п|е б|б!|о9г. |а э{Аг9!1ш! аЁ. - 120 ех.
!$вш 978_997}'1 42-5о-2'

34:378.4(47 8-25)(082)=1 $$.'1=161 .1

!-58

5ептпаЁ реп1гш Ёраг 04.10.Ф18

РогтпаЁц1 Фх&|/ тв.

€о1| 4е Ё!рат 24,9'€о1:е6!сот1а1е 23,3.

€огпап0а 372. 11га]ш1 120 ех.

€еп1гц1 Ёё|Ёогй|Ро113га{1с а1 1]5]у1

в*. А1'йаЁееу|с|,ф, €1т19|пЁш, мо 2009

Вам также может понравиться