Вы находитесь на странице: 1из 14

¦À¡Ðì¸ð¼¨Ç :

þ째ûÅ¢ò¾¡û A,B,C,D ±Ûõ ¿¡ýÌ À¢Ã¢×¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÐ. ´ù¦Å¡Õ §¸ûÅ¢ìÌõ


ãýÚ «øÄÐ ¿¡ýÌ Å¢¨¼¸û ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉ. þÅüÚû Á¢¸î ºÃ¢Â¡É «øÄÐ Á¢¸î º
¢ÈôÀ¡É Å¢¨¼¨Â ÁðÎõ ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. À¢ýÉ÷ Å¢¨¼ò¾¡Ç¢ø «ó¾ Å¢¨¼ì¸¡É þ¼ò¨¾ì
¸Õ¨Á¡ì̸.

À¢Ã¢× A : ¦Á¡Æ¢Â½¢¸û
(§¸ûÅ¢ 1-15)

1. ¾£À¡ÅÇ¢ìÌì ¸¡¨Ä¢ø ±Ø§Å¡õ. ±ñ¦½ö §¾öòÐì ÌÇ¢ô§À¡õ.


þ¨ÈÅ¨É Å½í̧šõ. «¾ý À¢ý Ò¾¢Â ______________________
«½¢§Å¡õ.
A. ÍüÚõ ÓüÚõ
B. «øÖõ À¸Öõ
C. ¬¨¼ «½¢¸Äý
D. §ÁÎ ÀûÇõ

2. «ûÇ¢ þ¨Èò¾ø ±Ûõ ÁÃÒò¦¾¡¼Ã¢ý ¦À¡Õû ¡Ð?


A. ¦À¡ö ¦º¡øÖ¾ø
B. ²Á¡üÚ¾ø
C. À¢ÈÕ¨¼Â ¸ÅÉò¾¢Ä¢ÕóÐ ¾ôÀ¢ ¦ºøÖ¾ø
D. «Ç×ìÌ §Áø ¦ºÄÅÄ¢ò¾ø.

3. ´ù¦Å¡ÕÅÕõ ¾ÁìÌ §ÅñÊÂÅü¨Èô ¦ÀüÚì ¦¸¡ûÇ ¾¡§Á ÓÂüº¢


¦ºö §ÅñÎõ.
¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦À¡ÕÙìÌ ²üÈ ÀƦÁ¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. «Ø¾ À¢û¨Ç À¡ø ÌÊìÌõ


B. °Õ¼ý ÜÊ Å¡ú
C. ¬ò¾¢Ã측ÃÛìÌô Òò¾¢ ÁðÎ
D. Íò¾õ ͸õ ¾Õõ

4. À¼ò¾¢üÌò ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. ÀÇÀÇ
B. ¾¸¾¸
C. ¿È¿È
D. ÁÇÁÇ

1
5. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¾¢ÕìÌÈÇ¢ý Ó¾ø «Ê¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸. .

........................................................................................................................
±ñÏÅõ ±ýÀÐ þØìÌ.

A. ¸üȾɡ Ä¡Â ÀÂÉ¢ý ¦¸¡û


B. ±ñ½¢ò н¢¸ ¸ÕÁõ; н¢ó¾À¢ý
C. ´Øì¸õ Å¢ØôÀõ ¾ÃÄ¡ý ´Øì¸õ
D. «Øì¸¡Ú «Å¡¦ÅÌÇ¢ þýɡ¡ø ¿¡ýÌõ

6. À¼ò¾¢üÌò ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â ¯Å¨Áò ¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. ¡¨É š¢ø «¸ôÀð¼ ¸ÕõÒ §À¡Ä


B. §ÅÄ¢§Â À¢¨Ã §Áöó¾¡ü §À¡Ä
C. ±Ä¢Ôõ â¨ÉÔõ §À¡Ä
D. ÁÄÕõ Á½Óõ §À¡Ä

7. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¾¢ÕӨȢý Åâ¸ÙìÌî ºÃ¢Â¡É ¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢×


¦ºö¸.

ãÍ Åñ¼¨È ¦À¡ö¨¸Ôõ §À¡ýȧ¾


®ºý ±ó¨¾ þ¨½ÂÊ ¿¢Æ§Ä.

A. ÌüÈÁüÈ Å£¨½Â¢ý þ¨º ¸¡ÐìÌ þÉ¢¨Á «Ç¢ôÀÐ §À¡Ä×õ Á¡¨Ä


§Å¨Ç ¯¾¢ìÌõ ºó¾¢Ãý ¸ñ¸ÙìÌì ÌÇ¢÷ÂÇ¢ôÀÐ §À¡Ä×õ.
B. ¦Áý¸¡üÚ ¯¼ÖìÌ þ¾ÁÇ¢ôÀÐ §À¡Ä×õ þǧÅÉ¢ø ÀÕÅõ
¯ñÀ¾üÌî ͨÅÂ¡É ÀÆí¸¨Çò ¾ÕÅÐ §À¡Ä×õ
C. ÁÄ÷¸Ç¢ÖûÇ §¾¨É ¯È¢ïº Åñθû Ã£í¸¡ÃÁ¢Îõ ÌÇ¢÷¡É
¾¼¡¸õ §À¡Ä×õ §ÀâýÀò¨¾ «Ç¢ì¸ÅøÄÐ ±ý ¾ó¨¾Â¡¸¢Â
þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢ÕÅʸǢý ¿¢ÆÄ¡Ìõ.
D. Å¢ñ½¢ø §¾¡ýÚõ ºó¾¢Ãý ¯Ä¸¢üÌ ´Ç¢ ¾ÕŨ¾ô §À¡Ä×õ º¢ÅÉ¢ý
¸¨¼ì¸ñ À¡÷¨Å þù×ĸ¢üÌ «Õû ¾Õõ.

2
8. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¯Ä¸¿£¾¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. Á¡¾¡¨Å ¦Â¡Õ¿¡Ù ÁÈì¸ §Åñ¼¡õ


B. Åﺨɸû ¦ºöÅ¡§Ã¡ Ê½í¸ §Åñ¼õ
C. §À¡¸¡¾ Å¢¼ó¾É¢§Ä §À¡¸ §Åñ¼¡õ
D. §À¡¸Å¢ðÎô ÒÈ了¡øÄ¢ò ¾¢Ã¢Â §Åñ¼¡õ

9. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ãШâý Å⸨Çô â÷ò¾¢î ¦ºö¸.

.....................................................................
.....................................................................
¾Çá ÅÇ÷¦¾íÌ ¾¡Ùñ¼ ¿£¨Ãò
¾¨Ä¡§Ä ¾¡ý¾Õ¾ Ä¡ø

A. ¿ýÈ¢ ´ÕÅüÌî ¦ºö¾ì¸¡ Äó¿ýÈ¢


±ýÚ ¾Õí¦¸¡ ¦ÄɧÅñ¼¡ - ¿¢ýÚ
B. À¡Öõ ¦¾Ç¢§¾Ûõ À¡Ìõ ÀÕôÒÁ¢¨Å
¿¡Öõ ¸ÄóÐÉìÌ ¿¡ý¾Õ§Åý - §¸¡Ä了ö
C. ¬ÉӾĢø «¾¢¸ï ¦ºÄÅ¡É¡ø
Á¡Éõ «Æ¢óÐ Á¾¢¦¸ðÎô - §À¡É¾¢¨º
D. ¿øÄ¡÷ ±Éò¾¡õ ¿É¢Å¢ÕõÀ¢ì ¦¸¡ñ¼¡¨Ã
«øÄ¡÷ ±É¢Ûõ «¼ì¸¢ì¦¸¡Çø §ÅñÎõ

10. ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ÝÆÖìÌ ²üÈ ¦ÅüÈ¢§Åü¨¸¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

þýÚ ¿¡ý º¢Èó¾ ÁÕòÐÅ÷


±ýÚ §À¡üÈôÀθ¢ý§Èý.
þ¾ü¦¸øÄ¡õ ¸¡Ã½õ ±ÉìÌì
¸øÅ¢¨Âô §À¡¾¢ò¾ ¬º¢Ã¢Â÷
¦ÀÕÁì¸û¾¡ý. 3
A. ¸øÅ¢ì ¸ÆÌ ¸º¼È ¦Á¡Æ¢¾ø
B. ÁýÉ÷ì ¸ÆÌ ¦ºí§¸¡ý ӨȨÁ
C. ¬ÄÂõ ¦¾¡ØÅÐ º¡Ä×õ ¿ýÚ
D. ±Øò¾È¢ Å¢ò¾Åý þ¨ÈÅÉ¡Ìõ

11. Å¢À¢ý ¾¡ý ÀÊòÐ ÓÊòÐÅ¢ðÎô ÀÄ ¿¡Î¸¨Çî ÍüÈ¢ô À¡÷ì¸ §ÅñÎõ;


ÍÂÁ¡¸ ´Õ Å¢Á¡Éõ Å¡í¸ §ÅñÎõ ±ýÚ ±ùÅ¢¾ ÓÂüº¢ÔÁ¢ýÈ¢ì
¸üÀ¨É ¦ºöÐ ¦¸¡ñÊÕó¾¡ý.

¦¸¡Îì¸ôÀð¼î ÝÆìÌ ²üÈ ÁÃÒò¦¾¡¼÷ ¡Ð?


A. மனப்பால் குடித்தல்
B. ´ü¨Èì ¸¡Ä¢ø ¿¢üÈø
C. எடுப்பார் கைப்பிள்ளை
D. «Ãì¸ôÀÃì¸

12. ¯Ä¸ò¾¢ø šƧÅñÊ «È¦¿È¢Â¢ø ¿¢ýÚ Å¡ú¸¢ýÈÅý, Å¡Ûĸò¾


¢ÖûÇ ¦¾öÅò§¾¡Î §º÷òÐ Á¾¢ì¸ôÀÎÅ¡ý. þô¦À¡ÕÙìÌ ²üÈ ¾
¢ÕìÌȨÇò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. ´Øì¸õ Å¢ØôÀõ ¾ÃÄ¡ý ´Øì¸õ


¯Â¢Ã¢Ûõ ´õÀô ÀÎõ.

B. ¨ÅÂòÐû Å¡úÅ¡íÌ Å¡úÀÅý Å¡Û¨ÈÔõ


¦¾öÅòÐû ¨Åì¸ô ÀÎõ.
C. «Øì¸¡Ú «Å¡¦ÅÌÇ¢ þýɡ¡ø ¿¡ýÌõ
þØ측 þÂýÈÐ «Èõ.
D. ÓÂüº¢ ¾¢ÕÅ¢¨É ¡ìÌõ ÓÂüÈ¢ý¨Á
þý¨Á ÒÌò¾¢ Å¢Îõ.

13. ͧÃý ¾÷Ţɢ¼õ ÜȢ þøº¢Âõ ÅÌôÀ¢ø ___________________________


ÀÃÅ¢ÂÐ.
A. ¸¡ðÎò ¾£ §À¡Ä
B. ±Ä¢Ôõ â¨ÉÔõ §À¡Ä
C. º¢¨Ä §Áø ±ØòÐô §À¡Ä
D. ¸ñ½¢¨Éì ¸¡ìÌõ þ¨Á §À¡Ä

4
14. ¦¸¡Îò¾ §Å¨Ä¸¨Çî ¦ºö¡¾ À½¢Â¡Çâ¼õ «ó¾ «¾¢¸¡Ã¢ __________
¦ÅÉ இருந்தார்.
A. சிடு சிடு
B. ÀÇÀÇ
C. ¸Î¸Î
D. ¿È¿È

15. வஞ்சனைகள் செய்வாரோடு Ê½í¸ §Åñ¼¡õ.


¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼î ¦º¡øÄ¢ý ¦À¡Õû ¡Ð?
A. ÀÆì¸õ
B. þøÄ¡¾Å÷¸Ù¨¼Â
C. தீயச்செயல்கள்
D. ¦¸¡ûÇìܼ¡Ð

À¢Ã¢× B : þÄ츽õ
(§¸ûÅ¢ 16-30)

16. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÌÈ¢ÖìÌ ²üÈ ¦¿Ê¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö

¦¿Êø

A. ¿¡
B. §¿
C. á
D. §¿¡

17. «ó¾î º¢üÀ¢ ¦ºÐ츢 ______________ º¢üÀõ Áì¸Ç¢ý Áɨ¾ Á¢¸×õ


¸Å÷ó¾Ð.
A. «Æ¸¢Â
B. «Æ¸¢üÌ
C. «ÆÌ
D. «Æ¸¡¸

5
18. ______________ ¾¢È¨Á¨Â ¦ÅÇ¢ôÀÎòО¢ø §¾Åý ±ó¾î Ýú¿¢¨ÄÂ
¢Öõ ¾Âí¸¢Â§¾ þø¨Ä.

A. ¾ýÛ¨¼Â
B. ¾ÁÐ
C. ¾¡ý
D. ¾ý

19. ¸£ú측Ïõ À¼ò¾¢ø þøÄ¡¾ º¢¨Éô ¦ÀÂ÷ ±Ð?

A. þÈÌ
B. «ÄÌ
C. Å¡Éõ
D. ¸¡ø

20. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

Ũ¸ ¯ÕÒ
A. Ó¾ø §ÅüÚ¨Á Ì, þø
B. þÃñ¼¡õ §ÅüÚ¨Á ³
C. ãýÈ¡õ §ÅüÚ¨Á «Ð, ¯¨¼Â
D. ¿¡ý¸¡õ §ÅüÚ¨Á ¯ÕÒ þø¨Ä

21. º÷Å¢ý Ò¸ú¦ÀüÈ ÁÕòÐÅḠ§ÅñÎõ ±É ¬¨ºôÀð¼¡ý.


_______________, «Åý ¸øÅ¢¨Âì ¸Õòмý ¸üÈ¡ý.
A. ±É¢Ûõ
B. ¬¸§Å
C. ¬É¡ø
D. þÕôÀ¢Ûõ

6
22. âì¸û ¸¡¨Ä¢ø «Æ¸¡¸ ÁÄ÷ó¾É.
¦¸¡Îì¸ôÀð¼ š츢Âò¾¢ø ±ØÅ¡¨Âì ÌÈ¢ìÌõ ¦º¡ø ¡Ð?

A. ÁÄ÷ó¾É
B. «Æ¸¡¸
C. ¸¡¨Ä¢ø
D. âì¸û

23. ‘ þýÀõ’ ±Ûõ ¦º¡øÖìÌ ±¾¢÷¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


A. Á¸¢ú
B. ºó§¾¡„õ
C. ÐýÀõ
D. ¬¨º

24. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÉÅüÚû ±Ð þÂøÒ Ò½÷ «øÄ?

A. Òò¾¸õ + ¨À
B. Å¡¨Æ + ÁÃõ
C. Å¢ñ + Á£ý
D. ¸ñ½¡Ê + ŨÇÂø

25. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇÅüÚû ±Ð ¦¾¡¼÷ š츢ÂÁ¡Ìõ?


A. §¾Å¢¸¡×õ ºí¸Ã¢Ôõ Å£ðÎôÀ¡¼í¸¨Çî ¦ºö¾É÷.
B. ¸¡ïºÉ¡×õ º÷Å¢½¡×õ áĸò¾¢üÌî ¦ºýÚ Òò¾¸í¸¨Ç þÃÅø
Å¡í¸¢É÷.
C. ¿¢ò¾¢Â¡ Ò¾¢Â ¬¨¼ Å¡í¸¢É¡û.
D. §¾Å¡„¢É¢ §¿üÚ ÀûÇ¢ìÌ ÅÃÅ¢ø¨Ä.

26. ¸¡Äô¦ÀÂ÷ ¦¸¡ñ¼ š츢Âõ ±Ð?


A. ¿¡ý ¸½¢É¢Â¢ø À¡¼õ ¦ºö§¾ý.
B. «ôÀ¡ Å¡¨Æî º£ôÒ¸û Å¡í¸¢É¡÷.
C. ¿õ¨Á ÀòÐ Á¡¾õ ÍÁóÐ ¦ÀüÈÅû ¾¡ö.
D. «ó¾ ¾¢¼ø ÀͨÁ¡¸ þÕó¾Ð.

7
27. சரியான நிறுத்தற்குறியைத் தெரிவு செய்க.

தூய்மைக்கேடு நீர்___ நிலம், காற்று ஆகியவற்றைப் பாதிக்கும் என்பதை நீ


அறியமாட்டாயா ____

A) , ! B) . ? C) , ? D) ; ?

28. ¸£ú측Ïõ š츢Âò¾¢ø À¼÷쨸 š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


A. ¿¡ý Òò¾¸õ Å¡í¸¢§Éý.
B. ¯ý ¿Äò¨¾ô §Àñ.
C. Á¡½Å÷¸û º¨ÀìܼĢø ¿¢ýÈÉ÷.
D. ¿¡í¸û âôÀóÐ À¢üº¢ìÌî ¦ºø¸¢§È¡õ.

29. §º÷ò¦¾Øи : ¸ø + §¸¡Å¢ø


A. ¸ð§¸¡Å¢ø
B. ¸ø§¸¡Å¢ø
C. ¸ü§¸¡Å¢ø
D. ¸ñ§¸¡Å¢ø

30. ¸£ú측Ïõ š츢Âí¸û “´” ±Ûõ ±Øò¨¾ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.


´ý¨Èò¾Å¢Ã.
A. §¿üÚ¾¡§É ¦ºý§È¡õ.
B. ¿£ ÜÈ¢ÂÐ ºÃ¢¾¡§É¡?
C. ¿¡ÇìÌò¾¡ý ÀûÇ¢ìÌ ÅÕÅ¡§Â¡?
D. ¿¡ý ¸ñ¼Ð ¸É§Å¡?

8
À¢Ã¢× C : ¸Õòн÷¾ø (À¨¼ôÀ¢Ä츢Âõ)
(§¸ûÅ¢ 31-35)

¸£ú측Ïõ º¢Ú¸¨¾¨Â Å¡º¢òÐò ¦¾¡¼÷óÐ ÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼


¸¡ñ¸.

Å¢ì§ÉŠÅÃý ÀòРž¢§Ä§Â ¦Àü§È¡¨Ã þÆó¾ ¿¢¨Ä¢ø


¦ºðÊò§¾¡ð¼ò¾¢ø ӾġǢ¢ý Å£ðÊø ±ÎôÀ¢Ê¡¸ þÕó¾¡ý.
ÀûÇ¢ ÓÊóРţΠ¾¢ÕõÀ¢Â Å¢ì§ÉŠÅÃÉ¢ý ÅÕ¨¸ì¸¡¸î ¦ºðÊ¡âý
¦ÅüÈ¢¨Äì ¦¸¡ø¨Ä ¸¡ò¾¢ÕìÌõ. ¬Î Á¡Î¸¨Ç §ÁöôÀÐ, §¸¡Æ¢¸ÙìÌò
¾£É¢ô§À¡ÎÅÐ §À¡ýÈ ±øÄ¡ §Å¨Ä¸Ùõ ¿¢¨È§ÅÈ¢Âô À¢ýÒ¾¡ý ¸ïº
¢§Â¡ À¨Æ º¡¾§Á¡ Å¢ì§ÉŠÅÃÛìÌ ±ýÀРӾġǢÂõÁ¡Å¢ý ¿¢Àó¾¨É.
«ýÚ ¸Îõ ¦Å¢ø ¸¡öó¾Ð, ¬Î Á¡Î¸¨Ç µðÊ즸¡ñÎ ¾ûÇ¡Ê
¾ûÇ¡Ê ÅóÐ ÁÂí¸¢ Å¢Æô§À¡É Å¢ì§ÉŠÅèÉò ¾¡í¸¢ô À¢Êò¾¡û,
«ÅÛ¼ý Á¡Î¸¨Ç §ÁöìÌõ §¸¡¸¢Ä¡ «ì¸¡.
“²ý Ţ츢 §º¡÷Å¡¸ þÕ츢ȡö; º¡ôÀ¢¼¨Ä¡?” ±ýÈ §¸ûÅ¢ìÌô À¾¢ø ²Ðõ
ÜÈ ºì¾¢Â¢øÄ¡¾ÅÉ¡ö ¾¨Ä¨Â ÁðÎõ «¨ºò¾¡ý.
“þó¾¡ Å¢ì¸¢, þ¨¾ô º¡ôÀ¢Î” ±ýÚ àìÌîºðÊ¢ø ¨Åò¾¢Õó¾ ¾Â¢÷
º¡¾ò¨¾ ±ÎòÐ ¿£ðÊÉ¡û §¸¡¸¢Ä¡ «ì¸¡.
Å¢ì§ÉŠÅÃý ÀðÊɢ¡ø Å¡Îõ §À¡¦¾øÄ¡õ §¸¡¸¢Ä¡ «ì¸¡Å¢ý ¾Â¢÷
º¡¾õ¾¡ý ÀÄ ¿¡ð¸û «Åý Àº¢¨Âô §À¡ì¸¢ÂÐ.
Å¢ì§ÉŠÅÃÉ¢ý ¸øŢ¢ý ÅÇ÷¨Âì ¸ñ¼ «ôÀûǢ¢ý Á¡½Å ¿Ä
¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Õ. áÁº¡Á¢ «Å¨É «É¡¨¾ þøÄò¾¢ø §º÷òÐ; ÀÊôÒìÌ ¯À¸¡Ã
ºõÀÇÓõ ¦ÀüÚ ¾ó¾¡÷. ÓÂýÚ ¸øÅ¢ ¸üÚ ÁÕòÐÅÃ¡É Å¢ì§ÉŠÅÃÉ¢ý
¬úÁɾ¢ø «ùÅô§À¡Ð §¸¡¸¢Ä¡ «ì¸¡Å¢ý Ó¸õ ÁðÎõ Á¢ýÉø ¸£üÚô
§À¡Ä §¾¡ýÈ¢ Á¨ÈÔõ.

9
31. ӾġǢÂõÁ¡Å¢ý ¿¢Àó¾¨É ±ýÉ?
A. ±øÄ¡ §Å¨Ä¸¨Çî ¦ºöÐ ÓÊò¾ô À¢ýÒ¾¡ý Å¢ì§ÉŠÅÃý º¡ôÀ¢¼
§ÅñÎõ.
B. ¦ÅüÈ¢¨Äò §¾¡ð¼ò¾¢ø §Å¨Ä ¦ºöÐ ÓÊò¾ô À¢ýÒ¾¡ý Å¢ì§ÉŠÅÃý
º¡ôÀ¢¼ §ÅñÎõ.
C. ¬Î Á¡Î¸¨Ç §ÁöòÐ ÓÊò¾ô À¢ýÒ¾¡ý Å¢ì§ÉŠÅÃý º¡ôÀ¢¼ §ÅñÎõ.
D. §¸¡Æ¢¸ÙìÌò ¾£É¢ô§À¡ð¼ô À¢ýÒ¾¡ý Å¢ì§ÉŠÅÃý º¡ôÀ¢¼ §ÅñÎõ.

32. §¸¡¸¢Ä¡ ±ò¾¨¸Â ÀñÒ¨¼ÂÅû?


i. «ýÀ¡ÉÅû
ii. ¸ñÊôÀ¡ÉÅû
iii. þÃì¸ Ì½ÓûÇÅû
iv. ¸¼¨ÁÔ½÷ÔûÇÅû
A. i, ii
B. i, iii,
C. i, ii, iii
D. i, ii, iv
33. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÜüڸǢø ±Ð ºÃ¢Â¡ÉÐ?
A. §¸¡¸¢Ä¡ ¾¢Â¡¸ ̽õ ¦¸¡ñ¼Åû.
B. Å¢ì§ÉŠÅÃÉ¢ý ¦Àü§È¡÷ ¦ÀÕõ ¦ºøÅó¾÷.
C. Å¢ì§ÉŠÅÃý ÓÂüº¢Ôõ ¾ýÉõÀ¢ì¨¸Ôõ ¯¨¼ÂÅý.
D. Å¢ì§ÉŠÅÃÉ¢ý ӾġǢÂõÁ¡ «Å¨Éô ÀÊì¸ ¨Åò¾¡÷.

34. ²ý, ¬º¢Ã¢Â÷ ¾¢Õ. áÁº¡Á¢ Å¢ì§ÉŠÅÃ¨É «É¡¨¾ þøÄò¾¢ø


§º÷òÐ;
«ÅÛìÌ ¯À¸¡Ã ºõÀÇÓõ ¦ÀüÚ ¾ó¾¡÷?
A. Å¢ì§ÉŠÅÃý Á¢¸×õ ²¨Æ.
B. Å¢ì§ÉŠÅÃý µ÷ «É¡¨¾.
C. Å¢ì§ÉŠÅÃý Á¢¸×õ ÀñÀ¡ÉÅý.
D. Å¢ì§ÉŠÅÃý ¸øŢ¢ø Á¢¸×õ ¦¸ðÊ측Ãý.

10
35. ¿¢Àó¾¨É ±Ûõ ¦º¡øÖìÌô ¦À¡Õ󾡾 ¦º¡ø ¡Ð?
A. ¬¨½
B. ¸ð¼¨Ç
C. À½¢ò¾ø
D. §ÅñΧ¸¡û

11
À¢Ã¢× D : ¸Õòн÷¾ø (ÀøŨ¸)
(§¸ûÅ¢ 36-40)

¸£ú측Ïõ Å¢ÇõÀÃò¨¾ì ¸ÅÉÁ¡¸ ÀÊòÐ ´ù¦Å¡Õ §¸ûÅ¢ìÌõ ºÃ¢Â¡É


À¾¢¨Äò §¾÷ó¦¾Î.

«õÀ¢¸¡ ²¦ƒýº¢
602 & 603 þÃñ¼¡ÅÐ Á¡Ê,
À¸¡í º¡¨Ä, 53000 §¸¡Ä¡Äõâ÷.
¦¾¡¨Ä§Àº¢ ±ñ:03-4445779

§Å¨Ä §¾Î§Å¡ÕìÌ µ÷ «Ã¢Â Å¡öôÒ


¾Â¡Ã¢ôÒòШÈ, Ţź¡ÂòÐ¨È ÁüÚõ þ¾Ã ШȸǢÖõ À½¢Â¡üÈ ¬÷Åõ ¯ûÇ
¦ÅÇ¢¿¡ðÎô À¢Ã¨ƒ¸ÙìÌ ±í¸û ¿¢ÚÅÉõ §Å¨Ä §¾Êò ¾Õõ §º¨Å¢¨É
¬üÈ¢ ÅÕ¸¢ÈÐ. ¦ÅÇ¢¿¡Î¸ÙìÌî ¦ºýÚ §Å¨Ä ¦ºö ŢÕõÒõ Á§Äº
¢Â÷¸ÙìÌõ ±í¸û ¿¢ÚÅÉõ §Å¨Ä §¾Êò¾Õ¸¢ÈÐ.

À¢È §º¨Å¸û : - Å£ðÎ §Å¨ÄìÌ ¬û ²üÀ¡Î ¦ºö¾ø.


- ¦ÅÇ¢¿¡Î¸ÙìÌî ÍüÚÄ¡ ²üÀ¡Î ¦ºö¾ø.
- Å¢Á¡É ѨÆ×ðÎô ¦ÀüÚò ¾Õ¾ø.
- ¦ÅÇ¢¿¡ðÊÖõ ¯û¿¡ðÊÖõ ţθû, ¿¢Äõ
§À¡ýÈ ¦º¡òиû Å¡í¸ ²üÀ¡Î ¦ºö¾ø.
- þýÛõ ÀÄ.

¸ð¼½õ : â.Á 100.00 (´Õ §º¨ÅìÌ ÁðÎõ)


27. ²Á¡üÈò¨¾ò ¾Å¢÷ì¸ ¯¼§É ÓóÐí¸û

36. «õÀ¢¸¡ ²¦ƒýº¢ ±íÌ «¨ÁóÐûÇÐ?


A. À¸¡í¸¢ø C. «Âø ¿¡ðÊø

12
B. þÃñ¼¡ÅÐ Á¡Ê¢ø D. §¸¡Ä¡Äõââø

37.þó¾ ¿¢ÚÅÉò¾¢Ä¢ÕóÐ þÃñÎ §º¨Å¸¨Çô ¦ÀüÈ ´ÕÅ÷ ¦ºÖò¾


§ÅñÊ ¦¾¡¨¸ ±ùÅÇ×?

A. â.Á 100.00 C. â.Á 300.00


B. â.Á 200.00 D. â.Á 400.00

38. §Áü¸¡Ïõ ¿¢ÚÅÉõ ¦ÅÇ¢¿¡ðÎô À¢Ã¨ƒ¸ÙìÌ ÅÆíÌõ ºÖ¨¸ «øÄ?


A. ¦ÅÇ¢¿¡ðÊø ¦º¡òÐ츨Çô ¦ÀüÚò ¾Õ¾ø.
B. ¯û¿¡ðÊø §Å¨Ä §¾Êò ¾Õ¾ø.
C. ¦ÅÇ¢¿¡ðÎî ÍüÚÄ¡×ìÌ ²üÀ¡Î ¦ºö¾ø
D. Å£ðÎ §Å¨ÄìÌ ¬û §¾Ê ¾Õ¾ø.

39. þó¿¢ÚÅÉò¾¢ý ãÄõ ¿ý¨Á ¦ÀÈìÜÊÂÅ÷¸¨Çò §¾÷ó¦¾Î.

I. ¿õ ¿¡ðÊø §Å¨Ä §¾Îõ «ó¿¢Âô À¢Ã¨ƒ¸û.


II. ¦ÅÇ¢¿¡ðÊø §Å¨Ä §¾Îõ Á§Äº¢Â÷¸û.
III. ¦ÅÇ¢¿¡ðÊø ¦º¡òШ¼¨Á Å¡í¸ Å¢ÕõÒÅ÷¸û.
IV. ¿õ ¿¡ðÊø ÍüÚÄ¡ §Áü¦¸¡ûÇ Å¢ÕõÒÀÅ÷¸û.

A. I, II, IV C. I, II, III


B. I, II, III, IV D. II, III, IV

40. ‘À½¢Â¡üÈ’ ±Ûõ ¦º¡øÖìÌ Á¢¸ô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦À¡Õû _____________


¬Ìõ.

A. §º¨Å ¦ºö C. §ÁüÀ¡÷¨Å ¦ºöÂ


B. §Å¨Ä ¦ºö D. ¸ñ§½¡ð¼Á¢¼

13
Å¢¨¼¸û

1. C 24. A
2. D 25. B
3. A 26. C
4. B 27. C
5. B 28. C
6. D 29. C
7. C 30. A
8. C 31. A
9. A 32. B
10.D 33. C
11.A 34. A
12.B 35. D
13.A 36. D
14.C 37. B
15.C 38. A
16.C 39. B
17.A 40. B
18.D
19.C
20.B
21.B
22.D
23.C

14

Вам также может понравиться