Вы находитесь на странице: 1из 1

Имя: Легенда: Семья:

Игрок: Жизнь: Голод:


Хроника: Концепция: Душа:

Атрибуты
Влияние Интеллект OOOOO Сила OOOOO Внушительность OOOOO
Точность Сообразительность OOOOO Ловкость OOOOO Манипуляция OOOOO
Сопротивление Решительность OOOOO Выносливость OOOOO Самообладание OOOOO

Навыки Другие характеристики


Ментальные Преимущества Здоровье
(-3 без навыка) ___________________ OOOOO OOOOOOOOOOOO
Образование ________ ___________________ OOOOO
OOOOO 
Компьютер__________ OOOOO ___________________ OOOOO
Ремесло ____________ OOOOO ___________________ OOOOO Воля
Расследование _______ OOOOO ___________________ OOOOO OOOOOOOOOO
Медицина___________ OOOOO ___________________ OOOOO 
Оккультизм _________ ___________________ OOOOO
Политика ___________
OOOOO
OOOOO ___________________ OOOOO Логово
Наука ______________ OOOOO ___________________ OOOOO OOOOOOOOOO
___________________ OOOOO
Сытость
Физические Атавизмы OOOOOOOOOO
(-1 без навыка) ______________________
Атлетика ___________ OOOOO
______________________ Состояние сытости
Драка ______________ OOOOO ______________________
Вождение ___________ OOOOO ______________________
Стрельба ___________ OOOOO ______________________ Целостность
Кража ______________ OOOOO ______________________ OOOOOOOOOO
Скрытность _________ OOOOO Кошмары Состояния
Выживание _________ OOOOO
______________________ ______________________
Холодное оружие ____ OOOOO
______________________ ______________________
Социальные ______________________ ______________________
(-1 без навыка) ______________________ ______________________
Знание животных ____ ______________________
Эмпатия ____________
OOOOO
Стремления
Экспрессия _________
OOOOO
OOOOO
Родственные узы ______________________
Запугивание _________ OOOOO ______________________ ______________________
Убеждение __________ OOOOO ______________________ ______________________
Коммуникабельность _ OOOOO ______________________
Размер:___Скорость:
Знание улиц _________ OOOOO ______________________ Защита: Броня:
Обман ______________ OOOOO ______________________ Инициатива:
______________________ Вехи:     
Опыт:

Вам также может понравиться