Вы находитесь на странице: 1из 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE DIN CHIŞINĂU CATEDRA FINANŢE 

Studiu de caz Nr .2

Autor: 
elevul gr. FA 1808 G, 
Ina CORNOS 
____________________ 
(semnătura) 

Conducător ştiinţific: 
Magistru în economie, gr. didactic superior, 
Claudia PLĂMĂDEALĂ 
____________________ 
(semnătura) 
Chişinău, 2021
Studiu de caz

,,ActivExtra’’SRL, cod fiscal 1001003361100, adresa mun. Chisinau , str. Miron Costin 26/2.

Se prezinta urmatoarele date despre activitatea sa in trimestrul III al anului 2021:

1. Au fost prestate servicii de amplasare a publicitatii cu valoare trimestriala de 10 800 lei fara TVA –cota 5%.
2. Sunt prestate servicii de amplasare a locuitorilor de comert pe teritoriul pietei. Suprafata este de 540 m2, cota contreta este de 15,00 lei m2/an.
3. Numaru mediu de angajati -55 persoane, cota concreta este de 150,00 lei/an pentru un angajat.
4. ,,ActivExtra’’ a produs produse careia i sa aplicat simpolica locala cu suma trimestriala de 36 500 –cota concreta este de 0,2%
5. Au fost prestate servicii pentru construirea unei parcari cu 35 locuri, in total cu o suprafata de 525 m2- cota concreta 15,00 lei m2/an.
Anexa nr. 1 la Ordinul IFPS/
Приложение № 1 к приказу ГГНИ
nr. /№ 1603 din/от_20_ decembrie/декабря 2012

Forma TL 13
Codul fiscal al contribuabilului/ ____1001003361100____________ _______
Фискальный код налогоплательщика Pentru uz intern SF
Для служебного пользования

Denumirea contribuabilului/ ________,,ActivExtra’’SRL__________ __________


Наименование налогоплательщика

Codul localităţii (CUATM)/ _________MD-7201_____________________________________


Код местности

Inspectoratul fiscal de stat / ____________DDF.Soldanesti_______________


Государственная налоговая инспекция

Codul activităţii de bază conform CAEM/_____8301____________________


Код основного вида деятельности согласно КЭДМ
Data prezentării dării de seamă/ Дата представления отчета ____14.10.2021______________

Perioada fiscală /Налоговый период___________01.07.21-30.09.21_________________________________

DAREA DE SEAMĂ PE TAXELE LOCALE/


ОТЧЕТ ПО МЕСТНЫМ СБОРАМ

Baza impozabilă a obiectului Suma facilităţilor fiscale acordate


impunerii (se indică în expresie (lei) / Сумма налоговых льгот,
cantitativă, bănească)/ Suma taxei предоставленных (лей) Suma taxei
Налогооблагаемая база calculate către plată
Clasificarea (lei)
объекта налогообложения (lei) Inclusiv de către
Nr. bugetară/ Cota (col. 7 – col.
(указывается в (col. 5 x col.6)/ autorit. admin.
d/o/ Счёт Denumirea taxei/ (lei, %)/ 8)/
количественном, денежном Исчисленная pub. locale/ Сумма сбора
№ бюджетной Наименование сбора Ставка
выражении) сумма сбора (лей) Total/ В том числе к уплате
п/п классификац (лей; %)
(гр.5 x гр.6) Всего местными (лей)
ии
Unitatea de Numărul, органами (гр.7 – гр.8)
măsură/ suma/ публичного
Единица Количество, управления
измерения сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Taxa pentru amenajarea teritoriului /Сбор Numărul/ 150.00 2 062,5 lei
1. 114412 55 2 062,5 lei
на благоустройство территорий Количество lei
Taxa de organizare a licitaţiilor şi
2. 142211 loteriilor /Сбор за организацию аукционов и Lei/лей
лотерей
3. 114414
Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii
Lei/лей 10 800 lei 5% 540 lei 540 lei
(reclamei)/Сбор за размещение рекламы
4. 114423
Taxa de aplicare a simbolicii locale /Сбор за
Lei/лей 36 500 lei 0,2 % 73 lei 73 lei
использование местной символики
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de
Numărul/
5. 114418 prestări servicii/Сбор за объекты торговли
Количество
и/или объекты по оказанию услуг
Numărul de
m2/ 2 025 lei
6. 114411 Taxa de piaţă /Рыночный сбор
Количество
540 m2 15 lei 2 025 lei
кв.м.
Taxa pentru cazare /Сбор за временное
7. 114421 Lei/лей
проживание
8. 114422 Taxa balneară /Курортный сбор Lei/лей
Taxa pentru prestarea serviciilor de
transport auto de călători pe teritoriul
Numărul/
9. 114413 municipiilor, oraşelor şi satelor
Количество
(comunelor)/Сбор за предоставление услуг
по автомобильной перевозке пассажиров
Taxa pentru parcare /Сбор за парковку Numărul/ 35 locuri 1 968,75 lei
10. 114416 15 lei 1968,75lei
автотранспорта Количество 525m2
Numărul de
Taxa pentru dispozitivele publicitare /Сбор m2/
11. 114415
за рекламные устройства Количество
кв.м.
6 669,25
Total pe taxele locale/Итого по местным сборам X X 6 669,25 lei lei

Suma de control/ __Sase mii sase sute sasezeci si noua mii lei,25 bani_________________________________
Контрольная сумма Suma taxei col. 10/ сумма сбора гр.10

Ne asumăm răspunderea prevăzută de legislaţie pentru întocmirea incompletă şi/sau neconformă a dării de seamă/
Несем ответственность, предусмотренную законодательством за неполное и/или ненадлежащее оформление отчёта

Conducătorul/ Руководитель _______Ciorici______________________ Contabil-şef /Главный бухгалтер ___________Cornos______________________

Anexă pe/ Приложение на ___2____ file/ листах


L.S

Вам также может понравиться