Вы находитесь на странице: 1из 10

tCvn Tiªu chuÈn ViÖt Nam

TCVN 6707 : 2000

chÊt th¶i nguy h¹i −


dÊu hiÖu c¶nh b¸o, phßng ngõa

Hazardous wastes – Warning signs

Hµ Néi – 2000
Lêi nãi ®Çu

TCVN 6705 : 2000 do Ban kü thuËt Tiªu chuÈn


TCVN/TC 200 ChÊt th¶i r¾n biªn so¹n, Tæng côc Tiªu
chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc,
C«ng nghÖ vµ M«i tr−êng ban hµnh.
tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6707 : 2000

ChÊt th¶i nguy h¹i - DÊu hiÖu c¶nh b¸o, phßng ngõa
Hazardous wastes − Warning signs

1 Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh h×nh d¹ng, kÝch th−íc, mµu s¾c vµ néi dung cña dÊu hiÖu c¶nh b¸o, phßng
ngõa sö dông trong qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i nh»m phßng tr¸nh c¸c t¸c ®éng bÊt lîi cña tõng lo¹i chÊt
th¶i nguy h¹i ®Õn con ng−êi vµ m«i tr−êng trong khi l−u gi÷, thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý chÊt th¶i nguy
h¹i.

2 Tiªu chuÈn trÝch dÉn

TCVN 5053: 1990 MÇu s¾c tÝn hiÖu vµ dÊu hiÖu an toµn.

TCVN 6706 : 2000 ChÊt th¶i nguy h¹i - Ph©n lo¹i

ISO 3461-1: BiÓu t−îng − C¸c nguyªn lý chung vÒ tr×nh bµy, thÓ hiÖn.

3 ThuËt ng÷ vµ gi¶i thÝch

Trong tiªu chuÈn nµy ¸p dông c¸c thuËt ng÷ sau

3.1 ChÊt th¶i nguy h¹i

Theo TCVN 6706: 2000

3.2 DÊu hiÖu c¶nh b¸o, phßng ngõa (chÊt th¶i nguy h¹i)

Mét dÊu hiÖu b¸o cho biÕt cÇn ph¶i chó ý vµ ®Ò phßng ®èi víi c¸c nguy hiÓm hoÆc bÊt lîi cã thÓ x¶y ra
cho ng−êi vµ m«i tr−êng do chÊt th¶i nguy h¹i, gåm kÕt hîp gi÷a biÓu t−îng, h×nh d¹ng h×nh häc, mµu
s¾c vµ lêi viÕt cho tõng dÊu hiÖu cô thÓ.

3
TCVN 6707: 2000

3.3 BiÓu t−îng

Mét h×nh cã thÓ hiÓu ®−îc b»ng m¾t dïng ®Ó truyÒn th«ng tin mét c¸ch ®éc lËp víi ng«n ng÷. H×nh nµy
cã thÓ t¹o ra b»ng c¸ch vÏ, in hoÆc b»ng c¸c ph−¬ng thøc kh¸c.

4 Qui ®Þnh chung

4.1 DÊu hiÖu c¶nh b¸o phßng ngõa ®−îc sö dông ®Ó b¸o tr−íc cho ng−êi lµm viÖc víi chÊt th¶i nguy
h¹i vµ cho céng ®ång chó ý tíi mèi nguy hiÓm trùc tiÕp hoÆc mèi nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra tõ chÊt th¶i
nguy h¹i; nh¾c nhë ph¶i thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu an toµn khi tiÕp cËn víi chÊt th¶i nguy h¹i hoÆc chØ
dÉn nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c ®· ®−îc qui ®Þnh ®Ó phßng tr¸nh c¸c rñi ro, tai n¹n cho con ng−êi vµ
m«i tr−êng.

4.2 DÊu hiÖu c¶nh b¸o phßng ngõa ®−îc ¸p dông t¹i c¸c khu vùc vµ trªn c¸c ph−¬ng tiÖn lµm viÖc liªn
quan ®Õn chÊt th¶i nguy h¹i hoÆc n¬i mµ c¬ quan qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i cã yªu cÇu sö dông.

4.3 DÊu hiÖu c¶nh b¸o phßng ngõa ph¶i ®−îc bè trÝ trong ph¹m vi tr−êng nh×n cña ng−êi cÇn ®−îc b¸o
hiÖu, t¹i vÞ trÝ dÔ nhËn thÊy vµ b¶n th©n chóng kh«ng ®−îc trë thµnh mét nguån g©y ra nguy hiÓm míi.

5 H×nh d¹ng, kÝch th−íc, tr×nh bµy, thiÕt kÕ vµ mÇu s¾c cña dÊu hiÖu c¶nh b¸o, phßng ngõa chÊt th¶i
nguy h¹i ¸p dông theo c¸c qui ®Þnh trong TCVN 5053: 1990 vµ ISO 3461-1.

6 DÊu hiÖu c¶nh b¸o, phßng ngõa : ý nghÜa vµ ¸p dông ®èi víi chÊt th¶i nguy h¹i

DÊu hiÖu c¶nh b¸o, phßng ngõa chÊt th¶i nguy h¹i ®−îc sö dông gåm h×nh tam gi¸c ®Òu viÒn ®en, nÒn
mµu vµng víi c¸c biÓu t−îng mÇu ®en vµ ch÷ (nÕu cã) mµu ®en ®−îc kÕt hîp sö dông trong ®ã nh− vÝ
dô trong b¶ng 1.

7 C¸c dÊu hiÖu c¶nh b¸o, phßng ngõa chÊt th¶i nguy h¹i cã thÓ ®−îc sö dông riªng cho tõng ý nghÜa
c¶nh b¸o hoÆc cã thÓ sö dông kÕt hîp c¸c ý nghÜa c¶nh b¸o tuú theo qui ®Þnh cho tõng tr−êng hîp cô
thÓ cña c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn vÒ qu¶n lý chÊt th¶i nguy h¹i.

4
TCVN 6707: 2000

B¶ng 1

Lo¹i
TT Theo Theo m· ý nghÜa BiÓu t−îng DÊu hiÖu c¶nh b¸o,
TCVN sè cña vµ lêi phßng ngõa ®èi víi
6706: phô lôc chÊt th¶i nguy h¹i
2000 III
BASEL
6.1 C¶nh b¸o DÊu chÊm than
chung vÒ sù Lêi: ChÊt th¶i
nguy hiÓm nguy h¹i !
cña chÊt th¶i (Cã thÓ sö
nguy h¹i dông kÕt hîp
víi dÊu hiÖu
6.6 )

ChÊt th¶i nguy h¹i!


6.2 3 H 1 DÔ næ Bom næ
C¶nh b¸o vÒ
nguy c¬ dÔ
næ cña chÊt
th¶i

5
TCVN 6707: 2000

6.3 1 H 3 DÔ ch¸y. Ngän löa


C¶nh b¸o vÒ
nguy c¬ dÔ
ch¸y cña
chÊt th¶i

B¶ng 1 − (tiÕp theo)

Lo¹i
TT Theo Theo m· ý nghÜa BiÓu t−îng DÊu hiÖu c¶nh b¸o,
TCVN sè cña vµ lêi phßng ngõa ®èi víi
6706: phô lôc III
chÊt th¶i nguy h¹i
2000 BASEL

6.3.1 1 H 3 C¶nh b¸o Ngän löa


chÊt th¶i lµ Lêi: ChÊt láng
chÊt láng dÔ dÔ ch¸y !
ch¸y

ChÊt láng dÔ ch¸y!

6.3.2 1 H 4.1 C¶nh b¸o vÒ Ngän löa


chÊt th¶i r¾n Lêi: ChÊt r¾n
dÔ ch¸y dÔ ch¸y!

ChÊt r¾n dÔ ch¸y!

6
TCVN 6707: 2000

6.3.3 1 H 4.2 C¶nh b¸o vÒ Ngän löa


chÊt th¶i dÔ Lêi: dÔ næ − dÔ
næ − dÔ ch¸y ch¸y!

DÔ næ − dÔ ch¸y!

B¶ng 1 − (tiÕp theo)


Lo¹i
TT Theo Theo m· ý nghÜa BiÓu t−îng DÊu hiÖu c¶nh b¸o,
TCVN sè cña vµ lêi phßng ngõa ®èi víi
6706: phô lôc III
chÊt th¶i nguy h¹i
2000 BASEL

6.3.4 1 H 4.3 C¶nh b¸o vÒ Ngän löa


chÊt th¶i t¹o Lêi: DÔ ch¸y −
khÝ dÔ ch¸y Kh«ng ®−îc
khi tiÕp xóc tiÕp xóc víi
víi n−íc n−íc!

dÔ ch¸y! kh«ng ®−îctiÕp xóc víi n−íc!

6.4 4 H 5.1 C¶nh b¸o vÒ Ngän löa trªn


chÊt th¶i cã vßng trßn
chÊt oxy ho¸ Lêi: ChÊt oxy
ho¸ .

chÊt oxy ho¸!

7
TCVN 6707: 2000

6.5 4 H 5.2 C¶nh b¸o vÒ Ngän löa trªn


chÊt th¶i cã vßng trßn
chøa peoxyt Lêi: Peoxyt
høu c¬ lµ h÷u c¬ ! ChÊt
chÊt oxy ho¸ oxy ho¸
m¹nh m¹nh

peoxit h÷u c¬! chÊt oxy ho¸ m¹nh

8
TCVN 6707: 2000

B¶ng 1 − (tiÕp theo)

Lo¹i
TT Theo Theo m· ý nghÜa BiÓu t−îng DÊu hiÖu c¶nh b¸o,
TCVN sè cña vµ lêi phßng ngõa ®èi víi
6706: phô lôc III
chÊt th¶i nguy h¹i
2000 BASEL

6.6 5 H 6.1 C¶nh b¸o vÒ X−¬ng sä vµ


chÊt th¶i cã hai khóc x−¬ng
chøa c¸c b¾t chÐo
chÊt ®éc h¹i
(chÊt th¶i
nguy h¹i)

6.6.1 5 H 6.1 C¶nh b¸o vÒ X−¬ng sä vµ


chÊt th¶i cã hai khóc x−¬ng
chøa c¸c b¾t chÐo
chÊt g©y ®éc Lêi: RÊt ®éc .
cÊp tÝnh

RÊt ®éc!

6.6.2 5 H 10 C¶nh b¸o vÒ X−¬ng sä vµ


chÊt th¶i hai khóc x−¬ng
chøa c¸c b¾t chÐo
chÊt cã thÓ Lêi: KhÝ ®éc !
gi¶i phãng ra Kh«ng ®−îc
khÝ ®éc khi tiÕp xóc víi
gÆp n−íc n−íc

KhÝ ®éc ! kh«ng ®−îc tiÕp xóc víi n−íc!

9
TCVN 6707: 2000

B¶ng 1 − (kÕt thóc)


Lo¹i
TT Theo Theo m· ý nghÜa BiÓu t−îng DÊu hiÖu c¶nh b¸o,
TCVN sè cña vµ lêi phßng ngõa ®èi víi
6706: phô lôc
chÊt th¶i nguy h¹i
2000 III
BASEL

6.7 7 H 6.2 C¶nh b¸o vÒ Ba vßng khuÈn


chÊt th¶i cã l¹c
chøa chÊt Lêi: L©y nhiÔm
g©y bÖnh trïng!
hoÆc nguån
vi trïng g©y
bÖnh

L©y nhiÔm trïng!

6.8 6 H 12 C¶nh b¸o vÒ C©y kh«ng l¸,


chÊt th¶i cã con c¸ chÕt.
chøa c¸c Lêi: §éc cho hÖ
thµnh phÇn sinh th¸i!
®éc h¹i cho
hÖ sinh th¸i

®éc cho hÖ sinh th¸i!

6.9 2 H 8 C¶nh b¸o vÒ Bµn tay trÇn vµ


chÊt th¶i cã mÈu kim lo¹i bÞ
chøa c¸c chÊt láng tõ hai
chÊt ¨n mßn èng nghiÖm r¬i
xuèng
Lêi: ¨n mßn !

¨n mßn!

___________________________

10

Похожие интересы