Вы находитесь на странице: 1из 2

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы
Date de identificare/ Идентификационные данные BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din
26.05.2017 „Cu privire la statistica oficială”, producătorii de
Denumirea:_________________________________________________ statistici oficiale:
Наименование: - au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de
___________________________________________________________ informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice
(art.13);
- asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării
Adresa/Адрес: acestora (art.19).
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)_____________________________ Cercetare statistică eronate sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se
Район (муниципий, АТО Гагаузия) anuală sancţionează conform art.330 al Codului contravențional al
Republicii Moldova.

Satul (comuna), oraşul________________________________________ В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 от


Село (коммуна), город
Статистическое обследование 26.05.2017 года «Об официальной статистике», органы
годовое официальной статистики:
Strada____________________________________________nr. _______ - имеют право получать и собирать данные, необходимые для
Улица производства статистической информации, от всех
физических и юридических лиц (ст.13);
- гарантируют конфиденциальность данных и недопущение
Cod CUIÎO ________________ их разглашения (ст.19).
Код
Nr. 1-CC Непредставление в установленный срок статистических
данных, представление недостоверных данных или в неполном
Cod IDNO __________________________ объеме является правонарушением и санкционируется в
Код соответствии со ст.330 Кодекса о правонарушениях
Республики Молдова.
Activitatea de construcţii
Conducătorul ___________________________________________ realizată în antrepriză Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
О выполнении подрядных работ nr. 77 din 23 octombrie 2017

Утвержден приказом Национального бюро статистики


№ 77 от 23 октября 2017 г.
(Semnătura/Подпись) „______”____________________________
L.Ş. М.П.
Acest chestionar poate fi completat pe portalul raportare.md sau
în anul 20____ prezentat pe suport de hârtie la adresa organului teritorial pentru
за 20____ год statistică până la data de 1 aprilie după anul de referinţă de
Executantul ________________________________________________ către întreprinderile cu genul principal de activitate „Construcţii”.
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
Этот вопросник может быть заполнен на портале
tel. _______________________________________________________ raportare.md или представлен на бумажном носителе
тел.
до 1 апреля после отчетного года в адрес территориального
органа статистики организациями с основным видом
деятельности «Строительство».
Valoarea lucrărilor de construcţii, executate în antrepriză (fără TVA)
Стоимость строительных работ, выполненных подрядным способом (без НДС)
mii lei, datele se înscriu cu zecimale;
тыс. лей, данные приводятся с десятичным знаком
Nr. rând. Realizări
Denumirea indicatorilor Наименование показателей
№ стр. Выполнено
Valoarea lucrărilor de construcţii executate cu forţe Стоимость строительных работ, выполненных
proprii1 – total собственными силами1 – всего
(rd. 200 + rd. 300 + rd. 400 + rd. 500) 100 (cтр. 200 + cтр. 300 + cтр. 400 + cтр. 500)
Стоимость работ по новому строительству
Valoarea lucrărilor de construcţii noi executate la:
200 выполненных на строительстве:
(rd. 210 + rd. 220 + rd. 230)
(стр. 210 + стр. 220 + стр. 230)
- clădiri rezidenţiale 210 - жилых зданий
- clădiri nerezidenţiale 220 - нежилых зданий
- construcţii inginereşti (speciale) 230 - инженерных сооружений
din rândul 200: valoarea construcţiilor noi Из строки 200: - стоимость работ по новому
executate pentru populaţie 240 строительству, выполненных для населения
Valoarea lucrărilor de reparaţii capitale Стоимость работ по капитальному ремонту,
executate la: 300 выполненных на:
(rd. 310 + rd. 320 + rd. 330) (стр. 310 + стр. 320 + стр. 330)
- clădiri rezidenţiale 310 - жилых зданиях
- clădiri nerezidenţiale 320 - нежилых зданиях
- construcţii inginereşti 330 - инженерных сооружениях
Valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii Стоимость работ по поддержанию и текущему
curente executate la: ремонту, выполненных на:
(rd. 410 + rd. 420 + rd. 430) 400 (стр. 410 + стр. 420 + стр. 430)
- clădiri rezidenţiale 410 - жилых зданиях
- clădiri nerezidenţiale 420 - нежилых зданиях
- construcţii inginereşti 430 - инженерных сооружениях
Valoarea altor lucrări de construcţie în
Прочие подрядные работы
antrepriză 500
1
Se include valoarea lucrărilor de construcţii executate doar cu forţe proprii. Valoarea lucrărilor de construcţii executate de către subantreprenori nu se include.
Отражается объем строительных работ, выполненных собственными силами. Не включается объем работ, выполненный субподрядчиками.

Вам также может понравиться