Вы находитесь на странице: 1из 4

Совет превечный

Russian Orthodox Service, Op. 42, No. 2 Pavel Chesnokov

3        3  
Tenor  4      4
  4        4    
   
Со вет Пре веч ный от кры ва я Те бе, От ро ко ви це, Гав ри
So vet pre vech nii ot kri va ia Te be, Ot ro ko vi tse, Ga vri
 
Bass
  3        4        3     
4 4 4    
       

Alto
         
Solo    
Ра дуй ся, зем
Ra dui sia, zem
             
T.      

ил пред ста, Те бе лоб за я и ве ща я: Ра
il pred sta, Te be lob za ia i ve shta ia: Ra

              
B.   
 

11

Alto
          
              
Solo
       
ле не на се ян на я! ра дуй ся, ку пи но не о па
le ne za se ia na ia! ra dui sia, ku pi no ne o pa
         
T.      
   
дуй ся, ра дуй ся, ра дун ся, ра
dui sia, ra dui sia, ra dui sia, ra
    
B.
                  
  
16

Alto
            
Solo               
лн ма я, ра дуй ся, глу би но не у до бо зрн ма я!
li ma ia, ra dui sia, glu bi no ne u do bo zri ma ia!
   
T.   
      
      
      
 
 
   
дуй ся, ра дуй ся, ра дуй ся,
dui sia, ra dui sia, ra dui sia,

     
B.           
     

21

Alto
       
           
Solo  
 
Ра дуй ся! Ра дуй ся, мос те, кне бе сем пре во
Ra dui sia! Ra dui sia, mo ste, kne be sem pre vo
     
T.                  

ра дуй ся! Ра дуй ся, ра дуй ся, ра
ra dui sia! Ra dui sia, ra dui sia, ra
  
B.
       
            
   

27

Alto
                
Solo  
       
дяй, и лест вн це вы со ка я, ю же И а ков ви де.
diai, i le stbi tse vi so ka ia, iu zhe I a kov vi de.
           
T.            
 
дуй ся, ра дуй ся, ра дуй ся,
dui sia, ra dui sia, ra dui sia,
    
B.
   
            

2
32

Alto
         
       
Solo       

Ра дуй ся, Бо жест вен на я ста мно ман ны,
Ra dui sia, Bo zhe stven na ia stam no man ni,
     
T.            
   
ра дуй ся! Ра дуй ся, ра дуй ся,
ra dui sia! Ra dui sia, ra dui sia,
 
B.
                
   
   

37

Alto
          
Solo      
         

ра дуй ся, раз ре ше ни е клят вы, ра дуй ся, А
ra dui sia, raz re she ni e kliat vi, ra dui sia, A
           
T.   
   
ра дуй ся, ра дуй ся! Ра
ra dui sia, ra dui sia! Ra
  
B.
           
 

41

Alto
          
Solo               
да мо во воз зва ни е, c То бо ю Гос подь, c То
da mo vo voz zva ni e, s To bo iu Gos pod, s To
    
       
T.     
          
   
дуй ся, ра дуй ся, ра дуй ся, ра
dui sia, ra dui sia, ra dui sia, ra

        
B.
          
 

3
46

Alto
  
 
Solo     

бо ю Гос подь!
bo iu Gos pod!
   
T.            

дуй ся, ра дуй ся!
dui sia, ra dui sia!
 
B.
         
       

Вам также может понравиться