Вы находитесь на странице: 1из 4

Квадрат кюкляр-ЫЫ-10 11.

Ифадяни садяляшдирин: 7-4 3


А) 2 - 3 Б) - 2 - 3 Ъ) 3 + 2
6 2 Д) 3 - 1 Е) 3 + 1
1. Ифадяни садяляшдирин:
3 2 -2 3 12. Ифадяни садяляшдирин: 3+ 2 2
А) 6 + 2 6 Б) 6 Ъ) 6 - 2 6 А) 2 + 2 Б) 1 + 2 Ъ) 1 - 2
Д) 6 + 6 Е) 6 - 6 Д) 2 - 2 Е) 2

15 2 13. 4 £ x £ 10 олдугда ( x - 15) 2 + ( x + 2) 2


2. Садяляшдирин:
4 3+3 2 ифадясини садяляшдирин:
А) 2 6 - 3 Б) 2 6 + 3 Ъ) 2 6 Д) 3 Е) 4 А) 13 Б) 17 Ъ) 2х – 13 Д) 2х +13 Е)
2х+ 17
7 5
3. Щесаблайын: -
7- 5 7+ 5 14. 2 £ x £ 5 олдугда ( x - 6) 2 + ( x + 4) 2
А) 6 + 35 Б) 6 - 35 Ъ) 6 Д) 35 Е) ифадясини садяляшдирин:
А) 2 Б) - 10 Ъ) 10 Д) 2х +10 Е) 2х
1
–2
13 11
4. Щесаблайын: - 3 x -2
13 - 11 13 + 11 15. Кясри ихтисар един:
2 x - 3x
А) 12 Б) 13 + 11 Ъ) 1 + 143 Д) 1 Е) 24
1 2 3 x 3
А) - Б) - Ъ) Д) - x Е) x
3+ 5 3- 5 x 3x x 2
5. Щесаблайын: +
3- 5 3+ 5
А) 1 Б) -1 Ъ) 8 Д) 0 Е) – 8
2x - x
16. Кясри ихтисар един:
1- 2 x
7-4 3 7+4 3 А) 2 x Ъ) - 2 x Е) -
6. Садяляшдирин: + Б) 2 x Д) x x
7+4 3 7-4 3
А) 112 3 Б) 97 Ъ) 2 Д) 194 Е) 0 17. Щесаблайын: 113 2 - 112 2
19 2 - 112
3 - 12 3 + 12 1 1 3 1
7. Щесаблайын: + А) Б) Ъ) Д) 1 Е) -
12 3 4 2 4 2
А) 0,5 Б) – 0,5 Ъ) – 2,5 Д) 2,5 Е) 1
18. Щесаблайын: 106 2 - 90 2
5 + 20 5 - 20
8. Щесаблайын: + 212 - 7 2
20 5
1 7
1 1 А) 4 Б) 7 Ъ) Д) Е) 7
А) Б) 5 Ъ) 2 5 Д) 4 5 Е) 4 7
2 5
1 5 2
10 8 1 19. Ифадяни садяляшдирин: + + + 0,4
9. Ифадяни садяляшдирин: - - 10 2 5
5 20 5
1
А) 2 5 Б) 0,5 5 Ъ) 3 5 Д) 5 Е) А) Б) 10 Ъ) 2 Д) 2 Е) 2 5
10
- 5
3 1 2
20. Ифадяни садяляшдирин: 24 - - -
20 16 1 2 6 3
10. Садяляшдирин: + -
20 80 5 1 3
А) 3 Б) 6 Ъ) 2 3 Д) Е)
13 5 1 6 2
А) Б) Ъ) 5 Д) 0 Е)
5 13 5
21.Ифадяни садяляшдирин: ( 3 - 2) 2 + ( 3 + 2) 2
А) 4 + 2 3 Б) 2 3 Ъ) 4 Д) 0 Е) 14 33. x > 6 олдугда 16 + x - 25 - 10 x + x 2 ифадясини
садяляшдирин:
22. Садяляшдирин: (5 + 2 ) 2 - ( 2 - 5) 2 А) 21 Б) 2х + 11 Ъ) 22 Д) 11 Е) 2х +
А) 2 2 Б) 10 Ъ) 10 - 2 2 Д) 10 + 2 2 Е) 5 21

34. Садяляшдирин: 2 - 125 - 2- 5


2 48 - 3 12 А) - 6 5 Б) - 5 5 Ъ) 4 5
23. Кясрин гиймятини тапын.
75 - 27 Д) 5 5 Е) 5 - 2
А) 5 Б) 1 Ъ) 3 Д) 3 Е) 2 3
35. Садяляшдирин: 27 - 2 - 2- 3
8 + 32
24. Кясрин гиймятини тапын. А) 3 Б) 4 3 - 2 2 Ъ) 2 3
18 + 50
А) 0,75 Б) 7,5 Ъ) 4 2 Д) 0,75 2 Е) 1,5
Д) 3- 2 Е) 2 3 + 2
3 5 2
36. Щесаблайын: + -
4 27 - 4 12 5- 2 7+ 2 7- 5
25. Кясрин гиймятини тапын.
3 12 - 48 А) 2 5 Б) 0 Ъ) 2 2 Д) 2 7
А) 4 Б) 3 Ъ) 3 3 - 2 3 Д) 2 Е) Е) 3 7 + 5 - 2 2

4 3 22 4 2
37. Щесаблайын: + +
26. Ифадянин гиймятини 5- 3 3+ 5 3+ 5
-1
æ ö А) 1+ 3 Б) 5 + 1 Ъ) 4 Д) 8 Е) 10
щесаблайын: ç 27 + 75 ÷ - 1
ç 48 ÷ 4 x
è ø 38. a < 3 олдугда a 2 - 6a + 9 ифадясини
1 1 a-3
А) 4 Б) 2 Ъ) 1 Д) Е) садяляшдирин:
2 4
А) х Б) 1 Ъ) – х Д) -1 Е) х – 1
27. Ифадянин гиймятини
-1 5
æ ö 39. Яэяр a < 2 оларса, a 2 - 4a + 4 ифадясини
щесаблайын: ç 18 + 50 ÷ + 0,5 2-a
ç 32 ÷
è ø садяляшдирин:
А) 1 Б) 2 Ъ) 0,6 Д) 1,25 Е) 0,4 А) – 5 Б) 2,5 Ъ) 5 Д) – 2,5 Е) а
–2
28. Щесаблайын: 7 + 24 - 7 - 24
А) 2 Б) 2 7 Ъ) 7 Д) 3 Е) 3 40. Ифадяни садяляшдирин: 91 - 40 3 - 91 + 40 3
А) – 7 Б) 7 Ъ) – 8 Д) 8 Е) 11
29. Щесаблайын: 7+4 3 + 7-4 3
41. Ифадяни садяляшдирин: 21 + 8 5 - 21 - 8 5
А) 2 3 Б) 2 Ъ) 3 Д) 3 Е) 4
А) 8 Б) 2 5 Ъ) 21 Д) 4 5 Е) – 8
30. Щесаблайын: 2- 3 + 2+ 3
42. Ифадяни щесаблайын: 4+2 3 - 4-2 3
А) 6 Б) - 6 Ъ) 4 Д) 3+ 2 Е) А) 4 Б) 3 Ъ) 6 Д) 8 Е) 2

2 3 43. Щесаблайын: 11 + 6 2 + 11 - 6 2
А) 1 Б) – 1 Ъ) 6 Д) – 6 Е) 3 2
31. Щесаблайын: 14 + 6 5 - 14 - 6 5
А) 6 Б) – 6 Ъ) 2 5 Д) - 2 5 Е) 7 - 5 44. Щесаблайын: 4 + 12 - 4 - 12
А) 0 Б) 1 Ъ) 2 Д) 5 Е) 3
32. x > 5 олдугда 6 - x + 16 - 8 x + x 2 ифадясини
садяляшдирин: 45. 3 - 5 - 3 + 5 ифадясини щесаблайын:
А) 10 – 2х Б) 10 Ъ) 2 Д) 4 Е) 2х – 10
А) 2 Б) 3 Ъ) 5 Д) - 3 Е) - 2
4
46. Щесаблайын: æç 3 + 5 + 3 - 5 ö÷ 1 1 2
А) Б) Ъ) 2 Д) Е) 2
è ø 4 2 2
А) 64 Б) 8 Ъ) 3 + 5 Д) 8 - 2 15 Е)
10 - 4 6
100 55. Щесаблайын:
(2 + 6 ) -2
6
47. Щесаблайын: æç 2 + 3 + 2 - 3 ö÷ А) 4 Б) 2 Ъ) 6 Д) 6 -2 Е) 2
è ø
А) 216 Б) 512 Ъ) 64 Д) 123 Е)
56. Ифадяни садяляшдирин: ( 3 -1 + )2
( 3-2 )2

36
А) 2 3 - 3 Б) 2 3 - 1 Ъ) 2 3 Д) – 1 Е) 1
3+ 8
48. Щесаблайын: -2 2 57. Ифадяни садяляшдирин: (2 - 5 ) 2 + (3 - 5 ) 2
3- 8
А) 5 - 2 5 Б) – 5 Ъ) 5 Д) 1 Е)
А) 2 2 Б) 0 Ъ) 3 + 8 Д) 3 Е) 1
1- 2 5
4 + 15
49. Щесаблайын: - 15 58. 0,9 + 2,5 + 14,4 ифадясинин гиймятини
4 - 15
щесаблайын.
А) 2 15 Б) 1 Ъ) - 15 Д) 4 Е) 0 А) 10 Б) 2,5 Ъ) 2 10 Д) 2 2 Е) 2 5
a - b2
50.Садяляшдирин: 1
a - a 2b 59. 0,9 + 3,6 + 12,1 ифадясинин гиймятини
b a b щесаблайын.
А) 1 + Б) 1 + Ъ) 1 -
a b a А) 10 Б) 2 10 Ъ) 10 Д) 1,5 Е) 2
a a -b
Д) 1 - Е) 60. Щесаблайын: 0,1 + 0,4 + 1,6 + 16,9
b a +b
А) 2 Б) 10 Ъ) 2 2 Д) 2 10 Е) 2
p2 - q
51.Садяляшдирин: 1 5
pq 2 + q
p p p 61. Щесаблайын: 0,4 + 0,9 + 2,5
А) -1 Б) +1 Ъ) 1 -
q q q А) 10 Б) 2 10 Ъ) 10 Д) 1 Е) 2

q q-p 62. 6 - 4 2 - 6 + 4 2 ифадясинин гиймятини


Д) 1 - Е)
p q+p тапын.
2
А) 0 Б) 4 Ъ) - 2 2 Д) 12 Е) 2 2
æ 10 -3 6 ö
7
52. 5,3a × ( -b ) -13
× çç a b ÷÷ ифадясини 13
53 63. кясринин мяхряъини иррасионаллыгдан
è ø 5+2 3
садяляшдирин: азад един.
2
- 2a b a æaö 2a А) 5 - 2 3 Б) 5 + 2 3 Ъ) 13 3
А) Б) Ъ) - Д) ç ÷ Е)
b a b èbø 3b Д) 8 3 Е) 3 3
2
æ 10 4 -5 ö 64.
10
кясринин мяхряъини иррасионаллыгдан
53. Щесаблайын: 4,9(- a ) b ç -9
÷ 11
ç 49 a b ÷ 2 3- 2
è ø
азад един.
b b a
А) - Б) Ъ) a 17 b Д) a 17 b 21 Е) А) 2 ( 3 + 2 ) Б) 3 3 - 2 Ъ) 2 3 + 2
a a b
Д) 5( 3 - 2 2 ) Е) 2 3- 2
(2 - 2 ) -2

54. Щесаблайын:
6+4 2 65. Щесаблайын: ( 5 -1 + )
2
( 5 -3 )
2
А) 4 Б) – 4 Ъ) 2 5 - 4 Д) 2 Е) – 2 1 2 1 1
А) 5 Б) 2 5 Ъ) Д) 6 Е)
5 5 5 5
66. Щесаблайын: ( 10 - 1) 2
+ ( 10 - 5) 2

æ ö æ
1 1ö
А) 2 Б) 2 10 Ъ) 4 Д) – 4 Е) – 6 76. ç 33 + ÷:ç 3 + ÷ ифадясинин гиймятини
ç 33 ÷ ç 3 ÷
è ø è ø
67. Кясрин мяхряъини иррасионаллыгдан азад един: щесаблайын.
2+ 3 1 2 1 1
А) 3 Б) 2 3 Ъ) Д) 2 Е)
2- 3 3 3 3 3

А) 2 + 3 Б) 2+ 3 Ъ) 2- 3 77. 7 + 4 3 + ( 3-7 )
2
ифадясинин гиймятини
Д) 2 - 3 Е) 4- 3 тапын.
А) 2 3 - 5 Б) 3 3 Ъ) 14 + 3 3 Д) 5 Е) 9
68. Кясрин мяхряъини иррасионаллыгдан азад един:
5 + 3 × 22 78. ( )2
3 - 8 ядяди щансы ики гоншу там ядяд
5- 3 арасында йерляшир?
А) 6 вя 7 Б) 5 вя 6 Ъ) – 2 вя – 3
А) 5 + 3 Б) 5 - 3 Ъ) 4 Д) 5 Е) 3 Д) – 5 вя – 6 Е) – 7 вя - 6
69. Садяляшдирин: ( 15 + 3 )( 15 - 5 )( 5 -1 )( 3 +1 ) æ a a ö 5 a
79. Ифадяни садяляшдирин: ç + ÷
А) 8 15 Б) 4 5 Ъ) 2 3 Д) 7 5 Е) ç1 - a a -1÷ : a +1
è ø
15 А) 1 Б) а Ъ) a Д) 0,1 Е) 0,2
70. Садяляшдирин:
æ x x ö 4 x
( 6+ 3 )( 6- 2 )( 3 +1 )( 2 -1 ) 80. Ифадяни садяляшдирин: ç - ÷
ç1 - x x -1÷ : 1 - x
è ø
А) 30 Б) 3 2 Ъ) 2 6 Д) 3 6 Е) 2
1 4 1- x 1
А) Б) Ъ) Д) Е)
71. Ифадяни садяляшдирин: 2 + 2 3 ( ) 4-2 3 4
2
1- x 4 2
А) - 4 Б) 4 Ъ) 2 3 Д) 2 Е) - 2 3
1- x
72. ( )
5 + 3 8 - 2 15 ифадясини щесаблайын
81. Ифадяни садяляшдирин:
b b 2 ab
А) 3 Б) 2 Ъ) 4 Д) 5 Е) 5 - +
a+ b b- a b-a
a А) – 2 Б) – 1 Ъ) 0 Д) 1 Е) 2
73. 5a - ифадясиндя вуруьу кюк ишаряси алтына
5 82. Ифадяни садяляшдирин:
салын.
x x 2 xy
А) - 2a 3
Б) - 5a 3
Ъ) - 2a 3 - -
x- y x+ y x- y
3
Д) - - 5a 3
Е) - 5a А) 2 Б) 1 Ъ) 0 Д) – 1 Е) – 2

x 10 - 2 × 10 + 2
74. 8 x - ифадясиндя вуруьу кюк ишаряси алтына 83. ифадясинин гиймятини тапын.
8 24
салын. 1 1
А) 3 Б) Ъ) 2 Д) 4 Е)
А) - 8x 3 Б) - 2x Ъ) - 2x 4 2
Д) - - 8x 3 Е) - 8 x 3
54
84. ифадясинин гиймятини тапын.
æ 1 ö æ 1ö 15 + 3 × 15 - 3
75. ç 53 - ÷:ç 5 - ÷ ифадясинин гиймятини
ç 53 ÷ ç
5 ÷ 1 1
è ø è ø А) 6 Б) Ъ) 3 Д) Е 3
тапын. 3 6

Вам также может понравиться