Вы находитесь на странице: 1из 77

-.

-,
1' 1 - -: :):) :)

!
(
----
,)

Ё
!*
{
|
|
{-
Бте!уп А!хо!Ё 'йж1 #
йог|зо [\][цЁот г' -- .-: __- _
[ус йцбо: '.
нЁто!о рЁ взРАЁоь РавА вхтпан'ЁпоЁ

Рв
сошт;ш,Ё.д

Рп]знА вв в'ввс]е]о5

€те!уп А|ха|ё Розаз


йаг|за йшЁо: €а6а!|его
€уа йшЁо:5ага6|а
@ Б6|1ог!а! ['6|пцпеп
@ [уа:\4шйоа 5ага6!а,:\1аг!за \'|цйоа 0аба!!его т'[ъе!тп {!ха!а Роааз

158\-'] 3 : 97 8-84-9598649 -8

158\-10: 84-9598649-3
)ер6з!{о 1-е5а!: /\4-3185 6-2007
!пргезо еп [зрайа
Рг|п|её !п 5ро!п

(оог6]пас!6п ре6а963|са:
/\4аг[а .]озё 6е!аБеЁ
(оог6 |пас!6п е6!1ог|а!:
йаг А4епёп6еа

||цз[гас!опеэ:
й!6ше!А!с6п
[!зейо 6е сцБ|еЁа:
.!цап !. (апцбаэ у.|шап]о |_6ре;

)|эейо у пачше1ас|6п:
.|шап]о !-6реа

|пргез!6п:
6г6[!саз 6!о6агп!. (оз!а6а (|т4а6г!6)

86!1ог!а! Ё6!пцпеп
.]оэё (е!еэ1!по /\4ц1!з, 4. 28о28 - йа6г!6
1е!ё[опо: 91 308 51 42
Рах:91 319 93 09
е-гпа!!: е6!пцпеп@е6!пцгпеп.ез
шштц.е6!пцпеп.еэ

&еэегуа4оз со8оз |оз !егесБоз. \о езг{ регп|т14а 1а гсргоёшсс|6п рагс|а! о госа1 ёе езсе 1!Бго, п| зц сгасап!епто |п[ог-
п{г!со, п| ггапзтп!с|г ёе п!п6шпа |огпа рапе а!рпа 4е езса ршБ1[сас|6п рог сш/чш!ег пе!|о пейп!со, е|естг6п|со,
рог [ососор|а, 3вБас|6п, етс., з1п е1 регп1зо ргет|о у рог еэсг1то 4е [оз с|сц!агез ёе[ соруг!6[г.
,
|шш|г Б

Ё.! егс|с|оэ
|.]п!6а6 '! . 5
!'-.|п!6а6 2 '11

|..]п!Фа6 3. 17
|..|п!6а0 4. 2з
|...!п!6а6 5 . 29
|,..!п!6а0 6. з5
|.-]п!6а6 7 ' 41
(_.!п|0а0 8. 47
|.]п!6а6 9 . 5з
|..]п!6а0 10 59
!...|п!0а6 11 65
|.-,|п!6а6 12 71


78
79

79
5ег у ез|ог. А6!е1!моэ соп сагпб1о 6е з!9п![!са6о во

85
|-.]зо 0е! рге{ёг!1о рег[есто (гпагса6огез 1егпрога|ез 0е рге1ёг!то рег[ессо) в5
в6

Ргетёг!|о !п6е[|п!6о (уегбоз !гге9ш!агез) вв


в8


[] ез|!!о !по|гес|о еп рге5еп{е 9о
[аз согпрагас!опез. 91
(.о гпраг а1\тоз |гте9ш\агез 91

:- : э] 3ьад сошт:ш0д [1[е5] ! 3


цш|оАо 7
Ргетёг!|о !гпрег[ес1о (уегБоз ге9ш!агез). 92
Ре[!ех!уоз. 92
Рге:ёг!1о !гпрег[ес|о (уегбоз !гге9ш!агез) 92
[.!зоз ёе! рге{ёг!1о !прег[ес|о 9з
йагса6огез (егпрога!ез 6е рге{ёг!1о !прег[есто.. 94
шш|оАо 8
€оп1газ1е рге|ёг|!о рег[ес|о / ргетёг!го !п0е|!п!0о 95
[./зоз 6е !оз ё![егептез 1|епроз 6е! раза0о 97
!-а 6шгас!6п 6е цпа асс!оп еп е| раза6о 9в
шш|оАо 9
Ёзгсг (ргегёг!1о !псе[!п!ао) + 9егшп6!о 99
Ёзгсг (рге:ёг!|о !прег{ес!о) + 9егшп6!о 99
(оп{газ1е !п6е1'!п|0о /
рге|ёг!го ргегёг!:о !прег[ес{о 100
цш|вАо |о
Ёш1шго |гпрег[ес|о(уегбоз ге9ш[агез) '!00
Рц|цго !прег[есто (уегбоз !гге9ш!агез) 101
!егбоз ге[!ех!уоз . .
101
Ёогпаз уег5а!ез чце ехрге5ап [ш1шго 102
йагса0огез |егпрога!ез 6е [ш!шго 1о2
0гас!опез соп6!с!опа!ез .. '
10з
шн|оАо 11
€ п6!с:опа!
о (уег5оз ге9ш!агез) . . .
10з
€оп6!с!опа! (уегбоз !гге9ш!агез) .
103
!егбоз ге[|ех!уоз . '. 1о4
[-,!зоз 6е! соп6!с!опа! 1о4
шш|оАо 12
!гпрега{!мо а[!гпа|!уо . '..
105
!прега!|мо пе9а|!мо . '... '
1о7
[)зоз 6е! !прега!!мо .. 108
!гпрегаг!мо + ргопопбгез
10в
Ргезеп|е 0е зшб!шп1!мо ...
109

|| ауеэ
1-]п!6а0 1
111
|.-]п!0а6 2
111
{-]п!0а6 3
112
!..,|п!6а6 4 '113
!.]п!0а0 5
114
6
!..,!п!0а6
115
(_.!п!6а0
7 116
0п!6а0 3 116
0п!6а6 9. 117
[..]п!6а6 10 '118
(-.|п!6а6 11
11в
!..!п16а6 12
119

Б!оэаг!в 121

4 ! [сша1го] Рп!5мА оЁ Ё..'гпо!о!о8. [шп|оБ


[ее е| з!9ш!еп!е [ехЁо зо6ге |оз ]':56![оз 6е !оз |6тепез езрайо!ез у согпр!е{а !оз !':це-
со5 соп |а [оггпа ёе ргезеп[е ёе |оз уегБоз 6е| сша6го:

рге[ег!г (2) . гпап[епег5е. !еуап[агэе (]) о $азЁаг. БаБег


ёес!г . |гзе . тпоз[гаг . асо3иг3е .

5е90п шп еэ1ц6|о 6е! !а .]цуептш6 (!п!шме), геа!!аа6о еп1ге 1200 езрабо!ез 0е '!4 а
!пз|!1ц{о 0е
24 абоз,!а аст!у16а6 рге[ег!0а рог !оз !6мепез езраЁо!ез рага 5ц {!епро !!бге ез ргас1!саг 0ерог-
тез. А6егпбз 0е! 0еропе, !аз ас1!у!6а6ез чше !оз с[":!соз у с!'т!саз езраЁо!аз (|)
5оп: уег !а се!еу!з!бп, {огпаг сора5, сБаг!аг соп ап!9оз, ра5еаг, ез1ш6!аг о 1габа!аг. Рг5ст!са-
гпеп[е !а гп!:а6 6е 1оз еп{геу!з|а0о5 соп5шгпе бе5|6аз а!со!'то!!саз а!9йп 61а 6е !а зепапа.
5е90п !оз ац1огез 6е! ез1ц6!о е) ......'.'....
0оз 9гшроэ: шпо чце Бебе гпшсБо у о1го
чше бебе росо.
Ё!62о/оу!уе6е!озгесцгзозесопоп!соз6ео{газрег5опа5уе19,6о/о(3)...................'..'. рг|п-
с!ра!гпепте соп 5ш5 ргор!оз гесшг5о5 есопбгп!соз у а!9шпа ауш0а 6е !оз ра0гез. 5о!о е! 9,8о/о
у!уе 6е зшз ргор!оз гесшг5о5. [-оэ !бмепез (4).............
зц 6!пего еп: гора, за!!г соп !оз
агп!9оз, сопег {цега 6е са5а у еп аш1огпос1оп.Ё112,3о/о 6е !оз !бмепез (5)..'.....'............... а
у!у!г соп зш раге|а а цпа у!у!еп0а 1п0ереп6!еп{е а !оз 23 о 24 апоз, оп 4о/о согпрапе са5а
соп агп!9оз у шп 73,50/о (6)..'..........
у!у!еп6о соп 5ц |ап!!!а ['таз|а раза6оз !оз {ге!п|а.
!-оз !бмепез 0)............'........... Росо !п1егёз рогз!|шагэе !6ео!б9!сагпеп{е. вп цпа езса!а 6е1 1 а!
7 (еп е! '! зе з!|ша !а !0ео!о9|а 6е !:чш!ег6аз у еп е! 7,1а ёе 6егес!-:аз), е[ 350/о (8)...............'........
чше по зе з!10а еп п!п9шпа раг|е у е113,40/о (9).......'..'.'.
по соп|е5|аг. Бп|ге !оз чше э[
!о [асеп (е! 51,50/о), !а 9гап гпауог[а 0п 67о/о) 5е 5!|0а еп е! сеп|го, цп 23о/о ёпсе 9ше еэ 6е
:6ео!о9|а 0е !:чш!ег0а5 у цп 100/о 6е 6егес!":аз.
вп сцап1о а !оэ Б6б!тоз 6е Богаг!оз, !а Бога гпе6!а 6е 1еуап!агзе !оз 6[аз !абогаб!ез зоп !аз
пцеуе 6е !а паЁапа, ашпчце цп 330/о (1о)......'.... ап{ез 6е !аз ос!'то. |-оз зёба-
6оз (11)........................ цпа !'тога у гпе6па 6езршёз чше !оз 6[аз !абогаб!ез. !-оз 0оп:п-
9оз (12) ..... рог 1ёгп!по гпе6!о а !аз опсе ёе !а гпабапа, ашп9ше цп 10,707о !о
|асе 6езршёз 6е !аз 6оз 6е !а таг0е. !-а Бога пе6!а а !а 9ше (!3)...'.'.'.... по е5 гпцу
!аг6[а: а !аз 6осе 6е !а пос[е !оз 6[аз !абогаб!ез; а !а 1, е! з6ба6о; у а !аз 6осе, е! 6огп|п9о.

щ Бзсг!Бе |а [оггпа соггес1а 6е! ргезеп[е 6е !пё!са1!уо 6е !оз уегБоз еп!ге рагёп!ез!з:

1. [-оз 6[аз 6е 61аг!о поз (осоз[а0 а !аз опсе.

2. 1_оз |оса!ез 0е сораз по (сеггог) !'таз|а |аз !гез.

3. (цап6о бебо пшсБо, а! 61а з!9ш!еп1е $епег) ге5аса.

4. [п Ёзра0а. !аз па6гез (рго|еоег) 6егпаз!а6о а зшз [-т!!оз'

[с!поо] ! 5
5. \о (рге[ег!0 е! с!пе а !аз 6!зсо|есаз.

6. йе @!уег|!) гпцсБо |оз м!6ео!ше9оз.

7. шо5о{го5 фепзо0 чше е5 !гпрог|ап|е {епег цпа саггега цп!уегз!1аг!а.

8. А[9шпоз !омепез 6!е0 гпа1.

9. \о (гесогёог) п! рг!пег безо.

!@. Ра9аг е! а!чш|!ег 6е шп р!зо еп ЁзраЁа (созсог) гпцу саго.

щ РеБс!опа, гпеё!ап[е шпа [есБа, !аз ра!аБгаз з!п6п!тпаз ёе !аз 6оз со!шгппаз
. АраЁе 6е
' €аза
. €опуегзаг гпцсБо
' Ре асцег6о соп
. [4е6|оз

' Ё!е9!г шпа роэ!с!оп


. &е[егеп|е а

' !е!'т[сц!о

шщ €огпр|е!а:
б!ег 5о|аг Асоз1агзе

т0
Ё/е!!а/цз:е6 ...........}:не.|з..

\озо|гоз/аз .$9|9.п99.

!озо1гоз/аз

Ё!!оз/аз/цз!е6ез 59. 99.ч.9я_1.чп......

\/ез1|гза 3ао::!г Рово1!гт0
[!/е!!а/цзте6 .........5е.у!5'9.

!озо|гоз/аз

Ё!!оз/аз/шз!е6ез г9.Р.|.19(|

6 ! [эе!э] Рп!5мА оЁ Ё..,Бно1с!о5. |,]ш!оАо '1


Ёц|г Ресопосег {а|ег
1о уо!оо

т0

шо5о1го5/а5 г999.099.?.ц99.

уо5о{го5/а5

€!!оз/аз/шз1е6ез

щ €огпр!е!а |аз з|9ш!епЁез огас|опез е!!9!еп6о шпо 6е !оз уегБоз 6е! гесцаёго у соп|ш-
95п6о!о еп !а [огтпа 6е! ргезеп!е а6есша6а:
за!|г. со9ег. уеп|г. чцегег. сопзЁгц|г
. 3е!1,|г . . зо|ег. о!ег. 6огтп|гзе

2. е&1е шп росо гпаз 6е ра51е!, пагп5?

1@. Б!епа ....

]ц' €огпр!е[а соп !а [оггпа соггес1а 4е| ргезепЁе:

|ог|!!!а
рог9ше (езгсг) пшу бшепа.

[в!е1е] ] 7
щ €огпр|е[а соп |оз ге!а!!уоз "чце" о "6оп6е". 9езршёз, а6!у!па |а ра|аБга ёейп!6а
чше

6 ! [ос[о] Рп!5мА ог г..]Ёно!о!о$' |.-.]ш!оАо 1


й 1. !п[оггпаг!уо ! 6. €опсшгзо ! 11. оеьате
! 2. Фуепге ! 7. €апа! й:э. меа;о 6е согпшп!сас|оп
! 3. 9осцгпепта[ [ 8. Рго9гагпас!оп ! 13. Апцпс|о 6е ршб!!с!6а6
! 4. Ре![сц!а ! 9. 1е!езрес|аёог ! 14. ]е!епоуе!а
! 5. Аьопа6о ! т@. Аш6!епс!а

щ а. €огпр!еЁа е! з|9ш|еп!е [ех[о соп !оз пехо5 сопуеп|епЁез:

.
рага е!пре:аг. аз!тп!з|по рог оЁга (раЁе)' рог ЁапЁо
еп ге5ш!пеп. рог шпа . з!п егп0аг9о

\{уЁ| А2. Рп!$мА сошт:ш0д [пшеме] ! 9


с. Реезсг|Бе |аз [газез з!9ш!еп!ез шзап6о цпо 6е !оз з|п6п!гпоз ёе| гесцаёго Рага 5ц3-
Ё|[ц!г !аз ра!а6газ еп пе9г![а:

!|гагзе . по . зо!о . чшегег 6ес!г . ро6ег Рагесег

1. !-оз ецгоРео5 6е! пог|е зе !|гп![ап а 6агзе !а гпапо.

2. 5! [е |апааз а! сце!!о 0е шп !''топбге, 5е 5огргеп6е гпшсБо.

3. шше5!го соп!ас!о [[з!со ршеёе гезц!Ёаг саг!Ёозо у з!пр5!!со

4. [оз езрабо!ез ге епрш1ап у п! з!чш!ега те р!6еп 6:зсш!раз.

5. йе ге[!его а чце пце5|го соп!ас1о рше6е Рагесег !пуазог.

ё. 8,е!ас|опа саёа ра!а6га соп 5ш ёе[!п|с!6п:

Ёос6п . !пуазог . госе . 0езш9шео

1. 3езо гере!!6о:
2. Регзопа чце еп{га рог !а [шег:а еп шп !ш9аг:

3. Ас{о 6е разаг цпа со5а о рег5опа 1осап0о !!9егагпеп1е а о1га:

4. Регзопа 9це !оса соп5!ап1егпеп|е а !аз о!газ:

е. !€опосез е! уегБо 6е |оз ап8ег|огез по:п6гез у а6!е[!моз?

1. 1осбп:
2. !пуазог:

3. &осе:

4. 3езшчшео:

10 ] [01е:] Рн!8мА оЁ Ё.]Ёпс!с!о$. (_.,|\!оАо 1


@ Б|!9е |а орс|6п соггесЁа:
!. Ёз|е ез/ ез!5 |-ц!з, ез/ ез16 е! !'теггпапо 6е А!5ег|о.
2. ё)оп6е зоп/ ез[5п гп!з 9а[аз? \о !аз епсшеп|го.
3. .!цап ез/ еэ{5 гпшу а!е9ге рего 0!|!папеп|е е5/ езс5 гг!зсе' с1!епе а190п ргоб!епа?
4. Ёп !пу!егпо а !аз зе!з 6е !а {аг6е уа ез/ езЁ5 6е пос['те.

5. Бз/ Бз[5 гпшу а9га6аб!е |огпаг шп са{ё 6езршёз 6е гга5а!аг.


6. ё(опосез а !пгпа? Ёз/ Бз[5 шпа с!':!са гш5!а у 6е19а6а чше м!ме еп е! !егсего.
т. > ёу е! п!Ёо?
} Ёз/ Бз15 6оггп|6о 6ез6е !'тасе шпа Бога.
8. .]а!гпе ез/ ез!5 у!еп6о !а ге!еу!з!бп еп е! за!бп.

9. Ёз1е аггоа ез/ ез!5 гпшу б1еп !":ес!'то.

|Ф. !-ашга по епсшеп!га е! 1га5а!о чше чш|еге у ез/ ез!5 0е !е!еорега6ога.


||. > сА чшё 0[а зогпоз/ ез[агпоз?
} А 6!ес!з!е!е, гпаЁапа ез/ ез[6 6!ес!осБо.
12. €аг!оэ ез/ езЁ5 шгц9цауо рего ['та ре6!0о !а пас!опа!!6а6 езрабо!а.
|3. Б! сопс|еЁо ез/ ез[5 гпаЁапа а !аз осбо еп е! Ёзга6!о Ф||гпр!со.
14. 6е йаг[а ез/ ез[5 а:ш! у ез/ ез!5 гпшу 5оп!га.
!-а сос!па 6е! р|зо

|5. }о зоу/ езЁоу або9аёо рего гга5а!о еп цпа о[!с:па 0е {цг!згпо.


16. !-а са!!е !-огса ез/ ез!5 сегса 6е! гпе|го 1е!ц6п.
|7. !9цё сг!з{е! |а зогпоз/ е5!агпо5 еп !пу!егпо.

|8. > е@шё Бога ез/ езс5?


} 5оп/ БзЁ5п !аз сша|го.

|9. А!ба ез/ ез!5 гпшу з!пр5!!са Рего по ез/ езЁ5 аз[ поггпа!гпеп!е. !Фцё ех!гаЁо!
2о. в! рго9га!'па ез/ ез(5 еп !а рг|гпега са6епа.
21. [а па!е1а по ез/ ез15 баз!ап|е 9гап6е.

щ €огпр|е[а !аз з|9ш!епЁез огас|опез соп е| уегБо 5ег о е5сап


|. !-а 01{!па поуе!а 0е й5гчшеа . гпа!а, по.....'. ....... !п{егезап{е.

2. > !&бр!6о, чше уагпо5 а !!е9аг 1аг6е!


} 1гапчш!!о, уа .....'......'...... !!зто, поз ро6епоз !г.

[опсе] ] '! 1
щ €огпр!е[а !аз огас!опе5 соп цпо 6е !оз з!9ш!еп[ез а6|е[!моз еп е| 9ёпего у пйгпего а6е_
сшаёо:
г!со. сеггаёо. пе9го. 6шепо. аБ|еЁо

12 ! [0осе] : -'']А}2
ц' €огпр!е1а соп !оз уегБоз зег у ез[ог, зе9йп сопуеп9а:
9цег!6о Ёпг!чше:

\о моу а ро6ег !г а й6!а9а рогчце (1) ...................'. гпа{а. 1еп9о шп гез[г!а6о 6е ре!1сш!а. 5!
(2)..................... гпе!ог е! ргбх!гпо [!п 6е эегпапа, ргопе|о !г а у!з!гапе. й!еп{газ [ап[о, гпе
раэо е! 6[а еп !а сапа у!еп6о }[!з у беб!еп6о !ес[е соп гп!е!. (3) . пе9га 6е
|ап!о геРо5о. Ёз|а {аг0е Бе у!з!о шпа ре![сш!а |!1ц!аса /ггеуегзуб/е. \о се !а гесогп!еп0о;
@) ..................... пцу па!а' 5!п егпбаг9о, е5[а 5епапа гагп5!ёп Бе у!з!о йоц!/п Рош9еу (5)
. гпшу б!еп, гпе Бе 6!уе(!6о гпшс['то у!ёп6о!а. [)па соза гпаз. Ёоу [е |:аб!а6о соп
€аг!оз, чше а!.тога (6)..........'..'....... еп !-оп0гез ез!ц6!ап6о !п9!ёз. }!се чше !а езсце!а (7)
. пшу бшепа у чце !а с!ш6а6 1е 9шз|а Рего чце, з!п егп5аг9о, ё! (8)
пшу гпа! рогчце поз есБа пшсБо 0е гпепоз.} чше а6егп6з (9) ..................... гпцу уег6е соп
е! !6!огпа рог9це !оз !п9!езез !'таб!ап 6епаз!а6о г6р!6о у ё! по еп|!еп6е па6а. 1а забез чше
а6егп6з €аг!оз (|0) ..................... шп росо сегга6о.
Бцепо, е5Рего ро0ег м!з!|аг|е ргоп|о.
[..!п безо гпшу 9гап0е, !-цс[а.

щ €огпр!еЁа !аз огас|опе5 соп |а ргероз!с!6п а6есша6а а са6а уег6о 6е тпоу|тп!еп[о


(а/6е/еп):

'.1. !о моу.......9....... !а езсше!а .......9........ р!е.

2. [йе уоу ................ Багсе!опа !а ргох|гпа 5е!'папа, рага !г Раг[з, а шп 9гап соп9ге5о.
3. 5а!9о е1 у!егпез 3агсе!опа у !!е9о йоп{еу!0ео е! з5ба6о рог !а
гпаЁапа.
4. м! }'теггпапо у!епе .. '. '........... 6!гопа е! п!ёгсо!ез. Ёз|6 у!у!еп0о а!!| 6ез6е Басе 6оз аЁоз у
е5|5 6е5еап6о сопосег йа6г!6.
!-оп6гез.
гп! [!ез|а 6е сшгпр|еаЁоз?

|. !оу [* о| мцгс!а 6еэ0е йа6г!6: ехрге5а....ёея.1!пр

2.
3.

4.

5.

ц' !ее е! э|9ш|еп[е Рое:па !п{ап[|| 6е €|ог!а РцеЁез у е|!!е !аз ргероз!с!опеэ а6есша6аз:
с)6п6е маз сагр!п1его ё9оп6е уа5 соп [ц агпог
соп !а пеуа0а? \!бо 6е! А!ба?
!оу (1) еп е!/ а! гпоп!е а рог !еба !оу (3) а/ еп за!уаг (4) е:т/ а |о6оз
рага 0оз таб!аз. !оз чше по гпе агпап.
ё0бп6е таз сагр!п!его с)6п0е маз сагр|п|его
соп е5!а !'те!аёа? :ап 6е гпаЁапа?
!оу (2) еп е!/ а! гпоп1е рог !еЁа, 1о гпе гпагс['то (5) а/ еп !а 9шегга
п! Ра6ге а9шаг0а. (6| рата/ рог рагаг!а.

ш!уЁ| А2. Рн!5мА сошт:ш0д [1гесе] | 13


щ €огг|9о о зшрг|гп9 з| ез песезаг|о, |аз РгеРо5&,{хБ |шгвсаз
1. Бз!а гпаЁапа ]те !0о еп са5а 6е.!цап у по !о [е епсопгк,:

2. [! ау!6п чше асаба 6е ёезре9аг !!е9а а |\4а0г!0 а {аз !гез.

3. Ё! ау|оп чше ез|5 а|егг!:ап6о !!е9а а &1озс0'

4. йе 9шз!а !г еп р!е а !а езсце!а.

5. Бзтоу епагпога0о соп !-ш!за.

6. [з:е ге9а!о ез рага !!.

7. \огпа!пеп|е зшеЁо еп 6гбо!ез у !!га{аз.

8. \есез!|о 0е !г а! баЁо.

9. } ё)е 06п6е у!епез?


} !еп9о а !а р|ауа.

1@. \цпса [ге езтаёо а €шба.

11. Резршёз 6е 4 гпезез уше!уо еп Ёо!ап6а.

|2. !-оз е!егс!с!оз 5оп рог паЁапа.

|3. !оу а ра5аг еп 3агсе!опа рог шпоз 6[аз.

|4. 5цзапа уа соп гпе{го !о6оз !оз 6[аз.

|5. \о е5|оу соп асцег6о соп !-ш!з.

щ Бп |аз э!9ш|еп[ез сопуегзас!опе5, е5со9е е| уегБо чше 6еБез ш5аг еп са6а з!плас!<}г: у
соп!й9а!о еп рге5еп!е:

. ропег. уе3[!:5е .

14 | [са1огсе]
чше6аг . чце6ап5е
2. > €Фцё Басез ез!а посБе?
} Рцез паёа, по |еп9о р!апез.
> а оага 1огпаг а!оо?
} !а!е, ё06п0е . . ?
Р Ршез... еп !а рше(а 6е {ц саза.
} ё| рог чшё по . а!!1 |о6а !а пос[_те у уепо5 шпа ре!!?

уез1!гэе .

3. } !йаг1а! !5оп !аз ос!'то у гпе0|а! ёЁз чше Боу по р!епзаз .? !!аз а !!е9аг саг0е
а! со!е9!о!
} !а моу, уа уоу...

чшеёаг . чше6агзе
4. Р с€ш5п6о со9ез !аз уасас!опез?
} !-а зегпапа чше м!епе.

> !9цё б!еп! ё! чшё маз а }'тасег?


} Рцез па6а езрес!а!. !оу а . еп са5а рогчце по 1еп9о ре!аз.
} !!ауа!

сагпб|агзе . тпш6агзе . [газ!а6а:те

. со|осаг

6. } ёРог чшё пшпса . |аз созаз еп зц з!|!о?

} Рогчше по 1еп9о {!егпро.


} Рцез по е5 песе5аг!о пцс[:о !|епро Рага .................'. !оз !!бгоз еп !а е5|ап|ег[а.
} !а!е уа!е...

Р Бцепо, по уа]по5 а 6!зсцт!г о1га меа. !оу а !а гпеза. !агпоз а сепаг.

|п1го6цс|г . ]пе[ег

7. Р \о еп1!еп6о с6гпо [цпс!опа е51а гп6чш!па. !Фшё согпр!!саёа ез!


} А уег... Ачш1 6!се: .. !а 1аг!е1а...".
Р Рего... ез !о чше ез1оу |ас!еп6о, ёпо?
} Рцез з[. [о сгео чце по [шпс!опа б!еп. ёРог чшё по !а ................... рог е! огго !а6о?
Р 5[, моу а !п!еп1аг!о...

ш!уг !- А2. Рп!5мА сошт:ш0д [чш!псе] ! 15


Басег ге9а|оз. ге9вБг

ц' €отпр|ей !а з|9ш!еп1е сопуегзас!6п [е!е[6п|са шзапёо !аз [оггпаз 6е| ргезеп|е 6е |оз
уегбоз чше езЁ5п еп1ге рагёпЁез|з:
> а5Р
> а(|) (Ёзсо0

> 51,0) &е0 }о. 2Фц!ёп 3) 6е0. . . ?


> 1@) (5е0 Апа! е\о пе (5) ?есопосег) . е€опо 0) @зсо0

} сАпа?... !Апа! €!аго чце !е (6) 0есопосег) . {€6гпо (7) ёзсо0 ?

ё} а !!? ё€6по \е (2о, (!о ?

ггаба!ап6о еп !а п!згпа епрге5а. ё(22) Асогёове)


.. ?
Р €!аго. ау (23) (сепег) . 1ап1о 1габа!о сопо ап1ез?
> !ш{! [у1цсБо гпаз, по (24) @оёец |6),..................' п! !гпа9!паг!о. (25| 6ег)

} !Рег[ес1о! Ршез... (37) (|/еве) ....... е! гпапе5. [-!п 5езо


Р [.!п Безо.

16 ! [0!ес!зё!з] 1'-]ш!оАо 2
щ €огпр!е{а соп |а [ог:па соггес1а 6е! ргеЁёг|[о !п6е!!п|6о:

9. йаг[а )озё (у!у/) '........ басе {гез аЁоз еп 6гес!а.

ш!уБ!- А2. Рн!БмА сошт:ш0д [о!ес|$!е1е] ! 17


@ €отпр!еЁа соп |а !." о |а 3." регзопа 6е! рге{ёгЁо !п6с6гй{о:

15. Ё! аЁо раза6о (огпрго0 ..... цпа са5а еп е! сеп!го 6оп0е у!уо соп п! поу!о

щ' !6епЁ|!!са з| е| уегБо 6а6о соггезроп6е а !а рг!тпега о !а Ёегсега рег5опа у з! зе епсшеп_


[га еп рге5епсе о еп ргеЁёг|[о |п6е[|п!6о. !езршёз сопз[гшуе цпа [газе соп саёа шпо
6е !оз уегБоз.
Ё!егпр!о: ЁаБ|о: .Рг!пего. Ргег.яопц.{е|. Ргеяеп1е.3з. !п4!со1!уо.*.|(:. по.4г.9.4!се.9|А9.уо.]то0!о.пнс'|о.

|. €опргб:
2. 5а!1:

3. €епё:
4. Ропе:

5. €аптё:

6. [габа!о:

7. Апёо:
8. 5а!е:

9. !!а!ё:

|@. 9е!6:

щ €огпр|е!а соп !а [ог:па соггес1а 6е| рге[ёг|Ёо |п6е!|п|ёо:

18 ] [0|ес|оо[о1
4. Ёп 1993, Апа ([епе0 зш рг:гпег [::!о

то0о е! 01а.

15. [оз реге9г!поз 0е! сагп!по 6е 5ап!!а9о 0пёо0 !о6о е! 6[а Баз1а е! апо-

щ €огпр|е[а соп !а !." о !а 3." регзопа 6е! рге1ёг|со !п6е[!п!6о:

зо!о

5. м! поу1о @ес/г)
поз ре|еа6оз.

1о. [! аЁо раза6о 0епег, уо) гпшу гпа!а 5цепе.

|\!уЁ| А2' Рв!$мА сошт!шшА [6!ео!пшеме] ! '!9


щ €оп!ш9а е| уег6о еп рге5еп[е 6е |п6!са1|уо о рге[ёйо !гт6е6п&ф. ма езрес|а!аЁеп-
с!6п а |оз тпагса6огез:
1. Апос['те (асоз|ов9 уы . а !аз с!псо 6е !а гпайага

щ € !оса !оз :пагса6оге5 еп !а ЁБ|а зе9йп зеап 6е ргезепЁе о раза6о (рге[ёг![о ре#ес_
о
[о о ргеЁёг![о !п6е[!п!6о). А!9шпоз рше6еп арагесег еп !аз 6оз со!шгппаз:

пог:па|:пепЁе . з|етпрге . ауег . Ёо6оз !оз {!аз . апос|те . |оз |цпез .


БаБ!Ёша!:пеп[е . е| !шпез раза6о . апЁеауег. е! о[го 6]а . еп 1980 . саёа 6]а .
ап[еапос!те . !то} .!тасе цп аЁо . е| уегапо ап[ег|ог

йагса6огез 6е ргезеп[е [9!агса6огез 6е разаёо


погпо!пеп1е оуег

]ц Роп ]оз |п[!п|[!уоз еп ]а [ог:па соггес!а 6е| ргеЁёг|[о !пёе!|п|6о:

|. Ауег (опёас уо)


рог е! 3агг!о 66т|со 0цгап!е 6оз !'тогаз.

2. еФцё \е аес/о (аггпеп?

3. \цпса (чшеге;' е|!о9 у1у1г еп е5а са5а.

4. м! гпа0ге (!'тосег) шп разге! бцеп[з!по рага п! [!ез|а ёе сшгпр!еайоз

5. ё5абез 9о1ёп (огпропе) !а \оуепа 5!п[оп[а?

20 ! [ме!п1е]
6. Ёзте сша6го гпе !о 0гоег) п1з ра6гез 6е Ропш9а! Басе 0оз уегапо5.

7. \о (т!о/о0 а €[!!е Басе 0!еа аЁоз.

8. [! гпез раза0о 0ц позосгоз) а €а6ачшёз.

9. е€ц6п0о 6обес уозо|гоз) чше .!шаппа 5е уа а сазаг?

|@. \о (роёец позо|гоз) согпргаг е| [е!а6о.

11. Ауег (геАосец уФ 1оз е!егс!с!оз чше пе (ёес/ц с6)

12. АпосБе уо [е (|гоег) !оз !!бгоз рего по \е ёпсоп|гог).

13. [аз уасас!опез раза6аз Апа (|епег) цп асс!6еп{е гпцу 9гауе.

14. Ё' п!ёгсо!ез .|цап по (уеп!0.

15. йоааг! (посег) еп 5а!:Бшг9о у 0пог!0 еп !!епа.

]ц а. |-ее е| з|9ш!епЁе !ехЁо у согпр|е!а соп е| уегБо соп|ш9а{о еп рге!ёг|Ёо |п6е[!п!6о:

а с!азез 6е за!за,

сапо (!4) 0погёес о гп0 еп е! !'тогпбго. !@цё г!за!

ш|уЁ| А2. Рв!5мА сошт:ш0д [ме!п1!шпо] ! 21


Б. €оп1езЁа з! |аз з!9ш!еп[ез а[|г:пас|опез зоп уег6а6егаз о |а&а=
.-:{е.э Ёа|зо

|. А 5ага по !е 9шзт6 !а 9еп|е 6е €шба . . ___-1

2. 5ага тогп6 пцсбо е! зо|


3. !-оз ра0гез 0е 5ага зоп сшбапоз
4. а€ па9Ёеу по е5 шп рше5!о пшу 5е9цго

с. 8шзса еп е! [ехЁо шп з!п6п!гпо 6е:

!. А!о!агзе

2. \цпса
3. [йш!егез !6мепез

4. Боп!|аз

6. |{оуп6га !аз раЁез 6е! сшегро чце арагесеп еп е| [ехЁо:

5еЁа!а соп шпа сгц: (!,) сш5|ез 5оп раЁе5 ёе! сшегро у сш5!ез по:

! кос;г:а ! €!птцга ! со6о п €це!!о ! €гогпо


! тоь;!:о ! 3от!!о ! !-о6о п €е!а ! Ёгепсе

е. ]{огп6га |оз ап!:па|ез чце арагесеп еп е| !ехЁо:

5еЁа!а 6е |а з!9ш|еп[е ]!з[а сш5!ез зоп ап|:па|ез у сш5!ез по:

! Роса ! Рагпа ! Ап:епа п о!!а - Абе|о


! Раго ! &апа ! 1е9ша ! €агпе!!о - йаг!роза

22 | [ме!п1!0ов] ог :|, |.]\!оАо з


ц' €о!оса е! раЁ|с!р!о чше {а|1а еп са6а огас|6п:

6езсшБг|г. Ропег. ёес|г. гпог|г. го!прег


Басег. 6езсг!6|г. уо!уег. а6г|г. уег

1. .... !а ршег|а? Ёасе {г[о.

2. !оз !!Бгоз зобге !а сагпа?

3. 2Фш!ёп (е Ба езо? Ёз гпеп|!га.


4.
5.
6. Ёз1е раз!е! !о 1та..'... . .. . п! гпа6ге. (ос!па пшу 5!еп
7.

8. .|ап5з Бап е! гпаг.


9. !-а аБше!а 6е .,!шап зе Ба

1о. &оза |':а 6е €!":1!е'

@ а. €о!оса !оз з|9ш!еп[ез уегБоз еп е! !ш9аг соггезроп6|епЁе:

6еБег. ехр!!саг. [епег. ёес!г. эопге]г' !пу![аг' Рге3иг


епсеп6ег. гоБаг о |€!15?| . за!ш6аг. ре6|г. 5аБег. ]тасег. ]па[аг

!егБо + а|9о !ег6о + а а|9ш!еп 9ег6о+а|9о+аа|9ш!еп


ч|егег !!спог епу!ог

[ме!п1!{гёв] ! 23
цщ Резроп6е а |аз з!9ш!еп[е5 рге9цпи5 соп уа о !оёат[а ло. 5:.лз*йце е! оБ!е[о
рог е!
ргопо;п6ге сцап6о зеа песезаг|о:
Б|егпр|о: ёЁаз у!з!та0о уа е! Ра!ас!о 6е !а й0з!са?
?'!о,!оёот[а по !о Ае у!з/гоёо. / [:!о, по !о !-ле у/з/соёо соёау1а
5с уа |о !'те у]з!соёо.

|. еЁаз рго5а0о !аз оз!газ чше Ба тга10о йаг1а?


|/о.............

3. {Ёаз !!апа0о а !ц паёге?


5/;

4. ёР{абё!з езсг!!о е! !п[огпе?


[''!о,

5. ёЁа !'тес[":о Ре6го !оз 6еБегез?


5!,

6. еЁаз !!пр!а6о е! !аг61п?


[''|ц

7. |Ёабё|з согпрга6о е! рап?


[\о,

8. сЁап уеп!0о !оз р!п1огез?


5[

9. 2Ёаз заса0о !а Базцга?


5!;

!@. ЁЁаз ез!а0о еп Ршгпап[а?


5[

щ €огпр!е[а соп !оз ргопо:пБгез 6е 0Р у Ф| а6есша6оэ:


8. ёФцё !е Баз согпрга6о а |ц гпа6ге?
1'те сопргаёо шп рег[шгпе.

9. ёЁаз у!з1о [а ре!1сш!а?


1о6ау[а по ................ Бе у!з|о.

1@. йе Баз го|о гп! сагп|за.


\о, уо по .............. .. Бе го|о.

щ Ре6ас{а !аз [газез Ёгапз[ошпапёо !оз согпр|егпеп[оз еп ргопогпБгез:


Ё|егпр|о: |-е Ае согпргоёо цп рап[а|6п а тп! тпаг!ёо.
5е !о !те сопого6о

1. !-ез Бе ргогпе1!0о Басег|о а гп!з Ра6гез.

2. ёРце0ез ауш6аг а тп! !':ег:папа?

3. \оз !.:егпоз согпрга6о шп р!зо пшеуо.

4. .!шап [а !!агпа0о а ]езйз у !е Ба ре6!6о ё|пего.

5. \есез!:о |огпаг !а раз[!!|а ап|ез 6е !г а 6оггп!г

6. й!з агп!9оз гпе Бап ог9ап!:а6о шпа [|ез[а.

7. [еп9о чше [о{осор!аг ез1оз арцпЁе3.

8. !-е Бе 0!с!то чше по рше6о |г у зе !'та еп[а6а6о.

9. ёФз Ба !га[6о е! рап е! сагпагего?

19. ё\оз !'':а 6еуце!1о !а геу!зЁа йаг[а?

щ' €огг!9е !аз [гаэез з! ез песезаг!о:

Б|егпр|о: Ё|уезс/ёо !а !эе согпргаёо еп /|1!!бп.

. . . . .. . . . .€|. .уея.1 1{р' !я. !з е. с.чпР'г9ё.9. .?п. /ц |[6л,

|. .!цап уа !о [а 6еуце!|о е! !!бго а Раб!о.

2. {']о0ау1а по зе !о !табё!з 6!сБо?

3. Ё! бо!зо !е }'те согпрга0о еп Раг[з.

4. |-о ]'те 0!сбо а .!шап чше ршеёе уеп!г а гп! [!ез|а'

|\]уЁ| А2. Рв!5мА сошт!шшА [ме|:':1!о!псо] ! 25


5. Ап9е| !е !о Рпа соп|а6о а 5ага.

6. !-а ре![сш!а !о ]'те у!з|о ез1а 5егпапа, е5 гпцу бцепа.

7. йа!те !е Ба сопрга6о цп !!Бго 6е ауеп{цга5 а Раб!о.

8. !-аз пагап!аз е5!6п пцу бшепаз, ё0бп0е !оз !'таз сопрга6о?

9. Б! регго ёе 5о[1а е5 гпцу ре9шеЁо, зе !а епсоп!гб еп !а са!!е.

1@. [оз агп!9оз 0е [ц!з зоп 9еп!а!ез, !оз сопос!6 еп Рогпа.

11. Раса ез|5 [епопепа!, }'те !а у!зго Басе росо.

12. Ёз|е сша0го ез ргес!озо, 2!о Баз Бес[то т0?

|3. [аз поуе!аз 6е [!оза 5оп е5{шреп6аз, !аз [те !е[6о 1о6аз.

14. 5е !о Бе 6!с!'то чце по рше6е уо!уег а [а!таг а с!азе.

15. !-е пе соп!а6о а !-ш!з чше Ре6го по чш!еге !г а! м!а!е.

16. !-а сьачце!а ез ёе зе9шп6а папо, зе !а 1'те сопрга6о а Апа.

17. [о [е согпеп1а6о а !-ц!за чше €аг!оз по уа а ро6ег ауш6аг!а.

19. {Ёаз !о у!з|о а .'!шап гес!еп1епеп|е? Бзт6 па!, !!бгпа!о.

29. 1е !о Бе ре6!6о а 5!!у!а рогчше йаг[а по |!епе ог6епа0ог.

щ 1асБа !оз ргопо:пБгез чше по 5оп песезаг|оз у айа6е !оз чше !а![ап:

Б!егпр!о: !э Бе у!з1о а ,шап е5|а паЁапа еп е! !пз1!1ц|о.


Ёоу [е ге9а!а0о шп !ш9ше|е а п! [!!о: 11оу !е !ле ге9а!оёо шп /ш9шесе о гп! |'л!/о.

|. Бз|а гпаЁапа гпе Бе епсоп!га6о соп 5оп!а. !-е бе соп!а6о гп! ргоб!егпа а 5оп!а у гпе !та
пе уа а ауш6аг а гп[.
6!с!'то чше

2. Ё! раз|е! !о ба Бес[о гп! па6ге. }о Бе ауш6аёо.


3. йе !'те согпрга6о цп уе5{!6о аац!. [ч4е чше6а 9гап6е аз[ чше моу а !!емаг а !а гпоё!з|а.
4. Ап0гёз ез[6 еп[еггпо. Ауег !!агпё у 0|!о 9ше по уа а уеп!г а |гаБа!аг.

5. Бз|а 5епапа Бе !пу!1а6о а сопег а .|цап 1ге5 уесе5 рогчце по 1!епе 6|пего. Ёа ре0!0о шп
ргёз1агпо а зш ра6ге рего по рше6е 6аг!е Баз1а !а зепапа чше м!епе.

26 | [те|п1!эё!з] Рп!5мА 0Ё Ё,.]Бво!о!о5. (.,ш!оАо 4


щ а. €о!оса !аз ехргез|опез ёе уа|огас!6п еп |а саз!||а соггезроп6!еп|е:
€9цё [е !та рагес|6о !а пшеуа ре![сш|а 6е ]ц|!о йе6егп?
поггпа| . ез!шреп6а . п| [ц: п! [а . [ап!6з1!са . цп Бо6Ёо ' аз[ а$['
аБцгг!6!з|гпа . !тогЁБ!е . |псгеЁ!е . |пцу :па!а .

ё€6гпо [е ]о Баз раза6о еп !а [|езЁа?


ёе [6Бц!а . ге9ш|аг.6е репа . п| [ш п! [а . ]тогг!Б|е . ёе :пцеЁе .
6огпБа . [а!а| . 6е у!с|о . 0!еп . :п5з о !пепо3 .6е гп!е6о

Б. €о|оса са6а ехргез|6п ёе уа!огас!6п еп !а огас|6п согге3роп6!епЁе:


п| [ц п! [а . [ат:!6з{!со . цп 5о6г!о . а6шгг!ё[з!гпа . 6е 1пшеЁе

4. Ауег |цу!поз цпа гешп!6п 6е егпргеза чше 0шго сца|го Богаз. фз! гпе 6шеггпо. Рше

5. йе Бе согпрга6о шп ог6епа0ог. Ёзтоу {ап соп|еп|а. ]!епе пцс[":а гпепог!а. !&

щ' а. €огпр|е[а е! з|9ш!еп[е [ех[о соп !аз [ошпаз соггесЁа5 ёе! ргеЁёг!Ёо ре#есо:

|\]!уЁ| А2. Рв!5мА сошт:ш0д [уе!п1!з!е1е] ! 27


с. 8цзса шп з!п6п!гпо Рага !аз з|9ш|еп[ез ехргез|опез:
1. )е гпцег!е.
2. 6аг!{о

3. А!гасаг

4. А !аз сап1аз
5. \о рагаг 6е
6. )а репа
7. Аау пшсБо агпБ!еп1е

а. Бзсг!6е !аз ехргез|опез 6е уа|огас!6п чце аРагесеп еп е! 1ехЁо:


\оз !о ез-}опоз розоп6о 6е погоу!!!о

28 | [те|п1!ос[о] Рн!5мА оЁ Ё.'Ёво!о!о5. {..,ш!оАо 4


щ а. асопосез а йа[а!6а у а 9ш!по? А сопЁ!пшас!6п уаз а !еег а|9шпоз 6а[оз 6е зшз 6!о-

' €опп0а ![чш!6а у са!!еп|е


' ]{егпо
. Бп !'топог
' !о!уег а е!е9!г
' €бгп!с
' 5цсез!6п 6е у!Ёе|аз 6е сбгп!с
' €оп[!ап:а

с. Бзсг!Бе Ёгез огас!опе5 рага со!прагаг !ш Б|о9гаЁв соп !а 6е йа[а16а.

Б!егпр!о: . [4я!.ч! ёя. .п.чсц6..еп'е[ .о.{е'1999. у.ур. ляс!. 9л.|э. 7 !'. .

|.
2.
3.

|\!уЁ[ А2. Рп!5мА сошт:ш0д [ме!п1!пшеме] ! 29


ш €отпр!е!а |аз [газез соп !а [ог:па 6е| рге[ёг|!о !п6е!!п|6о чце согге5роп6а:

е5!6 пшу еп[а6а0а.

5. Апа у уо @!е9/г) е! 5агг!о 6е 6гас!а рага м!м!г рогчце по5 рагесе гпшу !п1е-

13. \о (!еег)

щ €огпр!е(а соп |а [оггпа соггеса 6е| рге[ёг!Ёо |п6е[!п!ёо:

30 ! [{13;р161 Рв!$мА оЁ Б.]Ёпо1о!о$. !-.,ш!оАо 5


щ 1гапз[оггпа !аз з|9ш|епЁез огас|опе5 еп цпа зо!а [газе шЁ!!!:ап6о !оз сопес(оге5 !егп-
рога!ез:

Ё!егпр|о: Ёп епего гпе согпргё цп сосАе. Ёп /шп/о |о уепё[.

'...... '. '9.т епе.г9.п.9.9.опРг.1. чп.9.99!.9. у, {::ячё:..{з. чт|9:. п9.99:,.|.ч' ует.{1,

1. Ёп 1997 гпе [ц! а у!у|г а 6!пеБга. Ёп 1993 уо!у[ а гп! с!ш6а6.

2. А !аз !ге5 Рц5е е! ро!!о еп е! !'тогпо. А !аз сша1го уа ез|аба }тесБо.

3. Ё! пашез раза0о м!а!агпоз а !-оп6гез. Б! у|егпез у!з|!агпоз !а 1аге 6а!!еш.

\!у[| А2' рп{5'',4А ФФ]ч|11\!!]|'. 1|ге!п1а у'.1г1о] | 1]'.


5. Ёп гпаг:о поз гпц6апоз 6е саза. Бп поу!епбге по5 уо!у!поз а гпш6аг

6. А !аз сца|го 0е !а {аг6е за!1 0е| |гаБа!о. А !аз пцеуе чше6ё соп гп! Бегпапо еп е! (а[ё
€ гпегс!а!.
о

7. Ёп [ебгего 0е 2000 егпресё а 1га5а!аг. Ёп абг!! 0е 2001 6е!ё е! тгаба!о.

8. Ёп отобо ёе29|2 }-т!се цп сцгзо 6е !п[огп6{!са. Бп уегапо 6е 2003 Б!се шп сшгзо рагес!6о.

9. Бп 1993 пе |газ!а6ё а 9цБ!|п. Бп 1995 гпе [ш! а у1у!г а Ап51ег6ап. Бп гпауо 6е 1993 уо!у1
а 5еу!!!а.

10. Ё! 6огп!п9о !!апё а €!ага рего по ез1аБа у !е 0е!ё шп пепза!е. Б! папез гпе !!агп6 у чце-
6апоз рага сепаг.

щ €огг!9е е] гпагсаёог !егпрога! з! ез песезаг!о:

1. Ёп 1995 [ш! а &огпа; а! сабо 6е 6оз аЁоз, еп 1990, уо!у1 цпа 5егпапа у гпе 9шз|о гпшсБо
п5з !а с!ц6а6.

2. Б! п!ёгсо!ез раза6о {ш!поз а! !еа[го; цпа 5егпапа 6езршёз, ез{е !шпез, Бе:тоз !6о о{га уе2.

3. Ёп !шп|о 6е 2000 [1аг!о у !-цс[а [цегоп а ]а!1ап6!а; а! або з!9ш!еп1е, еп !ш!!о 6е 2002, у!а-
!агоп а .]ар6п.

4. Б! !шемез пе асоз|ё а !а5 1ге5; а !а гпабапа з!9ш!епте, е! у!егпез рог !а гпабапа, гпе 6езрег-
1ё гпшу !аг6е.

5. .|шап!о согпепаб а тгаба!аг согпо уе|ег1паг!о еп 1997; а1 са5о 0е цпо5 гпе5е5, еп зер1!еп-
5ге 6е1 99, 6ес!6!б 0е!аг!о у {гаьа!аг еп цпа епрге5а [аггпасёц{!са.

6. !-!агпё а \асБо а !аэ ос[о у по соп|ез[б; а! сабо 0е цпа Бога, а !аз опсе, !о уо!у[ а !!апаг.

7. \7!з!1ё Раг1з рог рг!пега уе2 еп !ш!!о 6е 1996; а !оэ 1гез пе5е5, еп 6!с!егпбге 6е! п!згпо аЁо,
уо!у1 а!!1.

8. А рг!пс!р!оз 6е !оз ос!теп1а |о гпоу!ёо гпоёг/|ейо ега !а гп0з!са езрабо!а п5з !ппома0ога;
цпа 0ёса6а гп5з 1аг0е, еп !оз поуеп!а, е5е гпоу!п!еп{о гпцз!са! саз! по ех!зт1а.

9. Ёп 1990 сопос[ а гп! паг!0о; а! аЁо з!9ш!еп:е, е! 12 6е ос|цбге 0е! 91, по5 са5агпо5.

10. Ё! |шемез раза6о е5[цуе еп са5а 0е гп!з ра0гез; 6оз ё[аз 6езршёз, е! з5ба6о, 1шм!егоп чше
|п9гезаг а гп! ра6ге.

з2! [1ге!п1ауоо5] Рн!5мА оЁ Ё.,Ёно!о!о$. |..']ш!оАо 5


щ' а. со]пр|еи !а 6|о9га|в 6е Ап{оп!о 8ап6егаз соп !оз уегБоз еп рге[6г!1о |п6е{!п!ёо:

Ап|оп!о Бап6егаз ез Ап|оп:о 9огп[п9шеа 8ап6егаз. 1) (['|осе)


Ё! погпбге геа! 0е
еп 3епа!гп6ёепа, й;5!а9а, еп 1960 у, а !оз 6!ес!пцеуе айоз, (2) 0гоз/аёове)
а йа6г!6.

Ёп 1995 (|) (сгобо/а0 .... соп е! 0!гес1ог Регпап6о ]гце5а еп "1шо А4цс[т"
0оп0е (14) |опосео ......'............ ...' а зц ас|ца! пш!ег, йе!ап!е 6г!{1!тБ, соп !а чше (|5)
(сепе0 ... шпа !":!!а.

Ёп 1999 (6) 6ебц|ог) .'.. сопо 6!гес{ог соп !а ре!1сш!а ''!-осо5 еп А!аБагпа'',
рго|а9оп!:а6а рог 5ц е5ро5а.

6. ?гапз[оггпа !аз з!9ш|еп1ез огас|опез ёе| !ех[о соп |оз :пагса6огез [егпрога|е5 чше
Баз аргеп6|ёо еп еэ[а шп!6аё. €оп|ш9а !оз уегБоз со!по еп е| е!егс!с!о апЁег!ог:

1. Бп 1936 Фго|о9оп/7оо "!-а !еу 0е! 0езео" !шп1о а €аггпеп Р1ацга у еп 1933 фоптс!ро0 еп
"йш!егез а! бог6е 0е шп а1а9ше 6е пегу!оз".

2. Ёп 1991 (/гзе) а у!у!г а !-оэ Ап9е!ез. Ёп 1992 (огпроп/г) го6а!е соп 1огп Ёап&з еп
"Р[!!а6е!рБ!а".

3. Бп '1995 (сгобо/о0 соп е! 6!гес|ог Ёегпап0о 1гцеба еп "1шо йшсБ" 6оп6е |опосег) а зц
ас{ца! гпц!ег, [у1е|ап!е 6г1|{!|1'т соп !а чше 0епег) шпа [!!а.

щ| !ее |а з|9ш!епЁе |':|з!ог|а соп а[епс!6п:

0п геу, ёезсоп[!аёо 0е !аз пш!егез, 5е епапога рег6!6агпеп1е 6е цпа раз1огс!{а !!апа-


6а €г|зе16а. !-осо ёе агпог, 6ес!0е са5аг5е соп е!!а, аз[ чше ма а ре6!г!е !а гпапо а! ра6ге,
чш!еп асерта гпцу 3огргеп6!6о у етпос!опаёо. А !оз росоз 6[аз 5е са5ап у, шпо5 гпезез
6ез-
ршёз' {!епеп шпа Б!!а; !е ропеп 0е погпбге Ёзрегап:а.
А! са5о 6е шп 1!егпро, шп 6[а, е! геу ме а 6г!зе!6а !'таб!ап6о соп шп ра51ог у, еп|очшес!-
6о рог !оз се|оз, ог6епа гпа!аг|о. Рага саз!!9аг!а а е!|а, !а ехрш!за 0е! ра!ас1о, у а6егп6з !е агге-
ба{а а зш [!!а Бзрегапаа у |а еп|ге9а еп цп сопуеп1о. Рего 6г!зе!0а {!епе зцеЁе рогчце цпа
апс!апа гпш!е1 чце уе !а еп1ге9а 0е !а п!Ёа, !е геуе!а е! рага6его 6е зш !''т!!а у ршеёе зе9ш!г
у!ёп0о!а а езсоп6!6аз. Б! геу' рог 5ц Рапе, по уце!уе а уег!а п6з рогчше аз[ зе !о р!6еп !оз
гпоп!ез ёе! сопуеп|о еп е! гпогпеп1о 6е еп!ге9аг!а.

ш!уЁ!- А2. Рг|!3мА сошт:ш0д [1ге!п1ау1геэ] | 33


9!ес!осБо аЁоз гп5з 1аг0е, е! геу мше!ме а епагпогаг5е 6е о|га гпш!ег гпшсБо п5з !омеп чше
ё!. Рего е51а уе2 по !!е9а а са5аг5е соп е!!а рогчше 6езсшбге !а !6епг!6а6 6е !а !омеп сцапёо
цп 6[а !а уе !'таб!ап6о соп 6г!зе!6а. Бп езе гпогпеп!о е! геу зе 0а сшеп!а 6е! епоггпе рагес!-
6о 6е агпбаз гпш!егез у !о согпргеп6е |о6о сцап6о !аз уе абагаааг5е соп !69г!гпаз еп !оз о!оз.
геу аггереп[!6о, !ез р!6е рег66п. Ё!!аз, епЁегпес|6аз,
Ё! !о рег6опап у асер|ап уо!уег а у!у!г
соп ё!' Б! гезто 6е зцз у!6аз зоп [е!!сез у согпеп рег0!сез.

. а. Бп 5есге[о
. Б.Фц!:аг а!9о а а!9ш!еп соп у!о!епс!а
' с. !-ш9аг 0е 6ез{|по
. 6. Бс|'таг 6е шп !ш9аг а а!9ш!еп
. е. )ес!г шп 5есге[о
. [. 5егпе!ап:а

6. €огпр|е[а !аз з|9ш!еп[ез ёе[!п!с!опе5 соп шпа ёе !аз ра!аБгаз чце 3е о[гесеп:
!. 9езсоп[!аёо: чше по |!епе еп о[га5 Рег5опа5.
! а. соп[!ап:а ! Б. соп[!ас!бп ! с. соп[!епс!а

! а. !очшег|а ! Б. !очше:а ! с. !осшга

! а. 1егпе:а ! б. |егпцга ! с. {егпап:а

! а. егпос|бп ! Б. гпос!оп ! с. егпос|опагп!еп|о

4. Бгпос!опа0о:

6. 1гапз[огтпа е! 1ех1о ап[ег!ог ёе ргезеп!е а раза6о (ргеЁёг|Ёо |п6е{!п|ёо):

34 | [1ге!п1аусша1го] Рп!8мА оЁ Ё.]Ёво|с!о3. |...]ш!оАо 5


щ €отпр!еса соп:

9гап/9гапёе. Бшеп/Бшепо/Бшепа . :па!/:па!о/:па|а .


. 1егсег/1егсего

цпа гпеёа!!а о!1гпр!са.


16. в! &еа! йаёг!6 осшра е! рце51о еп !а с!аз![!сас!6п, 6е попеп[о е! !а!епс!а
ез ![6ег.

18. Апзе!по 1!епе цп ......... согаабп, ез 6епаз!аёо ......'........ '.''..'..| з!епрге езт5

сд €огг!9е з| ез песезаг!о:
Б|егпр|о: м!тшинсщ сцг5о еп !а [']п!уегз!ёа6 {ше пшу ё!уег|!6о.
.........[,!!. рг!п9г..счг59..е. л.|я.!/п]у.егя!{сё.{.че.пчу.{|у9г1!ё9..

1. 1!епез цпа 9гап агп!9а, ез ез1шрепёа.

2. \о, 9гас!аз, по чш!его гп5з: ез е! 1егсег !го:о 6е 1апа чце гпе согпо, ез1оу !!епа.

ш!уг|- А2. Рв!$мА сошт:ш0д [{ге!п1ауо!псо] ]з5


3. Ёз цп 9гап0е !!бго, 1!епез чше !еег!о.

4. Ауег {шуе цп гпа!о зшеЁо, шпа реза6!!!а. Ёце |'тогг!5|е, гпе 6езре(ё а гпе6|апос['те.

5. Бз цпа гпа!а ре![сш!а, цп го[!о. \о пегесе !а репа.

6. Ёз п! рг!гпег аЁо еп !а [асц!!а6 у !оз ех5гпепе5 пе рагесеп гпшу 0![|с!!еэ.

7. Ё! рг!гпего 0[а еп 3агсе!опа !о разё гпшу 5!еп.

8. [еп9о цпа бцеп !6еа: ]\оэ уапо5 6е ехсшгз!бп а 1о!е6о?

9. Абога Ёеггего ма е! рг|гпег еп !а с!аз![!сас|6п у €оз{а е! |егсег, ез !гпргез!опап1е.

1о. > Бз цп бцепо ге5|ацгап|е у по е5 гпцу саго. Ро6егпоз !г а сепаг е! заба6о.


> \о ез шп па!о р!ап. ма!е.

]1ц €о:пр!еЁа соп:

[ап . [ап1о . !ап[а . Ёап[о3 . {ап[а3

Рв!3мА о[ Ё.]Ёпс!с!оз. шш[пАо 6


сд €огг|9е е! еггог з| ез песезаг!о:
Б!егпр!о: !*!бег|а0 |!епе 0оз аЁоз гп6з соп|о.]ас!п1о.
......'..|'!0ег1ч.4..1!еп.е.ёря..ч[9.€'п6.5.9ч9';-99[п19.............

|. Р,е5еса ез гпаз бцепа чше 5ш !'теггпапо.

2. [о!а 1!епе 1ап1аз рго5!епаз чше по забе рог 06пёе егпре2аг.

3. €опс!"та ез16 1ап соп!еп1а чце по5о1гоз рог е! м!а|е.

4. .]ш!!5п 1!епе 1ап1а епег9[а сопо цп [ого.

5. Ра!г!с!а Ба м!а!а0о !ап!а уесе5 сопо 1й.

6. |о ре5о сца[го [!!оз п5з согпо 10.

7. !-цсгес!а Ба !е[6о гпцс!'тоз п5з |!бгоз чце уо.

8. |-огепао ез[б гпепоз еп[а6а6о чше йаг!апо рог !о 6е! о1го 6[а.

9. 5аб!па е5 реог чше €агпаг6п, з!п 6шёа а!9шпа.

1о. |!2 5оп гпепо5 !п1егезап1ез сопо &а6!оБеа6.

11. м! а5ше!о ез гп6з м!е!о чше е! |шуо.

|2. !!с1ог!а е5!6 егпос!опа6[з!па соп !а [!ез|а 6е! у!егпез.

13. 6агс[а 1!епе гп6з зе9шг!6аё чше 66пе: а !а [':ога 6е 1опаг 6ес!зпопез.

14. 5апт!а9о ез п6э па6цго чше А:шсепа.

15. й!пегуа е5 пауог согпо 5ш Беггпапо.

16. Ра|огпа е5 1ап1а 9цара чше !за.

17. [оз !п[оггпа!!уоз 0е !а 2 зоп пе!огез чше !оз 6е !а 1.

18. Б! са{ё 6е Бгаз!! ез гпе!ог согпо е! !1а!!апо.

19. [аз ре![сш!аз апег!сапаз рше6еп 5ег !ап 5шепаз согпо !аз ешгореа5.

ш!уЁ| А2. Рн!3мА сошт!шцА [1ге!п1аув!е1е] ] 37


кц А сопЁ!пшас|6п Ё!епез ]аз [оЁов 6е 6оз рго[а9оп!эЁз 6е !аз Рё]сц]аз 6е Ре6го А!гпо66уаг:
!ау!ег €6гпага у 6ае! 6агс1а 8егпа!. Бзсг!Бе с!псо огас!опе5 со!тРагап6о а езЁоз 6оз
ас[оге5:

.!ау!ег (5гпага 6ае1 6агс[а 8егпа!

Б!егпр|о: .!ау!ег е5 !пауог чше 6ае!.


1.

2.
3.

4.
5.

щ €огпр!еЁа соп цп е!егпепЁо 6е саёа со!шгппа:


. ре!|сш!а . уез{!6о.
||Бго !6!о!аз. 9шара . з|тпр5Ё|со.
сБ|со. :араЁоз. регго. ]пш!ег. 9гас|озо . Ёг|зЁе. Боп|[о .
агп!9оз. са[ё аБцгг!6о. е!е9апЁез. Бшепо

зд а. Р'е!ас|опа !аз ра!а6газ 6е |аз 6оз со|шгппаз з!9ш|еп!ез:

1. Ра16а а. А:ц[ез
2. !ес!поз 6. Абцгг!0о
3. €ап!за с. [йопа
4. )!еп1ез 6. !-!гпр!а
5. Ре!о е. Реза6оз
6. Ап[сц|о [. [аг9о
7. й:]з!са 9. Ре!а!апсе
8. (ос!па 1т. 5еху
9. Рап|а!опез |. Бз{гесБоз
1@. Ф!оз !. Б!апсоз
11. 5о{5 [<. (6гпо6о

38 | [1ге!п1ауос|о] Рп|5мА ов в.]Ёвс!о!о5' 0г\]!оАо 6


Б. €геа [гаэез соп са6а ра|аБга:
1. ..!0ц.ё.{я]{о'.1сп..пяп.о!

2.
3.

4.
5.
6.
т.

8.
9.
1о.

||.

щ' €опу!еЁе !аз з!9ш|епЁез огас!опез а ез1|!о |п6|ге6о:

ш!уЁ!- А2. Рп!БмА сошт:ш0д [{ге!п1аупшеме] !39


щ !ее !оз з!9ш!епЁез 6|6|о9оз:

9!5|о9о 4
> ёБзтцу!зте ауег еп !а [!ез{а 6е сшгпр!е-
абоз 6е 5о[1а?

Ёо5[опа2о.
> ЁЁп зег|о? |Фшё гаго! !-аз [!ез1аз 6е
5о[1а з|епрге 5оп гпшу 61уег|!6аз.

!!5!о9о 5

{шуо?

9шз1а?

> !апоз, 1'топбге, по е5 рага !ап[о.

а. €о!оса са6а шпа ёе !аз ехргез!опез еп е| !ш9аг соггезроп6|епЁе:

\о пе !о
рвеёо сгеег.

6. АЁаёе !аз з|9ш!еп!ез ехргез!опез а |а [а6|а апЁег|ог:

|9шё репа! . Ап6а, ап6а . |'о з!еп!о . ]]{о тпе 6!9аэ! . !Фшё 6!еп! .
|\/ауа рог 9|оз! '€Фшё гпе 6|сез? . |@цё |п!егезап[е! . |ш: |таБ!аг! . |[! зоЁаг|о! .
!9цё гпагау!||а! '|9шё е!е9апЁе у!епез! . ]@шё зозо! . !-о |агпепЁо . ё9е уег6а6?

с. А|9шпаз 6е ез[аз ехргез!опез зоп БаБ![ца|ез еп асопЁес!гп|епЁо5 зос!а|ез. [атпоз а


гера5аг е| уосаБц|аг!о. [!пе саёа ра!аБга соп е! 9гшро 6е ра!аБга5 чце сгее5 чше
ауш6ап а ёе[!п!г|а:

' а. сепеп[ег!о, пшег1о, !г!з|е:а


. 6. п!Ёоз, оз{!а за9га6а, !9!ез!а
' с. Бебё, а9ша за9га0а, !9!ез!а

' ё. поу!оз, гпа!г!гпоп!о, ап!!!оз


' е. 5огрге5аз, бгогпаз, ба!!е, агп|9оз

40 ! [сшагеп1а] Рп!$мА вв Б.]гпс!с!о5. ш|\!оАо 6


@ €огпр!е1а соп !а [оггпа соггес|а 6е! рге[ёг|(о !гпрег[е6о:

ш!уЁ| А2. Рв!5мА сошт:ш0д [соагеп{аушпо]!41


16.

1т.

|8.

@ Роп е! уег6о еп[ге рагёп[ез!з еп |а [оггпа


соггес[а 6е| рге!ёг!!о |гпре#е6о:
!. !-а саза 6е Рац!а 6ег) гпсу 9гап6е,
фогесег) цпа гпапз!бп.

2. Апгоп!о ап[е5 (|ц9ог) а! {йтбо! |оёоз !оз 6оп!п9оз.

3. Ап:ез 6е 1опаг у!1ап!паз з!епрге гле 6епс/цуо) сапза6а.

4. €цап0о 6е:; уо) речшеба (/1у0 |ооо5 !о5 0оп!п9оз а п!за.

5. 9е речшебо, гпе (соз|а0 пцс[о е5{ц6|аг.

6. Ап1е5 @оггп/с позо|гоз) Баз1а гпшу 1аг6е.

7' 1о6оз !оз 6|аз п! Бегпапа гпе @е4/0 е! сосбе


рага !г а !а .!зсо!еса.

8. Бп гп!а0о!езсепс!а, з!егпрге (/ш9о0 а!


ба!опсезто.

9' [оз ап!9оз 6е гп! |теггпапа 0епег) шп


9гшро 6е гос|< у (сосог)еп е!9ага!е 0е саза.

1@. ёФцё !е @шз|о0 со]пег сцап6о


6ег) речшеЁа?

пц €огпр!е!а соп е| уег6о еп е| Ё!егпро соггесо (ргезеп[е


о рге[ёг|[о |гпреЁесо):

!оз ог0епа6огез, у аБога 1о6о е! гпцпёо (сепе0

|а гора еп !а !ауа6ога,
рего ап!ез (!оуог' е!/оз)

3.

4.

42 !.[ошагеп1а у 0ов]
Рн!3мА оЁ Ё..,Бг1о!о!о8. шш!оАо 7
ц' €о!оса е! уег6о еп !гпре#е6о. 5е [гаЁа 6е асс!опез еп 6езагго!!о з!п Ёеггп|паг, ршез

вц 0пе |аз огас|опез:

!\!уЁ[ А2. Рп!5мА сошт:ш0д [сшагеп{ау{гез] ! 43


ц' €огпр|е1а соп !а !огтпа соггеси 6е! уегБо яо|ег еп рге[ёг!(о !гпре#есо. Резршёз геез_
сг|6е !а [газе з|п ш!|]|:аг езЁе уегБо п| сагп6!аг е! зегЁ!6о 6е !а гп!згпа:
Ё|егпр!о: й! уегпо........эо[{о........ ра5еаг рог е! сапро 1о6оз !оз [!пез 6е зегпапа, а['тога по
1!епе 1!епро.
........$..'.уег.т9.Р9.999|9.Р.9г.9[.99|т'.Р.9.]чёрр'|.чя.|.!пе9..{е.5епяпе,.9по'|9 |9 1|.?.(|9.1.;9пР.9,.....

|..!егбп!гпоууо..........'............ за!|гасепаг{шегарегоа[огасаз: з:епргепозчше6агпо5епса5а.

3. €г!з1!па у 10..............'.'...... !г а !а!епс!а еп уегапо, ёпо?

уегапеаг еп 3еп!6огп рего 6!сеп 9ше аБога ез1а

8. Ап|ез уо...........''.......... уег шпа ре![сш!а са0а зегпапа Рего уа по рше6о !г а! с!пе.

9. тй Басег па{ас!оп, ёуег6а6? сРог чшё !о [аз 6е|а0о?

щ а. Ачш1Ё|епез шпа сапс|6п ёе шп сопос!6о сап!ацЁог езраЁо|: !оачш!п 5аБ|па, 6оп6е

44| [ошагеп1аусша1го] Рп!$мА оЁ Ё.'гпо!о!о5' |...]ш!оАо 7


чце по, (!|) (&гпас уо) ......'..'............. 6е 9огга у (34\ 6осоц уо)
пос[.:ез
... !а !еп9ша а !аз 6апаз чше (35) 0пёаг) ... 6е! бга:о 6е шп {!ро
чце пцпса (361 3е0...................'... уо.
€оопёо его тпбз /6ие4 сапс!6п 6е! ;!!бшп "]це2 у раг!е" 6е )оачш1п 5аб|па.

б. €опЁези з! |аз з|9ш!еп[ез а{!ггпас!опеэ зоп уег6а6ега5 о [а!заз:


!ег6а6его Ра!зо

!. €шап6о ега гп6з !омеп по ро61а 6огп!г. ..'............. ...........п.'........п


2. €цап6о ега гп5э !омеп согп[а б!еп. ....'..... ......п..........п
3. €шапёо ега п5з !омеп по 1еп[а з!епрге е! гп!згпо 1габа!о...'...............п....'.....п
4. €цап6о ега гп5з !омеп е! [ш1шго рагес1а гпшу !е|апо. .........п ........ п

с. Ё!!9е !а орс|6п соггеса чше 6е[!пе !аз з!9ш!епЁез ехрге$опез:

1. Бцгпаг 6е 9огга.
! а. !-!еуа5а цпа 9огга з!егпрге чше [шгпаба.

! б. Ре61а 1абасо а а!9ш!еп у, аз[, [шгпаба 9га1!з.


! с. 5о!агпеп|е [цгпаба !оз [!пеэ 6е зепапа рогчце по !еп[а 6!пего.

2. 9огп!г ёе цп т!гбп.
! а. 9оггп[а боса агг!ба з|п гпоуегзе еп !о0а !а посБе.
! Б. €огпо по чшег[а асо51аг5е, зц гпа6ге !е 1!габа 0е !аз оге!аз.
! с. )оггп[а з!п 6езрег|аг5е еп 1оёа !а пос|'те.

3. [у1е!егзе еп шп р|зо.
! а. €огпргб шп р!зо.
! Б. Ёп{г6 еп шп р!зо з!п !!апаг а !а рцепа.
! с. @сшр6 шп р!зо з!п аш{ог!аас!6п 0е! 0цеЁо.

4. 5ептаг !а сабеаа.
! а. }е!6 6е зопге[г.

! ь. зе 5еп!б у ароу6 !а сабе:а еп е! гезра16о 0е !а з!!!а.

! с. йа0шгб' 1еп[а цпа у!6а а6ш!!а у [огпа!.

ш!ув!- А2. Рв!$мА оошт!шшА [сцагеп1аус!псо] ! 45


5. 1осаг сопег.
! а. !-е 9шз1аБа 1осаг !а согп!0а.

[ ь. д уесез согп[а у а уесе5, по.


! с. А!9шпоз 0[аз 1осаба а!9:3п !пз1гшпеп1о п!еп|газ соп[а.

6. !егзе езрозаёо.
! а. €азаёо соп цпа пш!ег: 5ц е5ро5а.
[ б. !-а ро!!с[а !е ршзо е5ро5а5 еп !аз гпапоз у рег6!о эц !!беЁаё.
! с. 5ег у!з1о гпа!1га1ап0о а 5ц е5ро5а.

6. 8шзса еп е! ЁехЁо шп з!п6п!гпо 6е !аз з!9ш!еп1ез ра|аБгаз о ехргез!опез:


1. Ё! ргес!о:

2. [! зегу!с!о гп!!!{аг об!!9а1ог!о:

3. Ё! !габа|о:

4. [.,!п }топбге:

5. !-а [гоп!ега:

е !п!еп[а |'пасег цпа ге6асс|6п ехр!|сапёо с6гпо ега 1ш у|6а сцапёо ега3 гп5з
!ошеп у
с6гпо еэ аБога. €ц5|ез зоп |аз со5а3 чше |тап сагпБ!а6о?

46! [ошагеп1ауве!э] Рн!$мА рЁ Ё.'Бно!о!о5. !"/ш!оАо 7


щ €огпр!е[а !аз [газез соп !оз уегБоз еп е| Ё|егпро 6е| разаёо аргор!а6о (рге1ёг![о рег-

щ €огпр!е[а соп е! Ё|егпро а6есца6о:

! с. Ба 9апа0о

2. \о гпе ..........'........'.'. !аэ бо|аз рогчше ....................... гпцу сага5.


! а. согпргё, [цегоп ! б. сопргё, егап ! с. сопргё, !тап з!0о

! а. езгшс!ё, !'тас1а ! б. езсш6!аба, !"тас1а ! с. !'те езтш6!а6о, ['тас[а

! а. !'те у!5!о, ас!цаьа [ Б. у!, асгш6 ! с. у|, ас|ша5а

ш!уЁ| А2. Рп!5мА сошт:ш0д [сшагеп1ауз|е1е] ! 47


-

5. Ауег по .. а с!азе рогчце


! а. Бе !6о, пеуаБа ! Б. ;ьа, пеуа5а - с. {ц:, пеуаба

6. Бз1а гпабапа ... е! рага9ша5 рогчше гпцс[':о.

! а. со91, !!оу!6 ! Б. ье со9!0о, !!ом[а с. [е со9!6о, !!ом!б

7. Бзе гпез,6езршёз 6е! асс!0еп1е, .'.. .......... еп са5а з!п ро6ег поуеггпе. \шпса
{ап1о.

| а. [е е51а6о, гпе ['те аБшгг!6о

! б. езтаба, пе абцгг[
- с' е5|цуе, пе Бе абцгг!0о

8. Ёп а9озто 6е1 2000 е! пе9ос!о у е5(е апо . чше сеггаг!о.


а. аБг!поз, |цу!поз
- 5. |:епоз аб!еЁо, Бепоэ 1еп!6о
- с. абг!поз, Бепоз 1еп!6о
9. Ап|еауег . сцап6о ... е! ара96п.
! а 6оггп1апоз, Бшбо
! б. 6оггп{апоз, 1'та БаБ!6о
! с. 6оггп!гпоз, [аб1а
1Ф. |о у... ....

! а. у!, зшре, [ше

щ €огпр|е1а соп е! ргеЁёгЁо !п6е!!п!6о о е! рге!ёг|Ёо |гпре#е6о:


1.

2.

3.

4.

5.

6.

48! [сшагеп1ауоо[о] Рв!8мА оЁ Ё..,Ёнс!о|о8. шш!оАо в


зе/ .. ... . ....'... а 5еу!!!а у 1о (отёо0 6цгап|е 1ге5 гпе5е5 !-':аз|а чше (гпе/ого0

1@. \озотгоз 6о!!г) ......... апосБе [аз|а !а5 1ап|а5,


(Разог!о) гпшу б!еп. А! {!па! ёп|го)

6епаз!а6а 9еп!е у е! апб!еп!е по @шз|оц о позо|гоз) . 0ес|ё/с


. сагпБ|аг 6е !ш9аг у (епсоп|го0 цп з!1:о ез1шреп6о 6оп6е
е! гез|о 6е !а посбе.

|1.

12.

13.

14.

..... пшс[-то.

16.

17. !озо!гоз 0оз пцпса гпе (у/з!гог)

рего, с!аго, 6ег)

ш|уЁ| А2. Рн!$мА сошт:ш0д [сцагеп1ауп!еуе]]49


]щ €огг!9е з| ез песезаЁо:
Б!етпр|о: Апос[е по фёб0оггп!г 6шгап|е !о6а |а пос[е
.. . . .. . . 4ляс.}:'е. п9. $|с9. с9лпцг. ёцгяп1е. !оёс. |о. ло с.|з.е,.

|. Бп1ге 1999 у 2002 8ог!а у!у!о еп !агзоу!а у ]пе соп1б чше [ше шпа ехрег!епс!а 0п!са.

2. !х!ата!!а !'та зшзреп0!6о !оз ех5гпепез 0е зер1!егпбге 6е! або раза6о рогчце по ез!ц6!аба !о
зц[!с!епсе 0цгап|е е! уегапо.

3. Ё| отоЁо раза6о по рш6е !г а у!з!|апе Рогчше по {шуе 6!пего.

4. Бзте уегапо [це [апт5з:!со, Бе м!а!а6о рог маг!оз ра[зез, Бе у!з!|а0о гпцсБоз гпшзеоз у [е
аргеп6!0о шп гпоп!6п.

5. €цап6о [ш! щчшепа шуе шп Рего чце зе |!агп6 &!9ог; !о чш!зе пшФо Рогчше [ше гпшу саЁЁозо.

6. м! гпа0ге, 6е !омеп, [це цп росо !прас!еп[е, пшпса е5|цуо чш!еса, !цуо чше ез1аг Бас!еп0о
а19о рогчше з! по, зе аБцгг|6.

7. Ауег по [ц! а !а [!ез|а рогчце гпе епсоп[габа па!, пе 6о![а !а сабе:а.

8. шо5о1го5 !тегпоз Бес!'то гпцсБоз т!а!ез !шп|оз, рог е!егпр!о, е! аЁо раза6о ез|цу!поз еп
6гес!а 6оз зегпапаз. €гео чше Ба з!6о е! м!а!е чше гп5з поз !'та 9шз|а6о.

9. Ё! сопс!епо ега [ап:5з|!со. йе епсап|б рогчце !а уо: 0е| сап1ап|е [ше гпшу езрес!а!.

|@. 0!с!папеп1е по у! а.!цап !-ц|з. \о зё 66п0е 5е гпе1!6 е51е апо.

11. \(\\ъ\\\ъ\ъ1ъ\ъъ\ът\\)Бът|:\ъ,\ът|ъ\т(ъъ\ъ\ътьъъ\ъ\\пъъч\ъ$аьъ\ъ\тЁ}ъ2ъ\\ът\ъ
6е ра|огпаз.

|2. €шап6о |цуе 6осе аЁоз, цпа !аг6е гпе а|горе!!а5а шп сос!.те у гпе |!емабап еп агпбц!апс!а
Баз:а е! Бозр!га|.

|3. [й!з агп!9оз 6е !а !п[апс!а [цегоп сБ!соз, пе !!еуё пе!ог соп е!!оз чше соп !аз с1"т!саз 6е п!
е6а6, чше пе рагес|егоп ез1шр!0аз.

|4. Апа у 5аБ!по пцпса Бап ез|а6о еп йа6г!0 рего !.тап !6о гпшсБаз уесе5 а 3агсе!опа.

|5. Ап|ез по {шуе 1е!ё[опо п6и!{ рего аБога по рше6о у!у!г з!п ё!. !9шё !'тоггог!

|6. !озо|гоз [ш!зсе!з гпшу а гпепш6о а !а саза 6е !а з!егга сшап6о 1о6ау1а по |шу!5|е!5 а уце5[го
Б!!о, аБога по уа!з п0пса. !Фшё репа!

1т. т0 з!епрге !таэ э!6о гпшу 6!зсге1о у пшпса ]'таз Баб!а6о гпа! 0е па6!е; рог езо |е !о сцеп|о а {|.

50 ! [с!псшеп{а] Рв 5мА 0в Б.]Ёпс1с!оз. шш!оАп 8


18. Ёасе цпаз богаз |е у1з!о а йапце! еп цп ге5!ацгап|е сБ!по. Ёз1цуо гпшу сагпБ!а6о: гпцс[о
п6з з!гпр51!со у [аб!аёог.

!9. 9езршёз 6е ёоз аЁоз 6е гпа!г!поп!о, Ре1га у зц гпаг!6о зе Бап 6!уогс!а6о е5[е пе5, уо по
пе !о езрегё рогчце зе !!еуагоп пшу б!еп у рагес!егоп шпа раге!а ез!шщп6а.

2@. Ёасе 10 абоз па6!е цз6 !п!егпе! еп [зраЁа п! !цуо:е!ё[опоз п6у!!ез. !Бз !псгеб!е !о г5р!6о
чце уа !о6о!

2|. €цап6о согпргеп6[а |а з!1цас1оп, 6ес!61 !ппес!а!апеп!е сапб!аг 6е тгаБа!о.

22. Ё1 [!п ёе зегпапа раза6о гпе чше6ё езсц6!ап6о рогчце !цуе цп еха]пеп е! [цпез у по 5цРе
п! шп !егпа. Бце ез!гезап!е Рего, а[ {!па!, аргоБё.

23. }.,|цпса [е у1у]6о цпа з|1цас!бп :ап г!6[сц!а согпо е! 01а чше гпе са[а еп шп мафп 6е гпе!го.

24. Ёп 1995, !ц!гпоз 6е м1а!е а 6гапа6а у по ро6{апо5 уег !а А!БагпБга Рогчце [аб[а цпа со]а
]п:еггп!паБ]е.

25. €цапёо !его |цуо 17 абоз зе гпагс[аБа 6е саза у ёцгап!е 6оз а[оз зшз ра6гез по заБ[ап
па6а 6е е]]а.

26. 5е са5агоп ]а зегпапа раза6а у ез|е }шпез зе [ап !6о 6е !цпа 6е п1е! а Ё9|р:о. 1о6ау[а по
Бе гес!Б16о п!п9шпа роз!а!.

27. Ап:ез пе 9ц5!аьа пцсБо !а гп0з!са с16з]са рего [асе росо 1|епро 6езсцБг[ !а гпйз!са рор-
гос[ 6е !оз абоз зе1еп!а у а[:ога по езсцсБо о!га со5а.

28. !озо|гоз ёга!з цпоз !ап5!]соз 6е1 0агпепсо сцап6о оз сопос[а у а}:ога зо!о езсцс}:5]з гп0з!-
са согпегс]а].

29. Ё! с]1гпа ап!ез ега 6][егеп|е !оз сагпБ!оз 6е ез{ас!6п 5е по|аьап гп6з, ]а рг!памега у е! о:оЁо
егап п6з !аг9оз щго а}:ога, соп е! сагпБ1о ё]п6!!со, зо1о [ау ёоз ез1ас!опез.

30. €цап6о ега гп6з |отеп |шме е1 щ|о !аг9о у г!аа6о у е3!цуе гп6з 9ог6а.

щ а. €о:пр!еса соз: Б ь]п!а уефа! со]тэс1а:

ш!уЁ1_ А2. Рн!9мА сошт!ш0А [о!псц€п!аушпо}! 51


. а. Бпогпе5, гпцу 9гап6ез.
. Б. !п1егсапб!о 6е гпа!ег!а!ез, гпоуег !аз созаз 6е цп !а6о а о[го.
. с. }езео, апэ!а.
. 6. Асс!бп 6е бшзсаг.
. е. ]г6гп!тез а6гп!п!зтга|!моз рага гезо!уег цп а5цп[о.

€зсг!0е е! зцзЁап[!уо 6е са6а шпо ёе !оз з!9ш|епЁез уегБоз соп 5ц аЁ]сш|о согге5-
роп6!еп!е. Рше6ез шзаг е! 6!сс!опаг!о:
Ё|егпр!о: 3цзса г: . . .!з. 0_(яяче-6-о.

1. €опосег: 6. !п[огпаг:

3. Репзаг: 8. !псегсагпб!аг:

5. ]-еег: 10. }езеаг:

щ' €огпр!еЁа е! Ёех!о соп !оз сопесоге3 чше !е 6а:поз а соп[|пцас|6п:


€п |958 . €п !аз е!есс!опез 6е 1977 . А раЁ!г 6е !а гпцеЁе 6е . Ёаз[а чце .
9!е: аЁоз ёезршёз 6е зц пас|гп!е:Ёо . 9ез6е Басе . 1газ . 9ез6е 9тв... |таз!а .
9ез6е епЁопсе6 . €п зер[!етпБге 6е 1982 . 9еэршёз 6е

[ех{о а0ар1а0о 6е !а р59!па шеб: [ггр://шшш.уезр!го.пес/Б!згог!а/ггапз|/уазс[!.Б|гп!

52 |[с!пооеп{ау0оэ] ээ 3|/А оБ Б.]гпс!с!о$. (.,ш!оАо в


[|3,т €огпр|еЁа соп |пёе[|п|6о, !гпре#есЁо о рег!ес1о зе9йп сопуеп9а:

а! 6епс!зта у (соев9 уо ......''..'..''.... . . а! за!!г 6е !а сопзш!1а; а6егпаз. согпо

цпа
шпа
соп
а

а со!абогаг еп цпа ошс.


. шп асс!6еп{е гпшу 9гаме [асе 6оз аЁоз. |\4! рг!гпо пауог
(Аосеве) па6а, рего е! речшеЁо 6ш[г:г)
!ез!опез 9гауе5

пшу соп{еп1о5.

1о.

11.

12.

ш!уг!- А2' Рп!5мА сошт]ш0А [с!псшеп1ау1гез] |53


еп[ега5. Б! огго ё(а 1о (/!огпац уо) ...........'........'.. рага забег согпо (епсоптов9 ё!)

рего е5 чце

@шяоц о позо|гоз)

еп з[ п!зпо. Ё5|оу ргеосшраёа.


18. [! па(ез сцап6о @тэос уо) '.....'................ шп разо 0е реа1опе5, пе (аторе!!а0

еп шп м!а!е а !-оп6гез.

эа [!поз регзопа|ез поз сшеп[ап а!9шпаз апёс6оЁаз. €огпр|е[а !оз езрас|оз соп |оз Ё!егп_
роз 6е! разаёо а6есца6оз:

сег)

гпшсБо

гецп!6аз позо_

54 ! [с|пооеп1а у о!а1го] э: ]},1А о[ Ё.-]Ёпо!о!о5. !\]оАо 9


щ €огг!9е е| еггог 6е |оз [|егпроз уегБа!ез 6е раза6о з| ез песезаг!о:

1. [-а зегпапа раза6а по |е !!агпапо5 рогчше по ез16бапоз еп !а с:ц0а0.

2. Бз1а пабапа гпе [е гпагеа6о рогчце !.;::о пшсБо са!ог.

3. м! !'':егпапа зе сазб соп шп бопбге чше [ше 6е Регй у 6оз аЁоз 6езршёз зе 61уогс!агоп.

4. [п е! або 2004 !оз !еггог!з|аз [!с!егоп шпа п'}а5асге еп !а ез{ас:оп 0е А{ос['та еп йа6г!0. [-аз
!п69епез се |е!еу!5!бп егап |егг!б!ез.

5. \о !'':е сопос!6о пшпса а па6:е 1ап з!гпр61псо сопо ё!.

6. [преаа5а а !!оуег п!еп|газ уо е5|аьа езрегап6о е! {геп еп !а ез1ас:бп.

7. [! а!са16е за!ш6б 6ез6е е! ба|соп а !оз с!ш6а0апо5 чше !е ар!аш6[ап еп{шз!азгпа0оз.

8. €огпо по !шуе пцсБаз 9апа5, по асопраЁё а !у6п а! пегса6о.

9. 1а !":е у!з!|а6о !а {ег!а. Бз|цуе ауег у [таб[а гпшсБаз о5газ 6е аг!е ехрце5!а5.

1@. 5о!о гес!б{ шпа саг1а 6е агпог еп то0а гп! у!ёа.

щ €огпр!еи езЁа по[|с|а 6е рег!66|со соп !п6е{|п|ёо, !гпре#еФо о ре#еёо зе9йп соп-
уеп9а:

6о|-РБо А шш номвпв Рокошв "нАв|-АвА овмА5|Аоо"


вш шшА сАв|шА тв|-вг6ш.сА

Ё! раза6о паг!е5 () 6ес ё0 '..'.........'..'...'.. рше5|о а 0!зроз!с16п !ш0!с!а! шп {оп{апего ага9о-


пёз 6е 35 аЁоз.
5е90п [шеп1ез |ш6!с!а!ез, е! 6е1еп!6о (2) 0гегпесецё0.....'.'''.''''........ соп|га шп !п0!м!0шо чше
(?) (епсоп[гоБе ё0 .....'.......'.'....... !':аб!ап6о еп шпа саб!па у !е (4) фгоёооц ё0 ......................'
!':ег|6аз !еуез еп !а сабе:а. А! рагесег. е! а9гезог (5) фгесеп4е0 ' ' ' !!апаг а эц {агп!-

!!а рага сопцп!саг!ез е! {а!!ес!гп!еп|о 6е цп [ап!!!аг, Рего !га5 цпа !"тога 6е езрега по (6) фоёец
ё| '''''......'..'........ а9шап|аг гп5з, (7) 0псепсос ё0 ........''............. Ба5!аг соп е! а9ге6!6о у апге
зш пп6|[егепс!а !о (8) @о!реоц ё0 '..'...........'....... уаг!аз уесе5 соп е! ршЁо. !-а у[с|!гпа !о6ау[а по
(9) (!тосе0 6ес!агас!опез, рего ьа5|а е5|а гп!згпа гпаЁапа (!о) (езсо0
... !п9геза6оепе! !":озр!га! 126еос{цьгеу!озгпё6!соз!е(||)@о0..........
6е а!1а а !аз 3 0е ез!а гп!згпа 1аг0е.

!\!уБ[- А2' Рп!8мА сошт!шшА [с!псшеп1аус!псо] ]55


|п!еп1а Ёй а|тога еэсг!Б|г а|9шпа по$с!а соп |оз з|9ш|еп[ез [!|ц|агез:
. Ёпсшеп|гап еп р!епа са!!е шп сога:оп абап6опа6о.
' 0п ба!!аог [!апепсо сар!шга соп шп р!5!апо а цп попо езсара6о 6е шп :оо.
. [! п 9ато осц!!о еп е! гпо!ог ропе еп пагс|та цп сос[:е.

щ 0пе саёа Ё!Ёш|аг соп 5ш поЁ|с!а:

2. "Б! 6гап йаггапо п


з.
4.

& -''.п6о 0е Фрегас!опез Бзрес!а!ез 6е !аз #' .:,с.6апо гез!6еп!е еп €огеа 0е! 5шг [це
[цег:аз агпа6аз пог|еапег!сапаз р!6!6 а !оз рг!п- аггез[а6о е! раза6о пез 0е поу!егпбге 0езршёз
с!ра!ез с!епт[[!соз !а сгеас!6п 0е цпа зег!е 6е з!з_ 6е Бабег у!у|6о, !!|ега!гпепте, гп5з 6е 20 6|аз еп
[егпа5 [еспо169!соз 6е 0!!|гпа 9епегас!6п сарасе5 шп с!бегса[ё 0е! ра1з ог!еп1а!. 9ез6е е! 29 6е
0е 1'тасег !пуепс!б!ез а !оз зо16а6оз 0е! [ш!цго. Б! поу!епБге а! 10 6е 6!с!егпбге, е5!е .п6!у!оцо по
[штшгоечш!рап!еп!о 6е !оз зо16а6о5, чце 5е уа а зе зерагб 6е !а Рап{а!!а 0е! огёепа6ог п! шп зо!о
сопсге[аг еп [огпо а1 2926, ргемё 1га!ез чше гпопеп[о, ехсер!о рага согпргаг {|0еоз (зшропе-
[асеп !пу|з|б!ез а !аз регзопаз чше !оз шзап, по5 чце зш согп:6а [ауог!га) е |г а! баЁо. Б!
!пзес1оз гобо1 чше езр[ап а! епегп!9о, са5со5 соп 6шебо 6е! с!Бегса[ё соп[езо зеп!|гзе ех!габа6о а!
рап{а!!а5 еп 1ге5 6!гпепз!опез, у р[16огаз ''соп[га соп!егпр!аг сбпо !а [ас1цга 6е! с|ц6а6апо а5сеп_
[о0о'': е! сапзапс!о, е! ез1гёз, е! зцебо, е! Бапбге. 01а а 450 000 шопез (цпоз 365 ецгоз). Ё! рго-
р!е|аг!о 6е! !оса! |!агп6 а !а ро!!с|а, чце 5е !!еуб а!
согеапо. 5е90п цп ропауо2 6е| сшегро 6е зе9ш-
ыц г!ёа0 е! !":опБге зе епсоп|габа ''еп шп е51а6о
#}. 5егпапа раза0а, е! р5ггосо 0е йога|га, 6ер!огаб!е у соп шп о!ог |егг|Б!е''.
А!!сапте (ЁзраЁа), Ёгапс!зсо [!орз, асергб |пз!а!аг
цп !п]'т!б!6ог 0е ге!ё[опоз п6у|!ез еп !а !9!ез!а 6е
!а !оса!!6а6 чше !е реггп!|е а[ с!ёг!9о о[!с!аг зц 9гап!его у!:са[по А!тог 5о!о:5ба!, 6е 4] аЁоз,
гп!за еп ра: у з!п !п|еггшрс!опез, зе9йп !п|огп6 со!оса6о 'шебсагп5' еп зш 9гап!а рага ро6ег
!'та

\ог!гпех. [а !п!с!а|!уа ое !п5|а!аг е! арага|о [ше оБзегуаг е! согпрог!агп!епго 0е 5ц5 уаса5, сег6оз
0е шп {е!!9гёз [аз1!0!а6о рог е! сопз|ап!е 5опаг у 9а!!!паз еп !;егпро геа! а |гауёз 0е '6гап!а-
6е !оз 1е!ё[опо5 п6у!!ез еп !а !9!ез!а у чше !е Ёагп!!!аг.согп'. А!.ог 5о!оа6Ба! рц5о еп гпагс!.та !а
!пре61ап а! р5ггосо сопцп!сагзе соп 5ц соп9ге- 'шеб' 6е !а 9гап!а еп !ш!!о у, 6ез6е еп{опсе5, ьа
9ас!6п. гес!б!6о з1 000 у!з!{аз.

(\о|!с!аз ех1га[6аз 6е !а геу!з[а 6е Р':шгпог Ё! /стеуез)

56! [с!пошеп1аузе!э] э: 3|7'А оЁ в.]Ёво!с]о5' (-.][\!оАо 9


щ Ачш| Ё!епез цп [ехсо еп рге5епЁе, !пЁеп!а езсг!Б!г!о 6е пцеуо, е5и уе2 еп раза6о:

йе !еуап1о а !аз ос['то, пе !.та9о цп са[ё, Ё! !цпез 6е !о зепопо щзоёо..'

гпе 0цс!то у гпе м!з!о; за|чо 6е саза а !аз

осБо у гпе0|а, !аг6о сцагеп|а п:пш|оз еп

!!е9аг а с!азе, еп е! ацтобйз моу !еуеп0о

ацпчше по пцу б!еп рогчше е5|6 !!епо се

9еп(е. Ёз|оу еп !а [асш!|а6 6ез6е !аз пцеуе

у гпе0!а баэ|а !аз 6оз, рего по уоу а !о6а5

!аз с!азез рогчше ез|оу сапза6а. )езршёз,

Ёе!епа у уо сопегпо5 еп цп баг сегсапо

чше е5 гпшу бага1о у гп6з 1аг0е {опапоз

цп са[ё еп !а са[е{ег[а 9опа|о. !-!апагпоз а

!ега рогчше чцегегпо5 мег!а рего по ез|5

еп са5а. й!еп1газ 0агпоз цп ра5ео, Ёе!епа

гпе согпеп!а чше ез15 !габа!ап6о !оз

6оп!п9оз согпо 9ш[а !шг[з{!са' чше !е 9ц5{а

гпцс!'то у чше !оз 1цг!з!аз 5оп гпшу з!гпр6|!-

со5 соп е!!а.9о !е 0!9о чце е5!оу пцу осц-

ра6а соп {а обга 6е (еа{го чце е5{агпо5

гпоп|ап6о у 9це ез{ш6!о е! раре! рог !аз

пос!'тез у еп5ауо !оз зб5а0оз.

!о!уегпоз а !!агпаг а !ега рего по ро6е-

гпоз !оса!|ааг!а. )ес!6!поз !г а! с!пе, рего

!а ре![сш!а по е5 гпцу бшепа; по по5 9ц5[а.

А |аз пцеуе уце!уо а са5а, рего согпо бау

гпцс[о |г6[!со !!е9о гпшу {аг6е. €епо соп

гп! 1_теггпапо, чше е5!6 гпшу !''таБ!а6ог, у гпе


0!се чше уа а !г а шп сопс!ег{о 6е шп

9гцРо чше !е 9шз|а гпшсБо. Росо 0езршёз,


гпе !ауо !оз 6!ептез у гпе асце5{о ргоп|о

рог9ше !епчо гпшс['то зцеЁо. !-ео шп росо,

рего еп5е9ц:0а ара9о !а \оау гпе 6шеггпо.

ш!уЁ| А2. Рв]$мА сошт|ш0А [о!псшеп1аув|е1е] |57


са А сопЁ|пшас!6п се рге3еп[а]пов шпа [5Бш!а аёар[аёа ёе| езсг![ог 9ша[егпа!Ёесо Аш9шз[о
йоп[еггозо (921-2ооз) 9ше зе ЁЁш!а: "!а гапа 9ше чшег|а 5ег шпа гапа аш16п[|са".
а. 0г6епа е!Ёех[о:

п п 11 1 1

[
:

!тас!еп6о ез[шег:оз Баз1а чше, 0!зршез1а а сша!чш!ег со5а рага !о9гаг зег сопз!6е-
аз1 з!9ш!б !

га6а шпа гапа ац!ёп1!са, зе 6е!б аггапсаг !аз апсаз, у !оз о|гоз зе !аз соп!егоп, у е!!а |о6ау1а !

а!сапа6 а о[г соп агпаг9цга чше чшё бшепа гапа, чце рагес1а ро!!о. |

Рог [!п репзб чше !а йп!са [оггпа 6е сопосег зш ргор!о уа!ог ез|а5а еп 1а ор:п!бп 6е !а 9еп!е, !

у согпеп:б а ре!пагзе у а мез1!гзе у а 0езмез!!г5е рага за5ег з! !оз 6егпаз !а аргобабап у гесо-
аш|ёп{!са.
!

пос[ап чше ега шпа гапа


:

А! рг!пс!р|о зе сопргб шп езре|о еп е! чше зе гп!га5а !аг9агпеп|е бцзсап6о зш апз!а6а ац!еп-


{!с!6а0. [-)паз уесез рагес[а епсоп1гаг!а у о1га5 по, зе90п е! [шпог 6е езе 61а о 6е !а !'1ога,
['таз{а чше зе сапзо 6е ез|о у 9шаг6б е! езре!о еп шп 5а0!.

6|а обзегуб чше !о чше п6з а6гп!габап 0е е!|а ега 5ц сшегро, езрес!а!пеп1е 5ц5 ра1аз. 0е
[-.|п
п]апега чше 5е 6е6!сб а Басег зеп1а61!!аз у а за!|аг рага 1епег шпа5 апса5 са6а уе: гпе!огез,
у зеп1[а 9ше |о6оз !а ар!аш61ап.

. Ёаб1а шпа уе2 шпа гапа 9ше чшег[а 5ег цпа гапа асп!ёп(!са, у 1о6оз !оз 61аз эе ез[ог:аба еп

6. []пе са6а ра|аБга соп 5ш 6е!|п|с!6п:

1. !-о9гаг. а. |{шеб!е рага 9шаг0аг 9епега!гпеп{е гора.


2. Апсаз. 6. €опзе9ш!г.
3. 3а0!. с. Ра!аз 6е гапа.
4. 5еп!а6!!|а5.
Ёасег 6. 6о!реаг цпа папо соп[га !а о1га еп зеба! 6е
5. Ар!ашс!г. . еп1шз!азпо о аргобас!оп.
' е. Б!егс!с!о чше сопз!з{е еп ба!аг е! сшегро еп
роз!с!оп 6е ез{аг зеп1а0о.

58! [о!пошеп1ауоо[:о] Рн!5мА 0в г.]Ёвс!с!о5. !'_.,ш!пАо 9


щц €огпр!е[а !аз з|9ш|еп[ез [газез соп |а [оггпа соггеси 6е! [цЁцго |гпре#еФо:

т.
8. гп!з гпа!е1аз у 1о @е/ац уо) ....................... то6о.
9. 5! а Агпаго !е 0ап !а беса 0епес ё!)

м!а!ез !гпргеу1з[оз, (сопосег)


геа!!6а6 зцз зшебоз.

а согпргаг цп 6ёс!гпо.
2@. \о зё з! Ап9е!а @шеге0 ... 6е!агпе 5ц са5а 6е !а р!ауа е51е ршеп1е рего (рге-
9шп|бве!ц уо) ........'.............. ёе |оёаз [оггпаз.

\]!уг| А2. Рп!$мА сошт|шшА [с!псшеп1аупшеме]!59


22. [у1е !гпа9!по чше е5е гпцеб!е 6е0 ................'...... саго рогчше ез ап119оо, (то|ег)
шпоз 600 ецгоз.

23. 5е9шго чше а !а уце11а (!'уобег) а[а5со у (согёоц позо|гоз) гпа5

шц €огг!9е езЁаз [газез з! ез песезаг|о:


Б!егпр!о: 5|ж |!егпро пе разагё рог 1ц са5а.
.. . .' . .. 5.;. 1етз9 . 1.|.9пр.9. п?. .Р99.9гё. .Р9 г. .1ч. 9.959...

1. ]гё а уепе 5! рше6о. рего по е51оу 5е9шго.

2. !гпа91по чше €опс!'та по |еп6г5з ргоб!егпаз еп 5ш пшеуо 1га5а!о. Бз гпшу е[!с1епте.

3. \о зё з1 [!\ацг|с|о ошеггё уеп1г а! с|пе соп по5о1го5 рогчце е5|а гпцу осшра6о.

4. \агс!зо у уо по ро6гегпоз сапб|аг 0е саза 1.:аз{а ёеп1го 6е шп аЁо рог !о гпепоз.

5. [е |шго чше [-ш!за по Ба !'тес!'то е5о, е5 !псараа 6е Басег а!9о аз[.

6. 1гапчш!!о, чце по Бабг5 ргоБ!епаз 6цгап1е 1ш м!а!е, {осо е516 соп1го!а6о.

7. 5шроп9о чше п! [ш!з п! Аптоп!о у!епе а п! {!езса 6езршёз 6е !о чше раз6.

8. \о [агё па0а чше по!ез1е а {ц [еггпапо, |е !о Ргогпе1о.

9. 51 сопз!9о гецп!г зц[!с!еп1е 6!пего !г5 е! уегапо а! €аг!Бе, !о разагё 9еп!а!.

1@. 5е9шго чце уо5о!гоз по 6!гегпоз п!п9шпа гпеп1!га, соп[[о еп !оз 6оз.

11. й]з ра0гез !г5п а Ёгапс!а !а зепапа чше м!епе з! по [ау п!п90п соп|га1!егпро.

12. ё5абг5з Рац!!па !о чше ез15 разап6о? [о сгео чце по.

13. йе 1епо чше 1епсга5 чце епРе2аг а !гаьа!аг ргоп|о Рего по пе аре1есе.

14. 5! езтш0!агё, 5е9шго чше аргшебо.

6о ] [5е$еп1а] Рп!$мА ог Б..][по!о!о$. (_.,ш!оАо 10


15. т(1 по 1еп6г65 чце паь!аг, !о 6!г5 |о0о уо.

16. Ёап 0!сбо рог !а га0|о чше паЁапа |!оуег6 !о6о е! 6|а у [:абг6п !оггпеп!а5

17. 5| у!епе )ог9е, поз ге!гегпоз гпшс[то рогчше ез 6!уеп!6[з!по

18. }а уег5з, согпегегпо5 е5|шреп6апеп|е еп е5е ге5|ацгап!е у, епс!гпа, ез бага|о

|9. Рац!а |еп6г6 цпоз 29 аЁоз гп5з о гпепо5. \о ез{оу 5е9цга.

2Ф. €гео чце пе ропеп бшепа по{а еп е! ехапеп, !о !'те ]'тесБо [епогпепа!.

21. \о зё, рего е! б!!!еге уа16гегпоз цпоз 90 ецгоз гп6з о гпепо5.

22. 51 !!е9агё !аг6е, оз уа!з з|п п| по раза па6а.

23. 5шроп9о чше &е1па ез|аг5 ргеосшра6а соп !осо !о чше е516 ра5ап6о еп е! |гаБа!о.

24. 5ег5 !а гпе!ог [!ез!а 0е !аз чше Бе Бес[о, по сабгё 1о6оз а !оз чше [е !пу!!а6о.

25. 1е Ргогпе1о чше }'тагё !о роз!б!е еп е! азцп[о 6е 3егпе!о у 1о6о за16г5 б!еп.

26. 5е са!сц!а чше !'табг6 50 !псеп0!оз еп 1о6о е! ра[з ез[е уегапо.

2т. 51 гп! раёге зе !шб!!а ргоп{о, р|епза 0е6|сагзе а [а резса !оз [!пеэ 6е зегпапа

28. €гео чше гп!з агп!9оз за16гепоз 6е й6!а9а паЁапа у е5!аг6п ачш[ рог !а пос1'те.

29. 5! !ез 6!9о а гп!з ра0гез 9ше чш!его 5ег сап[ап|е, по зё чшё п'те 6!г5п.

39. ]еп6гё чце ропеггпе а {габа!аг з! чшеггё согпргагпе е! сосБе.

31. €[епа по забе з| ро6г6 разаг 0е сцг5о Рогчце Ба зшзреп6!6о !гез.

32. ш! Апапс!о п! {0 |еп0гё!з чше 0емо!мегпе е! 0!пего, тгап9ш!!оз.

33. [-оз аг!ез зег5п гпшу {е!!сез е5[а 5егпапа у 9апаг5п гп5з 6!пего 6е! ргем!зго.

34. !-]п 01а 6е ез{оз за!0г5з рог е5а рцепа у по гпе уо!уегё!з а уег.

35. €гео чше !-о!!уеп6г6 а уегпо5 с!псо 0[аэ еп абг!!.

ш!уг| А2. Рв;$мА соштгш0д [зезеп1ауопо] ! 61


36. 5! 1цг! :еп6г5 5цепе, !о Басеп 1!!о еп е! !гаБа!о. 5е !о 6!сеп [оу.

37. [!с{ог!а сгее чце !еггп!паг6 !а саггега ез!е аЁо.

з8. 5! 5а|та у 10 чшегё!з, ро6ё|з уеп!г соп по5о|го5.

39. йа[а16а 5цропе чше €г!з ез16 еп[а6а6а соп е|!а, Рего по забг5 рогчшё.

4о. в! у!егпез Баг5 цп 0[а ез:шреп6о зе9йп [аз по!!с!аз, аз[ чше ро6гегпоз !г 6е ехсцгз!6п.

шц €отпр|е{а Б {аБ!а соп е! |гт{!пЁ!уо у е! ргезет:Ёе (еп Б :п!згпа регзопа):

|. Ропё:эгпоз Ропег Ропепоз

2.1еп6гё
3.9аЁг5
{. 9!Ё!з
5. Ро6г5п
6. $аБ:е:поз
7 т{'еп6г5з

8. $аЁге:поз
9. Ёагё
|@. €аБт5п
11. Роп6Ё
12. 9:легпнпоз

|3. Ёабг5
14. !!гегпоз
15. !|'еп6г6

щц €о:пр!е[а соп е! уефо еп Б |огтпа согтеса, ресе:*9 раза{о о [ц:сшго:

62! [зезеп{ау6оэ] Рв!$мА оЁ Ё.,вво]о!о8. шш!оАо 10


сА чшё [ога !!е9ап !пгпа у.!ам!?
йе !па9!по чше (еягсг) ... а рцп|о 6е !!е9аг.

{,Фцё Бога ез?


\о геп9о ге!о!, рего 6ег) !аз ё|е:.

8.

9.

|о.

и.

12.

|3.

шэц а. !ее !а з|9ш|еп!е !66ц!а ёе Ёё||х йаг]а 5агпап!е9о у согпр|еЁа !оз езрас!оэ уас]оз соп
е| уег6о соп!ш9аёо еп [ц[шго !гпре#еФо:

10

15 !Ф|т, !оса [апгаз[а!


!Фшё ра!ас1о5 соп5{гцуе5 еп е! у!еп!о! (...)
тех[о а6ар!асо

Б. 1оёаз |аз [6Бш!аз асаБап соп цпа гпога!е|а, цпа речшеЁа |есс|6п. [ч{озоЁгоз ]те:поз
гесоЁа6о е![!па! ёе Ё| сцепсо ёе |а |есАега, рего, ёсш5! сгее5 чце ез зш гпога|е|а?
|. \о Бау чше |епег 6епазпа6аз !!цз!опе5. ................. .'.....'..п
2. Ё! {цсшго сц!6а6озо...!
ез а!9о !пс!ег{о, рог е5о !':ау чше зег
3. Ёау чше 5ег агпб!с|озо, рего по гпцс!'то' ...'.....п

\!уг!_ А2. Рп!5мА соштгш0д [5е5еп{ау1гез]!63


с. шпе сааа ра!аьга соп 5ш ёе|!п|с!6п о з|п6п|гпо:

1. €5п1аго. а. €ег6о.
2. Ргез1еза. Б. }!пего пе|о, 6езсоп|ап6о !прше5!о5.
3. Бп !!гпр!о. с. о!51га[са, репзап6о еп о1га5 со5а5.

4. €апаз{о. 6. &ар!0еа, а9!!!6а0.


5. 3агг!9а. е. €о!.
6. Ёпа!епа0а. [. €ез{а.

7. 5!п ||по. 9. [г!ра, рап7а.


8. [з{|о. ]':. !егапо.
9. (ос[:ппо. !. !аз1!а рага !!емаг е! а9ша ш о1го ![чш!6о.

10. 8ег:а. !. 5!п соп1го!, з!п гпе6!6а.

ё. Бп езЁа [5Бц|а арагесеп а|9шпоз потпБгез 6е ап|гпа|ез. !агпоз а агпр!!аг езе !!з!аёо.
ёРце6ез согпР!еиг |аз з|9ш!епсез ра!аБгаз соп |аз !еЁгаз чше [а!{ап? 5! !о сопз|9шез,
[епёг5э е| погпБге 6е 6!е: ап!гпа!ез гп5з.

1. т0 0о 6.тово о о о
2.]0 ! ! г3 7. [0 к0
3.то !т3 о о в.ко!!ш
4.р0|ооо в.у0со о
5.в0оо3х! 1о.с038;!

е. ё5аБез 9шё ез шпа опотпа[ореуа? 5е [га[а ёе !а !гп1!ас!6п 6е! зоп|6о 6е шпа со3а о 5ег.
Б!егпр!о: |-оз рё/огоз !'тосеп р[о, р[о.
!!пе са6а опо]па(ореуа а! ап!гпа! ш оБ|е!о чше Басе езе зоп!6о:

а. €ша9 сшас
Б. йцас
с. [у1шшшшшц

6. 1о!6п, 1о!6п
е. 6шаш,9шаш
с. [й!ац

9. Фц!чц!г!чц1
!т. Рз||1

!. АсБ1з

!. Р!п, 0оп
[<. 3ееее

!. Ршп
гп. т!с !ас
п. €г|, сг!

64![зезеп{аусоа1го] Рп!5мА оБ [.-]гвс]с э3. |]г\]!оАо ']


0
щ €огпр!е!а соп !а [ог:па соггес[а 6е соп6!с!опа| з!гпр!е е !6еп1!!!са чшё {шпс!6п 6е| соп-
6|с|опа! зе геа||за еп са6а цпа (соЁез[а, сопзе!о, ёезео о ргоБаБ|!6аё):

Ё/егпр!о: йе 9шз[аг[а зо/тг ёе /о стц4о4 о|9опоз 0[оз.


+ Ёхогез!6п ёе ёезео.

1. ё[гоес цз|её, а позо{гоз) !а са(а 6е роэтгез, рог [атог?


+
2. }о чше 16 0гзе) . а! сапро у (ёезсопес[о0 .... 6е {о6о рог шп
1!егпро. Аз[ по рше6ез зе9ш!г'
+
3. > аА чшё !'тога !!е9аз1е:з а !-!е!0а?

} \о зё, (зег) ........'... !аз 6!е: у пе6!а ш опсе, по п|е асцег6о б!еп.
+
4.

5. ![у|е @сегсос ш) ...............'..... е! рап?, еэ чше по |!е9о.


+

7. \о зё сшап|оз ёгапоз еп !а пап![ез|ас!6п, рего (зег) '..' шпа5 с!псо гп:! рег5о-
па5, рог !о гпепоз.
+

9. > !Фцё 9шара е51аьа |ц еп еза {о[о! ё9ш!ёп ега езе?


1[а

} (5е0 .... зш !|9ше, сапб!аба сап г5р!ёо 6е с[:!со чце по поз 6аба {!епро 0е
сопосег!оз а !о6оэ.
+ ...............
1@. 0ебес ш) ............''......... !гапчш!!!аа(е у по 6аг!е гпауог !гпрог|апс!а, {еп еп сцеп1а чше
.!а!гпе ез аз[.
+
1!.

12.

|3. > ё€ш6пто !е со5{б еза сап!за? Ёз ргес!оза.


} \о пе асцег0о, (уо!е0 .... цпо5 20 ецгоз; по ега гпцу сага.
+

ш|уЁ| А2. Рп!5мА сошт|шшА [эезеп{аус!поо]|65


15. (епес ш) '.'.......'............ чше сопапе е| ре!о, ез|6з п5з 9шара сшап6о !о !!еуаз сог1о.
+

17. }о 0о!уе0 .... соп &!саг6о, ез{5 !осо рог |!, !е 0а0 .'.'......' шпа оропш-
п|6а6.
+

19. ё(!гпропоц о цз{еёез) . . сагпб|аг 6е гпеза? Ёз чше позо[гоз 5опо5 гпшс['тоз у


по сабегпоз еп е5!а.
+

22. €агпе!о @п|цзтозгпо0 .... уеп!г соп по5о[гоз а \шеуа 1ог}<, рего по |!епе
^
уасас!опез.
.)
23. €цап6о поз сопос|поз (|епег) .... шпо5 чш!псе аЁоз у 6е0 .'....'................ рог
рг!памега рогчце гесшег6о чше Бас[а бшеп |!егпро.
+

щ |пЁеп[а уо!уег а езсг!Б|г ез[аз [газез еп шп ге9!зсго гп5з [огтпа| ш!!]|запёо е| соп6|с|о-
па! з|гпр!е:

Ё!егпр!о: сРце0е ра5аггпе !а за!, рог [ауог?


. . сР.оёг|ц. ряэ.огп9. |9 .$9|, .р.9г. !зур.г?

1. ё1!епе !а агпаб!!!6а0 0е 6е|аггпе разаг?

2. с[е !гпропа з! со!о е! а:шсагего?

3. е]е по!ез|а ба|аг е! уо!цгпеп ёе !а ге!е?

4. еРце6о со9ег е! рег!66!со, рог [амог?

66 | [зезеп1аузе!з] Рп!5мА оЁ г-,гпо!с!о$. !-.]\]!пАо 11!

5. ё5а5е а чшё Бога за!е е! тгеп?

6. ё1|епе а|9о рага чш!!аг ез|а гпапсБа 6е !а сап:за?

7. €]{епез а[9о 6е согпег? 1йе гпцего 6е ['тапбге|

8. )агпе шпа гпап7апа, пе аре|есе.

9. Роппе отго р!ато, ез|5 бцеп[з1по.

1@. 2йе |гае !а сцеп1а, рог [амог?

11. ё1е !гпропа сеггаг !а уеп|апа? }еп9о [г[о.

!2. ёРце6е 6ес!ггпе сбгпо эе !!агпа ез!а са!!е?

13. е5абе 6бп6е ез|5 е! пе|го гпаз сегсапо?

14. Рё!агпе а!9о 6е 0!пего, по |еп9о цп 6шго.

|5. ёРце6ез 0аггпе !п[оггпас!бп зоБге !оз аш1о5цзез а !а!епс!а?

16. Ргёз{апе е! бо!19га[о рага апо{аг цп !е!ё[опо.

17. ё1е !гпрог!а 6е!аг 6е [цгпаг?

18. Р5загпе !а сапа, по зё чшё ре6!г

19. ёРше6е 6ес1гпе !а бога, рог {амог?

29. {Фц|еге абг!г !а уеп[апа, рог [амог?

пщ а. 1гапз[оггпа ез1аз [ог:паз ёе [ц[шго |гпре#есо еп соп6!с|опа| з|гпр!е:

Б!егпр|о: €огпегё €опег1о 5. Ёагё

1. 5а16г6п 6. )!г6п

2. Ёабг6 7. !а16г5

3. 9оггп!гё|з

4. [!у1гегпоз

ш{уЁ!- А2. Рв|5мА сошт:ш0д [$еБеп1ауБ!е1е] ! 67


|@. €абг5 16. Бз1агё

||. Фцеггё!з |7. Ёз1цё!агё!э

|2. ]епёг5з |8. !еп6г6


|3. !о!уег6з |9. ЁаБ!агегпоз

|4. €а5гепоэ 2@. Роп6гё

|5. 5егегпоя

!. 5а16г5п

2. ЁаБг6

3. 9огп[гё!з

[!у!гегпоз

5. Ёагё

9!г5п

7. !а|ёг6

8. 5абг5з

9. Репзагепоз

68! [вевеп1ауоо[о] Рг!!5мА оЁ Ё.]Ёпс!о!оз. шк!оАо 11


щ €огг|9е е| еггог з| ез песезаг!о:
Б!егпр|о: [о чше 10 @{#з е! :габа!о у 6Рбаз о{га со5а.

1. Апос!'те !!е9агегпоз п5з о пепо5 а |аз 3. рего по !о гесцег6о б!еп.

2. €цап6о ега а6о!езсеп1е сге[а чше !а у!6а зег6 гп6з [6с!! рего по ез аз[.

3. }о еп 1ш !ш9аг !ез 6!г|а сца{го уег0а6ез у по гте ргеосшраг[а гп5з'

4. ёРо6г1агпоз уеп!г а бшзсаггпе? Ёз чше п! сос[е зе Ба ез!гореа6о.

5. \о зё чшё !ез разаг6 ауег рего ез|абап го6оз гпшу пегу!озоз.

6. ё!-ез !гпРопаг[ап асогпрабаггпе а! за!бп? €гас!аз.

7. \озо!гоз |еп6г5з чше 6ес!6!г 6е цпа уе: сш6! уа а 5ег !а ![пеа 6е пцез1га со1есс!бп 6е уегапо.

8. \о зё сш5п|о поз соз1б е! Бо|е!, рего зегап шпоз 60 ецгоз.

9. 9ебег[аз !г а! пё0!со, ез|6з [а|а!.

1@. Ро6г[апоз !.тасег шпа ехсшгз!6п ез1е [!п 6е зегпапа, ёуег0а6?

|!. \оз епсап1аг[а уо|уег а уего5 ргоп|о.

12. \о зё, уеп0г5п а 1аз 7 гп6з о пепо5 рего по гп!гё !а }-тога сцап6о !!е9агоп.

13. {Фцё Баг6 Ёгапс!зсо ауег рог !а пос[е? Бз{шуо Бас:еп6о гц!6о Баз|а !аз |ап!аз

14. \о поз 0!г6п !о чше зшсе6!б па51а 6еп1го 0е гпцсБо |!епро.

15. Репзаба чше геасс!опаг[аз 0е о1га [оггпа, гпе Баз зогргеп6!6о

16. 1о чше 1й гпе а5е9цгаг[а 0е 1о чше 0!сез ап{е5 ае !таб!аг.

17. йе 9ц51аг[а5 гп6з соп е! ре!о !аг9о'

18. еРо6г[а со9ег е51а з!!!а, рог [ауог?

19. в! зо{5 уа16гбп цпоз


'!200 ецгоз п5з о гпепо5.

2@. 5а!0гё соп уо5о[го5 ез{а пос!':е, Рего е5 чце е51оу гпшу сапза6а.

|\|уг1- А2. Рн!5мА сошт!ншА [зезеп1аупшеме]! 69


щ 1!пе а са6а регвопа соп зц 6еэео:
!!п гпеп6|9о .[]п сшга . !,|п |т|рр|е . [!п 6оп ]цап . 1!па [егп!п!зЁа .
!,.!па [!ог. 1!п п!Ёо . [!п регго . |.|па Бгш!а . 0п гп&{!со

|. йе9шз(аг[а согпег е! !'тшезо гп5з 9гапёе 0е! пшп6о.


2. )езеаг[а |епег гпаз [!е!ез еп гп! !9!ез!а.
3. &1е епсап|аг[а у!у!г еп шпа гпоп!апа з|п соп|ап|пас!оп у
зег !а гпаэ !'теггпоэа 6е |о6аз.
4.
5. йе 9шз|аг[а епсоп|гаг шпа гпш!ег гпшу 5е!!а у епа!'погаггпе

6. )езеаг[а сагпб!аг 6е езсоба' ![-а гп[а ез15 1ап м!е!а!


т. йеепсап|аг[а |епег шпа са5а соп согп!6а у 6оггп!г еп шпа сапа б[ап6а.
8. 9езеаг[а асабаг соп !аз 0ез[9ша!0а6ез 6е 9ёпего
9. [йе 9шз|аг[а ез|аг !ш9ап6о то6о е! 6[а, по |епег 9це !г а !а езсше!а у
по [епег чце сопег зора пшпса паз.
|Ф. )езеаг[а гезшс!(аг а .!о}'тп !-еппоп.

цц €огпр!еЁа !оз езрас|оз соп !оз уег6оз соп!ш9а6оз еп соп4!с|опа|. 9езршёз, шпе са6а

70 . [$е1еп1а] Рв15;''1А [1[.| [-;;\[) 1.1

'!]
вБ' €агпБ!а !аз з!9ш!еп[ез [оггпаз 6е! !гпрега[!уо а{ггпа[!мо з!9ш!еп6о е| гпо6е]о:

1. Р]оБ|о Ёо6]е |-'{о6!о6 ЁоБ!еп

2. [еоп
3. [|уо

4. Бо

5. |у\опёоё

6. Ёпу1еп

7. 6опргеп6с

8. 0ес!6|ё

9. 6оп1ез1о

10. 8о|!еп

11. Ёпр|есе

12. (оп1епсеп

13. 5о!!6

14. !еп
15. 5|9ше

16. !о!уеё

17. 0|9оп

18. 7ое9ше

19. Р!епзо

2о. Ропе6

@' €огпр!е!а соп |а [оггпа соггеси ёе |гпрегаЁ!уо а[!шпаЁ|уо:


1. @ес]с б) !а уег6а0, е5 гпшсьо гпе!ог.

2. (согпргоц уозо{гоз) 1 !<!!о 6е 1огпа{е5 з1 уа!з а! зшреггпегса6о.

3. (согпргеп4ец и5геа) чце !а з!1шас|бп ез 6е!|са6а'

4. (ропец [й) езаз [!огез еп шп !аггбп'

5. (сегга' уозо|гоз) !а ршег|а а! за!:г.

6. ьп{епаес ц5|еае5) чше по росегпо5 ['тасег !о чше по5 р!сеп.


7. |ш9о1 |0 соп 1шз агп|9оз.

ш]уЁ| А2. Рп!5мА сошт|ш0А [5е1еп1ау!по] !7'|


(теп1; г0 ачо(|.

1т. (егпреэоц уозо{гоз) а ез1ш6!аг з! чшегё!з аргобаг.

19. (!!огпас |0 о гп0 сцап6о !!е9шез.

2о. 6о!/ц шзсе4е9 6езрас!о у з!п егпрш!аг.

щ €опз[гшуе [газез соп |аз ра|аБгаз 6а6аз; ц!|||аа рага е!!о е| !гпрега[!уо а$ггпа[!уо у 5ц5-
Ё|[шуе е| оБ|е[о 6|гефо у е| !п6|геФо рог 5ш5 ргопо.пБгез гезреФ!моэ:

Б!егпр!о: )а1 т0/ е{ ге9а!о/ а !-ш!з.'. ..0з1яе!.о

1. €огпргаг, {07 [!огез/ а гп!з ра6гез

2. 3а!!ап ц5!есе5/ 5а!5а

3. }ес!ь шз!е6ез/ |о6о/ а! !ше:

4. Ра9аг, уозо{гоз/ !а 0еш6а/ а по5о|го5

5. €огпегзе, 16/ !а пап2апа


6. 3ебегзе, цзге0/ !а беб|0а

7. €о9е1 |0/ гп| сБачше1а/ а гпг

8. }емо!ме1 шз|е6/ !а саЁега/ а гп1

9. €агпб!а1 уозо|гоз/ е! б!!|ете/ а по5о[го5

1@. Ёзсг!б!ь 10/ !а сагта/ а йаг[а

@' 1}апз[оггпа |аз з!9ш|еп!ез реЁ|с!опез еп 6гёепез:

Б!егпр|о: ёйе 1гаег[аз гп! с!'та9ше{а, рог [амог?

..1г6зпе..п! с|'цч.чче1я,.р.е|.!.чург'

|. ёйе 0аг[аз цп мазо 6е а9ша?

2. ёйе ропёг[аз еэ|а ре!1сш!а?

3. ёйе 6!г[а 6бп6е ез:6 А!уаго?

72![зе1еп1ау6оз] Рп!3мА оБ Ё.]Ёпо!с!о$. |.-']ш!оАо 12


!
4. ё'!-!апаг[аз а .|цап рог гп?

5. ёРо6г1ап меп!г сопгп!9о?

5. ёЁаг[ап е! [ауог 0е гпагсБагзе?

7. €Ро6г1а сеггаг !а ршег|а?

8. ёйе разаг[аз е! рап, рог [амог?

9. сйе ауш6аг[аз а зшБ!г еза са!а?

|Ф. ё|\4е асегсаг[аэ еп сос!'те а !а ез{ас!6п?

щ €агпБ!а 6е |гпрега[!уо а#!гтпа[|то а пе9а1!уо езЁоз уегБоз:


Б!егпр|о: !€а!15оз, рог [амог! .............. ]_*.|.о' 95.с.4! [6|5'

||. ![у1епс!6 гпепоз!

|2. !Р[6ап !а сцеп1а!

|3. !€а!сц!е е! ргезшршезсо!

!4. !5еа {е!!а!

15. !!е 6езрас!о!


|6. !}!гпе !ц погпбге!

17. !5ера ц5|её чце...!

18. !€опосе6 пцез|га с!ц0а0!


!9. !.!ш9а6 а| а!е6ге:!

2@. !!це!уап ргопго!

@ €а;пБ|а |аз [газез ёе !тпрега[!уо а#!ггпа[!то а |;прега[!уо пе9аЁ!то:

Б|етпр!о: й6п6агпе!о рог е-гпа!!.

..[.ч..пэ..[ч..пяп{ея. ррг. э:пя.:.!

|. Б! уез|!0о согпрг66зе!о го!о.

2. !-!ёуагпе!о а са5а.

3. 56са!о а ра5еаг зо!о ёоз уесез а! 6[а,

4. Б! абг!9о роп!о 6оп6е чш!егаз.

ш!уЁ!- А2. Рв!5мА сошт:ш0д [5е1еп1ау1гев] |73


5. 9ё!агпе!о а гп1.

6. 5а!!0 0е! сосБе

7. Ё69ап!о 6е еза [оггпа рага по 1епег ргоБ!егпаз.

8. !ауа а!![ рага |п[оггпагзе.

9. €о|а!о [!ггпепеп1е.

|@. [га!9агпе!о.

@ €опз|гшуе [газез ш1!|!:апёо !оз ргопо:пБгез ёе @.9. у! о @.|. у е| !гпрега{|то пе9а[|то:

Б|егпр!о: [еес т0/ е! рег!о6!со


1. Ёаб!ас |0/ а [ц!з

4. !-!еуаг, |0/ 6!зсо/ а |!119ше!..

5. 5цб!г, цз|е0ез/ !аз езса!егаз

6. соп1аг, уозо1гоз/ е! 0!пего

7. )ес!ь цз{е6ез/ !а уег6а6/ а Беа

8. Ре6!г, цз1е6/ !-аз ехр!!сас!опез/ а! епсаг9а6о

9. Ёхр!!са1 уозо1гоз/ е! ргоб!епа / а гл|

|9. )ес!6!г, уозо|гоз/ е! 1епа

щ €огг|9е е! еггог з! ез песезаг|о:

Ё!егпр!о: !Ёасе !а за!за!


!Ёс: !о зо!зо!
1. €б9епе е! абг!9о, рог [амог.

2. Р5загпе е! 1е!ё[опо.

3. !1е са[!а цп зе9шп0о!

4. \о 6!9агпе па6а.

5. €опргоба6 чше 1оёо ез15 б!еп.

74! [зе1еп1аусша1го] Рп!5мА оЁ Ё..,Ёвс!с!о5. шш!оАо 12


6. 5еп|аоз, рог [амог.

7. \о !о гпе !!еуё|з а с!азе, по !о песез!|о, 9гас|аз

8. 0ш|со, за!е [цега цп га{о.

9. 1е ропе е! абг!9о оше Басе [г[о.

!о. \о мау5!з а!![, ез ре!!9гозо

@' А соп[!пшас|6п, !е рге5еп[агпоз шпа 9ш[а 6е рг!гпегоз ашх!!!оз:

[о ошЁ ьо ошв шо
оввв5 нАсвп оввБ5 нАсвп
!. 6цаг6аг з!егпрге !а са!па. |. )е!аг|е !!емаг рог е! р5п!со.

2. Ропег !а 1тег!6а ба!о _з -+ [!гаг а9ша еп шп [ше9о 6е


е! а9ша [г1а 6шгап|е *'7ц,',%'| |

./}3
.|0
шпоз гп!пш|оз.

3. [йоуег а шп ['тег:6о чше


3. о
€ гпрг!гп|г !а !'тег!6а
6цгап(е 5 гп!пц{оз.
'ч {!епе шп !':шезо го{о.

Ропег асе!|е о ра5!а се


6!еп|ез зобге !а 9шегпа6шга.
4. 5асаг а !а регзопа а!
а!ге !|бге у по 6аг!е
паёа рага 5ебег.
5. 6о!реаг а а|9ш!еп чше зе [.:а

!га9а6о шп об!е|о зо|!6о.

5. у ропег ['т!е!о епуше]|о


5асаг е! а9шп!бп
--=^ шпа |оа!!а рага еу!{аг е!
еп 6. Ёасег уогп!|аг а цпа рег5опа

-;< 6о|ог у 5а!аг !а !п[[агпас:бп. соп чшегпа60га5 еп !а 5оса.

6. !га!
",-,,."ш

€оп еэЁа 9ш[а 6е рг!гпегоз ашх|!!оз, о[гесе сопзе!оз а !оз з!9ш!епЁез ргоБ!егпаз:
Ё|егпр|о: 5! ез|6з еп шпа з!тшас!бп 6е ое!!сго- |е асопзе!о оце по 1е ёе\ез !!еуог рог

'е]. рят:.чр..у. зч9.|999.'|з. 99!п9......

1. 5| ге р!са шп |пзес!о, |е асопзе|о

['']|!Ё[.- д2. Рп15п,А сош ;{.Ё(-!;1 [5е1еп1ауо!псо] ]75


2. 51 шп !'тег!6о 1!епе е! бга:о го1о, 1е гесогп!еп6о

5. 5! [ау а!9ш1еп е!ес!госц|а6о, {е гесогп!еп6о

8. 51 а|9ш!еп зе !п|ох!са соп 9а5, {е зш9!его

щ €огпр!еи !ов езрас!оз уас[оз соп е! уегБо еп зш6!шпЁ|шо:

!а те!еу!з!6п.

Бцеуоз.

7. Р ё!!епез сопгп!9о а !а 0!Б!!о1еса? !оу а бцзсаг шпоз !!Бгоз рага е! тгаБа!о 6е зос!а!ез.
} А[ога по рше0о, п! гпа6ге асаБа 6е ре6!ггпе чое (осогпройос о е!!0............'.......... а!
зшреггпегсаёо а Басег !а согпрга 6е !а зепапа.

8. Ё! !ше: !ез ог6епа чое @ето!тет; е!!оз) ... у чце


!оз оБ!етоэ гоба0оз (сшгпр!!г)

.'. шпа репа 6е зе!з пезез еп рг!з!оп.

9. Р Б|о рше6о гп5з, гпе моу.


} 1е г;ге9о чтзе {чс:е4осз9 ю .. ....'....'''........ у (суш4вг, о гп0

Ря]5мА вЁ г..]Ёнс!о]о3. (]ш!оАо 12

Вам также может понравиться