Вы находитесь на странице: 1из 17

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢

(¾¡û 1 - 036)
¸Õòн÷¾ø

1
À¡¸õ 1
À¢Ã¢× «: ¦Á¡Æ¢Â½¢¸û
(§¸ûÅ¢¸û: 1-10)
ÀâóШÃì¸ôÀÎõ §¿Ãõ:15 ¿¢Á¢¼í¸û

1.¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ø ¸Õ¨Á¡ì¸ôÀð¼ ¦º¡øÖìÌô ¦À¡Õ󾡾 ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢×


¦ºö¸.

¸øÅ¢ì¸ÆÌ ¸º¼È ¦Á¡Æ¢¾ø

A. ¾ÅÈ¡¸ B. À¢¨ÆÂÈô C. À¢¨Æ§Â¡Î D. ¯ñ¨Á¡¸

2. ¦À¡Õ¨Ç Å¢ÇìÌõ ¦ºöÔÇ¢ý Ó¾ø «Ê¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.


«¨Á¾¢Â¡¸ þÕôÀŨà «ÅÃÐ ÅÄ¢¨Á¨Â «È¢Â¡Ð «È¢ÅüÈŦÃýÚ
¸Õ¾¢, «Å¨Ã ¦ÅøžüÌ ÓÂÄìܼ¡Ð. «¾É¡ø, ÐýÀ§Á ÅóÐ §ºÕõ.

A. ¾į́Ⱦ£÷ ×ûÇ¡÷ ¾Ç÷óÐ À¢È÷ìÌê¯õ


B. ¿øÄ¡÷ ±Éò¾¡õ ¿É¢Å¢ÕõÀ¢ì ¦¸¡ñ¼¡¨Ã
C. «¼ì¸ Ó¨¼Â¡ ÃȢŢĦÃý ¦Èñ½¢ì
D. ¦ÁöÅÕò¾õ À¡Ã¡÷ Àº¢§¿¡ì¸¡÷ ¸ñÐﺡ÷

3. ¯Ä¸¿£¾¢ìÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

§À¡¸Å¢ðÎô ÒÈ了¡øÄ¢ò ¾¢Ã¢Â §Åñ¼¡õ

A. ´ÕŨÃô ÀüÈ¢ ±ó§¿ÃÓõ Ì¨È ÜÈ¢ì ¦¸¡ñ§¼ þÕì¸ì ܼ¡Ð.


B. ±ô§À¡Ðõ ÁüÈŨÃô ÀüÈ¢ Ì¨È ¦º¡øÄ¢ì ¦¸¡ñ§¼ þÕì¸ì ܼ¡Ð.
C. ´ÕŨÃô §À¡¸Å¢ðÎô À¢ý «Å¨Ãô ÀüÈ¢ ̨ȸ¨Çì ÜÈ¢ò ¾¢Ã¢¾ø ܼ¡Ð.
D. ±ô§À¡Ðõ ÁüÈŨÃô ÀüÈ¢ ÌüÈõ ¸¡ñÀÐ ¿øľøÄ.

4. §¸¡Ê¼ôÀðÎûÇ ¦º¡øÄ¢ý ¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

¬É ӾĢø «¾¢¸ï ¦ºÄÅ¡É¡ø

Á¡Éõ «Æ¢óÐ Á¾¢¦¸ðÎô - §À¡É¾¢¨º

±øÄ¡÷ìÌõ ¸ûÇÉ¡ö ²úÀ¢ÈôÒó ¾£ÂÉ¡ö

¿øÄ¡÷ìÌõ ¦À¡øÄÉ¡õ ¿¡Î

2
A. ¬¨º B. ¦ºøÅõ C. «È¢× D. ¿Äõ

5. ¦À¡Õò¾Á¡É þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

ÌÁÃý : ¡§Ã¡ ¸¾¨Åò __________ ¦ÅýÚ ¾ðθ¢È¡÷¸§Ç ?


̽¡ : «ÅºÃôÀðÎò ¾¢ÈóРŢ¼¡¾£÷¸û ! ¦À¡Úí¸û, ¡¦ÃýÚ À¡÷ô§À¡õ.

A. ÀÇ¡÷ÀÇ¡÷ B. ¾¼¾¼ C. Á¼Á¼ D. ¸¢Î¸¢Î

6. š츢Âò¾¢ø Å¢ÎÀð¼ þ¨½¦Á¡Æ¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

_______________ þøÄ¡¾ þ¨ÈÅÉ¢ý ¾¢ÕÅʸ¨Ç ¿¡õ ¦¾¡Æ §ÅñÎõ.

A. «Õ¨Á ¦ÀÕ¨Á C. ¬¾¢ «ó¾õ


B. §ÀÕõ Ò¸Øõ D. «ýÚõ þýÚõ

7 ¾ÅÈ¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A ÀñÒô¦ÀÂ÷ ¦Åû¨Ç, ºÐÃõ

B ¦¾¡Æ¢ü¦ÀÂ÷ ¿¢Ò½÷, ±Øò¾¡Ç÷

C ¸¡Äô¦ÀÂ÷ ¾¢í¸û, Á¾¢Âõ

D þ¼ô¦ÀÂ÷ áĸõ, «ÖÅĸõ

8 ¦ºö¾¢ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A ¬†¡! ±ýÉ «üÒ¾Á¡É µÅ¢Âõ!

B ¾¨Ã¢ø ¸¢¼ìÌõ Ìô¨À¸¨Ç «¸üÚí¸û.

C ¯í¸Ç¢ø ¡÷ «ó¾ô Òò¾¸ò¨¾ ±Îò¾Ð?

D À¢Ã¾Áâý ´§Ã Á§Äº¢Â¡ ¾¢ð¼õ «¨ÉÅáÖõ ²üÚ즸¡ûÇôÀð¼Ð.

3
9. ¦À¡Õò¾Á¡É ¯Å¨Áò ¦¾¡¼¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

“¸ñ½ý ¾ý ¾¢È¨Á¨Â þùÅÇ× ¿¡Ùõ ¦ÅÇ¢ÀÎò¾¡Áø þÕóÐ

Ţ𼡧É!” ±ýÚ Ã¡½¢ ÁÉõ ÅÕó¾¢É¡û.

A º¢¨Ä §Áø ±ØòÐô §À¡Ä

B þ¨ÄÁ¨È ¸¡ö §À¡Ä

C ÌýÈ¢ý §ÁÄ¢ð¼ Å¢ÇìÌ §À¡Ä

10 ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÁÃÒò¦¾¡¼Õ째üÈ ¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

¾¨Ä ÌÉ¢¾ø

A «ÅÁ¡Éõ «¨¼¾ø

B ¯È¨Åò ÐñÊò¾ø

C ¯Ú¾¢ âϾø

D Å¡ú쨸¢ø ¿øÄ ¿¢¨ÄìÌ ÅÕ¾ø

(10 ÒûÇ¢¸û)

4
À¢Ã¢× ¬ : þÄ츽õ
(§¸ûÅ¢¸û: 11-20)
ÀâóШÃì¸ôÀÎõ §¿Ãõ:15 ¿¢Á¢¼í¸û

11. À¢ýÅÕõ š츢Âò¾¢ø ¯Â÷¾¢¨½î ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

Ţź¡Â¢ ¾ý Á¡ðÎ Åñʨ §Å¸Á¡¸î ¦ºÖò¾¢É¡ý.

A B C D

12. À¢ýÅÕõ À¼í¸Ç¢ø ÀÄ÷À¡¨Äì ÌÈ¢ìÌõ À¼ò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A B C D

13. ºÃ¢Â¡É Àý¨Á š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. ÀȨŸû Å¡É¢ø ÀÈó¾Ð.


B. Á¡Î¸û ¾¢¼Ä¢ø Òø §Áöó¾Ð.
C. Á¡½Å÷ º¨À¢ø ´ýÚ ÜÊÉ÷.

14.§¸¡Êð¼ þ¼ò¾¢üÌ ²üÈ ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

¾¢Õ. §Á¡¸ý ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ §¸¡Å¢ÖìÌî _________________ .

A. ¦ºøÖõ
B. ¦ºøÅ÷
C. ¦ºøÅ¡÷
D. ¦ºýÈ¡÷

5
15. À¢¨ÆÂ¡É §ÅüÚ¨Á ¯Õ¨Àì ¦¸¡ñ¼ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A. À¢§ÃÁ¡ ºÃÍÅ¢¼Á¢ÕóÐ ¸¡§º¡¨Ä ¦ÀüÈ¡û.
B. ¾Á¢Æúɢý ¾Á¢Æ¡üÈø ±ý¨Éì ¸Å÷ó¾Ð.
C. Ó¸¢Äý ¬üÚìÌî ¦ºýÚ Á£ý¸§Ç¡Î À¢Êò¾¡ý.
D. ÓÕ¸õÁ¡ º¢ÚÅÛìÌ «È¢×¨Ã ÜȢɡû.

16. À¢Ã¢òÐ ±Øи.

¸üêñ

A.¸ø + àñ B. ¸ü + àñ C. ¸ð + àñ

17.À¢ýÅÕõ š츢Âí¸Ç¢ø ºÃ¢Â¡É ¦ºÂôÀΦÀ¡Õ¨Çì ¦¸¡ñ¼ š츢Âò¨¾ò


¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

I . þ¨¼Âý ¬Î¸¨Ç §Áöò¾¡ý.

II . Á¡½Å÷¸û ¾¢¼Ä¢ø Å¢¨Ç¡θ¢ýÈÉ÷.

III . ¸Å¢»÷. ¸ñ½¾¡ºý ¸Å¢¨¾ ±Ø¾¢É¡÷.

IV . Á¢É¢ ÀŠ þÕ ¸¨¼¸¨Ç §Á¡¾¢ÂÐ.

A. I , II , III
B. I , II , IV
C. I , II , III, IV
D. I , III , IV

18. ºÃ¢Â¡É Å¢¨É¨¼ š츢Âò¨¾ò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. «ýÀú¢ ¯ÂÃÁ¡É §¸¡ÒÃò¨¾ì ¸ñÎ Á¸¢úó¾¡û

B. ¿Å¢ý À¡¼õ ¦ºö¡¾¾¡ø «ôÀ¡ ¸Î¨Á¡¸ò ¾¢ðÊÉ¡÷.

C. ÓÕ¸ý ¬ÆÁ¡É ²Ã¢Â¢ø Á£ý À¢Êò¾¡ý.

D. ¾¢ÕÁ¾¢ ÀÅ¡É¢ µ÷ «Æ¸¡É ÌÆ󨾨 ®ý¦ÈÎò¾¡û.

6
19. Å¢¨ÉÓüÚ ÀüȢ ¾ÅÈ¡É þÄ츽 Å¢¾¢¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

À¡ø ¸¡Äõ ±ñ þ¼õ

¦¸¡ñ¼¡ÎÅ¡÷¸û ÀÄ÷À¡ø ¿¢¸ú¸¡Äõ Àý¨Á À¼÷쨸

A B C D

20. ºÃ¢Â¡É þ¨½¨Âò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

A. ¦À¡Õð¦ÀÂ÷ - ¸ø, áø, ¸¨¼


B. þ¼ô¦ÀÂ÷ - ¾¢¼ø, ¸¡Î, ¸¢¨Ç
C. º¢¨Éô¦ÀÂ÷ - §Å÷, þ¨Ä, ¸¡ö
D. ¸¡Äô¦ÀÂ÷ - áĸõ, Á¡÷¸Æ¢, §¸¡¨¼

(10 ÒûÇ¢¸û)

7
À¡¸õ 2
(ÀâóШÃì¸ôÀÎõ §¿Ãõ:45 ¿¢Á¢¼õ)
(30 ÒûÇ¢¸û)

§¸ûÅ¢ 21
«) ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ Å¡ì¸¢Âí¸Ç¢ÖûÇ þÄ츽ô À¢¨Æ¸¨Ç
«¨¼Â¡Çí¸ñÎ «ÅüÚìÌ Åð¼Á¢Î¸.
1) ±ƒÁ¡¨Éì ¸ñ¼Ðõ ¿¡ö ¾ý Å¡¨Ç ¬ðÊÂÐ. ( 1 ÒûÇ¢ )

2) ¨¾ôâºò ¾¢ÕŢơŢüÌ Áì¸ø ¾¢ÃÇ¡¸ Åó¾¢Õó¾É÷. ( 1 ÒûÇ¢ )

3) Á¡Ä¡ ¬º¢Ã¢Â÷ §¸ð¼ §¸ûÅ¢¸ÙìÌî º¢ÈôÀ¡¸ À¾¢ÄÄ¢ò¾¡û. ( 1 ÒûÇ¢ )

4) ¯ÆÅý ÅÂÙìÌ ¿£÷ À¡öɡý. ( 1 ÒûÇ¢ )

¬) §¸¡Êð¼ þ¼ò¨¾ ¿¢ÃôÒ¸.


1) §ºüÈ¢ø _____________ ¦ºó¾¡Á¨Ã §À¡Ä. ( 1 ÒûÇ¢ )

2) ¨ÅÂòÐû Å¡úÅ¡íÌ Å¡úÀÅý __________________ ( 1 ÒûÇ¢ )

¦¾öÅòÐû ___________ ÀÎõ (ÌÈû 50)

´ü¨È Å¡Û¨ÈÔõ ÁÄ÷ó¾ ¦¸Îì¸

¨Åì¸ô àÚõ Á¡ó¾ÕìÌ ÁÈì¸ Ó¨Çò¾

(6 ÒûÇ¢¸û)

8
§¸ûÅ¢ 22

¸£ú측Ïõ «È¢Å¢ô¨À Å¡º¢òРŢɡ×ìÌ Å¢¨¼ ±ØÐ.

ÁÕòÐÅÁ¨É

±îºÃ¢ì¨¸
Ò¨¸ôÀ¢ÊôÀÅÕìÌ Ã¢.Á 500 ¾ñ¼¨É

͸¡¾¡ÃÁ¡É ÍüÚîÝÆ¨Ä ¯ÕÅ¡ì̧šõ.

¾ñ¼¨É ¦ÀüÈÅ÷¸û - 7 §À÷

1.§Áü¸¡Ïõ «È¢Å¢ôÀ¢ý §¿¡ì¸õ ¡Ð?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

( 2 ÒûÇ¢ )

2.§Áü¸¡Ïõ «È¢Å¢ô¨Àô À¡÷ì¸ìÜÊ þÃñÎ þ¼í¸¨Ç ±Øи.

«.___________________________________________

¬.__________________________________________ ( 2 ÒûÇ¢ )

3.¦À¡Ð þ¼í¸Ç¢ø Ò¨¸ôÀ¢ÊôÀÅÕìÌò ¾ñ¼¨É ÅÆíÌžý ¸¡Ã½õ ±ýÉ?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

( 2 ÒûÇ¢ )

(6 ÒûÇ¢¸û)

9
§¸ûÅ¢ 23
¸ீழ்측ணுõ À¼த்¨¾ì கூர்ந்Ð ¸ÅÉ¢த்Ðத் த¾¡¼ர்ந்Ð ÅÕõ Ţɡì¸ளுìகு Å¢¨¼
±ழுи.

«) இப்À¼த்¾¢ Á¡ Åý ±¾¢ர் ¿¡ìகுõ ¢ì¸ ¡Р?

______________________________________________________________________
( 2 Òள்Ç¢)
¬) இந்¿¢¨ த¾¡¼ÕÁ¡É¡ Á¡ Åý ±த்¾¨¸Â À¡¾¢ப்Ò¸¨Ç
±¾¢ர் ¿¡ìகுÅ¡ý?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
( 2 Òள்Ç¢ )

இ)இப்À¢ ¨É¨Âì ¸¨Ç இõÁ¡ Åý ±õÁ¡¾¢ ¢Â¡É ¿¼Å 쨸¸¨Ç


Áüத¸¡ள்Ç ¡õ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

( 2 Òள்Ç¢)

(6 ÒûÇ¢¸û)

10
§¸ûÅ¢ 24
¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¸Å¢¨¾¨Âô ÀÊòÐ, «¾ý À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼
±Øи.

த¿¡ ¨Â Åீ ¡öì ¸ ¢ì¸¡ ¾! - ý

¿¡ì¸õ இо¡ý Á 측 ¾!

¨ த்¾¡ த Åõ µ ÅÕõ - ¿ீ

¸¨Çத்¾¡ ÅÚ¨Á ¾ ÅÕõ!

¸¢¨¼ìகுõ À¡Ð ¸¢¨¼ì¸ð õ - ¿ீ

¸ðகுõ Åñ ¾ ¿¼ì¸ð õ!

ì ¸¡ü ¡ö ¨ ப்À¢Õந்¾¡ - ý

ý Éü த்¾¡ Å¡ழ் ¯ÂÕõ!

¸¢¨¼ìகுõ À¡Ð ¸¢¨¼ì¸ð õ - ý

¾¢ À õ த¾¡¼ ð õ!

¸¡ õ É측ö ¿¢ü¸¡Ð! - ¿ீ

¸ ¸¢த் த¾¡¼ர்ந்¾¡ Á 측Ð.

¬ü ì¾¢¨Â «Ç¢த்Ð ÅÕõ - ý

«ÕõÒõ Å¢Âர்¨Å தÅü ¢ ¾Õõ.

Åீ ¡öì ¸¡ õ ¸ ¢ì¸¡ ¾! - தÀ¡Õள்

Å¢¨Çìகுõ தÀ¡ழு¨¾ « ¢ì¸¡ ¾.

11
1. ¨Æப்À¾É¡ ¿¡õ «¨¼ õ ¿ý¨Á ±ýÉ?

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(2 ÒûÇ¢)

2.¿¡õ §º¡õÀ¢ ¾¢Ã¢ó¾¡ø ±ó¿¢¨ÄìÌ ¬Ç¡§Å¡õ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(2 ÒûÇ¢)

3.§Áü¸ñ¼ ¸Å¢¨¾ Á¡½Å÷¸ÙìÌì ÜÚõ «È¢×¨Ã ¡Ð?

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(2 ÒûÇ¢)

(6 ÒûÇ¢¸û)

12
§¸ûÅ¢ 25

¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ º¢Ú¸¨¾¨Âô ÀÊòÐ, «¾ý À¢ýÅÕõ Ţɡì¸ÙìÌ Å¢¨¼ ¸¡ñ¸.

¸§½ºý «ó¾ô §ÀÕóÐ ¿¢¨ÄÂò¨¾ «¨¼ó¾§À¡Ð ¸¡¨Ä Á½¢ 7.10 þÕìÌõ.


«Åý ÅÂШ¼Â º¢Ä Á¡½Å÷¸û, §ÀÕó¾¢ü¸¡¸ì ¸¡ò¾¢ÕìÌõ µ÷ °ÉÓüÈŨÃì
§¸Ä¢ ¦ºö¾ Åñ½õ þÕó¾É÷. «Å÷¸Ç¢ý §¸Ä¢¨Âì ¦À¡ÚòÐì ¦¸¡ûÇ ÓÊ¡¾
«ó¾ °ÉÓüÈÅ÷ Á¢¸×õ ¸Å¨ÄÔüÈÅáö ¿¢ýÈ¢Õó¾¡÷. ¸§½ºý «õÁ¡½Å÷¸¨Ç
¦¿Õí¸¢É¡ý.

Á¡½Å÷ ¾¨ÄÅÃ¡É ¸§½º¨Éì ¸ñ¼Ðõ Á¡½Å÷¸û â¨É¸¨Çô §À¡Ä


ÀÐí¸¢Éர். “²ý °É ü Ũ ì ¸ ¢ த ö¸¢ ீர்¸ள்? «ப்À î ¦ºöÅÐ À¡Åõ
þ ¨ ¡?” ±ý ü ì §¸¡Àòмý §¸ð¼¡ý. Á¡½Å÷¸û ¦Åð¸òмý ¾¨Ä ¸£§Æ
ÌÉ¢óÐ ¦¸¡ñ¼É÷.

¸§½ºý «ó¾ °ÉÓüÈÅâý «Õ§¸ ¦ºýÈ¡ý. ¸¢Æ¢ó¾ ¯¨¼, Àº¢Â¡ø Å¡ÊÂ


Ó¸õ, °ÉÓüÈ ¸¡ø ±É À¡÷츧ŠÀ⾡ÀÁ¡¸ þÕó¾Ð. Ó¸ò¾¢ø ¸Å¨Ä¢ý §Ã¨¸
À¼÷ó¾¢Õì¸ §ÀÕóÐ ¿¢¨ÄÂò¾¢ý Å¢ð¼ò¨¾§Â ¦ÅÈ¢òÐô À¡÷òÐì ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷.
«Å¨Ãô À¡÷ò¾Ðõ ¸§½ºÉ¢ý ¦¿ïºõ ¸Äí¸¢ô §À¡ÉÐ. ¸§½ºý ¦ÁÇÉõ ¸¨ÄóÐ
§Àºò ¦¾¡¼í¸¢É¡ý.

“³Â¡! ¾¡í¸ள் ¡ர்? ±í¸¢Õந்Ð ÅÕ¸¢ ீர்¸ள்?” ±ý Å¢É¡ì¸¨Ç «Åர் Óý


¨Åò¾¡ý. º¢È¢Ð §¿Ãõ «Å¨É ¯üÚô À¡÷ò¾ «Å÷ ¦ÁøÄô §Àºò ¦¾¡¼í¸¢É¡÷.

“¾õÀ¢ ±ý தÀÂர் த்Ð ¡Á¢. ³ந்Ð ÅÕ¼த்Ðìகு ýÒ ¿¼ந்¾ ¡¨ Å¢Àò¾¢ø


¿¡ý ±ý ¸¡¨Ä þÆóÐÅ¢ð§¼ý. ºõÀ¡¾¢ì¸ ÓÊ¡¾ ±ý¨É ±ý ÌÎõÀò¾¢É÷
¸ÅÉ¢ôÀ¾¢ø¨Ä... ¨¸Å¢ðÎð¼¡í¸. þôÀ «É¡¨¾Â¡ö º¡ôÀ¡ðÎ째 ÅƢ¢øÄ¡Áø
¾¢ñ¼¡ ý,” ±ý «Åர் த¿ï ¢É¢ «¨¼த்Ð ¨Åத்¾¢Õந்¾ ¡¸த்¨¾ì ¸ É¢¼õ
¦¸¡ðÊò ¾£÷ò¾¡÷.

«Åâý ¸¨¾ ¸§½ºý ¸ñ¸Ç¢ø ¿£¨Ã ÅÆ¢Âî ¦ºö¾Ð. ¸¡üºð¨¼Â¢ý ¨À¢ø


þÕó¾ ¨¸ìÌ𨼨 ±ÎòÐì ¸ñ½£¨Ãò Ш¼òÐì ¦¸¡ñ¼¡ý. ¾¢ÕõÀ¢ Á£ñÎõ
«ó¾ °ÉÓüÈÅâ¼õ §Àº Å¡¨Âò ¾¢Èó¾¡ý ¸§½ºý. ¬É¡ø, «í§¸ ¸ñ¼ ¸¡ðº¢
«Å¨É «¨ºÅüÚ ¿¢ü¸ ¨Åò¾Ð. «Å¨Ã þùÅÇ× §¿Ãõ ¸¢ñ¼ø ¦ºöÐ
¦¸¡ñÊÕó¾ Á¡½Å÷¸û «¨ÉÅÕõ «Å÷ «Õ¸¢ø ¿¢ýÚ ¦¸¡ñÎ «Åâý
¸ í¸¨Çப் À¢ த்Ð “³Â¡! ±í¸¨Çத் ¾Â கூர்ந்Ð ÁýÉ¢ í¸ள். ¿¡í¸ள் í¸ள்
Áɨ¾ô ÒñÀÎò¾¢ Ţ𧼡õ. ¾í¸Ç¢ý ¸¨¾¨Âì §¸ð¼ À¢ý§À ±í¸ÙìÌ ¿¡í¸û
த ö¾Ð தÀÕõ ¾Å ±Éப் Ò ¢ந்¾Ð,” ±ý Éர்.

«ô§À¡Ð Óòк¡Á¢Â¢ý þ¾§Æ¡Ãõ ²üÀð¼ Òýɨ¸ «Å÷, «Å÷¸¨Ç


ÁýÉ¢òРŢð¼¡÷ ±ýÀ¾üÌ «¨¼Â¡ÇÁ¡¸¢ÂÐ . ¸§½ºý «ÅÕìÌ ¯½¨Å
Å¡í¸¢ò ¾ó¾¡ý. Àº¢§Â¡Î þÕó¾ «Åâý ¸ñ¸û ¿ýÈ¢§Â¡Î ¸§½º¨É §¿¡ì¸¢É.

13
«Åâ¼õ Å¢¨¼¦ÀüÚì ¦¸¡ñÎ ¸§½ºý À¡¼º¡¨Ä¨Â §¿¡ì¸¢ Å¢¨Ãó¾¡ý. ¸¡¨Äô
Àɢ¢ý ÌÇ¢§Ã¡Î ¸§½ºÉ¢ý ¯ûÇÓõ ÌÇ¢÷ó¾Ð.

1. ¸§½ºÉ¢ý ÀñÒ¿Ä¨É ±Øи.

_________________________________________________________________

1 ÒûÇ¢

1. Á¡½Å÷¸û §ÀÕóÐ ¿¢¨ÄÂò¾¢ø ±ýÉ ¦ºöÐ ¦¸¡ñÊÕó¾É÷?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2 ÒûÇ¢

2. °ÉÓüÈÅâý À⾡À ¿¢¨ÄìÌ ¸¡Ã½õ ¡¨Å?

_________________________________________________________________________

1 ÒûÇ¢

4 .Á¡½Å÷¸û Óòк¡Á¢Â¢¼õ ÁýÉ¢ôÒì §¸ð¸ ¸¡Ã½õ ±ýÉ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1 ÒûÇ¢

5. «¨¼Â¡ÇÁ¡¸¢ÂÐ ±ýÀ¾ý ¦À¡Õ¨Çì ¸ñ¼È¢óÐ (/) þθ.

A. º¢ýÉÁ¡ÉÐ
B. ¯ñ¨Á¡ÉÐ
C. «÷ò¾Á¡ÉÐ

1 ÒûÇ¢

(6 ÒûÇ¢¸û)

§¾÷×ò ¾¡û ÓÊ×üÈÐ

14
15
16
17

Вам также может понравиться