Вы находитесь на странице: 1из 19

Эмнэлгийн нас баралт 2021 он хороогоор

1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар

УНТЭ 3 3.8.13 20.6.3 2 3.15.3


1 3 3 1 3
УХТЭ 10 11
1 1 1

УГТЭ 4 11, +, 10 7.11.16.5 8.15.8.2.1 3.11.6.18.16


1 3 4 5 5
гэмтэл 17 6.1
1 2

8.8.6.1.4.2. 1.9.14.8.7.1.9 15.9.12.6.6.2. 13.3.2.7.12.3.16.4.10. 16.6.4.7.7.9.4.6.


шүүх 11.3. .6.8.5.+, 3 1.9.4.6.10.4 3.13.9.3+ 14.14.10
8 12 12 13 11
НӨАГ 14 3
1 1
ЭХЭМҮТ 11.13 15.15.8 18.15.8.18 15.19 8
2 3 4 2 1
ХСТ 9 1, 8
1 1 1

ХӨСҮТ 15 21 6.11.20.15.16.4.17.3.
1 1 8
сэтгэц 2,
1

ХУНЭ 1 8.5 2.16.3.3.1.


2 2 5
ХУЭМТ 9 2.9.12 19.21
1 3 2
12.16.11.3.15.8.17.12
бусад 2 11 16.2.4.4 .2.21 11.4.6.1.19.4.9
1 1 4 10 7

ЭНЭҮТ 12.15.8 8.16.10.


3 3

бүгд 17 30 31 48 37
6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар
4.1.14.3.15.
2 18 15.10.4.3 20.4.3
1 6 4 3
16.+
2
13.14.11.19
11.1.19.8.4.1 .4.4.2.10 15 15.10.9.9.2
6 8 1 5
11 16.14.8 4.1 9
1 3 2 1

4.4.8.16.16.
1.1.1.5.8.8.8. 16.20.3.2.1. 1.3.4.6.6.6.8.9.9
13.13.2.3.3.1 10.9.13.2.4. .9.10.10.11.11.1
0.7 12.7.14.12 1.12.16.20 16.6.2
14 18 18 3
11 20.9
1 2
19.4.10 10 15 8.18.11.15.13
3 1 1 5
16.17 7.1 9.11.2
2 2 3

11.4.4.1.17.8 7
6 1

4.1.6.10.1.2
5.6.20.17.7.4. 0.12.6.14.4. 14.5.1.1.19.1
13.3.6.21.4 4.8.8.4 21.19.6.2 3.9.
11 14 4 7
8.2.4.13.12.1 7.16 4.12 12.6
6 2 2 2
16.13.+.1.2.
2.3.6.8.1 3.15.4.8.19 ±.11 9.3.10.9.7
5 10 2 5
8.15.16.9.2.2.
1.16
8

62 64 38 37 0 0
12 сар

25

38

10

109

22

10

17

45

18

45

0 350
2021 он
1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар бүгд
Мөнхбадрах 1 3 1 1 2 1 9 3 2 23
Тэрмэстий 2 2 2 5 1 1 6 1 3 23
Энхтитэм 2 2 2 5 5 4 2 2 24
20 хороо 1 1 1 1 2 6
Цэц-доо 2 4 2 4 1 7 4 1 25
Манал-үйлс 2 1 1 2 1 7
Чанд-авиа 1 2 4 2 4 3 4 2 22
Хаш-чагнуур 1 1 1 2 1 1 2 9
Уясах 2 4 1 5 3 1 9 1 1 27
Аяут 2 3 2 1 2 1 3 8 22
Аминтус 1 1 1 2 2 2 3 2 14
21 хороо 1 1 1 1 4
Амгалан өрх 2 2 2 2 2 4 4 2 20
17 хороо 1 2 2 5
Био-асралт 1 1 4 1 1 2 1 11
Туул 1 1 2 1 4 2 11
Энхамгалан-Өлзийт 1 1 2 1 5
Мэндсаруул 3 2 6 1 1 3 2 18
18 хороо 2 1 1 4
19 хороо 1 1 2 1 1 6
Энхбуянтманал 2 3 4 2 2 1 14
бусад 2 1 1 1 2 11 18
бүгд 17 30 32 48 37 6 62 38 48 0 0 0 318
2
1
5

4
2
3
2
2

2
1
1
1
4
1
Гэрийн нас баралт 2021 он
1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар бүгд
Мөнхбадрах 3 4 2 6 4 4 2 0 4 29
Тэрмэстий 4 4 1 1 3 1 2 16
Энхтитэм 3 1 2 2 1 2 3 14
20 хороо 1 1 3 1 1 1 8
Цэц-доо 1 1 1 3 2 4 2 2 16
Манал-үйлс 3 1 1 5 4 1 2 17
Чанд-авиа 2 1 1 3 3 2 1 4 17
Хаш-чагнуур 1 1 1 2 3 2 10
Уясах 6 3 1 2 2 4 3 6 1 28
Аяут 4 2 2 1 2 4 1 3 19
Аминтус 4 5 4 3 1 2 1 1 4 25
21 хороо 1 2 1 1 3 8
Амгалан өрх 5 1 2 5 2 2 2 2 21
17 хороо 1 3 1 1 0 6
Био-асралт 2 2 2 3 2 4 1 4 0 20
Туул 2 1 0 3 3 0 9
Энхамгалан-Өлзийт 1 5 0 1 0 2 2 3 14
Мэндсаруул 2 2 1 0 1 3 1 3 3 16
18 хороо 1 0 0 2 1 4
19 хороо 1 0 2 1 2 6
Энхбуянтманал 2 3 1 3 1 2 1 2 5 20
гэрийн бүгд 40 33 31 35 25 42 39 36 42 0 0 0 323
эмнэлгийн бүгд 17 30 32 48 37 62 64 38 48 376
ХУД бүгд 57 63 63 83 62 104 103 74 90 0 0 0 699 гаднын 3 нэмэг
0
н 3 нэмэгдээд 612 болно 9 сард хасуулна
33
Төрөлт 2021 он

20 хороо

10 хороо

21 хороо

11 хороо

17 хороо

12 хороо

13 хороо

14 хороо

15 хороо

18 хороо

19 хороо

16 хороо
1 хороо

2 хороо

3 хороо

4 хороо

5 хороо

6 хороо

7 хороо

8 хороо

9 хороо
бүгд
1 сар 10 29 32 12 34 9 9 5 14 13 15 1 24 14 8 5 11 39 15 16 32 347
2 сар 17 17 25 17 42 8 11 6 23 20 14 4 45 17 5 12 13 37 7 15 31 386
3 сар 19 26 41 19 51 12 14 16 22 21 17 14 31 14 12 9 8 44 10 15 33 448
I улирал 46 72 98 48 127 29 34 27 59 54 46 19 100 45 25 26 32 120 32 46 96 1181
4 сар 19 26 26 18 46 9 13 11 15 22 28 14 25 9 11 8 9 45 10 11 33 408
5 сар 28 15 36 21 41 12 19 8 21 20 15 7 18 13 9 9 17 53 5 27 36 430
6 сар 15 26 28 17 56 10 9 8 15 12 15 10 26 17 4 7 5 43 16 28 34 401
II улирал 62 67 90 56 143 31 41 27 51 54 58 31 69 39 24 24 31 141 31 66 103 1239
7 сар 14 24 29 31 36 13 12 8 15 21 20 12 40 24 7 7 13 42 24 22 31 445
8 сар 15 15 34 13 30 9 11 9 21 26 16 13 22 19 15 5 7 26 11 18 18 353
9 сар 16 22 43 31 52 7 13 9 21 23 16 7 39 15 11 3 10 32 16 15 30 431
III улирал 45 61 106 75 118 29 36 26 57 70 52 32 101 58 33 15 30 100 51 55 79 1229
10 сар 0
11 сар 0
12 сар 0
IV улирал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бүгд 153 200 294 179 388 89 111 80 167 178 156 82 270 142 82 65 93 361 114 167 278 3649

=
Нас баралтын бүртгэл 20201он

0-1 насны нас баралт 1-5 насны нас баралт 5-15 насны нас баралт эхийн эндэгдэл
сар дд
Одонтунгалаг нярай эр Ху-11 100-6-22
ЭХЭМҮТ дутуу төрөлт, 24 нед 2 1. Ш. Оюунбат 14 эр ху-8
1 ихрийн нэг нь, амьсгал гачаал шүүхээс ЗТО Y47, S06.8
Сэржмядаг нярай эр ху- 13 26-133
1 сар ЭХЭМҮТ ГЭП олон эрхтний дутал, цус
2 харвалт
Г. Янжинлхам нярай эр 3250/хүү ХУ-14
хороо НӨАГ 34 нед жирэмсний хожуу
3 хордлого ЧШ, Р22.0
Дүн 1 сар 11хо-1, 13 хо-1, 14хо-1 8хо-1
2. Жагар Энхжин 11 эм ху-19
Болормаа нярай эр УЗ21222015 ху-15 83-18 Өндгөвчний хавдар 4-р
21-28 ЭХЭМҮТ Амьсгал гачаал дутуу шат Хавдрын үсэрхийлэл
2 сар 4 нярай 33 нед ГИЭП ЭХЭМҮТ
3. З. Хүслэн 10 эр ху -8 с-2-86
лимфбл/лейкоз хавдрын
үсэрхийлэл ЭХЭМҮТ

Дүн 2 сар 15 хо-1 19хо-1, 8 хо-1

Б. Буянхишиг нярай ху-14 НӨАГ Р91.6 1. Алтанбилэг Мөнхтуяа 34 эмэгтэй


5 2130/хүү 33 нед ху-6 УНТЭ О99.8, С92.4, К61.0
Содгэрэл нярай ху-4 вива сити 11-5
3 сар 6 НХАГ Р36.9 2920/хүү 34 нед
Саруул нярай ху-18 34а-1304 ЭХЭМҮТ
7 Р39.8 700гр /охин 26 нед
Саруул нярай ху-18 34а-1304 ЭХЭМҮТ
8 Р39.8 650гр /охин 26 нед
Оргилмаа нярай ху-15 5а-42 ЭХЭМҮТ
9 Р22.0 900гр/охин 29 нед
Дүн 3 сар 14хо-1, 4хо-1, 15хо-1, 18хо-2 6хо-1
Намуун нярай ху-15 60-58 26 нед 1. У. Наранцэцэг 1н10с эм ху-8 гэртээ
10 700гр/хүү ЭХЭМҮТ ГИЭП Q20.3 СХДЭМТ
Цолмонгэрэл нярай ху-2 24-71 31 нед эх нь 8 хорооны хаягтай тул 8 хороо
4 сар 1600гр/хүү ЭХЭМҮТ амьсгал гачаал, руу хийх, НЭМГ Энхээ эмч ярих СХД
11 БДБ-н цус харвалт задланд орсон байгаа

2 хороо руу цолмонгэрэлийг хийх, хаяг


андуурсан
15 15х-1, 2х-1 8 хо-1
4. Ч. Хонгорзул 15 эмэгтэй ху-8
д-6-242 ЭХЭМҮТ уушигны
сүрьеэ
5 сар

8 хо-1

Солонго нярай эр ху-11 НӨАГ Р22.0 2. М. Өнөрзаяа 1 эм ху-10 ЭХЭМҮТ 2. М. Хандсүрэн 33 эм ху-8 U07.1 ,
12 30 нед 1600/хүү миелобластный лейкоз О82.1 ЭНЭҮТ
Номинэрдэнэ нярай эр ху-19 57-58
13 ЭХЭМҮТ 1700/хүү 32 нед Р22.0 U07.1
6 сар
Номин нярай эм ху-4 3-2 ЭХЭМҮТ
14 1700/хүү 31 нед Q87.0

15 Ц. Содгэрэл 2с6хо эм ху-8 с-4-208


11хо-1, 19хо-1, 4хо-1, 8хо-1 10хо-1 8хо-1,
Эрдэнэчимэг нярай эм ху-10 Р22.0,
16 U07.2 ЭХЭМҮТ
7 сар
Ц.Мөнхамгалан 6с эр ху-14 1-118
17 эпилепсия гэртээ

10хо-1, 14хо-1
Б.Буянжаргал нярай 15хо эр ЭХЭМҮТ
Ху-15 5а-22 1300/41см, үжил уушигны
18 хатгаа

8 сар 25
8 сар 25

15хо-1
Уянга нярай эр ху-8 Р91.6 U07.2 3. э. Аминэрдэнэ 1 эм ху-16 шүүхээс
19 ЭХЭМҮТ Х49.0 гэртээ
Б. Батпүрэв 1 сар эр ху-18 хо Q25.1,
20 Q21.0 ЭХЭМҮТ
Б. Ариунхолбоо 1 сар эр ху-11 Q90.9
21 ЭХЭМҮТ
Даваажаргал нярай эр ху-15 Р96.8
9 сар 22 ЭХЭМҮТ
Ганчимэг нярай эр ху-13 Р39.8
23 ЭХЭМҮТ
24 Надмид нярай эм ху-20 Р91.6 НӨАГ
Наранчимэг нярай эр ху-9 Р22.0
25 НӨАГ
8хо-1,18хо-1,11хо-1, 15 хо-1, 13хо-1, 20
хо-1, 9 хо-1 16хо-1

10 сар

11 сар

12 сар
12 сар
гэрийн төрөлт хяналтгүй төрөлт амьгүй төрөлт

1. Б.Баасандолгор 27 эм 3450/хүү ху- 1. Б. Халиунаа 36 эм ху-15 25-22.


12 Гурван гал

2. О. Одонтунгалаг 37 эм ху-11 100/6-22


ЭХЭМҮТ 480/хүү,

12хо-1 15хо-1, 11хо-1

1. Р. Өлзийорших 39 эм ху-6
НӨАГ 34 нед 3480/охин

6 хо-1

3. А. Орхонтамир 39 эм ху-3 НӨАГ Р02.0


1425/хүү 29-30 нед

3хо-1
2. Л. Дуламханд 31 эм ху-14 НӨАГ 36 2. Ч. Уранчимэг 34 эм Ху-8 4. П. Мөнхцэцэг 32 эм ху-5 НӨАГ
нед 2180/хүү 14-559 ЭХЭМҮТ 1 3950/хүү 39 нед Р02.2

3. М. Баасанцэцэг 31 эм ху-13 37 нед


НӨАГ

4. Ч. Уранчимэг 34 эм Ху-8 14-559


ЭХЭМҮТ
14х-1, 13х-1, 8х-1 8хо-1 5хо-1

5. Ч. Энхриймаа 27 эм ху-14 НӨАГ 38 5. С. Цэгмид 39 эм ху-3 НӨАГ 34-35 нед


нед 3900/хүү 2950/хүү эхэс урьдаж ховхорсон

6. Т. Нандинжаргал 20 эм ху-5 НӨАГ


35нед 2150/хүү

14хо-1 3хо-1, 5хо-1 нярайн эндэгдэл 14/9

6. П. Булганаа 30 эм ху-16 3510/хүү 3. П. Булганаа 30 эм ху-16 7. Т. Чимэдбалдир 36 эм ху-18 700/охин


39-40 нед НӨАГ 3510/хүү 39-40 нед НӨАГ 33см ЭХЭМҮТ
7. Б. Даваасүрэн 29 эм ху-6 3650/хүү 8. Б. Хонгорзул 32 эм ху-21 2200/охин 45
38 нед НӨАГ см ЭНЭҮТ
8. И. Энхцэцэг 27 эм ху-16 3800/хүү
39-40 нед НӨАГ

16хо-2, 6хо-1 16хо-1 18хо-1, 21хо-1


9. Ц. Жавзандулам 32 эм ху-21 4. П. Алтантуяа 42 эм ху-10 9. Э.Сувдмаа 33 эм ху-2 35б-202а
3160/охин 39 нед НӨАГ 3400/хүү 39 нед НӨАГ 2000/44см охин ЭХЭМҮТ

21хо-1 10хо-1 2хо-1

10. Л.Ариунжаргал 27 эм ху-9 НӨАГ 5. Е.Бадамсүрэн 42 эм ху-5 10. Г.Жавхланзаяа 31 нярай ху-13
39 нед 3300/охин НӨАГ 35 нед 3300/хүү НӨАГ 4380/54 хүү, 39-40 нед Р02.1
11. Ж.Ананд 28 эм ху-10 НӨАГ 39 нед 6. Л.Алдарай 40 нм ху-21
3700/охин НӨАГ 35 нед 3370/хүү
12. Х.Юмжирмаа 36 эм ху-12 НӨАГ
40 нед 2800/охин

9хо-1,10хо-1, 12 хо-1 5хо-1, 21 хо-1 13хо-1


13. Ч. Сүнжидмаа ху-9 НӨАГ 7. о. Буяндэлгэр 29 эм ху-8 11. Ц. Тунгалагсайхан 35 эм ху-4 НӨАГ
3000/охин хороо 5400/охин НӨАГ 35 нед

12. Э. Болорсувд 32 ху-17 НӨАГ 33 нед

13. Л.Цэцгээ 35 ху-19 ЭХЭМҮТ

9хо-1 8хо-1 4хо-1, 17хо-1.19хо-1

Вам также может понравиться