Вы находитесь на странице: 1из 43

Литургия

свт. Иоанна Златоуста на греческом


и церковнославянском языках
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ЛИТУРГИЯ ОГЛАШАЕМЫХ
ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ
Διάκονος: Εὐλόγησον, Δέσποτα. Диакон: Благослови, Владыко.
Ἱερεὺς: Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ
Священник: Благословенно
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Царство Отца и Сына, и Святаго
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς Духа, ныне и присно, и во веки
веков.
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
ΕΙΡΗΝΙΚΑ МИРНАЯ ЕКТЕНИЯ
Διάκονος: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου Диакон: Миром Господу
δεηθῶμεν. помолимся.
Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.
Διάκονος: Диакон:
Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς
О свышнем мире и спасении душ
σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ
наших, Господу помолимся.
Κυρίου δεηθῶμεν.
Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος
О мире всего мира, благостоянии
κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ святых Божиих церквей и
Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων соединении всех, Господу
помолимся.
ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν
О святем храме сем и с верою,
μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου
благоговением и страхом Божиим
Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ τοῦ Κυρίου входящих в онь, Господу
помолимся.
помолимся.
δεηθῶμεν.
Ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων О благочестивых и православных
χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. христианах, Господу помолимся.
Ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν... τοῦ
О Архиепископе нашем (...),
τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ честнем пресвитерстве, во Христе
διακονίας, παντὸς τοῦ κλήρου καὶ τοῦ диаконстве, о всем причте и
людех, Господу помолимся.
λαοῦ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης
πόλεως καὶ χώρας καὶ τῶν πίστει О граде сем, всяком граде, стране
и верою живущих в них, Господу
οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου помолимся.
δεηθῶμεν.
Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας О благорастворении воздухов, о
изобилии плодов земных и
τῶν καρπῶν τῆς γῆς, καὶ καιρῶν
временех мирных, Господу
εἰρηνικῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. помолимся.
Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων,
О плавающих, путешествующих,
νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων недугующих, страждущих,
καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου плененных и о спасении их,
Господу помолимся.
δεηθῶμεν.
Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης О избавитися нам от всякия
θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ скорби, гнева, опасности и
нужды, Господу помолимся.
ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ Заступи, спаси, помилуй и
διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ сохрани нас, Боже, твоею
благодатию.
χάριτι.
Τῆς παναγίας, ἀχράντου,
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης Пресвятую, Пречистую,
ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Преблагословенную, Славную
Владычицу нашу Богородицу и
Владычицу нашу Богородицу и
Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων Приснодеву Марию со всеми
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ святыми помянувше, сами себе и
друг друга, и весь живот наш
ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Христу Богу предадим.
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Χορὸς: Хор:
Σοί, Κύριε. Тебе, Господи.
Εὐχὴ Ἀντιφώνου Α´ Молитва первого антифона
Ἱερεὺς: Священник:
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὗ τὸ κράτος
ἀνείκαστον καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος,
οὗ τὸ ἔλεος ἀμέτρητον καὶ ἡ
Господи Боже наш, егоже
φιλανθρωπία ἄφατος· αὐτός, держава несказанна и слава
Δέσποτα, κατὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν непостижима, егоже милость
безмерна и человеколюбие
σου, ἐπίβλεψον ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὸν неизреченно. Сам, Владыко, по
ἅγιον οἶκον τοῦτον καὶ ποίησον μεθ᾿ благоутробию Твоему призри на
ны и на святый храм сей, и
ἡμῶν καὶ τῶν συνευχομένων ἡμῖν сотвори с нами и молящимися с
πλούσια τὰ ἐλέη σου καὶ τοὺς нами, богатыя милости Твоя и
щедроты Твоя. Яко подобает Тебе
οἰκτιρμούς σου. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα всякая слава, честь и поклонение,
δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις τῷ Πατρὶ Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, ныне и присно, и во веки веков.

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν


αἰώνων.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Первый изобразительный
Α´ Ἀντίφωνον καὶ ἐφύμνιον
антифон
Χορὸς: Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν
Κύριον καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ Хор: Благослови, душе моя,
ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Ταῖς Господа, и вся внутренняя моя
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, Имя святое Его. Молитвами
Богородицы, Спасе, спаси нас.
σῶσον ἡμᾶς.

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ


Благослови, душе моя, Господа, и
μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς не забывай всех воздаяний Его.
ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. Ταῖς Молитвами Богородицы, Спасе,
спаси нас.
πρεσβείαις...
Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν Господь на небеси уготова
Престол Свой, и Царство Его
θρόνον αὐτοῦ καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ
всеми обладает. Молитвами
πάντων δεσπόζει. Ταῖς πρεσβείαις... Богородицы, Спасе, спаси нас.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ
Слава Отцу и Сыну и Святому
Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς Духу. И ныне и присно и во веки
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ταῖς веков. Аминь. Молитвами
Богородицы, Спасе, спаси нас.
πρεσβείαις...
Διάκονος: Ἔτι καὶ ἔτι, ἐν εἰρήνῃ τοῦ Диакон: Паки и паки, миром
Κυρίου δεηθῶμεν. Господу помолимся.
Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.
Διάκονος: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον Диакон: Заступи, спаси, помилуй
καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ и сохрани нас, Боже, Твоею
благодатию.
χάριτι.
Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.
Διάκονος: Τῆς παναγίας, ἀχράντου,
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης Диакон: Пресвятую, пречистую,
преблагословенную, славную
ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου
Владычицу нашу Богородицу и
Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων Приснодеву Марию со всеми
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ святыми помянувше, сами себе и
друг друга, и весь живот наш
ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Христу Богу предадим.
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
Χορὸς: Σοί, Κύριε. Хор: Тебе, Господи.

Ἱερεὺς: Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ


ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ Священник: Яко Твоя держава и
Твое есть Царство и сила, и слава,
δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ
Отца, и Сына, и Святаго Духа,
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ ныне и присно, и во веки веков.
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Второй изобразительный
Β´ Ἀντίφωνον καὶ ἐφύμνιον
антифон
Χορὸς: Αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον· Хор: Хвали, душе моя, Господа.
Восхвалю Господа в животе
αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ
моем, пою Богу моему, дóндеже
τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω. есмь.
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ Спаси нас, Сыне Божий,
воскресый из мертвых поющия
νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι ἀλληλούϊα. ти: Аллилуиа.
Μακάριος οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς Блажен, емуже Бог Иаковль
αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν помощник его, упование его на
Θεὸν αὐτοῦ. Σῶσον ἡμᾶς... Господа Бога своего. Спаси нас...

Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Воцарится Господь во век, Бог


Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ твой, Сионе, в род и род. Спаси
нас...
γενεάν. Σῶσον ἡμᾶς...
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ
Слава Отцу и Сыну и Святому
Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς Духу. И ныне и присно и во веки
αἰῶνας τῶν αἰώνων. веков.

Ἀμήν. Аминь.
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ
Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ Единородный Сыне и Слове
Единородный Сыне и Слове
καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν Божий, Безсмертен Сый и
изволивый спасения нашего ради
σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας воплотитися от Святыя
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, Богородицы и Приснодевы
Марии, непреложно
ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας σταυρωθείς
вочеловечивыйся, / распныйся же,
τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον Христе Боже, смертию смерть
πατήσας, εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, поправый, Един Сый Святыя
Троицы, спрославляемый Отцу и
συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Святому Духу, спаси нас.
Ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς.

Διάκονος: Диакон:
Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ, τοῦ Κυρίου Паки и паки, миром Господу
δεηθῶμεν. помолимся.
Χορὸς: Хор:
Κύριε, ἐλέησον. Господи, помилуй.
Διάκονος: Диакон:
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ Заступи, спаси, помилуй и
διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ сохрани нас, Боже, Твоею
χάριτι. благодатию.
Χορὸς: Хор:
Κύριε, ἐλέησον. Господи, помилуй.
Διάκονος: Диакон:
Τῆς παναγίας, ἀχράντου,
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης Пресвятую, пречистую,
преблагословенную, славную
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου
Владычицу нашу Богородицу и
Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων Приснодеву Марию со всеми
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ святыми помянувше, сами себе и
друг друга, и весь живот наш
ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Христу Богу предадим.
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
Χορὸς: Σοί, Κύριε. Хор: Тебе, Господи.
Εὐχὴ Ἀντιφώνου Γ´ Молитва третьего антифона
Ἱερεὺς: Ὁ τὰς κοινὰς ταύτας καὶ
συμφώνους ἡμῖν χαρισάμενος
προσευχάς, ὁ καὶ δυσὶ καὶ τρισὶ
συμφωνοῦσιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου τὰς Священник: Иже общия сия и
αἰτήσεις παρέχειν ἐπαγγειλάμενος, согласныя даровавый нам
молитвы, иже и двема или трем
αὐτὸς καὶ νῦν τῶν δούλων σου τὰ согласующимся о имени Твоем
αἰτήματα πρὸς τὸ συμφέρον прошения подати обещавый, Сам
и ныне раб Твоих прошения к
πλήρωσον, χορηγῶν ἡμῖν ἐν τῷ
полезному исполни, подая нам и
παρόντι αἰῶνι τὴν ἐπίγνωσιν τῆς σῆς в настоящем веце познание Твоея
ἀληθείας καὶ ἐν τῷ μέλλοντι ζωὴν истины, и в будущем живот
вечный даруя. Яко благ и
αἰώνιον χαριζόμενος. Ὅτι ἀγαθὸς καὶ человеколюбец Бог еси, и Тебе
φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, ныне и присно, и
τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν τῷ Πατρὶ καὶ во веки веков.
τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.

Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.


Η ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ МАЛЫЙ ВХОД
Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Диакон: Господу помолимся.
Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.
Ἱερεὺς: Δέσποτα Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγματα
καὶ στρατιὰς ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων Священник: Владыко Господи
εἰς λειτουργίαν τῆς σῆς δόξης, Боже наш, уставивый на небесех
ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡμῶν εἴσοδον чины и воинства Ангел и
Архангел в служение Твоея
ἁγίων ἀγγέλων γενέσθαι, славы, сотвори со входом нашим
συλλειτουργούντων ἡμῖν καὶ входу святых Ангелов быти,
сослужащих нам, и
συνδοξολογούντων τὴν σὴν сославословящих Твою благость.
ἀγαθότητα. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα Яко подобает Тебе всякая слава,
честь и поклонение, Отцу, и
δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ
Сыну, и Святому Духу, ныне и
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, присно, и во веки веков. Аминь.
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Διάκονος: Εὐλόγησον, Δέσποτα, τὴν Диакон: Благослови, владыко,


ἁγίαν εἴσοδον. святый вход.
Ἱερεὺς: Εὐλογημένη ἡ εἴσοδος τῶν Священник: Благословен вход
ἁγίων σου· πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ святых Твоих, всегда, ныне и
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. присно, и во веки веков.

Διάκονος: Σοφία! Ὀρθοί! Диакон: Премудрость, прости.


Χορὸς: Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ
Хор: Приидите, поклонимся и
προσπέσωμεν Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς, припадем ко Христу. Спаси ны,
Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, Сыне Божий, Воскресый из
мертвых, поющия Ти, аллилуиа.
ψάλλοντάς σοι ἀλληλούϊα.
Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Диакон: Господу помолимся.
Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.
Ἱερεὺς: Ὁ Θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις
ἀναπαυόμενος, ὁ τρισαγίῳ φωνῇ ὑπὸ
τῶν Σεραφεὶμ ἀνυμνούμενος καὶ ὑπὸ
τῶν χερουβεὶμ δοξολογούμενος καὶ
ὑπὸ πάσης ἐπουρανίου δυνάμεως
προσκυνούμενος· ὁ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος Священник: Боже Святый, иже во
εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύμπαντα· святых почиваяй, иже трисвятым
гласом от Серафимов
ὁ κτίσας τὸν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα воспеваемый и от Херувимов
славословимый, и от всякия
σὴν καὶ ὁμοίωσιν καὶ παντί σου Небесныя Силы покланяемый,
χαρίσματι κατακοσμήσας· ὁ διδοὺς иже от небытия во еже быти
приведый всяческая, создавый
αἰτοῦντι σοφίαν καὶ σύνεσιν καὶ μὴ
человека по образу Твоему и по
παρορῶν ἁμαρτάνοντα· ὁ καταξιώσας подобию, и всяким Твоим
ἡμᾶς τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἀναξίους дарованием украсивый, даяй
просящему премудрость и разум,
δούλους σου καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ и не презираяй согрешающаго, но
στῆναι κατενώπιον τῆς δόξης τοῦ полагаяй на спасение покаяние,
сподобивый нас, смиренных и
ἁγίου σου θυσιαστηρίου καὶ τὴν недостойных раб Твоих, и в час
ὀφειλομένην σοι προσκύνησιν καὶ сей стати пред славою святаго
Твоего жертвенника, и должное
δοξολογίαν προσάγειν· αὐτός, Тебе поклонение и славословие
Δέσποτα, πρόσδεξαι καὶ ἐκ στόματος приносити. Сам, Владыко,
приими и от уст нас, грешных,
ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὸν Τρισάγιον
Трисвятую песнь, и посети ны
Ὕμνον καὶ ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῇ благостию Твоею, прости нам
χρηστότητί σου· συγχώρησον ἡμῖν всякое согрешение вольное же и
невольное, освяти наша души и
πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιόν τε καὶ телеса, и даждь нам в преподобии
ἀκούσιον· ἁγίασον ἡμῶν τὰς ψυχὰς служити Тебе вся дни живота
нашего, молитвами святыя
καὶ τὰ σώματα· καὶ δὸς ἡμῖν ἐν Богородицы, и всех святых, от
ὁσιότητι λατρεύειν σοι πάσας τὰς века Тебе благоугодивших. Яко
свят еси, Боже наш, и Тебе славу
ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν· πρεσβείαις
возсылаем, Отцу, и Сыну, и
τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Святому Духу, ныне и присно.
Ἁγίων, τῶν ἀπ᾿ αἰῶνός σοι
εὐαρεστησάντων. Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς
ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ ТРИСВЯТОЕ
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Безсмертный, помилуй
Ἀθάνατος· ἐλέησον ἡμᾶς. нас.
Διάκονος: Πρόσχωμεν! Σοφία.
Диакон: Вонмем. Премудрость.
Πρόσχωμεν! Вонмем.

Ὁ Ἀναγνώστης ἀναγινώσκει ἐμμελῶς Читается прокимен Апостола и


τὴν ἀποστολικὴν περικοπήν. Апостольское послание
Ἱερεὺς: Εἰρήνη σοι. Священник: Мир ти.
Χορὸς: Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, Хор: Аллилуиа, аллилуия,
ἀλληλούϊα. аллилуиа.
Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Диакон: Господу помолимся.
Ἱερεὺς: Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις
ἡμῶν, φιλάνθρωπε Δέσποτα, τὸ τῆς
σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς καὶ
τοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον Священник: Возсияй в сердцах
ὀφθαλμοὺς εἰς τὴν τῶν εὐαγγελικῶν наших, человеколюбче Владыко,
Твоего Богоразумия нетленный
σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ἔνθες свет, и мысленныя наши отверзи
ἡμῖν καὶ τὸν τῶν μακαρίων σου очи, во Евангельских Твоих
проповеданий разумение. Вложи
ἐντολῶν φόβον, ἵνα τὰς σαρκικὰς в нас и страх блаженных Твоих
ἐπιθυμίας πάσας καταπατήσαντες заповедей, да плотския похоти
вся поправше, духовное
πνευματικὴν πολιτείαν μετέλθωμεν,
жительство пройдем, вся, яже ко
πάντα τὰ πρὸς εὐαρέστησιν τὴν σὴν благоугождению Твоему, и
καὶ φρονοῦντες καὶ πράττοντες. Σὺ мудрствующе и деюще. Ты бо еси
просвещение душ и телес наших,
γὰρ εἶ ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν καὶ Христе Боже, и Тебе славу
τῶν σωμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός, возсылаем, со безначальным
Твоим Отцем, и пресвятым и
καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν благим и животворящим Твоим
τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ Духом, ныне и присно, и во веки
веков. Аминь. Премудрость,
παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου прости, услышим святаго
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς Евангелия. Мир всем.
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Σοφία.
Ὀρθοί! Ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου
Εὐαγγελίου. Εἰρήνη πᾶσι.
Χορὸς: Καὶ τῷ πνεύματί σου. Хор: И духови твоему.

Ἱερεὺς: Πρόσχωμεν! Священник: Вонмем!


Ὁ Διάκονος: ἀναγινώσκει ἐμμελῶς τὴν
Читается святое Евангелие
περικοπὴν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου.
Ἱερεὺς: Εἰρήνη σοι. Священник: Мир ти.
Хор: Слава Тебе, Господи, слава
Χορὸς: Δόξα σοι, Κύριε· δόξα σοι.
Тебе.
Διάκονος: Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης Диакон: Рцем вси от всея души, и
τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας от всего помышления нашего
ἡμῶν· εἴπωμεν. рцем.

Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον· Κύριε,


Хор: Господи, помилуй.
ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.
Διάκονος: Κύριε παντοκράτορ, ὁ Θεὸς Диакон: Господи Вседержителю,
τῶν πατέρων ἡμῶν, δεόμεθά σου, Боже отец наших, молим Ти ся,
услыши и помилуй.
ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα Помилуй нас, Боже, по велицей
ἔλεός σου· δεόμεθά σου, ἐπάκουσον милости Твоей, молим Ти ся,
услыши и помилуй.
καὶ ἐλέησον.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ Еще молимся о благочестивых и
ὀρθοδόξων χριστιανῶν. православных христианех.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Еще молимся об Архиепископе
нашем (...), священницех,
ἡμῶν... τῶν πρεσβυτέρων, τῶν нашем (...), священницех,
диаконех, монасех и всем во
διακόνων καὶ τῶν μοναχῶν καὶ Христе братстве нашем.
πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν
ἀδελφότητος.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς,
εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας,
ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ Еще молимся о милости, жизни,
ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων мире, здравии, спасении,
посещении, прощении и
σου, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ оставлении грехов рабов Божиих
ὀρθοδόξων χριστιανῶν, τῶν всех благочестивых и
православных христиан живущих
κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων и пребывающих в граде сем,
ἐν τῇ πόλει καὶ τῇ ἐνορίᾳ ταύτῃ, τῶν прихожан, заведующих,
жертвователей и дарствующих
ἐπιτρόπων καὶ συνδρομητῶν τῆς святаго храма сего, вместе с
ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης, σὺν ταῖς женами и со чадами их.
γυναιξὶ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῶν.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ


ἀειμνήστων κτιτόρων τῆς ἁγίας Еще молимся о блаженных и
приснопамятных создателех
Ἐκκλησίας ταύτης καὶ ὑπὲρ πάντων святаго храма сего, и о всех
τῶν προαναπαυσαμένων πατέρων καὶпрежде почивших отцех и
ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς братиях, зде благочестиво
лежащих и повсюду,
κειμένων καὶ τῶν ἁπανταχοῦ православных.
ὀρθοδόξων.
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν
καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων Еще молимся о плодоносящих и
добродеющих во святем и
ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ ναῷ всечестнем храме сем,
τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ труждающихся, поющих и
ὑπὲρ τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τῶν предстоящих людех, ожидающих
от Тебе великия и богатыя
ἀπεκδεχομένων τὸ παρὰ σοῦ μέγα милости.
καὶ πλούσιον ἔλεος.
Ἱερεὺς: Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὴν
ἐκτενῆ ταύτην ἱκεσίαν πρόσδεξαι
παρὰ τῶν σῶν δούλων, καὶ ἐλέησον
Священник: Господи Боже наш,
ἡμᾶς κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους прилежное сие моление приими
σου· καὶ τοὺς οἰκτιρμούς σου от Твоих раб, и помилуй нас по
κατάπεμψον ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ πάντα множеству милости Твоея, и
щедроты Твоя низпосли на ны и
τὸν λαόν σου, τὸν ἀπεκδεχόμενον τὸ на вся люди Твоя, чающыя от
παρὰ σοῦ πλούσιον ἔλεος. Ὅτι Тебе богатыя милости. Яко
милостив и человеколюбец Бог
ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς еси, и Тебе славу возсылаем,
ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
ныне и присно, и во веки веков.
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ
καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.


ΔΕΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ
ЕКТЕНИЯ ОБ ОГЛАШЕННЫХ
ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ
Διάκονος: Εὔξασθε οἱ κατηχούμενοι Диакон: Помолитеся,
τῷ Κυρίῳ. оглашеннии, Господеви.
Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.
Διάκονος: Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν
κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ
Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ Диакон: Вернии, о оглашенных
помолимся, да Господь помилует
αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. их. Огласит их словом истины.
Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Открыет им Евангелие правды.
δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ Соединит их святей Своей
соборней и апостольстей Церкви.
αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ Спаси, помилуй, заступи и
Ἐκκλησίᾳ. Σῶσον, ἐλέησον, ἀντιλαβοῦ сохрани их, Боже, Твоею
благодатию. Оглашеннии, главы
καὶ διαφύλαξον αὐτούς, ὁ Θεὸς τῇ σῇ
ваша Господеви приклоните.
χάριτι. Οἱ κατηχούμενοι, τὰς κεφαλὰς
ὑμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνατε.

Ἱερεὺς: Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν


ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ
ἐφορῶν, ὁ τὴν σωτηρίαν τῷ γένει τῶν
ἀνθρώπων ἐξαποστείλας, τὸν
μονογενῆ σου Υἱὸν καὶ Θεόν, τὸν Священник: Господи Боже наш,
иже на высоких живый и на
Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, смиренныя призираяй, иже
ἐπίβλεψον ἐπὶ τοὺς δούλους σου τοὺς спасение роду человеческому
низпославый, Единороднаго
κατηχουμένους, τοὺς ὑποκεκλικότας
Сына Твоего и Бога, Господа
σοι τὸν ἑαυτῶν αὐχένα· καὶ нашего Иисуса Христа, призри на
καταξίωσον αὐτοὺς ἐν καιρῷ εὐθέτῳ рабы Твоя оглашенныя,
подклоньшия Тебе Своя выя, и
τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας, τῆς сподоби я во время
ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τοῦ благополучное бани пакибытия,
оставления грехов и одежди
ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας· ἕνωσον нетления, соедини их святей
αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ σου καθολικῇ καὶ Твоей соборней и апостольстей
Церкви, и сопричти их
ἀποστολικῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ
избранному Твоему стаду. Да и
συγκαταρίθμησον αὐτοὺς τῇ ἐκλεκτῇ тии с нами славят пречестное и
σου ποίμνῃ. Ἵνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡμῖν великолепое имя Твое, Отца, и
Сына, и Святаго Духа, ныне и
δοξάζωσι τὸ πάντιμον καὶ присно, и во веки веков.
μεγαλοπρεπὲς ὄνομά σου, τοῦ
Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Διάκονος: Ὅσοι κατηχούμενοι,
Диакон: Елицы оглашеннии,
προέλθετε· οἱ κατηχούμενοι, изыдите, оглашеннии изыдите,
προέλθετε· ὅσοι κατηχούμενοι, елицы оглашеннии изыдите. Да
никто от оглашенных.
προέλθετε. Μή τις τῶν κατηχουμένων.
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ
Διάκονος: Ὅσοι πιστοί, ἔτι καὶ ἔτι ἐν
εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Диакон: Елицы вернии, паки и
паки миром Господу помолимся.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ Заступи, спаси, помилуй и
διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ сохрани нас, Боже, Твоею
благодатию. Премудрость.
χάριτι. Σοφία.

Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.


Ἱερεὺς: Εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ
Θεὸς τῶν δυνάμεων, τῷ καταξιώσαντι
ἡμᾶς παραστῆναι καὶ νῦν τῷ ἁγίῳ
σου θυσιαστηρίῳ καὶ προσπεσεῖν τοῖς
οἰκτιρμοῖς σου ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων Священник: Благодарим Тя,
ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ Господи Боже Сил, сподобившаго
нас предстати и ныне святому
ἀγνοημάτων. Πρόσδεξαι ὁ Θεὸς τὴν
Твоему жертвеннику, и припасти
δέησιν ἡμῶν· ποίησον ἡμᾶς ἀξίους ко щедротам Твоим о наших
γενέσθαι τοῦ προσφέρειν σοι δεήσεις гресех и о людских неведениих.
Приими, Боже, моление наше,
καὶ ἱκεσίας καὶ θυσίας ἀναιμάκτους сотвори ны достойны быти, еже
ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ σου καὶ приносити Тебе моления и
мольбы, и жертвы безкровныя о
ἱκάνωσον ἡμᾶς, οὓς ἔθου εἰς τὴν всех людех Твоих. И удовли нас,
διακονίαν σου ταύτην ἐν τῇ δυνάμει ихже положил еси в службу Твою
сию, силою Духа Твоего Святаго,
τοῦ Πνεύματός σου τοῦ Ἁγίου, неосужденно и непреткновенно в
чистем свидетельстве совести
ἀκαταγνώστως καὶ ἀπροσκόπτως, ἐν нашея, призывати Тя на всякое
καθαρῷ τῷ μαρτυρίῳ τῆς время и место. Да послушая нас,
милостив нам будеши, во
συνειδήσεως ἡμῶν, ἐπικαλεῖσθαί σε
множестве Твоея благости. Яко
ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ, ἵνα подобает Тебе всякая слава, честь
εἰσακούων ἡμῶν, ἵλεως ἡμῖν εἴης ἐν и поклонение, Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, ныне и присно, и
τῷ πλήθει τῆς σῆς ἀγαθότητος. Ὅτι во веки веков.
πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ
προσκύνησις τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ
τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.


Διάκονος: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ, τοῦ Диакон: Паки и паки, миром
Κυρίου δεηθῶμεν. Господу помолимся.
Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.
Διάκονος: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον Диакон: Заступи, спаси, помилуй
καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ и сохрани нас, Боже, Твоею
χάριτι. благодатию.

Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.


Διάκονος: Σοφία! Диакон: Премудрость!
Ἱερεὺς: Πάλιν καὶ πολλάκις σοὶ
προσπίπτομεν καὶ σοῦ δεόμεθα,
ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε, ὅπως
ἐπιβλέψας ἐπὶ τὴν δέησιν ἡμῶν, Священник: Паки и многажды
καθαρίσῃς ἡμῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ Тебе припадаем, Тебе молимся,
Благий и Человеколюбче, яко да
σώματα ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ
призрев на моление наше,
очистиши наша души и телеса от
σαρκὸς καὶ πνεύματος καὶ δῴης ἡμῖν всякия скверны плоти и духа, и
даси нам неповинное и
ἀνένοχον καὶ ἀκατάκριτον τὴν неосужденное предстояние
παράστασιν τοῦ ἁγίου σου святаго Твоего жертвенника.
Даруй же Боже, и молящимся с
θυσιαστηρίου. Χάρισαι δέ, ὁ Θεός, καὶ
нами преспеяние жития и веры и
τοῖς συνευχομένοις ἡμῖν προκοπὴν разума духовнаго. Даждь им
βίου καὶ πίστεως καὶ συνέσεως всегда со страхом и любовию
служащим Тебе, неповинно и
πνευματικῆς· δὸς αὐτοῖς πάντοτε μετὰ неосужденно причаститися
φόβου καὶ ἀγάπης λατρεύειν σοι, святых Твоих Таин и Небеснаго
Твоего Царствия сподобитися.
ἀνενόχως καὶ ἀκατακρίτως μετέχειν Яко да под державою Твоею
τῶν ἁγίων σου μυστηρίων καὶ τῆς всегда храними, Тебе славу
возсылаем, Отцу, и Сыну, и
ἐπουρανίου σου βασιλείας ἀξιωθῆναι.
Святому Духу, ныне и присно, и
Ὅπως ὑπὸ τοῦ κράτους σου πάντοτε во веки веков.
φυλαττόμενοι, σοὶ δόξαν
ἀναπέμπωμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ
καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Ὁ Χερουβικὸς ὕμνος Херувимская песнь
Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς
εἰκονίζοντες, καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι
Иже Херувимы тайно образующе
τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, и животворящей Троице
πᾶσαν τὴν βιωτικὴν ἀποθώμεθα Трисвятую песнь припевающе,
всякое ныне житейское отложим
μέριμναν, ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων попечение. Яко да Царя всех
ὑποδεξόμενοι, ταῖς ἀγγελικαῖς подымем, ангельскими невидимо
дориносима чинми. Аллилуиа.
ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν.
Ἀλληλούϊα.
Ἱερεὺς: Οὐδεὶς ἄξιος τῶν
συνδεδεμένων ταῖς σαρκικαῖς
ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς προσέρχεσθαι
ἢ προσεγγίζειν ἢ λειτουργεῖν σοι,
Βασιλεῦ τῆς δόξης· τὸ γὰρ διακονεῖν
σοι μέγα καὶ φοβερὸν καὶ αὐταῖς ταῖς
Священник: Никтоже достоин от
ἐπουρανίαις δυνάμεσιν. Ἀλλ᾿ ὅμως, связавшихся плотскими похотьми
διὰ τὴν ἄφατον καὶ ἀμέτρητόν σου и сластьми приходити, или
приближитися, или служити
φιλανθρωπίαν, ἀτρέπτως καὶ Тебе, Царю Славы: еже бо
ἀναλλοιώτως γέγονας ἄνθρωπος καὶ служити Тебе, велико и страшно
и самем Небесным Силам. Но
ἀρχιερεὺς ἡμῶν ἐχρημάτισας καὶ τῆς
обаче неизреченнаго ради и
λειτουργικῆς ταύτης καὶ ἀναιμάκτου безмернаго Твоего
θυσίας τὴν ἱερουργίαν παρέδωκας человеколюбия, непреложно и
неизменно был еси Человек, и
ἡμῖν, ὡς Δεσπότης τῶν ἁπάντων. Σὺ Архиерей нам был еси: и
γὰρ μόνος, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, служебныя сея и безкровныя
жертвы священнодействие предал
δεσπόζεις τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν еси нам, яко Владыка всех. Ты бо
ἐπιγείων, ὁ ἐπὶ θρόνου χερουβικοῦ един, Господи Боже наш,
владычествуеши небесными и
ἐποχούμενος, ὁ τῶν Σεραφεὶμ Κύριος
земными, иже на престоле
καὶ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ μόνος Херувимсте носимый, иже
ἅγιος καὶ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος. Σὲ Серафимов Господь, и Царь
Израилев, иже Един свят, и во
τοίνυν δυσωπῶ τὸν μόνον ἀγαθὸν καὶ святых почиваяй. Тя убо молю,
εὐήκοον· ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐμὲ τὸν Единаго благаго и
благопослушливаго: призри на
ἁμαρτωλὸν καὶ ἀχρεῖον δοῦλόν σου, мя, грешнаго и непотребнаго раба
καὶ καθάρισόν μου τὴν ψυχὴν καὶ τὴν Твоего, и очисти мою душу и
сердце от совести лукавыя, и
καρδίαν ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς· удовли мя, силою святаго Твоего
καὶ ἱκάνωσόν με τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Духа, облечена благодатию
священства, предстати святей
σου Πνεύματος, ἐνδεδυμένον τὴν τῆς
Твоей сей трапезе, и
ἱερατείας χάριν, παραστῆναι τῇ ἁγίᾳ священнодействовати Святое и
σου ταύτῃ τραπέζῃ καὶ ἱερουργῆσαι τὸ Пречистое Твое Тело и Честную
Кровь. К Тебе бо прихожду
ἅγιον καὶ ἄχραντον σῶμά σου καὶ τὸ приклонь мою выю, и молю Ти
τίμιον αἷμα. Σοὶ γὰρ προσέρχομαι ся, да не отвратиши лица Твоего
от мене, ниже отринеши мене от
κλίνας τὸν ἐμαυτοῦ αὐχένα καὶ δέομαί
отрок Твоих, но сподоби
σου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν принесенным Тебе быти, мною
σου ἀπ᾿ ἐμοῦ, μηδὲ ἀποδοκιμάσῃς με грешным и недостойным рабом
Твоим, даром сим. Ты бо еси
ἐκ παίδων σου, ἀλλ᾿ ἀξίωσον приносяй и приносимый, и
προσενεχθῆναί σοι ὑπ᾿ ἐμοῦ τοῦ приемляй и раздаваемый, Христе
Боже наш, и Тебе славу
ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου σου возсылаем, со безначальным
τὰ δῶρα ταῦτα. Σὺ γὰρ εἶ ὁ Твоим Отцем, и Пресвятым, и
Благим, и Животворящим Твоим
προσφέρων καὶ προσφερόμενος καὶ Духом, ныне и присно, и во веки
προσδεχόμενος καὶ διαδιδόμενος, веков. Аминь.
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν
δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ
σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ
καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ВЕЛИКИЙ ВХОД
Διάκονος: Πάντων ἡμῶν μνησθείη
Диакон: Вас и всех православных
Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, христиан да помянет Господь Бог
πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς во Царствии Своем всегда ныне и
присно и во веки веков.
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Διάκονος: Πληρώσωμεν τὴν δέησιν Диакон: Исполним молитву нашу
ἡμῶν τῷ Κυρίῳ. Господеви.
Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.
Διάκονος: Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων Диакон: О предложенных
Честных Дарех, Господу
τιμίων δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. помолимся.
Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου καὶ τῶν
О святем храме сем, и с верою,
μετὰ πίστεως, εὐλαβείας καὶ φόβου благоговением и страхом Божиим
Θεοῦ εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου входящих в онь, Господу
помолимся.
δεηθῶμεν.
Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης О избавитися нам от всякия
θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ скорби, гнева и нужды, Господу
ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. помолимся.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ


Заступи, спаси, помилуй и
διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ сохрани нас, Боже, Твоею
χάριτι. благодатию.

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν τελείαν, ἁγίαν, Дне всего совершенна, свята,


εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ мирна и безгрешна, у Господа
Κυρίου αἰτησώμεθα. просим.

Χορὸς: Παράσχου, Κύριε. Хор: Подай, Господи.


Διάκονος: Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν
ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν Диакон: Ангела мирна, верна
наставника, хранителя душ и
σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου телес наших, у Господа просим.
αἰτησώμεθα.
Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν Прощения и оставления грехов и
καὶ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ прегрешений наших, у Господа
просим.
τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς Добрых и полезных душам
ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ нашим, и мира мiрови, у Господа
τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. просим.
Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς Прочее время живота нашего в
ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ мире и покаянии скончати, у
Господа просим.
ἐκτελέσαι παρὰ τοῦ Κυρίου
αἰτησώμεθα.
Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν,
Христианския кончины живота
ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικὰ καὶ
нашего, безболезненны,
καλὴν ἀπολογίαν, τὴν ἐπὶ τοῦ непостыдны, мирны и добраго
φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ответа на страшнем судищи
Христове просим.
αἰτησώμεθα.
Τῆς παναγίας, ἀχράντου,
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης Пресвятую, пречистую,
ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου преблагословенную, славную
Владычицу нашу Богородицу и
Μαρίας μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων
Приснодеву Марию со всеми
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ святыми помянувше, сами себе и
ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν друг друга, и весь живот наш
Христу Богу предадим.
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Χορὸς: Σοὶ Κύριε. Хор: Тебе, Господи.


Εὐχὴ τῆς προσκομιδῆς Молитва Приношения
Ἱερεὺς: Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ,
ὁ μόνος ἅγιος, ὁ δεχόμενος θυσίαν
αἰνέσεως παρὰ τῶν ἐπικαλουμένων
σε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ, πρόσδεξαι καὶ Священник: Господи Боже
ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὴν δέησιν καὶ Вседержителю, Едине святе,
προσάγαγε τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ· приемляй жертву хваления от
призывающих Тя всем сердцем.
καὶ ἱκάνωσον ἡμᾶς προσενεγκεῖν σοι Приими и нас, грешных, моления
δῶρά τε καὶ θυσίας πνευματικὰς ὑπὲρи принеси ко святому Твоему
жертвеннику, и удовли нас
τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῶν приносити Тебе дары же и
жертвы духовныя о наших гресех
τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων. Καὶ и о людских неведениих, и
καταξίωσον ἡμᾶς εὑρεῖν χάριν сподоби нас обрести благодать
пред Тобою, еже быти Тебе
ἐνώπιόν σου, τοῦ γενέσθαι σοι
благоприятней жертве нашей, и
εὐπρόσδεκτον τὴν θυσίαν ἡμῶν, καὶ вселитися Духу благодати Твоея
ἐπισκηνῶσαι τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτός благому в нас, и на предлежащих
Дарех сих, и на всех людех
σου τὸ ἀγαθὸν ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ Твоих. Щедротами Единороднаго
προκείμενα δῶρα ταῦτα καὶ ἐπὶ Сына Твоего, с Нимже
благословен еси, со Пресвятым и
πάντα τὸν λαόν σου. Διὰ τῶν Благим и Животворящим Твоим
οἰκτιρμῶν τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, Духом, ныне и присно, и во веки
веков.
μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ
παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι. Священник: Мир всем.
Χορὸς: Καὶ τῷ πνεύματί σου. Хор: И духови твоему.
Διάκονος: Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα Диакон: Возлюбим друг друга, да
ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν. единомыслием исповемы.
Χορὸς: Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Хор: Отца, и Сына, и Святаго
Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ Духа, Троицу единосущную и
нераздельную.
ἀχώριστον.
Διάκονος: Τὰς θύρας, τὰς θύρας! Ἐν Диакон: Двери, двери,
σοφίᾳ πρόσχωμεν. премудростию вонмем.
Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως Πιστεύω
εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα,
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε
πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ
Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ
Символ Веры Верую во единаго
Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν Бога Отца Вседержителя, Творца
αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν небу и земли, видимым же всем и
невидимым. И во единаго
ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ Господа Иисуса Христа, Сына
γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον Божия, Единороднаго, Иже от
Отца рожденнаго прежде всех
τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. век. Света от Света, Бога истинна
Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ от Бога истинна, рожденна,
несотворенна, единосущна Отцу,
τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ Имже вся быша. Нас ради человек
τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ и нашего ради спасения
сшедшаго с небес и
Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς
воплотившагося от Духа Свята и
Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Марии Девы и вочеловечшася.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Распятаго же за ны при
Понтийстем Пилате, и страдавша,
Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ и погребенна. И воскресшаго в
ταφέντα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ третий день по Писанием. И
возшедшаго на небеса, и седяща
ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ одесную Отца. И паки грядущаго
ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ со славою судити живым и
мертвым, егоже Царствию не
καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
будет конца. И в Духа Святаго,
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης Господа, Животворящаго, Иже от
κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς Отца исходящаго, Иже со Отцем
и Сыном спокланяема и
βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ сславима, глаголавшаго пророки.
Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ Во едину Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь.
ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς Исповедую едино крещение во
ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ оставление грехов. Чаю
воскресения мертвых, и жизни
συμπροσκυνούμενον καὶ
будущаго века. Аминь.
συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν
Προφητῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν
καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ
ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ
ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ СВЯТОЕ ВОЗНОШЕНИЕ
Διάκονος: Στῶμεν καλῶς· στῶμεν
Диакон: Станем добре, станем со
μετὰ φόβου· πρόσχωμεν τὴν ἁγίαν страхом, вонмем, святое
ἀναφορὰν ἐν εἰρήνῃ προσφέρειν. возношение в мире приносити.

Χορὸς: Ἔλεον εἰρήνης, θυσίαν Хор: Милость мира, жертву


αἰνέσεως. хваления.
Ἱερεὺς: Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Священник: Благодать Господа
нашего Иисуса Христа, и любы
Θεοῦ καὶ Πατρός, καὶ ἡ κοινωνία τοῦ
Бога и Отца, и причастие Святаго
Ἁγίου Πνεύματος, εἴη μετὰ πάντων Духа, буди со всеми вами.
ὑμῶν.
Χορὸς: Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. Хор: И со духом твоим.
Ἱερεὺς: Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας. Священник: Горе имеим сердца.
Χορὸς: Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον. Хор: Имамы ко Господу.
Ἱερεὺς: Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. Священник: Благодарим Господа.
Χορὸς: Ἄξιον καὶ δίκαιον. Хор: Достойно и праведно.
Ἱερεὺς: Ἄξιον καὶ δίκαιον σὲ ὑμνεῖν,
σὲ εὐλογεῖν, σὲ αἰνεῖν, σοὶ
εὐχαριστεῖν, σὲ προσκυνεῖν ἐν παντὶ
τόπῳ τῆς δεσποτείας σου. Σὺ γὰρ εἶ
Θεὸς ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, Священник: Достойно и праведно
Тя пети, Тя благословити, Тя
ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὢν хвалити, Тя благодарити, Тебе
ὡσαύτως ὤν· σὺ καὶ ὁ μονογενής покланятися на всяком месте
владычествия Твоего. Ты бо еси
σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ Бог неизреченен, недоведомь,
Ἅγιον. Σὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι невидимь, непостижимь, присно
сый, такожде сый, Ты и
ἡμᾶς παρήγαγες καὶ παραπεσόντας
Единородный Твой Сын, и Дух
ἀνέστησας πάλιν καὶ οὐκ ἀπέστης Твой Святый. Ты от небытия в
πάντα ποιῶν ἕως ἡμᾶς εἰς τὸν бытие нас привел еси, и
отпадшия возставил еси паки, и
οὐρανὸν ἀνήγαγες καὶ τὴν βασιλείαν не отступил еси вся творя,
σου ἐχαρίσω τὴν μέλλουσαν. Ὑπὲρ дóндеже нас на небо возвел еси, и
Царство Твое даровал еси
τούτων ἁπάντων εὐχαριστοῦμέν σοι будущее. О сих всех благодарим
καὶ τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ καὶ τῷ Тя и Единороднаго Твоего Сына,
и Духа Твоего Святаго, о всех,
Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ· ὑπὲρ πάντων ихже вемы, и ихже не вемы,
ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν, τῶν явленных и неявленных
благодеяниих бывших на нас.
φανερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν,
Благодарим Тя и о службе сей,
τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων. юже от рук наших прияти
Εὐχαριστοῦμέν σοι καὶ ὑπὲρ τῆς изволил еси. Аще и предстоят
Тебе тысящи Архангелов и тмы
λειτουργίας ταύτης, ἣν ἐκ τῶν χειρῶν Ангелов, Херувими и Серафими
ἡμῶν δέξασθαι κατηξίωσας, καίτοι σοι шестокрилатии, многоочитии,
возвышащиися пернатии.
παρεστήκασι χιλιάδες ἀρχαγγέλων καὶ Победную песнь поюще,
μυριάδες ἀγγέλων, τὰ Χερουβεὶμ καὶ вопиюще, взывающе и
глаголюще.
τὰ Σεραφείμ, ἑξαπτέρυγα,
πολυόμματα, μετάρσια, πτερωτά. Τὸν
ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, βοῶντα,
κεκραγότα, καὶ λέγοντα.

Χορὸς: Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος


Σαβαώθ· πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ Хор: Свят, свят, свят Господь
τῆς δόξης σου. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς Саваоф, исполнь небо и земля
славы Твоея; осанна в вышних,
ὑψίστοις· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν благословен Грядый во имя
Господне, осанна в вышних.
ὀνόματι Κυρίου. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς
ὑψίστοις.
Ἱερεὺς: Μετὰ τούτων καὶ ἡμεῖς τῶν
μακαρίων δυνάμεων, Δέσποτα
φιλάνθρωπε, βοῶμεν καὶ λέγομεν·
Ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος, σὺ καὶ ὁ Священник: С сими и мы
μονογενής σου Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμά блаженными Силами, Владыко
человеколюбче, вопием и
σου τὸ Ἅγιον. Ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος
глаголем: свят еси и пресвят, Ты
καὶ μεγαλοπρεπὴς ἡ δόξα σου· ὃς и Единородный Твой Сын, и Дух
τὸν κόσμον σου οὕτως ἠγάπησας, Твой Святый. Свят еси и пресвят,
и великолепна слава Твоя, иже
ὥστε τὸν Υἱόν σου τὸν μονογενῆ мiр Твой тако возлюбил еси,
δοῦναι, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν якоже Сына Твоего Единороднаго
дати: да всяк веруяй в Него не
μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. погибнет, но имать живот
Ὃς ἐλθὼν καὶ πᾶσαν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν вечный. Иже пришед, и все еже о
нас смотрение исполнив, в нощь
οἰκονομίαν πληρώσας, τῇ νυκτὶ ᾗ в нюже предаяшеся, паче же Сам
παρεδίδοτο, μᾶλλον δὲ ἑαυτὸν Себе предаяше за мiрский живот,
прием хлеб во святыя Своя и
παρεδίδου, ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου
пречистыя и непорочныя руки,
ζωῆς, λαβὼν ἄρτον ἐν ταῖς ἁγίαις благодарив и благословив,
αὐτοῦ καὶ ἀχράντοις καὶ ἀμωμήτοις освятив, преломив, даде святым
Своим учеником и Апостолом,
χερσίν, εὐχαριστήσας καὶ εὐλογήσας, рек: Приимите, ядите, сие есть
ἁγιάσας, κλάσας, ἔδωκε τοῖς ἁγίοις Тело Мое, еже за вы ломимое во
оставление грехов.
αὐτοῦ μαθηταῖς καὶ ἀποστόλοις,
εἰπών· Λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού
ἐστι τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν
κλώμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Ἱερεὺς: Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτό
Священник: Пийте от нея вси, сия
ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς есть Кровь Моя Новаго Завета,
Διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν яже за вы и за многия изливаемая,
во оставление грехов.
ἐκχυνόμενον, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Ἱερεὺς: Μεμνημένοι τοίνυν τῆς
σωτηρίου ταύτης ἐντολῆς, καὶ πάντων
τῶν ὑπὲρ ἡμῶν γεγενημένων, τοῦ Священник: Поминающе убо
σταυροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριημέρου спасительную сию заповедь, и
вся яже о нас бывшая: Крест,
ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανοὺς гроб, тридневное воскресение, на
ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας, небеса восхождение, одесную
седение, второе и славное паки
τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν пришествие. Твоя от Твоих Тебе
παρουσίας, Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ приносяще, о всех и за вся.
προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ
πάντα.

Χορὸς: Σὲ ὑμνοῦμεν, σὲ εὐλογοῦμεν, Хор: Тебе поем, Тебе


благословим, Тебе благодарим,
σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά
Господи, и молим Ти ся, Боже
σου, ὁ Θεὸς ἡμῶν. наш.
Ἱερεὺς: Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν
λογικὴν ταύτην καὶ ἀναίμακτον
λατρείαν, καὶ παρακαλοῦμέν σε καὶ
δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν· κατάπεμψον
τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ Священник: Еще приносим Ти
ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα. Καὶ словесную сию и безкровную
службу, и просим, и молим, и
ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον τίμιον мили ся деем, низпосли Духа
σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου. Ἀμήν· τὸ δὲ Твоего Святаго на ны, и на
предлежащия Дары Сия. И
ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ τίμιον αἷμα τοῦ сотвори убо хлеб сей Честное
Тело Христа Твоего. Аминь. А
Χριστοῦ σου. Ἀμήν· μεταβαλὼν τῷ еже в чаши сей, Честную Кровь
Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ. Ἀμήν, ἀμήν, Христа Твоего. Аминь. Преложив
Духом Твоим Святым. Аминь,
ἀμήν. Ὥστε γενέσθαι τοῖς
аминь, аминь. Якоже быти
μεταλαμβάνουσιν εἰς νῆψιν ψυχῆς, εἰς причащающимся во трезвение
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, εἰς κοινωνίαν τοῦ души, во оставление грехов, в
приобщение Святаго Твоего
Ἁγίου σου Πνεύματος, εἰς βασιλείας Духа, во исполнение Царствия
οὐρανῶν πλήρωμα, εἰς παρρησίαν Небеснаго, в дерзновение еже к
Тебе, не в суд, или во осуждение.
τὴν πρὸς σέ, μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς Еще приносим Ти словесную сию
κατάκριμα. Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν службу, о иже в вере почивших,
праотцех, отцех, патриарсех,
λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπὲρ τῶν ἐν пророцех, Апостолех,
πίστει ἀναπαυσαμένων προπατόρων, проповедницех, евангелистех,
мученицех, исповедницех,
πατέρων, πατριαρχῶν, προφητῶν,
воздержницех, и о всяком дусе
ἀποστόλων, κηρύκων, εὐαγγελιστῶν, праведнем в вере скончавшемся.
μαρτύρων, ὁμολογητῶν, ἐγκρατευτῶν Изрядно о Пресвятей, Пречистей,
Преблагословенней, Славней
καὶ παντὸς πνεύματος δικαίου ἐν Владычице нашей Богородице и
πίστει τετελειωμένου. Ἐξαιρέτως τῆς Приснодеве Марии.
παναγίας, ἀχράντου,
ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου δεσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου
Μαρίας.
Χορὸς: Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς,
μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν Хор: Достойно есть яко
ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ воистинну блажити Тя,
Богородицу, Присноблаженную и
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν Пренепорочную и Матерь Бога
τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ нашего. Честнейшую Херувим и
славнейшую без сравнения
ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Серафим, без истления Бога
Слова рождшую, сущую
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Богородицу Тя величаем.
Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

Ἱερεὺς: Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου,


προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ·
τῶν ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήμων
Ἀποστόλων· τοῦ ἁγίου... οὗ καὶ τὴν
μνήμην ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων σου
τῶν Ἁγίων, ὧν ταῖς ἱκεσίαις ἐπίσκεψαι Священник: О святем Иоанне
ἡμᾶς, ὁ Θεός. Καὶ μνήσθητι πάντων Пророце, Предтечи и Крестители,
о святых славных и всехвальных
τῶν κεκοιμημένων ἐπ᾿ ἐλπίδι
Апостолех, о святем (имярек),
ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου... καὶ егоже и память совершаем, и о
ἀνάπαυσον αὐτούς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, всех святых Твоих, ихже
молитвами посети нас, Боже. И
ὅπου ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ помяни всех усопших о надежди
προσώπου σου. Μνήσθητι, Κύριε, воскресения жизни вечныя. И
упокой их, идеже присещает свет
πάσης ἐπισκοπῆς ὀρθοδόξων, τῶν лица Твоего. Еще молим Тя,
ὀρθοτομούντων τὸν λόγον τῆς σῆς помяни, Господи, всякое
епископство православных, право
ἀληθείας, παντὸς τοῦ πρεσβυτερίου,
правящих слово Твоея истины,
τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας καὶ παντὸς всякое пресвитерство, во Христе
ἱερατικοῦ τάγματος. Ἔτι προσφέρομέν диаконство и всякий
священнический чин. Еще
σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπὲρ приносим Ти словесную сию
τῆς οἰκουμένης· ὑπὲρ τῆς ἁγίας, службу о вселенней, о святей,
соборней и апостольстей Церкви,
καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας· о иже в чистоте и честнем
ὑπὲρ τῶν ἐν ἁγνείᾳ καὶ σεμνῇ жительстве пребывающих, о
Богохранимей стране нашей,
πολιτείᾳ διαγόντων· ὑπὲρ τῶν
властех и воинстве ея. Даждь им,
πιστοτάτων καὶ φιλοχρίστων ἡμῶν Господи, мирное правление, да и
мы в тишине их тихое и
Βασιλέων, παντὸς τοῦ παλατίου καὶ безмолвное житие поживем, во
всяком благочестии и чистоте. В
τοῦ στρατοπέδου αὐτῶν. Δὸς αὐτοῖς, первых помяни, Господи,
Κύριε, εἰρηνικὸν τὸ βασίλειον, ἵνα καὶ архиепископа нашего , егоже
даруй святым Твоим церквам, в
ἡμεῖς, ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν, ἤρεμον
мире, целых, честных, здравых,
καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν, ἐν πάσῃ долгоденствующих, право
εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. Ἐν πρώτοις правящих слово Твоея истины.
μνήσθητι, Κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου
ἡμῶν... ὃν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου
Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῷον, ἔντιμον,
ὑγιᾶ μακροημερεύοντα καὶ
ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς σῆς
ἀληθείας.
Διάκονος: Καὶ ὧν ἕκαστος κατὰ Диакон: И ихже всякий в мыслех
διάνοιαν ἔχει, καὶ πάντων καὶ πασῶν. имеет, и всех и вся.
Χορὸς: Καὶ πάντων καὶ πασῶν. Хор: И всех, и вся.
Ἱερεὺς: Μνήσθητι, Κύριε, τῆς πόλεως,
ἐν ᾗ παροικοῦμεν καὶ πάσης πόλεως Священник: Помяни Господи
καὶ χώρας καὶ τῶν πίστει οἰκούντων град сей, в немже живем, и
всякий град и страну, и верою
ἐν αὐταῖς. Μνήσθητι, Κύριε, πλεόντων, живущих в них. Помяни,
ὁδοιπορούντων, νοσούντων, Господи, плавающих,
путешествующих, недугующих,
καμνόντων, αἰχμαλώτων καὶ τῆς
страждущих, плененных, и
σωτηρίας αὐτῶν. Μνήσθητι, Κύριε, спасение их. Помяни, Господи,
τῶν καρποφορούντων ἐν ταῖς ἁγίαις плодоносящих и добротворящих
во святых Твоих церквах, и
σου Ἐκκλησίαις καὶ μεμνημένων τῶν поминающих убогия, и на вся ны
πενήτων, καὶ ἐπὶ πάντας ἡμᾶς τὰ милости Твоя низпосли.
ἐλέη σου ἐξαπόστειλον.
Καὶ δὸς ἡμῖν, ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ
И даждь нам единеми усты и
И даждь нам единеми усты и
καρδίᾳ, δοξάζειν καὶ ἀνυμνεῖν τὸ единем сердцем славити и
πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά воспевати пречестное и
великолепое имя Твое, Отца, и
σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Сына, и Святаго Духа, ныне и
Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς присно, и во веки веков.
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Ἱερεὺς: Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ μεγάλουСвященник: И да будут милости
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ великаго Бога и Спаса нашего
Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. Иисуса Христа со всеми вами.

Χορὸς: Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου. Хор: И со духом твоим.


Διάκονος: Πάντων τῶν ἁγίων
Диакон: Вся святыя помянувше,
μνημονεύσαντες, ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ, паки и паки миром Господу
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. помолимся.

Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.


Διάκονος: Ὑπὲρ τῶν
Диакон: О принесенных и
προσκομισθέντων καὶ ἁγιασθέντων освященных Честных Дарех,
τιμίων δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Господу помолимся.
Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.
Διάκονος: Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος
Θεὸς ἡμῶν, ὁ προσδεξάμενος αὐτὰ
εἰς τὸ ἅγιον καὶ ὑπερουράνιον καὶ
Диакон: Яко да человеколюбец
νοερὸν αὐτοῦ θυσιαστήριον, εἰς ὀσμὴν Бог наш, прием я во святый и
εὐωδίας πνευματικῆς, ἀντικαταπέμψῃ пренебесный и мысленный Свой
жертвенник, в воню благоухания
ἡμῖν τὴν θείαν χάριν καὶ τὴν δωρεὰν духовнаго, возниспослет нам
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ Κυρίου Божественную благодать и дар
Святаго Духа, помолимся. О
δεηθῶμεν. Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς
избавитися нам от всякия скорби,
ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου гнева и нужды, Господу
помолимся. Заступи, спаси,
καὶ ἀνάγκης, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. помилуй и сохрани нас, Боже,
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον, καὶ Твоею благодатию. Дне всего
совершенна, свята, мирна и
διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ
безгрешна, у Господа просим.
χάριτι. Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν,
ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον,
παρὰ τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα.
Χορὸς: Παράσχου, Κύριε. Хор: Подай, Господи.
Διάκονος: Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν
ὁδηγόν, φύλακα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν
σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ Κυρίου
αἰτησώμεθα. Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν
τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν Диакон: Ангела мирна, верна
πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ наставника, хранителя душ и
телес наших, у Господа просим.
Κυρίου αἰτησώμεθα. Τὰ καλὰ καὶ Прощения и оставления грехов и
συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ прегрешений наших, у Господа
просим. Добрых и полезных
εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ Κυρίου
душам нашим, и мира мiрови, у
αἰτησώμεθα. Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον Господа просим. Прочее время
τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ живота нашего в мире и покаянии
скончати, у Господа просим
μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ Κυρίου Христианския кончины живота
αἰτησώμεθα. Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς нашего, безболезнены,
непостыдны, мирны, и добраго
ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, ответа на страшнем судищи
εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπὶ Христове просим. Соединение
веры и причастие Святаго Духа
τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, испросивше, сами себе, и друг
αἰτησώμεθα. Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως друга, и весь живот наш Христу
καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Богу предадим.

Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ


ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.

Χορὸς: Σοί, Κύριε. Хор: Тебе, Господи.


Ἱερεὺς: Σοὶ παρακατατιθέμεθα τὴν
ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα,
Δέσποτα φιλάνθρωπε, καὶ
παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ Священник: Тебе предлагаем
живот наш весь и надежду,
ἱκετεύομεν· Καταξίωσον ἡμᾶς Владыко человеколюбче, и
μεταλαβεῖν τῶν ἐπουρανίων σου καὶ просим, и молим, и мили ся деем,
сподоби нас причаститися
φρικτῶν Μυστηρίων ταύτης τῆς ἱερᾶς Небесных Твоих и страшных
καὶ πνευματικῆς Τραπέζης μετὰ Таин, сея Священныя и Духовныя
Трапезы, с чистою совестию, во
καθαροῦ συνειδότος, εἰς ἄφεσιν
оставление грехов, в прощение
ἁμαρτιῶν, εἰς συγχώρησιν согрешений, во общение Духа
πλημμελημάτων, εἰς Πνεύματος Ἁγίου Святаго, в наследие Царствия
Небеснаго, в дерзновение еже к
κοινωνίαν, εἰς βασιλείας οὐρανῶν Тебе, не в суд или во осуждение.
κληρονομίαν, εἰς παρρησίαν τὴν πρὸς И сподоби нас, Владыко, со
дерзновением, неосужденно
σέ, μὴ εἰς κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα. Καὶ смети призывати Тебе, Небеснаго
καταξίωσον ἡμᾶς, Δέσποτα, μετὰ Бога Отца, и глаголати.
παρρησίας, ἀκατακρίτως, τολμᾶν
ἐπικαλεῖσθαί σε τὸν ἐπουράνιον Θεὸν
Πατέρα καὶ λέγειν.
Ἡ Κυριακὴ Προσευχὴ Πάτερ ἡμῶν, ὁ
ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά
σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· Молитва Господня Отче наш,
Иже еси на небесех, да святится
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν имя Твое, да приидет Царствие
οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον Твое, да будет воля Твоя, яко на
небеси и на земли. Хлеб наш
ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша, якоже и
σήμερον· καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ мы оставляем должником нашим;
ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукаваго.
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ
εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Ἱερεὺς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ
ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ Священник: Яко Твое есть
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Царство, и сила, и слава, Отца, и
Сына, и Святаго Духа, ныне и
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν присно, и во веки веков.
αἰώνων.

Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.


Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι. Священник: Мир всем.
Χορὸς: Καὶ τῷ πνεύματί σου. Хор: И духови твоему.
Διάκονος: Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Диакон: Главы ваша Господеви
Κυρίῳ κλίνωμεν. приклоните.
Χορὸς: Σοί, Κύριε. Хор: Тебе, Господи.
Ἱερεὺς: Εὐχαριστοῦμέν σοι, Βασιλεῦ
ἀόρατε, ὁ τῇ ἀμετρήτῳ σου δυνάμει
τὰ πάντα δημιουργήσας, καὶ τῷ
Священник: Благодарим Тя, Царю
πλήθει τοῦ ἐλέους σου ἐξ οὐκ ὄντων
невидимый, иже неисчетною
εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα παραγαγών. Твоею силою вся содетельствовал
Αὐτός, Δέσποτα, οὐρανόθεν ἔπιδε ἐπὶ еси, и множеством милости Твоея
от небытия в бытие вся привел
τοὺς ὑποκεκλικότας σοι τὰς ἑαυτῶν еси. Сам, Владыко, с небесе
κεφαλάς· οὐ γὰρ ἔκλιναν σαρκὶ καὶ призри на подклоньшия Тебе
главы своя, не бо подклониша
αἵματι, ἀλλὰ σοὶ τῷ φοβερῷ Θεῷ. Σὺ плоти и крови, но Тебе
страшному Богу. Ты убо
οὖν, Δέσποτα, τὰ προκείμενα πᾶσιν Владыко, предлежащая всем нам
во благое изравняй, по коегождо
ἡμῖν εἰς ἀγαθὸν ἐξομάλισον· κατὰ τὴν своей потребе: плавающим
ἑκάστου ἰδίαν χρείαν· τοῖς πλέουσιν сплавай, путешествующим
спутешествуй, недугующия
σύμπλευσον· τοῖς ὁδοιποροῦσι
исцели, Врачу душ и телес.
συνόδευσον· τοὺς νοσοῦντας ἴασαι, ὁ Благодатию, и щедротами, и
ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων человеколюбием Единороднаго
Сына Твоего, с Нимже
ἡμῶν. Χάριτι καὶ οἰκτιρμοῖς καὶ благословен еси, со Пресвятым и
φιλανθρωπίᾳ τοῦ μονογενοῦς σου Благим и Животворящим Твоим
Духом, ныне и присно, и во веки
Υἱοῦ, μεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ веков.
παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Ἱερεὺς: Πρόσχες, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,
ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου Священник: Вонми, Господи
σου καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης τῆς Иисусе Христе Боже наш, от
святаго жилища Твоего, и от
βασιλείας σου καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ ἁγιάσαι престола славы Царствия Твоего,
ἡμᾶς, ὁ ἄνω τῷ Πατρὶ συγκαθήμενος и прииди во еже освятити нас,
иже горе со Отцем седяй, и зде
καὶ ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνὼν καὶ нам невидимо спребываяй. И
καταξίωσον τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ сподоби державною Твоею рукою
преподати нам Пречистое Тело
μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου Твое и Честную Кровь, и нами
σώματός σου καὶ τοῦ τιμίου αἵματος, всем людем.
καὶ δι᾿ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ.
Διάκονος: Πρόσχωμεν! Диакон: Вонмем!
Ἱερεὺς: Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις. Священник: Святая святым.
Χορὸς: Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Хор: Един свят, един Господь,
Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Иисус Христос, во славу Бога
Ἀμήν. Отца. Аминь.

Διάκονος: Μέλισον, Δέσποτα, τὸν Диакон: Раздроби, владыко,


ἅγιον ἄρτον. Святый Хлеб.
Ἱερεὺς: Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ
Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ μελιζόμενος καὶ Священник: Раздробляется и
разделяется Агнец Божий,
μὴ διαιρούμενος, ὁ πάντοτε раздробляемый и неразделяемый,
ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε всегда ядомый и никогдаже
иждиваемый, но причащающияся
δαπανώμενος, ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας освящаяй.
ἁγιάζων.
Διάκονος: Πλήρωσον, Δέσποτα, τὸ
Диакон: Исполни, владыко,
ἅγιον ποτήριον. святый потир.

Ἱερεὺς: Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως Священник: Исполнение Духа


Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν. Святаго.
Διάκονος: Εὐλόγησον, Δέσποτα, τὸ Диакон: Благослови, владыко,
ζέον. теплоту.
Ἱερεὺς: Εὐλογημένη ἡ ζέσις τῶν Священник: Благословенна
теплота святых Твоих всегда,
ἁγίων σου, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
ныне и присно, и во веки веков.
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Аминь.
Διάκονος: Ζέσις πίστεως, πλήρης Диакон: Теплота веры исполнь
Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν. Духа Святаго. Аминь.
ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ
Ἱερεὺς: Ἰδού, προσέρχομαι Χριστῷ τῷ Священник: Се прихожу ко
Христу, бессмертному Царю и
ἀθανάτῳ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν. Богу моему.
Μεταδίδοταί μοι... τῷ ἀναξίῳ ἱερεῖ τὸ Преподается мне, (..)
τίμιον καὶ πανάγιον σῶμα τοῦ Κυρίου недостойному иерею, Честное и
Пресвятое, Тело Господа, и Бога,
καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
и Спасителя нашего Иисуса
Христа, во оставление грехов
Христа, во оставление грехов
Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ
моих и в жизнь вечную.
εἰς ζωὴν αἰώνιον.
Διάκονε, πρόσελθε. Диаконе, приступи.
Διάκονος: Ἰδοὺ προσέρχομαι Χριστῷ
Диакон: Се прихожу ко Христу,
τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν. бессмертному Царю и Богу
Μετάδος μοι, Δέσποτα, τὸ τίμιον καὶ моему. Преподаждь ми, Владыко,
Честное и Святое Тело Господа и
πανάγιον σῶμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ Бога и Спаса нашего Иисуса
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς Христа, во оставление грехов и в
жизнь вечную. Преподается тебе
ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν (...) честное и святое и пречистое
αἰώνιον. Μεταδίδοταί σοι... τὸ τίμιον Тело Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
καὶ πανάγιον σῶμα...
Ἱερεὺς: Ἔτι μεταδίδοταί μοι... τῷ
Священник: Паки преподается
ἀναξίῳ ἱερεῖ τὸ τίμιον καὶ πανάγιον мне (...) недостойному иерею
καὶ ζωηρὸν αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ Честная и Святая и
Животворящая Кровь Господа и
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς
Бога и Спаса нашего Иисуса
ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν Христа, во оставление грехов и в
αἰώνιον. жизнь вечную.

Διάκονε, ἔτι πρόσελθε. Диаконе, паки приступи.


Διάκονος: Ἔτι προσερχομένῳ μετάδος
μοι, Δέσποτα, τὸ τίμιον καὶ πανάγιον Диакон: Паки приходящему
преподай мне, Владыко, Честную
καὶ ζωηρὸν αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ и Святую и Животворящую Кровь
καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς Господа и Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, во оставление
ἄφεσίν μου ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν грехов и в жизнь вечную.
αἰώνιον.
Ἱερεὺς: Ἔτι μεταδίδοταί σοι... τῷ
Священник: Паки преподается
εὐλαβεστάτῳ διακόνῳ τὸ τίμιον καὶ тебе (...) богобоязненный диакон
Честная и Святая и
πανάγιον καὶ ζωηρὸν αἷμα τοῦ Κυρίου Животворящая Кровь Господа и
Бога и Спаса нашего Иисуса
καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Христа, во оставление грехов
Χριστοῦ, εἰς ἄφεσίν σου ἁμαρτιῶν καὶ твоих и в жизнь вечную. Аминь.
εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ἀμήν.
Τοῦτο ἥψατο τῶν χειλέων ἡμῶν, καὶ Се прикоснуся устнам нашим, и
ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας ἡμῶν, καὶ τὰς отымет беззакония наша, и грехи
наша очистит.
ἁμαρτίας ἡμῶν περικαθαριεῖ.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ПРИЧАСТИЕ ВЕРНЫХ
Διάκονος: Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως Со страхом Божиим, верою и
любовию приступите!
καὶ ἀγάπης προσέλθετε. Μεταδίδοταί
Преподается тебе Тело и Кровь
σοι τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου Господа, и Бога, и Спасителя
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν нашего Иисуса Христа во
оставление грехов и в жизнь
ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. вечную.
Ἱερεὺς: Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου Свяще́нник Спаси, Боже, люди
Твоя, и благослови достояние
καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου. Твое.
Χορὸς: Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, Хор: Видехом Свет Истинный,
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, прияхом Духа Небеснаго,
обретохом веру истинную,
εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον
нераздельней Троице
Τριάδα προσκυνοῦντες· αὕτη γὰρ покланяемся: Та бо нас спасла
ἡμᾶς ἔσωσεν. есть.

Διάκονος: Ὕψωσον, Δέσποτα. Диакон: Вознеси, Владыко.


Ἱερεὺς: Ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς,
Священник: Вознесися на Небеса,
ὁ Θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν· ἡ
Боже, и по всей земли слава Твоя.
δόξα σου διαμένει εἰς αἰῶνας αἰώνων.
Διάκονος: Εὐλόγησον, Δέσποτα. Диакон: Благослови, Владыко.
Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Священник: Благословен Бог наш,
πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς всегда ныне и присно и во веки
αἰῶνας τῶν αἰώνων. веков.

Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ-ΑΠΟΛΥΣΙΣ БЛАГОДАРЕНИЕ – ОТПУСТ
Διάκονος: Ὀρθοί. Μεταλαβόντες τῶν Диакон Прости приимше
θείων, ἁγίων, ἀχράντων, ἀθανάτων, Божественных, святых,
пречистых, безсмертных,
ἐπουρανίων καὶ ζωοποιῶν, φρικτῶν
небесных и животворящих,
τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων, ἀξίως страшных Христовых Таин,
εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ. Ἀντιλαβοῦ,достойно благодарим Господа.
Заступи, спаси, помилуй и
σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς,сохрани нас, Боже, Твоею
ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι. благодатию.

Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.

Διάκονος: Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν,


Диакон День весь совершен, свят,
ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον
мирен и безгрешен испросивше,
αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους сами себе и друг друга, и весь
καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ живот наш Христу Богу
предадим.
Θεῷ παραθώμεθα.
Χορὸς: Σοί, Κύριε. Хор: Тебе, Господи.
Ἱερεὺς: Εὐχαριστοῦμέν σοι, Δέσποτα
φιλάνθρωπε, εὐεργέτα τῶν ψυχῶν
ἡμῶν, ὅτι καὶ τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ Священник: Благодарим Тя,
κατηξίωσας ἡμᾶς τῶν ἐπουρανίων Владыко человеколюбче,
Благодетелю душ наших, яко и в
σου καὶ ἀθανάτων μυστηρίων.
настоящий день сподобил еси нас
Ὀρθοτόμησον ἡμῶν τὴν ὁδόν, небесных Твоих и безсмертных
στήριξον πάντας ἡμᾶς ἐν τῷ φόβῳ Таинств. Исправи наш путь,
утверди ны во страсе Твоем вся,
σου, φρούρησον ἡμῶν τὴν ζωήν, соблюди наш живот, утверди
ἀσφάλισαι ἡμῶν τὰ διαβήματα· εὐχαῖς наша стопы, молитвами и
моленьми славныя Богородицы и
καὶ ἱκεσίαις τῆς ἐνδόξου Θεοτόκου καὶ Приснодевы Марии, и всех
святых Твоих. Яко Ты еси
ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ πάντων τῶν освящение наше, и Тебе славу
Ἁγίων σου. Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασμὸς возсылаем, Отцу, и Сыну, и
Святому Духу, ныне и присно, и
ἡμῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν
во веки веков.
ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ
καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Ἱερεὺς: Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν. Священник: С миром изыдем.
Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Диакон: Господу помолимся.
Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.

Ἱερεὺς: Ὁ εὐλογῶν τοὺς εὐλογοῦντάς


σε, Κύριε, καὶ ἁγιάζων τοὺς ἐπὶ σοὶ
πεποιθότας, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ
εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου. Τὸ
Священник: Благословляяй
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας σου благословящия Тя, Господи, и
φύλαξον· ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας освящаяй на Тя уповающия,
спаси люди Твоя и благослови
τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου. Σὺ достояние Твое, исполнение
αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου Церкве Твоея сохрани, освяти
любящия благолепие дому
δυνάμει, καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς Твоего: Ты тех возпрослави
τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. Εἰρήνην τῷ Божественною Твоею силою, и не
остави нас, уповающих на Тя.
κόσμῳ σου δώρησαι, ταῖς Ἐκκλησίαις
Мир мiрови Твоему даруй,
σου, τοῖς ἱερεῦσι, τῷ στρατῷ καὶ церквам Твоим, священником,
παντὶ τῷ λαῷ σου· ὅτι πᾶσα δόσις воинству и всем людем Твоим.
Яко всякое даяние благо, и всяк
ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον дар совершен свыше есть, сходяй
ἄνωθέν ἐστι, καταβαῖνον ἐκ σοῦ τοῦ от Тебе Отца светов, и Тебе
славу, и благодарение, и
Πατρὸς τῶν φώτων, καὶ σοὶ τὴν поклонение возсылаем, Отцу, и
Сыну, и Святому Духу, ныне и
δόξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ присно, и во веки веков.
προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ
καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων.
Χορὸς: Ἀμήν. Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου
Хор: Аминь. Буди имя Господне
εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως
благословено от ныне и до века.
τοῦ αἰῶνος.
Ἱερεὺς: Τὸ πλήρωμα τοῦ νόμου καὶ
τῶν προφητῶν, αὐτὸς ὑπάρχων,
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πληρώσας Священник: Исполнение закона и
пророков Сам сый Христе Боже
πᾶσαν τὴν πατρικὴν οἰκονομίαν, наш, исполнивый все отеческое
πλήρωσον χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὰς смотрение, исполни радости и
веселия сердца наша, всегда,
καρδίας ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ ныне и присно, и во веки веков.
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Диакон: Господу помолимся.
Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον. Хор: Господи, помилуй.
Ἱερεὺς: Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος Священник: Благословение
αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ᾿ ὑμᾶς, τῇ αὐτοῦ θείᾳ Господне и милость да будет на
вас, Того божественной
χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ πάντοτε, νῦν
благодатию и человеколюбием,
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν всегда, ныне и присно, и во веки
αἰώνων. веков.

Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.


Ἱερεὺς: Δόξα σοι, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς Священник: Слава Тебе, Христе
ἡμῶν· δόξα σοι. Боже, упование наше, слава Тебе.
Χορὸς: Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ
Хор: Слава Отцу и Сыну и
Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς Святому Духу. И ныне и присно и
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Κύριε, во веки веков. Аминь. Господи,
помилуй (трижды) Владыко
ἐλέησον (γ´). Δέσποτα ἅγιε, святый, благослови.
εὐλόγησον.
Ἱερεὺς: Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς
ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν, ταῖς
πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ
Священник: Воскресый из
παναμώμου ἁγίας αὐτοῦ Μητρός·
мертвых Христос, истинный Бог
δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ наш, молитвами Пречистыя Своея
Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων Матере, силою честного и
животворящего Креста, честных
ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων· Небесных Сил безплотных,
ἱκεσίαις τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου, честнаго славнаго пророка,
Предтечи и Крестителя Иоанна,
προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου· святых славных и всехвальных
τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων апостолов, святых славных и
добропобедных мучеников,
Ἀποστόλων· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ
преподобных и богоносных отец
καλλινίκων Μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ наших, святых праведных
θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν... τῶν Богоотец Иоакима и Анны и всех
святых, помилует и спасет нас,
ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων яко благ и человеколюбец.
Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης... καὶ πάντων τῶν Молитвами святых отец наших,
Господи Иисусе Христе Боже,
Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς, ὡς помилуй нас.
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. Δι᾿ εὐχῶν
τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν, Κύριε
Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.
Χορὸς: Ἀμήν. Хор: Аминь.
Содержание

Литургия свт. Иоанна Златоуста на греческом и


1
церковнославянском языках

Вам также может понравиться