Вы находитесь на странице: 1из 41

БАГЦ №1a НЯНГИЙН ЭСРЭГ БЭЛДМЭЛ

Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Ампициллин 1.0 фл 1 8000 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
2 Бензил пенициллин 1.0 фл 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Цефатаксим / Клаферон / 1.0
3 фл 1 23000 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
/судсаар/
4 Цефазолин 1,0 фл 1 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
5 Гентамицин 80ед ам 1 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
6 Терцеф 1,0 фл 1 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
7 Метрогил 100 мл Фл 1 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
8 Флукназол 100.0 фл 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 Левомицины сукцинат фл 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 Ципринол 100.0 фл 1 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 Прокайн бензилпенциллин 1 гр фл 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 Амоксиклав 1,2 мг фл 1 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
13 Эритромицин 0,5 таб 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14 Ацикловер 200 мг таб 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
15 Мидекамицин 400 мг таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

16 Клиндамицин 150 мг/мл /фосфат/ ам 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

17 Клиндамицин 300 мг /гидро хлорид/ таб 1 180 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

18 Оксациллин фл 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
19 Нитрооксолин /Пятьнок / 50 мг таб 1 4500 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Дүн
Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ № 1б НЯНГИЙН ЭСРЭГ БЭЛДМЭЛ /уухаар дотоодын үйлдвэрлэл/
Нийлүүлэлт
Захиалах тоо
Савлалтын

Эмийн олон улсын буюу


хэмжээ

хэмжээ

Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Амоксациллин 0.5 таб 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
2 Ампициллин 0.5 таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3 Ампициллин 0.25 таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4 Ципрофлоксацин 0.5 таб 1 2500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
5 Доксициклин 0.1 таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
6 Кларитромицин 250 таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
7 Кларитромицин 500 таб 1 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
8 Азитромицин 0,25 таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
9 Фунголон 50мг таб 1 1800 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
10 Фунголон 100мг таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
11 Фунголон 150мг таб 1 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
12 Фуродонин таб 1 6000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
13 Метронидазол 0.5 таб 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 Левомицин 0,5 таб 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Дүн
Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №3а ДАРАЛТ БУУРУУЛАХ БОЛОН ШЭЭС ХӨӨХ ЭМҮҮД
Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Нифедипин 10мг таб 1 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
2 Дибазол 1%-5 мл ам 1 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3 Нормодипин 10 мг таб 1 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
4 Энап ам 1 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Энап денк таб 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
6 Энап 10 мг таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Лизиноприл+гидрохлортиазид 10
7 таб 1 1200 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
мг
8 Вивейс 5 мг таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
9 Экватор 20/10мг таб 1 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
10 Экватор 5/10мг таб 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 Индипамид 2,5 таб 1 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
12 Лориста Н таб 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13 Лоратадин 10 мг таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
14 Допегит таб 1 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
15 Фуросемид ам 1 6000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
16 Торас денк таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
17 Карведилол 6.25 мг таб 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18 Лабеталол 100 мг таб 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
19 Лабеталол 5 мг/мл ам 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20 Гидрализин 25 мг таб 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
21 Гидрализин 20 мг ам 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Амлодипин+валсартан 5 мг+80
22 таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
мг+5 мг+160+10 мг+160 мг
Амлодипин+валсартан+гидрохлорт
23 иазид 5 мг+160 мг+12.5 мг+10 таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
мг+160 мг+12.5

Сакубитрил+валсартан 24 мг+26
24 таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
мг+49 мг+51 мг, 97 мг+103 мг

25 Диритон 5 мг таб 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
26 Диритон 10 мг таб 1 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Дүн
Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №3.б БУСАД ЭМҮҮД /дотоодын үйлдвэрийн уух эмүүд/
Нийлүүлэлт
Захиалах тоо
Савлалтын

Эмийн олон улсын буюу


хэмжээ

хэмжээ

Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр
Тун хэмжээ /
Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Фуросемид 40мг таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50


2 Каптоприл 25мг таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3 Диклофенк 100 мг таб 1 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
4 Диклофенк 50 мг таб 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
5 Хлорфенамин 4мг таб 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
6 Ацетилсалицилын хүчил-81 таб 1 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
7 Глютамины хүчил 0.3 таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
8 Ацетилсалицилын хүчил-100 таб 1 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
9 Кальцийглюконат 500мг таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
10 Метиллин хөх 10.0 фл 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 Нефромон фл 1 10 2 2 2 2 2
12 Салимон фл 1 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 Аскорутин таб 1 25000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №5 ДААВРЫН БОЛОН СПАЗМОЛИТИК ЭМҮҮД
Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Нош-па 40мг-0.3 таб 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Нош-па 1.0 ам 1 2500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
3 Генипрал ам 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4 Генипрал таб 1 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
5 Преднизолон 5.0 таб 1 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
6 Преднизолон ам 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
7 Контрикал ам 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 Дексаметазон ам 1 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
9 Алмагель 170мл фл 1 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 Ранитидин 150мг таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
11 Метоклопрамид 10мг таб 1 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
12 Мезимфорте 0.5 таб 1 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
13 Силимарин / Карсил / 3.5мг таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
14 Идэвхжүүлсэн нүүрс 0.25 таб 1 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
15 Эссенциал ам 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
16 Эссенциал таб 1 3500 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
17 Сульфасалазин таб 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18 Урсофальк 250мг таб 1 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
19 Гепамерц 10мл ам 1 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
20 Гепамерц таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
21 Панзинорм фл 1 2500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
22 Лив-52 таб 1 7000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
23 Хоросол 30.0 пачка 1 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
24 Бифидум бактер фл 1 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
25 Гликовет таб 1 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
26 Гордокс ам 1 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
27 Имопек таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
28 Имопер фл 1 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
29 Денол таб 1 1200 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
30 Линекс форте таб 1 6000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
31 Меркузолил таб 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
32 Метилпреднизолон 250 мг ам 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
33 Фамотидин 20 мг таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
34 Фамотидин 40 мг таб 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
35 Хепахол таб 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
36 Вентер таб 1 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
37 Нолпаза таб 1 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
38 Омепразол таб 1 6000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
39 Омепразол ам 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №6 АМЬСГАЛЫН ЗАМЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД НӨЛӨӨЛӨХ,
НҮДНИЙ ӨВЧИН БА ХАРШЛЫН ЭСРЭГ ЭМҮҮД
Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Вентолин-аэрозоль фл 1 2 2
2 АЦЦ 100 ш 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 АЦЦ 200 ш 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4 АЦЦ 600 ш 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5 Кетотифен таб 1 9600 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
6 Кальциглицерофосфат 0.5 таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
7 Бромгексин таб 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
8 Будесол /утлага/ ам 1 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
9 Будесол /аэрозол/ фл 1 2 2
10 Либексин таб 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
11 Амброксол 15 мг-2 мл ам 1 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
12 Тавегил таб 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

13 Дексаметазон /нүдний дусаалга/ капля 1 6 3 3

14 Алкайн фл 1 6 3 3
15 Мидрацил фл 1 4 2 2
16 Тимолол фл 1 2 1 1
17 Офлокс 0,5%-5 мл фл 1 6 3 3
18 Циплокс фл 1 10 5 5
19 Адреналин 0.1%-1мл ам 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
20 Тетрациклин мазь /нүдний/ тюб 1 120 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
21 Кальцийглюконат 10.0 ам 1 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
22 Иправент /утлага/ фл 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
23 Цетризин 10 мг таб 1 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
24 Левоцетризин 5 мг таб 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25 Деслоратадин 5 мг таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
26 Гидрокортизон 100 мг ам 1 10 5 5

Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №8 ИНСУЛИН БА ЧИХРИЙН ШИЖИНГИЙН ЭСРЭГ ЭМҮҮД
Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

Инсулин энгийн микстард 100ед-


1 фл 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10мл
Инсулин энгийн инсултард 100ед-
2 фл 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10мл
Инсулин энгийн актрапид 100ед-
3 фл 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10мл
4 Глизид-М 500мг таб 1 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
5 Глимеприд 2мг таб 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Метформин денк таб 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
7 Минирин /Адиуретин/ 5мл фл 1 12 3 3 3 3
8 Гальбусмет 50 мг таб 1 4000 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Дүн
Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №10 МАНСУУРУУЛАХ, СЭТГЭЦ НӨЛӨӨТ, УНАЛТ ТАТАЛТЫН ЭСРЭГ ЭМҮҮД
Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын

Эмийн олон улсын буюу


хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Фентанил 0.005%-2мл ам 1 700 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70


2 Морфин 1%-1 мл ам 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3 Кодейн фосфат таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4 Морфин 30 мг таб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
5 Морфин 10мг таб 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Трамадол /ам/ ам 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
7 Трамадол лаа лаа 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 Трамадол 50 мг таб 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 Депокин 500 мг таб 1 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 Хлопромазин / Аминазин / ам 1 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
11 Амиттриптиллин 2.5мг таб 1 6500 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Карбомазепин / Тегратол / 200 мг
12 таб 1 6000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
/Болгар/
13 Диазепам 0.5%-1.0 ам 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
14 Дроперидол 5мг-5мл фл 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
15 Галоперидол 5мг-2мл ам 1 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 Фенобарбитал / Люминал / 5 мг таб 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

17 Фенобарбитал / Люминал / 100 мг таб 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


18 Ламолеп 100 мг таб 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
19 Модетин депо ам 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20 Тизерцин таб 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
21 Тизерцин ам 1 10 10

Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №11 МЭДЭЭГҮЙЖҮҮЛЭХ ЭМҮҮД
Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Тиопентал натри 1.0 фл 1 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8


2 Изофлурон 100.0 фл 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Бупивикайн 0.5%-20мл фл 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Пропофол 10 мг фл 1 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
5 Эфедрин г/хлорид 1мл ам 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
6 Суксаметони хлорид ам 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
7 Кетамин фл 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 Панкурониум 2 мл ам 1 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 Адсорбент кг 1 5 5
10 Гипер бупивикайн 2 мл ам 1 650 50 100 50 100 50 100 50 50 50 50
11 Лидокайн 2%-50 мл фл 1 350 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №13 ТОСОН ТҮРХЛЭГҮҮД
Захиалах тоо Нийлүүлэлт
Савлалтын

Эмийн олон улсын буюу


хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Адвантан тюб 1 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Ацикловер тюб 1 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Бетазон тюб 1 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
4 Бетосалик тюб 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
5 Каназол тюб 1 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 Комбидерм тюб 1 120 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
7 Мазь вишневский 30.0 тюб 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
8 Синафлана тюб 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 Флуцинарь тюб 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 Салицилтэй тос тюб 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
11 Цайрын исэлтэй тос тюб 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 Мөнгөжүүлсэн тос 90 гр 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13 Бензил бензат 10% тюб 1 5 5

14 Натрийн тиосульфат 15% 10 мл ам 1 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Крем унна тюб 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №14 ХАВДРЫН ЭМ ТАРИА
Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Винкристин фл 1 10 5 5
2 Леуковарин фл 1 20 10 10
3 Метотрексат фл 1 50 25 25
4 Ондастрен фл 1 150 50 50 50
5 Флюрурацил фл 1 30 10 10 10
6 Циклофоспамид фл 1 10 5 5
7 Цисплатин фл 1 30 10 10 10
8 Доксарубицин фл 1 10 5 5

Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №15 ЦУС СИЙВЭН ОРЛОХ, ЦУСНЫ БҮЛЭГНЭЛТЭНД
НӨЛӨӨЛӨХ ЭМҮҮД
Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Альбумин 5%-100 мл фл 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 Альбумин 20%-100 мл фл 1 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 Гепарин 5000ед-1мл фл 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Гепарин 5000ед/мл-5 мл фл 1 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
5 Диционин 250 мг уп 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
6 Диционин ам 1 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
7 Иммуноглобулин G фл 1 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 Эритропоэтин ам 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
9 Новамин фл 1 120 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
10 Реамбирин фл 1 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №16 а СУДСААР СЭЛБЭХ ТАРИЛГЫН ШИНГЭНҮҮД
Нийлүүлэлт
Захиалах тоо
Савлалтын

Эмийн олон улсын буюу


хэмжээ

хэмжээ

Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Натри бикарбонат 4% -100мл фл 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


2 Калий хлор 7.5%-100 мл фл 1 250 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3 Лабор 250 мл фл 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4 Натрийн салицилат 10%-100 мл фл 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Маннитол 10%-500мл фл 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20


6 Маннитол 10%-250мл фл 1 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
7 Глюкоза 10%-500 мл фл 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
8 Глюкоза 10%-250 мл фл 1 1200 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
9 Глюкоза 10%-100 мл фл 1 1600 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
10 Глюкоза 20%-100 мл фл 1 10 10
11 Декстран 40-400 мл фл 1 150 30 30 30 30 30
12 Декстран 70-400 мл фл 1 60 30 30
13 Декстран 40-200 мл фл 1 180 40 30 40 30 40
14 Новокайн 0.25 % -100 мл фл 1 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
15 Новокайн 0.5 % -100 мл фл 1 250 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
16 Маннитол 10%-100мл фл 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

17 Аминокапроны хүчил 5%-100мл фл 1 1200 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №17 НЭГ УДААГИЙН ТАРИУР
Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

Солонгос SIR
1 Зүү /нэг удаагийн/ ш 1 50000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Medikal Co Ltd
Солонгос SIR
2 Шприц 1 г /инсулин/ ш 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Medikal Co Ltd
Солонгос SIR
3 Шприц 1 г ш 1 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Medikal Co Ltd

Мон Энзим буюу


түүнтэй дүйцэхүйц,
4 Шприц 3 г ш 1 120000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
эрэгддэггүй, шууд
угсардаг

Мон Энзим буюу


түүнтэй дүйцэхүйц,
5 Шприц 5 г ш 1 90000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
эрэгддэггүй, шууд
угсардаг

Мон Энзим буюу


түүнтэй дүйцэхүйц,
6 Шприц 10 г ш 1 60000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
эрэгддэггүй, шууд
угсардаг

Солонгос SIR
7 Шприц 20 г ш 1 30000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Medikal Co Ltd

Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №18 БЭЭЛИЙ ОРООХ БООХ МАТЕРИАЛ
Нийлүүлэлт
иалах тоо
влалтын

Эмийн олон улсын буюу


хэмжээ

хэмжээ

Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр
Тун хэмжээ /
Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар
Тун хэмжээ /

1 Үзлэгийн бээлий /талькгүй/ хос 1 250000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
2 Ариун бээлий №6 хос 1 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3 Ариун бээлий №7 хос 1 13000 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
4 Ариун бээлий №7.5 хос 1 13000 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
5 Ариун бээлий №8 хос 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 Дуслын систем ширхэг 1 45000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
7 Цусны систем ширхэг 1 250 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
8 Марль метр 1 24000 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
9 Уян боолт ширхэг 1 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
10 Гипс 20 см рулон 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
11 Бинт ширхэг 7х14 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
12 Хөвөн ширхэг 50г 4200 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №19а ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ
Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Нугасны зүү 22 G, 20 G ширхэг 1 20 5 5 5 5


2 Нугасны зүү 18 G, 20 G ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Нугасны зүү 27 G ширхэг 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
4 Нугас хатгалтын ком ширхэг 1 2 1 1
5 Өндөг цоологч ланцет №50 хайрцаг 1 3000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
6 Уян зүү №16 G ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 Уян зүү №18 G ширхэг 1 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
8 Уян зүү №22G ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 Уян зүү №24G ширхэг 1 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
10 Холбогч 3-н замт ширхэг 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
11 Уян зүү салаалагч ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12 Уян зүү наалт ширхэг 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
13 Уян зүү тунгалаг наалт ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14 Уян зүүний таг /гепаринтай/ ширхэг 1 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
15 Хүйн хавчаар ширхэг 1 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
16 Хамрын салаа гуурс /том хүн/ ширхэг 1 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
17 Хамрын салаа гуурс /хүүхэд/ ширхэг 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
18 Хамрын салаа гуурс /нярай/ 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
19 Хүчилтөрөгчийн маск /том хүн/ ширхэг 1 20 5 5 5 5
20 Хүчилтөрөгчийн маск /хүүхэд/ ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
21 Хүчилтөрөгчийн маск /нярай/ ширхэг 1 20 5 5 5 5
22 Дусал тоологч ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23 Интубацын гуурс 1.5 ширхэг 1 3 3

24 Интубацын гуурс 6,0 6,5, 7,0 7,5 ширхэг 1 20 5 5 5 5


25 Интубацын гуурс №2 хийлэгчгүй ширхэг 1 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

26 Интубацын гуурс №2.5 хийлэгчгүй ширхэг 1 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

27 Интубацын гуурс №3 хийлэгчгүй ширхэг 1 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Эмэгтэйчүүдийн нэг удаагийн толь


28 ширхэг 1 24000 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
M /насанд хүрэгчдийн/
29 Пластырь ширхэг 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
30 Салиа соруулагч 6-12 FR ширхэг 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
31 Салиа соруулагч 12-18 FR ширхэг 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
32 Салиа соруулагч нярай ширхэг 1 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
33 Салиа соруулагч №6 ширхэг 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
34 Салиа соруулагч №8 ширхэг 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
35 Салиа соруулагч №10 ширхэг 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
36 Янкур ком ком 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

37 Төвийн венийн катетр /ком/ №3.5 ком 1 5 2 2 1

38 Төвийн венийн катетр /ком/ №4 ком 1 5 2 2 1

39 Төвийн венийн катетр /ком/ №5 ком 1 5 2 2 1

40 Шээсний уут ширхэг 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
41 Шээсний катеатр №16, ширхэг 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
42 Хутганы ир 22, 23 ширхэг 1 4500 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
43 Хутганы ир 11 ширхэг 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
44 Хутганы ир 15 ширхэг 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ходоодны зонд №10, 12, 14, 16, 18,
45 ширхэг 1 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
20, 22, 29
46 Ходоодны зонд №6, 8, 10 ширхэг 1 120 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
47 Ходоодны зонд №5 ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
48 Ходоодны зонд №4 ширхэг 1 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
49 Хэвлийн гуурс №5 метр 1 180 30 30 30 30 30 30
50 Хэвлийн гуурс №7 метр 1 60 30 30
51 Цус тогтоогч губка ширхэг 1 5 5
52 Эгэмний катеатр ширхэг 1 2 2
53 Эгэмний набор 4, 5, 6, 7 FR ширхэг 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 Эм савх /чанартай/ ширхэг 1 25000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
55 Эр савх ширхэг 1 1500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
56 Амьсгалын хүрээ, гуурс ширхэг 1 10 5 5
57 Ларингаль маск № 2, 2.5, 3 ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
58 Эсмарх ширхэг 1 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
59 Нурууны чиг ширхэг 1 2 2
60 Воздухавод /том/ ширхэг 1 10 5 5
61 Воздухавод /дунд/ ширхэг 1 10 5 5
62 Воздухавод /жижиг/ ширхэг 1 10 5 5
63 Өвчтөн дулаацуулах хөнжил ширхэг 1 10 5 5
64 Пергаментан цаас кг 1 25 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
65 Хооллох гуурс /нярай/ ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
66 Амбу /нярай/ ширхэг 1 5 5
67 Амбу /том хүн/ ширхэг 1 12 6 6
68 Амбу маск №0 ширхэг 1 30 5 5 5 5 5 5
69 Амбу маск №1 ширхэг 1 20 5 5 5 5
70 Амбу маск №2, 3, 4 ширхэг 1 10 5 5
71 Амбу маск хүүхэд ширхэг 1 10 5 5
72 Амест бамбар ширхэг 1 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
73 Шархны наалт /антибиотиктай/ ширхэг 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
74 Гар угаах губка /тамединтай/ ширхэг 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
75 Клизмийн хошуу ширхэг 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
76 Мөнгөн зүү 0.30х40.50 1 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
77 Мөнгөн зүү 0.30х50.100 1 20000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
78 Мөнгөн зүү 0.30х20.30 1 10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
79 Хэл дарагч /нэг удаа/ ширхэг 1 12000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

80 Цусны сахар тодорхойлогч аппарат ширхэг 1 2 2

Цусны сахар тодорхойлох тест


81 хайрцаг 1 5 5
№50 /CareSens/
Цусны сахар тодорхойлох тест
82 хайрцаг 1 2 2
№50 /WETRUST/
83 Калькин цаас кг 1 5 5
84 Ам тэлэгч ш 1 2 2
85 Жаней шприц 60 мл ш 1 30 5 5 5 5 5 5
86 Жаней шприц 100 мл ш 1 30 5 5 5 5 5 5
87 Унтуулгын аппаратны филтер ш 1 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
88 Цээжний хатгалтын багц ком 1 1 1
89 Хэвлийн хатгалтын багц ком 1 1 1

90 Билиметр /нярайн шарлалт хэмжих ш 1 1 1

91 ЭКГ-ийн электрод наалт ш 1 100 50 50


92 Мензурк /шилэн/-10 л ш 1 5 5
93 Мензурк /шилэн/-5 л ш 1 5 5
94 Мензурк /шилэн/-2 л ш 1 5 5
95 Мензурк /шилэн/-1 л ш 1 5 5
Хуруу шил хэмжээстэй /шилэн/ 10
96 ш 1 10 10
мл
Хуруу шил хэмжээстэй /шилэн/ 20
97 ш 1 10 10
мл
98 Шпатель /никель/ ш 1 5 5
99 Хуваарь цлиндр 25 мл ш 1 1 1
100 Хуваарь цлиндр 50 мл ш 1 1 1
101 Хуваарь цлиндр 100 мл ш 1 1 1
102 Дусаагуур лонх бор /өнгөтэй/ ш 1 1 1
103 Шаазан уур, нухуур том ш 80 мм 1 1
104 Шаазан уур, нухуур дунд ш 160 мм 1 1
105 Шаазан уур, нухуур жижиг ш 200 мм 1 1
106 Спиртометр ш 1 1 1
Дүн
Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №19в ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ /ходоодны дуран оношилгоо аппарат марк-
Fujinon 2500/

Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

Ходоодны дурангийн биоспи


1 шинжилгээний кнал угаах шетка 1.5 ш 1 4 2 2
3.5 диаметртэй
Ходоодны дурангийн биоспи авах
2 ш 1 4 2 2
швиц том, дунд, жижиг
Эдийн шинжилгээ авах сав 2 мл
3 ш 1 60 30 30
/Ходоод улаан хоолойн/
4 Люголийн уусмал л 1 0.05 0.05

Зуувч /Хэл дарагчгүй, ходоодны


5 ш 1 50 25 25
дурангийн зуувч хошуу/

6 Ходоодны хөөс дарагч ш 1 100 50 50


Филтьр /дуран угаах аппаратанд
7 ш 1 1 1
зориулагдсан/

Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно
БАГЦ №19.г ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ /ҮР ХӨНДӨЛТ/
Нийлүүлэлт
Захиалах тоо
Савлалтын

Эмийн олон улсын буюу


хэмжээ

хэмжээ

Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Гар соруур double ш 1 5 3 2


2 Гар соруур single ш 1 10 5 5
3 Гар соруурын тос ш 1 10 5 5
4 Гар соруурын хошуу №4 ш 1 20 10 10
5 Гар соруурын хошуу №5 ш 1 300 150 150
6 Гар соруурын хошуу №6 ш 1 100 50 50
7 Гар соруурын хошуу №7 ш 1 60 30 30
8 Гар соруурын хошуу №8 ш 1 30 15 15
9 Гар соруурын хошуу №9 ш 1 10 5 5
10 Гар соруурын хошуу №10 ш 1 5 5
11 Гар соруурын хошуу №11 ш 1 5 5
12 Гар соруурын хошуу №12 ш 1 5 5

Тайлбар:Бүх эм, тариа, эмнэлгийн хэрэгслийг тун шил, флакон, ширхэгээр тооцсон болно

БАГЦ №19.д УЛАМЖЛАЛТЫН ЭМЧИЛГЭЭ-ТАН


Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Ар үр 10 кг нунтаг 2 1 1
2 Бойгор 10 кг нунтаг 2 1 1
3 Бойчун 15 кг нунтаг 1 1
4 Бөөрний ар үр 10 кг нунтаг 2 1 1
5 Гарьд 13 кг нунтаг 2 1 1
6 Гоньд 5 кг нунтаг 1 1
7 Норов 7 кг нунтаг 1 1
8 Сампилноров кг нунтаг 2 1 1
9 Сэндэн 4 кг нунтаг 2 1 1
10 Сэмбэрүү 4 кг нунтаг 1 1
11 Сороол 4 кг нунтаг 1 1
12 Тунгалаг 5 кг нунтаг 3 1.5 1.5
13 Сүгмэл 3 кг нунтаг 2 1 1
14 Мана 4 кг нунтаг 1 1
15 Марчин 13 кг нунтаг 2 1 1
16 Шижид 6 кг нунтаг 2 1 1
17 Шингүүн 25 кг нунтаг 2 1 1
18 Лидэр 7 кг нунтаг 1 1
19 Лиш 6 кг нунтаг 1 1
20 Жамц 4 кг нунтаг 2 1 1
21 Жүр үр кг нунтаг 1 1
22 Задь 5 кг нунтаг 3 1.5 1.5
23 Үлчү 18 кг нунтаг 2 1 1
24 Чун 5 кг нунтаг 1 1
25 Юна 4 кг нунтаг 2 1 1
харандаа
26 Төөнүүр /харандаа ш 50 25 25
төөнө

БАГЦ №19.е ХҮЧИЛТӨРӨГЧ, НҮҮРСТӨРӨГЧ


Нийлүүлэлт
Захиалах тоо
Савлалтын

Эмийн олон улсын буюу


хэмжээ

хэмжээ

Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Хүчилтөрөгч баллон 6 мкуб 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


2 Нүүрстөрөгч баллон 6 мкуб 3 1 1 1

БАГЦ №19ё ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ /нүдний мэс засалд зориулагдсан/

Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 sol.Povidion iodine 0.5% ш 2 1 1


2 sol.Fluorescein Sodium 1 mg ш 200 100 100
3 sol.Tropicamide 1% ш 4 2 2
4 нейлон-10.0 ш 20 10 10
Мэс заслын утас /сайн чанарын
5 викрил-6.0 ш 5 5
байх/
6 викрил-5.0 ш 5 5

БАГЦ №21 ЭМНЭЛГИЙН БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ


Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Эхо гель фл 1 400 100 100 100 100


2 Бумба /солонгос/ ширхэг 1 10 5 5
3 Даралтын аппарат, чагнуур ширхэг 1 50 50
4 Зажем /шүдтэй/ ширхэг 1 30 10 10 10
5 Зажем /шүдгүй/ ширхэг 2 30 10 10 10
6 Коагуляцийн хошуу ширхэг 1 50 10 10 10 20
Коагуляцийн хошуу хавтгай
7 ширхэг 1 200 50 50 50 50
үзүүртэй
Коагуляцийн хошуу нарийн шовх
8 ширхэг 1 50 10 10 20 10
үзүүртэй
Коагуляцийн хошуу бөөрөнхий
9 ширхэг 1 50 10 10 20 10
үзүүртэй
10 Коагуляцийн электрод ширхэг 1 10 5 5

11 Хөтөвч эм /хэвтрийн өвчтөний/ ширхэг 1 4 2 2

12 Хөтөвч эр ширхэг 1 20 5 5 5 5
13 Хутганы иш /никель/ ширхэг 1 2 2
14 Жигут ширхэг 1 100 25 25 25 25
15 Хайч /мэс заслын шулуун/ ширхэг 1 15 5 5 5
16 Пинцепт /шүдтэй/ ширхэг 1 20 5 5 5 5
17 Пинцепт /шүдгүй/ ширхэг 1 10 5 5
18 Лотошк ширхэг 1 10 5 5
19 Грилк ширхэг 1 10 5 5
20 Белларод ширхэг 1 2 2
21 Шивүүрийн алх ширхэг 1 5 5
22 Термометр электрон ширхэг 1 100 25 25 25 25
23 Термометр /зайнаас мэдэрдэг/ ширхэг 1 5 5
24 Зүү баригч ширхэг 1 10 5 5
25 Инаден /сетка/ боолтын ширхэг 1 30 8 8 8 6

26 Багажны зэв арилгагч /chirol ulitra/ ширхэг 1 2 2

27 Mesh ширхэг 1 15 5 5 5
28 Меценбоумын хайч ширхэг 1 1 1
29 Хүүхдийн халдаг гудас ширхэг 1 5 3 2
30 Анатомын пенцепт ширхэг 1 2 2
31 Хирургийн пенцепт ширхэг 1 2 2
32 Скеллений пенцепт ширхэг 1 1 1
33 Зовхи тэлэгч ширхэг 1 2 2
34 Халазионы халбага /0.00/ ширхэг 1 2 2
35 Нүдний шил по-2 ширхэг 1 2 2

БАГЦ №22 МЭС ЗАСЛЫН ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ


Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Викрил №2.3.4.5 ширхэг 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


2 Викрил №0 ширхэг 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3 Викрил №0 гурвалжин зүүтэй ширхэг 1 150 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4 Викрил №1 ширхэг 1 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
5 Викрил №2 ширхэг 1 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
6 Викрил №2,0 ширхэг 1 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

7 Викрил №3,0 гурвалжин зүүтэй ширхэг 1 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

8 Викрил №4,0 ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5


9 Викрил №5,0 ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 Викрил №6,0 ширхэг 1 12 12
11 Мэс заслын зүү /гурвалжин ширхэг 1 10 10
12 Щёлк 2.0 /гурвалжин зүүтэй ширхэг 1 20 20
Викрил №0 /бөөрөхий зүүтэй
13 Glikolak. Surgicryl 1 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
зүүний хэмжээ 36 мм
Викрил №1 /бөөрөхий зүүтэй
14 Glikolak. Surgicryl 1 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
зүүний хэмжээ 37 мм
Викрил №2 /бөөрөхий зүүтэй
15 Glikolak. Surgicryl 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
зүүний хэмжээ 40 мм
Викрил №3 /бөөрөхий зүүтэй
16 Glikolak. Surgicryl 1 120 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
зүүний хэмжээ 45 мм
Викрил №2.0 /бөөрөхий зүүтэй
17 Glikolak. Surgicryl 1 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
зүүний хэмжээ 30 мм
Викрил №3.0 /бөөрөхий зүүтэй
18 Glikolak. Surgicryl 1 500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
зүүний хэмжээ 25 мм
Викрил №3.0 /бөөрөхий зүүтэй
19 Glikolak. Surgicryl 1 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
зүүний хэмжээ 22 мм
Викрил №4.0 /бөөрөхий зүүтэй
20 Glikolak. Surgicryl 1 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
зүүний хэмжээ 24 мм
21 Nurolon /0-4/ мэс заслын утас ширхэг 1 10 10
22 Дексон /0-3.0/ мэс заслын утас ширхэг 1 10 10
23 Полидексин /мэс заслын утас/ ширхэг 1 10 10

24 Мерсилк. силк /мэс заслын утас/ ширхэг 1 10 10

Пролейн №1.0-3.0 /мэс заслын


25 ширхэг 1 10 10
утас/
Пролейн №6.0-7.0 /мэс заслын
26 ширхэг 1 10 10
утас/
27 Трулейн /3.0/ мэс заслын утас ширхэг 1 10 10
Трулейн /2.0/ мэс заслын утас
28 ширхэг 1 10 10
гурвалжин зүүтэй
29 Автомат Үдээс ширхэг 1 50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

БАГЦ №23 а ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ БОЛОН ҮЖЛИЙН ЭСРЭГ БОДИС


Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар
Тун хэмжээ /

1 Спирт денатурат 76% уусмал литр 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80


2 Спирт чистый 96% уусмал литр 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Тамедин 0.7%-300 фл 1 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
4 Химодин 1%-300 фл 1 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 Тамедин 2.5%-300 фл 1 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 Тамедин 7.5%-300 фл 1 2200 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
7 Тамедин шингэн саван фл 1 40 10 10 10 10

БАГЦ №23б ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ БОЛОН ҮЖЛИЙН ЭСРЭГ БОДИС


Нийлүүлэлт
Захиалах тоо
Савлалтын

Эмийн олон улсын буюу


хэмжээ

хэмжээ

Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Жавелион ш 300 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Хлорын шохой нунтаг кг 400 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3 Перкись водарод 33% уусмал литр 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
4 Хлорамин 0.5-60 шахмал кор 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
5 Формалин литр кг 5 5
6 Виркон фл 1 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 Sekusept Extra N-2 л 2 литр фл 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 Sekusept kliner-2 л 2 литр фл 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 Инчидин плюс 1 литр л 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 HEXANIOS G+R /Хегзанниос/ 5 литр л 6 1 1 1 1 1 1
Дүн
Багц №25 НУНТАГ БОДИС
Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Фурациллин нунтаг кг 0.2 0.2


2 Амидопирин нунтаг кг 10 10
3 Магни сульфат нунтаг кг 1 1
4 Натрибромид нунтаг кг 1 1
5 Калихлор нунтаг кг 1 1
6 Вазелин тосон кг 10 10
7 Глицерин шингэн кг 5 5
8 Натрихлорид нунтаг кг 25 25
9 Калийн иод нунтаг кг 0.1 0.1
10 Витамин С нунтаг кг 1 1

БАГЦ№27 ШҮДНИЙ МАТЕРИАЛУУД


Нийлүүлэлт

Захиалах тоо
Савлалтын
Эмийн олон улсын буюу хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1 Сафрайт фл фл 5 1 1 1 2
2 Мышяк фл фл 5 1 1 1 2
3 Белацин фл фл 5 1 1 1 2
4 Фторт лак фл фл 5 1 1 1 2
5 Салстын мэдээ алдуулагч фл фл 5 1 1 1 2
6 Хүчил ш ш 30 7 8 7 8
7 Бонд ш ш 30 7 8 7 8
8 Композит /өнгөний сонголттой/ А1, ш ш 30 7 8 7 8
9 А2, В1, В2
Денфил /өнгөний сонголттой/ А1, ш ш 30 7 8 7 8
10 А2,
Хар В1,
зүү В2 ш ш 12 3 3 3 3
11 Пульпэкстрактор хайрцаг хайрцаг 18 5 5 5 3
12 Гялгар матриц ш ш 10 2 3 2 3
13 Лидокайн 2% хайрцаг хайрцаг 45 10 10 10 15
14 Турбикайн 4% хайрцаг хайрцаг 30 7 7 7 9
15 Ховилын ломбо ш ш 10 2 3 2 3
16 Сыринжийн зүү хайрцаг хайрцаг 80 20 20 20 20
17 Бор өнгөлгөөний резин ш ш 30 8 8 7 7
18 Бор өнгөлгөөний чулуу ш ш 24 6 6 6 6
19 Цемион клор фл фл 10 3 2 3 2
20 Дентин фл фл 6 2 1 2 1
21 Адгезор фл фл 6 2 1 2 1
22 Багс хайр хайр 30 8 8 7 7
23 Амлошин ш ш 20 5 5 5 5
24 Пульпевит№1,2,3 ш ш 8 2 2 2 2
25 К файл ш ш 25 6 6 6 7
26 Фужи-9 ш ш 8 2 2 2 2
27 Карисон ш ш 5 2 1 1 1
28 Нүүрний хамгаалалт ш ш 4 1 1 1 1
29 Завсар гаргагч фл фл 5 1 1 1 2
30 Пульпэкстрактор ш ш 12 3 3 3 3
31 Канал Напольнитель ш ш 6 2 1 2 1
32 Шаровидный бор /том/ япон ш ш 50 12 13 12 13
33 Шаровидный бор /дунд/ япон ш ш 45 11 11 11 12
34 Шаровидный бор /жижиг/ япон ш ш 36 9 9 9 9
35 Дусал бор ш ш 50 12 13 12 13
36 Эйч файл ш ш 25 6 6 6 7
37 Төмөр матриц ш ш 18 4 5 4 5
38 Пеперфойнд ш ш 18 4 5 4 5
39 Цус тогтоогч ш ш 5 1 1 1 2
40 Метафекс ш ш 10 2 3 2 3
41 Штифт ш ш 12 3 3 3 3
42 гуттафейрч ш ш 30 8 8 7 7
43 Универсал бонд ш ш 10 2 3 2 3

Багц-28 SWELAB ALFA STANDART, хагас автомат


аппаратны оношлуур
Нийлүүлэлт
Захиалах тоо
Савлалтын

Эмийн олон улсын буюу


хэмжээ

хэмжээ
Эмийн
№ ерөнхий нэршил /
хэлбэр 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
Тун хэмжээ /

1.Гемотологи лаборатор SWELAB ALFA STANDART аппаратны оношлуур


1 Swelab Alfa Lyse 5 l фл фл 25 5 5 5 5 5
2 Swelab Alfa Dilent 20 I фл фл 25 5 5 5 5 5
3 Boule Con 3* 4,5 ml хайр хайр 6 1 1 1 1 2
4 Boule Cleaning ket 3x450 ml хайр хайр 6 1 1 1 1 2
5 Epson туузан хор ш ш 4 1 1 1 1

Багц-29 Хагас автомат аппаратны оношлуур


Нийлүүлэлт
Хэмжих нэгж

Үйлдвэрлэгч

Шаардагдах
тоо хэмжээ

Эмийн олон улсын буюу


№ ерөнхий нэршил /
Тун хэмжээ / 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар

HUMAN
эсвэл
1 HBsAg ширхэг түүнтэй 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
дүйцэхүй
ц
HUMAN
эсвэл
2 HCV ширхэг түүнтэй 5000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
дүйцэхүй
ц
HUMAN
эсвэл
3 H.pylori ширхэг түүнтэй 2500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
дүйцэхүй
ц
HUMAN
эсвэл
4 AFP ширхэг түүнтэй 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
дүйцэхүй
ц
5 Асло 100 х/д хайрцаг 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 CR белок 100х/д хайрцаг 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 Рев. Фактор 100 х/д хайрцаг 60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8 Бруцеллёз RB 100х/д хайрцаг 8 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Бруцеллёз A 100х/д хайрцаг 8 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Бруцеллёз M 100х/д хайрцаг 8 1 1 1 1 1 1 1 1
11 В Combi /HBsAb ,HBeAg ,aHBc / хайрцаг 6 1 1 1 1 1 1
вакум тейнер, зүүтэй /цитратгүй
12 ш 32000 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
/БИО/

13 Вакумтейнер, зүүтэй /шар тагтай ш 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

вакум тейнер, зүүтэй /цитраттай


14 ш 32000 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
/ЭДТА /
15 СОЭ пипетик / орос улс / ш 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16 1удаагийн пипетик ш 6000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
17 Анти "В" фл 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 Анти "А" фл 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 Анти "D" фл 25 5 5 5 5 5
20 Анти, келл фл 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
21 Кумбс-10,0 мл фл 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
22 Лисс фл 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

23 Ягаан тагтай вакум тейнер-6 мл ширхэг 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

24 Улаан тагтай вакум тейнер-6 мл ширхэг 200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

25 Шар тагтай вакум тейнер-6 мл ширхэг 100 100


Бүлэг үзэх цаасан таваг /нэг
26 ширхэг 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
удаагийн/
27 Бамбар /аммиестай/ ширхэг 7000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Багц-31 Нян судлалын лаборатори

Нийлүүлэлт
гдах тоо
х нэгж

эрлэгч

Эмийн олон улсын буюу


жээ
Шаардагдах тоо
Хэмжих нэгж

Үйлдвэрлэгч
Эмийн олон улсын буюу

хэмжээ
№ ерөнхий нэршил /
Тун хэмжээ / 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар

1.Нян судлалын лаборатор HI MEDIA

1 Hi crome Yti /yrinary tract infection/ 500 гр/фл HI MEDIA 1 1

2 Mюллер хинтон 500 гр/фл HI MEDIA 6 2 2 2


3 эндо агар 500 гр/фл HI MEDIA 2 1 1
4 ss агар 500 гр/фл HI MEDIA 3 1 1 1
5 сабуро хлорфеникол агар 500 гр/фл HI MEDIA 6 2 2 2
6 висмут агар 500 гр/фл HI MEDIA 1 1
7 маннитол салт агар 500 гр/фл HI MEDIA 6 2 2 2
8 шоколадтай агар 500 гр/фл HI MEDIA 1 1
9 API Staph хайрцаг HI MEDIA 2 1 1
10 API streph хайрцаг HI MEDIA 2 1 1
11 API N.H хайрцаг HI MEDIA 2 1 1
12 API 20E хайрцаг HI MEDIA 2 1 1
13 API 20A хайрцаг HI MEDIA 2 1 1
14 Оптохин /диск/ 50 ширхэг HI MEDIA 20 5 5 5 5
15 Бацитрацин /диск/ 50 ширхэг HI MEDIA 20 5 5 5 5
16 Оксидаз /диск/ 50 ширхэг HI MEDIA 10 2 2 3 3
Тиоглюколат шөл / medium without
17 фл HI MEDIA 1 1
indicator fluit/
18 Триптоз фл HI MEDIA 1 1
19 skin milk фл HI MEDIA 1 1
API системд хэрэглэгдэх нэмэлт бодис
20 NIT1+NIT 2 ампул HI MEDIA 2 1 1
21 2YMA+ZYM B ампул HI MEDIA 2 1 1
22 VP1+VP2 ампул HI MEDIA 2 1 1
23 BCP,ENR ампул HI MEDIA 2 1 1
24 XYL,PYZ,JAMCS ампул HI MEDIA 2 1 1
25 ZYMB,MINERAL oif ампул HI MEDIA 2 1 1
26 APIStaph Medium 4 ml ширхэг HI MEDIA 5 1 1 1 2
27 Api 20 a Medium 6ml ширхэг HI MEDIA 5 1 1 1 2
28 API GP Medium2 ml ширхэг HI MEDIA 5 1 1 1 2
29 API suspension medium 3ml ширхэг HI MEDIA 5 1 1 1 2
30 API Nacl 0,85% 2ml ширхэг HI MEDIA 5 1 1 1 2
34 Поливалент сальмонелла хайрцаг 1 1
35 Поливалент шигелла ампул 1 1
37 Колбо 250 мл ширхэг 5 1 1 1 2
38 Колбо 500 мл ширхэг 5 1 1 1 2
39 Колбо1000 мл ширхэг 5 1 1 1 2
40 1 удаагийн пипетик 5мл ширхэг 1000 250 250 250 250
41 1 удаагийн пипетик 10 мл ширхэг 1000 250 250 250 250
42 нэг удаагийн бактерийн гогцоо ширхэг 500 125 125 125 125
хуруу шил, шилэн эдлэл угаах иж
43 ком 2 1 1
бүрдэл
2.Антибиотикийн диск
44 Цефазолин 50 ширхэг HI MEDIA 20 5 5 5 5
45 Цефтраксион 50 ширхэг HI MEDIA 20 5 5 5 5
46 Ципрофлоксацин 50 ширхэг HI MEDIA 20 5 5 5 5
47 Цефатаксим 50 ширхэг HI MEDIA 20 5 5 5 5
48 Спектомицин 50 ширхэг HI MEDIA 5 1 1 1 2
49 Ампициллин 50 ширхэг HI MEDIA 5 1 1 1 2
50 Эритромицин 50 ширхэг HI MEDIA 5 1 1 1 2
51 Тетрациклин 50 ширхэг HI MEDIA 5 1 1 1 2
52 Амоксациллин 50 ширхэг HI MEDIA 5 1 1 1 2
53 Хлорфеникол 50 ширхэг HI MEDIA 10 2 3 2 3
54 Пеницилин G 50 ширхэг HI MEDIA 2 1 1
55 Налидекс 50 ширхэг HI MEDIA 2 1 1
56 Гентамицин 50 ширхэг HI MEDIA 20 5 5 5 5
57 Нитрофрунтон 50 ширхэг HI MEDIA 5 1 1 1 2
58 Офлаксацин 50 ширхэг HI MEDIA 5 1 1 1 2
59 Азитромицин 50 ширхэг HI MEDIA 12 3 3 3 3
60 Кларитромицин 50 ширхэг HI MEDIA 10 2 3 2 3
61 Доксацилин 50 ширхэг HI MEDIA 20 5 5 5 5
62 Метронидазол 50 ширхэг HI MEDIA 10 2 3 2 3
63 Амоксиклав №50 ширхэг HI MEDIA 15 3 4 4 4
64 Норфлоксацин №50 ширхэг HI MEDIA 10 2 3 2 3
65 Цефтазидин №50 ширхэг HI MEDIA 10 2 3 2 3
66 Ванкомицин №50 ширхэг HI MEDIA 10 2 3 2 3
67 цефокситин 50 фл 20 5 5 5 5
68 левофлоксацин 50 ширхэг HI MEDIA 10 2 3 2 3
69 Ампициллин сульфактон ширхэг hi MEDIA10 1 1
70 Флуконазал ширхэг HI MEDIA 10 2 3 2 3

Багц-32
ИММУНОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ УРВАЛЖИЙН ҮНЭ /COBAS E411/
Нийлүүлэлт
Шаардагдах тоо
Хэмжих нэгж

Үйлдвэрлэгч

Эмийн олон улсын буюу


хэмжээ

№ ерөнхий нэршил /
Тун хэмжээ / 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар

1.1.Урвалж
1 Т4 11731297122 200 tests 3 1 1 1
2 T3 11731360122 200 tests 3 1 1 1
3 TSH 11731459122 200 tests 3 1 1 1
4 CEA Small 11731629322 100 tests 1 1
5 СА-72-4 11732234122 100 tests 10 2 3 2 3
6 Troponin T hs 5092744190 200 tests 2 1 1
7 CA 15-3 II 3045838122 100 tests -
8 Anti-HCV 3290352190 100 tests 10 2 3 2 3
9 Anti-HBsAg 11820583122 100 tests 10 2 3 2 3
10 CA-125 4687787190 100 tests 2 1 1
11 ca19-9 05957435190 100 tests 1 1
12 FT4 CS 11731661122 4x1.0 ml 2 1 1
13 T3 CS 11731548122 4x1.0 ml 2 1 1
14 TSH CS Gen.2 4738551190 4x1.3 ml 2 1 1
15 AFP CS Gen. 2.1 4487761190 4x1.0 ml 4 1 1 1 1
16 CEA CS Gen. 2 11731645322 4x1.0 ml 1 1
17 AFP Gen 1;1 small 3561097190 100 test 10 2 3 2 3
18 Troponin T hs CS 5092752190 4x1.0 ml 1 1
19 CA 125 Gen. 2 CS 11776240322 4x1.0 ml 2 1 1
20 CA 19-9 CS 11776215122 4x1.0 ml 1 1
21 CA 72-4 CS 11776274122 4x1.0 ml 4 1 1 1 1
22 syphilis 6923348190 100 tests 4 1 1 1 1
23 HIV combi PT 5390095190 100 tests 4 1 1 1 1
24 PSA Gen 3289796190 100 tests 10 2 3 2 3
25 PSA CS Gen 3289796190 4x10ml 4 1 1 1 1

1.2.Precicontrol -хяналт материал


26 PreciControl Universal Gen. 2 11731416190 4x3ml 3 1 1 1
27 PreciControl Troponin 5095107190 4x2.0 ml 1 1
28 PreciControl Tumormarker 11776452122 4x3 ml 2 1 1
29 PreciControl Anti-HBC 11876325122 16x1.3 ml 2 1 1
30 PreciControl Anti-HCV 3290379190 16x1.3 ml 2 1 1
31 PreciControl TSH 11876376122 16x1.3 ml 2 1 1
32 PreciControl syphilis 6923364190 2x2,0 ml 3 1 1 1
33 PreciControl HIV 5162645190 2x2,0 ml 3 1 1 1
34 PreciControl PSA 2x2,0 ml 3 1 1 1

1.3.Туслах урвалж
35 Dilent unversal 2 1 1
36 Syswash 5 2 1 2
37 Procell 12 3 3 3 3
38 Clencell 12 3 3 3 3
39 Assay cup 6 2 1 2 1
40 Assay Tip 6 2 1 2 1
41 Ise cleaning solution \ sysclean 4 1 1 1 1
42 Kit maintenance E2010/E411 6 months 2 1 1
43 2010 /e411 servise kit 1 years 1 1

Багц-33 БИОХИМИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ УРВАЛЖИЙН ҮНЭ /COBAS C311/


Нийлүүлэлт
Тун Тоо
№ Урвалжийн нэр Код
хэмжээ хэмжээ 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар

ALP IFCC Gen.2 L, 400T, cobas c,


1 3333701190 400 tests 10 2 3 2 3
Int.
2 ALTL, 500Tests, cobas c, Integra 20764957322 500 tests 25 6 6 6 7

AMYL Gen.2, 300Tests, cobas c,


3 3183742122 300 tests 15 4 4 4 3
Integra

4 ASTL, 500Tests, cobas c, Integra 20764949322 500 tests 25 6 6 6 7

LDHI Gen.2 acc.IFCC, 300T, cobas


5 3004732122 300 tests 2 1 1
c, Int.
ALB BCG Gen.2, 300Tests, cobas c,
6 3183688122 300 tests 10 2 3 2 3
Int.

7 BIL-D, 350Tests, cobas c,Integra 5589061190 350 tests 4 1 1 1 1

BIL-T DPD Gen.2, 250Tests, cobas


8 3146022122 250 tests 8 2 2 2 2
c, Int.

9 CA, 300Tests, cobas c, Integra 5061482190 300 tests 3 1 1 1

CHOL HiCo Gen.2, 400Tests, cobas


10 3039773190 400 tests 8 2 2 2 2
c, Int.
CREAJ Gen.2, 700Test, cobas c,
11 4810716190 700 tests 8 2 2 2 2
Integra
GLUC HK Gen.2, 200Tests, cobas c,
12 20767131322 200 tests 15 3 4 4 4
Int.

13 MG, 175Tests, cobas c, Integra 20737593322 175 tests 2 1 1

14 TP Gen.2, 300Tests, cobas c, Integra 3183734190 300 tests 6 1 2 1 2

15 TRIGL, 250Tests, cobas c, Integra 20767107322 250 tests 5 1 1 1 2

UA Gen.2, 400Tests, cobas c,


16 3183807190 400 tests 3 1 1 1
Integra

17 UREAL, 500Tests, cobas c, Integra 4460715190 500 tests 5 1 1 1 2


SPECIFIC PROTEINS
18 ISE compensator 10x1 5336163190 10x1 3 1 1 1
19 Cartridge K 10825441001 1 piece 1 1
20 Cartridge NA 10825468001 1 piece 1 1
21 Cartridge CL 3246353001 1 piece 1 1
22 REFERENCE ELECTRODE 3149501001 1 piece 1 1
23 Ise diluent Gen.2 4522630190 5x300 ml 4 1 1 1 1
ISE Int.Stand. Gen.2, cobas c,
24 4522320190 5x600ml 4 1 1 1 1
Hitachi
25 ISE cleaning solution Sys Clean 11298500316 5x100 ml 2 1 1
26 ISE Reference Electrolyte 300ML 11360981216 5x300 ml 4 1 1 1 1
27 ISE Standard low 10x3ML 11183974216 10x3 ml 4 1 1 1 1
28 ISE Standard high 10x3ML 11183982216 10x3 ml 4 1 1 1 1

29 Activator for cobas c,Integra,c111 4663632190 9x12 ml 2 1 1

30 NaOH-D, cobas c 4489241190 58.7 ml 5 1 2 1 1


31 SMS, cobas c 4489225190 41.2 ml 4 1 1 1 1
32 SMS sample probe cleaner2 5958024190 12*68ml 4 1 1 1 1
33 NACl 9% Dil, cobas c 4489357190 39.2 ml 4 1 1 1 1
34 NaOH-D/Basic Wash 2x1,8 L 4880285190 2x1.8 l 8 2 2 2 2
35 Acid wash Solution 2x2 L 4880307190 2x2 l 6 1 2 1 2
12x59.5
36 Sample Cleaner 1, cobas c 4708725190 4 1 1 1 1
ml
37 ECO-D 5422485190 50 ml 30 7 7 7 9
cobas C SPECIAL CELL CLEANING
38 4880994190 41.2 ml 3 1 1 1
SOLUTION

39 HbA1c TQ haemolyzing rgt, cobas c 4528182190 44 ml 3 1 1 1

40 Haemolyse Reagent f.HBA1C 11488457122 1000 ml 3 1 1 1


ACCESSORIES AND CONSUMABLES
250
41 Cobas sample cup 5000pcs 10394246001 2 1 1
pieces

CALIBRATOR
42 Calibrator f.a.s 10759350190 12x3 ml 1 1
43 Calibrator F.a.s LIPIDS 12172623122 3x1 ml 1 1
44 Cfas HbA1c, 3x2ml 4528417190 3x2 ml 1 1
CONTROL
45 Precicontrol clinchem Multi 1 5117003190 20x5ml 1 1
46 Precicontrol clinchem Multi 2 5117216190 20x5 ml 1 1
47 Mixed bed resin 20l 0.5 0.5
48 Kit maintenance cobas311 6 months 2 2
49 Cobas C311 kit 1 years 1 1

Багц-35 Сүрьеэгийн лаборатори


Захиалах Нийлүүлэлт
Хэмжих
№ Урвалж бодис Хэмжих нэгж тоо
нэгж 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
хэмжээ
1 Фуксин 25гр хайрцаг хайрцаг 1 1
2 Метиллен хайрцаг хайрцаг 1 1
3 Давсны хүчил ФЛ ФЛ 1 1
4 Фенол 500 фл 501 фл 1 1
5 Цэрний сав / улаан тагтай / ширхэг ширхэг 1000 500 500
6 Урометр ширхэг ширхэг 1 1
7 Цлиндр /1л, 500,/ ширхэг ширхэг 2 2
8 Хуваарьтай шил / 10мл орос / ширхэг ширхэг 10 5 5
9 Том хуруу шил /500мл/ ширхэг ширхэг 5 5
10 СОЭ баллон ширхэг ширхэг 5 5
11 Автомат пипетик 50 мл ширхэг ширхэг 1 1
12 Автомат пипетик 250 мл ширхэг ширхэг 1 1
13 Автомат пипетик 1000 мл ширхэг ширхэг 1 1
14 Цэнхэр хошуу N 500 уут уут 10 5 5
15 Панченков ширхэг ширхэг 3 3
Багц-37
ЦУСНЫ САЛБАР ТӨВИЙН ЗАХИАЛГА
Нийлүүлэлт
Захиалах
Хэмжих
№ Урвалж бодис Хэмжих нэгж тоо
нэгж 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
хэмжээ

1 400,0 мл-ийн гурвалсан хүүдий ширхэг ш 150 75 75

2 350,0 мл-ийн гурвалсан хүүдий ширхэг ш 200 100 100

3 400,0 мл-ийн дангийн хүүдий ширхэг ш 25 25


4 350,0 мл-ийн дангийн хүүдий ширхэг ш 25 25
5 Шүүлтүүртэй хүүдий ширхэг ш 25 25
6 Хоосон хүүдий-100,0 мл ширхэг ш 60 30 30

Багц-38
ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН УРВАЛЖ БОДИС
Захиалах Нийлүүлэлт
Хэмжих
№ Урвалж бодис Хэмжих нэгж тоо
нэгж 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
хэмжээ
1 Пап иж бүрдэл будаг ком ком 1 1
2 Бальзам литр литр 1 1
3 Шүүх цаас / будаг шүүх / хайрцаг хайрцаг 2 2
4 Бүрхүүл шил 24х60 №100 хайрцаг хайрцаг 30 30
5 Лейшман литр литр 1 1
1

Вам также может понравиться