Вы находитесь на странице: 1из 2

ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ

b úw. Ï Ïw ú úú Ïú Ï úú
&b ú Ï Ï úú úú ww Ï úú ww úú
И - - - - же, И - - - - - же Хе - ру - ви - мы
? b ú ú ú ú w ú ú w ú ú ú ú ú ú ú
b

b
& b úú ÏÏ ÏÏ úú .. ÏÏ úú ÏÏ ÏÏ ú Ïw ú Ï wú
3

ú ú ww
тай - - - - - - но об - ра - зу - - - ю - - - ще.
? b w ú w ú ú ú w w w
b

b úw. Ï Ïw ú úú Ïú Ï úw
&b ú Ï Ï úú úú Ï úú ww ú
4

ww
И Жи - во - тво - ря - - - - щей Тро - - - - и - це
? bb ú ú ú ú w ú ú w ú ú ú ú ú w

b ÏÏ ÏÏ úú .. ÏÏ úú Ïú . ú ww
& b úú ÏÏ ÏÏ ww ÏÏ úú úú
5

ww
три - свя - ту - - - ю песнь при - пе - ва - ю - ще,
? bb ú w ú ú ú ú ú. Ï ú ú w w
ú

b wú Ï Ï úú úú wú . Ï wÏ ú Ï wú ú ww úÏ Ï ú
&b ww úú
7

ú
Вся - ко - е вся - - - - - - ко - е ны - не
? bb ú ú ú ú w ú ú w ú ú ú ú ú ú ú

b w. Ï Ï ú ÏÏ ÏÏ úú ÏÏ ÏÏ ú
&b ú wÏ ú Ï wú
8

ú ú ú ww
жи - - - - тей - - - ско - е, жи - тей - - - ско - - - е
? b w. w ú ú ú w w w
b
© http://kerubin.org
b
& b wú Ï Ï úú úú ww wú . Ï wÏ ú Ï úw ú ww úÏ Ï úw ú
10

от - ло - жим, от - - - - - - ло - - - жим
? b ú ú ú ú w ú ú w ú ú ú ú ú w
b

b w. ÏÏ ÏÏ úú ÏÏ ÏÏ ú ww
&b ú Ï Ï ú Ïú . ú ÏÏ úú
12

ú úú ww ú
по - - - пе - че - ни - е по - пе - че - ни - е. А - минь.
? b w. ú ú ú ú ú ú. Ï ú ú w ú w
b

b úú .. ÏÏ úÏ . ú ÏÏ úú ÏÏ ÏÏ
&b ú Ï ú ú
14

Ï w

ú ú
Я - ко да Ца - ря всех по - ды - мем Ан - гель - ски -
? b Ï Ï ú w ú ú. Ï ú Ï
b Ï Ï Ï

b w. ÏÏ úú
& b úú
úú úÏ úú ú ÏÏ ÏÏ ÏÏ
Ï úú Ï Ï
15

ú
ми не - ви - ди - мо до - - - - - ри - - - но -
? bb ú ú ú ú ú w. w ú

b Ïw ú úú úÏ úú úú
&b ú Ï ww
17

ú wú ú ww Ï
си - ма чин - - - - - ми. Ал - ли - лу - и - а,
? bb ú ú w w w ú ú ú ú w

b w Ïw ú wú ú ww Ïú úw
& b ú. Ï Ï Ï ú
19

Ал - - - ли - - - лу - - - - - - и - а,
? b ú ú w ú ú ú ú ú w
b

b w Ï Ï úú ÏÏ ÏÏ úú ÏÏ ÏÏ wú Ïú . ú ÏÏ wú
&b ú
20

ú ú ww
Ал - - - ли - лу - - - и - а, Ал - ли - лу - - йа.
? b w ú w ú ú ú ú. Ï w w
b
-2-

Вам также может понравиться