Вы находитесь на странице: 1из 20

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" изле- цена на овој број е 26 динари.

-
гува во издание на српскохрватски Петок, 26 август 1983 Претплатата за 1983 година изнесува
односно хрватскосрпски. словенечки, 1 425 динари. - - Ров за реклама-
македонски, албански и унгарски ја- ции 15 дена. - Редакција: улица
зик. - Огласи според тарифата - БЕЛГРАД Јована Ристика број 1. Пошт. фах 22Ѕ.
Жиро сметка кај Службата на опште- - Телефони: Централа 650-155; Уред-
ственото книговодство 60802-603-19644 Б Р О Ј 45 ГОД. XXXIX ништво 651-885; Служба за претплата
651-732; Телекс 11756

563. III. П О С Е Б Н И У С Л О В И В О П О Г Л Е Д Н А М И К Р О -
БИОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА ОДДЕЛНИ НА-
В р з о с н о в а н а ч л е н 36 с т а в 1 т о ч к а 2 од З а к о н о т МИРНИЦИ
' за здравствената исправност на ж и в о т н и т е намир-
ници и на предметите за општа употреба („Службен 1. Месо и п р о и з в о д и о д месо
л и с т н а С Ф Р Ј " , бр. 55/78), во с о г л а с н о с т со с о ј у з -
ниот секретар за п а з а р и општи стопански работи и Член 5
Сојузниот комитет за земјоделство, Сојузниот к о -
митет за труд. здравство и социјална з а ш т и т а про- С у р о в о месо н а т р у п о в и , п о л у т к и и ч г ^ в р т и н к и
пишува во длабочината на м у с к у л и т е не смее да с о д р ж и во
1 g б а к т е р и и од ч л е н 4. тон. 2 до 5 н а ОВОЈ п р а в и л -
ник. Б р о ј о т на микроорганизмите не смее да биде
П Р А В И Л Н И К п о г о л е м од 1.000 в о 1 g.
Сурово месо во помали п а р ч и њ а и л и к о н ф е к -
З А УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД Н А М И К Р О Б И О Л О Ш - ц и о н и р а н о месо и с у р о в о месо од ж и в и н а в о т р у п о в и
К А Т А ИСПРАВНОСТ НА КОИ МОРААТ ДА ИМ и п а р ч и њ а н е смее д а с о д р ж и с у л ф и т о р е д у к у в а ч к и
ОДГОВАРААТ ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ ВО к л о с т р и д и и в о ОД g. а

ПРОМЕТОТ Член 6
I. О П Ш Т И ОДРЕДБИ Иситнето (мелено) с у р о в о месо, обликувано
и с и т н е т о (мелено) с у р о в о м е с о и к о л б а с и з а п е ч е њ е
Член 1 не смеат да с о д р ж а т : к о а г у л а з а на позитивна с т а -
ф и л о к о к а в о ОД g и P r o t e u s в и д о в и в о 0,01 g. Бродот
Ж и в о т н и т е н а м и р н и ц и ш т о се п у ш т а а т в о п р о -
на м и к р о о р г а н и з м и ^ не смее да биде поголем од
мет на д о м а ш н и о т п а з а р (во н а т а м о ш н и о т текст:
намирници), во поглед на микробиолошката исправ- 3.000.000 в о 1 g.
но-ст м о р а а т д а и м о д г о в а р а а т н а у с л о в и т е п р о п и ш а -
Член 7
н и со о в о ј п р а в и л н и к .
Т р а ј н и колбаси, домашна шунка, пршут (дал-
Член 2 матински, к р а т к и ) и сите видови сувомесести п р о -
и з в о д и во п а р ч и њ а , с у в а в р а т и н а (бундиола). с о к о л ,
А к о со о в о ј п р а в и л н и к з а о д д е л н а намирница сува свинска и говедска печеница. говедска, овча и
н е се п р о п и ш а н и п о с е б н и у с л о в и во п о г л е д на м и к - козја пастрма, суви глави, суви коленици, свински
р о б и о л о ш к а т а и с п р а в н о с т , с о г л а с н о ќ е се п р и м е н у - и говедски димени јазици, сува сланина (подбрад-
в а а т о д р е д б и т е ш т о се о д н е с у в а а т н а м и к р о б и о л о ш - ник. тиролска, царска, месеста, мешеста, п а п р и ц и -
ката исправност на сродни намирници. рана, барена) и други п р о и з в о д и од о в о ј в и д н е
с м е а т д а с о д р ж а т в о ОД g: E s c h e r i c h i a coli, P r o t e u s
Член 3 видови коагулаза на позитивна с т а ф и л о к о к а и с у л -
П о д б р о ј н а м и к р о о р г а н и з м и во 1 g(ml) н а м и р - фиторедукувачки клостридии.
ници, в о с м и с л а н а о в о ј п р а в и л н и к се п о д р а з б и р а
бројот на микроорганизмите израснати на подлога Член 8
на х р а н л и в агар според п р о п и ш а н и т е методи за
в р ш е њ е на микробиолошки анализи и суперанализи Ш у н к а р и ц а , тиролски колбас, к р а њ с к и колбас,
на намирниците. ловечки колбас, летен колбас, говедски колбас, х р е -
новки, с а ф а л а д и , париски колбас, екстра-колбас и
други п о л у т р а ј н и и барони колбаси не смеат да
ТТ О П Ш Т И У С Л О В И В О П О Г Л Е Д Н А МИТСРО- с о д р ж а т во 0,01 g : E s c h e r i c h i a coli и P r o t e u s в и д о в и ,
БИОЛОШКИТЕ СВОЈСТВА НА НАМИРНИЦИТЕ н и т у с у л ф и т о р е д у к у в а ч к и к л о с т р и д и и в о ОД g.

Член 4 Член 9
А к о со о в о ј п р а в и л н и к з а о д д е л н и н а м и р н и ц и н е Тлаченица (шваргла),' крвавица, кавурма, к о л -
е определено поинаку, намирниците во прометот не бас од џ и г е р ( ц и г е р н и ц а ) . п а ш т е т а од д р о б о в и в о
смеат д а с о д р ж а т : црево и други видови в а р е н и колбаси (колбаси од
д р о б о в и ) н е с м е а т да с о д р ж а т в о 0,01 g : P r o t e u s в и -
1) б а к т е р и и од в и д о т S a l m o n e l l a в о 25 g (ml);
д о в и и E s c h e r i c h i a coli.
2) к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а в о 0,01
g (ml); Ч л е н 10
3) с у л ф и т о р е д у к у в а ч к и клостридии во 0,01 Дехидрирани п р о и з в о д и од месо со д о д а т о ц и
g (ml); и л и без д о д а т о ц и , ш т о се п у ш т а а т в о п р о м е т во
о р и г и н а л н о п а к у в а њ е н е с м е а т ,ца с о д р ж а т во 0 01
4) P r o t e u s в и д о в и в о 0,001 g (ml); g- E s c h e r i c h i a coli и P r o t e u s в и д о в и , н и т у с у л ф и т о -
5) E s c h e r i c h i a coli во 0,001 g (ml); р е д у в а ч к и к л о с т р и д и и в о ОД g.
С т р а н а 1310 - Б р о ј 45 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ П е т о к , 2(? а в г у с т 1 9 3 3

Ч л е н 11 2. М л е к о и п р о и з в о д и о д м л е к о
Ш у н к а и п л е ш к а во лименка, к а р е во лименка, Ч л е н 18
вратила во лименка, пресувана шунка, ш у н к а или
п л е ш к а во п л а с т и ч н а а м б а л а ж а , т е л е ш к о во ж е л е Сурово млеко не смее да с о д р ж и повеќе од
и други видови пастеризирани к о н з е р в и од месо 3,000 ООО м и к р о о р г а н и з м и в о 1 m l .
ш т о се ч у в а а т на т е м п е р а т у р а до 10 о С н е с м е а т да
с о д р ж а т во ОД g : E s c h e r c h i a coli, P r o t e u s в и д о в и , Ч л е н 19
к о а г у л з а в на п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а и с у л ф и т о р е - С т е р и л и з и р а н млеко и стерилизирани млечни
дукувачки клостридии. напивки мораат, по правило, да бидат стерилни.
Н а у с л о в и т е од с т а в 1 на о в о ј ч л е н м о р а а т да Нестерилните извадоци не смеат да с о д р ж а т повеќе
одговараат пастеризирани п о л у к о н з е р в и од р и б и , од 100 м и к р о о р г а н и з м и н а с а п р о ф и т и в о 1 m l .
ракови, школкари жаби, полжави и желки.
Ч л е н 20
Ч л е н 12 Сите видови млеко во п р а в не смеат да содржат
К о н з е р в и од месо в о п а р ч и њ а , конзерви од в о ОД g : к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а , P r o -
месо во с о п с т в е н сок, к о н з е р в и од и с и т н е т о месо, t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, н и т у с у л ф и т о р е д у к у -
к о н з е р в и од п о к р у п н о и п о с и т н о и с и т н е т о месо, к о н - в а ч к и к л о с т р и д и и в о 0,01 g. Б р о ј о т н а м и к р о о р г а -
з е р в и од ф и н о и с и т н е т о месо, ј а д е њ а од месо и н и з м м т е н е смее д а б и д е п о г о л е м од 50.000 в о 1 g.
д р о б о в и и л и од производ,и од месо со з е л е н ч у к и л и
без з е л е н ч у к и л и д р у г и н а м и р н и ц и од р а с т и т е л н о Ч л е н 21
п о т е к л о , в о л и м е н к и , к о л б а с и во л и м е н к и и д р у г и Пастеризирано млеко во оригинално пакување,
к о н з е р в и од т о ј в и д ш т о се о б р а б о т у в а а т н а т е м п е р а - д о д е к а се н а о ѓ а с к л а д и р а н о в о м л е к а р н и ц а , н е смее
т у р а п о в и с о к а од 100 о С м о р а а т д а бидат, по п р а в и - д а с о д р ж и во 1 m l : к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а с т а ф и -
ло, с т е р и л н и . Нестерилни и з в а д о ц и н е смеат д а локока, сулфиторедувачки клостридии, Proteus ви-
с о д р ж а т п о в е ќ е од 300 м и к р о о р г а н и з м и н а с а п р о - д о в и и E s c h e r i c h i a coli. Б р о ј о т н а м и к р о о р г а н и з м и т е
ф и т и во 1 g. н е смее д а б и д е п о г о л е м од 30.000 в о 1 m l .
Н а у с л о в и т е од с т а в 1 н а о в о ј ч л е н м о р а а т д а П а с т е р и з и р а н о м л е к о в о м о м е н т о т на п р о д а в а -
одговараат к о н з е р в и од риби, р а к о в и , школкари, њ е т о н а п о т р о ш у в а ч и т е н е с м е е д а с о д р ж и во ОД m l ;
м о р с к и е ж е в и , п о л ж а в и , ж а б и и ж е л к и , ш т о се о б р а - коагулаза на позитивна стафилокока, сулфитореду-
о
б о т у в а а т н а т е м п е р а т у р а п о в и с о к а од 100 С. к у в а ч к и клостридии, Proteus видови и Escherichia
т
coli. Б р о ј о т н а м и к р о о р г а н и з м и т е н е с м е е д а б и д е п о -
Ч л е н 13 г о л е м од 100.000 в о 1 m l .
С в е ж а р и б а во п а р ч и њ а п о т е ш к и од 0,5 k g н е
смее д а с о д р ж и во ОД g : к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а Ч л а н 22
стафилокова, сулфиторедукувачки клостридии, Pro- Згуснато засладено млеко и згуснато засладено
t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a сок. Б р о ј о т н а м и к р о о р г а - о б р а н о м л е к о н е м е е д а с о д р ж и во 1 m l : к о а г у л а з а
н и з м и т е н е смее д а б и д е п о г о л е м о д 1.000 во 1 g. на позитивна стафилокока, сулфиторедукувачки
С в е ж а риба т е ш к а до 0,5 k g м о р а д а о д г о в а р а к л о с т р и д и и , P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli. Б р о -
на условите од ч л е н 4 на овој п р а в и л н и к . ј о т н а м и к р о о р г а н и з м и т е н е смее д а б и д е п о г о л е м од
30.000 во 1 ml.
Ч л е н 14 Згуснато незасладено млеко и згуснато ^ з а с л а -
З а м р з н а т а риба, з а м р з н а т и р а к о в и и ж е л к и во дено обрано млеко не смее да с о д р ж и микроорганиз-
п а р ч и њ а п о т е ш к и од 0,5 kg н е с м е а т да с о д р ж а т во ми во 1 ml.
ОД g : к о а г у л а з а на п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а с у л ф и -
Ч л е н 23
торедукувачки клостридии, Proteus видови и Esche-
r i c h i a coli. БРОЈОТ н а м и к р о о р г а н и з м и т е н е смее д а Кисело млеко, јогурт, к б ф и р и ф е р м е н т и р а н и
биде п о г о л е м од 1.000 во 1 g. м л е ч н и н а п и в к и д о д е к а се н а о ѓ а а т с к л а д и р а н и в о
м л е к а р н и ц а н е с м е а т д а с о д р ж а т в о ОД m l : к о а г у л а з а
Ч л е н 15 на позитивна , стафилокока, сулфиторедукувачки
к л о с т р и д и и P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli.
С о л е н а риба н е смее да с о д р ж и к о а г у л а з а на
Кисело млеко, јогурт, к е ф и р и ф е р м е н т и р а н и
п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а во ОД g, P r o t e u s в и д о в и и м л е ч н и н а п и в к и в о м о м е н т о т на п р о д а в а њ е т о н а п о -
E s c h e r i c h i a coli во 0,1 g, н и т у п о в е ќ е од 10.000 с п о - т р о ш у в а ч и т е н е с м е а т д а с о д р ж а т во ОД m l : P r o t e u s
р о г е н и аеЈзобни б а к т е р и и во 1 g. в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli.

Ч л е н 16 Ч л е н 24
Л и м е н а и срушена р и б а во д л а б о ч и н а т а на м у с - М л е ч н и н а п и в к и од п а с т е р и з и р а н о м л е к о и м л е -
к у л и т е н е смее д а с о д р ж и во ОД g : к о а г у л а з а на ч н и н а п и в к и од п а с т е р и з и р а н о о б р а н о м л е к о н е
с м е а т д а с о д р ж а т во ОД m l : к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а
позитивна стафилокока, сулфиторедукувачки клос- стафилокока, сулфиторедукувачки клостридии, Pro-
т р и д и и , P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli. Б р о ј о т на t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli. Б р о ј о т н а м и к р о о р г а -
м и к р о о р г а н и з м и т е н е смее да биде п о г о л е м од 1.000 н и з м и ^ н е смее д а б и д е п о г о л е м од 100.000 в о 1 ml.
во 1 g.
Ч л е н 25
Ч л е н 17 К и с е л а и с л а т к а п а в л а к а н е с м е а т д а с о д р ж а т во
С в е ж а морска риба, з а м р з н а т а морска риба, ОД ml к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а , с у л ф и -
рибини конзерви и пастеризирани рибини полукон- т о р е д у к у в а ч к и клостридшл, Proteus видови и квасци
з е р в и не смеат да с о д р ж а т х и с т а м и н с к и и на х и с т а - и E s c h e r i c h i a coli.
мин с л и ч н и м а т е р и и во к о л и ч и н и к о и к а ј питомците Пастеризирана слатка павлака, пастеризира^а
з а ј а ц и во б и о л о ш к и опит п р е д и з в и к у в а а т анафи- слатка павлака за кафе, пастеризирана кисела п а в -
лактичен шок. л а к а и пастеризирана матена слатка п а в л а к а не сме-
Петок:, 26 а в г у с т 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Б р о ј 45 - С т р а н а 1311

а т да с о д р ж а т в о ОД m l : к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а с т а - Ч л е н 31
сан л с к о к а , с у л ф и т с р е д у к у в а ч к и к л о с т р и д и и , P r o t e u s Е к с т р а к т и н а з а ч и н и ш т о се н а н е с у в а а т н а ц в р -
в и д о в и и E s c h e n c h i a coli. с т и к о м п о н е н т и ( ш е ќ е р , сол и др.) и н и в н и м е ш а н и ц и
Пастеризирана слатка павлака, пастеризирана н е смеат д а с о д р ж а т ЕО ОД g : к о а г у л а з а н а п о з и т и в -
слатка павлака за к а ф е пастаризирана матена слат- на с т а ф и л о к о к а , с у л ф и т о р е д у к у в а ч к и клостридии,
к а п а в л а к а не смеат да содржат п о в е ќ е од 50.000 P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli. н и т у п о в е ќ е од 100
микроорганизми во 1 ml. к в а с ц и и м у в л а в о 1 g. Б р о ј о т н а м и к р о о р г а н и з м и ^
Стерилизираат слатка павлака и с т е р и л и з и р а н н е смее д а б и д е п о г о л е м од 50.000 в о 1 g.
с л а т к а п а в л а к а з а к а ф е н е смеат д а с о д р ж а т м и к р о -
организми во 1 ml. Ч л е н 32
М е ш а н и ц и на екстракти на з а ч и н и и природни
Ч л е н 26 з а ч и н и не смеат да с о д р ж а т : к о а г у л а з а на позитивна
П у т е р н е смее д а с о д р ж и во ОД g: к о а г у л а з а н а стафилокока и сулфиторедукувачки клостридии во
позитивна стафилокока, сулфиторедукувачки клос- 0,01 g, P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli в о ОД g н и т у
т р и д и и , P r o t e u s в и д о в и и E s c h e n c h i a сок, н и т у л и п о - п о в е ќ е од 100 к в а с ц и и м у в л а во 1 g. Б р о ј о т н а м и -
л и т и ч н и б а к т е р и и во 0,001 g. к р о о р г а н и з м и т е не смее д а б и д е п о г о л е м од 100 ООО
во 1 g.
К а ј м а к н е смее д а с о д р ж и E s c h e n c h i a coli и P r o -
t e u s в и д о в и во 0,01 g, н и т у л и п о л и т и ч н и б а к т е р и и во Ч л е н 33
0,001 g.
Глутенско брашно, сува крвна плазма, крв и х е -
Ч л е н 27 м о г л о б и н , и н а к т и в и р а н к в а с е ц во п р а в , с т р у к т у р н и
р а с т и т е л н и п р о т е и н и , и з о л а т и на п р о т е и н и , к а з е и -
С и р е љ а н е смеат д а с о д р ж а т , и т о а : н а т и , р а з н и к о н ц е н т р а т на б е л т а ч и н и и м е ш а н и ц и
1) м е к и с и р е њ а — E s c h e n c h i a coli и P r o t e u s в и - н а н а в е д е н и т е п р е п а р а т и н е с м е а т д а с о д р ж а т во ОД
д о в и во 0,01 g, g к о а г у л а з а на п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а , с у л ф и т о р е -
д у к у в а ч к и к л о с т р и д и и , E s c h e r i c h i a coli и P r o t e u s в и -
2) тв-рди с и р е њ а — к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а с т а - д о в и , н и т у п о в е ќ е од 500 к в а с ц и и м у в л а во 1 g. БРО-
филокока, сулфиторедукувачки клостридии, Proteus ЈОТ на м и к р о о р г а н и з м и ! ^ н е смее д а б и д е п о г о л е м од
в и д о в и и Escherichua coli ЕО ОД g; 50,000 во 1 g.
3) т о п е н и е д р е њ а — к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а с т а -
филокока, сулфиторедукувачки клостридии. Proteus Ч л е н 34
в и д о в и и E s c h e n c h i a coli во ОД g, н и т у п о в е ќ е од А д и т и в и и м е ш а н и ц и на а д и т и в и не смеат да со-
10.000 микроорганизм,и е о 1 g. д р ж а т во ОД g : к о а г у л а з и на п о з и т и в н а с т а ф и л о к о -
ка, с у л ф и т о р е д у к у в а ч к и клостридии, Proteus видови
Ч л е н 28 и E s c h e r i c h i a coli, н и т у п о в е ќ е од 100 к в а с ц и и м у в л а
С л а д о л е д и сладолс-дни м е ш а н и ц и н е с м е а т д а во 1 g. Б р о ј о т н а м и к р о о р г а н и з м и т е н е смее д а б и д е
с о д р ж а т : к о а г у л а з а и п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а во 1 g, п о г о л е м од 1.000 во l g .
сулфиторедукувачки клостридпи, Proteus видови и
E s c h e r i c h i a coli во ОД g. БРОЈОТ на м и к р о о р г а н и з м и " Ч л е н 35
т е н е с м е е д а биде п о г о л е м од 50 ООО во 1 g. М е ш а н и ц и на а д и т и в и и д р у г и к о м п о н е н т и н е
П р а ш о к з а с л а д о л е д н е смее да с о д р ж и ' к о а г у л а - с м е а т да с о д р ж а т - с у л ф и т о р е д у к у в а ч к и к л о с т р и д и и и
?а 'на п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а , с у л ф и т о р е д у к у в а ч к и E s c h e r i c h i a coli во ОД g, P r o t e u s в и д о в и во 0,01 g, миту
к л о с т р и д и и , Pro'teus в и д о в и и E s c h e n c h i a со 1 ! во 1 g. п о в е ќ е од 100 к в а с ц и и м у в л а во 1 g. Б р о ј о т н а м и к -
Б р о ј о т н а м и к р о о р г а н и з м и ^ н е смее д а б и д е п о г о - р о о р г а н и з м и т е н е смее д а б и д е п о г о л е м од 50 ООО в о
л е м од 30.000 во 1 g. 1 g.

Ч л е н 36
3. М и р у д и н , б е л т а ч и н с к и п р е п а р а т и и а д и т и в и "t
П р е х р а н б е н ж е л а т и н ш т о се к о р и с т и во п р о и з -
Ч л е н 29 в о д с т в о т о на д и е т е т с к и н а м и р н и ц и н е смее да с о д р -
ж и во 1 g к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а стафилокока,
П р и р о д н и м и р у д и н и н и в н и м е ш а н и о н гато се с у л ф и т о р е д у к у в а ч к и клостридии, P r o t e u s видови, и
п р е т х о д н о с т е р и л и з и р а н н е смсат да с о д р ж а т во E s c h e r i c h i a coli н и т у п о в е ќ е од 1,000 м и к р о о р г а н и з м и .
ОД g : к о а г у л а з а на п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а , с у л ф и - П р е х р а н б е н ж е л а т и н ш т о се к о р и с т и во п р о и з -
торедукувачки клостридии, Proteus вицови и Esche- в о д с т в о т о на н а м и р н и ц и к о и не п о д л е ж а т на т е р -
n c h i a coli, н и т у п о в е ќ е од 1 ООО КЕЅСЦИ и м у в л а во 1 g. м и ч к а о б р а б о т к а н е смее да с о д р ж и во ОД g: к о а г у -
БРО-ЈОТ на м и к р о о р г а н и з м и ^ н е смее д а б и д е п о г о л е м л а з а на позитивна с т а ф и л о к о к а , с у л ф и т о р е д у к у в а ч -
од 100 000 во 1 g / к и к л о с т р и д и и , P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli.
П р и р о д н и м и р у д и н и н и в н и мешцѕглци ш т о се Бр010т н а м и к р о о р г а н и з м и ^ н е смее д а б и д е п о г о л е м
к о р и с т а т во п р о и з в о д с т в о т о на н а м и р н и ц и к о и п о д - од 5.000 во 1 g.
л е ж а т на т е р м и ч к а о б р а б о т к а н а ј м а л к у н а т е м п е р а - П р е х р а н б е н ж е л а т и н ш т о се к о р и с т и в о п р о и з -
т у р а на п а с т е р и з а ц и ј а н е с м е а т д а с о д р ж а т : к о а г у л а - в о д с т в о т о на н а м и р н и ц и ш т о п о д л е ж а т н а т е р м и ч к а
за на п о з и т и в н а стафилокогса и с у л ф и т о р е д у к у ^ а ч - о б р а б о т к а не смее да с о д р ж и во ОД g : к о а г у л а з а н а
к и к л о с т р и д и и во ОД g, P r o t e u s в и д о в и и E s c h e n c h i a позитивна стафилокока, сулфиторедукувачки клос-
coli во 0,01 g, н и т у п о в е ќ е од 10,090 к г а с ц и и м у в л а т р и д и и , P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, н и т у п о в е -
во 1 g. Бродот н а м и к р о о р г а н и з м и т е н е смее д а биде ќ е од 100 к в а с ц и и м у в л а во 1 БРОЈОТ н а м и к р о о р -
поголем од 5.000.000 во 1 g. г а н и з м и т е н е смее д а б и д е п о г о л е м од 10.000 во 1 g.

Ч л е н 30
4. Д р у г и ж и в о т н и н а м и р н и ц и
Е к с т р а к т и на м и р у д и н в о т е ч н а состојба и н и в н и
м е ш а н и ц и н е смеат д а с о д р ж а т во 1 m l к о а г у л а з а на Ч л е н 37
позитивна стафилокока, сулфиторедукувачки клос-
т р и д и и , P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a сок, н и т у п о - Полуготови јадења приготвени за п е ч е њ е и л и
в е ќ е од 500 к в а с ц и и м у в л а во 1 m l Б р о ј о т н а м и к р о - в а р е њ е н е смеат да с о д р ж а т : E s c h e r i c h i a coli во 0,01 g,
о р г а н и з м и т е н е смее д а б и д е п о г о л е м од 1.000 во 1 m l . н и т у п о в е ќ е од 50 ООО м и к р о о р г а н и з м и во 1 g.
С т р а н а 1312 - Б р о ј 45 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ П е т о к , 26 а в г у с т 1983
!

Ч л е н 38 t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, а в о 1 g : п о в е ќ е од
30 ООО м и к р о о р г а н и з м и , п о в е ќ е од 1 ООО а е р о б н и с п о -
Г о т о в и з а м р з н а т и ј а д е њ а од месо, д р о б о в и и д о - р о г е н и б а к т е р и и н и т у п о в е ќ е од 1.000 к в а с ц и и м у в -
д а т о ц и , н е смеат д а с о д р ж а т во ОД g : к о а г у л а з а н а ла.
позитивна стафилокока, сулфиторедукувачки клос- Ч л е н 47
т р и д и и , P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a сок, н и т у п о в е -
ќ е од 100 ООО м и к р о о р г а н и з м и в о 1 g и 10.000 а е р о б и и Бонбони, дражен, гуми за џвакање, кекс, вафли,
с г ш р о г е н и б а к т е р и и в о 1 g. п е ч и в а , о б л а н д и и д р у г и п р о и з в о д и од ТОЈ ВИД н е
с м с а т д а с о д р ж а т в о ОД g: к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а
Ч л е н 39 стафилокока, сулфиторедукувачки клостридии, P r o -
t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, п о в е ќ е од 1 ООО а е р о б -
Г о г о в и з а м р з н а т и ј а д е њ а од з е л е н ч у к и л и од н а - н и с п о р о г е н и б а к т е р и и в о 1 g, н и т у п о в е ќ е о д 1.000
м и р н и ц и од р а с т и т е л н о п о т е к л о со д о д а т о к и л и б е з к в а с ц и и м у в л а в о 1 g.
д о д а т о к н а месо, п р о и з в о д и од месо и л и д р о б о в и н е
смеат да содржат во 0 1 g: коагулаза на позитивна Ч л е н 43
с т а ф и л о к о к а , P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coll, н и т у
п о в е ќ е од 100.000 м и к р о о р г а н и з м и в о 1 g и 10.000 а е - Млечни индустриски кремовм во оригинално па-
р о б н и с п о р о г е н и б а к т е р и и в о 1 g. к у в а њ е н е с м е а т д а с о д р ж а т : к о а г у л а з а на п о з и т и в н а
с т а ф и л о к о к а в о 1 g, с у л ф и т о р е д у к у в а ч к и к л о с т р и -
Ч л е н 40 дии, P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli во ОД g, л и п о -
л и т и ч н и б а к т е р и и во 0,01 g, н и т у п о в е ќ е од 30.000
Г о т о в и ј а д е њ а о д месо, д р о б о в и и д о д а т о ц и п р и - м и к р о о р г а н и з м и в о 1 g.
готвени во ресторани и во други објекти не смеат да
с о д р ж а т в о ОД g: к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а с т а ф и л о - С л а т к и со к р е м и к р е м о в и н е с м е а т д а с о д р ж а т
кока, сулфиторедукувачки клостридии, Proteus ви- E s c h e r i c h i a coli во 0,01 g, н и т у п о в е ќ е од 100.000 м и -
д о в и и E s c h e r i c h i a coli. Б р о ј о т н а м и к р о о р г а н и з м и ^ к р о о р г а н и з м и во 1 g.
н е смее д а биде п о г о л е м од 10.000 во 1 g.
Ч л е н 49
Ч л е н 41 Ш е ќ е р н е смее да с о д р ж и во ОД g : к о а г у л а з а н а
Г о т о в и ј а д е њ а од з е л е н ч у к и л и од н а м и р н и ц и од позитивна стафилокока, сулфиторедукувачки кло-
р а с т и т е л н о п о т е к л о со д о д а т о к и л и б е з д о д а т о к на с т р и д и и , P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, п о в е ќ е од
месо, п р о и з в о д и од месо и л и д р о б о в и п р и г о т в е н и во 10.000 м и к р о о р г а н и з м и в о 1 g и п о в е ќ е од 100 к в а с ц и
ресторани и во други објекти не смеат да содржат во и м у в л а в о 1 g.
ОД g : к о а г у л а з а на п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а , P r o t e u s
в и д о в и и E s c h e r i c h i a col'i. Б р о ј о т н а м и к р о о р г а н и з м и - Ч л е н 50
т е н е смее д а б и д е п о г о л е м од 10.000 в о 1 g. Мајонез, сенф, концентрати за супи и концен-
т р а т з а с у п и со д о д а т о ц и н е смеат д а с о д р ж а т E s c -
Ч л е н 42 h e r i c h i a coli во ОД g, н и т у п о в е ќ е од 100.000 м и к р о о р -
г а н и з м и в о 1 g.
С и т е в и д о в и с и р и л а н е с м е а т д а с о д р ж а т во
1 g(ml): к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а , с у л - С а д а т и со м а ј о н е з н е с м е а т д а с о д р ж а т E s c h e -
свиторедукувачки клостридии, Proteus видови и Es- r i c h i a coli в о 0,01 g, н и т у п о в е ќ е од 500.000 м и к р о о р -
c h e r i c h i a coli. Б р о ј о т н а м и к р о о р г а н и з м и т е н е смее д а г а н и з м и в о 1 g.
б и д е п о г о л е м од 10.000 в о 1 g(rnl).
Ч л е н 51
Ч л е н 43
М а р г а р и н н е смее д а с о д р ж и в о 0 01 g P r o t e u s
С в е ж и ј а ј ц а в о л у ш п а н е с м е а т да с о д р ж а т б а к - в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, н и т у л и п о л и т и ч н и б а к т е -
т е р и и од в и д о т S a l m o n e l l a во 50 g, н и т у к в а с ц и и р и и во 0,001 g.
м у в л а в о 1 g.
Ч л е н 52
Ј а л д а во п р а в н е с м е а т д а с о д р ж а т б а к т е р и и од
в и д о т S a l m o n e l l a во 50 g; с у л с ђ и т о р е д у к у в а ч к и к л о с - П е п а с т е р и з и р а н о п и в о н е смее да с о д р ж и E s c h e -
т р и д и и в о ОД g, E s c h e r i c h i a coli во 0,01 g, н и т у п о в е ќ е richia coli во 1 ml. П а с т е р и з и р а н о п и в о н е смее д а
о д 200.000 м и к р о о р г а н и з м и во l . g . с о д р ж и E s c h e r i c h i a coli во 10 ml, н и т у к о а г у л а з а н а
позитивна стафилокока, сулфиторедз^кувачки кло-
З а м р з н а т и к р ш е н и ј а ј ц а н е смеат д а с о д р ж а т с т р и д и и и P r o t e u s в и д о в и во ОД m l .
б а к т е р и и од в и д о т S a l m o n e l l a во 50 g, с у л ф и т о р е д у -
к у в а ч к и к л о с т р и д и и в о ОД g, E s c h e r i c h i a coli во 0,01
g, н и т у п о в е ќ е од 500 ООО м и к р о о р г а н и з м и в о 1 g. Ч л е н 53
З а м р з н а т о о в о ш ј е и з а м р з н а т о о в о ш ј е во с и р у п
Ч л е н 44 н е смее д а с о д р ж и во ОД сг; к о а г у л а з а на п о з и т и в н а
стафилокока, сулфиаоредукувачки клостридии, Pro-
З а м р з н а т и теста н е с м е а т да с о д р ж а т п о в е ќ е од t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, п о в е ќ е од 100 000 м и -
500.000 м и к р о о р г а н и з м и во 1 g, н и т у п о в е ќ е од 1.000 к р о о р г а н и з м и во 1 g, н и т у п о в е ќ е од 100 к в а с ц и и
к в а с ц и и м у в л а во 1 g. м у в л а в о 1 g.

Ч л е н 45 Ч л е н 54
С и т е в и д о в и т е с т е н и н и н е с м е а т да с о д р ж а т во С у ш е н о ово-шје н е смее д а с о д р ж и во ОД g : к о а -
г у л а з а на п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а , P r o t e u s в и д о в и и
1 п о в е ќ е од 100 000 м и к р о о р г а н и з м и , п о в е ќ е од I v e h e i i f i u a col 1 п о в е ќ е од 200.000 м и к р о о р г а н и з м и во
10 ООО а е р о б н и с п о р о г е н и б а к т е р и и н и т у п о в е ќ е од 1 g, н и т у п о в е ќ е од 10.000 ква-сци и м у в л а во 1 g.
10.000 к в а с ц и и м у в л а .
Ч л е н 55
Ч л е н 46
С у ш е н з е л е н ч у к н е с м е е да с о д р ж и п о в е ќ е од
Полни чоколади во плочи, полнети чоколади и 200 ООО м и к р о о р г а н и з м и и п о в е ќ е од 10 ООО к в а с ц и и
ч о к о л а д и и десерти, н у г а т , м а р ц и п а н , л о к у м , и н д у с - м у в л а в о 1 g.
т р и с к и п р о и з в е д е н и и п а к у в а н и с л а т к и и ДРУГИ п р о - З а м р з н а т з е л е н ч у к н е смее да с о д р ж и п о в е ќ е од
и з в о д и од тот в и д н е с м е а т д а с о д р ж а т в о ОД g- P r o - 500.000 м и к р о о р г а н и з м и во 1 g.
Петок:, 26 а в г у с т 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Б р о ј 45 - С т р а н а 1313

Ч л е н 56 Ч л е н 64
З а ш е ќ е р е н о о в о ш ј е н е смее д а с о д р ж и в о ОД g : Освежителни газирани безалкохолни пијачки
коагулаза на позитивна с т а ф и л о к о к а , с у л ф и т о р е - не смеат да с о д р ж а т : P r o t e u s видови и Streptococus
дукувачки клостридии, Proteus видови и Escherichia f a e c a l i s в о 100 m l , к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а с т а ф и -
coli, п о в е ќ е од 100.000 м и к р о о р г а н и з м и во 1 g, н и т у локока и сулфиторедукувачки клостридии во
п о в е ќ е о д 1.000 к в а с ц и и м у в л а в о 1 g. ОД m l , п о в е ќ е од 100 м и к р о о р г а н и з м и в о 1 m l , н и т у
п о в е ќ е од 10 к о л и ф о р м н и б а к т е р и и в о 100 m l о п р е -
Ч л е н 57 д е л е н и к а к о н а ј в е р о ј а т е н број.
П р ж е н и к и к и р и т к и со л у ш п а , р а з н и с е м к и и
л е б л е б и и н е смеат д а с о д р ж а т во ОД g : к о а г у л а з а н а IV. Д Р У Г И ОДРЕДБИ
позитивна стафилокока, сулфиторедукувачки кло-
стридии, P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, л и п о л и т и -
Ч л е н 65
ч н и б а к т е р и и в о 0,001 g, п о в е ќ е о д 100.000 м и к р о о р г а -
н и з м и в о 1 g, н и т у п о в е ќ е од 1.000 к в а с ц и и м у в л а А к о со м и к р о б и о л о ш к о и с п и т у в а њ е се у т в р д и
в о 1 g. д е к а н а м и р н и ц и т е од ч л . 4 д о 64 н а о в о ј п р а в и л н и к
во п о г л е д н а м и к р о б и о л о ш к а т а и с п р а в н о с т н е о д г о -
Ч л е н 58 в а р а а т н а у с л о в и т е п р о п и ш а н и со о в о ј п р а в и л н и к ,
П р ж е н и к и к и р и т к и без л у ш п а , с о л е н и б а д е м и и т и е н а м и р н и ц и се с м е т а а т к а к о хигиенски неис-
с л и ч н и п р о и з в о д и од т о ј в и д п а к у в а н и в о л и м е н к и правни.
или во друга херметички затворена а м б а л а ж а не П о и с к л у ч о к од о д р е д б а т а н а с т а в 1 од о в о ј
смеат д а с о д р ж а т в о ОД g : к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а ч л е н , н а м и р н и ц и т е н е се с м е т а а т к а к о хигиенски
стафилокока, сулфиторедукувачки клостридии, Pro- неисправни ако бројот на м и к р о о р г а н и з м и ^ и бро-
t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, л и п о л и т и ч н и б а к т е р и и ј о т н а к в а с ц и т е и м у в л а т а в о 1 g (ml) е з г о л е м е н д о
во 0,001 g, п о в е ќ е од 10.000 м и к р о о р г а н и з м и в о 1 g, 5 0 % в о однос н а б р о ј о т н а м и к р о о р г а н и з м и т е ш т о
н и т у п о в е ќ е од 100 к в а с ц и и м у в л а в о 1 g. с п о р е д о д р е д б и т е од о в о ј п р а в и л н и к т и е н а м и р н и -
ц и м о ж а т д а го с о д р ж а т , а к о т а к в и т е намирници
Ч л е н 59 во поглед на микробиолошката исправност одгова-
р а а т н а д р у г и т е у с л о в и п р о п и ш а н и со о в о ј п р а -
П а с т е р и з и р а н и п р о и з в о д и од о в о ш ј е , з е л е н ч у к вилник.
и п е ч у р к и н е с м е а т д а с о д р ж а т во ОД g : к о а г у л а з а
на позитивна стафилокока, сулфиторедукувачки Ч л е н бб
к л о с т р и д и и , P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, л и п о -
л и т и ч н и б а к т е р и и во 0,001 g, п о в е ќ е од 10.000 м и - А к о н а м и р н и ц и т е о д ч л . 5, 6, 13, 14, 15, 18, 20,
к р о о р г а н и з м и во 1 g, н и т у п о в е ќ е од 100 к в а с ц и и 2,5, 26, ч л е н 27 точ. 1 и 2 и ч л е н 43 ст. 2 и 3 н а о в о ј
м у в л а в о 1 g. п р а в и л н и к во поглед на м и к р о б и о л о ш к а т а и с п р а в -
ност н е о д г о в а р а а т на у с л о в и т е п р о п и ш а н и со о в о ј
п р а в и л н и к , о с в е н н а у с л о в и т е п р е д в и д е н и во о д р е д -
Ч л е н 60 б и т е за с о д р ж и н а т а н а б а к т е р и и од в и д о т S a l m o n e -
К о н з е р в и од овошзе, з е л е н ч у к и п е ч у р к и ш т о lla, к о а г у л а з а н а п о з и т и в н и с т а ф и л о к о к и и с у л ф и -
се о б р а б о т у в а а т на т е м п е р а т у р а н а д 100 о С мораат торедукувачки клостридии, а имаат непроменети ор-
д а бидат, по п р а в и л о , с т е р и л н и П е с т е р и л н и и з в а - г а н о л е п т и ч к и с в о ј с т в а , т и е м о ж а т д а се о б р а б о т у -
д о ц и н е с м е а т д а с о д р ж а т п о в е ќ е од 300 м и к р о о р - в а а т односно у п о т р е б у в а а т к а к о с у р о в и н и з а п р о -
г а н и з м и на с а п р о ф и т и в о 1 g. и з в о д с т в о н а д р у г и н а м и р н и ц и под с л е д н и т е у с л о в и :
1) н а м и р н и ц и т е од ч л . 5. 6, 13, 14 и 15 н а о в о ј
Ч л е н 61 п р а в и л н и к — а к о се о б р а б о т а т т е р м и ч к и н а т е м п е -
П р ж е н о к а ф е ене смее д а с о д р ж и в о ОД g : к о а г у - р а т у р а од н а ј м а л к у 70 о С в о ц е н т а р о т н а п р о и з в о -
лаза на позитивна стафилокока, сулфиторедукувач- дот;
к и к л о с т р и д и и , P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, л и - 2) н а м и р н и ц и т е од ч л . 18, 20, 25 и ч л е н 26 с т а в
по л и т и ч н и б а к т е р и и во 0 001 ^повеќе од 100 000 м и - 2 н а ОВОЈ п р а в и л н и к — а к о се о б р а б о т а т т е р м и ч к и
к р о о р г а н и з м и во 1 g, н и т у п о в е ќ е о д 100 к в а с ц и и н а ј м а л к у н а т е м п е р а т у р а на п а с т е р и з а ц и ј а ;
м у в л а во 1 g. 3) н а м и р н и ц и т е од ч л е н 26 с т а в 1 н а о в о ј п р а -
в и л н и к — а к о се у п о т р е б а т к а к о с у р о в и н а з а п р о -
Ч л е н 62 изводство на масло;
К а к а о во п р а в и м е л е н о к а ф е в о в а к у у м и р а н а 4) н а м и р н и ц и т е од ч л е н 27 т о ч . 1 и 2 н а о в о ј
а м б а л а ж а н е смеат д а с о д р ж а т во ОД g ' к о а г у л а з а п р а в и л н и к — а к о се у п о т р е б а т к а к о суровини за
на позитивна стафилокока. сулфиторедукувачки п р о и з в о д с т в о н а т о п е н и с и р е њ а и л и а к о се о б р а б о т а т
к о л с т р и д и и , P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, л и - термички н а ј м а л к у на температура на пастериза-
ција;
п о л и т и ч н и б а к т е р и и в о 0 001 g п о в е ќ е од 10.000 м и -
к р о о р г а н и з м и во 1 g, н и т у п о в е ќ е од 100 к в а с ц и и 5) н а м и р н и ц и т е о д ч л е н 43 ст. 2 и 3 н а о в о ј п р а -
м у в л а в о 1 g. в и л н и к — а к о се у п о т р е б а т к а к о с у р о в и н и з а п р о -
изводство на тестенини.
Ч л е н 63 Н а м и р н и ц и т е од с т а в 1 н а о в о ј ч л е н м о ж а т д а
се о б р а б о т у в а а т о д н о с н о у п о т р е б у в а а т к а к о с у р о в и -
Овошни сокови и освежителни овошни напивки, н и з а п р о и з в о д с т в о н а д р у г и н а м и р н и ц и с а м о во о р -
н е смеат д а с о д р ж а т во ОД m l : к о а г у л а з а н а п о з и - г а н и з а ц и и на з д р у ж е н т р у д к о и ги исполнуваат
итвна стафилокока, с у л ф и т о р е д у к у в а ч к и клостри- пропишаните услови за термичка обработка одно-
сно з а п р о и з в о д с т в о н а н а м и р н и ц и , и тоа п о д к о н -
ди, P r o t e u s в и д о в и и E s c h e r i c h i a coli, н и т у п о в е ќ е т р о л а од н а д л е ж н и т е о р г а н и з а и н с п е к ц и ј а .
од 100 м и к р о о р г а н и з м и во 1 m l .
К о н ц е н т р и р а н и о в о ш н и сокови, о в о ш н и с и р у п и Ч л е н 67
и а р о м а т и з и р а н и с и р у п и н е с м е а т д а с о д р ж а т во Со д е н о т н а в л е г у в а њ е т о во с и л а н а о в о ј п р а -
ОД m l : к о а г у л а з а н а п о з и т и в н а с т а ф и л о к о к а , с у л - в и л н и к престанува да в а ж и П р а в и л н и к о т за у с -
ловите во поглед на м и к р о б и о л о ш к а т а исправност
фиторедукувачки колстридии, Proteus видови и
на к о и м о р а а т д а им о д г о в о р а а т ж и в о т н и т е н а м и р -
E s c h e r i c h i a coli. н и т у п о в е ќ е о д 200 м и к р о о р г а н и з - ници во прометот („Службен лист на С Ф Р Ј " , бр.
м и во 1 ml. 2/80 и 25/81).
С т р а н а 1314 - Б р о ј 45 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ П е т о к , 26 а в г у с т 1983
si

Ч л е н 68 6) с м е т к о в н а т а д е б е л и н а на чадливата зона е
д е б е л и н а т а н а ч а д о т с п о р е д т а б е л а т а 6 p o j 5;
О в о ј п р а в и л н и к в л е г у в а в о с и л а осмиот д е н о д 7) с и с т е м з а о д в о д н а ч а д и, т о п л и н а се сите
д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о в о „ С л у ж б е н л и с т на С Ф Р Ј " , уреди што наменски с л у ж а т за тоа во с л у ч а ј на по-
ж а р , од о п р е д е л е н м о м е н т д а п о ч н а т д а в р ш а т о д в о д
Б р . 543 н а ч а д о т и т о п л и н а т а в о о п р е д е л е н обем;
17 маз 1983 г о д и н а
Белград 8) с р е д н а к о н с т р у к ц и о н а в и с о ч и н а е р а с т о ј а н и -
е т о од г о р н о т о н и в о н а п о д о т до с р е д и н а т а п о м е ѓ у
Претседател н а ј н и с к а т а и н а ј в и с о к а т а т о ч к а на т а в а н о т и л и н а
покривната конструкциЈ а;
на С о ј у з н и о т к о м и т е т з а т р у д ,
здравство и социјална заштита, 9) у р е д и з а о д в о д н а ч а д и т о п л и н а се о т в о р и т е
ч и и к а п а ц и се о т в о р а а т автоматски, рачно или
д - р Горѓе Ј а к о ѕ л е в и ќ , с. р. комбинирано и с л у ж а т за одвод на чадот и топли-
н а т а по п р и р о д е н п а т ;
10) з а в е с а з а ч а д и т о п л и н а е е л е м е н т од н е г о -
564. р е ч к а м а т е р и ј а ш т о в е р т и к а л н о го д е л и п р о с т р о т о д
д о л н а т а с т р а н а н а п о к р и в о т н а д о л у до о п р е д е л е н а
В р з о с н о в а на ч л е н 30 ст. 1 и 5 и ч л е н 49 с т а в 2 височина над подот и о н е в о з м о ж у в а ш и р е њ е на ч а -
од З а к о н о т за с т а н д а р д и з а ц и ј а т а („Службен лист дот и т о п л и н а т а .
н а С Ф Р Ј " , бр. 38/77 и 11/80), во с о г л а с н о с т со п р е т -
с е д а т е л о т н а СОЈУЗНИОТ к о м и т е т з а е н е р г е т и к а и и н - Член 3
дустрија и сојузниот секретар за внатрешни рабо- У р е д и т е з а о д в о д н а ч а д и т о п л и н а се п о с т а в у -
ти, д и р е к т о р о т н а СОЈУЗНИОТ з а в о д з а с т а н д а р д и з а - в а а т т а к а ш т о д а о н е в о з м о ж а т п р е м и н у в а њ е н а оган
ција пропишува од е д е н н а д р у г о б ј е к т .
Н а ј м а л о т о р а с т о ј а н и е на уредите за одвод на
чад и топлина од ѕидот отпорен спрема п о ж а р до
П Р А В И Л Н И К 3 h и з н е с у в а 5 ш , од ѕ и д о т о т п о р е н с п р е м а пожар
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА СИСТЕМИТЕ н а д 3h и з н е с у в а 7 т , а од ф а с а д н и о т ѕид и з н е с у в а
З А ОДВОД НА ЧАД И Т О П Л И Н А НАСТАНАТИ 1/8 од с р е д н а т а к о н с т р у к ц и ј а н а в и с о ч и н а т а на об-
ВО П О Ж А Р јектот.
Растојанието на у р е д и т е за одвод на чад и топ-
Член 1 л и н а м е ѓ у с е б н о и од ф а с а д н м о т ѕ-ид н е смее д а б и д е
п о г о л е м о од 20 т .
Со о в о ј п р а в и л н и к се п р о п и ш у в а а т т е х н и ч к и т е
н о р м а т и в и з а с и с т е м и т е з а одвод, по п р и р о д е н пат, У р е д и т е з а о д в о д н а ч а д и т о п л и н а во однос на
на ч а д и т о п л и н а н а с т а н а т и во п о ж а р ш т о се п о с т а - објектите на покривот мораат да бидат поставени
вуваат на покриви на затворени приземни објекти и т а к а ш т о ветерот да не ј а попречува н и в н а т а ра-
бота.
на п о к р и в и на п о с л е д н и о т к а т во о б ј е к т и т е со п о в е -
ќ е катови, во кои таванот наедно е и покрив.
Член 4
О д р е д б и т е н а о в о ј п р , а в и л н и к н е се примену- Отворите на уредите за одвод на ч а д и топлина
ваат на. се с в р т е н и во р а с н и п р а в ц и с п р е м а претежниот
1) с к а л и ; п р а в е ц на д у в а њ е на ветерот, т а к а ш т о да обезбе-
дуваат н е п р е ч е н о д в о д на ч а д о т и т о п л и н а т а без
2) о б ј е к т и ш т о се ш т и т а т со у р е д и з а гаснење оглед на правецот на д у в а њ е т о на ветерот.
п о ж а р со и н е р т н и г а с о в и '
3) с к л а д о в и со в и о к и р е г а л и и с к л а д о в и н а м а - Член 5
теријал складиран над максималната височина на А к о н а к л о н о т н а п о к р и в о т е до 12 0 , се п о с т а в у -
с к л а д и р а њ е с п о р е д т а б е л а т а б р о ј 4; ва н а ј м а л к у еден уред за одвод на чадот и т о п л и -
4) о џ а ц и и в е н т и л а ц и о н и у р е д и , ш т о се к о р и - н а т а на с е к о и 200 ш 2 п о в р ш и н а н а подот, н а в и с о -
с т а т за п о с т и г а њ е на о п р е д е л е н и микроклиматски чина над средната конструкциона височина на по-
у с л о в и во р а б о т н и т е п р о с т о р и и . кривот.
А к о н а к л о н о т на п о к р и в о т е од 13 0 до 30 о се п о -
Член 2 ставува н а ј м а л к у еден уред за одвод на чадот и
Д о л у н а в е д е н и т е и з р а з и , во с м и с л а на о в о ј п р а - т о п л и н а т а н а с е к о и 400 т 2 п о в р ш и н а н а подот, ш т о е
вилник, имаат следно значење м о ж н о повеќе спрема горната конструкциона висо-
ч и н а на п о к р и в о т , п р и ш т о р а м н и н а т а на п о в р ш и -
1) д е б е л и н а на б е з ч а д л и в а т а зона е средната н а т а на о т в о р о т м о р а да б и д е в о в о д о р а м н а п о л о -
к о н с т р у к ц и о н а в и с о ч и н а на о б ј е к т о т н а м а л е н а за жба.
сметковната дебелина на чадлива зона; Ако покривната конструкција формира чадли-
2) ч а д л и в п о т с е к т о р е д е л од п р о с т о р о т ш т о го в и п о т с е к т о р и , н а с е к о ј п о т с е к р е т а р се поставува
з а ф а ќ а а т р р з н и т е и д р у г и г р а д е ж н и е л е м е н т и под н а ј м а л к у еден уред за одвод на чадот и топлината.
п о к р и в о т , ш т о се с п у ш т а а т п о в е ќ е од 2 5 % од с м е т - У р е д и т е з а о д в о д на ч а д и т о п л и н а се в г р а д у -
к о в н а т а д е б е л и н а на ч а д л и в а т а з о н а и го о г р а н и ч у - в а а т во ш е д - п о к р и в и т а к а ш т о в е т а р о т д а н е Ја п о -
в а а т ш и р е њ е т о на ч а д о т и т о п л и н а т а ; пречува нивната работа.
3) ч а д л и в с е к т о р е п р о с т о р о т под т а в а н о т и л и
п о к р и в о т ш т о е о ф о р м е н со з а в е с и з а ч а д и т о п л и н а ; Член 6

4) е ф е к т и в н а п о в р ш и н а н а о т в о р о т н а у р е д и т е Д о л ж и н а т а на страницата или пречникот на


о т в о р о т на у р е д и т е з а о д в о д н а ч а д и т о п л и н а не
за одвод н а ч а д и т о п л и н а е п о в р ш и н а т а к о ј а к о г а с м е е д а биде п о г о л е м а од 2,50 гп.
т и е у р е д и се о т в о р е н и , м о ж е а е р о д и н а м и ч к и д а се
пресмета и определи; Член 7
5) е ф е к т и в н а п о в р ш и н а на о т в о р и т е на с и с т е - А к о с и с т е м о т з а о д в о д на ч а д и т о п л и н а се а к -
мот за одвод н а ч а д и т о п л и н а е з б и р на сите е ф е к - т и в и р а и со п о м о ш на у р е д за р а ч н о а к т и в и р а њ е ,
т и в н и п о в р ш и н и на о д д е л н и у р е д и з а о д в о д н а ч а - т а к в о т о а к т и в и р а њ е м о р а д а се и з в е д у в а од б е з б е д -
дот и т о п л и н а т а ; но место.
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Б р о ј 45 - С т р а н а 1315

Н а уредот за рачно а к т и в и р а њ е на системот за Ч л е н 16


о д в о д на ч а д и т о п л и н а м о р а д а Онде в и д н о н а з н а - Завесите за чад и топлина мораат да бидат
чено за кој чадлив сектор е наменет и дали е а к т и - стабилни и непропустливи за чад и топлина и при
в и р а н и л и не. п о р а с т на т е м п е р а т у р а т а на о к о л и н а т а од 293 ± 5 К
У р е д о т з а р а ч н о а к т и в и р а њ е н а системот з а о д - (25 ± 5 0 С) н а 773 К (500 о С), в о т е к н а 30 м и н у т и .
вод п а ч а д и топл-ина м о р а д а биде з а ш т и т е н т а к а
ш т о д а н е постои м о ж н о с т з а н е н а м е р н о активи- Ч л е н 17
рање.
Завесите за чад и топлина мораат да претста-
Член 8 в у в а а т н е п р о п у с т л и в а в р с к а со т а в а н о т и л и со п о -
к р е в к и о т покривач. В и с е ч к и т е т а в а н и не смеат да
П р и г р у п н о а к т и в и р а њ е на системот з а одвод го с п р е ч у в а а т ф у н к ц и о н и р а њ е т о н а з а в е с и т е з а ч а д
на ч а д и т о п л и н а , и с т о в р е м е н о се о т в о р а а т с а м о и т о п л и н а и не с м е а т д а го п о п р е ч у в а а т о д в о д о т н а
у р е д и т е з а одвод п а ч а д и т о п л и н а од е д е н ч а д л и в чадот и топлината.
сектор.
З а в е с и т е з а ч а д и т о п л и н а се с п у ш т а а т во п р о -
П р и автоматско групно а к т и в и р а њ е на системот стор н а ј м а л к у т о л к у к о л к у ш т о и з н е с у в а с м е т к о в -
за о д г о д на ч а д и т о п л и н а , се п р е д в и д у в а на с е к о и ната височина на ч а д л и в а т а зона.
400 т 2 н а ј м а л к у е д е н ч а д л и в и л и д в а т е р м и ч к и д е -
т с к т о р а , осЕен на м е с т а т а со в и с о к о п о ж а р н о о п т о - Ч л е н 18
в а р у в а њ е и л и со м а т е р и и од к о и постои з г о л е м е н а
опасност од п о ж а р , на к о и се п о с т а в у в а д о д а т е н д е - П р о с т о р и ј а т а ш т о е о п р е м е н а со с и с т е м з а о д -
тектор. вод на чад и топлина мора да има отвори за довод
Детекторите мораат да бидат поставени така на с в е ж в о з д у х ч и и к а п а ц и во с л у ч а ј н а п о ж а р
ш т о да се и з л о ж е н и н а п о ж а р н и т е г о л е м и н и . м о р а а т ш т о п о б р г у д а се о т в о р а т .

Член 9 Ч л е н 19
Геометриската п о в р ш и н а на пресекот на отво-
В о п р о с т о р и и ш т о се ш т и т а т со ш п р и н к л е р - у р е -
р и т е з а д о в о д на с в е ж воздух мора да биде н а ј -
ди за г а с н е њ е н а п о ж а р , уред-ите за одвод на ч а д и м а л к у д в а п а т и п о г о л е м а од г е о м е т р и с к а т а п о в р ш и н а
т о п л и н а смеат да се о т в о р а а т с а м о по а к т и в и р а њ е па о т в о р и т е н а системот з а о д в о д на ч а д и т о п л и н а
на шпринклор-уредите. од с е к т о р о т со н а ј г о л е м а е ф е к т и в н а п о в р ш и н а н а
П р и а к т и в и р а њ е т о на системот з а о д в о д н а ч а д отвори.
и т о п л и н а со п о м о ш н а т е р м и ч к и д е т е к т о р и н а п о -
Ч л е н 20
жар, номиналната температура на термичкиот де-
т е к т о р на по: т :ар за а к т и г и р а њ е н а ТОЈ систем м о р а П р о з о р ц и т е и в р а т и т е под е д н а т а п о л о в и н а н а
да биде за н а ј м а л к у 1 8 о 0 п о г о л е м а од н о м и н а л н а т а средната конструктивна височина на објектот, кои
температура за а к т и в и р а њ е на ш п р и и к л е р - у р е д и т е . в о с л у ч а ј н а п о ж а р м о ж а т д а се о т в о р а т и од н а д -
ворешна с т р а н а , се с м е т а а т к а к о о т в о р и з а д о в о д
Ч л е н 10 на с в е ж воздух,
Во ч а д л а з и т е с е к т о р и о п р е м е н и со ш п р и н к л е р - Секое з а с т а к л у в а њ е на површината што се нао-
-уреди и ;,ренчер-уреди, детсхторите на п о ж а р за ѓа в о д о л н и о т д е л на к о н с т р у к ц и о н а т а в и с о ч и н а н а
с и с т е м и т е з а одвод ца ч а д и т о п л и н а м о р а а т д а се о б ј е к т о т и н а к о ј а с т а к л о т о м о ж е д а се с к р ш и се
з а ш т и т а т од н е п о с р е д н о п р с к а њ е со вода. смета к а к о о т в о р з а д о в о д н а с в е ж в о з д у х .

Ч л е н 11 Ч л е н 21
Ч а д л и г и т е с е к т о р и н е смеат да б и д а т п о г о л е м и Е ф е к т и в н а т а п о в р ш и н а на о т в о р и т е н а у р е д и т е
од 1 600 т 2 , а д о л ж и н а т а на с е к т о р и т е н е смее д а з а о д в о д на ч а д и т о п л и н а н е смее, п о р а д и д е ф о р -
и з н е с у в а п о в е ќ е од 60 т . м и р а њ е н а у р е д и т е п р и п о ж а р о т , д а се н а м а л и в о
т а а м е р а во КОЈ а ќ е се д о в е д е в о п р а ш а њ е н е ј з и н а -
Ч л е н 12 та о с н о в н а н а м е н а .
У р е д и т е з а одвод на ч а д и т о п л и н а м о р а а т д а Ч л е н 22
б и д а т к о н с т р у и р а н и и о д р ж у в а н и т а к а ш т о да ф у н к -
ц и о н и р а а т без оглед н а о п т о в а р у в а њ е т о п о р а д и в е - В к у п н а т а е ф е к т и в н а п о в р ш и н а на о т в о р и т е н а
системот з а о д в о д н а ч а д и т о п л и н а з а различни
тер, снег и л и м р а з .
услови, според големината на просторијата, видот
Ч л е н 13 н а п р о и з в д с т в о т о и л и на м а т е р и ј а л о т ш т о се с к л а -
д и р а , се п р е с м е т у в а с п о р е д о б р а с ц и т е од ч л . 23, 24
У р е д и т е з а ОДЕОД н а ч а д и т о п л и н а м о р а а т да и 25 н а ОВОЈ п р а в и л н и к и с п о р е д т а б е л . бр. 1 д о
р а б о т а т и а к о н а с т а н е п р е к и н во с н а б д у в а њ е т о со бр. 5.
енергија. Т а б е л . бр 1 до бр. 5 од с т а в 1 н а о в о ј ч л е н се
А к т и в и р а н и о т у р е д з а ОДЕОД на ч а д и т о п л и н а отпечатени кон ОВОЈ п р а в и л н и к и п р е т с т а в у в а а т
мора да о с т а н е о т в о р е н и а к о е о ш т е т е н а и н с т а л а - негов составен дел.
ц и ј а т а за с н а б д у в а њ е со е н е р г и ј а .
Ч л е н 23
Ч л е н 14 З а п р о с т о р и и т е ч и ј а п о в р ш и н а на п о д о т е п о г о -
Инсталациите за напојување и а к т и в и р а њ е на л е м а од 1 600 т 2 , в к у п н а т а е ф е к т и в н а п о в р ш и н а н а
у р е д и т е за одвод на ч а д и т о п л и н а мораат да бидат о т в о р и т е н а с и с т е м о т за одг.од н а ч а д и т о п л и н а се
распоредени т а к а што помалку да се и з л о ж е н и н а пресметува според следниот образец:
оган и д а j a и з д р ж а т з г о л е м е н а т а температура за A vs = р X F p
в р е м е д о д е к а у р е д о т н е се отвори. к а д е ш т о е:
Ч л е н 15 Avs — в к у п н а т а е ф е к т и в н а п о в р ш и н а н а о т в о р и т е
О к о л у у р е д и т е з а о д в о д на ч а д и т о п л и н а м о р а на системот з а о д в о д на ч а д и т о п л и н а , во т 2 ,
д а биде в г р а д е н т а к о в м а т е р и ј а л КОЈ ВО п о г л е д на р — табеларките големини на е ф е к т и в н а т а п о в р -
ш и р е њ е т о на п л а м е н о т по п о в р ш и н а т а и м а н а ј м а л - ш и н а на о т в о р и т е на референтните групи
к у и с т и к а р а к т е р и с т и к и к а к о и м а т е р и ј а л о т од к о ј з а в и с н о од с р е д н а т а к о н с т р у к ц и о н а в и с о ч и -
е направен покриениот покривач. н а н а п р о с т о р и ј а т а и од с м е т к о в н а т а д е б е л и -
Страна 8 - Б р о ј 45 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ П е т о к , 2(? а в г у с т 1 9 3 3

на на чадливата зона (дадена во табелата Ч л е н 30


б р о ј 5), во % . Системот за одвод на ч а д и топлина мора да
FP — п о в р ш и н а т а на п о д о т на п р о с т о р и ј а т а з а к о - и м а т е х н и ч к о у п а т с т в о ш т о м о р а да ги с о д р ж и т е х -
ј а се п р е с м е т у в а е ф е к т и в н а т а п о в р ш и н а за ничките и други податоци значајни за исправно
о д в о д на ч а д о т и т о п л и н а т а , во т 2 . м о н т и р а њ е , п у ш т а њ е в о погон и у п о т р е б а и з а
отстранување на пречките и дефектите, предупре-
Ч л е н 24 д у в а њ е на опасност при употребата и упатство за
о т с т р а н у в а њ е на тие опасности, к а к о и упатство за
З а п р о с т о р и и т е ч и ј а п о в р ш и н а на п о д о т е н а д р а к у в а њ е со т о ј с и с т е м и з а о д р ж у в а њ е н а ТОЈ с и с -
800 до 1600 Ш" в к у п н а т а е ф е к т и в н а п о в р ш и н а на тем.
о т в о р и т е на системот з а о д в о д н а ч а д и т о п л и н а се
пресметува според следниот образец:
Ч л е н 31
Avs = р X 1600 Овој п р а в и л н и к влегува во сила по истекот на
к а д е ш т о о з н а к и т е A vs и р и м а а т исто з н а ч е њ е е д н а г о д и н а од д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о в о „ С л у ж б е н
к а к о во ч л е н 23 н а о в о ј п р а в и л н и к . лист на С Ф Р Ј " .

Ч л е н 25 Б р . 50-3910/1
18 Ј у л и 1983 г о д и н а
З а просториите ч и ј а п о в р ш и н а на подот е до Белград
800 т Ј , в к у п н а т а е ф е к т и в н а п о в р ш и н а н а о т в о р и -
т е на системот з а о д в о д н а ч а д и т о п л и н а се п р е с - Директор
метува според следниот образец: на С о ј у з н и о т з а в о д з а
АУѕ = р X F p X 1600 стандардизација,
Букашин. Драгоевиќ, с. р.
800
к а д е ш т о о з н а к и т е AVs, р и F p и м а а т исто з н а ч е њ е
к а к о во ч л е н 23 н а воз п р а в и л н и к . Т а б е л а бр. 1

Ч л е н 26 Р А С П О Р Е Д У В А Њ Е Н А О П А С Н О С Т И Т Е ОД П О -
Ж А Р СПОРЕД НАМЕНАТА НА ОБЈЕКТОТ
Н а местото н а к о е о п а с н о с т а од п о ж а р е з г о л е -
мена поради високото п о ж а р н о оптоварување или Категорија
п о р а д и м а т е р и и о п а с н и по п о ж а р , а т а к в и о т с л у ч а ј Намена на опасност
н е е посебно о п ф а т е н со т а б е л . бр. 1 и бр. 2, е ф е к - од п о ж а р
т и в н а т а п о в р ш и н а на системот з а о д в о д на ч а д и
т о п л и н а и з н е с у в а н а ј м а л к у 6'Vо од п о в р ш и н а т а н а 1 2
п о д о т н а т а к в о т о место.

Ч л е н 27
З а п о в е ќ е н а м е н с к и п р о с т о р и и со п о в е ќ е р а з л и -
ч н и к а т е г о р и и н а о п а с н о с т од п о ж а р , е ф е к т и в н а т а
п о в р ш и н а н а о т в о р и т е н а системот з а о д в о д н а ч а д и
т о п л и н а се п р е с м е т у в а з а с е к о ј одделен чадлив
сектор.
А к о п о р а д и т е х н о л о ш к и о т п р о ц е с во п о в е ќ с н а -
менската просторија не е можна поделба на чад ди-
в и с е к т о р и , з а п р е с м е т у в а њ е се з е м а најголемата
категор-ија на о п а с н о с т од п о ж а р и д о б и е н а т а е ф е к -
т и в н а п о в р ш и н а на о т в о р и т е н а системот з а одвод
ч а д и т о п л и н а с п о р е д т а б е л а т а б р о ј 5 се з г о л е м у в а
0
з а 3 0 % за п о к р и в и т е со н а к л о н д о 12 , а з а 5 0 % з а
п о к р и в и т е со н а к л о н н а д 12 с до 30 о .
При определувањето на табеларната вредност
од с т а в 2 на овој ч л е н се з е м а н а ј м а л к у с м е т к о в н а -
т а д е б е л и н а на ч а д л и в а т а зона според табелата
б р о ј 5.
Ч л е н 28
З а п р о с т о р н а т а , о д н о с н о чадлит^иот с е к т о р со
п р о м е н л и в а к а т е г о р и ј а на о п а с н о с т од п о ж а р , за
пресметување на е ф е к т и в н а т а п о в р ш и н а на о т в о -
р и т е н а системот за о д в о д на ч а д и т о п л и н а се з е м а
к а т е г о р и ј а т а на н а ј г о л е м а о п а с н о с т од п о ж а р .

Ч л е н 29
В о п р о с т о р и и т е со с р е д н а к о н с т р у к ц и о н а в и с о -
ч и н а до 6 m н а ј м а л а т а д е б е л и н а на безчадливата
з о н а и з н е с у в а 3 т , а во п р о с т о р и и т е со с р е д н а к о н -
г
стрз кциона в и с о ч и н а н а д 6 ш — н а ј м а л к у п о л о в и н а
од с р е д н а т а к о н с т р у к ц и о н а в и с о ч и н а на п р о с т о р и -
јата,
В о п р о с т о р и и т е до 6 m с м е т к о в н а т а височина
н а ч а д л и в а т а з о н а и з н е с у в а н а ј м а л к у 23% од с р е д -
н а т а к о н с т р у к ц и о н а в и с о ч и н а , а во п р о с т о р и и т е н а д
6 ш со с р е д н а к о н с т р у к ц и о н а в и с о ч и н а — н а ј м а л -
ку 2 т .
Петок:, 26 а в г у с т 1983 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ Б р о ј 45 - С т р а н а 1317

1 2 1 2

фурнир 2,2 коноп ЗД


грамофонски плочи 2,2 крзно 2,1
гумени производи 2,3 лесен метал 2,2
ѕ стара хартија 2,2
х е м и с к и бои
леб 2,2 старо масло 2,3
храна 2,3 јаглен 3,3
кабли 2,3 волна ЗД
картон 2,3
керамика 2,1
конзерви 2,1 Т а б е л а бр. 2
козметика с
кожни производи 2,2 РАСПОРЕДУВАЊЕ СПОРЕД ГРУПАТА НА СКЛА-
покриени лепенки 3,2 ДИРАН МАТЕРИЈАЛ
лепак
ликери 3,1 Група на
лимени производи 2,1 Складиран материјал складиран
линолеум 3,1 материјал
масти и паста 3,1
машини 2,2 1 2
млеко во прав 2,2
монтажни куќи 2,3 Акумулатори 2
мотоцикли 2,2 Алкохолна пијачка 1
муниција ft
Асфалт 2
мебел 2,3 Битумен 3
нитроцелулоза к
Боци 2
обувки 2,3 Брашно 2
облека 2,3 Целулоид 3
оружје 2,2 Дрвена волна 4
хартија 2,3 Дрво-балвани 2
паркет 2,3 Д р в о - ц е п е н и ц и , л е т в и и сл. 3
пиво 2,1 Тутунски производи 2
печиво 2,1 Електрични апарати 2
пенести гуми 3,2 Електричен материјал 2
пенест м а т е р и ј а л 32 Електрични уреди 2
порцелан 2,1 Филц 2
постелнина ft
Гумени производи (компактни) 3
радијатори 2,3 Г у м е н и п р о и з в о д и (пенести) 4
разредувани 3Д Х е м и с к и средства, негоречки 1
саати 2,2 Х р а н а во ч а ш и и конзерви 1
синтетски ткаенини 2,2 Х р а н а во друга а м б а л а ж а 2
оцетна киселина 2,1 Иверки 2
средство за перење 2,2 Јута 2
сода 2,1 Кабел 2
стакло 2,2 Книги 2
добиточна х р а н а 33 Керамика 1
сушен зеленчук 2,3 К о н е ц од п р и р о д н и в л а к н а 2
свила (природна и вештачка) 2,3 К о н е ц од с и н т е т и ч к и в л а к н а 3
шеќер 2,3 Покривна лепенка 2
кибрит 3,1 Масти 2
текстил ft
Машини за перење 2
т е п и с и (негумиранм) 2,3 М а т е р и ј а л од ч е л и к 1
т е п и с и (гумирани) 3 1 Метални производи 1
тестенини 2,2 М л е к о во п р а в . 2
тркала 22 М е б е л ш т о н е е од п л а с т и к а
украси 2
2,1 Палети 3
вагони 2,3 Памук 2
долни алишта 2,3 Х а р т и ј а , л е п е н к а (^о р о л н и - в е р т и -
вештачки супи 2,3 кално) 3
восок 2,3 Х а р т и ј а , л е п е н к а (ЕО р о л н и - х о р и -
в р а т и (метални) 2.2 зонтално)
врати (дрвени и пластични) 2
2,3 Х а р т и ј а во табаци 2
Пенеста гума 4
Пиво 2
Преработка на: Платно 2
ft Пластичен материјал (иепенести
алуминиум плочи)
битумен 2
зд Пластичен материјал (гранулат,
дрво 2;3 прав, фолии) 3
тутун 2,2 П л а с т и ч е н м а т е р и ј а л (пенест) 4
гума зд Плута
јута 2
3,1 Порцелан 1
кафе 2,2 Природна к о ж а 2
какао 22 Поиродни влакна 2
к а т р а н , смола 3,1 Производи дрвени 2
Определување на к а т е г о р и ј а на опасност од по- Пооизволи метални 1
жар според фактичките категории опасност од пожар. Производи пластични . 3 ,
С т р а н а 1318 - Б р о ј 45 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ П е т о к , 2(? а в г у с т 1 9 3 3

ГРУПА НА АМБАЛАЖА
1
Р1
П р о и з в о д и од л и м
П р о и з в о д и од х а р т и ј а Незапална амбалажа, дрвени палети и запална заш-
Сапун т и т н а р а м к а ЧИЈ а п о в р ш и н а н е смее д а б и д е п о г о л е -
м а од 2 0 % од п о в р ш и н а т а н а п а к у в а н и о т м а т е р и ј а л .
Средства за перење
А к о з а ш т и т н а т а р а м к а е од п е н е с т матери-јал, п о в р -
Стакло
ш и н а т а н а р а м к а т а н е с м е е д а п р е м и н у в а 5 % од п о -
Добиточна храна
в р ш и н а т а на с к л а д и р а н и о т м а т е р и ј а л . А к о з а ш т и т -
Суви батерии
н а т а р а м к а е о д п е н е с т м а т е р и ј а л п р е к р и е н со з а п а л -
Кибрит
ни и л и н е з а п а л н и материјали, површината на рам-
Шпиритус
к а т а н е смее д а п р е м и н у в а 10% од п о в р ш и н а т а н а
Шперплочи
складираниот материЈал.
М а с л о р а с т в о р е н о во в о д а
Масло нерастворзно во вода Р2
Масло за Јадење
Брановита лепенка (хоризонтално Д р в е н и к у т и и , д р в е н и п а л е т и , а м б а л а ж а од дрво,
складирана) хартиЈа на^брановит картон и вештачки материЈал
Брановита лепенка (вертикално ш т о н е е п е н е с т . П е н е с т и о т м а т е р и ј а л се у п о т р е б у в а
складирана) к а к о з а ш т и т н а р а м к а д о 5 % од п о в р ш и н а т а н а п а -
Врата, метална куваниот материјал, а ако заштитната рамка е меѓу
Врата дрвена или пластична к у т и ј а т а и картонот, п о в р ш и н а т а на пенестиот мате-
Восок р и ј а л м о ж е да изнесува д о 10% од п о в р ш и н а т а на
Ж и ц а изолирана пакуваниот материјал.
Ж и ц а неизолирана
Жито РЗ
П а к у в а њ е на н а ч и н и т е п р е д в и д е н и под F 1 и Р2 во
однос на пенестиот м а т е р и ј а л . Волуменот на пенес-
тиот м а т е р и ј а л за п а к у в а њ е во однос на волуменот
Т а б е л а бр. 3 н а с к л а д и р а н и о т м а т е р и ј а л н е с м е е д а биде п о г о л е м
о д 15%. В о л у м е н о т н а п е н е с т и о т м а т е р и ј а л м е ѓ у к у -
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СКЛАДИРАН МАТЕРИ- тијата или картонот и складираниот материјал не
Ј А Л ВО К А Т Е Г О Р И И ОПАСНОСТ ОД ПОЖАР смее д а б и д е п о г о л е м од 30%.
З А В И С Н О ОД Г Р У П А Т А Н А А М Б А Л А Ж А
Р4
Група на П а к у в а њ е со поголем д е л пенест м а т е р и ј а л о т к о л к у
Складиран амбалажа Р1 Р2 РЗ Р4 ш т о е п р е д в и д е н о з а г р у п и т е Р 1 д о РЗ.
материјал

Ѕ1 4,1 4,2 4,3 4,4 Т а б е л а бр. 4


Ѕ2 4,2 4,2 4,3 4,4
S3 4.3 4,3 4,3 4,4 Р А С П О Р Е Д Н А КАТЕГОРР1ИТЕ Н А О П А С Н О С Т ОД
Ѕ4 4,4 4,4 4,4 4,4 П О Ж А Р З А Р Е Ф Е Р Е Н Т Н А Т А Г Р У П А ОД Т А Б Е Л А -
Т А Б Р О Ј 5.

Група на с к л а д и р а н м а т е р и ј а л : Категорија Максимална височина Референтна


на опасност на складирањето во m група
Ѕ1 од п о ж а р
Незапалеи складиран материјал и прехранбени про-
2.1 1
и з в о д и во ч а ш и и к о н з е р в и .
2.2 2
Ѕ2 23
Т е ш к о и средно т е ш к о з а п а л н и с к л а д и р а н м а т е р и - 3 1 3
ј а л , к а к о ш т о се дрво, х а р т и ј а , к а р т о н и с и н т е т с к и 3.2
м а т е р и ј а л во м а с и в е н о б л и к . П е н е с т и о т м а т е р и ј а л 33 4
м о ж е д а биде до 15% од б р у т о з а ф а т н и н а т а п р е п е - 4.1 53 3
ч е н со н е з а п а л н а м а т е р и ј а . 4 1 7,6 4
42 4,1 3
И з з е м е н и се х а р т и ј а и к а р т о н о т в о р о л н и с к л а д и р а -
4.2 5,9 4
ни в е р т и к а л н о .
4.2 7,5 5
S3 43 2,9 3
Л е с н о з а п а л н и с к л а д и р а н матери1"ал ( х а р т и ј а и к а р - 4.3 4Д 4
тон во р о д н и с к л а д и р а н и в е р т и к а л н о ) , с л о ж е н о д р в о 43 5,2 5
ш т о п р о п у ш т а в о з д у х , с к л а д и р а н м а т е р и т а л со п е н е - 4.3 6,3 6
ст м а т е р и ј а л до 15% ед ѓ р у т о з а ф а т н и н а т а и л и н е - 43 7,7 7
з а п а л н и м а т е р и ј а л п р е с л е ч е н со п е н е с т м а т е р и ј а л д о 44 1.6 3
3 0 % од бруто з а ф а т н и н а т а . 44 2,3 4
44 3,0 5
Ѕ4 44 3,6 6
С к л а д и р а н м а т е р и ј а л со п о г о л е м д е л испуст м а т е р и - 4А 4,4 7
f ^ i о т к о л к у ш т о с п р е д в и д е н о по г р у п а т а S3.
Петок:, 26 а в г у с т 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Б р о ј 45 - С т р а н а 1319

Т а б е л а број 5

ТАБЕЛАТА НА Е Ф Е К Т И В Н И Т Е ОТВОРИ З А ОДВОД НА ЧАД И Т О П Л И Н А Н А С Т А Н А Т И ВО ПО-


Ж А Р Е Д А Д Е Н А В О О С Т А Т О Ц И Н А о/о О Д П О В Р Ш И Н А Т А Н А П О Д О Т Н А ПРОСТОРИЈАТА ЗА-
В И С Н О ОД С Р Е Д Н А Т А К О Н С Т Р У К Ц И О Н А В И С О Ч И Н А Н А О Б Ј Е К Т О Т И С М Е Т К О В Н А Т А ДЕБЕ-
Л И Н А Н А Ч А Д Л И В А Т А З О Н А И ОД И З М Е Р Е Н А Т А Г Р У П А Д О Б И Е Н А ВО ТАБЕЛАТА БРОЈ 4

А — средна конструкција височина на објектот, во ш2,


В — сметковна дебелина на чадливата зона во т.

р о/о
А В Референтна група
1 2 3 4 5 6 7

4,0 1,00 0,30 0,43 0,61 0,86 1,05 1,29 1,46


4,5 1,50 0,25 0,35 0,50 0,70 0,86 1,05 1,19
1,25 0,31 0,43 0,61 0,87 1,06 1,30 1,47

5,0 2,00 0,21 0,30 0,43 0,61 0,74 0,96 1,03


1,75 0,26 0,37 0,52 0,73 0,90 1,10 1,24
1,50 0,31 0,44 0,63 0.88 1,08 1,33 1,50
1,25 0,38 0,54 0,76 1,07 1,32 1,61 1,82

5,5 2,50 0,19 0,27 0,38 0,54 0,67 0,82 0 92


2,25 0,23 0,32 0,46 0,65 0,79 0,97 1,10
2,00 0,27 0,38 0,54 0,77 0,94 1.15 1,30
1,75 0,32 0,45 0,64 0,91 1,11 1.36 1,54
1,50 0,38 0,54 0,76 1,08 1,32 1,62 1 83

6,0 3,00 0,18 0,25 0,35 0,50 0,61 0,74 0,84


2,75 0,21 0,29 0,41 0,58 0 72 0588 0 99
2,50 0,24 0,34 0,48 0,69 0,84 1,03 1.16
2,25 0,28 0,40 0,57 0,80 0,98 1,20 1.36
2,00 0,33 0,47 0,66 0,94 1,15 1,40 1,59

6,5 3,25 0,19 0,27 0,38 0,54 0,66 0,81 0 91


3,00 0,22 0,31 0,44 0,63 0,77 0 94 1,06
2,75 0,26 0,36 0,51 0,72 0,89 1,09 1,23
2,50 0,30 0,42 0,59 0,84 1,03 1,26 1,42
2,25 0,34 0,48 0,68 0,97 1Д8 1,45 1^4
2,00 0,39 0,56 0,79 1,12 1,37 1,66 1,79

7,0 3,50 0,20 0,29 0,41 0,58 0,71 0 87 0 98


3,25 0,24 0,33 0,47 0.67 0,82 1.00 1,13
3,00 0,27 0,38 0,54 0,76 0,94 1,15 1 39
2,75 0,31 0,44 0,62 0,87 1,07 1,31 1,48
2,50 0,35 0,50 0,71 1,00 1,22 1,50 1,69
2,25 0,40 0,57 0,81 1,14 1.40 1,71 1 94
2,00 0,46 0,65 0,93 1,31 1,60 1,96 2,22
7,5 3,75 0,22 0,31 0,44 0,62 0,76 0,93 1,05
3,50 0,25 0,35 0,50 0,71 0.87 1 06 1. 9 0
3,25 0 28 0,40 0,57 0,80 0,98 1,21 1 36
3,00 0,32 0,46 0,64 0,91 1,12 1 37 1.55
2,75 0,37 0,52 0,73 1,03 1,26 1,55 1,75
2,50 0,41 0,59 О,A3 1,17 1,43 1 76 1,08
2,25 0,4 7 0,66 0,94 1,33 1,62 1,99 2 25
2,00 0,53 0,75 1,07 1,51 1,85 2,26 2 56
8,0 4,00 0,23 0,33 0,47 0,66 0,81 0,99 1,12
3,75 0,26 0,37 0,53 0,75 0,92 1,12 1.27
3,50 0,30 0,42 0,60 0,84 1,03 1,27 1,43
3,25 0,34 0,47 0,67 0,95 1,16 1,42 1 61
3,00 0,38 0,53 0,76 1,07 1,31 1.60 1 81
2,75 0,42 0,60 0,85 1,20 1,47 1,80 2 04
2,50 0,48 0,67 0,95 1,35 1,65 2,02 2 20
2,25 0,54 0,7в 1,09 1,52 1,86 2.28 2 58
2,00 0,61 0,86 1,22 1,72 2,11 2,58 2,92
8,5 4,25 0.25 0,35 0,^0 0,70 0,86 1,05 1,19
4,00 0,28 0,39 0,56 0,79 0,97 1,18 1,34
3,75 0,31 0.44 0,63 0 88 1,08 1,33 1,50
З,ло 0,35 0,49 0,70 О,ПИ 1,21 1/8 1,68
3 25 0,30 0,55 0,78 1 ДО 1.35 1 бб 1 87
3,00 0344 0,62 0,87 1,23 1,51 1,85 2,09
Страна 1320 - Број 45 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 2(? август 1 9 3 3

1 2 3 4 5 6 7

2,75 0,49 0,69 0,97 ' 1,38 1,68 2,06 2,33

2,50 0,54 0,77 1,09 1,54 1,88 2,31 2,61


2.25 0,61 0,86 1,22 1,72 2,11 2,59 2,92
2,00 0,69 0,97 1,37 1,94 2,37 2,91 3,29

9,0 4,50 0,26 0,37 0,53 0,74 0,91 1,12 1,26

4,25 0,29 0,42 0,59 0,83 1,02 1,25 1,41

4,00 0,33 0,46 0,65 0,92 1,13 1,39 1,57

3,75 0,36 0,51 0,73 1,03 1,26 1,54 1,74

3,50 0,40 0,57 0,81 1,14 1,40 1,71 1,93

3,25 0,63 0,89 1,27 1,55 1,90 2,15


, 0,45
3,00 0,50 0,70 0,99 1,40 1,72 2,11 2,38
2,75 0,55 0,78 1,10 1,56 1,91 2,34 2,64
2,50 0,61 0,87 1,23 1,73 2,12 2,60 2,94
2,25 0,68 0,97 1,37 1,93 2,37 2,90 3,28
2,00 0,35 1,08 1,53 2,17 2,65 3,25 3,67

9,5 4,75 0,28 0,39 0,56 0,79 0,96 1,18 1,33

4,50 0,31 0,44 0,62 0,87 1,07 1,31 1,48

4,25 0,34 0,48 0,68 0,97 1,18 1,45 1,64

4,00 0,38 0,53 0,75 1,07 1,31 1,60 1,81

3,75 0,42 0,59 0,83 1,18 1,44 1,77 2,00

3,50 0,46 0,65 0,92 1,30 1,59 1,95 2,20


3,?5 0,51 0,72 1,01 1,43 1,76 2,15' 2,43
3,00 0,56 0,79 1,12 1,58 1,94 2,37 2,68
4
2,75 0,62 0,88 1,24 1,75 2,14 2,63 2,97

2,50 0,76 0,97 1,37 1,94 2,37 2,91 3,29


2,25 0,85 1,08 1,52 2,15 2,64 3,23 3,65

2,00 0,95 1,20 1,70 2,40 2,94 3,61 4,07

10,0 5 00 0,29 0,41 0,58 0,83 1,01 1,24 1,40

4.75 0.32 0,46 0,65 0,91 1,12 1,37 1,55

4,50 0,36 0,50 0,71 1,01 1,23 1,51 1,71


4,25 0,39 0,55 0,78 1,11 1,35 1,66 1,88

4.00 0,43 0,61 0,86 1,22 1,49 1,82 2,06

'13,7 5 0,47 0 67 0,94 1,34 1,64 2,00 2,26


3,50 0,52 0,73 1,04, 1,47 1,79 2,20 2,48
3,25 О 0,80 1,14 1,61' 1,97 2,41 2,73
3 ПО 0,70 0,88 1,25 1,77 2,17 2,65 3,00
2.75 0 77 0,97 1,38 1,95 2,39 2,92 3,30

2 .С)П 0 85 1,07 1,52 2,15 2,63 3,22 3,64


0,94 1,19 1,68 2,38 2,91 3,57 4,03
2,00 1,05 1,32 1,87 2,65 3,24 3,37 4,49

10,5 5 0,31 0,43 0,61 0,87 1,06 1,30 1,47

5 0.0 О 34 0,43 0,67 0,95 1,17 1,43 1,62


Л,175 0.37 0,52 0,74 1,05 1,28 1,57 1,77
4,30 0,41 0,57 0,81 1,15 1,40 1,72 1,94
Л 9^ 0,44 0,63 0.RQ 1,25 1,54 1,88 2,13
4,00 0,48 0,69 0,97 1,37 1,68 2,06 2,32
3 7" 0 53 0 75 1,06 1,50 1,84 2,25 2,54
3.50 0,64 0,82 1,16 1,64 2,01 2,46 2,78
0,71 0 90 1,27 1,79 2,19 2,69 3,04
3 ГО 0,77 О 98 1,39 1,96 2,40 2,94 3,33
9 7Ѕ О ^ 1 ОД 1,52 2,15 2,64 3,23 3,65
9 0,94 1 18 1,67 2,37 2,90 3,55 4,01
9 1,04 1,31 1,85 2,61 3,20 3,92 4,43
2 ПО 1.16 1,45 2,05 2,90 3,55 4,35 4,92

11,0 5,50 0,32 0,46 0,64 0,91 1,11 1,37 1,54


5 0
5 0 35 0 50 0,70 1,00 1,22 1,49 1,69
5 О0 0,о.З 0,54 0.77 1,09 1,33 1,63 1,84
^.75 0 42 0,59 0,84 1,19 1,45 1,78 2,01
4.50 0 4 6 0,65 0,91 1,29 1,58 1,94 2,19
4 О 50 0 70 1,00 1,41 1,72 2,11 2,39
4 ПО О ГО О 77 1,08 1,53 1,88 2,30 2,60
3 75 О бб 0,83 1,18 1.67 2,04 2,50 2,83
О ГГ) О 79 О Q1 1,82 2,22
1,28 2,72 3,08
О 73 О 1,40 1.98 2.42 2.97 3,36
q on П РЛ 1 ,ПП 1,54 2,16 2,65 3,24 3.66
9 О 04 1,67 2,36 2 90 3,55 4,01
U 8
1,04 1,30 1,83 2.^9 3,18 3.89 4 40
2,25 1,14 1 2,02 2 36 3,50 4,28 4 84
2,00 1,27 1,58 2,23 3,16 . 3,87 4,74 5,36
Петок:, 26 август 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 45 - Страна 1321

1 2 3 4 5 6 7

11,5 5,75 0,34 0,48 0,67 0,95 1,16 1,43 1,61


0,37 0,52 0,73 1,04 1,27 1,56 1,76
5,50
5,25 0,40 0,56 0,80 1,13 1,38 1,69 1,91

5,00 0,43 0,61 0,87 1,23 1,50 1,84 2,08


4,75 0.47 0,67 0,94 1,33 1,63 2,00 2,26
4,50 0,57 0,72 1,02 1,44 1,77 2,17 2,45
4.25 0,62 0,78 1,11 1,57 1,92 2,35 2,66
4,00 0,67 0,85 1,20 1,70 2.08 2,55 2,88
3,75 0,73 0.92 1,30 1,84 2,26 2,7/ 3,13
3,50 0,79 1,00 1,41 2,00 2,45 3,00 3,39
3,25 0,87 1,09 1,54 2Д7 2,66 3,26 3,69
3 00 0,95 1,18 1,67 2,37 2,90 3,55 4,01
2,75 1,04 1,29 1,83 2,58 3,16 3,87 4,38
2,50 1,14 1,41 2,00 2,83 3,46 4,24 4,79
2,25 1,26 1,55 2,19 3,10 3,80 4,65 5,26
1.71
2,00 1,39 2,42 3,43 4,20 5,14 5,31

12,0 6,00 0,35 0,50 0,70 0,99 1,22 1,49 1,60


5,75 0,38 0,54 0,76 1,08 1,32 1,62 1,83
5,50 0,41 0,58 0,83 1,17 1,43 1,75 1,98
5,25 0,45 0,63 0,90 1,27 1,55 1,90 2,15
5,00 0,54 0,69 0,97 1,37 1,68 2,06 2,32
4,75 0,53 0,74 1,05 1,48 1,82 2,22 2,51
4,50 0 63 0,80 1,13 1,60 1,96 2,40 2,72
4,25 0,68 0,87 1,22 1,73 2,12 2,60 2,93
4 00 0.74 0,94 1,32 1,87 2,29 2,81 3,17
3 75 0.81 1,01 1,43 2,03 2,48 3,04 3,43
3,50 0 8Ѕ 1,10 1,55 2Д9 2,68 3,29 3,72
3,25 0,95 1,19 1,63 2,38 2 91 3,56 4,03
3,00 .1,04 1,29 1,82 2,58 3,16 3,87 4,37
2 75 1,14 1,40 1,99 2,81 3,44 4,21 4,76
2.50 1;25 1,53 2,17 3,06 3,75 4,60 5,20
2,25 1.37 1,87 2,37 3,36 4,11 5,04 5-,69
2,00 1,52 2,06 2,62 3,70 4,53 5,55 6,27

12,5 6,25 0,37 0,52 0,73 1,03


6 00 0,40 0,56 0,79 1,12
5,75 0,43 0,61 0,86 1,21
5,50 0,51 0,65 0,92 1,31
. 5,25 0 56 0,70 1,00 1,41
5 00 0,60 0,76 1,07 1,52
4,75 0 65 0,82 1,16 1,64
4,50 0 70 0,88 1,25 1,77
4 25 ,0,76 0.95 1,34 1,90
4 00 0,82 1,03 1,45 2,05
3.75 0 89 1,11 1,56 2 21
3,50 0 96 1,19 1,69 2,39
3 25 1,04 1,29 1,83 2,58
3 00 1,14 1,40 1,98 2,80
2,75 1,24 1,С9 2,15 3 04
2,50 1,36 1,84 2,34 3,31
2.25 1.50 2,02 2,56 3,62
2,00 1,66 2,22 2,82 3,98

13,0 6,50 0,38 0,54 0,76 1,08


6,25 0,41 0,58 0,82 1,16
6,00 - 0,49 0,63 0,88 1,25
5,75 0 53 0 67 0,95 1,35
5,50 0,57 0,72 1,02 1,45
5 25 0,62 0,78 1,10 1,56
5,00 0,66 0,84 1,18 1,67
4,75 0,72 0 90 1,27 1,80
4,50 0,77 0,97 1,37 1,93
4,25 0 33 1,04 1,47 2,08
4 00 0,90 1,12 1,58 2,23
3,75 0,97 1,20 ' 1,70 2,40
3,50 1,05 1,29 1,83 2,59
3,25 1,14 1,55 1,98 2,79
3,00 1,24 1,68 2,14 3,02

2,75 1,35 1,82 2,32 3,27


2,50 1,48 1,99 2,52 3,56
2,25 1,63 2,17 2,75 3,89
2,00 1,80 2,39 3,02 4,27
Страна 1322 - Број 45 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Петок, 2(? август 1933

2 3 4 5 6 7

13,5 6,75 0,39 0,56 0,79 1,12


6,50 0,47 0,60 0,85 1,20
6,25 0,51 0,05 0,91 1,29
6,00 0,55 0,09 0,98 1,39
5,75 0,59 0,74 1,05 1,49
5,50 0,63 0,80 1,13 1,60
5,25 0,68 0,86 1,21 1,71
5,00 0,73 0,92 1,30 1,83
4,75 0,79 0,98 1,39 1 97
4,50 0,85 1,05 1,49 2,11
4.25 0,91 1.13 1,60 2,26
4,00 0,99 1,21 1,71 2.42
3,75 1,06 1.45 1.84 2,60
3,50 1.15 1,56 1,98 2,80
3 25 1,25 1,68 2,13 3.01
3,00 1,35 1,81 2,30 3.25
2,75 1,47 1,96 2,49 3.52
2,50 1,61 2.14 2,70 3,82
2,25 1,76 2,33 2,94 4.16
2,00 1,95 2,56 3.23 4.56

14,0 7,00 0,46 0,58 0,82 1,16


6,75 0,49 0,62 0,38 1,24
6,50 0,53 0,67 0,94 1,33
6,25 0,56 0,71 1,01 1.43
6,00 0,61 0,76 1,08 1.53
5,75 0,65 0.82 1,16 1,63
5,50 0,70 0 87 1.24 1,75
5,25 0,75 0,93 1,32 1,87
5,00 0 во 1,00 1,41 2,00
4,75 0,86 1.07 1,51 2,14
4,50 0,93 1Д4 1,62 2,28
4,25 1,00 1.36 1.73 2.44
4,00 1,08 1.46 1.85 2.62
3,75 1.16 1.56 1.98 2,80
3,50 1.25 1,68 2.13 3 01
3,25 1.35 1,81 2,29 3,23
3,00 1,47 1,95 2,46 3,49
2,75 1,60 2,11 2,66 3,77
2,50 1 74 2,29 2 89 4,08
2,25 1,91 2,50 3.14 4.44
2,00 2,10 2,75 3,44 4,86

7,25 0,47 0,60 0,85 1,20


14,5 7,00 0,51 0,64 0,91 1,28
6,75 0,54 0,69 0,97 1,37
6,50 0,58 0,73 1,04 1,47
6,25 0,62 0,78 1,11 1.57
6,00 0 67 0,84 1,18 1,67
5,75 0,72 0,89 1,26 1,79
5,50 0,77 0,95 1,35 1,91
5,25 0,02 1,02 1.44 2,03
5,00 0,88 1.08 1.53 2.17
4,75 0,95 1,29 1,63 2,31
4 50 1,01 1.37 1.74 2,47
4,25 1,09 1.47 1.86 2 63
4,00 1Д 7 1.57 1.99 2,81
3,75 1.26 ' 1,68 2.13 3 01
3 50 1.36 1 80 2,28 3.23
3.25 1,47 1,94 2.45 3,46
3.00 1.59 2,09 2,63 3,73
2,75 1,73 2,26 2,84 4.02 '
2 50 1,88 2,46 3,08 4,35
2 25 2 06 2 fiB ^ 4 4,73
2,00 2,26 2.94 3 ,бб 5,17

7,50 0,49 0,62 0 88 1.24


15,0 0 66 0,94 1,33
7,25 0,52
0,56 0,71 1,00 1,41
7,00 1,07
6,75 0,60 0,75 1,51
0,64 0.80 1.14 1,61
6,50
6,25 0,69 0,86 1,21 1,71
6,00 0,73 0,91 1,29 1 82
5,75 0,79 0,97 1,37 1,94
Петок:, 26 август 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Б р о ј 45 - Страна 1323

1 2 3 4

5,50 0,84 1,03 1,46 2,07


5,25 0,90 1,22 1,55 2,20
5,00 0,96 1,30 1,65 2,34
4,75 1,03 1,39 1,76 2,49
4,50 1,10 1,48 1,88 2,65
4,25 1,18 1,58 2,00 2,83
4,00 1,27 1,69 2,13 3,02
3,75 1,37 1,81 2,28 3.22
3,50 1,47 1,94 2,44 3,45
3,25 1,59 2,08 2,61 3,70
3,00 1,72 2,24 2,81 3,97
2.75 1,86 2,42 3,03 4 28
2,50 2.03 2,63 3,27 4,63
2,25 2,21 2 86 3,55 5,02
2,00 2,43 3,14 3,88 5,48

15,5 7,75 0,51 0,64 0,91 1,28


7,50 0,54 0,68 0,97 1,37
7,25 0,58 0,73 1,03 1,46
7,00 0,62 0,77 1,10 1,55
6,75 0,66 0,82 1,17 1,65
6,50 0,71 0,88 1,24 1,75
6,25 0,75 or 1,32 1,86
6,00 0,80 0,9 ) 1,40 1,98
5,75 0,86 1,17 1,49 2,10
5,50 0 92 1,24 1,58 2.23
5,25 0,98 1,32 1,68 2,37
5,00 1,05 1,40 1,78 2.52
4,75 1,12 1,49 1,89 2,68
4,50 1,20 1,59 2,01 2 85
4.25 1,28 1,70 2,14 3,03
4,00 1,28 1,81 2,23 3,23
3,75 1,48 1,94 2,43 3,44
3 50 1,59 2 03 2,60 3,68
3,25 1,71 2,23 2.78 3,83
3,00 1,85 2,40 2,99 4 22
2.75 2,00 2,59 3,21 4,54
2,^0 218 2,80 3,47 4.91
2,25 2 38 3 3,76 5,32
2^00 2,61 з, о / ! 4,10 5,80

16,0 8,00 0,52 0,66 0,94 1,32


7,75 0,56 0,70 1,00 1,41
7,50 0,60 0,75 1,06 1,50
7,25 0,64 0 80 1,12 1,59
7,00 0,68 0,84 1,19 1,69
6,75 0,73 0,90 1,27 1,79
6,50 0,77 0,95 1,34 1,90
6 25 0,82 1,12 1,42 2,01
6.00 0,88 1,19 1,51 2,14
5 75 0,94 1,26 1,60 2,26
5,50 1,00 1,34 1,70 2,40
5,25 1,07 1,42 1,80 2,55
5 00 1,14 1,51 1,91 2,70
4 75 1,21 1,61 2,03 2,87
4,50 1.30 1,71 2,15 3 04
4.25 1,39 1,82 2,29 3,23
4,00 1,49 1,94 2,43 3,44
3,75 1,59 2.08 2,59 3,66
3 50 1,71 2,22 2,76 3,91
3 25 1.84 2 38 2,95 4,18
3,00 1,99 2.56 3 17 4,48
2 75 2.15 2.76 3,40 4 81
2 ВО 2,34 2,99 3,67 5,19
2 25 2 55 3 25 4,42 5,62
2,00 2,80 3,56 4,82 6,13

16,5 8,25 0,54 0,68 0,97 1,37


8,00 0,58 0,72 1,03 1,45
7,75 0,62 0,77 1,09 1,54
7,50 0,66 0,82 1,15 1,63
7,25 0,70 0,86 1,22 1,73
7,00 0,74 0,92 1,29 1,83
6,75 0,79 1,08 1,37 1,94
I

Страна 1324 - Б р о ј 45 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА С Ф Р Ј Петок, 26 август 1983

1 2 3 4 5 6 7

6,50 0,84 1,14 1.45 2.05


6,25 0,90 1,21 1.54 2,17
О,ОО 0,96 1,28 1.63 2,30
5,75 1,02 1.36 1,72 2.43
5,50 1,08 1,44 1,82 2.57
5,25 1,15 1.53 1,93 2.73
5,00 1,23 1,62 2.04 2,89
4,75 1,31 1.72 2,16 3.06
4,50 1,40 1.83 2.29 3.24
4,25 1,50 1.95 2.43 3.44
4,00 1,60 2,08 2,59 3.66
3,75 1.72 2,22 2,75 3,89
3,50 1,84 2.37 2.93 4,15
3,25 1.98 2.54 3,13 4,43
3,00 2,13 2.73 3.35 4.74
2,75 2,31 2,94 4,00 5,09
2,50 2.50 3.18 4,33 5.48
2,25 2.73 3,46 4.67 5,93
2,00 2.99 3,78 5.09 6,46

17,0 8,50 0,56 0,70 0,99 1,41


8,25 0,60 0,75 1.05 1.49
8,00 0,G4 0,79 1,12 1.58
7,75 0,68 0,84 1,18 1.67
7,50 0,72 0,88 1,25 1.77
7,25 0.76 1,04 1,32 1.87
7,00 0,81 1,10 1,40 1,98
6,75 0,86 1,16 1,48 2.09
6,50 0,92 1,23 1,56 2,21
6,25 0,98 1,30 1,65 2,33
6,00 1,04 1.38 1,74 2,46
5,75 1,10 1,46 1,84 2,60
5,50 1,17 1.55 1,95 2.75
5,25 1,25 1,64 2.06 2,91
5,00 1,33 1.74 2,18 3,08
4,75 1.42 1.84 2.30 3.26
4,50 1.51 1.96 2.44 3.45
4,25 1,61 2,08 2.58 3.65
4,00 1.72 2,22 2,74 3.88
3,75 1.84 2,37 2,91 4.12
3,50 1.97 2,53 3.10 4,39
3,25 2,12 2,70 3.68 4.68
3 00 2,28 2,90 3.94 5,00
2,75 2,47 3,13 4,22 5,37
2,50 2,67 3 38 4.55 5.78
2,25 2 91 3,67 4 93 6.25
2,00 3,19 4,01 5.36 6,80

17,5 8,75 0,58 0,72 1,02 1.45


8,50 0,62 0,77 1,08 1,53
8,25 0,66 0,81 1,15 1,62
8,00 0,70 0,86 1,21 1,71
7,75 0,74 1,01 1,28 1,81
7,50 0,79 1.06 1,35 1.91
7,25 0,83 1,12 1.43 2,02
7,00 0,89 1.19 1,50 2.13
6,75 0,94 1,25 1.59 2,24
6,50 1.00 1,32 1,67 2,37
6,25 1,06 1,40 1,77 2.50
6,00 1,12 1,48 1.86 2,63
5,75 1,19 1,57 1,97 2,78
5,50 1,27 1,66 2,07 2.93
5,25 1,35 2,19 3.10
1.75
5,00 1.43 2.31 3.27
1,86 3.46
4,75 1.52 2.44
1.97 2,59 3.66
4,50 1,62
2,09 2,74 3,87
4,25 1.73 2,22
1.85 2,90 4,10
4,00 2,36 4,36
1.98 3,43
3,75 2,52 4,63
3,50 2Д1 3.64
2,27 2,69 4.94
3,25 2,88 3,89
3,00 2.44 3,09 4,15 5,27
2,75 2,64 3,32 4.46 5,65
2,50 2,85 3,59 4,80 6,08
Петок:, 26 август 1983 С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА СФРЈ Б р о ј 45 - Страна 1325

2,25 3,11 3,89 5,19 6,57


2,00 3,40 4,25 5,65 7,14

18,0 9,00 0,60 0,74 1,05 1,49


8,75 0,64 0,79 1,11 1,57
8,50 0,68 0,83 1,18 1,66
8,25 0,72 0,98 1,24 1,75
8,00 0,76 1,03 1,31 1,85
7,75 0,81 1,09 1,38 1,95
7,50 0,86 1,15 1,45 2,06
7,25 0.91 1,21 1,53 2,17
7,00 0,96 1,28 1,61 2,28
6,75 1,02 1,35 1,70 2,40
6,50 1,08 1,42 1,79 2,53
6,25 1,14 1,50 1,88 2,67
6,00 1,21 1,59 1,99 2,81
5,75 1,29 1,68 2,09 2,96
5,50 1,37 1,77 2,20 3,12
5,25 1,45 1,87 2,33 3,29
5,00 1,54 1.98 2,45 3,47
4,75 1,64 2,10 2,59 3 ^
4,50 1,74 2 23 2,74 3.8"
4,25 1,Ѕ5 2,37 3,22 4,09
4 00 1,98 2,51 3,41 4,33
3,75 2,11 2,68 3,62 4,60
3,50 2,26 2,86 3,85 4,88
3,25 2,42 3,05 4,10 5,20
3,00 2,61 3,27 4,38 5,55
2,75 2,81 3,52 4,69 5,94
2,50 3,04 3,80 5,05 6,39
2,25 3,31 4.12 5,46 6,89
2,00 3,62 4,50 5,94 7,49

18,5 8,25 0,62 0,77 1,08 1,53


8,00 0 66 0 81 1,14 1,61
8,75 0,70 0.95 1,20 1,70
8,50 0 74 1,00 1,27 1,79
8,25 0,78 1,05 1,34 1,89
8 00 0 83 1,11 1,41 1,99
7,75 0 88 1,17 1,48 2,09
7.50 0 93 1,23 1,56 2,20
7,25 0,98 1,30 1,64 2,32
7 00 1,04 1,37 1,72 2,44
6,75 1,10 1,44 1,81 2,57
6 50 1.17 1,52 1,91 2,70
6 25 1,23 1,61 2.01 2,84
6,00 1 31 1 70 2,11 2,99
5.75 1,39 1,79 2,22 3,14
5,50 1,47 1 80 2,34 3 31
5.25 1.56 2.00 2,46 3,48
5,00 1 65 2 11 2 РО 3,67
4 75 1.75 2,24 3,04 3,87
4,50 1 87 2,37 3,21 4,09
4,25 1,98 2.51 3,40 4,32
4,00 2,11 2,67 3,60 4,57
3,75 2,26 2,84 3,82 4,84
3,50 2 41 3,03 4,05 5,14
3,25 2,58 3,24 4,32 5,47
3.00 2,78 3,47 . 4,61 5,83
2,75 2,99 3,73 4,94 6,24
2,50 3,23 4,02 5,31 6,70
2,25 3,51 4,36 5,74 7,23
2,00 3,84 4,75 6,24 7,84

19,0 9,50 0,64 0,79 1,11 1,57


9,25 0,68 0,92 1,17 1,66
9,00 0,72 0,97 1,23 1,74
8,75 0,76 1,02 1,30 1,84
8,50 0,80 1,08 1,37 1,93
8 25 0,85 1,13 1,44 2,03
8,00 0,90 1,19 1,51 2,13
С т р а н а 1326 - Б р о ј 45 С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА С Ф Р Ј Петок, 2(? август 1 9 3 3

1 2 3 4 5 6 7

7,75 0,95 1,26 1,59 2,24


7,50 1,00 1,32 1,67 2,36
7,25 1,06 1,39 1,75 2,47
7,00 1,12 1,47 1,84 2,60
6,75 1,19 1,55 1,93 2,73
6,50 1,26 1,63 2,03 2,87
6,25 1,33 1,72 2,13 3,01
6,00 1,41 1,81 2,24 3,17
5,75 1,49 1,91 2,35 3,33
5,50 1,58 2,02 2,47 3,50
5,25 1,67 2,13 2,90 3,68
5,00 1,77 2,25 3,05 3,88
4,75 1,88 2.38 3,21 4,03
4,50 1,99 2,52 3,39 4,31
4,25 2,12 2,67 3,58 4,55
4,00 2,26 2,83 3,79 4,81
3,75 2,41 3,02 4,02 5 09
3,50 2,57 3,21 4,27 5,40
3,25 2,75 3,43 4,54 5 74
3,00 2,95 3,67 4 85 6.11
„ 2,75 3,18 3,94 5,19 6,54
2,50 3,44 ^ 4,25 5,53 7 01
2,25 3,73 "" 4,60 6,03 7Л6
2,00 4,07 5,02 6,55 8,20

19,5 9,75 0,66 0,90 1,14 1,61


9,50 0,70 0,94 1,20 1,70
9,00 0,78 1,05 1,33 1,88
8,50 0,87 1,16 1,46 2.07
8,00 0,97 1,28 1,61 2,28
7,50 1,08 1,42 1,78 2,51
7,00 1,21 1,57 1,95 2,76
6,50 1,35 1,74 2,15 3,04
6,00 1,51 1,93 2 37 3,35
5,50 1,69 2,14 2,91 3 70
5,00 1,89 2,39 3,22 4.09
4,50 2,13 2,67 3,58 4,53
4,00 2,40 3,00 3,99 5,05
3,50 2,73 3,40 4,49 5,66
3,00 3,14 3,88 5,10 6,40
2,50 3,64 4,49 5,86 7,34
2,00 4,31 5,29 6,87 8,57

20,0 10,00 0,68 0,92 1Д7 1,65


. 9,50 0,76 1,02 1,29 1,83
9.00 0,85 1,13 1,42 2,01
8,50 0,94 1.24 1,57 2,21
8,00 1,05 1,37 1,72 2,43
7,50 1,17 1,52 1,89 2,67
7,00 1,30 1,68 2,07 2.93
6,50 1,45 1 85 2,28 3,22
6,00 1,62 2,05 2,78 3,54
5,50 1,36 2,28 3,07 3.90
5,00 2,02 2,54 3,39 4,30
4,50 2,27 2,83 3,76 4,76
4,00 2,55 3,18 4,20 5,29
3,50 2,90 3,59 4,72 5,93
3,00 3,33 4,09 5,35 6,70
2,50 3.86 4,73 6,15 7.66
2,00 4,56 5,57 7,20 8,94
Петок:, 26 а в г у с т 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Б р о ј 45 - С т р а н а 1327

565. состојбата на з а д о л ж и т е л н а т а р е з е р в а на посебната


сметка к а ј С л у ж б а т а на општественото книговодство
В р з основа на ч л е н 17 и ч л е н бб с т а в 1 т о ч к а к с о с т о ј б а т а н а з а д о л ж и т е л н а т а р е з е р в а по п о д н е с е -
14 од З а к о н о т з а Н а р о д н а т а б а н к а н а Ј у г о с л а в и ј а ната пресметка.
и за е д и н с т в е н о т о м о н е т а р н о р а б о т е њ е н а н а р о д н и т е 3. О в а а о д л у к а в л е г у в а во с и л а н а р е д н и о т де-л
банки на републиките и народните банки на авто- од д е н о т н а о б ј а в у в а њ е т о во „ С л у ж б е н лист на
номните покраини ( „ С л у ж б е н л и с т н а С Ф Р Ј " , бр. СФРЈ".
49/76 и 41/81) и т о ч к а 11 од О д л у к а т а з а о с т в а р у в а -
њ е на ц е л и т е и з а д а ч и т е н а з а е д н и ч к а т а е м и с и о н а О. бр. 69
и п а р и ч н а п о л и т и к а и на з а е д н и ч к и т е о с н о в и н а 18 а в г у с т 1983 г о д и н а
к р е д и т н а т а п о л и т и к а во 1983 г о д и н а ( „ С л у ж б е н л и с т
на С Ф Р Ј " , бр. 10/83 и 30/83), С о в е т о т н а г у в е р н е р и т е Белград
донесува
Го з а м е н у в а п р е т с е д а т е л о т
на Советот на гувернерите
О Д Л У К А заменик — гувернер
на Народната банка на
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА З А ЗАДОЛЖИТЕЛ- Југославија
НАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА Миодраг Вeљковиќ, С. р.
Б А Н К А НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. В о О д л у к а т а з а з а д о л ж и т е л н а т а р е з е р в а н а СОДРЖИНА:
б а н к и т е каЈ Н а р о д н а т а банка на Југославија
Стр агна
( „ С л у ж б е н л и с т н а С Ф Р Ј " , бр. 72/81, 6/83 и 30/83) в о
т о ч к а 2 ставот 3 се м е н у в а и г л а с и : 563. П р а в и л н и к з а у с л о в и т е в о п о г л е д н а м и к -
р о б и о л о ш к а т а и с п р а в н о с т на к о и м о р а а т
„По и с к л у ч о к од о д р е д б а т а п о д 1 од с т а в 1 н а да им одговараат ж и в о т н и т е намирници
о в а а т о ч к а , во п е р и о д о т од 18 а в г у с т до 10 о к т о м в р и
во прометот — — — — — — — 1309
1983 година, б а н к и т е в р з с р е д с т в а т а од т а а о д р е д б а
ќ е п р и м е н у в а а т с т а п к а од 12'%.". 564. П р а в и л н и к з а т е х н и ч к и т е н о р м а т и в и з а
системите за одвод на чад и топлина нас-
2. П р в а п р е с м е т к а н а з а д о л ж и т е л н а т а р е з е р в а
танати во п о ж а р — — — — — — 1314
според о д р е д б и т е од о в а а о д л у к а б а н к и т е м о ж а т д а
и з в р ш а т н а денот на д о н е с у в а њ е т о н а о в а а о д л у к а . 565 Одлука за измена на Одлуката за задол-
К о н таа пресметка банките ќе поднесат соодветен ж и т е л н а т а р е з е р в а на б а н к и т е каЈ Н а р о д -
налог за в р а ќ а њ е на р а з л и к а т а настаната меѓу ната банка на Југославија — — — — 1327
Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Ј у г о с л а в и ј а ^ Б е л г р а д , Ј о в а н а Р и с т и к а б р . 1. П о ш т . ф а х 226. — Д и р е к т о р и г л а в е н и о д г о в о р е н у р е д н и к
В е љ к о TадиЅѕ. - П е ч а т и д о г р а д е н и и з д а в а ч к о - г р а ф и ч к и з а в о д , Б е л г р а д ^ у д е в а р в о ј в о д а
. ч М и ш к К а б р . 17. ^

Вам также может понравиться