Вы находитесь на странице: 1из 17

Spojka že

význam

1. vyjadřuje obsahovou závislost; uvozuje větu předmětnou


• Věděl, že to udělá.
2. vyjadřuje míru něčeho; uvozuje větu příslovečnou měrovou
• Tolik brečel, že se jí ho zželelo.
3. vyjadřuje prostředek nebo způsob děje
• Rozbil to tak, že to nešlo opravit.
4. vyjadřuje příčinu
• Udělal to proto, že chtěl.

Скажи мне, что ты кушал на завтрак?

что ты кушал на завтрак? → co

Скажите мне, что вы услышали?

что вы услышали? → co

Он жаловался, что ему мало платят.

On si stěžoval, že mu málo platí.

что ему мало платят? → že

Он жаловался, что мало получает.

что мало получает? → že

Stěžoval si, že málo dostává.

Я предполагаю, что завтра будет дождь.

что завтра будет дождь? → že


Eсли мы возьмем ту часть предложения, которая стоит после
«что» и, ничего не меняя, получим вопрос, значит ставим здесь
«со» (к слову, это вопросительное местоимение) и не сомневаемся.
Если же такого вопроса не получается, значит здесь живет союз
«že».
Итак, все просто: есть вопрос – значит вопросительное
предложение «со», нет вопроса – значит «že».
Как всегда проиллюстрируем примерами. Вот два русских
предложения. Прочтите их, и не подсматривая вниз,
попробуйте сами определить, где в чешском варианте будет
«že», а где «со».

1. Я не уверен о том, что сказал лектор.

2. Я не уверен, что лектор говорил об интересных явлениях.

Ответы:

1. Nejsem si jistý, co říkal lektor. Я не уверен, что говорил лектор.


2. Nejsem si jistý, že lektor mluvil o zajímavých jevech. Я не уверен,
что лектор говорил об интересных явлениях.
1. Nejsem si jistý o tom, co povídal lektor. => Jsem si jistý o tom, co
povídal lektor. => Co povídal lektor? ( «Что сказал лектор» — ничего
не поменяли, но получился полноценный вопрос).
2. Nejsem si jistý, že lektor mluvil o zajímavých jevech. => Nejsem
si jistý, že lektor mluvil o zajímavých jevech. => Že lektor mluvil o
zajímavých jevech. («Что лектор говорил о интересных явлениях». –
Вопроса не получается).

Nevím, co to je. Я не знаю що це. Nevím vůbec co to je, nemám ani nápad. Узагалі не знаю,
що це таке, гадки не маю. Vidíte, co se tam stálo? Бачите, що там відбулось

Nevím, co to je.
Nevím, kdo to je.

Я не знаю, что это?


что это? → co
Vím, že to je auto.
Я знаю, что это машина.
что это твоя машина. → že

Со Že
Nevím, co to je. Я не знаю що це. Nevím Vím, že to je auto. Я знаю, що це машина.
vůbec, co to je, nemám ani nápad. Узагалі Vím, že nejíš maso. Я знаю, що ти не їси
не знаю, що це таке, гадки не маю. м’ясо.
Vím, co jím. Я знаю, що їм.
Vidíte, co se tam stálo? Бачите, що там Vidíte, že se to tam stálo už podruhé?
відбулось Бачите, що це відбулось уже вдруге?
Vidíte, kdo tam chodí? Бачите хто там Vidíte, že tam nikdo nechodí? Бачите, що
ходить? там ніхто не ходить? Vidíte, že tam chodí
Váš kamarád? Бачите, що там ходить Ваш
друг?
Netuším, co máte na mysli. Гадки не маю, Netušil jsem, že právě to měl na mysli. Я
що Ви маєте на увазі. гадки не мав, що він мав на увазі саме це.
Netuším, koho máte na mysli. Гадки не Netušil jsem, že nepřijde nikdo. Я гадки не
маю, про кого Ви. мав, що ніхто не прийде.

Přemyšlím, co tam proběhne. Я думаю, що Myslím si, že to tam proběhne ve středu


там відбудеться (пройде). večer. Я припускаю, що це там
відбудеться.
Slyšíš, kdo tam povídá? Чуєш, хто там Slyšíš, že se tam něco povídá? Чуєш, що там
говорить? щось говорять?
Slyšíš, co se tam povídá? Чуєш, що там Slyšíš, že tam někdo povídá? Чуєш, що там
говорять? хтось говорить?
Řekni mi, co to uklízíš? Скажи мені, що це Řekni mi, že jsi to uklídil. Скажи мені, що ти
ти прибираєш? прибрався.

Dělej, co umíš.

Dělej, že umíš!

что из этого выйдет?

Посмотрим, кто из этого выйдет.

Посмотрим, из этого выйдет.

nepochopil jsem, co říkal

co říkal?

Я не верю, что ты тут никогда не был.

Скажи мне, что ты хочешь?

что ты хочешь?

Видите, что вы наделали?


Видите, вы ничего не делаете?

что вы ничего не делаете?

Знаете, это очень сложно?

что это очень сложно?

Víte, že je to moc těžké?

Слышите, что там происходит?

Я удивлён, что тебе это так удаётся.

Jsem překvapen, že se ti to tak daří.

Divím se

Obdivuji, že se ti to tak daří.

Jejich / jich / je

Jejich → чей?

Je → кого? их

Это их сын. Je to jejich syn.

• Ты ещё куришь сигареты?


• Нет, я их уже не курю.

Ne, já je už nekouřím.

Máš mince?

Ano, já je mám.

Это их проблема.

To je jejich problém.

Это их чемодан?

Je to jejich kufr?
Я их люблю.

Mám je ráda. Miluji je.

Видите их?

Vidíte je?

Видите их машину?

Vidíte jejich auto?

Знаете их?

Znáte je?

Знаете их дочь?

Znáte jejich dceru?

Уважаете их?

Respektujete je?

Уважаете их правила?

Respektujete jejich pravidla?

Pamatovat si

Ty by sis to pamatoval, kdybys měl lepší paměť.

bys + si → by sis

naučit se

naučil by ses to. Ты бы это выучил.

Bys + se → by ses
Stěžovat si — жаловаться

Udělal jsem všechno možné, aby sis nestěžoval.

Я сделал всё возможное, чтобы ты не жаловался.

Abys + si → aby sis

Vrátil jsi + se → vrátil ses

přál jsi + si → přál sis

Помните их?

Pamatujete si je?

Помните их (чью) собаку?

Pamatujete si jejich psa?

Ho = jej (кого) / jeho (чей)

Видите его?

Vidíte jej = ho?

Видите его кота?

Vidíte jeho kocoura?

Знаете его?

Znáte ho?
Знаете его друга?

Znáte jeho kamaráda?

Слышите его?

Slyšíte jej?

Слышите его голос?

Slyšíte jeho hlas?

Любите его?

Máte ho rádi?

Любите его сестру?

Máte rádi jeho sestru?

Ji (кого) / její (чей)

Znám ji. Я её знаю.

Znám její rodinu. Я знаю её семью.

Вижу её.

Vidím ji.

Вижу её картину.

Vidím její obrázek.

Слышу её.

Slyším ji.
Слышу её голос.

Slyším její hlas.

Уважаю её.

Respektuji ji.

Уважаю её отца.

Respektuji jejího otce.

Уважаю его отца.

Respektuji jeho otce.

Уважаю их отца.

Respektuji jejich otce.

Помню её деда.

Pamatuji si jejího dědečka.

Я забыл её имя.

Zapomněl jsem její jméno.

Я тискал её собаку.

Mazlit — тискать

Mazlil jsem jejího psa.

Jíst + cibule

Mám práci.

Nosím čepici.
Znám tu dálnici.

Vědět / znát / umět

Znáš mě

Znám tě

Znám Lucii

Znám Alexandra

Známe Vladimira

Znáte to místo?

Znám ten park

Znám to pravidlo = Umím pravidlo

Vědět, že / jak /kdy / co / kolik

Umět matematiku, němčinu, češtinu, ruštinu, chemii, fyziku, informatiku, dějiny

Mám ráda tu drogerii.

Hořčice → hořčici.

Hudebnice — музыкантка

Já poslouchám tu hudebnici.

Chvíle

Mám pro mě chvíli?

Injekce

Potřebuji injekci.

Kadeřnice — парикмахерша

Často vidím tu kadeřnici.

Редко — zřídka, málokdy,

Nejím hořčici.

Galerie → galerii.
Drogerie → drogerii.

Dálnice → dálnici.

Čepice → čepici.

Práce → práci.

Cibule→ cibuli

Umyl jsi + se

Umyl ses.

Oblekla jsi + se

Oblekla ses

Na co jsi + se ptal

Na co ses ptal?

Na co by ses zeptal?

Podíval jsi + se na to?

Podíval ses na to?

Podívala by ses na to?

Čeho jsi + se bál → čeho ses bál?

Ty by ses nelekla?

Leknout se — испугаться

Kdy jsi + se rozloučila s ním?

Kdy ses rozloučila s ním?

Ty by ses rozloučila s ním?


Kdy ses narodil?

Ты старался?

Ty ses snažil?

Ty by ses snažil?

Na co ses spoléhal?

Ty by ses na to spoléhala?

Ty by ses na to spolehla?

Těšit se

Na co ses těšil?

Těšil by ses na to?

Čemu ses smál?

Ty by ses tomu smál?

Над чем ты смеялся?

Čemu ses divil?

Ty by ses tomu divila?

Чему ты удивлялся?

V kolik hodin ses nasnídal?

V kolik hodin by ses nasnídal?

Во сколько ты позавтракал?
Už sis na to zvykl?

Ty by sis na to zvykla?

Ты уже привык к этому?

Za co ses omlouval?

Za co1 by2 ses3 omlouvala?

За что ты извинялся?

Proč ses opozdil?

Почему ты опоздал?

Na co ses připravil?

Jak by ses na to připravil. = Jak by ses k tomu připravil.

К чему ты приготовился?

Co sis koupila?

Co1 by2 sis3 koupila?

Что ты себе купила?

Co sis vybrala?

Что ты себе выбрала?

Jak ses cítila?

Jak by ses cítila?

Как ты себя чувствовала?

V kolik hodin ses probudila?

V kolik hodin by ses probudila?


Во сколько ты проснулась?

Vyčistil sis zuby?

Vyčistil by sis zuby.

Dostavil ses tam včas?

Ty by ses dostavil tam včas?

Kde ses zadržel?

Jak ses tomu vyhnula?

Jak by ses tomu vyhnula?

Как ты этого избежала?

Práce → práci

Kaše → kaši

Informace → znám tu informaci

Čemu ses v poslední době věnoval?

Чему ты в последнее время уделял внимание?

S kým ses popral?

S kým by ses popral?

С кем ты подрался?

Rvačka = pračka = rvanice = bitka

Rváč

Vést — вести

Vést se — удаваться = dařit se

Povedlo se to = podařilo se to.


Jak se vede? = Jak se vaří?

Mít — поживать

Mít se — поживать

Prát — стирать

Prát se — драться

S kým ses pohádal?

С кем ты поругался?

Kdy ses rozvedla s bývalým manželem?

Ty by ses rozvedla s ….

Ty by ses postarala o to?

Ty by ses postarala o ně (о них).

Ty by ses postarala o ni (о ней).

Ty by ses postarala o něj (о нём).

Ty by ses postarala o mne (о мне).

Ty by ses postarala o sebe (о себе).

Musíš se starat o sebe.

Заботиться о ком/чем

Starat se o koho/co

Слушать – poslouchat

Послушать – poslechnout si

Poslechnu si tu píseň

Ty sis poslechl tu píseň?

Řešit - решать

Решить – vyřešit

Já řeším jeden problém.

Roušky se zdražily o padesát procent.

Auta se zlevnila o dvě procenta.


Zhubla jsem o dva kilo.

Můj kocour přibral o dva kilo.

Teplota ovzduší stoupla (zvedla se) o pět stupňů.

Co budeš dělat za dva roky?

Co jsi dělala před dvěma měsíci / dva měsíce zpátky.

Nedosáhne → ne + dosáhnout → já dosáhnu → já jsem dosáhla

Stihnout → já stihnu → já jsem stihla

Nesplňují → ne + splňovat → já splňuji

Pracovat → já pracuji

Studovat → já studuji

Ocitli se → ocitnout se → já se ocitnu

Jak ses ocitla v tísni?

Lidé se obrací → obracet se → já se obracím

Rodiče se potýkají → potýkat se → já se potýkám

Dělat → já dělám → rodiče dělají

lidé si stěžují → stěžovat si → já si stěžuji

na co sis stěžovala?

Lidé se ocitají → ocitat se → já se ocitám

Lidé se dívají → dívat se → já se dívám

Objevují se případy → objevovat se → já se objevuji

Šlápnout → šlápli

Vytisknout → vytiskli, vytisknuli

Zvednout → zvedli

Obleknout → oblekli

Píchnout → píchli

Bodnout = Píchnout
Tisknout → já tisknu

Bodnout → bodli

Čichnout (понюхать) → čichli

Kašlat → já kašlu → já jsem kašlal

Vykašlat se → já se vykašlu → já jsem vykašlal

Poslat → já pošlu

Plavat → já plavu

Zůstat → já zůstanu

Dostat → já dostanu

Plakat → já pláču

Česat → já češu

Nabídnout → nabídla

Cos mu nabid?

Kývnout → kývla

Kousnout → kousla

Vzniknout → vznikl

Zaniknout → zanikl

-nout → -l ♂ / -la ♀ / -li

Opláchnout → opláchl

Spláchnout → spláchl

Vypnout → vypnul

Zapnout → zapnul

Jablko, řekl

[Co ti řek]?
Lehnout si

[Já jsem si lehl]

Я привык

[Já jsem si na to zvykl]

Вам также может понравиться