Вы находитесь на странице: 1из 8

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы
Date de identificare/ Идентификационные данные BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017 «Cu privire
la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
Denumirea:________________________________________________ - au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de informație
Наименование: statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
- asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării acestora
________________________________________________________ (art.19).
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în
volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează conform art.330 al
Adresa/Адрес: Codului contravențional al Republicii Moldova.
В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт 26.05.2017 года
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)___________________________ Cercetare statistică «Об официальной статистике», органы официальной статистики:
- имеют право получать и собирать данные, необходимые для
Район (муниципий, АТО Гагаузия) anuală производства статистической информации, от всех физических и
юридических лиц (cт.13);
- гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их разглашения
Satul (comuna), oraşul_______________________________________ (cт.19).
Село (коммуна), город Статистическое обследование Непредставление в установленный срок статистических данных,
представление недостоверных данных или в неполном объеме является
Strada__________________________________________nr. _______
годовое правонарушением и санкционируется в соответствии сo ст.330 Кодекса о
Улица правонарушениях Республики Молдова.

Nr. 1-cf Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică


Cod CUIÎO ________________ nr.94 din 15.12.2018
Код Утвержден приказом Национального бюро статистики
№94 от 15.12.2018 г.
Cod IDNO __________________________ Dezvoltarea culturii fizice şi sportului
Код Acest chestionar se prezintă pe suport hârtie de către:
Развитие физической культуры 1.Grădinițele de copii, centrele comunitare de educație timpurie, școlile primare,
gimnaziile, liceele, școlile profesionale, colegiile, centrele de excelență, universitățile,
Cod CFP ____ и спорта academiile, școlile și cluburile sportive, școlile auxiliare, alte instituții, întreprinderi din
Код sectorul public și privat până la 10 ianuarie – primăriei, preturii.
2.Primăriile, preturile la 15 ianuarie – direcțiilor raionale (municipale) învăţământ,
tineret şi sport, UTA Găgăuzia.
Conducătorul _____________________________________ 3.Direcţiile raionale (municipale) învăţământ, tineret şi sport, UTA Găgăuzia la 1
februarie – Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) în anul 20___ 4. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – la 1 martie, date de sinteză Biroului
за год Naţional de Statistică

Semnătura/Подпись) „______”________________________________ Этот вопросник представляют на бумажном носителе:


L.Ş. М.П. 1.Детские сады, коммунитарные центры раннего развития, начальные школы,
гимназии, лицеи, профессиональные училища, колледжи., образцовые центры,
университеты, академии, спортивные школы и клубы, вспомогательные школы,
Executantul _______________________________________________ другие организации, предприятия публичного и частного сектора 10 января –
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия) примэриям, претурам
2.Примэрии, претуры 15 января - районным (муниципальным) управлениям
образования, молодежи и спорта, АТО Гагаузия.
3.Районные (муниципальные) управления образования, молодежи и спорта, АТО
tel. ______________________________________________________ Гагаузия1 февраля – Министерству просвещения, культуры и исследований.
тел. 4. Министерство просвещения, культуры и исследований 1 марта сводные
данные – Национальному бюро статистики.
Tipărit la BNS al RM, t.3000 , c.

2
I. Edificii sportive şi centre de asanare
Спортивные сооружения и физкультурно-оздоровительные центры

Nr.
rând. Numărul edificiilor sportive
№ Denumirea edificiilor sportive
Количество спортивных
стр. Наименование спортивных сооружений
сооружений

A B 1
Total edificii sportive (suma rândurilor 2, 3, 4, 9-13)
1 Всего спортивных сооружений (сумма строк 2,3,9-13)
inclusiv : / из них:
2 Stadioane cu tribune de 500 locuri şi peste
Стадионы с трибунами на 500 мест и более

Terenuri sportive în total (suma r. 4-8).


3
Плоскостные спортивные сооружения (р. 4-8)

Inclusiv :
4 Teren de baschet
Баскетбольная площадка
Teren de fotbal
5 Футбольная площадка
5a Teren de minifotbal
Teren de handbal
6 Гандбольная площадка
Teren de tenis
7 Теннисная площадка
Teren de volei
8
Волейбольная площадка

Săli sportive (9 x 18 m şi mai mari)


9
Спортивные залы (9 x 18 м и более)

Bazine pentru înot (25;50 m)


10
Плавательные бассейны (25;50 м)

în afară de aceasta: / кроме того:


Încăperi adaptate pentru practicarea exerciţiilor fizice şi sportului, amenajate cu
11 trenajoare
Приспособленные помещения для занятий физической культурой и
спортом, оборудованные тренажерами

Bazine pentru înot, ne standardizate (pentru instruire)


12
Плавательные бассейны нестандартные (учебные)

Terenuri amenajate în instituţiile de educație timpurie (grădinițe de copii, centre


comunitare de educație timpurie)
13 Плоскостные спортивные сооружения в учреждениях раннего
образования (детские сады, коммунитарные центры детского развития)

3
II. Personalul de conducere și didactic în domeniul culturii fizice şi sportului
Руководящий и педагогический персонал в области физической культуры и спорта

din care cu studii în domeniul


culturii fizice şi sportului Fără studii în
Nr. de из них имеют образование в domeniul culturii
rând Denumirea indicatorilor Total области физической fizice şi sportului
№ Наименование показателей Всего культуры и спорта Без образования в
стр. области физической
superioare medii культуры и спорта
высшим средним
A B 1 2 3 4
14 Total profesori de educaţie fizică, antrenori conform schemei de încadrare (suma rândurilor 15– 18)
Всего учителей физического воспитания по штатному расписанию (сумма строк 15 – 18)
din care în: /из них в:
15 instituţii de învăţământ primar şi secundar general (şcoli primare, gimnazii, licee, complexe educaționale,
școli pentru copii cu deficiențe în dezvoltarea intelectuală sau fizică)
учреждениях начального и общего среднего образования (начальных школах, гимназиях, лицеях,
образовательных комплексах, школах для детей с недостатками умственного или физического
развития)
16 instituții de învățământ profesional tehnic (școli profesionale, colegii, centre de excelență)
учреждениях профессионально-технического образования (профессиональные училища,
колледжи, образцовые центры)

17 instituții de învăţământ superior (universități, academii)


высших учебных заведениях (университетах, академиях)
18 instituții de învăţământ extrașcolar (școli și cluburi sportive)
учреждениях внешкольного образования (спортивные школы и клубы)

4
III. Activitatea sportivă de asanare
Спортивно-оздоровительная работа

inclusiv se ocupă:
Din col. 2 au vârsta:
Nr. в том числе
Numărul de Total, Из гр. 2 в возрасте:
rând. занимаются:
colective persoane
în secţii în grupe de
Число până la 19-40 41 şi
№ sportive аsanare
коллекти- Всего, 18 ani ani peste
стр. в спортив- в оздоро-
вов человек до 19-40 41год и
ных вительных старше
18 лет лет
секциях группах
A B 1 2 3 4 5 6 7
19 Total (suma rândurilor 20-23)
Всего (сумма строк 20-23)
din care în: / из них в:
20 instituții de învățământ primar şi
secundar general (școli primare,
gimnazii, licee, complexe
educaționale, școli pentru copii cu
deficiențe în dezvoltarea intelectuală
sau fizică)
учреждениях начального и общего
среднего образования (начальных
школах, гимназиях, лицеях,
образовательных комплексах,
школах для детей с недостатками
умственного или физического
развития)
21 instituții de învățământ profesional
tehnic (școli profesionale, colegii,
centre de excelență)
учреждениях профессионально-
технического образования
(профессиональные училища,
колледжи, образцовые центры)
22 instituții de învăţământ superior
(universități, academii)
высших учебных заведениях
(университетах, академиях)
23 instituții de învăţământ extrașcolar
(cluburi sportive, alte colective)
учреждениях внешкольного
образования (спортивные клубы,
другие организации)

5
IV. Indicatorii principali pe ramuri de sport
Основные показатели по видам спорта

Numărul persoanelor Campioni şi premianţi la


din col. 1 au participat la competiții sportive:
care practică sportul concursuri republicane
из гр. 1 приняли участие в спортивных
Число занимающихся Чемпионы и призеры
соревнованиях:
Nr. Ramuri de sport спортом республиканских конкурсов
rând. Виды спорта raionale,
inclusiv internaţi-
№ стр. municipale republicane
Total femei locale onale I loc al II-lea loc al III-lea loc
районных, республи-
Всего в т. ч. местных междуна- I место II место III место
муници- канских
женщин родных
пальных
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24 Total ramuri de sport olimpice
(suma rândurilor 25-63)
Всего олимпийских видов спорта
(сумма строк 25-63)
25 Atletism /Легкая атлетика
26 Badminton /Бадминтон
27 Baschet /Баскетбол
28 Baseball/Softball – Бейсбол/Софтбол
29 Biatlon /Биатлон
30 Box /Бокс
31 Caiac-canoe /Гребля на байдарках и каное
32 Canotaj /Гребля академическая
33 Ciclism /Велоспорт
34 Escaladă / Скалолазание
35 Fotbal /Футбол
36 Gimnastică artistică /Гимнастика спортивная
37 Gimnastică pe trambulină / Прыжки на батуте
38 Gimnastică ritmică /Гимнастика художественная
39 Haltere /Тяжелая атлетика
40 Handbal /Ручной мяч
41 Hipism /Конный спорт
42 Hochei pe gheață / Хокей на льду
43 Iahting /Парусный спорт
44 Înot /Плавание
45 Judo /Дзюдо
46 Karate / Каратэ
47 Lupte greco-romane /Борьба классическая

6
Numărul persoanelor Campioni şi premianţi la
din col. 1 au participat la competiții sportive:
care practică sportul concursuri republicane
из гр. 1 приняли участие в спортивных
Число занимающихся Чемпионы и призеры
соревнованиях:
Nr. Ramuri de sport спортом республиканских конкурсов
rând. Виды спорта raionale,
inclusiv internaţi-
№ стр. municipale republicane
Total femei locale onale I loc al II-lea loc al III-lea loc
районных, республи-
Всего в т. ч. местных междуна- I место II место III место
муници- канских
женщин родных
пальных
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
48 Lupte libere /Борьба вольная
49 Lupte feminine /Борьба женская
50 Pentatlon modern /Современное пятиборье
51 Polo pe apă / Водное поло
52 Regby în 7 / Регби - 7
53 Scrimă / Фехтование
54 Skateboard / Скейтбординг
55 Surfing / Серфинг
56 Taekwondo-WTF / Тхэквондо-WTF
57 Tenis / Теннис
58 Tenis de masă / Настольный теннис
59 Tir / Стрельба пулевая
60 Tir cu arcul / Стрельба из лука
61 Volei / Волейбол
62 Volei pe plajă / Волейбол пляжный
63 Paralimpicе / Парaлимпийские
64 Total ramuri de sport neolimpice
(suma rândurilor 65 - 91)
Всего неолимпийских видов спорта
(сумма строк 65 - 91)
65 Acrobatică / Акробатика
66 Aerobică / Аэробика
67 Automobilism / Автомобильный спорт
68 Biliard / Билиард
69 Dansuri sportive / Спортивные танцы
70 Fitnes / Фитнес
71 Fotbal de plajă / Пляжный футбол
72 Fotbal-tenis / Футбол-теннис
73 Futsal / Футзал
74 Hochei pe iarbă / Хоккей на траве
75 Joc de dame / Шашки

7
Numărul persoanelor Campioni şi premianţi la
din col. 1 au participat la competiții sportive:
care practică sportul concursuri republicane
из гр. 1 приняли участие в спортивных
Число занимающихся Чемпионы и призеры
соревнованиях:
Nr. Ramuri de sport спортом республиканских конкурсов
rând. Виды спорта raionale,
inclusiv internaţi-
№ стр. municipale republicane
Total femei locale onale I loc al II-lea loc al III-lea loc
районных, республи-
Всего в т. ч. местных междуна- I место II место III место
муници- канских
женщин родных
пальных
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
76 Karate chotocan /Каратэ chotocan
77 Kickboxing / Кикбохинг
78 Lupta la brîu / Борьба на поясах
79 Lupta naţională /Национальная борьба «Тrânta»
80 Lupta „Voievod” / Борьба «Воевод»
81 Motociclism /Мотоциклисм
82 Oina / Ойна
83 Orientare sportivă / Спортивное ориентирование
84 Radiosport / Радиоспорт
85 Rugby / Регби
86 Sambo / Самбо
87 Şah / Шахматы
88 Taekwondo / Тхэквондо
89 Taekwondo-ITF / Тхэквондо-ITF
90 Triatlon forță / Силовое троеборье
91 Turism / Туризм
92 TOTAL GENERAL (rând.24 + 64)
ОБЩИЙ ИТОГ ( стр. 24 + 64)

„____” ____________________ 20____

Вам также может понравиться