Вы находитесь на странице: 1из 172

НАКАЗАТЕЛЕНКОДЕКС

Вс
илаот01.
05.
1968г
.

Обн .ДВ.бр. 26от 2 Апри л1968г .,попр.ДВ.бр. 29от 12 Април196 8г.,из м.


ДВ.бр .92о т28 Ное мв ри1969г .
,из м.ДВ.бр. 26от30 Мар т 1973г .
,из м.ДВ.бр. 27
от 3 Ап р ил1973г .,из м.ДВ.бр. 89от 15 Ное мв ри1974г .,из м.ДВ.бр. 95от 12
Декемв ри1 975г.,из м.ДВ.бр. 3от 11 Ян у ари1977г .
,из м.ДВ.бр. 54от 11 Юл и
1978г.,изм.ДВ.бр. 89от9 Ное мв ри1979г .,из м.ДВ.бр. 28от9 Април1982г .,п опр.
ДВ.бр. 31о т20 Април1982г .,изм.ДВ.бр. 44от5 Юн и1984г .,из м.ДВ.бр. 41от28
Ма й19 85г .
,и з
м.ДВ.бр. 79от11 Ок то мв ри1985г .,попр.ДВ.бр. 80от15 Ок то мв ри
1985г.,изм.ДВ.бр. 89от18 Ное мв ри1986г .,попр.ДВ.бр. 90от21 Ное мври19 86 г.
,
изм.ДВ.бр .37от 16 Май1989г .,из м.ДВ.бр. 91от 24 Ное мв ри1989г .,изм.ДВ.
бр.99о т 22 Де к емв ри1989г .
,из м.ДВ.бр. 10от 2 Фе вруари1990г .,из м.ДВ.бр. 31
от 17 Апр ил1990г .,из м.ДВ.бр. 81от 9 Ок то мври1990г .,из м.ДВ.бр. 1о т4
Януари19 91г .
,изм.ДВ.бр. 86от18 Ок то мв ри1991г .,попр.ДВ.бр. 90от1 Но емв ри
1991г.,изм.ДВ.бр. 105от19 Де к емв ри1991г .
,доп.ДВ.бр. 54от3 Юл и1992г.,из м.
ДВ.бр .10от5 Фе вр уари1993г .,из м.ДВ.бр. 50от1 Юн и1995г .,из м.ДВ.бр .97о т
3 Но е
мв р и1995г .
,из м.ДВ.бр. 10 2от 21 Ное мв ри1995г .,из м.ДВ.бр. 107о т 17
Декемв ри 1 996г .
,из м.ДВ.бр. 62 от 5 Ав густ 1997г .,из м.ДВ.бр. 85 о т 26
Септе мв ри1997г .,из м.ДВ.бр. 12 0от 16 Де кемв ри1997г .
,доп.ДВ.бр. 83о т 21
Юл и1 998 г
.,из м.ДВ.бр. 85от 24 Юл и1998г .,доп.ДВ.бр. 132от 10 Но емв ри
1998г.,и зм.ДВ.бр. 133от 11 Ное мв ри1998г .,из м.ДВ.бр. 153от 23 Де к емв ри
1998г.,изм.ДВ.бр. 7от26 Ян уари1999г .
,из м.ДВ.бр. 51от4 Юн и1999г .
,изм.ДВ.
бр.81о т14 Се пте мв ри1999г .,из м.ДВ.бр. 21от17 Мар т2000г .,из м.ДВ.бр .51о т
23 Юн и2 000г.,из м.ДВ.бр. 98от 1 Де кемв ри2000г .,доп.ДВ.бр. 41от 24 Апр ил
2001г.,из м.ДВ.бр. 101от 23 Ное мври2001г .,из м.ДВ.бр. 45от 30 Апри л20 02 г.
,
изм.ДВ.бр. 92от27 Се птемв ри2002г .,изм.ДВ.бр. 26от30 Мар т2004г .
,изм.ДВ.
бр.103о т23 Ное мв ри2004г .,из м.ДВ.бр. 24от22 Мар т2005г .,из м.ДВ.бр .
43о т
20 Май2 005г .
,из м.ДВ.бр. 76от 20 Се пте мв ри2005г .,из м.ДВ.бр. 86от 28
Окто мв ри2005г .,из м.ДВ.бр. 88от 4 Ное мв ри2005г .
,из м.ДВ.бр. 59от 21 Юл и
2006г.,из м.ДВ.бр. 75от 12 Се пте мв ри2006г .,изм.ДВ.бр. 102от 19 Де к емв ри
2006г.,изм.ДВ.бр. 38от11 Май2007г .,изм.ДВ.бр. 57от13 Юл и2007г .
,изм.ДВ.
бр.64о т7 Ав густ2007г .
,изм.ДВ.бр. 85от23 Ок томври2007г .,из м.ДВ.бр .89о т
6 Но е
мв ри2007г .,из м.ДВ.бр. 94от 16 Ное мв ри2007г .,изм.ДВ.бр. 19от 22
Фе в
р у
ар и2008г .,из м.ДВ.бр. 67от29 Юл и2008г .
,изм.ДВ.бр. 102от28 Но емв ри
2008г.,из м.ДВ.бр. 12от 13 Фе в руари2009г .,из м.ДВ.бр. 23от 27 Мар т 20 09 г.
,
изм.ДВ.бр .27от10 Април2009г .,из м.ДВ.бр. 32от28 Април2009г .,изм.ДВ.бр. 47
от 23 Юн и2009г .,из м.ДВ.бр. 80от 9 Ок то мв ри2009г .
,из м.ДВ.бр. 93о т 24
Но е
мв ри2009г .,изм.ДВ.бр. 102от22 Де кемв ри2009г .
,из м.ДВ.бр. 26от 6 Апр ил
2010г.,из м.ДВ.бр. 32от 27 Април2010г .,из м.ДВ.бр. 33от 26 Април201 1г.,из м.
ДВ.бр. 60о т 5 Ав г ус т 2011г .
,доп.ДВ.бр. 19от 6 Мар т 2012г .,из м.идоп .ДВ.
бр.20от9 Мар т2012г .
,изм.идоп.ДВ.бр. 60от7 Ав густ2012г .
,изм.ДВ.бр.
17о т
21 Февруари2013г .
,доп.ДВ.бр. 61от 9 Юл и2013г .
,из м.идоп.ДВ.бр. 84от 27
Септе мври2013г .,изм.идоп.ДВ.бр. 19от 5 Мар т 2014г.
,изм.ДВ.бр. 53от 27
Юн и2 014г.,доп.ДВ.бр.107от24 Де кември2014г .
,изм.ДВ.бр. 14от20 Фе вр
у ари
2015г.
,и зм.идоп.ДВ.бр. 24от 31 Мар т 2015г.
,доп.ДВ.бр. 41от 5 Юн и20 15г.
,
изм.идо п.ДВ.бр. 74от 26 Се пте мври2015г .,изм.ДВ.бр. 79от 13 Ок томв ри
2015г.
,до п.ДВ.бр. 102от 29 Дек е
мв ри2015г .
,изм.ДВ.бр. 32от 22 Април20 16г.
,
доп.ДВ.бр .47от21 Юн и2016г.,изм.ДВ.бр. 83от21 Ок томври2016г.,из
м.идоп .
ДВ.бр .95о т 29 Ное мври2016г.,изм.ДВ.бр. 13от 7 Фе в
руари2017г .
,доп.ДВ.
бр.54о т 5 Юл и2017г.,изм.ДВ.бр. 85от 24 Ок томв ри2017г .
,изм.идо п.ДВ.
бр.101о т 19 Декември2017г.,изм.ДВ.бр. 55от 3 Юл и2018г.,доп.ДВ.бр.1о т3
Януари2 019г.,изм.идоп.ДВ.бр. 7от22 Ян уари2019г.,изм.идоп.ДВ.бр.16от22
Фе в
р у
ар и2019г.,изм.ид оп.ДВ.бр.83от22Ок томври2019г .
ОБЩАЧАСТ

Главапърва.
ЗАДАЧАИПРЕДЕЛИНАДЕЙСТВИЕНАНАКАЗАТЕЛНИЯКОДЕКС

Раз
делI.
Зада
чанаНаказа
телнияко
декс

Чл.1. (1) (
Из м.- ДВ,бр.1 от1991 г.
)Нак а
з а
телниятк о
дек симазаз адачадаз ащит а
ваот
престъпнипос е гат
елс т
валичнос ттаипр аватанаг ражданитеиця лост
нияу с т
а новенвс транат
а
правовред.
(2) З а ос ъще ств
яване на т а
зи з адача На ка
зателният к одекс о преде
ля к ои
обще ст
в е
ноопа сниде янияс апре стъпленияик акв инака з
анияс ена лаг
атз ат я
хиус тановяв
а
случаите,ког
а тов местона каз
аниемо гатдаб ъда
тна ложе ниме рк
из аобще с
твенов ъз
действиеи
възпитание.

Раз
делI
I.
Пре
делинаде
йст
виенаНаказ
ате
лнияко
декс

Чл.2. (1) Зав с


як опрест
ъплениесеприла
гаонз
иза
кон,койт
оебилвс илаповре
мена
из
вършва
не тому.
(2) Акодов лизаненаприсъдатавсилапосл
едв
атра
зличнизак
они,пр
илагас
езаконът
,
ко
йтоенай-благоприятенз аде
еца.

Чл.3. (1) На казате


лниятко дек
сс еприла
г азавсичк
и прест
ъпления,из
вършени на
терит
ориятанаРе публикаБълг а
рия.
(2) Въпросътзао тгов
орност
т аначужде
нци,коитос
еползув
атсиму нит
етпоо т
ношение
нанаказателнат
аюрис дикциянаРе публик
аБългария,с
ер е
шавасъобраз
носпр иетитеотнея
норминаме ждународно топраво.

Чл.4. (1) На
каз
ате
лния
тко
дек
ссеприла
гак
ъмб
ълг
арс
кит
егра
жда
нииз
аиз
върше
нит
е
оттяхпре стъплениявчужбина.
(2) (Изм.- ДВ,бр.75 от2006 г.
,вс илаот13.10.2006 г.)Гражда
нин наРе публика
Българиянемо жедаб ъдепредаденнадругадър жаваилинаме ждунар
оденс ъдзацелитена
нака
з ат
елнопр е сле
два
не,освенакот ов
аепр едвиде
новме ждународендогов
ор ,ра
тифициран,
обнародванив лязълвсилазаРепуб
л ик
аБълга
рия .

Чл.5. На к
аза
телниятко
декссе прилаг
аи к ъм чу
жде
нци,извършили в чу
жбина
прес
тъпленияотобщ характ
ер,ско
итосеза с
ягатинт
ерес
итенаРепу
бликаБълга
рияил ина
бълг
арскигражда
нин.

Чл.6. (1) Наказ


ате
лниятк оде
кссепр ила
г аипоо т
но шениеначу жде
нци,извършилив
чужбинапре с
тъпле ниепротивмир аи човечес
тв от
о,ск оетос ез а
сяг
атинт ере
ситенадр уг
а
държаваиличу ждиг ра
ждани.
(2) На
к азате
лнияткодекссеприлаг
аиз адр уг
ипр естъпления
,извършениотчужденцив
чужбина,к ога
тот оваепредвиденовме ждународнос ъг
лаше ние,вкоет
оу част
вуваРепублик
а
България.

Чл.7. В с
лучаит
еначл .4 и5 предв
арите
лнотоз а
държанеиизтърпя
нотонака
заниев
чужбинас еприспада
т.Кога
т одветена
к а
заниясаразноро
дни,изт
ърпяно
товчу жбинана
казание
севземапредвидприопределяненанаказа
ниетоотсъда.

Чл.8. (1) (Предише нт екстначл .8 - ДВ,бр .33 о т2011 г.,вс илао т27.05.2011 г .
)
Присъдатаначу ждс ъдзапр естъпление,закоетос еприлагаб ългарс
к иятНа каз
ат е
ленк о декс,се
вземапре двидвс лучаите,установенисме жду на
р односъглаше ние,вк оетоучаствуваРе пу б
л ика
България.
(2) (Нова- ДВ,бр.33 о т2011 г .
,вс илао т27.05.2011 г.)Вл язлавс илапр исъда,
постановена в др уг
а дър жава - членка на Евр о
пе йск
ия с ъюз ,за де я
ние,к оетос ъс тавлява
престъпление по б ългарския На каза
теле
нк одекс,с евзема пр едвид в ъв всяко нак азат
ел но
производство,коетосепр овеждас рещусъщо толицевРе пуб ликаБълга рия.

Гла
вавт
ора.
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Раз
делI.
Об
щипо ложения

Чл.9. (1) Прес т


ъплениеет оваобще ственоопаснодеяние(дейс
тв иеилибез
дейст
вие)
,
кое
т оеиз вършенов иновноиеоб яве
ноо тзаконаз ана
к а
зуемо.
(2) Неепре стъпнодеянието,кое
т ома карфо рмалноидаос ъще ствя
ваприз
нацитена
предвиденовз аконапре стъпле
ние,порадис в
о я
т амалозначит
елностнеео бществ
еноопа
сноили
нег
ов ат
аобще с
твенаопа сностеявнонезначителна.

Чл.10. (
Изм.
- ДВ,бр.50 о
т1995 г
.)Обще
ств
еноопа
сноеде
яние
то,к
оет
оза
стра
шав
аили
ув
реждаличност
та,прав
атанагра
жданит
е,собств
еност
та,уста
новениясКонс
тит
уция
тапра
вов
ре
двРепубликаБълг
арияилидр
угиинтере
си,за
щит е
нио тпр
авото.

Чл.11. (1) Обще ственоопаснотоде яниееиз вършенов иновно,когатоеу мишл еноил и


непредпазливо.
(2) Дея
ние тоеу мишле но,к огатоде ецътес ъз
на в
а ло бщественоопасниямух аракт
е р,
предвижда лене говитеобще ст
в е
ноопа снипос ледицииеис к а
лил идо пуска лна стъпванетона
тезипоследици.
(3) Деяние то е не предпазливо,к огато де е
цът не е пр едвижда л на стъпв а
не то на
обще ств
еноопаснит епос ледици,но ебил дл ъжен и емо гъл даг и предвиди,ил ик о г
атое
предвижда лнас
т ъпванетонат езипос ледици,ноемис лилдаг ипр едотврат
и.
(4)Непре дпазливитедеянияс ана каз
у е
мис амовпр едвиденитеотз аконас лучаи.
(5) Кога тоз а
конът к валифицир а де яниеток ато по -те
жк о пр естъпление по ради
настъпванетонадопъл нителнио бще ст
в еноопаснипос ледици,а конес еизис квау мис ълз атези
последици,де ецът о тгова
ря з а по-тежк о
то пр естъпление ,к ог
ато по о тноше ние на т яхе
действувалнепредпазлив о.

Чл.12. (1) Нееобще с твеноопаснодея нието,коетоеиз вър шенопр ине избежнао тбр а
на-
за да с ез ащитя то т непос редствено пр о
тив оправно на падение дър жа в
ни ил ио бщес тве
ни
инт е
ре си,личнос тт аилипр ават анао т
бр а
ня в
а щияс еил инадр у гигочр езпр ичиняванев редина
напада телявра мк итенане обх одимитепр едели.
(2) Пре виша ване пре делите на неиз бежнатао т бра
на има ,к ог
атоз а
щит атая вно не
съотве тствуванах а рак
тераиопа сносттанана падението .
(3) (Изм.- ДВ,бр .62 от1997 г.,изм.- ДВ,бр .75 от2006 г.,вс илаот13.10.2006 г.
)Ня ма
превиша ванепре делитенане из бежнатао т
бр ана,акона падениетоеиз вър шеночр езпр оникванес
насилиеилисв зло мвжил ище .
(4) (Предишнаа л.3 - ДВ,бр .62 от1997 г .,из м.- ДВ,бр .28 о т1982 г.,вс ил ао т
01.07.1982 г .
)Де ецътнес ена казва
,к огатоиз вършиде яниетопр ипр евиша ва
непр еделитена
неизб ежнат аотбра на,акотовас едължинау пл ахаилис му щение.

Чл.12 а.(Но в- ДВ,бр.62 от1997 г .


)(1) Неео бще ственоопаснопр ичиня ванетонав реди
налице ,из вършилопре с
тъплениеприне г
о в
от озадържа незапр едаваненао рганит енав ласттаи
предотвра тяваненав ъзможносттазаиз вършв аненадр у гопрестъпление ,ак
оня мадр угна чинза
неговотоз а държанеиа коприт овазадържа ненеедо пуснатопр евиша ва
ненане обходимит еи
зак
онос ъобра з
ниме рк и.
(2) Необходимит еме ркизазадър жаненал ице,из в
ършил опр е с
тъпление ,с епревиша ва
т
тог
а ва
,к ог атоимая вноне с
ъответс
твиеме ждух аракт
е раис тепентанао бще с
т в
е натао пасностна
извърше но тоо тз адър жанотолицепр естъплениеи о бстоятелства
тапоз адър жа нето,к ак
тои
когато на лице т
об е з необх
одимостс е пр ичинявая вно прекомер на вреда.В т езис лучаи
наказат
е лнао т
говорнос тсеносис амовс лучаит енау мишл енопр ичиня в
аненав р едата.

Чл.12 б.(
Нов- ДВ,бр.32 от2010 г
.,всилаот28.05.2010 г
.)Нееобще
ств
еноопа
сно
деяние
то,из вършеноотл ице
,коетоеде йств
алокатослужит елпо дприк
рит
иеврамкитена
опреде
ле нит
емупра во
мо щияпозакон.
Чл.13. (1) Неео бще с
твеноо паснодеяние
то ,коетоеиз вършеноо тня ког
опр икра
йна
необходимост- задас па
с идържа вниил ио бщест
вениинт е
ре с
и,к а
ктоис воиил инадругиг
о
личниилиимо тниб ла
гао тнепосредственаопасност
,к о
я т
оде ецътнеемо гълдаиз бег
неподр уг
начин,акопричине нитеотдеяниетов редисапо -
малкозначителнио тпредо
т в
ра т
ените.
(2) Няма к ра
йна нео бхо
димос т
,к о
г а
тос амотоо тбягване ото пасностт
ас ъст
авляв
а
престъпление.

Чл.1 3а .(Нов- ДВ,бр. 28 от1982 г.,вс илаот01.07.1982 г.)(1) Неео бще стве
ноопасно
деянието,к оето еиз върше но при о правданс топанскир иск- з адас епос тигнес ъще ст
вен
обще ственополе з
енр езултатилидас еиз бяг
на тзначителнив р еди,а кот онепр отиворе
чина
изричназ а
брана ,установенаснор ма т
иве накт ,отговар
янас ъвреме ннит енаучно-те
хнически
постиже нияио пит,непос та
в явопа сностжив отаиз драветонадр уг иг
оиде ецътена правил
всичко,зависещоо тнего,запр е
до т
вратяваненана стъпилитев реднипос ледици.
(2) Прире ша в
а ненав ъпроса,далир искътео правдан,сев земапр едвидис ъотношението
между о чакв
а ния по ложителен ре зулта
ти в ъзможнит ео трица телни пос ледици, кактои
вероятнос т
тазат яхнотонас т
ъпв ане.

Чл.14. (1) Незна


ние тонафа ктичес
кит
ео бсто
ятелст
ва,коитопринадле
жаткъмс
ъстав
ана
пре
стъпление т
о,из ключвау мисълаотноснотовапрест
ъпление.
(2) Тазир азпоредбас еотнасяиз анепредпаз
ливитедеяния,к
о га
тосамот
онезна
ниена
факт
ическит еобст о
ятелстванес едължинанепр е
дпазлив
ост.

Чл.15. Неев иновноиз


вършеноде я
ниет
о ,к
огат
одеецътнеебилдлъженилинеемог
ъл
дапре
двидина стъпв
ане т
онаобществ
е ноопас
нитепосле
дици(случа
йноде
яние)
.

Чл.16. Не е в
иновно из
върше
но де
яниет
о,кое
то е ос
ъщест
вено в изпълне
ние на
неправ
оме рнаслу
жебназапове
д,даде
напоуст
анов
енияре
д,ак
от яненала
гаочевиднозадееца
прест
ъпление.

Чл.16 а.(1) (Нов- ДВ,бр .84 от2013 г.


,предишент е
кстначл .16а- ДВ,бр.74 от2015 г.
)
Неев инов ноиз върше ноде янието,коетоеос ъще с
т ве
ноо тлице ,пос т
радалоотт рафикнах ора
,
кога
тоебилоприну денодаг оос ъще ствивпр якавръзкастовамук ачеств
о.
(2) (Нова- ДВ,бр .74 от2015 г.)Неев иновноиз в
ърше ноде я
нието,коет
оеос ъще ст
вено
отнепълно ле т
нол ице ,пос традалоо тпр е
стъплениепочл .155, 156, 158аичл .
188, ал.2, илиот
непълнолет но лице ,из по лзвано зас ъздаването на порнографс ки материал,ко г
ат о е било
принуде
нодаг оосъще ств
ивпр я
к авръзкаст ов
амук а
чество.

Разде
лII.
Приг
от о
влениеиопит

Чл.17. (1) Приг


о т
овлениееподг
отвя
нет
онас редс
тва
,намира
нет
онас ъуча
стниции
из
общосъз
даванетонаус ловиязаиз
вършв
аненанамис
ленот
опрес
тъпл
ение,пре
дидаепо чнало
нег
овотоизпълнение
.
(2)Приготов
л е
ниетоенака
зуе
мос а
мовпр едв
иденит
ео тз
аконас
луча
и.
(3) Деецът не с
е нака
зва,ког
ато по с
обстве
на подбу
да сеео тка
зал да из
върши
прес
тъплениет
о.

Чл.18. (1) Опит ътез апочнатот


оиз пъл не
ниенау мишл енопр естъпление,прик ое т
о
изпълнително т
о де я ние не е довършено ил и ма к
а р и да е до в
ърше но,не с а настъпили
предвиденит евзак онаиис ка
нио тдеецаобще ст
в еноопаснипос ледицинат овапрестъпление.
(2) Приопитде ецътс енаказ
васна к
азание т
о,пр едвиденоз адов
ър ше но
топр ест
ъпл ение,
катос евзе мапре двидс тепентанаос ъществяваненана мерениетоипр ичините,порадик о ит
о
престъпление т
оеос таналонедовършено.
(3)Прио питде ецътнес енаказ
ва,ког
атопос о бстве
напо дбуда:
а)с еео т
к азалдадо в
ършииз пълнениетонапр е с
тъпл ение
т оили
б)епре до твратилнастъпванет
онапр естъпнитепос ледици.

Чл.19. В с
лучаитеначл.17, а
л.3 и18, а
л.3, а
кодеянието,вк оетосасеизра
зили
приг
отовление
тоилиопитът,с
ъдър
жапр изна
цит
енадр угопре
стъпле
ние ,де
е цъто
тгов
аряз
ат ов
а
прес
тъпление.

Раз
делIII
.
Съучас
тие

Чл.20. (1) Съучастницивиз вършванет


онау мишл енопрестъпле
ниес аиз в
ър шителите
,
подбу
дителитеипо маг
ачите.
(2)Из вършителет ози,койтоучаст
вувавсамотоизпълнениенапрест
ъпл ението.
(3)По дбудителетоз и,койтоумишленоесклонилдругигодаизвършипрес т
ъпл ениет
о.
(4) Пома гачет оз
и,к о
йт оумишленоеу лес
нилиз вършванетонапр е
стъпл ениеточрез
съве
ти,разяснения,обещаниедас едадепомощследдеянието,отст
ранява
ненас пънки,на ба
вяне
насредс
тваилиподр угначин.

Чл.21. (1) Вс ичкисъу ча ст ницис ена казватсна казанието,предвиденоз аизвър шеното


престъпле ние ,катос евзема
тпре дв идх арактерътис тепентанат яхнотоучастие.
(2) По дбудителятипо ма гачъто тгова
ря тсамоз ао нова,закоетоумишл енос апо дбудили
илипо дпо мог налииз вършителя.
(3) Ког а
т опорадиопре де ле нол ичносв ойствоил иотно шениенаде ецазаконътв ъзвежда
извърше но то де яние в пр естъпл е ние,з ат о ва престъпление о тг
оварят и по дбудителят,и
помагачът ,зак оит отезиобст
о ятел ст ванес аналице.
(4) Ос обенитео бст
ояте лс тва,по радик оитоз ак
о нътиз ключва,намаляваил иу величава
наказание тоз аня ко
гоо тсъуча ст ницит е,нес ев зематпр едвидз аос та
налитес ъучастници,по
отноше ниенак оитотезиобстоят ел стванес ана лице.

Чл.22. (1) Подбудит


елятипомаг
ачътнесенак
азват
,ак
опособст
венаподб
удасеотк
ажат
отпо-
натат
ъшноуча ст
иеипо пре
чатдасеизвършидеяние
тоилипре
дотвра
тятнаст
ъпва
нетона
пре
стъпнит
епос ле дици
(
2)Вт
езис
луча
исепр
ила
гас
ъот
вет
нора
зпор
едба
таначл.19.

Разде
лIV.
Мно
жес
твопрес
тъпле
ния

Чл.23. (1) Акосе дноде яниес аиз върше ниня колкопр ест
ъпл е
нияил иа кое днол ицее
извършилоня колкоотделнипре стъпления ,предидаеима ловлязлавс илапр исъдаз акое тоидае
отт ях,с ъдът ,сл едкатоопр е делина каз
а ниез ався копре с
тъпл е
ниео тделно,на лагана й- тежкото
оттях.
(2) (Изм.- ДВ,бр .92 о т2002 г.,вс илао т01.01.2005 г.
,изм.о т
нос нов лиза не
т овс ила-
ДВ,бр.26 о т2004 г .
,всилао т01.01.2004 г.,изм.- ДВ,бр .103 от2004 г
.,вс илао т01.01.2005 г .
)
Нало же нит ена ка з
анияо бще ственопо рица ниеил иша ванео тпр ав
апочл .37, ал.1, т.6, 7 и9 се
присъе диня ватк ъмопр еде лено тонай-тежк она ка
з ание.Ак оепос тановенол иша ванео те днакви
права,на лагас ео нов
ао тт я х,коетоез ана й-дълъгс рок.
(3) Когатона к
аза ния тас аразличнипов идиня коео ттяхег лобаил ик онфис кация ,съдът
можедаг оприс ъединииз ця лоилио тчастик ъмна й-тежко т
она каза
ние .

Чл.24. Кога
тона ложе
нитена каз
аниясао тединисъщ вид,съдътможедау в
еличи
определе но
тоо бщона й-
тежконак
азаниена й-
многоседнав
тор
а,нотакаувеличе
нотонаказа
ние
немо жедана дмина
вас бораототделнитенака
зания
,нитомакс
ималнияразмер,пре
двиденза
съот
в е
т нияв иднаказ
ание.

Чл.25. (1) Разпоредбитеначл .23 и24 сепр илагатик огатолицетоеос ъденосо тделни
присъди.
(2) В те з
ис лучаи,а ко нака
з а
ние то по някояо тпр исъдитееиз търпяно изцяло ил и
отчасти,т ос еприс пада,а
к оео твиданао предел
ено т
оз аиз търпяванеобщона к
а з
ание.
(3) (Изм.- ДВ,бр .103 о т2004 г .
,вс илао т01.01.2005 г.)Из т
ър пянотона ка
з а
ние
пробацияс еприс падаиз цялоо тлиша в анетоотс вободаио братно,катодв аднипр о ба
цияс е
зачита
тз ае динденл иша ванео тсвобода.
(4) (Нова- ДВ,бр .28 от1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г.)Когатопое днаил ипо вечео т
присъдит елице тоебилоос вободеноо тиз търпяв
аненана ло женотона к
азаниепор еданачл .64,
ал.1 илиначл .66, въпрос ътз аизпъл нениетонао бщо тона казаниес ереша вапр ине г
о вото
определя не.

Чл.26. (Изм.- ДВ,бр .62 от1997 г .,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г.)(1) Разпоредбитеначл .
23 - 25 нес еприлагатвс луча итенапр о дъл жаванопр ест
ъпл ение- когатодв еил ипо вечедеяния,
коит оос ъще ст
вяв а
тпо о т
дел ное динил ир азличнис ъставинае дноис ъщопр е
стъпл е
ние ,са
извърше ни пр езне продължит елни пе рио ди о тв реме,пр ие дна и с ъща о бстановка и пр и
едноро днос тнав ината,прик оетопос л едващит ес еявявато то бективнаис убективнас трана
про дълже ниенапре дшес тва
щит е.
(2) Припр одължа вано топр е
с тъпл ениеде ецътсена ка
звас ъобр а
знов ключенит евне го
деяния ,в зетивт яхнатасъвкупнос т,испр ичине нияо ттяхо бщпр естъпенр е зултат.
(3) Ко гато о тделнит е де яния ос ъще ствява
т р аз
лични с ъстав и, пр о
дъл жаваното
пре стъпле ниес ена казв
апопо -
тежкияо тт ях,к а
тос ев зематпр едвидз наче ниетонаде я
ния та
,
извърше ниприк валифицира щиобс т о
я телс т
ва,инас амитек валифицир ащио бстоятелс
тваз а
цялостнатапр естъпнаде йност.
(4) Когаток валифицира щитео бстоя
телстванесео траз
я в
а тзна
чит елнов ърхут ежест
тана
цялостната пр е
с тъпна де йност, пос ле
дната с е по двежда по по -
ле кия със тав,к ато
квалифицира щит еобс то ят
елствасевзематпр е
двидприо пределяненана каз
ание то.
(5) Когатоня коио тдеяниятас адовършени,адр угипр едстав
л явато питидо вършените
деяниянес еотразяв атз на
чителновърх ухаракте
ранаця лостнатапр ес
т ъпнаде йност,наде е
цас е
налаганака за
ниек ат оз аопит.
(6) Разпор едбит енат озичл е
ннес епр илага
тпоо тноше ниенапр естъплениепр отив
личносттанар аз
л ичниг ражданииз апр ес
тъпления,извършенис л е
дв насяне тонаобв инителния
актзат яхвс ъда,к ак тоиз апр ес
тъпления,извършенипр едив насянетонао бвинителнияа кт,но
невключенивне го.

Чл.27. (1) (
Изм. - ДВ,бр. 28 от1982 г.
,вс ил аот01.07.1982 г.
)Ко гатое днол ицеизвърши
престъпле ние,сле дкатоеос ъде носв лязлавсилапр исъданал ишаванео тс вобода,нопр едидае
изт
ърпя ло т ована каз
а ние ,с ъдътпр исъединявак ъм неизтър пянат
ача стиз ця ло илио тчас
ти
наказание топов т ора
таприс ъда ,а к
от оел иша ва
нео тс в
о бо
да .Опр е
де ленотоо бщона ка
заниене
можедаб ъдепо -
ма лкоо тна ка заниетопов тора
тапр исъда.
(2) (
Изм. - ДВ,бр. 28 о т1982 г .
,всилао т01.07.1982 г.)Наказание топов т
ор а
тапр ис
ъда
сеприс ъе диняваиз цяло,а коелиша ва неотсвободапо вечеотпе тгодиниил иа коена ложеноза
престъпле ние,из върше нопо в торноил ипр едст
авля ващоо пасенр ецидив.
(3) Ко гатол ице то е из вършил о прест ъпление с ле д изтърпя в
ане на к
а з
анието по
предишна таприс ъда,на ло же но тонаказ а
ниезатов апр естъплениес еизтър пяваиз цяло.

Чл.28. (1) Предв иденотовос обенат


ача с
тнат оз
ик одекснаказ
аниезапрест
ъпление,
изв
ършенопо в
торно ,сена лага
,а кодеецътеизвършилпрестъпление
,следкат
оебилос ъденс
вляз
лавс илаприсъдаз адр уг
от аковапрест
ъпление.
(2) Таз
ира зпоредбас еприл аг
аик ога
тосек а
саез
ае днак
випов идпрест
ъпле
нияпр от
ив
общест
вена таилична т
ас обственост.

Чл.29. (1) Пр е дв иденит е в ос обе ната част на т озик о


декс по -
тежки на к
азания за
престъпления ,представля ващио па с
е нре цидив ,сена лагат,кога
т одеецът:
а)( изм.- ДВ,бр.28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г.)извършипр е
стъплението,след
катоебилос ъжда нзат ежк оу мишл енопр ес
т ъпл е
ниенал иша ванеотс во
бо данепо-малкоо тедна
година,изпълне ниетонак ое т
онеео тложе нопочл .66 ;
б)( изм.- ДВ,бр .28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г.)извършипр е
стъплението,след
катоебилос ъждандв аилипо ве чепът инал иша ванео тс вободазау мишл енипр е
стъпл е
нияо т
общх арактер, акопонез ае дноо тт я
хиз пъл не ниетонана каз
ание тонеео тложенопочл .66.
в)(з а
л .-ДВ,бр. 28о т19 82г .,вс илао т0 1.
07 .
198 2г.)
(2) Пр и пр илага не р азпо редбит е на пр едходнатаа линея не с ев з
ема т предвид
престъпления та,извърше нио тдее цак атоне пъл нолетен.
(3) (Но ва - ДВ,бр.95 о т1975 г .)Ко гатоз а дадено пр естъпление са предвидени
едновременнос ъставиз апов т
ор ноиз вършв анеиз ао пасенр ецидивиде я
ниетоос ъще ст
вява
признацитенадв атасъста ва ,
прил а г
ас ер азпо редбатазао паснияр ецидив.

Чл.30. (1) Пра


вила
таначл.28 и 29 нес
епр
ила
гат
,ак
осаиз
тек
ли пе
тго
дини о
т
изтърпяваненана к
аза
ниетопопредишнитепр
исъди.Ре абилитацият
авт озисрокнеизк
лючва
тя
хно топрила г
ане.
(2) (
Но в
а- ДВ,бр.28 о
т1982 г.
,всилаот01.07.1982 г
.)Пр иуслов
ноосъжда
неипр и
условнопре дсрочноосвобо
ждаванесрок
ътпоал.1 започвадат е
чео тде
ня,вкойтоеизте
къл
изпитателниятсрок.

Главатре
та.
НАКАЗАТЕЛНООТГОВОРНИЛИЦА

Чл.31. (1) Наказателноот


говорноепъл но летнотолице- навършил о18-г
о дишнав ъз
раст,
коетовс ъстояниенав ме няемостизвършипр естъпление.
(2) Не пълно летно лице - навър шило 14 г одини,но не на в
ършил о 18 години - е
наказат
елноо т
говорно,ак оемоглодар азбирасвойствотоиз начениетонаде я
ниетоидар ъков
оди
постъпкитес и.
(3) (Изм.- ДВ,бр .107 от1996 г .
)Непъл нолетните,нак оитодеяниетонемо жедас е
вменив ъвв ина,сена станяватпор ешениенас ъдав ъвв ъзпитат
елноу чилище-интернатил ив
другоподх одящоз аведение,акотовасена лагаотобст о
ятелстват
анас лучая.
(4) По о тноше ние на нак а
зателнатао тговорност на не пълнолет
нитес е прилага
т
особенитепра вила,пр е
дв иденивтозик о
де кс
.

Чл.32. (1) Неенаказа


телноо т
гов
орнома ло
летно
толице- ненавършило14-
годишна
в
ъзрас
т.
(2) Поотношениенамалолетнителица,из
вършилиобщес
твеноопа
с ниде
яниямогатда
б
ъдатприло женисъотв
етнив
ъзпитат
ел нимерки.

Чл.33. (1) Не е на к
азателноот
го в
о рно л ицето,к оето действу вавс ъстояние на
невме няемос т- когатопор адиумственане доразвитостил ипр одължител ноил ик ра
тко тра
йно
разстройс т в
онас ъзнание
тонеемо глодар азбирас войство т
оил изначениетонаиз вършено тоили
дарък ово дипос т
ъпк итес
и.
(2) (Изм.- ДВ,бр.95 о т1975 г.
)Нес ена ла г
ана каз
аниенал ице ,кое
тоеиз в ършило
престъпле ние,когато до произ
насяне на пр исъдата из падне в разст
р ойс т
во на съзнанието,
вследс твиенак оетонемо жедара з
бир асвойствотоил из начениет
онас воитепос т
ъпкиил идаги
ръково ди.Та ков
ал ицеподлежинана каза
ние ,акооздра ве
е .

Чл.34. Поотноше
ниеналицат
а,ука
занивпр е
дхо
дниячлен,впредв
иденит
евт
ози
к
оде
ксс
лучаимо га
тдабъда
тприл
оженисъо
тве
тниприну
дите
лнимедицинс
кимерки.

Главаче
твърта.
НАКАЗАНИЕ

Раз
делI.
Об
щипо ложения

Чл.3 5.
(1)Нак
азат
елна
таотг
оворнос
тел ична
.
(2) Наказ
ание мо
же да с
е наложи с
амо на лице
,из
вършило пр
едв
иде
но в з
акона
пре
стъпление
.
(3)Нака
заниет
оесъот
вет
нонапр е
стъпле
нието.
(4)Нака
заниезапр
ест
ъплениес
еналагасамоотус
танов
енит
есъдил
ища
.

Чл.36. (1) Наказ


аниетос енал а
гасце л:1) дас епоправиипр ев
ъзпитаосъденияткъм
спазва
нез аконитеидобрит енр ав
и,2) дасевъздействувапредупре
дителновърхунегоидамус е
отнемев ъзможнос ттадав ършидр у
г ипрестъпленияи3) дас ев ъз
действ
увавъзпитателнои
предупредителнов ърхудругитечленовенаобще ството
.
(2) Наказанието не може да има за це л причинява
ненафиз ическ
ос траданиеили
унижаваненачов е шкотодостойнство.
(3)(Нова-ДВ,бр. 153от1998г .
)ВРе публикаБъл г
ариянямасмъртнонаказ
ание.

Чл.3 7.(1)Наказа ния таса:


1.( нова-ДВ,бр. 50о т199 5г .)до жив оте
нз атвор;
1а .(предишнат .1-ДВ,бр. 50о т1 995г .
)лиша в
а нео тсв обода
;
2. (нова- ДВ,бр.92 о т2002 г .,вс илао т01.01.2005 г .,изм.о тнос новлиз ане
товс ила-
ДВ,бр.26о т2 004г.,вс илао т01 .
01.20 0 4г.)пробация ;
2а .(предишнат .2 - ДВ,бр. 92 о т2002 г .
,вс илао т01.01.2005 г.,изм. относнов лиза
нетов
сила- ДВ,бр.26 о т2004 г .
,вс илао т01.01.2004 г .
,о тм.- ДВ,бр .103 о т2004 г .
,вс илаот
01.01.
2005г .
)
3.к онфис кациянана личноиму ще ство;
4.г лоба;
5. (отм.- ДВ,бр .92 о т2002 г .,вс илао т01.01.2005 г .
,из м.о тнос новлиз ане
товс ила-
ДВ,бр.26о т2 004г.,вс илао т01 .
01.20 0 4г.)
6.лиша ванео тпр ав одас езае мао пределенадър жа внаил ио бще с т
в енадлъжнос т;
7.лиша ванео тпр ав одас еупра жня ваопр еделенапр о фесияил иде йнос т;
8. (отм.- ДВ,бр .92 о т2002 г .,вс илао т01.01.2005 г .
,из м.о тнос новлиз ане
товс ила-
ДВ,бр.26о т2 004г.,вс илао т01 .
01.20 0 4г.)
9.лиша ванео тпр ав онапо лу че нио рдени,по четниз ванияио т
л ичия ;
10.лиша ванео тв ое нноз в
ание ;
11.обще ственопор ица ние.
(2) ( Изм.- ДВ,бр.153 о т1998 г .)З ана й-те жкит епр естъпл ения,к оитоз апла
шват
основите на р епубликата ,к актоиз а др уги осо бено о пасни у мишл ени пр естъпления ка
то
временнаииз к
лючит елнамя ркасепре дв иждадо жив отенз ат
в орб еззамя на.

Раз
делII
.
Видо
венаказ
ания

Чл.38. ( Изм.- ДВ,бр.153 о т1998 г.


)(1) Нак
а з
аниетодожив отенз ат
ворб езз а
мяна,
предвидено в ос об е
ната час
тз а да денвид пр ест
ъпление,се нал агас амо акок онкретно
извършено топр ест
ъпл е
ниееиз ключит е
лнот е
жкоипос оченитевчл .36 целинемо гатдаб ъдат
постигнатичре зпо-леконака
зание.
(2) Наказаниетодоживотенз а
т ворбеззамянанемо жедас ена ло
жинал ице,коетопо
временаиз вършв аненапр ест
ъпление тонеена вършилодв а
десетго дини,апоо т
но шениена
военнослуже щите,к актои въвв оенно време- осемнадесетгодини.На ка
занието доживотен
зат
в ор безз амянанемо жедас ена ло
жи и наже на,к о
ятос еена мир а
л авс ъстояниена
бре
меннос
тпов
ременаиз
вършв
аненапре
стъпле
ние
тоилинапос
танов
ява
ненаприс
ъда
та.

Чл.3 8а.(Нов- ДВ,бр. 50 о


т1995 г.
)(1) Доживоте
нз ат
в орепр инудит елноизо лиранена
осъдениядок р аянажив от
амувме стазаизтърпяваненанаказа
ние т
ол иша ванео тсвобо да.
(2) До животенз а
творс еналага
,к огато из
вършеното престъпл ениееиз к лючит е
лно
тежко.
(3) Дожив отниятза
твормо жедаб ъдез амененснаказаниелиша в
анео тсвобо дазасрок
оттридесе тгодини,а к
оосъдениятеиз т
ърпялнепо -малк
оо тдвадесетгодини.
(4)Пов ременаизтърпяваненанаказаниетодоживотензатворнес ез ачитатрабо тнидни.
(5)Из търпянотонаказ
аниедо животе
нз атворсеза
читазал ишава нео тсвобода.

Чл.39. (1) (Из м.- ДВ,бр.28 о т1982 г .


,всилао т01.07.1982 г.,изм.- ДВ,бр .89 от1986
г.
)Лиша в анет
оо тс в ободамо жедаб ъдео тт р
име се
цадодв адес етгодини.
(2) (
Ал .2 о тм.,предишнаа л.3, изм.- ДВ,бр.89 от1986 г .,изм.- ДВ,бр .50 от1995 г.,
изм.- ДВ,бр .153 о т1998 г .
)Поиз к люче ниенаказа
ниетол иша в а
нео тс вободамо жедаб ъдеза
срокдот ридесе тго диниприз амя
нанадо животензат
ворпр имно же ст
в опрес т
ъпленияпочл .24
и27, а л.1, к актоиз аня коиос об енот е жкиумишл енипр ест ъплениявс л уча
ите,с пециално
указ
анивос обенат ача стнат оз
ико де кс.

Чл.40. (1) (Изм. - ДВ,бр .28 от1982 г.,всилао т01.07.1982 г.


,из м.- ДВ,бр.75 от2006
г.
,вс илао т13.10.2006 г .,изм.- ДВ,бр .32 о т2016 г.)На казаниетол иша ванеотс вободасе
изтърпяв авз атворите, к
а ктоивпо правителнитедо мовеиз атворниче с
кит еобще житиякъмт ях.
(2)(Из м.-ДВ,бр. 89от198 6г.,отм.-ДВ, бр.9 2от2 002г.)
(3)Поо тноше ниенамл адит епълнолетнис епо лага
тос обениг рижи.
(4) (
Доп. - ДВ,бр.75 о т2006 г.,всилао т13.10.2006 г
.)Поо т
ноше ниенаос ъденист ежка
психопат ияилис традащио траз
ст ройствонас ъзнанието,коетонеиз ключв ав меняемостта,ка
кто
и по о тноше ниенаос ъде ни лица ,коитос аз а
висими о тна ркот
ични в еще ств
а,с епо лаг
ат
съответниме дицинс киг рижи.

Чл.41. (1) Из т
ър пяв а
ненана ка заниетол иша ва нео тс в
о бодас есъпровождаспо дх одящ,
съот ве
тноз апла тено бще ственопо ле зент р уд,чре зкойт ос еце липр е възпитаниетонаос ъде ните
,
кактоис ъздава нетоипов иша ванет онат ях натапр офес ионалнак в алифик ация.
(2)На р едст овас епр илаг атидр уг име ркиз ав ъзпитаниеио бр а
зование.
(3) По ложе ниятт рудс ез ачит аз ана ма ляванес роканана к аз
а нието,катодвар аботнидни
сес читатз ат риднилиша ванео тс в обода .
(4) (Из м.- ДВ,бр .28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .,из м.- ДВ,бр .89 от1986 г .
)
Ко г
а то осъде но тол ице пр и изтър пяване на на казание тол иша ва
не о тсвобода с ист
е мно с е
отклоня вао тобще ственопо лезент р уд,из вър шиу мишл е
нопр естъпл ениеил ит ежкина ру ше ния
наус танов енияр едист овапок аже ,ченес епо пр авя
,с ъдътмо жедао тмениизцялоил ио тчасти
зачитане то на ра ботните дни о т пос л е
днит е дв ег о дини пр еди из вършване на пос ле дното
наруше ние .
(5) (Ал .5 отм.,пр едишнаа л.6 - ДВ,бр .89 от1986 г .)Ре дътина чинътзаиз пълне ниена
нака з
ание тол иша в
ане о тс вобода ,в ключит е
л но и ос обенит ег р ижи по а л.3 на чл .40,
заплаща нет о на т руда на ос ъде нит е,к акто и на ст аняването им на р аботас л едт я хното
освобо жда ванес еу режда тс ъсзако н.
(6) (
Из м.- ДВ,бр. 89 от1974 г.
,пре
дишнаа л.7 - ДВ,бр .89 о
т1986 г.
,из
м.- ДВ, бр.27 о
т
2009 г.
,в с ила о т 01.06.2009 г.,изм.- ДВ,бр .13 о т 2017 г.,в силаот 07.02.2017 г.)
Първонача лниятр ежимнаиз търпяваненанаказ
аниетол ишав а
нео тсвободасеопределяо тсъда
съобра
знора зпоредбитенат озикодексинас пе
циалнияз ак
он.

Чл.42. (1) Въвв оеннов ремев оенния тс ъдмо жедао тложидок раянав оеннит
еде йствия
изпълнение т
о на на ложе ното на ка
за ние л иша ване отс вобода,к ато изпр ати ос ъде
ния в
действув ащатаа рмия .От лаганет
онаиз пъл нениетомо жедас ео тмени,акоос ъдениятизвърши
новопре стъпление .
(2) По пре дложе ние на нача лник ас ъдът мо же напъл но илио тча сти да освобо
ди
осъдения ,из пратен вде йствува
ща таа рмияпор еданаа л.1, отиз търпява ненана ложеното
наказание ,акосепр оя
вик ат
одоб ързащит никнар о динат
а.
(3) Съдътмо жеиб езпредложе ниенана чалникадаос вободина пълноил ио тча
стио т
изтърпяв аненана ложенот онаказаниеу вол ненияотде йствув
аща таа р
мияпо радиинв алидност.

Чл.4 2а.(Но в- ДВ,бр .92 о т2002 г .,вс илао т01.01.2005 г .


,из м.о тнос нов лизанетов
сила- ДВ,бр.26 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2004 г .,из м.- ДВ,бр .103 о т2004 г .
,вс илаот
01.01.2005 г .
)(1) Про бация таес ъвкупнос то тме ркиз ак онтро лив ъзде йс твиеб е злиша ванеот
свобо да,коит ос енала гатз аедноилипоо тдел но .
(2)( Изм.-ДВ,бр. 103о т20 04г .,вс ил ао т0 1.01.2 005г.)Пр о
ба цио ннитеме ркис а
:
1.з адъл жите лнар егис трацияпона с тоя ща дрес ;
2.з адъл жите лнипе риодичнис рещиспр о бацио не нслужит ел;
3.ог раниче ниявс в ободно топр идвижв ане ;
4. (из м.- ДВ,бр.75 о т2006 г .,в с ил ао т13.10.2006 г .
)в к лючва невк у рсовеза
профе с
иона лнак валифик ация ,пр ограмиз ао бще ст в
енов ъздействие;
5.попра вителе нт руд;
6.б езвъзме здент ру двпо лзанао бще ств от о.
(3) (Из м.- ДВ,бр.103 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .
)Пр о бацио ннит еме ркис ас
про дължит елнос т:
1.о т6ме сецадот риг одини-з аме рк итепоа л.2, т.1-4 ;
2.о тт риме с ецадодв ег одини-з апо пр а вит елният руд;
3. от100 до320 ча саг о
дишноз анепо вечео тт рипо редниг одини- з абе зв
ъз мез
дният р
уд
впо лзанаобще с т
вот о.
(4) (Из м.- ДВ,бр. 103 о т2004 г .
,вс ил ао т01.01.2005 г .)Ме рк ит епоа л.2, т.1 и2 се
нала гатзадължит елнонав сичкиос ъде нинапр о ба ция,аме ркитепоа л.2, т.5 и6 нес енала г
атна
непълно ле тнил ица ,не навър шили1 6-
го дишнав ъз раст.
(5)Про бация тас еиз пълня вапор ед, опр е деленс ъсз акон.

Чл.42 б.(Нов- ДВ,бр. 103 от2004 г.


,вс илао т01.01.2005 г.
)(1) (Доп.- ДВ,бр .27 от
2009 г.
,вс илао т01.06.2009 г.
)Проба ционнатамя рк азадъл жит елнарег истра
цияпона стоя
щ
адресея вяванеипо дписваненаос ъденияпредпр обацио ннияс лужителил ио пределеноо тнего
длъжнос тнол ицевс ъответст
виесопр еде
ленатао тс ъдапе рио дичност,нонепо -
ма лк
оо тдв а
пътиседмично .
(2) Про ба
ционна тамя рк
аз адължителнипе риодичнис р е
щиспр о бационенс лужит елсе
провеждавпр обационна таслужба,начия тот еритор ияена стоящия та дреснаос ъдения.По
изключениет емо жедас епр оведатнадр угоподх одя щомя сто,определ еноотпр о ба
цио нния
служит ел,а ков ажнипр ичинина ла г
а ттова .Ср е
щит ес апл анир а
ниил ииз вънр еднипоис канена
проба ционнияс лужит елилиос ъде ния .
(3) Проба ционна тамя ркаог р аничениявс вободно топр идвижв анеена лаг а
ненае днаил и
няколк оотс леднит езабр аниз а:
1.пос еща ваненат очноо пре деленивпр исъда таме с
т а
,р айонииз а
в едения ;
2. напус каненана селенот омя с
тоз аповечео т24 ча саб езр а
зреше ниео тпр обацио нния
служит елилипро курора;
3.на пуск а
ненажил ище то,к оетоо битава,зао пределенпе рио дотде но но щие т
о.
(4) (
Из м.- ДВ,бр.75 о т2006 г .
,вс илао т13.10.2006 г.
)Пр обационна тамя рк авключв ане
вкурс овез апро фесиона лнак валифик ация,пр ограмиз ао бще ственов ъздейст виеена со
че нак ъм
трудов аинт еграцияилииз гражда ненас оциа лнина вицииу менияз аз аконос ъобр азнопов едение
наос ъдения .
(5) Про бационна та мя ркаб е з
възме здент р уд ет руд,к ойтос е по л аг
а в по лза на
обще ствот обезог ранича ваненас вобо датанаос ъдения .

Чл.43. (Изм. - ДВ,бр. 92 от2002 г .


,изм. - ДВ,бр .103 от2004 г .,вс илао т01.01.2005 г.
)
(1) Проба ционнатамя ркапо правит елент рудс еиз пълнявапо ме сторабо татанаос ъде нияи
включв ау дръжк ивър хув ъзна гражде ниетомуо т10 до25 нас товпо лзанадър жав а
та.Вр е мето,
пре зкоетос еизтърпя вамя ркат а,нес езачитаз атр удовстаж.
(2) Когат
оос ъдения тос танеб езр абота,с ъдътз а
ме няос т а
тък ао тпо правителният рудс
безвъзме здентр у
двпо лз анаобще ство т
о,к атоз ае динде но тос татъкас ео пр еделяе динча с
безвъзме здентруд.Вт озис луча йср окътнаб езв
ъз мездният рудмо жедаб ъдеипо дминиму мапо
чл.42а ,ал.3,т.3.
(3) Раз
пор едба т
анаа л.2 с епр ил агаик о гат
оос ъде ниятна пу снеме с т
оработата ,където
изтърпя вана каз
ание то,иве дно месеченс ро кнеу ведомипр обацио ннияс лужителз ано в
а таси
ме сторабота.
(4) Времето,пр е зкоет онес ев насятудръжк итепоа л.1, нес ез ачитаз аизпъл нениена
проба ционна т
амя рк апо правит елент руд.

Чл.43 а.(Нов- ДВ,бр .103 от2004 г .,вс илао т01.01.2005 г.


)Ак оосъдениятб ез
основателна причина не из пъл нява наложе на
та пр оба
цио нна мя рка,по предложение на
съотв
е т
нияпр обационенсъв е
тс ъдътмо жеда :
1.наложидр угапробацио ннамяр ка
;
2. (
доп.- ДВ,бр .27 о т2009 г .,вс илао т01.06.2009 г .
)з амениизцялоилио тча
с т
и
пробациятасл иша в
а неотс вободак ат
одв аднипр обацияс ез аменятсе динденл ишаванео т
свобода;втезислучаис ро
к ътнал ишав
а нетоотс вобо
дамо жедаб ъдеипо дминимумапочл .39,
ал.1.

Чл.44. (1) Конфиска


цият
аепр ину дит
елно и б
езв
ъзме
здно о
тчу
ждава
невпо лз
ана
държа
ватанаприна длежащотонавиновнияиму щес
твоили начастотнег
о,наопре
делени
имущест
в анавиновнияилиначастиотта
к ив
аиму щест
ва.
(2)(От
м. -ДВ,бр.6 2о
т1997г.
)

Чл.45. (1) Конфискация не с


е пос
танов
ява,аков
инов
ния
т не прит
ежа
ва на
лично
имуще
ство,к
оетомо жедабъдепредметнатов
анаказа
ние
.
(2) Неподлежатнак онфиска
циянеобх
одимитенаос ъде
нияинане гово
тосемейст
во
вещизаличноидо машноу пот
ребле
ние,пре
дметит
е,необ
ходимиз аупра
жнява
неназа ня
тие
то
му,посочени в с
писък,прието тМинис т
ерск
ия съве
т,кактои с ре
дств
атазаиздръжкана
семе
йствотомузаеднагодина.

Чл. 46. Пр и к онфиск а


ция държа в
атао тг
оваря до р азмера на с т
ойността на
конфиск
ув ано
тоимуще ствозав ъзста
новяв
аненав ре
дите,причинениспр ест
ъплението,исл е
д
товаизаз а
дължениятанаос ъдения,въз
никналидовъзб
ужданетонана ка
зателно
топрес ле
дване,
когат
оос т
аналотонег
о воналичноимуще ствонеедостат
ъчноз авъзс
тановя
ваненав редитеиза
изплащаненазадълженията.

Чл.47. (1) ( Изм. - ДВ,бр.28 от1982 г.,вс илаот01.07.1982 г.


,изм.- ДВ,бр.10 о
т1993
г.
,из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г .
)Гл оба
тас ес ъобр а
зявасимо тнотос ъст
о яние
,сдо ходитеи
семейнитез адълже ния на де еца,к ато прио пределя
не на не йния размерс е прилага
ти
разпоредбит енаг лав апе та.Тянемо жедаб ъдепо -малкаот10 0л е
ва .
(2) Гло батас ес ъбир аотиму щест
во то,ос т
аналоо тосъдения ,иследне гов
атасмърт,ако
присъдатаев лязлавс илапре дитова.
(3) Вещит е,ко итонепо длежатнак онфис кация,немо гатдас епродаватзапринудително
събираненаг лобата .

Чл.48. (
Отм.- ДВ,бр.92 о
т2002 г.
,всилао
т01.01.2005 г
.,из
м.о
тнос
нов
лиз
ане
товс
ила
-ДВ,бр.26от2 004г
.,вс илаот01.01.
2004г.
)

Чл.49. (1) ( Изм.- ДВ,бр .92 о т2002 г .


,вс ил ао т01.01.2005 г.
,из м.от носнов лизанет ов
сила- ДВ,бр. 26 о т2004 г .,вс илао т01.01.2004 г.
)На казаниятал иша в
а нео тпр авапочл .37, ал.
1, точки6 и7, к огат осена лагатс амос тоятелноил исдр у г
она ка з
ание,не свърз аносл иша ванео т
св обода,с епос тано вява
тз ао пре де ленс рокдот риг о
динивпр еделите,у стано ве
нивос обената
ча стнат озик одекс.
(2) (Изм.- ДВ,бр .54 о т1978 г .)Ко гатол иша ванетоо тт аковапр авос еналагаз аеднос
лиша ванео тс вобо да,не говия тс ро кмо жедана дмина вас роканапос л е
дно тона й-мно гост ри
години,ос венаковос об
е нат ача стнат озик одексепр едвиденодр уг
о.
(3) Срок ътз апочв адат ечео твлиз анетонапр исъда тавс ила,ноос ъде ниятнемо жедас е
по лзувао тпр а
в ата,о ткоит оел ише н,предидаеиз т ърпялна к а
заниетол иша ванео тс в
о бода.
(4) Ср окътналиша ване тоо тпр авас ена ма ляваст олковав реме,ск олкотоена ма лен
срок ътналиша ване тоотс вобо дапор адипо милване ,работаил ипр испада ненапр едварите лното
задържа не .
(5) (Изм.- ДВ,бр. 153 о т1998 г .)Ос ъдения тнадо живо те
нз атворб езз амянас ел иша ва
отук а
за нит евпр ис ъдатапра ваз ав инаги.

Чл.50. (1) Наказанията лишаване о


тпр ав
о да сезаема определе
на държавна или
обще с
твенадлъжнос тилиша в
анео тпра
водас еупра
жня в
аопре
де ле
напр офесияилидейностсе
налагат в предвиденитео тз а
кона случаи,акоз аема
нет
о на с ъот
ветната длъжност или
упражняването на с ъотв
ет нат
а пр офес
ия ил и дейнос
т е несъвместимо с х ара
ктера на
извършенотопрестъпление.
(2) (
Нова- ДВ,бр .28 о т1982 г.,всилао т01.07.1982 г
.,отм. - ДВ,бр.92 от2002 г
.,всила
о
т01.01.2005г.
,изм.относ нов лизанетовс ила-ДВ, бр.26о т2004г ., всилаот01.01.
2004г .
)
(3) (
Предишнаа л. 2 - ДВ,бр. 28 от1982 г.
,вс ил аот01.07.1982 г.)Наказа
ния т
ал ишаване
о
тпра вонапо лучениор де ни,по четниз ванияио тличияил иша ванео тв ое
нноз ваниемо гатда
б
ъдатнало женисамоприос ъжда незат ежкипр естъпления .

Чл.51. Следизтичаненасро
каосъде
ниятможеотноводау пражня
вапра ват
а,отк
оитое
биллишенспр ис
ъдата.Тованесеот
нас
ядопр а
ватапочл.37, а
л.1, т
очки9 и10, к
оитомога
тда
бъда
тпридобит иотно
вос амопоуста
нове
ниязатов
ар е
д.

Чл.52. Наказ
аниет
оо бществ
ено порицание с
ес ъстои в пу
блично порицава
не на
в
иновния,кое
тос еобя
вявапредс ъо
тветнияк
ол е
ктив,чрезпе
чатаилиподр угподх
о дя
щ начин
с
ъобразносуказ
анотовприсъда
т а
.

Чл.53. (1) ( Предише нт екстначл .53 - ДВ,бр .28 о т1982 г .,вс илао т01.07.1982 г .
)
Не зав
исимоо тна к а
з ат
елна таот говорнос то тнема тсевпо л з
анадър жав ата:
а)( до п.- ДВ,бр .7 о т2019 г .)в ещит е,к оитопр инадл ежатнав ино внияи с абил и
предназна че ни или с апос лужили з аиз вър шваненау мишл енопр естъпле ние.Ко г
а т
ов ещит е
липс в
атилис ао тчу ждени,прис ъждас етя х натар авност ойност;
б)в е щите ,коитоприна дл ежатнав ино внияис абил ипр е
дме тнау мишл е
нопр естъпл е ние
-вс лучаит е,из ричнопре двиде нивос об ена тача стнат о зикоде кс.
(2) (Нов а- ДВ,бр. 28 от1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г.)От нема тсевпо лзанадър жа вата
и:
а)в ещит е,пре дме т ил ис р едст во на пр е стъпление то,пр итежа ването на к оит ое
забранено,и
б) ( из м.- ДВ,бр.7 о т 2019 г .) пряката и не пр якатао блага,пр идобит и чр ез
престъпле ние то,а конепо дле жа тнав ръща неил ив ъзста новяване;к огатоо благатал ипс ваил ие
отчужде на ,прис ъждас ене йнатар а в
нос то йнос т.
(3)( Но ва-ДВ,бр. 7от2 019г .
)Пос мисъл анаа л. 2,буква" б":
1. пря каоб лагаев с я
каик ономиче ск апо лза,нас тъпилак атоне поср е
дс твенапос л едицао т
престъпле ние то;
2. не прякаоб лаг
аев ся каик оно миче скапо лза,на ст
ъпил авр езултатнар аз
по режда нес
прякатаоб лага,ка ктоив с я
к оимуще ст во,по лученовр езул т
атнапос ледв а
щопъл ноил ича стично
преобраз ува ненапр якаобл ага,в ключит е лно ,ко гат
оебил ас месенасиму ще ство,пр идо бит оо т
законни из точници;нао тнема непо длежи иму ществ ото до с тойнос ттанав ключе натапр яка
облагаз аедно с на стъпил ит е ув еличе ния на иму ще ството,а кос а пр якос върз ани с
разпорежда не то или пр еобр азуване т
о напр я
ка тао благ аи в ключв ане т
о напр якатао б лаг ав
имуще ст вото.

Главапе
та.
ОПРЕДЕЛЯНЕНАНАКАЗАНИЕТО

Чл.54. (1) Съдът опре


деля нака
занието в пределит
е,предв
идени о
тз а
кона з
а
из
вършенотопрестъпл
ение,кат
ос еръков
одио тразпоре
дбитенао бща
тачас
тнат оз
ик оде
кси
ка
товзе
мапре дв
ид:
ст
епентанаобществе
натаопаснос
тнаде я
ние т
оидееца,
по дб
удит
ез а из
вършване на де
яние
то и др
угит
ес ме
кчаващи и о
тегча
ващи винат
а
обст
ояте
лс тв
а.
(2) Смекчав
ащитео бстояте
лстваобус
лавят на
лаг
ането на по-
леко нака
зание,а
оте
гчав
ащит е-напо-т
ежконака
з а
ние.

Чл.55. (1) Пр ииз к лючителниил имно гобр ойнис ме кчава щио бс тоятелства,ко гатои
най-леко то,пр едв иде новз аконана каз
аниес ео кажене сър аз
ме рнот ежк о,съдът:
1.опре де ляна каза ниетопо днай-нис кияпр е
де л;
2.з аме ня в а
:
а)( изм.- ДВ,бр .153 о т1998 г.
)дожив отнияз атвор- сл иша в анеотс вободао тпе т
на десет
додв адесе тг одини;
б)( изм.- ДВ,бр .28 о т1982 г.,всил ао т01.07.1982 г .,изм. - ДВ,бр .10 от1993 г .
,из м.-
ДВ,бр.62 о т1997 г .
,из м.идоп.- ДВ,бр .92 о т2002 г .,вс ил аот01.01.2005 г .,изм.о т носно
влизанет овс ил а- ДВ,бр.26 о т2004 г.,вс илао т01.01.2004 г .
,из м.- ДВ,бр .103 от2004 г .,в
силао т01.01.2005 г .)л иша ванетоо тс вобода ,к огатонеепр едвиде нна й-ниския тпр еде л- с
пробация ,аз ане пъл но л
е тнит е-спр обацияил ио бще ственопо рицание ;
в)( изм. - ДВ,бр.28 о т1982 г.,всил ао т01.07.1982 г .,изм. - ДВ,бр .10 от1993 г .
,из м.-
ДВ,бр.62 о т1997 г .,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г .
,вс ил ао т01.01.2005 г .
,изм.о тноснов лизане т
ов
сила- ДВ,бр.26 о т2004 г .,вс илао т01.01.2004 г .,из м.- ДВ,бр .103 от2004 г .
,вс илао т
01.01.
2005г .)про ба ция та-сг лобао тстодопе тстотинл ев а.
(2) Вс лу чаит енат очка1 напр едх
о днат аа линея,к ог
а тонак азаниетоег лоба,съдътмо же
дас лезепо дна й- нис кияпре делна й-многосе днав тора.
(3) В т е зис луча ис ъдът мо же да не на ложи по -леко
т о на к
а за
ние ,к оетоз аконът
предвиждана р едсна каза ние т
олиша в
анео тс вобо да.
(4)( Зал .-ДВ,бр. 28о т19 82г.,всил ао т0 1.
0 7.
1 982г.)

Чл.56. Нес асме


кчава
щиио тег
чаващиобст
оят
елс
тват
ези,к
оит
осав
зет
ипре
двидо
т
з
аконаприопре де
ляненасъо
тветно
топр
естъпле
ние.

Чл.57. (1) Ког ато в особената част на тоз


ик одекс е пр е
двидена възможностз а
извършено топр естъплениедаб ъдена ложеное дноизмеждудв еил ипо веченаказания,съдът
определя най-по дходящото по в ид и размер наказа
ние,к а
тос ер ъков
оди от пр а
вилата на
предходнитечл енове.
(2) Ко г
ат о в особената част на т оз
ик о
декс е предв
иде на възможностз а дадено
престъпление да б ъдат наложени е дновременно две или пове
че на каза
ния,с ъдът,катос е
ръководио тпр а
в илатанапредходнитечл енове,опреде
ляразмеранав сякоедноотт яхтака,чете
всвоятас ъвкупностдао тговаря
тнаце лит
е ,
посоченивчл .36.

Чл.58.Съдътможедаприл ожиразпоре
дбитеначл.5
5ивс л
еднитеслучаи:
а) при опит - пор ади не
довършеност
та на пр е
стъплението,катос ъобра
зи и
обс
тоя
телстват
апочл. 18,ал.
2;
б)припомагачес
т в
о-к ога
тосте
пентанаучаст
иенадеецавпр ест
ъпление
т оема
л к
а.

Чл.58а
.(Но
в- ДВ,бр.27 о
т2009 г
.,из
м.- ДВ,бр.
26 о
т2010 г
.)(1) Припос
танов
ява
нена
осъдит е лнаприс ъдавс луча ит епочл .373, а л.2 о тНа казат
е лно-процесуалнияк одексс ъдът
опре деляна казание толиша в анео тсв обода ,катос еръков одио тра з
по редбитенаОбща тачас тна
тозик о дексина ма ляв ат акаопр е делено тона казаниесе днат рета.
(2) В с лу чаит епочл .57, а л.1, к ог
атос ъдъто преде лик атона й-подходящопов ид
нак а
з ание тодо жив отенз атв орб езза мяна ,нег она лага
,ана казаниетодо жив отензатв
о рзаменяс
лиша ванео тсвобо дао тдв адес етдот риде се тгодини.
(3) Съдът опр едел яр а змера на на казаниетол иша ване о тс вобода в пре де
л ите на
най-нис кияминима ленра зме рина й-вис окияма ксима ленр азме рнана казаниетолиша ванео т
свобо да ,опре деле ноприус ло вия танаа л .2 ина к а
зание тол иша ванео тс вобода,предвиденов
Ос обена тача стнат озик одек с.
(4) Вс лу чаите ,ко г
а тое дновре ме ннос ана лицеу сл ов
ия тапоа л.1 - 3 иусловиятаначл .
55,съдътприла г ас амочл.5 5, акоепо- бла г
о приятензаде еца .
(5) Прав ила тапоа л. 1 - 4 нес епр ил агатзапредв иденит евОс об
е натачастнат оз
ик одекс
нак а
з анияпочл .3 7,ал .1,т. 2-1 1.

Чл.59. (1) (Изм.- ДВ,бр .92 о т2002 г .


,вс илао т01.01.2005 г .
,изм.о тнос нов лизане тов
сила- ДВ,бр.26 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2004 г .,из м.- ДВ,бр .103 о т2004 г .,вс илао т
01.01.2005 г .,изм.- ДВ,бр .27 о т2009 г .)Вр еме т
о,пр езк ое тоос ъдения тебилз адър жа нил ипо
отноше ние на не го е била в зета мя р каз а не отклоне ние до ма ше на рест,с е прис пада пр и
изпълне ниенана казаниетол иша ванео тс в обо даилипр оба ция ,как тос ледва:
1. един де нз а
държа нес ез а
чит аз ае дин де нл иша ванео тс вобо даил изат ри дни
проба ция ;
2. дваднидо маше на ре стс ез ачит а тз аединде нл иша ванео тсво бодаил из адв адни
проба ция .
(2) (Но ва- ДВ,бр.27 о т2009 г .)З а
дър жанепос мис ъланаа л.1 ос венмя рка т
аз а
неотк лоне ние з адържа не по д с тража е и в сяко др у го з адържа не по р еда на
На казате лнопр оцесуалнияк о декс ,За коназ аМинис терств отонав ът решнит ер або ти или др уг
закон,с в ързаноспр естъпле ние то,з акое тол ицетоеос ъде ноил иебил озадър жаноз аиз пъл нение
нана к а
з ание то.
(3) (
Нов а- ДВ,бр.28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .,пр едишнаа л.2 - ДВ,бр .27 от
2009 г .
)Ра зпоредбат анапр едх одна таа л ине яс епр ил агаик о гатоос ъдения тебилз адър жа нпо
обвине ниез адр угопре стъпл е ние,пок ое топр оизводс т
во тоебил опр екратеноил иез авършил ос
оправ дат елнаприс ъда ,акопоо тноше ниенаде яният абимо г
л адас епр ил о
жир азпо ре
дба таначл .
23,ал.1.
(4) (
Нов а- ДВ,бр.28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .,изм.- ДВ,бр .
103 о т2004 г .,в
силао т01.01.2005 г .,пр е
дишнаа л .3 - ДВ,бр .27 о т2009 г .
,до п.- ДВ,бр .95 о т2016 г .)Пр и
изпълне ниенана казание т
олиша ванео тпр а вапочл .37, ал .1, т.6 и7 с еприс падав ремето ,пр е
з
коетоз ас ъщо тоде я
ниеос ъде ния тебилл ише нпоа дминис тра тив енр едил ипор еданачл .6 9аот
На казате лно-проце суалнияк одек со твъз мо жнос тт
адау пр ажня в ат езипр ава.

Главаше
ста.
ОСОБЕНИПР
АВИЛАЗАНЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Чл.60. Нака
заниет
о нанепълно
летнитесенал
агасце
л пре
ди в
сичк
о даб
ъда
тте
пре
въз
питаниипо дг
отвенизаобще
стве
нопол
е з
ентр
уд.
Чл.61. (1) ( Изм.- ДВ,бр .89 от1986 г .
,изм. - ДВ,бр . 75 от2006 г.,вс илао т13.10.2006
г.
)Поо тноше ниенане пъл нол етен,извършилпо радиу в
лечениеил ил екомис лиепр естъпл ение,
коетонепре дст а
в ляваголямаобще стве
нао пасност,пр о курорътмо жедар ешиданес ео бр азув
а
илидапре крат иобра зуванот одос ъдебнопр оизво
дс тво ,асъдътдар ешиданеб ъдепр едав анза
съденеилиданеб ъдеос ъде н,а коспр ямоне гомо гатдас епр иложату с пешнов ъзпит ателни
меркипоЗа коназ або рбас рещупро тивообще ст
венит епр оявинама лолетнит еине пълнол етните.
(2) Вт езис лучаис ъдътмо жес амдана ло
жив ъзпитат е
л намя рка
,к ат
оу ведомиз ат ов
а
местната к омис ия з а бо рба с рещу пр отивообще ственит е пр ояви на ма лолетнит е и
непълнолет нит еил иѝиз пратипре пискатазана лаганенат акавамя рк
а.
(3) (Из м.- ДВ,бр. 89 о т1986 г.
,из м.- ДВ,бр . 107 от1996 г .
,изм.- ДВ,бр .26 от2004 г .,
изм.- ДВ,бр .75 о т2006 г .
,вс илао т13.10.2006 г.)Ко г
атопр окурорътре шиданес ео бр азув
а
досъдебнопр оиз водствоил идапр е
кратио бразувано тодос ъде бнопр оизво дств
о,т ойиз пр аща
препискатанак омис иятазана л аганенав ъзпит а
телнамя рка.

Чл.6 2.Нане пълнолетнитемо га


тдаб ъдатна ложенис амос ле
днитенаказа
ния :
1.лиша ванео тсвобода;
1а.(нова- ДВ,бр. 92 от2002 г .,всилао т01.01.2005 г.
,изм.о т
носновлизанетовс ил а-
ДВ,бр.26 от2004 г .,всилао т01.01.2004 г
.,изм.- ДВ,бр .103 от2004 г
.,всилаот01.01.2005 г.
)
пробация;
2.обще ственопорица ние;
3. (
из м.- ДВ,бр.103 о т2004 г .
,вс илао т01.01.2005 г.)лишаванео тпр а
в одас е
упражняваопр еделенапр офесияил иде йностпочл .37, ал.1,т.7.

Чл.63. (1) З ане пъл ноле т нитепр едвиде нит евос обе натачас тнат о зик о де ксна казанияс е
заменят:
1. (доп.- ДВ,бр .50 о т1995 г .
,из м.- ДВ,бр .153 о т1998 г .)до жив о тния тз атворб ез
замянаидо жив отния тзатвор-сл иша ванео тс вобо дао ттридоде сетг одини;
2. лиша ванетоо тс вобо даз апо в
ечео тде с етгодини- сл иша ванео тс в ободадопе т
години;
3.лиша в анетоо тсв обо даз апо вечео тпе тг одини-сл иша ва нео тсв обо дадот ригодини;
4. лиша ванетоо тс вобо дадопе тг одинив кл ючите лно- сл иша в анео тс вободадодв е
години,нонепов ечео тпр едв иде но тоо тз акона ;
5. (изм.- ДВ,бр .92 о т2002 г .
,вс ил аот01.01.2005 г .,изм.о т нос нов лиз анетовс ила-
ДВ,бр.26 о т2004 г.,вс илао т01.01.2004 г .,из м. - ДВ,бр .103 от2004 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .,
изм.-ДВ,бр. 75о т20 06г .
,вс илао т1 3.10.200 6г.)г ло бат
а-со бще ст ве
нопо рица ние;
6. (нова- ДВ,бр.92 о т2002 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .,из м.о тнос нов л изанетовс ила-
ДВ,бр.26 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2004 г .)про ба ция т
аз ане навър шил ит е1 6-годишнав ъз ра
ст
непълноле тни-собще с
тв енопор ица ние .
(2) (Изм.- ДВ,бр .28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .
)Нане пъл нол ет нит е,на в
ър шил и
ше ст
надес етгодишна в ъзра ст,пр едв иденит е в ос об ената час т на т озик о дек с на казания с е
заменят:
1. (доп.- ДВ,бр .50 о т1995 г .
,из м.- ДВ,бр .153 о т1998 г .)до жив о тния тз атворб ез
замяна,до жив о тниятз атвор и лиша ванетоо тс во бодаз апо вечео тпе тна де сетг о дини - с
лиша ва
нео тсво бодао тпе тдодв а наде сетгодини;
2. лиша ванетоо тс в обо даз апо в е
чео тде сетг одини- сл иша в анео тс в ободао тдв едо
осемг о
дини.
(3) (Из м.- ДВ,бр .28 о т1982 г .,вс илао т01.07.1982 г .
)В пр еде лит епопр едхо дните
а
лине
исъдътопре
деляна
каз
ание
тос
ъобра
зноспра
вила
танаг
лав
апе
та.

Чл.64. (1) ( Из м.- ДВ,бр. 107 о т1996 г .


)Ко га
т оо пределенотона казаниеел ишаванео т
свободапо- малкоо теднаг одинаине говотоиз пълнениенеео тл
оже нопочл .66, непълноле
т ният
сеос вобо жда вао тиз т ърпя ва
не т
омуис ъдътг она ста
ня вав ъвв ъзпитателноу чил ище-интернат
или му на л аг
а др у г
а в ъзпитателна мя рка, пр едвиде на в З акона з а бо рба с рещу
противообще ственит епро явинама лолетнит еине пълнол етните.
(2) (Изм.- ДВ,бр.107 о т1996 г .)Попр едложе ниенапр окурораил инас ъответната
местнак омисияз або рбас рещупр о тивообще ственитепр о явинама лоле
тнитеине пълноле
т ните
съдътмо жеи с ле д пос танов яв
аненапр исъдатадаз аме ни нас т
аняванетов ъвв ъзпита
те лно
училище -
инт ернатсдр угав ъзпитателнамя р ка.
(3)Пра вило тонаа л.1нес епр илага :
а)к огатоне пъл но летниятеиз в
ър шилпр естъпле ниепов ре менаиз търпя ваненаказа
ние то
лиша ванео тс вобо даи
б)к огатоеос ъде н,следк атоена вър шилпъл ноле тие.
(4) Пр авил отонаа л.1 нес епр ил агаивс лу чаитенапо в
торноос ъжда не,акосъдът
намери,чез апопр авя нетоипр ев
ъз питание тонаде ецас ена лагат ойдаиз търпина каза
ние то
лиша ванео тс вобо даик огато:
а)не говиятс р окнеепо -
мал ъко тше стме сецаил и
б)а коде ецътв ечееиз търпя лнак аз
а ниелиша ванео тс в
обо да.

Чл.65. (1) Не пълнолетните до навършване на пъл нолет


ие из т
ърпяват нака
занието
лишаванео тсвободавпопра вите
ле ндом.
(2) (Изм.- ДВ,бр.75 от2006 г.,всилаот13.10.2006 г
.)Следна в
ършваненапъл нолетие
тесепре ме ств
атвз атв
ориливз атворническообщежитие .Задовършваненат я
хнотоо бра
зование
иликвалифик ацияпопр едложениенапе да
гогичес
кияс ъв е
тср азре
ше ниенапр ок
уро ратемогат
дабъдатос т а
венивпопр а
вителниядо мдона вършваненадв адесетг
одини.

Гла
васе
дма.
ОСВОБОЖДАВАНЕОТИЗТЪРПЯВАНЕНАНАЛОЖЕНОНАКАЗАНИЕ

Разде
лI.
Ус
ловноосъждане

Чл.66. (1) (Изм.- ДВ,бр .28 о т1982 г .


,вс илао т01.07.1982 г.,попр.бр.31 о т1982 г .
,
изм.- ДВ,бр.92 о т2002 г.,вс илао т01.01.2005 г.,изм.о тноснов лизане т
овс ила- ДВ,бр .26 от
2004 г.,вс илао т01.01.2004 г .
)Ког атос ъдътна лагана казаниел иша ванео тсво бодадот ри
години,т оймо жедао тложииз пъл нениет онана ложе нотона казаниезас р окоттридопе тг о
дини,
аколице тонееос ъжда ноналиша в
а нео тс вобо
даз апр естъплениео то бщ харак
те риа кос ъдът
намери,чез апос тиг а
неце лит енана к
аз аниетоипр едив сичкоз апо правянетонаос ъдениянее
наложит елнодаиз търпина казание то.
(2) (
Изм.- ДВ,бр .92 о т2002 г .,вс илаот01.01.2005 г .,изм.о т
нос новлизане товс ил а-
ДВ,бр.26 о т2004 г.,вс илаот01.01.2004 г .)Изпит ателниятс рокнемо жедана дмина в
ас рок ана
наложе нотона казаниелиша ванео тс вобо даспо вечео тт риг о
дини.
(3) (
Отм.- ДВ,бр. 92 о т2002 г .,вс илаот01.01.2005 г .,изм.о тносновлизане товс ил а-
ДВ,бр.26о т2004г .,всилао т01 .01.2004г .
)
(4) (
Но ва- ДВ,бр.28 о
т1982 г.
,всилаот01.07.1982 г
.,до
п. - ДВ,бр.
75 о
т2006 г.
,вс
ила
о
т13.10.2006 г.
)Пр е
зизпитателниясрокосъде
ниятедл ъже ндар а
бо т
иилидау чи,осв
енакое
з
адължендас елекува.

Чл.67. (1) Ког атоо тло жи из пълне ние тонана каза ние т о,съдътмо жедав ъз ло жи на
съотве тна тао бще стве на о рг аниз ация ил ит рудовк олектив с т яхно с ъг ласие пол агане то на
възпит ат елниг рижис пря моос ъде нияпр е
зиз питат е
л нияс рок .
(2) Ко гатол ипс ват аков ас ъгла с
иеил ик ог атос ъдътна ме рит о ваз ане обх одимо ,т ой
възлаг анаопр едел енол ицев ъзпит ателнит ег рижиз ау сло вноос ъдения .Ак оу словноос ъдения т
имаме ст ожив еене тос ивдр угона селеномя с то,т овал ицес ео пр еде ляо тс ъответнияр а йоне нс ъд.
(3) (Но ва- ДВ,бр. 92 о т2002 г .
,вс илао т01.01.2005 г .,из м.о тнос нов лизане товс ила-
ДВ,бр.26 о т2004 г .,вс илао т01.01.2004 г .
,из м.- ДВ,бр .27 о т2009 г .)Ко г
атоо тло жено то
наказа ниелиша в а
нео тс в ободаенепо -ма лкоо тше с тме сеца ,с ъдътмо жедапос тано вие днао т
проба ционнит еме ркипочл. 42а ,ал.2, т.1-4пр езиз питател нияс ро к.
(4) (
Нов а- ДВ,бр. 28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .,о тм.,пр едишнаа л.3 - ДВ,бр . 92
от2002 г .,вс илао т01.01.2005 г .,изм.о тнос нов лизанетовс ил а- ДВ,бр .26 от2004 г .,вс илао т
01.01.2004 г .)Ког атоо тложииз пъл нение тонана каз
а ниетопоо тно ше ниенане пълнол етен,с ъдът
уведо мяв ас ъот ветнатаме с тнак омис ия ,коятоо р ганизир апо лага не тонав ъз питателнит ег рижи.
(5) (Из м.- ДВ,бр.95 о т1975 г .,пр едишнаа л.4 - ДВ,бр .28 о т1982 г .
,вс ил ао т
01.07.1982 г .)Общия тк онт роло тносно в ъзпит ателнитег р ижи и по ведението на у слов но
осъде нит ес еос ъще ствявао тр айо ннияс ъдпоме с тожив ее
не тоим.
(6) (Пр едишнаа л.5 - ДВ,бр.28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .
)Ре дътина чинътз а
прила ганера зпо редбит енапр едх однит еалине ис еур еждатс ъсз ак он.

Чл.68. (1) Ак одоиз тича ненао пре дел енияо тс ъдаиз пит ателенс р окосъде ниятиз върши
другоу мишл е нопре стъпле ниео то бщ х а рак тер ,зак ое то,ма кари с ле дт озис рок,муб ъде
наложе нона ка заниелиша ванео тсвобо да ,то йиз т ърпяваио тложе нотона к
а за
ние .
(2) Ак оприус лов ият анаа л.1 ос ъде ния тиз вър шине предпа зливопр ес тъпле
ние ,с ъдът
можедапос танов ио тложе нот она казаниеданеб ъдеиз тър пяноил идаб ъдеиз тър пяноизця лоил и
отчасти.
(3) (
Из м.- ДВ,бр .28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г .,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г.,вс ила
от01.01.2005 г .,изм.о тноснов лизанет овс ил а- ДВ,бр .26 о т2004 г.,вс ил аот01.01.2004 г.,изм.
- ДВ,бр.103 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .
)Ак оу словноос ъдения тнеиз пълня ваб ез
основате лнапричинаня к ояо то предел енит емупор еданачл .67, ал.3 пр обацио нниме рки,с ъдът
можепопре дло жениенапр оба ционнияс ъв етдаяз аме нисдр угаил идапос тано видаиз търпи
изцялоилио тчас т
ио тло жено тона казаниел иша ва нео тсв обода.
(4) (Но ва- ДВ,бр .75 о т2006 г .,вс ил ао т13.10.2006 г .)Ак оу словноос ъдения тб ез
основате лнапр ичинапре къснеле чение т
о ,с ъдътпос та новявадаиз тър пи изця лоо тложе ното
наказаниелиша ванео тс вобода .
(5) (
Из м.- ДВ,бр.28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .
,пр едишнаа л.4 - ДВ,бр .75 от
2006 г.
,вс илао т13.10.2006 г .)Из вънс л уча итепопр едх однитеа лине ио тложено тонак а
за ниене
сеизтърпя в а
.

Чл.69. (1) По отношение на лице,осъдено условно з


а пр е
стъпле
ние,кое
тотое
из
вършилок а
тонепълнол
етно,изпит
ате
лния тсрокеотеднадот ригодини.
(2) Поотношениенат ак
овалицевс лучаит
енаа л.1 напредходниячленс
ъдътможеда
постановитодаб ъдеосвобо
деноо
тча
сти или из
цялоо
тиз
търпя
ваненана
каз
ание
то,чие
то
изпълнениеебилоотло
жено.

Чл.69а .(Но в- ДВ,бр. 28 от1982 г.


,всилао т01.07.1982 г.
,изм.- ДВ,бр .103 от2004 г.,в
силао т01.01.2005 г .
,изм.- ДВ,бр. 75 от2006 г.
,вс илаот13.10.2006 г.
)Вс лучаитепочл .68, ал.
2, 3 и5 ичл.69, а л.2, акоосъде ниятвиз питателнияс рокиз вършино в опре с
т ъплениео то бщ
ха рак
т е
р,з ак ое т
о му е на ло жено на к
азание лишав а
не о тс в
обода,ил и продъл жава да не
изпълня ваб ез ос нова те
лна причина ня кояо то пределенит е му по р е
да на чл .67, ал.3
проба ционниме рки,тойиз търпя ваостаналатачастотнак азанието.

Раз
делII
.
Пре
дсро
чноосвоб
ождава
не

Чл.70. (1) ( Из м. - ДВ,бр. 153 от1998 г .,до п.- ДВ,бр .103 о т2004 г .,вс ил аот01.01.2005
г.,из м.- ДВ,бр. 27 о т2009 г .,из м. - ДВ,бр .13 о т2017 г .,вс ил ао т07.02.2017 г .)Съдътмо жеда
пос танов иус лов нопр едс ро чноос вобо жда ванео тиз тър пяв аненаос та на лат ача с то тна каза
ние т о
лиша ванео тс вобо дапоо т ноше ниенаос ъде н,к о йтоеда лдо ка зателстваз ас вое топо правянеие
из търпя лфа к тиче ск и:
1.непо -
ма лк оо те днав т орао тна ло же но тона казание ;
2.непо -
ма лк оо тдв ет ре тио тна ложе но тона казаниевс лучаит енао пасе нр е
цидив .
(2)( Из м.-ДВ,бр. 92о т2 002г .
, отм. -ДВ, бр .13о т2 017г .
,вс ил ао т0 7.0 2.2017г .
)
(3)( От м. -ДВ,бр.1 3о т2 01 7г .
, всил ао т0 7 .
02 .
2 017г .)
(4) (Из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .,изм.о тнос нов л из а
не товс ил а-
ДВ,бр.26 о т2004 г .,вс илао т01.01.2004 г .)Ус ло вно топр едсро чноос в обо жда в анез ася г
аис рок а
нана казания т алиша ванео тпра в апочл . 37,ал .1 ,т очки6и7 .
(5) (Из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .,изм.о тнос нов л из а
не товс ил а-
ДВ,бр.26 о т2004 г .
,вс илао т01.01.2004 г .
)Пр иу с ловнопр едс рочноос вобо жда ванес ъдътмо же
даос вобо диос ъде нияо тиз тър пя в а
ненана ло же но томуна к аз
а ниел иша ванео тпр авапочл .37,
ал.1,т очки6ил и7.
(6) (Из м.- ДВ,бр .28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г .
,до п.- ДВ,бр .92 о т2002 г .,вс ил а
от01.01.2005 г .
,из м.о т нос нов лиз ане товс ил а- ДВ,бр .26 о т2004 г .,вс ил аот01.01.2004 г .,до п.
- ДВ,бр.103 о т2004 г .,вс илао т01.01.2005 г .,из м.- ДВ,бр .27 о т2009 г .,из м.- ДВ,бр .13 о т
2017 г .
,вс ил ао т07.02.2017 г .)Пр иу сло вно т о пр едс рочно ос вобо жда ванез аос ъденияс е
ус танов яваиз пит ат еленс ро квр а
з мернане изт ърпя нат ача сто тна ка зание то .В р амкит ена
из пит ателния с ро к,но з а не по в ече о тт риг одини,с ъдът мо же да пос т ановие дна о т
проба ционнит еме рк ипочл .4 2а ,а л.2, т .1 - 4, к атов земапр е
дв иддо кл а
до тпр обацио нния
слу жит ел.
(7) (Доп.- ДВ,бр. 92 о т2002 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .,изм.о тнос нов л из а
не товс ил а-
ДВ,бр.26 о т2004 г .
,вс илао т01.01.2004 г .)Ос в ободе ния тпр едс рочноиз т ър пявао тдел нои
не изтърпя на та ча сто т на каза ние т о,а ко в из пит ате лния с рок из в ър ши но воу мишл ено
пре стъпле ние ,з ак ое тос е пре дв ижда на к аза ние л иша ване о тс во бо да ил и не из пъл няв а
пос танов ена тапро бация .Ак о вт оз ис ро кпр едс рочно ос вобо дения тиз върши не пр е
дпаз лив о
пре стъпле ние ,с ъдътмо жедапос тано вио тложе но тона к азаниеданеб ъдеиз т
ър пя ноил идаб ъде
из търпя ноиз ця лоилио тча сти.
(8) (Попр .- ДВ,бр. 29 о т1968 г .)Вс л уча ит енапр едх однатаа л ине яос ъде ния тиз т
ър пяв а
из цялона казание то,о тк оет оебилос вободе нпоа л .5нат озичл ен.
(9) Ср ок ътз аре абилит ацияпочл .86 пр иу сло вно топр е
дср очноос вобо жда ванез а
по чв а
дат
ечео
тмо
мент
анаиз
тича
ненаиз
пит
ате
лнияс
рок
.

Чл.71. (1) Съдътмо жепредсрочно даос в


ободи осъдениянал иша ва
нео тсвобода
не
пълнолетен,а
кос еепо прав
ил,следкатоеиз т
ърпялфа ктичес
кинепо -малк
оо те днатрет
ао т
на
ложенотомуна казание.
(2) По отноше ние на лице,осъдено за прес
тъпл е
ние,к ое
тот о е извършилок ато
не
пълнолетно, след на вършване на пъл но
летиетоо тносно действиет
о на пр едс
рочното
ос
вобожда ва
несепр илагатраз
поредбит
еначл .70.

Чл.72. (
Отм.- ДВ,бр.92 о
т2002 г.
,всилао
т01.01.2005 г
.,из
м.о
тнос
нов
лиз
ане
товс
ила
-ДВ,бр.26от2 004г
.,вс илаот01.01.
2004г.
)

Чл.73. (1) (Из м.- ДВ,бр.75 о т2006 г .,вс илао т13.10.2006 г .)Поо тноше ниена
предсрочноос вободенит ес ъдътв ъзлагао рг
анизир ане
тонана дзораив ъз питателнитег рижиз а
тяхпрезиз питателнияс рокнас ъответнатакомисия ,азане пъл нолетните- нас ъотве
тнатаме стна
комисияз аборбаспро тив ообще ственитепр оявинама лол е
т нитеине пълнол етните.
(2) Ког а
тот ов а е не обходимо ,съдът в ъзлаг
а на дзораи в ъзпит а
т елнитегр ижи на
определенаобще с
твенао рга низациясне йнос ъгласиеилинао пределенол ице ,катоуведомя в
аз а
тованаблюда те
л натаил име стнатак о
мис ия.
(3) Общия тк онтро лирък оводствот
оо т
нос нов ъзпита т
елнит ег рижиипо ведениетона
предсрочноос вободенит есеос ъще ств
я в
ао трайоннияс ъдпоме стожив еенетоим.
(4) Ре
дътина чинътз април ага
нер азпоредбитенапр едходнит еа лине исеу ре
жда тс ъс
закон.

Раз
делI
II.
По
милване

Чл.74. (Доп.- ДВ,бр.75 от2006 г


.,вс илаот13.10.2006 г.
)Президент
ътмо жечр е
з
помилв
ане да опрости изцяло илио т
части наложено
то на казание,а с
мър т
ното на
к а
зание,
до
жив о
тниязатворб е
зз а
мянаидо живо
тниязатвор-даопростиил из а
мени.

Главао
сма.
ОСВОБОЖДАВАНЕОТНАКАЗАТЕЛНАОТГОВОРНОСТ

Раз
делI.
Ус
ловноос
воб
ожда
ванео
тна
каз
ателнаотго
ворнос
тспре
даваненаоб
щес
тве
но
поръчите
лство

Чл.75.
(От
м.-ДВ,бр.62о
т1997г
.)

Чл.76.
(От
м.-ДВ,бр.62о
т1997г
.)

Раз
делI
I.
Ос
воб
ождаванео
тнаказ
ате
лнао
тго
ворнос
тсналаганенаме
ркиз
аобще
стве
новъз
дейс
твие
о
тдругарс
киясъд

Чл.77.
(От
м.-ДВ,бр.10
5от1991г
.)
.

Раз
делI
II.
Ос
воб
ождаванео
тна
каз
ате
лнао
тго
ворнос
тнанепълно
лет
нисприлаг
аненавъз
пита
телни
мерки

Чл.78. В случаит
е,посо
чени вчл
.61, не
пълно
летниятможедаб
ъдеос
вобо
дено
т
на
каз
ате
лнаотгов
орност,катос
еприло
жисъотв
етнавъз
пита
телнамя
рка.

РазделI
V.
Ос
воб
ождаванео
тнаказ
ате
лнао
тго
ворностсналаг
аненаадминис
тра
тивнонаказ
ание

Чл.78 а.(Нов- ДВ,бр .28 о т1982 г .


,вс ил ао т01.07.1982 г .
)(1) (Из м. - ДВ,бр . 10 о т1993
г.
,из м.- ДВ,бр. 62 от1997 г .
,из м.- ДВ,бр . 21 о т2000 г .,из м.- ДВ,бр . 75 о т2006 г .,вс ил ао т
13.10.2006 г .,из м.- ДВ,бр.26 о т2010 г .)Пъл но летнол ицес еос вобо жда вао тна к азат елна
отговорнос то тс ъдаимус ена лаг ана каза ниео тх ил ядадопе тх ил ядил ева,к огатос ана лице
еднов ре меннос ле днит еус ло вия :
а)( изм.- ДВ,бр. 86 о т2005 г .
,вс ил ао т29.04.2006 г .)з апр естъпл ение тос епр едв ижда
наказа ниелиша в анео тс в обо дадот риг одиниил идр угопо -ле кона к азание ,к о г
атоеу мишл ено,
илилиша ва нео тс вобо дадопе тг одиниил идр у гопо -лекона каз а
ние , когат оене предпа злив о ;
б)де ецътнееос ъжда нз апр естъпл ениео то бщ х ара к
т ер и нееос вобожда ва но т
наказа телнао тгов орнос тпоре данат о з
ир а з
де л ;
в)причине нит ео тпре ст ъпле ние тоиму ще ст
в енив редис ав ъз стано вени.
(2)( Отм. -ДВ,бр.2 1о т2 00 0г .)
(3)( Отм. -ДВ,бр.2 1о т2 00 0г .)
(4) Съдът ,койт она лаг аг ло ба тапоа л .1, мо жедана ло жииа дминис т ра
тив нона каз ание
лиша в анео тпра водас еу пра жня ваопр еде ленапр офе сияил иде йнос тз ас рокдот р иг одини,а ко
лиша в анео тт а
к овапр а воепр е дв иде ноз ас ъо тве т
но топр е стъпл ение .
(5) Ко гатоз аиз върше но топр естъпл ениеепр едв иде нос а мог ло баил иг л обаидр уго
по-лек она к азание ,админис т ра тив нот она казаниенемо жедана дв иша вар азме р анат азиг ло ба.
(6) (Нов а- ДВ,бр.26 о т2010 г .
)Ко г атос ана л ицеос но вания тапоа л.1 иде я ние тое
извърше ноо тне пълно летнолице ,с ъдътг оос вобо жда вао тна к а
з ателнао тго в
ор ност ,к атому
налагаа дминис тра тивнона каза ниеобще ственопо рицаниеил ив ъз пит ател намя рка.Съдътмо же
да на ло жи и а дминис тра тив но на к азание л иша ване о т пр аво да с еу пр ажня вао пр е де лена
профе сияилиде йнос тз ас рокдот риг одини,а кол иша ванео тт а ковапр авоепр едв иде ноз а
съотве тно топр е стъпле ние .
(7) (Но ва- ДВ,бр .86 о т2005 г .,вс ил ао т29.04.2006 г .
,из м. - ДВ,бр .75 от2006 г .,вс ила
от13.10.2006 г .,доп. - ДВ,бр .27 о т2009 г .
,пр едишнаа л. 6 - ДВ,бр . 26 о т2010 г .,изм. - ДВ,бр .
95 от2016 г .,доп.- ДВ,бр. 54 о т2017 г .
)Ал ине и1 - 6 нес епр ила гат, акопр ичине но тоу в ре жда не
ет ежк ат е леснапо вре даил ис мър т,ил иде ецътебилвпия нос ъс то яние ,ил ис леду по т ре бана
нарко тичнив еще с тваилит ех ниа нал ози,к ак тоипр имно же ствопр е с
т ъпл енияк актоик огато
пре с
т ъпле ние тоеиз върше нос пр я моо рганнав ластпр иил ипопо в одиз пъл нениенас л ужба та
му.
Раз
делV.
Опре
деляневиданаос
воб
ождаванео
тна
каз
ате
лнао
тго
ворнос
т

Чл.78б.(
Отм.-ДВ,
бр.6
2от1997г
.)

Главаде
вета
.
ПОГАСЯВАНЕНАНАКАЗАТЕЛНОТОПРЕСЛЕДВАНЕИНАНАЛОЖЕНОТО
НАКАЗАНИЕ

Чл.7 9.(
1 )Наказателно топреследва
неииз пълнениетонанаказание
тос еизключват
:
1.когатодеецъту мр е;
2.когатоеиз т
еклапре двиденатаотз ак
о надавност;
3.когатоепос ледвалаа мнистия.
(2) (Изм.- ДВ,бр .74 о т2015 г .(*)) Нес еиз ключва
тпо да вностна каз
ателното
пре
сле
дв анеииз пълнениетонана каза
ние т
опоо тношениена :
1.пре с
тъпленияпро тивмир аичо вечеството;
2. (
обявеназапро тивок онст
итуционнасРКС№ 12 о т2016 г
.- ДВ,бр.83 о
т2016 г.
)тежки
прест
ъпл енияпог ла
в автора
,р а
зделІ,раз
де лІ
І,раз
делІV ира з
делV; главатре
та,разделІ,ра
зделІІиразделІІІ
;
гла
вае динадес
ета,разделІІ
Іо тособе
натачастнаНа к
азате
лниякодекс
,из в
ършенивпе риодаот9 се
птември1944 г
.
до10 ноември1989 г.отчленовенаръководниорга
нинаБълг а
рскатакомунист
ическапа р
тия,ка
ктоио тт
ретилица,
накоитос авъз
ложенир ъководнидлъжностниилипартийнифункции.

Чл.80. (1) На казателно топре сле два нес еизключв апода вност,когатот онеев ъзбу
де нов
продълже ниена :
1. (изм.- ДВ,бр .31 от1990 г .
,из м.- ДВ,бр .153 от1998 г .
)дв адесетг одиниз аде яния,
наказу
е мисдо жив отенз атворб еззамя на ,до жив от
е нза т
вор ,и35 г одиниз ау бийс т
вонадв еил и
повечелица ;
2.пе тнадесетг о
диниз аде яния, на казуемисл иша ванео тсвободапо вечео тдесетгодини;
3.де сетгодиниз аде яния ,наказу емисл ишаванео тс во бодапо вечео тт риг о
дини;
4. (изм.- ДВ,бр.62 о т1997 г .)пе тг одиниз аде яние ,на каз
уе мосл иша ванео тсвобо да
повечео те днаг одина ,и
5.(из м.-ДВ, бр.26о т2 01 0г.)т риг о диниз авсичк иос т аналисл учаи.
(2) Да внос тнит ес ро кове по пр едходнатаа линеяз а пр е
с тъпления ,из вършени о т
непълно ле тни,сео пре делят,сле дк ат
ос ес ъо бразизаме няванет онана ка за
ния тапочл .63.
(3) Да в
нос ттаз апре с ледв а
нез апо чв ао тдовър шване тонапр естъпле нието,прио пити
приготов ление- о тде ня,кога тоеиз вър ше нопос ледно тоде йс твие,аз апр ес тъпленията,ко ито
траятнепре къснато,к актоиз апро дължа в анит епр е
с т
ъпл ения-о тпр екратяване тоим.

Чл.81. (1) Давнос ттаспира,когатоза по чванетоил ипр одължа ва


не тонанак а
зателното
преследванезависио траз ре
ша ване
т онанякойпр е дварителенвъпроссв лязълвс иласъдебена к
т.
(2) Давнос тт
ас е прекъсвасв сяк
о де йс тв
ие на на дле
жнит ео ргани,предприетоз а
преследване,итос амос прямолице то,срещук ое тоена с
о че
нопр е
с ледването.Следсвършванена
действието,скоетоепр ек ъснат
адав ност
та,запо чв адат еченовадавнос т.
(3) Нез
авис имоо тс пиране
т оилипр екъс в анетонада вносттана ка
зателнотопреследване
сеиз к
лючв а,акоеиз те
к ълс рок,койтонадвиша васе днав торасрок а
,пр едвиденвпре дх
о дния
член.
Чл.8 2. (1)На ло жено тона каза
ниенес еиз пълнява, когат
ос аиз те
к ли:
1. (изм.- ДВ,бр .153 о т1998 г .
)дв адес етг одини,а кона казаниетоедо жив отенз а т
ворб ез
замянаилидо жив отенз ат
во р;
2.пе тнаде сетг одини, акона казание тоел иша в
анео тс вободапо вечео тде сетг одини;
3.де сетг одини,а кона к азаниетоел иша ванео тсвобо дао ттридоде сетго дини;
4.пе тго дини,а кона к
аза ниетоел иша ва нео тсвобо дапо -
ма лкоотт риг одини, и
5.дв его диниз авсичк иос т
анал ис луча и.
(2) Да в
нос ттаз аизпълне ниенана каза ние тоз а
почв адат е
чео тде ня,ко гатопр исъдатае
влязлавс ила,апоо тноше ниенана казаниет о,чие т оизпъл нениеебил оотл оженос ъгл а
сночл .66
-отв лизаневс ил анапр исъда таилио предел ение т опочл .6 8.
(3) Да внос т
тас епре къс васв сякоде йс твиенана дл е
жнит ео ргани,пр е дпр иетос пр я
мо
осъденияз аиз пълне ниенаприс ъдата.Сл едс вър шваненаде йс тв
ието ,ск ое т ос епр екъсва
давнос т
т а,започв адат ечено вада внос т
.
(4) Не з ависимо о тс пир ането ил и пр екъсването на да вността на ка занието не с е
изпълня ва,а коеиз тек ълс рок,к ойтона двиша в асе днав торас рока,предвиде нва л ине я1.
(5) (Нов а- ДВ,бр.28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г .
)Ра з
по редбатанапр едходната
алине янес еприла гапоо тноше ниенаг л обата,к ог атозасъбир ане т
оѝео бр азув
а ноиз пълнит елно
произв о
дс тв о.

Чл.83. Амнис
тия
тазалича
вапрестъпниях
арак
тернаопре
деле
нвидизвърше
нидея
ния
илиосвобождаваотнака
зат
елнаотгов
орностио тпосле
дицит
енаосъжда
нет
оз аопре
деле
ни
пре
стъпления.

Чл.84. (1) Запре стъпле ния,коитосепресле


дв атпот ъжбанапос традалия,нака
зателното
прес
ледване не с ев ъзб
у жда ,ма кар давнос
ттаданееиз т
екл а
,а ко несепо да
дет ъжбав
шестмесе
че нсроко тденя ,когатопост ра
далиятуз
нае, чепрестъпл е
ниетоеиз в
ър шено.
(2) Акопос традалия ту мре,предидаеиз текълт ояс рок,тъжбатаможедас еподадео т
нег
овитена сле
дницидоиз т
ича нетому .
(3) Зат езипре с
т ъпленияна к а
заниетонесеиз пълнява,акот ъжителя
тепо иска
лт ов
а,
пре
дидаз апочнене говотоиз пълнение.

Главаде
сета.
РЕАБИЛИТАЦИЯ

Чл.85. (1) (Предише нтекс


тначл .85 - ДВ,бр .28 о т1982 г.
,вс илаот01.07.1982 г.)
Реабилитациятазал ичав
аос ъжданетоиотменяз авб ъдещепос ледиците,к
оитозаконитес вързват
съссамотоос ъжда не,освенаковнякоеотноше ниесъсз аконил иу казеуста
новенопр о
тив но т
о.
(2) (
Нова- ДВ,бр.28 о т1982 г
.,вс ил аот01.07.1982 г.)Разпоре
дбатанапр едх одната
алинеянес еприл агапоо тношениенаосъденит езапрестъпл енияпр от
ивмир аичовечество то.

Чл.8 6.(
1)Реабилита
ция т
ана с
тъпвапоправовследнитеслуча
и:
1. кога
тол ицетоеос ъденоу слов
но,аковиз питат
елнияс рокнееиз
вър
шилодр
уго
пре
стъпление,пора
дик оетоследвадаизтърпио
тложено
т онаказ
ание;
2. (из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г.,вс ил ао т01.01.2005 г .,изм.о тнос новлизанетовс ил а-
ДВ,бр.26 о т2004 г .,вс илао т01.01.2004 г.,изм. - ДВ,бр .103 от2004 г.,вс илаот01.01.2005 г.
)
когатоеос ъде ноналиша ванео тсвобо дадот риг одиниил инапр обация ,аковт ечениенат ри
годинио тиз тичаненас роканана ложе нотоспр ис ъда таил ина маленотоср а
ботаил ипомил ване
наказаниенееиз в ърше нодр угопрестъпл е
ние ,на к азуемосл иша ванео тс вободаил испо -т
ежк о
наказание ;
3. ког атоеос ъденоз аедноил ипо отде лнонаг лоба,обще ственопо рицаниеил илиша ване
отпра ва ,а к овт ечениенае днаг одинао тиз пъл нениенана каз
ание тонееиз вършил одр уго
престъпле ниео тобщх а
ра к
те р,и
4. к огатоеос ъденок атоне пълно л
е тно,а к овт ечениенадв ег одинио тизтърпяванена
наказание тонееиз в ършил одр уг
опр естъпле ниео то бщ х арактер,з ак оетомуена ложе но
наказаниелиша ванео тс вобода .
(2) ( Изм.- ДВ,бр.28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г.
)Ре абил ит а
циятапопр авоне
настъпваз апре ст
ъпле ние,из в
ърше ноо тпъл нол етнол ице,коетоебил ов еднъжр еабилитирано.

Чл.87. (1) Въно тс лучаитепопр едходниячл е


нв сек иосъде нмо жедаб ъдер еа
бил итиран
отс ъда,к ойтоеиз далприс ъдатак атопър ваинс т
а нция ,аковт ечениенат ригодинио тиз тичане
нас роканана ложе но тосприс ъда таил и на мал еноср аботаил и по мил ванена казаниенее
извършилдр угопр ест ъпление,нака зу
емосл иша ванео тс в
обо даил испо -т
ежк она к а
зание:
1.а коеима лдо бропо в е
дениеи
2.а копр иу мишле нопр естъплениеев ъзст ановилпр ичине нит евреди.
(2) Съдътмо жедар еабилитираос ъде нияиб ездаев ъзстанов илпр ичине нитев реди,ако
имаз атов аув ажит елнипричини.
(3) (Изм.- ДВ,бр .92 о т2002 г.,вс илао т01.01.2005 г .,изм.о т
носнов л из а
нетовс ила-
ДВ,бр.26 о т2004 г .,вс илао т01.01.2004 г.
,из м. - ДВ,бр .103 от2004 г .
,вс илао т01.01.2005 г.
)
Кога т
она редсна каза ниетолиша ванео тс в
о бодаена ложеноина казаниел иша ва неотпр ав апо
чл.37, ал.1, т очки6 и7, ил ипро бация,з адас епос тановир еабил ит а
ция,т рябв адаеиз текъл
срокътнат ов анаказа ние.Ко гатоена ложенаг л оба, тятр я
бвадаеиз пл атена.

Чл.88. Ре
абилитациямо
жедас
еис
каио
тна
сле
дницит
енаос
ъде
нияс
ледне
гов
ата
с
мър
т,а
к отойеима лпра
вонатова.

Чл.8 8а .(Но в- ДВ,бр .28 о т1982 г .)(1) (До п.- ДВ,бр .89 о т1986 г .
)Ко гатоо т
изтърпяв анет онана к аз
а ниет
оеиз те
к ълс р ок,ра веннат озипочл .82, ал.1 иос ъдениятнее
извършил нов оу мишл ено пре стъплениео то бщ х а
ракт ер,з акоет ос епр едвиждана к
а зание
лиша ванео тс вобо да ,осъжда нетоипос ле
дицит емус еза личаватнез авис
имоо тпредвиденотов
другзак онил иу каз .
(2) Ко гатона ложе нотона казаниел иша ванео тсво бодаепо в
е чеоте днаг о
динаил ицето
нееос в ободе ноо тиз търпяване томунаос нова ниечл .66, с рокътпоа л.1 немо жедаб ъде
по-малъко тде се тг одини.
(3) Приус лов ноос ъжда неиу словнопр едсрочноос вобождав анесрокътпоа л.1 з
а почва
дат е
чео тде ня,вк ойт оеиз текълиз пита т
ел ниятс рок .
(4) ( Но ва - ДВ,бр.89 о т 1986 г .)Ко гатол ицето е из вършил о две или по вече
престъпле ния ,з ак оит онеере абилит ирано,ос ъжда нетоипос ледицит емус ез а
личава
тс лед
изтичаненапр едв иде нит евпр едходнит еалине ис р оков
ез ав сичкиос ъждания .
(5) (Пр едишнаа л.4 - ДВ,бр.89 о т1986 г .)Разпо редбитенапр едх
о днитеалинеинес е
прилаг
ат по о
тношение на ос
ъденитезат
ежк
и пре
стъпле
ния про
тив Ре
пуб
лик
атаи з
а
прест
ъпле
нияпротивмираичове
чес
т во
то.

Главае
динаде
сета.
ПРИНУДИТЕЛНИМЕДИЦИНСКИМЕРКИ

Чл.89. Поо т ноше ниенал ице ,извършил оо бществ е


но опасноде я
ниевс ъстояниена
невменяемостилииз па дна ловт аковас ъст
ояниепр едипос тановяваненапр исъда
таил ипрез
временаиз търпяваненана ка з
а ние т
о, съдътмо жедапос та
нов и:
а)пр едаваненаб лиз кит е,акопое матзадълже ниезал е кува
не т
омупо днаблюдениена
психо-невро
л огическидис па нсе р;
б)прину дителноле куванево бик новенопсихо -нев
рол огическозаведение;
в)пр инудително л е кув а
не в с пециална пс ихиатриче с
ка бо лница ил и вс пе
циално
отделениевобик новенопс ихо-не вролог ическозаведение.

Чл.90. (1) Пр инудителнотоле ку


ва нево бикнов е
нопс ихо-невро логичес коз
а в
едениемо же
даб ъдепос танов е но о тс ъдапо о тноше ниенаду ше вно бо ле
н,к о йто со гле
д нане г
овото
психическос ъстоя ниеинах арактеранаиз в
ър шенотоо бщественоопа сноде яниес енуждаео т
болничниг рижиил е куванепопр ину дителенр ед.
(2) Прину дит елнотоле куваневс пециалнапс ихиатрическабо лницаил и вс пециално
от
де лениемо жедаб ъдепос тановеноо тсъдапоо тношениенаду шев нобо лен,койтосо гле
дна
св
ое топсихиче скос ъс тояниеинах арактер анаиз вършенотоо бще с
тв еноо пасноде я
ниес еявява
особеноопа сенз ао бще ствотоил изас воит еблизки.Вт езис лучаил ицетос едържипо ду силен
надзор,изключв ащв ъз можност т
ат одаиз вър шино вообще ст
в еноопасноде яние.

Чл.91. (1) Прекратява


нетоииз менява
нетонапос танове
натаприну дит
елнамедицинс
ка
мяркас т авао тсъда,когатотовасеналагаотнаст
ъпилапро мянавсъсто
яние тонаболнияилиот
нуждит енане говотолекуване.
(2) Въвв сичкислучаис ле
дизтичаненаше ст
месеченс рокотнас
та нява
нетовл е
чебно
то
за
в е
де ниес ъдътсепро изнасязапрек
р а
тяване
,продължа
ва неилиз а
меняваненапр ину
дително
то
лечение.

Чл.92. (1) Когатопрестъпле ниетоеиз в


ър шеноо тлице ,коетостра даота л кохолизъмил и
отдругана рко мания,съдътмо жена редсна каза
ние тодапос та
но виипр ину дителнол ек
ув ане.
(2) Ког а
тоена ложенона казаниеб е
зл иша ванео тсвобо да,прину дително толе к
ув анесе
изв
ършв авме дицинс к
из аведениясъсс пециаленл ечебенит рудо врежим.
(3) Прину дителнотоле куваненаос ъденитенал ишава нео тсв ободас епр овеждапр ез
вре
менаиз пълнениенана ка
занието.Ср окътзапр инудителнотол екува
нес еприс па даотср окана
лиша ва
не тоо тсвобода.
(4) Ко га
тот ов
аене обходимо ,съдътмо жедапос тановил екуванет одапр одължиис ле
д
освобожда ванетонаос ъденияо тмя стотозал иша ванеотс вобо да- вме дицинс к итез ав
е дения,
ука
з анива лине явтора.
(5) Пр инудителнотоле к
ув а
нес епр екратявао тсъда,ко гат
оне гово топро дължа ваненее
повеченеоб ходимо.
Допълнит
елнараз
поре
дба

Об ясне ниенанякоиду ми
Чл.9 3. Ук а занит епо -
до луду миииз р азис ау по треб енивт о зик оде ксвс леднияс мис ъл:
1. " Дл ъжнос тно лице "ет ова ,нак ое то ев ъз ложе но даиз пъл ня вас ъсз апл атаил и
безпла тно,в ре менноил ипос тоя нно :
а)с лу жбавдържа вноучре жде ниесиз к люче ниенаиз в ършв ащит еде йнос тс амона
материа лноиз пъл не ние ;
б)( из м.- ДВ,бр .10 о т1993 г .,из м. - ДВ,бр .62 о т1997 г .,до п. - ДВ,бр . 43 о т2005 г .,в
силао т01.09.2005 г .,изм.- ДВ,бр .64 о т2007 г .,из м.- ДВ,бр . 26 о т2010 г .)р ък ово днар абота
илира бо т а,с върз а наспа зенеилиупр авл ениеначу ждоиму ще ст вовдър жа внопр едпр ия т
ие,
коопе рация ,о бще ст венаор ганиз ация ,др у гоюр идиче ск ол ицеил ипр ие дно л иче нт ърго вец,к акто
инано т ариусипо мо щник -
но т ариус ,ча сте нс ъде б ениз пъл нит елипо мо щник -ча сте нс ъде бен
изпълнит е л.
2. (изм.- ДВ,бр .92 о т2002 г .)" Ор г аннав л аст "сао рганит енадър жа в нав ласт ,ор ганите
надържа вноу пра вле ние ,о рга нит енас ъде бна тав л аст ,как тоис лу жит е лит епр ит ях ,ко итос а
натов аре нисупр а жня ване тонав лас т
ниче скифу нк ции.
3. " Пр едс та вителнаобще ственос тт а"ел ице ,пос о ченоо то бще ств енао рганиз ацияда
упра жня в ав ъзос нов аназ аконаил инадр у гно рма тив е на кто пр еде ленафу нк ция .
4. (доп.- ДВ,бр .51 о т2000 г .)" Обще с тве нииму ще ства"с аиму ще с тв атанадър жа вата
,
наобщинит е,нак оо пера циит е,наобще с тве нит ео р ганиз ацииинадр угит еюр идиче ск ил ица ,в
коитот еуча ств уват .
5. " Официа ле н док уме нт "ет о зи,к ойт о еиз даде н по у ст ано венияр ед и фо рмао т
длъжнос т нолицевк ръг анас лу жба т амуил ио тпр едста вит е
лнао бще с тве нос ттавк р ъгана
възло же на тамуфунк ция .
6. " Не ист инс к идо куме нт"ет ози,нак о йтоепр ида денв ид,чепр едс т авл явак онк ретно
писме ноиз явл ениенадр угол ице , аненат ов а,к оет оде йств ителног оес ъс тав ил о.
7. (доп. - ДВ,бр .50 о т1995 г .,из м. - ДВ,бр . 153 о т1998 г .
)" Те жк опр е стъпл ение "ет ова
,
закое топоз аконаепре дв иде нона к а
з аниел иша в анео тс вобо дапо вечео тпе тг одини,до жив отен
затворилидо жив о тенз ат ворб езз амя на .
8. " Ос обе нот ежъкс л уча й"ет ози,пр ик о йт оиз върше но топр е стъпл ениесо гл една
настъпилит ев реднипос ле дициинадр у гио те гча ващио бс тоят елс твар азк рив аиз к лючит елно
висок ас т епеннао бще ственао па снос тнаде я ние тоиде еца.
9. "Ма лов а же нс лу ча й"ет ози,пр ик ойт оиз вър ше но топр е стъпл ениесо гл е
днал ипс ата
илине зна чит е лнос ттанав реднит епос л едициил исо гледнадр уг ис ме кча ва щио бс тоя телства
предс тав ля вапо -нис кас т епеннаобще с тве нао па с нос твс равне ниесо бик но венит ес луча ина
прест ъпле ниео тс ъо тв е
т нияв ид.
10. " Ближни" с ас ъпр уз ите ,в ъзх одя щит е , низ х одящит е( вк лючит елно ос ино вени,
доведе нииз аваре ни) ,бра т ята,с естрит еит ех нит ес ъпр у з
и,р однинит епос ър е бр енал иниядоIV
степен.
11. " Вое ннов реме "ев ре метоо то бяв ява не тонав ойнаил ио тфа к тиче с котоз а почв анена
военниде йс твиядоо бявя ва ненат яхно топр е кра тяв ане .
12. (нов а- ДВ,бр. 28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .
)Пр е стъпл ение тоеиз вър ше но" от
двеилипов ечел ица ",ког атовс амо тоиз пъл не ниес ау ча ству валина й-ма л кодв ел ица .
13. ( но ва- ДВ,бр .28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г .)С ме жду на родназ ащит ас е
ползув атлица та,з ак оит о е пре двиде на т ака ваз ащит а в ме жду на ро ден до гов ор,по к ойто
Репу блик аБъл гарияес тра на .
14. (но ва- ДВ,бр. 62 о т1997 г .
,из м. - ДВ,бр .21 о т2000 г .)"Да нъцивг о лемир аз мери"
сат ез
и,к оит она дхв ър ля тт рихиля дил е в а,а" да нъцивос о бе ног ол е мир азме ри"с ат ези,к оит о
надхвър ля тдв а
на де с етх иля диле ва.
15.( но в а-ДВ, бр .7о т199 9г .)" Чу ждодл ъжнос тнол ице "ет о в а,к ое тоиз пъл ня ва:
а )слу жбаву чр ежде ниеначу ждадър жа ва ;
б)фу нк ции,в ъз л оже нио тчу ждадър жа ва,в кл ючит е лноо тчу ждодър жа внопр едпр ият ие
илиорг а низа ция ;
в )(доп.- ДВ,бр.92 о т2002 г .)с лу жбаил ипо р ъче ние ,в ъз л оже нио тме жду на родна
организа ция ,к ак тоис лу жбавме ждуна ро днопа рл аме нт арнос ъбр аниеил име жду на р оде нс ъд;
г )(нов а- ДВ,бр .74 о т2015 г .)фу нк циинаа р бит ър ,в ъзложе нивс ъо тв етс т виес ъсз ако на
начу ждадържа в а .
16.( но в а-ДВ, бр .2 1о т20 00г ., от м. -ДВ, бр .7 5о т2 0 06г .,вс ил ао т1 3.10 .2 00 6г .)
17. (нов а- ДВ,бр. 21 о т2000 г .,до п. - ДВ,бр .92 о т2002 г .
,о тм. - ДВ,бр . 75 о т2006 г .,в
силао т13. 10. 20 06г .
)
18. (нов а- ДВ,бр. 21 о т2000 г .,до п. - ДВ,бр .92 о т2002 г .
,о тм. - ДВ,бр . 75 о т2006 г .,в
силао т13. 10. 20 06г .
)
19.( но в а-ДВ, бр .2 1о т20 00г ., от м. -ДВ, бр .7 5о т2 0 06г .,вс ил ао т1 3.10 .2 00 6г .)
20. ( нов а- ДВ,бр.92 о т2002 г .,из м.- ДВ,бр .27 о т2009 г .)" Ор г аниз ир а напр ес тъпна
група"ес т
р ук турир анот р айнос др уже ниенат риил ипо вечел ицасце лдав ър ша тс ъгла су ванов
странатаили чу жбинапре ст ъпле ния ,з ак о итоепр е двиде нона ка за ниел иша в анео тс в обо да
повечео тт риг о дини.Сдр уже ние тоес т ру к тур ираноиб е зна личиенафо рма л нор азпр е де ление
нафунк циит еме ждуу ча ст ницит е,про дъл жит е лнос тнау ча ст ие тоил ир азвит ас т ру к тур а.
21. (но в а- ДВ,бр .92 о т2002 г .,из м.- ДВ,бр .38 о т2007 г .,из м.идо п. - ДВ,бр . 101 о т
2017 г .
)" Инфор ма цио нна с ис тема "ев сяко о тде лно у стро йс тв о ил и с ъв ку пнос то т
взаимос върз а ниилис хо дниус т ройс тв а,к ое товиз пъл не ниенао пр еде ле напр ог ра маос иг ур ява
или е дин о те ле ме нт ит е на к ое то ос иг у ря ваа вто ма тична о бр а бо тк а на да нни,к акт ои
компют ърнит еда нни,с ъх раня в ани,обра бо тв ани,из влича ниил ипр е да ванио тт а ко вау ст ро йст во
илиг рупао ту ст ро йс тв асце ло пе рира не тост е зида нниииз по лзване то ,з ащит атаипо ддр ъжк ата
им.
22. (но в а- ДВ,бр .92 о т2002 г .,из м. - ДВ,бр .38 о т2007 г .,из м. - ДВ,бр . 101 о т2017 г .
)
"Компют ърни да нни"е в ся ко пр едс т авя не на фа к ти,инфо рмация ил и по ня т ия в ъв фо р ма,
поддава ща с е на обра бо т ка в инфор ма цио нни с ис теми,в к лючит ел но пр о гр ама ,к оя то ев
състояниедана пр а вит ак а,чеда денаинфо р ма цио ннас ис те мадаиз пъл нио пр е де ле нафунк ция .
23. ( но в а - ДВ,бр .92 о т2002 г .,из м.- ДВ,бр .101 о т2017 г .
)" Дос т ав чик на
компют ърно- инфор ма ционниу слуги"ев с якоюр идиче скоил ифиз иче ск ол ице ,к ое топр едл ага
възможнос тт аз ак ому ник ациячр езинфо р ма цио ннас ис те маил ик ое т оо бр або тваил ис ъх р аня ва
компют ърнида нниз ат а з
ик о му ник ацио ннау с лу гаил из ане йнит епо л зв ате ли.
24. ( но ва- ДВ,бр.92 о т2002 г .,из м.- ДВ,бр .75 о т2006 г .,вс ил ао т13.10.2006 г .
)
"Платеже нинс т р уме нт "ев еще ственос р едс т во,к оет опо зв о ля васа мос то яте л ноил ив ъвв ръз кас
другос ре дств одас епр е хв ърля тпа р иил ипа р ичнис т ойнос т и.
25. ( нов а- ДВ,бр.38 о т2007 г .
,из м.- ДВ,бр .101 о т2017 г .
)" Ко мпют ър намр ежа "е
съвкупнос то тс в ърз ани по ме жду с и инфо р мацио нни с ис теми ил ис ъо р ъже ния ,к оя то да ва
възможнос тз ао бме ннак о мпют ър нида нни.
26. (но в а- ДВ,бр .38 о т2007 г .,из м.- ДВ,бр .101 о т2017 г .)" Ко мпют ър напр о гр ама "е
поредицао тма шинниинс т рук ции,к о ит ос авс ъсто яниедапр иведа тинфо р ма цио ннас ис т емада
осъще ств яваопр е де ле нифунк ции.
27. ( нов а- ДВ,бр.38 о т2007 г .,из м.- ДВ,бр .101 о т2017 г .)" Ко мпют ър енв ир у с"е
компют ърнапр ог ра ма ,к оя тос ер азпр ос тр а ня ваа вто ма тичноипр о
т ивв оля таил иб е зз на ние т она
ползващит еинфор ма ционнит ес ис те мил ицаиепр една зна че наз апр ив е жда ненаинфо рма цио нни
системиилик о
мпют ър нимре живне же л анио тпо лзва щит ег ис ъсто я нияил ивос ъще ст вя ванена
нежела нире зулт ати.
28. ( но ва- ДВ,бр .38 о т2007 г .
,из м. - ДВ,бр .74 о т2015 г .
)" По рно г
р афс кима тер иал "е
изготвенпок а к ъв т
оидаена чин,не прил иче н,не пр ие мливил ине съвме стим со бще с твения
моралма те риа л,чие тос ъдър жа ниеиз обр азя вар еа лноил ис иму лир аноб лудс тве
ноде йс твие ,
съвкупле ние ,по л овос ноше ние ,в ключит ел но с одо мия ,ма сту р бация ,се ксуа ленс адиз ъм ил и
мазохиз ъм,к акт оипо хотлив опок а з
ваненапо ло витео рганинал ице .
29. ( но ва- ДВ,бр. 107 о т2014 г .,вс ил ао т01.01.2015 г .)" За дължит ел ниос игур ител ни
вноскиз адър жа в нообще стве ноос игуряв анеил из аз дра в
ноос иг уря ваневг о лемир аз
ме ри"с а
тези,к оит она дхв ърлятт рихиля дил ева ,а" за дължит елниос иг урит елнив нос кизадър жа вно
обще стве ноос иг уряванеил из аз дравноос иг у ря ваневос обеног олемир азме ри"с ат ези,к о ито
надхвър ля тдв а на десетх иля диле ва.
30. ( но ва- ДВ,бр.74 о т2015 г .
)" По р но графс к опр едст ав ление "епр е дставяненажив о
или в ре ално в реме пре д др у гиго на по хо тл иво по казване на по лов итео рга
ни на л ице ,
ненавършило18 -годишнав ъзр аст,ил инау ча стие тонат аковал ицевр е алноил ис иму лир ано
блудств ено де йс твие,с ъв купле ние ,по л ов ос но ше ние ,в кл ючит елно с о домия ,ма стурба ция ,
сексуале нс а диз ъмил има зохиз ъм.
31. ( нов а- ДВ,бр. 16 о т2019 г .)Пр е стъпл е ние тоеиз вър ше но" ву словия танадо ма шно
насилие ",а коепр едше с
т ваноо тс истемноу пр ажня ваненафиз иче ско ,секс уалноил ипс их иче ско
насилие ,пос та вя невик оно миче сказ авис имос т ,пр ину дите л
ноо гранича в аненал ичнияжив от,
личнатас вобо даиличнит епр ав аиеос ъще с тве нос пр я мов ъзходя щ,низ ходя щ,с ъпругил ибив ш
съпруг,лице ,о тк оетоимаде те,лице ,ск ое тос ена мир аил иебил ов ъвфа ктиче скос ъпр уже ско
съжите лс тво, илил ице,ск ое тожив еятил иежив ялове днодо мак инс тв о.

Ос
обе
нара
зпоре
дба

Чл.94. Разпоредбитенаобща
тача
стнат
озик
оде
ксс
еприла
гатиз
апре
стъпле
ния
,
пре
двиденивдр уг
из а
к они.

ОСОБЕНАЧАСТ

Главапърва.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯПРОТИВРЕПУБЛИКАТА

Раз
делI
.
Измяна

Чл.95. (
До п.- ДВ,бр.50 от1995 г.
,изм.- ДВ,бр.153 от1998 г
.)Ко йтосцелдабъде
съборена,подровенаил иотслаб
енав ласттаврепу б
л ик
атаучаств
увавиз вършв а
нетонаопитза
превратз анасилственоз авз
еманенав ласт
тавце нтъраили поме ста,или вб унт,иливъв
въоръженовъс та
ние ,сенаказ
васл ишаванео тс
в ободаотдесетдодвадесетгодини,сдоживо
тен
затворилисдо живот е
нз а
творбеззамяна.

Чл.96. (
Изм.- ДВ,бр.41 о
т1985 г.
)(1) (
До п.- ДВ,бр .50 от1995 г
.,изм.- ДВ,бр.153 о
т
1998 г.
)Койт осцелдапо дровиилиотслабив ласттавр е пу
б ликатаилидаѝс ъздадезатр
уднения
лишио тжив отдър жавенил иобщественде ятел,сена казв
асл иша ванео тс вобо
дадв адесе
т
години,сдо животе
нз ат
в о
рилисдо животензатворб е
зз а мяна.
(2) Койт
ос ъсс ъщатацелпричинит ежкат еле снапо вреданат аковал ице,сенаказвас
лишава
нео тсвободао тпе
тдопе тнадес
етгодини.
(3) (Доп.- ДВ,бр.50 о
т1995 г.
,изм. - ДВ,бр.153 от1998 г.
)Койтосцелтапоал.1 чре
з
пале
ж,взрив ,наводнениеилидр угообщоопас нодеяниепр ичинис мъртнаедноилипов
ечел ица,
сенаказ
васлиша ва
нео тсвободао тпет
на де се
тдодв адесетгодини,сдо жив
отенза
творил и
доживо
тенз а
творб еззамя
на.

Чл.97. (
Доп.- ДВ,бр.50 от1995 г.
,изм.- ДВ,бр .153 от1998 г.
)Койт оспосоченатав
предходниячл ен цел из
върши о бщоопасно прес
т ъплениепо чл .349 ил и 350, с
ена к
а з
вас
лиша в
анеотс вободаотдесетдодв а
десетгодини,сдо животенз а
творил исдожив отенз
атворбез
замяна.

Чл.9 7а
.( Нов- ДВ,бр .41 о т1985 г.
)(1) Койтосцел тапочл .96 за
държиня ког
ок ато
заложник,чие тоос вобожда ва
непос т авявзависимостотизпъл нениетонао пределеноусловиеот
странанадържа вата,надържа внаил иобще ст
венаор г
аниза
цияил инат рет
ол ице,сенаказвас
лиша ва
нео тсвободао ттридоде с
е тгодини.
(2) Когатовс лучаитепопре дходнатаалинеядеецътзаплашв а
,чеа копос т
а в
енот
оо тнего
условиенеб ъдеиз пълне но,щепр ичини смъртил итежкаил ис реднат елеснаповредана
задържания ,наказаниетоелиша ванео тсвободаотпетдопе т
на десетгодини.

Разде
лII
.
Пре
дат
елствоишпио
нст
во

Чл.98. (1) Ко
йтопо дбу
ждачу ждадържа в
аил иобще с
тве
нагрупавчу жбинакъмвойна
илидр угов раждебноде йс
твиепротивРепубликата
,сена к
азваслишаванеотсвободаотпетдо
петнадесетгодини.
(2) Също тонаказа
ниесена ла
гаинао нз
и,койтоизвършидейс
тв иесцелдапредиз
вика
войнаилидр уговраждебнодейств
иепротивРепубликата
.

Чл.99. (1) (Доп.- ДВ,бр .50 от1995 г


.,изм.- ДВ,бр.153 от1998 г.
)Ко йтол ишио т
жив отпредс тав
ит е
лначу ждадър жа васцелдапр е
дизвикавойнаилиме ждународниу с
ло жнения
срещуре пу бликата,сенаказв
аслиша ва
нео тсв
ободао тдесе
тдодв адесетгодини,сдо животен
затворилисдо жив от
ензатворб е
зз амяна.
(2) Зат ежкателеснапо вреданат а
ковалицесъсс ъщатацелна ка
заниетоел иша ва
нео т
свободаотпе тдопе т
надесетгодини.

Чл.100. (1) (Доп.- ДВ,бр.50 о т1995 г .


,изм.- ДВ,бр .153 о т1998 г.)Български
гражданин,к ойтов ъвв ре
менао б
яв енаил иза по
чнатавойна,пос тъпидобр ов
олновр едове
тена
неприятелск ав ойска или въор ъже на група ил иу час
твував ъв вра
жде бно действие против
Републикат а,илипо дк акватоидаефо рмапр еминенас тра натанане приятеля,сена ка
звас
лиша в
анео тсвободаотде сетдодв а десетгодини,сдо животе
нз ат
ворилисдо жив отензатворбез
замяна.
(2) Също тонаказаниес ена лагаинаб ългарс
к игра
жда нин,койтопок акъвтоидаена чин
подпомагачу ждадържа ваилиобще с тв
енаг рупавчу жбинаприпр ове
жданенав оенниилидр уги
враждебниде йст
в ияпротивРе публик ата.
Чл.101. (1) Бълга
рск
иг ра
жданин,койтонапу с
нес тра
натаилиоткажедас ев ърнев
стра
натасце лдасепос тав
иву слуганачуждадържаваил иначуждаорг
анизация
,задаѝс лужи
въввре
данаре публиката,с
енаказваслишаванеотсвободаоттридодесе
тгодини.
(2) Акодеяниетоеизвърше ноотвоеннослу
же щ,наказ
аниетоелишаванеотсвободаот
петдопетнадесе
тг одини.

Чл.102. (1) Койт о с цел да намалио тбр а


нителнатас пособност на република
та
предизвикаб унтилине по
дчинениевб ълг
арскат
ав ойскаилиб ягств
оо тнея,илис ъссъщатацел
разстроипо дгот
овкатаилиснабдя
ванетоѝ,сенаказв
асл иша ванеотсвободао тпетдопетнадес
ет
години.
(2) (Доп.- ДВ,бр.50 от1995 г.,изм.- ДВ,бр .153 от1998 г .
)Ак оо тдеяниетоса
настъпилит ежкипос ле
дициилиа кот
оеиз вършенов ъввоеннов р
еме,наказаниет
оел ишаванеот
свободаотде сетдодв а
десетг
одини,доживоте
нз атв
о рилидо животензат
в орбеззамяна.

Чл.103. (
Доп.- ДВ,бр .75 от2006 г.,всилао т13.10.2006 г.)Който,изпълняв
айки
държавна служба или поръчение пред чу
ждо правител
ство ил и ме ждуна
р одна орг
аниз
ация
умишленог ив одив ъввреданар е пу
бликата
,с енака
звасл иша ванео тсвободао тдесетдо
петна
десетгодини,кактоисл ишаванеотправапочл.37,ал.1,т.6и9 .

Чл.104. (1) (Доп.- ДВ,бр .50 от1995 г.


,изм.- ДВ,бр .153 от1998 г.,изм.- ДВ,бр .26 о
т
2004 г
.)Койт оиз дадеилис ъбир асце лдаиз даденачу ждадър жаваил иначу ждао рганизация
информа ция,предс тавляващадържа внатайна,сена к
а звазашпио нствосл иша в
а неотс вободаот
десетдодв адесетг одини,сдо живо тензатворилисдо жив отензатв орбеззамя на.
(2) Акоде ецътдобро в
олнор а
зкриепр едорганитенав лас тт
аиз върше нотопр ес
тъпл ение,
наказв
ас еприс ме кчаващио бсто
ят елств
а.
(3) (
Изм. - ДВ,бр .95 от1975 г .
,изм.- ДВ,бр .99 от1989 г.,изм.- ДВ,бр .26 от2004 г.)
Инфор мация т
а,пре дставляващадър жавнатайна, с
еопр еделясъсз акон.

Чл.105. (1) Койтосепос т


авиву слуг
аначу ждадържаваилиначуждаорганиза
ция,зада
ѝслу
жик ат
ошпио нин,аконееиз вършилде яниепопредходниячле
н,сенака
звасл ишав
а неот
св
ободаотпе тдопе тнаде
сетгодини.
(2)Де е
цътнес ена к
азв
а ,акодобров
олнос ера
зкриепредорга
нитенавлас
тта.

Раз
делII
I.
Диве
рсияивре
дителс
тво

Чл.106. (
Доп.- ДВ,бр.50 от1995 г.
,из
м.- ДВ,бр .153 от1998 г.)Койтосце лдао тслаби
власттаили даѝ с ъз
да дезатрудненияу нищожи ил и повреди о бще ств
ени сгради,с троежи,
инсталации, съоръжения ,транспортни ил исъо бщителни с р
едств а или другоз начите
л но
обще ст
веноиму ществ
о ,сенак азв
аз адив е
рсиясл ишаванео тсв ободао тпетдопе тнадесет
години,авос об е
нот е
жк ислуча и- слишаванеотс вобо
дадв адесе
тг о
дини,сдо жив о
т е
нз атвор
илисдо животенз ат
ворб езз
амя на.
Чл.107. Койт осце лдао т
с лабив ла
сттаилидаѝс ъздадез а
трудненияр азс
т ройв
аил и
подравяпро мишлеността,транспор т
а,с елск
отос т
опанство,пар ична
таи к р е
дитнатас истема,
другис топанскио трасли илио тделни с т
опански пре
дпр ият
ия ,к ат
о из ползув
а дър жа в
ни
учрежде ния,стопанс
к ипредприятияил иобществе
нио рг
анизации,к ат
ов ъзпрепятст
вув атяхната
дейност,или к ат
о не из пълнявав ъз ло
жените му важни с топанскиз адачи,с е наказ
ваз а
вредителствослиша ванео тс в
о бодао тт ридоде се
тг одини,авос обе
нот ежкис лучаи- с
лиша в
анео тсвобо
дао тпетдопе тнадесетгодини.

Раз
делIV.
Друг
ипре с
тъпле
ния

Чл.108. (Из м.- ДВ,бр .41 от1985 г.,изм.- ДВ,бр .


99 о т1989 г.)(1) (
Из м.- ДВ,бр .10 от
1993 г.
,изм.- ДВ,бр .92 о
т2002 г .,изм.- ДВ,бр .38 от2007 г .
)Ко йтопр о повядвафа шис ткаил и
другаантиде мокр атичнаидео логияил ина силс т
веноиз меняненау стано венияо тКо нс титуцията
наРе публикаБълг арияобще ст венидър жа ве
нс трой,с енака з
в асл иша в анео тсв ободадот ри
годиниилисг лобадопе тхилядиле в
а.
(2) (
Изм. - ДВ,бр .10 от1993 г .
,из м.- ДВ,бр .92 о
т2002 г .,изм. - ДВ,бр .38 от2007 г .
,
доп.- ДВ,бр. 95 о т2016 г.
)Ко йтопок ак ъвтоидаена чино петниг ерба,з наметоил их имнана
РепубликаБълг а
рия ,илиз на ме т
оил их имнанаЕв ропейскияс ъюз ,сена казвасл иша ванео т
свободадодв ег одиниил исг ло бадот рих илядил ева.

Чл.1 08а .( Но в- ДВ,бр.92 о т2002 г .)(1) ( Из м.- ДВ,бр .33 о т2011 г .,вс илао т
27.05.2011 г .
,доп.- ДВ,бр .74 от2015 г .
,из м.- ДВ,бр .101 от2017 г .
)Ко йт осце лдас ъздаде
смутис трахвна с еле ние т оилидаз апл аши,ил идапр инудио рганнав ласт та,пр едс тавит е
лна
обще ст венос ттаили пре дс тавител начу ждадър жаваил и наме жду нар однао р ганиз ацияда
извършиилидапр опу снене що,из вър шипр е с
т ъпл ениепочл .115 ,чл.128, чл. 142, чл .14 2а, ал.3,
т.2, чл.143, чл.14 3а ,чл. 144, ал.2, чл . 170, ал . 3, чл. 216, ал.1 и5, чл .31 9б- 3 19 г,чл .326, чл .
330, чл.333, чл. 334, чл.3 36а,чл .337, чл .339, чл .340, чл .3 41а,чл .341б,чл .3 41в,чл. 344, чл .
347, ал.1, чл. 348, чл. 349, чл. 350, чл . 352, ал . 1, 2 и3, чл .354, чл.3 56е,чл .3 56з,чл .35 6к,чл .
356личл.356 м,с ена к азв аз атер ориз ъмсл иша ванео тс вободао тпе тдопе тнаде сетг одини,а
когатоепричине нас мър т- сл иша ва нео тс вобо дао тпе тна десетдот риде сетг одини,до жив отен
затворилидо жив о тенз ат ворб езз амя на .
(2) (Изм.- ДВ,бр .33 о т2011 г .,вс ил ао т27.05.2011 г .
,из м.- ДВ,бр . 74 от2015 г .)Ко йто
пок акъв тоидаена чин,пря коил ик ос венос ъбир аил ипр едос тавяфина нсо виил идр у г
ис ре дства,
катоз на еилипр едпо лаг а, чет ещеб ъда тиз по лз ва нииз ця лоил ича с т
ично :
1.( доп.-ДВ, бр .1 01о т201 7г .
)з аиз вър шв аненаде яниепоа л.1,3 ,4, 6ил и7 ;
2.о то рга низ ацияилиг рупа ,к оятос ипос та вязаце лиз в
ър шв аненаде яниепоа л. 1ил и3;
3. (доп.- ДВ,бр.101 о т2017 г .
)о тл ице ,изв ършил оде яниепоа л.1, 3, 4, 6 ил и7, с е
нака з
в аслиша ва нео тс в обо дао тт ридодв анаде с е тгодини.
(3) (Нов а- ДВ,бр .33 о т2011 г .
,вс ил ао т27.05.2011 г .
)Ко йт она бираил ио бучава
отделни лицаил иг рупи о тх орасце лиз вър шв аненапр естъпл ениепоа л.1, с ена ка з
вас
лиша ва нео тсв обо дао тдв едоде сетг одини.
(4) (Но ва- ДВ,бр .74 о т2015 г .)Ко йтос ео бучавасце лиз вър шваненапр е стъпл е ниепо
ал.1,с ена казваслиша ва нео тс вобо дадоос емг одини.
(5) (Но ва- ДВ,бр. 74 от2015 г .
)Де ецътпоа л.4 нес енак азва,акодо бр овол нос ер азкрие
нав ласт
та,предидаеиз вър шенопре стъпл ениепоа л.1.
(6) (
Нова- ДВ,бр.74 о т2015 г .
)Бъл гарскиг ражда нин,к ойт
оизлезепрезграницат ана
странатасце лдауча ствавпре с т
ъпл ениепоа л.1 - 4, в
к лючит елнопротивдругадържа ва,се
наказваслиша ванеотс вобо дадоде с
етг одини.
(7) (
Нова- ДВ,бр .74 от2015 г .)На каз
аниет опоа л.6 сена ла
гаиначу жденец,койт ос
целдауча ствавпр естъпл ениепоа л.1 - 4, включит елнопр о
тивдр уг
адър жава,влезепр е
з
границатанас тр
а нат
аил ине зак
о ннопре бивававне я.
(8) (
Предишнаа л.3 - ДВ,бр .33 о т2011 г.
,вс ил аот27.05.2011 г
.,пре
дишнаа л.4 - ДВ,
бр.74 от2015 г.)Пре дме тътнапр естъпл е
ниетопоа л.2 с ео тнемавпо лзанадържавата,аа ко
липс в
аилиео т
чу жден,пр исъждас енеговатаравност ойнос т
.

Чл.109. (1) (Из м.- ДВ,бр. 99 о т1989 г .,из м. - ДВ,бр .92 от2002 г .,изм.- ДВ,бр .75 от
2006 г.
,вс илао т13.10.2006 г .)Ко йтоо бр а зуваил ир ъко водио рганиз ацияил иг рупа ,коятос и
поставяз аце лдаиз вършв апре стъпле нияпот а з
иг ла ва,сена казвасл иша ванео тс вободадо
дванадес етг одини,нонепов ечео тна каз ание то ,пр едвиде ноз асъо тветно топр естъпле ние .
(2) (Изм.- ДВ,бр .92 о т2002 г .,до п. - ДВ,бр .75 о т2006 г .
,вс ил ао т13.10.2006 г .
)Ко йто
членувавт акаваор ганиз ацияилиг р упа ,сена ка звасл иша ванео тс вобо дадоде сетго дини,ноне
повечео тна казанието ,предв иденоз ас ъо тв етно топр ест ъпл ение.
(3) (Нов а- ДВ,бр .33 о т2011 г .,вс илао т27.05.2011 г .)Ко гатоо р г
аниз ация т
аил и
групатас ипос тавязаце лдаиз вършв апр ест ъпл е ниепочл . 108а,нака з
а ние тое:
1.поа л.1-л иша ванео тс вобо дао тде се тдодв адес е
тг одини;
2.поа л.2-л иша ванео тс вобо дао тдв едоде се тго дини.
(4) (Изм.- ДВ,бр .95 о т1975 г .,из м. - ДВ,бр .92 о т2002 г .
,до п. - ДВ,бр .75 о т2006 г.,в
силао т13.10.2006 г .,пре дишнаа л.3 - ДВ,бр .33 о т2011 г .,вс илао т27.05.2011 г .
)Уча стникв
организа ция таил игр упа т
а ,койт одо бро во лнос епр е да денао рганитенав лас т
та,р аз
к риев сичк о,
което му е из ве с
тно з а ор ганизация т а ил иг р
упа т а и по т о з
и на чин с ъще стве но ул есни
разкрива нетоидо казв анетонаиз вър ше нио тне япр е ст
ъпл е
нияпот азиг л а
ва,с ена казвапр и
условият аначл. 55 .
(5) (Из м.- ДВ,бр.92 о т2002 г .,до п.- ДВ,бр .75 о т2006 г .,вс илао т13.10.2006 г .,
предишнаа л.4 - ДВ,бр .33 о т2011 г .,вс ил ао т27.05.2011 г .
)Нес ена казвау част
никв
организа ция таилиг р упа т
а ,койт одобро вол нос епр е даденав ласттаир азк риео рганиза циятаил и
групата,пре дидаеиз в ърше ноо тне яил ио тне годр у гопр естъпле ниепот азиглава.

Чл.110. (1) (Изм.- ДВ,бр.99 о т1989 г .


,изм.- ДВ,бр .92 о
т2002 г.,пр едише нтек
стна
чл.110 - ДВ,бр .74 о т2015 г.,доп.- ДВ,бр .101 от2017 г .
)Запр иг
о т
овлениек ъмпр е с
тъпление
почл.95, 96, 99, 106, 107 ичл.1 08а,ал.1, 6 или7 на к
азание
тоел иша ванеотс вобо
дадоше ст
години.
(2) (
Нова- ДВ,бр .74 от2015 г.)Чу жде нец,койт онатериториятанастра натасеподготвя
даиз в
ършивчу жбинапре с
тъпле ниепочл .10 8а,ал.1, сенака
звасл иша в
анео тс вободадоше ст
години,нонепов ечео тнаказаниет о,предвиденовчл .1 08а
,ал.1.
Чл.1 11
.( От м.-ДВ, бр .9
9о т198 9г.
)

Чл.112
.(От
м.-ДВ,
бр.9
9от1989г
.)

Чл.112
а.(
Нов-ДВ,бр.41о
т1985г
.,о
тм.-ДВ,бр.
99о
т19
89г
.)
Чл.113
.(От
м.-ДВ,
бр.9
9от1989г
.)

До
пълнит
елнираз
поре
дби

Чл.114. (1) (Изм.- ДВ,бр .28 от1982 г.


,вс илаот01.07.1982 г .
,изм. - ДВ,бр.92 о
т2002
г.
,вс илао т01.01.2005 г.,из м.о тноснов лизане
т овс ил а- ДВ,бр .26 о т2004 г .
,вс илао т
01.01.2004 г.
,из м.- ДВ,бр .103 от2004 г.,вс илаот01.01.2005 г.
)Запр естъпл енияпотазиглава
съдътмо жедапос тановил иша ванео тправапочл .37,ал.1,т.6-1 0.
(2) (
До п.- ДВ,бр.92 о т2002 г.)Запр естъпленияпочл .95 - 107, чл .108аи109 съдът
можедапос тановик онфис кациянача с
тил инаця лотоиму ще с
т в
онав инов ния .

Гла
вавт
ора.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯПРОТИВЛИЧНОСТТА

Разде
лI .
Убийство

Чл.115. Ко
йтоумишленоу
мър
твидр
угиг
о,с
ена
каз
ваз
аубийс
твослиша
ванео
тсв
обо
да
о
тде
сетдодв а
де се
тгодини.

Чл.116. ( Из м.- ДВ,бр.28 о т1982 г.


,вс ил аот01.07.1982 г .
,до п. - ДВ,бр .50 от1995 г .
)
(1)Зау бийс тв о:
1. надлъжнос тнол ице ,напр едставителнао бще ст
в еността,к ак тоинав оеннол ице,
включит елноо тс ъюз наилиприя телскадържа ваил ив ойс ка,пр иил ипопо водиз пъл нениена
служба таилифунк циятамуилинал ице,ползуващос есме жду народназ ащит а;
2. (из м.- ДВ,бр .27 о т2009 г .)отдл ъжнос т но л ице,к актои о тпр едста вител на
обще ственос т та,о тпо лицейскио рганпр иил ипопо водиз пъл нениенас л у жбатаил ифу нкцията
му;
3.наба щаил инама йк а,как
т оинар ожде нс инил инар ожденадъще ря;
4. (до п.- ДВ,бр.62 о т1997 г .
)набр еменнаже на ,нама лолетнол ицеил инапо в
ечео т
еднолице ;
5.нал ице ,коетос ена миравб е
зпомощнос ъс тояние ;
6. пона чинилис ъсс редства,опа с
низ ажив отанамно зина,поос о беномъчит ел енна чин
зау битияилисос обенаже стокост;
6а .(но ва-ДВ, бр.1 6от2 019г .
)извърше нову слов иятанадо ма шнона силие;
7.ск о рис тнаце л;
8.сце лдаб ъдеу лесненоилипр икритодр угопр естъпл ение;
8а .(но в а- ДВ,бр.84 о т2013 г.)сце ло т неманенат е
л е
сено р ган,т ък
ан,к л еткаил и
теле с
нат ечнос то тпос традалия;
9.из в ърше нопр едумишл ено;
10. (но в а- ДВ,бр.92 о т2002 г.)изв
ър ше ноо тл ице,к оетоде йст вапопо ръче ниеил ив
изпълне ниенаре ше ниенаор ганизиранапр ес
т ъпнаг рупа ;
11. ( пр едишнат .10 - ДВ,бр .92 от2002 г .,до п.- ДВ,бр .33 о т2011 г .,вс илао т
27.05.2011г .)из в ърше нопох улигански,р а
сист к
иил икс ено фобс киподб удии
12. (из м.- ДВ,бр .153 от1998 г .
,предишнат .11, изм.- ДВ,бр . 92 о т2002 г.,вс илао т
01.01.2005 г.,из м.о тнос нов лиза
не товс ил а- ДВ,бр .26 о т2004 г .
,вс илао т01.01.2004 г .
)
предс тавляващоопа се нре цидивил иос ъще ст ве ноо тл ице,из вър шил одр у г
оу мишл еноу бийс тво
попре дх однияил ина стоя щиячл ен, з
ак ое тонеепос т а
но венапр ис ъда ,
(доп. - ДВ,бр. 28 о т1982 г.,вс илао т01.07.1982 г .
,из м. - ДВ,бр .50 о т1995 г.,изм. - ДВ,
бр.153 о т1998 г .,изм. - ДВ,бр.92 о т2002 г .,из м.- ДВ,бр . 103 от2004 г .
,вс илао т01.01.2005 г .
)
наказание тоел иша в анео тс вободао тпе т на де сетдодв а десетг одини,до живот енз атворил и
дожив о т
е нзатв орб езз амя на.
(2) (
Нов а- ДВ,бр .62 о т1997 г .,изм. - ДВ,бр .153 о т1998 г .,изм.идо п.- ДВ,бр .103 от
2004 г.,вс илао т01.01.2005 г .
,доп.- ДВ,бр . 43 о т2005 г .
,вс ил аот01.09.2005 г .,из м.- ДВ,бр .
64 от2007 г .
,из м. - ДВ,бр.27 о т2009 г .,изм. - ДВ,бр .80 от2009 г .
,из м. - ДВ,бр .33 о т2011 г .

силао т27.05.2011 г .,до п.- ДВ,бр.61 о т2013 г .
)З ау бийс твонас ъдия ,про курор,с ледова те
л,
полице йск ио рг ан, ра зс ле дващ по лица й, дър жа венс ъде бен из пъл нит ел, ча стенс ъде бен
изпълнит елипо мо щник -ча с т
енс ъде бениз пъл нител ,кактоинамит ниче с кис лужит ел,нао рган
по прих одите ,на с лужит е ло т Из пълнит ел натаа генция по г ор ите ил и на с л ужит ел на
Минис терство то на ок о лна тас реда и в о дит е
,ос ъще ствяв а
щ к онтр о лна де йнос т ил и на
медицинс кис пе циа лис т,научит е
л( в ъзпит ат ел )пр иил ипопо в одиз пъл нениенас л ужбат аил и
функ ция тамуна ка з
а ние тоел иша ванео тс в о бодао тдв адесетдот р иде сетг одини,до жив отен
затворилидо жив отенз атв орб еззамя на.

Чл.117. (1) (
Изм.- ДВ,бр.26 о т2010 г.
)Приго
тов
лениезаубийс
т в
ос енака
звас
лиша
ванео тсв
обо даотеднадошестгодини.
(2)Същотона каз
аниесена
лагаинао нзи,койт
оподб
уждадруг
игокъмубийс
тво.

Чл.118. (Изм.- ДВ,бр .28 от1982 г .


,всил аот01.07.1982 г
.,изм.- ДВ,бр.26 о
т2010 г .
)
Заубийс тво,извърше новс ъс
тояниенас илнораздраз
нение,к оетоепр едиз
в иканоотпострадалия
с насилие ,с те жка обида или к лев е
та ил и с друг
о пр отивозаконно де йс
твие,отк оетос а
наст
ъпилиил иебилов ъзможнодана стъпяттежк ипоследициз ав иновнияил инеговиб лижни,
нака
за ниетое :вс лучаит еначл. 115 - лиша в
анео тсвобо
дао теднадоос е
мг о
дини,авс лучаите
начл.116,а л.1,т .1-6-лиша ванео тс вободаотт ридодесетг одини.

Чл.119. Заубийст
во,изв
ършеноприпревиша
ванепре
делит
енане
изб
ежна
тао
тбра
на,
на
каз
аниетоел ишава
нео тсво
бодадопетг
одини.

Чл.120. Заубийс
т в
о,из
върше
ноо тмайк
авърх
ур о
жбав
ъвв
ременара
жда
неилив
една
га
с
ледне
го,нака
за ние
тоел ишава
неотсвобо
дадотриг
одини.

Чл.121. (
Изм.- ДВ,бр.103 о
т2004 г
.,всилао
т01.01.2005 г
.)Зау
бийст
вонаток
у-що
роде
нарожбасчу довищенвидв иновния
тр о
дите
лс енак
азвасл ишава
нео тс
вобо
дадое дна
го
динаилиспр обация
.

Чл.122. (1) (Из м.- ДВ,бр .26 от 2010 г


.)Ко йто пр
ичини друг
иму смърт по
не
пре
дпазливост
,с енак
азваслишаванеотсво
бодадопетгодини.
(2) (
Изм.- ДВ,бр.26 о
т2010 г
.)Ак
ос мър
ттаепричиненасо г
нест
релнооръжиеилисъс
силно де
йствув
ащо от
ровно ве
ще с
тво илиа
ко епричине
нас
мър
тнадв
еили пов
ечелица
,
наказ
аниетоелиша
ванеотсвободаоте
днадошес
тгодини.

Чл.123. (1) ( Изм.- ДВ,бр .26 от2010 г .)Ко йтопр ичинидр уг имус мър тпо радине знание
или не ма р ливо из пълнение на з а
нят ие ил и на др уга правно р егламе нтирана де йнос т
,
предс тав лява щииз точникнапов ише нао паснос т,сена казвасл иша ванео тс вободао теднадо
ше стг одини.
(2) (Изм. - ДВ,бр. 26 от2010 г .
)Ко йтопоне предпазливостпр ичинидр угимус мър тчрез
дейст вия ,коит ос пада ткъмз анятиеил иде йностпопр едходнатаа лине я,к оитот ойня мапр ав
ода
упражня в а,сена ка з
в аслиша ва
нео тс вободао тдв едоос емг одини.
(3) (Из м.- ДВ,бр .26 о т2010 г.)Ак овс лучаитепопр е
дхо днит еа линеиде е цътебилв
пиянос ъс то яниеилиа к
оепричине насмър тнапо вечеоте днол ице ,на казание тоел иша ва
нео т
свобо дао тт ридоде сетго дини,авос об енот ежк ис лучаи- лиша ва нео тс в
о бодао тпе тдо
петна дес етг одини.
(4) Ак оде ецътс ле дде яниетоена пра вилв сичко,зависе щоо тне г
оз ас пасяванена
постра да лия ,на к
а заниетое :поа л.1 и2 - лиша в а
нео тс вободадот риг одини;поа л.3- лишаване
отсв обо дадопе тгодини,авос о
бе нотежк ис лучаи-л ишав а
нео тсв обо дао тт ридоде сетгодини.

Чл.124. (1) Койт опр ичинидр угимус мър тпоне пр едпазлив оств сл едс твиенау мишл ено
нанесенат елес напо вре да,с енак азвасл иша в анео тс в
о бодао тт ридодв ана де с е
тг о
динипр и
тежкат е леснапо вреда,о тдв едоос емг одинипр ис реднат елеснапо вредаидопе тг одинипр и
лекателе снапо в реда.
(2) (Но ва- ДВ,бр. 95 от1975 г .
,из м. - ДВ,бр .28 о т1982 г .,изм. - ДВ,бр .89 о т1986 г .
)
Ак одея ние топопре дхо дна таа линеяеиз в
ър ше новс ъст ояниенас илнор аздра зне ние,к оетое
предизвик аноо тпос тра далиясна силие,ст ежк ао бидаил ик левет аил исдр угопр о тивозак о
нно
действие ,о ткое т осана стъпилиил иебил ов ъз мо жнодана стъпя тт ежкипос ледициз ав ино вния
илине гов иб лижни,на каза ниетое :пр ит е
жк ат елес напо вреда- л ишав анео тс в
о бодадопе т
години;прис р еднат еле снапо вреда- л иша в анео тс вобо дадот риг одини;пр ил екат е лесна
повреда-лиша в анео тс вобо дадодв егодини.
(3) (Нов аа л.3 - ДВ,бр. 89 от1986 г .,из м. - ДВ,бр . 92 о
т2002 г .
,вс ил ао т01.01.2005 г .
,
изм.относ нов лиз анет овс ила- ДВ,бр .26 от2004 г .,вс ил ао т01.01.2004 г .,из м. - ДВ,бр .103 от
2004 г.
,вс ил ао т01.01.2005 г .)Ак от е
л еснатапо вре да,отк оятоепос ледв а лас мър тта,ео пасен
рецидив ,на каза ние тое :прит ежк ателеснапо вре да- л иша в анео тс вободао тпе тдопе т
на десет
години,априс р еднат еле снапов реда-л иша ванео тс в ободао ттридоде сетг одини.
(4) (Но в а- ДВ,бр .89 о т1986 г .)Ко га тоде яние топоа л.1 ил и3 еиз в ърше нопр и
превиша в анепр е делит енане изб ежнатао тбр ана ,на к аз
ание тое :пр ит ежк ат е
л е снапо вреда-
лиша ванео тсв обо дадопе тг одини,пр ис реднат е лес напо вреда- л ишаванео тс во бодадоче т
ир и
години,априле кат еле снапов реда-л иша в а
нео тс вобо дадодв его дини.

Чл.125. Нес енак


а з
вамайк
а,к
оят
о по не
пре
дпа
злив
остпричини с
мър
тнас
воя
та
не
доро
де наилитоку-
щороденаро
жба.

Чл.126. (1) (
Изм.- ДВ,бр.62 от1997 г
.,из
м.- ДВ,бр .75 от2006 г
.,всилаот13.10.2006
г
.)Койтос ъс с ъгласие
то на бременна же нау мърт
в и плодаѝ из вън ак ре
дитира
но л ечебно
з
аве
дение или в на рушение на у твърде
нит е ме
дицинс к
ис тандарти и пр а
вила
таз а до бра
медицинс капр акт
ик а,сена к
а з
в асл ишаванео тс вободадопе тг одини.
(2) (Изм.- ДВ,бр .62 от1997 г.)Аков иновниятня мав исшеме дицинск
оо бразова
ниеил и
еумър твилпл оданадв еил ипов ечежени,на к
а заниетоел иша ванео тс в
ободадоос емгодини.
(3) (Изм.- ДВ,бр.62 о т1997 г.)Ак оде яниет
опопр е
дх однитеалинеиеиз вършено
повторно,на каза
ние тоел иша ванео тсвободао тдв едоосе мг о
дини.
(4) Бр еме нната же на не нос и на к а
зателна о тг
о в
о рност по пр едходнитеа линеи,
включите лноиз апо дбудителств оипо мага
че ство.
(5) (Изм.- ДВ,бр.62 о т1997 г .
)Ак оу мъртвяванетонапл одаеиз вършеноб езсъгла
с ие
т о
набре менна та
,нак аза
ниет оел иша в
анеотс вободао ттридоос емг одини.
(6) (Изм.- ДВ,бр .62 о т1997 г .
)Ак овпос леднияс лучайепос ледв
а ласмър т
т ана
бременна та,наказ
а ниетоелиша ва неотсвободао тпе тдодв анаде с
етг одини.

Чл.127. (1) (
Из м.- ДВ,бр. 26 от2010 г
.)Ко йтопок акъвт
оидаена чинпо дпомо гнеили
склонидр уг игокъмс а
мо убийс т
в оипос ледватак о
ваил ис амоопит ,сенак азвасл иша ванеот
свободаоте днадоше стгодини.
(2) Зас ъщотопр естъпл ение,из вършенос прямоне пълнолетнол ицеил испрямол ице,з
а
коетовинов ния тзнае,чеене способнодар ъководипос тъпкитесиил иченер азбирас в
о йствот
о
илиз на
чение т
онаиз върше ното,на казаниетоелиша ванео тсвобо
дао тт ридоде сетгодини.
(3) Койт очре зже стокоо тнасянеил исис темноу низява
ненадос т ойнствотонал ице,
намиращос евма териалнаилидр угаз ав
исимосто тне г
о,г одове
дедос амоубийствоил идоо пит
засамоубийс т
во,катоедопу ща лт ова,сена ка
звасл иша в
а неотсвобо дао тдведоос емг одини.
(4) Ак одеяниетопопр едх о
дна таалинеяеиз върше нопоне пр едпазливост,наказаниетое
лиша ва
нео тсвободадот риг одини.

Раз
делII
.
Те
лес
наповреда

Чл.128. (1) Койт опричинидр у


гимутежк ателеснаповредасена казвасл ишав а
нео т
свободаотт ридоде се
тг одини.
(2) Те лесната повреда е тежка,ако е причинено:продължително р а
зстройство на
съзнанието;пос тояннас лепотасе днотоилисдв етео чи;посто
яннаглу х
о та
;з а
губанар ечт
а;
детероднане способност;об е
зобра
зя ва
не,кое
топричиня ваза
винагиразс
тройс т
вонар ечтаилина
сетивен орган;з агубанае динияб ъбрек,с
лезка
т аили нак рило наб елиядр об;загубаил и
осакатява
ненак ракил ирък а
;постояннообщоразстройствоназдраве
то,опаснозажив ота.

Чл.129. (1) (
Из м.- ДВ,бр .26 от2010 г.)Койтопричинидр угимус ре
днат е
ле снапо вреда
,
сенаказваслиша ванео тс вободадоше стгодини.
(2) Телесна тапов редаес редна,акоепр ичинено :тра
йноо т
слабваненаз рениетоил и
слух
а ;тра йно затр у
дня ваненар е
чт а,надв ижението нак райниците,снагат
аил ив ра
та,на
функциит енапо лов итео рганиб е
зпр ичиняваненаде тероднане с
пособност;счупваненаче люст
илииз бива неназ ъби,б езк оитос ез а
труднявадъв че
не тоилиг оворенето;обезобразяванена
лицетоилинадр угича ст ио ттялото;пос т
о яннор аз
стройствоназ дравет
о,неопасноз ажив ота
,
или разстройство наз дравето,в реме нноо пасноз ажив ота;на ра
нявания,коитопр оникватв
чере
пна та,гръднатаик о ремна такухина .
Чл.130. (1) (Изм.- ДВ,бр .103 от2004 г.
,вс илао т01.01.2005 г.
)Ко йтопр ичинидр угиму
разстройс твоназ дравето,извънс лучаитеначл .128 и129, с енаказваз алекат елеснапо вредас
лиша ванео тсвобо дадодв егодиниилиспр оба ция.
(2) (Изм.- ДВ,бр.28 о т1982 г.,всилао т01.07.1982 г .
,попр.- ДВ,бр .31 от1982 г.,из
м.
- ДВ,бр.10 о т1993 г .
,из м.- ДВ,бр .92 от2002 г .
,из м.- ДВ,бр .103 о т2004 г .
,вс илаот
01.01.2005 г .
)З але кателеснапо вреда,изразя
в ащас евпр ичиня в
аненабо лкаил ис траданиебез
разстройс твоназ драве
то,на казаниетоел иша ванео тсвобо дадоше стме сецаил ипр обация,или
глобао тс тодот ристалева.
(3) Аковс лучаитенапр едходнитеалине ипос трада лиятео т
в ърналведна ганаде ецасъс
същот акават елеснапо вреда,съдътмо жедаос в ободиидв а матаотна казание.

Чл.1 31 .( 1)З апр ичиня ванет елес напо вреда :


1. (до п.- ДВ,бр.28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .,из м.- ДВ,бр .62 о т1997 г .
)на
длъжнос тнолице ,напр едст авит е
лнаобще с твенос тта,как тоинав ое ннол ице ,вкл ючит елноио т
съюзнаили пр ия те лскадържа в аили в ойс капр и ил и попо водиз пъл нениенас л ужба таил и
функцият аму;ил иналице ,по лзув ащос есме жду на родназ а щит а ;
2. (из м. - ДВ,бр .27 о т2009 г .
)о тдл ъжнос тнол ице ,о тпр е дст авит елнао бще с твеност та,
отполице йс киор ганпр иил ипопо водиз пъл нениенас л ужба таил ифу нк ция таму ;
3.нама йк аил инаба ща ;
4. (до п.- ДВ,бр.95 о т1975 г .,из м.- ДВ,бр .62 о т1997 г .
)набр еме ннаже на,на
малолетнолицеилинапо вечео теднол ице ;
5.( из м. -ДВ, бр.9 5о т1 97 5г.
)пона чин, ос обеномъчит ел енз апос традалия ;
5а .(но в а-ДВ, бр.1 6о т2 019г .)ву сл овиятанадо ма шнона с ил ие;
6. (нов а- ДВ,бр .95 о т1975 г .)о тл ице ,извър шил оу мишл енодр угат ежк аил ис ре
дна
телеснапов ре дапочл .128и12 9ил ипот о зичл ен,зак оятонеепос т ано ве напр исъда ;
7. (нов а- ДВ,бр. 28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г .
)по вто рно ,а кот елесна тапо вредае
тежкаилис ре дна ;
8. (но в а- ДВ,бр. 92 о т2002 г .
)о тл ице,к оетоде йс т вапопо ръче ниеил ивиз пълне ниена
решениенаор га низ иранапре стъпнаг рупа ;
8а .( но в а- ДВ,бр.84 о т2013 г .)сце ло тнема ненат е лес ено рган,т ък ан,к л е
тк аил и
телеснатечнос то тпос трада лия ;
9. (нов а- ДВ,бр .92 о т2002 г .)пона чинил ис ъсс р е дств а,о па сниз ажив о танамно з
ина
илисос об енаже с токост;
10.( но ва-ДВ, бр .92о т20 02г.)ск ор истнаце л ;
11. ( но в а - ДВ,бр .92 о т 2002 г .)с це л да б ъде у ле снено ил и пр ик р ито др уго
престъпление ;
12. ( нов а- ДВ,бр. 92 о т2002 г .,до п.- ДВ,бр .33 о т2011 г .
,вс ил ао т27.05.2011 г .
)по
хулигански,р ас ис тк иил ик с енофо бс к
ипо дб уди.
(Новиз р а з- ДВ,бр .95 о т1975 г .,из м.- ДВ,бр .103 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .,
изм.- ДВ,бр.26 о т2010 г .
)на казаниетоел иша ванео тс во бо дао тт ридопе тнаде сетг одинипр и
тежкат елес напов р еда;о тдв едоде сетг о динипр ис реднат е леснапо вр еда;дот р иг о динипр и
лекателеснапо в редапочл. 130,а л.1идое днаг одинаил ипр оба цияпочл .13 0,ал. 2;
(2) (Но в а- ДВ,бр. 62 от1997 г .,из м.идо п.- ДВ,бр . 103 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2005
г.
,доп.- ДВ,бр .43 о т2005 г .,вс ил аот01.09.2005 г .,изм. - ДВ,бр . 64 о т2007 г .
,из м. - ДВ,бр . 27
от2009 г.,из м.- ДВ,бр .80 о т2009 г .
,из м.- ДВ,бр .33 о т2011 г .,вс ил ао т27.05.2011 г .
,до п.-
ДВ,бр.61 о т2013 г .
)Запричиня ваненат ел еснапо вр еданас ъдия ,пр о куро р,с ледовате л,
полицейс кио рг ан, ра зсле дващ по лица й, дър жав енс ъде б ен из пъл нит ел , ча сте нс ъдеб ен
изпълните липо мо щник -
ча с т
е нс ъдебениз пъл нит ел,к актоинамит ниче скис лу
жит е л,нао рган
по прихо дите,на с лужит ело т Изпълнителнатаа генция по горите или на с
лужител на
Минис т
е рството на ок олнатас ре
да и в одит е
,ос ъще с
твяващ контролна де
йност или на
медицинс кис пециалист,научит ел(възпитате
л )приил ипопо в
одизпълнениенаслужбат
аил и
функцият амуна казаниетоелиша ва
нео тсвобода:
1.о тпетдопе т
на десетг
одинипр итежк ателеснаповреда;
2.о ттридоде сетгодиниприс реднателеснапо в
реда;
3.о теднадопе тгодиниприл екателеснаповредапочл .130,а
л.1;
4.дот риг о
динипр илек
ат еле
снапо вредапочл .130,
ал.2.

Чл.13 1а.(Пр едишнаа л.2 начл.131 - ДВ,бр.28 от1982 г.


,вс илаот01.07.1982 г.,изм.-
ДВ,бр.89 о т1986 г .,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г.,всил
ао т01.01.2005 г
.,изм.от
нос нов лиза нетов
сила- ДВ,бр.26 о т2004 г .,вс илаот01.01.2004 г.,изм.- ДВ,бр .103 от2004 г .
,вс ил аот
01.01.2005 г
.,из м.- ДВ,бр .75 о т2006 г.
,вс илаот13.10.2006 г
.,изм.- ДВ,бр. 26 от2010 г .)В
случа итенаопа се
нре цидив ,наказаниетое:пр итежкате леснаповредал ишаванео тсв обо даот
осем до пе тна десетг одини,апр ис реднат елес
напо вр едалиша ванео тсво бодао тпе тдо
двана десетгодини.

Чл.132. (1) (Из м.- ДВ,бр .28 от1982 г.,вс илао т01.07.1982 г.,изм.- ДВ,бр .89 от1986
г.
)Зат е ле снапо вр еда,ос венвс луча итеначл .131а,пр ичиненадр угимувс ъстояниенас илно
раздразне ние ,предиз вик а
ноо тпос традалиясна сил ие,ст ежк ао бида ,ск л е
ве т
аил исдр уго
противоз аконно де йствие,о тк оетос ана стъпил и ил и ебил ов ъзмо жно дана стъпятт ежки
последициз авино внияилине говиб лижни, наказаниетое :
1.лиша ванео тс вободадот риг одинипр итежк ателеснапо в реда;
2.лиша ванео тс вободадое днаг одинапр ис реднат е
л еснапо вр еда;
3. (изм.- ДВ,бр.28 о т1982 г.,всилао т01.07.1982 г.
,из м.- ДВ,бр .103 от2004 г.,всила
от01.01.2005 г .)лиша ва нео тсвободат риме сецаил ипр обациядоше стмесецапр ил екат е
лесна
повредапочл .130 ,ал.1;
4. (изм.- ДВ,бр .10 от1993 г.,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г .
,из м.- ДВ,бр .103 от2004 г.

силаот01. 01.2005г .)проба циядоше стме сецаил игло баотстодот рис талевапочл .130,ал.2.
(2) На казаниятапопр е
дх о
дна таалине яс енал ага
тивс лучаит енапр ичиня ванет е
лесна
повредаприпре виша ванепр еделитенане изб е
жна тао тбрана.

Чл.133. (
Изм.- ДВ,бр.
103 о
т2004 г
.,всилаот01.01.2005 г
.)Койтопричинидруг
имупо
непре
дпаз
ливостт ежкаил исреднателе
снаповреда
,сена казвасл иша
в а
неотс вобо
дадоедна
го
динаилиспр обация.

Чл.134. (1) Ко йтопричинидр угимут ежкаил ис реднат елеснапо вре


дапо ра
дине знание
илипора дине марлив оиз пълне ниеназ анятиеил инадр у г
апр ав
нор ег
ламентиранаде йност
,
предста
в ляващииз т очникнапов ише нао па с
нос т,сенаказв а
:
1.сл ишаванео тс вобо дадот риго динипр ит е
жк ат елеснапо вредаи
2. (изм.- ДВ,бр .103 о т2004 г .,вс илао т01.01.2005 г.)сл ишаванео тсвободадодв е
годиниилиспроба цияпр исре днат елеснапо в реда.
(2) (Изм.идо п.- ДВ,бр .75 от2006 г .,всилао т13.10.2006 г.
)Ко йтопоне предпа
зл ив
ост
причинидр угимут ежк аил ис реднат елес напо вредачр езде йствия,коитоспадаткъмз аня
тиеил и
дейностпопре дходна таа лине я,коит ото йня мапр аводау пражня вас енаказ
ваз атежкате ле
сна
повредаслиша ванео тсвободадопе тгодини,аз ас реднат е
леснапо вре
да- сл иша ванео т
свободадот ригодини.
(3) (Изм.- ДВ,бр.75 от2006 г.
,вс илаот13.10.2006 г
.)Аковс лучаит
енапр едхо
днит е
алинеиде ецътебилвпия нос ъстояниеил иакоепр ичине напо в
реданапо вечеоте днол ице
,
наказание то елиша ванеотс вободао те днадо ше стг одини прит ежкат е
л е
снапо в
ре даи
лиша ванео тсвободадопетг о
диниприс ре
днат е
леснапо вреда.
(4) Акоде ецътследдеяниетоена правилвсичкоз ависе
щоо тне
гоз аоказв
анепо мо щ на
пострада лия ,то вас ев з
ема пре двид катос мекчаващо о бстоят
елст
в о прио пределяне на
наказание то.

Чл.135. (1) ( Изм.- ДВ,бр.10 о т1993 г .,из м.- ДВ,бр . 62 о т1997 г .)Ко йто,к а
тоз нае,че
страдао тв енериче скабо лест,за рази др угиг ос ъсс ъща табо лест ,с ена к а
з васл иша ванео т
свободадот риг одиниисг лобадодв е
с тал ев а.
(2) (Из м.- ДВ,бр.10 о т1993 г .,из м. - ДВ,бр .62 от1997 г .)Ак овс л учаянапр едходната
алинеяз аразе нитес ане пълно летнил ицадо1 6 -г
о дишнав ъз
ра стил ис аз а
р азенипо вечео тдв е
лица,нака зание т
оелиша ванео тс вобо дадопе тг о
диниил иг лобадопе т стот
инл ева.
(3) (Из м.- ДВ,бр .10 от1993 г .,изм. - ДВ,бр .62 о т1997 г .
)Ко йт о,катоз нае,чес т
р адаот
венерическ або лест,з а
ра зипоне пре дпа зливос тдр у гигос ъссъща табо ле с
тс ена казвасл иша ване
отсвободадое днаг одинаилисг л обадодв ес тал ева.
(4) (Из м.- ДВ,бр. 10 о
т1993 г .,из м. - ДВ,бр .62 от1997 г .)Ко йточр езпо ловос ноше ние
илиподр угна чинпос тав идр угол ицево па снос тдаб ъдез а разеноо тв енериче скабо лест,се
наказваслиша ванео тсвобо дадоше стме с ецаил исг л
о бадодв ест ал ева .
(5) (Из м.- ДВ,бр .28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .,из м. - ДВ,бр .10 от1993 г.,изм.-
ДВ,бр.62 о т1997 г .
)Лице ,бо лноо тв ене р ичес кабо лест,к оетоо т
к ажедас ел екуваил исе
отклонявао тре до вноз адължит елнол еку ване ,с ена казвасг л обадот ристал е в
а,на лаганапо
администра тив енр ед.
(6) Ак оде яние топопр едх одна таа лине яеиз в
ър ше нопо в тор но ,наказание тоел иша ване
отсвободадоше стме сеца.

РазделII
I.
Зле
по с
тавяне

Чл.136. (1) (
Пре дишент е
кстначл .136 - ДВ,бр .28 от1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г.
,
изм.- ДВ,бр. 103 от2004 г .
,всилаот01.01.2005 г.)Койтона рушипр ав
ила ,ус т
ано венизао храна
наб езопас носттанат руда ,истоваизложинао пасностжив отаил из драв
е тонат рудещит есе,се
наказваслиша ванеотсв ободадот риго
диниил испр о
ба ция,кактоисо бще ственопо рица ние.
(2) (Нова- ДВ,бр.28 о т1982 г.,вс илао т01.07.1982 г
.,изм.- ДВ,бр . 103 от2004 г.,в
силао т01.01.2005 г .
)Ког ат
осде яниепопр едходнатаа линеяпоне предпа з
л ивостс еизл ожина
опаснос тжив отътил из др а
вет
онат рудещит ес е,наказаниетоел иша ванео тс вободадое дна
годинаилипр обация.

Чл.137. Който изложи лице,лишено отвъзможнос


тта да сес а
моз
апазва пора
ди
мало
ле тст
во,преста
ря лос
т,болестилиизобщопора
дис в
оятабе
зпомощност,потак
ъвначин,че
животътмумо жедаб ъдевопасност,ика
тосъзна
ватов
а,немусепритеченапомощ,сенака
звас
лишаванеотсвободадот риго
дини.
Чл.138. (
Из м.- ДВ,бр .103 от2004 г
.,всилаот01.01.2005 г.
)Койтосъз
нателнонеока
же
помощ налице ,закое тоедл ъже ндас егрижиик оетосена мир аво пас
ностзаживотасииня ма
възможностдас ес амоз а
па зи поради малолетс
тво,престар ялост,болес
тил и из
общопо ради
своят
аб езпомощнос т,вс лучаите,к ог
атоемо г
ълдао кажепо мощ,сена к
азвасл ишава
нео т
свободадоеднаг одинаил испроба ция.

Чл.139. (
Изм.- ДВ,бр.28 от1982 г.
,всилаот01.07.1982 г.
,изм.- ДВ,бр.10 о
т1993 г.
,
изм.- ДВ,бр.92 о т2002 г.
,изм.- ДВ,бр .103 от2004 г.
,вс илаот01.01.2005 г.
)Ко йт
опр и
непосредс
твенаопа сностзаживотанадр угигонесепритеченапо мощ,коятоемо гълдамуда де
безопасностзас ебесиилиз адругиго,сенаказв
аспр обациядоше стмес ецаилисг лобаотсто
дотристалева.

Чл.140. (Изм.- ДВ,бр.103 от2004 г.


,вс илао т01.01.2005 г
.)Водачнапревоз
но
сре
дс тво,койтос ледпревоз
назлополу
ка,вкоятоимау ча
стие,нео к а
женеобхо
диматапо
мощ на
пострадалотолице ,коя
тоемо гълдамудадебезопасностзасебес иил изадруг
иго,с
енака
звас
лиша в
а неотсвобо дадоеднаго
динаилиспробация.

Чл.141. (Из м.- ДВ,бр. 28 от1982 г.,вс илаот01.07.1982 г.)(1) (Изм.- ДВ, бр. 10 от1993
г.
,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г .,изм.- ДВ,бр .103 от2004 г.,вс илао т01.01.2005 г .)Лице ,което
упражняваме дицинс к
оз аня тие,акос ледк атоб ъдепо канено ,нес епр ит еченапо мощ набо лен
илинаро дилк аб е
зу важит е лнапричина ,с
ена казваспр обацияил исг ло бао тстодот рист але в
а.
(2) (Изм.- ДВ,бр.103 о т2004 г .,вс илао т01.01.2005 г .
)Ак онав иновнияебил о
извес
тно,чебо лния тилир одилк а
тас аво па сноположе ние,на ка
зание тоел иша ванео тс вобода
доеднаг одинаилипр оба ция .
(3) (
Из м.- ДВ,бр. 10 от1993 г.,изм. - ДВ,бр.92 от2002 г.,изм. - ДВ, бр.103 от2004 г .,в
силаот01.01.2005 г .
)Ко йт о,к атоедл ъжендао кажепо мощ набо л ен,немуо кажет ака вапо мощ
безуважит елнипричини,с ена казваспр оба циядоше стме сецаил исг ло баотс тодот р истал ева.

Разде
лIV.
От
вличанеипро
тивоз
аконнолиша
ва неотсвоб
ода(
Заг
л.из
м.-ДВ,бр.5
0от19
95г
.)

Чл.142. ( Нов- ДВ,бр. 50 от1995 г.


)(1) (Изм.идо п.- ДВ,бр. 92 от2002 г.
,доп.- ДВ,бр .
27 от2009 г .
,из м.- ДВ,бр.26 о т2010 г.)Ко йтоо тв
лечедр угиго,с енака з
васл иша ва
нео т
свободаотт ридоде сетг одини.
(2) ( Изм.- ДВ,бр.26 о т2010 г .
)На к а
заниетоел иша в
анео тс вободаотс едем до
петнадесетг одини,кога т
о :
1.де ецътебилв ъор ъжен;
2.де яниетоеиз вършеноо тдвеил ипове чел ица;
3. (изм.- ДВ,бр .62 от1997 г.
)отвлечено тол ицеебре меннаже наил инеена вър шил о18
години;
4.о т влече
нотолицес еползвасме ждуна р о
дназ ащита;
5.де яниетоеиз вършенопоо тноше ниенадв еилипо вечелица;
5а .(но ва-ДВ, бр.16о т2019г.)деяниетоеиз вършенову словия танадо машнона силие ;
6. (но ва- ДВ,бр .62 от1997 г .
)де яние тоеиз върше ноо тл ице,к оетосез анимав ас
охранит елна де йнос т ,о т с лу жите л в о рга низация ,к оято из вър шв а о х ранит е
л на ил и
застрахова телнаде йнос т,о тл ице ,к оето де йст вапо по р ъчканат ака вао рганиз ацияил ис е
предст авя,чеде йс твапот акавапо ръчк а,о тл ицео тс ъст аванаМинис т е
р ств
о т
онав ътр ешнит е
работиилилице ,к оетос епр едс тавяз ат ако ва ;
7. (нова- ДВ,бр .62 о т1997 г .
,до п. - ДВ,бр . 92 о т2002 г .)отвл ичанетоеск орис тнаце л
илисце ллице тодаб ъдеиз веде ноиз вънг р аницит енас тр ана та;
8. (нова- ДВ,бр .62 о т1997 г .,из м. - ДВ,бр . 92 от2002 г .)деяние тоеиз вър ше ноо тлице,
коетоде йс твапопор ъчениеил ивиз пъл не ниенар еше ниенао рганизацияил иг рупапочл .321а
илиорг а
низ ир анапр ес т
ъпнаг р у па.
(3) (Изм.- ДВ,бр .26 о т2010 г .
)На к аз ание тоел иша ванео тсво бодао тде сетдодв адесет
годиниилидо жив отенз а твор,к а ктоик онфис к ациянача с тил иця ло
т оиму ще с
т вонав ино вния,
когато:
1.де яние т оеиз вър ше нопов торноил ипр едста влявао пасенр ецидив ;
2.о тде яние т ос ана стъпил из начит ел нив реднипос ледици;
3.к ъмо твле чено тол ицеепр оя венаос о бенаже сто кост ;
4. де я
ние тоеиз върше нопоос об еномъчит е ленил ио па се
нз аз драветонао твл ечения
начин;
5. ос во бо жда ване то на о твле че ния е пос т авено в з ависимос то т из пъл не ние на
опреде леноус ло в иео тс тр ананат ретол ице .
(4)( Отм. -ДВ,бр.2 6о т2 010г .)
(5) (Но ва- ДВ,бр.26 о т2010 г .)З апр иг отовле ние ,по дбужда неил ис дружа ванесце л
извършв аненапр е стъпл ениепот озичл енна к азание тоел иша ванео тс вободао те днадоше ст
години.
(6) (Но ва- ДВ,бр. 26 о т2010 г .)Вс л уча итепоа л.1 - 5 деецътс ена к
а з
в апр иу сл овията
начл.55, а к одобро во лнос епр е даденао рг анит енав ластт а,р аз
к риев сичк о,коетомуеиз вестно
заиз върше нит епр естъпл е ния,ипот о зина чинс ъще ственоу леснир азкрив анетоидо ка з
ва не т
она
престъпле ния та.

Чл.1 42 а.(Пре дише нчл .142 - ДВ,бр .50 о т1995 г .


)(1) (
Из м.- ДВ,бр .62 от1997 г .,изм.-
ДВ,бр.26 о т2010 г .)Койт опро тив озак оннол ишиня к ог
оо тс во бода ,сена казвасл иша ванео т
свобо дадоше стг одини.
(2) (Из м.- ДВ,бр.62 о т1997 г .,из м. - ДВ,бр .26 от2010 г .)Ак одеяниетоеиз върше ноо т
длъжнос тно л ице ил ио т пр едстав ите л на о бще ственостт а в на р уше ние на с лу
жба та ил и
функ циятаму ,илио тл ицепочл .142, а л.2, т очк и6 и8, на каз
а ние тоел ишаванео тс вободао т
дв едоос емг о дини.
(3) (Нов а- ДВ,бр. 62 от1997 г .,из м. - ДВ,бр .101 от2017 г .)Ак одеяние топоа л. 1 и2 е
из върше нопоо тноше ниена :
1.бре ме ннаже на,ма лоле тноил ине пъл но л етнол ице;
2.лице ,по лзващос есме ждуна р одназ ащит а ,
на казание тоелиша ва нео тсв обо дао тт ридоде сетг одини.
(4) (Но ва- ДВ,бр.16 о т2019 г .)Ак оде яние топоа л.1 еиз вършенову с
ло в
ия тана
до машнона сил ие ,нака заниетоел иша ванео тс во бо дао ттр идоде сетг одини.
(5) (Пре дишнаа л.3, изм.-ДВ,бр . 62 о т1997 г .,изм.- ДВ,бр . 26 от2010 г.,пр е
дишнаа л.
4 - ДВ,бр.16 о т2019 г .)Ак оде яние топопр едх о днит еа линеиеиз в
ър ше нопона чин,мъчит елен
илиопа с енз аз драв е
тонапос т
р адалия ,ил иа кол иша ване т
оо тс в ободаепр одъл жил опо вечео т
дв еде нонощия ,на казание тоелиша ванео тс во бо дао тт ридодв ана десе тгодини.
(6) (Нов а- ДВ,бр.28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .,от м.- ДВ,бр .50 о т1995 г .
,
пре дишнаа л.4 - ДВ,бр. 62 от1997 г .
,из м. - ДВ,бр .26 от2010 г .,пре дишнаа л. 5 - ДВ,бр .16 от
2019 г
.)На к аз
аниетопоал.1 с
ена ла
гаинао нз
и,к
ойтос ъзнателнонас
таниилиз а
държиздрав
о
лицевз драв нозав
едениез
адуше в
ноболни.
(7) (Нова- ДВ,бр.28 от1982 г
.,всилао
т01.07.1982 г.,о
тм.- ДВ,бр.50 о
т1995 г
.,
предишнаа л.6-ДВ,бр.16от20 19г.
)

Ра
зделV.
Принуда

Чл.143. (1) (Из м.- ДВ,бр .50 о т1995 г.,пр е дише нт е кстначл .143 - ДВ,бр . 62 от1997
г.
)Койт оприну дидр угигодаиз върши,дапр опу снеил идапр етър пине що ,противнонав олята
му,катоупо требиз ат овас ила ,запла шв анеил из лоу по т ребисв л аст таси,сена казвасл иша ване
отсвободадоше стг одини.
(2) (Но ва- ДВ,бр.62 о т1997 г .
)Ак оде яние тоеиз върше ноо тл ицепочл . 142, ал.2,
точки6и8,на к азание т
оел иша ванео тс вободао тт ридоде сетг одини.
(3) (Но ва- ДВ,бр.16 о т2019 г .
)Ак оде яние топоа л.1 еиз върше нову сл овиятана
домашнона сил ие,нак аз
ание тоел иша в анео тсвобо дао тт р идоде се тгодини.
(4) (Но ва- ДВ,бр. 62 о т1997 г .,изм.идо п. - ДВ,бр .103 о т2004 г .
,вс илао т01.01.2005
г.
,доп.- ДВ,бр .43 от2005 г .
,вс ил аот01.09.2005 г .,из м. - ДВ,бр . 64 от2007 г .
,изм.- ДВ,бр . 27
от2009 г .
,из м.- ДВ,бр .80 о т2009 г .,изм.- ДВ,бр .33 о т2011 г .
,вс илао т27.05.2011 г .,
предишнаа л.3 - ДВ,бр.16 о т2019 г .)Ко гат
опр ину датас еу пра жня вапоо тношениенас ъдия ,
прокурор,с ледов ател,по лице йс кио рган,р азследв ащ по л ица й,дър жа в
енс ъдебениз пълните л,
частенс ъдеб е
н из пълнит ели по мощникча стенс ъде б ен из пъл нит ел,к а
к тои намит ниче ски
служител,нао рганпоприх о дит е,нас лужитело тИз пъл нит елна таа генцияпог ор ит еил ина
служителнаМинис те рст
в отонаок олна тас ре
даив о дит е,ос ъще ст вяващк о нтролнаде йнос тпр и
илипопов одиз пълне ниенас лу жба таил инафу нк ция т аму , нак а
за ние тое:
1.вс лучаитепоа л.1-лиша ванео тс в
обо дао тдв едоос емг одини;
2.вс лучаитепоа л.2-лиша ванео тс в
обо дао тпе тдопе тна десетг о
дини.

Чл.1 43а.(
Нов- ДВ,бр.41 о т1985 г .)(1) Койт озадър жиня ко г
ок а
тоз ало
жник ,чиет
о
освобожда ванепос та в
яв з ависимосто тиз пъл нението нао пр еде ле
но у слов
иео тс транана
държа в
ата,надържа внаилиобще стве
нао р ганизацияил инат ретол ице,сенаказваслиша ванео
т
свободаоте днадоос емг одини.
(2) Когатовс лучаит епопре дходнат аа л
ине яде ецътзапл ашв а,чеа копоставе
но т
оо тнег
о
условиенеб ъдеиз пълне но,щепр ичини с мъртил ит ежк аил ис реднат е
леснапов редана
задържания ,наказаниетоелиша в
анео тсво бодао тдв едоде сетго дини.
(3) (Но в
а- ДВ,бр.62 о т1997 г.)Ак оде яние топопр едх однитеа линеиеиз вършеноот
лицепочл.14 2,ал.2,т очки6и8 ,наказание тое:
1.поа л.1-л иша в
а нео тсвободао тдв едоде с е
тг одини;
2.поа л.2-л иша в
а нео тсвободао тпе тдодв анаде сетгодини.

Чл.144. (1) (
Из м.- ДВ,бр .28 о
т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г.
,изм.- ДВ,бр.10 от1993
г.
,изм.- ДВ,бр. 62 от1997 г .
,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г .
,изм.- ДВ,бр .26 от2010 г.)Койтосе
за
к а
нинадр угигоспр естъпл ениепр от
ивне говатал ичнос тилиимо тилипр о т
ивл ичносттаили
имота на не говит еб лижни и т оваз аканв
а не би мо гло да в ъз
б у
ди ос нователе
нс т
рахз а
осъществяв а
нетому, сена каз
васлиша ванеотс вободадот р игодини.
(2) (
Изм.- ДВ,бр .28 от1982 г.
,вс илао т01.07.1982 г
.,изм.- ДВ,бр. 10 о
т1993 г.
,изм.-
ДВ,бр.62 о т1997 г .,изм.- ДВ,бр .26 от2010 г .)Заз ак
анас прямодл ъжнос тнол ицеил и
предс
т авителнао бще с
твенос ттапр иил ипопо водизпъл нениенас лужбат аил ифу нк циятаму ,
илиспря молице ,по лзуващос есме ждународназ ащита,на казаниетоел иша ванеотс вободадо
петгодини.
(3) (
Из м.- ДВ,бр. 62 от1997 г.,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г .
,вс илао т01.01.2005 г.,из
м.
относ
нов лизанетовс ила- ДВ,бр .26 от2004 г.
,вс илао т01.01.2004 г
.,изм. - ДВ,бр .26 от2010
г.
,доп.- ДВ,бр. 16 о т2019 г.)Ак оде е
цътс еез аканилсу бийствоил идея ние тоеиз върше ноот
лицепочл.142, а л.2, точки6 и8, илиеиз върше нову словиятанадо машнона силие,на каза
нието
елиша ванео тсвобо дадоше стг одини.

Чл.1 44 а
.(Но в- ДВ,бр .16 от2019 г.)(1) Койтосистемнос ледидругигоит овабимо г
ло
дав ъз б
удиос нователенс трахзажив отаил из др а
ветому ,илиз ажив отаилиздр а
ветонане г
ови
ближни,а ко извърше ното нес ъст а
влявапо -т
е жко престъпление,с енаказв
асл ишаванеот
свобо дадое днаг одинаил ипро бация.
(2) Следенепоа л.1 евсякопо в
едениес ъсз а
пл ашителенх а
рак терс
рещук онкретнолице,
коетомо жедас еиз разявавпр еследваненадр уг
о т
ол ице ,показваненадр уготолице,чее
наблюда вано,на влизаневне жел анак омуник ациясне го чрезв с
ичк ивъзможни с ре
дстваза
комуник ация .
(3) Акоде яниетоеиз в
ърше нову с
лов иятанадо машнона с
илие ,на
казаниетоелиша ва
не
отсв ободадопе тгодини.

Разде
лVI.
Из
даваненачуждата
йна

Чл.145. (1) (
Пр едишент е
кстначл .145, изм.- ДВ,бр .28 от1982 г.,всил аот01.07.1982
г.
,изм.- ДВ,бр. 10 от1993 г.
,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г .
)Ко йтопр о т
ивозаконноо ткриечу жда
тайна,опа сназадобро т
оименаня кого,к о
ятомуепо веренаилимуес таналаизвестнав ъввръзка
сне г
ово тоз анятие,сена каз
васл иша ванео тсвободадое днаго динаил исг лобаотс тодот риста
лева.
(2) (
Нов а- ДВ,бр.28 о т1982 г.,вс илао т01.07.1982 г.,изм.- ДВ,бр .103 от2004 г .

силао т01.01.2005 г .
)Койт оразгласит айнатанаос иновяванетосна мерениедапр ичинив редни
последицинаос иновения,наос инов ителяил инас емействотоим,с енаказвасл ишаванео т
свободадоше стме сецаилиспро бация ,акогатоо тде яниетос анаст ъпилитежк ипос ледици- с
лиша ванео тс в
обо дадое днагодина.

Чл.1 45а.(Нов- ДВ,бр.62 о т1997 г.)(1) Ко йтоизпол з


ваинфо р
мация ,събраначрез
използваненас пециалнир а з
узнав ателнис редства
,из вънне йнотопр едназна
чениез ао пазв
анена
национална тасигу рностил из аце литенана каза
телно топр оизв
о дст
во ,с
ена казв
асл иша ва
неот
свободадот ригодинииг лобадопе тстотинл ева.
(2) Когатоде яниетоеиз в ърше ноо тдл ъжнос тнол ице,коетоепр идобилоинфор мация
та
илит ямуес т а
на лаизв естнавк р ъганане г
о в
атас лужба ,наказ
ание т
оел ишаванео тс в
ободаот
еднадопе тг одинииг лобадопе тхил ядил ев
а .
(3) Вс лучаитепопре дходна таа линеясъдътмо жедапос тановил ишаванео тправапочл .
37,ал.1,то чки6и7.

Раз
делVI
I.
Обидаикле
вета

Чл.146. (1) (
Из м.- ДВ,бр .28 от1982 г.
,всилаот01.07.1982 г.
,из
м. - ДВ,бр.10 от1993
г.
,из м.- ДВ,бр.21 о т2000 г .)Ко йток ажеили извърши не щоу низ
ит елноз ачесттаил и
дост
ойнс твотонадр угиговне г
ов опр ис
ъствие,сенаказваз ао бидасг лобао тх иля
дадот ри
хилядиле ва.Втоз ислуча йс ъдътмо жедана ложиинаказаниео бще ст
венопо рицание.
(2) Акообиде ниятео твърналв еднагасобида,с ъдътмо жедаосв ободиидв амат
ао т
нака
з ание .

Чл.147. (1) (
Из м.- ДВ,бр.28 о
т1982 г
.,всилаот01.07.1982 г.
,изм.- ДВ,бр.10 от1993
г.
,изм.- ДВ,бр. 21 от2000 г .
)Койтор аз
гла
сипо з
орнообстоятелствозадр уг
иг оилимупр ипише
престъпление,с ена к
азваз аклеветасглобаоттрих иля
дидос едемх илядил еваисобще ст в
ено
порицание .
(2) Деецътнес ена каз
ва,акоседокажеис т
инностт
анар аз
гласенитео бс
тоя
те лст
в аили
наприпис анитепр естъпления.

Чл.1 48 .(1)(Из м.-ДВ, бр.28о т1 982г.,всилао т0 1.07.1982г.)Заобида:


1.на не сенапу блично;
2.ра зпр остраненачр езпечатнопр оизведениеил иподр угна чин;
3. надлъжнос тно лицеили напр е
дс т
авите л нао бще ст
в еност
тапр и ил и по повод
изпълнениенас лужба т
аил ифунк ция тамуи
4. (из м.- ДВ,бр .10 о т 1993 г .)о т дл ъжнос тно л ице ил ио т представит
е л на
обще ст
венос тт апр иилипопо водиз пълнениенас лужба таил ифу нкция таму,
(изм. - ДВ,бр.28 о т1982 г.
,вс илаот01.07.1982 г .
)на к
а з
ание тоеглобаотт рихилядидо
десетхиля дил е ваио бще ств
енопо рица ние.
(2) (
Из м.- ДВ,бр.28 о т1982 г .,всилао т01.07.1982 г .
,изм.- ДВ,бр .21 от2000 г.)За
клевета,из в
ър ше напр иу словиятанапр едходнатаа линея,к актои з ак левета,отк оятос а
настъпилит ежк ипосле дици,наказание тоеглобао тпе тх илядил евадопе тна
де се
тх илядил е
в аи
обще ст
венопор ицание.
(3)Вс луча итенаа л.1,точка1мо жедана мерипр иложе ниеа л.2начл .
146.

Чл.148а
.( Нов- ДВ,бр.62 от1997 г.
,изм.- ДВ,бр.21 о
т2000 г
.)Ко йторазг
лас
иустно,
чрезпечатнипро изв
еденияил иподр угна чинданни,о бсто
ятелст
ваилит върдениязадруг
иго,
основа
ващи с е на неправомерно придобита инфо рма
ция о тархива на Минис т
ерст
вот
о на
вътре
шнит еработи,сенаказ
в асглобаотпетх иля
дидодв а
десетхилядилев
а.

Раз
делVIII
.
Развра
т

Чл.149. (Из м.- ДВ,бр .28 от1982 г


.,вс илаот01.07.1982 г
.,изм.- ДВ,бр .89 от1986 г
.)
(1) (Изм.- ДВ,бр.107 о т1996 г .
,изм.- ДВ,бр .75 от2006 г.,вс илао т13.10.2006 г .
)Ко йт
о
изв ърши де йствие с це л да възбу
ди ил иу до вл е
твори по лов
о же лание безс ъвку пле
ние по
отноше ниеналице ,не навършило14- годишнав ъзра
ст,с енаказваз аб лудс
тв осл ишаванео т
свобо даоте днадоше стг одини.
(2) (
Изм. - ДВ,бр. 107 от1996 г.
,доп. - ДВ,бр .27 от2009 г
.,изм.- ДВ,бр .74 от2015 г
.)
Заб лу
дс тв она к
а за ниет оел иша в анео тс в
о бодао тдведоос емг одини,кога
тоеиз вършено:
1.чре зу по т ребанас илаил из а
пл ашв ане ;
2.чре зпр ив ежда ненапос т радалиявб езпо мощнос ъс тояние;
3.чре зиз по лзваненаб езпо мощно т осъс тояниенапос традалия;
4.чре зиз по лзваненапо ло жениеназ а
в исимос тил ина дзор;
5.поо тноше ниенал ице, коетос ез анима васпр оститу ция.
(3) (Изм.- ДВ,бр.107 о т1996 г .,из м.- ДВ,бр .38 о т2007 г .
)Ко га
т одеяние
топо
предходнит еа л
ине иеиз върше нопов торно ,на казание тоел иша ванео тсвободао ттридоде с
ет
години.
(4) (Нов а- ДВ,бр .107 о т1996 г .
)З абл удствона ка
за ние т
оел иша ва
нео тс в
ободаоттри
допе т
на де с е
тго дини:
1.а коеиз в ърше ноо тдв еил ипо вечел ица ;
2. (отм.- ДВ,бр. 62 от1997 г .,нов а- ДВ,бр .74 от2015 г .)акоеизвършенопоо т
ношение
налице ,к ое т
онер азбир ас войство тоил из начение тонаиз върше но то.
3.( отм.-ДВ,бр.6 2о т1 99 7г.)
4.( отм.-ДВ,бр.6 2о т1 99 7г.)
(5) (Нова- ДВ,бр.62 о т1997 г .)Заб лудс твона ка з
ание тоел иша в
анео тсвободаотпетдо
двадесетг о дини:
1.а коеб лу дстваносдв еил ипо вечема лолетнил ица;
2.а коепричине нат ежк ат елеснапо вредаил иепос ле двало питзасамоубийство;
3.а копр е дс тавлявао пасенре цидив ;
4.( нова-ДВ,бр. 38о т200 7г .
)а к
опр едс та
в л
я ваос обе нот е
жъкс лучай.

Чл.150. (1) ( Изм.- ДВ,бр .28 от1982 г .,вс илао т01.07.1982 г.,из м. - ДВ,бр . 89 от1986
г.
,из м.- ДВ,бр .107 о т1996 г .,изм.- ДВ,бр .75 о т2006 г .
,вс ил ао т13.10.2006 г .,пр едише н
текстначл.150, из м.идоп.- ДВ,бр. 27 о т2009 г .
,из м.- ДВ,бр .26 от2010 г .
)Ко йт оиз в ърши
действиесце лдав ъзбудиил иу довле т
во рипо ловоже ла ниеб езс ъвкупл е ниепоо тно ше ниена
лице,нав ършило1 4-годишнав ъзра ст
,чр езу потр ебанас ил аилиз апла шв ане ,чре зизпо лзува нена
безпомощно томус ъс т
о яниеиличр езпр ивежда нет
омувт ак
овас ъс тояниеил ичр езиз по л зване
напо ложе ниеназ а висимос тил ина дзор,с енак азвасл иша ванео тсв ободао тдв едоос емг о дини.
(2) (Нов а- ДВ,бр .74 от2015 г .
)На к
аза ниетопоа л.1сена л агаинао нзи,койт оиз в ърши
деяниетопоа л.1поо тно ше ниенане пъл но летнол ице ,кое тосез анима васпр оституция .
(3) (Нов а- ДВ,бр. 27 от2009 г .
,из м.- ДВ,бр .26 о т2010 г.,пр едишнаа л.2, изм.идо п.-
ДВ,бр.74 о т2015 г .)Ко гатоде яние топоа л.1 еиз в ърше нопоо тноше ниенал ице ,к ое тоне
разбирас в ойствотоил из начениетонаиз върше но т
о ,ил иде яние топр едс та вляваос о бенот ежък
случай,на к а
заниетоел иша ванео тс в
о бодао тт ридоде с етг о
дини.

Чл.151. (1) (
Изм.- ДВ,бр.75 о т2006 г.,всил ао т13.10.2006 г.)Койтос ес ъв
ъкупис
лице,нена вършило14 -г
одишнав ъз раст
,до ко
л котоизвърше нотонес ъставлявапрест ъплениепо
чл.152,сена казваслиша ванеотсвободао тдв едоше стго дини.
(2)( Нова-ДВ,бр. 74от2015г .)Когатоде яние
топоа л
.1еиз в
ърше но:
1.чре зизползв
аненапо ложе ниеназ ависимостил ина дзор;
2. по о тношение на лице ,не навършил о1 4-годишна в ъз р
аст,к оетосез анимавас
проституция ;
3.о тдвеилипо вечелица,на ка
заниетоел иша ванео тсвободао тдв едоосемг о дини.
(3) (Нова- ДВ,бр.27 от2009 г.,изм.- ДВ,бр.26 о т2010 г.,предишнаа л.2 - ДВ,бр .74
от2015 г .)Ког атодеяниетопоа л.1 еиз в
ър шеносне пълно ле
тнол ицечр е
зиз по лз
ванена
поло
жениеназ авис имостил инадзор,наказаниет
оел иша ванеотсвобо
дао теднадопе тгодини.
(4) (
Предишнаа л.2 - ДВ,бр.27 от2009 г.
,изм.- ДВ,бр.26 от2010 г.
,предишнаа л.3-
ДВ,бр.74 от2015 г.)Койтос есъвъкуписл ице,навършил о14-
годишнав ъз
ра с
т,коетонер аз
бира
св
ойствотоилиз начениетонаиз върше но
то,с енак
азвасл ишаванеотсвободадопе тгодини.

Чл.1 52.(1)Койт ос ес ъвък уписл ицео тже нскипо л:


1.лише ноо тв ъз можнос тз ас амо от бр ана ,итоб езне говосъглас ие;
2.к атог оприну дик ъмт ов ас ъсс ил аил из аплашв ане;
3. к а
т ог оприв едевб езпо мо щнос ъс то я
ние ,сена ка
зваз аиз насилванесл ишаванеот
свобо
дао тдв едоос емг одини.
(2)Заиз нас илв анена казание т оел иша ванео тсв ободаотт ридоде с
е тг
о дини:
1.(из м. -ДВ, бр .9 2о т2 00 2г .
)а коиз на силенатанеена вър шилаос емнадесетгодини;
2.а кот яениз хо дя щас ро дница ;
3.(нов а-ДВ,бр. 28о т198 2г .,вс ил ао т0 1.07.1982г .
)акоеиз в ър шенопо вторно.
(3) (Из м.- ДВ,бр.28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г.)Заиз насилванена каз
аниетое
лишаванео тс в
о бодао тт ридопе тна дес етг одини:
1.а коеиз върше ноо тдв еил ипо вечел ица;
2.а коепричине нас ре днат елес напо вр еда;
3.а коепос л едв алопитз ас амо убийс тво ;
4. (нова- ДВ,бр. 92 от2002 г .
)а коеиз върше носце лвъв личаневпос ледващира звра
тни
дейст
вияилипр остит уция ;
5.(пре дишнат .4-ДВ, бр .92о т2 00 2г .)акопр едставлявао пасенр е
цидив .
(4) (Изм.- ДВ,бр.28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г.,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г.
)За
изнас
илв анена к азание тоел иша ва нео тс во бодао тдес етдодв аде с
етго дини:
1.а коиз нас иле на танеена вър шил аче т иринаде сетгодини;
2.а коепричине нат ежк ат еле снапо вр еда;
3.а коепос л едв алос амо убийс тв о;
4.а копр е
дс тавля в аос обенот ежъкс лу чай.

Чл.153. (
Из м.- ДВ,бр.75 от2006 г.
,вс илаот13.10.2006 г
.)Койт
ос есъвкуписдруг
о
лице,катогоприну дик ъмтовачрезизползваненас лу
жебна тамуил иматериа
л наз
ависимос
тот
него,с
ена ка
звасл иша ванеотсвободадот ригодини.

Чл.154. Съвъкуплениемеждувъз
ходящииниз
ходя
щи,междубрат
яис
ест
рииме
жду
ос
инов
ит е
лииос инове
нис енаказ
васлишаванео
тсв
обо
дадотриг
одини.

Чл.15 4а.(1) (Нов- ДВ,бр. 27 о


т2009 г .,предише нт екстначл .154 а
,из м.- ДВ,бр .74 от
2015 г.
)Койт оиз в ършиб лудствениде йс т
в ияил ис ъв куплениесне пъл но летнол ице ,кое тос е
занимаваспр оституция ,сенаказваслиша ванео тсв ободадот риг о
дини.
(2) (
Но в
а- ДВ,бр. 74 от2015 г .
)Ко гатоде яние т
опоа л.1 еиз върше нопо вторноил ио т
двеилипов е
чел ица ,нак а
заниетоел ишаванео тс вободао теднадопе тг о
дини.
Чл.155. (Из м.- ДВ,бр. 28 от1982 г.,вс илаот01.07.1982 г.)(1) (
Из м.- ДВ, бр.10 о т1993
г.
,изм.- ДВ,бр. 62 о т1997 г.,изм.- ДВ,бр . 92 от2002 г.,изм.- ДВ,бр .26 от2004 г .
,из м. - ДВ,
бр.75 о
т2006 г .
,вс илао т13.10.2006 г.
)Ко йтос клоня в
адр угол ицек ъмпр оституцияил ис во жда
към блудствениде йс твияил ис ъв купление,с ена казвасл иша ванео тсв ободадот риг о динии
глобао тхиля дадот рих иля диле ва.
(2) (Изм.- ДВ,бр .10 о т1993 г .,из м. - ДВ,бр . 62 о т1997 г .
,из м. - ДВ,бр .75 о т2006 г .

силао т13.10.2006 г .)Ко йт опре дос тавяс ис тема тиче ск ипо ме ще ниенар а з
л ичнил ицаз апо лови
сноше нияилиз аб л
у дств ениде йс твияс ена казвасл иша ва нео тс во бодадопе тг о
диниисг лоба
отхиля дадопе тхил я дил ев а.
(3) (Нов а- ДВ,бр .62 о т1997 г .,из м. - ДВ,бр .92 о т2002 г .
,из м. - ДВ,бр .75 о т2006 г .

силао т13.10.2006 г .)Ког атоде яния тапоа л.1 и2 с аиз вър шениск ор ис тнаце л,на казание т
ое
лиша в анео тс в
о бодао теднадоше с
тг о динииг лобао тпе тх илядидопе тнаде сетх ил ядил ева.
(4) (Но ва- ДВ,бр .21 о т2000 г .,из м. - ДВ,бр . 75 о т2006 г .,вс ил ао т13.10.2006 г .)Ко йто
склониилипр ину дидр уголицек ъму по тре банана р ко т ичнив еще стваил ит е
х ниа налозисце л
прос титуира не,с ъвк упл ение ,б лудств ени де йс твияил и из вършв а ненапо л овос ноше ниеил и
действ иянапо лов оу до влет воре ниесл ицео тс ъщияпо л ,с ена каз в
асл иша в анео тс вободао тпет
допе тна де сетг одиниисг лобао тде се тх ил ядидопе т де с етх ил ядил ева.
(5) (Но ва- ДВ,бр .21 о т2000 г .,до п. - ДВ,бр . 75 о т2006 г .
,вс ил ао т13.10.2006 г .,изм.-
ДВ,бр.38о т2 00 7г.)Ког атоде яниетопоа л .1-4еиз вър ше но:
1. отлице ,к ое тоде йст вапопо ръче ниеил ивиз пъл нениенар е ше ниенао рганиз ирана
пре ст
ъпнаг рупа ;
2.поо тноше ниенал ице ,нена в ършил о18г о дини, илине вме няем;
3.поо тноше ниенадв еил ипо в ечел ица ;
4.пов т
ор но;
5.приу словия танаопа с е
нр е цидив ,
на казание товс луча ит епоа л. 1 и2 ел иша в анео тс вободао тдв едоос емг о динииг лоба
отпе тхиля дидопе т наде сетх илядил е ва,вс лучаит епоа л.3 - л иша в анео тс вобо дао тт ридо
дес е
тг одинииг лобао тде с етх иля дидодв адесетипе тх ил ядил ева ,авс лу чаит епоа л.4 -
лиша в анео тс в
о бодао тде се тдодв аде сетг одинииг л о бао тс тох иля дидот р истах ил ядил ева .
(6) (Пр едишнаа л. 3 - ДВ,бр. 62 о т1997 г .
,из м. - ДВ,бр .62 о т1997 г .,пр едишнаа л.4-
ДВ,бр.21о т2 00 0г.,о тм. -ДВ, бр .75о т2 00 6г .,всил ао т1 3.10.
2 00 6г.)
(7) (Пр едишнаа л. 4 - ДВ,бр. 62 о т1997 г .
,пр е дишнаа л .5 - ДВ,бр .21 о т2000 г .
,из м.-
ДВ,бр.92 о т2002 г .,вс илао т01.01.2005 г .,из м.о тнос нов лизане товс ила- ДВ,бр .26 от2004 г .
,
вс илао т01. 01.2004г .,о тм.-ДВ,бр. 10 3о т2 004г .,вс ил ао т0 1.
0 1.20 05г .)

Чл.15 5а.(Нов- ДВ,бр .38 о т2007 г .,изм.- ДВ,бр .74 о т2015 г.)(1) Койточр ез
инфор ма ционна ил ис ъо бщит елна т ехно логия ил и по друг на чин пр едоставя или с ъбира
инфор ма цияз алице ,не навър шило1 8-годишнав ъзраст,задас еу ст
ано в
ик онта ктсне г
оз а
извършв а ненаб лудстве ноде йствие,съв купле ние,половосноше ние ,проституция,з асъздаване
напорног рафскима териа лил изауча с
т иевпо рнографскопредстав ление,сенаказвасл иша ване
отс в
обо дао теднадоше стго диниисг л обао тпе тхилядидоде с
е тх илядил ева
.
(2) Наказание то по а л.1 с е на л ага и на о нз
и,к ойт о чр ез инфо р
ма ционна ил и
съобщит елнатехнологияил иподр угна чину с т
ановик онт
актсл ице ,ненавършил о1 4-
годишна
възраст,сце лизвършв аненаб лудс т
веноде йст в
ие,съвкупление,по ловос ношение ,засъздаване
напорног рафскима т
ер иа лил из ау частиевпо рнографскопредставл ение.

Чл.155б.(1) (
Нов- ДВ,бр.27 от2009 г
.,предише нтекс
тначл .155б,изм. - ДВ,бр.26 от
2010 г.
)Койтос кло нявалице,нена
вършил о1 4-г
одишнав ъз
раст,дау ча
стваил идана блюда ва
действит
елни,вирт уалниилисимулиранипо ловисно шениямеждул ицаоте днакъвил ир а
зличен
пол или похотливо пок а
званеначов ешк и половио ргани,содомия,ма стурбация ,секс
у а
л е
н
садизъмилима зохизъм,сенаказ
васл ишаванеотс вободадопетг о
дини.
(2)( Но ва-ДВ,бр. 74о т20 15г .)Ко г атоде яниетопоа л. 1еиз в ър ше но:
1.чре зу по требанас илаил из апл а шв ане;
2.чре зиз по лзваненапо ложе ниеназ ависимос тил ина дзо р;
3.о тдв еилипо ве
челица ,сгов ор ил ис епр едварител но ;
4.пов тор но,на казаниет оелиша ванео тс вободао тдв едоде сетг о дини.
Чл.1 55 в.( Нов- ДВ,бр. 74 о т2015 г .
)Ко йт очр е
зу по тре банас ил аил иза пл ашване,ил и
чрезиз полз ваненапо ложениеназ ав ис имос тил ина дзорс кл о няване пъл но летнол ицедау частва
вде йствит елно,в ир туалноил ис иму лир аноб лудственоде йс тв ие,с ъв ку пл ение ,пол о восноше ние,
включит елнос о домия ,ма стур ба ция,с ек суал енс адизъм ил има зо хиз ъм,к актоиз апо х
о тливо
показваненачов ешк ипо л
ов ио рг ани, сена к азвасл иша ванео тс во бодадопе тг одини.
Чл.156. ( Из м.- ДВ,бр .10 от1993 г .
,из м.- ДВ,бр . 62 о т1997 г .
)(1) (Из м. - ДВ,бр .75 от
2006 г.
,вс илао т13.10.2006 г .)Койт оо т вле чедр угол ицесце лдаб ъдепр е дост а
в еноз ара з
в ратни
действияс ена ка звасл ишав анео тсво бо дао тт ридоде сетг о диниисг лобадох иля дал ева.
(2) (Нов а- ДВ,бр.62 о т1997 г .,из м.- ДВ,бр .75 о т2006 г .,вс илао т13.10.2006 г .
)
На каза
ние тоел иша ванеотс вобо дао тпе тдодв анаде сетгодини, ко гато :
1.о твле че но т
олиценеена вър шил о1 8г одини;
2.о твле че но т
олицеепр едос тав еноз ар аз
вр ат
ниде йс твия , или
3. о твлича нето е с це лл ице то да б ъде пр едост ав ено з ар азв ратни де йствия из вън
границит енас т рана та.
(3) (Но в а- ДВ,бр .75 о т2006 г .,вс илао т13.10.2006 г .
)На каз аниетоел иша ванео т
свободао тпе тдопе тнадесетг одинииг л обао тпе тх илядидодв аде сетх ил ядил ева ,ко г
ато:
1. де яние тоеиз върше ноо тл ице ,к оетоде йствапопо ръче ниеил ивиз пълнениена
реше ниенаор га низ иранапре ст ъпнаг ру па;
2.о твле че но т
олицеепр едос тав еноз ар аз
вр ат
ниде йс твияиз в ънг раницит енас т
рана т
а ;
3.де яние топре дставл яв аопа се нр ецидив .

Чл.157. ( Из м.- ДВ,бр .28 от1982 г .,вс ил аот01.07.1982 г .


,изм. - ДВ,бр .74 о т2015 г.)
(1) Койт оиз в
ър шипо ло вос ноше ниеил иде йствиянапо лов оу довлетвор ениесл ицео тс ъщия
по л,к атоупо требиз ат овас илаил из апл а
шв анеил ииз пол звапо л о
же ниеназ а
в ис имос тили
надз ор,к актоисл ице ,лише ноо тв ъзмо жнос тз асамо отбрана ,с енак азв
асл иша ванео тс вобо
да
отдв едоос емго дини.
(2) Когатоде яние топоа л.1 еиз вър ше нопоо тно ше ниенане пъл но лет нол ице ,коетосе
занима васпр ост ит уция,на казание тоел иша в анео тсвобо дао тт ридоде сетг одини.
(3) Ко гато де я нието по а л.1 е из в
ър шено по о тно шение на л ице,не на вършило
14- годишнав ъзра ст,нак азаниетоелиша в анео тсвободао тт ридодв анадесе тго дини.
(4) Койтоиз вър шипо ловос ноше ниеил иде йствиянапо ловоу дов лет ворениесл ицеот
същияпо л,не нав ършил о1 4-годишнав ъзр аст,с ена ка
звасл иша в а
нео тс в обо даотдв едоше с
т
години.
(5) Ко гато де я нието по а л.4 е из в
ър шено по о тно шение на л ице,не на вършило
14- годишнав ъзра ст,кое тос езанима васпр ост итуция,нак азание тоео тдв едоос емг одини.
(6) Койтоиз вър шипо ловос ноше ниеил иде йствиянапо ловоу дов лет ворениесл ицеот
същияпо л,на вър шило1 4-годишнав ъз раст,к ое тонер аз
бир ас войствот оил из на чение тона
изв ърше но то,сена к аз
в асл иша ванео тс вобо дао тдв едоше стг одини.
(7) Когат оде яниет опоа л.1 - 6 пр едставляваос об енот ежъкс луча й,на ка за
ние тое
лиша ванео тс вобо дао тпе тдодв адесетг о дини.

Чл.158
.(Из
м.-ДВ,бр
.28о
т198
2г.
,вс
илао
т01
.07.
1982г
.,о
тм.-ДВ,бр.
74о
т2015г
.)
Чл.15 8а.( Нов- ДВ,бр. 27 о т2009 г .,изм. - ДВ,бр .74 о т2015 г.
)(1) Койтопок акъвт
ои
даена чинна бира ,по дпо ма гаил ииз пол зв
ал ице,не на в
ър шил о1 8-
годишнав ъзрас
т,ил иг рупаот
такивалицадау ча ствавпо рногра фскопр е дставл е
ние ,с енаказв аслиша ванео тсвобо дадоше ст
години.
(2) Койт оприну жда валице ,не навършил о1 8-годишнав ъзраст,илиг рупао тта кивалица
дауча ствавпо рно гра фс копр едс та
вле ние,с ена казвасл иша ванео тс вободао те днадоше ст
години.
(3) Ког атоде я ниетопоа л.1 ил и2 еиз в
ър ше нопоо тношениенал ице
,не на вършило
14-годишнав ъз раст ,на казаниетоелиша ва
нео тсв ободао тдв едоос емг одини.
(4)Ког а
т оо тде яниетоепо луче наимо тнао бла г
а, на
к азаниетое :
1. вслу чаит епоа л.1 или2 - л иша ванео тс в ободао тдв едоос емг одинииг лобао тде
сет
хилядидодв адес етхил ядил ева
;
2. всл уча ит епоа л.3 - л иша в
а нео тс вобо дао тт ридоде сетгодинииг лобао тдв аде
сет
хилядидопе тдес етхил ядил ева
.
(5) Койт она блюда вапо рногра фскопр едст авление,вк оетоу частвал ице
,не на вършило
18-годишнав ъз раст ,сена казваслиша в анео тсв ободадот риг одини.

Чл.1 58 б.( Нов- ДВ, бр .74 о т2015 г .)Запр естъпл ениепочл . 149 - 157 ил ичл .1 58ас ъдът
можедана ло жиил иша ванео тпр ав опочл .37 ,ал
. 1,т.6ил и7 .
Чл.159. ( Из м.- ДВ,бр. 28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .,изм. - ДВ,бр .10 о т1993 г .,
изм.- ДВ,бр. 62 о т1997 г .,из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г.)(1) ( Из м.- ДВ,бр . 38 о т2007 г .)Ко йто
създава,из ла г
а ,пр едст ав я,из лъчв а,пр едлага,пр одав а,да в а по д на ем ил и по др угна чин
разпрост ра нявапорно гра фс к има те риа л,с ена казвасл иша ванео тс вободадое днаг одинаиг лоба
отхиля дадот рих иля диле в а.
(2) (Но в а- ДВ,бр. 38 о т2007 г .
,до п.- ДВ,бр .27 о т2009 г .
,из м. - ДВ,бр . 74 о т2015 г .
)
Койт ора зпрос т р аня вачре зинфор ма цио ннаил ис ъобщит елнат ехно логияил иподр угпо добен
начинпорног ра фс кима тер иа л ,с ена казвасл иша ванео тс вобо дадодв ег одинииг л обао тх иляда
дот рихиля диле ва .
(3) (Пре дишнаа л.2, из м.- ДВ,бр .38 о т2007 г .)Ко йт оиз лаг а ,пр едс тавя ,пр е
дл ага,
прода в
а,да в
апо дна ем или подр угна чин р азпростра нявапо рно графс к и ма т
е риа лнал ице ,
нена в
ършило16 г одини,с ена ка зваслиша ванео тсвобо дадот риг о динииг ло бадопе тх ил яди
лева.
(4) (Из м. - ДВ,бр .75 о т2006 г .
,вс илао т13.10.2006 г .,пр едишнаа л.3, из м. - ДВ,бр .38
от2007 г .,изм. - ДВ,бр .74 о т2015 г .)Заде яниетопоа л.1 - 3 на к азание тоел иша в анео тс вобода
доше с
тг о динииг ло бадоос емх иля дил е ва,когато:
1. з ас ъз дав ане то на пор но гра фския ма териа л е из по л з
вано л ице , не навър шил о
18-годишнав ъзр а ст ,ил ил ице ,к оет оиз гле ждак а
тот акова;
2. з ас ъз да в ане то напор ног рафс кияма териал еиз по лзва но л ице ,к оето нер азбира
свойство тоил из на че ние тонаиз върше нот о;
3.еиз вър ше ноо тдв еилипов ечел ица;
4.еиз вър ше нопов тор но.
(5) (Пр е дишнаа л. 4, из м. - ДВ,бр .38 от2007 г.)Ко г атоде яние топоа л.1 - 4 еиз в ърше но
попоръче ниеиливиз пълне ниенар еше ниенао рг
аниз ир анапр ес тъпнаг ру па,на ка з
ание тое
лиша ванео тс в обо дао тдв едоос емг одинииг лобадоде се тх иля дил е в а,к атос ъдътмо жеда
постанов иик о нфис к ациянача стилинаця л отоиму щест вонаде е ца.
(6) (Пр е дишнаа л.5, из м.- ДВ,бр .38 от2007 г.,из м. - ДВ,бр .74 о т2015 г .)Ко йтодър жи
илина ба вяз ас е бес иилиз адр у гиг очр езинфо рмационнаил ис ъобщит ел нат ехно ло гияил ипо
другна чинпор но гр афс к има те риа л ,зас ъз даванетонак ойт оеиз по лз в
анол ице ,не на вър шил о18
години,илил ице,коетоиз глеждак атот акова,сенаказвасл иша в
анео тс вободадое днаг о
динаи
сглобадодв ех илядилев а.
(7) (
Нов а- ДВ,бр.74 о т2015 г.)На казаниетопоа л.6 сена лагаинао нзи,к ойточр е
з
инфор ма ционнаилис ъо бщите л
нат ехнологияс ъзнателноос ъществ идос тъпдопо рнографски
мате риал,з асъздаванетонак ойтоеиз ползванол ице,ненав
ър шило1 8-годишнав ъзраст,илил ице,
коетоиз глеждак атотакова.
(8) (
Но ва- ДВ,бр.74 о т2015 г .)В с лучаитепоа л.1 - 7 съдътмо жедана ложии
лиша ванео тпра вопочл .37,ал.1, т
. 6ил и7.
(9) (
Пре дишнаа л.6 - ДВ,бр .38 от2007 г .,предишнаа л .7 - ДВ,бр .74 о т2015 г.)
Пре дме тътнапр естъплениетос ео тнемавпо лз
анадър жавата,аак олипс ваилиео тчужден,се
прис ъждане говатаравнос т
ойнос т.

Раз
делI
X.
Трафикнах
ора(
Нов-ДВ,бр.92о
т2002г
.)

Чл.15 9а .(Нов- ДВ,бр. 92 о т2002 г .


)(1) ( Изм.- ДВ,бр .27 от2009 г .
,изм.- ДВ,бр .84 от
2013 г
.)Койт она бира ,тр анспор т ира ,укрив аил ипр иемао т де л
нил ицаил игрупио тх орасце лда
бъдатиз ползва низ ар азвра тниде йс твия ,з апр инудителе нт рудил из апр осия,зао тне манена
телесе
н орг ан,т ъка н,к ле ткаили т еле с
нат ечнос тил из адаб ъдатдър жани впр ину дително
подчинениене з авис имоо тс ъгла с ие т
оим,с ена казв
асл иша ванео тс вободао тдв едоос е м
годинииг лобао тт рихил я дидодв а наде сетх ил ядил ева.
(2)( Изм.-ДВ,бр. 27о т2 00 9г .
)Ко г атоде яниетопоа л. 1еиз вър шено:
1.с прямолице ,не на вършилоос е
мна де сетгодини;
2.чре зиз по л з
ваненаприну даил ичр езв ъвежда ненал ицетовз а блуждение;
3.чре зо твлича неилипр о тив о
з ак
о ннол иша ванео тс вобода;
4.чре зиз по л з
ванес ъс тояниеназ а вис имос т;
5.чре зз лоу потре басв ла ст ;
6.чре зо б еща ване ,дав анеил ипо лу чав аненао бл аги;
7. (нова- ДВ,бр .84 о т2013 г .)о тдл ъжнос тнол ицепр иил ипопо водиз пъл нениена
службатаму,
на казание тоел иша ва нео тс вободао тт ридоде се тг одинииг лобао тдес етхил ядидо
двадесетхиля диле ва .
(3) (Нов а- ДВ,бр.75 о т2006 г .
,вс илао т13.10.2006 г .,изм.- ДВ,бр .27 о т2009 г .
)
Ко г
ато деяние то по а л.1 е из в ър ше но с пр ямо бр еме нна же на с це л продажба на де т
ет о,
наказа
ние тоелиша ванео тс вобо дао тт ридопе тнадесетг о динииг л обао тдвадес етхил ядидо
петдесетхиля дил ева .

Чл.1 59 б.(Нов- ДВ,бр.92 о т2002 г.


)(1) (
Из м.- ДВ,бр .27 от2009 г.)Ко йтонабира
,
транспортира,ук риваилиприе мао т
делнил ицаилигр упио тхораиг ипр е
ведепр езгра
ницатана
странатасце лтапочл.15 9а,ал.1, с
ена к
а з
васл ишаванео тс в
ободао ттридодв анадес
етгодини
иглобао тдесе тхилядидодв адесетхилядил ев
а.
(2) (
До п.- ДВ,бр.75 от2006 г.
,вс илаот13.10.2006 г.
,изм.- ДВ,бр .27 от2009 г
.)Ако
деяниетопоа л.1 еиз в
ърше ноприу с
ловиятаначл .15 9а,ал.2 и3, нака
зание тоел ишаванеот
свободаотпе тдодв а
надесетгодинииг лобаотдв а
десетх илядидопе тдесе
тх илядил ева.

Чл.159в
.(Нов- ДВ,бр.27 о
т2009 г
.,из
м.- ДВ,бр.84 о
т2013 г
.)Койт
оиз
полз
валице
,
пострада
лоо ттрафикнах ора
,з аразвра
тнидействия,запринудит
елентру
дилиз апросия,за
отнеманенат елесен орган,тъкан,клеткаилит елеснат е
чностилизадаб ъдедър жано в
принудителноподчинениенезависимоотсъгла
сиетому ,сенака
зваслиша
ванео
тс в
о бо
дао ттри
доде с
етгодинииг лобаотдесетхилядидодвадес
етх илядилева.

Чл.1 59 г
.(Нов- ДВ,бр.92 от2002 г.
,пре дише нчл.1 59в
,изм.- ДВ,бр.27 о
т2009 г .
)
Когат
одеяние топочл.15 9а-159впредста
в ля
в аопа с
енр ецидивил иеизвършенопопор ъчение
иливиз пълне ниенаре шениенаор ганизиранапр е
стъпнаг рупа,нака
заниет
оел ишаванео т
свобо
даотпе тдопе тнадесетгодинииглобао тдва десе
тх илядидос тохилядилева,ка
тос ъдът
можедапоста новииконфис ка
цияначастил инаця лотоиму ществонадееца.

Допълнит
елнараз
поре
дба

Чл.160. (1) (
Пр е дишент екстначл .160 - ДВ,бр.54 от1978 г
.,изм.- ДВ, бр .75 от2006 г
.,
всилао т13.10.2006 г .
,из м.- ДВ,бр. 26 от2010 г .
)Запр естъплениятапочл .116, ал.1, т
очка2,
123, 126, чл.131, а л.1, точка2, 134, чл .142, ал.2 и3, съдътмо жедапос тано вил иша ванеот
прав опочл.3 7, ал.1,то чка6ил и7.
(2)(Нов а-ДВ,бр. 54от19 78г .,заличе на-ДВ,бр .28о т1982г.,вс
ил аот0 1.07 .
1982г.)

Ос
обе
нара
зпоре
дба

Чл.161. (1) ( Из м.- ДВ,бр .28 от1982 г.,вс ил ао т01.07.1982 г.


,из м.- ДВ,бр . 89 от1986
г.
,из м.- ДВ,бр. 50 о т1995 г .
,из м.- ДВ,бр .21 от2000 г .,предише нт екстначл .161 - ДВ,бр .92
от2002 г .,изм.- ДВ,бр .26 о т2004 г .
,изм.- ДВ,бр . 16 от2019 г .)Зал екат е
л еснапо вр е
дапочл .
130 ичл.131, а л.1, т очк и3 - 5, з
ал екаис реднат елес напо вредапочл .132, запр ест
ъпле ниятапо
чл.144, а л.1, чл.145, 146 - 14 8а ,кактоиз ат елеснапо в
р едапочл .132, 133 и134, пр ичине нана
възхо дящ,низ ходя щ,с ъпруг ,бра тилис естра,нак а
з ателнотопр еследванес ев ъзбуждапот ъжба
напос т
ра далия .
(2) (Нов а- ДВ,бр.92 о т2002 г.,изм.- ДВ,бр .16 от2019 г .)Зат елеснапо в редапочл .
129, причине нанав ъзх одящ,низ ходящ,с ъпруг,бр атил ис е
ст ра,кактоиз апр естъпле нияпочл .
133, чл.135, а л.1, 3 и4, чл .139 - 141 ичл .144а,ал .1 нака з
ателно топр е
с ледванео тобщх аракт
ер
сев ъз б
у ждапот ъжбанапос т радалиядопр окур атуратаинемо жедас епр ек
р а
типоне г
ово
иска не.

Главатрета.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯПРОТИВПР АВАТАНАГР
АЖДАНИТЕ

РазделI
.
Пре
стъпле
нияпро
тивраве
нст
вот
онагражданите(
Загл.из
м.-ДВ,бр.33о
т2011г
.,вс
ила
от27.0
5 .
201
1г.)

Чл.162. (1) (
Из м.- ДВ,бр.27 о
т2009 г .
,изм.- ДВ,бр .33 о
т2011 г .
,всилаот27.05.2011
г.
)Койт о чрезс лово,пе чат или другис редстваз а ма сов
а инфо рмация,чрезе лект
р онни
информационни с истеми ил и по другначин пр оповядваил и по дб
у ждак ъм диск
р имина ция,
насилиеилио мра за,основ анинар аса
,нар одностил ие тническапр инадлежност,сена к
аз вас
лиша в
анео тсвобо даоте днадоче т
ириго диниисг л обао тпетх илядидоде сетхил ядил ева,
кактоисобще ств
е нопо рицание.
(2) (Изм.- ДВ,бр .27 от2009 г.,изм. - ДВ,бр .33 о т2011 г.,вс илаот27.05.2011 г.)Ко йто
употреби на силие с рещу др угиго или по в
р е ди имо та му по ради не гова
т ар ас
а,на родност,
етническ а пр инадле жнос т,ре лигия ил и по л итическиу б еждения ,с е наказвасл иша ване о т
свободао те днадоче тириг одиниисг лобао тпе тх ил ядидоде се тхиля дил ев
а ,как тоис
обще ственопор ица ние.
(3) (Изм.- ДВ,бр .27 от2009 г .)Ко йт оо бразув аил ир ъководио р г
а низа
цияил иг рупа,
коятос ипос тав
яз аце лиз вършванетонаде янияпоа л.1 и2 ил исист е
мнодо пускаизв ършв ането
нат акив аде яния,с ена к аз
в аслиша в анео тс вободао те днадоше стг одиниисг ло бао тде сет
хилядидот ридесетхил ядил ева,кактоисо бще ственопо р ицание.
(4) Койточле нув авт акавао рганизацияил игр упа ,сена каз
в асл иша ванеотс в
обо дадо
тригодиниисо бще с
тв енопо рицание .
(5) (Нова- ДВ,бр .28 от1982 г.,вс ил ао т01.07.1982 г.,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г.,вс ила
от01.01.2005 г .
,из м.от носнов лизанетовс ил а- ДВ,бр .26 о т2004 г.,вс илаот01.01.2004 г.,отм.
-ДВ,бр.103о т20 04г .,вс илао т01.01.2005г .)

Чл.163. (1) ( Доп.- ДВ,бр.27 о т2009 г .)Лица та,ко ит оучас тв


у в
а твт ълпа,с ъбраназа
нападение на г рупи о т населението ,о тде лни г ражда ни ил ит е хни имо тив ъв в ръзкас
национална та ,е тническатаилира соватаимпр ина длежнос тсена казв
а т:
1.по дбу дителитеипре дводит елите-сл иша в
анео тсво бодадопе тгодини;
2. (из м.- ДВ,бр.103 о т2004 г .
,вс илао т01.01.2005 г .)всичкидр уг
и- сл иша ва
нео т
св
обо дадое днаг одинаил испроба ция .
(2)Ак от ълпатаилиня коио ту частницит есав ъоръже ни, наказаниет ое:
1.з апо дб у
дителит еипр е
дв одител ите-л ишава нео тсво бодао теднадоше с
тг одини;
2.з ав с ичк идруги-лиша в анео тсв ободадот риг одини.
(3) Ак оеиз в
ърше нона падениеио тне гоепос ледвалат ежкат елеснапо вредаил исмърт,
подбудит елит еипр едводителитес енак аз
в атсл иша ванео тсв обо даотт ридопе тнадесетгодини,
ав сичкиос т ана ли- слиша ванео тс вободадопе тг одини,к огат
онепо дле
жа тнапо -тежко
наказание .

Разде
лI I
.
Пре
стъпле
нияпротивизпо
веданията

Чл.164. (Изм.- ДВ,бр. 103 от2004 г.,всил аот01.01.2005 г


.,изм.- ДВ,бр .27 о
т2009 г.)
(1) (Доп.- ДВ,бр.74 о т2015 г .)Ко йтопр оповядваил ипо дбуждак ъмдиск риминация,на с
илие
илио мразанар елигиознаос новачре зс лово,печатил идр угис редс т
вазама соваинфо рмация,
чре зелектронниинфор мационнис истемиил иподр у гначин,сена казваслиша в
анео тсвободадо
чет иригодиниил испроба ция,как тоисг лобао тпетх илядидоде сетх иля
дил ева.
(2) Койтоос кверни,унищо жиил ипо в
р едир елигиоз
е нхр а
м,мо лит вендо м,светилище
илиприле жа щак ъмт яхсграда,т ехнис имволиил ина дгробнипа метници,с ена к
а з
васл иша ва
не
отс вободадот ригодиниил испр обация ,к
актоисг лобаотт рихил ядидоде сетх илядилева.

Чл.165. (1) Койт


ос ъсс
ил аилизаплашванепречинагражданитесвободнодаизповядват
св
оятавяраилидаиз в
ършватрелигио
знитесиобр е
диис лужби,скоит
онес ена р
уша в
атзаконит
е
встра
ната,обще ствениятредидобритенрави,с
ена ка
звасл ишава
нео тсв
обо дадоеднаго
дина .
(2) Също тона ка
заниесена лаг
аинао нзи,койт
опос ъщияна чинпр инудидругигода
уча
ств
ув авре лиг
иозниобредиислу жби.
(3) Задеяният
апочл. 163, извърше
нипротивгрупиотна
селе
нието,о
тделнигражда
ни
илите
хниимо тивъввръзк
асре лиг иоз
натаимпринадле
жност
,сеприл
ага
тпр е
двиденит
евне го
нак
аза
ния .

Чл.166. (Доп.- ДВ,бр.28 от1982 г.,вс илао т01.07.1982 г


.,изм.- ДВ,бр.92 о
т2002 г .,в
силао т01.01.2005 г.
,изм.относнов лизанетовс ил а- ДВ,бр .26 от2004 г.
,вс илаот01.01.2004 г.
,
изм.- ДВ,бр. 103 от2004 г.
,вс илао т01.01.2005 г.
,из м.- ДВ,бр .27 от2009 г.
)Ко йтоо бразува
политиче скао рганиза
циянаре лигио з
наос но ваил ико йточр езслово,печат,дейст
виеилиподр уг
начиниз по лзувацърк ватаилир е
лигиятаз апр опагандапр отивдър жавнатав л
астил ине йнит е
мероприя тия,с ена казваслиша ванео тс вободадот риг одини,а конепо длежинапо -
тежк о
наказание.

Раз
делI
II.
Пре
стъпле
нияпро
тивпо
лит
иче
скит
еправанаг
ражданит
е(Заг
л.из
м.-ДВ,б
р.1о
т1991г
.)

Чл.167. (1) ( Из м.- ДВ,бр .1 о т1991 г .


,из м. - ДВ,бр .103 от2004 г .,вс илао т01.01.2005
г.,пре дише нт е к
с тначл .167 - ДВ,бр .75 о т2006 г .,вс ил ао т13.10.2006 г .,из м.- ДВ,бр .27 от
2009 г .,доп.- ДВ,бр .19 о т2014 г .
,вс ил ао т05.03.2014 г .,из м.- ДВ,бр . 74 о т2015 г .)Ко йточр ез
на силие ,из ма ма ,з апл ашв анеили по др угне зако нен на чин пр ечи наня к ого даос ъще стви
из бира те лно тос ипра в оилидаб ъдеиз бра нил идаг л а сув анар е фере нду м ил идау частвав
по дпис к аз апроиз вежда ненар ефере нду м,с ена казвасл иша ванео тс в
о бо дао те днадот ри
годиниисг ло бао тх иля дадоде сетхил ядил ева .
(2) (Но ва- ДВ,бр.75 о т2006 г .,вс ил ао т13.10.2006 г .
,из м.идо п. - ДВ,бр . 27 о т2009 г.
,
доп.- ДВ,бр. 19 о т2014 г .
,вс ил ао т05.03.2014 г .,из м.- ДВ,бр .74 от2015 г .
)Ко йт опр едложи
илида денадр у г
иг оимо тнао бла гасце лдаг ос к лонидау пр ажнииз бир ател но тос ипр а вовпо лза
наопре де ле нк андида т,по литиче скапа ртияил ик оал ицияил идаг л ас ув анар ефе рендум по
опре де ле нна чинс ена казвасл иша в анео тс во бодао те днадоше стго диниисг ло бао тде сет
хиля дидодв аде се тхил ядил е ва.
(3) (Но ва- ДВ,бр.85 о т2007 г .,вс ил ао т23.10.2007 г .
,из м.идо п. - ДВ,бр . 27 о т2009 г.
,
из м.- ДВ,бр.17 о т2013 г .
,до п.- ДВ,бр .19 о т2014 г .
,вс ил ао т05.03.2014 г .,изм. - ДВ,бр .74 от
2015 г .)Койт оо рг аниз ир апре длаг а
не тоил ида ване тонадр угигонаимо тнао благасце лдаг о
ск лонидаупр ажнииз бир ателнот ос ипр а вовпо лзанао пр еде ленк андида т ,по литиче скапа ртия
илик оа лицияилидаг ла суванаре фе ренду мпоо пр едел енна чинс ена казв асл иша ванео тс вобода
оте днадос еде мг одиниисг ло бао тде сетх ил я дидодв аде с етипе тх илядил ев а.
(4) (Нов а- ДВ,бр.27 о т2009 г .,до п.- ДВ,бр .19 о т2014 г .,вс ил ао т05.03.2014 г .
)
На каза ние т опоа л.3 с ена лагаиналице ,кое топр едос та вяимо тнатао бл аг анал ица т апоа л.2и
3, задаб ъдепре дл оже наил ида денанадр уг игосце лдаб ъдес клоне ндау пр ажнииз бир ателното
сипра вовпо л з
анао пре деле нк андида т,по лит иче скапа рт ияил ик оал ицияил идаг ласувана
ре фере нду мпоопр едел енна чин.
(5) (Нов а- ДВ,бр.19 о т2014 г .,вс ил ао т05.03.2014 г .
,из м.- ДВ,бр .74 о т2015 г .
)
Ко гатоде яние топоа л.1 - 4 еиз върше ноо тдл ъжнос тнол ицепр иил ипопо в
о диз пъл нениена
слу же бнит емуз а дъл же ния ,на казаниет оел иша ванео тс в о бо дао тдв едос е де мг одинииг лобао т
де сетхиля дидот риде с етх илядиле ва.
(6) (Нов а- ДВ,бр .27 о т2009 г .
,пр едишнаа л .5, из м.- ДВ,бр . 19 о т2014 г .,вс илао т
05.03.2014 г .)Вс луча ит епоа л.2, 3, 4 и5 с ъдътпос тано в яв аина казаниел иша ванео тпр авопо
чл.37,а л.1,т . 6.
(7) (
Нова- ДВ,бр.19 о
т2008 г.
,пр едишнаал.4, доп.- ДВ,бр .27 о
т2009 г
.,пре
дишнаа л.
6 - ДВ,бр.19 от2014 г.
,вс илаот05.03.2014 г
.)Дее
цътпоа л.2 нес енака
зва,акодобр
оволно
съобщинана дле
же норганнав ла
стт
аз аиз вършенопр
е с тъплениепоа л .3и4.

Чл.16 7а.(1) (Нов- ДВ,бр. 85 от2007 г .


,всилао т23.10.2007 г.
,пр е
дишент екстначл .
167а- ДВ,бр .19 о т2008 г.,изм.- ДВ,бр .27 от2009 г.,доп.- ДВ,бр .19 от2014 г.
,вс илао т
05.03.2014 г.
)Ко йтосце лдау пражнииз бир ателнотосипр ав
овпо лзанао пределе
нк андидатил и
даг ласуванаре фе рендум поо пределенна чинпо искаил ипо лучиимо тнао блага
,с ена к
азв ас
лиша ванео тс в
обо дадот риг одиниисг лобао тхилядадопе тхил ядил ев
а.
(2) (
Нов а- ДВ,бр .19 о т2008 г.,изм.- ДВ,бр .27 от2009 г .
)Де ецътнес енаказва,ак о
добров олнос ъобщинана дле жено рганнав ласт
т азаизв
ър шенопр ес
тъплениепочл .167, ал.2, 3
или4.

Чл.168. (1) (
Из м.- ДВ,бр.28 от1982 г.,всил аот01.07.1982 г .
,изм.- ДВ,бр .10 от1993
г.,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г .,изм.- ДВ,бр .103 от2004 г .
,вс ил ао т01.01.2005 г
.,пр едише н
текстначл.168 - ДВ,бр .75 от2006 г.
,вс илаот13.10.2006 г.,доп.- ДВ,бр .19 от2014 г.,вс ила
от05.03.2014 г
.)Ко йтоупр ажнииз бирателнопр авоилиг ласуванар е ферендум,б ездаимат акова
право,сена каз
васпро бациядоше стме с
ецаил исг лобао тстодот рис талева.
(2) (Нова- ДВ,бр.75 о т2006 г.
,вс илаот13.10.2006 г.,до
п. - ДВ,бр.19 от2014 г.,вс ила
от05.03.2014 г
.)Койт оу пражнииз бирателнотосипр аводв аил ипов ечепътипр иединиз бор,ил и
гласувадв аилипов е
чепът иприе динр еферендумс ена казваспр оба цияисг лобаотпе тсто
т ин
додв ехиля дилева.

Чл.16 8
а.(Нов- ДВ,бр.19 о т2014 г
.,всилао т05.03.2014 г.
)(1) (
Изм.- ДВ,бр.74 о
т
2015 г.
)Койтовна рушениенаус та
новенитеправилаотпечатвабюл етиниз агла
суване,с
енаказв
а
слиша ванеотсвободао теднадоше с
тгодиниисг лобаотх илядадот рих илядилева.
(2) С наказа
ние т
о по ал.1 с е наказ
ваи т оз
и,к о йто противозак
онно държи или
разпространя
вабюле тиниз аг
ласув
ане.

Чл.169. (Изм.- ДВ,бр .103 о


т2004 г.
,всилаот01.01.2005 г
.,доп.- ДВ,бр.
19 от2014 г.
,
всилаот05.03.2014 г.
,изм.- ДВ,бр. 74 о
т2015 г
.)Длъжнос т
нол ице,к а
ктоил ицеотсъставана
из
бирателнакомис ия,коет
она р ушит айна
танагласув
анетоил ипок акъвтоидаена чинпр е
пра в
и
ре
зулта
то тизбор и,илирефере ндумс енаказ
васлиша в
анео тсвободао теднадопетгодини.

Чл.169а.(Но в- ДВ,бр.1 от1991 г.


,изм.бр.10 от1993 г.
,изм.- ДВ,бр.92 о
т2002 г.
)
Ко йточре знасил ие
,з аплашв а
неили подр угнезаконен начин принуди ня
когопр отивнона
убе ждениятаили в олятаму дауча с
твуваил и дана пус
непо литиче
скапа рт
ия,о рг
а низа
ция
,
движе ниеилик оалицияспо литиче
скацел ,с
ена ка
звасл ишав анеотсвободадотр игодиниили
глобао тстодот ристалева.

Чл.169б.(Нов- ДВ,бр. 1от1991 г.


,изм.
- ДВ,бр.10 о
т1993 г.
,изм.- ДВ,бр.92 от2002
г
.)Койт
очре знасилие,заплашв а
неилиподр угнезак
оненначинпо пре
чинаня ког
одаос ъществи
с
воитеконстит
уцио ннипо литическ
ипр а
в а
,сенаказваслиша ванеотсвободадот ригодиниил и
г
лобао
тст
одот
рис
тале
ва.

Чл.169в.(
Нов- ДВ,бр.1 о
т1991 г
.)Ког
атоде
яниет
опочл.16
9 аи169беизвършеноот
длъжностнолицепр иилипопо водиз
пълнениенаслуже
бнит
емуз адълже
ния,на
ка з
аниет
ое
лишаванеотс в
ободадопетгодини.

Чл.16 9г.(Нов- ДВ,бр.27 о т2009 г.


)(1) Койтоо браз
уваил ир ъководиг рупа,коятоси
поста
вяз аце лдаиз вършв апре стъпленияпот озираздел,сена каз
в асл ишаванео тс вободаот
еднадоос емг о
дини.
(2)Койточле нув авт ак
а вагрупа, с
ена к
азвасл ишав а
нео тсвобо дадоше стгодини.
(3) Участниквг р
упата,к ойтодо броволносепр едаденао рга нитенав л ас
т та,разк
рие
всичк
о,к ое томуеиз вестноз аг рупата,ипот озина чинс ъще ст
в еноу ле
снир аз
к риванет
ои
доказ
ване тонаиз върше нио тнеяпре стъпления,сенаказваприу словият аначл .55.
(4) Несена казв аучастниквг рупата
,койтодо броволнос епр едаденав ла с
тт аир азк
рие
група
та,пре дидаеиз в ърше ноотне яил иотне г
одр уг
опр естъплениепот озир аз
дел.

Раз
делIV.
Нарушаванене
прикос
нове
носттанажилище, по
мещениеилипревознос
редс
тво(
Заг
л.из
м.
-ДВ,б
р.2 8от19
82г.,всилао
т0 1.
07.
1982г.
)

Чл.170. (1) (Изм.- ДВ,бр .62 от1997 г .,из м.- ДВ,бр .103 от2004 г .,вс илао т01.01.2005
г.)Койтов лезевчу ждожилище ,к ат
оу по тр ебиз ат ов
ас ил а,з а
пл ашв а
не ,х итрос т,л овкост,
злоупот
ре басв ластилис пециа лнит ехниче с кис р е
дс тва,сенак азвасл иша ва нео тс вобо дадот ри
годиниилиспроба циядоше стме сеца .
(2) (Изм.- ДВ,бр .62 о т1997 г .
)Ак оде яние топопр едходна таа линеяеиз в
ър ше ноно щем
илио твъоръже нол ице,ил ио тдв еил ипо ве чел ица,на каза
ние тоел иша ванео тсв обо дао тедна
допе тг
о дини.
(3) (Нов а- ДВ,бр .28 от1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г .
,изм. - ДВ,бр .62 о т1997 г .)Ако
деяниятапопр едходнитеа лине ис ана соче нис рещужил ище ,пр ев
о знос ре дствоил ис лужебно
помещениеналице ,кое
тос епо лзувасме жду на родназ ащит а,на каз
ание тое :поа л. 1-л иша ва
не
отс в
ободао теднадопе тг одини, апоа л .2-л иша ванео тсвободао тдв едоос емг одини.
(4) (Предишнаа л.3, изм.- ДВ,бр . 28 о т1982 г .,всил ао т01.07.1982 г .
,из м. - ДВ,бр .62
от1997 г .)Ко йт опр отивозак онноос таневчу ждожил ищев ъпрек и изрична тапо ка надаг о
напусне,сена каз в
аслиша ванео тсв ободадое днаг одина .

Раз
делV.
Нару
шава
нене
прикос
новенос
ттанакоре
спонде
нцията

Чл.171. (1) (Изм.- ДВ,бр.28 от1982 г


.,всилаот01.07.1982 г.
,изм. - ДВ,бр .10 от1993
г.
)Койтопро т
ив озаконно:
1. отвори,по дправи,скриеил иу нищожичу ждопис мо ,т е
леграма ,з апеча
та ник нижа
паке
тилидр угипо добни;
2. (
изм.- ДВ,бр. 92 о
т2002 г.
)вземечу ждо,мак
арио тв оренопис моил ителеграмасце л
даузнает яхнотос ъдържа ниеил и пък съсс ъщатацел пр е
да дедр угиму чу ждо пис мо или
те
легра
ма ;
3. (
но ва- ДВ,бр.92 о т2002 г.)узнаенеадрес
иранодоне г
ос ъо бще ние,изпр ате
нопо
електроне нпът ,ил ио тклонио тадре сатамут аковас ъобще ние,
сена к азвасл ишава неотс вободадое днаг одинаил исглобао тстодот ристалев а
(2) (Из м.- ДВ,бр.75 о т2006 г .
,вс илао т13.10.2006 г .
)Ак оде яниетоеиз върше ноо т
длъжнос тнолице ,к оетосеев ъзползу валоо тс лужебно тос иположение ,наказаниетоел иша в
а не
отс в
обо дадодв ег одини,к а
тос ъдътмо жедапос тано виил иша ва
нео тпр а
в опочл .37, ал.1,
точка6.
(3) (До п.- ДВ,бр. 92 от2002 г .
,до п.- ДВ,бр . 101 от2017 г
.)Ко йточр езиз ползуванена
специалнит е
х ниче скис редс тв
апро тив оз
а к
о нноос ъще с твидостъпдоил иу з
на енеадр есиранодо
негос ъобще ние,пре дадено по т елефо н,т елеграф,чр езк омпют ърна мр ежа ил и по др уго
далекосъобщит елнос р е
дст во,сенака звасл иша ванео тс вободадодв егодини.
(4) (Но ва- ДВ,бр .101 от2017 г .
)На ка
з а
ние топоа л.3 сена лаг
аик ог
атопр едметна
деяниетос ак омпют ърнида нни,изпра щанивр а
мк итенае днаилиме ждупо вечеинфо рмационни
системи,в ключит елное ле
к тромагнит ние мис иио тинфо рмационнасис т
е ма.
(5) (Но ва- ДВ,бр.38 о т2007 г .,пр едишнаа л.4, доп.- ДВ,бр .101 о т2017 г .
)Ко гато
деянието по а л.3 и 4 е из върше но с к о ристна це л ил ис а причинени з начителни в реди,
наказание тоел иша в а
нео тс вободадот риго динииг лобадопе тх илядил ева.

Чл.17 1а.(Нов- ДВ,бр.26 о т2010 г


.)(1) (Изм.идо п.- ДВ,бр .24 от2015 г.
,всилао т
31.03.2015 г.)Койт о противозаконно придобие,с ъх
р а
нява,р азкриеил ир азпростра
ни данни,
каквит ос ес ъбират,о бработват
,с ъхраняватил и из полз
ватс ъгласно Законаз ае ле
ктр
о нните
съобще ния ,сенаказвасл иша в
анео тс в
ободадот р игодиниил ипр обация.
(2) Когатодеяние топоа л.1 еизвърше носк орист
наце л,на к
азаниетоел ишаванео т
свобо даоте днадоше стго дини.

Раз
делVI
.
Пре
стъпле
нияпро
тивтрудо
вит
еправанаг
ражда
нит
е

Чл.172. (Изм.- ДВ,бр.28 о т1982 г .


,вс ил аот01.07.1982 г.
,изм.- ДВ,бр .1 от1991 г .
)
(1) (Изм.- ДВ,бр. 10 от1993 г.
,изм.идо п.- ДВ,бр .92 от2002 г .
)Койтос ъзнате
лнопо пр ечина
няк огодапос тъпинара ботаилиг опр инудидана пу с
нер аботапо радине г
оватанар о
днос т,р а
с а
,
религ ия,с оциале нпро изход,члену ванеил ине чл енуваневс индикалнаил идр угао рганизация,
по литиче ска па рт
ия ,о рг
анизация,дв иже ние ил ик оалиция с по литическа цел или по ради
нег овитеили наб лижнит емупо литиче ски или др угиу бежде ния,сена казвасл иша ва
нео т
свобо дадот риг о
диниил иглобадопе тх илядил е
в а.
(2) Дл ъжнос т
но л ице,к оет о не из пълни з апо в
ед ил ив ля
зловс илар е
ше ние з а
въз станов ява
ненане правилноуво лне нр аботникил ис лужит е
л ,сенаказвасл ишаванео тсво бода
дот риго дини.

Раз
делVII
.
Пре
стъпле
нияпро
тивинт
еле
кту
ална
тасобс
тве
нос
т(За
гл.из
м.-ДВ,
бр.
50о
т1995г
.)

Чл.17 2а
.(Нов- ДВ,бр. 50 от1995 г.
)(1) (
Из м. - ДВ,бр.62 от1997 г
.,изм. - ДВ,бр .75 о
т
2006 г.,вс илао т13.10.2006 г .
)Ко йтоз а
пис ва,в ъзпр оиз
вежда,р азпрост
р а
ня ва,из лъчваил и
предава,илииз ползваподр угна чинчу ждо бектнаа в
торскоил иср о
днонане г опр а
в о
,ил и
екземпля рио тне г
о,б езне обходимо т
опоз а
к онс ъглас иенанос ителянас ъответно топр аво,се
наказваслиша ванеотс вободадопе тгодиниисг лобадопе тхилядил ева
.
(2) (
Изм.- ДВ,бр .62 от1997 г.
,изм.- ДВ,бр .75 от2006 г
.,всилао т13.10.2006 г.)Който
безне об ходимот опоз аконс ъглас
иедър жима териалнинос ит ели,с ъдър жащичу ждо бек тна
авторско или с р одно нане го пр ав
о нас тойнос тв г ол еми р а
зме р и,ил и дър жи ма трицаз а
възпроиз вежданенат акиванос ители,с ена каз в
асл иша в а
нео тсв обо дао тдведопе тг одинии
глобао тдв ехиля дидопе тхил ядил е
в а.
(3) (
Изм. - ДВ,бр .62 о т1997 г.,изм. - ДВ,бр .75 о т2006 г .
,вс илао т13.10.2006 г.
)Ак о
деяниетопоа л.1 и2 еиз върше нопо вто рноил ис апр ичине низ на чит е
лнив ре
днипос ледици,
наказание тоелиша ванео тсв ободаоте днадоше стг одинииг лобао тт р ихилядидоде с
етх иля ди
лева.
(4) (
Но ва- ДВ,бр.75 о т2006 г .,вс ил ао т13.10.2006 г .
)Ко г а
тоде яниетопоа л.2 ев
особеног олемир аз
ме ри,на казаниетоел иша в а
нео тсв о бодао тдв едоос емг одинииг ло бао т
десетхиля дидопе т
де сетхил ядил е
ва .
(5) (
Пре дишнаа л.4 - ДВ,бр .75 от2006 г .,вс ил ао т13.10.2006 г .
)Зама лова жнис л учаи
деецътс ена каз
в апоа дминис тративенр едпоЗ аконаз аа вт орс
к отопр а воис роднитемупр ава .
(6) (
Пре дишнаа л.5, изм.- ДВ,бр .75 о т2006 г .,вс илао т13.10.2006 г .)Пр едме т
ътна
престъпле ниетос ео тнемавпо лзанадър жав а
та ,независ имочияс обс т веносте, исеу нищо жа ва.

Чл.17 2б.(Нов- ДВ,бр .75 от2006 г.


,вс илаот13.10.2006 г.
)(1) Койтобе зсъгласиетона
притежа телянаиз ключите
лнотопра в
оиз ползвавт ърг
о вс
катаде йностма рка,про
мишл ендиз айн,
сортра стениеилипоро дажив отно ,обек
тнат ов
аиз ключител нопр а
во ,илииз ползваг е
о г
рафс ко
означениеил ине говаимитацияб езправноос нование,сенак аз
в асл иша в
анео тс в
о бодадопе т
годиниисг лобадопе тхилядил ева.
(2) Акоде яниетопоа л.1 еиз върше нопо вторноил ис апричине низ начителнив редни
последици,на казаниетоелиша ва неотс вобо
дао тпе тдоос емг одинииг лобаотпе тх ил я
дидо
осемхиля дил ева.
(3) Пре дметътнапре с тъплениетос ео тнемавпо лз анадър жавата,не з
а висимо чия
собственос те, исеу нищожава.

Чл.173. (1) (Изм.- ДВ,бр.10 от1993 г.


,изм.- ДВ,бр .92 о
т2002 г .
)Койтоиздаваили
използувапо дс воеимеилипо дпсе в
доним чуждопр о изв
едениенана ука
та,литерат
уратаили
изкуствотоил изна чителначастоттаковапроизведение,с енаказвасл ишаванеотсвободадодве
го
диниилисг лобао тст одотрис
тал ева,к
актоисо бще с тве
нопо рицание.
(2) (
Из м.- ДВ,бр.81 от1999 г.
,всилао т14.12.1999 г.
)Съсс ъщо т
она ка
заниесенаказ
ва
ионз и,койтопре дс тав
из арегис
трацияил ирегистрирао тсвоеимечу ждоизобрете
ние,поле
зен
моделилипро мишл ендизайн.

Чл.174. (Изм.- ДВ,бр. 10 от1993 г.


,из
м.- ДВ,бр .81 о
т1999 г.
,всилаот14.12.1999 г
.,
изм.- ДВ,бр.92 о т2002 г .)Който,катозлоупот
ребис ъссл ужебнотосиполо
жение,с ев ключи
катос ъавторнаиз обретение,полезенмо делилипр омишл е
ндиз айнилинапр оизведе ниена
науката,литерат уратаилииз куство
то,б ездаев зелучастиевт во
рческа
тарабо
т апоне говот
о
създаване,сена к азв
асл иша ванеотс вободадодв егодиниил исг лобаотстодот рист алева,
кактоисобще ст венопо рицание.

Раз
делVI II
.
Пре
стъпле
нияпро
тивс
воб
ода
танасъбранията,мит
инг
итеиманифе
стациит
е
Чл.17 4а.( Нов- ДВ,бр.10 о т1990 г.
)(1) Ко йтосна силие,измама ,заплашв анеил ипо
другне з
ак оненна чинра з
ту риилипо пр
ечидас епр о ведес ъбр а
ние,мит ингил има нифе стация
,
допустимипоЗ аконаз ас ъбраният
а ,митингитеима нифес тациите,сена казвасл иша в
а неот
свобо
дадодв ег одини.
(2) Организ а
тор,койтовна р ушениеначл . 12, ал.3, и13, ал.1 о
тЗ а к
оназ ас ъбранията
,
митингите и ма нифе с
тациит е проведе забранени ил и пр о
дъл жи да пр овежда пр е
кр ат
ени
събрание,мит ингилима нифе стация,сенаказв
асл иша ванео тсвободадое днаго дина
.

Ос
обе
нара
зпоре
дба

Чл.175. (Из м.- ДВ,бр. 28 от1982 г.,вс илаот01.07.1982 г .,из


м. - ДВ,бр .62 от1997 г.
,
изм.- ДВ,бр. 92 от2002 г.)(1) Запре с
т ъпленияпочл .170, ал.1 и4, чл.171, ал.1, чл.172, ал.2и
чл.173на каза
т елнотопре следв анесев ъзбуждапот ъжбанапос трада лия.
(2) (
Из м.- ДВ,бр .19 от2008 г.)З апр е
с т
ъпл е
нияпочл .172, ал.
1 ичл .174 наказат е
лното
преследванео тобщ х а
рак терс ев ъз
буждапот ъжбанапос т
рада лиядопр ок у
ра тур а
таинемо же
дасепре кратипоне говоис кане.

Главачет
върта.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯПРОТИВБР АКА,СЕМЕЙСТВОТОИМЛАДЕЖТА

Разде
лI.
Пре
стъпле
нияпротивбракаис
еме
йст
вот
о

Чл.176. (1) Койтопр ив с


тъпв а
невбр акс ъзна
телноу криео тдл ъжностно т
ол ицепо
гражданскотосъстояниезаконнапречказ абрак
а,сена каз
васл иша ванео тсвободадодв егодини.
(2) (
Изм.- ДВ,бр.75 о т 2006 г.
,в с илао т 13.10.2006 г .
)Дл ъжнос тно лице по
гражданскотосъстоя ние
,кое т
оиз вършибр акосъчетание,катоз на е
,чеимаз ак
оннапр е чк
аз а
сключванетонабра ка,сена каз
васл ишаванео тс вобо
дадот р иг одини,катос ъдътмо жеда
постановиилиша ва неотправопочл. 37,ал.1,то
чк а6.
(3)(Отм.-ДВ,бр.5 1о т2000г.)

Чл.177. (Из м.- ДВ,бр. 16 от2019 г .


)(1) Койтопр инудидр уг
иг одавстъпивбр а к
,к ат
о
употребиз атовас ила ,за плашв анеил из лоупо требасв ласт,сена к
азвасл ишаванео тс вободаот
еднадоше стгодини.
(2) Наказание топоа л.1 с ена лагаинал ице,коет
оо твлечедру г
иго,сце лдаг опр инуди
давстъпивбр ак.
(3) Наказание топоа л.1 сена ла гаинал ице,което,сце лдапр инудидругигодав с тъпив
брак,чрезв ъв
ежда невз а блу
жде ниег ос клонидапр еминенат ериториятанадр уг
адър жа ва.
(4) Наказание топоа л. 1с ена лагаинал ице ,коет
опок акъвт
оидаена чинс к
л онявал ице,
коетонеемо гл одара збирас войст в
о тоиз начениетонаиз в
ърше ното,дав с
тъпивбра кил ида
преминенат е
рит ория танадр угадър жа васце лдаг опринудидав с
тъпивбр ак.
(5) Нак азаниетоелиша ванео тсв ободао тт ри доос емгодини,к огатодея ниет опо
предходнит еалинеиеиз в ърше но:
1.о тродит ел,др угсро дникил ина с
т ойник ;
2.поо тноше ниенане пълно л
ет нолице ;
3.поо тноше ниенадв еил ипо вечел ица;
4.ск ористнаце л.
Чл.178. (Изм.- ДВ,бр. 28 от1982 г
.,всилаот01.07.1982 г
.)(1) (
Изм. - ДВ,бр.10 о
т1993
г.
,из м.- ДВ,бр .92 от2002 г .
)Ро дителил идругсродник,к ойтопол учио ткуп,задар азрешида
встъпивбра кнеговадъще ряил ис родница,сенаказ
в аслиша ванео тсв обо
дадое днагодинаили
сглобао тс т
одот ристал е
в а,ка
к тоисо бще ст
венопо рицание.
(2) Същот онаказаниесена л
агаинат ози,койтодаваил ико йтопос ре
дничипр ида ване
то
илипо луча ванетонат акъво т
куп.

Чл.179. (1) Койтопр иналичностназаконе


нбр акс ключидруг,с
ена каз
вазамно г
о брачие
слишав анео тс в
обо дадот ригодини.
(2) Също тона каз
аниес еналагаинао нз
и,койт осключибр акслице,закоетознае,чес е
намиравз а коненбра к.
(3) (
Из м.- ДВ,бр.103 от2004 г.
,всилаот01.01.2005 г
.)Акопървиятбракбъдеоб яве
нз а
недейс
т вителе нил ибъдепр екратеннадр уг
оос нов
ание ,наказание
тоел ишаванеотс вободадо
еднагодинаил ипро бация.

Чл.180
.(От
м.-ДВ,
бр.1о
т1991г
.)

Чл.181. (
Из м.- ДВ,бр.103 о т2004 г .
,вс илаот01.01.2005 г
.)Койтона рушисвое
задължениекъмс ъпруг,въз
хо дящ илинизходящ,неспособе
ндас ег рижизас е
бес и,истоваго
постави в поло
же ниенас е
р иозно за
труднение,ако изв
ършено то непр е
дстав
ля вапо-
тежко
престъпление
,сена каз
васпр обация,ка
ктоисо бщес
твенопорицание .

Чл.182. (1) (Из м.- ДВ,бр .103 от2004 г .


,вс илаот01.01.2005 г.,изм.- ДВ,бр.26 от2010
г.
)Ро дит ел или на с тойник ,к о йто ос та
в ил ице ,на миращо с е по др одителскиг рижи ил и
настойниче с
т в
о,б езна дзоридос татъчнаг рижаист овасъздадео паснос тзане гово
тофиз ическо,
душе в ноилимор алнор аз витие,с ена казвасл иша в
анео тс вободадот риг одини,к актоис
обще с твенопор ицание .
(2) (
Но ва- ДВ,бр .28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г.,изм.- ДВ,бр .10 от1993 г.
,изм.-
ДВ,бр.92 о т2002 г .
,из м.- ДВ,бр. 103 от2004 г .
,вс илаот01.01.2005 г.,изм.- ДВ,бр.26 от2010
г.
,из м.- ДВ,бр. 16 от2019 г .
)Ро дителил идр угс р одник,койтонеиз пъл ниил ипок акъвтоидае
начинос уетииз пълне ние тонас ъде бнор еше ниео тносноу пражня ва
ненар одителскипр аваили
относ ноличник онт актисде те,с ена каз
васпр оба цияиг лобао тдв ехил ядидопе тхилядил ев
а,а
вос об енот ежкис луча и- слиша ванео тсв ободадоше стме сецаиг л обао тпе тхилядидоде с
ет
хилядиле ва.
(3) (
Нов а- ДВ,бр.28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г.)Дее цътнес ена к
азва,акослед
предупре жде ниео тна дле же нор г а
ннав л асттаиз пъл нир еше ниетоил ио тстранипр ечкитеза
изпълне ние т
ому .Тазира зпо редбанес епр ила г
апо вторно.

Чл.182а.(Нов- ДВ,бр .26 о


т2004 г.
)(1) (
Из м.- ДВ,бр.26 от2010 г
.)Койт
осцелимотна
обла
г ас к
лонява ро дит
ел чре з дарение,обеща ние,з аплаха илиз лоупотреба с
ъс с
лужебно
положениедаиз оставис воеде теили дада дес ъгласиез аос иновяване
то му,сенаказ
вас
лишаванеотс в
обо дадот ригодинииг лобадодв ехил я
дил е
ва.
(2) На к
азаниетопоа л.1 с ена лаг
аинао нзи,к ойт
ос клоняванепълнолет
е ндада де
съгла
сиез аосино вяванет
ос и,ког
а тоз а
конътг оизис
ква.
(3) Койтосце лпротивоза к
оннаимо тнаоблагапоср е
дничиме ждул ицеилис емейс т
во,
желаещодаос иновиде те,иро дит ел,желае щ даизоставис воеде те
,ил иже на
,пр иемащада
износивут робатасиде тесце лдаг опр едадезаосино в
я в
ане,с енаказваслиша ва
нео тс в
о бода
додвего динииг лобадот рихиля диле ва.
(4) Акоде яниетопоа л.3 еиз върше ноповторно,наказаниетоел иша в
анеотс вободадо
тригодинииг лобадоче тирихиля диле ва
.

Чл.1 82б.(Нов- ДВ,бр.75 о т2006 г


.,всилао т13.10.2006 г.)(1) Лицеотже нскипол,
коетодадес ъгласиез
апро дажбатанаде т
етосиуна сил ивчу жбина ,сена казваслиша в
анеот
свободаоте днадоше стг одинииг лобаотпетхилядидопе тнаде с
етх ил ядилева.
(2) На каз
ание
топоа л.1 с
ена ла
гаинабр е
ме ннажена ,коятода вас ъгла
сиезапродажба
та
надететос ипр едиражда нетому.

Чл.183. ( Из м.- ДВ,бр .95 о т1975 г.,из м. - ДВ,бр .28 от1982 г .,вс илао т01.07.1982 г .
)
(1) (
Из м.- ДВ,бр .92 от2002 г .
,вс ил аот01.01.2005 г .
,из м.о тнос нов лизанетовс ил а- ДВ,бр . 26
от2004 г .,вс илао т01.01.2004 г .,из м.- ДВ,бр .103 о т2004 г .,вс илао т01.01.2005 г.,до п.- ДВ,
бр.47 о т2009 г .,вс илао т01.10.2009 г .)Койт о ,кат оеос ъдендаиз държас войс ъпру г,въз х
о дящ,
низ ходя щ,бра тилис естра ,съзна те лнонеиз пъл низ адъл же ние тос ивр аз
ме рнадв еилипо ве че
ме сечнив нос ки,с енака з
васл иша в анео тсвобо дадое днаг одинаил испр обация.
(2) Също тона казаниес ена ла г
аинао нзи,к ойт она рочнос епос тавивне възмо жнос тда
дав аиз дръжк а,бил ок атопре хв ър лииму щес тв атас и,бил ок атонеу пражня вапр аватас иил ипо
другна чин.
(3) (
Из м.- ДВ,бр.28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г .)Де ецътнес ена казва,а копр еди
пос танов яваненаприс ъда тао тпър ватаинс та нцияиз пъл низ адъл жение тос иинес ана стъпил и
друг ив реднипос ледициз апос т ра да лия.Тазир азпо редбанес епр ил агапо вторно.
(4) (
Из м.- ДВ,бр .92 от2002 г .
,вс ил ао т01.01.2005 г .,из м.относ нов лизанетовс ил а-
ДВ,бр.26 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2004 г .)Ак оде я ние т
опоа л.1 и2 еиз върше нопо втор но ,
нак азание тоел иша ванео тс вобо дадодв егодиниил ипр обация ,ка ктоио бще ственопо рицание .

Чл.184. (1) Койт


оу мишленозамени,ск
риеил ипо дхвърлима лк
оде теилиподр угначин
укриеилиз амениг ра
жда нс
котосъсто
яниенаня кого,сена к а
звасл иша ва
нео тсвобо
дадодв е
го
дини.
(2) (
Изм.- ДВ,бр .28 о
т1982 г
.,всилаот01.07.1982 г.
,изм.- ДВ,бр.10 о
т1993 г.
,изм.-
ДВ,бр.92 о т2002 г .)Ак отовабъдеизвършеноск орис тнацел,на каз
аниетоел ишав а
нео т
свобо
дадот риго динииг лобаотстодотристале
ва.

Чл.185. (1) (
Из м.- ДВ,бр .26 от2010 г
.)Ко йтос амоволнопр ибереилиз адържипр ис
ебе
сичу ждоде те,ненавършилоче тирина десе
тг одини,ине забавнонеу в
едомив ла ст
таилинег о
върненаро дителитеилинана стойник аму,сена каз
в асл иша в
анео тсвободадот риг о
дини.
(2) (Изм.- ДВ,бр .28 от1982 г.,всилао т01.07.1982 г.
,изм.- ДВ,бр.10 от1993 г
.,из
м.-
ДВ,бр.92 о т2002 г.
,из м.- ДВ,бр .26 от2010 г.
)Ак отоваес таналосна силие,з а
плашванеили
измамаилисна ме ре
ниедаиз ползуваде тетозак ористниил иб ез
нр авст
венице ли,наказа
ниетое
лишав а
нео тсвободао теднадоше с
тг одинииг лобадопе тхилядил ева.
Чл.186. (Из
м.- ДВ,бр. 28 от1982 г.
,вс илаот01.07.1982 г.
,изм. - ДВ,бр.10 от1993 г.,
изм.- ДВ,бр.92 от2002 г
.,изм.- ДВ,бр .103 о
т2004 г.,всил аот01.01.2005 г.
,изм.- ДВ,бр .26
от2010 г.
)Койт оприбереподхв ърленоилиз аблуде
ноде тепо -малкоотс еде мгодиниине забавно
несъобщиз атов анавластта,наро дит
елит еилинастойникаму ,с
ена ка
зв асл иша в
анео тсвобода
доеднаг о
динаилиспро бация.

Раз
делI
I.
Пре
стъпле
нияпрот
ивмла
дежта

Чл.187. (Изм.- ДВ,бр.103 о


т2004 г.
,всилаот01.01.2005 г
.,из
м.- ДВ,бр .26 о
т2010 г
.)
Койтоизтез
авама лолетноилине пълноле
т нолице
,на миращос епо днеговиг р
ижиил ичиет
о
въз
питаниемуев ъзложено,акоизвършенотонепредс
та в
ля в
апо -
тежкопрестъпление ,сена
казва
слишаванеотсв ободадот ригодиниилиспр оба
ция,к
а кт
оисо бществе
нопо рицание.

Чл.188. ( Из м.- ДВ,бр. 74 от2015 г.


)(1) Койтос клонявал ице,нена вършило1 8- г
о дишна
възраст,к ъм из вършв аненапре стъплениечрезпр ину даил ичр езиз ползваненапо ло жениена
зависимос тилина дз ор ,с ена к
азваслиша ванеотс вобо дадопе тго дини.
(2) На казание т о по а л.1 с ена лаг
аи нао нз и,койтос клонявал ице,нена вър шил о
18-го
дишна в ъзраст ,к ъм пр оституция чрезпр ину даил и чрезиз ползваненапо ложе ниена
зависимос тилина дз ор .
(3) Ког а
тоо тде я
ние топоа л.1 или2 с ана ст ъпилив реднипос ледициз афиз иче с кото,
душе вно тоилимо ра лно тора звитиенапос традалия ,к огат
оде яние тонепр едставляв
апо - тежко
престъпле ние,на каз ание то ел ишаване отс вобода о те дна до ше стг одини и о бще с тв е
но
порица ние .
(4) Ко гато де я нието по а л.2 е из върше но по о тноше ние на л ице
,не на вър шил о
14-го
дишнав ъзра ст,на к азаниетоелиша ванеотс вободао теднадоде сетгодини.
(5) Вс лучаит епоа л.1-4с ъдътмо жедана л ожиил иша ванео тпра вопочл .37, ал. 1, т
.6
или7.

Чл.189. (1) (Изм.- ДВ,бр.10 от1993 г.


,изм.- ДВ,бр .92 о
т2002 г.,изм.- ДВ,бр .27 о
т
2009 г.
)Койтос ист емноиз полз
увазав ърше ненапросиял ице,намиращос епо днегов игрижи,се
наказваслиша ванео тсвободадоеднаг одинаилисг лобаотх илядадотрих илядил ев а
.
(2) (
Изм.- ДВ,бр.103 о т2004 г .,всилаот01.01.2005 г.)Акоде е
цътер одит
е лили
настойникнапос традалия,наказа
ниетоел ишаванеотс в
ободадодв егодиниил ипр обация,какт
о
иобще ственопо рица ние.

Чл.190. (
Изм.- ДВ,бр.103 от2004 г.
,всилаот01.01.2005 г.
,изм. - ДВ,бр.16 от2019 г.
)
(1) Който принуди другиго да заживеес ъпружес
к и с някого,к ат
оу по тре
би зат ов ас ила
,
заплашванеилиз лоупотребасвласт,сенаказваслишаванеотс вободао теднадоше стгодини.
(2) Нак
а з
аниетопоа л.1 с
ена лаг
аинал ице,коет
оо твлечедр угиго ,сцелдаг опр инуди
даз а
жив еесъпружескисня ког
о.
(3) Нак
а з
аниетопоа л.1сена лаг
аинал ице
,което,сце лдапр ину дидр угигодаз аживее
съпружеск исне гоилисдр уголице,чр езвъвежданевз аблужде ниег ос клонидапре минена
териториятанадр уг адър жа ва
.
(4) Наказание топоа л. 1сеналагаинал ице,кое
топок а
къвт
оидаена чинск
лонявалице
,
коетонеемо глодар азбирас войство
тоиз на
чениетонаиз в
ършенот
о,дазаживеес
ъпружескис
другиго.
(5) Нак а
за ниетоелиша ва
нео тсвободаотт ри доосемгодини,кога
тодеяниет
опо
предходнит еа
л инеиеиз в ършено:
1.о тродит ел,др угсродникил ина с
тойник;
2.поо тноше ниенане пълнолетнолице;
3.поо тноше ниенадв еилипо вечелица;
4.ск ористнаце л.

Чл.191. ( Изм.- ДВ,бр. 28 от1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .


)(1) (Из м.- ДВ,бр .103 о т
2004 г.,вс илао т01.01.2005 г .)Пъл нол етнол ице,к оето ,б ездаес к лючил обр ак ,зажив е е
съпруже ск исл ицео тже нс кипо л,не навър шил о1 6 -
г одишнав ъзрас т
,с ена каз в
асл иша ванео т
свободадодв егодиниил испроба ция ,какт оисо бще с тв е
нопо рица ние.
(2) (Нова- ДВ,бр.28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .,из м.- ДВ,бр .103 о т2004 г .,в
силао т01.01.2005 г .)Пълно летнол ице,к оет ос клониил иу ле с
нине пъл нолет нол ицео тмъжк и
полилицео тженск ипо л,к оетонеена вършил о1 6-го дишнав ъз раст,даз ажив ея тс ъпруже ск и,
бездас ас ключил ибрак ,с ена казв аслиша ванео тсво бо дадодв егодиниил испр обация .
(3) (Предишнаа л.2 - ДВ,бр.28 о т1982 г .,вс илао т01.07.1982 г.,из м.- ДВ,бр .89 о т
1986 г.)Ак оде яние т
опопр едхо днитеа л ине иеиз в ър шеносл ице ,не навър шил о1 4-го
дишна
възраст,на казаниетоел иша ванео тс вободао тдв едопе тг одини.
(4) (Предишнаа л .3, изм.- ДВ,бр .28 от1982 г .,вс ил аот01.07.1982 г .,от м.- ДВ,бр . 16
от2019г .
)
Чл.192. (Из м.- ДВ,бр. 28 от1982 г .,вс илао т01.07.1982 г .
)(1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от1993
г.
,из м.- ДВ,бр.92 о т2002 г .,из м.- ДВ,бр .26 о т2010 г .)Ро дит е
лил идр угс родник ,к ойт о
получио ткуп,з адар азре шинас воядъще ряил ис родница ,не навър шил а16 -
го дишнав ъзрас т
,да
заживеес ъпр ужескисдр уг иго,с ена казвасл иша ванео тс в
о бодадодв ег одиниил исг л обадот ри
хилядиле ва.
(2) (Нова- ДВ,бр. 28 от1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г .
)Също тона каза ниес ена лагаина
този,койт ода ваилипос ре дничиприда ванетонат акъво т
ку п.

Чл.19 2а .(Нов- ДВ,бр.26 о т2004 г.)(1) (Изм.- ДВ,бр .27 от2009 г .)Койтоб е
з
надлежнора зреше ниепр иеменар аботалице,нена вършило1 8-г
одишнав ъз ра
с т
,с ена каз
вас
лиша в
анео тс во бодадоше стмес е
цаиг лобаотх илядадот рих илядил е
ва.
(2) (Изм.- ДВ,бр .27 от2009 г.)Акоде я
ние топоа л.1 еизвършенопоо тношениена
лице,нена вършил о1 6-г
о дишнав ъзраст,нак
а з
аниет оел иша ванео тс в
ободадое днаг одинаи
глобаотт рихиля дидопе тхилядил ева
.
(3) (Из м.- ДВ,бр .27 о т2009 г .
)Ак о деянието по а л.1 еиз в
ърше но пов т
орно,
наказа
ние тоел иша ванео тсвободадое днагодинаиг лобаотдв ехилядидопе тх илядил е
в а
,апо
ал.2-лиша ванео тс в
о бодадот ригодинииг лобаотт рих илядидоос емх ил
я дил ева
.

Чл.193. (
Изм.- ДВ,бр.28 от1982 г.,вс илаот01.07.1982 г.,из
м. - ДВ,бр .89 от1986 г
.)
(1) (Изм.- ДВ,бр.10 о
т1993 г
.,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г
.,изм. - ДВ,бр.103 о т2004 г.
,всилао т
01.01.2005 г.)Койтоопиеса лкохол ни напиткил ице,не навър шил о18- годишнав ъз
р а
ст,или
нев меняем,сена к
азвасл ишав
анео тсв ободадоше с
тме сецаил исг лобадопе тстот
инл ева.
(2) (Изм.- ДВ,бр.28 от1982 г.,всилао т01.07.1982 г.
,из м.- ДВ,бр.10 от1993 г.
,изм.-
ДВ,бр.92 о т2002 г.,из
м.- ДВ,бр. 103 от2004 г
.,всил ао т01.01.2005 г.
,изм.- ДВ,бр.27 от2009
г.
)Койтопро да
деа лкохолнанапит канал ице,не нав
ър шил о1 8-годишнав ъзраст,илине вменяем
заличнаупо треба,сенак а
звасг лобадох илядал е
ваипр оба
ция ,аа ковър шит овасистемно- с
лишаванео тсвободадот ригодинииг лобадот рихил ядил ева.

Ос
обе
нара
зпоре
дба

Чл.193а.(
Нов- ДВ,бр.62 о
т1997 г
.,из
м. - ДВ,бр. 92 от2002 г
.,доп.- ДВ,бр.26 от2004
г.
,отм.- ДВ,бр.26 от2010 г
.,нов- ДВ,бр.16 о т2019 г .
)З апр е
с т
ъплениепочл .182, ал.2
нака
зат
елнотопреследва
нес ев
ъзбуждапотъжбанапос традал ия.

Главапе
та.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯПРОТИВСОБСТВЕНОСТТА(Заг
л.из
м.-ДВ,бр.10о
т19
93г
.)

Раз
делI
.
Кражба

Чл.194. (1) (
Изм.- ДВ,бр.10 от1993 г.
)Ко йтоо тнемечу ждадв ижимав ещо твладениет
о
надругигоб езнеговосъгласиесна мерениепр отив
о за
ко ннодаяпр ис вои,сена каз
ваз акражбас
лишаванео тсвободадоос емгодини.
(2)Кра жбаимаит огава,
когаточас тотвещт априна длежинав иновния .
(3) (Изм.- ДВ,бр.28 от1982 г.
,вс илаот01.07.1982 г.,изм. - ДВ,бр .10 о
т1993 г.,изм.-
ДВ,бр.92 о т2002 г.
,изм.- ДВ,бр. 103 от2004 г.
,вс ил ао т01.01.2005 г .
)Вма ловажнис луча
и
нака
зание тоел иша ванеотсвободадое днаг о
динаил ипр о бация,ил иг лобаотс тодот рис
т алева
.

Чл.195. (1) ( Изм.- ДВ,бр. 10 от1993 г .)Зак ражбана ка з


ание тоел иша ванео тс вободаот
еднадоде се тго дини:
1. акоеиз в ършенав ъвв ременапо жа р,на водне ние ,корабо круше ние,к атастрофа ,война
илидр угообще с т
в еноб е
дс твие ;
2. (изм.- ДВ,бр .28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .
)ак оо ткрадна татав ещ неепо д
постояненна дзор ;
3. акоеиз върше начр езра зруша ва не ,пов режда неил ипо дкопав аненапр е
гр ади,здраво
направениз аз ащит аналицаилиимо т;
4. (
из м.- ДВ,бр .28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .)акоз аиз вършв анет онак ражбатае
използуваномо тор нопре вознос редств о,тех ниче скос редс твоил ис пециа ленна чин;
5. ак оеиз върше нао тдв еил ипо вечел ица,с го ворилис епр едв арителноз ане йното
осъще ствяване, когатонепре дс тавлявама л ов аже нс лучай;
6. акок ра жба таеиз върше нао тдл ъжнос т
нол ице ,коетос еев ъз
по л з
ув алоо тсл ужебното
сипо ложение ;
7.вне ма лов а
жнис лу чаи,а коеиз вър ше напо втор но;
8.(нов а-ДВ,бр. 10о т199 3г .
)а кок р ажба таеиз върше нао тг робнапо койник ;
9. (
нов а- ДВ,бр. 62 о т1997 г.)а кок ражба таеиз върше нао тл ицепочл .142, а
л.2, точки
6и8;
10. (нов а- ДВ,бр. 26 о т2004 г .,из м.- ДВ,бр .33 о т2011 г .
,вс ил ао т27.05.2011 г .
)ако
предметнак ражба тас ав зрив нив еще с
т в
а ,пир отехниче с кииз делия,о ръжияил ибое припа сиза
огнестрелниор ъжия ;
11. ( нов а- ДВ,бр .101 о т2017 г .)а кок ражба т
аесце л на ба вяненас р едст ваза
извършв а ненапре с тъпле ниепочл. 10 8а,ал.1 ,2 ,6ил и7 ;
12.( но ва-ДВ, бр .7о т201 9г .)а копр едме тнак р ажба таемо т ор нопр е
в ознос редс тво .
(2) (Из м.- ДВ,бр .28 о т1982 г .,всил ао т01.07.1982 г .,из м. - ДВ,бр .10 о т1993 г .,изм.-
ДВ,бр.92 о т2002 г .
,вс илао т01.01.2005 г .,из м.о тнос нов лиз а не товс ил а- ДВ,бр .26 от2004 г .
,
вс илао т01.01.2004 г .,из м.- ДВ,бр. 103 от2004 г .
,вс ил ао т01.01.2005 г .)Зак ражбавг олеми
разме рина казание тоелиша ванео тс вободао тт ридопе т
на де с етг о дини,к атос ъдътмо жеда
пос танов ик онфис кациядое днав торао тиму ще ство тонав ино вния .
(3) (Но ва- ДВ,бр.26 о т2004 г .,изм. - ДВ,бр .102 о т2006 г .,из м. - ДВ,бр .102 от2008 г .
,
изм.- ДВ,бр. 93 о т2009 г .,вс илао т25.12.2009 г .,изм.идо п.- ДВ,бр .33 от2011 г .,вс ил аот
27.05.2011 г .,из м.- ДВ,бр. 79 о т2015 г .
,вс ил ао т01.11.2015 г .)На ка зание топоа л.2с ена лагаи
зак ражбанав зривнив еще ства,о гне стрелнио р ъжияил ибое пр ипа сиз ао гне стрелниор ъжияо т
структ урнит ез венанаМинис терс твот онав ът решнит ер абот и,о тМинис терств отонао тбр аната
,
отБълг а рскат аа рмияио тс трук ту рит енапо дчине ниенаминис търанао тбрана та,отДър жавна
агенция " Дър жа вен ре зерви в ое нно време нни з апаси" ,о т Дър жа вна а г
енция " На цио нална
сигурнос т",о тГла внадир екция" Охра на"иГл авнадир ек ция" Из пъл не ниенана казания та "при
Минис т ерс т
в отонапр авос ъдие то,о тДър жа внаа г
е нция" Ра зуз на ване "иНа цио нална тас лужбаз а
охрана .
(4) (Из м.- ДВ,бр .28 о т1982 г .,всил ао т01.07.1982 г .,из м. - ДВ,бр .10 о т1993 г .,изм.-
ДВ,бр.92 о т2002 г .
,пре дишнаа л. 3 - ДВ,бр .26 о т2004 г .,из м. - ДВ,бр .103 от2004 г .,вс илаот
01.01.2005 г .)Вма лов ажнис луча ипот очки2 и6 наа л .1 на ка зание т оел иша ванео тс вобо дадо
еднаг о динаил ипро ба ция ,ил иг ло бао тстодот рист але ва.
(5) (Пр едишнаа л. 4, изм.- ДВ,бр .26 о т2004 г .,из м.- ДВ,бр .103 от2004 г .,вс ил аот
01.01.2005 г .,из м.- ДВ,бр .7 о т2019 г .
)Запр игот овлениек ъмк ражбапоа л.1, точки3, 4 и12
наказа ние тоел иша ва нео тс вобо дадот риго диниил ипр оба ция .

Чл.196. (1) (Изм.- ДВ,бр. 10 о т1993 г.)З акражба ,коятопр едст авлявао пас
е нр ецидив,
нака
з ание тое :
1.вс лучаитеначл.1 94,ал.1-л иша ванеотс вободао тдв едоде с етг о
дини;
2. (доп.- ДВ,бр.26 о т2004 г .
)вс л учаитеначл .195, а
л .1 и2 - л ишаванео тс вободао т
три допе тнаде с
етг одини,авс лучаит епочл .195, а л.3 - л иша ванео тс вободао тпе тдо
пет
на дес етг одини.
(2) (Из м.- ДВ,бр.92 от2002 г .,вс илао т01.01.2005 г.,изм.о тнос новлиз а
не товс ил а-
ДВ,бр.26 о т2004 г.,всилао т01.01.2004 г.
,из м.- ДВ,бр .103 от2004 г .,вс илао т01.01.2005 г.
)
Съдътмо жедапос тановиконфис кациядое днав тораотиму ще с
т вотонав иновния.

Чл.196 а.(Нов- ДВ,бр.89 о


т1986 г.
,изм.- ДВ,бр.10 о
т1993 г.
,из
м.- ДВ,бр.75 о
т2006
г.
,вс илао т13.10.2006 г.
)Закражбавос об
еного лемиразмери,предст
авляв
ащаос обенот е
жък
случа
й,нак аз
ание тоелиша в
анеотс вобо
дао тдес
е тдодвадесетгодинииконфиска
циянаця лот
о
илинача стотимуще ствотонавиновния.

Чл.197. Ак о до приключване на с ъдебно т ос ле


дс т
вие в пър в
оинс т
а нционния с ъд
от
краднататавещб ъдевърнатаилизамес т
ена,на ка
за ние тое:
1.вс луча итеначл.194,ал.1-л ишаванео тс в ободадопе тг
о дини;
2. (
изм. - ДВ,бр.28 от1982 г.
,вс ил
ао т01.07.1982 г.,изм.- ДВ,бр.10 от1993 г.,изм.-
ДВ,бр.92 от2002 г.,из
м.- ДВ,бр.26 от2004 г.,из
м. - ДВ,бр.103 о
т2004 г.,всилао т01.01.2005
г.
)вслуча итеначл. 194,ал.3и19 5,ал.4-про бацияилиглобао тстодот рис
талева;
3. (
изм.- ДВ,бр.89 о т1986 г.
)вс л учаитеначл .195, ал.1, то
чки2-6 - лишаванеот
свобо
дадоос емг одини;
4. (
изм.- ДВ,бр.89 от1986 г.
)вс луча итеначл.195, а
л. 2въвв ръзкасчл.194 илисчл.
195,ал.1,точки2-6-л иша ва
нео тсвободадоос емг о
дини;
5. (
нова- ДВ,бр. 89 от1986 г
.)вс лучаитеначл.1 96а- лиша ванеотсвободаотос емдо
дваде
с етгодини.

Чл.197
а.(
Нов-ДВ,бр.89о
т1986г
.,о
тм.-ДВ,бр.
10о
т19
93г
.)

Разде
лI I
.
Грабеж

Чл.198. (1) (Изм.- ДВ,бр. 10 о т1993 г


.)Ко йтоо тнемечуждадв ижимав е
що твладението
надр угигосна мерениепро тивозаконнодаяпр ис вои,к ат
оу потребиз атовас илаилизаплашване,
сенак а
з ваз аг рабежсл иша ванео тс вободаотт ридоде сетгодини.
(2) По дз а
плашв анес ер азбир азастрашав анест аковане посредст в
еноде я
ние ,което
изла
г анат е жк аопасностжив от
а ,здр а
в ет
о,чес т
таил иимо таназ аплаше нияил инадр уг
оня кое
присъст вува щол ице.
(3) Гра беж еи в ся к
ак ражба ,пр ик оятоз а
в аре
ниятнамя стото напр естъплението
употребис ил аилиз аплашв ане,задаз а
па з
ив ладениетов ърхуо т
кр а
дна тат
ав ещ.
(4) Гра бе
жимаик огатозао т неманенав ещт ал ицетоебил опр иведеновб ез
съзнаниеил и
поставеновб еззащитнос ъстояние .

Чл.1 99 .(1)(Из м. -ДВ, бр.1 0о т1 99


3г .)Заг ра бежнав ещи:
1.вг оле мир азме ри;
2. из върше но тдв еил ипо ве чел ица,с говор илис епр едв арите лнодав ърша тк ражбиил и
грабежи;
3.придр уженст ежк аил ис ъсс реднат елеснапо вреда ;
4.( изм. -ДВ, бр .92о т2 002г .)предст авляващо па сенр ецидив ;
5. (нов а- ДВ,бр .92 о т2002 г .)изв ърше но тл ице ,к ое тоде йс твапопо р ъчениеил ив
изпълне ниенаре шениенаор ганиз ира напр ес тъпнаг ру па,
(изм. - ДВ,бр. 28 о т1982 г .,вс ил аот01.07.1982 г .,из м. - ДВ,бр . 103 от2004 г .
,вс илаот
01.01.2005 г .
)на каз
ание т оелиша в
а нео тс вобо дао тпе тдопе тна дес етго дини, к а
тос ъдътмо жеда
пос т
а нов иик о нфис кациядое днав т орао тиму ще ствот онав ино в ния.
(2) (Из м.- ДВ,бр. 89 о т1986 г .
,изм. - ДВ, бр .10 от1993 г .
,до п. - ДВ, бр.50 от1995 г .
)За
грабежнадв ижимав ещ:
1.придр уженст ежк аил ис ъсс реднат елеснапо вреда ,о тк оит оепос л едвалас мърт;
2.придр уженсу бийс тв оил исо питз ау бийс тв о;
3. (Из м.- ДВ,бр. 153 о т1998 г .)вос обеног о лемир аз ме ри,а коде ецътебилв ъоръжен,
наказа ние тоел ишава нео тс вобо дао тпе тна десетдодв аде сетг одини,до жив от
е нз атворил и
дожив отенз атво рб е
зз амя на.Съдътмо жедапос т анов иик о нфис кациянаця лотоил инача стот
имуще ст вот онав инов ния .

Чл.200. З
априг
отов
лениек
ъмг
раб
ежпочл.
198 на
каз
ание
тоелиша
ванео
тсв
обо
дадо
дв
его
дини,апочл
.199-лиша
ванео
тсв
обо
дадот
риг
одини.

Разде
лIII.
Прис
воявания

Чл.201. (1) (Изм.- ДВ,бр .28 от1982 г.


,вс ил аот01.07.1982 г.
,изм. - ДВ,бр .10 от1993
г.
,доп.- ДВ,бр. 50 от1995 г .,доп.о тДВ,бр .50 от1995 г.ео бяве нозапр отивоконституцио ннос
РКС№ 19 о т1995 г .- ДВ,бр .97 от1995 г.,изм.- ДВ,бр .75 от2006 г .,вс илаот13.10.2006 г .
,
предише нт екстначл. 201 - ДВ,бр. 83 от2019 г.)Дл ъжностнол ице,коетопр исвоичу ждипа ри,
вещиилидр у г
ице ннос ти,в ръче нивт ов
амук а
че ствоил иповер енимудаг ипа зиил иу пр а
влява,
сена к
азваз адлъжнос тнопр ис воява
несл ишаванео тс во
бодадоос е
мг одини,к ат
ос ъдътмо жеда
постановик онфис кациядое днав торао тиму ще с
т вот
онав иновнияидаг ол ишио тпр а
в апочл .
37,ал.1,точк и6и7.
(2) (Нова- ДВ,бр.83 о т2019 г .
)На казаниетопоа л.1 с ена лагаик ог
атоде яниетое
извършеноо тчу ждодлъжнос т нолице .

Чл.202. (1) Задл ъжнос тнопр исвоява нена казание тоел иша ванео тс вободао те днадо
де сетгодини:
1. а к
оз ау ле
с ня ване томуеиз в
ър ше ноидр угопр естъпл е
ние ,з акое топоз а
ко ннес е
пре движдапо- тежк она ка зание;
2. (изм.- ДВ,бр .28 о т1982 г .,вс илао т01.07.1982 г .
)акоеиз върше ноо тдв еил ипо вече
лица ,сговорил ис епре дв ар ително.
(2) Задл ъжнос тноприс во яванена к а
за ниет оел иша ванео тс вобо дао тт ридопе тна десет
го дини:
1.( изм.-ДВ, бр .9 2о т2 00 2г.)а коевг ол е
мир азмери,
2.( изм.-ДВ, бр .9 2о т2 00 2г.)а копр едс тавляв ао пасенрецидивил и
3. (нова- ДВ,бр .92 о т2002 г .)ак опр ис военит ес редств
ас ао тфо ндо в
е ,принадл ежащи
наЕв ропейс кияс ъюзилипр едос тавенио тЕв ро пейс кияс ъюзнаб ълг арска тадър жа в
а.
(3) (Изм.- ДВ,бр .28 от1982 г .,вс илао т01.07.1982 г .
,изм. - ДВ,бр .92 от2002 г.,вс ила
о т01.01.2005 г.
,из м.о тнос нов лиз анетовс ила- ДВ,бр .26 от2004 г. ,вс илао т01.01.2004 г .
,изм.
- ДВ,бр.103 о т2004 г .,вс илао т01.01.2005 г .)Вс лу чаит енапр едхо днит еа лине исъдътл иша ва
винов нияо тправ апочл .37, ал .1, т.6 и7. Съдътмо жедапос танов иик о нфиск ацияпоа л.1 до
еднав т
ора ,апоа л .2-нача с
тил инаця ло тоиму ще ств онав иновния .

Чл.203. (1) (
Изм.- ДВ,бр .89 от1986 г.,изм.- ДВ,бр .75 от2006 г
.,всилао т13.10.2006
г.
)Задлъжнос т
ноприс во
я ваневос обеног олемир аз
ме ри,предст ав
ляващоос обе
нот ежъкс лу ча
й,
нака
зание тоелиша ванеотс вободаотде сетдодв адесетгодини.
(2) (
Изм.- ДВ,бр .92 от2002 г.,всил аот01.01.2005 г.,изм.относновлизанетовс ила-
ДВ,бр.26 о т2004 г .
,вс илао т01.01.2004 г
.)Съдътпос тановяв аконфискациянаця лотоил ина
час
то тимуще с
тв отонавино внияиг ол иша ваотпр авапочл .37, ал.1,т
очки6и7 .

Чл.2 04
.Вма ловажнис лучаинадл ъжностнопр исвояванена к а
заниет
ое :
а)(изм.- ДВ,бр.28 от1982 г
.,вс илаот01.07.1982 г
.,изм. - ДВ,бр.10 о
т1993 г .
,из
м.-
ДВ,бр.92 от2002 г.
,изм.- ДВ,бр.103 от2004 г.
,вс илао т01.01.2005 г.
)почл .201 - лишав
ане
отс
вободадое днагодинаилипро бация,ил игло
бао тстодот рис тал ева.
б)(
изм.- ДВ,бр.103 от2004 г
.,вс
илао
т01.01.2005 г
.)почл.202, а
л.1 - лиша
ванео
т
с
вобо
дадодвегодиниилипро ба
ция.

Чл.205. (1) Ак опр ис военит епа ри,в ещиил ице ннос тибъдатв не сениил из аместенидо
приключв аненас ъдебнотос ледс твиевпър воинс танцио ннияс ъд,наказание т
ое :
1. (изм.- ДВ,бр. 28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .)вслуча итеначл .201 - лиша ванео т
свободадопе тго дини;
2. (изм.- ДВ,бр.28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г .)вс лучаитеначл .202, ал .1 -
лишав а
нео тс вобо даоте днадос едемг одини;
3.вс луча итеначл.2 02,а л.2-л иша ванео тс вободао тт ридоде се
тг одини;
4. (изм.- ДВ,бр.28 о т1982 г .,вс илао т01.07.1982 г .
,изм.- ДВ,бр .89 о т1986 г .)в
случаитеначл .203-лиша ванео тс в
о бодао тос емдодв аде с
е тгодини;
5. (изм. - ДВ,бр. 28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .
,изм.- ДВ,бр .10 от1993 г .,из м.-
ДВ,бр.92 о т2002 г .,изм. - ДВ,бр. 103 от2004 г .,вс илао т01.01.2005 г .
)вс лучаит еначл .204,
буква"а"-пр оба цияил иг ло бао тс тодот ристал е
в а
;
6. (изм.- ДВ,бр. 103 о т2004 г .,вс илао т01.01.2005 г .)вслуча итеначл .204, бу к
в а" б"-
лишав а
нео тс вобо дадоше с тме сецаил ипр оба ция.
(2) (Изм.- ДВ,бр .28 о т1982 г .,всил ао т01.07.1982 г .
,изм.- ДВ,бр . 75 от2006 г .
,вс ила
от13.10.2006 г .)В с луча ит енат очки 2, 3 и 4 напр едходнатаа л инеяс ъдътпос тановяв аи
лишав а
нео тпра вапочл .37, а л.1, точк и6 и7, к атовс лучаитепот очка3 мо жедапос тано ви
конфиск ациядое днав торао тимуще ствотонав иновния ,авс лучаит епот очк а4 пос тано вява
конфиск ациянача стилинаця ло тоиму ще ство.

Чл.206. ( Из м. - ДВ,бр. 28 о т1982 г.,вс илао т01.07.1982 г .


)(1) (Из м.- ДВ, бр. 10 от1993
г.
,из м.- ДВ,бр .26 о т2010 г .)Койт опр отив оз
а коннопр исв оичу ждадв ижимав е
щ,к о ятов л аде е
илипа з
и,с ена к азваз ао бс ебв анеслиша ванео тс вободао те днадоше стго дини.
(2) (До п.- ДВ,бр .92 о т2002 г .
)Обс ебванеимаик о гаточа сто тв ещт апр ина дле жина
дееца,к а
к тои к огатов ещт апр ина длежи наде еца,ноео бр емененас ъсз алоги де ецътс е
разпоре дисне яне пра в оме рно ,б е
здаз апа з
ипр аватаназ а ложнияк редит ор,ил ик огатоде ецът
заложичу ждав ещ,ск ое тос ез атр у
дня ваудо влетвор яване тонак редит ора.
(3) (Но ва- ДВ,бр .28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .,из м.- ДВ,бр .75 от2006 г .,вс ил а
от 13.10.2006 г .)Ак оо бсе бва нето ев г олеми р а
з ме ри ил и пр едс тавлявао пасенр ецидив ,
наказание тоел иша ва нео тс в обо дао ттридоде сетг одини,к атос ъдътл иша вав иновнияо тпр ав а
почл.37, а л.1, т очк и 6 и 7 имо жедапос т а
но вик онфис к ациянача стил инаця ло тому
имуще ство.
(4) (Но ва- ДВ,бр .28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .,из м.- ДВ,бр .75 от2006 г .,вс ил а
от13.10.2006 г .
)Заобс ебв аневос об еногол емир а з
ме р и,пр е
дс т авляващоос об енот ежъкс лу ча й,
наказание тоел иша в анео тс вобо дао тпе тдопе тна де сетг о дини,к атос ъдътпос тано вяваи
лиша ванео тпра в апочл.37, а л.1, т очки6 и7 ик онфис к ациянача с
тил инаця ло т
оиму ще ст вона
винов ния.
(5) (Пре дишнаа л.3, из м.- ДВ,бр .28 от1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .
,изм. - ДВ,бр . 10
от1993 г .,из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г .
,изм.- ДВ,бр . 103 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .)В
малов ажнис лу чаина к азание тоел иша в
анео тс вобо дадое днаг о динаил ипр оба ция,ил иг ло бао т
стодот рист ал ева .
(6) (Пре дишнаа л. 4, изм.- ДВ,бр . 28 от1982 г .,вс илао т01.07.1982 г .
)Ак опр исвое но т о
имуще ство б ъде в не сено или з а местено до пр ик лючв а не на с ъде бнот о с ледс твие в
първоинс та нционнияс ъд, на к азание тое :
1.поа л.1-л иша ванеотсвобо дадот риг одини;
2.поа л.3-л иша ванеотсвобо дао тдв едоос емг о
дини;
3.поа л.4-л иша ванеотсвобо дао тт ридодв анадесетгодини;
4. (изм.- ДВ,бр .10 от1993 г.
,из м. - ДВ,бр .92 от2002 г.,изм. - ДВ,бр.103 о
т2004 г .,в
силаот01. 01.2005г .)поа л. 5-пробацияил иг лобао тс тодот ристале ва.
(7) (Нова- ДВ,бр .28 от1982 г.,вс ил аот01.07.1982 г.
,изм. - ДВ,бр .75 о
т2006 г.,вс ила
от13.10.2006 г .)В с л
уча итенат очка2 напр е
дх однатаа линеяс ъдътмо жедапос т а
но ви
конфиск ациядое днав торао тимуще ствотонав ино в
нияидаг ол ишио тправапочл .37, ал.1,
точки6 и7, авс луча итенат очка3 пос тано вявак онфис ка
циянача с тил инаця лотоиму ще ство
навинов нияиг ол иша вао тправапочл .37, ал.1,точки6и7 .

Чл.207. (
Из м.- ДВ,бр .28 от1982 г.
,вс илаот01.07.1982 г.
,попр.- ДВ,бр.31 от1982 г.
,
из
м.- ДВ,бр.10 о т1993 г.)(1) (
Из м.- ДВ,бр.92 от2002 г.
)Ко йтона меричу ждадвижимав ещи
впродълже ниенае днас едмицанес ъо бщизане янас обс
твеник а,навласттаил инатози,койтоя
езаг
убил,с ена
к а
звасг лобао тстодот рис
тал е
ва .
(2) Същотона к аз
аниес енала гаинат ози,койтопр отивозаконнопр исвоичуждав е щ,
ко
ятоепопа дналауне гослуча йноил ипопо грешка .

Чл.208. (1) ( Из м.- ДВ,бр .28 о т1982 г .


,вс илао т01.07.1982 г .,из м.- ДВ,бр . 10 о т1993
г.
,из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г .,из м.- ДВ,бр . 26 от2004 г .
,из м.идо п.- ДВ,бр .27 о т2009 г .,в
силао т10.04.2009 г .)Койт оо ткр иес ък ровищеивпр о дълже ниенас еде м днинес ъо бщина
влас тта,с ена ка з
васпр оба цияил исг л обао тпе т
стотиндох илядал ева.
(2) (Но ва- ДВ,бр .10 о т1993 г .
,из м. - ДВ,бр .92 о т2002 г .
,изм. - ДВ,бр .26 о т2004 г .
,
изм.- ДВ,бр .27 о т2009 г .,вс ил ао т10.04.2009 г .
)Ко йто,к а т
от ър с
и,о ткриес ъкр ов ищеив
про дълже ниенадв ес е дмицинес ъо бщинав ластта,с ена ка з
в асл иша ванео тс в ободадот ри
годиниилисг лобао тхиля дадопе тхил ядил ев а.
(3) (Пр едишнаа л.2, из м.- ДВ,бр .10 о т1993 г .
,из м.- ДВ,бр .92 от2002 г .
,из м. - ДВ,бр .
26 от2004 г .)Ак ос ъкро вище т оевос обеног ол емир азме ри,на ка заниетое :поа л .1-л иша в анео т
свобо дадодв ег одиниил иг ло бао тпе тх иля дидоде се
тх ил ядил ев
а,апоа л.2 - л иша ва нео т
свобо дадопе тг одиниил иг лобао тпе тх илядидоде сетх илядил ев а.
(4) (Но ва- ДВ,бр .27 о т2009 г .,вс ил ао т10.04.2009 г .)Ко га
т ос ък ровище тос ъдър жа
култ урнаце ннос тилиде я ние топоа л.1 - 3 еиз върше нопо в торно,на к азаниет ое :поа л .1 -
лиша ванео тс вобо дадодв ег о динииг лобадопе тхил ядил ева,поа л.2-л иша ванео тс во бо дадо
петг одинииг лобао тпе тхил я дидоде сетх ил ядил ева,апоа л.3 - лиша ва нео тс вобо дао те дна
доше стго динииг ло бао тде сетх иля дидодв а десетх илядил ева.
(5) (Нов а- ДВ,бр .27 о т2009 г .
,вс ил аот10.04.2009 г .
)Ко гатоде я
ние топоа л.2 - 4 е
извърше нопопор ъче ниеил ивиз пъл не ниенар еше ниенао р ганизиранапр ес тъпнаг ру паил и
предс т авлявао пасе нре цидив ,нак азание тоел иша ванео тс вобо дао тдведоос емг о динииг лоба
отде сетхиля дидот риде с етх иля диле ва.
(6) (Нов а- ДВ,бр.26 о т2004 г .
,пр едишнаа л .4 - ДВ,бр .27 о т2009 г .,вс ил ао т
10.04.2009 г .)Пре дме т ътнапре стъпл ение тос ео тнемавпо лзанадър жа вата,аа к ол ипс ваил ие
отчу жде н,с еприс ъждане гов ат ар авност ойнос т.

Раз
делIV.
Измама
Чл.209. (Изм. - ДВ,бр. 28 от1982 г.
,вс илаот01.07.1982 г.
)(1) (
Изм. - ДВ, бр.10 от1993
г.
,изм.- ДВ,бр .26 от2010 г .)Койт осце лдана бавиз ас ебесиил из адр угигоимо т нао б
лага
възбудиилипо ддържауня когоз аблуждениеист овапричинине муил идр уг
имуимо т
нав ре
да,се
наказвазаизмамасл иша в
а нео тс вободаотеднадоше стг одини.
(2) (Изм.- ДВ,бр.10 о т1993 г .
,изм.- ДВ,бр .26 о т2010 г .
)Ко йт ос ъссъща таце л
използваза б
лужде ниет о,не опит носттаил ине осве
доме ност т
ананя к
о гоист о в
апр ичинине му
илидр угимуимо тнав ре да,с енак азв
асл иша в
а неотсвобо дадопе тгодини.
(3) (Изм.- ДВ,бр.103 о т2004 г .
,вс илао т01.01.2005 г.)В ма л оважнис лучаипо
предходнитеа линеина к аз
а ниетоелиша ванео тсвободадое днагодинаил ипро бация .

Чл.2 10.(1)З аизма мана казаниетоел иша ванео тсвобо дао теднадоосемг одини:
1. акоде е цътс еепре дставилз адл ъжностнол ицеил из ал ице,коетодейс
т в
у вапопоръка
нав ластта;
2. (изм.- ДВ,бр .28 от1982 г .
,вс илаот01.07.1982 г .)а коеиз вършенаотдв еилиповече
лица ,сговорил ис епре дварит елнозане йно тоизвър шване;
3. (доп.- ДВ,бр .26 о т2004 г .
)а коизма матаеиз вър ше нао тдлъжностнол ицеилио т
пълно мощниквк ръганане гов ат
адлъжнос тилипъл номо щиеил ио тлице,кое
тоне посредс
твено
извършв апоз анятиес делкисв алутавна личност;
4.а коеиз върше напов торновне маловажнис л учаи;
5. (нов а- ДВ,бр.28 о т1982 г.,вс илаот01.07.1982 г .)а к
опр ичиненатавредаевг олеми
разме ри.
(2) (Но ва- ДВ,бр. 28 от1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .)Вс лучаитенаточки4 и5 съдът
можедапос т
а новик онфис кациядое днав тораотиму ще ствотонав иновния.

Чл.211. (
Изм.- ДВ,бр. 28 о
т1982 г .
,вс илаот01.07.1982 г
.,изм.- ДВ,бр .10 о
т1993 г .
,
изм.- ДВ,бр.92 о т2002 г.,всилаот01.01.2005 г.
,изм.относ новлизанетовс ила- ДВ,бр .26 от
2004 г.,вс илао т01.01.2004 г.
,изм.- ДВ,бр .103 о т2004 г .
,вс илао т01.01.2005 г .
)Ко гато
измамат апочл.209, а л.1 и2 ипо210 евос о б
еног олемир азмери,пр едста
в ляващаос о бено
тежъкс луча йил ипр едставляв
ао пас
енр ецидив ,нак
а за
ние т
оел иша ва
нео тсво бодао ттр идо
десетго дини.Съдътмо жедапос т
ановиконфис кациядое днав тораотиму ще с
твот онав иновния .

Чл.212. (Изм. - ДВ,бр. 28 от1982 г .


,вс илао т01.07.1982 г.
)(1) (Из м. - ДВ, бр.10 от1993
г.
,из м.идоп.- ДВ,бр .26 о т2010 г .
)Ко йт очрезиз пол з
ваненадо к ументсне вярносъдър жа ние
илинане истинскиил ипр епр авендо куме нтпо лучиб езпра в
ноос нов аниечу ждодв ижимоил и
недв ижимоимуще ствосна ме рениедаг опр исв ои,сена казвасл иша в
а нео тс вободао тдв едо
осемг одини.
(2) (
Из м.идоп.- ДВ,бр. 27 о т2009 г .
)На к
азаниетопоа л.1 сена ла г аинао нзи,к ойто
чрезс ъстав я
ненадо ку ме нтсне вя рнос ъдържа ниеил инане истинск иил ипр еправендо куме нт
съзна телнода дев ъзмо жнос тнадр угофиз ическоил июр идиче скол ицедапо лучиб езпр авно
основ аниет аковаимуще ств о.
(3) (
Но ва- ДВ,бр .92 о т2002 г .)Ко га
тоиму ще ст
в отоео тфо ндо ве ,пр инадлежа щина
Европе йскияс ъюзил ипре дос тавеноо тт яхнаб ългарскатадър жа ва,на казание тоел иша ванео т
свобо дао тт ридоде с е
тг о
дини.
(4) (
Пр едишнаа л. 3 - ДВ,бр .92 о т2002 г.)Ак оиму ще с
т вотопопр едх однитеа линеиев
големира змериил иде яние топр едс та
вля вао пасенр ецидив,на казание тоел иша ванео тсво бода
отт ридопе тнадесетго дини.
(5) (
Пр едишнаа л.4 - ДВ,бр.92 о т2002 г.
)З адо кумент наиз мамавос об
е ног олеми
разме ри,представ ляващаос обенотежъкс лучай,наказаниетоел иша ванео тсвободао тде сетдо
дваде сетгодини.
(6) (
Пре дишнаа л.5 - ДВ,бр .92 от2002 г.,из м.- ДВ,бр .103 от2004 г.,вс илао т
01.01.2005 г.
)В ма лов а
жнис лучаипоа лине и1 и2 на казаниетоел ишаванеотс вобо дадодв е
годиниилипро ба ция .
(7) (
Пре дишнаа л.6 - ДВ,бр .92 от2002 г .,изм.- ДВ,бр .75 о т2006 г.
,вс ил ао т
13.10.2006 г.,из м.- ДВ,бр .27 от2009 г .)В с лучаитенаа л .1 с ъдътмо жедапос т а
но в
и
конфис кациядое днав торао тимуще ство
тонав иновнияидаг ол ишио тправапочл .37, ал.1,
точки 6 и 7, авс лу чаитенаа л.3, 4 и 5 постановявак онфис к ациянача стил и наця лото
имуще ствонав ино внияиг олиша в
ао тправапочл .37, а
л. 1,то
чк и6и7 .

Чл.21 2а.( Нов- ДВ,бр .92 от2002 г.)(1) (Из


м.- ДВ,бр .38 от2007 г.
)Ко йт осце лда
набавизас еб есиил изадр угигооблагавъзбудиил иподдържаз а
блуждениеуня ко го,катовнесе
,
измени,из триеилиз аличик омпютърнида нниил ииз ползвачужде лектроненпо дписист ова
причининане гоилинадр угиговреда,сенак аз
в азакомпют ърнаизмамасл ишаванео тс в
обода
отеднадоше стго динииг лобадоше стхиля
дил ева.
(2) (
Из м. - ДВ,бр. 38 о
т2007 г.)Също тона каз
аниес еналаг
аинат ози,който,б е
здаима
право,внес е,изме ни,из т
риеил иза личикомпют ърнида нни,з
адапо л
у чине що
,к ое т
онемус е
следва.

Чл.21 2б.(Но в- ДВ,бр. 28 от1982 г .


,вс ил ао т01.07.1982 г.,предише нчл .2 12а- ДВ,бр .
92 от2002 г .)(1) Ак о по лучено т
о иму ще ст
в о по чл .212 б ъдев ърнат о илиз а
ме стено до
приключв аненас ъдебно тос ледствиевпър воинс та
нцио ннияс ъд, наказаниет ое:
1.поа л.1и2-л иша ванео тс в
обо дадопе тг одини;
2.поа л.3-л иша в анео тсвободао тдв едоос е мгодини;
3. (
доп.- ДВ,бр. 75 от2006 г .
,вс ил аот13.10.2006 г .)поа л.4 и5 - лиша ванео тсвобода
отпетдопе т
на десетгодини;
4. (
изм.- ДВ,бр .10 о т1993 г .
,изм. - ДВ,бр .92 от2002 г .
,из м.- ДВ,бр .103 от2004 г .

силаот01.01.2005 г.,изм. - ДВ,бр. 75 от2006 г .,вс ил ао т13.10.2006 г.)поа л .
6 - пробацияил и
глобаотс тодот ристал ева.
(2) (
Из м.- ДВ,бр .75 о т2006 г .,вс илао т13.10.2006 г .)В с лу чаитепот очка2 на
предходнатаа линеяс ъдътмо жедапос т
а новик онфис кациядое днав торао тиму щество т
она
виновнияи даг ол иши о тпр авапо чл .37, а л.1, т очки 6 и 7, апо т о
чк а3 пос тано в
яв а
конфискациянача стил инаця ло т
оиму ще ствонав ино внияиг ол иша ваотпр а в
апочл .37, ал.1,
точки6и7.

Чл.213. (
Изм.- ДВ,бр.28 о
т1982 г
.,всилаот01.07.1982 г.
,изм.- ДВ,бр.10 о
т1993 г.
,
из
м.- ДВ,бр .92 о т2002 г.)Койторазруши,по в
реди ил иу нищо жи сиз мамливацелс вое
ос
игуре
ноиму ще ств
о,с ена
казвасл иша
ванеотс в
ободадот риг одиниисг лобаотстодотриста
ле
ва.

Раз
делV.
Из
нудва
не
Чл.21 3а.(Но в- ДВ,бр .62 о т1997 г .
)(1) Ко йтосце лдапр ину дидр угигодас ер азпо реди
св ещ или с ъсс в оепра во или дапое меиму ще ствено з адъл жениег оз аплаши сна сил ие
,
разгласява ненапоз ор ящио бст ояте лс тва,у вре жда ненаиму ще ствоил идр угопр отив озаконно
действиест ежк ипос л едициз ане г
оил ине г овиб лижни,с ена ка з
в асл иша в
анео тс вобо дао те дна
доше с
тг о динииг ло бао тхил ядадот рих ил ядил ева.
(2) На казание т оелиша ванео тс в ободао тдв едоос емг одинииг лобао тт рих илядидо
петхиля диле ва,ког атоде я ние тое :
1.придр уже нос ъсз апла хаз ау бийс твоил ит ежкат ел еснапо в реда;
2.придр уже носпр ичиня ваненал екате лес напо вреда ;
3.придр уже носо т нема не ,унищо жа ванеил ипо вр е
жда ненаиму ще ство;
4.из вър шеноо тдв еил ипов е чел ица ;
5.из вър шеноо тлицепочл .1 42 ,ал .2,т очк и6и8 ;
6.из вър шеноо тв ъо ръже нол ице ;
7.из вър шенопо вт орновне ма л оважнис лу чаи.
(3) На казание тоел иша ванео тс вободао тпе тдопе тнаде сетг одинииг лобао тпе тх иля ди
доде сетхил ядил ева ,к атос ъдътмо жедапос тано вик онфис кациядо1/2 о тиму ще ствот она
дееца,ког ато:
1. епр ичине нас р еднаил ит ежк ат елеснапо в ре
да ,акоз аиз върше но топр ес
т ъпл ениенес е
предвиждана лаганенапо- т ежк она к аз ание;
2.с апричине низ на чите лнииму ще ственив реди;
3. де яние то е из в ърше но о то р ганиза ция ил иг р упа ил и по по ръчение на л ице,
организа цияил игр упа ;
4.де яние тоепридр уже носв зривил ипа л еж;
5.де яние тоеиз вър ше ноо тилису ча стиет онадл ъжнос тнол ице;
6.де яние тоеиз вър ше нос пря модл ъжнос тнол ицев ъвв р ъзкас ъсс лужба т
аму ;
7.де яние топре дс та вляв ао па се нр ецидив .
(4) (Из м.- ДВ,бр .153 о т1998 г .
)На каза ниетоел иша ванео тс вобо даотпе тнаде сетдо
двадесетг одиниилидо жив о
т енз а тво р,ил идо жив отенз атворб езз амя на,к ат
ос ъдътмо жеда
пост а
нов ик онфис к ациянача с тилинаця ло т
оиму ще ств
онаде еца,ко гатоде яниетое :
1.придр уже ност ежк аилис ре днат ел еснапо вреда,о ткоя тоепос ледвалас мър т;
2.придр уже носу бийс тв оилисо питз ау бийс тво .

Чл.214. (1) (Из м. - ДВ,бр. 10 о т1993 г .,изм.- ДВ,бр .50 от1995 г .


,изм. - ДВ,бр .62 от
1997 г.
)Койт осце лдана ба виз ас е
б есиил изадр угигоимо тнао благ
апр инудиня к огочр е
зс ила
илиз апла шв анедаиз вър ши,дапро пуснеил идапр етърпине щопр от
ив нонав оля тамуист ова
причинине муилидр уг имуимо т нав реда ,сена казвазаиз нудванесл иша в а
нео тс вобо даоте дна
доше стг о динииг лобао тхил я
дадот рих илядил ева,катосъдътмо жедана ло жико нфис кациядо
1/2отимуще ствотонаде еца.
(2) (Изм.- ДВ,бр. 50 о т1995 г .,из м.- ДВ,бр .62 от1997 г.)Заиз нудв а
непр иу словията
начл.213а ,ал.2, 3и4на каза ниет ое :
1. поа л.2 - л иша ванео тс вобо дао тдв едоде сетгодинииг ло бао тче т
ир ихил ядидо
ше стхиля дил е
ва,ка тос ъдътмо жедапос танов иконфис кациядо1 /
2отиму ще ство
т онаде е
ца ;
2. поа л.3 - л иша в анео тсв ободао тпе тдопе тнадесетгодини,г лобао тпе тхил ядидо
десетхиля дил еваик онфис к
а циядо1 /
2о тиму ще ст
в отонаде еца;
3. (Изм.- ДВ,бр .153 о т1998 г .
)поа л. 4-лиша ванео тсв о
бодао тпе тнадес етдодв адесет
години,до жив от
енз а
тв орилидо жив отенз атворбезз амянаик онфискациянанепо -малкоо т1/2
отимуще с твотонаде е ца.
(3) (Нова- ДВ,бр .50 о т1995 г .)З аиз нудванена каза
ние тоео тпе тдопе тна дес е
тго дини
лишава
нео тсвободаиглобадопе т
ст о
тинл ева
,катосъдътможедапос
тано
вик
онфис
кациядо
еднав
торачастотимуществот
онав ино в
ния,ако:
1.епридруженостежкаилис ъссреднателе
снаповре
да;
2.дея
ние т
опредст
авляваопасенр е
цидив.

Чл.214а.(
Нов- ДВ,бр.
62 от1997 г.
)Заприг
отовлениек
ъмпре
стъпле
ниепочл.2
13аи
214на
казаниет
оелишав а
неотсвобо
дао теднадотригодини.

Разде
лVI .
Ве
щноукрива
телст
во

Чл.215. ( Изм. - ДВ,бр. 28 от1982 г.


,вс илао т01.07.1982 г.
)(1) (Изм.- ДВ, бр .10 от1993
г.
,доп.- ДВ,бр. 62 о т1997 г .
,из м.- ДВ,бр .26 от2010 г.)Ко йтосце лдана бавиз ас ебес иил иза
другигоимо тнаоб л
агау крие,пр идобиеил ис по могнедаб ъдато тчужде ничу ждидв ижимив ещи,
закоитоз наеил ипр едпо лага,чес апридо бит ио тдр угигочр езпр е стъплениеил ичр ездр уго
обще с
тве ноопасноде я ние,с ена казвасл иша ва
нео тс вободао те днадоше стг одини,нос
наказа
ние ,непо- тежк оо тпр едв идено т
оз аса мотопр естъпл ение.
(2) (
Изм.- ДВ,бр .95 о т1975 г .
,изм. - ДВ,бр .28 от1982 г .
,вс ил аот01.07.1982 г .,изм.-
ДВ,бр.10 о т1993 г .,из м.- ДВ,бр.62 о т1997 г .,изм.- ДВ,бр .26 о т2010 г.
)На каз
а ниетое
лиша в
анео тсво бодао тт ридоде с е
тг одинииг лобао тпе тх ил ядидоде сетх иля дил е ва,ако
укривателството:
1.евг ол емира змери;
2.есв ещи, пос тавенипо дс пециаленр ежим;
3.с еизвършв апоз а
на ят ;
4.еиз вър шенопов тор ноилипр едста влявао пасенр ецидив .

Разде
лVI
I.
Унищо
жа ва
неиповре
жда
не

Чл.216. (1) (Из м.- ДВ,бр .10 от1993 г .


)Ко йтоу нищо жиил ипо вредипр отиво законно
чуждадв ижимаил инедв ижимав ещ,с ена ка з
в асл иша в анео тсв ободадопе тг одини.
(2) (Нова- ДВ,бр.92 о т2002 г .)Ко йтоу нищо жи,р а з
р ушиил иповре дис воеипо те кир а
но
илиз аложе ноиму щество,с ена ка звасл иша ванео тс во бодадопе тгодинииг лобадодв ех иляди
лева.
(3) (Но ва- ДВ,бр.92 о т2002 г .
,из м.- ДВ,бр .101 о т2017 г .
)Ко йт о,к атоос ъще с т
ви
нерегламе нт ирандос тъпдоинфо р мацио ннас истемао тз наче ниез апр едпр иятие,у чрежде ние,
юридиче скоил ифиз иче скол ице ,ипот оз
ина чину нищо жиил ипо вредичу ждоиму ще ство,с е
наказваслиша ванео тсв ободао те днадоше стг о
динииг л обадоде сетхилядил ева.
(4) (Изм.- ДВ,бр.28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .
,изм.- ДВ,бр .10 о т1993 г .,
предишнаа л.2, из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г .)В ма л оважнис л учаина казание т
оел иша ванео т
свободадоше с
тме се
цаил игл обао тстодот р истале ва.
(5) (Изм. - ДВ,бр. 62 о т1997 г .,пр едишнаа л.3 - ДВ,бр .92 от2002 г .
,из м.идо п.- ДВ,
бр.26 от2004 г .)Ак ос апр ичине низ начит елнив р едиил ис ана стъпил идру гит ежк ипос ледици
илиа коде я ниетоеиз върше ноо тлицепочл .142, ал. 2, точки6 и8, ил иа коде яние тоес върз анос
унищо жа ва не или по в реждане на е ле ментио т да лекосъо бщит елната мр ежа ,на казание тое
лиша ванео тс в
обо дадоде сетг о дини,к а т
ос ъдътмо жедапос тано в
иил иша ванео тпр ав апочл .
37,ал.1,т .6и7 .
(6) (Изм.- ДВ,бр.10 о
т1993 г.
,предишнаал.4, изм.- ДВ,бр
.92 о
т2002 г
.)Акодеяние
то
поал.1, 2, 3 и5 еиз вършенопоне предпазлив
ост
,на к а
зание т
оел ишаванеотсвободадодве
го
диниилиг лобао тст
одот ристале
в а.

Чл.2 16 а.(Но в- ДВ,бр.26 о т2004 г .


)(1) (Из м.- ДВ,бр .33 от2011 г .,вс илао т
27.05.2011 г.
)Койт ос ам иличре здр у гигоне пр а
в о
ме рнона рушице лос
ттанас ъор ъженияил и
обектио те л е
к тропреносна ил ие лек тро
р а
з пределите лна мр ежа,о тг аз
от р анспо р
тна ил и
топлопре носнас истема,о тс ис
темаз апр е
носнат ечниг орива,ил инав одос на бдителнаил и
канализ ационнас истема,ск оетос ъзда деу сл овияз ао т к
лоня ваненае лектр иче скае нерг
ия,
приро денг аз,течниг орива,топлиннае нергияил ив ода,ил ио твежданенао тпа дъчнав ода,се
наказваслиша ванео тсвободадопе тг одинииг лобадодв адесетхил я
дил е
ва.
(2) (
Из м.- ДВ,бр.33 о т2011 г .,вс илао т27.05.2011 г .
)Ак оде яние т
опоа л.1 е
извърше нопо вторно,на казаниет
оел иша ванео тсвобо дао те днадоде сетго динииг лобадо
триде сетхиля диле ва.

РазделVII
I.
Зло
употребанадове
рие

Чл.217. (Изм.- ДВ,бр.10 о т1993 г.)(1) (


Из м.- ДВ,бр.92 от2002 г.)Койтос ъзнат
е лно
още тичуждоимуще с
тво,пове ре
номудаг оу прав ля
ваил ипа з
и,сена каз
васл иша ванео тсвобода
дот ригодиниилисг лобаотс тодот ристал е
в а.
(2) Съсс ъщотона казаниесена казвапр едставит е
лил ипъл номощник ,койтос ъзнат
е лно
действапро тивзаконнитеинт ересинапр едставлявания.
(3) (Нова- ДВ,бр.92 о т2002 г .)С на каза
ние топоа л.1 с енаказваит о зи,койтос е
разпоредис ъсзапориранаил из а
ложенав ещ, оставенамуз апаз
ене.
(4) (Предишнаа л.3 - ДВ,бр. 92 от2002 г .
,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г.)Ак оотг орните
деянияс апос ле
дв а
лиз начителниил ине възстано в
имище ти,наказ
а ниетоел иша в
анео тс вобода
допе тгодинииг лобао тстодот ристал ева.

Ос
обе
нара
зпоре
дба

Чл.218
.(От
м.-ДВ,
бр.1
0от1993г
.)

До
пълнит
елнираз
поре
дби

(За
гл.из
м.-ДВ,бр.28от1982г
.,всилаот01.
07.1
982г.)
Чл.218а
.(Нов-ДВ,бр.89от1979г
.,изм.-ДВ,бр.89о
т1 9
86г
.,о
тм.-бр
.10о
т1993г
.)

Чл.21 8б.(Нов- ДВ,бр .28 о т1982 г .


,вс ил ао т01.07.1982 г .)(1) ( Изм.- ДВ,бр .10 от
1993 г
.,изм.- ДВ,бр .62 от1997 г .,изм.- ДВ,бр .21 от2000 г .,изм. - ДВ,бр .92 о
т2002 г .,изм.-
ДВ,бр.26 от2004 г .
,из м.- ДВ,бр. 26 от2010 г.)Заде янияпочл .194, ал .3, чл.195, а
л.4, чл.204,
буква"а",чл.206, а
л .1 и5 ичл. 207 из ав ещноу крив ателствов ъвв ръзк аст ях,когатосто йността
напредме таедор азме ранадв еминима л нир або
т низ аплатиз ас тра ната,у становеникъмда тата
на извършв ане на де яние т
о,на казание т
оег л оба о тс т
о до т р истал ева
,на ла
г ана по
административенр ед,а копредме тътнапр естъпление тоев ъзстано венил из аме стен.
(2)Ра зпоредба т
анапре дходнатаалинеянес епр илага
,когато:
1. (из
м.- ДВ,бр. 10 от1993 г.
,изм.- ДВ,бр .62 от1997 г.,из
м.- ДВ,бр.21 о
т2000 г.)
деецътвпро дълже ниенае днагодинаеиз вършилдв еил ипо вечедеяния,общатастойностна
предме т
анак оит оена дс тоипе т
де с
етл е
ва ;
2. деецътеос ъжданз атаковапрестъпление,кактоиа комуена ла
ганоадминистратив
но
наказаниез атаковаде яниеинееиз те
клае днагодинаотиз вършванетому;
3. (из
м.- ДВ,бр. 33 от2011 г.
,вс илаот27.05.2011 г.
)пр е
дметътнаде я
ниетоео ръжие,
боеприпа с изао гнестрелнооръжие ,взривни,отровниил инаркот
ичнив ещества
,пиротехничес
ки
изделия,бойнаидр угас пециалнатехника.

Чл.2 18в.(Нов- ДВ,бр.89 от1986 г.,изм.- ДВ, бр.10 о


т1993 г.,изм.- ДВ, бр.92 от2002
г.
,из м.- ДВ,бр .26 от2010 г.
)Наказателнотопр ес
л едванес евъзбуждапот ъжбанапос традалияв
следнит ес лучаи:
1. запр естъпл е
нияпо чл.216, а л.4 и 6 и чл .217, а л.1 и 2, к ог
ат о предметна
престъпле ние т
оеча стноиму щество;
2. закражба,обс ебв
ане,измамаииз нудване,ког а
топр едметнапр естъпл ениетоеча стно
имуще ст во,акопос традалиятесъпр уг
,в ъз
хо дящ,низ х
о дящ илир однинапос ъребр е
нал иниядо
вторас тепе ннав иновнияил ижив еесне гове днодо ма кинство,илиена с
тойникил ипо печител
нав инов ния.

Главаше
ста.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯПРОТИВСТОПАНСТВОТО

Разде
лI.
Общис
топанс
кипрест
ъпле
ния

Чл.219. ( Из м.- ДВ,бр. 28 от1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .


)(1) ( Из м. - ДВ, бр .62 от1997
г.
,из м.- ДВ,бр.26 о т2010 г .
)Длъжнос т
но л ице ,к ое то непо л ожи дос т атъчно г рижи з а
ръководе нет о,упра вление то ,стопа нис ване т
оил из апа зване тонапо ве р енотомуиму ще ствоил иза
възложе нат амура бо таио тт овапос ледв азна чит елнапо в реда,у нищо же ниеил ир азпил яванена
имуще ст вотоилидр угиз на чит елнище тинапр е дпр ия тиетоил инас топанс тв ото,с ена казвас
лиша ванео тс вободадоше с тгодинииг л обадопе тх ил ядил е в
а.
(2) (Изм. - ДВ,бр .95 о т1975 г .
,из м.-ДВ,бр .28 о т1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .
,из м.-
ДВ,бр.62 о т1997 г .
,из м. - ДВ,бр.26 о т2010 г .
)Ко йт ов ъпр е
киз адъл жения т ас инееупр ажнил
достатъче нк онт ролв ър хура ботатанал ица,нак оит оев ъз ложеноу пр авление т о,р а
зпо режда нето
или о тчит ане т
о на о бще ст ве
но иму ще ство ,и о тт о вас а пос ледв ализ на чителни ще ти на
предприя тие тоилинас то па нств ото,с ена казвасл иша ванео тсв ободадоше стг одинииг лобадо
петхиля диле ва.
(3) (Изм. - ДВ,бр .75 о т2006 г .,вс ил ао т13.10.2006 г .,изм. - ДВ,бр . 26 от2010 г .)Ак о
деяниетопопр едходнит еа лине иеиз вър шеноу мишл еноинес ъдър жапр из на цитенапо -
те жко
престъпле ние ,на казание тоел иша ванео тс вобо дао тдв едоос емг одини,к атос ъдътмо жеда
постанов илиша в анео тпра вопочл .37, ал.1, точк а6.
(4) (Но ва- ДВ,бр .28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .
,из м. - ДВ,бр . 75 от2006 г .,вс ила
от13.10.2006 г .
,из м.- ДВ,бр. 26 о т2010 г .
)З апр ес тъпл ениепопр едх однит еа линеивос о бено
големира зме ри,пре дставл я ващоос об енот ежъкс л уча й,на казание тоепоа л. 1 и2 - л иша ванео т
свободао тт ридоде сетг о дини,апоа л .3 - лиша ванео тс вобо дао тт ридодв анаде сетг о
дини,
катовт езис луча исъдътпос тано вяв аил иша ванео тпр авапочл .37, ал . 1,т
о чк и6и7 .
Чл.220. (1) (
Изм.- ДВ,бр .75 от2006 г .,всил аот13.10.2006 г
.,изм.- ДВ,бр .26 от2010
г.
)Длъжнос тнолице ,коетос ъзнателнос ключине из
го днас делкаио ттовапр оизлезезначителна
вреда зас т
о па
нс твото или з ау чр е
жде ниет о,пре дприят ие
то ил ио рганизацията,к оитот о
представлява,сена к
азваслиша ванео тс в
обо дао те днадоше стгодини,к атосъдътмо жеда
постановилиша в анеотпра вопочл .3 7,ал.1,точка6 .
(2) (
Но ва- ДВ,бр .89 от1986 г.
,изм. - ДВ,бр .75 от2006 г.
,вс илаот13.10.2006 г.
,изм. -
ДВ,бр.26 о т2010 г .)В ос обенот ежкис луча ипопр едходнатаалинеяна казаниетоео тт ридо
десетгодинилиша ва
нео тс вобода,катосъдътпос тано вя
ваил ишаванео тпр авапочл .37, ал.1,
точки6и7.
(3)(Но ва-ДВ,бр. 62о т1997г .
,отм.-ДВ, бр. 101от2 001г.)

Чл.221
.(Из
м.-ДВ,бр
.28о
т198
8г.
,от
м.-ДВ,
бр.1о
т1991г
.)

Чл.22 1а.(Нов- ДВ,бр. 27 о т1973 г.,по пр.бр .31 от1982 г .


,изм.- ДВ,бр .86 от1991 г.
,
попр.,бр.90 о т1991 г.
)(1) (
Изм. - ДВ,бр .10 о т1993 г.,изм. - ДВ,бр.92 от2002 г .)Койтона реди
иливна руше ниенас воитез а
дълже ниядо пуснедас ев земеииз ползвазаст роите лст
воиз адр уги
неземеде лски нужди не отчужденаил и не пре даденапоу ст анов
енияр е
дз е
ме де лсказемяил и
пасища ,с енаказвасл ишав а
нео тс вободадот риг о
динииг ло баотс т
одот р истал ева.
(2) (
Изм.- ДВ,бр .10 от1993 г.,из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г.)Койтопр о дължи,на редиил и
вна руше ниенас воитез адълже ниядо пу снедаб ъдепр о
дъл жено ст роител с
т вот
о ил и друго
неземеде лскополз в
анев ърхуземипопр едх о
дна таа линея,с ле дка
тос троежътидр угот
опо лзване
сабилис пренио тнадлежнит еор ганипоу с
та новенияр ед,с енаказвасл иша в анео тсвободадо
петгодиниисг лобаотс тодот рис талева.

Чл.221
б.(
Нов-ДВ,бр.
44о
т198
4г.
,от
м.-ДВ,
бр.1о
т1991г
.)

Чл.222
.(От
м.-ДВ,
бр.1о
т1991г
.)

Чл.223. ( Из м.- ДВ,бр. 28 о т1982 г.


,вс илао т01.07.1982 г.)(1) (Изм.- ДВ,бр .103 о т
2004 г.,вс илао т01.01.2005 г .)Койт ода деневер нида ннио тнос ноко личе с
т вото,каче с
т вот оил и
виданапроиз в
е дено тоилинаиз върше натаработасце лдаб ъдепо луче наимо т наоб лага,ко ятоне
сеследв а,а к
от ованес ъставляв апо- тежкопре с
тъпл ение ,сенак а
з в
асл иша ванео тс вободадот ри
годиниилиспроба ция .
(2) (
Из м.- ДВ,бр .28 от1982 г .,всилао т01.07.1982 г.,изм.- ДВ,бр .10 от1993 г .,из м.-
ДВ,бр.92 о т2002 г .,изм.- ДВ,бр .103 от2004 г.
,вс ил аот01.01.2005 г .
)Ко йтоз апр оиз веде ното
отне г
оилиз аиз в
ър ше натара бо т
апо лучивъзнагр аждение ,коетонемус есл е
дв а,катоз нае ,чет о
еопре деле новъзос нованат акиване в ерниданни,а кот ованес ъс т
авля вапо -
те жкопр е с
т ъпл ение,
сена к
а зваспр оба цияил исг лобао тстодот ристал ева.
(3) Придо бит отоо тдее цавре зулт
атнапр естъпления тапопр едходнит еа линеис ев ръща
нас ъответна т
аор ганиз ация .
Чл.224. (1) (Изм.- ДВ,бр. 10 от1993 г.
,изм.- ДВ,бр. 92 от2002 г.
)Ко йтополучида р
илидругаимо тнаоб ла г
а,задада деил изагде
тоеда лначу ждадър жава,чуждао рг
анизацияил и
дружество,илиначу ждг ражданинс веде
ния,о ткоитос апр оизлезлиил имо г
атдапр оиз ля
зат
зна
чителнив редиз ас топанството,а к
оиз вършенотонепр едставлявапо -те
жкопр естъпление,се
наказ
васлиша в анео тсвободадопе тгодиниисг лобаотс тодот ристалева.
(2)Също тона каза
ниес ена лагаинат ози,койт
оеда лдараил иимо тна
тао благ
а.
(3)Предме т ътнапре стъпление тосеотнемавпо лзанадър жа в
ата.

Чл.225. ( Из м.- ДВ,бр .26 о т1973 г .


,из м.- ДВ,бр .95 от1975 г .,из м. - ДВ,бр . 28 от1982
г.
,вс илао т01.07.1982 г .,из м.- ДВ,бр . 89 от1986 г .
,из м. - ДВ,бр .81 о т1990 г .
,изм. - ДВ,бр .10
от1993 г .)(1) ( Изм.- ДВ,бр.92 о т2002 г .)Ко йтопр ода дес токанаце нана до преде лена таил и
предидаеопре деле наилиут в
ър денапоу стано венияр е дил ипо лу чиз ау с луг авъзна гражде ние ,
по-голя моо тз аконнодопус тимо т о,сена каз
в асл иша ва нео тсвобо дадодв ег одиниил исг лобао т
стодот рис т ал ева.
(2) (Изм.- ДВ,бр .10 от1993 г .,изм. - ДВ,бр .92 о т2002 г .
)Ак оде я ние топопр е
дх одната
алине яеиз върше нопо в торнои ене ма ловаже нс л уча йил иа копо луче нат авпо в ечес у мае
значит елна ,на к азание тоелиша в анео тс вобо дао тше стме сецадот риг одинииг лобао тс тодо
трист але ва .
(3) (Но ва- ДВ,бр .26 о т1973 г .,изм. - ДВ,бр .89 о т1986 г .,отм. - ДВ,бр .81 о т1990 г .,
нова- ДВ,бр. 81 о т1990 г .
)Ко йт о,с ледк атоена казанз ана р ушениепочл .3о тЗ ако наз або рба
съсс пек ула та,из в ърши с ъщо то на руше ние,пр еди даеиз теклае днаг о динао тв лизанена
наказа т
е лно топос т ановле ниевс ил а,сена казв асл иша ва нео тс вобо дадот р иг одини.
(4) (От м.,пре дишнаа л.5 - ДВ,бр .89 о т1986 г .,из м.- ДВ,бр .103 о т2004 г .,вс ил аот
01.01.2005 г .)Ко йт ос ъз на т
ел но с ъс т
а ви не в ерни с ве денияил и пр едс тави не верни да нни з а
опреде ля неце нанас токаилиус луг аио тто вас апос ле два лиил ис амо г лидапос л
е дв атще т иза
държа в
ноучр ежде ниеил ипре дпр иятие,зао бще с
тв енао рганизацияил из аг ражда ни,с енак азвас
лиша в а
нео тс вобо дадое днаг одинаил испр оба ция .
(5) (От м.,пр едишнаа л.7 - ДВ,бр .81 о т1990 г .,изм.- ДВ,бр .75 о т2006 г .,вс илао т
13.10.2006 г .)В с луча ит е,к ога то по пр едхо днит еа лине ио пре де ли на ка заниел иша ванео т
свобо да,с ъдътмо жедапос танов иил иша в а
нео тпр авопочл .37 ,ал. 1,то чка6ил и7 .
(6)( От м.,пр едишнаа л. 5-ДВ, бр .89о т1 986г .,о тм.-ДВ, бр .8 1о т1 99 0г.)

Чл.225
а.(
Отм.-ДВ,бр.1о
т199
1г.
)

Чл.22 5 б.(Нов- ДВ,бр .28 о т1982 г .,вс илао т01.07.1982 г.)(1) (Изм.- ДВ,бр .10 от
1993 г.
,из м.- ДВ,бр .92 от2002 г.)Ко йтозаиз върше наработ аил ио к
а з
анау сл уг
апо лучиимо тна
облага,к оятонемус ес ледва,акоиз в
ър шено тонес ъставлявапо -тежкопр е с
т ъпление,сенаказва
слиша ва нео тсв ободадодв ег одиниисг лобао тстодот ристал ева.
(2) Акоде я
ние топопре дхо днатаал ине яеиз в
ърше нопо вт
о рноил ио бл
агатаевг олеми
размери,на к
азание тоелиша ванео тс вободадот ригодини.
(3) (
Из м.- ДВ,бр .10 от1993 г .
,изм. - ДВ,бр .92 от2002 г .
)Вма ловажнис лучаипоа л.1
наказание тоег лобао тс тодот рист але в
а,на ла ганапоа дминис тративенр ед.
(4)Пре дме тътнапре с т
ъпле ние тосео тнемавпо лз
анадър жа вата.

Чл.225
в.(
Нов- ДВ,бр.92 о
т2002 г
.)(1) Койт
о,к
атоиз
пъл
няв
ара
бот
азаюридиче
ско
лицеилие дноличе нтърг овец,поис каил ипр иемеда рил икакватоидаео блага,коя т
онемус е
следва,илипр ие мепре дло жениеил ио б ещаниез ада рил ио блага
,з адаиз в
ършиил идане
извършиде йст
в иевна ру ше ниеназ адъл же ниятас ипр иос ъществяваненат ърговскаде йност,се
наказваслиша в анео тс вобо дадопе тгодиниил исг лобадодв адесетхилядил ева.
(2) Койт оприос ъще ствяваненат ърговскаде йнос тпредложи,о бещаеил ида деда рили
какватоидаеоб ла ганал ице ,коет оиз пъл нявар абот авюр идическол ицеил ипр ие дно личе
н
търговец,з адаиз вършиилиданеиз вър шиде йс т
виевна р
уше ниенане говитез а
дълже ния,се
наказваслиша в анео тс вобо дадот р иго диниил исг лобадопе тнадесетхилядил ева.
(3) Наказа ниятапопр едходнит еа лине ис ена лага
тик огатосъссъгла с
иенал ицетопоа л.
1да рътилиоб ла гатас апр едло жени, обеща ниил ида денидр уг
иму .
(4) (Изм.- ДВ,бр. 26 о т2004 г .)Ко йтопос р е
дничидас еизвършиня к
оео тде яния т
апо
предходнит еал ине и,а коиз върше но т
онепр едстав лявапо -
тежкопр естъпление,с ена к а
звас
лиша ванео тсвобо дадое днаг одинаил иг лобадопе тх илядилева.
(5) Предме тътнапре стъпле ние тос ео тнемавпо лз
анадър жавата,аа кол ипсваил ие
отчужде н,с еприс ъждане г
ов атарав ност ойнос т
.

Чл.226. ( Из м. - ДВ,бр. 28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г .


)(1) ( Из м. - ДВ, бр. 10 от1993
г.
,из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г .)Ко йт о,к а то из пол зувадър жавна ,к о опе р атив наил и др уга
обще с т
в ена о рганиз ация ,ра зв ив а ча стна с топа нска де йнос т в на руше ние на у с
т ано ве ните
разпоре дбиипот озина чинпо л учиз начит ел нине пра воме р нидо ходи,с ена ка звасл иша ва нео т
свобо дадопе тго диниисг лобао тс т одот рис тал е ва.
(2) (Изм.- ДВ,бр.28 о т1982 г .,вс илао т01.07.1982 г .,пр едишнаа л .3 - ДВ,бр . 89 от
1986 г .
,из м.- ДВ,бр.10 о т1993 г .,из м.- ДВ,бр . 92 от2002 г .
)Ко йт ор азв ив ача с тнас то па нска
дейнос т,к ато я пр ик рив а по д фо р ма на дър жа вна ,к о оператив на ил и др у гао бще с твена
организ ация ,сена казваслиша ванео тс вободадопе тг одинииг лобао тс т одот рис тал ева.
(3) (Пр едишнаа л. 2, из м.- ДВ,бр .89 о т1986 г .,из м.- ДВ,бр .103 о т2004 г .,вс ил ао т
01.01.2005 г .)Длъжнос тнолицео тс ъотве тна тадър жа вна ,к ооператив наил идр у гао бще с твена
организ ация ,кое тодопу с недас еиз вършипр е
с тъпл ение топопр едхо днит еа л инеи,с ена ка з
вас
лиша в а
нео тс в
о бодадот р иго диниил испр о бация .
(4) (Но ва- ДВ,бр .26 о т1973 г .,изм. - ДВ,бр .28 о т1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г .,из м.-
ДВ,бр.89 о т1986 г .
,из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г .,вс илао т01.01.2005 г .,из м.о т нос нов л иза не т
ов
сила- ДВ,бр.26 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2004 г .
,из м.- ДВ,бр .103 о т2004 г .
,вс ил ао т
01.01.2005 г .)Припо вт орноиз вър шв аненапр ест ъпле ние топопр едх однит еа л
ине иил ик огато
непра воме рния тдо ходевг оле мира зме ри,на каза ниетоел иша в а
нео тс в обо дао те днадоос ем
години.
(5) (Пре дишнаа л. 4 изм. - ДВ,бр . 26 о т1973 г .,из м. - ДВ,бр . 89 от1986 г .,изм.- ДВ,бр .
92 от2002 г .
,вс илао т01.01.2005 г .,из м.о тнос нов лиза нетовс ила- ДВ,бр .26 о т2004 г .,вс ила
от01.01.2004 г .,из м.- ДВ,бр.103 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .)Ак оне пр аво ме рния тдо ход
попре дхо днитеа линеиевос об еног олемир азме риис лу чаятеос о бенот ежък ,на ка зание тое
лиша в а
нео тс в
о бодао тт ридодв а на де сетг одини.

Чл.227. (Из м.- ДВ,бр.10 от1993 г .


,изм.- ДВ,бр.50 от1995 г.
,изм.- ДВ,бр.81 от1999
г.
,вс илао т14.12.1999 г.,отм.- ДВ,бр .75 от2006 г.
,всил аот13.10.2006 г
.,нов- ДВ,бр. 19 о
т
2012 г.)(1) Ко йтона еменара ботае дно вре
меннопе тилипо в
ечене з
аконнопр ебивава
щина
територия танаРе публик аБълг ар
иячу жденци,с ена ка
звасл иша ванео тс вобо
дадоче т
ири
годиниисг лобаотдв ех илядидодв а
десе тхилядил ева
.
(2) На казанието по ал.1 с е на лага и на лице,к оето наеме на р абот
а незаконно
пребив аващ на т ерит ория т
а на Ре пуб лик а Бъл г
а рия чужденец,з ак ойто де ецът знае,че е
пострада ло ттр а
фикнах о ра.
(3) Койтона еменар аботане зако ннопр е
бив аващ натериториятанаРе публикаБъл гария
чужде нец,не навър шил18- г
одишнав ъзра ст,с енаказвасл иша в
анео тсво бодадопе тгодиниис
глобао тт рихиля дидот р идесетхиля дил ева .
(4) Ко йтос ис т
емно на ема на р аботае дин ил и повече нез
ак онно пр ебиваващи на
територия танаРе пу бликаБъл г
ариячу жде нци,сена казвасл иша в
анео тс вободао теднадопе т
годинииг лобао тпе тхиля дидопе т
де с
е тх ил ядиле в
а .
(5) На казание то по а л.4 с е на лага и на л ице,което наеме на р абота незако
нно
пребив аващ на т ерит ория т
а на Ре пуб лик а Бъл г
а рия чужденец пр иу словия на т руд,к оито
съще ственос ера зл ича в
ато тусловия танат рудназ аконнона етилицаина кърняватчо вешкото
достойнс тво.
(6) Вма лова жнис лучаипоа л .2 - 4 наказ
ание тоел ишаванеотсво бодадодв ег
о диниил и
пробация ,к акт
оиг лобао тхилядадоде с етх илядил ева.

Чл.227а.(
Нов- ДВ,бр.
28 о
т1982 г
.,вс
ил аот01.07.1982 г
.,изм.- ДВ,бр.10 о
т1993 г
.,
из
м.-ДВ,бр.92от20
02г .
,от
м.-ДВ,бр.75от2006г.
,всил ао т13.1
0 .
2006г .
)

Ра з
делI"а".
Пре
стъпле
нияпро
тивкредиторит
е(Нов-ДВ,бр.10
7от19
96г
.)

Чл.22 7б.(Но в- ДВ,бр .107 от1996 г .)(1) (


Из м. - ДВ,бр .85 от1998 г .,изм. - ДВ,бр .75
от2006 г .,вс ил аот13.10.2006 г .
)Тър г
о вец,койт оизпа дневне пл ате
жос пос обностив3 0-
дне вен
сроко тс пира ненапл а ща ниятанез аявит о в
апр е дсъда ,с ена казв асл иша ванео тс вобо дадот ри
годиниилисг лобадопе тх илядиле ва.
(2) (Изм.- ДВ,бр.26 о т2010 г .
)С на к а
зание топоа л .1 сена к азватил ица та,к оито
управляв атипр е
дс тавляв а
тт ърг овскот одр уже ствоил ик оопе рация,а ков3 0-дне венс роко т
спираненапла ща ния танес апоис кал ио тсъдадао ткриепр оизводс тв
опоне със тоятелнос т.
(3) Сна казание топоа л.1 с ена казваипр окур ист ът,к ойтонееиз пълнилз адъл же нието
сипочл.626,а л .3о тТърг о
в ск
ияз акон.
(4) (Нов а- ДВ,бр .62 от1997 г .,изм.- ДВ,бр .59 о т2006 г .,вс ил ао т01.01.2007 г .,доп.-
ДВ,бр.102 о т2015 г .
,вс илао т01.01.2016 г .
)Сна казание топоа л.1с ена казватил ица та,коит о,
катос а били длъжни да у в едомя т Бъл гарск ата на родна ба нк аз а из падане на ба нкав
неплатежос пособнос т,с ъгласноЗа коназ ак редит нитеинс тит уции,к актоил ицата,к оит о,к ат
ос а
били длъжни даув едомя тКо мис иятаз афина нсовна дз орз аиз пада неназ астрах овате лил и
презастра ховате лвне плат е
жос пос обнос т,съглас ноКо де кс азаз а стра
х ов ането,нес аиз вър шил и
това.

Чл.2 2 7в.(Нов - ДВ,бр .107 о т 1996 г.)(1) Тър гове


ц,к ойтос ледоткриване на
производствопоне състоятелност:
1. скрие,унищо жи,пов редиил ио т
чу ждиб езвъзмезднопари,в е
щи,це нник нижаил и
другице нност
и,к оитомо га
тдапос л ужатзау довлетв
о ря
в а
ненане говитекредитор
и;
2. от
чу ждипа ри,в е
щи,це нник нижаил идру г
ице ннос
ти,коитомо гатдапос лужатза
удовлет
в орява
ненане говитек редитори,ко г
а т
ода денотоз начит
елнона дхвърляполученотоие
извършеновпр отиворечиесно рмално т
ов одененас топанскатадейност
;
3.опрос т
иил ис криесвоев земане;
4. приз нае ил и пое ме по к акъвто и да е на чин ил иудов ле
тво ри не с
ъще ст
вув а
що
задълже ние ;
5.в земез аем,к атоз на е,ченемо жедаг оиздължи;
6. пре достав ивк ре дитприна длежащимус токи,пари,в ещи,це нник нижаил идр уги
ценност ипона чин,про тивор еча щнано рмалнотов о
дененас топанскатадейнос т;
7. про тивозако нноу дов ле
т ворис а
мое динил иня колк
ок редиториил иг ио бе
зпечив ъв
вреданаос тана литек ре дитори;
8. унищо жи,с криеилипре правит ърговскит
ес икниг иилидо ку ментиил игив одив
наруше ниеназ аконапона чин,к ойтоз а
трудня в
ау становяванетонаа кт ивитеи па сивитена
неговотопре дприя тиеилиде йност ,акоотиз броенитеде я
нияс анастъпил изна чителнище ти,се
наказваз ау мишл енба нк рутслиша ванеотсв ободадотр игодини.
(2) Ког ато с де яние по а л.1 с а причинени ще ти в ос обено г олеми размери,
представ ляващоос об енот ежъкс лучай,наказаниетоел иша ва
нео тсвободао тт ридопе тнадесет
години.Съдътпос танов яваил иша ванеотпр авапочл .37,ал.1,точки6и7 .

Чл.227г.(Нов- ДВ,бр.107 о
т1996 г.
)Сна каза
ниятапочл.2 27всенака
зватилицата
,
коитоуправляватипре дст
авляваттърговс
кот
одр ужеств
оил икооперацият
а,акоизвърша
тил и
допуснатдасеиз в
ършатпос о
ченитевс ъщиячлендея
ния ,к
атовслучаитенаал.1съдътможеда
постановиигл обадо500 л в.
,апоа л.2 - к
онфискацияначастил инаця лот
оиму ществона
виновния.

Чл.2 27 д. (Нов-ДВ,бр. 10 7от19 96г .


)( 1 )Търго вец,койт о :
1. неев одилт ъргов скитес иде ласг р ижа танадо бърт ър го вецил иеу частв
алво чевидно
рисковисде лки, к оитонев лиз атвк ръганао бик но в
ена тамуде йнос т;
2. пр авилел ични,с еме йниил идр у гир азходи,о чевидноне присъщиине св
ързанис
дейносттаине съобра зенисиму ще стве
но томус ъстояние ;
3. пропус наледас ъс т
авиилиес ъс тав илне пр авиле нго дише нс четоводенотче тиба ланс,
катоебилдлъже ндана пра вит ова ,
пора дик оетоеоб яв енвне съст
оят елнос тио тто вас апос л едвалище тиз акредиторите,се
наказвазане пре дпа зливба нкрутслиша ванео тс вободадодв ег о дини,к ат
ос ъдътмо жеда
постановиилиша ванео тпра вапочл. 37,ал.1 , т.6и7 .
(2) Сна ка з
ания тапоа л. 1с енаказваит ър говец,ко йтоео бя венвне състоят
ел ност,безда
еизпълнилз адълже ния тасипопре дше с
тв ащо здр а
вит еленпл ан.
(3) С на к аза
ния т
апоа л.1 с ена ка звати л ицат а,ко ит оу пр ав
лявати пр едстав
л я
в а
т
търговскотодр у же ствоил ик оопе рацият
а ,акоиз върша тил идо пус натдас еиз вършатпос очените
всъща таа линеяде яния .
(4) Лица тапоа л.1-3 нес енаказ в
ат ,а копр едипос тано в яваненапр исъдат
ао тпър в
а т
а
инстанцияу до вле творя ткре дитор итеси.Та з
ир аз поредбанес епр ил а
гапо вторно.

Чл.22 7е.(Нов- ДВ,бр .107 о т1996 г.


)(1) Тър г
овец,койт
оимаз адълженияк ъмдр уг
търговец,з ак ойт оимао ткритопро изводст
вопоне състояте
лност,катозна
ет оваинеиз пълни
задължение т
ос ивуг ов оренияилио бичайнияср ок,сена каз
васл иша в
анео тсвободадоедна
годинаилисг л обадо200л в .
(2) Тър говец,к ойтосо добрението,знаниетоил и винт ере
снас во йкре дит
ору к
рие
изцялоилио тчастиз адълже ниек ъмнегоист ов
апр ичинище тананеговкредит
о р,сенак
азвас
лиша ва
нео тс вободадодв егодинииг лобадо3 00л в
.
(3) Койт
о,катознае,чезат
ър г
ове
цимао тк
ритопроиз
водс
твопонесъс
тоятелност
,ук
рие
илиунищо жис ъссъгласие
томуне говивещи,к
оитопринадле
жатилибихапринадл е
жаликъм
маса
танане с
ъсто
ятелностт
а ,с
енак
азваслишава
нео тс
вобо
дадодв ег
одинииглобадо300лв.

Раз
делII
.
Пре
стъпле
нияво
тделнис
топанс
кио
трас
ли

Чл.228. ( Изм.- ДВ,бр .28 от1982 г .


,всилао т01.07.1982 г .
,из м.- ДВ,бр .103 от2004 г.
,
вс илао т01.01.2005 г .
)(1) Койт ок а
тор ъководителил ик онтроле но рганна р едиил идо пуснедас е
произ веда тне добро каче с
тв ени,не ста
нда ртниил ине компле к
тнипр омишл енипр оизведенияил и
произ веде ния ,коитонео тгов аря тнау становенитез атяхиз искв анияз ак ачес т
во,типилиб елез
и,
сена казв аслиша ванео тсв ободадот риг одиниил испр обация .
(2) (Из м.- ДВ,бр .103 о т2004 г .,вс илао т01.01.2005 г .)Ко йтовна руше ниена
служе бнит ес из адълже нияма рк ирак атост а
ндартнаил инема рк ирас тока,к оятонео тг
о варяна
съо тв
ет нит еиз ис квания,к огатот оваез адължител но,сена казв асл ишав анео тс вободадое дна
годинаилиспр обация .
(3) (Изм.- ДВ,бр .28 о т1982 г.,вс илаот01.07.1982 г.,из м.- ДВ,бр .89 от1986 г .
,изм.-
ДВ,бр.10 о т1993 г .
,из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г .
)Ко г а
топр оизведе ниятаил ис токитепо
пре дходнит еа линеинес авз на чителник оличестваил ис ъсзна чит е
л нас тойнос т,наказание т
опо
ал.1 ег лобао тс тодот рист але ва,апоа л
.2 - г лобао тс тодот рис тал ева,на лаганипо
админис тра тивенр ед.

Чл.229. (Изм.- ДВ,бр.103 от2004 г.,всилаот01.01.2005 г.


)Койтокат
опр ие
ма
селск
ос топа
нскипро изв
едениязас метк
анаиз купва
телнаилит ър г
овскаорг
аниза
ция,из
мами
доставчикаотноснокачест
вотоилик о
личеств
отонатияпр оиз
ведения,сенака
зваслишава
нео т
свободадот ригодиниилиспробация,какт
оисо бществ
енопорицание .

Чл.230. (1) ( Изм.- ДВ,бр .28 от1982 г .,всил ао т01.07.1982 г.


,из м.- ДВ,бр.10 о
т1993
г.
,изм.- ДВ,бр .92 о т2002 г.
,изм.- ДВ,бр .103 о т2004 г.,всил ао т01.01.2005 г.
)Койтонаруши
наре
дба,из даденапр отивра зпрос т
ра няванетоил ипо явя ва
не т
оназ аразнабо л е
стподо машни
животни,с ена казваспро бациядоше стме сецаил исгл обао тстодот ристал ева.
(2) (Изм.- ДВ,бр. 103 от2004 г.,вс илао т01.01.2005 г.)Ак оо ттов аепос ле
двалазара
за,
нака
зание тоел иша в анео тсвободадое днаго динаил ипр о бация.
(3) Ак оз а разната болестб ъде шир окор а
зпрос транена ,на казанието ел ишаване от
св
ободадот ригодини.
(4) Съо браз носра з
личия тавпр е
дх однит еа линеис ена казваи т ози,койт
она руши
наре
дба,из да де
наз абор бапро т
ивбо ле стиив редителипор астеният а
.

Чл.231. (
Из м. - ДВ,бр. 28 о
т1982 г .,всилао т01.07.1982 г .
)(1) (
Из м.- ДВ,бр.62 о
т1997
г.
)Койтопус кавпр ода жбапро мишл ениил ис елск
ос топанскис ток ивз начител николичест
ваил и
съсзначит елнастойнос т,неотговарящинаиз исквания та,посоче нива л.1 начл .228, бездае
обяв
илиз ричнотезит е хнине достатъци,с енак а
звасл иша ванео тс вободадодв его
дини,сг лоба
отхилядадот рихиля диле ваислиша в
а нео тправопочл . 37
, а
л .1, т
очк а6.
(2) (Из
м.- ДВ,бр .28 от1982 г.,вс илао т01.07.1982 г.
,из м.- ДВ,бр .10 от1993 г.
,изм.-
ДВ,бр.92 о т2002 г
.)Пр има ловажнис л учаипопр едх однатаа лине янак а
заниет оеглобаотс т
одо
т
рис
тале
ва,на
лаг
анапоа
дминис
тра
тив
енре
д.

Чл.232. (1) (Из м.- ДВ,бр .103 от2004 г .,вс ил аот01.01.2005 г.)Пр одав а
ч,к ойтоиз ма ми
купувачприт егленетоил име ренетонас токаил ик ойтос ислу жисне верниме ркиит еглилк и,се
наказваслиша ванео тс вобо дадодв егодиниил испр обация.
(2)Съсс ъщо тона казаниес ена казва:
а)к ойтоиз ма мик упу ваччре зпр име сваненачу ждив еще стваил ив ло шав анек ачеството
нас т
окатаподр угна чин;
б)к ойтоиз ма мик лиенто тноснок ачествот онас т
оките, материалитеил иу слугите .
(3) (
Из м.- ДВ,бр .28 от1982 г.,вс ил ао т01.07.1982 г.,изм.- ДВ,бр .10 от1993 г .
,из м.-
ДВ,бр.92 о т2002 г.,из м.- ДВ,бр. 27 от2009 г .)Ко гатосе дноил ипо в е
чеде янияпопр едходнит е
алинеиепричине нав редадос тол ева,на казание тоег лобао тс тодот ристал ева,нал ага
напо
админист ративенр ед.
(4) (
Из м.- ДВ,бр .95 от1975 г.,из м.- ДВ,бр .28 от1982 г .
,вс илао т01.07.1982 г .
,из м.-
ДВ,бр.10 о т1993 г.,из м.- ДВ,бр. 92 от2002 г .,изм. - ДВ,бр. 103 от2004 г.,вс ил аот01.01.2005
г.
)Ак оде я
ние топопре дх одна т
аа линеяеиз върше но ,следк атонал ицет оебил она ложенопо
същатаа лине яа дминис т ратив нона казаниеспос тано вление,в ля
з л
овс ил а,инееиз теклае дна
годинаотиз вършв а
ненапър во тонаруше ние,на казание тоел иша ванео тс вободадое днаг одина
илипроба ция ,илигл обао тс тодот ристал ев
а.
(5) (Нова- ДВ,бр .95 от1975 г .,изм.- ДВ,бр .75 от2006 г .,вс илао т13.10.2006 г .

случаите,кога т
опопре дх однит еалинеио преде лина ка за
ниел иша ванео тс вобода ,съдътмо жеда
постановиилиша ванео тпра вопочл. 37, ал.1, точка6ил и7.

Чл.233. ( Из м.- ДВ,бр. 28 о т1982 г .,вс илао т01.07.1982 г .


,из м.- ДВ,бр .89 от1986 г .
,
изм.- ДВ,бр .81 о т1990 г .
,о тм.- ДВ,бр .10 о т1993 г .,но в- ДВ,бр .102 от1995 г .
)(1) (Из м.и
доп.- ДВ,бр .92 о т2002 г .,изм.- ДВ,бр .26 о т2004 г .,изм.- ДВ,бр .38 от2007 г .
)Ко йт об ез
съответни лице нз,ре гистрация ил ир азр еше ние из на ся,в на ся,т ра нсфер ира,т ранспор тир а
,
транзитира ,из вършв абро керскаде йнос тсо ръжияил и сиз дел ияил ит ехноло гии сдв ойна
употреба ,к актоик ога тот акиваде йнос тис аос ъще ст
ве нивна р уше ниеназ абр ани,о граниче ния
илис анк ции,на ложе нио тСъв етаз ас игурнос тнаОр ганиза ция танао бедине нит ена ции,о т
Организ ация таз ас игу рностис ътру дниче с т
в овЕв ро
паил ио тЕв ро пейс кияс ъюз ,у к
а з
анива кт
на Минис терския с ъв ет ил и про из тича щи о т ме жду народен до гов ор,по к ойт о Репу бл ика
Българияес трана ,сена казвасл иша ванео тс вобо дадоше стг одиниисг лобадодв естах иля ди
лева.
(2) (Из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г .)З аос обенот ежк ис л учаи поа л.1 на казаниет ое
лиша ванео тсвобо дао т3до8г одинииг л обадопе тс
тотинх иля дил ев а
.
(3) (Изм.- ДВ,бр.92 о т2002 г .
)В ма л оважнис л учаипоа л.1 на казание тоег лобадо
двадесетхиля диле ва.
(4) (Изм. - ДВ,бр .92 от2002 г .
,из м. - ДВ,бр .26 о т2004 г .,из м.- ДВ,бр .38 от2007 г .
)
Оръжие т оил ииз де лия та,илит ехно ло гиит есдв ойнау по треба ,пр едме тнапр ес тъпление то,с е
отнематвпо л з
анадър жа в
ат анезав исимочияс о бственос тс а,аа к ол ипс ватил ис ао т
чу жде ни,
присъждас етяхна тара в ностойност ,опр еде ленас ъг ла
снов ъншно търг овскиядо гов ор.

Чл.234. (
Отм.- ДВ,бр.1от1991 г
.,нов- ДВ,бр .107 о
т1996 г.)(1) (
Изм.- ДВ,бр.92 от
2002 г
.,из
м.- ДВ,бр.75 от2006 г.
,всилаот13.10.2006 г
.,изм.- ДВ,бр.26 от2010 г.
,изм.- ДВ,
бр.7 от2019 г.
)Койтора зпростра
няв
аил идър жиа кциз
нис токиб езбанде рол
,ко г
атотак
ъвс е
изисквапоз акон,вне ма ло ва
жнис лу ча и,с ена к аз
васл иша ванео тс в ободао те днадоше ст
годинииг лобадо10 -крат нияр а
з мернапа зар натаце нанар а з
пр остраня ванитесток и,к ак тоис
лиша ванео тпра вапочл .3 7,ал.1,т.7 .
(2) (Нов а- ДВ,бр.7 о т2019 г .)Ко йт опр оизвеждаил идър жисце лр азпр остр анение
алкохол,а лк охолнина пит киилит ют юне вииз де лиябе знадл ежнор азрешит елно,вне мал о важни
случаи,с ена к
аз васлиша в а
нео тс вобо дао те днадоше стг одинииг ло бао тдвадес етх ил ядидо
стохиля диле ва,кактоислиша ванео тпр авапочл .37,ал.1, т
. 7.
(3) (Изм.- ДВ,бр .92 от2002 г .,изм. - ДВ,бр .75 от2006 г .
,вс илао т13.10.2006 г .,изм.-
ДВ,бр.26 о т2010 г .
,пре дишнаа л.2 - ДВ,бр . 7от2019 г .
)На казаниетоел иша ва
нео тс в
о бо даот
дведоос емг одиниилиша ванеотпра вапочл .37, а
л.1 ,т
.7 ,ко г
атоде яние то:
1.еиз вър шенопов торно;
2.еиз вър шеноо тдв еилипов ечел ица , сг
о во
рил ис епр едварите лно ;
3.а копр едметътнапр естъпл ение тоевг олемир азме ри.
(4) (Нов а- ДВ,бр.7 о т2019 г .
)Ко йт овна руше ниенау станов енияр едиз готвя,дър жи
илиук рив апр едме ти,ма териалиилио р ъдия ,к актоит ехниче скис ъо ръже ния,зак оит оз наеил и
предпола га,чес апр едназна чениилипос л у
жил из аизгражда ненас ъоръже ниязапр оиз водс твона
алкохол,а лк ох
олнина питк иилит ютюне вииз делияпоа л.2, сена казвасл ишаванео тс во бодадо
тригодини.
(5) (Пре дишнаа л.3 - ДВ,бр.7 о т2019 г .
)Пр едме тътнапр естъпл е
ниетос ео т немав
ползанадържа ва т
а.

Чл.234а.(Нов- ДВ,бр.62 о т1997 г.


,из м.- ДВ,бр .26 от2010 г.
)Койтоизвършв а
външнотъргов
скаде йностб е
зр аз
решение
,к оет
ос еиз искв
апоз ак
онил ипопос та
новле
ниена
Минис те
рскиясъв е
тил ивна рушениенаиздаденот а
ковар а
зрешение,сена к
азваслишаванео т
свободадопетго дини,глобаотпетдодесетх илядил еваил ишаванеотпр авапочл.
37, ал.1,
т
о чки6и7.

Чл.23 4б.(Нов- ДВ,бр.92 от2002 г.


)(1) (
Изм. - ДВ,бр.27 от2009 г.
,изм.- ДВ,бр.26 от
2010 г.,из м.- ДВ,бр.33 о т2011 г.,вс илао т27.05.2011 г .
)Ко йтоиз к
упуваил ииз в
ършв а
търговск аде йностсо тпадъцио тче рниил ицв ет
ниме та
либ езл иценз,койтос еиз исквапо
норма т
ив ена кт,иливне гов
она рушение,сена казвасл иша ванеотсв обо
дадопе тг одинииг лоба
отдв ехиля дидопе тдесетхилядил е
ва,кактоисл ишава неотпр авопочл .37,ал.1,т.7.
(2) Отпадъците,предметнаде я
ние т
опоа л.1, с еотнематвпо лз
анадър жа ва
та,аа ко
липсватилис ао тчужде
ни,с еприсъждат яхнат
ар авносто йност.

Чл.23 4в .(Нов- ДВ,бр.26 о т2004 г .)(1) (Изм.- ДВ,бр .33 о т2011 г .


,вс илао т
27.05.2011 г.)Койт ос ам или чре з друг
иг о осъще стви не пр а
во ме рно присъе диняване к ъм
електропре носнаилие лектроразпределителнамр е
жа ,ил ик ъмг азо транспортна,т оплопренос на,
водос набдителна ил ик анализационна сис тема,с истема з а пр е нос на т ечни г о р
ива ,ил и
непра вомерно в ъздействие върху ур е
дитез ат ърговско из мерване на е лект
р ическае не ргия,
приро денг аз,течног орив о
,т оплиннае нергияил ив ода,ил ио т веденао т
падъчнав ода,ск ое т
о
създадеус ловияз анепълноо тчит а
ненапо тр ебенитее лектричес кае нер г
ия,прир оденг аз,течно
горив о,топлиннае нерг
ияилив ода,илинао тведенао тпадъчнав ода ,сена каз
васл иша ванео т
свобо дадопе тго динииг лобадопе т
надесетх илядил ева.
(2) (
Из м.- ДВ,бр.33 о т2011 г .
,вс илао т27.05.2011 г .
)Ак одеяние топоа л.1 е
извърше нопов торно,нак аза
ние тоелиша ванео тс вободао те днадоос емг одинииг лобадо
дв
аде
сетхиля
диле
ва.

Чл.235. ( Из м. - ДВ,бр. 26 от2004 г .


)(1) ( Из м.- ДВ, бр. 75 от2006 г .
,вс илао т13.10.2006
г.
)Койт об е зре дов нопис ме нопоз во
л ит ел ноил иср едо в
нопо з
в олително ,ноиз въну ка занит ев
негоме с та,с рок ов е,к о личе ствоидър ве тас ече,с ъбир а,до бив а,вземаил ииз возвао тг о рския
фондк ак вит оидабил одърв етаил ича сто тт я х,в к лючит елноо тсечениил ипа дна ли,сена к азвас
лиша в а
нео тсво бо дадоше стг одиниисг ло бао тх илядадодв а
де сетх иля дил е ва.
(2) (Изм.- ДВ,бр .75 о т2006 г .
,вс ил ао т13.10.2006 г .
)Сна казание топоа л.1с ена к аз
ва
ит ози,к ойт оу кр ие ,т ов а
ри,т ранс порт ира ,р азтов ар ва,съхр аняваил ипр ерабо тв ане законнодо бит
отдр угиг одър ве нма т ериа л.
(3) Запре стъпле ниепоа л.1 и2 на каза ние тоел иша в анео тс в ободао те днадоос ем
годинииг лобао тпе тхиля дидопе тнаде се тх ил ядил ева, а
к о:
1. е из върше но о т дв е или по ве че л ица ,с говорил ис е пр едва рит елно з а не го в
ото
осъще ствя ване;
2. еиз вър ше новс ъуча стиес ъсс лу жит елпог ор ите,к ойтос еев ъз по лзва ло тслу же бното
сипо ло же ние ;
3. еиз върше ночре зиз по лзваненане ист инс киил ипр епр авендо к уме нтил инадо ку мент
сне вярнос ъдър жа ние ;
4.еиз вър ше нопов т орно;
5.пре дме тътнапре стъпле ниет оевг олемир азме ри.
(4) Ко г
а топр е стъпл ения тапоа л. 1-3с аиз върше нио тл ице,к оетоде йст вапопор ъче ние
или в из пълне ниенар еше ниенао рга низ ир анапр естъпнаг р упаил и пр е дс тавлявато пасен
рецидив ,на казание тоелиша ва
нео тс во бо дао тт р идоде сетг одинииг л обао тде сетх ил ядидо
стохиля диле ва.
(5) Ко г
а топр е дме т ътнапре с
т ъпл е ние тоевос о беног оле мир азме риис луча я
теос обено
тежък ,на каз а
ние тоел иша ванео тс в обо дао тпе тдопе т
на дес етг одинииг л обао тпе тде с
ет
хилядидопе тсто тинх иля диле ва.
(6) (Нов а- ДВ,бр .75 о т2006 г .
,вс ил ао т13.10.2006 г .
)Вма лова жнис л учаина каза нието
елиша ва нео тс в обо дадое днаг одинаил ипр обация ,илиг л о
бао тс тодот рист ал ева.
(7) (Пр е дишнаа л .6 - ДВ,бр .75 о т2006 г .,вс илао т13.10.2006 г .)Пр едме тътна
пре с
т ъпле ние тос ео т немавпо лзанадър жа вата ,аа кол ипс ваил иео тчу жде н,с епр ис ъжда
негова тара в ност ойнос т .

Чл.236. (Изм.- ДВ,бр. 28 от1982 г.


,вс илао т01.07.1982 г.,изм.- ДВ,бр.86 от1991 г
.,
изм.- ДВ,бр .85 от1997 г.,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г .
,из м.- ДВ,бр .103 от2004 г.,всилаот
01.01.2005 г.
,изм.- ДВ,бр .75 от2006 г.
,вс илао т13.10.2006 г.
)Ко йтоу нищо жиилипо вредипо
какъвт оидаена чингорс кидър вета,младеняк,подрас т
,г орскак улт
у раилиг орс
кир азсадник,с
е
наказваслиша ванеотс вободадодв егодиниил испр о бация,к актоисг лобаотс т
одот рист
а
лева,авос обенот е
жкис лучаи-сл ишаванео тсвободадопе тго дини.

Чл.237. (Изм.- ДВ,бр. 28 от1982 г.


,вс илаот01.07.1982 г.,изм. - ДВ,бр.89 от1986 г.
,
изм.- ДВ,бр.86 от1991 г.)(1) (Изм.- ДВ,бр. 85 от1997 г.
,изм. - ДВ,бр .92 от2002 г
.,изм.- ДВ,
бр.75 от2006 г.,вс илао т13.10.2006 г .
)Ко йтоу биеил иу ловиб е
зна дл ежнор азре
ше ниее дър
дивеч,сена каз
васл иша ванео тс вободадое днаг одинаил исг лобао тс тодот ристал ев
а,к а
к т
ои
слиша ванео тправопочл .37 ,ал. 1,точка7.
(2) (
Изм.- ДВ,бр .28 о т1982 г.,всилао т01.07.1982 г
.,из м.- ДВ,бр .89 о
т1986 г.,изм.-
ДВ,бр.86 о т1991 г
.,изм. - ДВ,бр .85 о т1997 г.
,изм.- ДВ,бр .92 от2002 г.
,изм.- ДВ,бр.103 от
2004 г.
,вс илаот01.01.2005 г .,из м.- ДВ,бр .75 от2006 г.,всил аот13.10.2006 г.
)Ко йт
о,безда
притежа валов енбил е
т,у биеил иу ло в
идр ебендив е
ч,с пециалноу казанвЗ аконазал ова
,кактои
онзи,койт ома каридапр ит ежа вал овенбил ет,убиеил иу ловит ак
ъвдив ечвз абраненов ре
ме ,в
забраненомя ст
оилис ъсз а бр аненис редства
,с енаказ
васпр обациядоше стмес е
цаил исглобао т
стодот рис талева,кактоисл иша ванео тправопочл .3 7,ал.1,точка7.
(3) Убитиятили у лове н див ечс ео тнемавпо лзанадър жава
т а,аа кол ипсваил ие
отчужде н,с еприсъждане г оват ара вностойност .

Чл.238. ( Изм.- ДВ,бр. 28 от1982 г .


,вс ил ао т01.07.1982 г .,изм.- ДВ,бр . 89 от1986 г.
,
изм.- ДВ,бр. 86 о т1991 г .,из м.- ДВ,бр . 55 о т2018 г .
)(1) Ко йт ол ови,ул овир ибаи/ ил идруги
водниорг анизмичре зиз по лзва ненав зр ив ни,о тр овниил из а ше метяващив ещест в
а ,сена казвас
лиша ванео тс во бодадое днаг одинаиг лобао тде с е
тх ил ядидопе тнадес етхил ядил е ваилис
пробация .
(2)Койт ол ов и, улов ир ибаи/ ил идр угив однио рганиз ми:
1. ст ехниче ски ус т ройс тваи с ъор ъже нияз ау ло в се л ектричес кит окб езв алидно
разрешит е лно;
2. срибо ловнимре живоб ек ти,р азл ичнио тЧе рномо ре ,рекаДу навио бект ите,закоито
лицетоимаре г ис трацияпочл.25 о тЗ аконаз ар иба рствотоиа к вакултуритеиимав лезливс ила
две или пов ече на казат ел ни пос тано вл ения з аа дминис трат ивни на руше ния по З акона за
рибарств от оиа к вакулт урит е ;
3.вз абра нениме с
т аилипр има л ово дие;
4.вне пр омишл е нив одипр езр азмно жит елнияпе р иоднар иба та;
5.о твидов е,з абране низ ау лов ,
сена к
а зв аслиша ва нео тс вобо дадоше стме сецаиг л обао тпе тхил ядидоде се тхиляди
леваилиспроба ция .
(3) Запр естъпл ениепоа л.1 и2 на к азание тоел иша в анео тс вободао теднадот р игодини
иглобао тпе тна де се
тхил ядидодв аде се тх ил ядил ева,кога т
о :
1. е из върше но о т дв е или по в ече л ица ,с г
о ворил ис е пр е
два рително з а не г
овото
осъще ствя ване;
2. еиз върше новс ъуча стиес ъсс лу жит елнаИз пъл нит е
л натаа г
е нцияпор иба рс
твои
аквакултури,к ойт ос еев ъзпо лз вало тс лу же бно тосипо ложе ние;
3.еиз в ър ше нопов т орно;
4.пре дме тътнапре с тъпле ние тоевг ол е
мир азмер и.
(4) Улов е натар иба ,др угитеу лов енив однио рганиз ми,к ак тоиу р едитеис редс тв
ата,с
коитоеиз върше нопре стъпле ние то,с ео тне ма твпо лзанадър жа вата.

Чл.239. (Изм.- ДВ,бр .28 о т1982 г.,вс илаот01.07.1982 г .


,изм. - ДВ,бр . 86 от1991 г.)
(1) (
Из м.- ДВ,бр. 85 от1997 г.,изм. - ДВ,бр .92 от2002 г.
,изм. - ДВ,бр. 103 о т2004 г .
,вс илаот
01.01.2005 г.,изм.- ДВ,бр .27 о т2009 г .
)Рък оводителнапр едприятие ,фир ма ,у чрежде ние,
орг а
низ ацияил идр угодлъжнос тнол ице,коетона рушиил идо пу снедас еиз в ършина руше ниена
пра вилата,установенис ъсс пе циале нз аконзаз апазваненар иба таидр уг итев однио р г
анизмии
запра вилно торазвитиенар ибо развъжда нетовс т р
аната,сена ка
з васл иша в анео тс вободадот ри
годиниилиспроба ция ,ка
ктоисг лобао тстодот ристал е
ва .
(2) (
Изм.- ДВ,бр .27 о т2009 г .)Съсс ъщо тонаказаниесена каз
вав сякол ице ,коетопу с
не
илииз хвърливр ибостопанск ит ево диз амърсенив о
диил ив еще ств
а,коит оск о личе ств
от оили
съсс войс тва
тасимо гатдаув редя тнар ибатаидр угитеводнио рг анизми.
Чл.240. (1) ( Изм.идоп.- ДВ,бр .27 о т2009 г.)Чу ждг ра жда
нин,к ойтона влезес
плавателе нс ъдвт ериториалнит еводинаРе пуб
лик аБългариявЧе р номо реив ършис т
опански
риболовб езр азрешениенас ъо тве
тнитег ра
ничнив ла
сти,аконепо дл ежинапо -тежкона каз
ание
подр угз ак он,сена казв
асл иша ванеотс вободадот ригодини,не з
а висимоо тотговорносттапо
Законаз ариба рст
в от
оиа квакултурите
.
(2) Ак отоваеиз върше ноо тгрупачу ждиг раждани,коитос ав ъоръжени,наказаниетое
лиша ванео тсвободадопе тгодини.
(3) (Изм.- ДВ,бр. 27 от2009 г.
)Ул овенатариба,другитеулов ениводнио рг
анизми,к ак
то
иуре дитеис редствата,ск оитоеиз вършенопр естъплението,сеотнематвпо л
занадър жавата.

Чл.2 40 а.( Но в- ДВ,бр .101 о т2017 г .)(1) Ко йтоиз вър шв адо бивнапо дземнибо гатс тва
безпре дос тавенак о нце сияил ик о гатоде йствиетонапр едос т авена так онцес ияз адо бивес пр я но
поре даначл .68 о тЗа ко наз апо дземнит ебо гатстваил инаос но ваниенас кл юче ниядо гов ор,с е
наказваслиша ва нео тсв обо дадоше стго диниисг л обао тх иля дадодв адесетх ил ядил ева.
(2) С на к а зание топоа л.1 с ена казваио нзи,к о йт одър жи,с ъхра ня ва,т ранс пор тир а
,
прерабо тваил ио тчу жда ване зако ннодо бит иподз емнибо гат ств а.
(3) На каза ние тоелиша в а нео тс вободао тдв едоос емг о динииг ло бао тпе тх ил ядидо
петдес е
тхиля дил е ва,ко гато :
1.пре дме тътнапре стъпле ние тоевг олемир а змери;
2. деяние т оеиз в ърше новз а щит енат ерито рияил из ащит еназ онапос мис ъл анаЗ ако на
забио логично тор а знообра зие;
3. заиз в ършв ане тонаде яние тоеиз пол з
ва нот ехниче скос р едствоил ипът нопр ево зно
средство;
4. деяние т оеиз върше ночр езиз ползваненадо куме нтсне вяр нос ъдър жа ние ,не истинс ки
илипре пра вендок уме нт;
5.де яние т оеиз вър ше ноо тдв еил ипо в
ечел ица ,сго ворил ис епр едвар ит елно ;
6. деяние тоеиз върше носуча стиетонадл ъжнос т нол ице ,к оетос еев ъз пол звалоо т
служе бнот осипо ло же ние ;
7.де яние т оеиз вър ше ноо тлице ,коетос исте мнос ез анима васт ака
в аде йнос т ;
8.де яние т оеиз вър ше нопов т орно .
(4) Нак аза ние тоелиша ва нео тс вободао тт ридоде с етг о
динииг лобао тде сетх ил ядидо
стохиля диле в а,к ог ато:
1.пре дме тътнапре стъпле ние тоевос обеног о лемир азме риис лучаятеос о бенот ежък ;
2. деяние тоеиз върше ноо тл ице ,коет оде йствапопо ръче ниеил ивиз пълне ниена
реше ниенаор га низ ира напре с тъпнаг рупа ;
3.де яние т оеиз вър ше ноприус ловиятанао па сенр е цидив .
(5) Вма л ов ажнис луча ипоа л.1 и2 на к азание тоел иша ванео тсвобо дадое днаг о дина
илипроба ция, илиг лобао тс т
одот рис тал ева.
(6) Пр едме тътнапре с тъпле ние тос ео тнемавпо л занадър жа ват
а,аа кол ипс ваил ие
отчужде н,прис ъждас ене г
ов атар а внос тойнос т
.
(7) Пре во зно тоилипре нос нот ос редство,пос л ужил оз апр ево званетоил ипр ена сяне тона
предме танапр е ст ъпл ение то,с ео т немавпо лзанадър жава таик о гатонеес о бст венос тнаде еца,
освена кос тойнос тт амуя в нонес ъо тве тстванат еже с ттанапр естъпл ение то.
(8) Койт оиз готв я,пр идо бив а,па зиил иу кр ивапр е
дме ти,ма тер иалиил ио ръдия ,зак о ито
знае,чес апре дна з наченииличес апос лужил из адо бивнапо дзе мнибо г
атс тваб езк онцес ия,с е
наказваслиша ва нео тсв обо дадопе тг одини.
Раз
делI
II.
Пре
стъпле
нияпро
тивмит
ниче
скиярежим(Заг
л.из
м.-ДВ,бр.5
0от1
995г
.)

Чл.241
.(От
м.-ДВ,
бр.5
0от1995г
.)

Чл.242. ( Из м.- ДВ,бр .95 о т1975 г .)(1) ( Из м. - ДВ,бр .10 о т1993 г .,из м. - ДВ,бр . 26 от
2004 г .)Койт о пре несепре зг ра ницат анас т ра на тас то киб е зз на ние т ои р а зреше ние то на
мит ницит е ,к огат от о в
аеиз в ърше но:
а )о тлица ,к оитос ис те мнос ез анима ва тст ак ав аде йнос т;
б)( из м.- ДВ,бр.26 о т2004 г .)чр езиз по л зв аненадо куме нтсне вя рнос ъдър жа ние ,на
чу жд,не ис тинс к иилипр епр а в ендок уме нт;
в )о тдлъжнос тнол ице ,к ое т
оевне пос ре дс тв енав р ъзк асмит ниче с ка тас л ужба ;
г )( изм.- ДВ,бр. 95 о т1975 г .
,до п.- ДВ,бр . 92 о т2002 г .,до п.- ДВ,бр .26 о т2004 г .,
доп.- ДВ,бр .33 о т2011 г .,вс илао т27.05.2011 г .)к о г ат ос апр ене с енис ил ноде йств ув ащиил и
от ров ни в е ще ст ва,в з
рив ни в е ще ства,о р ъжие ил и бое пр ипа сиз ао гне ст рел но о ръжие ,
пиро т ехниче ски из делия ,я дре н ма те риа л,я др е ни с ъо ръже ния ил и др у г
и из точници на
йониз ира щилъче нияил ик омпо не нти,ил ипр е ку р со риз ат ях ,опр еде л енис ъсз а ко нил иса ктна
Минис т ерс к ияс ъв ет
д)( из м. - ДВ,бр .95 о т1975 г .
)с ток иипр е дме тиз ат ър г
о вск иил ипр о изво дс твенице л ив
голе мира з ме ри;
е )( но ва-ДВ, бр.6 2о т19 97г .
)о тдв еил ипо ве чел ица ,сг овор ил ис епр е
дв а рит ел но;
ж)( но ва- ДВ,бр .92 о т2002 г .)о тл ице ,к ое тоде йс твапопо р ъче ниеил ивиз пълне ниена
ре ше ниенаор га низ ира напре с тъпнаг рупа ;
з )( но ва- ДВ,бр.33 о т2011 г .,вс ил ао т27.05.2011 г .)чр е зпр ена ся ненае кзе мпл яро т
защит е нв идо тдив а тафл ораил ифа унаил ине го вача ст , ил ипр оду кт .
(из м.- ДВ,бр.26 о т2010 г .)с ена ка зваз ак ва л ифицир анак о нтр а ба ндасл иша ванео т
свобо дао тт ридоде сетг одиниисг лобао тдв а де се тх ил я дидос т ох ил я дил е ва ;
(2) ( Но в а- ДВ,бр .95 о т1975 г .
,из м. - ДВ,бр . 10 о т1993 г .
,из м. - ДВ,бр .62 о т1997 г .,
из м.- ДВ,бр.21 о т2000 г . )Койт об езна дл ежнор а зр ешит елнопр ене сепр езг раница т ана
стра на тана рк от ичнив еще ст в аи/ илит е хниа на л о зи,с ена казваз ав ис ок о рис ко вина рк отични
веще ст васлиша ванео тс в обо дао тде сетдопе т на де с етг о динииг ло бао тс т ох ил ядидодв еста
хиля диле ваиз ар иск овина р ко тичнив еще ст ва- сл иша ванео тс во бо дао тт р идопе т наде сет
годинииг лобао тде сетхил я дидос тохил я дил ев а.
(3) ( Нов а- ДВ,бр. 21 о т2000 г .)Ко йтоб е зна дл ежнор азреше ниепр е нес епр езг р аница та
нас тра на тапр екурс ор иил ис ъо ръже нияима т ер иа л из апр оиз водс твонана р ко тичнив еще ств а,се
на казв аслиша ва нео тс во бо дао тдв едоде сетг о динииг л обао тпе т де сетх ил ядидос тох ил яди
ле ва.
(4) ( Но в аа л.4 - ДВ,бр. 89 о т1986 г .,из м. - ДВ,бр .10 о т1993 г .,ал . 3о т м.,пр е дишнаа л.
4 - ДВ,бр.50 о т1995 г .,из м. - ДВ,бр .62 о т1997 г .
,пр едишнаа л. 3, из м. - ДВ,бр .21 о т2000 г .
)
Ко гатопре дме тътнак онтра ба нда т апопр едх однит еа лине иевос обе ног ол емир аз ме риис лу чаят
еос об е нот ежъкилик ог атоня коео тл ица т апоб у к в а" е"наа л.1 емит ниче ск ис л ужит ел,
на каза ние т ое :вс луча ит епоа л.1 - л иша в анео тс в обо дао тпе тдопе тна де с етг о динииг ло бао т
пе тдес етхиля дидодв ест ахил ядил ева ,авс л у ча ит епоа л .2 и3 - л иша в а
нео тс во бодао т
пе тна де се тдодв а дес етг одинииг лобао тдв ест ах ил я дидот рис тах ил я дил е ва .
(5) ( Пре дишнаа л.2, из м.- ДВ,бр .95 о т1975 г .,из м.- ДВ,бр .28 о т1982 г .,вс ил ао т
01.07.1982 г .
,пре дишнаа л. 4, из м.- бр .89 о т1986 г .,пр е дишнаа л.5, из м. - ДВ,бр . 50 о т1995 г .,
пре дишнаа л. 4, из м.- ДВ,бр .21 о т2000 г .
,из м.- ДВ,бр .92 о т2002 г .
,вс ил ао т01.01.2005 г .,
изм.о тноснов лиз анетовс ила- ДВ,бр .26 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2004 г .
,изм. - ДВ,бр .103 о т
2004 г.,вс илао т01.01.2005 г .)Вс лу чаит епоа л.1, бу кви" а" ,"г"и" д" ,кактоипоа л.2, 3 и4,
съдътмо жев ме ст огло бадана ло жик о нфис ка циянача стил инаця л отоиму ще ствонав ино вния .
(6) (
Пре дишнаа л.3, из м.- ДВ,бр .95 о т1975 г .,из м.- ДВ,бр .28 от1982 г .,вс ил ао т
01.07.1982 г.
,пре дишнаа л.5, изм.- бр . 89 о т1986 г .,из м. - ДВ,бр .10 о т1993 г.,пр едишнаа л .6,
бр.50 о т1995 г .,из м.- ДВ,бр.62 о т1997 г .,пр едишнаа л.5, из м.- ДВ,бр .21 о т2000 г .)В
малов ажни с лу чаи по а л.1, 2 и 3 на к азание то ег лоба до х ил яда ле ва,на лагана по
админис тра т
ив е нр ед.
(7) (
Пр едишнаа л.4, изм. - ДВ,бр .95 о т1975 г .,пр едишнаа л.6, изм.- бр. 89 от1986 г .
,
предишнаа л.7, бр .50 о т1995 г .,пр едишнаа л .6 - ДВ,бр .21 о т2000 г .)Пр едме тътна
контра бандатас ео тнемавпо лз анадър жа ва та,не завис имочияс обс твенос те,аа кол ипсваил ие
отчужде н,прис ъждас ене гов атар авнос то йнос тпос ъо твет нидър жа внице нинадр ебно .
(8) (
Пр едишнаа л.5, изм. - ДВ,бр .95 о т1975 г .,пр едишнаа л.7, изм.- бр. 89 от1986 г .
,
предишнаа л.8, бр.50 о т1995 г .,пр едишнаа л.7 - ДВ,бр .21 о т2000 г .
)Пр евознот оил и
пренос нотос ре дство,пос лужило з а пр ево зва нето ил и пр ена сяне то на с т
ок ите,пр едме т на
контра бандата,с ео тне мавпо л занадър жа ват аик огатонеес обств еностнаде ецаос вена ко
стойнос ттамуя в нонес ъо тветствув анат еже стт анапр ес тъпл е ние то.
(9) (
Но ва- ДВ,бр. 41 о т1985 г .,пр е дишнаа л .8, из м. - бр. 89 от1986 г .,пр едишнаа л .9,
изм.,бр.50 о т1995 г .,пре дишнаа л .8, изм. - ДВ,бр . 21 о т2000 г .)З апр иг о
товл ениепоа л .2, 3 и
4на казание т
оелиша в анео тс вободадопе тг одини. Вт езис луча ис епр ила г
аа л.7.

Чл.24 2
а.(Нов- ДВ,бр.21 от2000 г.
,доп.- ДВ,бр .26 о
т2004 г .
)Ко йтопренесепрез
държавнатаграницастокасдо кументизатранзите
нпр е
носивна р ушениенау станове
нияр ед
разт
оварвастокатанатеритория
танас тра
ната,сенаказвасл ишаванео тсвободадоше стгодини
иглобао тпетдесе
тхилядидопе тстот
инх иля
дил ев
а.Ст окат
аипр е
в оз
нотос редс
тво,послужило
запренасяне
тоѝ, сеот
нематвпо лзанадържаватанезависимочияс обстве
нос тса.

Разде
лIV.
Пре
стъпле
нияпро
тивпарична
таикре
дит
натас
ист
ема

Чл.243. (1) Койтоиз готв


ине ис
т инскиил ипр е
правиис тинскипаричнизна
циск у
рсв
стра
натаиливчу жбина,с енаказвазапо дпр а
в к
анапа ричнизнацисл ишава
неотсвобо
даотпе
т
допетнаде
сетг о
дини.
(2)Също тона казаниесена лагаинао нзи,к
ойтоподправи:
1.таксовиилипо ще нск
има рк
ии
2.облигации,из дадениотдър жава т
а ,
ил идругидържавнице нникнижа.
3.(нова-ДВ,бр. 62о т1997г .
,изм. -ДВ, бр.27от200
9г .)платежниинст
румент
и.

Чл.244. (1) (
Изм.- ДВ,бр .62 о т1997 г.
,из м.идо п.- ДВ,бр .24 от2005 г.,изм. - ДВ,бр .
27 от2009 г.,доп.- ДВ,бр .101 от2017 г .
)Ко йтопр о к
араво бращениепо дпр а
венипа ричниил и
другиз нациилипл атежниинс тру ментипочл .243, ал.2, пр иеме,пр идо биеил ис ис лу
жис
такива,катоз нае,чесапо дправени,ил иг ипр енесепр езграница танас т ранатаилиг ипр евоз
ва ,
сена ка
зваслиша ванео тсвободао тдведоос емг о
дини.
(2) (
Но ва- ДВ,бр. 62 от1997 г .
,изм.идо п.- ДВ,бр .27 от2009 г .
)На казаниетопоа л.1
сена лагаиналице ,коетодържит а
к ивазна циил ипл а
тежниинс труме нтипочл .243, ал.2 в
големик оличества.
Чл.2 44а.(Но в- ДВ,бр.24 о т2005 г .
)(1) (Доп.- ДВ,бр.101 о т2017 г.)Койтов
наруше ниенаус тановенияр едизг
о т
вя,пр иема,придобива,пренас
япр езг
р аницатанас т
ранат
а
илипре в озвапа ричниз нациск урсвс транатаил ивчу жбинаилипа ричниз наци,коитовсеоще
несае мит ира ни,нос апре дна
значе
низ апу сканевобраще ниекатоз
ако ннопл ат
ежнос редс
тво,с
е
нак
а з
васлиша ванео тсвободаотпетдопе тнадесетгодини.
(2) Койтос ъзнателнопрокараво бр а
ще ниетакивапаричнизна ци,сена ка
звасл ишава
не
отсвобо дадоос емг одини.

Чл.245. (
Из м.- ДВ,бр.28 от1982 г
.,всилаот01.07.1982 г
.,из
м.- ДВ,бр .10 от1993 г
.,
из
м.- ДВ,бр.62 от1997 г.)Ко
йтоприе меподпр а
венпариченил идру гз
накпочл .243 ис ле
дк ат
о
уз
нае,чеет акъв,съзна т
елногопр окараво бръщениек а
тоис тински,сенаказв
асл ишаванеот
св
ободаотеднадот риг одиниисг лобадох илядалев
а.

Чл.246. (1) ( Из м.- ДВ,бр .26 от2004 г .


,из м.- ДВ,бр .27 от2009 г.)Пр иг
отовлениез а
извършв аненапре стъпле ниепочл. 243 илис др у
жа ванест акаваце лилиз ар азпространяванена
подправе нипа ричниилидр у гиз нациил ипл атежниинс тр у
ме нтипочл .243, а л.2 сенака з
в ас
лиша ва
нео тсво бодадоше стг одини.
(2) (Доп.- ДВ,бр.24 о т2005 г.)Нес ена казваонз ис ъучастниквс др у
же нието,к ойто,
предидаедо в ърше напо дпра вката( а
кос друже ние т
оео бр азуваност ак
а в
аце л)ил ипр едида
започнера зпрос тра ня в
а нетонапо дправенитез наци( акос друже ниетоео бр азуваноз атова)ил и
предидадов ършииз готв я
не тонас редстватапоа л. 3,сеоткажео тдеяниетоис ъо бщинав ластта.
(3) (Изм.идоп.- ДВ,бр .24 от2005 г.,из м.- ДВ,бр .27 о т2009 г.
,из м.- ДВ,бр .101 от
2017 г.
)Койт оиз гот вя,пр ие ма,придо бива,па зиил иу крив апр едме т
и,ма тер иалиилио ръдия ,
компют ърнипро гра миида нни,к актоив сякакв идр угис р е
дс тваил иел емент из азащит ана
паричнит ез наци,з ак оитоз нае ,чес апр е
дна значени ил и чес апос лужил из аиз гот
в янена
неистинс ки па р ични з наци или з а подпр авк
а на па рични ил и другиз на ци ил и плат е
жни
инструме нт ипочл .2 43,ал. 2, с
ена казвасл иша ванео тсвобо дадоше стгодини.

Чл.247. (Из
м.- ДВ,бр .28 от1982 г
.,всилаот01.07.1982 г.
,попр
.бр.31 о
т1982 г
.,изм.-
ДВ,бр.10 о
т1993 г.
,изм.- ДВ,бр. 92 от2002 г
.,из
м.- ДВ,бр .103 о
т2004 г
.,всилао
т01.01.2005
г.
,от
м.-ДВ,бр. 26от2010г .
)

Чл.248. (Изм.- ДВ,бр. 28 от1982 г


.,всилао т01.07.1982 г
.)(1) (
Изм. - ДВ,бр .10 о
т1993
г.
,изм.- ДВ,бр.92 о т2002 г.,изм.- ДВ,бр.103 от2004 г.,всил аот01.01.2005 г.)Койт ознае,че
севършипре ст
ъпл ениепочл. 243 и244, инес ъо бщиз ат ованав ласт т
а,сена к
а з
васпр оба
ция
илисглобао тст одот ристале ва.
(2) Предх о
дна таа линея не с е прилагас прямо с ъпруга,низ ходящит е,в ъзходящит е
,
брат
ятаис ес
трит енаде ецаит ехнит ес
ъпр уз
и.

Чл.248
а.(Нов- ДВ,бр.75 от2006 г
.,вс илаот13.10.2006 г.
)(1) (
Изм.- ДВ,бр.26 о
т
2010 г.
)Който,задапо лучикредит,представинев е
рнис ведения ,сена ка
звасл ишаванеот
свободадотригодиниисглобаотхилядадопе тхилядилева.
(2) ( Изм.идоп.- ДВ,бр .101 о т2017 г .
)Също т она казаниес ена ла гаинао нзи,к ойто
представи не верни с веде нияили з атаис веде ниявна р уше ниеназ адъл же ниедапр едостави
такива,з адаб ъда тпо луче нис редствао тфо ндо ве ,пр ина дл ежащинаЕв ро пейск ияс ъюзил и
предостав енио тЕв ропе йс кияс ъюзнаб ългарс катадър жа ва ,к акт
оис р едс тва,пр ина длежа щина
българскатадържа ва,ск оит ос ес ъфина нсир а тпр ое к
т и,фина нсирани с ъсс редс твао тт ези
фондов е
.
(3) ( Изм.- ДВ,бр .26 о т2010 г.,изм.идо п. - ДВ,бр . 101 от2017 г .)Ак оде яние т
опоа л.1
и2 еиз в ърше ноо тлице ,кое тоу правля в
аил ипр е дс т
ав ляв аюр идиче скол ицеил иг ражда нско
друже с
тв о,илио тт ъргов ец, наказаниетоел иша ванео тсв обо дао те днадоше стг одинииг ло баот
двехиля дидоде сетх иля диле ва.
(4) С на ка за
ние топоа л.3 сена казв аидл ъжнос тно т
ол ице,р азрешил ок ре
дит аил и
отпусналос редст ватапоа л.2 ,акоез наел о
,чепр едст авенит ес ве
де нияс ане ве рни.
(5) ( Нов а- ДВ,бр. 27 о т2009 г.,изм. - ДВ,бр .26 о т2010 г .,изм. - ДВ,бр .101 от2017 г .
)
Ако в ре зу лтатнаде яние т о по а л.2 с апо лучени с р едст вао тфо ндо ве,пр ина дл е
жа щи на
Европейс кияс ъюзил и пр е доставени о тЕв р о пейс кияс ъюзнаб ългарс катадър жа ва,к актои
средства,прина дле жащинаб ългарскатадър жа в а,ск о итос ес ъфина нсир атпр ое к
т и,фина нс ирани
съссредс твао тт езифондов е,на каза
ние тоел иша в а
нео тс в обо дао тдведоос емг одини.

Чл.249. ( Изм.- ДВ,бр .92 от2002 г.


,из м.- ДВ,бр .75 от2006 г.,всилао т13.10.2006 г.
)
(1) (
Из м.- ДВ,бр.27 о т2009 г.)Койт оизползв апл атеженинс трументил иданнио тпл ате
же н
инс тру
ме нтб езс ъглас
ие тонат иту ля
ряа кодея ние т
онес ъс т
авлявапо -тежкопр естъпление ,се
нак а
зваслиша в
анео тс вободаотдв едоос емг одиниисг ло бадодв ойнияр азмернапо лучената
сума .
(2) Койт оизпо лзваплатеже нинструмент ,издаденвРе публикаБъл гарияиливчу жбина,
бездаимапок ритиез ас умата,зак оятоеиз по лзванинс трументът,сена ка
звасл иша ванео т
свободао те днадоше стгодиниисг лобадодво йнияр азмернапо луче
на тасума.
(3) Койт о изг от
вя,мо нтира или из по лзват ехниче с
кос редство,з а да пр идобие
инфор ма цияз асъдържа ниетонапл атеженинс труме нт,сена казв
асл иша в
анео тсвобо дао тедна
доос емг о диниисг лобадодв ойнияр азмернапо лученатасума .
(4) Също тона казаниес ена лаг
аинал ице,к оет
ос ъхраняв
аил ипр едоставядр уг
иму
инфор ма ция тапоа л.3.

Чл.250. (Изм.- ДВ,бр. 28 от1982 г.


,всил ао т01.07.1982 г.
,изм.- ДВ,бр . 89 от1986 г
.,
отм.,бр.10 от1993 г.,нов- ДВ,бр. 50 от1995 г
.)(1) (Предише нт екстначл .250 - ДВ,бр .21 от
2000 г.
)Койт опр еведес у
мииз вънстр а
натапоба нк овпът ,изпол з
в а
йк инеистинс ки,пр еправе
н
документилидок ументсне вярнос ъдържание,сена казвасл иша ванео тсв
о бо
дао те днадоде сет
годиниисг лобадора змеранадв ойнатасумапопр ево да.
(2)(Но ва-ДВ,бр. 21о т2000г .
,отм.-ДВ, бр .75от2 0 06г.
, всилаот1 3.10.2006г .
)

(
Глав
асе
дма"
Пре
стъпле
нияпро
тивлична
тас
обс
тве
нос
т"счл.
251 - 268 о
тм.
- ДВ,бр.10
о
т1993г
.)

Чл.251. (
От м.- ДВ,бр.10 от1993 г.,нов- ДВ,бр.50 о
т1995 г.
)(1) (Изм.- ДВ,бр.74 о
т
2015 г.
,изм.- ДВ,бр. 101 от2017 г.)Койт онеиз пълнизадължениезаде кл а
рираненапа рични
средств
а,б лагородни ме т
али,с къпоценни к амъни и изделия със и о
тт я
х,пр енася
ни пр ез
границатанас траната
,к оят
оев ъншнаг раницанаЕв ропе
йскиясъюз,ис то йност
т анапр е
дме т
а
напрестъплениеевос обе
ноголе
мир азмери,с
енака
зваслишаванеотс
вободадопе
тго
диниили
сглобавразмернае днапетао
тст о
йностт
анапр е
дметанапре
стъпле
нието
.
(2)(От м.-ДВ,бр.83от2019г.
)

Чл.252. (От м. - ДВ,бр. 10 о т1993 г


.,но в- ДВ,бр .50 от1995 г.)(1) (Изм.- ДВ,бр.62 от
1997 г.
,доп.- ДВ,бр.23 о т2009 г .,вс илао т01.11.2009 г.)Ко йтоб езс ъответнор аз
реше ние
извършв апоз анятиеба нкови,з астраховате
л ниил идр угифина нс ов
ис де лкик актоипл а
тежни
услуги,з ак оитос еиз ис к в
ат аков аразрешение ,сена ка з
васл иша ванео тс вободао ттридопе т
годинииск онфис кациядо1 /
2о тиму ществотонаде еца .
(2) (Изм.- ДВ,бр.62 о т1997 г.)Ко гатосде йносттапоа л.1 с апр ичине нидр уг
иму
значителнив редиил ис апо луче низ начителнине право мернидо ходи,наказа ниетоел ишаванео т
свободао тпе тдоде с
е тг одинииг лобаотпе тх илядидоде сетх илядил ева,к а
тос ъдътмо жеда
постанов иик онфис кациянача стилинаця лотоиму ще ствонаде еца.
(3) На каз
ание топоа л.2 с еналагаинао нзи,к ойтопр иос ъще с твяв
а ненаба нковата
дейностсра зреше ние, из ползвас редствапридобит ивна рушениенау с
тано венитер азпоре
дби.

Гла
васе
дма.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯПРОТИВФИНАНСОВАТА, ДАНЪЧНАТАИОСИГУРИТЕЛНАТА
СИСТЕМИ(ЗАГ
Л.ИЗМ.-ДВ,БР.62ОТ1997Г.
,ИЗМ.-ДВ,БР.51ОТ2000Г.
)

Чл.253. ( От м. - ДВ,бр. 10 от1993 г .,но в- ДВ,бр .62 о т1997 г.)(1) (Из м. - ДВ,бр .85 от
1998 г.
,из м.- ДВ,бр .26 о т2004 г .
,до п.- ДВ,бр .75 о т2006 г .
,вс ил ао т13.10.2006 г .
)Ко йто
извърши фина нс ова опе рация ил и с дел ка с иму ще ств о, ил и пр икрив а пр о изх ода,
местонахожде ние то,дв ижение тоилиде йств ител нит епр авав ърхуиму ще ство ,зак оетоз на еил и
предполага,чеепр идо биточре зпре стъпл ениеил идр уг оо бще ственоопас ноде яние ,сена к азваза
изпираненапа рислиша ванео тс вободао те днадоше стг одинииг лобао тт рих илядидопе т
хилядиле ва.
(2) (Нов а- ДВ,бр.26 о т2004 г .,до п.- ДВ,бр .75 о т2006 г .
,вс ил ао т13.10.2006 г .)
На ка
зание топоа л.1 с ена лаг аинат ози,к ойт опр идо бие ,по л учи,дър жи,из полз ва,пре о бра з
у в
а
илис помог непок а къв т
оидаена чинз апр еобр азу ване тонаиму ще ство,з ак ое тоз на еил и
предполагак ъм мо мент анапо л учаванетому ,чеепр идобит очр езпр естъпл ениеил и др у г
о
обще ст
веноопа сноде я ние.
(3) (Пр едишнаа л.2, доп.- ДВ,бр .26 о т2004 г .
)На к азание т
оел иша ванео тсво бодао т
еднадоос емг одинииг лобао тпе тхил ядидодв а де с
е тх ил ядил ева,когатоде яние топоа л. 1 и2 е
извършено:
1. (изм. - ДВ,бр.26 о т2004 г .
)о тдв еил ипо вечел ица ,сговорил ис епр едв арител но ,или
отлице ,кое тоде йс твапопо ръче ниеил ивиз пъл нениенар е шениенао рганиз ир а напр е стъпна
група;
2.дв аилипо вечепът и;
3.о тдлъжнос тнол ицевк ръганас лужба т аму ;
4. (нов а- ДВ,бр .26 о т2004 г .
)чр езо т к
р ив анеил ипо ддър жаненас ме т
к ав ъвфина нсо в
а
институцияпо дфик тив ноимеилипо диме тонал ице ,к ое тонееда лосвое тос ъгла сиез ат ова .
(4) (Но ва- ДВ,бр .21 о т2000 г.,пр едишнаа л. 3, доп. - ДВ, бр.26 о т2004 г ., изм.- ДВ, бр.
75 от2006 г .,вс илао т13.10.2006 г .
)На к азание тоел иша ванео тсвобо дао тт р идодв ана дес е
т
години и г лобао тдв адесетхиля ди додв е стах иля ди л ев
а ,к огатоде яние топоа л.1 и 2 е
извършенос ъсс редс тв аили имуще с
тв о,з ак о ит оде ецътез наелил и епр е дпо ла
гал ,чес а
придобитичре зт е жк оу мишле нопр ест
ъпл ение .
(5) (Но ва- ДВ,бр .85 от1998 г.
,предишнаа л.3 - ДВ,бр .21 от2000 г.,предишнаа л.4,
изм.- ДВ,бр.26 о т2004 г .
,изм.- ДВ,бр.75 от2006 г
.,вс илаот13.10.2006 г.
)Ко га
тос редств
ат а
или имуще ствотос ав ос обено големи размериис лу чаятеос обено т е
жък ,наказаниетое
лиша ванео тс вободао тпе тдопе тнадесетгодинииг лобао тдес
е тхил ядидот ридесетх иляди
лева,катос ъдътлиша вавиновнияо тправапочл .37,а
л .1, точки6и7 .
(6) (Но ва- ДВ,бр .85 от1998 г.
,предишнаа л.4 - ДВ,бр .21 от2000 г.,предишнаа л.5,
изм.- ДВ,бр .26 о т 2004 г.)Пре дметът на престъпл ението или иму ще с
т во
то,в к оетое
трансфор мир ан,сео т
немавпо лз
анадър жавата,аа кол ипсваил иео тчужден,с епр исъжда
неговатара вностойнос т.
(7) ( Нова- ДВ,бр.26 о т2004 г .
)Ра зпоредбит енаа л.1 - 6 с епр илага
ти к ог
ат о
престъпле нието,чр езкоетоепридобит оиму ще с
твото,непо падапо днака з
ателнатаюр исдикция
наРе пуб лик аБъл г
а рия.

Чл.2 53а.(Нов- ДВ,бр.26 о т2004 г .


)(1) Приготовлениетоз аиз пираненапа риили
сдружаване т
ост акав аце лс енака звасл ишав а
нео тсвободадодв ег одиниил исг лобаотпет
хилядидоде се
тхил ядил ева.
(2)Също тона каз
а ниес ена лагаинао нзи,койтоподбуждадр уг
игок ъмиз пир
аненапари.
(3) Имуще ст
в ото,пр е
дназна ченозаиз пира
ненапа ри,сео тнемавпо лз
анадържа ват
а,а
аколипсваилиео тчужде но,сеприс ъжданеговатаравност
о йност.
(4) Нес ена каз
в ауча стник в сдр у
же нието по ал.1, к ойто,пр еди даедо в
ършено
изпиранетонапа ри,пр е
ус тановиу ча с
тиет
ос ивс дружениетоис ъобщиз анегонав лас
тта.

Чл.253б.(
Нов- ДВ,бр.85 от1998 г
.,пре
дише нт е
кстначл .253а,из
м.- ДВ,бр.26 о
т
2004 г.
)Длъжнос т
нолице,коетона рушиил инеиз пълнир а
зпоре
дбитенаЗ а
коназ амеркит
е
срещуиз пира
нетонапари,а
коиз вършенотонесъставля
в апо-те
жкопр е
стъпление,сенака
звав
немаловажнислучаисл
иша в
анео тсвободадотригодиниисг лобаотхилядадотрихил я
дилева.

Чл.254. (
Отм.- ДВ,бр.10 о
т1993 г
.,нов- ДВ,бр.
62 о
т1997 г
.,о
тм.- ДВ,бр.
75 о
т2006
г
.,вс
илаот13.10.
2006г .
)

Чл.2 54а.(Но в- ДВ,бр.51 о т2000 г .)(1) (До п.- ДВ,бр .75 от2006 г .,вс илао т
13.10.2006 г .
)Дл ъжнос тнолице ,коетовна рушениенабюдже тенз аконилипо дзако нова ктпо
прила гане томус ера зпоре дисбюдже тнис редстваил ис ъсс редств
асце левопредна з
на чениене
попре дна значениетоим,с ена казвасл иша ванео тсвобо дадот ригодиниил испр обация ,кактои
лиша ва нео тправапочл .3 7,ал.1,т.6.
(2) Акоо тдея ниет опоа л.1с ана с
т ъпилив реднипос ледициз адържа в
атаил иобщина т а
,
наказание тоел иша ванео тс вободадопе тгодиниил иша ванео тпр а
в апочл .37,
ал .1,т.6 .
(3)( Отм.-ДВ,бр.7 5о т2006г.,вс илао т13.10.2006г .)
(4) (Изм.- ДВ,бр. 75 от2006 г.,вс илао т13.10.2006 г.)Вс лучаитепоа л.1 де е
цътнес е
наказва ,а ко до пр ик лючв ане на с ъде бното с ледс т
вие в пър воинстанцио нния с ъд
про т
ив оз аконния тразпор едите ленактб ъдео тмененине пр авомернор аз
ходванитес редстваб ъдат
възстанов енииз цяло.Та зира зпоредбанес епр илаг
апо вто рно.

Чл.254б.(
Нов- ДВ,бр.
24 о
т2005 г
.)(1) (
Изм.- ДВ,бр.26 о
т2010 г
.)Ко
йтоиз
полз
ване
попре дназначениепо луче нифина нсовис редст
в аотфо ндов
е,пр инадле
жа щинаЕв ропейс
кия
съюзилипре доста
в е
нио тЕв ропейскияс ъюзнаб ългарск
атадържа ва
,сенак а
звасл иша в
анеот
свободаоте днадоше стго дини.
(2) (
Изм.- ДВ,бр .26 о т2010 г.)Ак одлъжностнолицер азпоре
дидаб ъдеизвършено
деяниетопопр едходнатаа л инея,наказаниетоел ишаванеотсвободао тдведоосемг одини,кат
о
съдътмо жедал ишив инов нияо тправапочл .37,ал.1,
т .
6и7 .

Чл.255. ( От м.- ДВ,бр. 10 от1993 г .,но в- ДВ,бр .62 от1997 г .,вс илао т06.11.1997 г .
,
изм.- ДВ,бр. 75 о т2006 г .
,вс илао т13.10.2006 г .)(1) Ко йт оизбег неу ст ано вяванеил ипл ащане
нада нъчниз а дълже ниявг олемира зме ри, кат о:
1.непо дадеде клара ция ;
2.по тв ърдине ис тинаилиз ат аиис тинавпо да де наде кларация ;
3.неиз да дефа ктур аил идр угс че тов оде ндо ку ме нт;
4. унищо жи,ук р иеилинес ъх ранивз а коно уст ановенитес р оков ес че т
о воднидо ку мент и
илис че тов о
днире гис три;
5. ос ъще ст вява ил и допу ск а ос ъще ствява не то на с че товодс тв о в на руше ние на
изис квания танас четов одно тоз аконода тел ств о;
6. с ъс та в
иилииз по лзвадок уме нтсне вяр нос ъдър жание ,не ис тинс киил ипр епр ав
е н
док умент при у пра жня ване на с то панс ка де йнос т ,пр ив одене на с чет оводство ил и пр и
пре дставя ненаинфор ма цияпр е
дор га нит епопр ихо дит еил ипу бличнит еиз пъл нит ели;
7.прис паднене с ледв ащс еда нъче нк р едит,
( изм. - ДВ,бр.26 о т2010 г .)с ена ка звасл иша в анео тсвобо дао те днадоше стгодиниис
глобадодв ех иля диле ва .
(2) (Из м.- ДВ,бр. 67 о т2008 г .,из м. - ДВ,бр .12 о т2009 г.,вс илао т01.01.2010 г .
,из м.
относ нов лиз ане товс ил а- ДВ,бр .32 о т2009 г .
)Ко г
атоде яние топоа л .1 еиз върше нос
уча стиетонас л ужит ело тг раничнапо лиция ,мит ниче ск аадминис т рация ,На цио налнатаа генция
заприх одит е,илире гист рир ано дитор ,на каз ание тоел иша ванеотс вобо дао тдв едоше стг одини
иг лобадопе тхил ядил ева ,как т
оил иша ванео тпр а вапочл .37,ал.1 ,т.6и7 .
(3) Ко гатода нъчнит ез адълже нияс авос о беног олемир аз мер и,на казание т
оел иша ва
не
отс вободао тт ридоос емг одиниик онфис ка циянача с тил инаця л отоиму ще ствонав иновния .
(4) Ак одопр ик лючв аненас ъде бно тос ледс твиевпър в
оинс т
а нцио ннияс ъдне обявено то
илине пла тено тода нъчноз а дълже ниеб ъдев не сеновбюдже тазаедносл их вите,на казаниет опо
ал.1 и2 елиша ванео тс вобо дадодв ег одинииг ло бадопе тсто
тинл ев а,апоа л.3-л иша в анео т
свобо дадот риг одинииг лобадохил ядал ев а.

Чл.2 55а.(Но в- ДВ,бр .75 о т2006 г .,вс илао т13.10.2006 г .)(1) Ко йтоиз бег
не
уст ановяване т
оилипл ащанетонада нъчниз адълже ниявг олемир азмер ичре зпр ео
бра зуванетона
търг овск
о др ужеств
о или др уго юр идиче скол ице ,чрезиз вършв ане на с де лкаст ър говс
ко
пре дприятие или чре з извършв ане на с дел ка с ъс с в
ърз ани л ица по с мис ъла на
Да нъчно-ос игурителнияпроце суаленк одекс,сена казвасл ишава нео тсв ободао те днадоше с
т
годинииг лобадоде с етхилядилев а.
(2) Когатода нъчнитезадълже нияс авос о беноголемир азме ри,нак аз
а ниетоел иша в
ане
отс вободао ттридоос емг о
диниик онфис кациянача с
тилиця лотоиму ще ствонав ино вния .
(3) Ак одопр иключваненас ъдебнотос ледствиевпър воинс танционнияс ъдне об яве
ното
илине плате нотоданъчноз адълже ниеб ъдев нес
е новбюдже таз аедносл их вите,на ка
за ниетое
лиша ва
нео тсвободадот ригодинииг лобадох иля далева.
Чл.2 55 б.( Нов- ДВ,бр.107 о т2014 г .,вс илао т01.01.2015 г .)(1) Ко йтоу к
рие
задължит е лни ос игу рит е лни в нос киз а дър жа вно о бще стве но ос иг уря
в а
не ил из аз др а
вно
осигуря ваневг оле мира зме ри,к ато:
1.об я
в иос иг урит елендо ходвпо -ма лъкр азме ро тде йс т вителнияз аос игур е
нотол ице;
2.непо да деде к лара ция;
3.по т
в ър дине ис тинаилиз а таиис т инавпо даде наде к ла рация;
4. с ъст авиилииз по лзвадок у ме нтсне вярнос ъдър жа ние ,не истинск иил ипр епр ав
ен
докуме нт при у пра жня ване на с т
опа нс ка де йнос т,пр ив оде не на с чето водство ил и при
предста вяненаинфор ма цияпр едор г
анит епопр их одит е;
5. унищо жиилиук риевз аконо уст анов енит ес ро ковес че т
ов о
днидо куме нти,счетоводни
регистриилив едо мос тиз азапл ати;
сена каз васл иша ванео тс вобо дадопе тг одиниисг ло бадодв ех илядил ев а
.
(2) Ко гато де я ние то по а л.1 еиз в
ър ше но су част ие то нао рг
а н по пр иходитеил и
регистрира но дит ор ,на к азание тоелиша в анео тс вобо дао те днадоше стгодинииг лобадопе т
хилядиле ва,к ак тоилиша в а
нео тпр авапочл .37 ,ал .1,т .6и7 .
(3) Ког а тоз адъл же ния таз аз а
дъл жит елниос игур ител нив носкиз адър жа вноо бще с
т в
ено
осигуря ванеил из аз др ав ноос игуря ванес авос о беног о л емир азме ри,на ка
з а
ние тоел иша ванео т
свободао тдв едоос е мг одиниик онфис к
а циянача с тил инаця л отоиму ществонав иновния.
(4) Ак о до прик лючв ане на с ъде бно то с л е
дс твие в пър воинс т
а нционния с ъд
задължит е лнит еос иг ур ит елни в нос киз адър жа в но о бще ств ено ос игуряванеил из аз др а
вно
осигуря ванеб ъда тв не се нивбюдже таз ае дносл их вите ,нак аза ниетопоа л.1 и2 ел иша ванео т
свободадодв ег одинииг л обадопе т
ст отинл ева,апоа л. 3-л иша ва
нео тсвободадот ригодинии
глобадохиля дал е ва.
(5) Ра бо тник ът ил ис лужит е лят,по дл ежа щ на з адъл жител но осиг уряване,не нос и
наказателнао тг ово рнос тпоа л.1-4, вк лючит елноиз апо дбудит е лствоипо ма гачество.

Чл.256. (Отм.- ДВ,бр. 10 от1993 г .


,но в- ДВ,бр .62 о т1997 г .,изм. - ДВ,бр .75 о т2006
г.
,вс илао т13.10.2006 г.)(1) Койт очр е зизпо лзваненадо куме нтсне в ярнос ъдър жа ниеил ина
неистинс киилипре пра в
ендо куме нтпо лу чио тдър жавниябюдже тне следващас епа ричнас умав
големира зме риилида дев ъзмо жнос тнадр угол ицедапо лу чит акав ас ума,сена ка
зв асл иша ва
не
отсвобо дао тдведоос емг одинииг л обао тх ил ядадопе тх иля дил ев а.
(2) Ко га
тоде яниет опоа л.1 еиз върше носу частиетонал ицепочл . 255, ал .2 ил иот
лице,к ое тоде йствапопоръче ниеил ивиз пъл нениенар еше ниенао рганиз ир анапр ес т
ъпна
група,илиа кополученатапа ричнас умаевос обеного ле
мир а змер и,на казание тоел иша ванеот
свободао тт ридоде сетго диниик онфис к
ациянача стил инаця ло т
оиму ще ствонав ино вния,
кактоилиша в
анеотпр авапочл. 37,ал.1 ,т.6и7 .
(3) Ак одоприк лючв аненас ъде бнотос ледствиевпър воинс т
анцио ннияс ъдпо л ученат
а
сумаб ъдев несенавбюдже т азаедносл их вите,на казаниетопоа л .1 ел иша ванео тс вобо дадот ри
годинииг лобадох илядал ева,апоа л.2 - л иша ванео тс вобо дадопе тг о
динииг лобадот ри
хилядиле ва.

Чл.257. (
Отм.- ДВ,бр.
10 от1993 г
.,нов- ДВ,бр.62 о
т1997 г
.,вс
илао
т06.11.1997 г
.,
о
тм.-ДВ,бр.75от2006г .
,всилаот13.
10.20
0 6г
.)

Чл.258. (
Отм.
- ДВ,бр.
10 о
т1993 г
.,нов- ДВ,бр.
62 о
т1997 г
.)(1) (
Изм.
- ДВ,бр.33 о
т
2011 г
.,вс илао т27.05.2011 г.)Койтопр о
тивоза
коннопречинао рга
нпопр иходитедаизпълни
своезаконов оз а
дъл жение ,сена каз
васл ишаванеотс в
ободадотриго динииг лобаотхилядадо
двехилядиле ва.
(2) Акоде яниет опоа л.1 еизвършеночрезсилаилизапла
шв ане,нака
заниетоелиша в
ане
отсвободао теднадоше с
тг одинииг лобаотдвехилядидопетхилядил ева
.

Чл.259. ( Отм.- ДВ,бр.10 о т1993 г.,нов- ДВ,бр .62 о т1997 г


.)Койтос ъздава
юридиче ско лицесиде алнаце л илиу чредявафо ндация,коят
о неиз вършваили из в
ър шва
привиднооб яве натаприр ег
истрациятаѝде йнос тице л,задапо лучаваподнейнопр икритие
кредити,даб ъдеос в
ободено тданъци,дапо лучав
ада нъчниоблекченияилидапо лучидр уга
имо т
наоб лага,к а
ктоидаиз вършваз абране
наде йност,сенака
звасл ишаванеотсвобо
дадот ри
години,глобао ттрихилядидопе тх илядилеваил ишаванеотправапочл .3
7,ал.1
,точки6и7 .

Чл.259а.(Нов- ДВ,бр.51 о т2000 г .,обяв ензапр о


тивок
онст
итуционенсРКС№ 14 от
2000 г
.- ДВ,бр.98 о
т2000 г.
)(1) Длъжностнолице,коетораз
решииз
пла
щане
тонавъз
наг
ражде
ния
,бе
здас
а
внес
енив сичк идъл жимиз адължител
ниос иг
урителнив носки,а
коневнесено
тоевг олемира
зме
ри,с
енаказв
ас
лишаванео тсвободадот ригодини.
(2) В с лучаите по ал.1 де е
цът не с е на
к аз
ва,ако до приключв
а не на с
ъде
бнот
оследс
твие в
първоинс
т анционнияс ъдизпълниизцялоза
дължениетосиз а
едносдължимителихви.

Чл.260. ( От м.- ДВ,бр .10 о т1993 г .,но в- ДВ,бр .62 о т1997 г .)(1) Лице нз ир ан
оцените л,к ойт ода дене вярнаоце нк аил из а ключе ниез ас т ойнос ттанао ценява ноиму ще ств оио т
товапроиз те чеще тавне ма лова жнис л учаи,с ена каз васл иша ванео тс в
обо дадот риг одинии
лиша ванео тпр авапочл .3 7, ал.1 ,точки6и7 .
(2) ( Изм.- ДВ,бр.67 о т2008 г .
)Ре гист рир ано дит о р,к ойтоз а
вер ине вере нг о дише н
счетоводе но тчетнат ъргов ец,к атоз нает ова,с ена к азвасл иша ванео тс вободадое днаг одинаи
глобадопе т стотинле ва,какт оислиша ванео тпр ав апочл .3 7, ал.1, т
очк и6и7 .
Чл.26 0а.(Но в- ДВ,бр .101 о т2017 г .
)(1) Ко йтопр идо биеил ис ер азпо р едиз ас обс тве на
сметка или з ас ме тка на т рет о лице ,пр я
к о ил ик осв ено ,с фина нс ов
и инс труме нти,к а то
противоз аконноиз пол з
в ав ътр ешнаинфо р мация ,о т нас ящас едот ях,ио тт овас ана стъпил и
значителни в редни пос ледици,к ога т
о е из вър ше но о тл ице ,к ое тор азпо ла гасв ът решна
инфор ма ция ,пор адит оваче :
1. ечле ннаа дминис т ратив ния ,у пр авите лнияил ина дзорнияо рг
аннае мит е нт аил и
участникнапа заранак в отиз ае мис ии, ил и
2. имадя лов оуча стиевк апит аланае мит ентил иу час тникнапа заранак вотиз ае мис ии,
или
3. имадос тъпдоинфор ма ция тачр езиз пъл не ние тонаде йнос т,пр офе с ияил ис л уже бни
задълже ния ,
сена казв
аз аз лоупо тр ебасв ътр ешнаинфо рма циясл иша ванео тс в ободадоче тир и
годиниисг лобао тх иля дадот р ихил ядил ева,к атос ъдътмо жедапос тановил иша в
а нео тпр а во
почл.37,а л. 1, т.6и7 .
(2) На казание т
опоа л.1 с ена ла гаи нао нз и,к о йтопр идо биеил ис ер азпо ре ди з а
собственас ме ткаилиз ас мет канат ре т
ол ице ,пр якоил ик ос ве но,сфина нсовиинс т
ру ме нти,к а то
противоз аконноиз ползвав ът решнаинфо р мация ,о тна ся щас едот ях,пр идобит аиз вънс лу чаит е
по ал.1, з ак оятоз на е,чеев ът решна ,и о тт о ваде я ниес ана стъпил из на чител ни в редни
последици.
(3) На каз
а ниетопоа л.1 с ена лаг аинао нз и,к о йт о,с ледк а тоепо дална ре жда нез а
фина нс овинс труме нт ,по лу чив ът ре шнаинфо рма ция ,о т на сящас ез афина нсо в ияинс тр уме нт,и
възос нов анане яг оо т ме ниилииз ме ниио тто в ас ана ст ъпил из начит е лнив р еднипос ле дици.
(4) На каза ние т опоа л .1 с ена л аг аинао нз и,к ойт о,с л едк атоепо да лна режда неил и
офе р таз ас обс т
в енас ме тк аил из ас ме тк анат рет ас тр ана ,пр ипр одажбинат ър гнак во тиз а
емис ииилинадр уг иос но ва нинат яхт ръжнипр оду кт и,к о ит ос епр ове жда тс ъг ласноРе гламе нт
(ЕС)1031/2010 наКо мис ия тао т12 ное мв ри2010 г .о тнос ног р афик а ,у пр ав л ениетоидр у ги
аспе к тинат ър ганак во тиз ае мис иинапа р ник о виг а зов ес ъг ласноДир ектив а2 003 /87 /
ЕО на
Европе йс кияпа рла ме нтинаСъв ет аз ау стано вяв аненас х емаз ат ър говияск в отиз ае мис иина
парник ов иг а зо в
евра мк ит енаОбщнос тт а( ОВ, L 302/1 о т18 ное мв ри2010 г .),по лучив ътр ешна
инфор ма ция ,о тна ся щас ез ат ях,ив ъзос но ванане яиз ме ниил ио т менина р ежда не,илииз ме ни,
илио т ме ниофе рт аио тто в ас ана ст ъпил из начит ел нив р еднипос ле дици.
(5) Койт ов ъзос нов анав ът р ешнаинфо рма цияпо дб уждадр у г
ол ицедапр идо биеил ида
сера зпоре ди сфина нс ов и инс тр уме нт и,даиз ме ни ил и дао тме ни на р ежда нез афина нс ов
инс тр уме нт ,з ак ойт ос ео тна сяв ът р ешна таинфо р ма ция ,с ена казв асл иша в анео тс во бодадо
чет ириг о дини.
(6) На казание топоа л.5 с ена ла гаинао нз и,к о йт оз на е,чеебилс кло не нв ъзос но вана
вът ре шнаинфор ма цияипо да де ,из ме ниил ио т ме нина ре жда нез афина нс о винс т руме нт ,зак ойт о
сео т на сяинфор ма ция та,ио тт ов ас ана с тъпил из на чит ел нив реднипос ле дици.
(7)Ак оде яние топоа л .1-6еиз вър ше но :
1.о тдв еилипо ве челица ,с го вор ил ис епр едв ар ит елно ;
2. отлице ,к ое тоде йс тв апопо р ъче ниеил ивиз пъл не ниенар еше ниенао рг аниз ира на
пре ст ъпнаг рупа ;
3.пов тор но,
на каза ние тоелиша в а нео тс вобо дао тдв едопе тг о динииг л обао тх ил я дадот рих иля ди
лев а.
(8) Вс лу ча ит епоа л. 1 - 7 пр едме т ътнапр е стъпл ение тос ео тне мавпо л занадър жа ват а
,
ак ога толипс ваилиео тчу жде н, сепр исъждане г оват ар а внос тойнос т .
Чл.2 60 б.( Нов- ДВ,бр. 101 о т2017 г .)(1) Ко йт опр отив озак оннор азкр иенадр угол ице
вът ре шна инфо рма ция ,с к о ято ра зпо л агао т нос но фина нсо в инс т ру ме нт , ос ве нк огато
разк рив анетос еиз вър шв апр иобича йно тоиз пъл не ниенаде йнос тта ,пр офе сия таил ис л уже бнит е
задълже ния ,илипре дс та вля в апа зарнопр оу чв ане ,ио тт о вас ана стъпил из на чит елнив редни
пос ле дици,с ена к аз ваз ане за коннор азк рив аненав ът р ешнаинфо рма циясл иша в анео тс вобо да
додв ег одини.
(2) На казание топоа л.1 с ена л агаинао нз и,к ойт ор азглас ис кл о няв ане ,к огатоз нае,че
склоня в ане тос е ос но ва ва на в ът ре шна инфо рма ция ,и о тт овар азгл асяв ане с а на с тъпил и
значит елнив р еднипос ледици.
Чл.26 0в.( Нов- ДВ,бр. 101 о т2017 г .)(1) ( До п.- ДВ,бр .83 о т2019 г .)Ко йтос к лючв а
сде лк иилипо дав ана ре жда нияз ат ърг о вияил ииз в ър шв адр угв идде йнос тил иде йс твие ,к ато
дав ане верни или по дв ежда щи с иг нал из апр едл а гане т о,т ър сене тоил и це на танафина нс ов
инс тр уме нтили с върз анс по тдог о ворз ас т ок и ил ио пр едел ят ази це нанане обича йноил и
фик тив нонив о,ио тт о вас ана стъпилиз на чит ел нив ре днипос ледици,с ена к азваз ама нипу лира не
напа за раслиша ва нео тс в обо дадоче тир иг одиниисг ло бао тх илядадот рих ил ядил ева .
(2) Ко йточр е зиз по лз ваненафик тив нос ре дс твоил ичр е зв ъв е жда невз абл ужде ние
сключв ас дел к и ил и по да ва на ре жда ния з ат ър го вия ,ил и из вър шв а др угв ид де йнос тил и
дейс т вие ,к ое тоок а звав лия ниев ърх уце на танае динил ипо вечефина нс овиинс труме нт иил и
свърз а нс по тдог ов орз ас т ок и,ио тт о вас ана ст ъпил из на чит елнив реднипос ле дици,с ена казвас
лиша в анео тс вобо дао тдв едоче тириг одини.
(3) Койт осце лдаос иг урипр едимс тв оил идана ба вио б лаг аз ас ебес иил из адр уг
иг о
разпрос траня в аинфо р мациячре зме дияил иподр у гна чин,к оя тода ване ве рниил ипо дв ежда щи
сигнализ апр едлагането,тър сенетоил ице натанафина нсовинс т
рументил инас вързанспот
договорз ас т
ок и,илио пределяз ае динил ипо ве чефина нсовиинструментиил ис вързанспот
договорзас токице нанане обича йноил ифик тивнор авнищеио ттовас анас
тъпил из на
чителни
вреднипос ледици,с ена казваслиша ванео тсв обо дадоче тиригодиниисг лобао тт ридопе т
хилядиле ва.
(4) Койт опредос та
в ине вярнаил ипо две жда щаинфо рмацияил ивходнида нниил ипо
какъвто и даедр угна чин ма нипу лираиз чис лява нетонаб енчмарки о ттовас ана стъпили
значите
лнив реднипос ледици,с ена казв
асл иша ванео тс вободаотеднадоче т
ир игодини.
(5) Вслу ча
ит епоа л.1 - 4 предме т
ътнапр ес т
ъпле ниетосеотнемавпо лзанадър жавата
,
акогатолипс ваилиео тчужден, сепр исъждане говат аравнос то
йност.
Чл.2 61.(Отм. -ДВ, бр.1 0о т199 3г.
)

Чл.262
.(От
м.-ДВ,
бр.1
0от1993г
.)

Чл.263
.(Из
м.-ДВ,бр
.28о
т198
2г.
,вс
илао
т01
.07.
1982г
.,о
тм.-ДВ,бр.
10о
т1993г
.)

Чл.264
.(От
м.-ДВ,
бр.1
0от1993г
.)

Чл.265
.(От
м.-ДВ,
бр.1
0от1993г
.)

Чл.266
.(Из
м.-ДВ,бр
.28о
т198
2г.
,вс
илао
т01
.07.
1982г
.,о
тм.-ДВ,бр.
10о
т1993г
.)

Чл.267
.(Из
м.-ДВ,бр
.28о
т198
2г.
,вс
илао
т01
.07.
1982г
.,о
тм.-ДВ,бр.
10о
т1993г
.)

Чл.268
.(От
м.-ДВ,
бр.1
0от1993г
.)

Главао
сма.
ПРЕСТЪПЛЕНИЯПРОТИВДЕЙНОСТТАНАДЪРЖАВНИОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИИЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИПУБЛИЧНИФУНКЦИИ( ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,
БР.62ОТ199
7Г.
,ИЗМ.-ДВ,БР.43ОТ2005Г.
,ВСИЛАОТ01.
09.
2005Г.
)

Разде
лI .
Пре
стъпле
нияпрот
ивре данау
правле
ние
то

Чл.269. (Изм.- ДВ,бр. 27 от2009 г.)(1) (


Из м.- ДВ,бр.26 от2010 г
.)Койтоу потре
би
силаилиз а пла
шв анесце лдаприну дио рг
аннав ластта,предст
авителнао бществе
нос т
та,часте
н
съдебениз пълнителилипо мощникча ст
енс ъдебениз пълнителдаиз в
ършиил идапр опусненещо
пос лу
жбаилис вързаносфунк циятаму ,сена казвасл ишаванеотсвободадоше стгодини.
(2) Когат
опр естъплениетопоа л.1 еиз върше ноо тучаст
ницивт ълпа
,подб у
дителитеи
предводителитесена ка
зватсл иша ванеотсв ободаотдв едоос е
мг одини.
Чл.270. ( Изм.- ДВ,бр .28 о
т1982 г .,вс илао т01.07.1982 г.,изм.- ДВ,бр .10 о т1993 г.
)
(1) (
Предише нт екстначл. 270 - ДВ,бр .21 от2000 г .,
изм. - ДВ, бр.92 от2002 г.
,до п.- ДВ, бр.43
от2005 г .,вс илао т01.09.2005 г .
,изм.- ДВ,бр .64 от2007 г .
,изм.- ДВ,бр .27 от2009 г .,изм.-
ДВ,бр.26 о т 2010 г .)Ко йт о противоза к
о нно пр ечи на о рга
н на в ластта,ча стенс ъдебен
изпълнит елил ипо мощник -ча стенсъдебениз пълнит е
лдаиз пълниз адължениятас и,с ена казвас
лиша ванео тсвободадот риго диниил игло бао тпе тстот
индодв ехил ядиле в
а.
(2) (Нова- ДВ,бр. 21 от2000 г.,изм. - ДВ,бр .27 о т2009 г.,изм.- ДВ,бр .26 о т2010 г.
)
Ко гат
оз адълже ниятанао рга нанав ласттас ас вързаниск о нтро
лв ърхут ра
фикнана ркотични
веще ства,а налозиил ипр ек урсори,наказание тоел ишаванео тсв
обо дадопе тг о
динииг л обаот
дес е
тхиля дидопе тде
се тхил ядил ева.

Чл.270
а.(
Нов-ДВ,бр.26о
т1973г
.,о
тм.-ДВ,бр.
89о
т19
86г
.)

Чл.271
.(От
м.-ДВ,
бр.9
9от1989г
.)

Чл.272. (Из м.- ДВ,бр. 28 от1982 г.,вс ил аот01.07.1982 г .


)(1) (Изм. - ДВ, бр.92 от2002
г.
,вс илао т01.01.2005 г .,из м.о тнос новл изане товс ил а- ДВ,бр .26 о т2004 г .
,вс ил аот
01.01.2004 г .
,изм.- ДВ,бр .103 о т2004 г.,вс ил аот01.01.2004 г .
)Ко йтос а
мо волнона пусне
населе номя стовъпре киус т
а новена тапона длеже на дминис тра тивенр едз абрана ,сена казвас
лиша ва нео тсвободадоше стме сецаил ипр о ба
ция .
(2) (Изм.- ДВ,бр .92 от2002 г .
,вс илао т01.01.2005 г.,изм.о т носнов лиз анетовс ила-
ДВ,бр.26 о т2004 г.,вс илао т01.01.2004 г.)Ко йт осл едс ъответнопр е дупр е
жде ниепр одължава
системнодана руша вав з
е титепоо тноше ниенане гозако ноустанов ениме рк
из аадминис тративен
надзор,с ена казваспроба цияз ас роко теднаг одина .

Чл.273. (Нов- ДВ,бр.102 о т2006 г.


)Ко йтор азг
лас
и инфо рма
ция ,уст
ановяваща
принадлежнос
тк ъмДържа внас игурнос
тил иразуз
на в
ат е
лнитеслужбинаБъл гарс
катанародна
армия,в наруше ниенаЗа коназ адостъп и разкриваненадо кументитеи зао бявя
ванена
принадлежнос
тнаб ългарс
к иг ра
жда никъмДър жавнас игур
ностир азуз
нава
телнитеслужбина
Бълга
рс к
атанароднаа р
мия ,сена к
азвасл ишава
нео тсвободаоттридоше стгодиниисг лобаот
петна
де с
етхилядидот ридесетхил ядилева.

Чл.274. (1) (Изм.- ДВ,бр .103 о т2004 г .


,вс илао т01.01.2005 г .
)Ко йтосамоволно
извършиде йствие
,к оетоспа давк ръганас лужба т
анадл ъжнос т
нол ице,ко ятотойнез ае
маил и
отко я
тоелише н,сена казв
асл иша в
анео тсвободадое днаг одинаил испр обация.
(2) Също тона казаниес ена лагаинао нзи,ко йт осамов олноиз вър шиде йств
ие,което
спадавк ръг анафунк циятанапре дставителнао бще стве ността,ско ятотойнеена това
ренил иот
коятоелише н,ист овапр о
т ивоза
конноз асегнеобще ств ениил ил ичниинт ер еси.
(3) (Изм.- ДВ,бр. 103 от2004 г.,вс илао т01.01.2005 г.)Ко йто,бе здаимапр аво,носи
фор менидре хиилис лужеб ензнак,с енака зв
асл иша в а
нео тс во бодадое днаг о
динаил ис
пробация,к актоисо бще ственопорица ние.
Чл.27 4а.(Нов- ДВ,бр.92 о т2002 г .)(1) (Изм.идо п.- ДВ,бр .26 о т2010 г.)Ко йто
държи или нос и фо рменоо блекло,слу жебни з наци ил и надпис и вна руше ниенаЗа коназ а
Минис терствот онав ътрешнит еработи,З аконаз ао тбранатаив ъоръже нитес илинаРе пуб лика
България,За к
о на за изпъл нение на на казаният аи з адържа не то по дс тр ажа илиЗ акона за
съдебнатав ласт,сена ка
зваслиша ва
нео тсво бодадот ригодиниил ипр обация .
(2) (Изм.- ДВ,бр .26 о т2010 г.
)Ак оде яниетопоа л.1 еос ъще с твеносце лиз вършв ане
надр уг
опре стъпление,нак азаниетоелиша ва нео тсвободао теднадоше стго дини.
(3) (Но ва- ДВ,бр .26 от2010 г.)Ко йтопок акъвтоидаена чино петни,прот ивоз
ак онно
унищо жиилипов редифо рме нооб лекло,служе бниз нациил ина дпис и,нос ениил ипос тавенипо
реданаЗа коназ аМинис т е
р ствотонав ътре шнит ер аботи,З аконаз ао тбрана таив ъоръже ните
силинаРе пу блик аБългария ,Законазаиз пълне ниенана каз
ания таиз адър жане топодс т
ражаил и
Законазас ъдебна тавласт,сена казваслиша в анео тсвободадое днаг одина .

Чл.275. (Из м.- ДВ,бр. 28 от1982 г .


,вс илао т01.07.1982 г .)(1) (
Из м.- ДВ, бр.10 от1993
г.
,из м.- ДВ,бр.92 о т2002 г .
,изм.- ДВ,бр .103 от2004 г .
,вс ил ао т01.01.2005 г.,доп.- ДВ,бр .
43 от2005 г .
,вс илао т01.09.2005 г.,изм.- ДВ,бр .64 от2007 г .)Ко йто,катоедл ъже нпоз аконда
дадес ъде йствиенао рганнав ластта,часте нс ъдебениз пъл нителил ипо мощник -
ча ст
енс ъдебен
изпълнит ел,нес то рито ва,следка т
оена дл е
жнопо канен,с ена казваспр обацияил иглобао тсто
дотрис тале ва.
(2) (
Из м.- ДВ,бр .28 от1982 г .
,вс ил ао т01.07.1982 г .
,изм. - ДВ,бр .10 от1993 г .
,изм.-
ДВ,бр.92 о т2002 г .,изм.- ДВ,бр .103 о т2004 г .,вс ил ао т01.01.2005 г .
)Ко йтока т
об ъде
поканено тнадл ежнодл ъжнос т
нолицевс л учай,опа сенз ажив о та,здра в
етоил иимо тананя кого,
откажедас еприт еченапо мо щ,к оятомо жедада деб езо пасностз ас е
бес иил из адругиго,се
наказваспроба цияилисг лобаотс тодот р истал ева.

Чл.276. (1) (Из м.- ДВ,бр. 103 о т2004 г .


,вс ил ао т01.01.2005 г .)Ко йтопо дправиил и
пусне в обръще ние по дпра вени о фициа лни у дос тов
е рителни з на ци,к ато пе чати,з наци за
качес
тв отонаб л а
гор одниме тал и,вх однибил ет
и,бил етизапр ев озидр уг ит акива,сена казвас
лишава нео тсвободадодв ег одиниилиспр о бация .
(2) (Из
м.- ДВ,бр .28 о т1982 г .,вс ил ао т01.07.1982 г.
,из м. - ДВ,бр .10 от1993 г .
,изм.-
ДВ,бр.92 о т2002 г .
)Ко йт осъз на те
лнос епо л зу
в ао ттакъвпо дпр аве нзнак ,сена казвасг лобаот
стодот рис т алева.
(3) (Изм.- ДВ,бр .103 о т2004 г .,вс илао т01.01.2005 г.)Ко йтопр отив оза
конноо тне
ме,
унищо жиилис криеофициа лниу достовер ите лниз наци,пр едназначе низ ау стано в
яване,пл ащане
илио тчит аненас тойнос ти,ак оиз върше но тонес ъс тав
л явапо -
те жк опр естъпл ение,сена казвас
лишава нео тсвободадодв ег одиниилиспр о бация .
(4) (Из
м.- ДВ,бр. 103 от2004 г .,вс ил ао т01.01.2005 г.
)Ко йт обезна дл е
жнор аз
р ешение
изгот
випе чатнадър жа внаил ио бще ственао рганиз а
ция ,сена к азвасл иша ванео тс вободадо
еднагодинаил испро ба
ция .
(5) Също то нак азание с е на лага и на о нзи,к ойтоо тне ме пе чат на дър жав на или
общест венаор ганиз ациясце лдаг опо лзувапр отиво за
конно .

Чл.277. (
Изм.- ДВ,бр. 28 от1982 г
.,всилао т01.07.1982 г.
)(1) (
Из м.- ДВ, бр. 10 о
т1993
г.
,изм.- ДВ,бр.92 от2002 г.,доп.- ДВ,бр.43 о
т2005 г.,вс илао т01.09.2005 г.
,изм. - ДВ,бр .64
от2007 г .
)Койт осъзнателнопре махнеилипо вре
дипе ча
т ,пост а
венназ аконноос нованиео т
орга
ннав ластта,частенс ъдебениз пълнителил ипо мощник -частенс ъде бе
низ пълнит елв ърху
движимаилине дв ижимав е
щз азнак,чедостъпътил ир аз
пореждане тоснеяс ао граничени,се
наказ
васлиша ва
нео тсв
ободадодвегодиниил исгл обао тстодот ристалев
а.
(2) (
Изм.- ДВ,бр.28 о
т1982 г.
,всилао т01.07.1982 г
.,изм.- ДВ,бр.10 от1993 г.
,изм.-
ДВ,бр.92 о т2002 г .
)Също тонаказаниесена ла гаи нао нзи,к ойт
ос ер азпореждасв ещ,
постав
енапо дз
апо риос т
авенамузапазене.

Чл.2 77а.(Нов- ДВ,бр.27 о т2009 г .,вс илао т10.04.2009 г .


)(1) Ко йтоб е зс ъответно
разрешениет ърс иа рх еологиче с киоб екти, сена ка звасл иша ванео тс в
о бо дадопе тг одини.
(2) Койт об е зс ъответ нора з
реше ниеиз вър шв аил ина редидаб ъда тиз в
ър ше нит еренни
археолог ическ ира зкопк и,ге офиз иче скиил ипо дв однипр оу чвания,ил инепоз ако ноуста новения
редиз вършв аиз копнира бо тинат ерито рия т
анане дв ижимак улт
у рнаце ннос тил ивне йната
охраните лназ она,сена казваслиша ванео тсв обо дадоше с тгодиниисг л о бао тдв ех илядидо
двадесетхиля диле в а.
(3) Ак опр ииз вършв ане тонаде яния тапоа л.1 и2 с еиз полз ватт ех ниче ск ис редс тв
аил и
мо т
орнипре вознис ре дства,на к аз
а ниетоел иша ванео тс во бо дао теднадоше стго динииг лобаот
петхиля дидопе тдес етхил ядил ев а.
(4) Ко йтона р е
диилидо пуснеос ъще ствя ваненапр отив озаконнаде йнос твз ащитена
територияз ао пазваненак улту рнона сл едств о,с ена казвасл иша ванео тс во бодадопе тг одинии
сглобао тдв ехил ядидоде сетхил ядил ев а.
(5) Ко йтопро дъл жи,на редиил идо пу снедаб ъдепр одълже наде йнос ттапоа л.4, след
катоебилас прянао тна дле жнит еор гани,с ена ка з
в асл иша ванео тс в обо дао те днадоше ст
годиниисг лобао тт рих илядидодв адесе тх иля дил е
в а.
(6) С на к азания тапо а л.4 и 5 с ена каз в
аи т о зи,к ойтоо р ганиз ир аил ир ъководи
дейностт а,а ко ез на ел или пре дпола гал,чет яс еос ъще ствя в
ав на р
у ше ниенаЗ аконаз а
културно тона с ле
дс тво .
(7) Ко йтопр отив оз
а ко нноиз готв я,дър жиил иу крив апр е
дме ти,ма териа ли,о ръдияил и
компют ърнипро грами,з акоит оз наеил ипр едпо л ага,чес апр едназначе ниил ис апос лу жил иза
търсене,с ъхра нение ,из мене ниеилипр ена сяненаа рх еоло гиче скио бек ти,с ена казвасл иша ване
отс в
обо дадоше стг одини,к атос ъдътмо жедана л ожиил иша ванео тпр а вопочл .3 7,ал.1 ,т.7.
(8) В с луча ит епоа л.1 - 6 с ъдътмо жедапос та новик онфис к ациядое днав тор аот
имуще ст вотонав ино вния ,апоа л.7-нача стил инаця л отоиму ще с
т вонав ино вния .

Чл.278. ( Из м.- ДВ,бр. 28 о т1982 г.,вс ил ао т01.07.1982 г.


,изм. - ДВ,бр .27 от2009 г.,в
силао т10.04.2009 г .)(1) Койт оо т
криек ул турнаце нностивпр одъл жениенас едем днине
съобщинав ластта,с ена казвасл ишаванео тс вобо дадот риг одиниил исг ло бао тпе тс
т отиндо
трихиля диле в а.
(2) Ко гаток ултурна таце ннос тимаос обе нов исо к
ана учнаил их у
до же ственас тойнос т
,
наказание тоел иша ванео тс вободадоче тириг о
диниил иг лобао тхилядадопе тх илядил ева.
(3) Ак оепос ледвал оунищо жаванеил ипо в режда ненак улт
урнат аце ннос т,когатоде ецът
нееис ка лилинеедопу скалт ова ,наказание тое :вс лучаитепоа л.1 - лиша ванео тсво бодадо
четириг о динииг ло бао тх илядадопе тх иля дил е ва,авс лучаитепоа л. 2-л иша ванео тс вобода
допе тго динииг ло бао тдв ехиля дидоде сетх иля дил ева.
(4) Де ецътнес ена каз
ва,к огатос ъобщиз ао ткритат ак улт
урнаце ннос тис ледс рокапо
ал.1,аконес ана стъпил ипос ледицит епоа л.3 .
(5) Дл ъжнос тно лице ,к оето не по иска иде нт ифик ация и р егист рация на к ултурна
ценнос т
,с ена казваслиша в анеотс во
бодадодв ег одини,к ат осъдътмо жедана л ожиил иша ване
отпра вопочл .37,а л.1,т.6.
(6) Койтодър жиа рхео логическиобек т
,к ойтонееиде нтифициранир егистриранпо
съответнияре д,сена к
азвасл иша в
анео тсвободадоче тиригодиниисг лобао тдвех илядидо
десетхиля дил ева,ак ога
топр е дметътнапр естъплениетопредставляв
ана ционалнобо га
т с
т в
о,
кактоик огатос едържа тпов ечео тт риархеологическиоб е
кта- слиша ва
нео тсвободадоше ст
годиниисг лобаотт рихиля дидопе тнадес
етх илядил ев
а.Съдътмо жедана ложиик онфискация
дое днав торао тимуще ствотонав иновния,ка
к тоил ишаванеотпр а
вапочл .37,ал.1,т.6и7 .
(7)Пре дметътнапре с
т ъплениетосеот немавпо лзанадържа в
ата.

Чл.27 8а.(Нов- ДВ,бр. 10 о т1993 г.,изм.- ДВ,бр .27 от2009 г.,вс ил аот10.04.2009 г.
)
(1) Койт опре длагаз аотчу ждаванеил ио т
чу ждик ул турнаце ннос т,коятонееиде нтифицир анаи
рег истрира на ,сена казвасл иша ванео тсво бодао те днадоше стг одиниисг лобао тх илядадо
два десетхиля диле ва.
(2)На каза
ние топоа л. 1сена ла
гаинат ози, койтопр идо биет ака
в акул турнаценнос т.
(3) Ко гатоде яния тапоа л.1 и 2 с аизвър ше ни по вторноил и пр едставлява
то пасен
рецидив ,или с а извърше ни по пор ъчение ил и в из пъл нение на р еше ние на о рга
низ ирана
пре стъпнаг рупа,к актои к огатос аиз вър шени сце лпр едме тътнапр ес
т ъплениетодаб ъде
изне сенпре зграницит енас транат а,наказаниетоел иша ванео тс вободао ттридоде сетг одинии
глобао тпе тхиля дидопе тдес е
тхил ядил е
ва .
(4) Също т
она ка
з а
ниес ена лагаинат ози,к ойтоб езс ъответнор азреше ниеиз несеиз вън
гра ницит енас транатак ултурнаце ннос т.
(5) На казаниетопоа л.1 - 4 сенала гаик огатопр едме тътнапр естъпл ениетоедо кумент
отНа циона лнияа рхивенфонд.
(6) Пре дме т
ътнапр е с
тъпл ениетос ео тнемавпо лзанадър жавата,ак о га
тол ипсваил ие
отчу жде н,с еприс ъждане говатар авностойнос т.

Чл.2 78б.( Нов- ДВ,бр. 10 от1993 г.


, изм. - ДВ, бр .92 от2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от2004
г.
,из м.- ДВ,бр.27 о т2009 г .,вс илао т10.04.2009 г .
)(1) Ко йт опр о
т иво зако нноу нищо жиил и
повреди с вояк улту рнаце нностили до куме нто тНа цио нал нияа рхив е н фо нд,с ена казв
ас
лиша ванео тс вободадот р иг одиниил исг л обао тпе тстот индодв ех илядил е
ва,к а ктоис
обще стве нопор ица ние.
(2) Длъжнос тно л ице,к оето пр отив оза конно да де р а
зреше ние з ау нищо жаване,
разруша в ане,пов режда не,видо из менениеил из аиз носнак ул турнаце ннос т
,ил инадо ку ментот
Национа лнияа р хив енфонд,с ена казвасл иша в анео тс вобо дадопе тг одиниил исг л обаот
хилядадопе тхиля диле в
а,к атос ъдътмо жедана ложиил иша ва неотпр ав опочл .37,ал .1,т.6.
(3) Ак оо тде яниет опоа л.2 епос л едва лоу нищо жа ване,р азр уша в ане,по вре ждане,
видоизме нениеил ииз носнак ул турнатаценнос т,на казание тоел ишава нео тс во бо
дао те днадо
шестг одини,г лобао тхиля дадопе тхилядил ев аил иша ванео тпр ав
опочл .37 , ал.1,т.6.

Чл.27 8б1. (
Нов- ДВ,бр.1о т2019 г.)(1) Ко йт
осце лдана ба