You are on page 1of 12

VÄSTFRONTEN

VÄDRET
Eftermiddag: Mestadels
soligt. 0-3 plusgrader.
Nordlig eller nordvästlig
vind.
Kväll: Klart till halvklart.
På kvällen soligt. -2 grader.
Fortsatt nordlig vind.
LÖRDAGEN DEN 26 MARS 2011 En övningstidning från JMG, Göteborgs universitet

”Vad har hänt med Om ”applesekten”


antikrigsrörelsen?” som tar över världen
SIDAN 2 SIDAN 12

Våldsamt bortom
KULTUR
Ordens möjligheter
i fokus på Textival
Utställningar,
seminarier och
workshops som
kretsar kring
medias strålkastare
litteratur och
ordens möjlig-
heter väntar
Eldstrider och demonstrationer i Mellanöstern
i helgen på Världsnyheterna i Japan och Libyen ten- I Jordanien och Syrien strider demon- visat president Ali Abdullah Sale som
textfestivalen derar att skymma andra viktiga händel- stranter och regeringsanhängare. Hund- nu kämpar för att få sitta kvar. Västfron-
Textrival. ser runt om i världen. I mellanöstern på- ratals studenter och arbetslösa har sla- ten rapporterar om länderna bortanför
På Bezdom- går konflikter och protester i många län- git läger på ett centralt torg och kräver medias strålkastare i Mellanöstern.
ny på Tredje der. Sedan raketer avlossats från Gaza presidentens avgång och demokratiska
Långgatan är Fotografier av The- mot israeliska städer har Israel svarat reformer.
förberedelser- rese Johansson. med stridsvagnseld och flygräder. I Jemen har oppositionen återigen av- SIDAN 8-9
na inför kväl-
lens vernissage i full gång.
Västfronten gjorde ett besök nere
på galleri Bezdomny som förutom att
vara Textivals huvudkontor även är
en av utställningslokalerna.

SIDAN 11

SPORT
SM i okänd sport
med farligt rykte
Igår startade SM i fridykning i Göte-
borg. 39 deltagare tävlar under hel-
gen på Valhallabadet.
Där ska det avgöras vem som ska
bli Sveriges nya mästare i den rela-
tivt okända sporten med det farliga
ryktet.

SIDAN 10

LOKALT
Stora pengar i den
släckta timmen
70 procent av Sveriges kommuner
Demonstranter ropar slagord med krav på president Ali Abdullah Salehs avgång.
deltog i manifestationen Earth Hour
Bild: Scanpix
förra året och enligt en undersök-

Jobb åt allt och alla på biblioteket


ning från SIFO släckte varannan
svensk sina lampor. Det är ett av de
starkaste resultaten förmanifesta-
tionen i hela världen. I år kanske det
blir annorlunda. På Yrkeshögskolemässan på Stadsbibli- skolorna utbildningarna erbjuder. – Mässan är till för nyutexaminerade
SIDAN 11 oteket i Göteborg samlar sig människor – Jag är mycket nöjd med mässan, sä- studenter, men också för personer som
med olika bakgrund och åldrar. ger Amandus Petersson, en av besökar- kanske har jobbat ett par år och vill få
Mässan pågår lördag mellan klockan na. en utbildning eller byta karriär.
Läs Västfronten på nätet ! 11 och 16 och här får de information om Hanna Börjesson är projektledare för
www.vastfronten.se de olika utbildningarna som yrkeshög- mässan. SIDAN 5

GRÄV HOS OSS!


Nordens största urval av forskning
om journalistik och medier.
JMG
För mer information – se vår hemsida Institutionen för journalistik
www.jmg.gu.se och masskommunikation
vid Göteborgs universitet
ANDRA SIDAN VÄSTFRONTEN 12 DECEMBER 2009

Adam Samara
Pendylens förbannelse
KRÖNIKA Oscar Örum om Sverige och Nato

I
roniskt nog är det från USA som kritiska röster
höjs mot en insats i Libyen. Den amerikanska Med tiden rör sig opinionen fram och tillbaka. Oftast I stället blir den svenska energipolitiken är ett noll-
befolkningen är skeptiskt mot att ge sig in i yt- styrs pendeln av rent newtonska krafter – när en summespel som bara resulterar i högre koldioxidut-
terligare ett krig. På hemmaplan är högern och generellt accepterad åsikt förfäktats tillräcklig länge släpp, en halveringstidsproblematik och ett bortslar-
vänstern eniga om krav på en insats i Libyen. ifrågasätts den. vande av arbetstillfällen inom den så kallade ”gröna
omställningen”.
GADDAFI MÅSTE BORT om demokratin ska få en Det kan handla om uppfost- Den pendel som funnits i
chans i Libyen. Under Natos insats i Serbien 99, ringsmetoder, vilken typ av farfarsklockan som är den
USA’s krig i Afghanistan och Irak var retoriken mode som gäller eller synen politiska kulturen i Nordaf-
likriktad. Syftet var att Störta totalitära regimer på samhällets svaga. Men rika och delar av arabvärl-
och skapa en förutsättning för demokrati. Dessa in- den mekaniska rörelsen den har samlat tillräckligt
satser möttes av hård kritik och fördömanden från kan också rubbas av tillfäl- med kraft för att spränga
många håll och antikrigsdemonstrationer världen ligheter, av skeenden som de allmogesnidade träväg-
över. faller under kategorin force garna. Bortser man från
majeure. Jordskalvet i Ja- medias okritiska hyllande
DEN INSATS SOM NU har inletts ska huvudsakli- pan och den efterföljande av kalasjnikov-kalasande
gen bestå av flyganfall och missilattacker mot stra- tsunamin har satt fokus på på gator och torg så kan
tegiska mål. Den typen av attacker har flera gånger en mycket opinionskänslig man skönja en pendelrörel-
resulterat i civila företeelse, nämligen kärn- se till Natos favör. Allt fler
offer, något som
antikrigsrörelsen
”Inte ens kraften.
Sker en olycka, ett Har-
svenskar tycks se organisa-
tionen som FN:s beväpnade
ofta skriker högt
om. Den svenska LarsOhly riktar risburg eller ett Tjerno-
byl, kommer folk alltid
och förlängda arm. Att Ni-
colas Sarkozy ”gör en Bush”
vänstern har länge
fördömt USA’s och kritik mot mili- att reagera med ryggmär-
gen. Kärnkraften blir far-
och satsar allt sitt politiska
kapital på ett kort: att som
Natos
som
agerande
världspolis tära aktioner i lig, rent av ett hot mot den
moderna civilisationen á la Pendeln svänger snabbt i det politiska samtalet.
världspolisens huvudshe-
riff göra sig oumbärlig även
och konsekvent lyft
fram det nationella Libyen” post-Apornasplanetarism.
Rösterna som bara för nå-
Foto: Hasse Holmberg/Scanpix på nationellt plan, är up-
penbart. Med bättre stöd på
självstyret som nå- gon månad sedan talade om hemmaplan hade han troli-
got värdefullt. kärnkraften som det mest miljövänliga alternativet vi gen hållit en betydligt lägre profil.
har till olja och kolkraft ligger nu lågt. Tills pendeln
NÄR NU OMVÄRLDENS blickar riktas mot har vänt igen, såklart. SVERIGES NEUTRALITET
Gaddafis Libyen verkar alla eniga – världen måste är viktig, att gå med i Nato
reagera. Så vad är egentligen annorlunda denna MEN RETIRERAR NÅGON avancerar en annan. En skulle utradera denna lång-
gång? Inte ens Lars Ohly riktar kritik mot militära sällan skådad politisk opportunism breder ut sig i det livade tradition. Nato har
aktioner i Libyen. På vänsterpartiets hemsida skri- svenska energipolitiska samtalet – kärnkraften ska varit viktig, men idag står
ver man att ” Vänsterpartiet valde tidigt att ställa bort! (så snart det går). Den vankelmodiga gruppen av organisationen bara för en
sig på folkens och demonstranternas sida i deras politiker, de som stirrar sig blinda på vindflöjeln på Ro- sak: delat ansvar, utspädd
kamp för frihet och demokrati.”. Frågan blir ju vem senbads tak, kunde ha satsat stora summor på utveck- skuld.
som nu ställer upp för de civila som kommer stryka lingen av förnyelsebara sätt att försörja vårt land på el.
med när bomberna faller? I stället satsades de i åratal på Vattenfalls kolkraftsim-
port från Tyskland, medan svenska kärnkraftsreakto-
rer låg i ide. Då hade man snabbare kunna ge uranet
en guldklocka som tack för lång och trogen tjänst. Oscar Örum

Det personliga omoderna mötet


När Försäkringskassan ska spara pengar drabbas de dator än mindre internet. De som varje dag är en
svagaste i samhället. Det känns som en medveten kamp och en bussresa en skärseld. De som nyss an-
strategi. länt och ännu inte kan byråkratissvenskan.
Vad blir nästa steg? Kommer de dela ut mobiler till
Försäkringskassan ska lägga ned de gamla på äldreboendena så de
sina servicekontor. De behöver spa- ”Kommer de dela ut mobiler kan twittra ut sina rop på hjälp is-
ra 600 miljoner. Dessa pengar ska tället? Ett klick på mute och kväl-
de spara in på att alla vi, som inte till de gamla så att de kan len blir lugn? Eller varför inte in-
fyller i en ansökan om föräldrapeng twittra ut sina rop på hjälp” stallera en webbkamera i varje
på rak arm, inte längre ska kunna gruppboende och lämna dem där?
gå dit med våra skrynkliga papper lämnade åt sitt eget öde och kom-
och få råd och guidning i pappersdjungeln. munernas indragningar på personal.
Vi är lämnade åt vårt eget öde och deras oändliga 2,7 miljoner människor kommer nu få kalla handen
telefonköer. Det personliga mötet är alldeles för omo- om de försöker få en till ett personligt möte . Så många
dernt för ett kafkaliknande samhällssystem där ned- besökte deras servicekontor förra året. 2,7 miljoner har
dragningar görs helt godtyckligt utan någon som helst inget annat val än att vänja sig
verklighetsförankring. vid det nya moderna ”mötet”.

DET KAN JU INTE VARA NÅGOT ANNAT än en


medveten strategi att alltid spara in på de som är
svagast och hörs minst: De gamla och de sjuka. De
som inte orkar stå i telefonköer, bli bedömda, gran-
Natos insatser i Libyen består framför allt av flyganfall. skade, synade och misstrodda. De som inte har en Lisa-Monica Sjöström
Foto: Francois Mori/Scanpix

VÄSTFRONTEN
En övningstidning från JMG, Göteborgs universitet.
DAGREDAKTIONEN
Nyhetschefer: Adam Samara, Håkan Öberg
Redaktionschef: Anna Erlandsson
Bildredaktör: Sanna Wikström
NATTREDAKTIONEN
Nattchef: Elinor Ahlqvist
Bildredaktör: Ivar Huntington

Box 710, 405 30 Göteborg Reportrar: Lisa Sjöström, Johan Sundström, Towe Boström, Reportrar: Mattis Wikström, Gustaf Widegård, Johanna Rapp
Tel: 031-786 49 66 Marcus Holm, Mia Pettersson, Lisa Dahlberg, Kim Nordlund, Linnea Borgert
http://www.vastfronten.se Isak Andersson, Maria Hyllengren, Maya Dahlén Persson, Lisa
Stevik, Lovisa Hansson, Axel Kronholm, Lisa Bacharach, Redigerare: Andreas Rosgardt, Johan Hultgren, Peter Öst-
Ansvarig utgivare: Caroline Jägerfeld, Alexandra Lindelöf. berg, Robin Harrysson, Emilia Ekeblad Sällström
Per Alm
REDIGERAT AV: ANDREAS ROSGARDT
26 MARS 2011 VÄSTFRONTEN LOKALT 3

Ny plats för unga filmskapare


Premiär för filmfestivalen
Marsrullen i Frölunda
Ung television i Göteborg anordnade ling att se film och ta del av media och
Marsrullen filmfestival på Frölunda Kul- då behövs det en kanal som riktar sig till
turhus där unga filmskapare kunde visa de unga, säger han.
upp sina alster. En gemensam satsning På webben ska det sändas allt från
och personligt engagemang gjorde idén filmer och debattprogram till konserter
till verklighet. och teaterföreställningar. Förhoppning-
en är att få i gång en bred och seriös ka-
Ett femtiotal människor har samlats i nal med kvalitativa program där unga
stora salen i Frölunda får möjlighet att
Kulturhus för att ta göra sina röster hör-
del av Marsrullen film- da på egna villkor.
festival. Fikaborden – Förhoppningsvis
dignar av kanelbullar blir det som youtube
och gästerna bjuds på fast med en lokal, gö-
tilltugg i form av Herr- teborsk prägel. Ett
ljunga äppelcider och forum för ungdomar.
salta pinnar. Adrian
Nakhaei välkomnar UTANFÖR BIO-
åskådarna och intro- SALONGEN sitter
ducerar första filmen Anna Bergman vid
”Vattenmelonen”, en ett litet bord och de-
kortfilm om hur det är lar ut programblad
att tvingas flytta till ett och säljer biljetter.
annat land. Adrian Nakhaei är en av initiativtagarna. Hon är ungdoms-
Foto: Gustaf Widegård handledare på Ung-
ADRIAN, 20, LÄSER in- domens hus 1200
ternationella relationer kvadrat. Hon ges-
på Göteborgs universitet och är en av tikulerar och pratar gärna om deras
initiativtagarna till Ung television som verksamhet som lade grunden till Ung
anordnar Marsrullen. Meningen med television. Ansvaret ligger nu helt hos
Ung television är att starta upp Webb- de yngre.
TV av, och för, unga.. Adrian har tidigare – Vi bestämde oss för att satsa på en
varit medverkande i andra ungdoms- television för ungdomar. Initiativet kom
aktiviteter och gillade idén med en tv- kanske lite mer från vuxna än unga men
kanal för unga. nu är det de som driver det. Nu sitter vi
– Ofta glöms ungdomar bort i media bara här, säger hon.
och vuxna är de som styr utbudet. Det
är bra för ens egen personliga utveck- Gustaf Widegård Bandet PS invigde festivalen i Frölunda kulturhus.
Foto: Gustaf Widegård

Öckerö gör upp med ungdomsfylleriet


Projektet kallas för ”Alla överens” och na från föräldrar och ungdomar upplevs
målet är tydligt; att utrota all ungdoms- som nästan övervägande positiva.
fylla i Öckerös kommun. – Det är väldigt få föräldrar som inte
hänger på tåget från början, alla älskar
När initiativtagaren Håkan Fransson sina barn.
först fick idén till projektet tillhörde
Öckerö en av de kommuner som drack FÖRUTOM OPINIONSARBETE och
mest alkohol i hela Sverige. Åtta år se- föräldramöten är ”Alla överens” gruppen
nare har man minskat konsumtionen ute på kvällar och helger för att se till
och halverat ungdomsfyllan, men Frans- att allt är bra med ungdomarna.
son är ännu inte nöjd. Det kan bli ett samtal hem till föräld-
Drivkrafterna bakom projektet trött- rarna då och då.
nade på att iaktta alkoholens skadliga – Det är klart att en del av dem tycker
inverkan på människa och samhälle, att vi är jättetråkiga och förstör partyli-
tillsammans bestämde de sig för att höja vet, men det är bara ett fåtal som tycker
ambitionsnivån. så.
Öckerös modell för drogförebyggan- Fransson menar att alkoholkulturen
de arbete bygger på att föräldrar, lära- förändrats drastiskt de senaste årtion-
re, ungdomsledare och andra vuxna är dena och att dagens ungdomar har en
överens om att inga ungdomar under 18 uppfattning om att det ska vara så. Det
år ska dricka alkohol. är detta synsätt man hoppas råda bot
– Vi ska inte bara minska alkoho- på.
len med tio procent eller så, vi ska bli Resultaten har inte låtit vänta på sig.
av med den helt och hållet säger Håkan De nya mätningarna visar att alkohol-
Fransson, projektledare. debuten skjutits upp med två år, ung-
domars drickande minskat med hälften
DETTA SKA LÖSAS med nolltolerans och att de som dricker ofta och mycket
mot alkohol, tydliga direktiv och samar- nu dricker mindre.
bete mellan föräldrar. Ett exempel på föräldrars ökande På åtta år har man lyckats halver ungdomsfylleriet i Öckerö kommun.
– Om alla vuxna i en kommun kom- medvetenhet avspeglar sig i statistiken. Foto: Scanpix
mer överens om att ingen ska dricka För fem år sedan blev fyra av tjugo hög-
innan man är arton år så gör inga ung- stadieelever bjudna på alkohol i hem- koholkonsumtion. Förhoppningarna är att modellen ska
domar det. Precis som med ett spädbarn met, idag stannar siffran på en av tjugo. Fransson poängterar att den modell fungera lika bra i andra kommuner som
så frågar man inte om det vill springa ut som varit framgångsrik i Öckerö inte den gjort i Öckerö.
framför tåget eller inte utan man ser till FLER OCH FLER har fått upp ögonen nödvändigtvis kommer att fungera på
så att det inte skadar sig. På samma sätt för projektet. Håkan Fransson föreläser andra ställen.
försöker vi få alla vuxna i Öckerös kom- nu över hela Sverige och får dagligen – Vi har hittat vår lilla modell som vi
mun att sätta stopp för barns alkohol- samtal och mail från människor som nu kommer att pröva i ett antal andra
drickande säger Fransson. Reaktioner- själva arbetar för att minska ungas al- kommuner. Towe Boström

REDIGERAT AV: ANDREAS ROSGARDT,


4 UTRIKES VÄSTFRONTEN 12 DECEMBER 2009

Ikväll släcker vi Ikväll klockan halv nio är det Earth niskor ska ha någonting att göra under
Hour. Ett initiativ från Världsnaturfon- den strömlösa timmen. I Göteborg har
den, WWF, för att uppmärksamma kli- bland annat miljö- och klimatförvalt-
matfrågan och få världens makthavare ning tagit fram en skylt med rubriken
att ta den på allvar. ”Välj mysa – inte lysa!”, och det är pre-
cis vad Alexandra Zazzi har planerat att
Det började 2007 i Sydney och förra göra.
året deltog 128 länder världen över, den – Vi ska mysa med familjen, och en
största manifestationen någonsin. Flera familj till. Vi ska laga soppa innan vi
kända svenskar har i år engagerat sig släcker ner, och sedan äta i lugn och ro.
som ambassadörer för Earth Hour, och Det ska bli skönt att njuta av att allt är
en av dem är göteborgaren Alexandra avstängt, säger hon.
Zazzi.
– Att vara ambassadör innebär att jag NÄR VÄSTFRONTEN TV var ute igår
går ut och berättar att jag är med på det. och frågade ett antal göteborgare om de
Jag har släckt lampan redan innan jag skulle släcka sin lampa, var svaret ett
blev ambassadör, och jag tycker det är enhetligt. Ja. Alla skulle delta i manifes-
viktigt att man lever som man lär, sä- tationen. Se inslaget i vår webb-TV på
ger hon. www.vastfronten.se

70 PROCENT AV SVERIGES kommu- Maya Dahlén Persson


ner deltog i manifestationen förra året Kim Nordlund
och enligt en undersökning från SIFO
släckte varannan svensk sina lampor.
Det är ett av de starkaste resultaten för
Earth Hour i hela världen. I år är läget
lite annorlunda.
– I och med oroligheterna som drabbat
flera delar av världen är medieläget i år
mycket tuffare, säger Marie von Zeipel,
pressansvarig hos WWF. Hon menar att
folk i allmänhet vill hålla sig uppdate-
rade om världsläget, vilket kan innebä-
ra att många drar sig för att stänga av
strömmen.

FLERA FÖRETAG HAR hakat på Earth


Hour. WWF har investerat 1,5 miljoner
kronor i kampanjen, vilket inte alls re-
presenterar den egentliga summan av
all reklam som gått ut om manifestatio-
nen. Flera företag har på eget initiativ
informerat om Earth Hour, både hos
sina anställda och i sina egna reklam-
kampanjer.
– Vi är ytterst tacksamma att så
många engagerar sig, för frågan är vik-
tig, säger Marie von Zeipel.
Skillnaden blir stor. Här är Globen före och under Earth Hour förra året. Flera nedsläckningsaktiviteter anord- Alexandra Zazzi, en av WWF:s ambassadörer

Lång väntan på ny surfplatta


Foto: Scanpix nas ikväll runt om i landet, för att män- Foto: Annika Broman

Igår eftermiddag släppte Apple sin verka miljön och samhället när vi hela
nya surfplatta – IPad2. Detta endast tiden uppmanas att köpa nya saker och
fyra månader efter att de släppt den göra oss av med de gamla som kanske
första versionen här i Sverige. Bland bara är några månader gamla. Ricardo
användarna verkar det vara design Sebulvedo ser inget problem i det.
och funktionalitet som prioriteras – Sånt bryr jag mig inte om, jag jobbar
högst – inte miljön. för en anledning och tycker om att slösa.
Jag får ekonomin att rulla, säger han.
Ricardo Sebulvedo köade i över ett
dygn för att få tag i ett exemplar av MARKNADEN FÖR surfplattor explo-
den nya surfplattan. derade i höstas. Under tredje kvartalet
– Jag tycker om alla deras produkter, förra året ökade försäljningen av surf-
det är ett måste helt enkelt. Den nya plattor med 45 procent. Än så länge är
är mycket snyggare än den gamla, sä- Apple den som dominerar marknaden –
ger han. de stod för 87 procent av surfplattorna
Ricardo Sebulvedo skaffade sin första som såldes.
Ipad så snart den släppts för några Andra tillverkare av surfplattor är
månader sedan och förklarar varför bland annat Asus, Motorola, Samsung
han är en inbiten Applefantast. och Blackberry. Asus har nu börjat ta
– Det började med att jag var trött på emot förhandsbeställningar på deras
att Windows kraschade hela tiden, det nya surfplatta, Eee Pad. Surfplattan
var väl främst det. Sedan är det även lanseras först endast i Taiwan, men en
designen, de gör väldigt snygga pro- global lansering är inte långt borta. Eee
dukter, och alla har väldigt bra kvali- Pad kör operativsystemet Android 3.0,
tet, säger han. samma som Motorolas Xoom som släpp-
tes förra månaden.
ATT APPLE GÖR SNYGGA och funk- Här väntar Ricardo Sebulvedo på att få tag i den nya Ipad2. Natten var lång och kall men hans vänner kom förbi
tionella produkter verkar många tycka. och bjöd på varma drycker och sällskap.
Men frågan är hur det kommer att på- Filip Arvidsson Foto: Filip Arvidsson

REDIGERAT AV: JOHAN HULTGREN


12 DECEMBER 2009 VÄSTFRONTEN UTRIKES 5

NYHETER I KORTHET
Svårt chockad efter
butiksrån i Göteborg
En guldsmedsbutik på Frölunda
torg i Göteborg rånades vid 12-tiden
av tre maskerade personer. Rånarna
slog sönder montrar i butiken och
fick med sig smycken. Polisen ville
vid 14-tiden inte säga hur stort bytet
blev, eller om rånarna varit beväp-
nade.
En kund i butiken blev svårt chock-
ad och måste hämtas av ambulans.
Polisen sökte på eftermiddagen efter
rånarna med bland annat hundpa-
truller.
TT

Två personer föll i


vattnet på fyllan
Två personer föll igår i vattnet vid
bryggan utanför Kulturhuset. Det är
Med smågodis och information om olika utbildningar lockas besökarna till montrarna.
Foto: Isak Andersson
oklart om det skedde frivilligt eller

Körsnär eller arborist?


genom en olycka. Händelsen påver-
kades troligen av av en relativt hög
berusningsgrad. En person fick föras
till sjukhus.

Både mer och mindre kända jobb på yrkesmässan


Linnéa Borgert

Utbilda dig till arborist och så får du – Här sker nätverkande på hög nivå, Livsmedelsbutik i
klättra i träd hela dagarna. Som körs-
när får du göra vackra pälsjackor. Har
TIDNINGEN METRO STÅR bakom ar-
rangemanget som organiseras i Mal-
säger Hanna Börjesson.
Vissa av utbildningarna som presen- Majorna blev rånad
din gamla matta blivit stampad på för mö, Stockholm och Göteborg. Mässan teras på mässan är ganska smala och En ensam maskerad gärningsman
många gånger, då kan du få hjälp av en anordnas för att ge mervärde till sina obskyra. Men det finns ett uppenbart rånade igår en livsmedelsbutik vid
mattrestauratör. Dessa är några av de annonsörer där många är just yrkes- intresse för även de mest udda av yr- Amiralitetsgatan. Ett butiksbiträde
yrken som du kan lära mer om under högskolor. Hanna Börjesson har ar- ken. utsattes för våld i samband med
Yrkeshögskolemässan i Göteborg. rangerat mässan i Göteborg som en del rånet med klarade sig med lindriga
av sin sista praktik. Hon går själv på SKOLORNA FÅR ENDAST driva ut- skador. Bytet var mestadels cigaret-
– Mässan är till för nyutexaminerade en yrkeshögskola och programmet hon bildningar som det finns en marknad ter. Gärningsmannen försvann till
studenter, men också för personer som läser heter Event marketing och är en för. Enligt Hanna Börjesson är det fots från platsen. Han har ännu inte
kanske har jobbat ett par år och vill få tvåårig utbildning. Som arrangör har kontakten med arbetslivet som utmär- gripits av polis.
en utbildning eller byta karriär, säger Hanna Börjesson både mätbara och ker yrkesutbildningarna.
Hanna Börjesson, 26 år, som är projekt- icke mätbara mål för mässan. – Jag tycker att det här är ett jätte-
ledare för mässan. – Vi vill ju att lika många besökare bra sätt att hitta jobb, eftersom man
ska komma igen nästa år och vi vill att hela tiden varvar med praktik då finns Ny tidtabell för alla
SOLGLASÖGON PRYDER VAR man i
ett vårsoligt Göteborg. Våren har även
de personer som är här ska hitta en ut-
bildning som är rätt för dem.
dem bästa möjligheterna att knyta
jobbkontakter. naturintresserade
sökt sig in i stadsbiblioteket där olika Även besökarna verkar belåtna med
yrkeshögskolor ställt upp sina montrar. IDAG ÄR DET TOLV olika högskolor den information som de kunnat ta del
Sökande är även alla de besökare av från Göteborgsområdet som ställer av under dagen.
mässan som har vallfärdat för att släcka ut. Varje monter lockar med godis och – Jag är mycket nöjd med mässan,
sin kunskapstörst. En av dem som hittat informationsblad. Och det är talrika säger Amandus Petersson.
hit är Amandus Petersson, 22 år. mängder intressenter som kryssar sig Mässan pågår på Stadsbiblioteket
– Jag kom hit för att lära mig mer om fram mellan de olika representanterna idag mellan 11 och 16.
lokförarutbildningen, men fick nu upp för skolorna. Säljknepen haglar i den
ögonen för att man kan jobba som an- kvalmiga och ljusfyllda utställningslo-
läggningsdykare. kalen. Lovisa Hansson och Isak Andersson

Hårda krav på utbildningarna


På samma sätt som alla universitet kon- på Myndigheten för yrkeshögskolan, på MED ANSÖKAN MÅSTE man ha in-
trolleras av Högskoleverket, så kontrol- så sätt kan vi se till att utbildningarna tyg från flera företag att de faktiskt
leras yrkeshögskolor av Myndigheten för håller en hög nivå. behöver personer med den specifika
yrkeshögskolan. Den har som uppgift att utbildningen. På så sätt försöker myn-
se till att utbildningarna har en bra kva- TILLSAMMANS MED Statistiska Cen- digheten kontrollera att inga studen-
litet. tralbyrån för de statistik över arbete efter ter utbildas till yrken som det inte
examen. Varje skola är skyldig att göra finns några jobb för.
Kontrollen av skolorna innefattar regel- uppföljning av sina studenter. – Jag tycker att kontrollverksamheten
bundna intervjuer med olika studenter, Varje yrkeshögskola måste även ansöka fungerar bra, den fyller sin funktion, Den nya tidtabellen visar vägen till tranorna.
men studenterna kan själva komma med om att få tillstånd att erbjuda en utbild- säger Jenny Sörby. Foto: Scanpix
synpunkter. ning och kraven är hårda.
– Studenterna hör av sig direkt till oss när – För att få driva en utbildning måste det Nu finns det en ny samlingstidta-
de inte tycker att utbildningarna håller finnas en efterfrågan på arbetsmarkna- bell för alla naturintresserade i Gö-
måttet, säger Jenny Sörby, projektledare den, säger Jenny Sörby. Lovisa Hansson och Isak Andersson teborgsområdet. Tidtabellen visar
turer mellan Göteborg Central och
Fakta yrkesutbildning Hornborgasjön och gör det enklare
att resa kollektivt till tranorna. Väl
Yrkeshögskoleutbildning är en efter- formen är att den syftar till att säker- yrkesroller.
framme i Falköping byter man till
gymnasial utbildning som kombinerar ställa att det finns utbildningar inom Bland annat kan man läsa till:
buss som stannar vid hållplatsen
teoretiska studier med arbetsplatsprak- branscher där det finns ett uttalat
med det passande namnet Tran-
tik. Den första Yrkeshögskoleutbild- behov av arbetskraft. Det innebär att - Repslagare
dansen.
ningen startades 2009. Utbildnings- innehåll och inriktning på utbildning- - Modist (Hattmakare)
”Trantidtabellen” är ett samarbete
formen att ersätta den nuvarande arna kan variera beroende på vad - Dockmakare
mellan Västtrafik och Paraply Få-
Ky-utbildningen (Kvalificerad yrkesut- arbetsmarknaden för tillfället behöver. - Balsamerare
gelvägen ekonomisk förening.
bildning). Det finns över 1000 utbildningar i - Kakelugnsmakare
Särskilt för yrkeshögskoleutbildnings- hela landet. Många leder till ovanliga
Linnéa Borgert

REDIGERAT AV: JOHAN HULTGREN


6 UTRIKES VÄSTFRONTEN 26 MARS 2011

Oro i mellanöstern
I skuggan av de stora världsnyheterna
i Japan och Libyen kokar oroshärdar
runt om i Mellanöstern
Gaza: Sedan raketer avlossats från Gaza en man. Dessutom genomförde israeler-
mot israeliska städer har Israel svarat na under torsdagskvällen sammanlagt
med stridsvagnseld och flygräder. fyra flygräder mot Gazaremsan och upp-
gavs då ha skadat tre personer lindrigt.
Under torsdagen avlossades sju raketer Israels premiärminister Benjamin Ne-
från Gaza mot israeliska mål. Staden tanyahu säger sig vara beredd att agera
Rishon Lezion, strax söder om Isra- med ”stor kraft”. Igår fortsatte orolighe-
els största stad Tel Avi träffades av en terna när Israelisk polis öppnade eld på
så kallad Grad-raket. Även Beersheva Västbanken i samband med att en polis
och hamnstaden Ashdod träffades. Is- fått en sten kastad i huvudet.
rael å sin sida sköt på torsdagen strids- En palestinsk man tittar på resterna av en myndighetsbyggnad som bombades av Israeliskt flyg på fredagen.
vagnseld in i Gaza, som ska ha skadat Marcus Holm bild: aP Photo/Hatem Moussa

Jemens opposition nobbade president Saleh igen


Jemen: Jemens opposition avvisade – Vi vill inte ha makten, men den mås- Fakta: Krisen i Jemen
återigen regimen och Saleh blir allt te lämnas över i trygga händer, inte i
mer ensam. Frågan är vem som kan sjuka, föraktfulla eller korrupta.
leda landet efter honom – toppgenera- Regeringen gav samma erbjudande ti-
27 januari: Demonstrationer för att avsätta president Ali
len ali-Mohsen säger blankt nej. digare i veckan, men fick även då nob- Abdullah Saleh.
ben. Oppositionen står fast vid kraven
På fredag vid lunch svensk tid höll den om snabb avgång och Salehs skara fort- 2 februari: Saleh lovar reformer och avsäger sig omval 2013.
hårt pressade presidenten Ali Abdullah sätter att krympa.
Saleh tal till tusentals av sina anhäng- En av dem som lämnat Salehs sida 16-17 februari: Dödliga sammandrabbningar mellan opposi-
are i huvudstaden Sanaa. Detta efter är general Mohammed Ali-Mohsen, och
oppositionens avvisande av torsdagens med sig tog han delar av armén. Den fa- tion och säkerhetsstyrkor i Aden.
förslag om avgång till slutet av året. langen drabbade på torsdagen samman
Saleh sade i sitt tal att han vara redo med rivaler ur presidentens vaktgarde 21 februari: Oron sprider sig till shiamuslimska nord.
att lämna ifrån sig makten för att und- och flera skadades.
vika blodspillan, men med reservationer, Senare på kvällen erbjöd presidenten 10 mars: Saleh lovar folkomröstning om en ny konstitution,
enligt Reuters. amnesti till de militärer som gått över
till oppositionen.
oppositionen säger nej.
– Vi betraktar det som dåraktigt och
som en reaktion på händelserna i fre- 18 mars: 52 dödas då regimanhängare öppnar eld i Sanaa.
dags, sade Saleh i den jemenitiska Undantagstillstånd utlyses.
statstelevisionen.
Förra fredags sköts 52 demonstranter 20 mars: Saleh sparkar regeringen.
ihjäl i huvudstaden Sanaa, något som
ledde till att flera högt uppsatta militä-
rer hoppade av och gick över till opposi- 21 mars: Toppmilitärer ansluter sig till oppositionen.
tionen
Frågor om vem som kan efterträda 22 mars: Pansarfordon placeras ut i huvudstaden
Saleh har ställts, och de unga aktivister-
na oroar sig för att den gamla oppositio-
nen ska köra över dem, men Ali-Mohsen
23 mars: Saleh säger sig villig att avgå vid årets slut. Sam-
En arméofficer lyfts upp av demonstranter och visar säger sig absolut inte vara intresserad. mandrabbningar i sydost mellan armén och Saleh-trogna
ett rött kort i protest mot regimen. Republikanska gardet.
bild: Scanpix Marcus Holm/TT TT-aFP

Demonstranter
angripna av
regerings-
anhängare
Jordanien: På torsdagskvällen fick flera
demonstranter i Amman föras till sjuk-
hus sedan de attackerats av anhängare
till regeringen. Enligt ögonvittnen såg
polisen passivt på under våldsamheter-
na, rapporterar.
Runt 500 demonstranter hade samlats
i centrala Amman i protest mot regimen
och korruption. Polisen försökte framåt
kvällen och mörkrets ingång skingra de-
monstranterna genom att bryta ström-
försörjningen till torget. I mörkret tog En jordanier ropar slagord under en demonstration i
ett 50-tal regeringsanhängare tillfället Jordans huvudstad Amman. Hundratals studenter och
och började kasta sten mor demonstran- arbetslösa slog läger på ett centralt torg på torsdagen.
terna. De kräver presidentens avgång och demokratiska
reformer.
Källa: erixon.com Marcus Holm bild: Scanpix

REdIGERaT av: PETER ÖSTbERG


26 MARS 2011 VÄSTFRONTEN UTRIKES 7

i skuggan av Libyen

Regeringsmotståndare parerar förbi brinnande däck i staden Daraa, i södra Syrien.

Löftena från Syriens ledning svårtolkade


bild: Scanpix

Fakta: Upproret i Syrien Syrien: de våldsamma demonstratio-


nerna i södra Syrien får regeringen att
15 mars: Dussintals människor demonstrerar i Damaskus officiellt backa. Men huruvida löftena
efter ett Facebook-upprop som om en ”Värdighetens dag”. om reformer är sanna eller ej är svårt
att tolka.
Demokratiaktivister uppger att det är första offentliga pro-
testen i Syrien på decennier. De senaste veckornas blodiga demon-
strationer i Syrien har lett till att reger-
16 mars: Minst 25 människor greps under en ny demonstra- ingen tagit en defensiv ställning. Reger-
tion som arrangerats av anhöriga till politiska fångar. ingen har efter påtryckningar diskute-
rat folkets krav på högre löner och ett President Bashar Al-Assad
slut på undantagstillståndet. bild: Scanpix
18 mars: Fyra demonstranter dödades och dussintals skada- – Det som händer nu är mycket posi-
des av säkerhetsstyrkor i staden Daraa. tivt. Jag tror att Syrien går mot en ut- geringen att se över möjligheterna att
veckling som följer folkets vilja. Reger- legalisera andra politiska partier.
20 mars: 100 demonstranter uppges ha skadats och en dö- ingens löften om att se över undantags- – Det viktigaste är att utveckligen
tillstånden känns genuina efter det som sker även om det är svårt att uttala sig
dats under den tredje protestdagen på rad i Daraa. har hänt, säger Fayez Chahrstan, ordfö- om resultatet. Jag tror att regeringen på
rande på Syriska Riksförbundet i Sve- sikt kommer att öppna upp för ett mer
21 mars: En elvaårig pojke i Daraa dör efter att ha inandats rige. demokratiskt styre där friare regler för
tårgas. Våldsamma sammandrabbningar andra partier och demokrati kommer att
mellan demonstranter och regerings- råda. Framförallt tror jag att folket efter
22 mars: En brittisk grupp uppger att författaren Louai Hus- styrkor har sammanlagt dödat runt det här kommer att kunna uttrycka sig
hundra människor säger ett vittne till friare och att regeringen måste böja sig
sein gripits efter ett upprop om yttrandefrihet. Al-Jazeera. för dess krav, säger Fayez Chahrstan.
Trots att regeringen släppt flertalet
23 mars: Aktivister uppger att många dödats efter att säker- SEnaST I onSdaGS dÖdadES nio av de demonstranter som arresterats
hetsstyrkor öppnat eld. demonstranter i staden Daraa i södra under de senaste veckorna fortsätter
Syrien, där 20 000 demonstranter trot- samtidigt arresteringarna. Armen har
sade utegångsförbudet enligt Al-Jazee- lovat att dra sig tillbaka från Daraa där
24 mars: Människorättsaktivister uppger att över 100 män- ra. de våldsammaste drabbingarna skett
niskor dödats på onsdagen och att 20 000 människor samlats Syriens president Bashar Al-Assad nyligen, men finns för närvarande kvar i
för att begrava dem. En talesperson för regimen lovar att sade i ett uttalande i torsdags att Syrien staden. Flertalet fredliga demonstratio-
överväga politiska förändringar medan kritik från omvärlden kommer att undersöka ett möjligt upp- ner planeras över landet under dagen.
haglar. hävande av undantagstillståndet som Huruvida militären griper in efter re-
rått i landet sedan 1963. Lagen tillåter geringens löften och den internationella
arresteringar utan efterlysningar och kritiken visar sig under dagen.
TT fängelsestraff utan rättegångar. Som en
följd av diskussionerna lovade även re- Johan Sundström / al-Jazeera

REdIGERaT av: PETER ÖSTbERG


8 UTRIKES VÄSTFRONTEN 25 MARS 2011

NYHETER I KORTHET

Dubbelskalv dödar
74 personer i Burma
RANGOON: Minst 74 människor har
omkommit och runt 240 hus rasade
till följd av torsdagens kraftiga dub-
belskalv i östra Burma, uppger en
burmesisk tjänsteman. Den burme-
siske tjänstemannen sade även att
dödstalet riskerar att stiga i staden
Tarlay, nära skalvens centrum.
- Vi försöker nu nå de här ödsliga om-
rådena, men vägarna är än så länge
blockerade, sade tjänstemannen på
fredagen.
De två skalven med sekunder emel-
lan hade magnituden 6,8 enligt
USA:s geologiska myndighet USGS.
Biståndsorganisationen World Vi-
sions chef i Burma, Chris Herink,
sade att landsbygden riskerar att
drabbas värst.
TT-AFP
Ungdomar stödjer den sittande presidenten Gbagbo

Flyktingström från Elfenbenskusten ökar


Bild: Scanpix

Sverige ökar stöd till


Elfenbenskusten
Nära en miljon invånare har nu flytt pert Colville, FN-talesman i människo- Elfenbenskusten är splittrat i två de-
STOCKHOLM: Sverige kommer att undan striderna i Abidjan och andra rättsfrågor. lar och den nordliga delen, som kontrol-
ge ytterligare 40 miljoner kronor våldsdrabbade områden i Elfenbenskus- leras av rebeller, har varit lugn hela ti-
i humanitärt stöd till Elfenbens- ten, rapporterar UNHCR. FN-organets LAURENT GBAGBO, som var president den sedan valet.
kusten, meddelade regeringen på nya siffra är betydligt högre än tidigare, vid valet den 28 november 2010, vägrar
fredagen. då antalet flyktingar angavs till en halv avgå trots att han enligt internationell NÄSTAN ALL sjukvårdspersonal på sex
FN bedömer att en miljon människor miljon. bedömning förlorade valet. Valsegraren sjukhus har flytt från Abidjan. Bara ett
är på flykt till följd av kraftmätning- Alassane Ouattara trycker på för att sjukhus, i södra Abobo, fungerar. Där
en mellan president Laurent Gbagbo - Otryggheten ökar snabbt i Abidjan. Vi förmå Gbagbo att ge upp. Det har lett har Läkare utan gränser arbetat sedan
och valsegraren Alassane Ouattara. upplever en kraftigt ökad flyktingström, till ett ställningskrig i fyramiljonstaden februari, rapporterar organisationen.
I mitten av mars beviljade bistånds- sade UNHCR:s språkrör Melissa Fle- Abidjan, främst i stadsdelen Abobo, där Tiotusentals andra invånare har flytt
organet Sida 37 miljoner kronor till ming i Genève på fredagen. Gbagbo har sitt fäste. till Liberia, där Läkare utan gränser
flyktingar från krisen. FN:s råd för mänskliga rättigheter be- I Abidjan samlades på fredagen tusen- också ger vård.
Sedan årsskiftet uppgår det svenska slöt på fredagen att på plats utreda an- tals invånare på busstationen för att för- Sedan valet har läget blivit alltmer
stödet till 77 miljoner kronor. klagelser om övergrepp i Elfenbenskus- söka komma iväg. Det var svårt att köpa laddat, främst i Abidjan men också i väs-
TT ten. biljetter — svartabörshandlare hade ter. Enligt FN:s uppskattning har 462
- Vi är ytterst oroliga över den allt all- köpt upp dem och begärde dubbla pri- människor dödats.
varligare situationen, speciellt fortsatt set, sade Aicha Diabate, en mamma med
Svensk man gripen uppvigling av Gbagbo och ledaren för barn. Hon ville som många andra ge sig
TT-AFP-Reuters

på Västbanken Unga patrioters organisation, sade Ru- av norrut.

STOCKHOLM: Ett flertal demon-


stranter, bland dem en 27-årig
svensk man, greps på fredagsefter-
middagen av den israeliska armén
Rickard flyttade till Japan
vid en demonstration i byn Nabi
Saleh på Västbanken. Mannen till-
hör organisationen International
Solidarity Movement.
Byborna i Nabi Saleh demonstre-
rar sedan drygt ett år tillbaka varje
vecka tillsammans med israeliska
och internationella fredsaktivister
mot att byn förlorat mark och en vat-
tenkälla till en israelisk bosättning.

TT

Ungrare inför rätta


för mord på romer
BUDAPEST:Fyra ungrare ställdes
inför rätta på fredagen för mord på
Rickard von Haugwitz var på plats i Sendai när jordbävningen inträffade.
sex romer i en serie rasistiska at- Bild: Simon Krona
tacker som skakat landet.
Männen riskerar livstidsstraff för Efter katastrofen i Japan är sekund. Jag kan fortfarande säger han.
överlagt mord på en pappa och hans nu en hel befolkning i full inte fatta att den inte bröts Stödet från ambassaden
femårige son, en sovande kvinna och färd med att återuppbygga av på mitten och flög några har hela tiden varit bra, bl.a.
tre andra romer 2008—2009. sitt land. Rickard von Haug- hundra meter bort.” har de delat ut jodtabletter
Offren ska ha skjutits på nära håll. witz flyttade i höstas från Trots att Japan har varit mot strålningen. Rickard von
Ytterligare 60 personer skadades vid Göteborg till Sendai för att med om en av de största na- Haugwitz är däremot kritisk
attacker med molotov-cocktails. Mo- plugga. Han hade 200 meter turkatastroferna i modern tid till UD:s hantering av krisen.
tivet ska ha varit att sätta skräck i kvar hem när jordbävningen är stämningen i Sendai rela- - UD har inte varit till sär-
romer. slog till. tivt lugn. skilt mycket hjälp när jag har
TT-AFP På sin blogg skriver han: - Jag tror inte jag har sett ringt dem. Föräldrarna till en de fick var att de kunde kon-
”Blicken fastnade på lyktstol- en enda japan som är helt av mina svenska vänner här takta de Japanska myndighe-
pen framför mig som svaja- förtvivlad, det är möjligtvis hade ringt UD och undrat terna, för de hade ju säkert
de fram och tillbaka med en de som man ser på TV, de som om det fanns en möjlighet för inget bättre för sig…
frekvens på flera gånger per har förlorat hem och familj, dem att flyga hem oss. Svaret Simon Krona

REDIGERAT AV: NAMN, NAMN, NAMN, NAMN


25 MARS 2011 VÄSTFRONTEN Inrikes 9

Sahlin höll sitt sista tal NYHETER I KORTHET

Lurade kunder på
1,7 miljoner
UMEÅ:En 28-årig man har åtalats,
misstänkt för att ha lurat hundra-
tals kunder i Umeå på sammanlagt
1,7 miljoner kronor, rapporterar
lokala medier.
Mannen fångades av övervaknings-
kameror när han i höstas installera-
de skimningsutrustning på kortläsa-
re i två Coopbutiker och anhölls i sin
frånvaro. Han greps för några veckor
sedan utomlands. Nu är han åtalad
för grovt bedrägeri och förberedelse
till grovt bedrägeri.
TT

Självmordsbombaren
undgick SÄPO
STOCKHOLM:Taimour Abdulwahab
lyckades hålla sig ”undan Säpos
radar”. Det medger Malena Rembe,
chefsanalytiker vid Säkerhetspoli-
sens kontraterrorenhet.
- Att enskilda personer inspireras
utan att få direkta order har vi ti-
digare sett, bland annat i USA. Det
måste man vara beredd på att det
kan hända igen, sade hon vid en kon-
ferens mot extremism.
Taimour Abdulwahab sprängde sig
själv till döds i december förra året i
centrala Stockholm.
TT
Mona Sahlin höll sitt sista tal idag.
Bild: Scanpix. Sjukvården hotar
I helgen håller socialdemokraterna sin Malin Rosén som arbetar med fackliga idag så uttryckte hon lättnad över att rymdsatsningen
extrakongress.Tidigare blev det klart studier på IF Metall hoppas att Håkan arbetet med att hitta en ny partiledning
att Håkan Juholt blir ny partiordfö- Juholt kommer att ta upp solidaritet i var över. Nu kan socialdemokraterna STOCKHOLM:Rymdbolaget hoppas
rande, men det är på helgens kongress sitt tal imorgon. Hon tycker att samhäl- kavla upp ärmarna och börja arbeta, sa inom några år kunna börja med
som han kommer bli officiellt vald. Igår let vi lever i idag är kallt, människor blir hon till TT. uppskjutning av satelliter från
eftermiddags blev han installerad och utförsäkrade – det är viktigt att alla får I TIDIGARE TAL har den avgående rymdbasen Esrange utanför Kiruna.
idag klockan tio kommer han att hålla vara med. partiordföranden kritiserat partiets po- Men satsningen hotas av planer på
sitt första tal. ROLF LINDÉN HOPPAS att den nya litik i valrörelsen. Det gjorde hon inte i nedmontering av akutsjukvården i
När valberedningen presenterade Hå- partiordföranden ska lyfta upp solidari- dagens tal. Istället talade hon om par- Kiruna.
kan Juholt som sin kandidat, visste tet- och jämställdhetsfrågor. Och Juholt tiets styrka, ansvar och hopp. Och hon - Våra kunder och uppdragsgivare i
få vem han var. I medierna fick hans sägs stå längre till vänster än exempel- förnekar att socialdemokraterna skulle Europa har höga säkerhetskrav och
mustasch störst uppmärksamhet. Rolf vis Mona Sahlin. ha haft någon identitetskris. gör alltid utredningar om hur sä-
Lindén, ombudsman för IF Metall i Gö- Det är inte bara politiken som kom- Medierna har talat om Juholt-effekten kerheten ser ut på plats, säger Lars
teborg, har känt honom i nästan 30 år. mer att förändras. Personer i partitop- och gjort mätningar i partiets populari- Persson, vd för Rymdbolaget.
Han säger att Juholt har stor empati pen kommer att bytas ut och Stefan tet, innan och efter presentationen av Den planerade satsningen på upp-
för människor och är en duktig talare, Stern, Mona Sahlins närmaste man, den nya partiordföranden. Förväntning- skjutning av satelliter i omloppsba-
han använder sig av samma retorik som meddelade att han slutar den sista april. arna på Juholt är höga och Rolf Lindén nor runt jorden skulle innebära att
Palme. – Det är en naturlig tidpunkt för mig tror att han kan ge Reinfeldt en match. verksamheten vid Esrange växer.
– Det är många som kommer höja på att göra något annat, säger Stern till Lisa Dahlberg Resultatet skulle bli större raketer,
ögonbrynen och fråga: varför har vi inte partitidningen Aktuellt i politiken. vilket innebär fler forskare och tek-
hört honom tidigare? När Mona Sahlin höll sitt avskedstal niker — och större risk för olyckor.
Roland Johansson/TT

Avhoppet innebär ny period för Saab Misstänkta för


bedrägeri mot IKEA
Jan Åke Jonsson meddelade igår att han son har lovat att stå till företagets förfo- Avhoppet verkar inte komma som en
avgår som vd för Saab Automobiles. gande till dess att en ersättare tillsatts, överraskning för alla. Jöran Hägglund, SKÖVDE:Två kvinnor från Skövde
Samtidigt gör företaget en nyemis- förmodligen i september. ledare för regeringens fordonsindustri- och Skara har anhållits misstänkta
sion värd hundratals miljoner för att Till skillnad från riksgäldschefen, ser grupp, menar att ett utbyte av ledare är för bedrägerier mot Ikea.
få in pengar. Nu kallar riksgäldschef Bo inte Jan Åke Jonsson sitt avhopp som logiskt. - Vi misstänker att de kan ha lurat
Lundgren till möte. uppseendeväckande. Han har stannat -Saab går väl in i en ny period nu, och företaget på upp till 200 000 kronor,
Det stormar på Saab. Igår avgick Jan kvar på posten ett år efter att företaget ett delvis nytt ledarskap, säger han. Jan säger Torsten Jaeckel, utrednings-
Åke Johansson efter sex år som koncern- såldes till Spyker, beskriver tiden både Åke har ju spelat en fantastiskt stor roll chef vid Skövdepolisen, till Skara-
chef. Enligt Bo Lundgren saknas klarhet innan och under affären som mycket när det gäller överlevnaden för Saab, borgs Allehanda.
i en rad frågor angående vd:ns avhopp. tuff. alltifrån arbetet med rekonstruktionen, Bedrägeriet har riktats mot tre bu-
-Det finns skäl att gå igenom det här -Jag var en liten spelare i ett gigan- den tuffa kassahanteringen, att bedriva tiker i Jönköping, Örebro och Göte-
mer. Varför hände det just nu, vad var tiskt företag. Det har varit mycket press verksamhet under svåra förhållanden, borg. Kvinnorna ska ha vilselett Ikea
det som inträffade och så vidare, säger på mig som individ, säger han till TT. och hans obotliga optimism. gällande köp och återköp av varor
han till di.se. Vi har ansvaret för att De tre senaste åren beskriver Jan Åke Samtidigt meddelar Saab Automobi- som kvinnorna handlat. Ikea har
skattebetalarna hålls skadeslösa. Jonsson även i ett pressmeddelande som les att man gör en nyemission som kom- gjort polisanmälan.
Efter sex år som koncernchef kliver mycket intensiva och tidskrävande. ”Nu mer att dra in 210 miljoner kronor, va- TT
Jan Åke Jonsson åt sidan, och Saabs är det tid för mig att också tillbringa lite rav en stor del kommer att gå åt till att
ordförande Victor Muller träder in som tid med andra saker som har fått stå till- betala av skulder. Spyker-aktien föll ock-
tillförordnad vd, från och med årsstäm- baka på grund av mina plikter hos Saab så 3,2 procent på Amsterdambörsen igår.
man den 19 maj. Jakten på en perma- Automobile”, skriver Jonsson i en kom- Lisa Stevik/TT
nent ersättare är i full gång, och Jons- mentar.
REDIGERAT AV: NAMN, NAMN, NAMN, NAMN
10 SPORT VÄSTFRONTEN 26 MARS 2011

Teatralisk kamp
NyhETER i KORThET

Sänkt straff för


Ibrahimovic
FOTBOLL: Zlatan Ibrahimovic får
Amerikansk brottning flyttar in på Brew House
spela mot Fiorentina, men missar
derbyt mot Inter. Den svenske Mi-
lananfallaren fick på fredagen sitt
straff för slaget mot Baris Marco
Rossi sänkt från tre till två matchers
avstängning, uppger Milan på sin
webbplats. Det innebär att Ibrahi-
movic får spela mot Fiorentina den
10 april, men missar matcherna mot
Palermo och Inter.
TT

Laddad semifinal att


vänta i cricket-VM

Pakistan cricketkapten Shahid Afridi (till vänster)


slår till bollen samtidigt som lagkamraten Umar
Akmal (till höger) tittar på.
Bild: Scanpix
CRICKET: Semifinalen mellan Indien
och Pakistan i cricket-VM på onsdag
är så mycket mer än sport. Relatio- Tillhyggen som exempelvis stolar är inte ovanligt inom wrestling. Bilden är tagen med tillstånd från GBG Wrestlings hemsida
nen mellan de båda länderna har
varit fylld av konflikter sedan natio- En slemmig, italiensk Don Juan, en morgondagens gala. Han kallar wrest- ges vildmarker och är en man som står
nerna gick skilda vägar i samband rättrogen skogsmulle-typ, en sadistisk ling för en modern sorts gladiatorspel, för rättrådighet och det goda, den klas-
med frigörelsen från Storbritannien mimare och en gris/man-korsning som där publiken dessutom tillåts leva ut siska ordentliga karlen. Don Kalif är
1947. Men på fredagen bjöd Indiens kontrolleras av en ilsk tyska. alla sina känslor. Enligt honom använ- hans raka motsats, den mest egocentris-
premiärminister Manmohan Singh Quentin Tarantinos senaste rulle? Nej, der en wrestlare nämligen inte bara sin ka man kan hitta. Han gör allt för att
in Pakistans president Asif Ali Zar- det är dags för wrestlinggala i Göte- kropp i den fysiska kampen, utan ger vinna och har ingen respekt för varken
dari till matchen. Om han tackar ja borg! av hela sin själ. Det handlar om mer än sporten eller publiken, säger Johannes
blir det första gången en pakistansk vinst eller förlust – det ska vara ett sam- allvarsamt.
regeringschef besöker Indien sedan Wrestling kommer ursprungligen från spel med publiken. Wrestlinggalan går av stapeln imor-
2001. USA och har sina rötter i cirkusvärlden. – Det är mer än bara idrott. Vi brukar gon på Brewhouse som ligger bakom
TT Det är förvisso en sorts brottning det kalla det en våldsam sorts balett, säger Scandinavium. Fem matcher står på
handlar om, men underhållningsvärdet Johannes. dagordningen och kvällens höjdpunkt
är stort och gränsen till skådespeleri Han berättar om galans höjdpunkt, ti- är titelmatchen mellan Hank Havoc och
Nygammal tränare oftast suddig. Brottarna uppträder inte telmatchen mellan Hank Havoc och Don Don Kalif om GBG Wrestlings bälte. In-
till Bayern München som sig själva utan går helt och fullt upp
i sin karaktär med tillhörande egenska-
Kalif och även om han inte röjer det med
en min blir wrestlingens balanserande
släpp är klockan 20.30 och inträdet är
120 kr.
FOTBOLL: Jupp Heynckes tar över per. på gränsen till teaterns värld tydlig.
som tränare i tyska storlaget Bayern Johannes Jensen är medlem i GBG – Det blir en klassisk kamp mellan Mia Pettersson, Maria Hyllengren
München den 1 juli efter Louis van Wrestling och en av arrangörerna till gott och ont. Hank kommer från Sveri-
Gaal som inte får förnyat förtroende
efter den här säsongen.
"Vi är väldigt nöjda över att ha kom-
mit överens om ett tvåårskontrakt.
Jag är övertygad om att vårt sam-
Fridykare tar plats i Valhallas bassäng
arbete med Jupp Heynckes kommer tror att anledningen till att det är så få arna till att det är svårare att tävla fri-
att bli framgångsrikt", säger klub- fridykare är sportens rykte. dykning i basäng tror Felix.
bens ordförande Karl-Heinz Rum- - Jag brukar ofta få höra från folk att – Det är mycket lättare att ge upp in-
menigge. de tror att det är livsfarligt, att man kan omhus eftersom det är så nära till ytan.
Heynckes, 65, tog två ligatitlar med få hjärnskador. Fast egentligen är det en Men samtidigt slipper du brännmaneter
Bayern München 1987 och 1991. av världens säkraste sport om man utö- i bassängen!
TT-AFP var den rätt, säger Felix Adolfsson som
berättar att det under tävlingar alltid är ATT FRIDYKNING äR en sport som
två stycken som simmar bredvid och att du utövar ensam gör det mer lockande
200 kräksjuka under det alltid finns läkare på plats. tycker Felix Adolfsson.
hockeyturnering - Om du som oerfaren dykare ger dig
ut på egen hand utan att vara medveten
– Det är bara jag som kan påverka
mitt resultat och den enda jag tävlar
ISHOCKEY: En hockeyturnering för om riskerna som det kan bli farligt, sä- mot är mig själv, säger han.
pojklag i Mälarhöjden i helgen sluta- Fredrik Adolsson håller andan i vattnet under övervak- ger han. Under tävlingarna vill han bli nöjd
de i totalt kaos då nära 200 spelare ning. med sitt presterande och slå sitt person-
kräktes i kapp. Finalen fick avgöras Bild: linnéa Borgert FElIX ADOlFSSON berättar att han bästa. Hans personbästa i statisk and-
på walk over efter ett stort utbrott av brukar öva på att hålla andan hemma, hållning är idag 4.43 minuter.
magsjuka. Igår drog SM i fridykning igång på val- när han ligger i sängen och att det då – Folk är överlag rädda för att hål-
Det var AIK:s och Vallentunas hallabadet. Sveriges bästa fridykare kan hända att han svimmar. la andan länge, rädda för vad som kan
11-åringar som skulle göra upp om samlas med juniorer för att tävla i – Men om man är över vatten kom- hända och det är väl inte så konstigt
cupsegern, men Vallentuna kunde sporten med rykte om sig att ibland mer andningen igång så fort man svim- att andas är ju en instinkt, säger Felix
inte ställa upp med ett lag. vara livsfarlig. mat. Därför är det viktigt att öva på det Adolfsson och berättar att efter du fått
- Det exploderade på söndagen vid mycket. Det viktigaste när du är under sammandragningar i magen, kontrak-
lunch. Jag har aldrig varit med om När Valhallabadet stängt för dagen drar vattnet är att tänka positivt, du får inte tioner, för att kroppen vill andas, så kan
något liknande. Det var maximal fridyknings-SM igång. 39 fridykare täv- börja tänka på att du måste andas även man fysiskt sett hålla andan minst dub-
otur, säger Thomas Eriksson, träna- lar i tre grenar, STA, DNF, DYN innan om alla förr eller senare får panik och belt så länge.
re för IF Vallentuna BK ishockey. tävlingen tar slut på söndag. Den yngs- vill andas, säger Felix Adolfsson. Johanna Rapp
Teresia Dunér/TT ta av de tävlande, Felix Adolfsson, 16 år, Önskan att andas är en av anledning-
REDIGERAT Av: EMIlIA EKEBlAD SällSTRöM
26 MARS 2011 VÄSTFRONTEN KUlTUR 11

NyhETER i KORThET

Jessica Andersson
vann Let’s dance
Årets vinnare av danstävlingen blev
Jessica Andersson, svensk sånger-
ska. Hennes danspartner i tävlingen
var Kristjan Lootus. På andra plats
kom brottarlegenden Frank Anders-
son. Let’s dance är ett svenskt un-
derhållningsprogram som sänds på
TV4.
Johanna Rapp

Deep Purple till


Göteborg i vinter

Verk med censurerade brev och fotografier av Therese Johansson. Stina Nilsson, en av arrangörerna fixar med de sista förberedelserna inför kvällens vernissage på Bezdomny.

Helg med fokus på ordet


Bild: lisa Stevik, bilden är ett montage.

Rocklegenderna Roger Glover (till vänster) och


Steve Morse i Deep Purple.
Idag startar litteraturfestival Textival rar Therese Johansson upphängningen och efter detta censurerats på olika sätt. Bild: KYRRE lIEN/ SCANPIX
som för fjärde året hålls i Göteborg. av sina verk. Ett stort kvadratiskt tak- I ett brev har alla adjektiv strukits över,
Festivalen pågår mellan den 25-27 mars fönster tjänar som enda ljuskälla denna i ett annat så har vissa betydelsebäran- De brittiska rockarna i Deep Purple
och anordnas på flera platser i staden. stressiga förmiddag. Therese Johans- de ord klippts ut. kommer till Sverige för två konser-
Bland annat på linnestadens bibliotek son var besökare förra året . I år är hon ter i vinter, och den här gången tar
och galleri Bezdomny. en av utställarna. Therese har tidigare DE ANDRA utställarna i lokalen, de med sig en symfoniorkester. Den
ställt ut fotografier på Café Lava men SQUID är ett ständigt växande textar- 9/12 spelar de på Hovet i Stockholm
Textivalen består av både utställning- det är första gången hon även ställer ut kiv och en plattform för olika arrang- och dagen efter i Scandinavium i Gö-
ar, seminarier och workshops, som alla mixad media. emang. teborg.
kretsar kring litteratur och ordens möj- Arkivet utgörs av texter skrivna av kul- Deep Purple slog igenom 1970 med
ligheter. På Bezdomny på Tredje Lång- UTSTällNINGEN HAR vernissage turutövare från hela världen. Dels kom- albumet Deep Purple in rock och är
gatan är förberedelserna inför kvällens ikväll kl 19.00 och har fått namnet Tex- mer SQUIDs arkiv att finnas i fysisk kanske allra mest kända för låten
vernissage i full gång. Textivalen är en ten. Den innehåller bland annat fotogra- form på festivalen, men besökarna kan Smoke on the water från 1972.
ideell organisation och under festivalen fier på en naken man med en overhead- också delta genom att skriva ut sina fa- Genom åren har Deep Purple haft
arbetar sju personer intensivt tillsam- bild av en erotisk novell projicerad på vorittester från internetarkivet och ta flera olika sättningar. I bandet med-
mans med ett antal volontärer. kroppen. Trots att det är första gången med. Under Textival kommer en text verkar nu Ian Gillan, Roger Glover,
Västfronten gjorde ett besök nere på är hon inte särskilt nervös. och video av konstnären Kalle Brolin Ian Paice, Steve Morse och Don Ai-
galleri Bezdomny som förutom att vara – Det är ju fler än jag som ställer ut i från Göteborg att visas. rey.
Textivals huvudkontor även är en av ut- samma lokal så det ska nog gå bra, säger – Arkivet är texter skrivna av kultur- TT spektra
ställningslokalerna. I de vitmålade loka- Therese Johansson. arbetare, det innehåller mycket infor-
lerna råder febrilaktivitet. Med borrmaskinen som bakgrunds- mation de samlat genom sitt arbete som
ljud beskriver Therese ett av sina verk, kanske inte annars är tillgängligt, be- Kulturministern
GRUPPEN SQUID håller på att borra
upp svarta lister där de ska fästa sina
De censurerade breven. Litterära brev
skrivna av kända författare och konst-
skriver Katja Agert.
förhörs i KU
texter, i andra änden av rummet plane- närer. Dessa brev har sedan skrivits av lisa Stevik, lisa-Monica Sjötröm Kulturminister Lena Adelsohn Lilje-
roth (M) kallas till förhör i Konstitu-

Heta rytmer under salsaweekend


tionsutskottet om det kontroversiella
beslutet att införa förhandsgransk-
ning av publik service-bolagens ny-
satsningar, uppger Sveriges Radios
Ikväll slår Elite Park Hotel upp dör- Adriana Mendes i sex år och kongressen Med och tävlar för en plats i World "Kulturnytt".
rarna för årets salsa kongress. Bland i Göteborg är en av de bästa, Albert Tor- Latin Dance Cup i Las Vegas från Gö- Det är riksdagsledamoten Wiwi-An-
gästerna finns danslärare från hela res. teborg finns Salseras Dance Company ne Johansson (V) som anmält kul-
världen och flera världsmästare upp- Huvudarrangören för kongressen är från Göteborg. Salsa kongressen startar turministern till KU. Det omdebatte-
visningsdansar. Adriana Mendes sköter Adriana Mendes. Hon driver själv en ikväll klockan åtta och fortsätter fram rade beslutet går ut på Myndigheten
arrangemanget ideelt. dansskola i Göteborg, vilken även den till söndag kväll klockan tio. för radio och tv kommer att granska
står bakom arrangemanget. alla nya tjänster som lanseras av SR,
I kväll startar Scandinavian Salsa Con- - Det är inget lätt jobb, men vi kämpar lisa Bacharach, SVT och UR.
gress för sjätte året i rad på Park Elite i åtta månader för att få ihop det här, Johan Sundström TT Spektra
Hotel på Kungsportsavenyn. Till kon- Adriana Mendes.
gressen kommer människor från 37 län- Kongressen har inga sponsorer, utan
der och bland dem finns danslärare från alla 42 som jobbar med kongressen job- Soundgarden gör
bland annat Puerto Rico, Cuba, Mexico
och USA. Förutom kurser, mingel och
bar ideellt. Idén till kongressen startade
i London för sju år sedan. nytt efter 15 år
shopping ingår även tävlingar. - Det började när jag träffade Albert Soundgarden arbetar på sitt första
- De som vinner här går vidare till Torres i London på en Salsa kongress. nya studioalbum sedan Down on the
World Latin Dance Cup som hålls den Jag sa till honom att jag ville göra en upside från 1996.
14e – 17e december på Rainbow Thea- kongress tillsammans i Göteborg. Han -Vi gick in i det här utan att bry
tre i Las Vegas. Tävlingen sänds världen startade kongresserna som hålls runt oss om scheman eller tider. Vi bryr
över på ESPN, säger Alberto Torres från världen i Los Angeles, säger Adriana oss om att göra ett grymt album och
Los Angeles som är med och arrangerar Mendes. hittills har det gått ganska fort, sä-
kongressen. ger sångaren Chris Cornell i en in-
vARJE Kväll hålls fester efter kurser- tervju med Billboard.com.
AlBERTO äR ute och reser nästan hela na och showerna. Där brukar alla sam- Soundgarden slog igenom som ett
året och medarrangerar kongresser, skö- las och dansa i samma lokal. av Seattle-banden i 90-talets grunge-
ter koreografi och gör reklam. - Det kommer hit ca 800-1000 per- 800-1000 personer kommer varje kväll hela helgen till våg och fick globala hittar med låtar
- Det här är mitt 39:e event i år. Jag soner varje kväll. De skriker högre än Park Elite Hotell på avenyn för att dansa. som Jesus Christ pose och Black hole
reser runt 48 veckor om året på kon- 5000 i Colombia, entusiasmen är otrolig, sun.
gresser och events. Jag har jobbat med säger Albert Torres. Bild: Chitose Suzuki/ Scanpix TT Spektra

REDIGERAT Av: EMIlIA EKEBlAD SällSTRöM


SISTA SIDAN VÄSTFRONTEN 26 MARS 2011

Fixar Djungeltrumman
årets bästa klubbkväll?
Håkan Öberg

KRÖNIKA

D
et finns en sekt som på skrämmande kort
tid fått fäste i hela den civiliserade världen.
De opererar från lokaler i alla större städer
Klubbredaktören Lisa Stevik lovar kokande dansgolv
som de lurar in intet ont anande människor i. I kväll klockan tio bränner Djungeltrum-
Helt vanliga människor som du och jag. Och ingen som man tillsammans med Halleluja artist-
kommer in misstänker att de snart kommer värvas till bokning av en dyngvåt stekarfest på Jazz-
vår tids kanske farligaste sekt. Det börjar ofta med att huset. Västfronten har skjutjärns-ställt
de lurar på dig någonting litet för kanske drygt tusen Djungeltrummans klubbredaktör Lisa
kronor som de lovar kommer förbättra och förenkla Stevik mot hipsterväggen.
stora delar av ditt liv. Ifall du då inte har kraften att
stå emot så kan du redan där skrivas av som förlorad Varför ska folk inte höka på GBG Wrest-
Jag talar självklart om Apple-sekten. Jag tycker att ling hela kvällen i stället?
apple-människor helt seriöst uppvisar obehagligt – När man tröttnat på folk som slåss
sektbeteende. När de väl fått sin första apple-produkt och bara vill ha kärlek går man till Jazz-
ska de ha allt som Steve Jobs huset i stället. Jag tror det är billigare öl
bajsar ur sig och lägger ut
tusenlapp efter tusenlapp på
Jag tycker också. Men framför allt kommer det bli
en grym fest där du kan dansa loss själv i
överdrivet dyra produkter. att apple- stället för att sitta och kolla på när andra
svettas.
MEN DET SOM ÄR mest
skrämmande är den uppen-
människor Vad blir det bästa med kvällen på Jazz-
bart förvrängda verklighets-
uppfattningen som den ty-
helt seriöst huset?
– Det ballaste inslaget kommer dels
piske apple-människan upp-
visar. Exempelvis tron att en uppvisar obe- vara bandet som spelar, Flowers in the air.
Sedan kommer Karin och Fanny spela ski-
mac skulle klara någonting vor, men det är ganska sent, vid halv två
som inte en pc klarar. Eller hagligt sekt- nån gång. Då blir det ett kokande dans-
att de tror att någon av någon golv.
anledning skulle bry sig om beteende
att de kan streama film till Bästa förfesten då?
sin iphone från sin imac över – Då rekommenderar jag klubb Indians
internet. treårsjubileum på Ritz. De kör någon form
av quiz vid halv nio, det kan nog bli grymt.
DESSUTOM ÄR DET ofta skrämmande uppenbart Där kan man peppa upp sig i skön loung-
hur de tar avstånd från familj och vänner som inte an- estämning innan man drar till Jazzhuset.
vänder Apple, de är ju medlemmar i apple-familjen nu. Lisa Stevik är föväntansfull inför Djungeltrummanfesten.
Foto: Privat
Och med den samvaron behövs ingen annan familj. Mattis Wikström
Det är dags att någon klassificerar apple som den
farliga sekten den är så att folk får upp ögonen och i VÄDRET LÖRDAG 26 MARS 2011
alla fall får en chans att undvika den. Ifall inget görs
kommer snart hela världen vara i en allt för djup psy-
kos för att någonsin kunna ta sig ur den. Sedan är det
bara en tidsfråga innan Steve Jobs lanserar iPoison
och skapar tjugohundratalets Jonestown genom att få
hela världen att begå kollektivt självmord.

Steve Jobs- sektledare?


Foto: Scanpix

Funderar du på att frilansa?


Vi har kursen.
l Ekonomiska, arbetsrättsliga och arbetssociala
villkor för frilansare.

l Lär dig hitta bland köpare som betalar.

l Så skriver du för olika målgrupper.


Mer info på vår hemsida.

JMG Institutionen för journalistik och masskommunikation


vid Göteborgs universitet www.jmg.gu.se
REDIGERAT AV: JOHAN HULTGREN