Вы находитесь на странице: 1из 4

Hệ thống các lớp Toán cô Thủy

PHIẾU BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ


CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (PHIẾU SỐ 2)

Bài 1. Quy đồng mẫu các phân số sau:


1 3 8 5
a) và b) và
2 4 5 8

5 1 3 4
c) và d) và
6 4 5 6
…………………………………………………..…………………………………………
…….………..…………………………………………………..………………………….
………………………..…………………………………………………..………………..
…………………………………..…………………………………………………..……..
……………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..……………………………………

Bài 2. Quy đồng mẫu các phân số sau:


1 2 4 3 2 5
a) ; và b) ; và
2 5 7 2 3 7
…………………………………………………..…………………………………………
…….………..…………………………………………………..………………………….
………………………..…………………………………………………..………………..
…………………………………..…………………………………………………..……..
……………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..……………………………………

Bài 3. Tính:
3 8 5 14
a) + b) 
4 12 8 24

4 3 3 6
c)  d) 
25 5 4 24

11 2 8
e)  f) 2 -
6 3 5

Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy, SĐT: 0349 833 037, Zalo: 0349 833 037, Fb: thuydaytoan.
Lớp học tại: Báo Thanh Tra - Hà Đông.
Hệ thống các lớp Toán cô Thủy

…………………………………………………..…………………………………………
…….………..…………………………………………………..………………………….
………………………..…………………………………………………..………………..
…………………………………..…………………………………………………..……..
……………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..……………………………………
…………………………………..…………………………………………………..……..
……………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..……………………………………
Bài 4. Rút gọn rồi tính:
8 4 18 4
a)  b) 
36 9 15 30

2 6 6 3
c)  d) 
3 9 12 2
…………………………………………………..…………………………………………
…….………..…………………………………………………..………………………….
………………………..…………………………………………………..………………..
…………………………………..…………………………………………………..……..
……………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..……………………………………

Bài 5. Tìm x:
3 4 7 3
a) x   b) x
4 3 12 2

3 9 9 2
c) x   d) x
11 22 2 9
…………………………………………………..…………………………………………
…….………..…………………………………………………..………………………….
………………………..…………………………………………………..………………..
…………………………………..…………………………………………………..……..
……………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..……………………………………
Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy, SĐT: 0349 833 037, Zalo: 0349 833 037, Fb: thuydaytoan.
Lớp học tại: Báo Thanh Tra - Hà Đông.
Hệ thống các lớp Toán cô Thủy

Bài 6. Tính:

1 1 4 3 2
a) 4     b)  
 4 8 3 2 6

3 5 1 11 3 2
c)   d)  
12 6 4 5 15 3
…………………………………………………..…………………………………………
…….………..…………………………………………………..………………………….
………………………..…………………………………………………..………………..
…………………………………..…………………………………………………..……..
……………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..……………………………………

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện:

4  25  7 2  5  11
a) b)
5  10  21 3  11  5

3 4  7 45 6
c) d)
12  8  9 12  10  8
12 3 13 3 2 4
e)   f)  
25 5 25 2 3 3
…………………………………………………..…………………………………………
…….………..…………………………………………………..………………………….
………………………..…………………………………………………..………………..
…………………………………..…………………………………………………..……..
……………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..……………………………………

Bài 8. Tìm x , biết:

11 5 5 19 8 3
a)  x b) x 
7 7 4 20 5 4
…………………………………………………..…………………………………………
…….………..…………………………………………………..………………………….
………………………..…………………………………………………..………………..
…………………………………..…………………………………………………..……..
Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy, SĐT: 0349 833 037, Zalo: 0349 833 037, Fb: thuydaytoan.
Lớp học tại: Báo Thanh Tra - Hà Đông.
Hệ thống các lớp Toán cô Thủy

……………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..……………………………………

3 2
Bài 9. Khu đất nhà Lan có diện tích đất làm nhà, diện tích dùng để trồng rau. Hỏi:
5 7
a. Diện tích đất làm nhà và trồng rau bằng bao nhiêu phần diện tích của khu vườn?
b. Diện tích làm nhà nhiều hơn diện tích trồng rau bao nhiêu phần diện tích khu đất?
…………………………………………………..…………………………………………
…….………..…………………………………………………..………………………….
………………………..…………………………………………………..………………..
…………………………………..…………………………………………………..……..
……………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..……………………………………

Giáo viên: Nguyễn Thị Thủy, SĐT: 0349 833 037, Zalo: 0349 833 037, Fb: thuydaytoan.
Lớp học tại: Báo Thanh Tra - Hà Đông.

Вам также может понравиться