Вы находитесь на странице: 1из 3
| Ministerul Infrastructurii si Dezvoltairii Regionale I al Republicii Moldova (Canul) din cadrul Zonei Economice Libere Bali ™ __Agentia de Dezvoltare Regionala Sud “Republica Moldova, MD-4101 or. Cimislia, bd. Stefan cel Mare, 12, Tel, +373 2412 62 86 ww E-mail: adrsud@adrsud.gov.md Pagina web: ww.adrsud.md Planul ac! iilor publice pentru anul 2022 al Agentiei de Dezvoltare Regional Sud 14.02.2021 or. Cimislia Re Suma Procedura | gemurtrit MG | Expunerea obiectului de achizitie Coacry | extimativa | deacniziie | Meas planificata | aplicabita | rire ra Racordarea la utili a subzonei nr. 18 : 1 | (Cahul) din cadrul Zone’ Economice Libere | 45200000-9 | 13.318.70,00 | Lieltatie | tyimestrul 1, I ty publica ‘Consolidarea revitalizarii urbane prin dezvolarea infrastructuri spatilor publice 9 | 17.839. i 2 | tn sectoral ChapaitVechl in ora 45200000-9 | 17.839.965,30 Trimestrul 1,11 Causeni Constructia apeductelor magistrale Targara- Borogani, largara- Tigheci sa retelelor de 3 | apeduet interioare in localitile Baius, 452471300 | 30.010.570,00 | Licltatle | ryimestrut 1, 1 Cociulia Now’, Tigheci si Cuporani din : raionul Leova ‘Constructia apeductelor interioare in satele Licitatie 4H | fremel @ sites weds races coo ssza7i30-0 | 387491000 | LEMIUS | trimestrut 1 Constructia apeductului magistral Sarata ‘Nowa - Sarateni cu conectarea localitatilor 5 | Seliste, Cazangic, Bestemac, Troian, Troita, | 45247130-0 | 60.265.328,40 jestrul I, I Vorniseni, Sarateni, Orac, Ceadir, Colibabovea si Cneazevea, raionul Leova “Apeduct magistral Stefan Vod& - Causeni— Cae beam ni arene 79314000-8 | $00.000,00 Trimestrul I, 1 Entinderea sistemului de canalizare in oragul Licitatie : 37.911.290 ri fel ca 45232400.6 90,00 | Onen | Trimestrul 1 Modemizarea stajiei de epurare @ apelor uzate din or. Caugeni, etapa II si constructia Licitatie BE lees iad ee ae cn aszszia7s | 73.458.760,00 | AUP | trimestrl I _Causenii Vechi" ‘Asigurarea bunei functionalitai a stajiei de 9 | epurare prin extinderea retelelor de 452324006 | 66.397.030,00 | Lcitatie | risvestrut 1,11 " . publica canalizare si regionalizarea serviciului Servieli de supraveghere tehnica a lcrarlor ala utili a subzonei nr. 1 feo ee Se | TiS20000.9 | 133.187,70 ‘Vrimestrul I, Servicii de supraveghere tehnicd a lucrarilor .,Consolidarea revitaliziri urbane prin dezvoltarea infrastructurii spariilor publice {n sectorul Causenii Vechi din oragul Causeni” 71520000-9 178.399,65 aie publica ‘Trimestrul I, I Servicii de supraveghere tehnie& a lucrarilor ..Constructia apeductelor magistrale largara- Borogani, largara- Tigheci sia refelelor de m rimestral 12 | apediuct interioare in locate Bais, re de ‘Trimestral I Tt Cociulia Nous, Tigheci si Cuporani din raionul Leova” Servicii de supraveghere tehnied a lurilor 13 | ,Constructia apeductelorinterioare in satele | 71520000-9 | 383.749,10 ‘Trimestrul I I Tomasi Sirata- Rizesi,raionul Leova”™ See Servicii de supraveghere tehnie& a ucririlor +»Construcia apeductului magistral Strata Nou Sériteni cu conectarea localitailor | 14 | Setnts Cooma Bosewee Trin, Troja, | 71520000-9 | 602.653,28 “Trimestrul 1, Vozniseni, Sréteni, rac, Ceadit, Colibabovea si Cneazevea, raionul Leova” Servi de supraveghereteinicd a lucrénilor 15 | ,Extinderea sistemului de canalizare in 71820000.9 | 379.112,90 Trimestrul LI orasul Cimigla™ Servici de supraveghere telnet a lurirlor »Modemizarea stajei de epurare a apelor 16 | Seton or Car capaicontucia | 78310009 | 734ssr60 | UIE | gestalt sistemului de eanalizare in sectorul ms 1 Cusenii Vechi™ Servicii de supraveghere tehnici a leririlor ‘+ Asigurarea bunei functionalitt a tai de Licitatie | 4, 71820000. imestrl 17 | cpurare prin extinderea refelelor de ret penetra tt canalizare $i regionalizarea serviciului™ 18 | Servicii de intemet re400000-4 | 1694400 | Yal0are | pyimestrul 19 | Serviei de telefonic fxa 642110008 | 420,00 Valoare | Trimestru 20 | Seni de one mobil saaizonns | sooo | VAS | trimesra 21 | Servi poyate ario000-0 | sooo | YR | rimestratt ‘Giaduire site, servi Valoare | ay, 2 | pezing omens om, 72415000-2 | 5000,00 atoare | Tvimesteul I, 1V 2 | sonic 200000 | 1200000 | YA | Trigestea IV 24 [anv caroiaoo | 2500 | 88 | Tamera Seniei de deserve tench a Valoare |, as || eae s0311400-2 | — 10800,00 aloare | Primestral I 1 26 | Servicii de deservire a imprimantelor 503132004 | 6950,00 Valoare | crimestrul 1 “Toner pentru imprimante Valoare | yy a | arches tee sorzsiio-s | 17250,00 sloare | Trimestrul It 28 | tect stn ADR resioai.7 | sisvar0 | Yb Trimet 29 | Locatiune garaj ro3t0000-7 | 11847,17 Valoare | Trimestrul 30 | Prose pete woisn0m3 | —snseszqn | Yah | Trimet 31. | Servieii de deservretehnica @automobilelor | s0112000-3 | 21850,00 | Yl | Tyimestrul 32 | Anvetope 34000000-7 | 8400.00 ‘Trimestral IV 33 | Batansare, materiale ato so100000.6 | 2010,00 ‘Trimestrul IV 34 | Impozit rutier 79220000-2 3700,00 Trimestrul 1 35 | Reviziereniea riesi2002 | 700,00 Trimestrul 36 | Asigurarea auto 66514110-0 4100,00, ‘Trimestrul 1 37 | Spatatorie ato s0112300.6 | 5400.00 Trimestrutt 38 | Materiale de uz gospodarese 3a000000-2 | 400,00 Trimestru (39 | Deservire tehnica a climatizatoarelor 50000000-5 4800,00, : ‘Trimestrul 1, 1 40 Rechizite de birou 30000000-9, 10000,00 ‘Trimestrul I, HL 41 | Sewvieii de brogurargicopenareaacttor | 79900000 | 700000 | V8 | trimesrul 42 | Matrite promotionate roa2s000-9 | 750000 | Yaloare | Trimestrul i, 8 | sevctidesbmee rese00007 | seco | Ya | Tamera 4 | Trust medicals 331416202 | 000,00 Trimesteal 45 | Disvibue de ap ports servi conexe | es100000.8 | 36000 | YB | trimestrat Director interimar ADR Lhasa Ton PINZARI aa, OWN

Вам также может понравиться