Вы находитесь на странице: 1из 2
ANUNT DE INTENTIE Nr. 05_ din 14.02.2021 L Informatii generale despre autoritatea contractanta: Denumirea autoritifii contractante ‘Agenfia de Dezvoltare Regional Sud IDNO 1009601000290 Adresa or. Cimislia, bl. Stefan cel Mare, 12 Numérul de telefon/fax (241) 2.62 86 Adresa de e-mail ale autoritafii contractante adrsud@adrsud.gov.md Adresa de internet ale autoritaii contractante waw.adrsud.md Persoana de contact, numérul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achizifii publice 0 (241) 2.62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md ‘Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obfine accesul liber, direct, total si gratuit la documentatia de atribuire dn cazul in care, din motivele prevézute la art, 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achiziile publice, mu se asigura accesul liber, direct, total si gratuit, 0 mengiune privind modul in care poate fi accesata documentatia de atribuire) Documentele de achizitii publice vor fi disponibile pentru acces direct, nerestrie{ionat, complet si gratuit la (URL): www.adrsud.md https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list Tipul autoritifii contractante si obiectul principal de activitate (Daci este cazul, mentiunea ci aworitatea contractanta este 0 | autoritate central de achizjie sau et achiziia implica ori ar putea implica o ltt forma de achiztie comund) ‘ADR Sud — institufie publica, al carei fondator este Ministerul Infrastructurii $i Dezvoltirii Regionale, constituita pentru implementarea politicii de dezvoltare regionala la nivelul regiunii de dezvoltare I. Informatii lespre obiectul achizitiei: Denumirea bunurilor, dio serviciilor sau lucrarilor Cantitate/ Unitate de masurd Valoarea estimata, fara TVA (penta flecare Jot in parte) Descrierea achizitiei Construcfia apeductulut magistral Sarata Noua - Sarateni cu conectarea localitailor Seliste, Cazangic, Bestemac, Troian, Troia, Vozniseni, Sarateni, Orae, Ceadir, Colibabovea gi Cneazevea, raionul Leova 1 | 45247130-0 bue. 1 Construetie de 50.221.107, apeducte magistrale ied IL Condit le participare (in méisura in care sunt deja cunoscute): Contractul de achizitie public& este rezervat unor ateliere | Nue administrative protgjate sau acesta poate fi executat numai in cadral unor Dac programe de angajare protejata Prestatea serviciului este rezervat& unei anumite profesii in fue temeiul unor acte eu putere de lege sau al unor acte ee Scurtt descriere a criteriilor de selecfie ‘Cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pe lista intreaga, cu ‘ndeplinirea tuturor criteriilor de selectie si a cerinfelor din eaietul de sarcini IV. Alte informatii: Data estimata pentru publicarea anunfului de participare pentru contractul/contractele la care se refera anunjul de intenfie Luna martie 2022 Tehnici si instrumente specifice de atribuire utilizate ‘Acord-cadru 0 Sistem dinamic de achizitie o Contractul intra sub incidenja Acordului privind achizifiile guvernamentale al Organizafiei Mondiale a Comertului (Numai in cazul anunjurilor transmise spre publicare in JOUE) Nuw Dao Agenfia Najionalat pentru Solufionarea Contestafillor ‘mun. Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfiint, 124, MD-2001; tel/fax: (022) $20 652, 820-651 ‘Alte informafii relevante Conducitorul grupului de lucru: achizitiilor publice in cel mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu al autoritaii contractante, in mod separat pentru fiecare procedura de achizitie (art, 28 al Legit nr. 131 din 03.07.2015 privind achizifiile publice).

Вам также может понравиться