Вы находитесь на странице: 1из 2
ANUNT DE INTENTIE ‘Nr. 06 din 14.02.2021 I. __Informagii generale despre autoritatea contractant: ‘Denumirea autorititii contractante ‘Agentia de Dezvoltare Regional Sud IDNO 1009601000290 a Adresa or. Cimislia, bl. Stefan cel Mare, 12 Numarul de telefon/fax 0241) 2 62 86 ‘Adresa de e-mail ale autoritatii contractante adrsud@adrsud.gov.md Adresa de intemet ale autoritsfii contractante www.adrsud.md Persoana de contact, numirul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achizifit publice 0 (241) 2.62.86; dorin.coroian@adrsud.gov.md ‘Adresa de e-mail sau de internet de Ta care se va putea objine accesul liber, direct, total si gratuit la documentatia de atribuire (in cazul in care, din motivele prevazute la art. 33 alin. (11) a Legii nr, 131/2015 privind achizifite publice, nu se asigurd accesul liber, direct, total si gratuit, 0 menjiune privind modul in care poate fi accesata documentatia de atribuire) Documentele de achizitii publice vor fi disponibile pentru acces direct, nerestricfionat, complet si gratuit la (URL): www.adrsud.md https://achizitii,md/roleabinevtender/list Tipul autorititii contractante si obiectul principal de activitate (Dect este cazul, menjimea ed anlritatea contractantd este 0 utoritate centrala de achiife sau ei achicijia implica ori ar tea implica o até forma de achiziji comund) ‘ADR Sud — institufie publica, al carei fondator este Ministerul Infrastructurii gi Dezvoltatii Regionale, constituita pentru implementarea politicii de dezvoltare regionala la nivelul regiunii de dezvoltare Il, Informatii despre obiectul achizii Valoarea Wr. Cantitate/ estimata, ay | Cotery Unitate de} Descrierea achizitiei | fina TVA misura enra fecare lot in parte) ; Servicii de elaborare 1 | 79314000-8 | APeduet magistral Stefan | astudiuluide | 4.000.000,00 Voda - Causeni - Cainati : fezabilitate II. — Condifii de participare (in maisura in care sunt deja cunoscute): Contractul de achizitie public& este rezervat unor ateliere js aa protejate sau acesta poate fi executat numai in cadrul unor bee programe de angajare protejata Prestarea serviciului este rezervati unei anumite profesii in maa temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte faa administrative ‘Scurti descriere a criteriilor de selectie ‘Cea mai avantajoasi din punct de vedere economic, pe lista intreagii, eu indeplinirea tuturor criteriilor de selectie si a cerinfelor din caictul de sarcini IV, Alte informati Data estimati pentru publicarea anunfului de participare pentru contractul/contractele la care se refer’ anunful de intentie Luna martie 2022 Tehnici si instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 0 Sistem dinamic de achizitie a Contractul intra sub incidenfa Acordului privind achizifiile guvernamentale al Organizajiei Mondiale a Comerjului (Numai in cazul anunturilor transmise spre publicare in JOUE) Nua Dao Agentia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor mun, Chigindu, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 i atii@anse.md e-mail: contes Alte informafii relevante Condueatorul grupului de lueru: Not Ion PINZARL Anunfurile de intengie privind achizifiile publice preconizate se publica in Buletinul achizitiilor publice in cel mult 30 de zile de la data aprobairit bugetului propriu al autoritayit contractante, in mod separat pentru fiecare procedurd de achizitie (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizisiile publice).

Вам также может понравиться