Вы находитесь на странице: 1из 2
ANUNT DE INTENTIE Nr. 7. din 14.02.2021 I. _Informatii generale despre autoritatea contractanta: Denumirea autoritafii contractante Agenfia de Dezvoltare Regional Sud IDNO 1009601000290 Adresa or. Cimislia, bl. Stefan cel Mare, 12 Numérul de telefon/fax 0241) 2 62 86 Adresa de e-mail ale autoritafii contractante adrsud@adrsud.gov.md Adresa de intemet ale autoritafii contractante www.adrsud.md Persoana de contact, numarul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achizigit publice (241) 262 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md ‘Adresa de e-mail sau de intemet de Ta care se va putea obfine accesul liber, direct, total si gratuit la documentafia de atribuire (in cazul in care, din motivele previtzwte la art, 33 alin. (II) a Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice, nu se asigura accesul liber, direct, total si gratuit, 0 mengiune privind modul in care poate fi accesati documentatia de atribuire) Documentele de achizitii publice vor fi disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit a (URL): wwwadrsud.md htips://achizitii.nd/ro/eabineVtender/list Tipul autoritaii contractante si obiectul principal de activitate (Dacti este azul, mengiunea c& autoritatea contractantd este 0 ‘autoritate centralé de achizjie sau et achiziia implicd ori ar putea implica o alta forms de achizfie comunt) ‘ADR Sud — institufie publica, al carei fondator este Ministerul Infrastructurii gi Dezvoltarii Regionale, constituita pentru implementarea politicii de dezvoltare regionala la nivelul regiunii de dezvoltare TL Informa Valoarea - Cantitate/ estimat’, dig | Codcry Unitate de | Descrierea achizitiei | gira TVA miisurd (benru flecare lotin parte) Extinderea sistemului de cen 1 | 45232400-6 | canalizare in oragul bue. 1 structie de refele | 51 992.940,00 ca de canalizare Cimislia IIL. Conditii de participare (in méisura in care sunt deja cunoscute): Contractul de achizitie publica este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai in cadrul unor ne : programe de angajare protejati Prestarea serviciului este rezervatl unel anumite profesit in oa temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte maa administrative Scurtt descriere a crite lor de selectie ‘Cea mai avantajoasi din punet de vedere economic, pe lista intreaga, cu indeplinirea tuturor eriteriilor de selectie si a cerinfelor din eaietul de sarcini IV. Alte informatii: Data estimati pentru publicarea anunfului de participare pentru contractul/contractele la care se referd anunful de intentie Luna martie 2022 Tehnici si instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 0 Sistem dinamic de achizitie o Contractal intra sub incidenja Acordului privind acl guvernamentale al Organizafiei Mondiale a Comerfului (Numai in cazul anunturilor transmise spre publicare in JOUE) Nuw Dao Agenfia Najionala pentru Solufionarea Contestajiilor mun, Chisindu, bd. Stefan cel Mare si Sfaint, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail md pagina web: www.anse.md atii@an: Alte informafii relevante Conducatorul grupului de lucru: Ion PINZARI Notts: Anunjurile de intentie privind achizitile publice preconizate se publica in Buletinul achizitiilor publice in cel mult 30 de zile de la data aprobiirii bugetului propriw al autoritattit contractante, in mod separat pentru fiecare procedurd de achizitie (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizifitle publice).

Вам также может понравиться