Вы находитесь на странице: 1из 2
ANUNT DE INTENTIE Nr. 08 din | L 021 Informatii generale despre autoritaten contractanti: ‘Denumirea autorititii contractante Agenfia de Dezvoltare Regional Sud IDNO 1009601000290 Adresa ie or. Cimislia, bl. Stefan cel Mare, 12 ‘Numirul de telefon/fax 0241) 2 62 86 Adresa de e-mail ale autoritatii contractante ‘adrsud@adrsud.gov.md Adresa de internet ale autorititii contractante ‘www.adrsud.md Persoana de contact, numérul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achizifii publice 0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md ‘Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea objine accesul liber, direct, total si gratuit la documentafia de atribuire (in cazul in care, din motivele prevazute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizijiile publice, nu se asigurd accesul liber, direct, total si gratuit, 0 mentiune privind modul in care poate fi accesaté documentatia de atribuire) Documentele de achizitii publice vor fi disponibile pentru acces direct, nerestriefionat, complet si gratuit la (URL): www.adrsud.md https://achizitii.md/ro/eabinet/tender/list Tipul autoritifii coniractante si obiectul principal de activitate (Dac este cazul, menfiunea cd autoritatea contractantd este 0 autoritate central de achive sau c& achizivia implied ori ar putea implica 0 ltt forma de achiztie comund) "ADR Sud — institufie publica, al carei fondator este Ministerul Infrastructurii gi Dezvoltarii Regionale, constituita pentru implementarea politicii de dezvoltare regional’ la nivelul regiunii de dezvoltare I. _ Informafii despre obiectul achizi Valoarea Ne | Goa cpy | Detumirea bunuilor, caeate caine dio | serviciilor sau lucrailor fae masura tpentra fiecare lot parte) Modernizarea stajiei de epurare a apelor uzate Construectie de retele 1 | 45252127-4 | din oF. Clugeni, etapa TT buc. 1 decanalizare si | 69.30.400,00 si constructia sistemului modernizarea statiei de canalizare in sectorul de epurare .Céusenii Vechi” 1. are (in madsura in care sunt deja cunoscute): Contractul de achizifie public& este rezervat unor ateliere a protejate sau acesta poate fi executat numai in cadrul unor ee programe de angajare protejata Prestarea serviciului este rezervati unei anumite profesii in Now temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte nee administrative Scurti descriere a criteriilor de selectie ‘Cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, pe lista intreaga, cu indeplinirea tuturor criteriilor de selectie gia cerinfelor din caietul de sarcini IV. Alte informatii: [ Data estimata pentru publicarea anunfului de participare pentru contractul/contractele la care se referi anunful de intentie Luna martie 2022 Tehnici si instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru Sistem dinamic de achizitie a Contractul intra sub incidenja Acordului privind achizifiile guvernamentale al Organizaiei Mondiale a Comerfului, (Numai in cazul anunturilor transmise spre publicare in JOUE) Nuw Dag Agenfia Najionala pentru Solufionarea Contestajillor mun, Chigindu, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@anse.md pagina web: ww md ‘Alte informafii relevante Conducitorul grupului de lueru: Notit: Anunturile de intentie privind achizifile publice preconizate se public in Buletinul achizitiilor publice in cel mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu al autoritaii contraciante, in mod separat pentru fiecare procedurdi de achizi din 03.07.2015 privind achizitile publice). (art, 28 al Legii nr, 131

Вам также может понравиться