Вы находитесь на странице: 1из 2
ANUNT DE INTENTIE Nr. 10 din 14.02.2021 1. Informati generale despre autoritatea contractanti: Denumirea autoritafii contractante ‘Agenfia de Dezvoltare Regional Sud IDNO 1009601000290 Adresa or. Cimislia, bl. Stefan cel Mare, 12 Numérul de telefon/fax 0241) 2 6286 Adresa de e-mail ale autoritafii contractante adrsud@adrsud.govamd ‘Adresa de internet ale autoritaji contractante www.adrsud.md Persoana de contact, numérul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achizifit publice 0 (241) 2.62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md ‘Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea objine accesul liber, direct, total si gratuit la documentafia de atribuire (in cazul in care, din motivele previeute la art. 33 alin. (11) a Legit nr. 131/2015 privind achzyile publice, mu se asigura aecesul liber, direct, (tal si gratuit, 0 mengiune privind modul in care poate fi accesatd documentafia de atribuire) Documentele de achizitii publice vor fi disponibile pentru acces direct, nerestricfionat, complet si gratuit la (URL): www.adrsud.md huips://achizitii. md/ro/cabinevtender/list Tipul autoritafii contractante si obiectul principal de | activitate (Daca este cacul, mentiunea cd autoritatea contractanta este o autoritate central de achizifie sau e& achicitia implicé ori ar Putea implica o alta forma de achizitie comund) ‘ADR Sud — institufie publica, al c&rei fondator este Ministerul Infrastructurii $i Dezvoltarii Regionale, constituita pentru implementarea politicii de dezvoltare regional la nivelul regiunii de dezvoltare I, Informafii despre obiectul achizi Valoarea Cantitate/ i Ni i il estimata, | Cod cpy | Denumireabunurilor, | irritate de | Descrierea achizitici | ga TVA do 9 sau lucririlor masurai (pentru fiecare fot in parte) Modemizarea servieiului de alimentare cu apa eed 1 | 45247130-0 | potabila in raionul Cahul | —bue. 1 He oe | 62-808.470,00 ee apeducte magistrale prin extindere gi regionalizare continu IIL. Conditii de participare (in masura in care sunt deja cunoscute): Contractul de achizitie publicd este rezervat unor ateliere nie protejate sau acesta poate fi executat numai in cadrul unor pe programe de angajare protejat Prestarea serviciului este rezervati unel anumite profesii in mu temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte Dag administrative ‘Scurti descriere a criteriilor de selectie Cea mai avantajoasé din punet de vedere economic, pe lista intreaga, cu indeplinirea tuturor criteriilor de selectie sia cerinjelor din caietul de sarcini IV. Alte inform: Data estimati pentru publicarea anunjului de participare pentru contractul/contractele la care se refer anunful de intentie Simestrul If 2022 ‘Tehnici si instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru a Sistem dinamic de achizitie 0 Contractul intra sub incidenfa Acordului privind achizifiile guvernamentale al Organizatiei Mondiale a Comertului (Numai in cazul anunjurilor transmise spre publicare in JOUB) Num Dao Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestajiilor mun, Chiginiu, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail Wii@ pagina web: www. Alte informafit relevante Conducatorul grupului de lueru: Jon PINZARL we Nota: Anunturile de intentie privind achizitiile publice preconizate se publicd in Buletinul achizitiilor publice in cel mult 30 de zile de la data aprobeirii bugetului propriu al autoritatit coniractante, in mod separat pentru fiecare procedurd de achizifie (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizifiile publice).

Вам также может понравиться