Вы находитесь на странице: 1из 2

1.

начало
2. Съдържание
3. компютърни (изчислителни) услуги, предоставяни на потребител чрез отдалечен
компютър, към който потребителят се свързва чрез интернет или чрез специална
комуникационна линия.
Позволяват ни да съхраняваме данни, да споделяме информация с други хора, да
разработваме приложения и т.н.
4. Въпреки това потенциално използване, публичните облаци не успяват да изпълнят
изискванията за латентност(забавянето между клиентска заявка и отговора на доставчика
на облачни услуги), дължащи се на дългите времена за реагиране, което на свой ред се
дължи на централизирания модел на архитектурата в облака, който оказва влияние върху
качеството на възприятие (QoE(quality of experience) за крайните потребители.
5. Отчитайки тези слабости, концепцията за облак в края на мрежата е представена
първоначално под формата на облачета (Cloudlets), които помагат на потребителското
оборудване при обработка и съхранение и които по-късно проправят пътя към по-
сложните концепции за изчисления в мъгла и изчисления в края на мобилната мрежа.
6. И двете концепции предвиждат открита платформа, предлагаща подобен тип функции.
Изграждането на мъгла се съсредоточава върху приложения, главно Интернет на нещата
(IoT), които използват платформа, колективно съдействаща на потребителското
оборудване UE.
7. Изчисленията в мъгла (Fog computing), известни още като "мъгла" или "замъгляване", е
термин, първоначално въведен от Cisco, който предлага да се даде възможност на
архитектурата на изчислителните облаци да бъде далече от централизираните облачни
центрове за данни, като се има предвид големия брой географски широко разпространени
крайни възли и сътрудничество на облаците.
8. Изчисленията в мъгла предвиждат облакови възли, разположени директно в края на
мрежата и са способни да доставят нови приложения и услуги, особено за бъдещите
Интернет услуги и безжичните мрежови услуги на Интернет
9. Изчисленията в мъгла предлагат съхранение в непосредствена близост до края на мрежата
и помагат да се намали натоварването на трафика, което в противен случай би трябвало да
пресича мобилната транспортна и опорна мрежа.
Те също така позволяват управление на устройството и управление на мрежата, като
например процедури за управление и конфигуриране в края на мрежата
10. Понятието за възли за изчисления в мъгла е широко. Всяко оборудване с капацитет за
обработка и съхранение, например от безжични точки за достъп, комутатори и
маршрутизатори до базови станции и богати на ресурси центрове за данни или облачни
платформи, може да бъде квалифицирано като възел в мъгла
11. Възлите в мъглата могат да комуникират помежду си чрез кабелно или безжично
предаване. Често в системата за изчисления в мъгла има три нива. В края на мрежата,
възлите за мъгла обикновено се съсредоточават върху събирането на данни от сензорите,
нормализирането на данните и управлението на сензорите и задвижващите механизми.
(The 4-layer Fog computing architecture in smart cities, in which scale and latency sensitive
applications run near the edge)
12. От функционална гледна точка, възелът в мъглата има няколко функции, включително
работа в мрежа, изчисляване, ускоряване, съхранение и контрол. На следващото по-
високо ниво възлите на мъглата са фокусирани върху филтрирането, компресирането и
трансформацията на данните
13. В известен смисъл изчисляването на мъгла не е нищо повече от допълнителен
изчислителен слой добавен върху облака, но този допълнителен слой ни позволява да
заобиколим много от проблемите, които сме срещнали по-рано при облачните
изчисления.
 Поради факта, че сървърите за мъгла са много по-близо до IoT устройствата,
отколкото облачните сървъри, проблемът със закъснението изчезва и всяко
устройство получава нужния отговор когато има нужда от него.
 Като децентрализирана система, изчисленията в мъглата успяват до голяма степен
да решат проблема с латентността: Устройство, което не може да достигне до един
сървър, винаги може да се отложи на друг наблизо.
 Изчисленията в мъглата предоставя на своите потребители много сигурност тъй
като данните се обработват чрез множество сървъри, вместо чрез централизиран.

Вам также может понравиться