Вы находитесь на странице: 1из 159

Not For Commercial Purpose

‫عقيدة أهل السنة والجماعة‬


ï‹H‚¬èJ¡
Ü®Šð¬ìèœ
A£¬Vo:
@xû`d ØamUÕ Blà ^ô-y @pDû^Áu

Rª¯p:
Lô. ØamUÕ ©Xôp TôL®
&
ØKl§ @. DUo `ÃKl Lô³ª
ªð£¼÷ì‚è‹
ðFŠ¹¬ó��������������������������������������������������������������������������������������������� 5
™ ý§î£ - æ˜ ÜPºè‹.���������������������������������� 9
ñFŠ¹¬ó������������������������������������������������������������������������������������������� 27
º¡Â¬ó���������������������������������������������������������������������������������������� 30
¸¬öõ£J™���������������������������������������������������������������������������������� 36
Ü™ô£y����������������������������������������������������������������������������������������� 37
ñô‚°èœ (õ£ùõ˜èœ)�������������������������������������������������� 73
˙����������������������������������������������������������������������������������������������� 80
Éî˜èœ����������������������������������������������������������������������������������������������� 91
ñÁ¬ñ  ������������������������������������������������������������������������������ 110
MF ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 127
Ü™ô£y¬õ ï‹H‚¬è ªè£œõF¡
ðô¡èœ ��������������������������������������������������������������������������������������� 144
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
3| ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ñô‚°è¬÷ ï‹H‚¬è ªè£œõF¡
ðô¡èœ ��������������������������������������������������������������������������������������� 145
Ë™è¬÷ ï‹H‚¬è ªè£œõF¡
ðô¡èœ������������������������������������������������������������������������������������������ 146
Éî˜è¬÷ ï‹H‚¬è ªè£œõF¡
ðô¡èœ������������������������������������������������������������������������������������������ 147
ñÁ¬ñ ÷ ï‹H‚¬è ªè£œõF¡
ðô¡èœ ��������������������������������������������������������������������������������������� 148
MF¬ò ï‹H‚¬è ªè£œõF¡
ðô¡èœ������������������������������������������������������������������������������������������ 149
ï‹H‚¬èò£÷˜èOì‹ Þ¼‚è‚
Ãì£î¬õ ���������������������������������������������������������������������������������� 153

DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com


4| ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

ðFŠ¹¬ó
ªî£ì‚èˆF½‹ ÞÁFJ½‹ ÜAôˆî£K¡
Þ¬øõ¡ Ü™ô£y¾‚«è â™ô£Š ¹è¿‹!
ÜAôˆî£K¡ ܼ†ªè£¬ì ÞÁF Þ¬øˆÉî˜
ºý‹ñ¶ ‫ ﷺ‬Üõ˜èÀ‚°‹, Üõ˜è÷¶ °´‹
ðˆî£˜, «î£ö˜èœ, àôè ºvL‹èœ ܬùõ
¼‚°‹ Þ¬øò¼À‹ ß«ìŸøº‹ à‡ì£°è!
Ü™ô£y, îù¶ ð¬ìŠHùƒèO™ ñQî˜è¬÷
Iè àò˜‰î ð¬ìŠHùñ£è Ý‚A»œ÷£¡.
«ñ½‹, Üõ˜è¬÷ «ï˜õNŠð´ˆ¶õîŸè£èˆ
Éî˜è¬÷ ÜŠHù£¡. õN裆´‹ Ë™è¬÷
Þø‚Aù£¡. ñŸø ð¬ìŠHùƒè¬÷ ñQî‚
è£è«õ ð¬ìˆî£¡; ñQî¬ù ù õ탰
õîŸè£è«õ ð¬ìˆî£¡.
ñQîQ¡ ºî™ èì¬ñ ùŠ ð¬ìˆî
Þ¬øõ¬ù Üõ¡ ÃPò MîˆF™ ÜP‰¶
ªè£œõ‹. Ü´ˆ¶ Üõ¡ ñ âîŸè£èŠ
ð¬ìˆî£¡,  âŠð® õ£ö«õ‡´ªñù
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
5| ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Üõ¡ M¼‹¹Aø£¡, Üõ‚°Š H®ˆî¶
â¡ù, H®‚è£î¶ â¡ù ÝAòõŸ¬øˆ ªîK‰¶
Üî¡ ð® ïìŠð‹.
Þ‰î Þó‡´ Mûòƒè¬÷»‹ ñ‚èÀ‚°
ªîO¾ð´ˆ¶õîŸè£è«õ Ü™ô£y îù¶
Ë™è¬÷ Þø‚Aù£¡; Éî˜è¬÷ ÜŠHù£¡.
°˜Ý‚° º¡ Þø‚èŠð†ì Ë™èœ ñ£ŸøŠ
ð†´M†ìù. ºý‹ñ¶ ‫ ﷺ‬Üõ˜èÀ‚° º¡
õ‰î Éî˜èO¡ õN裆ì™èÀ‚°‹ Ü®„
²õ´ ÞŠ«ð£¶ Þ™¬ô.
ÞQ àôè ñ‚èœ Ü¬ùõ¼‹ «ï˜õN ªðŸÁ
Þ¬øõQ¡ Ü¡¬ð ܬìò «õ‡´ªñ¡ø£™,
Þš¾ôA™ ꣉F êñ£î£ùˆ¶ì¡ õ£›‰¶ ñÁ¬ñ
J½‹ ªõŸP ªðø«õ‡´ªñ¡ø£™, Ü å«ó
õN Ü™°˜Ý¬ù»‹ ºý‹ñ¶ ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜
è¬÷»‹ ãŸÁ‚ ªè£œõ«î Ý°‹.
Þ‰î„ CÁ ËL™ Ü™°˜Ý¡ ñŸÁ‹ ïHªñ£N
J¡ ªõO„êˆF™ å¼ ºvL‹ îù¶
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
Þ¬øõù£Aò Ü™ô£y¬õ âŠð® ï‹H‚¬è
ªè£œ÷«õ‡´‹. «ñ½‹, Üõ¡ ï‹H‚¬è
ªè£œ÷«õ‡®ò Mûòƒèœ ⡪ù¡ù,
ÜõŸ¬ø âŠð® ï‹H‚¬è ªè£œõ¶ «ð£¡ø
Mõóƒèœ î°‰î Ýî£óƒèÀì¡ ªè£´‚èŠ
ð†´œ÷ù. ÞŠð® ï‹H‚¬è ªè£œõ
â¡ù ðô¡èœ A¬ì‚°‹ â¡ð¶‹ ªîO¾
ð´ˆîŠð†´œ÷¶.
Þ‰ËL™ ÃøŠð†ì ܬùˆ¶‹ Þvô£‹
Þò‹¹‹ Ü®Šð¬ì ªè£œ¬èè÷£°‹.
މ˙ 𣘊ð «î£ŸøˆF™ Iè„ CPò«î!
Ýù£™, ÞF½œ÷ 輈¶èœ ÜõCò‹ ܬù
õ¼‹ 𮈶ˆ ªîK‰¶ªè£œ÷ «õ‡®ò¬õ.
Þƒ° ÃøŠð†´œ÷ à‡¬ñèÀ‚° ãŸð 
ï‹H‚¬è ªè£œ÷ «õ‡´‹. Þ ñ£Ÿøñ£ù
Mûòƒè¬÷ M†´‹ ñŠ ð£¶è£ˆ¶‚
ªè£œ÷ «õ‡´‹.
ï‹H‚¬èJ™ ãŸð´‹ îõÁ I芪ð¼‹
ïw숬î Þ‹¬ñJ½‹ ñÁ¬ñJ½‹ ãŸð´ˆF
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
7| ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
M´‹. Ýè«õ, މˬô  𮈶 ðò¡
ªðÁõ¶ì¡ ñŸøõ˜èÀ‚°‹ ÜPºèŠð´ˆ¶
«õ£ñ£è!
â™ô£Š ¹è¿‹ Ü™ô£yMŸ«è! Üõ¡ ï‹
ܬùõ¼‚°‹ «ï˜õN 裆´õ£ù£è! ï‹
ð£õƒè¬÷ ñ¡QŠð£ù£è! ËL¡ ÝCKò¼‚
°‹ Ü¬î ªñ£Nªðò˜ŠðF™ àîMò ê«è£îó˜
èÀ‚°‹ ñŸÁ‹ ™ ý§î£M¡ ñ£˜‚èŠ
ðEèœ õ÷˜„C ªðø à ê«è£îó
ê«è£îKèœ Ü¬ùõ¼‚°‹ Ü™ô£y ܼ¬÷
»‹ Ü¡¬ð»‹ õöƒ°õ£ù£è!! Ýe¡.
ºçŠF àñ˜ ûgçŠ è£RI
(Ü™°˜Ý¡ ñŸÁ‹ ïHªñ£NŠ ðEò£÷¡)
™ ý§î£, ªê¡¬ù - 1.

DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com


8| ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

ñFŠ¹¬ó
â™ô£Š ¹è¿‹ Ü™ô£y å¼õ‚«è!
Þ¬øò¼À‹ ß«ìŸøº‹ ïH ºý‹ñ¶
‫ ﷺ‬Üõ˜èÀ‚°‹, Üõ˜è÷¶ °´‹ðˆî£˜,
«î£ö˜èœ, Üõ˜è¬÷Š H¡ðŸÁ‹ ܬùõ
¼‚°‹ à‡ì£è†´‹!
ïñ¶ ê«è£îó˜ Üw¬û‚ ºý‹ñ¶ ÞŠÂ
ú£Ly Ü™à¬úe¡ Üõ˜èœ Þvô£I¡
«ïKò ªè£œ¬èè¬÷Š ðŸP «è£˜¬õ ªêŒî
Þ„CÁ ˬô ÝŒ¾ ªêŒ«î¡. Ü™ô£y
M¡ ã舶õ‹, Üõù¶ ÜöAò ªðò˜èœ,
ð‡¹èœ «ñ½‹ ñô‚°è¬÷, «õîƒè¬÷,
Þ¬øˆÉî˜è¬÷, ñÁ¬ñ ÷, ñ,
b¬ñ ‘舘’ MF¬ò‚ ªè£‡«ì ïì‚Aø¶
â¡Á ßñ£¡ ªè£œõ¶ ê‹ð‰îñ£ù Üy½v
ú§¡ùˆ õ™ üñ£ÜˆF¡ ªè£œ¬èè¬÷
àœ÷ì‚Aòî£è މ˙ ܬñ‰¶œ÷¶.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
9| ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£y¬õ»‹, ñô‚°è¬÷»‹, «õîƒ
è¬÷»‹, Þ¬øˆÉî˜è¬÷»‹, ñÁ¬ñ
÷»‹ ñ, b¬ñ ‘舘’ MF¬ò‚
ªè£‡«ì ïì‚Aø¶ â¡Á ßñ£¡ ªè£‡ì
嚪õ£¼ ºvLº‚°‹ °PŠð£è è™M
ðJ½‹ ñ£íõ˜èÀ‚°‹ މˬôˆ
ªî£°ˆ¶ Ëô£CKò˜ «ð¼îM ªêŒ¶œ÷£˜.
ܶ ñ†´I¡P ªè£œ¬è ðŸP â¿îŠð†ì
ªð¼‹ð£ô£ù ËŸèO™ A¬ì‚è£î ªè£œ¬è
꣘‰î ¸†ðñ£ù Mûòƒè¬÷»‹ Þ‰ËL™
ªî£°ˆ¶œ÷£˜. Ü™ô£y Üõ¼‚° ïŸÃL
õöƒ°õ£ù£è! ë£ùˆ¬î ÜFèŠð´ˆF,
Üõ¬ó «ï˜õNJ™ àÁFŠð´ˆ¶õ£ù£è!
މˬô»‹, Üõó¶ ã¬ùò Ë™è¬÷»‹
ðò¡ îóˆî‚èî£è Ý‚A ܼœõ£ù£è!
ñ»‹, Üõ¬ó»‹, ï‹ Ü¬ùˆ¶
ê«è£îó˜è¬÷»‹ «ï˜õN ªðŸø ï™õN
裆®è÷£è¾‹, M«õèˆ¶ì¡ Þ¬ø
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
ܬöŠ¹Š ðE ªêŒðõ˜è÷£è¾‹ Ý‚A
ܼœõ£ù£è! G„êòñ£è Ü™ô£y ªï¼‚è
ñ£ùõù£è¾‹ ªêM«òŸðõù£è¾‹ Þ¼‚A
ø£¡. Ü™ô£yM¡ úôõ£ˆ¶‹ úô£º‹
ïñ¶ ïH ºý‹ñ¶ ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ e¶‹,
Üõ˜è÷¶ °´‹ðˆî£˜, «î£ö˜èœ ܬù
õ˜ e¶‹ ⡪ø¡Á‹ à‡ì£è†´‹!
Þ¬øò¼O¡ð£™ ⡪ø¡Á‹ «î¬õ»
¬ìò,
ÜŠ¶™ Üpv ÞŠÂ ÜŠ¶™ô£y ÞŠÂ ð£v
(óyñˆ¶™ô£U ܬôU)

DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com


11 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

º¡Â¬ó
ÜAôˆî£¬óŠ ð¬ìˆ¶Š ðKð£L‚°‹
Ü™ô£ý§ îÝô£¾‚«è ܬùˆ¶Š ¹è¿‹!
ï™ô º®¾ Þ¬øò„ê‹ à¬ìòõ˜èÀ‚«è!
Ü‚Aóñ‹ ªêŒîõ˜è¬÷ˆ îMó «õÁ âõ˜
e¶‹ õó‹¹ eÁî™ Þ™¬ô. õí‚èˆFŸ°K
òõ¡ Ü™ô£y¬õˆ îMó «õÁò£¼
I™¬ô. Üõ¡ îQˆîõ¡; Üõ‚° â‰î
ªõ£¼ Þ¬í»I™¬ô; Üõ«ù à‡¬ñ
ò£ù ÜFðF âù ꣡Á ðè˜A«ø¡. «ñ½‹,
ºý‹ñ¶ ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ Ü™ô£y
M¡ Ü®¬ñ»‹ Üõù¶ É ïHñ£˜
èO™ ÞÁFò£ùõ˜èÀ‹ Þ¬øò„ê‹ à¬ìò
õ˜èO¡ î¬ôõ¼‹ Ýõ£˜èœ âù¾‹
꣡Á ðè˜A«ø¡. Üõ˜èœ e¶‹, Üõ˜è÷¶
°´‹ðˆî£˜, «î£ö˜èœ ñŸÁ‹ ñò£™
Üõ˜è¬÷Š H¡ðŸPòõ˜èœ ܬùõ˜
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
12 |
ï‹H‚¬èJ¡ | 12
ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü®Šð¬ìèœ
e¶‹ Ü™ô£yM¡ «ðó¼œ ñÁ¬ñ 
õ¬ó à‡ì£è†´‹!
ÜAôˆî£K¡ õN裆®ò£è¾‹, ܼ†
ªè£¬ìò£è¾‹, êˆFò ñ£˜‚èˆF¡ ܬöŠ
ð£÷ó£è¾‹, Ü®ò£˜èœ eî£ù ꣆Cò£è¾‹
ºý‹ñ¶ ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜è¬÷ â™ô£‹ õ™ô
Ü™ô£y ÜŠH ¬õˆî£¡.
Ü®ò£˜èO¡ Þ‹¬ñ ñÁ¬ñJ¡ ܬùˆ¶
G¬ôèÀ‹ Yó¬ìõˆ «î¬õò£ù ªê‹
¬ñò£ù ªè£œ¬èèœ, «ïKò Üñ™èœ,
«ñ¡¬ñ‚°Kò ïŸð‡¹èœ, àò˜ å¿‚è‹
G¬ø‰î «ð£î¬ùèœ ÝAò ܬùˆ¬î»‹,
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ e¶ Þø‚Aò «õîˆF¡
Íôñ£è¾‹ ë£ùˆF¡ Íôñ£è¾‹ Ü™ô£y
ªîO¾ð´ˆF Þ¼‚Aø£¡. ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ,
Þó¾‹ ðè¬ôŠ «ð£¡Á Hóè£C‚°‹ «ï˜õN
J™ îƒè÷¶ à‹ñˆFù¬ó M†´„ ªê¡
ø£˜èœ. ÜNM™ i›‰îõ¬ùˆ îMó
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
13 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
«õÁ âõ¼‹ ÜŠð£¬îJL¼‰¶ õNîõø
ñ£†ì£˜èœ.
Ü™ô£yM¡, ޡ‹ Üõù¶ ÉîK¡
ܬöŠ¬ð„ ªêMñ´ˆî êºî£ò‹ Þ‰î
«ï˜õN¬òˆ «î˜‰ªî´ˆ¶‚ ªè£œAø¶.
Þõ˜èœî£¡ ð¬ìŠHùƒèO™ Iè„Cø‰î
õ˜èœ. Þõ˜èœ ò£ªóQ™, ïHˆ«î£ö˜
èÀ‹, Üõ˜è¬÷Š H¡ðŸPòõ˜èÀ‹,
Þõ˜è¬÷ ñùˆÉŒ¬ñ»ì¡ H¡ðŸÁ‹
ܬùˆ¶ ñ‚èÀ‹ Ýõ£˜èœ. Þõ˜èœ
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èO¡ ñ£˜‚般î G¬ôGÁˆF
Üõ˜è÷¶ õNº¬ø¬ò àÁFò£èŠ ðŸP‚
ªè£‡ìù˜. ªè£œ¬è, õí‚è‹, ïŸð‡¹
èœ, å¿‚èŠ «ð£î¬ùèœ âù ïHõNJ¡
ܬùˆ¶Š ð°Fè¬÷»‹ îƒè÷¶ èìõ£Œ
ðŸè÷£™ ÞÁèŠ H®ˆ¶‚ ªè£‡ìù˜.
ÞÁFò£è Üõ˜èœ ⡪ø¡Á‹ êˆFòˆF™
I¬èˆ¶ GŸ°‹ ªõŸPªðŸø êºî£òñ£èˆ
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
F蛉îù˜. âFKèœ Ü™ô¶ ºó‡ð´ðõ˜
èœ, Üõ˜èÀ‚° ñÁ¬ñ õ¬ó âšMî
Þ¬ìάø»‹ ªêŒ¶ M캮ò£¶.
Ü™ô£y¾‚«è ܬùˆ¶Š ¹è¿‹. 
Üõ˜è÷¶ «ñô£ù Ü®„²õ†®™ ï¬ì
«ð£´A«ø£‹. °˜Ý‹ ïHõN»‹ àÁFŠ
ð´ˆFò Üõ˜è÷¶ õ£›¬õŠ H¡ðŸP
«ï˜õN ªðŸP¼‚A«ø£‹. Þšõ£Á 
ÃÁõî¡ «ï£‚è‹ (Ü艬îò™ô) Ü™ô£y
M¡ ܼ†ªè£¬ìè¬÷ ªõOŠð´ˆ¶õ¶‹,
嚪õ£¼ ºçI‹ (ï‹H‚¬èò£÷¼‹)
è†ì£òñ£è‚ ªè£‡®¼‚è «õ‡®ò ªè£œ
¬èè¬÷ MõKŠð¶¾«ñ Ý°‹.
Þ‹¬ñ - ñÁ¬ñ õ£›M™ ñ»‹ ï‹
ºvL‹ ê«è£îó˜èœ ܬùõ¬ó»‹
Ü™ô£y (ô£Þô£ý Þ™ô™ô£y â¡ø)
àÁFò£ù ªê£™L«ô«ò G¬ôGÁˆF ¬õŠ
ð¬î»‹ Üõù¶ ܼ¬÷»‹ Ü™ô£y
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
15 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Mì‹ «õ‡´A«ø£‹. G„êòñ£è Üõ«ù
Iè «ñô£ù ªè£¬ìò£÷¡.
Þˆî¬ôŠH¡ º‚Aòˆ¶õ‹: ªè£œ¬è
꣘‰î MûòƒèO™ ñQî˜èO¡ C‰î¬ù
èœ ð™«õÁ MîƒèO™ ñ£Áð´A¡øù.
âù«õ  (Üy½v ú§¡ùˆ õ™üñ£Ý
- ïHõN¬ò»‹ ïHˆ«î£ö˜è¬÷»‹
H¡ðŸÁ‹) à‡¬ñ ºvL‹èO¡ ªè£œ¬è
è¬÷Š ðŸP ²¼‚èñ£è â¿î M¼‹H«ù¡.
âù¶ Þ‰î ºòŸC ñùˆÉŒ¬ñ»ì¡
ܬñ‰¶, Ü™ô£yM¡ ªð£¼ˆîˆ¬îŠ
ªðŸÁˆî¼õî£è¾‹ Üõù¶ Ü®ò£˜
èÀ‚°Š ðòùOŠðî£è¾‹ Ý‚Aˆîó
Ü™ô£y¬õ Þ¬ø…²A«ø¡.
ºý‹ñ¶ ÞŠÂ ú£Ly Ü™à¬úe¡
UxK 1404, ûšõ£™ H¬ø 30

DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com


16 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

RôÚp aýRô
Jo @±ØLm
FpXôl ×LÝm @¡XeL°u IúW Bû\Yu
@pXôy IÚYàdúL! Bû\VÚÞm CúPt\
Øm S© ØamUÕ J @YoLÞdÏm, @Yo
L[Õ ÏÓmTjRôo, úRôZoLs, @YoLû[l
©uTtßm @û]YÚdÏm DiPôLhÓm!
BvXôªVf NúLôRW NúLôR¬Lú[!
@v^XôØ @ûXdÏm
YWyUjÕpXô¶ YTWLôjÕaý

RôÚp aýRôûY @±ØLm ùNnYRu Yô«


XôL DeLû[f Nk§lT§p ùT¬Õm U¡rf£
@ûP¡ú\ôm. B§p RôÚp aýRô®u úSôd
LjûRÙm @Ru T¦Lû[Ùm ®Y¬lTÕPu
@Ru Buû\V úRûYLû[Ùm ReLs Øu
ûYd¡ú\ôm.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
17 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
@pXôaý RAXô áß¡\ôu:
Sm©dûL ùLôiP AiLÞm, Sm©dûL
ù L ôiP ù T iLÞ m (R eLÞ d Ï s)
IÚYÚdùLôÚYo Dt\ ÕûQYoL[ôYo.
@YoLs, (IÚYo Ut \YûW) SuûU
ùNnÙmT¥j çi¥Ùm, TôYm ùNnVôÕ
RÓjÕ m , ùR ôÝ ûL û V d L û Pl
©¥jÕ, ^LôjÕ ùLôÓjÕm YÚYôoLs.
@pXôyÜdÏm, @YàûPV çRÚdÏm
L hÓ l T hÓ S Pl T ô oL s . B j R û L
VYoLÞdÏ @§ºd¡Wj§p @ pXôy
@Ús× ¬Yôu. ¨ fNVUôL, @ pXôy
ªûLjRY]ôLÜm, Oô]ØûPVY]ôL
Üm BÚd¡u\ôu.'' (@jRqTô 9 : 71)
(Sm © d ûLVô[oLú [!) DeLü p IÚ
áhPjRôo (U²RoLû [) £\ kR§ u
TdLm @ûZjÕ SuûUûVf ùNnÙmT¥
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
18 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
G®, TôYUô] Lô¬VeL°-ÚkÕ @Yo
Lû[ ®Xd¡d ùLôiÓm BÚdLhÓm.
BjR ûLVY oL sR ôu ù Yt ± ù Tt \
YoLs. (AÛBmWôu 3 : 104)

S© J @YoLs á±]ôoLs: DeL°p


VôWôYÕ IÚ RYû\d LiPôp @ûRj RUÕ
LWjRôp Uôt\hÓm. @Õ BVXô®hPôp RUÕ
SôYôp Uôt\hÓm. @ÕÜm BVXô®hPôp
Ds[jRôp (ùYßjÕ ®X¡ ®PhÓm).
BÕ CUô²u (Sm©dûL«u) Ïû\kRThN
@[YôÏm. (^Íy Øv-m)

úUÛ m á±]ôoLs: Sm©dûLVô[oLs


ReL°ûPúV úSNm ùLôsYRtÏm, LÚûQ
LôhÓYRtÏm , @ u× ùNÛjÕYRtÏm
DRôWQm IúW DPûXlúTôX. DP-p
GúRà m J o Dß l × T ô§ dL l T hPôp
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
19 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
@û]jÕ Dßl×LÞm LônfNp Utßm
çdLªuûUVôp Øû\«Ó¡u\].
 (^Íaýp ×Lô¬)

Buß SUÕ NØRôVj§p £±úVôo ØRp


ùT¬úVôo YûW ùTÚmTôúXôo N¬Vô]
U ô od L O ô]j § t Ï m Ø û \ V ô] Y ¯
LôhPÛdÏm @§Lm úRûYÙs[YoL[ôL
BÚlTûRl Tôod¡ú\ôm. ALúY, úUt
á\lThP Bû\ YN]eLs Utßm S©
ùUô¯LÞd¡QeL NØRôVf ºo§ÚjRl
T¦«p CÓTÓYÕ UôodLd LPûU FuTûR
DQokÕ, @p ÏoAu Utßm S©Y¯«u
@¥lTûP«p @kR DVokR T¦ûV ¨û\
úYt± Bû\ §Úl§ûV @ûPVúYiÓm
Fu\ çV FiQj§p ùRôPeLlThPÕRôu
RôÚp aýRô.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
20 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
RôÚp aýRô®u T¦LÞm
ùRôiÓLÞm

@ûZjRp:
BÕúY BvXôªu @¥lTûPVôÏm. DX¡p
BlT¦ Bû\jçRoLs Yô«XôL ¨ûX
¨ßjRlThPÕ. Bߧ Bû\jçRo ØamUÕ
J @ Y oLÞd Ï l © u @ Y oLÞû PV
NØRôVj§]o @û]Y¬u ÁÕm BlT¦
LPûUVôdLlThPÕ. úUuûUªÏ ÏoAàm,
£\l× ªÏ S©ùUô¯Ùm BRu @Y£VjûR
Y-Ùß jÕ¡u\ ]. F]úY, BVu\ [Ü
@û]jÕ Y¯L°Ûm U²R NØRôVj§tÏ
BvXôûU @±ØLlTÓjÕYÕ m @Ru
DVoÜLû[ ®[d¡f ùNôp- @Ru TdLm
@ û Z l TÕ m R ôÚp a ýR ô® u ØRp
T¦VôÏm.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
21 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Lt©jRp:
BvX ôûU @±V ®Úm × m £ßY oLs,
Yô-ToLs, اVYoLs, AiLs, ùTiLs
F] @û]YÚdÏm úUuûU ªÏ ÏoAu,
£\l×ªÏ S©ùUô¯Lû[ @YWYo Rϧd
úLtT Ltßj RÚYÕ RôÚp aýRô®u
BWiPôYÕ T¦VôÏm.

èp ùY°«ÓRp:
úUuûUªÏ ÏoAu, £\l×ªÏ S©ùUô¯
BWiûPÙ m @¥l TûPV ôLd ùLôiÓ
NØRôVl úTW±OoL[ôp @W© ùUô¯«p
FÝRlThP ètLû[j Rª¯Ûm Gû]V
DXL ùUô¯L°Ûm ùUô¯VôdLm ùNnÕ,
@kR ètLû[f NÛûL ®ûX«Ûm Ø¥kR
@[Ü BXYNUôLÜm UdLÞdÏ YZeÏYÕ
RôÚp aýRô®u êu\ôYÕ T¦VôÏm.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
22 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
DRÜRp:
@pXôaýRAXôúY @û]Y¬u úRûY
Ls, ÕuTeLs @û]jûRÙm ¨Yoj§ ùNn
TYu. ªLlùT¬V Ys[Xô¡V @pXôy
Ru NôoTôL DX¡p GûZ, F°úVôo, S-k
úRôo A¡úVô¬u ÕVo ÕûPdÏm Ys[p
ùTÚUdLÞdÏ ùTÚm ùYÏU§Lû[ CÚX
¡Ûm YZeÏYRôL YôdL°jÕs[ôu. ©\o
ÕuTeL°p TeùLÓlTÕ, ©\o úRûYLû[
¨û\úYt\ BVu\YûW DRÜYÕ Øv-m
LÞûPV @¥lTûPl Ti×L[ôÏm.
BkR Du]Rl T¦dLôL "ûTjÕpUôp' (ùTôÕ
¨§) GtTôÓ ùNnÕ BWdLf £kûRÙm, UôodLl
Ttßm ùLôiP Ys[p ùTÚUdL°PªÚkÕ
LPûUVô], DT¬Vô] RoUeLû[l ùTtß
@Ytû\ úRûYÙûPVYoLÞdÏ YZeÏRp
RôÚp aýRô®u SôuLôYÕ T¦VôÏm.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
23 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
BkRl T¦Ls UhÓªu±, BvXôm ØÝûU
VôL IqùYôÚY¬u Yôr®Ûm YWúYiÓm
FuTRtLôLÜm, U²R NØRôVeLÞdÏs
SpÛ\Üm, @u×m, LÚûQÙm, NêLl
׬kÕQoÜm GtTP úYiÓm FuTRt
LôLÜm BVu\YûW @pXôyÜdLôLj
ùRôiPôt\ úYiÓm FuTÕ RôÚp aýRô
®u ϱdúLô[ôÏm.

B l T¦Ls @ û]jÕ m ùRôn ® u±


ùRôPokÕ £\lTôL, §\mTP SûPùT\Üm,
@Ytû\ @pXôy @e¸L¬dLÜm, RôeLs
ÕA ùNnÙmT¥ @u×Pu úLhÓd ùLôsY
ÕPu, ReL[ôp BVu\ YûW BlT¦L°p
TeÏ ùTßUôßm @ûZd¡ú\ôm.

úUtá\lThP T¦Lû[ ®NôXlTÓjRÜm


úUuúUÛm @Ytû\f £\l×Pu ¨û\
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
úYt\Üm RôÚp aýRô®tLôL ¸rdLôÔm
@¥lTûP YN§Ls úRûYlTÓ¡u\]:
@RôYÕ, Ts°YôNp, YÏlTû\Ls, ªLl
ùT¬V ùTôÕ èXLm, ùUô¯ ùTVol×l T¦L
ÞdϬV @û\Ls, LÚjRWeLeLs SPjR
NLX YN§LÞPu á¥V Y[ôLm, UôodLd
Lp®Ls ØÝúSW YÏl×L[ôL SPjÕYRt
Ïj úRûYVô] Lp® ¨ûXVm, UôQYoLs,
®ÚkRô°Ls, E¯VoLs ReÏYRtϬV
®Ó§Ls, ×jRL ®tTû] ¨ûXVm, TX
ùUô¯L°p BvXôªV èpLs ùY°«Ó
YRtϬV êXR]m, UôRôkRWf ùNXÜLû[l
éoj§ ùNnYRtϬV YN§Ls úT ôu\
úRûYLs Ds[].
SpÛs[m ùLôiP úUuUdLú[! ¿eLs
ùLôÓdÏm RoU eLs @ pX ôy® u
UôodLjûRl TWl×YRtÏ ¨fNVm úTÚR
®VôL BÚdÏm.
25 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
DeL[ôp Ø¥kR @[Ü TeÏ ùLôiÓ
CÚXL StúTßLû[ @ûPkÕ ùLôsÞeLs!
UôodLj§tLôLd ùLôÓdLlTÓm RoUeL
ÞdÏf £\l×LÞm SuûULÞm GWô[m
Ds[] FuTÕ DeLÞdÏj ùR¬kRúR!
Ø¥kR DR®Lû[ UßûU«u ÅhûP
Sô¥, @pXôy®u ùTôÚjRj§tLôL RkÕ
DRÜeLs.
¿eLs DeLs AuUôdLÞdLôL SuûU
«p FûR ØtTÓj§d ùLôs¡ÈoLú[ô
@ ûRjRôu @ pXôy ®Pj§ p ªLf
£\ kRRôLÜ m , ULjRô] á-V ôLÜ m
ùTtßd ùLôsÅoLs. (@pÏoAu 73 : 20)
ú T Wôt \Û û PV @ p X ôy B kR Sp X
§hPeLû[ ¨û\úYt±jRWl úTôÕUô]Yu!
@Y²PúU DR® úRÓ¡ú\ôm! @Yû]úV
Øuú]ôd¡ ¨t¡ú\ôm!
----------
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
¸¬öõ£J™
 ÝÁ Mûòƒè¬÷
ï‹H‚¬è ªè£œ÷ «õ‡´‹.
ܬõ:
1. Ü™ô£y, 4 . É î ˜ è œ ,
2. ñô‚°èœ, 5. ñÁ¬ñ ,
3. «õîƒèœ, 6. MF.
ÞõŸP™ 嚪õ£¡¬ø»‹
âŠð® ï‹H‚¬è ªè£œõ¶,
ÜõŸPŸ°Kò Ýî£óƒèœ
⡪ù¡ù â¡ð¬î
H¡õ¼‹ ð‚èƒèO™ êŸÁ
MKõ£èŠ 𣘊«ð£‹.
27 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

Ü™ô£y
Ü™ô£y ïñ¶ ‘󊹒
Üõ«ù ܬùˆ¬î»‹ ð¬ìˆ
îõ¡; õ÷˜Šðõ¡; 裊ðõ¡;
Üõ«ù à‡¬ñò£ù Üóê¡;
ÜAôƒèO™ àœ÷ ܬùˆ
¬î»‹ Þò‚°ðõ¡.
Ü™ô£y ïñ¶ ‘Þô£y’
Üî£õ¶, Üõ«ù à‡¬ñJ™
õíƒèŠð´õ î°Fò£ù
õ¡. Üõ¬ùˆ îMó õíƒèŠ
𴋠ܬùˆ¶‹ ÜêˆFò
ñ£ù¬õ ªð£Œò£ù¬õ
Ý°‹.

DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com


28 |
ï‹H‚¬èJ¡ | 28
ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü®Šð¬ìèœ
Üõ‚° ÜöAò ªðò˜èÀ‹ àò˜‰î
ð‡¹èÀ‹ à‡´.
Þ‰î ܬùˆ¶ MûòƒèO½‹ Üõ¡ îQˆ
îõ¡, Üî£õ¶ õí‚èˆFŸ°Kòõ¡, Üõ
¬ùˆ îMó «õÁ âõ¼I™¬ô; ð¬ìˆî™
õ÷˜ˆî™, 裈î™, Þ¬øõù£è Þ¼ˆî™,
ÜöAò ªðò˜è¬÷»‹ àò˜‰î ð‡¹è¬÷
»‹ ªè£‡®¼ˆî™ ÝAò ܬùˆ¶
MûòƒèO½‹ Üõ¬ù Mì àò˜‰îõ«ù£
Üõ‚° Gèó£ùõ«ù£ âõ¼I™¬ô.
õ£ùƒè¬÷»‹, ÌI¬ò»‹ ÞõŸPŸ°
ñˆFJ™ àœ÷õŸ¬ø»‹ ð¬ìˆ¶,
õ÷˜ˆ¶ 裊ðõ‹ Üõ«ù! Ýîô£™,
Üõ¡ å¼õ¬ù«ò c˜ õ탰ió£è!
Üõ¬ù õNŠð´õF™ (àñ‚° ãŸð´‹
èwìƒè¬÷»‹) c˜ êAˆ¶‚ ªè£œi
ó£è! Üõ¬ìò ñ‚° åŠð£ù
âõ¬ó»‹ c˜ ÜPió£?(ñ˜ò‹ 19 : 65)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
29 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£y (âˆî¬èò ñ舶õº¬ìò
õªù¡ø£™) Üõ¬ùˆ îMó õí‚èˆ
FŸ°Kòõ¡ («õÁ ò£¼‹) Þ™ô«õ
Þ™¬ô. Üõ¡ â¡Á‹ àJ«ó£´ Þ¼Šð
õ¡; â¡Á‹ G¬ôò£ùõ¡. Üõ¬ù„
CÁ ɂ躋 ªð¼‹ àø‚躋 d®‚裶.
õ£ùƒèœ, ÌIJ™ àœ÷¬õ ܬùˆ¶‹
Üõ¬ìò«î! Üõ¬ìò ÜÂñF
J¡P, ÜõQìˆF™ (âõ¼‚è£A½‹)
ò£˜î£¡ ðK‰¶ «ðê‚ô‹? Üõ˜è
À‚° º¡ Þ¼ŠðõŸ¬ø»‹ H¡
Þ¼ŠðõŸ¬ø»‹ Üõ¡ ï¡èPõ£¡.
Üõ¬ìò M¼Šð I¡P Üõ‚°ˆ
ªîK‰îõŸ PL¼‰¶ â¬î»‹ (ñŸªøõ¼‹
îƒèœ ÜPõ£™)ÜP‰¶ ªè£œ÷
º®ò£¶. Üõ¬ìò °˜R, õ£ùƒèœ
ÌI¬òMì Mê£ôñ£J¼‚A¡ø¶.
ÜšMó‡¬ì»‹ è£(ˆ¶ Þó†C)Šð¶
Üõ‚°„ Cóññ¡Á. «ñ½‹, Üõ¡
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
30 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Iè àò˜‰îõ¡; I‚è ñèˆî£ùõ¡.
 (Ü™ðèó£ 2 : 255)
܉î Ü™ô£y¬õˆ îMó õí‚èˆFŸ
°Kòõ¡ («õÁ ò£¼‹) Þ™ô«õÞ™¬ô.
(Üõ«ù) ñ¬øõ£ù¬î»‹ ªõOŠð¬ì
ò£ù¬î»‹ ï¡èP‰îõ¡. Üõ«ù
Ü÷õŸø ܼ÷£÷¡; GèóŸø
Ü¡¹¬ì«ò£¡.
܉î Ü™ô£y¬õˆ îMó õí‚èˆFŸ
°Kòõ¡ «õÁ ò£¼‹ Þ™¬ô. Üõ¡
 à‡¬ñò£ù Üóê¡; ðK²ˆîñ£ù
õ¡; ß«ìŸø‹ ÜOŠðõ¡; ÜðòñOŠð
õ¡; ð£¶è£õô¡; (ܬùõ¬ó»‹)
I¬èˆîõ¡; Üì‚A Ýœðõ¡;
ªð¼¬ñ‚°Kòõ¡; Þõ˜èœ ÃÁ‹
Þ¬í ¶¬íè¬÷ M†´ ܉î
Ü™ô£y IèŠðK²ˆîñ£ùõ¡. ܉î
Ü™ô£y ð¬ìŠðõ¡. (Üõ«ù)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
31 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ð¬ìŠ¹è¬÷ 心°ªêŒðõ¡;
(Üõ«ù) ð¬ìŠ¹èO¡ à¼õˆ¬î»‹
ܬñŠðõ¡. Üõ‚° ÜöAò ðô
ªðò˜èœ Þ¼‚A¡øù. õ£ùƒèœ ñŸÁ‹
ÌIJ™ àœ÷ ܬùˆ¶‹ Üõ¬ù«ò ¶F
ªêŒA¡øù. Üõ«ù (ܬùõ¬ó»‹)
I¬èˆîõ¡; I‚è ë£ùº¬ìòõ¡.
 (Ü™ýw˜ 59 : 22-24)
õ£ù‹, ÌI ñŸÁ‹ ÜAôƒèœ ܬùˆF¡
Üó꣆C Üõ‚«è àKˆî£ù¶.
õ£ù‹, ÌI ÝAòõŸP¡ ݆C
Ü™ô£y¾‚°Kò«î! ÞõŸ¬øˆ îMó,
Üõ¡ òõŸ¬ø»‹ ð¬ì‚Aø£¡.
Ýè«õ, Üõ¡ òõ˜èÀ‚°Š ªð‡
ê‰îF¬ò ñ†´‹ ªè£´‚A¡ø£¡. Üõ¡
òõ˜èÀ‚° ݇ ê‰îF¬ò‚
ªè£´‚A¡ø£¡. Ü™ô¶ Ý¬í»‹,
ªð‡¬í»‹ èô‰«î ªè£´‚A¡ø£¡.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
32 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
«ñ½‹ Üõ¡ òõ˜è¬÷ (ê‰îFòŸø)
ñôì£è¾‹ Ý‚AM´A¡ø£¡. G„êò
ñ£è Üõ¡ (Üõ˜èO¡ î°F¬ò) ï¡è
P‰«î£Â‹ ( M¼‹Hòõ£Á ªêŒò)
ÝŸø½¬ì«ò£Âñ£è Þ¼‚A¡ø£¡.
 (Üwû§ó£ 42 : 49, 50)
Üõ‚° åŠð£ù¶ å¡ÁI™¬ô. Üõ¡
(ܬùˆ¬î»‹) ªêM»Áðõù£è¾‹
àŸÁ «ï£‚Aòõù£è¾‹ Þ¼‚A¡ø£¡.
õ£ùƒèœ, ÌIJ¡ (ªð£‚AûƒèO¡)
ê£Mèœ ÜõQì«ñ Þ¼‚A¡øù. Üõ¡
òõ˜èÀ‚° õ£›õ£î£óˆ¬î
MKõ£‚°Aø£¡. (Üõ¡ òõ˜
èÀ‚°„) ²¼‚A M´A¡ø£¡. G„êòñ£è
Üõ¡ ܬùˆ¬î»‹ ï¡èP‰îõ¡.
(Ýè«õ Üõóõ˜ î°F‚°ˆ î‚èõ£Á
ªè£´‚A¡ø£¡).
 (Üwû¨ó£ 42 : 11, 12)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
33 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
àíõO‚è Ü™ô£y ªð£ÁŠ«ðŸÁ‚
ªè£œ÷£î â‰î àJKùº‹ ÌIJ™
Þ™¬ô. ܬõ îƒAJ¼‚°I숬
ܬõ Þø‰¶ Ü샰I숬 Üõ¡
ÜP‰«îJ¼‚A¡ø£¡. Þ¬õ ܬùˆ¶‹
(ôšý§™ ñyçÌœ â¡Â‹) ªîOõ£ù
(Üõ¬ìò) ðF¾Š ¹ˆîèˆF™
ðFõ£A Þ¼‚A¡øù. (ý¨¶ 11 : 6)
ñ¬øõ£ùõŸP¡ ê£Mèœ ÜõQì«ñ
Þ¼‚A¡øù. ÜõŸ(P™ àœ÷õŸ)¬ø
Üõ¬ùˆ îMó «õªøõ¼‹ ÜPò ñ£†
죘. î¬óJ½‹ èìL½‹ àœ÷õŸ
¬ø»‹ Üõ¡ ï¡èPõ£¡. Üõ¡
ÜPò£ñ™ æ˜ Þ¬ô»‹ àF˜õF™¬ô.
ÌIJ¡ (ÝöˆF™) Ü옉î Þ¼O™
(¹¬î‰¶) Aì‚°‹ (è´° «ð£¡ø CPò)
Mˆ¶‹, ð²¬ñò£ù¶‹, àô˜‰î¶‹
Üõ¬ìò ªîOõ£ù (ðF¾Š)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
34 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
¹ˆîèˆF™ Þ™ô£ñL™¬ô.
 (ܙܡ݋ 6 : 59)
G„êòñ£è (àôè º®¾) è£ôˆ¬îŠ
ðŸPò ë£ù‹ Ü™ô£yMìˆF™
(ñ†´‹)  Þ¼‚Aø¶. Üõ«ù
ñ¬ö¬ò Þø‚A ¬õ‚Aø£¡; Üõ«ù
蘊ðƒèO™ îKŠð¬î»‹ ÜPõ£¡.
âõ¼‹ ÷‚° Üõ˜ â¡ù ªêŒõ£˜
â¡ð¬î ÜPò ñ£†ì£˜. â‰î ÌIJ™
ÞøŠð£˜ â¡ð¬î»‹ âõ¼‹ ÜPò
ñ£†ì£˜. G„êòñ£è Ü™ô£y
(ÞõŸ¬ø) ï¡èP‰«î£Â‹ ªîK‰«î£Â
ñ£è Þ¼‚Aø£¡. (½‚ñ£¡ 31 : 34)

G„êòñ£è Ü™ô£y,  M¼‹Hò¬î


M¼‹Hò «ïóˆF™ M¼‹Hò MîˆF™
«ð²õ£¡
Íú£¾(‚° õyJ ÜPMˆî¶)ì¡
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
35 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£y «ðC»‹ Þ¼‚A¡ø£¡.
 (Ü¡Qú£ 4 : 164)
 (°PŠH†ì ÞìˆFŸ°) °PŠH†ì
«ïóˆF™ Íú£ õ‰îªð£¿¶ Üõ¼¬ìò
Þ¬øõ¡ Üõ¼ì¡ «ðCù£¡...
 (Ü™Üçó£çŠ 7 : 143)
ɘ (nù£Œ â¡Â‹ ð£‚Aò‹ ªðŸø)
ñ¬ôJ¡ õô¶ ð‚èˆFL¼‰¶ Üõ¬ó
 ܬöˆ«î£‹. óèCò‹ «ð²Aøõó£è
Üõ¬ó (ïñ‚°) ªï¼‚èñ£‚A«ù£‹.
 (ñ˜ò‹ 19 : 52)
(ïH«ò!) c˜ ÃÁ‹: èì™ c˜ ò£¾‹ ¬ñ
ò£è Þ¼‰¶ â¡ Þ¬øõQ¡ õ£‚Aòƒ
è¬÷ â¿î Ýó‹Hˆî£™, â¡ Þ¬øõQ¡
õ£‚Aòƒèœ º®õ º¡ùî£è«õ
Þ‰î èì™ ¬ñ ܬùˆ¶‹ b˜‰¶M´‹.
 (Ü™èyç¹ 18 : 109)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
36 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ÌIJ½œ÷ ñóƒèœ (ªê®èœ) ܬùˆ
¶‹ ⿶«è£™è÷£è¾‹, èì™ c¬ó
¬ñò£è¾‹ ¬õˆ¶ (ܶ b˜‰¶) H¡Â‹
ã¿ èì™èœ c¬ó»‹ ¬ñò£è ¬õˆ¶
(â¿Fò) «ð£F½‹ Ü™ô£y¾¬ìò
õêùƒèœ (â¿F) º®¾ ªðø£¶.
G„êòñ£è Ü™ô£y (ܬùˆ¬î»‹)
I¬èˆ«î£Â‹ ë£ùº¬ì«ò£Âñ£è
Þ¼‚Aø£¡. (½‚ñ£¡ 31 : 27)
Ü™ô£yM¡ «ð„² º¿¬ñò£ù
ªêŒFè¬÷‚ ªè£‡ì¶; I‚è Üöè£ù¶;
Üõù¶ ê†ìƒèœ cîñ£ù¬õ
(ïH«ò!) àñ¶ Þ¬øõQ¡ «ð„²
à‡¬ñJ½‹ cîˆF½‹ ðKÌóíñ£A
M†ì¶. (ܙܡ݋ 6 : 115)
Ü™ô£y¬õMì à‡¬ñ «ð²ðõ˜ ò£˜
Þ¼‚躮»‹? (Ü¡Qú£ 4 : 87)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
37 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
è‡EòI‚è °˜Ý¡ Ü™ô£yM¡
“èô£‹Ó («ð„²) Ý°‹. ܶ Ü™ô£y«õ
«ðCò‹. ܬî Ü™ô£y TŠg™
(ܬô) Üõ˜èœ õNò£è ºý‹ñ¶ ‫ﷺ‬
Üõ˜èO¡ ªï…êˆF™ Þø‚A ¬õˆî£¡.
à‡¬ñò£è«õ Þ¬î à‹ Þ¬øõQì
I¼‰¶, ‘Ïý§™ °ˆv’ (â¡Â‹ TŠg™)
 Þø‚A ¬õˆî£˜ â¡Á (ïH«ò!)
c˜ ÃÁió£è! (܉ïy™ 16 : 102)
(ïH«ò!) °˜Ý¡ (â¡Â‹ Þš«õî‹)
ÜAôˆî£K¡ Þ¬øõù£™î£¡ ܼ÷Š
ªðŸø¶. (Þ¬øõQ¡ è†ì¬÷Š
Hóè£ó‹) Ïý§™ Üe¡ (â¡Â‹
TŠg™) Þî¬ù àñ¶ ÞîòˆF™ Þø‚A
¬õˆî£˜; (ñQî˜èÀ‚°) c˜ Ü„ê͆®
â„êK‚¬è ªêŒõîŸè£è. ªîOõ£ù ÜóH
ªñ£NJ™ (ܶ Þø‚èŠð†´œ÷¶).
 (Üwû§Üó£ 26 : 192, 195)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
38 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£y îù¶ àœ÷¬ñ () ñŸÁ‹
ð‡¹èO™ ð¬ìŠ¹è¬÷Mì I辋
«ñô£ùõ¡; àò˜‰îõ¡.
Üõ¡ Iè àò˜‰îõ¡;  I‚è
ñèˆî£ùõ¡. (Ü™ðèó£ 2 : 255)
Üõ«ù î¡ Ü®ò£˜è¬÷ Üì‚A
ÝœAø£¡. «ñ½‹ Üõ¡ I‚è ë£ù
º¬ì«ò£ù£è¾‹ (ܬùˆ¬î»‹)
ï¡èP‰«î£ù£è¾‹ Þ¼‚Aø£¡.
 (ܙܡ݋ 6 : 18)
܉î Ü™ô£y, õ£ùƒè¬÷»‹
ÌI¬ò»‹ ÝÁ èO™ ð¬ìˆ¶
ܘS¡ e¶ (î¡ ñA¬ñ‚°ˆ î‚èõ£Á)
àò˜‰¶ M†ì£¡. êèô è£Kòƒè¬÷»‹
Üõ«ù F†ìI†´ (G˜õAˆ¶)‹
õ¼A¡ø£¡. (ÎÂv 10 : 3)
Ü™ô£y î¡Â¬ìò àò˜¾‚°‹
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
39 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
è‡EòˆFŸ°‹ î‚èõ£Á ܘSŸ° «ñ™
àò˜‰¶œ÷£¡. Üõ¡ ܘSŸ° «ñ™
àò˜‰¶œ÷ ܬñŠ¬ð Üõ¬ùˆ îMó
«õÁ ò£¼‹ ÜPò º®ò£¶.
Ü™ô£y ܘSŸ° «ñ™ àò˜‰¶œ÷
G¬ôJ™ îù¶ ð¬ìŠ¹èÀì‹ Þ¼‚A
ø£¡; Üî£õ¶ Üõ˜èœ ªêò™è¬÷Š
𣘂Aø£¡; Üõ˜èO¡ è£Kòƒè¬÷
ï숶Aø£¡; ã¬ö‚° àíõO‚Aø£¡; ñù
º¬ì‰îõ˜èÀ‚° ÝÁî™ ÜO‚Aø£¡.
 òõ˜èÀ‚° Üó꣆C¬òˆ î¼A
ø£¡;  òõ˜èOìI¼‰¶ Üó꣆C
¬òŠ H´ƒ°Aø£¡;  òõ˜èÀ‚°‚
è‡Eòˆ¬î‚ ªè£´‚Aø£¡;  òõ˜
èÀ‚° ÞN¬õˆ î¼Aø£¡. Üõ¡ ¬èJ™
 â™ô£ ïô¡èÀ‹ Þ¼‚A¡øù. Üõ¡
ܬùˆF¡ e¶‹ ÝŸø™ ªðŸøõ¡.
Üõ¡ ð¬ìŠHùƒè¬÷Mì àò˜õ£è
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
40 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ܘSŸ° «ñ™ Þ¼‰î£½‹ «ñŸ °PŠHìŠ
ð†ì àò˜‰î ñè÷£™ îù¶ ð¬ìŠ
¹èÀì‹ Þ¼‚Aø£¡.
Üõù¶ ñè¬÷Š ð¬ìŠHùƒèÀ
¬ìò ñèÀì¡ åŠHì º®ò£¶.
Üõ‚° åŠð£ù¶ å¡ÁI™¬ô.
Üõ¡î£¡ (ܬùˆ¬î»‹) ªêM»Á
ðõù£è¾‹ àŸÁ «ï£‚Aòõù£è¾‹
Þ¼‚A¡ø£¡. (Üwû§ó£ 42 : 11)
“Ü™ô£y ÌIJ™ ð¬ìŠHùƒèÀì¡
Þ¼‚Aø£¡” â¡Á ªê£™ô‚Ã죶. Üšõ£Á
ÃÁõ¶ “è£çH˜ - Gó£èKŠ«ð£˜’ Ü™ô¶
õN ªè†ìõ˜èO¡ ßø£°‹. ãªùQ™,
ނßÁ Ü™ô£y¾‚°ˆ î°F Þ™ô£î
°¬ø¬ò‚ ªè£‡´ Ü™ô£y¬õ
õ˜EŠð‹.
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ ÃÁAø£˜èœ: “ÞóM¡
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
41 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ÞÁF «ïóˆF™ Ü™ô£y ºî™ õ£ùˆFŸ°
Þøƒ°Aø£¡”. ÜŠ«ð£¶ “ò£˜ â¡Qì‹
¶Ý ªêŒAø£˜è«÷£ ܬî ãŸÁ‚
ªè£œA«ø¡. ò£˜ â¡Qì‹ «è†Aø£˜è«÷£
Ü¬î‚ ªè£´‚A«ø¡. ò£˜ â¡Qì‹
ð£õñ¡QŠ¹‚ «è†Aø£«ó£ Üõ¬ó 
ñ¡Q‚A«ø¡’ â¡Á Ü™ô£y ÃÁAø£¡.”
 (úqý§™ ¹è£K - 1145)
Ü™ô£y ñÁ¬ñ ï£O™ îù¶ Ü®ò£˜
èÀ‚A¬ì«ò b˜ŠðOŠðîŸè£è õ¼õ£¡
ÌI Éœ É÷£èˆ î蘂èŠð´‹ êñòˆ
F™, àñ¶ Þ¬øõ‹ õ¼õ£¡. ñô‚°
èÀ‹ ÜE ÜEò£è õ¼õ£˜èœ. ܉
ï£O™ (ð£MèÀ‚è£è) ïóè‹ ªè£‡´
õóŠð´‹. ܉ï£O™ ñQî‚°
ï™ôP¾ àîòñ£°‹. âQ‹ Ü„êñò‹
(àîòñ£°‹) ÜPõ£™ Üõ‚° â¡ù
ðô¡? (Ü™çðx˜ 89 : 21, 22, 23)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
42 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£yM¡ Þøƒ°î¬ô»‹ õ¼¬è
¬ò»‹ ÜŠð®«ò ãŸÁ‚ªè£œ÷ «õ‡
´‹. ܬî ñÁ‚è«õ£, Ü ñ£ŸÁ‚
輈¶ Ãø«õ£, àõ¬ñ Ãø«õ£ Ã죶.
“G„êòñ£è àñ¶ Þ¬øõ¡;  ò
õŸ¬ø (î¬ìJ¡P) ªêŒ¶ º®Šðõ¡.”
 (ý¨¶ 11 : 107)
Ü™ô£yM¡ ï£†ì‹ Þ¼ õ¬èŠð´‹.
ºîô£õ¶: “èšQŒò£” - àôè GòF¬ò„
꣘‰î¶. Þ¶ Ü™ô£yM¡ ìŠð®«ò
ïì‚°‹. Ýù£™, Þ‰î ï£†ì‹ Ü™ô£y
¾‚° M¼Šðñ£ùî£è Þ¼‚è «õ‡´ªñ¡ø
ÜõCòI™¬ô. Þ¶«õ H¡õ¼‹ õêùˆF™
ÃøŠð´‹ “싒 â¡ðî¡ ªð£¼÷£°‹.
Ü™ô£y J¼‰î£™ (Þšõ£Á) Üõ˜
èœ ê‡¬ì ªêŒF¼‚è ñ£†ì£˜èœ.
Ýù£™, Ü™ô£y  òõŸ¬ø«ò
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
43 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ªêŒõ£¡. (Ü™ðèó£ 2 : 253)
“àƒè¬÷ õN«è†®«ô«ò M†´Mì
«õ‡´ªñ¡Á Ü™ô£y J
¼‰î£™...” (ý¨ˆ 11 : 34)
Þó‡ì£õ¶: “ü˜JŒò£” - ñ£˜‚è GòF¬ò„
꣘‰î¶. Þ‰î õ¬è ï£†ì‹ G„êòñ£è
Ü™ô£y¾‚° M¼Šðñ£ùî£è Þ¼‚°‹.
âQ‹, Þ‰î ï£†ì‹ Gèö£ñ½‹ «ð£èô£‹.
(àî£óí‹, ñQî¡ ªî£ö«õ‡´ªñù
Ü™ô£y Aø£¡. Ýù£™, Cô˜ ªî£¿õ
F™¬ô.)
“Ü™ô£y àƒè¬÷ ñ¡Q‚è
Aø£¡.” (Ü¡Qú£ 4 : 27)
âù Ü™ô£y ÃÁõ¶ Þšõ¬è«ò!
“û˜JŒò£ Ü®Šð¬ìJ™ àœ÷ 캋’
“èšQŒò£ Ü®Šð¬ìJ™ àœ÷ 캋’
Ü™ô£yM¡ ñ£ªð¼‹ ë£ùˆ¬î Ü®Š
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
44 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ð¬ìò£è‚ ªè£‡ì‹. ܉î ë£ùˆ¬î
»‹ ¸†ðˆ¬î»‹  ÜP‰¶ ªè£‡ì£½‹
êK«ò; ÜPò ÞòôM™¬ôò£ù£½‹ êK«ò.
ãªùQ™, Ü™ô£y ÃÁAø£¡:
“b˜ŠðOŠ«ð£Kªô™ô£‹ Ü™ô£y Iè
«ñô£ù b˜ŠðOŠðõù™ôõ£?”
 (܈b¡ 95 : 8)
“à‡¬ñò£è«õ àÁFò£ù ï‹H‚¬è
ªè£‡ì ñ‚èÀ‚° Ü™ô£y¬õ Mì
Iè Üöè£ù b˜ŠðOŠðõ˜ ò£˜?”
 (Ü™ñ£Jî£ 5 : 50)
Ü™ô£y îù¶ «ïê˜è¬÷ «ïC‚Aø£¡;
Ü‰î «ïê˜èÀ‹ Ü™ô£y¬õ
«ïC‚Aø£˜èœ.
‘‘(ïH«ò! ñQî˜è¬÷ «ï£‚A) c˜ ÃÁ‹!
cƒèœ Ü™ô£y¬õ «ïCŠðõ˜è÷£J
¼‰î£™, ⡬ùŠ H¡ðŸÁƒèœ.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
45 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£y àƒè¬÷ «ïCŠð£¡.”
 (ݽ Þ‹ó£¡ 3 : 31)
“ï‹H‚¬èò£÷˜è«÷! àƒèO™
âõ«ó‹ î‹ ñ£˜‚般î M†´‹ ñ£P
M†ì£™ «õÁ ñ‚è¬÷ Ü™ô£y
ªè£‡´ õ¼õ£¡. Üõ¡ Üõ˜è¬÷
«ïCŠð£¡; Üõ˜èÀ‹ Üõ¬ù
«ïCŠð£˜èœ.” (Ü™ñ£Jî£ 5 : 54)
“Ü™ô£y ªð£Á¬ñò£÷˜è¬÷
«ïC‚Aø£¡.” (ݽ Þ‹ó£¡ 3 : 146)
“cîñ£è b˜ŠðO»ƒèœ. G„êòñ£è
Ü™ô£y cF ªêŒ«õ£¬ó «ïC‚Aø£¡.”
 (Ü™ý§xó£ˆ 49 : 9)
“«ñ½‹, ñ ªêŒ»ƒèœ. Ü™ô£y
ñ ªêŒ«õ£¬ó «ïC‚Aø£¡.”
 (Ü™ñ£Jî£ 5 : 93)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
46 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£y ñ£˜‚èñ£è Ý‚Aò ܬùˆ¶
êò™è¬÷»‹, ï™ô õ£˜ˆ¬îè¬÷»‹
Üõ¡ «ïC‚A¡ø£¡; ÜõŸ¬ø‚
ªè£‡´ Üõ¡ ñA›„C ܬìAø£¡;
Üõ¡ Mô‚AòõŸ¬ø ªõÁ‚Aø£¡.
“Üõ¬ù cƒèœ Gó£èKˆ¶M†ì£™
(Üîù£™ Üõ‚° ïwìI™¬ô.
ãªù¡ø£™,) G„êòñ£è Ü™ô£y
àƒèÀ¬ìò «î¬õòŸ«ø£ù£è Þ¼‚
Aø£¡. âQ‹ î¡ Ü®ò£˜èœ
(ù) Gó£èKŠð¬î Üõ¡ M¼‹¹õ
«îJ™¬ô. cƒèœ (Üõ‚°) ï¡P
ªê½ˆ¶i˜è÷£J¡, àƒè¬÷Š ðŸP
Üõ¡ F¼ŠFò¬ìõ£¡....”
 (Üvú§ñ˜ 39 : 7)
“âQ‹ (à‹ºì¡) Gó£èKŠ«ð£˜
¹øŠð†´ õ¼õ¬î Ü™ô£y ªõÁˆ¶
M†ì£¡. «ñ½‹ Üõ˜èœ ¹øŠð죶
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
47 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
î¬ì ªêŒ¶M†ì£¡. Ýè«õ (i†®™)
«õ£¼ì¡ cƒèÀ‹ îƒAM´ƒèœ
â¡Á (Üõ˜èÀ‚°‚) ÃøŠð†´
M†ì¶.” (܈îšð£ 9 : 46)

ï‹H‚¬è ªè£‡´, êò™èœ ªêŒð


õ˜è¬÷ Ü™ô£y «ïC‚Aø£¡. «ñ½‹
Üõ˜è¬÷‚ ªè£‡´ Üõ¡ F¼ŠF
ܬìAø£¡; ñA›„C ܬìAø£¡.
“Ü™ô£y¾‹ Üõ˜è¬÷Š ðŸP F¼ŠF
ܬì‰î£¡. Üõ˜èÀ‹ Ü™ô£y¬õŠ
ðŸP F¼ŠF ܬì‰î£˜èœ. âõ˜ î¡
Þ¬øõ‚°Š ðòŠð´Aø£«ó£ Üõ¼‚
°ˆî£¡ Þˆî¬èò ð£‚Aò‹ A¬ì‚°‹.”
 (Ü™ðŒJù£ 98 : 8)

Gó£èKŠð£÷˜èœ ñŸÁ‹ «è£ðˆ¶‚°ˆ


î°Fò£ùõ˜è¬÷ Ü™ô£y
«è£H‚Aø£¡.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
48 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
“Ü™ô£y¬õŠ ðŸP ªè†ì â‡í‹
ªè£œÀ‹ ïòõ…ê躜÷ ݇è¬÷»‹
ªð‡è¬÷»‹ Þ¬í ¬õˆ¶ õ탰‹
݇è¬÷»‹ ªð‡è¬÷»‹ (Ü™ô£y)
«õî¬ù ªêŒ«î b¼õ£¡. «õî¬ù
Üõ˜èœ (î¬ô‚°) «ñ™ Å›‰¶ ªè£‡´
Þ¼‚A¡ø¶. Ü™ô£y Üõ˜èœ e¶
«è£ðŠð†ì£¡; Üõ˜è¬÷„ êHˆî£¡;
Üõ˜èÀ‚è£è ïó般 îò£˜ð´ˆF
¬õˆF¼‚Aø£¡. ܶ ªê™½IìƒèO™
ñè£ ªè†ì¶.” (Ü™ çðˆy 48 : 6)

“âQ‹ âõ¡ àœ÷ˆî£™ ªîOõ£è


Gó£èKˆ¶M†ì£«ù£ Üõ¡ e¶
Ü™ô£y¾¬ìò «è£ð‹î£¡ ãŸð´‹;
Üõ‚° ñèˆî£ù «õî¬ù»‹
à‡´.” (Ü¡ùy™ 16 : 106)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
49 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£y¾‚° è‡Eòº‹ ꃬèI‚è
ºè‹ Þ¼‚Aø¶.
“Iè è‡Eòº‹ ꃬè»I‚è àñ¶
Þ¬øõQ¡ ºè‹ ñ†´‹ ÜNò£¶
G¬ôˆF¼‚°‹.” (ܘóyñ£¡ 55 : 27)
Ü™ô£y¾‚° è‡Eò I‚è ñèˆî£ù
Þ¼ èóƒèœ Þ¼‚A¡øù.
“Ü™ô£y¾¬ìò Þ¼ ¬èèœ MK‰«î
Þ¼‚A¡øù. Üõ¡ òõ£ªø™ô£‹
(ÜœO) ÜœO‚ ªè£´‚A¡ø£¡.”
 (Ü™ñ£Jî£ 5 : 64)
“(ïH«ò!) Ü™ô£yM¡ («ñô£ù) î°F‚
°ˆî‚èõ£Á Üõ¬ù Üõ˜èœ è‡E
òŠð´ˆ¶õF™¬ô. ÌI (Þšõ÷¾ ªðK
î£è Þ¼‰î«ð£F½‹ ܶ) º¿õ¶‹
ñÁ¬ñJ™ Üõ¬ìò å¼ ¬èJ½‹
õ£ùƒèœ ܬùˆ¶‹ ²¼†ìŠð†´
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
50 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Üõ¬ìò õô¶ ¬èJ½‹ Þ¼‚°‹.
Þõ˜èœ Þ¬í¬õŠð¬î M†´ Üõ¡
Iè «ñô£ùõ¡; Üõ¡ IèŠ ðK²ˆî
ñ£ùõ¡.” (Üvú§ñ˜ 39 : 67)
Ü™ô£y¾‚° Þ¼ è‡èœ à‡´.
“(Ë«ý!)  ÜPM‚°ñ£Á ¬ìò
è‡èœ º¡ð£è«õ c˜ å¼ èŠð¬ô
ªêŒ»‹.” (ý¨¶ 11 : 37)
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ ÃPù£˜èœ: “Ü™ô£yM¡
F¬ó åOò£°‹. ܬî Üõ¡ Fø‰î£™
Üõù¶ ð¬ìŠ¹èO™ Üõù¶ 𣘬õ
â¶õ¬ó ªê™½«ñ£ ܬõ ܬùˆ¬î»‹
Üõù¶ ºèˆF¡ åOèœ âKˆ¶M´‹.”
 (úqy ºvL‹ - 293)
Ü™ô£yM¡ è‡èœ Þó‡´ â¡ð¬î
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èO¡ ßÁ àÁFŠð´ˆ¶Aø¶.
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ îxü£L¡ MûòˆF™
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
51 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ÃPù£˜èœ: “G„êòñ£è Üõ¡ 埬ø‚
è‡í¡. àƒè÷¶ Þ¬øõ¡ 埬ø‚
è‡í¡ Ü™ô¡.”
 (úqý§™ ¹è£K - 7407, 7408, 7123)

Üõ¬ù Þš¾ôèˆF™ ò£¼‹ 𣘂è


º®ò£¶.
“âõ¼¬ìò 𣘬õ»‹ Üõ¬ù ܬì
ò£¶. Üõ«ù£ ܬùˆ¬î»‹ 𣘂A
ø£¡. Üõ¡ (âõK¡ 𣘬õ‚°‹ ÜèŠ
ðì£î) ¸†ðñ£ùõ¡; ܬùˆ¬î»‹
ÜP‰îõ¡.” (ܙܡ݋ 6 : 103)

ï‹H‚¬èò£÷˜èœ ñÁ¬ñJ™ Ü™ô£y


¬õ‚ 裇ð£˜èœ.
“ñÁ¬ñ ï£O™ ï‹H‚¬èò£÷˜èO¡
ºèƒèœ I‚è ñA›„C»¬ìò¬õò£è
Þ¼‚°‹. îƒèœ Þ¬øõ¬ù «ï£‚Aò
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
52 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
õ‡íñ£è Þ¼‚°‹.”
 (Ü™Aò£ñ£ 75 : 22, 23)

Ü™ô£yM¡ ñèœ G¬øõ£ù¶;


º¿¬ñò£ù¶. âù«õ, Üõ‚°
åŠð£è ⶾI™¬ô.
“Üõ‚° åŠð£ù¶ å¡ÁI™¬ô
Üõ¡ (ܬùˆ¬î»‹) ªêM»Á«õ£
ù£è¾‹ àŸÁ «ï£‚Aòõù£è¾‹
Þ¼‚Aø£¡.” (Üwû§ó£ 42 : 11)
Ü™ô£y â¡Á‹ àJ«ó£´ Þ¼Šðõ¡;
G¬ôˆF¼Šðõ¡. âù«õ,
“...Üõ¬ù„ CÁ ɂ躋 ªð¼‹
àø‚躋 d®‚裶.”(Ü™ðèó£ 2 : 255)

Ü™ô£y Iè cî‹ ªê½ˆ¶ðõù£è


Þ¼‚Aø£¡. âù«õ, Üõ¡ ò£¼‚°‹
ÜcîI¬ö‚è ñ£†ì£¡.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
53 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£y îù¶ Ü®ò£˜èO¡ ªêò™
èOL¼‰¶ ðó£ºèñ£è Þ¼‚èñ£†ì£¡.
ãªùQ™, Üõ¡ Ü®ò£˜è¬÷ ï¡°
èõQˆîõù£è¾‹ Üõ˜è¬÷ º¿¬ñ
ò£è„ Å›‰îõù£è¾‹ Þ¼‚Aø£¡.
Üõ¡ I‚è ÜP‰îõù£è¾‹ º¿¬ñ
ò£ù ÝŸø½¬ìòõù£è¾‹ Þ¼Šð
õ£ù‹, ÌIJ™ àœ÷ ⶾ‹ Üõ¬ù
Þòô£¬ñJ™ Ý›ˆFMì º®ò£¶.
“Üõ¡ ã«îªñ£¼ ªð£¼¬÷(Š
ð¬ì‚è)‚ è¼Fù£™, Üî¬ù ‘Ý°è!’
âù‚ ÃÁõ¶î£¡. àì¡ Ü¶ ÝAM´
A¡ø¶.” (ò£n¡ 36 : 82)
Üõ¡ º¿¬ñò£ù ÝŸø™ ªðŸøõ¡.
âù«õ, Üõ‚°‚ è¬÷Š«ð£, Cóñ«ñ£
Üø«õ ãŸð죶.
“G„êòñ£è  õ£ùƒè¬÷»‹
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
54 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ÌI¬ò»‹ Ü ñˆFJ½œ÷õŸ¬ø
»‹ Ý«ø èO™ ð¬ìˆ«î£‹.
(ÜF™) ïñ‚° âšMî è¬÷Š¹‹
ãŸð†´ MìM™¬ô.” (è£çŠ 50 : 38)
â‰îŠ ªðò˜èœ ñŸÁ‹ ð‡¹èœ îù‚°
à‡´ âù Ü™ô£y àÁF ªêŒî£«ù£
Ü™ô¶ ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ ªðò˜èœ ñŸÁ‹
ð‡¹èO™ Ü™ô£yMŸ° â¬õ à‡ªìù
àÁF ªêŒî£˜è«÷£ ܬõ ܬùˆ¶‹
Ü™ô£yMŸ° à‡´.
Ü™ô£yM¡ ð‡¹è¬÷Š ðŸP «ð²‹
«ð£¶ Þó‡´ MûòƒèO™ I°‰î
â„êK‚¬è»ì¡ Þ¼‚è «õ‡´‹.
1. “î‹n™” - àõ¬ñ èŸHŠð¶: Üî£õ¶,
õ£ò£«ô£ àœ÷ˆî£«ô£, Ü™ô£yM¡
ð‡¹èO™ ã«î‹ å¼ ð‡¹ ð¬ìŠHùƒ
èO¡ ð‡¬ðŠ «ð£ô Þ¼‚Aø¶ â¡Á
ÃÁõ¶.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
55 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
2. “î‚f犔 - ñ¬ò MõKŠð¶:
Üî£õ¶, Ü™ô£y¾¬ìò ð‡¹èO¡
ñ Þšõ£ø£ù¶, ÞŠð®Šð†ì¶ â¡Á
ÃÁõ¶.
Ýè«õ Ü™ô£yM¡ ð‡¹èÀ‚°
àõ¬ñ èŸHŠð«î£ ÜõŸP¡ ñ¬ò
MõKŠð«î£ Üø«õ Ã죶.
â‰î ð‡¹èœ î¡Qì‹ Þ™¬ô âù
Ü™ô£y ñÁˆî£«ù£, Ü™ô¶ ïH ‫ﷺ‬
Üõ˜èœ Ü™ô£yMì‹ â‰îŠ ð‡¹èœ
Þ™¬ô âù ñÁˆî£˜è«÷£ ܬõ
ܬùˆ¶‹ Ü™ô£yMì‹ Üø«õ Þ™¬ô.
ãªùQ™, Þšõ£Á Þ™¬ô â¡Á ñÁŠð¶,
Ü ºó‡ð†ì ñèœ Ü™ô£y
Mì‹ à‡´ âù ãŸÁ‚ ªè£œõ‹.
Ü‰îˆ î¡¬ñèœî£¡ Ü™ô£yMŸ°
G¬øõ£ù¬õò£è¾‹ °¬øòŸø¬õò£è¾‹
ܬñ»‹.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
56 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£y¾‹ Üõù¶ É â‰î
Mûòˆ¬îŠ ðŸP Mõó‹ ÃøM™¬ô«ò£
ÜõŸ¬øŠ ðŸP ‹ ñ¾ù‹ 裂è
«õ‡´‹.
Ü™ô£y î¡Qì‹ Þ¼Šðî£è‚ ÃPò
ñèœ, Ü™ô¶ Þ™¬ô â¡Á ñÁˆî
Mûòƒèœ ܬùˆ¶‹ Ü™ô£y ùŠ
ðŸP ªê£¡ù ªêŒFè÷£°‹. Üõ¡
ùŠ ðŸP ï¡èP‰îõ¡; à‡¬ñ«ò
à¬óŠðõ¡; «ð„C™ Iè Üöè£ùõ¡.
Ü®ò£˜è÷£Aò  Ü™ô£y¬õ
º¿¬ñò£è ÜPòº®ò£¶. âù«õ, Üõ¡
ùŠ ðŸP ÃPò¬î ÜŠð®«ò ãŸÁ‚
ªè£œ÷«õ‡´‹.
Üšõ£«ø ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ â‰îŠ ð‡¹
è¬÷ Ü™ô£y¾‚° Þ¼Šðî£è Ü™ô¶
Þ™¬ô â¡ðî£è ÃPù£˜è«÷£ ܬõ
ïHòõ˜èÀ‚° Ü™ô£yõ£™ ÜPM‚èŠ
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
57 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

ð†ì ªêŒFè÷£°‹. ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ ñQî˜


èO™ Ü™ô£y¬õ I辋 ÜP‰îõ˜;
Üõ‚° ñ¬ò ðõ˜; Iè à‡¬ñ
ò£÷˜; ªîOõ£èŠ «ð²ðõ˜. Ýè«õ
Ü™ô£y ñŸÁ‹ Üõù¶ Éî˜ ÃPòF™
 º¿¬ñò£ù ÜP¾‹ à‡¬ñ»‹
ªîO¾‹ Þ¼‚Aø¶. âù«õ, ܬî ñÁŠð
îŸ«è£ Ü¬î ãŸÁ‚ªè£œõF™ î£ñFŠð
îŸ«è£ â‚è£ó투 Ãø‚ Ã죶.

Ü™ô£yM¡ ð‡¹è¬÷Š ðŸP â‰îŠ ð‡¹


Üõ‚° à‡´, â‰îŠ ð‡¹ Üõ‚°
Þ™¬ô â¡Á Üõ¬ùŠ ðŸP MKõ£è¾‹
²¼‚èñ£è¾‹ Þ¶õ¬ó ÃøŠð†ì«î£,
܉î ܬùˆ¶ MûòƒèO½‹ 
Ü™ô£yM¡ «õîñ£Aò °˜Ý¬ù»‹
Üõù¶ ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èO¡ õNº¬ø¬ò»‹
꣘‰«î Þ¼‚A«ø£‹. Þ¶ MûòˆF™
ïñ¶ (úôçŠ ú£Lq¡) CøŠHŸ°Kò
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
58 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
º¡«ù£˜èÀ‹ «ï˜õN ªðŸø Þñ£‹èÀ‹
ïì‰î õNJ«ô«ò ‹ ïì‚A«ø£‹.
Þ¶ MûòˆF™ °˜Ý¡, ýbR¡ õêùƒè
À‚° Üî¡ ªõOŠð¬ìò£ù ܘˆîˆ¬î‚
ªè£œõ¶‹, ÜF™ ÃøŠð†ì 輈¶è¬÷
Ü™ô£yM¡ î°F‚°ˆ î‚èõ£Á Üî¡
«ïó® ܘˆîˆF«ô«ò ¬èò£œõ¶‹
ÜõCòñ£°‹.
Ü™ô£yM¡ ñèœ ðŸP õ‰¶œ÷
°˜Ý¡ ñŸÁ‹ ýbR¡ õ£êèƒèÀ‚°
Ü™ô£y¾‹ Üõù¶ É ò
ܘˆîƒèÀ‚° ñ£Ÿøñ£ù ܘˆî‹ ªè£œð
õ˜èœ; Ü™ô£y¾‹ Üõù¶ É ò
輈¶è¬÷ ñÁŠðõ˜èœ; Ü™ô£y¾¬ìò
ñèÀ‚° àõñ£ù‹ ÃÁðõ˜èœ;
Ü™ô£y¾¬ìò ñèO¡ ܬñŠ¬ð
MõKŠðõ˜èœ ÝAò ܬùõKìI¼‰¶‹
 ºŸP½‹ MôA Þ¼‚è«õ‡´‹.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
59 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

Ü™°˜ÝQ½‹ ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èO¡
(ú§¡ù£) õNº¬øJ½‹ õ‰î¬õ
ܬùˆ¶‹ à‡¬ñò£°‹. ÜõŸP™
å¡Á ñŸªø£¡Á‚° ºó‡ð죶.
“Þ‰î‚ °˜Ý¬ù Üõ˜èœ Ý›‰¶
C‰F‚è «õ‡ì£ñ£? Þ¶ Ü™ô£y
Ü™ô£îõ˜èOìI¼‰¶ õ‰F¼‰î£™
ÞF™ Ü«ïè (îõÁè¬÷»‹) ºó‡ð£´
è¬÷(»‹) Üõ˜èœ 臮¼Šð£˜èœ.”
 (Ü¡Qú£ 4 : 82)
ãªùQ™, ªêŒFèO™ å¡Á‚ªè£¡Á
ºó‡ð†´ Þ¼Šð¶ 塬øªò£¡Á
ªð£ŒŠð´ˆ¶õî£è ܬñ»‹. Þ¶
Ü™ô£y ñŸÁ‹ Üõù¶ ÉîK¡
ªêŒFèO™ Þ¼Šð¶ ꣈FòñŸø‹.
Ü™°˜ÝQ™ Ü™ô¶ ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èO¡
ýbvèO™ ºó‡ð£´èœ Þ¼Šðî£è‚
ÃÁðõ˜èœ; Ü™ô¶ Ü™°˜Ý‚°‹
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
Ýî£óI‚è ýbvèÀ‚° I¬ìJ™
ºó‡ð£´ Þ¼‚Aø¶ âù õ£FŠðõ˜èœ
bò C‰î¬ù»‹ õNªè†ì àœ÷ˆ¬î»‹
à¬ìòõ˜è÷£õ˜. Þˆî¬è«ò£˜ àìù®
ò£è Ü™ô£yMì‹ ð£õñ¡QŠ¹‚«è£K
îƒè÷¶ ÜêˆFò õ£îˆFL¼‰¶ MôA‚
ªè£œ÷ «õ‡´‹.
Ü™°˜ÝQ™ ºó‡ð£´èœ Þ¼‚A¡øù
Ü™ô¶ ïHªñ£NèO™ ºó‡ð£´èœ
Þ¼‚A¡øù Ü™ô¶ Ü™°˜Ý‚°‹
ýbvèÀ‚°I¬ìJ™ ºó‡ð£´èœ
Þ¼‚A¡øù â¡Á âõ«ó‹ õ£F†ì£™,
Ü è£óí‹ Üõ˜èO¡ â‡íº‹
àœ÷º‹ ªè†´‚ «è£íô£A M†ì¬îˆ
îMó «õªø£¡Á‹ Þ™¬ô. Þõ˜èœ
îƒèÀ‚° êˆFò‹ ªîOõ£°‹ õ¬ó
Ý›‰¶ C‰F‚膴‹; Üî¡ M÷‚èˆ
¬îˆ «î솴‹. ÜŠð®»‹ êˆFò‹ ¹ôŠ
ðìM™¬ôªò¡ø£™ è™MJ™ Cø‰îõ˜
61 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
èOì‹ ÜšMüòˆ¬î åŠð¬ìˆ¶
M솴‹.
Üõ˜èœ ÃÁ‹ 輈¬î ãŸÁ, Þ¬ø„
ê†ìƒèO™ ºó‡ð£´ Þ¼Šðî£è ꉫî
AŠðFL¼‰¶ MôA‚ ªè£œ÷†´‹. Hø°
è™MJ™ Cø‰îõ˜èœ ÃPò¶ «ð£¡Á
ÃP M솴‹!
è™MJ™ Cø‰îõ˜èœ ÃÁõ£˜èœ:
“Þî¬ù»‹ ï£ƒèœ ï‹H‚¬è ªè£‡
«ì£‹. ܬùˆ¶‹ âƒèœ Þ¬øõQì
I¼‰¶ õ‰î¬õ.”
 (ݽ Þ‹ó£¡ 3 : 7)
Ýè«õ Ü™°˜ÝQ½‹ ïH ªñ£NJ½‹
âšMî ºó‡ð£«ì£ «õŸÁ¬ñ«ò£
A¬ìò£¶. Üšõ£«ø ÜšMó‡´‚°‹
ñˆFJ½‹ âšMî ºó‡ð£«ì£
«õŸÁ¬ñ«ò£ A¬ìò£¶.
------
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
62 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

ñô‚°èœ (õ£ùõ˜èœ)
ñô‚°èœ - õ£ùõ˜èœ à‡ªìù
ï‹H‚¬èªè£œ÷ «õ‡´‹.
Üõ˜èœ (ñô‚°èœ) è‡EòI‚è
Ü®ò£˜èœ. Üõ¬ù (Ü™ô£y¬õ)
eP Üõ˜èœ â‰î õ£˜ˆ¬î»‹ «ðê
ñ£†ì£˜èœ. Üõ¡ Þ†ì è†ì¬÷¬ò
Üõ˜èœ ªêŒ¶ ªè£‡®¼Šð£˜èœ.
 (ܙܡHò£ 21 : 26, 27)
Ü™ô£y«õ Üõ˜è¬÷Š ð¬ìˆî£¡.
Üõ¬ù«ò Üõ˜èœ õíƒA õ¼Aø£˜èœ.
«ñ½‹, Üõù¶ è†ì¬÷èÀ‚° ºŸP½‹
Ü®ðEAø£˜èœ.
Üõ˜èœ Üõ¬ù õíƒè£¶ ªð¼¬ñ
ªè£œ÷¾‹ ñ£†ì£˜èœ; «ê£˜¾ø¾‹
ñ£†ì£˜èœ. Üõ˜èœ Þó¾ ðè™
≫ïóº‹ Üõ¬ùˆ ¶F ªêŒ¶
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
63 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
«ð£ŸP‚ ªè£‡«ìJ¼‚A¡øù˜.
 (ܙܡHò£ 21 : 19, 20)
ïñ¶ 𣘬õJL¼‰¶ Ü™ô£y Üõ˜è¬÷
ñ¬øˆ¶ ¬õˆ¶œ÷£¡;  Üõ˜è¬÷‚
è£í º®ò£¶. Cô ê‰î˜ŠðƒèO™ îù¶
Ü®ò£˜èO™ Cô¼‚° ñ†´‹ Üõ˜è¬÷
ªõOŠð´ˆF‚ 裆´õ£¡.
pŠg¬ô ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ 𣘈èœ.
Üõ¼‚° 600 Þø‚¬èèœ Þ¼‰îù.
 (úqý§™ ¹è£K - 3232, 4856)
ßú£ (ܬô) Üõ˜èO¡ î£ò£˜ ñ˜òI
ì‹ Fìñ£ù ñQî à¼M™ pŠg™
(ܬô) 裆CòOˆî£˜; Þ¼õ¼‹ à¬ó
ò£®‚ ªè£‡ì£˜èœ.
 (ñ˜ò‹ 19 : 16-21)
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ îƒè÷¶ «î£ö˜èÀì¡
Üñ˜‰¶ Þ¼‰î «ð£¶ Ü‰î„ ê¬ð‚° pŠg™
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
64 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
(ܬô) ñQî à¼M™ ðòí‚è¬÷Š¹
Þ™ô£îõó£è, Éò ªõ‡¬ñ Gø à¬ìJ™,
I辋 輈 à¬ìòõó£è õ‰¶ ïH
‫ ﷺ‬Üõ˜èOì‹ Üñ˜‰î£˜. ïHòõ˜èO¡
º†´‚è£½ì¡ îù¶ º†´‚裬ô
ެ툶 ¬õˆ¶ îù¶ Þ¼ ¬èè¬÷»‹
îñ¶ ªî£¬ìèO¡ e¶ ¬õˆî£˜. Hø°
Þ¼õ¼‹ «ðC‚ ªè£‡ì£˜èœ. Üõ˜
ªê¡ø Hø° “õ‰îõ˜ pŠg™ (ܬô)” âù
ïHòõ˜èœ «î£ö˜èOì‹ ÃPù£˜èœ.
(úqý§™ ¹è£K 50, úqy ºvL‹ 4777)
ñô‚°èO™ Cô¼‚°„ Cô ªêò™è¬÷
Ü™ô£y ðEˆ¶œ÷£¡.
pŠg™ (ܬô) Üõ˜èÀ¬ìò ðEò£õ¶,
ïHñ£˜èœ, óú¨™ñ£˜èÀ‚° õyJ -
Ü™ô£yM¡ ªêŒF¬ò â´ˆ¶¬óŠð£˜èœ.
eè£f™ (ܬô) Üõ˜èÀ¬ìò ðE
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
65 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£yM¡ ÜÂñF ªè£‡´ ñ¬ö
ªð£Nò ¬õŠð¶; î£õóƒè¬÷ º¬÷‚è
¬õŠð‹. (îçŠn˜ ÞŠÂ èn˜ 1/135, 136)
Þvó£çd™ (ܬô) Üõ˜èÀ¬ìò ðE
àôè‹ ÜN»‹ «ïóˆF½‹ ܬùˆ¶Š
ð¬ìŠHùƒèœ àJ˜ªè£´ˆ¶ â¿ŠðŠð´‹
«ïóˆF½‹ “Ř’ á¶õ‹.
 (ü£I¾ˆ F˜IF)
“ñô‚°™ ñ¾ˆ” ñóí «ïóˆF™ àJ¬ó‚
¬èŠðŸÁðõ˜. (Üvúxî£ 32 : 11)
“ñô‚°™ T𣙔 ñ¬ôèÀ‚° âù
GòI‚èŠð†ìõ˜.
 (úqý§™ ¹è£K, úqy ºvL‹)
“ñ£L‚’’ ïóèˆF¡ ð£¶è£õô˜.
 (Üvú§‚¼çŠ 43 : 77)
Þ¬õ Ü™ô£ñ™ Cô õ£ùõ˜èœ 蘊ðˆF™
àœ÷ C²‚èÀ‚è£è¾‹ Cô õ£ùõ˜èœ
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
66 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ñQî˜è¬÷Š ð£¶è£ŠðîŸè£è¾‹ Cô õ£ù
õ˜èœ ñQî˜èO¡ ªêò™è¬÷ ⿶õîŸ
è£è¾‹ GòI‚èŠð†´œ÷ù˜. 嚪õ£¼
ñQîQ캋 Þó‡´ ñô‚°èœ àœ÷ù˜.
õô¶ ¹øˆF™ å¼õ¼‹ Þì¶ ¹øˆF™
å¼õ¼ñ£è Þ¼õ˜ (Üõ¡ ªêŒ»‹
ªêò¬ô‚) °PŠªð´ˆ¶‚ ªè£‡®¼‚
A¡øù˜. (ñQî¡) â¬î‚ ÃPò «ð£F
½‹ Üî¬ù â¿î‚ 裈¶‚ ªè£‡®
¼‚°‹ å¼õ˜ ÜõQì‹ Þ™ô£ñ
L™¬ô.” (è£çŠ 50 : 17, 18)
ñŸªø£¼ HKMù˜ ñQî˜èœ Þø‰¶ ñ‡í
¬øJ™ Üì‚è‹ ªêŒòŠð†ì Hø° «èœM
èí‚° «è†èŠ ðE‚èŠð†´œ÷ù˜.
Ü™ô£y, Üõù¶ ñ£˜‚è‹ ñŸÁ‹ ïH¬òŠ
ðŸP ñQîQì‹ «èœM «è†ð£˜èœ.
“âõ˜èœ Þ¬øï‹H‚¬è ªè£œAø£˜
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
67 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
è«÷£, Üõ˜è¬÷ ñÁ¬ñJ½‹ êK,
Þ‹¬ñJ½‹ êK, (õí‚èˆFŸ°Kòõ¡
Ü™ô£y¬õˆ îMó «õÁò£¼‹ Þ™¬ô
â¡ø) ªñŒò£ù Þ‰î õ£‚A™ Ü™ô£y
àÁFŠð´ˆ¶Aø£¡. Ü‚Aóñ‚è£ó˜
è¬÷ (Üõ˜èÀ¬ìò ð£õˆF¡ è£óí
ñ£è) îõø£ù õNJ™ Ü™ô£y M†´
M´Aø£¡. Ü™ô£y ò¬î„
ªêŒAø£¡.” (ÞŠø£q‹ 14 : 27)
ñô‚°èO™ ²õùõ£CèÀ‚è£èŠ ðE‚
èŠð†ìõ˜èÀ‹ Þ¼‚Aø£˜èœ
“G¬ôò£ù ²õùðFèO™ Þõ˜èÀ‹
ï¡ù숬ìò Þõ˜èÀ¬ìò
îèÀ‹ Þõ˜èÀ¬ìò ñ¬ùMèÀ‹
Þõ˜èO¡ ê‰îFèÀ‹ ¸¬ö‰¶ M´
õ£˜èœ. 嚪õ£¼ õ£êL½‹ ñô‚°èœ
Þõ˜èOì‹ õ‰¶, (Þõ˜è¬÷ «ï£‚A)
“cƒèœ (àƒèœ õ£›‚¬èJ™ èwìƒ
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
è¬÷Š) ªð£Á¬ñ»ì¡ êAˆ¶‚ ªè£‡
ìî¡ è£óíñ£è àƒèÀ‚° ß«ìŸø‹
à‡ì£õî£è! (àƒèÀ¬ìò Þ‰î‚)
è¬ìC i´ I‚è ï™ôî£JŸÁ” (â¡Á
ÃÁõ£˜èœ). (ܘóܶ 13 : 23, 24)
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ ÃPù£˜èœ: “G„êòñ£è
õ£ùˆF™ “Ü™ ¬ðˆ¶™ ñç͘’ â‹
Ýôò‹ àœ÷¶. 嚪õ£¼ ï£À‹ ÜîÂœ
â¿ðî£Jó‹ ñô‚°èœ ¸¬öAø£˜èœ.
(ñŸ«ø£˜ ÜPMŠH™ ÜF™ ªî£¿Aø£˜èœ.)
H¡¹ ÜFL¼‰¶ Üõ˜èœ ªõO«òPò
Hø° Ü F¼‹ð õ¼õ«î Þ™¬ô.”
 (úqý§™ ¹è£K - 3207)
------------
69 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

Ë™èœ («õîƒèœ)
ÜAôˆî£¼‚° î¡ Ýî£óˆ¬î G¬ô
GÁˆ¶õîŸè£è Éî˜èœ e¶ Ë™è¬÷
Ü™ô£y Þø‚A ¬õˆî£¡. Üî¡ Íô‹
ïHñ£˜èœ, ñQî˜èÀ‚° è™M¬ò»‹
ë£ùˆ¬î»‹ èŸÁ‚ ªè£´ˆî£˜èœ; Üõ˜
è¬÷ˆ bòõŸPL¼‰¶ ðK²ˆîŠð´ˆF
ù£˜èœ.
Ü™ô£y 嚪õ£¼ óú¨½‚°‹ å¼
ˬô‚ ªè£´ˆ¶œ÷£¡
“ ¬ìò óú¨™è¬÷ (Éî˜
è¬÷)ˆ ªîOõ£ù ܈Cè¬÷‚
ªè£‡«ì ÜŠH ¬õˆ«î£‹.
܈¶ì¡ ñQî˜èœ cîñ£è ï쉶
ªè£œõîŸè£è Üõ˜èÀ‚° ˬô»‹
îó£¬ê»‹ ªè£´ˆ«î£‹.”
 (Ü™ýb¶ 57 : 25)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
70 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Þ‰î Ë™èO™  ÜP‰î¬õ:
1. "îšø£ˆ” - Þ¶ Íú£ (ܬô) Üõ˜èÀ‚°
Ü™ô£y ܼOò Ëô£°‹. Þvó«õô˜è
À‚° õöƒèŠð†ì Ë™èO™ Iè ñèˆî£ù
Ëô£°‹.
“‘îšø£ˆ’¬î»‹ G„êòñ£è 
Þø‚A ¬õˆ«î£‹. ÜF™ «ï˜õN»‹
Þ¼‚A¡ø¶; Hóè£êº‹ Þ¼‚A¡ø¶.
(Ü™ô£y¾‚°) ºŸP½‹ õNŠð†´
ïì‰î ïHñ£˜èœ, Üî¬ù‚ ªè£‡«ì
Îî˜èÀ‚° (ñ£˜‚è)‚ è†ì¬÷J†´
õ‰î£˜èœ. Üõ˜èÀ¬ìò (ð‡®î˜è
÷£Aò) KŠHŒÎ¡èÀ‹, (°¼ñ£˜è÷£
Aò) Üyð£˜èÀ‹, Ü™ô£y¾¬ìò
ˬô‚ 裊«ð£˜ â¡ø º¬øJ™,
(Üî¬ù‚ ªè£‡«ì b˜ŠðOˆ¶ õ‰î£˜
èœ. «ñ½‹ Þõ˜èœ) Ü„ ꣆Cè÷£
辋 Þ¼‰î£˜èœ.”(Ü™ñ£Jî£ 5 : 44)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
71 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
2. "Þ¡p™” - Þ¶ ßú£ (ܬô)
Üõ˜èÀ‚° Ü™ô£y ܼOò Ëô£°‹.
Þ‰î Ë™ îšø£ˆ¬î à‡¬ñŠð´ˆFò¶;
Ü¬î º¿¬ñŠð´ˆFò¶.
“(º¡Q¼‰î ïHñ£˜è÷£Aò) Üõ˜èÀ
¬ìò Ü®„²õ´èO«ô«ò ñ˜òº¬ìò
ñè¡ ßú£¬õ»‹  ÜŠH ¬õˆ
«î£‹. Üõ˜ î¡ º¡ Þ¼‰î îšø£ˆ¬î
à‡¬ñò£‚A ¬õŠðõó£è Þ¼‰î£˜.
«ñ½‹, Þ¡p™ â¡Â‹ ˬô»‹ 
ܼO«ù£‹. ÜF½‹ «ï˜õN ñŸÁ‹
Hóè£ê‹ Þ¼‚A¡øù. ܶ î¡
º¡Âœ÷ îšø£ˆ¬î à‡¬ñò£‚A
¬õ‚A¡ø¶. Þ¬ø ܄꺬ì«ò£¼‚°
ܶ «ï˜õN 裆ì‚îòî£è¾‹
ð«îêñ£è¾‹ Þ¼‚A¡ø¶.”
 (Ü™ñ£Jî£ 5 : 46)
“â¡ º¡ Þ¼‚°‹ îšø£ˆ¬î(»‹)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
72 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
 à‡¬ñò£‚A ¬õˆ¶ (º¡ù˜)
àƒèÀ‚° Mô‚èŠð†ìõŸP™ Cô
õŸ¬ø àƒèÀ‚° Ý°ñ£‚A ¬õŠðîŸ
è£è¾‹, àƒèœ Þ¬øõQìI¼‰¶
(Þˆî¬èò) ܈C¬ò àƒèOì‹
ªè£‡´ õ‰F¼‚A¡«ø¡. Ýè«õ,
cƒèœ Ü™ô£y¾‚°Š ðò‰¶ ⡬ùŠ
H¡ðŸÁƒèœ.” (ݽ Þ‹ó£¡ 3 : 50)
3. "û̘” - Þ¶ ïH î£×ˆ (ܬô)
Üõ˜èÀ‚° Ü™ô£y ܼOò Ëô£°‹.
î£×¶‚° ‘ü̬ó’ ñ ªè£´ˆ«î£‹.
 (Ü¡Qú£ 4 : 163)
4. ÞŠø£q‹ (ܬô) Üõ˜èÀ‚°‹ Íú£
(ܬô) Üõ˜èÀ‚°‹ Ü™ô£y Cô Ë™
è¬÷‚ ªè£´ˆî£¡.
“ñÁ¬ñJ¡ õ£›‚¬è I‚è «ñô£ù
¶‹ G¬ôò£ù¶ñ£°‹. G„êòñ£è Þ¶
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
73 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
º¡Âœ÷ Ë™èO½‹, ÞŠø£q‹,
Íú£¾¬ìò Ë™èO½‹ Þ¼‚A¡ø¶.”
 (Ü™Üçô£ 87 : 17-19)
ÞÁF ïHò£ù ºý‹ñ¶ ‫ ﷺ‬Üõ˜èÀ‚°„
ꃬè I‚è “°˜Ý¬ù” Ü™ô£y Þø‚A
¬õˆî£¡.
“óñö£¡ ñ£î‹ âˆî¬èò (ñ舶õ
º¬ìò)ªî¡ø£™ ÜF™î£¡ Ü™°˜Ý¡
ܼ÷ŠªðŸø¶. ܶ ñQî˜èÀ‚° «ï˜
õN 裆®ò£è¾‹ (ñ, b¬ñ¬òŠ)
HKˆîPMˆ¶ «ïó£ù õN¬òˆ
ªîOõ£‚è‚îòî£è¾‹ Þ¼‚Aø¶.”
 (Ü™ðèó£ 2 : 185)
“Þ¶ îù‚° º¡Âœ÷ (ñŸø) Ë™è
¬÷»‹ à‡¬ñò£‚A ¬õ‚A¡ø¶.
ޡ‹ ÜõŸ¬øŠ ð£¶è£Šðî£è¾‹
Þ¼‚A¡ø¶.” (Ü™ñ£Jî£ 5 : 48)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
74 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
âù«õ, Ü™ô£y Þ‰î‚ °˜ÝQ¡ Íô‹
Þ º¡Âœ÷ Ë™èœ Ü¬ùˆ¬î»‹
ñ£ŸP (óˆ¶ ªêŒ¶) M†ì£¡. ܈¶ì¡
Þ‰î‚ °˜ÝQ™ F¼ˆî‹ ªêŒõ¶ ñŸÁ‹
(º‰Fò Ë™èO™ ïì‰î¶ «ð£¡Á) ñQî‚
èóƒèœ M¬÷ò£´õ¶ ÝAòõŸ¬ø M†´‹
ð£¶è£Šðî£è Ü™ô£y ªð£ÁŠ«ðŸÁ‚
ªè£‡ì£¡.
“G„êòñ£è  Þ‰î G¬ù׆
ì¬ô (à‹e¶) Þø‚A ¬õˆ«î£‹.
Ýè«õ, (ÜF™ âˆî¬èò ñ£Á
ÜN¾‹ ãŸðì£îõ£Á) G„êòñ£è ñ
Üî¬ùŠ ð£¶è£ˆ¶‚ ªè£œ«õ£‹.”
 (Ü™Ux˜ 15 : 9)
ãªùQ™, Þ‰î‚ °˜Ý¡î£¡ ÞÁF
õ¬ó ܬùõ˜ e¶‹ Ü™ô£yM¡
Ýî£óñ£è G¬ôˆF¼‚°‹.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
75 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
º‰Fò Ë™èœ Ü¬ùˆ¶‹ å¼ °PŠH†ì
è£ôˆFŸ° Þø‚èŠð†ì¬õ. Ü´ˆ¶ å¼
Ë™ Þø‚èŠð´‹«ð£¶ º‰Fò Ë™ óˆî£A
M´‹. H‰Fò Ë™ º‰Fò ËL™ ñ‚èœ
ãŸð´ˆFò Ã´î™ °¬ø¾è¬÷ˆ ªîO¾
ð´ˆFM´‹. Ýè«õ, º‰Fò Ë™èO™
ⶾ‹ ð£¶è£‚èŠðìM™¬ô. ôî™,
°¬øˆî™, ñ£Ÿøƒèœ «ð£¡ø¬õ ÜõŸP™
G蛉¶ ªè£‡«ì Þ¼‰îù.
“Îî˜èO™ Cô˜ (Þ¬ø) õêùƒè¬÷‚
輈¶«õÁ ð´‹ð®Š ¹ó†® õ¼A¡
øù˜.” (Ü¡Qú£ 4 : 46)
“âõ˜èœ îƒèœ ¬è¬ò‚ ªè£‡´
(èŸð¬ùò£è) â¿Fò ¹ˆî般î å¼
ªê£Ÿð‚ Aóòˆ¬î ܬìõîŸè£è ‘Þ¶
Ü™ô£yMìI¼‰¶ õ‰î¶î£¡’ â¡Á
ÃÁAø£˜è«÷£ Üõ˜èÀ‚°‚ «è´î£¡!
Ýè«õ, Üõ˜èÀ¬ìò ¬èèœ â¿Fò
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
76 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
‹ Üõ˜èÀ‚°‚ «è´î£¡! Üõ˜èœ
(Ü¬î‚ ªè£‡´ ªð£¼œ) ê‹ð£FŠ
ð‹ Üõ˜èÀ‚°‚ «è´î£¡.”
 (Ü™ðèó£ 2 : 79)
“(ïH«ò!) c˜ «èÀ‹: ñQî˜èÀ‚°Š
Hóè£êˆ¬î»‹, «ï˜õN¬ò»‹ îó‚îò
(‘îšø£ˆ’ â¡Â‹) ˬô Íú£¾‚°
ܼOò¶ ò£˜? cƒèœ ܉î ˬôˆ
îQˆîQ ã´è÷£èŠ HKˆ¶ (ÜõŸP™)
CôõŸ¬ø ªõOŠð´ˆ¶Al˜èœ;
(àƒèœ «ï£‚èˆFŸ° ñ£ø£ù) ªð¼‹
ð£ô£ùõŸ¬ø cƒèœ ñ¬øˆ¶
M´Al˜èœ.” (ܙܡ݋ 6 : 91)
“G„êòñ£è Üõ˜èO™ å¼ HKMù˜
Þ¼‚A¡øù˜. (Üõ˜èœ Þ¬øõQ¡)
ˬô 涋«ð£¶ (܈¶ì¡ ðô õ£‚A
òƒè¬÷‚ èô‰¶ ܶ¾‹) ËL½œ÷¶
 âù cƒèœ â‡E‚ ªè£œÀ‹
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
77 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ªð£¼†´ îƒèœ õ‚ «è£E à÷Á
A¡øù˜. âQ‹, ܶ ËL½œ÷¶
Ü™ô. Ü¡P, Üõ˜èœ “ܶ Ü™ô£y
MìI¼‰¶ õ‰î¶” â¡Á‹ ÃÁA¡øù˜.
ܶ Ü™ô£yMìI¼‰¶ õ‰î¶‹ Ü™ô.
Üõ˜èœ ï¡èP‰¶ ªè£‡«ì Ü™ô£y
M¡ e¶ Þšõ£Á ªð£Œ ÃÁA¡øù˜.
å¼ ñQ° ˬô»‹ ë£ùˆ¬î»‹
ïHˆ¶õˆ¬î»‹ Ü™ô£y ªè£´ˆî
H¡ù˜ Üõ˜ ñQî˜è¬÷ «ï£‚A
“Ü™ô£y¬õ M´ˆ¶ ⡬ù õ탰ƒ
蜔 â¡Á ÃÁõîŸA™¬ô.”
 (ݽ Þ‹ó£¡ 3 : 78, 79)

“Ë™ ªè£´‚èŠð†ìõ˜è«÷! àƒèO


ì‹ G„êòñ£è ¬ìò å¼ Éî˜
õ‰F¼‚Aø£˜. ËL™ cƒèœ ñ¬øˆ¶‚
ªè£‡ì Ü«ïè Mûòƒè¬÷, Üõ˜
àƒèÀ‚°ˆ ªîOõ£è â´ˆ¶‚ 裇
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
H‚Aø£˜. ñŸÁ‹ Ü«ïè Mûòƒè¬÷
(Üõ˜ ÜP‰F¼‰¶‹ àƒèÀ‚° «èõô‹
à‡ì£è£F¼‚°‹ ªð£¼†´ ÜõŸ¬ø‚
Ãø£¶) M†´ M´A¡ø£˜. G„êòñ£è
Ü™ô£yMìI¼‰¶ Hóè£êº‹ ªîO¾
ºœ÷ å¼ Ë™ (ÞŠ«ð£¶) àƒèOì‹
õ‰F¼‚A¡ø¶.
(àƒèO™) âõ˜èœ Ü™ô£yM¡ F¼ŠF
¬òŠ H¡ðŸÁAø£˜è«÷£ Üõ˜è¬÷
Üî¡ Íôñ£è, Ü™ô£y êñ£î£ùˆFŸ
°Kò õNJ™ ªê½ˆ¶Aø£¡. «ñ½‹,
Þ¼œèOL¼‰¶‹ ªõOŠð´ˆF î¡
ܼ÷£™ Hóè£êˆF¡ð£™ ªè£‡´
õ¼Aø£¡. îMó, Üõ˜è¬÷ «ïó£ù
õNJ™ ªê™½‹ð®»‹ ªêŒAø£¡.
âõ˜èœ ñ˜òº¬ìò ñè¡ ñn¬ý
Ü™ô£y â¡Á ÃÁA¡øù«ó£
Üõ˜èœ G„êòñ£è (à‡¬ñ¬ò)
79 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Gó£èKŠðõ˜è÷£è«õ Þ¼‚A¡øù˜.
Ýè«õ (ïH«ò!) c˜ ÃÁ‹: ñ˜òº¬ìò
ñè¡ ñn¬ý»‹ Üõ¼¬ìò ò»‹
àôèˆF½œ÷ (ñŸø) ܬùˆ¬î»‹
Ü™ô£y ÜNˆ¶Mì‚ è¼Fù£™;
(Üõ¬ùˆî´‚è) âõ¡  CP«î‹
ê‚F ªðÁõ£¡? (ãªù¡ø£™,) õ£ùƒèœ,
ÌI ޡ‹ ÞõŸÁ‚° ñˆFJ™ àœ÷
ܬùˆF¡ ݆C Ü™ô£y¾‚°Kò«î!
Üõ¡ M¼‹Hò¬îŠ ð¬ì‚Aø£¡.
Ü™ô£y ܬùˆF¡ e¶‹ Iè
ÝŸø½¬ì«ò£ù£è Þ¼‚Aø£¡.”
 (Ü™ñ£Jî£ 5 : 15, 16, 17)
--------

DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com


80 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

Éî˜èœ
Ü™ô£y ñQî˜èÀ‚è£èŠ ðô Éî˜è¬÷
ÜŠH ¬õˆî£¡.
“Ü™ô£yM¡ e¶ (°Ÿø‹ Ãø) ñQî˜
èÀ‚° ò£ªî£¼ Ýî£óº‹ Þ™ô£F¼‚
°‹ ªð£¼†´, ÞˆÉî˜èÀ‚°Š H¡ù
¼‹ (òyò£ «ð£¡ø «õÁ) ðô Éî˜
è¬÷, (ªê£˜‚èˆ¬îŠ ðŸP) êŒF
ÃÁA¡øõ˜è÷£è¾‹ (ïóèˆ ¬îŠðŸP)
Ü„ê͆® â„êK‚A¡øõ˜è÷£è¾‹
( ÜŠH ¬õˆ«î£‹). Ü™ô£y
(ܬùõ¬ó»‹) I¬èˆîõ‹, ë£ùº
¬ìòõÂñ£è Þ¼‚A¡ø£¡.”
 (Ü¡Qú£ 4 : 165)
Ü‰îˆ Éî˜èO™ ºîô£ñõ˜ Ëy
(ܬô) Ýõ£˜èœ. ÞÁFò£ùõ˜
ºý‹ñ¶ ‫ ﷺ‬Ýõ£˜èœ.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
81 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
“(ïH«ò!) Ëý§‚°‹, Üõ¼‚°Š H¡ù˜
õ‰î ïHñ£˜èÀ‚°‹,  õyJ
ÜPMˆîõ£«ø àñ‚°‹, G„êòñ£è 
õyJ ÜPMˆ«î£‹. «ñ½‹, ÞŠø£q‹,
Þvñ£f™, Þvý£‚, òÜÊ ÝAòõ˜
èÀ‚°‹, Üõ˜èÀ¬ìò ê‰îFèÀ‚°‹,
ßú£, äΊ, ÎÂv, ý£Ï¡, ú§¬ôñ£¡
ÝA«ò£¼‚°‹ (Þšõ£«ø)  õyJ
ÜPMˆF¼‚A¡«ø£‹. î£×¶‚° “ü̘”
â¡Â‹ «õî ñ
ªè£´ˆ«î£‹.” (Ü¡Qú£4 : 163)
“(ï‹H‚¬èò£÷˜è«÷!) àƒèO™ àœ÷
݇èO™ å¼õ¼‚°‹ ºý‹ñ¶ î
ò£è Þ¼‚èM™¬ô. âQ‹, Üõ˜
Ü™ô£y¾¬ìò Éîó£è¾‹, ïHñ£˜
èO™ ÞÁFò£ù õó£è¾‹ Þ¼‚Aø£˜.”
 (Ü™Üyú£Š 33 : 40)
Üõ˜èO™ Iè„ Cø‰îõ˜èœ ºý‹ñ¶
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
82 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

‫ﷺ‬, Hø° ÞŠø£q‹, Hø° Íú£, Hø°


Ëy, Hø° ßú£ ÞŠÂ ñ˜ò‹. (ܬôU
ºvúô£‹) Þõ˜èœ ܬùõ¼‹ H¡õ¼‹
õêùˆF™ °PŠHìŠð†´œ÷£˜èœ.
“(ïH«ò! ¬ìò ɬî â´ˆ¶¬ó‚
°‹ð® ªð£¶õ£è) ïHñ£˜èO캋
(CøŠð£è) à‹I캋, Ëy, ÞŠø£q‹,
Íú£, ñ˜òº¬ìò ñè¡ ßú£M캋
õ£‚°ÁF õ£ƒAò êñòˆ¬î G¬ùˆ¶Š
𣼃èœ. I‚è àÁFò£ù õ£‚°ÁF¬ò
Þõ˜èO캋  â´ˆ¶‚ ªè£‡®
¼‚A«ø£‹.” (Ü™Üyú£Š 33 : 7)
CøŠHŸ°Kò Þ‰î óú¨™ñ£˜èO¡ ñ£˜‚è„
ê†ì ܬñŠ¹èO½œ÷ CøŠ¹èœ ܬùˆ
¬î»‹ ªðŸøî£è ºý‹ñ¶ ‫ ﷺ‬Üõ˜èO¡
ñ£˜‚è„ ê†ì ܬñŠ¹ (ûg܈) àœ÷¶.
“(ï‹H‚¬èò£÷˜è«÷!) Ëý§‚° âî¬ù
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
83 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Üõ¡ àð«îCˆî£«ù£ Üî¬ù«ò
àƒèÀ‚°‹ Üõ¡ ñ£˜‚èñ£‚A Þ¼‚
A¡ø£¡. Ýè«õ (ïH«ò!)  àñ‚°
õyJ Íô‹ ÜPMŠð¶‹ ÞŠø£q‹,
Íú£, ßú£ ÝA«ò£¼‚° 
àð«îCˆî¶‹ (â¡ù ªõ¡ø£™, cƒèœ
å¼Iˆ¶ æK¬ø‚ ªè£œ¬è»¬ìò
à‡¬ñò£ù) ñ£˜‚般î G¬ô GÁˆ
¶ƒèœ. ÜF™ (ðô HK¾è÷£èŠ) HK
M¬ù ªêŒ¶ ªè£œ÷£b˜èœ â¡ð«î
Ý°‹.” (Üwû§ó£ 42 : 13)
ܬùˆ¶ (óú¨™) Éî˜èÀ‹ Ü™ô£y
õ£™ ð¬ì‚èŠð†ì ñQî Þùˆîõ˜è«÷!
Üõ˜èÀ‚° Ü™ô£yM¡ Þ¬øˆ
ñèO™ â‰îˆ ñ»‹ A¬ìò£¶.
Þ¬øˆ Éî˜èO™ ºî™ Éîó£ù Ëy
(ܬô) Üõ˜è¬÷Š ðŸP Ü™ô£y
ÃÁAø£¡:
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
84 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
“(Ëy îù¶ ñ‚è¬÷ «ï£‚A ÃPù£˜,)
Ü™ô£y¾¬ìò ªð£‚Aûƒèœ â¡Q
ì‹ Þ¼‚A¡øù â¡Á  àƒèOì‹
ÃøM™¬ô;  ñ¬øõ£ùõŸ¬ø
ÜP‰îõÂñ™ô¡;  å¼ ñô‚°
(õ£ùõ˜) â¡Á‹ ÃøM™¬ô.”
 (ý§¶ 11 : 31)
Þ¬øˆÉî˜èO™ ÞÁFˆ Éîó£ù ºý‹ñ¶
‫ ﷺ‬Üõ˜è¬÷Š ðŸP Ü™ô£y ÃÁAø£¡:
“(ºý‹ñ«î! c˜ Üõ˜è¬÷ «ï£‚A
ÃÁ‹) Ü™ô£y¾¬ìò ªð£‚Aûƒèœ
â¡Qì‹ Þ¼‚Aøªî¡Á  àƒèÀ‚
°‚ ÃøM™¬ô. ñ¬øõ£ùõŸ¬ø 
ÜPò¾‹ ñ£†«ì¡. à‡¬ñò£è«õ
 å¼ ñô‚° â¡Á‹  àƒèOì‹
ÃøM™¬ô.” (ܙܡ݋ 6 : 50)
“c˜ ÃÁ‹: Ü™ô£y ù£™ îMó
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
85 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
âù‚° â‰î ñ»‹ b¬ñ»‹ ªêŒ¶
ªè£œ÷  ê‚Fªðøñ£†«ì¡.”
 (Ü™Üçó£çŠ 7 : 188)
“àƒèÀ‚° ñ«ò£ b¬ñ«ò£ ªêŒò
G„êòñ£è å¼ CP¶‹ ê‚FòŸøõ¡ 
â¡Á‹ (ïH«ò) c˜ ÃÁió£è!”
 (Ü™T¡Â 72 : 21)

Þ¬øˆÉî˜èÀ‹ Ü™ô£yM¡ Ü®ò£˜


èœî£‹. Üõ˜èÀ‹ ð¬ì‚èŠð†ìõ˜
è«÷. Ýù£™, Þ¬øˆÉî˜è¬÷ "Kú£ôˆ'
â‹ ɶˆ¶õˆ¬î‚ ªè£‡´ ñŸø
ñQî˜è¬÷Š 𣘂A½‹ Ü™ô£y
«ñ¡¬ñŠð´ˆF àœ÷£¡.
Ü™ô£y Üõ˜è¬÷ àò˜õ£èŠ «ð²‹
«ð£¶‹ Üõ˜èO¡ CøŠ¬ð MõK‚°‹
«ð£¶‹ Üõ˜è¬÷ˆ îù¶ Ü®¬ñèœ,
Ü®ò£˜èœ â¡«ø °PŠH´Aø£¡.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
86 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Üõ˜èO™ ºîô£ñõó£ù Ëy (ܬô)
Üõ˜è¬÷Š ðŸP Ü™ô£y °PŠH´Aø£¡:
“Ëy¾ì¡  (èŠðL™) ²ñ‰îõ˜èO¡
ê‰îFè«÷! Üõ˜ G„êòñ£è (Ü)
I‚è ï¡P ªê½ˆ¶‹ Ü®¬ñò£è«õ
Þ¼‰î£˜.” (ðm Þvó£f™ 17 : 3)
Üõ˜èO™ ÞÁFò£ùõó£ù ºý‹ñ¶ ‫ﷺ‬
Üõ˜èœ °Pˆ¶ Ü™ô£y ÃÁAø£¡:
“(ñ b¬ñè¬÷ˆ ªîOõ£èŠ)
HKˆîPM‚°‹ މˬô î¡ Ü®¬ñ
(ºý‹ñ¶ ‫ )ﷺ‬e¶ Þø‚Aòõ¡ I‚è
ð£‚Aòº¬ìòõ¡. Þ¶ àôèˆî£˜
ܬùõ¬ó»‹ Ü„ê͆® â„êK‚¬è
ªêŒõî£è Þ¼‚A¡ø¶.”
 (ܙ繘裡 25 : 1)
ã¬ùò óú¨™ñ£˜èœ °Pˆ¶ Ü™ô£y
ÃÁAø£¡:
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
87 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
“(ïH«ò!) ïñ¶ Ü®ò£˜èœ ÞŠó£q‹,
Þvý£‚, òÜì𻋠G¬ùˆ¶Š
𣼃èœ. Þõ˜èœ ªè£¬ìò£Oè÷£è
¾‹, ÜèŠð£˜¬õ à¬ìòõ˜è÷£è¾‹
Þ¼‰î£˜èœ.” (ú£¶ 38 : 45)
“Iè ðôê£Lò£Aò ïñ¶ Ü®¬ñ
î£×¬î G¬ùˆ¶Š 𣼋! G„êòñ£è
Üõ˜ (âˆî¬èò èwìˆF½‹) ñ«ò
«ï£‚A G¡ø£˜.” (ú£¶ 38 : 17)
“î£×¶‚°, ú§¬ôñ£¬ù 
(ñèù£èˆ) î‰î¼œ ¹K‰«î£‹. Üõ˜
Cø‰î Ü®¬ñò£è Þ¼‰î£˜. G„êòñ£è
Üõ˜ ܬùˆF½‹ (ï‹ ð‚è«ñ) F¼‹
ð‚îòõ˜.” (ú£¶ 38 : 30)
ïH ßú£¬õŠ ðŸP‚ °PŠH´Aø£¡:
“Üõ«ó£  ܼœ¹K‰î æ˜ Ü®¬ñ«ò
îMó «õP™¬ô. Þvó£fL¡ ê‰îF
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
88 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
èÀ‚° Üõ¬ó  æ˜ àî£óí
ñ£‚A«ù£‹.” (Üvú§‚¼çŠ 43 : 59)

Ü™ô£y ɶˆ¶õˆF¡ ªî£ì˜„C¬ò


ºý‹ñ¶ ‫ ﷺ‬Üõ˜èO¡ ɶˆ¶õˆ¬î‚
ªè£‡´ G¬ø¾ ªêŒî£¡; Üõ˜è¬÷
ñQî˜èœ ܬùõ¼‚°‹ óú¨ô£è -
Éîó£è Ý‚Aù£¡.
Þ¬î«ò Ü™ô£y Þšõ£Á °PŠH´Aø£¡:
“(ïH«ò!) c˜ ÃÁ‹: ñQî˜è«÷!
(cƒèœ â‰î ìõó£J‹, âšõ°Š
ð£ó£J‹) G„êòñ£è  àƒèœ
ܬùõ¼‚°‹ Ü™ô£y¾¬ìò Éîó£
«õ¡. õ£ùƒèœ ÌIJ¡ ݆C
Üõ‚°Kò«î! õí‚èˆFŸ°Kòõ¡
Üõ¬ùˆ îMó «õÁ å¼õ¼I™¬ô.
Üõ«ù àJ˜ŠH‚Aø£¡; ñóE‚°‹ð®
ªêŒAø£¡. Ýè«õ (ñ‚è«÷!) ܉î
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
89 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£y¬õ»‹, â¿îŠð®‚è ÜPò£î
Üõ¬ìò ÞˆÉî¬ó»‹ cƒèœ
ï‹H‚¬è ªè£œi˜è÷£è! Üõ¼‹
Ü™ô£y¬õ»‹ Üõ¬ìò õêùƒè
¬÷»‹ ï‹H‚¬è ªè£œAø£˜. Ýè«õ,
cƒèœ «ïó£ù õN¬ò ܬ컋
ªð£¼†´ Üõ¬ó«ò H¡ðŸÁƒèœ.”
 (Ü™Üçó£çŠ 7 : 158)
Þvô£¬ñ ºý‹ñ¶ ‫ ﷺ‬Üõ˜èÀ‚°
Ü™ô£y ñ£˜‚èñ£è Ý‚Aù£¡. ܬî«ò
îù¶ Ü®ò£˜èÀ‚°‹ ñ£˜‚èñ£èŠ
ªð£¼‰F‚ ªè£‡ì£¡. ܶ Ü™ô£î â‰î
ñ£˜‚般 ò£KìI¼‰¶‹ Üõ¡ ãŸè
ñ£†ì£¡.
“G„êòñ£è Ü™ô£yMìˆF™ (܃W
èK‚èŠð†ì) ñ£˜‚è‹, Þvô£‹î£¡.”
 (ݽ Þ‹ó£¡ 3 : 19)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
90 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
“Þ¡¬øò Fù‹  àƒèÀ‚° àƒè
À¬ìò ñ£˜‚èˆ¬îŠ ðKÌóíñ£‚A
¬õˆ¶M†«ì¡, â¡Â¬ìò ܼ¬÷
»‹ àƒèœ e¶ º¿¬ñŠð´ˆF
M†«ì¡. àƒèÀ‚° Þ‰î Þvô£¬ñ
ñ£˜‚èñ£è ªð£¼‰Fªè£‡«ì¡.”
 (Ü™ñ£Jî£ 5 : 3)
“Þvô£¬ñˆ îMó («õªø£¼) ñ£˜‚
般î âõ«ó‹ M¼‹Hù£™ G„êòñ£è
ÜõKìI¼‰¶ (ܶ) ܃WèK‚èŠð죶.
ñÁ¬ñJ™ Üõ˜ ïwìñ¬ì‰îõ˜èO™
å¼õó£è«õ Þ¼Šð£˜.”
 (ݽ Þ‹ó£¡ 3 : 85)
Þvô£¬ñˆ îMó Îî, APv¶õ Ü™ô¶
«õÁ ñîƒèO™ â‰î 塬øò£õ¶
Ü™ô£yMì‹ åŠ¹‚ ªè£œ÷Šð†ìî£è
âõ˜ 輶Aø£«ó£ Üõ˜ è£çH˜ - Þ¬ø
Gó£èKŠð£÷˜ Ýõ£˜. Ü™ô£yMì‹ ð£õ
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
91 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ñ¡QŠ¹‚ «è†´ îù¶ ªè£œ¬èJL¼‰¶
MôèM™¬ôªò¡ø£™ Þvô£IL¼‰¶
ªõO«òPM´õ£˜. ãªùQ™, Üõ˜
°˜ÝQ¡ «ñŸÃøŠð†ì õêùƒè¬÷
ñÁˆîõó£A M´Aø£˜. Hø°, “º˜îˆ¶” ñî‹
ñ£Pòõó£è è¼îŠð†´ ñóí î‡ì¬ù
G¬ø«õŸøŠð´õ£˜.
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ àôA¡ ܬùˆ¶
ñ‚èÀ‚°‹ Ü™ô£yM¡ Éîó£è
ÜŠðŠð†ì£˜èœ â¡ð¬î Gó£èKŠðõ¡
ܬùˆ¶ Éî˜è¬÷»‹ Gó£èKˆîõù£è«õ
Ýõ£¡. Üõ¡ îù¶ êÍ舶‚° ÜŠ
ðŠð†ì Éî¬ó ï‹H‚¬è ªè£‡´ Üõ¬óŠ
H¡ðŸÁõî£è ùŠðŸP‚ è¼Fù£½‹
êK«ò. ãªùQ™, Ü™ô£y ÃÁAø£¡:
“Ëy¾¬ìò ñ‚èœ ï‹º¬ìò
Éî˜è¬÷Š ªð£Œò£‚Aù£˜èœ.”
 (Üwû§Üó£ 26 : 105)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
92 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ëy (ܬô) Üõ˜èÀ‚° º¡ â‰î
óú¨½‹ (É) Þ™¬ôªò¡ø£½‹ Ëy
(ܬô) Üõ˜è¬÷Š ªð£Œò£‚Aòõ˜è¬÷
ܬùˆ¶ óú¨™ñ£˜è¬÷»‹ ªð£Œ
ò£‚Aòõ˜è÷£è«õ Ü™ô£y ÃP»œ÷£¡.

“G„êòñ£è âõ˜èœ, Ü™ô£y¬õ»‹


Üõ¬ìò Éî˜è¬÷»‹ Gó£èKˆ¶
M†´, Ü™ô£y¾‚°‹ Üõ¬ìò
Éî˜èÀ‚°‹ Þ¬ìJ™ HKM¬ù
ªêŒ¶Mì‚ è¼F (Éî˜èO™) “Cô¬ó
ï‹H‚¬è ªè£œ«õ£‹; Cô¬ó Gó£èKŠ
«ð£‹” âù¾‹ ÃP (Gó£èKŠ¹‚°‹
ï‹H‚¬è‚°‹) ñˆFJ™ å¼ ð£¬î¬ò
ãŸð´ˆî M¼‹¹A¡ø£˜è«÷£ Þˆî¬è
«ò£˜, G„êòñ£è Gó£èKŠ«ð£˜î£¡.
Gó£èKŠ«ð£¼‚° , ÞN¾ 
«õî¬ù¬ò«ò îò£˜ð´ˆF ¬õˆF
¼‚A¡«ø£‹.” (Ü¡Qú£ 4 : 150, 151)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
93 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

ºý‹ñ¶ ‫ ﷺ‬Üõ˜èÀ‚°Š Hø° â‰î


ïH»‹ Þ™¬ô. Üõ˜èÀ‚°Š H¡
ù ïH âù õ£FŠðõ¡; Ü™ô¶ ïH
âù õ£FŠðõ¬ù à‡¬ñŠð´ˆ¶ðõ¡
Þvô£IL¼‰¶ ªõO«òP M´õ£¡.
“è£çH˜” ñÁŠð£÷¡ Ýõ£¡. ãªùQ™,
Üõ¡ Ü™ô£y¬õ»‹ Üõù¶ Éî¬ó
»‹ ºvL‹èO¡ ã«è£Hˆî º®¬õ»‹
ªð£Œò£‚Aòõù£õ£¡.
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èÀ‚° Hø° «ï˜õN ªðŸø
èhçð£‚èœ Þ¼‰î£˜èœ. Üõ˜èœ
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èO¡ êºî£òˆFù¼‚°
è™M, ã舶õ ܬöŠ¹Š ðE ñŸÁ‹
ºvL‹è¬÷ G˜õAŠðîŸè£ù ÜFè£ó‹
«ð£¡øõŸP™ ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èO¡ HóF
GFè÷£è„ ªêò™ð†ì£˜èœ.
Ü‰îŠ HóFGFˆ¶õˆF™ I辋 î°Fò£
ùõ˜, CøŠ¹‚°Kòõ˜ ÜÌð‚˜ d Üõ˜
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
94 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
è÷£õ˜. Ü´ˆ¶ àñ˜ ÞŠÂ èˆî£Š, Ü´ˆ¶
àvñ£¡ ÞŠÂ ÜçŠçð£¡, Ü´ˆ¶ Üh
ÞŠÂ ÜÌî£LŠ Ýõ˜ (óNò™ô£ý§
Ü¡ý§‹). Þ‰î õK¬êŠð®«ò Üõ˜èœ
ïHòõ˜èÀ‚°Š Hø° èhçð£õ£è ªð£ÁŠ
«ðŸðˆ î°F ªðŸøõ˜è÷£è Þ¼‰î£˜
èœ. Üšõ£«ø CøŠH½‹ Þ«î õK¬ê
º¬øJ™ Þ¼‰î£˜èœ. Ü™ô£yM¡
ë£ù‹ º¿¬ñò£ù¶. âù«õ, î¬ô¬ñ‚°
ÜFè‹ î°FªðŸøõ¼‹ Cø‰îõ¼‹
Þ¼‚°‹«ð£¶, Üõ¬ó Mì î°FJ™
°¬ø‰îõ¬ó êºî£òˆF«ô«ò Iè„ Cø‰î
܉î ñ‚èÀ‚°Š ªð£ÁŠð£÷ó£è Ü™ô£y
Ý‚èñ£†ì£¡.

Þõ˜èO™ CøŠH™ °¬ø‰îõ˜ ãî£õ¶


å¼ îQˆî¡¬ñ¬ò‚ ªè£‡´ ùMì
àò˜‰îõ¬óŠ 𣘂A½‹ «ñ¡¬ñ ªðŸÁ
M÷ƒèô£‹. Ýù£™, å¼ î¡¬ñ¬ò ¬õˆ¶
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
95 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ñŸøõ¬óMì Üõ«ó ºŸP½‹ Cø‰îõ˜
â¡Á º®¾ ªêŒò‚ Ã죶. ãªùQ™,
«ñ¡¬ñ‚°‚ è£óíñ£ù ð‡¹èœ ðô
Þ¼‚A¡øù.

ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èO¡ “à‹ñˆ - êºî£ò‹”


ñQî êºî£òƒèO™ I辋 Cø‰î¶;
Ü™ô£yMì‹ ÜFè‹ è‡EòˆFŸ
°Kò¶.
“(ï‹H‚¬èò£÷˜è«÷!) cƒèœî£¡,
ñQî˜èO™ «î£¡Pò õ°Šð£˜èO
ªô™ô£‹ Iè «ñ¡¬ñò£ùõ˜èœ.
(ãªù¡ø£™,) cƒèœ (ñQî˜è¬÷)
ñò£ù è£Kòƒè¬÷(„ ªêŒ»‹ð®)
ãM, ð£õñ£ù è£KòƒèOL¼‰¶
(Üõ˜è¬÷) Mô‚A, à‡¬ñò£è«õ
Ü™ô£y¬õ ï‹H‚¬è ªè£œA¡l˜èœ.”
 (ݽ Þ‹ó£¡ 3 : 110)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
96 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Þ‰î à‹ñˆF™ I辋 CøŠ¹‚°Kòõ˜èœ
"úý£ð£‚èœ' ïHˆ«î£ö˜èœ Ýõ˜.
Ü´ˆ¶ "î£Hf¡èœ' - ïHˆ«î£ö˜è¬÷Š
H¡ðŸPòõ˜èœ. Ü´ˆ¶ Ü‰îˆ î£H
f¡è¬÷Š H¡ðŸPòõ˜èœ Ýõ˜. Þ‰î
à‹ñˆF™ å¼ Ã†ìˆFù˜ ñÁ¬ñ
õ¼‹ õ¬ó êˆFòˆF«ô«ò G¬ôˆF¼Š
ð£˜èœ. Üõ˜è¬÷ ÝîK‚è£îõ˜èÀ‹,
Ü™ô¶ Üõ˜è¬÷ âF˜Šðõ˜èÀ‹
Üõ˜èÀ‚° âšMî ïw숬
ªêŒ¶ M캮ò£¶.
è‡EòI° úý£ð£‚èO¬ì«ò Cô Hó„C
¬ùèœ G蛉îù. Ü è£óí‹, Üõ˜
è÷¶ ñ£Áð†ì ÝŒõ£°‹. ܉î ÝŒM™
êKò£ù G¬ôŠð£´ ªè£‡®¼‰îõ˜èÀ‚°
Þó‡´ ï¡¬ñèœ à‡´. ÝŒM™ îõP
¬öˆîõ˜èÀ‚° å¼ ï¡¬ñ ñ†´‹
à‡´. ܈¶ì¡ Üõ˜è÷¶ îõÁèÀ‹
ñ¡Q‚èŠð†ì¬õ.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
97 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ïHˆ«î£ö˜è¬÷Š ðŸP Üõ˜èÀ‚°ˆ î°F
ò£ù õ¬èJ™ àò˜õ£èŠ «ðê«õ‡´‹.
Üõ˜è÷¶ îõÁè¬÷Š ðŸP  Mñ˜êù‹
ªêŒõ¶ Ã죶. Üõ˜èO™ âõ¬óŠ
ðŸP»‹ îŠð£ù â‡í‹ ªè£œõ¶; õ…ê‹
ªè£œõ¶; °«ó£îˆ¬î ªõOŠð´ˆ¶õ¶
«ð£¡ø bò °íƒèOL¼‰¶  ïñ¶
àœ÷ƒè¬÷ˆ ÉŒ¬ñŠð´ˆF‚ ªè£œ÷
«õ‡´‹.
ãªùQ™, ܉î úý£ð£‚èœ °Pˆ¶
Ü™ô£y ÃÁAø£¡:
“àƒèO™ âõ˜ (ñ‚裬õ) ªõŸP
ªè£œõ º¡ù˜ î‹ ªð£¼¬÷„
ªêô¾ ªêŒ¶ «ð£¼‹ ¹K‰î£«ó£, Üõ˜
ñèˆî£ù ðîM à¬ìòõ˜. Ýè«õ,
ÜŠ H¡ù˜ î¡ ªð£¼¬÷„ ªêô¾
ªêŒ¶ «ð£˜ ¹K‰îõ˜ Üõ¼‚°„ êññ£è
ñ£†ì£˜. âQ‹, ÞšM¼õ¼‚°‹
Ü™ô£y ñ¬ò«ò õ£‚èOˆF¼‚
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
A¡ø£¡. Ü™ô£y cƒèœ ªêŒðõŸ¬ø
ï¡èP‰îõù£è Þ¼‚A¡ø£¡.”
 (Ü™ýbˆ 57 : 10)
܉î úý£ð£‚èœ MûòˆF™  «ðí
«õ‡®ò å¿‚èˆ¬îŠ ðŸP Ü™ô£y
Þšõ£Á °PŠH´A¡ø£¡:
“âõ˜èœ Þõ˜èÀ‚°Š H¡ õ‰î£˜è«÷£
Üõ˜èœ “âƒèœ Þ¬øõ«ù! âƒè¬÷
»‹ c ñ¡Qˆî¼œ! âƒèÀ‚° º¡
ï‹H‚¬è ªè£‡ì âƒèÀ¬ìò ê«è£î
ó˜è¬÷»‹ ñ¡Qˆî¼œ! ï‹H‚¬è
ªè£‡ìõ˜è¬÷Š ðŸP âƒèÀ¬ìò
àœ÷ƒèO™ °«ó£îƒè¬÷ à‡´
ð‡í£«î! âƒèœ Þ¬øõ«ù! G„êò
ñ£è c Iè‚ A¼¬ð»¬ìòõ‹ Þó‚è
º¬ìòõÂñ£è Þ¼‚A¡ø£Œ!” â¡Á
H󣘈î¬ù ªêŒ¶ ªè£‡«ì
Þ¼‚A¡øù˜.”(Ü™ýw˜ 59 : 10)
---------
99 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

ñÁ¬ñ  (Ü™òšº™ ÝA˜)


ñÁ¬ñ ÷ ï‹H‚¬è ªè£œ÷
«õ‡´‹. ñÁ¬ñ G„êòñ£è Gè¿‹.
ܶ«õ ÞÁF; ܉î ÷‚°Š
Hø° «õªø£¼  Þ™¬ô. ܉î ï£O™
ñQî˜èœ àJ¼ì¡ â¿ŠðŠð´õ£˜èœ.
Hø° ªê£˜‚èˆF™ Ü™ô¶ ïóèˆF™
⡪ø¡Á‹ Gó‰îóñ£è îƒAM´õ£˜èœ.
Þvó£çd™ (ܬô) Þó‡ì£õ¶ º¬øò£è
“Ř”™ áFò àì¡ ñóEˆîõ˜è¬÷
Ü™ô£y àJ˜ ªè£´ˆ¶ â¿Š¹õ£¡.
“‘Ř’ (â‚è£÷‹) áîŠð†ì£™ õ£ùƒ
èO™ Þ¼Šðõ˜èÀ‹ ÌIJ™ Þ¼Šðõ˜
èÀ‹ ͘„Cˆ¶ ñF Þö‰¶ (M¿‰¶
ÜN‰¶) M´õ£˜èœ; Ü™ô£y ò
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
100 |
ï‹H‚¬èJ¡ | 100
ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü®Šð¬ìèœ
õ˜è¬÷ˆîMó! ñÁº¬ø Ř áîŠð†
죙 àì«ù Üõ˜èœ ܬùõ¼‹
(àJ˜ªðŸÁ) ⿉¶ G¡Á (Þ¬øõ¬ù)
âF˜«ï£‚A GŸð£˜èœ.” 
 (Üvú§ñ˜ 39 : 68)

ÜŠ«ð£¶ ܬùˆ¶ ñQî˜èÀ‹ “芘”


¹¬î°NèOL¼‰¶ ⿉¶ ÜAôƒèO¡
Þ¬øõù£Aò Ü™ô£yM¡ º¡ GŸð£˜èœ.
Üõ˜èœ ð£î ÜEJ¡P»‹ ݬìJ¡P
»‹ èˆù£ ªêŒòŠðì£ñ½‹ Þ¼Šð£˜èœ.

“ºî™ îì¬õ  Üõ˜è¬÷Š ð¬ìˆî


Hóè£ó«ñ (܉ï£O™)  (Üõ˜è
À‚° àJ˜ ªè£´ˆ¶) Üõ˜è¬÷ e÷
¬õŠ«ð£‹. Þ¶ ï‹e¶ èì¬ñò£ù
ªî£¼ õ£‚°ÁFò£°‹. G„êòñ£è 
Þî¬ù„ ªêŒ«î b¼«õ£‹.”
 (ܙܡHò£ 21 : 104)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
101 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ñQî˜èO¡ ªêò«ô´èœ õô¶ èóˆF™
Ü™ô¶ º¶°‚°Š H¡ù£L¼‰¶ Þì¶
èóˆF™ ªè£´‚èŠð´‹.
“Ýè«õ (܉ï£O™) âõ¼¬ìò õô¶
¬èJ™ Üõ¼¬ìò ªêò«ô´ ªè£´‚èŠ
ð´A¡ø«î£, Üõ˜ I‚è Þô°õ£è
«èœM èí‚°‚ «è†èŠð´õ£˜. Üõ˜
ꉫî£ûŠð†ìõó£è (²õùðFJ½œ÷)
î¡Â¬ìò °´‹ðˆî£Kì‹ F¼‹¹õ£˜.
âõ¼¬ìò ªêò«ô´ Üõ¼¬ìò
º¶°Š¹ø‹ ªè£´‚èŠð†ì«î£ Üõ˜
(îù‚°‚) «è´î£¡ â¡Á êŠîI†´‚
ªè£‡«ì ïóèˆF™ ¸¬öõ£˜.”
 (ܙޡS裂 84 : 7-12)
“嚪õ£¼ ñQîQ¡ ªêò¬ôŠ ðŸPò
(MKõ£ù FùêK‚ °PŠ¬ð) Üõ¼¬ìò
迈F™ ñ£†®J¼‚A«ø£‹. ñÁ¬ñ
ï£O™ Üî¬ù Üõ¼‚° å¼ ¹ˆîèñ£è
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
102 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ªõO«ò ªè£‡´ õ¼«õ£‹. Üõ˜
(îù‚° º¡) ܶ MKˆ¶ ¬õ‚èŠð†®
¼Šð¬îŠ 𣘊ð£˜. (Ü„êñò‹ Üõ¬ó
«ï£‚A) “à¡ (°PŠ¹Š) ¹ˆî般î c
𮈶Šð£˜, Þ¡¬øò Fù‹
à¡Â¬ìò èí‚¬èŠ ð£˜‚è c«ò
«ð£¶ñ£ùõ¡.” (â¡Á ÃÁ«õ£‹.)
 (ðm Þvó£f™ 17 : 13, 14)
ñÁ¬ñï£O™ ñQî˜èO¡ ñ
b¬ñ¬ò GÁŠð îó£²èœ ¬õ‚èŠ
ð´‹; ÜF™ â‰îªõ£¼ ݈ñ£¾‚°‹
CP¶‹ ÜcFJ¬ö‚èŠð죶.
“Ýè«õ, âõ˜ æ˜ Üµõ÷¾ ñ
ªêŒF¼‰î£«ó£ Üõ˜, (܃°) Üî¬ù»‹
致 ªè£œõ£˜. (Üšõ£«ø) âõ˜ æ˜
ܵõ÷¾ b¬ñ ªêŒF¼‰î£«ó£
Üî¬ù»‹ Üõ˜ (܃°) 致
ªè£œõ£˜.” (ÜvR™ú£™ 99 : 7, 8)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
103 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
“âõ˜èÀ¬ìò (ñJ¡) â¬ì
°¬øAø«î£ ܈î¬è«ò£˜ îñ‚°ˆ
ñ ïwì‹ M¬÷Mˆîõ˜èœ. Üõ˜èœ
â‰ï£À«ñ ïóèˆF™ îƒAM´õ£˜èœ.
Üõ˜èÀ¬ìò ºèƒè¬÷ (ïóèˆF¡)
ªï¼Š¹ ªð£²‚A‚ ªè£‡®¼‚°‹.
Üõ˜èœ (àî´èª÷™ô£‹ ªõ‰¶
²¼‡´ ºè‹) Mè£óñ£ùõ˜è÷£è
Þ¼Šð£˜èœ.”
 (Ü™ºçIÛ¡ 23 : 103, 104)

“âõ«ó‹ å¼ ï¡¬ñ¬ò„ ªêŒî£™


Üõ¼‚° Ü¬îŠ «ð£™ ðˆ¶ ðƒ°
(ñ) à‡´. âõ«ó‹ å¼ b¬ñ
¬ò„ ªêŒî£™ ܬð£¡ø«î îMó
(ÜFèñ£è) Üõ¼‚°‚ ÃL ªè£´‚èŠ
ðì ñ£†ì£¶. «ñ½‹ Üõ˜èœ
ÜGò£ò‹ ªêŒòŠðì ñ£†ì£˜èœ.”
 (ܙܡ݋ 6 : 160)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
104 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ñèˆî£ù “ûçð£Üˆ” Cð£K² ªêŒ»‹
î°F ºý‹ñ¶ ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èÀ‚°
ñ†´‹ õöƒèŠð´‹. ñQî˜èœ ñÁ¬ñJ™
Ü™ô£yM¡ º¡ð£è è Þòô£î
¶¡ðˆF½‹ CóñˆF½‹ C‚Aˆ îMˆ¶‚
ªè£‡®¼Šð£˜èœ. ܶêñò‹ ºîL™
Ýî‹, Hø° Ëy, Hø° ÞŠø£q‹, Hø°
Íú£, Hø° ßú£ (ܬô) ÝA«ò£Kì‹
ªê¡Á Cð£K² ªêŒò‚ «è£¼õ£˜èœ. Üõ˜
èœ ñÁˆ¶Mì«õ ÞÁFò£è ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜
èOì‹ õ¼õ£˜èœ. ïHòõ˜èœ Ü™ô£y
Mì‹ ÜÂñF «è£¼õ£˜èœ. Ü™ô£y
ÜÂñF õöƒAò¾ì¡ ñ‚èO¡ Mê£ó
¬í¬ò Ýó‹H‚è‚ «è£K Ü™ô£yMì‹
Cð£K² ªêŒõ£˜èœ.(úqý§™ ¹è£K - 4712)
îƒèœ ð£õˆF¡ è£óíñ£è ïóA™
¸¬ö‰¶M†ì ï‹H‚¬èò£÷˜èœ,
(ºçI¡èœ) ÜFL¼‰¶ ªõO«òŸøŠðì
Cð£K² ªêŒòŠð´‹.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
105 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

Þ‰î õ¬è “ûçð£Üˆ” ºý‹ñ¶ ‫ﷺ‬


Üõ˜èœ, ñŸø ïHñ£˜èœ, ºçI¡èœ,
ñô‚°èœ ÝAò ܬùõ¼‚°‹ àKò‹.
«ñ½‹, Ü™ô£y ºçI¡èO™ ðô Æìˆ
Fù¬ó âõ¼¬ìò Cð£K²I¡P«ò îù¶
輬íò£½‹ A¼¬ðò£½‹ ñ†´‹
ïóAL¼‰¶ ªõO«òŸÁõ£¡.
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èÀ‚° “èšú˜” â‹
M«êüñ£ù c˜ îì£èˆ¬î ñÁ¬ñ
ï£O™ Ü™ô£y õöƒ°õ£¡.
“(ïH«ò!) G„êòñ£è  àƒèÀ‚°
èšú¬ó‚ ªè£´ˆF¼‚A¡«ø£‹.”
 (Ü™èšú˜ 108 : 1)
Üî¡ c˜ ð£¬ôMì Iè ªõ‡¬ñò£ù¶;
«î¬ùMì Iè ÞQŠð£ù¶; èvÉK¬ò
Mì ñíI‚è¶. Ü‰îˆ îì£èˆF¡ c÷‹
å¼ ñ£î ï¬ìÉó‹ Ý°‹. Üšõ£«ø Üî¡
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
106 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Üèôº‹ å¼ ñ£î ï¬ìÉó‹ Ý°‹. Üî¡
«è£Š¬ðèœ Üö製‹ â‡E‚¬èò£½‹
õ£Q™ IO¼‹ ï†êˆFóƒèÀ‚° åŠð£ù
‹. ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èO¡ êºî£òˆFùK™
àœ÷ ºçI¡èœ ܉î îì£èˆFL¼‰¶
c˜ ܼ‰¶õ£˜èœ. ܉î ñ¶óñ£ù c¬ó
ܼ‰Fòõ¼‚° Üî¡Hø° ⊫𣶋
î£è‹ ãŸð죶. (úqý§™ ¹è£K 4964-66)
ð£ô‹ å¡Á ïóA¡ e¶ ܬñ‚èŠ
ð†®¼‚Aø¶.
嚪õ£¼ ñQ Üõ˜è÷¶ ªêò™èÀ‚
«èŸð Üî¬ù‚ èìŠð£˜èœ. ºîô£õî£è
I¡ù¬ôŠ«ð£¡Á‹ Ü´ˆ¶ 裟¬øŠ
«ð£¡Á‹ H¡ù˜ ðø¬õ¬òŠ «ð£¡Á‹
ñQî˜èO¡ ï¬ì¬òŠ «ð£¡Á‹
èìŠð£˜èœ. ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ ÜŠð£ôˆF™
G¡øõ˜è÷£è “Þ¬øõ«ù! ð£¶è£Šð£ò£è,
ð£¶è£Šð£ò£è!” â¡Á Ü™ô£yMì‹
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
107 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
H󣘈Fˆ¶‚ ªè£‡®¼Šð£˜èœ.
 (úqý§™ ¹è£K 7437)
Cô Ü®ò£˜èO¡ êò™èœ °¬øõ£è,
ðôiùñ£è Þ¼‚°‹. Üõ˜èœ ÜŠð£ôˆF™
ᘉ¶ õ¼õ£˜èœ. ÜŠð£ôˆF¡ Þ¼
æóƒèO½‹ Þ¼‹¹‚ ªè£‚Aèœ ªî£ƒè
MìŠð†®¼‚°‹. °PŠH†ì Cô¬ó ܬõ
èšMŠ H®‚°‹. Cô˜ è£òƒèÀì¡ îŠHŠ
ð£˜èœ. Cô˜ ïóA™ i›ˆîŠð´õ£˜èœ.
ñÁ¬ñ ÷Š ðŸP»‹ Üî¡ ÜñO
è¬÷Š ðŸP»‹ °˜ÝQ½‹ úqý£ù
ýbvèO½‹ õ‰¶œ÷ ܬùˆ¶‹
à‡¬ñò£ù ªêŒFèœ; G„êò‹ ܬõ
Gèö‚îò¬õò£°‹.
ªê£˜‚è‹, ïóè‹ à‡¬ñ«ò. ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜
èO¡ Cð£K²‚°Š Hø°î£¡ ²õùõ£Cèœ
ÜF™ ¸¬öõ£˜èœ; Þ‰îˆ î°F ïH ‫ﷺ‬
Üõ˜èÀ‚° ñ†´‹ àKˆî£ù¶.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
108 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ªê£˜‚è‹ â¡ð¶ Ü™ô£y, ù Ü…C
õ£›‰î ï‹H‚¬èò£÷˜èÀ‚ªèù îò£˜
ªêŒ¶ ¬õˆF¼‚°‹ Þ¡ðI‚è Þ™ôñ£°‹.
Üî¡ Ü¼†ªè£¬ìè¬÷ â‰îªõ£¼
臵‹ 臮ó£¶; â‰î„ ªêM»‹
«è†®ó£¶; ܬõ â‰îªõ£¼ ñQîK¡
èŸð¬ùJ½‹ àFˆF¼‚裶.
“Üõ˜èœ ªêŒî (ïŸ)è£KòƒèÀ‚°‚
ÃLò£è  Üõ˜èÀ‚è£è (îò£˜
ð´ˆF) ñ¬øˆ¶ ¬õˆF¼‚°‹ è‡
°Oó‚îò (ê¡ñ£ùˆ)¬î âõ󣽋
ÜP‰¶ ªè£œ÷ º®ò£¶.”
 (Üvúxî£ 32 : 17)
ïóè‹ â¡ð¶ «õî¬ùèœ G¬ø‰î
Þìñ£°‹. ù Gó£èKˆî ÜGò£ò‚è£ó˜
èÀ‚ªèù Ü™ô£y Üî¬ùˆ îò£˜ ªêŒ¶
¬õˆ¶œ÷£¡. ÜF™ àœ÷ «õî¬ù
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
109 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
èÀ‹ î‡ì¬ùèÀ‹ ñQî èŸð¬ù‚°
ÜŠð£Ÿð†ì‹.
“ÜGò£ò‚è£ó˜èÀ‚° G„êòñ£è 
ïó般îˆî£¡ îò£˜ð´ˆF»œ«÷£‹.
܉ïóèˆF¡ ü§õ£¬ôèœ Üõ˜è¬÷„
Å›‰¶ ªè£œÀ‹. Üõ˜èœ (î‡a˜
«è†´) ÜðòI†ì£™ 裌‰¶ à¼Aò
ªê‹¬ðŠ «ð£½œ÷ c«ó Üõ˜èÀ‚°‚
ªè£´‚èŠð´‹. (Üõ˜ Üî¬ù‚ °®Š
ð º¡ùî£è«õ) ܶ Üõ˜èÀ
¬ìò ºèˆ¬î„ ²†´‚ 輂AM´‹.
«ñ½‹, ܶ I‚è (ܼõ¼Šð£ù)
ªè†ì ð£ùñ£°‹. Üõ˜èœ Þ¬÷Š
ð£Á‹ Þì‹ Iè‚ ªè†ì¶.”
 (Ü™èçyŠ 18 : 29)
ªê£˜‚躋 ïó躋 ð¬ì‚èŠð†´
Þ¼‚A¡øù. ܬõ ⡪ø¡Á‹ ÜNò£¶.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
110 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
“Ýè«õ (àƒèO™) âõ˜ Ü™ô£y¬õ
ï‹H‚¬è ªè£‡´ êò™èœ ªêŒA¡
ø£«ó£ Üõ¬ó„ ªê£˜‚èƒèO™ ¹è„
ªêŒõ£¡. ÜF™ êî£ có¼Mèœ æ®‚
ªè£‡®¼‚°‹. ⡪ø¡Á‹ Üõ˜
ÜF™ îƒAM´õ£˜. G„êòñ£è Ü™ô£y
Üõ¼‚° (܃°) õ£›‚¬è¬ò Üö°
ð´ˆFM´õ£¡.” (܈îô£‚ 65 : 11)

“G„êòñ£è Ü™ô£y Gó£èKŠ«ð£¬ó„


êHˆ¶, ªè£¿‰¶ M†ªìK»‹ ªï¼Š¬ð
Üõ˜èÀ‚°ˆ îò£˜ð´ˆF ¬õˆF¼‚A
ø£¡. Üõ˜èœ ⡪ø¡Á‹ ÜF™
îƒA M´õ£˜èœ. (Üõ˜è¬÷‚) 裊
ð£ŸÁ«õ£¬ó»‹ (Üõ˜èÀ‚°) àîM
ªêŒ«õ£¬ó»‹ ܃° Üõ˜èœ
è£íñ£†ì£˜èœ. ïóèˆF™ Üõ˜èÀ
¬ìò ºèƒè¬÷Š ¹ó†®Š ªð£²‚°‹
ï£O™ “âƒèÀ¬ìò «è«ì! èœ
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
111 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£y¾‚°‹ Üõ¬ìò É°‹
W›Šð®‰F¼‚è «õ‡´«ñ?” â¡Á èîÁ
õ£˜èœ.” (Ü™Üyú£Š 33 : 64 - 66)
°˜Ý‹ ïHªñ£N»‹ °PŠH†´ Ü™ô¶
ñè¬÷ ¬õˆ¶ ò£¬óªò™ô£‹ ªê£˜‚
èõ£Cèœ âù„ ꣡Á ðè˜A¡øù«õ£
Üõ˜èœ ܬùõ¼‹ ªê£˜‚èõ£Cèœ Ýõ˜.
ÜÌð‚˜, àñ˜, àvñ£¡, Üh (óNò™ô£ý§
Ü¡ý§‹) ÝA«ò£¬óŠ «ð£¡Á ªê£˜‚è
õ£Cèœ âù ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ ≪î‰îˆ
«î£ö˜è¬÷Š ðŸP‚ ÃPù£˜è«÷£
Üõ˜èœ ܬùõ¼‹ °PŠH†´ êŒF
ªê£™ôŠð†ìõ˜èœ Ýõ˜.
Üšõ£«ø 嚪õ£¼ ï‹H‚¬èò£÷¼‹,
Þ¬øò„꺬ìòõ˜èÀ‹ Üõ˜èOì‹
è£íŠð´‹ ï™ô ñèœ, ð‡¹èO¡
Íô‹ ªê£˜‚èõ£Cèœ âù ꣡øO‚èŠ
ð†ìõ˜èœ.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
112 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
°˜Ý‹ ïHªñ£N»‹ °PŠH†´ Ü™ô¶
ñè¬÷ ¬õˆ¶ ò£¬óªò™ô£‹
ïóèõ£Cèœ âù °PŠH´A¡ø«î£ Üõ˜èœ
ܬùõ¼‹ ïóèõ£Cèœ.

°PŠH†´ ÃøŠð†ìõ˜èœ ÜÌôýŠ,


Ü‹¼ H¡ ½ýŒJ ñŸÁ‹ Þõ˜è¬÷Š
«ð£¡øõ˜èœ. Gó£èKŠð£÷˜èœ, Þ¬í
¬õŠðõ˜èœ, ñŸÁ‹ ïòõ…êè˜èœ «ð£¡ø
ܬùõ¼‹ Üõ˜èO¡ ñè¬÷
¬õˆ¶ ïóèõ£Cèœ âù ꣡øO‚èŠ
ð†ìõ˜èœ.

“芘” - ñ‡í¬øJ™ «ê£î¬ù à‡´.


Ü‰î„ «ê£î¬ùò£õ¶, ñóEˆîõKì‹
Üõó¶ Þ¬øõ¬ùŠ ðŸP»‹
ñ£˜‚èˆ¬îŠ ðŸP»‹ ïH¬òŠ ðŸP»‹
Mê£ó¬í ªêŒòŠð´‹.
“ï‹H‚¬è ªè£‡ìõ˜è¬÷ Þš¾ôè
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
113 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
õ£›‚¬èJ½‹ ñÁ¬ñJ½‹ (ô£Þô£ý
Þ™ô™ô£y â¡Â‹) àÁFò£ù õ£‚A
òˆ¬î‚ ªè£‡´ Ü™ô£y àÁFŠð´ˆ
¶Aø£¡.” (ÞŠø£q‹ 14 : 27)
“âù¶ Þ¬øõ¡ Ü™ô£y, âù¶ ñ£˜‚è‹
Þvô£‹, âù¶ ïH ºý‹ñ¶ ‫ ”ﷺ‬âù
ï‹H‚¬èò£÷˜ ðF™ ÃÁõ£˜. Gó£èKŠðõ˜
èÀ‹ ïòõ…êè˜èÀ‹ “â¬îŠ ðŸP»‹
âù‚°ˆ ªîKò£¶. ñQî˜èœ â¬î«ò£
Ãø‚«è†«ì¡. ܬî«ò ï£Â‹ ÃP‚
ªè£‡®¼‰«î¡” â¡Á ðFôOŠð£˜èœ.

ï‹H‚¬èò£÷˜èÀ‚° èŠK™ ãó£÷ñ£ù


ܼ†ªè£¬ìèœ õöƒèŠð´‹.
“Þˆî¬è«ò£K¡ àJ¬ó ñô‚°èœ
Üõ˜èœ ðK²ˆîõ£¡è÷£è Þ¼‚°‹
G¬ôJ™ ¬èŠðŸÁA¡øù˜. (ÜŠ
ªð£¿¶ Üõ˜è¬÷ «ï£‚A) “úô£º¡
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
ܬô‚°‹” (àƒèÀ‚° ß«ìŸø‹
à‡ì£õî£è!) cƒèœ (êò™) ªêŒ¶
ªè£‡®¼‰îî¡ è£óíñ£è ªê£˜‚èˆ
FŸ°œ ¸¬ö»ƒèœ â¡Á ÃÁõ£˜èœ.”
 (܉ïy™ 16 : 32)
bò õNJ™ ªê¡øõ˜èÀ‚°‹ ð£MèÀ‚°‹
Gó£èKŠð£÷˜èÀ‚°‹ èŠK™ «õî¬ù
ªêŒòŠð´‹.
“Þ‰î Ü‚Aóñ‚è£ó˜èœ ñóí «õî¬ù
JL¼‚°‹ êñòˆF™ c˜ Üõ˜è¬÷Š
𣘊dó£J¡ ñô‚°èœ (õ£ùõ˜èœ)
îƒèœ ¬èè¬÷ c†® (Üõ˜è¬÷
«ï£‚A) “àƒèÀ¬ìò àJ˜è¬÷‚
ªè£´ƒèœ. Þ¡¬øò Fù‹ ÞN¾
 «õî¬ù«ò àƒèÀ‚°‚ ÃLò£è
ªè£´‚èŠð´‹. cƒèœ à‡¬ñò™
ô£î¬î Ü™ô£yM¡ e¶ (ªð£Œò£è‚)
ÃP‚ ªè£‡®¼‰î¶‹, Üõ¬ìò
115 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
õêùƒè¬÷ ªð¼¬ñ ªè£‡´ ¹ø‚
èEˆ¶ õ‰î¶«ñ Þ‚ è£óíñ£°‹
â¡Á ÃÁõ¬î‚ 裇d˜.”
 (ܙܡ݋ 6 : 93)
Þ¶ °Pˆî ïHªñ£Nèœ ãó£÷ñ£è è£íŠ
ð´A¡øù. Þ‰î ñ¬øõ£ù Mûòƒèœ
ðŸP °˜ÝQ½‹ ïHªñ£NJ½‹ õ‰¶œ÷
ܬùˆ¬î»‹ ï‹H‚¬è ªè£œõ¶
嚪õ£¼ ï‹H‚¬èò£÷¼‚°‹ è†ì£ò
ñ£°‹. Üî¡ è¼ˆ¶èO™ â¬î»‹ àôè
ï¬ìº¬ø«ò£´ åŠH†´Š 𣘈¶ ݆«ê
ð¬ù ªêŒò‚ Ã죶. ñÁ¬ñJ¡ â‰î
ï¬ìº¬ø¬ò»‹ àôA¡ ï¬ìº¬ø¬ò‚
ªè£‡´ èE‚è º®ò£¶. Þó‡´‚°‹
Þ¬ìJ™ ãó£÷ñ£ù «õÁð£´èœ àœ÷ù.
Ü™ô£y«õ àîM ªêŒòŠ «ð£¶ñ£ùõ¡.
-------
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
116 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

MF
Ü™ô£y G˜íJˆî “舘” â‹ MF¬ò
ï‹H‚¬è ªè£œ÷ «õ‡´‹. ñ
b¬ñ ܬùˆ¶‹ ܉î MFJ¡ð®«ò
ïì‚A¡øù.
“舘” â¡ð¶ Ü™ô£yM¡ ÜPMŸ°‹
ë£ùˆFŸ°‹ ãŸð ð¬ìŠHùƒèœ ܬùˆ
¬î»‹ ðŸPò Ü™ô£yM¡ b˜ñ£ùñ£°‹.
èˆK™ ° ð®ˆîóƒèœ àœ÷ù.
ºîô£õ¶: ÜP‰F¼ˆî™
Üî£õ¶, Ü™ô£y ܬùˆ¬î»‹ ï¡èP‰
îõ¡; ïì‰î¶, ïì‚芫ð£õ¶, ܶ âŠð®
ïì‚°‹ â¡ø ܬùˆ¬î»‹ Üõù¶
º¡ªê¡ø G¬ôò£ù ÜP¬õ‚ ªè£‡´
Üõ¡ ÜP‰¶ ¬õˆ¶œ÷£¡. âù«õ
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
117 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ÜPò£¬ñ‚°Š H¡ ÜPî™ (塬ø
ÜPò£ñ™ Þ¼‰î£¡; H¡¹ ÜP‰¶
ªè£‡ì£¡) â¡ð¶‹ ÜP‰î H¡ ñøF
(塬ø ÜP‰¶ ¬õˆF¼‰î£¡; H¡¹
ñø‰¶ M†ì£¡) â¡ð¶‹ Ü™ô£y¾‚°‚
A¬ìò£¶.
Þó‡ì£õ¶: â¿îŠð†®¼ˆî™
ñÁ¬ñ õ¬ó Gèö‚îò ܬùˆ¬î
»‹ Ü™ô£y “Ü™ôšý§™ ñyçÌœ’’
â‹ ðF¾Š ¹ˆîèˆF™ â¿F»œ÷£¡.
“(ïH«ò!) õ£ùˆF½‹ ÌIJ½‹ Þ¼Šð
õŸ¬ø G„êòñ£è Ü™ô£y ï¡èPõ£¡
â¡ð¬î c˜ ÜPòM™¬ôò£? G„êò
ñ£è Þ¬õ ܬùˆ¶‹ å¼ ¹ˆîèˆF™
Þ¼‚A¡øù. G„êòñ£è Þ¶ Ü™ô£y
¾‚° Iè„ ²ôðñ£ù«î!”
 (Ü™ýx 22 : 70)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
118 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
“Ü™ôšý§™ ñyçÌO™ ðF¾ ªêŒòŠ
ð†´œ÷¶.” (Ü™¹Ïx 85 : 22)
Í¡ø£õ¶: î™
õ£ùƒèœ ÌIJ™ àœ÷ ܬùˆ¬î»‹
Ü™ô£y J¼‚A¡ø£¡. Üõù¶
ìI¡P ⶾ‹ à‡ì£èM™¬ô;
à‡ì£è¾‹ º®ò£¶. Ü™ô£y â¬î
ù£«ù£ ܶ«õ ïì‰î¶; Üõ¡
â¬î ï£ìM™¬ô«ò£ ܶ ïì‚èM™¬ô;
弫𣶋 ïì‚è«õ ïì‚裶.
è£õ¶: ð¬ìˆî™
“Ü™ô£y«õ ܬùˆ¶ ªð£¼†
è¬÷»‹ ð¬ìŠðõ¡; Üõ«ù êèô
ªð£¼†èO¡ ªð£ÁŠð£÷¡. õ£ùƒèœ
ÌIJ½œ÷õŸP¡ ê£Mèœ ÜõQì«ñ
Þ¼‚A¡øù. (Üvú§ñ˜ 39 : 62, 63)
Þ‰î ° Mûòƒèœ Ü™ô£y¾‚°‹
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
119 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Üõù¶ Ü®ò£˜èÀ‚°‹ Þ¬ì«ò àœ÷
ܬùˆ¬î»‹ â´ˆ¶‚ ªè£œÀ‹. Ü®ò£˜
èO¡ ªê£™, ªêò™, ܬñF âù ܬùˆ
¬î»‹ Ü™ô£y ÜP‰F¼‚Aø£¡. ܬùˆ
¶‹ Ü™ô£yM¡ ËL™ ðF¾ ªêŒòŠð†
´œ÷ù. ܬõ ܬùˆ¶‹ Ü™ô£y
«ò ïì‚A¡øù. Üõ«ù ÜõŸ¬øŠ
ð¬ì‚A¡ø£¡.
“Ýè«õ, àƒèO™ âõ˜ «ïó£ù ð£¬îJ™
ªê™ô M¼‹¹Aø£«ó£ Üõ¼‚° (Þ‰î‚
°˜Ý¡ æ˜ àð«îêñ£°‹.) âQ‹,
ÜAôèˆî£K¡ Þ¬øõù£Aò Ü™ô£y
ù£™ îMó cƒèœ (현C
ªðø) ï£ìñ£†¯˜èœ.”
 (܈î‚i˜ 81 : 28, 29)
“Ýè«õ Ü™ô£y J¼‰î£™
(Þšõ£Á) Üõ˜èœ ê‡¬ì ªêŒF¼‚è
ñ£†ì£˜èœ. Ýù£™ Ü™ô£y, 
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
120 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
òõŸ¬ø«ò ªêŒõ£¡.”
 (Ü™ðèó£ 2 : 253)
“Ü™ô£y J¼‰î£™ Üõ˜èœ Þš
õ£Á ªêŒF¼‚è ñ£†ì£˜èœ. Ýè«õ
(ïH«ò!) c˜ Üõ˜è¬÷»‹ Üõ˜èÀ
¬ìò ªð£Œ‚ßÁè¬÷»‹ M†´
M´ió£è!” (ܙܡ݋ 6 : 137)
“àƒè¬÷»‹ cƒèœ ªêŒðõŸ¬ø»‹
Ü™ô£y«õ ð¬ìˆî£¡.”
 (Üvú£çŠç𣈠37 : 96)
Ü™ô£yM¡ ìŠð®«ò ܬùˆ¶‹
ï¬ìªðÁAø¶ â¡ð¬î ï‹H‚¬è ªè£œ
õ¶ì¡ Ü™ô£y Ü®ò£˜èÀ‚° ²ò
M¼Šðˆ¬î»‹ ÝŸø¬ô»‹ õöƒAJ¼‚
Aø£¡. Üõ˜èœ ÜõŸ¬ø‚ ªè£‡«ì
îƒèœ ªêò™è¬÷„ ªêŒAø£˜èœ â¡Á‹
ï‹H‚¬è ªè£œ÷ «õ‡´‹.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
121 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü®ò£¡ ªêŒ»‹ ªêò™èO™ Üõù¶
M¼Šðº‹ ÝŸø½‹ àœ÷¶ â¡ðŠ
ðô Ýî£óƒèœ àœ÷ù.
å¡Á: “Ýè«õ àƒèœ M¬÷ GôƒèÀ‚°
cƒèœ òõ£Á õ£¼ƒèœ.”
 (Ü™ðèó£ 2 : 223)
“Üõ˜èœ (à‹ºì¡ «ð£¼‚°Š) ¹øŠðì
(à‡¬ñò£è«õ) J¼‰î£™ Ü
«õ‡®ò îò£KŠ¹è¬÷ (º¡ùî£è«õ)
ªêŒF¼Šð£˜èœ.” (܈îšð£ 9 : 46)
“õ¼õ¶’ “îò£˜ ªêŒõ¶” °Pˆî ì‹
Ü®ò£˜èÀ‚° Þ¼Šð¬î «ñŸè‡ì
°˜Ý¡ õêùƒèœ àÁFŠð´ˆ¶A¡øù.
Þó‡´: ãõ™ Mô‚è¬ô Ü®ò£˜èÀ‚°
Ü™ô£y î‰F¼‚A¡ø£¡. Ü®ò£˜èÀ‚
ªèù ²ò M¼Šðº‹ õL¬ñ»‹ Þ™¬ô
ªò¡ø£™ ãõ™ Mô‚è¬ô Üõ˜èÀ‚°ˆ
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
122 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
î¼õ¶ ê‚FJ™ô£îõKì‹ å¼ ªêò¬ô„
ªêŒ»ñ£Á G˜Šð‰FŠðî£AM´‹. Ýù£™,
Ü™ô£y ë£ùI‚èõ¡; Ü÷õŸø ܼ÷£
÷¡. «ñ½‹, Üõ¡ Þø‚Aò ˽‹ Þ¬î
ñÁˆ¶¬ó‚Aø¶.
“Ü™ô£y â‰î ݈ñ£¬õ»‹ Üî¡
ê‚F‚°«ñ™ G˜Šð‰FŠðF™¬ô.”
 (Ü™ðèó£ 2 : 286)
Í¡Á : ñ ªêŒðõ˜è¬÷ Ü™ô£y
¹è›Aø£¡. ÜîŸè£è Üõ˜èÀ‚° ïŸÃL
õöƒ°A¡ø£¡. b¬ñ ªêŒðõ˜è¬÷ Þè›
Aø£¡. Üõ˜èÀ‚°ˆ î‡ì¬ù ªè£´‚A¡
ø£¡. ÞŠð® Þ¼ Mîñ£ù ªêò½‚°‹ ãŸð
Ü™ô£y ÃL ªè£´‚Aø£¡. ªêò™èœ
Ü®ò£˜èO¡ M¼Šð‹ ñŸÁ‹ ìˆF¡
ð® ï¬ìªðøM™¬ôªòQ™ ñ ªêŒð
õ˜è¬÷Š ¹è›õ¶ ií£ùî£è¾‹ b¬ñ
ªêŒðõ˜è¬÷ˆ Šð¶ Ücîñ£è¾‹
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
123 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ÝAM´‹. Ü™ô£y ií£ùõŸ¬ø M†´‹
ÜcFJ¬öŠð¬î M†´‹ ðK²ˆîñ£ùõ¡.
° : Ü™ô£y Éî˜è¬÷ ÜŠH
¬õˆî£¡.
“ðô Éî˜è¬÷ êŒF ÃÁA¡øõ˜
è÷£è¾‹ Ü„ê͆® â„êK‚A¡øõ˜
è÷£è¾‹ ( ÜŠH ¬õˆ«î£‹).
Þ‚ è£óí‹ Éî˜è¬÷ ÜŠHò
Hø° Ü™ô£yMŸ° âFó£è ñ‚èÀ‚°
âšMî Ýî£óº‹ Þ¼‚è‚Ã죶
â¡ð«î.” (Ü¡Qú£ 4 : 165)
Ü®ò£˜èO¡ ªêò™èœ Üõ˜è÷¶ ìŠ
ð®»‹ M¼ŠðŠð®»‹ ï¬ìªðøM™¬ô
ªòQ™ Éî˜è¬÷ ÜŠH Ü™ô£y G¬ô
®ò Ýî£ó‹ ií£AM´‹.
䉶 : ªêò™ ¹K»‹ 嚪õ£¼õ‹
â‰îªõ£¼ G˜Šð‰î«ñ£ ɇ´î«ô£ Þ¡P
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
124 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
 ªêò™ð´õî£è àí˜Aø£¡. Üõ¡
ù£™ GŸAø£¡; Üñ˜Aø£¡; ¸¬öAø£¡;
ªõO«òÁAø£¡. ðòE‚Aø£¡; îƒA
M´Aø£¡. Þšõ£ø£ù îù¶ ªêò™èO™
ù âõ¼‹ G˜Šð‰FŠðî£è Üõ¡
àí˜õF™¬ô. ñ£ø£è îù¶ ìŠð®
ªêò™ð´õ‹ HøK¡ G˜Šð‰îˆî£™
ªêò™ð´õI¬ì«ò ªîOõ£ù «õÁ
𣆬ì àí˜Aø£¡.
Üšõ£«ø Høó£™ G˜Šð‰F‚èŠð†´ å¼
ªêò¬ô„ ªêŒõ‹ ù M¼‹H„
ªêŒõI¬ì«òò£ù «õÁ𣆬ì
ñ£˜‚è‹ ê†ìgFò£è¾‹ ªîO¾ð´ˆF
»œ÷¶. Ü™ô£y¾‚°KòF™ îù¶ ñù‹
M¼‹ð£ñ™ G˜Šð‰F‚èŠð†ì G¬ôJ™ å¼
ªêò¬ô„ ªêŒðõ¡ ‚èŠðìñ£†ì£¡.
MF¬ò‚ è£óí‹ è£†® å¼ ð£M îù¶
ð£õ„ ªêò™è¬÷ Gò£òŠð´ˆî º®ò£¶.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
125 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ãªùQ™, î¡ MûòˆF™ Ü‰îŠ ð£õ‹
b˜ñ£Q‚èŠð†´œ÷¬î ÜPò£ñ™ îù¶
²òM¼ŠðŠð®«ò Ü‰îŠ ð£õ„ ªêò¬ô
Üõ¡ ªêŒAø£¡. Ü™ô£y â¬îˆ
b˜ñ£QˆF¼‚Aø£¡ â¡ð¶ Ü‰î„ ªêò™
ï¬ìªðŸø Hø°î£¡ âõ¼‹ ÜP‰¶
ªè£œ÷ º®»‹.
“â‰î ݈ñ£¾‹ ÷‚° ܶ â¡ù
ªêŒ»‹ â¡ð¬î ÜPò£¶.”
 (½‚ñ£¡ 31 : 34)
Þ‰î G¬ôJ™ “Ü™ô£y âù‚° MFˆF¼‰
î¬îˆî£«ù  ªêŒA«ø¡; Ü 
âŠð®Š ªð£ÁŠð£Oò£è º®»‹?” â¡Á
âõ¼‹ Ãøº®ò£¶. è£óí‹, Üõ¡ ܉î
ªêòL™ ß´ð´õ º¡ MFJ™ îù‚°
â¡ù MF‚èŠð†´œ÷¶ â¡ð¶ Üõ‚
°ˆ ªîKò£¶. Þšõ£Á õ£F´õ¶ îõÁ âù
Ü™ô£y °˜ÝQ™ ªîO¾ð´ˆ¶Aø£¡.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
126 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
“Ü™ô£y J¼‰î£™ èÀ‹ âƒè
À¬ìò ÍîèÀ‹ (Ü™ô£y¾‚°
â¬î»‹) Þ¬í¬õˆF¼‚è ñ£†«ì£‹;
(¹C‚è‚îò) â¬î»‹ (Ý裪îù)
ï£ƒèœ î´ˆF¼‚è ñ£†«ì£‹” â¡Á
Þ¬í¬õˆ¶ õ탰‹ Þõ˜èœ
ÃÁA¡øù˜. Þšõ£Á Þõ˜èÀ‚°
º¡Q¼‰îõ˜èÀ‹ ¬ìò «õî¬ù
¬ò„ ²A‚°‹ õ¬óJ™ (Þ¬øˆ Éî˜
è¬÷Š) ªð£Œò£‚A«ò õ‰îù˜. Ýè«õ
(ïH«ò ! Üõ˜è¬÷ «ï£‚A Þ) àƒè
Oì‹ ã¶‹ Ýî£óº‡ì£? (Þ¼‰î£™)
Üî¬ù ï‹Iì‹ ªè£‡´ õ£¼ƒèœ.
cƒèœ ií£ù ꉫîèˆ¬îˆ î£¡
H¡ðŸÁAl˜èœ. «ñ½‹, cƒèœ
²òñ£è«õ èŸð¬ù ªêŒ¶ ªè£œ
Al˜èœ” â¡Á ÃÁió£è!
(ܙܡ݋ 6 : 148)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
127 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£yM¡ “èˆ¬ó’’ îù¶ ªêò™èÀ‚°‚
è£óí‹ è£†´‹ ð£MèÀ‚°  ÃÁõ
ªî™ô£‹, “ñò£J‹ b¬ñò£J‹
ܬî c ªêŒõ º¡ù£™ Ü™ô£y
â¬îˆ b˜ñ£QˆF¼‚Aø£¡ â¡ð¶
àù‚°ˆ ªîKò£¶. Þ‰G¬ôJ™ 
ñ ªêŒõ¬îˆî£¡ Ü™ô£y âù‚°
 Þ¼‚Aø£¡ â¡Á G¬ùˆ¶ c ã¡
ñ ªêŒF¼‚è‚ Ã죶?’

Þîù£™î£¡ ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ îƒè÷¶


«î£ö˜èOì‹ “嚪õ£¼ ñQ°‹
²õùˆF™ Ü™ô¶ ïóèˆF™ Üõó¶
õCŠHì‹ â¿îŠð†´ M†ì¶” â¡Á
ÃPù£˜èœ. ÜŠ«ð£¶ «î£ö˜èœ “èœ
Ýîó¾ ¬õˆ¶ âƒèÀ¬ìò Üñ™è¬÷
M†´ Mìô£ñ£?” â¡Á MùMù£˜èœ. ïH
‫ ﷺ‬Üõ˜èœ “Þ™¬ô; Üñ™ ªêŒ»ƒèœ!”
G„êòñ£è 嚪õ£¼õ¼‹ (ªê£˜‚è‹
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
128 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô¶ ïóè‹ Þ󇮙) âîŸè£è ð¬ì‚
èŠð†ì£«ó£ ܶ (-ñ Ü™ô¶ b¬ñ
ªêŒõ¶) Üõ¼‚° âOèŠð´‹” â¡Á
ÃPù£˜èœ.
MF¬ò‚ è£óí‹ è£†´‹ ð£M‚° 
ªê£™«õ£‹:
1) c ñ‚裾‚° Hóò£í‹ ªêŒò M¼‹¹
Aø£Œ; Ü Þ¼ õNèœ àœ÷ù. ÜF™
å¡Á ð£¶è£ŠðŸø, Cóñƒèœ G¬ø‰î
ð£¬î; ñŸªø£¡Á ð£¶è£Šð£ù, âOî£ù
ð£¬î âù à¡ ï‹H‚¬è‚°Kò ï‡ð˜
ÃÁAø£˜. ÜŠ«ð£¶ ºî™ ð£¬îJ™ ªê™ô
àù‚°ˆ ¶E¾ Hø‚裶. Þó‡ì£õ¶
ð£¬îJ«ô«ò ªê™õ£Œ. Üšõ£P™ô£ñ™
“ºî™ ð£¬îJ™ ªê™õ¶î£¡ âù¶
MFJ™ àœ÷¶” â¡Á ÃP ÜF™ c
ªê¡ø£™ ñ‚èœ à¡¬ù “¬ðˆFò‚è£ó¡’
â¡Á b˜ñ£QŠð£˜èœ.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
129 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
2) àù‚° Þó‡´ «õ¬ôèœ õ¼A¡øù.
å¡Á ÜFè õ¼õ£Œ îó‚îò¶. ñŸªø£¡Á
°¬ø‰î õ¼õ£Œ îó‚îò¶. ÞŠ«ð£¶
Cø‰î¬îŠ ªðøˆî£«ù c ºòŸC ªêŒõ£Œ?
Üšõ£P¼‚è ñÁ¬ñ MûòˆF™ Cø‰î¬îŠ
¹ø‚èEˆ¶M†´, ‰î¬î„ ªêŒ¶
MFJ¡ e¶ c âŠð®Š ðN «ð£´õ£Œ!

3) àù‚° ã«î‹ àì™ gFò£ù «ï£Œ


ãŸð†ì£™ ðô ñ¼ˆ¶õ˜èO¡ èî¬õˆ
Aø£Œ; CA„¬êJ¡ «ð£¶ ãŸð´‹
õL¬ò¬ò»‹ êAˆ¶‚ ªè£œAø£Œ. ÞîŸè£è
ñ¼ˆ¶õKì‹ ðô º¬ø ªê™Aø£Œ. Þ¬õ
àù‚° Cóññ£èˆ «î£¡ÁõF™¬ô. ÜŠð®
Þ¼‚è ð£õ «ï£ò£™ d®‚èŠð†ì àù¶
Þîòˆ¶‚°„ CA„¬ê ªðø Þ«î ºòŸC¬ò
c ã¡ «ñŸªè£œ÷‚Ã죶?

Ü™ô£yM¡ ë£ùˆ¬î»‹, 輬í¬ò»‹


DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
130 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
èõQˆ¶ “û˜¼”-b¬ñ Ü™ô£yM¡ ð£™
Þ¬í‚èŠð´õF™¬ô.
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ ÃPù£˜èœ: “(Þ¬øõ«ù!)
b¬ñèœ à¡ ð‚è‹ Þ¬í‚èŠð죶.”
 (Ë™: úqy ºvL‹)
Ü™ô£yM¡ MFèO™ â‰î G¬ôJ½‹
b¬ñ Þ¼‚裶. ãªùQ™, Ü™ô£yM¡
MFèœ Üõù¶ ë£ù‹ ñŸÁ‹ ܼO¡
ªõOŠð£ì£°‹. b¬ñèœ à‡ì£õªî™ô£‹
܉î MFò£™ ïìŠðõŸP™î£¡.
ïH ‫ ﷺ‬Üõ˜èœ, ýú¡ d Üõ˜èÀ‚°‚
èŸÁ‚ ªè£´ˆî “°Ûˆ” H󣘈î¬ùJ™
“(Ü™ô£y«õ!) c â¬îˆ b˜ñ£Qˆî£«ò£
Üî¡ b¬ñJL¼‰¶ ⡬ù‚ 裊ð£ò£è!”
â¡Á ÃPù£˜èœ.
Ü™ô£y â¬îˆ b˜ñ£Qˆî£«ù£ ܈¶ì¡
b¬ñ¬ò ެ툶‚ ÃP»œ÷£˜èœ.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
131 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
܈¶ì¡, b˜ñ£Q‚èŠð†ìõŸP™ ãŸð´‹
b¬ñ ºŸP½‹ b¬ñò£è Þ¼Šðî™ô. ñ£ø£è
å¼ õ¬èJ™ 𣘈 b¬ñò£èˆ ªî¡ð´‹
Ü«î «ïóˆF™ ñŸªø£¼ «è£íˆF™ ܶ
ñò£è Þ¼‚°‹. Üšõ£«ø æ˜ ÞìˆF™
b¬ñò£è Þ¼Šð¶ ñŸ«ø£˜ ÞìˆF™ ñ
ò£è Þ¼‚°‹.
õø†C, õÁ¬ñ, «ï£Œ, Ü„ê‹ «ð£¡ø¬õ
b¬ñ«ò. Þ¼ŠH‹ ñŸªø£¼ «è£íˆF™
ܬõ ñò£°‹.
Ü™ô£y ÃÁAø£¡:
ñQî˜èO¡ ¬èèœ «î®‚ ªè£‡ìî¡
è£óíñ£è èìL½‹ î¬óJ½‹ ÜN¾
«õ¬ôèœ (ÜFèñ£èŠ) ðóMM†ìù.
ÜFL¼‰¶ Üõ˜èœ MôA‚ªè£œÀ‹
ªð£¼†´ Üõ˜èO¡ bò ªêò™èO™
CôõŸP¡ î‡ì¬ù¬ò Üõ˜èœ
(Þ‹¬ñJ½‹) ²A‚°‹ð® Üõ¡
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
132 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ªêŒò «õ‡®òî£Aø¶.
 (ܘϋ 30 : 41)
F¼ìQ¡ èóˆ¬îˆ ¶‡®Šð¶, Mðê£ó‹
ªêŒîõ¬ù‚ è™ô£™ âP‰¶ ªè£¬ô
ªêŒõ¶ â¡ø î‡ì¬ùèO™ èó‹
¶‡®‚èŠð´õ¶‹ àJ˜ ðP‚èŠð´õ¶‹
F¼ì¡ ñŸÁ‹ Mðê£K¬ò‚ èõQˆ¶ˆ
b¬ñ. Þ¶ ñŸªø£¼ «è£íˆF™ ñ
ò£°‹. Üî£õ¶, Üõ˜è÷¶ °Ÿøˆ¶‚è£ù
î‡ì¬ù G¬ø«õŸøŠð†´ M†ì£™ ܶ
Ü‰î‚ °ŸøƒèÀ‚°Š ðKè£óñ£A M´Aø¶.
ãªùQ™, å¼ °Ÿøˆ¶‚è£è àôA½‹
ñÁ¬ñJ½‹ âù Þ¼º¬ø î‡ì¬ù G¬ø
«õŸøŠð죶. ܶ ñ†´I¡P ñŸªø£¼
«è£íˆF½‹ ñò£°‹. î‡ì¬ù G¬ø
«õŸøŠð´õî¡ Íô‹ êÍèˆF¡ ªð£¼œ,
è‡Eò‹ ñŸÁ‹ àJ˜èœ ð£¶è£‚èŠ
ð´A¡øù.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
133 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Þ‰î ñèˆî£ù Ü®Šð¬ìèÀì¡Ã®ò
«ñ¡¬ñ‚°Kò Þ‚ªè£œ¬è, Þ¬î
ãŸðõ¼‚° â‡Eôìƒè£ CøŠ¹è¬÷
ÜO‚A¡ø¶.

Ü™ô£y¬õ ï‹H‚¬è ªè£œõF¡


ðô¡èœ

Ü™ô£y¬õ»‹ Üõù¶ ÜöAò ªðò˜è


¬÷»‹, ðK²ˆîˆî¡¬ñ¬ò»‹ ï‹H‚¬è
ªè£œÀ‹ Ü®ò£Â‚° Ü™ô£yM¡ e¶
Ü¡¹‹ «ï꺋 Üõù¶ ñ舶õº‹
àœ÷ˆF™ ãŸð´Aø¶. Þî¡ è£óíñ£è
Ü™ô£yM¡ ãõ¬ô ãŸÁ Mô‚è¬ôˆ
îM˜ˆ¶ õ£¿‹ ñ à¼õ£Aø¶. Þ‰î
Þ󇮡 Íô‹î£¡ Þ‹¬ñJ½‹
ñÁ¬ñJ½‹ îQ ñQ°‹ êÍèˆFŸ°‹
º¿¬ñò£ù ªõŸP»‹ Þ¬ø ܼÀ‹
A¬ì‚A¡øù.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
134 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
“݇ Ü™ô¶ ªð‡èO™ ò£˜ ï‹H‚¬è
ªè£‡´ êò™èœ ªêŒõ£«ó£
Üõ¬ó G„êòñ£è  (Þ‹¬ñJ™)
ï™õ£›‚¬è õ£ö„ªêŒ«õ£‹. «ñ½‹
(ñÁ¬ñJ«ô£) Üõ˜èœ ªêŒ¶ ªè£‡®
¼‰î¬îMì I‚è Üöè£ù ÃL¬ò«ò
G„êòñ£è  Üõ˜èÀ‚°‚
ªè£´Š«ð£‹.” (Ü¡ùy™ 16 : 97)

ñô‚°è¬÷ ï‹H‚¬è ªè£œõF¡


ðô¡èœ
1. ñô‚°èœ âšõ÷¾ Hóñ£‡ìñ£ù
ð¬ìŠ¹ â¡ð¶  ÜP‰î«î. ÜFL¼‰¶
Üõ˜è¬÷Š ð¬ìˆî Ü™ô£y âˆî¬èò
ñ舶õI‚èõ¡; ÝŸø½œ÷õ¡; ÜFè£ó
I‚èõ¡ â¡ð¬î ÜP‰¶ ªè£œA«ø£‹.
2. Ü®ò£˜èO¡ àîM‚è£è Ü™ô£y
ñô‚°è¬÷Š ð¬ìˆF¼‚A¡ø£¡. ÜîŸè£è
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
135 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü™ô£yMŸ° ï¡P ªê½ˆ¶A¡«ø£‹.
ñQî˜è¬÷Š ð£¶è£Šð¶, Üõ˜è÷¶
ªêò™è¬÷Š ðF¾ªêŒõ¶ «ð£¡ø ð™«õÁ
«õ¬ôè¬÷ ñô‚°èOì‹ Ü™ô£y
åŠð¬ìˆ¶œ÷£¡.
3. Üõ˜èœ Ü™ô£y¬õ º¿¬ñò£è
õíƒA õ¼Aø£˜èœ. ï‹H‚¬è ªè£‡ìõ˜
èÀ‚è£è Üõ˜èœ Ü™ô£yMì‹ ð£õ
ñ¡QŠ¹‚ «è†Aø£˜èœ. âù«õ, Üõ˜è¬÷
 «ïC‚A«ø£‹.

«õîƒè¬÷ ï‹H‚¬è ªè£œõF¡


ðô¡èœ
1. 嚪õ£¼ êºî£òˆ¬î»‹ «ï˜õNŠð´ˆ¶
õîŸè£è Ü™ô£y Ë™è¬÷ ܼOù£¡.
ÞFL¼‰¶ ñQî˜èÀ‚° Ü™ô£y ªêŒî
ܼ¬÷»‹ «ð¼îMè¬÷»‹ ÜP‰¶
ªè£œA«ø£‹.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
136 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
2. ºŸè£ôˆF™ 嚪õ£¼ êºî£òˆ¶‚°‹
Üõ˜è÷¶ Å›G¬ô‚«èŸø ê†ìƒè¬÷
à¬ìò Ë™è¬÷ Ü™ô£y Þø‚A ܼœ
¹K‰î£¡. Hø° â™ô£‚ è£ôˆ¶‚°‹ ªð£¼‰
¶‹ õ¬èJ™ ÞÁF Ëô£ù °˜Ý¬ù Þø‚A
ܼœ ¹K‰î£¡. ÞFL¼‰¶ Ü™ô£y
M¡ ë£ùˆ¬î»‹ ÜP¬õ»‹  ªîK‰¶
ªè£œA«ø£‹.
3. ÞîŸè£è Ü™ô£yMŸ° ï¡P
ªê½ˆ¶A«ø£‹.

Éî˜è¬÷ ï‹H‚¬è ªè£œõF¡


ðô¡èœ
1. ñQî˜è¬÷ «ï˜õNJ¡ ð‚è‹ Ü¬öŠð
îŸè£è ꃬèI‚è Éî˜è¬÷ Ü™ô£y
ÜŠHù£¡. Þî¡ Íô‹ ñQî˜èÀ‚°
Ü™ô£y ªêŒî ܼ¬÷»‹ àîM¬ò»‹
ÜP‰¶ ªè£œA«ø£‹.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
137 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
2. ÞîŸè£è Ü™ô£y¾‚° ï¡P
ªê½ˆ¶A«ø£‹.
3. Þ¬øˆÉî˜è¬÷ «ïC‚A«ø£‹. Üõ˜è
¬÷‚ è‡EòŠð´ˆ¶A«ø£‹. Üõ˜è÷¶
î°F‚«èŸð Üõ˜è¬÷Š ¹è›A«ø£‹.
ãªùQ™, Þ¬øˆÉî˜èœ Ü™ô£yõ£™
«î˜‰ªî´‚èŠð†ìõ˜èœ; Üõù¶ Ü®ò£˜
èO™ Iè„ Cø‰îõ˜èœ; Üõ¬ù«ò
õíƒA õ‰îõ˜èœ; Üõù¶ ɶˆ¶õˆ¬î
â´ˆ¶¬óˆîõ˜èœ; ñ‚èÀ‚° ñ¬ò
òõ˜èœ; Þ¬ö‚èŠð†ì ¶¡ðƒè¬÷„
êAˆ¶‚ ªè£‡ìõ˜èœ.

ñÁ¬ñ ÷ ï‹H‚¬è ªè£œõF¡


ðô¡èœ
1. ܉î ñÁ¬ñ ï£O™ ÜFèñFè‹ ï¡¬ñ
è¬÷ ܬ쉶 ªè£œÀ‹ ݘõˆF™
Ü™ô£y¾‚° õNŠð´õF™ ݘõ‹
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
138 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ªè£œA«ø£‹. ܉ï£O¡ î‡ì¬ù¬òŠ
ðò‰¶ ð£õƒèOL¼‰¶ MôA‚
ªè£œA«ø£‹.
2. å¼ ï‹H‚¬èò£÷˜ îù‚° Þš¾ôA™
ãŸð´‹ ÞöŠ¹èœ °Pˆ¶ èõ¬ôŠðì£ñ™
ñÁ¬ñJ™ ܬìòŠ «ð£°‹ Ü™ô£yM¡
ܼ†ªè£¬ìè¬÷»‹ ïŸÃL¬ò»‹
â‡E ÝÁî™ Ü¬ìAø£˜.
MF¬ò ï‹H‚¬è ªè£œõF¡
ðô¡èœ
1. è£óíƒè¬÷‚ ¬èò£‡ì£½‹ Ü™ô£y
M¡ e«î ï‹H‚¬è ¬õ‚A«ø£‹. ãªùQ™,
è£óíº‹ Üî¡ ðô‹ Ü™ô£yM¡ MF
ñŸÁ‹ ãŸð£†¬ì‚ ªè£‡«ì ïì‚Aø¶.
2. Ý¡ñ£ G‹ñF ªðÁAø¶. Þîò‹ ܬñF
ò¬ìAø¶. îù‚° ãŸð´‹ 嚪õ£¼
¶¡ðº‹ Ü™ô£yM¡ MF¬ò‚ ªè£‡´
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
139 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
 ï¬ìªðÁAø¶ âù ÜP»‹«ð£¶
Ü™ô£yM¡ MF¬ò F¼ŠF»ì¡ ãŸÁ
ñù‹ G‹ñFò¬ìAø¶. MF¬ò àÁFò£è
ï‹H‚¬è ªè£œðõ¬óMì G‹ñFò£ù õ£›
¾‹, ñù ܬñF»‹ ñA›„C»‹ à¬ìòõ˜
«õÁ âõ¼‹ Þ¼‚è º®ò£¶.
3.  G¬ùˆî è£Kò‹ ï쉶 M†ì£™
 M¼‹Hò¬î„ ê£Fˆ¶ M†«ì£‹ âù
â‡E ùˆî£«ù ð£ó£†®‚ ªè£œõF
L¼‰¶ îM˜‰¶ªè£œ÷ º®Aø¶. ãªùQ™,
Ü™ô£y MFˆF¼‰îî¡ è£óíñ£è«õ
܉î ñèœ îù‚°‚ A¬ìˆîù â¡
ð¬î àÁFªè£‡´, Ü™ô£y¾‚° ï¡P
ªê½ˆ¶«õ£‹. ð¼¬ñ ªè£œõ¬îˆ
îM˜ˆ¶‚ ªè£œ«õ£‹.
4. âF˜ð£ó£î èwìƒèœ, ¶¡ðƒèœ ãŸð´‹
«ð£¶  F´‚Aìˆ «î¬õJ™¬ô; ðòŠ
ðìˆ «î¬õJ™¬ô. ãªùQ™, ܬõ
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
140 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ܬùˆ¶‹ õ£ù‹, ÌIJ¡ ãè Þ¬øõ
ù£Aò Ü™ô£yM¡ MFŠð®«ò ïì‚A¡
øù. ⶠïì‚è «õ‡´«ñ£ ܶ G„êòñ£è
ï쉫î b¼‹ â¡ø àÁF»ì¡ ªð£Á¬ñ¬ò
«ñŸªè£‡´ Ü™ô£yMì‹ ïŸÃL¬ò
âF˜ð£˜Š«ð£‹.
Þ¬î«ò Ü™ô£y ÃÁAø£¡:
“(ªð£¶õ£è) ÌIJ«ô£ Ü™ô¶ (ªê£‰î
ñ£è) àƒèÀ‚«è£ ãŸðì‚îò â‰î‚
èw캋 (ïw캋) ܶ ãŸð´õ
º¡ùî£è«õ (Ü™ôšý§™ ñyçÌœ
â¡Â‹) ¹ˆîèˆF™ ðF¾ ªêŒòŠ
ðì£ñ™ Þ™¬ô. G„êòñ£è Þ¶
Ü™ô£y¾‚° Iè âOî£ù«î! àƒè¬÷
M†´‹ îõPŠ «ð£ù¬îŠ ðŸP cƒèœ
èõ¬ô ªè£œ÷£F¼‚辋, (Ü™ô£y)
àƒèÀ‚°‚ ªè£´ˆî¬îŠ ðŸP cƒèœ
è˜õ‹ ªè£œ÷£F¼‚辋, (Þî¬ù
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
141 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
àƒèÀ‚° ÜPM‚A¡ø£¡) Ü™ô£y
è˜õ‹ ªè£œ«õ£¬ó»‹ ªð¼¬ñ
ò®Š«ð£¬ó»‹ «ïCŠðF™¬ô.”
 (Ü™ýb¶ 57 : 22, 23)
Ü™ô£y«õ! Þ‚ªè£œ¬èèO¡ e¶
âƒè¬÷ G¬ôŠð´ˆ¶õ£ò£è! Üî¡ ïŸ
ðô¡è¬÷ âƒèÀ‚° ðKÌóíñ£è õöƒ°
õ£ò£è! ࡠܼ¬÷ âƒèÀ‚°Š ªð£N
õ£ò£è!
Ü™ô£y«õ! c âƒèÀ‚° «ï˜õN 裆®ò
H¡ù˜ âƒè÷¶ Þîòƒèœ î´ñ£Áõ¬î
M†´‹ à¡Qì‹ ð£¶è£õ™ «î´A«ø£‹.
♬ôòŸø àù¶ 輬í¬ò âƒèœ e¶
ªð£N‰î¼œõ£ò£è! c«ò ܼœ¹Kðõ˜èO™
I‚è «ñô£ùõ¡.
ܬùˆ¶Š ¹è¿‹ ãè Þ¬øõù£Aò
Ü™ô£y¾‚«è! ïH � Üõ˜èœ e¶‹
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
142 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Üõ˜è÷¶ °´‹ðˆî£˜, «î£ö˜èœ, ñùˆ
ÉŒ¬ñ»ì¡ Üõ˜è¬÷Š H¡ªî£ì˜‰î
õ˜èœ ܬùõ˜ e¶‹ Ü™ô£yM¡
ܼÀ‹ Ü¡¹‹ ⡪ø¡Á‹ Gôõ†´‹!
ï‹H‚¬èò£÷˜èOì‹
Þ¼‚è‚Ãì£î¬õ
ï‹H‚¬èò£÷˜ îù¶ ï‹H‚¬è¬ò °çŠ˜
(Gó£èKŠ¹), S˜‚ (Þ¬í¬õˆî™), Gçð£‚
(ïòõ…êè‹) ÝAòõŸ¬ø M†´‹ ð£¶è£ˆ
î£è «õ‡´‹. Ýè«õ, Þ‹Í¡Á‚°‹
õNõ°‚°‹ ܬùˆ¶ ñè¬÷»‹,
ªê£™è¬÷»‹, ªêò™è¬÷»‹ ñ£˜‚è‹
ºŸP½‹ î¬ì ªêŒ¶œ÷¶. Üšõ£Á î¬ì
ªêŒòŠð†ìõŸP¡ Mõóƒèœ W«ö ªè£´‚
èŠð´A¡øù. Þ¬õ 嚪õ£¡Á‹
Ü™°˜Ý¡ ñŸÁ‹ Ýî£óI‚è ïH ªñ£N
èO¡ Ü®Šð¬ìJ™ î¬ì ªêŒòŠð†ì¬õ
ò£°‹. Ýè«õ, 嚪õ£¼ ï‹H‚¬èò£÷¼‹
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
143 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
îù¶ ï‹H‚¬è¬òŠ ð£¶è£ŠðîŸè£è G„êò
ñ£è ÞõŸPL¼‰¶ MôA Þ¼‚è «õ‡´‹.
 Ü™ô£yMŸ° Þ¬í¬õŠðF¡
ܬùˆ¶ õ¬èèÀ‹.
 °P 𣘊ðõ¡, «ü£Rò‹ 𣘊ðõ¡
è£í£ñ™ «ð£ù¬î‚ 致H®Š«ð¡
â¡Á ªê£™ðõ¡ ÝA«ò£Kì‹
ªê™õ¶ Ü™ô¶ Üõ˜èœ ªê£™õ¬î
à‡¬ñªò¡Á õ¶.
 Ü™ô£y¬õˆ îMó ñŸøõ˜èÀ‚è£è
ÜÁŠð¶. (ÜÁ‚°‹«ð£¶ Ü™ô£yM¡
ªðò˜ ªê£™L ÜÁˆî£½‹ êK«ò!)
 Ü™ô£yM¡ e¶‹ Üõ¬ìò Éî˜
e¶‹ Ýî£óI¡PŠ «ð²õ¶.
 Ü™ô£y¾¬ìò ñ£˜‚èˆ¬îˆ îMó
ñŸø õNº¬øè¬÷„ ê†ìñ£è â´ˆ¶‚
ªè£œõ¶.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
144 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
 Ü™ô£y¾¬ìò ñ£˜‚èˆ¬îˆ îMó
ñŸø õNº¬øè¬÷‚ ªè£‡´ Hó„C
¬ùèÀ‚°ˆ b˜¾ è£í ܬöŠð¶.
 è‡ F¼w®èœ ñŸÁ‹ Ýðˆ¶è¬÷ˆ
îM˜ŠðîŸè£èˆ î£òˆ¶èœ, èJÁèœ
ÜEõ¶.
 ÅQòˆF¡ ܬùˆ¶ õ¬èèÀ‹.
 ï†êˆFóƒè¬÷«ò£ Ü™ô¶ ñŸø «è£œ
è¬÷«ò£ ªè£‡´ ñ Ü™ô¶
b¬ñ ïì‚°‹ â¡Á ÃÁõ¶ ñŸÁ‹
õ¶.
 Ü™ô£y¾¬ìò () àœ÷¬ñ¬òŠ
ðŸP C‰FŠð¶. (Üõ¬ìò ð¬ìŠ¹
è¬÷Š ðŸP C‰F‚è «õ‡´‹.)

Ü™ô£yM¡ e¶ ô‡í‹
ªè£œ÷£ñ™ ñóEŠð¶.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
145 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
 Þvô£Iò ñ£˜‚èˆ¬îŠ H¡ ðŸÁðõ¬ó
ïóèõ£C â¡Á ÃÁõ¶.
 ñ£˜‚è Ýî£óI™ô£ñ™ å¼õ¬ó‚
è£çHªó¡Á ÃÁõ¶.
 àôè‚ è£KòƒèO™ 塬øŠ HøKìˆF™
«è†°‹ «ð£¶ Ü™ô£yM¡ ºèˆFŸ
è£è ªè£´ƒèœ â¡Á «è†ð¶.
 Ü™ô£y¾‚è£è ªè£´ƒèœ â¡Á
«è†ðõ¼‚°‚ ªè£´‚è£ñL¼Šð¶.
(Ýù£™ Üõ˜ «è†°‹ Mûò‹
ð£õñ£ù è£Kòñ£è Þ¼‚è‚ Ã죶.)
 è£ôˆ¬î ã²õ¶.
 ê°ù‹ 𣘊ð¶.
 Þ¬í ¬õŠðõ˜èœ, è£çH˜èÀì¡
«ê˜‰¶ õ¶.
 Ü™ô£y¾¬ìò âFKè÷£Aò Îî˜èœ,
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
146 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
APvîõ˜èœ, Þ¬í¬õŠðõ˜èœ,
è£çH˜èœ (Gó£èKŠð£÷˜èœ) ÝAòõ˜
èÀì¡ à÷ŠÌ˜õñ£ù  ªè£œõ¶.
 Üñ™è¬÷ ií£‚°õ¶. àî£óíñ£è:
Hø˜ ð£˜‚è «õ‡´ªñ¡ðîŸè£è«õ£,
Hø˜ ¹èö «õ‡´ªñ¡ðîŸè£è«õ£ æ˜
Üñ¬ô„ ªêŒõ¶ Ü™ô¶ îù¶ Üñ™
è¬÷„ ªê£™L‚ 裆´õ¶.
 èÜð¶™ô£y, ñvT¶¡ ïðM, ñvTˆ
Ü‚ú£ ÝAò Í¡Á Þìƒè¬÷ˆ îMó
ñŸø Þìƒè¬÷ ¹Qîñ£è‚ è¼F
ÜõŸ¬øˆ îKC‚è„ ªê™õ¶.
 Üì‚èvîôƒèO«ô£ Ü™ô¶
ÜõŸ¬ø„ ²ŸP«ò£ è†ìì‹ Ü¬ñŠð¶.
 Üì‚èvîôƒèœ Þ¼‚°IìˆF™
M÷‚ªèKŠð¶.
 ïHˆ«î£ö˜è¬÷ ã²õ¶, Üõ˜èÀ‚°
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
147 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
ñˆFJ™ ïì‰î Hó„C¬ùè¬÷Š ðŸP
îõø£ù è‡«í£†ìˆF™ Ýó£Œõ¶.
 î‚b˜ â‹ MF¬òŠ ðŸP Ý›‰¶
C‰FŠð¶.
 ñ£˜‚è‚ è™M ë£ùI¡P Ü™°˜Ý¡
輈¶èO™ è‹, Mõ£î‹ ªêŒõ¶.
 Ü™°˜Ý¡ MûòˆF™ ꘄ¬ê ªêŒð
õ˜èÀì«ù£ Ü™ô¶ Ü¬îŠ ðKè£ê‹
ªêŒðõ˜èÀì«ù£ Üñ˜õ¶.
 î‚b˜ â‹ MF¬ò ñÁŠðõ˜èœ,
ޡ‹ Þ¶«ð£¡Á ªè£œ¬è gFò£ù
HˆÜˆèœ (Üù£ê£óƒèœ) ªêŒðõ˜
è¬÷ «ï£Œ Mê£K‚è„ ªê™õ¶
Ü™ô¶ Üõ˜è÷¶ üù£ú£M™ èô‰¶
ªè£œõ¶ Ü™ô¶ Üõ˜èÀ‚è£è‚
èõ¬ôŠð´õ¶.
è£çH˜è«÷£
 Ü™ô¶ HˆÜˆ¬î
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
148 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
꣘‰îõ˜è«÷£ â¿Fò ñî gFò£ù
¹ˆîèƒè¬÷Š ð®Šð¶.
 è£çH˜èœ âF˜ˆ¶ Ü™ô£y¬õ F†´
õ£˜èœ â¡Á Þ¼‰î£™, Üõ˜è÷¶
ªð£Œò£ù è쾜è¬÷ˆ F†´õ¶.
 Ü™ô£y¾¬ìò ܈Cè¬÷,
õêùƒè¬÷Š ðKè£ê‹ ªêŒõ¶.
 Ü™ô£y î´ˆîõŸ¬ø Ý°ñ£‚A‚
ªè£œõ¶ Ü™ô¶ ÜÂñFˆîõŸ¬øˆ
î¬ì ªêŒ¶ ªè£œõ¶.
 Ü™ô£y¬õˆ îMó Hø¼‚° (Có‹
ðEõ¶) ²ü¨¶ ªêŒõ¶ Ü™ô¶
°Qõ¶.
 Gç𣂠â‹ ïòõ…êèˆ î¡¬ñ
àœ÷õ˜èÀì‹, ªð¼‹ ð£õƒè¬÷
ªõOŠð¬ìò£è ªêŒðõ˜èÀì¡ Ã®
à†è£˜‰¶ «ðCñA›õ¶.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
149 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
 ñ£˜‚èˆF™ HKM¬ù à‡´ ð‡µ
õ¶. êˆFòˆF™ àœ÷ üñ£Üˆ¬î
M†´Š HKõ¶.
 Îî˜èœ, APvîõ˜èœ, ºwK‚°èœ
(Þ¬í¬õŠðõ˜èœ), ñü¨Rèœ
(ªï¼Š¬ð õ탰ðõ˜èœ) è£çH˜èœ
ÝA«ò£K¡ ñî„ êìƒ°èœ ñŸÁ‹
Üõ˜èO¡ èô£ê£óˆ¬îŠ H¡ðŸÁõ¶.
 Îî˜èœ, APvîõ˜èœ îƒèO¡ Ë™è
OL¼‰¶ ªê£™½‹ Mûòƒè¬÷
à‡¬ñ Ü™ô¶ ªð£Œ â¡Á ªê£™õ¶.
(Ü à‡¬ñ Ü™ô¶ ªð£Œ â¡ð
 ïñ¶ ñ£˜‚èˆF™ Ýî£ó‹ Þ¼‰
ô îMó.)
 Hœ¬÷èœ, C¬ôèœ, ªðŸ«ø£˜èœ e¶
êˆFò‹ ªêŒõ¶.
 Ü™ô£y¾‹ cƒèÀ‹ ù£™ â¡Á
ªê£™õ¶.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com

Ü™ô£y¬õˆ îMó ñŸøõ¬ó
Þ¬øõ¡, è쾜, ݇ìõ˜ â¡Á
ªê£™õ¶.
 «ïó‹ êKJ™¬ô â¡Á ªê£™õ¶.

à¡ e¶ Ü™ô£yM¡ ê£ð‹
à‡ì£è†´‹! Ü™ô£yM¡ «è£ð‹
à‡ì£è†´‹! c ïóèõ£F! âù å¼õ¼‚
ªè£¼õ˜ êHˆ¶‚ ªè£œõ¶.
------
151 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

îI› ¹ˆîèƒèœ

1. ªî£¿¬è º¬ø
2. «ï£¡¹
3. Uü£Š - ºvL‹ ñƒ¬èòK¡ «ñ¡¬ñ
4. ú裈 - õNº¬øèœ, ê†ìF†ìƒèœ
5. Üy½v ú§¡ù£ õ™ üñ£Ý
ªè£œ¬èèœ
6. ÞÁFŠ «ð¼¬ó (º¿ˆ ªî£°Š¹)
7. ܬöŠ¹ŠðE - ܬöŠð£÷˜
8. Þvô£Iò‚ ªè£œ¬è - Mù£ M¬ìèœ
9. î´‚èŠð†ì¬õ
10. Þ¬øªïP ÃÁ‹ ÞòŸ¬è‚ èì¬ñèœ
11. °˜Ý¡ ýbv ÃÁ‹ H󣘈î¬ù
12. Þ™ôƒè¬÷ Ü„²Áˆ¶‹ Üð£òƒèœ
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
152 |
ï‹H‚¬èJ¡ | 152
ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Ü®Šð¬ìèœ
13. ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
14. Ü™°˜Ý¡ ¶Ý‚èœ
15. Þvô£Iò æOJ™ °ö‰¬î õ÷˜Š¹
16. Í¡Á Ü®Šð¬ìèœ
17. Üô†Còñ£è‚ è¼îŠð´‹ Ýðˆî£ù
°Ÿøƒèœ
18. îçhº™ °˜Ý¡ (îxi¶ õN裆®)
19. ܈îšqˆ
20. Ü™°˜Ý¡ ªê£™½‚°„ ªê£™îIö£‚è‹
(Part-2) ݽ Þ‹ó£¡
21. Ü¡ø£ì‹ è¬ìŠH®‚è 1000 ²¡ùˆ¶èœ
22. ªõŸP‚° õN
23. ܬöŠ¹Š ðE «èœM-ðF™
24. º¡ñ£FK ºvL‹ °´‹ð‹
25. ÞòŸ¬è ñî‹
26. Uv™ ºvL‹ (ñvÛ¡ ¶Ý‚èœ)
27. Þvô£I¡ Þ¬ø‚«è£†ð£´
28. e÷£Šðòí‹ (üù£ú£M¡ ê†ìƒèœ)
29. º¡ñ£FK ºvL‹
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
153 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
30. ýx à‹ó£ õN裆®
31. îŠY˜ ºî™ ü§v¾
33. º¡ñ£FK ºvL‹ ªð‡ñE
34. ܘóq‚ Ü™ñ‚É‹
35. ÜöAò ¶Ý‚èœ ñŸÁ‹ ¼‚ò£‚èœ
(21x14 cm)
36. ÜöAò ¶Ý‚èœ ñŸÁ‹ ¼‚ò£‚èœ
(10.5x14 cm)
37. F¼ñí õ£›ˆ¶, 裬ô ñ£¬ô F‚¼èœ,
ÞvFè£ó£ ¶Ý
38. Uv™ ºvL‹ (ݘ†«ðŠð˜ 21x14 cm)
39. Þvô£‹ cƒèœ ÜPò«õ‡®ò ñ£˜‚è‹
40. à‹ó£ õN裆®

Ü™°˜Ý¡ îIö£‚èƒèœ
41. Ü™°˜Ý¡ ªê£™½‚°„ ªê£™ îIö£‚è‹
(Ü™ ð£Fý£ ºî™ ܈ îšð£ õ¬ó)
42. è‡EòI° °˜Ý¡ ÞQ¬ñI°
îIö£‚è‹ (Soft Bound)
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
154 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
43. ꃬèI° °˜Ý¡ CøŠ¹I° îIö£‚è‹
(Hard bound)
44. è‡EòI° °˜Ý¡ ÞQ¬ñI°
îIö£‚è‹ (Hard Bound)
45. àò˜¾I° °˜Ý¡ à¡ùî îIö£‚è‹
(Hard Bound 28 gsm)
46. ꃬèI° °˜Ý¡ CøŠ¹I° îIö£‚è‹
(Zip cover)
47. «ñ¡¬ñI° °˜Ý¡ âO¬ñI°
îIö£‚è‹
48. ªîO¾I° °˜Ý¡ ªîM†ì£î
îIö£‚è‹ (HB 28 gsm, 18x12cm)
49. î˜üñ¶™ °˜Ý¡ H Ü™îçH™ ðò£¡
(Hard Bound 60 gsm)
50. î˜üñ¶™ °˜Ý¡ H Ü™îçH™ ðò£¡
(Hard Bound 35 gsm)
51. Þ¬ø«õî‹ Ü™°˜Ý¡ îIö£‚è‹
(Hard Bound)
52. Þ¬ø«õî‹ Ü™°˜Ý¡ îIö£‚è‹
(Soft Bound)
53. ¹è›I° Ü™°˜Ý‹ Üî¡
îIö£‚躋
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
155 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
îIö£‚è‹ (Soft Bound)
English Books

1. The Ideal Husband & The Ideal Wife

2. 33 Ways Developing Inner Fear

3. 40 Guidelines & Dangers That Threaten

4. Situations & Questions - Answers

5. Prohipited & Problems And Solutions

6. Aqeeda Attawheed

7. The True Message Of Jesus Christ

8. Fortification Of The Muslim

9. Funeral Rites In Islaam

10. Explanation Of Aayat Alkursi

11. Gateway To Arabic, Starter Book, (1-5)

12. Search For Happiness

13. What Must Be Known About Islaam?


DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
156 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
14. The Sunnah Out Spread Flags Of
The Belief Of The Safe Supported Group

15. The Book Of Tawheed

16. The Ideal Muslim

17. Ideal Muslimah

18. Noble Quran in The English Language

19. Arraheeq Al Makhtoom

20. About Islam

21. Glourious Quran

22. Precious Invocations and Ruqyas (21x14 cm)

23. Dua and Ruqya from Quran and Sunnah .


(10.5x14 cm)

DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com


157 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ

îI› Þvô£Iò «ð£vì˜èœ

1. ø¾ ñôó
2. Ü™°˜Ý¡ ÃÁ‹ õ£›Mò™ ÜP¾¬ó
3. õŠ «ðµè
4. cƒèœ õíƒèˆ î°Fò£ù Þ¬øõ¡ ò£˜?
5. Ü™ô£y «ïC‚è£î Æìƒèœ
6. ÞÁFŠ «ð¼¬ó (CPò¶)
7. e÷£Š ðòí‹
8. ÞÁFŠ «ð¼¬ó (ªðKò¶)

ENGLISH ISLAMIC POSTERS


1. Mind your Tongue
2. Journey of no Return

Arabic SCHOOL Books


1. LKG Text Book
2. LKG Work Book
3. UKG Text Book
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
158 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
4. UKG Work Book
5. 1st Text Book
6. 1st Work Book
7. Nafahaatul Eeman
8. Nafahaatul Eeman Work Book
9. 2nd Std Text Book
10. Hand Writing Ruk'a
11. Hand Writing Naskh New
13. Colouring Book
14. Alif Baa Taa
BAYAN CD’s DVD’s
1. VCD & MP3
2. DVD
3. RAHEEQ MP3 CD PACK
400‚° ÜFèñ£ù Þvô£Iò
î¬ôŠ¹èO™ G蛈îŠð†ì à¬óèœ
VCD, DVD, MP3 èO™ A¬ì‚°‹.
DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com
159 | ï‹H‚¬èJ¡ Ü®Šð¬ìèœ
Quality Islamic Bayans on Various Topics
Available in
VCD, DVD & MP3 Formets.

-------------------------------
Bank Account Details

Darul Huda
Indian Bank
Current A/c No. 6724227449
Branch: Mannady,
IFS Code: IDIB000M016
Chennai - 1.
---------------------------------

DARUL HUDA , CHENNAI - 1 | muftiomar@gmail.com

Вам также может понравиться