Вы находитесь на странице: 1из 80

1

© Николай Трейман
Тони Николов

НЕВЪОБРАЖАЕМИЯТ
МУЗЕЙ
В
музея, традиционно въз- Борис Гройс и Хайнц Шюц, публи- на социалистическото изкуство
приеман от мнозина кувани в този брой, е много неща или Софийския арсенал – също
като укритие от дъжда едновременно: място за култура Музей за съвременно изкуство, и
или идеално убежище за и образование, но и двигател на т.н. Да не говорим, че не е пред-
влюбените, всъщност икономиката; модел за полити- видено целево финансиране за
се случва нещо, даващо силен ческо самочувствие, източник довършването на проекта. Как-
подтик на социалното въобра- на културен престиж и магнит то и че „Квадрат 500“ е изправен
жение: нашето присъствие там за туристи, ала и алтернативно пред сериозни битови проблеми
преобразява музейната колекция. място – не само за представяне като лошо работеща климатич-
По този начин от набор от арте- на историята на изкуството, на инсталация, което на практи-
факти тя се превръща в модел на тоест на миналото, но и на ново- ка застрашава съхраняването на
случилото се и случващото се. И то – онова, което се очертава на колекцията.
нечий портрет престава да бъде хоризонта. Все въпроси за сериозна общест-
само конкретно изображение на вена дискусия, след която някой
живяла някога личност, а се въз- Възгледи, които по особен начин
(предполага се – Министерство-
приема и като произведение на се сблъскват и в нашето соци-
то на културата) би трябвало да
изкуството; всичко в музея при- ално въображение след 28 май
даде отговори. Ето защо в този
добива особена, допълнител- 2015 г., когато „българският Лу- брой потърсихме гледната точ-
на значимост. Ситуация, която вър“ – новата ни Национална гале- ка на известни български изкус-
Андре Малро определя в едно свое рия, известна още като „Квадрат твоведи по темата, както и на
прочуто есе от 1947 г. с термина 500“ – отвори врати. Строен в новия директор на Националната
„Въображаемият музей“. мандатите на седем български галерия Яра Бубнова. Вярно е, че в
министри на културата, този музея не грее слънце, както ни на-
От времето на Малро обаче пред- „български Лувър“ така и си ос- помня в есето си философът Бо-
ставите за музея значително са тава недовършен. Частта от- рис Гройс, което обаче не означа-
еволюирали, социалното въоб- към столичната улица „Обори- ва, че натрупаните там проблеми
ражение за него – също. Съвре- ще“ стои непипната, без никой не изплуват наяве. И колкото по-
менният музей е не само депо за да знае кога ще има там (и ще има вече нещата се отлагат, толко-
културно-исторически шедьоври ли?) Галерия за декоративни из- ва повече Националната галерия
и конструиране на колективни куства. Продължава да не е ясна попада в клопката на „квадрату-
идентичности. Той, както може връзката между „Квадрат 500“ и рата на кръга“, криеща сериозни
да прочетете в текстовете на негови филиали като т.нар. Музей рискове.

ноември 2018
В брой
Невъображаемият музей

Съдържание
1

2
3
куклите
Иван Попов – Носталгия по
Месечник за изкуство, култура и публицистика

Оля Стоянова – Как празнуват


45-46
Главен редактор
Тони Николов
космополитизма. Елиезер Алшех 47-48 tony.nikolov@kultura.bg
Тема на броя:
Музеят в квадратурата на кръга Книги Водещ броя
Людмила Димова
Чавдар Попов – Квадратурата на Марта Монева – На същата
ludmila.dimova@kultura.bg
кръга в родна редакция 4-7 страница. 70-и панаир на
книгата, Франкфурт 50-51
Националната галерия трябва Редактор
да стане видима – разговор Катя Атанасова – Неизвестният Димитрина Чернева
с Яра Бубнова 8-12 Фицджералд 52 dimitrina.cherneva@kultura.bg
Весела Ножарова – За какво ни е Пламен Антов – За смъртта
Националната галерия? 13-14 и други смисли 53-54 Дизайн и визуална концепция
Митко Новков – Чавдар Гюзелев
Диана Попова – „Неизговорено,
неартикулирано време“ 5-16 Памет! Работи 55-56
Дизайн и предпечат
Борис Гройс – Затъмненият Димитрина Чернева – „Наший Борислава Бранкова
музей 17-19 Баучер“ и българите 57-58
Мира Душкова – Българското Администратор
Хайнц Шюц – Музеите през XXI в. 20-22 възраждане в 100 артефакта 58-59 Венета Домусчиева
Кино тел. 02/981 05 55
Идеи

Георги Данаилов – Народните Беноа Жако – Правя кино, защото Коректор


будители и тяхната съдба 24-26 обичам книгите 61-62 Евгения Мирева

Анна Политковская – Струва ли Мариана Първанова – „Златна Разпространение


си да дадеш живота си за роза“ 2018 63-65
Стефан Банков
журналистиката? 27-30 Екатерина Лимончева – Многото slb@abv.bg
Иън Макюън – Без свобода на животи на Дон Кихот 66-67 тел. 02/981 05 55
словото демокрацията е измама 31-32
Музика
Дебати
В моя клас е целият свят –
разговор с Райна Кабаиванска 69-72 Редакция: 1000 София, ул. „Шести
Държавен приоритет ли е Пловдив
2019? – разговор с Мариана септември“ 17, тел. 02/434 10 54
Елена Драгостинова –
Чолакова 34-36 Въздигането на един цар 73-74
Сцена
Фотография
Слава Янакиева – Папайоану –
археология на човешкото Фотография и архетипи –
терзание 38-39 разговор с Роджър Балън 76-79
Камелия Николова – БИТЕФ 2018 40-42
Под линия
Елица Матеева – Драконът е убит, Издател:
да живее Градоначалникът! 43-44 Людмил Станев – Кретенщина 80 Фондация „Комунитас“

Автори в броя: Анна Политковская, Беноа Жако, Борис Гройс, Весела Ножарова, Георги Данаилов, Данислава Делчева,
Диана Попова, Екатерина Лимончева, Елена Драгостинова, Елица Матеева, Иван Попов, Иън Макюън, Камелия Николова,
Катя Атанасова, Людмил Станев, Мариана Първанова, Мариана Чолакова, Марта Монева, Мартина Апостолова, Мира
Душкова, Митко Новков, Оля Стоянова, Пламен Антов, Райна Кабаиванска, Роджър Балън, Светлана Димитрова, Слава
Янакиева, Хайнц Шюц, Чавдар Попов, Яра Бубнова
тема на броя

фотография Светослав Чулин


Музеят в квадратурата на кръга
Как изглежда нашата Национална галерия днес? Доколко пренасянето ѝ в „Ква-
драт 500“ и смесването на двете експозиции – националната и чуждестран-
ната – отговаря на изискванията на съвременния музей? И каква ще е съдбата
на Галерията за декоративни изкуства, която сякаш потъна в някаква „черна
дупка“? Ще се окаже ли, че през зимата новата Национална галерия е принуде-
на да затвори врати поради неработеща климатична система? Предлагаме ви
дискусия по темата.
4
Чавдар Попов

фотография Светослав Чулин

Особен род незаинтересованост се и незначителен „обект“, за който не В търсене на ключови думи, чрез кои-
простира над така наречения „Ква- е необходимо нито да се дискутира, то да се приближим до разплитането
драт 500“. С малки изключения, няма нито да се пише, още по-малко пък да на причините за това незадоволи-
почти никакви коментари, да не гово- бъде обговарян специално? телно положение, можем да назовем
рим за задълбочени анализи или оцен- следните: индиферентност, страх,
ки! Като че ли онези, които биха могли В последно време често си задавам примиренчество, некомпетент-
въпрос, на който трудно намирам ност, конюнктура.
и всъщност би трябвало – най-мал-
отговор – защо не се получават не-
кото по силата на професионалната
щата, защо все нещо куца около На- Реализирането на новата експозиция
етика – да изявят определено отно- ционалния музей за изобразителни преди няколко години не беше съпро-
шение към Националната галерия, изкуства? Очевидно има някакви при- водено с професионален дебат, с из-
негласно са си дали обет за мълчание, чини, това не може да е случайно. Как работване на консенсусна експертна
сякаш в сила е някаква своеобразна обаче да отсъди човек, когато няма, оценка. Сякаш въпросът се свеждаше
омерта. така да се каже, на какво да стъпи, до някакъв частен случай, а не до из-
липсва и най-малкият намек за ана- ключително важна национална кул-
Може би публиката, пък и колегията, лиз! В очакване да се роди бъдещият турна институция.
е напълно удовлетворена от същест- български Бурдийо (я дочакаме, я не,
вуващото положение, може би няма неговата поява!), бихме могли все пак Навсякъде по света (а предполагам,
никакви проблеми, може би всичко е да се опитаме за пореден път да по- че България не би следвало да прави
наред? Или пък, току-виж, един подо- разсъждаваме на тази тема. И то не изключение) изготвянето на експо-
бен музей изобщо не е значим и важен от самоцелна любов към разсъждения- зиционната концепция и изобщо на
за България, не представлява никакъв та (нещо като „изкуство за изкуство- структурата на музея по принцип е
интерес за битието и за култура- то“), а поради това, че проблемът е колективно дело. Това дело обикно-
та на нашата нация, това е дребен наистина важен и засяга всички нас. вено е съпътствано със значителни

ноември 2018
5
трудности, с технически проблеми не за нашата духовна и художествена формална, стилова или жанрова съ-
и така нататък, тъй като най-мал- култура Националната галерия. Въп- поставка трябва да бъде оправдана,
кото предполага, освен всичко друго, росът, за съжаление, е реторичен. да ни убеди със своята историко-кул-
дефиниране на принципите на селек- турна и изкуствоведска обосновка. Би
цията на творбите. Това, от своя Сегашната институция всъщ- следвало да се запитаме – каква е цел-
страна, изисква кооперацията на зна- ност представлява механично су- та в случая? Отговор, естествено,
чителен брой участници в изгражда- миране на предишните две отдел- няма, а и да очакваме някой от власти-
нето на музея, достатъчно време и ни самостоятелни звена – Наци- мащите (примерно, в Министерство-
много енергия, както и стратегиче- оналната художествена галерия и то на културата) да вземе отношение
ско обмисляне на цялостния ефект. Националната галерия за чуждес- по въпроса, би било проява на непрос-
Предшества се и се съпровожда от транно изкуство. За да не се сто- тима наивност.
обсъждания и дискусии в средите на ри на някого малко това, добавяме
професионалистите – предимно изкус- и Галерията за декоративни из- Така разместени един до друг без ни-
твоведи и музейни куратори, от съз- куства, която потъна в някаква какви обяснения, автори от различ-
даване на специализирани екипи, от „черна дупка“. ни националности, работили през
концептуално планиране и т.н., и т.н. различни години, само увеличават
Обединяването на двете галерии ентропията на експозицията и тази
Разбира се, сегашната сграда, макар и беше предприето набързо, не му беше ентропия нараства експоненциално,
приспособена за нуждите на един по- дадена необходимата гласност. В про- колкото повече се приближаваме до
добен музей, предоставя повече въз- фесионалната гилдия така и не се със- съвремието. Българското изкуство
можности за реализацията на проек- тоя никакъв дебат по този въпрос. Не от втората половина на ХХ в. дифу-
та, отколкото бившият дворец. Тук станаха ясни мотивите и аргументи- зира сред художници и произведения
има по-широки и по-просторни поме- те в подкрепа на този акт, ако изобщо от различни периоди и географски
щения, налице е значително по-голя- имаше такива. Струва ми се обаче, че ширини. Подобно вавилонско смеше-
ма площ. При все това проблемът с ако разсъждаваме сериозно, минусите
ние на езиците е противопоказно на
адаптирането на съществуващото са далеч повече от плюсовете.
всякакво систематично усвояване на
пространство, макар и преустроено,
Новосформираният комплекс стана логиката на развитието на пластич-
спрямо целите и задачите на един
твърде разнороден и поради това ното творчество. Да му мислят сту-
национален музей на изобразител-
значително по-труден за управление дентите и учениците, които очак-
ното изкуство и сега продължава да
и за поддръжка, да не говорим за из- ват да научат нещо за българското
бъде в сила. Не сградата трябва да
работване и прилагане на единна му- изкуство! При това, ако началната
налага експозицията, а точно обрат-
зейна стратегия в рамките именно на хронологична отправна точка е от-
ното – характерът на колекциите, и
единен музей. Достатъчно е да кажем, носително фиксирана (светското из-
най-важното – концепцията следва
че в настоящия момент Национална- куство на Българското възраждане),
да определи пространствените ха-
та галерия обхваща не само въпросния то крайната почти изцяло се размива
рактеристики. В тази връзка трябва
квадрат, но има също така 4 филиала във времето и пространството.
със съжаление да припомним, че за 140
години от Освобождението до днес, и 4 къщи музеи. В резултат се полу-
чи трудно управляем конгломерат с
Не става ясно и това как експози-
при всички режими и системи, включи- цията се съвместява с наличието
телно и за периода на така наречения множество нерешени материални,
финансови, технически и разбира се, на други два национални музея – на
„преход“, нашата държава не е смет- така нареченото „социалистиче-
нала за нужно да се построи в столи- концептуални въпроси, без ясна вът-
решна структура, с видима аморф- ско изкуство“ и на така наречено-
цата едно изцяло ново архитектурно то „съвременно изкуство“. Дори
съоръжение, специално предназначено ност на отделни раздели.
да приемем, че става дума за филиали,
за Национална художествена галерия, Има и друг съществен проблем. Сли- а не за отделни музеи, ситуацията
съобразено с всички изисквания към ването на двете галерии по никой принципно не се променя. Получава се
един съвременен музей на визуал- начин не предполагаше автома- тотален абсурд – в рамките на един
но-пластичните изкуства. В София тично и сливането на експозици- и същ музей да съществуват експози-
няма нито една сграда, специално по- ите им. Това е най-спорният и ции, посветени на един и същ период!
строена за музей! Излишно е да се пре- дискусионен от моя гледна точка В едната грижливо са разпределени
повтаря, че това не е добър атестат момент. Съвместяване на наши и „правилните“, в другата – „неправил-
за приоритетите в културната поли-
чужди автори в рамките на една обща ните“ художници. Малко е да се каже,
тика на страната.
експозиция, разбира се, е възможно, но че тази ситуация изопачава, подме-
И какво от това, в крайна сметка? единствено в контекста на времен- ня и направо фалшифицира реалната
ните тематични изложби, които по- твърде сложна, многопластова „сте-
Може би именно в този контекст се ставят и решават някакъв конкретен реокартина“ на изкуството ни по вре-
прояснява въпросът важна ли е, или изкуствоведски проблем. Всяка една мето на социализма.

ноември 2018
6

Изкуствознанието като хуманитар- Експозицията не е структурира-


Чавдар на научна дисциплина съществува на нито по направления, нито по
поне от средата на XIX в. Съвремен- периоди, нито по жанрове, нито
Попов ната музеология от своя страна е по автори. Чуждестранният опит
интердисциплинарна област с високи недвусмислено свидетелства за
научни и практически постижения. У това, че така не се прави никъде.
нас специалност „Изкуствознание“ се За да не ходим много далеч за образци,
Чавдар Попов е изкуствовед. открива в Националната художест- можем да посочим за сравнение напри-
Професор в Националната ху- вена академия още през 1970 г. За бли- мер Националната галерия в Атина.
дожествена академия, доктор зо половин век са завършили немалко Експозицията се композира по ясно
на изкуствознанието. Работи изкуствоведи. Защо припомням тези дефинирани раздели, разпределени по
в областта на изследването общоизвестни факти? Защото при отделните зали, съпроводени с крат-
на изкуството на ХХ век, на желание от страна на Министер- ки обяснителни текстове на гръцки и
теорията на визуално-плас- ството техните познания биха мог- на английски: поствизантийско изкус-
тичните изкуства и на ме- ли да бъдат продуктивно използвани тво, живописта на Доменикос Теото-
тодологичните проблеми на още на стадия, предшестващ откри- копулос (по-известен като Ел Греко),
изкуствознанието. Сред книги- ването преди няколко години на но- исторически композиции, портрети,
те му са: „Съвременна живо- вата експозиция. В края на краищата битова живопис, западноевропейска
пис в НХГ“ (1980), „Българската излиза, че държавата напразно харчи живопис (отделен раздел!), ориента-
живопис 1878–1978“ (1981), „То- пари за тяхното образование! лизъм, натюрморт, символизъм и але-
талитарното изкуство. Иде- гория. Това е само един пример, взет
ология. Организация. Практика“ Историята на изкуството има своя от съседна нам страна, но подобни
(2002), „Постмодернизмът и вътрешна логика, своя структура, примери могат да бъдат приведени с
българското изкуство от 80- свои скрити, неафиширани, но обек- десетки, да не кажа стотици.
те и 90-те години на ХХ век“ тивно съществуващи закономер-
(2009). Публикувал над 400 ности. Една от основните задачи на Тогава, когато закономерностите в
студии, статии и материали всеки музей или галерия е да се опита, организацията на експонирания ху-
в различни периодични изда- доколкото колекциите и фондовете дожествен материал не са изявени и
ния и каталози в България и позволяват това, да ги разкрие и да очертани, провеждането на учебни
в чужбина. Куратор на излож- ги представи както на по-широката занятия и реализацията на образова-
би на съвременно българско публика, така и на специалистите. телни програми в музея се поставят
изкуство в редица страни Именно това обстоятелство е пред- на сериозно изпитание или на практи-
(Сърбия, Полша, Русия, Маке- мет на конципирането на музейната ка стават невъзможни. А това е, как-
дония, Йемен, Румъния, Герма- експозиция. Иначе изкуствознание- то е добре известно, една от основ-
ния, Китай, Кипър, Бразилия, то се разпада, превръща се в „изкус- ните функции на всеки музей – наред
Алжир, Обединените арабски твография“, в низ от имена и творби. с опазването, реставрирането и по-
емирства, Ангола, Франция, По какво би се отличавала подобна пуляризирането на изкуството. Още
Мароко, Холандия, Англия). експозиция от една например кино- веднъж трябва да констатираме със
ложка изложба или от един съвреме- съжаление, че беше пропусната въз-
нен интернационален пазар на изкус- можността да бъдат контрактувани
твото, приличащ на супермаркет? екипи от изкуствоведи и музейни ку-
ратори, които биха допринесли за ре-
Изучаването на историята на из- шаването на подобни образователни
куството се осъществява не по ха- и дидактически задачи.
отичния коктейл от n-броя автори,
представени от n-броя творби, а по Щом професионалната среда, която
Много от тези по всяка вероятност по-общи и научно мотивирани концеп- по презумпция е носител на експерт-
обективни трудности при формира- туализации, през призмата на които ните познания, по различни причини е
нето и реализирането на експозици- следва да се извършват съответни- обезсилена или разпокъсана и инсти-
ята биха могли да бъдат избегнати те обобщения, систематизацията туциите не работят, се създават
поне частично, ако при изработва- на насоките, тенденциите и направ- прекрасни условия за волунтаристки
нето на концепцията на новата га- ленията в съответните култур- решения. Някога Ролан Барт беше пи-
лерия бяха взели по-дейно и по-ак- но-исторически епохи. В този смисъл сал, че всяка митология (чети идео-
тивно участие повече специалисти, действително можем да твърдим, че логема!) иска да бъде възприета като
които следва да се търсят сред из- изкуството е своеобразна „символна природа. Чрез манипулативните вну-
куствоведите, а не сред художници- форма“ (Ернст Касирер). шения на масмедиите искат да ни на-
те (най-малкото – поради наличие на карат да повярваме, че съществува-
конфликт на интереси). На какво ли е символ „Квадратът“? щото няма алтернатива – сегашната

ноември 2018
7
фотография Светослав Чулин

експозиция е толкова естествена, За мен няма никакво съмнение, че Би следвало обаче с ръка на сърцето
колкото например фактът, че слънце- казусът с така наречения „Квад- горчиво да признаем, че несъмнено
то изгрява от изток. Ако това е така, рат 500“ ще остане като, дели- „Квадрат 500“ е тъкмо онова, кое-
тогава какво наистина да коментира- катно казано, негативна страни- то можем да произведем на бял свят,
ме? Министерството на културата, ца в историята на българското нещо, за което вкупом сме отговорни.
противно на всякакви норми, отдава изкуствознание, пък и на нашата Неслучайно е казано, че всеки народ си
на откуп задачата по оформянето на култура като цяло. Колко струват заслужава правителството. В този
експозицията на галерията на везде- например всичките ни музеологични и казус като в капка вода се оглеждат
същия и непогрешим Светлин Русев и кураторски „теоретизации“, когато както социалните дефекти, така и
проблемът ex nihilo е решен еднолично като професионално съсловие не сме нравствените ни дефицити.
и безапелационно. в състояние да решим важни практи-
чески въпроси? Какво друго впрочем да очакваме в
Няма планиране, няма сблъсък на ви- една обществена среда, при която
зии, няма специализирани съвети, Най-печалното обаче е, че в резултат обликът на Националната галерия
няма комисии, няма конкуриращи се на всички тези констатации логич- вместо от съвременните универсал-
екипи, няма обсъждания и анализи, но стигаме до твърде нерадостни и ни музеологични стандарти се опре-
няма дискусии, няма дебат. нелицеприятни изводи. Остава впе- деля от клиентелизма, от личните
чатлението за тотално разминаване зависимости и от груповите интере-
Много бих бил любопитен да разбера между желано и действително, както си, а професионализмът е изтласкан в
дали нещо подобно се е случвало няко- и усещането за дълбока интелектуал- задния двор за сметка на художестве-
га в друга държава? на обида. ната самодейност?

ноември 2018
8

Националната
галерия трябва
да стане видима
Разговор с Яра
Бубнова, новия
директор на
фотография Светослав Чулин

Националната
галерия, заела
поста след Слава
Иванова, която бе
пенсионирана през
септември т.г.
Говорите за необходимостта от чуждестранна колекция, която пред- която много от заложеното в този
отваряне на Националната галерия почитам да наричам световна колек- прочит на изкуството вече не гово-
като институция. Как трябва да ция, също е построена като храм на ри нищо или изглежда носталгично
го разбираме? изкуството, човек получава внушение, дистанцирано.
преди да влезе. Не можем да променим
„Отваряне“ за мен е почти магична архитектурата, но днес трябва да От друга страна, Галерията е нацио-
дума, обозначаваща много неща. От има други формати за комуникация, нална, най-старата, най-големият
една страна, отваряне към публика- които хората разбират веднага. Ко- музей на изкуствата в страната, тя
та и посетителите. Хората трябва гато си вътре в музея, не трябва да се трябва да събира около себе си профе-
да искат да влязат в Галерията, кое- чувстваш глупав, алиениран и незна- сионалисти, което е от най-сложните
то означава, че публичният ѝ образ ещ. Това зависи от много обстоятел- задачи. Общността ни, ако има про-
ства – от текстовете, които съпро- фесионална общност изобщо, също
трябва да е приятелски. Знаем, че
вождат работите, от възможността няма формулирани стратегии за съ-
по принцип хората искат да ходят в ществуване и споделени критерии за
музеи и дигиталните възможности посетителят да седне, да пие кафе и
да пазарува книги, картички, катало- ориентация в обществото. Когато се
не са убили това желание, то дори се построи „Квадрат 500“, се увеличиха
зи, характерни сувенири.
трансформира в усещане за общност репрезентативните площи и в този
и присъствие на конкретно място, с Нашата експозиция е ориентирана момент Галерията, музейното дело
конкретно изкуство. Трябва да има към хора, които са малък дял от об- бяха във вниманието на общество-
лекота – сравнявахме се преди години ществото. Това е специфична, „от- то. Учуди ме, че тогава колегите ху-
със СГХГ, там се влиза от улицата, в лежала“ представа за историята дожници не лобираха за откупки. Ко-
Двореца е сложно, трябва да се изка- на изкуството, за това какво е му- гато запитах някои художници: „Защо
чиш нависоко. Сградата на бившата зеят. Има обаче и друга публика, за не искате от министъра бюджет за

ноември 2018
9
откупки, сега е моментът, толкова възможно само ако имат някаква фи- настояването, че има абсолютна спе-
години нищо не се е направило?“, от- нансова сигурност и независимост, цифика и изолираност в развитието
говорът беше: „Нали ни знаеш какви идваща с тях. Финансовото ни за- на изкуството, ми се струва напълно
сме“. Това е особена затвореност: конодателство не е стимулиращо разрушено. Винаги забравяме, че дори
от Националната галерия колегията в това отношение. Много от юрис- в тоталитарните общества хора-
понякога се чувства обидена, подми- тите, с които съм разговаряла, го та са имали знания и професионални
ната, но дискусия за това от какво са съзнават, но такава е реалността и стремежи, има необясними усещания
обидени и доволни – няма. ние трябва да направим нещо. Аз мис- за глобалния Zeitgeist, които преодоля-
ля, че основното, за което трябва ват цензурата и ограниченията.
Ще създадете ли съвет към Нацио- да се борим в нелесните финансови
налната галерия? обстоятелства и при този сграден Трябва ли двете експозиции – на-
фонд, е за видимост, за публичност. ционалната и чуждестранната, да
Непременно трябва да има експертен
Ние сме публична институция, но не се смесват по този начин в излож-
съвет към Националната галерия. За-
сме много публични, по много причини бените пространства?
конът обаче не задължава директора
закъсняхме да станем такива.
на такава институция да има около Да не забравяме, че това е авторска
себе си каквито и да е съвети. Съвре- Обръщането към нови публики експозиция. Тя с това е и слаба, и силна
менният публичен музей не може да предполага ли обновяване на екс- едновременно. Направена е от Свет-
обслужва частния вкус или да е поли- позицията? лин Русев, от един опитен, мощен,
тическо начинание. Решенията тряб-
пълнокръвен участник и предста-
ва да се взимат чрез обсъждане. Много Първо, не би ми се искало да отгова-
вител на историята на изкуството
ми се иска Националната галерия да се рям на въпросите, сякаш всичко е в
подготви за бъдещето, никой не може кърпа вързано, назначена съм според от повече от половин век. Това не е
на сто процента да предскаже кое от закона до обявяване на конкурс. Бях научно обоснована експозиция, тя е
изкуството, което се прави днес, ще заместник-директор три години и изградена върху усещането за ця-
бъде най-скъпо или най-велико. Но мо- директор една година при нерабо- лостността на процесите, за вза-
гат да се поемат премерени рискове теща публичност на институцията, имовръзките, за потока на история-
и да се подкрепят идеи, които ще се не е съвсем като да работиш със и та, тя е емоционална и персонална.
формулират в колективен дебат. от името на една огромна държавна
Галерията е от типа Universal Museum
културна институция. Аз трябва да
Националната галерия няма нито об- – цели да вижда света в неговите
се уча да делегирам. Защото пара-
ществена закрила, нито подобен пат- връзки и взаимозависимости, с проб-
лелно с моята музейна работа аз съм
ронаж. Почти няма публични фигури, леми, вини, борби. От друга стра-
самообразовал се създател на инсти-
успешни хора в бизнеса и политика- на, тази универсална част на музея
туция и куратор на големи проекти
та, изкуството и културата, които е по-малка и е създадена във волеви
с огромна лична отговорност, умея
биха казали: „Аз ходя в Националната политически момент, не се е трупа-
да правя доста неща, трудно умея да
галерия, съветвам и вие да отиде- ла с времето, не носи колониалната
доверя отговорности. А директорът
те. Аз/ние подкрепяме, трябва да го травма. Изкуството от Африка и
носи огромна отговорност, освен
сторите и вие“. Няма никаква форма Азия тогава се е възприемало като
управленската, винаги трябва да има
на социален консенсус около тази ин- изкуство, а не като отражение на
предвид, че музеят се намира между
ституция, че е важна и „вечна“ в логи- политическите отношения, макар и
историята и бъдещето. Вероятно
ката, според която музеите и изкус- те да присъстват. С моите колеги,
днешното време не е най-доброто
твото са вечни. които се занимават със съвременно
за музеите. Поставени са под въпрос
музейно дело, обсъждаме темата за
техните функции, те са скъпи за бю-
Много са проблемите. Музейното деколонизацията, за разпознаването
джета и днес можеш да видиш „всич-
дело в България изостана, но нито Га- на грешките в миналото, включител-
ко“ на монитора. Но аз много обичам
лерията е най-изостаналият ученик, но и спрямо историята на изкуство-
музеите, вярвам в тяхното бъдеще.
нито ситуацията е невъзможно да се то. Ние не сме виновни пред тези
Привърженичка съм – ето, сега всички
промени. Логиката на социалните от- култури, но сме виновни пред други.
ще ме намразят – на обединяването
ношения, финансовото законодател- И начинът, по който се анализира ви-
на националната и световната колек-
ство днес не са приятелски към музеи- ната на много европейски участници
ции и смятам, че то има много положи-
те. Даже не смея да поставя въпроса в културната история, би трябвало
телни страни чрез онагледяването на
за автономията, защото се опасявам, да ни научи да потърсим собстве-
връзката със света.
че ще се разбере съвсем превратно. ната си вина и да я осмислим. Имам
Музеите да взимат автономни ре- Защо мислите така? предвид не само тоталитарната ис-
шения – това не означава да прода- тория, но и това, че България никога
ват или купуват, закриват или дават Защото времето на националните не е имала колекция на ислямското из-
под наем. Става дума за автономно галерии (с ударение върху първата куство и проблемът с изложбите на
изграждане на стратегии, което е дума от съчетанието) е отминало, тази тема е много сложен, никога не

ноември 2018
10

на изход от национализмите. В пове-


чето страни, особено в по-малките,
музеите на съвременното изкуство
са по-смелите, а така наречените
Universal Museums имат много пробле-
ми. В тях почти винаги националното
е отделено от интернационалното
и това създава претенция за уникал-
ност, но и издава комплекс за малоцен-
ност, страх от сравнения.
Има ли в Министерството на кул-
турата някой, който да застава
зад идеята за завършването на
„Квадрат 500“? На него му липс-
ват тъкмо пространствата за
комуникация с публиката.
Моето усещане е, че институцията
Национална галерия трябва да пред-
ложи стратегия накъде ще се разви-
ва и след това да влиза в по-обосно-
вани претенции спрямо останалите
агенти на тази художествена сцена
– спрямо бюджета на Министерство-
то на културата, правната рамка,
инертността на частните капитали.
Идвате от средите на съвременно-
то изкуство, това означава ли, че
Националната галерия ще се отво-
ри повече към него?
Да, разбира се. Съвременното изкус-
тво е това, което се създава сега,
това е нашето СЪвремие! Преди го-
дини участвах в една конференция на
ЮНЕСКО, която прие декларация със
заглавие: „Съвременното изкуство е
културното наследство на бъдеще-
то“. С тази идея някога са се създа-
вали музеи по света. А и не може да
се говори за абсолютна затвореност
на Националната галерия. По-скоро
направеното – доста изложби в раз-
личните ѝ пространства – се оказ-
ва зле комуникирано, незабележимо,
неизвестно.
фотография Светослав Чулин
Различните публики не се изследват и
не се „преследват“, не се привличат по
намира подкрепа. За мен избягването Експозицията ще се промени. Аз ува- логиката на интересите им. Хората
на историческите проблеми е точно жавам смелостта, с която е направе- от нашата професия – аз съм историк
толкова глупаво, колкото да изтри- на, музейните ни колеги от чужбина на изкуството, куратор, тоест ние
еш някои болести от медицинския си оценяват излизането от диахрон- сме субструктурна професия към из-
картон. В един момент точно премъл- ността заради преодоляването на куството – продължаваме да смята-
чаното избива. Още по-драматично е, „националната ексклузивност“, което ме себе си за много елитарни. Не сме!
когато не се обсъжда. А музеят е мяс- според тях в съвременния политичес- Винаги забравяме, че в елит ни произ-
тото, което обсъжда. ки контекст подпомага търсенето веде социализмът. Прекалено искаме

ноември 2018
11
и прекалено малко развиваме собстве- са станали такива, за кого са такива, отдел, с две млади колежки – Сиана
ния си потенциал. могат ли да останат такива. Минева и Яна Братанова, учи децата
именно на това.
Как ще мотивирате екипа за тези Новият директор на Музея „Мет-
промени? рополитън“, австриецът Макс Хо- Това май е най-хубавото, което се
лайн, чиито идеи вие много харес- случи на Галерията през последна-
Няма рецепта, особено когато не мо- вате, казва, че музеят днес е едно та година.
жеш да го сториш с пари. Надявам се, от малкото места, където може да
че екипът ще се мотивира със смисъл, се води задълбочен дебат по важни Вероятно е така, или поне социално
че на колегите ще им е интересно, че за обществото теми. От какво ще най-смисленото, оправданото и при-
помнят защо са в тази професия. Как- започнете в практически план, за влекателното. Те сами са го напра-
то всички ние от културната сфера да стане Галерията място, видимо вили. Имат историко-художествено
в нашата реалност се мотивираме: за обществото? образование, както повечето мои ко-
с чувство за екипна отговорност, за леги, но са от друго поколение, имат
отдаденост и виждане на смисъл в Ще започна от създаването на съве- смелост да инициират. Опитът им
това, което правим. тите, много разчитам на добровол- трябва да се надгражда, разширява,
ната помощ на авторитетни наши и прилага на други места. Имаме и други
Ще получат ли повече свобода? чужди интелектуалци, художници и активни, предприемчиви колеги. Има-
културтрегери – три групи с различно ме определени постижения, но големи-
Това е част от „отвореността“. Но влияние в общественото простран-
нашата структура е пирамидално-йе- ят проблем е с нашата публичност.
ство. Те ще ни помогнат да формули-
рархична, делегират се много отго- раме и избистрим стратегията, да Нека изброим какво Националната
ворности на лидера и отпадат отго- видим себе си в перспектива. Включи- галерия няма!
ворности от другите звена. Смятам, телно и стратегията за попълване на
че има обширни пространства в про- фондовете. Нямаме каталог на цялата колекция;
фесионалната, публичната и социал- нямаме пътеводител за НГ – този
ната дейност на един музей, където Стратегия, обърната към днешното опростен и евтин вариант, който си
трябва да се поощрява инициатива- българско общество с всичките му взимаме от всеки музей в чужбина; ня-
та. Много съм впечатлена, че и моята проблеми – миграция, специфика на маме аудиогид; имаме лимитирана ек-
длъжностна характеристика като демографията, политически противо- скурзоводна дейност – без разработе-
директор на музей не включва иници- речия, финансови ограничения, много ни турове за потенциалните публики;
атива, а всичко друго – „контролира, различни елементи, които приемаме нямаме достатъчно фондохранилища;
наблюдава, отговаря, спазва“ и пр. като наше съвремие. Толкова дълго нямаме достатъчно пространства
Това е огромен недостатък. Все пак смятахме, че никой не се интересува за временни експозиции, нямаме ста-
колегите трябва да повярват, че ако от нас, трябва да заинтересуваме. тистика на колекциите, нито на по-
имат идеи и са в състояние да ги ре- сетителите, нямаме проектна ори-
ализират, те ще ги реализират в На- Искам да уточня фактологията – има- ентираност и умения. Колкото и да
ционалната галерия. Да не забравяме, ме 9 сградни единици, част от тях полагаме усилия, не сме напълно дос-
че и в културните институции хора- изобщо не функционират и причини- тъпни за хората с увреждания. Екс-
та правят кариера и търсят призна- те са колкото в Галерията, толкова позицията няма ориентация към деца
ние. Ще се постарая да намаля бюрок- в законовата рамка, в социалния кон- или към съвсем неподготвена, в това
ратичната схема на отношенията. текст, в очакванията и взаимоотно- число и чуждестранна публика. Няма-
шенията с частното и обществено- ме комуникационна стратегия. Никъ-
Израснах професионално в ситуация, то. Обаче те са места на паметта де не си признаваме достойнствата и
когато парите практически ги няма- – тя е част от съзнанието ни. Сложна недостатъците, а това според мен е
ше. Но имам опит в мениджмънт на ситуация, която изисква конципиране единственият начин да влезем в рав-
доста мащабни средства, работила и непрекъснато предоговаряне. Това, ностоен диалог с нашите публики. Не
съм в чуждестранен контекст и съм с което съвременното изкуство по защото искаме съчувствие, а защото
научила, че освен количеството пари принцип се занимава – непрекъснато – няма да го крием – много неща все
е много важен и начинът на използ- предоговаря своите права, простран- още не можем. Имаме нов сайт, но сме
ването им. Някога музеите са били ствата, изразни средства, публиката слаби в социалните мрежи.
предимно за опазване и за предаване си, своите технологии и място на па-
на културното наследство на идните зара. Може би този мой опит, дълбо- Липсва равновесие между двете ко-
поколения. За късмет хората, които ката ми вяра в непрекъснатото пре- лекции – националната е по-голя-
така са гледали на нещата, са опазили договаряне ще бъдат полезни в тази ма, но по-ограничена, световната
съкровищата за нас. Днес ние сме раз- ситуация. Сложна задача – не за едно е по-малка, но е по-широка, безгра-
лично общество, имаме много въпро- поколение директорство. Неверо- нично поле за дисертационни изслед-
си към съкровищата – по какъв начин ятно активният ни образователен вания. Галерията за чуждестранно

ноември 2018
12

предложение за студентски стажове И се опасявам, че не сме готови да се


и получих следния отговор: „Нашите втурнем на пазара. Страхът идва и
Яра
студенти не се интересуват от све- от това, че почти сме изпуснали пос-
Бубнова
товното изкуство, защото не виж- ледните десетилетия на България,
дат в него кариерна перспектива, те а като всеки музей искаме неща и от
искат да се занимават с българското“. предишната история. От друга стра-
Много жалко! на, трябва безусловно да инвестира-
Яра Бубнова е родена в Мос- ме в бъдещето с всички въобразими
ква, завършила е история на И така, нямаме добри и стабилни вза- рискове, но нямаме никаква гаранция,
изкуството в Московския имоотношения с образователните че това няма да е последният „мили-
държавен университет „М. В. институции, нямаме меценати, кои- он“ за откупки в обозримото бъдеще.
Ломоносов“. Живее в София, то ни подкрепят, нямаме популистки
където през 1985 г. започва дейности, които да привличат „ели- Иска ми се Националната галерия да
работа в Галерията за чуждес- ти“… Нощта на музеите в София по- е смела в заемането на произведения
транно изкуство. Съоснова- казва, че хората са готови да приемат за експониране за дълго време при аб-
тел и директор на Института много повече, отколкото на музеите солютното право на собственост на
за съвременно изкуство в Со- им се струва. И нямаме достатъчно тези, които ги притежават, т.нар.
фия от 1995 г. Член на CIMAM пари. Ние сме на делегиран бюджет и long term loans. Повечето музеи по све-
(Международен комитет на сме най-големият художествен музей та го правят за 3, 5, 10 години. Наше-
ICOM за музеи и колекции на в страната. Необходими ни са съот- то законодателство не е пригодено за
съвременното изкуство), на ветните финансови условия. това и ни липсва опит за преговаряне
IKT (Международна асоциация на подобни отношения.
А имате ли достатъчно изложби,
на кураторите на съвременно на каквито днешните музеи основ- И на този фон – битовите пробле-
изкуство), на борда на Между- но разчитат? ми на Галерията. Зимата идва, ще
народната фондация  Манифе - се повтори ли драмата с повреде-
ста. Сред проектите є са: За тази година имаме 38 изложби, но ните картини?
Sofia Contemporary Festival, 2012; те или не са комуникирани достатъч-
„Бродещи образи“, съпътстващ но, или са специфични. Имаме страш- Не си представяме как функционира
проект на 3-тото солунско но малко хора, които ги реализират музеят, за да опазва произведения-
биенале, 2011; „Неуловимият с невероятно волево усилие. И това та. Обективно погледнато, колкото
предмет на изкуството“, Га- трябва да се преосмисли. Към нас има по-малко хора идват, толкова по-
лерия  Дана Чаркази, Виена, огромни очаквания, нашето общество добре. Музеите винаги търсят ком-
2011; „Отвъд кредита“, Истан- не е хомогенно, както и никое общес- промис между опазването и комфорта
бул, 2010 (с М. Василева и Л. Бо- тво в света. Има групи, които очак- на публиката. В нашия случай това е
яджиев); съкуратор в Първото ват от нас юбилейни изложби, раз- основният проблем. Не знам каква ще
и Второто московско биенале познаване на исторически фигури, на е зимата. Някога, през 90-те години,
за съвременно изкуство; кура- направления, квалификация на минало- затваряхме залите, опасявам се, че
тор на българските участия то, патриотични събития, честване днес това е невъзможно.
на 48-ото венецианско биенале, на национални празници. Има друга
1999; 3-тото цетинско биена- група в обществото, която не желае
Климатичната инсталация не ра-
боти ли?
ле, Черна гора, 1997; 22-рото всичко това. И за съжаление при по-
биенале в Сао Пауло, 1994, и др. ляризацията, която човечеството Лошо работи. Това, което се е напра-
изживява, едните смятат другите вило за „Квадрат 500“, се прави за
за категорично неправи. Трябва да първи път в България. Може да звучи
търсим баланси, не да удовлетворим смешно във второто десетителие на
всички, а да заинтересуваме различни ХХI век, но през 2012 и 2015 г. за пър-
публики с различни събития. ви път се строят специализирани
музейни депа. Уникални системи са и
Националният музей е маркер за успех за съжаление, имаме проблеми, ста-
и слава, за влизане на художниците в раем се да ги решаваме, учейки се и
историята – това е много сериозен със скромните ни финансови възмож-
коз, който не трябва да се забравя и ности. Музейните хора, уредниците,
изкуство, с която от дълго време съм да се разменя лесно. реставраторите и всичките колеги са
свързана, по политически причини
много самоотвержени, те не са прос-
изгуби високия старт, който имаше В момента имаме почти 1 милион
то съпричастни, те са пристрастени
през 80-те години. Посетих преди евро, благородно завещани от гос-
към това, с което се занимават.
време в предишната ми позиция На- пожа Маргарита Занеф за откупки,
ционалната художествена академия с които ни уплашиха, честно казано. Въпросите зададе Людмила Димова

ноември 2018
?
13
За какво ни е
Националната
Весела Ножарова

галерия

фотография Светослав Чулин

За какво ни е наистина Национална Галерията влезе в „голям ремонт“, резултат? Възможно ли е проблемът
галерия? Имам усещането, че от цяла мина през авангардни окачващи сис- да е изначален, коренящ се в неразби-
вечност нещата с нея не са съвсем теми, после пак през още няколко ре- рането за това каква е философията
добре. Спомням си постоянната екс- монта, между ремонтите за дълги и практиката на съвременния музей,
позиция на НХГ в залите на Двореца години беше просто още една сграда а не просто личностен или финансов?
в самото начало на 90-те. Бяха пър- за временни изложби в София, после се
вите ми години в Художествената мести многократно, а сега е нещо го- Музеят за изкуство в един толкова
академия и женските фигури на Лю- лямо, от няколко сгради, постоянни и бързо променящ се художествен свят
бомир Далчев около дворцовите ка- временни изложби, но за жалост, всич- трябва да бъде тази точка от пира-
мини силно ме бяха впечатлили. Тази ко, свързано с нея, е напълно обезличе- мидата, която поставя нещата на
много остаряла, демодирана и опър- но, невидимо и неясно за всички нас. местата им. Която изгражда йерар-
пана експозиция имаше паметно въз- хии, определя стойности, събира,
действие върху разбиранията ми за Мисля за това как се стигна дотук? съхранява, но и осмисля историята на
българското изкуство. Уважението, Възможно ли е единствено начинът, изкуството, представя я и образова
което и в момента изпитвам към не- по който бе ръководена Галерията публиката по начин, който би дал на
говата история, се дължи до голяма от Слава Иванова и нейния екип (как- същата тази публика мотив и поглед,
степен именно на тези първи взаимо- то и директорите преди нея, разби- за да разбира и подкрепя и младия ху-
отношения с музея. После амбициозно ра се…), да е причината за този краен дожник, и експеримента, показан в

ноември 2018
14

В този смисъл дошъл е моментът, в в историята на изкуството. В това


който след толкова много промени отношение, струва ми се, през пос-
Весела Националната художествена гале- ледните години СГХГ се справя мно-
Ножарова рия трябва да стъпи на здрави осно- го по-добре и има много по-успешна
ви. Тя трябва да намери себе си. Бих стратегия и политика.
препоръчала това да става в активен
диалог с обществото, както тясно Но да се върнем на това за какво ни
Весела Ножарова (род. 1974 г. професионалното, така и с широките е Национална галерия? На първо мяс-
в Благоевград) е изкуство- публики. Има много пътища, които то, това предполага, че имаме нужда
вед, куратор и критик, живее трябва да бъдат извървени, от опе- от нея като фактор във всекиднев-
и работи в София. Завършила ративни стратегии за популяризира- ния живот на българина. Преди годи-
е специалност „История на не/рекламиране и привличане на нови ни щях да кажа, че той, българинът,
изкуството“ в Национална- аудитории до изграждане на позиция няма много такива потребности, но
та художествена академия в за това какво, как, къде и по какъв на- нещата в последно време много се
София, където понастоящем чин се показва в рамките на Галерията промениха. В галериите се ходи, има
подготвя докторска теза. За- и извън нея, но от нейната колекция. публика и за пръв път от много вре-
нимава се със съвременно из- ме това не сме ние – колеги и прияте-
Националната галерия трябва да ли, и роднини. Обществото, част от
куство. Има над 40 кураторски
преразгледа своето място в света което вече има добър международен
проекта в България, Австрия,
на изкуството, но и в живота на бъл- опит с институцията на музея, очак-
Белгия и други страни в Ев-
гарското общество. Галерията съ- ва да получи същото в родината си.
ропа. През 2007 г. е куратор
бира, съхранява, проучва и предста- То очаква музейна тържественост,
на българското национално
вя изкуство. Това е институцията, красиви, зрелищни и много добре
участие в 52-рото венециан-
която е последната най-меродавна обяснени изложби, магазини със су-
ско биенале за съвременно
инстанция по пътя на един художник венири и каталози на излизане и да
изкуство. Весела Ножарова е към безсмъртието, поне в рамките
съосновател на кураторския не забравим, пиене на кафе в неделя
на националния артистичен панте- следобед в музейното кафене. Пуб-
колектив „Изкуство – дела и он. Отговорността за това, което
документи“. От 2015 г. е кура- ликата вече знае какво ѝ липсва и как
се показва, и това, зад което заста- това изглежда. Един от категорични-
тор на галерия Credo Bonum. ва институцията, е огромна, често
те откази на НХГ през последните го-
пъти с неподозирани последствия. Е, в
дини беше именно този вид общест-
българския случай това е леко „негли-
вена социализация. Нежеланието да
же“, но в света да си правил изложба в
се заеме нишата в полето на т.нар.
националната галерия е факт, който
прави огромно впечатление.
entertainment, на свободното време и
интелектуалното забавление. Това
И тук идва мястото на професио- е доста трудно за работа поле, за-
налния анализ и на професионалната щото изисква съобразяване с много и
отговорност, която мотивира показ- различни елементи, изисква отваряне,
ново пространство. Националната ването на един или друг автор и едно демократичност, но и атрактивност.
галерия е елемент от уважението или друго произведение под логото на Всъщност, макар и в доста локални
към изкуството, уважение, което институцията. Не е добре, когато размери, някои неща вече се правят в
само историята може да придаде на зад една или друга изложба прозират НХГ. Има например програма за деца,
творбата. Тук се получава и още едно лични интереси и услуги, които поня- за която, струва ми се, малко хора зна-
концептуално напрежение – колекци- кога са толкова драстично неприкри- ят. Има изумителни произведения на
ята вече не е само българска, а и меж- ти. В същото време галерията след изкуството, столетия памет, култу-
дународна, ще отнеме време, екипна не по-малък анализ трябва да се обе- ра, които чакат да бъдат видени от
работа и дългосрочни изложбени про- динява около важни за българското публиката.
грами, които да осмислят това слива- изкуство имена и всячески да търси
не. Дори не съм сигурна дали достиг- начин да ги налага в общественото Разбира се, това не може да се случи
наха организационни сили, за да бъде съзнание като ценност и стойност, без пари. Минималният бюджет на
документирана логиката, по която която да бъде неизменен културен една изложба в Музея за изкуство в
Светлин Русев изгради експозицията капитал на обществото. Изгражда- Льовен, Белгия, е около 30 000 евро.
на „Квадрат 500“, защото тя съвсем нето на тази художествена йерар- Малко ме е страх да попитам какъв е
не е просто произволно подреждане на хия, която, разбира се, не е само в ръ- бюджетът на една изложба в Нацио-
това, което има, а част от неговата цете на НХГ, е важно за повдигане на налната галерия в София. Още по-не-
комплексна философия за мястото на статута на работещите в момента удобна е информацията за това колко
българското изкуство в един по-ши- художници, поставяйки тяхната ра- получават квалифицираните експер-
рок и сложен контекст. бота в контекста на извървения път ти в галерията.

ноември 2018
15
Диана Попова

„Неизговорено,
неартикулирано
Какво видях
като Музей на
социалистическото
изкуство това лято
Посетих т.нар. Музей на социалис-
тическото изкуство в София през ля-
време“
За да може зрителят да направи връз-
ката с другите си знания за този пе-
1
как музейният екип да е работил по
концепция за „тоталитарно“ изку-
тото – заради скулптурата „Рекон- риод и да положи творбата на съот- ство година и половина, а после тя
струкцията като трагедия и фарс“ ветното ѝ историческо място. автоматично да се приложи към „со-
на Петър Садофски и Дан Трантина (в циалистическо“. Най-малкото трябва
сътрудничество с Владимир Кубин). Започвам с този детайл, защото в да е ясно какво се разбира под „социа-
него сякаш се отразява базисната листическо“ изкуство.
Силно и драстично произведение, сбърканост на т.нар. музей на социа-
свързано с историята на младия из- листическото изкуство. В сайта на Националната галерия за
точногерманец Хартмут Тауц, решил Музея на социалистическото изкус-
да избяга през Чехословакия в Австрия Той се яви в резултат на амбициозна- тво пише: „В него се представят
през лятото на 1986 г. Двама гранича- та „Концепция за водещи столични произведения от периода на социа-
ри пускат след него обучени кучета, музеи“ от януари 2010 г. на Минис- листическото управление в Бълга-
които го нараняват тежко, а вместо терството на културата. В нея той рия (1944–1989)“. Което просто не
да му помогнат, граничарите го раз- беше заложен като „Музей на тотали- е вярно. Управлението беше кому-
питват и оглеждат околността. Тауц тарното изкуство“. В краткия текст нистическо. Идеологията беше ко-
се оказва в болница прекалено къс- там се споменава, че в България още мунистическа и на власт беше Бъл-
но и умира. Никой не е съден за тази няма музей, свързан с времето на то- гарската комунистическа партия.
смърт, а отговорните за нея живеят талитаризма, каквито има в Чехия, Социализмът в устройството на
и днес в Чехия и Словакия. Полша и Унгария.2 Има и следното държавата се привиждаше само като
интересно изречение: „Разположено етап в изграждането на комунисти-
Историята е разказана с имената и на извън историческия център, предла- ческия строй. Впрочем да отбележа,
граничарите, и на кучетата в текст ганото място не е натоварено с друг че според „мъдрите вождове“ в мое-
до произведението. Но странно, на исторически смисъл и позволява без- то детство комунизмът трябваше
табелата не се упоменава, че то е на- пристрастно възприемане на експо- да бъде построен през 1980 г. А като
правено през 2015 г. и e представено зицията“. А изречението е интересно наближи това време и стана ясно, че
пред Европейския парламент в Брюк- именно с предварителната грижа за никакъв комунизъм не се появява, бе
сел. Тази информация не се открива и „безпристрастното възприемане“ на измислен етапът „развито социалис-
в публикацията на сайта на Национал- бъдещите експонати в музея, опреде- тическо общество“ като следваща
ната галерия, част от която е и Музе- лени като „представителни образци стъпка в изграждането на комунизма.
ят на социалистическото изкуство. И на изкуството, създавано в нашето Като вече не се ангажираха с краен
за да научи годината на създаване на близко минало“. срок за построяването му. По-къс-
„Реконструкцията като трагедия но се оказа, че „зрелият социализъм“
и фарс“, зрителят трябва да влезе в При всеки случай с интерес зачаках тогава всъщност е бил периодът на
сайта на Садофски и Трантина. да видя кои представителни образци „застоя“...
от близкото минало ще се определят
За годината става дума, да подчер- като „тоталитарно изкуство“ в бъ- Музеите в другите бивши социалис-
тая. За онзи минимум информация, дещия музей. Но когато малко преди тически страни доста ясно опреде-
който всеки музей предоставя на по- откриването на 19 септември 2011 г. лят, струва ми се, периода като „ко-
сетителите дори и в най-кратките той бе преименуван в Музей на со- мунистически“ – с което отварят
етикети към експонатите. Ако годи- циалистическото изкуство, ми стана разговора в обществата си за същ-
ната не се знае, музейните експерти ясно, че концепция този „музей“ няма. ността на режима и неговата идео-
се грижат да посочат поне периода, в Просто защото не може току-така логия, повлияла в една или друга сте-
който произведението е създадено. да си смени в крачка названието. Няма пен върху всички сфери на живота.

ноември 2018
16

въпросът, че понякога нямат и та-


белка, която да поясни кой е авторът
и защо са там. Така общото впечатле-
ние е за склад с ненужни артефакти, а
не за музей.
- Изложба от плакати в залата. За-
щото тя е една, при това съвсем не
голяма. В сградата на музея се поме-
щават разни подразделения на Минис-
терството на културата, та може
би заради това място за постоянна
експозиция няма, а си има само една
зала – за временни изложби. Текстът
пред входа обясняваше колко значимо
е изкуството на плаката, без да казва
нищо за самата експозиция. Разглеж-
дайки я, предположих, че това са пла-
кати на студенти от Художествена-
та академия, работили по зададени
от преподавателите теми. Текстът
в сайта на Националната галерия по-
твърди това мое предположение. А
Pode Bal, Петър Садофски, Дан Трантина, „Реконструкцията като трагедия и фарс“, това можеше да ми се съобщи на мяс-
фотография Диана Попова то все пак...
- Видеозала, съвместена с билетна
каса и магазин за сувенири. Прожек-
Включително и върху изкуството, Така „Музеят на социалистическото тират се откъси от кинопрегледи с
където съвсем конкретно се разглеж- изкуство“, макар и новосъздаден, по- комунистически вождове от времето
да идеологически наложеният худо- пада в общата тенденция на музеи- на соца. На мен ми говорят нещо, но на
жествен метод „социалистически те в страната. В друга своя статия по-младите и на чужденците – едва
реализъм“. по темата 3 цитирам скорошни из- ли.
следвания, според които времето на
За разлика от тях в нашия „музей на социализма е „бяло петно“ в българ- И насред всичко това единствено гос-
социалистическото изкуство“ един- ските музеи, те са се капсулирали, не туващата инсталация (4 юли – 30 сеп-
ствената идея е сякаш да се избяга могат да създават и да поддържат тември 2018) „Реконструкцията като
максимално от идеологията, белязала разказ за близкото минало и зала- трагедия и фарс“ обсъждаше смислено
периода, и той да бъде сведен прос- гат по-скоро на „премълчаването“. комунизма...
то до минало време между годините А инициативата за осмислянето и
1944 и 1989, което трябва някак да музейното му представяне идва от
се обозначи. В него художниците са други агенти: „Паметта за соци-
правили някакво изкуство – защото ализма търси „пролуки“ да изплува 1
  „Днешните 20–30-годишни според мен са
те това си правят принципно. Кое- през изложби, макар и организирани отвъд всичко това, но за съжаление, те не са
то обществото може да предположи от други институции“. много социално ангажирани. Имат неясноти за
онова, което се е случило преди, за тях соцът е
и без наличието на този музей. Само
И така, какво видях като Музей на по-скоро далечно минало или пък лайфстайл, но
че той като че ли е призван да изпъл- неизговорено, неартикулирано време.“ Из „Опит
социалистическото изкуство това
нява друга функция – да елиминира или за нормалност – разговор с Георги Господинов“,
лято:
най-малкото да разводни и обезсмисли „Тоест“, 13.10.2018.
разговора за това минало, като фор- - Скулптурен парк, който трябва да 2
Бързо проучване в Гугъл показа резултати за
мално бележи цялата художествена изпълнява функцията на постоянна музеи на комунизма в тези страни. В Будапеща
продукция от периода като „социа- експозиция и в най-голяма степен да има три музейни експозиции, свързани с кому-
листическо изкуство“. Придавайки, напомня за идеологията в изкуство- нистическото минало – представят терора
да кажем, еднаква идеологическа те- на тайните служби, съветски бункер и живота
то. И го прави тематично с порт-
на града в периода 1945–1989. Няколко музея в
жест – или лекота съответно – и на рети на комунистически вождове и Полша, като че ли най-голям интерес предиз-
портрета на комунистическия вожд, соцреалистични композиции. Но и го виква Музеят на Полша при комунистическия
и на натюрморта с цветя, създаден „разводнява“ с произведения, които режим в Краков. В Чехия – Музеят на комунизма
по същото време. Което е тъкмо на- нямат връзка нито с едното, нито с в Прага – с турове по забележителности.
чинът нищо да не кажеш, покажеш или другото, а просто са създадени ня- 3
Диана Попова, Всичко може и всичко може вся-
разкажеш за него. къде в периода 1944–1989. Отделен е как да се нарече... – АртИЗАНИН, бр. 2, 2017 г.

ноември 2018
17
Борис Гройс

Затъмненият
музей
Навикът на модернизма да въстава
против историята, против библио-
теките и против архивите в името
на реалния живот, има дълбоки коре-
реалността и музея често се пре-
небрегва в размислите върху исто-
рическата памет и нейната репре-
зентация. Музеят не е вторичен по
Изложените в музея предмети ав-
томатично се разглеждат като при-
надлежащи на миналото, като вече
мъртви. Ако извън пределите на му-
ни. Библиотеките и музеите са обект отношение на историята, не е само зея се сблъскаме с произведение на из-
на ненавистта на мнозина писатели отражение и документация на онова, куството, формално или методологи-
и художници от Новото време. Русо което наистина се е случило извън не- чески напомнящо за творба, изложена
се е възхищавал от разрушаването говите предели по автономните зако- в него, ние не сме склонни да възпри-
на древната Александрийска библио- ни на историческото развитие. Тъкмо емаме това произведение като живо
тека, а Фауст на Гьоте е бил готов да обратното: реалността сама по себе и настояще, а по-скоро като мъртво
влезе в сговор с дявола, за да избяга от си е вторична по отношение на музея копие на отмрялото минало… В това
библиотеката (от необходимостта и може да се дефинира единствено отношение музеят е сходен с църква-
да чете книги). В текстовете на ху- в съпоставка с музейната колекция. та: за да станеш светец, първо ти се
дожници и теоретици на модернизма В този контекст реалността може налага да пребиваваш като грешник.
музеят постоянно е сравняван с гро- да се определи като сума от всички Именно заради това – по парадокса-
бище, а неговите куратори – с гроба- предмети, все още невключени в му- лен начин – колкото повече искате
ри. В тази традиция изчезването на зейната колекция. А историята не да се освободите от гнета на музея,
музеите, а и на въплътената в тях може да бъде разбрана като автоно-
толкова по-силно попадате под логи-
история на изкуството следва да се мен процес, случващ се отвъд преде-
ката на музейното колекциониране (и
тълкува като възкресяване на истин- лите на музея. Нашата представа за
обратното).
ското, живо изкуство, като обръща- реалността е в пряка зависимост от
не към реалността, към живота, към представата ни за това какво се съх- Подобна интерпретация на новото,
великото Друго. Окончателната ги- ранява в музея. реалното и живото противоречи на
бел на музеите ознаменува смъртта някои убеждения, наследени от ранния
на смъртта. Ние ставаме свободни Съвременните художници въпреки
жалбите и недоволствата си добре авангард – а именно, че новият живот
като евреите, току-що избягали от може да бъде открит само по пътя на
Египет, готови да се отправят към знаят, че в работата си на първо мяс-
то се опират на музейните колекции разрушение на музея и на радикална
Обетованата земя на истинския жи- естетическа забрава на миналото,
вот. Всичко това е напълно понятно – поне докато работят в контекста
на т.нар. „високо изкуство“. Тези ху- отделящо ни от нашето настояще.
и логично, даже ако не е съвсем ясно Подобно разбиране присъства в крат-
защо краят на този египетски плен дожници обикновено се надяват ра-
ботите им да попаднат в музейната кото, но важно есе на Казимир Мале-
да идва тъкмо сега. вич „За музея“ (1919 г.). По време на
колекция. И ако някога динозаврите не
са знаели, че някой ден ще станат му- Гражданската война новото съвет-
Занимава ме и друг въпрос: защо из-
куството иска да бъде живо, а не зейни експонати, художниците го съз- ско правителство се опасява, че ста-
мъртво? И какво означава за него да нават много добре. И колкото поведе- рите руски музеи и техните колекции
бъде живо или да изглежда такова? нието на динозаврите е независимо могат да бъдат разрушени, че ще на-
Ще се постарая да покажа как имен- от тяхната бъдеща репрезентация в стъпи огромен колапс на държавните
но вътрешната логика на музейните съвременния музей, толкова поведе- институти и в икономиката. Малевич
колекции принуждава художниците нието на художника до голяма степен в своята статия протестира против
да се обръщат към реалността и се определя от тази перспектива. И промузейната политика на съветско-
към изкуство, създаващо усещане за тъй като само предмети от реалния то правителство, настоява то да не
виталност. живот попадат в музея, затова и ху- защитава колекциите от произведе-
дожникът се стреми да представи из- ния на изкуството, тъй като тяхно-
Според мен съществуването на куството си като живо и отразяващо то унищожение може да открие пътя
взаимодопълваща се връзка между настоящето. към истинското, чисто изкуство.

ноември 2018
18

предвид: „Целта (на тази аптека – пространство на културно разпозна-


Б.Г.) е една: даже ако разглеждаме пра- ваема и кодифицирана „нереалност“.
Борис ха на Рубенс, на цялото му изкуство, Разликата между живота и смъртта в
Гройс в човека възникват маса представи, действителното явление е от същия
може би по-живи дори от действи- порядък, както между Бога и обикно-
телното изображение (а ще е необхо- вения човек или между произведение-
димо и по-малко място)“. то на изкуството и битовата вещ.
Борис Гройс (род. 1947) е руски Това различие може да се усети както
философ и теоретик на култу- Позоваването на Рубенс при Малевич в музея, така и в архива, тоест в со-
рата. От средата на 70-те го- не е случайно: в някои от ранните си циално признатите пространства на
дини на миналия век публикува манифести той настоява, че в наши „нереалното“. В самата реалност ние
активно в съветския самиз- дни е невъзможно да се рисува „тлъс- се сблъскваме само с остарели разли-
дат статии в областта на тият задник на Венера“. Основното чия – например тези между новата и
философията и теорията на му убеждение е, че новото, оригинално старата машина.
изкуството. Участва в мно- изкуство не може да си намери място
жество неформални семина- в музея, подчинен на отживели кон- Мнозина очакваха, че практиката на
ри, посветени на неофициал- цепции. Всъщност по времето на Ма- „рейди-мейда“, заедно с нараства-
ното изкуство в СССР. През левич (дори от създаването на музея щата популярност на фото и видео
1981 г. емигрира в Германия. през XVIII в.) ситуацията е била диа- изкуствата ще доведе до ерозия, до
Един от основателите на еми- метрално противоположна. Включва- окончателния упадък на музея. Смя-
грантското религиозно-фи- нето на произведение на изкуството таше се, че закритото пространство
лософско списание „Беседа“. в музейната колекция не се е опреде- на музея ще бъде буквално удавено и
Понастоящем е професор по ляло от някакъв строг нормативен размазано от вълната от серийни
философия, теория на изкус- вкус с ориентир в миналото; по-ско- „рейди-мейд“ изображения, от фото-
твото и теория на медиите ро основен принцип за събирането на графии и цифрови изображения. Тази
в Държавното висше училище музейната колекция е била идеята за прогноза се основаваше на разбира-
в Карлсруе и гост-професор историческа репрезентация. нето за музея като привилегировано
в Нюйоркския университет. място, в което са събрани изключи-
Автор на книгите: „Сталин. Културите без музеи са според опре- телно ценни предмети – произведе-
Тоталното произведение на делението на Леви-Строс „студени ния на изкуството – различни от оби-
изкуството“ (1988), „Изкуство- култури“ – те се опитват да съхра- чайните битови предмети…
то на утопията“ (2003), „Иля нят идентичността си по пътя на
Кабаков. Човекът, излетял в безкрайното възпроизвеждане на ми- Материалността на музея гаранти-
космоса от собствената си налото. Ако миналото е събрано в му- ра, че създаването на новото в изкус-
квартира“ (2006), „Въведение зея, то възпроизводството на тради- твото може да продължи и след края
в антифилософията“ (2009) и ции, стилове, форми и конвенции губи на историята. Тя демонстрира, че
др. Предложеният тук текст смисъл… Стратегията на авангарда съвременният идеал за универсален
е фрагмент от есето „За но- изхожда не от постулирането на нова и прозрачен музей като репрезента-
вото“, публикувано в сборника свобода, а на ново табу – табуто на ция на всеобщата история на изкуст-
„Поетика на политиката“ (2012) музея, забраняващо възпроизвежда- вото е недостижим и е чисто идео-
нето на миналото, което вече не е логически конструкт. Става дума за
заплашено от изчезване, тъй като е разбирането на музея като еднородно
надлежно съхранено зад стъклото на пространство, в което да може да се
музейната витрина. представи историята на изкуство-
то в нейната цялост и да се сравнят
В това отношение днешният музей е отделните творби. Подобна универ-
не толкова място за представяне на сална визия за музея намира своето
историята на изкуството, колкото отражение в известния проект за Въ-
Той пише: „Животът знае какво прави механизъм по производство и инсце- ображаемия музей (Мusée imaginaire),
и ако се стреми да разрушава, значи ниране на новото. На първо място, представен от Андре Малро.
не трябва да се пречи, така преграж- музеят създава ефект на присъст-
даме пътя на новата представа и на вието, на видимост на живота. Жи- Днес ние наблюдаваме все по-нарас-
зараждащия се в нея живот. (…) При вотът се представя като „истински тващата популярност в контекста
изгарянето на мъртвец получаваме 1 жив“, когато го разглеждаме в перс- на музея на такива повествовател-
грам прах, следователно на една ап- пективата на музея, защото само в ни форми на изкуството като кино и
течна лавица могат да се поместят музея могат да се откроят новите видео инсталациите. Видео инстала-
хиляди гробища“. По-нататък Мале- различия. За открояването на та- циите привнасят в музея „великата
вич дава конкретен пример какво има кива нови различия ни е необходимо нощ“ – това може би е най-важната

ноември 2018
19
им функция. Пространството на
музея губи институционалната си
„светлина“, която в миналото е била
собственост на зрителя, колекцио-
нера, куратора. Затъмненият музей
се оказва зависим от светлината на
видео проектора, тоест от матери-
алността на дадена видео творба, от
криещата се зад видео изображение-
то естетическа и цифрова техноло-
гия. Нуждаещи се от осветяване днес
се оказват не музейните експонати, а
самите помещения на музея, осветя-
ван сега от светлината на цифрови и
кино изображения. Ако посетителят
се заинтересува от вътрешната ма-
териалност на дадена електрическа
инсталация, той просто ще получи
токов удар – доста по-ефикасна ин-
тервенция, отколкото намесата на
полицията. Нещо, което напомня ле-
гендата за това как незван гост на
гръцки храм бил поразен от удара на
мълния, пратена от Зевс.

Ето равносметката: съвременният


музей прави разлика между предмети-
те, включени и невключени в колекци-
ята. Това различие е ново, тъй като не
се базира на нито едно от съществу-
ващите визуални различия. Изборът
на предмети за музея ни интересува
не като констатация на съществува-
щите различия, а доколкото се явява
като нещо безотносително, необяс-
нимо и намиращо се отвъд пределите
на закона. Подобен избор открива за
зрителя перспективата на безкрай-
ността. Нещо повече, въвеждайки
това ново различие, музеят пре-
мества вниманието на зрителите от
външната форма на изложените пред-
мети към тяхната скрита материал-
ност и предполагаема протяжност на
физическото им съществуване…

Казано другояче: музеят ни предоста-


вя възможност да направим възвише-
ното банално. От Библията знаем, че
няма нищо ново под слънцето. И бе-
зусловно е така.
В музея не грее слънце. Може би тъкмо
поради това той винаги е и си остава
пространство на новото.
фотография Светослав Чулин
Превод от руски: Тони Николов

ноември 2018
20

Музеите Хайнц Шюц

през XXI в.
Проект на MVRDV за депото на музея „Бойманс ван Бойнинген“ в
Ротердам, сградата трябва да бъде завършена догодина

Днес функцията на музея реклама, от инвестиционната поли- От самото начало събирането и съх-
може да се определи като тика и джентрификацията1; той е ранението са сред основните задачи
нагревател за икономиката и изгодно на музея. Това означава, че той ка-
многообразие от функции, временно депо за колекционери; той тегорично се дефинира и през своя-
нека да назовем някои от е дълбоко въвлечен в управляваща- та историческа насоченост. В кла-
тях: та икономика и сам развива бизнеса сически условия иде реч за следното:
на брандинга и франчайзинга; той шедьоври, смятани за безсмъртни,
Музеят служи като депо за култур- дава място на политическото само- „да бъдат изтръгнати от потока на
но-исторически познания; като място чувствие и историческото ситуира- времето“, за да се запазят за идните
за съхранение на прочути шедьоври; не. Ала той може и би могъл да бъде поколения като образцови и достойни
той е извор на културен престиж; и място за съпротива, за критика и за подражание. Съвсем различно е при
подиум за демонстративна благот- развитие на алтернативни практики модерния музей: с вярата в развитие-
ворителност; платформа за рекла- и – това, което днес обикновено пър- то, прогреса и новото, той ситуира
ма на марки и фирми; той е магнит во се назовава – той е сцена най-вече изкуството в историята и насочва
за туристи; машина за забавления и за съвременното изкуство, функция, вниманието не върху оставащото, а
свободно време; той е знак за проспе- която вече ни изглежда, че се подраз- върху постоянната историческа про-
ритет; връзка със световната ико- бира от само себе си, но погледната в мяна. След големите дебати за пост-
номика и стандартите на глобална- исторически план, в никой случай не е модернизма през 80-те години този
та култура; той е част от градската сред основните задачи на музея. исторически образ е взривен…

ноември 2018
21
Взривяването на историческото съз-
нание намира израз в преуспяващия
днес модел – музей за съвременно из- Хайнц Шюц е теоретик на изкуството, критик и публицист, пре-
куство. Докато възникналият в нача- подава в различни висши училища. Пише за различни издания за
лото на миналия век и разпространен изкуство, дългогодишен кореспондент на престижното спи-
под съкращението MоMа Музей на сание „Кунстфорум Интернационал“, където през 2017 г. изле-
модерното изкуство разбира себе си зе и настоящият текст, от който публикуваме фрагменти.
като част от ориентирания към бъ-
дещето проект на модерността и
използва историята, за да се увери в
собствената си прогресивност, попу-
лярният днес музей за съвременно из- в известна степен места, където произведения от своята колекция по
куство е фиксиран върху „днешното“. се трупа потиснатото в художест- стените и пода под заглавие „Всичко“.
В него историческото се свива до да- вено-исторически план или просто Между другото стана ясно, че за да
ден момент от съвременността, при това, което не се показва заради огра- получат значимост и да не изглеждат
това съвременност, която се сменя ничените възможности за излагане. като стоки в супермаркет, модерни-
от следващата. те произведения се нуждаят от прос-
Общественият интерес към депото транството на белия куб.
Колекцията е историческото ядро се случва не само чрез изложбите и ин-
на традиционния музей. Тя се състои сталациите, а междувременно и чрез Станалият вече любим метод на от-
от исторически обекти и съвремен- строежа на самостоятелни, публично варяне на депото е налице и при ди-
ни обекти, които чакат в бъдеще да достъпни сгради на депа, като създа- гитализацията на колекцията, за да
се превърнат в исторически. В пъл- дената край Базел от архитектите стане тя видима през интернет и да
но противоречие с техния произход, Херцог & Де Мьорон или депото за му- се демократизира с помощта на раз-
днес не толкова колекцията, колкото зея „Витра“ във Вайл. Понастоящем лични инструменти. Наред с удобния
изложбата е на първи план в музеите, в Ротердам се строи самостоятелна начин да надникнеш в непрозрачното
а ако става въпрос за колекция, то сграда на депо за музея „Бойманс ван досега депо, редица музеи отиват от-
винаги – за изложба от колекцията. Бойнинген“, проектирана от MVRDV. въд това и се опитват да въвлекат
Изложбата е събитие във времето и В бъдеще тя не само ще осигурява повече или по-малко потребителите.
извежда на сцената експонати за зри- достъп срещу входна такса до 70 000 Музеят на американското изкуство
телите. В нея дреме един латентен произведения от музейната колекция, „Смитсониан“ позволява да се гласу-
спектакъл, отзивчив към потребнос- но и ще предлага пространства и рес- ва кои картини да заместят заетите
тите на консуматорското общество таврационни услуги за колекционери. от депото. Щатсгалери в Щутгарт
на „ивентите“. Подобна функция при- Чрез колекционерите не само ще се призовава да отбележите любими
емат в последните десетилетия и би- привличат потенциални дарители, но произведения със сърчице и така да
еналетата, които преживяват бум в те ще се осведомяват предварител- изберете предпочитаните творби
световен мащаб. но за музейната стойност на колек- за месеца… Рейксмузеум в Амстердам
циите си и не само това. Една нарочно предлага дигитална обработка на
Желанието за оцеляване в музея се създадена, невидима „зона за свободна произведения от колекцията и изпе-
сблъсква с внедрения в изкуството търговия“, една „черна дупка“ в осве- чатване за лични цели.
времеви механизъм, който може да теното депо трябва да направи наема
засегне обекти и картини. Нека по- Въпросът е какво целят подобни
изгоден за тях.
мислим и за използването на орга- предложения и върху какво влияят?
нични материали при Йозеф Бойс или Отварянето на депата без съмнение Хит парадът от любими картини не
Дитер Рот. Резултатът – наред с носи и черти на музеен нарцисизъм, казва нищо за картините, а само по-
кураторите, все по-важни актьори който под знака на „прозрачността“ казва какво се лайква най-много. Из-
в общуването с инсталационните удовлетворява и известно воайор- граждането на личен музеен архив
реликти и развалящото се изкуство ство. В този дух Музеят за древно при повече или по-малко подходящи
стават реставраторите. изкуство в Лисабон показва депото си категории може да покаже неизвест-
през една шпионка на вратата… ни картини и да направи неочаквани
В най-ново време обаче музеите все взаимовръзки. Насърчаването да се
повече се обръщат към своите депа. Инсценировка на антиинсцениров- преработват картини, от една стра-
Депата винаги функционират като ката се случи още през 2009 г., ко- на, а от друга – да се „присвояват“
черни дупки, в които изчезват от- гато при завръщането си в ремон- чрез изпечатване, носи чертите на
купки, за да не видят никога повече тираната сграда музеят „Вилхелм педагогика за деца, но от друга стра-
светлината на публичността. Те са Хак“ в Лудвигсхафен разпръсна 9000 на, остава на нивото „моята любима

ноември 2018
22

картина“. Както и при селфитата в съвременното, играе по-скоро вто- Една последица, която се случи в Му-
музея, произведенията се превръщат ростепенна роля в публичното прос- зея на изкуствата в Сиатъл и в музея
във фон на самопредставянето, це- транство, ако изобщо играе. В Китай „М. Х. де Янг“ в Сан Франциско, е сли-
лят стратегии за активиране на аза. новосъздадените музеи се дължат ването в значителна степен на худо-
На първи план не са познанията или предимно на частни колекционери и жествената колекция с етнографска-
възможна друга практика, участието предприемачи. В Хонконг, който, за та. Друга последица са все по-често
тук функционира като средство за за- разлика от континентален Китай, предявяваното в постколониалния
държане на клиенти. признава модерността, възниква дискурс искане за уреждане на права-
West Kowloon Cultural District 3 , „един та на собственост и претенциите
На 10 август 2017 г. тръгна онлайн от най-големите в света културни върху експонати от колекциите.
Virtual Sunflower 360˚ Gallery, а на 14 квартали, който събира на едно мяс-
август, за да представят пет вер- то изкуство, образование и публично Очертават се и насрещни тенденции
сии на слънчогледите на Ван Гог, през пространство“. Дубай се опитва чрез – концентрация върху локалното и не-
фейсбук се кооперираха пет музея: На- купуване на марки – Лувър, „Гугенхайм“ посредствената среда. По-нататък:
ционалната галерия в Лондон, музеят – да повдигне на световно културно глобалното решително е доминирано
„Ван Гог“ в Амстердам, Музеят на из- ниво своя остров Саадият. Строи- от икономическото. Как е възможно
куството на Филаделфия, Новата пи- телството на нови музеи служи за на- да се прекъсне заложената тук логика
накотека в Мюнхен и музеят „Сейджи ционално, градско и предприемаческо на капитализма? И какво влияние има
Того“ в Токио. Обявеното като сенза- утвърждаване в контекста на глобал- дигиталното глобално върху самосъз-
ция виртуално обединение на петте ната надпревара… нанието на художника и общуването
картини заложи на слънчогледите, с изкуството? Може би алгоритми-
добили вече статут на поп икони, на те отдавна са се заели с „демокра-
престижа на участващите музеи и на
атракцията на медията. За кратко
„Днес не толкова тизацията“ и така художественият
субект, който слага своя отпечатък
време възникна един виртуален и гло-
бален хипермузей, в който се влизаше
колекцията, кол- още върху модерното изкуство, по-
степенно ще стане излишен? Как му-
директно и чието предаване на живо кото изложбата зеят може да заобиколи клопката на
обслужваше на първо място събитий-
ния характер, но всъщност нямаше е на първи план в съвременността, за да обърне поглед
към бъдещето? Въпроси, въпроси,
значение за обсъждането и разглеж-
дането на картините. Включването
музеите.“ въпроси.

напомняше за новинарските преда- Със съкращения, заглавието е на


вания с репортери на място, които редакцията
Сигурно е, че още модерното изкуство
обикновено трябва да гарантират за
държи на един вид универсален език, а Превод от немски: Людмила Димова
автентичността, но в никакъв случай
радиусът на активност на художни-
не повишават стойността на новина-
ците днес се простира далеч отвъд
та. Глобалното включване, при което
националните и културните граници,
пет музея на три континента успяха
да се обединят около една картина (в нека си припомним само биеналето
като изложбен и събитиен формат.
1
  Под джентрификация се разбира социал-
пет версии), поставя въпроса какви но-икономическото преобразяване на по-бедни
цели преследват музеите по света и Закотвянето в нациите, което Вене- градски зони в райони за средната или висшата
какво означава тенденцията за глоба- цианското биенале със своите пави- класа. Това е свързано със замяна на групи от на-
лен музей? лиони предлага, непрекъснато се кри- селението. Б. пр.
тикува и отхвърля от художниците
в опита им да се изплъзнат от нацио-   Guido Guerzoni, The Museum Building Boom,
2
Не само виртуално, а и напълно реал-
Gali Dexter Lord, Ngaire Blankenberg, Soft Power,
но в последните десетилетия в гло- налните определения. Washington 2015, 188-189.
бален мащаб упорито се основават
и строят нови музеи… През 1975 г. в Какъв може да бъде един глобален му- 3
  West Kowloon Cultural District е един от най-ам-
света е имало 25 000 музея, а между- зей днес? Означава ли, че трябва да бициозните културни проекти в света. Кварта-
временно – 80 000.2 Част от този бум осинови стандартите, развити на За- лът се изгражда върху 40 хектара до прочуто-
е изграждането на нови музеи за из- пад? Означава ли, че приема и подчер- то пристанище „Виктория“ в Хонконг. С тази
тава културните различия? Във всеки стратегическа инвестиция правителството на
куство и разширяването на същест-
Хонконг иска да стимулира дългосрочно сцена-
вуващи. При това новосъздадените в случай претенцията за прекъсване на та на изкуствата и културата като центра-
последно време са преди всичко в ре- наложената от дълго западна хеге- лен елемент от икономическата и социалната
гиони, където изкуството, особено мония има последици за колекциите. структура. Б. пр.

ноември 2018
идеи

Д
И Роджър Балън, Five Hands, 2006

Георги
И
Данаилов
Анна
Политковская
Иън Макюън
24

Народните
будители
Георги Данаилов

съдба
и тяхната
Малко преди да си отиде
от този свят, писателят
Георги Данаилов ни
да убива заради нея. За да се разкъса
яремът на робството, са нужни миш-
ците на юнака. Така във всеки народен
подем, във всяка борба за свобода се
тази неутолима жажда за възход у
нашите прадеди? Те не могат да се
обяснят с някакъв културен обмен
между овчарите от Жеравна, Медвен
изпрати по електронната появяват две категории хора: буди- и Котел с абсолвентите от Сорбона-
поща свои есета, писани тели и поборници – славейковци и фи- та и Петербург. И все пак тези същи-
липтотювци. Обикновено след побе- те овчари и търговци на вълна са ни
по различен повод. „Ако дата броят на първите не се променя, дали Райно Попович, Захарий Стоянов
потрябват“ – гласеше а на вторите се увеличава. С години- и Йордан Йовков. Тогава? Тогава ни ос-
придружителната те будителите се позабравят и от тава да допуснем, че предразположе-
бележка. Възнамеряваше гузност в календара се избират дати нието към знание и духовна пробуда е
за помен. Съдбата на поборниците е генетично заложено в някои индивиди.
някой ден да ги издаде в по-разнообразна – старите живеят То се предава от поколение на поколе-
книга, което, уви, не се с раните си, спомените и медалите, ние и чака благодатни условия, за да
случи. В негова памет а неясно как появилото се по-ново се прояви. Някога е имало златен век,
публикуваме размисъла му поколение поборници управлява. Но българската просвета и култура са
думата ми е за будителите, за онези,
за будителството. които са живели, за да просвещават
били цветущи в Европа. После в про-
дължение на столетия са ни връхле-
другите. тели робства, унижения, безличие,
Имат ли други народи подобен празник оскотяване... Но културният ген не е
като 1 ноември – не знам. Дали изобщо Ричард Файнман с мъничко злорадство
загинал, той е чакал своя ден и го е до-
използват понятието будители така повтаря думите на мислителя Гибън:
чакал. Дошло Възраждането. Самата
трогателно, както правим ние – не „Обучението едва ли допринася няко-
дума говори за същността си, не може
смея да твърдя. Това, което знам, е, му полза, освен на ония, които са пред-
да се възроди нещо, което никога не е
че е имало някога един юнак балкански, разположени към него, на тях обаче
то почти не им е нужно“. Ако това па- било зачевано. И от пепелта са се поя-
който бил заспал дълбоко и групичка вили хора като Паисий, Софроний, Не-
събудени мъже се втурнала да го раз- радоксално твърдение е вярно, може
със сигурност да се каже, че усилието офит Рилски, Априлов, Пърличев, Са-
бужда. Юнакът, който, по всичко из-
на народните будители по време на келарович, Кръстевич, Найден Геров,
глежда, е бил доста поспалив, обичал
Възраждането и в десетилетията, Славейков. Стремежът към просвета
да пита: „От сън сладък кой ме буди?“
последвали Освобождението, наисти- у множество млади е бил покъртите-
и в отговор му предлагали да прочете
на са срещнали предразположение към лен. Драган Цанков е ходил пеша от
Ботевия вестник „Будилник“.
просвета. Интелектуалният взрив, Свищов до Елена и обратно, за да учи
Питам се понякога защо будителят който избухва през втората половина български език при учителя свещеник
толкова разчита, че юнакът ще скок- на деветнайсетия век сред българско- Андрей Робовски. Неграмотни роди-
не и поведе българското племе на то племе, е толкова смайващ, духов- тели са зашивали в дрешките на си-
люта бран. Допускам, че това може би ният подем тъй мощен, че човек няма новете си няколко спастрени през цял
е така, защото будителят, просве- как да възрази на Стоян Михайловски, живот жълтици и са ги провождали да
тителят, мъчно се превръща във който нарече народа възроден! се изучат в чужбина. И само за някак-
воин. Той не обича насилието, въпреки ви десетилетия в България се създава
че го смята за неизбежно. Той може да Но откъде изведнъж се е взело това ядро от духовни люде, което не от-
зове свободата, но рядко е готов сам предразположение към просвещение, стъпва на европейския елит.

ноември 2018
25
На повечето българи, които са по- гнева на Захарий Стоянов срещу уче- В своите спомени възрожденският
лучавали образованието си в стран- ните глави. От тачен и обичан, народ- деец Димитър Манчев пише: „Заблу-
ство, и през ум не е минавало, че ще ният учител започна да се превръща дените и неприлежните се наказваха
правят кариера другаде освен в оте- в даскал и това прозвище става сино- с почернвание на лицето или с фалана,
чеството. Когато Цветан Радосла- ним на несретник. с която стисваха краката и удряха до
вов написва „Мила родино“ по време сто пръчки“. Фаланата или фаланга-
на Сръбско-българската война, той е А някога, някога учителят е бил на- та представлявала дъска с две дупки,
студент по психология в Лайпциг и за- истина всемогъща личност. Всички- в която неприлежният пъхал краката
щитава там докторска титла. Един те му възпитателни и назидателни си и ги притягали с връв. „Къде 1844 г.
от знаменитите учени, създателят
мерки са се приемали безпрекословно. по причина, че на учителя Васкидович
на експерименталната психология
Григор Пърличев в своята прекрас- баща ми не му пращаше печена пуйка,
Вундт, го кани за свой сътрудник. Ра-
дославов отклонява предложението на автобиография споделя как, след а кокошка, той ни обруга!...“ И баща-
и се завръща в България, където до като изял порядъчен бой от учителя, та се принудил да заведе сина си при
края на живота си остава гимназиа-
лен учител.

Българският химик Гериловски спе-


циализира в края на деветнайсети век
при прочутия професор Ханч и работи
заедно с Алфред Вернер – име, което
днес се среща във всеки учебник по хи-
мия. Според професора българинът е
бил далеч по-обещаващ учен от коле-
гата си. Но и Гериловски предпочита
да се завърне в родината. Ханч му дава
блестяща препоръка за професура в
Софийския университет. За нещас-
тие катедрата му е отнета заради
чужди грехове и този забележителен
талант става учител по химия в Русе.
Няколко години по-късно сътрудни-
кът му Вернер получава Нобелова
премия.

Споменавам тези две имена, защото


съдбите им са показателни за много
наши интелектуалци и не ми се виж-

Роджър Балън, Headless, 2006


дат много радостни.

Духовният подем, който се проявява в


нацията след Освобождението, започ-
ва да стихва с трагичните опити за
обединяването на българското племе.
Трите войни го съсипват и морално,
и икономически. Разочарованието е
всеобщо. Чувството на обреченост
ражда съзнанието, че неправдата,
която е извършена с българите, е не-
поправима. Надделява грубият праг-
матизъм. Сякаш за зъл присмех над повече от четиридесет пръчки, се оп- други учители – Христаки Павлович и
българската любознателност и уче- лакал на майка си, а тя му рекла: „Дас- Иван Стоянович. Този Иван Стоянович
нолюбивост сред мнозина започва да кал е това, ще бие я!“. Със „страстни нямал нищо общо с дееца по Съедине-
вирее подозрителност, недоверие, сълзи“ ученикът се завайкал пред дядо нието. Та той същият, след като се
дори неприязън към образоваността. си, а дядото отвърнал: „Никога даскал уморил да бие неподготвилите се уче-
Припомнете си тирадите на Ганьо не бие без вина, синко!... Ти си му сгре- ници, накарал прилежния Манчев да се
Балкански срещу философите, та дори шил в нещо, но и да не си, няма нищо!“. качи на стол и всеки, който не желаел

ноември 2018
26

му, защото по това време телесното да познава радостта от успешното


наказание се е прилагало навред в Ев- духовно усилие. За сметка на това
Георги ропа, даже в цивилизованата Англия, гладуващите по земята стават все
Данаилов и негова жертва не е бил само Дейвид повече, населението на планетата
Копърфийлд, боят е бил възпитател става все по-многобройно, безна-
дори и в славния двадесети век. деждността все по-ясна, животът
все по безсмислен... Големите идеи
Георги Данаилов (1936–2017) Как така почитта към науката-слън- от осемнайсети и деветнайсети век
e български писател и драма- це е започнала да залязва, как така претърпяха провал. Комунизмът се
тург. Роден е в София, пото- от деспот учителят се превръща в оказа противоестествен, национа-
мък на известен свищовски неуспял безсребърник? Разбира се, лизмът несъвместим със световното
род. През 1950 г. семейството обобщенията са неуместни. Аз лично развитие. Демокрацията се препъва
му е интернирано и се връща познавах и съм имал учители, които в собствените си принципи. Естест-
в Свищов. Георги Данаилов боготворях. Въпреки износените им вената човешка нужда от религия все
завършва и преподава химия, дрехи, захабените обувки и бедните по-малко се задоволява от съществу-
но с литература се занимава домове, в които живееха. Но и тези ващите вероизповедания. Сектите
от студентските си години. хора изчезват от взора ни. Вече де- не се пораждат от силата на еретич-
Голяма популярност получа- сетки години българската държава ните настроения, а от слабостта на
ва още с първите си книги: нехае за учителя и ние не се опълчва- църквите.
„Деца играят вън“, „Убийство- ме срещу нейното бездушие, вместо
то на Моцарт“, „До Чикаго и „Искаме си царя“ не се провикваме И заедно с всичко това, планетата е
назад, сто години по-късно“. „Искаме си учителите!“. Може би за- заплашена от очевидно наближаващи
Следват: „Къща отвъд света“, щото образованието от средство за екологични, енергетични, терорис-
„Спомени за градския идиот“, възвисяване се е превърнало в сред- тични и демографски катастрофи.
„Доколкото си спомням“ (в ство за преживяване. Смятам, че не- Единствените, които не ги виж-
три части), „Весела книга за приязънта към учеността идва от дат, са тези, които ни управляват
българския народ“. Автор е на желанието да защитим собствената – кретенократите.
множество пиеси: „Съдията си непълноценност, от душевната ни
и жълтата роза“, „Есента на леност. Затова може би и днес много И ако има нещо малко обнадеждаващо,
един следовател“, „Солунски- хора отчаяно се позовават на пара- то е, че бъдещето все пак си оста-
те съзаклятници“, „Господин познанията, астролози, нумеролози, ва непредсказуемо, че и за него важи
Балкански“, „Една калория неж- ясновидки, дъновисти, те очакват да принципът на неопределеност. Може
ност“ и др., на филмови сцена- бъдат озарени от истината извед- би утре... Може би...
рии: „Хирурзи“, „За къде пътува- нъж, без да извървят скучния и изто-
щителен път на науката. И нашите Това, което може да се предскаже с
те?“, „А сега накъде?“ (заедно
с Рангел Вълчанов), „Лагерът“ политици, властниците, всъщност известна вероятност, е, че за да се
(заедно с Георги Дюлгеров). нямат достатъчно нужда от уче- спаси светът, трябва не само да се
ните, защото нямат нужда от съм- преодолее кретенокрацията, а да нас-
нения. Ученият се съмнява дори във тъпят дълбоки промени в човешката
всяка очевидност. Социализмът в Съ- същност, в неща, които ни изглеждат
ветския съюз започна да се напуква и неизменни и вечни. Докъдето стига
разяжда, когато учените станаха по- човешката памет, хилядолетия на-
вече от чапаевците. ред насилието, убийството, войните
са били неизбежни, а унищожаването
Всички ние, целият свят, живеем във на природата – необходимост. Въпро-
време, раздирано от противоречия сът е способни ли сме на такъв хума-
да получи телесно наказание, трябва- – небивал технически прогрес и все- нен хирургичен акт, че да се откажем
ло – цитирам: „да ми се поклони седем общ духовен упадък. Увлечението или поне да потиснем тези неизменно
пъти и да ми целуне обувката, крака- по удобствата, ненужните вещи, присъстващи и присъщи на човешка-
та и гърба!“. Що се отнася до гърба, захласването в забавленията, дос- та авантюра заряди. Безумно би било
подозирам, че е допусната печатна тъпната евтина наслада навред в да не съобразяваме, че те са се пре-
грешка. богатите страни, всичко, което в върнали в самоубийствена воля и ако
началото си е изглеждало естестве- не я преодолеем, човечеството ще
С тези два примера съвсем не искам да но, постепенно започва да се изражда си каже лека нощ! Ако пък успеем да
обидя българския учител преди Осво- и все повече и повече кара разума да я надмогнем, което изглежда нищож-
бождението, а само да покажа на каква бъде ленив, волята да се отказва от но малко вероятно, то това чудо ще
почит е бил той в обществото, с как- превъзмогването на интелектуални изисква всичките ни усилия и ново на-
во доверие са се ползвали похватите препятствия и човекът все по-малко родно будителство.

ноември 2018
?
27
Анна Политковская

Струва ли си да дадеш
живота си
за журналистиката
„Нищо друго освен истината“ събира избрани репорта- се спуска над тях. Тук можете да уби-
жи на Анна Политковская, публикувани в „Новая газе- ете когото и да е незабелязано и без-
препятствено, а после да се скриете.
та“. По-голямата част от текстовете, влезли в изда- Никой няма и звук да издаде.
дената след убийството на журналистката книга, са
посветени на Чеченската война и на корупцията в Ру- 4 ноември, все още не е късна вечер.
сия. Представяме откъс от подготвяния от издател- Ден след опита за убийство в покрай-
нините на рязанския квартал Дашко-
ство „Сиела“ сборник в превод на Ангелина Александро- во-Песочня, както обикновено, нито
ва. Репортажът „Струва ли си да дадеш живота си за звук. Пък и самият квартал сякаш не
журналистиката?“ е публикуван преди 15 години на 10 съществува – улица „Зубкова“, квар-
ноември, деня, в който България отбелязва свободата талният „Бродуей“, едва се усеща, по-
на словото. топена в тъмно полунебитие. Можеш
само да чувстваш, че някъде наблизо
има жилища, но не виждаш нищо. Всич-
На 3 ноември 2003 година, около 21:04 ки условия за успешно килърство.
10 ноември 2003 часа в Рязан, на входа на апартамент
Придвижваме се опипом. Водач ни е
Какво се случи в Рязан след 3 ноември – № 26 на улица „Зубкова“ бе извършено
Валентина Дмитриевна Комарова,
покушението срещу Михаил Комаров, покушение срещу 30-годишния Михаил
потресената от случилото се майка
заместник-главния редактор на реги- Комаров, заместник главен редактор
на Михаил. Тя има двама сина – по-мла-
оналното издание на „Новая газета“? на рязанското издание на „Новая га-
дият, 20-годишен, е обещаващият
зета“. В този час той тъкмо се при-
Струва ли си да дадеш живота си за футболист Дима. А по-големият...
бирал у дома и получил удар с тежък
журналистиката? Винаги когато се „Той е като баба си“, казва Валентина
тъп предмет отзад по главата. Ми-
Дмитриевна с гордост и ужас в гласа.
случи нещо, подобно на това, което хаил Комаров, известен журналист в
Рязан, се е специализирал през послед- „И тя е такава правдолюбка, ветеран
стана на 3 ноември вечерта в Рязан
ните години в разследващата журна- от войната, и досега все се бори, ма-
– а в Русия покушенията срещу жур-
листика, занимавайки се включително кар че е на 80 години. Неотстъпчива.
налисти не са нещо необичайно – ние,
с търговската дейност на местните И безсребърница. Миша е същият...
служителите и робите на информа-
олигарси. Колко пъти съм го молила: „Не бива,
цията, си задаваме този въпрос. Ако
сине, нека ТЕ си живеят живота, а ние
това е цената за истината, може би е
– нашия...“. И на работата през цяло-
по-добре да спрем? И да си намерим за- Ченгетата – бойната то време ми казваха: „ТОВА ще свър-
нимания с по-малък шанс да ни се случ- сила ши зле...“. Е, стигнахме... Ето го нашия
ват „много големи неприятности“? 14-и вход“.
Как ще реагира на това обществото, Всички спални квартали на руските
заради което работим? И освен това градове вечер си приличат като близ- Точно на тези стъпала двама мъже с
всеки прави своя избор. наци – сродява ги тъмнината, която черни плетени шапки и кожени якета

ноември 2018
28

докато обсъждат покушението сре-


щу Комаров.
– Няма какво да се врем – процеж-
да една жена с фас. Останалите я
подкрепят.
Идват шефовете. И.д. началникът на
окръжната милиция Александър Най-
дьонов и неговият заместник Евгений
Попков. „Няма да кажем нищо“ – това
е краткото им съвместно „комюнике“.
– Поне кажете дали е образувано нака-
зателното дело, или не? Вече е пети...
Полковник Найдьонов само дето не по-
бягва навън, а очите му блуждаят бог
знае къде.
Къде е пречката? Изглежда, че няма
нищо по-просто от това: след като
е имало нападение, трябва да има и
дело... Може би странното поведе-
ние на милицията е свързано именно
с факта, че съгласно жалбата на Ми-
хаил Комаров основният заподозрян
за атентата е рязанският олигарх
Сергей Кузнецов, един от десет-
те най-богати мъже в областта,
собственик на голям търговски цен-
тър и на какво ли не, за чийто незако-
Роджър Балън, Stare, 2008 нен бизнес Комаров пише често?
Любопитно, но малко по-късно тък-
– униформата на родните ни килъри – за сигурност – през есента на 1999 мо тази версия за поведението на
причакали Михаил. Съседите ги виде- година рязанското отделение на ФСБ милицията ще намери пълното си
ли, но както се казва у нас, „не обърна- провежда хексогено-захарните уче- потвърждение – идвайки на първия
ли внимание“: живея накрая на града и ния.1 Помните ли? разпит на потърпевшия в неврохи-
нищо не зная, нали не бият мен, значи рургията на областната клиника,
всичко е наред… Ето го и стълбището, – Чухте ли, че вчера в квартала е има- следователят Михаил Зотов, съп-
ло покушение срещу журналиста Ми- ровождан от полковник Найдьонов,
по което, оставяйки кървава следа и
хаил Комаров? – питам младите мили- постоянно ще се интересува точно
движен само от волята, е пълзял жур-
ционери, които предпазливо надничат от тези детайли: защо Комаров се е
налистът, за да се спаси. И сега, как-
иззад вратата. закачил за Кузнецов? Дали не заради
то и тогава, всички врати са плътно това, настоявал Зотов, че в началото
затворени, входът е също удобен за е вземал от него „черни“ пари за „доб-
– Да. Видяхме сега по телевизията.  
убийците: глухи улици, тъй че човек ри“ статии, а после, когато Кузнецов
сам си е и служба за спасение, и верти- – Сигурно такива неща ви се случват му отказал, Комаров започнал да пише
кал на властта, и прокурор, и милиция. често, щом сте толкова спокойни? лошо за него (версията на Кузнецов)?
Както е известно, всеки съди по себе
Впрочем официално милиционерското – Не, за пръв път – отговаря, без да си. „Ако давате, сме с вас, ако не дава-
управление е зад ъгъла. Самото район- трепне, дежурният Виталий Вазаков. те – сме против“ – такава е логиката
но отделение на Дашково-Песочня в на нашата милиция, от която на човек
рязанския Октябърски район. Извест- По-рано сутринта на 5 ноември. му се повдига...
но, между другото, на цял свят. Тук, Всяка сряда в окръжната милиция
съвсем наблизо – също в пълна тъм- в Октябърски район има преглед Денят напредва към обед. Правоох-
нина, която е приятел не само на ки- на строя. Някои от служителите ранителите продължават дружно
лърите, но и на Федералната служба не присъстват и пушат на прага, да клинчат от работа и при това

ноември 2018
29
очевидно не са на страната на Ко- собствена къща. Крайно време е да
маров. Ние търчим из Рязан, за да замина за Израел – майка ми е Галина
издействаме възбуждане на нака- Абрамовна, а аз тук се боря за по-до-
Анна
зателно дело: от прокуратурата
Политковская
бър живот. Аз съм строител... По съ-
на Октябърски район до районната щество съм съзидател. На бившето
прокуратура на Рязан, оттам до ок- градско сметище, където се гонеха
тябърското окръжно управление на плъхове, построих търговски център
милицията на улица „Есенин“. Накрая, Анна Политковская е роде-
с 600 магазина. Отворих най-добрия на на 30 август 1958 г. в Ню
след като пробиваме в офиса на недо- салон за красота в Рязан. Там работи Йорк, където баща є е дипло-
волния полковник Найдьонов, намира- прекрасният хирург Фоменко... Той мат, сътрудник на мисията
ме там един много симпатичен грузи- оперира гърдите на жена ми, а на мен на Украинската ССР към ООН.
нец. По-късно той сам ще каже за себе ми премахна няколко бенки... Всички са По-късно семейството є се
си: „Аз съм грузинец, така че не се е доволни, без изключение! Само Миш- връща в Москва и през 1980 г.
родил още човекът, който може да ме ка не е доволен. Не спира да пише, че Анна завършва журналистика
купи“. в Московския държавен универ-
пластичните операции се извършва- ситет. В средата на 90-те е
ли без лиценз... Ами че той просто си назначена като специален ко-
Това е началникът на регионалната
разчиства личните сметки с мен. А респондент и наблюдател на в.
служба за разследване, полковникът
аз в отговор го поучавам, защото от „Новая газета“. Многократно
от милицията Джансуг Мжаванадзе. посещава районите на воен-
статиите му ми дойде до гуша. Реших
Той съобщава тържествено, че нака- ните действия и лагерите на
да му дам урок.
зателното дело е образувано в 11:30 бежанците в Дагестан, Ингу-
часа на 5 ноември. – Да му дадете урок? А знаете ли, че шетия и най-вече в Чечения.
Репортажите є от мястото
на 3 ноември е бил нападнат? Точно
– Как върви работата по основната на събитието є донасят много
след като се е връщал от поредния
версия, свързана с Кузнецов? Прикаче- награди. Тя не просто довежда
съдебен процес с вас? горещата информация до об-
ни ли са към случая статиите на Ко-
маров? Заявлението му отпреди две ществеността, но и помага
– Няма да повярвате, но аз току-що активно на майки на загинали
седмици до ФСБ за заплахите, които е научих. Тъкмо преди нашата среща. – войници да отстояват права-
получавал? Олигархът вика шефа на службата си та си в съда, бори се срещу ко-
за сигурност, едър мъж в черно кожено рупцията и прави журналисти-
– Не мога да ви разкажа за методи- чески разследвания. По време
яке. – Беше ли в болницата?
те и способите за разкриване на на заложническата криза в Те-
престъплението. Началникът разказва подробно какво атралния център на ул. „Дуб-
му е казала лекарката за здравето на ровка“ е избрана да води пре-
Естествено. Ние разбираме и про- говорите с терористите.
Комаров след опита за убийство.
дължаваме да препускаме из Рязан с Когато се случва трагедията
една-единствена цел – да не се пре- в Беслан, излита веднага към
– Не ви ли се струва странно, че лекар-
върнат те в методи и способи за при- мястото на събитието, но в
ката е разказала всичко това на вашия самолета неочаквано є прило-
криване на престъплението... Вадим? Разкрила е медицинска тайна? шава и изпада в безсъзнание.
По-късно потвърждава, че
Кузнецов – бащата на Доволен от създадения ефект, Кузне- са се опитали да я отровят,
цов се усмихва господарски: за да є попречат да отрази
всички обективно случващото се в
– Какви ти тайни... Аз самият лежах Беслан. Авторка е на книги-
Олигархът диша равномерно. И е мно- в същата неврохирургия, когато ме те: „Една мръсна война: един
го демократичен. Както и приляга на взривиха с граната. А Мишка има още руски репортер в Чечения“,
финансовия донор на губернатора. да се учи... „Путинова Русия“, „Руски днев-
ник“. На 7 октомври 2006 г. е
– Ама какъв олигарх съм аз? – възклик- – Значи вие възпитавате Комаров? Но застреляна в асансьора пред
ва кокетно Сергей Кузнецов, в мина- защо смятате, че можете да се дър- дома си в Москва. Никой не
лото секретар на районния комитет жите с него като баща?
се съмнява, че поръчковото
на Комсомола. Той излъчва цивили- убийство е свързано с про-
зованост, добродушие и скромност. – Та аз съм баща на всички тук. И ми се фесионалната є дейност.
– Ами че аз вчера взех назаем пет хи- струва, че има ефект. – Комаров вече
ляди долара от тъща си. Всичките си започна да мисли като че пише, пре-
средства влагам в работата... Нямам тегля си думите... – Аз лично много

ноември 2018
30

обичам „Новая газета“, а за Мишка не – Но той все още не е излекуван! Всяко следващо покушение срещу жур-
се притеснявайте – много пъти са го налист, което се извършва в стра-
удряли по главата... Защото не умее – Съжалявам, но в Наказателния кодекс ната – а те по традиция остават не-
да отстъпва. няма член „побой над журналист“... – разкрити – неотменно намалява броя
усмихва се хитро Виктор Иванович. на хората, ангажирани с журналисти-
Разделяме се с празни ръце. ката като средство за борба за спра-
Прокурорът Майката ведливост. Тъй като рискът е много
висок и не всеки може да издържи на
Вечерта пада отново. На тясното
След 15 часа заместник главният про- голямото напрежение, съпътства-
легло в типично руската бедна болни-
курор и началник на областното след- що тази работа. Пропорционално на
ца лежи Миша, блед и с бинтована
ствено управление Виктор Огньов това намаление се увеличава броят
глава. Майка му е донесла всички ле- на онези, които предпочитат леката
съобщава зашеметяващата новина:
карства, бинтове и спринцовки – в журналистика, която не се вре там,
оказва се, че наказателното дело е
възбудено още предния ден, в 19:10 ч. неврохирургията няма нищо, нищо. където не я канят. Облекчените ме-
на 4 ноември, а не в 11:30 ч. на 5-и, как- Включително лекари и медицински дии имат работа с облекчена публика,
то ни уверяваше само преди няколко сестри вечерно време – слава богу, чиято характерна черта е готов-
часа полковник Мжаванадзе. самата Валентина Дмитриевна е ме- ността да се съгласи с всичко, което
дицинска сестра. Комаров говори на ѝ се предлага. Колкото повече има
– Но в милицията ни казват нещо съв- съседите си за същността на демо- от първите, толкова по-монолитен
сем различно... На кого да вярваме? крацията, за работата на медиите е слоят на вторите, уви. И толкова
и необходимостта от непримирима по-малки са шансовете на общество-
– Те просто не знаеха за това. – Вик- борба срещу корупцията, която ни то да забележи нередното.
тор Иванович спокойно подрежда
пречи да живеем – съседите слушат
документите в папката и дори с не- Сега, през последните месеци, ситуа-
мълчаливо и лицата им изглеждат
въоръжено око може да се види, че цията рязко се влошава. Изглежда още
депресирани. Дали от собствените
там има две резолюции за възбужда- малко и властта (олигарсите, ФСБ,
им болки, дали от недоверието в по-
не на едно и също дело. – Намесихме изпълнителният вертикал) ще спре
бедата на демокрацията и смисъла на
се оперативно, за да стане всичко да ни диша във врата, защото ще по-
усилията, за които им говори нашият
по-ефективно. Първоначално назна- стигне своето: няма да останат же-
Миша. Валентина Дмитриевна уве-
чихме младия следовател Скринников, лаещи да разменят живота си срещу
но сега, по моя молба, делото ще води щава сина си, седнала на ръба на съ-
седното легло: истината за чуждия живот. Липсата
един по-опитен служител. (Същият на търсене не ражда предлагане.
Михаил Зотов, „защитникът на Куз- – Да, разбирам всичко и нямам нищо
нецов“ от Комаров – А.П.) Сега към ге- [Повече от три години по-късно
против да си журналист, но все пак
нералната прокуратура в Москва ще престъпниците все още не са раз-
бъди по-внимателен...
тръгне специален доклад. Не е обик- крити – нито нападателите на Ми-
новено дело, съгласете се... Влизаме в – Не трябва да се предаваме, мамо – хаил Комаров, нито поръчителите на
сроковете, определени от Наказател- отвръща Михаил със страстта на нападението.]
но-процесуалния кодекс. боец за справедливост, който не по- Превод от руски: Ангелина Александрова
– А защо въпреки всичко избраният знава компромиса. Разбира се, той
член от Наказателния кодекс е просто сега има посттравматична еуфория,
„хулиганство“? готов е и за най-лошото, не го плаши
нищо. – Нека ТЕ се страхуват всяка
– Защото не е бил убит или ограбен. И седмица, че ще пишем за тях. А не ние 1
  През септември 1999 г. в Москва, Буйнакск и
защото не е имало намерение да бъде от ТЯХ. Волгодонск са взривени няколко жилищни сгради.
убит. Убитите са над 300, а ранените – повече от
– Какво ще правите от тук нататък, 1700. За взривовете са обвинени чеченци, а атен-
– Защо сте толкова сигурен в това? Миша? – питам на сбогуване. татите се превръщат в детонатор на втора-
Знаете ли кой има тези намерения? та чеченска война. Един от терористичните
– Ще пиша статии – отговаря неот- актове обаче е предотвратен. За 22 септември
– Знаем, че ако искаха, щяха да го уби- е предвиден взрив в жилищна сграда в Рязан,
стъпчивият Комаров. но бдителен гражданин забелязва непознати,
ят. А тук само са го сплашили. Ста- които вкарват чували за захар в мазето, и
ва дума за леки телесни наранява- ... И така, струва ли си да пожертваш алармира милицията. Оказва се, че чувалите
ния с кратковременно здравословно живота си за журналистиката? И ка- съдържат взривното вещество хексоген. От
разстройство. къв избор прави всеки от нас? ФСБ обявяват „фалшива тревога“. Б. пр.

ноември 2018
31
Без свобода на словото
Иън Макюън

демокрацията
еизмама
Писателят Иън Макюън,
който гостува в София
по покана на фестивала
„Синелибри“, бе отличен с
титлата доктор хонорис
кауза на СУ „Св. Климент
Охридски“. Ето неговото
академично слово, което
той произнесе на 10 ок-
томври 2018 г. в Аулата
на Алма матер.
Иън Макюън в Аулата на Софийския университет,
фотография Стефан Джамбазов

Намираме се в един център на сво- Стремежът към свободата на сло- Ще си позволя да се позова на един ци-
бодата на словото, ето защо искам вото, дошъл с Просвещението през тат от Волтер, който е много важен
да споделя някои свои мисли по тази XVIII век, продължава и в съвременния за мен:
тема. За мен свободата на словото свят. Живеем във време, в което има
означава да се изразяваме свободно, голяма свобода на словото, но тя ви- Може да не съм съгласен с онова, кое-
докато пишем, но също така и да слу- наги е била и ще бъде под заплаха от то казваш, но ще защитавам с цената
шаме, и да мислим свободно. всички посоки – от крайнодесни и от на всичко правото ти да го изразиш.
крайнолеви сили, от центристи, по- Миналата година научихме за убийс-
Свободата на словото е от изключи-
пулисти и от демагози, от организи- твото на малтийската журналистка
телно значение за университетите
и за университетското образование, рана престъпност, а и от правител- Дафне Каруана Галисия. Всички знаем
за да може човек да получи едно завър- ства. Натискът върху свободата на какво се случи през февруари в Сло-
шено образование, независимо в коя словото идва от всички крайни иде- вакия, когато бе убит журналистът
сфера. Свободата на словото е изклю- ологии, от всички крайни политики Ян Куциак. Със съжаление научих но-
чително жива в днешния свят. Нека и крайни религиозни възгледи, както вината за шокиращото убийство на
направя някои исторически препрат- и от крайните възгледи за идентич- разследващата журналистка Викто-
ки. Днес имаме много по-голяма свобо- ността ни. Основната идея е как да се рия Маринова, ползваща се с голямо
да на словото, отколкото когато и да заглушат всички гласове, с изключе- уважение.
било в миналото, дори в златния век ние на един. Такава, разбира се, е цел-
на Древна Гърция, във времето на ан- та на всички правителства, които не Лидерът на свободния свят Доналд
тичните философи. подкрепят свободата на словото.

ноември 2018
32

Тръмп обяви, че медиите са враг на на- В Европа станахме свидетели на убийс-


рода. Имаше редица случаи на убийс- твото, извършено от религиозни фа-
Иън
тва на журналисти през последните натици, на 12 души от екипа на сати-
Макюън години. И противно на мнението на ричното издание „Шарли Ебдо“. А пък
Тръмп, за мен това е опит да се огра- в момента виждаме какво се случва с
ничи свободата на словото, свобода- така наречените fake news, с фалши-
та на журналистите от всички медии. вите новини, които изкривяват въз-
Иън Макюън (род. 1948 г.) е Свободата на словото, свободата на можността ни да се информираме. За
един от най-значимите съвре- медиите са хранителната среда на мен това е целенасочена атака срещу
менни британски писатели. демократичното общество. Това е свободата на словото, а не просто ня-
За ранното му творчество, много важен момент. Свободата на какво недоразумение.
определяно като „модерна го- словото е предпоставка за всички
тика“, са характерни мрач- други права и свободи, на които се Организациите или хората, разпрос-
ната атмосфера, играта с радваме или към които се стремим. траняващи фалшиви новини, искат да
литературни условности, от- Без свобода на словото демокрацията ни накарат да повярваме, че нищо не
носителността на времето е само една измама. е истина, че на никого не можем да се
и пространството. По-късно доверим, и по този начин на сцената
Макюън се ориентира към Свободата на журналистите от всич- излизат демагогията, цинизмът и ни-
много по-реалистичен стил, ки медии е изключително важна за об- хилизмът. Не бива да се изненадваме,
характерен за творбите му е ществото. За всички свободи, с които че правителствата, които подкре-
засиленият интерес към физи- разполагаме – Habeas corpus (правото пят и финансират производството и
ката и медицината. Той е ав- на лична свобода), правото на спра- разпространяването на фалшиви но-
тор на десетина романа, сред ведлив съдебен процес, правото на вини, всъщност не подкрепят основ-
които „Почивка в чужбина“, политическо представителство и на ните човешки права.
„Дете във времето“, „Невинни- свобода на събранията, равенство-
ят“, „Черните кучета“, „Неумо- то между половете, правата на де- Свободата на словото никога не е
лима любов“, „Амстердам“, „Из- цата, гражданските права, правата нещо просто, нито ясно, тя не е аб-
купление“, „Събота“, „На плажа на животните – за всички тези права солютна. Разбира се, че не можем да
Чезъл“, „Солар“. Още първият ние трябва да се борим, като мислим, даваме гласност на педофили или на
му сборник с разкази е отли- говорим и пишем за тях. За да можем нацистката идеология. Всички ние
чен с наградата „Съмърсет да се радваме на всички тези права и плащаме цената на свободата с това,
Моъм“. Следват три награди, свобода, ние се нуждаем от култура, че понякога трябва да изтърпим оби-
сред тях и „Букър“ за романа от цивилизация, която да насърчава дата от нечии думи или мнения.
„Амстердам“. През 2011 г. той интелектуалците и писателите да
е удостоен с Йерусалимската
мислят по тези проблеми, свободно да Посветих живота си на романа, ли-
награда за свободата на ин- тературна форма, водеща началото
изразяват мнението си. Именно уни-
дивида в обществото. Много си от Просвещението, по-точно от
верситетите са институциите, кои-
от произведенията му са фил- XVIII в., която е израз на любопит-
то съхраняват тази култура и тази
мирани. Романът „Неумолима ството, начин за изследване на хо-
цивилизация.
любов“ е екранизиран през рата и на взаимоотношенията им с
2002 г. под режисурата на Ро- Ако погледнем какво се случва по це- другите, със заобикалящия ги свят.
джър Мичъл. Екранизацията на лия свят, ще видим, че на много места Традициите на романа олицетворя-
„Изкупление“ е номинирана за свободата на словото е потъпкана. ват и стремежа към плурализъм, към
„Оскар“ в 7 категории, вклю- Почти из целия Близък изток свобод- откритост, желанието да се улови
чително за най-добър филм, ната мисъл често е смятана за бого- случващото се в ума на един човек.
печели „Оскар“ за най-добър хулство. Тя подлежи на наказание или Няма човешко същество, било то мъж,
саундтрак и 2 награди „Зла- смърт, които могат да бъдат наложе- жена или дете, в чийто ум да не можем
тен глобус“. Режисьор е Джо ни от правителства, от организира- да надникнем или чиито идеи да не мо-
Райт, а в главните роли иг-
ни улични тълпи, религиозни органи- жем да реконструираме благодарение
раят Кийра Найтли, Джей-
зации и даже от най-обикновени хора. на романа.
мс Макавой и Сърша Ронан.
Същото важи за Бангладеш, Пакистан
и за много държави в Африка. През по- За мен е голяма привилегия да посветя
следните години виждаме как критич- живота си на тази литературна фор-
ното мислене е подложено на репресии ма. И за мен е голяма чест и привиле-
в Русия. В Китай правителството гия да получа наградата на Софийския
следи гражданите в интернет. университет.

ноември 2018
Е

Б
Д

А
дебати

Т
Пловдив 2019
И
34

приоритет ли е
Пловдив
2019

?
Държавен

Разговор с
Мариана Чолакова
Като представител на граждан-
ската квота, напуснахте органи-
зационния комитет на „Пловдив
– европейска столица на култура-
та“. Защо?
Най-напред е важно да се знае, че тък-
мо граждани създадохме целия про-
ект. Много преди да има юридическо
лице „Пловдив – европейска столица
на културата“ и много преди фонда-
цията „Пловдив 2019“. Това е проект,
който стартира като граждански и
първата му цел беше да бъде подписан
меморандум за политическа ненамеса
в проекта.
Тоест партийна?
Да, защото смисълът на проекта „Ев-
ропейска столица“ от 1985 г., когато е
създаден, е хората, гражданите да са
активните. И нашето решение като
граждани да напуснем групово, всички
заедно Управителния съвет, бе про-
диктувано и от това, че квотата на
политиците в УС се увеличи, неглижи-
ра се гражданското участие. Самият
проект е много добър лакмус за диа-
лога между граждани и политици. Ко-
гато седнахме да разсъждаваме върху
начинанието „Пловдив – европейска
столица на културата“ през октом-
ври 2010 г., бяхме 5–6 души, не пове-
че: дискутирахме какво представля-
ва проектът, как да бъде подготвен,
накрая спретнахме много дебела пап-
ка. Преведохме голяма част от доку-
ментите и отправихме предложение

ноември 2018
как да се подготви кандидатурата на
Пловдив.
Предложението ви беше ли взето
предвид?
Първоначално не. След един рязък спор
с тогавашния кмет на Пловдив, който
реагира доста блокиращо, аз си тръг-
нах с дебелата папка. Но след два дни
ми се обадиха. Отидох и говорихме, че
това е много важно за града, тъй като
беше важно Пловдив да бъде изваден
от статуквото, да се раздвижи. „Ев-
ропейската столица на културата“
и спечелването на тази титла бе
прекрасна възможност да излезем на
международната писта, да дадем въз-
можност на този град да се развива с
изключително бързи темпове. Всички
скептици, които повтаряха: „Култу-
рата само гълта пари!“, разбраха, че
това е клише. В момента имаме 42 %
ръст на туристите в Пловдив. И само
3,2 % безработица. Откакто Пловдив
стана европейска столица на култу-
рата, това е допълнителен фактор,
влияещ на инвеститорите. Откъм
студенти градът „се пука по шево-
вете“ – има 7 ВУЗ-а, всички места са
заети, интересът на чуждестранни-
те студенти да следват в Пловдив
става все по-голям. И още преди го-
дини аз започнах да мисля какво ще
остане след това, след европейската
столица…
Най-важното – устойчивостта.
Да, устойчивостта. Струваше ми
се, че е важно да има специалност в
Пловдив, която да позволи на хората,
занимаващи се с културни проекти, да
се научат как да ги управляват.
Културен мениджмънт.
Да. Такава специалност беше откри-
та в Музикалната академия и в Плов-
дивския университет – аз препода-
вам там. Чисто практическа – как да
се създаде културен продукт, как да
се разпространи информация и как
проектът, ако е възможно, да покрие
всичките си разходи.
Имате ли достатъчно студенти?
Имам.
Тоест мнението, че културата
само харчи пари, се е преобърнало
като мислене.
Все повече хора надмогват този
предразсъдък. Второто важно нещо,
от моя гледна точка, беше да оста-
вим по-компетентни културни ин-
ституции. Държавните, общинските
и частните културни институции
трябваше да получат възможност
да повишат компетенциите си, да
си създадат повече партньорства.
Представата „и сам воинът е воин“
не е смисълът на „Европейската сто-
лица на културата“. Смисълът е да
се създадат нови гнезда на културно
мислещи хора, които са в конкурен-
ция, които искат и постигат повече
за този град.
Да се генерират ядра на култура,
на правене на култура.
35
Точно така. Третото важно нещо спонсорство? Трябва да има правила, Казахте „граждански интерес“,
беше да подобрим културната ин- които да подпомагат културата, не но ето че наскоро архитекти из-
фраструктура. Голяма част от хора- да я ощетяват. лязоха в Пловдив с декларация по
та казват: „Ааа, Пловдив, Старият повод общинско решение за жп га-
град!...“. Нека сме наясно: европейска Все добри намерения, но както по-
сочи и Емил Миразчиев, в послед- рата и строителство срещу нея.
столица на културата не се става с Въпросът ми е: само с протестни
това, което имаш, а с онова, за което на сметка политиците превзеха
„Пловдив – европейска столица на декларации ли могат гражданите
мечтаеш. Това е смисълът. И трябва да отстояват интересите си?
не само да мечтаеш, но и да напишеш културата“.
концепция, план как ще го направиш. Да, не е лесен диалогът между поли- Добър въпрос. Мисля, че хората от раз-
Да покажеш, че имаш капацитет, за да тиците и гражданите по отношение лични граждански сдружения често си
постигнеш този резултат и той да се на културата. Ала процесите на из- го задават. Какви са инструменти-
развива. Затова културната инфра- растване на гражданското общество те за въздействие на гражданското
структура е много важна. Става дума
и за Стария Пловдив, и за други части
на града. Да се създадат нови цен-
трове, нови точки на култура, нови
културни пространства, открити
културни пространства, приобща-
ване на места, „забравени от бога“ в
Пловдив.
Открихте ли такива?
Например река Марица. Един град е
щастлив град, когато има река. Цел-
та беше и Марица да се приобщи.
Има там един остров Адата, който
е много важен. Имаме прекрасен Тю-
тюнев град, който поради стечения
на обстоятелствата сега е в частни
ръце. Димитър Кудоглу е оставил за-
вещание, в което пише, че завещава
сградите в Тютюневия град на бъл-
гарския народ. Българският народ
обаче се е превърнал в българската
държава, която обявява всички сгра-
ди за продан. Те се купуват от хора,
които са имали възможности, но сега
сградите си стоят и се разпадат.
Знаете, че два пъти имаше пожари.
Затова си мисля, че четвъртото важ-
но нещо, което трябва да остане след
приключването на проекта, са някои
промени в законодателството – за
опазване на паметниците на култу-
рата и за финансирането на култур-
ните институции. Щом един частен Роджър Балън, Embroyonic, 2009
собственик на сграда, паметник на
културата, няма възможност да я ре- са в голяма степен необратими. Това общество по отношение на важни за
монтира и поддържа, трябва да има е голямо постижение. За първи път в един град или за една държава реше-
механизъм за финансиране, ако тя е някои решения на нашите общински ния? Кажете ми как да узрява граж-
от държавен или общински култу- избраници се повиши културата на данското общество, как да се чува не-
рен интерес. Или друг пример – защо диалог. Те вече са наясно, че все пак
се наказва културна институция, говият глас при вземането на важни
има граждански – да го наречем не
която има много приходи, включи- точно контрол, но интерес, силен ин- решения, ако не като се организира,
телно от спонсори, като на следва- терес. И тези избраници трябва да се работи и заема принципни позиции –
щата година ѝ намаляват бюджета съобразяват с факта, че са избраници даже и с протестни декларации?! Аз
с количеството пари, получени като на хората. мога да ви разкажа цяла сага – един

ноември 2018
36

Впрочем „заедно“ ли сте? образователни и културни процеси.


Или поне да завъртим колелото“.
Мариана Направихме няколко фокус групи още
Чолакова преди да имаме фондация. Искахме да Завъртяхте ли го?
разберем от какво не са доволни хо-
рата. Къде са „дупките“ на тоя град? Ние често генерализираме. А трябва
Оказа се, че може да сме много мулти- да се вглеждаме в детайла, да влезем
Мариана Чолакова е завър- етнически град, но етносите трябва навътре, защото животът е много
шила философия в СУ „Св. да подобрят комуникацията си. Че динамичен. Вървим все хоризонтално,
Климент Охридски“, доктор имаме хилядолетна история, без- по повърхността, а трябва да влезем
по философия от Лайпциг- ценна археология, но всичко това не вертикално, дълбоко в проблемите.
ския университет. Почетен участва активно в нашето съвремие, И хубавото на „Пловдив 2019“ e във
консул на Федерална републи- в лошо състояние е и изисква култур- всички процеси, които ще започнем.
ка Германия със седалище в на интеграция. Решихме да сме чест- Тези процеси ще трябва да продъл-
Пловдив. Представител на ни в назоваването на онова, от което жат и през следващите години. Въп-
Германо-българската индус- сме недоволни. И заедно да решаваме росът е и как реагира държавата към
триално-търговска камара проблемите. „Пловдив – европейска столица на
за район Южен Централен, културата“. Имате ли усещането, че
собственик на агенция за Манол Пейков говореше за това: не държавата разбира, че това е нацио-
връзки с обществеността да се залага на красивите фасади, нален проект?
„Сол Комюникейшънс“. Член а и Столипиново – това изоставе-
на Съвета на учредителите но от бога място, да се превърне За жалост, не. Макар че аз също
на фондация „Дом за плов- в пространство, където се прави мисля, че това е национален въпрос.
дивската опера“, член на УС култура… Този проект не е само на Пловдив.
„Пловдив 2019“ до юли 2017 г.
Хоноруван преподавател по Аз по служебни причини имам много Именно! Хиляди пъти го повтарям, но
„Културно продуцентство“ в работа там и често ходя. Даже ко- оставам с чувството, че се разбира
АМТИИ – Пловдив, и Пловдив- гато идва журито, отговарях за по- само като: „Там пловдивчани правят
ския университет. сещението в Столипиново: от „а“ до един проект…“. Необходимо е държа-
„я“ – всичко! И пак честността изиг- вата да покаже, че това е държавен
ра роля, защото казахме: тук имаме приоритет в сферата на културата
сериозни проблеми и за тях не са от- през 2019 г. Политиците трябва да
говорни само ромите. Когато дойде разберат, че и диалогът с граждани-
журито, аз дълго се готвих какво да те е също въпрос на култура, на по-
кажа, как ще разрушаваме стените, литическа култура. Случаят с Манол
защото от мен се очакваше да говоря Пейков е емблематичен – за полити-
нещо за стената, не точно Берлин- ческата нетърпимост към граждан-
път за „Европейската столица на ската, но горе-долу… Отивам предиш- ската критичност. Създадоха му ин-
културата“, втори път как накарахме ния ден отново да мина маршрута и трига и му отнеха по недостоен начин
общинския съвет да вземе решение, че гледам – ромите пак изграждат стена мястото в УС на фондация „Пловдив
предоставя Партийния дом за сграда около онова място, където трябва да 2019“, което той заслужава абсолют-
на Пловдивската опера. Две години посрещаме журито. Три метра стена! но безспорно и като издател, и като
усилия! Две години! Концертната зала Питам ги: „Момчета, какво прави- присъствие. Ние застанахме зад него
в Пловдив още не е ремонтирана, за- те?“. А те: „Нали другите крадат, та заради принципа, че никой не бива да
щото е държавна собственост, и все решихме…“. Бях шокирана, напълно се бъде очернян незаслужено – не сме
не се взима решение от Министер- разби концепцията ми да разрушаваме съгласни с това. Това е нашата граж-
ството на културата. Партийният стените, да правим мостове… Излезе, данска позиция, нашата култура на
дом е общинска собственост, Кон- че в Столипиново сами градят стени поведение, това са нашите ценности.
цертната зала е държавна собстве- помежду си. Като дойде журито, така „Европейската столица на култура-
ност – тях ги разделя една фуга! А и започнах: „Вижте, аз се подготвих та“ е академия за важните неща – за
може ли една фуга да разделя култур- да ви разкажа какво ще правим. Но онова, което създават хората на из-
но пространство, което е едно. Ние истината е, че в самите етноси има куството, но също така и за другото
в разделение ли ще живеем, или ще изключително големи разлики и раз- – как се отнасяме към тези ценности
правим нещата заедно? Много хубав граничавания. Тази чисто нова стена и как се отнасяме помежду си.
лозунг, между другото, има Пловдив тук е пример за това. Трябва да по-
– „Заедно“! мислим как да го преодолеем – чрез Разговора води Митко Новков

ноември 2018
сцена
Ц
„Великият укротител“, Димитрис Па-
пайоану, фотография Julian Mommert
Н

С
Е А

Димитрис
Папайоану
БИТЕФ 2018
Елиезер Алшех
38

Папайоану-
Слава Янакиева

терзание
археология на
човешкото

„Великият укротител“, Димитрис Папайоану, фотография Julian Mommert

Да се говори за спектаклите на Ди- Сивата „люспеста“ повърхност обе- дрехи на оловния фон на скосената по-
митрис Папайоану е рисковано начи- щаваше минимализъм в стил Arte върхност, обезкръвени от студената
нание. Без опората на словесността Povera на любимия на автора Янис бяла светлина. Обхващането на този
интерпретацията на смислите в един Кунелис. Дори началото намекваше полинаративен образ поражда напре-
спектакъл започва да страда от сво- за тази връзка – на преден план чифт жение и едновременно с това възторг
бодата си. А Папайоану прави точно черни обувки (навярно цитат на обув- от ритмичната пластика на изпъл-
това – театър без словесна драма- ките със златни подметки на Куне- нителите, от поетичната „хорео-
тургия, визуален спектакъл. Хорео- лис). И с това започва дългият низ от графия“ на хора и предмети. „Синият
графията на телата, сценография- референции, едно тотално включване Дунав“ на Щраус, звучащ със забавено
та, светлината, звукът са неговите в изобразителната култура на всички темпо, също работи върху сетивата
средства и той ги използва с изуми- времена. Спектаклите на Папайоану и със самия си темпорален „дефект“
телна виртуозност. Използва ги във израстват в колаборация с актьори-
сочи присъствието на времето. То е
всякакви формати. В титаничния те/танцьорите, фрагментите се
един от ключовете към енигматич-
мащаб на откриването на Олимпий- отсяват и „материализират“, „оте-
ното заглавие на визуалната поема
ските игри в Атина (2004) и Европей- лесяват“ се, преди да бъдат сценич-
ските игри в Баку (2015), в анонимния но реализирани. В резултата (поне в – „Великият укротител“. Самият Па-
минимализъм на Primal Matter и Human този, на който станахме свидетели) пайоану го потвърждава – „великият
Thirst, но и в конвенционалното прос- тези фази и усилия не личат. Ние с укротител“ е времето, което полага
транство на театралната зала. Нас- усилие проследяваме непрестанния границата на живота, усмирява пред
коро имахме възможност да видим не- процес, който тече на сцената, по- паметта за края, но губи тежест-
говия „Велик укротител“, представен някога дори едновременно с втори, та си също както предметите по
по време на пловдивския фестивал One трети… и никога не е предвидимо кой сцената остават неподвластни на
Dance Week. Единствено конвенцио- от всичките ще отстъпи пред дру- гравитацията, защото бива преодо-
нално в него остана пространството гите. Десетте фигури изникват и ляно в трансформативния цикъл на
на културния дом „Борис Христов“. изчезват незабелязано в черните си възраждането.

ноември 2018
39
Папайоану сочи смъртта, но сочи и захвърлени и „родени“. Появяват се Момчето отново се връща – в гипс!
нейното преодоляване, а значи прео- астронавтите на Кубрик („Одисея Този гипс е шеговит, но е и травма-
доляването на времето, суспендирано 2001“), като че извикани от забавения тичен. Той удържа нараненото тяло,
в митологичния кръговрат. Представ- Щраусов валс, с шумното дишане, кое- но го сковава. Фигурата на мъжа от
лението започва с това, че лежащият то помним от края на филма, когато белия квадрат разчупва с прегръдка
на сцената човек се съблича и ляга „отвъд“ героят вижда себе си старец, гипса, освобождавайки тялото, и пар-
върху бял квадрат (обратната стра- а после умира, за да се роди отново в четата падат на земята.
на на сивите люспи). Друг мъж идва и „звездното дете“ от космическия ба-
го завива с бял покров, оставяйки го в лон и да започне нов цикъл. Балонът, Тук трябва да спомена, че времето
перспектива, много напомняща „Плач сферата, земното кълбо се появяват става особено осезаемо с това, че
за Христос“ на Мантеня. Трети нади- в множество живи картини. Персе- всичко на сцената се случва в „реал-
га друга плоскост и я пуска на земята, фона надува балон и го издува шумно, но“ време. Дори събирането на пар-
предизвиквайки вятър, който отвява сапунени мехури се появяват с астро- четата от гипса. Всичко това е пред
белия покров и оголва тялото. Това се навтите, момчето си играе с топката очите ни.
повтаря с все по-усилваща се често- на глобуса и балансира върху нея, мъж-
та, превръщайки тялото в своеоб- ко и женско тяло се търкалят като Спектакълът се разгръща като ар-
разен ротор на възкресението. Озри- сфера, в облите скафандри на косми- хеология на човешката съдба и тер-
мостява меланхолията на загубата. ческите фигури свети дигиталният зание. Навсякъде има скрити отвори,
кръг loading. Самите те са мъж и жена от които изникват тела, вода, пръст.
В началото на 2015 г. едно гръцко Под тях погребаното тяло на момче-
момче изчезва и бива намерено повече – нови Адам и Ева, които като Пиета
полагат тялото на момчето в земята то е обстрелвано със стрели-жита
от месец по-късно в полето полураз- (Анселм Кийфер) и „покълва“ в огром-
ложено, покрито с кал. Аутопсията (Depositio).
на утроба от раждащи се един от
заключава, че то се е самоубило, пре-
Тялото не само е погребвано, но и раз- друг мъжки членове. Житата-стре-
рязвайки вените на едната си ръка.
Постепенно става ясно, че Вангелис терзавано, разчленявано. Неговите ли биват събрани и положени в коша
(това е името му) е бил подложен на членове добиват автономност и се на Деметра. Изпод тези сиви люс-
постоянен тормоз от своите съуче- превръщат в чудовищно франкенщай- пи-мембрани се екскавира 2 скелет,
ници, съграждани от Крит. Неговата ново създание с торс на жена и край- който с шум (изкуствено усилен) се
смърт, отначало замълчавана, се пре- ници на четирима мъже. Тяло изниква хлъзва на земята. Артефактите на
връща в язва за гръцкото общество. от земята – крайник по крайник, и се „историите“ – останките от блес-
Артистът избира тази трагедия за съединява в човек. Мъртвецът, по- тящата тръба (с която първо мъжът
основа на своята работа. ложен на дисекционната маса, е раз- покойник, а сетне момчето си играят,
членен, превръщайки се мигновено в удължавайки крайниците си в красива
Непосилната воля за възстановяване, Рембрандовия „Урок по анатомия“ с змия), костите, книгата (дадена на
за преодоляване на отвратителната момчето), портокалът, който то е
белите яки на лекарите около тяло-
окончателност на смъртта е лесно яло, всичко това е запокитено в „бок-
то, само за да се преобрази веднага
различима, дори да не ни е известна лука на историята“ на авансцената.
тази фактичност. Знаейки я обаче, в трапеза, на която фигурите сядат
като на някаква канибалска тризна1 Боклукът се превръща в натюрморт
виждаме момчето с раницата, което
и поглъщат частите на покойника. Vanitas. Отлитащият покров от на-
тръгва на път, след като обува обув-
ките на човека под покрова – dead Неусетно изпод масата се „ражда“, чалото се трансформира в реещото
man’s shoes. Те обаче са се вкоренили. „възкръсва“ момчето и всичко започ- се златно фолио, което момчето без
Момчето тръгва на ръце с крака, из- ва отначало. усилие, игриво подухва над главата си.
правили нагоре корените като клони
Дионисиевският кръговрат на смърт Историографията е съвременната
на дърво.
и съживявания обаче не дава ста- форма на скърбене – казва Мишел дьо
Папайоану е страстен почитател на билност или облекчение. Всичко е Серто – нейните писания се осно-
Фелини, на Чаплин и Жак Тати – коми- нетрайно, крехко. Също както по- вават на отсъствието и пораждат
ци на трагичното, клоуни на тъгата. кровът на мъртвеца бива с лекота единствено симулакра… Тя предлага
Момчето посажда обувките си и прави отвян, така и момчето се поклаща от репрезентация наместо загубата (La
своя комичен демарш през сцената със подухването на фигурите около него Fable Mystique).
саксиите на краката. Тежкият вход в („Венера“ на Ботичели), то с мъка ба-
екзистенциалната тема за времето
лансира на земното кълбо, неуверено
и смъртта е иронизиран и пародиран,
но не снет. крачи на кокилите, на които е качено
от черните фигури, които му връч-   Езическа погребална трапеза. Б. а.
1

Смъртта се връща многократно. ват бялото знаме от погребалната 2


  От excavation (англ.) – изкопаване; яма, трап,
Тела биват закопани и изровени, завивка. изкоп. Б. ред.

ноември 2018
2018
40
Камелия Николова

БИТЕФ От политическия
театър до театъра
като екзистенциално
преживяване
директор“, публикувани в каталога на
фестивала. Преди всичко Иван Меде-
ница заявява, че слоганът „Свят без
хора/светът без нас“ не е формулиран
предварително, а пътят към него е
точно обратният. Мотото се ражда
като обобщение на автентичното
лично усещане на селекционерите за
несигурност, заплаха и страх, които
излъчват много от гледаните спек-
такли в процеса на подготовката на
фестивалния афиш. Самото словосъ-
четание „свят без хора/светът без
„Реквием за Л.“, спектакъл на Ален Плател и Фабрицио Касол, нас“ отключва множество асоциации,
фотография Крис ван дер Бург но при избора на представленията
Меденица и Вуйошевич се фокусират
върху три от тях. Те са: светът без
По утвърдена традиция през втора- Фестивалът има състезателен ха- добри и честни хора; светът на при-
та половина на септември в Белград рактер. Специално жури, формирано ближаващ (социален, политически,
се проведе 52-рото издание на БИТЕФ за всяко от изданията му, раздава две природен) апокалипсис; феноменът
(13–22.09.2018) – един от най-старите основни награди – Голямата награда на смъртта. Между тези отдел-
и най-авторитетните международни „Мира Трайлович“ за най-добър спек- ни тълкувания на слогана в същото
театрални фестивали в Европа. такъл и Специалната награда „Йован време има близка връзка, доколкото
Чирилов“ за изключителен принос към едно настояще, лишено от отговор-
Фестивалът е основан през 1967 г. театралното изкуство. ни, състрадателни и справедливи
от известната режисьорка и дълго- хора, е лошо, зле протичащо насто-
годишна директорка на „Ателие 212” БИТЕФ 2018: свят без яще и постепенно води до глобална
Мира Трайлович (1924–1989) и театро- катастрофа. „Подобно виждане за
веда Йован Чирилов (1931–2014). През хора един свят без истински хора, който
70-те и 80-те години на ХХ в. той се Това беше слоганът на 52-рото из- е предвещание за глобално разруше-
утвърждава като най-престижния дание. Поставен върху не по-малко ние, се основава на конкретни и много
театрален форум в Източна Европа, стряскащия плакат на фестивала, опасни тенденции, типични за Европа
поставил си за цел да показва ембле- представляващ снимка в едър план и и днешния свят – десния популизъм,
матичните спектакли и имена на те- ксенофобията, нетолерантността,
в тъмни черно-сини цветове на гру-
атралната сцена от двете страни на авторитарните режими“, уточнява
бо маймунско лице, той поражда не-
Желязната завеса. След политически- Иван Меденица. Тематичната посока
съмнени катастрофични асоциации.
те промени от края на 80-те години на избрания слоган, обединяваща пър-
Видени в логиката на културната и
на ХХ в. БИТЕФ запазва мястото си на вите му две тълкувания, бе предста-
естетическата политика на форума вена в основната програма от различ-
фестивалната карта на континента. да провокира и събужда съзнанието
През 2015 г., след смъртта на Йован ни форми на съвременния политически
на обществото за проблемите и за- театър.
Чирилов, артистичен директор на плахите на съвременния свят, този
БИТЕФ става една от най-значимите слоган, както и цялостната визуал- Другата посока на тълкуване на сло-
фигури в съвременния сръбски теа- на реклама на БИТЕФ 2018 не са прос- гана „свят без хора(та)“ напуска поле-
тър – театроведът Иван Меденица то едно песимистично внушение за то на политическото и социалното и
(род. 1971), който в сътрудничество с случващото се днес, а имат ясен кон- се насочва към максимално лично, ин-
драматурга на фестивала Филип Ву- цептуален смисъл и цел. Те са добре тимно преживяване, каквото е смър-
йошевич днес е негов селекционер. обяснени в „Думите на артистичния тта за всеки човек. Какво става със

ноември 2018
41
света, когато нас вече ни няма в него;
как се сбогуваме с този свят; какво ос-
тава и какво бихме искали да остане
от нас; свършва ли светът с нас, или
се разширява и продължава в нови из-
мерения? Тази вечна тема беше пред-
ставена на фестивала от три теа-
трални инсталации.

По правило фестивалът се стреми


да открои новите тенденции и раз-
вития в областта на театралната
форма. Миналата година фокусът
беше върху т.нар. представления с
голяма продължителност (durational
performances). Този път това е теат-
ралната инсталация. Акцентиране-
то върху нея при подбора на спектак-
лите подчертава все по-широкото
присъствие днес в театралното
пространство на една специфична
междинна форма между сценичните „Завещания, пиеси без хора“, спектакъл на Щефан Кеги и Доминик Хубер,
и визуалните изкуства, в която ак- фотография Самуел Рубио
тивно участват новите технологии
Основната програма включваше 10 очертават територията на различни
и все повече отсъства живият из-
спектакъла от 9 страни – Словения, форми на театралната инсталация,
пълнител, заместен от технически
Франция, Сърбия, Германия, Хърватия, предлагаща интимно преживяване на
възпроизведени записи на гласове и на темата за смъртта на отделната
Естония, Израел, Швейцария и Белгия.
автентични разкази и истории. Така личност и нейното продължаващо
Седем от тези спектакли изграждат
че, ако темата на 52-рото издание на пребиваване в света чрез оставените
голямата ниша на политическия те-
белградския фестивал беше „свят без следи и спомени – „ПА’АМ“, авторски
атър в афиша на фестивала, вгледан
хора“, то неговият естетически фо- в проблемите на днешния свят и про- спектакъл на Надав Барнеа (Израел);
кус може да бъде наречен „театър без вокиращ, понякога радикално и остро, „Завещания, пиеси без хора“, концеп-
актьори“. публиката и обществото като цяло ция на Щефан Кеги и Доминик Хубер
към съпричастност и съпротива – („Римини протокол“), продукция на
От политическия те- копродукцията на няколко словенски театър VIDY–Лозана (Швейцария) и
театъра „Одило. Помрачение. Ора- „Реквием за Л.“ на сценографа и режи-
атър до театралната тория“ от Петер Млакар, режисьор сьор Ален Плател и композитора Фаб-
инсталация като ин- Драган Живадинов (Словения); „Сюита рицио Касол, Les ballets C de la B, Гент
(Белгия).
№ 3 Европа“, четвърта част от про-
тимно преживяване екта Encyclopedie de la parole на Жорис
Лакост (Франция); „Боливуд“, автор-
Най-доброто на БИТЕФ
ски trash мюзикъл на режисьорката 2018
Мая Пелевич и Народния театър в
Белград; двата спектакъла на хър- От този интересен и провокативен
ватския режисьор Оливър Фрлич „Гор- афиш гледах няколко спектакъла, а
ки – алтернатива за Германия“ в те- част от останалите вече познавах от
други международни форуми. Сред ви-
атър „Максим Горки“, Берлин, и „Шест
дяното за мен безспорно се откроиха
лица търсят автор“ от Луиджи Пи- три представления: „Реквием за Л.“ на
рандело в Сатиричния театър „Ке- Ален Плател и Фабрицио Касол, който
ремпух“ в Загреб; „NO43 Мръсотия“ не само потвърди мощното впечат-
на Ине-Лиз Семпер и Тийт Оджасо, ление, което направи, закривайки в
Театър NO99 (Естония) и „Вечната края на май тази година Международ-
Русия“, авторски спектакъл на рус- ния фестивал „Контакт“ в Торун, Пол-
„Вечната Русия“, спектакъл на Марина кия театрален критик и продуцент ша, но и покори публиката в Белград с
Давидова и Вера Мартинов,
фотография Доротея Тач Марина Давидова в театър „Хебел”, нова креативна енергия и развитие;
Берлин. Останалите три спектакъла изключително финият, неочакван и

ноември 2018
42

Ненапразно швейцарската театрал- е „вечната Русия“, интелигентно


на инсталация „Завещания, пиеси и с горчивина, скрита зад умела са-
Камелия без хора“, създадена от Щефан Кеги моирония, внушават авторките на
Николова и Доминик Хубер от известната гер- спектакъла.
манска компания „Римини протокол“,
се открои като едно от двете голе- Елегантното, едновременно екста-
ми събития (заедно с „Реквием за Л.“). тично и омиротворено представле-
Камелия Николова е театро- Представлението спечели както те- ние на Ален Плател и Фабрицио Ка-
вед, театрален критик и из- атралните експерти и гостите на сол „Реквием за Л.“, с което завърши
следовател. Професор по ис- фестивала, така и публиката с дели- БИТЕФ 2018, беше всъщност много
тория на европейския театър катния и вълнуващ обект на своето точен и естествен финал на тазго-
и ръководител на катедра „Те- изследване – чувствата, желанията и дишната програма от спектакли и
атрознание“ в НАТФИЗ, член на очакванията за онова, което ще оста- дискусии, фокусирани върху тревожни
сектор „Театър“ в Института вят след себе си няколко реални непоз- въпроси както на днешния свят, така
за изследване на изкуствата нати личности, по различни причини и въобще на човешкото съществу-
към БАН, гост-преподавател подготвящи се да напуснат света на ване. В продължение на един час и
в НХА и НБУ. Доктор (1994) и живите. Щефан Кеги и неговите сът- четиридесет минути „Реквием за Л.“
доктор на изкуствознанието рудници събират техните истории в прикова погледите на публиката в ог-
(2004). Авторка е на девет продължение на две години, посеща- ромната зала на Сава Център в сръб-
книги, между които: „Другото вайки хосписи, болници, медицински ската столица към лицето на една
име на модерния театър“, „Екс- лаборатории, погребални агенции и умираща жена в нейните късни 60,
пресионистичният театър и адвокатски кантори. След това за- позволила на екипа на спектакъла да
езикът на тялото“, „Модер- едно със сценографа и режисьор До- заснеме в едър план минута по минута
ната европейска драма в На- миник Хубер изграждат много наход- всеки трепет на лицето ѝ в последни-
родния театър между двете чива театрална среда, в която да ги те дни от живота ѝ. Изправени пред
световни войни“, „История на съхранят. Тя представлява нещо като полъха на смъртта в реално време,
българския театър“ (в колек- специфична капсула на сгъстено време зрителите в началото на представ-
тив), „Българският театър и пространство, пътуваща в необят- лението са едновременно уплашени
след 1989 и новата британска ната вселена – овално преддверие с и притеснени от присъствието си
драма“. Редактор в няколко врати към осем малки стаи, с минима- на толкова интимно екзистенциално
български и чужди издания за листична точност възпроизвеждащи преживяване, докато постепенно се
изкуство, култура и театър. автентични кътчета, запазили „на- настроят на вълните на една друга,
Нейни текстове са публикува- следството“ на наскоро напусналите междинна реалност, в която човеш-
ни на повече от десет езика. ги обитатели (маса, легло, снимки, мо- ката душа постепенно се прощава със
литвен килим, книга, телевизор). Зри- земното и поема своя път извън све-
телите влизат на групи в тези стаи и та на живите. Следвайки едва улови-
от оставени на различни места в тях мите потрепвания и светлосенки по
компютри и таблети слушат гласове- успокоеното лице на умиращата Л.,
те и историите на доскорошните им Фабрицио Касол прави по Моцартовия
собственици. „Реквием“ и автентични африкански
погребални песни една невероятна
вълнуващ спектакъл „Завещания, пи- Политическата инсталация-промена- партитура от блъскащи се в болка и
еси без хора“ на Щефан Кеги и Доминик да „Вечната Русия“ на Марина Дави- съжаление и след това устремяващи
Хубер и политическата инсталация дова, подготвена в сътрудничество се нагоре в радост и тържество зву-
„Вечната Русия“ на Марина Давидова, със сценографката Вера Мартинов, ци, изпълнени от африкански музи-
която е дебют в режисурата на из- използва сходна естетическа стра- канти, които се движат по сцената,
вестната руска театрална критичка. тегия. Публиката се движи от едно сякаш натискат невидимите клави-
Този мой личен избор беше потвърден голямо помещение в друго, попадай- ши на отправилата се в неповторимо
от наградите, присъдени от жури- ки в различни периоди от историята космическо пътешествие човешка
то на БИТЕФ 2018. Голямата награда на руската държава – от времето на душа.
„Мира Трайлович“, както и наградата Петър I през годините на социалис-
на в. „Политика“ получи „Завещания, тическата революция и сталинизма Едно ярко и противоречиво издание на
пиеси без хора“, Специалната награда до днес. Интериорът, портретите и БИТЕФ, което впечатляващо и със за-
„Йован Чирилов“ си поделиха „Реквием политическите символи се сменят, но мах изпълни програмното намерение
за Л.“ и „Вечната Русия“, а с наградата авторитарните правила на управле- на своите организатори – да предиз-
на публиката беше отличена „Сюита ние и организация на живота остават виква и провокира, да тревожи и от-
№ 3 Европа“. неизменни. Авторитаризмът – това варя дебати.

ноември 2018
43
Драконът
Елица Матеева

е убит, да живее
Градоначалникът!

Явор Гърдев се завърна


във Варненския
драматичен театър
с постановката
„Драконът“ от Евгений
Шварц. Сценографията и
костюмите са на Свила
Величкова, музиката – на
Калин Николов
„Драконът“, реж. Явор Гърдев, ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна, фотография Стефан Щерев

За познавачите на детската лите- Евгений Шварц пише „Драконът“ в уюта между хората и диктатурата,
ратура името на Евгений Шварц периода 1942–1944 г. След войната причините за симбиозата между елек-
(1896–1958) говори много, за варнен- пиесата е забранена, защото тя е тората и изкачените на власт вода-
ската публика, която обича театъра, категорична по отношение на иг- чи. „Драконът“ е притча за душата
авторът може би ще се превърне в рата с властта. През 60-те години на масите, поставени в състояние на
култов, защото описва с невероятна „Драконът“ започва да се поставя в свободен избор, който внася смут в
автентичност отношенията меж- СССР, но придобива популярност и във дисциплиниращия ред, установен от
ду градоначалник и председател на Франция, а в Дойчес Театер в Източен властта.
градския съвет. Уж приказен свят, Берлин режисьорът Бено Бесон, учи-
а публиката ръкопляска при репли- телят на Димитър Гочев, прави върху Сцената е мистериозен ъндъргра-
ката: „При нас по-добре да има пет „Драконът“ знаменита постановка, унд, снабдена е с въздуховоди, които
дракона, отколкото такава гад като решена в традицията на Брехт, коя- се превръщат в удобни места за при-
председателя на градския съвет“ – то има дълъг живот. сядане, ако персонажите са уморени.
духовит чешит е Градоначалникът Сценографията на Свила Величкова ни
на този прекрасен град, обитаван от Режисьорът Явор Гърдев е сред лич- въвежда в забуления в тайни и мисте-
тихи хора, които подаряват всяка го- ностите, облагородяващи театрал- рии град, където пожарогасителите
дина по една девойка на своя дракон. ния пейзаж на Варна. Близо десет го- са повече от детските усмивки. Все
А Драконът всява респект, възхита, дини името му отсъстваше от афиша пак Драконът не винаги е добър и бла-
страх вече 400 години. Хората са на града. Сега се завърна, за да поста- госклонен да идва на посещения под
свикнали със своя дракон, с хвъркато- ви „Драконът“ поради актуалността формата на човек. Драконът лети
то вековно робство, дори може би му на пиесата. Според режисьора Ев- огнеопасно. Когато е ядосан, на сце-
симпатизират. гений Шварц изследва корените на ната има и огън. В пиесата, както и

ноември 2018
44

на сцената, има говорещ котарак на Драконът обаче започва да се стра- Режисурата е балансирана, тя макси-
име Машенка (Константин Соколов) хува. Градският съвет избира смешно мално се доверява на качествата им.
и говорещо муле (Станислав Кондов), оръжие за Героя – черпак. Как се убива Постигната е хармония в партньор-
които симпатизират на „професио- с черпак змей? Намират се помагачи, ството и същевременно енергията на
налния“ герой (Евгений Шварц го назо- които снабдяват Героя с летящо ки- „Драконът“ е разумно съсредоточена
вава Ланселот, наследник на прочутия лимче, шапка невидимка и остър меч. в осмислянето на текста. Екстатич-
рицар). Героят (Ненчо Костов) е свет- Без Убедения прогресист (Адриан Фи- ното тайнство на предишни спек-
лината, различното за града – негова- липов) и Изявения прогресист (Валери такли на Явор Гърдев е заменено със
та бяла одежда се откроява и слива с Вълчев) Героят едва ли би се справил спокойното артикулиране на екзис-
белотата на Девойката (Александра с хвъркатото същество. Хората гле- тенциалните проблеми. Ако търсите
Златева). дат през опушените стъкла неравна- артистичен ексцес в този спекта-
та битка, медиите пускат комюни- къл, то той настъпва не по време на
Когато Машенка информира Героя, че кета за боя, но не казват истината. действието, а в минутите на разми-
чудовище унищожава по една девойка Това, което представят медиите, е съл след него.
всяка година, но никой не предприема удобната версия на Дракона и Градо-
нищо срещу него, Героят – професио- началника. А другата истина, тя „ми- Прекрасна симбиоза между актьори
налист по убеждение, без да се замис- рише и носи проклятие“. от различни поколения! Концентри-
ля, обявява война на Дракона. Драко- раност на енергията, иронията на
нът пък е готов да го смаже, без да Едно момченце (Здравко Кънчев) по- текста е овладяна в точни жестове
разсъждава върху легалните методи стоянно жужи и задава неудобни въп- на интерпретация. „Драконът“ де-
за водене на война, и тук се намесва роси, то вижда, че битката е в полза монстрира по категоричен начин, че
Архиварят (Стоян Радев), който при- на Героя, но парадигмата борави с театърът на Варна притежава тру-
помня за документ отпреди 382 годи- други факти. Майката на детето (Ми- па, в която водещата дума е „екип“.
ни, подписан от Дракона, според кой- лена Кънева) едва успява да го придума Важното е този екип да ти повярва.
то градът помага на Героя с оръжие и да замълчи. Когато доверието е взаимно – имаме
съвети. Дали от сантименталност, събитие! Безспорно в играта си се от-
наивност, или пък от неопитност, на Драконът е убит, да живее... Градо- крояват Михаил Билалов, Михаил Му-
младини Драконът е бил толерантен началникът! Героят лежи вдън гори тафов, Стоян Радев, защото техните
към различните по убеждение. тилилейски със своите люти рани. персонажи по презумпцията на драма-
Трябва време, за да се възстанови. тургията надскачат общността. Те
Драконът (Михаил Мутафов) е хитър,
Една лъжа се превръща в истина. Гра- притежават характерност. Персона-
мъдър, понаучил навиците на хората
доначалникът е онзи, който е спасил жът на Ненчо Костов е другият полюс
за четири века. Знае как да драска и
гъделичка душевността им. Знае от града. Сега той е президент и става на взаимодействие, неговата пламен-
какво се нуждаят хората и от време дори по-страшен от Дракона. Девой- ност, нестихваща всеотдайност да
на време им създава приятни момен- ката скърби за Героя, тя го обича, но преодолее изпитанията и дори да се
ти. По отношение на девойките, кои- трябва да се омъжи за Градоначални- погуби в тях е заразителна. Непро-
то получава, обаче е неотстъпчив. ка. Всички са доволни от новото вре- фесионалните актьори – Александра
Той ги отнема от семействата им, а ме. Приятелките на Девойката вече Златева и Здравко, излъчват онази
те умират от отвращение, когато не са слепи (Нели Вълканова, Теодора свежа прелест на първите стъпки в
заживеят с него. Драконът си има и Михайлова, Юлияна Чернева), а басту- театралното изкуство.
слуга – Функционера (Ованес Торосян). ните за незрящи са заменени с радост
Последният е влюбен в прекрасната от живота. Кой ли ще каже „не“ на Свила Величкова е и художник по кос-
девойка (в пиесата на Шварц тя си има Градоначалника, новия по-страшен тюмите, с нея Явор Гърдев вече е
име – Елза), но е и син на Градоначал- дракон? Разбира се, тази притча има работил в спектаклите „Чайка“ и
ника. Така Функционерът „функциони- хепиенд. Героят се завръща след дълго „Пияните“. Търсен е ефект, който да
ра“ между няколко свята, за удобство мълчание и раздава своето правосъ- внуши идеята за система, за машина-
е посредник – осигурява си добро по- дие. Но дали народът го разбира? Дали та на властта, за милитаристичен
ложение между горния и долния свят. има нужда от свобода? модел на поведение. Всичко е потъна-
Момчето се ориентира добре в ситуа- ло в тъмнина. Призраците се страху-
цията, може спокойно да вземе власт- Явор Гърдев е поканил за ролята на ват от истината, затова я опаковат
та, ако баща му изпадне в нервен срив. Градоначалника актьора Михаил Би- с тъмнина, с лъскава черна кожа и аб-
Градоначалникът е много чувствите- лалов, ролята на Функционера се из- сурдни фрази. Най-страшното обаче
лен човек, страда от болести на ду- пълнява от Ованес Торосян, с тях той не е Драконът, по-страшно е, когато
шата и нервите – това е официална- е работил и в други свои представле- идеалите придобият три глави, кри-
та версия, иначе да си шизофреничен с ния в София. Общо 19 актьори опито- ле, нокти и започват да убиват. Труд-
населението е чудесно алиби, никой за мяват пространството на Основ- но се живее в такива времена, по-лес-
нищо няма да те вини. ната сцена на ДТ „Стоян Бъчваров“. но се оцелява!

ноември 2018
Как
45
Оля Стоянова

куклите
празнуват

За десетото издание
на Международния
фестивал за уличен и
куклен театър „Панаир
на куклите“ (14–23
септември 2018 г.)

големите сценографи у нас през 60-те


и 70-те години на XX век. Подбрани от
Ханна Шварц и Петър Митев, можеха
да се видят цветни проекти и скици
на арх. Иван Цонев, правени през годи-
ните – от „Крали Марко“ през „Мизан-
троп“ до „Малкият принц“, „Аленото
цвете“ и „Тримата снежковци“. Те по-
казваха как се променят куклите през
годините, но и как въображението ви-
Момент от десетото издание на Панаира на куклите в София, фотографии Теодора наги остава най-важно.
Тодорова и Велизар Тасев
За десетте дни успяхме да засечем
фестивала в много точки в града – на
сцените на Столичния куклен теа-
тър, НДК, Театър 199 и Театър „Бъл-
„Какво задължително трябва да се „Панаир на куклите“ се провежда на гарска армия“, а също и в Южния парк,
види тази година“ – се питаха няколко всеки две години, а тази година под в Градската градина или на площад
момичета пред Столичния куклен те- шапката му бяха събрани поне 40 съ- „Св. Неделя“. И този път той слезе от
атър една привечер в средата на сеп- бития – не само спектакли за деца, но сцените, накара дори онези, които не
тември. Десетото издание на Между- и работилници, майсторски класове, си падат много-много нито по теа-
народния фестивал за уличен и куклен улични представления, театър за тър, нито по кукли, да се загледат в
театър „Панаир на куклите“ тъкмо най-малките, спектакли за възраст- играта по улиците. И като че ли ясно
беше открито, момичетата разгръ- ни. Наистина е трудно да се изброи може да се отбележи тенденцията, че
щаха програмата, колебаеха се за едно какво имаше на фестивала – от рабо- с всяко следващо издание програмата
или друго заглавие, прехвърляха имена тилниците, на които всеки можеше на сцените и в градското простран-
на трупи и режисьори, но накрая май да се докосне до традиционния япон- ство става все по-равностойна – сега
се отказаха от идеята да видят всич- ски театър и да се опита да раздви- все повече хора правеха планове как да
ко и приеха философски нещата: „Как- жи куклите с помощта на актьорите засекат „Динозаврите“ на холандска-
вото успеем да хванем, това“. от Театър „Пук” от Токио, през майс- та група Close-Act Theatre или се пита-
торския клас на главния режисьор на ха къде да хванат френските „Свете-
В известен смисъл тези думи може Болшой театър кукол Руслан Куда- щи барабанисти“ от Moz Drums.
би съдържаха пожелание, или поне шов, до танца на въздушните коне в
аз така ги разчетох – всеки отделен тъмнината на ЖАР Театър… „Чудовища“ на авангардния холандски
спектакъл да оформя лицето на фес- режисьор, актьор и хореограф Дуда
тивала, всяко представление да дава „Панаир на куклите“ бе открит на 14 Пайва е едно от онези представления,
представа за общото, всяко пред- септември с изложба, посветена на които бяха очаквани – не само защо-
ставление да бъде важно. арх. Иван Цонев (1928–2017) – един от то още помним предишния спектакъл

ноември 2018
46

„Свят/о“, но и защото знаем, че Пайва театър се нуждае само от най-важ- с „Чудовища“ на Дуда Пайва могат да
умее да създава фантастични свето- ното – добра идея, добра режисура и бъдат и обяснение защо кукленият
ве и герои. Този път в ролята на режи- добра игра. Представлението се иг- театър за възрастни днес лесно пече-
сьор Дуда Пайва изследва границите раеше от смесен актьорски екип на ли почитатели. Тук, разбира се, трябва
на човешкото – чрез митологичните български и на японски, със субтитри да добавим и „Авеню Q“ на Столич-
образи на минотавър, лешояди, кен- на английски език. ния куклен театър, дело на режи-
тавър или нимфи – изобщо чрез всички сьорите Уест Хайлър и Петър Кауков,
уродливи и непрекъснато променящи В това издание на фестивала ре- които ни казват важните неща не
се форми, които придобиват куклите жисьорката Веселка Кунчева и сце- само чрез отлична игра, песни и тан-
от каучук – запазен знак на спектак- нографката Мариета Голомехова ци, но и с много ирония.
лите му. Този път обаче на фокус не са също присъстваха с два спектакъла
мрачните трансформации, които пре- Иначе в рамките на „Панаира на кукли-
връщат човека в чудовище. Напротив те“ трудно може да се каже къде беше
– Дуда Пайва търси човешкото в тези прокарана границата между пред-
митологични създания с неясни форми. ставленията за деца и за възрастни –
При това го прави иронично – докато публиката никъде не беше еднородна.
затъваме в несигурните подвижни пя- Със сигурност и децата, и възраст-
съци, които разделят човека от чудо- ните обаче изпратиха възторжено
вището, Дуда Пайва ни показва как не испанската трупа „Жорди Бертран
само танцът и песните, но и ирония- Къмпани“ с „Визуални поеми“. Спек-
та променят гледната ни точка към такълът разчита на смесица от им-
зверовете. „Чудовища“ на Дуда Пайва провизация, музика на живо и въобра-
беше определен като спектакъл „за жение, защото тук дори нямаме кукли,
деца над 6 години и техните родите- но пък актьорите ни демонстрират
ли“, но и по-малки деца гледаха като как в кукла може да се превърне всичко
омагьосани. – всяка пръчка, всяко топче или всяка
буква от азбуката. При това в кукла с
Силна беше и българската селекция – характер – Е се преобразява на куче,
фестивалът се откри с премиера на Т е човек, който прави отчаяни опи-
Столичния куклен театър, „Страна- ти да скочи от трамплин, U е плувец,
та на Оз“ по Лиман Франк Баум, дра- който загребва мощно във въздуха. И
матизация и режисура на Елица Пет- след като вече имаме героите, тръг-
кова – класически куклен театър със Моменти от десетото издание на Панаи-
ра на куклите в София ват множество истории, разказани
своите силни послания. И с чудесните без думи и с много хумор.
сценография и кукли на Ивайло Нико-
лов и Ива Гикова. Още един спектакъл Зад името „Аленото цвете“ на руския
на същия екип видяхме в рамките на театър КУКФО се крие класически
фестивала – „Джелсомино в страна- – „Дама Пика“ на Държавен куклен куклен спектакъл. Вярно, сюжетът е
та на лъжците“ по мотиви от романа театър Пловдив и „Нос“ на Театър познат по света като „Красавицата и
на Джани Родари (ДКТ Стара Загора). 199. „Дама Пика“ е по едноименна- звярът“, но „Аленото цвете“ се опира
В това представление, направено с та повест на А. С. Пушкин, а „Нос“, на приказката, написана от руския пи-
изключително въображение, прози- разбира се, по повестта на Гогол. И в сател Сергей Аксаков преди повече от
раха ясно и разказите от днешния ден. двата случая адаптацията е на Ина сто години, а спектакълът ни предло-
Божидарова и Веселка Кунчева, а като жи автентични песни и танци, добра
На „Панаир на куклите“ се състоя и добавим и спектакъла „Живота Бяс“ игра с куклите, като успя да въвлече и
премиерният за България спектакъл по текстове на Достоевски, който публиката в нея.
„История за чайка и банда котараци“ имаше премиера миналата година в
от Луис Сепулведа. Знаем и обичаме Държавния куклен театър в Стара Не само на внушителните форми, но и
това представление на Катя Петро- Загора, можем да говорим за тра- на иронията разчитаха и холандците
ва и то има дълъг живот в Столичния ен интерес на Веселка Кунчева към от Close-Act Theatre с уличното шоу
куклен театър – котараците с тела, руската класика. Всъщност „Нос“ и „Динозаври“. Триметровите фигури
които се разтягат като книжни хар- „Дама Пика“ са различни представле- предизвикваха ужас и възторг по со-
моники, обикновено не оставят ни- ния – първото е камерно, изчистено фийските улици, а танците на кокили
кого безразличен. Новото представ- до крайност и работи чрез хипер- и сложната хореография бяха причина
ление е осъществено по проект болизиране, на сцената се появяват след актьорите да вървят тълпи от
„Размяна на творчески ресурси“ меж- все по-големи носове като символ на хора. Впрочем същото се случи и със
ду Театър „Пук” – Япония, и Столичния това, че губим човешкото в себе си, а светещите френски барабанисти от
куклен театър. И тук Катя Петрова „Дама Пика“ е на моменти пищно, зре- Moz Drums. Какво по-добро доказател-
се е отказала от всякакво излишес- лищно и носи чисто естетическо удо- ство, че фестивалът се превръща в
тво, за да ни напомни, че добрият волствие. Тези два спектакъла заедно празник.

ноември 2018
по

47
Иван Попов

Носталгия
космополитизма

Елиезер Алшех,
„Естетика на
безобразието“,
до 4 ноември 2018 г.
в СГХГ, куратори
Пламен В. Петров,
Рамона Димова, Наташа
Ноева и Николета
Гологанова 

Елиезер Алшех, Скица, ок. 1927 г., акварел върху хартия, частна колекция
Още от пръв поглед проличава, че из- ситуирано в контекста на динамики- Във всичко това основна роля е от-
ложбата „Елиезер Алшех и естетика- те и процесите, обуславящи неговото редена на словото. Силно впечатле-
та на безобразието“, представена в възникване и рецепция. ние прави каталогът на изложбата,
Софийската градска художествена га- който по своя замисъл и обем е един в
лерия, във всяко едно отношение от- Самото пространствено нарежда- пълния смисъл на думата хипертекст,
говаря на световните музеологични не на експозицията издава познава- наброяващ цели 615 страници! Редом
стандарти. Замисълът, осъществен не и разбиране на тази важна смяна с репродукциите на картини в него
от екипа организатори, е в тон с ос- на парадигмата в научното мислене. са приведени документи от разноро-
новната тенденция в съвременните Отделните платна на Алшех са „под- ден характер: автобиографични пи-
хуманитарни науки, според която из- чертани“ от черно-бял фотоелемент, сания, излезли изпод перото на самия
следванията върху изобразителното който представлява увеличен детайл
художник, статии от българския пе-
изкуство следва да се „отворят“ към от изобразеното, монтиран е на сте-
ната и функционира като своеобразна чат през 30-те и 40-те години на ХХ
културологията. На едновремешното
втора рамка (или елемент от така- век, в които тогавашните критици се
място на различните дисциплини във
философския факултет – сред които ва) към съответната картина. Така отзовават върху творчеството му,
по традиция се числи изкуствозна- на посетителя е напомнено, че има свидетелства от епохата след 9 сеп-
нието, не и в България, където този пред очите си артефакт, явяващ се тември 1944 г., като например устава
предмет продължава да се преподава продукт на авторова интенция и но- на СБХ, запознаването с който прави
в Националната художествена акаде- сител на различни значения: веднъж, видна фундаменталната промяна в
мия – днес е застанал широк спектър когато е създаден, и втори път днес, естетиката на българската живопис
от изследователски методи, с чиято в качеството му на момент от исто- след девети септември. Наред с исто-
помощ отделното произведение бива рическата реконструкция. рическите данни, каталогът включва

ноември 2018
48

и проучвания на съвременни специали- Самата живопис на Алшех се харак- по-нисшестоящите. През въпросната
сти – сред които фигурират и органи- теризира с особена независимост. епоха се обособяват различни пози-
заторите – където се тематизират Напластената на множество слоеве ции в културната йерархия, които (по
както личността и творчеството на боя, енергичните мазки въздейст- този въпрос, разбира се, има спорове)
Алшех, така и определени периоди от ват чисто физически, зрителят има важат чак до първите десетилетия
историята на България и на българ- усещането, че творбата направо след края на Втората световна война.
ското изобразително изкуство. запълва пространството със своя-
та предметност, излизайки извън Евреите играят особена роля в бур-
Подобно вписване на визуалния образ рамките на двуизмерната визуална жоазните общества още от XVIII век
в текста като че ли опровергава – репрезентация. Категоричността, нататък. Мнозина от тях тръгват
постфактум, разбира се – наричания излъчвана от тези платна в техниче- по пътя именно на изкуствата, на-
„папа на модернизма“ американски ски план, навява спомени за времена, уките и образованието, за да пос-
критик Клемънт Грийнбърг (1909– когато българското изобразително тигнат интеграция в една социална
1994), според когото развитието на изкуство успява да изчисти своите среда, която, за разлика от преди,
изобразителното изкуство означава изразни средства, превръщайки се в вече не разграничава, що се отнася до
преди всичко еманципация от нара- автономна сфера от социалния живот произхода или съсловната/етничес-
тивното начало и съответно от ли- – достижение, което бива нивелирано ката принадлежност, а е принципно
тературните „примеси“. На фона на в хода на прословутата „борба срещу отворена за всекиго, който е в със-
изложби като тази на Елиезер Алшех формализма“, съвсем заслужено заела тояние да се приобщи към всеобщо
в СГХГ смеем да констатираме, че в едно от централните места в експо- важащите културни ценности. Така
действителност се наблюдава точно зицията и в каталога. европейските евреи се превръщат в
обратният процес. Текстът доми- емблематични носители на интелек-
нира, до същинско разбиране на една Отпътуването на Алшех за Аржен- туален и културен капитал и в пример
картина може да се стигне единстве- тина в началото на 50-те години на за изключително успешна асимилация
но с помощта на историческия анализ миналия век по свой начин ознаменува в общества, които по традиция са ги
и възможно по-пълното възстановя- края на „универсалността“ в българ- изключвали и маргинализирали. Инте-
ване на документацията. Подобна ската живопис, поне що се отнася до ресно е, че подобен феномен – в далеч
амалгама между изображения и думи първите десетилетия след 1944 г. по-малък мащаб – може да се наблюда-
може да означава само едно – в съвре- Споменът за изгубения космополи- ва и в буржоазна България през първа-
менното си състояние т.нар. art world тизъм е залегнал в концептуалното та половина на миналия век. Автори
(включително и неговият български ядро на експозицията. Тук е и мяс- като Елиас Канети, Жул Паскин или
сегмент) очевидно е достигнал ниво тото да бъде изтъкната връзката именно Елиезер Алшех, бидейки пред-
на себеосъзнаване, при което изця- между изкуството и културата, от ставители на една изцяло градска со-
ло губи валидност традиционното циална прослойка, са първо поколение
една страна, и еврейството от дру-
разбиране за художественото про- автентични български „граждани на
га – една тематика, която в България
изведение като уникален продукт на света“ в изкуствата, колкото и уго-
е все още сравнително слабо проуче-
мистично творческо вдъхновение. Не ворки да трябва да бъдат направени
на и заслужава по-голямо внимание
извисеното естетическо преживява- тук (първите двама, както е извест-
от страна на историци, социолози и
не, а съзнанието, че изкуството пред- но, напускат България още в детска
изкуствоведи.
ставлява набор от практики, които възраст).
се подчиняват на собствени правила Известно е, че буржоазната култу-
и конвенции, задава адекватния под- С други думи, спойката между еврейс-
ра, придобила пълноценен облик в тво, изкуство и космополитизъм у
стъп към показаното. Западна Европа преди около двеста Алшех не е просто биографичен факт.
Разбира се, критичният поглед не години, представлява непознат до- В каталога подробно е тематизи-
може да не се спре и върху една малка тогава феномен – тя вече не е при- ран архетипът на „скитника-евре-
слабост на постановката. Прекомер- ватизирана от определена, приви- ин“, но може би следва да се проучи
ното натоварване на надписите по легирована обществена прослойка, а по-конкретно тъкмо връзката меж-
стените на изложбените зали с ци- е валидна за всички социални слоеве, ду етническата принадлежност и
тати от „високи“ мислители неволно давайки възможност на всекиго да обществото, в което се е състояло
извиква в паметта хубавия английски участва в борбата за естетическа творческото развитие на художника
израз name-dropping, обозначаващ са- легитимност. В този нов – модерен – до момента на неговата емиграция.
моцелното демонстриране на инте- тип общество културният капитал Нещо такова, разбира се, не е сред за-
лектуализъм и задълбоченост. Кон- се превръща в ресурс, залегнал в ос- дачите на екипа в СГХГ. В настоящия
цепцията на организаторите и така новата на социалната мобилност, а ѝ вид изложбата представлява важна
е достатъчно удачно реализирана, за неговото придобиване и притежание крачка към реконструкцията на една
да се нуждае от подобни допълнител- се инструментализира при изкачва- считана днес за безвъзвратно отми-
ни „напомпвания“. нето нагоре и разграничаването от нала епоха в българската култура.

ноември 2018
книги
И
Н
Франкфуртски панаир на книгата,
фотография Марта Монева

К И

Франкфуртският
панаир на книгата
Ф. Скот Фицджералд
Едвин Сугарев
Джеймс Баучер
На
50

Марта Монева

същата
страница Тазгодишното 70-о
следвоенно издание на
Международния панаир на
книгата във Франкфурт,
най-престижния, а и най-
стар книжен и културен
форум в световен мащаб,
се състоя между 10 и 14
октомври под надслов I
am on the same page

издания и платформи. Представите-


ли на крайнодясната „Алтернатива за
Германия“ успяха да доведат в един от
панаирните дни до пълна блокада на
палатата, намесиха се многочислени
полицейски части. Свободата на сло-
вото, наред с основните човешки пра-
ва, беше важен предмет на дискусии.

Другият основен фокус тази година


беше Грузия, почетен гост на тазго-
дишното издание под надслов Georgia –
Made by Characters, „Грузия – създадена
от знаци“. Страна, уникална и изрази-
телна, както 33-те букви на азбуката
си, със специфично местоположение
Грузия бе почетен гост на Франкфуртския панаир, между Кавказ и Европа и бавно отърс-
фотография Марта Монева ваща се от руско влияние. Интересно
и красиво беше оформено грузинското
Защо всички сме на същата страница? директор. Предвид най-новите геопо- пространство в почетния павилион,
През 2018 г. се навършват 70 години литически развития в световен ма- чиято визия беше стъпила върху са-
от подписването на „Всеобщата дек- щаб, това е единственият правилен мата азбука – през 33 врати да минеш,
ларация за правата на човека“, при- отговор на възникналите обществе- 33 песни да чуеш, 33 лодки да отпла-
ета от Общото събрание на ООН през ни дискусии как да се реагира на потъ- ват и 33 хляба да опечеш. Седемдесет
1948 г., и не е тайна, че именно прес- ващите лодки в Средиземно море. „Aз съвременни грузински автори пред-
тъпленията срещу човечеството, из- съм на същата страница“ е единстве- ставиха произведенията си в над 350
вършени от нацистка Германия през ният възможен сигнал, който инте- събития. Бяха показани и осъвремене-
миналия век, са силен катализатор за лектуалните елити могат да дадат. ни преводи на класически творби като
движението за защита на човешките Тазгодишното издание на Книжния грузинския национален епос „Витязът
права. Затова домакините поставят панаир беше неминуемо най-силно по- в тигрова кожа“ на Шота Руставели.
именно този фокус, от самото си на- литизираното досега и в национален За допълнителния колорит доприне-
чало панаирът е задължен на плурали- план. Активни бяха както десни поли- соха артистите от Грузия, между тях
зма, свободата на словото и печата, тически и издателски фронтове, така грузинският Национален балет „Су-
както споделя Юрген Бос, неговият и леви, антифашистки ориентирани хишвили“ и известни тбилиски диджеи

ноември 2018
51
от клуб „Басиани“. В последния ден предизвикат интерес извън граници-
на панаира грузинският писател Зу- те на родината. При това положение
раб Карумидзе предаде щафетата на опасността незапознат с механизми-
Марта
следващия почетен гост – Норвегия, те посетител на щанда да остане с Монева
представлявана от журналистката и погрешни впечатления за състояние-
писателка Осне Сайерстад. то на културата, в частност на кни-
гоиздаването в България, е огромна.
Българското присъствие на тазго- Липсваха водещи български издатели. Марта Монева е следвала пра-
дишното издание на панаира се изра- Имах възможност да разговарям и с во, кинознание и аудиовизуал-
зяваше в общо 4 щанда, два от които отделни отсъстващи от панаира из- на публицистика в Германия.
бяха самостоятелно наети и органи- датели, които се бяха сблъскали как- Организирала е международни
зирани от съответните издател- то с рекордно кратките срокове след образователни платформи и
ства, a другите два представляваха
потвърждението на поканата (две културни форуми в България и
комплекс от колективни национални
седмици), така и с вътрешни органи- Германия. Работила е във фил-
щандове с обща площ от 80 кв. м. Еди-
зационни трудности да се подготвят мови и културно-политически
ният беше организиран от Асоциация редакции в телевизиите ARTE
своевременно за участие в този така
„Българска книга“ в партньорство с и 3sat/ZDF в Германия. Публи-
важен форум.
Националния център за книгата и с кува в печатни медии в Гер-
подкрепата на Министерството на Модулната конструкция на колектив- мания и България. Понастоя-
културата и Културния институт на ния национален щанд от сравнително щем работи по собствен
МВнР. Там беше премиерно показан и затворен тип също търпи коментар. документален филмов проект.
новият каталог, издаден от Нацио-
налния център за книгата към НДК, Ще обобщя положително, че присъс-
посветен на съвременната българска твахме на панаира тази година, а
проза, публикувана в периода от юли препоръчително ще добавя, че идна-
2016 до декември 2017 г. Бяха изло- та година страната и издателите
жени преводни издания на български трябва да са по-добре подготвени
автори. и по-многочислени, защото, както
каза самият заместник-министър на
Другият колективен щанд бе осъ-
културата Амелия Гешева на откри-
ществен с подкрепата на Агенцията четенията също нерядко включваха
ването, „нашите творци и автори са
за насърчаване на малките и средните дигитални компоненти, като това
нашата визитна картичка“. В този
предприятия към Министерството се отнася дори за политическите
смисъл след известни колебания и с
на икономиката и представяше де- дискусии.
риск да прозвуча дребнаво се нала-
сет фирми от бранша. В българското
га да уточня, че надписът Ministry of Запознах се с концепции за нова учи-
пространство беше представен Со-
фийският международен литерату- Cu ture на лицето на националния лищна политика, целящи да върнат
рен фестивал, имаше работилници и щанд не беше най-добрата му визит- вълните нечетящи ученици към ли-
игри за деца и други събития. на картичка. Ако присъствието на тературата. Накратко, случващото
спорни автори на изложението може се в дигиталния свят не може да бъде
Освен радостта, че тази година има- да остане незабелязано, то правопис- игнорирано при размисъла за бъде-
ше организирано национално пред- ната грешка в надписа на английски щето на литературата и книжнина-
ставяне – за първи път от много дъл- език гарантирано ще бъде открита та. Струва си да се спомене, че този
го време насам – и бях посрещната от от всеки грамотен посетител. форум представлява голям интерес
мили и услужливи домакини, бих искала и за кино- и геймърските индустрии,
да споделя учудването си от селекци- Тенденциите на тазгодишното изда- които черпят идеи от близостта с
ята, очевидно дело на самите изда- ние на панаира отново водят в посо- литературата.
тели. Сред интересните и безспорно ка сливане между различните медии.
качествени заглавия на български Наред с традиционната печатна и На финала искам да отбележа, че ре-
автори се срещаха и произведения, популярната електронна книга бяха номираната Награда за мир на Герман-
чието място се намира по-скоро на представени продукти на различни- ската асоциация на книгоиздателите
вестникарския щанд, отколкото на те медии, успешно прескочили от пе- и книгоразпространителите беше за-
най-големия книжен форум в света. чатна в дигитална форма и обратно. служено връчена на културолозите Ян
Не съм съвсем наясно какво точно е Обявената от New Yorker за умряла и Алайда Асман заради дългогодишния
мотивирало селекционерите и какво Twitterature – литература с размера им принос в актуалните политически
именно ги е накарало да помислят, че на микроблог, e все още жива, а по- дебати, с което тазгодишното изда-
подобни автори (Венета Райкова, Ка- нятието „постдигитално мислене“ ние на Франкфуртския панаир на кни-
лин Терзийски и други) биха могли да беше много обсъждано. Дискусиите и гата доби абсолютно завършен вид.

ноември 2018
52

Катя Атанасова

Непознатият
Фицджералд
Ф. Скот Фицджералд, кажа, че тези истории не са били из-
губени, те винаги са съществували,
Зелда, престоя в клиники и наблю-
денията върху живота там – като
„Бих умрял за теб и други
писателят е искал да бъдат публи- „Циклон в тихата земя“, чиято геро-
изгубени истории“, ИК кувани, някои от тях е преработвал иня Бенджамина Розалин (за прияте-
„Хермес“, под редакцията многократно, други са били нещо като лите си – Беда), медицинска сестра
на Ан Маргарет Даниъл, „чернови“ за по-големите му творби стажантка, е трябвало да присъст-
превод от английски (обичайно за него). Но най-важното е, ва в цяла поредица. Този разказ Фиц-
Вихра Манова, 2018 г. че той ги е изпращал за публикуване. джералд смята за най-добрия си от
1936 г., но „Сатърди Ивнинг Поуст“ го
Всъщност тук трябва да отбеле- отказва, както отказва и продълже-
жа, че очакванията на редакторите нието му „Беда“. Последният все пак е
Разказите, включени в това издание, му, основно в „Сатърди Ивнинг По- публикуван във вестника, макар и със
писани в по-голямата си част през 30- уст“, където най-често е публикувал закъснение, през 1937 г. и това е по-
те години на миналия век, представят и е имал договор за 4000 долара за следният разказ на Ф. Скот Фицдже-
на читателя един колкото познат, един разказ (днес това означава над ралд, който излиза там.
толкова и различен автор. Много е 55 000 долара), са били Фицджералд
трудно, познавайки романи като „Ве- да продължава в стилистиката на В сборника могат да се прочетат и
ликият Гетсби“ и „Нежна е нощта“ или донеслите му успех и пари творби, да направо брутални истории от Граж-
разкази като „Диамантът, голям кол- данската война като „Палците горе“
разработва същите теми и разбира
кото „Риц“, „Зимни блянове“, „Стран- или много приятни стегнати разкази
се – никаква грубост, жаргонен език,
ният случай с Бeнджaмин Бътън“ и др., като „Почивен ден от любов“ за се-
да приемем без предварителни очак- тъмни и скандализиращи моменти.
Той не се съобразява с това. Избира мейна двойка, в която, както и преди
вания тези нови „открития“. сме наблюдавали при Фицджералд, ва-
да търси нови сюжетни линии, да се
Блестящите описания на атмосфе- вглежда в други страни на социал- жен е женският образ.
рата, на живота от „ерата на джа- ния и културния живот, да пише за Има още какво да се прочете – опити
за“, на копнежите по любов и блясък, собствената си драма, както и за го- за филмови сценарии, трийтмънти.
енергията и страстта по движение, лемите „болки и драми“ на Америка Разказът, дал заглавието на сборни-
романтизирането на живота през 20- в този период. И въпреки че мога да ка, е писан буквално за оцеляване, но
те и 30-те години, отредили място на бъда опровергана от специалистите от друга страна, е фокусиран върху
Фицджералд сред най-значимите аме- по Фицджералд с аргумента, че той важна тема за писателя – Холивуд,
рикански писатели на ХХ век, в „Бих винаги е балансирал между изкуство- където той прекарва последните го-
умрял за теб…“ са заменени от един то и търговската му страна, пишел
по-различен творчески интерес – към дини от живота си, опитвайки се без
е, защото е имал „какво да каже“, но успех да „отговори“ на изискванията
последствията от Голямата депре-
и за да си осигури средства за луксо- на киноиндустрията, а и на собстве-
сия, сложността на семейните отно-
шения, мрачните страни на Граждан- зен и приключенски живот, все пак в ните си последни опити за оцеляване.
ската война. В тези разкази има много тези разкази, както става ясно и от
бележките, писателят е настоявал на Книгата е една от малкото, които
повече бедност, отчаяние, скепсис,
творческата страна, опитвал се е да съм срещала на българския пазар, важ-
грубост, отколкото копнежи, мечти и
не прави компромиси, отказвал е да ги на колкото като нова среща с твор-
любов. Не че последните ги няма, но са
прави. чеството на Ф. Скот Фицджералд,
в една друга форма на изразяване, бих
толкова и като история на създава-
я нарекла „безпламенна“, некатего-
В „Бих умрял за теб и други изгубени нето на всеки разказ, като библио-
рична, незавладяваща читателските
сетива и ум. истории“ читателят ще намери как- графия. Сериозни бележки и справочен
то разкази, които определено могат апарат (Ан Маргарет Даниъл). Така
Нека първо да разочаровам любите- да бъдат наречени автобиографич- мисля, че трябва да се прави с голе-
лите на детективския момент, като ни, свързани с опита от брака му със мите автори.

ноември 2018
53
Едвин Сугарев отдавна се е доказал в принадлежи на един напълно различен на Едвин, то плътно насища цялата
различни области: поет, критик, ли- Едвин. Не крия, че тъкмо той е моят. книга, без непременно да е външно,
тературен историк и теоретик на формално натрапено (например във
литературата, автор на пътеписи Едвин Сугарев е едно от представи- вид на хайку) – насища я именно като
и есеистика, както и на един много телните имена на извънредно важно- чувствителност, която обгръща
странен по формата си роман („Не- то поколение на 80-те години, което цялата книга като сияние. Като от-
проправи пътя на много от нещата,
възможните убежища на поезията“, ношение към света и битието, към
които щяха да се случат в поезията
2005). Непременно трябва да при- природата и ценностите. Присъства
след 1989 г. Заедно с други поети от
помня, че е автор също на фундамен- чрез онова сливане на природа и би-
това поколение (Г. Рупчев, Вл. Левчев),
тално изследване върху българския той е сред тези, които активно въ- тийност, което е присъщо на източ-
експресионизъм (1988), класическо за ведоха източната дзен чувствител- ната светонагласа: вглеждането в
литературознанието ни, и на още ност в българската поезия. През го- малки, мимолетни парченца от света,
две не по-малко важни монографии за дините впоследствие това си остана видени сами за себе си, в духа на дзен,
Николай Райнов (2007) и Александър едно от най-трайните поетически по един абсолютен и същевременно
Вутимски (2009). Автор е също и на пристрастия на Едвин. Според мен – прост, всекидневен начин. Но също –
няколко остро публицистични поли- най-характерната и може би най-сил- по западен маниер – и като начин за
тически разследвания. ната страна в поезията му. дълбинна интериоризация, за влизане

За Пламен Антов

смъртта и
други смисли

Едвин Сугарев, „Помни на лирическия Аз в самия себе си, за


смъртта“, Издателство пълното му сливане с естеството
(„въздухът те обитава“; „да оставиш
за поезия „Да“, 2018 г. линиите на ръцете ти да продължат
в пукнатините зеещи на старата
земя“). Един напълно „западен“ Аз, кой-
Впрочем като че ли за мнозина Едвин Тази чувствителност до голяма сте- то мощно, тотално присъства в кни-
Сугарев е познат преди всичко с поли- пен определя и последната му книга гата, говори от свое име.
тическите (гражданските) си изяви „Помни смъртта“ въпреки подчер-
– като човек, безкомпромисно отсто- тано „европейския“ наслов (калка на Бих си позволил да обобщя, че тази
яващ убежденията си, изобличаващ, латинско-християнското memento дзен чувствителност у Едвин е нещо
обвиняващ. Или иначе казано – пото- mori). „Източното“ не е тотално до- твърде голямо, твърде дълбоко и ис-
пен до шия в мръсотията на своето миниращо, нито пък се изчерпва само тинско, за да държи сметка на фор-
(и нашето) време. Ала той е преди с първия цикъл „Тибетски флагове“, малните си проявления; тя е цялост-
всичко поет. Винаги си е оставал пре- който пряко, номинално го обозна- но отношение към живота, начин на
ди всичко поет. И поезията му сякаш чава. Тук, както и в повечето книги присъствие в него. Затова свободно

ноември 2018
54

прелива в християнското. Поетиче- постоянните – и вечни – герои в ли- Както самата книга казва за себе си
ският свят на книгата е доминиран рическия свят на Едвин; такива са и в на едно място, тя говори за смъртта
от един Бог, който е несъмнено хрис- тази книга. от настоящето. В ключа на източна-
тиянски, макар и максимално прибли- та светонагласа това означава – от
Понякога поетът не се бои да бъде самото сърце на живота – крехко,
жен до природния абсолют; прибли- сантиментален (компрометиращ из-
жаване, което е посвоему, по различни непрестанно отминаващо, но веч-
бор в днешните пост- или постпост- но и силно, така както вечна и силна
начини, и в западната, и в източната модерни времена), но – само когато
традиция, изтъняващо границата е непрестанно отминаващата река.
се вглежда в природата: тревицата, Смъртта е отречена чрез непрес-
между тях, сливащо ги. водното конче, калинката, гущерче- танната възвратимост на спомена
то, пеперудата – една минималистич-
Това сливане на Изтока и Запада е ха- – единственото, което можем да пре-
на, крехка образност, въведена от Ив.
рактерно изобщо за поезията на Ед- несем отвъд чертата на смъртта,
Методиев през 80-те (наследявайки
вин Сугарев. Да напомня, че наред с езика на „тихата лирика“ от 70-те: но чрез него да пренесем целия, самия
многото си „източни“ книги с поезия Ив. Цанев), която в антиконсуматор- живот.
(и още повече стихове, разпръснати и ския дух на книгата е силна, обознача- Така трябва да се пише за смъртта,
в останалите), той е автор и на (поне) ва крехката сила на самия живот. така трябва да се разбира тя.
една концептуално „християнска“ –
„Житие на съня“ (1999). Смъртта тук не е черна, а бяла (като
Но подобно сливане на Изтока и За-
„Едвин Сугарев е цвета на вишната), прозрачна, ефир-
пада – в по-едър план – е част от едно от представи- на, светла. А дори когато е черна, пак
е органична част от потока на бити-
колективната поетика на цялото
поколение на 80-те, към чието ядро телните имена на ето, както враните са частица от
принадлежи Едвин, наред с имена
като Г. Рупчев, Вл. Левчев, Румен Ле-
важното поколе- природата в едно от най-хубавите
стихотворения.
онидов, Златомир Златанов, Миглена ние на 80-те, кое- Книгата завършва с нестандартен
Николчина, Ани Илков, Илко Димитров,
К. Мерджански, Борис Роканов и др. то проправи пътя ход – речник. Ход, който може да се
Тъкмо това е поколението, което в
„големия разказ“ на българската мо-
на много от неща- тълкува двояко. Той, първо, ни дава
ключ към самата книга, онези key
дерна поезия от втората половина та, които щяха да гично words, очертаващи едрото онтоло-
на ХХ век осъществи онзи трансмо-
дернистки поврат, който е стадиал-
се случат в поезия- страна,поле, което тя строи. От друга
като всеки речник е опит за
но съответен на неоавангардисткия та след 1989 г.“ извеждане на някои готови, твър-
ди истини – някакви основни опорни
бунт в западната литература през
50-те и 60-те.1 Изцяло „западен“ е и точки в този ефимерен, непрестанно
радикалният бунт срещу модерната Дори любовта тук е природна – тела- менящ се, изтичащ свят-живот.
консумативна – все по-бездуховна та се сливат не само помежду си в кра- ... Говорих в тази рецензия за книга,
– цивилизация, която търси възраж- сива хармония, която възпроизвежда не за стихосбирка. Въпреки че събира
дащи енергии тъкмо в източната ду- тази на вселената (ин–ян), като кос- нови и стари стихотворения, писа-
ховност, в източното разбиране на мическо сътворение; в същия любовен ни в различни години и част от тях
природата. Това са проблеми и идеи, акт те се сливат и с камъните, пясъ-
които особено силно и трайно беле- публикувани в други книги, в своята
ка, листата, нощта, водата. Любов- прецизно промислена цялост „Помни
жат поезията на Едвин Сугарев още
та като най-силното отрицание на смъртта“ е именно книга. Тя гради
от 80-те (глобално-екологичната
смъртта. една цялостна онтологична картина
тема в първата му поетическа книга
„Обратното дърво“ е ясно откроена); на света, чиято ос е непрестанната
И тук стигаме до най-същественото осцилация между смъртта и живота,
идеи, които ѝ придават физиономич- в книгата „Помни смъртта“.
ност и заради които тя ми е особено оглеждането им едно в друго, смяната
близка. на местата...
Ако има нещо, с което тя се отлича-
Основни черти на тази физиономич- ва от всички предишни, нещо, което я
ност са нравственото бунтарство прави именно книга, а не просто сти-
хосбирка, това е темата за смъртта.   Повече за това съм писал в нарочна ста-
1
и нонконформизмът, радикалното тия: „Младата поезия на 80-те между Запада
отхвърляне на модерното потре- Това е едновременно антологична и
и Изтока“ – сб. „Диалогът Изток–Запад: мно-
бителство и сливане с естество- концептуална книга: заедно с новите
гопосочност на прочитите“, съст. и ред. Ан-
то. Камъкът, пясъкът на пустиня- стихотворения, тя е събрала и всички тоанета Николова, УИ „Неофит Рилски“, Бла-
та, планината, вятърът, водата са по-стари, които говорят за смъртта. гоевград, 2015, с. 80-89.

ноември 2018
55
Митко Новков

Памет! Работи върху снимачен кран, нетърпеливо и


взискателно го изчаква да си свърши
работата. Бинка Желязкова, между
другото, разкрива Антония Ковачева,
е обичала много да работи с кран – в
почти всичките ѝ филми това техни-
ческо съоръжение е налице. Вероятно
затуй филмите ѝ са все такива, висо-
ки, а София в тях – обаятелна, непо-
стижима, гиздава…
Споделям тия неща, за да кажа: всички
моменти от снимки, всички тези за-
бавни истории са и памет. Памет за
хората, създали някои от най-добри-
те ни филми, памет за всички около
тях, които самоотвержено са им по-
„Камера! Работи. магали (за да се разпознаят, безцен-
Място на снимките на е била помощта на Галина Генчева
– София“, Българска – „ходещата енциклопедия на българ-
национална ското кино“, автор на т. 2 от чудесно-
то издание „Български игрални филми.
филмотека и изд. 1948–1970“), памет и за софийските
„Фабер“, 2018 г. места, където филмите са заснети.
Проекти като албума „Камера! Ра-
Две визуални изкуства едно до друго и нещата безразборно. Ами да! София, боти“ са неоценими тъкмо в нашето
как едното помага на другото – така естествено София: камерата е бла- време, обзето от беса на моментно-
би могъл да се опише фотоалбумът госклонна към столицата, ласкае я то, веднагическото, скоротечното,
със снимки от филми и от снимането и я харесва. Идеята допаднала и на упоено от измамната достъпност на
на филми „Камера! Работи. Място на Програма „Култура“ на Столичната социалните мрежи; време, което се
снимките – София“. Албумът съдържа община, подкрепили я. Не би и могло опитва именно паметта да заличи,
229 фотографии от 40 филма, от пър- да бъде иначе. Както отбелязва жур- именно миналото да отрече. Затова и
вия – „Българан е галант“ (1915, реж. налистът Пламен Михайлов: „Красив сърфираме по повърхността, без да си
Васил Гендов), от който имаме само град, преминал през много, изстра- даваме сметка, че културата е преди
фотоси, до „Софийска история“( 1990, дал различни режими, правителства, всичко памет, а за да се съхрани тази
реж. Надя Станева). Великолепно из- бомбардировки, атентати и все пак… памет, тя трябва да се изследва дъл-
дание, произведение на изкуството, камерата го обича. Фотогеничен град, боко, да се сондира в нея. Е, книгата,
което събира две истории в една – ис- който не може да избяга от прокоба- подготвена от екипа на филмотеката
торията на българското кино, видя- та си да бъде красив“.   (Антония Ковачева, д-р Росен Спасов,
на през обектива на фотоапарата, и Галина Генчева, Мариана Ангелова,
историята на столицата, деликатно В албума най-много снимки от „кра- Людмила Ботева, Румяна Бошнакова,
надничаща от всеки кадър. Работа на сивия град“ са публикувани от „Ри- Кристиан Киров), е точно такъв сон-
паметта, работа за паметта – каме- цар без броня“ (1965, реж. Борислав даж, извършен с любов, с прецизност,
рата жужи и за това… Шаралиев) – 12. Но ако питате кой с внимание и с благоговение…
български режисьор най-често е из-
Памет бирал София за снимане, това е Бинка
Желязкова: „Животът си тече тихо“
Любопитство
Идеята, признава Антония Ковачева, (1957), „А бяхме млади“ (1961), „Басей- И още нещо – любопитство: коя е
директор на филмотеката, дошла нът“ (1977). От работата върху „А тази сграда, къде е, има ли я още? Куп
от режисьора и оператора Радослав бяхме млади“ е запечатан интересен интригуващи сюжети: за филма „Улич-
Спасов, когато разгръщал албум с ки- епизод: сценаристът Христо Ганев (и ни божества“ (1929, реж. Васил Ген-
носнимки. Четиридесет години от- съпруг на Бинка Желязкова) на покрива дов) пионерът на българското кино
лежават тези съкровища във фил- на сградата на ъгъла на ул. „Граф Иг- моли фабриканта Крум Чапрашиков да
мотеката, защо да не ги покажем на натиев“ и „Княз Александър I Батен- снима в двора на къщата му, близо до
широката публика, сетила се тя. И берг“ усърдно почиства с метличка Орлов мост. Богаташът се съгласява,
тръгнало: какво да бъде, концепция нещо, приличащо на стар матрак, артистите обаче устройват вът-
трябва да има, не да са нахвърляни докато режисьорката – покачила се ре в една от стаите импровизирана

ноември 2018
56

Режисьорката Бинка Желязкова (до камерата) изчаква сценариста Христо Ганев да почисти реквизита

гримьорна. Чапрашиков се възмущава, във всички тези места, на които поч- хващали моменти от работния ки-
гони ги и къде-къде – стигат до друг ти не обръщаме внимание, минавайки нопроцес, които днес, във времето на
заможен българин, търговеца Вла- покрай тях – оградите, адресите, ем- дигиталните технологии, може да из-
до Георгиев, чиято дъщеря Веселина блемите на дадени фамилии, остана- глеждат наивно, но всъщност са сви-
по-късно, освен че става известна ли до днес“. И си мисля сега така: дали детелство с каква любов се е правило
скулпторка, се омъжва и за наслед- пък да не се издирят софийските сгра- някога българското кино: работници,
ника на фамилия Ротшилд, Едмонд, ди, в които са заснети български фил- тикащи платформа по софийския па-
приемайки името и титлата баро- ми, и да се укаже с табели, че ето тук важ („А бяхме млади“); Димо Коларов,
неса Лина фон Ротшилд (двамата се през еди-коя си година е сниман еди- завързан с въже, за да заснеме сцена
разделят след четиригодишен брак, кой си филм с режисьор този и този и от „Инспекторът и нощта“ (1963,
но това е друга история). На снимка- в ролите тези и тези? Добре ще е за реж. Рангел Вълчанов); Виктор Чичов
та, запечатала момент от работ- градската памет… с боси крака, качил се високо на дърво,
ния процес, се вижда ясно номерът на докато чака да му издърпат с въженце
дома – „Гладстон“ 18. Екипът я намира
– там си е, на същото място. Постро-
Признание скъпоструващата камера „Арифлекс“;
Апостол Карамитев, застанал на ръба
ена е от известния архитект Иван А най-доброто е, че албумът отда- на необезопасена сграда, с губещата
Васильов – първият негов изпълнен ва дължимото на онези хора с „шапки се в бездната му сянка, а зад него –
проект, след който кариерата му невидимки“, скрити зад фотоапара- куполът на „Св. Александър Невски“…
тръгва нагоре и двамата с колегата та, запечатали за нас българската Албумът „Камера! Работи. Място на
и съдружника му арх. Димитър Цолов киноистория. Работата им е безцен- снимките – София“ не е само сбор от
издигат редица знакови столични на: да си припомним само, че тъкмо фотоматериали, той е гаранция за
сгради – БНБ, Театъра на Българската по снимки бе възстановен кадър по това, че и българската памет работи,
армия, Университетската библиоте- кадър епизод от филма на Васил Ген- и то с поклон и признателност към
ка, Министерството на отбраната, дов „Пътят на безпътните“ (1928). всички, вградили частица от себе си в
Народната библиотека „Св. св. Кирил Всички имена на фотографи там, къ- създаването на толкова любимото ни
и Методий“… Както с любов отбеляз- дето е било възможно (защото на ня- българско игрално кино.
ва Антония Ковачева: „Ние дебнехме кои от финалните надписи те дори
кътчетата по капандурите на покри- не фигурират), са указани независимо Да, не само камерата работи, и па-
вите, за да открием кое къде се е сни- от трудоемките издирвания, за да се метта работи, нашата българска ес-
мало. Топлотата на София е вградена постигне това. Заслужават го: те са тетическа памет…

ноември 2018
и
57
Димитрина Чернева

„Наший Баучер“
българите
Ако ви е налегнала „отвратителна
антибългарска бесовщина“, пропита
Джеймс Баучер,
от „нихилизъм и комплексарщина“, за „Репортажи от
което писа наскоро писателят Не- България“, изд. Сдружение
дялко Славов, отворете тази книга. „Българска история“,
И ще откриете в нея стъписващи превод Мартин
думи за добрите качества на бълга- Чорбаджийски, 2018 г.
рите, за техния „сдържан и недемон-
стративен характер“, за вродено-
то им хладнокръвие, благодарение Ако сте журналист или гражданин,
на което запазват спокойствие и не който се чувства потърпевш от не-
предприемат отмъстителни акции прекъснатата девалвация и регрес
дори в някои случаи на нарушаване на на журналистическата работа, също
има какво да намерите в тази книга.
териториалния им суверинитет. За
Защото тя ще ви върне към времето,
„прекрасния прогрес на младата им
когато британските вестници беле-
държава“, постигнала за кратко вре- жат жалоните на качествената жур- се превръща в „национален герой
ме стабилно вътрешно развитие. За налистика, следваща прословутата на тази балканска селска държава“,
великата им саможертва и възхити- максима на Чарлз Престуич Скот, че както пишат по-късно колегите му
телния стоицизъм, с който понасят „коментарът е свободен, фактите са от „Таймс“. И въпреки упреците, че е
загубите в първите месеци на Балкан- свещени, а опонентите имат право- пристрастен към България и нейните
ската война, когато най-сетне Маке- то да бъдат чути не по-малко, откол- интереси, не спестява на българите и
дония и Тракия са фактически освобо- кото приятелите“. Ще ви върне към на техните управници своите остри
дени, а военната мощ на Османската дните, когато журналистиката стои критики. Много скоро след първото
империя е пречупена. За предател- много по-близо до литературата, а си идване в София става свидетел на
ството на техните съюзници, докато нейните представители като Баучер, апатията и нежеланието на българ-
българските войски настъпват смело са нерядко хора изключително еруди- ското правителство да разследва
към Босфора, изгаряйки от желание рани, стремящи се към обективност и убийството на Стефан Стамболов,
да влязат в Цариград и „да диктуват способни да отстояват позиция дори този „изтъкнат патриот, на когото
когато трябва да се изправят срещу България дължи своето съществу-
условията на мира от столицата на
едно консолидирано, едностранчиво ване като свободен народ“. „Нашето
вековния враг“, което кара автора
и несправедливо обществено мнение. разбиране е – пише Баучер през сеп-
Джеймс Баучер да възкликне: „Поло-
тември 1895 г., – че гражданските,
жението е отчайващо. Тази млада Ирландец по произход, Баучер е бри- военните и съдебните власти... може
държава, която в продължение на 35 тански журналист и кореспондент по-скоро да възпрепятстват, откол-
години от своето свободно същест- на вестник „Таймс“ на Балканите в кото да улеснят независимото раз-
вуване направи такъв удивителен продължение на 30 години. В Бълга- ледване“. И добавя нещо, което звучи
прогрес, сега е заплашена от тотална рия той пристига за първи път през твърде актуално и днес: „Досега се
разруха. Успехите на България в мир и 1888 г. и с някои прекъсвания остава съмняваме, и то не без основание, че
война бяха причината за нейната ка- тук до смъртта си през 1920 г. По- в София разделението [между изпъл-
тастрофа. Тя е заобиколена от враго- степенно този филолог по образо- нителната и съдебната власт, б. а.]
ве, които гледат на нейния прогрес с вание, бивш преподавател от Итън съществува повече на теория, от-
нарастваща завист“. и либерал по политически възгледи колкото на практика“. Особено остри

ноември 2018
58

са репортажите му за жестокости- тази книга, за да си припомните ня- му ще бъде взривена. И едно свиде-
те, на които са подлагани българите кои важни факти в политическата телство от драматичното време на
мохамедани по границата от българи история на България от онова време. разпадането на Балканския съюз. На
християни, чиято цел е да отмъстят Например „странното съвпадение“, 16 юли 1913 г. Баучер пише: „Разкъсва-
за съдбата на своите събратя, ос- нето на Балканския съюз бе началото
че докато в София текат последните
танали в пределите на Османската
империя. Баучер се противопоставя мигове на Стамболов, тази „най-яр- на края и сега става ясна фаталната
остро на правителството на Кон- ка фигура в историята на възродена грешка във вярата, че Русия ще защи-
стантин Стоилов, което не иска да България“, в Санкт Петербург руски- ти тази страна от последиците на
понесе своята „отговорност за сви- ят император приема българска де- нещастието. Русия играеше двойна
репото унищожение на село Доспат легация от по-войнствената фрак- роля. Тя гледаше безучастно денон-
или за емиграцията на мюсюлманите ция на русофилската партия. Няколко сирането на договора, сключен под
от България“. В резултат си навлича дни по-късно хора от същите среди, нейно покровителство... и насърчи
враждебното отношение на външния съседните страни да нахлуят на те-
„придобили увереност покрай послед-
министър Григор Начович, който из-
ните събития“, изпращат писмо до риторията на беззащитното ѝ про-
праща нота срещу него до генералния
Радославов, считан вече за водач на теже. След като даде съгласието си
консул на Великобритания.
русофобската партия, заплашвайки за обединението на българския народ
И накрая – ако сте отчаян русофил, го, че ако не престане с опозицията в Сан Стефано, сега тя предлага него-
също ще ви е полезно да прочетете срещу помирението с Русия, къщата вото разчленяване“.

100
Мира Душкова

Българското възраждане
в артефакта
Николай Ненов, проф. Николай Ненов, директор на Ре- Търговищко (1878), камбаната, обяви-
„100 артефакта от гионалния исторически музей – Русе. ла началото на Априлското въстание
Той привлича към проекта си специа- в град Клисура, пушката на дядо Ильо
героичното време. листи от 33 български музея, за да Войвода, сабята на Христо Ботев и
Визуални разкази за разкажат чрез предметите част от още, и още. Няколко български музея
музея“, Импресарско- българската история. Книгата е фо- предоставят за изданието предме-
издателска къща РОД, кусирана върху седем значими теми: ти, свързани с Васил Левски: фалшиви
„Свободно време“, „Самопредставя-
София, 2018 г. не“, „Посвещение“, „Революционни
печати за тайната му поща, пълно-
мощно на Юрдан Стоянов от Аслан
атрибути“, „Оръжие, знамена, зна- Дервишооглу Кърджалъ (Васил Лев-
ци“, „Религиозни символи“, „Мемоарни ски), преносима печатница, раковина
предмети“.
– сигнална тръба, джобно ножче, кама
Книгата „100 артефакта от геро- Ще споменем някои от интригуващи- и сабя, дяконски пояс (орар), косите
ичното време. Виртуални разкази в те предмети, с чиято история чи- му, пазещи се в Националния военно-
музея“ представя по нетрадиционен тателят ще се запознае в книгата: исторически музей. Сред по-необи-
начин българските националноосво- бастунчето на Баба Тонка, печата чайните артефакти са надгробните
бодителни борби и Възраждането на Българския революционен коми- паметници на Стефан Караджа и на
(1867–1878). Съставител, редактор тет – Севлиево, детска рисунка на Никола Войводов, които първоначал-
и един от авторите на изданието е маршируващи руски воини в с. Вардун, но са били положени върху гробовете

ноември 2018
59
им от Баба Тонка. Важно е да се отбе- Корчев, сребърната камбанка-пенда- историите на: Ирландия, Първата
лежи, че именно чрез изданието някои тив, сувенир от катедралата „Света световна война, плаването, колоез-
предмети стават известни за пър- Богородица“ в Париж, и порцеланова- денето, Католическата църква, дори
ви път на българската публика – пе- та кутия за канцеларски принадлеж- история на бъдещето – все изговоре-
чат на четата на Панайот Хитов от ности от Виена на Панайот Волов, ни чрез 100 предмета. В Уелс и в Аме-
1867 г., печат на Жельо войвода, „Не- писалището на лейди Емили Станг- рика се подреждат изложби, показва-
делник с различни поучения“ на Боте- форд, английска виконтеса, общест-
щи своята история чрез своите 100
вия четник Владимир Друмев и др. веничка, пътешественичка, писател-
предмета.
ка, филантроп.
Освен лични предмети репрезенти- В този контекст българското изда-
рани са и фотографии. Посредством „100 артефакта“ представлява ори-
гинален прочит на героичното ни ми- ние „100 артефакта от героичното
снимките събитията „живеят до
нало чрез въздействието на предме- време“ се вписва в една съвременна
голяма степен чрез съхранените об-
тите. Книгата е българската реплика тенденция да се разказват различни
рази“, фотографиите не само запе-
чатват епизоди от отминалите
времена, но и се превръщат в „пъл-
ноценен текст, изобразяващ мина-
лото във визуални форми“ – пише
във встъпителния си текст Николай
Ненов. Чрез изданието се докосваме
до изображенията на Васил Левски и
на Теодора Бакърджиева – Дългата
коса, която е сред тайните куриери
на БРЦК, пренасяща кореспонденция,
вестници и оръжие.

Според съставителя представените


артефакти от българската история
„са важни за разбирането на процеси-
те на съзряването и реализирането
на българската нация, тъй като те го
опредметяват и онагледяват“.

Водещият подход за представяне на


предметите е антропологическият,
задаващ основния код за разчитане на
значението на предметите – надник-
ване в историята чрез личната исто-
рия и запазеното в човешката памет.

Избраните артефакти разказват не


само за бурното революционно време,
но и за зараждането на модерността към „Световната история в 100 пред- отрязъци от историческото време
по българските земи. Появата на ка- мета“ с автор Нийл Макгрегър. Бив- от неочакван ракурс. Артефакти-
тегорията „свободно време” е свър- шият директор на Британския музей те са свидетели на времето, чрез
зана и с отмората и забавленията. издава книга с цитираното заглавие, тях историята се оживява, става
като значението на артефактите е по-конкретна и зрима, емоционално
Интерес представляват кафеничето
популяризирано и чрез радиосериал по-близка.
и рецептите за „разни илачи“ на Геор-
по Би Би Си (разбира се, в 100 серии).
ги С. Раковски, тамбурата на Панайот През 2014 г. публикува и книгата „Гер- Изданието е част от изследовател-
Хитов, джобният часовник на Георги мания: Спомени на нация“, в която ви- ския проект „Следите на героичното
Бочаров (габровската връзка на бъл- зуализира чрез архитектурни обекти, време (1867–1878)“ на Института за
гарските революционери от Румъния). различни изображения и предмети 140 етнология и фолклористика с Етног-
Своеобразни знаци на модерността години от немската история. рафски музей при БАН и Регионалния
са няколко предмета, дошли у нас от исторически музей – Русе. Проектът
Европа – мелничката за кафе от Фран- Идеята на Макрегър се оказва зара- е подкрепен от Фонд „Научни изслед-
ция на българския опълченец Никола зителна. Появяват се още книги за вания“ на МОН.

ноември 2018
кино
И
Беноа Жако
„Златна роза“
2018

К
Тери Гилиъм

О
„Ирина“, България, 2018 г.,
реж. Надежда Косева
к
61
Правя кино, защото
обичам
Разговор с
книгите
че Лоузи е направил по същата книга
филм, подсили желанието ми. И бях
заради представата в кадър, изключ-
ваща нещо реално присъстващо. И
кинорежисьора още по-заинтригуван да пристъпя
към тази книга петдесет години
тази експозиция има драматургичен
смисъл.
Беноа Жако по-късно, залагайки на друга актриса.
Става дума за съвсем различна гледна А кои са учителите ви в режисура-
точка. та? Минимализмът на Робер Бре-
С какво ви вдъхнови трилърът сон, чийто асистент сте били, все
„Ева“ на Джеймс Хадли Чейс, В какво е разликата? още ли ви очарова?
за да залегне той в основата на Със сигурност. Може би вече не на-
най-новия ви филм, който българ- Основната разлика за мен е в това
как Изабел Юпер прие предизвика- реждам Робер Бресон сред най-вели-
ската публика видя на фестивала ките кинорежисьори, но всеки път,
Cinelibri? Привлечен сте от енигма- телството на Жана Моро. Това са две
от най-големите звезди на френско- когато гледам отново някои от го-
та на черния филм? лемите му филми, оставам стъписан
то кино. Добавим ли Катрин Деньов,
и силно развълнуван. Независимо че
Става дума за психологически трилър, имаме голямото трио на френската
филмите на Бресон минават за сту-
един от първите криминални романи, кинематография. дени и суховати. И все пак никоя от
публикуван в прочутата „Черна се- големите класически мелодрами не ме
Определят вашата „Ева“ като че-
рия“ на издателство „Галимар“. Баща вълнува толкова, колкото шедьоври
рен филм, извлечен от роман, къде-
ми много четеше „Черната серия“. на Бресон като „Джебчията“ или
то на свой ред се прави опит да се
Спомням си, че по онова време аз бях на „Осъденият на смърт избяга“. А ако
напише роман, наподобяващ черен
тринайсет или четиринайсет години ме питате наистина кой е най-пред-
филм. Вие как бихте определили
и вече мечтаех да снимам филми. Казах почитаният от мен режисьор, мога
творбата си? с открито сърце да кажа, че това е
си, че ако някой ден стана кинорежи-
сьор, непременно ще направя филм по Думата реализъм за мен е най-важна- японецът Кенджи Мизогучи. Обичам
тази книга. Оставам верен на обеща- та, а не някакво прилагателно към всичките му филми, всеки кадър в тях.
нията, направени на младини. Много нея. Реализмът е този, който оставя Слисан съм всеки път, когато ги гле-
пъти, вече бидейки кинорежисьор, вратата отворена за зрителя. От дам – от равнището на автора и не-
съм мислил да направя филм по „Ева“ там нататък всеки е в правото си да говото изкуство.
и ето че този път намерението ми прецени. Може ли да се приеме, че естетика-
се осъществи. Ако искате, направих та на вашия пръв филм „Убиецът
този филм в памет към дадено някога Какво означава за вас „правенето
музикант“ (1976), една свободна
обещание. на кино“? адаптация по Достоевски, еtопре-
О, тук има цяла метафизика – в ли- деляща и за днешните ви филми?
Ала в историята на киното вече Най-вече с аскезата на киноезика?
има друга екранизация на „Ева“ – нията между това, което се вижда,
тази на Джоузеф Лоузи, направена и онова, което не се вижда. В киното Вероятно естетиката е същата, но
през 1962 г., и то с участието на още от времето на братя Люмиер ако ме питате сега дали бих заснел
Жана Моро. Този паралел притес- присъстваме на нещо, което бива първия си филм по същия начин, от-
нява ли ви? представено с максимална достовер- говорът е: „не“. Случва се понякога да
ност и видимост. Едва след това се гледам отново „Убиецът музикант“
Не ме притеснява. Искам само да кажа, питаме: какво се случва около него? на някои от ретроспективите, посве-
че Джоузеф Лоузи е един от режисьо- Какво попада в кадър, какво излиза тени на творчеството ми. Този филм
рите, имали определящо въздействие от кадър? Неминуемо фикцията се съществува и няма как да не същест-
върху разбирането ми за киното. Вече настанява: дори когато влакът стига вува, без него нямаше да направя след-
казах, че щом прочетох „Ева“, ми се на гара „Сиота“ или пък при „полетия ващите си филми. Ала вече виждам не-
прииска да я екранизирам, а фактът, поливач“. Фикцията се установява щата в киното по друг начин.

ноември 2018
62

двойно раздвояване на два персонажа,


всеки в огледалото на отсрещния. Те
се срещат и се привързват. За добро
или за зло. Нали е „черен филм“…
Това ли определи избора на актьо-
рите – на Изабел Юпер и Гаспар
Беноа Жако е кинорежисьор и сцена- Юлиел?
рист, една от легендите на френско-
то кино. Роден е през 1947 г. в Париж. С Изабел Юпер работим заедно от
Има над 40 филма като режисьор и доста отдавна. Снимам я за шести
над 25 като сценарист. Сред тях се път в мой филм и мисля, че съм режи-
открояват заглавия като „Дневникът сьорът, предложил ѝ най-много роли..
на една камериерка“, „Сбогом, кралице
моя“, „Вила Амалия“, „Три сърца“, „Недо- … повече от Клод Шаброл?
сегаемият“, „Тоска“. През 2005 г. е член
на журито на 58-ия филмов фестивал Един филм повече… Познавам Изабел
в Кан. Беноа Жако гостува в Бълга- Юпер още когато правеше първите си
рия по покана на фестивала Cinelibri. стъпки, а и аз бях твърде млад. И про-
дължаваме заедно, заедно правим фил-
ми, чак до днес. Разбираме се от една
Б. Жако в София, дума, няма нужда да се аргументира-
фотография Зафер Галибов ме. Щом се зададе проект, започваме.
Вярно ли е, че филмът „Ева“ е из-
И все пак дори тематично неща- граден по-скоро около персонажа на
да придам плът на онова, което бях Гаспар Юлиел, а не около героинята
та донякъде се повтарят. В пър- прочел. Дори не е от такова значение
вия ви филм става дума за убийс- на Изабел Юпер?
дали посягам към шедьоври, или към
тво, а в последния – отново за масовата литература. Възприемам Без съмнение. Гаспар е изключителен
престъпление. книгите като материал. млад актьор, когото много ценя, той
Престъплението и киното са свър- е една от надеждите на френското
Затова ли, връщам се пак на този кино. Този път направих с него онова,
зани. Има я тази връзка. Решите ли въпрос, черният филм вълнува въ-
да направите каталог на филмите, в което в други филми правя с актри-
ображението ви? сите. Реших, че този път ще направя
които има престъпления, резулта-
тът със сигурност ще е смайващ. Тук Знаете ли, днес вече съм безразли- филм с Гаспар Юлиел и после решихме
опираме до сенчестата страна на на- чен към жанровете. В даден период кой да е този филм. Постигнахме съг-
шето съществуване. – първо в Холивуд, а по-сетне в Евро- ласие, обмисляхме проекти и така из-
па – това беше много важно и продук- никна идеята да правим „Ева“.
Прави впечатление, че много от тивно. Жанровете бяха „златният
филмите ви са екранизации. Ня- А кой е следващият ви филм?
век“ на киното. Вече не е така. Един
маше как да не ви поканят на ки- мой приятел дори нарича жанровете В момента работя над неговия мон-
но-литературен фестивал като в киното „филмирано кино“. Филми- таж. Филмът трябва да излезе на ек-
Cinelibri. Изброявам само някои раш нещо и правиш кино. Намирам го ран през март 2019 г. Действието на
– „Вила Амалия“, „Дневникът на за доста фалшиво. филма се развива през XVIII в. в Лондон
една камериерка“, „Сбогом, кралице и това е епизод от живота на извест-
моя“. Защо е така? Затова ли героинята в последния ния авантюрист и писател Джакомо
ви филм „Ева“ е толкова двойствен Казанова. Заглавието е „Последната
Не правя екранизации непрекъснато. и неопределим персонаж? Търси-
Добре де, може би всеки втори филм. любов“.
те разчупването на криминалния
Това е, защото не спирам да чета. Аз жанр? Отправяте предизвикателство
съм страстен читател. Любовта към към Фелини?
киното, която поставям над всичко, Истината е, че персонажите във всич-
дойде при мен, докато четях книги. ките ми филми са ми интересни тък- Разликата е, че Фелини, когото изклю-
Започнах да правя филми във въоб- мо с разединяването си, оттам и тази чително много ценя, ненавижда Каза-
ражението си въз основа на проче- двойственост. Изабел Юпер играе с нова. И това проличава във филма му.
теното, независимо каква е книгата. тази двойственост, но и мъжкият Докато аз много обичам Казанова.
И станах кинорежисьор, за да осъ- персонаж, този на Гаспар Юлиел, е не
ществя въображаемите си филми, за по-малко двойствен. Става дума за Разговора води Тони Николов

ноември 2018
63
2018
Мариана Първанова

„Златна роза“
17 нови филма,
предопределени успехи
и една изненада

Голямата изненада на тазгодиш-


ния фестивал на българския игрален
филм „Златна роза“ 2018 (27 септем-
ври – 4 октомври) във Варна стана
дебютният филм на Надежда Косева
„Ирина“, който по общото мнение на
критиците може да ни представлява
достойно на всеки голям европейски
кинофестивал. Суперлативите към
„Ђга“, България/Германия/Франция, 2018 г., реж. Милко Лазаров
него бяха: „изключително, чисто и из-
висяващо изживяване“ и „катарзисно
преживяване“. Майсторски направе- проект, гилдия „Критика“ при СБФД семейство от Пернишко, живеещо
ната социална драма, не като за де- също се присъедини към отличията. на ръба на мизерията, в него всеки
бют, успя да се вклини в двата пред- може да открие актуални проблеми и
Неофициално наградата на публиката зад него прозира гражданската анга-
варително сочени за фаворити филма вече си бе спечелила историческата
– „Ага“ на Милко Лазаров и „Възви- жираност на авторите. В началото
драма „Възвишение“ по едноименния имаш чувството, че „Ирина“ е повли-
шение“ на Виктор Божинов, и получи роман на Милен Русков, която само за
три от най-престижните награди – ян от езика на новата вълна румън-
първите няколко дни, когато излезе по ско кино – заради майсторския начин,
за дебют, за главна женска роля и на екраните през ноември 2017 г., събра
Съюза на филмовите дейци. Мартина по който натрупва проблемите на
рекорден брой зрители (30 000). На обикновените хора, но по-нататък
Апостолова в ролята на Ирина разде- този фон призът на Александър Алек-
ли приза с литовската актриса Егле прави резки завои и взима неочаквани
сиев за главна мъжка роля (в образа на обрати (сценаристи – Светослав Ов-
Микулианите от „Чудо“ (копродукция Гичо) и специалната награда на жури-
между България и Литва), която вече чаров, румънецът Боян Вулетич и На-
то за „Възвишение“ може би изглеж- дежда Косева). Благодарение на това
беше отличена за същата роля от Ли- даха недостатъчни за тази прекрасно
товската филмова академия. чернилката в началото не служи само
заснета мащабна продукция, но тряб- за нагнетяване на чувствата, а зри-
В конкурсната програма на 36-ото из- ва да признаем, че при операторите
телят успява да преживее катарзис
дание на „Златна роза“ бяха включени конкуренцията бе жестока. Само ще
и е изведен до светло чувство, за да
споменем: Емил Христов – в „Чудо“,
общо 38 заглавия, от които 17 пъл- осъзнае, че най-ценното в живота са
Веселин Христов – в „Мълчанието на
нометражни и 21 късометражни иг- добротата и човешката съпричаст-
сестра ми“, Борис Мисирков, Георги
рални филма. Основното внимание бе ност. За това „извисяване“ основна
Богданов – в „Безкрайната гради-
насочено към два от тях, които дой- заслуга има изпълнителката на глав-
на“, Крум Родригес, Диан Загорчинов,
доха във Варна със завиден боксофис – ната роля – Мартина Апостолова, за
Кирил Проданов, Делян Георгиев – в
„Възвишение“, и респектиращ между- която Ирина е първа роля в киното,
„8’19“ и отново – великолепна работа
народен успех – „Ага“. Силно визуално както и великолепната операторска
на Кирил Проданов в „Ирина“.
въздействащата притча „Ага“, опре- работа на Кирил Проданов. Но сил-
деляна от някои като снежна приказ- За пръв път на „Златна роза“ 2018 ното въздействие на този филм не
ка, има няколко престижни награди от бяха показани: „Ирина“ на Надежда би било възможно без цялостната,
големи фестивали. Освен това фил- Косева, „Живи комини“ на Радослав изключително прецизно изработена
мът на Милко Лазаров бе удостоен с Спасов, „Мълчанието на сестра ми“ концепция и визия на филма, в който
честта да закрие тази година „Бер- на Киран Коларов, „Времето е наше“ няма слабо звено. На първо място – из-
линале“, така че успехът му във Варна („Разруха“) на Петър Попзлатев и „Да- ключително ясно и умело разказаната
бе до голяма степен предопределен. леч от брега“ на Костадин Бонев. история (това обикновено е слабото
„Ага“ взе голямата награда Злат- място на почти всеки български филм)
на роза , Милко Лазаров – приза за ре- Сред тези пет нови филма „Ирина“ се и чисто кинематографичната майс-
жисура, Калоян Божилов – за опера- отличаваше с яркия си социален реа- торска игра на всички актьори, без
торско майсторство, освен това „Ню лизъм, който обикновено не е любим изключение – като започнем от „съп-
Бояна филм“ и Дани Лернер връчиха на българското кино. Филмът про- руга“ на Ирина – Христо Ушев, Краси-
чек на екипа за 50 000 евро за бъдещ следява всекидневния живот на едно мир Доков, Касиел Ноа Ашер, Ирини

ноември 2018
64

НАГРАДИ
„ЗЛАТНА РОЗА“ 2018
Жамбонас и Александър Косев. Следва- прехода или мелодраматичен поглед
Голямата награда Златна роза – щата среща на „Ирина“ с публиката е върху съвремието ни.
„Ђга“ (България/Германия/Франция), на 34-тия кинофестивал във Варшава,
2018, реж. Милко Лазаров а през март ще бъде показан на София Случайно ли не, но главната тема във
Специална награда на жури- Филм Фест. филмите на „Златна роза“ бе пробле-
то – „Възвишение“, реж. Виктор Гражданска ангажираност има и във мът с общуването между хората.
Божинов
филма на Петър Попзлатев „Времето Затова повечето филмови персона-
Голямата награда на град Варна е наше“ (вдъхновен от романа „Раз- жи бяха хора с ментални проблеми
– „Далеч от брега“, реж. Костадин
руха“ на Владимир Зарев), третиращ или поне психически нестабилни,
Бонев герои със сексуални и здравословни
Награда за цялостно творчество отново темата за досиетата и за
зачатието на прехода след 1989 г., но проблеми. С една дума, неудачници
– Георги Дюлгеров
въпреки документалните кадри от и аутсайдери. Най-парадоксалното
Награда за дебют – „Ирина“, реж. обаче е, че това не прави филмите
Надежда Косева първите митинги създателите му са
социални (с изключение на „Ирина“ и
Награда за телевизионен филм – избрали по-опосредстван поглед вър-
„Чудо“). По-скоро е заложено на раз-
„8’19“ ху изминалите години. Своето отно-
познаваеми битови персонажи, оме-
Награда за режисура – Милко Лаза- шение към тоталитарната система, сени с метафорична кино поезия а
ров за „Ђга“ която с рафинирани методи упраж- ла Фелини („Мълчанието на сестра
Награда за сценарий – не се при- нява натиск върху инакомислещите ми“), нещо от ексцентричността на
съжда творци – в случая известен столичен
Награда за операторско майстор- творчеството на Рангел Вълчанов
режисьор (Пенко Господинов), чийто („Живи комини“) или на загадъчност-
ство – Калоян Божилов за „Ђга“
прототип вероятно е Панталей Пан- та на Хичкок („Времето е наше“) и
Награда за женска роля – Мартина талеев, изказва и Костадин Бонев с
Апостолова в „Ирина“, реж. Надеж- почерка на самите режисьори. Въ-
да Косева, и Егле Микулианите в „Далеч от брега“, но акцентът бе преки различията в сюжетите геро-
„Чудо“ (Литва/България/Полша, реж. върху екзистенциалните преживя- ите много си приличат – търсещи
Егле Вертелите) вания на героя. Същия подход имат или терзаещи се хора, разкъсвани от
Награда за мъжка роля – Алексан- Киран Коларов – „Мълчанието на се- съмнения, тормозени от видения, в
дър Алексиев за „Възвишение“, реж. стра ми“, и Радослав Спасов в „Живи които се проектират техните стра-
Виктор Божинов комини“, в чиито филми няма социа- хове и съвестта им („Времето е
Специална награда за оригинална лен реализъм въпреки избора на ге- наше“, „Далеч от брега“, „Вътрешни
музика – Веселин Митев за „Живи
комини“, реж. Радослав Спасов
роите – роми, клошари, хигиенистка, пространства“). Този тип филми са
криминални типове и т.н. Филмите добре познати в киното ни и виждаме
им са по-скоро опит за хумористична как с годините техните режисьори
гледна точка върху водовъртежа на все повече усъвършенстват стила си.

Живеехме, а не играехме в „Ирина“


Разговор с театър. От три години е на свободна
практика. Съосновател на сдружение -
актрисата то „КОMA Ludens“, създадено през 2015 г.

Мартина Как ви избраха за ролята на Ирина


в едноименния филм на Надежда
Апостолова Косева?
Имах театрална премиера в пред-
Мартина Апостолова е на 28 години, ро - ставление на Десислава Шпатова
дена е в Благоевград, но живее в София. – „Двама бедни румънци, говорещи
Професионална спортистка, тренира - полски“. Деси и Снежина Петрова бяха
ла е 15 години футбол. Завършила е Нов поканили Надя Косева, която вече
български университет при Цветана беше започнала с търсенето. Тя дой-
Манева, Снежина Петрова, Възкресия де на премиерата и впоследствие раз-
Вихърова, Васил Димитров и др. Две брах, че изобщо не ме е харесала. Но е
години е работила в Благоевградския останала след представлението и

ноември 2018
65
когато ме е видяла как излизам от теа- те социални слоеве – като облекло, насилваш да го направиш така, както
търа, нещо ѝ е присветнало. Така, бла- държание. Това ваши лични наблю- си си го представял – просто да ос-
годарение на Деси Шпатова и Снежина дения ли са, или сте го изграждали тавиш момента и енергията, която
Петрова, се озовах във филма на Надя. по време на работата върху образа? върти точно на това място, да по-
ведат сцената. И тогава някак си се
Ролята на Ирина е много трудна от Едно от нещата, на които ме научи
получава този живот, който аз съм
психологическа гледна точка, а дори актрисата Цветана Манева, беше да
много щастлива, че изцяло се вижда
и чисто физически. Трябваше ли ви наблюдавам всеки един момент. Не
във филма. Мисля, че всички успяхме
специална психическа подготовка? само какво се случва с мен, а и какво
точно това да направим – да живеем,
се случва около мен. Да разсъждавам,
Няма да ви лъжа – подготвях се много да наблюдавам хората, да се опитвам не да играем. Просто да живеем там, в
дълго и сериозно. Може би се дължи на да разбера историите им през моето тези условия, с тези хора.
дисциплината, на която възпитава въображение. Освен това моите лета
спортът, защото съм бивша спор-
В кои филми ще ви видим още?
преминаваха в град Рила, при баба ми и
тистка. Втората причина е, че съм дядо ми, където стандартът на жи- В късометражния „Брак“ на Слава
имала преподаватели, които изклю- вот не е по-различен от този на геро- Дойчева, който бе показан на „Злат-
чително държат на подготовката, ите във филма. Мога смело да твърдя, на роза“, и в „Хляб“ на Димитър
на изработването на образа. Започ- че познавам психологията на тези Кутманов.
нах да гледам филми с мои любими хора. За мен всъщност социалното
актьори, на които се възхищавам. положение изобщо не е показателно. Вие създадохте своя независима
Успях да намеря майсторски класове, театрална формация – сдруже-
Чисто физически беше много по-труд-
записани на видео, отново с актьо- ние „КОMA Ludens“, заедно с Кон-
но, особено за периода на бременност-
ри, които ме вдъхновяват. Купих си станца Гецова. Как се решихте да
та. Освен това ние нямахме лукса да
книги за киното. Исках чисто техни- оставите щатното място в Бла-
снимаме хронологически. Четири сезо-
чески да разбера какво се случва пред гоевградския театър и да изберете
на, девет месеца бременност, период
камерата, защото аз съм обучавана в преди бременността. Беше много, толкова несигурно от финансова
театъра. Никой не ни е учил какво се много трудно. Но пък ако подготвиш гледна точка поле за изява?
случва, когато застанеш пред камера- тялото си физически, на което ме е
та. Съвсем дребни технически трико- научила Възкресия Вихърова… Аз прос- Аз разбирам театралното изкуство
ве, които отвориха съзнанието ми и то си мислех как органите ми се из- по един начин. Имам своите търсе-
ми спестиха излишно мислене. И така местват, колкото и смешно да звучи. ния и своя път, които съвсем не съв-
освободих място за образа, научавай- паднаха с държавната структура. И с
ки някои основни неща в киното. От Четох много за физическия процес – репертоара, който ми се налагаше да
там нататък връзката, която съз- какво се случва с тялото на жената изпълнявам, за да бъда част от тру-
дадохме с Надя, съвсем естествено по време на бременността. Говорих с
пата. След като видях, че влагайки
помогна на Ирина да влезе в нас и да я много бременни и раждали жени. И ле-
цялата си енергия, не мога да променя
разберем. И да заживее чрез нас две- ка-полека, както учи и Михаил Чехов,
това, разбрах, че трябва да я вложа
те и чрез всички останали актьори, тялото ми започна да възприема това
състояние. Всичко това не е благода- другаде. Да се постарая да осъществя
без които просто няма как да стане.
рение на четенето, а на учителите тези търсения и да правя изкуството
Христо Ушев, когото на фестивала
ми. Всички инструменти, които съм такова, каквото го разбирам и както
гледах за пръв път във филма, ми уда-
натрупала през тези четири години, го разбирам. В случая „сама“ е образ-
ри страхотен шамар. Това е метафо-
съвсем несъзнателно съм успяла да из- но казано, защото имам страхотен
рата, която бих употребила, защото
ползвам във филма. партньор в това начинание – режи-
Христо е великолепен актьор и чувст-
вителен човек. А във филма той е един сьорката Констанца Гечева, която е
С какво ви помогна опитът на те- и сценограф. Заедно създадохме сдру-
„чук“, както го нарича моята героиня. атрална актриса?
С актьорите сядахме и разнищвахме жението „КОMA Ludens“ и ни пред-
отношенията – не за да се подготвим, Старанието да си тук и сега. И неща- стои много интересен проект със
а за да ги разберем. И просто се получи та да се случват. Просто да ги живе- забележителни актьори, които ни се
това живеене. Едва тогава всъщност еш, да оставиш момента, в който се довериха. Надявам се и аз да бъда част
разбрах какво означава магията на случват. Защото една сцена, когато от актьорския състав. Така че и в те-
киното. си я прочел в сценария, може да си я атралните си търсения наблюдавам
представиш по един начин, но в даде- живота.
Направи ми впечатление колко ав- ния ден, в дадения дубъл се чувстваш
тентично играете жена от бедни- по съвсем друг начин. И вместо да се Въпросите зададе Мариана Първанова

ноември 2018
66

Екатерина Лимончева

Многото животи на
Дон Кихот
„Човекът, който уби Дон
Кихот“ (Испания, Велико-
британия, Франция, Пор-
тугалия, 2018); реж. Тери
Гилиъм; сценаристи Тери
Гилиъм и Тони Грисони;
в ролите Адам Драйвър,
Джонатан Прайс, Стелан
Скарсгард, Олга Курилен-
ко и др. Представен на
фестивала Cinelibri 2018
„Човекът, който уби Дон Кихот“, реж. Тери Гилиъм

Тери Гилиъм от начало до край – това рамкирания, „отваряне“ и „затваря- необратимо като верния оръженосец
се усеща в „Човекът, който уби Дон не“ на скоби. И в голяма степен това е Санчо Панса.
Кихот“. Без лудешката динамика на съвсем логично за творба като „Чове-
„Монти Пайтън“ и утопичната ан- кът, който уби Дон Кихот“, която не Във филма снимат филм, после се
гажираност а ла „Бразилия“, но точно само се занимава с филмов контекст, озоваваме в друг, вече заснет филм,
толкова откачен, премислен, феери- но е и неизбежно повлияна от трудния чиито персонажи са пред нас едно-
чен и изобретателен като цялата си „родилен“ процес и всякакви капри- временно днес и преди 10 години, а
основна нишка на Гилиъм, която пре- зи от зоната на киноиндустрията. междувременно, на ръба между илю-
минава от „Бандити на времето“ до зия и реалност, главният герой пре-
„Сделката на доктор Парнасъс“. Разглезеният режисьор на рекламни живява събитията, които познаваме
клипове Тоби снима в Испания филм за от произведението на Сервантес.
След като провалът на проекта за Дон Кихот или нещо подобно, когато Независимо дали става дума са сън,
Дон Кихот беше официално анонсиран внезапно попада на DVD с дипломна- халюцинация или екстравагантно бо-
в документалния филм „Изгубен в Ла та си работа – филм за Дон Кихот, гаташко парти по повод Страстната
Манча“ (2002), едва ли някой очакваше заснет с непрофесионални актьори. седмица, рационалният цинизъм на
възкресение. Но повече от две десе- Търсейки вдъхновение в същото село, Тоби бавно се пропуква до мига, в кой-
тилетия след оформянето на замисъ- където е снимал преди десетилетие, то той е готов да приеме очевидната
ла Тери Гилиъм успя да представи пред Тоби се среща с някогашната си „звез- истина – Дон Кихот не може да умре...
публиката своята версия за патилата да“ – обущаря Хавиер, който е прека-
на най-известния идалго в историята рал последните години с абсолютно- „Човекът, който уби Дон Кихот“
на литературата. И както често се то убеждение, че той Е героят от Ла съдържа по нещо от всички плас-
случва във филмографията на режи- Манча. Опитвайки се да го спаси от тове – литературата, легендата
сьора чешит, един сюжет (пък бил той собствените му „зловредни“ илюзии, и философията, генерирани от об-
и за вече измислен персонаж) никога Тоби се оказва забъркан в злощастни- раза на идалгото и конфронтирани
не е просто животоописание на героя те приключения на доблестния идал- с комерса на модерната епоха. Па-
от А до Я, а минава през поне няколко го, който вече го е „идентифицирал“ ралелно с фабулата, която набира

ноември 2018
67
сюрреалистична скорост, можете да Японските инвеститори, дремещи на
откриете отговори на различни въп- снимачната площадка; вездесъщият
продуцент комплексар; руският оли-
Екатерина
роси, тормозещи съвременния човек,
що се отнася до образа на Дон Кихот, гарх, който може да си купи всичко;
Лимончева
който във филма на Тери Гилиъм жи- фаталната жена (или пък две); посто-
вее едновременно в своето и в друго янната ситуация на „изгубени в пре-
време, преплетени по начин, достоен вода”; намекът за терористи (или пък
за перото на Сервантес. Но литера- обикновени марокански бежанци от Екатерина Лимончева e завър-
турната първооснова и очевидното XVI век, преследвани от властите!) шила кинознание и кинодрама-
възхищение на режисьора Гилиъм от – всичко е част от сложния механи- тургия в НАТФИЗ „Кръстьо
испанския писател и неговия герой зъм на света, в който живеем. И нито Сарафов“. От 1996 до 2009 г.
един детайл – от гигантските деко- работи като зам. главен и
заемат само част от съдържателна-
ри на снимачната площадка до злат- главен редактор на списание
та основа на филма, както подобава
„Екран“. Участвала е като фил-
на всяко постмодерно произведение. ните монети, намерени в дисагите на
мов критик в предаването
Опитът да се изброят всички теми и мъртво магаре, не е случайна приуми-
„5хРихтер“ на TV7 и е препо-
мотиви, които намират място в сце- ца, колкото и абсурдно да изглежда на
давала „Практическо реда-
нария, е обречена кауза. А вероятно не пръв поглед. ктиране на текст“ в НАТФИЗ.
е и необходимо, защото много от пос- Преводач е на няколко книги
ланията в „Човекът, който уби Дон Ролята на Дон Кихот първоначал-
от поредицата „Амаркорд“,
Кихот“ действат на подсъзнателно но е отредена за френската легенда
както и на „Теоретичен и кри-
ниво. От друга страна, всеки един Жан Рошфор (починал през 2017), а за
тически речник на киното“,
от персонажите, били те главни, или Санчо Панса се готви талисманът
изд. „Колибри“. Докторската є
второстепенни, е превърнат в знак на Тери Гилиъм – Джони Деп (и това дисертация е на тема „Пост-
за някакъв тип житейска ситуация. изпълнение щеше да предшества модерният филм – естетиче-
С присъщата си хаплива ирония Тери Джак Спароу). Ясно е, че онзи филм ска характеристика и типо-
Гилиъм „разпердушинва“ както кино- би изглеждал различно, не по-добре логия на разновидностите“.
индустрията, така и доста модерни или по-зле, просто различно. Днес
обществени клишета. Джонатан Прайс придава британска

„Човекът, който уби Дон Кихот“, реж. Тери Гилиъм

изтънченост (и безпомощност) на
обущаря рицар, а като „оръженосеца“
Тоби, Адам Драйвър излъчва необходи-
мата доза американска арогантност
на пораснало хлапе.

През годините доста хора на изкус-


твото са успявали да „убият“ Дон
Кихот, но Тери Гилиъм не е сред тях.
След толкова години чакане „Човекът,
който уби Дон Кихот“ може и да не е
мечтаният от режисьора резултат
или филмът, който публиката е очак-
вала да види, но едно е сигурно – това
Е стилът Гилиъм (при това далеч от
енигматичното зацикляне на „Тео-
рема нула“) и той неизменно подкан-
ва към игра на възприятие и интер-
претация всички зрители, които са
склонни да се включат в нея.

ноември 2018
музика
У
З
Райна

И
Кабаиванска

М
Органът в музея
„Земята и
хората“

К
А

фотография Светослав Чулин


69
В моя клас
С Райна Кабаиванска,
една от легендарните
оперни певици на XX век,
e целият
СВЯТ
която вече 18 години
има майсторски клас в
НБУ, разговаря Светлана
Димитрова

Повече от 55 години Райна Кабаиван-


ска пее на най-големите сцени. След
като завърши активната си певче-
ска кариера, създаде своя фондация
и започна активна работа с млади
оперни певци от цял свят в академи-
ята „Веки Тонели“ в Модена, академия
„Киджана” в Сиена и Нов български
университет в София. От 11 до 29
септември 2018 г. в Софийската опера
се състоя за 18-и път майсторският
клас на Райна Кабаиванска. От яви-
лите се 59 кандидати бяха избрани
13. Всеки път майсторският клас
завършва с галаконцерт на участни-
ците, на който Кабаиванска публично
обявява кой каква стипендия получава.

Вече има школа на Райна Кабаиван-


ска. Защо съществува тази школа?
Защото започнахме с НБУ – където
отворих с лични средства моя фонд
– да помагаме на младите таланти.
Вече 18 години този процес продължа-
ва, и то с невероятен ефект. Тази го-
дина имахме кандидати от 21 страни.
А сега класът – това е целият свят
– Корея, Венецуела, Гърция, Турция,
Италия, Франция и разбира се, Бълга-
рия. Това е нещо невероятно. Може би
защото славата на школата наисти-
на заля света. По всички големи сцени
по света има вече наши деца, а те са и Райна Кабаиванска, фотография Крум Стоев
наши стипендианти. Можете ли да си
представите какво чудо стана: тези
деца са расли с нашите стипендии, те Каре е в Копенхаген. Отвсякъде по- Модена. Пеенето не е импровизация. В
всички са минали през София, минали лучавам непрекъснато съобщения. никакъв случай не може да се учи една
са през България. Едната вече е в Ню Чакат ме и в Италия, за да продължим година и после да се стъпи на голяма
Йорк, другата е в Чикаго, третата работата. Тези деца, които виждате сцена. Пеенето е работа постоянна.
е във Флоренция, тенорът Андреа тук за втора година, минават и през Поне две, три години е само ученето

ноември 2018
70

на пеене, за да имат тези млади хора Пианото много ми помогна, шамари- на обяд следващия ден. След него влезе
една техническа база. Без нея е голям те на майка ми, за да уча пиано, много друг елегантен мъж и ме попита: „Ис-
риск. Техниката дава сигурността на ми помогнаха. И във възпитанието кате ли да пеете в „Ковънт Гардън“
кариерата и моралното спокойствие. шамарите на майка ми, учителката, в Лондон?“ – „Ама разбира се.“ И той
Защото, ако си сигурен в техниката много ми помогнаха. Беше много труд- ме покани на обяд следващия ден. „Но
си, не трепериш при всяко излизане. но, защото в началото нямаше пари, аз имам друга среща“, казах аз. „Ами
Смятам, че това е много важно, осо- но иначе всичко беше лесно, защото добре, тогава да вечеряме?“ По няка-
бено за дългите кариери. Една дълга пеенето ми беше като естествен къв чудотворен начин тръгна и беше
кариера се гради не само с глас. Гласът елемент. лесно.
е един от елементите на тази карие-
ра. Една голяма и дълга кариера се гра- Виждате ли разлика между бъл- Следите ли учениците си? Ходите
ди преди всичко с интелигентност, с гарските и чуждите млади певци, ли да ги слушате? Как преживява-
много смелост, с голям кураж, голяма с които работите? те това?
техника и талант. Без талант поня-
кога става. На мен не ми харесва само Намирам разлика и с много тъга виж- С тях е някакво страшно изпитание.
гласът. Аз искам да са артисти. Търся дам, че няма много български деца, Аз им зная слабостите нота по нота
да има това огънче в душата. които да са на едно добро музикал- и когато дойде опасната нота, дишам
но ниво. Виждам преди всичко голяма с тях, слагам си гърлото така, както
Никога няма да забравя какво пра- липса на музикална подготовка. А днес те трябва да го направят. И е голямо
вехте на сцената в Софийската изискванията към оперния артист са изтезание. Но аз ги следвам. Следвам
опера. Бяхте милата, влюбена Чо- страшно високи, защото светът вече ги, когато мога, защото на големи
Чо-сан – бяхте японка, а след това няма граници. Едно време, ако конкур- разстояния вече не ходя. Например в
ставахте Тоска, онази огнена певи- сите бяха с 20–25 души, днес са с 800– Лондон ходя често, във Венеция мно-
ца – може би играехте себе си там. 900. Светът няма граници, а има и ма- го често, защото там пеят много мои
Как изработвахте тези образи, за ния за изявяване на всяка цена – или по ученици. Сега бях във Флоренция за
да сте толкова истинска на сцена- телевизия, или на сцената. Този стре- „Кармен“. Ще ходя пак за концерт на
та и публиката да плаче след всеки меж за изявяване е много страшен, за- Вероника Симеони за Втората симфо-
ваш спектакъл? щото не всички имат талант и тога- ния на Малер. Много обичам и Малер,
ва става трагедия. Ако ти си заложил симфоничната му музика. Ще ходя ви-
Това е инстинкт. Никога не съм се целия си живот в някаква цел, която е наги, докато краката ме държат.
чувствала изгубена в големия свят. невъзможна, и си живееш с илюзията.
Кариерата ми започна веднага от Това е страшна трагедия. Какво ще кажете на онези певци,
най-големите театри. Това беше ня- които биха искали да станат част
какъв късмет. Но късмет е и да срещ- Вие самата нямате много конкур- от школата на Райна Кабаиванска?
неш хората, които знаят къде има си. Подтиквате ли ги да се явяват Накъде да насочат усилията си?
талант и как този талант се гради. на конкурси?
Когато аз започнах – това беше през Музиката! Виждам колко е важна днес
1959–60 г., ги имаше тези стари учи- Това е начин да направиш кариера. музиката. Изискванията на днешни-
тели от старата италианска школа. Днес конкурсът е средство за изя- те диригенти са страшно високи. Не
Явих се много млада в Миланската вяване на таланта. Няма друг начин. дават никаква свобода на изявяване.
„Скала“ и там ме приеха с много лю- Тези млади хора първо отиват на кон- Изискванията на съвременната ре-
бов, както сега аз приемам тези млади курси. За щастие учениците ми често жисура са невъзможни. Ти трябва да
хора с любов. Без обич нищо не става, печелят тези конкурси и така започ- скачаш и да пееш, да лазиш и да пееш.
защото изкуството е емоция. ва кариерата им. Едно време пак така Най-страшното нещо, което видях на
беше, защото и аз се явих на конкурс фестивала в Залцбург – да пеят голи.
Ала сте била подготвена, за да в Миланската „Скала“, взеха ме и след Това ми се стори страшно изтезание
ви поканят в „Скалата“, защото 4–5 месеца вече пеех там. за певците. Аз съм против режисьори,
просто ей така там не може да се които на всяка цена търсят реакция
попадне. Но на вокални конкурси не се на скандала, който произвеждат.
явявахте?
Имала съм някаква готовност, защо- Защо не беше така преди? Други
то аз заминах за Италия и там наме- Нямах нужда повече. След дебюта ми бяха режисьорите или друга беше
рих моята голяма учителка Дзита Фу- в „Скалата“ първата вечер в гримьор- публиката?
магали. И също бях много музикална. ната ми дойде един елегантен мъж
Така ми се струва. и ме попита: „Искате ли да пеете в Публиката познаваше операта и има-
Метрополитън Опера в Ню Йорк?“. И ше големи изисквания. Спомням си
Пианото сигурно много ви помогна. аз казах: „Да“. И ме покани да се видим например в Миланската „Скала“ да

ноември 2018
71
освиркват Мария Калас, да освиркват модерна музика е много трудна за на- Аз непрекъснато съм във връзка с
Марио дел Монако, да освиркват Бир- учаване, защото не е мелодия. Напри- този страшен самоконтрол. Винаги
гит Нилсон. Публиката беше жестока мер Яначек търси в говорния език му- съм била много самокритична. Нямам
и страшно взискателна. Освиркаха зиката. Трудно е и защото не е моят мания за култ към моята личност.
Нилсон, защото не направи ре бемола език. Пуленк също никак не е лесен Може би и това ми помогна, защото
в „Макбет”. А тя имаше невероятен музикално. Бритън също не е само ме- никога не съм правила сметки кой къде
глас, като стомана, като меч проби- лодия. Това е съвременният светоглед пее, защо пее, защо не пея аз – тези ес-
ваше театрите. Освиркаха я, защото за музиката, различен от спокойното тествени разговори в нашия оперен
Верди бил написал пианисимо. И те ѝ мелодично пеене. Това е новият век. кръг. Малко съм бягала от този кръг.
го казаха: „Ти не пееш пианисимото на Да не говорим за музиката на XXI век, За щастие имах и имам семейство, в
ре бемол“. Други времена бяха. която е почти невъзможна за изпъл- което се приютявам с много голяма
нение. Ако е това музиката на нашия обич.
Затова ли искате от вашите уче- век.
ници да пеят пианисимо? Цялата ви кариера премина във
С барок не сте се занимавали. Ни- времето на оперните суперзвезди.
Искам, защото сега е много важно. кога не ви е предлагано? За вас винаги се е казвало „най-кра-
Уча ги как да си пробият път, как сивата, най-интелигентната, бо-
да си вземат хляба в живота. Това е Обожавам барока, но минавах повече жествената“. Чувствахте ли се
най-мъчното днес – да си вземеш хля- за белкантова певица. Съжалявам, че звезда?
ба с пеене. Уча ги да подчертават пи- нямах контакт с бароковата музика.
анисимото, защото това прави ефект В концертите слагах Монтеверди, за- Никога не съм се чувствала звезда, за-
и на дилетантите. Защото някои от щото той е основата на всяко пеене, щото винаги се виждам през призмата
тези, които ги съдят и от които за- на всеки певчески стил. Това е така на иронията. Не се взимам много на се-
виси съдбата им, се впечатляват от нареченото речитар кантандо – да риозно. Казвам си: „Ти пък сега, какво
това. Съобразявам се с изискванията рецитираш, пеейки. А това е и моят си мислиш? Чакай малко. Успокой се“. И
на пазара. лозунг в пеенето – да рецитираш, така – около 55–56 години непрекъс-
пеейки. нато учене.
А камерната музика?
Работили сте много с Караян. Не ви Какви бяха отношенията ви из-
Правила съм много камерни концерти вън сцената – с Павароти, Френи,
в паузите между спектаклите. Напри- ли изкуши да пеете Вагнер? Всички
певци казват: „Той ми предложи да имали сте срещи с Калас, Доминго?
мер правила съм в Миланската „Скала“
концерт – руски концерт. Слагах и пея Вагнер“. Нямах тази слабост да се застоявам
български неща в моите концерти – Той ми предложи нещо много хубаво. в кръга на моите колеги, за да гово-
песни на Любомир Пипков например. Той ми предложи Рихард Щраус. Той ми рим непрекъснато едно и също. Как е
Пеех много Рахманинов, когото много минало, диригентът направил така,
предложи Електра. Аз обожавам Щра-
обичам, Прокофиев, Стравински, кой- режисьорът направил инак. Като че
ус, но не съм специалист в немското
то има много хубави камерни неща, ли си бях самодостатъчна. Но това
поле. Не зная езика. А за мен да уча
много интересен е и Григ. Кога съм ми струваше много самота. Връщах
папагалски е невъзможно. Трябва да
учила толкова работи! се в хотела след спектаклите. Това е
вляза в смисъла на думата. И с голяма
страшен труд – физически и духовен,
Бързо ли учехте? Може би сама ра- тъга му казах, че не мога.
трябва да имаш дисциплина.
ботехте в повечето случаи.
Винаги сте казвали: „Дайте ми А приятелите ви извън този кръг
За по-мъчните неща като Бритън, сцена и аз съм готова“. ли бяха?
Шосткович, Пуленк съм имала нуж-
Именно. На сцената се чувствам чу- Винаги извън. Моят мъж беше режи-
да от пианист, защото те са много
десно, удобно, свободно. И после, като сьор, но като хоби. И после, като се
трудни и за пианиста, и за певеца. Но
Верди, Пучини сама съм учила. се затвори завесата, ти се връщаш омъжих, той остави режисурата и си
към живота. А си живял в илюзия, и то остана само аптекар. Бяхме едно мал-
По-съвременните композитори каква чудесна илюзия на най-високи ко буржоазно семейство.
по-трудни ли са за вас? Правили чувства, на най-високи страсти!
сте и Яначек. Спомняте ли си първата роля, пър-
Разказахте на учениците си, че има вото професионално излизане на
Белкантото започва с Росини, Бели- едно второ аз някъде в дъното на сцена?
ни, Доницети, Верди. С Пучини става залата, което следи какво правите,
по-реалистична музиката – веризъм, как пеете. След спектакъла гово- Първото ми излизане на сцена беше в
после с Леонкавало и другите. Тази рите ли си с това второ аз? „Палячи“ в един малък град – Тренто.

ноември 2018
72

После „Бохеми“ в Сан Ремо. Продъл- повече за гласа, дали ще им излезе до- е това? Сядам на пианото и започвам:
жих с „Палячи“ в летни малки теат- то. Имала съм невероятни случки, Requem… (запява) и си акомпанирам
ри и след това се явих в „Скалата“ и защото все повече виждам нещата сама. И така ми дойде договорът с
тръгна. откъм ироничната страна. Защо Караян.
само смешните работи си спомням, не
А последната роля, с която се раз- зная. Може би защото така е хубаво. Имате много записи?
делихте със сцената? Имаше един голям тенор, с когото пях
много пъти „Отело“ в Метрополитън Не, не са много.
Направих я в Сиена. Поставихме една
Опера. Той беше грамаден и се потеше Много са.
съвременна опера. Сега няма да си
страшно. И когато аз вече съм умря-
спомня и името на композитора, за-
ла на леглото и той над мен пее: „Ах, Но сигурно са пиратски.
щото съм вече много бабичка (смее
мъртва, мъртва… една целувка… една
се). Казваше се „Школа за шофиране“ целувка“ (пее фразите), капките пот Може би заради тези пиратски за-
(„Курс по шофиране“ на Нино Рота). започваха да падат върху лицето ми. писи днес знаем повече за певците
Беше много интересна опера. Пяхме с Беше изключително неприятно, но аз от вашето поколение. Слушате ли
тенора Джузепе Сабатини. Беше ко- измислих как да се справя. Когато пеех ги?
мична опера. с него, аз умирах с ръце върху лицето.
Никога в живота си! Ненавиждам моя
Живеете в Модена. Там живееха А диригентите – каква роля са глас. И си намирам само грешки. Вяр-
Лучано Павароти, Мирела Френи, изиграли в живота ви? вайте ми, непоносими са. И сега, осо-
също и Николай Гяуров. Виждахте бено когато съм преподавателка, на-
ли се с тях? Всяко лято Павароти Ние сме в ръцете на диригентите, за- мирам само дефекти.
правеше грандиозни концерти там висим от оркестъра, от цветовете,
и направи града световноизвестен. които ни подава оркестърът, от оно- Толкова редки творби сте изпъл-
ва, което иска диригентът. Започнах нили, например „Фауста“!
Имах повече контакти с Павароти, и с големи диригенти – Антонио Вото,
то защото той имаше мания за коне в Метрополитън – маестро Фаусто Тя не беше играна от 120 години. На-
и за състезания с коне. И дъщеря ми Клева. И после Караян беше магията. мериха ръкописа в неаполската биб-
Франческа обичаше конете. Така че Голямата ария в „Трубадур“ той не ми лиотека, опера от Гаетано Донице-
аз я заведох при Лучано. Той я качи на я дирижираше. Той ми подаваше пър- ти. Но най-интересното беше, че
един разкошен кон и започна да рабо- вите тактове, след това оставяше тази царица Фауста – тя е римлян-
ти с този фантастичен кон. Така и палката, облягаше се и затваряше ка, но е живяла в България, в София.
ние започнахме да работим на полето очи. И аз оставах в ужас – сама с ор- Направиха постановка в Рим, беше с
на Лучано (смее се). кестъра. Стоеше там със затворени големи партньори. Дирижираше Да-
очи и кимаше: „Така, така, така“. ниел Орен, с когото направихме много
Какво е било важно за вас в кон-
такта с партньорите на сцената? хубави неща. Участваха още Ренато
Как се срещнахте с Караян? Брузон и Джузепе Джакомини.
Много е важно да съпреживяваш за- И с Караян беше смешно (смее се). За-
едно с колегите. Това ми се е случвало Споменавате Франческа да Рими-
ведоха ме от Миланската „Скала“ в
повече с колегите от първата гене- ни. Тя ли е най-предпочитаната,
Берлин – да ме чуе маестро Караян,
рация. Например с Марио дел Монако. мисля, че беше за „Палячи“. Отивам
или може би Тоска?
Аз дебютирах през 1960 г. в Лондон с с един от големите пианисти на „Ла Тоска никога не ми е била много на
него в „Отело“ и с Тито Гоби. Те бяха Скала“. Той ни приема в една малка зала сърцето.
бащински настроени към мен. Той и на мен ми прави чудесно впечатле-
дори се обадил в Миланската „Скала“ ние. Беше един красавец. Бели коси, Не може да бъде, навсякъде ви
и им казал: „Това момиче има голям бели очи – толкова бяха сини. Пред- отъждествяват с нея!
талант. Имайте го предвид“. Много ставям се много скромно. Готова съм
рядко се случва между колеги. Имах не- да започна да му пея арията на Неда, Е, да, защото може би много съм я
вероятен контакт с Джон Викерс. За- а той пита: „Вие сега, в този момент пяла – Тоска и Бътерфлай. Някой беше
едно правихме „Палячи“ и филма с Фон какво пеете?“. Тогава пеех Реквием направил сметка: 400 + 400. За мене
Караян. Той беше грамаден актьор. С на Верди. „Аз не искам да чуя Неда, Франческа да Римини има някаква
кого още? Също с Пласидо Доминго във искам да чуя Реквием“ – което е едно стойност не само лична, но и като по-
„Франческа да Римини“, която е една соло. Пианистът се стъписа: „Нямам езия, защото аз много обичам Габрие-
чудесна опера, за жалост непозната нотите, аз не мога“. Аз казвам: „Мога ле д’Анунцио. Тази поезия от началото
в България. С някои тенори не става сама да си акомпанирам“. И кажете на XIX век, този стил на цветния век,
тази връзка, защото те сякаш мислят ми сега, била съм на 24 години, какво на свободата са ми близки душевно.

ноември 2018
73
Въздигането
Елена Драгостинова

на един
В София, в Музея
„Земята и хората“,

величествен
„инструмент на
инструментите“
сред блясъка на
скъпоценностите
цар
се строи орган –

За първи път в историята на органи-


те в страната ни това е дело на бъл-
гарски майстор. Казва се Росен Драга-
нов, на 42 години, с натрупан стаж в
асистирането при инсталирането на
други „царе“, в почистването и под-
дръжката им, в разглобяването им в
чужбина и пренасянето им в България.
Притежава безпределен ентусиаст-
ки дух, споделен и от семейството му,
което капка по капка през годините
фотография Светослав Чулин
финансово подпомага личния му гран-
диозен проект. Последните им засега
вложения са 2400 лева за „дребни“ час-
ти. А има още няколко месеца работа то се създава, за да остане тъкмо в ват интерес към този инструмент.
до финала, докато органът просвири. пространството, в което се строи. За нашия музей това е благородна и
В случая – в музея. Вероятно това е достатъчна причина.“ Чавдар Начев
Бащата на Росен – Димитър Дра- обвързване завинаги. Съжителство, е убеден, че културата не трябва
ганов, е кларинетист, занимава се с което носи и риск, и грижа за охра- да се фрагментира на браншове – на
поправката на духови инструменти, няването и поддръжката, и нови ан- една страна музиката, на друга – ми-
а майка му – професор Славимира Дра- гажименти... Но обвързването е и нералогията например. Когато има
ганова, специалист по растителна за- вникване в проблематиката на деня, 30 концерта годишно, както е в „Зе-
щита, в момента е пръв и единствен и далновидност. „Проучвахме, пре- мята и хората“, това са 30 нови въз-
негов помощник в „черната работа“ мисляхме. И се запалихме от идеята. можности за създаване на постоянен
по изграждането. Росен казва, че ос- В София има на няколко места органи, интерес и за нови приятели. А с по-
новен спонсор е Музеят, и говори с но няма достатъчно, които могат да строяването на органа спектърът
благодарност за условията, които се ползват за репетиции, уроци или от дейности става още по-пъстър.
директорът на „Земята и хората“ за концертиране. Графиците на за-
Чавдар Начев предоставя, за да се ра- лите са натоварени. От друга стра- За Росен Драганов началните опи-
боти тук. Понякога по 12 часа в дено- на – непосилно е музикантът, който ти да построи орган преди години са
нощието. На Чавдар Начев се дължи и иска да усъвършенства уменията си, увенчани със създаването на звуча-
безрезервното приемане на идеята, да си плати залата. Междувременно ща конструкция в скромни размери
защото органът е инструмент, кой- разбрах, че има дечица, които проявя- и с подръчни материали. Гради при

ноември 2018
74

домашни условия в семейния апарта- върнал в арена на подготовка – този


мент в „Люлин“. „Проф. Нeва Кръсте- път там Росен трупал дървения ма-
ва ме запозна с книгата на Волфганг териал, за да съхне. Купувал на цени
Аделунг „Въведение в органострои- Органът е многогласов мехов за огрев. Но когато разбрали, че цели-
телството“. Удивен колко просто е клавишен инструмент, състои се те му са по-възвишени, вдигнали му и
направен механизмът и всичко в орга- от три системи органови тръби, цените.
на, аз реших да действам. За тръбите снабден е с пневматика, пулт за из-
използвах PVC. Купих малко дървен ма- пълнителя и конзола. Инструмент От януари 2017 г. мечтата на Росен
териал, направих една мануална кла- на инструментите, сходен с мно- Драганов придобива реални очерта-
виатура... И все не достигаха джоб- гоплановите възможности на цял ния в любимия от детството му му-
ните. За въздушна камера събрах три симфоничен оркестър. От възвели- зей „Земята и хората“. Видео залата
големи барабана от стари перални, но чаване до отричане – ненапразно е работилница, а в едно друго, сега
с турбината нещата станаха слож- органът е част от богослужение- бихме го нарекли „винтидж“ поме-
ни. Въпреки набавянето на малко алу- то на Католическата църква още щение си е разположил циркуляра и
миниева ламарина за по-малка перка от VII век, а Източноправославна- абрихта. Това е задкулисието от рас-
ползваният двигател бе с по-високи та църква и до днес отказва да тежа на „царя“, който полека изпъл-
обороти и в крайна сметка, турбина- го приеме. Това оръдие (каквото е ва пространството на музея, събрал
та шумеше твърде много. Така изра- всъщност значението на оrganum кристалните цветя на природата;
– лат., и organon – гр.) има за свои парада на феноменални кристали;
ботеният орган свиреше добре, има-
прототипи гайдата, панфлейта-
ше своите технически достижения, съкровищата на Минас Жераис; юве-
та и източния устен орган шън.
но изборът на по-евтини и различни лирни пегматитови минерали; мине-
от необходимите материали се оказа ралните богатства на Илия Делев от
грешка...“ Бразилия; прекрасния свят на ахати-
те; благородния аметист; кварцова-
По това време Росен вече се познавал та палитра; феерията от планински
с Йенс Щайнхоф, на когото помагал в кристал – все тематични раздели в
Музикалната академия при монтира- „Земята и хората“.
нето на органа в 35-и кабинет, как-
то и при ремонтирането на органа в църковен орган и да го сглоби в „Мла- Чавдар Начев разказва, че преди да
концертната зала. „Йенс дойде, раз- дост 1“ – в „Двореца на щастливите започнат, направили акустични из-
гледа органчето, засне го и отнесе хора“. В Германия има толкова много мервания. При звук кристалите из-
заснетото със себе си. За да показва органи, че като поостареят, гледат лъчват електромагнитни вълни. „А
и да се посмее, разбира се. Разглобих да се освободят от тях. В Двореца на- това всъщност е принцип и на теле-
творението, за да не пречи.“ В Герма- правили концерт, децата се трупали, фонията. Кристалите трептят, но
ния органостроителството е специ- за да докоснат непознатия инстру- не се променят. Досега никой не е пра-
ално образование, което преминава мент. А за бъдещия органист е важно вил изследвания в тази посока.“ С две
през всички етапи от чиракуването да се ориентира от ранна възраст, за думи – „царят“ и кристалите ще са в
до майсторството, а после премина- да овладее по-лесно координацията симбиоза.
ва и към майсторството да обучаваш „ръце-крака“ и звукоизвличането. Из-
майсторите. Има си и тайни, които не вестно време преподавал, междувре- В недългата история на органите в
се споделят. Обикновено тайните са в менно се допитвал и получавал ценни България има и драматичност, и тра-
сплавите при направата на тръбите. съвети от авторитети като Нева гичност, и възвишеност. Мнозина
Знае се, че са калаено-оловни, но като Кръстева, Велин Илиев, Константин специалисти емигрират поради не-
се добави и повече антимон, звукът Босилков, Златин Георгиев и Камен възможност да практикуват тук про-
става по-качествен. За нас остава да Петев. Освен магистратура по орган фесията си, част от инструментите
се учим от наблюдение, много четене завършил курс по златарство, който в различни периоди се превръщат в
и помагане. му дал умението да работи с благо- руини след пожари или бомбардиров-
родни метали с прецизност – задъл- ките. И – оптимистично! – появата
Междувременно Росен трупал опит. на редица нови инструменти напо-
жителна в изработването на всеки
Изработил педалиера с копул-механи- следък се свързва с благородния жест
зъм към пиано в Академията, помагал детайл и механизъм при органа.
на дарителството в Пловдив, Сливен,
за кратко на органостроителя Ханс И мечтаел да построи свой истински Смолян...
Фогел при монтирането на орган в голям тръбен орган.
Пазарджик. През 2014 г. бил изпратен В Музея „Земята и хората“ перипети-
в Еннепетал, близо до Хаген – Герма- Купил машини и инструменти, а апар- ите в израстването на новия „цар“ се
ния, за да разглоби и пакетира малък таментът в „Люлин“ отново се пре- събират в една дума – отдаденост.

ноември 2018
фотография
О Роджър
Балън

Г
Роджър Балън,
Puppy Between Feet, 1999

О
А Р

Ф
Ф

И
Я
76

Роджър Балън

Фотография
и архетипи
С американския
фотограф, който
след броени дни
ще открие своя
ретроспективна
изложба в
„Квадрат 500“,
разговаря
Данислава Делчева
Един от най-влиятелните художест-
вени фотографи в света днес – Ро-
джър Балън, пристига за първи път
у нас, за да открие ретроспективна-
та си изложба „Архетипи“, разделена
между „Квадрат 500“ (13 ноември –
13 януари) и Градската художестве-
на галерия в Пловдив (14 ноември–6
декември). Повече от 30 години той Роджър Балън, Head Below Wires, 1999
живее и работи в Южна Африка, къ- изследват собствения си смисъл по ва или снима залез по доста обичаен
дето първоначално започва да снима психологически, а не социологически начин, се смята за артист. Трябва ли
малки селища и портрети на маргина-
начин. Така че вероятно съм продукт да споря с него? Той изразява себе си.
ли. С времето изгражда собствената
на времето си. Дали е добро, или лошо изкуство? Мога
си естетика, като добавя рисунки,
да мисля, че е лошо изкуство, но от
предмети, инсталации. Занимават го А какво е да си художествен фо-
подсъзнанието, сянката, страховете, друга страна, виждам и творби, кои-
тограф през 2018 г.? Казвате: то се продават за милиони долари, а
ексцесиите и всичко, което тревожи „Може да си фотограф, но дали си
човешкия ум и дух. не смятам, че са по-добри. Така че не
артист?“. знам как да стигна до дъното на този
Как и кога решихте да учите пси- проблем, де да имах отговор.
Да, проблемът отново опира до дума-
хология? та „изкуство“, която толкова пъти е Според вас кой е безусловният из-
Изучавах психология в края на 60-те и била заблуждаваща по различни начи- точник на архетипи?
началото на 70-те в Калифорнийския ни – ти си артист и какво означава да
университет, Бъркли. Интересуваше си артист? За мен изкуството е едно, Безусловният източник на архетипи
ме силно начинът, по който дейст- а за някой друг може да е съвсем друго. е човешкият мозък. Човешкият мозък
ват хората, както и аз самият. Исках Напълно субективно е. Какво прави е този, който определя какво е архе-
да науча повече за себе си. Но тряб- изкуството добро или лошо и какво му тип. Ако хора от различни култури ре-
ва да погледнем и времето – тогава, придава стойност? Единственото, агират и имат спомен за определени
през 60-те, хората много се интере- което мога да кажа към този момент, изображения и се чувстват привлече-
суваха от личните преживявания и е, че цялото изкуство е просто изра- ни от едни образи, тогава творбата
от това да открият идентичността зяване и да се опитваме да го дефи- трябва да е архетипна по същност-
си по пътя на психологията. Не е, как- нираме по някакъв друг начин, за мен та си. Не ти е необходимо културно
то днес. През 60-те хората искаха да е въртене в кръг. Някой, който рису- натрупване и интерпретация на една

ноември 2018
77
Photo Marguerite Rossouw
творба, за да си привлечен от нея и да водата. Така че този свят се определя
я помниш. Само поради това, че си на- от биологията. Има сходство между
рисувал или снимал небето например, хората от различни култури, което е Роджър
не означава, че си създал архетипно биологично обосновано, но също има и Балън
изображение. Може да си нарисувал разлики между отделните индивиди,
или снимал архетип, но да създадеш култури, възрасти, полове и т.н. Как
архетип е съвсем друга история. се балансират сходствата и разлики-
те? Не зная. Роджър Балън (1950) е роден
Повече културно или повече по би- в Ню Йорк, живее и работи в
ологичен път се пренасят архети- Обичате да изследвате поведение- Южна Африка през последните
пите? то на животните. До каква сте- 40 години. Завършва психоло-
пен то прилича на поведението на гия в университета Бъркли, ге-
Би следвало да се предават повече човека? ология в Университета Колора-
чрез биологията, този пренос не е кул- до, след което става и доктор
турен, значи е биологичен. Ако беше По-голямата част от човешкото по- по икономика на минералите.
културен, нямаше да са архетипи. Ако ведение е основано и се върти около Практикува активно 30 годи-
аз снимам някого, например Мерилин животинските проблеми, било то ни професията си на геолог.
Монро, която е културен архетип, и свързани със секс, оцеляване, храна, Печели международно призна-
ти видиш нейна снимка и не знаеш коя територии, възпроизвеждане. Неща- ние и се превръща в един от
е тя, вероятно няма да имаш никаква та, които движат човешкото поведе- най-влиятелните художестве-
реакция. Но ти си обучен да мислиш ние, се свеждат до няколко животин- ни фотографи в света, след
за нея като за икона на красотата. ски инстинкта, които, както казва като публикува сериите си
А ако не знаеш нищо за нея, тя ще Фройд – се сублимират и са усложнени Platteland и Outland . Балън при-
бъде просто още една жена. Отново от човешкия мозък, който еволюира с добива широка популярност
трябва да се опитаме да дефинираме времето. Така поведенческите ни мо- и благодарение на съвмест-
нещата – културните архетипи про- дели стават по-замаскирани по отно- ната си работа с южноафри-
излизат от културното познание и шение на инстинктите, отколкото са канската група Die Antwoord.
ако нямаш това придобито познание, при животните. Гледайки и наблюда- Артистът е в музейните
вайки внимателно човешките реакции колекции на МoМА (Ню Йорк),
може и да не ги оцениш.
към поведението на други хора, можем Тейт Бритън (Лондон), Музея
Може да се гледа на архетипите от да стигнем до заключението, че те са „Виктория и Албърт“ (Лондон),
различни страни. Аз предпочитам Пушкинския музей (Москва),
фундаментално инстинктивни. Но
психологическата и биологичната Центъра „Помпиду“ (Париж) и др.
никой не може да говори за животин-
гледна точка, но разбира се, някой ското съзнание, то все още е мисте-
може да гледа на тях чрез социологи- рия. Мравката, която ходи по земята
ята, културата, съвременността. – какво има тя наум? Не знам.
Съвременните архетипи са културно
обусловени. Колективното несъзнавано повече
пречи или ни помага? При това положение нуждаем ли
Наличието на архетипи означава, се изобщо от архетипи и в случай
че мисленето ни е структурирано. Колективното несъзнавано, предпо- че имаме разбирането за тях, по
До каква степен според вас психи- лагам, е повече интелектуална кон- какъв начин те биха могли да ни
ката на човека е предопределена? цепция, отколкото инстинктивна. помогнат?
Това е свързано с поведението и може
Поведението на всеки човек, дори на би значи, че мозъкът е много сложен, Повечето хора не осъзнават архе-
животните, е отчасти придобито и масивно количество непознаваема хи- типите, не ги използват, макар да са
отчасти – функция на генетиката. мия, която работи, за да създаде така заобиколени от културни архетипи.
Човек не може да каже дали поведе- нареченото съзнание и начина, по кой- Културният архетип всъщност ни
нието му, от една страна, е фунда- то се свързват нещата – да създаде отдалечава от самите нас. Така че
ментално биологично, еволюционно, тези, които сме. Емоциите са трудни отговорът може да е, че не се нужда-
инстинктивно и от друга – култур- за дефиниране, понеже може да чувст- ем от архетипите. Защото култур-
но. Факт е, че много хора се държат ваш толкова много от тях наведнъж. ните архетипи доминират в нашия
по доста сходен начин, както и по- Съзнанието е смес от векове възприя- свят и ни отнемат от нашите вро-
вечето животински видове. Светът тие, невербални поведенчески модели. дени същности. Но ако говорим за на-
на кучето се определя от неговото То е смес от състояния на ума и тяло- шите биологични, колективно несъз-
обоняние. Кучето може да подушва то. Освен това, склонни сме да сме за- навани архетипи, това би било начин
миризми може би 1000 пъти по-силно висими страшно много от езика – опи- да разберем по-добре себе си. Едното
от човека. Дори акулата може да по- тите да дефинираме идентичността е по-скоро психологически задълбоче-
души кръвта от 20 км разстояние във си, това също създава проблеми. но пътуване, а другото, което според

ноември 2018
78

мен повечето хора преживяват – е Трябва да погледнем към снимките, в изкуството, отколкото е фотогра-
това отклоняване от естествената които имат сходен ефект за различни фията. Особено изобразителното
ни природа. Има сили, които се опит- култури. В историята на фотогра- изкуство в последно време е далеч
фията няма много такива, защото по-обиграно. С изкуството на Джак-
ват да създадат културни архетипи, по-голямата част от фотографията
които мислиш, че ти принадлежат, а сън Полък или някой друг художник
е документиране. Говоря за сериозна- средностатистическият човек може
всъщност са ти били наложени... та фотография, а не за някой, който
снима рождения ден на детето си. да установи връзка.
Вие от какви архетипи се интере- Повечето от хората, които се за-
В кои случаи фотографията отра-
сувате най-много? нимават с фотография сериозно, се
зява реалността и в кои я тран-
сформира?
Преди всичко, „реалност“ е ужасна
дума. Ние не познаваме реалността,
тя е необхватна. Ако няма съзнание,
няма и реалност. Като умреш, реал-
ността изчезва, тя е просто функ-
ция на ума. Реалността в ума ти е в
субективна връзка със света. Човек
може да подобри реалността. Може
да подобри всичко. Философите веко-
ве наред се занимават с този въпрос.
Аз не съм най-умният, който е разбрал
историята на философията, но имам
отношение. Мога да уловя и да схвана
повечето от тези процеси. Сериоз-
ните фотографи се опитват да съз-
дадат изображения, на които хората
да реагират. Ако можеш да изразиш
колективното несъзнавано по много
директен начин в творбата си, тога-
ва е по-вероятно тя да окаже по-сил-
но влияние.
Когато гледаш голямото изкуство,
Микеланджело или някой от другите
майстори, то притежава някакви ар-
тистични архетипи в себе си...
Какво е необходимо, за да превър-
нете един човек във фотографско
твърдение?
За да направиш добра фотография,
Роджър Балън, School Room, 2003 трябва да познаваш средствата.
Това твърдение е все по-малко вярно
Интересувам се от архетипите във занимават с това да документират с течение на времето, защото вече
фотографията – архетипи, които света наоколо по специфичен начин. не е нужно да разбираш технически
оказват влияние чрез колективното Много малко от тях са успели да съз- качеството, камерата върши голяма
несъзнавано върху сходните реакции дадат изображения, които носят не- част от работата. Да правиш добри
преходност в себе си. Става дума за снимки, не е по-различно от това да
на човека, когато види определени
това, когато през различни периоди пишеш поезия, философия, да правиш
изображения. Тези изображения имат театър. Изисква разбиране на исто-
от време хората видят снимката, да
обща естетика и смисъл, на които не кажат: „Не разбирам тази снимка. рията на средството, подсилените
хората отговарят по някакъв начин, Къде е това?“. Няма много фотографи, слабости на тази медия, кога влияе
макар да нямат никаква връзка с кул- които да го постигат. Среща се пове- и кога – не. Изисква много работа,
турните условия, в които те са на- че в живописта, защото картината е концентрация, въображение, време.
правени. доста по-усъвършенствано средство Някои хора могат да похарчат много

ноември 2018
79
Роджър Балън, Twirling Wires, 2001

време, енергия и пари и да не създадат Какви въпроси бихте искали да ги заплашват по някакъв начин? Как-
силни изображения. Изисква някак- предизвикат фотографиите ви у во въздействие им оказват? Бих ис-
ва вътрешна способност да правиш хората? кал фотографиите да им помогнат да
тези неща, не е само въпрос на кон- разберат своята сянка и самоличност
центрация и въображение, а и на спо- Защо те виждат изображенията по и да се надяваме, че това може да има
собност да преминаваш в други зони и начина, по който ги виждат? Защо положителен ефект върху тях и тези
да отваряш по-далечни врати за себе те реагират така, както реагират? около тях. Няма такава гаранция, но
си и за останалите хора. Вдъхновяват ли ги тези снимки, или това е моята надежда.

ноември 2018
80

Людмил Станев

КРЕТЕНЩИНА
Д-р Людмил Станев е роден през 1959 г. в гр. Варна. Завършва медицина през 1985 г., работи
като лекар. Автор на книгите: „Няма такава книга“, „Неприятният татарин“, „Ненакърнимо“,
„Малка нощна приказка“, „По-малко“, „Приятели мои“, „Няма такава книга и други разкази“, „Рязко“,
както и на драматургични текстове: „Сън в зимна нощ“ и „Какъв прекрасен свят“ – два мюзи-
къла, поставени във Варненския драматичен театър, „Малка чувалена приказка“ (ДКТ Видин,
Добрич и Белград), „Малкият Хамлет“ и „Самотен текст“ (в Радиотеатъра на БНР). Людмил
Станев е съсценарист с Тодор Колев на поредицата „Как ще ги стигнем американците“, съсце-
нарист с Теди Москов на представлението „Мармалад“ и тв поредицата „Улицата“, сценарист
на „Измислици-премислици“ и др. Член на редколегията на списание „Страница“. От 13 години
води авторско предаване за литература в Радио Варна – „Морска гара“, има публикувани над
500 текста в периодичния печат. Носител на Награда „Варна“, Наградата на Съюза на лекарите
писатели съвместно с Валери Петров, Националната литературна награда „Чудомир“, Нацио-
налната литературна награда „Христо Г. Данов“.

Операта „Кретенщина“ е написана повечето време ги изтървава и тър- Второ действие


през 1872 г. от руския композитор Ма- си из дома си; Сутрин. Някъде далеч се чува незавър-
лахитов-Грустев (имената му са две, Бобчински и Добчински – незаконни шена пиеса за механично пиано. Всич-
защото страдал от шизофрения). близнаци от нечий съвсем друг брак. ки са с махмурлук и се чувстват като
За пръв път е поставена в УжИлимск Те са актьори и коронните им роли са вафли с изтекъл срок на годност. Са-
(фалшиво селище – копие на Илимск). Розенкранц и Гилденстерн; мообвинение, катарзис, печал.
Първоначално е написана като балет, Остап – слуга, влюбен във Фьокла, Ария на Фьокла (зад параван) за това
но поради влошаване състоянието на защото още не я е виждал. Той и без колко далеч живее, почти до Япония –
автора той прибавя и гласове (вокал- това е сляп и затова го ползват като мотиви от Чо-Чо-сан.
ни партии). ясновидец;
Трето, последно действие
Вертинская – актриса, която поради
Действащи лица: Внезапно се оказва, че дезориенти-
загуба на равновесие играе само в пи-
есата „Пумпал в нощта“; раният граф Кретенски не си е лег-
Старият граф Кретенски – руски по-
нал в спалнята, а на така нареченото
мешчик, късоглед и късокрак; Прохор – за него не знаем нищо, освен смъртно легло. В делириума си той
Графиня Кретенска – негова доведе- че си тътри краката; вижда как вишневата градина от
на дъщеря от първия брак на втората селяни, народ, тайни статски съвет- картината на Хокусай се раздвижва
му жена, която всъщност е дъщеря на ници – хусари в отпуск, пчели и други и тръгва към него като Бърнамския
бившия ѝ мъж от третия му брак; насекоми... лес. Крещи името Дънкан и вижда
Младият граф Кретенски – който Либрето кръв по ръцете си, но това е плод на
всъщност е бил дъщеря, но във връз- болестта му – сутринта е закусвал
ка с очакване на наследство си сменя Пролог лютеница. Викат доктор Хвостовой.
пола, за да бъде първонаследник; След малко докарват мъртвото му
Старият граф Кретенски си е загубил
Маша – прислужница с тежък синузит тяло от моргата и той изпява арията
очилата и вижда в огледалото почина-
(само носови партии и речитативи „Мъртъв като мен“. Запява и хорът
лата си съпруга, която много прилича от действащи лица, които поради
със секнене и кихане); на него, само че леко размазан. Обви- разсеяност или заетост не са участ-
Григорий – кочияш, натурализиран нява се, че цял живот се е държал като вали в спектакъла. Хусарите липсват
виетнамец; палячо, и се самопризовава да ридае. – наказани са без отпуск.
Фьокла – много далечна роднина (така Влиза Прохор, той също започва да Епилог
и не се появява, защото пътува към ридае, но си намира очилата и излиза,
мястото на действието); тътрейки краката си. Слепият Остап и Прохор почистват
Доктор Хвостовой – пияница и жен- балната зала и се превръщат в котки.
кар, лош диагностик. Накрая в тежък Първо действие
Финален дует
монолог се опитва да разбере дали е Бал в дома на граф Кретенски. Всички
умрял от цироза, или от сифилис; пеят и танцуват до премала, преоб- „Животът ни бързо изтича, като
котка, която през пътя притича.“
Барон Майбах – съсед паркинсоник, лечени като кнедли – славянски мо-
обича да играе на зарчета, но през тив. Долавя се тътнещо напрежение. (Продължението следва)

ноември 2018

Вам также может понравиться