Вы находитесь на странице: 1из 76

1


2


3
4


5
6

1
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
2
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
3
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

2:

3:

3 2 1
7

2:

1 2 3 1 3

1 2 3 2 1 3 2

3 2 1 2 1
8

3:

4: :

1
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
2
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
3
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
9
10

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

1 2 4 5 2

1: :

4
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
5
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
4
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
5
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
4
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
5
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
11

2:
12

3:

1 2 4 1 2 4

5 4 2 5 4 2

4:
13

ÔN T P

Bài 1:

Bài 2: S ?
1 2 5

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
1
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
2
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
3
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
4
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
5
14

< ; 2<3;

B 1: Ấ :

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
˂
ǯǯǯǯ
B 2: :

3 < 5
15

B 3: :

1 < 3

B 4: Ấ :

1 2 1 2 1 2

4 5 4 5 4 5

B 5: : Ớ

1 < 3 <

1 2 3 4 5

2 < 4 <
16
Ớ Ấ

2 > 1 ; Hai 3<2;

B 1: Ấ :

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
>
ǯǯǯǯ
B 2: :

5 > 3
17

B 3: :

4 > 3

B 4: Ấ :

3 1 5 3 4 1

4 2 3 2 4 3

2 1 3 2 5 2

> 3 ……. 4 5 …….


?
< 4 ……. 3 ……. 5
18

B 5: : Ớ

2 > 5 >
1

1 2 3 4 5

3 > 4 >

> 3 ……. 4 5 ……. ……. 3 ……. 4


?
< 4 ……. 3 ……. 5 3 ……. 4 …….

B 2: :

4 > 3 3 <
19

3=3; 4=4;

B I 1: Ấ :

=
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

ǯǯǯǯ
B 2: :

5 = 5
20

>
= 5 ……. 4 2 ……. 5 2 ……. 1 1 ……. 1
<
3 ……. 3 1 ……. 2 2 ……. 2 3 ……. 4
:

B 4: :

4 > 3

:
21

B 1:

> 3 ……. ……. 4 ……. 3 …….3


=
< ……. 4 ……. 5 4 ……. 4 3 ……. 4

B 2: :

3 > 2 2 < 3

B 3: Làm cho bằng nhau :


22
CHUNG

B 1: Làm cho bằng nhau:

a, Bằng cách thêm:

b, Bằng cách bớt:

c, Bằng cách vẽ thêm hoặc bớt:

Bài 2: N i với s thích hợp(theo m u):

<2 <3 <5

1 2 3 4 5
23

Bài 2: N i với s thích hợp(theo m u):

2> 3> 4>

1 2 3

N i s thích hợp với tranh.

1
6 2

5 3
4
24
S 6
Ki n th c c n nhớ:

1 2 3

4 5 6
5 1
6
Bài 1:Vi t s :

ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 2: Vi t( theo m u):

6
25

Bài 3: Vi t s thích hợp.

1 2 6

2 4

6 5 4 3

1 2 6 1

B 4:

> 6 ……. 5 6 ……. 1 ……. 2 3 …….3


=
< 6 ……. 4 6 ……. 1 2 ……. 4 3 ……. 5

3 ……. 6 6 ……. 6 4 ……. 6 5 ……. 6


26
SỐ 7

Kiến thức cần nắm:

3 4
2
5
7
1 6
6 1
Có 7 quả táo
7

Bài 1:Vi t s :
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
7
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

6 Bài 2: S :
27

B 3: Vi t s thích hợp vào ô tr ng :

1 2

1 3 5 7
2 4 6

7 4 1
B 4:

> 6 ……. 7 5 ……. 7 1 ……. 2 3 …….3


=
< 2 ……. 5 7 ……. 2 7 ……. 4 3 ……. 5

3 ……. 7 6 ……. 6 7 ……. 6 5 ……. 6


28
SỐ 8
Kiến thức cần nắm:

1 2 3 4 5 6 7 8
7 1
8

Bài 1: Vi t s :
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 2: S ?
29

Bài 3: S ?

7
1 3
5

8 6 2
4

B I 4:

> 8 ……. 7 8 ……. 6 5 ……. 8 8 …….8


=
< 7 ……. 8 6 ……. 8 8 ……. 5 8 ……. 4

TÔ MÀU
30
SỐ 9
Kiến thức cần nắm

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bài 1: Vi t s :
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 2: S ?
31
2

Bài 3: S ?

8…..9 7…..8 9...…8 …....9


9…..8 8..…9 9…...7 6....…8
9…..9 7..…9 9...…6 5.....…7

Bài 4: S

8 … 7 … 7 … 9
… 8 … 7 6 … 8

Bài 5: Vi t s thích hợp vào ô tr ng:

1 5

4 8

1 7

9 1
32
SỐ 0
Ki n th c c n nắm:

8 9
6 7
4 5
1 2 3
0 3

Bài 1: Vi t s :
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
33

0 1 3 5 1 5

3 2 6 9

Bài 3: Vi t s thích hợp vào ô tr ng:

1 2 3 4

7 9 1

2 3

Bài 4:
> 0… 0… 7…0 8…8
< ? …0 8…0 0… …
0… 9…0 0… 0…0
=
34
SỐ 10
Ki n th c c n nắm:

1 4 7 10

2 5 8

3 6 9
9 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10

Bài 1: Vi t s :
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ

Bài 2: S ?
35

Bài 3: S ?

Bài 4: Vi t s thích hợp vào ô tr ng:

0 1 4 8

10 1
Bài 5: Khoanh vào s lớn nhất( theo m u):
a) 4 , 2 , 7
b) 8 , 10 , 2
c) 6 , 3 , 5.
36

LUY N T P
Bài 1: N i ( theo m u):

Bài 2: Vẽ ê đủ 10 chấm tròn


37

Bài 3: Có mấy hình tam giác ?

Bài 4:

> 0… 7…6 10…9 9…8


< ? 8…7 2…3 3…4 8…7
1…2 6…6 4…5 1…2
=

Các s bé ơ 0l :
Trong các s từ 0 đ n 10: S bé nhất là: ...................
S lớn nhất là: ...................

Bài 5:

10 10 10 10

1 9 2 3 4
38
8
LUY N T P CHUNG

: N i (theo m u) :

2: Vi t các s từ 0 đ n 10 :

Bài 3 : S ?
39

Bài 4 : X p các s 6 , 3 , 1 , 7 , 10

a) Theo thứ tự từ đến l n

b) Theo thứ tự từ l đến bé

Bài 5 :

a) Xếp hình theo mẫu sau


40

LUY N T P CHUNG

Bài 1 : S ?

0 .. 2 1 ... ... 8 .. ...


. . . . .

.. 1. .. ... 4 ... 7. ... 5


. .. . . .

Bài 2 :
4....5 2…..5 8….10 7…….7 3……2
7....5 4…..4 10…..9 7…....9 1…...0

Bài 3 : S ? < 1 > 9 6 < < 8

Bài 4 : Vi t các s 6 , 2 , 9 , 4 , 7

Theo thứ tự từ đến l : ………………………………


Theo thứ tự từ l đế : ………………………………

: ền s thích hợp vào


a) Có: mấy hình tam giác ? b) Có mấy hình vuông ?
41
TỰ KIỂM TRA

Bài 1 : S ?

Bài 2 : S ?

Bài 3 : S ?
0….. 7……..7 0……..6
8…..5 3……..9 4……..8

Bài 4 : S ?
42
PHÉP CỘNG TRONG PH M VI 3

Bài 1 : S ?
1+1= 1+2= 2+1=

Bài 2 : Vi t s thích hợp vào chỗ chấm :

1 1 2
+ 1 + 2 + 1

...... ...... ......

Bài 3 : N i phép cộng với s thích hợp :

LUY N T P CHUNG
43

Bài 1 :
a) Số ?

b) + ?

Bài 2: Tính

1 2
1
+ 2 +
+ 1 1
...... ......
......

Bài 3: S

1 + = 2 + 1 = 3 3= + 1

+ 1 = 2 2+ = 3 3=1 +

1 + 1= 2 + 1= 1 + 2 = 2 +
44

Bài 4: Tính

1 + 1 =

1 + 2 =

2 + 1 =

Bài 5: Vi t phép tính thích hợp:


45
PHÉP CỘNG TRONG PH M VI 4

Bài 1: Vi t s thích hợp vào chỗ chấm


1 + 3 = ….. 3 + =….. + =…..
2 + 2 = ….. + =….. + =…..

Bài 2: Vi t s thích hợp vào chỗ chấm

Bài 3:
3 ….. + 3 ….. + 3 3 ….. +
+ ….. 4 + …..4 + ….. 4

Bài 4 : Vi t phép tính thích hợp

Bài 4 : S
46
LUY N T P CHUNG

Bài 1 : Tính

2 2 1 1
3
+ 1 + 2 + 2 + 3
+ 3
...... ...... ...... ......
......

Bài 2 : Vi t s thích hợp vào ô tr ng

+1 +2
+3 +2
1
1 1 2

+1 +2
+1 +3
2
2 3 1

Bài 3 : Tính

+ + = …… + + =…… + + =……

Bài 5 : Vi t phép tính phù hợp


47
PHÉP CỘNG TRONG PH M VI 5

Bài 1 : Tính

4 + 1 = .... 2 + 3 = .... 2 + 2 = ..... 4 + 1 = .......


3 + 2 = .... 1 + 4 = .... 2 + 3 = ..... 3 + 1 = .......

Bài 2 : Tính

4 + 1 = .... 5 = 4 + .... 3 + 2 = ..... 5 = 3 + ....


1 + 4 = .... 5 = 1 + .... 2 + 3 = ..... 5 = 2 + ....

Bài 4: Vi t phép tính phù hợp


LUY N T P CHUNG 48

Bài 1 : S ?
1 + 1 = .... 2 + 1 =.... 3 + 1 = ..... 4 + 1 = ....
1 + 2 = .... 2 + 2 =.... 3 + 2 = .....
1 + 3 = .... 2 + 3 =....
1 + 4 = ....

Bài 2 : Tính

2 + 1 + 1 = ..... 3 + 1 + 1 = ..... 1 + 2 + 2 = ......


1 + 2 + 1 = ..... 1 + 3 + 1 = ..... 2 + 2 + 1 = ......

Bài 3 : Tính
5 ......3 + 2 4.....3 + 2 3 + 2 ......2 + 3
5 ......3 + 1 4.....3 + 1 4 + 1 ......1 + 4

Bài 4 :
49
S 0 TRONG PHÉP CỘNG
Bài 1 : Tính

a) 1 + 0 = …… 5 + 0 = ……. 0 + = ….. 4 + 0 =……

0 + 1 = …… 0 + 5 = ……. + 0 = ….. 0 + 4 =……

3 0 0 1
5
+ 0 + 2 + + 0
+ 0 4
...... ...... ...... ......
......

Bài 2 : S

1 + ...... = 1 1 + ..... = 2 ..... + 2 = 4


..... + 3 = 3 2 + ..... = 0 0 + ..... = 0

Bài 3: Vi t phép tính thích hợp:


50
LUY N T P CHUNG

Bài 1 : Tính

0 + = …. 0 + = …. 0 + 3 = …. 0 + 4 = ….

+ = …. + = …. + 3 = …. + 4 = ….

+ = …. + = …. + 3 = ….

3 + = …. 3 + = ….

4 + = ….

Bài 2 : Tính

1+ = …. + 3 = …. + 4 = …. 0 + 5 = ….

2 + 1 = …. 3+ = …. 4+ = …. 5 + 0 = ….

Bài 3

3 + …..5 2 + 2 ……1 + 2 4+ ……4 +

2 + 2 …..5 2 + 1 ……1 + 2 5+ ……2 + 3

Bài 4 : Vi t k t quả phép cộng (theo m u)


51
LUY N T P CHUNG

Bài 1 : Tính

2 4 1 2 1
+ 3 + 0 + 3 + 2 + 0

Bài 2 : Tính

1 + 2 - 0 =…. 2 + 2 - 0 =…. 2 - 2 - 0 =….

2 + 1 - 0 =…. 2 + 1 - 0 =…. 1 + 1 - 0 =….

Bài 3 : Tính

+ …..5 + ….. + 2 4 + …..1 + 4

+ 3…..5 + ….. + 5 + 0 …..2 + 3

Bài 4 : Vi t phép tính phù hợp


52
PHÉP TRỪ TRONG PH M VI 3
Bài 1 : Tính

+ = ….. 3 – 1 = …. + = …. 2– =…

3– = ….. 3– = …. + = …. 3– =…

3– = ….. – = …. 3– = …. 3– =…

Bài 2 : Vi t s thích hợp vào chỗ chấm

2 3
- 1 3 - 1
- 2
...... ......
......

Bài 4 : Vi t phép tính thích hợp


53
LUY N T P

Bài 1 : Tính

+ = ….. 1 + 1 = …. 1 + 2 = …. 1+1+1=…

1 + 3 = ….. 2 – 1 = …. 3– = …. 3–1– =…

1 + 4 = ….. 2+ = …. 3 – 2 = …. 3–1+1=…

Bài 2 : S ?

Bài 3 : Tính

1 .... 1 = 2 2 .... 1 = 3 1 .... 2 = 3 1 .... 4 = 5


3 .... 1 = 1 3 .... 2 = 1 3 .... 1 = 2 2 .... 2 = 4

Bài 3 : Vi t s thích hợp vào ô tr ng

56
54

: :

4 – 1 = ….. 4 – 2 = …. 3+ = …. + =…

3 – 1 = ….. 3– = …. 4 –3 = …. 3– =…

2 – = ….. 4 – 3 = …. 4 – 1 = …. 3– =…

2: :

4 4 3 4 2 3
- - - - - 1 - 1
2 1 2 3

...... ...... ...... ...... ......


......

2: é ợ
55

: :

4 3 4 4 2 3
- 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 1

...... ...... ...... ...... ...... ......

-1 -3 -2 -1
4 4 3 3

+3 -3 -2
2 4 3

4 – 1 –: 1 = ….. 4 – 1 – 2 = …. 4 – 2 – 1 = ….
56
:

:
3 – 1.....……..2 3 – 1.....……..3 – 2

4 – 1.....……..2 4 – 3.....……..4 – 2

4 – 2.....……..2 4 – 1.....……..3 + 1

: é ợ

:
A,
57

: :

2 – 1 = ….. 3 – 2 = …. 4 – 3 = …. 5 – 4 = ….

3 – 1 = ….. 4– = …. 5 –3 = ….

4 – = ….. 5 – 2 = ….

5 – = …..

: :

2 – 1 = ….. 3 – 2 = …. 4 – 3 = …. 5 – 4 = ….

3 – 1 = ….. 4– = …. 5 –3 = ….

4 – = ….. 5 – 2 = ….

5 – = …..

: é ợ
58

5 4 5 5 4
- 2 - 1 - 4 - 3 - 2

5 – 1– 1 = ….. 4 – 1– 1 = ….. 3 – 1– 1 = …..


:
5 – 1– 2 = ….. 5 – 2– 1 = ….. 5 – 2– 2 = …..

5 – 1= 4 + …..

:
5 – 3.....……..2 5 – 4.....……......1

5 – 1.....……..3 5 – 1.....……......3

5 – 4.....……..2 5 – 4.....……......0

: é ợ

:
59
0 Ừ
: :

1 – 0 = ….. 1 – 1 = …. 5 – 1 = ….

2 – 0 = ….. 2– = …. 5 – 2 = ….

3 – 0 = ….. 3 – 3 = …. 5 – 3 = ….

4 – 0 = ….. 4 – 4 = ….. 5 – 4 = ….

5 – 0 = ….. 5 – 5 = ….. 5 – 5 = ….

: :

4 + 1 = ….. 2 + 0 = …. 3 + 0 = ….

4 + 0 = ….. 2 – 2 = …. 3 – 3 = ….

4 – 0 = ….. 2 – 0 = …. 0 + 3 = ….

: é ợ :
60
CHUNG

: :

4 + 1 = ….. 5 – 3 = …. 3 – 2 = ….

2 + 3 = ….. 2 + 0 = …. 2 – 0 = ….

5 – 2 = ….. 4 – 2 = …. 1 – 1 = ….

4 – 1 = ….

: :

3 + 1 + 1 = ….. 2 + 2 + 0 = ….. 3 – 2– 1 = …..

5 – 2 – 2 = ….. 4 – 1 – 2 = ….. 5 – 2 – 3 = …..

: :

3+ =5 4 – =1 3– =0

5– =4 2+ =2 +2 =5

: é ợ

:
61

: :

4 + 2 = ….. 1 + 5 = …. 2 + 2 = ….

2 + 4 = ….. 5 + 0 = …. 3 + 3 = ….

5+ = ….. 0 + 5 = ….

: :

4 + 1 + = ….. 5 + 1 + 0 = ….. 2 + 2 + 2 = …..

4 + 2 + = ….. 4 + 2 + 0 = ….. 3 + 3 + 0 = …..

: é ợ

4 5 3 2 1
+ 2 + 1 + 3 + 4 + 5
62
Ừ 6
: :

6 6 6 6 6
- 2 - 1 - 3 - 4 - 5

2: :
5 + 1 = ….. 4 + 2 = …. 3 + 3 = ….

6 – 5 = ….. 6– = …. 6 –3 = ….

6 – = ….. 6 – 4 = …. 6 – 6 = ….

3: :

6 – 4 – 2 = ….. 6 – 2 – 1 = ….. 6 – 3 – 3 = …..

6 – 2 – 4 = ….. 6 – 1 – 2 = ….. 6 – 6 = …..

: é ợ

:
63
Ộ 7

: :

5 5 4 7 1
+ 2 + 2 + 3 + 0 + 6

2: :

6 4 3 5 0

+ 1 + 2 + 3 + 1 + 7

2: :

7 + 0 = ….. 1 + 6 = …. 2 + 5 = ….

0 + 7 = ….. 3 + 4 = …. 5 + 2 = ….

6+ = ….. 4 + 3 = ….
5 + 1 + 1 = ….. 4 + 2 + 1 = ….. 2 + 3 + 2 = …..

3 + 2 + 2 = ….. 3 + 3 + 1 = ….. 4 + 0 + 2 = …..

: é ợ

:
64

Ừ 7

1: :

7 – 6 = ….. 7 – 3 = …. 7 – 2 = …. 7 – 4 = ….

7 – 7 = ….. 7 – 0 = …. 7 – 5 = …. 7 – 1 = ….

3: :

7 – 3 – 2 = ….. 7 – 5 – 1 = ….. 7 – 6 – 1 = …..

7 – 2 – 3 = ….. 7 – 4 – 2 = ….. 7 – 4 – 3= …..

: é ợ

:
G
65

Ộ 8
1: :

1 + 7 = ….. 2 + 6 = …. 3 + 5 = …. 4 + 4 = ….

7 + 1 = ….. 6 + 2 = …. 5 + 3 = …. 8 + 0 = ….

7 – 3= ….. 4 + 1 = …. 6 – 3= ….. 0 + 2 = ….

3: :
1 + 2 + 5 = ….. 3 + 2 + 2 = …..

2 + 3 + 3 = ….. 2 + 2 + 4 = …..

: é ợ

:
66
Ừ 8

1 2 8 8 8
+ 7 + 6 - 1 - 0 - 6

2: :

8 8 8 8 8

- 4 - 3 - 4 - 5 - 8

3: :

8 – 4 = ….. 8 – 5 = ….. 8 – 8 = …..

8 – 3 – 1 = ….. 8 – 2 – 3 = ….. 8 – 0 = …..

8 – 2 – 2 = ….. 8 – 4 – 1 = ….. 8 + 0 = …..

: é ợ

:
Ộ 9
67

1: :

1 2 9 5 3
+ 7 + 6 + 0 + 4 + 6

2: :

9 5 5 4 8

+ 0 + 3 + 4 + 5 + 1

2 + 7 = ….. 4 + 5 = …. 3 + 6 = …. 8 + 1 = ….

0 + 9 = ….. 4 + 4 = …. 1 + 7 = …. 8 + 1 = ….

8 – 5 = ….. 7 - 4 = …. 8 + 0 = ….. 6 - 1 = ….

3: :

4 + 4 + 1 = ….. 3 + 6 = ….. 1 + 8 = …..

2 + 4 + 3 = ….. 2 + 1 + 6 = ….. 6 + 1 + 2 = …..

4 + 5 = ….. 3 + 6 + 0 = ….. 3 + 5 + 1 = …..

: é ợ

:
Ừ 9
68

1: :

9 9 9 9 9
- 7 - 6 - 0 - 4 - 2

2: :

9 5 5 4 8

- 1 + 3 + 4 + 5 + 1

2: :

8 + 1 = ….. 7 + 2 = …. 6 + 3 = …. 5 + 4 = ….

9 – 1 = ….. 9 – 2 = …. 9 – 3 = …. 9 – 4 = ….

9 – 7 = ….. 9 – 7 = …. 9 – 6 = …. 9 – 5 = ….

3: :

7 3
9
2 5 1 4

9 8 7 6 5 4
-4
5
+2
7
69

: é ợ

:
70

: :

8 + 1 = ….. 6 + 3 = …. 5 + 4 = …. 7 + 2 = ….

1 + 8 = ….. 3 + 6 = …. 4 + 5 = …. 9 – 2 = ….

9 – 1 = ….. 9 – 3 = …. 9 – 4 = …. 2 + 7 = ….

9 – 8 = ….. 9 – 6 = …. 9 – 5 = …. 9 – 7 = ….

:S :

+... +6 -
9 9 ..... 6
5 ... 9

+ .... -...... +3
4 8 9 9 ... 8
...

: < , >, =

5 + 4......... 9 6 = ….. 5 + 3 9 – 0 = ….. 8

9 - 2 ….. 8 9 = …..5 + 1 4 + 5 = …..5 + 4

: é ợ

:
Ộ 10
71

1: :

10 9 8 7 6
+ 0 + 1 + 2 + 3 + 4

2: :

9 5 6 4 2

+ 1 + 5 + 4 + 6 + 8

3 + 7 = ….. 2 + 8 = …. 4 + 6 = …. 9 + 1 = ….

7 + 3 = ….. 8 + 2 = …. 6 + 4 = …. 1 + 9 = ….

7 - 3 = ….. 8 - 2 = …. 6 - 3= ….. 9 - 1 = ….

2: S

-1 -2 +4
+0

+5 +1

2
72

: é ợ

:
73
Ừ 10

: :

10 10 10 10 10
- 2 - 4 - 5 - 6 - 10

...... ...... ...... ...... ......

2: :
1 + 9 = ….. 2 + 8 = …. 3 + 7 = …. 4 + 6 = …. 5 + 5 = ….

10 – 1 = ….. 10 – 2 = …. 10 – 3 = …. 10 – 4 = …. 10 – 5 = ….

10 – 9 = ….. 10 – 8 = …. 10 – 7 = …. 10 – 6 = …. 10 – 0 = ….

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10
9

3:

10......... 9 10 = ….. 4 10 – 4 = ….. 6

3+ 3 ….. 10 4 = …..6 + 4 9 - 3 = …..6

: é ợ

:
74
75

: :

10 - 2 = ….. 10 - 6 = …. 10 - 7 = …. 10 - 2 = ….

10 - 9 = ….. 10 – 3 = …. 10 - 0 = …. 10 - 10 = ….

10 – 4 = ….. 10 – 1 = …. 10 – 5 = ….

10 10 10 10
- 3 - 2 - 6 - 10

...... ...... ...... ......

2: :

+.... -2 -....
10 6 10 4
5 ...
.

-.... -... +...


8 1 10 .
4

: é ợ

:
76
BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PH M VI 10

: :

3 + 7 = ….. 4 + 5 = …. 7 - 2 = …. 8 - 1 = ….

6 + 3 = ….. 10 – 5 = …. 6 + 4 = …. 9 - 4 = ….

8 10 2 5 3
- 1 - 9 + 2 - 4 + 7

...... ...... ...... ...... ......

:S

10
9
8
1 1 7
6
8 7 1
7
3
3 5
5 3
5 4 4
5

: é ợ

Có: 10 quả bóng


:
Cho : 3 quả bóng

Còn : ........ quả bóng ?

Вам также может понравиться