Вы находитесь на странице: 1из 5
Ministerul Educagiei si Cercetarii al Republicii Moldova ORDIN Wes WL, AFB mun, Chisinau Cu privire 1a ineadrarea in institutiile de invafimant general a copiilor din familti refugiate din Ucraina in temeiul art.140 alin.(1) lit. b) al Codului educatiei al Republicii Moldova nr. 152/2014 si in vederea asigurarii dreptului la educatie a copiilor din familiile refugiate din Ucraina aflate pe teritoriul Republicii Moldova, Dispozitiei nr.10 din 15 martie 2022 a Comi Exceptionale a Republicii Moldova, Mi 1 pentru Situafii strul Educafiei si Cercetarii emite urmatorul ORDIN: Se aproba Instructiunea privind incadrarea in institujiile de invajamant general din Republica Moldova a copiilor din familii refugiate din Ucraina (se anexeaz). Directia Invayamant general (dl V. Crudu) va aduce la cunostinta Organelor locale de specialitate in domeniul invafimantului prevederile prezentului ordin. Organele locale de specialitate in domeniul invafamantului: 3.1.vor aduce la cunostint& prezentul ordin institufiilor de invafamant din subordine; 3.2.vor colabora cu administrafia publica local de nivelul unu gi doi in vederea institufionalizarii la solicitare a copiilor in institufiile de invajzmant prescolar; 3.3.vor monitoriza aplicarea Instructiunii privind incadrarea in institufiile de invagamant general din Republica Moldova a copiilor din familii refugiate din Ucraina in institusiile de invafamant din teritoriul administrat. Responsabili de punerea in aplicare a prezentului ordin se desemneazi Directia invagamant general (dl V. Crudu), gefii Organelor locale de specialitate in domeniul invatimantului si conducatorii institufiilor de invafimant general. Ministrul Educatiei si Cercetarii va controla executarea prezentului ordin. Ministru Anatolie TOPALA . Lungu, 232 472, M. Goras, 233.212 2 Aprobat prin Ordinul Ministrului Educafiei si Cercetirii nr. £78 /2022 INSTRUCTIUNE privind incadrarea in institufiile de invatamAnt general din Republica Moldova a copiilor din familii refugiate din Ucraina I. Dispozitii generale Instructiunea privind incadrarea in institujile de invajmant general din Republica Moldova a copiilor din familii refugiate din Ucraina (in continuare — Instrucfiune) este elaborat’ conform Codului educariei al Republicii Moldova 152/2014, Legii nr.270/2008 privind azilul in Republica Moldova, Legii nr.274/2011 privind integrarea strainilor in Republica Moldova, Regulamentului-tip de organizare si funcfionare a institufilor de invfimént primar si secundar, ciclul{ si 1, aprobat prin ordinul ministerului nr.235/2016, Regulamentului privind evaluarea gi notarca rezultatelor invafirii, promovarea si absolvirea in invajmantul primar i secundar, aprobat prin ordinul ministerului nr.70/2020 si a Instructiunii cu privire la recunoasterea si echivalarea perioadelor de studii efectuate in strdinatate, aprobati prin ordinul ministerului m.472/2017. Instruetiunea are drept scop organizarea procesului de incadrare in institufiile de invaimént gi stabilirea acfiunilor structurilor responsabile de asigurarea accesului la educatie pentru copii din familiile refugiate din Ucraina pe durata aflarii lor in Republica Moldova. I. Organizarea procesului de ineadrare in institufiile de invatimant general in temeiul art.28, lit. p), art.29, art.33, alin.(1), lit. f) , art.39, lit. g) din Legea nr.270/2008 privind azilul in Republica Moldova, institufiile de invazimant general oferd, la cerere, urmatoarele oportunitati de incadrare: a) scolarizarea in calitate de elev urmare a recunoasterii si echivalarii perioadelor de studii conform procedurilor previzute de cadrul reglator aplicate in conditiile stipulate in pet. 6 din prezenta Instructiune, Pand la finalizarea procedurii de echivalare a studiilor copilul are statut de audient; b) freeventarea institufiei de invayamant in calitate de audient, evea ce presupune participarea la activitafile educafionale far obligativitatea scolarizArii, cu inregistrarea solicitantului intr-un registra provizorius ©) participarea la activitayi extragcolare in cadrul institutiilor de invajimént general, precum si in cadrul cercurilor constituite [a nivelul institufiilor de invafimant extragcolar reionale/ municipale (centrelor de creatie ale copiilor, scoli de arte, de sport, etc.), ceea ce nu este conditionata de ealitatea de audient/eley; d) inscrierea Ia activitati de asisten{d psihopedagogica si consiliere organizate de Serviciul raional/municipal de asisten{& psihopedagogica sau de citre psihologu! scolar din institutia de invaymant din localitate; ©) implicarea in activititi non-formale pentru adolescenti in cadrul Centrelor de Tineret; 1) frecventarea activitifilor de asistenta si reabilitare psiho-sociala in cadrul Contrelor de ‘Sandtate Prietenoase Tinerilor. 4, Parintele’reprezentantul legal al copilului din familia refugiatt din Ucraina care solicita ‘ncadrarea copilului in institutia de invatamant general din Republica Moldova poate depune cerere, in funcfie de localizarea temporari, la Organul local de specialitate in domeniul ‘nvajamantului, administratia publicd locald sau la institugia de invayimént din localitate. Cererea va include: - date generale despre copil (numele, prenumele; data si locul nasterii); = date generale despre unul din parinfi/reprezentantul legal (numele, prenumele; data si locul nasterii); = tipul serviciilor solicitate (conform pet.3 din prezenta Instructiune); = solicitarea privind limba de instruire/comunicare; ~ locul aflarii temporare pe teritoriul Republieii Moldova; = telefon de contact (e-mail) al unui parinte/reprezentant legal al copilutui. Parintele/reprezentantul legal va anexa acte confirmative de care dispune cu referire la datele generale prezentate. Copii neinsotiti vor fi reprezentafi de catre autoritatea tutelard, conform art.3 din Legea 1nr.140/2013 privind proteetia speciala a copiilor aflati in situatii de rise si a copiilor separati de parinti. 5. Prin derogare de la pet.2, subpet.2) si subpet3) din Instructiunea cu privire la recunoasterea gi echivalarea perioadelor de studii efectuate in straindtate, dosarul pentru initicrea procedurii de recunoastere si echivalare a perioadelor de studii efectuate in Ucraina va putea fi examinat in lipsa foii matricola/ certificatului despre reusita (situafia scolara) si/sau a situafici scolare anterioara plecdrii in strdinitate. fn lipsa posibilitasii de restabilire a situajiei scolare a solicitantului institujia de invajamant va institui mecanisme de evaluare pentru stabilirea situati scolare conform procedurilor stabilite in pct.109-115 din Regulamentul privind evaluarea gi notarea rezultatelor invafarii, promovarea si absolvirea in invafimantul primar si secundar, conform termenelor stabilite de Consiliul profesoral din institut. 6. Prin derogare de la pet.7 din Instrucjiunea cu privire la recunoasterea gi echivalarea perioadelor de studi efectuate in striindtate, termenul de examinare a dosarului depus pentru recunoasterea si echivalarea studiilor efectuate in Ucraina va constitui 90 de zie de la data depunerii dosarului la OLSDI. Institujionalizarea in institufia de invafamént prescolar a copilului din familiile refugiate din Ucraina poate fi admist in funetie de sursele financiare bugetare alocate pentru anul 2022. Vor avea prioritate solicitarile in cazul parintelui/ reprezentantului legal angajat in cémpul muneii, Confinutul cererii va respecta prevederile expuse in pot.4, 8. Copii din familiile refugiate din Ucraina cu sedere temporara pe teritoriul Republicii Moldova care nu au solicitat azil, In cerere, pot participa la urmatoarele activitayi educationale fara obligativitatea scolariza a) freeventarea institutiei de invayimént in calitate de audient, ceea ce presupune participarea laactivitstile educafionale fara obligativitatea gcolarizarii, cu inregistrarea solicitantului intr- un registru provizoriu; b) activitafi extragcolare in cadrul institufiilor de fnvatamdnt general, precum i in cadral cercurilor constituite la nivelul institufiilor de invayamént extrascolar raionale/ municipale (centrelor de ereatie ale copiilor, scoli de arte, de sport etc.); ©) activitiyi de asistenfa psthopedagogic’ si de consiliere organizate de Serviciul raional/municipal de asisten{a psihopedagogica sau de catre psihologul scolar din institujia de invapimant din localitate; 10. 4) activitafi non-formale pentru adolescenfi in cadrul Centrelor de Tineret; ©) activitati de asistenga gi reabilitare psiho-sociald in cadrul Centrelor de Sandtate Prietenoase Tinerilor. e la implementarea Instructiu Organul local de specialitate in domeniul invapimantului 2) determina lista institutiilor educafionale din subordine, nominalizate _ pentru institujionalizarea copiilor din familiile refugiatilor din Ucraina in functie de disponibilitatea refelei institupiilor de invapimént din raion/municipiu si a limbii de instruire solicitate; b) decide, in funetie de solicitari si resurse disponibile, forma de organizare a activititilor educafionale in instituyiile de invayamént general, precum si in institutiile de invatamant extrascolar din subordine; ©) asigurd condifii pentru organizarea si desfiisurarea activititilor didactice si de socializare pentru tofi solicitanfii fn limitele grupelor si claselor existente conform refelei institutiilor de {nvaimant din subordine, inclusiv pentru copiii cu cerinte educationale speciale; 4) monitorizeaz organizarea activitijilor didactice pentru copiii din familiile refugiate din Ucraina incadrafi in institutiile educafionale din subordine $i raporteazé Ministerului datele i refugiate din Ucraina, incadrati in institufiile din unitatea privind numarul copiilor din fami administrativ-teritoriala, ©) asigurd comunicarea cu structurile responsabile din cadrul Consiliului raiona/municipal si administrafiile publice locale de nivelul unu in vederea evidentei numarului de copii din familii refugiate din Ucraina ineadrafi in activitajile prevazute in pot.3,7,8 din prezenta Instruetiunes ) identified necesarul de resurse financiare suplimentare pentru organizarea alimentatiei si, dupa caz, serviciilor de transport scolar, in vederea incadrarii copiilor din familiile refugiate din Ucraina in institutile de invafamant general; 2) incadrarea copiilor in instituyiile de invayamént general se va efectua in limitele bugetului aprobat pentru anul 2022. Conducéitorn! institufiei de invafamant: a) emite, cu acordul in soris al OLSDI, ordinul cu referire la acceptul participirii la procesul educational al solicitantului in calitate de audient si instituie un registra provizoriu de evidenta; b) orgenizeaz o comisie institusionala (aleatuita din director/ director adjunet, cadra didactic si psihologul scolar/reprezentantul Serviciului raional/ municipal de asistent psihopedagogic8) in sarcina cireia va fi stabilirea clasei in care va merge copilul in corespundere cu clasa freeventata in Ucraina dupa nivelul de varsta; ©) organizeazA discutii cu colectivele de elevi din clasele unde vor merge elevii veniti, in vederea asigurarii unui spafiu comun de socializare $i a situafiilor de non conflict; 4) organizeaza activititi cu cadrele didactice pentru asigurarea unei adaptari treptate in noul mediu scolar, €) organizeazi examinarea stiri de sindtate pentru inscrierea in colectivul de elevi, cu participarea personalului medical din instituyie sau din Centrul medicilor de familie din localitate; f) organizeaza, la necesitate, servicii de consiliere psihologic’; 2) stabileste modalitatea de comunicare cu parinti/reprezentantul legal al acestuia; a. 12. bh) asigura procedurile de echivalare gi recunoastere a perioadelor de studii ale solicitantului efectuate in Ucraina conform cadrului reglator tn vigoare si prevederile prezentei Instructiuni; i) stabileste, conform deciziei Consiliului profesoral, responsabilii si termenele pentru procedurile de lichidare a diferenjelor de program; hb) emite ordinul cu referire la inmatricularea in calitate de elev in instituyia de invayamant cu inregistrarea in catalogul scolar, cu acordul in scris al OLSDA; i) clibereaza la solicitare un certificat cu referire rezultatele invayarii si parcursul seolar realizat; k) _asigura evidenta tuturor copiilor care freeventeaza activititile descrise la pot. 3 si raporteaz la OLSDI datele privind numarul copiilor din familii refugiate din Ucraina care participa la aceste activitafi Cadrul didac a) _asigura un mediu favorabil de integrare si participare in colectivul de elevis b) organizeazai si desfigoara demersul didactic, cu implicarea tuturor elevilor; ©) asigura abordarea echitabila de participare a elevilor in cadrul activitijilor educationale; 4d) monitorizeaz freevenja clevilor la activitafile educationale si inregistreaza absentele in registrul provizoriu; ©) acorda asistengé necesard elevilor pe parcursul activititilor educationale, pentru adaptarea in colectivul nou de elevis f) colaboreazi cu piirintele/reprezentantul legal al copilului, pentru informarea pri general de manifestare a acestora in cadrul activitatilor educationale; 2) completeaza registrul provizoriu privind participarea la activitajile educafionale; hh) determina necesitiile educationale in vederea incadratii copiilor din familiile refugiate din Ucraina in corespundere cu prevederile curricula disciplinare; i) inregistreazd rezultatele invafarii conform finalitajilor educationale stabilite prin curricula disciplinare. d starea Psihologul din institusia de invajzimant (in lipsa acestuia se va apela la Serviciul raional/municipal de asistenfa psihopedagogica): a) acorda asistenta psihologicd copiilor in vederea stabilizarii psihologice si comportamentale, precum si reducerii stresuluis b)_ofera sprijin pentru restabilirea increderii persoanei aflate in crizi; ©) coordoneaza in comun cu parintii actiuni pentru depasirea situatiei de moment, jindind cont de necesitatile emotionale ale copilului; 4) sesizeazd si informeaz administratia institufiei de invajamadnt cu referire la cazurile care necesiti o abordare specializata (servieii medicale, sociale, protectie); ©) conlucreaz cu diriginfii/educatorii in vederea monitorizarii strii de bine a copiilor gi a siguranjei acestora,

Вам также может понравиться