Вы находитесь на странице: 1из 131

ЯÃÓБ МÀÕМÓÄËÓ, ËЕÉËÀ ÃÓСЕÉÍÎÂÀ,

БÀБЕÊ ÕÓБÚЯÐÎÂ, СÀБИÐ ÀÃÀЕÂ,


СЕÂИËЬ БÀÕÐÀМÎÂÀ, ÕÀÄÆÀÐ ÀËИØÎÂÀ

ВСЕОБЩАЯ
ИСТОРИЯ
УЧЕБНИК
7
по предмету Всеобщая история
для 7-го класса общеобразовательных школ

Замечания и предложения, связанные


с этим изданием, просим отправлять на
электронные адреса:
aspoligraf.ltd@gmail.com и dеrslik@edu.gov.az
Заранее благодарим за сотрудничество!
Условные обозначения,
использованные в учебнике

— Ключевые слова

— Будем исследовать

? — Подумаем

! — Вспомним

— Задание

— Интересная информация

* — Пояснение новых слов


СОДЕРЖАНИЕ

ФЕОДАЛИЗМ НАЧАЛСЯ С ВОСТОКА


1. Âеëèêîе ïеðеñеëеíèе íàðîäîâ .............................................7
2. Ãёйòþðêñêèй êàãàíàò è еãî ïðееìíèêè .............................13
3. Àâàðû, õàçàðû è áóëãàðû.................................................19
4. Сòðàíà, ñ êîòîðîй íà÷èíàеòñя Âеëèêèй
Øеëêîâûй ïóòü...............................................................25
5. Иðàí è Êàâêàç ................................................................29
6. Àðàáñêèй õàëèôàò ..........................................................35
7. Ðàñïàä Õàëèôàòà.............................................................39
8. Сîêðîâèùíèцà òþðêñêèõ è êàâêàçñêèõ
íàðîäîâ. Âêëàä èñëàìà.....................................................43
9. Сеëüäæóêñêàя èìïеðèя....................................................48
10. Иíäèя â VI—XVI âеêàõ ...................................................52
11. Чèíãèç õàí è еãî ïðееìíèêè...........................................57
12. Îñìàíñêàя èìïеðèя â XIII—XVI âеêàõ..............................63
13. Âеëèêèй ïîêîðèòеëü Âîñòîêà — Эìèð Тèìóð .....................67
14. Æеì÷óæèíû Âîñòîêà .....................................................72

ФЕОДАЛИЗМ В ЕВРОПЕ
15. Ôðàíêñêàя èìïеðèя ......................................................77
16. Âèçàíòèя. Сëàâяíе.........................................................81
17. «Êîðîëеâà ìîðей» è äðóãèе ãîðîäà-ðеñïóáëèêè .................86
18. Êðеñòîâûе ïîõîäû. Ïàäеíèе Ãðàíàäñêîãî ýìèðàòà .............90
19. Сòîëеòíяя âîйíà ............................................................95
20. Тóìàííûй Àëüáèîí â ñðеäíèе âеêà ..................................99
21. Êàê ðàçäеëèëèñü ïóòè цеðêâè? ......................................104
22. Еâðîïейцû â ïîèñêàõ ñîêðîâèù.....................................109
23. Êàê îáðàçîâàëàñü Ãîëëàíäñêàя Ðеñïóáëèêà? ...................115
24. Êóëüòóðà íàðîäîâ Еâðîïû è Àìеðèêè ............................120
Иñïîëüçîâàííàя ëèòеðàòóðà................................................126

5
Дорогой друг!
Иç óðîêîâ èñòîðèè äëя VI êëàññà òû óæе çíàеøü, ÷òî äîáûâàíèе
îãíя, îòêðûòèе ìеòàëëà ñïîñîáñòâîâàëè óñîâеðøеíñòâîâàíèþ îðóäèй
òðóäà. Сî âðеìеíеì èçìеíèëàñü õîçяйñòâеííàя æèçíü äðеâíèõ ëþäей.
 îáùеñòâе ïðîèçîøëî ðàññëîеíèе íà ðàáîâëàäеëüцеâ è ðàáîâ. Теì
ñàìûì ïеðâîáûòíîîáùèííûй ñòðîй ðàñïàëñя. Îáðàçîâàëèñü ðàáîâëà-
äеëü÷еñêèе ãîñóäàðñòâà ñ ðàáîâëàäеëü÷еñêèì ñòðîеì. Ðàáîâëàäеëü-
÷еñêèй ñòðîй áûë îñíîâàí íà âçàèìîîòíîøеíèяõ ìеæäó ðàáîâëàäеëü-
цàìè è ðàáàìè. С ðàñøèðеíèеì ãðàíèц òеððèòîðèй èìïеðèй ðîñëî
÷èñëî ðàáîâ, à ïðîèçâîäèòеëüíîñòü ðàáñêîãî òðóäà, íàîáîðîò, ñíè-
æàëàñü. Ïîòîìó ÷òî ó ðàáà íе áûëî èíòеðеñà ê ðеçóëüòàòàì ñâîеãî
òðóäà. Сî âðеìеíеì ðàáñêèй òðóä íà÷àë òîðìîçèòü ðàçâèòèе îáùеñò-
âà. Âîò ïî÷еìó ðàáîâëàäеëü÷еñêèе ãîñóäàðñòâà Äðеâíеãî ìèðà îäíî
çà äðóãèì íà÷àëè ïðèõîäèòü â óïàäîê. Ðàáîâëàäеëüцû âûíóæäеíû
áûëè èäòè íà îïðеäеëеííûе óñòóïêè ñâîèì ðàáàì. Äëя ïîâûøеíèя
èõ èíòеðеñà ê ñâîеìó òðóäó ðàáîâëàäеëüцû ñòàëè âûäеëяòü èì çе-
ìеëüíûе íàäеëû, ïîçâîëяòü èì âëàäеòü îðóäèяìè òðóäà è ñîçäàâàòü
ñеìüþ. Сî âðеìеíеì ðàá ïðеâðàòèëñя â çеìëеäеëüцà-êðеñòüяíèíà, à
еãî õîçяèí — â çеìëеâëàäеëüцà. Бîëüøóþ ÷àñòü ñîáðàííîãî óðîæàя
êðеñòüяíèí äîëæеí áûë îòäàâàòü çеìëеâëàäеëüцó. Эòà ÷àñòü óðîæàя
íàçûâàëàñü тойджу (ïîäàòüþ). Îòíîøеíèя ìеæäó êðеñòüяíèíîì è
çеìëеâëàäеëüцеì îñíîâûâàëèñü íà ïîäàòíî-çеìеëüíûõ îòíîøеíèяõ.
 III—V âеêàõ â âîñòî÷íûõ ñòðàíàõ îáðàçîâàëèñü íîâûе õîçяйñò-
âеííûе îòíîøеíèя. Ðàáîâëàäеëü÷еñêèй ñòðîй ñìеíèëñя ôеîäàëèçìîì.
Îáøèðíûе õîçяйñòâеííûе óãîäüя, ïëîäîðîäíûе çеìëè îáóñëî-
âèëè èçìеíеíèе çà êîðîòêèй ñðîê æèçíè âîñòî÷íûõ íàðîäîâ. Â
Êèòàе, Иíäèè, Àçеðáàйäæàíе è Иðàíе ñôîðìèðîâàëèñü ôеîäàëüíûе
îòíîøеíèя. Ôеîäàëüíûй ñòðîй áûë ñîçäàí è ðàçâèâàëñя íà áàçе ýêî-
íîìè÷еñêèõ îòíîøеíèй ìеæäó çеìëеâëàäеëüцàìè-ôеîäàëàìè è çà-
íяòûìè íà èõ çеìëяõ êðеñòüяíàìè.
Ïеðèîä ôеîäàëèçìà óñëîâíî äеëèòñя íà ïеðèîäû раннего (V—XI
âеêà), развитого èëè классического (XI—XV âеêà) è позднего (XV—
XVII âеêà) ôеîäàëèçìà.
Äîðîãîй äðóã, ïðè ïîìîùè ýòîãî ó÷еáíèêà òû ïîëó÷èøü èíôîðìà-
цèþ î õîçяйñòâе, î ôîðìàõ ïðàâëеíèя ôеîäàëüíûõ ãîñóäàðñòâ, ñóùеñòâî-
âàâøèõ â ñðеäíèе âеêà. Тû óçíàеøü îá èñòîðè÷еñêèõ ëè÷íîñòяõ,
ñûãðàâøèõ áîëüøóþ ðîëü â ïîëèòè÷еñêîй æèçíè ýòèõ ãîñóäàðñòâ. Теáе
ïðеäñòîèò áëèçêîе çíàêîìñòâî ñ íàðîäàìè, âíеñøèìè îãðîìíûй âêëàä
â ìèðîâîе è êóëüòóðíîе íàñëеäèе, è âûäàþùèìèñя ëè÷íîñòяìè —
ïðеäñòàâèòеëяìè ýòèõ íàðîäîâ. Íàäееìñя, ÷òî ýòîò ó÷еáíèê ñòàíеò
äëя òеáя íе òîëüêî èñòî÷íèêîì çíàíèй. Îí òàêæе ñûãðàеò íàïðàâëяþ-
ùóþ, óñòàíîâî÷íóþ ðîëü â òâîèõ ñàìîñòîяòеëüíûõ èññëеäîâàíèяõ.

6
ФЕОДАЛИЗМ НАЧАЛСЯ С ВОСТОКА
1. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ

Иç êóðñà «Âñеîáùей èñòîðèè» äëя 6-ãî êëàññà гунны;


òеáе èçâеñòíî, ÷òî ñ ïàäеíèеì Çàïàäíîй Ðèìñêîй Западные
èìïеðèè çàâеðøèëàñü èñòîðèя äðеâíеãî ìèðà. Íî гунны;
êàê æе ñëó÷èëîñü, ÷òî ìîãóùеñòâеííàя Ðèì- Атилла;
ñêàя èìïеðèя ïðèøëà â óïàäîê è ðàñïàëàñü? Каталаунская
Еñëè ïîìíèøü, ïàïà ðèìñêèй ïðîñèë ïðеäâîäè- битва;
Белые гунны;
òеëя ãóííîâ, âеëèêîãî òþðêñêîãî ïîâеëèòеëя государство;
Àòèëëó íе ðàçðóøàòü Ðèì, è Àòèëëà èñïîëíèë Эфталитов;
еãî ïðîñüáó. Агсувар хан

А как развивались дальнейшие события? Какую


роль в истории сыграли гунны, ставшие причиной на-
чала Великого переселения народов?

Начало Великого переселения народов. Âîñòî÷íàя òеððèòîðèя


Еâðàçèйñêîãî ìàòеðèêà, çàñеëеííàя òþðêñêèìè ïëеìеíàìè, îáëà-
äàеò êîíòèíеíòàëüíûì êëèìàòîì. Ðàñïîëîæеííûе çäеñü ñòеïè è
ïóñòûíè ñî âðеìеíеì âñе áîëüøе óâеëè÷èâàëèñü â ïëîùàäè. À ýòî
ïðèâîäèëî ê ñîêðàùеíèþ ïàñòáèùíûõ óãîäèй.
 ðàííеì ñðеäíеâеêîâüе òþðêñêèе ïëеìеíà, îñíîâíûì çàíяòèеì
êîòîðûõ áûëî ñêîòîâîäñòâî, â ïîèñêàõ íîâûõ ïàñòáèùíûõ óãîäèй
íà÷àëè ñîâеðøàòü ïîõîäû íà çàïàä. Эòè ïëеìеíà áûëè èçâеñòíû ïîä
îáùèì íàçâàíèеì гуннов. Эòî ïеðеñеëеíèе èìеëî ñâîè ïîëèòè÷еñêèе
è ñîцèàëüíûе ïðè÷èíû. Ïðèðîñò íàñеëеíèя è ïîëèòè÷еñêèе ðàñïðè
ìеæäó ïëеìеíàìè îêàçàëè ñèëüíîе âëèяíèе íà ïеðеñеëеíèе ãóííîâ.
Эòè ïîõîäû, èçâеñòíûе â èñòîðèè êàê «Âеëèêîе ïеðеñеëеíèе íàðî-
äîâ», ïðîäîëæàëèñü ñ IV äî VII âеêà.
Основные причины переселения гуннов

ýêîíîìè÷еñêàя óìеíüøеíèе ïëîùàäè ïàñòáèùíûõ óãîäèй

ïîëèòè÷еñêàя ðàñïðè ìеæäó ïëеìеíàìè

ñîцèàëüíàя ðîñò ÷èñëеííîñòè íàñеëеíèя

7
Бîëüøàя ÷àñòü ãóííîâ ðàñïðîñòðàíèëàñü íà òеððèòîðèяõ ê çà-
ïàäó îò ðеêè Иòèëя (Âîëãè). Ïîä èõ âëèяíèеì ÷àñòü àëàíîâ, ãîòû
è äðóãèе íàðîäû íà÷àëè ïеðеñеëяòüñя â Öеíòðàëüíóþ è Çàïàäíóþ
Еâðîïó. Â Еâðîïе ðàáîâëàäеëü÷еñêèй ñòðîй ñìеíèëñя ôеîäàëüíûìè
îòíîøеíèяìè.

? Ïî÷еìó íà÷àëî âеëèêîãî ïеðеñеëеíèя íàðîäîâ ñâяçûâàеòñя


ñ ãóííàìè?

Äðóãàя ÷àñòü ãóííîâ, äâèãàяñü â íàïðàâëеíèè


Ïеðеäíей Àçèè, ïеðеøëà ÷еðеç Êàâêàçñêèе ãîðû.
Ïðîйäя ÷еðеç Äеðáеíòñêèй ïðîõîä, îíè ïðèáûëè
 íàñòîяùее âðеìя
ñëîâî «ãóí» (õóí) â Àçеðáàйäæàí, èëè, êàê ãîâîðèòñя â èñòî÷íè-
èñïîëüçóеòñя â íà- êàõ, â «Сòðàíó îãíей» è âîøëè â ñîñòàâ íàøеãî
çâàíèè ãîñóäàðñò- íàðîäà. À îäíî ìíîãî÷èñëеííîе ïëеìеííîе îáúе-
âà. Íàçâàíèе Âеí- äèíеíèе ãóííîâ ïеðеñеëèëîñü â îêðеñòíîñòè За-
ãðèè íà àíãëèйñêîì падного Туркестана*.
яçûêе Hungary — Образование государства Западных гуннов.
Õóíãàðè, ÷òî îçíà- Ãóííû, äâèãàâøèеñя â çàïàäíîì íàïðàâëеíèè, íà
÷àеò æèòеëè ñòðà- áеðеãó Äîíà ðàçáèëè àëàíîâ. Ïîñëе ýòîãî îíè,
íû ãóííîâ (õóí-
ïеðеáðàâøèñü ÷еðеç ðеêó Äîí, çàõâàòèëè ïðè-
íîâ).
àçîâñêèе òеððèòîðèè è Сеâеðíûй Êàâêàç. Â Êðûìó

Империя Западных гуннов (70-е годы IV века)


*Западный Туркестан — территория нынешних Узбекистана, Туркменис-
тана, Кыргызстана, Таджикистана, части Казахстана и Афганистана

8
ãóííû ñòîëêíóëèñü ñ îñòãîò-
ñêèìè ïëеìеíàìè. Â 374 ãîäó
ãóííû ïîä ïðеäâîäèòеëüñòâîì
Бàëàìèðà ïîëîæèëè êîíец
ñóùеñòâîâàíèþ Îñòãîòñêîãî
ãîñóäàðñòâà.
Ãóííû, ïðèáûâøèе ê áеðе-
ãàì ðеêè Äóíàй, ðàçáèâ íàñе-
ëяâøèе ýòè çеìëè äðóãèе ãîò-
ñêèе ïëеìеíà, îáîñíîâàëèñü â
Ïàííîíèè (íûíеøíяя Âеíãðèя
òàêæе яâëяеòñя ÷àñòüþ èñòîðè-
÷еñêîй Ïàííîíèè). Памятник Атилле, установленный
Тàêèì îáðàçîì, ÷àñòü òеð- в Венгрии, в городе Будапеште
ðèòîðèй Юãî-Âîñòî÷íîй Еâ-
ðîïû ïеðеøëà â ïîä÷èíеíèе
ãóííîâ. Тàê ãóííû ñîçäàëè â  еâðîïейñêèõ èñòî÷íèêàõ ïðî ëè÷-
Еâðîïе ñâîе ãîñóäàðñòâî. Îñ- íîñòü Àòèëëû ïèøеòñя, ÷òî îí îáëà-
íîâîïîëîæíèêîì ýòîãî ãîñó- äàë æеëеçíîй âîëей è õàðàêòеðîì,
îñòðûì óìîì. Îí áûë áеñïîùàäеí ê
äàðñòâà áûë Бàëàìèð. âðàãó è âеëèêîäóøеí è äîáðîæеëàòе-
 ýòîì ãîñóäàðñòâе âàæíûе ëеí â îòíîøеíèè ñâîèõ ñîðàòíèêîâ.
ðеøеíèя ïðèíèìàëèñü íà ñîá-
ðàíèè ïðеäâîäèòеëей ïëеìеí.
 ãîäû âëàñòè Атиллы* (434—453) Ãóííñêîе ãîñóäàðñòâî ïðеâðà-
òèëîñü â ìîãóùеñòâеííóþ èìïеðèþ. Ãðàíèцû èìïеðèè îõâàòûâàëè
îãðîìíóþ òеððèòîðèþ îò ðеêè Âîëãè íà âîñòîêе äî ðеêè Ðейí íà
çàïàäе, îò Бàëêàíñêîãî ïîëóîñòðîâà íà þãе äî ïîáеðеæèй Бàëòèêè
íà ñеâеðе. Â ñîñòàâ ýòîй èìïеðèè âõîäèëè ñîâðеìеííûе Ðóìûíèя,
Âеíãðèя, Àâñòðèя, Чеõèя, Сëîâàêèя, Юæíàя Ðîññèя è ÷àñòü Ãеð-
ìàíèè.
 àðìèè Àòèëëû íàðяäó ñ ãóííàìè âîеâàëè è âîèíû ìíîãèõ ïëе-
ìеí è íàðîäîâ. Ïðè Àòèëëе íàõîäèëèñü ïðеäñòàâèòеëè êàæäîãî ïëе-
ìеíè. Íàñеëеíèе çàïàäíûõ ãîñóäàðñòâ íàçûâàëè ýòîãî ïîëêîâîäцà
«Бич божий Атилла».

? Ðàñêðîй ïîíяòèе «Бè÷ áîæèй». Ïî÷еìó Àòèëëе äàëè òàêîе


ïðîçâèùе?
Отношения с Византией. Âèçàíòèя íàðóøàëà óñëîâèя ìèðà, çà-
êëþ÷еííîãî â 434 ãîäó ñ èìïеðèей Çàïàäíûõ ãóííîâ, íеäîïëà÷èâàëà
è çàäеðæèâàëà ãîäîâóþ äàíü, ïîêðîâèòеëüñòâîâàëà áеæеíцàì. Â 447

* В ряде источников его имя пишется как Аттила.

9
ãîäó Àòèëëà ñî ñâîей òîëüêî ÷òî ñîçäàí-
íîй àðìèей ñîâеðøèë ïîõîä íà Âèçàí-
òèþ. Îí çàõâàòèë âñе íàõîäèâøèеñя íà
еãî ïóòè ãîðîäà è îñàäèë Êîíñòàíòèíî-
ïîëü. Âèçàíòèйñêèй èìïеðàòîð, ÷òîáû
ñïàñòè ñòðàíó, â ñðî÷íîì ïîðяäêе îòïðà-
âèë ïîñëîâ ê Àòèëëе, îáеùàâ âûïîëíèòü
âñе ïîñòàâëеííûе èì óñëîâèя. Ïîñëû
Знамя Западных гуннов ïîäïèñàëè ìèðíûй äîãîâîð íà ÷ðеçâû-
÷àйíî òяæеëûõ óñëîâèяõ.
Каталаунская битва. Îäíîй èç ãëàâíûõ цеëей Àòèëëû áûëî
ïîä÷èíеíèе Çàïàäíîй Ðèìñêîй èìïеðèè.
 451 ãîäó 200-òûñя÷íàя àðìèя Àòèëëû íà÷àëà äâèãàòüñя â ñòî-
ðîíó Галлии*. Ãóííû äîñòèãëè Орлеана*. Сðàæеíèе ïðîèçîøëî íà
òеððèòîðèè Каталауна. Ãîòñêèй èñòîðèê, ïîäðîáíî îïèñûâàя ýòó
áèòâó, îòìе÷àеò, ÷òî â òîò èþëüñêèй äеíü íà Êàòàëàóíñêîй ðàâíèíе
ïîãèáëî 160 òûñя÷ ãóííîâ è ðèìëяí. Â ýòîй áèòâе Àòèëëà íе ñìîã
ïîä÷èíèòü ñеáе Çàïàäíî-Ðèìñêóþ èìïеðèþ.  452 ãîäó Àòèëëà
âíîâü ñîâеðøèë ïîõîä íà Ðèì.
Ðèìëяíе îòïðàâèëè ê íеìó áîëü-
øîй ñîñòàâ ïîñëîâ âî ãëàâе ñ ïà-
ïîй Ëеîíîì III. Ïàïà ñîîáùèë
Àòèëëе, ÷òî ðèìëяíе ïðèíèìàþò
âñе еãî óñëîâèя.
Ïîñëе òðèóìôàëüíîãî âîçâðà-
ùеíèя èç Иòàëèè Àòèëëà ïëàíè-
ðîâàë ñîâеðøèòü ïîõîä íà Иðàí
— ãîñóäàðñòâî Сàñàíèäîâ è ïîä-
÷èíèòü еãî ñеáе. Íî â 453 ãîäó îí
ñêîðîïîñòèæíî óìеð. Ïîñëе ñìеð-
òè Àòèëëû âëàñòü â ñòðàíе áûëà
ïîäеëеíà ìеæäó еãî ñûíîâüяìè.
Çàïàäíàя ãóííñêàя èìïеðèя ïîñ-
ëе ýòîãî ïîñòеïеííî íà÷àëà ïðè-
õîäèòü â óïàäîê è â 470 году
ïеðеñòàëà ñóùеñòâîâàòü.
Атилла во время Îäíîй èç ïðè÷èí ïàäеíèя ãî-
Каталаунской битвы ñóäàðñòâà Çàïàäíûõ ãóííîâ òàê-

*Галлия — древняя область, охватывавшая территории современной


Франции и ряда стран Западной Европы
*Орлеан — город во Франции

10
Империя Белых гуннов (конец IV века — V век)
æе áûëè âûñòóïëеíèя ïîä÷èíеííûõ íàðî-
äîâ.
Империя Белых гуннов. Ãóííû, ïî-
ñеëèâøèеñя â îêðеñòíîñòяõ Çàïàäíîãî Тóð-
êеñòàíà, â êîíце IV âеêà ñîçäàëè çäеñü
ãîñóäàðñòâî Беëûõ ãóííîâ.  îòëè÷èе îò äðó-
ãèõ òþðêñêèõ ïëеìеí, Беëûе ãóííû ñðàâíè-
òеëüíî ðàíüøе ïеðеøëè ê îñеäëîй æèçíè.
Îíè çàíèìàëèñü çеìëеäеëèеì, ñêîòîâîäñò- Монета, отчеканенная
от имени Агсувар хана
âîì è ðеìеñëîì. Беëûе ãóííû îñíîâàëè íà
òîðãîâûõ ïóòяõ ìíîãî ãîðîäîâ. Âеëèêèй
Øеëêîâûй ïóòü ïðîëеãàë ÷еðеç òеððèòîðèþ
ãîñóäàðñòâà Беëûõ ãóííîâ. Чàñòü Øеëêîâî-
ãî ïóòè íàõîäèëàñü ïîä êîíòðîëеì Беëûõ
ãóííîâ.
 еãî òеððèòîðèþ âõîäèëè îäíà èç äðеâ-
íейøèõ îáëàñòей Öеíòðàëüíîй Àçèè — Õî-
ðеçì, Àôãàíèñòàí, ÷àñòü Сеâеðî-Çàïàäíîй
Иíäèè. Ïî èìеíè Эôòàë õàíà, ïðàâèâøеãî
â V âеêе, ýòî ãîñóäàðñòâî áûëî èçâеñòíî êàê Монета, отчеканенная
ãîñóäàðñòâî Эôòàëèòîâ. от имени
Михирагулы хана

11
Сòîëèцей ãîñóäàðñòâà áûë ãîðîä Сà-
êàëà (íûíе Сèяëêîò, ðàñïîëîæеííûй
â Ïàêèñòàíе).
Çàïàäíûì ñîñеäîì è îñíîâíûì ñî-
ïеðíèêîì Беëûõ ãóííîâ áûëà Сàñà-
íèäñêàя — Иðàíñêàя èìïеðèя. Â 430
ãîäó — â ïеðèîä ïðàâëеíèя Агсувар ха-
на Беëûе ãóííû íàíеñëè Сàñàíèäàì
Знамя Белых гуннов
ñîêðóøèòеëüíûй óäàð. Сàñàíèäû ïî-
ïàëè â çàâèñèìîе ïîëîæеíèе îò èìïеðèè Беëûõ ãóííîâ.
 ãîäû âëàñòè Михирагулы хана èìïеðèя Беëûõ ãóííîâ äîñ-
òèãëà ñâîеãî íàèâûñøеãî ìîãóùеñòâà. Эòî ãîñóäàðñòâî èìеëî õîðî-
øî âîîðóæеííóþ, îáó÷еííóþ ðеãóëяðíóþ àðìèþ. Ó Беëûõ ãóííîâ
òàêæе áûëè è áîеâûе ñëîíû. Îíè ñîâеðøàëè íеïðеðûâíûе ïîõîäû
íà Иíäèþ. Íàêîíец, Сеâеðî-Çàïàäíàя Иíäèя áûëà ïîëíîñòüþ ïîä-
÷èíеíà Беëûì ãóííàì. Сî âðеìеíеì óïðàâëеíèе îáøèðíîй òеððè-
òîðèей èìïеðèè âñе áîëее çàòðóäíяëîñü.

? Сîáеðèòе äîïîëíèòеëüíóþ èíôîðìàцèþ î Õîðеçìе è îáñóäèòе.

Óæе ñ ñеðеäèíû VI âеêà ãîñóäàðñòâî Беëûõ ãóííîâ íà÷àëî ïðè-


õîäèòü â óïàäîê. Â îòäеëüíûõ ðеãèîíàõ óñèëèëèñü âûñòóïëеíèя
ïðîòèâ цеíòðàëüíîй âëàñòè. Ïîяâèëèñü ñàìîñòîяòеëüíûе êàãàíàòû.
 ýòî âðеìя íà÷àëèñü ñòîëêíîâеíèя ñ íîâûì òþðêñêèì ãîñóäàð-
ñòâîì — Гёйтюркским каганатом. Â 567 году îáúеäèíеííûе ñèëû
ñàñàíèäñêîãî øàõà Õîñðîâà Àíóøèðеâàíà è ãёйòþðêñêîãî õàãàíà
Иñòеìè õàíà ñîâеðøèëè ïîõîä ïðîòèâ Беëûõ ãóííîâ. Ãóííû ïîòеð-
ïеëè ïîðàæеíèе. Â ðеçóëüòàòе èìïеðèя Беëûõ ãóííîâ ðàñïàëàñü.
Ее çеìëè áûëè ïîäеëеíû ìеæäó Ãёйòþðêàìè è Сàñàíèäàìè. Ïîñëе
ðàñïàäà èìïеðèè Беëûõ ãóííîâ Õîðеçì ïеðеøеë â ïîä÷èíеíèе Ãёй-
òþðêîâ.

1. Отметь в тетради географические названия мест, упоминаемых


в тексте, и определи их местонахождение на карте.
2. Сравни Атиллу и Агсувар хана.
3. Сравни империи Белых гуннов и Западных гуннов.
4. Подготовь презентацию о «Великом переселении народов».

12
2. Г¨ЙТЮРКСКИЙ КАГАНАТ И
ЕГО ПРЕЕМНИКИ
ä‡Í Ú˚ Á̇¯¸, Ú˛ÍÒÍË ÔÎÂÏÂ̇ ÒÓÁ‰‡ÎË ‚ гёйтюрки;
ÄÁËË Ë Ö‚ÓÔ ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. Ä Бумын
Á̇¯¸ ÎË Ú˚, ‚ ̇Á‚‡ÌËË Í‡ÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ хаган;
‚ÔÂ‚˚ ·˚ÎÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌÓ ÒÎÓ‚Ó «Ú˛Í»? Муган
хаган;
 VI âеêе îáðàçîâàëñя Ãёйòþðêñêèй êàãàíàò,
Истеми хаган;
âïèñàâøèй ñëàâíûе ñòðàíèцû â èñòîðèþ òþðîê.
Ильтерис хаган;
 òе÷еíèе ïðèìеðíî 500 ëеò òðàäèцèþ ãîñóäàð- Тоньюкук;
ñòâеííîñòè ãёйòþðêîâ ïðîäîëæàëè УЙГУРСКОЕ Кюльтигин;
государство, à ïîñëе óйãóðîâ — ОГУЗСКОЕ го- Мойон Чур;
сударство. ябгу

Как образовались Гёйтюркский, Уйгурский, Огузский


каганаты?

Первый Гёйтюркский каганат

? Теððèòîðèè êàêèõ ñîâðеìеííûõ ãîñóäàðñòâ îõâàòûâàë Ãёй-


òþðêñêèй êàãàíàò?
«Иль хаган». Ïîñëе ðàñïàäà Âеëèêîй Ãóííñêîй èìïеðèè â ñòеïяõ
Сеâеðíîãî Êèòàя òþðêñêèìè ïëеìеíàìè áûëî ñîçäàíî Жужаньское
государство, êîòîðîе êèòàйцû òàêæе íàçûâàëè «æóàíü-æóàíü». Â
552 ãîäó Бóìûí, íàõîäèâøèйñя â ïîä÷èíеíèè Æóæàíüñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà, îáúяâèë ñеáя «èëü õàãàíîì», ò.е. ïðàâèòеëеì íàðîäà, ñòðàíû è,

13
îäеðæàâ ïîáеäó íàä æóæàíяìè, çàëîæèë
îñíîâó Ãёйòþðêñêîãî ãîñóäàðñòâà. Сòîëè-
цей ãîñóäàðñòâà ñòàë ãîðîä Отукен. Сëîâî
«òþðê» îçíà÷àеò «ñèëüíûй», «ñòîйêèй».
Бóìûí õàãàí ïðîèñõîäèë èç î÷еíü
âëèяòеëüíîãî äðеâíеòþðêñêîãî ïëеìеíè
ашина. Ïî ïðеäàíèþ, ðîäîíà÷àëüíèêîì
ýòîãî ïëеìеíè áûë âîëê. Ïðеäñòàâèòеëей
ïëеìеíè àøèíà íàçûâàëè ãёйòþðêàìè —
«òþðêàìè, ïîêëîíяþùèìèñя íеáеñàì».
Сîçäàííîе Бóìûí õàãàíîì ýòî ãîñóäàðñò-
Бумын хаган âî íàçûâàëîñü Ãёйòþðêñêèì êàãàíàòîì.
Íà çíàìеíè êàãàíàòà áûëî èçîáðàæе-
íèе âîë÷üей ãîëîâû. Ãîñóäàðñòâîì ïðàâèë
хаган. Îí òàêæе яâëяëñя êîìàíäóþùèì
àðìèей. Âòîðûì ëèцîì ïîñëе õàãàíà
ñ÷èòàëñя ябгу. Íàñëеäíèê ïðеñòîëà íî-
ñèë òèòóë тигин. Сàìûй âûñîêèй òèòóë
çíàòè â êàãàíàòе íàçûâàëñя шад.
 ãîäû âëàñòè Муган хагана Êèòàй
ïîïàë â çàâèñèìîñòü îò òþðîê. Истеми
хаган, çàõâàòèâ Сеâеðíûй Êàâêàç, ñîâеð-
øèë íàïàäеíèе íà âèçàíòèйñêèе çеìëè.
Тàêèì îáðàçîì, Ãёйòþðêñêîе ãîñóäàðñòâî
Истеми хаган ïðеâðàòèëîñü â ìîãóùеñòâеííóþ èìïеðèþ.
 êîíце VI âеêà â ðеçóëüòàòе âíóòðеííèõ
ðàñïðей, áîðüáû çà âëàñòü Ïеðâîе Ãёйòþð-
êñêîе ãîñóäàðñòâî ðàñïàëîñü. Îáðàçîâà-
ëèñü Восточно-Гёйтюркское ãîñóäàðñòâî
ñ цеíòðîì â Мîíãîëèè è Западно-Гёйтюр-
кское ãîñóäàðñòâî ñ цеíòðîì â Сеìèðе÷üе.
 ñêîðîì âðеìеíè ýòè ãîñóäàðñòâà ïî-
ïàëè â çàâèñèìîñòü îò Êèòàя. Îäíàêî ñâî-
áîäîëþáèâûе òþðêè, íе ñìèðèâøèñü ñ
Знамя Гёйтюркской
òàêèì ïîëîæеíèеì, òî è äеëî ïîäíèìàëè
империи
âîññòàíèя. Îäíî èç ñàìûõ èçâеñòíûõ
âîññòàíèй ïðîèçîøëî ïîä ïðеäâîäèòеëüñòâîì Кюр шада.
«Ильтерис хаган».  80-õ ãîäàõ VII âеêà ïðîòèâ Êèòàя íà÷à-
ëîñü íîâîе îñâîáîäèòеëüíîе äâèæеíèе, âîçãëàâëяеìîе òþðêñêèì
ïîëêîâîäцеì Ãóòëóã õàíîì.
 ðеçóëüòàòе â 682 ãîäó îáðàçîâàëàñü Âòîðàя Ãёйòþðêñêàя èìïе-
ðèя. Ãóòëóã õàí áûë ïðîâîçãëàøеí õàãàíîì ïîä èìеíеì «Иëüòеðèñ»

14
(«ñïàñèòеëü íàðîäà»). Иëüòеðèñ õàãàí â цеëяõ óêðеïëеíèя ãîñóäàð-
ñòâà îñóùеñòâèë ðяä ìеð. Иçâеñòíûй ó÷еíûй òîãî âðеìеíè Тîíüþêóê
áûë íàçíà÷еí ãëàâíûì ñîâеòíèêîì.  àðìèè áûëà óâеëè÷еíà ÷èñëеí-
íîñòü êîííûõ îòðяäîâ. Иëüòеðèñ îáúеäèíèë ïîxä çíàìеíеì ñ èçîá-
ðàæеíèеì волчьей головы îòäеëüíûõ òþðêñêèõ õàãàíîâ. Â ãîäû еãî
âëàñòè îáñòàíîâêà â ñòðàíе ñòàáèëèçèðîâàëàñü, âîцàðèëèñü ìèð è
ñïîêîйñòâèе.

? Ïî÷еìó íà çíàìеíè ãейòþðêîâ áûëî èçîáðàæеíèе âîë÷üей ãî-


ëîâû?

? Êàêèе ìеðû ïðèíяë Иëüòеðèñ õàãàí äëя óêðеïëеíèя ãîñóäàðñòâà?

Ïîñëе ñìеðòè Иëüòеðèñ õàãàíà ê âëàñòè ïðèøеë еãî áðàò Ãàïà-


ãàí, òàê êàê ñûíîâüя Иëüòеðèñà Бèëüãе è Êþëü òèãèí áûëè еùе
ìàëû ïî âîçðàñòó. Îñíîâíîй ëèíèей ïîëèòèêè Ãàïàãàí õàãàíà áûëè
óêðеïëеíèе àðìèè, âîçðîæäеíèе õîçяйñòâà è îáúеäèíеíèе цеíòðàëü-
íîàçèàòñêèõ òþðîê â еäèíîì ãîñóäàðñòâе. Тàê êàê ãëàâíûì ïðеïяò-
ñòâèеì â ýòîì äеëе áûë Êèòàй, îí ñîâеðøèë ïîõîä ïðîòèâ Êèòàя.
Ãёйòþðêñêàя àðìèя ïðîäâèíóëàñü äî ñàìîãî Тèõîãî îêеàíà. Êèòàй
âûíóæäеí áûë ïðèíяòü çàâèñèìîñòü îò ãейòþðêîâ.
Ïîñëе Ãàïàãàí õàãàíà ê âëàñòè ïðèøеë Бèëüãе õàãàí. Âìеñòе ñ
ìëàäøèì áðàòîì Êþëü òèãèíîì è ìóäðûì Тîíüþêóêîì îí íà÷àë
óìеëî óïðàâëяòü ãîñóäàðñòâîì. Ãëàâíîй цеëüþ Бèëüãе õàãàíà áûëî
ñîõðàíеíèе òþðêîâ êàê íàðîäà. Â îäíîì èç ñðàæеíèй Êþëü òèãèí
ïîãèá. Бèëüãе õàãàí, òîðæеñòâеííî ïîõîðîíèâ áðàòà, âîçäâèã еìó
íà áеðеãó ðеêè Îðõîí, íà òеððèòîðèè íûíеøíей Мîíãîëèè, âеëè-
÷еñòâеííûй ïàìяòíèê. Эòîò ïàìяòíèê íе ïîòеðяë ñâîей âеëè÷е-
ñòâеííîñòè è ñеãîäíя. Сïóñòя íеñêîëüêî
ëеò ïîñëе ñìеðòè áðàòà Бèëüãе õàãàí áûë
óáèò â ðеçóëüòàòе ïîêóøеíèя. Â äàëü-
íейøеì, â ðеçóëüòàòе âîññòàíèй óйãóðîâ
è äðóãèõ òþðêñêèõ ïëеìеí, Ãёйòþðêñêîе
ãîñóäàðñòâî ïðèøëî â óïàäîê è â 744 ãî-
äó ðàñïàëîñü.
Образование Уйгурского каганата.
Ïîñëе ðàñïàäà Ãёйòþðêñêîй èìïеðèè â
744 ãîäó Ãóòëóã Бèëüãе Êþëü õàãàí çàëî-
æèë îñíîâó Óйãóðñêîãî êàãàíàòà. Сòîëèцей
ãîñóäàðñòâà ñòàë ãîðîä Îðäà, ðàñïîëî-
æеííûй íà áеðеãó ðеêè Îðõîí. Теððèòî-
ðèя ãîñóäàðñòâà ïðîñòèðàëàñü îò Àëòàя Гутлуг Бильге Кюль хаган

15
äî Мàíü÷æóðèè, îò Êàñïèйñêîãî ìîðя äî
ïóñòûíè Ãîáè.
Íà òþðêñêîì яçûêе Ïîñëе ñìеðòè Ãóòëóã Бèëüãе Êþëü õàãàíà
ñëîâî «óйãóð» îçíà- еãî ñûí Мîйîí Чóð (745—759) ñòàë õàãàíîì. Îí
÷àеò «ñîþçíèê». çàõâàòèë ñòîëèцó Êèòàя è âîññòàíîâèë âëàñòü
ñâеðãíóòîãî êèòàйñêîãî èìïеðàòîðà. Ïî äîñ-
òèãíóòîй äîãîâîðеííîñòè, Êèòàй îáяçûâàëñя еæеãîäíî ïëàòèòü Óйãóð-
ñêîìó ãîñóäàðñòâó äàíü øеëêîì. Â ãîäû âëàñòè Беãþ õàãàíà (759—779)
âеñü êîíòðîëü çà òîðãîâûìè ñâяçяìè Êèòàя ïеðеøеë â ðóêè óйãóðîâ.
Беãþ õàãàí ðàçãðîìèë òèáеòцеâ, ñîâеðøàâøèõ íàáеãè íà Êèòàй.
Íеñìîòðя íà òðóäíûе ãеîãðàôè÷еñêèе óñëîâèя, óйãóðû âеëè áî-
ãàòóþ õîçяйñòâеííóþ æèçíü. Âàæíîе ìеñòî â õîçяйñòâеííîй æèç-
íè çàíèìàëè ñêîòîâîäñòâî è çеìëе-
äеëèе. Бûëè ðàçâèòû òàêèе îò-
ðàñëè ðеìеñëà, êàê êóçíе÷íîе äеëî,
þâеëèðíîе ìàñòеðñòâî, òêà÷еñòâî,
â îñîáеííîñòè, êîâðîäеëèе. Тàê
êàê Âеëèêèй Øеëêîâûй ïóòü ïðî-
ëеãàë ÷еðеç ýòó òеððèòîðèþ, óйãó-
ðû óñòàíîâèëè òîðãîâûе ñâяçè ñî
Уйгурское знамя ìíîãèìè ñòðàíàìè. Îíè îñíîâàëè
êðóïíûе ãîðîäà. Меæäó ãîðîäàìè áûëè ïðîëîæеíû áëàãîóñòðîеí-
íûе äîðîãè. Эòèìè äîðîãàìè ïîëüçóþòñя è ïî ñей äеíü.
Óйãóðû çíà÷èòеëüíî ðàíüøе еâðîïейцеâ íà÷àëè ïðîèçâîäèòü áó-
ìàãó è ñîçäàëè òèïîãðàôèþ. Îíè ïе÷àòàëè êíèãè.  ãîäû ïðàâëеíèя

Уйгурский каганат (VIII—IX века)

16
Бàãà Тàðêàíà (779—789) ýêîíî-
ìèêà äîñòèãëà еùе áîëüøеãî ðàñ-
цâеòà. Îäíàêî, íà÷èíàя ñ ïеðâîй
ïîëîâèíû IX âеêà, Óйãóðñêèй
êàãàíàò íà÷àë ïðèõîäèòü â óïà-
äîê. Â 842 ãîäó êûðãûçû, ïîäíяâ
âîññòàíèе, ïîëîæèëè êîíец Óй-
ãóðñêîìó ãîñóäàðñòâó.
Образование Огузского госу- Из письма Мойон Чура, написан-
дарства. Сëîâî «îãóç» îáðàçî- ного на руническом алфавите: «Свои
âàëîñü îò ñî÷еòàíèя ñëîâà «ох», тысячелетние и бесчисленноднев-
îçíà÷àþùеãî «ðîä», «ïëеìя», è ные (вечные) письмена и знаки я
àôôèêñà ìíîæеñòâеííîñòè «уз». велел вырезать на плоском камне».

? Ãäе â íàñòîяùее âðеìя ïðîæèâàþò óйãóðû? Âûяñíè.

 ýòîì ïëеìеííîì ñîþçе, ñîñòîяâøеì èç 24 ðîäîâ, êàæäûй ðîä èìеë


ñâîй çíàê. Бîëüøèíñòâî ýòèõ ïëеìеí âíà÷àëе íàõîäèëèñü â ñîñòàâе
Ïеðâîãî Ãёйòþðêñêîãî êàãàíàòà, à çàòеì — Âòîðîãî Ãёйòþðêñêîãî
êàãàíàòà. Ïîñëе ðàñïàäà Ãёйòþðêñêîãî ãîñóäàðñòâà â 750 ãîäó îãóç-
ñêèе ïëеìеíà ñîçäàëè ãîñóäàðñòâî. Îäíàêî ýòî ãîñóäàðñòâî ïîïàëî
ïîä âëàñòü óйãóðîâ. Ïîñëе ðàñïàäà Óйãóðñêîãî ãîñóäàðñòâà îãóçñêèе
ïëеìеíà, íàñеëяâøèе òеððèòîðèè ìеæäó ðеêîй Сейõóí è Êàñïèйñêèì

Огуз и его сыновья

17
ìîðеì, îáúеäèíèâøèñü, ñîçäàëè
ãîñóäàðñòâî, êîòîðîе â èñòîðè-
÷еñêèõ èñòî÷íèêàõ óïîìèíàеò-
ñя êàê Огузское государство
èëè государство Ябгу.
Сòîëèцей ãîñóäàðñòâà áûë ãî-
ðîä Янгикент. Ãîñóäàðñòâîì
ïðàâèë цàðü, èìеíóеìûй ябгу.
Àðìèþ âîçãëàâëяë субаши — âòî-
Огузское государство
ðîе ïîñëе яáãó ïîëíîìî÷íîе ëèцî.
Чèíîâíèê, íàçûâàеìûй гюлергин, ñ÷èòàëñя ïîâеðеííûì яáãó.
Ïðè ãëàâе ãîñóäàðñòâà äейñòâîâàë äèâàí (ñîâеò ñàíîâíèêîâ). Чèíîâ-
íèêè, çàíèìàâøèеñя ñáîðîì íàëîãîâ â ãîðîäàõ, íàçûâàëèñü тахсиль-
дарами. Â Îãóçñêîì ãîñóäàðñòâе îñíîâó àðìèè ñîñòàâëяëà ïðеêðàñíî
âîîðóæеííàя êîííèцà.
Принятие огузами исламской религии. Огузские потоки. Äî
ïðèíяòèя èñëàìà îãóçû âеðîâàëè â Гёй Танры (â Íеáеñíîãî Бîãà).
 950 ãîäó îãóçû ïðèíяëè èñëàì. Ïðèíяâøèõ ýòó ðеëèãèþ îãóçîâ
ñòàëè íàçûâàòü òóðêìеíàìè. Иñëàìñêàя ðеëèãèя ïðеâðàòèëàñü ñðеäè
îãóçîâ â ãîñïîäñòâóþùóþ ðеëèãèþ. Äàëüíейøеãî ðàçâèòèя è ðàñцâе-
òà äîñòèãëà êóëüòóðà òþðêñêèõ íàðîäîâ, à èñëàìñêèе è òþðêñêèе
òðàäèцèè ñëèëèñü âîеäèíî.

? Êàêîâî çíà÷еíèе ïðèíяòèя îãóçàìè èñëàìñêîй ðеëèãèè?

Âíóòðеííèе ðàñïðè îñëàáèëè Îãóçñêîе ãîñóäàðñòâî. Âîñïîëüçî-


âàâøèñü ýòèì, êûï÷àêè â 1000 ãîäó ïîëîæèëè êîíец Îãóçñêîìó ãî-
ñóäàðñòâó. Ïîñëе ïàäеíèя ãîñóäàðñòâà íà÷àëèñü íîâûе ìèãðàцèè
îãóçîâ â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëеíèяõ. Чàñòü èç íèõ îáîñíîâàëàñü íà
ñеâеðíîì ïîáеðеæüе Чеðíîãî ìîðя, à äðóãàя ÷àñòü ðàñïðîñòðàíèëàñü
â Иðàíе, Иðàêе, Àçеðáàйäæàíе è Àíàòîëèè.

1. Объясни значение образования Гёйтюркской империи для тюркского


мира.
2. Укажи причины распада Первой Гёйтюркской империи.
3. Напиши эссе об образовании Второй Гёйтюркской империи.
4. Какой вклад внесли уйгуры в мировую культуру?
5. На основе источников выясни историю образования Огузского госу-
дарства.

18
3. АВАРЫ, ХАЗАРЫ И
БУЛГАРЫ

Êàê æе cëîæèëàñü äàëüíейøàя ñóäüáà æóæà- Авары;


íей ïîñëе òîãî, êàê ãейòþðêè ïîëîæèëè êîíец булгары;
ñóùеñòâîâàíèþ Æóæàíüñêîãî ãîñóäàðñòâà? Ïîñëе Баян хаган;
ýòîãî â èõ æèçíè ïðîèçîøëè î÷еíü èíòеðеñíûе Кубрат хан;
Аспарух хан;
ñîáûòèя. Îòçâóêè ýòèõ ñîáûòèй ñòàëè äîíîñèòü- Хазары;
ñя èç Еâðîïû. Â ôîðìèðîâàíèè ñîâðеìеííîй êàð- Итильские бул-
òû Еâðîïû òþðêè ñûãðàëè âàæíóþ ðîëü. гары;
город Булгар

Какие тюркские государства образовались в Европе


после империи Западных гуннов?

Аварский каганат. Ïîñëе òîãî êàê æóæà-


íè ïîòеðïеëè ïîðàæеíèе îò ãёйòþðêîâ, îäíî
èç ïëеìёí â ýòîì ãîñóäàðñòâе, íàçûâàâøèõ ñе-
áя àâàðàìè, îòîøëî íà çàïàä. Îáîñíîâàâøèñü
â ñеâеðíîй ÷àñòè Чеðíîìîðñêîãî ïîáеðеæüя è
íà Êàâêàçе, îòòóäà îíè â ïîäàâëяþùеì áîëü-
øèíñòâе ïеðеñеëèëèñü â âîñòî÷íóþ Еâðîïó è
ñîçäàëè òàì Àâàðñêîе ãîñóäàðñòâî. Îñíîâó
ýòîãî ãîñóäàðñòâà â ñеðеäèíе VI âеêà çàëîæèë
Баян хаган. Çà êîðîòêîе âðеìя Àâàðñêîе
ãîñóäàðñòâî ïðеâðàòèëîñü â ñèëüíûй êàãàíàò.
Àâàðû íà÷àëè òðеáîâàòü îò Âèçàíòèè äàíü.
Баян хан
Âèçàíòèя ñîãëàñèëàñü ïëàòèòü äàíü.
 êîíце VI âеêà â ñîñòàâ Àâàðñêîãî êàãàíàòà, óæе ïðеâðàòèâøе-
ãîñя â èìïеðèþ, âõîäèëà áîëüøàя ÷àñòü Âîñòî÷íîй è Çàïàäíîй Еâ-
ðîïû — ÷àñòü þæíûõ îáëàñ-
òей ñîâðеìеííîй Âеíãðèè,
Чеõèè, Сëîâàêèè, Àâñòðèè è
Ãеðìàíèè. Чàñòü ãеðìàíñêèõ
è ñëàâяíñêèõ ïëеìеí òàêæе
ïîïàëà â çàâèñèìîе ïîëî-
æеíèе îò àâàðîâ. Â îáðàçîâà-
íèè è óêðеïëеíèè Àâàðñêîãî
ãîñóäàðñòâà áëèçêîе ó÷àñòèе
ïðèíèìàëè ãóííû, ñàáèðû,
îãóçû è äðóãèе òþðêñêèе
ïëеìеíà. Аварское государство

19
Ïîñëе òîãî êàê Àâàðñêèй
êàãàíàò ñòàë ãðàíè÷èòü ñ Âè-
çàíòèей, ó÷àñòèëèñü еãî íàïà-
äеíèя íà ýòó ñòðàíó. Àâàðû
âìеñòе ñ Сàñàíèäàìè äâàæäû
îñàæäàëè Êîíñòàíòèíîïîëü.
Îäíàêî, èç-çà îòñóòñòâèя ó íèõ
âîеííî-ìîðñêîãî ôëîòà, îíè
íе ñìîãëè îäеðæàòü ïîáеäó.
 626 ãîäó, ïîñëе î÷еðеä-
Аварское знамя
íîãî íàïàäеíèя íà Êîíñòàíòè-
1
íîïîëü, ìîùü Àâàðñêîãî ãîñóäàðñòâà áûëà ñîêðóøеíà. Âîññòàíèя
ïîêîðеííûõ íàðîäîâ è áîðüáà çà âëàñòü ïðèâеëè ê îñëàáëеíèþ êà-
ãàíàòà. Íеêîòîðûе òþðêñêèе ïëеìеíà îòäеëèëèñü îò àâàðîâ. Ïðà-
âèòеëü Бóëãàðñêîãî ãîñóäàðñòâà Êóáðàò õàí ïðèíяë ýòè ïëеìеíà â
ñâîё ãîñóäàðñòâî. Îí âûòеñíèë è èçãíàë àâàðîâ ñ òеððèòîðèй ñеâеð-
íûõ ïîáеðеæèй Чеðíîãî ìîðя è íèæíеãî òе÷еíèя ðеêè Äíеïð.
 êîíце VIII âеêà ìеæäó Àâàðñêèì êàãàíàòîì è Ôðàíêñêèì ãî-
ñóäàðñòâîì íà÷àëàñü äëèòеëüíàя âîйíà. Àâàðñêîе ãîñóäàðñòâî, еùё
áîëее îñëàáèâøèñü â âîйíàõ ñ ôðàíêàìè, à çàòеì è ñ áóëãàðàìè, â íà-
÷àëе IX âеêà ïàëî.

? Чòî ñòàëî ïðè÷èíîй îñëàáëеíèя Àâàðñêîãî ãîñóäàðñòâà?

Ïðîæèâàþùèе â íàñòîяùее âðеìя íà ñеâеðî-çàïàäе Àçеðáàй-


äæàíà è â Äàãеñòàíе àâàðû ñ÷èòàþòñя ïîòîìêàìè àâàðñêèõ òþðêîâ.
Булгарское тюркское государство в Юго-Восточной Европе.
Ïîñëе ïàäеíèя Çàïàäíî-Ãейòþðêñêîãî êàãàíàòà â ñòеïяõ Âîñòî÷íîй
Еâðîïû îáðàçîâàëèñü äâà ãîñóäàðñòâà. Îäíèì èç íèõ áûëî Âеëèêîе
Бóëãàðñêîе ãîñóäàðñòâî, îáðàçîâàâøееñя íà
ïîáеðеæüе Чеðíîãî ìîðя, à äðóãèì — Õàçàð-
ñêèй êàãàíàò, ñîçäàííûй íà ïðèêàñïèйñêèõ
òеððèòîðèяõ.
Бóëãàðñêîе ãîñóäàðñòâî ñ ñàìîãî íà÷àëà
ñâîеãî îáðàçîâàíèя ïðеâðàòèëîñü â ñеðüёçíóþ
ïîëèòè÷еñêóþ ñèëó. Îäíàêî ïîñëе ñìеðòè îñ-
íîâîïîëîæíèêà ýòîãî ãîñóäàðñòâà — Кубрат
хана, â ðеçóëüòàòе ðàñïðей ìеæäó еãî ñû-
íîâüяìè Âеëèêîе Бóëãàðñêîе ãîñóäàðñòâî
ðàñïàëîñü. Эòèì âîñïîëüçîâàëèñü õàçàðû. Â
660 ãîäó ìеæäó õàçàðàìè è áóëãàðàìè ïðî-
Кубрат хан èçîøëî ñòîëêíîâеíèе. Õàçàðû îäеðæàëè ïî-

20
áеäó. Чàñòü áóëãàð, ïðèíяâ âëàñòü õàçàð, îñ-
òàëàñü çäеñü.
Äðóãàя ÷àñòü áóëãàð ïîä ïðеäâîäèòеëüñòâîì
ñûíà Êóáðàò õàíà — Аспарух хана ïеðеñеëèëàñü
íà ïðèäóíàйñêèе òеððèòîðèè.
 679 году Àñïàðóõ õàí, îäеðæàâ ïîáеäó
íàä âèçàíòèйñêèìè âîйñêàìè, çàëîæèë îñíîâó
íеçàâèñèìîãî Булгарского тюркского государ-
ства íà òеððèòîðèè Юãî-Âîñòî÷íîй Еâðîïû.
Âèçàíòèйñêàя èìïеðèя âûíóæäеíà áûëà çà-
êëþ÷èòü ñ Àñïàðóõ õàíîì ìèðíûй äîãîâîð.
Сîãëàñíî ýòîìó äîãîâîðó, Âèçàíòèя ïðèçíàëà
íеçàâèñèìîñòü Бóëãàðñêîãî òþðêñêîãî ãîñó- Аспарух хан
äàðñòâà è îáяçûâàëàñü ïëàòèòü еìó äàíü. Сòî-
ëèцей Бóëãàðñêîãî òþðêñêîãî ãîñóäàðñòâà âíà÷àëе áûë ãîðîä Плиска,
à ïîçæе — ãîðîä Преслав.
Бóëãàðñêèì ãîñóäàðñòâîì ïðàâèë õàí, ñîñðеäîòî÷èâøèй âñþ
âëàñòü â ñâîèõ ðóêàõ. Íàñеëеíèе â îñíîâíîì çàíèìàëîñü çеìëеäе-
ëèеì. Бûëè ðàçâèòû ñàäîâîäñòâî è ñêîòîâîäñòâî. Ãîðîäà ñòðàíû ïîä-
äеðæèâàëè òîðãîâûе îòíîøеíèя ñ ðяäîì ãîñóäàðñòâ. Âî âíеøíей
ïîëèòèêе Бóëãàðñêîãî òþðêñêîãî ãîñóäàðñòâà îñîáîе ìеñòî çàíè-
ìàëè âçàèìîîòíîøеíèя ñ Âèçàíòèйñêîй èìïеðèей. Âèçàíòèйñêèе
èìïеðàòîðû íе ìîãëè ñìèðèòüñя ñ îáðàçîâàíèеì íà èõ òеððèòîðèяõ
íеçàâèñèìîãî òþðêñêîãî ãîñóäàðñòâà.

? Ïî÷еìó Âèçàíòèя
íе õîòеëà ñóùеñò-
âîâàíèя íеçàâèñè-
ìîãî òþðêñêîãî
ãîñóäàðñòâà?

Ïеðâàя ïîëîâèíà IX âе-


êà áûëà ñàìûì яðêèì ïе-
ðèîäîì Бóëãàðñêîãî òþðê-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà. Â ýòîò
ïеðèîä áûëè ïîñòðîеíû
íîâûе ãîðîäà, ñîçäàíû îðî-
ñèòеëüíûе ñеòè. Сóùеñò-
âîâàâøèе â Âîñòî÷íîй
Еâðîïе еäèíñòâеííûе ñî-
ëяíûе êîïè òàêæе ïðè- Булгарское тюркское государство
íàäëеæàëè áóëãàðàì. (VII—XI века)

21
Могила Кубрат хана в современном Памятник Аспарух хану
украинском городе Полтаве в городе Добрич в Болгарии

 864 ãîäó õðèñòèàíñòâî áûëî îáúяâëеíî îôèцèàëüíîй ðеëèãèей


ãîñóäàðñòâà. Эòî îêàçàëî âëèяíèе íà æèçíü è áûò ãîñóäàðñòâà è íà-
ðîäà. Мíîãî÷èñëеííûе ïîòîêè ñëàâяí íà òеððèòîðèþ ñòðàíû еùё
áîëее óñèëèëèñü. Сî âðеìеíеì áóëãàðû, èìеâøèе òþðêñêîе ïðî-
èñõîæäеíèе, ñìеøàëèñü ñî ñëàâяíàìè.
Хазарский каганат. Õàçàðû, яâëяâøèеñя ïîòîìêàìè ñàáèðîâ,
îíîãóðîâ è àëòàйñêèõ òþðîê, ñ íà÷àëà VII âеêà íàñеëяëè çàïàäíîе
ïîáеðеæüе Êàñïèйñêîãî ìîðя, â òîì ÷èñëе òеððèòîðèþ Àçеðáàйäæàíà,
à ïîçæе ðàñïðîñòðàíèëèñü â çàïàäíîì è âîñòî÷íîì íàïðàâëеíèяõ.
Õàçàðñêèй êàãàíàò áûë îäíèì èç ïеðâûõ ôеîäàëüíûõ ãîñóäàðñòâ
Âîñòî÷íîй Еâðîïû. Сòîëèцей ýòîãî ãîñóäàðñòâà áûëè ãîðîäà Бà-
ëàíäæàð, Сàìàíäàð (íà òеððèòîðèè ñîâðеìеííîãî Äàãеñòàíà), Иòèëü
(îêîëî ñîâðеìеííîй Àñòðàõàíè íà Âîëãе), Сàðêеë.
 VIII—IX âеêàõ Õàçàðñêèй êàãàíàò ïеðеæèâàë ïеðèîä ñâîеãî
íàèâûñøеãî ðàñцâеòà è ìîãóùеñòâà. Â ýòî âðеìя â ñîñòàâ еãî òеððè-
2 òîðèè âõîäèëè Сеâеðíûй Êàâêàç, ïîáеðеæüе Àçîâñêîãî ìîðя, ÷àñòü
Êðûìñêîãî ïîëóîñòðîâà. Âî âòîðîй ïîëîâèíе IÕ âеêà ìíîãèе âîñ-
òî÷íîñëàâяíñêèе ïëеìеíà ïëàòèëè äàíü õàçàðàì.
Сòðàíîй ïðàâèë хаган. Âîêðóã õàãàíà îáúеäèíèëèñü беки è тар-
ханы, îáëàäàâøèе îãðîìíûìè ïðèâèëеãèяìè. Õàçàðñêîе ãîñóäàðñòâî
èìеëî ñèëüíóþ àðìèþ. Õàçàðû îáëàäàëè î÷еíü áîëüøèì âëèяíèеì
è íà ñîïðеäеëüíûõ òеððèòîðèяõ.

22
Îäíî èç íàçâàíèй Êàñ-
ïèйñêîãî ìîðя — Õàçàð
ñâяçàíî ñ íàçâàíèеì ïëе-
ìеí õàçàðîâ. Чеðеç òеð-
ðèòîðèþ ñòðàíû ïðîõîäèëè
òîðãîâûе ïóòè, êîòîðûе
ïðîòяãèâàëèñü â ñеâеðíîì
è âîñòî÷íîì íàïðàâëе-
íèяõ. Øèðîêèе òîðãîâûе
ñâяçè áëàãîïðèяòñòâîâàëè
ýêîíîìè÷еñêîìó è êóëü-
òóðíîìó ðàçâèòèþ ñòðà-
íû. Äëèòеëüíûе âîйíû ñ
àðàáàìè è áîðüáà ñ äðó-
ãèìè òþðêñêèìè ïëеìе- Хазарский каганат (VII—Х века)
íàìè — ïе÷еíеãàìè ïðè-
âеëè ê îñëàáëеíèþ ãîñóäàðñòâà. Â 60-õ ãîäàõ Õ âеêà îñëàáëеííûй
êàãàíàò áûë çàõâà÷еí Êèеâñêèì ãîñóäàðñòâîì. Тþðêè-õàçàðû, ïðî-
æèâàâøèе íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà, âîøëè â ñîñòàâ íàøеãî
íàðîäà. Â íàñòîяùее âðеìя îäèí èç ðàйîíîâ Àáøеðîíñêîãî ïîëó-
îñòðîâà Àçеðáàйäæàíà íîñèò íàçâàíèе Õàçàðñêèй ðàйîí.
Итильское Булгарское государство. Ïîñëе ðàñïàäà Âеëèêîãî
Бóëãàðñêîãî ãîñóäàðñòâà áóëãàðû, íàñеëяâøèе òеððèòîðèþ Ïî-
âîëæüя, ïîïàëè ïîä âëàñòü õà-
çàð è äëèòеëüíîе âðеìя ïëàòè-
ëè äàíü Õàçàðñêîìó êàãàíàòó.
 965 ãîäó îíè, ïîä÷èíèâ ñеáе
ìеñòíûе ïëеìеíà, ñîçäàëè âîê-
ðóã ðеê Âîëãè è Êàìû Иòèëü-
ñêîе Бóëãàðñêîе ãîñóäàðñòâî è
ïðеêðàòèëè ïëàòèòü äàíü Õà-
çàðñêîìó êàãàíàòó. Сòîëèцей
Иòèëüñêîãî Бóëãàðñêîãî ãîñó-
äàðñòâà ñòàë ãîðîä Бóëãàð.
Âûãîäíîе ãеîãðàôè÷еñêîе ïî-
ëîæеíèе òеððèòîðèè ïîçâîëяëî
èì íàðяäó ñ äðóãèìè íàðîäà-
ìè, æèâøèìè ê þãó îò Âîëãè,
òîðãîâàòü ñî ñòðàíàìè Юæíîãî
Êàâêàçà, Öеíòðàëüíîй Àçèè è
äðóãèìè ãîñóäàðñòâàìè. Бóë- Итильское Булгарское государство
ãàðû ýêñïîðòèðîâàëè çеðíî, (Волжская Булгария) (X—XIII века)

23
ïóøíèíó, ðеìеñëеííûе èçäеëèя. Âûñîêîðàçâèòûе ãîðîäà Бóëãàð,
Бèëüяð, Сóâàð ñ÷èòàëèñü цеíòðàìè ðеìеñëà è òîðãîâëè. Бîëüøèí-
ñòâî êðеñòüяí áûëè ñâîáîäíûìè çеìëеâëàäеëüцàìè. Çäеñü õîðîøî
áûëè ðàçâèòû ðеìеñëî, è â îñîáеííîñòè, êóçíе÷íîе äеëî. Мàñòеðà-
ðеìеñëеííèêè èçãîòàâëèâàëè ïðеäìеòû óêðàøеíèя èç ãëèíû, ìеäè,
ñеðеáðà è çîëîòà. Îò èìеíè áóëãàðñêèõ õàíîâ ÷еêàíèëèñü ìîíеòû.
Âî âðеìя ïîõîäà ìîíãîëîâ â Âîñòî÷íóþ Еâðîïó Иòèëüñêîе
(Âîëæñêîе) Бóëãàðñêîе òþðêñêîе ãîñóäàðñòâî îêàçàëîñü ïîä óãðî-
çîй. Â 1236 ãîäó ìîíãîëû ïîëîæèëè êîíец ñóùеñòâîâàíèþ ýòîãî ãî-
ñóäàðñòâà.

4 Âîëæñêèе áóëãàðû — îäèí èç ïеðâûõ òþðêñêèõ íàðîäîâ, ïðè-


íяâøèõ èñëàì. Бóëãàðñêèй õàí ïðîñèë ó õàëèôà îòïðàâèòü ê
íèì ó÷еíûõ, îáó÷àþùèõ èñëàìñêîй ðеëèãèè. Õàëèô îòïðàâèë
ê èòèëüñêèì áóëãàðàì ãðóïïó ó÷еíûõ. Сðеäè íèõ íàõîäèëñя è
çíàìеíèòûй àðàáñêèй ïóòеøеñòâеííèê è ó÷еíûй Ибн Фадлан,
цеííûе èñòîðè÷еñêèе ñâеäеíèя êîòîðîãî äîøëè äî íàøèõ âðе-
ìеí. Бóëãàðû, ïðèíяâøèе èñëàì, îáúеäèíèëè ñâîè íàцèîíàëü-
íûе цеííîñòè ñ цеííîñòяìè èñëàìà. Îíè ñûãðàëè áîëüøóþ ðîëü
â ôîðìèðîâàíèè èñëàìñêîй êóëüòóðû.

1. Обоснуй причины крушения могущества Аварского государства


после 626 года.
2. Докажи, что Хазарский каганат в VIII—IX веках являлся могуще-
ственным государством.
3. Поясни схожие черты во взаимоотношениях Аварского каганата и
Булгарского тюркского государства с Византийской империей.
4. Выясни, какое влияние оказало принятие ислама на жизнь булгар.

24
4. СТРАНА, С КОТОРОЙ НАЧИНАЕТСЯ
ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
Тû óæе èìееøü ñâеäеíèя î Âеëèêîй Êèòàй-
ñêîй ñòеíе, Âеëèêîì Øеëêîâîì ïóòè, Êîíôóцèè,
«Сильные
ñâяçàííûõ ñ Êèòàеì. Âñе ýòî òеáе èçâеñòíî ñ 6-ãî
семьи»;
êëàññà. Êàê òû çíàеøü, âîññòàíèе «Æеëòûõ ïî- династия
âяçîê», äëèâøееñя 20 ëеò, è äðóãèе ôàêòîðû Суй;
ñïîñîáñòâîâàëè îñëàáëеíèþ Êèòàя, ñâеðæеíèþ «Великий канал»;
äèíàñòèè Õàíü.  íà÷àëе III âеêà Êèòàй ðàñïàëñя династия Тан;
íà ìеëêèе ãîñóäàðñòâà. Íà ìеñòе äðеâíей Êèòàй- Великий
ñêîй èìïеðèè îáðàçîâàëèñü íеñêîëüêî âðàæäóþ- Шелковый путь;
Пекин;
ùèõ äðóã ñ äðóãîì ãîñóäàðñòâ. Â ýòî âðеìя ñ династия Минь
ñеâеðà ñîâеðøàëèñü áеñïðеðûâíûе íàøеñòâèя
òþðêñêèõ íàðîäîâ. Ðàçäðîáëеííîìó Êèòàþ áûëî
ñëîæíî ïðîòèâîñòîяòü ýòèì íàøеñòâèяì.

Когда был проведён Великий канал?

Образование единого государства в Китае. Династия Суй.


Ðàçâèòèе ôеîäàëüíûõ îòíîøеíèй â Êèòàе ñïîñîáñòâîâàëî îáðàçîâà-
íèþ çäеñü âíîâü еäèíîãî ãîñóäàðñòâà. Â 80-õ ãîäàõ VI âеêà ïîëêî-
âîäец Яí Öçяí ñòàë îñíîâàòеëеì äèíàñòèè Сóй. Ãîðîä Чаньань ñòàë
ñòîëèцей ñòðàíû. Â Êèòàе âíîâü áûëà âîññòàíîâëеíà èìïеðèя.

? Чòî ñòàëî ïðè÷èíîй ðàñïàäà ðàáîâëàäеëü÷еñêîãî ñòðîя â Êèòàе?

 Êèòàе ñóùеñòâîâàë государственный феодализм. Иìïеðàòîð


çà âеðíóþ ñëóæáó ðàçäàâàë ïîëêîâîäцàì è ÷èíîâíèêàì óñëîâíûе
çеìеëüíûе óãîäüя. Âëàäеëüцû ýòèõ çеìеëü ïîñòеïеííî ïðеâðàùà-
ëèñü â ôеîäàëîâ. Â òî âðеìя â Êèòàе êðóïíûе ôеîäàëû íàçûâàëèñü
«ñèëüíûìè ñеìüяìè». Бîëüøèíñòâî èç íèõ çàõâàòûâàëè çеìëè
êðеñòüяí. Êðеñòüяíе ïîïàäàëè â çàâèñèìîе îò íèõ ïîëîæеíèе. С
çàâèñèìûõ êðеñòüяí âçèìàëñя îáðîê — òîйäæó. Íà÷èíàя ñ VIII âеêà
ôеîäàëû ñòàëè çàõâàòûâàòü òàêæе è ãîñóäàðñòâеííûе çеìëè.

? Êàêèе îòðèцàòеëüíûе ñòîðîíû èìеë ñàìîâîëüíûй çàõâàò ôеî-


äàëàìè ãîñóäàðñòâеííûõ çеìеëü?

 Êèòàе áûëî ðàçâèòî õîçяйñòâî. Ïî óêàçó èìïеðàòîðà áûë ïðî-


âеäеí Âеëèêèй êàíàë, ñîеäèíèâøèй ðеêè Яíцçû è Õóàíõý, à òàêæе

25
ñâяçàâøèй ýòè ðеêè ñ ìîðñêèì ïîáе-
ðеæüеì. Бûëî èçîáðеòеíî ñïецèàëüíîе
óñòðîйñòâî, îáеñïе÷èâàâøее äîñòàâêó
âîäû ê ïîáеðеæüþ. Óñîâеðøеíñòâîâà-
ëèñü øеëêîòêàцêèе ñòàíêè.
Династия Тан. Â 618 ãîäó â Êèòàе
ê âëàñòè ïðèøëà äèíàñòèя Тàí. Эòà äè-
íàñòèя ïðàâèëà ñòðàíîй ïðèìеðíî 300 ëеò.
Иìïеðàòîðà èç äèíàñòèè Тàí, îáîæеñò-
âëяя, íàçûâàëè «Сûíîì íеáà». Â ïеðèîä
âëàñòè äèíàñòèè Тàí Êîðея è Âüеòíàì
áûëè ïîä÷èíеíû Êèòàþ. Êèòàйñêàя àð-
ìèя çàõâàòèëà êîíòðîëü íàä ÷àñòüþ
Âеëèêîãî Øеëêîâîãî ïóòè äî ñàìîй
Император Ян Ди из Öеíòðàëüíîй Àçèè. Âеëèêèй Øеëêî-
династии Суй âûй ïóòü óêðеïèë òîðãîâûе ñâяçè Êèòàя
ñ ãîñóäàðñòâàìè Öеíòðàëüíîй Àçèè,
Àçеðáàйäæàíîì, Иðàíîì è Âèçàíòèей. Îäíàêî â 751 ãîäó, ïîñëе
òîãî êàê Êèòàй ïîòеðïеë ïîðàæеíèе îò àðàáîâ, ýòîò ïóòü ïеðеøеë
ïîä êîíòðîëü àðàáîâ è òеì ñàìûì òîðãîâûì îòíîøеíèяì ìеæäó Çà-
ïàäîì è Êèòàеì áûë íàíеñеí îãðîìíûй óäàð.
 Êèòàе òðàäèцèîííî áûëè ðàçâèòû âîçäеëûâàíèе ðèñà, ÷àя, ñà-
õàðíîãî òðîñòíèêà, ïðîèçâîäñòâî ôàðôîðîâîй ïîñóäû, øеëêà. Êèòàй
ïîääеðæèâàë ïî ìîðñêîìó ïóòè òîðãîâûе ñâяçè ñî ñòðàíàìè, ðàñïî-
ëîæеííûìè íà ïîáеðеæüе Иíäèйñêîãî îêеàíà. Ê êîíцó IÕ âеêà â

Великий канал

26
Êèòàе ïðîòèâ òяæеëûõ íàëîãîâ è ôеîäàëüíîãî ãíёòà ïðîèçîøëî
êðеñòüяíñêîе âîññòàíèе ïîä ïðеäâîäèòеëüñòâîì Õóàíü Чàî. Эòî âîñ-
ñòàíèе òàêæе ñûãðàëî áîëüøóþ ðîëü â îñëàáëеíèè è íèçâеðæеíèè
ñ ïðеñòîëà äèíàñòèè Тàí.

? Êàêèе ñòðàíû çàõâàòèëè èìïеðàòîðû äèíàñòèè Тàí?

Династия Сунь. Монгольское нашествие. Â 960 ãîäó â Êèòàе


ê âëàñòè ïðèøëà äèíàñòèя Сóíü. Â ïеðèîä ïðàâëеíèя äèíàñòèè
Сóíü ïîñòîяííî ïðîèñõîäèëè êðеñòüяíñêèе âûñòóïëеíèя, ñòðàíà
ïîäâеðãàëàñü íàøеñòâèяì ñîñеäíèõ ãîñóäàðñòâ.
 1215 ãîäó âîйñêà âеëèêîãî ìîíãîëüñêîãî õàíà — Чèíãèç õàíà
çàõâàòèëè Сеâеðíûй Êèòàй. Ïîñëе äëèòеëüíîй áîðüáû ìîíãîëû ïîë-
íîñòüþ ïîä÷èíèëè ñеáе Êèòàй. Êèòàй ñòàë îñíîâíîй ÷àñòüþ Мîí-
ãîëüñêîй èìïеðèè. Сòîëèцà Мîíãîëüñêîй èìïеðèè áûëà ïеðеíеñеíà
â ãîðîä Ïеêèí.
Династия Минь. Â ñеðеäè-
íе XIV âеêà â Êèòàе â ðеçóëüòà-
òе íàðîäíîãî äâèæеíèя ïðîòèâ
ìîíãîëüñêîãî èãà ñòðàíà âíîâü
îáðеëà íеçàâèñèìîñòü. Ê âëàñòè
ïðèøëà äèíàñòèя Мèíü.
 ïеðâûе âðеìеíà ïðàâëеíèя
äèíàñòèè Мèíü çеìëè, îòíяòûе
ó ìîíãîëüñêèõ ôеîäàëîâ, ðàçäà-
âàëèñü êðеñòüяíàì. Êðеñòüяíе
íà òðè ãîäà áûëè îñâîáîæäеíû
îò ïîäàòей è ïîâèííîñòей.

?
Ïî÷еìó äèíàñòèя Мèíü óìеíü-
øèëà ðàçìеðû íàëîãîâ è ïî-
âèííîñòей?

Ðàçìеðû íàëîãîâ, âçèìàе-


ìûõ ó êóïцîâ è ðеìеñëеííè-
êîâ, áûëè óìеíüøеíû. Âñе ýòè
ìеðû â XV âеêе ñïîñîáñòâîâàëè
ðàçâèòèþ õîçяйñòâà â Êèòàе.
Нападение Чингиз хана на Китай
 XVI âеêе â ðеçóëüòàòе çà-
(миниатюра)
âîеâàòеëüíûõ ïîõîäîâ äèíàñòèè

27
Мèíü òеððèòîðèя èìïеðèè çíà-
÷èòеëüíî ðàñøèðèëàñü.  ñîñòàâ
òеððèòîðèè Êèòàйñêîй èìïе-

ь
ðèè âõîäèëè âíóòðеííèе ïðî-

Сун
Та
âèíцèè ñîâðеìеííîãî Êèòàя, à

н
Су

ь
òàêæе Мàí÷æóðèя. Êîðея, Âüеò-

ин
й

М
ур íàì è Тèáеò íàõîäèëèñü â çà-
Ха н чж âèñèìîì ïîëîæеíèè îò Êèòàя.
нь Ма
Ци
н
? Ïî êàêèì îñîáеííîñòяì
ïеðèîä ïðàâëеíèя äèíàñ-
òèè Мèíü ìîæíî íàçâàòü
ïеðèîäîì ðàñцâеòà Êè-
òàя?

Китайские династии

Придворные дамы периода


Империя Минь династии Минь

1. Объясни значение образования единого государства для Китая.


2. Покажи на карте завоевательные походы императоров династии Тан.
3. Поясни влияние политических факторов на развитие хозяйства.
4. Сравни по диаграмме Венна династии Тан и Минь.
5. Напиши эссе на тему «Проведение Великого канала в Китае».

28
5. ИРАН И КАВКАЗ
Иç èñòîðèè äðеâíеãî ìèðà òеáе èçâеñòíî, ÷òî íà Ардешир;
òеððèòîðèè ñîâðеìеííîãî Иðàíà ðàíüøе ñóùеñòâî- Бабакан;
âàëî Ïàðôяíñêîе ãîñóäàðñòâî.  íà÷àëе III âеêà Ктесифон;
Ïàðôяíñêîе ãîñóäàðñòâî ïðèøëî â óïàäîê, еãî зороастризм;
ñìеíèëî ãîñóäàðñòâî Сàñàíèäîâ. Иìïеðèя Сàñàíè- хостак;
äîâ, ðàñøèðяяñü â ñòîðîíó Âîñòîêà, çàõâàòèëà дастакерт;
êîíòðîëü íàä Àçеðáàйäæàíîì è âñеì Юæíûì Êàâ- патрики;
азады;
êàçîì. Ïðîèñõîäèâøèе â ýòîì ãîñóäàðñòâе ïîëè-
Мани;
òè÷еñêèе, ýêîíîìè÷еñêèе, êóëüòóðíûе ïðîцеññû Маздак;
îêàçàëè âëèяíèе íà æèçíü âñеõ íàðîäîâ Юæíîãî Хосров;
Êàâêàçà, â òîì ÷èñëе è àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà. Ануширеван;
сельджуки;
Как образовалось государство Саса- Тифлисский
нидов? Кто были Мани и Маздак? Как мусульманский
сложилась дальнейшая судьба Кавказа эмират;
после Сасанидов? Давид IV

Как образовалась империя Сасанидов. Ïðàâèòеëü îáëàñòè Ôàðñ,


íàñëеäíèê Сàñàíà Àðäеøèð Бàáàêàí âîñïîëüçîâàëñя áëàãîïðèяòíîй
ñèòóàцèей, ñëîæèâøейñя â ðеçóëüòàòе îñëàáëеíèя Ïàðôяíñêîãî
ãîñóäàðñòâà. Ðàçãðîìèâ ïàðôяíñêóþ àðìèþ, îí âñòóïèë â ñòîëèцó
ãîñóäàðñòâà ãîðîä Êòеñèôîí.

? Êàê áûëî îáðàçîâàíî Ïàðôяíñêîе ãîñóäàðñòâî?


 226 ãîäó Àðäеøèð òîðæеñòâеííî ïðè-
íяë â ãîðîäе Êòеñèôîíе òèòóë «Öàðя цàðей»
— «Øàõèíøàõà». Тàêèì îáðàçîì, îáðàçî-
âàëîñü ãîñóäàðñòâî Сàñàíèäîâ. Ãîñóäàðñòâî
Сàñàíèäîâ ïðèñòóïèëî ê øèðîêîìàñøòàá-
íûì çàâîеâàòеëüíûì âîйíàì. Õîðеçì, Õî-
ðàñàí, Меðâ è Àçеðáàйäæàíñêîе ãîñóäàð-
ñòâî — Àòðîïàòеíà áûëè âêëþ÷еíû â ñîñ-
òàâ ãîñóäàðñòâà Сàñàíèäîâ.
Ïî ãîñóäàðñòâеííîìó ñòðîþ ãîñóäàðñòâî
Сàñàíèäîâ áûëî ðàííеôеîäàëüíîй ìîíàðõèей. Ардешир Бабакан
Сòðàíîй ïðàâèë øàõèíøàõ. Àäìèíèñòðà-
òèâíî ñòðàíà áûëà ïîäеëеíà íà îáëàñòè, êîòîðûìè óïðàâëяëè øàõð-
äàðû* è ìàðçáàíû*. Îíè îòïðàâëяëèñü íà âîйíó ñî ñâîèì âîйñêîì,
*Шахрдар — означает «наместник». Так называли тех, кто управлял
центральными областями в период правления Сасанидов.
*Марзбан — означает «пограничник». Так называли тех, кто управлял
пограничными областями в период правления Сасанидов.

29
âîçãëàâëяëè ãðàæäàíñêèе è âîеííûе äеëà.
Âòîðûì îôèцèàëüíûì ëèцîì ïîñëе øàõà
ñ÷èòàëñя âеðõîâíûй ìàã (ãëàâíûй æðец). Îñî-
áóþ ðîëü â óïðàâëеíèè ãîñóäàðñòâîì èãðàë
çîðîàñòðèçì, яâëяâøèйñя îôèцèàëüíîй ðе-
ëèãèей ñòðàíû. Ãëàâíûì цеíòðîì çîðîàñ-
òðèçìà ñ÷èòàëñя õðàì â ãîðîäе Ãàçàêà Àçеð-
áàйäæàíà (Àòðîïàòеíû).
Возникновение феодальных отношений.
Îáðàçîâàíèе ãîñóäàðñòâà Сàñàíèäîâ óñêî-
ðèëî ôîðìèðîâàíèе ôеîäàëüíûõ îòíîøеíèй.
Ôеîäàëüíûе îòíîøеíèя â ñòðàíе ñëîæèëèñü
â III—V âеêàõ. Сàñàíèäñêèе цàðè äëя óê-
ðеïëеíèя óñòîеâ âëàñòè è çàùèòû îêðàèí-
íûõ çеìеëü ðàçäàâàëè âîеííûì çеìеëüíûе
íàäеëû ïîä íàçâàíèеì хостак. Êðеñòüяíе
ïëàòèëè ïîìеùèêàì îáðîê — òîйäæó, âû-
ïîëíяëè ðàçëè÷íûе ïîâèííîñòè.
Знамя и герб Â ñòðàíе ãîñïîäñòâîâàëî натуральное
государства Сасанидов хозяйство*. Îñíîâíîй ôîðìîй ôеîäàëüíîãî

Империя Сасанидов (III—VII века)

*Натуральное хозяйство — хозяйство, производящее необходимые про-


дукты в пределах поместья, а не на продажу.

30
çеìëеâëàäеíèя ñ÷èòàëñя дастакерт.
Äàñòàêеðò ïеðеäàâàëñя ïî íàñëеäñòâó.
Чàñòü êðеñòüяí áîãàòеëà è ïðеâðàùà-
ëàñü â ìеëêèõ ñîáñòâеííèêîâ, à äðóãèе
ïîïàäàëè â çàâèñèìîе ïîëîæеíèе. Â
ýòîò ïеðèîä â ñòðàíе ïîяâèëèñü ñîñëî-
âèя êðóïíûõ ôеîäàëîâ, èõ âàññàëîâ
— ìеëêèõ è ñðеäíèõ ôеîäàëîâ — азадов.
Êîííèцà â àðìèè ñîñòîяëà èç àçàäîâ.
Çà ýòî èì âûäàâàëè õîñòàê. Â ðóêàõ
ñëóæèòеëей õðàìà è âëèяòеëüíûõ ðе-
ëèãèîçíûõ äеяòеëей áûëè ñîñðеäî-
òî÷еíû îáøèðíûе çеìеëüíûе óãîäüя.
Æðецû яâëяëèñü êðóïíûìè çеìëе-
âëàäеëüцàìè.
Сàñàíèäñêèй цàðü Õîñðîâ I Àíó-
øèðеâàí (531—579), äëя óïîðяäî÷еíèя
íàëîãîâîй ñèñòеìû, ïðîâеë ðеôîðìû Сасанидский царь
â ñòðàíе. Â ðеçóëüòàòе ïðîâеäеííûõ Хосров I Ануширеван
ðеôîðì íàëîãîâàя ñèñòеìà áûëà óðе-
ãóëèðîâàíà.
? Чòî îçíà÷àеò ñëîâî «ðеôîðìà»?
Народ хочет справедливого общества.  III âеêе Мàíè íà÷àë
ïðîïîâеäîâàòü ñâîе ðеëèãèîçíîе ó÷еíèе. Еãî ó÷еíèе îáúеäèíяëî â
ñеáе îñíîâíûе ïîëîæеíèя ðеëèãèй çîðîàñò-
ðèçìà, õðèñòèàíñòâà è áóääèçìà. Сîãëàñíî
ó÷еíèþ Мàíè, ìеæäó ñâеòîì è òüìîй èäёò
âе÷íàя áîðüáà. Çà êîðîòêîе âðеìя ìàíèõей-
ñòâî ðàñïðîñòðàíèëîñü íà îáøèðíûõ òеððè-
òîðèяõ. Сàñàíèäñêèй цàðü, âèäя, ÷òî ìàíèõей-
ñòâî ïðеäñòàâëяеò óãðîçó äëя âëàñòè, ïðèêà-
çàë êàçíèòü Мàíè. Óñèëèëèñü ãîíеíèя ïðî-
òèâ ïîñëеäîâàòеëей ìàíèõейñòâà.

? Êàê, ïî-òâîеìó, ïî÷еìó óñèëèëèñü ãî-


íеíèя ïðîòèâ ïîñëеäîâàòеëей ó÷еíèя
Мàíè?
 481 ãîäó â Иðàíе íà÷àëîñü íîâîе äâè-
æеíèе — äâèæеíèе ìàçäàêèäîâ. Âîçãëàâëяë
äâèæеíèе âеðõîâíûй ìàã Мàçäàê. Âûñòóïàя
â Êòеñèôîíе, Мàçäàê òðеáîâàë ïîñòðîеíèя Маздак

31
ñïðàâеäëèâîãî îáùеñòâà. Îí ïðîïîâеäîâàë ñïðàâеäëèâîе ðàñïðеäеëеíèе
âñеõ áëàã ìеæäó ëþäüìè. Сàñàíèäñêèй цàðü Ãóáàä (Êàâàä) I (488—531),
äëя óêðеïëеíèя цеíòðàëüíîй âëàñòè, âîñïîëüçîâàëñя âëèяíèеì ìàç-
äàêèäîâ ñðеäè íàðîäà. Сïóñòя íеêîòîðîе âðеìя, Ãóáàä I, óêðеïèâ
ñâîþ âëàñòü, íà÷àë ïðеñëеäîâàòü ìàçäàêèäîâ.  529 ãîäó Мàçäàê
áûë êàçíеí, íàä еãî ñòîðîííèêàìè áûëà ó÷èíеíà êðîâàâàя ðàñïðà-
âà. Íеñìîòðя íà ïîðàæеíèе äâèæеíèя ìàçäàêèäîâ, èõ èäеè еùе äîë-
ãîе âðеìя ïðîäîëæàëè æèòü.
Сасаниды терпят крах. Íà÷èíàя ñî âòîðîй ïîëîâèíû V âеêà,
ãîñóäàðñòâî Сàñàíèäîâ ïëàòèëî ãîäîâóþ äàíü èìïеðèè Беëûõ
ãóííîâ. Íеñìîòðя íà òî, ÷òî â VI âеêе ãîñóäàðñòâî Сàñàíèäîâ, îáúе-
äèíèâøèñü ñ Ãёйòþðêñêèì êàãàíàòîì, íàíеñëî ïîðàæеíèе Беëûì
ãóííàì, ñòðàíà ïðîäîëæàëà îñëàáеâàòü. Îñîáеííî èñòîùèëè ñèëû
Сàñàíèäñêîãî ãîñóäàðñòâà âîйíû ñ Âèçàíòèей.

? С êàêèìè ôàêòîðàìè áûëî ñâяçàíî îñëàáëеíèе ãîñóäàðñòâà


Сàñàíèäîâ?
Âèçàíòèя ïðè ïîìîùè Õàçàðñêîãî êàãàíàòà íàíеñëà ïîðàæеíèе
èìïеðèè Сàñàíèäîâ. Сàñàíèäû âûíóæäеíû áûëè çàêëþ÷èòü ìèð ñ
Âèçàíòèей. Â 30-õ ãîäàõ VII âеêà ãîñóäàðñòâî Сàñàíèäîâ ñòîëêíó-
ëîñü ñ íîâîй óãðîçîй — íàïàäеíèеì Àðàáñêîãî ãîñóäàðñòâà. Сàñàíèäñêîе
ãîñóäàðñòâî, îñëàáеâøее â ðеçóëüòàòе âîйí ñ Âèçàíòèей è Õàçàð-
ñêèì êàãàíàòîì, íе ñìîãëî îêàçàòü ñеðüеçíîãî ñîïðîòèâëеíèя àðà-
áàì. Â 651 ãîäó ãîñóäàðñòâî Сàñàíèäîâ ïàëî.
Феодальные государства на Кавказе. Â V—XIII âеêàõ íà Êàâ-
êàçе ïî î÷еðеäè ãîñïîäñòâîâàëè àëàíû, ãóííû, âèçàíòèйцû è õàçà-
ðû. Äî VII âеêà Се-
âеðíûй Êàâêàç íàõî-
äèëñя ïîä âëàñòüþ
àëàíîâ, à â VII—Õ âе-
êàõ — Õàçàðñêîãî êà-
ãàíàòà. Êàâêàç, ïîä-
âеðãàâøèйñя íàøеñò-
âèяì, èìеë äëя ñî-
ñеäíèõ ãîñóäàðñòâ
âîеííî-ñòðàòеãè÷еñ-
êîе è ýêîíîìè÷еñêîе
çíà÷еíèе. Çäеñü áû-
ëî ìíîãî ôеîäàëüíûõ
ãîñóäàðñòâ, íàñеëеí-
íûõ ìíîãî÷èñëеííû-
Кавказ (IV—VII века) ìè íàðîäàìè, ýòíè-

32
Кавказ (IХ—ХI века)

÷еñêèìè ãðóïïàìè. Ôеîäàëüíàя ðàçäðîáëеííîñòü è ðеëèãèîçíîе ìíî-


ãîîáðàçèе îñëàáëяëè ñîïðîòèâëеíèе êàâêàçñêèõ íàðîäîâ âðàãàì.
Àðàáñêèе çàâîеâàíèя èçìеíèëè æèçíü êàâêàçñêèõ íàðîäîâ. Мíî-
ãèе íàðîäû ïðèíяëè èñëàì. Â èõ êóëüòóðе ïðîèçîøëè âàæíûе ïе-
ðеìеíû. Àðàáñêèй õàëèôàò ïðàâèë Êàâêàçîì áîëее äâóõ ñòîëеòèй.
 ïеðèîä îñëàáëеíèя Õàëèôàòà íà Êàâêàçе îáðàçîâàëîñü íеñêîëüêî
ñàìîñòîяòеëüíûõ ãîñóäàðñòâ. Â Àçеðáàйäæàíе îáðàçîâàëèñü òàêèе
ãîñóäàðñòâà, êàê ãîñóäàðñòâà Øèðâàíøàõîâ, Сàäæèäîâ, Сàëàðèäîâ,
Øеääàäèäîâ, Ðàââàäèäîâ, Äеðáеíòñêèй ýìèðàò. À íà òеððèòîðèè íû-
íеøíей Ãðóçèè îáðàçîâàëèñü Тèôëèññêèй
ýìèðàò, Àáõàçñêîе, Êàðòëè-Êàõеòèíñêîе цàð-
ñòâà, Тàî-Êëàðäæеòñêîе êíяæеñòâî.

? Êàêèе íàðîäû íàñеëяëè Êàâêàç?


Âûяñíè.

 íà÷àëе ÕI âеêà ãðóçèíñêèе êíяçüя òàêæе


îáúеäèíèëèñü â еäèíîì ãîñóäàðñòâе. Иìеííî
â ýòîò ïеðèîä íà÷àëèñü ïîòîêè ñеëüäæóêñêèõ
òþðêîâ íà òеððèòîðèþ Êàâêàçà. Юæíûй Êàâ-
êàç è Äàãеñòàí áûëè âêëþ÷еíû â ñîñòàâ Âе-
ëèêîй Сеëüäæóêñêîй èìïеðèè. Âêëþ÷еíèе
ýòèõ òеððèòîðèй â ñîñòàâ Сеëüäæóêñêîй èì-
ïеðèè èìеëî îãðîìíîе çíà÷еíèе. Â äàëüíей-
øеì ãðóçèíñêèй цàðü Äàâèä IV (1089—1125),
âîñïîëüçîâàâøèñü îñëàáëеíèеì Сеëüäæóê- Грузинский царь
Давид IV

33
ñêîãî ãîñóäàðñòâà, íà÷àë ïðîâîäèòü çàõâàòíè÷еñêóþ ïîëèòèêó. Еãî
цеëüþ áûëî çàõâàòèòü çàïàäíûе çеìëè Àçеðáàйäæàíà. Ãðóçèíñêèй
цàðü, äîáèâøèñü ñîþçà ñ Âèçàíòèей, íà÷àë áîðüáó ïðîòèâ ñеëüäæó-
êîâ. Â ðеçóëüòàòе áûëè çàõâà÷еíû òàêèе ìóñóëüìàíñêèе ãîðîäà, êàê
Тèôëèñ, Дабил* è Ани*.
Сïóñòя íеêîòîðîе âðеìя íà÷àëèñü ìîíãîëü-
ñêèе ïîõîäû. Êàâêàç áûë âêëþ÷еí â ñîñòàâ èì-
ïеðàòîðñòâà Õóëàãóèäîâ. Сеâеðíûй Êàâêàç áûë
ïîäеëеí ìеæäó ãîñóäàðñòâàìè Õóëàãóèäîâ è Çî-
ëîòàя Îðäà.
 80-õ ãîäàõ ÕIV âеêà Êàâêàç áûë çàâîеâàí
Тèìóðèäàìè. Âñêîðе èìïеðèè Çîëîòàя Îðäà è
Тèìóðèäîâ ðàñïàëèñü, èõ ïîçèцèè íà Êàâêàçе
îñëàáëè.
 êîíце ÕV âеêà â Ãðóçèè ïîяâèëèñü òàêèе íе-
çàâèñèìûе ôеîäàëüíûе ãîñóäàðñòâà, êàê Карт-
лийское, Кахетинское è Имеретинское царства.
Гасан падишах — Ïðеêðàùеíèе íàøеñòâèй è óñòàíîâëеíèе ïîëè-
первый султан
òè÷еñêîй ñòàáèëüíîñòè îêàçàëè ïîëîæèòеëüíîе
государства
Баяндурлу
âëèяíèе íà ðàçâèòèе õîçяйñòâà íà Êàâêàçе. Â
ÕV âеêе, â ïеðèîä âëàñòè äèíàñòèй Бàõàðëû è
Бàяíäóðëó, Àçеðáàйäæàí ñûãðàë âàæíóþ ðîëü â âîеííî-ïîëèòè÷е-
ñêîй èñòîðèè âñеãî Юæíîãî Êàâêàçà, Бëèæíеãî è Сðеäíеãî Âîñòîêà.
 êîíце ÕV âеêà íàçðеëè èñòîðè÷еñêèе óñëîâèя äëя îáúеäèíеíèя
âñеõ àçеðáàйäæàíñêèõ çеìеëü â еäèíîì цеíòðàëèçîâàííîì ãîñó-
äàðñòâе.

1. Собери информацию и подготовь презентацию о кавказоязычных


народах, проживающих на территории Азербайджана.
2. Сравни на основе диаграммы Венна учения Мани и Маздака.
3. Напиши эссе под названием «Влияние арабских завоеваний на эко-
номику кавказских народов».
4. Изложи военно-стратегическое значение Кавказа.
5. Определи влияние Сасанидского государства на Кавказ.

*Дабил — древний город в Западном Азербайджане


*Ани — древний город, расположенный в Анатолии, на западном берегу
реки Арпачай
34
6. АРАБСКИЙ ХАЛИФАТ
С ïðèíяòèеì èñëàìñêîй ðеëèãèè àðàáû âñòó-
ïèëè íà ïóòü ïðîãðеññà. Иõ æèçíü êîðеííûì îá- бедуин;
ðàçîì èçìеíèëàñü. Иñëàì íàó÷èë àðàáñêèй íàðîä Мекка;
çàêîíàì îáùеñòâà, ïîñòðîеíèþ ãîñóäàðñòâà è óï- пророк
ðàâëеíèþ èì. Ïðàâèòеëей ýòîãî ãîñóäàðñòâà íà- Мухаммед;
çûâàëè халифами*, ò.е. ïðîäîëæàòеëяìè äеëà халиф;
ïðîðîêà. Àðàáû ðàñïðîñòðàíèëè цеííîñòè èñëàìà Омейяды;
íà îáøèðíîй òеððèòîðèè äî Àòëàíòè÷еñêîãî îêеà- Пуатье;
íà íà çàïàäе è äî Êèòàя íà âîñòîêе. Багдад;
вакуф;
Как образовалось Арабское государство? община;
Каким образом арабы за короткое время мюльк;
икта
завоевали обширные территории?

Образование Арабского государства. Àðàâèя, ðàñïîëîæеííàя


íà ñòûêе òеððèòîðèй Àçèè, Àôðèêè è Сðеäèçеìíîãî ìîðя, ñîñòîèò
èç ïóñòûíü è îàçèñîâ. Îáèëèе îñàäêîâ íà þãе ñòðàíû ñîçäàâàëî
óñëîâèя äëя çеìëеäеëèя. Âîò ïî÷еìó ýòè ìеñòà îòëè÷àëèñü íàèáîëü-
øей ïëîòíîñòüþ íàñеëеíèя.

? Íà êàêîì êîíòèíеíòе ðàñïîëîæеí Àðàâèйñêèй ïîëóîñòðîâ?

Íà ñеâеðе è â цеíòðàëüíûõ ÷àñòяõ


íàñеëеíèе çàíèìàëîñü ñêîòîâîäñòâîì,
ãëàâíûì îáðàçîì, ðàçâеäеíèеì âеðáëþ-
äîâ. Âеðáëþä ñ÷èòàëñя áëèçêèì äðóãîì
àðàáîâ, íàçûâàеìûõ бедуинами*. Âûíîñ-
ëèâûй âеðáëþä, ñïîñîáíûй âûäеðæàòü
óñëîâèя áеçâîäíîй ïóñòûíè, áûë íàèëó÷-
øèì «ãðóçîâûì êîðàáëеì». Âîò ïî÷еìó
еãî íàçûâàëè кораблём пустыни.

? Ïî÷еìó àðàáû íàçûâàëè âеðáëþ-


äà кораблем пустыни?
Ðîäàìè óïðàâëяëè âîæäè ðîäîâ. Сî
âðеìеíеì ðîäû íà÷àëè îáúеäèíяòüñя â
ïëеìеíà.
 610 ãîäó âîçíèêëà èñëàìñêàя ðе-
ëèãèя. Те, êòî èñïîâеäîâàë ýòó ðеëèãèþ, Морская торговля арабов
íàçûâàëèñü ìóñóëüìàíàìè. (древний рисунок)

*халиф — преемник, продолжатель


*бедуин — на арабском означает «человек пустыни».
35
Иñëàìñêàя ðеëèãèя áûëà
ïîñëеäíей, íèñïîñëàííîй ñ
íеáà, ðеëèãèей. Сâяùеííàя
êíèãà èñëàìà «Êîðàí» ñîеäè-
íяеò â ñеáе âñе âûñøèе íðàâ-
ñòâеííûе, äóõîâíûе цеííîñ-
òè ÷еëîâе÷еñòâà.
Ïðîðîê Мóõàììеä (570—
632), ïîäâеðãàâøèйñя ïðе-
ñëеäîâàíèяì â Меêêе, êîòî-
Арабское государство в 632 году ðàя яâëяëàñü â òе âðеìеíà
òîðãîâûì цеíòðîì, âìеñòе ñî
ñâîèìè ñîðàòíèêàìè â 622 ãîäó ïеðеñеëèëñя â Меäèíó. Îí îáúеäè-
íèë âñеõ, ïðèíяâøèõ èñëàì, â îäíîй îáùèíе. Â 630 ãîäó îí âìеñòе
ñî ñâîèìè ïîñëеäîâàòеëяìè ñîçäàë â Меêêе Àðàáñêîе ãîñóäàðñòâî.
Ïîñëе ñìеðòè ïðîðîêà Мóõàììеäà ãîñóäàðñòâîì íà÷àëè ïðàâèòü
õàëèôû. Íà÷èíàя ñ 632 ãîäà, õàëèôû Àáó Беêð, Îìàð, Îñìàí è
Àëè, ïðàâèâøèе ñòðàíîй äðóã çà äðóãîì, âîçãëàâèëè ðàñïðîñòðàíе-
íèе èñëàìñêîй ðеëèãèè.
 ýòîò ïеðèîä âîйíû ìеæäó Âèçàíòèей è Сàñàíèäàìè (Иðàíîì)
çíà÷èòеëüíî îñëàáèëè ýòè ãîñóäàðñòâà. Çà êîðîòêîе âðеìя àðàáû ïî-
ëîæèëè êîíец ñóùеñòâîâàíèþ ãîñóäàðñòâà Сàñàíèäîâ. Çàõâàòèâ
ìíîãèе òеððèòîðèè Âèçàíòèè, îíè çàâëàäеëè è Сеâеðíîй Àôðèêîй.
Àðàáû ïðîäîëæàëè ñâîè âîеííûе ïîõîäû äî äîëèíû ðеêè Иíä íà
Âîñòîêе. Àðàáñêèй õàëèôàò îáúеäèíèë îáøèðíûе òеððèòîðèè îò Àò-
ëàíòè÷еñêîãî îêеàíà äî Иíäèè è Êèòàя.

? Êàêîâà ïðè÷èíà âîеííûõ óñïеõîâ àðàáîâ?


Íеñìîòðя íà îäеðæàííûе
ïîáеäû, âíóòðè õàëèôàòà ïî-
ëîæеíèе áûëî íеñòàáèëüíûì.
 661 ãîäó ê âëàñòè ïðèøëà
äèíàñòèя Îìейяäîâ. Îìейяäû
ïеðеíеñëè ñòîëèцó â ãîðîä
Äàìàñê. Â ïеðèîä ïðàâëеíèя
Îìейяäîâ àðìèя Õàëèôàòà,
ïеðейäя ÷еðеç Ãèáðàëòàйñêèй
ïðîëèâ, âòîðãëàñü â Еâðîïó.
Âñòóïèâ íà çеìëè ñîâðеìеí-
íîй Иñïàíèè, îíà ïðîäîëæè-
Арабский халифат в 661 году ëà ïîõîä.

36
 732 ãîäó â áèòâе ïðè
Пуатье ôðàíêè ñìîãëè îñ-
òàíîâèòü âîеííûе ïîõîäû
àðàáîâ. Сìеíèâøàя Îìейя-
äîâ äèíàñòèя Àááàñèäîâ
(750—1258) ïðîäîëæèëà çàõ-
âàòíè÷еñêóþ ïîëèòèêó. Îíè
ïеðеíеñëè ñòîëèцó â ãîðîä
Бàãäàä, â ñâяçè ñ ýòèì â èñ-
òîðèè Àááàñèäû ñòàëè èç-
âеñòíû êàê Бàãäàäñêèй õà-
ëèôàò. Âî âðеìеíà èõ ïðàâ-
ëеíèя íà÷àëèñü øèðîêèе Арабский халифат в VIII—IX веках
âûñòóïëеíèя íàñеëеíèя. Сàìûì êðóïíûì ñðеäè íèõ áûëî äâèæеíèе
õóððàìèòîâ â Àçеðáàйäæàíе. Эòî äâèæеíèе, âîçãëàâëяеìîе íàðîä-
íûì ãеðîеì Àçеðáàйäæàíà Бàáеêîì, áûëî íàцèîíàëüíî-îñâîáîäè-
òеëüíûì äâèæеíèеì, îñëàáèâøèì Õàëèôàò.

? Êàêîâû áûëè ïðè÷èíû âûñòóïëеíèй ïðîòèâ Àðàáñêîãî õàëè-


ôàòà íà çàâîеâàííûõ òеððèòîðèяõ?

Управление Халифатом. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà — õàëèô òàêæе яâ-


ëяëñя âеðõîâíûì ãëàâíîêîìàíäóþùèì. Äëя óïðàâëеíèя îòäеëü-
íûìè ñôеðàìè â ñòðàíе áûëè ñîçäàíû äèâàíû (ïðàâèòеëüñòâеííûе
ó÷ðеæäеíèя ïî àäìèíèñòðàòèâíûì è ñóäеáíûì äеëàì). Теððèòîðèя
Õàëèôàòà áûëà ðàçäеëеíà íà îáëàñòè, óïðàâëяеìûе ýìèðàìè. Íà
âñеõ òеððèòîðèяõ îôèцèàëüíûì ðàçãîâîðíûì è ïèñüìеííûì яçûêîì
áûë àðàáñêèй яçûê. Ó ëèц, îáяçàííûõ ïëàòèòü íàëîãè, âçèìàëèñü
íàëîãè. Бîãàòûе äîëæíû áûëè ïëàòèòü áîëüøе íàëîãîâ. Ïðеäàííûì
Õàëèôàòó ëèцàì â êà÷еñòâе âîçíàãðàæäеíèя ðàçäàâàëè çеìеëüíûе
íàäеëû.  цеëîì, â Àðàáñêîì õàëèôàòе ñóùеñòâîâàëè ðàçëè÷íûе
ôîðìû çеìëеâëàäеíèя.
Формы земельной собственности
в период Халифата
Çемли, принадле-
жавшие правящей Мþëüê
династии (принадлежали феодалу)

Äèâàí (принадле- Ôîðìû çеìеëüíîй Âàêóô (принадлежали ре-


жали государству) ñîáñòâеííîñòè лигиозным учреждениям)

Îáùèííûе (принадле- Иêòà


жали крестьянам) (выдавали за службу)

37
? Êàê îáðàçîâàíèе Àðàáñêîãî õàëèôàòà îêàçàëî âëèяíèе íà
ðàñïðîñòðàíеíèе èñëàìñêîй ðеëèãèè?

Íàñеëеíèе ïëàòèëî íàëîã çà çеìëþ — харадж. Ó òîй ÷àñòè íàñе-


ëеíèя, êîòîðàя íе ïðèíяëà èñëàì, âçèìàëñя ïîäóøíûй íàëîã — джизья.
Мóñóëüìàíñêîе íàñеëеíèе îáяçàíî áûëî ïëàòèòü ñî ñâîèõ äîõîäîâ
íàëîãè зякат è хумс. Â цеëяõ óêðеïëеíèя íà çàâîеâàííûõ òеððèòî-
ðèяõ àðàáû èñïîëüçîâàëè ïîëèòèêó ïеðеñеëеíèя. Îíè ïеðеñеëяëè
àðàáñêèе ñеìüè èç Àðàâèè íà çàâîеâàííûе Õàëèôàòîì òеððèòîðèè,
â òîì ÷èñëе è â ïîãðàíè÷íûе ðеãèîíû.
Начало конца. Àðàáñêèе õàëèôû, ñîñòîяâøèе â ðîäñòâеííûõ
ñâяçяõ ñ òþðêàìè, èñïîëüçîâàëè èõ ñèëó. Íà÷èíàя ñ IX âеêà, àðàá-
ñêîй àðìèей êîìàíäîâàëè òþðêñêèе ïîëêîâîäцû. Тþðêè èãðàëè
âàæíóþ ðîëü â ïðîèñõîäяùèõ â Õàëèôàòе ïîëèòè÷еñêèõ ñîáûòèяõ,
îíè ó÷àñòâîâàëè â âûáîðе õàëèôà.
 ðеçóëüòàòе îñâîáîäèòеëüíîй áîðüáû íà çàâîеâàííûõ òеððèòî-
ðèяõ Àðàáñêèй õàëèôàò âñё áîëüøе îñëàáеâàë. Âíóòðеííèе ðàñïðè
â Õàëèôàòе, îñâîáîäèòеëüíàя áîðüáà ïîêîðеííûõ íàðîäîâ ñîêðó-
øàëè óñòîè ìóñóëüìàíñêîй èìïеðèè. Â ðеçóëüòàòе óêðеïëеíèя ôеî-
äàëüíûõ îòíîøеíèй, ïðàâèâøèе îáëàñòяìè ýìèðû, óñèëèâøèñü,
ñòðеìèëèñü ñòàòü íеçàâèñèìûìè ïðàâèòеëяìè. Â äàëüíейøеì âîеí-
íûе ïîõîäû ñеëüäæóêîâ ïðèáëèçèëè êîíец Õàëèôàòà. Â 1258 ãîäó
Àðàáñêîìó õàëèôàòó, íе óñòîяâøеìó ïеðеä ìîíãîëüñêèìè íàøеñò-
âèяìè ñðàçó ïîñëе ñеëüäæóêñêèõ ïîõîäîâ, áûë ïîëîæеí êîíец.

1. Объясни влияние усиления феодальных отношений на централь-


ную власть в Халифате.
2. Докажи на примерах, как распространение исламской религии из-
менило жизнь народов.
3. Подготовь презентацию на тему «Арабы до принятия исламской
религии».
4. Проанализируй причины падения Арабского халифата.
5. Изложи причины усиления тюркского фактора в Халифате.

38
7. РАСПАД ХАЛИФАТА

 ñîâðеìеííóþ ýïîõó èñëàìñêóþ ðеëèãèþ èñ-


ïîâеäóеò çíà÷èòеëüíàя ÷àñòü íàñеëеíèя, áîëее 50 Халифат;
ñòðàí ìèðà. Â ìеæäóíàðîäíîì ñîîáùеñòâе ýòè Аббасиды;
ñòðàíû èçâеñòíû êàê èñëàìñêèе ñòðàíû. Иñòîðèя Марокко;
ìíîãèõ èç ýòèõ ñòðàí íà÷èíàеòñя ñ ïеðèîäà ðàñ- Тунис;
ïàäà Õàëèôàòà. Саджиды;
Саманиды;
А как произошел процесс рас- Султан Махмуд
пада Арабского халифата? Какие Газневи;
страны на подчиненных Халифа-
сельджуки
том территориях обрели незави-
симость? Какие династии в этих
странах пришли к власти?

Исторический шанс для обретения независимости. Â IÕ âеêе


îñâîáîäèòеëüíûе âîйíû îòäеëüíûõ íàðîäîâ, íàõîäèâøèõñя ïîä
âëàñòüþ Õàëèôàòà, âñё áîëüøе îñëàáëяëè еãî. Â ïеðèîä ïðàâëеíèя
äèíàñòèè Àááàñèäîâ ìеñòíûе ïðàâèòеëè è íàìеñòíèêè íà îêðàèíàõ
ñòðеìèëèñü ê îòäеëеíèþ îò Õàëèôàòà, ñîçäàíèþ íеçàâèñèìîãî ãî-
ñóäàðñòâà. Â ïеðâóþ î÷еðеäü, îíè óìеíüøèëè ðàçìеðû íàëîãîâ, îò-
ïðàâëяеìûõ â êàçíó õàëèôà, à çàòеì è âîâñе ïðеêðàòèëè ïëàòèòü.
Ïðèñîеäèíяя çеìеëüíûе óãîäüя áîëее ñëàáûõ ñîñеäей ê ñâîей òеð-

Распад Арабского халифата

39
ðèòîðèè, îíè ñîçäàâàëè
ñèëüíóþ àðìèþ. Âûñëàí-
íàя ïðîòèâ íèõ àðìèя
õàëèôà òеðïеëà ïîðàæе-
íèе îò âîйñê ìеñòíûõ
ïðàâèòеëей. Бóäó÷è íе
â ñèëàõ ñïðàâèòüñя ñ
ìеñòíûìè ïðàâèòеëя-
ìè, õàëèôû âûíóæäе-
íû áûëè ïðèçíàâàòü
èõ ïîëíîïðàâíûìè âëà-
äеòеëяìè â ñâîèõ îá-
Мечеть Ахмед ибн Тулуна в Каире. Ахмед ибн ëàñòяõ. Â ïеðâóþ î÷е-
Тулун (876—879) являлся основоположником ðеäü äîáèëñя íеçàâèñè-
династии Тулунидов в Египте
ìîñòè Êîðäîâñêèй ýìè-
ðàò, îáðàçîâàâøèйñя â Иñïàíèè. Äàëее îò цеíòðàëüíîй âëàñòè îòäе-
ëèëèñü Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Йемен è Хорасан. Âñëеä
çà íèìè èç ñîñòàâà âêîíец îñëàáеâøеãî Õàëèôàòà âûøëè Иран è
Египет. Îñíîâîïîëîæíèêàìè ýòèõ ãîñóäàðñòâ ñòàíîâèëèñü äèíà-
ñòèè ìеñòíûõ ïðàâèòеëей è íàìеñòíèêîâ.
 ýòîò ïеðèîä îñëàáëеíèя è íà÷àëà ðàñïàäà Õàëèôàòà âëàñòü â
Öеíòðàëüíîй Àçèè, Àçеðáàйäæàíе ïеðеøëà â ðóêè тюркских му-
сульманских династий.

? С êàêèìè ôàêòîðàìè ñâяçàíî îáðàçîâàíèе íеçàâèñèìîãî ãî-


ñóäàðñòâà íà òеððèòîðèè Õàëèôàòà?
Правящие династии Азербайджана. С îñëàáëеíèеì Õàëèôàòà
íàìеñòíèê â Øèðâàíе ïîëíîñòüþ ïðеêðàòèë ñâяçü ñ цеíòðàëüíîй
âëàñòüþ. Â 861 ãîäó îí îáúяâèë Øèðâàí íеçàâèñèìûì ãîñóäàðñòâîì.
Îáðàçîâàëîñü Àçеðáàйäæàíñêîе государство Ширваншахов. Ãîñó-
äàðñòâî Øèðâàíøàõîâ ñòàëî ñàìûì äîëãîâе÷íûì ôеîäàëüíûì ãî-
ñóäàðñòâîì. Эòî ãîñóäàðñòâî ïðîñóùеñòâîâàëî âïëîòü äî 1538 ãîäà.
 êîíце IX âеêà íà òеððèòîðèè Àçеðáàйäæàíà îáðàçîâàëîñü íîâîе
ãîñóäàðñòâî, îñíîâàííîе династией Саджидов. Îñíîâîïîëîæíèêîì
äèíàñòèè áûë èçâеñòíûй ïîä òèòóëîì «Àôøèí», ïðîñëàâëеííûй
ïîëêîâîäец Àáó Сàäæ Äèâäàä èç ðîäà òþðêñêèõ ýìèðîâ.
Сàäæèäû, ïîä÷èíèâ ñеáе îáøèðíóþ òеððèòîðèþ îò Àíè è Äâè-
íà íà çàïàäе äî Êàñïèйñêîãî ìîðя íà âîñòîêе, îò Çеíäæàíà íà þãе
äî Äеðáеíòà íà ñеâеðе, ñîçäàëè ìîãóùеñòâеííîе ãîñóäàðñòâî. Â ãî-
äû âëàñòè Сàäæèäîâ âñе àçеðáàйäæàíñêèе çеìëè áûëè îáúеäèíеíû
â еäèíîì ãîñóäàðñòâе. Сàäæèäîâ ñìеíèëà äèíàñòèя Саларидов.

40
Ãяíäæà ñòàëà ñòîëèцей íîâîîáðàçîâàííîãî
ãîñóäàðñòâà Шеддадидов. Ïîä âëàñòüþ Øеä-
äàäèäîâ îêàçàëàñü è ÷àñòü çеìеëü Àððàíà. À
îñòàâøèеñя â ñîñòàâе ãîñóäàðñòâà Сàëàðèäîâ
þæíûе çеìëè ïеðеøëè ïîä âëàñòü äèíàñòèè
Раввадидов. Â 981 ãîäó ãîñóäàðñòâî Сàëàðè-
äîâ ïàëî. Â ðеçóëüòàòе ðàñïàäà Õàëèôàòà íà
çеìëяõ Сеâеðíîãî Àçеðáàйäæàíà (Àëáàíèя—
Àððàí) îáðàçîâàëèñü òàêèе ìеëêèе ôеîäàëü-
íûе ãîñóäàðñòâà, êàê Тèôëèññêèй ýìèðàò, Монета государства
Øеêèíñêîе ïðàâëеíèе è Äеðáеíòñêèй ýìèðàò. Саманидов
Правящие династии в Центральной
Азии. Государство Саманидов, îáðàçîâàâøееñя â 875 ãîäó, áûëî
íàçâàíî èìеíеì Сàìàíà Õóäàòà. Â ñîñòàâ ãîñóäàðñòâà Сàìàíèäîâ
âõîäèëè Мавераннахр*, Õîðàñàí è Сеâеðî-Âîñòî÷íûй Иðàí. Бîëü-
øóþ ÷àñòü еãî òеððèòîðèè çàíèìàëè èñòîðè÷еñêèе òþðêñêèе çеìëè,
áîëüøèíñòâî íàñеëеíèя ñîñòàâëяëè òþðêè. Сòîëèцей ãîñóäàðñòâà
áûë ãîðîä Бóõàðà. Â ñòðàíе íàðяäó ñ ñеëüñêèì õîçяйñòâîì íà âûñî-
êîì óðîâíе áûëè ðàçâèòû ðеìеñëî è òîðãîâëя.
Сàìàíèäñêèе êóïцû âûâîçèëè íà ïðîäàæó â Êèеâ, Âèçàíòèþ,
Êèòàй, Àçеðáàйäæàí, Иðàí è äðóãèе ñòðàíû êîâðû, øеëê, ïðяíî-
ñòè, ïðеäìеòû óêðàøеíèя. Ãîñóäàðñòâî Сàìàíèäîâ ïîääеðæèâàëî
øèðîêèе òîðãîâûе è êóëüòóðíûе ñâяçè ñ Àçеðáàйäæàíîì. Îá ýòîì
ñâèäеòеëüñòâóþò íàйäеííûе â íàøей ñòðàíе ñàìàíèäñêèе ìîíеòû.
 999 ãîäó ãëàâíûе ñîïеðíèêè Сàìàíèäîâ — Ãàðàõàíèäû çàõâà-
òèëè Бóõàðó è òàêèì îáðàçîì
ãîñóäàðñòâó Сàìàíèäîâ áûë ïî-
ëîæеí êîíец. Ãîñóäàðñòâî Сà-
ìàíèäîâ ïеðеñòàëî ñóùеñòâî-
âàòü. Еãî òеððèòîðèя áûëà ïî-
äеëеíà ìеæäó ãîñóäàðñòâàìè
Ãàðàõàíèäîâ è Ãàçíеâèäîâ.
Ãîñóäàðñòâî Гараханидов
ïîяâèëîñü â 927 ãîäó. Ãàðàõà-
íèäû áûëè îäíîй èç ïеðâûõ
òþðêñêèõ äèíàñòèй, ïðèíяâøèõ
èñëàìñêóþ ðеëèãèþ. Îñíîâîïî-
ëîæíèêîì ãîñóäàðñòâà Ãàðàõà- Государство Гараханидов
íèäîâ áûë Ãóòëóã Бèëüãе Ãàäèð (X — начало XIII века)

* Мавераннахр — в современном Узбекистане территория между реками


Сырдарья и Амударья
41
õàí. Тàê êàê îí íàçûâàë ñеáя «Ãàðà õàí»,
ò.е. «Âеëèêèй õàí», âñя äèíàñòèя ïî еãî
èìеíè íàçûâàëàñü Ãàðàõàíëû — Ãàðàõàíè-
äàìè. Теððèòîðèя ãîñóäàðñòâà Ãàðàõàíèäîâ
îõâàòûâàëà çеìëè îò îçеðà Бàëõàø äî ãîð
Ãèíäóêóøà. Сòîëèцàìè ãîñóäàðñòâà áûëè ãî-
ðîäà Ãàøãàð, Бàëàñàãóí è Óçãеí. Â ãîñóäàð-
ñòâе Ãàðàõàíèäîâ íàðяäó ñ ãîðîäàìè òàêæе
ñîçäàâàëèñü òîðãîâî-ðеìеñëеííûе ïîñеëеíèя.
Îñîáеííî ïðîñëàâèëèñü ãîðîäà Сàìàðêàíä,
Бóõàðà, Óðãеí÷, Теðìеç.
Ãîñóäàðñòâî Ãàðàõàíèäîâ, ïðîñóùеñòâîâàâ-
øее â ðàííеì ñðеäíеâеêîâüе ïðèìеðíî 300 ëеò,
Алптекин â 1212 ãîäó ïðеêðàòèëî ñâîе ñóùеñòâîâàíèе.
 60-õ ãîäàõ Õ âеêà â Öеíòðàëüíîй Àçèè îáðàçîâàëîñü государ-
ство Газневидов ñî ñòîëèцей â ãîðîäе Ãàçíà. Îñíîâîïîëîæíèêîì
ýòîãî ãîñóäàðñòâà áûë Àëïòеêèí. Â ãîäû ïðàâëеíèя Сàìàíèäîâ Àëï-
òеêèí ñëóæèë â òþðêñêîй ãâàðäèè.
Ãîäû âëàñòè Сóëòàí Мàõìóäà Ãàçíеâè (998—1030) яâëяþòñя ïеðèîäîì
íàèâûñøеãî ìîãóùеñòâà ãîñóäàðñòâà Ãàçíеâèäîâ. Â ðеçóëüòàòе еãî ìíî-
ãî÷èñëеííûõ âîеííûõ ïîõîäîâ â Иíäèþ â 1002—1026 ãîäàõ áûëè çà-
õâà÷еíû òàêèе îáëàñòè Иíäèè, êàê Êàøìèð, Ïеíäæàá è Ãóäæàðàò.
Óêðеïèëàñü ýêîíîìè÷еñêàя ìîùü ãîñóäàðñòâà Ãàçíеâèäîâ. Тàêèì îáðàçîì,
â ïîñëеäíèе ãîäû ïðàâëеíèя Сóëòàí Мàõìóäà òеððèòîðèя ãîñóäàð-
ñòâà Ãàçíеâèäîâ ïðîñòèðàëàñü îò Иíäèè äî Ïðèêàñïèйñêèõ çеìеëü.
Ïîñëе ñìеðòè Сóëòàí Мàõìóäà ãîñóäàðñòâî ïðèøëî â óïàäîê.
Íеïîñèëüíûе íàëîãè, íеäîâîëüñòâî íàñеëеíèя ñàìîóïðàâñòâîì
÷èíîâíèêîâ è âûñòóïëеíèя ôеîäàëîâ ïðîòèâ цеíòðàëüíîй âëàñòè
îñëàáèëè ñòðàíó. Â 1040 ãîäó â áèòâе ïðè Äàíäàíàêàíе (îêîëî
Меðâà, â Тóðêìеíèñòàíе) ñеëüäæóêè ðàçãðîìèëè âîеííûе ñèëû Ãàç-
íеâèäîâ. Ãîñóäàðñòâî Ãàçíеâèäîâ, âûòеñíеííîе ê Сеâеðíîй Иíäèè,
â 1187 ãîäó ïеðеñòàëî ñóùеñòâîâàòü.

1. Покажи на современной карте государства, образовавшиеся после


ослабления Халифата.
2. Отметь на контурной карте территории государств, образовав-
шихся в результате распада Халифата.
3. Проанализируй роль Махмуда Газневи как государственного деятеля.
4. Собери информацию о Кордовском эмирате и подготовь презентацию.

42
8. СОКРОВИЩНИЦА ТЮРКСКИХ И
КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ. ВКЛАД ИСЛАМА
Ôеîäàëèçì íà÷àëñя ñ Âîñòîêà. Эòî îòðàçèëîñü Орхон-
íà ðàçâèòèè íàóêè, êóëüòóðû. Íà Âîñòîêе áûëè Енисейские
ðàçâèòû îáðàçîâàíèе, íàóêà è êóëüòóðà. Â äàëü- памятники;
íейøеì Еâðîïà òàêæе âîñïîëüçîâàëàñü äóõîâíîй Орхонский
ñîêðîâèùíèцей, ñîçäàííîй âîñòî÷íûìè íàðîäà- алфавит;
ìè, è â ðеçóëüòàòе ñôîðìèðîâàëàñü ãðàíäèîçíàя бянгудаш;
еâðîïейñêàя êóëüòóðà. Микаил Башту;
медресе;
аль-Хорезми;
Кто из гениев в этот период аль-Фараби;
обогатил своим творчеством ми- Ибн Сина;
ровую культуру? Какое наследие аль-Бируни;
они оставили нам? сказки «Тысяча и
одна ночь»
Орхон-Енисейские памятники. Îáðàçîâàíèе â ýïîõó ðàííеãî
ñðеäíеâеêîâüя ìîãóùеñòâеííûõ òþðêñêèõ èìïеðèй ñûãðàëî âàæ-
íóþ ðîëü â âîçðîæäеíèè îáùеòþðêñêîй êóëüòóðû.
Îðõîí-Еíèñейñêèе ïàìяòíèêè — âàæíейøèй ïèñüìеííûй èñòî÷íèê,
ïðèíàäëеæàùèй òþðêñêèì íàðîäàì. Эòè ïàìяòíèêè — íà÷еðòàííàя
íà êàìíяõ â âèäе íàäïèñей ïеðâàя èñòîðè÷еñêàя ïàìяòü òþðêñêèõ
íàðîäîâ, íàãëяäíûй îáðàçец îáùеòþðêñêîй ëèòеðàòóðû. Îðõîí-Еíè-
ñейñêèе ïàìяòíèêè îòíîñяòñя ê V—VIII âеêàì. Сàìûì çíà÷èìûì ñðеäè
íèõ яâëяеòñя ãёйòþðêñêîе ïèñüìî. Àëôà-
âèò ñîñòîèò èç 38 áóêâ, èç êîòîðûõ ÷еòûðе
— ãëàñíûõ è òðèäцàòü ÷еòûðе ñîãëàñíûõ.
 Îðõîíñêèõ ïàìяòíèêàõ ñòðîêè íàïèñà-
íû êàê ñâеðõó âíèç, òàê è ñïðàâà íàëеâî.
 äîèñëàìñêèй ïеðèîä áûëè õîðîøî
ðàçâèòû æèâîïèñü è ñêóëüïòóðà. Ãёй-
òþðêñêèе ñêóëüïòîðû â ÷еñòü ñâîèõ õàãà-
íîâ âîçâîäèëè ïàìяòíèêè, íàçûâàеìûе
бянгудашами*.
Îðõîíñêèе ïàìяòíèêè áûëè îáíàðó-
æеíû íà áеðеãó ðеêè Îðõîí â Мîíãîëèè.
Сàìûìè çíàìеíèòûìè ñðеäè íèõ яâëяþòñя
ïàìяòíèêè, âîçâеäеííûе â ÷еñòü ãёйòþðê-
ñêîãî õàãàíà Бèëüãе õàãàíà, еãî áðàòà Êþëü
òèãèíà è ãëàâíîãî âèçèðя Тîíüþêóêà.
Орхон-Енисейский
*бянгудаши — каменные надгробные изваяния памятник

43
Каменное изваяние — бянгудаш, установ-
ленное над могилой Гапаган хана

Народные дастаны. Ëèòеðàòóðà òþðê-


ñêèõ íàðîäîâ èìееò áîëее ÷еì ïяòèòûñя-
÷еëеòíþþ áîãàòóþ èñòîðèþ. Сàìûе äðеâ-
íèе ëèòеðàòóðíûе îáðàçцû áûëè ñîçäàíû
Бюст Кюль тигина
â óñòíîì âèäе. Íàãëяäíûì ïðèìеðîì òî-
ìó ñëóæàò äàñòàíû «Îãóç õàãàí», «Бîç ãóðä», «Тîðàйèø õàí» è «Äе-
äе Ãîðãóä». Ó òþðêñêèõ íàðîäîâ ïîяâèëàñü ïèñüìеííàя ëèòеðàòóðà.
Ïðîèçâеäеíèе áóëãàðñêîãî ïîýòà IX âеêà Мèêàèëà Бàøòó «Äàñòàí î
äеâóøêе Øàí» яâëяеòñя ñàìûì ïðеêðàñíûì îáðàçцîì ïèñüìеííîй
ëèòеðàòóðû, äîøеäøèì äî íàøèõ äíей.
Как сформировалась исламская культура. Ïîяâëеíèе è ðàñ-
ïðîñòðàíеíèе èñëàìñêîй ðеëèãèè ñïîñîáñòâîâàëî ôîðìèðîâàíèþ
íîâîй êóëüòóðû. Íà òеððèòîðèè ðàñïðîñòðàíеíèя èñëàìà àðàáñêèй
яçûê ïðеâðàòèëñя êàê â íàó÷íûй, òàê è ëèòеðàòóðíûй яçûê.
С ýòîãî âðеìеíè â øêîëàõ íà÷àëè îáó÷àòü ýòîìó яçûêó; ïðîèçâеäе-
íèя äðеâíеãðе÷еñêèõ è ðèìñêèõ àâòîðîâ ïеðеâîäèëèñü íà àðàáñêèй яçûê.
Иñëàìñêàя ðеëèãèя îêàçàëà ñеðüеçíîе âëèяíèе íà ðàçâèòèе îá-
ðàçîâàíèя. Ïðè ìе÷еòяõ ñîçäàâàëèñü øêîëû-ìеêòеáû, ãäе îáó÷àëè
«Êîðàíó» è àðàáñêîìó яçûêó. Â ñîçäàííûõ ó÷еáíûõ çàâеäеíèяõ,
íàðяäó ñ äóõîâíûìè íàóêàìè, òàêæе ïîëó÷àëè íàó÷íûе çíàíèя ïî
òàêèì ïðеäìеòàì, êàê ìàòеìàòèêà, àñòðîíîìèя, ìеäèцèíà. Â êðóï-
íûõ ãîðîäàõ äейñòâîâàëè медресе, â êîòîðûõ ïîëó÷àëè îáðàçîâàíèе
ñîòíè ó÷àùèõñя. Îáðàçîâàííûе ëèцà, óìеâøèе ÷èòàòü è ïèñàòü,
ñ÷èòàëèñü íóæíûìè Õàëèôàòó ëþäüìè.
Âî âñеõ ìеäðеñе èìеëàñü áîãàòàя áèáëèîòеêà. Êíèãè ïèñàëèñü
âðó÷íóþ, îíè ñîçäàâàëèñü цеíîй áîëüøîãî òðóäà. Ïî çàâеðøеíèè
îáðàçîâàíèя êàæäûй ïîëó÷àë «ñâèäеòеëüñòâî». Ïîçæе íà ïðèìеðе
ìеäðеñе â Еâðîïе íà÷àëè ñîçäàâàòüñя óíèâеðñèòеòû.  ýòèõ ìеäðеñе
ïðеïîäàâàëè ñàìûе èçâеñòíûе, âûäàþùèеñя äеяòеëè íàóêè è êóëü-
òóðû, ðеëèãèîçíûе ñëóæèòеëè òîãî âðеìеíè.

44
Êàêîе âëèяíèе îêàçàëà èñëàìñêàя ðеëèãèя íà ðàçâèòèе îá-
? ðàçîâàíèя?
Наука. Âûäàþùèйñя ó÷ёíûй-ìûñëèòеëü Âîñòîêà àëü-Ôàðàáè
(870—950) íàïèñàë êîììеíòàðèè ê ïðîèçâеäеíèяì äðеâíеãðе÷еñêîãî
ó÷еíîãî Àðèñòîòеëя, â ýòîй ñâяçè îí áûë óäîñòîеí ïî÷еòíîãî çâàíèя
«âòîðîãî ó÷èòеëя». Ïîñëе Àðèñòîòеëя àëü-Ôàðàáè äàë êëàññèôèêà-
цèþ íàó÷íûõ çíàíèй.

Памятник аль-Хорезми. Памятник аль-Фараби.


Узбекистан Казахстан

Памятник Ибн Сине. Памятник Абу Рейхан аль-


Узбекистан Бируни. Узбекистан

45
С óòâеðæäеíèеì èñëàìñêîй ðеëè-
ãèè â Õîðеçìе æèçíü âíîâü îæèâèëàñü.
Õîðеçìñêèе êóïцû îòïðàâëяëèñü
ïî òîðãîâûì äеëàì â Õàçàðñêèй êà-
ãàíàò, Бóëãàðñêîе ãîñóäàðñòâî. Ãîðîä
Óðãеí÷ ïðеâðàòèëñя â ðеãèîíе â ñà-
ìûй ðàçâèòûй цеíòð íàóêè, îáðà-
çîâàíèя è òîðãîâëè. Â ýòîò ïеðèîä
â Õîðеçìе æèëè è òâîðèëè òàêèе
âûäàþùèеñя ó÷еíûе, êàê àëü-Õî-
Из книги Ибн Сины по ðеçìè, Àáó Ðейõàí àëü-Бèðóíè.
фармакологии Õîðеçìè, æèâøèй â IÕ âеêе, çà-
ëîæèë îñíîâó íàóêè àëãеáðû.
Àáó Ðейõàí àëü-Бèðóíè (973—
1048) ñîçäàë ïеðâûй ãëîáóñ ñ äèàìеò-
ðîì îêîëî 5 ìеòðîâ. Бèðóíè âïеðâûе
â ìèðе âûäâèíóë èäеþ î âðàùеíèè
Çеìëè âîêðóã Сîëíцà. Ðàçâèòèе àñò-
ðîíîìèè ñïîñîáñòâîâàëî ñòðîèòеëüñòâó
îáñеðâàòîðèй. Ðàáîòàя â îáñеðâàòîðèè,
ó÷еíûе âû÷èñëèëè ïðèìеðíûе ðàç-
ìеðû çеìíîãî øàðà. Íе ñëó÷àйíî,
÷òî íàçâàíèя ìíîãèõ çâеçä ñâяçàíû
ñ èìеíàìè àðàáñêèõ ó÷еíûõ.
«Øейõ íàóê», «âеëèêèй âðà÷»,
ïîýò Àáó Àëè Иáí Сèíà (Àâèцеí-
Карта, созданная Абу Рейханом íà) (980—1037) ïðîñëàâèëñя ñâîèìè
аль-Бируни 5-òîìíîй «Меäèцèíñêîй ýíцèêëî-
ïеäèей» è «Êàíîíîì âðà÷еáíîй íàó-
êè». Âûäàþùèйñя àçеðáàйäæàí-
ñêèй ó÷еíûй Бàõìàíüяð àëü-Àçеð-
áàйäæàíè áûë еãî ó÷еíèêîì.
 ïеðèîä Õàëèôàòà ïðîäîëæàëà
ðàçâèâàòüñя è èñòîðè÷еñêàя íàóêà.
Àõìеä àëü-Бàëàçóðè, çàïèñûâàâ-
øèй àðàáñêèе çàâîеâàíèя, ñâîèì
ïðîèçâеäеíèеì «Ïîêîðеíèе ñòðàí»
îñâеòèë ìíîãèе èñòîðè÷еñêèе ñîáû-
Транспортир, изготовленный òèя ñâîеãî âðеìеíè.
Абу Рейханом аль-Бируни Иñòîðèê Тàáàðè, íàïèñàâøèй
(астрономический прибор) 200-ëеòíþþ èñòîðèþ Õàëèôàòà, äàë

46
Мавзолей Исмаила Самана. Большая Кайруанеская мечеть.
Узбекистан. Х век Тунис. IX век
èíôîðìàцèþ î äâèæеíèè õóððàìèòîâ. À ó÷еíûì Õàìàäàíè áûëà ñîç-
äàíà èñòîðè÷еñêàя ýíцèêëîïеäèя. Çíàìеíèòûе ñêàçêè «Тûñя÷à è îäíà
íî÷ü» яâëяþòñя îáðàçцîì ðàçâèòèя ïðîçû è ïîýçèè. Ïîяâëеíèе ýòèõ
ñêàçîê ñîîòâеòñòâóеò «çîëîòîìó âеêó» àðàáñêîй ëèòеðàòóðû — ïеðèîäó
ïðàâëеíèя Àááàñèäîâ. Эòî ðàçâèòèе áûëî ñâяçàíî íе òîëüêî ñ àðàáà-
ìè. Îíî яâèëîñü ïëîäîì òâîð÷еñêîãî âîîáðàæеíèя âñеõ íàðîäîâ, âõî-
äèâøèõ â ñîñòàâ Õàëèôàòà, â òîì ÷èñëе è àçеðáàйäæàíñêîãî íàðîäà.
 ïеðèîä Õàëèôàòà ñàìîãî âûñîêîãî ðàçâèòèя äîñòèãëà àðõèòеê-
òóðà. Ïîñòðîеííûе â ýòîò ïеðèîä îáðàçцû êóëüòóðû — êðеïîñòè,
äâîðцû, ìе÷еòè, ìèíàðеòû, äîøëè äî íàøèõ äíей. Сòеíû ìе÷еòей
óêðàøàëèñü ðеçüáîй, ãðàâèðîâêîй, óçîðàìè. Óëó (äðеâíяя) ìе÷еòü
â ãîðîäе Сàìèðà яâëяеòñя ïðеêðàñíûì îáðàçцîì çîä÷еñòâà.
Ïеðеïèñûâàíèе Êîðàíà äàëî íîâûй òîë÷îê ðàçâèòèþ êàëëèãðà-
ôèè. Ïîçæе â êíèãàõ áûëè ñîçäàíû ïðеêðàñíûе ìèíèàòþðû. Â íèõ
èçîáðàæàëèñü ñцеíû èç æèçíè, æèâîòíûе, ïòèцû è äðóãèе êàðòèíêè.
Íеñìîòðя íà òî, ÷òî óæе ñ V âеêà â ñòðàíàõ Юæíîãî Êàâêàçà ïîя-
âèëèñü íîâûе âèäû ïèñüìеííîñòè, â ýïîõó Õàëèôàòà àðàáñêîе ïèñüìî
áûëî íà ïеðâîì ìеñòе. Â òî âðеìя íàðîäû Êàâêàçà ïîä âëèяíèеì òþð-
êî-èñëàìñêîй êóëüòóðû ñîçäàâàëè цеííûе îáðàçцû èñêóññòâà â îá-
ëàñòè àðõèòеêòóðû, êàëëèãðàôèè, õóäîæеñòâеííîãî ðеìеñëà.

1. Определи основной фактор, способствовавший развитию куль-


туры в раннем средневековье.
2. Поясни значение Орхон-Енисейских памятников.
3. Перечисли имена самых выдающихся тюркских ученых и покажи
их научные достижения.
4. Объясни значение дастанов «Китаби Деде-Горгуд» в качестве ис-
торического источника.

47
9. СЕЛЬДЖУКСКАЯ ИМПЕРИЯ

 îïðеäеëеííîì ñìûñëе ýòî ãîñóäàðñòâî ìîæ- Сельджук


íî íàçâàòü è ïðîäîëæеíèеì Îãóçñêîãî ãîñóäàðñòâà. бек;
Султан
Âеäü ïðеäêè îñíîâàòеëей ýòîãî ãîñóäàðñòâà æèëè Тогрул I;
â ñâîё âðеìя â Îãóçñêîì ãîñóäàðñòâе, ãäе è îâëà- «Свет ислама»;
äеëè ñеêðеòàìè ãîñóäàðñòâеííîãî óïðàâëеíèя. Íî Малазгирдская
â îòëè÷èе îò Îãóçñêîãî ãîñóäàðñòâà, Сеëüäæóê- битва;
ñêîе ãîñóäàðñòâî, çàõâàòèâøее îáøèðíûе òеððè- Меликшах I;
òîðèè, ïðеâðàòèëîñü â èìïеðèþ. Ходжа Низам-аль-
Мюльк;
Султан Санджар

Как Султан Тогрул I добился звания «Повелителя


Востока и Запада»? Какие территории охватывала
Сельджукская империя?

Наследники Сельджука. Сеëüäæóêè ïðîèñõîäèëè èç îãóçñêîãî


ðîäà ãûíûã. Эòî ïëеìя íàçûâàëîñü ïî èìеíè Сеëüäæóê áеêà. Сеëüäæóê
áеê â Îãóçñêîì ãîñóäàðñòâе çàíèìàë äîëæíîñòü ñóáàøè. Иç-çà óõóäøе-
íèя îòíîøеíèй ñ îãóçñêèì яáãó (ïðàâèòеëеì), Сеëüäæóê áеê âìеñòе
ñî ñâîèì ïëеìеíеì ïеðеñеëèëèñü â ãîðîä Äæеíò íà áеðеãó ðеêè Сей-
õóí (Сûðäàðüя). Â ïеðèîä çàâîеâàíèй Ãàçíеâèäîâ ñеëüäæóêè âûíóæ-
äеíû áûëè ïеðеñеëèòüñя â îáëàñòü Õîðàñàí. Âíóêè Сеëüäæóê áеêà
Тîãðóë áеê è Чàãðû áеê, îáúеäèíèâ âîêðóã ñеáя ñеëüäæóêîâ, íà÷àëè
áîðüáó ïðîòèâ Ãàçíеâèäîâ. Сеëüä-
æóêè çàâëàäеëè îñíîâíûì ãîðîäîì
Õîðàñàíà — Íèøàïóðîì. Â 1038 ãî-
äó ïîä ïðеäâîäèòеëüñòâîì Тîãðóë
áеêà (1038—1063) îáðàçîâàëîñü Сеëüä-
æóêñêîе ãîñóäàðñòâî ñî ñòîëèцей â
ãîðîäе Íèøàïóð.
Ãàçíеâèäû íе ìîãëè ñìèðèòüñя ñ
îáðàçîâàíèеì â Õîðàñàíе íîâîãî ãî-
ñóäàðñòâà. Âîò ïî÷еìó â 1040 ãîäó
îíè ñ ìíîãî÷èñëеííûì âîйñêîì äâè-
íóëèñü íà ñеëüäæóêîâ.  ìеñòе÷êе
Äàíäàíàêàí áëèç ãîðîäà Меðâ ìеæ-
äó íèìè ïðîèçîøëà êðîâîïðîëèòíàя
áèòâà. Сеëüäæóêñêàя àðìèя ðàçãðî-
Данданаканская битва ìèëà Ãàçíеâèäîâ. Äëя ñеëüäæóêîâ
(миниатюра) îòêðûëàñü äîðîãà â Àçеðáàйäæàí,

48
Иðàí è Иðàê. Â ÷еñòü ýòîй ïîáеäû Тîã-
ðóë áеêó áûë ïðèñâîеí òèòóë ñóëòàíà.
Повелитель Востока и Запада.
Ïîñëе ïîáеäû â Äàíäàíàêàíñêîй áèòâе
ñеëüäæóêè íà ïðîâîäèìîì â ãîðîäе
Меðâе êóðóëòàе (ñúеçäе) íà÷àëè ïëàíè-
ðîâàòü íîâûе çàõâàòíè÷еñêèе ïîõîäû.
Íà êóðóëòàе áûëî ïðèíяòî ðеøеíèе ïе-
ðейòè â íàñòóïëеíèе íà Иðàí, Юæíûй
Êàâêàç è Âèçàíòèþ.
 1043 ãîäó ñòîëèцà ãîñóäàðñòâà áûëà
ïеðеíеñеíà â ãîðîä Ðей. Îòñþäà ñеëü-
äæóêñêèе âîйñêà íà÷àëè ñâîй ïîõîä â
íàïðàâëеíèè Õàìàäàíà, Иñôàõàíà, Ãè-
ëàíà è Àçеðáàйäæàíà. Â 1054 ãîäó ñеëü-
äæóêè ïîä÷èíèëè ñеáе Ðàââàäèäîâ,
Øеääàäèäîâ è Тèôëèññêèй ìóñóëüìàíñêèй
ýìèðàò. Сóëòàí Тîãðóë I, ðàñøèðяя ãеî-
Памятник Султан
ãðàôèþ çàâîеâàíèй, â 1055 ãîäó çàõâàòèë Тогрулу I. Туркменистан
ñòîëèцó Àðàáñêîãî õàëèôàòà — ãîðîä
Бàãäàä. Àááàñèäû ïîïàëè â çàâèñèìîе ïîëîæеíèе îò ñеëüæóêñêèõ
òþðêîâ. Сóëòàí Тîãðóëó I áûëî ïðèñâîеíî çâàíèе «Ïîâеëèòеëя Âîñ-

Карта Великой Сельджукской империи (1038—1157)

49
òîêà è Çàïàäà». Теððèòîðèя ãîñóäàðñò-
âà îõâàòûâàëà çеìëè îò Мàâеðàííàõðà
äî Меñîïîòàìèè è ãîð Ãèíäóêóøà.
«Свет ислама». Ïîñëе ñìеðòè Сóë-
òàí Тîãðóëà I ê âëàñòè ïðèøеë Àëï
Àðñëàí (1063—1072). Еãî цеëüþ áûëî
çàâëàäеòü Àíàòîëèей. Ðàçãðîìèâ ñîþç-
íèêîâ Âèçàíòèè — àðìяíñêèõ, ãðóçèí-
ñêèõ è àáõàçñêèõ ïðàâèòеëей, îí
çàõâàòèë ãîðîäà Тèôëèñ, Àíè, Êàðñ.
Ïîñëе ýòîãî Àëï Àðñëàí íà÷àë ïîõîä
ïðîòèâ Àíàòîëèè.
Ê ýòîìó âðеìеíè âèçàíòèйñêèй èì-
ïеðàòîð ñîáðàë îãðîìíîе âîйñêî. Â ýòó
Памятник Алп Арслану и
Меликшаху I. Туркменистан àðìèþ òàêæе âõîäèëè ïëеìеíà òþðê-
ñêîãî ïðîèñõîæäеíèя.

? Êàê ïîâëèяëî íà èñõîä áèòâû òî, ÷òî âèçàíòèйñêàя àðìèя ñîñ-


òîяëà èç ïëеìеí óçîâ è ïе÷еíеãîâ?
Äâе àðìèè ñòîëêíóëèñü íà Мàëàçãèðäñêîй ðàâíèíе. Мàëàçãèðä-
ñêàя áèòâà ïðîèçîøëà 26 àâãóñòà 1071 ãîäà. Óçû è ïе÷еíеãè, ïîíяâ,
÷òî âîйñêî ïðîòèâíèêà ñîñòîèò èç èõ ñîðîäè÷ей, ïеðеøëè íà ñòî-
ðîíó ñеëüäæóêîâ. Âèäя òàêîе ïîëîæеíèе, èìïеðàòîð äàë ïðèêàç íà
îòñòóïëеíèе. Àëï Àðñëàí, âîñïîëüçîâàâøèñü ñëîæèâøейñя ñèòóà-
цèей, ïеðеøеë â ðеøèòеëüíîе íàñòóïëеíèе íà âðàãà. Иìïеðàòîð Âè-
çàíòèè, ïîëó÷èâ ðàíеíèе, áûë âçяò â ïëеí. Íî Àëï Àðñëàí, ïðîяâèâ
âеëèêîäóøèе, ïðîñòèë еãî è îñâîáîäèë èç ïëеíà. Мàëàçãèðäñêàя
áèòâà ñòàëà ïеðеëîìíûì ìîìеíòîì â ìèðîâîй èñòîðèè. Êàê ñëеä-
ñòâèе ýòîй áèòâû, Âèçàíòèя îáяçàíà áûëà ïëàòèòü еæеãîäíóþ äàíü
ñеëüäæóêàì, à ïðè íеîáõîäèìîñòè — îêàçûâàòü âîеííóþ ïîìîùü. À
Âîñòî÷íàя Àíàòîëèя íàâñеãäà ïеðеøëà ê òþðêàì. Ïîñëе Мàëàçãèðä-
ñêîй áèòâû àááàñèäñêèе õàëèôû ñòàëè íàçûâàòü Àëï Àðñëàíà «Сâе-
òîì èñëàìà».

? Êòî áûë «Сâеòîì èñëàìà»? Çà êàêèе çàñëóãè еìó áûëî äàíî


ýòî ïðîçâèùе?
Àëï Àðñëàíà ñìеíèë еãî ñûí Меëèêøàõ I (1072—1092). Ïðîäîë-
æàя, êàê è îòец, çàâîеâàòеëüíûе ïîõîäû, îí çàõâàòèë ãîðîäà Êîíüя
è Àíêàðó, ïîä÷èíèë ñеáе Сèðèþ. Сòîëèцà áûëà ïеðеíеñеíà èç Ðея
â Иñôàõàí. Ãîäû âëàñòè Меëèêøàõà I áûëè ïеðèîäîì ðàñцâеòà
Сеëüäæóêñêîй èìïеðèè. Â äîñòèæеíèè ãîñóäàðñòâîì òàêîãî ìîãó-

50
ùеñòâà îãðîìíóþ ðîëü ñûãðàë âûäàþùèйñя ó÷еíûй è ãîñóäàðñòâеí-
íûй äеяòеëü ñâîеãî âðеìеíè, âèçèðü Õîäæà Íèçàì-àëü-Мþëüê.
Падение великой империи. Ïîñëе Сóëòàíà Меëèêøàõà I Сеëüä-
æóêñêàя èìïеðèя íà÷àëà ïðèõîäèòü â óïàäîê. Меæäó îòäеëüíûìè
ýìèðàìè íà÷àëèñü ìеæäîóñîáíûе âîйíû. Äëèòеëüíûе ìеæäîóñîáíûе
âîйíû è мятежи* îñëàáëяëè ãîñóäàðñòâî. Âîò ïî÷еìó ñòàëî íеâîçìîæ-
íûì ïðеäîòâðàòèòü ãðàáèòеëüñêèе ïîõîäû еâðîïейцеâ. Êðеñòîíîñцû,
çàõâàòèâ ïðèáðеæíûе òеððèòîðèè Сèðèè è Ïàëеñòèíû, çàâëàäеëè
Иеðóñàëèìîì (Ãóäñ). Â ãîäû âëàñòè ïîñëеäíеãî ñеëüäæóêñêîãî ñóëòà-
íà Сàíäæàðà (1118—1157) еùе áîëее óãëóáèëñя ðàñêîë ãîñóäàðñòâà.
Íà еãî òеððèòîðèè îáðàçîâàëèñü Êèðìàíñêèй, Êîíèйñêèй, Сèðèйñêèй,
Иðàêñêèй ñóëòàíàòû ñеëüäæóêèäîâ, Àçеðáàйäæàíñêîе ãîñóäàðñòâî
Àòàáеêîâ, ðяä ýìèðàòîâ â Мàëîй Àçèè.
 èìïеðèè áûëà øèðîêî ðàñïðîñòðàíеíà âûäà÷à âîеíà÷àëüíèêàì
çà ñëóæáó çеìеëüíûõ óãîäèй икта. Ïîëêî-
âîäцàì çà çàùèòó ãîñóäàðñòâеííûõ ãðàíèц
ðàçäàâàëè çеìëè — удж торпаглары (îêðàèí-
íûе çеìëè). Îñíîâíîй äîõîä ãîñóäàðñòâà ñîñ-
òàâëяë çеìеëüíûй íàëîã ушр, âçèìàеìûй ñ
êðеñòüяí. Â ãîäû ïðàâëеíèя Меëèêøàõà äëя
îæèâëеíèя òîðãîâëè ïðèìеíяëèñü еäèíàя
ñèñòеìà ìеðû, âеñà è äеíеæíàя ñèñòеìà, à
êóïцû áûëè îñâîáîæäеíû îò íеêîòîðûõ òîð-
ãîâûõ ïîøëèí.
Бóíòû ñðеäè êðеñòüяí è ðеìеñëеííèêîâ,
íеäîâîëüíûõ íеïîñèëüíûìè íàëîãàìè, äâîð-
цîâûе ðàñïðè îñëàáèëè ãîñóäàðñòâî. Ïîñëе Памятник Султан
ñìеðòè Сóëòàí Сàíäæàðà Сеëüäæóêñêàя èì- Санджару.
ïеðèя ïàëà. Туркменистан

1. Поясни стратегическое значение походов, совершенных сельджу-


ками для реализации планов, выдвинутых на Мервском курултае.
2. Напиши эссе о Малазгирдской битве.
3. Перечисли факторы, обусловившие ослабление Сельджукского государства.
4. Проведи исследования по Интернету относительно сельджуков
и подготовь презентацию.

*мятеж — вооруженное выступление против власти

51
10. ИНДИЯ В VI—XVI ВЕКАХ

Âñïîìíè âñе, ÷òî òû çíàеøü îá Иíäèè, цàðе


Àøîêе, êàñòàõ. Еñëè ïîìíèøü, ñîçäàííîе Àøî- Династия
êîй еäèíîе ãîñóäàðñòâî ðàñïàëîñü еùе â äðеâíèе Гупта;
âðеìеíà. Сòðàíà ÷óäеñ, íàñеëеííàя ìíîãèìè íà- Мултан;
ðîäàìè, äîëãîе âðеìя îñòàâàëàñü â ðàçäðîáëеí- Делийский
íîì ñîñòîяíèè. султанат;
Гутбеддин Айбек;
А что произошло потом? Как Султан Разия;
случилось, что одно из самых могу- государство
щественных тюрко-мусульманских Великих Моголов;
государств средневековья образова- Бабур шах;
лось именно в Индии? Какое это Акпер шах
было государство?

Индия в раннем сред-


невековье. Â ðеçóëüòàòе
ðàñïàäà èìïеðèè Ãóïòà â
Иíäèè îáðàçîâàëîñü äî 70
íеçàâèñèìûõ ìеëêèõ ãîñó-
äàðñòâеííûõ îáðàçîâàíèй.
Эòè ìеëêèе ãîñóäàðñò-
âеííûе îáðàçîâàíèя óïðàâ-
ëяëèñü ðàäæàìè. Ðàäæè
çà âîеííóþ ñëóæáó ðàçäà-
âàëè ñâîèì áëèçêèì ëþäяì
çеìеëüíûе óãîäüя âìеñòе ñ
êðеñòüяíàìè. Эòè çеìëè ïе-
ðеõîäèëè ïî íàñëеäñòâó. Â
Иíäèè êðеñòüяíе òàêæе
ïëàòèëè ïîäàòü òîйäæó è
âûïîëíяëè ðàçëè÷íûе ïî-
Государство Гупта (IV—VI века) âèííîñòè.
Êàñòîâàя ñèñòеìà, çàñе-
! Â êàêèõ ïèñüìеííûõ ïàìяòíèêàõ
íàøëè îòðàæеíèе ðеëèãèîçíûе
ëеííîñòü ñòðàíû ðàçíî-
яçû÷íûìè ïëеìеíàìè è
âеðîâàíèя è çàêîíû Äðеâíей Иí- ñóùеñòâîâàíèе ðàçëè÷íûõ
äèè? Âûяñíè. ðеëèãèîçíûõ âеðîâàíèй
óñèëèâàëè ôеîäàëüíóþ ðàçäðîáëеííîñòü. Íà çàïàäе Иíäèè áûëî
ìíîãî ïîðòîâûõ ãîðîäîâ. Íà øóìíûõ, ìíîãîëþäíûõ ðûíêàõ ïðî-

52
Монеты периода
государства Гупта
äàâàëèñü ìеñòíûе è ïðè-
âîçíûе òîâàðû.
Êóïцû èç Êèòàя,
Àôðèêè è Àðàâèè ïðè-
еçæàëè ñþäà ïîêóïàòü
òêàíè, ïðяíîñòè, êðàñè-
Остатки учебного заведения периода
государства Гупта òеëè è ïðеäìеòû þâе-
ëèðíûõ óêðàøеíèй. Îñ-
íîâíóþ ðîëü â òîðãîâëе ñ Иíäèей èãðàëè àðàáñêèе êóïцû. Â èíäèй-
ñêèõ ïîðòàõ ó íèõ áûëè ñâîè ïîñòîяííûе ìеñòà. Еâðîïейñêèе ïóòе-
øеñòâеííèêè â ðеäêèõ ñëó÷àяõ äîáèðàëèñü äî Иíäèè.
 íà÷àëе VIII âеêà àðàáû íà÷àëè çàâîеâàòеëüíûе ïîõîäû ïðîòèâ
Иíäèè. Çà êîðîòêîе âðеìя àðàáñêàя êîííèцà çàõâàòèëà çàïàäíóþ
÷àñòü Иíäèè.  ðеçóëüòàòе àðàáñêèõ çàâîеâàíèй â ïðîâèíцèяõ Мàí-
ñóðà è Мóëòàí îáðàçîâàëèñü ìóñóëüìàíñêèе ýìèðàòû. Эìèðàòàìè
ïðàâèëè àðàáñêèе ýìèðû.

? Êàêîâû ïðè÷èíû çàâîеâàíèя àðàáàìè Иíäèè çà êîðîòêîе


âðеìя?

Ïîëüçóяñü ôеîäàëüíîй ðàçäðîáëеííîñòüþ Иíäèè, â íà÷àëе XI âе-


êà Ãàçíеâè Сóëòàí Мàõìóä ñîâеðøèë ñеìíàäцàòü âîеííûõ ïîõîäîâ
íà Иíäèþ. Ïðîâèíцèè Êàøìèð, Ïеíäæàá è Ãóäæàðàò áûëè âêëþ-
÷еíû â ñîñòàâ ãîñóäàðñòâà Ãàçíеâèäîâ. Â ðеçóëüòàòе ýòèõ ïîõîäîâ
óñèëèëîñü çàñеëеíèе ñеâеðíîй ÷àñòè Иíäèè òþðêî-ìóñóëüìàíñêèì
íàñеëеíèеì è ðàñïðîñòðàíеíèе â ýòèõ ìеñòàõ èñëàìñêîй ðеëèãèè.

? Êàê, ïî-òâîеìó, ïî÷еìó ïîõîäû Сóëòàí Мàõìóäà Ãàçíеâè óñè-


ëèëè çàñеëеíèе Иíäèè òþðêî-ìóñóëüìàíñêèì íàñеëеíèеì?

Делийский султанат. Äеëèйñêèй ñóëòàíàò ñòàë ïеðâûì ñàìûì


êðóïíûì ãîñóäàðñòâîì, ñîçäàííûì ìóñóëüìàíñêèìè òþðêàìè íà
òеððèòîðèè Иíäèè. Â XII âеêе òþðêñêèе ïëеìеíà ñîâеðøàëè íеïðе-

53
ðûâíûе íàøеñòâèя íà òеððèòîðèþ Иíäèè. Â ðеçóëüòàòе ýòèõ íà-
øеñòâèй â 1206 ãîäó òþðêñêèй ïîëêîâîäец Ãóòáеääèí Àйáеê çàëî-
æèë îñíîâó Äеëèйñêîãî ñóëòàíàòà â Иíäèè. Äëя óêðеïëеíèя â
Иíäèè îí ñòðеìèëñя ðàñïðîñòðàíèòü çäеñü èñëàìñêóþ ðеëèãèþ è
òþðêñêèй яçûê. Сîâðеìеííèêè îòìе÷àëè, ÷òî ñóëòàí çàñòàâëяë ÷è-
íîâíèêîâ, íе çíàâøèõ òþðêñêîãî яçûêà, ó÷èòü ýòîò яçûê. Тàê êàê
ó Àйáеêà íе áûëî ñûíà, ïîñëе еãî ñìеðòè ê âëàñòè ïðèøеë еãî çяòü
Øàìñàääèí Эëüòóòìóø, çàëîæèâøèй îñíîâó äèíàñòèè Øàìñèйя.
Эëüòóòìóø, çàõâàòèâ áîëüøóþ ÷àñòü Ïеíäæàáà, Мóëòàí, Ëàõîð è
îáøèðíóþ òеððèòîðèþ äî Ãàçíû, âêëþ÷èë ýòè çеìëè â ñîñòàâ ñâîеãî
ãîñóäàðñòâà. Ïîñëе Эëüòóòìóø õàíà ê âëàñòè ïðèøëà еãî äî÷ü ñóë-
òàí Ðàçèя (1236—1240). Îíà áûëà îäíîй èç ðеäêèõ æеíùèí-ïðàâè-
òеëей êàê â ìóñóëüìàíñêîй, òàê è òþðêñêîй èñòîðèè.

Делийский султанат и империя Великих Моголов

54
! Êîãî еùё èç äðóãèõ òþðêñêèõ æеíùèí-ïðàâèòеëей òû çíàеøü?

Äеëèйñêèй ñóëòàíàò áûë ôеîäàëüíîй ìîíàðõèей. Âî ãëàâе ãîñó-


äàðñòâà ñòîяë ñóëòàí. Ãðàæäàíñêèìè è âîеííûìè äеëàìè ãîñóäàð-
ñòâà óïðàâëяë ãëàâíûй âèçèðü. Сòðàíà áûëà ïîäеëеíà íà îáëàñòè,
êîòîðûìè ïðàâèëè вали. Îáëàñòè äеëèëèñü íà îêðóãà. Иìè óïðàâ-
ëяëè ðàèñû (íà÷àëüíèêè). Êàäèè îñóùеñòâëяëè ñóäеáíûе äеëà.
 Äеëèйñêîì ñóëòàíàòе îñíîâíûì ñîáñòâеííèêîì çеìëè ñ÷èòà-
ëîñü ãîñóäàðñòâî.
Формы земельной собственности
в Делийском султанате

Õàññ Çеìëè, ïðèíàäëеæàâøèе ëèцàì èç ðîäà ñóëòàíà


Çеìëè, âûäàâàеìûе ïîëêîâîäцàì è ÷èíîâíèêàì
Иêòà òþðêñêîãî ïðîèñõîæäеíèя. Иõ âëàäеëüцеâ íàçû-
âàëè çàìèíäàðàìè.
Çеìëè, âûäеëеííûе ñóëòàíîì äëя ñîäеðæàíèя
Âàêóô
ìе÷еòей
Иäæìà—îáùèí- Îáùèе çеìëè, ïðèíàäëеæàùèе îáùèíàì (ïàñòáè-
íûе çеìëè ùà, êëàäáèùà è äð.).

 êîíце XIV âеêà ïîõîäû Эìèðà Тèìóðà íà Äеëèйñêèй ñóëòàíàò


îñëàáèëè ãîñóäàðñòâî. Тàêîе ïîëîæеíèе íàíîñèëî óäàð ïî ýêîíî-
ìèêе ñòðàíû, ïðеïяòñòâóя ôîðìèðîâàíèþ еäèíîãî âíóòðеííеãî
ðûíêà, ñîçäàíèþ ýêîíîìè÷еñêèõ ñâяçей.
Образование Великого Могольского государства. Бàáóð, îáú-
яâèâøèй ñеáя íàñëеäíèêîì Эìèðà Тèìóðà, çàõâàòèë ÷àñòü Иíäèè.
 1526 ãîäó ìеæäó Бàáóðîì è äеëèйñêèì ñóëòàíîì ïðîèçîøëî êðî-
âîïðîëèòíîе ñðàæеíèе. Бàáóð îäеðæàë ïîáеäó. Çàõâàòèâ ãîðîä Àã-
ðó, îí çàëîæèë îñíîâó Âеëèêîãî Мîãîëüñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Бûë ïîëîæеí êîíец ñóùеñòâîâàíèþ Äеëèйñêîãî ñóëòàíàòà. Â
Иíäèè îáðàçîâàëîñü íîâîе, еùё áîëее ìîãóùеñòâеííîе òþðêñêîе ãî-
ñóäàðñòâî. Бàáóð øàõ îáúяâèë ãîðîä Àãðó ñòîëèцей.
Бàáóð áûë ïîýòîì, ïîëêîâîäцеì, êîìïîçèòîðîì, çîä÷èì è ïðе-
êðàñíûì êàëëèãðàôîì. Бàáóð øàõ âîøёë â èñòîðèþ êàê ñîçäàòеëü
æеì÷óæèí Иíäèè è ãîñóäàðñòâеííûй äеяòеëü.
 ïеðèîä ïðàâëеíèя Акбар шаха (1556—1605) ãîñóäàðñòâî Мî-
ãîëîâ ïðеâðàòèëîñü â èìïеðèþ. Îí ïðîâёë â ñòðàíе âàæíûе ðеôîð-
ìû. Àêáàð øàõ, äîáèâøèйñя ñòàáèëüíîñòè â ýêîíîìè÷еñêèõ îòíî-

55
Миниатюра из «Бабурнаме» Акбар шах

øеíèяõ, ïðîяâëяë çàáîòó î ðàçâèòèè òîðãîâëè, îáеñïе÷èâàë îõðàíó


êàðàâàííûõ ïóòей. Äèïëîìàòè÷еñêèе îòíîøеíèя ñ ñеôеâèäñêèì è
îñìàíñêèì ïîâеëèòеëяìè, íà÷àâøèеñя еùе ïðè Бàáóð øàõе, áûëè
ïðîäîëæеíû ïðè Àêáàð øàõе.

1. Определи преимущества и слабые стороны географического поло-


жения Индии.
2. Определи факторы, препятствовавшие объединению Китая и
Индии.
3. Дай оценку влиянию арабских и тюркских походов на Индию.
4. Выясни причины длительности феодальной раздробленности в
Индии.
5. Прокомментируй следы, оставленные Делийским султанатом в
истории Индии.
6. Подготовь презентацию о великом могольском императоре —
Бабур шахе.

56
11. ЧИНГИЗ ХАН И ЕГО ПРЕЕМНИКИ
«Êàê íà íеáе еñòü òîëüêî îäíî Сîëíце, òàê è
ó ìîíãîëîâ äîëæеí áûòü îäèí ïîâеëèòеëü». Эòè Чингиз хан;
ñëîâà áûëè ñêàçàíû î Тèìó÷èíе îäíèì èç еãî ñàìûõ Каракорум;
áëèçêèõ äðóçей. Тèìó÷èí è â äейñòâèòеëüíîñòè «Великая
çàñèяë â æèçíè ìîíãîëîâ êàê Сîëíце. Îí îñíîâàë Яса»;
Мîíãîëüñêóþ èìïеðèþ è ñòàë ïеðâûì âеëèêèì Хулагу хан;
õàíîì ãîñóäàðñòâà — Чèíãèç õàíîì. Чèíãèç õàí, Хан Батый;
ñîçäàâøèй ðеãóëяðíóþ àðìèþ ìîíãîëîâ, ñòàë Фазлуллах;
Рашидаддин;
ïеðâûì âеëèêèì её ïîëêîâîäцеì. Íàêîíец, îí
Сарай-Берке;
ñîçäàë ïеðâûй ñâîä çàêîíîâ Мîíãîëüñêîãî ãîñó-
нойон Тохтамыш
äàðñòâà ïîä íàçâàíèеì «Âеëèêàя Яñà».

Какие территории охватывали монгольские завое-


вания? Кто после Чингиз хана продолжил его дело? Да-
вайте вместе разберемся.

Образование Монгольского государства. С äðеâíèõ âðеìеí ìîí-


ãîëû íàñеëяëè îáøèðíûе ñòеïè Öеíòðàëüíîй Àçèè. Ïðèðîäíûе
óñëîâèя òеððèòîðèè íе áëàãîïðèяòñòâîâàëè ðàçâèòèþ çеìëеäеëèя. Эòè
ìеñòà, îòäàëеííûе îò ìîðей, îòëè÷àëèñü ñóðîâûì êëèìàòîì. Âîò
ïî÷еìó íàñеëеíèе â îñíîâíîì çàíèìàëîñü êî÷еâûì ñêîòîâîäñòâîì.
Âñе áîãàòñòâî ìîíãîëîâ ñîñòàâëяëè òàáóíû ëîøàäей, ñòàäà êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà è îòàðû îâец.
Íà÷èíàя ñ ÕII âеêà ó ìîíãîëîâ ñòàëè ðàñïàäàòüñя ðîäî-ïëеìеí-
íûе îòíîøеíèя. Сîçäàâàëèñü íîâûе îáúеäèíеíèя — îðäû. Эòî áûëè
âîеííûе îðãàíèçàцèè, âî ãëà-
âе êîòîðûõ ñòîяëè âîеíà÷àëü-
íèêè — áàõàäûðû è íîйîíû.
Íîйîíû âîçãëàâëяëè âîеííûе
îòðяäû. Ïîñòеïеííî áàõàäû-
ðû è íîйîíû, ïîä÷èíèâ ñеáе
áîëüøîе êîëè÷еñòâî êî÷еâî-
ãî íàñеëеíèя, íà÷àëè íîñèòü
òèòóë õàíà.
Êî÷еâûе ïëеìеíà-ñêîòîâî-
äû ïëàòèëè íîйîíàì, áàõàäû-
ðàì è õàíàì èç ïðîäóêòîâ Изображенный на горе портрет
ñêîòîâîäñòâà ïîäàòü — òîйä- Чингиз хана на его родине в Монголии

57
Монгольская империя
æó. Тàêèì îáðàçîì, ó ìîíãîëîâ ñôîðìèðîâàëèñü ôеîäàëüíûе îòíî-
øеíèя.
 1206 ãîäó íà áеðеãó ðеêè Îíîí áûë ñîçâàí курултай* (ñúеçä)
ìîíãîëüñêèõ è òþðêñêèõ âеëüìîæ. Íà êóðóëòàе âûäàþùèйñя ïîë-
êîâîäец Тèìó÷èí áûë èçáðàí âеëèêèì õàíîì (1206—1227) — õàãà-
íîì è íàçâàí Чèíãèçîì. Ãîðîä Каракорум áûë âûáðàí ñòîëèцей
íîâîîáðàçîâàííîãî ãîñóäàðñòâà.

? Êàê, ïî-òâîеìó, ÷òî îçíà÷àеò ñëîâî «Чèíãèç»? Âûяñíè.


Чèíãèç õàí çà êîðîòêîе âðеìя îáúеäèíèë ìîíãîëüñêèе è òþðê-
ñêèе ïëеìеíà. Ïîä÷èíеííûе òеððèòîðèè, â çàâèñèìîñòè îò ÷èñëеí-
íîñòè îòäàííûõ íà ñëóæáó âîèíîâ, äеëèëèñü íà òóìеíû, òûñя÷íûе
è ñîòíè. Чèíãèç õàí íàçíà÷àë ïðеäâîäèòеëей ïëеìеí, ïðàâèòеëей
è íîйîíîâ òóìеíáàøè, ìèíáàøè, þçáàøè. Íàðяäó ñ ñèëüíîй êîííîй
àðìèей, îí ñîçäàë òàêæе îñîáóþ âîèíñêóþ ÷àñòü. Îñíîâó âîеííîй
òàêòèêè àðìèè Чèíãèç õàíà ñîñòàâëяëè ñîáðàííàя ðàçâеäêîй òî÷-
íàя èíôîðìàцèя, ðàçãðîì è óíè÷òîæеíèе âðàæеñêèõ ñèë ïóòеì íà-
íеñеíèя íеîæèäàííîãî óäàðà. Мîíãîëüñêàя àðìèя áûëà îñíàùеíà

* курултай — обширный съезд, собрание

58
ïеðеíяòûìè ó êèòàйцеâ ñòеíîáèòíûìè óñòðîйñòâàìè, êàòàïóëüòàìè
äëя ìеòàíèя êàìíей è ãîðþ÷èõ æèäêîñòей.
Сâîä çàêîíîâ Мîíãîëüñêîãî ãîñóäàðñòâà íàçûâàëñя «Âеëèêàя
Яñà». Â «Âеëèêîй Яñе» áûëè îòðàæеíû ïðèâèëеãèè ôеîäàëîâ, ñèñ-
òеìà ñîáñòâеííîñòè, íàëîãîâ è óïðàâëеíèя. Мîíãîëüñêîе ãîñóäàðñò-
âî áûëî ôеîäàëüíûì ãîñóäàðñòâîì, ñîеäèíяâøèì â ñеáе военную
демократию*.

? Чòî äîøëî äî íàøèõ äíей îò ìîíãîëîâ? Ïðîâеäè èññëеäîâàíèе


îòíîñèòеëüíî «Âеëèêîй Яñû», ðеãóëяðíîй ìîíãîëüñêîй àðìèè,
ñëîâ «êóðóëòàй», «яðëûê».

Начало монгольско-тюркских завоеваний. Â ñêîðîì âðеìеíè


Чèíãèç õàí ïðèñòóïèë ê âîеííûì ïîõîäàì. Îí ïîä÷èíèë ñеáе ïëе-
ìеíà êûðãûçîâ, ìеðêèòîâ, áóíüяêîâ è óйãóðîâ, íàñеëяâøèõ òеððè-
òîðèè Сèáèðè è Âîñòî÷íîãî Тóðêеñòàíà. Чóòü ïîçæе îí çàõâàòèë
Сеâеðíûй Êèòàй. Â 1219—1221 ãîäàõ ìîíãîëüñêàя àðìèя çàâëàäеëà
áîãàòûìè ãîðîäàìè Õîðеçìà. Ðàçâеäûâàòеëüíûе ïîõîäû ìîíãîëîâ â
Àçеðáàйäæàí, Иðàí è Юæíûй Êàâêàç ñîçäàëè ïî÷âó äëя çàõâàòà
íîâûõ òеððèòîðèй â áóäóùеì.
Чèíãèç õàí ïîäеëèë òеððèòîðèþ
èìïеðèè ïî ÷èñëó ñûíîâей íà ÷еòû-
ðе улуса (àäìèíèñòðàòèâíàя еäèíè-
цà). Ïîñëе еãî ñìеðòè èìïеðèя íеêî-
òîðîе âðеìя ñîõðàíяëà ñâîþ це-
ëîñòíîñòü. Â 40—50-õ ãîäàõ ÕIII âе-
êà âíóêè Чèíãèç õàíà, âûäàþùèйñя
ïîëêîâîäец õàí Бàòûй è Õóëàãó õàí
ñîçäàëè ìîãóùеñòâеííûе ãîñóäàðñòâà, Хан Батый
ëèøü þðèäè÷еñêè ïîä÷èíяâøèеñя îáùеìó цеíòðó ìîíãîëîâ — Êà-
ðàêîðóìó. Â ïеðèîä ïðàâëеíèя Õóáèëàй õàíà (1264—1294) â Мîí-
ãîëüñêîй èìïеðèè óñèëèëàñü áîðüáà çà âëàñòü. Îí ïеðеíеñ ñòîëèцó
â ãîðîä Ïеêèí. Юæíàя ÷àñòü Êèòàя áûëà çàõâà÷еíà. Õóáèëàй õàí
çàëîæèë çäеñü îñíîâó äèíàñòèè Юàíü. Â ðеçóëüòàòе ïðîèçîøеäøеãî
â Êèòàе â 1368 ãîäó âîññòàíèя Юàíüñêàя Мîíãîëüñêàя èìïеðèя ïе-
ðеñòàëà ñóùеñòâîâàòü.
Государство Хулагуидов. Õóëàãó õàí, çàõâàòèâ Àçеðáàйäæàí
è Иðàí, â 1258 ãîäó ïîëîæèë êîíец ñóùеñòâîâàíèþ Àááàñèäñêîãî

* военная демократия — руководство высших военных кругов делами


племени в последний период первобытнообщин-
ного строя

59
õàëèôàòà. Íà òеððèòîðèè, ðàñïîëîæеííîй îò ðеêè Àìóäàðüя äî
Сðеäèçеìíîãî ìîðя, îò Äеðáеíòà äî Ïеðñèäñêîãî çàëèâà, îáðàçîâàë-
ñя ïяòûй ìîíãîëüñêèй óëóñ — ãîñóäàðñòâî Õóëàãóèäîâ (1258—1357).
Âî ãëàâе ãîñóäàðñòâà ñòîяë ïîâеëèòеëü, íîñèâøèй òèòóë эльхана.
Âîò ïî÷еìó ãîñóäàðñòâî Õóëàãóèäîâ îäíîâðеìеííî íîñèò íàçâàíèе
ãîñóäàðñòâà Эëüõàíîâ. Теððèòîðèя ãîñóäàðñòâà áûëà ïîäеëеíà íà
îáëàñòè, êîòîðûе, â ñâîþ î÷еðеäü, äеëèëèñü íà òóìеíû.
Превращение ислама в государственную религию. Мîíãîëû,
ñîñòîяâøèе â îñíîâíîì èç яçû÷íèêîâ, ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðèíèìàëè
ïðàêòè÷еñêèе ìеðû ïî ðàñïðîñòðàíеíèþ è óêðеïëеíèþ яçû÷еñòâà
â çàâîеâàííûõ îáëàñòяõ. Ïðîâîäèìàя ïеðâûìè ýëüõàíàìè ðеëèãèîçíàя
ïîëèòèêà ïðèâеëà ê óñèëеíèþ ïðîòèâîðе÷èй ìеæäó ìеñòíûì íàñе-
ëеíèеì è ïðèøëûìè è, â êîíе÷íîì èòîãе, óõóäøеíèþ ïîëîæеíèя â
ñòðàíе. Иìеííî â ýòîй ñâяçè Ãàçàí õàí ïîñëе ïðèõîäà ê âëàñòè ïðèíяë
ðеøеíèе ïðèâëе÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó ìеñòíóþ ìóñóëüìàíñêóþ àðèñòîê-
ðàòèþ è äóõîâеíñòâî. Îí ïðèíяë èñëàìñêóþ ðеëèãèþ è èìя Мах-
муд. Â ãîäû ïðàâëеíèя Ãàçàí õàíà áûëè ïðîâеäеíû ðеôîðìû â
îáëàñòè çеìëè, íàëîãîâ, òîðãîâëè, ñâяçè è ñóäà. Теì, êòî ñëóæèë
â àðìèè, âûäàâàëèñü çеìеëüíûе ó÷àñòêè — èêòà. Íàëîãîâàя ðеôîðìà
ïîçâîëèëà ïîêîí÷èòü ñ ïðîèçâîëîì è ñàìîóïðàâñòâîì ìîíãîëüñêèõ
ôеîäàëîâ, ñïîñîáñòâîâàëà ïеðеñòðîйêе íàëîãîâîй ñèñòеìû ãîñóäàðñòâà.
Эêîíîìè÷еñêîе è ïîëèòè÷еñêîе ðàçâèòèе ñòðàíû ïîñëе ðеôîðì ïðî-
äîëæàëîñü íеäîëãî. Ïîñëе óáèйñòâà âèçèðя Ðàøèäàääèíà âîеííàя
çíàòü âíîâü íà÷àëà ïðîâîäèòü ïðеæíþþ ïîëèòè÷еñêóþ ëèíèþ. Â
1357 ãîäó ïяòûй óëóñ ïеðеñòàë ñóùеñòâîâàòü.
Государство Золотая Орда. Îñíîâàòеëеì ñîçäàííîãî â 40-õ ãî-
äàõ ÕIII âеêà ãîñóäàðñòâà Çîëîòàя Îðäà áûë õàí Бàòûй. Çîëîòàя
Îðäà îáëàäàëà îáøèðíîй òеððèòîðèей. Çàâîеâàííûе Çîëîòîй Îðäîй
ðóññêèе êíяæеñòâà â ãеîãðàôè÷еñêîì îòíîøеíèè íе âõîäèëè â ñîñ-
òàâ ýòîãî ãîñóäàðñòâà. Îíè íàõîäèëèñü â ïîëóçàâèñèìîì îò Çîëîòîй
Îðäû ïîëîæеíèè. Сòîëèцей ãîñóäàðñòâà âíà÷àëе áûë îñíîâàííûй
õàíîì Бàòûеì ãîðîä Сàðàй-Бàòûй, à çàòеì — Сàðàй-Беðêе.
Îñíîâíóþ ÷àñòü âîйñê Çîëîòîй Îðäû ñîñòàâëяëè ñèëû èç òþðê-
ñêèõ ïëеìеí. Â êîíце ÕIII âеêà Çîëîòàя Îðäà, ïðеêðàòèâ ñâяçè ñ
Мîíãîëüñêîй èìïеðèей, ñòàëà ïðîâîäèòü ñàìîñòîяòеëüíóþ ïîëè-
òèêó. Â ñòðàíе èñëàìñêàя ðеëèãèя áûëà îáúяâëеíà îôèцèàëüíîй ãî-
ñóäàðñòâеííîй ðеëèãèей. Âñе èçäàííûе â ñòðàíе ôèðìàíû (óêàçû)
õàíà ïèñàëèñü íà òþðêñêîì яçûêе.
Государственный строй. Â ãîñóäàðñòâе Çîëîòàя Îðäà õàí è
÷ëеíû еãî ñеìüè ñ÷èòàëèñü ñàìûìè êðóïíûìè çеìëеâëàäеëüцàìè.

60
Ïîñëе íèõ øëè íîйîíû, êîòîðûе íà òþðêñêîì яçûêе íàçûâàëèñü
áеêàìè. Íîйîíàì çà ñëóæáó âûäàâàëèñü áîëüøèе çеìеëüíûе óãîäüя.
Çàâèñèìûе îò ôеîäàëîâ êî÷еâûе ñêîòîâîäû, êðеñòüяíе-çеìëеäеëüцû
ïëàòèëè ïîäàòü — òîйäæó, âûïîëíяëè òяæеëûе ïîâèííîñòè. Íеêî-
òîðûе ôеîäàëû ïîëó÷àëè ôèðìàíû îò ñàìîãî õàíà. Тàêèе ôèðìàíû,
âûäàâàеìûе õàíîì äëя âëàäеíèя çеìëей èëè îñâîáîæäеíèя îò ïðè-
íóäèòеëüíûõ ðàáîò, íàçûâàëèñü ярлык. Ëèцî, îáëàäàâøее ïîäîá-
íûìè ïðèâèëеãèяìè, íàçûâàëîñü тарханом. Ãîñóäàðñòâî Çîëîòàя
Îðäà яâëяëîñü ôеîäàëüíîй ìîíàðõèей. Сòðàíîй ïðàâèë õàí. Ïðеä-
ñòàâèòеëей õàíà íà çàâîеâàííûõ òеððèòîðèяõ íàçûâàëè баскаком.
Бàñêàêè ðóêîâîäèëè ñáîðîì íàëîãîâ.
Ослабление и падение Золотой Орды. Ðóññêèе êíяçüя, âîñïîëü-
çîâàâøèñü óñèëеíèеì âíóòðеííèõ ðàñïðей â Çîëîòîй Îðäе, îòêàçû-
âàëèñü ïîä÷èíяòüñя èì. Ïðîòèâ íеïîêîðíûõ ðóññêèõ êíяçей áûë
îðãàíèçîâàí âîеííûй ïîõîä. Îäíàêî â 1380 ãîäó â áèòâе íà Êóëè-
êîâîì ïîëе âîйñêà ðóññêèõ êíяçей, âîçãëàâëяеìûе êíяçеì Äìèò-
ðèеì, ðàçãðîìèëè àðìèþ Çîëîòîй Îðäû. Ïðèøеäøèй ê âëàñòè

Государство Золотая Орда в XIII—XIV веках

61
Столичный город Золотой Орды Сарай-Батый (Художник Д.Г.Дьяков)

Тîõòàìûø õàí (1380—1395) â îòâеò íà ýòî çàõâàòèë è ðàçãðàáèë Мîñ-


êâó. Îí íà÷àë ñîâеðøàòü ãðàáèòеëüñêèе ïîõîäû íà çàâèñèìûе îò
Эìèðà Тèìóðà òеððèòîðèè, â òîì ÷èñëе è Àçеðáàйäæàí.  1395 ãîäó
Эìèð Тèìóð íà áеðеãó ðеêè Теðеê ðàçãðîìèë àðìèþ Тîõòàìûø õà-
íà, âêëþ÷èâ â ñîñòàâ ñâîей èìïеðèè âîñòî÷íûе çеìëè Çîëîòîй Îðäû.
Äëèòеëüíûе ôеîäàëüíûе ðàñïðè, ñìеíû âî âëàñòè ïðèâеëè ê ðàñ-
ïàäó Çîëîòîй Îðäû. Â ÕV âеêе â Ïîâîëæüе îáðàçîâàëèñü Êàçàíñêîе,
Àñòðàõàíñêîе õàíñòâà. Â Êðûìó, Çàïàäíîй Сèáèðè ïîяâèëèñü íеçàâè-
ñèìûе ãîñóäàðñòâà. Ðóññêèе êíяæеñòâà ïîêîí÷èëè ñ çàâèñèìîñòüþ
îò Çîëîòîй Îðäû.  íà÷àëе ÕVI âеêà ãîñóäàðñòâî Çîëîòàя Îðäà, íà-
õîäèâøееñя â ñîñòîяíèè ôеîäàëüíîй ðàçäðîáëеííîñòè, ïеðеñòàëî ñó-
ùеñòâîâàòü.

1. Покажи на карте территории, заселенные монголами.


2. Поясни причины составления «Великой Ясы».
3. Охарактеризуй Чингиз хана как главу государства. Сравни его
с известными тебе из истории главами государств.
4. Подготовь презентацию о реформах Газан хана.
5. Перечисли причины падения Золотой Орды.
6. Определи черты, связывавшие Золотую Орду с Азербайджаном. Срав-
ни образование Золотой Орды с Великим Монгольским государством.

62
12. ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
В XIII—XVI ВЕКАХ
Эñòàôеòà, ïеðеäàííàя Îãóçñêèì ãîñóäàðñòâîì Конья;
ñеëüäæóêàì, áûëà ïðîäîëæеíà îñìàíàìè. Сïóñòя Осман I;
íеêîòîðîе âðеìя ïîñëе îáðàçîâàíèя Îñìàíñêîе битва при
Малтепе;
ãîñóäàðñòâî ïðеâðàòèëîñü â ñàìóþ ìîãóùеñòâеí-
Баязид I;
íóþ èìïеðèþ íà Âîñòîêе. Îíî ïðîñóùеñòâîâàëî Анкарская битва;
íà ïðîòяæеíèè ñâûøе 600 ëеò. Селим I;
шах Исмаил I;
Как образовалось Османское госу- Мехмет;
дарство? Завоеватель;
янычары

Образование Османского государства.


Îäíèì èç ãîñóäàðñòâ, îáðàçîâàâøèõñя ïîñ-
ëе ïàäеíèя Âеëèêîй Сеëüäæóêñêîй èìïе-
ðèè â Çàïàäíîй Àíàòîëèè, áûë Êîíèйñêèй
ñóëòàíàò.
Ïîñëе ðàñïàäà Êîíèйñêîãî ñóëòàíàòà
íà еãî òеððèòîðèè òîæе îáðàçîâàëèñü ñà-
ìîñòîяòеëüíûе áеêñòâà. Îäíèì èç òàêèõ
áеêñòâ ïðàâèë Îñìàí I. Â 1299 ãîäó îí îñ-
íîâàë ãîñóäàðñòâî, êîòîðîе ñòàëî íàçû-
âàòüñя Îñìàíñêèì ãîñóäàðñòâîì.
Ïîñëе ñìеðòè Îñìàíà Ãàçè ê âëàñòè ïðè-
øёë Îðõàí Ãàçè (1326). Сòîëèцей ãîñó-
äàðñòâà ñòàë ãîðîä Бóðñà.  ìеñòе÷êе ïîä Осман I
íàçâàíèеì Мàëòеïе îí ðàçãðîìèë âèçàí-
òèйñêóþ àðìèþ. Â ãîäû еãî ïðàâëеíèя
ãðàíèцû Îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâà áûëè
ðàñøèðеíû îò Эãейñêîãî ìîðя äî Êîíñòàí-
òèíîïîëя.
Сóëòàí Мóðàä I, âïеðâûе â îñìàíñêîй
èñòîðèè ïðèíяâøèй òèòóë ñóëòàíà (1360),
ïðîäîëæèë âîеííûе ïîõîäû íà Бàëêàí-
ñêèй ïîëóîñòðîâ. Çàõâàòèâ Эäèðíе (Àäðèà-
íîïîëü), îí ïеðеíеñ òóäà ñòîëèцó ñòðàíû.
 XIV âеêе ôеîäàëüíûе ìеæäîóñîáíûе
âîйíû îñëàáèëè áàëêàíñêèе ñòðàíû. Âîñ-

* преемник — продолжатель, наследник Мурад I

63
Османское государство (1299—1453)
ïîëüçîâàâøèñü ñëîæèâøейñя ñèòóàцèей,
ñóëòàí Мóðàä I ïîä÷èíèë ñеáе Бîëãàðèþ.
 1371 ãîäó â Чèðìеíñêîй áèòâе Сеðáèя
ïîòеðïеëà ïîðàæеíèе îò îñìàíîâ. Ïðè-
íяâ çàâèñèìîñòü îò îñìàíîâ, îíà íà÷àëà
ïëàòèòü èì äàíü.
Два великих тюркских повелителя
лицом к лицу. Â òî âðеìя êàê îñìàí-
Знамя Османского
ñêèй ñóëòàí Бàяçèä I ãîòîâèëñя çàõâà-
султаната
òèòü Êîíñòàíòèíîïîëü, íîâîîáðàçîâàííîе
ãîñóäàðñòâî Тèìóðèäîâ ðàçðóøèëî âñе еãî ïëàíû. Â 1402 ãîäó
Тèìóð, ñîâеðøèâ ïîõîä â Âîñòî÷íóþ Àíàòîëèþ, ïðîäâèíóëñя äî Äà-
ìàñêà. Â òîì æе ãîäó íà Àíêàðñêîй ðàâíèíе àðìèè Эìèðà Тèìóðà
è Бàяçèäà I ñòîëêíóëèñü ëèцîì ê ëèцó. Àíêàðñêàя áèòâà çàâеðøè-
ëàñü ïîðàæеíèеì îñìàíîâ. Эìèð Тèìóð ïîäеëèë çеìëè, íà-
õîäèâøèеñя ïîä âëàñòüþ îñìàíîâ, ìеæäó ÷еòûðüìя ñûíîâüяìè
Бàяçèäà.
Путь, ведущий к «Золотому мосту». Ïðèøеäøèй ê âëàñòè
Меõìеò II (1451—1481) ïðîäîëæèë äеëî ñâîèõ ïðеäøеñòâеííèêîâ.
Âеñíîй 1453 ãîäà îí îñàäèë Êîíñòàíòèíîïîëü. Îñëàáеâøàя Âèçàí-
òèя ñеðüеçíûì îáðàçîì çàùèùàëà ñâîй ïîñëеäíèй îïëîò — Êîíñòàí-

64
òèíîïîëü. Îñìàíñêèе êîðàáëè íе ñóìеëè
âîйòè â ãàâàíü Êîíñòàíòèíîïîëя. Ïîýòîìó
îñìàíû âûíóæäеíû áûëè èñêàòü íîâûе
ïóòè çàâîеâàíèя ãîðîäà. Меõìеò II íàøеë
íîâûй âûõîä. Îíè ïеðеòàùèëè ñâîè êîðàá-
ëè â ãàâàíü Çîëîòîãî Ðîãà ïî ñìàçàííîìó
æèðîì äеðеâяííîìó íàñòèëó. Â ìàе 1453
ãîäà íà÷àëñя ðеøàþùèй øòóðì. Êîíñòàí-
òèíîïîëü áûë âçяò. Ãîðîä Êîíñòàíòèíîïîëü,
ñîеäèíяþùèй Еâðîïó ñ Àçèей è ñîõðàíèâ-
øèйñя â èñòîðèè ïîä íàçâàíèеì «Çîëîòîãî
ìîñòà», áûë ïеðеèìеíîâàí â Сòàìáóë. Эòà
ïîáеäà ïðîñëàâèëà Меõìеòà II ïîä èìеíеì
Мехмет II
«Çàâîеâàòеëü». Îí îáúяâèë ãîðîä Сòàìáóë
ñòîëèцей Îñìàíñêîй èìïеðèè. Тàêèì îáðàçîì, áûë ïîëîæеí êîíец
ñóùеñòâîâàíèþ Âèçàíòèйñêîй èìïеðèè.

? Ïî÷еìó Меõìеò II âûáðàë Сòàìáóë â êà÷еñòâе ñòîëèцû ñâîей


èìïеðèè? Îáîñíóй.

 ïеðèîä áеñïðеðûâíûõ ïîõîäîâ è âîйí îñìàíñêèй ñóëòàí Сеëèì I


ñòîëêíóëñя ñ ãëàâîй Àçеðáàйäæàíñêîãî Сеôеâèäñêîãî ãîñóäàðñòâà
øàõîì Иñìàèëîì I. Â 1514 ãîäó íà Чàëäûðàíñêîй ðàâíèíе ìеæäó
îñìàíàìè è ñеôеâèäàìè ïðîèçîøëî ñðàæеíèе. Сðàæеíèе çàâеðøèëîñü
ïîáеäîй îñìàíîâ. Ïîñëе ýòîãî ñóëòàí Сеëèì I ïîä÷èíèë ñеáе Еãèïеò.
Îñìàíñêèì êîðàáëяì áûë îòêðûò ïóòü â Êðàñíîе ìîðе.
 1521—1526 ãîäàõ Сóëòàí Сóëейìàí Ãàíóíè çàâîеâàë Беëãðàä, Юæ-
íóþ è Öеíòðàëüíóþ Âеíãðèþ. Îñìàíû, çàõâàòèâ òàêæе è Бàãäàä, óñ-
òàíîâèëè êîíòðîëü çà Меñîïîòàìèей è âûøëè ê Ïеðñèäñêîìó çàëèâó.
Как управлялась великая империя? Â Îñìàíñêîì ãîñóäàðñòâе
âñя âëàñòü áûëà ñîñðеäîòî÷еíà â ðóêàõ ñóëòàíà. Âòîðûì ëèцîì
ïîñëе íеãî áûë ãëàâíûй âèçèðü. Îí ðóêîâîäèë ïîëèòè÷еñêèìè äе-
ëàìè. Ó íеãî õðàíèëàñü ïе÷àòü ãîñóäàðñòâà. Âèçèðè, áеêè è ñàíäæàã-
áеêè ïîä÷èíяëèñü ãëàâíîìó âèçèðþ. Чèíîâíèêà, ðóêîâîäèâøеãî
ôèíàíñîâûìè äеëàìè, íàçûâàëè дефтердаром. Ïðè ñóëòàíе äейñò-
âîâàë Äèâàí, êîòîðûй èãðàë ðîëü Âеðõîâíîãî Сîâеùàòеëüíîãî Сî-
âеòà. Â ïеðèîä ïðàâëеíèя Îðõàíà Ãàçè ñòðàíà áûëà ïîäеëеíà íà àä-
ìèíèñòðàòèâíûе еäèíèцû — пашалыги è санджаги. Âî ãëàâе ïàøà-
ëûãîâ ñòîяëè íàçíà÷еííûе ñóëòàíîì ïàøè, à ñàíäæàãàìè ïðàâèëè
ñàíäæàãáеêè. Âñе íàñеëеíèе, ñ êîòîðîãî âçèìàëèñü íàëîãè, íàçûâà-
ëîñü реая.

65
Османская
империя
в XVI веке

Îñíîâó îñìàíñêîй àðìèè ñîñòàâëяëî êîííîе ôеîäàëüíîе âîйñêî,


íàçûâàеìîе àêûíäæè. Îðõàí Ãàçè, â цеëяõ óêðеïëеíèя àðìèè, ïðî-
âеë âîеííûе ðеôîðìû. Âïеðâûе èì áûëè ñîçäàíû íàеìíûе ïеøèе è
êîííûе âîйñêà. Еñëè ðàíüøе çà ñëóæáó â íàеìíûõ âîйñêàõ âûäàâà-
ëàñü çàðïëàòà, òî â äàëüíейøеì èì ðàçäàâàëèñü çеìеëüíûе óãîäüя
ïîä íàçâàíèеì òèìàð. Сôîðìèðîâàëñя íîâûй âèä âîйñêà, íàçûâàе-
ìûй яíû÷àðàìè. Îíè ïðîõîäèëè ñïецèàëüíîе îáó÷еíèе.

? Êàêèì âèäîì âîйñêà áûëè яíû÷àðû? Âûяñíè.

1. Раскрой значение реформ Орхана Гази для государства.


2. Назови причины, облегчавшие османские завоевания.
3. Вырази своё отношение к завоеванию османами Константинополя.
4. Составь схему системы управления Османской империи.
5. Сравни системы управления Османской и Монгольской империй.

66
13. ВЕЛИКИЙ ПОКОРИТЕЛЬ ВОСТОКА
— ЭМИР ТИМУР

Теáе óæе èçâеñòíî î ñîçäàííîй âíóêàìè Чèíãèç


Маверан-
õàíà èìïеðèè Õóëàãóèäîâ è Çîëîòîй Îðäе. Эòî
áûëè ìîãóùеñòâеííûе ãîñóäàðñòâà, ñîçäàííûе íà нахр;
ñеâеðе Âеëèêîй Мîíãîëüñêîй èìïеðèè è òеððè- Хорезм;
òîðèяõ Ïеðеäíей Àçèè. À â Öеíòðàëüíîàçèàòñêîì Тохтамыш;
óëóñе Мîíãîëüñêîй èìïеðèè âеëèêèй ïîêîðèòеëü Самарканд;
Âîñòîêà Эìèð Тèìóð çàëîæèë îñíîâó ñâîеãî ãî- Улугбек;
ñóäàðñòâà. государство
Гарагоюнлу;
Как, по-твоему, можно ли считать Шахрух;
и Эмир Тимура продолжателем Чингиз аггоюнлинцы;
хана? Давайте проанализируем события. Шейбани хан

Образование государства Тимуридов. Тèìóð ïðîèñõîäèë èç


Бàðëàññêîãî ïëеìеíè, ïðèáûâøеãî â Öеíòðàëüíóþ Àçèþ âî âðеìеíà
ïîõîäîâ Чèíãèç õàíà.
Тèìóð âîñïèòûâàëñя â äóõе òþðêî-ìóñóëüìàíñêèõ îáû÷àеâ è
òðàäèцèй. Îí â ñîâеðøеíñòâе çíàë Êîðàí, ïðеêðàñíî èãðàë â øàõìà-
òû. Эòî áûë ÷ðеçâû÷àйíî îòâàæíûй, ãèáêèй, óìíûй þíîøà, îáëà-
äàâøèй âûñîêèì ïîëêîâîä÷еñêèì òàëàíòîì. Îòец îòäàë еãî íà
ñëóæáó ê Сàìàðêàíäñêîìó è Бàëõñêîìó ïðàâèòеëþ Эìèð Ãàçàíó.
Сâîèìè ñïîñîáíîñòяìè è ïðеäàííîñòüþ Тèìóð ñóìеë çàâîеâàòü áëà-
ãîñêëîííîñòü ïðàâèòеëя.
Ïîñëе óáèйñòâà Эìèð Ãàçàíà âëàñòü ïе-
ðеøëà ê еãî ñûíó Эмир Хусейну. Эìèð
Õóñейí ñ цеëüþ âеäеíèя áîðüáû ñ âðà-
ãàìè âñòóïèë â ñîþç ñ Тèìóðîì. Тèìóð
æеíèëñя íà еãî ñеñòðе. Îäíîâðеìеííî îí,
ïîñòóïèâ íà ñëóæáó ê îäíîìó èç ïîòîìêîâ
Чèíãèç õàíà — Тоглуг Тимуру — ïðàâèòе-
ëþ Äæèãàòàя, íà÷àë ïðàâèòü äîëèíîй
Ãàøãàäàðüя. Îäíàêî â ñêîðîì âðеìеíè
ìеæäó íèìè âîçíèêëè ïðîòèâîðе÷èя, è
Тèìóð âìеñòе ñî ñâîèì îòðяäîì âûíóæ-
äеí áûë áеæàòü îòòóäà. Âî âðеìя îäíîãî
èç ñðàæеíèй Тèìóð áûë ðàíеí â íîãó, è
ïîñëе ýòîãî ñîáûòèя îí äî êîíцà æèçíè
ïðèõðàìûâàë.
Эмир Тимур

67
? Ïîä êàêèìè ïðîçâèùàìè îñòàëñя â èñòîðèè Эìèð Тèìóð?
Âûяñíè.

 1370 ãîäó Тèìóð äâèíóë âîйñêà íà Сàìàðêàíä. Сàìàðêàíä è


îêðеñòíûе îáëàñòè ïеðеøëè ïîä âëàñòü Тèìóðà. Â òîì æе ãîäó áûë
ñîçâàí êóðóëòàй (ñúеçä). Îáðàçîâàëîñü íîâîе ãîñóäàðñòâî, à Тèìóð
áûë îáúяâëеí ýìèðîì. Сàìàðêàíä ñòàë ñòîëèцей íîâîãî ãîñóäàðñòâà.
Тàêèì îáðàçîì, ïîñëе Мîíãîëüñêîй èìïеðèè Тèìóð çàëîæèë â
Öеíòðàëüíîй Àçèè îñíîâó íîâîй ìîãóùеñòâеííîй èìïеðèè.
Äëя òîãî, ÷òîáû íà÷àòü áîëüøèе ïîõîäû, Эìèð Тèìóð ñîçäàë
ñèëüíóþ êîííèцó. Сâîй ïеðâûй ïîõîä îí ñîâеðøèë íà Õîðеçì.
Ïîñëе çàõâàòà ãîðîäà Óðãеí÷à Õîðеçì áûë ïîëíîñòüþ ïîä÷èíеí.
Тèìóð ñòðеìèëñя çàõâàòèòü Êàâêàç è Ïеðеäíþþ Àçèþ. Ïîòîìó
÷òî òîðãîâûе ïóòè, ñîеäèíяâøèе äâà êîíòèíеíòà, ïðîõîäèëè ÷еðеç
òеððèòîðèè Êàâêàçà è Ïеðеäíей Àçèè. Çà ñ÷еò çàâîеâàííûõ ñòðàí
Тèìóð ðàçâèâàë ñâîе ãîñóäàðñòâî, ñòðîèë íîâûе ãîðîäà. Îí ïеðеñе-
ëяë â Сàìàðêàíä ñàìûõ ëó÷øèõ ìàñòеðîâ, çîä÷èõ.

Империя Тимуридов

68
Тèìóð ïîìîã Тîõòàìûøó, ïðîèñ-
õîäèâøеìó èç ðîäà Чèíãèç õàíà,
ïðèйòè ê âëàñòè â ãîñóäàðñòâе Çîëî-
òàя Îðäà. Теì ñàìûì îí ïðеâðàòèë
еãî â ñâîеãî âàññàëà. Íî â ñêîðîì
âðеìеíè Тîõòàìûø òîæе çàäóìàë
âîññòàíîâèòü âëàñòü Âеëèêîй Мîí-
ãîëüñêîй èìïеðèè íàä Êàâêàçîì è
Ïеðеäíей Àçèей. С ýòîй цеëüþ îí íе-
îäíîêðàòíî ñîâеðøàë ïîõîäû íà ýòè
òеððèòîðèè. Íàïàäеíèе Тîõòàìûøà
íà Àçеðáàйäæàí, íàõîäèâøèйñя ïîä
ïðîòеêòîðàòîì Тèìóðà, è еãî ïðîäâè-
æеíèе äî ñòîëèцû Теáðèçà, âûçâàëè
ãíеâ Тèìóðà. Àçеðáàйäæàí áûë ìе-
ñòîì ïеðеñе÷еíèя èíòеðеñîâ Тîõòà- Тохтамыш
ìûøà è Эìèð Тèìóðà. Тèìóð èñïîëüçîâàë Àçеðáàйäæàí â êà÷еñòâе
ïëàцäàðìà, òî÷êè îïîðû äëя íàïàäеíèя íà äðóãèе òеððèòîðèè. Âîò
ïî÷еìó îí íàçíà÷èë ñâîеãî ñòàðøеãî ñûíà ïðàâèòеëеì ýòèõ òеððè-
òîðèй, çàêëþ÷èâ ñîþç ñ Øèðâàíøàõîì Иáðàãèìîì I. Ïîëó÷èâ ñîîá-
ùеíèе î íàïàäеíèè Тîõòàìûøà, â 1387 ãîäó Тèìóð, ñ цеëüþ íàïà-
äеíèя íà Àçеðáàйäæàí, ñîâеðøèë ïîõîä íà Иðàí. Ïðîòèâ Тîõòà-
ìûøà âìеñòе ñ Тèìóðîì ñðàæàëèñü òàêæе âîèíû еãî ñîþçíèêà —
ãîñóäàðñòâà Øèðâàíøàõîâ.

? Êàê, ïî-òâîеìó, ïî÷еìó Тîõòàìûø ñîâеðøèë íàïàäеíèе íà


Àçеðáàйäæàí?

 1395 ãîäó Эìèð Тèìóð íàíеñ ïîðàæеíèе Тîõòàìûøó. Ãîñóäàð-


ñòâî Çîëîòàя Îðäà, îñëàáеâ, â äàëüíейøеì ðàñïàëîñü íà õàíñòâà.
Ïîñëе ýòîãî Эìèð Тèìóð íà÷àë ñîâеðøàòü ïîõîäû íà Ïеðеäíþþ
Àçèþ, Мàëóþ Àçèþ, Êàâêàç, Сèðèþ. Ïîõîä íà Иíäèþ çàâеðøèëñя
óäà÷ей äëя Тèìóðà. Çàõâàòèâ Äеëè, îí âеðíóëñя â Сàìàðêàíä ñ îã-
ðîìíûì áîãàòñòâîì.
Î÷еðеäíîй ïîõîä áûë ñîâеðøеí ïðîòèâ îñìàíîâ. Âîйñêà Îñìàí-
ñêîãî ãîñóäàðñòâà ê òîìó âðеìеíè óæе ïðîäâèíóëèñü â ãëóáü Еâðî-
ïû, ñàìî ãîñóäàðñòâî ïðеâðàùàëîñü â èìïеðèþ. Â Àíêàðñêîй áèòâе
Эìèð Тèìóð íàíеñ ïîðàæеíèе Бàяçèäó I. Иëüäðûì Бàяçèä áûë âçяò
â ïëеí. Çеìëè èìïеðèè áûëè ïîäеëеíû ìеæäó ñûíîâüяìè Бàяçèäà I.
 1405 ãîäó, íàêàíóíе ïîõîäà íà Êèòàй, Тèìóð ñêîí÷àëñя â ãîðîäе
Îòðàðе. Сîãëàñíî еãî çàâеùàíèþ, îí áûë ïîõîðîíеí â Сàìàðêàíäе.

69
? Чòî äàëà Àíêàðñêàя áèòâà òþðêñêîìó ìèðó?

Управление империей Тимуридов. Âеëèêèй ïîëêîâîäец еùе


ïðè æèçíè ïîäеëèë ñîçäàííóþ èìïеðèþ ìеæäó âíóêàìè.
Сòðàíà äеëèëàñü íà óëóñû, êîòîðûìè ïðàâèëè âàëè. Ãîñóäàðñò-
âеííûìè äеëàìè çàíèìàëèñü â äèâàíõàíàõ. Ôèíàíñîâûе äеëà îñó-
ùеñòâëяë âèçèðü.
 ïеðèîä èìïеðèè Тèìóðèäîâ ñòîëèцà ñòðàíû — ãîðîä Сàìàð-
êàíä — ïðеâðàòèëàñü â цеíòð ðеìеñëà è òîðãîâëè. Âî âðеìеíà âíóêà
Тèìóðà, Óëóãáеêà, êîòîðûй áûë íàçíà÷еí â Мàâеðàííàõð â êà÷еñòâе
âàëè, Сàìàðêàíä ñòàë еùё áîëее áëàãîóñòðîеííûì. Сî âñеõ êîíцîâ
ìèðà, â îñîáеííîñòè, èç Àçеðáàйäæàíà, ñþäà íàïðàâëяëèñü ëó÷øèе
ìàñòеðà. Â ãîðîäе áûëè ïîñòðîеíû âеëè÷еñòâеííûе äâîðцû, ìе÷е-
òè, ìеäðеñе, îáñеðâàòîðèя.

? Ïî÷еìó Эìèð Тèìóð áëàãîóñòðàèâàë Сàìàðêàíä? Мîæíî ëè


ðàñцеíèâàòü ýòî êàê еãî çàáîòó î ðàçâèòèè ðеìеñëà è èñêóñ-
ñòâà?

Эмир Тимур и Султан Баязид I после Анкарской битвы.


(Художник Станислав Хлебовский, 1878)

70
Ослабление и распад империи Тимуридов. Ïðîèñõîäèâøèе ïîñ-
ëе ñìеðòè Эìèðà Тèìóðà âíóòðеííèе ðàñïðè è ìеæäîóñîáíûе âîйíû
îñëàáëяëè ñòðàíó.
Сûí Тèìóðà Øàõðóõ ïеðеíеñ ñòîëèцó â ãîðîä Ãеðàò. Îí ïîä÷è-
íèë ñеáе ãàðàãîþíëèíцеâ. Ïîñëе ñìеðòè Øàõðóõà ãîñóäàðñòâî îêîí-
÷àòеëüíî îñëàáëî. Àçеðáàйäæàíñêèй ïðàâèòеëü Ãàðàãîþíëó Äæàõàí
øàõ, âîñïîëüçîâàâøèñü îñëàáëеíèеì Тèìóðèäîâ, îáúяâèë ñеáя íе-
çàâèñèìûì ãîñóäàðеì.
Ïðèøеäøèй ê âëàñòè Àáó Сàèä ïðеäïðèíяë ïîïûòêó âîññòàíî-
âèòü èìïеðèþ.
 ýòî âðеìя â Àçеðáàйäæàíе óñèëèâøèеñя àããîþíëèíцû ïîëîæè-
ëè êîíец ñóùеñòâîâàíèþ ãîñóäàðñòâà Ãàðàãîþíëó. Äæàõàí øàõ áûë
óáèò. Àáó Сàèä, âîñïîëüçîâàâøèñü â êà÷еñòâе ïðеäëîãà óáèйñòâîì
áûâøеãî âàññàëà Тèìóðèäîâ Äæàõàí øàõà, îáúяâèë âîйíó àããîþí-
ëèíцàì. Àáó Сàèä, ñîâеðøèâøèй ïîõîä ïðîòèâ Àçеðáàйäæàíà, ïî-
òеðïеë ïîðàæеíèе îò àããîþíëèíñêîãî ïðàâèòеëя Óçóí Ãàñàíà.
 ýòîò ïеðèîä â Öеíòðàëüíîй Àçèè îáðàçîâàëîñü ãîñóäàðñòâî
Øейáàíèäîâ. Øейáàíèäû çàõâàòèëè Бóõàðó è Сàìàðêàíä. Ïðèøеä-
øèй ê âëàñòè Ãóñейí Бàйãàðà, èçãíàâ Øейáàíèäîâ èç ñòðàíû, âîññòà-
íîâèë èìïеðèþ Тèìóðèäîâ. Íî â 1507 ãîäó Øейáàíè õàí, çàõâàòèâ
Õîðàñàí, ïîëîæèë êîíец èìïеðèè Тèìóðèäîâ.

1. Напиши эссе под названием «Тимур, стремившийся управлять


всем миром».
2. Сравни на основе диаграммы Венна Чингиз хана и Эмира Тимура.
3. Составь схему или кластер (разветвление) относительно сис-
темы управления империи Тимуридов.
4. Проанализируй положительное и отрицательное влияние Эмира
Тимура на тюркский мир.
5. Подготовь хронологическую таблицу по теме.

71
14. ЖЕМЧУЖИНЫ ВОСТОКА

«Чеëîâеê íе èñïîëüçîâàë âñе âîçìîæíîñòè ðàç- Омар


âèòèя. Еãî áóäóùее ðàçâèòèе äîëæíî ïðîèñõîäèòü Хайям;
â íàïðàâëеíèяõ îáùеñòâеííîãî, äóõîâíîãî è óì- Махмуд
ñòâеííîãî ñîâеðøеíñòâîâàíèя. Íàñòàíеò âðеìя, Гашгари;
êîãäà ìèð ñòàíеò áîëее ñïðàâеäëèâûì, à ÷еëîâеê Даруш-шафа;
— ñîâеðøеííûì». Эòè ìûñëè ïðèíàäëеæàò âеëè- Насиреддин Туси;
êîìó ìûñëèòеëþ Âîñòîêà, âíеñøеìó íеîцеíèìûй Джалаладдин
âêëàä â ìèðîâóþ íàóêó, Íàñèðеääèíó Тóñè. Íàóêà, Руми;
îáðàçîâàíèе è èñêóññòâî äâèãàþò ÷еëîâеêà âïеðеä, Юнус Эмре;
à ÷еëîâеê, â ñâîþ î÷еðеäü, — âñё îáùеñòâî. Â êëàñ- Имадеддин
ñè÷еñêèõ ôеîäàëüíûõ ãîñóäàðñòâàõ áîëüøèíñòâî Насими;
ïðàâèòеëей çàíèìàëèñü ëèòеðàòóðîй, èñêóññò- Алишер Навои;
âîì, íàóêîй. Îíè ïîíèìàëè, ÷òî äëя òîãî, ÷òîáû Мухаммед
ñòàòü цàðеì, íеäîñòàòî÷íî áûòü ïðîñòî ïðèíцеì. Физули

Какие жемчужины подарил Восток человечеству в этот период?

Образование. Наука. Â ýïîõó êëàññè÷еñêîãî ôеîäàëèçìà òþðê-


ñêèе íàðîäû ïîäàðèëè ìèðîâîй êóëüòóðе íеïîâòîðèìûе æеì÷óæèíû.
Мîãóùеñòâеííûе òþðêñêèе èìïеðàòîðû Àëï Àðñëàí, Меëèêøàõ I,
Эìèð Тèìóð, Óëóãáеê, Сóëейìàí I
Ãàíóíè è äðóãèе ñûãðàëè âàæíóþ
ðîëü â ñîçäàíèè ýòèõ æеì÷óæèí.
Îòêðûòîе Àëï Àðñëàíîì â 1066
ãîäó â Бàãäàäе âûñøее ó÷еáíîе çà-
âеäеíèе — ìеäðеñе «Íèçàìèйе» ñ÷è-
òàëîñü îäíèì èç ïеðâûõ óíèâеð-
ñèòеòîâ â ìèðе. Â ýòîì óíèâеðñè-
òеòе íàðяäó ñ ðеëèãèîçíûìè çíà-
íèяìè òàêæе ïðеïîäàâàëè òàêèе
íàóêè, êàê ïðàâî, ëèòеðàòóðà, ìà-
òеìàòèêà, àñòðîíîìèя.
Сîçäàííîе ïîñëе óíèâеðñèòеòà
«Íèçàìèйе» ìеäðеñе â Теáðèçе ñòàëî
âòîðûì íà Âîñòîêе âûñøèì ó÷еá-
íûì çàâеäеíèеì. Тèìóðèäñêèй ïðà-
âèòеëü Óëóãáеê ïîñòðîèë â Сàìàð-
êàíäе áîëüøîе êîëè÷еñòâî ìеäðеñе.
Сóëòàí Сóëейìàí I Ãàíóíè îñî-
Улугбек. Узбекистан áîе âíèìàíèе óäеëяë óâеëè÷еíèþ

72
êîëè÷еñòâà ó÷еáíûõ çàâеäеíèй.
Сîçäàíèе â ñòðàíàõ òþðêñêîãî ìè-
ðà øèðîêîй ñеòè ó÷еáíûõ çàâеäе-
íèй äàëî òîë÷îê ðàçâèòèþ íàóêè.
Бûëè ïîñòðîеíû Иñôàõàíñêàя,
Мàðàãèíñêàя, Сàìàðêàíäñêàя îá-
ñеðâàòîðèè, ñûãðàâøèе îñîáóþ ðîëü
â ðàçâèòèè àñòðîíîìèè. Âûäàþ-
ùèйñя ó÷еíûй è ïîýò ñâîеãî âðеìеíè
Îìàð Õàйяì áûë ãëàâîй Иñôàõàí- Махмуд Гашгари. Кыргызстан
ñêîй îáñеðâàòîðèè. Сîñòàâëеííûй
èì «Êàëеíäàðü Äæàëàëè» áûë îñ-
íîâàí íà áîëее òî÷íûõ âû÷èñëе-
íèяõ, ÷еì õðèñòèàíñêèй êàëеíäàðü.
Äðóãîй âûäàþùèйñя òþðêñêèй
àñòðîíîì Мàõìóä Ãàøãàðè äàë ïе-
ðèîäè÷еñêèе íàçâàíèя ñîçâеçäèй
íà òþðêñêîì яçûêе (ìûøü, áûê,
ëеîïàðä, çàяц, êðîêîäèë, çìея, ëî-
øàäü, îâцà, îáеçüяíà, êóðèцà, ñî-
áàêà, ñâèíüя).
Тèìóðèäñêèй ïðàâèòеëü è âèä-
íûй àñòðîíîì Óëóãáеê, ñîñòàâèâ
òàáëèцó, óêàçûâàþùóþ äâèæеíèя
Сîëíцà, Ëóíû è çâеçä, îïðеäеëèë
îðáèòû Ëóíû è Сîëíцà.
Îñîáîе âíèìàíèе óäеëяëîñü ðàç-
âèòèþ ìеäèцèíñêîй íàóêè. Â ãîðî- Омар Хайям.
äàõ Àäðèàíîïîëе (Эäèðíе) Îñìàí- Туркменистан
ñêîãî ãîñóäàðñòâà è Теáðèçе â Àçеðáàйäæàíе áûëè îòêðûòû áîëü-
íèцû ïîä íàçâàíèеì Äàðóø-øàôà. Ïðîèçâеäеíèя ïî ìеäèцèíе âû-
äàþùеãîñя àçеðáàйäæàíñêîãî ó÷еíîãî Ôàçëóëëàõà Ðàøèäàääèíà
ïðèîáðеëè øèðîêóþ ñëàâó íà Âîñòîêе.
 ñîñòàâëеííûй çíàìеíèòûì òþðêñêèì àäìèðàëîì Ïèðè Ðàèñîì
ìîðñêîй àòëàñ áûë òàêæе âêëþ÷еí Àìеðèêàíñêèй êîíòèíеíò. Эòî
ñâèäеòеëüñòâîâàëî î òîì, ÷òî òþðêñêèе ãеîãðàôû è ïóòеøеñòâеí-
íèêè çàäîëãî äî еâðîïейцеâ îáëàäàëè çíàíèяìè îá Àìеðèêàíñêîì
êîíòèíеíòе.
Êóëüòóðó Иíäèè ïеðèîäà èìïеðàòîðà Âеëèêèõ Мîãîëîâ Àêáàð
øàõà íàçûâàþò «âеêîì Àêáàðà». Иñòîðèê Àáóëü Ôàçë â ñâîèõ ïðî-
èçâеäеíèяõ îïèñàë äеяòеëüíîñòü Àêáàð øàõà.

73
Литература. Ïðîèçâеäеíèе
âûäàþùеãîñя ó÷еíîãî, ëèòеðàòó-
ðîâеäà, ôîëüêëîðèñòà Мàõìóäà
Ãàøãàðè «Äèâàíó ëóãàòèò-òþðê»
(«Сîáðàíèе òþðêñêèõ яçûêîâ»)
áûëî íàïèñàíî íà âûñîêîì õóäî-
æеñòâеííîì, íàó÷íîì, ëèòеðàòóð-
íîì óðîâíе.
 ïðîèçâеäеíèè âïеðâûе áûëà
äàíà êàðòà ñ îïèñàíèеì òеððèòî-
Дворцовый комплекс ðèй, çàñеëеííûõ òþðêñêèìè íàðî-
Ширваншахов. Азербайджан äàìè. Сâîèì «Äèâàí»îì Мàõìóä
Ãàøãàðè çàëîæèë îñíîâó íàóêè
òþðêîëîãèè.
Сàìûìè çíàìеíèòûìè ïîýòà-
ìè òîãî âðеìеíè áûëè Äæàëàëàä-
äèí Ðóìè, Юíóñ Эìðе, Иìàäеä-
äèí Íàñèìè, Àëèøеð Íàâîè, Мó-
õàììеä Ôèçóëè.
Ê ýòîй æе ýïîõе îòíîñяòñя èñ-
òîðèè î âûäàþùеìñя ïðеäñòàâè-
òеëе óñòíîãî íàðîäíîãî òâîð÷еñò-
âà Мîëëе (Õîäæе) Íàñðеääèíе.
Мавзолей Эмира Тимура. Архитектура. Тþðêñêàя àð-
Узбекистан õèòеêòóðà ýòîãî ïеðèîäà íàõîäè-

Дворец Топгапы. Турция

74
ëàñü â ñòàäèè ñâîеãî ðàñцâеòà. Â
Теáðèçе, Сàìàðêàíäе, Сòàìáóëе,
Бóõàðе è äðóãèõ ãîðîäàõ ñîçäàâà-
ëèñü âеëè÷еñòâеííûе îáðàçцû, îò-
ëè÷àþùèеñя ñâîèì àðõèòеêòóðíûì
ñòèëеì.
Ïîñòðîеííûе â Сàìàðêàíäе ïî
óêàçó Эìèðà Тèìóðà çäàíèя íе
ïîòеðяëè ñâîей çíà÷èìîñòè è ïî
ñей äеíü. Êóïîë, ïîñòðîеííûй íàä
ìîãèëîй Тèìóðà, яâëяеòñя âеð-
øèíîй ñàìàðêàíäñêîãî çîä÷еñòâà.
Мàâçîëей Ãóð Эìèð (Эìèð Тèìóð)
ïîêîðяеò ñеðäцà êàê ñèìâîë èçя-
ùеñòâà è âеëè÷èя. Çíàìеíèòûй
ãîñóäàðñòâеííûй äеяòеëü, àñòðî-
íîì Óëóãáеê áûë òàêæе âûäàþ- Минарет «Гутб минар». Индия
ùèìñя àðõèòеêòîðîì ñâîеãî âðеìеíè. Îí яâëяëñя àðõèòеêòîðîì
Сàìàðêàíäñêîй îáñеðâàòîðèè, â òîì ÷èñëе ðяäà äðóãèõ ñòðîеíèй.
 Иíäèè â ýïîõó òþðêñêèõ èìïеðèй èíäî-ìóñóëüìàíñêàя êóëü-
òóðà ïеðеæèâàëà ïеðèîä Âîçðîæäеíèя. Ïîñòðîеííûй ïî óêàçó äеëèй-
ñêîãî ñóëòàíà Ãóòáеääèíà Àйáеêà â íà÷àëе ÕIII âеêà ìèíàðеò ïîä íàç-
âàíèеì «Ãóòá ìèíàð» íе óòðàòèë ñâîей âеëè÷еñòâеííîñòè è ïî ñей äеíü.
Ïîñòðîеííûй â Бàêó äâîðцîâûй êîìïëеêñ Øèðâàíøàõîâ ñèìâî-
ëèçèðóеò ñîáîй еäèíñòâî ïðîñòîòû è èçяùеñòâà.
Сèíàí Õîäæà ñ÷èòàеòñя ñàìûì ïðîäóêòèâíûì, çíàìеíèòûì àð-
õèòеêòîðîì íе òîëüêî Îñìàíñêîй èìïеðèè, íî è âñеãî ìèðà. Âîçâе-
äеííûе èì ìе÷еòè Øàõçàäе, Сóëейìàíèйе è Сàëèìèйе яâëяþòñя
ðеä÷àйøèìè æеì÷óæèíàìè çîä÷еñòâà.
Ïîñòðîеííûе â Сòàìáóëе òþðêñêèìè àðõèòеêòîðàìè Чèíèëè
êёøê (Äâîðец ñ ôàðôîðîì), Тîïãàïû, Ôеíеðáàõ÷à è äðóãèе ñóëòàíñêèе
äâîðцû è ñеãîäíя ïëеíяþò ëþäей ñâîей ãðàíäèîçíîñòüþ è âеëè÷èеì.
Научно-технические открытия и достижения в Китае. Â
ñðеäíèе âеêà Êèòàй âíёñ çíà÷èòеëüíûй âêëàä â ìèðîâóþ êóëüòóðó.
 ñòðàíе èç ñïецèàëüíûõ ñîðòîâ ãëèíû èçãîòàâëèâàëàñü ïðî÷íàя,
ïîëóïðîçðà÷íàя, èçäàþùàя ìеëîäè÷íûй çâîí, ôàðôîðîâàя ïîñóäà.
Бûëè èçîáðеòеíû сейсмоскоп* è спидометр*. Иìеííî â Êèòàе
âïеðâûе áûëà íàïèñàíà êíèãà ïî ôàðìàêîëîãèè, îïðеäеëеíû ðàç-

* сейсмоскоп — прибор, прослеживающий процессы, происходящие в земной коре


* спидометр — прибор для измерения скорости

75
ëè÷íûе ñïîñîáû ëе÷еíèя.  Êèòàе
òàêæе âïеðâûе áûëè íàïèñàíû ìóçû-
êàëüíûе ïðîèçâеäеíèя ñ íîòíîй çàïèñüþ.
Бûë ñîçäàí ïеðâûй â ìèðе áàëеò. Êè-
òàйñêèе ìîðеïëàâàòеëè ïîëüçîâàëèñü
êîìïàñîì, èçîáðеòеííûì еùё â äðеâ-
íîñòè. Â ñòðàíе áûëè îòêðûòû ìîðе-
õîäíûе (íàâèãàцèîííûе) øêîëû. Бûë
îòêðûò ïîðîõ, èçîáðеòеíà ìеòàëëè÷еñ-
êàя ïóøêà. Êèòàйñêèе àðõèòеêòîðû
Фарфоровая посуда ñòðîèëè äîìà, äâîðцû, õðàìû, óêðà-
øеííûе çàãíóòûìè ââеðõ àðêàìè ñ áîêîâûìè âûñòóïàìè (ïàãîäû).

Китайская башня

1. Проанализируй единство образования и науки.


2. Выяви факторы, оказавшие влияние на развитие культуры на Востоке.
3. Поясни общие черты памятников, изображенных на рисунках.
4. Подготовь кластер (разветвление) по сферам культуры.
5. Сравни научные достижения этого времени с достижениями до-
исламского периода. Выясни причины различия.
6. Подготовь презентацию о научно-технических достижениях Китая.

76
ФЕОДАЛИЗМ В ЕВРОПЕ
15. ФРАНКСКАЯ ИМПЕРИЯ

 I âеêе íàøей ýðû ãеðìàíñêèе ïëеìеíà ðàñ-


Германские
ïðîñòðàíèëèñü íà îáøèðíîй òеððèòîðèè, ïðîñòè- племена;
ðàþùейñя îò ðеêè Ðейí íà çàïàäе è ðеêè Âèñëà Хлодвиг:
íà âîñòîêе, äî ðеêè Äóíàя íà þãе è Бàëòèйñêîãî Карл Великий;
è Сеâеðíîãî ìîðей íà ñеâеðе. Ïîçæе, â ðеçóëüòàòе Верденский договор;
ìíîãî÷èñëеííûõ çàâîеâàíèй, ãеðìàíñêèе ïëе- Феодальная
лестница;
ìеíà, ñìеøàâøèñü ñ äðóãèìè íàðîäàìè, ñûãðàëè
династия
âàæíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ìíîãèõ íàðîäîâ Каролингов;
Еâðîïû. Священная
Римская империя

Какими особенностями обладало первое феодальное


государство, являвшееся предшественником западноев-
ропейских государств?

 êîíце V âеêà â ðеçóëüòàòе çàâîеâàíèй ãеðìàíñêèõ ïëеìеí ðà-


áîâëàäеëü÷еñêèй ñòðîй â Çàïàäíîй Еâðîïе ðàñïàëñя. Ðàáñêèй òðóä
áûë ñìеíеí òðóäîì êðеñòüяí-îáùèííèêîâ, яâëяâøèõñя ìеëêèìè
çеìëеâëàäеëüцàìè.

! Êàêèе ãеðìàíñêèе ïëеìеíà ñîâеðøèëè íàïàäеíèе íà Çàïàä-


íóþ Ðèìñêóþ èìïеðèþ?
Образование Франкского государства. Âîæäü ïëеìёí ôðàíêîâ
Õëîäâèã äëя íàïàäеíèя íà Ãàëëèþ âñòóïèë â ñîþç ñ äðóãèìè ïëе-
ìеíàìè. Â ýòî âðеìя Ãàëëèей ïðàâèë áûâ-
øèй ðèìñêèй íàìеñòíèê. Â 486 ãîäó â áèòâе
áëèç ãîðîäà Сóàññîí ôðàíêè íàíеñëè ïîðàæе-
íèе ðèìëяíàì.
Õëîäâèã ðàçäàë çеìëè Ãàëëèè ñâîèì âîè-
íàì è ñîþçíèêàì. Ôðàíêñêèе âеëüìîæè ïðе-
âðàòèëèñü â êðóïíûõ çеìëеâëàäеëüцеâ.
Ôðàíêñêîе ãîñóäàðñòâî îáðàçîâàëîñü ïðè-
ìеðíî â êîíце V âеêà. Õëîäâèã ñòàë êîðîëеì
ýòîãî ãîñóäàðñòâà. Â ñòðàíе áûëà óñòàíîâëе-
íà íàñëеäñòâеííàя âëàñòü — ìîíàðõè÷еñêèй
ðеæèì. Õëîäâèã ïîäеëèë ñòðàíó íà îáëàñòè. Хлодвиг

77
Франкское государство (конец V века — 843 г.)

 îáëàñòè íàçíà÷àëèñü ïðàâèòеëè, êîòîðûе íàçûâàëèñü графами.


Ãðàôû âçèìàëè íàëîãè ó íàñеëеíèя, êîìàíäîâàëè âîеííûìè îòðя-
äàìè è âеäàëè ñóäеáíûìè äеëàìè. Â ïеðèîä ïðàâëеíèя Õëîäâèãà áûë
ñîçäàí ïеðâûй ñâîä çàêîíîâ — Ôðàíêñêèе çàêîíû. Äëя óêðеïëеíèя
ñâîей âëàñòè Õëîäâèã ïðèíяë õðèñòèàíñòâî. Öеðêîâü óêðеïèëà
âëàñòü êîðîëя.

? Êàê цеðêîâü ïîìîãàëà óêðеïëеíèþ êîðîëеâñêîй âëàñòè?

Карл Великий. Ãîäû âëàñòè Êàðëà Âеëèêîãî (768—814) áûëè


ñàìûì ìîãóùеñòâеííûì ïеðèîäîì Ôðàíêñêîãî ãîñóäàðñòâà. Êàðë
Âеëèêèй ïðèñîеäèíèë ê ñâîèì çеìëяì áîëüøóþ ÷àñòü Иòàëèè. Îí
ïîä÷èíèë ñеáе ñàêñîâ, íàñеëяâøèõ òеððèòîðèþ ìеæäó ðеêàìè Ðейí
è Эëüáà. Â 800 ãîäó Êàðë Âеëèêèй âñòóïèë â Ðèì è îáúяâèë ñеáя
èìïеðàòîðîì. Ïàïà âîçëîæèë íà еãî ãîëîâó çîëîòóþ êîðîíó.

78
 ãîäû âëàñòè èìïеðàòîðà Êàðëà Âеëèêîãî
òеì, êòî ñëóæèë â àðìèè, âûäеëяëè çеìеëüíûе
íàäеëû. Эòè çеìëè, ðàçäàâàеìûе çà âîеííóþ
ñëóæáó, íàçûâàëèñü феодом; îíè ïеðеõîäèëè
ïî íàñëеäñòâó. Âëàäеëüцà æе ôеîäà íàçûâàëè
феодалом.
Ôðàíêñêàя àðèñòîêðàòèя âíà÷àëе çàùè-
ùàëà Êàðëà Âеëèêîãî, ïîòîìó ÷òî îí ïîìîãàë
èì çàõâàòûâàòü íîâûе çеìëè è ïðеâðàùàòü îá-
ùèííèêîâ â êðеïîñòíûõ, çàâèñèìûõ êðеñòüяí.
Îäíàêî ïîñëе çàõâàòà çеìеëü îáùèííèêîâ äâî-
ðяíе óæе íе íóæäàëèñü â ñèëüíîй èìïеðàòîð-
ñêîй âëàñòè. Êàæäûй êðóïíûй ôеîäàë áûë
ñàìîâëàñòíûì ïðàâèòеëеì â ñâîеì ïîìеñòüе. Карл Великий
Äëя êîíòðîëя çà ðàáîòîй çàâèñèìûõ êðеñòüяí
è ïðèíóæäеíèя èõ ê âûïîëíеíèþ ïîâèííîñòей ó ôеîäàëîâ èìеëèñü
ñâîè âîîðóæеííûе îòðяäû, ñóäû, íàäñìîòðùèêè ïî õîçяйñòâó. Â
óñëîâèяõ íàòóðàëüíîãî õîçяйñòâà â ñòðàíе íе áûëî ïðî÷íûõ ñâяçей
íе òîëüêî ìеæäó îòäеëüíûìè îáëàñòяìè, íî äàæе ìеæäó ôеîäàëü-
íûìè ïîìеñòüяìè.

? Êàê íàòóðàëüíîе õîçяйñòâî ïðеïяòñòâîâàëî цеíòðàëèçàцèè


ãîñóäàðñòâà?
Верденский договор. Распад Франкской империи. Â 843 ãîäó â
ãîðîäе Âеðäеíе òðè âíóêà Êàðëà Âеëèêîãî çàêëþ÷èëè äîãîâîð î ðàç-
äеëе Ôðàíêñêîй èìïеðèè. Â ðеçóëüòàòе ýòîãî ðàçäеëà âïîñëеäñòâèè
íà òеððèòîðèè èìïеðèè îáðàçîâàëèñü òðè êîðîëеâñòâà: Франция,
Германия è Италия.
Êàæäîе èç ýòèõ êîðîëеâñòâ äеëèëîñü íà ôеîäàëüíûе âëàäеíèя, à
êðóïíûе ôеîäàëüíûе âëàäеíèя, â ñâîþ î÷еðеäü, — íà ìíîæеñòâî áîëее
ìеëêèõ. Êàæäûй яâëяëñя íеçàâèñèìûì ïðàâèòеëеì ñâîèõ âëàäеíèй.
Эòè ôеîäàëû âçèìàëè íàëîã ó íàñеëеíèя, ñóäèëè ñâîèõ ïîääàííûõ.
Тàêèì îáðàçîì, â Çàïàäíîй Еâðîïе íà÷àëñя ïеðèîä ôеîäàëüíîй ðàç-
äðîáëеííîñòè, îõâàòûâàâøèй IÕ—ÕI âеêà.
Феодальная лестница. Êðóïíûе ôеîäàëû âûäàâàëè çеìëè ñëó-
æèâøèì èì ìеëêèì è ñðеäíèì ôеîäàëàì. Теì ñàìûì êðóïíûй ôеîäàë
ïðеâðàùàë èõ â ñâîèõ âàññàëîâ, ò.е. ñòàâèë èõ â çàâèñèìîе ïîëîæе-
íèе. Ãеðцîãè è ãðàôû áûëè âàññàëàìè êîðîëя. Бàðîíû ñ÷èòàëèñü
âàññàëàìè ãеðцîãîâ è ãðàôîâ, à ðûцàðè — âàññàëàìè áàðîíîâ. Тàêàя
ñèñòеìà íàçûâàëàñü ôеîäàëüíîй ëеñòíèцей. Êîðîëè èñïîëüçîâàëè ôеî-
äàëüíóþ ëеñòíèцó, ÷òîáû äеðæàòü â ïîä÷èíеíèè ñâîèõ ïîääàííûõ.

79
Ôðàíцóçñêîе êîðîëеâñòâî â
ïеðèîä ïðàâëеíèя äèíàñòèè Êà-
ðîëèíãîâ áûëî ïîäеëеíî íà êðóï-
íûе ôеîäàëüíûе âëàäеíèя. Â
Король Õ—ÕI âеêàõ â ñòðàíе çàâеðøè-
ëîñü ôîðìèðîâàíèе ôеîäàëüíûõ
Герцоги и
îòíîøеíèй. Сòðàíà ñòàëà íîñèòü
графы
íûíеøíее íàçâàíèе Ôðàíцèè.
Бароны Ïîñëе ïàäеíèя Ôðàíêñêîãî
ãîñóäàðñòâà ãеðìàíñêèе îáëàñòè
Рыцари îáúеäèíèëèñü â еäèíîì ãîñóäàð-
ñòâе. Â Ãеðìàíèè ñòðеìèòеëüíî
Феодальная лестница
ðàçâèâàëèñü ôеîäàëüíûе îòíîøе-
íèя. Эòî ïðèâîäèëî ê óñèëеíèþ îòäеëüíûõ ôеîäàëîâ è ðàñïàäó еäè-
íîãî ãîñóäàðñòâà. Â 962 ãîäó ãеðìàíñêèй êîðîëü Îòòîí I (936—973),
çàõâàòèâ Ðèì, îáúяâèë ñеáя ðèìñêèì èìïеðàòîðîì. Ïîçæе ýòî ãî-
ñóäàðñòâî áûëî íàçâàíî Сâяùеííîй Ðèìñêîй èìïеðèей. Иòàëèя íà-
õîäèëàñü â ñîñòàâе Сâяùеííîй Ðèìñêîй èìïеðèè. Меæäó ðèìñêèì
ïàïîй è ãеðìàíñêèì êîðîëеì øëà áîðüáà çà âëàñòü â Иòàëèè. Ïî
ñðàâíеíèþ ñ äðóãèìè еâðîïейñêèìè ñòðàíàìè, â Иòàëèè êðóïíûе
ãîðîäà — цеíòðû ðеìеñëà è òîðãîâëè ïîяâèëèñü ðàíüøе. Â ýòîò ïе-
ðèîä ìíîãèе ãîðîäà ïîëó÷èëè ïðàâî ñàìîóïðàâëеíèя. Ãеíóя, Ïèçà,
Âеíецèя ïðеâðàòèëèñü â íеçàâèñèìûе ðеñïóáëèêè.

1. Изложи особенности развития Франкской империи.


2. Поясни причины распада Франкской империи.
3. Проанализируй особенности феодальной раздробленности.
4. Сравни Хлодвига с Атиллой.
5. На основе карты и иллюстраций составь рассказ под названием
«Франки».

80
16. ВИЗАНТИЯ. СЛАВЯНЕ

 IV âеêе íà÷àëîñü «Âеëèêîе ïеðеñеëеíèе íà-


Византия;
ðîäîâ», êîòîðîе çàâеðøèëîñü â VI âеêе ïîñеëе-
«золотой
íèеì ñëàâяí íà òеððèòîðèè Âèçàíòèè. Сëàâяíе мост»;
îáîñíîâàëèñü íà ýòèõ çеìëяõ. Ïîçæе îíè ðàçäе-Малая
ëèëèñü íà çàïàäíûõ, þæíûõ è âîñòî÷íûõ ñëà- Азия;
âяí. Киевское
государство;
крестоносцы;
Почему перестала существовать Иван III;
Иван IV Грозный;
самая долговечная в мире империя? Чешское
Каковы последствия расселения сла- государство;
вян на территории Византии? Польское
государство
Мост между Востоком и Западом. Â VI âеêе â Âèçàíòèè ñóùеñò-
âîâàëè ìíîãîëþäíûе ãîðîäà, â êîòîðûõ êèïеëà æèçíü. Ãîðîäà Кон-
стантинополь, Александрия, Антиохия, Бейрут, Коринф яâëяëèñü
цеíòðàìè òîðãîâëè è ðеìеñëà. Î ðàçâèòûõ çäеñü ìíîãèõ îòðàñëяõ
ðеìеñëà â Еâðîïе еùе íе áûëî èçâеñòíî. Эòî áûëè îòðàñëè ïî ïðî-
èçâîäñòâó øеðñòяíûõ è øеëêîâûõ òêàíей, ñòеêëà, ïîñóäû, ïàïè-
ðóñà, þâеëèðíûõ èçäеëèй. Иìïеðèя çàíèìàëà î÷еíü âûãîäíîе
ãеîãðàôè÷еñêîе ïîëîæеíèе. Âèçàíòèя ñîеäèíяëà Еâðîïó ñ Àçèей. Ее
ñòîëèцó Êîíñòàíòèíîïîëü íàçûâàëè «Золотым мостом», òàê êàê
ýòîò ãîðîä áûë ðàñïîëîæеí íà ïеðеñе÷еíèè äâóõ òîðãîâûõ ïóòей,
âеäóùèõ èç Еâðîïû â Àçèþ. Çäеñü ïеðеñеêàëèñü êàðàâàííûе ïóòè
è âîäíûй ïóòü èç Сðеäèçеìíîãî ìîðя â Чеðíîе ìîðе. Âèçàíòèйñêèе

Византия в VIII веке

81
êóïцû ïðîäàâàëè â Çàïàä-
íîй Еâðîïе òîâàðû, êóï-
ëеííûе â Àçеðáàйäæàíе,
Иðàíе, Иíäèè è Êèòàе,
çíà÷èòеëüíî îáîãàùàяñü
òàêèì îáðàçîì. Â Âèçàí-
òèè ñîõðàíèëàñü ñèëüíàя
èìïеðàòîðñêàя âëàñòü, òàê
êàê èìïеðàòîð âëàäеë áî-
ãàòîй êàçíîй. Çà ñ÷еò êàçíû
â ñòðàíе äеðæàëè áîëüøóþ
àðìèþ è ôëîò.
Ïîñëе àâàðñêèõ, ñëà-
Византия в 30-х годах ХV века âяíñêèõ è àðàáñêèõ çà-
âîеâàíèй òеððèòîðèя Âè-
çàíòèйñêîй èìïеðèè, çíà÷èòеëüíî óìеíüøèâøèñü â ðàçìеðàõ, îõâà-
òûâàëà ëèøü Ãðецèþ è Мàëóþ Àçèþ. Â ÕI âеêе ïîõîäû ñеëüäæóêñêèõ
òþðîê íàíеñëè èìïеðèè ñеðüеçíûй óùеðá. Âèçàíòèйñêèй èìïеðà-
òîð, ñ÷èòàâøèй íàïàäеíèе òþðîê áîëüøîй óãðîçîй õðèñòèàíñòâó,
îáðàòèëñя ê ðèìñêîìó ïàïе çà ïîìîùüþ. Â èòîãе áûë îðãàíèçîâàí
ïеðâûй êðеñòîâûй ïîõîä, íà÷àâøèйñя ñ цеëüþ âîçâðàùеíèя çàõâà-
÷еííûõ ñеëüäæóêàìè çеìеëü. Íеñìîòðя íà âðеìеííûй âîçâðàò çà-
õâà÷еííûõ òþðêàìè òеððèòîðèй, â èìïеðèè óñèëèëñя êðèçèñ.
Îòíîøеíèя ìеæäó ðèìñêèì ïàïîй è Âèçàíòèей óõóäøèëèñü. Íà
ýòîò ðàç êðеñòîíîñцû óæе âûñòóïèëè ïðîòèâ ñàìîй Âèçàíòèè, ñî-
âеðøèâ ïîõîä íà Êîíñòàíòèíîïîëü. Тяæеëûе ïîñëеäñòâèя ïîõîäà
îñëàáèëè Âèçàíòèþ.  ÕIV—ÕV âеêàõ òþðêè ñîâеðøàëè ÷àñòûе íà-
øеñòâèя íà Âèçàíòèþ. Óñòîяòü ïðîòèâ ýòèõ íàøеñòâèй Âèçàíòèя
óæе áûëà íе â ñèëàõ.

? Êàêèе ôàêòîðû ñòàëè ïðè÷èíîй îñëàáëеíèя Âèçàíòèè?

Поселение славян на византийских землях. Сðеäè ïëеìеí, íà-


ïàäàâøèõ íà Âèçàíòèйñêóþ èìïеðèþ, ñëàâяíе çàíèìàëè îñíîâíîе
ìеñòî. Сëàâяíе еùё ñ äðеâíèõ âðеìеí æèëè â Öеíòðàëüíîй è Âîñ-
òî÷íîй Еâðîïе. Теððèòîðèя èõ ðàññеëеíèя îõâàòûâàëà çеìëè îò
ñðеäíеãî òе÷еíèя Äíеïðà íà âîñòîêе äî ðеêè Эëüáû íà çàïàäе, îò
Бàëòèйñêîãî ìîðя íà ñеâеðе äî ðеêè Äóíàя è Чеðíîãî ìîðя íà þãе.
Óæе ñ ñеðеäèíû VI âеêà îíè íà÷àëè ñîâеðøàòü íàøеñòâèя íà Âè-
çàíòèþ. Âíà÷àëе îíè çàõâàòèëè ñеâеðíóþ ÷àñòü Бàëêàíñêîãî ïîëó-
îñòðîâà, à çàòеì Мàêеäîíèþ è Ãðецèþ. Сëàâяíе ïîñеëèëèñü çäеñü â

82
âèäе îáùèí, ñòàâ ÷àñòüþ íàñеëеíèя Âèçàíòèйñêîй èìïеðèè. Îíè
íà÷àëè íеñòè ñëóæáó â àðìèè, ïëàòèòü íàëîãè ãîñóäàðñòâó.

? Теððèòîðèè êàêèõ ñîâðеìеííûõ ñòðàí îõâàòûâàþò ìеñòà, çà-


ñеëеííûе ñëàâяíàìè?
 äàëüíейøеì ñëàâяíе ðàçäеëèëèñü íà òðè âеòâè: âîñòî÷íûõ,
þæíûõ è çàïàäíûõ ñëàâяí.
СЛАВЯНЕ

Çàïàäíûе Юæíûе Âîñòî÷íûе

Чеõè Сëîâàêè è äð. Õîðâàòû Ðóññêèе Беëîðóñû

Ïîëяêè Бîëãàðû Сеðáû è äð. Óêðàèíцû

Îñíîâíûì çàíяòèеì ñëàâяí


áûëî çеìëеäеëèе. Íàðяäó ñ çеì-
ëеäеëèеì, îíè òàêæе çàíèìàëèñü
è äðóãèìè îòðàñëяìè õîçяйñò-
âà. Ó ñëàâяí áûëî ðàçâèòî ðе-
ìеñëî. Îíè èçãîòàâëèâàëè êе-
ðàìè÷еñêóþ ïîñóäó, ïðеäìеòû
óêðàøеíèя, îðóæèе.
Образование славянских го-
сударств. Сëàâяíе æèëè ïðè
ïеðâîáûòíîîáùèííîì ñòðîе. Â
ñâяçè ñ ïеðеõîäîì ê ôеîäàëèç-
ìó, â IÕ—Õ âеêàõ ó ñëàâяí îá-
ðàçîâàëèñü ãîñóäàðñòâà.
Образование централизо-
ванного Русского государства.
 IÕ âеêе ó âîñòî÷íûõ ñëàâяí
îáðàçîâàëîñü ãîñóäàðñòâî. Эòî
áûëî Киевское государство
èëè Киевская Русь. Êèеâñêîе
ãîñóäàðñòâî îáëàäàëî îáøèð-
íîй òеððèòîðèей, íî âíóòðеííе
áûëî íеïðî÷íûì. Эêîíîìè÷еñêèе
ñâяçè ìеæäó îòäеëüíûìè îá- Русские княжества (IХ—Х века)

83
ëàñòяìè, ãäе ãîñïîäñòâîâàëî íàòóðàëüíîе õîçяйñòâî, áûëè î÷еíü ñëà-
áûìè. Â ñòðàíе ïîяâèëèñü êíяçüя, âëàäеâøèе îãðîìíûìè çеìеëüíû-
ìè óãîäüяìè. Ãîðîäà ñòðîèëèñü íà ôеîäàëüíîй çеìëе è íàõîäèëèñü
ïîä âëàñòüþ ôеîäàëà, ñòàíîâяñü еãî ñîáñòâеííîñòüþ. Теððèòîðèè
ãîðîäîâ ðàñøèðяëèñü, ÷èñëеííîñòü íàñеëеíèя ðîñëà. Îíè îòêàçûâà-
ëèñü ïîä÷èíяòüñя Êèеâñêîìó ãîñóäàðñòâó, ñîçäàâàя ñâîè êíяæеñòâà.

? Ïî÷еìó ãîðîäà íе õîòеëè ïîä÷èíяòüñя Êèеâñêîìó êíяæеñòâó?

 ÕIII âеêе ìîíãîëû ñîâеðøèëè íàøеñòâèе íà ðóññêèе çеìëè. Ãî-


ðîäàì è õîçяйñòâó áûë ïðè÷èíеí ñеðüеçíûй óùеðá. Çîëîòîîðäûíñêèе
õàíû, ïîëó÷àâøèе äàíü ñ ðóññêèõ çеìеëü, óæе íе ñîâеðøàëè ïîõîäîâ.
 ãîðîäñêîй æèçíè âíîâü ïðîèçîøëî îæèâëеíèе. Мîñêâà ïðеâðàòè-
ëàñü â êðóïíûй цеíòð ðеìеñëà. Мîñêâà è äðóãèе êíяæеñòâà óæе íе
ñ÷èòàëèñü ñ Çîëîòîй Îðäîй, ñâîеâðеìеííî íе ïëàòèëè èì äàíü.
 ãîäû âëàñòè ìîñêîâñêîãî êíяçя Иâàíà III ïðîäîëæàëîñü èí-
òеíñèâíîе îáúеäèíеíèе ðóññêèõ çеìеëü âîêðóã Мîñêâû. Мîñêîâñêîе
êíяæеñòâî ïðîâîäèëî ïîëèòèêó ðàñøèðеíèя ñâîей òеððèòîðèè ïó-
òеì øèðîêèõ çàâîеâàòеëüíûõ âîйí. Â ðеçóëüòàòе îáðàçîâàëîñü цеí-
òðàëèçîâàííîе ãîñóäàðñòâî.

? С êàêèìè ôàêòîðàìè áûëî ñâяçàíî îáúеäèíеíèе ðóññêèõ çе-


ìеëü âîêðóã Мîñêâû?

Средневековый русский город

84
 Ðóññêîì ãîñóäàðñòâе áûëî óñòà-
íîâëеíî êðеïîñòíîе ïðàâî. Эòî îçíà÷àëî,
÷òî êðеñòüяíе íàõîäèëèñü â ïîëíîй çà-
âèñèìîñòè îò áîяð (ôеîäàëîâ). Êðеñòü-
яíèí óæе íе ìîã ïîêèíóòü çеìëþ
áîяðèíà. Îí ïîëíîñòüþ íàõîäèëñя âî
âëàñòè áîяðèíà. Öàðü Иван IV Гроз-
ный (1533—1584), èçâеñòíûй ñâîей
æеñòîêîñòüþ, óòâеðäèë íîâûе ïîðяä-
êè, òеì ñàìûì íàíеñя óäàð ïî èíòеðе-
ñàì áîяð. Öеëüþ íîâûõ ïîðяäêîâ áûëî
óíè÷òîæеíèе áîяðñêèõ ñèë, âûñòóïàâ-
øèõ ïðîòèâ цеíòðàëüíîй âëàñòè.
 50-õ ãîäàõ ÕVI âеêà òþðêñêèе
õàíñòâà — Êàçàíñêîе è Àñòðàõàíñêîе
õàíñòâà áûëè ïîä÷èíеíû Ðîññèè.  Иван IV Грозный
êîíце âеêà â ñîñòàâ Ðîññèè âîøëè òàê-
æе Сèáèðñêèе çеìëè.
Государства западных славян. Â Õ âеêе îáðàçîâàëèñü ãîñóäàð-
ñòâà è ó çàïàäíûõ ñëàâяí.  íà÷àëе Õ âеêà îáðàçîâàëîñü Чешское
государство. Еãî òеððèòîðèя áûëà ðàñïîëîæеíà íà âàæíûõ òîðãî-
âûõ ïóòяõ. Эòî îêàçûâàëî ïîëîæèòеëüíîе âëèяíèе íà ðàçâèòèе
ãîñóäàðñòâà. Иìеííî ïîýòîìó Ïðàãà ïðеâðàòèëàñü â îäèí èç êðóï-
íейøèõ ãîðîäîâ Еâðîïû.
 ñеðеäèíе Õ âеêà ïîяâèëîñü Польское государство.  ãîäû
ïðàâëеíèя êíяçя Бîëеñëàâà I Ïîëüñêîе ãîñóäàðñòâî óñèëèëîñü. Эòîò
êíяçü, íîñèâøèй ïðîçâèùе Бîëеñëàâà Õðàáðîãî, îáúеäèíèë âñе
ïîëüñêèе çеìëè ïîä ñâîей âëàñòüþ.

1. Укажи преимущества Константинополя, ныне Стамбула, по срав-


нению с другими городами.
2. Докажи на основе фактов, в каком строе жили славяне до IХ века.
3. Вырази обоснованное отношение к захватнической политике Мос-
ковского княжества.
4. Сравни захватническую политику Московского княжества с зах-
ватнической политикой Российского государства и дай оценку им.
5. Покажи на современной карте территории, на которых жили
славяне.

85
17. «КОРОЛЕВА МОРЕЙ» И ДРУГИЕ
ГОРОДА-РЕСПУБЛИКИ

 îòëè÷èе îò Âîñòîêà, â Еâðîïе ôеîäàëüíûе Сеньор;


îòíîøеíèя ñôîðìèðîâàëèñü ïîçæе. Íî íеñìîòðя мастерская;
Флоренция;
íà ýòî, íà Çàïàäе ýòè îòíîøеíèя ðàçâèâàëèñü áî-
Венециан-
ëее èíòеíñèâíî. Â ðеçóëüòàòе ýòîãî ðàçâèòèя â ская республика;
Еâðîïе ïîяâèëèñü ãîðîäà. Мíîãèе еâðîïейñêèе Генуэзская
ãîðîäà, ïðèâëеêàþùèе ñеãîäíя òóðèñòîâ ñâîèìè республика;
ïðеêðàñíûìè àðõèòеêòóðíûìè îáðàçцàìè, áûëè вексель
îñíîâàíû â ñðеäíеâеêîâüе.

Как образовались средневековые города в Европе? Чем


отличались средневековые европейские города от вос-
точных городов того времени?

Возникновение городов раннего средневековья. Â Еâðîïе ðеìеñ-


ëеííèêè ïîêèäàëè ñеëеíèя è óõîäèëè â ãîðîäà. Эòî áûëî ñâяçàíî ñ
òеì, ÷òî íà èçãîòîâëеííûе ðеìеñëеííèêàìè òîâàðû áûë áîëüøîй
ñïðîñ. Çäеñü îíè ñ ëёãêîñòüþ ìîãëè ïðîäàâàòü ñâîè òîâàðû. Ðеìеñ-
ëеííèêè ñеëèëèñü ó ðе÷íûõ ïеðеïðàâ, áëèç ìîðñêèõ ïîðòîâ, íà
ïеðеêðеñòêàõ äîðîã. Эòè ëþäè ñòðîèëè ñâîè æèëèùà ðяäîì ñ áîëü-
øèìè ìîíàñòûðяìè è ó ñòеí êðóïíûõ ôеîäàëüíûõ çàìêîâ, ñðеäè
ðàçâàëèí äðеâíеðèìñêèõ êðеïîñòей. Тàê êàê òеððèòîðèè ãîðîäîâ
áûëè íеáîëüøèìè, çäеñü ñòðîèëèñü ìíîãîýòàæíûе äîìà. Â цеíòðе
ãîðîäà ðàñïîëàãàëèñü ðûíî÷íàя ïëîùàäü, ãëàâíàя цеðêîâü è çäàíèе
ãîðîäñêîй ратуши*.
Сþäà ïðèеçæàëè êóïцû èç âîñòî÷íûõ ñòðàí. Íàðяäó ñ ðеäêèìè
âîñòî÷íûìè òîâàðàìè, îíè ïðèâîçèëè íà ïðîäàæó æеëеçî, ñîëü, êî-
æó è øеðñòü, ïîêóïàя âçàìеí íеîáõîäèìûе äëя ñеáя òîâàðû.
Ãîðîäà ðàííеãî ñðеäíеâеêîâüя áûëè îêðóæеíû êðеïîñòíûìè ñòе-
íàìè.  îòëè÷èе îò ðяäà âîñòî÷íûõ ãîðîäîâ, â ñâяçè ñ îòñóòñòâèеì
âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàцèîííûõ ëèíèй, çäеñü ãîðîäà áûëè ãðяç-
íûìè. Еäèíñòâеííûì ïðîñòîðíûì ìеñòîì â ãîðîäе áûëà ðûíî÷íàя
ïëîùàäü. Çà êðеïîñòíûìè ñòеíàìè ñ íàðóæíîй ñòîðîíû áûëè ðàñïî-
ëîæеíû ïîñеâíûе ïîëя, ñàäû è îãîðîäû, ïàñòáèùà.

? Чеì îòëè÷àëèñü àçеðáàйäæàíñêèе ãîðîäà îò ñðеäíеâеêîâûõ


еâðîïейñêèõ ãîðîäîâ?

* ратуша — здание городского совета, мэрии

86
Ãîðîäà â îñíîâíîì ñòðîèëèñü íà çеìëяõ ôеîäàëîâ. Âîò ïî÷еìó ôеî-
äàëû âçèìàëè íàëîã ñ ãîðîæàí. Тàêèõ ôеîäàëîâ íàçûâàëè сеньорами.
Бîëüøèíñòâî òîâàðîâ â ãîðîäе èçãîòàâëèâàëîñü â ðеìеñëеííûõ ìàñ-
òеðñêèõ.
Мàñòеðñêèе òàêæе èñïîëüçîâàëèñü â êà÷еñòâе ëàâêè äëя ïðîäàæè
òîâàðîâ. Тîðãîâëя ïðèíîñèëà ãîðîäàì áîëüøèе äîõîäû. Îòïðàâëя-
яñü â äàëüíèе ñòðàíû, êóïцû ïîäâеðãàëèñü ãðàáеæó ñî ñòîðîíû ðàç-
áîйíèêîâ, à íà ìîðе — ìîðñêèõ ïèðàòîâ. Äëя çàùèòû îò ãðàáèòеëей
êóïцû ñîçäàâàëè ñâîè êóïе÷еñêèе ñîþçû — ãèëüäèè.

? Ïî÷еìó â ðàçâèòèè òîðãîâëè â Еâðîïе ãëàâíîе ìеñòî çàíè-


ìàëà Âèçàíòèя?

 IÕ âеêе â Иòàëèè è íà þãе Ôðàíцèè â ãîðîäàõ âíîâü ïðîèçîø-


ëî îæèâëеíèе. Эòè ãîðîäà яâëяëèñü òîðãîâûìè è ðеìеñëеííûìè
цеíòðàìè.
Ðàíüøе â òîðãîâëе ìеæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì ãëàâíîе ìеñòî çà-
íèìàëà Âèçàíòèя. Â äàëüíейøеì ýòà òîðãîâëя ïеðеøëà â ðóêè âе-
íецèàíñêèõ è ãеíóýçñêèõ êóïцîâ èç Иòàëèè.
Еâðîïейцû ïîñðеäñòâîì Сðеäèçеìíîãî ìîðя ïîääеðæèâàëè òîðãî-
âûе ñâяçè ñ Сèðèей è Еãèïòîì, à ïî Чеðíîìó ìîðþ — ñ Êðûìîì è Êàâ-
êàçîì. Îäíîй èç ñòðàí, ñ êîòîðûìè âеíецèàíñêèе è ãеíóýçñêèе
êóïцû ïîääеðæèâàëè øèðîêèе òîðãîâûе ñâяçè, áûë Àçеðáàйäæàí.
Сàìûìè îæèâëеííûìè ìеñòàìè òîðãîâëè â Еâðîïе áûëè яðìàð-
êè. Â ÕIII âеêе ñàìîй çíàìеíèòîй яðìàðêîй â Еâðîïе áûëà Øàìïàí-
ñêàя яðìàðêà âî Ôðàíцèè.
Города-республики. Íà÷èíàя ñ Õ—ÕI âеêîâ, èòàëüяíñêèе ãîðîæà-
íе âеëè áîðüáó ïðîòèâ ãëàâíûõ ñâîèõ âðàãîâ—ñеíüîðîâ. Иç-çà îòñóò-
ñòâèя цеíòðàëèçîâàííîãî ãîñóäàðñòâà â Иòàëèè âñя ýêîíîìè÷еñêàя
è ïîëèòè÷еñêàя æèçíü ãîðîäîâ íàõîäèëàñü ïîä êîíòðîëеì ñеíüîðîâ.
 ðеçóëüòàòе ýòîй áîðüáû ñòàëî óñèëèâàòüñя çíà÷еíèе òàêèõ áîãàòûõ
ãîðîäîâ Иòàëèè, êàê Мèëàí, Ïèçà, Бîëîíüя. Эòè ãîðîäà ïîñòеïеííî
âêëþ÷àëè â ñâîй ñîñòàâ òàêæе ïðèëе-
ãàþùèе òеððèòîðèè è òàêèì îáðàçîì
ïðеâðàùàëèñü â íеçàâèñèìûе ãîðîäà-
ãîñóäàðñòâà èëè æе ãîðîäà-ðеñïóáëèêè.
 ýïîõó êëàññè÷еñêîãî ôеîäàëèçìà
Флоренция áûëà ñàìûì áîãàòûì è
êðóïíûì ãîðîäîì Иòàëèè. Â ýòîì ãî-
ðîäе óæе â 30-õ ãîäàõ ÕIV âеêà ñóùеñò-
âîâàëî áîëüøîе êîëè÷еñòâî êðóïíûõ
ñóêîííûõ ìàñòеðñêèõ. Â ýòèõ ìàñòеðñêèõ Флоренция

87
ïðèìеíяëñя òàêæе íàеìíûй
òðóä. Â ÕV âеêе îòäеëüíûе
áîãàòûе ñеìüè â Мèëàíе,
Ôëîðеíцèè, Бîëîíüе è äðó-
ãèõ ãîðîäàõ Иòàëèè çàõâà-
òèëè âëàñòü â ñâîè ðóêè.
Ïîñëе äëèòеëüíîй áîðüáû
ìеæäó íеñêîëüêèìè áîãàòû-
ìè ñеìüяìè âî Ôëîðеíцèè,
ñеìüя Меäè÷è, îäеðæàâ ïî-
áеäó, çàõâàòèëà âëàñòü. Меäè-
÷è, яâëяâøèеñя áîãàòûìè
áàíêèðàìè è êóïцàìè, óìеíü-
øàëè ðàçìеðû íàëîãîâ, âçè-
ìàеìûõ ó øèðîêèõ ñëîеâ
ãîðîæàí, îêàçûâàëè íеáîëü-
øóþ ïîìîùü áеäíяêàì. Îíè
Италия в средние века
ïðîâîäèëè â ãîðîäе áîëüøèе
ñòðîèòеëüíûе ðàáîòû, òеì
ñàìûì ñîçäàâàя óñëîâèя äëя ðàáîòû ìíîãî÷èñëеííûì ìàñòеðàì.
Êàêîâû ïðè÷èíû ïðеâðàùеíèя Ôëîðеíцèè â ñàìîе áîãàòîе
? è ñèëüíîе ãîðîä-ãîñóäàðñòâî Иòàëèè?

 ÕII—ÕV âеêàõ Венецианская республика çàõâàòèëà îáøèðíóþ


ñеòü òîðãîâûõ ïóíêòîâ â áàññейíе Эãейñêîãî ìîðя è â Êîíñòàíòèíîïî-
ëе. Âеíецèþ íàçûâàëè «êîðîëеâîй ìîðей». Тîðãîâûй ôëîò Âеíецèè
ñ÷èòàëñя îäíèì èç ñàìûõ ìîãóùеñòâеííûõ ôëîòîâ òîãî âðеìеíè. Âе-
íецèàíñêèе êóïцû îáеñïе÷èâàëè âñþ Еâðîïó ðàçëè÷íûìè òîâàðàìè,
ïðèâеçеííûìè èç Êèòàя,
Иíäèè, Àçеðáàйäæàíà, à
òàêæе äðóãèõ ñòðàí Бëèæ-
íеãî è Сðеäíеãî Âîñòîêà.
 òîðãîâûõ ñâяçяõ Âеíе-
цèàíñêîй ðеñïóáëèêè ñî
ñòðàíàìè Âîñòîêà âàæ-
íóþ ðîëü èãðàëè ÷еðíî-
ìîðñêèе òîðãîâûе цеíòðû.

? Ïî÷еìó Âеíецèþ
íàçûâàëè «короле-
вой морей»?
Венеция в ХVI веке (древнее изображение)

88
Âеíецèàíñêèе è ãеíóýçñêèе êóïцû âñòðе÷àëèñü íà ÷еðíîìîðñêèõ
ðûíêàõ, â îñîáеííîñòè â Тðàáçîíе, ñ àçеðáàйäæàíñêèìè êóïцàìè,
îòïðàâëяëèñü ñóõîïóòíûì ïóòёì â Теáðèç è äðóãèе àçеðáàйäæàíñêèе
ãîðîäà. Â ÕIV âеêе Âеíецèя ïîñòеïеííî âûòеñíèëà èç ïîñðеäíè÷е-
ñòâà â òîðãîâëе ñ Âîñòîêîì ñâîеãî еäèíñòâеííîãî ñîïеðíèêà — Гену-
эзскую республику.
Тîðãîâëя ñ Âîñòîêîì äàâàëà òîë÷îê ðàçâèòèþ îòäеëüíûõ ману-
фактур* â Âеíецèè. Иç ïðèâîçèìûõ ñ Âîñòîêà, â îñîáеííîñòè èç
Àçеðáàйäæàíà, øеëêà-ñûðцà, â òîì ÷èñëе õëîïêà, øеðñòè, çäеñü òêàëè
ðàçëè÷íûе òêàíè è ïðîäàâàëè â ñòðàíàõ Еâðîïû ïî äîðîãîй цеíе.
 ðеçóëüòàòе ýòîãî, â òî âðеìя êàê â ÕV âеêе âî ìíîãèõ èòàëüяí-
ñêèõ ãîðîäàõ ïðîèñõîäèë óïàäîê â òеêñòèëüíûõ ìàíóôàêòóðàõ, â
Âеíецèè ýòà îòðàñëü ïðîäîëæàëà ðàçâèâàòüñя. Âеíецèàíñêèе çеð-
êàëà áûëè çíàìеíèòû íе òîëüêî â Еâðîïе, íî è íà âñеì Âîñòîêе, â
òîì ÷èñëе â Àçеðáàйäæàíе.
 Âеíецèè ñ ÕII âеêà ïðèìеíяëè вексель* è чековую систему*.
С 1156 ãîäà çäеñü äейñòâîâàë ãîñóäàðñòâеííûй áàíê. Эòî áûë ïеð-
âûй áàíê â Еâðîïе.

? Êàêèе ñâяçè ñóùеñòâîâàëè ìеæäó èòàëüяíñêèìè ãîðîäàìè è


Àçеðáàйäæàíîì?
 ïеðèîä ïеðеõîäà ê êëàññè÷еñêîìó ôеîäàëèçìó ìóñóëüìàíñêàя
Иñïàíèя áûëà ïðîцâеòàþùей ÷àñòüþ Еâðîïû. Àðàáû âîçäеëûâàëè
çäеñü òàêèе íîâûе êóëüòóðû, êàê ðèñ, ñàõàðíûй òðîñòíèê, ôèíèêè,
ãðàíàò, òóòîâîе äеðеâî. Àðàáû ðàçâîäèëè çäеñü, êàê è ó ñеáя íà ðî-
äèíе, ïîðîäû äëèííîøеðñòíûõ îâец. Ãîðíî-ðóäíîе äеëî, ïðîèçâîä-
ñòâî øеëêà, ñóêíà, îðóæèя, ñòеêëà, êеðàìèêè, êîæàíûõ èçäеëèй,
ïðеäìеòîâ óêðàøеíèя è áóìàãè èãðàëè çíà÷èòеëüíóþ ðîëü â ýêî-
íîìè÷еñêîì ðàçâèòèè ñòðàíû.

1. Подготовь презентацию о средневековом городе.


2. Укажи на карте расположение итальянских городов. Проанали-
зируй их географическое положение.
3. Дай оценку влиянию мастерских на развитие торговли.
4. Подготовь буклет, посвященный итальянским городам.

*мануфактура — небольшое предприятие, основанное на ручном труде с


применением разделения труда и наемного труда
*вексель — письменный документ с обязательством должника
*чековая система — система применения ценных бумаг

89
18. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ. ПАДЕНИЕ
ГРАНАДСКОГО ЭМИРАТА
 èñòîðèè ñðеäíеâеêîâüя êðеñòîâûе ïîõîäû Папа
çàíèìàþò âàæíîе ìеñòî. Бîëüøóþ ðîëü â ýòèõ ïî- римский;
õîäàõ ñûãðàëà êàòîëè÷еñêàя цеðêîâü. Êðеñòîíîñ- католичес-
цàìè áûëî ñîâеðøеíî âîñеìü êðеñòîâûõ ïîõîäîâ, кая церковь;
ñîïðîâîæäàâøèõñя ìàññîâîй ðеçíей è ãðàáеæàìè православная
â òþðêî-ìóñóëüìàíñêèõ ñòðàíàõ. Êðеñòîíîñцû церковь;
òàêæе ïîëîæèëè êîíец ñóùеñòâîâàíèþ еäèí- индульгенция;
инквизиция;
ñòâеííîãî ìóñóëüìàíñêîãî ãîñóäàðñòâà â Еâðîïе.
Иерусалим;
Салахаддин
Против кого были направлены крес- Эйюби;
товые походы? Каковы были последствия Андалусия;
этих походов для Европы и католиче- Гранадский эмират;
Альгамбра;
ской церкви? Алькесар

Христианская церковь в ХI—ХIII в веках. Ïîñëе ðàñïàäà Ðèì-


ñêîй èìïеðèè â Çàïàäíîй Еâðîïе ãëàâîй цеðêâè ñòàë ïàïà ðèìñêèй, à
â Âîñòî÷íîй Еâðîïе êîíñòàíòèíîïîëüñêèй патриарх*. Меæäó ïàïîй
è ïàòðèàðõîì øëà áîðüáà çà ãîñïîäñòâî íàä õðèñòèàíñêîй цеðêî-
âüþ è ðàçäеë её äîõîäîâ. Â ðеçóëüòàòе ýòîй áîðüáû â 1054 ãîäó õðè-
ñòèàíñêàя цеðêîâü ðàçäеëèëàñü íà Çàïàäíóþ è Âîñòî÷íóþ цеðêâè.
Çàïàäíàя цеðêîâü ñòàëà íàçûâàòüñя êàòîëè÷еñêîй (ò.е. âñеìèðíîй),
à Âîñòî÷íàя цеðêîâü — ïðàâîñëàâíîй (ò.е. «ïðàâèëüíîй âеðû») цеð-
êîâüþ. Îáе цеðêâè ñòàëè ñàìîñòîяòеëüíûìè.

? Ïî÷еìó â õðèñòèàíñêîй цеðêâè ïðîèçîøеë ðàñêîë?

Меæäó ïàïîй ðèìñêèì è ãëàâàìè ãîñóäàðñòâ ïðîèñõîäèëè ÷àñ-


òûе ñòîëêíîâеíèя. Âî âðеìеíà ïðàâëеíèя Иííîêеíòèя III âëàñòü
ïàïû äîñòèãëà íàèâûñøеãî ìîãóùеñòâà. Êîðîëè Àíãëèè, Ïîëüøè,
Øâецèè è Äàíèè ñ÷èòàëè ñеáя âàññàëàìè ïàïû. Êàòîëè÷еñêàя цеð-
êîâü áûëà â Еâðîïе ñàìûì êðóïíûì çеìëеâëàäеëüцеì. Äëя ñîäеðæà-
íèя äóõîâеíñòâà è õðàìîâ ó íàñеëеíèя âçèìàëñя íàëîã — цеðêîâíàя
äеñяòèíà. Âеðóþùèе ïëàòèëè цеðêâè äëя èñïîëíеíèя цеðêîâíûõ
îáðяäîâ. Â цеðêâè ïðîäàâàëèñü èíäóëüãеíцèè — цеðêîâíûе óêàçû
î ïðîùеíèè ãðеõîâ (ðàйñêèе êâèòàíцèè).
Бûëè è òе, êòî íе ïðèíèìàë цеðêîâíîãî ó÷еíèя. Äóõîâеíñòâî
íàçûâàëî èõ еðеòèêàìè, ò.е. îòñòóïíèêàìè âеðû. Еðеòèêè âûñòó-
ïàëè ïðîòèâ âçèìàíèя äеñяòèíû è äîðîãèõ цеðêîâíûõ îáðяäîâ. Äëя

*патриарх — глава, старейшина рода, родовой общины, здесь — глава церкви


90
âеäеíèя áîðüáû ïðîòèâ еðеòèêîâ áûë ñîçäàí цеðêîâíûй ñóä — èíê-
âèçèцèя.
Крестовые походы. Â 1095 ãîäó ïàïà ðèìñêèй ïðèçâàë ñïàñòè
ãðîá Иèñóñà îò ðóê íеâеðíûõ (òàê îíè íàçûâàëè ìóñóëüìàí). Ïî
õðèñòèàíñêîìó ïðеäàíèþ, Иèñóñ áûë ïîõîðîíеí â ãîðîäе Иеðóñà-
ëèìе â Ïàëеñòèíе. Ó÷àñòíèêîâ ïîõîäà íà Âîñòîê ñòàëè íàçûâàòü
крестоносцами, à ñàìè ïîõîäû — крестовыми походами. Â
XI—XIII âеêàõ êðеñòîíîñцû âîñеìü ðàç ñîâеðøàëè ïîõîäû íà Âîñ-
òîê.

? Êàê êðеñòîíîñцû îïðàâäûâàëè ñâîè ïîõîäû?

Êàæäîе ñîñëîâèе еâðîïейцеâ, ïðèíяâøèõ ó÷àñòèе â êðеñòîâûõ


ïîõîäàõ, ïðеñëеäîâàëî ñâîþ цеëü. Êðеñòüяíе âèäеëè â ïîõîäе íà
Âîñòîê èçáàâëеíèе îò ñâîèõ ãîñïîä, óëó÷øеíèе ñâîей æèçíè.
Ôеîäàëû ñòðеìèëèñü òàêèì ïóòеì çàâëàäеòü íîâûìè çеìеëüíû-
ìè óãîäüяìè, ðàçãðàáèòü áîãàòûе ãîðîäà Âîñòîêà. À ïàïà ðèìñêèй
õîòеë õðèñòèàíèçèðîâàòü âîñòî÷íûе ñòðàíû, ïîä÷èíèòü èõ ñеáе.
 ÕI—ÕIII âеêàõ êðеñòîíîñцû ñîâеðøèëè âîñеìü ïîõîäîâ íà Âîñ-
òîê.  1096 ãîäó êðеñòüяíе ñòðàí Çàïàäíîй Еâðîïû íà÷àëè ïеðâûй
êðеñòîâûй ïîõîä. Îíè áûëè ðàçãðîìëеíû ñеëüäæóêàìè. Îñеíüþ
1096 ãîäà ãеðìàíñêèе, ôðàíцóçñêèе è èòàëüяíñêèе ðûцàðè äâèíó-
ëèñü íà Âîñòîê. Êðеñòîíîñцû ó÷èíèëè ïðîòèâ ìóñóëüìàíñêîãî íàñе-
ëеíèя â Иеðóñàëèìе ìàññîâóþ ðеçíþ. Îíè ñîçäàëè ñâîè ãîñóäàðñòâà
âäîëü Сðеäèçеìíîãî ïîáеðеæüя, â Сèðèè è Ïàëеñòèíе. Îäíèì èç
ýòèõ ãîñóäàðñòâ áûëî Êîðîëеâñòâî Иеðóñàëèìñêîе.
Âòîðîй êðеñòîâûй ïîõîä ïîòеðïеë
íеóäà÷ó. Еãèïеòñêèй ïðàâèòеëü Сàëà-
õàääèí Эйþáè, ðàçãðîìèâ âîйñêà êðе-
ñòîíîñцеâ, èçãíàë èõ èç Иеðóñàëèìà.
Тðеòèй êðеñòîâûй ïîõîä, îðãàíèçîâàí-
íûй ñ цеëüþ âîçâðàùеíèя íàçàä «Сâя-
ùеííîãî ãîðîäà», òàêæе çàêîí÷èëñя
ïðîâàëîì.
 ÷еòâеðòûй ðàç êðеñòîíîñцû âûñ-
òóïèëè â ïîõîä íà Âèçàíòèþ ñ цеëüþ
âìеøàòеëüñòâà â áîðüáó çà âëàñòü. Îä-
íàêî èìïеðàòîð, âеðíóâøèй ñеáе âëàñòü,
íе ñóìеë îòäàòü êðеñòîíîñцàì îáеùàí-
íûе äеíüãè. Эòî âîññòàíîâèëî êðеñòî-
íîñцеâ ïðîòèâ íеãî. Êðеñòîâûй ïîõîä, Салахаддин Эйюби

91
ñîñòîяâøèйñя â êîíце ÕII âеêà, âîçãëàâëяë ñàì ïàïà Иííîêеíòèй
III. Íà ýòîò ðàç êðеñòîíîñцû ðеøèëè îòïðàâèòüñя â Ïàëеñòèíó
ìîðñêèì ïóòеì. Îíè íàíяëè êîðàáëè ó «êîðîëеâû ìîðей» —
Âеíецèè. Â ýòî âðеìя ìеæäó Âеíецèей è Âèçàíòèей øëà áîðüáà çà
ïîñðеäíè÷еñòâî â òîðãîâëе ñ âîñòî÷íûìè ñòðàíàìè. Âеíецèàíцû,
÷òîáû íàíеñòè óäàð Âèçàíòèè, ïîìîãàëè êðеñòîíîñцàì. Â 1204 ãî-
äó êðеñòîíîñцû çàõâàòèëè Êîíñòàíòèíîïîëü. Öеðêîâü ñâяòîй Сîôèè
áûëà ðàçãðàáëеíà. Â ýòîì ïîõîäе ãðàáèòеëüñêèе è çàõâàòíè÷еñêèе
цеëè êðеñòîíîñцеâ ïðîяâèëèñü îñîáеííî îò÷еòëèâî. Â 1261 ãîäó îíè
áûëè èçãíàíû èç Êîíñòàíòèíîïîëя.
 êîíце ÕIII âеêà ïðîèçîøеë ïîñëеäíèй — âîñüìîй êðеñòîâûй
ïîõîä. Ïîñëе ýòîãî ïîõîäà çàïàäíûìè ôеîäàëàìè áûëè óòðà÷еíû
âñе çàõâà÷еííûе èìè çеìëè.
Последствия крестовых походов. Äëя Еâðîïû êðеñòîâûе ïîõî-
äû èìеëè ðяä ïîñëеäñòâèй. Тîðãîâëя â Сðеäèçеìíîì ìîðе еùё áîëее
îæèâèëàñü. Ïеðâеíñòâî â òîðãîâëе ïеðеøëî ê ãîðîäàì Сеâеðíîй
Иòàëèè. Ó èòàëüяíñêèõ êóïцîâ ïîяâèëèñü òîðãîâûе ïîñеëеíèя â
âîñòî÷íûõ ñòðàíàõ. Иñïîëüçîâàíèе âеòðяíûõ ìеëüíèц еâðîïейцàìè
áûëî çàèìñòâîâàíî ó íàðîäîâ Âîñòîêà. Îíè íàó÷èëèñü ïðîèçâîäèòü
øеëêîâûе òêàíè è çеðêàëà.
 Еâðîïе íà÷àëè âûðàùèâàòü òàêèе êóëüòóðû, êàê ðèñ, ãðе-
÷èõà, ëèìîí, àáðèêîñû, àðáóç. Ê ÷èñëó èõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèя äî-
áàâèëñя è ñàõàð. Еâðîïейцû îçíàêîìèëèñü ñ ïîðîõîì, áóìàãîй,
êîìïàñîì. Êðеñòîâûе ïîõîäû îáíàæèëè èñòèííóþ ñóùíîñòü êàòî-
ëè÷еñêîй цеðêâè òîãî âðеìеíè. Âëèяíèе ïàïñêîй âëàñòè áûëî ñîê-
ðóøеíî.
Êðеñòîâûе ïîõîäû ïðèâеëè ê áîëüøèì ðàçðóøеíèяì íà Âîñòî-
êе, óïàäêó ïðîцâеòàþùèõ ãîðîäîâ, êóëüòóðû â ýòèõ ñòðàíàõ. Тþð-
êî-ìóñóëüìàíñêîе íàñеëеíèе áûëî â ìàññîâîì ïîðяäêе óíè÷òîæеíî,
èõ ñîáèðàëè â ìе÷еòяõ è ñæèãàëè. Ïîñëе ýòîãî âîñòî÷íûе ñòðàíû,
ïîäâеðãøèеñя êðеñòîâûì ïîõîäàì, äëèòеëüíîе âðеìя íе ìîãëè îï-
ðàâèòüñя è âíîâü âîçðîäèòüñя.
Крестовый поход христианской церкви в Европе против му-
сульман. Â àðàáñêîй Иñïàíèè (ìóñóëüìàíе íàçûâàëè её Àíäàëó-
ñèей) ïîòîìêè æèòеëей áûâøей ðèìñêîй ïðîâèíцèè, âеñòãîòû,
àðàáû, áеðáеðû è èóäеè æèëè âìеñòе. Ãîðîä Êîðäîâà, яâëяâøèйñя
ñòîëèцей Êîðäîâñêîãî õàëèôàòà, ïðеâðàòèëñя â цеíòð ðеìеñëà, òîð-
ãîâëè è íàóêè.

! Êîãäà áûë ñîçäàí Êîðäîâñêèй õàëèôàò?

92
Крестовый поход

Êîðäîâñêèй õàëèôàò, îáëàäàâøèй ñèëüíûì òîðãîâûì ôëîòîì,


ïîääеðæèâàë øèðîêèе òîðãîâûе ñâяçè ñ Àôðèêîй, õàëèôàòîì Àááà-
ñèäîâ, Иòàëèей è Âèçàíòèей. Ïðîèçâîäèìûе â Àíäàëóñèè ðеìеñëеííûе
òîâàðû âûâîçèëèñü àðàáñêèìè êóïцàìè â Иíäèþ è Öеíòðàëüíóþ
Àçèþ.  Àíäàëóñèè ðàçâèâàëèñü íàó÷íûе çíàíèя, ñîçäàâàëèñü óíè-
êàëüíûе æеì÷óæèíû ìóñóëüìàíñêîй àðõèòеêòóðû. Яðêèì ïðèìе-
ðîì òîìó ñëóæàò äâîðец-çàìîê Àëüêеñàð â Сеâèëüе (ÕII âеê), äâîðец
Àëüãàìáðà â Ãðàíàäе (ÕIII—
ÕIV âеêà). Õðèñòèàíñêàя
цеðêîâü, âîñïîëüçîâàâøèñü
îñëàáëеíèеì ìóñóëüìàí-
ñêîãî õàëèôàòà â Àíäàëó-
ñèè, ïîäíяëà âñе õðèñòèàí-
ñêîе íàñеëеíèе Ïèðеíей-
ñêîãî ïîëóîñòðîâà ïðîòèâ
ìóñóëüìàí. Êîðäîâñêèй õà-
ëèôàò ðàñïàëñя íà íеñêîëü-
êî íеçàâèñèìûõ ýìèðàòîâ.
Êðеñòîíîñцû ëеãêî îäеð-
æàëè ïîáеäó íàä îñëàáëеí-
íûìè â ìеæäîóñîáíûõ âîй-
Португалия – королевства
íàõ ìóñóëüìàíñêèìè ýìè-
Валенсия – города
ðàòàìè. Êðеñòîíîñцû è çäеñü
òîæе, êàê è íà Âîñòîêе, Испания в средние века

93
ó÷èíèëè ïðîòèâ ìèðíîãî ìóñóëüìàíñêîãî íàñеëеíèя ìàññîâóþ ðе-
çíþ. Íà Ïèðеíейñêîì ïîëóîñòðîâе îáðàçîâàëèñü êîðîëеâñòâà Êàñ-
òèëèя, Àðàãîí, Íàâàððà è Ïîðòóãàëèя. Â ÕIV âеêе â ðóêàõ ìóñóëü-
ìàí îñòàâàëàñü ëèøü îäíà ñàìàя áîãàòàя îáëàñòü Иñïàíèè — Ãðà-
íàäñêèй ýìèðàò.

! Êàê èçìеíèëîñü ïîëèòè÷еñêîе è êóëüòóðíîе ïîëîæеíèе


Ïèðеíейñêîãî ïîëóîñòðîâà?

 1479 ãîäó êîðîëеâñòâà Êàñòèëèя è Àðàãîí áûëè îáúеäèíеíû


â еäèíîе Иñïàíñêîе ãîñóäàðñòâî. Êîðîëеâñòâî Íàâàððà áûëî ïîäе-
ëеíî ìеæäó Иñïàíèей è Ôðàíцèей. Îáðàçîâàíèе цеíòðàëèçîâàííîãî
ãîñóäàðñòâà äàëî âîçìîæíîñòü äëя ðеøèòеëüíîãî íàñòóïëеíèя õðèñ-
òèàí íà ìóñóëüìàí. Â 1492 ãîäó èñïàíñêàя àðìèя çàõâàòèëà Ãðà-
íàäó. С ïàäеíèеì Ãðàíàäû âеñü Ïèðеíейñêèй ïîëóîñòðîâ, êðîìе
Ïîðòóãàëèè, îêàçàëñя ïîä âëàñòüþ Иñïàíèè.

1. Перечисли цели крестовых походов и укажи их схожие черты.


2. Кто были основными организаторами крестовых походов и ка-
ковы были их цели?
3. Классифицируй крестовые походы и построй кластер (разветвление).
4. Дай оценку последствиям крестовых походов.
5. Расцени последствия крестовых походов для Европы.
6. Расцени последствия крестовых походов для Востока.
7. Сравни массовую резню, учиненную в то время крестоносцами про-
тив тюрко-мусульманского населения на Востоке, с массовыми
убийствами мирных людей армянами в Гарабаге, в том числе и
Ходжалинским геноцидом, и дай оценку этим убийствам.
8. Напиши эссе на тему «Кордова — как центр ислама в Европе».

94
19. СТОЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Ïеðâîе ñàìîе êðóïíîе ñðеäíеâеêîâîе ãîñóäàð-


Столетняя
ñòâî — Ôðàíêñêàя èìïеðèя áûëà ïîäеëеíà ìеæäó
война;
âíóêàìè Êàðëà. Îáðàçîâàâøèеñя íîâûе êîðîëеâ-
Филипп IV;
ñòâà ñòàëè ïðеäøеñòâеííèêàìè òðеõ êðóïíûõ еâ-
жаки;
ðîïейñêèõ ñòðàí. Îäíîй èç íèõ áûëà Ôðàíцèя.
Жанна д’Арк;
Ôðàíцèя ñóìеëà ñîõðàíèòü ñâîè çеìëè, ñîçäàâ
Карл Смелый;
цеíòðàëèçîâàííîе Ôðàíцóçñêîе ãîñóäàðñòâî.
Людовик ХI;

Что произошло в Орлеане? Почему события, происхо-


дившие в Орлеане, считаются переломным моментом
в судьбе Франции?

Управление во Франции. Âî Ôðàíцèè ôеîäàëüíûе îòíîøеíèя


èìеëè ñâîè îñîáеííîñòè. Êîðîëеâñêàя âëàñòü áûëà ñëàáîй: êîðîëü
íе ìîã èçäàâàòü îáùèе çàêîíû äëя âñей ñòðàíû, æèë çà ñ÷еò äîõîäîâ
îò ñâîèõ âëàäеíèй. Íàñеëеíèе Ôðàíцèè äеëèëîñü íà òðè сословия*:
äóõîâеíñòâî, äâîðяíñòâî è òðеòüе ñîñëîâèе. Âî Ôðàíцèè äейñòâîâà-
ëè Генеральные штаты*, êóäà âõîäèëè äóõîâеíñòâî, àðèñòîêðà-
òèя è ïðеäñòàâèòеëè áîãàòûõ ãîðîæàí. Иç-çà êîíôëèêòîâ ìеæäó
ñîñëîâèяìè Ãеíеðàëüíûе øòàòû íе ìîã-
ëè îêàçûâàòü ñеðüеçíîãî âëèяíèя íà ãî-
ñóäàðñòâеííûе äеëà.

? Ïî÷еìó Ãеíеðàëüíûе øòàòû íе


ìîãëè ñеðüеçíî ïîâëèяòü íà ãî-
ñóäàðñòâеííûе äеëà?

 íà÷àëе ÕIV âеêà áîëüøàя ÷àñòü


òеððèòîðèè Ôðàíцèè áûëà îáúеäèíеíà.
 ãîäû âëàñòè Ôèëèïïà IV Êðàñèâîãî, â
ñâяçè ñ îáëîæеíèеì íàëîãîì цеðêîâíûõ
çеìеëü, ìеæäó êîðîëёì è ïàïîй ðèì-
ñêèì ïðîèçîøеë êîíôëèêò.
Чòîáû çàðó÷èòüñя ïîääеðæêîй ñîñëî-
âèй â áîðüáе ïðîòèâ ïàïû, â 1302 ãîäó êî- Филипп IV

*сословия — социальные группы, прослойки, образовавшиеся в период фео-


дализма
*Генеральные штаты — высший орган, созываемый с участием предста-
вителей духовенства, аристократии и богатых горожан

95
ðîëü ñîçâàë Ãеíеðàëüíûе øòàòû. Îí îäеðæàë ïîáеäó, âëèяíèе ïàïû
âî Ôðàíцèè ïîøàòíóëîñü.
Война между Францией и Англией. Â ýòîò ïеðèîä îòíîøеíèя
ìеæäó Ôðàíцèей è Àíãëèей íе áûëè ñòàáèëüíûìè. Чàñòü ôðàíцóç-
ñêèõ çеìеëü âõîäèëà â ñîñòàâ òеððèòîðèè Àíãëèйñêîãî êîðîëеâñòâà.
 ÕIII âеêе Íîðìàíäèя, à ñëеäîì è ãðàôñòâî Тóëóçà, áûëè âîçâðà-
ùеíû Ôðàíцèè.
Ïîñëе ñìеðòè êîðîëя Ôèëèïïà IV èç-çà îòñóòñòâèя íàñëеäíèêà âî
Ôðàíцèè íà÷àëàñü áîðüáà çà ïóñòóþùèй òðîí. Àíãëèйñêîе êîðîëеâñò-
âî, âîñïîëüçîâàâøèñü ñëîæèâøейñя ñèòóàцèей, íàïðàâèëî âîйñêà íà
Ôðàíцèþ. Меæäó Ôðàíцèей è Àíãëèей íà÷àëàñü âîйíà. Эòà âîйíà ñ
ïеðеðûâàìè ïðîäîëæàëàñü ñòî ëеò. Âîò ïî÷еìó â èñòîðèè ýòà âîйíà áû-
ëà íàçâàíà Сòîëеòíей âîйíîй (1337—1453). Ïðè÷èíîй äëя âîйíû áûëè:
— ñòðеìëеíèе àíãëèйñêîãî êîðîëя âеðíóòü íàçàä ïîòеðяííûе
âëàäеíèя âî Ôðàíцèè;
— ñîïеðíè÷еñòâî ìеæäó Ôðàíцèей è Àíãëèей èç-çà Ôëàíäðèè ñ её
áîãàòñòâàìè;
— ïðèòяçàíèя àíãëèйñêîãî êîðîëя íà ôðàíцóçñêèй òðîí.
Àíãëèя, îáëàäàâøàя õîðîøî âîîðóæеííîй àðìèей è ôëîòîì, çà-
õâàòèëà Íîðìàíäèþ. Â ñðàæеíèяõ ïðè Êðеñè è Ïóàòüе ôðàíцóçû
ïîòеðïеëè ïîðàæеíèе. Ïðè÷èíîй èõ ïîðàæеíèя áûëè ñàìîíàäе-
яííîñòü è íеäèñцèïëèíèðîâàííîñòü ôðàíцóçñêèõ ðûцàðей.

! Êàêîе ãîñóäàðñòâî áëèç ãîðîäà Ïóàòüе çàâîеâàëè ôðàíêè?

Ïëà÷еâíûе ïîñëеäñòâèя âîй-


íû è óñèëеíèе ôеîäàëüíîãî
ãíеòà ñòàëè ïðè÷èíîй âñïûõ-
íóâøеãî â 1358 ãîäó âî Ôðàí-
цèè âîññòàíèя «жаков»* èëè
«жакерия».
Меæäó ó÷àñòíèêàìè âîñ-
ñòàíèя, íîñèâøеãî ñòèõèй-
íûй è áеñïëàíîâûй õàðàêòеð,
íе áûëî еäèíñòâà è ñïëî÷еí-
íîñòè. Ãîðîæàíе íе ïðèìêíóëè
ê «æàêàì». «Æàêè», íе çíàâøèе
âîеííîãî äеëà, áûëè ðàçãðîì-
Восстание «жаков» ëеíû. Íеñìîòðя íà ïîðàæеíèе
* жаки — так презрительно называли крестьян феодалы во Франции

96
âîññòàíèя, îíî íе áûëî áеçðеçóëüòàòíûì:
íàïóãàííûе ôеîäàëû íе îñìеëèâàëèñü óâе-
ëè÷èâàòü íàëîãè è ïîâèííîñòè, è äàæе íà-
÷àëîñü îñâîáîæäеíèе çà âûêóï êðеñòüяí îò
ëè÷íîй çàâèñèìîñòè.

? Ïî÷еìó âîññòàíèе «æàêîâ» ïîòеð-


ïеëî ïîðàæеíèе?
Ïðîäîëæàëàñü Сòîëеòíяя âîйíà. Сóäü-
áà Ôðàíцèè ðеøàëàñü â Îðëеàíе. Íàðîä
ïîäíяëñя íà çàùèòó ñâîей ðîäèíû. Ïàð-
òèçàíñêóþ âîйíó ïðîòèâ àíãëè÷àí âîçã-
ëàâëяëà ìîëîäàя äеâóøêà ïî èìеíè Æàííà
ä’Àðê. Ïîñëе îñâîáîæäеíèя Îðëеàíà îò
îñàäû â õîäе âîйíû ïðîèçîøеë ïеðеëîì â
ïîëüçó ôðàíцóçîâ. Àíãëè÷àíе áûëè èçãíà- Жанна д’Арк
íû èç ñòðàíû.
 1453 ãîäó ìеæäó Ôðàíцèей è Àíãëèей áûë çàêëþ÷еí ìèð. Тàê
çàâеðøèëàñü Сòîëеòíяя âîйíà. Иç ôðàíцóçñêèõ çеìеëü â ðóêàõ àíã-

Франция в средние века

97
ëè÷àí îñòàëñя ëèøü ïîðò Êàëе. Ôðàíцèя èç-
áàâèëàñü îò èíîçеìíûõ çàâîеâàòеëей.
Образование во Франции централизован-
ного государства. Â ãîäû ïðàâëеíèя Ëþäî-
âèêà ÕI (1461—1483) âî Ôðàíцèè ïðîèçîøëî
âûñòóïëеíèе êðóïíûõ ôеîäàëîâ ïðîòèâ цеí-
òðàëüíîй âëàñòè. Ãеðцîã Бóðãóíäñêèй Êàðë
Сìеëûй âеë îòêðûòóþ âîйíó ïðîòèâ Ëþäîâè-
êà ÕI. Íеñìîòðя íà çàêëþ÷еíèе ìèðà, Ëþäî-
âèê ÕI ïóòеì îáìàíà è õèòðîñòè ïîáеäèë è
óíè÷òîæèë Êàðëà Сìеëîãî. Îáëàñòè Бóðãóíäèя,
Карл Смелый
Мàðñеëü è Бðеòàíü áûëè ïðèñîеäèíеíû ê Ôðàí-
цèè. Тàêèì îáðàçîì, â êîíце ÕV âеêà Ôðàíцèя
ïðеâðàòèëàñü â цеíòðàëèçîâàííîе ãîñóäàðñòâî.

? Êàê, ïî-òâîеìó, êàêîе âëèяíèе îêàçû-


âàеò áîëüøàя ÷èñëеííîñòü íàñеëеíèя
íà ýêîíîìè÷еñêîе ðàçâèòèе ñòðàíû?
 ÕVI âеêе Ôðàíцèя ïî ÷èñëеííîñòè íà-
ñеëеíèя áûëà ñàìûì êðóïíûì ãîñóäàðñòâîì
â Еâðîïе. Ïîñëе Âеëèêèõ ãеîãðàôè÷еñêèõ îò-
êðûòèй òîðãîâûе ïóòè ñòàëè ïðîõîäèòü ïî
Àòëàíòè÷еñêîìó îêеàíó. Â ñâяçè ñ ýòèì óñè-
Людовик ХI
ëèëàñü ðîëü ïîðòîâûõ ãîðîäîâ íà çàïàäе
Ôðàíцèè. Â ñòðàíе ïîяâèëèñü ìàíóôàêòóðû. Эòè ïðеäïðèяòèя, ïðî-
èçâîäèâøèе îðóæèе, òêàíè, ïðеäìеòû óêðàøеíèя, ïëàòèëè áîëü-
øèе íàëîãè. Çà ñ÷еò ýòèõ íàëîãîâ êîðîëеâñêèй äâîð áîãàòеë. Êîðîëü
ìîã â ëþáîе âðеìя ïî ñâîеìó æеëàíèþ óâеëè÷èòü ðàçìеðû íàëîãîâ.
Эòî âûçûâàëî íеäîâîëüñòâî âëàäеëüцеâ ïðеäïðèяòèй. Íî, íеñìîòðя
íà ýòî, âëàäеëüцû ìàíóôàêòóð, ïðеñëеäóя цеëü íàêîïèòü êàê
ìîæíî áîëüøе áîãàòñòâ, çàùèùàëè êîðîëя, òàê êàê êîðîëü ïîääеð-
æèâàë èõ. Ïîñòеïеííî âî Ôðàíцèè ôеîäàëüíûе îòíîøеíèя íà÷àëè
óñòóïàòü ñâîе ìеñòî êàïèòàëèñòè÷еñêèì îòíîøеíèяì.

1. Изложи особенности феодальных отношений во Франции.


2. Проанализируй причины поражения Франции в начале Столетней войны.
3. Вычисли, сколько лет в действительности длилась Столетняя война.
4. Сравни восстание «жаков» с движением маздакидов, определи их
схожие и отличительные черты и напиши эссе.

98
20. ТУМАННЫЙ АЛЬБИОН В СРЕДНИЕ ВЕКА
 ñðеäíèе âеêà â «Туманном Альбионе»* —
íà Бðèòàíñêèõ îñòðîâàõ ïðîèçîøëè òàêèе ïеðе- Виль-
ìеíû, êîòîðûе îêàçàëè ñеðüеçíîе âëèяíèе íà æèçíü гельм;
àíãëèйñêîãî íàðîäà è âñей Еâðîïû â цеëîì. С «щитовые
Àíãëèей ñâяçàíû ìíîãèе íîâøеñòâà â îáëàñòè ïî- деньги»;
парламент;
ëèòèêè è ýêîíîìèêè, òеì ñàìûì îíà äàëà íîâûй
Уот Тайлер;
òîë÷îê ðàçâèòèþ îáùеñòâà.
династия
Тюдоров;
Какие события произошли в Анг- «огораживание»;
лии в средние века? Кто нанес пора- «Непобедимая
жение «Непобедимой армаде»? армада»

Нормандское завоевание. Образование


централизованного государства. Â ïеðèîä
«Âеëèêîãî ïеðеñеëеíèя íàðîäîâ» ãеðìàí-
ñêèе ïëеìеíà àíãëû è ñàêñû ïîñеëèëèñü íà
Бðèòàíñêèõ îñòðîâàõ. Â ðеçóëüòàòе èõ ñìе-
øеíèя ñ ìеñòíûìè êеëüòàìè ñôîðìèðîâàëñя
àíãëèйñêèй íàðîä. Íà Бðèòàíñêèõ îñòðîâàõ
ôеîäàëüíûе îòíîøеíèя âîçíèêëè â VII
âеêе. Íî ýòè îòíîøеíèя íе áûëè ïðî÷íûìè.
 íà÷àëе IÕ âеêà íà Бðèòàíñêèõ îñòðî-
âàõ ìеëêèе êîðîëеâñòâà, îáúеäèíеííûе ïîä
âëàñòüþ îäíîй äèíàñòèè, ñîçäàëè êîðîëеâ-
ñòâî ïîä íàçâàíèеì «Àíãëèя».
 1066 ãîäó ãеðцîã Íîðìàíäñêîй îáëàñòè Вильгельм I
Ôðàíцèè Âèëüãеëüì âûñàäèëñя ñî ñâîèì âîй-
ñêîì íà Бðèòàíñêèõ îñòðîâàõ.  ìеñòе÷êе ïîä íàçâàíèеì Ãàñòèíãñ
ïðîèçîøëî æеñòîêîе ñðàæеíèе. Íîðìàíäñêèе ðûцàðè, îêðóæèâ àí-
ãëèйñêèе âîйñêà, ðàçãðîìèëè èõ. Âèëüãеëüì, çàëîæèâ îñíîâó íîâîй
äèíàñòèè â Àíãëèйñêîì êîðîëеâñòâе, ñòàë êîðîëеì ïîä èìеíеì
Âèëüãеëüìà I Çàâîеâàòеëя. Îí ñòàë îñíîâîïîëîæíèêîì цеíòðàëèçî-
âàííîãî ãîñóäàðñòâà â Àíãëèè. Бûëà ñîçäàíà íîâàя íàëîãîâàя ñèñòеìà.
Сàìûìè òяæеëûìè ñ÷èòàëèñü ñáîðû â âèäе îáðîêà è âçèìàеìûй äëя
äóõîâеíñòâà íàëîã — äеñяòèíà.

! Êàê íàçûâàëñя íàëîã äеñяòèíà â Àðàáñêîì õàëèôàòе?

* Туманный Альбион — так назывались в древности Британские ост-


рова из-за климата.

99
Êîðîëü Ãеíðèõ II (1154—
1189) ïðîâёë ðяä ðеôîðì.
Ôеîäàëû, íе ó÷àñòâîâàâ-
øèе â âîеííûõ ïîõîäàõ,
îáяçàíû áûëè ïëàòèòü çà
ýòî êîðîëþ, âíîñèòü îñîáûй
âçíîñ, êîòîðûй íàçûâàëñя
«ùèòîâûìè äеíüãàìè». Çà
ñ÷ёò ýòèõ ñðеäñòâ êîðîëü
ñîäеðæàë ïîñòîяííóþ è ðе-
ãóëяðíóþ àðìèþ.
Создание парламента
в Англии. Â 1265 ãîäó â
Àíãëèè âïеðâûе áûë ñîçäàí
ïàðëàìеíò, ò.е. законода-
Англия в средние века тельный орган. Â ÕIV âе-
êе ïàðëàìеíò áûë ðàçäеëеí
íà ïàëàòû ëîðäîâ (ãîñïîä) è ïðеäñòàâèòеëей (îáùèí). Â ïàëàòó ëîð-
äîâ âõîäèëè âûñøее äóõîâеíñòâî, àðèñòîêðàòèя, à â ïàëàòó ïðеä-
ñòàâèòеëей — ðûцàðè è áîãàòûе ãîðîæàíе. Êðеñòüяíе â ïàðëàìеíòе
íе áûëè ïðеäñòàâëеíû.
Àíãëèйñêèй ïàðëàìеíò, ïî ñðàâíеíèþ ñ Ãеíеðàëüíûìè øòàòàìè
âî Ôðàíцèè, èìеë áîëüøе âëèяíèе íà ãîñóäàðñòâеííûе äеëà. Эòî
îáúяñíяëîñü òеì, ÷òî â Àíãëèè ìеæäó ñîñëîâèяìè — äóõîâеíñòâîì, àðè-
ñòîêðàòèей, áîãàòûìè ãîðîæàíàìè íе áûëî ðàçäîðîâ.

? Мîæíî ëè ñ÷èòàòü âëèяíèе àíãëèйñêîãî ïàðëàìеíòà íà ãîñó-


äàðñòâеííûе äеëà ïðîãðеññèâíûì ìîìеíòîì?
Восстание 1381 года под предводительством Уота Тайлера.
Ïîñêîëüêó âîйíà ñ Ôðàíцèей òðеáîâàëà îãðîìíûõ ñðеäñòâ, íàðîä
âûíóæäеí áûë ïëàòèòü íеïîñèëüíûе íàëîãè. Иçäàíèе çàêîíîâ, еùё
áîëее óñóãóáèâøèõ ïîëîæеíèе áеäíûõ ñëîеâ íàñеëеíèя, óñèëèâàëî
íеäîâîëüñòâî â ñòðàíе. Â 1381 ãîäó â Àíãëèè ïðîèçîøëî êðеñòüяí-
ñêîе âîññòàíèе ïîä ïðеäâîäèòеëüñòâîì ñеëüñêîãî ðеìеñëеííèêà Óîòà
Тàйëеðà. Îñíîâíûìè òðеáîâàíèяìè âîññòàâøèõ áûëè óìеíüøеíèе
íàëîãîâ — ïîäàòей è îòìеíà íеêîòîðûõ ïîâèííîñòей. Âî âðеìя ïе-
ðеãîâîðîâ ïðеäâîäèòеëü âîññòàíèя Óîò Тàйëеð áûë ïðеäàòеëüñêè
óáèò, âîññòàíèе ïîäàâëеíî. Îäíàêî áеñïîùàäíûе çàêîíû ïðîòèâ áеä-
íяêîâ íеñêîëüêî ñìяã÷èëèñü.

? Чеì îòëè÷àëîñü âîññòàíèе Óîòà Тàйëеðà îò âîññòàíèя «æàêîâ?

100
Король перед воинами (древний рисунок)

Ïîñëе îêîí÷àíèя Сòîëеòíей âîй-


íû â ñòðàíе íà÷àëàñü âîйíà çà
âëàñòü ìеæäó äâóìя ôеîäàëüíûìè
ðîäàìè. Эòà âîйíà äëèëàñü 30 ëеò
(1455—1485). Â èñòîðèè îíà ïîëó-
÷èëà íàçâàíèе âîйíû Àëîй è Бе-
ëîй ðîçû, êîòîðàя óíè÷òîæèëà îáà
ðîäà.
Ãеðцîã Ãеíðèõ VII, âîñïîëüçî-
âàâøèñü ñëîæèâøейñя ñèòóàцèей,
çàõâàòèë âëàñòü â ñâîè ðóêè.
С еãî âñòóïëеíèеì íà ïðеñòîë â
Àíãëèè íà÷àëñя ïеðèîä âëàñòè äè-
íàñòèè Тþäîðîâ (1485—1603). Ïî-
ñëеäíяя ïðеäñòàâèòеëüíèцà ýòîй
äèíàñòèè Еëèçàâеòà I íàõîäèëàñü ó
âëàñòè 45 ëеò. Â èñòîðèè Àíãëèè
ãîäû её ïðàâëеíèя áûëè íàçâàíû
«Çîëîòûì âеêîì». Елизавета I

101
Мануфактура — новый способ производства.  íà÷àëе XVI
âеêà â Àíãëèè óâеëè÷èëîñü ïðîèçâîäñòâî øеðñòè. Ïðеäïðèíèìà-
òеëè îòêðûâàëè â äеðеâíяõ ìàñòеðñêèе, íàáèðàя â íèõ îïûòíûõ
êðеñòüяí, çàíèìàâøèõñя ïðîèçâîäñòâîì øеðñòè. Âëàäеëец ìàñòеð-
ñêîй íàçûâàëñя капиталистом, à ðàáîòíèê — наемным рабочим.

? Чòî òàêîе ìàíóôàêòóðà?

«Овцы съели людей». Мàíóôàêòóðàì òðеáîâàëîñü áîëüøе øеðñòè.


Äëя ïðîèçâîäñòâà øеðñòè íóæíû áûëè ìíîãî÷èñëеííûе îòàðû îâец
è îáøèðíûе ïàñòáèùà. Âîò ïî÷еìó êðóïíûе çеìëеâëàäеëüцû — ëîð-
äû îòíèìàëè ó êðеñòüяí èõ çеìëè. Îòíяòûе çеìëè îãîðàæèâàëèñü
è çäеñü äеðæàëè îòàðû îâец. Îñòàâøèеñя áеç çеìеëü êðеñòüяíе ïðе-
âðàùàëèñü â èçãîеâ, ìíîãèе èç íèõ óìèðàëè îò áîëеçíей è ãîëîäà.
 òе âðеìеíà â Àíãëèè ãîâîðèëè îá ýòîì òàê: «Îâцû ñúеëè ëþäей».
Эòà ïîëèòèêà, ïðîâîäèìàя â àíãëèйñêèõ äеðеâíяõ íà ïðîòяæеíèè
âñеãî ÕVI âеêà, âîøëà â èñòîðèþ ïîä íàçâàíèеì «îãîðàæèâàíèе».

? Êàêîе âëèяíèе îêàçàëî «îãîðàæèâàíèе» íà õîçяйñòâеííóþ ñèñ-


òеìó ñòðàíû?

Конец «Непобедимой армады»

102
Англия превращается в могущественную морскую державу.
Ðàçâèòèе õîçяйñòâà â Àíãëèè îáеñïе÷èâàëî ïîäúеì òîðãîâëè. Тàê
êàê ñòðàíà áûëà ðàñïîëîæеíà íà îñòðîâàõ, ñâяçè ñ èíîñòðàííûìè
ãîñóäàðñòâàìè îñóùеñòâëяëèñü ÷еðеç ìîðñêóþ òîðãîâëþ. Â цеëяõ ðàç-
âèòèя ìîðñêîй òîðãîâëè ïðеäïðèíèìàòеëè ñîçäàâàëè òîðãîâûе êîì-
ïàíèè. Сàìîй êðóïíîй ñðеäè êîìïàíèй áûëà Îñò-Иíäñêàя êîìïàíèя.

? Êàêèе ôàêòîðû ñïîñîáñòâîâàëè ïðеâðàùеíèþ Àíãëèè â ìîð-


ñêóþ äеðæàâó?

Îñíîâíûì ñîïеðíèêîì Àíãëèè â ìîðñêîй òîðãîâëе áûëî Иñïàí-


ñêîе êîðîëеâñòâî. Àíãëèя âеëà ïîäãîòîâèòеëüíûе ðàáîòû äëя çà-
õâàòà ãîñïîäñòâà íà ìîðе. Â îòâеò íà ýòî, Иñïàíèя âûñëàëà ñâîй
îãðîìíûй ôëîò ïîä íàçâàíèеì «Íеïîáеäèìàя àðìàäà» ïðîòèâ Àíã-
ëèè. Àíãëèйñêèе ñóäà áûëè ëó÷øе îñíàùеíû ïóøêàìè.
 1588 ãîäó â ïðîëèâе Ëà-Мàíø áûñòðûе è ïîäâèæíûе àíãëèй-
ñêèе ñóäà íеîæèäàííî íàïàëè íà èñïàíñêóþ «Íеïîáеäèìóþ àð-
ìàäó». Иñïàíñêèй ôëîò ïîòеðïеë ïîðàæеíèе. Ãîñïîäñòâî íà ìîðяõ
ïеðеøëî ê Àíãëèè. Àíãëèя ïðеâðàòèëàñü â ñèëüíóþ ìîðñêóþ äеð-
æàâó.

1. Определи на карте географическое положение Англии.


2. Пользуясь дополнительными источниками информации, подго-
товь презентацию о Елизавете I.
3. Сравни английский парламент с Генеральными штатами Фран-
ции.
4. Определи схожие и отличительные черты в образовании центра-
лизованного государства во Франции и Англии.
5. Сравни восстание под предводительством Уота Тайлера с Гянд-
жинским восстанием, возглавляемым Уста Бендером.

103
21. КАК РАЗДЕЛИЛИСЬ ПУТИ ЦЕРКВИ?

Ïðîôеññîð áîãîñëîâèя Мàðòèí Ëþòеð âеë áîðüáó


Мартин
ñ êàòîëè÷еñêîй цеðêîâüþ. Сâяùеííèêè îáâèíèëè Лютер;
еãî â ðàñêîëе цеðêâè. Îäíàêî Мàðòèí Ëþòеð ñòà- реформация;
ðàëñя äîêàçàòü, ÷òî îí âûñòóïàеò íе ïðîòèâ ðеëè- Томас
ãèè, à ïðîòèâ ãíеòà êàòîëè÷еñêîй цеðêâè. Сâîèìè Мюнцер;
âûñòóïëеíèяìè Ëþòеð çàëîæèë îñíîâó íîâîãî протестанты;
äâèæеíèя â èñòîðèè цеðêâè. Жан Кальвин;
Женева;
орден иезуитов;
Кого называли протестантами? «Варфоломеев-
Над кем была учинена расправа в ская ночь»
«Варфоломеевскую ночь»?

Начало реформации в Германии.  íà÷àëе ÕVI âеêà â Ãеðìà-


íèè âñе еùё ïðîäîëæàëàñü ôеîäàëüíàя ðàçäðîáëеííîñòü. Иìïеðà-
òîðñêàя âëàñòü áûëà îñëàáëеíà. Â ñòðàíе ãîñïîäñòâîâàëà êàòîëè÷еñ-
êàя цеðêîâü. Çíà÷èòеëüíóþ ÷àñòü òеððèòîðèè ñòðàíû çàíèìàëè
цеðêîâíûе âëàäеíèя. Öеðêîâü îáëîæèëà íàñеëеíèе íàëîãîì â âèäе
äеñяòèíû, ïðîäàâàëà äîëæíîñòè è èíäóëüãеíцèè. Â Ãеðìàíèè âñе
ñëîè íàñеëеíèя áûëè íеäîâîëüíû êàòîëè÷еñêîй цеðêîâüþ.

! Êîãäà âïеðâûе áûëà ðàçäеëеíà цеðêîâü?

 1517 ãîäó ïðîôеññîð áîãîñ-


ëîâèя óíèâеðñèòеòà â ãîðîäе Âèò-
òеíáеðã Мàðòèí Ëþòеð âûñòóïèë
ïðîòèâ òîðãîâëè «ðàйñêèìè êâèòàí-
цèяìè». Ïàïà îáúяâèë Ëþòеðà
еðеòèêîì, ïîñëàâ â Ãеðìàíèþ ñïе-
цèàëüíóþ ãðàìîòó, â êîòîðîй ïðе-
äàë еãî ïðîêëяòèþ. Мàðòèí Ëþòеð,
íà ãëàçàõ ó ñòóäеíòîâ, ñæеã ïàï-
ñêóþ ãðàìîòó íà êîñòðе. Иìïеðà-
òîð, ïîääеðæèâàâøèй ðèìñêîãî
ïàïó, âûçâàë Ëþòеðà íà ñúеçä, ïðî-
âîäèâøèйñя â ãîðîäе Âîðìñ. Çäеñü
ïîïûòàëèñü àðеñòîâàòü Ëþòеðà. Îä-
íàêî ðûцàðè ïîäíяëèñü íà еãî çà-
Мартин Лютер ùèòó.

104
?
Ïî÷еìó Мàðòèí Ëþòеð ñ÷èòàë
íеîáõîäèìûì ïеðеóñòðîйñòâî
цеðêâè?

Сâîèìè âûñòóïëеíèяìè Мàð-


òèí Ëþòеð ïîëîæèë íà÷àëî áîðü-
áû çà реформацию, ò.е. ïеðеóñ-
òðîйñòâî цеðêâè. Âñе ãîðîæàíе,
êðеñòüяíе è êíяçüя ïîääеðæèâàëè
ðеôîðìàцèþ. Ãîðîæàíе òðеáîâàëè
óìеíüøеíèя цеðêîâíûõ íàëîãîâ,
çàêðûòèя ìîíàñòûðей. Ðûцàðè õî-
òеëè çàâëàäеòü цеðêîâíûìè çеì-
ëяìè. Êíяçüя ñòðеìèëèñü ê òîìó,
÷òîáû цеðêîâü ïîä÷èíяëàñü íе ïà-
ïе, à èì. À êðеñòüяíе è áеäíûе ãî-
ðîæàíе íàðяäó ñ âûñòóïëеíèеì Мартин Лютер в 1517 году
наклеил свои 95 предложений
ïðîòèâ êàòîëè÷еñêîй цеðêâè, òàê- на эти церковные ворота. Сейчас
æе áîðîëèñü ïðîòèâ ôеîäàëüíûõ эти тезисы написаны на отли-
ïîðяäêîâ. Эòî óæе áûëà íàðîäíàя тых из бронзы воротах
ðеôîðìàцèя, íàïðàâëеííàя ïðîòèâ Виттенбергской церкви
(Германия)
ôеîäàëüíîãî îáùеñòâà.
Крестьянская война в Герма-
нии. Ðóêîâîäèòеëü íàðîäíîй ðеôîð-
ìàцèè ñâяùеííèê Тîìàñ Мþíцеð
ïðèçûâàë óíè÷òîæèòü ôеîäàëüíûе
ïîðяäêè ïóòеì âîîðóæеííîй áîðü-
áû. Ëеòîì 1524 ãîäà â Ãеðìàíèè
íà÷àëèñü êðеñòüяíñêèе âîññòàíèя.
Âîññòàíèе îõâàòèëî áîëüøóþ
÷àñòü ñòðàíû. Îòðяäû âîññòàâøèõ
íе ñìîãëè îáúеäèíèòüñя â еäèíóþ
ñïëî÷еííóþ ñèëó. Ðàçðîçíеííûе
îòðяäû ïîâñòàíцеâ îäèí çà äðóãèì
áûëè ðàçãðîìëеíû íàеìíûìè âîй-
ñêàìè.
Ïîäàâëеíèе êðеñòüяíñêîãî âîñ-
ñòàíèя еùё áîëее óæеñòî÷èëî ôеî-
äàëüíûе ïîðяäêè. Сâîáîäíûе êðеñòüяíе Томас Мюнцер

105
ïîïàëè â крепостную* çàâèñèìîñòü. Ôеîäàëüíàя ðàçäðîáëеííîñòü
â ñòðàíе еùё äîëãî ïðîäîëæàëàñü.

? Ïî÷еìó ïîäàâëеíèе êðеñòüяíñêîãî âîññòàíèя еùё áîëее óæеñ-


òî÷èëî ôеîäàëüíûе ïîðяäêè?
Распространение реформации. Äейñòâèя, íàïðàâëеííûе ïðîòèâ
ðеôîðìàцèè, âûçâàëè ïðîòеñò êíяçей è ìíîãèõ ãîðîäîâ â Ãеðìàíèè.
Âîò ïî÷еìó ñ òîãî âðеìеíè ñòîðîííèêîâ Ëþòеðà ñòàëè íàçûâàòü
«ïðîòеñòàíòàìè», à íîâóþ цеðêîâü — ïðîòеñòàíòñêîй цеðêîâüþ. Â
1555 ãîäó ìеæäó êíяçüяìè ïðîòеñòàíòàìè è êàòîëèêàìè â ãîðîäе
Àóãñáóðãе áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøеíèе. Ïî ñîãëàøеíèþ, áûëà ïðè-
çíàíà ñâîáîäà âеðîèñïîâеäàíèя ïðîòеñòàíòîâ. Îäíàêî ýòà ñâîáîäà
âеðîèñïîâеäàíèя êàñàëàñü òîëüêî êíяçей. Êàæäûй êíяçü íà ñâîей
òеððèòîðèè ñòàë ãëàâîй цеðêâè. Еñëè íàñеëеíèе íе õîòеëî ïðèíяòü
ýòî âеðîèñïîâеäàíèе, îíî ìîãëî ïеðеñеëèòüñя ñ òеððèòîðèè êíяæеñò-
âà â äðóãîе ìеñòî. Çеìëè, ïðèíàäëеæàâøèе êàòîëè÷еñêîй цеðêâè,
áûëè çàõâà÷еíû. Тàêèì îáðàçîì, â Ãеðìàíèè, íàðяäó ñ êàòîëè÷е-
ñêîй цеðêîâüþ, âîçíèêëà è ïðîòеñòàíòñêàя цеðêîâü. Íîâóþ цеðêîâü
íàçâàëè ëþòеðàíñêîй цеðêîâüþ. Â ýòîй цеðêâè áûëè îòìеíеíû äî-
ðîãîñòîяùèе, ðîñêîøíûе цеðеìîíèè, ïîêëîíеíèе èêîíе, íеíóæíûе
ðеëèãèîçíûе ïðàçäíèêè.
Ïî÷еìó ïðîòеñòàíòñêóþ цеðêîâü íàçûâàëè ëþòеðàíñêîй
? цеðêîâüþ?
Ïîñëе Ãеðìàíèè ðеôîðìàцèя íà÷à-
ëàñü è â äðóãèõ ñòðàíàõ Еâðîïû. Â
Àíãëèè, Äàíèè è Øâецèè цеðêîâíóþ
ðеôîðìó ïðîâîäèëè ñàìè êîðîëè. Â
ýòèõ ñòðàíàõ êîðîëè ñòàëè ãëàâàìè
цеðêâè. Ðеôîðìàцèя óñèëèëà êîðî-
ëеâñêóþ âëàñòü.
Âî Ôðàíцèè, Øâейцàðèè è Íèäеð-
ëàíäàõ цеðêîâíóþ ðеôîðìó îñóùеñò-
âëяëè áîãàòûе è âëèяòеëüíûе ãîðîæàíе.
 øâейцàðñêîì ãîðîäе Æеíеâе ãëàâîй
ïðîòеñòàíòñêîй цеðêâè ñòàë ôðàíцóç
Æàí Êàëüâèí. Öеðêîâü, êîòîðóþ îí
îñíîâàë, ñòàëà íàçûâàòüñя êàëüâèíèñò-
ñêîй цеðêîâüþ. Êàëüâèíèñòñêàя цеð-
Жан Кальвин

* крепостной — крестьянин, принадлежавший помещику

106
êîâü çàïðеùàëà ëþäяì ðàçëè÷íûе ðàçâëе÷еíèя, èãðû. Âñе âеðóþ-
ùèе äîëæíû áûëè õîäèòü â цеðêîâü, ðàíî ëîæèòüñя ñïàòü è ïðè-
ñòóïàòü ê ðàáîòе ñ ðàííеãî óòðà.
Борьба католической церкви против реформации. Ðèìñêèй
ïàïà, â цеëяõ âîññòàíîâëеíèя ïðеæíеãî ìîãóùеñòâà êàòîëè÷еñêîй
цеðêâè, ïðèíяë ðяä ìеð, íàïðàâëеííûõ ïðîòèâ ðеôîðìàцèè. Ïàïà
ñîçäàë «Îáùеñòâî Иèñóñà» èëè орден иезуитов*. Îðäеí áûë îðãà-
íèçîâàí â âîеííîì ïîðяäêе, еãî âîçãëàâëяë ãеíеðàë. Иеçóèòû óñòà-
íîâèëè ñëеæêó çà ñòîðîííèêàìè ðеôîðìàцèè, âñе ñîáðàííûе
ñâеäеíèя ïеðеäàâàëè ãëàâе îðäеíà. Ëèцà, íе èñïîëíяâøèе âîëþ
ïàïû, è äàæе ïðàâèòеëè óñòðàíяëèñü ðàçíûìè ñïîñîáàìè. Â áîðüáе
ïðîòèâ ðеôîðìàцèè êàòîëè÷еñêàя цеðêîâü ïðèáеãàëà äàæе ê ìàñ-
ñîâîìó èñòðеáëеíèþ ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ.

? Ïî÷еìó áûë ñîçäàí îðäеí èеçóèòîâ?

Âî Ôðàíцèè, ãäе ê äâèæеíèþ ðеôîðìàцèè ïðèìêíóëî ìíîãî äâî-


ðяí è ãîðîæàí, êàòîëèêè ó÷èíèëè ìàññîâóþ ðеçíþ. Ââеäя â çà-
áëóæäеíèе ïðîòеñòàíòñêèõ ðóêîâîäèòеëей, îíè ïðèãëàñèëè èõ â
Ïàðèæ íà ñâàäüáó ñеñòðû êîðîëя. Âе÷еðîì 23 àâãóñòà 1572 ãîäà

Варфоломеевская ночь.
(Художник Франсуа Дюбуа, 1572)

* иезуит (по-латински) — от слова «Иисус», орден иезуитов — так на-


зывались монашеские организации в средние
века

107
в ночь Святого Варфоломея, â Ïàðè-
æе è äðóãèõ ìеñòàõ êàòîëèêè âàð-
«Варфоломеевская ночь» — âàðñêè èñòðеáèëè ñâûøе 30 òûñя÷
ðàñïðàâà íàä ïðîòеñòàíòàìè ïðîòеñòàíòîâ. Эòà ÷óäîâèùíàя ðàñ-
âî Ôðàíцèè â íî÷ü ñâяòîãî ïðàâà íàä ïðîòеñòàíòàìè áûëà íàç-
Âàðôîëîìея. âàíà «Âàðôîëîìееâñêîй íî÷üþ». Ïàïà
ðèìñêèй íе òîëüêî îäîáðèë ýòè ìàñ-
ñîâûе óáèйñòâà, íî äàæе â ïàìяòü îá ýòîй ðàñïðàâе âеëеë èçãîòîâèòü
ñïецèàëüíóþ ìеäàëü.

! Â Àçеðáàйäæàíе òîæе ïðîèçîøëè ñîáûòèя, âûçâàâøèе ìàñ-


ñîâîе èñòðеáëеíèе ìèðíîãî íàñеëеíèя. Êàêîе ýòî ñîáûòèе?

Эòè ñóðîâûе ìеðû, îñóùеñòâëеííûе êàòîëè÷еñêîй цеðêîâüþ, íе


ñìîãëè ïðеñе÷ü ðàñïðîñòðàíеíèе ðеôîðìàцèè. Ëèøü â Ïîëüøе, Иñ-
ïàíèè, Иòàëèè è Юæíîй Ãеðìàíèè ïàïе óäàëîñü ïîäàâèòü ðеôîð-
ìèñòñêîе äâèæеíèе.
 Еâðîïе â ðеçóëüòàòе ðеôîðìàцèè áûëà ñîêðóøеíà ìîùü êàòî-
ëè÷еñêîй цеðêâè. Îòäеëèâøèеñя ïðîòеñòàíòñêèе цеðêâè óæе íе ïîä-
÷èíяëèñü ðèìñêîìó ïàïе.

1. Дай оценку правилам, установленным кальвинистской церковью


для верующих.
2. Сравни «Варфоломеевскую ночь» с Ходжалинской трагедией.
3. Сравни католическую церковь с протестантской церковью.
4. Укажи отличительные черты между крестьянскими восстания-
ми в Германии и крестьянскими восстаниями в Англии и Фран-
ции в ХIV веке.

108
22. ЕВРОПЕЙЦЫ В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ

Иíêè, ìàйя, àцòеêè æèëè â ñâîеì ïðеêðàñíîì


ìèðе. Äî òеõ ïîð, ïîêà ìîðеïëàâàòеëü Õðèñòîôîð Доменная
Êîëóìá â ïîèñêàõ ìîðñêîãî ïóòè â Иíäèþ íе äîá- печь;
каравелла;
ðàëñя äî Àìеðèêàíñêîãî êîíòèíеíòà, îá èõ ñó- инки;
ùеñòâîâàíèè еâðîïейцàì íе áûëî èçâеñòíî. Иíäèя майя;
ñèëüíî ïðèâëеêàëà еâðîïейцеâ. Ïóòеøеñòâеííè- ацтеки;
Х.Колумб;
êè íе ìîãëè óñïîêîèòüñя, ïîêà, íàêîíец, íе äîñ- Америго
òèãëè ñâîèõ цеëей. Веспуччи;
Ф.Магеллан

Какие успехи были достигнуты людьми в ХIV—ХVI ве-


ках в области науки и техники? Каковы последствия
Великих географических открытий?

Технические открытия и изобретения. ÕIV—ÕVI âеêà îçíàìе-


íîâàëèñü áîëüøèìè äîñòèæеíèяìè â ðàçâèòèè òеõíèêè. Â îñíîâе
ýòèõ óñïеõîâ ëеæàëî ïðèìеíеíèе âîäяíûõ êîëеñ. Еùё â äðеâíèе
âðеìеíà âîäяíûе êîëеñà èñïîëüçîâàëèñü íà ìеëüíèцàõ. Ïîä íàïîðîì
âîäû êîëеñî íà÷èíàëî âðàùàòüñя. Эòî íàçûâàëîñü êîëеñîì íèæíе-
áîйíûì. Íà îñíîâе íàêîïëеííîãî îïûòà áûëî èçîáðеòеíî âеðõíе-
áîйíîе êîëеñî, êîòîðîе âðàùàëîñü ïîä óäàðîì ïàäàþùей âîäû.
Бëàãîäàðя âîäяíûì äâèãàòеëяì ñîçäàëèñü óñëîâèя äëя äîáû÷è
áîëüøеãî êîëè÷еñòâà ðóäû, êîâêè ìеòàëëà, ïðîèçâîäñòâà áóìàãè.

? Êàêèе òеõíè÷еñêèе îòêðûòèя è èçîáðеòеíèя áûëè ñäеëàíû â


Еâðîïе â ÕIV—ÕVI âеêàõ? Êàê òû ìîæеøü ýòî èçîáðàçèòü íà
îñíîâе êëàñòеðà (ðàçâеòâëеíèя)?

Ïðîèçâîäñòâî ðóäû ïðèâеëî ê ñòðîèòеëüñòâó äîìеí. Эòî áûëè


áîëüøèе ïе÷è äëя ïëàâêè ìеòàëëà. Äîìíû ðàáîòàëè ïðè ïîìîùè
âîäяíûõ äâèãàòеëей. Ïðèìеíеíèе âîäяíûõ äâèãàòеëей ñïîñîáñòâî-
âàëî óâеëè÷еíèþ ïðîèçâîäñòâà êàìеííîãî óãëя.
 ÕVI âеêе â Еâðîïе óâеëè÷èëîñü ïðîèçâîäñòâî òяæеëûõ è ëеã-
êèõ îðóäèй — ïóøеê. Бûëî óñîâеðøеíñòâîâàíî îãíеñòðеëüíîе îðó-
æèе. Ïîяâèëèñü ïèñòîëеòû è ìóøêеòû. Ïðîèçâîäñòâî è ïðèìеíеíèе
îãíеñòðеëüíîãî îðóæèя ïðîèçâеëè ïеðеâîðîò â âîеííîì äеëе.

? Êàêîâû ïîñëеäñòâèя ïðîèçâîäñòâà îãíеñòðеëüíîãî îðóæèя?

109
Ïðèîáðеòеíèе êîìïàñà, èçîáðеòеíèе ïðèáîðîâ, îïðеäеëяþùèõ
ìеñòîíàõîæäеíèе êîðàáëя, çíà÷èòеëüíî îáëеã÷èëî ðàáîòó ìîðеïëà-
âàòеëей. Сîçäàíèе â ÕV âеêе êàðàâеëëû îòêðûëî øèðîêèе âîçìîæ-
íîñòè äëя äàëüíèõ ïëàâàíèй. Êàðàâеëëà áûëà ëеãêèì ïàðóñíûì
ñóäíîì. Îíî áûñòðî äâèãàëîñü è áûëî âìеñòèòеëüíûì. Îñíîâíîе
ïðеèìóùеñòâî êàðàâеëëû ñîñòîяëî â òîì, ÷òî îíà èìеëà ìíîãî ïà-
ðóñîâ. Íеçàâèñèìî îò íàïðàâëеíèя âеòðà, îíà ìîãëà äâèãàòüñя ïî
íóæíîìó êóðñó. Ðàçâèòèе ñóäîñòðîеíèя, ïîяâëеíèе îãíеñòðеëüíîãî
îðóæèя, óñîâеðøеíñòâîâàíèе ïðèáîðîâ, îòíîñяùèõñя ê ìîðеõîä-
ñòâó, îòêðûëè øèðîêèе âîçìîæíîñòè äëя ìîðеïëàâàíèя.
Народы Америки в ХV веке. Бîëüøèíñòâî íàñеëеíèя Àìеðèêè
æèëî â ïеðâîáûòíîîáùèííîì ñòðîе. Îäíàêî â Öеíòðàëüíîй è Юæ-
íîй Àìеðèêе ñóùеñòâîâàëè íàðîäû, èìеâøèе ñâîè ãîñóäàðñòâà,
êóëüòóðó. Î áîëüøèíñòâе ñеëüñêîõîçяйñòâеííûõ êóëüòóð, âîçäеëû-
âàеìûõ ýòèìè íàðîäàìè, â òîì ÷èñëе, êóêóðóçе, êàðòîôеëе, ïîäñîë-
íе÷íèêе, ïîìèäîðàõ, êàêàî è òàáàêе, еâðîïейцàì íе áûëî èçâеñòíî.

? Чеì îòëè÷àëèñü óêëàäû æèçíè íàðîäîâ ìàйя, àцòеêîâ è èí-


êîâ äðóã îò äðóãà?
Íàðîäû ìàйя, àцòеêè è èíêè îòëè÷àëèñü ïî óðîâíþ ñâîеãî ðàç-
âèòèя. Ãîñóäàðñòâà, ñîçäàííûе ìàйя, ïðеäñòàâëяëè ñîáîй ãîðîäà-
ãîñóäàðñòâà. Ó íèõ áûëî ðàçâèòî ðеìеñëî, ñòðîèëèñü ïðеêðàñíûе
äâîðцû è õðàìû.

Храм майя

110
Àцòеêè æèëè â Меêñèêе. Ó àцòеêîâ
áûëî ðàçâèòî âîеííîе äеëî. Сòîëèцà
ñòðàíû àцòеêîâ — Меõèêî ñ÷èòàëàñü ñà-
ìûì áîãàòûì ãîðîäîì Àìеðèêè.
Сòðàíà, â êîòîðîй æèëè èíêè, íà-
çûâàëàñü Ïеðó. Сòîëèцà ñòðàíû — Êóñ-
êî — ñ÷èòàëàñü îäíèì èç ïеðâûõ
ãîðîäîâ Àìеðèêè. Â ãîñóäàðñòâе èíêîâ
âñе áûëî ïîä÷èíеíî òðеáîâàíèяì
âîйíû. Ãîñóäàðñòâî ñàìî îïðеäеëяëî,
êîìó çàíèìàòüñя çеìëеäеëèеì, à êîìó — Образ одного из ацтекских
âîеííûì äеëîì. Ïîñêîëüêó Ïеðó — ãîð- богов
íàя ñòðàíà, äîðîãè çäеñü ñîñòîяëè èç
òóííеëей è âèñя÷èõ ìîñòîâ. Меæäó îò-
äеëüíûìè ïðîâèíцèяìè ñòðàíû áûëà
íàëàæеíà ïî÷òîâàя ñâяçü.
Открытие Колумбом Америки.
 ÕV âеêе íà÷àëè ïîëó÷àòü ïîäòâеð-
æäеíèе èäеè äðеâíèõ ó÷еíûõ î øàðî-
îáðàçíîй ôîðìе Çеìëè. Íеêîòîðûе
ó÷еíûе ñ÷èòàëè, ÷òî ïëûâя íà çàïàä,
ìîæíî äîáðàòüñя äî Иíäèè. Ме÷òà î
ïóòеøеñòâèè â Иíäèþ çàñòàâèëà Õðè-
ñòîôîðà Êîëóìáà, èòàëüяíцà ïî ïðî-
èñõîæäеíèþ, ïîñеëèòüñя â Иñïàíèè. С
ýòîй цеëüþ îí îáðàùàеòñя ê èñïàí- Хозяйственный участок
ñêîìó êîðîëþ. Êîðîëü äàёò Êîëóìáó инков
ïîëîæèòеëüíûй îòâеò, íàçíà÷èâ еãî
ïðàâèòеëеì áóäóùèõ çàõâà÷еííûõ çе-
ìеëü, è îêàçûâàеò еìó ìàòеðèàëüíóþ
ïîìîùü.
Ëеòîì 1492 ãîäà Õ.Êîëóìá íà òðёõ
êàðàâеëëàõ îòïðàâëяеòñя â ïóòü ïî Àò-
ëàíòè÷еñêîìó îêеàíó èç Иñïàíèè íà
Çàïàä. Сïóñòя 70 äíей, Êîëóìá äîñòè-
ãàеò áеðеãîâ íûíеøíèõ îñòðîâîâ Êóáû
è Ãàèòè. Íî îí íе íàõîäèò òàì íè çî-
ëîòà, íè äðóãèõ ñîêðîâèù. Íà îäíîì èç
óцеëеâøèõ ñóäîâ îí âîçâðàùàеòñя â
Иñïàíèþ. Теì æе ïóòеì Êîëóìá ñîâеð-
øàеò еùе òðè ïóòеøеñòâèя. Íî ïîèñêè Христофор Колумб

111
Êîëóìáîì ñîêðîâèù îñòàëèñü áеçðе-
çóëüòàòíûìè. Иñïàíñêîе ïðàâèòеëüñòâî
ëèøèëî Êîëóìáà âñеõ ïðèñâîеííûõ еìó
ïî÷еòíûõ çâàíèй. Ïîñëеäíèе ãîäû æèç-
íè Êîëóìá ïðîâеë â áеäíîñòè è ëèøе-
íèяõ.

?
Êàê òû äóìàеøü, â îòêðûòèè íî-
âûõ çеìеëü Êîëóìá èìеë äîáðûе
íàìеðеíèя èëè íеò? Îáîñíóй.

Õðèñòîôîð Êîëóìá äî êîíцà ñâîèõ


Америго Веспуччи äíей òàê è íе óçíàë îá îòêðûòèè èì íî-
âîãî ìàòеðèêà. Еìó êàçàëîñü, ÷òî ìеñòà,
ãäе îí ïîáûâàë, áûëè Иíäèей. Âîò ïî÷еìó ýòè çеìëè îí íàçâàë «Ин-
дией», à ìеñòíîе íàñеëеíèе — «индейцами». Êîðеííîе íàñеëеíèе
Àìеðèêè è ñеãîäíя íàçûâàеòñя èíäейцàìè.
Ïîçæе èòàëüяíñêèй ïóòеøеñòâеííèê Àìеðèãî Âеñïó÷÷è óòî÷íèë,
÷òî îòêðûòûе Êîëóìáîì çеìëè яâëяþòñя íîâûì ìàòеðèêîì è ïðеäëî-
æèë äàòü еìó íàçâàíèе. Íîâûй ìàòеðèê áûë íàçâàí еãî èìеíеì —
Àìеðèêîй.

? Êàê òû äóìàеøü, êòî îòêðûë Àìеðèêó: Êîëóìá èëè Âеñïó÷÷è?

 ÕV âеêе â ñâяçè ñ ðàçâèòèеì õîçяйñòâà è òîðãîâëè, â Еâðîïе


ïîâûñèëñя ñïðîñ íà çîëîòî. Еâðîïейцû èñêàëè ðàçëè÷íûе ïóòè äëя
ïðèîáðеòеíèя çîëîòà. Â òî âðеìя òîð-
ãîâëя ñ áîãàòîй çîëîòîì è äðàãîцеííûìè
êàìíяìè Иíäèей áûëà â ðóêàõ àðàáîâ.
Тîðãîâûе ïóòè, ïðîõîäèâøèе ïî òеððè-
òîðèè Мàëîй Àçèè è Сèðèè, êîíòðîëè-
ðîâàëèñü îñìàíàìè. Çàâîеâàíèя îñìàíîâ
óñêîðèëè ïîèñêè еâðîïейцàìè íîâûõ
ïóòей â Àçèþ. С ýòîй цеëüþ ïîðòóãàëü-
ñêèе êîðîëè îòïðàâëяëè ñâîè êîðàáëè
â ïëàâàíèе ïî Àòëàíòè÷еñêîìó îêеàíó
âäîëü çàïàäíûõ áеðеãîâ Àôðèêè. Ïîð-
òóãàëüñêèе ìîðеïëàâàòеëè ïîêóïàëè ó
àôðèêàíñêèõ íеãðîâ çîëîòîй ïеñîê,
Фернандо Магеллан ñëîíîâóþ êîñòü. Âïîñëеäñòâèè íеêîòî-

112
Направления движе-
ния мореплавателей

Великие географические открытия

ðûе ìеñòà çàïàäíîãî ïîáеðеæüя Àôðèêè ñòàëè íàçûâàòüñя «Çîëîòîй


áеðеã», «Беðеã Сëîíîâîй Êîñòè». Иìеííî ñ ýòîãî âðеìеíè еâðî-
ïейцû íà÷àëè òîðãîâëþ íеâîëüíèêàìè èç Àôðèêè. Íàçâàíèе «Íе-
âîëüíè÷èй Беðеã» ñâяçàíî èìеííî ñ ýòîй ðàáîòîðãîâëей.

? Êàêèе ïеðеìеíû ïðîèçîøëè â æèçíè Àìеðèêè ïîñëе «îò-


êðûòèя»?
Ïîðòóãàëüñêèй ìîðеïëàâàòеëü Бàðòîëîìеó Äèàø âìеñòе ñî ñâîей
ýêñïеäèцèей, âïеðâûе îáîãíóâ þæíûй ìûñ Àôðèêàíñêîãî ìàòе-
ðèêà, âûøеë â Иíäèйñêèй îêеàí. Îí íàçâàë ýòîò ìûñ â þæíîй
÷àñòè ìàòеðèêà ìûñîì Доброй Надежды. Ïîçæе ïîðòóãàëüñêèй êî-
ðîëü äëя ïîèñêà ìîðñêîãî ïóòè â Иíäèþ âûñëàë íîâóþ ýêñïеäèцèþ,
âîçãëàâëяеìóþ Âàñêî äà Ãàìîй.
 ìàе 1498 ãîäà ïîðòóãàëüñêèе êîðàáëè áðîñèëè яêîðü ó èíäèйñêîãî
ãîðîäà Êàëèêóò. Íàãðóçèâ êîðàáëè ïðяíîñòяìè, ïîðòóãàëüцû âеð-
íóëèñü íà ðîäèíó. Тàêèì îáðàçîì, áûë îòêðûò ìîðñêîй ïóòü â Иíäèþ.
Ïîðòóãàëèя çàâëàäеëà ñàìûìè âàæíûìè ïîðòîâûìè ãîðîäàìè
Иíäèè, Àðàâèè, Âîñòî÷íîй Àôðèêè. Бûëè òàêæе çàõâà÷еíû Çîíä-
ñêèе è Мîëóêêñêèе îñòðîâà. Теì ñàìûì íà÷àëèñü ïеðâûе êîëîíèàëüíûе
çàâîеâàíèя. Çàõâà÷еííûе òеððèòîðèè, ïîòеðяâøèе ñâîþ íеçàâèñè-
ìîñòü, ñòàëè íàçûâàòüñя êîëîíèяìè.
 1519 ãîäó èñïàíцû ïðеäïðèíяëè êðóãîñâеòíîе ïóòеøеñòâèе
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ôеðíàíäî Мàãеëëàíà. Ïеðеñеêàя Àòëàíòè÷еñêèй
îêеàí, îíè íà÷àëè ïðîäâèãàòüñя âäîëü áеðеãîâ Юæíîй Àìеðèêè. Ïðîйäя

113
÷еðеç ïðîëèâ, ïîçæе íàçâàííûй
èìеíеì Мàãеëëàíà, ìîðеïëàâàòеëè
ïðîäîëæèëè ñâîй ïóòü è âûøëè â
îòêðûòîе âîäíîе ïðîñòðàíñòâî.
Ïîñêîëüêó âî âðеìя ïëàâàíèя íè-
êàêèõ ñîáûòèй íе ïðîèçîøëî, âñе
âðеìя áûëî òèõî è ñïîêîйíî, ýòîò
îêеàí îíè íàçâàëè Тèõèì îêеà-
íîì. Âî âðеìя ñòîëêíîâеíèя ñ ìеñò-
íûì íàñеëеíèеì íà Ôèëèïïèíñêèõ
Корабль «Виктория» — единст- îñòðîâàõ Мàãеëëàí áûë óáèò. Íî
венное судно, вернувшееся ïóòеøеñòâèе ïðîäîëæàëîñü è áû-
из экспедиции Магеллана ëî çàâеðøеíî â 1522 ãîäó.
Ïеðâîе êðóãîñâеòíîе ïóòеøеñòâèе äîêàçàëî, ÷òî Çеìëя èìееò øà-
ðîîáðàçíóþ ôîðìó. Мîðеïëàâàòеëè, îòïðàâèâøèñü â ïëàâàíèе èç
Иñïàíèè â ñòîðîíó çàïàäà, âíîâü âеðíóëèñü â Иñïàíèþ. Иñïàíèя
çàõâàòèëà âñþ Юæíóþ Àìеðèêó, êðîìе Бðàçèëèè. Бðàçèëèя äîñòà-
ëàñü ïîðòóãàëüцàì. Íà Êóáе è îñòðîâàõ Êàðèáñêîãî ìîðя èñïàíцû
ïîëíîñòüþ èñòðеáèëè âñеõ èíäейцеâ. Óíè÷òîæеíèе èíäейцеâ ïî-
ðîäèëî ïîòðеáíîñòü â ðàáî÷ей ñèëе. Âñëеäñòâèе ýòîãî íà÷àëè ââî-
çèòü ðàáîâ èç Àôðèêè.

! Êòî áûë òþðêñêèй ó÷еíûй, âïеðâûе âûñêàçàâøèй ìûñëü î


øàðîîáðàçíîй ôîðìе Çеìëè?

Последствия Великих географических открытий. Â ðеçóëü-


òàòе Âеëèêèõ ãеîãðàôè÷еñêèõ îòêðûòèй âîçíèêëà ìèðîâàя òîðãîâëя.
Тîðãîâûе ïóòè èç Сðеäèçеìíîãî ìîðя ïеðеøëè â îêеàíû. Тîðãîâëя
ñ êîëîíèяìè ñîñðеäîòî÷èëàñü â ïîðòàõ Ïîðòóãàëèè, Àíãëèè è Íè-
äеðëàíäîâ.
 ðеçóëüòàòе ãеîãðàôè÷еñêèõ îòêðûòèй â Еâðîïе óâеëè÷èëîñü
ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ. Эòè îòêðûòèя ñòàëè íà÷àëîì êîëîíèàëüíîãî
ãíеòà äëя íàðîäîâ Àìеðèêè, Àçèè è Àôðèêè.

1. Перечисли факторы, реализовавшие и ускорившие морские путешествия.


2. Поясни причины плавания Колумба в западном направлении для
достижения Индии.
3. Поясни понятие «колония».
4. Изложи последствия Великих географических открытий.
5. Собери информацию о народах Америки и подготовь презентацию.

114
23. КАК ОБРАЗОВАЛАСЬ ГОЛЛАНДСКАЯ
РЕСПУБЛИКА?

 ñеðеäèíе ÕVI âеêà Иñïàíèя áûëà ñòðàíîй,


Нидерланды;
îáëàäàâøей ñàìûìè îáøèðíûìè êîëîíèàëüíûìè
герцог Альба;
âëàäеíèяìè. Íèäеðëàíäñêèй íàðîä òàêæе æèë лесные
ïîä êîëîíèàëüíûì ãíеòîì Иñïàíèè. Â ýòî âðеìя гёзы;
â Íèäеðëàíäàõ íà÷àëîñü ðàñïðîñòðàíеíèе ïðîòеñ- Вильгельм
òàíòèçìà. Ïðîòеñò ïðîòèâ èñïàíñêîãî ãîñïîäñòâà Оранский;
óñèëèëñя âûñòóïëеíèяìè ïðîòèâ êàòîëè÷еñêîй «Национальный
совет»;
цеðêâè. Â èòîãе â Íèäеðëàíäàõ ïðîèçîøëà ðеâî-
Амстердам;
ëþцèя. Ïîñëеäñòâèя ýòîй ðеâîëþцèè èìеëè îá- буржуазная
ùеìèðîâîе çíà÷еíèе. революция

Чему открыла путь Нидерландская революция?

Развитие хозяйства. Íèäеðëàíäû îáëàäàëè âûãîäíûì ãеîãðà-


ôè÷еñêèì ïîëîæеíèеì. Ðеêè Ðейí, Мààñ è Øеëüäà ñîеäèíяëè Íè-
äеðëàíäû ñ Ôðàíцèей è Ãеðìàíèей. Íèäеðëàíäû ïîñðеäñòâîì ìîðя
èìеëè ñâяçè ñ Àíãëèей è Сêàíäèíàâèей. Ïîñëе Âеëèêèõ ãеîãðà-
ôè÷еñêèõ îòêðûòèй ìîðñêàя òîðãîâëя Íèäеðëàíäîâ ñòàëà еùё áîëее
ïðîцâеòàòü. Àíòâеðïеí ñòàë ïеðâûì â èñòîðèè Еâðîïû цеíòðîì
ìèðîâîй òîðãîâëè.
 ãîðîäàõ è äеðеâíяõ Íèäеðëàíäîâ ïîяâèëèñü ìàíóôàêòóðû.
Ðàçâèâàëèñü ðûáîëîâñòâî, ìîðеõîäñòâî è ñеëüñêîе õîçяйñòâî.
Испанский гнёт в Нидерландах. Íèäеðëàíäû ñ÷èòàëèñü ñàìîй
áîãàòîй êîëîíèей ôеîäàëüíîй Иñïàíèè. Íàñеëеíèе Íèäеðëàíäîâ
áûëî îáëîæеíî òяæеëûì íàëîãîì. Íèäеðëàíäñêèì êóïцàì áûëî
çàïðеùеíî âеñòè òîðãîâëþ ñ èñïàíñêèìè êîëîíèяìè â Àìеðèêе. Иç-
çà âðàæäû Иñïàíèè ñ Àíãëèей âëàäеëüцû ìàíóôàêòóð òеðïеëè
óáûòêè. Íèäеðëàíäàìè ïðàâèë íàìеñòíèê èñïàíñêîãî êîðîëя è
ñîçäàííûй ïðè íеì òàйíûй ñîâеò.

? Êàêèе ôàêòîðû ïðеïяòñòâîâàëè ðàçâèòèþ íîâûõ ýêîíîìè÷еñ-


êèõ îòíîøеíèй â Íèäеðëàíäàõ?

 Íèäеðëàíäàõ âîçìóùеíèе ïðîòèâ èñïàíñêîãî ãíеòà âñе áîëüøе


óñèëèâàëîñü. Îñîáеííî îñòðîе íеäîâîëüñòâî âûçûâàëà êàòîëè÷еñêàя
цеðêîâü. Сðеäè íàñеëеíèя óñèëèëàñü òеíäеíцèя ê êàëüâèíèçìó. Иñ-
ïàíñêèй êîðîëü Ôèëèïï II âеçäе â ñòðàíе óñòðàèâàë цеðêîâíûе ñó-
äû — èíêâèçèцèþ ïðîòèâ ïðîòеñòàíòîâ. Â ñòðàíе ïðîèñõîäèëè
ìàññîâûе ïðеñëеäîâàíèя, êàçíè, ñîææеíèя íà êîñòðе, ò.е. àóòîäàôе.

115
Тàêèì îáðàçîì, â Íèäеðëàíäàõ ê èñïàíñêîìó ãíёòó äîáàâèëñя è
ãíеò êàòîëè÷еñêîй цеðêâè. Êàæäûй èç íèõ âûçûâàë íеíàâèñòü íàðîäà.

? Â ÷еì ïðîяâëяë ñеáя èñïàíñêèй ãíёò?

Начало революции. Îñеíüþ 1566 ãîäà â êðóïíûõ ïðîìûøëеí-


íûõ ãîðîäàõ íà÷àëîñü íàðîäíîе äâèæеíèе ïðîòèâ êàòîëè÷еñêîй
цеðêâè è èñïàíñêîãî ãíеòà. С 1579 ãîäà ýòî äâèæеíèе ïеðеðîñëî â
ðеâîëþцèþ. Â Íèäеðëàíäàõ ïðîèçîøëà буржуазная* ðеâîëþцèя.
Эòî áûëà òàêàя ðеâîëþцèя, êîòîðàя ñìеíèëà ôеîäàëüíûй ñòðîй íà
êàïèòàëèñòè÷еñêèй.
Êîðîëü Ôèëèïï II ïîñëàë â Íèäеðëàíäû îòáîðíûе âîйñêà, âîç-
ãëàâëяеìûе ãеðцîãîì Àëüáîй. Сðàçó ïî ïðèáûòèè â Íèäеðëàíäû
ãеðцîã Àëüáà ñîçäàë «Сîâеò ïî äеëàì î áеñïîðяäêàõ». Эòîò Сîâеò â
íàðîäе ïðîçâàëè «Êðîâàâûì ñîâеòîì». «Êðîâàâûй ñîâеò» ôàêòè÷е-
ñêè áûë ÷ðеçâû÷àйíûì ñóäîì.

? Ïî÷еìó ðеâîëþцèþ, ïðîèçîøеäøóþ â 1579 ãîäó â Íèäеðëàí-


äàõ, íàçûâàëè áóðæóàçíîй ðеâîëþцèей?
Âîçìóùеííûе èñïàíñêèì ãíеòîì êðеñòüяíе, ðеìеñëеííèêè è ðà-
áî÷èе óõîäèëè â ëеñà. Îíè íàçûâàëè ñеáя лесными гёзами. Мîðяêè
è ðûáàêè ïðè âèäе èñïàíñêèõ ñó-
äîâ, íàïàäàëè íà íèõ. Иç íàçû-
âàëè морскими гёзами.
Гёзы — íà íèäеðëàíäñêîì яçûêе Беæàâøèе çà ãðàíèцó íèäеð-
îçíà÷àеò отверженный. Тàê ïðîç-
ëàíäцû òàêæе ïîìîãàëè íàðîäó
âàëè èñïàíñêèе êîëîíèçàòîðû
ìеñòíîе íàñеëеíèе Íèäеðëàíäîâ, â èõ áîðüáе ïðîòèâ èñïàíñêîãî
âеäóùее áîðüáó ïðîòèâ íèõ. Íè- ãíёòà. Îíè îêàçûâàëè ïîìîùü
äеðëàíäñêèе äâîðяíе, â çíàê ïðî- ìîðñêèì ãёçàì. Â ðеçóëüòàòе ýòîй
òеñòà ïðîòèâ òàêîãî îáðàùеíèя, ïîìîùè ìîðñêèе ãёçû òàê óñèëè-
òîæе íà÷àëè íàçûâàòü ñеáя ãёçà- ëèñü, ÷òî â 1572 ãîäó îíè çàõâà-
ìè. Îíè îáëà÷àëèñü â îäеæäó ïе- òèëè ïîðò Бðèëëе. Эòî ñîáûòèе
ïеëüíîãî цâеòà, íàцеïèâ íà ãðóäü ïîñëóæèëî ñèãíàëîì äëя íà÷àëà
çíà÷îê ñ èçîáðàæеíèеì äâóõ ðóê,
âîññòàíèя íà ñеâеðе ñòðàíû. Ïîðò
òяíóùèõñя ê ñóìе. Ïîçæе òàê áû-
Бðèëëе ñòàë îïîðîй âîññòàíèя íà
ëè íàçâàíû è íàðîäíûе îïîë÷еí-
цû — ïàðòèçàíû, âеäóùèе áîðüáó ñеâеðе ñòðàíû.
íà ñóøе è íà ìîðе. Êðеñòüяíе ïеðеñòàëè ïëàòèòü
цеðêâè äеñяòèíó, îòêàçûâàëèñü

* буржуа (буржуазия) — сословие, применявшее на своих предприятиях в


городах наёмный труд и присваивавшее большую
часть прибыли, получаемой за счет этого труда.

116
âûïîëíяòü ôеîäàëüíûе ïîâèííîñòè.
Бûëè çàõâà÷еíû çеìëè, ïðèíàäëеæàâ-
øèе цеðêâè è ìîíàñòûðяì.
Бóðæóàçèя, âîçãëàâëяâøàя âîññòà-
íèе, çàõâàòèëà âëàñòü íà ñеâеðе. Âèëü-
ãеëüì Îðàíñêèй áûë îáúяâëеí ïðàâè-
òеëеì ñеâеðíûõ ïðîâèíцèй. Âèëüãеëüì
Îðàíñêèй, õîòя è áûë äâîðяíèíîì, íî
íеñìîòðя íà ýòî, âеë áîðüáó çà îñâîáîæ-
äеíèе Íèäеðëàíäîâ. Âîò ïî÷еìó îí áûë
ïðèâеäеí ê âëàñòè áóðæóàçèей. Ôëîò
ìîðñêèõ ãёçîâ äîñòàâëяë â îñàæäеííûй
ãîðîä Ëейäеí ïðîäîâîëüñòâèе è áîе-
ïðèïàñû. Îäíàêî äàìáû, çàùèùàâøèе
ñòðàíó îò ìîðñêèõ âîä, íе äàâàëè âîç-
Вильгельм Оранский
ìîæíîñòè èì ïðèáëèçèòüñя ê ãîðîäó.
Âîò ïî÷еìó áûëî ïðèíяòî ðеøеíèе: «Ëó÷øе ïîòîïèòü çеìëþ, ÷еì
ïîòеðяòü ее». Беðеãîâûе äàìáû áûëè âçîðâàíû. Иñïàíцû, óâèäеâ
íàñòóïàþùее íà íèõ ìîðе, â ïàíèêе îáðàòèëèñü â áеãñòâî. Мîðñêèе
ãёçû îñâîáîäèëè Ëейäеí.
Íеñìîòðя íà íеóäà÷è, Ôèëèïï II ïðîäîëæàë âîйíó.  1576 ãîäó
èñïàíñêèе ñîëäàòû âòîðãëèñü â áîãàòûй ãîðîä Àíòâеðïеí è ðàçãðî-
ìèëè еãî.
Íàñеëеíèе þæíûõ ïðîâèíцèй, âîçìóùеííîе çâеðñòâîì èñïàí-
цеâ â Àíòâеðïеíе, òàêæе ïðèñîеäèíèëîñü ê âîññòàíèþ. Íî íàïóãàí-
íûе äâîðяíе ïîìîãëè çäеñü èñïàíцàì ïîäàâèòü âîññòàíèе. Â 1579
ãîäó íеêîòîðûе þæíûе ïðîâèíцèè, îáúеäèíèâøèñü, äàëè ñîãëàñèе
íà òî, ÷òîáû íàõîäèòüñя ïîä âëàñòüþ èñïàíñêîãî êîðîëя. Тàêèì îá-
ðàçîì, Юæíûе Íèäеðëàíäû îñòàëèñü ïîä âëàñòüþ Ôèëèïïà II.

? Ïî÷еìó Юæíûе Íèäеðëàíäû îñòàëèñü ïîä âëàñòüþ Иñïàíèè?


Образование Голландской республики.  îòëè÷èе îò þæíûõ
ïðîâèíцèй, â 1579 ãîäó ñеìü ñеâеðíûõ ïðîâèíцèй Íèäеðëàíäîâ â
ãîðîäе Óòðеõòе ïðèíяëè ðеøеíèе îá îáúеäèíеíèè â еäèíîе ãîñó-
äàðñòâî. Бóðæóàçèя õîòеëà, ÷òîáû âî ãëàâе íîâîãî ãîñóäàðñòâà áûë
Âèëüãеëüì Îðàíñêèй. Íî îí áûë óáèò íàеìíûì óáèйцей, ïîäîñëàí-
íûì èñïàíцàìè. Ãîñóäàðñòâîì íà÷àë óïðàâëяòü «Íàцèîíàëüíûй
ñîâеò», ñîñòîяâøèй èç áóðæóàçèè è äâîðяí.
Íîâîе ãîñóäàðñòâî áûëî íàçâàíî Ãîëëàíäñêîй Ðеñïóáëèêîй èëè
ïðîñòî Ãîëëàíäèей. (Сðеäè ñеâеðíûõ ïðîâèíцèй Ãîëëàíäèя áûëà ñà-
ìîй êðóïíîй, áîãàòîй ïðîâèíцèей ñ ìíîãî÷èñëеííûì íàñеëеíèеì.)

117
Нидерландская буржуазная революция

118
 1609 ãîäó ìеæäó Иñïàíèей è Ãîëëàíäèей áûë çàêëþ÷еí ìèð.
À â 1648-îì ãîäó Иñïàíèя ïðèçíàëà цеëèêîì íеçàâèñèìîñòü Íèäеð-
ëàíäîâ. Тàêèì îáðàçîì, â Íèäеðëàíäàõ áûë ïîëîæеí êîíец ãîñïîä-
ñòâó Иñïàíèè.
Итоги буржуазной революции. Ïîñëе îñâîáîæäеíèя Ãîëëàíäèè
îò èñïàíñêîãî ãíеòà её õîçяйñòâî ñòàëî óñïеøíî ðàçâèâàòüñя. Ïî-
яâèëèñü íîâûе ìàíóôàêòóðû. Ðàçâèâàëàñü òеêñòèëüíàя ïðîìûø-
ëеííîñòü. Амстердам ïðеâðàòèëñя â цеíòð ìèðîâîй òîðãîâëè.

? Êàê èòîãè áóðæóàçíîй ðеâîëþцèè îòðàçèëèñü íà æèçíè Íè-


äеðëàíäîâ?
Ãîëëàíäñêèе êóïцû ïîääеðæèâàëè òîðãîâûе ñâяçè ñ Êèòàеì è
Яïîíèей.  Еâðîïó íà÷àëè ïðèâîçèòü ÷àй èç Êèòàя. Ãîëëàíäèя âеëà
òîðãîâëþ ïî÷òè ñî âñеìè ñòðàíàìè Еâðîïû, âîçèëà íà ñâîèõ ñóäàõ
òîâàðû ðàçíûõ ñòðàí.
Тàêèì îáðàçîì, ïîáеäà áóðæóàçíîй ðеâîëþцèè îòêðûëà ïóòü äëя
ðàçâèòèя êàïèòàëèçìà â Ãîëëàíäèè.

? Êàêîâû ïðè÷èíû ïðеâðàùеíèя Àìñòеðäàìà â цеíòð ìèðîâîй


òîðãîâëè?
Íèäеðëàíäñêàя ðеâîëþцèя áûëà ïеðâîй áóðæóàçíîй ðеâîëþ-
цèей.  ðеçóëüòàòе ýòîй ðеâîëþцèè íà îäíîй ÷àñòè òеððèòîðèè Çà-
ïàäíîй Еâðîïû áûë ðàçðóøеí ôеîäàëüíûй ñòðîй è îáðàçîâàëàñü
ïеðâàя â ìèðе áóðæóàçíàя ðеñïóáëèêà.

1. Поясни, какое влияние оказало выгодное географическое положение


Нидерландов на экономическую жизнь этой страны.
2. Составь таблицу, отразив в ней изменения, произошедшие в жиз-
ни Нидерландов в результате буржуазной революции.
3. Сравни Голландскую Республику с современной Азербайджанской
Республикой.
4. Покажи методом кластера (разветвления) причины буржуазной
революции в Нидерландах.
5. Составь хронологическую таблицу событий, происходивших в ходе
Нидерландской буржуазной революции.
6. До какого времени юг Нидерландов оставался под господством Ис-
пании?

119
24. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ЕВРОПЫ И
АМЕРИКИ
Тû óæе èìееøü äîñòàòî÷íî èíôîðìàцèè î
«Каролинг-
«Âîñòî÷íîì Âîçðîæäеíèè», ïðîèñõîäèâøеì íà ская минус-
Âîñòîêе â ñðеäíèе âеêà. Âñëеä çà Âîñòîêîì â Еâ- кула*»;
ðîïе òîæе ïðîèçîøëî êóëüòóðíîе Âîçðîæäеíèе. «Каролинг-
 èñòîðèè ýòîò ïеðèîä áûë íàçâàí «ïеðèîäîì Ðе- ское
íеññàíñà». Â ïеðèîä Ðеíеññàíñà â êóëüòóðе Еâðîïû Возрождение»;
ïðîèçîøеë áóðíûй ðàñцâеò. Еâðîïейцû ðàñïðî- Оксфордский
университет;
ñòðàíèëè ýòó êóëüòóðó è â Àìеðèêе. Микеланджело;
Леонардо да
Какой след оставил период Ренес- Винчи;
Шекспир;
санса в культурной жизни европейских Коперник;
стран? Джордано Бруно
Каролингское Возрождение. Â
ïеðâûе ïеðèîäû ñðеäíеâеêîâüя â
Çàïàäíîй Еâðîïе áûëî î÷еíü ìàëî
ãðàìîòíûõ ëþäей. Äàæе ìíîãèе
êîðîëè íе óìеëè ÷èòàòü è ïèñàòü.
Ãðàìîòíûе ëþäè â îñíîâíîì ñî-
ñòîяëè èç цеðêîâíûõ ñëóæèòеëей.
Õðèñòèàíñêàя цеðêîâü èç âñей
êóëüòóðû àíòè÷íîãî ìèðà ñîõðàíè-
ëà äëя ñеáя ëèøü ñàìîе íеîáõîäè-
ìîе — øêîëó, ïèñüìî è íеêîòîðûе
çíàíèя.
Êàðë Âеëèêèй îòêðûë øêîëû
ïðè ìîíàñòûðяõ. Â цеðêîâíûõ
øêîëàõ äеòè ó÷èëèñü ïèñàòü, ÷è-
òàòü, ñ÷èòàòü. Íà îñíîâе ëàòèí-
ñêîãî àëôàâèòà áûë ñîçäàí íîâûй
ñïецèàëüíûй øðèôò — «êàðîëèíã-
ñêàя ìèíóñêóëà».
Êàðë Âеëèêèй óäеëяë îñîáîе
âíèìàíèе îáðàçîâàíèþ, íàóêе. Îí
ïðèãëàøàë â ñâîй äâîðец îáðàçî-
âàííûõ ëþäей èç Àíãëèè, Иñïàíèè
Каролингская минускула
è Иòàëèè. Êàðë Âеëèêèй ñîçäàë

*Mинускула – на французском означает «строчная буква».

120
ëèòеðàòóðíûй êðóæîê ïîä íàçâàíèеì «Äâîðцî-
âàя àêàäеìèя».  «Àêàäеìèè» ÷èòàëèñü è îá-
ñóæäàëèñü íе òîëüêî цеðêîâíûе êíèãè, íî è
òðóäû àâòîðîâ àíòè÷íîãî ïеðèîäà, ïðîèçâеäе-
íèя ÷ëеíîâ êðóæêà.
 ðеçóëüòàòе ìеð, îñóùеñòâëеííûõ Êàðëîì
Âеëèêèì, êóëüòóðà âñòóïèëà â ñòàäèþ ðàñцâе-
òà. Эòîò ïеðèîä íàçûâàþò «Êàðîëèíãñêèì Âîç-
ðîæäеíèеì».
Византийская культура. Âèçàíòèйñêàя
Ручная работа
êóëüòóðà ñôîðìèðîâàëàñü íà îñíîâе ãðе÷еñêîй византийских
è ðèìñêîй êóëüòóðû. Øèðîêèе òîðãîâûе ñâяçè мастеров
ñòðàíû ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ çíàíèй ïî ãеî-
ãðàôèè è èñòîðèè.
 ÕI âеêе â Êîíñòàíòè-
íîïîëе áûë îòêðûò óíè-
âеðñèòеò. Â óíèâеðñèòеòе
ñóùеñòâîâàëè êàôеäðû ïðà-
âà è ôèëîñîôèè. Â Êîíñ-
òàíòèíîïîëе òàêæе ôóíê-
цèîíèðîâàëî âûñøее ìеäè-
цèíñêîе ó÷еáíîе çàâеäе-
íèе.
Õðàì Сâяòîй Сîôèè,
ïîñòðîеííûй ïî óêàçó èì-
ïеðàòîðà Юñòèíèàíà, яâ-
ëяеòñя îäíèì èç ñàìûõ
âеëèêîëеïíûõ îáðàçцîâ àð-
õèòеêòóðû. Тóðêè-îñìàíû Храм Святой Софии.
ïîñëе çàâîеâàíèя Êîíñòàí- Турция — Аясофия
òèíîïîëя ïðеâðàòèëè ýòîò
õðàì â ìе÷еòü. Иñëàìñêàя êóëüòóðà îêàçàëà îãðîìíîе âëèяíèе íà
êóëüòóðó Âèçàíòèè, à òàêæе äðóãèõ еâðîïейñêèõ íàðîäîâ. С VII ïî
ÕIII âеêà èñëàìñêèе ñòðàíû яâëяëèñü ñàìûìè ïеðеäîâûìè ñòðàíà-
ìè Еâðîïû è Ïеðеäíей Àçèè.
Европейское Возрождение. Â Çàïàäíîй Еâðîïе ïîяâèëèñü âûñ-
øèе ó÷еáíûе çàâеäеíèя. Ê ñеðеäèíе ÕII âеêà â Бîëîíüе áûë îòêðûò
óíèâеðñèòеò. Â ÕIII âеêе â Àíãëèè áûë îòêðûò Îêñôîðäñêèй óíè-
âеðñèòеò.
Îòêðûòèе øêîë è óíèâеðñèòеòîâ ïîâûñèëî ñïðîñ íà êíèãè. Íе-
ìецêèй ó÷еíûй Иîãàíí Ãóòòеíáеðã èçîáðеë â Еâðîïе ñïîñîá êíèãî-

121
Леонардо да Винчи. Рафаэль Санти.
«Мона Лиза» «Сикстинская мадонна»

ïе÷àòàíèя.  1445 ãîäó îí íàïе-


÷àòàë íà ïе÷àòíîì ñòàíêе ñâîþ
ïеðâóþ êíèãó.
Иçîáðеòеíèе êíèãîïе÷àòàíèя
— îäíî èç ñàìûõ êðóïíûõ îòêðû-
òèй â èñòîðèè ÷еëîâе÷еñòâà. Ïî-
ñòеïеííî ñ ðîñòîì ãîðîäîâ ðîñëà
è ïîòðеáíîñòü â îáðàçîâàííûõ,
ãðàìîòíûõ ëþäяõ. Â ãîðîäàõ ïîя-
âèëàñü ãðóïïà ëþäей — èíòеëëè-
ãеíцèя, çàíяòàя óìñòâеííûì òðó-
äîì. Ïðîèçîøëî êóëüòóðíîе âîç-
ðîæäеíèе. Ïðеäñòàâèòеëей íîâîй
êóëüòóðû èíòеðеñîâàëà íе ðеëè-
ãèя, à ñàì ÷еëîâеê, еãî äеяíèя.
Âîò ïî÷еìó èõ íàçûâàëè гума-
нистами.
Иíòеðеñ ê àíòè÷íîй êóëüòóðе
âíîâü âîçðîæäàë ýòó êóëüòóðó.
Собор Василия Блаженного. Россия Âîò ïî÷еìó ïеðèîä ñîçäàíèя íî-

122
Микеланджело. Потолок церкви в Ватикане

âîй êóëüòóðû íàçûâàеòñя ïеðèîäîì Âîçðîæäеíèя. Ëеîíàðäî äà Âèí-


÷è, Мèêеëàíäæеëî, Ðàôàýëü — âеëè÷àйøèе ïðеäñòàâèòеëè èòàëüя-
íñêîãî Âîçðîæäеíèя. Êàðòèíà Ëеîíàðäî äà Âèí÷è «Мîíà Ëèçà»
(«Äæîêîíäà») çíàìеíèòà âî âñеì ìèðе. Â ýòîй êàðòèíе õóäîæíèê
ìàñòеðñêè ïеðеäàë âíóòðеííèй ìèð ìîëîäîй æеíùèíû, îòðàçèâ â
ее âíеøíеì îáëèêе âñе ïеðеìеíû íàñòðîеíèя.

? Â êàêîì ìóçее õðàíèòñя êàðòèíà «Мîíà Ëèçà»? Âûяñíè.

Мèêеëàíäæеëî áûë ãеíèàëüíûì ñêóëüïòîðîì. Еãî ñòàòóя «Äà-


âèä» («Ãèãàíò») ñ òеõ ïîð ñ÷èòàеòñя ïîêðîâèòеëеì Ôëîðеíцèè.
 êàðòèíе «Сèêñòèíñêàя ìàäîííà» ãеíèàëüíîãî õóäîæíèêà Ðà-
ôàýëя èçîáðàæеí îáðàç æеíùèíû, ãîòîâîй ðàäè ñ÷àñòüя ëþäей ïðè-
íеñòè â æеðòâó ñâîе äèòя.
 ïеðèîä Âîçðîæäеíèя â çîä÷еñòâе ïðеîáëàäàëè ðîìàíñêèй è ãî-
òè÷еñêèй ñòèëè.
Âеðøèíîй ñðеäíеâеêîâîãî ðóññêîãî çîä÷еñòâà яâëяеòñя Ïîêðîâ-
ñêèй ñîáîð íà Êðàñíîй ïëîùàäè â Мîñêâе. Эòîò õðàì òàêæе èçâе-
ñòеí ïîä íàçâàíèеì ñîáîðà Âàñèëèя Бëàæеííîãî.

123
Ïèñàòеëè-ãóìàíèñòû Çàïàäíîй Еâðîïû
âûñòóïàëè ïðîòèâ ôеîäàëüíûõ ïîðяäêîâ, îíè
ìе÷òàëè î ñïðàâеäëèâîì ñòðîе. Àíãëèйñêèй
ïèñàòеëü Тîìàñ Мîð îñóæäàë îãîðàæèâàíèя,
êðîâàâûе çàêîíû, íàçâàâ ïðèäóìàííóþ èì
ñ÷àñòëèâóþ ñòðàíó «îñòðîâîì Óòîïèя».
Âеëèêèй àíãëèйñêèй ïèñàòеëü ýòîãî ïе-
ðèîäà Âèëüяì Øеêñïèð â ñâîèõ áеññìеðòíûõ
òðàãеäèяõ «Ãàìëеò», «Îòеëëî», «Êîðîëü Ëèð»
è äð. ïîêàçûâàеò ëþäей-áîðцîâ.
Îãðîìíîе âëèяíèе íà ðàçâèòèе è çàðîæ-
äеíèе íеêîòîðûõ ñôеð íàóêè è êóëüòóðû â
Еâðîïе îêàçàëà èñëàìñêàя êóëüòóðà. Тðóäû
Николай Коперник
Иáí Сèíû, Àëü-Бèðóíè è äðóãèõ ìóñóëüìàí-
ñêèõ ó÷еíûõ ñûãðàëè ðîëü èñòî÷íèêà äëя
ðàçâèòèя íеêîòîðûõ îáëàñòей íàóêè â Еâðî-
ïе. Ïîëüñêèй ó÷еíûй Íèêîëàй Êîïеðíèê,
íàáëþäàя çà íеáеñíûìè òеëàìè, ïðèøеë ê
âûâîäó î âðàùеíèè Çеìëè êàê âîêðóã ñâîей
îñè, òàê è âîêðóã Сîëíцà. Äæîðäàíî Бðóíî
çà âûñêàçûâàíèя î áеñêîíе÷íîñòè âñеëеííîй
ïî ðеøеíèþ цеðêîâíîãî ñóäà — èíêâèçèцèè
áûë ñîææеí íà êîñòðе.

? С ÷еì áûëî ñâяçàíî ïîâûøеíèе èíòе-


ðеñà ê çíàíèяì î Çеìëе è Сîëíце â
ýòîò ïеðèîä?
Джордано Бруно

Ïðîèçâеäеíèе Иáí Сèíû «Çàêîíû ìеäèцèíû» íà ïðîòяæеíèè


øеñòè âеêîâ èçó÷àëîñü íà âñеõ ìеäèцèíñêèõ ôàêóëüòеòàõ Еâðîïû.
Ïðîèçâеäеíèе Íàñèðеääèíà Тóñè «Çèäæ Эëüõàíè» («Тàáëèцû
Эëüõàíè») ñïîñîáñòâîâàëî ñîçäàíèþ Êîïеðíèêîì íîâîй òеîðèè.
Культура народов Америки. Ïî óðîâíþ êóëüòóðíîãî ðàçâèòèя
íàðîä ìàйя îïеðеæàë âñе äðóãèе íàðîäû Àìеðèêè. Óæе ñ III âеêà ó
ìàйя áûëà ñâîя ïèñüìеííîñòü, êîòîðàя ñîñòîяëà èç èеðîãëèôîâ. Êà-
ëеíäàðü ìàйя ñ÷èòàеòñя îäíèì èç ñàìûõ òî÷íûõ êàëеíäàðей äðеâ-
íèõ íàðîäîâ. Îíè ðàíüøе èíäèйцеâ ââеëè цèôðó íóëü. Æðецû ìàйя
âû÷èñëèëè äâèæеíèе ïëàíеò âîêðóã Сîëíцà. Îíè óìеëè ïðеäñêà-
çûâàòü çàòìеíèя Ëóíû è Сîëíцà. Ïîñòðîеííûе èìè ïèðàìèäû,
îáñеðâàòîðèè ñâèäеòеëüñòâóþò î âûñîêîì ðàçâèòèè ó ìàйя ìàòеìà-
òèêè è àñòðîíîìèè. Â Чè÷еí-Ице ñóùеñòâóþò ïèðàìèäû, îòíîñя-

124
ùèеñя ê ÕII—ÕIII âеêàì. Мàйя ñòðîèëè âеëè÷еñòâеííûе õðàìû,
äâîðцû, ñòóïеí÷àòûе ïèðàìèäû.
Íàðîäû Àìеðèêè ñîçäàëè ñâîþ îðèãèíàëüíóþ, óíèêàëüíóþ êóëü-
òóðó, íе èìеþùóþ íèêàêîй ñâяçè ñ еâðîïейñêîй è àçèàòñêîй êóëü-
òóðîй.

1. Проанализируй факторы, вызвавшие необходимость развития науки


и образования в Западной Европе.
2. Напиши эссе о роли ученых Востока в развитии науки в Западной
Европе.
3. Раскрой и поясни значение слова «гуманизм».
4. Сравни заботу о науке, литературе, проявляемые Карлом Вели-
ким и шахом Исмаилом I.
5. Составь кластер (разветвление) о своеобразных особенностях
культуры народов Америки.

125
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Àçÿðáàéúàí òàðèõè öçðÿ ãàéíàãëàð. Áàêû, 1989.


2. Àñëàíîâ Ð., Àõóíäîâà Í., Ìÿììÿäîâà À. Éàõûí âÿ Oðòà
Øÿðã þëêÿëÿðèíèí òàðèõè. Áàêû, 1999.
3. Àçÿðáàéúàí Ñîâåò Åíñèêëîïåäèéàñû. Û—Õ úèëäëÿð. Áàêû, 1976—
1978.
4. Áàêûõàíîâ À.À. Ùèíä ÿôñàíÿëÿðè. Áàêû, 1991.
5. Ôàðóã Ñóìåð. Îüóçëàð. Áàêû, 1992.
6. Ùåéÿò Ñ. Òöðêëÿðèí òàðèõè âÿ ìÿäÿíèééÿòèíÿ áèð áàõûø. Áàêû,
1993.
7. Ùÿáèáîüëó Â. Òöðê äöíéàñûíûí ãöäðÿòëè ùþêìäàðëàðû. Áàêû, 1995.
8. Ãöäðÿòîâ Ä.Í. Òöðê õàëãëàðûíûí òàðèõè. Áàêû, 2000.
9. Ãóìèëéîâ Ë.Í. Ãÿäèì òöðêëÿð. Áàêû, 1989.
10. Ìàùìóäîâ É.Ì. Àçÿðáàéúàí äèïëîìàòèéàñû. Áàêû, 2006.
11. Ìàùìóäîâ É.Ì. Ñÿééàùëàð, êÿøôëÿð, Àçÿðáàéúàí. Áàêû, 2012.
12. Ìàùìóäîâ É.Ì. Îäëàð éóðäóíà ñÿéàùÿò. Áàêû, 1980.
13. Ìàùìóäîâ É.Ì. Îðòà ÿñðëÿð òàðèõè. Àâðîïà åðêÿí îðòà ÿñð-
ëÿðäÿ. Áàêû, 2012.
14. Ìàùìóäîâ É.Ì. Àçÿðáàéúàí òàðèõè. Åðêÿí èíòèáàù äþâðö.
Áàêû, 2008.
15. Ìóñòàôàçàäÿ Ò. Öìóìè òàðèõ. Û úèëä. Áàêû, 2009.
16. Ìóõòàðîâà ß. Òöðê õàëãëàðûíûí òàðèõè (ãÿäèì äþâð âÿ îðòà
ÿñðëÿð). Áàêû, 2013.
17. Ðàôèã Þçáÿê. Òöðêöí ãûçûë êèòàáû. Û úèëä. Áàêû, 1992.
18. Âÿëèõàíëû Í.Ì. ßðÿá õèëàôÿòè âÿ Àçÿðáàéúàí. Áàêû, 1993.
19. Îüóçíàìÿëÿð. Áàêû, 1995.
20. Ðÿøèäÿääèí Ô. Îüóçíàìÿ. Áàêû, 1996.
21. ßìèð Òåéìóðóí âÿñèééÿòëÿðè. Áàêû, 1991.
22. Íèçàìöëìöëê ß.Í. Ñèéàñÿòíàìÿ. Áàêû, 1987.
23. Âàìáåðè Ý. ßìèð Òåéìóð. Áàêû, 1993.
24. Éöç áþéöê òöðê. Áàêû, 1991.

126
25. Íÿñèðÿääèí Òóñè. ßõëàãè-íàñèðè. Áàêû, 1989.
26. Êÿëèëÿ âÿ Äèìíÿ. Áàêû, 1963.
27. ÄÚ‡ÏÓÌÓ‚ å.à. àÒÚÓËfl ı‡Á‡. åÓÒÍ‚‡, 1962.
28. àÒÚÓËfl Ò‰ÌËı ‚ÂÍÓ‚. Ç 2-ı Ú. ì˜Â·ÌËÍ ÔÓ‰ ‰. ë.è.ä‡-
ÔÓ‚‡. åÓÒÍ‚‡, 2010.
29. å‡ıÏÛ‰Ó‚ ü.å. ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì Ë Ö‚ÓÔ‡. ÑËÔÎÓχÚ˘Â-
ÒÍË ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ‚ Ò‰ÌË ‚Â͇. åÓÒÍ‚‡, 2010.
ÁÓÐÀÕÛËÛØ ÌßËÓÌÀÒÛ

ÖÌÓÌÈ ÒÀÐÈÕ 7
Öìóìòÿùñèë ìÿêòÿáëÿðèíèí 7-úi ñèíôè ö÷öí
Öìóìè òàðèõ ôÿííè öçðÿ
ÄßÐÑËÈÊ
Ðóñ äèëèíäÿ

Òÿðòèá÷è ùåéÿò:

Ìöÿëëèôëÿð Éàãóá Ìèêàéûë îüëó Ìàùìóäëó


Ëåéëà ßùëèìàí ãûçû Ùöñåéíîâà
Áàáÿê ßëÿêáÿð îüëó Õóáéàðîâ
Ñàáèð ßáäöë ßçèç îüëó Àüàéåâ
Ñåâèë Øèâÿõàí ãûçû Áÿùðÿìîâà
Ùÿúÿð Êàìàëÿääèí ãûçû ßëèøîâà

Òÿðúöìÿ÷è Åëøàäÿ ßçèçîâà

Ðåäàêòîð Åëøàäÿ ßçèçîâà


Áÿäèè âÿ òåõíèêè ðåäàêòîð Àáäóëëà ßëÿêáÿðîâ
Äèçàéíåðëÿð Ñÿáèíÿ Ìÿììÿäîâà, Òÿùìàñèá Ìåùäèéåâ
Ðÿññàìëàð Ýöíäöç Àüàéåâ, Àçÿð Äàäàøîâ
Êîððåêòîð Ïÿðâèí Ãóëèéåâà

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéèíèí ãðèô íþìðÿñè:


2018-125

© Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéè — 2020

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və


yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq,
elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir.

Ùåñàá-íÿøðèééàò ùÿúìè 7,6. Fiziki ÷ap vÿrÿqi 8,0. Ôormatû 70x100 1/16.
Ñÿùèôÿ ñàéû 128. Îôñåò êàüûçû. Ìÿêòÿá ãàðíèòóðó. Îôñåò ÷àïû.
Tiraj 1865. Ïóëñóç. Áàêû—2020.

«Àñïîëèãðàô ËÒÄ» MMC


Áàêû, ÀÇ 1052, Ô.Õîéñêè êö÷., 149

Вам также может понравиться