Вы находитесь на странице: 1из 8

ROZWIĄZANIE RÓWNAŃ NIELINIOWYCH РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Niech dana równaniem Пусть дано уравнение

f ( x ) = 0.
*
Rozwiązanie tego równania x nazywa się liczbę, dla której f ( x * ) = 0. Корнем уравнения

x * называется число, при котором f (x * ) = 0.


n n
Równanie nazywamy algebraiczną, gdy funkcja f ( x ) jest wielomianem f (x ) = ∑ anx
i= 0
Уравнение называется алгебраическим если функция f ( x ) является полиномом
Wszystkie inne równania jest transcendentalne .Всякое неалгебраическое уравнение называется трансцендентным.
Większość równań można rozwiązać dokładnie, tylko przybliżono. Решить точно можно только алгебраические
уравнения, для которых n = 2,3,4. Остальные уравнения решаются только приближенно (теорема Абеля).
*
Root of równanie x jest proste, jeśli
f ' (x * ) ≠ 0
Корень уравнения x * называется простым, если
f ' (x * ) ≠ 0 ,
inaczej - krotnie иначе – кратным.
Przykład: The roots x1, x 3 - proste,
x 2 , x 4 - wielokrotności.
Пример: Корни x1, x 3 - простые, x 2 , x 4 - кратные.

Lokalizacja rozwiązań (korzenie) Отделение (локализация) корней

określenie zakresu (а в), w którym występuje korzeń, nazywa się


oddział (lokalizacja) korzeni. Процедура определения интервала (а в)
внутри которого находится корень уравнения называется отделением
(локализацией) корней.
Warunkiem istnienia korzenie w przedziale (a b):
Условие существование корней на интервале (a b):
f (a )f (b) < 0 .
Jeśli cały przedział f ' ( x ) stały znak, tj. f ' ( x ) < 0 lub f ' ( x ) > 0 to
root jest wyjątkowy.
f ' (x ) сохраняет знак, т.е. f ' (x ) < 0 или f ' (x ) > 0 , то этот корень единственный.
Если на всем интервале
Если найден один из корней x 1, то для определения других корней решается уравнение
f (x)
= 0.
x − x1
Najprostszym sposobem jest grafika. Самый простой способ отделения корней – графический.
Метод деления
Metoda bisekcji отрезка пополам a=x1 b=x2 f (x 1)f (x 2 ) < 0
(бисекции)

x + xi + 1
xi + 2 = i
2

нет
If f (xi + 1)f (xi + 2 ) > 0

да
xi = xi + 2 xi + 1 = xi + 2

нет
f (x) = 0. f (x i + 2 ) ≤ ε

да

END x = x 2
Metoda iteracji prostej

Метод простых итераций

f (x) = 0 → x = g(x) .
f (x) + x − x = 0, x = f (x) + x, g(x) = f (x) + x.
Пример:
1 1 1
f (x ) = =0 → x= + x; g(x ) = + x.
x3 + 4 x3 + 4 x3 + 4
xi = x1

x i + 1 = g ( x i );
f ( x i + 1 ).

нет
If f (x i + 1) > ε

да

xi = xi + 1 END x = x i + 1
Metody NEWTONA
МЕТОДЫ НЬЮТОНА
f (x) = 0.
Stycznych Касательных
Разложение функции в ряд Маклорена
( x i + 1 − x i )2
f (xi + 1) = f (xi ) + f ' (xi )(xi + 1 − xi ) + f " (xi ) + L;
2
f ( x i + 1 ) ≈ f ( x i ) + f ' ( x i )( x i + 1 − x i ) → 0 .
f (x i )
xi + 1 = xi − .
f ' (xi )
Newton-Kantorowicz Ньютона-Канторовича
f (xi )
xi + 1 = xi − .
f ' (x1)
Блок-схема метода касательных

xi = x1

f(xi ), f' (xi )

f (xi )
xi + 1 = xi −
f ' (xi )

xi = xi + 1

нет
f (xi + 1) ≤ ε

да

END x = x i + 1
Siecznych Секущих

c − xi
Если производная неизвестна xi + 1 = xi − .
f (c) − f (xi )

Вам также может понравиться