Вы находитесь на странице: 1из 30

– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC


A. BÀI TẬP TỰ LUẬN:
B : Đ I CƯƠNG V DAO ĐỘNG ĐI U H A
1. M t v t o n u tr n m t n t n MN = 10 m t o p n tr n x  A cos  t   .
B ết tron t n1p tv tt n 30 o n v t t m n u t = 0 v t qu CB
t o u n .
/ ín uk v n o n ?
/ ết p n tr n o n ủ v t.
/ m to , v n tố v tố ủ v t v o t m t = 1,5 s?
/ ín v n tố v tố ủ v t t vị trí v t ó l x = 4 cm?
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
2. M t v t o n u t op n tr n : x  4cos  5t  m . m n , u kỳ v p n
u ủ o n .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
 
3. M t v t o n u vớ p n tr n : x  5cos  t   m. mp o n t t mt=
 2
0,5s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
 
4. M t ất m o n u t op n tr n : x  4cos  2t   m . ín quãn n
 2
ủ v t tron 2 s?
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
 
5. M t v t dao n u t op n tr n : x  6cos  t   m . Hỏ ố t n ọn l
 2
v t qu vị trí n o v t o u n o?
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 1


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1

 
6. M t v t o n u t op n tr n : x  5cos  4t   m. n n ắn n ất v t qu
 2
vị trí nl o n u?
ĐS:  t = 0,125 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
7. M t v t o n u vớ n A v t n số f. m t n n ắn n ất v t quãn n
ó Al o n u?
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
8. M t v t dao n u t op n tr n : x = 5 os  t +  /6) cm. m t m v t qu vị trí x
= 2,5 m l n 2 t o u n .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
 
9. M t v t n ỏ t n o n u o t op n tr n x  10cos  4t    cm  . ron k oản 2
 2
s u t n v t qu vị trí x = 5 cm mấy l n?
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
 
10. M t v t n ỏ t n o n u o t o p n tr n x  2cos  3t    cm  . Tìm quãng
 3
n n ất v quãn n n ỏ n ất m v t ó t tron k oản t n /4.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
11. M t v t o n u vớ n 10 m, u kỳ 2 s. C ọn ố t n l l v t qu vị trí ân
ằn t o u n . ết p n tr n o n ủ v t.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
12. M t v t o n u o t o ồ t ị n vẽ . P n
tr n o n ủ v tl : x(cm)
A. x = 5cos(  t -  /2) (cm).
B. x = 4cos2  t (cm). 5
C. x = 5cos(  t +  /2) (cm).
D. x = 4cos(2  t +  ) (cm). O 2 t(s)
………………………………………………………………. 1
.……………………………………........................................
.. -5
……………………………………………………………….
..…………………………………….....................
……………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………........................
13. C o ồ t ị v n tố ủ m t v t o n u n n vẽ. ết p n tr n o n u ủ
v t.
……………………………………………………………………
……………………………………………………........................
……………………………………………………………………
………………………………........................................................
……………………………………………………………………
………………………………........................................................

GV: Võ hị húy ằ Trang 2


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
 
14. M t v t n ỏ t n o n u o t op n tr n x  5cos  2t    cm  . t m t1
 3
v t ól x = 3 cm v n ảm. L ủ v ts ut m ó 0,25 s là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
B : CON L C L O
15. M t ất m o n u óp n tr n x  A cos  t  tr n m t n t n MN = 10 cm,
ó u kỳ o n = 0,5 s. Lấy 2  10 .
a/ ết u t ứ v n tố , tố v tín á á trị ủ n ?
/ ín v n tố trun n ủ v t tron m t u k o n .
/ G á trị ủ l ây n n o n ủ v t ết k ố l n ủ v t m = 100 g?
/ ín năn ủ .
/ m vị trí ủ v t m t ó n năn ằn t ế năn .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
16. M t on lắ l xo o n u t op n n n vớ u k = 2 s. t qu CB vớ v n tố v0
= 31,4 m/s. B ết v t ó k ố l n m = 1 k . Lấy   10 .
2

/ ết p n tr n o n u ủ v t ọn t = 0 l v t qu CB t o u âm .
/ ín năn v n năn ủ v t k v t ở l x = -8 cm.
/ m lớn ủ l kéo v ở m m t ó n năn lớn ấp 3 l n t ế năn .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
17. M t on lắ l xo o n u vớ n 4 m, u kỳ 2 s. ín tố trun n k v t từ vị
trí n n y ến vị trí n k a.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
18. M t on lắ l xo o n vớ A = 4 m. m vị trí m t ế năn ủ l xo ằn m t nử năn ủ .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
19. M t on lắ l xo t n ứn ồm v t m = 0,5 k , ứn k = 0,5 N/ m n o n u a. Khi
v n tố ủ v t l 20 m/s t tố ủ nó ằn 2 3 m/s2. ín n o n ủ v t.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
20. M t v t ó k ố l n 0,4 k tr o v o l xo ó ứn 80 N/m, v t kéo r k ỏ vị trí ân ằn
1 o n 0,1 m rồ t ả o n . ín v n tố k v t qu CB v tố ủ v t k qu vị trí n n .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
21. M t on lắ l xo ó k ố l n 500 o n u tr n quỹ o 20 m tron k oản t n3
p t on lắ t n 540 o n . C o   10 . ín
2
năn ủ on lắc.

GV: Võ hị húy ằ Trang 3


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
22. M t on lắ l xo nằm n n ó u t n n l0 = 20 m, ứn 1 N/cm n o n u
vớ năn l n 2.10-2 J. m u v t u ủ l xo tron quá tr n o n .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
23. M t l xo ồm v t m = 1 kg, k = 100 N/m n o n u vớ n 8 m. m v n tố ủ v t
k qu vị trí ó t ế năn ằn 3 l n n năn .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
24. Hai con lắ l xo o n u a. C n ó ứn ủ á l xo ằn n u, n n k ố l ng các
v t n kém n u 150 . ron ùn 1 k oản t n on lắ 1 t n 4 o n , on lắ 2 t
n 8 o n .K ố l n ủ v tl nl tl o n u?
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
25. M t on lắ l xo ó k ố l n ủ v t nặn m = 1 kg, o n u theo ph n n n vớ
p n tr n : x = 5s n 10t + 2  /3 m . Đ lớn ủ l n ồ t t m t =  /2 (s) là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
26. M t on lắ l xo t n 5 o n tron t n 10 s, tố ủ v t nặn k qua VTCB là
8  m/s. ị trí v t ó t ế năn ằn 3 n năn á CB l o n u?
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
27. M t on lắ l xo ồm v t ó m = 100 , l xo ó ứn k = 50 N/m o n u o t op n
t n ứn vớ n 4 m. Lấy = 10 m/s2. Tìm: k oản t n l xo ị ãn v ị nén tron m t u k .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
28. Con lắ l xo o n t o p n n n vớ p n tr n x = A os  t +  . Cứ s u n ữn k oản
t n ằn n u v ằn  /10 s t n năn ủ v t ằn t ế năn ủ l xo. Con lắ o n u
o vớ t n số ó ằn
A. 20 rad.s-1. B. 80 rad.s-1. C. 5 rad.s-1. D. 10 rad.s-1.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
29. M t v t k ố l n m = 200 o n u o t op n tr n : x = 4 os 4  t +  /2 m/s. Lấy  2
= 10. B u t ứ ủ l ây r o n u o ủ v tl :
A. F = 0,48 cos(4  t +  /2) (N). B. F = 0,48 cos(4  t +  /2) (N).
C. F = -1,28 cos(4  t +  /2) (N). D. F = -0,48 sin(4  t +  /2) (N).
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
B : CON L C ĐƠN
30. M t on lắ n ó u l1 o n vớ u kỳ 1 = 0,3 s. M t on lắ k á ó u l2 o n
vớ u kỳ 2 = 0,4 s. ín u kỳ on lắ n ó u l1 + l2.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
31. M t on lắ n ó = 2 s. Nếu tăn u on lắ n 20,5 m t u kỳ o n l 2,2 s. Tìm gia
tố trọn tr n n ặt on lắc.
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 4


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
32. M t on lắ n ó u kỳ o n = 1,5 s t n ó tố r t o = 9,8 m/s2. ín u ủ
on lắc. Nếu on lắ ến n ó tố n ỏ n 9 l n tố t u kỳ on lắ sẽ t y ổ n t ế n o?
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
33. M t on lắ n 5 m, nặn 5 k o n vớ ó l  0  0,1 rad. ín năn v v n tố
on lắ k qu vị trí ân ằn .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
34. M t on lắ ó u l. ron k oản t n t nó t n 12 o n . K ảm
32 m t tron ùn k oản t n ó nó t n 20 o n . ín l?
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
35. Có 2 on lắ nm u ủ n n kém n u 22 m. ron ùn k oản t n on lắ t ứ
1t n 30 o n , on lắ t ứ 2 t n 36 o n . ín u mỗ on lắc.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
36. M t on lắ n 1m, o n u t n ó = 9,86 m/s2 vớ n ó 0,1 r .
/ ết p n tr n o n ủ on lắ , ọn t = 0 l v t ó l n .
/ ín năn l n ủ on lắ , ết k ố l n ủ v t m = 100 .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
B : DAO ĐỘNG T T D N – HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG
37. M t on lắ l xo n n ồm l xo ó ứn k = 100 N/m v v t m = 100 , o n tr n mặt p n
n n , số m sát ữ v t v mặt n n l  = 0,02. Kéo v t l k ỏ CB m t o n 10 m rồ t ả n ẹ
o v t o n . Quãn n v t từ k ắt u o n ến k ừn nl
A. s = 50 m. B. s = 25 m. C. s = 50 cm. D. s = 25 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
B : T NG HỢP DAO ĐỘNG
38. M t v t t n ồn t o n u ùn p n , ùn t n số ó p n tr n : x1 =
2cos(4  t +  /2 ) (cm); x2 = 6sin 4  t (cm); x3 = 4cos 4  t m . D o n tổn p ủ v t óp n tr n :
 
A. x = 2 2 cos(4  t + )(cm), B. x = 2cos(4  t + )(cm);
4 6
 
C. x = 2 3 cos (4  t + )(cm). D. x = 4 2 cos(4  t - )(cm)
6 4
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
39. M t v t t n ồn t o n u o ùn p n , ùn t n số ó n l nl tl 4 m
v 6 m. B n o n tổn p ót l
A. A = 1 cm. B. A = 11 cm. C. A = 5 cm. D. A = 24 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
 
40. M t v t t n 2 o n ùn p n ùn t n số vớ p n tr n : x1  5cos  t   cm;
 2
x 2  5cos  t  m.L pp n tr n o n tổn p.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 5


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1

41. M t v t t n2 o n t n p n óp n tr n : x1  2 2 sin  2t  cm; x 2  2 2 cos  2t 


m.L pp n tr n o n tổn p.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
 
42. M t v t t n ồn t 2 o n ó p n tr n : x1  5cos  4t   cm;
 3
 4 
x 2  3cos  4 t   m.L pp n tr n o n tổn p.
 3 
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

43. H o n u ùn p n , ùn t n số, ó n A1 = 6 cm và 1   rad; A2 = 8 cm. Tìm
3
2 n o n tổn p lớn n ất?
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
44. Hai o n u o thành p n ùn p n , ùn t n số, ó n l A1 và A2 vớ A2 = 5A1 thì dao
n tổn p ó n Al on uk ?
a/ Hai o n u o t n p n ùn p a.
b/ Hai o n u o t n p nn p a.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

45. H v t o n u o ùn p n , ùn t n số vớ á n A1 = 5 cm và A2 = 8 cm, 2 
2
rad. B n ủ o n tổn p A = 3 cm. Tính 1 .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 6


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
B. TR C NGHIỆM:
 LÝ THUYẾT
B : Đ I CƯƠNG V DAO ĐỘNG ĐI U H A
Câu 1. Đố vớ o n tu n o n, k oản t n n ắn n ất s u ó tr n t á o n lặp l n ũ ọ

A. n số o n . B. C u k o n . C. P n u. D. n số ó .
Câu 2. M t v t n ỏ o n u t o m t trụ ố ịn . P át u n o s u ây n ?
A. Quỹ o uy n n ủ v t l m t n n s n.
B. Quỹ o uy n n ủ v t l m t o n t n .
C. L kéo v tá ụn v o v t k ôn ổ . D. L ủ v t tỉ l vớ t n o n .
Câu 3. C ọn âu sai. M t v t o n u t
A. tố luôn luôn ớn v vị trí ân ằn . B. l ủ v t ến t n u t ot n.
C. v n tố luôn luôn ớn v vị trí ân ằn . D. l kéo v luôn luôn ớn v vị trí ân ằn .
Câu 4. Dao n u l m t o n :
A. ó tr n thái lặp lặp l n ũ.
B. ó ớ n tron k ôn n, lặp lặp l n u l n qu n m t vị trí ân ằn .
C. mô tả ằn m t ịn lu t n s n y os n ố vớ t n.
D. ó t n số p ụ t u v o n o n
Câu 5. Trong o n u o , v n tố ến ổ ?
A. Cùn p vớ l . B. N p vớ l .
 
C. sớm p so vớ l . D. rễ p so vớ l .
2 2
Câu 6. Trong o n u o , tố ến ổ ?
A. Cùn p vớ v n tố . B. N p vớ v n tố .
 
C. sớm p so vớ v n tố . D. rễ p so vớ v n tố .
2 2
Câu 7. C ọn âu trả l SAI. ron o n u o : x = A os  t   
A. n số tùy t u ặ m ủ . B. B n A tùy t u á kí t í .
C. Pha ban u  tùy t u á ọn ố t nv u n .
D. Pha ban u  ỉ tùy t u á ọn ố t n.
Câu 8. ố ủ ất m t k ?
A. L . B. G tố .

C. L ằn 0. D. P o n ằn rad.
4
Câu 9. G tố ủ v t o n u o ằn k ôn k :
A. t ở vị trí ó l . B. n tố ủ v t t t u.
C. t ở vị trí ó l ằn k ôn . D. t ở vị trí ó p o n .
Câu 10. C ọn p át u n tron n ữn p át u s u ây.
A. K ất m qu vị trí ân ằn t v n tố v tố ó lớn .
B. K ất m qu vị trí ân ằn t v n tố v tố t u.
C. K ất m ến vị trí n t v n tố tr t t u v tố ó lớn .
D. K ất m ến vị trí n âm t v n tố v tố ó trị số âm.
Câu 11. ừ p n tr n o n u o : x = A os  t    , thì:
A. A,  l á ằn số p ụ t u v o á ọn ố t n.
B. A,  là các ằn số n .
C. A,  l á ằn số n ;  l ằn số p ụ t u á ọn ố t n.
D. A,  là cá ằn số âm.
Câu 12. ron p n tr n o n u o x = A os  t    , mét m l t ứ n uy n ủ l n
A. B n A. B. n số ó  .
C. P o n  t   . D. C u kỳ o n .
Câu 13. G tố ủ m t ất m o n u ến thiên:
A. k á t n số v ùn p vớ l . B. ùn t n số v n p vớ l .
C. k á t n số v n p vớ l . D. ùn t n số v ùn p vớ l .
Câu 14. Nói v m t ất m o n u , p át u n o ớ ây n ?

GV: Võ hị húy ằ Trang 7


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
A. Ở vị trí n, ất m ó v n tố ằn k ôn v tố ằn k ôn .
B. Ở vị trí ân ằn , ất m ó v n tố ằn k ôn v tố .
C. Ở vị trí ân ằn , ất m ó lớn v n tố v tố ằn k ôn .
D. Ở vị trí n, ất m ó lớn v n tố v tố .
Câu 15. n số ủ m t o n tu n o n:
A. Số l n v t qu vị trí ân ằn trong 1 s.
B. Số o n t n tron m t k oản t n xá ịn .
C. Số u k t n tron m t k oản t n o tr ớ .
D. N ị ảo ủ uk.
Câu 16. C ọn p át u n :
A. C u k ủ o n tu n o n l k oản t n ữ l n l n t ếp v t qu vị trí ân ằn .
B. D o n ủ m t n o tr ớ ó l o n tu n o n.
C. C uy n n tr n u l m t o n tu n oàn.
D. n số ủ o n tu n o n l số l n v t qu vị trí ân ằn t o u n tron 1 s.
Câu 17. C ọn p át u SAI:
A. C u k ủ o n tu n o n l k oản t nv tt nm t o n .
B. D o n tu n o n l o n m tr n t á o n lặp l n ũs ut nl m t uk.
C. M t v t o n tu n o n t tọ ủ v t ến t n n ất t o t n.
D. n số ủ o n tu n o n l số u k m o n t n tron 1 s.
Câu 18. M t v t o n u ớ tá ụn ủ p l F. C ọn p át u SAI:
A. F ó u luôn luôn ớn v vị trí ân ằn .
B. F ằn k ôn k v n tố ủ o n ằn k ôn .
C. F ến t n u ùn t n số vớ v n tố ủ o n .
D. F ến t n u ùn u k vớ l ủ o n .
Câu 19. M t v t n o n u , k v t uy n n từ vị trí n v vị trí ân ằn t :
A. t ó uy n n n n n u. B. t ó uy n n m n u.
C. G tố ùn ớn vớ uy n n . D. G tố ó lớn tăn n.
Câu 20. Trong p n tr n ủ o n u , r /s l t ứ n uy n ủ l n :
A. B n . B. n số. C. n số ó . D. P n u.
Câu 21. P n tr n ủ l , v n tố v tố ủ m t o n u ó l n n o s u ây ằn
nhau:
A. G á trị . B. n số. C. Pha. D. Pha lúc t = 0.
Câu 22. Đ u n o s u ây SAI v tố ủ o n u :
A. B ến t n ùn t n số vớ l x. B. Luôn luôn ùn u vớ uy n n .
C. Bằn 0 k p l tá ụn ằn 0. D. L m t m n s n t o t n.
Câu 23. Trong o n u t op n n n ủ ất m, ất m ổ u uy n n k :
A. L tá ụn ổ u. B. L tá ụn ằn k ôn .
C. L tá ụn ó lớn . D. L tá ụn ó lớn t u.
Câu 24. C ọn p át u SAI v qu n ữ uy n n tr n u v o n u l n ếu ủ
nó.
A. B n ủ o n ằn án kín quỹ o ủ uy n n tr n u.
B. n tố ủ o n ằn v n tố ủ uy n n tr n u.
C. n số ó ủ o n ằn v n tố ó ủ uy n n tr n u.
D. L ủ o n ằn tọ n ếu ủ uy n n tr n u.
Câu 25. Trong o n u l , v n tố , tố l l n ến ổ u t ot nv

A. ùn n . B. cùng pha. C. ùn t n số ó . D. cùng pha n u.
Câu 26. ron o n u , p át u n o s u ây l k ôn n ?
A. n tố ủ v t t á trị k v t uy n n qu vị trí ân ằn .
B. G tố ủ v t t á trị k v t uy n n qu vị trí ân ằn .
C. n tố ủ v t t á trị t u k v t ở m t tron vị trí n.
D. G tố ủ v t t á trị t u k v t uy n n qu vị trí ân ằn .
Câu 27. M t v t o n u ól l x, v n tố l v, t n số ó  v n A. C ọn ôn t ứ
n
A. A2 =  2(v2 - x2). B. A2 =  2(v2 + x2). C. x2 =  2(A2 - v2). D. v2 =  2(A2 - x2).
B : CON L C L O
Câu 28. C u k o n u o ủ on lắ l xo p ụ t u v o
A. B n o n . B. Cấu t o ủ on lắ .
C. Cá kí t í o n . D. P n u ủ on lắ .

GV: Võ hị húy ằ Trang 8


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
Câu 29. P át u n o s u ây v n năn v t ế năn tron o n u o l k ôn n .
A. Đ n năn v t ế năn ến ổ u oà cùng chu kì.
B. Đ n năn ến ổ u o ùn u k vớ v n tố .
C. ế năn ến ổ u o vớ t n số ấp 2 l n t n số ủ l .
D. ổn n năn v t ế năn k ôn p ụ t u v o t n.
Câu 30. P át u n o s u ây l k ôn n ?
A. C năn ằn t ế năn k v t ó l .
B. C năn ằn n năn k v t qu vị trí ân ằn .
C. C năn k ôn t y ổ t o t n. D. ế năn k ôn t y ổ t o t n.
Câu 31. ron o n u
A. K tố t n năn t u. B. K l kéo v t u t t ế năn .
C. K n năn t t ế năn ũn .
D. K v n tố t p o n ũn .
Câu 32. M t v t o n u t o m t trụ ố ịn mố t ế năn ở vị trí ân ằn t
A. n năn ủ v t k tố ủ v t ó lớn .
B. k v t từ vị trí ân ằn r n, v n tố v tố ủ v t luôn ùn ấu.
C. k ở vị trí ân ằn , t ế năn ủ v t ằn năn .
D. t ế năn ủ v t k v t ở vị trí n.
Câu 33. K nó v năn l n ủ m t v t o n u , p át u n o s u ây l n ?
A. Cứ mỗ u k o n ủ v t, ó ốn t m t ế năn ằn n năn .
B. ế năn ủ v t t k v t ở vị trí ân ằn .
C. Đ n năn ủ v t t k v t ở vị trí n.
D. ế năn v n năn ủ v t ến t n ùn t n số vớ t n số ến t n ủ l .
Câu 34. P át u n o s u ây v n năn v t ế năn tron o n u o l k ôn n ?
A. Đ n năn t á trị k v t uy n n qu CB.
B. Đ n năn t á trị t u k v t ở m t tron vị trí n.
C. ế năn t á trị k v n tố ủ v t t á trị t u.
D. ế năn t á trị t uk tố ủ v t t á trị .
Câu 35. L kéo v tá ụn l n m t ất m o n u ó lớn
A. v ớn k ôn ổ .
B. tỉ l vớ lớn ủ l v luôn ớn v vị trí ân ằn .
C. tỉ l vớ n p n n . D. k ôn ổ n n ớn t y ổ .
Câu 36. Khi m t v t o n u t
A. l kéo v tá ụn l n v t ó lớn k v t ở vị trí ân ằn .
B. tố ủ v t ó lớn k v t ở vị trí ân ằn .
C. l kéo v tá ụn l n v t ó lớn tỉ l vớ n p n n .
D. v n tố ủ v t ó lớn k v t ở vị trí ân ằn .
Câu 37. Phát b u n o s u ây SAI k nó v uy n n ủ on lắ l xo:
A. C uy n n ủ v t l uy n n t n .
B. C uy n n ủ v t l uy n n ến ổ u. C. C uy n n ủ v t l uy n n tu n o n.
D. C uy n n ủ v t l o n u .
Câu 38. Con lắ l xo o n u , v n tố ủ v t ằn k ôn k v t qu :
A. ị trí m l xo ó u lớn n ất. B. ị trí m l xo k ôn ị ến n .
C. ị trí m l n ồ ằn k ôn . D. ị trí ân ằn .
Câu 39. M t on lắ l xo o n k ôn m sát tr n m t mặt p n n n . P át u n o s u ây SAI:
A. D o n ủ on lắ l o n tu n o n. B. D o n ủ on lắ l o n u .
C. nt nm t o n n lớn k n n lớn.
D. Số o n t n tron 1 s tỉ l t u n vớ ăn ủ ứn k.
Câu 40. n số ủ on lắ l xo KHÔNG p ụ t u v o:
A. B n ủ o n . B. K ố l n v t nặn .
C. Đ ứn ủ l xo. D. Kí t ớ l xo.
Câu 41. C năn ủ m t v t o n u
A. ến t n tu n o n t o t n vớ u kỳ ằn m t nử u kỳ o n ủ v t.
B. ến t n tu n o n t o t n vớ u kỳ ằn u kỳ o n ủ v t.
C. tăn ấp ô k n o n ủ v t tăn ấp ô .
D. ằn n năn ủ v t k v t tớ vị trí ân ằn .
Câu 42. Chu kỳ o n u ủ on lắ l xo k ôn p ụ t u v o
A. k ố l n ủ on lắ . B. n o n . C. ứn ủ l xo. D. t n số o n .
Câu 43. Con lắ l xo nằm n n o n u . n tố ủ v t ằn k ôn k v t uy n n qu

GV: Võ hị húy ằ Trang 9


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
A. vị trí ân ằn . B. vị trí v t ó l .
C. vị trí m l xo k ôn ị ến n . D. vị trí m l n ồ ủ l xo ằn k ôn .
Câu 44. Con lắ l xo ồm v t n ỏ k ố l n m o n u ọ tr n trụ Ox vớ p n tr n o
n x  5cos  t    cm  . Đ n năn ủ v t
A. ảo to n tron suốt quá tr n o n . B. tỉ l vớ t n số ó  .
C. ến ổ u vớ t n số ó  . D. ến ổ tu n o n vớ t n số ó 2 .
Câu 45. Đ u n o s u ây l sai k nó v năn l n tron o n u ủ on lắ l xo?
A. C năn tỉ l t u n vớ n p n n o n .
B. Có s uy n ó qu l ữ n năn v t ế năn n n năn ảo to n.
C. C năn tỉ l t u n vớ ứn ủ l xo.
D. C năn ến t n t o t n vớ u kỳ ằn nử u kỳ ến t n ủ v n tố .
Câu 46. Xét năn ủ m t v t o n u t :
A. Đ n năn ến t n tu n o n t o t n vớ t n số ằn t n số ủ o n .
B. ế năn tỉ l t u n vớ l .
C. ổn n năn v t ế năn l m t số k ôn ổ . D. C năn tỉ l vớ n .
Câu 47. M t on lắ l xo n o n u v v t n uy n n v vị trí ân ằn . C ọn p át
u ĐÚNG:
A. Năn l n ủ v t n uy n ó từ t ế năn s n n năn .
B. ế năn tăn nv n năn ảm n. C. C năn ủ v t tăn n ến á trị lớn n ất.
D. ế năn ủ v t tăn nn n năn k ôn ổ .
Câu 48. M t v t o n u ó năn l n to n p n l W. Kết lu n n o s u ây s ?
A. T vị trí ân ằn n năn ằn W. B. vị trí n t ế năn ằn W.
C. vị trí ất k , n năn lớn n W.
D. vị trí ất k , tổn n năn v t ế năn ằn W.
Câu 49. M t on lắ l xo n o n u t op n nằm n n vớ u k . Nếu o on lắ
n y o n u t op n t n ứn t u k o n ủ nó l n y l
A. 4T. B. 2T. C. 0,5T. D. T.
Câu 50. M t o n u o óp n tr n x = A os  t    t n năn v t ế năn ũn ến
t n tu n o n vớ t n số ó

A.  '   . B.  '  2 . C.  '  . D.  '  4 .
2
Câu 51. M t on lắ l xo ó ứn k k ôn t y ổ , tr o u tr n ố ịn u ớ ắn v t. Gọ ãn
ủ l xo k ở vị trí ân ằn l l . t o n vớ n A < l . L n ồ t u ủ l xo l :
A. Fmin = kA. B. Fmin = k( l + A). C. Fmin = 0. D. Fmin = k( l - A).
Câu 52. M t v t n ỏ ó k ố l n m o n u tr n trụ Ox t o p n tr n x = A os  t    .
Đ n năn ủ v t t t mtl
A. W = mA  sin  t    .
2 2
B. W = m 2 sin2  t    .
1 1
C. W = m 2 A2sin2  t    . D. W = mA 2 cos  t    .
2 2
Câu 53. Phát u n o s u ây l k ôn n ?
1
A. Côn t ứ E = kA2 o t ấy năn ằn t ế năn k v t ól .
2
1
B. Côn t ứ E = mv2max o t ấy năn ằn n năn k v t qu CB.
2
1
C. Côn t ứ E = mω2 A2 o t ấy năn k ôn t y ổ t ot n.
2
1 1
D. Côn t ứ Et = kx2 = kA2 o t ấy t ế năn k ôn t y ổ t ot n.
2 2
B : CON L C ĐƠN
Câu 54. Đ u k n n o s u ây p ả t ỏ on lắ n o n u ?
A. B n o n n ỏ. B. B n n ỏ v k ôn ó m sát.
C. Không có ma sát. D. u k k ôn t y ổ .
Câu 55. P át u n o s u ây l s k nó v o n ủ on lắ n ỏ qu l ản ủ mô tr n ?
A. K v t ở vị trí n, năn ủ on lắ ằn t ế năn ủ nó.

GV: Võ hị húy ằ Trang 10


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
B. C uy n n ủ on lắ từ vị trí n v vị trí ân ằn l n n n.
C. K v t qu vị trí ân ằn t l tá ụn l n v t ằn k ôn .
D. ớ o n n ỏt o n ủ on lắ l o n u .
Câu 56. Con lắ n o n vớ n  
ó n ỏ   150 . Câu n o s u ây l s ố vớ u kỳ o
n ủ on lắ ?
A. C u kỳ p ụ t u v o u on lắ .
B. C u kỳ p ụ t u v o tố trọn tr n n ó on lắ .
C. C u kỳ p ụ t u v o n o n . D. C u kỳ k ôn p ụ t u v o k ố l n on lắ .
Câu 57. Trong o n u ủ on lắ n l kéo v t v vị trí ân ằn KHÔNG p ụ t u v o:
A. C u l. B. G tố trọn tr n .
C. K ố l n v t nặn m. D. B n ủ o n .
Câu 58. Phát u n o s u ây l sai k nó v o n ủ on lắ n ỏ qu l ản ủ mô tr n ?
A. ớ o n n ỏ t o n ủ on lắ l o n u .
B. K v t nặn qu vị trí ân ằn , t trọn l tá ụn l n nó ân ằn vớ l ăn ủ ây tr o.
C. K v t nặn ở vị trí n, năn ủ on lắ ằn t ế năn ủ nó.
D. C uy n n ủ on lắ từ vị trí n v vị trí ân ằn l n n n.
Câu 59. ùn m t n , on lắ n ó u l o n vớ u kỳ t on lắ n ó u dài 4l
o n vớ u kỳ?
A. T. B. 2T. C. T/2. D. 4T.
Câu 60. M t on lắ n ó u s ây l l o n u t m tn ó tố r t o vớ
n ó  0 . K v t qu vị trí ó l ó  , nó ó v n tố v t
v2 v2 v2g
A.  02   2  . B.  02   2  . C.  02   2  . D. 02  2  g v2 .
g 2
B : DAO ĐỘNG T T D N. DAO ĐỘNG CƯ NG B C. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG
Câu 61. H n t n n ởn t n àng rõ nét khi
A. n ủ l ỡn ứ n ỏ. B. n ớt ủ mô tr n n lớn.
C. t n số ủ l ỡn ứ lớn. D. l ản, m sát ủ mô tr n n ỏ.
Câu 62. N n xét n o s u ây v o n tắt n l n ?
A. Có t n số v n ảm n t o t n.
B. Mô tr n n n ớt t o n tắt n n n n .
C. Có năn l n o n luôn k ôn ổ t o t n.
D. B n k ôn ổ n n tố o n t ảm n.
Câu 63. C ọn p át u sai v o n uy tr .
A. Có u kỳ ằn u kỳ o n r n ủ .
B. Năn l n un ấp o n ằn p n năn l n mất tron mỗ u kỳ.
C. Có t n số o n k ôn p ụ t u năn l n un ấp o .
D. Có n p ụ t u v o năn l n un ấp o tron mỗ u kỳ.
Câu 64. P át u n o s u ây l k ôn n ? Đ u k n xảy r nt n n ởn l
A. t n số ó l ỡn ứ ằn t n số ó o n r n .
B. t n số l ỡn ứ ằn t n số o n r n . C. u k l ỡn ứ ằn uk o n r n .
D. n l ỡn ứ ằn n o n r n .
Câu 65. C u k o n ủ m t v t o n ỡn ứ k n ởn xảy r ó á trị
A. ằn uk o n r n ủ . B. n ỏ n u kỳ o n r n ủ .
C. p ụ t u v o ấu t o ủ o n . D. p ụ t u v o l ản mô tr n .
Câu 66. B n o n ỡn ứ không p ụ t u v o
A. P n u ủ n o l tu n o n tá ụn l n v t.
B. B n n o l tu n o n tá ụn l n v t.
C. n số n o l tu n o n tá ụn l n v t. D. H số l ản tá ụn l n v t.
Câu 67. Phát b u n o s u ây l sai k nó v o n tắt n?
A. B n o n ảm n. B. C năn o n ảm n.
C. n số o n n lớn t s tắt n n m.
D. L ản v l m sát n lớn t s tắt n n n n .
Câu 68. Đ u k n n o s u ây l uk n ủ s n ởn ?
A. C u k ủ l ỡn ứ p ả lớn n u k r n ủ .
B. L ỡn ứ p ả lớn n oặ ằn m t á trị F0 n o ó.
C. n số ủ l ỡn ứ p ả ằn t n số r n ủ .
D. n số ủ l ỡn ứ p ả lớn n t n số r n ủ .

GV: Võ hị húy ằ Trang 11


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
Câu 69. K xảy r nt n n ởn t v t t ếp tụ o n
A. vớ t n số ằn t n số o n r n . B. vớ t n số n ỏ n t n số o n r n .
C. vớ t n số lớn n t n số o n r n . D. m k ôn ịu n o l tá ụn .
Câu 70. N n ịn n o s u ây l sai k nó v o n tắt n?
A. ron o n tắt n, năn ảm t o t n.
B. L m sát n lớn t o n tắt n n n n .
C. D o n tắt n ó n ảm n t o t n.
D. Đ n năn ảm n n t ế năn t ến t n u .
Câu 71. C ọn câu trả l s :
A. D o n tắt n l o n ó n ảm n t o t n.
B. D o n ỡn ứ l o n ớ tá ụn ủ n o l ến t n tu n o n.
C. Khi n ởn : t n số o n ủ ằn t n số r n ủ .
D. n số ủ o n ỡn ứ luôn ằn t n số o n r n ủ .
Câu 72. Khi nói v o n ỡn ứ , p át u n o s u ây l s ?
A. B n ủ o n ỡn ứ p ụ t u v o n ủ l ỡn ứ .
B. n số ủ o n ỡn ứ ằn t n số ủ l ỡn ứ .
C. B n ủ o n ỡn ứ n lớn k t n số ủ l ỡn ứ n n t n số r n ủ o
n .
D. n số ủ o n ỡn ứ lớn n t n số ủ l ỡn ứ .
Câu 73. M t l xo ặt tr n m t mặt p n nằm n n , m t u ố ịn , m t u ắn v o v t M. Kéo M
t o trụ ủ l xo rồ uôn o M o n , t t ấy s u m t t n o n ủ M n ừn l . D o n
ủ Ml :
A. D o n tu n o n. B. D o n u . C. D o n tắt n. D. D o n t o.
Câu 74. Dao n ỡn ứ l :
A. D o n ó u k ỉ p ụ t u v o m k ôn p ụ t u nn o .
B. D o n ủ m t ớ tá ụn ủ n o l tu n o n.
C. D o n ó l : x = A os  t    vớ A,  ,  l ằn số.
D. D o n ó n ảm n t o t n.
Câu 75. Dao n n o s u ây KHÔNG p ả l o n tu n o n:
A. D o n tắt n. B. D o n ỡn ứ . C. D o n t o. D. D o n u .
Câu 76. Đ u nào sau ây SAI k nó v o n ỡn ứ :
A. B n o n ỡn ứ p ụ t u v o t n số r n ủ .
B. B n o n ỡn ứ p ụ t u v o n ủ n o l tu n o n.
C. n số ủ o n ỡn ứ ằn t n số ủ n o l tu n o n.
D. K t n số ủ n o l tu n o n tăn t n o n ỡn ứ tăn .
Câu 77. S n ởn l :
A. H n t n n ủ m t o n n tăn k năn l n un ấp o o n n lớn.
B. H n t n n o n ảm n o m sát.
C. H n t n n o n ỡn ứ tăn ến á trị lớn n ất k t n số ủ l n o ằn vớ t n số
r n ủ .
D. H n t n n ủ o n uy tr n tá ụn ủ l n o .
Câu 78. Trong s t o n o n uy tr , ọn p át u KHÔNG ng:
A. n số ủ o n uy tr ằn t n số o n r n ủ .
B. B n ủ o n uy tr p ụ t u v o p n năn l n un ấp t m o o n tron mỗ u
kì.
C. ron o n uy tr , n ủ o n k ôn ổ .
D. D o n uy tr l o n tắt n kí t í trở l s u k tắt n.
Câu 79. P át u n o s u ây l n ? D o n uy tr l o n tắt n m n t ã
A. l m mất l ản ủ mô tr n ố vớ v t o n .
B. tá ụn n o l ến ổ u t ot nv ov t o n .
C. tá ụn n o l v o v t o n ùn u vớ u uy n n tron m t p n ủ từn u kỳ.
D. kí t í l o n s uk o n ị tắt n.
Câu 80. D o n uy tr l o n tắt n m n t ã:
A. kí t í l o n s uk o n ã ị tắt n.
B. tá ụn v o v t n o l ến ổ u t ot n.
C. un ấp o v t m t năn l n n ằn năn l n v t mất s u mỗ u kỳ.
D. l m mất l ản ủ mô tr n ố vớ uy n n ó.
B : T NG HỢP DAO ĐỘNG

GV: Võ hị húy ằ Trang 12


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1

Câu 81. K tổn p o n u o ùn p n ùn t n số ó n t n p n v 3a


n tổn pl 2 .H o n t n p n ó
A. vuôn p vớ n u. B. ùn p vớ n u.
 
C. l p . D. l p .
3 6
Câu 82. Phát u n o s u ây SAI k nó v o n ùn p :
A. Có n ằn n u A1 = A2). B. Có l luôn ùn ấu x1.x2 > 0).
C. C uy n n luôn ùn u. D. Đ qu vị trí ân ằn ùn l .
Câu 83. x1 và x2 là hai o n u ùn t n số v n p . Kết lu n n o s u ây l KHÔNG n :
A. Đ l p l    2n  1  vớ n  Z. B. Luôn luôn uy n n n u.
C. Luôn luôn qu vị trí ân ằn ùn l . D. B n trá ấu A1.A2 < 0).
Câu 84. C ọn p át u sai. M t o n u óp n tr n l x  4 cos  t   / 3 u ễn
ằn m t v t OM
A. ó lớn ằn 4 n vị u . B. quay quanh O vớ tố ó 1 rad/s.
C. t t m t = 0, v t OM p vớ trụ Ox m t ó 60 . 0

D. t t m t, v t OM p vớ trụ Ox m t ó 600.
Câu 85. K tổn p o n ùn p n , ùn t n số n n n p a nhau thì:
A. o n tổn pn n p n o n t n p n.
B. o n tổn p vuôn p vớ m t tron o n t n p n.
C. o n tổn pn p vớ m t tron o n t n p n.
D. n o n lớn n ất.
Câu 86. M tv tt m ồn t 2 o n u o ùn p n , ùn t n số: x1  A1 cos  t  1 
và x 2  A2 cos  t  2  . B n o n tổn p ủ n t t uk vớ k  Z)
 
A. 2  1   2k  1  . B. 2  1  2k . C. 2  1   2k  1 . D. 2  1  .
2 4
Câu 87. Hai o n u ùn t n số v n p k ó l p  ó á trị:

A.   2n . B.    2n  1 . C.   2n   . D.    2  n   .
2
Câu 88. Hai o n u ùn p n ùn t n số v ùn p ó n A1 và A2 vớ A 2  3A1 .
D o n tổn p ó n ằn
A. A1. B. 2 A1. C. 3 A1. D. 4 A1.
Câu 89. Cho hai dao n u ùn p n , ùn t n số: x1  A1 cos(t  1 ) và
x 2  A2 cos(t  2 ) . P n u ủ o n tổn p ủ o n tr n xá ịn ằn u
t ứ n o s u ây?
A1 sin 1  A 2 sin 2 A1 sin 1  A 2 sin 2
A. tan   . B. tan   .
A1 cos 1  A 2 cos 2 A1 cos 1  A 2 cos 2
A cos 1  A 2 cos 2 A cos 1  A 2 cos 2
C. tan   1 . D. tan   1 .
A1 sin 1  A 2 sin 2 A1 sin 1  A 2 sin 2
Câu 90. H o n ùn p k l p ữ n l :
A.   2k; (k  0,  1,  2,...) . B.    2k  1 ; (k  0,  1,  2,...) .
 
C.    2k  1 ; (k  0,  1,  2,...) . D.    2k  1 ; (k  0,  1,  2,...) .
2 4

GV: Võ hị húy ằ Trang 13


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1

 BÀI TẬP 
Chủ đề : DAO ĐỘNG ĐI U H A
 
Câu 1. M t ất m o n u o t op n tr n : x  3cos  t   cm, p o n ủ
 2
ất m t t m t = 1 s là
A.  (rad). B. 2  (rad). C. 1,5  (rad). D. 0,5  (rad).
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 2. M t v t o n u o t op n tr n : x = 6cos(4  t +  /2) m, tố ủ v t t t
m t = 5 s là
A. a = 0. B. a = 947,5 cm/s2. C. a = - 947,5 cm/s2. D. a = 947,5 cm/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 3. M t v t o n u o vớ n A = 4 cm và chu kì T = 2 s, ọn ố t nl l v t
qu CB t o u n .P n tr n o n ủ v tl
A. x = 4cos(2  t) cm. B. x = 4cos(  t -  /2) cm.
C. x = 4cos(  t) cm. D. x = 4cos(  t +  /2) cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 4. P n tr n ủ m t ất mM o n u o ó n : x = 6 os 10t -  m.L ủ
Mk p o n ằn -  /3 rad là:
A. x = 3 cm. B. x = 6 cm. C. x = -3 cm. D. x = -6 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 5. M t v t o n u o tr n m t o n MN 10 m. B ết v n tố ủ nó k qu trun m
ủ MN l 40  m/s. n số o n ủ v t l :
A. 2,5 Hz. B. 4 Hz. C. 8 Hz. D. 5 Hz.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 6. M t v t o n u o tr n m t n t n nằm n n . K qu vị trí ân ằn v t ó v n
tố 40 m/s. B ết rằn quãn n v t tron uk o n l n t ếp l 60 m. n số ó dao
n u o ủ v tl :
A. 16 rad/s. B. 32 rad/s. C. 4 rad/s. D. 8 rad/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 7. M t ất m o n ọ t o trụ Ox vớ p n tr n : x = 20 os5t m; s . n tố ủ ất
mk qu vị trí ân ằn l :
A. ±1 m/s. B. 10 m/s. C. 1 cm/s. D. 10 cm/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 8. M t v t o n u t op n tr n : x = 10 os 2  t +  /2 . m v t qu vị trí
ân ằn l n t ứ l :
A. 1 (s). B. 3/2 (s). C. 1/4 (s). D. 3/4 (s).
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 9. M t v t o n u o vớ p n tr nh: x = 8cos  t m . n v t từ l x = - 8 cm
ến vị trí x = 8 cm là:
A. 4 s. B. 2 s. C. 1 s. D. 1/4 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 10. M t v t o n u o vớ n A = 6 m, t n số f = 2 Hz. K t = 0 v t qu vị trí ân ằn
t o u âm. P n tr n o n u o ủ v tl :
A. x = 6cos 4  t (cm). B. x = 6cos(4  t +  /2) (cm)
C. x = 6cos(4  t +  ) (cm). D. x = 6cos(4  t -  /2) (cm).
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 11. M t v t uy n n t o p n tr n : x = -sin(4  t -  /3 m . C ọn âu n :
A. t k ôn o n u o v ó n âm.

GV: Võ hị húy ằ Trang 14


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
B. t o n u o vớ A = 1 cm và  = -  /3 rad.
C. t o n u o vớ A = 1 cm và  = - 2  /3 rad.
D. t o n u o vớ = 0,5 s và  =  /6 rad.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 12. K nó v m t v t o n u ó n Av u k , vớ mố t n t=0 l v tở
vị trí n, p át u n o s u ây là sai?
A. S u t n /8, v t quãn n ằn 0,5A.
B. S u t n /2, v t quãn n ằn 2A.
C. S u t n /4, v t quãn n ằn A.
D. S u t n ,v t quãn n ằn 4A.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 13. M t v t o n u o vớ uk , n A. n n ắn n ất v t quãn
n ằn A 3 là
A. T/4. B. T/6. C. T/2. D. T/3.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 14. M t v t o n vớ p n tr n : x = 10cos(2πt + π/4) cm. K oản t n k từ t mt
= 0 ến t mv t ól x = 5 m l n t ứ 5 ằn
A. 2,04 s. B. 2,14 s. C. 4,04 s. D. 0,71 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 15. M t v t o n u vớ n A, u k . m tt m k v t ó v n tố ằn 1/2
v n tố t l ủ v t ằn
A 3 A A
A. ± . B.  A . C. ± . D. ± .
2 2 2 3
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 16. M t v t o n u o vớ n 4 m. K nó ó l x = 2 m t v n tố l v = 1 m/s. n
số o n ằn
A. 3 Hz. B. 4,6 Hz. C. 46 Hz. D. 12 Hz.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 17. M t v t o n u vớ n A v t n số f. n n ắn n ất v t quãn
n ó Al
f 1 1 1
A. . B. . C. . D. .
4 4f 6f 3f
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
 
Câu 18. M t v t n ỏ t n o n u o t o p n trình: x  6cos  3t   cm. Quãng
 4
n n ất m v t ó t tron k oản t n /4 l
A. 6 2 cm. B. 3 3 cm. C. 6 cm. D. 6 3 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
 
Câu 19. M t v t n ỏ t n o n u o t o p n tr n : x  5cos  4t   cm. Trong
 3
k oản 1,2 s u t n v t qu vị trí x = 2,5 2 cm
A. 4 l n. B. 6 l n. C. 7 l n. D. 5 l n.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 20. M t v t o n u o vớ t n số f = 1 Hz. L t = 2,5 s v t qu l x = -5 2 cm vớ v n
tố v  10 2 cm/s. P n tr n o n ủ v tl

GV: Võ hị húy ằ Trang 15


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1

   
A. x  5 cos 2t   cm. B. x  10 cos 2t   cm.
 2  4
   
C. x  10 sin  t   cm. D. x  10 cos 2t   cm.
 3  4
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 21. M t v t ó k ố l n 1k o n u vớ u k 2s. t qu vị trí ân ằn vớ v n tố v0 =
31,4 m/s. B ết rằn ở t m t = 0 v t qu li x=5 mt o u âm ủ trụ tọ . Lấy  2 = 10.
P n tr n o n u ủ v tl :
 
A. x = 10cos(  t - ) cm. B. x = 10cos(  t + ) cm.
3 3
 
C. x = 10cos(  t + ) cm. D. x = 10cos(  t - ) cm.
6 6
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 22. P n tr n l ủ m t v t l : x = 5 os 4  t -  ) m. ron k oản t n k từ l o
n ến 0,5 s v t qu li -2,5 m v o n ữn t m
1 5 5 11 5 7 7 11
A. s, s. B. s, s. C. s, s. D. s, s.
12 12 12 12 12 12 12 12
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 23. M t v t o n u ọ t o trụ Ox vớ p n tr n : x = 4cos  t cm. n tố ủ v t k
có li x = 2 cm là:
A. v =  118,32 m/s. B. v =  118,32 cm/s. C. v =  10,88 cm/s. D. v =  10,88 m/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
 
Câu 24. M t v t n ỏ t n o n u o t op n tr nh: x  5cos  4t   cm. t
 3
m t1 v t ó l x  2,5 2 cm v n ảm. L ủ v ts ut m ó 7/48 s là
A.  2,5 2cm . B. - 2,5 cm. C. 2,5 cm. D.  2,5 3cm .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 25. M t v t o n u o ọ t o trụ Ox. L v tởl x   2 m t v n tố v   2
m/s v tố a   2 2
2 cm s . B n A v t n số ó  l n l tl
A. 20 cm;  rad/s. B. 2 cm;  rad/s. C. 2 2 cm;  rad/s. D. 2 cm; 2  rad/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 26. M t ất m o n u o vớ n A, t n số ó  . Gọ M v N l n ữn m ó tọ
A A
l nl t l x1  và x 2   . ố trun n ủ ất m tr n o n MN ằn
2 2
3A 2A 3A A
A. . B. . C. . D. .
2 3  2
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 27. M t v t o n u ọ t o trụ Ox, ọn ố tọ trùn vớ vị trí ân ằn ủ v t. B ết
k oản t n ữ l n l n t ếp v t qu vị trí ân ằn l 1 s. Lấy 2  10 . t m n ut=
0v t ó tố a0 = - 0,1 m/s2 v v n tố v0   3cm / s . P n tr n o n ủ v tl
A. x  2 cos(t  5 / 6) (cm) . B. x  2 cos(t   / 6) (cm) .
C. x  2 cos(t   / 3) (cm) . D. x  4 cos(t  2 / 3) (cm) .

GV: Võ hị húy ằ Trang 16


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 28. M t v t o n u o ,k v t ól 4 m t tố l 30  m/s , n k v t ó l 3 m
t v n tố l 40  (cm/s). B n v t n số ủ o n l
A. A = 5 cm, f = 5 Hz. B. A = 12 cm, f = 12 Hz.
C. A = 12 cm, f = 10 Hz. D. A = 10 cm, f = 10 Hz.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 29. M t v t o n u o tr n trụ Ox qu n CB O. K t = 0, v t ó v n tố 30 m/s ớn
t o u n quỹ o v ến l v n tố ằn 0 l n t ứ n ất nó quãn n 5 m. B ết rằn
quãn n v t tron 3 u k o n l n t ếp l 60 m. P n tr n o n ủ v tl
A. x = 5cos(6t -  /2) cm. B. x = 5cos(6t +  /2) cm.
C. x = 10cos(6t -  /2) cm. D. x = 10cos(6t -  /2) cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 30. M t v t o n u tr n trụ Ox. Gọ t1 và t2 l n l t l k oản t n n ắn n ất v
n ất v t quãn n ằn n . ỉ số t1/t2 ằn
A. 2. B. 1/2. C. 1/3. D. 1/ 2 .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 31. M t v t o n t o p n tr n : x = 10cos(4  t +  /3 m. Quãn n v t từ t
m t1 = 1/12 s ến t m t2 = 1/3 s là
A. 20 cm. B. 30 cm. C. 40 cm. D. 50 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 32. M t v t o n u vớ p n tr n : x = Acos(  t +  ) (cm; s). Lấy  2 = 10. Xá ịn vị
trí m v t ó tố tứ t ằn tố trun n ủ nó tron m t u k ?
A 15 A 2 2A A 3
A. x =  . B. x =  . C. x =  . D. x =  .
5 2 3 5
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 33. t o n u o theo hàm cosin vớ n 4 mv u kỳ 0,5 s, lấy  2 = 10. t m
m p o n ằn 7  /3 rad t tố ủ v t l
A. - 320 cm/s2. B. 160 cm/s2. C. 3,2 m/s2. D. - 160 cm/s2.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 34. M t v t o n u o ó u quỹ o l 8 m. C ọn trụ tọ trùn vớ quỹ o, ố
tọ t vị trí ân ằn ủ v t, ố t nl v t ól 2 3 mv n uy n n vớ v n tố 0,4
m/s. P n tr n o n ủ v tl
 
A. x = 4cos(20t - ) cm. B. x = 4cos(20  t + ) cm.
6 6
 5
C. x = 4cos(10  t - ) cm. D. x = 4cos(10t - ) cm.
3 6
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

Câu 35. M t v t o n u o ó tố ến ổ t o p n tr n : a  5 cos(10t  )(m / s 2 ) . Ở
3
t m n u t = 0 s v t ở li
A. 5 cm. B. 2,5 cm. C. -5 cm. D. -2,5 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 36. M t v t o n u o t op n tr n : x = 8 os 3t + /17 m. Số l n v t t tố
tron ây u t n l :
A. 2 l n. B. 3 l n. C. 4 l n. D. 1 l n.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 17


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
Câu 37. C o ồ t ị v n tố ủ m t v t o n u n
n vẽ. Xá ịn tín ất uy n n ủ v t t t mt=
1,25s
A. n n nt o u âm.
B. m nt o u âm.
C. n n nt o u n .
D. m nt o u n .
………………………………………………………………………
……………………………................................................................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 38. M t v t o n u vớ u k = 3,14 s. Xá ịn p o n ủ v t k nó qu vị trí x
= 2 m vớ v n tố v = 0,04 m/s.
   
A. rad. B.  rad C.  rad . D. rad .
3 4 6 4
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 39. M t v t o n u o :ởl x1 = -2 cm v t ó v n tố v1  8 3 (cm / s) ; ở l x2  2 3 cm
v t ó v n tố v2  8 (cm / s) . C ọn t = 0 l t mv t ól x = - A/2 v n uy n n x vị trí ân
ằn . P n tr n o n ủ v tl
A. x = 4cos(4  t + 2  /3) (cm). B. x = 8cos(4  t +  /3) (cm).
C. x = 4cos(4  t - 2  /3) (cm). D. x = 8cos(2  t -  /3) (cm).
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 40. M t v t o n u o ó t n số 2 Hz, n 4 m. Ở t m t v t uy n n t o u
âm qu vị trí ó l 2 mt ởt m t + 1/12 s v t uy n n t o
A. u n qu vị trí ó l -2 cm. B. u âm qu vị trí ó l -2 cm.
C. u âm qu vị trí ân ằn . D. u âm qu vị trí ó l -2 3 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 41. M t ất m o n u o ó uk , n A; tố trun n vtb ủ ất m tron
k oản t n /3 t oả mãn
A. 2A/T  vtb  6A/T. B. 2A/T  vtb  4A/T.
C. 2A/T  vtb  3 2 A/T. D. 3A/T  vtb  3 3 A/T.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 42. M t v t o n u o vớ u kỳ v n A. ố trun n lớn n ất ủ v t t n
tron k oản t n 2 /3 l :
9A 3A 3 3A 6A
A. . B. . C. . D. .
2T T 2T T
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 43. td o n u o t op n tr n : x = os  t - 2  /3 m. nv t quãn
n s = 5 m k từ t = 0 l
A. 1/4 s. B. 1/2 s. C. 1/6 s. D. 1/12 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 44. M t ất m d o n u o vớ p n tr n : x = 2cos(2  t -  /2 x o ằn m; t o ằn
s. ố ủ ất m l t = 0,5 s ằn
B. 4 3 cm/s.
3
A. cm/s. C. 6,28 cm/s. D. 4  cm/s.
2
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 18


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
Câu 45. M t v t o n u o , k oản t n ữ l n l n t ếp v t qu vị trí ân ằn l 0,5 s;
quãn n v t tron 2 s là 32 m. t m t = 1,5 s v t qu l x  2 3cm t o u
n .P n tr n o n ủ v tl :
 5
A. x  8cos( t  )cm . B. x  4cos(2 t  )cm .
3 6
 
C. x  8cos( t  )cm . D. x  4cos(2 t  )cm .
6 6
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 46. C o m t v t o n u hoà vớ n A = 10 m, t n số f = 2 Hz. ố trun n n ỏ n ất m v t
t tron t n 1/6 s l
A. 30 cm/s. B. 30 3 cm/s. C. 60 3 cm/s. D. 60 cm/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 47. M t v t dao n u vớ n 6 m. Quãn n n ỏ n ất m v t tron m t ây l 18
m. m kết t quãn n ót v t ól
A. 2 cm. B. 3 m oặc -3 cm. C. 6 m oặ -6 cm. D. ằn 0.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 48. n tố ủ m t ất m o n u o k qu vị trí ân ằn l 20 m/s. ố trung bình
ủ ất m tron m t u k l
A. 40/  cm/s. B. 0 cm/s. C. 60/  cm/s. D. 20 cm/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 49. M t v t o n u vớ t n số ằn 5 Hz. n n ắn n ất v t từ vị trí ó l x1 =
- 0,5A A l n o n ến vị trí ó l x2 = + 0,5A l
A. 1/10 s. B. 1 s. C. 1/20 s. D. 1/30 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 50. M t v t o n u , tron 1 p t t n 30 o n to n p n. Quãn n m
v t uy n tron 8 s là 64 m. B n o n ủ v tl
A. 3 cm. B. 2 cm. C. 4 cm. D. 5 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 51. M t v t o n u o vớ u kỳ v n A, quãn n n ỏ n ất ủ v t t n
tron k oản t n /3 l :
A. A. B. A 3 / 2 . C. A/2. D. 2A.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Chủ đề 2: CON L C L O
Câu 52. M t v t ó k ố l n m tr o v o l xo ó ứn k. C o v t o n u vớ n 3 cm
t u k o n ủ nó l = 0,3 s. Nếu o v t o n u vớ n 6 mt uk o n
ủ on lắ l xo l :
A. 0,3 s. B. 0,15 s. C. 0,6 s. D. 0,4 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 53. Con lắ l xo n n o n vớ n A = 8 m, u k = 0,5 s, k ố l n ủ v t l m = 0,4
kg, lấy  2 = 10. G á trị ủ l n ồ tá ụn v o v t l
A. Fmax = 512 N. B. Fmax = 5,12 N. C. Fmax = 256 N. D. Fmax = 2,56 N.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 54. M t on lắ l xo ồm v t nặn k ố l n 0,4 k ắn v o u l xo ó ứn 450 N/m. N t
kéo quả nặn r k ỏ vị trí ân ằn m t o n 4 m rồ t ả n ẹ o nó dao n . n tố ủ v t nặn

A. vmax = 60 5 cm/s. B. vmax = 80 cm/s. C. vmax = 40 cm/s. D. vmax = 20cm/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 19


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
Câu 55. M t on lắ l xo ồm quả nặn k ố l n 1 k v m t l xo ó ứn 1600 N/m. K quả nặn
ở CB, n t truy n o nó v n tố n u ằn 2 m/s. B n o n ủ quả nặn l
A. A = 5 m. B. A = 5 cm. C. A = 0,125 m. D. A = 0,25 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 56. M t on lắ l xo tr o t n ứn ó v t nặn k ố l n m = 100 n o n u a. n
tố ủ v t k qu vị trí ân ằn l 31,4 m/s v tố ủ v t l 4 m/s2. Lấy  2 = 10. Đ ứn ủ
lò xo là:
A. 3,2 N/m. B. 1,6 N/m. C. 32 N/m. D. 16 N/m.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 57. M t on lắ l xo ồm v t nặn m = 0,1 k , l xo ó ứn k = 40 N/m. K t y m ằn m’ =
0,16 k t u k ủ on lắ tăn :
A. 0,038 s. B. 0,083 s. C. 0,38 s. D. 0,83 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 58. Con lắ l xo tr o v t k ố l n m1 = 400 g, o n u vớ u kỳ 1. K tr o t m v t
m2 t u kỳ o n ủ l 1,5 1. Tính m2.
A. m2 = 400 g. B. m2 = 450 g. C. m2 = 500 g. D. m2 = 550 g.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 59. K ắn m t quả u m1 v o m t l xo t nó o n vớ u k 1 = 1,2 s, n k ắn quả u
m2 vào lò xo trên thì chu kì là T2 = 1,6 s. Gắn ồn t ả quả u tr n v o l xo t u k ủ nó ằn :
A. 2,8 s. B. 2 s. C. 1,4 s. D. 4 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 60. t nặn k ố l n m tr o v o l xo ó ứn k l m o l xo ãn r m t o n 1 m. C o v t
o n t op n t n ứn . C u kỳ v t n số ủ o n l :
A. 0,1 s; 10 Hz. B. 0,2 s; 5 Hz. C. 0,5 s; 2 Hz. D. 0,8 s; 1,25 Hz.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 61. Con lắ l xo ó u v t u ủ l xo tron quá tr n o n u l nl t
là 34 cm và 30 m. B n o n ủ nó l :
A. 8 cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. 1 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 62. M t on lắ l xo ó k ố l n ủ v t nặn m = 1,2 kg, o n u t op n n n
vớ p n tr n : x = 10 s n 5t + 5  /6) (cm). Đ lớn ủ l n ồ t t m t =  /5 (s) là:
A. 1,5 N. B. 3 N. C. 150 N. D. 300 N.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 63. M t l xo k ố l n k ôn án k , ứn k = 40 N/m, u tr n ố ịn , u ớ tr o v t nặn
m = 400 . C o v t o n u t op n t n ứn , k ó v t ó v n tố vmax = 20 cm/s.
L tá ụn ây r o n ủ v tl :
A. 8 N. B. 4 N. C. 0,8 N. D. 0,4 N.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 64. M t v t ó k ố l n 0,4 k tr o v o l xo ó ứn k = 80 N/m. t kéo t o p n
t n ứn r k ỏ vị trí ân ằn m t o n 0,1 m rồ t ả o o n . n tố ủ v t k qu vị trí ân
ằn l :
A. 0,7 m/s. B. 4,2 m/s. C. 2,8 m/s. D. 1,4 m/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 65. M t on lắ l xo ặt tr n mặt n n , u t n n ủ l xo l l 0 = 40 m. ừ vị trí ân
ằn kéo v t ến vị trí l xo ãn 5 m rồ uôn t y o o n u a. Lấy = 10 m/s2. Trong quá trình
o n u t u ủ l xo l :
A. lmin = 35 cm. B. lmin = 30 cm. C. lmin = 25 cm. D. lmin = 20 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 20


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
Câu 66. r o v t m = 100 g vào lò xo có k = 40 N/m. Từ vị trí ân ằn , kéo v t t n xuốn ớ o l xo
giãn thêm 2 m rồ uôn r o v t o n . C ọn ố O l vị trí ân ằn , trụ Ox ớn xuốn , ố t
nl l uôn v t. P n tr n l ủ v tl :
A. x = 2cos(20t) (cm). B. x = 4cos(10t +  /2) (cm).
C. x = 2cos(20t -  ) (cm). D. x = 4cos(10t -  /2) (cm)
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 67. M t n ủ on lắ l xo ó k ố l n m o n vớ u k = 1 s, p ả t y ổ k ố l n
ủ n n t ến o u k on lắ trở t n ’ = 0,5 s.
A. ăn k ố l n n l n 2 l n. B. G ảm k ố l n hòn bi xuống 4 l n.
C. ăn k ố l n n l n 4 l n. D. G ảm k ố l n hòn bi xuốn 2 l n.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 68. M t on lắ l xo ồm quả u n ỏ v l xo ó ứn k = 80 N/m t n o n u
ọ trụ Ox, ọn ố tọ O t vị trí ân ằn . Con lắ t n 100 o n ết 31,4 s. C ọn ố t
n l l quả u ó l x=2 mv n uy n n t o u n ủ trụ tọ vớ v n tố ó
lớn 40 3 cm/s t p n tr n o n ủ quả u l
A. x  4cos(20t -  / 3) cm . B. x  4cos(20t   / 6) cm .
C. x  6cos(20t -  / 3) cm . D. x  6cos(20t   / 6) cm .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 69. Con lắ l xo o n u t op n t n ứn . C ọn ố t ế năn t vị trí ân ằn .
Năn l n o n ủ on lắ ằn 2.10-2 J, l n ồ ủ l xo F m x = 4 N. L n ồ ủ l
xo k v t ở vị trí ân ằn l F = 2 N. B n o n ằn
A. 2 cm. B. 4 cm. C. 5 cm. D. 3 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 70. M t on lắ l xo ồm v t ó m = 100 , l xo ó ứn k = 50 N/m o n u o theo
p n t n ứn vớ n 4 m. Lấy = 10 m/s2. K oản t n l xo ị giãn tron m t u k l
A. 0,19 s. B. 0,28 s. C. 0,14 s. D. 0,09 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 71. M t on lắ l xo ồm v t nặn ó k ố l n m = 200 o n u o t op n n n
ọ trụ Ox vớ ố tọ O l vị trí ân ằn . C ọn ố t n l l v t qu vị trí ó l x0  3 2
cm t o u âm v t ó t ế năn ằn n năn . ron quá tr n o n , v n tố ủ v t ó lớn
60 m/s. Đ ứn k ủ l xo ằn
A. 150 N/m. B. 200 N/m. C. 40 N/m. D. 20 N/m.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 72. Con lắ l xo ồm v t n ỏ k ố l n m = 400 v l xo ó ứn k. Kí t í o v t dao
n u o vớ năn E = 25 mJ. K v t qu l x = -1 m t v t ó v t tố v = - 25 m/s. Đ ứn k
ủ l xo l
A. 150 N/m. B. 100 N/m. C. 250 N/m. D. 200 N/m.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 73. t nặn ủ on lắ l xo o n u o ọ t o trụ Ox, ó v n tố k qu vị trí ân ằn O
là 20 m/s. G tố 2 m/s2. Gố t n ọn l v t qu m M0 có x  10 2 m ớn
v vị trí ân ằn . Co  = 10. P
2
n tr n o n ủ v tl
   10 3 
A. x  10 sin  t  (cm). B. x  20 cos t   (cm).
 4  4 
 10 3   10 
C. x  20 sin  t   (cm). D. x  20 cos t   (cm).
 4   4
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 21


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
Câu 74. Con lắ l xo nằm n n , ó ứn k = 2 N/ m, o n u o vớ p n tr n :
  4
x  6 sin  t   (cm). K từ l t = 0 ến t m t s v t quãn n 9 m. Lấy  2 =
 2 30
10. K ố l n ủ v t ằn
A. 800 g. B. 1 kg. C. 0,2 kg. D. 400 g.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 75. Hai con lắ l xo o n u hòa. C n ó ứn ủ á l xo ằn n u, n n k ố l n
á v t n kém n u 90 . ron ùn 1 k oản t n on lắ 1 t n 12 o n , on lắ 2
t n 15 o n . K ố l n ủ v tl nl tl
A. 450 g và 360 g. B. 270 g và 180 g. C. 250 g và 160 g. D. 210 g và 120 g.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 76. M t con lắ l xo o n vớ n A, t n n ắn n ất on lắ uy n từ vị trí ó l
x1 = -A ến vị trí ó l x2 = A/2 là 1 s. Chu k o n ủ on lắ l
A. 1/3 (s). B. 3 (s). C. 2 (s). D. 6 (s).
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 77. Con lắ l xo o n t o p n n n vớ p n tr n : x = Acos(  t +  . Cứ s u n ữn
k oản t n ằn n u v ằn  /40 s t n năn ủ v t ằn t ế năn ủ l xo. Con lắ dao
n u o vớ t n số ó ằn
A. 20 rad.s-1. B. 80 rad.s-1. C. 40 rad.s-1. D. 10 rad.s-1.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 78. M t on lắ l xo, k ố l n ủ v t ằn 2 k o n t op n tr n : x  A cos  t   .
C năn dao n E = 0,125 J . t m n u v t ó v n tố v0 = 0,25 m/s v tố
a  6, 25 3(m / s ) . Đ
2
ứn ủ l xo l
A. 425 (N/m). B. 3750 (N/m). C. 150 (N/m). D. 100 (N/m).
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 79. M t on lắ l xo t n 5 o n tron t n 10 s, tố ủ v t nặn k i qua
VTCB là 8  m/s. ị trí v t ó t ế năn ằn 1/3 n năn á CB
A. 1 cm. B. 2 cm. C. 4 cm. D. 8 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 80. M t on lắ l xo ó ứn k = 100 N/m, v t nặn m = 250 , o n u o vớ n A=
4 m. Lấy t = 0 l v t á vị trí ân ằn 1,5 m t quãn n v t tron t n  /10 s u
tiên là
A. 12 cm. B. 8 cm. C. 16 cm. D. 24 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 81. Con lắ l xo o n u o vớ n A = 10 m. K qu l x=5 mt v t ó n
năn ằn 0,3 J. Đ ứn ủ l xo l
A. 80 N/m. B. 40 N/m. C. 100 N/m. D. 50 N/m.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 82. M t on lắ l xo o n u vớ u k v n 10 m. B ết tron m t u k , k oản
t n v t n ỏ ủ on lắ ó lớn tố k ôn v t quá 8 m/s2 l /3. Lấy  2 = 10. n số o n ủ
vt
A. 8 Hz. B. 6 Hz. C. 2 Hz D. 1 Hz.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 83. M t on lắ l xo nằm n n o n u xun qu n vị trí ân ằn t o p n tr n :
x  Acos t tron ó t tín ằn ây . B ết rằn ứ s u n ữn k oản t n ằn n u v ằn 1/20
s t n năn l ằn nử năn . Số o n to n p n on lắ t n tron mỗ ây l
A. 5. B. 10. C. 20. D. 3.
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 22


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 84. M t on lắ l xo ó ứn k v v t ó k ố l n m, o n u vớ u k = 1 s. Muốn
t n số o n ủ on lắ l f’ = 0,5 Hz t k ố l n m’ ủ v t p ả l
A. m’ = 2m. B. m’ = 3m. C. m’ = 4m. D. m’ = 5m.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 85. M t on lắ l xo ồm l xo n ẹ v v t n ỏ o n u t op n n n vớ t n số ó
10 r /s. B ết rằn k n năn v t ế năn mố ở vị trí ân ằn ủ v t ằn n u t v n tố ủ v t ó
lớn ằn 0,6 m/s. B n o n ủ on lắ l
A. 6 cm. B. 6 2 cm. C. 12 cm. D. 12 2 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 86. M t v t o n u o vớ n 8 m, ứ s u m t k oản t n 0,5 s t n năn l
ằn t ế năn . Quãn n lớn n ất m v t tron k oản t n 1/3 s là
A. 8 cm. B. 12 cm. C. 4 3 cm. D. 4 2 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 87. t o n u o vớ t n số 2,5 Hz. K v t ó l 1,2 m t n năn ủ nó ếm 96 %
năn to n p n ủ o n . ố trun n ủ v t o n tron m t u k l
A. 30 cm/s. B. 60 cm/s. C. 20 cm/s. D. 120 cm/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 88. M t v t o n u ọ t o trụ Ox. Mố t ế năn ở vị trí ân ằn . Ở t m lớn v n
tố ủ v t ằn 50 % v n tố t tỉ số ữ n năn v năn ủ v t l
3 1 4 1
A. . B. . C. . D. .
4 4 3 2
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 89. M t on lắ l xo ồm l xo ó k ố l n k ôn án k , ó ứn k = 100 N/m, k ố l n
ủ v t m = 1 k . Kéo v t k ỏ vị trí ân ằn x = +3 m v truy n o v t v n tố v = 30 m/s n u
n , ọn t = 0 l l truy n v n tố o v t. P n tr n o n ủ v tl
A. x = 3 2 cos(10t + 3π/4 m. B. x = 3 2 cos(10t + π/3 m.
C. x = 3 2 cos(10t - π/4 m. D. x = 3 2 cos(10t + π/4 m.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 90. M t on lắ l xo m = 1 k o n u tr n p n n n . K v t ó tố v = 10 m/s
t t ế năn ằn 3 n năn . Năn l n o n ủ v t ằn :
A. 0,03 J. B. 0,00125 J. C. 0,04 J. D. 0,02 J.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 91. M t v t k ố l n m = 300 o n u o t op n tr n : x = 4 os(2  t +  /2) cm/s.
Lấy  2 = 10. B u t ứ ủ l ây r o n u o ủ v tl :
A. F = 0,48 cos(2  t +  /2) (N). B. F = 0,48 cos(2  t +  /2) (N).
C. F = -0,48 cos(2  t +  /2) (N). D. F = -0,48 sin(2  t +  /2) (N)
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 92. K nó v m t v t o n u ó n Av u kỳ vớ mố t n t=0 l l v t
ở vị trí n năn ằn t ế năn vớ tố n tăn , p át u n o s u ây l s ?
T A 2.
A. S u t nl ,v t quãn n ằn
8 2
B. S u t n l /4, v t quãn n ằn A.
C. S u t nl ,v t quãn n ằn 4A.
D. S u t n l /2, v t quãn n ằn 2A.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 23


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
Câu 93. M t ất m ó k ố l n m = 50 o n u o tr n o n t n MN dài 8 m vớ t n số f
= 5 Hz. Ở t m t = 0 ất m qu vị trí ân ằn t o u n . Lấy  2 = 10. L ây r o
n ủ ất m ở t m t = 1/12 s ó lớn l
A. 100 N. B. 0,1 N. C. 1 N. D. 10 N.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 94. t n ỏ ó k ố l n 200 tron m t on lắ l xo o n u vớ uk v n 4
m. B ết tron m t u k , k oản t n v tn ỏ ó lớn tố k ôn n ỏ n 500 2 cm/s2 là
/2. Đ ứn ủ l xo l
A. 20 N/m. B. 50 N/m. C. 40 N/m. D. 30 N/m.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 95. Con lắ l xo tr o t n ứn , ứn k = 80 N/m, v t nặn k ố l n m = 200 g o n u
hoà t o p n t n ứn vớ n A = 5 m, lấy = 10 m/s . ron m t u kỳ , t
2
n l xo ãn
là:
   
A. (s). B. (s). C. (s). D. (s).
15 30 12 24
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

Câu 96. M t on lắ l xo o n t op n tr n : x = 6cos(5  t - m. K oản t n n ắn n ất
4
v t từ vị trí n u ến vị trí ó n năn ằn t ế năn l
1 3 1 1
A. s. B. s. C. s. D. s.
15 40 60 10
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Chủ đề : CON L C ĐƠN
Câu 97. M t on lắ n ó u ây tr o l1 o n vớ n ó n ỏv u kỳ T1 = 2,5 s. Con lắ
u ây tr o l2 ó u kỳ o n ũn t n ó l 2 = 2 s. C u kỳ o n ủ on lắ u l1 -
l2 ũn t n ól :
A. T = 0,5 s. B. T = 4,5 s. C. T = 1,5 s. D. T = 1,25 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 98. M t on lắ n ó u lt n 9 o n tron t n  t. Nếu t y ổ u
m t l n 50 m t tron k oản t gian  t ó nó t n 5 o n .C u n u
ủ on lắ l
112 25 25
A. 0,9 m. B. cm. C. m. D. m.
25 112 81
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 99. M t on lắ n o n n ỏ vớ n 4 m. K oản t n ữ l n l n t ếp v n tố ủ
v t t á trị l 0,05 s. K oản t n n ắn n ất nó từ vị trí ó l s1 = 2 m ến l s2 = 4
cm
1 1 1 1
A. s. B. s. C. s. D. s.
120 80 100 60
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 100. M t on lắ n o n u o vớ n ó α 0 = 40 v năn o n ằn 0,1 J. Đ n
năn ủ v t k v t ó l ó α = 3 là
0

A. 0,05625 J. B. 0,025 J. C. 0,04375 J. D. 0,075 J.


……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 101. ron k oản t n t, m t on lắ n ó u lt n 60 o n . K tăn
u ủ nó t m 33 m t ũn tron k oản t n ó on lắ t n 50 o n . C u
dài l là
A. 50 cm. B. 75 cm. C. 100 cm. D. 165 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 24


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 102. Con lắ n o n vớ n ó n ỏ. K oản t n ữ l n l n t ếp v t nặn ủ on
lắ ở vị trí o n ất l 1 s. C u k o n ủ on lắ l
A. 1 s. B. 2 s. C. 0,5 s. D. 4 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 103. M t on lắ n o n u vớ n ó 0  80 . ron quá tr n o n , tỉ số ữ
l ăn ây v l ăn ây t ul
A. 1,0295. B. 1,0384. C. 1,0219. D. 1,0321.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 104. M t on lắ n l = 20 m tr o t n ó = 9,8 m/s2. Kéo on lắ k ỏ p n t n ứn ó α
= 0,1 r v p í n p ả , rồ truy n o on lắ m t v n tố ằn 14 m/s t o p n vuôn ó vớ s
ây v CB. B n o n
A. S0 = 2 cm. B. S0 = 2 2 cm. C. S0 = 4 2 cm. D. S0 = 4 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 105. M t on lắ n kéo l k ỏ CB m t ó α0 = 450 rồ t ả k ôn v n tố u. Gó l
ủ ây tr o k n năn ằn 3 t ế năn
A. 220. B. 22,50. C. 440. D. 450.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 106. M t on lắ n o n u o vớ n ó 0 = 50. ớ li ó  ằn on ut
n năn ủ on lắ ấp 2 l n t ế năn ?
A.  =  3,450. B.  = 2,890. C.  =  2,890. D.  = 3,450.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 107. Con lắ n o n vớ n ó 20 ó năn l n o n l 0,2J. Đ năn l n o n
l 0,8J, n ó ủ o n ằn :
A. 40. B. 80. C. 30. D. 60.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Chủ đề : NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐI U HOÀ
Câu 108. Con lắ l xo o n u o t op n n n vớ n l A. L ủ v t k t ế năn
ằn n năn l
A A 2 A A 2
A. x = ± . B. x = ± . C. x = ± . D. x = ± .
2 2 4 4
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 109. M t v t k ố l n 750 o n u vớ n 4 m, u k 2s, lấy  2 = 10. Năn l n
o n ủ v tl :
A. E = 60 kJ. B. E = 60 J. C. E = 6 mJ. D. E = 6 J
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 110. M t v t ắn v o l xo ó ứn 20 N/m o n tr n quỹ o 10 m. Xá ịn l ủ v t
k nó ó n năn l 0,009 J
A.  4 cm. B.  3 cm. C.  2 cm. D.  1 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 111. M t v t ắn v o l xo ó ứn k = 20 N/m vớ A = 5 m. K v t nặn ở vị trí cách biên 1 cm nó
ó n năn l :
A. 0,025 J. B. 0,0016 J. C. 0,009 J. D. 0,041 J.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 112. M t v t ó k ố l n m o n u vớ n A. K u k tăn 3 l n t năn l n ủ
v t sẽ
A. tăn 3 l n. B. ảm 9 l n C. tăn 9 l n. D. ảm 3 l n.
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 25


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 113. M t v t o n u o ,k v t ól x1 = 4 cm thì v n tố ủ v t l v1 = -40 3π cm/s ; khi
v t ól x2 = 4 2 cm t v n tố ủ v t l v2 = 40 2π cm/s . Đ n năn ến t n tu n o n vớ u k
ằn
A. 0,4 s. B. 0,8 s. C. 0,2 s. D. 0,1 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
 
Câu 114. M t v t n ỏ t n o n u o t op n tr n : x  10 cos10t   m vớ t tín
 2
ằn ây. K n năn ủ v t ằn m t p n t năn ủ nó t v n tố l
   
A.  m/s. B. m/s. C.  m/s. D.  m/s.
2 2 3 4
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 115. t n ỏ ủ m t on lắ l xo o n u t op n n n , mố t ế năn t vị trí ân
ằn . K tố ủ v t ó lớn ằn m t nử lớn tố t tỉ số ữ n năn v t ế năn
ủ v tl
A. 1/2. B. 3. C. 2. D. 1/3.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 116. M t v t ó k ố l n 1 kg o n u o t op n n n . ừ vị trí ân ằn kéo v t t o
p n n n 4 m rồ uôn n ẹ, s u t n  /30 s k từ l uôn , v t quãn n 6 cm.
C năn ủ v t l :
A. 0,18 (J). B. 0,32 (J). C. 0,16 (J). D. 0,48 (J).
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 117. C o m t v t o n u o vớ p n tr n : x = 5 os 20  t +  /3 m. m ut n
m v t qu vị trí m t ó t ế năn ấp 3 l n n năn l
A. 1/30 s. B. 1/40 s. C. 1/60 s. D. 1/120 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Chủ đề : DAO ĐỘNG T T D N
Câu 118. M t v t o n tắt n m, ứ s u mỗ uk, n ảm 5 %. P n năn l n ủ on
lắ ị mất tron m t o n to n p n l
A. 6,15 %. B. 3,25 %. C. 9,75 %. D. 10,50 %.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 119. M t on lắ l xo nằm n n ó k = 100 N/m, m = 200 , lấy = 10 m/s2, số m sát ữ v t v
mặt s n l µ = 0,05. L u v t tớ vị trí á vị trí ân ằn 8 m rồ uôn n ẹ. Quãn n v t
từ l ắt u o n ến l ừn l l
A. 12 m. B. 3,2 m. C. 16 cm D. 2,4 m.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 120. M t ế x y tr n n lát , ứ s u 15 m tr n n l ó m t rãn n ỏ. B ết u k ao
n r n ủ k un x tr n á l xo ảm xó l 1,5 s. Đ x ị xó m n n ất t x p ả uy n n
t n u vớ tố ằn
A. 34 km/h. B. 27 km/h. C. 36 km/h. D. 10 km/h.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 121. M t n xá m t xô n ớ tr n n , mỗ ớ 40 m. C u kỳ o n r n ủ
n ớ tron xô l 0,2 s. Đ n ớ tron xô són sán m n n ất t n p ả vớ v n tố l
A. 5 cm/s. B. 2 m/s. C. 20 cm/s. D. 72 km/h.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 122. M t on lắ n ó l = 16 m tr o tron to t u ở n y vị trí p í tr n ủ trụ án
x .C u mỗ t n r y l 12 m. Lấy = 10 m/s2 và  2 = 10, o t u uy n n t n u. Con lắ sẽ
o n m n n ất k v n tố o n t u l

GV: Võ hị húy ằ Trang 26


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
A. 15 m/s. B. 1,5 m/s. C. 1,5 cm/s. D. 15 cm/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Chủ đề 6: T NG HỢP DAO ĐỘNG
Câu 123. P n tr n tọ ủ 3 o n u ó n : x1 = 2cost (cm); x2 = 3cos(t -  /2)(cm); x3 =
3 s nt m . N n xét n ?
A. x1, x2 n p a. B. x1, x3 n p . C. x2, x3 n p a. D. x2, x3 cùng pha.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 124. Hai dao n u t n p n ùn p n , ùn t n số, ùn p ó n l A1 và A2 vớ
A2 = 3A1 t o n tổn p ó n Al :
A. A1. B. 2A1. C. 3A1. D. 4A1.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 125. M t v t t n ồn t o n u o ùn p n , ùn t n số ó n l nl tl
8 m v 12 m. B n o n tổn p ót l
A. A = 2 cm. B. A = 3 cm. C. A = 5 cm. D. A = 21 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 126. M t v t t n ồn t o n u o ùn p n , t o á p n tr n : x1 =
4cos  t    cm và x 2  4 3 cos(t ) cm. B n o n tổn p t á trị lớn n ất k
A.   0(rad) . B.   (rad) . C.    / 2(rad). D.    / 2(rad) .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 127. M t v t t n ồn t o n u o ùn p n , t o á p n tr n : x1 =
4cos  t    cm và x 2  4 3 cos(t ) cm. B n o n tổn p t á trị n ỏ n ất k
A.   0(rad) . B.   (rad) . C.    / 2(rad). D.    / 2(rad) .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 128. Hai o n u óp n tr n : x1 = 3cos(t + 1 ) (cm) và x2 = 4cos(t + 2 ) m . B ết 1
= -2  /3 rad và x2 trễ p n x1 góc 5  /6 rad. Tìm 2 ?
A. 2 = -  /6 rad. B. 2 = -3  /2 rad. C. 2 =  /6 rad. D. 2 = 3  /2 rad.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 129. M t v t t n ồn t o n u óp n tr n : x1 = 8cos(  t –  /2) (cm) và
x2 = 6sin  t m . P n tr n ủ o n tổn p:
A. x = 5cos(  t –  /4) (cm). B. x = 5cos(  t –  /2) (cm).
C. x = 14cos  t (cm). D. x = 14cos(  t -  /2) (cm).
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 130. C uy n n ủ m t v t l tổn p ủ o n u ùn p n .H o n n y ó
 2   3 
p n tr n l n l t l : x1  4cos 10t   (cm) và x 2  3cos 10t   (cm) . Đ lớn v n tố ủ
 5   5 
v t ở vị trí ân ằng là:
A. 100 cm/s. B. 10 cm/s. C. 80 cm/s. D. 50 cm/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 131. C o o n u ùn p n : x1 = 2asin(100  t +  /3); x2 = - asin(100  t . P n
tr n o n tổn pl
A. x = a 3 sin(100  t +  /2). B. x = asin(100  t +  /2).
41 
C. x = a 7 sin(100  t + ). D. x = a 7 sin(100  t + ).
180 4
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 27


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
Câu 132. C o o n u ùn p n , ùn t n số; ó n o n l n l t l A 1 = 5 cm;
A2 = 3 m. B n o n tổn p ủ o n ól
A. 9 cm. B. 1,5 cm. C. 10 cm. D. 6 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 133. D o n tổn p ủ o n u ùn p n , ùn t n số ó p n tr n l l :x=
5 
3cos(  t - ) (cm). B ết o n t ứ n ất ó p n tr n l l : x1 = 5cos(  t + ) (cm). Dao n t ứ
6 6
óp n tr n l l
 
A. x2 = 8cos(  t + ) (cm). B. x2 = 2cos(  t + ) (cm).
6 6
5 5
C. x2 = 2cos(  t - ) (cm). D. x2 = 8cos(  t - ) (cm).
6 6
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 134. M t v t o n u xun qu n CB, ọ t o trụ Ox ó l t ỏ p n tr n :
4   4
x cos  2t    cos  2t   cm  . B n o n l
3  3 3
A. A = 4 2 cm. B. A = 4 cm. C. A = 4 3 cm. D. 4π m.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 135. H ất m o n u o ọ t o n t n son son vớ trụ Ox, n n u, vớ
ùn n v t n số. ị trí ân ằn ủ n x m n trùn n u ùn tọ . B ết rằn k n n
qu n u, ất m uy n n n un uv u ó lớn ủ l ằn m t nử n .
H up ủ o n n y ó t l á trị n o s u ây:
  2
A. ; B. ; C. ; D.  ;
3 2 3
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 136. M t v t ó k ố l n m = 100 t n o n u o ùn p n , ùn t n số vớ
p n tr n l n l t l : x1 = 4sin(10t + /6) (cm) và x2 = 4cos(10t m . Lấy 2 = 10. L ồ p ụ tác
ụn l n v t ó lớn l
A. 4 3 N. B. 0,4 3 N. C. 4 N. D. 0,4 N.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 137. M t v t t n ồn t 4 o n u ùn p n v ùn t n số ó á p n tr n :
x1 = 3sin(t + ) cm; x2 = 3cost (cm); x3 = 2sin(t + ) cm; x4 = 2cost (cm). P n tr n o n tổn
p ủ v t
A. x  5 2 cos(t   / 4) cm. B. x  5 2 cos(t   / 2) cm.
C. x  5 cos(t   / 2) cm. D. x  5 cos(t   / 4) cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
TR C NGHIỆM LUYỆN TẬP
Câu 138. M t ất m uy n n tr n u vớ v n tố ó  r /s tr n m t n tr n n kín 40 cm.
Hn ếu P ủ mM m ất m qu l n m t trụ nằm tron mặt p n quỹ o tr n sẽ o n
u vớ n v t n số l n l t l
A. 20 cm và 0,5 Hz. B. 20 cm và 1 Hz. C. 40 cm và 1 Hz. D. 40 cm và 0,5 Hz.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 139. Đ m M o n u t op n tr n : x = 2,5cos(10  t +  /6 m . o t mn ot
p o n t á trị  /3 rad?
A. t = 1/40 s. B. t = 1/30 s. C. t = 1/50 s. D. t = 1/60 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 28


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
Câu 140. P n tr n o n u : x = Acos(4  t +  /2) (cm). t mtv t ól x=4 m
t v n tố l 12  m/s. B n ủ o n Al
A. 5 cm. B. 3,5 cm. C. 4 cm. D. 3 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 141. Con lắ l xo ồm v t m v lò xo có ứn k o n u a. Nếu tăn ứn l n 2 l n v
ảm k ố l n 8 l n t t n số o n sẽ:
A. ảm 2 l n. B. ảm 4 l n. C. tăn 4 l n. D. tăn 2 l n.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 142. Con lắ l xo t n 10 o n tron 5 s, m = 400 g, lấy  2 = 10. Đ ứn l xo l
A. 6400 N/m. B. 64 N/m. C. 0,156 N/m. D. 32 N/m.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 143. Con lắ l xo o n u o tr n p n n n .L n ồ tá ụn v o v t ằn 2 N
v tố ủ v t l 2 m/s2. K ố l n v t nặn l
A. 2 kg. B. 0,5 kg. C. 1 kg. D. 4 kg.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 144. M t on lắ l xo ó ứn k v v t ó k ố l n m o n u a. K k ố l n ủ v t
là m = m1 t u kỳ o n l 1 = 2,5 s, k k ố l n ủ v t l m = m2 t u kỳ o n l 2 = 2 s.
K k ố l n ủ v t l m = m1 - m2 t u kỳ o n l
A. T = 1,0 s. B. T = 3,25 s. C. T = 1,5 s. D. T = 0,5 s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 145. M t v t nặn 200 tr o v o l xo l m nó giãn r 2 m. ron quá tr n v t o n t u
ủ l xo ến t n từ 25 m ến 35 m. Lấy = 10 m/s2. C năn ủ v t l
A. 1250 J. B. 12,5 J. C. 0,125 J. D. 125 J.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 146. M t on lắ l xo ó u t n n ℓ0 = 20 m, tr o t n ứn t n ó tố trọn
tr n =  2 m/s2. K ân ằn l xo 24 cm. Con lắ o n u vớ t n số ằn
A. 2,5 Hz. B. 0,04 Hz. C. 0,4 Hz. D. 25 Hz.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 147. M t on lắ l xo vớ v t ó k ố l n m = 500 o n u tr n m t o n t n 16
m. B ết k v t ó l x = -7 m t v t ó v n tố v = 30 m/s. L xo n y ó ứn k ằn
A. 50 N/m. B. 30 N/m. C. 120 N/m. D. 2,17 N/m.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 148. M t on lắ l xo ồm quả nặn k ố l n 1k v m t l xo ó ứn 1600 N/m. K quả nặn
ở vị trí ân ằn , n t truy n o nó m t v n tố n u ằn 2m/s. B n o n ủ quả nặn l
A. A = 5 m. B. A = 0,125 cm. C. A = 0,125 m. D. A = 5 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 149. Gắn v t m = 200 v o m t l xo tr o t n ứn ó k = 200 N/m. ừ vị trí ân ằn , truy n o
v t m t v n tố 40  m/s ớn xuốn t o u n . Lấy  2 = 10. Nếu ọn ố t n l truy n
v n tố t p n tr n o n ủ v tl
A. x = 4cos(10  t -  /2) cm. B. x = 4cos(10  t) cm.
C. x = 4cos(10  t +  /2) cm. D. x = 4cos(10  t +  ) cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 150. M t on lắ n o n vớ u kỳ = 2 s, k t = 0 on lắ ở vị trí n. o t m t = 0,5 s
on lắ
A. ến vị trí n. B. ó tố .
C. qu vị trí ân ằn . D. có tố ằn k ôn .
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 29


– ÀI LIỆU VẬ LÝ 12 K1
Câu 151. M t on lắ o n tắt n. Cứ s u mỗ u kỳ t n o n ảm 4 %. P n năn
l n m on lắ ã ị mất tron m t o n to n p n ằn o n u?
A. 16 %. B. 7,8 %. C. 4 %. D. 6,5 %.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 152. Con lắ l xo o n u ó n A. ị trí x k t ế năn ằn l n n năn l
2 3 2 2
A. x = -A . B. x = A . C. x = A . D. x =  A .
3 2 3 3
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 153. M t v t o n u a. n tố ủ v t 16 m/s. B ết k l x=2 2 mt n
năn ằn t ế năn . C u kỳ o n ủ on lắ l
A. 2  s. B. 4  s. C.  /2 s. D.  s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 154. Con lắ l xo ó năng 0,125 J, o n tr n quỹ o 10 m. Đ n năn k nó ó li x = -2
cm là
A. 0,75 J. B. 0,105 J. C. 0,125 J. D. 0,08 J.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 155. M t n èo t ùn n ớ ở p í s u x pv p tr n m t on n lát tôn . Cứ á 3
m tr n n l ó m t rãn n ỏ. C u kỳ o n r n ủ n ớ tron t ùn l 0,9 s. N ớ tron t ùn
o n m n n ất k x p vớ v n tố :
A. 3 m/s. B. 3,3 m/s. C. 0,3 m/s. D. 2,7 m/s.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 156. M t v t t n ồn t o n u o ùn p n , ùn t n số ó n l nl tl
3 cm và 4 m. B n o n tổn p k ôn t l
A. A = 3 cm. B. A = 4 cm. C. A = 5 cm. D. A = 8 cm.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 157. H o n u ùn p n , ùn u kỳ ó p n tr n l n l t l : x1 = 3cos(5  t +
 /4) cm và x2 = 3cos(5  t - 3  /4 m. Đây l o n :
A. cùng pha. B. l p   /4 rad. C. n p . D. l p 3  /4 rad.
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................
Câu 158. Hai dao n u o ùn p n , ùn t n số ó p n tr n o n l : x1  A1 cos  t    cm;
 3
 
x 2  A 2 cos  t   cm. P n tr n o n tổn p l : x  9cos(t  ) cm. B ết A2 ó á trị lớn n ất,
 2
p n u ủ o n tổn pl
  
A.   rad. B.   rad. C.    rad. D.   0 rad.
3 4 6
……………………………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………........................

GV: Võ hị húy ằ Trang 30

Вам также может понравиться