Вы находитесь на странице: 1из 2

Под действием силы притяжения Луны и Солнца возникают периодические колебания уровня

океана — приливно-отливные движения океанских вод. Эти движения происходят примерно два
раза в сутки. Во время прилива уровень океана постепенно повышается и достигает наивысшего
положения. При отливе уровень постепенно падает до наинизшего. При приливе вода течет к
берегам, при отливе — от берегов. Приливы и отливы — это стоячие волны.
Суть волнового движения состоит в переносе энергии без пе- реноса вещества. ... В жидкостях и
газах возможны только продольные волны, в твердых телах - и про- дольные, и поперечные.
Сейсмические волны — волны, переносящие энергию упругих колебаний в горных породах.
Источником сейсмической волны может быть сейсмическое явление, взрыв, вибрация, удар, как и
любое воздействие на горные породы, вызывающие в них появление упругих колебаний.

Ветровые волны вызваны воздействием ветра и подразделяются на волны

открытого моря и прибрежные волны,

Прибрежные волны проявляются по-разному в зависимости от характера

берега, с которым сталкиваются. Если берег крутой, волны разбиваются об

него и размывают, пока он не обрушится.


океанические волны это цунами.

Приливами и отливами называются периодические вертикальные колебания уровня океана,


которые происходят один или два раза в день. Приливы и отливы являются результатом
изменения положения Солнца и Луны относительно Земли и воздействием их сил притяжения на
океан.
Мировой океан представляет единое целое, но разнообразен по многим характеристикам —
климатическим, динамическим, оптическим, элементам водного режима и др. По совокупности
всех признаков водная оболочка Земли подразделяется на несколько океанов

Swell - Oscilator

mișcarea apei la suprafața mării sau oceanului,

continuand dupa

încetarea vântului care-l chema.

Val – Oscilator

mișcarea suprafeței

apele oceanelor și mărilor,

cauzate de vânt sau

cutremur.

Curentul marin - mișcarea masei de apă

o anumită grosime în

mări și oceane dintr-unul

zonă la alta sub influența diverșilor factori.


Bufea este o senzatie de caldura intensa care nu este cauzata de surse externe. Bufeurile încep de obicei
cu o senzație de căldură care apare pe față, gât, piept sau spate și se poate răspândi în tot corpul.
Apa mărilor și oceanelor se află în mișcare continuă, cauzată de factori interni (cutremur) și externi
(vânt,

forțele gravitaționale ale Lunii și Soarelui etc.)

Valurile vântului sunt cauzate de acțiunea vântului și sunt împărțite în valuri

marea liberă și valuri de coastă. Unde seismice. Tsunami

Oceanul Mondial este un singur întreg, dar este divers în multe caracteristici - climatice, dinamice,
optice, elemente ale regimului apei etc. După totalitatea tuturor semnelor, învelișul de apă al
Pământului este subdivizat în mai multe oceane.
Морские течения вызываются действием силы трения между водой и воздухом, движущимся над
поверхностью моря, градиентами давления, возникающими в воде, а также
приливообразующими силами Луны и Солнца. На направление течений большое влияние
оказывает сила вращения Земли, под влиянием которой потоки вод отклоняются в Северном
полушарии вправо, а в Южном – влево.

Морские (океанические) течения играют важную роль в процессе межширотного переноса тепла.
Установлено, что около половины адвективного переноса тепла из низких широт в высокие
осуществляется с морскими течениями, а остальная половина – через атмосферную циркуляцию.
Соответственно, в обратном направлении с холодными течениями совершается адвекция холода.
Поэтому морские течения оказывают влияние в первую очередь на температуру воздуха и ее
распределение.

Curenții marini sunt cauzați de acțiunea forței de frecare dintre apă și aer care se deplasează deasupra
suprafeței mării, gradienții de presiune care apar în apă, precum și forțele de maree ale Lunii și Soarelui.
Direcția curenților este foarte influențată de forța de rotație a Pământului, sub influența căreia curgerea
apei deviază la dreapta în emisfera nordică și la stânga în emisfera sudică.

Curenții marini (oceanici) joacă un rol important în procesul de transfer interlatitudinal de căldură. S-a
constatat că aproximativ jumătate din transferul de căldură advectiv de la latitudini joase la înalte se
realizează cu curenții marini, iar jumătatea rămasă prin circulație atmosferică. În consecință, advecția la
rece are loc în sens opus cu curenții reci. Prin urmare, curenții marini afectează în primul rând
temperatura aerului și distribuția acestuia.

Вам также может понравиться